P. 1
Họp phụ huynh

Họp phụ huynh

4.33

|Views: 9,734|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3727838

More info:

Published by: api-3727838 on Oct 15, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

TRƯỜNG THCS PHƯƠNG MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN ĐỐNG ĐA ĐỘC LẬP – TỰ ! – H"NH PH#C
== * == === *** ===
Ự $I%N NỘI UNG CUỘC H&P PH' HU(NH – L)P *

Năm học 2007 – 2008
I. Nhiệm vụ:
- Phân công ghi biên bản cuộc họp: Mẹ Hoàng Nam
- Điểm danh PHH !"i d# cuộc họp$
- %i"i !hi&u '( )ua ph*n +i&c phải ,àm !-ong cuộc họp nà.:
/ 01nh !h2a c3c b3c4 !-ong cuộc họp hôm na. !ôi +à 5PH ,"p '6 !-7nh bà. +"i c3c b3c 8
ph*n:
9$ T+,- -+,- ./ 0-10 2345
67 $8 -9:0- 0;< 234
:$ Đ=> ,?@ ?>A9 B>C, D:E 234 *

F7 P-G, B>H0 0;< I<, 4-J -KE,- 0;< 234
;$ < =i>n ?@ng g@p cAa cha mẹ học 'inh
B$ NhCc +i&c
II. Tình hình tố chức lớp từ đầu năm đến nay:
- D 'E ,"p: 8F hG' HIB nam J II nKL ?Mu ,à ?ội +iên$ : hG' chu.ển ?i4 I hG' N ,Oi ,"p4 ;
hG' chu.ển ?>n$ 9P hG' !huộc ph2Qng Ph2(ng Mai4 9I hG' =h3c ph2Qng PM nh2ng cRng
)uSn +à 9T hG' =h3c )uSn$ Nh2 +S. 'E hG' !-3i !u.>n )u3 nhiMu nên +i&c !hông !in !-#c
!i>p cAa %UVN cWng nh2 cAa c3c c3n bộ !X4 ,"p !"i phY hu.nh gZp nhiMu =h@ =h[n$ \]!
mong c3c phY hu.nh nà. chA ?ộng h(n !-ong +i&c ,iên ,Oc +"i c3n bộ !X +à ,"p ?ể c@
!hêm !hông !in +M con ^m m7nh$
L <,- MA0- 0A, N= 2345
1. _"p !-2Nng: PhRng H`ng a2(ng
2. _"p ph@ học !Sp: Ngu.bn chYc dnh
3. _"p ph@ =e ,uS!: 5Ri chu Hà
4. ao ?f: Ngu.bn Đgc _ong
- <,- MA0- 0A, MO N= PQ,5
1. dnh +[n: PhRng H`ng a2(ng
2. _h: Phan ci>n H2ng
3. inh: c-*n Vao Hoàng Nam
4. Đia: Hoàng 51ch ai&p
5. co3n: Ngu.bn chYc dnh
6. U[n: _ê juEc au.
7. Vông Ngh&: Ngu.bn c-à M.
8. %aVa: Ngu.bn 0h3nh _.
d
9. MD !huS! k NhOc: c-2(ng Hoàng 5ảo _inh
10. chể dYc: Ngu.bn Đgc _ong
11. l: Ngu.bn chanh Hmng
12. cin: cô _an Ph2(ng
- <,- MA0- 0A, N= 4-J .RA0- 0S MT BU. 0-V. 0;< 2345
1. Phan ci>n H2ng: nh@m !-2Nng H!-ang !hi>! bi !-ên P$
m3.L
2. PhOm Đgc Hu. H b7nh +à cEc n2"c4 !ha. n2"cL
3. UW Đgc c-ung Hbàn4 gh> +à claL
4. PhOm au. 0h3nh Hcla4 )uO!4 ?nn4 c3c X ?i&nL
5. Đo Minh cu]n HVUV N ngoài ,"pL
III. Kế hoch c!a lớp:
- o +"i n[m học !-2"c hG' !-ong ,"p ?p +ào n>p$ cu. nhiên +qn c@ mộ! +ài ^m4 cả hG'
m"i ?p +i phOm: =e ,uS!4 học !Sp +à nM n>p$ Nh2ng 'ang !u*n +ra )ua ,"p ?p !i>n bộ
nhiMu +M =e ,uS!: sm Đgc c-ung4 cu]n Ui&!4 H`ng juân +à Đgc Hu.$ UM học !Sp
mộ! 'E hG' +qn ch2a chutn bi bài4 ch2a ch[m học$ Để =hCc phYc nhKng =hu.>! ?iểm
nà. !ôi -]! mong c3c b3c hup !3c cRng +"i !ôi !hS! !1ch c#c$ côi vin gi"i !hi&u I
bảng: 5ảng !h^o dwi !hi ?ua cAa !X !-2Nng4 !X ph@ +à phi>u ?iểm !h3ng cAa !rng học
'inh$ côi -]! mong '# ?@ng g@p h =i>n cAa c3c b3c$
1. IW,? .-X9 DY> .-> ZK< 0;< ./ .R[T,?\ ./ 4-]5
Moi c3n bộ !X phY !-3ch B bOn$ Hàng ngà. c3n bộ !X phải c@ nhi&m +Y ghi ?iểm học
!Sp +à nhSn vx! 2u =hu.>! ?iểm cAa !hành +iên !-ong !X$ au !i>! ; cAa moi ngà. c3n
bộ !X phải !u.ên bE bảng nà. cho c3c !hành +iên ngh^ +à g@p h$ chg bt. c3n bộ !X
chxp ,Oi nội dung bảng nà. +ào phi>u ?iểm cAa !rng c3 nhân$ yêu c*u !rng c3 nhân
!# nhSn hOnh =iểm +à =1 !ên$
2. P->8K Z>^P .-A,? 0;< ._,? -`0 M>,-5
Học 'inh phải ?2a phi>u ?iểm +M nhà cho chaG mẹ =1$ VhaG mẹ che c*n ghi: %ia
?7nh ?p v^m +à =1 !ên !h^o ?zng ô$ ch^o !ôi4 c3c b3c nên ?ọc =D ,Qi nhSn vx! +à !#
nhSn hOnh =iểm cAa con m7nh -`i h{ng cho h =i>n$ H9 c3n bộ !X c@ phản 3nh +"i !ôi:
5On d =hông chutn bi bài ?A$ 5On ]. ?p ?`ng h +"i h =i>n nhSn vx! cAa c3n bộ !X4
nh2ng gia ?7nh ,Oi nhSn vx! !-3i ng2uc$L
" #au $ th%n& '()N *+ nh,n -.t v/ 0ầu hnh 1i2m. 3%n l4n 05n& c6n& 1hai
05n& 0ình 0ầu hnh 1i2m th%n&7 đ8n& th9i '()N n:p cho ;an &i%m hiệu m:t 05n.
- N>u ch3u nào =hông !# gi3c ?2a phi>u ?iểm4 c3c b3c phải hfi +à c@ !hể ,iên ,Oc +"i
c3n bộ !X4 ,"p ?ể bi>! !hêm !hông !in$ NhKng ch3u nào +i phOm nhiMu =hu.>! ?iểm
!ôi '6 nhQ c3n bộ !X4 ,"p !hông b3o !"i c3c b3c$ c-ong ,"p c@ 9 'E ch3u =hông c@
?i&n !hoOi bàn hoZc nhà )u3 va nên c3c ch3u c3n bộ !X4 ,"p =h@ ,iên ,Oc do +S.
nhKng b3c nà. chA ?ộng ,iên ,Oc$
- côi +qn !i>p !Yc =iểm !-a !ài ch1nh c3 nhân cAa !rng hG' ?ể !-3nh c3c ^m mang nhiMu
!iMn cAa nhà ?i ch(i ?i&n !l hoZc mua nhKng !-u.&n +ô bX$
- UM ph*n c3c b3c4 c3c b3c '3! 'ao =iểm !-a giQ ?i học4 !an học cAa c3c ch3u| =iểm !-a
bài +N cAa c3c ch3u =hi học bài N nhà$
- Vhe !iêu ph]n ?]u ,"p !iên !i>n n[m học I}}T-I}}F cAa ,"p:
X%P L!"I H"NH $IaM X%P L!"I H&C LỰC
_~•€ c•c :F H %€‚€ P
_~•€ 0Hƒ 9} H 0Hƒ IT
_~•€ c5 H c5 99
_~•€ y„… H y„… I
_~•€ 0†M H 0†M
I(. <:i n&= &i%o vi4n >y lớp ?3:
Nh7n chung =hông !ha. ?Xi nhiMu:
- Môn co3n : cô Ngu.bn Hải Uinh
- Môn U[n : cô c-*n 5Och y>n4 %U c@ nhiMu =inh nghi&m$
- Môn _h : cô c-*n chi chảo %U c@ nhiMu =inh nghi&m$$
- M ôn inh : cô 0hXng chanh _oan
- Môn l : cô Ngu.bn chanh chz.
- Môn %aVa : cô Ngu.bn cu.>! Nhung
- Môn chể aYc : !h*. Hà
- Môn cin : cô Đo Ngọc ju‡nh
- Môn Vông ngh& : cô _ê 51ch _iên
- Môn dnh : %UVN
- Môn NhOc : ch*. UW ci>n H2ng
- Môn Họa : cô Ngu.bn H`ng Nhung
- Môn Đia : cô Hoàng Mai dnh
(. @hần việc c!a ;an phụ huynh:
- ci>p !Yc mibn học ph1 cho ^m c-inh juEc chi4 giảm học ph1 cho ^m c-*n Vao
Hoàng Nam$ N[m học nà. mibn !hêm cho ^m Ngu.bn Uân dnh$
- N>u gia ?7nh nào gZp =h@ =h[n4 c3c b3c ,àm ?(n vin mibn giảm học ph1$ au ?@ vin
v3c nhSn cAa !X dân phE4 ph2Qng hoZc c( )uan nộp cho %UVN$
1. NhAn& 1ho5n thu 0Bt 0u:c:
a$ Học ph1: I}$}}}?G 9 !h3ng v 8 !h3ng = F}$}}}?
b$ ciMn vâ. d#ng: 8}$}}}?G9 n[m = 8}$}}}?
b c d6e7eeeZ
2. NhAn& 1ho5n thu thCa thu,n:
a$ cin học: 9I$}}}?G9 !h3ng v 8 !h3ng = 8F$}}}? b c 6ee7eeeZ
b$ jux! ,"p: 9$}}}?G 9 !h3ng v 8 !h3ng = 8$}}}?
c$ N2"c uEng: T$}}}?G 9 !h3ng v 8 !h3ng = IF$}}}?
b c fe7eeeZ
3. DuE h:i cha mF hGc *inh: ge7eeeZh d ,iP
0hia ,àm I ?u!: Học =7 €: :}$}}}?$ Học =7 €€: I}$}}}?
j LVE k l>8, 0;< HPHS Lm ln .C, Bo9 p I>C, NW, 0K=0 -`4 0-> -=> .R[T,?
CMHSqpr
4. ;5o hi2m y tế H 05o hi2m thIn th2: H0hông bC! buộcL
a$ 5ảo hiểm !hân !hể: :}$}}}?G 9 n[m
b$ 5ảo hiểm . !>: P}$}}}?G 9 n[m
b c d6e7eeeZ

g7 QKs 2345 ttt
(I. J 1iến đKn& &Kp c!a cha mF hGc *inh:
/côi -]! cảm (n c3c b3c ?p dành chz! !hQi gian !"i d# cuộc họp ?*u n[m +"i ,"p$/
(II. NhBc việc: MQi mộ! 'E phY hu.nh N ,Oi !-ao ?Xi +M !7nh h7nh học !Sp4 =e ,uS! !r ?*u
n[m ?>n giQ:
- P-:P M:,- C[u,?5 99GP ?iểm 9 môn ˆ4 mZc ?`ng phYc =hông ?zng )u. c3ch4
=hông nộp phi>u ?iểm4 học 'z!$
- TRv,- QKw0 T->5 9IGP ?iểm 9 môn l4 )uên phi>u ?iểm$
- V@ Đ10 TRK,?5 9IGP ?iểm 9 môn l$ 9IGP Mcc giQ inh$ 98GP Mcc giQ NhOc$
cu*n : ?p c@ !i>n bộ +M =e ,uS!$
- TRG, TKV, V>H.5 cr ?*u n[m !h2Qng vu.ên =hông ch]p hành c3c )ui ?inh cAa ,"p:
=hông mZc ?`ng phYc4 mZc ?`ng phYc =hông ?zng )u. c3ch4 gâ. Mcc giQ NhOc
98GP$ Đp c@ !i>n bộ N !u*n :$
- T-A> Hx,? QKy,5 Mcc giQ chể dYc 98GP$
- P-:P QKw0 P-9,?5 Mcc giQ chể dYc 99GP
- P-:P Đ10 HKE5 Mcc giQ NhOc 98GP
- V@ TR[u,? G><,?5 9IGP ?iểm : môn co3n
- P-:P G>< KE5 9IGP ?iểm 8 môn co3n
- H9o,? M>,- TKV,5 9IGP ?iểm 9 môn co3n
Hà Nội4 ngà. II !h3ng P n[m I}}T
GVCN
@hm N&Gc TLIm
<,- MA0- 0A, N= 2345
1. L34 .R[T,?5 P-z,? Hx,? [S,?
2. L34 4-] -`0 .U45 N?KE{, T-J0 A,-
3. L34 4-] l| 2KU.5 Iz> T-K Ho
4. S<9 Z}5 N?KE{, Đ10 L9,?
<,- MA0- 0A, MO N= PQ,5
$.A,- Bi,5 P-z,? Hx,? [S,?
M.Lk5 P-<, T>8, H[,?
N.S>,-5 TRG, C<9 H9o,? N<P
O.Đv<5 H9o,? In0- >H4
P.T9A,5 N?KE{, T-J0 A,-
Q.Vi,5 LC QKw0 KE
?.CQ,? N?-H5 N?KE{, TRo ME
R. GC5 N?KE{, $-A,- LE
A
S. Ms .-KU. ~N-:05 TR[S,? H9o,? IW9 L>,-
$T.T-^ DJ05 N?KE{, Đ10 L9,?
$$.S•5 N?KE{, T-<,- H€,?
$M.T>,5 TQ L<, P-[S,?
<,- MA0- 0A, N= 4-J .RA0- 0S MT BU. 0-V. 0;< 2345
d7 P-<, T>8, H[,?5 ,-]P .R[T,?
67 P-:P Đ10 HKE
•7 V@ Đ10 TRK,?
F7 P-:P KE $-A,-
g7 Đ‚ M>,- TKV,
$% H!"CH CỦA L)P
d7 IW,? .-X9 DY> .-> ZK< 0;< ./ .R[T,?\ ./ 4-]5
TR[u,? THCS P-[S,? M<> TR[u,? THCS P-[S,? M<> T_ ,?oEqqqqqZ8, ,?oEqqqqq T_ ,?oEqqqqqZ8, ,?oEqqqqq
L345 * L T/5 L345 * L T/5 T/ .R[T,?h T/ 4-]5qqqqqqqqqqqqqq T/ .R[T,?h T/ 4-]5qqqqqqqqqqqqqq
THƒ! „I THI ĐUA THƒ! „I THI ĐUA
TT TT H& T…N H& T…N
ĐIaM H&C TẬP ĐIaM H&C TẬP
HS d HS d HS 6 HS 6
NHẬN X†T NHẬN X†T H$ H$
d d
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
6 6
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
• •
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
F F
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
g g
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ˆ ˆ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
67 P->8K Z>^P .-A,? 0;< ._,? -`0 M>,-5
TRƯỜNG THCS PHƯƠNG MAI PHI%U ĐIaM TH‰NG STT5 Ff
H& VŠ T…N H&C SINH5 N'UVWN TXY (INX L)P5 *
M‹N
H&C
$IaM TRA
MIỆNG dg PH#T
$IaM TRA d TI%T TI
Œ
TI
de
TI
dd
TI
d6
X%P L!"I TH‰NG
VH H$ NHẬN X†T T7Œ
c~ƒN
_<
€NH
U‰N NHẬN X†T T7de
Š
Đ‹d
dNH NHẬN X†T T7dd
%aVa
VN
ca NHẬN X†T T7d6
NH•V
HŒd
c€N
TH‰NG
TU•N
NHẬN X†T CỦA TŽ • $I%N CỦA PH' HU(NH
Œ
d d7
6
• 67
F
TKG, d5 TKG, 65 TKG, •5 TKG, F5 •7
F7
de
d d7
6
• 67
F
TKG, d5 •7 TKG, •5 TKG, F5 •7
F7
dd
d d7
6
• 67
F
TKG, d5 TKG, 65 TKG, •5 TKG, F5 •7
F7
d6
d d7
6
• 67
F
TKG, d5 TKG, 65 TKG, •5 TKG, F5 •7
F7
CH• TI…U PH‘N Đ‘U L)P TI…N TI%N
N’M H&C 6ee* L6eef
X%P L!"I H"NH $IaM X%P L!"I H&C LỰC
L!"I TỐT
•f
HS GI“I
Œ
L!"I $H‰
de
HS $H‰
6*
L!"I TI HS TI
dd
L!"I (%U HS (%U
6
L!"I $†M HS $†M
<:i n&= &i%o vi4n >y lớp ?3:
1. Môn co3n : cô Ngu.bn Hải Uinh
2. Môn U[n : cô c-*n 5Och y>n
3. Môn _h : cô c-*n chi chảo
4. Môn inh : cô 0hXng chanh _oan
5. Môn l : cô Ngu.bn chanh chz.
6. Môn Đia : cô Hoàng Mai dnh
7. Môn dnh : cô gi3o chA nhi&m
8. Môn Vông ngh& : cô _ê 51ch _iên
9. Môn %aVa : cô Ngu.bn cu.>! Nhung
10. Môn Họa : cô Ngu.bn H`ng Nhung
11. Môn NhOc : !h*. UW ci>n H2ng
12. Môn chể aYc : !h*. Hà
13. Môn cin : cô Đo Ngọc ju‡nh
$.NhAn& 1ho5n thu 0Bt 0u:c:
a$ Học ph1: I}$}}}?G 9 !h3ng v 8 !h3ng = F}$}}}?
b$ ciMn vâ. d#ng: 8}$}}}?G9 n[m = 8}$}}}?
b
jdr
c d6e7eeeZ
M.NhAn& 1ho5n thu thCa thu,n:
a$ cin học: 9I$}}}?G9 !h3ng v 8 !h3ng = 8F$}}}?
b$ jux! ,"p: 9$}}}?G 9 !h3ng v 8 !h3ng = 8$}}}?
c$ N2"c uEng:T$}}}?G 9 !h3ng v 8 !h3ng = IF$}}}?
b
j6r
c fe7eeeZ
 b
jd ” 6r
c 6ee7eeeZ
N. DuE h:i cha mF hGc *inh: ge7eeeZh d ,iP

chia ,àm I ?u!: H`0 l+ I5 •e7eeeZ7 Học =7 €€: I}$}}}?
O. ;5o hi2m y tế H 05o hi2m thIn th2: H0hông
bC! buộcL
a$ 5ảo hiểm !hân !hể: :}$}}}?G 9 n[m
b$ 5ảo hiểm . !>: P}$}}}?G 9 n[m
b c d6e7eeeZ

g7 QKs 2345 ttt
""" J 1iến đKn& &Kp c!a cha mF hGc *inh:

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->