Luaän vaên toát nghieäp Trang 1

PHAÀN I LYÙ THUYEÁT CHÖÔNG I DAÃN NHAÄP
I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Ngaøy nay cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh khoa hoïc kyõ thuaät, kyõ thuaät ñieän töû maøtrong ñoù laø kyõ thuaät soá ñoùng vai troø quan troïng trong moïi lónh vöïc khoa hoïc kyõ thuaät, quaûn lí, coâng nghieäp töï ñoäng hoùa, cung caáp thoâng tin…. do ñoù chuùng ta phaûi naém baét vaø vaän duïng noù moät caùch coù hieäu quaû nhaèm goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån neàn khoa hoïc kyõ thuaät theá giôùi noùi chung vaø trong söï phaùt trieån kyõ thuaät ñieän töû noùi rieâng. Xuaát phaùt töø nhöõng ñôït ñi thöïc taäp toát nghieäp taïi nhaø maùy vaø tham quan caùc doanh nghieäp saûn xuaát, chuùng em ñaõ ñöôïc thaáy nhieàu khaâu ñöôïc töï ñoäng hoùa trong quaù trình saûn xuaát. Moät trong nhöõng khaâu ñôn giaûn trong daây chuyeàn saûn xuaát töï ñoäng hoùa ñoù laø soá löôïng saûn phaåm laøm ra ñöôïc ñeám moät caùch töï ñoäng. Tuy nhieân ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp vöøa vaø nhoû thì vieäc töï ñoäng hoùa hoaøn toaøn chöa ñöôïc aùp duïng trong nhöõng khaâu ñeám saûn phaåm, ñoùng bao bì maø vaãn coøn söû duïng nhaân coâng. Töø nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc thaáy ñoù vaø khaû naêng cuûa chuùng em, chuùng em muoán laøm moät ñieàu gì nhoû ñeå goùp phaàn vaøo giuùp ngöôøi lao ñoäng bôùt phaàn meät nhoïc chaân tay maø cho pheùp taêng hieäu suaát lao ñoäng leân gaáp nhieàu laàn, ñoàng thôøi ñaûm baûo ñöôïc ñoä chính xaùc cao. Neân chuùng em quyeát ñònh thieát keá moät maïch ñeám saûn phaåm vì noù raát gaàn guõi vôùi thöïc teá vaø noù thaät söï raát coù yù nghóa ñoái vôùi chuùng em vì ñaõ laøm ñöôïc moät phaàn nhoû ñoùng goùp cho xaõ hoäi. Ñeå laøm ñöôïc maïch naøy caàn thieát keá ñöôïc hai phaàn chính laø: boä phaän caûm bieán vaø boä phaän ñeám. * Boä phaän caûm bieán: goàm phaàn phaùt vaø phaàn thu. Thoâng thöôøng ngöôøi ta söû duïng phaàn phaùt laø led hoàng ngoaïi ñeå phaùt ra aùnh saùng hoàng ngoaïi muïc ñích ñeå choáng nhieãu so vôùi caùc loaïi aùnh saùng khaùc, coøn phaàn thu laø transistor quang ñeå thu aùnh saùng hoàng ngoaïi. * Boä phaän ñeám coù nhieàu phöông phaùp thöïc thi ñoù la:ø -Laép maïch duøng kyõ thuaät soá vôùi caùc IC ñeám, choát, so saùnh gheùp laïi -Laép maïch duøng kyõ thuaät vi xöû lí -Laép maïch duøng kyõ thuaät vi ñieàu khieån II. CHOÏN PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ: 1. Vôùi maïch ñeám saûn phaåm duøng IC rôøi coù: Caùc öu ñieåm sau: -Cho pheùp taêng hieäu suaát lao ñoäng -Ñaûm baûo ñoä chính xaùc cao

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 2 -Taàn soá ñaùp öùng cuûa maïch nhanh, cho pheùp ñeám vôùi taàn soá cao -Khoaûng caùch ñaët phaàn phaùt vaø phaàn thu xa nhau cho pheùp ñeám nhöõng saûn phaåm lôùn. -Toån hao coâng suaát beù, maïch coù theå söû duïng pin hoaëc accu -Khaû naêng ñeám roäng -Giaù thaønh haï -Maïch ñôn giaûn deã thöïc hieän Vôùi vieäc söû duïng kyõ thuaät soá khoù coù theå ñaùp öùng ñöôïc vieäc thay ñoåi soá ñeám. Muoán thay ñoåi moät yeâu caàu naøo ñoù cuûa maïch thì buoäc loøng phaûi thay ñoåi phaàn cöùng.Do ñoù moãi laàn phaûi laép laïi maïch daãn ñeán toán keùm veà kinh teá maø nhieàu khi yeâu caàu ñoù khoâng thöïc hieän ñöôïc baèng phöông phaùp naøy. Vôùi söï phaùt trieån maïnh cuûa nghaønh kyõ thuaät soá ñaëc bieät laø cho ra ñôøi caùc hoï vi xöû lí vaø vi ñieàu khieån raát ña chöùc naêng do ñoù vieäc duøng kyõ thuaät vi xöû lí, kyõ thuaät vi ñieàu khieån ñaõ giaûi quyeát nhöõng beá taéc vaø kinh teá hôn maø phöông phaùp duøng IC rôøi keát noái laïi khoâng thöïc hieän ñöôïc. 2. Vôùi maïch ñeám saûn phaåm duøng kyõ thuaät vi xöû lí: Ngoaøi nhöõng öu ñieåm nhö ñaõ lieät keâ trong phöông phaùp duøng IC rôøi thì maïch ñeám saûn phaåm duøng kyõ thuaät vi xöû lí coøn coù nhöõng öu ñieåm sau: -Maïch coù theå thay ñoåi soá ñeám moät caùch linh hoaït baèng vieäc thay ñoåi phaàn meàm, trong khi ñoù phaàn cöùng khoâng caàn thay ñoåi maø maïch duøng IC rôøi khoâng theå thöïc hieän ñöôïc maø neáu coù theå thöïc hieän ñöôïc thì cuõng cöùng nhaéc maø ngöôøi coâng nhaân cuõng khoù tieáp caän, deã nhaàm. - Soá linh kieän söû duïng trong maïch ít hôn. -Maïch ñôn giaûn hôn so vôùi maïch ñeám saûn phaåm duøng IC rôøi vaø coù phaàn caøi ñaët soá ñeám ban ñaàu -Maïch coù theå löu laïi soá lieäu cuûa caùc ca saûn xuaát -Maïch coù theå ñieàu khieån ñeám ñöôïc nhieàu daây chuyeàn saûn xuaát cuøng luùc baèng phaàn meàm -Maïch cuõng coù theå keát noái giao tieáp ñöôïc vôùi maùy tính thích hôïp cho nhöõng ngöôøi quaûn lí taïi phoøng kyõ thuaät naém baét ñöôïc tình hình saûn xuaát qua maøn hình cuûa maùy vi tính. Nhöng trong thieát keá ngöôøi ta thöôøng choïn phöông phaùp toái öu nhöng kinh teá do ñoù chuùng em choïn phöông phaùp ñeám saûn phaåm duøng kyõ thuaät vi ñieàu khieån 3. Phöông phaùp ñeám saûn phaåm duøng vi ñieàu khieån: Ngoaøi nhöõng öu ñieåm coù ñöôïc cuûa hai phöông phaùp treân, phöông phaùp naøy coøn coù nhöõng öu ñieåm : -Trong maïch coù theå söû duïng ngay boä nhôù trong ñoái vôùi nhöõng chöông trình coù quy moâ nhoû, raát tieän lôïi maø vi xöû lí khoâng thöïc hieän ñöôïc. -Noù coù theå giao tieáp noái tieáp tröïc tieáp vôùi maùy tính maø vi xöû lí cuõng giao tieáp ñöôïc vôùi maùy tính nhöng laø giao tieáp GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 3 song song neân caàn coù linh kieän chuyeån ñoåi döõ lieäu töø song song sang noái tieáp ñeå giao tieáp vôùi maùy tính. III. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU CUÛA ÑEÀ TAØI: Trong ñoà aùn naøy chuùng em thöïc hieän maïch ñeám saûn phaåm baèng phöông phaùp ñeám xung. Nhö vaäy moãi saûn phaåm ñi qua treân baêng chuyeàn phaûi coù moät thieát bò ñeå caûm nhaän saûn phaåm, thieát bò naøy goïi laø caûm bieán. Khi moät saûn phaåm ñi qua caûm bieán seõ nhaän vaø taïo ra moät xung ñieän ñöa veà khoái xöû lí ñeå taêng daàn soá ñeám. Taïi moät thôøi ñieåm töùc thôøi, ñeå xaùc ñònh ñöôïc soá ñeám caàn phaûi coù boä phaän hieån thò. Tuy nhieân moãi khu vöïc saûn xuaát hay moãi ca saûn xuaát laïi yeâu caàu vôùi soá ñeám khaùc nhau vì theá phaûi coù söï linh hoaït trong vieäc chuyeån ñoåi soá ñeám. Boä phaän chuyeån ñoåi tröïc quan nhaát laø baøn phím. Khi caàn thay ñoåi soá ñeám ngöôøi söû duïng chæ caàn nhaäp soá ñeám ban ñaàu vaøo vaø maïch seõ töï ñoäng ñeám. Khi soá saûn phaåm ñöôïc ñeám baèng vôùi soá ñeám ban ñaàu thì maïch seõ töï ñoäng döøng. Töø ñaây suy ra muïc ñích yeâu caàu cuûa ñeà taøi: -Soá ñeám phaûi chính xaùc, vaø thay ñoåi vieäc caøi ñaët soá ñeám ban ñaàu moät caùch linh hoaït. -Boä phaän hieån thò phaûi roõ raøng -Maïch ñieän khoâng quaù phöùc taïp, baûo ñaûm ñöôïc söï an toaøn,deã söû duïng. -Giaù thaønh khoâng quaù maéc IV. GIÔÙI HAÏN CUÛA ÑEÀ TAØI: -Caùc saûn phaåm raát ña daïng vôùi nhieàu chuûng loaïi: ñaëc; roãng, kích côõ khaùc nhau. Nhöng vôùi khaû naêng cuûa thieát bò laép thì maïch chæ coù theå ñeám ñoái vôùi saûn phaåm coù khaû naêng che ñöôïc aùnh saùng vaø coù kích thöôùc töø 10cm3 ñeán 30cm3. -Ñeám soá saûn phaåm trong moät thuøng phaïm vi thay ñoåi töø 2 → 999. Coøn soá thuøng saûn phaåm phaïm vi thay ñoåi töø 1→9999. -Löu soá saûn phaåm, soá hoäp sau moãi ca saûn xuaát vaø cho pheùp xem soá saûn phaåm vaø soá hoäp trong caùc ca saûn xuaát. Töø muïc ñích yeâu caàu cuûa ñeà taøi chuùng em ñöa ra sô ñoà khoái toång quaùt cuûa maïch ñieän nhö sau: V. XAÂY DÖÏNG SÔ ÑOÀ KHOÁI TOÅNG QUAÙT: KHOÁI HIEÅN THÒ

CAÛM BIEÁN

KHOÁI XÖÛ LYÙ

BAØN PHÍM

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 4

CHÖÔNG II LYÙ THUYEÁT THIEÁT KEÁ
I. CAÙC KHOÁI TRONG MAÏCH ÑIEÄN: 1. Caûm bieán: a. Giôùi thieäu sô löôïc veà maïch caûm bieán: Ñeå caûm nhaän moãi laàn saûn phaåm ñi qua thì caûm bieán phaûi coù phaàn phaùt vaø phaàn thu. Phaàn phaùt phaùt ra aùnh saùng hoàng ngoaïi vaø phaàn thu haáp thuï aùnh saùng hoàng ngoaïi vì aùnh saùng hoàng ngoaïi coù ñaëc ñieåm laø ít bò nhieãu so vôùi caùc loaïi aùnh saùng khaùc. Hai boä phaän phaùt vaø thu hoaït ñoäng vôùi cuøng taàn soá. Khi coù saûn phaåm ñi qua giöõa phaàn phaùt vaø phaàn thu, aùnh saùng hoàng ngoaïi bò che boä phaän thu seõ hoaït ñoäng vôùi taàn soá khaùc taàn soá phaùt nhö theá taïo ra moät xung taùc ñoäng tôùi boä phaän xöû lí. Vaäy boä phaän phaùt vaø boä phaän thu phaûi coù nguoàn taïo dao ñoäng. Boä phaän dao ñoäng taùc ñoäng tôùi coâng taéc ñoùng ngaét cuûa nguoàn phaùt vaø nguoàn thu aùnh saùng. Coù nhieàu linh kieän phaùt vaø thu aùnh saùng hoàng ngoaïi nhöng chuùng em choïn led hoàng ngoaïi vaø transitor quang laø linh kieän phaùt vaø thu vì transistor quang laø linh kieän raát nhaïy vôùi aùnh saùng hoàng ngoaïi. Boä phaän taïo dao ñoäng coù theå duøng maïch LC, coång logic, hoaëc IC dao ñoäng. Vôùi vieäc söû duïng IC chuyeân duøng taïo dao ñoäng, boä taïo dao ñoäng seõ trôû neân ñôn giaûn hôn vôùi taàn soá phaùt vaø thu Vì tín hieäu ôû ngoõ ra trasitor quang raát nhoû neân caàn coù maïch khuyeách ñaïi tröôùc khi ñöa ñeán boä taïo dao ñoäng. Chuùng em choïn IC khueách ñaïi ñeå khueách ñaïi tín hieäu leân ñuû lôùn. Vaäy sô ñoà khoái cuûa phaàn phaùt vaø phaàn thu laø: KHOÁI DAO ÑOÄNG KHOÁ I DAO ÑOÄN G

TRANSITOR THU

KHUYEÁCH ÑAÏI

b. Caùc linh kieän trong maïch caûm bieán: b1. Caáu taïo, nguyeân lí hoaït ñoäng cuûa led hoàng ngoaïi: _Led ñöôïc caáu taïo töø GaAs vôùi vuøng caám coù ñoä roäng laø 1.43eV töông öùng böùc xaï 900nm. Ngoaøi ra khi pha taïp Si vôùi GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 5 nguyeân vaät lieäu GaAlAs, ñoä roäng vuøng caám coù theå thay ñoåi. Vôùi caùch naøy, ngöôøi ta coù theå taïo ra daûi soùng giöõa 800 900nm vaø do ñoù taïo ra söï ñieàu höôûng sao cho led hoàng ngoaïi phaùt ra böôùc soùng thích hôïp nhaát cho ñieåm cöïc ñaïi cuûa ñoä nhaïy caùc boä thu. _Hoaït ñoäng: khi moái noái p - n ñöôïc phaân cöïc thuaän thì doøng ñieän qua noái lôùn vì söï daãn ñieän laø do haït taûi ña soá, coøn khi moái noái ñöôïc phaân cöïc nghòch thì chæ coù doøng ræ do söï di chuyeån cuûa caùc haït taûi thieåu soá. Nhöng khi chieáu saùng vaøo moái noái, doøng ñieän nghòch taêng leân gaàn nhö tyû leä vôùi quang thoâng trong luùc doøng thuaän khoâng taêng. Ñaëc tuyeán volt – ampere cuûa led hoàng ngoaïi nhö sau:

I(A)

ϕ=4 ϕ=3 ϕ=2 ϕ=1 ϕ=0

b2. Photon transistor. Photon Transistor cuõng töông töï nhö U(V) transistor thoâng thöôøng nhöng chæ khaùc ôû choã noù khoâng coù cöïc bazô, thay cho taùc duïng khoáng cheá cuûa doøng vaøo cöïc bazô laø söï khoáng cheá cuûa chuøm saùng ñoái vôùi doøng colector cuûa transitor hoaëc coù cöïc bazô, nhöng khoáng cheá tín hieäu laø aùnh saùng. Caáu taïo cuûa transistor quang _ Kyù hieäu vaø caáu taïo: C Cöïc thu (colecter) B Cöïc neàn (base) Cöïc phaùt E Kyù hieäu N P N C

E B (emiter) Caáu taïo

_Hình thöùc beân ngoaøi cuûa noù khaùc vôùi transistor thoâng thöôøng ôû choã treân voû cuûa coù cöûa soå trong suoát cho aùnh saùng chieáu vaøo. AÙnh saùng qua cöûa soå naøy chieáu leân mieàn bazô cuûa transistor. Chuyeån tieáp PN emitor ñöôïc cheá taïo nhö caùc transistor thoâng thöôøng, nhöng chuyeån tieáp PN colector, thì do mieàn bazô caàn ñöôïc chieáu saùng, cho neân noù coù nhieàu hình GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 6 daïng khaùc nhau, cuõng coù daïng hình troøn naèm giöõa taâm mieàn bazô. Khi söû duïng transistor quang maéc maïch töông töï nhö transistor maéc chung emitor (CE). Chuyeån tieáp emitor ñöôïc phaân cöïc thuaän coøn chuyeån tieáp colector ñöôïc phaân cöïc nghòch. Coù nghóa laø transistor quang ñöôïc phaân cöïc ôû cheá ñoä khuyeách ñaïi. Doøng ñieän trong transistor: Vì noái thu ñöôïc phaân cöïc nghòch neân coù doøng ræ Ico chaïy giöõa thu – neàn vaø vì noái neàn - phaùt ñöôïc phaân cöïc thuaän neân doøng thu laø (β + 1)Ico ñaây laø doøng toái cuûa quang transistor. Khi chieáu aùnh saùng vaøo mieàn bazô, trong mieàn bazô coù söï phaùt xaï caëp ñieän töû loã troáng laøm xuaát hieän doøng IL. Do aùnh saùng khieán doøng thu trôû thaønh: Ic = (β + 1) .(Ico + IL)

Ñaëc tuyeán cuûa transistor quang

I(A)

H=9 H=7 H=5 H=4 H=1

8 6 4 2

0 5 10 15 20 Trong ñoù H laø maät ñoä chieáu saùng (mW/cm2 ) 1 U(V) Ñaëc tuyeán cuûa transistor quang cuõng gioáng nhö ñaëc tuyeán Volt- ampere cuûa transistor thoâng thöôøng maéc EC. Ñieàu khaùc nhau ôû ñaây laø caùc tham soá khoâng phaûi laø doøng Ib maø laø löôïng chieáu saùng 8 6 7 4 Ñaëc tuyeán Volt ampere cuûa transistor quang öùng vôùi khoaûng Uce nhoû cuõng coù theå goïi laø mieàn baõo hoøa vì khi aáy do söï tích tuï ñieän tích coù theå coi nhö chuyeån tieáp colector ñöôïc phaân cöïc 5 thuaän. Cuõng töông töï nhö trong tröôøng hôïp transistor thoâng FLIP thuôøng, ñoä doác ñaëc tuyeán trong mieàn khuyeách ñaïi. FLOP b3. IC dao ñoäng 555 2 Sô ñoà chaân:
OUTPUT

GND VCC TRI DIS GVHD Nguyeãn OUT THR RES CN

Vieät Huøng

3

1

Luaän vaên toát nghieäp Trang 7

Sô ñoà khoái beân trong IC 555

Chöùc naêng cuûa caùc chaân Ñaây laø vi maïch ñònh thôøi chuyeân duøng, coù theå maéc thaønh daïng maïch ñôn oån hay baát oån. Ñieän aùp cung caáp töø 3V ñeán 18V. Doøng ñieän ra ñeán 200mA (loaïi vi maïch BJT) hay 100mA (loaïi CMOS). Chaân 1: Noái vôùi masse. Chaân 2: Nhaän tín hieäu kích thích (trigger). Chaân 3: Tín hieäu ra (output). Chaân 4: Phuïc nguyeân veà traïng thaùi ban ñaàu (preset). Chaân 5: Nhaän ñieän aùp ñieàu khieån (control voltag). Chaân 6: Möùc ngöôõng ( threshold ). Chaân 7: Taïo ñöôøng phoùng ñieän cho tuï. Chaân 8: Caáp nguoàn Vcc. * IC khuyeách ñaïi LM 324 ( QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER).
14 13 12 11 10

9

8
4

+

GND

+

3

1+

+3 30V

+2

1 2 3 4 5 6 LM 324 IC coù 4 taàng khueách ñaïi thuaät toaùn, IC laøm vieäc vôùi 7 loaïi nguoàn ñôn. Ñoä lôïi treân 100dB, tuy nhieân baêng thoâng heïp hôn LM 3900. Chuù yù: khoâng ñeå ngaõ ra chaïm vaøo nguoàn V+ hay chaïm thaúng vaøo masse, ñieàu naøy seõ laøm hö IC. • IC 567 (TONE DECODER): IC 567 Boä giaûi maõ aâm saéc. IC chöùa moät voøng khoùa pha. Khi taàn soá phuø hôïp vôùi taàn soá trung taâm thì chaân 8 coù möùc aùp thaáp. Do ñoù tín hieäu töø transistor qua taàng khuyeách ñaïi ñöa ñeán ngoõ vaøo cuûa IC 567. Taàn soá hieän nay ñöôïc xaùc laäp theo maïch ñònh thôøi R vaø C hay

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 8 1,1/(RC). R laáy khoaûng 2K ñeán 20K. 567 coù theå taùch doø taàn soá ngaõ vaøo töø 0,01Hz ñeán 500KHz.

Ngoõ ra 1 Tuï ngoõ ra 8 GND Tuï loïc 567 7 Tuï ñònh thôøi 2 thoângthaáp 6 Ñieän trôû ñònh thôøi Ngoõvaøo 5 +4,75-9,0Vtrong maïch loïc thaáp qua tính theo µF seõ Ghi chuù: caùc ngaõ vaøo
ñöôïc xaùc ñònh bôûi n/F0. Trong ñoù n trong khoaûng 1300 ñeán 62000. Tuï ngaõ ra laáy trò soá gaáp ñoâi tuï trong maïch loïc thaáp qua ôû ngaõ vaøo. 2. Khoái xöû lí: Vôùi khoái xöû lí ngöôøi ta coù theå duøng IC rôøi hoaëc khoái vi xöû lí. Neáu söû duïng vi xöû lí trong khoái xöû lyù, ngöôøi ta coù theå thieát keá maïch ñieän giao tieáp ñöôïc vôùi maùy tính neân deã daøng cho vieäc ñieàu khieån töø xa vaø baèng vieäc thay ñoåi phaàn meàm coù theå môû roäng chöông trình ñieàu khieån maïch ñieän ñeám nhieàu daây chuyeàn trong cuøng moät thôøi ñieåm hay löu laïi caùc soá lieäu trong caùc ca saûn xuaát, ñoù laø lí do chuùng em söû duïng vi xöû lí trong khoái xöû lí. Cuøng vôùi thôøi gian, con ngöôøi ñaõ cho ra ñôøi nhieàu loaïi vi xöû lí töø 8 bit ñeán 64 bit vôùi caûi tieán ngaøy caøng öu vieät nhöng tuøy theo muïc ñích söû duïng maø vi xöû lí 8 bit vaãn coøn toàn taïi. Trong ñoà aùn naøy chuùng em söû duïng vi ñieàu khieån 8051. 8051 cuõng laø vi xöû lí 8 bit nhöng coù chöùa boä nhôù beân trong vaø coù theâm 2 boä ñònh thôøi ngoaøi ra noù coù theå giao tieáp noái tieáp tröïc tieáp vôùi maùy tính maø vi xöû lí 8 bit nhö 8085 cuõng giao tieáp ñöôïc vôùi maùy tính nhöng laø giao tieáp song song neân caàn coù IC chuyeån ñoåi döõ lieäu töø song song sang noái tieáp ñeå giao tieáp vôùi maùy tính. Vôùi boä nhôù trong 8051 thích hôïp cho nhöõng chöông trình coù quy moâ nhoû,tuy nhieân 8051 coù theå keát hôïp ñöôïc vôùi boä nhôù ngoaøi cho chöông trình coù quy moâ lôùn. Sau ñaây laø giôùi thieäu cuûa chuùng em veà vi ñieàu khieån 8051: a. Giôùi thieäu caáu truùc phaàn cöùng 8051 a1. Sô ñoà chaân 8051 8051 laø IC vi ñieàu khieån (Microcontroller) do haõng Intel saûn xuaát. IC naøy coù ñaëc ñieåm nhö sau: - 4k byte ROM,128 byte RAM - 4 Port I/O 8 bit. - 2 boä ñeám/ ñònh thôøi 16 bit. - Giao tieáp noái tieáp. - 64k byte khoâng gian boä nhôù chöông trình môû roäng. - 64k byte khoâng gian boä nhôù döõ lieäu môû roäng. - Moät boä xöû lyù luaän lyù (thao taùc treân caùc bít ñôn). - 210 bit ñöôïc ñòa chæ hoùa. - Boä nhaân / chia 4. GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 9 Sô löôïc veà caùc chaân cuûa 8051:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7

P P P P P P P P

1 1 1 1 1 1 1 1

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

R ESET P P P P P P P P 3 3 3 3 3 3 3 3 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

VC P0 P0 P0 P0 P0 P0 P0 P0

C .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

4 3 3 3 3 3 3 3 3

0 9 8 7 6 5 4 3 2

E A /V P A L E /P PSEN

31 30 29

18 19

X2 X1

20 a2. Chöùc naêng cuûa caùc chaân VSS Port 0: töø chaân 8 32 ñeán chaân 39 (P0.0 _P0.7). Port 0 coù 2 031 chöùc naêng: trong caùc thieát keá côõ nhoû khoâng duøng boä nhôù môû roäng noù coù chöùc naêng nhö caùc ñöôøng IO, ñoái vôùi thieát keá lôùùn coù boä nhôù môû roäng noù ñöôïc keát hôïp giöõa bus ñòa chæ vaø bus döõ lieäu. Port 1: töø chaân 1 ñeán chaân 9 (P1.0 _ P1.7). Port 1 laø port IO duøng cho giao tieáp vôùi thieát bò ngoaøi neáu caàn. Port 2: töø chaân 21 ñeán chaân 28 (P2.0 _P2.7). Port 2 laø moät port coù taùc duïng keùp duøng nhö caùc ñöôøng xuaát nhaäp hoaëc laø byte cao cuûa bus ñòa chæ ñoái vôùi caùc thieát bò duøng boä nhôù môû roäng. Port 3: töø chaân 10 ñeán chaân 17 (P3.0 _ P3.7). Port 3 laø port coù taùc duïng keùp. Caùc chaân cuûa port naøy coù nhieàu chöùc naêng, coù coâng duïng chuyeån ñoåi coù lieân heä ñeán caùc ñaëc tính ñaëc bieät cuûa 8051 nhö ôû baûng sau : Bit Teân Chöùc n aêng chuyeån ñoåi P3.0 RXD Ngoõ vaøo döõ lieäu noái tieáp. P3.1 TXD Ngoõ xuaát döõ lieäu noái tieáp.

28 P 2 .7 2 7 P 2 .6 2 6 P 2 .5 2 5 P 2 .4 2 4 P 2 .3 2 3 P 2 .2 2 2 P 2 .1 2 1 8051: P 2 .0

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 10 Ngoõ vaøo ngaét cöùng thöù 0. Ngoõ vaøo ngaét cöùng thöù 1. Ngoõ vaøo TIMER/ COUNTER thöù 0. Ngoõ vaøo cuûa TIMER/ COUNTER thöù 1. Tín hieäu ghi döõ lieäu leân boä nhôù ngoaøi. Tín hieäu ñoïc boä nhôù döõ lieäu ngoaøi. PSEN (Program store enable): PSEN laø tín hieäu ngoõ ra coù taùc duïng cho pheùp ñoïc boä nhôù chöông trình môû roäng vaø thöôøng ñöôïc noái ñeán chaân OE\ cuûa Eprom cho pheùp ñoïc caùc byte maõ leänh. PSEN ôû möùc thaáp trong thôøi gian 8051 laáy leänh. Caùc maõ leänh cuûa chöông trình ñöôïc ñoïc töø Eprom qua bus döõ lieäu, ñöôïc choát vaøo thanh ghi leänh beân trong 8051 ñeå giaûi maõ leänh. Khi 8051 thi haønh chöông trình trong ROM noäi PSEN ôû möùc cao. ALE (Address Latch Enable): Khi 8051 truy xuaát boä nhôù beân ngoaøi, Port 0 coù chöùc naêng laø bus ñòa chæ vaø döõ lieäu do ñoù phaûi taùch caùc ñöôøng döõ lieäu vaø ñòa chæ. Tín hieäu ra ALE ôû chaân thöù 30 duøng laøm tín hieäu ñieàu khieån ñeå giaûi ña hôïp caùc ñöôøng ñòa chæ vaø döõ lieäu khi keát noái chuùng vôùi IC choát. Tín hieäu ôû chaân ALE laø moät xung trong khoaûng thôøi gian port 0 ñoùng vai troø laø ñòa chæ thaáp neân choát ñòa chæ hoaøn toaøn töï ñoäng. EA\ (External Access): Tín hieäu vaøo EA\ ôû chaân 31 thöôøng ñöôïc maéc leân möùc 1 hoaëc möùc 0. Neáu ôû möùc 1, 8051 thi haønh chöông trình töø ROM noäi. Neáu ôû möùc 0, 8051 thi haønh chöông trình töø boä nhôù môû roäng. Chaân EA\ ñöôïc laáy laøm chaân caáp nguoàn 21V khi laäp trình cho Eprom trong 8051. RST (Reset): Khi ngoõ vaøo tín hieäu naøy ñöa leân möùc cao ít nhaát 2 chu kyø maùy, caùc thanh ghi beân trong ñöôïc naïp nhöõng giaù trò thích hôïp ñeå khôûi ñoäng heä thoáng. Khi caáp ñieän maïch phaûi töï ñoäng reset. Caùc ngoõ vaøo boä dao ñoäng X1, X2: Boä taïo dao ñoäng ñöôïc tích hôïp beân trong 8051. Khi söû duïng 8051, ngöôøi ta chæ caàn noái theâm tuï thaïch anh vaø caùc tuï. Taàn soá tuï thaïch anh thöôøng laø 12 Mh b. Caáu truùc beân trong cuûa 8051 b1. Sô ñoà khoái beân trong 8051: P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 INT0\ INT1\ T0 T1 WR\ RD\

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 11

INT1 INT0 Timer 2 Timer 1
Timer 0 Port noái tieáp Caùc thanh

Ñieàu khieån ngaét

ghi

128 byte RAM

MRO noäi

Timer 2 Timer 1 Timer 0

T2 EX T1 T0

CPU

Oscillator EA

Ñieàu khieån bus

Caùc port I/O

Port noái tieáp

RST b2. Khaûo saùt caùc khoái nhôù beân trong 8051: P0 P2 P1 P3 TxD PSEN ALE

RxD

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 12 *Toå chöùc boä nhôù:
7F RAM ÑA DUÏNG 30
2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 1F BANK 3 18 17 10 0F BANK 1 08 07 Bank thanh ghi 0 ( maëc ñònh cho R0-R7) 00 BANK 2 7F 77 6F 67 5F 57 4F 47 3F 37 2F 27 1F 17 0F 07 7E 76 6E 66 5E 56 4E 46 3E 36 2E 26 1E 16 0E 06 7D 75 6D 65 5D 55 4D 45 3D 35 2D 25 1D 15 0D 05 7C 74 6C 64 5C 54 4C 44 3C 34 2C 24 1C 14 0C 04 7B 73 6B 63 5B 53 4B 43 3B 33 2B 23 1B 13 0B 03 7A 72 6A 62 5A 52 4A 42 3A 32 2A 22 1A 12 0A 02 79 71 69 61 59 51 49 41 39 31 29 21 19 11 09 01 7 8 7 0 6 8 6 0 5 8 5 0 4 8 4 0 3 8 3 0 2 8 2 0 1 8 1 0 0 8 0 0

F0

F7

F6 E6

F5 E5

F4 E4

F3 E3 6B

F2 E2 6A

F1 E1 69

F0 E0 68 B8 B0 A8 A0

E0 E7 D 0

D7 D6 6D 6C B6 AE A6 B5 BC B4

B8 B0 B7 A8 AF A0 A7

BB BA B9 B3 B2 B1

AD AC A5 A4

AB AA A9 A3 A2 A1

99 Khoâng coù ñòa chæ hoùa töøng bit 98 9F 9E 9D 9C 9B 9A 99 98 90 97 8 D 8 C 8B 8A 89 88 87 9 6 95 94 93 92 91 90

Khoâng bit Khoâng bit Khoâng bit Khoâng bit Khoâng bit 8F 8 E Khoâng bit

ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng 8D 8C 8B 8A 89 88

ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng

83 Khoâng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit 82 Khoâng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit 81 Khoâng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit 80 87 86 8 84 83 82 81 80 5 THANH GHI CHÖÙC NAÊNG ÑAèC BIEÄT

CAÁU TRUÙC RAM NOÄI
GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 13 Boä nhôù beân trong 8051 bao goàm ROM vaø RAM. RAM bao goàm nhieàu thaønh phaàn: phaàn löu tröõ ña duïng, phaàn löu tröõ ñòa chæ hoùa töøng bit, caùc bank thanh ghi vaø caùc thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät. 8051 coù boä nhôù theo caáu truùc Harvard: coù nhöõng vuøng nhôù rieâng bieät cho chöông trình vaø döõ lieäu. Chöông trình vaø döõ lieäu coù theå chöùa beân trong 8051 nhöng 8051 vaãn coù theå keát noái vôùi 64 k byte boä nhôù chöông trình vaø 64 k byte boä nhôù döõ lieäu môû roäng. Ram beân trong 8051 ñöôïc phaân chia nhö sau: - Caùc bank thanh ghi coù ñòa chæ töø 00H ñeán 1Fh. - Ram ñòa chæ hoùa töøng bit coù ñòa chæ töø 20H ñeán 2FH. - Ram ña duïng töø 30H ñeán 7FH. - Caùc thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät töø 80H ñeán FFH. -Ram ña duïng: Moïi ñòa chæ trong vuøng ram ña duïng ñeàu coù theå ñöôïc truy xuaát töï do duøng kieåu ñòa chæ tröïc tieáp hay giaùn tieáp. Ví duï ñeå ñoïc noäi dung oâ nhôù ôû ñòa chæ 5FH cuûa ram noäi vaøo thanh ghi tích luõy A : MOV A,5FH. Hoaëc truy xuaát duøng caùch ñòa chæ giaùn tieáp qua R0 hay R1. Ví duï 2 leänh sau seõ thi haønh cuøng nhieäm vuï nhö leänh ôû treân: MOV R0, #5FH MOV A , @R0 -Ram coù theå truy xuaát töøng bit: 8051 chöùa 210 bit ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit, trong ñoù 128 bit chöùa ôû caùc byte coù ñòa chæ töø 20H ñeán 2FH, caùc bit coøn laïi chöùa trong nhoùm thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät. YÙtöôûng truy xuaát töøng bit baèng phaàn meàm laø moät ñaëc tính maïnh cuûa vi ñieàu khieån noùi chung. Caùc bit coù theå ñöôïc ñaët, xoùa, and, or,… vôùi 1 leänh ñôn. Ngoaøi ra caùc port cuõng coù theå truy xuaát ñöôïc töøng bít laøm ñôn giaûn phaàn meàm xuaát nhaäp töøng bit. Ví duï ñeå ñaët bit 67H ta duøng leänh sau: SETB 67H. -Caùc bank thanh ghi: Boä leänh 8051 hoã trôï 8 thanh ghi coù teân laø R0 ñeán R7 vaø theo maëc ñònh (sau khi reset heä thoáng), caùc thanh ghi naøyôû caùc ñòa chæ 00H ñeán 07H. leänh sau ñaây seõ ñoïc noäi dung ôû ñòa chæ 05H vaøo thanh ghi tích luõy: MOV A, R5. Ñaây laø leänh 1 byte duøng ñòa chæ thanh ghi. Tuy nhieân coù theå thi haønh baèng leänh 2 byte duøng ñòa chæ tröïc tieáp naèm trong byte thöù 2: MOV A, 05H. Leänh duøng caùc thanh ghi R0 ñeán R7 thì seõ ngaén hôn vaø nhanh hôn nhieàu so vôùi leänh töông öùng duøng ñòa chæ tröïc tieáp. Bank thanh ghi tích cöïc baèng caùch thay ñoåi caùc bit trong töø traïng thaùi chöông trình (PSW). Giaû suû thanh ghi thöù 3 ñang ñöôïc truy xuaát, leänh sau ñaây seõ di chuyeån noäi dung cuûa thanh ghi A vaøo oâ nhôù ram coù ñòa chæ 18H: MOV R0, A. * Caùc thanh ghi coù chöùc naêng ñaëc bieät:

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 14 8051 coù 21 thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät (SFR: Special Funtion Register) ôû vuøng treân cuûa RAM noäi töø ñòa chæ 80H ñeán FFH. Chuù yù: taát caû 128 ñòa chæ töø 80H ñeán FFH khoâng ñöôïc ñònh nghóa, chæ coù 21 thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät ñöôïc ñònh nghóa saün caùc ñòa chæ. -Thanh ghi traïng thaùi chöông trình: Thanh ghi traïng thaùi chöông trình PSW (Program Status Word ) ôû ñòa chæ DOH chöùa caùc bít traïng thaùi nhö baûng sau: Bit Kyù Ñòa YÙ nghóa hieäu chæ PSW.7 CY D7H Côø nhôù PSW.6 AC D6H Côø nhôù phuï PSW.5 F0 D5H Côø 0 PSW.4 RS1 D4H Bit 1 choïn bank thanh ghi PSW.3 RS0 D3H Bit 0 choïn bank thanh ghi 00=bank 0: ñòa chæ 00H – 07H 01=bank 1: ñòa chæ 08H – 0FH PSW.2 0V D2H 10=bank 2: ñòa chæ 10H PSW.1 _ D1H – 1FH PSW.0 P D0H 11=bank 3: ñòa chæ 18H –1FH Côø traøn Döï tröõ Côø parity chaün leõ. + Côø nhôù: C = 1 neáu pheùp toaùn coäng coù traøn hoaëc pheùp toaùn tröø coù möôïn vaø ngöôïc laïi C = 0. Ví duï neáu thanh ghi A coù giaù trò FF thì leänh sau: ADD A, #1 Pheùp coäng naøy coù traøn neân bit C = 1 vaø keát quaû trong thanh ghi A = 00H Côø nhôù coù theå xem laø thanh ghi 1 bit cho caùc leänh luaän lyù thi haønh treân bit. ANL C, 25H + Côù nhôù phuï: Khi coäng caùc soá BCD, côø nhôù phuï AC = 1 neáu keát quaû 4 bit thaáp trong khoaûng 0AH ñeán 0FH. Ngöôïc laïi AC = 0. + Côø 0: Côø 0 laø moät bit côø ña duïng daønh cho caùc öùng duïng cuûa ngöôøi duøng. + Caùc bit choïn bankthanh ghi truy xuaát: Caùc bit choïn bank thanh ghi (RS0 vaø RS1) xaùc ñònh bank thanh ghi ñöôïc truy xuaát. Chuùng ñöôïc xoùa sau khi reset heä thoáng vaø ñöôïc thay ñoåi baèng phaàn meàm neáu caàn. Ví duï leänh sau cho pheùp bank thanh ghi 3 vaø di chuyeån noäi dung cuûa bank thanh ghi R7 (ñòa chæ bye 1FH) vaøo thanh ghi A: GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 15 SETB RS1 SETB RS0 MOV A,R7 -Thanh ghi B: Thanh ghi B ôû ñòa chæ F0H ñöôïc duøng cuøng vôùi thanh ghi tích luõy A cho caùc pheùp toaùn nhaân vaø chia. Leänh MUL AB seõ nhaân caùc giaù trò khoâng daáu 8 bit trong A vaø B roài traû keát quaû veà 16 bit trong A (byte thaáp) vaø B (byte cao). Leänh DIV AB seõ chia A cho B roài traû keát quaû nguyeân trong A vaø phaàn dö trong B. thanh ghi cuõng coù theå xem nhö thanh ghi ñeäm ña duïng. -Con troû ngaên xeáp: Con troû ngaên xeáp SP laø moät thanh ghi 8 bit ôû ñòa chæ 18H. Noù chöùa ñòa chæ cuûa byte döõ lieäu hieän haønh treân ñænh cuûa ngaên xeáp. Caùc leänh treân ngaên xeáp bao goàm caùc leänh caát döõ lieäu vaøo ngaên xeáp vaø laáy döõ lieäu ra khoûi ngaên xeáp. Leänh caát döõ lieäu vaøo ngaên xeáp seõ laøm taêng SP tröôùc khi ghi döõ lieäu vaø leänh laáy döõ lieäu ra khoûi ngaên xeáp seõ laøm giaûm SP. Ngaên xeáp cuûa 8051 ñöôïc giöõ trong ram noäi vaø giôùi haïn caùc ñòa chæ coù theá truy xuaát baèng ñòa chæ giaùn tieáp, chuùng laø 128 byte ñaàu cuûa 8051 Ñeå khôûi ñoäng SP vôùi ngaên xeáp baét ñaàu taïi ñòa chæ 60 H, caùc leänh sau ñaây ñöôïc duøng: MOV SP,#5FH Khi reset 8051, SP seõ mang giaù trò maëc ñònh laø 07H vaø döõ lieäu ñaàu tieân seõ ñöôïc caát vaøo oâ nhôù ngaên xeáp coù ñòa chæ laø 08 H. Ngaên xeáp ñöôïc truy xuaát tröïc tieáp baèng caùc leänh PUSH vaø POP ñeå löu tröõ taïm thôøi vaø laáy laïi döõ lieäu hoaëc truy xuaát ngaàm baèng leänh goïi chöông trình con ACALL,LCALL vaø caùc leänh trôû veà (RET. RETI) ñeå löu tröõ giaù trò cuûa boä ñeám chöông trình khi baét ñaàu thöïc hieän chöông trình con vaø laáy laïi khi keát thuùc chöông trình con. -Con troû döõ lieäu Con troû döõ lieäu DPTR ñöôïc duøng ñeå truy xuaát boä nhôù ngoaøi laø moät thanh ghi 16 bit ôû ñòa chæ 82H (DPL: byte thaáp) vaø 83H (DPH: byte cao). 3 leänh sau seõ ghi 55H vaøo ram ngoaøi ôû ñòa chæ 1000H: MOV A,#55H MOV DPTR, #1000H MOVX @DPTR,A -Caùc thanh ghi port xuaát nhaäp: Caùc port cuûa 8051 bao goàm port 0 ôû ñòa chæ 80H, port 1 ôû ñòa chæ 90H, port 2 ôû ñòa chæ A0H, vaø port3 ôû ñòa chæ B0H. taát caû caùc port naøy ñeàu coù theå truy xuaát töøng bit neân raát thuaän tieän trong khaû naêng giao tieáp. -Caùc thanh ghi timer: 8051 coù chöùa 2 boä ñònh thôøi/ ñeám 16 bit ñöôïc duøng cho vieäc ñònh thôøi hoaëc ñeám söï kieän. Timer 0 ôû ñòa chæ 8AH (TL0: byte thaáp) vaø 8CH (TH0: byte cao). Timer 1 ôû ñòa chæ 8BH (TL1: byte thaáp) vaø 8DH (TH1: byte cao). Vieäc khôûi ñoäng timer ñöôïc Set bôûi GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 16 Timer Mode (TMOD) ôû ñòa chæ 89H vaø thanh ghi ñieàu khieån timer (TCON) ôû ñòa chæ 88H, chæ coù TCON ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit. -Caùc thanh ghi port noái tieáp: 8051 chöùa moät port noái tieáp daønh cho vieäc trao ñoåi thoâng tin vôùi caùc thieát bò noái tieáp nhö maùy tính, modem hoaëc giao tieáp noái tieáp vôùi caùc IC khaùc. Moät thanh ghi goïi laø boä ñeäm döõ lieäu noái tieáp (SBUF) ôû ñòa chæ 99H seõ giöõ caû 2 döõ lieäu truyeàn vaø döõ lieäu nhaän. Khi truyeàn döõ lieäu thì ghi leân SBUF, khi nhaän döõ lieäu thì ñoïc SBUF. Caùc mode vaän haønh khaùc nhau ñöôïc laäp trình qua thanh ghi ñieàu khieån port noái tieáp SCON ôû ñòa chæ 98H. -Caùc thanh ghi ngaét: 8051 coù caáu truùc 5 nguoàn ngaét, 2 möùc öu tieân. Caùc ngaét bò caám sau khi reset heä thoáng vaø seõ ñöôïc cho pheùp baèng vieäc ghi thanh ghi cho pheùp ngaét (IE) ôû ñòa chæ A8H, caû 2 thanh ghi ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit. -Thanh ghi ñieàu khieån coâng suaát: Thanh ghi ñieàu khieån coâng suaát (PCON) ôû ñòa chæ 87H chöùa caùc bit ñieàu khieån. -Tín hieäu Reset: 8051 coù ngoõ vaøo reset RST taùc ñoäng ôû möùc cao trong khoaûng thôøi gian 2 chu kyø, sau ñoù xuoáng möùc thaáp ñeå 8051 baét ñaàu laøm vieäc. RST coù theå kích baèng tay baèng moät phím nhaán thöôøng môû, sô ñoà maïch reset nhö hình treân (hình a) sau khi reset heä thoáng ñöôïc toùm taét nhö sau: Thanh ghi Noäi dung Ñeám chöông trình 0000H PC 00H Thanhghi tích luõy A 00H Thanh ghi B 00H Thanh ghi traïng 07H thaùi 0000H SP FFH DPTR XXX0000 B Port 0 ñeán Port 3 0XX00000 B IP 00H IE Caùc thanh ghi ñònh thôøi Thanh ghi quan troïng nhaát laø thanh ghi boä ñeám chöông trình PC ñöôïc Reset taïi ñòa chæ 0000H. Khi ngoõ vaøo RST xuoáng möùc thaáp, chöông trình luoân baét ñaàu taïi ñòa chæ 0000H cuûa boä nhôù chöông trình. Noäi dung cuûa Ram trong chip khoâng bò hay ñoåi bôûi taùc ñoäng cuûa ngoõ vaøo Reset c.Hoaït ñoäng thanh ghi TIMER 8051 coù hai timer 16 bit, moãi timer coù boán caùch laøm vieäc. Ngöôøi ta söû duïng caùc timer ñeå: GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 17 Ñònh khoaûng thôøi gian. Ñeám söï kieän. Taïo toác ñoä baud cho port noái tieáp trong 8051.

Trong caùc öùng duïng ñònh khoaûng thôøi gian, ngöôøi ta laäp trình timer ôû nhöõng khoaûng ñeàu ñaën vaø ñaët côø traøn timer. Côø ñöôïc duøng ñeå ñoàng boä hoùa chöông trình ñeå thöïc hieän moät taùc ñoäng nhö kieåm tra traïng thaùi cuûa caùc ngoõ vaøo hoaëc göûi söï kieän ra caùc ngoõra. Caùc öùng duïng khaùc coù theå söû duïng vieäc taïo xung nhòp ñeàu ñaën cuûa timer ñeå ño thôøi gian troâi qua giöõa hai söï kieän (ví duï ño ñoä roäng xung ). Truy xuaát caùc timer cuûa 8051 duøng saùu thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät cho trong baûng sau:

SFR

Muïc Ñích khieån

Ñòa chæ 88H 89H 90H 91H 92H 93H

Ñòa chæ hoùa töøng bit Coù Khoâng Khoâng Khoâng Khoâng Khoâng

TCON Ñieàu Timer TMOD

Cheá ñoä Timer thaáp thaáp cao cao cuûa cuûa cuûa cuûa

TL0 Byte Timer 0 TL1 Byte Timer 1 TH0 Byte Timer 0 TH1 Byte Timer 1

Caùc thanh ghi chöùc naêng cuûa timer trong 8031. Thanh ghi cheá ñoä timer (TMOD): Thanh ghi TMOD chöùa hai nhoùm 4 bit duøng ñeå ñaët cheá ñoä laøm vieäc cho Timer 0, vaø Timer 1.

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 18 Bit 7 6 Teân GATE C/T Time r 1 1 Moâ taû Bit môû coång, khi leân 1 timer chæ chaïy khi INT1 ôû möùc cao Bit choïn cheá ñoä Count/Timer 1 = boä ñeám söï kieän 0 = boä ñònh khoaûng thôøi gian Bit 1 cuûa cheá ñoä mode Bit 0 cuûa cheá ñoä mode Bit môû coång, khi leân 1 timer chæ chaïy khi INT0 ôû möùc cao Bit choïn cheá ñoä Count/Timer Bit 1 cuûa cheá ñoä mode Bit 0 cuûa cheá ñoä mode

5 4 3 2 1 0

M1 M0 GATE C/T M1 M0

1 1 0 0 0 0

Toùm taét thanh ghi chöùc naêng TMOD. Thanh ghi ñieàu khieån timer(TCON) Thanh ghi TCON chöùa caùc bit traïng thaùi vaø caùc bit ñieàu khieån cho Timer 1, Timer 0. Bit TCON.7 Kyù hieäu TF1 Ñòa chæ 8FH Moâ taû Côø baùo traøn timer 1. Ñaët bôûi phaàn cöùng khi traøn, ñöôïc xoùa bôûi phaàn meàm, hoaëc phaàn cöùng khi boä xöû lyù chæ ñeán chöông trình phuïc vuï ngaét. Bit ñieàu khieån timer 1 chaïy ñaët xoùa baèng phaàn meàm ñeå cho timer chaïy ngöng. Côø baùo traøn Timer 0. Bit ñieàu khieån Timer 0 chaïy Côø caïnh ngaét 1 beân ngoaøi. Ñaët bôûi phaàn cöùng khi phaùt hieän moät caïnh xuoáng ôû INT1 xoùa baèng phaàn

TCON.6

TR1

8EH

TCON.5 TCON.4 TCON.3

TF0 TR0 IE1

8DH 8CH 8BH

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 19 meàm hoïaêc phaàn cöùng khi CPU chæ ñeán chöông trình phuïc vuï ngaét. TCON.2 IT1 8AH Côø kieåu ngaét 1 beân ngoaøi. Ñaët xoùa baèng phaàn meàm ñeå ngaét ngoaøi tích cöïc caïnh xuoáng /möùc thaáp. Côø caïnh ngaét 0 beân ngoøai Côø kieåu ngaét 0 beân ngoaøi

TCON.1 TCON.0

IE0 IT0

89H 88h

Toùm taét thanh ghi chöùc naêng TCON Khôûi ñoäng vaø truy xuaát thanh ghi timer: Thoâng thöôøng caùc thanh ghi ñöôïc khôûi ñoäng moät laàn ñaàu ôû chöông trình ñeå ñaët ôû cheá ñoä laøm vieäc ñuùng. Sau ñoù, trong thaân chöông trình, caùc thanh ghi timer ñöôïc cho chaïy, döøng, caùc bit ñöôïc kieåm tra vaø xoùa, caùc thanh ghi timer ñöôïc ñoïc vaø caäp nhaät…. theo ñoøi hoûi caùc öùng duïng. TMOD laø thanh ghi thöù nhaát ñöôïc khôûi ñoäng vì noù ñaët cheá ñoä hoaït ñoäng. Ví duï, caùc leänh sau khôûi ñoäng Timer 1 nhö timer 16 bit (cheá ñoä 1) coù xung nhòp töø boä dao ñoäng teân chip cho vieäc ñònh khoaûng thôøi gian: MOV TMOD, #1B Leänh naøy seõ ñaët M1 = 1 vaø M0 = 0 cho cheá ñoä 1, C/ T= 0 vaø GATE = 0 cho xung nhòp noäi vaø xoùa caùc bit cheá ñoä Timer 0. Dó nhieân, timer khoâng thaät söï baét ñaàu ñònh thôøi cho ñeán khi bit ñieàu khieån chaïy TR1 ñöôïc ñaët leân 1. Neáu caàn soá ñeám ban ñaàu, caùc thanh ghi TL1/TH1 cuõng phaûi ñöôïc khôûi ñoäng. Moät khoaûng 100µs coù theå ñöôïc khôûi ñoäng baèng caùch khôûi ñoäng giaù trò cho TH1/TL1 laø FF9CH: MOV TL1, #9CH MOV TH1, #0FFH Roài timer ñöôïc cho chaïy baèng caùch ñaët bit ñieàu khieån chaïy nhö sau: SETB TR1 Côø baùo traøn ñöôïc töï ñoäng ñaët leân 1 sau 100µs. Phaàn meàm coù theå ñôïi trong 100 µs baèng caùch duøng leänh reõ nhaùnh coù ñieàu kieän nhaûy ñeán chính noù trong khi côø baùo traøn chöa ñöôïc ñaët leân 1: WAIT: JNB TF1, WAIT Khi timer traøn, caàn döøng timer vaø xoùa côø baùo traøn trong phaàn meàm: CLR TR1 CLR TF1 d. Ngaét ( INTERRUPT) GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 20 Moät ngaét laø söï xaûy ra moät ñieàu kieän, moät söï kieän maø noù gaây ra treo taïm thôøi thôøi chöông trình chính trong khi ñieàu kieän ñoù ñöôïc phuïc vuï bôûi moät chöông trình khaùc. Caùc ngaét ñoùng moät vai troø quan troïng trong thieát keá vaø caøi ñaët caùc öùng duïng vi ñieàu khieån. Chuùng cho pheùp heä thoáng ñaùp öùng baát ñoàng boä vôùi moät söï kieän vaø giaûi quyeát söï kieän ñoù trong khi moät chöông trình khaùc ñang thöïc thi. Toå chöùc ngaét cuûa 8051: Coù 5 nguoàn ngaét ôû 8031: 2 ngaét ngoaøi, 2 ngaét töø timer vaø 1 ngaét port noái tieáp. Taát caû caùc ngaét theo maëc nhieân ñeàu bò caám sau khi reset heä thoáng vaø ñöôïc cho pheùp töøng caùi moät baèng phaàn meàm. Khi coù hai hoaëc nhieàu ngaét ñoàng thôøi, hoaëc moät ngaét xaûy ra khi moät ngaét khaùc ñang ñöôïc phuïc vuï, coù caû hai söï tuaàn töï hoûi voøng vaø sô ñoà öu tieân hai möùc duøng ñeå xaùc ñònh vieäc thöïc hieän caùc ngaét. Vieäc hoûi voøng tuaàn töï thì coá ñònh nhöng öu tieân ngaét thì coù theå laäp trình ñöôïc. - Cho pheùp vaø caám ngaét : Moãi nguoàn ngaét ñöôïc cho pheùp hoaëc caám ngaét qua moät thanh ghi chöùc naêng ñaët bieät coù ñònh ñòa chæ bit IE ( Interrupt Enable : cho pheùp ngaét ) ôû ñòa chæ A8H.

Bit IE.7 IE.6 IE.5 IE.4 IE.3

Kyù hieäu EA _ ET2 ES ET1

Ñòa chæ bit AFH AEH ADH ACH ABH

Moâ taû Cho pheùp / Caám toaøn boä Khoâng ñöôïc moâ taû Cho pheùp ngaét töø Timer 2 (8052) Cho pheùp ngaét port noái tieáp Cho pheùp ngaét töø Timer

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 21 1 IE.2 IE.1 IE.0 EX1 ET0 EX0 AAH A9H A8H Cho pheùp ngaét ngoaøi 1 Cho pheùp ngaét töø Timer 0 Cho pheùp ngaét ngoaøi 0

Toùm taét thanh ghi IE - Caùc côø ngaét : Khi ñieàu kieän ngaét xaûy ra thì öùng vôùi töøng loaïi ngaét maø loaïi côø ñoù ñöôïc ñaët leân moät ñeå xaùc nhaän ngaét. Ngaét Beân ngoaøi 0 Beân ngoaøi 1 Timer 1 Timer 0 Port noái tieáp Port noái tieáp Côø IE0 IE1 TF1 TF0 TI RI Caùc loïai côø ngaét - Caùc vectô ngaét : Khi chaáp nhaän ngaét, giaù trò ñöôïc naïp vaøo PC ñöôïc goïi laø vector ngaét. Noù laø ñòa chæ baét ñaàu cuûa ISR cho nguoàn taïo ngaét, caùc vector ngaét ñöôïc cho ôû baûng sau : Thanh ghi SFR vaø vò trí bit TCON.1 TCON.3 TCON.7 TCON.5 SCON.1 SCON.0

Ngaét Reset heä thoáng

Côø RST

Ñòa chæ vector 0000H

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 22 Beân ngoaøi 0 Timer 0 Beân ngoaøi 1 Timer 1 Port noái tieáp Timer 2 IE0 TF0 IE1 TF1 TI vaø RI 0003H 000BH 0013H 001BH 0023H 002BH

Vector reset heä thoáng (RST ôû ñòa chæ 0000H) ñöôïc ñeå trong baûng naøy vì theo nghóa naøy, noù gioáng ngaét : noù ngaét chöông trình chính vaø naïp cho PC giaù trò môùi. e. Keát hôïp 8051 vôùi boä nhôù ngoaøi Vi xöû lyù (Microprocessor) laø IC chuyeân duïng veà xöû lyù döõ lieäu, ñieàu khieån theo moät chöông trình, muoán Microprocessor thöïc hieän moät coâng vieäc gì ngöôøi söû duïng phaûi laäp trình hay vieát chöông trình. Chöông trình phaûi löö tröõ ôû ñaâu ñeå Microprocessor nhaän leänh vaø thi haønh, ñoâi khi trong luùc xöû lyù chöông trình Microprocessor caàn nôi löö tröõ taïm thôøi caùc döõ lieäu sau ñoù laáy ra ñeå tieáp tuïc xöû lyù. Nôi löu tröõ chöông trình cho Microprocessor thöïc hieän vaø nôi löu tröõ taïm thôøi döõ lieäu chính laø boä nhôù. Caùc boä nhôù cuûa Microprcessor laø caùc IC, caùc IC nhôù naøy coù theå ñoïc döõ lieäu ra, ghi döõ lieäu vaøo hoaëc chæ ñoïc döõ lieäu ra. Ñoâi khi boä nhôù cuûa Microprocessor khoâng ñuû ñeå löu tröõ nhöõng thoâng tin caàn thieát khi chaïy chöông trình, khi ñoù phaûi duøng kyõ thuaät môû roäng boä nhôù. 8051 coù khaû naêng môû roäng boä nhôù ñeán 64k byte boä nhôù chöông trình vaø 64k byte boä nhôù döõ lieäu beân ngoaøi. Boä nhôù chöông trình laø boä nhôù Rom coøn boä nhôù döõ lieäu laø boä nhôù Ram. _ Boä nhôù Ram chia ra laøm 2 loaïi Sram vaø Dram. Dram ñöôïc cheá taïo duøng kyõ thuaät MOS, coù dung löôïng boä nhôù lôùn, coâng xuaát tieâu taùn thaáp vaø toác ñoä hoaït ñoäng trung bình. Ôû Sram döõ lieäu löu tröõ vaøo caùc Flip- Flop coøn Dram döõ lieäu löu tröõ möùc 0 vaø 1 töông ñöông vôùi quaù trình naïp vaø xaû cuûa moät tuï ñieän khoaûng vaøi pF. Bôûi vì ñieän aùp cuûa tuï seõ suy giaûm daàn do ñoù Dram ñoøi hoûi chu kyø naïp laïi neáu khoâng muoán maát döõ lieäu vaø ñöôïc goïi laø quaù trình laøm töôi Ram, ñaây chính laø khuyeát ñieåm cuûa Dram so vôùi Sram. Boä nhôù Rom coù nhieàu loaïi: PROM, EPROM, EEPROM nhöng EPROM coù theå laäp trình bôûi ngöôøi duøng, coù theå xoùa vaø laäp trình laïi nhieàu laàn neân trong ñoà aùn naøy chuùng em duøng EPROM 2764 vaø duøng SRAM 6264. Ñaëc ñieåm, sô ñoà chaân vaø baûng söï thaät cuûa 2764 vaø 6264 ôû hình döôùi ñaây GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 23 SRAM 6264: laø boä nhôù ñöôïc cheá taïo theo coâng ngheä CMOS, coù dung löôïng 65536 bit ñöôïc toå chöùc thaønh 8192x8 bit (8KByte), ñieän aùp cung caáp laø +5V, thôøi gian truy caäp khoaûng 150ns. Ngoõ vaøo/ra döõ lieäu ñöôïc duøng chung, caùc ngoõ vaøo/ra naøy töông thích TTL. Coâng suaát tieâu taùn ôû traïng thaùi chôø raát thaáp chæ khoaûng 0,1mW so vôùi khi hoaït ñoäng bình thöôøng laø 200mW. Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa 6264 nhö sau:

N.C A12 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 DQ0 DQ1 DQ2

6264
Mode \ Pin Not Select Output Disable Read Write

Vcc WE\ CE2 A8 A9 A11 OE\ A10 CE1\ DQ7 DQ6 DQ5 DQ4

A0-A12 CE1\ CE2 OE\ CE1\WE\ 2 CE H x x L L H L L H H

6264
OE\ x x H L H Output Hi-Z Hi-Z Dout Din

DQ0-DQ7

WE\ x x H H L

Töø sô ñoà chaân cho ta thaáy caù chaân ñöôïc chia thaønh 4 nhoùm: + Vcc, GND : chaân nguoàn + Do ñeán D7 : chaân döõ lieäu + Ao ñeán A12 : chaân ñòa chæ + WE, OE, CS1, CS2 : chaân ñieàu khieån EPROM 2764: laø boä nhôù chæ ñoïc ñöôïc cheá taïo theo coâng ngheä NMOS, duøng moät nguoàn ñôn +5V, dung löôïng boä nhôù laø 65536 bit, ñöôïc toå chöùc thaønh 8192x8 bit (8KByte). 2764 laø loaïi EPROM coù theå xoùa baèng tia cöïc tím vaø coù theå ghi laïi ñöôïc nhieàu laàn. Coù hai kieåu hoïat ñoäng: bình thöôøng vaø chôø. ÔÛ traïng thaùi chôø, coâng suaát tieâu thuï laø 132mW so vôùi 525mW khi ôû traïng thaùi ñoïc döõ lieäu, thôøi gian truy xuaát laø 200ns. Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa 2764 nhö sau:
Vpp A12 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 O0 O1 O2 Vcc PGM\ N.C A8 A9 A11 OE\ A10 CE\ O7 O6 O5 O4 O3

A0-A12 D0-D7 CE\ OE\ VPP

2764

2764

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 24

Mode (cheá ñoä) Ñoïc Chôø Laäp trình Kieåm tra Caám laäp trình

CE\ L H L L H

OE\ L x x L x

PGM\ H x L H x

VPP Vcc Vcc Vpp Vpp Vpp

Ra (Output) Dout Hi-Z Din Do ut Hi-Z

Baûng traïng thaùi - EPROM coù theå ñöôïc laäp bôûi ngöôøi laäp trình söû duïng vaø noù cuõng coù theå xoùa ñeå laäp trình laïi khi naøo muoán. -EPROM duøng trong maïch ñöôïc chöùa saün chöông trình ñieàu khieån, töùc laø chæ xuaát Data moãi khi CPU tham khaûo ñeán, do ñoù ta chæ quan taâm ñeán cheá ñoä ñoïc vaø chôø. Döïa vaøo caùc Mode hoaït ñoäng treân thì EPROM ñöôïc ñieàu khieån caùc chaân sau: - PGM = 5 Volt (Vcc ) - OE\ noái chaân PSEN cuûa CPU - CE\ noái xuoáng CSO + Cheá ñoä ñoïc (Read Mode ): Cheá ñoä naøy ñöôïc thieát laäp khi CE\ vaø OE\ ôû möùc thaáp, PGM ôû möùc cao. Coù hai ngoõ vaøo ñieàu khieån duøng ñeå truy xuaát Data töø ROM laø CE\ vaø OE\ duøng ñeå kieåm soaùt ngoõ ra Data, ñöa Data leân Data bus. + Cheá ñoä chôø (Stanby Mode ): Cheá ñoä naøy laøm giaûm coâng suaát tieâu thuï ñöôïc thieát laäp khi CE\ ôû möùc cao, ôû cheá ñoä naøy Data ôû traïng thaùi trôû khaùng cao ñoäc laäp. *Giaûi maõ ñòa chæ: Do 8051 thieát keá caàn quaûn lyù nhieàu thieát bò ngoaïi vi, nhieàu oâ nhôù, muoán laøm ñöôïc vieäc naøy ngöôøi ta phaûi cung caáp cho moãi oâ nhôù vaø thieát bò ngoaïi vi taàm ñòa chæ cho thieát bò ñoù. Vì vaäy caàn coù maïch giaûi maõ ñòa chæ trong maïch ñieän. Ngöôøi ta thöôøng duøng IC giaûi maõ 74HC138 vôùi caùc ngoõ ra ñöôïc noái tôùi caùc ngoõ vaøo choïn chip (CS\) treân caùc IC nhôù. Sau ñaây laø sô ñoà chaân, baûng söï thaät vaø ñaëc ñieåm cuûa 74138:

A B C G2A G2B G1 Y7 GND

7413 8

Vcc Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

A B C

G2A\ G2B G1 Sô ñoà chaân

7413 8

Y0 ...Y7

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 25 INPUTS ENABLE SELECT G1 G2 C B A x H x x x L x x x x H L L L L H L L L H H L L H L H L L H H H L H L L H L H L H H L H H L H L H H H G2 = G2A + G2 OUTPUTS Y0 H H L H H H H H H H Y1 H H H L H H H H H H Y2 H H H H L H H H H H Y3 H H H H H L H H H H Y4 H H H H H H L H H H Y5 H H H H H H H L H H Y6 H H H H H H H H L H Y7 H H H H H H H H H L

Baûng traïng thaùi

sô löôïc veà caùc chaân: - Ngoõ vaøo A,B,C laø caùc chaân ngoõ vaøo soá nhò phaân 3 bit. C laø bit coù troïng soá lôùn nhaát, A laø bit coù troïng soá nhoû nhaát - Caùc chaân ngoõ ra: Yo → Y7, tích cöïc möùc thaáp. - Caùc chaân ñieàu khieån: G1,G2A, G2B. IC chæ hoaït ñoäng giaûi maõ khi caùc chaân ñieàu khieån ñoàng thôøi tích cöïc. G1 tích cöïc ôû möùc cao; G2A\ vaø G2B\ tích cöïc ôû möùc thaáp Khi moät trong 3 chaân naøy khoâng tích cöïc caùc ngoõ ra töø Yo → Y7 ôû möùc cao. *Giaûi ña hôïp caùc ñöôøng döõ lieäu vaø ñöôøng ñòa chæ: Khi duøng boä nhôù ngoaøi, port 0 khoâng coøn laø port IO thuaàn tuùy. Noù ñöôïc keát hôïp giöõa bus ñòa chæ vaø bus döõ lieäu neân duøng tín hieäu ALE vaø IC choát ñeå choát byte thaáp cuûa bus ñòa chæ khi baét ñaàu moãi chu kyø boä nhôù. Port2 cho byte cao cuûa bus ñòa chæ. Ôû ñaây chuùng em duøng IC choát 74373. Sô ñoà chaân, ñaëc ñieåm vaø baûng traïng thaùi cuûa 74373
OE\ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 GND Vcc Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 G

D0-D7
OC \ G

7437 3

7437 3

Q0-Q7

Sô ñoà chaân Enable G H H L x

Baûng traïng thaùi

Output Control (OC) L L L GVHD Nguyeãn Vieät Huøng H

D H L x x

OUTPUT H L Q0 HI-Z

Luaän vaên toát nghieäp Trang 26 Ñaëc ñieåm _ 74LS373 goàm 8 D-FF coù ngoõ ra 3 traïng thaùi ñöôïc ñieàu khieån choát vaø xuaát döõ lieäu baèng chaân G vaø OC. Trong öùng duïng naøy chaân G ñöôïc noái vôùi chaân ALE cuûa 8051, chaân OC noái mass. _ laø IC choát 8 bit _ Caùc boä ñeäm ngoõ ra 3 traïng thaùi _ Tín hieäu ñieàu khieån ngoõ ra 3 traïng thaùi chung. *Xeáp choàng caùc vuøng nhôù chöông trình vaø döõ lieäu beân ngoaøi: Vì boä nhôù chöông trình laø Rom neân xaûy ra vaán ñeà baát tieän khi phaùt trieån phaàn meàm cho 8051 laø toå chöùc boä nhôù nhö theá naøo ñeå coù theå söûa ñoåi chöông trình vaø coù theå ghi trôû laïi khi noù ñöôïc chöùa trong boä nhôù Rom. Caùch giaûi quyeát laø xeáp choàng caùc vuøng döõ lieäu vaø chöông trình. Moät boä nhôù Ram coù theå chöùa caû chöông trình vaø döõ lieäu baèng caùch noái ñöôøng OE\ cuûa Ram ñeán ngoõ ra coång AND coù 2 ngoõ vaøo laø PSEN\ vaø RD\. Sô ñoà maïch nhö hình sau cho pheùp boä nhôù Ram coù 2 chöùc naêng vöøa laø boä nhôù chöông trình vöøa laø boä nhôù döõ lieäu. Vaäy 1 chöông trình coù theå ñöôïc taûi vaøo Ram (baèng caùch ghi noù nhö boä nhôù döõ lieäu) vaø thi haønh chöông trình (baèng caùch truy xuaát noù nhö boä nhôù chöông trình) WR WR RAM

OE\ RD PSEN 3. Khoái hieån thò: a.Sô ñoà khoái cuûa maïch hieån thò: Boä phaän hieån thò goàm 8 led 7 ñoaïn anod chung. Vì caùc vi xöû lí xöû lí caùc döõ lieäu laø soá nhò phaân (1,0 ) neân caàn coù söï giaõi maõ töø soá nhò phaân sang soá thaäp phaân. Söï giaûi maõ coù theå duøng giaûi maõ baèng phaàn cöùng (IC giaûi maõ). Tuy nhieân vôùi phaàn meàm queùt led ngöôøi ta coù theå giaûm bôùt ñöôïc caùc IC giaûi maõ giaûm giaù thaønh cuûa maïch ñieän. Nhöng ñeå keát noái vôùi maïch hieån thò phaûi caàn coù IC giao tieáp vaøo ra vì caùc port cuûa 8051 ñaõ duøng cho muïc ñích khaùc. 8255 laø IC giao tieáp vaøo ra song song thoâng duïng vaø coù theå ñieàu khieån ñöôïc baèng phaàn meàm neân chuùng em söû duïng 8255 ñeå giao tieáp vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi (phaàn hieån thò…). Vì doøng ra caùc port cuûa 8255 raát nhoû (lôùn nhaát laø port A khoaûng 5mA) neân caàn coù IC ñeäm doøng ñeå naâng doøng leân ñuû keùo cho led saùng. Chuùng em GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 27 choïn IC ñeäm 74245. Khi ñöa döõ lieäu ra ñeå hieån thò taát caû caùc led ñeàu nhaän nhöng taïi moät thôøi ñieåm chæ cho pheùp moät led ñöôïc nhaän döõ lieäu neân phaûi coù maïch giaûi maõ ñeå choïn led. Chuùng em söû duïng IC giaûi maõ 74LS138.Vì vaäy sô ñoà khoái cuûa maïch hieån thò nhö sau:

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 28 Giaûi maõ

Port0
Port CH

74138

8051

8255 Port 2
PortA

Ñeäm

7424 5

LED

b. Giôùi thieäu veà caùc linh kieän trong maïch b1.Coång xuaát nhaäp 8255: Trong heä thoáng Vi xöû lyù hay maùy vi tính neáu chæ giao tieáp vôùi boä nhôù trong ROM, RAM thì chöa ñuû, maùy tính coøn phaûi giao tieáp vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi nhö baøn phím, maøn hình, maùy in, ... ñeå con ngöôøi coù theå ñoái thoaïi ñöôïc maùy tính cuõng nhö duøng maùy tính ñeå ñieàu khieån caùc thieát bò khaùc. Ñeå giao tieáp vôùi nhieàu thieát bò nhö vaäy, maùy tính coù theå giao tieáp qua nhieàu ñöôøng vaø giao tieáp vôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau nhö giao tieáp noái tieáp, giao tieáp song song. Vì vaäy vai troø cuûa coång xuaát nhaäp 8255 ñeå giao tieáp giöõa maùy tính vôùi thieát bò ngoaøi laø moät ñieàu caàn thieát giuùp maùy coù theå môû roäng khaû naêng laøm vieäc. *Sô ñoà chaân cuûa 8255

PC0-PC3 CS\ A WR\ CS\ A0 Hoaït ñoäng 0 L L L H L A1 Port A  Bus döõ lieäu PC4-PC7 L H L H L CS\ Port B Bus döõ lieäu Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic H L L H L Port C Bus döõ lieäu Tính linh hoaït cuûa vi maïch theå hieän ôû döõ lieäu  Port Atrình. L L H L L Bus khaû naêng laäp Qua moät thanh ghi ñieàu khieån, ngöôøi söû duïng xaùc ñònh cheá ñoä L H H L L Bus döõ lieäu  Port B hoaït ñoäng vaø coång naøo caàn ñöôïc söû duïng nhö laø loái vaøo H L H L L Bus döõ lieäu  Port C hoaëc loái ra. Caùc chaân ra D0  D7 taïo neân bus döõ lieäu hai chieàu H H H L L Bus döõ lieäu  Töø ñieàu coù ñoä roäng laø 8 bit. 8255 ñöôïc choïn bôûi tín hieäu möùc thaáp ôû khieån x x x x H Bus döõ lieäu ôû traïng thaùi GVHD Nguyeãn Vieät Huøng Hi-Z H H L H L Caám x x H H L Bus döõ lieäu ôû traïng thaùi

PA3 PA2 PA1 PA0 RD\ CS\ GND A1 A0 PC7 PC6 PC5 PC4 PC0 PC1 1 PC2 PC3 PB0 PB1

8255 A RD\ A

PA4 PA5 PA6 PA7 WR\ RESET D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Vcc PB7 PB6 PB5 PB4

D0-

PA0-PA7

RD\ WR\ RESET

PB0-PB7

8255 A

Luaän vaên toát nghieäp Trang 29 ngoõ vaøo choïn chíp CS\. Khi 8255 khoâng ñöôïc choïn, boä ñeäm bus döõ lieäu noái 8255 vôùi heä thoáng ñöôïc thaû noåi. Khi ñöôïc choïn, caùc ngoõ vaøo A0 vaø A1 ñöôïc duøng ñeå choïn thanh ghi ñieàu khieån hoaëc moät trong caùc coång vaøo/ra ñeå trao ñoåi döõ lieäu. Caùc hoaït ñoäng cô baûn cuûa 8255 ñöôïc toùm taét trong baûng sau: Hoaït ñoäng Port A  Bus döõ lieäu Port B Bus döõ lieäu Port C Bus döõ lieäu Bus döõ lieäu  Port A Bus döõ lieäu  Port B Bus döõ lieäu  Port C Bus döõ lieäu  Töø ñieàu khieån x x x x H Bus döõ lieäu ôû traïng thaùi Hi-Z H H L H L Caám *x Caùcx traïng thaùi H laøm vieäc cuûa döõ lieäu ôû traïng 8255: H L Bus Qua baûng traïng thaùi cuûa 8255, ta thaáy thanh ghi ñieàu khieån ñaët döôùi ñòa chæ beân trong laø A1 = [1], A0 = [1]. Trong moät chu kyø ghi leân thanh ghi ñieàu khieån, xaùc ñònh coång vaøo/ra cuõng nhö cheá ñoä hoaït ñoäng. Khi chaân RESET ôû möùc [H], thanh ghi ñieàu khieån seõ ñöôïc ñaët laïi vaø ñònh nghóa toaøn boä 24 ñöôøng daãn nhö laø caùc ngoõ vaøo.Traïng thaùi naøy keùo daøi tôùi khi chöông trình öùng duïng vieát töø ñieàu khieån vaøo thanh ghi ñieàu khieån ñeå xaùc ñònh cheá ñoä laøm vieäc cuûa 8255. Caùc coång A, B, C ñöôïc phaân thaønh hai nhoùm. Nhoùm A goàm coång A vaø nöûa cao cuûa coång C, nhoùm B goàm coång B vaø nöûa thaáp coøn laïi cuûa coång C. Coù 3 cheá ñoä hoaït ñoäng khaùc nhau: - Cheá ñoä 0: vaøo/ra thoâng thöôøng. - Cheá ñoä 1: choát vaøo/ra. - Cheá ñoä 2: bus hai chieàu. Cheá ñoä 0: Töø ñieàu khieån: 1 0 0 D4 D3 0 D1 D0 A1 L L H L L H H A0 L H L L H L H RD\ L L L H H H H WR\ H H H L L L L CS\ L L L L L L L

Cheá ñoä 0 xaùc laäp hai coång 8 bit (A vaø B) vaø hai coång 4 bit (nöûa cao vaø nöûa thaáp cuûa C). Baát kyø coång naøo cuõng coù theå nhaäp hoaëc xuaát döõ lieäu moät caùch ñoäc laäp tuøy theo caùc bit D4, D3, D1 vaø D0. Coù 24 = 16 khaû naêng vaøo/ra trong cheá ñoä naøy

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Côø laäp cheá ñoä 1 = tích cöïïc

Luaän vaên toát nghieäp Trang 30

Caáu truùc töø ñieàu khieån:

D7 D6 D1 D0

D5

D4

D3

D2

Nhoùm BPort C (thaáp)1 = nhaäp0 = xuaátPort B1 = nhaäp0 = xuaátChoïn cheá ñoä0 = cheá ñoä 01 = cheá ñoä 1 Nhoùm APort C (cao)1 = nhaäp0 = xuaátPort A1 = nhaäp0 = xuaátChoïn cheá ñoä 00 = cheá ñoä 0 01 = cheá ñoä 1 1x = cheá ñoä 2 Côø laäp cheá ñoä Vì doøng ra caùc port cuûa 8255 raát nhoû (lôùn nhaát laø port A 1 = tích cöïïc khoaûng 5mA) neân caàn coù IC ñeäm doøng ñeå naâng doøng leân 20 Vcc 1 ñuû 2 DIR keùo cho led saùng. Chuùng em choïn IC ñeäm 74245, sau ñaây laø G\ Enable 19 2 sô ñoà chaân, baûng traïng thaùi cuûa 74245: B1 G\Direction Sô ñoà chaân vaø 18 ñoà logic cuûa 74245 nhö sau: sô Control 3 A1 B2 DIROperation 17 L A24 B3

11 GVHD Nguyeãn Vieät Huøng Sô ñoà chaân

A35 16 15 A46 A5 74245 14 7 A6 13 A78 12 A9 10

B4 B5 B6 B7 B8

L HL H XDöõ lieäu töø B ñöa ra bus A Döõ lieäu töø A ñöa ra busA Ngaên

Luaän vaên toát nghieäp Trang 31

Tuy nhieân doøng ra lôùn neân phaûi duøng theâm ñieän trôû haïn doøng töø moãi ngoõ ra (B1 _ B8) cuûa 74245 4. Baøn phím: Vì ñaây laø maïch ñeám saûn phaåm, ñeám soá saûn phaåm trong moät thuøng, vaø soá saûn phaåm trong moät loâ, moãi loaïi nhö vaäy coù theå nhaäp vaøo soá ñeám trong phaïm vi töø 0 ñeán toái ña 9999, do ñoù chuùng em söû duïng 10 phím soá töø 0 ñeán 9. Vaø moãi laàn nhaäp soá vaøo ñeå nhaän bieát laø nhaäp maáy soá hoaëc ñaõ nhaäp xong vaø muoán bieát cho pheùp ñeám chöa hoaëc huûy boû soá vöøa nhaäp phaûi caàn söû duïng theâm caùc phím chöùc naêng, neân chuùng em duøng theâm 6 phím chöùc naêng töø A ñeán F. Do ñoù baøn phím goàm 16 phím ñöôïc keát noái vaøo port 1 cuûa 8051: Sô ñoà khoái keát noái nhö sau:

8051

PORT 1

BAØN PHÍM

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp

Trang 1

Port0

Data A0 ÷ A7 A0 ÷ A1

A ddr ess
7437 3

ROM CS\

RAM CS\

8255-2 PortA CS\ PortB

H ieån thò R ôle ÑH

8255-1 CS\

PortB.0

Thu R ôle BC

P haù t

PortA

8 0 5 1

A8 ÷ A12 74138 Y0

Port2 A

13

÷ A15

Y1 Y2 Y3

Port1

BAØN PHÍM

SÔ ÑOÀ KHOÁI CHI TIEÁT CUÛA MAÏCH ÑIN

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 1

PHAÀN II
THIEÁT KEÁ,THI COÂNGVAØ CHÖÔNG TRÌNH CHÖÔNG I THIEÁT KEÁ, THI COÂNG PHAÀN CÖÙNG
Sau khi ñaõ phaân tích moät moâ hình heä thoáng vi xöû lyù baây giôø chuùng em baét ñaàu ñi vaøo tính toaùn caùc giaù trò thöïc teá ñeå cho heä thoáng hoaït ñoäng ñöôïc. Vieäc tính toaùn löïa choïn phaûi döïa treân lyù thuyeát vaø caùc linh kieän thoâng duïng treân thò tröôøng. Maëc duø phaàn cöùng heä thoáng khoâng theå thay ñoåi ñöôïc nhöng phaàn meàm coù theå thay ñoåi laøm cho heä thoáng coù khaû naêng hoaït ñoäng moät caùch linh hoaït vì vaäy thieát keá phaàn cöùng phaûi caân ñoái sao cho phaàn meàm khoâng quaù phöùc taïp. I. KEÁT NOÁI 8051 VÔÙI BOÄ NHÔÙ VAØ CAÙC IC NGOAÏI VI : 1. Keát noái boä nhôù chöông trình beân ngoaøi: Boä xöû lyù chính laø IC 8051 vôùi taàn soá laøm vieäc laø 12 MHz. Chaân 18, 19 cuûa 8051 ñöôïc noái vôùi thaïch anh (cuõng coù theå thay theá thaïch anh baèng tín hieäu xung clock). Boä nhôù ROM ñöôïc cho pheùp bôûi tín hieäu PSEN\. Hình sau moâ taû caùch noái boä nhôù Eprom vôùi 8051:

Port 0 EA 8051
ALE D 74373 Q G

D7 - D0 EPROM A7- A0 A15 -A8 0E\

Port2

PSEN 2. Keát noái boä nhôù döõ lieäu ngoaøi: Boä nhôù Ram ñöôïc cho pheùp ghi/ ñoïc baèng caùc tín hieäu ñieàu khieån WR\ vaø RD\. 8051 coù 1 leänh duy nhaát truy xuaát döõ lieäu cuûa boä nhôù döõ lieäu ngoaøi laø MOVX duøng con troû 16 bit (DPTR) hoaëc R0 vaø R1 xem nhö thanh ghi ñòa chæ. Keát noái bus ñòa chæ vaø bus döõ lieäu giöõa RAM vaø 8051 cuõng gioáng nhö EPROM . Ngoaøi ra, RD cuûa 8051 ñöôïc noái tôùi chaân cho pheùp xuaát (OE\ ) cuûa Ram vaø chaân WR ñöôïc noái tôùi chaân ghi (WR\) cuûa Ram.

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 2 D7 - D0 D EA

Port 0

RAM A7- A0
A15 -A8 0E WR

8051
ALE

3.Keát noái maïch giaûi maõ: *Hình thaønh maïch giaûi maõ ñòa chæ döïa treân baûng ñoà boä nhôù sau: IC Rom 8K Ram 8K 8 255 1 8 255 2 A 15 0 0 0 0 0 0 0 0 A 14 0 0 0 0 1 1 1 1 A 13 0 0 1 1 0 0 1 1 A 12 0 1 0 1 0 0 0 0 A 11 0 1 0 1 0 0 0 0 A 10 0 1 0 1 0 0 0 0 A 9 0 1 0 1 0 0 0 0 A 8 0 1 0 1 0 0 0 0 A 7 0 1 0 1 0 0 0 0 A 6 0 1 0 1 0 0 0 0 A 5 0 1 0 1 0 0 0 0 A 4 0 1 0 1 0 0 0 0 A 3 0 1 0 1 0 0 0 0 A 2 0 1 0 1 0 0 0 0 A 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A 0 0 1 0 1 0 1 0 1 hex 0000 H 1FFFH 2000 H 3FFFH 4000 H 4003 H 6000 H 6003 H

Port2

Tuy nhieân taïi moät thôøi ñieåm chæ coù 1 IC nhôù ñöôïc truy xuaát neân duøng caùc ñöôøng ñòa chæ A13, A14, A15 ñeå phaân bieät. Laáy A15, A13, A14 noái tôùi 3 ñaàu vaøo IC giaûi maõ 74138 (A,B,C). Caùc ngoõ ra Y0, Y1,Y2, Y3 laàn löôït ñöôïc noái tôùi CE cuûa Rom,Ram, CS cuûa 8255. Khi Yi = 0 thì IC ñoù ñöôïc choïn: A13, A14, A15 = 0 choïn Rom A13 = 1, A14, A15 = 0 choïn Ram A13 = 0, A14 = 1, A15 = 0 choïn 82551 A13 =1, A14 = 1, A15 = 0 choïn 82552 4. Keát noái maïch choát: -Chaân ALE (chaân 30) cuûa 8051 keát noái vôùi chaân G cuûa 74373. Caùc ñöôøng cuûa Port0 noái vôùi caùc ñöôøng töø Do ñeán D7 cuûa 74373. Caùc ñöôøng tín hieäu (Q0→Q7 ) cuûa 74373 vaø caùc GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 3 ñöôøng port 2 (P2.0 →P2.7) ñöôïc noái tôùi caùc ñöôøng ñòa chæ cuûa ROM vaø RAM (A0 →A12 ) coøn caùc ñöôøng döõ lieäu töø port 0 ñöôïc noái tôùi caùc ñöôøng döõ lieäu cuûa ROM vaø RAM, 8255 (D0 →D 7 ). -Trong moãi chu kyø maùy seõ coù 2 xung ALE. Khi ALE ôû möùc logic cao (G = 1) vaø OC\ = (0) thì ngoõ ra Qo → Q7 töông öùng vôùi ngoõ vaøo D, moïi söï thay ñoåi ôû ngoõ vaøo ñeàu aûnh höôûng ñeán ngoõ ra, luùc naøy Port 0 töông öùng laø ñöôøng ñòa chæ Ao → A7. Khi ALE xuoáng möùc thaáp (G = 0), ngoõ ra Q seõ giöõ nguyeân traïng thaùi tröôùc ñoù baát chaáp ngoõ vaøo D, luùc naøy caùc ñöôøng Port 0 töông öùng laø caùc ñöôøng döõ lieäu Do → D7. *Tín hieäu PSEN\ cuûa 8051 (chaân 29) noái tôùi 0E cuûa Rom. Caùc ñöôøng (RD,WR) noái ñeán RD, WR cuûa Rom vaø 8255. Do muoán xeáp choàng boä nhôù neân cho tín hieäu RD\, PSEN cuûa 8051 qua coång AND (duøng 2 coång NAND 74132) ñöa tôùi OE\ cuûa Ram *Hình thaønh coâng taéc löaï choïn Rom A, Rom B: - Sô ñoà nguyeân lyù cuûa coâng taéc löïa choïn: (Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieàu khieån) - Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa coâng taéc löïa choïn nhö sau: Baát cöù khi naøo cho pheùp truy xuaát Rom (ngoõ vaøo 1 chaân coång OR xuoáng möùc logic [0]) vaø ngoõ ra coâng taéc löïa choïn A hoaëc B xuoáng möùc logic [0] thì Rom A hay B ñöôïc truy xuaát. -Khi SW1 noái tôùi B, ngoõ ra cuûa coång NAND (U9A) = 1→ ngoõ ra coång OR (U8A) = 1, Rom A khoâng ñöôïc choïn. Ñoàng thôøi khi ñoù, ngoõ ra coång NAND (U9B) = 0, neáu A13, A14, A15 = 0 thì ngoõ ra coång OR (U8B) = 0 → Rom B ñöôïc choïn. Ngöôïc laïi, coâng taéc chuyeån sang A thì Rom A ñöôïc truy xuaát. II. THIEÁT KEÁ MAÏCH RESET: Khi coâng taéc chuyeån töø A sang B vaø ngöôïc laïi ñeàu reset toaøn boä laïi heä thoáng ñeå cho PC = 0000H. Bôûi vì khi ñang laøm vieäc taïi Rom A, PC khaùc 0000H, khi chuyeån sang Rom B → PC baét ñaàu taïi ñòa chæ khaùc 0000H → laøm sai chöông trình. Vì vaäy maïch reset trong ñoà aùn naøy bao goàm reset töø chuyeån coâng taéc choïn Rom, reset töø ngoaøi ñöa tôùi (neáu nhö keát hôïp vôùi maïch khaùc), reset khi baét ñaàu moãi chöông trình ñeám saûn phaåm vaø reset neáu nhö nguoàn cung caáp yeáu. Sô ñoà nguyeân lyù maïch reset trong sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieàu khieån. 1. Maïch reset töø vieäc choïn Rom: Maïch ñöôïc taïo bôûi coång nand, IC 74221, coång OR7432 vaø 1 coång OR khi keát hôïp vôùi reset khaùc sô ñoà chaân vaø baûng thaùi cuûa 74221 nhö sau: Sô ñoà chaân SN 74221: Baûng traïng thaùi Vcc Reset INPUT Cset clear A 1B 1Q\ L X 2Q\ Clr clr 1Q GVHD 74221 Vieät Huøng Nguyeãn 2B 2Q 2A Cset 1A

OUTPUT
B X Q L Q H

Luaän vaên toát nghieäp Trang 4 X X H H ↑ H X L ↓ L X L ↑ H H L L H H

Qua baûng traïng thaùi: - Khi chaân clear ôû möùc logic cao, A ôû möùc logic thaáp vaø chaân B chuyeån traïng thaùi töø möùc logic 0 leân 1 ôû ngoõ ra Q (ngöôïc laïi vôùi Q\) - Khi chaân clear ôû möùc logic cao, B ôû möùc logic cao vaø chaân A chuyeån traïng thaùi töø möùc logic 1 xuoáng 0 thì thì 74211 taïo ra moät xung döông ôû ngoõ ra Q Quaù trình reset ñöôïc thöïc hieän nhö sau: Khi SW chuyeån sang B, ngoõ ra cuûa coång NAND (U9A) töø 0 leân 1→ chaân B cuûa74211 (U10B) töø 0 leân 1, A = 0 → coù moät xung ôû ngoõ ra Q → ngoõ ra coång OR leân 1 daãn ñeán RST = 1 heä thoáng bò reset: ñeøn reset (D4 saùng). Khi chuyeån coâng taéc sang A, ngoõ ra coång nand (U9A) töø 1 xuoáng 0→chaân A cuûa 74221 töø 1 xuoáng 0, B = 1 → coù xung ra ôû ngoõ ra Q 74211 (U10A) → maïch bò reset. 2. Reset baèng nuùt nhaán: Khi nhaán nuùt, 1 chaân cuûa coång nand U2A ñöôïc noái mass→ ngoõ ra = 1, reset (RST) = 1, heä thoáng bò reset (ñoàng thôøi khi ñoù chaân coøn laïi cuûa coång nand luoân ñöôïc giöõ ôû möùc cao). Khi keát noái vôùi maïch ñieän khaùc, maïch ñieän khaùc coù theå reset maïch ñieän naøy qua header 3 (JP8). Söï taùc ñoäng thoâng qua söï ngaét daãn cuûa Q3 C828. Khi Q3 daãn (coù taùc ñoäng beân ngoaøi), ngoõ ra coång nand (U2A) = 1, ngoõ ra coång OR = 1, RST = 1, heä thoáng bò reset. 3. Reset khi nguoàn cung caáp yeáu: Caùc IC soá chæ hoaït ñoäng toát khi nguoàn cung caáp oån ñònh. Khi ñieän aùp nguoàn yeáu, caùc IC hoaït ñoäng hoãn loaïn, neáu khoâng coù söï hieån thò veà nguoàn cung caáp seõ gaây ra tröôøng hôïp maïch hoaït ñoäng sai maø khoâng bieát ñöôïc nguyeân nhaân. Treân maïch ñieän naøy, ñieän yeáu thì led xanh (D 7) seõ saùng vaø luùc ñoù thì maïch seõ bò reset cho ñeán khi nguoàn cung caáp oån ñònh, coøn khi nguoàn oån ñònh thì led ñoû (D8) seõ saùng. Quaù trình reset thöïc hieän döïa treân söï ngaét daãn cuûa transistor keát hôïp vôùi coång Nand 74132. Nguyeân lyù hoaït ñoäng maïch reset nhö sau: - Khi ñieän yeáu (VH < 3,7 Volt), Zener (D5, D6) khoâng daãn → Q5 khoâng daãn, ngoõ ra coång Not (coång nand 74132) = 0, Q6; khoâng daãn, Q7 daãn (led xanh saùng), Q8 daãn moät chaân cuûa coång nand (U2A) bò noái mass, maïch bò reset. - Khi nguoàn cung caáp ñaày ñuû, D5;D6 daãn, Q5 daãn, Q6; Q7 khoâng daãn, Q9 daãn led ñoû saùng → maïch hoaït ñoäng bình thöôøng. GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 5 Tính toaùn caùc giaù trò ñieän trôû phaân cöïc cho transistor khi nguoàn cung caáp yeáu: Vì maïch söû duïng caùc transistor laøm vieäc ôû traïng thaùi baõo hoøa neân ñieàu kieän ñeå cho transistor hoaït ñoäng ôû traïng thaùi naøy laø: βIB > ICSAT ; VBESAT =0.8V ; VCESAT =0.2V ; Trong maïch Reset naøy coù duøng 74HC132 (coång NAND ) coù caùc thoâng soá nhö sau: VIH(MIN) : Ñieän aùp ngoõ vaøo thaáp nhaát ôû möùc [ 1]. VIL(MAX) : Ñieän aùp ngoõ vaøo cao nhaát ôû möùc [0 ]. VOH(MIN) : Ñieän aùp ngoõ ra thaáp nhaát ôû möùc [ 1 ]. VOH(MIN) : Ñieän aùp ngoõ ra cao nhaát ôû möùc [ 0 ]. VIH(MIN) = 3.5 (V) VIL(MAX) = 1 (V ) VOH(MIN) = 4.9 (V ) VOH(MAX) = 0.1 ( V ) Tính toaùn caùc giaù trò: 1. Transistor Q1 (C828 ): V − VLED − VCESAT I CSAT = CC RC + Choïn doøng qua LED laø 10mA 5 − 2 − 0.2 = 280Ω 10.10 −3

→ RC =

5 − 2 − 0.2 + Choïn RC = 220 Ω ⇒ I = 0.013mA = 13mA CSAT = 220 + Choïn β = 40 V − VBESAT (4.9 − 0,8).40 ⇒ I CSAT < βx OH ⇔ RB < − RB 1310 3 .

⇒ RB < 12,6kΩ. Choïn RB = R5 = 10kΩ 2. Transistor Q2 (A564 ): ⇒ I CSAT = VCC − VLED − VECSAT RC

+ Choïn doøng qua led laø ⇒ RC = 5 − 2 − 0.2 = 280Ω 10.10− 3 10mA 5 − 2 − 0 .2 ⇒ Choïn RC = 220 ⇒ I CSATtt = I LEDtt = = 0.013 A = 13mA 220 Ω + Choïn β = 40 , ñieàu kieän baûo hoøa: ⇒ βIB > ICSAT V −V EBSATt −VOL ⇒ β × CC > I SATtt RB

15mA

β (VCC − V EBSATt − VOL ) 40(5 − 0,8 − 0,1) ⇒ RB < = = 12,5 KΩ I SATtt 13 GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 6

⇒Choïn RB = R7 = 10KΩ 3.Transistor Q4: (C828 ) + Choìn β = 40 V − VLED − VCESAT ⇒ I CSAT + Choïn doøng qua led laø 10mA = CC RC 5 − 2 − 0 .2 ⇒ RC = = 280Ω ⇒ Choìn RC = 220Ω 10.10− 3 ⇒ I CSATtt = 5 − 2 − 0.2 = 13mA 220 × 10 − 3

Maø ñieàu kieän baõo hoøa laø: βIB > IcSAT ⇒β× VOH − VBESAT  I CSAT ⇒ RB RB 40 ×

( 4.9 − 0.8)
13

= 12,61KΩ

⇒ Choïn RB = R19 = 10kΩ 4. Transistor Q5 (C828): + Choìn β = 40 + Choïn doøng IC =10mA VCC − VCE 5 − 0.2 = = 480Ω IC 10.10− 3 ⇒ Rc =1KΩ + β IB > IcSAT RC =

β×
RB

VCC − VD 5 − VD 6 − VBESAT VCC − VCESAT  RB RC

VCC − VCESAT 5. Transistor Q6 (C828 ): ( 5 − 0.7 − 3 − 0,8) × 1 = 40 × 5 − 0.2 = 4.17 KΩ ⇒ +Choïn RB = 40 Choïn β < 4.17KΩ, laáy RB (R21) laØ bieán trôû 20KΩ ñeå ñieàu chænh +Maø ñieàu cho chính xaùc kieän baõo hoøa laø: βIB > IcSAT , choïn Rc = 1KΩ

β×

(VCC − VD 5 − VD 6 ) × RC

β×

VOH − VBESAT VCC − VCESAT  RB RC

RB < 40.

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

( 4.9 − 0.8) × 1 = 34,16 KΩ ( 5 − 0.2)

Luaän vaên toát nghieäp Trang 7

⇒ Choïn RB = R24 = 10 kΩ 6.Transistor Q7 ( A 564 ): +Choïn β = 40 + Choïn doøng qua led laø 10mA RC = VCC − VLED − VECSAT 5 − 2 − 0 .2 = = 280Ω I LED 10.10 − 3

⇒ Choìn RC =330Ω I LEDtt = VCC − VLED − VECSAT 5 − 2 − 0 .2 = = 8.5mA RC 330.10− 3

+ Maø ñieàu kieän baõo hoøa laø: βIB > IcSAT ⇒β× VCC − VOL − VEBSAT VCC − VLED − VECSAT > RB RC

RB < β

(VCC − VEBsat − VOL ) RC 40 × (5 − 0,8 − 0,1) × 330 = = 19,325KΩ VCC − VLED − VECsat 5 − 2 − 0,2

⇒ Choïn RB = R25 = 7,5 KΩ 7.Transistor Q8 (C828 ): Choïn β = 40 + Maø ñieàu kieän baõo hoøa laø: βIB > IcSAT VCC − VBESAT VCC − VCESAT > RB RC + Choïn RC = 1kΩ.

β

40 ×

5 − 0.8 5 − 0.2  RB 1 40 × 4.2 = 35 KΩ 4.8 × 1

⇒ RB

Choìn RB = R27 = 15 KΩ 8.Transistor Q9 ( A 564 ): +Choïn β = 40 + Choïn doøng qua led laø 10mA

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 8

RC =

(VCC − VCESAT − VLED ) 5 − 0,2 − 2 = = 280Ω I LED 10 × 10 − 3

⇒ Choìn RC =220Ω Vaäy doøng qua led thöïcI LEDtt = teá laø: VCC − VLED − VECSAT 5 − 2 − 0.2 = = 13mA RC RC

+ Maø ñieàu kieän baõo hoøa laø: βIB > IcSAT

β

(VCC − VEBsat − VOL ) VCC − VLED − VECsat > RB RC = 40 (5 − 0,8 − 0,2) x 220 = 12,57 KΩ 5 − 2 − 0,2

Choïn R28 = RB =10 kΩ

4. Caùch tính taàn soá queùt LED
Goïi Goïi Goïi Goïi n: soá LED caàn hieån thò τ: thôøi gian phaùt saùng cuûa moãi LED (s ) T laø chu kyø hieån thò cuûa n LED: T = n. τ ( s ) f : taàn soá queùt

1 1 = ( Hz ) T n.τ τ = τN : chu kì ngaét cuûa moãi LED (s ) f = Moái lieân heä giöõa chieàu daøi saûn phaåm (cm ) vôùi vaän 1 1 ⇒ f = = ( Hz ) T n.τ N toác baêng chuyeàn (m/s): Ñaàu doø: Baét ñaàu Keát thuùc

TL T -Goïi T: chu kì queùt ñaàu doø (ms ) - Goïi TL = T : Thôøi gian doø möùc thaáp 2 (ms )

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng 10d.d L m 10 v.T 10.d m vMAX ≤== v.Tmscm) d ≥ L (cm) ⇒ v ≤ TL ( (( ) ) ⇒ ( ) d MIN v 10 s TL 10 TL s

Luaän vaên toát nghieäp Trang 9 • • Chieàu daøi nhoû nhaát cuûa saûn phaåm: Vaän toác toái ña cuûa baêng chuyeàn:

III. KEÁT NOÁI KÍT VI ÑIEÀU KHIEÅN VÔÙI THIEÁT BÒ NGOAÏI VI: 1. Keát noái vôùi baøn phím: Baøn phím goàm 16 phím keát noái vôùi kít vi ñieàu khieån thoâng qua Port 1 cuûa 8051. Sô ñoà keát noái nhö sau:

P0.0 P0.1 P0.2 P0.3 8051 P0.4 P0.5 P0.6 P0.7
0 4 7 8 9 C D A E B F 1 5 2 6 3

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 10 BAÛNG MAÕ PHÍM

Phím 0 1 2 3 4 5 6 7

Maõ queùt 00 01 02 03 04 05 06 07

Maõ Hex 0CH F9H A4H B0H 99H 92H 82H F8H

Phím 8 9 A B C D E F

Maõ queùt 08 09 10 11 12 13 14 15

Maõ Hex 80H 90H 88H 83H C6H A1H 86H 8EH

2. Keát noái hieån thò: Phaàn hieån thò bao goàm 8 Led 7 ñoaïn chung anod. Bus döõ lieäu xuaát ra hieån thò ñöôïc noái tôùi PortA cuûa 82552. Vì doøng ra taïi moãi chaân caùc Port cuûa 8255 chæ coù khoaûng 4mA, maø moãi Led saùng thì phaûi cung caáp doøng khoaûng 8 – 10mA neân phaûi duøng IC ñeäm neân PortA cuûa 8255 noái tôùi caùc ngoõ vaøo A1 _ A8 cuûa 74245, bus döõ lieäu ngoõ ra noái qua ñieän trôû haïn doøng ñeán caùc thanh cuûa Led 7 ñoaïn. Vôùi maïch giaûi maõ choïn Led: ba ngoõ vaøo A, B, C cuûa 74138 seõ ñöôïc noái tôùi PC5 – PC7 cuûa 8255, chaân cho pheùp G2 noái tôùi PC4 cuûa 8255. Khi PC4 xuoáng möùc thaáp, G2 = [0], cho pheùp Led saùng. Baûng traïng thaùi choïn Led nhö sau: Cho pheùp G1 G2 H L H L H L H L H L H L H L H L Ngoõ vaøo Caùc chaân löïa choïn C B A L L L L L H L H L L H H H L L H L H H H L H H H

Choïn Led
Led Led Led Led Led Led Led Led 1 2 3 4 5 6 7 8

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 11 Tính toaùn ñieän trôû trong maïch hieån thò:

cc
R1 Ñieän trôû phaân

Led

R2 :ñieän trôû haïn Ñeå cho moät thanh led ñuû saùng thì doøng ñieän qua noù laø doøng 10 mA, do ñoù ñeå caû led 7 ñoaïn saùng thì doøng cung caáp cho led laø: I = 7 x 10 = 70 mA. Ñaây cuõng chính laø doøng Ic cuûa transistor. Vaäy choïn transistor loaïi A1266 vôùi heä soá khuyeách ñaïi β laø 60 Vaäy doøng IB laø: IB = I C 70 = = 1,1mA β 60

Ñieän trôû phaân cöïc R1 laø: R1 = U R1 VCC − VBE 5 − 0,7 = = = 3,90( KΩ) IB IB 1,1

Choïn R1 = 3,3 kΩ, nhoû hôn giaù trò tính toaùn ñeå doøng lôùn transistor nhanh baõo hoøa. Vaäy doøng IB thöïc teá laø: 5 − 0,7 = 1,3mA 3,3 Tính R2 (ñieän trôû haïn doøng cho led): Khi transistor baõo hoøa, ñieän aùp VCESAT = 0,2 V vaø ñieän aùp rôi treân led laø 2V do ñoù: VR2 = Vcc – VCESAT – VLED = 5 – 0,2 – 2 = 2,8V I B= VR 2 2,8 = = 251Ω Vaäy R2 = I 1,3.60.10− 3 CMAX 7 7 Choïn R2 = 270 (Ω). Choïn R2 lôùn hôn tính toaùn ñeå transistor nhanh baõo hoaø I LEDtt = 5 − 2 − 0,2 = 11,1mA 251 × 10 − 3

c. Keát noái maïch rôle: Tín hieäu ñieàu khieån rôle ñöôïc laáy ra töø PortA cuûa 82551. Rôle seõ taùc ñoäng khi ñeám xong soá löôïng saûn phaåm caøi ñaët tröôùc. GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 12 ÔÛ ñaây chuùng em giaû ñònh söï taùc ñoäng cuûa rôle baèng ñeøn Led hieån thò. Khi led saùng töông öùng vôùi taùc ñoäng cuûa rôle. Gioáng nhö maïch hieån thò, tín hieäu laáy ra ñieàu khieån rôle ñuôïc ñöa qua boä ñeäm 74245 vaø haïn doøng baèng ñieän trôû. Tính ñieän trôû haïn doøng R: Ñeå cho moãi led saùng thì doøng cung caáp cho noù laø 10mA. Vaäy ñieän trôû caàn gaén theâm vaøo ñeå haïn doøng cho led laø: R1 = VCC − VLED 5 − 2 = = 0,3kΩ I LED 10

Choïn R1 treân thöïc teá laø 330 (Ω). Vôùi vieäc choïn R1 lôùn hôn tính toaùn nhöng doøng qua led giaûm khoâng ñaùng keå neân vaãn chaáp nhaän Vaäy doøng thöïc teá qua I LEDtt = led laø: VCC − V LED 5−2 = = 9,09mA R1 330 × 10 −3

III. THIEÁT KEÁ VAØ TÍNH TOAÙN MAÏCH CAÛM BIEÁN 1. Khoái phaùt Tính toaùn ñieän trôû vaø tuï treân maïch dao ñoäng 555 VCC

RA

7 6 2 5

8 1

4 3 Ngoõ ra

RB C

C1

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 13 - Daïng soùng: Ñieän aùp ra Vcc 0V Ñieän aùp treân tuï t T

tc td

2/3Vcc 1/3 Vcc tc =0,69(RA + RB).C RA ,RB [ohm] C[F] →t[s] td =0,69RBC ⇒T= tc + td =0,69(RA +2RB).C * Neáu choïn ñôn vò R[KΩ] , C[µF] → t[ms] ,f0[KHz] fo = 1 1,45 = T ( RA + 2 RB ) C RA 1 1 ≈ ÷ RB 8 10 t

Choïn

ñeå xung taïo ra gaàn nhö ñeàu nhau ñeå kích thích cho Aì564 daãn maïnh, laøm doøng IB lôùn suy ra doøng qua LED lôùn, tín hieäu phaùt ra töø LED maïnh thì beân khoái ñaàu doø môùi nhaän ñöôïc tín hieäu. 2. Khoái ñaàu doø: Taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa maïch: 1,1 1,1 = = 1,1Khz R15C10 10.0,1 - Choïn R15 = 10K C10 =0,1µF 2K ≤ R ≤ 20K vì f cho pheùp: 0,01Hz ≤ f ≤ 500Khz→ f0 thoûa ñieàu kieän cho pheùp. -Choïn C8 =1µF ,C9 =2,2 µF. fo =

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 14 *ÔÛ khoái phaùt tia hoàng ngoaïi: Choïn tuï C6 = 0,001µF f = fo = 1 1,45 = T ( Ra + 2 Rb ).C Taàn soá cuûa maïch thieát keá = taàn soá f0 cuûa ñaàu doø Neân f = f0 =1,1kHz Choïn RA, RB sao cho thoûa ñieàu kieän treân Laáy theo giaù trò thöông maïi suy ra: 1,45 1,45 = = 1,31.106 ( Ω ) = 1318 KΩ 3 −3 −6 fo.C 1,1.10 .10 .10 Choïn RB=620KΩ, RA =78KΩ Vì duøng RA laø moät bieán trôû ñieàu chænh neân choïn RA=100K RA + 2 RB = Ω -Transistor Q1 : A564 choïn heä soá khueách ñaïi β =200 -Khi Led hoàng ngoaïi daãn thì VLED =2V -Choïn doøng qua Led hoàng ngoaïi khoaûng 50mA (ñeå tín hieäu phaùt ra maïnh vì vaäy maø khoái ñaàu doø môùi nhaän ñöôïc). ⇒ R11 = Vcc − VECSAT − VLED 9 − 0,2 − 2 = = 0,136 KΩ = 136Ω I CSAT 50

⇒ Choïn R11= 120Ω ⇒ Doøng thöïc teá qua LED khi R11=120Ω I Csat = Vcc − VECSAT − VLED 9 − 0,2 − 2 6,8 = = = 56,67 mA R11 0,12 0,12

ICsat ==56,67mA -Ñeå cho Q1 daãn baûo hoøa: IB = Vcc − VEB SAT − Vout I Csat  R10 β

βIB >ICsat Maø VEbsat ≈0,8V Vout taïi chaân 3 (ngoõ ra 555 )≈0,2V IB = 9 − 0,8 − 0,2 56,67  = 0,28335( mA) R10 200 R10 → Choïn R10 =10KΩ 8 = 28,23KΩ 0,28335

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 15 * ÔÛ khoái ñaàu doø IC LM 324 : IC laøm vieäc vôùi loaïi nguoàn ñôn, choïn ñoä lôïi 100dB. Choïn R14=100KΩ AV = R14 = 100 R13

R13 =1KΩ R12 thöôøng töø 0KΩ ÷ 56KΩ, choïn R12 =56KΩ C7 =0,1µF (tuï lieân laïc) c. Hoaït ñoäng cuûa khoái phaùt vaø khoái ñaàu doø: - Do khoái phaùt vaø khoái ñaàu doø ñöôïc thieát keá: f= f0 =1,1Khz Trong ñoù f: taàn soá phaùt ra cuûa khoái phaùt tia hoàng ngoaïi. f0: taàn soá trung taâm cuûa khoái ñaàu doø. Khi chöa coù saûn phaåm naøo ñi qua led hoàng ngoaïi phaùt tín hieäu qua photo Q2 ,photo Q2 nhaän tín hieäu. Qua boä khueách ñaïi, khueách ñaïi tín hieäu lôùn leân ñeå IC 567ø nhaän bieát ñöôïc vì ôû led hoàng ngoaïi doøng ra khoaûng 56,67mA noù phaùt ra tín hieäu maïnh vaø coù khaû naêng truyeàn ñi xa, khi qua photo Q2 tín hieäu bò suy yeáu neân phaûi khueách ñaïi leân. Vì do thieát keá f=f0 =1,1Khz töùc laø taàn soá vaøo phuø hôïp vôùi taàn soá trung taâm thì ngoõ ra chaân 8 ôû möùc thaáp [0]. Coøn khi cho saûn phaåm ñi qua che led hoàng ngoaïi thì tín hieäu töø led hoàng ngoaïi phaùt ra khoâng truyeàn qua ñöôïc photo Q2. Keát quaû laø taàn soá vaøo (f≠f0 =1,1Khz) khaùc vôùi taàn soá trung taâm neân ngoõ ra 8 ôû möùc cao [1], coù xung kích tôùi ngoõ vaøo (7) → ñieän aùp chaân 8 leân möùc cao

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 16

CHÖÔNG II. CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN
A. THUAÄT GIAÛI I. Chöông trình chính: Ñeå caùc thieát bò hoaït ñoäng ñöôïc ñaàu tieân phaûi khôûi ñoäng caùc thieát bò ngoaïi vi, khôûi ñoäng Timer cho pheùp ngaét. Sau ñoù goïi chöông trình nhaäp soá hoäp, nhaäp soá saûn phaåm. Neáu ñoàng yù soá ñeám ñaõ nhaäp vaøo thì cho pheùp baêng chuyeàn hoaït ñoäng (ñoùng role BC). Ñoïc döõ lieäu töø caûm bieán (ñaàu doø). Neáu coù saûn phaåm ñi qua thì goïi chöông trình ñeám. Neáu ñuû saûn phaåm moät hoäp thì goïi role ñoùng hoäp ñoàng thôøi goïi chöông trình ñeám hoäp.. Neáu ñuû soá hoäp thì baêng chuyeàn ngöng hoaït ñoäng vaø chôø cho ca tieáp theo. Khi ñaõ hoaøn thaønh 9 ca saûn phaåm thì quay laïi laøm töø ca 1.

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 17 -Khôûi ñoäng thieát bò ngoaïi vi -Khôûi ñoäng thanh ghi Timer, cho pheùp ngaét -Naïp giaù trò ñaàu #00H vaøo caùc oâ nhôù

Ca:

=

Ca: =Ca +
- Goïi chöông trình con nhaäp hoäp - Goïi chöông trình con nhaäp saûn phaåm - Cho pheùp baêng truyeàn hoaït ñoäng Goïi chöông trình con ñaàu doø (DAUDO) Ñeám saûn phaåm S SP Ro-le ñoùng hoäp, ñeám hoäp (RL – ÑH) S Ñuû

Ñuû hoäp

- Cho pheùp baêng chuyeàn ngöng hoaït ñoäng - Goïi chöông trình löu soá hoäp, soá - Goïi chöông trình con doø phím (IN – HEX) S S Phím E Ca = 9 Löu ñoà thuaät giaûi chöông II. CAÙC CHÖÔNG TRÌNHchính trình CON: 1. Chöông trình con khôûi ñoäng ngoaïi vi: - Goïi chöông trình xem soá lieäu löu 8255 chæ hoaït ñoäng khi naïp cho noù töø ñieàu khieån vì vaäy baát kì ca naøo ñeå giao tieáp vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi caàn khôûi ñoäng cho caùc oâ nhôù cuûa 8255 GVHD Nguyeãn Vieät Huøng - Cho pheùp baêng truyeàn ngöng hoaït ñoäng - Goïi chöông phaåmñeám hoäp löu Ro-le saûn hoäp,xem soá doø Ñeámñoùng trình con ñaàulieäu - Goïi chöông trình löu soá hoäp, soá

Luaän vaên toát nghieäp Trang 18

Baét ñaàu

Khôûi ñoäng 8255 - 1 Naïp giaù trò ban ñaàu cho role baêng truyeàn Naïp giaù trò ban ñaàu cho ngoõ döï phoøng Khôûi ñoäng 8255 - 2 Naïp giaù trò ban ñaàu xoùa 8 led 7 ñoaïn Naïp giaù trò ban ñaàu ñeå môû role ñoùng hoäp Naïp giaù trò ban ñaàu ñeå choïn led saùng
Ret

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 19 2. Chöông trình ngaét hieån thò: Trong chöông trình ngaét, thôøi gian ngaét ñöôïc xaùc ñònh baèng côø traøn timer. Nhö vaäy cöù sau 250 µs caùc led laïi ñöôïc queùt. Vôùi thôøi gian ngaét nhoû, döõ lieäu ra khoù coù theå quan saùt ñöôïc vì vaäy delay sau moãi laàn hieån thò baèng vieäc giaûm thanh ghi R2. Khi R2 = 0 cho pheùp xuaát döõ lieäu ra hieån thò. Caùc Led seõ ñöôïc queùt lieân tuïc töø Led 77ñeán Led 70, vôùi döõ lieäu xuaát ra hieån thò töø oâ nhôù 77H ñeán oâ nhôù 70H. Löu ñoà thuaät giaûi nhö sau:

B aét Cho pheùp ngaét R2 - 1

R2 = 0

S

Ñ TOÁC ÑOÄ 1 → R2 Choïn led hieån thò Xuaát döõ lieäu ra led R1 - 1

R1 = # 69H

S

Ñ R1 ← # 77H

Thoaùt 1 Ret 3. Chöông trình con nhaán soá Chöông trình naøy cho pheùp nhaäp soá thaäp phaân. Neáu phím nhaán töø 0 ñeán 9 thì nhaän soá coøn phím töø A ñeán F thì xoùa soá. Soá nhaän thì bit 7D = [0], 7E = [0]. Sau khi nhaäp soá lieäu xong neáu GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 20 thaáy qua led hieån thò ñuùng soá lieäu ñaõ nhaäp vaøo thì nhaán phím A töùc laø ñaët bit YES = 1 (7E = 1) ñeå keát thuùc quaù trình nhaäp soá lieäu. Coøn ñang nhaäp neáu muoán boû soá lieäu vöøa nhaäp vaøo thì nhaán phím phím B töùc laø ñaët bit NO = 1 (7D = 1). Khi nhaäp xong soá saûn phaåm vaø soá hoäp thoâng qua chöông trình con nhaán soá naøy thì nhaán phím C töùc laø cho pheùp saûn phaåm töø luùc naøy ñi qua ñaàu doø vaø baét ñaàu ñeám.

Ba ét ñaàu
Xoùa bit YES Xoaù bit NO Goïi chöông trình doø phím Ñ A = # 0AH S Ñ A = # 0BH S

Ñaët bit YES Xoùa A

Ñaët bit NO

Xoùa côø C A - # 0AH

S

C=1 Ñ RET

4. Chöông trình taêng 1: Cöù coù moät saûn phaåm ñi qua ñaàu doø (chuù yù ngoõ ra chaân 8 cuûa IC567 töø nöùc logic 0 leân möùc 1 sau ñoù ñöôïc ñöa qua coång ñaûo neân ngoõ ra laø möùc logic 0) ñöôïc ñöa vaøo bit 0 cuûa port B1 seõ laøm thay ñoåi möùc logic töø 1 xuoáng 0 thì oâ nhôù duøng cho vieäc ñeám saûn phaåm seõ ñöôïc taêng leân moät ñôn vò thoâng qua GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 21 vieäc goïi chöông trình con taêng 1, vaø khi ñuû soá saûn phaåm thì oâ nhôù duøng cho vieäc ñeám soá hoäp cuõng ñöôïc taêng leân moät ñôn vò thoâng qua chöông trình con taêng 1, vaø cöù moãi laàn nhö vaäy söï thay ñoåi soá lieäu trong caùc oâ nhôù ñöôïc ñaåy lieân tuïc ra led ñeå hieån thò. Vì ñeám saûn phaåm ñeán toái ña laø 999 vaø ñeám soá hoäp toái ña laø 9999 neân phaûi söû duïng 2 byte ñeå ñeám saûn phaåm töø haøng ñôn vò ñeán haøng chuïc söû duïng byte thaáp, coøn haøng traêm vaø haøng ngaøn söû duïng byte cao. Neân khi so saùnh soá lieäu ñang ñeám vôùi soá lieäu ñaõ löu ban ñaàu xem ñaõ baèng chöa thì phaûi so saùnh laàn löôït byte cao tröôùc töùc laø haøng ngaøn, haøng traêm sau ñoù tôùi byte thaáp töùc laø haøng chuïc haøng ñôn vò.

Baét ñaàu Xoùa côø traøn phuï AC Xoùa côø traøn C

A ← A +1

Hieäu chænh thaäp phaân thanh ghi A
RET 5. Chöông trình con kieåm tra phím aán: IN – HEX Neáu nhö coù phím ñöôïc aán thì bit C = 0. Vì coù khoaûng thôøi gian nhaán phím neân goïi chöông trình doø tìm maõ phím aán 50 laàn baèng vieäc naïp 50 vaøo R3 vaø giaûm R3. Khi R3 = 0 thì caát maõ phím vaøo ngaên xeáp. Trong luùc ñôïi phím ñöôïc nhaû ra goïi chöông trình doø tìm maõ phím aán 50 laàn ñeå xem phím coù coøn ñöôïc nhaán nöõa hay khoâng. Khi R3 = 0 thì laáy maõ phím trao cho thanh ghi A.

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 22 Löu ñoà thuaät giaûi kieåm tra phím aán Baét ñaàu

#50→ (R3) #50→ (R3)
Goïi CT doø maõ phím

Khoâng coù phím aán

Ñ

C= 0
S Coù phím aán

R3 - 1

R3= 0
Ñ

S

Caát ACC
#50→ (R3)

Goïi doø
Ñ C=1 S

CT maõ

R3 - 1
S

R3= 0

6. Chöông trình doø maõ phím aán: 8051 luoân ñoïc döõ lieäu töø Port 1 ñeå doø tìm maõ phím. Khi coù moät phím ñöôïc aán thì côø C = 1 vaø maõ cuûa phím aán ñöôïc Laáy ACC löu taïm thôøi vaøo thanh ghi R6. Sau ñoù taêng daàn R6 leân 4 ñôn vò ñeå doø maõ phím tieáp theo, (maõ phím )→ (A) RET GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 23

Baét
#FE → A # 4 → R6 A → R7 A → P1 Ñoïc port 1 A AND #0F0H R7 → A S R6 =0 Ñ

A = #
S A → R7 #4 → A XOÙA C A –R6 A → R6 R7 → A XOAY A

Ñ

Xoay A
R6 - 1

XO

Xoay phaûi A qua C C =0 S
Ñ (3) (3) R6 + 4 R5 - 1

Ñaët côø c
R6 → A

7. Chöông trình ñaàu doø: RET 8051 luoân luoân ñoïc döõ lieäu töø ñaàu doø (Port B4) neân noäi R5 = dung thanh ghi A baèng noäi dung oâ nhôù 4001H. Cöù moãi saûn S 0 Ñ phaåm ñi tôùi caûm bieán, caûm bieán seõ taïo ra möùc logic ñieän aùp cao 5 volt, luùc (3) Port B.0 = 1 = ACC.0 . Vì coù khoaûng thôøi gian ñoù saûn phaåm ñi qua neân möùc logic ñieän aùp phaûi toàn taïi ít nhaát khoaûng 100µs do ñoù phaûi lieân tuïc kieåm tra döõ lieäu töø ñaàu doø. Khi möùc logic ñieän aùp chuyeån töø 1 xuoáng 0 (töông öùng vôùi 1 saûn phaåm ñaõ ñi qua caûm bieán). thì phaûi coù khoaûng thôøi gian ít nhaát ñeå chôø saûn phaåm tieáp theo ñi tôùi neân möùc logic thaáp cuõng phaûi toàn taïi ít nhaát 100µs. Doø möùc ñieän aùp trong GVHD Nguyeãn Vieät Huøng Ñ

Luaän vaên toát nghieäp Trang 24 khoaûng thôøi gian 100 µs baèng caùch naïp 100 vaøo R3, giaûm R3, khi R3 ≠ 0 vaãn tieáp tuïc doø möùc. Löu ñoà thuaät giaûi doø möùc ñieän aùp nhö sau: Baét ñaàu

DPTR ← # CAÛM BIEÁN
A ← @DPTR ACC. 0

Ñ

S

R3 - 1

R3 = 0 R3 ← #100

Ñ

Baté S

A ← (ñoïc port A ← @DPTR DEMHOP HB1) LED 70 ← NGAN LED 71 ← TRAM ACC.0 = Ñ 0 S A R3 DEMHOP L ← -1 LED 72 ← CHUC LED 73 ← DONVI R3 = 0 8. Chöông trình Blank: xoùa Ñ S 0 khoâng coù nghóa soá Chöông trình naøy coù yù RET nghóa nhö sau: khi soá saûn phaåm hay soá hoäp chæ tôùi haøng ñôn ← DEM_SP H vò, chuïc, traêm thì nhöõng soá 0 ñöùng A tröôùc noù khoâng coù nghóa bò loaïi boû (khoâng saùng ) vaø caùc oâ LED 75 ← TRAM nhôù coù nghóa ñöôïc löu (laàn löôït töø haøng ñôn vò → haøng ngaøn) vaøo caùc oâ nhôù töø 70H→ 77H. Loaïi boû baèng caùch so saùnh giaù trò lôùn nhaát haøng ngaøn vôùi soá 0 neáu ñuùng laø 0 thì xoùa led hieån thò haøng ngaøn, tieáp ← DEM_ saùnh xem oâ nhôù haøng traêm A tuïc so SPL vôùi soá 0 neáu ñuùng laø LED 76 ← CHUC 0 thì xoùa led hieån thò haøng traêm, töông töï cho haøng chuïc, coøn oâ nhôù haøng ñôn vò giaù trò baèng bao LED 77 ← DONVI nhieâu thì led haøng ñôn vò cuõng hieån thò.

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

A ← LED 70 (1

Luaän vaên toát nghieäp Trang 25

( 1) A =0 S

Xoùa LED 70 A ← LED 71

A =0 Ñ Xoùa LED 71 A ← LED 72

S

A=
Ñ Xoùa LED 72

A ← LED 75 A=
Ñ Xoùa LED 75 A ← LED 76 S

A
Ñ Xoùa LED 76

RET
GVHD Nguyeãn Vieät Huøng Chöông trình blank

Luaän vaên toát nghieäp Trang 26

Baét ñaàu

(1)

HIEÅN THÒ “nhaäp 0” LÖU HOP L ← # 00H LÖU HOP H ← # 00H Goïi nhaán soá thöù nhaát 9. Chöông trình nhaäp hoäp: Chöông trình cho pheùp nhaäp caùc soá töø 1 ñeán 9999. Neáu soá ñöôïc nhaán töø A ñeán F thì yeâu caàu nhaäp laïi. Khi soá ñöôïc nhaán löu vaøo thanh ghi A töø 1 ñeán 9: neáu chaáp nhaän soá thì caùc bit A=0 7D, 7E = 0 vaø khi bit 7D = 1 thì yeâu caàu nhaäp laïi hoäp, bit 7E = 1, thì thoaùt khoûi chöông trình. Caùc giaù trò ñöôïc nhaäp naøy ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø (74H) ñeán (77H) vaø 7C (LÖUHOPL:löu hoäp byte thaáp), 7D (LÖUHOPH: löu hoäp byte cao). Neáu ñoàng yù vôùi soá BIT 7D = 1 ñaõ nhaäp thì nhaán A ngöôïc laïi laø B (xoùa soá ñaõ nhaäp)

A → ÑÔN VÒ ÑÔN VÒ→ LÖU HOP L Goïi nhaán soá thöù 2

RET

BIT 7E = 1

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng BIT 7D = 1

Ñ

Luaän vaên toát nghieäp Trang 27

(2) ÑÔN VÒ → CHUìC A → ÑÔN VÒ CHUìC + ÑÔN VÒ → LÖU HOP L Goïi nhaán soá thöù 3

Ñ

BIT 7E = 1

S S BIT 7D = 1 S Ñ (1)

(2) CHUìC → TRAÊM ÑÔN VÒ → CHUìC A → ÑÔN VÒ CHUìC + ÑÔN VÒ → LÖU HOP L LÖU HOPH→ TRAÊM Goïi nhaán soá thöù 4

BIT 7E = 1

Ñ
S

S
BIT 7D = 1

Ñ

(1)

TRAÊM → NGAØN CHUìC → TRAÊM ÑÔN VÒ → CHUìC A → ÑÔN VÒ CHUìC, ÑÔN VÒ → LÖU HOP L NGAØN,TRAÊM → LÖU HOPH

Goïi

chöông

S
A = # 0BH

A = # 0AH

S GVHD Nguyeãn Vieät Huøng RET

Löu ñoà chöông trình

Luaän vaên toát nghieäp Trang 28

Baét ñaàu 10. Chöông trình nhaäp saûn phaåm: 0” Hieån thò “Nhaäp O Chöông trình cho pheùp nhaäp caùc soá töø 1 ñeán 999. Soá chæ LÖU – SPL ← # 00H ñöôïc nhaäp khi caùc bit 7D, 7E = 0 vaø khi bit 7D = 1 thì yeâu caàu LÖU – SPH ← # 00H nhaäp laïi. Caùc giaù trò ñöôïc nhaäp naøy ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù Goïi (LÖUSPL: thöù nhaát töø (74H) ñeán (77H) vaø 7Cnhaán soá löu saûn phaåm byte thaáp), 7D (LÖUSPH: löu saûn hpaåm byte cao). Neáu ñoàng yù vôùi soá ñaõ nhaäp thì nhaán A ngöôïc laïi laø B (xoùa soá ñaõ nhaäp) Ñ A=0  S
BIT 7D =

1

Ñ

S

ÑÔN VÒ ← A LÖU – SPL ← ÑÔNVÒ Goïi nhaán soá thöù 2

Ñ (3)

BIT 7E = 1

S
BIT 7D = 1

Ñ

S CHUìC ← ÑÔN VÒ ÑÔN VÒ ← A LÖU – SPL ← CHUìC,ÑÔNVÒ Goïi nhaán soá thöù 3 GVHD Nguyeãn Vieät Huøng (2)

Luaän vaên toát nghieäp Trang 29

(2) Ñ

BIT 7E = 1

S
BIT 7D = 1

(1)

TRAÊM ← CHUìC CHUìC ← ÑÔN VÒ ÑÔN VÒ ← A LÖU – SPL ← CHUìC,ÑÔNVÒ LÖU – SPH ← TRAÊM

Goïi chöông trình doø phím (3) S
A = # 0CH A = # 0BH

S Ñ

Ñ RET

Chöông trình con nhaäp saûn phaåm

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 30

11. Chöông trình delay: Ñeå khoáng cheá thôøi gian delay naïp giaù trò ban ñaàu cho timer. Set cho timer chaïy. Khi timer ñeám baèng thôøi gian naïp thì côø baùo traøn ñöôïc set leân [1]. Muoán thôøi gian delay lôùn naïp giaù trò cho R4, giaûm R4 sau moãi laàn traøn timer. Nhö theá thôøi gian delay seõ laø: t = (R4) x count0. Khi R4 = 0 laø heát thôøi gian delay. Baét ñaàu

TH0 ← # HIGHT COUNT0 TL0 ← # LOW COUNT0 TR0 = 1 Chaïy timer S

COUNT 0 Ñ

(FFFF → 0000)

Xoùa côø traøn R4 - 1

S

R4 = 0 Ñ Ret

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 31

12. Chöông trình con löu soá saûn phaåm soá hoäp trong moãi ca saûn xuaát: Chöông trình naøy löu keát quaû cuûa moãi ca saûn xuaát. Soá hoäp, soá saûn phaåm ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø 30H → 53H. Xeùt noäi dung oâ nhôù 2EH, neáu noäi dung oâ nhôù 2EH = 1 vaø sau khi ñeám xong vaø baêng chuyeàn baùo hieäu ngöng ñeám thì noäi dung oâ nhôù 2EH trao cho thanh ghi A vaø löu keát quaû vaøo ca 1. Neáu ca sau cho pheùp hoaït ñoäng thì noäi dung oâ nhôù 2EH taêng leân 1 vaø töông töï ñöôc löu vaøo ca töông öùng ( ca = ca tröôùc + 1). 13. Chöông trình con cho pheùp xem soá lieäu cuûa ca saûn xuaát: Chöông trình naøy xem keát quaû cuûa moãi ca saûn xuaát, cuï theå laø xem noäi dung soá hoäp soá saûn phaåm trong moãi ca saûn xuaát. ÔÛ ñeà taøi naøy chuùng em chæ vieát chöông trình xem toái ña laø 9 ca. Töùc laø khi muoán kieåm tra ca naøo thì nhaäp cuï theå ca ñoù laø ca thöù maáy thoâng qua baøn phím baèng caùch nhaán moät soá. Tröôùc ñoù soá hoäp, soá saûn phaåm ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø 30H → 53H. Khi ro-le baêng chuyeàn ñaõ ngöng hoaït ñoäng sau moät ca naøo ñoù neáu tieáp tuïc muoán nhaäp soá lieäu vaøo ñeå ñeám cho ca tieáp theo thì nhaán moät phím baát kyø khaùc phím E . Coøn neáu nhaán phím E töùc laø cho pheùp xem soá lieäu cuûa caùc ca, chæ caàn nhaán phím coù loaïi tröø phím chöùc naêng thì maõ phím nhaán ñoù ñöôïc löu vaøo thanh ghi A. Neáu A baèng maáy thì seõ ñöa noäi dung oâ nhôù löu soá lieäu ca ñoù ra boä phaän hieån thò. Vaø neáu muoán xem tieáp ca naøo nöõa thì cöù nhaán phím cho pheùp xem E roài nhaäp soá lieäu vaøo. Coøn khi muoán löu soá ca nhieàu hôn nöõa nhö toái ña laø töø 0 →99 hay töø 0 → 999 hay töø 0 → 999 thì töông töï nhö treân chæ khaùc laø khi nhaäp soá lieäu vaøo thì goïi nhaán toái ña 2 soá , 3soá, hay 4 soá thì chöông trình nhaäp soá laïi gioáng nhö trong chöông trình con nhaäp soá saûn phaåm vaø soá hoäp, vaø nhieàu ca ñöôïc löu thì soá oâ nhôù cuõng phaûi ñöôïc taêng theo.

Soá saûn phaåm, hoäp cuûa caùc ca ñöôïc löu vaøo oâ nhôù töông

Ñöa soá lieäu cuûa caùc ca trong oâ nhôù ra hieån thò
GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 32

A ← 2EH 30H ← LUUHOPL 31H ← LUUHOPH 32H ← LUU_SPL 33H ← LUU_SPH

LÖU:

A =#01H S

Ñ

A =#02H S

Ñ

34H ← LUUHOPL 35H ← LUUHOPH 36H ← LUU_SPL 37H ← LUU_SPH 38H ← LUUHOPL 39H ← LUUHOPH 3AH ← LUU_SPL 3BH ← LUU_SPH

A =#03H S

Ñ

A =#04H S

Ñ

3CH ← LUUHOPL 3DH ← LUUHOPH 3EH ← LUU_SPL 3FH ← LUU_SPH

A =#05H S (2) GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Ñ

40H ← LUUHOPL 41H ← LUUHOPH 42H ← LUU_SPL 43H ← LUU_SPH (1)

Luaän vaên toát nghieäp Trang 33

(2) Ñ 44H ← LUUHOPL 45H ← LUUHOPH 46H ← LUU_SPL 47H ← LUU_SPH

A =#06H S

XEM:

Löu ñoà chöông trình cho pheùp xem soá lieäu 48H ← LUUHOPL Goïi chöông trình con doø 49H ← LUUHOPH phím Ñ A =#07H 4AH ← LUU_SPL 4BH ← LUU_SPH LUUHOPL ← S #FFH Ñ A =#00H LUUHOPH ← 4CH ← LUUHOPL #FFH 4DH ← LUUHOPH LUU_SPL ← #FFH S Ñ 4EH ← LUU_SPL A =#08H 4FH ← LUU_SPH LUUHOPL ← 30H S LUUHOPH ← 31H A =#01H Ñ LUU_SPL ← 32H LUU_SPH ← 33H S 50H ← LUUHOPL 51H ← LUUHOPH LUUHOPL ← 34H Ñ 52H ← LUU_SPL A =#09H LUUHOPH ← 35H Ñ 53H ← LUU_SPH A =#02H LUU_SPL ← 36H LUU_SPH ← 37H S S

LUUHOPL ← 38H LUUHOPH ← 39H RET Ñ A =#03H LUU_SPL ← 3AH LUU_SPH ← 3BH Löu ñoà chöông trình löu S soá lieäu LUUHOPL ← 3CH LUUHOPH ← 3DH LUU_SPL ← 3EH LUU_SPH ← 3FH

A =#04H GVHD Nguyeãn Vieät Huøng S (2)

Ñ

(1)

Luaän vaên toát nghieäp Trang 34

(2 ) A =#05H S Ñ

LUUHOPL ← 40H LUUHOPH ← 41H LUU_SPL ← 42H LUU_SPH ← 43H

A =#06H S

Ñ

LUUHOPL ← 44H LUUHOPH ← 45H LUU_SPL ← 46H LUU_SPH ← 47H LUUHOPL ← 48H LUUHOPH ← 49H LUU_SPL ← 4AH LUU_SPH ← 4BH

A =#07H S

Ñ

A =#08H S

Ñ

LUUHOPL ← 4CH LUUHOPH ← 4DH LUU_SPL ← 4EH LUU_SPH ← 4FH

A =#09H S

Ñ

LUUHOPL ← 50H LUUHOPH ← 51H LUU_SPL ← 52H LUU_SPH ← 53H

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng RET

Goïi chöông trình blank

(1)

Luaän vaên toát nghieäp Trang 35

B. CHÖÔNG TRÌNH HEÄ THOÁNG ;CHUONG TRINH DEM SAN PHAM VA DONG HOP ;-----------------KHAI BAO CAC BIEN HANG--------------------CWR4 EQU 4003H ;CWR4 ROLE_BC EQU 4000H ;PORTA4 CAMBIEN EQU 4001H ;PORTB4 NGO_DP1 EQU 4002H ;PORTC4 CWR6 EQU 6003H ;CWR6 HIENTHI EQU 6000H ;PORTA6 ROLE_DH EQU 6001H ;PORTB6 CHONLED EQU 6002H ;PORTC6 LED70 EQU 70H LED71 EQU 71H LED72 EQU 72H GVHD Nguyeãn Vieät Huøng A =#01H =#05H =#03H =#02H =#04H S (2) S Ñ Ñ 3CH ← LUUHOPL 40H 38H 34H 30H 3DH ← LUUHOPH 39H 35H 41H 31H 3AH ← LUU_SPL 42H 3EH 36H 32H 3BH ← LUU_SPH 37H 3FH 43H 33H

(1)

Luaän vaên toát nghieäp Trang 36 LED73 EQU 73H LED74 EQU 74H LED75 EQU 75H LED76 EQU 76H LED77 EQU 77H LUU_SPL EQU 78H ;Luu san LUU_SPH EQU 79H ;Luu san DEM_SPL EQU 7AH ;Dem san DEM_SPH EQU 7BH ;Dem san LUUHOPL EQU 7CH LUUHOPH EQU 7DH DEMHOPL EQU 7EH DEMHOPH EQU 7FH COUNT0 EQU -10000 DELAY1 EQU 50 DELAY2 EQU 20 TOCDO1 EQU 9 COUNT1 EQU -250 BLK EQU 0FH START EQU 0CH NO BIT 7DH YES BIT 7EH LUU_CY BIT 7FH ;-------------------------CHUONG TRINH ORG 00H LJMP BAT_DAU0 ORG 1BH LJMP NGAT_T1 ORG 30H BAT_DAU0: MOV R1,#LED77 MOV R2,#TOCDO1 MOV TMOD,#21H MOV TH1,#COUNT1 LCALL KD_NV SETB TR1 SETB ET1 SETB EA BAT_DAU1: MOV 2EH,#00H MOV 30H,#00H MOV 31H,#00H MOV 32H,#00H MOV 33H,#00H MOV 34H,#00H MOV 35H,#00H MOV 36H,#00H MOV 37H,#00H MOV 38H,#00H MOV 39H,#00H MOV 3AH,#00H MOV 3BH,#00H GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

pham pham pham pham

(byte (byte (byte (byte

thap) cao) thap) cao)

CHINH-----------------

Luaän vaên toát nghieäp Trang 37 MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV INC MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV LCALL MOV MOV MOV MOV LCALL LCALL MOV 3CH,#00H 3DH,#00H 3EH,#00H 3FH,#00H 40H,#00H 41H,#00H 42H,#00H 43H,#00H 44H,#00H 45H,#00H 46H,#00H 47H,#00H 48H,#00H 49H,#00H 4AH,#00H 4BH,#00H 4CH,#00H 4DH,#00H 4EH,#00H 4FH,#00H 50H,#00H 51H,#00H 52H,#00H 53H,#00H 54H,#00H 55H,#00H 56H,#00H 57H,#00H DEMHOPL,#00H DEMHOPH,#00H DEM_SPL,#00H DEM_SPH,#00H 2EH 77H,2EH 76H,#BLK 75H,#BLK 74H,#BLK 73H,#BLK 72H,#BLK 71H,#0AH 70H,#10H R4,#250 DELAY LED70,#0DH LED71,#0BH LED72,#0AH LED73,#0EH NHAPHOP NHAP_SP DPTR,#ROLE_BC

BAT_DAU:

;'N' ;'H' ;'A' ;'P'

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 38 MOV A,#0FFH ;Cho phep bang chuyen hoat dong MOVX @DPTR,A LCALL BLANK LCALL DAUDO MOV A,DEM_SPL LCALL TANG_1 MOV DEM_SPL,A JNC DU_SP? MOV A,DEM_SPH LCALL TANG_1 MOV DEM_SPH,A MOV A,DEM_SPH CJNE A,LUU_SPH,DEM MOV A,DEM_SPL CJNE A,LUU_SPL,DEM LCALL BLANK MOV R4,#DELAY1 LCALL DELAY MOV A,#00H MOV DPTR,#ROLE_DH MOVX @DPTR,A MOV R4,#DELAY2 LCALL DELAY MOV A,#0FFH MOVX @DPTR,A MOV DEM_SPL,#00H MOV DEM_SPH,#00H MOV A,DEMHOPL LCALL TANG_1 MOV DEMHOPL,A JNC DUHOP? MOV A,DEMHOPH LCALL TANG_1 MOV DEMHOPH,A MOV A,DEMHOPH CJNE A,LUUHOPH,DEM MOV A,DEMHOPL CJNE A,LUUHOPL,DEM LCALL BLANK MOV DPTR,#ROLE_BC MOV A,#00H MOVX @DPTR,A MOV A,2EH LCALL LUU LCALL IN_HEX CJNE A,#0EH,L12 MOV 77H,#BLK MOV 76H,#BLK MOV 75H,#BLK MOV 74H,#BLK

DEM:

DU_SP?:

DUHOP?:

KETTHUC:

L14:

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 39 MOV 73H,#BLK MOV 72H,#BLK MOV 71H,#0AH MOV 70H,#10H L13: LCALL IN_HEX PUSH ACC CLR C SUBB A,#0AH POP ACC JNC L13 MOV 77H,A LCALL DELAY LCALL XEM MOV 74H,#0CH MOV DEMHOPL,LUUHOPL MOV DEMHOPH,LUUHOPH MOV DEM_SPL,LUU_SPL MOV DEM_SPH,LUU_SPH LCALL BLANK LCALL DELAY LJMP L14 L12: MOV A,2EH CJNE A,#09H,L15 LJMP BAT_DAU1 L15: LJMP BAT_DAU ;------------------KHAI BAO CHUONG TRINH CON----------------;CHUONG TRINH CON LUU SO HOP, SO SAN PHAM LUU: NOP L0: CJNE A,#01H,L1 MOV 30H,LUUHOPL MOV 31H,LUUHOPH MOV 32H,LUU_SPL MOV 33H,LUU_SPH LJMP L10 L1: CJNE A,#02H,L2 MOV 34H,LUUHOPL MOV 35H,LUUHOPH MOV 36H,LUU_SPL MOV 37H,LUU_SPH LJMP L10 L2: CJNE A,#03H,L3 MOV 38H,LUUHOPL MOV 39H,LUUHOPH MOV 3AH,LUU_SPL MOV 3BH,LUU_SPH LJMP L10 L3: CJNE A,#04H,L4 MOV 3CH,LUUHOPL MOV 3DH,LUUHOPH MOV 3EH,LUU_SPL GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 40 MOV 3FH,LUU_SPH LJMP L10 L4: CJNE A,#05H,L5 MOV 40H,LUUHOPL MOV 41H,LUUHOPH MOV 42H,LUU_SPL MOV 43H,LUU_SPH LJMP L10 L5: CJNE A,#06H,L6 MOV 44H,LUUHOPL MOV 45H,LUUHOPH MOV 46H,LUU_SPL MOV 47H,LUU_SPH LJMP L10 L6: CJNE A,#07H,L7 MOV 48H,LUUHOPL MOV 49H,LUUHOPH MOV 4AH,LUU_SPL MOV 4BH,LUU_SPH LJMP L10 L7: CJNE A,#08H,L8 MOV 4CH,LUUHOPL MOV 4DH,LUUHOPH MOV 4EH,LUU_SPL MOV 4FH,LUU_SPH LJMP L10 L8: CJNE A,#09H,L10 MOV 50H,LUUHOPL MOV 51H,LUUHOPH MOV 52H,LUU_SPL MOV 53H,LUU_SPH L10: RET ;-----------------------------------------------------------;CHUONG TRINH CON XEM XEM: NOP CJNE A,#00H,H0 MOV LUUHOPL,#0FFH MOV LUUHOPH,#0FFH MOV LUU_SPL,#0FFH MOV LUU_SPH,#0FFH LJMP H9 H0: CJNE A,#01H,H1 MOV LUUHOPL,30H MOV LUUHOPH,31H MOV LUU_SPL,32H MOV LUU_SPH,33H LJMP H9 H1: CJNE A,#02H,H2 MOV LUUHOPL,34H MOV LUUHOPH,35H GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 41 MOV LUU_SPL,36H MOV LUU_SPH,37H LJMP H9 H2: CJNE A,#03H,H3 MOV LUUHOPL,38H MOV LUUHOPH,39H MOV LUU_SPL,3AH MOV LUU_SPH,3BH LJMP H9 H3: CJNE A,#04H,H4 MOV LUUHOPL,3CH MOV LUUHOPH,3DH MOV LUU_SPL,3EH MOV LUU_SPH,3FH LJMP H9 H4: CJNE A,#05H,H5 MOV LUUHOPL,40H MOV LUUHOPH,41H MOV LUU_SPL,42H MOV LUU_SPH,43H LJMP H9 H5: CJNE A,#06H,H6 MOV LUUHOPL,44H MOV LUUHOPH,45H MOV LUU_SPL,46H MOV LUU_SPH,47H LJMP H9 H6: CJNE A,#07H,H7 MOV LUUHOPL,48H MOV LUUHOPH,49H MOV LUU_SPL,4AH MOV LUU_SPH,4BH LJMP H9 H7: CJNE A,#08H,H8 MOV LUUHOPL,4CH MOV LUUHOPH,4DH MOV LUU_SPL,4EH MOV LUU_SPH,4FH LJMP H9 H8: CJNE A,#09H,H9 MOV LUUHOPL,50H MOV LUUHOPH,51H MOV LUU_SPL,52H MOV LUU_SPH,53H LJMP H9 H9: RET ;-----------------------------------------------------------;CHUONG TRINH CON CHO HIEN THI NGAT_T1: MOV LUU_CY,C DJNZ R2,THOATT1 GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 42 MOV R2,#TOCDO1 PUSH ACC PUSH DPH PUSH DPL MOV DPTR,#CHONLED MOV A,R1 SWAP A MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#HIENTHI MOV A,@R1 LCALL TRABANG MOVX @DPTR,A DEC R1 POP DPL POP DPH POP ACC CJNE R1,#LED70-1,THOATT1 MOV R1,#LED77 THOATT1: MOV C,LUU_CY RETI ;-----------------------------------------------------------;CHUONG TRINH CON KHOI DONG THIET BI NGOAI VI KD_NV: MOV DPTR,#CWR4 MOV A,#82H ;PORTB4:INPUT MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#ROLE_BC MOV A,#00H ;Dung bang chuyen MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#NGO_DP1 MOV A,#0FFH MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#CWR6 MOV A,#80H MOVX @DPTR,A MOV A,#0FFH MOV DPTR,#HIENTHI MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#ROLE_DH MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#CHONLED MOVX @DPTR,A RET ;-----------------------------------------------------------;-----------------------------------------------------------;CHUONG TRINH CON DELAY DELAY: MOV TH0,#HIGH COUNT0 MOV TL0,#LOW COUNT0 SETB TR0 CHO: JNB TF0,CHO GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 43 CLR TF0 CLR TR0 DJNZ R4,DELAY RET ;-----------------------------------------------------------;CHUONG TRINH CON NHAN SO NHANSO: CLR YES CLR NO LCALL IN_HEX CJNE A,#0AH,XOASO? SETB YES CLR A LJMP THOAT0 XOASO?: CJNE A,#0BH,LOAITRU SETB NO LJMP THOAT0 LOAITRU: PUSH ACC CLR C SUBB A,#0AH POP ACC JNC NHANSO THOAT0: RET ;-----------------------------------------------------------;CHUONG TRINH CON TANG 1 TANG_1: CLR AC CLR C ADD A,#1 DA A RET ;-----------------------------------------------------------;CHUONG TRINH CON DAU DO DAUDO: MOV DPTR,#CAMBIEN DO1: MOV R3,#110 DO2: MOV R4,#200 DOMUC_L: MOVX A,@DPTR JB ACC.0,DO1 DJNZ R4,DOMUC_L DJNZ R3,DO2 DOTIEP1: MOV R3,#34 DOTIEP2: MOV R4,#200 DOMUC_H: MOVX A,@DPTR JNB ACC.0,DOTIEP1 DJNZ R4,DOMUC_H DJNZ R3,DOTIEP2 RET ;-----------------------------------------------------------CHUONG TRINH CON XOA SO 0 KHONG CO NGHIA BLANK: MOV A,DEMHOPH SWAP A ANL A,#0FH GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 44 MOV LED70,A MOV A,DEMHOPH ANL A,#0FH MOV LED71,A MOV A,DEMHOPL SWAP A ANL A,#0FH MOV LED72,A MOV A,DEMHOPL ANL A,#0FH MOV LED73,A MOV A,DEM_SPH ANL A,#0FH MOV LED75,A MOV A,DEM_SPL SWAP A ANL A,#0FH MOV LED76,A MOV A,DEM_SPL ANL A,#0FH MOV LED77,A MOV A,LED70 JNZ THOAT3 MOV LED70,#BLK MOV A,LED71 JNZ THOAT3 MOV LED71,#BLK MOV A,LED72 JNZ THOAT3 MOV LED72,#BLK THOAT3: MOV A,LED75 JNZ THOAT4 MOV LED75,#BLK MOV A,LED76 JNZ THOAT4 MOV LED76,#BLK THOAT4: RET ;-----------------------------------------------------------;CHUONG TRINH CON NHAP HOP NHAPHOP: MOV LED74,#BLK MOV LED75,#BLK MOV LED76,#BLK MOV LED77,#00H MOV LUUHOPL,#00H MOV LUUHOPH,#00H SOHOP1: LCALL NHANSO JZ SOHOP1 JBC NO,NHAPHOP MOV LED77,A MOV LUUHOPL,A GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 45 SOHOP2: JBC JBC MOV MOV MOV SWAP ORL MOV SOHOP3: JBC JBC MOV MOV MOV MOV SWAP ORL MOV MOV SOHOP4: LCALL NHANSO YES,THOAT1 NO,NHAPHOP LED76,LED77 LED77,A A,LED76 A A,LED77 LUUHOPL,A LCALL NHANSO YES,THOAT1 NO,NHAPHOP LED75,LED76 LED76,LED77 LED77,A A,LED76 A A,LED77 LUUHOPL,A LUUHOPH,LED75 LCALL NHANSO YES,THOAT1 NO,NHAPHOP LED74,LED75 LED75,LED76 LED76,LED77 LED77,A A,LED76 A A,LED77 LUUHOPL,A A,LED74 A A,LED75 LUUHOPH,A LCALL IN_HEX A,#0AH,XOANHAPHOP? THOAT1 CJNE A,#0BH,KT_NHAPHOP NHAPHOP

JBC JBC MOV MOV MOV MOV MOV SWAP ORL MOV MOV SWAP ORL MOV KT_NHAPHOP: CJNE LJMP XOANHAPHOP?: LJMP THOAT1: RET ;-----------------------------------------------------------;CHUONG TRINH CON NHAP SAN PHAM NHAP_SP: MOV LED74,#0CH MOV LED75,#BLK MOV LED76,#BLK MOV LED77,#00H MOV LUU_SPL,#00H MOV LUU_SPH,#00H SO_SP1: LCALL NHANSO GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 46 JZ JBC MOV MOV SO_SP2: JBC JBC MOV MOV MOV SWAP ORL MOV SO_SP3: SO_SP1 NO,NHAP_SP LED77,A LUU_SPL,A LCALL NHANSO YES,KT_NHAP_SP NO,NHAP_SP LED76,LED77 LED77,A A,LED76 A A,LED77 LUU_SPL,A LCALL NHANSO YES,KT_NHAP_SP NO,NHAP_SP LED75,LED76 LED76,LED77 LED77,A A,LED76 A A,LED77 LUU_SPL,A LUU_SPH,LED75 LCALL IN_HEX A,#START,XOA_NHAP_SP? THOAT2 CJNE A,#0BH,KT_NHAP_SP NHAP_SP

JBC JBC MOV MOV MOV MOV SWAP ORL MOV MOV KT_NHAP_SP: CJNE LJMP XOA_NHAP_SP?: LJMP THOAT2: RET ;-----------------------------------------------------------;CHUONG TRINH CON KIEM TRA CO PHIM NHAN ? IN_HEX: MOV R3,#50 BACK1: LCALL GET_KEY JNC IN_HEX DJNZ R3,BACK1 PUSH ACC BACK2: MOV R3,#50 BACK3: LCALL GET_KEY JC BACK2 DJNZ R3,BACK3 POP ACC RET ;-----------------------------------------------------------; CHUONG TRINH CON DO AN PHIM GET_KEY: MOV A,#0FEH MOV R6,#4 TEST_NEXT: MOV P1,A MOV R7,A MOV A,P1 GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 47 ANL A,#0F0H CJNE A,#0F0H,KEY_BIT MOV A,R7 RL A DJNZ R6,TEST_NEXT CLR C SJMP EXIT KEY_BIT: MOV R7,A MOV A,#4 CLR C SUBB A,R6 MOV R6,A MOV A,R7 SWAP A MOV R5,#4 AGAIN: RRC A JNC DONE INC R6 INC R6 INC R6 INC R6 DJNZ R5,AGAIN DONE: SETB C MOV A,R6 EXIT: RET ;-----------------------------------------------------------CHUONG TRINH CON TRA BANG TRABANG: ADD A,#11 MOVC A,@A+PC RET DB 'DEFINEBYTE' DB 0C0H ; '0' DB 0F9H ; '1' DB 0A4H ; '2' DB 0B0H ; '3' DB 099H ; '4' DB 092H ; '5' DB 082H ; '6' DB 0F8H ; '7' DB 080H ; '8' DB 090H ; '9' DB 088H ; 'A' DB 089H ; 'H' DB 09CH ; 'o' DB 0C8H ; 'N' DB 08CH ; 'P' DB 0FFH ; 'BLANK' DB 0C6H ; 'C' ;-----------------KET THUC CHUONG TRINH---------------------END GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 48 LÔØI GIÔÙI THIEÄU Trong quaù trình hieän nay maùy tính ñieän töû ñaõ goùp phaàn khoâng nhoû ñoái vôùi söï phaùt trieån xaõ hoäi. Do yeâu caàu cuûa con ngöôøi ngaøy caøng cao, caùc theá heä maùy tính ñaõ lieân tuïc phaùt trieån khoâng ngöøng. Ngay trong giai ñoaïn ñaàu caùc theá heä vi xöû lyù 8 bit ñöôïc duøng laø Z80,8085, sau ñoù laø caùc heä vi xöû lyù 16 bit nhö 8086, 8088… Caùc heä vi xöû lyù naøy ñaõ goùp phaàn quan troïng trong vieäc chöông trình hoùa caùc hoaït ñoäng cuûa maùy moùc trong coâng nghieäp nhôø vaøo caùc phaàn meàm öùng duïng. Moät khi trong coâng nghieäp ñaõ öùng duïng nhieàu vaøo vi xöû lyù thì caùc nhaø cheá taïo khoâng boû lôõ cô hoäi cho ra ñôøi caùc hoï vi ñieàu khieån ngaøy caøng tieán boä hôn. Vi ñieàu khieån ñöôïc söû duïng nhieàu trong caùc thieát bò coâng nghieäp, trong maùy giaët, trong ñieàu khieån ñeøn giao thoâng, trong caùc ñoà chôi giaûi trí… Taïi Vieät nam vieäc chöông trình hoùa caùc heä thoáng ñang ñöôïc aùp duïng ngaøy caøng nhieàu trong caùc nhaø maùy coâng nghieäp. Ñeå tìm hieåu veà vi ñieàu khieån vaø tìm hieåu moät öùng duïng cuï theå cuûa noù nhoùm chuùng em xin thöïc hieän ñeà taøi goàm hai phaàn chính: PHAÀN1: Khaûo saùt vi ñieàu khieån 8051, vi maïch giao tieáp ngoaïi vi 8255, cuøng vôùi boä nhôù baùn daãn, caûm bieán. PHAÀN 2: Thieát keá vaø thi coâng maïch ñeám saûn phaåm duøng vi ñieàu khieån 8051. Chöông trình heä thoáng vaø öùng duïng. Nhôø coù söï giuùp ñôõ cuûa quyù thaày coâ vaø baïn beø, nhoùm chuùng em ñaõ coá gaéng thöïc hieän ñeà taøi ñöôïc giao nhöng do kieán thöùc vaø thôøi gian coù haïn neân ñeà taøi khoâng theå traùnh khoûi thieáu soùt neân raát mong söï ñoùng goùp cuûa quyù thaày coâ vaø baïn beø. Sinh vieân thöïc hieän Ñinh Thò Kha Leâ Hoaøng Minh

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 49 LÔØI CAÛM ÔN Trong quaù trình boán naêm röôõi hoïc taïi tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm kyõ thuaät TP.HCM. Chuùng em ñaõ ñöôïc söï höôùng daãn taän tình cuûa quí thaày coâ veà nhöõng kieán thöùc chuyeân moân cuõng nhö kieán thöùc trong cuoäc soáng. Töø nhöõng kieán thöùc neàn taûng ñoù ñaõ giuùp chuùng em hoaøn thaønh taäp luaän vaên toát nghieäp trong thôøi gian cho pheùp. Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn thaày coâ trong khoa ñieän ñaõ giaûng daïy cho chuùng em nhöõng kieán thöùc veà chuyeân moân vaø ñònh höôùng ñi theo söï hieåu bieát, khaû naêng cuûa chuùng em ñeå chuùng em thöïc hieän toát luaän vaên toát nghieäp vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho chuùng em hoaøn taát khoùa hoïc. Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn thaày NGUYEÃN VIEÄT HUØNG vaø coâ TRAÀN THANH MAI ñaõ taän tình giuùp ñôõ chuùng em hoaøn thaønh taäp luaän aùn naøy. Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn anh BUØI ÑÖÙC MINH, NGUYEÃN KIM HUY, cuøng caùc baïn sinh vieân ñaõ taän tình giuùp ñôõ chuùng em hoaøn thaønh toát maïch. Sinh vieân thöïc hieän ÑINH THÒ KHA LEÂ HOAØNG MINH

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 50 DAÃN NHAÄP Heä thoáng vi xöû lyù hay coøn goïi laø maùy tính ñieän töû laø thieát bò xöû lyù thoâng tin, ñieàu khieån caùc thieát bò ngoaøi hay caùc thieát bò trong coâng nghieäp töï ñoäng. Phaàn chính cuûa maùy tính laø boä xöû lyù trung taâm CPU (Central Processing Unit) laø nôi xaûy ra caùc quaù trình xöû lyù soá lieäu vaø ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng cuûa maùy tính. Ngöôøi ta phaân loaïi CPU döïa vaøo ñoä roäng Data bus nhö: CPU 8 bit Z80A: Haõng Zilog 6802 : Haõng Motorola

8080/8085: Haõng Intel CPU 16 bit 8086/8088: Haõng Intel Vi xöû lyù laø moät heä thoáng soá döïa treân cô sôû linh kieän chuû yeáu laø boä vi xöû lyù (CPU ). Tuøy thuoäc vaøo caáu truùc cuûa boä vi xöû lyù rieâng bieät vaø phaàn ñieàu khieån maø noù coù theå bao goàm nhieàu loaïi vi maïch. Döôùi söï ñieàu khieån baèng chöông trình moät boä vi xöû lyù thöïc hieän caùc pheùp tính soá hoïc vaø logic, ñoàng thôøi taïo ra nhöõng tín hieäu ñieàu khieån cho boä nhôù vaø thieát bò vaøo ra. Nhöõng meänh leänh naøy goïi laø chöông trình nguoàn vaø ñöôïc chöùa trong boä nhôù chæ ñoïc (ROM)

GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

Luaän vaên toát nghieäp Trang 51 Chöông trình con kieåm tra phím aán

IN _HEX
#50→ (R3) #50→ (R3) Call: getkey

Khoâng coù phím aán
Ñ

C= 0
S

R3 - 1

Coù phím aán

R3= 0 Caát ACC
#50→ (R3) Call: getkey

Ñ

C=1

R3 - 1
S

R3= 0
Ñ

S

Laáy ACC
RET GVHD Nguyeãn Vieät Huøng