P. 1
mau-to-khai-xin-cap-ho-chieu

mau-to-khai-xin-cap-ho-chieu

|Views: 184|Likes:
Được xuất bản bởiPeace

More info:

Published by: Peace on Sep 30, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2015

pdf

text

original

Mẫu TKXC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do H!"# p#$c
-----------------------

T% KHAI
(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,
sửa đổi hộ chiế phổ thông ! t"ong n#$c%
Ảnh mới chụp, mặt
nhìn thẳng, đầu để
trần, phông nền
trắng, cỡ 4x6 (1)

&' () *+ t,n (viết chữ in hoa% '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -' Nam N.
/' 0inh ng+1 ''''''th2ng ''''' n3m'''''''''''N4i sinh (tỉnh, TP)''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
5' 6iấ1 78ND s9 Ng+1 cấp '''''':''''''':''''''''''''N4i cấp (tỉnh, TP)'''''''''''''''''''''''''''''''
;' Dân tộc ''''''''''''''''''''' <' =ôn gi2o''''''''''''''''''''''''''''''''''>' 09 điện tho?i'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
@' Aịa chB th#Cng t"D (ghi theo sổ hộ khẩu%''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
E' Aịa chB t?m t"D (nếu có%'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
&F' Nghề nghiệp'''''''''''''''''''''''''''''''''''&&' =,n *+ địa chB c4 Gan H+m *iệc (nếu có%
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
&-' 7haI h) *+ t,n'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''sinh ng+1''''''':''''':'''''''''''''''
8JI h) *+ t,n'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''sinh ng+1''''''':''''':'''''''''''''''
VK :chLngI h) *+ t,n'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''sinh ng+1''''''':''''':'''''''''''''''
&/' (ộ chiế M= đ#Kc cấp HNn gNn nhất (nếu có) s9'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''cấp ng+1 '''''':''''':''''''''''''''
&5' Nội dng đề nghị ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
&;' 7on d#$i &5 tổi đề nghị cấp chng hộ chiế (nếu có%I
() *+ t,n (chữ in hoa%I'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Nam N.
0inh ng+1''''''th2ng'''''n3m''''''''' N4i sinh ( tỉnh, TP%''''''''''''''''''''''''''''''''''
=ôi Oin chị t"2ch nhiệm t"#$c ph2p HPt *ề HCi Qhai t",n'
X&c "#ậ"
c'( T)*+", C-", (" ./0 p#*1",0 2#3 2)4" #o5c
c'( T#' 2)*+", c6 7u("8 29 c#:c ;*<c '= 2#&c ³
(Ký, ghi rõ họ tn, ch!c v", #óng $%u%

R+m t?i ''''''''''''''''''' ng+1 ''''': ''''''':'''''''''''
N,*1> ;? ",#3
(Ký, ghi rõ họ tn%
PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Ảnh mới chụp, mặt
nhìn thẳng, đầu để
trần, phông nền
trắng, cỡ !"4 (1)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

7hD thSchI
(&) '(i ng)*i $+n ,ột t%, -nh, ke, theo . t%, -nh #/ r*i0
(1) 2hi c" th/3 45 ngh6 c%7 hộ chiếu 89n #9u: c%7 8;i hộ chiếu ($o ,%t< h) h=ng< hết h;n< t+ch c%7 ring hộ chiếu cho
con): c%7 #ổi
hộ chiếu:#i5u chỉnh họ v> tn, ng>? th+ng n@, sinh, sA gi%? B'CD trong hộ chiếu: Eổ sung con $)Fi &G tuổi v>o hộ
chiếu cHa cha<
,I: sJa #ổi nKi sinh trong hộ chiếu: #5 ngh6 kh+c nếu có (ghi rõ 8ý $o)0
(.) Tr)Lng BMng an NO, 7h)*ng, th6 tr%n nKi th)*ng trP hoQc t;, trP N+c nhRn #Ai vFi c+c tr)*ng hS7 gJi hT sK
Uua #)*ng V)u #iWn
v> tr)*ng hS7 8> trX e, $)Fi &G tuổi0
Tr)*ng hS7 H? th+c cho cK Uuan, tổ ch!c có t) c+ch 7h+7 nhYn nộ7 hT sK thZ ThH tr)Lng cK Uuan, tổ ch!c #ó
N+c nhRn

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->