Meï Kieáp

Noù, Quang, luoân laïc quan vaø yeâu ñôøi duø raèng noù chaúng giaøu coù. Noù qua Myõ ñaõ ñöôïc 10 naêm, nhöng thieáu vaéng söïï hoïc haønh neân tieáng anh tieáng em cuõa noù thaät khuõng khieáp. Noù khoâng lo laéng laém trong caùi ngoân ngöõ ñeã trao ñoãi vôùi moïi ngöôøi xung quanh. Noù luoân cöôøi hehehe khi ai ñoù cheâ bai caùi gioïng ñieäu in lòt cuõa noù. Noù thuõ thaân vaøi caâu noùi quan troïng vaø thieát yeáu ñeã giöõ mình khoâng thieät thoøi laø ñuõ roài. Haøng tuaàn moãi chieàu thöù saùu, noù noùi vôùi thaèng lít ñôø cuõa noù trong haõng "que e mai cheùt", vaø caâu noùi baát huõ naøy cuõa noù ñaõ ñöôïc luyeän taäp hoãng bieát bao nhieâu laàn roài, nhöng caùi thaèng khoán naïn lít ñôø ngöôøi vieät hay chöõi noù moãi khi nghe noù noùi tieáng anh "ñòch meï maøy noùi tieáng vieät ñi cho tao nhôø". Noùlaïi nhe raêng cöôøi heheï Coù nhöõng ngöôøi ñaày chí lôùn trong ñôøi maø noù ñöôïc bieát hay nghe noùi tôùi, vaø noù cuõng coù chí lôùn haün hoøi. Noù nuoâi moäng laøm giaøu ñeã coù theã noùi caâu guoát bai caùi ñôøi lao ñoäng cuõa noù, noù mua veù soá haøng tuaàn. Caùi chí lôùn vaø giaõn dò cuõa noù chöa thaønh hieän thöïïc, cho neân noù vaãn phaõi thöùc daäy sôùm moãi böõa saùng ñeã ñi laøm. Noù lôùn leân töø moät ngoâi laøng heõo laùnh ôõ Vieät Nam. Töø nhoõ noù ñaõ khoâng muoán ñi hoïc, vì ñi hoïc laø quaù phung phí thôøi gian cho noù. Nhöng thaân sinh ra noù ñaõ ñeø ñaàu ñeø coã noù baét noù phaõi hoïc. Hoïc thaät laø gian khoã cho noù. Nhöng khi noù vaøo ñöôïc lôùp möôøi, khi maø caùi thaân theã cuõa noù coù vaøi söïï thay ñoãi, loâng cu moïc tuøm lum vaø ngöôøi noù boãng troã gioø. Noù baét ñaàu ñeã yù ñeán nhöõng caùi ñuøi daøi cuõa caùc coâ thieáu nöõ trong tröôøng, vaø caëp maét noù trôõ neân hoaït ñoäng raùo rieát khi boùng daùng cuõa phaùi nöõ thoaùng bay töø xa. Noù khoaùi ñeán tröôøng, nhöng hoãng phaõi ñeã hoïc chöõ, hoïc toaùn. Noù ñeán tröôøng ñeã cua gaùi vaø bay boãng nhöõng yù nghó daâm duïc trong caùi ñaàu voán dó nhö chó daønh cho chim cu. Noù gheùt nhaát laø phaõi ñi lao ñoäng. Noù hay chöõi theà moãi khi tröôøng hoïc baét noù ñi lao ñoäng. Noù hoãng phaõi löôøi bieáng, nhöng ai ñoù noùi vôùi noù raèng con chaùu cuï hoà laø phaõi yeâu lao ñoäng, noù thaàm chöõi "ñuï meï thaèng hoà chó coù ñeã raâu laø hay". Noù hoãng muoán con gaùi thaáy noù dô daùi moãi khi lao ñoäng, caùi dô daùi laøm noù maát ñi caùi oai phong maø noù raùng taïo ra töøng giaây töøng phuùt. Coù nhieàu söïï ñam meâ trong ñôøi vaø söïï ñam meâ ñaõ ñem ñeán cho vaøi con ngöøôøi trôõ neân noãi tieáng vaø giaøu coù, hay taàm thöôøng nhö ham meâ hoïc haønh ñeã trôõ thaønh baùc só kyõ söïï Noù hoãng coù söïï ham meâ maéc moõ vaø khoù khaên naøy. Noù meâ chim ñaøn baø, vaø chó coù theá thoâi. Noù cuõng trôõ laïi tröôøng hoïc khi noù vöøa qua xöù myõ. Noù khoaùi nhaát laø nhöõng buoãi hoïc heø ôõ coâ leït, khi maø con gaùi maëc quaàn aùo maø choù khoâng theã naøo caén tôùi. Nu noù nhö caùi caàn caâu khi noù thaáy con gaùi vöøa böôùc ngang qua noù. Meï kieáp noù gheùt caùi quaàn gin cuõa noù nhöõng luùc nhö vaäy, cu noù nhö bò tra taán trong caùi quaàn chaät heïp. Noù cao khoaõng 5'6, caùi chieàu cao nhö trung bình cho con trai vieät. Noù hoãng bao giôø taäp theã duïc hay chôi theã thao, neân ngöôøi noù thaüng nhö caây ñuõa vaø phaüng phiu nhö tôø giaáy. Noù khoâng maøng tôùi caùi thaân theã beân ngoaøi cuõa noù nhieàu laém, noù chó lo raèng con cu noù seõ quaù nhoõ vaø quaù cuït. Noù tieâu raát nhieàu tieàn maø noù ñi laøm ñeã coù ñöôïc cho vieäc mua saùch baùo daâm taëc, noù öôùc mong cu noù seõ ñöôïc daøi hôn vaø to hôn bao giôø. Caùi thuù tieâu khieãn cuõa moïi ngöôøi xung quanh khoâng hôïp vôùi noù, noù chaüng thích nhöõng tröa heø naáu nöôùng ba bi khiu, uoáng bia röôïu haøng giôø, ca haùt oàn aøo. Noù thích uoâng cafe ñeã ñòa moâng ñi’t vaø vu’ gaùi, vaø noù thích chôi ñó. Noù khoâng xaáu trai nhöng cuõng chaüng ñeïp laém. Noù thöôøng baõo vôùi chính baõn thaân noù laø noù nhìn oâ keâ. Nhöng noù laïi giaän döõ vôùi boïn con gaùi baây giôø treân caùi xöù naøy "meï cha tuïi maøy muø heát roài", khi moïi coá gaéng ñeã coù ñöôïc moät boùng hoàng ñi vaøo trong ñôøi cuõa noù troâi theo gioøng nöôùc. Ddoù laø lyù do vì sao noù phaõi ñi chôi ñó thöôøng xuyeân. Khi noù coøn ôõ Vieät Nam, vieäc ñi chôi ñó laø naèm ngoaøi taà m tay cuõa noù, coù khi naêm baõ thaùng noù môi coù ñuõ tieàn ñeã daäp duøi moät caùi. Noù thöôøng xuyeân phaõi töïï giaõi quyeát sinh lyù baèng caùch suïch con cu trong ñeâm hay baát cöù luùc naøo noù chòu heát noãi. Noù nhôù con Loan hoïc chung lôùp vôùi noù khi xöa. Loan laø con gaùi cuõa moät gia ñình khaù giaõ, nhöng than oâi, Loan khoâng ñöôïc ñeïp laém. Loan vöøa luøn vaø vöøa ñen ñuùa nhö moïi, hoãng bieát cha me. Loan ñaõ laøm caùi gì trong ñeâm chòt ñuï ñeã maø sao Loan laïi ñen nhö con choù möïïc . Chính nhôø vaäy noù môùi coù Loan nhö ngöôøi tình ñaàu tieân trong ñôøi. Noù chôi Loan trong caùi ñeâm maø noù saép söõa ñi myõ. Noù chôi Loan caõ ñeâm, vaø ñoù laø laàn ñaàu tieân trong ñôøi noù ñöôïc chôi mieãn phí. Noù baét Loan phaõi buù con cu noù khi noù naèm duõi ngöôøi daøi ra trong caùi buïi coõ ñaèng sau böùc töôøng nhaø Loan. Con Loan khoâng raønh trong vieäc buù hay chít, vaø noù cuõng chöa bao giôø ñöôïc ai buù, neân con cu noù traày xöôùt vaø ñoõ cheùt raùt buoát sau caùi ñeâm aáy. Con Loan thì nhö ngaát ñi khi noù luïi saâu vaøo loã chim nhoõ beù cuõa Loan, noù gaøo leân nhöng mieäng Loan bò noù duøng tay che laáy. Coù nghó laø Loan chöa thaät söïï nöùng leân maø noù ñaõ coá nheùt vaøo, neân caõ hai ñeàu caõm giaùc voâ cuøng ñau raùt. Caùi thöù hai trong ñeâm ñoù thì eâm dieäu ñi nhieàu, nhöng cu noù nhö noùng raùt vì traày söôùt khi Loan caén vaø nuùt noù. Caùi date ñaàu tieân maø noù coù ôõ xöù myõ laø vô’I Thanh, con nhoõ hoïc chung lôùp in lòt trong coâ leït. Thanh cuõng vaøo tröôøng, nhöng khoâng phaõi ñeã hoïc maø hình nhö laø ñeã kieám choàng hay boi phen gì ñoù. Thanh ngoài hoïc maø cöù lieát maét nhìn noù hoaøi. Caëp

1

maét noù chaïm aùnh maét cuõa Thanh khi noù maõi nhìn caùi ñuøi traéng noõn cuõa naøng, vaø töø töø nhìn leân treân ngöïïc, cuoái cuøng noù chaïm phaõi naøng cuõng ñang nhìn noù. Naøng món cöôøi vôùi noù. Thanh hoãng ñeïp laém nhöng deã coi, caùi nöôùc da traéng ngaàn cuõa naøng laø caùi deã ñaäp vaøo maét boïn con trai. Con cu noù cöù söng leân moãi laàn noù nhìn xoi vaøo caëp vuù cuõa Thanh. Caùi caëp vuù quaõ laø khaùc bieät vôùi ngöôøi khaùc. Noù thöôøng duøng ñoâi maét cuõa noù ñeã phieâu löu treân ñoâi vuù naøy haøng giôø. Noù muoán noù laø ngöôøi ñaàu tieân ñi tìm hieãu vuøng ñoài naøy, nhöng noù cuõng hieãu raèng ñeã coù ñöôïc moät caëp vuù nhö vaäy Thanh ñaõ traõi coâng lao ñoäng treân noù nhieàu laém. Noù coá yù löïïa caùi choã ngoài caïnh beân Thanh khi coù lôùp hoïc, vaø noù cuõng khoâng e theïn hay ngaïi nguøng moät giaây ñöa lôøi maät ngoït vaøo tai Thanh ngay caùi luùc ñaàu tieân ngoài xuoáng caïnh coâ naøng. Hai taâm hoàn doát naùt trong vieäc hoïc vaø cuøng chung tö töôõng trong chuyeän daâm taø gaëp nhau, noù vaø Thanh nhö trôøi sanh ra moät caëp. Caùi hoâm maø Thanh keâu noù gheù nhaø chôõ duøm ñi hoïc, vì xe bò hö, laø noù ñaõ bieát toõng toøng tong coâ naøng ñaõ bò dính caùi caâu maø noù mieät maøi theo ñuoãi suoát hai tuaàn lieàn. Noù raát töïï haøo veà chuyeän naøy, caùi veõ keânh keânh treân maët noù bieãu hieän quaù roõ ñieàu naøy. Thanh hôn noù 5 tuoãi vaø ñaõ coù moät ñôøi choàng. Caùi may maén maø noù nghó laø naøng vaãn chöa coù con, hôn nöõa naøng bieát nhieàu ñieàu treân giöôøng. Nghó tôùi ñoù noù khoaùi quaù, caùi cöôøi nhö sung söôùng vaø daâm taëc nhö khaéc leân treân traùn noù. Noù chaüng cua ñöôïc con gheï naøo töø luùc böôùc chaân vaøo tröôøng vì caùi caùch noùi chuyeän quaù ö laø maát daïy cuõa noù. Noù khen con gaùi "em coù loâng tay ñeïp quaù, vaø coøn choã naøo treân nguôøi em coù loâng nhö vaäy hoâng". Meï cha nhaø noù, ai maø daùm noùi chuyeän vôùi noù laàn thöù hai !!! Nhöng Thanh thì khaùc, Thanh khen noù "anh bieát noùi chuyeän gheâ". Hoãng cua ñöôïc ai coøn sinh goà hay gin thì noù cua gaùi meï, coù sao ñaâu, noù thöôøng trieát lyù nhö vaäî Ñeâm ñoù khi hoïc xong, treân ñöôøng chôõ Thanh veà nhaø, noù höõi muøi nöôùc hoa cuõa Thanh maø cu noù muoán gaãy ngang. Noù nhaáp nhoõm söõa theá ngoài lieân tuïc, noù muoán daáu ñi caùi côn daâm duïc daâng traøo trong noù tröôùc Thanh. Nhöng noù caøng cöõ ñoäng thì caøng khoù chòu, noù muoán döøng xe ñeã ñi xuoáng söõa laïi caùi theá con cu trong quaàn noù vaø giuùp noù thoaõi maùi hôn. Khi noù nhìn qua Thanh, noù thaáy naøng hôi món cöôøi, noù bieát laø naøng bieát noù nöùng laém. Noù thaàm chöõi trong buïng "con ñó giaø naøy nhieàu kinh nghieäm thaät". Noù coá yù döøng xe caùch hôi xa nhaø Thanh moät chuùt ôõ caùi khoaõng hôi toâi toái. Noù ñeã tay leân treân ñuøi Thanh vaø doø xem coù söïï phaõn öùng naøo ôõ Thanh khoâng. Söïï im laëng cuõa Thanh nhö côø xanh cho choát tieán coâng. Noù thöõ theâm moät böôùc khi hoõi Thanh laø noù coù theã vaøo nhaø chôi moät chuùt hoâng, caùi gaät nheï nhö ñoàng yù cuõa Thanh laø caùi moác cuoái cuøng cuõa moïi söïï deø daët thaêm doø. Noù naém laáy caùi löng quaàn Thanh vaø keùo tuoät moät caùi maïnh khi noù vöøa ñoùng caùi cöõa phoøng. Noù trong theá tröôøn boø treân hai ñaàu goái khi Thanh luøi veà sau cho khoõi ngaõ ngöõa bôõi noù cöù thuïc caùi ñaàu vaøo khu vöïïc haùng naøng. Noù lieám lieàn vuøng haùng khi Thanh nhö traàn truoàng phaàn döôùi. Naùi ñaùm loâng ñen vaø laøn da traéng cuõa Thanh thaät söïï laøm noù khoâng coøn trí oùc naøo maø nghó nöõa. Noù chuùi ñaàu noù tôùi chim Thanh vaø hai tay noù vöøa coá gaéng côõi caùi quaàn noù. Noù haàu nhö noùi leân caâu theà "ñuï meï khoâng bao giôø maëc quaàn gin nöõa" khi caùi quaàn noù nhöng caùi haøng raøo chaët cöùng khoâng cho con cu noù loài ra. Noù lay hoay maõi moät luùc môùi tung vaát ñöôïc caùi quaàn. Noù nöùng quaù roài. Nhanh nhìn noù chaät vaät vôùi caùi quaàn, naøng ñaønh töïï coãi aùo mình ra saün. Naøng cuõng voâ cuøng nöùng roài. Nhanh ly dò choàng hôn moät naêm, khi choàng ñi coâng taùc xa veà nhaø ñoät ngoät vaø thaáy naøng ñang ngoài cöôõi thaèng ñaøn oâng khaùc treân giöôøng. Thaèng choàng Thanh quaõ laø moät cao thuõ, noù thaáy söïï tình maø khoâng heà noãi giaän, noù ñi tìm caùi camera roài chôùp luoân caõnh cuïp laïc. Thanh khoâng ñöôïc gì heát sau khi li dò, naøng phaõi töïï ñi kieám vieäc ñeã nuoâi laáy thaân. Thanh thì raát daâm ñaõng, nhöng choã laøm thì toaøn myõ traéng vaø maáy thaèng vieät nhöng quaù giaø ñeã cuïp laïc. Do ñoù Thanh vaøo tröôøng ñeã tìm kieám vaø gaëp Quang. Quaõ laø daâm phuï gaëp coâ hoàn caùc ñaõng. Noù duøng heát caõ thaân mính ñeã ñaåy ñöa, tröôùng leân boù xuoáng, sôù soaïn, boùp nheùo, caén nhai. Noù laùm nhö laù noù chöa bao giôù bieát laùm tính, coùn Thanh thí ñang tung ra heát caùc cuù chieâu thöùc ñaùn baù, maù laï luùng laùm sao. Thanh caùo caáu caén xeù ngang doïc ñaáu löng vaù buïng cuõa Quang, noù nhö laù ñieân ñieân loaïn loaïn trong luùc naùy. Söïï hoaït ñoäng cuõa noù treân thaân theã cuõa Thanh caùng luùc caùng gia taêng, maïnh hôn, voäi vaõ hôn. Khi noù côõi ñöôïc caùi quaán, noù beá xoác Thanh leân vaù nhö boù baêng hai caùi ñaáu goái ñeã tím nôi troáng traõi hôn trong caên phoùng chaät heïp. Caõ hai chôït ngaõ nhaùo ra thaõm, Thanh chôït xoay ngöoùi vaù vaät Quang sang moät beân, Thanh muoán trôõ ngöôùi ñeã naém leân treân Quang. Naùng daâm phuï nhö khoaùi chí haün leân ñaõ khi ngoái cöôõi leân ngöôùi Quang. Thanh nhö voäi vaõ ñöa tay ñeã naém laáy cu Quang vaù ñöa ngay tôùi chim mính, söïï chuõ ñoäng cuõa Thanh ñaõ giuùp Quang ñeán ngay choã maù con cu noù muoán tôùi, noù höïï moät tieáng saâu khi Thanh nhoái xuoâng thaät nhanh nhö ñeã nuoát troïn con cu cuõa Quang vaùo trong chim naùng. Hai tay Quang vöôn leân chuïp ñoâi vuù Thanh luùc naùy loùng thoùng traõi daùi xuoáng, noù nhö muoán nghieán naùt ñoâi vuù aáy ngay töùc thí. Thanh nhö laù con ñieân ñang ôõ ngay ñónh cao côn duïc voïng, noù la heùt gaùo theùt khoâng ngöùng "UÙi meï ôi...uùi meï ôi...". Moãi cuù nhoái leân daäp xuoáng cuõa Thanh, Quang nhö laù ñi vaùo cöïïc laïc, noù chòu hoãng noãi caùc cuù duùi daäp naùy. Soù chöa bao giôù ñeã ai chuõ ñoäng trong vieäc ñuï ñeùo tröôùc ñaây, noù thôõ nhanh thôõ chaäm, daùi ngaén ñeáu hoaùn toaùn phuï thuoäc theo nhòp ñieäu cuõa Thanh. Ddaáu cu Quang caõm thaáy nhö noùng böùng sau nhöõng cuù daäp duùi caùng luùc caùng nhanh cuõa Thanh, noù chôït ruùng hai ñaáu goái vaù keùo ruùt chaân leân nhö muoán laùm giaõm ñi söïï ñeâ meâ nhöng quaù ö ñaõ ñôùi naùy. Soù coá taäp trung khoâng maùng ñeán Thanh, noù muoán keùo daùi söïï hoan laïc, nhöng noù khoâng coùn söùc chòu ñöïïng laâu nöõa, Thanh la heùt caùng luùc caùng lôùn vaù nhoái leân daäp xuoáng lieân tuïc. Quang choám leân oâm chaët laáy Thanh vaù loâi naùng naém uùp xuoáng ngöôùi noù, noù chòu khoâng xieát, noù xuaát khí vaù baén xoái xaõ vaùo loán Thanh. Noù nhö ñeâ meâ caõ ngöôùi khi Thanh

2

aáp caõ caùi mu loán chaët vaù saâu vaùo ngöôùi noù, maét naùng môõ to nhö loái haü hai con ngöôi ra ngoaùi, Thanh thôõ nhö con choù thôõ, moâi Thanh nhö lôït laït haün ra, Thanh söôùng voâ cuùng. Nöôùc daâm thuõy cuõa Thanh tuoân ra laùm öôùt nheùm nheïp caõ vuùng haùng cuõa Quang. Chuùng noù oâm nhau, tay xuïi lô, nhöõng ñoâi maét nhö khoâng hoán, naém ñoù maù hí huïc thôõ. Con ngöôùi thöôùng hay deät moäng thaùnh thô cho nhöõng cuoäc tính, ngay caõ nhöõng cuoäc tính vuïng troäm leùn luùt cuõa ho.. Cuoäc tính cuõa noù vôùi Thanh thí la moät cuoäc tính duïc, tính daâm. Caõ hai ñöùa noù ñeán vôùi nhau baéng nhöõng cuoäc cuïp laïc bònh hoaïn, chuùng noù chôi nhau baát cöù nôi naùo, treân xe, trong coâng vieân, treân giöôùng, baùn hay gheá, baát kyù luùc naùo chuùng noù beân nhau. Ngöôùi ta gaëp nhau chaùo hoõi "khoeõ hoâng", coùn chuùng noù noùi vôùi nhau "toái qua sao em la quaù" hay laù"toái nay nhe". Cuõng chaüng coù gí hôn ñeã phaùn naùn hay cheâ bai, ví Quang thöôùng trieát lyù raéng "neáu khoâng ñuï ñeùo nhau, thí yeâu laù gí?". Suy cho cuùng ai maù khi yeâu khoâng laùm tính, nhaát laù treân caùi xö Myõ naùy. Noù ñaâu phaõi ngöôùi xaáu, noù khoâng cöôùp cuõa hay gieát ngöôùi, noù khoâng löùa gaït ai, noù khoâng noùi xaáu sau löng ngöôùi khaùc, noù coù chöõ chòu chôi trong giao du vôùi baïn beù, vaù noù cuõng coù chöõ tín haün hoi khi noù möôïn tieán ai laù traõ raát ñuùng heïn vaù raát laù ñaùng hoaùng. Noù chó thích gaùi vaù khoaùi ñu.. Meï kieáp thaéng giaùu cuõng ñuï ñeùo, thaéng ngheùo cuõng vaäy. Nhaéng ñoác tôù cuõng chòt vaù thaéng cu li döa leo nhö noù cuõng vaäy thoâi, coù khaùc caùi gí ñaâu. Noù ñöôïc Thanh nhö laù ngöôùi tính treân giöôùng, trong suy nghó, vaù cuùng saùnh vai ñi ra ñöôùng phoá, keânh kieäu maët maùy vôùi baù quan baïn beù. Noù coù veõ haïnh phuùc vaù haùi loùng vôùi caùi noù ñang coù. Noù trôõ neân hay trieát gia vôùi chính noù vaù baïn beù raéng "ñoâng hay taây ñeáu sem suît treân giöôùng, caùi moùn ñuï ñeùo thí dieãn ra haùng giôù treân traùi ñaát, chaüng coù gí khaùc caõ. Noù raát chòu khoù hoïc hoõi trong vieäc chôi bôùi naùy. Noù quan saùt raát kó nhöõng pha laùm tính trong phim aõnh, noù möôùn phim seùt ñeã nghieân cöùu caùc kieãu chôi vaù cuùng Thanh thöïïc haùnh ngay khi coi phim. Caùi maø Quang trôõ neân öng yù nhaát trong quan heä vôùi Thanh laø coù chuùt tình caõm laõng maïng hôn, khoâng phaõi laø chôi ñó traõ tieàn soøng phaüng, vaø ñeùo xong laø maïnh ai naáy gioâng. Caùi coâ ñôn cuõa noù dòu ngôi ñi nhieàu vaø caøng luùc no caõm thaáy no hay nghó tôùi Thanh hôn. Suy cho cuøng noù cuõng chaüng coù gì ñeã so ño tính toaùn heát, cuoäc ñôøi noù coøn daøi vaø noù seõ coøn nhieàu cô hoäi trong ñôøi hôn Thanh. Noù thích cuïp laïc thì nay noù coù Thanh ngöôøi saün saøng cuïp laïc vôùi noù baát kyø luùc naøo, vaø söïï chim chuoät naøy coøn pha troän höông vò tình caõm haün hoøi. Meï kieáp !!! Ai ñi ñaâu maø tìm ñöôïc caùi voâ cuøng öng yù trong ñôøi gioáng noù ñaây. Töù khi quen vôi Quang, Thanh nhö caù trôõ veá soâng nöôùc, chim ñöôïc tung caùnh veá baáu trôùi, Thanh coù choã ñöôïc thoõa maõn nhöõng ham muoán daâm daät cuõa mình, vaø hôn nöõa Thanh thaáy Quang nhö laø ngöôøi maø noù sinh ra ñeã cuøng soáng vôùi nhau. Thaèng choàng cuõ cuõa Thanh thì khoâng ñaùp öùng heát ñöôïc cho Thanh, noù laên ra nguõ caõ treân baøn laøm vieäc, noù khoâng maøng ñeán con chim ñang chaõy öôùt ñaày quaàn cuõa Thanh. Thanh coù choàng maø thöôøng xuyeân thuõ daâm, Thanh ñaâm ra chaùn naõn vaø Thanh thöôøng leân treân neùt ñeã kieám ngöôøi taâm söïï Thanh laøm quen ñöôïc vaøi anh chaøng, vaø töïï tìm ñeán hoï trong nhöõng luùc choàng vaéng nhaø ñeã cuïp laïc. Thanh khoâng baän taâm ñeán nhöõng lôøi ra noùi vaøo cuõa moïi ngöôøi xung quanh, lôøi ñaøm tieáu thò phi trôõ neân quaù ñoãi taàm thöôøng trong ñôøi roài. Thanh bieát laø naøng lôùn hôn Quang vaøi tuoãi, nhöng caùi ñoù chöa bao giôø laø moät vaán ñeà ñeã Thanh suy nghó duø chó moät giaây. Thanh raát chieàu chuoäng Quang, naøng thaáy Quang raát laø hôïp gu vôùi naøng. Khoâng nhö nhöõng thaèng ñaøn oâng khaùc maø Thanh ñaõ giao du luùc tröôùc, Quang voâ cuøng ñôn giaõn vaø thaät loøng, khoâng eùp buoät vaø laøm ñau Thanh baát cöù ñieàu gì vaø vieäc gì. Thanh nhôù caùi laàn maø Thanh bò moät thaèng löøa gaït trong caùi ñeâm Thanh ñi ra ngoaøi ñeã tìm moät ñeâm hoan laïc, khi choàng naøng ñi coâng taùc xa. Ddeâm ñoù naøng ñöôïc chôi voâ cuøng söôùng, nhöng ngöôøi naøng ñaày veát baàm sau cuoäc vui. Toù ñeán hai thaèng chôi naøng trong ñeâm ñoù. Luùc ñaàu naøng raát sôï, vì cuoäc heïn hoø chó gaëp moät thaèng, nhöng sau ñoù laïi loài ra theâm 1 thaèng nöõa. Daøng chöa bao giôø chôi nhö vaäy tröôùc ñaây, nhöng naøng cuõng caõm thaáy khoai khoaùi, neân ñoàng yù ôõ laïi ñeã höôõng thuï caùi muøi chôi moät luùc nhieàu thaèng coi sao. Quaõ laø söôùng voâ cuøng khi vöøa ñöôïc buù cu vöøa ñöôïc ñuï trong caùi tö theá chôi choù. Hai thaèng ñaõ quay quaàn naøng nhö khoâng kòp ñeã thôõ, khi chuùng thi nhau daäp duøi naøng lieân tuïc, moïi caùi tö theá chôi maø naøng ñaõ töøng thaáy trong phim seùc hay ôõ nhöõng taïp chí khieâu daâm. Caõ hai thaèng ñaõ coù muøi röôïu, vaø ñaøn oâng coù chuùt röôïu trong ngöôøi thöôøng bieãu loä caùi thuù tính daáu ñaøng sau daùng veõ haøng ngaøy. Tdoâi vuù naøng vaãn coøn ñau moät vaøi ngaøy sau khi noù bò caén xeù vaø boùp naùt teøo nheøo. Qoù ba caùi loã treân ngöôøi ñaøn baø, mieäng, chim, vaø ñít, hai thaèng ñoù chôi vaøo caõ. Moät thaèng nheùo tôi bôøi caùi ñuøi naøng laøm thaønh nhöõng laèn thaâm tím maø maõi caõ tuaàn leã sau ñoù naøng vaãn caõm thaáy ñau ñau. Taùi maøng chôi thì söôùng thaät nhöng Thanh ñaõ nhö chòu hoãng noãi caùc cuù daäp lieân tuïc vaø caøng luùc caøng maïnh baïo cuõa hai thaèng cuøng moät luùc, naøng ñaõ leõn veà khi hai thaèng ñi ra ngoaøi kieám bia röôïu ñeã nhaäu tieáp vaøo luùc nöõa ñeâm. Töø ñoù naøng deø daët hôn trong vieäc tìm kieám trai qua ñeâm, vaø naøng gaëp Quang nhö ngöôøi ñang cheát ñuoái vôù ñöôïc caùi phao. Qôn nöõa Thanh thì caøng luùc caøng thích Quang, caùi caùch cö söõ vaø söïï daâm loaïn cuõa Quang ñaõ hoaøn toaøn chinh phuïc naøng. Naøng thöôøng mô öôùc trong ñôøi gaëp ñöôïc moät thaèng ñaøn oâng nhö vaäî Coù ai ñoù noùi raèng chim ñaïi baøng ngaøy bay nghìn daëm, loaøi chim nhoõ bieát ñaëng chí ñaïi baøng sao !!! Quang thì chöa bao giôø coù suy nghó naøo cao hôn caùi loã muõi noù heát, nhöng caùi suy nghó taàm thöôøng cuõa noù nhaém vaøo caùi giöôøng thì noù quaõ laø coù chuùt ñòa vi.. Ngoaøi ñôøi coøn coù laém thaèng co tieàn coù hoïc cuõng daét cu vaø daét daùi chaïy roâng roâng maø cuoái cuøng cuõng phaõi tìm ñeán nhöõng nôi nhö maùt sa oâ ren tòt. Meï kieáp ! neáu maø ñeã ñuï ñeùo thì giôø ñaây Quang quaõ laø ñang coù cô. Tuy raèng Thanh khoâng phaõi nhö nhöõng coâ gaùi nhu mì hieàn haäu, hay xuaát thaân töø moät gia ñình nha giaùo. Caùi chöõ hoâm gô khoâng coù trong töïï

3

ñieãn cuõa naøng. Thanh laø moät coâ gaùi daâm duïc. Vaø caùi daâm duïc cuõng laø sôõ tính cuõa Quang. Caõ hai chuùng noù ñeàu daâm ñaõng ngang haøng vôùi nhau. Coù raát nhieàu ngöôøi xung quanh ñaøm tieáu veà söïï vieäc naøy vaø hoï toõ ra maët nhö khinh khi Quang vaø Thanh, nhöng Meï kieáp ! coù caùi luaät naøo caám con ngöôøi ñöøng daâm ñaâu. Caõ caùi nöôùc Myõ naøy coù bieát bao nhieâu cuoäc cuïp laïc xaõy ra trong ngaøy, ngöôøi ta chôi baát kyø luùc naøo vaø chôi lieân kyø hoài traän. Vaø nhöõng cuoäc ñuï ñeùo ñoù ñeàu gioáng nhö nhau. Caõ hai chuùng noù, Quang vaø Thanh, ñeàu coù chung caùi suy nghó ngaén goïn "yeâu laø ñeã ñuï ñeã ñeùo". Chuù ng khoâng mô öôùc xa xoâi, caõ Thanh vaø Quang chó caàn coù moät chuùt thôøi gian trong ngaøy ñeã gaàn nhau ñeã ñuï vaø ñuï laø yeâu. Cgöôøi ta ñeán tröôøng ñeã tìm kieám kieán thöùc vaø lo cho töông lai, Thanh vaø Quang ñeán tröôøng ñeã tìm nhau vaø chuùng noù ñaõ gaëp nhau. Cöïï hoïc ñem ñeán cho ai ñoù söïï toât ñeïp trong töông lai, moät khoâng gian bao la roäng môõ, chuùng noù ñeán tröôøng ñeã thu heïp caùi bao la cuõa vieäc hoïc nhoõ laïi baèng côõ caùi giöôøng, vaø theá laø ñuõ !!! Moïi söïï ñeàu veà beán ñaäu, keát cuoäc, vaø caùi keát cuoäc trong moät ngaøy laø chuyeän dieãn ra treân giöôøng. Meï kieáp ! caùi giöôøng laø beán cöïïc laïc, laø nôi con ngöôøi ta thaáy theá giôùi naøy coù chuùt yeân vui. Thanh vaø Quang chó nghæ tôùi ñoù. Töø luùc ñöôïc Thanh trong ñôøi, Quang chó lo moãi moät vieäc laø laøm sao ñeã cheá ngöïï ñöôïc Thanh treân giöôøng. Caùi theá cöôõi ngöïïa ngoài treân cuõa naøng laøm Quang chòu hoãng thaáu. Nhöõng laàn noù coá gaéng trôõ ngöôïc theá nhöng Thanh ñaâu coù deã daøng cho noù laøm vaäy. Noù chó coøn trong chôø vaøo caùi kinh nghieäm chieán tröôøng maø noù thu löôïm ôõ nhöõng cuoäc chôi bôøi, nhöng vaãn khoâng ñöôïc hieäu quaõ cho maáy. Ndieàu naøy laøm Quang lo laéng. Caùi boä oùc nhoõ nhoi cuõa noù cuõng bieát ñöôïc raèng, muoán giöõ ñöôïc Thanh trong ñôøi laø chó coù caùch cheá phuïc naøng ñaïi daâm naøy treân giöôøng thoâi. Quang luïc tìm trong saùch baùo khieâu daâm, phim aõnh con heo, thuoác men daâm taø, vaø töø caùi baäc daân chôi baïn beø noù. Noù cuõng chaüng tìm ra ñöôïc phöông thöùc naøo hay, vaø moãi laàn treân giöôøng vôùi Thanh, noù ñeàu bò naøng quaàn cho huïc hôi theâ thaõm. Noù cuõng coù yù ñònh toát khi noù nghó ñeán xa xoâi caùi vieäc noù coù theã tieán xa hôn vôùi Thanh trong cuoäc ñôøi, neân noù boõ ngay nhöõng thöù chó baõo hay thuoác men coù theã di haïi cho noù vaø Thanh sau naøy. Noù nhôù raèng noù coù moät ñeâm chieám thöôïng phong khi chieàu hoâm ñoù noù ñi nhaäu nheït taïi nhaø thaèng baïn laøm chung haõng, hoãng nhôù laø noù ñaõi baïn beø caùi thöù röôïu gì maø Quang thì nhö sung söùc haün. Ddeâm ñoù, noù ñeán nhaø Thanh, noù tuoät quaàn Thanh sau khi vöøa ñoùn g cöõa phoøng vaø ñeø naøng ra buù chim naøng ngay. Noù buù naøng raát laâu cho ñeán khi Thanh chaõy nöôùc daâm thuõy daàm deà ñaày haùng. Noù vöøa buù vaø vöøa haàu nhö thoïc caõ boán ngoùn tay vaøo trong naøng, noù nghe naøng reân la thaät lôùn. Sau caù maøn pho laây, noù baét ñaàu nhaøo xeùo caén boùp raát maïnh hai caùi vuù Thanh. Noù ñaõ coù luùc nghó laø noù ñaõ laøm ñöùt ñoâi vuù cuõa Thanh baèng nhöõng cuù boùp maïnh vaø nghieàn naùt ñoâi vuù ñoù trong tay noù. Nhöõng laèn in saâu vaø ñoõ baàm sau ñoù treân vuù cuõa Thanh nhö veát tích chieán tröôøng nhuïc duïc. Thanh la heùt nhö moät con choù ñang bò thieán, n`ng vöøa ñau vöøa söôùng ñeán ñoä hai con maét nhö chó coøn thaáy troøng traéng, hai baøn tay naøng caøo xeù naùt maõnh vaûi traõi giöôøng. Quang duøng haøm raêng nhai nghieán nhö caén, hai ñaàu vuù Thanh nhö daøi ra theâm, moät laøn nöôùc traêng traéng sòt ra töø ñaàu naám vuù, Quang lieám heát. Khoâng bieát raèng taïi röôïu hay taïi töïï döng Quang sung söùc quaù ñoä trong ñeâm ñoù, sau caùi maøng vaät loän vôùi ñoâi vuù laø phaàn daäp duøi con chim cuõa Thanh. Nhöõng cuù daäp vöøa maïnh vöøa saâu cuõa Quang trong ñeâm ñoù laøm Thanh ñoã caõ moà hoâi meï moà hoâi con ra vaø thôõ nhö con choù daïi. Qai chaân Thanh nhö suïi lô, haùng naøng nhö muoán teùt ra, naøng theàu thaøo noùi vôùi Quang "UÙi meï ôi..." khoân cuøng. Caùi cuù daäp duøi laïi raát laâu, Quang khoâng ngôø laø noù coù theã laøm laâu ñeán nhö vaäy, caùi luùc Quang xuaát tinh, noù ruùt ra khoõi chim Thanh vaø ñöa thaüng saâu vaøo mieäng Thanh, con cu noù thoïc saâu ñeán noãi no thaáy Thanh nhö noân thoùc sau ñoù. Caõ hai cuøng naèm yeân baát ñoäng moät luùc thaät laâu sau cuù chôi coù kyõ luïc cuõa Quang trong ñeâm ñoù. Töø ñoù Quang hay ñi tìm röôïu ñeã uoáng tröôùc khi tôùi nhaø Thanh. Nhöõng cuoäc maây möa daâm taëc cuõa Quang vaø Thanh nhö voâ taän. Caõ hai ñöùa nhö gaày haün ñi sau gaàn moät naêm quen nhau. Cuøng vôùi caùi gaày goïc, caõ hai ñeàu nôõ nang theâm treân hình theã, con cu cuõa Quang coù veõ nhö daøi ra vaø to hôn, khi ñoù ñoâi vuù cuõa Thanh nhö ñaõ xeä haün taän ruùng. Con soâng nhö chaüng bao giôø yeân aõ xuoâi doøng, caùi luùc noù gaëp cuø lau hay nhöõng nhaùnh teõ, maët nöôùc gaëp gioù ñeã gôïn soùng daäp veà. Caùi thuù daâm ñaõng cuõa Thanh caøng ngaøy caøng cao dôøi vôïi, caùi söùc cuõa Quang thì ñuoái ñi thôøi gian. Nhöõng cuoäc maây möa trong ñeâm daàn thöa, khi Quang haàu nhö heát hôi sau khi giao hôïp. Ngöïïa hoang chaïy hoaøi coù ngaøy cuõng gaõy caüng, vaø Quang thì xuïi lô sau chuoãi ngaøy daâm daät cuõa noù. Con soâng thì seõ coù luùc eâm aõ xuoâi doøng, nhöng cuõng coù luùc soùng to voã bôø. Laøn gioù maïnh chôït thoãi nhö khaáy ñoäng choøm laù lao xao, Quang chôït lo raèng ñaõ ñeán luùc tôùi cuõa caùi lo laéng cuõa noù. Cuõng nhö thöôøng leä haøng ñeâm luùc möôøi moät giôø röôûi ñeán gaëp Thanh, nhöng hoâm nay noù khoâng nhaäu, neân luùc naøy laø khoaõng 7 giôø, Quang goõ cöõa nhaø Thanh, nhöng sau hoâm nay sao chôø hoaøi cöõa vaãn chöa môû. Noù linh caõm moät vieäc gì ñoù khoâng hay ñang nhö xaõy ra, noù xoay löng ñi ra saân ngoaøi vaø moài moät ñieáu thuoác. Noù ngoù quang quaát moïi vaät xung quanh, taát caõ ñang ôõ ñuùng vò trí thaân quen nhö ngaøy naøo, nhöng chæ coù khaùc laø noù ñang ñöùng ñaây moät mình maø thoâi. Noù nghó ngôïi mieân mang, nhöng noù khoâng suy nghó saâu xa cho laém, noù cuõng chaüng coù nhieàu ñieàu ñeã maø baét buoät noù nhöùt ñaàu khi nghó veà. Quang chôït tìm moät caùi gì ñoù ñeã ngoài vaø nhíu maøy nhö ñaêm chieâu, hình nhöø noù ñaõ nghó ra moät caùi gì ñoù, noù chôït món mieäng cöôøi, vaø buoät mieäng noùi " meï kieáp ! ñi kieám röôïu uoáng cho say söa ñeâm nay". Noù ñöùng daäy vaø tröïïc chó höôùng veà caùi xe cuõa noù. Moät aùnh ñeøn xe pha roïi thaüng vaøo maét noù laøm noù phaõi vô tay ra che, chieác xe thaéng thaät gaáp vaø laøm caùi queïo thaüng vaøo caùi loái maø Quang ñang ñöùng. Quang voäi neù ngöôøi vaø nhaõy voäi sang moät beân ñeã traùnh. Noù döông ñoâi maét noù nhìn chaêm chuù vaøo chieác xe luùc naøy ñaõ döøng laïi vaø caùch noù hai ba böôùc chaân. Khoaõng ba

4

ngöôøi môõ cöõa xe böôùc ra, hai ngöôøi ñaøn oâng vaø moät ngöôøi ñaøn baø. Caùi ngöôøi ñaøn baø naøy nhö coøn raát treõ vaø troâng raát quen quen vôùi Quang. Noù khoâng nhaän ra roõ ai, nhöng khi thaáy hoï nhìn vaøo noù, Quang nhö giaõ vôø xoay löng böôùc ñi. Nuang vaãn coøn quaù ö thaéc maéc, noù khoâng khoõi che laáp hay neùn laáy söïï toø moø ñang troãi daäy trong noù. Khi noù böôùc khuaát vaøo haøng caây, noù coá yù chaäm laïi vaø xoay ñaàu nhìn vaøo boïn ngöôøi kia. Caõ ba ngöôøi baây giôø ñang ñöùng tröôùc cöõa nhaø Thanh. Ai ñoù ñaõ môõ cöõa ñeã hoï ñi vaøo. Quang xoay ngöôøi laïi vaø böôùc voäi tôùi gaàn cöõa. Caùi nhaø Thanh ôõ coù khoaõng 3 phoøng, phoøng cuõa Thanh laø phoøng nhoõ ôõ treân laàu, sau caùi khe hôõ, noù thaáy caõ ba ngöôøi giôø ñaây ñang ngoài treân gheá soâ pha. Chôø coù aùnh ñeøn, giôø ñaây Quang nhaän ra coâ gaùi kia laø coâ gaùi ôõ caïnh beân phoøng Thanh, maø Quang coù gaëp qua moät vaøi laàn. Thanh coù keã laø coâ naøy hoãng bieát laøm ngheà gì, nhöng coâ ta quen bieát raát nhieàu ñaøn oâng con trai. Nhöõng ñeâm maø Quang vaø Thanh laên ra nghó meät sau nhöõng cuù chôi, söïï yeân laëng bò phaù tan bôõi nhöõng tieáng reân la töø phoøng caïnh. Quang vaø Thanh hieãu raèng chuùng khoâng phaõi laø moät caëp daâm ñaõng duy nhaát trong caùi nhaø naøy. Coâ naøng ôõ caïnh phoøng Thanh raát ñeïp gaùi. Noâ aáy cao raùo vaø hay maëc nhöõng caùi sì kôùt ngaén nguõn kinh ngöôøi. Noä ngöïïc thì khoâng lôùn, nhöng noù nhoïn hoaéc nhö muoán ñaâm xuyeân caùi aùo moõng te vaø thieáu thoán vaõò caùi laøn da traéng noõn naø maø Quang ñaõ coù luùc khoâng töïï kieàm cheá ñöôïc nuoát nöôùc boït caùi öïïc vaø tay noù kheõ ñau khi Thanh nheùo nhö vaën xeù da noù. Caõ ba ngöôøi luùc naøy ñöùng daäy vaø cuøng ñi leân laàu ñeã voâ phoøng, moät thaèng ñang noùi chuyeän treân phoân vôùi ai ñoù, söïï toø moø ñaày höùng thuù troãi daäy trong Quang, noù thoø tay voâ tuùi quaàn vaø laáy chuøm chìa khoùa ra ñeã môõ cöõa böôùc vaøo nhaø. Quang böôùc thaät nheï nhaøng nhö coá khoâng gaây tieáng ñoäng, noù nhö tröôøn ngöôøi leân treân laàu. Caùi caùnh cöõa phoøng cuõa coâ aáy vaãn coøn he heù môõ, noù coøn coù theã nghe ñöôïc tieáng nhaïc vang ra. Cuang chôït nghe tieáng keït cuõa caùi cöõa ñang môõ ra, noù huïp caùi ñaàu saùt xuoáng baäc caàu thang ñeã nuùp, nhöng con maét toø moø vaãn nhöôùn leân ñeã coá nhìn thaáy caùi gì ñang xaõy ra. Coät thaèng ñaøn oâng tay vaãn coøn caàm phoân vaø noùi vang vôùi ai nhö laø ñang traõ giaù chôi ñó "naêm traêm moät ñeâm nhe em" vaø noù ñi tôùi tröôùc phoøng Thanh, ñoâi maét cuõa Quang nhö caêng troøn, mieäng haù hoác, ñaàu oùc lung tung....Tieáng cöõa phoøng keït môõ, Quang coøn nhö ngaïc nhieân hôn. Thanh thoø ñaàu ra khi cöõa phoøng môõ roäng. Moät thaèng ñaøn oâng cheøn ngöôøi ñi ra töø trong phoøng Thanh. Haén noùi "hi" vôùi thaèng ñaøn oâng caàm phoân ñöùng ngoaøi. Neï kieáp ! naøng ñaõ ôõ trong phoøng maø khi Quang goõ cöõa ñöùng ngoaøi. Nuang khoâng caõm thaáy ghen tuoâng hay tí xíu giaän döõ, noù chó ñang ñi töø ngaïc nhieân naøy tôùi caùi ngaïc nhieân khaùc trong nhöõng dieãn tieán xaõy ra tröôùc maét noù. Thanh laø moät con ñó !!! Meï kieáp ! Noù ñaõ quen moät con ñó, vaø söïï quen bieát khoâng phaõi laø aên baùnh traõ tieàn, maø coù chuùt gì ñoù coù theã goïi laø tình caõm. Thanh noùi vôùi noù laø Thanh ñang laøm ca ñeâm, vaø Thanh veà nhaø luùc möôøi moät giôø haèng ñeâm. Quang chôït nhìn vaøo caùi ñoàng hoà, luùc naøy laø taùm giôø röôõi, giôø naøng ñang laøm vieäc.... Cuoäc ñôøi quaõ khoâng bao giôø nhö öôùc mô ! Quang caàm chai bia buùt quai dô ñoã vaøo caùi coã hoïng noù moät hôi, noù noùc caïn chai bia chó baèng moät caùi noùc. Noù khaø hôi ra nhö laø quaù ñaõ sau khi uoáng caïn. Noù laáy moät ñieáu thuoác ra vaø moài, ngoïn löõa cuõa caùi hoäp queït ga ñung ñöa qua laïi treân baøn tay rung rung cuõa noù. Noù nhìn khoùi thuoác lan daàn toõa ra khaép caùi caên phoøng nhoõ beù cuõa noù, noù rít theâm moät hôi thuoác thaät saâu vaø neùn chaëc beân trong buoàn phoãi, noù töø töø nheï nhaøng thoãi ra vaø tieáp tuïc nhìn khoùi thuoác bay. Noù suy nghó caùi gì ñoù raát vui hay sao maø mieäng noù chôït nheõn cöôøi, roài ñoät nhieân noù töïï noùi vôùi chính noù "Meï kieáp ! maøy ñaõ yeâu moät con ñó".

Heát Daniel 35

5