PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA 8 NĂM HỌC 2011 – 2012

Tuần Tiết
1

1
2

Thời gian
1/8 – 6/8

Tên chương, bài
Mở đầu môn hóa học
Chất (tiết 1)
CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

2
3
4
5
6
7
8

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

8/8 – 13/8
15/8 – 20/8
22/8 – 27/8
29/8 – 3/9
5/9 – 10/9
12/9 – 17/9
19/9 – 24/9

Chất (tiết 2)
Bài thực hành 1
Nguyên tử
Nguyên tố hóa học (tiết 1)
Nguyên tố hóa học (tiết 2)
Đơn chất và hợp chất – Phân tử (tiết 1)
Đơn chất và hợp chất – Phân tử (tiết 2)
Bài thực hành 2
Bài luyện tập 1
Công thức hóa học
Hóa trị (tiết 1)
Hóa trị (tiết 2)
Bài luyện tập 2
Kiểm tra 1 tiết
CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

9
10
11
12

17
18
19
20
21
22
23
24

26/9 – 1/10
3/10 – 8/10
10/10 – 15/10
17/10 – 22/10

25
13

15
16
17
18

Phản ứng hóa học (tiết 1)
Phản ứng hóa học (tiết 2)
Bài thực hành 3
Định luật bảo toàn khối lượng
Phương trình hóa học (tiết 1)
Phương trình hóa học (tiết 2)
Bài luyện tập 3
Kiểm tra 1 tiết

24/10 – 29/10
26

14

Sự biến đổi chất

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
Mol

31/10 – 5/11
7/11 – 12/11
14/11 – 19/11
21/11 – 26/11
28/11 – 3/12

Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
Tỉ khối của chất khí
Tính theo công thức hóa học (tiết 1)
Tính theo công thức hóa học (tiết 2)
Tính theo phương trình hóa học (tiết 1)
Tính theo phương trình hóa học (tiết 2)
Bài luyện tập 4
Ôn tập HKI
Thi HKI
Thi HKI

Ứng dụng của hidro 51 Phản ứng oxi hóa – khử 52 Điều chế khí hidro – Phản ứng thế 53 Bài luyện tâp 6 54 Bài thực hành 5 55 Nước 56 Nước 57 Axit – Bazơ – Muối 58 Axit – Bazơ – Muối 59 Bài luyện tập 7 60 Bài thực hành 6 61 Kiểm tra 1 tiết 31 32 33 34 35 36 CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH 62 Dung dịch 63 Độ tan của một chất trong nước 64 Nồng độ dung dịch 65 Nồng độ dung dịch 66 Pha chế dung dịch 67 Pha chế dung dịch 68 Bài luyện tập 8 69 Bài thực hành 7 70 Ôn tập HKII 71 Thi HKII 60 Thi HKII .19 37 38 5/12 – 10/12 Thi HKI Thi HKI HỌC KÌ II 20 21 22 23 24 CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ 39 Tính chất của oxi 40 Tính chất của oxi 41 Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp .Ứng dụng của oxi 42 Oxit 43 Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy 44 Không khí – Sự cháy 45 Không khí – Sự cháy 46 Bài luyện tập 5 47 Bài thực hành 4 48 Kiểm tra 1 tiết CHƯƠNG 5: HIDRO – NƯỚC 25 26 27 28 29 30 49 Tính chất .Ứng dụng của hidro 50 Tính chất .