P. 1
Phan Phoi Chuong Trinh 8

Phan Phoi Chuong Trinh 8

|Views: 65|Likes:
Được xuất bản bởiPhuong Anh

More info:

Published by: Phuong Anh on Oct 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2011

pdf

text

original

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA 8 NĂM HỌC 2011 – 2012

Tuần Tiết Thi !i"n T#n $h%&n!' ()i
1
1
1/8 – 6/8
Mở đầu môn hóa học
2 Chất (tiết 1)
CHƯƠNG 1* CH+T – NG,-.N T/ 0 PHÂN T/
2
3
8/8 – 13/8
Chất (tiết 2)
4 Bài thực hành 1
3
5
15/8 – 20/8
!u"#n t$
6 !u"#n t% hóa học (tiết 1)
4
&
22/8 – 2&/8
!u"#n t% hóa học (tiết 2)
8 '(n chất )* h+, chất – -h.n t$ (tiết 1)
5
/
2//8 – 3//
'(n chất )* h+, chất – -h.n t$ (tiết 2)
10 Bài thực hành 2
6
11
5// – 10//
0*i 1u"2n t3, 1
12 Côn! th4c hóa học
&
13
12// – 1&//
5óa t67 (tiết 1)
14 5óa t67 (tiết 2)
8
15
1/// – 24//
0*i 1u"2n t3, 2
16 8i9m t6a 1 tiết
CHƯƠNG 2* PH1N 2NG HÓA HỌC
/
1&
26// – 1/10
:; <iến đ=i chất
18 -h>n 4n! hóa học (tiết 1)
10
1/
3/10 – 8/10
-h>n 4n! hóa học (tiết 2)
20 Bài thực hành 3
11
21
10/10 – 15/10
'7nh 1u3t <>? t?*n @h%i 1A+n!
22 -hA(n! t6Bnh hóa học (tiết 1)
12
23
1&/10 – 22/10
-hA(n! t6Bnh hóa học (tiết 2)
24 0*i 1u"2n t3, 3
13
25
24/10 – 2//10
8i9m t6a 1 tiết
CHƯƠNG 3* M45 67 T8NH T49N HÓA HỌC
26 M?1
14
2&
31/10 – 5/11
Chu"9n đ=i !iCa @h%i 1A+n!D th9 tEch )* 1A+n! chất
28 FG @h%i cHa chất @hE
15
2/
&/11 – 12/11
FEnh thI? côn! th4c hóa học (tiết 1)
30 FEnh thI? côn! th4c hóa học (tiết 2)
16
31
14/11 – 1//11
FEnh thI? ,hA(n! t6Bnh hóa học (tiết 1)
32 FEnh thI? ,hA(n! t6Bnh hóa học (tiết 2)
1&
33
21/11 – 26/11
0*i 1u"2n t3, 4
34 Jn t3, 58K
18
35
28/11 – 3/12
Fhi 58K
36 Fhi 58K
1/
3&
5/12 – 10/12
Fhi 58K
38 Fhi 58K
5LC 8M KK CHƯƠNG :* 4;I – <H=NG <H8
20
3/ FEnh chất cHa ?Ni
40 FEnh chất cHa ?Ni
21
41 :; ?Ni hóa – -h>n 4n! hóa h+, O Pn! QRn! cHa ?Ni
42 SNit
22
43 'iTu chế @hE ?Ni – -h>n 4n! ,h.n hH"
44 8hôn! @hE – :; chU"
23
45 8hôn! @hE – :; chU"
46 0*i 1u"2n t3, 5
24
4& Bài thực hành 4
48 8i9m t6a 1 tiết
CHƯƠNG >* HI?R4 – NƯ@C
25
4/ FEnh chất O Pn! QRn! cHa hiQ6?
50 FEnh chất O Pn! QRn! cHa hiQ6?
26
51 -h>n 4n! ?Ni hóa – @h$
52 'iTu chế @hE hiQ6? – -h>n 4n! thế
2&
53 0*i 1u"2n t., 6
54 Bài thực hành 5
28
55 AVc
56 AVc
2/
5& WNit – 0aX( – Mu%i
58 WNit – 0aX( – Mu%i
30
5/ 0*i 1u"2n t3, &
60 Bài thực hành 6
31
61 8i9m t6a 1 tiết
CHƯƠNG A* ?,NG ?BCH
62 Yun! Q7ch
32
63 'Z tan cHa mZt chất t6?n! nAVc
64 [n! đZ Qun! Q7ch
33
65 [n! đZ Qun! Q7ch
66 -ha chế Qun! Q7ch
34
6& -ha chế Qun! Q7ch
68 0*i 1u"2n t3, 8
35
6/ Bài thực hành 7
&0 Jn t3, 58KK
36
&1 Fhi 58KK
60 Fhi 58KK

Ứng dụng của oxi Oxit Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy Không khí – Sự cháy Không khí – Sự cháy Bài luyện tập 5 Bài thực hành 4 Kiểm tra 1 tiết CHƯƠNG 5: HIDRO – NƯỚC Tính chất .19 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 5/12 – 10/12 Thi HKI Thi HKI CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ Tính chất của oxi Tính chất của oxi Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp .Ứng dụng của hidro Phản ứng oxi hóa – khử Điều chế khí hidro – Phản ứng thế Bài luyện tâp 6 Bài thực hành 5 Nước Nước Axit – Bazơ – Muối Axit – Bazơ – Muối Bài luyện tập 7 Bài thực hành 6 Kiểm tra 1 tiết CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH Dung dịch Độ tan của một chất trong nước Nồng độ dung dịch Nồng độ dung dịch Pha chế dung dịch Pha chế dung dịch Bài luyện tập 8 Bài thực hành 7 Ôn tập HKII Thi HKII Thi HKII HỌC KÌ II 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 62 32 33 34 35 36 63 64 65 66 67 68 69 70 71 60 .Ứng dụng của hidro Tính chất .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->