P. 1
Tieu Chuan Lay Mau

Tieu Chuan Lay Mau

|Views: 1,768|Likes:
Được xuất bản bởinamhai309

More info:

Published by: namhai309 on Oct 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

UBND TINH DII;:N BIEN SO XAY Dl/NG

S(\jS~HD-SXD

CONG HoA XA HOI eHU NGHiA VIJ~:TNAM DQel~p-Tl.rdo-H~nhphue

ote» Bien

Phl~, ngay08 tluingSniim

2007

HU'ONG DAN Cdng hie thi nghiem v~t Ii~u xay dl)'ng va k~t e~u, e~u ki~n eong trinh dam bao eh~t hrong trong qua trinh th .... hi~n e , DI}'an dAu tu' xay dl}'ng - Can elf vim Luat xay dung ngay 26/11/2003; - Can elf Nghj dinh s6 209/2004/ND-CP Quan ly chat hrong cong trinh xay dung; - Can ell' Ngh] dinh 16/2005/N8-CP Quan ly du an d~u tir xay dung cong trinh; ngay 16/1212004 cua Chinh phu v~
ngay 07/0212005

cua Chinh phu v~ ella Ch inh phu v~ v~ quan Iy du an

- Can elf Nghi dinh s6 I 1212006/ND-CP ngay 29/9/2006 sua doi, bo sung 1119t s6 di~Ll ella Nghj dinh s6 16/2005/Nf)-CP d~u tu xay dung cong trinh;

- Can ell' Thong tu s6 12/2005/TT - BXD ngay 15/7/2005 ella B9 Xay dung v~ HUOng d~n 1TI9ts6 n9i dung v~ Quan Iy chat luong cong trinh xay dung va di~u kien nang 11.Jella t6 clurc ca nhan trong hoat dong xay dung; e - Can cu vao Quyct dinh so 1412/QD-UB ngay 03/12/2004 ella UBND tinh Dicn Bien Quy dinh chirc nang nhiern vu va quyen han ella So' Xay dung; Sa Xay dung huong d~n cong tac ki~m tra thi nghiem vat lieu xay dung va e~u kien, k~t cau cong trinh darn bao chat hrong trong qua trinh thuc hien du an d~u tu xay dung cong trinh tren dia ban tinh Dien Bien nhu sau:
I. cAc QUY DINH CHUNG

- Cong tac ki~m tra thi nghiem chat hrong vat li~u xay dung va c~u kien, k~t cau cong trinh ap dung voi cac cong trinh xay dung dan dung, cong nghiep, giao thong, thuy IQ'i,cong trinh ha tang ky thuat va cac cong trinh khac co lien quan d~n xay dung, - Cac co SO" san xLllit kinh doanh vat lieu xay dungtren dia ban tinh d@u phai co phieu chung nhan chat luong vat lieu xay dung theo tung 10 san pham va phai

.y 1kg. L-. V4T LI~U XAY 1.. • . Moi mau thi nghiem phai lam it nhat 5 chi tieu guy dinh trong bang 1.cau nen khi a~p dfrt cong trinh.t hrong moi duoc sir dung van cong trinh xay dung.' II.y 02 miu. . vat lieu dam baa eh§. Miu xi mang phai duoc Ifry rai rae o' cac baa trong kho. tnrong hop khong dam bao chat hrong Chu d~u tu phai yeu e~u Nha thau thi cong xay dung 10'. . KlEM TRA.Cac phieu chung nhan chat luong cua nha san xufrt chi c6 y nghia cam ket bao hanh ch~t luong san pham ChLI' khong thay th~ ducc cac phieu thi nghiern V?t lieu hien truong do cac Nha thau xay dung t6 ChLI'C thuc hien. m6i bao l§. thi nghiem lam co thanh. m6i m&u 20kg d~ lam thi nghiem. . thi nghiern va bEW hanh san pham deu phai d@uphai twin theo cac noi dung huang din nay.. kSt cau mat duong..t khac. TCVN 2682-1999.~~~ __ "" ""_""".-. guy pham chuyen nganh v~ cong tac thi nghiern dam bao chat luong v@vat lieu xay dung va k~t cau. ket. M6i 10 xi mang nho hun 40 t§. THI NGHIEM CHAT LU'ONG .. cau kien cong trinh xay dung. M&u xi mang phai duoc d~ trong hop kin tranh nurrc.~ """. Cac yeu cau L~y m~u. tranh cac hoa ch§. Lam thi nghiem 01 miu va 01 miu luu d~ d6i chung khi can thiSt. sa eho viec danh gia nghiem thu chat hrong va thanh quyet toan kh61 hrong xay l~p hoan Ngoai nhirng 1191dung quy dinh tai huong din nay can phai tuan theo nhirng guy dinh cua tieu chuan. k~t e~u gach da. tranh nhiet do cao va d~ noi kilo rao. Vat ur. . k~t cau baa che. Xi mang: nl/NG Tieu chuan ap dung: TCVN 6260-1995. ben B cung nhau l~y mau dong goi niem phong l~p bien ban Ifry m§u va giri dSn phong thi nghiem d~ lam thi nghiem. . . Khi bat d~u nhap xi mang v~ cong tnrong dai dien ben A. ket cau xay dung nlur: ket cau be tong c6t thep. d@u phai phai thuc hien viec kiem tra. .11 bo khong dua vao sir dung xay dung cong trinh.cung cap phl~u nay eho nguoi mua.. vat lieu phuc vu cho cong trinh xay dung tnroc khi dua vao thi cong xay dung phai kiem tra thi nghiem cac chi tieu co ly thea quy dinh hien hanh.Tth ca efru kien. " . . Trong thoi gian 60 ngay neu khong c6 khieu nai nao giua ben mua va ban xi rnang vb kSt qua thi nghiem thi phong thi nghiern la111 thu tuc huy bo mau luu.T~t ca cac 109-i vat tu.n d€u phai l§. kSt cfru nen mong.

Tieu chuan ap dung: TCVN 1770-1986. Is~ I T Bam! 1 Ten chi tieu DO'n v] Xi mang pooc lang PC30 IlC40 Xi mang pooc lang h6n )H.J -BAt d~u dong k€t (ketu khi tron voi nuoc) -K€t thuc dong k€t (k~ tir khi tron voi nuoc) Phut >45 >45 >45 >45 i Gi& <61115 <6h15 <10 <]0 i 4 1 D(i dinh on dinh the tich: xac P.08111111hong Ian han.5 2. Cat xay dung: . 21 40 ]4 30 18 40 B(i nghiCn rn]n • 2 a) Phgn sot Iai tren sang' % 0. cat nho. cat vim.Phibu thi nghiem hi din ell' db nghiern thu xi mang va thiet ke thanh phan pho! tron be tong va vira.5 3.Sau 28 ngay ±8h Nimm2 N/mm2 16 30 I . cat min nhu bang 2..5 3. k b) B~ mat rieng (X3C dinh 15 15 12 12 thea PP Blaine) khong 1611 C1112!g ban Tho'i gian dong k~t .Sau 3 ngay ±45' ..5 3.phap thea LeChatcelie han Ham JU'Q'ng kh611g Ian 111m ]0 10 10 10 5 Alhydricsulfuric lon hun khong % 3. 2700 2700 2700 2700 - .rp I ])CB30 PCB40 Gio·j han ben nen khong I nho hon .. .Cat xay dung duoc phan lam 04 Ioai nhu sau: Cat to. .

dong goi va l~p bien ban l~y mau.. --'-------- Ten chi lieu Dun vi __~~_-. mang di thi nghiem..0-2 >1200 Cat mjnJ -j I 0.. 3..---------.--.-----""--. KSt qua thi nghiem cat Ia co so' d~ nghiem thu vat lieu cat va Ia can CLr thiet k~ thanh phan cap phoi be tong..Bang2 -sT1l--'- Cat vira Cat to --_. set % Mau 6 Helm luong phuong t~IPchat hfru co' thea Sful1 Mau chuan phap so mau khong han (Doi voi be tong mac 400 ham luong bui set khong Ion hon 1% khoi IUQ'l1g cua cat) .. ---. --.5-3.._--I----~-..3 LO-2.-- -r+r- Cat11h6 1.Yeu diu ve chat 1uong cat de che tao be tong tuan thu theo bang 3: Bang 3 I I STT I - I I i j I Cac chi tieu chat hrong Set va cac tap chat khac hrong hat sot sang Dan Mac <100 0 10 <1 <1..7-1... . 4 ~ .0 >1150 ~--.- I I I _) % <10 Cac loai mac <10 Mac toi 200 <20 Vira mac >75 <20 l I .-------+---+----+------I-----+-2..5 <5 Mau l be 0 tong >200 0 10 <1 <1 <3 V! C\lC 150-200 ! i a dang 5111111 % I I 2 _) i Ham tinh l I i ! thea kb6i luong khong duoc 16n han Ham hrong S03 guy d6i ! ! % % % 10 <1 <1 <3 Mau 2 . Kg/m3 >1400 >1300 Luong lot sang O. hrong Mica 5 --- Ham luong chung bui. ~---~~- I I be tong • Vu-a mac <75 .. Da dam (soi) cac loai dung trong be tong: Tieu chuan lip dung: TCVN 1771-] 987.r-_----r----~--+------t-------+------+------+-------1 Khoi luong the tich xop . bun. gop lai -va d tron deu.Phuong phap l~y mau nit thi nghiem: Cu 350m3 cat l~y 111(>t au thir (neu m kh6i hrong nho hon 350 m3 van phai 50kg.---_..14ml11 i .5 mm I Mo dun 09 16"n 2 .. Ir: 4 • i I Cho phep SLrdung trong •.---~ __ Nh6m cat --. 4 i Ham _. ]~y rai rae a nhi~u ]~y mot mau) voi kh&i IU'Q'ng khong nho hon vi tri khac nhau trong 111(>t bng cat cling loai. -- .

a) Da dam... soi duoc phan thanh cac nhorn sau: Da co' 0. da co' ]x2: co' hat nr ]0-20111m. k9 thuat: co' da thanh phan hat nam trong duong bao cap ..-----~-.J .---'---~-.89 mai Bang 6 man trong tang quay cua da dam.5((Dmin L9t sang (Ytl 0-10 I + Dmax) 40-70 90-]00 100 .-. b) Yeu cau co' 4x7: cohat tu 40.J Dmax 4 125 Dmax . soi va soi dam duoc phan ra Jam 4 cap va guy dinh nhu sau (bang 6) . da co' 2x4: d3'I10t nr 20-40mm.D9 nen dap trong xi lanh duoc guy dinh nhu sau (bang 5) BangS I D(J nen d~p 0' trang thai bao hoa nurrc eVo) Mae ella da dam Da tr~m tich Da phon xu§t xam nh~p va Da phun xuat ph un trao Den 9 L6n han 9 den 11 L611 han 1] den 13 L6n han ] 3 den 15 da bi~n chfit 1400 I Den 11 Lori han 11 den 13 L6n hon 13 den 15 L611 hon ] 5 den 20 Lon han 20 den 28 L6n hen 28 den 38 L6n hall 38 den 54 Ben 12 L6n han 12 aen I 6 L6n hon ] 6 den 20 L6n 110'11 I 1:200 1000 800 I ! 20 den 25 r--'--" 600 400 Lori han 25 den 34 Urn 11O'nIS den 20 - - 1-- 300 200 j' -j 1 L__ ____ .Thanh phan hat: 8bi voi cac pbbi duoc guy dinh nhu sau: (bang 3) Bang 4 STT I 12 ---' I Co' hat Dmin 0.5x]: co' da hat tu 5-10m111.70111111.------- . --- --.

.--j l . Bang 7 Kh6i Im. !. lap bien ban lay mau. dong goi.-'-' . mang di thi nghiem.i ~--- I DC) mai mon eX.) Mac cua I I da dam Ba trfim tich i L------f--- Cacbonat -. la can CLI' d~ thiet ST T Cae chi tieu din thir DO'n vj ! J to20mm 2040mm 4070mm Tren 70mm I i I . Lay rai rae 6 nhi§u vi tri khac nhau trong mot dong da cung loai. K~t qua thi nghiem da la co so' k~ thanh phan c~p phoi tr911 be tong.._--'1'-_.l1 thai d~t % % % Co' ~_ <35 <10 <] Kh6ng dam hO'I1 : Ham hrong hat mern yeu va phong hoa 4 Ham luong S03 Ham hrong tap chit hiru :-___ I I i 5 So mau mau i IL___ __ i chufm _ J .--~------- I IH phun xu~t biin eh§t va cac da tr5m S()i. I Den 30 Den 25 Den 20 LO'n hun 20 den 30 Lon hon 30 den 45 Lon hun 45 den 55 Urn hun 30 den 40 Lon hun 40 den 50 Lon hun 25 den 35 Lon hun 35 den 45 Lon hon 45 Mn-III ! i f- Mn-IV Lon hun 50\12n 60 d111 55 .Phuong phap l~y m~u da dam (soi) thi nghiem: Cir 200m3 da l~y 01 mau thu (neu kh6i luong nho hun 200m3 v~n phai l~y 0 I m~u) voi kh6i luong moi m~u l~y thea bang 7.--~ ------.2-5-~----1 g _ f----' _l Ham 1u'Q'ng h<.-b-\1-j -s-et~~-----~--t--~~-o-IO~--I-------<-0-.~.--··T---- __ J . siii dam ~ j i i tich khac -- 1\111-1 Mn-IJ . gop lai tr911 d§u.Cac chi tieu khac duoc xac dinh nhu sau (Bang 7) Bang 7 I I STT I i Chi tieu co'ly Q Yeucfiu i --] --TH--a--m-l-l-r -'n.mg mfiu nho nh~t ella da dam (sol) din thi~t d~ tlni (kg) tuy theo co' hat (mm) ~Hlmrn a~nghiem thu vat lieu da...

0 2.0 15._. TCVN 1657-1993 + Thep chir C.0 l..0 30.0 12.0 1.0 20. lIS G 3112-1987.0 30. thep tron 06t can nong.0 Dr) nen Q?P trong xi lanh: .0 0. _L_.0 20.~f~~~g-----' kg .0 1.0 10. + Thep goc can nong: TCVN 1656-1985.5 5.5 30.0 I 9 ) kg .0 10.5 30.0 5. ') _."i [u'!n: __ 0. ------1--.0 10.0 30.~j 5.---j: !(E{)i ju~m. can nguoi..0 15. 2001 .0 2.0 ~-__ . + Thep cac bon can nong dung cho xay dung: TCVN 5709. thep hinh.h ut nuoc 8 I D(l l I 7 i Ihll11 Iuong hat mem yell I va phong h6a kg •kg 10.0 10.5 5.0 15..0 20.0 I Ibm --L I .0 10.0 0. thep tarn . Thep xay dung clUQ'C san xuat boi nhieu nha san xuat co nhan hieu tren cay thep dam bao ch§t hrong nhu: Thep Thai Nguyen: 7 . Thep xay dl)'ng .0 . thep la...0 10.0 1.0 10..25 1._. Kh6i hrongthe tich xop Thanh phan co hat 15.Thep xay dung co nhj~u loai: thep tron tron.0 5.0 30.0 10.6 6.5 - .0 IJO' D9 mai mOB D9 chong va O?P Ham luong tap chat hiru cO' 12 LO 4.0 60.8 6.0 5. TCVN 1655-1975.25 0._ I~I r _~_ ~j. ~J 0 6.I 997-] 999.8 6. i 1]1 Duong kinh 150111111 kg kg kg 12.) ~ 2.5 6.Tieu chu~n ap dung: + Thep tron can nong: TCVN 1651-1985. TCGT 001- + Thep thanh can nong TCVN 6283-1997-1999.5 LO 2.I 993.0 0.--~---- ------.-.0 30.0 3. + Thep t~m mong ]Q'P nha: TCVN 360] -1981.---.0 10. clnr 1: TCVN 1654-1975. ..0 i I _i 5 6 111<\111 luong bui set hrorig hat thoi det 10.0 -l- ') ~---l the tieh kg kg kg kg kg 2.5 15.Duong kinh 75111111. + Thep thanh can nong TCVN 6283 .5 5.0 605 30.

Cac chi tieu co Iy khi thi nghiem gach: + Cuong 09 nen. thep Hoa Phat: DANI. thep Y: VIS./ / TISCO~ thep Vi~t-Uc: V-DC. Khi ki~m tra. thep Viet-Sinh: Vi~tNSV.rng a) G~ch xfiy: Tieu chu§. duong kinh thirc cua cay thep duoc = 0. thep nhai.Lay m§. gach xi rnang. gach silicat . . gach dac d~t set nung. Cach xay d1.n ap dung TCVN 1450-1986.n phai I~y 01 t6 mau). thep Vl~!-Han: VSP . a) Kiem tra duong kinh c6t thep bang each din trong IUQ"ng: Khi dua thep van suo dung can ki~m tra duong kinh thuc cua c6t thep nhu sau: dai ] m d~ can kiem tra trong IUQ"ng tinh bang cong thirc sau: Dth~'c cit 0 I dean thep Q (gam). .000 vien xem nhu mot 16.. nghiern thu thep phai chu y thep gia.Ket qua thi nghiem va ki~m tra thep la co so 5. + U6n nguoi.Lay m~u va thi nghiem thep: Cu 1116i 16 thep co kh6i IUQ"ng 20 tan.. .. bao gorn t§t ca cac chung IO':1i c6t thep trong lo. .5m-0.403 X -JQ (mm) b) Thi nghiem thep: .u gach: ell'1116i 16 50. TCVN 1451-1986.8m. 10':1i: gach r6ng d~t set nung. m6i 10':11 I~y 03 thanh dai tu 0. thep gia cong. gioi han ben. + Cuong 09 uon.. M6i 16 nho hun 50. Nghiem C~111 suodung cac 10?i thep khong 1'6 nguon gee. gach.000 vien gach l~y 0] mau thu gom 30 vien. . + DQ gian dai. + Duong kinh thuc do. Gach xay dung trong cong trinh co nhi~ll db nghiem thu thep xay dung.. + Kh6i luong thb tich. can I~y 01 t6 m~u thir db kibm tra (neu nho hon 20 t~n v§.Cac ch~ tieu CO' Iy khi thi nghiem thep: + Gioi han chay. xu~t xu d~ thi cong xay dung cong trinh.

:N. nhung khi kb&i luong it hon thi van phai l§y mot t6 mau cho m6i loai cau kien. MQt 10 nho hun 15. + D6i voi ket cau e§u khung CQt. Thi nghiem nen mau be tong 6' tu6i 28 ngay df xac dinh mac be tong (TCVN 3] 88-1993). SEW cir 20m] l~y 01 t6 mau. g~ch be tong lat: Tieu chuan ap dung: TCVN 6476-1999. Ki~m tra cac chi tieu co Iy theo TCVN 6476-1999.cung lTIQtcho theo guy dinh cua TCVN 3105-]993.Trong qua trinh thi cong xay dung Call bo giam sat cua Chu d~u to' va can bo ky thuat thi cong cua nha th~u xay dung phai liy mau be tong tai hien tnrcng. . Thi nghiem ki~m tra cAu ki~n be tong. ell' mot 10 15. KIEM TRA CHAT LUONG CAU KII.t~ nghiern thu.+ Hinh dang va kich thuoc.15x15x 15cm. -+ Cac khuyet tat ngoai guano . THi NGHII. a) Phiro'ng phap due mfiu be tong thi nghiem. .000 vien xem nhu mot lo. . dang ky chit luong gach. KET CA U CONG TRiNH TAl HI$N TRUONG THl CONG XA Y DUNG 1. + D6i voi be tong m6ng be may co kh6i luong d6 1611hun 50m:1 thi CLl" 0m] 5 3 l§y 01 t6 miu nhung van l<lymot t6 mau khi kh6i luong it hun 50m .000 vien l§y mot 16 mau gom 20 vien. S6 IUQ'ngt6 lTIaUduoc guy dinh thea khoi luong nhu sau: + D6i voi be tong khoi 16n: cir 500m3 liy 01 t6 mau khi kh6i luong be tong trong lTIQtkh6i d6 16n hun] OOOm}va cir 250m3 l§y 01 t6 m~u khi kh6i luong be tong trong 111Qt h6i d6 it hun 1000m3• k + 8&i voi cac m6ng 16n: cir 100m] be tong J§y 01 t& mau nhung khong it hon mot t6 miu cho ITIQtkh6i m6ng. Kich thuoc vien mau 1Ox1Ox1OClTI. [1.M .. dam. mot to mau. .. 20x20x20cm tuy thea kich thurrc 16n nh§t cua e6t lieu. b) Cach be tong tl)' chen. (Lay mau be tong thea tieu ehuiin TCVN 4453-1995): .Moi loai cau kien be tong phai uiy it nhat lTIQ1t6 mau g6m 03 vien mau duoc l§y cung lTIQtluc 0. + f)&i vo: cac k~t cau dun chiec khac co kh6i luong it hun thi vln phai I§y q . can bo ky thuat cua Chu d~u nr ky xac nhan tren tem va dan len mau ngay sau khi vua due mau be tong (khi be tong con trot).K~t qua thi nghiem Is co so c.

. .. 09 tim 22TCN 02-71.~: •• .:~~~. . 22TCN 346-06 va 22TCN 211-93.A'J. . ailt thea tieu chuan o to. duorig bang san bay".Thi nghiern kiem tra 09 chat o§m nen K cua cac J6'p ket cau ao duong thea tieN chuan 22TCN 333-06.Lay mau vira thea tieu chiuln TCVN 3 121-1993.. Thi nghi9m ki~m tra cac l6'p k~t efiu ao du'o'ng trong xay dt}'ng du'o'ng .07x7..Thi nuhiem k_i~mtra modul dan hoi thea tieu chuin 22CN 211-93. ._J' . . .__'. . Thi nghi~m ki~m tra vira xfiy trat cac c~u ki~n . b) Phiro'ng phap thi nghiern trt}'c ti~p tren cfiu ki~n.K~t hQV sieu am va sung bat n~y (TCXD ] 7] -1980) • Ngoai ra con co th~ dung phirong phap khoan c~t be tong tai hien tnrong d~ thi nghiern danh gia. Thong thuong dung 03 phuong phap thi nghiem o~ ki~m tra chit luong be tong cua d..-.. mi. ~.. 4. _.Ki~m tra thii§t k~ thanh phan vfra. Thi nghiem kiern tra dQ ch~t n~n d~t d~p. ~~.·.~.SLl' dung may sieu a111 be tong (TCXD 225-1998).". k~t cau tai cong trinh 1<1: .SLI' dung sung bat nay (TCXDVN 162-2004).07cm. ~:. 2..i.Ki2m tra theo tieu chuan TCVN 4447-87... . dQ eh~t ella die lop mongo . .. cir 200m:l l§y 01 t6 mau nhung neu kh6i hrong be tong it hon 200m:l thi van phai l§y 11191 t6 mau. xac dinh cuong 09 chat luong be tong (TCVN 3] 18-] 993) va su dung may sieu am c6t thep trong be tong (TCXD 240-2000).u kien.M6i hang muc cong viec xay trat cong trinh nghiem thu J§y it nhat 01 nh6111 mau. 3..Kich thuoc mau 4x4xl 6em hoac 7. In . .~.lt dirong 0 to.. '.Do de) phang mat duong bang thuoc 3m thea tieu chu~n 22TCN 16-79.~-rm? . .~. .. . dung trong.:.Thi nghiem ki~m tra 00 dO chat dat.-_./ -t D6i voi be tong nen.Kiem tra SLI'C chiu tai n~n CBR thea tieu chuin 22TCN 332-06.@):11 • _~-i\h.07x7.. zwtt7lwii.Ki~m tra sire chiu tal CBR thea tieu chuan 22TCN 332-06.

.Ki~m tra chat hrongnhuatheo tieu chuan 22TCN 279-01 . Thi nghi~m ki~m tra m~t Quo'ng be tOng nhua. 11 .Khoan mXu be tong nhua d~ kiern tra chieu day va ch~t luong. k~t cau cong trinh dam baa ch~t luong trong qua trinh thi cong xay dung cong trinh. THE 1. . 6.Xac dinh modul dan h6i E chung ella ao duong bang ckn Belkenman tieu chuan 22TCN 251-98. va 5. Ban t6 chirc hirong dan. TRAeH NHI~M CVA cAe cHi.D6i VO'l mat duong be tong nhua cir nho han 500m2 met duong khoan 01 di~111tai vet xe chay. HI. .u tu.Ki~111tra ch~t.. Thi nghiem do dien tro su~t d~t va dien tro cua bo phan noi d~t chong set thuc hien thea tieu chuan TCXD 46-1984.Xac dinh modul dan hdi E nen dtrong thea tieu chuan 22TCN 2] 1-93.D6i voi mat duong lang nhua cu 500m2 duong kiSm tra 01 l&n va tren toan tuyen.Cir I000m2 do it nhat 03 di~111 do tren roan tuyen.Do 09 phAng mat duong bang thuoc 3m thea tieu chuan 22TCN 16-79. . Tir 500md dSn 1000md do rnodul dan h6i tai 20 di@m va do .lU'q~g v~t lieu theo tieu chuan 22TCN 171-0 I . Ki~m tra ham hrong nhua m~t duong. . cac Chu o§. tlnrc hien cong tac kiem tra. . tren toan tuyen. thea . . . Cac co quan quan QLDA ]y eh~t luong cong trinh xay dung. 259-98 va 22TCN • . . Thi nghi~m ki~m tra chBng set cho cac cong trinh xay dl)'ng Ch6ng set cac cong trinh xay dung phai ClLJ'qC thi nghiem kiem 00 dien tro' suat d~t va diet: tro cua bQ phan n6i d~t chong set lam co so cho nghiern thu phan chong set cong trinh. kiern dinh.D6i voi mong cap phoi da dam viec thf nghiem kiem tra thea tieu chuan 22TCN 334-06. m~t Quo'ng lang n h l)'a.Ki~m tra dQ nham mat duong bang phuong phap rAc cat theo tieu chuan 22TCN 278-0] . thi nghiern vat Iieu xay dung va cac C~LI kien.

UB. Cac Nha th§u thi cong xay dung phai thirc hien cac thi nghiem dam bao chat luong chung nhan ella vat lieu xay dung va cac ket cau. thanh pho: .. co gi vuong m~e d~ nghi phan anh v~ So' Xay dung d~ huong d~ln. 4. cau kien ella cong trinh thu va thanh quyet toan cong xay dung thea quy dinh lam co so eho viec nghiem trinh. ./ 3.Cac Chu dilu nr tren dia ban tinh: ~ C~1c phong 1--10 l~ng kinh t~ huyen.Cac phong Quan 1)1 do thi thi xa. Trong qua trinh thuc hien huang d§n nay. thanh pho. I') .LUll Hoang Van Minh YP. dap.gia. .Cac Ban QLDA tren dia ban t111h. .. . Chu a~u tu va cac co quan cap phat. GIAM DOC . ./.Lanh Q1ilO Sa.\JD tinh (bao cao). I uong cong trinh thea quy djnh. .LJBND cac huyen.Cac dan vi tu vfrn tren dia ban tinh. thanh hien viec thanh irng quyet toan cong trinh chi thuc cac tai lieu chirng nhan eh§t quyet toan cong trinh cho cac nha thau thi cong xay dung khi Clap thu co h6 so nghiem a§y au cac phieu thi nghiem. thi xa.' . No'i nhiin: .CacS6' co chuyen nganh xay dung.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->