P. 1
Tieu Chuan Lay Mau

Tieu Chuan Lay Mau

|Views: 1,767|Likes:
Được xuất bản bởinamhai309

More info:

Published by: namhai309 on Oct 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

UBND TINH DII;:N BIEN SO XAY Dl/NG

S(\jS~HD-SXD

CONG HoA XA HOI eHU NGHiA VIJ~:TNAM DQel~p-Tl.rdo-H~nhphue

ote» Bien

Phl~, ngay08 tluingSniim

2007

HU'ONG DAN Cdng hie thi nghiem v~t Ii~u xay dl)'ng va k~t e~u, e~u ki~n eong trinh dam bao eh~t hrong trong qua trinh th .... hi~n e , DI}'an dAu tu' xay dl}'ng - Can elf vim Luat xay dung ngay 26/11/2003; - Can elf Nghj dinh s6 209/2004/ND-CP Quan ly chat hrong cong trinh xay dung; - Can ell' Ngh] dinh 16/2005/N8-CP Quan ly du an d~u tir xay dung cong trinh; ngay 16/1212004 cua Chinh phu v~
ngay 07/0212005

cua Chinh phu v~ ella Ch inh phu v~ v~ quan Iy du an

- Can elf Nghi dinh s6 I 1212006/ND-CP ngay 29/9/2006 sua doi, bo sung 1119t s6 di~Ll ella Nghj dinh s6 16/2005/Nf)-CP d~u tu xay dung cong trinh;

- Can ell' Thong tu s6 12/2005/TT - BXD ngay 15/7/2005 ella B9 Xay dung v~ HUOng d~n 1TI9ts6 n9i dung v~ Quan Iy chat luong cong trinh xay dung va di~u kien nang 11.Jella t6 clurc ca nhan trong hoat dong xay dung; e - Can cu vao Quyct dinh so 1412/QD-UB ngay 03/12/2004 ella UBND tinh Dicn Bien Quy dinh chirc nang nhiern vu va quyen han ella So' Xay dung; Sa Xay dung huong d~n cong tac ki~m tra thi nghiem vat lieu xay dung va e~u kien, k~t cau cong trinh darn bao chat hrong trong qua trinh thuc hien du an d~u tu xay dung cong trinh tren dia ban tinh Dien Bien nhu sau:
I. cAc QUY DINH CHUNG

- Cong tac ki~m tra thi nghiem chat hrong vat li~u xay dung va c~u kien, k~t cau cong trinh ap dung voi cac cong trinh xay dung dan dung, cong nghiep, giao thong, thuy IQ'i,cong trinh ha tang ky thuat va cac cong trinh khac co lien quan d~n xay dung, - Cac co SO" san xLllit kinh doanh vat lieu xay dungtren dia ban tinh d@u phai co phieu chung nhan chat luong vat lieu xay dung theo tung 10 san pham va phai

KlEM TRA. Lam thi nghiem 01 miu va 01 miu luu d~ d6i chung khi can thiSt.T~t ca cac 109-i vat tu. M&u xi mang phai duoc d~ trong hop kin tranh nurrc.' II. Trong thoi gian 60 ngay neu khong c6 khieu nai nao giua ben mua va ban xi rnang vb kSt qua thi nghiem thi phong thi nghiern la111 thu tuc huy bo mau luu. ket cau xay dung nlur: ket cau be tong c6t thep.t hrong moi duoc sir dung van cong trinh xay dung.. M6i 10 xi mang nho hun 40 t§.y 02 miu. thi nghiem lam co thanh. m6i bao l§. vat lieu phuc vu cho cong trinh xay dung tnroc khi dua vao thi cong xay dung phai kiem tra thi nghiem cac chi tieu co ly thea quy dinh hien hanh.y 1kg. kSt cfru nen mong. tranh nhiet do cao va d~ noi kilo rao. TCVN 2682-1999. Khi bat d~u nhap xi mang v~ cong tnrong dai dien ben A.cau nen khi a~p dfrt cong trinh.Tth ca efru kien. kSt cau mat duong. Vat ur. k~t e~u gach da. L-. guy pham chuyen nganh v~ cong tac thi nghiern dam bao chat luong v@vat lieu xay dung va k~t cau.~ """. . . Miu xi mang phai duoc Ifry rai rae o' cac baa trong kho. " .~~~ __ "" ""_""". d@u phai phai thuc hien viec kiem tra. .n d€u phai l§.. ket. . thi nghiern va bEW hanh san pham deu phai d@uphai twin theo cac noi dung huang din nay.11 bo khong dua vao sir dung xay dung cong trinh. k~t cau baa che. THI NGHIEM CHAT LU'ONG . .-. . • . tranh cac hoa ch§. vat lieu dam baa eh§. . cau kien cong trinh xay dung. Moi mau thi nghiem phai lam it nhat 5 chi tieu guy dinh trong bang 1.. ben B cung nhau l~y mau dong goi niem phong l~p bien ban Ifry m§u va giri dSn phong thi nghiem d~ lam thi nghiem.t khac.Cac phieu chung nhan chat luong cua nha san xufrt chi c6 y nghia cam ket bao hanh ch~t luong san pham ChLI' khong thay th~ ducc cac phieu thi nghiern V?t lieu hien truong do cac Nha thau xay dung t6 ChLI'C thuc hien. V4T LI~U XAY 1.. Xi mang: nl/NG Tieu chuan ap dung: TCVN 6260-1995. sa eho viec danh gia nghiem thu chat hrong va thanh quyet toan kh61 hrong xay l~p hoan Ngoai nhirng 1191dung quy dinh tai huong din nay can phai tuan theo nhirng guy dinh cua tieu chuan. m6i m&u 20kg d~ lam thi nghiem.cung cap phl~u nay eho nguoi mua.. Cac yeu cau L~y m~u. .. tnrong hop khong dam bao chat hrong Chu d~u tu phai yeu e~u Nha thau thi cong xay dung 10'.

k b) B~ mat rieng (X3C dinh 15 15 12 12 thea PP Blaine) khong 1611 C1112!g ban Tho'i gian dong k~t . Is~ I T Bam! 1 Ten chi tieu DO'n v] Xi mang pooc lang PC30 IlC40 Xi mang pooc lang h6n )H.5 3.rp I ])CB30 PCB40 Gio·j han ben nen khong I nho hon .Cat xay dung duoc phan lam 04 Ioai nhu sau: Cat to.5 3..J -BAt d~u dong k€t (ketu khi tron voi nuoc) -K€t thuc dong k€t (k~ tir khi tron voi nuoc) Phut >45 >45 >45 >45 i Gi& <61115 <6h15 <10 <]0 i 4 1 D(i dinh on dinh the tich: xac P. . cat vim.Tieu chuan ap dung: TCVN 1770-1986..phap thea LeChatcelie han Ham JU'Q'ng kh611g Ian 111m ]0 10 10 10 5 Alhydricsulfuric lon hun khong % 3. cat nho.08111111hong Ian han.5 3. 21 40 ]4 30 18 40 B(i nghiCn rn]n • 2 a) Phgn sot Iai tren sang' % 0. Cat xay dung: . . cat min nhu bang 2. 2700 2700 2700 2700 - .Sau 3 ngay ±45' .5 2..Sau 28 ngay ±8h Nimm2 N/mm2 16 30 I .Phibu thi nghiem hi din ell' db nghiern thu xi mang va thiet ke thanh phan pho! tron be tong va vira.

0 >1150 ~--..- I I I _) % <10 Cac loai mac <10 Mac toi 200 <20 Vira mac >75 <20 l I .Yeu diu ve chat 1uong cat de che tao be tong tuan thu theo bang 3: Bang 3 I I STT I - I I i j I Cac chi tieu chat hrong Set va cac tap chat khac hrong hat sot sang Dan Mac <100 0 10 <1 <1. ~---~~- I I be tong • Vu-a mac <75 . Ir: 4 • i I Cho phep SLrdung trong •.. ---.--. .0-2 >1200 Cat mjnJ -j I 0. dong goi va l~p bien ban l~y mau._--I----~-. set % Mau 6 Helm luong phuong t~IPchat hfru co' thea Sful1 Mau chuan phap so mau khong han (Doi voi be tong mac 400 ham luong bui set khong Ion hon 1% khoi IUQ'l1g cua cat) ..-- -r+r- Cat11h6 1.---------.Phuong phap l~y mau nit thi nghiem: Cu 350m3 cat l~y 111(>t au thir (neu m kh6i hrong nho hon 350 m3 van phai 50kg.. Kg/m3 >1400 >1300 Luong lot sang O.... hrong Mica 5 --- Ham luong chung bui.-----""--. mang di thi nghiem.7-1. --...5-3.. KSt qua thi nghiem cat Ia co so' d~ nghiem thu vat lieu cat va Ia can CLr thiet k~ thanh phan cap phoi be tong.5 mm I Mo dun 09 16"n 2 .14ml11 i . 4 ~ . gop lai -va d tron deu..Bang2 -sT1l--'- Cat vira Cat to --_. 3....---~ __ Nh6m cat --.r-_----r----~--+------t-------+------+------+-------1 Khoi luong the tich xop . ]~y rai rae a nhi~u ]~y mot mau) voi kh&i IU'Q'ng khong nho hon vi tri khac nhau trong 111(>t bng cat cling loai.3 LO-2. 4 i Ham _. Da dam (soi) cac loai dung trong be tong: Tieu chuan lip dung: TCVN 1771-] 987. --'-------- Ten chi lieu Dun vi __~~_-. bun.-------+---+----+------I-----+-2.---_.5 <5 Mau l be 0 tong >200 0 10 <1 <1 <3 V! C\lC 150-200 ! i a dang 5111111 % I I 2 _) i Ham tinh l I i ! thea kb6i luong khong duoc 16n han Ham hrong S03 guy d6i ! ! % % % 10 <1 <1 <3 Mau 2 .. -- .

-----~-. k9 thuat: co' da thanh phan hat nam trong duong bao cap .J .. da co' ]x2: co' hat nr ]0-20111m.5((Dmin L9t sang (Ytl 0-10 I + Dmax) 40-70 90-]00 100 .D9 nen dap trong xi lanh duoc guy dinh nhu sau (bang 5) BangS I D(J nen d~p 0' trang thai bao hoa nurrc eVo) Mae ella da dam Da tr~m tich Da phon xu§t xam nh~p va Da phun xuat ph un trao Den 9 L6n han 9 den 11 L611 han 1] den 13 L6n han ] 3 den 15 da bi~n chfit 1400 I Den 11 Lori han 11 den 13 L6n hon 13 den 15 L611 hon ] 5 den 20 Lon han 20 den 28 L6n hen 28 den 38 L6n hall 38 den 54 Ben 12 L6n han 12 aen I 6 L6n hon ] 6 den 20 L6n 110'11 I 1:200 1000 800 I ! 20 den 25 r--'--" 600 400 Lori han 25 den 34 Urn 11O'nIS den 20 - - 1-- 300 200 j' -j 1 L__ ____ .J Dmax 4 125 Dmax .------- .-. --- --.5x]: co' da hat tu 5-10m111. b) Yeu cau co' 4x7: cohat tu 40..a) Da dam. da co' 2x4: d3'I10t nr 20-40mm.89 mai Bang 6 man trong tang quay cua da dam..70111111.Thanh phan hat: 8bi voi cac pbbi duoc guy dinh nhu sau: (bang 3) Bang 4 STT I 12 ---' I Co' hat Dmin 0. soi duoc phan thanh cac nhorn sau: Da co' 0. soi va soi dam duoc phan ra Jam 4 cap va guy dinh nhu sau (bang 6) .---'---~-.

!.i ~--- I DC) mai mon eX..) Mac cua I I da dam Ba trfim tich i L------f--- Cacbonat -. siii dam ~ j i i tich khac -- 1\111-1 Mn-IJ ..Phuong phap l~y m~u da dam (soi) thi nghiem: Cir 200m3 da l~y 01 mau thu (neu kh6i luong nho hun 200m3 v~n phai l~y 0 I m~u) voi kh6i luong moi m~u l~y thea bang 7. la can CLI' d~ thiet ST T Cae chi tieu din thir DO'n vj ! J to20mm 2040mm 4070mm Tren 70mm I i I . mang di thi nghiem. dong goi.Cac chi tieu khac duoc xac dinh nhu sau (Bang 7) Bang 7 I I STT I i Chi tieu co'ly Q Yeucfiu i --] --TH--a--m-l-l-r -'n.--~ ------.mg mfiu nho nh~t ella da dam (sol) din thi~t d~ tlni (kg) tuy theo co' hat (mm) ~Hlmrn a~nghiem thu vat lieu da.2-5-~----1 g _ f----' _l Ham 1u'Q'ng h<._--'1'-_. lap bien ban lay mau. K~t qua thi nghiem da la co so' k~ thanh phan c~p phoi tr911 be tong.~. Lay rai rae 6 nhi§u vi tri khac nhau trong mot dong da cung loai.-b-\1-j -s-et~~-----~--t--~~-o-IO~--I-------<-0-..--~------- I IH phun xu~t biin eh§t va cac da tr5m S()i.-'-' . Bang 7 Kh6i Im. gop lai tr911 d§u..--j l . I Den 30 Den 25 Den 20 LO'n hun 20 den 30 Lon hon 30 den 45 Lon hun 45 den 55 Urn hun 30 den 40 Lon hun 40 den 50 Lon hun 25 den 35 Lon hun 35 den 45 Lon hon 45 Mn-III ! i f- Mn-IV Lon hun 50\12n 60 d111 55 .--··T---- __ J .l1 thai d~t % % % Co' ~_ <35 <10 <] Kh6ng dam hO'I1 : Ham hrong hat mern yeu va phong hoa 4 Ham luong S03 Ham hrong tap chit hiru :-___ I I i 5 So mau mau i IL___ __ i chufm _ J .

---j: !(E{)i ju~m. .0 30._ I~I r _~_ ~j.5 30. TCVN 1655-1975.0 12."i [u'!n: __ 0.0 2.0 I 9 ) kg .0 1.0 I Ibm --L I .6 6.0 10.5 6.0 10.8 6.I 993. thep la.Thep xay dung co nhj~u loai: thep tron tron. clnr 1: TCVN 1654-1975..0 10._.h ut nuoc 8 I D(l l I 7 i Ihll11 Iuong hat mem yell I va phong h6a kg •kg 10.5 5. thep tarn .5 5.0 IJO' D9 mai mOB D9 chong va O?P Ham luong tap chat hiru cO' 12 LO 4.5 5.0 Dr) nen Q?P trong xi lanh: . ~J 0 6.0 30. i 1]1 Duong kinh 150111111 kg kg kg 12.0 15..8 6.0 0..0 5. ------1--.0 20. lIS G 3112-1987.5 15.0 10.0 605 30. thep hinh.0 0. + Thep t~m mong ]Q'P nha: TCVN 360] -1981.0 30.---._. Thep xay dung clUQ'C san xuat boi nhieu nha san xuat co nhan hieu tren cay thep dam bao ch§t hrong nhu: Thep Thai Nguyen: 7 . TCVN 1657-1993 + Thep chir C.. TCGT 001- + Thep thanh can nong TCVN 6283-1997-1999. ') _. Thep xay dl)'ng .0 15.0 3.0 20.I 997-] 999.~f~~~g-----' kg . can nguoi.0 ~-__ ..0 .0 5.0 -l- ') ~---l the tieh kg kg kg kg kg 2.0 30.0 i I _i 5 6 111<\111 luong bui set hrorig hat thoi det 10. + Thep thanh can nong TCVN 6283 .. + Thep goc can nong: TCVN 1656-1985.0 10. + Thep cac bon can nong dung cho xay dung: TCVN 5709.5 30.5 - .0 60.Tieu chu~n ap dung: + Thep tron can nong: TCVN 1651-1985.) ~ 2.25 1.-.Duong kinh 75111111.25 0.0 15..0 1.0 2.0 10.~j 5. _L_.0 l.0 5.0 10.0 10.0 1. Kh6i hrongthe tich xop Thanh phan co hat 15.0 0.--~---- ------. 2001 . thep tron 06t can nong.5 LO 2.0 20.0 30.0 10.

.403 X -JQ (mm) b) Thi nghiem thep: .. gach silicat . + Duong kinh thuc do.Ket qua thi nghiem va ki~m tra thep la co so 5. gach dac d~t set nung. .u gach: ell'1116i 16 50. . gioi han ben. Gach xay dung trong cong trinh co nhi~ll db nghiem thu thep xay dung. gach xi rnang. 10':1i: gach r6ng d~t set nung.000 vien gach l~y 0] mau thu gom 30 vien.Lay m~u va thi nghiem thep: Cu 1116i 16 thep co kh6i IUQ"ng 20 tan. Cach xay d1.. + U6n nguoi. m6i 10':11 I~y 03 thanh dai tu 0. xu~t xu d~ thi cong xay dung cong trinh.Cac chi tieu co Iy khi thi nghiem gach: + Cuong 09 nen.rng a) G~ch xfiy: Tieu chu§. thep nhai. . nghiern thu thep phai chu y thep gia.8m.. thep Vl~!-Han: VSP . + Kh6i luong thb tich. thep Y: VIS.. . thep gia cong. duong kinh thirc cua cay thep duoc = 0.000 vien xem nhu mot 16.n ap dung TCVN 1450-1986./ / TISCO~ thep Vi~t-Uc: V-DC. thep Viet-Sinh: Vi~tNSV. bao gorn t§t ca cac chung IO':1i c6t thep trong lo. M6i 16 nho hun 50.n phai I~y 01 t6 mau). Khi ki~m tra. Nghiem C~111 suodung cac 10?i thep khong 1'6 nguon gee.Lay m§. . a) Kiem tra duong kinh c6t thep bang each din trong IUQ"ng: Khi dua thep van suo dung can ki~m tra duong kinh thuc cua c6t thep nhu sau: dai ] m d~ can kiem tra trong IUQ"ng tinh bang cong thirc sau: Dth~'c cit 0 I dean thep Q (gam). + Cuong 09 uon. can I~y 01 t6 m~u thir db kibm tra (neu nho hon 20 t~n v§. thep Hoa Phat: DANI. + DQ gian dai. TCVN 1451-1986. gach.5m-0.Cac ch~ tieu CO' Iy khi thi nghiem thep: + Gioi han chay.

KIEM TRA CHAT LUONG CAU KII. SEW cir 20m] l~y 01 t6 mau.+ Hinh dang va kich thuoc. Ki~m tra cac chi tieu co Iy theo TCVN 6476-1999. can bo ky thuat cua Chu d~u nr ky xac nhan tren tem va dan len mau ngay sau khi vua due mau be tong (khi be tong con trot).K~t qua thi nghiem Is co so c. -+ Cac khuyet tat ngoai guano . Kich thuoc vien mau 1Ox1Ox1OClTI. THi NGHII.15x15x 15cm. Thi nghiem ki~m tra cAu ki~n be tong. KET CA U CONG TRiNH TAl HI$N TRUONG THl CONG XA Y DUNG 1.Moi loai cau kien be tong phai uiy it nhat lTIQ1t6 mau g6m 03 vien mau duoc l§y cung lTIQtluc 0. . . . + D6i voi be tong m6ng be may co kh6i luong d6 1611hun 50m:1 thi CLl" 0m] 5 3 l§y 01 t6 miu nhung van l<lymot t6 mau khi kh6i luong it hun 50m .. MQt 10 nho hun 15. + f)&i vo: cac k~t cau dun chiec khac co kh6i luong it hun thi vln phai I§y q .t~ nghiern thu. Thi nghiem nen mau be tong 6' tu6i 28 ngay df xac dinh mac be tong (TCVN 3] 88-1993).Trong qua trinh thi cong xay dung Call bo giam sat cua Chu d~u to' va can bo ky thuat thi cong cua nha th~u xay dung phai liy mau be tong tai hien tnrcng.000 vien l§y mot 16 mau gom 20 vien. a) Phiro'ng phap due mfiu be tong thi nghiem. nhung khi kb&i luong it hon thi van phai l§y mot t6 mau cho m6i loai cau kien. mot to mau. S6 IUQ'ngt6 lTIaUduoc guy dinh thea khoi luong nhu sau: + D6i voi be tong khoi 16n: cir 500m3 liy 01 t6 mau khi kh6i luong be tong trong lTIQtkh6i d6 16n hun] OOOm}va cir 250m3 l§y 01 t6 m~u khi kh6i luong be tong trong 111Qt h6i d6 it hun 1000m3• k + 8&i voi cac m6ng 16n: cir 100m] be tong J§y 01 t& mau nhung khong it hon mot t6 miu cho ITIQtkh6i m6ng. + D6i voi ket cau e§u khung CQt. [1. g~ch be tong lat: Tieu chuan ap dung: TCVN 6476-1999..:N. (Lay mau be tong thea tieu ehuiin TCVN 4453-1995): . . dam.M . b) Cach be tong tl)' chen.000 vien xem nhu mot lo. 20x20x20cm tuy thea kich thurrc 16n nh§t cua e6t lieu. dang ky chit luong gach. ell' mot 10 15.cung lTIQtcho theo guy dinh cua TCVN 3105-]993.

Ki~m tra sire chiu tal CBR thea tieu chuan 22TCN 332-06. ailt thea tieu chuan o to.~.. Thi nghi~m ki~m tra vira xfiy trat cac c~u ki~n .. ~~.i.M6i hang muc cong viec xay trat cong trinh nghiem thu J§y it nhat 01 nh6111 mau.. ./ -t D6i voi be tong nen.Thi nghiern kiem tra 09 chat o§m nen K cua cac J6'p ket cau ao duong thea tieN chuan 22TCN 333-06.lt dirong 0 to. .Ki~m tra thii§t k~ thanh phan vfra. dQ eh~t ella die lop mongo . Thong thuong dung 03 phuong phap thi nghiem o~ ki~m tra chit luong be tong cua d. duorig bang san bay". ..@):11 • _~-i\h.07x7..·. Thi nghiem kiern tra dQ ch~t n~n d~t d~p.SLI' dung sung bat nay (TCXDVN 162-2004).Thi nghiem ki~m tra 00 dO chat dat.Ki2m tra theo tieu chuan TCVN 4447-87.K~t hQV sieu am va sung bat n~y (TCXD ] 7] -1980) • Ngoai ra con co th~ dung phirong phap khoan c~t be tong tai hien tnrong d~ thi nghiern danh gia.-_.~-rm? .A'J. Thi nghi9m ki~m tra cac l6'p k~t efiu ao du'o'ng trong xay dt}'ng du'o'ng . . . . '. ._J' ... . .. .".Kich thuoc mau 4x4xl 6em hoac 7. . 2. mi..Do de) phang mat duong bang thuoc 3m thea tieu chu~n 22TCN 16-79. 4..07cm. .:~~~.u kien. . dung trong. b) Phiro'ng phap thi nghiern trt}'c ti~p tren cfiu ki~n. ~. cir 200m:l l§y 01 t6 mau nhung neu kh6i hrong be tong it hon 200m:l thi van phai l§y 11191 t6 mau.Lay mau vira thea tieu chiuln TCVN 3 121-1993. .. In .~. _.:..-. 3. xac dinh cuong 09 chat luong be tong (TCVN 3] 18-] 993) va su dung may sieu am c6t thep trong be tong (TCXD 240-2000). k~t cau tai cong trinh 1<1: ... 22TCN 346-06 va 22TCN 211-93.Thi nuhiem k_i~mtra modul dan hoi thea tieu chuin 22CN 211-93.07x7.~: •• .Kiem tra SLI'C chiu tai n~n CBR thea tieu chuin 22TCN 332-06. zwtt7lwii. 09 tim 22TCN 02-71.__'.SLl' dung may sieu a111 be tong (TCXD 225-1998). ~:.~.

Khoan mXu be tong nhua d~ kiern tra chieu day va ch~t luong. thea . Thi nghiem do dien tro su~t d~t va dien tro cua bo phan noi d~t chong set thuc hien thea tieu chuan TCXD 46-1984.Xac dinh modul dan h6i E chung ella ao duong bang ckn Belkenman tieu chuan 22TCN 251-98. . Thi nghi~m ki~m tra chBng set cho cac cong trinh xay dl)'ng Ch6ng set cac cong trinh xay dung phai ClLJ'qC thi nghiem kiem 00 dien tro' suat d~t va diet: tro cua bQ phan n6i d~t chong set lam co so cho nghiern thu phan chong set cong trinh. THE 1. . Cac co quan quan QLDA ]y eh~t luong cong trinh xay dung. . Tir 500md dSn 1000md do rnodul dan h6i tai 20 di@m va do .Ki~111tra ch~t.Ki~m tra dQ nham mat duong bang phuong phap rAc cat theo tieu chuan 22TCN 278-0] . 11 . .D6i VO'l mat duong be tong nhua cir nho han 500m2 met duong khoan 01 di~111tai vet xe chay. cac Chu o§.Cir I000m2 do it nhat 03 di~111 do tren roan tuyen. thi nghiern vat Iieu xay dung va cac C~LI kien. HI. kiern dinh. 6. TRAeH NHI~M CVA cAe cHi. tren toan tuyen..D6i voi mat duong lang nhua cu 500m2 duong kiSm tra 01 l&n va tren toan tuyen. 259-98 va 22TCN • . Ban t6 chirc hirong dan. Thi nghi~m ki~m tra m~t Quo'ng be tOng nhua. Ki~m tra ham hrong nhua m~t duong. va 5. .lU'q~g v~t lieu theo tieu chuan 22TCN 171-0 I . . . .u tu. tlnrc hien cong tac kiem tra.Do 09 phAng mat duong bang thuoc 3m thea tieu chuan 22TCN 16-79. m~t Quo'ng lang n h l)'a.Ki~m tra chat hrongnhuatheo tieu chuan 22TCN 279-01 .D6i voi mong cap phoi da dam viec thf nghiem kiem tra thea tieu chuan 22TCN 334-06. k~t cau cong trinh dam baa ch~t luong trong qua trinh thi cong xay dung cong trinh.Xac dinh modul dan hdi E nen dtrong thea tieu chuan 22TCN 2] 1-93. .

co gi vuong m~e d~ nghi phan anh v~ So' Xay dung d~ huong d~ln.Cac Ban QLDA tren dia ban t111h. GIAM DOC ..gia. thi xa. thanh pho: .LUll Hoang Van Minh YP.UB.LJBND cac huyen. Chu a~u tu va cac co quan cap phat. dap. .' . .Lanh Q1ilO Sa. I') .Cac Chu dilu nr tren dia ban tinh: ~ C~1c phong 1--10 l~ng kinh t~ huyen. cau kien ella cong trinh thu va thanh quyet toan cong xay dung thea quy dinh lam co so eho viec nghiem trinh. . No'i nhiin: . . . I uong cong trinh thea quy djnh.Cac phong Quan 1)1 do thi thi xa.Cac dan vi tu vfrn tren dia ban tinh.\JD tinh (bao cao)./ 3./.. . 4. Trong qua trinh thuc hien huang d§n nay. Cac Nha th§u thi cong xay dung phai thirc hien cac thi nghiem dam bao chat luong chung nhan ella vat lieu xay dung va cac ket cau.CacS6' co chuyen nganh xay dung. thanh hien viec thanh irng quyet toan cong trinh chi thuc cac tai lieu chirng nhan eh§t quyet toan cong trinh cho cac nha thau thi cong xay dung khi Clap thu co h6 so nghiem a§y au cac phieu thi nghiem. thanh pho.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->