P. 1
BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

|Views: 786|Likes:
Được xuất bản bởiThuynhien Nguyen

More info:

Published by: Thuynhien Nguyen on Oct 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2012

pdf

text

original

BAI TẬP XAC SUẤT THỐNG KÊ

Bài tập1:
Một hộp đựng 7 qua câu tráng va 3 qua câu đo. Ta lây ra 4
qua câu:
a/ Hoi co bao nhiêu cach?
b/Trong đo co bao nhiêu cach lây đuoc 2 qua câu đo?
c/ Co bao nhiêu cach lây nhiêu nhât 2 qua câu mau đo?
d/It nhât la 2 qua câu mau đo?
Bài tập2:
Xêp ngâu nhiên 8 nguoi lên 10 toa tau. Tim xac suât đê:
a/8 nguoi lên cung một toa sô 1?
b/8 nguoi lên cung một toa?
c/8 nguoi lên 8 toa tau?
d/8 nguoi lên 8 toa khac nhau?
Bài tập3
Một lop co 30 hs. Trong ky thi môn toan co 6 hs đat loai
gioi, 10 hs đat điêm kha, 9 hs đat điêm tb va 5 hs không đat yêu
câu. Goi tên ngâu nhiên 3 hs cua lop. Tim xac suât sau:
a/ Goi đuoc 3 hs không đat yêu câu?
b/ Goi đuoc 3 hs đat điêm kha?
c/ Goi đuoc 2 hs đat điêm tb va 1 hs đat điêm gioi?
Bài tập4:
Một lop co 50 sv. Trong đo co 20 nguoi gioi toan, 30 nguoi
gioi sinh ngu, 10 nguoi gioi ca toan va sinh ngu. Chon ngâu
nhiên một nguoi trong lop. Tim xac suât đê chon một nguoi gioi
it nhât một trong hai môn toan va sinh ngu?
Bài tập5:
Một hộp co 7 chinh phâm, 3 phê phâm. Lây ngâu nhiên hai
san phâm tu hộp đê kiêm tra. Tinh xac suât đê:
a/ Lây đuoc 2 phê phâm
B/ Lây đuoc 1 phê phâm
c/ Lây đuoc phê phâm
1
DS: a/ ~0,0667 b/~0,4667 c/0,5333
Bài tập6:
Một hộp co 10 bi đo, 6 bi vang. Lây ngâu nhiên 3 bi tu hộp.
Tinh xac suât :
a/ Lây đuoc 3 bi đo
b/ Lây đuoc sô bi đo nhiêu hon sô bi vang
c/ Lây đuoc bi đo
DS: a/ ~0,2142 b/ ~0,6964 c/ ~0,9643
Bài tập 7:
Một nhom hs co 12 hs trong đo co 5 nu. Chon ngâu nhiên 6
hs cua nhom đê lâp một tôp ca. Tinh xac suât:
a/ Tôp ca co sô nam nu nhu nhau.
b/ Tôp ca co it nhât 2 nu
DS: a/ ÷ 0,3788 b/÷ 0,8788
Bài tập 8:
Một hộp co 7 chinh phâm, 3 phê phâm. Lây ngâu nhiên co
hoan lai lân luot tung sp ra 2 sp đê kiêm tra. Tinh xac suât:
a/ Lây đuoc 2 phê phâm
b/ Lây đuoc 1 phê phâm
c/ Lây đuoc phê phâm
d/ Giai câu b/ trong truong hop lây ngâu nhiên lân luot tung sp
không hoan lai ra 2 sp đê kiêm tra
DS: a/ ÷0,09 b/ ÷0,42 c/÷ 0,51 d/÷~ 0,4667
Bài tập 9:
Co 2 hộp bi. Hộp 1 co 6 bi đo va 5 bi vang, Hộp 2 co 7 bi đo
va 6 bi vang
1/ Lây ngâu nhiên môi hộp 1 bi. Tinh xac suât:
a/ Lây đuoc 2 bi đo
b/ Lây đuoc 2 bi cung mau
c/ Lây đuoc 2 bi khac mau
2/ Lây ngâu nhiên môi hộp 2 bi. Tinh xac suât:
a/ Lây đuoc 3 bi đo
b/ Lây đuoc sô bi đo nhiêu hon

2
Bài tập 10:
Một thung trai cây co 5 trai loai A, 4 trai loai B, 2 trai loai
C. Lây ngâu nhiên 3 trai tu thung. Tinh xac suât:
a/ 3 trai cung loai
b/ 3 trai không cung loai
DS; a/

0,0848 b/

0,9152
Bài tập 11:
Một đội bong rô 3 nguoi gôm: 1 hâu vê, 1 trung vê, 1 tiên
đao. Chon ngâu nhiên môi đội 1 nguoi trong 3 đội bong rô. Tinh
xac suât:
a/ 3 nguoi cung choi 1 vi tri
b/ Chon đuoc 1 đội bong rô đây đu
Bài tập 12:
Một lop hoc co 20 hs trong đo co 8 nu. Chon ngâu nhiên 3
nguoi cua lop đê lâp một ban can sự gôm một lop truong, 1 lop
pho hoc tâp, 1 lop pho ván thê. Tinh xac suât ban can sự đuoc
chon:
a/ Co 1 nu
b/ Co it nhât 2 nu
DS: a/
25
72

0,4632 b/

0,3439
Bài tập 13:
Một tô co 15 hs trong đo co 6 nu, 9 nam va 2 hs tên Hai va
Ha. Tinh xac suât:
a/ Lâp 1 tôp ca 5 nguoi, co it nhât 2 nam va it nhât 1 nu.
b/ Tô đuoc chia ngâu nhiên lân luot thanh 3 tôp co sô nguoi
báng nhau va co cung sô nu.
c/ Lâp 1 tôp ca 5 nguoi trong đo Hai, Ha không đông thoi co
mát
Bài tập 14:
Co 5 bi ( coi la 5 đôi tuong khac nhau), bo ngâu nhiên tung
bi vao 6 hộp. Tinh xac suât:
a/ Co hộp co 5 bi
b/ Môi hộp co không qua 1 bi
c/ Co hộp co 3 bi
3
DS: a/ ÷
4
1
6
b/÷
5
6
5
6
A
c/

0,1929
Bài tập 15:
Co 3 khach hang (không quen biêt nhau) cung đi vao 1 cua
hang co 6 quây phuc vu. Tinh xac suât đê
a/ Ca 3 khach hang cung đên 1 quây
b/ Môi nguoi đên một quây khac nhau
c/ Hai trong 3 nguoi cung đên một quây
d/ Chi một khach đên quây sô 1
DS: a/

0,0278 b/

0,5556 c/

0,4167 d/ ÷
25
72
Bài tập 16:
Cho 3 hộp, hộp 1 co 1 sp xâu va 2 sp tôt. Hộp 2 co 2 sp xâu
va 3 sp tôt, Hộp 3 co 3 sp xâu va 4 sp tôt.
a/ Lây ngâu nhiên 1 hộp va tu hộp đo lây ra 1 sp. Tinh xac suât
đê sp đo la tôt.
b/ Nêu sp đo la tôt, tinh xac suât đê no la cua hộp thu 2.
Bài tập 17:
Co 6 lô hang, trong đo 2 lô không đat chât luong. Cac lô
hang lân luot đuoc lây ra kiêm tra cho toi khi phat hiên 2 lô
không đat chât luong nay.
Bài tập 18;
Cho 2 binh. Binh 1 co 3 bi tráng, 2 bi đo. Binh 2 co 3 bi
tráng, 4 bi đo. Lây ngâu nhiên 1bi tu binh 1 bo sang binh 2, rôi
sau đo lây ngâu nhiên 3 bi tu binh 2 bo ra ngoai. Tinh xac suât
đê 3 bi nay la 2 tráng, 1 đo
Bài tập19:
Hộp thu nhât đựng 8 lo thuôc (trong đo co 3 lo kem phâm
chât). Hộp thu hai co 5 lo thuôc (trong đo co 2 lo kem phâm
chât).Lây ngâu nhiên tu môi hộp ra một lo. Tim xac suât:
a/ Lây đuoc 2 lo thuôc tôt?
b/ Lây đuoc 1 lo tôt va 1 lo kem phâm chât?
c/ Nêu lây đuoc 1 lo tôt va 1 lo kem phâm chât. Tim xac suât đê
lo kem phâm chât la cua hộp thu nhât
4
Bài tập 20:
Một hộp đựng 3 bi đo va 7 bi tráng. Rut ngâu nhiên tu hộp
ra một bi rôi sau đo bo vao hộp một bi khac mau voi viên bi rut
ra, sau đo rut tiêp một bi tu hộp.
a/ Tim xac suât đê bi rut ra lân sau tu hộp la bi đo?
b/ Nêu 2 bi rut ra cung mau, tim xac suât đê 2 bi đo mau tráng?
Bài tập 21:
Trong luong cua một loai san phâm đuoc biêt la co phân
phôi chuân voi ky vong la 500g va phuong sai la 4
a) Tinh xac suât đê san phâm co trong luong nám trong khoang
la 494g đên 506g.
b)San phâm đuoc chia lam 3 loai: loai A nêu trong luong lon
hon 504g, loai B nêu trong luong tu 498g đên 504g va loai C la
loai con lai. Tinh ty lê 3 loai A, B, C.
Bài tập 22:
Một viên đan bán trung may bay voi xac suât 0,002. Co
2000 khâu bán lên một luot. Nguoi ta biêt ráng may bay chác
chán bi ha nêu co it nhât 3 viên trung. Nêu co 2 viên trung thi
xac suât bi ha chi con 80°, co 1 viên trung thi xac suât bi ha la
50°. Tinh xac suât đê may bay bi ha.
Bài tập 23:
Một ban hoi thi vân đap co 50 phiêu hoi thi. Môi phiêu co
4cach tra loi đung (trong đo co một cach tra loi đung). Sinh viên
A bôc ngâu nhiên 8 phiêu thi va môi phiêu chon ngâu nhiên 1
trong 4 cach tra loi. Tinh xac suât đê sinh viên A tra loi đung it
nhât 4 trong 8 phiêu hoi thi đo.
Bài tập 24:
Trong một lô thuôc ( rât nhiêu) voi xac suât nhân đuoc
thuôc hong la 0,1. Lây ngâu nhiên 3 lo đê kiêm tra. Goi X la sô
lo hong trong 3 lo lây ra đê kiêm tra. Lâp bang phân phôi xac
suât cho X.
5
Bài tập 25:
Một thiêt bi co 1000 linh kiên, xac suât hong cua môi linh
kiên la 0,001. Tinh xac suât đê thiêt bi đo co 10 linh kiên bi
hong.
Bài tập 26:
Duong kinh cua một chi tiêt may do một may tiên tự động
san xuât co phân phôi chuân voi trung binh µ ÷ 50 mm va độ
lêch chuân o ÷ 0,05 mm. Chi tiêt may đuoc xem la đat yêu câu
nêu đuong kinh không sai qua 0,1 mm.
a) Tinh ty lê san phâm đat yêu câu?
b) Lây ngâu nhiên 3 san phâm. Tinh xac suât co it nhât một san
phâm đat yêu câu.
Bài tập 27:
Ba xa thu độc lâp bán vao bia, môi xa thu co một viên đan.
Xac suât đê tung xa thu bán trung bia lân luoc la 0,8; 0,7; 0,6.
Goi X la sô viên đan bán trung bia.
a) Lâp bang phân phôi xac suât
b) Tinh ky vong EX, phuong sai DX?
c) Tinh xac suât P(2

X

7)
Bài tập 28:
Một hộp đựng 3 san phâm trong đo co 1 san phâm gia.
Nguoi ta lân luot kiêm tra tung san phâm cho đên khi phat hiên
đuoc san phâm gia thi thôi ( gia thiêt cac san phâm phai qua
kiêm tra moi xac đinh đuoc la san phâm gia hay thât). Goi X la
sô san phâm đuoc kiêm tra. Tim EX, DX.
Bài tập 29:
Một nha may co 3 phân xuong cung san xuât một loai san
phâm. Phân xuong I san xuât 25°, phân xuong II san xuât 25°
va phân xuong III san xuât 50° tông sô san phâm cua toan nha
may. Ti lê phê phâm cua tung phân xuong la 1°,5°,10°. Lây
ngâu nhiên một san phâm tu lô hang do 3 phân xuong san xuât.
a) Tim xac suât đê lây san phâm tôt? Y nghia thực tê cua kêt qua
b) Nêu lây đuoc một san phâm tôt, theo ban thi san phâm đo do
phân xuong nao san xuât.
6
Bài tập 30
Co 3 hộp, môi hộp đựng 5 viên bi, trong đo hộp thu i co i
viên bi tráng (i÷ 1,2,3). Chon ngâu nhiên một hộp, rôi tu hộp đ•
chon lây ngâu nhiên một lân ra 3 bi
a) Tinh xac suât đê lây đuoc 3 bi tráng
b) Nêu trong 3 bi lây ra co một bi tráng, tim xac suât đê viên bi
tráng đo la cua hộp thu nhât?
Bài tập 31:
Một nguoi nuôi 100 con ga đ€. Xac suât đê một con ga đ€
trung trong ngay la 60°. Nêu muôn trung binh môi ngay thu
đuoc 120 trung ga thi phai nuôi bao nhiêu con ga?
Bài tập 32:
Co 2 binh, binh 1 co 3 bi tráng, 2 bi đo, binh 2 co 3 bi tráng,
4 bi đo. Lây ngâu nhiên 1 bi tu binh 1 bo sang binh 2 , rôi tu
binh 2 lây ngâu nhiên 3 bi ra ngoai. Tinh xac suât đê 3 bi nay
lây ra la 2 bi tráng, 1 bi đo.
Bài tập 33:
Cho đai luong ngâu nhiên X:
X 0 1 2 3
P
1
8
4
8
1
8
2
8
a) Tim ky vong, phuong sai cua •÷5X‚D(X)
b) Tim xac suât P(1ƒ X ƒ3)
Bài tập 34:
Tung một đông xu 3 lân. Goi X la sô lân xuât hiên mát sâp.
a) Lâp bang phân phôi xac suât
b) Tinh ky vong va phuong sai cua X.
c) Nêu ta đát cuoc 1000 va nêu ca 3 lân tung đêu xuât hiên mát
sâp thi ta tháng đuoc 10.000, nguoc lai ta thua 1000 đ• đát cuoc
đo. Hoi ta co nên choi tro choi nay không?
7

Tính xác suất: a/ Tốp ca có số nam nữ như nhau.0667 b/~0. Lấy ngẫu nhiên có hoàn lại lần lượt từng sp ra 2 sp để kiểm tra.4667 c/0.6964 c/ ~0.42 c/= 0.4667 Bài tập 9: Có 2 hộp bi. Tính xác suất: a/ Lấy được 2 bi đỏ b/ Lấy được 2 bi cùng màu c/ Lấy được 2 bi khác màu 2/ Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 2 bi. 6 bi vàng.5333 Bài tập6: Một hộp có 10 bi đỏ. Hộp 2 có 7 bi đỏ và 6 bi vàng 1/ Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 bi.ĐS: a/ ~0. Tính xác suất: a/ Lấy được 3 bi đỏ b/ Lấy được số bi đỏ nhiều hơn 2 . Tính xác suất : a/ Lấy đươc 3 bi đỏ b/ Lấy được số bi đỏ nhiều hơn số bi vàng c/ Lấy được bi đỏ ĐS: a/ ~0.09 b/ =0.3788 b/= 0. Tính xác suất: a/ Lấy được 2 phế phẩm b/ Lấy được 1 phế phẩm c/ Lấy được phế phẩm d/ Giải câu b/ trong trường hợp lấy ngẫu nhiên lần lượt từng sp không hoàn lại ra 2 sp để kiểm tra ĐS: a/ =0.2142 b/ ~0. 3 phế phẩm.51 d/=~ 0. b/ Tốp ca có ít nhất 2 nữ ĐS: a/ = 0. Hộp 1 có 6 bi đỏ và 5 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 bi từ hộp. Chọn ngẫu nhiên 6 hs của nhóm để lập một tốp ca.9643 Bài tập 7: Một nhóm hs có 12 hs trong đó có 5 nữ.8788 Bài tập 8: Một hộp có 7 chính phẩm.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->