Lớp Đại Học Toán Khóa 2006

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22)
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
1/ Nếu x = 4 thì x = ?
A. x = -2
B. x = 2
C. x = -16
D. x = 16
n
2/ Tìm các số tự nhiên n, biết: 8 < 2 ≤ 2 × 32
A. 1 ; 2 ; 3
B. 3 ; 4 ; 5
C. 2 ; 3 ; 4
D. 4 ; 5 ; 6
3 2
3/ 3 .3 = ?
A. 36
B. 95
C. 35
D. 96
4/ Từ tỉ lệ thức: 1,2 : x = 2 : 5. Suy ra x = ?
A. x = 3
B. x = 3,2
C. x = 0,48
D. x = 2,08
5/ Tính giá trị (làm tròn đến số thập phân thứ hai) của phép tính sau:
M = 4,2374 + 5,1295 – 6,1048
A. M ≈ 3,26
B. M ≈ 3,25 C. M ≈ 3,24
D. M ≈ 3,23
6/ Cách viết nào đúng:
A/ −55 = −55
B/ −55 = 55
C/ − −55 = 55
D/ − 55 = 55
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: Thực hiện phép tính:

3
5


1
2

1/ − + 0,8  −7 

2/

32.35
34

2/

3 
1 4
−x +  =
4 
2 5

Bài 2: Tìm x biết:
1/ −

2
5
:x = −
3
6

Bài 3: Tìm các số a, b, c biết:

a b c
= = và a + b – c = 10
3 5 7

5đ) (1đ) Bài 2: (2.8  −7  = − + 4  15  3 3  −  = − − 6 = −6 5 2  5 5 (1. b = 50 và c = 70 .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng 0. 2D .5đ) 20 a b c a + b − c 10 = = 10 Bài 3: (2đ) Ta có: = = = (1đ) 3 5 7 3+5−7 1 a = 10 ⇒ a = 10.3 3 2/ = 4 = 33 = 27 4 3 3 1/ − + 0.5 = 50 5 c = 10 ⇒ c = 10.5đ) Tìm x 2  5 2  6 4 2 5 4 : x = − ⇒ x = − :  −  = − . 5A.5 điểm: 1D . 6B II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (2. −  = . 4A . 3C .5đ) Thực hiện phép tính 3 3  1 5 5  2 2 5 7 3 . 2/ −  x +  = ⇒ − x − = ⇒ x = − − = 4  2 5 4 2 5 4 2 5 20 20 20 20 11 Vậy x = − (1. Vậy x = (1đ) 3  6 3  5 5 3 6 5 3  1 4 3 1 4 3 1 4 15 10 16 11 − − =− .3 = 30 3 b = 10 ⇒ b = 10.7 = 70 (1đ) 7 1/ − Vậy: a = 30 .

67 D/ 6.8 ) + 4. … . TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Khoanh tròn vào câu em chọn: 1/ Câu nào sau đây đúng? 2 −5 ∈Q A/ -1.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22) I. b/ 2 x − 1 = 5 5 5 . (1000 – 33) . II. 2/ Tính nhanh: 3 1 3 1 a/ 4. D/ Số hữu tỉ không âm.672 C/ 6.2 + ( .67254. b. Khi đó x là: A/ Số hữu tỉ bất kì. Giá trị của x khi làm tròn đến 3 chữ số thập phân là: A/ 6. C/ Số hữu tỉ âm. TỰ LUẬN: (7 điểm) 1/ Tìm ba số a.8 + 3.(-5)3 là: A/ (-5)5 B/ (-5)6 C/(25)6 D/ (25)5 6/ Cho x = x . c biết a : b : c = 2 : 4 : 5 và a + b + c = 22.4. Giá trị của x là: 2 7 −7 1 A/ B/ C/ D/ 2 2 2 8 4/ Cho x= 6. B/ Số hữu tỉ dương.4.5 ∈ Z B/ 2 ∈ N C/ N ∈ Q D/ 3 8 2 −1 7 2/ Kết quả phép tính: + + là: 3 3 15 8 11 4 A/ B/ C/ D/ Đáp số khác 21 15 5 1 3/ Biết 4 + x = . (1000 – 153) 3/ Tìm x.2 ) + ( .6735 5/ Kết quả phép tính (-5)2 .   =   .2 b/ ⋅19 − ⋅ 33 7 3 7 3 c/ (1000 – 13) .673 B/ 6. biết: 2 3 3 3 a/ x. (1000 – 23) .

4.5đ) a/ 4.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I.4.2 + ( .2 ) + ( .5 điểm.   =   x =   :  = 5 5 5 5 5 b/ 2 x − 1 = 5 ⇒ x = 3 ⇒ x = ±3 0. biết: 2 3 3 2 3 3 ⇒ 3 3 3 a/ x.2 3 1 3 1 3 1 1 3 b/ g19 − g33 = g19 − 33  = g( −14 ) = −2 7 3 7 3 7 3 3 7 3 3 c/ (1000 – 1 ) .8 ) + 4.5đ 0. 1D 2C 3B 4A 5A 6D II. … . b=8. TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) mỗi câu trả lời đúng được 0.2 =3. c=10 2/ Tính nhanh:(2.5đ 1đ . TỰ LUẬN: (7 điểm) a b c = = 1/ (2 điểm)Ta có: a:b:c = 2:4:5 ⇒ 2 4 5 a b c a + b + c 22 = = = = =2 Mà a + b + c =22 ⇒ 2 4 5 2 + 4 + 5 11 ⇒ a=4.5đ 0.8 + 3.5đ 1đ 1đ 1đ 0. (1000 – 153)=0 3/ (2đ)Tìm x. (1000 – 33) . (1000 – 2 ) .

yOt = 900 1 3 2 t y 450 450 z x O Câu 6: Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng: A. 700 B. 1 B. Số đo các góc còn lại là: Câu 4: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc (hình vẽ). xAO = 600 . · Tính góc OBy ? Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng đi qua O và song song với Ax · Bài 2: Cho góc AOB khác góc bẹt. Cả 3 câu trên đều đúng. b // c a // c c⊥b a⊥b Câu 3: Số đo x ở hình vẽ bên là: A. Tính góc COD ? A x 600 O y 1000 B . AOB = 1000 (hình vẽ bên) . biết a // b . O 3 2 4 · · Câu 5: Cho hai góc xOy = 450 như hình vẽ = zOt Phát biểu nào sau đây đúng? · · A. b A. Biết O 1 ¶ = 680 và O ¶ =O ¶ = 1220 A. 1000 D. xOy và zOt là hai góc kề bù · C. D. Vuông góc với đoạn thẳng B. 1100 c d a x 700 b ¶ = 680. Tia Oy là tia phân giác của xOt · D. O 3 2 4 O ¶ = 680 và O ¶ =O ¶ = 1120 C. Vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm D. Vô số Câu 2: Cho hình vẽ. O 3 2 4 a b ¶ = 1120 và O ¶ =O ¶ = 680 B. xOy và zOt là hai góc đối đỉnh · · B. Đi qua trung điểm của đoạn thẳng C. 800 C. C. 4 D. c ⊥ a. II/ TỰ LUẬN: (7đ) · · Bài 1: Cho Ax // By . O 3 2 4 4 ¶ = 1220 và O ¶ =O ¶ = 680 D. OD lần lượt là tia đối của tia OA và OM AOB · · 1/ Chứng minh: COD = MOB · · 2/ Biết AOB = 1100.CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7 (tiết 16) I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng) Câu 1: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước? A.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT . Khi đó c a B. Gọi OM là tia phân giác góc · Vẽ các tia OC. 2 C.

Tính góc COD ? (2đ) · Vì OM là tia phân giác góc AOB · AOB 1100 · · Suy ra: MOA = = = 550 = MOB 2 2 0 · · Vậy: COD = 55 = MOB Mà: .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng 0. = 600 (góc soletrong do Ot // Ax) · · AOt = OAx A x 600 O y · · · Khi đó: BOt = 1000 – 600 = 400 (1. 5D. 3D . 4C .5đ) B Bài 2: (4đ) A · · 1/ Chứng minh: COD (2đ) = MOB · · · Ta có: MOA (do OM là phân giác AOB ) = MOB M B O C D · · (góc đối đỉnh) MOA = COD · · Suy ra: COD = MOB · · 2/ Biết AOB = 1100.5 điểm: 1A . 6C II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (3đ) Qua O vẽ đường thẳng song với Ax.5đ) = AOB − AOt t 1000 · · Ta lại có: BOt (góc soletrong do By // Ot) = OBy · Vậy OBy = 400 (1. 2C .

C/ Hai đường thẳng vuông góc tạo thành bốn góc vuông. A/ 3 B/ 6 C/ 9 D/12 5/ Điền đúng (Đ) hay sai (S) vào sau mỗi khẳng định sau: A/ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc trong cùng phía bằng nhau. C/ AB là trung trực của MN D/ MN ⊥ AB và I là trung điểm của AB. Điền vào chỗ trống: GT: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… KL: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… c II. d/ Tính số đo góc x’Ay’. D/ Cả hai câu đề đúng. TỰ LUẬN: (7điểm) C A a 1/ Cho hình vẽ: 1200 º = 1200 . Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu: A/ MN ⊥ AB B/ I là trung điểm của đoạn thẳng AB. 6/ Cho định lí sau: “ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau”. P không thẳng hàng. Phát biểu nào sai? A/ Có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với đường thẳng NP. B/ Có duy nhất một đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng NP. D/ Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. C/ Cả hai câu đều sai. 3/ Cho hình vẽ: Câu nào sai: Nếu a// b thì: a b º A/ ºA3 = B 4 º 3 2 2 1 B/ ºA = B 4 3 º C/ ºA2 = B 2 º D/ ºA1 = B 4 º = 180O E/ ºA + B 1 3 4A 4 1B 3 4/ Ba đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh? (Không kể các góc bẹt). c/ Tính số đo góc yAx’. D º = 600 .CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7 (tiết 16 I. ºA = 900 Biết C 600 Chứng minh: c ⊥ b b B D 2/ Cho hai đường thẳng xx’ v à yy’ cắt nhau tại A tạo thành góc xAy = 400. . TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Khoanh tròn vào câu em chọn: 1/ Cho đường thẳng MN cắt đoạn thăng AB tại I. B/ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau. b/ Viết tên các cặp góc kề bù. a/ Viết tên các cặp góc đối đỉnh. N.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT . 2/ Cho ba điểm M.

B :Đúng.25 đ ) A: Sai . góc xAy’ với góc x’Ay’.5đ 1đ 1đ 1đ 1đ .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I. D : Sai Câu 6 ( 0. TỰ LUẬN: (7điểm) Câu 1: 2điểm º +D º = 1800 ⇒ a//b Vì C 1đ 0 Mà ºA = 90 ⇒ a ⊥ c 0.5đ) GT: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc đồng vị bằng nhau. C: Đúng. góc xAy’ với góc x’Ay .Góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy ⇒ y’ x’= 400 0. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0. góc xAy với góc xAy’. KL: Hai đường thẳng đó song song với nhau.5 điểm:1D 2C 3C 4B Câu 5(1đ):( mỗi câu trả lời đúng được 0. II.Góc xAy với góc x’Ay’.Góc xAy với góc x’Ay.Góc yAx’ kề bù với góc xAy ⇒ y x’= 1400 . góc x’Ay với góc xAy .5đ Nên b ⊥ c Câu 2: 4.đ .

9 d. 19 d. MA = MB = MC b.xy2 + x3y3 c. 5cm b. MK là đường trung trực của AB d. -19 c. Đa thức nào sau đây là đa thức rút gọn của A: a.25 điểm ) Cho hai đa thức : P(x) = x3 . MH là đường trung trực của AC c. x = -1 c. b) Chứng minh: ∆ BED là tam giác vuông. 3 c. x2y + xy2 .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 7 Thời gian: 90 phút I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) làm trong 15 phút. 2 b. µ = 300. 4cm. AM ⊥ HK II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (1 điểm) Thu gọn đơn thức sau và chỉ rõ phần hệ số . 5 x 4  5  2 Câu 2: Giá trị của biểu thức M = -2x – 5x + 1 tại x = 2 là: a. 4cm. b của đa thức P(x) = ax + b. d. 3x4y7. Phát biểu nào sau đây sai: a. So sánh náo sau đây là đúng: a. x2y . Không có cặp nào Câu 4: Cho hai đa thức: f((x) = x2 – x – 2 và g(x) = x2 – 1 . Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất : Câu 1: Trong các biểu thức sau. b) Tính: P(x) – Q(x) b) Chứng tỏ rằng x = 2 là nghiệm của cả hai đa thức P(x) và Q(x). Biết độ dài cạnh BC là một số nguyên. c) So sánh: AD và DC. 8 cm c.  − x y  b. biết rằng: P(1) = 1 và P(2) = 5 .75 điểm) Xác định các hệ số a. x = 1 Câu 5: Cho đa thức A = 5x2y – 2 xy2 + 3x3y3 + 3xy2 – 4x2y – 4x3y3. Q(x) = 2x3 . x2y + xy2 + x3y3 b. Một kết quả khác 0 0 µ µ Câu 7: Cho ∆ ABC có B = 60 . a) Chứng minh: BA = BE. phần biến sau khi thu gọn :  3 3 3 2  − xy  . 6x4y6. 8cm. 2cm. 6 cm b. 3 d.2x2 + x – 2 . 7 cm d. ( 8x y ) 4   Bài 2: (2. (-xy2). BC > AC > AB Câu 8: Bộ ba nào sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác ? a. 10cm Câu 9: Cho ∆ ABC có AB = 1 cm . AB > BC > AC b. BC > AB > AC c. -17 b. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BD cắt BC tại E. Hai đa thức có nghiệm chung là: a. -1 d. 1 c. kẻ đường phân giác BD của góc B. Bài 3: ( 3 điểm) Cho ∆ ABC vuông tại A. -2x3y x2y c. x = 1. AC = 7 cm. x = 2. 3cm. 6 b. Tam giác ABE là tam giác gì? Vì sao? d) Giả sử C Bài 4:( 0. 9cm. Vậy BC có độ dài là: a. Một số khác Câu 10: Cho ∆ ABC vuông tại A có AM là đường trung tuyến. 6cm.4x2 + 3x – 6 a) Tính: P(x) + Q(x). 6cm d. -6x3y7 2 a. Một kết quả khác Câu 6: Bậc của đa thức A (ở câu 5) là: a. Vẽ đường cao MH của ∆ AMC và đường cao MK của ∆ AMB. 5cm. AB > AC > BC d. biểu thức nào không phải là đơn thức ? 1 2x + y 3xy  2 4 2 a. 12cm c. Một kết quả khác Câu 3: Có bao nhiêu nhóm các đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau: 5 2 3 x y ( −3x 2 y4 ) . C = 50 .x3y3 d. -1 b.

Mà DE = DA ( do ∆ ABD = ∆ EBD(cmt)) Vậy: DC > DE.75đ 0. µ +B µ +C µ = 1800 d) ∆ ABC có: A µ +C µ = 1800 − A µ −C µ ⇒B . b) Xét ∆ ABD và ∆ EBD có: BA = BE (cmt) · · (gt) ABD = EBD BD: cạnh chung Suy ra: ∆ ABD = ∆ EBD (c. vừa là phân giác ⇒ ∆ ABE cân tại B.25đ) Câu 5c (0.25đ) Câu 10d (0.8 – 4.2 – 6 = 2.75đ 0.22 + 3.3x + 6 = x3. ( 8x y )  4   3  =  − ⋅ 8  ( xx 3 ) ( y3 y2 )  4  = -6x4y5 Hệ số: -6.25đ) Câu 4b (0.75đ 0. · BD là phân giác ABC AE ⊥ BD.2x2 + x – 2) + (2x3 . Tam giác d) Giả sử C ABE là tam giác gì? Vì sao? a) ∆ ABE có BH vừa là đường cao. Phần biến: x4y5 . E ∈ BC a) BA = BE b) ∆ BED là tam giác vuông.c) · · BED = BAD = 900 Vậy ∆ BED là tam giác vuông tại E.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) Câu 1c (0.2x2+ 4x2+ x. c) Xét ∆ DEC vuông tại E có DC > DE.3x– 2+ 6 = -x3 + 2x2 – 2x + 4. 5đ 0. Q(2) = 2.2x3.(2x3 . bậc: 9.4x2 + 3x – 6) = x3 .2x3 + 4x2 .22 + 2 – 2 = 8 – 8 + 0 = 0 Vậy x = 2 là nghiệm của đa thức P(x).25đ) Câu 6a (0. ⇒ BA = BE.23 – 4.75đ 0.25đ 2 0. c) So sánh: AD và DC.2x2 + x – 2) .25đ 0. a) P(x) + Q(x) = (x3 .4 + 6 – 6 =16 – 16 + 6 – 6 = 0 Vậy x = 2 là nghiệm của đa thức Q(x).5đ) Câu 9c (0. 3 GT A D KL H B 0.25đ) Câu 8c (0.25đ) Câu 7d (0. b) P(x) – Q(x) = (x3 .2x2 + x – 2 .75đ HƯỚNG DẪN GIẢI  3 3 3 2  − xy  .75đ E C ∆ ABC vuông tại A.g.25đ) Câu 2a (0.25đ) Câu 3b (0.75đ 0. µ = 300. b) P(2) = 23 – 2.4x2 + 3x – 6) = (x3 + 2x3) .( 2x2 + 4x2) + (x + 3x) – (2 + 6) = 3x3 – 6x2 + 4x – 8.5đ) II/ TỰ LUẬN: (7đ) BÀI 1 ĐIỂM 0.

25đ P(1) = 1 ⇒ a + b = 1 ⇒ a = 1 .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 = 1800 − 900 − 300 = 600 µ = 600 nên là tam giác đều.b P(2) = 5 ⇒ 2a + b = 5 Thay a = 1 – b. ta có: 2(1 – b) + b = 5 2 – 2b + b = 5 2–b=5 ⇒ b = 2 – 5 = -3 ⇒ a = 1 – b = 1 –(-3) = 1 + 3 = 4 .25đ 0.25đ 0. ∆ ABC là tam giác vuông có B 4 0.

7.5 đ) : Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) Câu 1C: Câu 2B: Câu 4: A. Hỏi mỗi đơn vị sau một năm được chia bao nhiêu tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 225 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp. c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy. Hãy điền các số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: x -2 -1 y 10 -4 Câu 4: Hãy điền vào chỗ trống(…) để được câu đúng: A. 800 B. Số đo của góc C là: Câu 5: Cho tam giác ABC có Α A. trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Nếu a ⊥ b và…………………… thì b // c. a là đường trung trực của b D. a ⊥ c . Β µ = 4Α µ .5 b) 23 .7 = 1. 2 hoặc -2 C. D.  là: 3 2 1 −1 1 −1 A. 2 D. Bài 4: (3đ) Cho góc nhọn xOy. 5.0. 300 D.13 : 24 41 24 41 4 5 4 7 Bài 2:(1đ) Tìm x biết: 2 1 5 1 1 1 a) 1 x = b) x − − = 3 4 6 2 9 4 Bài 3: (1. Trên tia Ox lấy điểm A. Trên tia Ax lấy điểm C. a và b tạo thành hai cặp góc vuông đối đỉnh II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (1. B. C. . 600 C. B. Chứng minh: ∆ EAC = ∆ EBD. a và b cắt nhau B.6 hoặc -0. b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Nếu b // c và a ⊥ c thì ………………… µ = 200.6 B. trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.5đ) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý): 11 5 13 36 1 7 1 5 a) + + 0.3 là: A. 2 2 8 8 Câu 2: Giá trị của x trong đẳng thức x . b vuông góc với nhau tại O thì suy ra: A. Mỗi đường thẳng là phân giác của một góc bẹt C. B. a) Chứng minh: AD = BC. -2 Câu 3: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. 1000 Câu 6: Câu khẳng định nào sai: Nếu hai đường thẳng a.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 7 Thời gian: 90 phút I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền vào chỗ trống: 3 1 3 Câu 1: Kết quả của phép tính  . a ⊥ b II/ TỰ LUẬN: (7đ) Câu 3: y = 20 và x = 5 Câu 5A: Câu 6C: . 0.

Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 .

c) OE là phân giác của góc xOy.75 HƯỚNG DẪN GIẢI 11 5 13 36  11 13   5 36  =  +  +  − −  + 0. AC = BD (gt) ⇒ OC = OD Xét ∆ OAD và ∆ OBC có: OA = OB (gt) µ : góc chung O OD = OC (cmt) ⇒ ∆ OAD = ∆ OBC (c.25 2 5 1 13 1 x= + = 3 6 4 12 0.13 . 75.= 2 6 2 6 0.hoặc x = 0.5 = 1 – 1 + 0. 12 3 12 5 13 x= 20 2b 1 1 1 x− − = 0.5 24 41 24 41  24 24   41 41  1 7 1 7 1 5 1 7 1 7 7  1 1b 0. b) ∆ EAC = ∆ EBD. b.25 x− = + = 2 2 3 6 1 5 1 5 x= .25 2 9 4 1 1 1 5 0.c) ⇒ AD = BC ( 2 cạnh tương ứng ) µ1+A µ 2 = 1800 (kề bù) b) A µ1+B µ 2 = 1800 (kề bù) B µ2 =B µ 2 (vì ∆ OAD = ∆ OBC ) Mà A µ1 =B µ1 ⇒ A Xét ∆ EAC và ∆ EBD có: .25 13 5 13 3 x= : = . { E} = AD ∩ BC KL a) AD = BC.25 a b c a + b + c 225 0. 0. = .BÀI 1a ĐIỂM 0. c (triệu đồng) lần lượt là số tiền lãi được chia của ba đơn vị kinh doanh. c = 105 Vậy: Số tiền lãi được chia của ba đơn vị kinh doanh lần lượt là 45.13 : = 23 .5 = 0. .25 ⇒ = = = = = 15 3 5 7 3 + 5 + 7 15 ⇒ a = 45.75 23 .10 = 14 4 5 4 5 4 7 4 5 4 5 5  4 2 1 5 2a 1 x= 3 4 6 0.25 1 4 x = . b = 75 . . 3 x GT · xOy < 900 .5 a b c Theo đề ta có: = = và a + b + c = 225 3 5 7 0. C A 2 1 1 1 O 1 E 2 1 B D y CM: a) OA + AC = OC (A nằm giữa O và C) OB + BD = OD (B nằm giữa O và D) Mà: OA = OB. AC = BD.25 3 3 Gọi a.  23 − 13  = .hoặc x .5 Lớp Đại Học Toán -Khóa+ 2006+ 0. OA = OB.g. 105 triệu đồng.

Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful