Lớp Đại Học Toán Khóa 2006

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22)
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
1/ Nếu x = 4 thì x = ?
A. x = -2
B. x = 2
C. x = -16
D. x = 16
n
2/ Tìm các số tự nhiên n, biết: 8 < 2 ≤ 2 × 32
A. 1 ; 2 ; 3
B. 3 ; 4 ; 5
C. 2 ; 3 ; 4
D. 4 ; 5 ; 6
3 2
3/ 3 .3 = ?
A. 36
B. 95
C. 35
D. 96
4/ Từ tỉ lệ thức: 1,2 : x = 2 : 5. Suy ra x = ?
A. x = 3
B. x = 3,2
C. x = 0,48
D. x = 2,08
5/ Tính giá trị (làm tròn đến số thập phân thứ hai) của phép tính sau:
M = 4,2374 + 5,1295 – 6,1048
A. M ≈ 3,26
B. M ≈ 3,25 C. M ≈ 3,24
D. M ≈ 3,23
6/ Cách viết nào đúng:
A/ −55 = −55
B/ −55 = 55
C/ − −55 = 55
D/ − 55 = 55
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: Thực hiện phép tính:

3
5


1
2

1/ − + 0,8  −7 

2/

32.35
34

2/

3 
1 4
−x +  =
4 
2 5

Bài 2: Tìm x biết:
1/ −

2
5
:x = −
3
6

Bài 3: Tìm các số a, b, c biết:

a b c
= = và a + b – c = 10
3 5 7

Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng 0. −  = . 2D .5đ) 20 a b c a + b − c 10 = = 10 Bài 3: (2đ) Ta có: = = = (1đ) 3 5 7 3+5−7 1 a = 10 ⇒ a = 10.5 = 50 5 c = 10 ⇒ c = 10. 2/ −  x +  = ⇒ − x − = ⇒ x = − − = 4  2 5 4 2 5 4 2 5 20 20 20 20 11 Vậy x = − (1.7 = 70 (1đ) 7 1/ − Vậy: a = 30 . b = 50 và c = 70 .5đ) (1đ) Bài 2: (2. 3C . 5A. Vậy x = (1đ) 3  6 3  5 5 3 6 5 3  1 4 3 1 4 3 1 4 15 10 16 11 − − =− .3 = 30 3 b = 10 ⇒ b = 10.5đ) Thực hiện phép tính 3 3  1 5 5  2 2 5 7 3 .3 3 2/ = 4 = 33 = 27 4 3 3 1/ − + 0. 4A .5đ) Tìm x 2  5 2  6 4 2 5 4 : x = − ⇒ x = − :  −  = − . 6B II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (2.5 điểm: 1D .8  −7  = − + 4  15  3 3  −  = − − 6 = −6 5 2  5 5 (1.

8 + 3. Giá trị của x là: 2 7 −7 1 A/ B/ C/ D/ 2 2 2 8 4/ Cho x= 6. (1000 – 23) .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22) I. Khi đó x là: A/ Số hữu tỉ bất kì. Giá trị của x khi làm tròn đến 3 chữ số thập phân là: A/ 6. c biết a : b : c = 2 : 4 : 5 và a + b + c = 22. 2/ Tính nhanh: 3 1 3 1 a/ 4.2 b/ ⋅19 − ⋅ 33 7 3 7 3 c/ (1000 – 13) .67254.(-5)3 là: A/ (-5)5 B/ (-5)6 C/(25)6 D/ (25)5 6/ Cho x = x . (1000 – 33) . b/ 2 x − 1 = 5 5 5 .5 ∈ Z B/ 2 ∈ N C/ N ∈ Q D/ 3 8 2 −1 7 2/ Kết quả phép tính: + + là: 3 3 15 8 11 4 A/ B/ C/ D/ Đáp số khác 21 15 5 1 3/ Biết 4 + x = . b.4. biết: 2 3 3 3 a/ x.   =   . D/ Số hữu tỉ không âm.8 ) + 4. … .672 C/ 6.4. TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Khoanh tròn vào câu em chọn: 1/ Câu nào sau đây đúng? 2 −5 ∈Q A/ -1.673 B/ 6. C/ Số hữu tỉ âm.6735 5/ Kết quả phép tính (-5)2 .67 D/ 6.2 + ( . II. B/ Số hữu tỉ dương. (1000 – 153) 3/ Tìm x.2 ) + ( . TỰ LUẬN: (7 điểm) 1/ Tìm ba số a.

4.8 + 3.5đ 0. TỰ LUẬN: (7 điểm) a b c = = 1/ (2 điểm)Ta có: a:b:c = 2:4:5 ⇒ 2 4 5 a b c a + b + c 22 = = = = =2 Mà a + b + c =22 ⇒ 2 4 5 2 + 4 + 5 11 ⇒ a=4. (1000 – 33) .5đ) a/ 4.2 3 1 3 1 3 1 1 3 b/ g19 − g33 = g19 − 33  = g( −14 ) = −2 7 3 7 3 7 3 3 7 3 3 c/ (1000 – 1 ) .2 ) + ( . (1000 – 153)=0 3/ (2đ)Tìm x. TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) mỗi câu trả lời đúng được 0.5đ 0.4.2 =3. b=8.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I.5 điểm. (1000 – 2 ) . biết: 2 3 3 2 3 3 ⇒ 3 3 3 a/ x.5đ 1đ 1đ 1đ 0. … . c=10 2/ Tính nhanh:(2. 1D 2C 3B 4A 5A 6D II.8 ) + 4.2 + ( .   =   x =   :  = 5 5 5 5 5 b/ 2 x − 1 = 5 ⇒ x = 3 ⇒ x = ±3 0.5đ 1đ .

xOy và zOt là hai góc đối đỉnh · · B. O 3 2 4 O ¶ = 680 và O ¶ =O ¶ = 1120 C.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT . Số đo các góc còn lại là: Câu 4: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc (hình vẽ). AOB = 1000 (hình vẽ bên) . b // c a // c c⊥b a⊥b Câu 3: Số đo x ở hình vẽ bên là: A. O 3 2 4 a b ¶ = 1120 và O ¶ =O ¶ = 680 B. 800 C.CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7 (tiết 16) I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng) Câu 1: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước? A. 2 C. 700 B. OD lần lượt là tia đối của tia OA và OM AOB · · 1/ Chứng minh: COD = MOB · · 2/ Biết AOB = 1100. Gọi OM là tia phân giác góc · Vẽ các tia OC. yOt = 900 1 3 2 t y 450 450 z x O Câu 6: Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng: A. · Tính góc OBy ? Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng đi qua O và song song với Ax · Bài 2: Cho góc AOB khác góc bẹt. Biết O 1 ¶ = 680 và O ¶ =O ¶ = 1220 A. D. C. c ⊥ a. 1 B. O 3 2 4 · · Câu 5: Cho hai góc xOy = 450 như hình vẽ = zOt Phát biểu nào sau đây đúng? · · A. Vuông góc với đoạn thẳng B. xAO = 600 . b A. Cả 3 câu trên đều đúng. II/ TỰ LUẬN: (7đ) · · Bài 1: Cho Ax // By . 1100 c d a x 700 b ¶ = 680. 1000 D. Tính góc COD ? A x 600 O y 1000 B . 4 D. xOy và zOt là hai góc kề bù · C. Đi qua trung điểm của đoạn thẳng C. biết a // b . Khi đó c a B. Vô số Câu 2: Cho hình vẽ. Vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm D. Tia Oy là tia phân giác của xOt · D. O 3 2 4 4 ¶ = 1220 và O ¶ =O ¶ = 680 D.

5 điểm: 1A . 4C . = 600 (góc soletrong do Ot // Ax) · · AOt = OAx A x 600 O y · · · Khi đó: BOt = 1000 – 600 = 400 (1. 3D . 2C .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng 0. 5D.5đ) B Bài 2: (4đ) A · · 1/ Chứng minh: COD (2đ) = MOB · · · Ta có: MOA (do OM là phân giác AOB ) = MOB M B O C D · · (góc đối đỉnh) MOA = COD · · Suy ra: COD = MOB · · 2/ Biết AOB = 1100. Tính góc COD ? (2đ) · Vì OM là tia phân giác góc AOB · AOB 1100 · · Suy ra: MOA = = = 550 = MOB 2 2 0 · · Vậy: COD = 55 = MOB Mà: .5đ) = AOB − AOt t 1000 · · Ta lại có: BOt (góc soletrong do By // Ot) = OBy · Vậy OBy = 400 (1. 6C II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (3đ) Qua O vẽ đường thẳng song với Ax.

N. A/ 3 B/ 6 C/ 9 D/12 5/ Điền đúng (Đ) hay sai (S) vào sau mỗi khẳng định sau: A/ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc trong cùng phía bằng nhau. 2/ Cho ba điểm M. B/ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau. C/ Cả hai câu đều sai. B/ Có duy nhất một đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng NP. 6/ Cho định lí sau: “ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau”. D º = 600 . D/ Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7 (tiết 16 I. a/ Viết tên các cặp góc đối đỉnh. TỰ LUẬN: (7điểm) C A a 1/ Cho hình vẽ: 1200 º = 1200 . C/ Hai đường thẳng vuông góc tạo thành bốn góc vuông. P không thẳng hàng. c/ Tính số đo góc yAx’. . Điền vào chỗ trống: GT: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… KL: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… c II. b/ Viết tên các cặp góc kề bù. C/ AB là trung trực của MN D/ MN ⊥ AB và I là trung điểm của AB. Phát biểu nào sai? A/ Có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với đường thẳng NP.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT . TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Khoanh tròn vào câu em chọn: 1/ Cho đường thẳng MN cắt đoạn thăng AB tại I. ºA = 900 Biết C 600 Chứng minh: c ⊥ b b B D 2/ Cho hai đường thẳng xx’ v à yy’ cắt nhau tại A tạo thành góc xAy = 400. D/ Cả hai câu đề đúng. d/ Tính số đo góc x’Ay’. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu: A/ MN ⊥ AB B/ I là trung điểm của đoạn thẳng AB. 3/ Cho hình vẽ: Câu nào sai: Nếu a// b thì: a b º A/ ºA3 = B 4 º 3 2 2 1 B/ ºA = B 4 3 º C/ ºA2 = B 2 º D/ ºA1 = B 4 º = 180O E/ ºA + B 1 3 4A 4 1B 3 4/ Ba đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh? (Không kể các góc bẹt).

TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 đ ) A: Sai .5đ 1đ 1đ 1đ 1đ .đ . C: Đúng. TỰ LUẬN: (7điểm) Câu 1: 2điểm º +D º = 1800 ⇒ a//b Vì C 1đ 0 Mà ºA = 90 ⇒ a ⊥ c 0.Góc xAy với góc x’Ay. góc xAy với góc xAy’.Góc yAx’ kề bù với góc xAy ⇒ y x’= 1400 . D : Sai Câu 6 ( 0.5 điểm:1D 2C 3C 4B Câu 5(1đ):( mỗi câu trả lời đúng được 0. B :Đúng.Góc xAy với góc x’Ay’. góc xAy’ với góc x’Ay’.Góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy ⇒ y’ x’= 400 0.5đ) GT: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc đồng vị bằng nhau. góc x’Ay với góc xAy . góc xAy’ với góc x’Ay . II. KL: Hai đường thẳng đó song song với nhau.5đ Nên b ⊥ c Câu 2: 4.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I.

6cm d. Một số khác Câu 10: Cho ∆ ABC vuông tại A có AM là đường trung tuyến. -17 b. -6x3y7 2 a. x2y . AB > BC > AC b. Đa thức nào sau đây là đa thức rút gọn của A: a.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 7 Thời gian: 90 phút I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) làm trong 15 phút. x2y + xy2 . Bài 3: ( 3 điểm) Cho ∆ ABC vuông tại A. Tam giác ABE là tam giác gì? Vì sao? d) Giả sử C Bài 4:( 0. x2y + xy2 + x3y3 b. phần biến sau khi thu gọn :  3 3 3 2  − xy  . Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BD cắt BC tại E. Không có cặp nào Câu 4: Cho hai đa thức: f((x) = x2 – x – 2 và g(x) = x2 – 1 . Hai đa thức có nghiệm chung là: a. 3 d. AB > AC > BC d. MK là đường trung trực của AB d. 6 cm b. biểu thức nào không phải là đơn thức ? 1 2x + y 3xy  2 4 2 a. 4cm. 6cm. AC = 7 cm. Biết độ dài cạnh BC là một số nguyên. 9 d. 1 c. 2cm. a) Chứng minh: BA = BE. 2 b. 3cm.x3y3 d. BC > AB > AC c. Vậy BC có độ dài là: a. ( 8x y ) 4   Bài 2: (2. -1 b. C = 50 . Phát biểu nào sau đây sai: a. Q(x) = 2x3 .4x2 + 3x – 6 a) Tính: P(x) + Q(x). Một kết quả khác Câu 6: Bậc của đa thức A (ở câu 5) là: a. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất : Câu 1: Trong các biểu thức sau. -1 d. 19 d. x = 2. 3 c.xy2 + x3y3 c. 5 x 4  5  2 Câu 2: Giá trị của biểu thức M = -2x – 5x + 1 tại x = 2 là: a. 5cm b. MA = MB = MC b. -19 c. 7 cm d. d. Một kết quả khác Câu 3: Có bao nhiêu nhóm các đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau: 5 2 3 x y ( −3x 2 y4 ) . 12cm c. kẻ đường phân giác BD của góc B. Vẽ đường cao MH của ∆ AMC và đường cao MK của ∆ AMB. µ = 300. 8cm. b của đa thức P(x) = ax + b. biết rằng: P(1) = 1 và P(2) = 5 . 4cm. 10cm Câu 9: Cho ∆ ABC có AB = 1 cm .75 điểm) Xác định các hệ số a. c) So sánh: AD và DC.2x2 + x – 2 . 3x4y7. So sánh náo sau đây là đúng: a.25 điểm ) Cho hai đa thức : P(x) = x3 . AM ⊥ HK II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (1 điểm) Thu gọn đơn thức sau và chỉ rõ phần hệ số . (-xy2). b) Tính: P(x) – Q(x) b) Chứng tỏ rằng x = 2 là nghiệm của cả hai đa thức P(x) và Q(x). BC > AC > AB Câu 8: Bộ ba nào sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác ? a. 6 b. x = 1 Câu 5: Cho đa thức A = 5x2y – 2 xy2 + 3x3y3 + 3xy2 – 4x2y – 4x3y3. MH là đường trung trực của AC c. b) Chứng minh: ∆ BED là tam giác vuông. x = 1. Một kết quả khác 0 0 µ µ Câu 7: Cho ∆ ABC có B = 60 . x = -1 c. -2x3y x2y c. 6x4y6. 9cm. 5cm. 8 cm c.  − x y  b.

5đ 0. E ∈ BC a) BA = BE b) ∆ BED là tam giác vuông.25đ 0. a) P(x) + Q(x) = (x3 .75đ 0. Tam giác d) Giả sử C ABE là tam giác gì? Vì sao? a) ∆ ABE có BH vừa là đường cao.25đ) Câu 10d (0.25đ) Câu 4b (0.3x– 2+ 6 = -x3 + 2x2 – 2x + 4.2x2 + x – 2) + (2x3 .5đ) II/ TỰ LUẬN: (7đ) BÀI 1 ĐIỂM 0.5đ) Câu 9c (0.(2x3 . · BD là phân giác ABC AE ⊥ BD. µ +B µ +C µ = 1800 d) ∆ ABC có: A µ +C µ = 1800 − A µ −C µ ⇒B .75đ 0.25đ) Câu 3b (0.2x3 + 4x2 .25đ) Câu 6a (0.22 + 2 – 2 = 8 – 8 + 0 = 0 Vậy x = 2 là nghiệm của đa thức P(x). Mà DE = DA ( do ∆ ABD = ∆ EBD(cmt)) Vậy: DC > DE. µ = 300.8 – 4.g. Q(2) = 2.75đ E C ∆ ABC vuông tại A. c) So sánh: AD và DC.25đ) Câu 2a (0.( 2x2 + 4x2) + (x + 3x) – (2 + 6) = 3x3 – 6x2 + 4x – 8.2x2 + x – 2 .25đ 2 0. ( 8x y )  4   3  =  − ⋅ 8  ( xx 3 ) ( y3 y2 )  4  = -6x4y5 Hệ số: -6.2x2 + x – 2) .75đ 0.75đ HƯỚNG DẪN GIẢI  3 3 3 2  − xy  .4 + 6 – 6 =16 – 16 + 6 – 6 = 0 Vậy x = 2 là nghiệm của đa thức Q(x). bậc: 9.25đ) Câu 5c (0.2 – 6 = 2.22 + 3. b) P(2) = 23 – 2. b) P(x) – Q(x) = (x3 .4x2 + 3x – 6) = (x3 + 2x3) . b) Xét ∆ ABD và ∆ EBD có: BA = BE (cmt) · · (gt) ABD = EBD BD: cạnh chung Suy ra: ∆ ABD = ∆ EBD (c. vừa là phân giác ⇒ ∆ ABE cân tại B. ⇒ BA = BE.23 – 4.3x + 6 = x3.2x3.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) Câu 1c (0. 3 GT A D KL H B 0.c) · · BED = BAD = 900 Vậy ∆ BED là tam giác vuông tại E.25đ) Câu 8c (0.75đ 0. c) Xét ∆ DEC vuông tại E có DC > DE.2x2+ 4x2+ x. Phần biến: x4y5 .4x2 + 3x – 6) = x3 .25đ) Câu 7d (0.75đ 0.

25đ P(1) = 1 ⇒ a + b = 1 ⇒ a = 1 .25đ 0.25đ 0.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 = 1800 − 900 − 300 = 600 µ = 600 nên là tam giác đều. ta có: 2(1 – b) + b = 5 2 – 2b + b = 5 2–b=5 ⇒ b = 2 – 5 = -3 ⇒ a = 1 – b = 1 –(-3) = 1 + 3 = 4 . ∆ ABC là tam giác vuông có B 4 0.b P(2) = 5 ⇒ 2a + b = 5 Thay a = 1 – b.

Chứng minh: ∆ EAC = ∆ EBD. . D. B. a ⊥ b II/ TỰ LUẬN: (7đ) Câu 3: y = 20 và x = 5 Câu 5A: Câu 6C: .6 hoặc -0.5đ) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý): 11 5 13 36 1 7 1 5 a) + + 0. trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD. Hỏi mỗi đơn vị sau một năm được chia bao nhiêu tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 225 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.7 = 1. Trên tia Ox lấy điểm A.6 B. Trên tia Ax lấy điểm C. trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) Câu 1C: Câu 2B: Câu 4: A.0. B.  là: 3 2 1 −1 1 −1 A. Nếu b // c và a ⊥ c thì ………………… µ = 200. Số đo của góc C là: Câu 5: Cho tam giác ABC có Α A. 7. Nếu a ⊥ b và…………………… thì b // c. Β µ = 4Α µ . 600 C. b) Gọi E là giao điểm AD và BC. -2 Câu 3: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.5 đ) : Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3. 0. Mỗi đường thẳng là phân giác của một góc bẹt C. B. 5. 2 2 8 8 Câu 2: Giá trị của x trong đẳng thức x . 2 D. b vuông góc với nhau tại O thì suy ra: A. a) Chứng minh: AD = BC.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 7 Thời gian: 90 phút I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền vào chỗ trống: 3 1 3 Câu 1: Kết quả của phép tính  .3 là: A. 1000 Câu 6: Câu khẳng định nào sai: Nếu hai đường thẳng a. c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy. Hãy điền các số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: x -2 -1 y 10 -4 Câu 4: Hãy điền vào chỗ trống(…) để được câu đúng: A. 800 B. C. 2 hoặc -2 C. a là đường trung trực của b D. a và b cắt nhau B. a và b tạo thành hai cặp góc vuông đối đỉnh II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (1. 300 D.13 : 24 41 24 41 4 5 4 7 Bài 2:(1đ) Tìm x biết: 2 1 5 1 1 1 a) 1 x = b) x − − = 3 4 6 2 9 4 Bài 3: (1. a ⊥ c .5 b) 23 . Bài 4: (3đ) Cho góc nhọn xOy.

Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 .

25 2 9 4 1 1 1 5 0. 0.75 HƯỚNG DẪN GIẢI 11 5 13 36  11 13   5 36  =  +  +  − −  + 0. .hoặc x = 0.hoặc x .5 a b c Theo đề ta có: = = và a + b + c = 225 3 5 7 0. 3 x GT · xOy < 900 . 75.13 . b) ∆ EAC = ∆ EBD.5 = 0.  23 − 13  = .25 3 3 Gọi a. = . AC = BD (gt) ⇒ OC = OD Xét ∆ OAD và ∆ OBC có: OA = OB (gt) µ : góc chung O OD = OC (cmt) ⇒ ∆ OAD = ∆ OBC (c.25 1 4 x = . 105 triệu đồng.25 x− = + = 2 2 3 6 1 5 1 5 x= . . { E} = AD ∩ BC KL a) AD = BC.g.75 23 .10 = 14 4 5 4 5 4 7 4 5 4 5 5  4 2 1 5 2a 1 x= 3 4 6 0. 12 3 12 5 13 x= 20 2b 1 1 1 x− − = 0.5 24 41 24 41  24 24   41 41  1 7 1 7 1 5 1 7 1 7 7  1 1b 0.25 13 5 13 3 x= : = . c (triệu đồng) lần lượt là số tiền lãi được chia của ba đơn vị kinh doanh.25 2 5 1 13 1 x= + = 3 6 4 12 0.13 : = 23 . AC = BD.25 a b c a + b + c 225 0. OA = OB.5 = 1 – 1 + 0.25 ⇒ = = = = = 15 3 5 7 3 + 5 + 7 15 ⇒ a = 45. c) OE là phân giác của góc xOy. b.BÀI 1a ĐIỂM 0. C A 2 1 1 1 O 1 E 2 1 B D y CM: a) OA + AC = OC (A nằm giữa O và C) OB + BD = OD (B nằm giữa O và D) Mà: OA = OB.5 Lớp Đại Học Toán -Khóa+ 2006+ 0. b = 75 . c = 105 Vậy: Số tiền lãi được chia của ba đơn vị kinh doanh lần lượt là 45.c) ⇒ AD = BC ( 2 cạnh tương ứng ) µ1+A µ 2 = 1800 (kề bù) b) A µ1+B µ 2 = 1800 (kề bù) B µ2 =B µ 2 (vì ∆ OAD = ∆ OBC ) Mà A µ1 =B µ1 ⇒ A Xét ∆ EAC và ∆ EBD có: .= 2 6 2 6 0.

Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 .