Lớp Đại Học Toán Khóa 2006

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22)
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
1/ Nếu x = 4 thì x = ?
A. x = -2
B. x = 2
C. x = -16
D. x = 16
n
2/ Tìm các số tự nhiên n, biết: 8 < 2 ≤ 2 × 32
A. 1 ; 2 ; 3
B. 3 ; 4 ; 5
C. 2 ; 3 ; 4
D. 4 ; 5 ; 6
3 2
3/ 3 .3 = ?
A. 36
B. 95
C. 35
D. 96
4/ Từ tỉ lệ thức: 1,2 : x = 2 : 5. Suy ra x = ?
A. x = 3
B. x = 3,2
C. x = 0,48
D. x = 2,08
5/ Tính giá trị (làm tròn đến số thập phân thứ hai) của phép tính sau:
M = 4,2374 + 5,1295 – 6,1048
A. M ≈ 3,26
B. M ≈ 3,25 C. M ≈ 3,24
D. M ≈ 3,23
6/ Cách viết nào đúng:
A/ −55 = −55
B/ −55 = 55
C/ − −55 = 55
D/ − 55 = 55
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: Thực hiện phép tính:

3
5


1
2

1/ − + 0,8  −7 

2/

32.35
34

2/

3 
1 4
−x +  =
4 
2 5

Bài 2: Tìm x biết:
1/ −

2
5
:x = −
3
6

Bài 3: Tìm các số a, b, c biết:

a b c
= = và a + b – c = 10
3 5 7

5đ) Thực hiện phép tính 3 3  1 5 5  2 2 5 7 3 . b = 50 và c = 70 . 5A.3 = 30 3 b = 10 ⇒ b = 10.5 = 50 5 c = 10 ⇒ c = 10. 3C .5đ) 20 a b c a + b − c 10 = = 10 Bài 3: (2đ) Ta có: = = = (1đ) 3 5 7 3+5−7 1 a = 10 ⇒ a = 10.5 điểm: 1D .5đ) (1đ) Bài 2: (2. 4A .3 3 2/ = 4 = 33 = 27 4 3 3 1/ − + 0.7 = 70 (1đ) 7 1/ − Vậy: a = 30 . 2D .8  −7  = − + 4  15  3 3  −  = − − 6 = −6 5 2  5 5 (1. −  = .5đ) Tìm x 2  5 2  6 4 2 5 4 : x = − ⇒ x = − :  −  = − .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng 0. Vậy x = (1đ) 3  6 3  5 5 3 6 5 3  1 4 3 1 4 3 1 4 15 10 16 11 − − =− . 2/ −  x +  = ⇒ − x − = ⇒ x = − − = 4  2 5 4 2 5 4 2 5 20 20 20 20 11 Vậy x = − (1. 6B II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (2.

672 C/ 6.4. C/ Số hữu tỉ âm. Giá trị của x khi làm tròn đến 3 chữ số thập phân là: A/ 6.   =   . D/ Số hữu tỉ không âm.8 ) + 4.67 D/ 6.(-5)3 là: A/ (-5)5 B/ (-5)6 C/(25)6 D/ (25)5 6/ Cho x = x .2 ) + ( . TỰ LUẬN: (7 điểm) 1/ Tìm ba số a.673 B/ 6. Khi đó x là: A/ Số hữu tỉ bất kì. b. 2/ Tính nhanh: 3 1 3 1 a/ 4. … .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22) I.2 b/ ⋅19 − ⋅ 33 7 3 7 3 c/ (1000 – 13) .67254. TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Khoanh tròn vào câu em chọn: 1/ Câu nào sau đây đúng? 2 −5 ∈Q A/ -1.2 + ( . (1000 – 23) . b/ 2 x − 1 = 5 5 5 . Giá trị của x là: 2 7 −7 1 A/ B/ C/ D/ 2 2 2 8 4/ Cho x= 6. II.4. c biết a : b : c = 2 : 4 : 5 và a + b + c = 22. (1000 – 153) 3/ Tìm x.6735 5/ Kết quả phép tính (-5)2 . B/ Số hữu tỉ dương. (1000 – 33) .5 ∈ Z B/ 2 ∈ N C/ N ∈ Q D/ 3 8 2 −1 7 2/ Kết quả phép tính: + + là: 3 3 15 8 11 4 A/ B/ C/ D/ Đáp số khác 21 15 5 1 3/ Biết 4 + x = .8 + 3. biết: 2 3 3 3 a/ x.

2 =3.4.5đ 0.5đ 1đ 1đ 1đ 0.5đ) a/ 4. TỰ LUẬN: (7 điểm) a b c = = 1/ (2 điểm)Ta có: a:b:c = 2:4:5 ⇒ 2 4 5 a b c a + b + c 22 = = = = =2 Mà a + b + c =22 ⇒ 2 4 5 2 + 4 + 5 11 ⇒ a=4. b=8.2 3 1 3 1 3 1 1 3 b/ g19 − g33 = g19 − 33  = g( −14 ) = −2 7 3 7 3 7 3 3 7 3 3 c/ (1000 – 1 ) .8 ) + 4.   =   x =   :  = 5 5 5 5 5 b/ 2 x − 1 = 5 ⇒ x = 3 ⇒ x = ±3 0. TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) mỗi câu trả lời đúng được 0. c=10 2/ Tính nhanh:(2.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I.5đ 1đ .2 + ( . … .5 điểm. (1000 – 2 ) . biết: 2 3 3 2 3 3 ⇒ 3 3 3 a/ x. (1000 – 153)=0 3/ (2đ)Tìm x.8 + 3.4. 1D 2C 3B 4A 5A 6D II.2 ) + ( . (1000 – 33) .5đ 0.

Khi đó c a B. AOB = 1000 (hình vẽ bên) . b A. 700 B. Cả 3 câu trên đều đúng. b // c a // c c⊥b a⊥b Câu 3: Số đo x ở hình vẽ bên là: A. biết a // b .CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7 (tiết 16) I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng) Câu 1: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước? A. 4 D. O 3 2 4 O ¶ = 680 và O ¶ =O ¶ = 1120 C. O 3 2 4 a b ¶ = 1120 và O ¶ =O ¶ = 680 B. yOt = 900 1 3 2 t y 450 450 z x O Câu 6: Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng: A. II/ TỰ LUẬN: (7đ) · · Bài 1: Cho Ax // By . 1000 D. Số đo các góc còn lại là: Câu 4: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc (hình vẽ). C. O 3 2 4 4 ¶ = 1220 và O ¶ =O ¶ = 680 D. xAO = 600 . xOy và zOt là hai góc đối đỉnh · · B. Tia Oy là tia phân giác của xOt · D. OD lần lượt là tia đối của tia OA và OM AOB · · 1/ Chứng minh: COD = MOB · · 2/ Biết AOB = 1100. 1100 c d a x 700 b ¶ = 680. · Tính góc OBy ? Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng đi qua O và song song với Ax · Bài 2: Cho góc AOB khác góc bẹt. 2 C. D. Gọi OM là tia phân giác góc · Vẽ các tia OC. c ⊥ a. xOy và zOt là hai góc kề bù · C.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT . 1 B. O 3 2 4 · · Câu 5: Cho hai góc xOy = 450 như hình vẽ = zOt Phát biểu nào sau đây đúng? · · A. 800 C. Vuông góc với đoạn thẳng B. Đi qua trung điểm của đoạn thẳng C. Tính góc COD ? A x 600 O y 1000 B . Vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm D. Vô số Câu 2: Cho hình vẽ. Biết O 1 ¶ = 680 và O ¶ =O ¶ = 1220 A.

5đ) = AOB − AOt t 1000 · · Ta lại có: BOt (góc soletrong do By // Ot) = OBy · Vậy OBy = 400 (1. 3D . 5D. Tính góc COD ? (2đ) · Vì OM là tia phân giác góc AOB · AOB 1100 · · Suy ra: MOA = = = 550 = MOB 2 2 0 · · Vậy: COD = 55 = MOB Mà: . 6C II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (3đ) Qua O vẽ đường thẳng song với Ax.5 điểm: 1A . = 600 (góc soletrong do Ot // Ax) · · AOt = OAx A x 600 O y · · · Khi đó: BOt = 1000 – 600 = 400 (1. 2C . 4C .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng 0.5đ) B Bài 2: (4đ) A · · 1/ Chứng minh: COD (2đ) = MOB · · · Ta có: MOA (do OM là phân giác AOB ) = MOB M B O C D · · (góc đối đỉnh) MOA = COD · · Suy ra: COD = MOB · · 2/ Biết AOB = 1100.

2/ Cho ba điểm M. C/ Hai đường thẳng vuông góc tạo thành bốn góc vuông. . P không thẳng hàng. 6/ Cho định lí sau: “ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau”. D º = 600 . TỰ LUẬN: (7điểm) C A a 1/ Cho hình vẽ: 1200 º = 1200 . Điền vào chỗ trống: GT: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… KL: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… c II.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT . A/ 3 B/ 6 C/ 9 D/12 5/ Điền đúng (Đ) hay sai (S) vào sau mỗi khẳng định sau: A/ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc trong cùng phía bằng nhau. d/ Tính số đo góc x’Ay’. C/ AB là trung trực của MN D/ MN ⊥ AB và I là trung điểm của AB. c/ Tính số đo góc yAx’. b/ Viết tên các cặp góc kề bù. B/ Có duy nhất một đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng NP. Phát biểu nào sai? A/ Có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với đường thẳng NP. a/ Viết tên các cặp góc đối đỉnh. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu: A/ MN ⊥ AB B/ I là trung điểm của đoạn thẳng AB. ºA = 900 Biết C 600 Chứng minh: c ⊥ b b B D 2/ Cho hai đường thẳng xx’ v à yy’ cắt nhau tại A tạo thành góc xAy = 400. D/ Cả hai câu đề đúng. 3/ Cho hình vẽ: Câu nào sai: Nếu a// b thì: a b º A/ ºA3 = B 4 º 3 2 2 1 B/ ºA = B 4 3 º C/ ºA2 = B 2 º D/ ºA1 = B 4 º = 180O E/ ºA + B 1 3 4A 4 1B 3 4/ Ba đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh? (Không kể các góc bẹt).CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7 (tiết 16 I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Khoanh tròn vào câu em chọn: 1/ Cho đường thẳng MN cắt đoạn thăng AB tại I. B/ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau. D/ Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. C/ Cả hai câu đều sai. N.

TỰ LUẬN: (7điểm) Câu 1: 2điểm º +D º = 1800 ⇒ a//b Vì C 1đ 0 Mà ºA = 90 ⇒ a ⊥ c 0.5đ Nên b ⊥ c Câu 2: 4. C: Đúng. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0. KL: Hai đường thẳng đó song song với nhau.5 điểm:1D 2C 3C 4B Câu 5(1đ):( mỗi câu trả lời đúng được 0. góc xAy với góc xAy’.25 đ ) A: Sai . II.Góc xAy với góc x’Ay. D : Sai Câu 6 ( 0. góc xAy’ với góc x’Ay’.5đ) GT: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc đồng vị bằng nhau.Góc xAy với góc x’Ay’.Góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy ⇒ y’ x’= 400 0. góc x’Ay với góc xAy .đ .Góc yAx’ kề bù với góc xAy ⇒ y x’= 1400 .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I. góc xAy’ với góc x’Ay . B :Đúng.5đ 1đ 1đ 1đ 1đ .

3 d. biểu thức nào không phải là đơn thức ? 1 2x + y 3xy  2 4 2 a. 3cm. -19 c. a) Chứng minh: BA = BE. Q(x) = 2x3 . AB > AC > BC d. 3 c. -6x3y7 2 a.2x2 + x – 2 . Hai đa thức có nghiệm chung là: a. x = 1. -1 b. x2y . 2 b. biết rằng: P(1) = 1 và P(2) = 5 . b) Chứng minh: ∆ BED là tam giác vuông. 1 c. 5 x 4  5  2 Câu 2: Giá trị của biểu thức M = -2x – 5x + 1 tại x = 2 là: a. 5cm b. kẻ đường phân giác BD của góc B.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 7 Thời gian: 90 phút I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) làm trong 15 phút. BC > AB > AC c. 9 d. 4cm. Một số khác Câu 10: Cho ∆ ABC vuông tại A có AM là đường trung tuyến. 4cm.x3y3 d. 3x4y7. 6cm. -2x3y x2y c. 8 cm c. x = 2. c) So sánh: AD và DC. -17 b. Không có cặp nào Câu 4: Cho hai đa thức: f((x) = x2 – x – 2 và g(x) = x2 – 1 .  − x y  b. -1 d. phần biến sau khi thu gọn :  3 3 3 2  − xy  . (-xy2).75 điểm) Xác định các hệ số a. µ = 300. MH là đường trung trực của AC c. Tam giác ABE là tam giác gì? Vì sao? d) Giả sử C Bài 4:( 0.xy2 + x3y3 c.4x2 + 3x – 6 a) Tính: P(x) + Q(x). AM ⊥ HK II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (1 điểm) Thu gọn đơn thức sau và chỉ rõ phần hệ số . MK là đường trung trực của AB d. 12cm c. Vẽ đường cao MH của ∆ AMC và đường cao MK của ∆ AMB. 6 b. Biết độ dài cạnh BC là một số nguyên. ( 8x y ) 4   Bài 2: (2. x2y + xy2 + x3y3 b. 19 d. x = 1 Câu 5: Cho đa thức A = 5x2y – 2 xy2 + 3x3y3 + 3xy2 – 4x2y – 4x3y3. 6cm d. AC = 7 cm. BC > AC > AB Câu 8: Bộ ba nào sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác ? a. Vậy BC có độ dài là: a. Đa thức nào sau đây là đa thức rút gọn của A: a. 9cm. 2cm. 7 cm d. Một kết quả khác Câu 3: Có bao nhiêu nhóm các đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau: 5 2 3 x y ( −3x 2 y4 ) . So sánh náo sau đây là đúng: a.25 điểm ) Cho hai đa thức : P(x) = x3 . x = -1 c. 10cm Câu 9: Cho ∆ ABC có AB = 1 cm . Phát biểu nào sau đây sai: a. Bài 3: ( 3 điểm) Cho ∆ ABC vuông tại A. Một kết quả khác 0 0 µ µ Câu 7: Cho ∆ ABC có B = 60 . Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BD cắt BC tại E. AB > BC > AC b. 5cm. C = 50 . x2y + xy2 . 6x4y6. b) Tính: P(x) – Q(x) b) Chứng tỏ rằng x = 2 là nghiệm của cả hai đa thức P(x) và Q(x). d. MA = MB = MC b. b của đa thức P(x) = ax + b. 6 cm b. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất : Câu 1: Trong các biểu thức sau. 8cm. Một kết quả khác Câu 6: Bậc của đa thức A (ở câu 5) là: a.

25đ) Câu 5c (0.25đ) Câu 10d (0.75đ 0. ⇒ BA = BE.c) · · BED = BAD = 900 Vậy ∆ BED là tam giác vuông tại E. Tam giác d) Giả sử C ABE là tam giác gì? Vì sao? a) ∆ ABE có BH vừa là đường cao.25đ) Câu 8c (0. vừa là phân giác ⇒ ∆ ABE cân tại B.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) Câu 1c (0.25đ) Câu 4b (0. a) P(x) + Q(x) = (x3 .25đ 2 0.2x3.25đ) Câu 7d (0.3x + 6 = x3.( 2x2 + 4x2) + (x + 3x) – (2 + 6) = 3x3 – 6x2 + 4x – 8.5đ) II/ TỰ LUẬN: (7đ) BÀI 1 ĐIỂM 0. Phần biến: x4y5 .5đ) Câu 9c (0. b) P(2) = 23 – 2.8 – 4. E ∈ BC a) BA = BE b) ∆ BED là tam giác vuông. c) So sánh: AD và DC.2x2+ 4x2+ x. Q(2) = 2.2x2 + x – 2) + (2x3 .25đ) Câu 2a (0.g.4 + 6 – 6 =16 – 16 + 6 – 6 = 0 Vậy x = 2 là nghiệm của đa thức Q(x).(2x3 .25đ) Câu 3b (0. bậc: 9. ( 8x y )  4   3  =  − ⋅ 8  ( xx 3 ) ( y3 y2 )  4  = -6x4y5 Hệ số: -6.75đ 0. µ +B µ +C µ = 1800 d) ∆ ABC có: A µ +C µ = 1800 − A µ −C µ ⇒B .2 – 6 = 2.25đ) Câu 6a (0.2x3 + 4x2 . 5đ 0.4x2 + 3x – 6) = (x3 + 2x3) . b) Xét ∆ ABD và ∆ EBD có: BA = BE (cmt) · · (gt) ABD = EBD BD: cạnh chung Suy ra: ∆ ABD = ∆ EBD (c.3x– 2+ 6 = -x3 + 2x2 – 2x + 4.2x2 + x – 2) .75đ HƯỚNG DẪN GIẢI  3 3 3 2  − xy  .75đ 0. Mà DE = DA ( do ∆ ABD = ∆ EBD(cmt)) Vậy: DC > DE.2x2 + x – 2 . 3 GT A D KL H B 0.75đ 0. µ = 300.23 – 4.75đ E C ∆ ABC vuông tại A.25đ 0.4x2 + 3x – 6) = x3 . b) P(x) – Q(x) = (x3 . · BD là phân giác ABC AE ⊥ BD. c) Xét ∆ DEC vuông tại E có DC > DE.22 + 2 – 2 = 8 – 8 + 0 = 0 Vậy x = 2 là nghiệm của đa thức P(x).75đ 0.22 + 3.

25đ 0. ∆ ABC là tam giác vuông có B 4 0.25đ 0.b P(2) = 5 ⇒ 2a + b = 5 Thay a = 1 – b.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 = 1800 − 900 − 300 = 600 µ = 600 nên là tam giác đều.25đ P(1) = 1 ⇒ a + b = 1 ⇒ a = 1 . ta có: 2(1 – b) + b = 5 2 – 2b + b = 5 2–b=5 ⇒ b = 2 – 5 = -3 ⇒ a = 1 – b = 1 –(-3) = 1 + 3 = 4 .

6 B. 2 2 8 8 Câu 2: Giá trị của x trong đẳng thức x .13 : 24 41 24 41 4 5 4 7 Bài 2:(1đ) Tìm x biết: 2 1 5 1 1 1 a) 1 x = b) x − − = 3 4 6 2 9 4 Bài 3: (1.7 = 1. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) Câu 1C: Câu 2B: Câu 4: A. Hỏi mỗi đơn vị sau một năm được chia bao nhiêu tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 225 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp. B. D. a) Chứng minh: AD = BC. C. Trên tia Ox lấy điểm A. a ⊥ b II/ TỰ LUẬN: (7đ) Câu 3: y = 20 và x = 5 Câu 5A: Câu 6C: . Hãy điền các số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: x -2 -1 y 10 -4 Câu 4: Hãy điền vào chỗ trống(…) để được câu đúng: A. Số đo của góc C là: Câu 5: Cho tam giác ABC có Α A. -2 Câu 3: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. 1000 Câu 6: Câu khẳng định nào sai: Nếu hai đường thẳng a. Nếu b // c và a ⊥ c thì ………………… µ = 200.0. 0. 2 D. .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 7 Thời gian: 90 phút I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền vào chỗ trống: 3 1 3 Câu 1: Kết quả của phép tính  . 800 B. trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD. a là đường trung trực của b D. c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy. a và b cắt nhau B. B. 5. trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB.6 hoặc -0. 600 C.3 là: A.5 b) 23 . a và b tạo thành hai cặp góc vuông đối đỉnh II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (1. b vuông góc với nhau tại O thì suy ra: A. Β µ = 4Α µ . 300 D. b) Gọi E là giao điểm AD và BC.5 đ) : Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3. Bài 4: (3đ) Cho góc nhọn xOy. 7. Mỗi đường thẳng là phân giác của một góc bẹt C. B.5đ) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý): 11 5 13 36 1 7 1 5 a) + + 0. a ⊥ c . 2 hoặc -2 C. Nếu a ⊥ b và…………………… thì b // c. Trên tia Ax lấy điểm C. Chứng minh: ∆ EAC = ∆ EBD.  là: 3 2 1 −1 1 −1 A.

Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 .

hoặc x = 0.25 a b c a + b + c 225 0.hoặc x .25 13 5 13 3 x= : = .75 23 . OA = OB. . .25 x− = + = 2 2 3 6 1 5 1 5 x= . AC = BD (gt) ⇒ OC = OD Xét ∆ OAD và ∆ OBC có: OA = OB (gt) µ : góc chung O OD = OC (cmt) ⇒ ∆ OAD = ∆ OBC (c.75 HƯỚNG DẪN GIẢI 11 5 13 36  11 13   5 36  =  +  +  − −  + 0. AC = BD. = .= 2 6 2 6 0.13 .g. c) OE là phân giác của góc xOy. 105 triệu đồng.5 24 41 24 41  24 24   41 41  1 7 1 7 1 5 1 7 1 7 7  1 1b 0.25 2 5 1 13 1 x= + = 3 6 4 12 0. b.5 = 0.c) ⇒ AD = BC ( 2 cạnh tương ứng ) µ1+A µ 2 = 1800 (kề bù) b) A µ1+B µ 2 = 1800 (kề bù) B µ2 =B µ 2 (vì ∆ OAD = ∆ OBC ) Mà A µ1 =B µ1 ⇒ A Xét ∆ EAC và ∆ EBD có: .5 = 1 – 1 + 0.BÀI 1a ĐIỂM 0.10 = 14 4 5 4 5 4 7 4 5 4 5 5  4 2 1 5 2a 1 x= 3 4 6 0.25 3 3 Gọi a.13 : = 23 .25 1 4 x = .5 a b c Theo đề ta có: = = và a + b + c = 225 3 5 7 0.  23 − 13  = . c (triệu đồng) lần lượt là số tiền lãi được chia của ba đơn vị kinh doanh. { E} = AD ∩ BC KL a) AD = BC. 12 3 12 5 13 x= 20 2b 1 1 1 x− − = 0. b) ∆ EAC = ∆ EBD.25 2 9 4 1 1 1 5 0. c = 105 Vậy: Số tiền lãi được chia của ba đơn vị kinh doanh lần lượt là 45.25 ⇒ = = = = = 15 3 5 7 3 + 5 + 7 15 ⇒ a = 45.5 Lớp Đại Học Toán -Khóa+ 2006+ 0. 3 x GT · xOy < 900 . 0. 75. C A 2 1 1 1 O 1 E 2 1 B D y CM: a) OA + AC = OC (A nằm giữa O và C) OB + BD = OD (B nằm giữa O và D) Mà: OA = OB. b = 75 .

Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful