P. 1
Bo de kiem tra Toan 7

Bo de kiem tra Toan 7

|Views: 811|Likes:
Được xuất bản bởiNovember Rain

More info:

Published by: November Rain on Oct 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

Lớp Đại Học Toán Khóa 2006

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22)
I/ PHẦN TRC NGHI!M" (#$) Khoanh tròn vào câu trả lời !n"#
1/ $%u
& ' =
th( & ) *
+, & ) -2 ., & ) 2 /, & ) -06 1, & ) 06
2/ T(2 các 34 t5 nhi6n n7 8i%t# 9 : 2
n
≤ 2 ; <2
+, 0 = 2 = < ., < = ' = > /, 2 = < = ' 1, ' = > = 6
#/ <
<
,<
2
) *
+, <
6
., ?
>
/, <
>
1, ?
6
%/ T@ tA lB thCc# 072 # & ) 2 # >, DuE ra & ) *
+, & ) < ., & ) <72 /, & ) 07'9 1, & ) 2709
&/ TFnh "iá trG Hlà2 tròn %n 34 thIp phân thC haiJ cKa phLp tFnh 3au#
M ) '72<N' O >702?> P 6700'9
+, M

<726 ., M

<72> /, M

<72' 1, M

<72<
'/ /ách vi%t nào !n"#
+Q
>> >> − = −
.Q
>> >> − =
/Q
>> >> − − =
1Q
>> >> − =
II/ PHẦN T( )*+N" (7$)
,-i 1" Th5c hiBn phLp tFnh#
0Q
< 0
079 N
> 2
 
− + −
 
 
2Q
2 >
'
< ,<
<

,-i 2" T(2 & 8i%t#
0Q
2 >
# &
< 6
− = − 2Q
< 0 '
&
' 2 >
 
− + =
 
 

,-i #" T(2 các 34 a7 87 c 8i%t#
a 8 c
< > N
= = và a O 8 P c ) 00
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
Đ.P .N /0 ,IỂ* ĐIỂM
I/ TRC NGHI!M" (#$) MRi câu !n" 07> iS2#
01 = 21 = </ = '+ = >+= 6.
II/ T( )*+N" (7$)
,-i 1" (21&$) Th5c hiBn phLp tFnh
0Q
< 0
079 N
> 2
 
− + −
 
 
)
< ' 0>
> > 2
 
− + −
 
 
)
< <
6 6
> >
− − = − (11&$)
2Q
2 >
'
< ,<
<
)
N
<
'
<
<
<
= ) 2N (1$)
,-i 2" (21&$) T(2 &
0Q
2 >
# &
< 6
− = − ⇒& )
2 > 2 6 '
# ,
< 6 < > >
   
− − = − − =
   
   
, TIE & )
'
>
(1$)
2Q
< 0 '
&
' 2 >
 
− + =
 
 

< 0 '
&
' 2 >
− − = ⇒& )
< 0 '
' 2 >
− − )
0> 00 06 00
20 20 20 20
− − = − ,
TIE & )
00
20
− (11&$)
,-i #" (2$) Ta có#
a 8 c
< > N
= = )
a 8 c 00
00
< > N 0
+ −
= =
+ −
(1$)
a
00 a 00,< <0
<
= ⇒ = =
8
00 8 00,> >0
>
= ⇒ = =
c
00 c 00,N N0
N
= ⇒ = = (1$)
TIE# a ) <0 = 8 ) >0 và c ) N0
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22)
I2 TRC NGHI!M" H <iS2J Khoanh tròn vào câu U2 chọn#
0Q /âu nào 3au âE !n"*
+Q -07>

V .Q
2
2
<
N ∈ /Q $

W 1Q
>
9
Q


2Q K%t Xuả phLp tFnh#
2 0 N
< < 0>

+ + là#
+Q
9
20
.Q
00
0>
/Q
'
>
1Q Đáp 34 Yhác
<Q .i%t
0
'
2
x + = , Ziá trG cKa & là#
+Q
N
2
.Q
N
2

/Q
0
9
1Q 2
'Q /ho &) 676N2>', Ziá trG cKa & Yhi là2 tròn %n < ch[ 34 thIp phân là#
+Q 676N< .Q 676N2 /Q 676N 1Q 676N<>
>Q K%t Xuả phLp tFnh H->J
2
,H->J
<
là#
+Q H->J
>
.Q H->J
6
/QH2>J
6
1Q H2>J
>
6Q /ho
x x =
, Khi ó & là#
+Q D4 h[u tA 8\t Y(, .Q D4 h[u tA ]^_n", /Q D4 h[u tA â2, 1Q D4 h[u tA Yh`n" â2,
II2 T( )*+N" HN iS2J
1/ T(2 8a 34 a7 87 c 8i%t a # 8 # c ) 2 # ' # > và a O 8 O c ) 22,
2/ TFnh nhanh#
aQ '79 O <72 O H - '72 J O H - '79 J O '72 8Q
< 0 < 0
0? <<
N < N <
⋅ − ⋅
cQ H0000 P 0
<
J , H0000 P 2
<
J , H0000 P <
<
J , a , H0000 P 0>
<
J
#/ T(2 &7 8i%t#
aQ
2 <
< <
,
> >
x
   
=
   
   
= 8Q
2 0 > x − =
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
Đ.P .N /0 ,IỂ* ĐIỂM"
I2 TRC NGHI!M" H <iS2J 2Ri câu trả lời !n" ^bc 07> iS2,
01 2/ <. '+ >+ 61
II2 T( )*+N" HN iS2J
0Q H2 iS2JTa có# a#8#c ) 2#'#>


2 ' >
a b c
= = 07>
Mà a O 8 O c )22


22
2
2 ' > 2 ' > 00
a b c a b c + +
= = = = =
+ +
07>


a)'7 8)97 c)00 0
2Q TFnh nhanh#H27>J
aQ '79 O <72 O H - '72 J O H - '79 J O '72 )<72 0
8Q ( )
< 0 < 0 < 0 0 <
0? << 0? << 0' 2
N < N < N < < N
 
− = − = − = −
 
 
g g g g
0
cQ H0000 P 0
<
J , H0000 P 2
<
J , H0000 P <
<
J , a , H0000 P 0>
<
J)0 07>
<Q H2JT(2 &7 8i%t#
aQ
2 <
< <
,
> >
x
   
=
   
   < 2
< < <
#
> > >
x
   
= =
   
   
07>
8Q
2 0 > x − =

⇒ < < x x = ⇒ = ±
0

1000
600
O
y
x
B
A
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 3 CHƯƠNG I H4NH H5C 7 (tiết 1')
I/ TRC NGHI!M" (#$) (Khoanh tròn vào câu trả lời !n"J
C67 1" /ó 8ao nhi6u ^ờn" thcn" i Xua 2dt iS2 và vu`n" "óc với ^ờn" thcn" cho tr^ớc*
+, 0 ., 2 /, ' 1, T` 34
C67 2" /ho h(nh ve7 8i%t a QQ 8 = c ⊥ a, Khi ó
+, 8 QQ c
., a QQ c
/, c ⊥ 8
1, a ⊥ 8
C67 #" D4 o & f h(nh ve 86n là#
+, N0
0
., 90
0
/, 000
0
1, 000
0
C67 %" Hai ^ờn" thcn" cgt nhau tạo thành ' "óc Hh(nh veJ, .i%t

0
h ) 69
0
, D4 o các "óc còn lại là#
+,

<
h ) 69
0

¶ ¶
2 '
h h = ) 022
0
.,

<
h ) 002
0

¶ ¶
2 '
h h = ) 69
0
/,

<
h ) 69
0

¶ ¶
2 '
h h = ) 002
0
1,

<
h ) 022
0

¶ ¶
2 '
h h = ) 69
0
C67 &" /ho hai "óc
· ·
&hE iht =
) '>
0
nh^ h(nh ve
jhát 8iSu nào 3au âE !n"*
+,
·
&hE

·
iht
là hai "óc 4i Anh
.,
·
&hE

·
iht
là hai "óc Yk 8l
/, Tia hE là tia phân "iác cKa
·
&ht
1,
·
Eht
) ?0
0
C67 '" Đ^ờn" trun" tr5c cKa oạn thcn" là ^ờn" thcn"#
+, Tu`n" "óc với oạn thcn"
., Đi Xua trun" iS2 cKa oạn thcn"
/, Tu`n" "óc với oạn thcn" tại trun" iS2
1, /ả < câu tr6n ku !n",
II/ T( )*+N" (7$)
,-i 1" /ho +& QQ .E =
·
&+h
) 60
0
=
·
+h.
) 000
0
Hh(nh ve 86nJ ,
TFnh "óc
·
h.E
*
H^ớn" ]mn# Te ^ờn" thcn" i Xua h và 3on" 3on" với +&
,-i 2" /ho "óc
·
+h.
Yhác "óc 8nt, Zọi hM là tia phân "iác "óc
·
+h.
Te các tia h/7 h1 lon l^bt là tia 4i cKa tia h+ và hM
0Q /hCn" 2inh#
· ·
/h1 Mh. =
2Q .i%t
·
+h.
) 000
0
, TFnh "óc
·
/h1
*
c
b
a
d
x
70
0
c
b
a
4
3
2
1
O
b
a
450
450
t
z
y
x
O
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
Đ.P .N /0 ,IỂ* ĐIỂM
I/ TRC NGHI!M" (#$) MRi câu !n" 07> iS2#
0+ = 2/ = <1 = '/ = >1= 6/
II/ T( )*+N" (7$)
,-i 1" (#$)
Wua h ve ^ờn" thcn" 3on" với +&,
· ·
+ht h+& =
) 60
0
H"óc 3olUtron" ]o ht QQ +&J
Khi ó#
· · ·
.ht +h. +ht = −
) 000
0
P 60
0
) '0
0
(11&$)
Ta lại có#
· ·
.ht h.E =
H"óc 3olUtron" ]o .E QQ htJ
TIE
·
0
h.E '0 =
(11&$)

,-i 2" (%$)
0Q /hCn" 2inh#
· ·
/h1 Mh. =
(2$)
Ta có#
· ·
Mh+ Mh. =
H]o hM là phân "iác
·
+h.
J
Mà#
· ·
Mh+ /h1 =
H"óc 4i AnhJ
DuE ra#
· ·
/h1 Mh. =
2Q .i%t
·
+h.
) 000
0
, TFnh "óc
·
/h1
* (2$)
T( hM là tia phân "iác "óc
·
+h.
DuE ra#
· ·
Mh+ Mh. =
)
·
0
0
+h. 000
>>
2 2
= =
TIE#
· ·
/h1 Mh. =
) >>
0
1000
t
600
O
y
x
B
A
D
C
M
B
A
O
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 3 CHƯƠNG I H4NH H5C 7 (tiết 1'
I2 TRC NGHI!M" (<iS2J Khoanh tròn vào câu U2 chọn#
0Q /ho ^ờn" thcn" M$ cgt oạn thpn" +. tại q, Đ^ờn" thcn" M$ là trun" tr5c cKa oạn thcn" +. n%u#
+Q M$⊥ +. .Q q là trun" iS2 cKa oạn thcn" +.,
/Q +. là trun" tr5c cKa M$ 1Q M$ ⊥ +. và q là trun" iS2 cKa +.,
2Q /ho 8a iS2 M7 $7 j Yh`n" thcn" hàn", jhát 8iSu nào 3ai*
+Q /ó ]uE nh\t 2dt ^ờn" thcn" Xua M và 3on" 3on" với ^ờn" thcn" $j,
.Q /ó ]uE nh\t 2dt ^ờn" thcn" Xua M và vu`n" "óc với ^ờn" thcn" $j,
/Q /ả hai câu ku 3ai,
1Q /ả hai câu k !n",
<Q /ho h(nh ve#
/âu nào 3ai#
$%u aQQ 8 th(#
+Q
º º
< '
A B =
.Q
º º
' <
A B =
/Q
º º
2 2
A B =
1Q
º º
0 '
A B =
rQ
º º
0 <
090
O
A B + =
'Q .a ^ờn" thcn" phân 8iBt cgt nhau tại h tạo thành 8ao nhi6u csp "óc 4i Anh*
HKh`n" YS các "óc 8ntJ,
+Q < .Q 6 /Q ? 1Q02
>Q Đikn !n" HĐJ haE 3ai HDJ vào 3au 2Ri Yhcn" Gnh 3au#
+Q $%u 2dt ^ờn" thcn" cgt hai ^ờn" thcn" 3on" 3on" th( tron" các "óc tạo thành có hai "óc tron"
cln" phFa 8tn" nhau,
.Q $%u 2dt ^ờn" thcn" cgt hai ^ờn" thcn" 3on" 3on" th( tron" các "óc tạo thành có hai "óc 3o lU
tron" 8tn" nhau,
/Q Hai ^ờn" thcn" vu`n" "óc tạo thành 84n "óc vu`n",
1Q Hai "óc 8tn" nhau th( 4i Anh,
6Q /ho Gnh lF 3au# u $%u 2dt ^ờn" thcn" cgt hai ^ờn" thcn" 3ao cho có 2dt csp "óc vn" vG 8tn"
nhau th( hai ^ờn" thcn" ó 3on" 3on" với nhauw, Đikn vào chR tr4n"#
ZT#
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa KL#
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
II2 T( )*+N" (NiS2J
0Q /ho h(nh ve#
.i%t
º
0
020 C = 7
º
0
60 D = 7
º
0
?0 A =
/hCn" 2inh# c ⊥ 8


2Q /ho hai ^ờn" thcn" &&x v à EEx cgt nhau tại + tạo thành "óc &+E ) '0
0
,
aQ Ti%t t6n các csp "óc 4i Anh, 8Q Ti%t t6n các csp "óc Yk 8l,
cQ TFnh 34 o "óc E+&x, ]Q TFnh 34 o "óc &x+Ex,
a
8
c
/
. 1
+
020
0
60
0

a
a
b

1
1
2
2
3
3
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
B
B
A
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
Đ.P .N /0 ,IỂ* ĐIỂM"
I2 TRC NGHI!M" (<iS2J
MRi câu trả lời !n" ^bc 07> iS2#01 2/ </ '.
/âu >H0J#H 2Ri câu trả lời !n" ^bc 072> J +# Dai 7 . #Đ!n"7 /# Đ!n"7 1 # Dai
/âu 6 H 07>J
ZT# Mdt ^ờn" thcn" cgt hai ^ờn" thcn" 3ao cho có 2dt csp "óc vn" vG 8tn" nhau,
KL# Hai ^ờn" thcn" ó 3on" 3on" với nhau,
II2 T( )*+N" (NiS2J
C67 1" 2iS2
T(
º º
0
090 C D + =

aQQ8 0

º
0
?0 A =

a ⊥ c 07>
$6n 8 ⊥ c 07>
C67 2" '7
- Zóc &+E với "óc &x+Ex7 "óc &+Ex với "óc &x+E 0
- Zóc &+E với "óc &x+E7 "óc &+E với "óc &+Ex7
"óc &+Ex với "óc &x+Ex7 "óc &x+E với "óc &+E 0
- Zóc E+&x Yk 8l với "óc &+E

Ey &x) 0'0
0
0
- Zóc &x+Ex 4i Anh với "óc &+E

Exy &x) '0
0
0

Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
ĐỀ KIỂM TRA H5C K8 II T9.N 7
T:;i <i=>" ?@ A:Bt
I/ TRC NGHI!M " ( # ĐIỂM) C-D tEF>< 1& A:Bt2
HzE Yhoanh tròn ch[ cái Cn" tr^ớc câu trả lời !n" nh\t #
C67 1# Tron" các 8iSu thCc 3au7 8iSu thCc nào Yh`n" phải là _n thCc *
=, H-&E
2
J,
' 2
2
& E
>
 

 
 
G, -2&
<
E
0
>
&
2
E H,
2& E
&
+
I, -
<&E
'
C67 2# Ziá trG cKa 8iSu thCc M ) -2&
2
P >& O 0 tại & ) 2 là#
=, -0N G, -0? H, 0? I, Mdt Y%t Xuả Yhác
C67 ## /ó 8ao nhi6u nhó2 các _n thCc vn" ]ạn" tron" các _n thCc 3au#
<&
'
E
N
= ( )
2 < 2 '
>
& E <& E
2
− = 6&
'
E
6
= -6&
<
E
N
=, 2 G, 0 H, < I, Kh`n" có csp nào
C67 %# /ho hai a thCc# {HH&J ) &
2
P & P 2 và "H&J ) &
2
P 0 , Hai a thCc có n"hiB2 chun" là#
=, & ) 0= -0 G, & ) -0 H2 & ) 2= -0 I2 & ) 0
C67 &# /ho a thCc + ) >&
2
E P 2 &E
2
O <&
<
E
<
O <&E
2
P '&
2
E P '&
<
E
<
,
Đa thCc nào 3au âE là a thCc r!t "ọn cKa +#
=, &
2
E O &E
2
O &
<
E
<
G2 &
2
E - &E
2
O &
<
E
<
H2 &
2
E O &E
2
- &
<
E
<
I2 Mdt Y%t Xuả Yhác
C67 '" .Ic cKa a thCc + Hf câu >J là#
=2 6 G2 < H2 ? I2 Mdt Y%t Xuả Yhác
C67 7" /ho ∆+./ có
µ
0
. 60 =
7
µ
0
/ >0 =
, Do 3ánh náo 3au âE là !n"#
=2 +. | ./ | +/ G2 ./ | +. | +/ H2 +. | +/ | ./ I2 ./ | +/ | +.
C67 J" .d 8a nào 3au âE Yh`n" thS là 8a cạnh cKa 2dt ta2 "iác *
=2 <c27 'c2= >c2 G2 6c2= ?c2= 02c2 H2 2c2= 'c2= 6c2 I2 >c2= 9c2= 00c2
C67 ?" /ho ∆+./ có +. ) 0 c2 7 +/ ) N c2, .i%t d ]ài cạnh ./ là 2dt 34 n"uE6n, TIE ./ có d ]ài
là#
=, 6 c2 G2 9 c2 H, N c2 I2 Mdt 34 Yhác
C67 1@" /ho ∆+./ vu`n" tại + có +M là ^ờn" trun" tuE%n, Te ^ờn" cao MH cKa ∆+M/ và ^ờn"
cao MK cKa ∆+M.,
jhát 8iSu nào 3au âE 3ai#
=2 M+ ) M. ) M/ G2 MH là ^ờn" trun" tr5c cKa +/
H2 MK là ^ờn" trun" tr5c cKa +. I2 +M ⊥ HK
II/ T( )*+N" (7$)
,-i 1# (1 $iKD) Thu "ọn _n thCc 3au và chA r} phon hB 34 7 phon 8i%n 3au Yhi thu "ọn #
( )
< < 2
<
&E , 9& E
'
 

 
 
,-i 2# (212& $iKD ) /ho hai a thCc # jH&J ) &
<
- 2&
2
O & P 2 = WH&J ) 2&
<
- '&
2
O <& P 6
aJ TFnh# jH&J O WH&J,
8J TFnh# jH&J P WH&J
8J /hCn" t~ rtn" & ) 2 là n"hiB2 cKa cả hai a thCc jH&J và WH&J,
,-i ## ( # $iKD) /ho ∆+./ vu`n" tại +7 Y• ^ờn" phân "iác .1 cKa "óc ., Đ^ờn" thcn" i Xua + và
vu`n" "óc với .1 cgt ./ tại r,
aJ /hCn" 2inh# .+ ) .r,
8J /hCn" 2inh# ∆.r1 là ta2 "iác vu`n",
cJ Do 3ánh# +1 và 1/,
]J Ziả 3€
µ
/
) <0
0
, Ta2 "iác +.r là ta2 "iác "(* T( 3ao*
,-i %#( @17& $iKD) •ác Gnh các hB 34 a7 8 cKa a thCc jH&J ) a& O 87 8i%t rtn"# jH0J ) 0 và jH2J ) >
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
Đ.P .N /0 ,IỂ* ĐIỂM "
I/ TRC NGHI!M " ( # ĐIỂM)
/âu 0c H072>J
/âu 6a H072>J
/âu 2a H072>J
/âu N] H072>J
/âu <8 H072>J
/âu 9c H072>J
/âu '8 H07>J /âu
?c H072>J
/âu >c H072>J
/âu 00] H07>J
II/ T( )*+N" (7$)
,0I ĐIỂM HƯLNG MNN GIOI
1
2
#
07 >
072>
072>
07N>
07N>
07N>
07N>
07N>
07N>
07N>
( )
< < 2
<
&E , 9& E
'
 

 
 
( ) ( )
< < 2
<
9 && E E
'
 
= − ⋅
 
 
) -6&
'
E
>
HB 34# -6= jhon 8i%n# &
'
E
>
= 8Ic# ?,
aJ jH&J O WH&J ) H&
<
- 2&
2
O & P 2J O H2&
<
- '&
2
O <& P 6J
) H&
<
O 2&
<
J - H 2&
2
O '&
2
J O H& O <&J P H2 O 6J
) <&
<
P 6&
2
O '& P 9,
8J jH&J P WH&J ) H&
<
- 2&
2
O & P 2J - H2&
<
- '&
2
O <& P 6J
) &
<
- 2&
2
O & P 2 - 2&
<
O '&
2
- <& O 6
) &
<
- 2&
<
- 2&
2
O '&
2
O &- <&P 2O 6
) -&
<
O 2&
2
P 2& O ',
8J jH2J ) 2
<
P 2,2
2
O 2 P 2 ) 9 P 9 O 0 ) 0
TIE & ) 2 là n"hiB2 cKa a thCc jH&J,
WH2J ) 2,2
<
P ',2
2
O <,2 P 6 ) 2,9 P ',' O 6 P 6 )06 P 06 O 6 P 6 ) 0
TIE & ) 2 là n"hiB2 cKa a thCc WH&J,
T
H
H
E
E
D
D
C
C
A
A
B
aJ ∆+.r có .H v@a là ^ờn" cao7 v@a là phân "iác


+.r cân tại .,

.+ ) .r,
8J •Lt ∆+.1 và ∆r.1 có#
.+ ) .r Hc2tJ
· ·
+.1 r.1 =
H"tJ
.1# cạnh chun"
DuE ra# ∆+.1 ) ∆r.1 Hc,",cJ
· ·
0
.r1 .+1 ?0 = =
TIE ∆.r1 là ta2 "iác vu`n" tại r,
cJ •Lt ∆1r/ vu`n" tại r có 1/ | 1r,
Mà 1r ) 1+ H ]o ∆+.1 ) ∆r.1Hc2tJJ
TIE# 1/ | 1r,
]J ∆+./ có#
µ µ µ
0
+ . / 090 + + =
µ µ µ µ
0
. / 090 + / ⇒ + = − −
ZT ∆+./ vu`n" tại +,
.1 là phân "iác
·
+./
+r ⊥ .17 r

./
KL aJ .+ ) .r
8J ∆.r1 là ta2 "iác vu`n",
cJ Do 3ánh# +1 và 1/,
]J Ziả 3€
µ
/
) <0
0
, Ta2 "iác
+.r là ta2 "iác "(* T( 3ao*
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
%
072>
072>
072>
0 0 0
090 ?0 <0 = − −
0
60 =
∆+./ là ta2 "iác vu`n" có
µ
0
. 60 =
n6n là ta2 "iác ku,
jH0J ) 0

a O 8 ) 0

a ) 0 - 8
jH2J ) >

2a O 8 ) >
ThaE a ) 0 P 87 ta có#
2H0 P 8J O 8 ) >
2 P 28 O 8 ) >
2 P 8 ) >

8 ) 2 P > ) -<

a ) 0 P 8 ) 0 PH-<J ) 0 O < ) '
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
ĐỀ KIỂM TRA H5C K8 I T9.N 7
T:;i <i=>" ?@ A:Bt
I/ TRC NGHI!M " ( # ĐIỂM)
HzE Yhoanh tròn ch[ cái Cn" tr^ớc câu trả lời !n" nh\t hosc ikn vào chR tr4n"#
C67 1# K%t Xuả cKa phLp tFnh
<
0 <
,
< 2
 
 
 
là#
A2
0
2
,2
0
2

C2
0
9
M2
0
9

C67 2# Ziá trG cKa & tron" cn" thCc
x
- 07N ) 07< là#
A2 076 hosc -076 ,2 2 hosc -2 C2 2 M2 -2
C67 ## /ho & và E là hai ại l^bn" tA lB n"hGch, HzE ikn các 34 thFch hbp vào ` tr4n" tron" 8ản" 3au#

C67 %# HzE ikn vào chR tr4n"HaJ S ^bc câu !n"#
A2 $%u a ⊥ 8 vàaaaaaaaa th( 8 QQ c,
,2 $%u 8 QQ c và a ⊥ c th( aaaaaaa
C67 &# /ho ta2 "iác +./ có
µ
Α
) 20
0
7
µ
Β
) '
µ
Α
, D4 o cKa "óc / là#
A2 90
0
,2 60
0
C2 <0
0
M2 000
0
C67 '# /âu Yhcn" Gnh nào 3ai#
$%u hai ^ờn" thcn" a7 8 vu`n" "óc với nhau tại h th( 3uE ra#
+, a và 8 cgt nhau ,2 MRi ^ờn" thcn" là phân "iác cKa 2dt "óc 8nt
C2 a là ^ờn" trun" tr5c cKa 8 M2 a và 8 tạo thành hai csp "óc vu`n" 4i Anh
II/ T( )*+N" (7$)
,-i 1# (11&$) Th5c hiBn phLp tFnh HTFnh hbp l‚J#
aJ
00
2'
-
>
'0
O
0<
2'
O 07> -
<6
'0
8J 2<
0
'
,
N
>
- 0<
0
'
#
>
N
,-i 2"(1$) T(2 & 8i%t#
aJ 0
2
<
& -
0
'
)
>
6
8J
0 0
2 ?
− − x )
0
'
,-i #" (11& $) " .a _n vG Yinh ]oanh "óp v4n thUo tA lB <= >= N, H~i 2Ri _n vG 3au 2dt np2 ^bc chia
8ao nhi6u tikn lzi* .i%t tƒn" 34 tikn lzi 3au 2dt np2 là 22> triBu vn" và tikn lzi ^bc chia tA lB thuIn với
34 v4n z "óp,
,-i %" (#$) /ho "óc nhọn &hE, Tr6n tia h& l\E iS2 +7 tr6n tia hE l\E iS2 . 3ao cho h+ ) h., Tr6n
tia +& l\E iS2 /7 tr6n tia .E l\E iS2 1 3ao cho +/ ) .1,
aJ /hCn" 2inh# +1 ) ./,
8J Zọi r là "iao iS2 +1 và ./, /hCn" 2inh# ∆r+/ ) ∆r.1,
cJ /hCn" 2inh# hr là phân "iác cKa "óc &hE,
Đ.P .N /0 ,IỂ* ĐIỂM"
I/ TRC NGHI!M " ( # ĐIỂM)
C67 1C# C67 2,# C67 ## E ) 20 và & ) >
C67 %# +, a ⊥ c = ., a ⊥ 8 C67 &A# C67 'C#

II/ T( )*+N" (7$)
& -2 -0
E 00 -'
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
,0I ĐIỂM HƯLNG MNN GIOI
0a
08
2a
28
<
07N>
07N>
072>
072>
072>
072>
072>
072>
07>
072>
072>
0
0
0
00
2'
-
>
'0
O
0<
2'
O 07> -
<6
'0
)
00 0< > <6
07 >
2' 2' '0 '0
   
+ + − − +
   
   
) 0 P 0 O 07> ) 07>
2<
0
'
,
N
>
- 0<
0
'
#
>
N
) 2<
0
'
,
N
>
- 0<
0
'
,
N
>
)
N
>
,
0 0
2< 0<
' '
 

 
 
)
N
>
,00 ) 0'
0
2
<
& -
0
'
)
>
6
0
2
<
& )
>
6
O
0
'
)
0<
02
& )
0<
02
#
>
<
)
0<
02
,
<
>
& )
0<
20
0 0
2 ?
− − x )
0
'
0 0 0 >
2 2 < 6
− = + = x
& -
0
2
) -
>
6
hosc & -
0
2
)
>
6
& ) -
0
<
hosc & )
'
<
Zọi a7 87 c HtriBu vn"J lon l^bt là 34 tikn lzi ^bc chia cKa 8a _n vG Yinh ]oanh,
ThUo k ta có#
a 8 c
< > N
= = và a O 8 O c ) 22>

a 8 c
< > N
= = )
a 8 c 22>
0>
< > N 0>
+ +
= =
+ +

a ) '>= 8 ) N> = c ) 00>
TIE# D4 tikn lzi ^bc chia cKa 8a _n vG Yinh ]oanh lon l^bt là '>= N>= 00> triBu vn",
T
x
x
y
y
1
1
2
2
2
2
1
1
E
E
D
D
B
B
O
O
A
A
C
/M# aJ h+ O +/ ) h/ H+ nt2 "i[a h và /J
h. O .1 ) h1 H. nt2 "i[a h và 1J
Mà# h+ ) h.= +/ ) .1 H"tJ


h/ ) h1
•Lt ∆h+1 và ∆h./ có#
h+ ) h. H"tJ

µ
h
# "óc chun"
h1 ) h/ Hc2tJ

∆h+1 ) ∆h./ Hc,",cJ

+1 ) ./ H 2 cạnh t^_n" Cn" J
8J
µ µ
0
0 2 + + 090 + =
HYk 8lJ

µ µ
0
0 2 . . 090 + =
HYk 8lJ

µ µ
2 2 + . =
Hv( ∆h+1 ) ∆h./ J


µ µ
0 0 + . =
•Lt ∆r+/ và ∆r.1 có#
+/ ) .1 H"tJ
ZT
·
0
&hE ?0 <
7 h+ ) h.7 +/ ) .17
{ } r +1 ./ = ∩
KL
aJ +1 ) ./,
8J ∆r+/ ) ∆r.1,
cJ hr là phân "iác cKa "óc &hE,
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006

7 = 70 (1đ) 7 Vậy: a = 30 . −  = . 3C . 2D . b = 50 và c = 70 . 4A . 6B II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (2. Vậy x = (1đ) 3  6 3  5 5 3 6 5 3  1 4 3 1 4 3 1 4 15 10 16 11 − − =− .5đ) Tìm x 1/ − 1/ − + 0.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng 0. 5A.8  −7  = − + 4  15  3 3  −  = − − 6 = −6 5 2  5 5 (1.5đ) (1đ) 2  5 2  6 4 2 5 4 : x = − ⇒ x = − :  −  = − .5đ) Thực hiện phép tính 3 3  1 5 5  2 2 5 7 3 . 2/ −  x +  = ⇒ − x − = ⇒ x = − − = 4  2 5 4 2 5 4 2 5 20 20 20 20 11 Vậy x = − (1.3 = 30 3 b = 10 ⇒ b = 10.5 điểm: 1D .3 3 2/ = 4 = 33 = 27 4 3 3 Bài 2: (2.5đ) 20 a b c a + b − c 10 = = 10 Bài 3: (2đ) Ta có: = = = (1đ) 3 5 7 3+5−7 1 a = 10 ⇒ a = 10.5 = 50 5 c = 10 ⇒ c = 10.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->