Lớp Đại Học Toán Khóa 2006

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22)
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
1/ Nếu x = 4 thì x = ?
A. x = -2
B. x = 2
C. x = -16
D. x = 16
n
2/ Tìm các số tự nhiên n, biết: 8 < 2 ≤ 2 × 32
A. 1 ; 2 ; 3
B. 3 ; 4 ; 5
C. 2 ; 3 ; 4
D. 4 ; 5 ; 6
3 2
3/ 3 .3 = ?
A. 36
B. 95
C. 35
D. 96
4/ Từ tỉ lệ thức: 1,2 : x = 2 : 5. Suy ra x = ?
A. x = 3
B. x = 3,2
C. x = 0,48
D. x = 2,08
5/ Tính giá trị (làm tròn đến số thập phân thứ hai) của phép tính sau:
M = 4,2374 + 5,1295 – 6,1048
A. M ≈ 3,26
B. M ≈ 3,25 C. M ≈ 3,24
D. M ≈ 3,23
6/ Cách viết nào đúng:
A/ −55 = −55
B/ −55 = 55
C/ − −55 = 55
D/ − 55 = 55
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: Thực hiện phép tính:

3
5


1
2

1/ − + 0,8  −7 

2/

32.35
34

2/

3 
1 4
−x +  =
4 
2 5

Bài 2: Tìm x biết:
1/ −

2
5
:x = −
3
6

Bài 3: Tìm các số a, b, c biết:

a b c
= = và a + b – c = 10
3 5 7

5đ) (1đ) Bài 2: (2.5 điểm: 1D .5đ) Tìm x 2  5 2  6 4 2 5 4 : x = − ⇒ x = − :  −  = − . Vậy x = (1đ) 3  6 3  5 5 3 6 5 3  1 4 3 1 4 3 1 4 15 10 16 11 − − =− . 4A .5 = 50 5 c = 10 ⇒ c = 10. 2/ −  x +  = ⇒ − x − = ⇒ x = − − = 4  2 5 4 2 5 4 2 5 20 20 20 20 11 Vậy x = − (1. 3C . −  = .5đ) 20 a b c a + b − c 10 = = 10 Bài 3: (2đ) Ta có: = = = (1đ) 3 5 7 3+5−7 1 a = 10 ⇒ a = 10. 5A.5đ) Thực hiện phép tính 3 3  1 5 5  2 2 5 7 3 .3 3 2/ = 4 = 33 = 27 4 3 3 1/ − + 0.3 = 30 3 b = 10 ⇒ b = 10. 6B II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (2.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng 0.7 = 70 (1đ) 7 1/ − Vậy: a = 30 . b = 50 và c = 70 . 2D .8  −7  = − + 4  15  3 3  −  = − − 6 = −6 5 2  5 5 (1.

TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Khoanh tròn vào câu em chọn: 1/ Câu nào sau đây đúng? 2 −5 ∈Q A/ -1. Khi đó x là: A/ Số hữu tỉ bất kì. Giá trị của x khi làm tròn đến 3 chữ số thập phân là: A/ 6.8 + 3.67254. D/ Số hữu tỉ không âm. (1000 – 153) 3/ Tìm x. … .(-5)3 là: A/ (-5)5 B/ (-5)6 C/(25)6 D/ (25)5 6/ Cho x = x . (1000 – 33) .   =   .67 D/ 6.2 b/ ⋅19 − ⋅ 33 7 3 7 3 c/ (1000 – 13) . c biết a : b : c = 2 : 4 : 5 và a + b + c = 22. B/ Số hữu tỉ dương.2 ) + ( .2 + ( . C/ Số hữu tỉ âm.672 C/ 6.4. biết: 2 3 3 3 a/ x. II. b.4. b/ 2 x − 1 = 5 5 5 .6735 5/ Kết quả phép tính (-5)2 .8 ) + 4.673 B/ 6. 2/ Tính nhanh: 3 1 3 1 a/ 4.5 ∈ Z B/ 2 ∈ N C/ N ∈ Q D/ 3 8 2 −1 7 2/ Kết quả phép tính: + + là: 3 3 15 8 11 4 A/ B/ C/ D/ Đáp số khác 21 15 5 1 3/ Biết 4 + x = . (1000 – 23) .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22) I. TỰ LUẬN: (7 điểm) 1/ Tìm ba số a. Giá trị của x là: 2 7 −7 1 A/ B/ C/ D/ 2 2 2 8 4/ Cho x= 6.

5đ) a/ 4. biết: 2 3 3 2 3 3 ⇒ 3 3 3 a/ x.5đ 1đ 1đ 1đ 0. (1000 – 33) . (1000 – 153)=0 3/ (2đ)Tìm x.5đ 0.4.8 + 3.2 3 1 3 1 3 1 1 3 b/ g19 − g33 = g19 − 33  = g( −14 ) = −2 7 3 7 3 7 3 3 7 3 3 c/ (1000 – 1 ) . … .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I. TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm.   =   x =   :  = 5 5 5 5 5 b/ 2 x − 1 = 5 ⇒ x = 3 ⇒ x = ±3 0.2 ) + ( .5đ 1đ .4. (1000 – 2 ) .2 =3. 1D 2C 3B 4A 5A 6D II. TỰ LUẬN: (7 điểm) a b c = = 1/ (2 điểm)Ta có: a:b:c = 2:4:5 ⇒ 2 4 5 a b c a + b + c 22 = = = = =2 Mà a + b + c =22 ⇒ 2 4 5 2 + 4 + 5 11 ⇒ a=4. c=10 2/ Tính nhanh:(2.8 ) + 4.5đ 0. b=8.2 + ( .

xAO = 600 . b // c a // c c⊥b a⊥b Câu 3: Số đo x ở hình vẽ bên là: A. Khi đó c a B. AOB = 1000 (hình vẽ bên) . Cả 3 câu trên đều đúng. 4 D. II/ TỰ LUẬN: (7đ) · · Bài 1: Cho Ax // By .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT . 800 C. biết a // b . O 3 2 4 4 ¶ = 1220 và O ¶ =O ¶ = 680 D.CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7 (tiết 16) I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng) Câu 1: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước? A. c ⊥ a. Tia Oy là tia phân giác của xOt · D. 2 C. C. xOy và zOt là hai góc kề bù · C. Vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm D. Tính góc COD ? A x 600 O y 1000 B . O 3 2 4 O ¶ = 680 và O ¶ =O ¶ = 1120 C. OD lần lượt là tia đối của tia OA và OM AOB · · 1/ Chứng minh: COD = MOB · · 2/ Biết AOB = 1100. Vô số Câu 2: Cho hình vẽ. Đi qua trung điểm của đoạn thẳng C. Vuông góc với đoạn thẳng B. b A. xOy và zOt là hai góc đối đỉnh · · B. Biết O 1 ¶ = 680 và O ¶ =O ¶ = 1220 A. yOt = 900 1 3 2 t y 450 450 z x O Câu 6: Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng: A. D. 1100 c d a x 700 b ¶ = 680. O 3 2 4 · · Câu 5: Cho hai góc xOy = 450 như hình vẽ = zOt Phát biểu nào sau đây đúng? · · A. 1000 D. · Tính góc OBy ? Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng đi qua O và song song với Ax · Bài 2: Cho góc AOB khác góc bẹt. 1 B. Số đo các góc còn lại là: Câu 4: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc (hình vẽ). 700 B. Gọi OM là tia phân giác góc · Vẽ các tia OC. O 3 2 4 a b ¶ = 1120 và O ¶ =O ¶ = 680 B.

= 600 (góc soletrong do Ot // Ax) · · AOt = OAx A x 600 O y · · · Khi đó: BOt = 1000 – 600 = 400 (1. 4C .5 điểm: 1A .Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng 0. 6C II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (3đ) Qua O vẽ đường thẳng song với Ax. 5D.5đ) B Bài 2: (4đ) A · · 1/ Chứng minh: COD (2đ) = MOB · · · Ta có: MOA (do OM là phân giác AOB ) = MOB M B O C D · · (góc đối đỉnh) MOA = COD · · Suy ra: COD = MOB · · 2/ Biết AOB = 1100. Tính góc COD ? (2đ) · Vì OM là tia phân giác góc AOB · AOB 1100 · · Suy ra: MOA = = = 550 = MOB 2 2 0 · · Vậy: COD = 55 = MOB Mà: .5đ) = AOB − AOt t 1000 · · Ta lại có: BOt (góc soletrong do By // Ot) = OBy · Vậy OBy = 400 (1. 3D . 2C .

TỰ LUẬN: (7điểm) C A a 1/ Cho hình vẽ: 1200 º = 1200 . D/ Cả hai câu đề đúng. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu: A/ MN ⊥ AB B/ I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Phát biểu nào sai? A/ Có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với đường thẳng NP.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT . Điền vào chỗ trống: GT: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… KL: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… c II. ºA = 900 Biết C 600 Chứng minh: c ⊥ b b B D 2/ Cho hai đường thẳng xx’ v à yy’ cắt nhau tại A tạo thành góc xAy = 400. B/ Có duy nhất một đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng NP. N. P không thẳng hàng. D/ Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. a/ Viết tên các cặp góc đối đỉnh. b/ Viết tên các cặp góc kề bù. 3/ Cho hình vẽ: Câu nào sai: Nếu a// b thì: a b º A/ ºA3 = B 4 º 3 2 2 1 B/ ºA = B 4 3 º C/ ºA2 = B 2 º D/ ºA1 = B 4 º = 180O E/ ºA + B 1 3 4A 4 1B 3 4/ Ba đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh? (Không kể các góc bẹt). D º = 600 . A/ 3 B/ 6 C/ 9 D/12 5/ Điền đúng (Đ) hay sai (S) vào sau mỗi khẳng định sau: A/ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc trong cùng phía bằng nhau. C/ Hai đường thẳng vuông góc tạo thành bốn góc vuông. . c/ Tính số đo góc yAx’. C/ AB là trung trực của MN D/ MN ⊥ AB và I là trung điểm của AB. C/ Cả hai câu đều sai. 2/ Cho ba điểm M. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Khoanh tròn vào câu em chọn: 1/ Cho đường thẳng MN cắt đoạn thăng AB tại I. 6/ Cho định lí sau: “ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau”.CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7 (tiết 16 I. B/ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau. d/ Tính số đo góc x’Ay’.

Góc xAy với góc x’Ay. TỰ LUẬN: (7điểm) Câu 1: 2điểm º +D º = 1800 ⇒ a//b Vì C 1đ 0 Mà ºA = 90 ⇒ a ⊥ c 0. góc x’Ay với góc xAy . D : Sai Câu 6 ( 0.5đ Nên b ⊥ c Câu 2: 4.5đ 1đ 1đ 1đ 1đ .Góc yAx’ kề bù với góc xAy ⇒ y x’= 1400 . TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0. góc xAy’ với góc x’Ay’.Góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy ⇒ y’ x’= 400 0.25 đ ) A: Sai . II. góc xAy với góc xAy’.5 điểm:1D 2C 3C 4B Câu 5(1đ):( mỗi câu trả lời đúng được 0.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I.5đ) GT: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc đồng vị bằng nhau. góc xAy’ với góc x’Ay . KL: Hai đường thẳng đó song song với nhau.Góc xAy với góc x’Ay’.đ . B :Đúng. C: Đúng.

b của đa thức P(x) = ax + b. Không có cặp nào Câu 4: Cho hai đa thức: f((x) = x2 – x – 2 và g(x) = x2 – 1 . Một kết quả khác Câu 6: Bậc của đa thức A (ở câu 5) là: a. x2y + xy2 + x3y3 b. 6cm. x = 1. MA = MB = MC b. 3 d. BC > AC > AB Câu 8: Bộ ba nào sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác ? a. 9cm. b) Chứng minh: ∆ BED là tam giác vuông. 5cm b. Bài 3: ( 3 điểm) Cho ∆ ABC vuông tại A. Đa thức nào sau đây là đa thức rút gọn của A: a. 4cm. AB > AC > BC d. x = -1 c. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BD cắt BC tại E. c) So sánh: AD và DC. Vậy BC có độ dài là: a. 10cm Câu 9: Cho ∆ ABC có AB = 1 cm . 2 b. Một kết quả khác Câu 3: Có bao nhiêu nhóm các đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau: 5 2 3 x y ( −3x 2 y4 ) .4x2 + 3x – 6 a) Tính: P(x) + Q(x). MH là đường trung trực của AC c. 3x4y7. Vẽ đường cao MH của ∆ AMC và đường cao MK của ∆ AMB. 6 cm b. -17 b. biết rằng: P(1) = 1 và P(2) = 5 . kẻ đường phân giác BD của góc B. AM ⊥ HK II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (1 điểm) Thu gọn đơn thức sau và chỉ rõ phần hệ số . Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất : Câu 1: Trong các biểu thức sau. b) Tính: P(x) – Q(x) b) Chứng tỏ rằng x = 2 là nghiệm của cả hai đa thức P(x) và Q(x). x2y . 5 x 4  5  2 Câu 2: Giá trị của biểu thức M = -2x – 5x + 1 tại x = 2 là: a. 7 cm d. 5cm. Q(x) = 2x3 . 3 c. 12cm c. a) Chứng minh: BA = BE. 9 d. So sánh náo sau đây là đúng: a. 19 d. BC > AB > AC c. MK là đường trung trực của AB d. 4cm. 6x4y6. AB > BC > AC b. d. (-xy2). 1 c. -1 d. 6cm d. Tam giác ABE là tam giác gì? Vì sao? d) Giả sử C Bài 4:( 0. Biết độ dài cạnh BC là một số nguyên. -19 c. Phát biểu nào sau đây sai: a. AC = 7 cm. 6 b. x = 2.x3y3 d.75 điểm) Xác định các hệ số a.25 điểm ) Cho hai đa thức : P(x) = x3 . 8cm. Một số khác Câu 10: Cho ∆ ABC vuông tại A có AM là đường trung tuyến. 2cm. C = 50 . x = 1 Câu 5: Cho đa thức A = 5x2y – 2 xy2 + 3x3y3 + 3xy2 – 4x2y – 4x3y3. phần biến sau khi thu gọn :  3 3 3 2  − xy  .  − x y  b. biểu thức nào không phải là đơn thức ? 1 2x + y 3xy  2 4 2 a.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 7 Thời gian: 90 phút I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) làm trong 15 phút. -6x3y7 2 a. 8 cm c. 3cm.xy2 + x3y3 c. µ = 300. ( 8x y ) 4   Bài 2: (2. x2y + xy2 . Một kết quả khác 0 0 µ µ Câu 7: Cho ∆ ABC có B = 60 . -1 b. Hai đa thức có nghiệm chung là: a.2x2 + x – 2 . -2x3y x2y c.

22 + 2 – 2 = 8 – 8 + 0 = 0 Vậy x = 2 là nghiệm của đa thức P(x). Mà DE = DA ( do ∆ ABD = ∆ EBD(cmt)) Vậy: DC > DE.(2x3 .4 + 6 – 6 =16 – 16 + 6 – 6 = 0 Vậy x = 2 là nghiệm của đa thức Q(x).5đ) Câu 9c (0.25đ 2 0.3x– 2+ 6 = -x3 + 2x2 – 2x + 4. ⇒ BA = BE.c) · · BED = BAD = 900 Vậy ∆ BED là tam giác vuông tại E. µ +B µ +C µ = 1800 d) ∆ ABC có: A µ +C µ = 1800 − A µ −C µ ⇒B .2x2 + x – 2 .3x + 6 = x3.2 – 6 = 2. · BD là phân giác ABC AE ⊥ BD.75đ 0.2x3 + 4x2 .4x2 + 3x – 6) = (x3 + 2x3) .2x2 + x – 2) .g.75đ 0.25đ) Câu 6a (0. vừa là phân giác ⇒ ∆ ABE cân tại B. Phần biến: x4y5 .75đ 0. b) P(2) = 23 – 2.25đ) Câu 7d (0. 3 GT A D KL H B 0.25đ) Câu 4b (0.75đ HƯỚNG DẪN GIẢI  3 3 3 2  − xy  .8 – 4. b) Xét ∆ ABD và ∆ EBD có: BA = BE (cmt) · · (gt) ABD = EBD BD: cạnh chung Suy ra: ∆ ABD = ∆ EBD (c. 5đ 0.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) Câu 1c (0. µ = 300.25đ) Câu 8c (0.25đ) Câu 3b (0.75đ E C ∆ ABC vuông tại A.2x2 + x – 2) + (2x3 . a) P(x) + Q(x) = (x3 .23 – 4.75đ 0.25đ 0.2x2+ 4x2+ x. c) So sánh: AD và DC.25đ) Câu 2a (0. Q(2) = 2.2x3. ( 8x y )  4   3  =  − ⋅ 8  ( xx 3 ) ( y3 y2 )  4  = -6x4y5 Hệ số: -6. c) Xét ∆ DEC vuông tại E có DC > DE.25đ) Câu 10d (0. E ∈ BC a) BA = BE b) ∆ BED là tam giác vuông. bậc: 9.25đ) Câu 5c (0.5đ) II/ TỰ LUẬN: (7đ) BÀI 1 ĐIỂM 0.4x2 + 3x – 6) = x3 .75đ 0. Tam giác d) Giả sử C ABE là tam giác gì? Vì sao? a) ∆ ABE có BH vừa là đường cao. b) P(x) – Q(x) = (x3 .( 2x2 + 4x2) + (x + 3x) – (2 + 6) = 3x3 – 6x2 + 4x – 8.22 + 3.

25đ 0.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 = 1800 − 900 − 300 = 600 µ = 600 nên là tam giác đều.25đ 0. ∆ ABC là tam giác vuông có B 4 0.25đ P(1) = 1 ⇒ a + b = 1 ⇒ a = 1 . ta có: 2(1 – b) + b = 5 2 – 2b + b = 5 2–b=5 ⇒ b = 2 – 5 = -3 ⇒ a = 1 – b = 1 –(-3) = 1 + 3 = 4 .b P(2) = 5 ⇒ 2a + b = 5 Thay a = 1 – b.

B.5 b) 23 . Trên tia Ax lấy điểm C. a ⊥ c . 1000 Câu 6: Câu khẳng định nào sai: Nếu hai đường thẳng a. D. a và b cắt nhau B. B.0. Số đo của góc C là: Câu 5: Cho tam giác ABC có Α A. 2 hoặc -2 C. Β µ = 4Α µ . 600 C. Mỗi đường thẳng là phân giác của một góc bẹt C. trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Nếu a ⊥ b và…………………… thì b // c. 800 B. a là đường trung trực của b D. b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Nếu b // c và a ⊥ c thì ………………… µ = 200. a) Chứng minh: AD = BC. 0. C.5đ) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý): 11 5 13 36 1 7 1 5 a) + + 0. 2 D. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) Câu 1C: Câu 2B: Câu 4: A.7 = 1. Hãy điền các số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: x -2 -1 y 10 -4 Câu 4: Hãy điền vào chỗ trống(…) để được câu đúng: A. Trên tia Ox lấy điểm A. -2 Câu 3: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. 5. Bài 4: (3đ) Cho góc nhọn xOy. 7. a ⊥ b II/ TỰ LUẬN: (7đ) Câu 3: y = 20 và x = 5 Câu 5A: Câu 6C: . Chứng minh: ∆ EAC = ∆ EBD. B.6 B.Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 7 Thời gian: 90 phút I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền vào chỗ trống: 3 1 3 Câu 1: Kết quả của phép tính  . trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.13 : 24 41 24 41 4 5 4 7 Bài 2:(1đ) Tìm x biết: 2 1 5 1 1 1 a) 1 x = b) x − − = 3 4 6 2 9 4 Bài 3: (1.6 hoặc -0. . c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy. 2 2 8 8 Câu 2: Giá trị của x trong đẳng thức x .  là: 3 2 1 −1 1 −1 A. b vuông góc với nhau tại O thì suy ra: A. Hỏi mỗi đơn vị sau một năm được chia bao nhiêu tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 225 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.3 là: A. 300 D. a và b tạo thành hai cặp góc vuông đối đỉnh II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (1.5 đ) : Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3.

Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 .

.  23 − 13  = .5 = 1 – 1 + 0.25 3 3 Gọi a. 12 3 12 5 13 x= 20 2b 1 1 1 x− − = 0.75 HƯỚNG DẪN GIẢI 11 5 13 36  11 13   5 36  =  +  +  − −  + 0. c) OE là phân giác của góc xOy.5 Lớp Đại Học Toán -Khóa+ 2006+ 0. AC = BD (gt) ⇒ OC = OD Xét ∆ OAD và ∆ OBC có: OA = OB (gt) µ : góc chung O OD = OC (cmt) ⇒ ∆ OAD = ∆ OBC (c.hoặc x = 0.5 = 0. . 3 x GT · xOy < 900 . c = 105 Vậy: Số tiền lãi được chia của ba đơn vị kinh doanh lần lượt là 45.hoặc x . C A 2 1 1 1 O 1 E 2 1 B D y CM: a) OA + AC = OC (A nằm giữa O và C) OB + BD = OD (B nằm giữa O và D) Mà: OA = OB. { E} = AD ∩ BC KL a) AD = BC. 105 triệu đồng. b = 75 .75 23 .25 x− = + = 2 2 3 6 1 5 1 5 x= .25 2 9 4 1 1 1 5 0.c) ⇒ AD = BC ( 2 cạnh tương ứng ) µ1+A µ 2 = 1800 (kề bù) b) A µ1+B µ 2 = 1800 (kề bù) B µ2 =B µ 2 (vì ∆ OAD = ∆ OBC ) Mà A µ1 =B µ1 ⇒ A Xét ∆ EAC và ∆ EBD có: .g.25 a b c a + b + c 225 0. 0.25 2 5 1 13 1 x= + = 3 6 4 12 0.13 : = 23 . c (triệu đồng) lần lượt là số tiền lãi được chia của ba đơn vị kinh doanh.25 13 5 13 3 x= : = . 75.25 1 4 x = .5 24 41 24 41  24 24   41 41  1 7 1 7 1 5 1 7 1 7 7  1 1b 0. = .25 ⇒ = = = = = 15 3 5 7 3 + 5 + 7 15 ⇒ a = 45. b. b) ∆ EAC = ∆ EBD.5 a b c Theo đề ta có: = = và a + b + c = 225 3 5 7 0.= 2 6 2 6 0. AC = BD.10 = 14 4 5 4 5 4 7 4 5 4 5 5  4 2 1 5 2a 1 x= 3 4 6 0.13 . OA = OB.BÀI 1a ĐIỂM 0.

Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful