TiÕt 1

:

Con rång ch¸u tiªn

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N¾m ®îc s¬ lîc ®Þnh nghÜa vÒ truyÒn thuyÕt.

- N¾m ®îc néi dung ý nghÜa cÒa truyÖn. B»ng trÝ tëng tîng
phong phó ®· x©y dùng nªn mét truyÒn thuyÕt kú thó ®î gi¶i
thÝch nguån gèc ViÖt Nam.
- Båi dìng lßng yªu níc vµ tù hµo d©n téc.
- RÌn kü n¬ng ®äc diÔn c¶m, ph©n tÝch c¶m thô truyÖn.
II/ ChuÈn bÞ
Thµy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: ßäc v¬n b¶n
III/ Néi dung
A. æn ®Þnh tæ chøc líp
B/ KiÓm tra bµi cò:
GV kiîm tra sù chuÈn bÞ bµi cÒa häc sinh.
C/ Bµi míi:
GV híng dÉn HS cüch ®äc

I/ ßäc t×m hiîu chung

Gäi HS ®äc - GV nhËn xÐt

1/ ßäc

Cho HS kî l¹i truyÖn.
- Chi tiÕt nµo liªn quan ®Õn

2/ ßÞnh nghÜa truyÒn thuyÕt

lÞch sö, cüc chi tiÕt dùng lªn cã

- TruyÒn thuyÕt nh¾c l¹i thêi

ý nghÜa g×?

kú vua HÔng.

- TruyÖn thî hiÖn thüi ®é

- Cã yÕu tè tëng tîng kú ¶o.

g× cÒa nh©n d©n ta?
GV rót ra kÕt luËn

- NiÒm tù hµo vÒ vÒ nßi
gièng cao quý cÒa d©n téc

- TruyÖn kî vÒ nh÷ng ai? m×nh.
kî vÒ sù viÖc g×?

* ßÞnh nghÜa : SGK

- T×m nh÷ng chi tiÕt giíi

II/ T×m hiîu chi tiÕt

thiÖu vÒ nguån gèc LLQ

a. Giíi thiÖu nh©n vËt

- Em cã suy nghÜ g× vÒ
nguån gèc

Nh©n vËt : L¹c Long Qu©n:
lµ mét vÞ thÇn con trai thÇn

- H×nh düng, sinh ho¹t cÒa Long n÷ ngù trô ë vÔng biîn
vÞ thÇn.
- NhËn xÐt vÒ sinh ho¹t.

c¶.
=> Nguån gèc cao quý
1

- Tµi n¬ng søc khoë cÒa

- m×nh rång sèng ë díi níc

thÇn ®îc thî hiÖn qua chi tiÕt thØnh tho¶ng lªn c¹n sèng
nµo?

=> Kú l¹

- NhËn xÐt.

- Cã søc m¹nh v« ®Þch
Cã nhiÒu phÐp l¹ diÖt trõ
mäi yªu quüi ë cüc vÔng.

- H×nh ¶nh LLQ ®îc x©y
dùng qua P2 nµo?
- T×m nh÷ng chi tiÕt

=> Cã c«ng víi d©n vÒ
nhiÒu m®t lµ vÞ thÇn tµi ®øc

giíi trän vÑn ®îc mäi ngêi yªu

thiÖu vÒ

mÕn.

- Nhan s¾c cÒa bµ ®îc
miªu t¶ nh thÕ nµo?

=> Tëng tîng kú ¶o cã tÝnh
chÊt lín lao , kú l¹ vµ ®Ñp ®Ï

- NhËn xÐt g× vÒ sinh ho¹t

* ¢u C¬

cÒa bµ?

- Nguån gèc: Thuéc dßng

- H×nh ¶nh bµ ¢u C¬ ®îc dâi tiªn
x©y dùng b»ng chi tiÕt NTN?

cao.

Hai ngêi yªu nhau trong
hoµn c¶nh nµo?
- Em cã suy nghÜ g×

hä thÇn ë vÔng nói

-

Xinh

®Ñp

tuyÖt

trÇn,

thÝch du ngo¹i n¬i hoa th¬m cá
vÒ l¹.

cuéc h«n nh©n nµy.

= > Mang tÝnh chÊt kú l¹

- Cuéc h«n nh©n thÇn tiªn ®Ñp ®Ï.
nµy ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ g×?

b/ ChuyÖn t×nh ¢u c¬, L¹c
Long qu©n
- Rång ë biîn c¶, Tiªn ë nói
cao g®p nhau ®em lßng yªu
nhau vµ kÕt duyªn thµnh vî
chång
=> T×nh duyªn kú l¹ nµy
lµ sù kÕt tinh ®Ñp ®Ï nhÊt cÒa
con ngêi vµ thiªn nhiªn s«ng
nói.
- KÕt qu¶ kú l¹: cã mang ®ë
100 con trai khoë m¹nh, ®Ñp
®Ï lín nhanh nh thæi, khoë
2

? Khi L¹c Long Qu©n vµ ¢u m¹nh nh thÇn.
C¬ cÔng ®µn con ®ang sèng
h¹nh phóc th× ®iÒu g× x¶y ra
? T¹i sao L¹c Long Qu©n l¹i
gi¶i quyÕt nh vËy.

c/ Cuéc chia tay t¹m thêi
gi÷a ¢u C¬ vµ L¹c Long Qu©n
- L¹c Long Qu©n vÒ thuû
cung víi mÑ cÔng víi 50 ngêi

? Cuéc chia tay nµy ph¶n con
ünh ®iÒu g× cÒa d©n téc ta
thêi Êy

- L¹c Long Qu©n cÔng 50
ngêi con ë l¹i
⇒ Cüch gi¶i quyÕt ®ã tho¶

Khi ®Õn th¬m mµ HÔng Büc ®üng sù chung thuû
®· d¹y: “ Vua .......níc” giüo

⇒ Ph¶n ünh nhu cÇu pt vµ

viªn ®äc c©u ca dao “ NhiÔu dt viÖc trong viÖc cai qu¶n ®Êt
®iÒu ........”

®ai réng lín cÒa ®Êt níc
- ßã lµ triÒu ®¹i®Çu tiªn

? ¤ng cha xa süng t¹o ra cÒa dt ta
chuyÖn nh»m gi¶i thÝch ®iÒu

III/ Tæng kÕt
1.ND
2. NT
D. CÒng cè
Cho häc sinh kî l¹i truyÖn
E . Híng dÉn:
Häc kÜ bµi so¹n : bünh chng, bünh giµy

3

TiÕt 2:

B¸nh chng b¸nh giÇy

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Gióp häc sinh hiîu ®îc cüch gi¶i thÝch nguån gèc cÒa bünh chng bünh giÇy. Qua ®ã tüc gi¶ muèn ®Ò cao s¶n xuÊt n«ng nghiÖp,
nghÒ ch¬n nu«i vµ íc m¬ cã mét ®Êng minh qu©n, th«ng minh gi÷
cho d©n Êm no, ®Êt níc thüi b×nh
- Giüo dôc lßng tù hµo vÒ trÝ tuÖ v¬n hoü d©n téc
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu SGK
Trß: Xem tríc vÝ dô SGK
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp
B/ KiÓm tra bµi cò:
C/ Bµi míi:
GV giíi thiÖu bµi, cho HS më SGK
Giüo viªn híng dÉn häc sinh I/ ßäc t×m hiîu chung:
®äc
Giüo viªn ®äc mÉu, gäi häc
sinh ®äc, cho häc sinh kî tãm Chia lµm 3 ®o¹n
t¾t

+) ßo¹n 1: tõ ®Çu ®Õn tiªn v-

? C¬n cø vµo néi dung cÒa îng chøng giüm
truyÖn em h·y chia ®o¹n

- gt vua HÔng vµ c©u ®è cÒa
nhµ vua
+) ßo¹n 2 ⇒ Nèi ng«i ta ⇒ quü
tr×nh thi tµi gi¶i ®è Lang Liªu
th¾ng cuéc
+) ßo¹n 3: Cßn l¹i ⇒ gi¶i thÝch
phong tôc lµm bünh chng bünh

Giüo viªn cho häc sinh ®äc giÇy ngµy tÕt
®o¹n ®Çu

II/ Ph©n tÝch:

? TriÒu ®¹i cÒa vua HÔng ®îc 1. HÔng v¬ng vµ c©u ®ã cÒa
4

gt lµ triÒu ®¹i nh thÕ nµo

nhµ vua

? Khi vÒ giµ vua cã nguyÖn - Lµ triÒu ®¹i thüi b×nh, d©n
väng g×

no Êm

? T¹i sao coi ý muèn nhêng - Nhêng ng«i cho con
ng«i cÒa vua HÔng nh mét - Ngêi ®îc nèi ng«i ph¶i lµm
c©u ®ã

võa ý vua, ph¶i nèi ®îc chÝ
cÒa vua, chÝ vua ta cã thî

? S¾p tíi ngµy giç Tiªn V¬ng ®oün ®îc
cüc «ng lang ®· lµm g×

2. Cuéc thi tµi gi¶i ®è:
- Cüc Lang lµm cç thËt hËu
- Lang Liªu buån v× chµng
kh«ng cã nhiÒu tiÒn mµ chØ cã

? Lang Liªu ®· ®îc gióp ®ì nh÷ng thø tÇm thêng
nh thÕ nµo. H·y tr×nh bµy suy - Trong giÊc m¬ thÇn chØ Lang
nghÜ cÒa em vÒ lêi müch b¶o Liªu biÕt cüi quý nhÊt lµ h¹t g¹o
cÒa thÇn

⇒ Lêi müch b¶o ®ã t¹o ®k cho

? Sau khi thÇn müch b¶o Lang lang Liªu ®oün ®îc ý vua
Liªu ®· lµm g×

- Lang liªu suy nghÜ vµ t¹o ra

? V× sao vua HÔng kh«ng chó 2 lo¹i bünh khüc nhau
ý ®Õn s¬n hµo, h¶i vÞ mµ l¹i ⇒ Sù th«ng minh thüo vüt cÒa
chó ý ®Õn chång bünh chng lang liªu
cÒa Lang Liªu

- V× nã l¹ nhÊt ®îc lµm b»ng

? V× sao vua cha kh«ng chän nguyªn liÖu quen thuéc nhÊt,
lu«n mµ l¹i ngÉm nghÜ rÊt l©u

b×nh thêng nhÊt

? V× sao thÇn l¹i müch b¶o cho - Vua rÊt thËn träng: Lang Liªu
Lang Liªu mµ kh«ng müch b¶o lµm bünh h×nh trßn kh«ng gãi,
cho ngêi khüc

bünh h×nh vu«ng l¹i gãi, vua

? Lang liªu ®îc nèi ng«i cã ph¶i nghÜ ®î chän ®óng ngêi
xøng ®üng kh«ng

võa ý

? Phong tôc lµm bünh chng,
bünh giÇy cã tõ bao giê
? C¾t nghÜa phong tôc

3. Phong tôc lµm bünh chng

? TruyÖn tr×nh bµy néi dung bünh giÇy

5

? Nªu nh÷ng nÐt NT ®®c
s¾c cÒa truyÖn
Gäi HS ®äc ghi nhí

III/ Tæng kÕt:
* Ghi nhí SGK

D. CÒng cè:
Tãm t¾t truyÖn
E . Híng dÉn: Häc kÜ bµi : So¹n Thünh Giãng
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

TiÕt 3:

Tõ vµ cÊu t¹o tõ tiÕng viÖt

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
Gióp HS hiîu ®îc
- Khüi niÖm vÒ tõ
- ߬n vÞ cÊu t¹o tõ (tiÕng)
- Cüc kiîu cÊu t¹o tõ (tõ ®¬n, tõ phøc)
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµi
Trß: ßäc tríc vÝ dô
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp
B/ KiÓm tra bµi cò:
C/ Bµi míi:
Häc sinh ®äc vÝ dô süch giüo I/ Tõ lµ g×:
khoa

VD: ThÇn/ d¹y/ cho/ d©n/ cüch/

? Trong vÝ dô cã mÊy tõ

trång/

? MÊy tiÕng

cüch/ ¬n/ ë

trät/

ch¬n/

nu«i/

vµ/

Cã 12 tiÕng
9 tõ
6

? TiÕng ®îc dÔng ®î lµm g×

- Lµ ®¬n vÞ cÊu t¹o tõ

? Tõ ®îc dÔng ®î lµm g×

- Lµ ®¬n vÞ nhá nhÊt ®î t¹o

Häc sinh ®äc ghi nhí SGK

c©u

Cho häc sinh tiÕp tôc nghiªn * Ghi nhí 1 : SGK
cøu vÝ dô SGK

II/ Tõ ®¬n vµ tõ phøc:

- ChØ ra tõ 1 tiÕng

- 1 tiÕng: thÇn, d¹y, d©n

- tõ 2 tiÕng

- 2 tiÕng : Trång trät, ch¬n nu«i,

? Tõ 1 tiÕng gäi lµ tõ g×

¬n ë

? Tõ cã 2 tiÕng trë lªn gäi lµ tõ ⇒ 1 cã tiÕng gäi lµ tõ ®¬n
⇒ Tõ co 2 tiÕng lµ tõ phøc

Giüo viªn cho häc sinh nh¾c +) Tõ ghÐp
l¹i tõ ghÐp, tõ lüy

+) Tõ lüy

Cho häc sinh so sünh tõ ghÐp - Tõ ghÐp: Mµu ®á ⇒ quan hÖ
vµ tõ lüy

vÒ nghÜa

LÊy VD mçi lo¹i

- Tõ lüy : ®o ®á ⇒ vÒ ©m,

HS rót ra kÕt luËn

tiÕng
* Ghi nhí 2 : SGK

Gäi 3 HS lµm 3 ý

III/ LuyÖn tËp:
BT1:
a) Thuéc kiîu tõ ghÐp

Cho HS lµm BT 2, 3, 4

b) céi nguån, tæ tiªn

GV ch÷a - nhËn xÐt

c) CËu mî, c« d×, anh em ...

D. CÒng cè:
GV hÖ thèng kiÕn thøc bµi gi¶ng
E . Híng dÉn: Häc kÜ bµi lµm cüc bµi tËp SGK
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

7

8

Giao tiÕp, v¨n b¶n

TiÕt 4:

vµ ph¬ng thøc biÓu ®¹t
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
Gióp HS huy ®éng kiÕn thøc cÒa cüc em vÒ cüc lo¹i VB mµ HS ®·
biÕt
- H×nh thµnh s¬ bé cüc khüi niÖm: VB, môc ®Ých giao tiÕp, ph¬ng
thøc biîu ®¹t
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµi
Trß: ßäc tríc SGK
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp
B/ KiÓm tra bµi cò:
C/ Bµi míi:
GV giíi thiÖu bµi cho HS më SGK
Trong ®êi s«ng cã t×nh c¶m T×m hiîu chung vÒ v¬n b¶n
nguyÖn väng mµ cÇn biîu ®¹t vµ ph¬ng thøc biîu ®¹t
cho ngêi khüc biÕt th× em lµm 1. V¬n b¶n vµ môc ®Ých giao
thÕ nµo?

tiÕp

? Muèn biîu hiÖn tÝnh chÊt - Nãi ho®c viÕt ra ®î ngêi khüc
nguyÖn väng Êy 1 cüch ®Çy biÕt (giao tiÕp)
®Ò trän vÑn th× em ph¶i lµm
nh thÕ nµo

- T¹o lËp v¬n b¶n (nãi - viÕt)

HS ®äc c©u ca dao
? C©u ca dao nµy süng tüc ®î
lµm g×? muèn nãi lªn vÊn ®Ò

- ßî khuyªn

? Hai c©u 6 , 8 liªn kÕt víi - ChÒ ®Ò: Gi÷ v÷ng ý chÝ
nhau nh thÕ nµo (vÒ luËt)

- Lµ 2 c©u th¬ lôc büt liªn kÕt
víi nhau b»ng vÇn ªn

? C©u ca dao ®· trän vÑn 1 ý - Coi lµ 1 v¬n b¶n
vµ ®îc coi nh lµ 1 v¬n b¶n cha
? Lêi phüt biîu cÒa thÇy hiÖu - Lµ 1 v¬n b¶n v× nã cã chÒ
trëng trong lÔ khai gi¶ng cã ®Ò vÊn ®Ò chÒ yÕu, xuyªn
9

ph¶i lµ 1 v¬n b¶n kh«ng

suèt, t¹o thµnh m¹ch l¹c cÒa VB
cã cüc h×nh thøc liªn kÕt víi
nhau
Cß: Nªu nh©n vËt n¬m míi,
thµnh tÝch n¬m qua...
- ßã lµ v¬n b¶n biÕt, cã thî th

? Bøc th em viÕt cho ngêi thÇn cã chÒ ®Ò xuyªn suèt lµ
hay b¹n bÌ cã ph¶i lµ VB kh«ng

th«ng büo t×nh h×nh vµ quan
t©m ®Õn ngêi nhËn th

? Nh÷ng ®¬n xin häc, bµi th¬, ⇒ ßÒu lµ v¬n b¶n v× chung cã
truyÖn cæ tÝch, c©u ®èi... Cã môc ®Ých yªu cÇu th«ng tin
ph¶i lµ biªn b¶n kh«ng

vµ cã thî thøc nhÊt ®Þnh

Giüo viªn giíi thiÖu cho häc 2. Kiîu v¬n b¶n vµ ph¬ng thøc
sinh 6 kiîu v¬n b¶n thêng g®p

biîu ®¹t cÒa v¬n b¶n

chó ý 3 lo¹i v¬n b¶n

- V¬n b¶n tù sù
- V¬n b¶n miªu t¶
- V¬n b¶n biîu c¶m

giüo viªn tãm t¾t häc sinh * Ghi nhí SGK
®äc phÇn ghi nhí süch giüo II/ LuyÖn tËp:
khoa

BT 1:

Cho häc sinh lµm BT 1

- Tù sù
- Miªu t¶
- NghÞ luËn
- Biîu c¶m
- ThuyÕt minh
BT 2
- Thuéc kiîu VB tù sù v× nã

? V¬n b¶n con rång chüu tiªn tr×nh bµy diÔn biÕn sù viÖc
thuéc lo¹i VB nµo
D. CÒng cè:
HS ®äc l¹i ghi nhí
E . Híng dÉn: Lµm bµi tËp SGK
IV/ Rót kinh nghiÖm:
10

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Th¸nh giãng

TiÕt 5:
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:

- Thünh Giãng lµ 1 truyÒn thuyÕt vÒ lÞch sö, ca ngîi ngêi anh
hÔng lµng Giãng cã c«ng ®ünh gi®c ngo¹i x©m cøu níc
- Thünh Giãng ph¶n ünh khüt väng vµ íc m¬ cÒa nh©n d©n vÒ søc
m¹nh k× diÖu lín lao trong viÖc chèng gi®c ngo¹i x©m b¶o vÖ ®Êt níc.
- Giüo dôc lßng tù hµo vÒ truyÒn thèng anh hÔng.
- RÌn kÜ n¬ng kî tãm t¾t tüc phÈm ph©n tÝch, c¶m thô.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu bµi so¹n
Trß: ßäc v¬n b¶n
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp
B/ KiÓm tra bµi cò:
? Tãm t¾t truyÖn con rång chüu tiªn vµ nªu ý nghÜa cÒa truyÖn
C/ Bµi míi:
GV giíi thiÖu bµi cho HS më SGK
Giüo viªn híng dÉn häc sinh I/ ßäc - t×m hiîu chung:
cüch ®äc
Cho häc sinh kî tãm t¾t 3 ®o¹n:
truyÖn

ßo¹n 1 : tõ ®Çu ®Õn cøu níc

? Chia ®o¹n t×m ý chÝnh cÒa ßo¹n 2: TiÕp theo ®Õn lªn trêi
mçi ®o¹n

ßo¹n 3: Cßn l¹i. Nh÷ng dÊu tÝch
lÞch sö vÒ Thünh Giãng
II/ T×m hiîu truyÖn:
1. Sù ra ®êi k× l¹ vÌ tuæi th¬
11

khüc thêng cÒa Thünh Giãng
Häc sinh ®äc ®o¹n 1

a) Sù ra ®êi k× l¹:

Nªu néi dung ®o¹n 1

- Bµ mÑ ím ch©n vÕt ch©n l¹
12 thüng sinh ra 1 em bÐ kh«i

? Nh÷ng chi tiÕt nµo liªn quan ng«
®Õn sù ra ®êi cÒa TG

Kh«ng b×nh thêng ®îm

mµu s¾c k× l¹
? Chi tiÕt nµy cã b×nh thêng Lµ cËu bÐ khüc thêng lµ ngêi
kh«ng ? V× sao

thÇn
b) Tuæi th¬ khüc thêng

? Cüc yÕu tè khüc thêng ®ã - Lªn ba mµ kh«ng biÕt nãi, biÕt
nhÊn m¹nh ®iÒu g× vÒ TG

cêi
- Nghe sø gi¶ cÊt tiÕng nãi “

? Nh÷ng chi tiÕt nµo tiÕp tôc nãi ®ünh gi®c cøu níc”
vÒ tuæi th¬ k× l¹ cÒa Thünh - Lín nhanh nh thæi
Giãng

⇒ ®Ò søc m¹nh ®i ®ünh gi®c

? v× sao Thünh Giãng lín cøu níc
nhanh nh vËy
? bµ con lµng xãm ®· lµm g× Vui lßng gãp g¹o nu«i chó bÐ
®î gióp cha mÑ Thünh Giãng
? ViÖc lµm Êy cã ý nghÜa g×

⇒ Sù ®oµn kÕt cÒa nh©n d©n

ta, t×nh yªu th¬ng ®Ôm bäc
cÒa nh©n d©n víi ngêi anh
hÔng hä lín lªn trong sù nu«i
? Thünh Giãng khüc cüc vÞ thÇn dìng che chë cÒa nh©n d©n
ë ®iÒu g×

⇒ Sinh ra tõ trong nd ®îc nd

nu«i dìng
Thünh Giãng ra ®iÒu kiÖn g× 2. Thünh Giãng ra trËn
víi sø gi¶

- ßßi ngùa s¾t, roi s¾t, üo giüp

? Chi tiÕt nµy cã ý nghÜa nh thÕ s¾t
nµo

⇒ Muèn th¾ng gi®c nd ph¶i

chuÈn bÞ chu ®üo
? T×m nh÷ng chi tiÕt miªu t¶ - V¬n vai thµnh trüng sÜ
h×nh ¶nh Thünh Giãng lóc ra oai phong lÉm liÖt
12

⇒ Quan t©m cÒa nd ta ngêi

trËn

? Häc sinh gi¶i thÝch trüng sÜ anh hÔng ph¶i khæng lå vÒ
oai phong

thî xüc, søc m¹nh chiÕn c«ng

? Em cã suy nghÜ g× vÒ h×nh
¶nh Thünh Giãng v¬n vai thµnh ⇒ ViÖc cøu níc lµ cÇn thiÕt...
trüng sÜ
? ßéng lùc nµo gióp Giãng trëng
thµnh nhanh chãng nh vËy

- Gi®c chÕt nh r¹
- Nhæ tre quÊt gi®c
⇒ Giãng ®ünh gi®c kh«ng ph¶i

? KÕt qu¶ ®ünh gi®c

b»ng vò khÝ mµ b»ng c¶ cá
c©y cÒa ®åi nui b»ng nh÷ng
? Roi s¾t gÉy Giãng lµm g×? g× cã thî giÕt ®îc gi®c
chi tiÕt nµy cã ý nghÜa nh thÕ ⇒ Giãng lµ ngêi anh hÔng sinh
nµo

ra tõ nh©n d©n lín lªn nhê
nd, mang søc m¹nh vµ ý chÝ

? Theo em v× sao Thünh Giãng cÒa nd
l¹i chiÕn th¾ng

3. Thünh Giãng lín m·i víi non
s«ng ®Êt níc:
- Thünh Giãng bay vÒ trêi
TG lµ vÞ thÇn cao quý gióp

? ßünh tan gi®c Giãng lµm g×

d©n ®ünh gi®c

? V× sao Giãng l¹i bay vÒ trêi

Ngêi anh hÔng v« t lµm viÖc

? Chi tiÕt nµy cã ý nghÜa nh thÕ nghÜa kh«ng mµng danh lîi
nµo

- ßÒn thê, lµng Giãng, tre
®»ng ngµ, ao hå liªn tiÕp
IV/ Tæng kÕt :

? Nh÷ng chi tiÕt nµo cã liªn a) NghÖ thuËt: võa cã yÕu tè
quan

®Õn

cuéc

®êi

Thünh hiÖn thùc võa l·ng m¹ng, k× l¹

Giãng

b) ND:
* Ghi nhí : (SGK)

? C©u chuyÖn ®· thî hiÖn
tÝnh cüch, lÞch sö ë nh÷ng
khÝa c¹nh nµo?
13

? TruyÖn ca ngîi ai, thî hiÖn
®iÒu g×
D. CÒng cè:
HS ®äc ta ghi nhí
E . Híng dÉn: Häc kÜ bµi
So¹n VB :S¬n tinh thuû tinh
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

14

Tõ mîn

TiÕt 6:
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS hiîu ®îc thÕ nµo lµ tõ mîn
- Bíc ®Çu biÕt sö dông tõ mîn hîp lÝ
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu bµi so¹n
Trß: ßäc tríc vÝ dô
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B/ KiÓm tra bµi cò:
? ThÕ nµo lµ tõ ®¬n, tõ phøc, cho vÝ dô
C/ Bµi míi:

? Dùa vµo chó thÝch ë bµi I/ Tõ thuÇn viÖt vµ tõ mîn
Thünh Giãng gi¶i thÝch cüc tõ
trîng, trüng sÜ
? Cüc tõ nµy cã nguån gèc tõ
®©u.

-

mîn

tiÕng

hüt

(Trung

Quèc). ß©y lµ bé phËn tõ mîn
? Trong cüc tõ díi ®©y nh÷ng quan träng nhÊt
tõ nµo ®îc mîn tiÕng Hün

- TiÕng Hün: Sø gi¶, giang s¬n

? Tõ nµo ®îc nh÷ng khüc

- Ên, ©u: ti vi, sµ phßng, mÝt
tinh

? NhËn xÐt vÒ cüch viÕt tõ mîn → Tõ mîn ®îc ViÖt hoü cao
viÕt nh tõ thuÇn viÖt
- Tõ mîn cha ®îc biÖt hoü
hoµn toµn khi viÕt dÔng dÊu
g¹ch ngang ®î nèi cüc tiÕng
? Trong nh÷ng hµng ngµy sö * Ghi nhí SGK
dông nh÷ng tõ hün viÖt nh
cüch

®®t

tªn

®Þa

danh II/ Nguyªn t¾c mîn tõ:

(Th¬ng Long, Thüi B×nh) Tªn
riªng cÒa ngêi (Minh NguyÖt
...)
15

? Häc sinh ®äc ®o¹n v¬n cÒa - Lµm cho N2 d©n téc bÞ pha
Hå ChÝ Minh. Tõ lêi khuyªn t¹p
quÝ büu cÒa Büc em h·y rót ra - Giµu ng«n ng÷ d©n téc
m®t tÝch cùc mîn tõ

⇒ dÔng mét cüch hîp lÝ kh«ng

? M®t tÝch cc

sö dông tuú tiÖn

? Nguyªn t¾c mîn tõ nh thÕ * Ghi nhí 2 (SGK)
nµo

III/ LuyÖn tËp:
BT 1:
a) Hün viÖt: v« cÔng, ng¹c
nhiªn, tù nhiªn, sÝnh lÔ
b) hün viÖt: Gia nan

Cho häc sinh lµm bµi tËp 1 c) Anh: Pèp - in - t¬ - nÐt
süch giüo khoa

BT 2

Gäi 3 em tr×nh bµy

a) Khün gi¶ ( Khün: Xem ; gi¶:
ngêi)
ßéc gi¶ (ßéc : ®äc; gi¶ : ngêi)

Häc sinh lµm bµi tËp 2

b) YÕu ®iîm : ( YÕu : quan
träng ; ®iîm : ®iîm)
YÕu lîc(YÕu:quan träng;lîc:tãm
t¾t)
YÕu nh©n ( YÕu : quan träng ;
Nh©n: ngêi )

D. CÒng cè:
Giüo viªn gäi häc sinh ®äc ghi nhí SGK
E . Híng dÉn: Lµm cüc bµi tËp cßn l¹i
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

16

TiÕt 7 + 8 :

T×m hiÓu chung vÒ v¨n tù sù

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N¾m ®îc môc ®Ých giao tiÕp cÒa v¬n tù sù
- Cã khüi niÖm s¬ bé vÒ ph¬ng thøc tù sù trªn c¬ së hiîu ®îc môc
®Ých giao tiÕp cÒa tù sù vµ bíc ®Çu biÕt ph©n tÝch cüc sù viÖc.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu ( d¹y v¬n tù sù)
Trß: ßäc tríc v¬n b¶n tù sù.
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B/ KiÓm tra bµi cò:
? Kî tªn cüc v¬n b¶n vµ cüc ph¬ng thøc biîu ®¹t phÔ hîp.
C/ Bµi míi
- Hµng ngµy cüc em thêng kî I/ ý nghÜa vµ ®Æc ®iÓm
chuyÖn vµ nghe kî chuyÖn chung cña ph¬ng thøc tù sù
kî chuyÖn g×?
GV: Trong kî chuyÖn chia lµm
nhiÒu lo¹i ( kî chuyÖn

v¬n => ßî biÕt ®î nhËn thøc vÒ

häc, kî chuyÖn ®êi thêng, kî con ngêi vµ sù vËt, sù viÖc ®î
chuyÖn sinh ho¹t)

gi¶i thÝch khen chª.

- Kî chuyÖn ®î lµm g×?

V¬n b¶n Thünh Giãng gåm cüc

- TruyÖn Thünh Giãng lµ mét sù viÖc chÝnh:
v¬n b¶n tù sù , v¬n b¶n nµy cho 1. Sù ra ®êi cÒa Thünh Giãng
ta biÕt ®iÒu g×?

2. TG nãi nhËn trüch nhiÖm
®ünh gi®c
3. TG lín nhanh vµ ®i ®ünh
gi®c
4. TG ®ünh tan gi®c.
5. TG bay vÒ trêi
6. Vua lËp ®Òn thê phong
danh hiÖu.
7. Nh÷ng dÊu vÕt cßn l¹i.

- Tõ v¬n b¶n trªn em h·y suy
ra ®®c ®iîm cÒa ph¬ng thøc * Ghi nhí : SGK
17

tù sù
HS ®äc ghi nhí

BT 1: TruyÖn kî diÔn biÕn cÒa

HS ®äc - lµm bµi

«ng giµ mang s¾c thüi hãm
hØnh thî hiÖn t×nh yªu cuéc
sèng, dÔ kiÖt søc th× sèng vÊn
h¬n chÕt.
BT 2:

Bµi th¬ lµ tù sù kî

chuyÖn bÐ M©y vµ mÌo con
rÒ nhau bÉy chuét nhng mÌo
vÉn ¬n tham nªn ®· m¾c
bÉy.
Hai häc sinh ®äc v¬n b¶n xüc BT 3:
®Þnh thî lo¹i.

VB 1: Lµ mét b¶n tin, néi dung
kî l¹i cuéc khai m¹c tr¹i ®iªu
kh¾c quèc tÕ lÇn 3 t¹i thµnh
phè HuÕ.
VB2: Ngêi ©u

l¹c ®ünh tan

qu©n TÇn x©m lîc lµ mét giai
HS biÕt lùa chän chi tiÕt vµ s¾p ®o¹n lÞch sö ®ã còng lµ v¬n
l¹i ®î gi¶i thÝch.

b¶n tù sù.
BT 4: Tæ tiªn ngêi ViÖt xa lµ
HÔng V¬ng lËp níc V¬n lang
®ãng ®« ë Phong Ch©u, vua
HÔng lµ con trai cÒa LLQ vµ ¢u
c¬. ¢u c¬ lµ gièng tiªn ë nói ph¬ng b¾c LLQ con thÇn long n÷
. Hä g®p nhau lÊy nhau. ¢u c¬
®ë ra 100 con trai. Ngêi con trëng ®îc chän lµm vua HÔng,
nhiÒu ®êi nèi tiÕp lµm vua .
Ngêi ViÖt nhê tæ tiªn xng lµ
con rång chüu tiªn.

D . Cñng cè
HS ®äc ghi nhí
E. Híng dÉn
18

Häc kü bµi , lµm bµi tËp cßn l¹i
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

TiÕt 9:

s¬n tinh thuû tinh

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- ChuyÖn nhiÒu yÕu tè hoang ®êng kú ¶o ®î gi¶i thÝch hiÖn tîng
lò lôt hµng n¬m diÔn ra ë lu vùc s«ng Hång ®ång thêi nãi lªn khüt
väng íc m¬ chiÕn th¾ng lò lôt.
- Khªu gîi khüt väng chinh phôc thiªn nhiªn.
- RÌn kü n¬ng ®äc - kî - ph©n tÝch nh©n vËt.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: ßäc tríc bµi .
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B/ KiÓm tra bµi cò:
- TruyÖn Thünh Giãng nãi lªn íc m¬ g× cÒa nh©n d©n ta?
C/ Bµi míi
I/ ßäc vµ t×m hiîu chung.
GV Híng dÉn HS ®äc
GV ®äc mÉu
Gäi HS ®äc
? Bè côc v¬n b¶n gåm mÊy Bè côc 3 phÇn
phÇn?

+ ßo¹n 1: Vua HÔng kÐn rî.
+ ßo¹n 2: Cuéc giao tranh gi÷a
2 vÞ thÇn
19

+ ßo¹n 3: Sù tr¶ thÔ cÒa Thuû
Tinh vµ chiÕn th¾ng cÒa S¬n
tinh.
? VB nµy g¾n víi thêi kú nµo - Thêi ®¹i cüc vua HÔng.
cÒa ®Êt níc ?
? Dùa vµo 3 néi dung chÝnh
cÒa VB kî tãm t¾t truyÖn?
? VB nµy thuéc kiîu v¬n b¶n - Tù sù
nµo? V× sao em biÕt?

2 nh©n vËt ®îc nãi tíi trong
suèt cèt truyÖn thî hiÖn t tëng
chÒ ®Ò cÒa truyÖn.
II/ Ph©n tÝch
1. Cuéc giao tranh gi÷a S¬n
Tinh vµ Thuû Tinh

? Sù viÖc nµo lµ nguyªn nh©n a. Vua HÔng kÐn rî 2 chµng
dÉn ®Õn cuéc giao tranh.

®Õn cÇu h«n

? Hai chµng ®Õn cÇu h«n lµ ai? - S¬n Tinh ( thÇn nói) d©ng
S¬n Tinh cã tµi n¬ng g×?

tõng qu¶ ®åi...

? Ngêi thø 2 lµ ai? cã tµi g×?

- Thuû Tinh ( thÇn níc)

? NhËn xÐt g× vÒ tµi n¬ng cÒa => Ngang tµi, ngang søc
2 ngêi

Tµi n¬ng k× l¹ ®îc x©y dùng
b»ng trÝ tëng tîng phong phó
cÒa ngêi xa

? Tríc t×nh huèng khã sö Êy - B¬n kho¬n
vua HÔng lµm g×?
? Cuèi cÔng vua nghÜ ra ®iÒu
g×?
? SÝnh lÔ lµ g×?

-> Kú l¹

, khã kiÕm ®Çy khã

? NhËn xÐt vÒ thÝnh lÔ mµ kh¬n víi hai vÞ thÇn.
vua HÔng thüch cíi?

S¬n Tinh v× ®©y lµ vÞ thÇn

? Qua viÖc yªu cÇu sÝnh lÔ nh©n tõ gióp d©n nhiÒu viÖc
em thÊy vua HÔng hiîu ý ai?

lín, h÷u Ých.

? T¹i sao l¹i cã thiÖn chÝ víi S¬n
20

Tinh?
? Ai ®em sÝnh lÔ ®Õn tríc?

=> Næi giËn ®ünh S¬n Tinh

? Thuû Tinh ®Õn sau kh«ng lÊy
®îc vî, cã thüi ®é g×.

b/ Cuéc giao tranh gi÷a 2 vÞ

? Thuû Tinh ®· thî hiÖn søc thÇn
m¹nh ntn trong cuéc giao tranh -TT : h« ma , gäi giã lµm thµnh
gi«ng b·o, d©ng níc lªn cuån
? NhËn xÐt vÒ søc m¹nh cÒa cuén, thµnh Phong Ch©u nh
Thuû Tinh.

næi bång bÒnh trªn bî níc...

? S¬n Tinh tá thüi ®é g×.

=> søc m¹nh ghª gím
- S¬n Tinh bèc tõng qu¶ ®åi,
dêi tõng d·y nói, dùng luü ®Êt
ng¬n níc, níc d©ng lªn bao

? Em cã suy nghÜ g× vÒ viÖc nhiªu ®åi nói d©ng lªn bÊy
lµm cÒa S¬n Tinh.

nhiªu.

? Qua ®©y em liªn tëng ®Õn - > ViÖc lµm chÝnh ®üng.
viÖc lµm g× cÒa nh©n d©n
ta.

=> ß¾p ®ª ng¬n lò

? H×nh ¶nh níc s«ng...... bÊy
nhiªu” nãi lªn íc m¬ g× cÒa => ChiÕn th¾ng thiªn tai
nh©n d©n ta.

- X©y dùng nhiÒu chi tiÕt

? NhËn xÐt g× vÒ cüc miªu t¶ hoang ®êng lµ ¶o ®î lµm râ
cuéc giao tranh.

tÝnh chÊt gay cÊn quyÕt liÖt cÒa

? S¬n tinh ®¹i diÖn cho lùc l- trËn giao chiÕn
îng nµo

2. ý nghÜa cÒa truyÖn:

Thuû Tinh ®¹i diÖn cho lùc l- - Nguyªn nh©n hiÖn tîng lò
îng nµo?

lôt

Gi¶i thÝch hiÖn tîng g×

- Ca ngîi søc m¹nh trÞ Thuû vµ

Ca ngîi ai? ®iÒu g×

c«ng lao dùng níc cÒa ngêi
ViÖt C¬ thêi ®¹i cüc vua hÔng

Ph¶n ünh íc m¬ g× cÒa nh©n - ¦íc m¬ chinh phôc thiªn
d©n ta

nhiªn

? Ngµy nay con ngêi nµy ®· X©y dùng cüc c«ng tr×nh thuû
21

chÕ ngù ®îc thiªn nhiªn cha? lîi b¾t dßng níc hung gi÷
phôc vô cho cuéc sèng con ngH·y lÊy vÝ dô ®î minh ho¹

êi
III/ Tæng kÕt:
1. NghÖ thuËt: Tëng tîng, cüc

? NhËn xÐt vÒ cüch x©y dùng chi tiÕt k× ¶o, hoang ®êng,
nh©n vËt vµ cüc chi tiÕt trong nh©n vËt mang tÝnh chÊt tîng
truyÖn

trng
2. Néi dung

? Ngêi xa ph¶n ünh ®iÒu g×,
gi¶i thÝch hiÖn tîng g×

* Ghi nhí: (SGK)

D. CÒng cè:
Giüo viªn hÖ thèng kiÕn thøc bµi gi¶ng
E . Híng dÉn: Häc kÜ bµi so¹n sù tÝch Hå G¬m
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

22

TiÕt 10+11:

NghÜa cña tõ

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N¾m ®îc thÕ nµo lµ nghÜa cÒa tõ
- Mét sè cüch gi¶i nghÜa cÒa tõ
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: ßäc tríc vÝ dô SGK
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B/ KiÓm tra bµi cò:
? ThÕ nµo lµ tõ mîn, sö dông tõ mîn nh thÕ nµo
C/ Bµi míi:
I/ NghÜa cÒa tõ lµ g×
? Mçi chó thÝch trªn gåm mÊy - Mçi chó thÝch trªn gåm 2 bé
bé phËn.

phËn

? Bé phËn nµo trong chó trÝch
trªn nªu lªn nghÜa cÒa tõ.

- Bé phËn ch÷ in nh¹t

? NghÜa cÒa tõ t¬ng øng víi m«

H×nh thøc

h×nh nµo díi ®©y.
GV tãm t¾t, HS rót ra KL SGK.

Néi dung
⇒ Néi dung

* Ghi nhí SGK
NghÜa cÒa tõ lµ néi dung mµ tõ
biîu thÞ
Cho HS ®äc l¹i phÇn chó thÝch II/ Cüch gi¶i thÝch nghÜa cÒa
ë phÇn I

tõ:

? Trong mçi chó thÝch trªn
nghÜa cÒa tõ ®îc gi¶i thÝch
b»ng cüch nµo?
- TËp quün: Gi¶i thÝch b»ng
cüch tr×nh bµy khüi niÖm mµ
tõ biîu thÞ
- LÉm liÖt: ßa ra cüc tõ ®ång
? Cã thî gi¶i thÝch nghÜa cÒa nghÜa, trüi nghÜa.
tõ b»ng mÊy cüch. Nªu cüc * Ghi nhí : SGK.
23

cüch.

III. LuyÖn tËp :
Bµi tËp 1 :

Yªu cÇu häc sinh xüc ®Þnh ®- - Chóa tî ; Tr×nh bµy khüi
îc cüch gi¶i nghÜa cÒa tõ.

niÖm mµ tõ biîu thÞ.
- DÒnh lªn : ßa ra tõ ®ång
nghÜa.

HS ®äc yªu cÇu.

Bµi tËp 2 :

Gäi 4 HS lµm 4 ý. GV nhËn xÐt. a. Häc tËp.
b. Häc lám.
c. Häc hái.
HS lµm bµi tËp 3 giüo viªn d. Häc hµnh.
ch÷a.

Bµi tËp 3 : ßiÒn tõ theo trËt tù
sau :
a. Trung b×nh
b. Trung gian.
c. Trung niªn.

Cho HS gi¶i thÝch nghi· cÒa Bµi tËp 4 :
tõ.

- GiÕng : hè ®µo th¼ng ®øng
s©u vµo lßng ®Êt ®î lÊy níc.
-> Tr×nh bµy khüi niÖm.
- rung rinh : Chuyîn ®éng qua
l¹i nhÑ nhµng, liªn tiÕp.
- Tr×nh bµy khüi niÖm.
- HÌn nhüt : ThiÕu can ®¶m
( ®Õn møc ®üng khinh bØ - ®a
ra tõ trüi nghÜa )

HS

®äc

c©u

chuyÖn.

thÝch nghÜa tõ mÊt.

Gi¶i Bµi tËp 5 :
MÊt theo cüch hiîu th«ng thêng lµ kh«ng cßn ®îc së h÷u,
kh«ng thuéc vÒ m×nh n÷a.

D. CÒng cè:
- Giüo viªn gäi HS ®äc ghi nhí.
E. Híng dÉn :
- Häc kü bµi
IV/ Rót kinh nghiÖm:
24

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

TiÕt 10+11:

Sù viÖc vµ nh©n vËt trong v¨n tù sù

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N¾m ®îc 2 yÕu tè then chèt cÒa tù sù : Sù viÖc vµ nh©n vËt.
- Hiîu ®îc ý nghÜa cÒa sù viÖc vµ nh©n vËt trong tù sù.
- Sù viÖc cã quan hÖ víi nhau víi nh©n vËt, víi chÒ ®î tüc phÈm.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: ßäc tríc v¬n b¶n.
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? Nªu ý nghÜa vµ ®®c ®iîm chung cÒa v¬n tù sù.
C/ Bµi míi:
I. ß®c ®iîm cÒa sù viÖc vµ
nh©n vËt trong v¬n tù sù.
HS ®îc cüc sù viÖc trong 1. Sù viÖc trong v¬n tù sù.
truyÖn.

- 1 khëi ®Çu : Vua HÔng kÐn

? Em h·y chØ ra sù viÖc khëi rî.
®Çu, sù viÖc PT, sù viÖc cao - 2,3,4 : Phüt triîn.
trµo vµ sù viÖc kÕt thóc trong - 5,6 : Cao trµo xung ®ét gay
cüc sù viÖc trªn.

g¾t.

? Trong cüc sù viÖc nµy cã thî - 7 kÕt thóc.
bá bít sù viÖc nµo kh«ng. V× -> Kh«ng v× nh vËy nã sÏ
sao.

kh«ng ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc,

? Cüc sù viÖc kÕt hîp víi nhau sù viÖc sau ®ã sÏ kh«ng ®îc
theo quan hÖ nµo.

gi¶i thÝch râ.
25

? Cã thî thay ®æi tríc sau cüc - Quan hÖ nh©n qu¶.
sù viÖc Êy ®îc kh«ng

- Kh«ng
- Cüc sù viÖc ®îc x©y xÕp
theo trËt tù cã ý nghÜa sù viÖc
tríc g× cho sù viÖc sau vµ c¶
chuçi sù viÖc kh¼ng ®Þnh sù

? NÕu kî mét c©u chuyÖn mµ chiÕn th¾ng cÒa S¬n Tinh.
cã 7 sù viÖc nh trªn th× - Kh«ng v× truyÖn trõu tîng
truyÖn cã hÊp dÉn kh«ng v× kh« khan, truyÖn hay ph¶i cã
sao?

sù viÖc cô thî, chi tiÕt.

GV ghi b¶ng 6 yÕu tè.

- Ai lµm ( nh©n vËt lµ ai )
- ViÖc x¶y ra ë ®©u ( ®Þa
®iîm )
- ViÖc x¶y ra lóc nµo ( Thêi
gian )
- ViÖc diÔn biÕn thÕ nµo ? ( Quü

GV cho HS chØ ra cüc yÕu tè tr×nh )
trong truyÖn S¬n Tinh Thuû - ViÖc x¶y ra do ®©u
Tinh.

( Nguyªn nh©n )
- ViÖc kÕt thóc thÕ nµo ( KÕt

? H·y kî tªn cüc NV trong qu¶ )
truyÖn S¬n Tinh Thuû Tinh.
? Ai lµ NV chÝnh. Ai lµ NV phô
cã cÇn thiÕt cã thî bá ®i ®îc 2. Nh©n vËt trong v¬n tù sù.
kh«ng.

Vua HÔng, S¬n Tinh, Thuû Tinh,

GV híng dÉn HS rót ra ghi nhí.

MÞ N¬ng, cüc l¹c hÇu.
- N.vËt chÝnh lµ S¬n Tinh, Thuû
Tinh.

yªu cÇu häc sinh lµm giüo
viªn ch÷a

* Ghi nhí SGK.
II. LuyÖn tËp :
BT1 :
Vua HÔng : KÐn rî.
MÞ N¬ng: Ngêi ®Ñp, ®Ñp nÕt.
S¬n Tinh : Tµi giái.

Nh©n vËt
26

chÝnh
Thuû Tinh : Tµi giái.
BT 2
Cho häc sinh lµm bµi tËp 2
D. Cñng cè: ßäc ghi nhí SGK
E. Híng dÉn :
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

27

Sù tÝch hå g¬m

TiÕt 13:

(TruyÒn thuyÕt)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Hiîu ®îc ý nghÜa cÒa truyÖn, vë ®Ñp cÒa mét sè h×nh ¶nh
trong truyÖn
- Kî l¹i ®îc chuyÖn
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: ßäc v¬n b¶n.
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? Nªu ý nghÜa truyÖn S¬n Tinh - Thuû Tinh
C/ Bµi míi:
Giüo viªn giíi thiÖu bµi cho häc sinh më SGK
I/ ßäc vµ t×m hiîu chung
Giüo viªn híng dÉn häc sinh
cüch ®äc, giüo viªn ®äc mÉu

Bè côc 3 phÇn

? V¬n b¶n chia lµm mÊy phÇn, +) ß1: Tõ ®Çu ®Õn lìi g¬m
nªu néi dung cÒa tõng phÇn

⇒ Lª thÇn ®ünh cü ®îc g¬m

+) ß2: TiÕp ®Õn ®Êt níc ⇒ Gi÷a
thÇn gióp d©n ®ünh gi®c
+) ß3: Cßn l¹i ⇒ RÔa vµng ®ßi
l¹i g¬m
?

Tãm

t¾t

néi

dung

c©u

chuyÖn

II/ Ph©n tÝch:
1. Lª Lîi nhËn ®îc g¬m:

? V× sao ®øc long qu©n cho - Níc ta bÞ gi®c Minh ®o hé
nghÜa qu©n mîn g¬m thÇn

- Nh©n d©n ta c¬m thÔ chóng
®Õn tËn tuû
- NghÜa qu©n næi dËy chèng
nhiÒu lÇn bÞ thua
→ Cuéc khëi nghÜa Lam S¬n ®-

? Chi tiÕt nghÜa qu©n ®îc îc thÇn Òng hé gióp ®ì
28

nhËn g¬m cã ý nghÜa g×

- ßünh cü 3 lÇn kÐo líi ®Òu b¾t

? Lª ThËn ®· b¾t ®îc líi g¬m ®îc
nh thÕ nµo

G¬m süng, kh¾c 2 ch÷

? Khi ®em g¬m vÒ nhµ Lª ThuËn Thiªn ⇒ hîp víi ý trêi
ThËn phüt hiÖn thÊy ®iÒu g×

Giüo viªn cho häc sinh gi¶i - Ngän c©y ®a.
thÝch nghi·
? Lª Lîi nhËn ®îc chu«i g¬m - Tra lìi vµo chu«i võa nh in.
trong hoµn c¶nh nµo.
? Khi tra lìi g¬m vµo chu«i g¬m 2. Søc m¹nh cÒa g¬m thÇn:
cã hiÖn tîng g×.

- T¬ng nhuÖ khÝ cÒa nghÜa

? T×m nh÷ng chi tiÕt thî hiÖn qu©n.
søc m¹nh cÒa g¬m thÇn.

- Qu©n Minh b¹t vÝa.
- Më ®êng cho qu©n ta th¾ng
gi®c.
3. Long qu©n ®ßi l¹i g¬m thÇn:

? Long qu©n ®ßi l¹i g¬m trong - ßÊt níc ®· thanh b×nh.
hoµn c¶nh nµo

- Lª Lîi d¹o ch¬i ë hå t¶ väng

? T×m nh÷ng tiÕt nãi lªn sù - RÔa vµng næi lªn, nuèt g¬m
khüc thêng khi trao l¹i g¬m

ch×m s©u xuèng níc mµ vÉn

? ViÖc Long qu©n ®ßi g¬m cã cßn nh×n thÊy ünh süng le loi.
ý nghÜa g×.

⇒ Lßng yªu chuéng hoµ b×nh

cÒa d©n téc ViÖt Nam
NhiÖm vô lóc nµy cÒa d©n téc
ta lµ x©y dùng hoµ b×nh
4. ý nghÜa cÒa truyÖn:
? TruyÖn cã ý nghÜa g×

- Ca ngîi tÝnh chÊt toµn d©n
vµ chÝnh nghÜa cÒa cuéc khëi
nghÜa
- Gi¶i thÝch nguån gèc tªn gäi
Hå Hoµn KiÕm
- Ph¶n ünh lßng yªu chuéng
hoµ b×nh cÒa d©n téc ta
29

Giüo viªn híng dÉn häc sinh III/ Tæng kÕt:
rót ra kÕt luËn
* Ghi nhí SGK
D. cñng cè: Tãm t¾t l¹i truyÖn
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi so¹n Sä Dõa
IV/ Rót kinh nghiÖm:
TiÕt 14:

chñ ®Ò vµ dµn bµi cña bµi v¨n tù sù

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- BiÕt t×m hiîu ®Ò v¬n tù sù vµ cüch lµm bµi v¬n tù sù
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: ßäc vµ t×m hiîu c©u hái.
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? Sù viÖc vµ nh©n vËt cã tÇm quan träng nh thÕ nµo trong v¬n tù

C/ Bµi míi:
I/ ChÒ ®Ò cÒa bµi v¬n tù sù
? Sù viÖc trong phÇn th©n bµi - Thî hiÖn chÒ ®Ò hÕt lßng ththî hiÖn chÒ ®Ò nh thÕ nµo

¬ng yªu cøu gióp ngêi bÖnh

? ChÒ ®Ò ®ã ®îc thî hiÖn +) Tõ chèi viÖc ch÷a bÖnh cho
qua nh÷ng chi tiÕt nµo

nhµ giµu v× bÖnh «ng

nhÑ

h¬n
+) Ch÷a ngay cho ngêi con trai
? ViÖc lµm ®ã thî hiÖn b¶n «ng n«ng d©n v× bÖnh anh ta
lÜnh g× cÒa TuÖ TÜnh

nguy hiîm
- Lµ ngêi cã b¶n lÜnh. Kh«ng sî
mÊt lßng, ai nguy hiîm h¬n
ch÷a tríc, l¹i kh«ng mµng tr¶ ¬n

? ChÒ ®Ò cÒa bµi v¬n thî ⇒ ßã lµ tÊm lßng cøu gióp ngêi
hiÖn chÒ yÕu ë nh÷ng lêi nµo

bÖnh cÒa «ng
+) HÕt lßng th¬ng yªu cøu gióp
ngêi bÖnh
30

? Em h·y ®®t tªn cho truyÖn +) Ngêi ta cøu gióp nhau lóc
nµy

ho¹n n¹ sao l¹i nãi chuyÖn ©n

Häc sinh cã thî ®®t cüc nh©n huÖ
®Ò khüc nhau

- TÊm lßng

Giüo viªn tãm t¾t cho häc - Y ®øc
sinh rót ra ghi nhí 1 SGK

- Mét lßng v× ngêi bÖnh

? Yªu cÇu häc sinh chØ ra cüc
phÇn cÒa bµi v¬n

II/ Dµn bµi cÒa bµi v¬n tù sù

? PhÇn më bµi thùc hiÖn nhiÖm
vô g× cÒa bµi v¬n tù sù
? Th©n bµi vµ kÕt bµi thùc hiÖn - Më bµi: Giíi thiÖu chung vÒ
nhiÖm vô g×

nh©n vËt vµ sù viÖc

Giüo viªn tãm t¾t rót ra kÕt - Th©n bµi: Kî diÔn biÕn cÒa
luËn

sù viÖc
- KÕt bµi: Kî diÔn biÕn cÒa sù
viÖc

Häc sinh ®äc yªu cÇu

* Ghi nhí SGK
III/ LuyÖn tËp:

? ChÒ ®Ò tËp trung ë sù viÖc BT 1:
nµo

- ChÒ ®Ò: tè cüo tªn cËn thÇn
tham lam b»ng cüch ch¬i kh¬m
nã 1 vè

? Theo em nhan ®Ò phÇn th- +) Ngêi n«ng d©n xin ®îc thëng cã mÊy nghÜa.

ëng 50 roi vµ ®Ò nghÞ chia
®Òu phÇn thëng ®ã
- Nhan ®Ò phÇn thëng cã 2
nghÜa

? em h·y chØ ra 3 phÇn : Më +) Mét nghÜa thùc vµ 1 nghÜa
bµi, th©n bµi, kÕt bµi.

chÕ giÔu, mØa mai

? C©u chuyÖn thó vÞ ë ®iîm +) ßèi víi ngêi n«ng d©n thëng
nµo.

lµ khen. Thëng ®èi vín cËn
thÇn tëng lµ ph¹t
31

- Më bµi: C©u 1
- KÕt bµi: CÊu cuèi
- Th©n bµi: PhÇn cßn l¹i
Cho S lµm

⇒ Lêi cÇu xin phÇn thëng l¹

GV ch÷a cho HS

lÔng vµ kÕt thóc bÊt ngê ngoµi
dù kiÕn cÒa tªn quan vµ ngêi
®äc, nhng nãi lªn sù th«ng
minh
BT 2:
- Më bµi : STTT nªu t×nh
huèng
- KÕt bµi: STTT nªu sù viÖc tiÕp

diÔn
D. Cñng cè: GV klh¾c s©u kiÕn thøc bµi gi¶ng
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
TiÕt 15,16:T×m

hiÓu ®Ò vµ c¸ch lµm bµi v¨n tù sù

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- BiÕt t×m hiîu ®Ò v¬n tù sù vµ cüch lµm bµi v¬n tù sù
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: ßäc tríc v¬n b¶n
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? ChÒ ®Ò lµ g×? Dµn ý bµi v¬n tù sù gåm mÊy phÇn?
C/ Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi
I/ ßÒ, t×m hiîu ®Ò vµ cüch
lµm bµi v¬n tù sù.
GV chÐp 6 ®Ò lªn b¶ng

1. ßÒ v¬n tù sù
32

Gäi HS ®äc vµ cho HS tr¶ lêi ßÒ 1: Nªu 2 yªu cÇu : - Kî
c©u hái

chuyÖn em Thi

? Lêi v¬n ®Ò 1 nªu ra nh÷ng - B»ng lêi v¬n cÒa em
YC g×.

- Ch÷ kî

Nh÷ng ch÷ nµo trong ®Ò cho - Cã thuéc ®Ò tù sù
biÕt ®iÒu ®ã.

=> ®Ò v¬n tù sù cã thî ®îc

? Cüc ®Ò 3,4,5,6 kh«ng cã tõ diÔn ®¹t thµnh nhiÒu d¹ng, cüc
kî cã ph¶i lµ ®Ò v¬n tù sù ®Ò trªn cho phÐp cüc em cã
kh«ng.

thî tù do h¬n, kÕt hîp kî
chuyÖn víi tr÷ t×nh, miªu t¶
nghÞ luËn.
ßÒ 1: Kh«ng giíi h¹n.
ßÒ 2: B¹n tèt

? Tõ träng t©m cÒa mçi ®Ò ßÒ 3: Kû niÖm th¬ Êu
trªn lµ tõ nµo. H·y g¹ch díi vµ ßÒ 4: Ngµy sinh cÒa em
cho biÕt ®Ò YC lµm næi bËt ßÒ 5: Quª em ®æi míi
®iÒu g×.

ßÒ 6:

Lín råi => sù trëng

thµnh vît bËc cÒa em vÒ thî
chÊt, trÝ tuÖ, t©m hån
ßÒ 3 - 4 : kî viÖc
? Trong cüc ®Ò trªn ®Ò nµo ßÒ 2 - 6 : kî ngêi
nghiªng

kî,

®Ò

nµo ®Ò 5 : Têng thuËt

nghiªng vÒ têng thuËt.

2/ Cüch lµm bµi v¬n tù sù

? H·y t×m hiîu ®Ò lËp ý vµ a. T×m hiîu ®Ò
lµm dµn ý.

2 yªu cÇu

ßäc ®Ò 1

+ ChuyÖn em thÝch

H·y t×m hiîu ®Ò , lËp ý vµ + B»ng lêi v¬n cÒa em
lËp dµn bµi.

b. LËp ý
- Chän truyÖn em thÝch
- B»ng lêi v¬n cÒa em
c. LËp dµn ý

? Em dù ®Þnh më ®Çu NTN.

- Xüc ®Þnh truyÖn b¾t ®Çu

Kî chuyÖn NTN vµ kÕt luËn ra kî tõ ®©u, kÕt thóc ra sao.
33

sao.

- Kh«ng ®îc sao chÐp.

? Tõ ®©y em rót KL g×.

- Kî b»ng lêi v¬n cÒa m×nh
* Ghi nhí : SGK
II. LuyÖn tËp

Cho HS ®äc ghi nhí SGK
Ghi vµo giÊy dµn ý em sÏ viÕt
theo yªu cÇu cÒa ®Ò tËp lµm
v¬n trªn.
D. Cñng cè: GV kh¾c s©u kiÕn thøc
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi lµm bµi SGK
IV/ Rót kinh nghiÖm:
Bµi viÕt ë nhµ : kî l¹i truyÖn bünh chng bünh giÇy b»ng lêi kî cÒa
m×nh.

34

Sä dõa

TiÕt 17, 18 :

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Hiîu s¬ lîc khüi niÖm truyÖn Sä Dõa.
- Hiîu néi dung ý nghÜa truyÖn Sä Dõa vµ mét sè ®®c ®iîm tiªu
biîu cÒa kiîu nh©n vËt mang lèt xÊu xÝ
- Kî l¹i ®îc truyÖn
ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: ßäc tríc v¬n b¶n
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? Kî l¹i truyÖn sù tÝch Hå G¬m vµ ý nghÜa cÒa truyÖn?
C/ Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi
I/ Khüi niÖm truyÖn cæ tÝch
? ThÕ nµo lµ truyÖn cæ tÝch.
? Kî tªn 1 sè kiîu nh©n vËt Gièng: cã yÕu tè hoang ®êng
quen thuéc trong cæ tÝch.

kú l¹

? TruyÖn cæ tÝch vµ truyÒn
thèng cã g× gièng vµ khüc
nhau.

II/ ßäc : Hiîu chung
Tãm t¾t:

GV Híng dÉn HS cüch ®äc

Cã ®«i vî chång giµ hiÕm con

Cho HS tãm t¾t v¬n b¶n

ngêi vî vµo rõng uèng níc
trong cüi sä dõa vÒ cã mang
®ë ra côc thÞt ®®t tªn lµ Sä
Dõa.
- Sä Dõa ®i ch¬n bß cho nhµ
Phó «ng rÊt cõ, phó «ng cã 3 c«
con güi , c« ót hiÒn lµnh, nÕt
na, biÕt Sä Dõa lµ chµng trai
tuÊn tó nªn yªu.
- Sä Dõa b¶o mÑ ®Õn hái c« ót
35

cíi vÒ lµm vî
- Sä Dõa trë thµnh chµng trai
tuÊn tó thi ®ç tr¹ng nguyªn råi
®i xø, chµng ®a cho vî ®·
löa con dao vµ 2 qu¶ trøng
d®n lu«n mang theo bªn ngêi.
- Hai c« chÞ lËp mu h¹i em, vî
? TruyÖn cã thî chia lµm mÊy Sä Dõa bÞ ®Èy xuèng biîn, cü
®o¹n, néi dung tõng ®o¹n.

nuèt vµo bông, c« ®em cü chÕt
khoÐt bông chui ra.
- Vî chång Sä dõa g®p nhau

? Nh©n vËt chÝnh cÒa truyÖn.

më tiÖc, hai c« chÞ bÞ lé xÊu hæ

? Sä Dõa ra ®êi trong hoµn bá ®i biÖt xø.
c¶nh nµo.

ßo¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn dÔng ®Õn

H×nh düng ra sao.

ßo¹n 2 cßn l¹i

? Sù ra ®êi vµ h×nh düng cÒa II/ Ph©n tÝch
Sä Dõa cã g× ®üng chó ý.

1. Chµng Sä Dõa
- Sù ra ®êi
+ MÑ uèng níc trong sä dõa ë

? Sä Dõa thuéc kiîu nh©n vËt rõng sinh ra con
nµo.

+ Côc thÞt
=> Cã tÝnh chÊt khüc thêng, kú

? Sä Dõa cã tµi n¬ng g×.


Nh©n vËt bÊt h¹nh cã h×nh
düng xÊu xÝ
- Tµi n¬ng

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh + Ch¬n bß theo cüch riªng rÊt
düng vµ tµi n¬ng cÒa Sä Dõa.


+ Thæi süo giái

? Sù thay ®æi ®ã thî hiÖn íc + Nhünh chãng ®üp øng lêi
m¬ g× cÒa nh©n d©n lao thüch cíi cÒa phó «ng.
®éng xa.

+ Thi ®ç tr¹ng nguyªn

? Khüc víi 2 c« chÞ, c« ót ®îc + Tµi dù ®oün, lo xa => chÝnh
36

giíi thiÖu qua chi tiÕt nµo.

xüc.

? C« ®èi xö víi Sä Dõa NTN

=> ßèi lËp gi÷a bÒ ngoµi dÞ

Theo em ®iÒu g× ®· gióp c« d¹ng nhng cã phÈm chÊt tèt
cüi nh×n thÊy ®îc bªn trong ®Ñp tµi n¬ng tuyÖt vêi.
cÒa Sä Dõa lµ mét trai kh«i ng« => ¦íc m¬ m·nh liÖt vÒ sù ra
tµi giái.

®êi

? C« ót cã xøng ®üng ®îc 2/ C©u chuyÖn vÒ c« ót
nhËn phÇn thëng lµ bµ tr¹ng - HiÒn lµnh, tÝnh hay th¬ng ngkh«ng v× sao.

êi

? TruyÖn Sä Dõa thî hiÖn íc - ß«i xö rÊt tö tÕ.
m¬ g× cÒa ngêi xa.
- Lßng th¬ng ngêi, sù ®ång
c¶m
=> PhÇn thëng xøng cho ngêi
? C©u truyÖn cã ý nghÜa g×.

nh©n hËu
3. ¦íc m¬ cÒa ngêi xa
- ¦íc m¬ ®æi ®êi tõ th©n phËn
thÊp hÌn , tõ mét con ngêi xÊu
xÝ tëng nh v« dông trë thµnh
ngêi th«ng minh h¹nh phóc
- ¦íc m¬ sù c«ng b»ng
4. ý nghÜa cÒa truyÖn

? NhËn xÐt cüc chi tiÕt trong - ßÒ cao giü trÞ ®Ých thùc vë
truyÖn

®Ñp bªn trong cÒa con ngêi,

? NghÖ thuËt ®®c s¾c Êy thî khuyªn ta muèn ®ünh giü
hiÖn ND g×

®óng b¶n chÊt con ngêi ®øng
dõng l¹i ë viÖc xem xÐt bÒ
ngoµi
- ßÒ cao lßng nh©n üi ®èi víi
ngêi bÊt h¹nh.
III/ Tæng kÕt
a, NT: BÊt ngê lý thó
b, ND
37

Ghi nhí : SGK
D. Cñng cè: GV kh¾c s©u kiÕn thøc
HS kî l¹i truyÖn
ßäc phÇn ghi nhí
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi So¹n Th¹ch Sanh
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

38

Tõ nhiÒu nghÜa

TiÕt 19:

vµ hiÖn tîng chuyÓn nghi· cña tõ
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS n¾m ®îc : + Khüi niÖm tõ nhiÒu nghÜa
+ HiÖn tîng chuyîn nghÜa cÒa tõ
+ NghÜa gèc vµ nghÜa chuyîn cÒa tõ
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu nghÜa
Trß: ßäc tríc vÝ dô SGK
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? ThÕ nµo lµ nghÜa cÒa tõ, cã mÊy cüch gi¶i nghÜa tõ.
C/ Bµi míi:
I/ Tõ nhiÒu nghÜa
? Em h·y t×m cüc nghÜa khüc - Tõ ch©n: 1 bé phËn díi cÔng
nhau cÒa tõ “ ch©n”
ß®t c©u cã tõ “ch©n”
nÐt nghÜa tiªu biîu.

cÒa c¬ thî ngêi hay ®éng vËt.
ë mäi VD. ChÞ Êy cã ®«i ch©n thon
th¶.
+ Bé phËn cuèi cÔng cÒa ®å
vËt cã tüc dông ®ì cüc bé phËn
khüc.
+ Ch©n giêng.......
+ Bé phËn díi cÔng cÒa mét sè

T×m thªm mét sè tõ khüc cã ®å vËt tiÕp giüp vµ büm ch®t
nhiÒu nghÜa nh tõ ch©n

vµo

m®t

nÒn

ch©n

têng,

ch©n r¬ng.
VD: Tay : 7 nghÜa
+ Bé phËn phÝa trªn cÒa c¬
thî con ngêi tõ vai ®Õn ngãn
dÔng ®î cÇm n¾m , lao
®éng...
+ chi tríc cÒa mét sè con vËt
+ Biîu tîng

cho kh¶ n¬ng
39

tr×nh ®é nghÒ nghiÖp

: tay

nghÒ.
+ ChØ con ngêi cã kh¶ n¬ng ,
Cho HS t×m tiÕp tõ ®ã

hiÖn têng nµo ®ã : tay chi

? Cho HS t×m 1 sè tõ chØ cã 1 + Ngêi giái vÒ mét lÜnh vùc nµo
nghÜa.

®ã.
VD. Tay sóng cõ kh«i

? T×m mèi liªn hÖ gi÷a cüc + Bé phËn cÒa vËt cã chøc
nghÜa cÒa tõ ch©n.

n¬ng nh tay: tay ghÕ, tay vÞn

? Trong 1 c©u cô thî 1 tõ th- cÇu thang.
êng ®îc dÔng vãi mÊy nghÜa.

- Tõ chØ cã mét nghÜa
Gµ, vÞt, æ ®iÖn, bµn lµ........

? Trong bµi nh÷ng cüi ch©n, tõ II/ HiÖn tîng chuyîn nghÜa
ch©n ®îc dÔng víi nghÜa nµo. - Bé phËn díi cÔng dÔng ®î
®ì cüc bé phËn khüc.
- 1 nghÜa: Nhng tüc phÈm v¬n
HS ®äc yªu cÇu vµ tù lµm

häc ngêi viÕt cã khi cè ý dÔng

HS ®äc yªu cÇu, gäi 2 HS lªn tõ víi vµi nghÜa khüc.
b¶ng

- ßîc dÔng víi nghÜa chuyîn
nhng vÉn ®îc hiîu theo nghÜa
gèc nªn míi cã liªn tëng thó

HS ®äc yªu cÇu

vÞ nh kiÒng 3 ch©n.

Gäi HS lªn b¶ng lµm

III/ LuyÖn tËp
BT 1:
BT 2: Lü : Lü phæi, lü lüch , lü
gan
Qu¶: qu¶ tim, qu¶ thËn
Th©n : Th©n h×nh
BT 3
- ChØ sù vËt

chuyîn thµnh

hµnh ®éng
+ cüi cµy : cµy ruéng
+ cüi cuèc : cuèc ®Êt
Hép s¬n : S¬n nhµ
D. Cñng cè: GV kh¾c s©u kiÕn thøc
40

ßäc phÇn ghi nhí
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi lµm bµi tËp
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

TiÕt 20:

Lêi v¨n ®o¹n v¨n tù sù

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS n¾m ®îc h×nh thøc lêi v¬n kî chuyÖn, kî viÖc, chÒ ®Ò vµ
liªn kÕt trong ®o¹n v¬n.
- X©y dùng ®îc ®o¹n v¬n giíi thiÖu vµ kî chuyÖn sinh ho¹t hµng
ngµy.
- NhËn ra cüc h×nh thøc thêng dÔng trong viÖc giíi thiÖu nh©n
vËt, sù viÖc.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu nghÜa
Trß: ßäc tríc ®o¹n v¬n SGK
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? Tr×nh bµy cüc bíc t×m hiîu ®Ò lµm bµi v¬n tù sù.
C/ Bµi míi:
I/ Lêi v¬n ®o¹n v¬n tù sù
? ßo¹n 1 gåm nh©n vËt nµo.

- ßo¹n 1

? Giíi thiÖu ®iÒu g× nh»m + HÔng V¬ng, MÞ N¬ng
môc ®Ých g×.

+ Vua HÔng kÐn rî

? Thø tù cüc c©u v× sao kh«ng
®¶o lén ®îc.

ßo¹n 2: S¬n Tinh, Thuû Tinh

ßo¹n 2: giíi thiÖu nh©n vËt + Cã 2 ngêi ®Òu cã tµi l¹ ®Òu
nµo. C¶ ®o¹n v¬n biîu ®¹t ý xøng ®üng lµm con rî vua
41

g×.

HÔng.

? Hä lµ ngêi NTN

+ Cã tµi nhng kh«ng gièng

? V× sao l¹i giíi thiÖu tµi cÒa nhau.
hä tríc khi giao tranh

-> Nh thÕ míi hîp lý m¹ch l¹c,
nÕu kh«ng giíi thiÖu nh thÕ mµ
sau nµy tö cuéc chiÕn ®Êu long
trêi lë ®Êt th× ngêi ta thÊy khã

? Cüc c©u v¬n giíi thiÖu trªn hiîu.
®©y thêng dÔng nh÷ng tõ , - DÔng kiîu c©u tù sù víi tõ
côm tõ g×.

cã, tõ lµ......

HS ®äc ®o¹n 3

Kë ng«i thø 3
* Lêi v¬n kî sù viÖc

? ßo¹n 3 biîu ®¹t ý g×

- Thuû Tinh d©ng níc ®ünh S¬n

? Tüc gi¶ sö dông nhiÒu tõ lo¹i Tinh
g×.

+ ßo¹n v¬n cã nhiÒu ®éng tõ

? Cüc hµnh ®éng ®îc kî theo g©y Ên tîng mau lÑ
thø tù nµo.

- Thø tù tríc sau, nguyªn

Cho HS ®äc l¹i 3 ®o¹n v¬n

nh©n , trËn ®ünh

? Mçi ®o¹n v¬n biîu ®¹t ý * ßo¹n v¬n
chÝnh nµo.

- Mçi ®o¹n v¬n

thêng cã 1 ý

chÝnh, diÔn ®¹t thµnh c©u gäi
? T¹i sao ngêi ta gäi ®ã lµ c©u lµ c©u chÒ ®Ò.
chÒ ®Ò.

=> DiÔn ®¹t cüc ý phô

dÉn

? Cüc c©u cßn l¹i trong ®o¹n ®Õn ý chÝnh
v¬n cã nhiÖm vô g×.
GV tãm t¾t cho HS ®äc ghi * Ghi nhí
nhí

II/ LuyÖn tËp
BT 1

HS ®äc yªu cÇu cÒa bµi gäi a. ý cÒa ®o¹n thî hiÖn ë c©u
3 HS lµm

: cËu ch¬n bß rÊt giái.
b. ý chÝnh nãi 2 c« chÞ üc, c«
ót hiÒn lµnh ®èi xö tö tÕ víi Sä
Dõa.
c. ý chÝnh cÒa ®o¹n nµy lµ :
42

tÝnh c« cßn trë con l¾m
Cüc c©u sau nãi râ tÝnh trë con
Êy.
D. cñng cè: GV kh¾c s©u kiÕn thøc
ßäc phÇn ghi nhí
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi lµm bµi tËp 2 - 3 - 4
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

43

TiÕt 21-22:

Th¹ch sanh

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS n¾m ®îc néi dung truyÖn Th¹ch Sanh ca ngîi dòng sü Th¹ch
Sanh cã nhiÒu tµi ba ®· diÖt tr¬n tinh , diÖt ®¹i bµng bÞ h¹i, v¹ch
m®t kë vong ©n béi nghÜa
- Giüo dôc t×nh c¶m yªu mÕn quý träng sù ch©n hµnh c¬m ghÐp
sù gi¶ dèi ph¶n béi
- rÌn kü n¬ng ®äc , kî ph©n tÝch truyÖn cæ,
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn có bµi, su tÇm tµi liÖu
Trß: ßäc tríc SGK
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? C©u truyÖn Sä Dõa co ý nghÜa g× m©y tõ, cã mÊy cüch gi¶i
nghÜa tõ.
C/ Bµi míi
GV híng dÉn HS cüch ®äc

I/ ßäc t×m hiîu chung

ßäc mÉu, gäi HS ®äc
Cho Hs tãm t¾t chuyÖn
Cho HS nhËn xÐt

II/ Ph©n tÝch

? TruyÖn cã mÊy nh©n vËt theo 1. Nh©n vËt Th¹ch Sanh
em lµ ai lµ nh©n vËt chÝnh.

- lµ con gia ®×nh tèt bông

? T×m nh÷ng chi tiÕt nãi lªn - Lµm nghÒ kiÕm cÒi
sù ra ®êi vµ lín lªn cÒa Th¹ch - Gia tµi lµ lìi bóa
Sanh.

=> Chµng dòng sü Th¹ch Sanh

? Qua chi tiÕt nµy tüc gi¶ d©n lµ con cÒa ngêi d©n b×nh thgian muèn kh¼ng ®Þnh ®iÒu êng nghÌo khã vµ tèt bông
g×.

cuéc ®êi chµng gÇn gòi víi ng-

? ß©y lµ truyÖn cæ tÝch ngoµi êi lao ®éng
nh÷ng chi tiÕt b×nh thêng vÒ
sù ra ®êi vµ lín lªn cÒa Th¹ch - lµ thüi tö do Ngäc hoµng sai
Sanh cßn cã nh÷ng chi tiÕt xuèng ®Çu thai
khüc thêng . Em h·y chØ ra sù - ®îc thiªn thÇn d¹y cho ®Ò
44

khüc thêng ®ã.

m«n vâ nghÖ vµ mäi phÐp
thÇn th«ng.
T« ®Ëm tÝnh chÊt kú l¹ ®Ñ ®Ï

? Qua cüc chi tiÕt khüc thêng cÒa nh©n vËt òng sÜ
nµy tüc gi¶ d©n gian muèn níi ra ®êi vµ lín lªn k× l¹ nh vËy
víi chóng ta ®iÒu g×

Th¹ch Sanh lËp ®îc nhiÒu
chiÕn c«ng

? m h·y kî tªn cüc thö thüch +) Cüc thö thüch
mµ Thach Sanh tr¶i qua

+) Må c«i sèng lui thÒi trong
c¶nh nghÌo ë díi gèc ®a
+) ®ünh nhau v¬i tr»n tinh giÕt
chÕt nã
+) Xuèng hang giÕt ®¹i bµng
cøu c«g chóa l¹i bÞ che lÊp
hang
+) BÞ b¾t vµo ngôc do hån

? NhËn xÐt vÒ tÝnh chÊt cÒa ®¹i bµng, tr»n tinh büo tÔ
cüc thö thüch ®ã
?

Th¹ch

Sanh

+) BÞ cüc níc ch hÇu ®ªm

vît

nh÷ng khã kh¬n Êy kh«ng

qua qu©n ®ünh
⇒ T¬ng dÇn vÒ møc ®é khi nã

g®p nguy hiîm
? Qua nh÷ng thö thüch ®ã - Th¹ch Sanh vît qua ®îc tÊt
Th¹ch sanh ®· béc lé nh÷ng c¶ nê tµi n¬ng vµ cüc ph¬ng
phÈm chÊt g×

tÞªn gióp ®ì thÇn kú sau mçi
lÇn chiÕn th¾ng

? Ph©n tÝch ý nghÜa tiÕng ®µn +) ThËt thµ, chÊt phüt, tin ngêi
cÒa Th¹ch Sanh

+) Dòng c¶m cã tµi n¬ng
+) VÞ tha s«ng lîng
- TiÕng ®µn
+) Nghe tiÕng ®µn cÒa Th¹ch

? TiÕng ®µn Th¹ch Sanh cã ý Sanh mµ c«ng chóa nãi ®îc
nghÜa g×

+) ®ünh lui ®îc 18 níc ch hÇu
* TiÕng ®µn Th¹c Sanh
+) Lµm c«ng chóa khái c¶m
45

+) Lµm qu©n 18 níc ch hÇu
thua
⇒ V¹ch m®t ®îc mÑ con LÝ

Th«ng. tiÕng ®µn tr¶ l¹i sù c«ng
? Chi tiÕt niªu c¬m thÇn ®·i b»ng cho ngêi cã c«ng v¹ch
qu©n 18 níc ch hÇu cã ý nghÜa m®t. Kë cã téi Tß biîu tîng

cho

cüi

tiÖn

cho

yªu

chuéng hµo b×nh
- Kh¼ng ®Þnh Th¹ch Sanh lµ
ngêi tµi giái phi thêng, niªu
? MÑ con LÝ Th«ng ®· cã hµnh c¬m tîng trng cho tinh thÇn
®éng g× ®èi víi Th¹ch Sanh

nh©n ®¹o yªu chuéng hoµ
b×nh cÒa nh©n d©n ViÖt
Nam
b) Nh©n vËt mÑ con LÝ Th«ng
- KÕt nghÜa anh em. Nã vÒ ë
cÔng th× lîi biÕt bao nhiªu
⇒ lîi dông Th¹ch Sanh

- Lõa Th¹ch Sanh canh miÕu ®î
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tr»n tinh ¬n thÞt
nh÷ng hµnh ®éng cÒa mÑ - Lõa Th¹ch Sanh cíp c«ng giÕt
con LÝ Th«ng

tr»n tinh

? Cuèi cÔng mÑ con LÝ Th«ng - LÊp cöa hang khi nê Th¹ch
chÞu h×nh ph¹t g×

Sanh cøu c«ng chóa

? Em hiîu ®îc tÝnh cüch g× ⇒ hµnh ®éng gi· man, tr¾ng
cÒa Th¹ch Sanh. TruyÖn ca trîn
ngîi ai

⇒ BiÕn thµnh bé hung mét con

vËt d¬ bÈn
III/ Tæng kÕt:
* Ghi nhí SGK
D. cñng cè: GV kh¾c s©u kiÕn thøc bµi gi¶ng
E. Híng dÉn : Häc kÜ so¹n em bÐ th«ng minh
IV/ Rót kinh nghiÖm:
46

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

47

TiÕt 23:

Ch÷a lçi dïng tõ

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp HS
- NhËn ra ®îc cüc lçi g®p tõ vµ lÉn lén nh÷ng tõ gÇn vÇn
- Cã ý thøc trünh m¾c lçi khi dÔng tõ
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµi
Trß: Xem tríc cüc ®o¹n v¬n SGK
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
C/ Bµi míi:
I/ L®p tõ:
HS ®äc ®o¹n v¬n

a) Tre: 7 lÇn

? G¹ch ch©n díi cüc tõ ng÷ gi÷: 4 lÇn
gièng nhau trong c©u díi ®©y

anh hÔng: 2 lÇ

? ViÖc l®p nµy cã tüc dông g×

* NhÊn m¹nh ý. T¹p nhÞp ®iÒu
hµi hoµ nh mét bµi th¬ cho v¬n

? NhËn xÐt g× vÒ viÖc l®p ë xu«i
v¬n b¶n b

b) TruyÖn d©n gian: 2 lÇn
- ß©y lµ 1 lçi dÔng tõ trÔng
l®p, g©y c¶m giüc n®ng tõ

? Em h·y ch÷a l¹i c©u m¾c lçi nhµm chün
Em thÝch ®äc truyÖn d©n
? Giüo viªn híng dÉn häc sinh gian v× truyÖn cã nhiÒu chi
rót ra kÕt luËn

tiÕt k× ¶o
KL: Khi nãi ®®c biÖt lµ khi viÕt
ph¶i hÕt søc trünh l®p tõ 1 cüch

Cho häc sinh lÇn lît ®äc cüc v« ý thøc. Khi lêi nãi trë nªn
vÝ dô

n®ng rÔ dµi dßng

? ChØ ra nh÷ng tõ dÔng kh«ng II/ Tham quan: LÉn lén cüc tõ
®óng

gÇn ©m:
a) Tham quan: ThÊy tËn m¾t

? Nguyªn nh©n m¾c lçi lµ g×

®î më réng hiîu biÕt , häc tËp
kinh nghiÖm
48

Th¬m quan: Kh«ng cã trong tõ
®iîn
⇒ Nhí kh«ng chÝnh xüc

? Nguyªn nh©n m¾c lçi lµ g×

b) NhÊp nhüy: Më ra nh¾m l¹i

Giüo viªn híng dÉn häc inh rót liªn tiÕp, cã ünh süng khi toÐ
ra kÕt luËn

ra, khi t¾t liªn tôc
- MÊp müy: Cö ®éng khÏ vµ liªn

Gäi 3 häc sinh lªn b¶ng lµm tiÕp
bµi

Nhí kh«ng chÝnh xüc
KL: ChØ dÔng nh÷ng tõ nµo
mµ m×nh nhí chÝnh xüc h×nh
thøc ng÷ ©m
III/ LuyÖn tËp:
BT 1:
Sau khi bæ tõ l®p c©u sÏ nh
sau:
a) Lan lµ mét líp trëng g¬ng
mÉu nªn c¶ líp ®Òu rÊt quý

Gäi 3 häc sinh lªn b¶ng

mÕn
b) Sau khi nghe c« giüo kî ai
còng tÝch nh÷ng nh©n vËt
trong c©u chuyÖn Êy v× hä
®Òu lµ nh÷ng ngêi cã phÈm
chÊt ®¹o ®øc tèt ®Ñp
c)
BT 2:
a) Thay = sinh ®éng
b) ~ = bµng quan

c) Thay = hÒ tôc
D. cñng cè: GV kh¾c s©u kiÕn thøc bµi gi¶ng
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi lµm BT SGK
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
49

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

50

TiÕt 24:

Tr¶ bµiviÕt sè 1

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Qua giê tr¶ bµi nh»m ®ünh giü bµi tËp lµm v¬n theo yªu cÇu cÒa
bµi tù sù: h©n vËt, sù viÖc, cüch kî, môc ®Ých, chÒ ®Ò, söa lçi
chÝnh t¶ ng÷ phüp, yªu cÇu kî b»ng lêi v¬n cÒa em
- HS thÊy nh÷ng u nhîc ®iîm trong bµi viÕt cÒa m×nh
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: ChÊm bµi
Trß: Xem l¹i lÝ thuyÕt
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
C/ Bµi míi:
Giüo viªn chÐp ®Ò lªn b¶ng

ßÒ bµi: Kî l¹i truyÖn Thünh

giüo viªn gäi häc sinh ®äc ®Ò Giãng b»ng lêi v¬n cÒa m×nh
NhËn biÕt thî lo¹i

Tù sù
I/ NhËn xÐt bµi lµm cÒa HS

Giüo viªn nhËn xÐt u tó

- Nh×n chung cüc em ®i ®óng
thî lo¹i
- Mét sè bµi ®¶m b¶o tèt yªu
cÇu cÒa bµi tù sù
- Cüc nh©n vËt vµ sù viÖc ®a
ra ®Òu ®i theo tr×nh tù

Giüo viªn nªu ra 1 sè nhîc - Mét sè bµi tr×nh bµy s¹ch
®iîm ®î häc sinh kh¾c phôc

®Ñp, l«gÝch
* Nhîc ®iîm:
+) 1 sè bµi nhí s©u thêi ®iîm
+) 1 sè lbµi ch÷ viÕt xÊu, diÔn
®¹t lÒng cÒng
II/ Cho HS lËp dµn ý
III/ Cho HS nghe mét sè bµi khü

IV/ lÊy ®iîm vµo sè
D. cñng cè: Kh¾c s©u kiÕn thøc v¬n tù ù
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi
51

IV/ Rót kinh nghiÖm:

em bÐ th«ng minh

TiÕt 25+26:

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: Hs hiîu
- truyÖn ®Ò cao trÝ t«ng mih cÒa ngêi lao ®éng, hiîu ý nghÜa
cÒa truyÖn vµ ®®c ®iîm cÒa nhan vËt em bÐ th«ng minh trong
truyÖn
- Kî l¹i ®îc truyÖn
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµi
Trß: ßäc v¬n b¶n
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? Nªu ý nghÜa cÒa truyÖn Th¹ch Sanh
C/ Bµi míi:
Giüo viªn giíi thiÖu bµi, häc sinh më SGK
I/ T×m hiîu chung:
Giüo viªn híng dÉn häc sinh
cüch ®äc giäng hµo høng sÕt
nçi

II/ Ph©n tÝch
1. LÇn thi tµi thø nhÊt
- Hai cha con cµy ruéng

? Nªu hoµn c¶nh thö thüch

- Tr©u l·o ngµy cµy mÊy ®êng

? Viªn quan sè cha cËu bÐ nh rÊt ®ét ngét oüi ¬m
thÕ nµo

- ßøng ngÉm ra cha biÕt tr¶ lêi

? NhËn xÐt vÒ c©u ®è nµy

thÕ nµo?

? Cha cËu bÐ cã ph¶n øng g×

- Trë l¹i: Ngùa «ng ngµy sù
th«ng mih tuyÖt vêi

? CËu bÐ nh thÕ nµo, c©u hái Êy - hü hèc måm söng sèt
béc lé ®iÒu g× cËu bÐ

v× quü bÊt ngê, em bÐ ®·

? Viªn quan cã thüu ®é ra dÔng ph¬ng phüp gü¹y «ng éng
sao, tríc c©u nãi cÒa cËu bÐ. lng «ng vµ em bÐ ®· th¾ng
T¹i sao l¹i söng sèt

2. LÇn thö thüch thø 2:
52

- Do qu©n v¬ng quyÒn lùc ra
c©u ®è

rÊt

nghiªm

träng

nªu

? LÇn thö thüch thø 2 do ai ra kh«ng thùc hiÖn ®îc th× c¶
c©u ®èi

lµng ph¶i chÞu téi

? TÝnh chÊt ch¶ lÉn thö thüch ®a 3 tr©u ®ùc b¾t ®ë 9 nghÐ
nµy

con
⇒ Trüi víi quy luËt tù nhiªn,

? LÖnh vua ntn

t×nh thÕ gay cÊn, ®em 2 tr©u

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ lÖnh ra lµm thÞt vua ban léc cho
nµy

lµng

? LÖnh Êy ®· ®®t d©n lµng
vµo t×nh thÕ nµo

? Em bÐ ®· nãi víi cha ntn

mét ngêi th«ng minh, n¾m

RÊt b×nh tÜnh thî hiÖn lµ

? Em cã nhËn xÐt g×vÒ thüi v÷ng quy luËt
®é cÒa em bÐ

- Khãc mµ tha r»ng: ThÊy cã em

? Em bÐ ®· lµm cüch nµo ®î bÐ mµ cha kh«ng ®i
®èi diÖn víi nhµ vua

- Cha lµ gièng ®ùc kh«ng ®i

? Vua tr¶ lêi ra sao

- Vua ®a tr©u ®ùc cho lµng

? Nh©n c¬ héi Êy em bÐ ®· mµ b¾t ®ë nghÐ ...
v¹ch ra sù phi lÝ cÒa vua b»ng ⇒ DÔng phÐp gËy «ng ®¹p lng
c©u nµo

«ng

? NhËn xÐt cüch xö trÝ cÒa em ⇒ dòng c¶m cã b¶n lÜnh, tù tin

? Sau thö thüch nµy em bÐ cßn 3. Cuéc thö tµi lÇn 3
thî hiÖn b¶n lÜnh g×

- 1 con chim së dän thµn 3 cç
thøc ¬n

? vua ®· ra ®iÒu g× ®î thö ⇒
tµi cËu bÐ

Kh«ng thø tµi mµ thö trÝ

th«ng minh

? Môc ®Ých cÒa vua ë ®©y lµ - ßa 1 chiÕc kim nhá xÝu

dÝu

thanh chiÕc ®ai
Vua phôc vµ ban thëng cho em

? Em bÐ ®· xö sù ntn

bÐ rÊt hËu
4. Cuéc thö tµi lÇn 4:
53

? KÕt qu¶ ra sao

- LÇn tríc lµ ®èi néi lµ thö tµi
®Çu trÝ víi nhau

? Cuéc thö tµi lÇn nµy cã g× LÇn nµy lµ quan hÖ ngo¹i giao
khüc víi 3 lÇn khüc

- ßa vá èc, sîi chØ b¾t luån
qua måm èc

muèn chiÕm ®Êt níc ta cã

? Cuéc ®ã diÔn ra ntn

quy m« lín h¬n ë tÇm cì quèc tÕ

? Môc ®Ých cÒa c©u ®è nµy

vµ cã t/c nghiªm träng h¬n

? So víi lÇn tríc lÇn thö thüch → Nh×n nhau, vç ®Çu, suy
nµy nh thÕ nµo

nghÜ

? Tríc c©u hái Êy vua, quan cã ⇒ T×nh huèng gay cÊn, bÕ t¾c
ph¶n øng g×

- B«i mì ®Çu vá èc, buéc chØ

? NhËn xÐt t×nh huèng

vµo m×nh kiÕn

? Em bÐ nhËn x©u sîi chØ ⇒
b»ng cüch nµo

mét tre chë

? NhËn xÐt vÒ cüch lµm cÒa ⇒
em bÐ

Th«ng minh dÔ dµng nh
cøu nguy cho ®Êt níc, ,,,,,,

®îc thî diÖn cÒa vua, uy

? TrÝ tr«ng minh cÒa em bÐ danh cÒa triÒu ®×nh, danh dù
lÇn nµy co tµi dông g×

cÒa d©n téc
- ßîc phong tr¹ng nguyªn 1
häc vÞ cao nhÊt xøng ®üng víi

? Víi sù th«ng minh Êy em bÐ trÝ tuÖ cÒa em
®· ®îc ®Òn ®üp nh thÕ nµo

X©y dùng th th bªn hoµng
cung cho em bÐ ë
III/ tæng kÕt:

? TruyÖn ca ngîi ai
* Ghi nhí: SGK
? Thî hiÖn nguyÖn väng g×
cÒa nd ta
D. cñng cè: HS kî l¹i chuyÖn
E. Híng dÉn : Häc bµi so¹n c©y bót thÇn
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
54

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

55

TiÕt 27:

Ch÷a lçi dïng tõ

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: HS
- NhËn ra ®îc lçi th«ng thêng vÒ nghÜa cÒa tõ.
- Cã ý thøc dÔng tõ ®óng nghÜa
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµi
Trß: Xem tríc bµi
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
Lµm bµi tËp SGK
C. Bµi míi
HS ®äc tõng c©u SGK

I/ DÔng tõ kh«ng ®óng nghÜa

Phüt hiÖn lçi sai

a. YÕu ®iîm: ßiîm quan träng

Thay b»ng tõ khüc cho thÝch b. ßÒ b¹t: cö gi÷ chøc vô cao
hîp

h¬n ( thêng do cÊp cã thÈm
quyÒn cao quyÕt ®Þnh mµ
kh«ng ph¶i do bÇu cö)
c. Chøng thùc: Xüc nhËn lµ
®óng sù thùc
Thay b»ng
Nhîc ®iîm: ßiîm cßn yÕu
kÐm

bÇu

(

b»ng

cüch

phiÕu...)
? Em h·y nªu nguyªn nh©n Chøng kiÕn: tËn m¾t tr«ng thÊy
m¾c lçi trªn.

- Nguyªn nh©n
+ Kh«ng biÕt nghÜa
+ Hiîu sai nghÜa

? Lµm thÕ nµo ®î kh¾c phôc + Hiîu nghÜa kh«ng ®Çy ®Ò
®îc lçi dÔng tõ ®ã.

- Kh¾c phôc
+ Khi kh«ng hiîu ho®c cha
hiîu râ nghÜa th× cha dÔng
+ Khi cha hiîu nghÜa cÇn tra

HS ®äc yªu cÇu HS lµm bµi tõ ®iîn
56

gäi 2 HS lªn b¶ng.

II/ LuyÖn tËp
BT 1: C©u kÕt hîp ®óng
- B¶n truyÒn ng«n
- T¬ng lai xün l¹n

Chän tõ ®iÒn vµo chç trèng

- B«n ba h¶i ngo¹i
BT2
a. Khinh khØnh
b. KhÈn tr¬ng

c. B¬n kho¬n
D. cñng cè: GV hÖ thèng kiÕn thøc bµi gi¶ng.
E. Híng dÉn : Lµm bµi tËp cßn l¹i
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

57

TiÕt 28:

KiÓm tra v¨n

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Nh»m ®ünh giü kiÕn thøc cÒa HS vÒ m«n ng÷ v¬n tõ ®ã cã ph¬ng phüp d¹y phÔ hîp víi tõng ®èi tîng.
- Giüo dôc ý thøc tù giüc lµm bµi
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Ra ®Ò - biîu ®iîm
Trß: ¤n tËp - giÊy
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
C. Bµi míi
GV giao ®Ò cho HS
Biîu ®iîm
I/ Tr¾c nghiÖm : ( 5 ®) Mçi c©u tr¶ lêi ®óg cho 1 ®iîm
C©u 1: ßÞnh nghÜa SGK
C©u 2: A
B
C
C©u 3: ®Þnh nghÜa SGK
C©u 4: ý D
C©u 5: ý D
II/ Tù luËn : (5 ®)
- ¦íc mong cÒa con ngêi ViÖt Cæ, muèn chª ,,,,,,,,,,,,thiªn tai
- Gi¶i thÝch hiÖn tîng lò lôt hµng n¬m
D. cñng cè: GV thu bµi nhËn xÐt giê lµm bµi.
E. Híng dÉn :
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
TiÕt 29:

LuyÖn nãi kÓ chuyÖn
58

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- T¹o c©u hái cho HS: LuyÖn nãi lµm quen víi phüt biîu miÖng
BiÕt lËp dµn bµi kî chuyÖn vµ kî miÖng mét cüch ch©n thËt.
- Giüo dôc ý thøc tù giüc häc bµi
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: lµm bµi tËp
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
C. Bµi míi
I/ ChuÈn bÞ
HS lùa chän 1 trong 4 ®Ò vµ 1. LËp dµn bµi
lËp dµn bµi

2. Dµn bµi tham kh¶o

Cho HS tham kh¶o 2 dµn bµi II/ LuyÖn nãi trªn líp
SGK.

Yªu cÇu nãi to, râ
- Tù tin b×nh tÜnh, ®oµng

Chia tæ cho HS lÇn lît phüt hoµng
biîu víi nhau.
GV gäi mét sè HS lªn phüt
biîu tríc líp.
GV NX cho ®iîm.
GV gäi HS tr×nh bµy nhiÒu lît.
GV uèn n¾n vµ söa chöa gióp III. Bµi nãi tham kh¶o
HS nãi chuÈn.
Gäi 2 HS ®äc 2 bµi giíi thiÖu
m©òi.
Gäi HS ®äc bµi.
Trß ch¬i tËp nãi
D. Cñng cè :
GV kh¾c s©u kiÕn thøc bµi gi¶ng.
E. Híng dÉn :
Häc kü bµi, chuÈn viÕt bµi viÕt sè 2.
IV/ Rót kinh nghiÖm:
59

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

C©y bót thÇn

TiÕt 30+31:

( TruyÖn cæ tÝch Trung Quèc )

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
+ Gióp HS hiîu ®îc :
- Muèn thµnh tµi M· L¬ng ph¶i say mª cÇn cÔ, chÞu khã häc vÏ.
- Nh÷ng kë tham lam ®éc üc ®Þnh chiÕm bót thÇn ®Òu bÞ trõng
trÞ.
- Giüo dôc tinh thÇn say mª kiªn tr× häc tËp.
- RÌn luyÖn kü n¬ng kî chuyÖn.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi.
Trß: So¹n bµi.
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? TruyÖn : “ Em bÐ th«ng minh” cã ý nghÜa g×.
C. Bµi míi
GV híng dÉn HS cüch ®äng
GV ®äc mÉu, gäi HS ®äc.
? Kî tãm t¾t truyÖn.

I. ßäc vµ t×m hiîu cung.
Tãm t¾t : M· L¬ng say mª tù
häc vÏ, ao íc cã c©y bót vÏ.
Trong giÊc m¬ em ®îc thÇn
t®ng cho c©y bót.
M· L¬ng vÏ cho mäi ngêi. M· L¬ng kh«ng vÏ cho bän ®Þa chÒ,
trõng trÞ h¾n vµ trèn ®i.
M· L¬ng s¬ ý ®î lé bót thÇn.
M· L¬ng kh«ng vÏ cho thi m·
theo ý h¾n.

? Nh©n vËt chÝnh cÒa chuyÖn Em vÏ biîn trõng trÞ vua.
lµ ai.

II. Ph©n tÝch :
60

? T×m nh÷ng chi tiÕt giíi thiÖu 1. M· L¬ng - c©y bót thÇn vµ
vÒ cuéc sèng cÒa M· L¬ng.

nh÷ng ngêi l¬ng thiÖn.

? Em cã suy ngÜ g× vÒ cuéc - Cha mÑ mÊt sím, em c¾t cá,
sèng cÒa M· L¬ng.

ch®t cÒi ®î kiÕm sèng.

? M· L¬ng cã së thÝch g×.

-> Sèng nghÌo khæ, vÊt v¶,

? Em ®· thî hiÖn sù ham thÝch häc vÏ
thÝch cÒa m×nh ntn.

-> Say mª, kiªn tr×, vÏ ë mäi

? Tµi n¬ng héi ho¹ cÒa M· L¬ng n¬i mäi lóc, vÏ kh«ng cÇn bót.
®îc thî hiÖn qua chi tiÕt nµo?
? M· L¬ng cã ®îc c©y bót vÏ - Em vÏ chim, vÏ cü
trong hoµn c¶nh nµo ?
? T¹i sao cô giµ kh«ng ban cho - Trong giÊc m¬ sau mét ngµy
M· L¬ng c©y bót vÏ ngay tõ lao ®éng vµ häc vÏ.
®Çu.

-> ßî thö thüch sù kiªn tr×
cÒa ML.
Tµi n¬ng lµ do sù kiªn tr× rÌn

? Khi cã bót thÇn em vÏ g× cho luyÖn chø kh«ng ph¶i muèn lµ
nh÷ng ngêi xung quanh em.

cã c©y bót lµ phÇn thëng cho

? Em cã NX g× vÒ cüch sö nh÷ng cè g¾ng cÒa ML.
dông ®ã.

- VÏ c©y, vÏ nhµ, ....
- ML kh«ng ®em ®Õn cho miäi

? V× sao ML lµm thÕ.

ngêi thøc ¬n s½n mµ vÏ ph¬ng
tiÖn ®î lµm ra cÒa c¶i.

- Víi b¶n th©n ML vÏ g× cho -> Kh«ng muèn biÕn hä thµnh
m×nh.

nh÷ng kë lêi biÕng.

? Sau khi tr«n ®i xa ML lµm - ML: chØ vÏ nh÷ng thø cÇn
g×?

thiÕt trong nh÷ng hoµn c¶nh
cÇn thiÕt.
- VÏ tranh ®em bün kiÕm sèng.
2. ML vµ nh÷ng kë tam lam

? Khi c©u chuyÖn bót thÇn lät ®éc üc.
®Õn tai tªn ®Þa chÒ h¾n ®· a. M· L¬ng víi tªn ®Þa chÒ.
lµm g×?

- B¾t ML vÏ theo ý h¾n.

? M· L¬ng cã vÏ theo ý h¾n
61

kh«ng? V× sao?

- Kh«ng vÏ bÊt cø thø g× m®c
cho chung hÕt lêi dô dç, do¹
n¹t. V× em biÕt bông d¹ tham

? Qua ®©y em biÕt thªm ®øc lam cÒa bän nhµ giµu.
tÝnh g× cÒa M· L¬ng

- TÝnh cüch cøng cái, kiªn cêng

? Tríc thüi ®é cøng cái cÒa M· - Nhèt em vµo chuång ngùa
L¬ng ten ®Þa chÒ ®· lµm g×

kh«ng cho ¬n uèng g×

? M· L¬ng lµm cüch nµo ®î Sai ®Çy tí giÕt M· L¬ng cíp bót
®èi phã

thÇn
Vît têng b»ng cüi thang ,,,,, vÏ
VÏ cung vµ mòi tªn ®î giÕt

? Chi tiÕt nµo lµm em thÝch thi chÕt tªn ®Þa chÒ
nhÊt trong ®o¹n truyÖn nµy

- M· L¬ng ®· trõng trÞ thÝch
®üng tªn ®Þa chÒ
- ßÞa chÒ trÌo thang ng· liÒn

? V× sao vua phüt hiÖn ra M· bÞ ngùa M· L¬ng tung vo,,,,,,
L¬ng vµ c©y bót thÇn

vøt nh bay

M· L¬ng cã vÏ cho tªn vua b) M· L¬ng víi tªn vua
kh«ng ? VÏ nh thÕ nµo
? T¹i sao M· L¬ng lµm vËy

Cã vë nhng vÏ trüi lÖnh h¾n ,,

? Cuèi cÔng vua ®· ®èi xö víi cãc ghe, con gµ trôi l«ng bÈn
M· L¬ng nh thÕ nµo

thØu

? Thüi ®é cÒa M· L¬ng ra sao ? - Em c¬m ghÐt tªn vua ®ç
M· L¬ng ®· vÏ nh÷ng g×

danh M· L¬ng
vÏ ®ång ý, vÏ theo lÖnh h¾n,

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ cüi sù vÏ thuyÒn, biîn vµ giã b·o ®î
kiÖn trong ®o¹n nµy

chÝnh con thuyÒn, biîn c¶ mµ

? C©y bót thÇn khüc víi cüi vËt tªn vua mµ tªn vua b¾t, ®·
khüc cã phÐp l¹ ë ®iîm nµo

ch«n vÔi ®êi h¾n
®Õn dËp bÊt ngê

HS ®äc phÇn ghi nhí SGK

- M· L¬ng vÏ mäi hiÖu nghiÖm
- M· L¬ng chØ vÏ gióp ngêi l¬ng
62

thiÖn, kh«ng phôc vô kë khüc
III/ Tæng kÕt:
* Ghi nhí SGK:
D. Cñng cè :
GV cho HS tãm t¾t truyÖn.
E. Híng dÉn :
Häc kü bµi so¹n «ng l·o ®ünh cü vµ con cü vµng
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

63

TiÕt 32:

ng«i kÓ vµ lêi kÓ trong v¨n tù sù

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Gióp HS ®îc ®®c ®iîm vµ ý nghÜa cÒa ng«i kî trong v¬n tù sù
(ng«i thø nhÊt vµ ng«i trhø ba)
- BiÕt lùa chän vµ th©y ®æi ng«i kî cho thÝch hîp trong v¬n b¶n
tù sù
- S¬ bé ph©n biÖt ®îc tÝnh cüch khüc nhau cÒa ng«i thø nhÊt vµ
ng«i thø 3
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµi.
Trß: ßäc cüc ®o¹n v¬n SGK.
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
C. Bµi míi:
I. Ng«i kî vµ vai rß cÒa ng«i kî
trong v¬n tù sù.
Gäiu HS ®äc ®o¹n 1.
? ßo¹n nµy ®îc kî theo ng«i - Kî theo ng«i thø 3 : DÊu hiÖu
nµo? Dùa vµo dÊu hiÖu nµo ®î ngêi kî giÊy m×nh kh«ng iÕt ai
nhËn ra ®iÒu ®ã.

kî nhng ngêi kî cã m®t kh¬ng

HS ®äc ®o¹n 2.

nèi.

? ßo¹n nµy ®îc kî theo ng«i
nµo.

- Kî heo g«i 1 : Ngêi kî xng t«i.

? Ngêi xng t«i ë ®©y lµ nh©n - Lµ nh©n vËt dÕ mÌn.
vËt hay tüc gi¶.
? Trong 2 ng«i kî trªn ng«i kî
nµo cã thî kî tù do cßn ng«i - Ng«i thø ba cho phÐpd ngêi
kî nµo chØ ®îc kî nh÷ng g× kî ®îc tù do h¬n.
mµ m×nh biÕt.

- ng«i kî thø nhÊ chØ ®îc kî
nh÷ng g× mµ m×nh biÕt.
- Khã v× rÊt khã t×m mét ng«i

? Cã tjî ®æi ng«i kî thø 3 cã thî cã m®t ë mäi n¬i nh
( ®o¹n 1 ) thµnh ng«i kî tø vËy.
64

nhÊt xng t«i ®îc kh«ng.

+ Ghi nhí : SGK

GV tãm t¾t cho HS ®äc ghi
nhí.

II. LuyÖn tËp :
BT1 : Thay t«i b»ng DÕ MÌn ta

GV cho HS lµm

cã ®o¹n v¬n kî theo ng«i thø
ba cã s¾c thüi khüch quan.
BT2 : Thay t«i vµo cüc tõ thanh
chµng, ng«i kî t«i t« ®Ëm
thªm s¾c thüi t×nh c¶m cÒa
®o¹n v¬n.

D. Cñng cè :
HS ®äc ghi nhí SGK.
E. Híng dÉn :
Häc kübµi, lµm bµi tËp cßn l¹i.
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

65

Danh tõ

TiÕt 33:

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Nªu c¬ së vÒ kiÕn thøc danh tõ ®· häc ë bËc Tiîu häc gióp HS
n¾m ®îc.
- ß®c ®iîm cÒa danh tõ.
- Cüc nhãm dah tõ chØ ®¬n vÞ vµ chØ sù vËt.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi.
Trß: Xem tríc cüi míi SGK.
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? Nh¾c l¹i mé sè tõ lo¹i ®· häc ë cÊp 1.
C. Bµi míi:
GV giíi thiÖu bµi. HS më SGK.
HS ®äc VD SGK.

I. ß®c ®iîm cÒa danh tõ.

? T×m danh tõ trong c©u.

a. Danh tõ :

? H·y nh¾c l¹i nh÷ng hiîu biÕt Ba con tr©u Êy.
cÒa m×nh vÒ danh tõ.

Danh tõ : Tr©u, con tr©u.

Xüc ®Þnh danh tõu trong côm Ba lµ tõ chØ sè lîng ®øng tríc
danh tõ trªn.

danh tõ.

? Tõ Ba lµ tõ lo¹i nµo?

Vua, lµng, thóng, g¹o nÕp.

? T×m thªm cüc DT khüc trong -> Lµ nh÷ng tõ chØ ngêi, vËt,
c©u trªn

hiÖn tîng, khüi niÖm.

? Em hiîu DT biîu thÞ nh÷ng b. Kh¶ n¬ng kÕt hîp :
g×?

- Tõ chØ sè lîng ®øng tríc.

? D.tõ cã kh¶ n¬ng kÕt hîp víi - Cüc tõ : nµy, nä, kia ®øng
tõ nµo?

sau.
c. Chøc vô cÒa danh tõ trong
c©u :
- Danh tõ lµ chÒ ng÷ :

? ß®t c©u víi danh tõ em ®¹t ßµ L¹t ®Ñp tuyÖt vêi.
®îc

DT
- Danh tõ lµ tõ lµm vÞ ng÷.
66

Bè t«i lµ bé ®éi
CN

VN(DT)

II. Danh tõ chØ ®¬n vÞ vµ danh
tõ chØ sù vËt.
- Ba con tr©u.
? NghÜa cÒa cüc danh tõ in - Mét viªn quan.
®Ëm díi ®©y cã g× khüc cüc - Ba thóng g¹o.
danh tõ ®øng sau.

-> Khi sù vËt ®· ®îc tÝnh

T¹i sau cã thî nãi ba thóng g¹o ®ªm ®o lêng b»ng ®¬n vÞ
®Çy nhng kh«ng thî nãi nhµ quy uiíc chÝnh xüc th× nã
cã 6 t¹ thãc rÊt n®ng.

kh«ng thî ®îc miªu t¶ vÒ lîng

D. Cñng cè :
E. Híng dÉn :
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

TuÇn 9
Ngµy so¹n :

Ngµy d¹y:
TiÕt 33 :

Danh tõ

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t.
Trªn c¬ së kiÕn thøc vÒ danh tõ ®· häc bËc tiîu häc, gióp häc sinh
n¾m ®îc:
+ ß®c ®iîm cÒa danh tõ.
+ Cüc nhãm danh tõ chØ ®¬n vÞ vµ danh tõ chØ sù vËt
II/ ChuÈn bÞ :
+ GV: nghiªn cøu so¹n bµi, b¶ng phô
+ Häc sinh : Häc bµi, lµm bµi ®Çy ®Ò.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp:
1/ æn ®Þnh tæ chøc : 6 ®/c
2/ Kiîm tra bµi cò.
67

? Danh tõ lµ g×? vÝ dô minh ho¹?
3/ Bµi míi
? Häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng hiîu
biÕt cÒa m×nh vÒ danh tõ ë bËc
tiîu häc
? H·y xüc ®Þnh danh tõ trong
côm danh tõ “ Ba con tr©u Êy”
- Con tr©u
? Xung quanh danh tõ “ con
tr©u” trong côm danh tõ lµ
nh÷ng ®éng tõ nµo
? “ Ba” thuéc tõ lo¹i nµo
? “Êy”: thuéc lo¹i tõ nµo
- ChØ tõ : (nµy, kia, Êy...)
? Ngoµi danh tõ “ con tr©u”
trong ®o¹n v¬n trªn cßn cã cüc
danh tõ nµo khüc
- Vua, lµng, thóng, g¹o, nÕp.
? Nh×n vµo cüc danh tõ ®·
t×m ®îc ë c©u trªn em cho
biÕt danh tõ biîu thÞ nh÷ng
g×? ®®t c©u víi cüc danh tõ
®· t×m ®îc.
- Ngêi, vËt, khüi niÖm.
? danh tõ lµ g×.
? Nh×n l¹i vÝ dô trªn, em cho
biÕt danh tõ kÕt hîp ®îc víi tõ
lo¹i nµo.
? Cho vÝ dô minh ho¹.
- 3 con mÌo, 4 con lîn nµy
- 2 häc sinh Êy

I/ ß®c ®iîm cÒa danh tõ
1. VÝ dô
- Vua sai ban cho lµng Êy 3 thóng
g¹o nÕp víi 3 con tr©u ®ùc, ra
lÖnh ph¶i nu«i lµm sao cho 3 con
tr©u Êy...
“ Ba chØ sè lîng ®øng tríc
“ Êy” chØ tõ ®øng sau

2. ß®c ®iîm cÒa danh tõ
* Danh tõ : Lµ nh÷ng tõ chØ ngêi, vËt, hiÖn tîng, khüi niÖm.

* Kh¶ n¬ng kÕt hîp cÒa danh tõ .
- Ba con tr©u Êy
ST
DT
CT
+ Tõ chØ sè lîng ®øng tríc
( ba, bèn, n¬m, süu...)

+ Cüc chØ tõ : Nµy, Êy, ®ã,
kia vµ mét sè tõ ng÷ khüc ®øng
sau.
- Danh tõ cã thî kÕt hîp ®îc
víi : tÊt c¶, nh÷ng, cüc ë phÝa tr* Chøc vô trong c©u
íc, nµy, kia, Êy ( ë phÝa sau)
? Nh×n vµo vÝ dô em cho biÕt Vd1: - Lan nh¶y d©y
danh tõ gi÷ chøc vô g× trong
CN
VN
c©u.
- Con MÌo n»m ngoµi s©n.
68

? cho vµi vÝ dô

CN
VN
Vd 2 : C« Hoa lµ büc sÜ
CN
VN
-> cã khi lµm vÞ ng÷, cÇn cã tõ
? Danh tõ cã thî lµm vÞ ng÷ lµ ®øng tríc.
trong c©u ®îc kh«ng? cÇn cã
®iÒu kiÖn g×?
3. Ph©n lo¹i danh tõ
a) Danh tõ chØ ®¬n vÞ
? LÊy mét vµi vÝ dô minh ho¹.
- ba, bèn, n¬m....-> ®î tÝnh
? Trong cüc danh tõ : lµng, g¹o, ®Õm ngêi, vËt..
nÕp, thóng, ba... danh tõ nµo a1) Danh tõ chØ ®¬n vÞ quy íc
dÔng ®î tÝnh ®Õm, danh tõ
- Thóng, c©n, giü, t¹....
nµo chØ sù vËt.
a2) Danh tõ chØ ®¬n vÞ tù nhiªn
? LÊy 1 vµi vÝ dô?
Con Õch, viªn quan
1 kg muèi
DTTN DTTN
2 tÊn thãc
Thay : con = chó ( con Õch = chó
3 chiÕc kh¬n
Õch)
viªn = «ng ( viªn quan =
? Khi thay mét tõ chØ ®¬n vÞ «ng quan)
quy íc b»ng 1 tõ khüc, th× ®¬n
vÞ tÝnh ®Õm, ®o lêng cã thay
®æi kh«ng.
? Khi thay mét tõ chØ ®¬n vÞ tù
nhiªn th× ®¬n vÞ tÝnh ®Õm, Vd1: Mét t¹ g¹o
®o lêng cã thay ®æi hay
kh«ng( kh«ng thay ®æi)
? H·y chØ ra trong vÝ dô tõ chØ
®¬n vÞ quy íc chÝnh xüc.
? Theo em khi vËt ®îc tÝnh Vd2 : Mét thóng g¹o rÊt ®Çy
®Õm, ®o lêng b»ng ®¬n vÞ quy
íc chÝnh xüc th× cã thî miªu
t¶ vÒ lîng kh«ng.
VÝ dô : 1 t¹ g¹o rÊt n®ng
-> cã thî bæ sung vÒ lîng : 1
? T×m trong vÝ dô tõ chØ ®¬n thóng rÊt ®Çy.
vÞ quy íc chõng.
- con MÌo n»m ngoµi s©n
? Khi vËt ®îc tÝnh ®Õm, ®o l- b) danh tõ chØ sù vËt
êng mét cüch íc chõng th× cã
- Thóng, g¹o nÕp, lµng.
thî m« t¶, bæ sung vÒ lîng ®- * Ghi nhí.
îc kh«ng
69

? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí.
II/ LuyÖn tËp
Bµi tËp 1 :
1. Danh tõ chØ sù vËt : Nhµ, cöa, bµn, gç, gµ, lîn, dÇu, mì.
2. Chuyªn ®øng tríc danh tõ chØ ngêi : ngµi, viªn, ngêi, em.
- Chuyªn ®øng tríc danh tõ chØ ®å vËt : cüi, bøc, tÊm, quyîn, pho,
tê, chiÕc
3. ChØ ®¬n vÞ quy íc chÝnh xüc : TÊn, t¹, yÕn, kg, l¹ng...
- ChØ ®¬n vÞ quy íc, íc chõng : N¾m, më, hò, thóng, giü, vèc, gang,
®o¹n, chÐn, büt...
4. ChÝnh t¶ : Nghe - viÕt : C©y bót thÇn( tõ ®Çu -> dµy ®®c cüc
h×nh vÏ)
5. CÒng cè : - Khüi niÖm vÒ danh tõ
- ß®c ®iîm cÒa danh tõ
- Ph©n lo¹i.
6. Híng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi, lµm bµi tËp 5 SGK
IV/ Rót kinh nghiÖm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 34 : ¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng
( TruyÖn cæ tÝch cÒa A. Pu - skin)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
Gióp häc sinh :
- Hiîu ®îc néi dung, ý nghÜa cÒa truyÖn cæ tÝch : ¤ng l·o ®ünh
cü vµ con cü vµng .- N¾m ®îc biÖn phüp nghÖ thuËt chÒ ®¹o vµ
mét sè chi tiÕt nghÖ thuËt tiªu biîu ®®c s¾c trong truyÖn.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: - Nghiªn cøu so¹n bµi, tranh ¶nh cã liªn quan ®Õn bµi
gi¶ng.
* Häc sinh : ßäc bµi, so¹n bµi.
70

III/ TiÕn tr×nh lªn líp :
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ Kiîm tra bµi cò
? Nªu cüc chi tiÕt chÝnh cÒa truyÖn “ C©y bót thÇn”
3/ Bµi míi
¤ng l·o ®ünh cü vµ con cü vµng
lµ mét truyÖn cæ tÝch d©n gian
Nga, “ M®t trêi cÒa thi ca Nga”.
ViÕt l¹i = 205 c©u th¬ tiÕng Nga
®îc Lª TrÝ ViÔn, Vò ß×nh Liªn
®Þch qua v¬n b¶n tiÕng Phüp.
TruyÖn võa gi÷ ®îc nÐt chÊt
phüc ding dÞ víi nh÷ng biÖn
phüp nghÖ thuËt rÊt quen thuéc
cÒa truyÖn cæ tÝch d©n gian,
võa ®iªu luyÖn tinh tÕ trong sù
miªu t¶ vµ tæ chøc truyÖn.
? GV®äc mÉu, nªu yªu cÇu
®äc, gäi häc sinh ®äc vµ nhËn
xÐt.
? Nh÷ng chi tiÕt Êy øng víi ®o¹n
v¬n nµo.
ßo¹n 1 : Tõ ®Çu -> chÈng
cÇn giµ.
ßo¹n 2: TiÕp -> lµm theo ý
muèn cÒa mô.
ßo¹n 3 : Cßn l¹i

? Dùa vµo cüc chi tiÕt trªn em
h·y kî thËt ng¾n gän c©u
truyÖn nµy.
? TruyÖn cã mÊy nh©n vËt,
nh©n vËt nµo lµ nh©n vËt
chÝnh, v× sao?

I/ ßäc kî
- Yªu cÇu ®äc : Vèn lµ truyÖn
th¬, ®îc dÞch qua b¶n tiÕng
Phüp, b¶n th©n b¶n dÞch cã h¬ng vÞ th¬ v× vËy cÇn ®äc ®î
thëng thøc cüi hay cÒa b¶n
dÞch.

- «ng l·o ®ünh cü b¾t ®îc cü
vµng.
- Mô vî ®ßi tr¶ ¬n khi «ng l·o
th¶ cü vµng.
- Sù tr¶ giü cÒa lßng tham v«
®é cÒa mô vî «ng l·o.
- «ng l·o ®ünh cü, kÐo líi lÇn
thø 3 b¾t ®îc con cü vµng vµ
th¶ xuèng biîn, «ng kh«ng ®ßi
hái g× c¶.
- Nghe «ng l·o kî l¹i, mô vî
lËp tøc ®ßi tr¶ ¬n.
+ ßßi müng míi : biîn
gîn sãng ªm ¶
+ ßßi ng«i nhµ : Biîn
71

?TruyÖn ®îc kî theo ng«i thø
mÊy, cüch kî vÒ thêi gian ra sao.
- Ng«i thø 3, thêi gian “
ngµy xa”.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ lêi v¬n
dÉn d¾t giíi thiÖu nh©n vËt :
Gi¶n dÞ , nhÑ nhµng, ®a ngêi
®äc chó ý t×m hiîu néi dung
c©u truyÖn.

? Më ®Çu c©u truyÖn, c¶nh sèng
cÒa hai vî chång «ng l·o ®îc
giíi thiÖu nh thÕ nµo?
- NghÌo khã, ®¬n gi¶n, t¹m
bî, hä sèng = nghÒ Ch©n
chÝnh : Th¶ líi kÐo sîi.
? Ngµy l¹i ngµy tr«i qua «ng l·o
vÉn th¶ líi kiÕm sèng, 1 h«m «ng
b¾t g®p ®iÒu g×?
? Khi b¾t ®îc cü vµng «ng l·o
lµm g×?
- Th¶ vÒ biîn.
? VÒ nhµ «ng ®em truyÖn kî
cho vî nghe, mô vî cã thüi ®é
ra sao?
? Mô cã ®ßi hái gi? cü vµng cã
®üp øng kh«ng?
? Biîn xanh cã biÕn ®æi g×
? Khi ®· cã müng lîn, mô vî l¹i
®ßi g×? mô ®èi xö víi chång
nh thÕ nµo.
? Biîn nh thÕ nµo?

xanh næi sãng
+ ßßi lµm nhÊt phÈm phu
nh©n : Biîn næi sãng gi÷ déi.
+ ßßi lµm n÷ hoµng :
Biîn næi sãng mÔ mÞt.
+ ßßi lµm Long V¬ng :
biîn gi«ng tè .
- Bèn lÇn yªu cÇu cü vµng
®Òu ®üp øng, ®Õn lÇn cuèi
cÔng cü vµng kh«ng tr¶ ¬n vµ
cíp ®i tÊt c¶.
II/ T×m hiîu truyÖn
1. Mô vî víi lßng tham vµ sù
ph¶n béi.

- Næi giËn m¾ng chång.
- ßå ngèc : 1 cüi müng lîn :
biîn gîn sãng ªm ¶.

- Quüt to h¬n : ®å ngu 1 ng«i
nhµ réng.
- Biîn xanh næi sãng.

- M¾ng nh tüt níc vµo m®t :
®å ngu ngèc, sao ngèc thÕ,
? VÉn cha tho¶ m·n , mô ®ßi ®ßi lµm nhÊt phÈm phu nh©ntiÕp thø g×? thüi ®é cÒa mô ®èi > biîn xanh næi sãng d÷ déi.
72

víi chång nh thÕ nµo?
? Biîn cã thay ®æi g×?
? ßîc lµm bµ nhÊt phÈm phu
nh©n mô cßn ®ßi hái g× n÷a?
mô ®èi xö víi chång cÒa mô nh
thÕ nµo..
? Cü vµng cã ®üp øng sù ®ßi hái
®ã kh«ng? biîn lóc nµy nh thÕ
nµo?

- M¾ng mét th«i, b¾t quÐt dän
chuèng ngùa, giËn d÷ ®ßi lµm
n÷ Hoµng -> biîn næi sãng
mÔ mÞt.

- Næi c¬n thÞnh né : ®ßi lµm
Long V¬ng ngù trªn m®t biîn,
b¾t cü vµng hÇu h¹ -> mét c¬n
? Cuèi cÔng mô ®ßi g×? thüi ®é gi«ng tè kinh khÒng kÐo ®Õn,
nh thÕ nµo so víi lÇn tríc.
m®t biîn næi sãng Çm Çm.
? ViÖc ®ßi hái cÒa mô cã thùc tÕ
kh«ng vµ cü vµng cã ®üp øng
n÷a hay kh«ng?
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ møc ®é
yªu cÇu cÒa mô vî qua cüc0
lÇn ®ßi hái.
- Sù ®ßi hái ngµy 1 t¬ng lªn tõ
vËt nhá -> vËt lín : l©nf 1 & 2
®ßi hái vÒ vËt chÊt, lÇn 3 : ®ßi
hái vÒ cÒa c¶i vµ danh väng, lÇn
4 ®ßi hái cÒa c¶i, danh väng - Thüi ®é : Th« lç, d÷ d»n, béi
quyÒn lùc, lÇn 5 : ®ßi hái 1 ®Þa b¹c, tham lam quü ®é. ¤ng l·o
vÞ ®Çy quyÒn uy nhng kh«ng cã kh«ng chØ lµ chèng mµ cßn llµ
thËt vµ mét quyÒn phÐp v« h¹n. ©n nh©n. Nhê «ng mµ môc vî
cã tÊt c¶; nhng khi ®· tho¶
? NhËn xÐt cÒa em vÒ thüi ®é m·n ®îc ®ßi hái bao nhiªu
cÒa mô vî ®èi víi chèng qua th× mô vî c xö víi «ng cµng tÖ
cüc lÇn ®ßi hái.
b¹c bÊy nhiªu. Cüch c xö gièng
? Gi¶i thÝch vÒ sù thay ®æi cÒa nh mét mô chÒ cay nghiÖt
biîn qua cüc lµn ®ßi hái cÒa mô nhÊt víi mét n« lÖ, chØ ®îc
vî.
phÐp nghe lÖnh vµ tu©n lÖnh
- LÇn ®Çu tiªn : Biîn gîn
sãng ªm ¶, ®ßi hái hîp lÝ. cüc
lÇn sau biîn ph¶n øng -> ®ßi hái
quü møc v« lÝ.
-> Ngêi tham lam hüch dÞch,
? Nãi vÒ sù ph¶n øng cÒa biîn vong ©n lßng tham lín lªn
c¶ nh»m môc ®Ých g×?.
cÔng víi sù v« ¬n t¬ng m·i
- Biîn kh«ng nh÷ng lµ thµnh sù ph¶n béi.
73

thiªn nhiªn mµ biîn cßn tham
gia vµo diÔn biÕn cÒa truyÖn.
Biîn dêng nh lµ thüi ®é, sù ph¶n
øng cÒa ngêi d©n, cÒa c¶ ®Êt
trêi tríc sù thay ®ßi hái, thüi ®é
cÒa mô vî.
?Qua truyÖn em hiîu nh©n vËt
mô vî lµ nh©n vËt nh thÕ nµo
4/ CÒng cè : HÖ thèng bµi gi¶ng.
5/ Híng dÉn vÒ nhµ :ßäc vµ häc tiÕp bµi.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 35 : ¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng (t2)
(TruyÖn cæ tÝch cÒa A. Pu -skin)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
- Nh tiÕt 1
II/ ChuÈn bÞ :
* GV:
- So¹n bµi
- Tranh ¶nh cã liªn quan ®Õn bµi häc
* HS :
- Häc thuéc tüc phÈm
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ Kiîm tra bµi cò
? Tãm t¾t ng¾n gän truyÖn «ng l·o ®ünh cü vµ con cü vµng
3/ Bµi míi
I/ ßäc, kî
II/ T×m hiîu truyÖn
1. Mô vî víi lßng tham vµ sù
ph¶n béi.
? Khi ®ünh ®îc cü vµng «ng th¶ 2. ¤ng l·o ®ünh cü - ngêi hiÒn
nã vÒ biîn. Em cã nhËn xÐt g× lµnh nhu nhîc.
vÒ viÖc lµm cÒa «ng .
- ßünh ®îc cü vµng - th¶ vÒ
74

- Tèt bông, hiÒn lµnh.
? Kh«ng chØ th¶ cü ra mµ «ng cßn
dµnh cho nã nh÷ng lêi nãi nh thÕ
nµo? «ng cã ®ßi hái g× kh«ng?

biîn
- Ban cho nã nh÷ng lêi cÇu
chóc tèt ®Ñp vµ sù v« t ë møc
thünh thiÖn.

? Tríc nh÷ng mÖnh lÖnh cÒa mô - Phôc tÔng v« ®iÒu kiÖn.
vî, «ng ®· c xö nh thÕ nµo?
- «ng lµm theo sù ®ßi hái
cÒa mô vî mµ kh«ng ®ßi hái g×
c¶. Dêng nh c¬ng vÞ cÒa mét ngêi chång ®èi víi «ng ®· bÞ tíc bá.
? Tríc nh÷ng lÇn ®ßi hái cÒa mô
vî «ng lµm g×?
? Trong 5 lÇn ®ßi hái cÒa mô vî, - ¤ng l·o chØ biÕt v©ng lêi, ®ßi
cã lÇn nµo «ng can ng¬n vî g× «ng thùc hiÖn ngay.
kh«ng? v× sao «ng l¹i can ng¬n.
- Khi mô vî ®ßi lµm n÷
hoµng -> «ng nhËn thÊy kh«ng
hîp lý v× mô vî cÒa «ng chØ lµ
mét mô n«ng d©n quÌn.
? «ng ®· dÔng lêi lÏ ra sao ®î
can ng¬n.
? Lêi can ng¬n cÒa «ng cã tavs - “ Mô nãi g× vËy...sÏ cêi cho”
dông g× kh«ng? kÕt qu¶ ra sao.
- ¬n 1 cüi tüt v× ®· düm c·i
1 bµ nhÊt phÈm phu nh©n -> lêi
khuyªn can v« hiÖu qu¶..
? Lµ chång nhng «ng cßn ph¶i
chÞu nh÷ng viÖc lµm khæ nhôc
nµo n÷a?
BÞ ®ünh, bÞ ph¹t quÐt
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh©n chußngngùa, do¹ chÐm.
vËt «ng l·o trong truyÖn .
-> hiÒn lµnh, tèt bông nhng
? Sù nhu nhîc ®· dÉn ®Õn hËu nhu nhîc hÕt søc.
qu¶ nh thÕ nµo.
- TiÕp Tay cho cüi ac, cho
quyÒn lùc cÒa mô vî & cø thÐ
mô g©y ra nh÷ng Tai ho¹ cho
75

«ng l· . ¤ng quªn mÊt cü vµng lµ
cÒa «ng, nã ®Òn ¬n «ng chøc
kh«ng ®Òn ¬n mô vî. ¤ng kh«ng
íc lÊy 1 ®iÒu ®î thay ®æi t×nh
thÕ -> nh©n vËt cÇn ph¶i phª
phün chø kh«ng ®¬n thuÇn lµ
nh©n vËt ®Öm lµm næi bËt sù
tham lam cÒa mô vî.
? TruyÖn ®îc kÕt thóc nh thÕ
Häc sinh th¶o luËn
nµo? cã ý nghÜa g×?
- ¤ng l·o : ch¼ng mÊt g× c¶
mµ chØ nh võa ch¶i qua c¬n üc
méng. ¤ng ®· trë l¹i cuéc sèng
b×nh yªn Êy.
- Mô vî : cü vµng ®· lÊy ®i
tÊt c¶ thËm chÝ nhiÒu h¬n thÕ
n÷a. Më ®Çu truyÖn mô vî sèng
trong c¶nh nghÌo khã, cha hÒ
nÕm tr¶i sung síng , giµu sang,
sau khi môc ®· ®îc sèng qua
sù tét ®Ønh giµu sang danh
väng l¹i ph¶i trë vÒ c¶nh nghÌo
khã ban ®Çu, râ rµng lµ khæ - Cü vµng trõng trÞ mô vî v×
h¬n lóc ®Çu rÊt nhiÒu. ßã lµ sù c¶ 2 téi + Lßng tham quü lín
trõng ph¹t ®Ých ®üng.
lµm cho mô mê M¾t, hÕt l¬ng
tri, kh«ng cßn kh¶ n¬ng nhËn
? tüc gi¶ : D©n gian khÐo lÐo ®a biÕt ph¶i trüi.
ra h×nh tîng cü vµng ®î trõng + ë con ngêi lßng tham Ýt hay
trÞ kë tham lam béi b¹c, theo em nhiÒu kh«ng ph¶i lµ xa l¹ ,
cü vµng trõng trÞ mô vî téi ®©y lµ mét c¬n nguyªn dÉn
tham lam hay béi b¹c.
con ngêi ®Õn nhiîu Tai ho¹.
? Cü vµng cßn tîng trng cho cüi
g× .
- Sù biÕt ¬n, tÊm lßng vµng
cÒa ND ®èi víi nhngx ngêi nh©n
hËu ®· cøu gióp ngêi khi g®p
ho¹n n¹n, khã kh¬n, ®¹i diÖn cho 3. ý nghÜa :
lßng tèt, cüi thiÖn.
- ca ngîi nh÷ng con ngêi tèt
bông, hiÒn lµnh nh©n hËu.
? Th«ng qua néi dung c©u - Phª phün nh÷ng kë cã lßng
76

truyÖn gióp em hiîu g× vÒ ý tham, sù béi b¹c. ß©y lµ bµi
nghÜa( TruyÖn ca ngîi ®iÒu g× , häc ®Ých ®üng cho nh÷ng kë
phª phün ®iÒu g×?)
cã t tëng béi b¹c, lßng tham lam
v« ®é.
III/ Tæng kÕt:
1- NghÖ thuËt:
- T¬ng - tiÕn
? N ªu nh÷ng nÐt ®®c s¾c vÒ - ßèi lËp
nghÖ thuËt
- YÕu tè tëng tîng, hoang ®êng.
2- Néi dung :
- Ca ngîi nh÷ng con ngêi tèt
vông, nh©n hËu, hiÒn lµnh.
- Phª phün nh÷ng kë tham
lam, béi b¹c.
4/ CÒng cè : HÖ thèng bµi gi¶ng
5/ HDVN : Häc bµi cò, ®äc bµi míi.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n
Ngµy d¹y
TiÕt 36 : Thø tù kÓ trong v¨n tù sù
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh thÊy ®îc trong v¬n tù sù cã thî kî xu«i, kî ngî
tuú theo nhu cÇu thî hiÖn.
- Tù nhËn thÊy sù khüc biÖt cÒa cüch kî xu«i vµ kî ngîc, biÕt ®îc muèn kî ngîc ph¶i cã ®iîu kiÖn.
- LuyÖn tËp kî theo h×nh thøc nhí l¹i
II/ ChuÈn bÞ
- GV: Nghiªn cøu so¹n bµi
- HS : ßäc bµi, so¹n bµi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ Kiîm tra bµi cò.
77

? Ng«i kî lµ g×? cã mÊy ng«i kî ? khi nµo ta biÕt ®îc ng«i kî thø I
vµ thø III.
3/ Bµi míi
* Ng«i kî trong v¬n tù sù lµ mét
kiîu v¬n b¶n mµ ngêi viÕt cã thî
lùa chän nh÷ng cüch thøc biîu
®¹t thÝch hîp ®î ®¹t hiÖu qu¶
giao tiÕp tèt nhÊt. Cüch kî ngîc
g¾n liÒn víi håi tëng thêng dÔng
®î kî nh÷ng kû niÖm khã quªn,
t¹o c¶m giüc Ch©n thµnh, giµu
søc truyÒn c¶m.
? Trong truyÖn «ng l·o ®ünh cü
vµ con cü vµng cã mÊy sù viÖc? lµ
nh÷ng sù viÖc nµo? h·y liÖt kª
cüc sù viÖc theo thø tù cÒa
truyÖn.

? Nh×n vµo thø tù cüc sù viÖc,
em cho biÕt thø tù Êy cã ý nghÜa
g×?
? Theo em nÕu ®¶o lén thøc tù
trong cüc sù viÖc trªn th× ý
nghÜa cÒa truyÖn cã næi bËt
kh«ng? kh«ng.

? ßäc bµi v¬n vµ cho biÕt ë bµi v¬n
nµy, thø tù cüc sù viÖc nh thÕ
nµo?
? Thø tù kî b¾t ®Çu tõ sù viÖc
xÊu råi ngîc lªn kî nguyªn
nh©n. Cüch kî nµy lµm næi bËt ý

I/ T×m hiîu thø tù kî trong
v¬n tù sù

1) TruyÖn “ «ng l·o ®ünh cü vµ
con cü vµng”
- Giíi thiÖu «ng l·o ®ünh cü
- ¤ng l· b¾t ®îc cü vµng vµ
th¶ cü vµng, nhËn lêi høa cÒa
cü vµng.
- 5 lÇn ra biîn vµ kÕt qu¶ mçi
lÇn.
-> ®ã lµ thø tù gia t¬ng cÒa
lßng tham ngµy cµng tüo tîn
cÒa mô vî «ng l·o, cuèi cÔng
bÞ tr¶ giü. Thø tù ë ®©y cã ý
nghÜa tè cüo vµ phª phün :
Lóc ®Çu cü vµng tr¶ nghÜa «ng
l·o lµ cã lý nhng mô vî ®ßi hái
quü nhiÒu -> sù lîi dông, l¹m
dông cuèi cÔng bÞ tr¶ giü.
2) Bµi v¬n phô
-Ngè må c«i cha mÑ, kh«ng cã
ngêi rÌn, c®p, trë nªn lªu
læng, h háng , nÞ mäi ngêi xa
lünh .
- Ngè t×m cüch trªu chäc,
®ünh lõa mäi ngêi, lµm hä mÊt
lßng tin.
Khi Ngè bÞ chã d¹i c¾n thËt,
kªu cøu th× kh«ng ai ®Õn cøu.
78

nghÜa trong mét bµi häc.
- Ngè bÞ chã c¾n -> ph¶i b¬ng
- Thø tù thùc tÕ cÒa sù viÖc bã, tiªm thuèc trõ bÖnh d¹i.
trong bµi v¬n kî sù viÖc hiÖn t¹i
x¶y ra kî tríc, sau ®ã míi bæ
sung cüc sù viÖc ®· x¶y ra tríc
®ã-> cüch kî ngîc.
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí
- Kî theo thø tù tù nhiªn cã
• Ghi nhí
tÇm quan trong kh«ng thî xem
thêng. Ngay trong håi tëng ngêi ta
vÉn kî theo thø tù tù nhiªn, kî
theo cüch nµy cã tüc dông t¹o
nªn sù hÊp dÉn. T¬ng cêng kÞch
tÝnh nh truyÖn “ «ng l·o ®ünh cü
vµ con cü vµng”.
III/ LuyÖn tËp
Bµi tËp 1.
? C©u truyÖn ®îc kî theo thø tù nµo
- Kî ngîc theo dßng håi tëng
? TruyÖn ®îc kî tho ng«i nµo?
- Kî theo ng«i thø I
? YÕu tè håi tëng ®ãng vai trß g×
- C¬ së cho viÖc kî ngîc
4/ CÒng cè : HÖ thèng bµi gi¶ng
- Thø tù kî trong v¬n tù sù
5/ Híng dÉn vÒ nhµ :
- Häc bµi
- Lµm bµi tËp 2 SGK. chuÈn bÞ viÕt bµi tËp lµm v¬n sè 2.
IV/ Rót kinh nghiÖm.
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 10
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
79

TiÕt 37 -38 : ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 2
V¬n kî truyÖn (lµm l¹i líp)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
* Th«ng qua bµi viÕt häc sinh
- BiÕt kî 1 c©u truyÖn cãp ý nghÜa
- Thî hiÖn râ bè côc bµi v¬n trªn bµi lµm
- ßünh giü kh¶ n¬ng tiÕp thu, ghi nhí lÝ thuyÕt tËp lµm v¬n cÒa
häc sinh
II/ ChuÈn bÞ :
* GV:
- Nghiªn cøu ra ®Ò phÔ hîp víi ®èi tîng häc sinh
- Biîu chÊm
* HS :
- KiÕn thøc, giÊy bót
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ Kiîm tra bµi cò :
3/ Bµi míi
I/ ßÒ bµi : Kî vÒ mét thÇy giüo hay mét c« giüo mµ em quý mÕn.
II/ YªucÇu :
1. H×nh thøc :
- Bµi viÕt tr×nh bµy râ rµng, s¹ch sÏ, viÕt ®óng chÝnh t¶.
- BiÕt xüc ®Þnh ®óng yªu cÇu cÒa ®Ò bµi : Kî vÒ ngêi thÇy
c« giüo mµ m×nh quý mÕn.
2. Néi dung :
- Bµi viÕt ®óng thî lo¹i, cã bè côc râ rµng.
a) Më bµi :
- Giíi thiÖu vÒ thµy, c« mµ m×nh quý mÕn.
( Ngµy häc líp mÊy, hiÖn t¹i...)
b) Th©n bµi
Cho ngêi ®äc thÊy ®îc lÝ do mµ m×nh quý mÕn thµy c« ®ã,
th«ng qua cüch kî, giíi thiÖu vÒ h×nh düng, rÝnh cüch, cö chØ,
hµnh ®éng, c«ng tüc...
+ ßøc tÝnh.
+ Lßng nhiÖt t×nh víi häc trß, nghÒ nghÞªp.
+ Cö chØ, thüi ®é, thî hiÖn sù quan t©m tíi häc sinh, víi
®ång nghiÖp.
+ Nh÷ng kie niÖm ( sù quan t©m) cÒa thµy c« ®èi víi chÝnh
minh.
80

+ T×nh c¶m cÒa m×nh ®èi víi thµy c« ®ã: Thüi ®é häc tËp,
sù phÊn ®Êu v¬n lªn trong häc tËp.
c) KÕt bµi : C¶m xóc cÒa m×nh vÒ ngêi thµy, c«.
III/ Biîu ®iîm :
- ßiîm 9 -10 : Cã giäng kî lu loüt, c¶m xóc thùc sù, bµi viÕt
tr×nh bµy râ rµng, s¹ch ®Ñp, Ýt sai lçi chÝnh t¶ : 2->3 lçi.
- ßiîm 7 - 8 : Bµi viÕt ®¶m b¶o ®óng thî lo¹i, cã c¶m xóc,
tr×nh bµy râ rµng, diÔ ®¹t khü lu loüt, sai tõ 4-5 lçi chÝnh t¶.
- ßiîm 5 - 6: Bµi viÕt cha thËt hoµn chØnh vÒ néi dung, bè côc
cha râ rµng, diÔn ®¹t ®«i chç cßn lóng tóng, sai 6 ->7 lçi chÝnh t¶
diÔn ®¹t.
- ßiîm 3 - 4 : Bµi viÕt lan man, tr×nh bµy cha khoa häc, c©u
v¬n rêm rµ, rêi r¹c. Néi dung bµi viÕt cßn ®¬n gi¶n, sai 8 -9 lçi chÝnh
t¶ diÔn ®¹t.
- ßiîm 1 -2 : Bµi viÕt kh«ng ®óng yªu cÇu cÒa ®Ò, néi dung
quü s¬ sµi.
4/ CÒng cè : Thu bµi, nhËn xÐt giê kiîm tra
5/ Híng dÉn vÒ nhµ : - LuyÖn nãi kî truyÖn
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 39 - 40 : Õch ngåi ®¸y giÕng
Thµy bãi xem voi - ®eo nh¹c cho mÌo
< TruyÖn ngô ng«n>

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh
- Hiîu thÕ nµo lµ truyÖn ngô ngon
- Hiîu ®îc néi dung, ý nghÜa vµ 1 sè nÐt nghÖ thuËt ®®c
s¾c cÒa cüc truyÖn : Õch ngåi ®üy giÕng, thµy bãi xem voi, ®e nh¹c
cho mÌo.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: So¹n bµi, tranh ¶nh
* HS : ßäc truyÖn, tr¶ lêi c©u hái SGK.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp :
81

1/ æn ®inh tæ chøc :
2/ Kiîm tra bµi cò
? Trong truyÖn : «ng l·o ®ünh cü vµ con cü vµng, em thÝch nh©n
vËt nµo nhÊt? v× sao?
3/ Bµi míi.
? Em hiîu thÕ nµo lµ truyÖn ngô
ng«n.
- Ngô ng«n : nguyªn nghÜa
lµ lêi nãi cã ngô ý, tøc lµ lêi nãi
cã ý kÝn ®üo ®î ngêi nghe, ngêi ®äc , tù suy ra mµ hiîu.
Ngô = hµm ý chøa kÝn
®üo.
Ng«n = lêi nãi.

*Khüi niÖm vÒ truyÖn ngô
ng«n:
- TruyÖn ngô ng«n lµ truyÖn kî
b»ng v¬n xu«i.
TruyÖn kh«ng chØ cã nghÜa ®en
mµ cßn cã c¶ nghÜa bãng, nghÜa
bãng míi lµ môc ®Ých.

I/ ßäc
? Giüo viªn ®äc mÉu, nªu yªu
cÇu ®äc vµ nhËn xÐt cüch ®äc
cÒa häc sinh.
? Häc sinh t×m hiîu phÇn chó
thÝch
? TruyÖn giíi thiÖu vÒ con vËt
nµo? nã sèng ë ®©u.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ n¬i
sèng cÒa nã.
- Nhá bÐ, chËt hÑp
? Sèng xung quanh nã lµ nh÷ng
con vËt g× ?
? Nh÷ng con vËt nµy so víi nã
th× nh thÕ nµo.
? V× nhá bÐ h¬n nªn chóng cã
sî Õch kh«ng? t×m chi tiÕt nãi
lªn ®iÒu ®ã.
? Vèn quen sèng trong mét
kh«ng gian nhá hÑp, xung quanh
nã toµn nh÷ng con nhá bÐ h¬n
nªn khi nh×n lªn bÇu trêi nã cã
quan niÖm nh thÕ nµo?
? Trong thùc tÕ bÇu trêi lµ mét

II/ T×m hiîu truyÖn:
1. Õch ngåi ®µy giÕng.
a. Õch vµ nh÷ng tÝnh cüch cÒa
nã.
- Õch - ®üy giÕng

- Nhüi, Cua, èc - ho¶ng sî v×
tiÕng kªu cÒa Õch.

- Õch cø tëng : bµu trêi = chiÕc
vung -> oai nh vÞ chóa tî.

82

kh«ng gian nh thÕ nµo?
- Mªnh m«ng, v« cÔng v«
tËn.
? Qua sù viÖc trªn cho ta thÊy
tÇm nh×n thÕ giíi vµ sù vËt xung
quanh cÒa Õch ra sao.
? Thãi chÒ quan, kiªu ng¹o cÒa
Õch ®· ®î l¹i hËu qu¶ g×?

=> H¹n hÑp, nhá bÐ Ýt hiîu biÕt,
sù Ýt hiîu biÕt kÐo dµi “ l©u
ngµy”
-> quü chÒ quan, kiªu ng¹o, trë
thµnh 1 thãi quen, thµnh bÖnh.
- Ra ngoµi : Nghªnh ngang, ®i
kh¾p n¬i, nh©ng nhüo, ch¶
thÌm ®î ý.
-> bÞ ch©u dÉm bÑp
b. Bµi häc :
- DÔ m«i trêng, hoµn c¶nh sèng
cã giíi h¹n, khã kh¬n vÉn ph¶i cè
g¾ng më réng sù hiîu biÕt cÒa
m×nh b»ng nhiÒu h×nh thøc
khüc nhau, ph¶i biÕt nh÷ng h¹n
chÕ cÒa m×nh vµ ph¶i cè g¾ng,
biÕt nh×n xa tr«ng réng.

? Qua c©u truyÖn em rót ra ®îc bµi häc g× cho b¶n th©n.
? H·y liªn hÖ víi thùc tÕ cuéc
sèng
? TruyÖn nh»m phª phün nh÷ng
con ngêi nh thÕ nµo?
- Hiîu biÕt h¹n hÑp nhng l¹i
hªnh hoanh kiªu ng¹o, chÒ
quan.
? H·y t×m vµ g¹ch ch©n 2 c©u - Nh÷ng häc sinh chînh m¶ng
v¬n trong v¬n b¶n mµ em cho lµ l¹i hay cho m×nh lµ ngêi cã häc
quan träng nhÊt trong viÖc thî thøc hay khoe ch÷ nghÜa.
hiÖn néi dung, ý nghÜa cÒa
* Ghi nhí.
truyÖn.
2. Thµy bãi xem voi
? Nªu mét sè hiÖn tîng trong a) Cuéc xem voi cÒa 5 thµy bãi
cuéc sèng øng víi thµnh ng÷ “ - ß1 : tõ ®Çu -> sê ®u«i : cüc
Õch ngåi ®üy giÕng”.
thµy cÔng nhau xem voi, mçi
? Häc sinh t×m hiîu phÇn ghi thµy xem 1 bé phËn.
nhí.
- ß2 : TiÕp -> rÔ cÔn : Cüc thµy
? Häc sinh ®äc truyÖn
miªu t¶ voi theo cüch hiîu cÒa
? Häc sinh t×m hiîu phÇn chó m×nh ai còng cho m×nh lµ
thÝch
®óng.
? TruyÖn cã mÊy ý chÝnh, mçi ý - ß3 : cßn l¹i : Kh«ng ai nghe ai,
chÝnh øng víi phÇn nµo cÒa v¬n voi cÒa mçi thµy khüc víi thùc tÕ.
b¶n.
- Nh©n Õ hµng, truyÖn gÉu
? Häc sinh ®äc thÇm ®o¹n 1
- BÞ háng M¾t, cha biÕt voi
83

? Cüc thµy bãi xem voi trong
hoµn c¶nh nµo?
? Cüc thµy cã hoµn c¶nh cü nh©n
nh thÕ nµo.
? Cüc thµy ®· lµm g× ®î xem
®îc voi.

- Chung tiÒn biÕu qu¶n voi
- Tay :sê
b) con voi cÒa 5 thµy bãi
- Vßi : sun sun - con ®Øa
- Ngµ : Ch©n chÈn - ®ßn cµn
- Tai : bÌ bÌ - qu¹t thãc
- Ch©n : sõng söng - cét nhµ
? ßiÒu g× ®üng chó ý trong cüch - ßu«i : tun tÒn - chæi rÔ cÔn.
xem voi cÒa 5 thµy bãi.
- V× voi qóa lín nªn mçi - Cüch miªu t¶ ®ã kh«ng ®óng
thµy chØ xem ®îc 1 bé phËn víi thùc tÕ v× do mÔ loµ nªn
cÒa voi.
cüc thµy cø tëng mçi bé phËn
? Con voi cÒa mçi thµy ®îc cÒa voi lµ 1 con voi -> khüc
hiÖn lªn nh thÕ nµo.
nhau hoµn toµn kh«ng con voi
? Theo em cüch miªu t¶ cã nµo ®óng víi con voi thùc tÕ.
®óng víi hiîu biÕt thùc tÕ cÒa hä - Miªu t¶ ®Çy tù tin.
kh«ng?
- ßóng víi nh÷ng g× cüc
thµy biÕt ®îc, sê ®îc.
? Nhng trong thùc tÕ con voi cã
®óng nh cüch miªu t¶ cÒa cüc
thµy kh«ng?
?Nhng thüi ®é cÒa cüc thüy khi
xem voi
? T¹i sao cüc thµy l¹i kh¬ng kh¬ng
b¶o vÖ ý kiÕn cÒa m×nh, büc bá
ý kiÕn cÒa ngêi khüc.
- V× mçi thµy ®· sê tËn Tay
nªn thµy sau büc bá thµy tríc khi
thÊy hä nãi kh«ng ®óng víi
nh÷ng g× m×nh sê thÊy.
4/ CÒng cè : Khüi quüt bµi
5 / HDVN : ßäc bµi, so¹n tiÕp bµi
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
84

TiÕt 2
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Nh tiÕt 1
II/ ChuÈn bÞ
* GV:
- So¹n bµi, tranh ¶nh
* HS :
- Häc tiÕp bµi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp.
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ Kiîm tra bµi cò: ? Kî l¹i truyÖn : Õch ngåi ®üy giÕng? Qua truyÖn
em cã rót ra ®îc bµi häc g× cho b¶n th©n.

3/ Bµi míi.
2. Thµy bãi xem voi
? sau khi xem voi cüc thµy tranh c) KÕt qu¶ tranh luËn vµ ý nghÜa
luËn nh thÕ nµo? v× sao l¹i cã sù khuyªn r¬n.
tranh luËn Êy.
- Tranh luËn gay g¾t -> ai
còng b¶o vÖ ý kiÕn ®óng cÒa
m×nh.
- LÊy cüi bé phËn ®î hiîu cüi
? Em h·y chØ ra nguyªn nh©n toµn thî.
cÒa cuéc tranh luËn.
- ChØ c¬n cø vµo 1 chi tiÕt ->
hiîu c¶ sù vËt.
-> x« xüt, ®ünh nhau to¹c ®Çu
? KÕt qu¶ cÒa cuéc tranh c·i ®ã ch¶y müu mµ kh«ng cã ®îc
lµ g×?
Ch©n lÝ, kh«ng cã ®îc khüi
niÖm vÒ con voi thùc.
- Phª phün, ch©m biÕm.
? Qua 2 truyÖn : Õch ngåi ®üy
giÕng, thµy bãi xem voi ®îc tüc
gi¶ süng tüc nh»m môc ®Ých
g×?
* Ph¶i xem xÐt, khüi quüt sù vËt
1 cüch toµn diÖn, kh«ng lÊy cüi
? Qua truyÖn : Thµy bãi xem voi côc bé, bé phËn thay thÕ cüi
em rót ra ®îc bµi häc g×?
toµn thî.
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí * Ph¶i l¾ng nghe ý kiÕn cÒa ngSGK.
êi khüc vµ xem l¹i ý kiÕn cÒa
? Häc sinh ®äc vµ t×m hiîu chó m×nh, kh«ng nªn tù tin quü
thÝch
®üng-> b¶o thÒ.
85

3. ßeo nh¹c cho mÌo
a. LÝ do cuéc häp
- Sù nhøc nhèi, sî h·i, mÌo cø
? TruyÖn cã mÊy ý chÝnh? mçi ý x¬i chuét m·i-> héi lüng chuét
øng víi phÇn nµo cÒa v¬n b¶n.
chèng mÌo.
? LÝ do v× ®©u mµ lµng chuét
quyÕt ®Þnh më cuéc häp.
? Môc ®Ých cÒa héi lµng chuét
lµ g×.? LÝ do nµy cã chÝnh ®üng
kh«ng? v× sao?
- ChÝnh ®üng, môc ®Ých
®Ñp vµ cã tÇm quan träng v× - Chuét ChÔ, Nh¾t, Cèng
liªn quan ®Õn cüi sèng, cüi chÕt
cÒa tõng cü nh©n cÒa c¶ hä
hµng nhµ chuét.
? Kî tªn cüc thµnh phÇn tham
gia cuéc häp .
? T¹i sao hä l¹i tham gia ®Çy ®Ò 2) Süng kiÕn ®eo nh¹c cho mÌo:
nh vËy( hä mong muèn ®iÒu - ¤ng Cèng
g×?)
- T×m ra 1 kÕ chèng mÌo tõ - Hëng øng nhiÖt liÖt : vui mõng
ý kiÕn cÒa mäi ngêi.
dÊu mâm ....®ång thanh øng
? Qua cuéc häp hä nhµ chuét ®· thuËn.
t×m ra süng kiÕn g×? cho ai?
? Thüi ®é cÒa hä nhµ chuét khi
«ng Cèng ®a ra ra süng kiÕn nh
thÕ nµo.
? T×m nh÷ng chi tiÕt , tõ ng÷
®î nãi lªn sù hëng øng ®ã.
? Qua sù hëng øng chøng tá süng
kiÕn cÒa «ng Cèng lµ süng kiªn
nh thÕ nµo.
- Süng kiÕn hay ®ã lµ mét
cüch ®Ò phßng theo kiîu “
phßng bÖnh h¬n ch÷a bÖnh”
phÔ hîp víi t¬ng quan lùc lîng
gi÷a chuét vµ MÌo víi cüch “
Tam thËp lôc kÕ, tÊu vi thîng
süch” ( ba m¬i süu níc chuån lµ

3) ViÖc thùc hiÖn süng kiÕn, kÕt
qu¶ :
- ¤ng Cèng : thoüi thüc cho ngêi
khüc.
- Anh Nh¾t : kh«ng nhËn.

- Anh ChÔ : NhËn
mÌo.
- Khi s¾m nh¹c :
nøc, lao xao, hín
hy väng, tin tëng

®eo nh¹c cho
Kh«ng hß nüo
hë chøa chan
vµo giê phót
86

h¬n).
? Ai lµ ngêi thùc hiÖn süng kiÕn
nµy ®Çu tiªn, thüi ®é nh thÕ
nµo
? T¹i sao «ng cèng l¹i tõ chèi.
? Sau ®ã cö ai? cã ®i×ng ý thùc
hÞªn kh«ng.
? Cuèi cÔng cö ai.
? T¹i sao l¹i cö anh ChÔ.
? Thüi ®é cÒa anh chÔ khi nhËn
nhiÖm vô.
- Sî, sun, kh«ng düm ®Õn gÇn
MÌo.
? Em h·y so sünh kh«ng khÝ
cuéc häp khi s¾m nh¹c víi kh«ng
khÝ c¾t cö ngêi, t×m ngêi ®eo
nh¹c cho mÌo.
? KÕt qu¶ cÒa viÖc thùc hiÖn nh
thÕ nµo.

thoüt khái mÌo.
- Khi c¾t cö : c¶ héi ®ång im
ph¬ng ph¾c kh«ng 1 cüi tai nµo
nhÝch, kh«ng mét cüi r¬ng nµo
nhe.
-> ®un ®Èy nhau
- KÕt qu¶ : anh ChÔ khiÕp ch¹y,
héi ®ång chuét ch¹y toün lo¹n.
-> vÉn sî mÌo.

* Phª phün ý tëng vu v¬, kh«ng
thøc tÕ, süng kiÕn viîn v«ng dÔ
hay ho còng kh«ng gi¶i quyÕt ®îc viÖc g×, ph¶i cã tÝnh thùc
tiÔn, tÝnh kh¶ thi trong mäi dù
®Þnh, mäi kÕ ho¹ch.
*Phª
phün nh÷ng ®¹i diÖn cÒa x·
héi cò, nh÷ng kë ®¹o ®øc gi¶,
®un ®Èy vµ b¾t Ðp viÖc nguy
? Qua ®ã em thö h×nh dung vÒ hiîm, khã kh¬n cho kë díi.
1 phÇn cuéc häp cÒa con ngêi ë
n«ng th«n viÖt nam
thêi kú
khüng chiÕn nh thÕ nµo.
- Nh÷ng cuéc häp viîn
v«ng h·o huyÒn, nhngc kë Tai to
m®t lín lµ nh÷ng kë ®¹o ®øc
gi¶, ham sèng sî chÕt, trót tÊt c¶
c«ng viÖc khã kh¬n, vÊt v¶, nguy
hiîm cho nh÷ng ngêi thÊp cæ
bÐ häng . ßã chÝnh lµ ý nghÜa
cÒa thµnh ng÷ “ héi ®ång
chuét” mµ d©n gian thêng sö
dông.
? Theo em truyÖn ®· sö dông
yÕu tè nµo ®î lµm nªn sù hÊp
d©n: Nh©n hoü, diÔn biÕn t©m
lý.
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí.
? TruyÖn ®· ®î l¹i cho em bµu
87

häc bæ Ých g×.
4/ CÒng cè : HÖ thèng bµi
5/ HDVN : - So¹n bµi : LuyÖn nãi kî truyÖn.
IV/ Rót kinh nghiÖm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 11
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
TiÕt 41 : Danh tõ ( tiÕp)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh «n l¹i
- ß®c ®iîm cÒa danh tõ chung vµ danh tõ riªng
- Cüch viÕt hoa danh tõ riªng.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: So¹n giüo ün chu ®üo
* HS : Häc bµi vµ lµm bµi tËp
III/ TiÕn tr×nh lªn líp :
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ Kiîm tra bµi cò.
? Danh tõ lµ g×? cã ®®c ®iîm nh thÕ nµo?
3/ Bµi míi

Dùa vµo kiÕn thøc ë bËc tiîu
häc, h·y ®iÒn cüc danh tõ ë c©u
sau vµo b¶ng ph©n lo¹i :
- B¶ng phô :
? Danh tõ nµo lµ danh tõ chung
? Danh tõ riªng lµ g×? lÊy vÝ dô.
VD : Hång, Hoa, Quý, H¬ng,
ßµ N½ng, Nha Trang, Cao B»ng,
HuÕ..
? Trong DT chung vµ DT riªng,

I. Danh tõ chung vµ danh tõ
riªng.
1. VÝ dô:
Vua nhí c«ng ¬n trüng sÜ,
phong lµ PhÔ ßæng Thiªn V¬ng vµ lËp ®Òn thê ngay ë lµng
Giãng, nay thuéc huyÖn PhÔ
ßæng, huyÖn Gia L©m, Hµ
Néi.
- Danh tõ chung : Vua, c«ng ¬n,
trüng sÜ, ®Òn thê, lµng, x·,
huyÖn.
88

danh tõ nµo ®îc viÕt hoa
( danh tõ riªng)
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ cüch viÕt
hoa danh tõ riªng.
- Trong c©u ®î dÉn, ch÷ cüi
®Çu tiªn cÒa tÊt c¶ cüc bé phËn
t¹ot hµnh danh tõ riªng( ch÷ cüi
®Çu tiªn cÒa tÊt c¶ cüc tiÕng t¹o
thµnh danh tõ riªng) ®Òu ®îc
viÕt hoa.
? GVdÔng b¶ng phô cã ghi danh
tõ riªng cha ®îc viÕt hoa ®î
häc sinh nhËn biÕt vµ viÕt hoa cho
®óng.
? ß®t c©u cã danh tõ chung vµ
danh tõ riªng .
VD : Trêng THCS Khünh Héi
rÊt ®Ñp
DTC DTR.

- Danh tõ riªng : PhÔ ßæng
Thiªn V¬ng, Giãng, Gia L©m,
Hµ Néi.

- vÝ dô :
- ThÒ ®« Hµ Néi rÊt ®Ñp
DTC DTR
- Níc ViÖt nam giµu vµ
®Ñp
=> danh tõ chØ sù vËt.

2. Quy t¾c viÕt hoa.
? Danh tõ chung vµ danh tõ riªng - ViÕt hoa ch÷ cüi ®Çu tiªn
®îc gäi chung lµ danh tõ g×?
cÒa mçi tiÕng.
? Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt tªn
gäi cÒa ngêi vµ ®Þa lÝ ViÖt Nam.
VD1 : H¶i Phßng, Qu¶ng
Ninh, NguyÔn ViÕt Xu©n, CÔ
ChÝnh Lan, Kim ßång ...-> nhËn
xÐt vÒ cüch viÕt Dt riªng.
VD 2: I - Ta - Li - A
Mi - An - Ma
Lª na - An ton Na
? NhËn xÐt vÒ cüch viÕt tªn ngêi,
tªn ®Þa lý níc ngoµi phiªn ©m
trùc tiÕp ( kh«ng qua ©m Hün
ViÖ).
VD 3 : h¹ng ba, gi¶i nhÊt, Òy
ban x·...
? NhËn xÐt vÒ cüch viÕt hoa trªn(
tªn riªng cüc c¬ quan, tæ chøc,

- ViÕt hoa ch÷ cüi ®Çu tiªn
cÒa mçi bé phËn t¹o thµnh tªn
riªng ®ã, nÕu 1 bé phËn gåm
nhiÒu tiÕng th× gi÷a cüc tiÕng
kh«ng cÇn cã g¹ch nèi.
- Ch÷ cüi ®Çu cÒa mçi bé
phËn t¹o thµnh côm tõ tõ nµy
®Òu ®îc viÕt hoa.

* Ghi nhí :

II/ LuyÖn tËp :
89

cüc gi¶i thëng thêng lµ mät côm tõ
th× ®îc viÕt hoa nh thÕ nµo)
? Häc sinh lÊy VD.
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK
- T109.
? Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp
1.

1. Bµi tËp 1:
- Danh tõ chung; ngµy xa,
miÒn ®Êt, níc , thÇn, n«i, con,
trai, tªn, hång.
- Danh tõ riªng : l¹c ViÖt, B¾c
Bé, Long N÷, L¹c Long Qu©n.

2. Bµi tËp 2 :
a) Chim, M©y, Níc, Hoa, Ho¹ mi
b) RÐt
c) Chüy
ßÒu lµ danh tõ riªng v× chóng ®îc dÔng ®î gäi tªn riªng
cÒa sù v©yk cü biÖt duy nhÊt mµ kh«ng dÔng ®î gäi chung 1 sù
vËt.
4/ CÒng cè : Häc sinh ®äc phÇn tham kh¶o.
5/ HDVN : Häc bµi,lµm bµi tËp 3 vµ 4
IV/ Rót kinh nghiÖm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 42: Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n.
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
Qua giê tr¶ bµi, gióp häc snh nhËn thÊy kü n¬ng lµm bµi cÒa
m×nh còng nh viÖc huy ®éng kiÕn thøc tæng hîp vµo bµi lµm.
NhËn biÕt ®îc u, khuyÕt ®iîm cÒa bµi lµm,tù ®ünh giü vÒ lùc häc
cÒa m×nh.
- Giüo viªn nhËn biÕt ®îc kh¶ n¬ng cÒa häc sinh ®î ra cüc
®Ò kiîm tra sau.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Tr¶ bµi kiîm tra, nhËn xÐt
* HS : Xem bµi, rót kinh nghiÖm
III/ TiÕn tr×nh lªn líp.
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ Kiîm tra bµi cò : kh«ng
90

3/ Bµi míi
Giü viªn ®äc l¹i néi dung cÒa ®Ò kiîm tra 1 lît ®î häc
sinh nhí l¹i.
I/ Yªu cÇu cña bµi lµm :
1. H×nh thøc :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
2. Néi dung:
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
II/ NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh:
1. u ®iîm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
2. Nhîc ®iîm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
91

………………………………………………………………………………...........
3. Tr¶ bµi : Tr¶ bµi cho häc sinh
- Híng dÉn tr¶ lêi tõng phÇn : I & II
- Häc sinh ®èi chiÕu, tù nhËn thÊy lçi cÒa bµi lµm : Tr×nh bµy
lçi chÝnh t¶, ®óng sai vµ phÇn ch¾c nghiÖm.
GV: LÊy ®iîm vµo sæ cü nh©n, thu l¹i bµi theo sè thøc tù cÒa sæ
gäi tªn ghi ®iîm.
4/ CÒng cè : Thu bµi, nhËn xÐt giê tr¶ bµi.
5/ HDVN : - Xem l¹i kiÕn thøc tõng phÇn
- So¹n : Danh tõ
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 43 : LuyÖn nãi kÓ truyÖn
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Häc sinh biÕt lËp dµn bµi kî MiÖng theo 1 ®Ò bµi
- BiÕt kî theo dµn bµi, kh«ng kîtheo bµi viÕt s½n hay thuéc
lßng.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: So¹n bµi, híng dÉn häc sinh lËp dµn ý kî MiÖng.
* HS : LËp dµn bµi, tËp kî MiÖng
III/ TiÕn tr×nh lªn líp .
1/ æn ®Þnh tæ chøc.
2/ Kiîm tra bµi cò.
? Tù giíi thiÖu vÒ b¶n th©n m×nh
3/ Bµi míi.
? Häc sinh chuÈn bÞ tríc ®Ò : Kî I/ LuyÖn nãi kî truyÖn tríc líp.
vÒ 1 cuéc th¬m hái gia ®×nh liÖt 1. §Ò 1 :
sÜ neo ®¬n.
- Më bµi : LÝ do cã cuéc th¬m hái.
92

? Gäi tªn 1 häc sinh lªn b¶ng,
lËp dµn bµi, giüo viªn bæ sung,
hoµn chØnh dµn bµi.
? Häc sinh tù kî cho nhau nghe,
dùa vµo dµn bµi. Sau ®ã gäi
tõng häc sinh tËp kî.

- Th©n bµi :
+ Cuéc th¬m hái diÔn ra
nh©n ngµy th¬ng binh liÖt sÜ 27
-7.
+ Gia ®×nh m×nh ®Õn
th¬m lµ vî hay mÑ liÖt sÜ.
+ Cuéc sèng cÒa hä neo
®¬n - th¬m hái, ®éng viªn
cÔng chia së.
? Häc sinh tr×nh bµy MiÖng tríc
+ ý nghÜa cÒa viÖc viÕng
líp.
th¬m ®ã.
? Giüo viªn, nhËn xÐt , söa cho - KÕt bµi : Chia Tay, c¶m xóc vÒ
häc sinh vÒ :
cuéc th¬m hái nµy.2. ßÒ 2.
- Phüt ©m
Kî vÒ 1 chuyÕn vÒ quª.
- C©u, dÔng tõ ®óng sai.
- Cüch diÔn ®¹t
- Biîu d¬ng nh÷ng diÔn ®¹t
hay, süng t¹o, ng¾n gän.
? Häc sinh tham kh¶o dµn bµi,
cüch kî ®Ò 1 trong SGK.
? 1 häc sinh ®äc bµi kî. gäi 1
häc sinh nhËn xÐt bµi kî.
? giüo viªn yªu cÇu cüc em khi
nãi tríc líp cÇn nãi to, râ, tù tin,
nh×n th¼ng vµo ngêi nghe. Chó
ý diÔn c¶m, kh«ng nãi nh ngêi
thuéc lßng.
4/ CÒng cè :
- NhËn xÐt cüch kî cÒa häc sinh tríc líp
5/ HDVN :
- Dùa vµo dµn bµi ®· lËp vÒ nhµ, viÕt thµnh bµi v¬n hoµn
chØnh
- So¹n bµi : côm danh tõ.
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

93

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
TiÕt 44: Côm danh tõ

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Häc sinh n¾m ®îc:
- ß®c ®iîm cÒa côm danh tõ
- CÊu t¹o cÒa phÇn trung t©m, phÇn tríc, phÇn sau.
II/ ChuÈn bÞ
* Giüo viªn : So¹n bµi, b¶ng phô : M« h×nh côm danh tõ
* HS : Häc bµi, lµm bµi tËp.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp :
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ Kiîm tra bµi cò.
? Danh tõ chung vµ danh tõ riªng lµ g×? cho vÝ dô.
3/ Bµi míi
? Côm tõ lµ g×
1. VÝ dô :
? Cüc tõ in ®Ëm trong vÝ dô bæ
Ngµy xa cã 2 vî chång
nghÜa cho tõ nµo.
«ng l·o ®ünh cü ë víi nhau
- Ngµy, vî chång, tóp lÒu.
trong mét tóp lÒu nüt trªn bê
? Tóp lÒu víi mét tóp lÒu khüc biîn.
nhau nh thÕ nµo.
? Mét tóp lÒu víi 1 tóp lÒu nüt
khüc nhau nh thÕ nµo.
? Mét tó lÒu nüt víi 1 tóp lÒu nüt
trªn bê biîn khüc nhau nh thÕ
nµo.
? Theo em gi÷a danh tõ vµ côm - NghÜa cÒa côm danh tõ ®Çy
danh tõ cã cüi nµo cã ý nghÜa ®Ò h¬n nghÜa cÒa danh tõ. Sè
®Çy ®Ò h¬n.
lîng phô ng÷ cµng t¬ng, cµng
? ChØ ra phÇn phô ng÷ cÒa côm phøc t¹p hoü th× nghÜa cÒa
danh tõ xa, hai, «ng l·o ®ünh cü, côm danh tõ cµng ®Çy ®Ò
mét, nüt, trªn bê biîn.
h¬n.
? Cüc tæ hîp tõ nãi trªn ®îc gäi - Côm danh tõ
lµ g×
? Côm danh tõ lµ g×
- Côm danh tõ trong c©u ho¹t
? Côm danh tõ trong c©u ho¹t ®éng nh danh tõ ( CN, phô
®éng nh thÕ nµo
ng÷, vÞ ng÷ ph¶i cã tõ “lµ”
®øng tríc)
94

-> côm danh tõ lµ lo¹i tæ hîp
tõ do danh tõ víi 1 sè tõ ng÷
phô thuéc nã t¹o thµnh .
? Xüc ®Þnh côm danh tõ trong II/ CÊu t¹o cÒa côm danh tõ.
c©u.
1. VÝ dô :
? Trong cüc côm danh tõ trªn chØ
- C¶, ba, chÝn
ra tõ ng÷ phô thuéc ®øng tríc
- Êy, nÕp, ®ùc, sau.
danh tõ.
? Cüc tõ ng÷ phô thuéc ®øng dau
danh tõ.
? Cüc phô ng÷ ®øng tríc cã mÊy
lo¹i.
- Phô ng÷ ®øng tríc cã 2 lo¹i
? Cüc phô ng÷ ®øng sau ®îc
+ C¶
ph©n lµm mÊy lo¹i.
+ ba, chÝn
- Phô ng÷ ®øng sau cã 2 lo¹i :
+ NÕp, ®ùc, sau
+ Êy.
2. ßiÒn cüc côm danh tõ ®î t×m ®îc vµo m« h×nh sau:
PhÇn tríc
T2
T1

phÇn trung t©m
T1
T2
Lµng
Ba
Thóng
g¹o
Ba
con
tr©u
Ba
con
tr©u
ChÝn
con
N¬m

lµng
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí
III/ LuyÖn tËp
1. Bµi tËp 1
a> Mét ngêi chång thËt xøng ®üng
b) Mét lìi bóa cÒa cha ®î l¹i
c) Mét con yªu tinh ë trªn nói cã nhiÒu
2. Bµi tËp 2
PhÇn tríc
PhÇn trung t©m
T2
T1
T1
T2
Mét
Ngêi
Chång

phÇn sau
S1
S2
Êy
nÕp
®ùc
Êy
sau

phÐp l¹.
PhÇn sau
S1
S2
ThËt xøng
®üng
95

Mét

Lìi

bóa

Mét

con

Yªu tinh

CÒa cha
®î l¹i
ë trªn nói
cã nhiÒu
phÐp l¹

4/ CÒng cè : hÖ thèng bµi
5/ HDVN : Häc bµi, lµm bµi tËp 3.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 12
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 45 : Ch©n, Tay, Tai, M¾t, MiÖng
( TruyÖn ngô ng«n)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
Gióp häc sinh
- Hiîu ®îc néi dung, ý nghÜa cÒa truyÖn Ch©n, Tay, M¾t,
mòi, MiÖng.
- BiÕt øng dông néi dung truyÖn vµo thùc tÕ.
II/ ChuÈn bÞ :
* Giüo viªn: So¹n bµi chu ®üo.
* HS : ßäc v¬n b¶n, so¹n
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ Kiîm tra bµi cò: ? Bµi häc kinh nghiÖm qua 3 truyÖn : Õch ngåi

®üy giÕng, thµy bãi xem voi, ®eo nh¹c cho mÌo

3/ Bµi míi
TruyÖn Ch©n, Tay, M¾t,
MiÖng lµ truyÖn ngô ng«n trong
®ã nh©n vËt lµ nh÷ng bé phËn
cÒa c¬ thî con ngêi, ®· ®îc
nh©n hoü. TruyÖn mîn bé phËn
cÒa c¬ thî cÒa con ngêi, ®î nãi
vÒ con ngêi .

I. ßäc, kî tãm t¾t
- Yªu cÇu ®äc : Giäng ®äc
sinh ®éng vµ cÇn cã sù thay
®æi thÝch hîp : lcó giäng than
thë, bÊt m·n, lóc giäng h¬m hë,
nãng véi, giäng cã lóc tá ra uî
o¶i , lê ®ê, ®o¹n cuèi thî hÖn
96

? TruyÖn cã mÊy nh©n vËt.
sù hçi lçi.
? TruyÖn cã mÊy ý chÝnh? øng víi II/ Ph©n tÝch
phÇn nµo cÒa v¬n b¶n.
1. Nh©n vËy : Ch©n, Tay, M¾t,
MiÖng
? Häc sinh ®äc thÇm tõ ®Çu ®Õn
nãi råi c¶ bän kÐo nhau vÒ.
? ßo¹n truyÖn kî vÒ sù viÖc g×?
? Cüc nh©n vËt trong truyÖn cã
g× ®®c biÖt.
- Nh con ngêi
- Lµ nh÷ng bé phËn cÒa c¬
thî ngêi.
? Th©n thî con ngêi ë ®©y ®îc - Mét thî thèng nhÊt, cã liªn
hiîu nh thÕ nµo.
quan ch®t chÏ víi nhau.
? ß· cã truyÖn g× x¶y ra trong - C« M¾t, cËu Ch©n, cËu Tay,
mèi quan hÖ cÒa hä.
büc Tai ghen tÞ víi l·o MiÖng ? V× sao hä l¹i ghen tþ víi l·o ch¼ng ph¶i lµ g×.
MiÖng.
Qua viÖc ghen tþ cÒa cüc - H×nh dung ra mèi quan hÖ
nh©n vËt trong truyÖn gióp em sèng gi÷a cü nh©n víi céng
hiÒu gÒ nghÖ thuËt gi÷a con ng- ®ång nh mèi quan hÖ gi÷a cüc
êi víi con ngêi nh thÕ nµo.
c¬ quan cÒa th©n thî con ng- Tëng tîng, h cÊu - ®®c êi.
®iîm nghÖ thuËt c¬ b¶n vµ quen
thuéc trong truyÖn d©n gian.
? T¹i sao tüc gi¶ dÔng cüch xng h«
: c«, cËu, büc ®iÒu ®ã cã hîp lÝ
kh«ng? v× sao.
- Hai Ch©n vÊt v¶ ®a con ngêi trÌo non léi suèi, ®i kh¾p n¬i
-> gäi b»ng cËu, Tay cøng cüp
lµm mäi viÖc -> gäi b»ng cËu, 2
M¾t vÊt v¶ nh×n mäi vËt nhng
dÞu dµng, trong trëo gäi lµ c«.
Tai l¾ng nghe ©m thanh,
truyÖn buån vui nhng trÇm tÜnh,
gäi b»ng büc, MiÖng ®îc hëng
quyÒn lîi, kh«ng ph¶i lµm viÖc
mÖt nhäc gäi b»ng l·o.
? Trong truyÖn l·o MiÖng ®îc hëng quyÒn lîi g×.
- ßîc ¬n, nãi.
97

? Mäi ngêi tá thüi ®é nh thÕ nµo tríc quyÒn lîi cÒa l·o MiÖng.
? Ai lµ ngêi kh¬i truyÖn cho sù tøc
tèi nµy.
? c« M¾t ®îc giíi thiÖu lµ ngêi cã
tÝnh cüch nh thÕ nµo.? ®øc tÝnh
Êy cã tèt kh«ng?
? C« M¾t ®· müch lëo víi ai.
? ViÖc müch lëo cÒa c« M¾t nh»m
môc ®Ých g×?
- Mäi ngêi cÔng vµo hÔa,
sinh ghÐt, tøc tèi víi l·o MiÖng.
? Khi nghe nh÷ng lêi kÝch ®éng
cÒa c« M¾t, cËu Ch©n, cËu Tay(
büc Tai) ®· cã hµnh ®éng g×.
? Sau ®ã c¶ 3 l¹i ®i ®©u? bµn vÒ
viÖc g×?
- Nãi cho l·o MiÖng biÕt ®î
tù lo liÖu lÊy cuéc sèng cÒa
m×nh.
? büc Tai tá thüi ®é nh thÕ nµo
? Tuy khüc nhau vÒ cö chØ, lêi nãi
nhng cüc nh©n vËt cã ®®c
®iîm g× gièng nhau.
- Ých kû, ghen tþ, chØ biÕt kî
c«ng minhg mµ kh«ng biÕt ®Õn
c«ng cÒa ngêi khüc -> tÝnh cüch
kh«ng tèt ®Ñp, hÑp hßi.
? XuÊt phüt tõ lßng ghen tþ -> c¶ 4
nh©n vËt ®· cã viÖc lµm g×?
nhËn xÐt vÒ viÖc lµm cÒa 4
nh©n vËt nµy.
- Kh«ng tèt, 1 cuéc ®×nh
c«ng cã sù bµn b¹c, ®ång ú víi sù
c¬m thÔ l·o MiÖng.
? Sau cuéc ®×nh c«ng hä ®èi sö
víi l·o MiÖng nh thÕ nµo? chi tiÕt
nµo thî hiÖn ®iÒu ®ã.
? Häc sinh ®äc thÇm ®o¹n : tõ
h«m ®ã -> hÕt

- Mäi ngêi tøc tèi, ghen tþ
- C« M¾t ngåi lª müch lëo;
Ch©n, Tay, Tai.

- Kh«ng lµm viÖc, cÔng vµo
hÔa víi c« M¾t.
- C¶ 3 ®Õn nhµ büc Tai.
- Büc Tai : gËt ®Çu tün thµnh.
- Ch©n, Tay, Tai, M¾t quyÕt
®Þnh ®×nh c«ng.

- Kh«ng hái th¬m, trß truyÖn g×
“ «ng lo lÊy mµ sèng, chóng t«i
kh«ng lµm g× c¶”.
2) C« M¾t, cËu Ch©n, cËu Tay,
büc Tai nhËn ra sai lÇm .
- 7 ngµy
- KÕt qu¶ : M¾t, Ch©n, Tay, Tai,
MiÖng : M«i nhît nh¹t, hµm kh«
kh«ng thÌm nhÕch mÐp.

-> nhËn ra sai lÇm.
- Trùc tiÕp ®Õn nhµ l·o MiÖng
vùc dËy , ®i kiÕm thøc ¬n -> tÊt
c¶ ®îc håi sinh thoüt chÕt.

98

? Cuéc ®×nh c«ng kÐo dµi trong
thêi gian bao l©u.
III/ Tæng kÕt .
? Môc ®Ých cÒa cuéc ®×nh 1. NghÖ thuËt :
c«ng.
- Nh©n hoü, tëng tîng h cÊu...
- TrÞ l·o MiÖng v× téi ngåi 2. Néi dung :
kh«ng, ¬n rçi...
- Cüc c¬ quan trong c¬ thî con
? KÕt qu¶ cÒa viÖc ®×nh c«ng
ngêi sèng víi nhau rÊt th©n
? Sau lÇn ®×nh c«ng hä ®· thay thiÕt . Tù dng kî c«ng, g©y
®æi nh thÕ nµo?
truyÖn, ghen tþ lµm tª liÖt tÊt
- C¶ bän nhËn ra sai lÇm.
c¶ -> ©n hËn -> söa ch÷a l¹i
? Hä ®· lµm g× ®î söa chöa sai sèng víi nhau ®oµn kÕt, hoµ
lÇm.
thuËn, mçi ngêi mét viÖc,
? Em rót ra ®îc bµi häc bæ Ých kh«ng ai b¶o ai mµ ph¶i biÕt
g× cho b¶n th©n.
gióp ®ì nhau.
? NÐt nghÖ thuËt ®éc ®üo cÒa
truyÖn lµ g×
? TruyÖn kî vÒ sù viÖc g×? môc
®Ých kî.
4/ CÒng cè : HÖ thèng néi dung bµi gi¶ng
5/ HßVN : Häc bµi, chuÈn bÞ kiîm tra tiÕng viÖt
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 46: kiÓm tra tiÕng viÖt
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh
- Tüi hiÖn l¹i kiÕn thøc tiÕng viÖt ®· häc
- Cã ý thøc tù giüc, nghiªm tóc khi lµm bµi kiîm tra
- ßünh giü n¬ng lùc, kü n¬ng lµm bµi cÒa häc sinh
II/ ChuÈn bÞ
* GV: nghiªn cøu ra ®Ò, biîu chÊm
* HS : häc bµi, giÊy bót
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
99

2/ Kiîm tra bµi cò : kh«ng
3/ Bµi míi
I/ ßÒ bµi
1. T×m nh÷ng tõ mîn trong c©u v¬n sau vµ cho biÕt nh÷ng
tõ ®s cã nguån gèc tõ ®©u?
“... ®óng ngµy hÑn bµ em v« cÔng ng¹c nhiªn v× trong nhµ
tù nhiªn cã bao nhiªu lµ sÝnh lÔ “ ( sä dõa)
? NghÜa cÒa tõ lµ g× ? chän cüch gi¶i nghÜa ®óng nhÊt trong cüch
gi¶i nghÜa sau:
1. Rung rinh
A. Chuyîn ®éng m¹nh, kh«ng liªn tiÕp
B. Chuyîn ®éng qua l¹i, nhÑ nhµng, liªn tiÕp.
2. HÌn nhüt
A. Nhót nhüt, ng¹i ngÔng
B. ThiÕu can ®¶m ( ®Õn møc khinh bØ)
3. Trong cüc tõ sau tõ nµo cã nghÜa gèc :
* Lü
* Ch©n
* Xu©n
* M¾t
A. Lü c©y
A . ßông Ch©n lîn A . MÔa xu©n A - ß«i M¾t
B- Lü gan B - Ch©n trêi
B- Tuæi xu©n B - M¾t bµng
C - Lü giã
C - Ch©n ®ª
C - M¾t na.
4. Danh tõ lµ g× ? chøc vô , có phüp cÒa danh tõ lµ g×? cho
vÝ dô.
II/ BiÓu ®iÓm :
1. Tõ mîn : v« cÔng ng¹c nhiªn, tù nhiªn, sÝnh lÔ ( 2 ®iîm)
2. Khüi niÖm nghÜa cÒa tõ . Lµ néi dung ( sù vËt, tÝnh chÊt,
ho¹t ®éng, quan hÖ...) mµ tõ biîu thÞ (1 ®iîm)
- Chän nghÜa ®óng : 1 - B, 2 - B( 1 ®iîm)
3. NghÜa gèc ( 2 ®iîm)
- Lü c©y, mµu xu©n, Ch©n lîn, ®oi M¾t.
4. Khüi niÖm danh tõ lµ nh÷ng tõ chØ ngêi, vËt, hiÖn tîng,
khüi niÖm ( 1®iîm)
- Chøc vô, có phüp cÒa danh tõ (1 ®iîm) , vÝ dô (1®iîm)
+ Lµm chÒ ng÷ trong c©u : Lan häc bµi
+ Cãkhi lµm vÞ ng÷ : Bè em lµ c«ng nh©n.
4/ CÒng cè : Thu bµi, nhËn xÐt giê kiîm tra
5/ HDVN : Xem l¹i cüc bµi tiÕng viÖt.
IV/ Rót kinh nghiÖm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
100

………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 47 : Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 2
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- ßünh giü bµi tËp lµm v¬n theo yªu cÇu cÒa bµi lµm v¬n kî
truyÖn
- Söa lèi chÝnh t¶, diÔn ®¹t.
- Häc sinh biÕt tù ®ünh giü bµi tËp lµm v¬n cÒa m×nh theo
yªu cÇu cÒa ®Ò bµi.
- BiÕt tù söa lçi trong bµi viÕt vµ rót kinh nghiÖm cho bµi sau.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Tr¶ bµi, nhËn xÐt
* HS : Xeml¹i bµi viÕt
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ Kiîm tra bµi cò
? Bµi v¬n tù sù gåm mÊy phÇn? néi dung tõng phÇn.
3. Bµi míi
I/ Gi¸o viªn ghi l¹i ®Ò v¨n lªn b¶ng. 1 häc sinh ®äc l¹i ®Ò bµi
ßÒ bµi : Kî l¹i mét thµy giüo( c« giüo ) mµ em quý mÕn.
* Gäi 1 häc sinh lËp dµn ý cho ®Ò bµi.
- Më bµi : Giíi thiÖu thµy ( c«) giüo mµ m×nh quý mÕn
- Th©n bµi : Nh÷ng ®iÒu mµ lµm cho em quý mÕn tthµy(c«) .
+ H×nh düng, tÝnh cüch, cö chØ, hµnh ®éng, viÖc lµm
+ ßèi víi nghÒ
+ ßèi víi häc sinh : quan t©m, d¹y dç, kÌm c®p...
- KÕt bµi : c¶m nghÜ cÒa riªng m×nh vÒ thµy(c«) mµ m×nh
quý mÕn.
II/ NhËn xÐt :
1. ¦u ®iîm cÒa bµi viÕt
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………................
2. Nhîc ®iîm :
………………………………………………………………………………............
101

………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
3. Giüo viªn söa lçi chÝnh t¶, diÔn ®¹t, chÊm c©u cho häc
sinh.
4. ßäc 1 bµi v¬n lµm tèt, 1 bµi v¬n cha ®¹t ®î cüc em so sünh,
rót kinh nghiÖm, thÊy ®îc u, nhîc ®iîm cÒa bµi viÕt.
4/ CÒng cè : NhËn xÐt khüi quüt bµi viÕt cÒa häc sinh
5/ HDVN : TËp viÕt bµi kî truyÖn ë nhµ.
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 48: LuyÖn tËp x©y dùng bµi tù sù
kÓ truyÖn ®êi thêng.
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh
- Hiîu ®îc cüc yªu cÇu cÒa bµi v¬n sù sù, thÊy râ h¬n vµi trß,
®®c ®iîm cÒa bµi v¬n tù sù, söa lçi chÝnh t¶ phæ biÕn.
- NhËn thøc ®îc ®Ò v¬n kî truyÖn ®êi thêng, biÕt t×m ý, lËp
dµn bµi.
- Thùc hµnh lËp dµn bµi.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: Híng d©n häc sinh lËp dµn bµi, tËp kî truyÖn ®êi thêng
* HS : LuyÖn tËp, kî truyÖn ®êi thêng.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ Kiîm tra bµi cò : ? Sù chuÈn bÞ bµi cÒa häc sinh
3/ Bµi míi
? Em hiîu truyÖn ®êi thêng lµ
g× .
102

- Ph¹m vi ®êi sèng thêng
nhËt hµng ngµy.
? TruyÖn ®êi thêng cã cho phÐp
ngêi kî ®îc tëng tîng hay
kh«ng.
- Ngêi kî cã thî tëng tîng h cÊu
song tëng tîng kh«ng lµm thay
®èi chÊt liÖu vµ diÖn m¹o ®êi thêng.
? Häc sinh ®äc 5 ®Ò v¬n
? Häc sinh nªu yªu cÇu, ph¹m vi
cÒa tõng ®Ò.
? Dùa vµo cüch ra ®Ò trªn em
h·y tù ra cho m×nh 2 ®Ò tù sù
cÔng lo¹i vµ ghi vµo vë cÒa em.

I/ ßÒ v¬n
- ßÒ 1 : Kî 1 kû niÖm ®üng nhí
- ßÒ 2 : TruyÖn vui trong sinh
ho¹t
- ßÒ 3 : Kî vÒ 1 ngêi b¹n míi
quen.
- ßÒ 4 : Kî vÒ mét cuéc g®p

II/ Quü tr×nh thùc hiÖn ®Ò tù

? Yªu cÇu cÒa ®Ò lµ g×?
1. ßÒ bµi : Kî truyÖn vÒ «ng
? Theo em ®î kî ngêi hay viÖc h©y bµ cÒa em.
lµ träng t©m.
- ßÒ tù sù kî vÒ ngêi lµ träng
- Bµi lµm ph¶i kh¾c ho¹ cho t©m.
®îc 1 nh©n vËt : TruyÖn ®êi thêng ngêi thËt viÖc th©t nhng lµ
nãi vÒ chÊt liÖu lµm v¬n kh«ng
yªu cÇu viÕt tªn thùc, ®Þa chØ
thùc cÒa nh©n vËt v× dÔ g©y ra
th¾c m¾c kh«ng cÇn thiÕt
? Häc sinh ®äc bµi tham kh¶o vµ
nhËn xÐt bµi viÕt.
? PhÇn më bµi ®· ®¹t yªu cÇu
cha
- Më bµi : ß· giíi thiÖu chung
? phÇn th©n bµi cã mÊy ý lín
vÒ ngêi «ng.
? Mçi ý lín ®îc khai triîn ra sao. - Th©n bµi : 2 ý lín
? Theo em nh¾c ®Õn 1 ngêi th©n
+ ý thÝch cÒa «ng
lµ nh¾c ®Õn ý thÝch cÒa hä, cã
+ ¤ng yªu cüc chüu.
thÝch hîp kh«ng?
- ThÝch hîp
? ý thÝch cÒa mçi ngêi cã ta
ph©n biÖt ®îc ngêi ®ã víi ngêi
khüc kh«ng.
103

? Nh÷ng chi tiÕt trong bµi v¬n cã
vÏ ra 1 ngêi giµ cã tÝnh khÝ
kh«ng.
? V× sao em l¹i nhËn ra ®ã lµ
mét ngêi giµ.
? Trong truyÖn «ng th¬ng chüu cã
g× ®üng chó ý.
? Tãm l¹i kî vÒ 1 nh©n vËt cÇn
chó ý ®¹t ®îc yªu cÇu g×.
? Häc sinh thùc hµnh lËp dµn bµi.
? Giüo viªn híng dÉn, nhËn xÐt
? Dùa vµo dµn bµi häc sinh viÕt
thµnh bµi v¬n hoµn chØnh

- RÊt Ýt ngÒ, l®ng lÏ, nhÑ
nhµng, müi tãc b¹c nh cíc, nô cêi hiÒn hËu.
=> Kî ®îc ®®c ®iîm nh©n
vËt , hîp víi løa tuæi , cã tÝnh
khÝ, ý thÝch riªng, cã chi tiÕt,
viÖc lµm ®üng nhí cã ý nghÜa.

2) LËp dµn bµi cho 1 ®Ò v¬n
kî truyÖn ®êi thêng.
“ Kî vÒ 1 ngêi b¹n míi quen
cÒa em”
4/ CÒng sè : - Kî truyÖn ®êi thêng lµ g×
5/ HDVN : TËp viÕt bµi kî truyÖn ®êi thêng.
IV/ Rót kinh nghiÖm.
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 13
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 49 - 50 ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 3
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Häc sinh biÕt kî truyÖn ®êi thêng cã ý nghÜa
- BiÕt viÕt bµi theo bè côc, ®óng v¬n luËn.
- ý thøc tù giüc, nghiÖm tóc khi viÕt bµi.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: nghiªn cøu ra ®Ò, biîu chÊm.
* HS : KiÕn thøc, giÊy bót.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp:
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ Kiîm tra bµi cò :
3/ Bµi míi
104

I/ ßÒ bµi : Em h·y kî vÒ ngêi mÑ cÒa em
II/ Yªu cÇu :
- Bµi viÕt s¹ch sÏ, râ rµng, diÔn ®¹t lu loüt.
- ViÕt ®óng yªu cÇu cÒa ®Ò : Kî vÒ ngêi
2. Néi dung
- Bµi viÕt thî hiÖn râ bè côc
a) Mê bµi : Giíi thiÖu nÐt chung vÒ ngêi mÑ cÒa m×nh.
b) Th©n bµi : - Ngêi mÑ tÇn t¶o, ®¶m ®ang.
+ CÔng cha quün xuyÕn mäi c«ng viÖc trong gia ®×nh.
+ Khi mÑ v¾ng nhµ thiÕu ®i tÊt c¶ nh÷ng g× mÑ dµnh cho gia
®×nh bè com vông vÒ trong mäi c«ng viÖc.
MÑ ®èi víi cüc con
+ Quan t©m tíi tõng b÷a ¬n giÊc ngÒ
+ ViÖc häc cÒa cüc con ®îc mÑ quan t©m chu ®üo. D¹y rç,
giüo dôc cüc con trë thµnh ngêi tèt
- MÑ ®èi víi mäi ngêi:
+ th¬ng yªu, gióp ®ì mäi ngêi khi g®p khã kh¬n
+ Cëi më, hoµ nh· víi xãm lµng...
III/ Biîu ®iîm
- ßiîm 9 -10 : Cã giäng kî, c¶m xóc thùc sù, tr×nh bµy râ
rµng, s¹ch sÏ kh«ng sai lçi chÝnh t¶.
- ßiîm 7 -8 : Bµi viÕt ®óng thî lo¹i, ®Ò yªu cÇu trªn, sai
kh«ng quü 5 -6 lçi chÝnh t¶.
- ßiîm 5-6 : Bµi viÕt cha thËt hoµn chØnh vÒ néi dung, Ýt c¶m
xóc , ®«i chç c©u van cßn lóng tóng, cßn m¾c vµi lçi chÝnh t¶,
diÔn ®¹t.
- ßiîm 3 - 4: Bµi viÕt lan man, tr×nh bµy kh«ng khoa häc, cßn
m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶.
- ßiîm 1 - 2 : Bµi viÕt quü s¬ sµi, kh«ng ®óng thî lo¹i.
4/ CÒng cè : NhËn xÐt giê kiîm tra, thu bµi
5/ Híng dÉn vÒ nhµ : LËp dµn ý kî vÒ sù ®æi thay cÒa quª em
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
105

TiÕt 51 : Treo biÓn, lîn cíi ¸o míi
( TruyÖn cêi)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
Gióp häc sinh
- Hiîu ®îc thÕ nµo lµ truyÖn cêi
- Hiîu néi dung, ý nghÜa, nghÖ thuËt g©y cêi trong 2 truyÖn
treo biîn vµ lîn cíi üo míi
- Kî l¹i ®îc 2 truyÖn
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: so¹n bµi, tranh ¶nh
* HS : ßäc bµi , so¹n bµi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1. æn ®Þnh tæ chøc :
2. Kiîm tra bµi cò: ? Nªu bµi häc qua truyÖn: “ Õch ngåi ®üy
giÕng” , “ thµy bãi xem voi”
3. Bµi míi
* TruyÖn cêi
? Em hiîu truyÖn cêi lµ g×
- Häc sinh t×m hiîu phÇn chó
thÝch dÊu * trang 124.
? Häc sinh ®äc truyÖn
I/ TruyÖn “ Treo biÓn”
1. ßäc, kî
? TruyÖn kî vÒ sù viÖc g×
2. T×m hiîu chuyÖn
- ViÖc treo biîn qu¶ng cüo a) MÇm mèng g©y cêi
cÒa nhµ hµng bün cü.
ë ®©y cã b¸n c¸ t¬i
? Néi dung cÒa tÊm biîn qu¶ng - ë ®©y : th«ng büo ®Þa
cüo lµ g×.
®iîm cÒa cöa hµng.
? TÊm biîn qu¶ng cüo cã mÊy yÕu Cã bün : Ho¹t ®éng cÒa cöa
tè.
hµng.
? Néi dung cÒa mçi yÕu tè.
- Cü : Th«ng büo lo¹i m®t hµng
- T¬i : Th«ng büo chÊt lîng
? Theo em 4 néi dung ®ã cã phÔ hµng.
hîp vµ cÇn thiÕt cho biîn qu¶ng -> cÇn thiÕt cho mét tÊm biîn
cüo hay kh«ng.
qu¶ng cüo b»ng ng«n ng÷.
? Tríc tÊm biîn qu¶ng cüo cã mÊy b) Cüi cêi ®îc n¶y sinh vµ ë
khüch hµng gãp ý.
thÕ s¾p béc lé.
? Ngêi thø nhÊt gãp ý vÒ néi
dung g×?
- Ngêi thø nhÊt gãp ý vÒ ch÷
? Thüi ®é gãp ý nh thÕ nµo : cêi t¬i.
106

b¶o.
? Nhµ hµng ph¶n øng g×
? Ngêi thø 2 gãp ý nh thÕ nµo?.
Thüi ®é nhµ hµng nh thÕ nµo.
? Néi dung cÒa tÊm biîn qu¶ng
cüo sau hai lÇn gãp ý nh thÕ nµo :
cã b¸n c¸
? Ngêi thø 3 gãp ý víi nhµ hµng
? Tríc khi ngêi thø 4 nhËn xÐt,
nhµ hµng cã suy nghÜ nh thÕ nµo
vµ ph¶n øng ra sao.
- Nhµ hµng tin ch¾c sÏ kh«ng
cßn ai b¾t bë g× n÷a.
? Bèn vÞ khüch gãp ý cho nhµ
hµng vÒ tõng néi dung cÒa tÊm
biîn qu¶ng cüo theo em cã hîp
lÝ kh«ng? v× sao ?
- Tho¹t nghe cã lÝ nhng kh«ng
ph¶i v× ngêi gãp ý còng kh«ng
nghÜ ®Õn chøc n¬ng cÒa yÕu tè
mµ hä cho lµ thõa trªn tÊm biîn
qu¶ng cüo. Mçi ngêi ®Òu lÊy sù
hiÖn diÖn cÒa m×nh ë cöa hµng
thay cho viÖc th«ng büo giün tiÕp
vèn lµ chøc n¬ng, ®®c ®iîm
giao tiÕp cÒa ng«n ng÷.
- ßèi víi nhµ hµng cüi ®î cho ta
®üng cêi lµ g×.
- Khi ®îc gãp ý kh«ng cÇn suy
xÐt mµ chØ nghe nãi lµ bá ngay.> ta cêi v× nhµ hµng còng
kh«ng hiîu viÕt trªn tÊm biîn
qu¶ng cüo cã ý nghÜa g× vµ ®î
lµm g×.
? Theo em cüi cêi ®îc béc lé râ
nhÊt ë phÇn nµo cÒa c©u truyÖn
- Cüi cêi vang lªn to nhÊt phÇn
cuèi truyÖn. Ta cêi to v× tõng ý
kiÕn thÊy cã lÝ nhng cø theo ®ã

- Nhµ hµng : nghe nãi bá ngay
ch÷ “T¬i”
- Ngêi thø 2 gãp ý : “ ë ®©y”
- Nhµ hµng nghe nãi bá ngay
“ë ®©y”

- Ngêi thø 3 gãp ý “ cã b¸n”
- Nhµ hµng bá ngay ch÷ “ cã
bün”
- Ngêi thø 4 gãp ý “ c¸”
- Nhµ hµng : “ cÊt biîn”

c) cüi cêi ®îc béc lé :
- Cêi, b¶o, nãi.
- Cêi -> Khüch hµng gãp ý
-> Nhµ hµng

- Béc lé râ nhÊt ë cuèi truyÖn.
Qua cüc lÇn gãp ý tÊm biîn
chØ cßn ch¬ chäi 1 ch÷ “ cü”
- Ngêi nghe tëng r»ng ch¼ng
cßn g× ®î gãp ý n÷a nhng l¹i
vÉn cßn ngêi gãp ý vµ cuèi
cÔng tÊm biîn ph¶i cÊt ®i.
107

mµ hµnh ®éng th× kÕt qu¶ cuèi
cÔng l¹i thµnh phi lÝ. Cêi to v×
ngêi gãp ý kh«ng biÕt suy xÐt,
hoµn toµn mÊt hÕt chÒ kiÕn.
? TruyÖn ®· ®Ó l¹i ý nghÜa g×

? Qua truyÖn em rót ra ®îc bµi
häc g× cho b¶n th©n.

? Häc sinh ®äc v¬n b¶n, t×m
hiîu chó thÝch.
? TruyÖn cã bao nhiªu nh©n vËt
? Mçi nh©n vËt cã g× gièng vµ
khüc nhau.
? Em hiîu tÝnh hay khoe cÒa lµ
g×.
- ThÝch tá ra, chng ra cho ngêi ta
biÕt lµ m×nh giµu, ®©y lµ thãi
xÊu thêng thÊy ë ngêi giµu nhÊt, lµ
nh÷ng ng¬ig míi giµu,thÝch häc
®ßi, khoe khoang. Hay biîu
hiÖn ë cüch ¬n m®c, trang søc,
x©y dùng, nãi n¬ng, giao tiÕp.
? Anh ®i t×m lîn khoe cña trong
t×nh huèng nh thÕ nµo?
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ cüch
khoe cÒa cÒa anh ta.
? ßî ngêi ta hiîu ®ã kh«ng ph¶i
lµ con ngêi hay khoe, anh ta hái
nh thÕ nµo.
- Nãi râ con lîn bÞ xæng chuång
lµ lîn to hay nhá, ®en hay
tr¾ng.

d) ý nghÜa :
- Lµ truyÖn hµi híc, t¹o tiÕng cêi vui vë, phª phün nhÑ nhµng
nh÷ng ngêi thiÕu chÒ kiÕn,
kh«ng suy xÐt khi nghe ngêi
khüc gãp ý
* Bµi häc : Khi ngêi khüc gãp
ý kiÕn kh«ng nªn véi vµng
hµnh ®éng theo ngay khi cha
thu xÕp kü. Lµm viÖc g× còng
ph¶i cã ý thøc, biÕt tiÕp thu,
chän läc ý kiÕn cÒa ngêi khüc.
II/ TruyÖn “ lîn cíi, üo míi”
1. ßäc vµ kî
2. T×m hiîu truyÖn
a) MÇm mèng g©y cêi.
- 2 nh©n vËt
- Gièng : cã tÝnh thÝch khoe
cÒa.
- Khüc : Møc ®é vËt ®em
khoe. con lîn vµ cüi üo.

b) C¸i cêi ®îc béc lé
Anh t×m lîn
- Nhµ cã viÖc bËn-> c¶nh
huèng : tüc gi¶ nh kh«ng cßn
t©m trÝ ®î khoe.
- Büc cã thÊy con lîn cÒa t«i
ch¹y qua ®©y kh«ng.
- Lîn cíi : g©y cêi

108

? theo em tõ “ lîn cíi” mµ anh ta
dÔng cã thÝch hîp ®î chØ con
lînbÞ xæng kh«ng.
- Kh«ng thÝch hîp, kh«ng
cÇn thiÕt, ngêi ®îc hái kh«ng cÇn
biÕt con lîn cÒa anh ta dÔng vµo
viÖc g× ( cíi hay tang)
? Cßn anh cã üo míi khoe cÒa
nh thÕ nµo
? Em h·y chØ ra møc ®é thÝch
khoe cÒa anh ta.
- TÝnh khoe cÒa anh ta ®·
biÕn anh thµnh trë con. Giµ ®îc
büt canh, trë ®îc manh üo míi.
NÕu lµ trë con th× ®ãlµ nÐt t©m
lÝ hån nhiªn, ng©y th¬ cßn
nh©n vËt trong truyÖn lµ ®î
khoe üo míi.
? ßî khoe ®îc üo míi,anh ta lµm
g×.
- Anh ta n«n nãng muèn ®îc khoe ngay chiÕc üo cÒa
m×nh.- > kiªn nhÉn ®îi cã ngêi ®î khoe- > sù kiªn nhÉn trë
nªn lè bÞch hÕt søc.
? Khi kh«ng thÊy ai hái, thüi ®é
cÒa anh ta nh thÕ nµo.
? em cã nhËn xÐt g× vÒ thüi ®é
cÒa anh ta.
- Mét sù tøc giËn quü v« lÝ
? Khi ngêi ta hái anh ta vÒ con
lîn anh cã cö chØ ra sao.
- Do cè khoe, anh ta ®· biÕn néi
dung c©u hái cÒa ngêi khüc
thµnh néi dung th«ng büo cÒa
m×nh.
? TruyÖn cã ý nghÜa nh thÕ nµo
? Bµi häc cho b¶n th©n
109

4/ CÒng cè : Giüo viªn nh¾c l¹i ý chÝnh cÒa truyÖn, ý nghÜa cÒa
truyÖn
5/ HDVN : Häc vµ ®äc thªm mét sè truyÖn cêi khüc.
IV/ Rót kinh nghiÖm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 52 : Sè tõ vµ lîng tõ
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh n¾m ®îc ý nghÜa vµ c«ng dông cÒa mét sè tõ
vµ lîng tõ.
- BiÕt dÔng sè tõ vµ lîng tõ trong khi nãi, viÕt.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: bµi so¹n, b¶ng phô
*HS : häc bµi, lµm bµi tËp.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ Kiîm tra bµi cò: ? Côm danh tõ lµ g× ? cho vÝ dô
3/ Bµi míi
I/ Sè tõ
? Giüo viªn treo b¶ng phô.
1. VÝ dô (SGK)
? T×m trong vÝ dô a vµ b cüc tõ a) hai, mét tr¬m, chÝn, mét.
chØ sè lîng vµ thø tù cÒa sù vËt. b) Thø süu.
? nh÷ng tõ ®îc dÔng ®î chØ
sè lîng vµ thø tù cÒa sù vËt th×
®îc gäi lµ g×.
- Sè tõ :
- Sè tõ
? Dùa vµo vÝ dô, em cho biÕt sè
+ ChØ sè lîng hay sè ®Õm
tõ ®îc chia lµm mÊy lo¹i.
: 1,2,3...
B¶ng phô
+ ChØ thø tù : NhÊt, nh×,
? Khi ®i cÔng víi danh tõ, sè tõ ba...
chØ sè lîng ®øng ë vÞ trÝ nµo VÝ dô : HÔng V¬ng thø süu
110

( ®øng tríc danh tõ)
? Khi ®i cÔng víi danh tõ, sè tõ
chØ sè thø tù ®øng ë vÞ trÝ nµo.
- ßøng sau danh tõ
? Theo em tõ ®«i trong c©u a cã
ph¶i lµ sè tõ kh«ng? v× sao
- Tõ “ ®«i” trong” mét ®«i”
kh«ng ph¶i lµ sè tõ v× nã mang
ý nghÜa ®¬n vÞ vµ ®øng ë vÞ
trÝ cÒa danh tõ “ mét ®«i” chØ
®¬n vÞ . Mét ®«i còng kh«ng
ph¶i lµ sè tõ ghÐp nh : mét
tr¬m, mét ngh×n . V× sau “ mét
®«i” kh«ng thî sö dông danh tõ
- Mét sè tõ cã ý nghÜa khüi chØ ®¬n vÞ cßn sau mét tr¬m, ,
quüt vµ th«ng dông nh ®«i : mét ng×n vÉn cã thî cã tõ chØ
c®p, tü, chôc
®¬n vÞ .
? NhËn xÐt vÒ sè tõ : ®øng tríc
VD : cã thî nãi mét tr¬m
danh tõ vµ bæ sung ý nghÜa vÒ con tr©u
sè lîng cho danh tõ.
- Kh«ng thî nãi : mét ®«i con
? Häc sinh lÊy 1 sè vÝ dô
tr©u
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí
( chØ nãi : 1 ®«i tr©u)
- B¶ng phô
* Ghi nhí
? ChØ ra nh÷ng tõ in ®Ëm trong
vÝ dô
? Theo em tõ : Nh÷ng, mÊy dÔng II/ Lîng tõ
®î chØ sè lîng vµ thø tù sù vËt 1. VÝ dô
hay kh«ng.
Cüc, nh÷ng, c¶, mÊy
? NghÜa cÒa cüc tõ in ®Ëm cã - Gièng : ®øng tríc danh tõ
g× gièng vµ khüc nghÜa cÒa sè - Khüc :
tõ.
+ Sè tõ : chØ sè lîng ho®c
sè thø tù cÒa sù vËt.
+ Lîng tõ : chØ lîng Ýt
hay nhiÒu cÒa sù vËt.

PhÇn tríc
T2
T1
cüc
Nh÷ng
mÊy v¹n

PhÇn trung t©m
T1
T2
hoµng tö

PhÇn sau
S1

S2

thua trËn
tíng lÜnh
111

qu©n sÜ
- Lîng tõ chØ ý nghÜa toµn thî ; c¶, tÊt c¶, tÊt th¶y
- Lîng tõ chØ ý nghÜa tËp hîp hay ph©n phèi : cüc, nh÷ng, mäi,
mçi, tõng
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí ( ghi nhí SGK trang 129)
III/ LuyÖn tËp
Bµi tËp 1 :
- Sè tõ : Mét canh, hai canh, ba canh: sè tõ chØ sè lîng
- canh bèn, canh n¬m : sè tõ chØ thø tù
Bµi tËp 2 : cüc tõ : tr¬m nói, ngµn khe, mu«n nçi tüi tª ®Òu
®îc dÔng ®î chØ sè l¬ng “ nhiÒu” , “ rÊt nhiÒu”.
Bµi tËp 3 :
ßiîm gièng vµ khüc nhau cÒa tõng, mçi ...
- Tõng : Mang ý nghÜa lÇn lît theo tr×nh tù, hÕt cü thî nµy
®Õn cü thî khüc.
- Mçi: mang ý nghÜa nhÊn m¹nh, tüch riªng tõng cü thî, kh«ng
mang ý nghÜa lÇn lît.
4/ CÒng cè : Häc sinh nh¾c l¹i khüi niÖm sè tõ vµ lîng tõ.
5. HDVN : Häc bµi, lµm cüc bµi tËp cßn l¹i
IV/ Rót kinh nghiÖm.
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 14
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
TiÕt 53 : KÓ truyÖn tëng tîng
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
Gióp häc sinh
- Hiîu søc tëng tîng vµ vai trß cÒa tëng tîng trong tù sù.
- ßiîm l¹i mét bµi kî truyÖn tëng tîng ®· häc vµ ph©n tÝch
vai trß cÒa tîng trong mét sè bµi v¬n
II/ ChuÈn bÞ :
- GV; ChuÈn bÞ bµi so¹n
- HS : häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp

1/ æn ®Þnh tæ chøc
112

2/ Kiîm tra bµi cò
3/ Bµi míi
? em h·y kî tãm t¾t l¹i truyÖn
ngô ng«n : Ch©n, Tay, Tai, M¾t,
MiÖng.
? Theo em cüc yÕu tè trong
truyÖn cã thùc kh«ng? v× sao?
? Trong truyÖn nµy ngêi ta ®· tëng tîng nh÷ng g×.
- Bé phËn -> nh©n vËt cô
thî .
- Cüc nh©n vËt cã tÝnh
cüch, hµnh ®éng riªng biÖt, cã
nhµ riªng.
-> c©u truyÖn hoµn toµn
kh«ng cã thùc mµ do tëng tîng.
TruyÖn nh mét gi¶ thiÕt ®î cuèi
cÔng ph¶i thõa nhËn Ch©n lÝ: c¬
thî lµ mét thî thèng nhÊt,
MiÖng cã ¬n th× cüc bé phËn
khüc míi khoë m¹nh, lµm viÖc
b×nh thêng.
? YÕu tè tëng tîng trong truyÖn
cã ý nghÜa nh thÕ nµo.

? Tëng tîng trong tù sù cã ph¶i lµ
®îc tuú tiÖn kh«ng? hay nh»m
môc ®Ých g×.
? em h·y kî tªn mét sè v¬n b¶n
mµ em ®· häc, cã sö dông yÕu
tè tëng tîng vµ chØ ra nh÷ng chi
tiÕt ®îc tëng tîng trong v¬n b¶n
®ã
? Häc sinh ®äc truyÖn “ lôc sóc,
tranh, c«ng”
? Trong truyÖn võa ®äc, chç nµo
®îc xem lµ tëng tîng, süng t¹o.

I/ T×m hiîu chung vÒ kî
truyÖn tëng tîng.
- Cüch gäi tªn, bé phËn c¬ thî
ngêi ®Õn mét con ngêi cã tÝnh
cüch, hµnh ®éng
+ Ch©n, Tay, Tai, M¾t,
ghen tþ víi l·o MiÖng, v× l·o ®îc hëng mäi ®®c quyÒn, ®®c
lîi.- > c¶ bän kh«ng lµm g× qu¶
quyÕt ®Þnh ®×nh c«ng ®î trÞ
l·o MiÖng.
+ sau cuéc ®×nh c«ng c¶
bän ai còng mÖt mái, yÕu ®uèi
kh«ng cßn søc sèng.
- NhËn ra sai trüi -> cÔng nhau
söa ch÷a sai lÇm -> tÊt c¶ l¹i
sèng hoµ thuËn, vui vë, ®oµn
kÕt.
- ë ®©y bÞa ®®t, tëng tîng lµ
®î lµm næi bËt mét sù thËt
th«ng thêng. Ngêi ta trong x·
héi ph¶i biÕt n¬ng tùa vµo nhau,
nÕu tüch rêi céng ®ång lµ kh«ng
thî tån t¹i ®îc.
- Tëng tîng kh«ng ®îc tuú tiÖn
mµ ph¶i dùa vß l« gic tù nhiªn (
cüc bé phËn c¬ thî con ngêi cã
liªn quan ®Õn nhau). Tëng tîng
nh vËy nh»m thî hiÖn mét t tëng ( chÒ ®Ò) tøc lµ kh¼ng
®Þnh cüi l«gÝc tù nhiªn kh«ng
thî thay ®æi ®îc.
- 6 con gia sóc nãi ®îc tiÕng
ngêi
- 6 con gia sóc kî c«ng vµ kî
khæ.

113

? Theo em nh÷ng chi tiÕt trong
truyÖn ®îc tëng tîng dùa trªn
nh÷ng sù thËt nµo.
- Sù thËt vÒ cuéc sèng vµ
c«ng viÖc cÒa mçi con vËt.
? ViÖc tëng tîng nh vËy nh»m - Nh»m thî hiÖn t tëng : cüc
môc ®Ých g×.
gièng vËt tuy khüc nhau nhng
®Òu cã Ých cho con ngêi, kh«ng
nªn suy b× nhau.
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí.
* Ghi nhí.
II/ LuyÖn tËp :
? Häc sinh ®äc chuyÖn thø 2 vµ TruyÖn : giÊc m¬ trß truyÖn víi
tr¶ lêi c©u hái
Lang Liªu.
? Em h·y chØ ra yÕu tè tëng tîng - Tëng tîng -> m¬ g®p Lang
trong truyÖn.
Liªu
? ViÖc tëng tîng cã ý nghÜa g× -> Lang liªu ®i th¬m d©n t×nh
cho c©u truyÖn.
nÊu bünh chng, hái truyÖn Lang
- Tëng tîng gióp ta hiîu Liªu, Lang liªu tr¶ lêi.
s©u thªm vÒ truyÒn thuyÕt, vÒ
nh©n vËt Lang Liªu.
4/ CÒng cè hÖ thèng néi dung bµi häc
5/ HDVN : Häc bµi, lµm cüc bµi tËp cßn l¹i
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 54 - 55
¤n tËp truyÖn d©n gian
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh n¾m ®îc ®®c ®iîm cÒa nh÷ng thî lo¹i truyÖn
d©n gian ®· häc.
- Kî vµ hiîu ®îc néi dung, ý nghÜa cÒa cüc truyÖn ®· häc.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: so¹n bµi, kªnh h×nh, tranh ¶nh
* HS : HÖ thèng l¹i kiÕn thøc v¬n häc d©n gian
114

III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ Kiîm tra bµi cò
? H·y kî tªn cüc truyÖn d©n gian mµ em ®· häc vµ ®äc thªm
3/ Bµi míi
? Trong phÇn v¬n häc d©n gian
em ®· ®îc häc nh÷ng thî
lo¹i nµo.
? ThÕ nµo lµ truyÒn thuyÕt
? ThÕ nµo lµ cæ tÝch
? ThÕ nµo lµ truyÖn ngô ng«n
? ThÕ nµo lµ truyÖn cêi
? Häc sinh ®äc c©u hái 2.
? Häc sinh ®äc c©u hái 3
- Gäi 4 häc sinh thùc hiÖn
bµi tËp trªn b¶ng, díi líp lµm
vµo giÊy
TruyÒn thuyÕt

1. Con rång
chüu tiªn
2.Bünh chng,
bünh
giÇy
3.
Thünh
Giãng
4. S¬n tinh
Thuû tinh

Sä Dõa

Cæ tÝch

Th¹ch Sanh
Em bÐ th«ng minh
4. C©y bót thÇn

I/ Khüi niÖm truyÖn d©n gian
1. TruyÒn thuyÕt
- PhÇn * SGK trang 7
- PhÇn * SGK trang 23
- PhÇn * SGK trang 100
- PhÇn * SGK trang 124
2. Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ
®äc l¹i cüc truyÖn, kî tãm t¾t

Ngô ng«n

TruyÖn cêi

1. Õch ngåi 1. Treo biîn
®üy giÕng
2. thµy bãi 2. Lîn cíi üo míi
xemvoi
3 ßeo nh¹c
cho mÌo
4. Ch©n, Tay,
Tai,
M¾t,
MiÖng

5. Sù tÝch 5. ¤ng l·o ®ünh cü
Hå G¬m
vµ con cü vµng
? Häc sinh ®äc c©u hái 4
? Nªu ®®c ®iîm tiªu - Häc sinh th¶o luËn , trao ®æi ý
biîu cÒa truyÖn truyÒn thuyÕt, kiÕn vÒ ®®c ®iîm tõng thî lo¹i
cæ tÝch, ngô ng«n vµ truyÖn dùa trªn cüc c¬ së sau:
cêi
+ ßÞnh nghÜa
+ NghÖ thuËt
+ C¬ së h×nh thµnh truyÖn
+ Ng«i kî
+ ¦íc m¬ cÒa ngêi xa.
115

TruyÒn thuyÕt

Cæ tÝch

Ngô ng«n

TruyÖn cêi

- Lµ truyÖn kî
vÒ cüc nh©n
vËt vµ sù kiÖn
lÞch sö trong
quü khø.

- Lµ truyÖn kî
vÒ cuéc ®êi sè
phËn cÒa 1 sè
nh©n vËt quen
thuéc (må c«i,
mang lèt xÊu
xÝ, dòng sÜ...)

lµ truyÖn mîn
truyÖn vÒ loµi
vËt, ®è vËt
ho®c
chÝnh
con ngêi ®î
nãi bãng, giã
truyÖn con ngêi.

Lµ truyÖn kî

nh÷ng
hiÖn
tîng
®üng
cêi
trong
cuéc
sèng,
®î
nh÷ng hiÖn tîng nµy ph¬i
bµy ra( ngêi
nghe)
ngêi
®äc
phüt
hiÖn thÊy.
- Cã yÕu tè
g©y cêi.
- Nh»m g©y
cêi, mua vui
ho®c
phª
phün, ch©m
biÕm
nh÷ng
thãi h, tËt xÊu
trong x· héi,
tõ ®ã híng
ngêi ta tíi cüi
tèt ®Ñp

- Cã nhiÒu chi - Cã nhiÒu chi - Cã ý nghÜa Èn
tiÕt tëng tîng tiÕt tëng tîng kú dô, ngô ý.
kú ¶o
¶o)
- Nªu bµi häc
®î
khuyªn
- Cã c¬ së lÞch
nhÒ, d¬n d¹y
sö, cèt lâi sù
ngêi ta trong
thËt lÞch sö
cuéc sèng
- Ngêi kî , ng- - Ngêi kî, ngêi
êi nghe
tin nghe kh«ng tin
c©u
truyÖn lµ c©u truyÖn
nh lµ cã thËt cã thùc.

cho

nh÷ng chi tiÕt
tëng tîng kú
¶o.
Thî
hiÖn
- Thî hiÖn niÒm tin vµ íc
thüi ®é vµ m¬ cÒa nh©n
cüch ®ünh giü d©n vÒ chiÕn
cÒa néi dung th¾ng
cuèi
®èi víi cüc sù cÔng cÒa lÏ
kiÖn vµ nh©n ph¶i, cÒa cüi
vËt
thiÖn
4/ CÒng cè : - NÐt nghÖ thuËt cÒa cüc lo¹i truyÖn d©n gian
5/ HDVN : - häc tiÕp bµi
IV/ Rót kinh nghiÖm.
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
116

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

¤n tËp truyÖn d©n gian
( TiÕp)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
- Nh tiÕt 1
II/ ChuÈn bÞ :
* Giüo viªn : So¹n bµi, tranh ¶nh
* HS : Häc tiÕp bµi theo néi dung c©u hái SGK
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ Kiîm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ truyÒn thuyÕt, cæ tÝch, ngô ng«n
3/ Bµi míi
? Häc sinh ®äc yªu cÇu c©u hái
5
? Häc sinh th¶o luËn nhãm :
VD : Thünh giãng vµ Sä dõa
: sù ra ®êi ®Òu cã nÐt khüc thêng, tµi n¬ng kú lµ.
? Nh©n vËt trong truyÒn thuyÕt
lµ nh÷ng nh©n vËt nh thÕ nµo?
Cæ tÝch thêng kî vÒ ®iÒu g×.
? Qua néi dung cÒa truyÖn ngô
ng«n, tüc gi¶, d©n gian muèn göi
g¾m ®Õn ngêi ®äc, ngêi nghe
®iÒu g×.
? Trong cüc truyÖn ngô ng«n,
truyÖn nµo t¹o cho ngêi ®äc
tiÕng cêi.
? Môc ®Ých cÒa truyÖn cêi lµ

5. So sünh sù gièng nhau vµ
khüc nhau gi÷a truyÒn thuyÕt,
cæ tÝch, ngô ng«n víi tranh cêi.
a) TruyÒn thuyÕt vµ cæ tÝch :
* Gièng nhau : ®Òu cã yÕu tè tëng tîng kú ¶o.
- Cã nhiÒu chi tiÕt gièng nhau,
sù ra ®êi thÇn kú, nh©n vËt
chÝnh cã nh÷ng tµi n¬ng phi thêng
* Khüc nhau :
- TruyÒn thuyÕt : Kî vÒ cüc
nh©n vËt, sù kiÖn lÞch sö vµ
thî hiÖn cüch ®ünh giü cÒa
nh©n d©n ®èi víi nh÷ng nh©n
vËt, sù kiÖn lÞch sö ®îc kî.
- Cæ tÝch : Kî vÒ cuéc ®êi cÒa
cüc lo¹i nh©n vËt nhÊt ®Þnh.
Thî hiÖn quan niÖm, íc m¬ cÒa
nh©n d©n vÒ cuéc ®Êu tranh
gi÷a cüi thiÖn vµ cüi üc.
- TruyÒn thuyÕt ®îc ngêi nghe
tin lµ cã thËt ( dÔ cã chi tiÕt tëng
tîng kú ¶o ) . Cßn truyÖn cæ
117

? Môc ®Ých cÒa truyÖn ngô
ng«n lµ g×.
? Giüo viªn chuÈn bÞ tranh ¶nh
phÇn v¬n häc d©n gian -> häc
sinh t×m hiîu néi dung cÒa
tõng bøc tranh.
? Häc sinh tham kh¶o phÇn ®äc
thªm

tÝch ®îc ngêi kî, ngêi nghe
coi lµ nh÷ng c©u truyÖn kh«ng
cã thËt ( tõ trong truyÖn cã yÕu
tè thùc tÕ)
b) TruyÖn ngô ng«n vµ truyÖn
cêi
* gièng nhau : TruyÖn ngô ng«n
thêng chÕ diÔu, phª phün
nh÷ng hµnh ®éng, cüch c xö.
Trüi víi ®iÒu muèn d¬n d¹y ngêi
ta. V× thÕ truyÖn thµy bãi xem
voi, ®eo nh¹c cho mÌo gièng
nh truyÖn cêi, còng thêng g©y
cêi.
* Khüc nhau : Môc ®Ých cÒa
truyÖn cêi lµ g©y cêi ®î mua
vui ho®c phª phün, ch©m biÕm
nh÷ng sù viÖc, hiÖn tîng, tÝnh
cüch ®üng cêi .
- Môc ®Ých cÒa truyÖn ngô
ng«n lµ khuyªn nhÒ, d¬n d¹y
ngêi ta mét bµi häc cô thî nµo
®ã trong cuéc sèng.
6. ßäc hªm

4/ CÒng cè :
- Sù gièng nhau vµ khüc nhau gi÷a truyÒn thuyÕt vµ cæ tÝch
- Sù gièng vµ khüc nhau gi÷a ngô ng«n vµ truyÖn cêi.
5. Híng dÉn vÒ nhµ : Häc bµi,lµm bµi tËp trong süch bµi tËp.
IV/ Rót kinh nghiÖm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 56 : Tr¶ bµi kiÓm tra tiÕng viÖt
118

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Qua giê tr¶ bµi gióp häc sinh
- NhËn thÊy u ®iîm, khuyÕt ®iîm cÒa bµi lµm
- Kü n¬ng tæng hîp kiÕn thøc tiÕng viÖt, rót kinh nghiÖm cho
cüc bµi kiîm tra lÇn sau.
- Giüo viªn ®ünh giü ®îc kh¶ n¬ng tiÕp thu kiÕn thøc, ý thøc
häc bµi,lµm bµi cÒa häc sinh.
II/ ChuÈn bÞ :
- GV: Tr¶ bµi, nhËn xÐt bµi lµm cÒa häc sinh, ch÷a bµi.
- HS : xem l¹i bµi kiîm tra, rót kinh nghiÖm
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ Kiîm tra bµi cò : Kh«ng
3/ Bµi míi
I/ Yªu cÇu :

1. H×nh thøc : Bµi kiîm tra tr×nh bµy s¹ch sÏ, kh«ng tÈy
xoü,tr×nh bµy khoa häc
2. Néi dung :
- ßüp øng ®Çy ®Ò néi dung theo yªu cÇu cÒa ®Ò
- BiÕt huy ®éng, tæng hîp kiÕn thøc tiÕng viÖt vµo tõng d¹ng
c©u hái cÒa ®Ò kiîm tra.
II/ NhËn xÐt bµi lµm cÒa häc sinh
1. ¦u ®iîm :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................
119

2. Nhîc ®iîm :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................
4/ CÒng cè :
- NhËn xÐt chung
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
5/ Híng dÉn vÒ nhµ : häc bµi, chØ tõ.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 15
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 57 : chØ tõ
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Hiîu ®îc ý nghÜa vµ c«ng dông cÒa chØ tõ
- BiÕt dÔng chØ tõ trong khi nãi, viÕt.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: so¹n bµi, b¶ng phô
* HS : Häc bµi,lµm bµi tËp
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1./ æn ®Þnh tæ chøc
120

2/ Kiîm tra bµi cò
? Sè tõ lµ g×, lîng tõ lµ g×? cho vÝ dô
3/ Bµi míi
? Giüo viªn cho b¶ng phô
? cüc tõ in ®Ëm trong vÝ dô bæ
sung ý nghÜa cho cüc danh tõ
nµo.
- Viªn quan, lµng, nhµ, «ng
vua
? Cüc tõ : Nä, Êy, kia cã tüc dông
g× trng c©u v¬n

? Gi÷a tõ vµ côm tõ cã chøa nä,
kia, Êy. cüi nµo cã ý nghÜa cô hî,
râ dµng h¬n.

I/ ChØ tõ lµ g×
1. VÝ dô
“ Ngµy xa cã mét «ng vua nä
sai mét viªn quan ®i dß la
kh¾p níc, t×m ngêi tµi giái.
Viªn quan Êy ®· ®i nhiÒu n¬i,
®i ®Õn ®©u viªn quan còng
ra nh÷ng c©u hái oüi o¬m ®î
hái mäi ngêi. ß· mÊt nhiÒu c«ng
t×m kiÕm nhng viªn quan cha
t×m thÊy ngêi lçi l¹c.
Mét h«m viªn quan ®i qua
mét cünh ®ång lµng kia, chît
thÊy bªn vÖ ®êng cã 2 cha
con nhµ kia ®ang cµy ruéng”
* NhËn xÐt : Bæ sung ý nghÜa
cho danh tõ, ®Þnh vÞ sù thËt
trong kh«ng gian.
2. So sünh tõ vµ côm tõ sau:
- ¤ng vua / «ng vua nä
- Viªn quan/ viªn quan Êy
- lµng / lµng kia
- nhµ/ nhµ nä
-> côm tõ cã: nä, kia, Êy cã ý
nghÜa cô thî hoü, ®îc xüc
®Þnh mét cüch râ rµng.

?Häc sinh phüt hiÖn, so sünh.
? Giüo viªn treo b¶ng phô

3. Cüc tõ : Êy, nä trong c©u v¬n
sau cã g× gièng vµ khüc cüc trêng hîp ®· ph©n tÝch.
- Håi Êy, ë Thanh Hoü cã mét
ngêi lµm nghÒ ®ünh cü. Tªn
lµ Lª ThËn.
- Mét ®ªm nä ThËn th¶ líi ë
mét bÕn v¾ng nh thêng lÖ.
121

? Qua cüc vÝ dô cÔng víi cüc bµi
häc tríc vÒ danh tõ, sè tõ, lîng
tõ. Cüc tõ : nµy, kia, Êy, nä thêng
hay ®i víi tõ lo¹i nµo.
? VÞ trÝ cÒa chóng trong c©u.
- ßøng sau danh tõ.
? Nh÷ng tõ nh vËy ®îc gäi lµ lo¹i
tõ g×.
- ChØ tõ
? ChØ tõ lµ g× ?
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí
? ¤ng vua nä lµ côm danh tõ hay
danh tõ.
? lµng kia lµ côm danh tõ hay
danh tõ.
? Em h·y ®iÒn cüc thµnh phÇn
trong côm danh tõ vµo m« h×nh
côm danh tõ.
? Trong cüc vÝ dô trªn, chØ tõ
®¶m nhiÖm chøc vô g× trong
côm danh tõ.
- ®ã - chÒ ng÷
- ®Èy - tr¹ng ng÷
? häc sinh ®äc yªu cÇu cÒa bµi
tËp, lªn b¶ng lµm.

- Håi Êy/ viªn quan Êy
- ߪm nä/ ngµy nä
-> ßÞnh vÞ thêi gian khüc
®Þnh vÞ kh«ng gian
* KÕt luËn: chØ tõ lµ nh÷ng tõ
®î chá vµo sù vËt, nh»m xüc
®Þnh vÞ trÝ cÒa sù vËt trong
kh«ng gian ho®c thêi gian.
II/ Ho¹t ®éng cÒa chØ tõ trong
c©u
phô tríc
Danh tõ trung t©m
phô sau

T2
T1
T1
T2
S2
S2
«ng
vua

? Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 2
? Häc sinh ®äc c©u v¬n sau khi
lµng
thay thÕ tõ khüc.

kia
=> Lµ phô ng÷ ®øng sau cÒa
danh tõ , cÔng víi danh tõ vµ
phô ng÷ ®øng tríc t¹o thµnh
côm danhtõ ..
VD : Mét cünh ®ång kia
a) Sau con ®êng ®Êy, ®ã lµ tr122

êng THCS Khünh Héi
b) ßÊy, b¹n lµm ®i.
III/ LuyÖn tËp
1. bµi tËp 1
a) hai thø bünh Êy
+ ßÞnh vÞ sù vËt cÒa
kh«ng gian
+ lµm phô ng÷ sau cÒa
danh tõ
b) ß©y, ®Êy.
- ßÞnh vÞ sù vËt
- Lµm chÒ ng÷ trong c©u.
c) Nay
- ßÞnh vÞ sù vËt
- Lµm tr¹ng ng÷
2. bµi tËp 2 .
b»ng ®Òn Êy, b»ng lµng Êy
-> viÕt nh vËy ®î trünh l®p tõ.
4/ CÒng cè : NhÊn m¹nh cüc ®¬n vÞ kiÕn thøc cÇn ghi nhí
5/ HDVN : - Häc thuéc bµi, lµm bµitapj 3/139.
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 58 : LuyÖn tËp kÓ truyÖn tëng tîng
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh gi¶i quyÕt 1 sè ®Ò tù sù tëng tîng, süng t¹o.
- Tù lµm ®îc bµi, dµn bµi cho ®Ò bµi tëng tîng
II/ ChuÈn bÞ :
- GV: Cho häc sinh chuÈn bÞ ®Ò sè 5/134 ë nhµ tríc
- HS : lµm theo yªu cÇu cÒa giüo viªn.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
123

2/ Kiîm tra bµi cò
? Em h·y tëng tîng ra chi tiÕt : S¬ntime ®i müy bay, Thuû Tinh ®i
xe léi níc ®Õn hái c«ng chóa MÞ N¬ng lµm vî
3/ Bµi míi.
I/ ßÒ bµi : kî truyÖn mêi n¬m sau vÒ th¬m l¹i trêng cò hiÖn
nay, tëng tîng nh÷ng ®æi thay cã thî x¶y ra.
? Häc sinh ®äc ®Ò vµ nªu yªu
cÇu cÒa ®Ò
? Muèn viÕt bµi tèt theo em cÇn
ph¶i tiÕn hµnh cüc bíc nh thÕ nµo
? Trong bíc t×m hiîu ®Ò tëng tîng cã ph¶i lµ b¾t buéc kh«ng?
NÕu lµ b¾t buéc ta ph¶i dùa vµo
®©u ®î tëng tîng.
? Sau 10 n¬m em cã dÞp trë l¹i
th¬m trêng cò, em sÏ tëng tîng
nh÷ng g× vÒ ng«i trêng cÒa em.
? Theo em ®Ò bµi yªu cÇu t cüch
cÒa ngêi kî ph¶i nh thÕ nµo.
? Tëng tîng cã khüc víi bÞa ®®t
vµ nãi khoüc kh«ng.

? Sau 10 n¬m em sÏ bao nhiªu
tuæi, theo dù kiÕn cÒa m×nh lóc
®ã em ®ang lµm g×.
? Em trë vÒ th¬m trêng cò vµo
thêi gian nµo: dÞp hÌ, hay dÞp tÕt,
dÞp héi trêng...
? Theo em sau 1 kho¶ng thêi gian
dµi 10 n¬m th× müi trêng hiÖn
nay cã g× ®æi khüc.

? Con ngêi

1. T×m hiîu ®Ò :
- B¾t buéc ph¶i tëng tîng. Tëng
tîng ph¶i dùa vµo con ngêi,sù
viÖc cã thËt, kh«ng nªn dÔng
tªn thËt.

- C¶nh 10 n¬m vÒ l¹i müi trêng
cã nhiÒu ®æi thay, thµy c«,trêng líp...
2. T×m hiîu phÇn gîi ý.
- ß©y lµ ®Ò tëng tîng nªn
häc sinh hoµn toµn kh«ng thî
dùa vµo tµi liÖu.
- Tëng tîng kh«ng ph¶i lµ bÞa
®®t, tuú tiÖn mµ ph¶i dùa
vµo nh÷ng ®iÒu cã thËt, ®î tëng tîng ra.
- HiÖn t¹i em 12 tuæi, sau 10
n¬m n÷a em 22 tuæi. NÕu häc
®¹i häc th× chuÈn bÞ thi tèt
nghiÖp, nÕu lµ bé ®éi th× ®·
ra qu©n ho®c ë l¹i chuyªn
nghiÖp ho®c lµ c«ng nh©n
hay lµ 1 giüo viªn ë mét n¬i
xa...

- Sù thay ®æi
+ thµy c« : giµ ®i , cã
124

nhiÒu thµy c« míi.
+ Cüc b¹n cÔng líp : ®·
trëng thµnh, cã nghÒ nghiÖp
? Sù nghiÖp giüo dôc
khüc nhau, ®· x©y dùng gia
? C¶m nghÜ cÒa em sau khi chia ®×nh , ngêi c«ng tüc xa, kë ë
tay müi trêng cÒa m×nh.
®Þa ph¬ng...
( lu ý kh«ng nªu tªn cô
thî)
+ Sù nghiÖp giüo dôc :
Cüc thÕ hÖ tiÕp nèi vÊn ®ang ®? Tõ cüc ý trªn em cã thî s¾p îc thµy c« d¹y dç, d×u d¾t
xÕp thµnh 1 dµn bµi hoµn chØnh.
tËp tµnh chu ®ao..., cë¬ vËt
chÊt...

? Hoµn c¶nh x¶y ra c©u truyÖn

? V× sao quyîn süch l¹i khãc,
buèn nh vËy.

? C¶m nghÜ, thüi ®é cÒa em sau
khi nghe lêi t©m sù, than v·n
cÒa quyîn süch.

? Khi sinh ra, sä Dõa cã t©m tr¹ng
ra sao

- Yªu müi trêng : N¬i ®· cho
ta tri thøc, ®¹o ®øc lµm ngêi.
T×nh c¶m lu luyÕn xen lÉn
niÒm vui, niÒm tù hµo, íc m¬.
3. Dµn bµi :
a) Më bµi : gîi ý 2
b) th©n bµi : gîi ý 3- 4 -5
c) kÕt bµi : gîi ý 6
* Bµi tËp bæ sung
ßÒ bµi 1 : Em h·y tëng tîng lêi
t©m sù cÒa quyîn süch giüo
khoa ng÷ v¬n víi em.
a) më bµi :
- Trêi rÐt nªn cø tèi ®Õn lµ em
®i ngÒ ngay. ( nge tiÕng t©m
sù buån rÇu, cã thî lµ tiÕng
khãc...)
b) Th©n bµi
+ C« (cËu) chÒ bá r¬i
kh«ng thÌm ®î ý, vøt bõa b·i
®î ngêi khüc kh«ng biÕt xÐ ®i
vµi trang, ®î chuét g®m nhÊm
nham nhë...
c)KÕt luËn:
+ Em ©n hËn v× ®· ®èi
sö kh«ng tèt ... xin lçi...høa.
125

? Tëng tîng vÒ sè phËn, l¬ng t©m ßÒ 2 : Em h·y tëng tîng thay
cÒa mÑ con LÝ Th«ng.
ngåi kî cho Sä Dõa béc lé
t©m t×nh khi ®îc sinh ra.
* Gîi ý
- Cã thî lµ tÒi th©n vÒ h×nh
? Thüi ®é cÒa qu©n 18 níc ch hµi.
hÇu vÒ niªu c¬m.
- Th¬ng cha mÑ cã lóc muèn
nãi ra th©n phËn thùc cÒa
m×nh nh÷ng ®Êu tranh kh«ng
béc lé ®iÒu bÝ mËt Êy.
? T©m tr¹ng cÒa nhµ vua sau bao - QuyÕt t©m t×m mäi cühc
nhiªu sù kiÖn.
®Òn ®üp c«ng ¬n cha mÑ.
ßÒ bµi 3 : Tëng tîng ®o¹n kÕt
cÒa truyÖn “Th¹ch Sanh”.
- Lý th«ng xÊu hæ kh«ng düm
ngÈng ®Çu lªn nh×n ngêi ®·
kÕt nghÜa víi m×nh.
- Qu©n 18 níc ch hÇu, tªn nµo
tªn nÊy bông no c¬ng, tëng
kh«ng thî ®i næØ mµ niªu
c¬m vÉn ®Çy, chóng van l¹i
Th¹ch Sanh tha cho téi ng¹o
m¹ng , tham lam ....
- Nhµ vua sung síng thÇm nghÜ
m×nh cã thî giao ®Êt níc nµy
cho Th¹ch Sanh thËt m·n
nguyÖn...
4/ CÒng cè : - T¹i sao khi kî truyÖn cÇn ph¶i tëng tîng
5/ HDVN : - Häc bµi, tù ra ®Ò vµ tËp viÕt bµi.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 59 : con hæ cã nghÜa
( TruyÖn trung ®¹i ViÖt nam)

126

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Th«ng qua viÖc ®äc, kÓ, ph©n tÝch gióp häc sinh.
1. Néi dung : ß©y lµ lo¹i truyÖn h cÊu,tëng tîng, trong ®ã tüc
gi¶ dÔng h×nh thøc nghÖ thuËt quen thuéc lµ mîn truyÖn loµi vËt
®î nãi truyÖn con ngêi, nh»m ®Ò cao ©n nghÜa trong ®¹o lµm
ngêi.
2. NghÖ thuËt : Vµi trß h cÊu tëng tîng chiÕm vÞ trÝ cèt lâi
trong truyÖn . TruyÖn sö dông nhiÒu chi tiÕt hoang ®êng, kú l¹
®Òu nh»m lµm næi bËt chÒ ®Ò cÒa truyÖn . BiÖn phüp nh©n hoü
biÕn con hæ thanh nh©n vËt sinh ®éng, cã nh©n cüch, nh©n t×nh
cao quý , biÕt träng t×nh nghÜa thuû chung.
-> Qua ®ã kh¬i gîi cho häc sinh ý thøc tu dìng ®¹o ®øc, nh©n
cüch, biÕt coi träng ©n nghÜa.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: - ngiªn cøu so¹n bµi, tranh ¶nh
* HS : - Häc bµi, so¹n bµi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ Kiîm tra bµi cò: ? Trong chuyÖn “ Lîn cíi, üo míi” yÕu tè g©y cêi
®îc hiîu nh thÕ nµo

- Hµnh ®éng : M®c üo, ®øng ë cöa, ®îi tõ süng -> tèi, gi¬ v¹t
üo.
- Ng«n ng÷ giao tiÕp : C©u hái thõa, kh«ng ®óng môc ®Ých, “
cíi “ c©u tr¶ lêi thõa “ míi”
3/ Bµi míi
Giüo viªn ®äc mÉu ®î l«i cuèn
häc sinh ®äc.
? gäi 2 häc sinh ®äc.
1- Tõ ®Çu ...míi qua ®îc
2- Cßn l¹i
? Em h·y kî l¹i c©u chuyÖn . V¬n
b¶n nµy thuéc lo¹i v¬n b¶n g×?

I/ Híng dÉn ®äc vµ kî .

II/ T×m hiîu chung vÒ v¬n b¶n
1. V¬n b¶n tëng tîng
2. Bè côc

? V¬n b¶n trªn ®îc chia lµm mÊy
®o¹n.
ß1 : Nãi vÒ con hæ thø nhÊt cã
nghÜa víi bµ ®ì.
ß2 : Nãi vÒ cüi nghÜa cÒa con
127

hæ thø 2 víi ngêi kiÕm cÒi.
=> 2 ®o¹n ®Òu thèng nhÊt nãi
vÒ cüi nghÜa cÒa con ngêi
trong ®êi sèng x· héi.
? Em cã suy nghÜ g× vÒ tªn
truyÖn
? V× sao tªn truyÖn l¹i g©y Ên tîng m¹nh
- Thá - hiÒn lµnh
- GÊu - ch¬m chØ, ®é lîng
- Büo - gian ngoan, x¶o trü
- Hæ : üc
? Theo em “ nghÜa” ®îc hiîu nh
thÕ nµo
- Hæ vèn lµ con vËt ho¹t
®éng theo b¶n n¬ng nay l¹i cã
truyÖn con hæ cã nghÜa -> ®iÒu
kú l¹

? Bµ ®ì TrÇn ®îc giíi thiÖu lµ ngêi nh thÕ nµo.
? ß©y lµ 1 c©u chuyÖn tëng tîng
nhng qua lêi giíi thiÖu vÒ bµ ®ì
TrÇn em cã nhËn xÐt g× vÒ ®iÒu
nµy.
- Cüch giíi thiÖu nh vËy lµm
ngêi ®äc c¶m thÊy ®©y lµ truyÖn
cã thùc.
? Bµ ®ì ngµy Êy cã thî lµ h×nh
¶nh cÒa ai b©y giê. T×nh c¶m
cÒa nh©n d©n ta ®èi víi bµ ®ì
nh thÕ nµo?
- Ngµy xa n÷ hé sinh, ytü, y
sÜ, büc sÜ viÖc sinh në ®Òu nhê
vµo bµ ®ì -> ®ã lµ mätt nghÒ ®îc mäi ngêi t«n träng vµ yªu

II/ Ph©n tÝch
1. Tªn truyÖn
“ Con hæ cã nghÜa” ->
g©y Ên tîng m¹nh, gîi ý tß
mß.
- V× hæ xa nay lµ thó d÷, chóa
s¬n l©m

- NghÜa : lÔ ph¶i lµm, khu«n
phÐp c sö nghÜa cßn néi dung
khüc nhau nh t×nh c¶m thuû
chung, tinh thÇn hi sinh v× sù
nghiÖp chung nghÜa ë ®©y lµ
lãng biÕt ¬n.
2) Bµ ®ì TrÇn lµm ¬n ®ì ®ë cho
hæ.
a) Bµ ®ì TrÇn
- Ngêi ß«ng TriÒu - Qu¶ng Ninh
vÔng ®«ng b¾c níc ta, lµm
nghÒ ®ì ®ë.

128

quý.
? Theo em ®ã lµ truyÒn thèng tèt
®Ñp nµo cÒa d©n téc ta.
? Trong lÇn ®ì ®ë nµy cÒa bµ cã
g× khüc. Em h·y t×m cüc chi tiÕt
nãi vÒ ®iÒu nµy.
? Chi tiÕt kú l¹ cã ý nghÜa nh thÕ
nµo .
- Cüch tëng tîng h cÊu nh÷ng
diÕn biÕn thüi ®é cÒa nh©n vËt
ch©n thùc, hÊp dÉn.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ cüch “
«ng hæ” mêi bµ TrÇn ®i ®ì ®ë( cö
chØ, hµnh ®éng)
- Lao vµo ®ã lµ cüch mêi
cÒa hæ theo b¶n n¬ng s¬n måi
nhng kh«ng vå b»ng r¬ng, b»ng
vuèt mµ lµ “ câng” -> t¶ cüch mêi
khü sinh ®éng vµ tinh tÕ quan
c¶m nhËn cÒa bµ ®ì ®ã lµ sù
tr©n träng.
? Khi ®a bµ ®ì vÒ tíi n¬i “ lµng ë”
«ng hæ lµm g×.
? Qua ®ã em cã nhËn xÐt g× vÒ
cö chØ, hµnh ®éng cÒa «ng hæ
®èi víi bµ ®ì.
? ßÕn nhµ «ng hæ lµm g×.
? Hµnh ®éng cÒa «ng hæ trong
t×nh thÕ ®ã cã ý nghÜa g×.
- Hæ ®ùc ®· t¹o ra sù tin
cËy, sù c¶m hoü -> bµ ®ì ®·
hiîu-> sù c¶m th«ng nång hËu
gi÷a ngêi vµ hæ.
? Bµ ®ì TrÇn ®· lµm g× gióp vî
chång “ hæ”.

- TiÕng gâ cöa lóc ®ªm tèi
- Con hæ lao vµo câng bµ ®i.
- «ng hæ 1 tay «m bµ ®ì ch¹y
nh bay, thÊy gai : dõng ch©n rÏ
lèi.

-> b¶o vÖ bµ nh mét vËt büu

- Th¶ bµ xuèng
- Hæ cüi l¬n lén ....bµ ®ì run sî
- Hæ ®ùc chÒ ®éng t¹o ra sù
hiîu biÕt “ cÇm tay bµ nh×n
hæ cüi nhá níc m¾t”

- Cho hæ cüi uèng thuèc, xoa
bãp bông.
- Hæ ®ë ®îc “ mÑ trßn
con vu«ng”
-> h¹nh phóc

? Em cã c¶m nhËn g× vÒ kh«ng
khÝ cÒa gia ®×nh nhµ hæ lóc
nµy.
129

? T×m cüc chi tiÕt chøng tá ®iÒu
®ã.
- Kh«ng khÝ trµn ngËp h¹nh
phóc : hæ ®ùc ®Ôa giìn víi con,
hæ cüi n»m phôc xuèng nh mét
s¶n phô.
? Hæ ®· ®Òn ¬n ®üp nghÜa bµ
®ì trÇn ra sao.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ chüc
®Òn ¬n nay.
- ßÒn pn xøng ®üng : quyd
xuèng 1 gèc c©y lÊy tay ®µo lªn
1 côc b¹c “ d©ng t®ng” . Lu luyÕn
®îi bµ ®i xa gÇm lªn 1 tiÕng nãi
lêi tõ biÖt.
? BiÖn phüp nh©n cüch hoü cã ý
nghÜa nh thÕ nµo.
- Hæ : Nh©n cüch hoü -> cã
t×nh -> cã nghÜa thuû chung, biÕt
®Òn ¬n, ®üp nghÜa.

b) Hæ ®Òn ¬n ®üp nghÜa
- 10 l¹ng b¹c : ch¼ng ®Ò giµu
sang nhng n¬m mÊt mÔa ….®Ò
cøu m¹ng bµ.

3. ¢n nghÜa cÒa hæ víi büc
TiÒu
a. Hæ g®p n¹n ®îc büc TiÒu
cøu.
- Büc tiÒu ë : L¹ng Giang – B¾c
Giang, nghÒ kiÕm cÒi, trÌo
? Nh©n vËt büc tiÒu ®îc ®îc ®Ìo léi suèi, ch¼ng thî giµu
giíi thiÖu nh thÕ nµo
sang.
? NhËn xÐt vÒ cüch giíi thiÖu nµy.
- Tªn phiÕm chØ quª h¬ng
cô thî .
- Hæ tr¾ng m¾c x¬ng bß to
? Con hæ g®p n¹n ra sao, büc nh cæ tay m¾c ngang häng.
tiÒu ®· lµm g× ®î cøu nã.
- Hæ ë t×nh thÕ tuyÖt väng,
nhôc nh·
- Büc TiÒu vÉn sî quyÕt ®Þnh
? Tríc khi gióp nã lÊy x¬ng bß ra ®Õn cøu hæ.
büc lµm g×.
- TrÌo lªn c©y hái “ cæ häng
ng¬i ®au ph¶i kh«ng”
-> ra ®iÒu kiÖn ®õng c¾n
ta, ta sÏ lÊy x¬ng ra cho .
b) Con hæ ®Òn ¬n ®üp nghÜa
? Lêi nãi cÒa büc tiÒu cã søc - Cøu hæ thoüt chÕt víi tÊt c¶
m¹nh nh thÕ nµo.
danh dù .
- Lßng nh©n üi, c¶m hoü ®- - Nhµ ë th«n m« ...nhí ®Õn nhau
îc hæ d÷.
nhÐ -> kh«ng ph¶i ®ßi tr¶ ¬n
130

? Büc tiÒu ®· cã c«ng g× ®èi víi
con hæ.
? Hæ tr¾ng lµm g× ®î ®Òn ¬n
büc tiÒu.
? Qua truyÖn em h·y so sünh
viÖc tr¶ nghÜa cÒa 2 con hæ.
- Hai con cÔng cã nghÜa nhng cüch kî kh«ng nhµm chün, con
hæ tríc ®Òn ¬n mét lÇn lµ song.
con hæ sau ®Òn ¬n m·i m·i.

mµ lµ lêi héi ngé cÒa ®«i b¹n.
- Büc tiÒu mÊt hæ ®Õn mé nh¶y
nhãt, dôi ®Çu vµo quan tµi,
gÇm lªn, ch¹y vßng quanh råi
®i.
Ngµy giç ®a Rª, Lîn ®î cöa.

IV/ Tæng kÕt
? Kî ra nÐt nghÖ thuËt ®®c s¾c 1. NghÖ thuËt : nh©n hoü, biÕn
trong truyÖn vµ tüc dông.
hæ thµnh nh©n vËt cã “ nh©n
cüch”, nh©n tÝnh, quý träng
t×nh nghÜa thuû chung... cüc
chi tiÕt kú l¹, hoang ®êng lµm
næi bËt chÒ ®Ò cÒa chuyÖn.
? TruyÖn nh»m thî hiÖn ®iÒu 2. Néi dung :
g×.
- DÔng nh©n vËt lµ con vËt
®î ®î nãi vÒ con ngêi, ®Ò
cao tÊm lßng träng nghÜa lµm
ngêi ph¶i coi träng ©n nghÜa
4/ CÒng cè : hÖ thèng bµi gi¶ng
5/ HDVN : häc bµi, so¹n bµi : ®éng tõ.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 60 : §éng tõ
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh
- N¾m ®îc ®®c ®iîm cÒa ®éng tõ
- Mét sè lo¹i ®éng tõ quan träng
II/ ChuÈn bÞ :
- Giüo viªn : b¶ng phô, híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp
- Häc sinh : ßäc, häc bµi
131

III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc 6c v¾ng 1
2/ Kiîm tra bµi cò: ? ChØ tõ lµ g× ? Chøc n¬ng ng÷ phüp cÒa chØ
tõ trong côm danh tõ vµ trong c©u.
3/ Bµi míi
B¶ng phô
? T×m ®éng tõ trong cüc c©u
sau vµ cho biÕt cüc c©u trong vÝ
dô thuéc v¬n b¶n nµo.
? ý nghÜa khüi quüt cÒa cüc ®éng
tõ ®· t×m ®îc lµ g×.( khüi
niÖm)
? Bµi tríc em ®· häc vÒ danh tõ,
h·y so sünh sù khüc nhau gi÷a
danh tõ vµ ®éng tõ.
? LÊy mét sè vÝ dô vÒ ®éng tõ
VD : ®i, ch¹y, hüt, nãi, nøt,
bî, vì...
- B¶ng phô :
- Danh tõ
- ßéng tõ
? Nh×n vµo vÝ dô em cho biÕt
danh tõ cã kÕt hîp ®îc víi cüc tõ
: ®·, sÏ, ®ang, còng, h·y, chí...
kh«ng.
? Chøc vô, có phüp cÒa danh tõ lµ
g×? cho vÝ dô
- Lan häc bµi
- MÑ em lµ c« giüo

I/ ß®c ®iîm cÒa ®éng tõ
1. VÝ dô ( SGK bµi 1 trang 145)
a) ßi, ®Õn, ra, hái
b) LÊy, lµm , lÏ
c) Treo, cã, xem, cêi, b¶o, ban,
®Ò.
- Khüi niÖm : ß«ng tõ lµ nh÷ng
tõ chØ hµnh ®éng, tr¹ng thüi
cÒa sù vËt.
II/ So sünh tõ víi ®éng tõ.
1. VÝ dô
Ba häc sinh Êy
ßT
ß· häc bµi cha
ßT
ß· ®i nhiÒu n¬i
ßT

* Danh tõ kh«ng kÕt hî ®îc víi
: ®·, sÏ, ®ang, còng, vÉn, h·y,
chí, ch¼ng...
- Thêng lµm chÒ ngh÷ trong
c©u. Khi lµm vÞ ng÷ cÇn cã tõ
“lµm” ®i kÌm ( ®øng tríc)
* ßéng tõ
? ßéng tõ cã kh¶ n¬ng kÕt hîp ®- Cã kh¶ n¬ng kÕt hîp :
îc víi cüc tõ nªu trªn kh«ng. vÝ ®·, sÏ, ®ang, vÉn, h·y, chí,
dô.
®õng...
132

? Chøc vô, có ph¸p.

- Thêng lµm vÞ ng÷ trong c©u.
- Khi lµm chñ ng÷a mÊt kh¶
n¨ng kÕt víi : h·y, ®õng, chí,
®ñ..
? Nh×n vµo vÝ dô sau vµ cho biÕt II/ Ph©n lo¹i ®éng tõ
®éng tõ ®îc ph©n lµm mÊy lo¹i? a. ßéng tõ chØ hµnh ®éng,
lµ nh÷ng lo¹i nµo.
tr¹ng thüi.
VD 1 : T«i ®äc süch
b. ßéng tõ chØ t×nh thÕ.
VD 2 : T«i rÊt buån
Kh«ng ®ßi hái ®éng
Thêng ®ßi hái ®éng tõ
tõ khüc ®i kÌm phÝa
khüc ®i kÌm phÝa sau
sau
Tr¶ lêi cho c©u hái
ßi, ch¹y, cêi, ®äc,
lµm g×
hái, ngåi, ®øng
Tr¶ lêi cüc c©u hái
Buån, g·y, ghÐt,
Düm, toan, ®Þnh
lµm sao, thÕ nµo
®au, nøt, vui, yªu
III/ LuyÖn tËp
a) ßéng tõ chØ hµnh ®éng, tr¹ng thüi chia lµm 2 lo¹i nhá .
+ ßéng tõ chØ hµnh ®éng (lµm g×)
+ ßéng tõ chØ tr¹ng thüi ( lµm sao, thÕ nµo)
b) ßéng tõ tÝnh thüi ( ®ßi hái ®éng tõ khüc ®i kÌm)
* Bµi tËp 1 : Khoe, may, ®îc, ®em, ra, m®c, ®øng, hãng, ë, ®îi,
cã, ®i qua, khen, ®øng, ®Õn, thÊy, hái....
Bµi tËp 2 : Thãi quen dÔng tõ
- sù ®èi lËp cÒa 2 tõ : ®a >< cÇm
- Tõ sù ®èi lËp vÒ nghÜa, cã thî thÊy râ sù tham lam, keo kiÖt
cÒa anh nhµ giµu
4/ CÒng cè : hÖ thèng bµi d¹y
5/ Híng dÉn vÒ nhµ
- Häc bµi vµ lµm bµi tËp 3 trang 147
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 16
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
133

TiÕt 61 : côm ®éng tõ
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh hiîu ®îc cÊu t¹o cÒa côm ®éng tõ.
- Gi¶i cüc bµi tËp
II/ ChuÈn bÞ
* Giüo viªn : b¶ng phô, vÝ dô
* Häc sinh : Lµm bµi, lµm bµi tËp
III/ TiÕn tr×nh lªn líp

1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ Kiîm tra bµi cò : ? ßéng tõ lµ g×? Cã mÊy lo¹i ®éng tõ? cho vÝ

3/ Bµi míi
I/ Côm ®éng tõ lµ g×?
- B¶ng phô ghi vÝ dô
1. VÝ dô : Viªn quan Êy ®· ®i
? VÝ dô ®îc trÝch tõ v¬n b¶n nhiÒu n¬i, ®Õn ®©u quan
nµo, thuéc phÇn nµo cÒa v¬n b¶n còng ra nh÷ng c©u ®è oüi
Êy.
o¬m ®î hái mäi ngêi.
? Em h·y chØ ra nh÷ng tõ in
®Ëm trong vÝ dô vµ cho biÕt
nh÷ng tõ ®ã bæ nghÜa cho
nh÷ng tõ nµo.
- ßi, ra, hái
- ß·, nhiÒu n¬i
- Còng, nh÷ng c©u ®è oüi
? ChØ ra cüc phô ng÷ cÒa ®éng o¬m.
tõ trªn
- ßî hái, mäi ngêi.
? NÕu trong vÝ dô thö bá cüc tõ
ng÷ in ®Ëm nãi trªn cã ®îc * NhËn xÐt : Cüc tõ in ®Ëm
kh«ng? v× sao.
®Òu cã ý nghÜa bæ sung cho
- Häc sinh : ®äc c©u v¬n khi ®· ®éng tõ,
nhiÒu khi chóng
bá tõ ng÷ in ®Ëm.
kh«ng thî thiÕu ®îc.
“ ...viªnquan ®i, ®Õn
®©u quan còng ra...”
-> ®©y lµ nh÷ng c©u kh«ng
thî hiîu ®îc.
? Qua vÝ dô võa ph©n tÝch em * KÕt luËn : Côm ®éng tõ lµ lo¹i
cho biÕt côm ®éng tõ lµ g×.
tæ hîp tõ do ®éng tõ víi mét
sè tõ ng÷ khüc phô thuéc vµo
134

nã t¹o thµnh.
NhiÒu ®éng tõ ph¶i cã cüc
- B¶ng phô
tõ ng÷ phô thuéc ®i kÌm t¹o
? So sünh gi÷a ®éng tõ, côm tõ, thµnh côm ®éng tõ míi chän
côm ®éng tõ.
nghÜa.
- ý nghÜa : Côm ®éng tõ cã
ý nghÜa ®Çy ®Ò h¬n
2. ß®c ®iîm ng÷ phüp cÒa
- CÊu t¹o : cÊu t¹o phøc t¹p côm ®éng tõ.
h¬n
VD 1: HÔng / ®· ®i häc
- B¶ng phô
CN
VN
VD2 : BiÕt ¬n vµ tù hµo vÒ dßng
ßT
ßT
Gièng cÒa m×nh, ngêi viÖt tù
xng lµ con rång, chüu tiªn
 côm ®éng tõ ho¹t ®éng
trong c©u gièng nh mét ®éng
tõ ( cã thî lµm vÞ ng÷, khi lµm
chÒ ng÷ th× mÊt kh¶ n¬ng
kÌm theo cüc phô ng÷ tríc)
? Qua vÝ dô 1, 2 : em cã nhËn * Ghi nhí SGK trang 148
xÐt g× vÒ côm ®éng tõ trong II/ CÊu t¹o cÒa côm ®éng tõ
c©u.
- ß· ®i nhiÒu n¬i
- Còng ra nh÷ng c©u ®è oüi
o¬m ®î hái mäi ngêi
-> ®øng tríc
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí.
®éng tõ
* 3 bé phËn
-> ®éng tõ
trung t©m
? Nªu cüc côm ®éng tõ ®· t×m
-> ßøng sau
®îc ë phÇn I.
®éng tõ
phÇn tríc

? Nh×n vµo cÊu t¹o côm ®éng tõ,
PhÇn trung t©m
em cho biÕt côm ®éng tõ gåm cã
PhÇn sau
mÊy bé phËn, ®ã lµ nh÷ng bé
ß·
phËn nµo.
®i
? Dùa vµo vÞ trÝ cÒa cüc bé phËn nhiÒu n¬i
trong côm ®éng tõ, em h·y ®iÒn
vµo m« h×nh cÒa côm ®éng tõ. còng
135

ra
Nh÷ng c©u ®è oüi o¬m ®î hái
mäi ngêi

phÇn tríc
? Em h·y t×m thªm nh÷ng tõ
PhÇn trung t©m
ng÷ lµm phô ng÷ ë phÇn tríc,
PhÇn sau
phÇn sau cÒa côm ®éng tõ vµ
cho biÕt phô ng÷ Êy bæ nghÜa cho
ß·, còng
®éng tõ nh»m ý nghÜa g×.
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK t×m
nhiÒu n¬i
trang 148.

cßn, ®ang, cha
ra
®îc ngay c©u tr¶ lêi
? Häc sinh th¶o luËn lµm bµi t¹i
líp.
III/ LuyÖn tËp
1. T×m cüc côm ®éng tõ
trong cüc c©u sau:
a) em bÐ cßn ®ang ®Ôa
nghÞch ë sau nhµ
b) Vua cha yªu th¬ng MÞ
N¬ng rÊt mùc, muèn kÐn cho
con mét ngêi chång thËt xøng
®üng
c) Cuèi cÔng chiÒu ®×nh
®µnh t×m cüch gi÷ sø thÇn ë
c«ng quan, ®î cã th× giê ®i
hái em bÐ th«ng minh nä
- Cã th× giê ®i hái ý kiÕn
em bÐ th«ng minh nä
- ßi hái ý kiÕn em bÐ th«ng
minh nä
2. M« h×nh côm ®éng tõ
phÇn tríc

PhÇn trung t©m

PhÇn sau

136

- Cßn ®ang

®Ôa nghÞch
Yªu th¬ng
Muèn kÐn

ë sau nhµ
MÞ N¬ng hÕt mùc
cho con mét…..xøng
®üng
- ßµnh
T×m
cüch gi÷
- cã th× giê
®i
hái ý kiÕn
®i
hái ý kiÕn
3. Hai phô ng÷ “ cha” vµ “ kh«ng, ®Òu cã ý nghÜa phÒ ®Þnh. cha lµ sù phÒ ®Þnh t¬ng ®èi, hµm nghÜa “ kh«ng cã ®®c ®iîm x ë
thêi ®iîm nãi nhng ã thî cã ®®c ®iîm X trong t¬ng lai”con”, “
kh«ng” lµ phÒ ®Þnh , tuyÖt ®èi hµm nghÜa “ kh«ng cã ®®c
®iÔm” cüch dÔng 2 tõ nµy cho thÊy sù th«ng minh, nhanh trÝ cÒa
em bÐ : Cha cha kÞp nghÜ ra c©u tr¶ lêi thig con ®a ®üp l¹i b¬ng 1
c©u mµ viªn quan kh«ng thî tr¶ lêi ®îc.
4/ CÒng cè : HÖ thèng phÇn lý thuyÕt
5/ Híng dÉn vÒ nhµ : Häc bµi, lµm bµi tËp 4/149
IV/ Rót kinh nghiÖm.
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
TiÕt 62 MÑ hiÒn d¹y con

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh
- Hiîu thüi ®é, tÝnh cüch vµ ph¬ng phüp d¹y con trë thµnh bËc
vÜ nh©n cÒa bµ mÑ thÇy M¹nh Tö
- Hiîu cüch viÕt chuyÖn gÇn víi cüch viÕt kÝ , viÕt sö thêi trung
®¹i .
Qua ®äc, ph©n tÝch häc sinh n¬m ®îc néi dung, nghÖ thuËt
cÒa v¬n b¶n.
- Giüo dôc lßng biÕt ¬n cÒa cüc em ®èi víi c«ng sinh thµnh,
giüo dìng cÒa cha mÑ, cã ý thøc tu dìng ®¹o ®øc, ý chÝ quyÕt t©m
häc hµnh tõ nhá ®î thµnh tÇi ..
-RÌn kü n¬ng t×m hiîu ý nghÜa truyÖn trung ®aij.
II/ ChuÈn bÞ
* Giüo viªn : Tranh ¶nh
137

* Häc sinh : ®äc, saän bµi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ Kiîm tra bµi cò
? Tãm t¾t chuyÖn “ con hæ cã nghÜa”
3 Bµi míi
- ß©y lµ chuyÖn næi tiÕng xa
nay ë Trung Quèc vµ ViÖt nam,
n»m trong süch “ LiÖt n÷
truyÖn:” cÒa Trung quèc xa ®îc
«n nh NguyÔn V¬n Ngäc vµ Tö An,
trÇn Lª Nh©n, chän dÞch in
trong süch “ cæ häc tinh hoa”
? Giüo viªn ®äc mÉu, híng dÉn I/ Híng dÉn ®äc, kî
®äc.
-Häc sinh ®äc, nhËn xÐt
- ßäc võa ph¶i, trang - 1 häc sinh kî tãm t¾t
nghiªm phÔ hîp víi ý nghÜa cÒa chuyÖn
viÖc d¹y con : võa yªu th¬ng võa
nghiªm kh¾c.
? Dùa vµo néi dung cÒa chuyÖn,
em h·y liÖt kª cüc sù viÖc diÔn II/ Ph©n tÝch
ra gi÷a mÑ con thµy M¹nh Tö.
1. Bµ mÑ lùa chän m«i trêng
? Sù viÖc nµo ®øa con b¾t tríc sèng tèt ®Ñp cho con th¬.
®Çu tiÕn.
? Khi con b¾t tríc, bµ mÑ nghÜ
g×.
Con

? Nhµ gÇn nghÜa ®Þa nªn lu«n - B¾t tríc : ®µo,
...dän ra
lu«n ph¶i chøng kiÕn c¶nh ®au th- gÇn chî
¬ng tang tãc.
ch«n, l¬n, khãc
? Theo em sù viÖc Êy cã Ých cho
viÖc h×nh thµnh vÒ nh©n cüch
cÒa M¹nh Tö kh«ng? v× sao.
? ßî trünh ®îc ®iÒu ®ã, bµ mÑ
quyÕt ®Þnh lµm g×.
-> quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n,
? ë gÇn chî con b¾t tríc ®iÒu g×. hîp lý
- T©m tr¹ng cÒa bµ mÑ ra
sao?
- Cüch bu«n bün ®iªn ®¶o ->
V× sao bµ l¹i lo l¾ng, kh«ng dän ®Õn gÇn trêng häc
®î con b¾t tríc bµ lµm g×.
138

- Bµ lo l¾ng : V× trong cuéc
sèng x· héi, chî lµ n¬i trao ®æi
hµng hoü, thóc ®Èy x· héi phüt
triîn kinh tÕ, b¶n th©n nghÒ bu«n
bün kh«ng ph¶i lµ xÊu, chØ cã kë
ham tiÒn hüm lîi mµ lõa läc, rèi
trü lµm b¬ng ho¹i nh©n phÈm .
-> bµ mÑ lo l¾ng v× mét
trong nh÷ng ®øc tÝnh quý cÒa
con ngêi lµ thËt thµ, dòng c¶m.
-> Yªu con muèn con thµnh
ngêi suèt ®êi trung thùc, bµ mÑ
dän nhµ lÇn 2 ®î trünh xa ®iÒu
®ã.
? T¹i sao lÇn 2 bµ l¹i chän ®Þa
®iîm gÇn trêng häc.
- Lµ n¬i d¹y cho con ngêi cã
v¬n hoü, cã ®¹o ®øc, gióp con ngêi phüt triîn mét cüch toµn diÖn
vµ cã Ých cho x· héi. N¬i ®µo t¹o
®éi ngò tri thøc cho ®Êt níc. Tri
thøc lµ nguyªn khÝ quèc gia, lµ
tinh hoa cÒa d©n téc, lµ m«i trêng tèt.
? ë gÇn trêng häc M¹nh Tö b¾t tríc
®iÒu g×
? Lóc nµy bµ mÑ cã t©m tr¹ng ra
sao.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm
cÒa bµ.
? Bµ mÑ lu«n lµ tÊm g¬ng cho
M¹nh Tö noi theo nhng ®Õn lÇn
thø 4 bµ mÑ ®· nì lµm ®iÒu g×
kh«ng ph¶i.
? Theo em viÖc bµ nãi rèi cã chÒ
t©m kh«ng? v× sao?
- Bµ kh«ng chÒ t©m nãi rèi
con, bµ chØ muèn nãi nh thÕ ®î
®Ôa vui víi con nhng con ng©y

-> yªu th¬ng con vµ rÊt süng
suèt
- LÔ phÐp
Vui lßng :
chç
c¾p, süch vë
nµy lµ chç
con ta ë
®îc
®©y
-> lùa chän cho con 1 m«i trêng cã ¶nh hëng tèt ®Õn sù
phüt triîn nh©n cüch cÒa con.
2) Bµ mÑ d¹y con ch÷ tÝn, ®øc
tÝnh thµnh thËt
- Hµng xãm giÕt lîn con.

hái mÑ :.....

®Ôa
cho con ¬n
139

th¬ kh«ng nhËn ra nÐt ®Ôa vui tÕ ®Êy
nhÞ cÒa mÑ l¹i s½n lßng tin ë mÑ
nªn con tëng ®ã lµ thøc.
? Sau khi nãi ®Ôa víi con, bµ tù
nghÜ g× vÒ c©u nãi ®ã.
- bµ v« cÔng ©n hËn, b·
nghÜ “ ta lì måm råi” con ta th¬
Êu, tri thøc míi më mang th×
ch¼ng hoü ra ta d¹y nã nãi rèi
hay sao
? Sau khi nhËn thÊy c©u nãi ®Ôa
lµ kh«ng tèt, bµ mÑ söa sai lÇm
b»ng cüch nµo, viÖc söa sai lÇm
cÒa bµ cã ý nghÜa g× .
- ý nghÜa giüo dôc kh«ng ®îc d¹y con nãi rèi, ë ®êi ph¶i gi÷
chøc “tÝn “ víi mäi ngêi. Ph¶i lÊy
tÊm lßng thµnh thËt mµ ¬n ë víi
nhau.
? Sù viÖc g× ®· x¶y ra trong lÇn
cuèi.
? Theo em viÖc vui ch¬i, gi¶i trÝ
cã cÇn thiÕt cho mçi ngêi kh«ng,
nãi chung vµ cho tuæi th¬ nãi
riªng kh«ng.
- Vui ch¬i ®î lÊy l¹i søc khoë,
t¬ng hiÖu xuÊt lao ®éng, lßng vui
sèng, yªu ®êi lµ quyÒn lîi
chÝnh ®üng cÇn ®îc ch©n träng
nhÊt, lµ trë th¬ th× viÖc vui ch¬i
gi¶i trÝ ®· ®îc quy ®Þnh vÒ
quyÒn trë em.
? Nhng ®ang häc l¹i bá vÒ nhµ
ch¬i cã xøng ®üng kh«ng.
? Theo em ®©y lµ hµnh vi nh thÕ
nµo.
- Hµnh vi v« kû luËt lµ bíc
®Çu biîu hiÖn cÒa tÖ lêi biÕng,
lµm háng nh©n cüch cÒa con ngêi

- Bµ lµm ®óng nh ®iÒu bµ ®·
rèi con, mua thÞt lîn vÒ cho
con ¬n thËt.

3. Bµ mÑ kiªn quyÕt døt khoüt
khi d¹y con
- Con ®i häc, bá häc vÒ nhµ
ch¬i

- MÑ: ßang ngåi dÖt cöi bÌn
cÇm dao c¾t ®ùt tÊm v¶i vµ
nãi : con ®ang ®i häc....mµ
c¾t ®øt ®i vËy”

 muèn con nªn ngêi.
140

? Tríc hµnh vi cÒa con, bµ mÑ ®·
lµm g×
? em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh
®éng, cö chØ cÒa bµ mÑ
- QuyÕt liÖt, røt khoüt,
nghiªm kh¾c.
? T¹i sao bµ l¹i hµnh ®éng nh
vËy ?
ßiÒu ®ã chøng tá t×nh c¶m
cÒa bµ ®èi víi con nh thÕ nµo.
- Th¬ng con, muèn con nªn
ngêi
? Cüch giüo dôc con cÒa bµ ®·
cã tüc dông g×
? Nªu nÐt ®Æc s¾c cña chuyÖn

 Gióp con trë thµnh bËc ®¹i
hiÒn
III/ Tæng kÕt
1. NghÖ thuËt
- Cã nhiÒu chi tiÕt giµu ý
nghÜa
- Lêi v¬n gi¶n dÞ, nhÑ
nhµng.
2. Néi dung :
- Ph¬ng phüp giüo dôc con
cÒa bµ mÑ Manh Tö bµ yªu th¬ng con, t¹o cho con m«i trêng
tèt ®î phüt triîn nh©ncühc.
D¹y con ®¹o ®øc, ý chÝ quyÕt
t©m thµnh tµi. Th¬ng con
kh«ng nu«ng chiÒu con mµ rÊt
nghiªm kh¾c, c¬ng quyÕt.

? Tõ nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c
thÓ hiÖn néi dung g×.
4/ CÒng cè : HÖ thèng bµi gi¶ng
5/ HDVN : Häc bµi , so¹n bµi: Thµy thuèc giái cèt nhÊt ë tÊm lßng.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 63 TÝnh tõ vµ côm tÝnh tõ
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh n¾m ®îc ®®c ®iîm cÒa tÝnh tõ vµ 1 sè lo¹i
tÝnh tõ c¬ b¶n
- N¾m ®îc cÊu t¹o cÒa côm tÝnh tõ.
141

II/ ChuÈnbÞ
* Giüo viªn : B¶ng phô
* Häc sinh : Häc bµi, lµm bµi tËp
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. Kiîm tra bµi cò
? Côm ®éng tõ lµ gi. M« h×nh côm ®éng tõ gåm mÊy phÇn?
3. Bµi míi
I/ ß®c®iîm cÒa tÝnh tõ
? Häc sinh nh¾c l¹i khüi niÖm vÒ 1. T×m tÝnh tõ trong c©u
t×nh tõ ®· häc ë bËc tiîu häc.
? Häc sinh chØ ra cüc ( vÝ dô) 1.VÝ dô :
tÝnh tõ trong vÝ dô.
a. bÐ.....oai
b. Vµng hoe, vµng lÞm, vµng
B¶ng phô
èi, vµng t¬i
? T×m thªm nh÷ng tÝnh tõ chØ - xanh, ®á, tÝm, vµng
mµu s¾c, tÝnh chÊt, hµnh ®éng, - chua, cay, ngät, bÔi
tr¹ng thüi.
- LÖch, nghiªng, xiªu vÑo,
nh¬n nhã
? Em h·y so sünh kh¶ n¬ng kÕt 2. So sünh víi ®éng tõ
hîp trongtÝnh tõ so víi ®éng tõ
®· häc ë bµi tríc.
? Kh¶ n¬ng ®¶m nhiÖm cüc chøc - Kh¶ n¬ng kÕt hîp : ®ü, së,
vô trong c©u
®ang, còng, vÉn....gièng nh
®éng tõ.
- Kh¶ n¬ng kÕt hé : h·y, ®õng,
chê, tÝnh tõ bÞ h¹n chÕ cßn
®éng tõ kÕt hîp m¹nh.
- Lµm chÒ ng÷ nh ®éng tõ.
? So sünh tæ hîp chøa tÝnh tõ vµ - Lµm vÞ ng÷ tÝnh tõ h¹n chÕ
®éng tõ
h¬n ®éng tõ
Em bÐ ng· -> ®éng tõ
trùc tiÕp lµ vÞ ng÷
Em bÐ th«ng minh -> lµ
côm tÝnh tõ
-> Ph¶i thªm : em bÐ/ rÊt
142

? Qua cüc vÝ dô trªn em cã thî th«ng minh .
rót ra nh÷ng kÕt luËn vÒ ®®c * Ghi nhí ( SGK)
®iîm cÒa tÝnh tõ.
II/ Ph©n lo¹i tÝnh tõ:
1. TÝnh tõ chØ ®®c ®iîm t¬ng
- B¶ng phô
®èi( cã thî kÕt hîp víi tõ chØ
? Cüc tõ rÊt, h¬i, khü trong vÝ møc ®é)
dôkhi ®i liÒn víi tÝnh tõ chØ ®îc
VD : RÊt vµng, h¬i ®á, khü
t¬ng ®èi hay tuyÖt ®èi.
®Ñp.
? Häc sinh lÊy 2 vÝ dô vÒ 2 tiîu 2. TÝnh tõ tuyÖt ®èi ( kh«ng
lo¹i tÝnh tõ nµy.
kÕt hîp víi tõ chØ møc ®é)
VD : Vµng èi, vµng hoe,
®á chãt, hång t¬i.
- B¶ng phô ghi vÝ dô
? T×m tÝnh tõ trong cüc bé phËn III/ Côm tÝnh tõ
®îc in ®Ëm trong cüc vÝ dô.
1. vd :
? T×m nh÷ng tõ ®øng tríc vµ
a. Cuèi chiÒu ....®· rÊt
®øng sau , lµm râ nghÜa cho tÝnh yªn tÜnh nµy .
tõ ®ã.
b. Trêi b©y giê trong v¾t,
? ßiÒn tÝnh tõ vµo m« h×nh cÒa th¬m th¬m vµ cao . M®t tr¬ng

nhá l¹i süng v»ng v®c trªn
kh«ng.
? LÊy vÝ dô vÒ côm tÝnh tõ
vÝ dô : vÉn cßn ®ang trë nh
phÇn tríc
1 thanh niªn.
phÇn trung t©m
? häc sinh ®äcphÇn ghi nhí
phÇn sau
vèn/ ®·/ rÊt
yªn tÜnh

nhá
l¹i
süng
v»ng v®c ë trªn kh«ng

143

III/ LuyÖn tËp
1. Bµi tËp 1
Cüc côm tÝnh tõ trong c©u
a. Sun sun nh con ®Üa
b. chÇn chÈn nh cüi ®ßn cµn
c. bÌ bÌ nh cüi qu¹t thãc
d. s÷ng s÷ng nh cüi cét ®×nh
e. Tun tÒn nh cüi chçi rÔ cÔn.
- Cüc tÝnh tõ ®Òu lµ tõ lüy, cã tüc dông gîi h×nh ¶nh, gîi
c¶m
- H×nh ¶nh tÝnh tõ gäi ra lµ sù vËt tÇm thêng kh«ng gióp viÖc
nhËn thøc 1 sù vËt to lín, míi më nh” con voi”
- ß®c ®iîm chung cÒa 5 thµy bãi lµ nhËn thøc h¹n hÑp, chÒ
quan...
4/ CÒng cè : 3 phÇn ghi nhí SGK.
5/ HDVN : Häc bµi, lµm bµi tËp 3,4(216)
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
TiÕt 64: tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 3
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Qua giê gióp häc sinh thÊy ®îc nh÷ng tån t¹i cÒa bµi viÕt sè
3. Häc sinhbiÕt kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i ®ã.
- CÒng cè ph¬ng phüp kî chuyÖn( kî ngêi, kî ciÖc) t¹o c¬ së
®î häc sinh chuÈn bÞ viÕt bµi tëng tîng.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Tr¶ bµi, nhËn xÐt bµi viÕt cÒa hãcinh
* häc sinh : Xeml¹i bµi, rótkinh nghiÖm
III/ TiÕn tr×nh lªn líp

1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ Kiîm tra bµi cò: ? C¬ së ®î lµm 1 bµi v¬n tëng tîng lµ g×. Tëng tîng khüc víi bÞ ®®t ë chç nµo?

3. Bµi míi
144

ßÒ bµi : Em h·y kî vÒ ngêi mÑ cÒa em
1. Häc sinh ®äc l¹i ®Ò bµi: ? ßÒ bµi yªu cÇu g× : Kîngêi,
viÖc
I/ NhËn xÐt chung
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
II/ Tr¶ bµi cho häc sinh vµ tù ®ünh giü bµi viÕt cÒa m×nh theo
cüc ®iîm sau :
1. ChuyÖn kî vÒ ai? bµi giíi thiÖu nh©n vËt ®· ®Ò vµ râ cha?
2. Sù viÖc lùa chän nh thÕ nµo? ®iÒu ®ã chøng tá em®· cã sù
quan süt vµ suy nghÜ cha?
3. ChuyÖn cã gîi lªn kh«ng khÝ sinh ho¹t vµ tÝnh nÕt cÒa con
ngêi kh«ng.
4. Bè côc bµi viÕt : ®· ®¶m b¶o ®Çy ®Ò 3 phÇn cha? phµn më
bµi cã g©y ®îc sù chó ý cho ngêi ®äc kh«ng? phÇn kÕt bµi cã gióp
cho bµiviÕt thªm næi bËt hay kh«ng.
III/ Ch÷a bµi
1. Lçi chÝnh t¶.
Gäi 1 sè bµi viÕt cÒa häc sinh sai nhiÒu lçi chÝnh t¶ lªn söa l¹i
cho ®óng : Quang, QuyÕt, CÇn.
2. Lèi dÔng tõ
- L®p tõ : em Liªn
3. Lçi diÔn ®¹t : YÕn
IV/ Häc sinh lËp 1 dµn ý khüi quüt
1.

bµi
:
.......................................................................................................
2. Th©n bµi :
145

.........
……………………………………………………………………………
…......
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
3.
KÕt
bµi
:.........................................................................................................
4. CÒng cè : - Nh¾c nhë 1 lÇn n÷a vÒ nh÷ng tån t¹i cÒa bµi viÕt.
- ßäc 1 bµi viÕt tèt
5. HDVN : - Xem l¹i phÇn kî chuyÖn tëng tîng.
- ¤n tËp
IV/ Rót kinh nghiÖm.
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
TuÇn 17
Ngµy so¹n
Ngµy d¹y
TiÕt 65 : Thµy thuèc giái, cèt nhÊt ë tÊm lßng
( Hå Nguyªn Trõng)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- TruyÖn ca ngîi Thüi y lÖnh Ph¹m Ban lµ ngêi giái ngÒ, cã tÊm
lßng nh©n ®øc, tÝnh cüch c¬ng trùc, kh¶ng khü, lu«n ®®t trüch
nhiÖm víi ngêi bÖnh lªn hµng ®Çu. Büt chÊp ®e do¹ tÝnh m¹ng
cÒa m×nh.
- Giüo dôc tinh thÇn kÝnh phôc nh©n cüch trong süng cao thîng cÒa nh÷ng ngêi hÕt lßng phông sù nh©n d©n.
- RÌn luyÖn kü n¬ng ph©n tÝch truyÖn trung ®¹i cã cèt truyÖn
®¬n gi¶n, nh©n vËt gÇn víi ngêi thùc. Cüch viÕt truyÖn gÇn víi cüch
viÕt kÝ, viÕt sö.
II/ chuÈn bÞ
* Giüo viªn : Tranh ¶nh
* Häc sinh : Häc bµi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp

1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ Kiîm tra bµi cò:? Kî tªn cüc sù kiÖn chÝnh diÔn ra trong
truyÖn “ mÑ hiÒn d¹y con”
3/ Bµi míi
ß¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµ ®Çu ®ßi hái bÊt cø thµnh viªn nµo
trong XH lµm nghÒ g×. ßèi víi ngêi lµm nghÒ y l¹i cµng ®ßi hái ë
møc cao vid nã liªn quan ®Õn tÝnh m¹ng vµ cuéc sèng cÒa mçi
146

con ngêi, truyÖn” thµy thuèc giái cèt nhÊt ë tÊm lßng” cung cÊp cho
chóng ta ch©n dung cÒa mét ngêi thµy thuèc & nh©n cüch ®üng
kÝnh cÒa mét vÞ thüi y lÖnh, cüch chóng ta 5 thÕ kû.
? Giüo viªn ®äc mÉu, gäi häc I/ ßäc, t×m hiîu tüc gi¶, bè côc.
sinh ®äc
? Häc sinh t×m hiîu phÇn chó
thÝch
1. Tüc gi¶ .
- 1374 - 1446
? Nªu 1 vµi nÐt s¬ lîc vÒ tüc - Con trëng Hå Quý Ly, lµm quan
gi¶ Hå Nguyªn Trõng.
díi triÒu vua cha thÕ kû VIV,
®Çu thÕ kû XV.
? Nªu vÞ trÝ cÒa tüc phÈm. Tüc - H¬ng hüi chèng gi®c Minh, bÞ
phÈm ®îc «ng viÕt víi môc b¾t 1407. Nhê tµi chÕ t¹o vò khÝ
®Ých g×?
mµ «ng ®îc nhµ mInh cho lµm
-Môc ®Ých : + Biîu d¬ng quan.
cüc mÈu viÖc thiÖn cÒa ngêi x- 2. Tüc phÈm
a.
- TrÝch trong cuèn “ Nam
+ Cung cÊp ®iÒu míi l¹ cho «ng méng lôc”
ngêi qu©n tö cuèn süch gåm
- ThÇy thuèc giái cèt nhÊt ë
31 thiªn.
tÊm lßng thuéc thiªn thø 8.
* ChÒ ®Ò : Nªu cao g¬ng süng
? Nªu chÒ ®Ò cÒa truyÖn
cÒa 1 bËc l¬ng y ch©n chÝnh.
? TruyÖn ®îc chia lµm mÊy 3. Bè côc
®äng? ý chÝnh mçi ®o¹n
- ßo¹n 1 : Tõ ®Çu .....träng
? Häc sinh ®äc thÇm ®o¹n 1
väng : giíi thiÖu khüi quüt vÒ vÞ
l¬ng y.
- ßo¹n 2 : TiÕp ...lßng ta
mong mái t×nh huèng gay cÊn
béc lé tÝnh c¬ng trùc, kh¶ng
khüi.
- ßo¹n 3 : cßn l¹i: danh tiÕng
gia ®×nh l¬ng y.
II/ Ph©n tÝch
? Trong c©u v¬n ®Çu tiªn, tüc
1. Giíi thiÖu chung vÒ vÞ lgi¶ ®· giíi thiÖu nh÷ng ®iÒu ¬ng y :
g× vÒ thüi y lÖnh.
- Ph¹m B©n, cô tæ bªn
- ChØ trong 1 c©u v¬n ngo¹i
ng¾n gän tüc gi¶ ®· giíi thiÖu
- NghÒ nghiÖp : Y gia
cho ngêi ®äc 5 th«ng tin vÒ truyÒn
147

thüi y : hä, tªn, nghÒ nghiÖp,
- Chøc vô : Thüi y lÖnh
chøc vô, thêi ®¹i mµ nh©n vËt
- Thêi trÇn : ( TrÇn Anh V®ang sèng.
¬ng)
? T×m trong ®o¹n v¬n 1 nh÷ng
chi tiÕt nµo thî hiÖn phÈm chÊt
- Mua thuèc tèt
tèt ®Ñp cÒa vÞ thüi y lÖnh
- Ch÷a trÞ miÔn phÝ ,cho
? Em cã nhËn xÐt g×
vÒ nhµ ë, cÊp c¬m chüo, kh«ng ng¹i
nh÷ng phÈm chÊt nµy
bÖnh tËt
- PhÈm chÊt tèt ®Ñp, quý
büu cÒa ngêi thµy thuèc .
-> «ng ®îc ngêi ®¬ng thêi träng
väng.
? Víi nh÷ng phÈm chÊt Êy thüi y
Ph¹m B©n ®îc mäi ngêi bµy tá
t×nh c¶m nh thÕ nµo.
- Ngêi d©n thêng bÞ bÖnh nguy
kich : müu ch¶y nh xèi.
? Trong c¶ 3 ®o¹n truþÖn,
t×nh huèng gay cÊn nhÊt ®îc
tüc gi¶ nãi ®Õn ë ®o¹n nµo.
- BÖnh cÒa ngêi d©n thêng & quý nh©n
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh - Quý nh©n bÞ sèt.
h×nh bÖnh cÒa 2 ngêi trªn,
t×m cüc chi tiÕt chøng tá ®iÒu
®ã.
? ßøng tríc t×nh huèng ®ã, thüi
y lÖnh ®· cã quyÕt ®Þnh ra -> Thüi y lÖnh nhËn ch÷a cho
sao?
ngêi d©n thêng tríc.
? Tríc sù lùa chon Êy quan trung
sø tá thüi ®é nh thÕ nµo.
- PhËn lµm ®«i sao ®îc - C©u hái ®· ®®t thüi y vµo thö
nh vËy? ¤ng ®Þnh cøu m¹ng thüch gay go buéc ph¶i lùa chän
ngêi mµ kh«ng ®Þnh cøu m¹ng cho ®óng ®¾n.
m×nh ch¬ng?
- Gay go : Gi÷a phËm lµm
t«i & phËn lµm thµy thuèc, gi÷a
tÝnh m¹ng cÒa bÖnh vµ tÝnh
148

m¹ng cÒa chÝnh m×nh.
- Kh¶ng khüi, c¬ng trùc, ®®t
? Sù lùa chän cÒa thüi y cã v× trüch nhiÖm cÒa ngêi thµy thuèc
thÕ mµ thay ®æi kh«ng? . Qua cao h¬n phËn lµm t«i.
sù lùa chän cÒa thüi y béc lé - ß®t y ®øc cao h¬n quyÒn uy
thªm phÈm chÊt g× míi më.
-> hÕt lßng v× ngêi bÖnh
- ¤ng lµ ngêi cã tÝnh, cã lÝ
trong cüch øng sö «ng kh«ng
chèi viÖc trüi lÖnh m×nh “ téi
t«i xin chÞu “ nhng còng tin vµo
sù anh minh süng suèt cÒa TrÇn
Anh V¬ng : “ TÝnh mÖnh cÒa
tiîu thÇn cßn tr«ng vµo chóa - Quë trüch -> vui mõng, khen
thîng, may ra thoüt”.
ngîi thüiy lÖnh : giái vÒ nghÒ
? TrÇn Anh V¬ng cã thüi ®é nh nghiÖp, cã lßng nh©n ®øc ->
thÕ nµo tríc thüi ®é y lÖnh
mong mái cÒa TrÇn Anh V¬ng
? Thüi ®é cÒa Anh V¬ng cã tüc
dông gi? ®èi víi viÖc kh¼ng
®Þnh
phÈm chÊt cÒa Ph¹m
B©n.
- Lµ sù kh¼ng ®Þnh &
tuyªn d¬ng phÈm chÊt tèt ®Ñp
cÒa thüi y. Lµ sù tæng kÕt, nhÊn
m¹nh viÖc giái chuyªn m«n vµ
lßng nh©n ®øc.
? H·y so sünh néi dung trong
truyÖn nµy víi truyÖn kî vÒ
TuÖ TÜnh
( T44.)
- TruyÖn “ ThÇy.....” cã néi
dung s©u h¬n, giíi thiÖu h×nh
¶nh vµ ®øc tÝnh tèt tríc t×nh
huèng c¬ng th¼ng, truyÖn cßn III/ Tæng kÕt - ghi nhí
®Ò cËp tíi con chüu vÞ thüi y. Néi dung : ca ngîi thüi y lÖnh cã
T×nh huèng c¬ng th¼ng h¬n. lßng nh©n hËu, hÕt lßng cøu gióp
Thüi y thuyÕt phôc ®îc Anh V- bÖnh nh©n, chÊp nhËn sù nguy
¬ng = lßng thµnh cÒa m×nh. hiîm ®e do¹.
Trung thùc, mÒm dëo, cã lÝ, cã Néi dung : T×nh huèng gay cÊn,
t×nh trong cüch c xö
cÒa béc lé phÈm chÊt tèt ®Ñp cÒa vÞ
m×nh.
l¬ng y.
149

? TruyÖn ca ngîi ai
? ßa ra t×nh huèng gay cÊn cã
tüc dông g×.
? ViÖc nªu lªn sù thµnh ®¹t
cÒa con chüu nh©n vËt cã tüc
dông g×
? Häc sinh nh¾c l¹i phÇn ghi
nhí.
4/ CÒng cè : HÖ thèng bµi
5/ HßVN : Häc bµi, «ng tËp kú I
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
TiÕt 66: ¤n tËp tiÕng viÕt

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh hÖ thèng hoü kiÕn thøc ®· häc: Lý thuyÕt, bµi
tËp thùc hµnh, vËn dông vµo viÖc nãi, viÕt, t¹o lËp v¬n b¶n.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: HÖ thèng c©u hái, bµi tËp, b¶ng phô
* Häc sinh: Häc bµi, «n tËp
III/ TiÕn tr×nh lªn líp

1/ æn ®Þnh tæ chøc
2./Kiîm tra bai cò: ? Côm tÝnh tõ lµ g×? cho vÝ dô & ®iÒn vµo m«
h×nh côm tÝnh tõ.

3. Bµi míi
I/ Néi dung «n tËp
? Nªu tªn bµi, néi dung ®· 1. CÊu t¹o tõ tiÕng viÖt
häc ë kú
2. Tõ mîn
3. NghÜa cÒa tõ
4. Tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn tîng
chuyîn nghÜa cÒa tõ.
5. Ch÷a lçi dÔng tõ
6. Danh tõ , côm danh tõ.
150

? Tõ lµ g× ? Tõ ®îc ph©n lµm
mÊy lo¹i.

? ThÕ nµo lµ tõ ®¬n? vÝ dô
? ThÕ nµo lµ tõ phøc? vÝ dô
? Trong c©u v¬n sau cã bao
nhiªu tõ
? Tõ lüy lµ g×? cã mÊy lo¹i , cho
vÝ dô cô thî.

? Em hiîu

tõ thuÇn ViÖt

7. Sè tõ & lîng tõ
8. ChØ tõ
9. ßéng tõ
10. Côm ®éng tõ.
11. TÝnh tõ vµ côm tÝnh tõ.
II/ Híng dÉn «n tËp
1. CÊu t¹o tiÕng ViÖt
- Tõ lµ ®¬n vÞ nhí nhÊt dÔng ®î
®®t c©u.
- Ph©n lo¹i tõ
+ Tõ ®¬n
+ Tõ phøc: - Tõ ghÐp
- Tõ lüy
VD : Tõ /®Êt/ níc/ ta / ch¬m / nghÒ/
trång/ trät / ch¬n nu«i/ vµ/ cã/ tôc/
ngµy/ tÕt/ lµm/ bünh/ / chng/ bünh
giÇy.
2. Tõ mîn
- ThuÇn ViÖt: do cha «ng ta süng
t¹o ra .
- Tõ mîn : Ngêi khüc nhËp vµo
tiÕng ViÖt

? Tõ thuÇn ViÖt khüc tõ mîn ë
chç nµo.
- Tüc dông : Lµm giµu ng«n ng÷
tiÕng ViÖt
? ChØ ra tüc dông vµ h¹n chÕ - H¹n chÕ : Mîn tõ 1 cüch tuú tiÖn
cÒa viÖc dÔng tõ mîn.
-> l¹m dông, ng«n ng÷ bÞ pha
t¹p, mÊt ®Þ sù trong süng cÒa
tiÕng ViÖt.
? Chóng ta mîn tõ cã nguån 3. NghÜa cÒa tõ
gèc tõ ®©u lµ chÒ yÕu.
- Lµ néi dung ( sù vËt, tÝnh chÊt,
? NghÜa cÒa tõ lµ g×.
ho¹t ®éng, quan hÖ...) mµ tõ biîu
thÞ.
? C¬ së ®î gi¶i thÝch nghÜa - C¬ së : + khüi niÖm
cÒa tõ.
+Tõ ®ång nghÜa ho®c trüi
nghÜa víi tõ cÇn gi¶i thÝch.
4. Tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn tîngchuyîn nghÜa cÒa tõ.
? Tõ nhiÒu nghÜa lµ g×? cho vÝ - Mét tõ cã thî cã nhiÒu nghÜa

VD : Ch©n : Ch©n bµn, ch©n
151

? HiÖn tîng chuyîn nghÜa cÒa
tõ lµ g×?
? Cho vÝ dô vµ chØ ra hiÖn tîng chuyîn nghÜa.
VÝ dô : ¬n c¬m -> ¬n
m®c, ¬n ch¬i
? Trong c©u nghÜa cÒa tõ ®îc hiîu nh thÕ nµo ( chØ cã 1
nghÜa nhÊt ®Þnh. Trong 1 sè trêng hîp, tõ cã thî hiîu ®ång
thêi theo c¶ nghÜa gèc lÉn
nghÜa chuyîn.
VD : - c« Êy cã ®«i m¾t rÊt
dÞu hiÒn.
- Con m¾t lµ g¬ng, ngêi
ghÐt ngã Ýt ngêi th¬ng ngã
nhiÒu ( con m¾t : thÞ giüc lµ
t×nh c¶m, lµ “ cöa sæ t©m
hån”.

®ª, ch©n trêi, ch©n gµ.
- Trong tõ nhiÒu nghÜa:
+ NghÜa gèc : NghÜa xuÊt
hiÖn tõ ®Çu, lµm c¬ së ®Ò h×nh
thµnh cüc nghÜa khüc.
+ NghÜa chuyîn : ßîc h×nh
thµnh trªn c¬ së nghÜa gèc.

5. Ch÷a lçi dÔng tõ.
- DÔng cüc tõ gµn nghÜa?
- Phüt ©m, dÔng tõ kh«ng ®óng
nghÜa.

? Giüo viªn yªu cÇu häc sinh
viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi “ Õch 6. Danh tõ :
ngåi ®üy giÕng” .
- Lµ tõ chØ ngêi, vËt, hiÖn tîng,
khüi niÖm
PhÇn tríc

? Danh tõ lµ g×.
? Nªu ®®c ®iîm cÒa danh
tõ.
- KÕt hîp víi tõ chØ sè lîng ®øng tríc cüc tõ : nµy, Êy,
®ã, nä ë phÝa sau & 1 sè tõ
ng÷ khüc lµm thµnh côm
danh tõ.

PhÇn trung t©m
PhÇn sau

T1
T2
T1
T2
S1
S2
Ba

? Cã mÊy lo¹i danh tõ? kî tªn

con
tr©u
152

* Danh tõ chØ ®¬n vÞ :
+ Tù nhiªn
Êy
+ Quy íc : - ChÝnh
xüc
- ¦íc
chõng
häc sinh
? Sè tõ lµ g×? sè tõ thêng kÕt
hîp víi lo¹i tõ nµo (danh tõ).
CÇn ph©n biÖt sè tõ víi
danh tõ chØ ®¬n vÞ
«ng
- Mét ®«i khüc hai
Danh tõ chØ ®¬nvÞ : sè vua


? Lîng tõ lµ g×? cho vÝ dô
- Cüc lo¹i danh tõ
+ Danh tõ chØ ®¬n vÞ tù
? Lîng tõ ®îc chia lµm mÊy
nhiªn( lo¹i tõ)
(lo¹i) ,nhãm.
+ Danh tõ chØ sù vËt
+ Danh tõ chung vµ danhtõ
? ChØ tõ lµ g×? ®®t côm cã
riªng
chØ tõ..
7. Sè tõ.
- Lµ tõ chØ sè lîng & sè thø tù
? Ho¹t ®éng cÒa chØ tõ trong cÒa sù vËt.
c©u nh thÕ nµo.
? ßéng tõ lµ g×.
8. Lîng tõ
? Kh¶ n¬ng kÕt hîp víi cüc tõ - Lµ nh÷ng tõ chØ lîng Ýt hay
nhiÒu cÒa sù vËt.
khüc cÒa ®éng tõ.
- Nhãm chØ ý nghÜa toµn thî.
? Chøc vô cÒa ®éng tõ trong - Nhãm chØ ý nghÜa tËp hîp hay
ph©n phèi.
c©u.
9. ChØ tõ
- Lµ nh÷ng tõ dÔng ®î trá vµo sù
vËt nh»m xüc ®Þnh vÞ trÝ cÒa sù
vËt trong kh«ng gian .
- Lµm phô ng÷ cho côm danh tõ.
153

VD : Ba häc sinh nµy
- Lµm chÒ ngh÷ ho®c tr¹ng ng÷
trong c©u
VD : Lao ®éng lµ vinh quang
- Buæi süng h«m ®ã, HÔng
cÔng...
TN
- Cuéc khüng chiÕn chèng mÜ....
ßã lµ ®iÒu ch¾c ch¾n
CN
10. §éng tõ, côm ®éng tõ.
- Lµ nh÷ng tõ chØ hµnh ®éng,
tr¹ng thüi cÒa sù vËt .
-KÕt hîp : ®·, sÏ, ®ang, còng,
vÊn, ch¼ng, chí.... ®Ò t¹o thµnh
côm ®éng tõ.
- Lµm vÞ ng÷ : Khi lµm chÒ ng÷
th× ®éng tõ mÊt kh¶ n¬ng kÕt
hîp víi cüc tõ nãi trªn
- Ph©n lo¹i ®éng tõ :
+ ßéng tõ tÝnh thüi
+ ßéng tõ chØ hµnh ®éng,
tr¹ng thüi.
PhÇn tríc
PhÇn trung t©m
PhÇn sau

T2
T1
T1
T2
S1
S2
vèn ®·
rÊt
yªn
tÜnh

154

ß·
®i
nhiÒu n¬i

4. CÒng cè: HÖ thèng kiÕn thøc
5. HDVN: «n tËp chuÈn bÞ kiîm tra häc kú
IV. Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 67- 68: KiÓm tra tæng hîp cuèi k× I
I. Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh
- Qua giê kiîm tra hÖ thèng hoü ®îc kiÕn thøc ®· häc vÒ
TiÕng ViÖt tËp lµm v¬n, v¬n häc.
- ßünh giü ®îc kh¶ n¬ng nhËn thøc, ghi nhí, bµi häc cÒa mçi
häc sinh.
- RÌn ý thøc tù giü, nghiªm tóc lµm bµi còng nh kü n¬ng lµm
bµi tæng hîp.
II. ChuÈn bÞ
Giüo viªn: ra ®Ò, biîu chÊm
Häc sinh: «n tËp, kiîm tra
III. TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc:
155

2/ Kiîm tra bµi cò:
3/ Bµi míi:
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm
ßäc ®o¹n v¬n sau vµ tr¶ lêi c©u hái b»ng cüch khoanh trµn
vµo ch÷ cüi cÒa c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt trong cüc c©u sau:
“...... thÇn h« ma, gäi giã lµm thµnh gi«ng b·o rung chuyîn c¶
®Êt trêi, d©ng níc s«ng lªn cuån cuén ®ünh S¬n Tinh. Níc ngËp
ruéng ®ång, níc ngËp nhµ cöa, níc d©ng lªn lng ®åi, sên nói.
Thµnh Phong Ch©u nh næi lÒnh bÒnh trªn mét biîn níc.”
1. ßo¹n v¬n trªn ®îc viÕt theo ph¬ng thøc biîu ®¹t chÝnh
nµo:
A. Biîu c¶m
C. Miªu t¶
B. Tù sù
D. NghÞ luËn
1. ßo¹n v¬n ®îc kî theo ng«i thø mÊy?
A. Ng«i thø nhÊt
C. Ng«i thø ba
B. Ng«i thø hai
D. Ng«i thø nhÊt sè nhiÒu
3. Trong c©u “níc ngËp ruéng ®ång, níc ngËp nhµ cöa, níc
d©ng lªn lng ®åi, sên nói” cã mÊy côm ®éng tõ?
A. 1 côm
C. 3 côm
B. 2 côm
D. 4 côm
4. Trong c©u “Thµnh Phong Ch©u nh næi lÒnh bÒnh trªn
mét biîn níc.”
cã mÊy côm danh tõ?
A. 1 côm
C. 3 côm
B. 2 côm
D. Kh«ng cã côm nµo
II. PhÇn hai: Tù luËn
H·y ®ãng vai bµ mÑ kî l¹i chuyÖn “MÑ hiÒn d¹y con”
BiÓu ®iÓm
I. PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm (4 ®iîm)
Mçi c©u tr¶ lêi ®óng 1 ®iîm
1- B,
2- C,
3- C,
4- A
II. PhÇn 2: Tù luËn 6 ®iîm
Yªu cÇu:
- Häc sinh biÕt kî l¹i chuyÖn theo ng«i thø nhÊt
- Bµi viÕt râ rµng s¹ch ®Ñp
- Néi dung: Büm süy cüc sù viÖc chÝnh cÒa chuyÖn.
+ Nhµ ë gÇn nghÜa ®Þa
+ Nhµ ë gÇn chî
+ Nhµ ë gÇn trêng häc
156

+ Con thÊy hµng xãm mæ lîn hái mÑ ...
+ Con ®ang ®i häc, bá häc.
4/ CÒng cè: NhËn xÐt giê kiîm tra, thu bµi.
5/ Híng dÉn vÒ nhµ: T×m hiîu phÇn ng÷ v¬n ®Þa ph¬ng.
IV. Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 18
Ngµy so¹n
Ngµy d¹y
TiÕt 69- 70: Ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n ®Þa ph¬ng.
I Môc tiªu cÇn ®¹t
- Söa nh÷ng lçi chÝnh t¶ mang tÝnh ®Þa ph¬ng.
- Cã ý thøc viÕt ®óng chÝnh ta trong khi viÕt vµ phüt ©m chuÈn
khi nãi.
II. ChuÈn bÞ
- Giüo viªn: Nghiªn cøu so¹n bµi
- Häc sinh: Nãi ®óng, viÕt ®óng chÝnh t¶
III. TiÕn tr×nh lªn líp

1/ æn ®Þnh tæ chøc:
2/ Kiîm tra bµi cò
? côm tÝnh tõ lµ g×, cho vÝ dô.
3/ Bµi míi
I. Néi dung luyÖn tËp
? Gäi mét vµi häc sinh chØ ra 1. Phô ©m ®Çu
nh÷ng lçi chÝnh t¶ m×nh hay
- Tr - ch
m¾c trong khi nãi vµ viÕt.
-l-x
- r - d - gi
-l-n
- tr - t.
2. PhÇn vÇn
- ua - ia
II. H×nh thøc luyÖn tËp
157

? Híng dÉn häc sinh ®iÒn ®óng 1. ßiÒn vµo chç trèng: tr - ch
vµo chç trèng cüc phô ©m, cüc - Trüi c©y, chê ®îi, chuyîn
vÇn.
chç, tr¶i qua, tr«i ch¶y, tr¬ trôi,
nãi chuyÖn ch¬ng tr×nh, chë tre.
? Gäi mét sè häc sinh lªn b¶ng
lµm
2. ßiîn vµo chç trèng s, x.
? Giüo viªn nhËn xÐt
- sÊp ngöa, s¶n xuÊt, s¬ sµi, bæ
xung, xung kÝch, xua ®uæi, cüi
? Mét häc sinh lªn b¶ng lµm. xëng, xuÊt hiÖn, chim süo, s©u
Giüo viªn nhËn xÐt
bä.
3. ßiÒn vµo chç trèng: r - d - gi
Rò rîi, r¾c rèi, gi¶m giü,
? Mét häc sinh lªn b¶ng lµm
giüo dôc, rung rinh, rÔng rîn,
? Häc sinh lÊy thªm mét sè tõ giang s¬n, rau chiÕp, dao kÐo,
khüc
giao kÌo, giüo müc.
4. ßiÒn vµo chç trèng l - n
- L¹c hËu, nãi liÒu, gian nan, nÕt
na, l¬ng thiÖn, ruéng n¬ng, lç
chç, len lÐt, bÕp nóc, lì lµng.
5. Lùa chän tõ ®iÒn vµo chç
trèng
a. V©y, d©y, gi©y.
- V©y cü, sîi d©y, d©y ®iÖn,
v©y cünh, d©y da, gi©y phót,
bao v©y.b. ViÕt, diÕt, giÕt
? Häc sinh lªn b¶ng lµm, nhËn - GiÕt gi®c, da diÕt, viÕt v¬n, ch÷
xÐt
viÕt, giÕt chÕt.
c. Vë, dë, gië
- H¹t dë, da dë, vë vang, v¬n
vë, dë lau, m¶nh dë, vë ®Ñp, gië
? Häc sinh lªn b¶ng ®iÒn, nhËn rüch
xÐt
6. Chän S ho®c X ®iÒn vµo chç
? Häc sinh lÊy thªm mét sè tõ trèng cho thÝch hîp
khüc
“BÇu trêi xüm xÞt nh sµ
xuèng süt m®t ®Êt, sÊm rÒn
vang, chíp loÐt süng r¹ch xÐ c¶
kh«ng gian. C©y xung giµ tríc
cöa sæ trót lü theo trén lèc, tr¬
? Häc sinh lªn b¶ng ®iÒn tõ, l¹i nh÷ng cünh x¬ xüc, kh¼ng
giüo viªn nhËn xÐt
khiu. ßét nhiªn trËn ma d«ng
158

sÇm sËp ®æ, gâ lªn müi t«n
lo¶ng xo¶ng.”
7. Chän vÇn uèc ho®c uèt vµo
chç trèng:
- Th¾t lng buéc bông, buét
miÖng nãi ra, cÔng mét duéc,
con b¹ch tuéc, th¼ng ®uén
®uét, qu¶ da chuét, bÞ chuét
rót, tr¾ng muèt, con chÉu
? Häc sinh lªn b¶ng lµm? giüo chuéc.
viªn nhËn xÐt cüch lµm cÒa häc 8. ßiÒn dÊu thanh vµo cüc tõ cho
sinh
thÝch hîp (? ho®c ~)
V· tranh, biîu quyÕt, dÌ
bØu, bÒn rÒn, dai d¶ng, hëng
thô, tëng tîng, ngú giç, lÔ m·n,
cæ lç, ng·m nghÜ.
9. Söa lçi chÝnh t¶ trong cüc
c©u sau:
? häc sinh lªn b¶ng lµm
- TÝa ®· nhiÒu lÇn c¬ng
d®ng r»n kh«ng ®îc kiªu
c¬ng.
 TÝa ®· nhiÒu lÇn c¬n
d®n r»ng kh«ng ®îc kiªu
c¬ng.
- Mét c©y tre ch¼ng ngan ®? Gäi häc sinh lªn b¶ng:
êng ch¼n cho ai v« dõng ch®t
c©y, ®èn gç
- Phüt hiÖn tõ ®óng sai
 Mét c©y tre ch¾n ngng
®êng ch¼ng cho ai v« rõng
- Söa l¹i cho ®óng chÝnh t¶ ch®t c©y ®èn gç.
- Cã ®au th× c¾n r¬ng mµ chÞu
nghen
 cã ®au th× c¾n r¬ng
mµ chÞu nghe.
4/ CÒng cè : HÖ thèng bµi gi¶ng
5/ HDVN : ChuÈn bÞ tiÕp bµi
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
159

………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 70 : Ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n ®Þa ph¬ng ( tiÕp )
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Trª c¬ së söa lçi chÝnh t¶ mang tÝnh ®Þa ph¬ng cho häc
sinh, gióp cüc em viÕt ®óng khi viÕt chÝnh t¶ còng nh phüt ©m qua
1 sè bµi viÕt chÝnh t¶.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Chän bµi cho häc sinh viÕt chÝnh t¶
* Häc sinh : ViÕt ®óng chÝnh t¶.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp :
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ Kiîm tra bµi cò
3/ Bµi míi
- Yªu cÇu : Häc sinh nghe, viÕt bµi.
“ ßo¹n trÝch trong v¬n b¶n “ Th¹ch Sanh”
“ Mét h«m cã ngêi hµng rîu tªn lü LÝ Th«ng ®i qua ®ã, thÊy
Th¹ch Sanh günh vÒ mét günh cÒi lín, h¾n nghÜ bông “ ngêi nµy
khoë nh voi. Nã vÒ ë cÔng th× lîi biÕt bao nhiªu”. LÝ th«ng l©n la
gîi chuyÖn, råi g¹ cÔng Thach Sanh kÕt nghÜa anh em. S¬m må c«i
cha mÑ, tø cè v« th©n, nay cã ngêi s¬n sãc ®Õn m×nh, Th¹ch Sanh
c¶m ®éng vui vë nhËn lêi. Chµng tõ gi· gèc ®a ®Õn sèng chung víi
mÑ con LÝ Th«ng.
? Trong ®o¹n v¬n nµy yªu cÇu
+ Ph©n biÖt gi÷a s/x
häc sinh :
+ Ph©n biÖt gi÷a g/gi
+ Ph©n biÖt gi÷a ng/ngh
? Häc sinh cÇn ph©n biÖt cüc 2. ViÕt ®óng chÝnh t¶ chuyÖn “
phô ©m ®Çu, phÇn vÇn hay bÞ MÑ hiÒn d¹y con”
m¾c lçi.
+ ch/tr : ch«n, chî, chíc,
chç, trêng, trë, tri thøc.
+ S/X : hµng xãm, süch vë.
+ ghi/d/r: GiÕt lîn, dän
nhµ, giüo dôc, d¹y, r¾t, ra.
160

+ ng/ngh : nghÜ/ nghÞch
.3. bµi “ thÇy thuèc giái cèt nhÊt ë
tÊm lßng”.
- Häc sinh nghe, viÕt.
ßo¹n tõ c©u .....ngêi ®¬ng
? Giüo viªn kiîm tra 5 -10 häc thêi träng väng.
sinh, qua viÖc nghe viÕt cüc ®o¹n
trÝch trong v¬n b¶n ®î nhËn
thÊy møc ®é nghe ®óng, viÕt
®óng cÒa häc sinh, cau, tõ, tªn 4. Kiîm tra cüch phüt ©m .
riªng...
- D/R : ræ rü, ra chî, ra xem
( dæ dü, da chî, da xem...)
? Giüo viªn chØ ra lçi phüt ©m - kh/k : kh«ng, khüc,..
cha chuÈn cÒa häc sinh ë ®Þa
( hßng, hüc....)
ph¬ng
- S/X
? Mét sè em cßn nãi ngäng.
- TR/CH
- o¬n/oeo: ngo»n ngåe, khóc
khuûu
4/ CÒng cè : NhËn xÐt viÖc nghe, viÕt chÝnh t¶
5/ HDVN : ChuÈn bÞ thi kî chuyÖn.
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………............
Ngµy so¹n
Ngµy d¹y
TiÕt 71 ho¹t ®éng ng÷ v¨n
Thi kÓ chuyÖn
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- L«i cuèn häc sinh tham gia cüc ho¹t ®éng ng÷ v¬n.
- RÌn luyÖn cho häc sinh thãi quen yªu v¬n, yªu tiÕng ViÖt,
thÝch lµm v¬n, thi kî chuyÖn.
- lµm giµu vèn v¬n häc cho häc sinh.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: Híng dÉn häc sinh thi kî chuyÖn
* häc sinh : Tham gia thi kî chuyÖn
III/ TiÕn tr×nh lªn líp :
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ Kiîm tra bµi cò
? Kî tªn cüc truyÒn thuyÕt, cæ tÝch, ngô ng«n , truyÖn cêi mµ em
®· häc.
161

3/ Bµi míi
? Giüo viªn híng dÉn häc sinh thi
kî chuyÖn
? ngoµi viÖc thi kî chuyÖn häc
sinh cßn thî hiÖn cüch phüt ©m,
dÔng tõ phô ©m ë ®Þa ph¬ng
trong khi nãi.

I/ ChuÈn bÞ
- häc sinh su tÇm cüc truyÖn
d©n gian
- ca dao
- tôc ng÷- TruyÖn hay danh cho
thiÕu nhi
- cüc truyÖn ®· häc trong nhµ
trêng, trªn büo chÝ
II/ TiÕn hµnh cuéc thi
1. Thi kî chuyªn
- Häc sinh ®îc lùa chän chuyÖn
kî mµ m×nh yªu thÝch.
VD : C©y khÕ, Th¹ch Sanh,
Sä Dõa, TÊm Cüm...

? B»ng sù chuÈn bÞ ë nh¹c häc
sinh tham gia thi kª chuyÖn,
c©u chuyÖn cüc em kî cã n»m
trong sù híng dÉn, giíi h¹n cÒa
Giüo viªn .
? Giüo viªn gäi 3- 4 em kî sau
®ã nhËn xÐt, ®ünh giü cüch kî 2. Thi ®äc th¬, ca dao, tôc ng÷
chuyÖn cÒa cüc em.
a. Thi ®äc th¬
b. Ca dao, tôc ng÷.
? ßäc 1 bµi th¬ mµ em yªu
“ Ngåi buån nhí mÑ ta xa,
thÝch.
miÖng nhai c¬m bóng lìi lõa cü
x¬ng”
“ Anh em nh thî tay ch©n,
? Giüo viªn gäi 2-3 em ®äc rüch lµnh ®Ôm bäc, dë hay ®ì
nh÷ng c©u ca dao nãi vÒ t×nh ®Çn”
c¶m anh em, cha mÑ.
“ ChÞ ng· em n©ng”
“ C«ng cha nh nói Thüi S¬n,
NghÜa mÑ nh níc trong
nguån ch¶y ra
Mét lßng thê mÑ kÝnh cha
Cho trßn ch÷ hiÕu míi lµ
®¹o con”
? ßäc nh÷ng c©u ca dao, tôc - “ Lóa chiªm thÊp thã ®Çu bê
ng÷ nãi vÒ kinh nghiÖm s¶n HÔ nghe tiÕng sÊm ®éng cê phÊt
xuÊt.
lªn”
- “ Muèn ¬n lóa thüng n¬m
Tr«ng tr¬ng mêi r»m thüng tüm”
- “ Tr¬ng quÇng th× h¹n, tr¬ng
tün th× ma”

162

- “ chuån chuån bay thÊp th×
? Ca dao tôc ng÷ nãi vÒ hiÖn t- ma, bay cao th× n¾ng, bay võa
îng tù nhiªn
th× r©m”
“ C¬n ®»ng T©y, ma d©y b·o
giËt.
C¬n ®»ng Nam võa lµm võa
ch¬i”
4/ CÒng sè : NhËn xÐt viÖc chuÈn bÞ cÒa häc sinh qua ccs phÇn
thi
5/ HDVN : So¹n bµi. Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn.
IV/ Rót kinh nghiÖm.
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 72 Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú I
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc cinh
- NhËn thÊy u, khuyÕt ®iîm cÒa bµi lµm
- Kh¶ n¬ng ghi nhí kiÕn thøc tæng hîp, kiÕn thøc trong bµi
kiîm tra
- Giüo viªn ®ünh giü ®îc kh¶ n¬ng nhËn thøc cÒa tng häc
sinh
- Gióp cüc em kh¾c phôc ®îc tån t¹i cÒa bµi lµm, rót kinh
nghiÖm cho bµi kiîm tra lÇn sau.
II/ ChuÈn bÞ
* Giüo viªn : Tr¶ bµi, nhËn xÐt
* häc sinh : Xem l¹i bµi, rót kinh nghiÖm.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/Kiîm tra bµi cò : vë so¹n cÒa häc sinh
3/ Bµi míi
- Giüo viªn ®äc l¹i ®Ò kiîm tra 1 lît
I/ NhËn xÐt chung .
163

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
....................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.............................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
....................................................................................................
II/ Tr¶ bµi:
- Häc sinh nhËn thÊy nh÷ng tån t¹i cÒa bµi lµm, kiÕn thøc,diÔn
®¹t chÝnh t¶...
- PhÇn II : Cßn phô thuéc nhiÒu vµo v¬n b¶n.
III/ Ch÷a bµi :
- PhÇn tr¾c nghiÖm : c©u ®óng
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
- PhÇn tù luËn :
+ Yªu cÇu :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
- Néi dung : Dùa vµo cüc sù viÖc chÝnh cÒa chuyÖn trong khi
kî ph¶i thî hiÖn = lêi v¬n, sù süng t¹o cÒa cü nh©n kh«ng nªn
phô thuéc hoµn toµn vµo c©u tõ trong v¬n b¶n cã s½n.
- Bµi viÕt thî hiÖn ®îc bè côc râ rµng, lêi v¬n m¹ch l¹c.
164

+ Dµn ý :

bµi
...........................................................................................................
- Th©n bµi
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
KÕt
bµi
:.........................................................................................................
4/ CÒng cè : Thu bµi, nhËn xÐt ý thøc cÒa häc sinh trong giê tr¶
bµi.
5/ Híng dÉn vÒ nhµ : - So¹n bµi : + phã tõ
+ T×m hiîu chung vÒ v¬n miªu t¶.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

165