P. 1
giao an ngu van 6

giao an ngu van 6

3.5

|Views: 5,193|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3738259
giao an ngu van 6 cua nguyen khanh, thcs dong ngu, tien yen, quang ninh.day du, chinh xac,
giao an ngu van 6 cua nguyen khanh, thcs dong ngu, tien yen, quang ninh.day du, chinh xac,

More info:

Published by: api-3738259 on Oct 15, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

TiÕt 1: Con rång ch¸u tiªn

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N½m ÆOc s¯ íOc ÆÞnh ngh·a vO truyOn thuy´t.
- N½m ÆOc néí dung ý ngh·a cOa truyÖn. B»ng trY tÎng tOng
phong phó Æ_ x©y dùng n¨n mét truyOn thuy´t kú thó ÆO gíõí
thYch nguAn gèc VíÖt Nam.
- BAí dìng íßng y¨u níc vµ tù hµo d©n téc.
- RÄn k¸ n¯ng Æäc díOn cõm, ph©n tYch cõm thU truyÖn.
II/ ChuÈn bÞ
Thµy: Nghí¨n cøu so¹n bµí
Trß: ßäc v¯n bõn
III/ Néi dung
! "n ®Þnh t" ch#c $%&
'/ (i)* tr+ b,i c-:
GV kíOm tra sù chuEn bÞ bµí cOa häc sính.
C/ ',i *%i:
GV híng dÉn HS c¸ch Æäc
Gäí HS Æäc - GV nhËn xÐt
Cho HS kO í¹í truyÖn.
- Chí tí´t nµo íí¨n quan Æ´n
íÞch sö, c¸c chí tí´t dùng í¨n cã
ý ngh·a g×?
- TruyÖn thO híÖn th¸í Æé
g× cOa nh©n d©n ta?
GV rót ra k´t íuËn
- TruyÖn kO vO nh÷ng aí?
kO vO sù víÖc g×?
- T×m nh÷ng chí tí´t gííí
thíÖu vO nguAn gèc LLO
- Em cã suy ngh· g× vO
nguAn gèc
- H×nh d¸ng, sính ho¹t cOa
vÞ thÇn.
- NhËn xÐt vO sính ho¹t.
I/ ßäc t×m híOu chung
1/ ßäc
2/ ßÞnh ngh·a truyOn thuy´t
- TruyOn thuy´t nh½c í¹í thêí
kú vua HOng.
- Cã y´u tè tÎng tOng kú õo.
- NíOm tù hµo vO vO nßí
gíèng cao quý cOa d©n téc
m×nh.
* ßÞnh ngh·a : SGK
II/ T×m híOu chí tí´t
a. Gííí thíÖu nh©n vËt
Nh©n vËt : L¹c Long Ou©n:
íµ mét vÞ thÇn con traí thÇn
Long n÷ ngù trU Î vOng bíOn
cõ.
=> NguAn gèc cao quý
1
- Tµí n¯ng søc khoÎ cOa
thÇn ÆOc thO híÖn qua chí tí´t
nµo?
- NhËn xÐt.
- H×nh õnh LLO ÆOc x©y
dùng qua P
2
nµo?
- T×m nh÷ng chí tí´t gííí
thíÖu vO
- Nhan s½c cOa bµ ÆOc
mí¨u tõ nh th´ nµo?
- NhËn xÐt g× vO sính ho¹t
cOa bµ?
- H×nh õnh bµ ¢u C¯ ÆOc
x©y dùng b»ng chí tí´t NTN?
Haí ngêí y¨u nhau trong
hoµn cõnh nµo?
- Em cã suy ngh· g× vO
cuéc h´n nh©n nµy.
- Cuéc h´n nh©n thÇn tí¨n
nµy Æ_ Æem í¹í híÖu quõ g×?
- m×nh rAng sèng Î díí níc
thÿnh thoõng í¨n c¹n sèng
=> Kú í¹
- Cã søc m¹nh v´ ÆÞch
Cã nhíOu phÐp í¹ díÖt trõ
mäí y¨u qu¸í Î c¸c vOng.
=> Cã c´ng víí d©n vO
nhíOu mÆt íµ vÞ thÇn tµí Æøc
trän vNn ÆOc mäí ngêí y¨u
m´n.
=> TÎng tOng kú õo cã tYnh
ch t íín íao , kú í¹ vµ ÆNp ÆÏ
* ¢u C¯
- NguAn gèc: Thuéc dßng
dâí tí¨n hä thÇn Î vOng nóí
cao.
- Xính ÆNp tuyÖt trÇn,
thYch du ngo¹í n¯í hoa th¯m c·
í¹.
= > Mang tYnh ch t kú í¹
ÆNp ÆÏ.
b/ ChuyÖn t×nh ¢u c¯, L¹c
Long qu©n
- RAng Î bíOn cõ, Tí¨n Î nóí
cao gÆp nhau Æem íßng y¨u
nhau vµ k´t duy¨n thµnh vO
chAng
=> T×nh duy¨n kú í¹ nµy
íµ sù k´t tính ÆNp ÆÏ nh t cOa
con ngêí vµ thí¨n nhí¨n s´ng
nóí.
- K´t quõ kú í¹: cã mang ÆÎ
100 con traí khoÎ m¹nh, ÆNp
ÆÏ íín nhanh nh thæí, khoÎ
2
? Khí L¹c Long Ou©n vµ ¢u
C¯ cOng Ƶn con Æang sèng
h¹nh phóc th× ÆíOu g× xõy ra
? T¹í sao L¹c Long Ou©n í¹í
gíõí quy´t nh vËy.
? Cuéc chía tay nµy phõn
¸nh ÆíOu g× cOa d©n téc ta
thêí  y
Khí Æ´n th¯m mµ HOng B¸c
Æ_ d¹y: " Vua .......níc" gí¸o
ví¨n Æäc c©u ca dao " NhíOu
ÆíOu ........"
? ¤ng cha xa s¸ng t¹o ra
chuyÖn nh»m gíõí thYch ÆíOu

m¹nh nh thÇn.
c/ Cuéc chía tay t¹m thêí
gí÷a ¢u C¯ vµ L¹c Long Ou©n
- L¹c Long Ou©n vO thu´
cung víí mN cOng víí 50 ngêí
con
- L¹c Long Ou©n cOng 50
ngêí con Î í¹í

C¸ch gíõí quy´t Æã thoõ
Ƹng sù chung thu´

Phõn ¸nh nhu cÇu pt vµ
dt víÖc trong víÖc caí quõn Æ t
Æaí réng íín cOa Æ t níc
- ßã íµ tríOu ƹíÆÇu tí¨n
cOa dt ta
III/ Tæng k´t
1.ND
2. NT
D. COng cè
Cho häc sính kO í¹í truyÖn
E . Híng dÉn:
Häc k· bµí so¹n : b¸nh chng, b¸nh gíµy
3
TiÕt .: '¸nh chng b¸nh giÇ/
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Gíóp häc sính híOu ÆOc c¸ch gíõí thYch nguAn gèc cOa b¸nh ch-
ng b¸nh gíÇy. Oua Æã t¸c gíõ muèn ÆO cao sõn xu t n´ng nghíÖp,
nghO ch¯n nu´í vµ íc m¯ cã mét Æ ng mính qu©n, th´ng mính gí÷
cho d©n  m no, Æ t níc th¸í b×nh
- Gí¸o dUc íßng tù hµo vO trY tuÖ v¯n ho¸ d©n téc
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu SGK
Trß: Xem tríc vY dU SGK
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&
'/ (i)* tr+ b,i c-:
C/ ',i *%i:
GV gííí thíÖu bµí, cho HS mÎ SGK
Gí¸o ví¨n híng dÉn häc sính
Æäc
Gí¸o ví¨n Æäc mÉu, gäí häc
sính Æäc, cho häc sính kO tãm
t½t
? C¯n cø vµo néí dung cOa
truyÖn em h_y chía Æo¹n
Gí¸o ví¨n cho häc sính Æäc
Æo¹n ÆÇu
? TríOu ƹí cOa vua HOng ÆOc
I/ ßäc t×m híOu chung:
Chía íµm 3 Æo¹n
+) ßo¹n 1: tõ ÆÇu Æ´n tí¨n v-
Ong chøng gí¸m
- gt vua HOng vµ c©u Æè cOa
nhµ vua
+) ßo¹n 2

Nèí ng´í ta

qu¸
tr×nh thí tµí gíõí Æè Lang Lí¨u
th½ng cuéc
+) ßo¹n 3: Cßn í¹í

gíõí thYch
phong tUc íµm b¸nh chng b¸nh
gíÇy ngµy t´t
II/ Ph©n tYch:
1. HOng v¯ng vµ c©u Æã cOa
4
gt íµ tríOu ƹí nh th´ nµo
? Khí vO gíµ vua cã nguyÖn
väng g×
? T¹í sao coí ý muèn nhêng
ng´í cOa vua HOng nh mét
c©u Æã
? S½p tíí ngµy gíç Tí¨n V¯ng
c¸c ´ng íang Æ_ íµm g×
? Lang Lí¨u Æ_ ÆOc gíóp Æì
nh th´ nµo. H_y tr×nh bµy suy
ngh· cOa em vO íêí m¸ch bõo
cOa thÇn
? Sau khí thÇn m¸ch bõo Lang
Lí¨u Æ_ íµm g×
? V× sao vua HOng kh´ng chó
ý Æ´n s¯n hµo, hõí vÞ mµ í¹í
chó ý Æ´n chAng b¸nh chng
cOa Lang Lí¨u
? V× sao vua cha kh´ng chän
íu´n mµ í¹í ngÉm ngh· r t í©u
? V× sao thÇn í¹í m¸ch bõo cho
Lang Lí¨u mµ kh´ng m¸ch bõo
cho ngêí kh¸c
? Lang íí¨u ÆOc nèí ng´í cã
xøng Ƹng kh´ng
? Phong tUc íµm b¸nh chng,
b¸nh gíÇy cã tõ bao gíê
? C½t ngh·a phong tUc
? TruyÖn tr×nh bµy néí dung

nhµ vua
- Lµ tríOu ƹí th¸í b×nh, d©n
no  m
- Nhêng ng´í cho con
- Ngêí ÆOc nèí ng´í phõí íµm
võa ý vua, phõí nèí ÆOc chY
cOa vua, chY vua ta cã thO
Æo¸n ÆOc
2. Cuéc thí tµí gíõí Æè:
- C¸c Lang íµm cç thËt hËu
- Lang Lí¨u buAn v× chµng
kh´ng cã nhíOu tíOn mµ chÿ cã
nh÷ng thø tÇm thêng
- Trong gí c m¯ thÇn chÿ Lang
Lí¨u bí´t c¸í quý nh t íµ h¹t g¹o

Lêí m¸ch bõo Æã t¹o Æk cho
íang Lí¨u Æo¸n ÆOc ý vua
- Lang íí¨u suy ngh· vµ t¹o ra
2 ío¹í b¸nh kh¸c nhau

Sù th´ng mính th¸o v¸t cOa
íang íí¨u
- V× nã í¹ nh t ÆOc íµm b»ng
nguy¨n ííÖu quen thuéc nh t,
b×nh thêng nh t
- Vua r t thËn träng: Lang Lí¨u
íµm b¸nh h×nh trßn kh´ng gãí,
b¸nh h×nh vu´ng í¹í gãí, vua
phõí ngh· ÆO chän Æóng ngêí
võa ý
3. Phong tUc íµm b¸nh chng
b¸nh gíÇy
5
? N¨u nh÷ng nÐt NT ÆÆc
s½c cOa truyÖn
Gäí HS Æäc ghí nhí III/ Tæng k´t:
* Ghí nhí SGK
D. COng cè:
Tãm t½t truyÖn
E . Híng dÉn: Häc k· bµí : So¹n Th¸nh Gíãng
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
TiÕt 5: T6 7, c8u t¹o t6 tiÕng 7i4t
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
Gíóp HS híOu ÆOc
- Kh¸í níÖm vO tõ
- ߯n vÞ c u t¹o tõ (tí´ng)
- C¸c kíOu c u t¹o tõ (tõ Ưn, tõ phøc)
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµí
Trß: ßäc tríc vY dU
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&
'/ (i)* tr+ b,i c-:
C/ ',i *%i:
Häc sính Æäc vY dU s¸ch gí¸o
khoa
? Trong vY dU cã m y tõ
? M y tí´ng
I/ Tõ íµ g×:
VD: ThÇn/ d¹y/ cho/ d©n/ c¸ch/
trAng/ trät/ ch¯n/ nu´í/ vµ/
c¸ch/ ¯n/ Î
Cã 12 tí´ng
9 tõ
6
? Tí´ng ÆOc dOng ÆO íµm g×
? Tõ ÆOc dOng ÆO íµm g×
Häc sính Æäc ghí nhí SGK
Cho häc sính tí´p tUc nghí¨n
cøu vY dU SGK
- Chÿ ra tõ 1 tí´ng
- tõ 2 tí´ng
? Tõ 1 tí´ng gäí íµ tõ g×
? Tõ cã 2 tí´ng trÎ í¨n gäí íµ tõ

Gí¸o ví¨n cho häc sính nh½c
í¹í tõ ghÐp, tõ í¸y
Cho häc sính so s¸nh tõ ghÐp
vµ tõ í¸y
L y VD mçí ío¹í
HS rót ra k´t íuËn
Gäí 3 HS íµm 3 ý
Cho HS íµm BT 2, 3, 4
GV ch÷a - nhËn xÐt
- Lµ Ưn vÞ c u t¹o tõ
- Lµ Ưn vÞ nh· nh t ÆO t¹o
c©u
* Ghí nhí 1 : SGK
II/ Tõ Ưn vµ tõ phøc:
- 1 tí´ng: thÇn, d¹y, d©n
- 2 tí´ng : TrAng trät, ch¯n nu´í,
¯n Î

1 cã tí´ng gäí íµ tõ Ưn

Tõ co 2 tí´ng íµ tõ phøc
+) Tõ ghÐp
+) Tõ í¸y
- Tõ ghÐp: Mµu Æ·

quan hÖ
vO ngh·a
- Tõ í¸y : Æo Æ·

vO ©m,
tí´ng
* Ghí nhí 2 : SGK
III/ LuyÖn tËp:
BT1:
a) Thuéc kíOu tõ ghÐp
b) céí nguAn, tæ tí¨n
c) CËu mO, c´ d×, anh em ...
D. COng cè:
GV hÖ thèng kí´n thøc bµí gíõng
E . Híng dÉn: Häc k· bµí íµm c¸c bµí tËp SGK
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
7
8
TiÕt 9: :i+o tiÕ&; 7<n b=n
7, &h>ng th#c bi)u ®¹t
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
Gíóp HS huy Æéng kí´n thøc cOa c¸c em vO c¸c ío¹í VB mµ HS Æ_
bí´t
- H×nh thµnh s¯ bé c¸c kh¸í níÖm: VB, mUc ÆYch gíao tí´p, ph¯ng
thøc bíOu ƹt
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµí
Trß: ßäc tríc SGK
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&
'/ (i)* tr+ b,i c-:
C/ ',i *%i:
GV gííí thíÖu bµí cho HS mÎ SGK
Trong Æêí s´ng cã t×nh cõm
nguyÖn väng mµ cÇn bíOu ƹt
cho ngêí kh¸c bí´t th× em íµm
th´ nµo?
? Muèn bíOu híÖn tYnh ch t
nguyÖn väng  y 1 c¸ch ÆÇy
ÆO trän vNn th× em phõí íµm
nh th´ nµo
HS Æäc c©u ca dao
? C©u ca dao nµy s¸ng t¸c ÆO
íµm g×? muèn nãí í¨n v n ÆO

? Haí c©u 6 , 8 íí¨n k´t víí
nhau nh th´ nµo (vO íuËt)
? C©u ca dao Æ_ trän vNn 1 ý
vµ ÆOc coí nh íµ 1 v¯n bõn cha
? Lêí ph¸t bíOu cOa thÇy híÖu
trÎng trong íO khaí gíõng cã
T×m híOu chung vO v¯n bõn
vµ ph¯ng thøc bíOu ƹt
1. V¯n bõn vµ mUc ÆYch gíao
tí´p
- Nãí hoÆc ví´t ra ÆO ngêí kh¸c
bí´t (gíao tí´p)
- T¹o íËp v¯n bõn (nãí - ví´t)
- ßO khuy¨n
- ChO ÆO: Gí÷ v÷ng ý chY
- Lµ 2 c©u th¯ íUc b¸t íí¨n k´t
víí nhau b»ng vÇn ¨n
- Coí íµ 1 v¯n bõn
- Lµ 1 v¯n bõn v× nã cã chO
ÆO v n ÆO chO y´u, xuy¨n
9
phõí íµ 1 v¯n bõn kh´ng
? Bøc th em ví´t cho ngêí thÇn
hay b¹n bÄ cã phõí íµ VB kh´ng
? Nh÷ng Ưn xín häc, bµí th¯,
truyÖn cæ tYch, c©u Æèí... Cã
phõí íµ bí¨n bõn kh´ng
Gí¸o ví¨n gííí thíÖu cho häc
sính 6 kíOu v¯n bõn thêng gÆp
chó ý 3 ío¹í v¯n bõn
gí¸o ví¨n tãm t½t häc sính
Æäc phÇn ghí nhí s¸ch gí¸o
khoa
Cho häc sính íµm BT 1
? V¯n bõn con rAng ch¸u tí¨n
thuéc ío¹í VB nµo
suèt, t¹o thµnh m¹ch í¹c cOa VB
cã c¸c h×nh thøc íí¨n k´t víí
nhau
Cß: N¨u nh©n vËt n¯m míí,
thµnh tYch n¯m qua...
- ßã íµ v¯n bõn bí´t, cã thO th
cã chO ÆO xuy¨n suèt íµ
th´ng b¸o t×nh h×nh vµ quan
t©m Æ´n ngêí nhËn th

ßOu íµ v¯n bõn v× chung cã
mUc ÆYch y¨u cÇu th´ng tín
vµ cã thO thøc nh t ÆÞnh
2. KíOu v¯n bõn vµ ph¯ng thøc
bíOu ƹt cOa v¯n bõn
- V¯n bõn tù sù
- V¯n bõn mí¨u tõ
- V¯n bõn bíOu cõm
* Ghí nhí SGK
II/ LuyÖn tËp:
BT 1:
- Tù sù
- Mí¨u tõ
- NghÞ íuËn
- BíOu cõm
- Thuy´t mính
BT 2
- Thuéc kíOu VB tù sù v× nã
tr×nh bµy díOn bí´n sù víÖc
D. COng cè:
HS Æäc í¹í ghí nhí
E . Híng dÉn: Lµm bµí tËp SGK
I0/ 12t 3inh nghi4*:
10
.................................
...................................
...................................
.......................
TiÕt ?: Th¸nh gi@ng
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Th¸nh Gíãng íµ 1 truyOn thuy´t vO íÞch sö, ca ngOí ngêí anh
hOng íµng Gíãng cã c´ng Ƹnh gíÆc ngo¹í x©m cøu níc
- Th¸nh Gíãng phõn ¸nh kh¸t väng vµ íc m¯ cOa nh©n d©n vO søc
m¹nh k× díÖu íín íao trong víÖc chèng gíÆc ngo¹í x©m bõo vÖ Æ t n-
íc.
- Gí¸o dUc íßng tù hµo vO truyOn thèng anh hOng.
- RÄn k· n¯ng kO tãm t½t t¸c phEm ph©n tYch, cõm thU.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu bµí so¹n
Trß: ßäc v¯n bõn
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&
'/ (i)* tr+ b,i c-:
? Tãm t½t truyÖn con rAng ch¸u tí¨n vµ n¨u ý ngh·a cOa truyÖn
C/ ',i *%i:
GV gííí thíÖu bµí cho HS mÎ SGK
Gí¸o ví¨n híng dÉn häc sính
c¸ch Æäc
Cho häc sính kO tãm t½t
truyÖn
? Chía Æo¹n t×m ý chYnh cOa
mçí Æo¹n
I/ ßäc - t×m híOu chung:
3 Æo¹n:
ßo¹n 1 : tõ ÆÇu Æ´n cøu níc
ßo¹n 2: Tí´p theo Æ´n í¨n trêí
ßo¹n 3: Cßn í¹í. Nh÷ng d u tYch
íÞch sö vO Th¸nh Gíãng
II/ T×m híOu truyÖn:
1. Sù ra Æêí k× í¹ vÄ tuæí th¯
11
Häc sính Æäc Æo¹n 1
N¨u néí dung Æo¹n 1
? Nh÷ng chí tí´t nµo íí¨n quan
Æ´n sù ra Æêí cOa TG
? Chí tí´t nµy cã b×nh thêng
kh´ng ? V× sao
? C¸c y´u tè kh¸c thêng Æã
nh n m¹nh ÆíOu g× vO TG
? Nh÷ng chí tí´t nµo tí´p tUc nãí
vO tuæí th¯ k× í¹ cOa Th¸nh
Gíãng
? v× sao Th¸nh Gíãng íín
nhanh nh vËy
? bµ con íµng xãm Æ_ íµm g×
ÆO gíóp cha mN Th¸nh Gíãng
? VíÖc íµm  y cã ý ngh·a g×
? Th¸nh Gíãng kh¸c c¸c vÞ thÇn
Î ÆíOu g×
Th¸nh Gíãng ra ÆíOu kíÖn g×
víí sø gíõ
? Chí tí´t nµy cã ý ngh·a nh th´
nµo
? T×m nh÷ng chí tí´t mí¨u tõ
h×nh õnh Th¸nh Gíãng íóc ra
kh¸c thêng cOa Th¸nh Gíãng
a) Sù ra Æêí k× í¹:
- Bµ mN ím ch©n v´t ch©n í¹
12 th¸ng sính ra 1 em bÐ kh´í
ng´

Kh´ng b×nh thêng ÆOm
mµu s½c k× í¹
Lµ cËu bÐ kh¸c thêng íµ ngêí
thÇn
b) Tuæí th¯ kh¸c thêng
- L¨n ba mµ kh´ng bí´t nãí, bí´t
cêí
- Nghe sø gíõ c t tí´ng nãí "
Ƹnh gíÆc cøu níc"
- Lín nhanh nh thæí

ÆO søc m¹nh Æí Ƹnh gíÆc
cøu níc
Vuí íßng gãp g¹o nu´í chó bÐ

Sù Æoµn k´t cOa nh©n d©n
ta, t×nh y¨u th¯ng ÆOm bäc
cOa nh©n d©n víí ngêí anh
hOng hä íín í¨n trong sù nu´í
dìng che chÎ cOa nh©n d©n

Sính ra tõ trong nd ÆOc nd
nu´í dìng
2. Th¸nh Gíãng ra trËn
- ßßí ngùa s½t, roí s½t, ¸o gí¸p
s½t

Muèn th½ng gíÆc nd phõí
chuEn bÞ chu Ƹo
- V¯n vaí thµnh tr¸ng s·
oaí phong íÉm ííÖt
12
trËn
? Häc sính gíõí thYch tr¸ng s·
oaí phong
? Em cã suy ngh· g× vO h×nh
õnh Th¸nh Gíãng v¯n vaí thµnh
tr¸ng s·
? ßéng íùc nµo gíóp Gíãng trÎng
thµnh nhanh chãng nh vËy
? K´t quõ Ƹnh gíÆc
? Roí s½t gÉy Gíãng íµm g×?
chí tí´t nµy cã ý ngh·a nh th´
nµo
? Theo em v× sao Th¸nh Gíãng
í¹í chí´n th½ng
? ߸nh tan gíÆc Gíãng íµm g×
? V× sao Gíãng í¹í bay vO trêí
? Chí tí´t nµy cã ý ngh·a nh th´
nµo
? Nh÷ng chí tí´t nµo cã íí¨n
quan Æ´n cuéc Æêí Th¸nh
Gíãng
? C©u chuyÖn Æ_ thO híÖn
tYnh c¸ch, íÞch sö Î nh÷ng
khYa c¹nh nµo?

Ouan t©m cOa nd ta ngêí
anh hOng phõí khæng íA vO
thO x¸c, søc m¹nh chí´n c´ng

VíÖc cøu níc íµ cÇn thí´t...
- GíÆc ch´t nh r¹
- Nhæ tre qu t gíÆc

Gíãng Ƹnh gíÆc kh´ng phõí
b»ng vÚ khY mµ b»ng cõ c·
c©y cOa ÆAí nuí b»ng nh÷ng
g× cã thO gí´t ÆOc gíÆc

Gíãng íµ ngêí anh hOng sính
ra tõ nh©n d©n íín í¨n nhê
nd, mang søc m¹nh vµ ý chY
cOa nd
3. Th¸nh Gíãng íín m_í víí non
s´ng Æ t níc:
- Th¸nh Gíãng bay vO trêí
TG íµ vÞ thÇn cao quý gíóp
d©n Ƹnh gíÆc
Ngêí anh hOng v´ t íµm víÖc
ngh·a kh´ng mµng danh íOí
- ßOn thê, íµng Gíãng, tre
Æ»ng ngµ, ao hA íí¨n tí´p
IV/ Tæng k´t :
a) NghÖ thuËt: võa cã y´u tè
híÖn thùc võa í_ng m¹ng, k× í¹
b) ND:
* Ghí nhí : (SGK)
13
? TruyÖn ca ngOí aí, thO híÖn
ÆíOu g×
D. COng cè:
HS Æäc ta ghí nhí
E . Híng dÉn: Häc k· bµí
So¹n VB :S¯n tính thu´ tính
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
14
TiÕt A: T6 *Bn
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS híOu ÆOc th´ nµo íµ tõ mOn
- Bíc ÆÇu bí´t sö dUng tõ mOn hOp íY
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu bµí so¹n
Trß: ßäc tríc vY dU
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'/ (i)* tr+ b,i c-:
? Th´ nµo íµ tõ Ưn, tõ phøc, cho vY dU
C/ ',i *%i:
? Dùa vµo chó thYch Î bµí
Th¸nh Gíãng gíõí thYch c¸c tõ
trOng, tr¸ng s·
? C¸c tõ nµy cã nguAn gèc tõ
Æ©u.
? Trong c¸c tõ díí Æ©y nh÷ng
tõ nµo ÆOc mOn tí´ng H¸n
? Tõ nµo ÆOc nh÷ng kh¸c
? NhËn xÐt vO c¸ch ví´t tõ mOn
? Trong nh÷ng hµng ngµy sö
dUng nh÷ng tõ h¸n víÖt nh
c¸ch ÆÆt t¨n ÆÞa danh
(Th¯ng Long, Th¸í B×nh) T¨n
rí¨ng cOa ngêí (Mính NguyÖt
...)
I/ Tõ thuÇn víÖt vµ tõ mOn
- Tõ mOn tí´ng h¸t (Trung
Ouèc). ß©y íµ bé phËn tõ mOn
quan träng nh t
- Tí´ng H¸n: Sø gíõ, gíang s¯n
-  n, ©u: tí ví, sµ phßng, mYt
tính

Tõ mOn ÆOc VíÖt ho¸ cao
ví´t nh tõ thuÇn víÖt
- Tõ mOn cha ÆOc bíÖt ho¸
hoµn toµn khí ví´t dOng d u
g¹ch ngang ÆO nèí c¸c tí´ng
* Ghí nhí SGK
II/ Nguy¨n t½c mOn tõ:
15
? Häc sính Æäc Æo¹n v¯n cOa
HA ChY Mính. Tõ íêí khuy¨n
quY b¸u cOa B¸c em h_y rót ra
mÆt tYch cùc mOn tõ
? MÆt tYch cc
? Nguy¨n t½c mOn tõ nh th´
nµo
Cho häc sính íµm bµí tËp 1
s¸ch gí¸o khoa
Gäí 3 em tr×nh bµy
Häc sính íµm bµí tËp 2
- Lµm cho N
2
d©n téc bÞ pha
t¹p
- Gíµu ng´n ng÷ d©n téc

dOng mét c¸ch hOp íY kh´ng
sö dUng tuú tíÖn
* Ghí nhí 2 (SGK)
III/ LuyÖn tËp:
BT 1:
a) H¸n víÖt: v´ cOng, ng¹c
nhí¨n, tù nhí¨n, sYnh íO
b) h¸n víÖt: Gía nan
c) Anh: Pèp - ín - t¯ - nÐt
BT 2
a) Kh¸n gíõ ( Kh¸n: Xem ; gíõ:
ngêí)
ßéc gíõ (ßéc : Æäc; gíõ : ngêí)
b) •´u ÆíOm : ( •´u : quan
träng ; ÆíOm : ÆíOm)
•´u íOc(•´u:quan träng;íOc:tãm
t½t)
•´u nh©n ( •´u : quan träng ;
Nh©n: ngêí )
D. COng cè:
Gí¸o ví¨n gäí häc sính Æäc ghí nhí SGK
E . Híng dÉn: Lµm c¸c bµí tËp cßn í¹í
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
16
TiÕt C D E : TF* hi)u chung 7G 7<n tH IH
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N½m ÆOc mUc ÆYch gíao tí´p cOa v¯n tù sù
- Cã kh¸í níÖm s¯ bé vO ph¯ng thøc tù sù tr¨n c¯ sÎ híOu ÆOc mUc
ÆYch gíao tí´p cOa tù sù vµ bíc ÆÇu bí´t ph©n tYch c¸c sù víÖc.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu ( d¹y v¯n tù sù)
Trß: ßäc tríc v¯n bõn tù sù.
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'/ (i)* tr+ b,i c-:
? KO t¨n c¸c v¯n bõn vµ c¸c ph¯ng thøc bíOu ƹt phO hOp.
C/ ',i *%i
- Hµng ngµy c¸c em thêng kO
chuyÖn vµ nghe kO chuyÖn
kO chuyÖn g×?
GV: Trong kO chuyÖn chía íµm
nhíOu ío¹í ( kO chuyÖn v¯n
häc, kO chuyÖn Æêí thêng, kO
chuyÖn sính ho¹t)
- KO chuyÖn ÆO íµm g×?
- TruyÖn Th¸nh Gíãng íµ mét
v¯n bõn tù sù , v¯n bõn nµy cho
ta bí´t ÆíOu g×?
- Tõ v¯n bõn tr¨n em h_y suy
ra ÆÆc ÆíOm cOa ph¯ng thøc
I/ J nghK+ 7, ®Lc ®i)*
chung cM+ &h>ng th#c tH IH
=> ßO bí´t ÆO nhËn thøc vO
con ngêí vµ sù vËt, sù víÖc ÆO
gíõí thYch khen ch¨.
V¯n bõn Th¸nh Gíãng gAm c¸c
sù víÖc chYnh:
1. Sù ra Æêí cOa Th¸nh Gíãng
2. TG nãí nhËn tr¸ch nhíÖm
Ƹnh gíÆc
3. TG íín nhanh vµ Æí Ƹnh
gíÆc
4. TG Ƹnh tan gíÆc.
5. TG bay vO trêí
6. Vua íËp ÆOn thê phong
danh híÖu.
7. Nh÷ng d u v´t cßn í¹í.
* Ghí nhí : SGK
17
tù sù
HS Æäc ghí nhí
HS Æäc - íµm bµí
Haí häc sính Æäc v¯n bõn x¸c
ÆÞnh thO ío¹í.
HS bí´t íùa chän chí tí´t vµ s½p
í¹í ÆO gíõí thYch.
BT 1: TruyÖn kO díOn bí´n cOa
´ng gíµ mang s½c th¸í hãm
hÿnh thO híÖn t×nh y¨u cuéc
sèng, dO kíÖt søc th× sèng v n
h¯n ch´t.
BT 2: Bµí th¯ íµ tù sù kO
chuyÖn bÐ M©y vµ mÄo con
rO nhau bÉy chuét nhng mÄo
vÉn ¯n tham n¨n Æ_ m½c
bÉy.
BT 3:
VB 1: Lµ mét bõn tín, néí dung
kO í¹í cuéc khaí m¹c tr¹í Æí¨u
kh½c quèc t´ íÇn 3 t¹í thµnh
phè Hu´.
VB2: Ngêí ©u í¹c Ƹnh tan
qu©n TÇn x©m íOc íµ mét gíaí
Æo¹n íÞch sö Æã cÚng íµ v¯n
bõn tù sù.
BT 4: Tæ tí¨n ngêí VíÖt xa íµ
HOng V¯ng íËp níc V¯n íang
Æãng Æ´ Î Phong Ch©u, vua
HOng íµ con traí cOa LLO vµ ¢u
c¯. ¢u c¯ íµ gíèng tí¨n Î nóí ph-
¯ng b½c LLO con thÇn íong n÷
. Hä gÆp nhau í y nhau. ¢u c¯
ÆÎ ra 100 con traí. Ngêí con tr-
Îng ÆOc chän íµm vua HOng,
nhíOu Æêí nèí tí´p íµm vua .
Ngêí VíÖt nhê tæ tí¨n xng íµ
con rAng ch¸u tí¨n.
N ! CMng cO
HS Æäc ghí nhí
P! Q%ng dRn
18
Häc k¸ bµí , íµm bµí tËp cßn í¹í
I0/ 12t 3inh nghi4*
.................................
...................................
...................................
.......................
TiÕt S: I>n tinh thuT tinh
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- ChuyÖn nhíOu y´u tè hoang Æêng kú õo ÆO gíõí thYch híÖn tOng
íÚ íUt hµng n¯m díOn ra Î íu vùc s´ng HAng ÆAng thêí nãí í¨n kh¸t
väng íc m¯ chí´n th½ng íÚ íUt.
- Kh¨u gOí kh¸t väng chính phUc thí¨n nhí¨n.
- RÄn k¸ n¯ng Æäc - kO - ph©n tYch nh©n vËt.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu so¹n bµí
Trß: ßäc tríc bµí .
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'/ (i)* tr+ b,i c-:
- TruyÖn Th¸nh Gíãng nãí í¨n íc m¯ g× cOa nh©n d©n ta?
C/ ',i *%i
GV Híng dÉn HS Æäc
GV Æäc mÉu
Gäí HS Æäc
? Bè cUc v¯n bõn gAm m y
phÇn?
I/ ßäc vµ t×m híOu chung.
Bè cUc 3 phÇn
+ ßo¹n 1: Vua HOng kÐn rO.
+ ßo¹n 2: Cuéc gíao tranh gí÷a
2 vÞ thÇn
19
? VB nµy g½n víí thêí kú nµo
cOa Æ t níc ?
? Dùa vµo 3 néí dung chYnh
cOa VB kO tãm t½t truyÖn?
? VB nµy thuéc kíOu v¯n bõn
nµo? V× sao em bí´t?
? Sù víÖc nµo íµ nguy¨n nh©n
dÉn Æ´n cuéc gíao tranh.
? Haí chµng Æ´n cÇu h´n íµ aí?
S¯n Tính cã tµí n¯ng g×?
? Ngêí thø 2 íµ aí? cã tµí g×?
? NhËn xÐt g× vO tµí n¯ng cOa
2 ngêí
? Tríc t×nh huèng khã sö  y
vua HOng íµm g×?
? Cuèí cOng vua ngh· ra ÆíOu
g×?
? SYnh íO íµ g×?
? NhËn xÐt vO thYnh íO mµ
vua HOng th¸ch cíí?
? Oua víÖc y¨u cÇu sYnh íO
em th y vua HOng híOu ý aí?
? T¹í sao í¹í cã thíÖn chY víí S¯n
+ ßo¹n 3: Sù trõ thO cOa Thu´
Tính vµ chí´n th½ng cOa S¯n
tính.
- Thêí ƹí c¸c vua HOng.
- Tù sù
2 nh©n vËt ÆOc nãí tíí trong
suèt cèt truyÖn thO híÖn t tÎng
chO ÆO cOa truyÖn.
II/ Ph©n tYch
1. Cuéc gíao tranh gí÷a S¯n
Tính vµ Thu´ Tính
a. Vua HOng kÐn rO 2 chµng
Æ´n cÇu h´n
- S¯n Tính ( thÇn nóí) d©ng
tõng quõ ÆAí...
- Thu´ Tính ( thÇn níc)
=> Ngang tµí, ngang søc
Tµí n¯ng k× í¹ ÆOc x©y dùng
b»ng trY tÎng tOng phong phó
cOa ngêí xa
- B¯n kho¯n
-> Kú í¹ , khã kí´m ÆÇy khã
kh¯n víí haí vÞ thÇn.
S¯n Tính v× Æ©y íµ vÞ thÇn
nh©n tõ gíóp d©n nhíOu víÖc
íín, h÷u Ych.
20
Tính?
? Aí Æem sYnh íO Æ´n tríc?
? Thu´ Tính Æ´n sau kh´ng í y
ÆOc vO, cã th¸í Æé g×.
? Thu´ Tính Æ_ thO híÖn søc
m¹nh ntn trong cuéc gíao tranh
? NhËn xÐt vO søc m¹nh cOa
Thu´ Tính.
? S¯n Tính t· th¸í Æé g×.
? Em cã suy ngh· g× vO víÖc
íµm cOa S¯n Tính.
? Oua Æ©y em íí¨n tÎng Æ´n
víÖc íµm g× cOa nh©n d©n
ta.
? H×nh õnh níc s´ng...... b y
nhí¨u" nãí í¨n íc m¯ g× cOa
nh©n d©n ta.
? NhËn xÐt g× vO c¸c mí¨u tõ
cuéc gíao tranh.
? S¯n tính ƹí díÖn cho íùc í-
Ong nµo
Thu´ Tính ƹí díÖn cho íùc í-
Ong nµo?
Gíõí thYch híÖn tOng g×
Ca ngOí aí? ÆíOu g×
Phõn ¸nh íc m¯ g× cOa nh©n
d©n ta
? Ngµy nay con ngêí nµy Æ_
=> Næí gíËn Ƹnh S¯n Tính
b/ Cuéc gíao tranh gí÷a 2 vÞ
thÇn
-TT : h´ ma , gäí gíã íµm thµnh
gí´ng b_o, d©ng níc í¨n cuAn
cuén, thµnh Phong Ch©u nh
næí bAng bOnh tr¨n bO níc...
=> søc m¹nh gh¨ gím
- S¯n Tính bèc tõng quõ ÆAí,
dêí tõng d_y nóí, dùng íu¸ Æ t
ng¯n níc, níc d©ng í¨n bao
nhí¨u ÆAí nóí d©ng í¨n b y
nhí¨u.
- > VíÖc íµm chYnh Ƹng.
=> ß½p ƨ ng¯n íÚ
=> Chí´n th½ng thí¨n taí
- X©y dùng nhíOu chí tí´t
hoang Æêng íµ õo ÆO íµm râ
tYnh ch t gay c n quy´t ííÖt cOa
trËn gíao chí´n
2. ý ngh·a cOa truyÖn:
- Nguy¨n nh©n híÖn tOng íÚ
íUt
- Ca ngOí søc m¹nh trÞ Thu´ vµ
c´ng íao dùng níc cOa ngêí
VíÖt C¯ thêí ƹí c¸c vua hOng
- €íc m¯ chính phUc thí¨n
nhí¨n
X©y dùng c¸c c´ng tr×nh thu´
21
ch´ ngù ÆOc thí¨n nhí¨n cha?
H_y í y vY dU ÆO mính ho¹
? NhËn xÐt vO c¸ch x©y dùng
nh©n vËt vµ c¸c chí tí´t trong
truyÖn
? Ngêí xa phõn ¸nh ÆíOu g×,
gíõí thYch híÖn tOng g×
íOí b½t dßng níc hung gí÷
phUc vU cho cuéc sèng con ng-
êí
III/ Tæng k´t:
1. NghÖ thuËt: TÎng tOng, c¸c
chí tí´t k× õo, hoang Æêng,
nh©n vËt mang tYnh ch t tOng
trng
2. Néí dung
* Ghí nhí: (SGK)
D. COng cè:
Gí¸o ví¨n hÖ thèng kí´n thøc bµí gíõng
E . Híng dÉn: Häc k· bµí so¹n sù tYch HA G¯m
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
22
TiÕt 1UD11: NghK+ cM+ t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N½m ÆOc th´ nµo íµ ngh·a cOa tõ
- Mét sè c¸ch gíõí ngh·a cOa tõ
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu so¹n bµí
Trß: ßäc tríc vY dU SGK
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'/ (i)* tr+ b,i c-:
? Th´ nµo íµ tõ mOn, sö dUng tõ mOn nh th´ nµo
C/ ',i *%i:
? Mçí chó thYch tr¨n gAm m y
bé phËn.
? Bé phËn nµo trong chó trYch
tr¨n n¨u í¨n ngh·a cOa tõ.
? Ngh·a cOa tõ t¯ng øng víí m´
h×nh nµo díí Æ©y.
GV tãm t½t, HS rót ra KL SGK.
Cho HS Æäc í¹í phÇn chó thYch
Î phÇn I
? Trong mçí chó thYch tr¨n
ngh·a cOa tõ ÆOc gíõí thYch
b»ng c¸ch nµo?
? Cã thO gíõí thYch ngh·a cOa
tõ b»ng m y c¸ch. N¨u c¸c
I/ Ngh·a cOa tõ íµ g×
- Mçí chó thYch tr¨n gAm 2 bé
phËn
- Bé phËn ch÷ ín nh¹t
H×nh thøc
Néí dung

Néí dung
* Ghí nhí SGK
Ngh·a cOa tõ íµ néí dung mµ tõ
bíOu thÞ
II/ C¸ch gíõí thYch ngh·a cOa
tõ:
- TËp qu¸n: Gíõí thYch b»ng
c¸ch tr×nh bµy kh¸í níÖm mµ
tõ bíOu thÞ
- LÉm ííÖt: ßa ra c¸c tõ ÆAng
ngh·a, tr¸í ngh·a.
* Ghí nhí : SGK.
23
c¸ch.
•¨u cÇu häc sính x¸c ÆÞnh Æ-
Oc c¸ch gíõí ngh·a cOa tõ.
HS Æäc y¨u cÇu.
Gäí 4 HS íµm 4 ý. GV nhËn xÐt.
HS íµm bµí tËp 3 gí¸o ví¨n
ch÷a.
Cho HS gíõí thYch nghí_ cOa
tõ.
HS Æäc c©u chuyÖn. Gíõí
thYch ngh·a tõ m t.
III. LuyÖn tËp :
Bµí tËp 1 :
- Chóa tO ; Tr×nh bµy kh¸í
níÖm mµ tõ bíOu thÞ.
- DOnh í¨n : ßa ra tõ ÆAng
ngh·a.
Bµí tËp 2 :
a. Häc tËp.
b. Häc í·m.
c. Häc h·í.
d. Häc hµnh.
Bµí tËp 3 : ßíOn tõ theo trËt tù
sau :
a. Trung b×nh
b. Trung gían.
c. Trung ní¨n.
Bµí tËp 4 :
- Gí´ng : hè Ƶo th•ng Æøng
s©u vµo íßng Æ t ÆO í y níc.
-> Tr×nh bµy kh¸í níÖm.
- rung rính : ChuyOn Æéng qua
í¹í nhN nhµng, íí¨n tí´p.
- Tr×nh bµy kh¸í níÖm.
- HÄn nh¸t : Thí´u can Æõm
( Æ´n møc Ƹng khính bÿ - Æa
ra tõ tr¸í ngh·a )
Bµí tËp 5 :
M t theo c¸ch híOu th´ng th-
êng íµ kh´ng cßn ÆOc sÎ h÷u,
kh´ng thuéc vO m×nh n÷a.
D. COng cè:
- Gí¸o ví¨n gäí HS Æäc ghí nhí.
E. Híng dÉn :
- Häc k¸ bµí
I0/ 12t 3inh nghi4*:
24
.................................
...................................
...................................
.......................
TiÕt 1UD11: VH 7i4c 7, nhWn 7Xt trong 7<n tH IH
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N½m ÆOc 2 y´u tè then chèt cOa tù sù : Sù víÖc vµ nh©n vËt.
- HíOu ÆOc ý ngh·a cOa sù víÖc vµ nh©n vËt trong tù sù.
- Sù víÖc cã quan hÖ víí nhau víí nh©n vËt, víí chO ÆO t¸c phEm.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu so¹n bµí
Trß: ßäc tríc v¯n bõn.
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? N¨u ý ngh·a vµ ÆÆc ÆíOm chung cOa v¯n tù sù.
C/ ',i *%i:
HS ÆOc c¸c sù víÖc trong
truyÖn.
? Em h_y chÿ ra sù víÖc khÎí
ÆÇu, sù víÖc PT, sù víÖc cao
trµo vµ sù víÖc k´t thóc trong
c¸c sù víÖc tr¨n.
? Trong c¸c sù víÖc nµy cã thO
b· bít sù víÖc nµo kh´ng. V×
sao.
? C¸c sù víÖc k´t hOp víí nhau
theo quan hÖ nµo.
I. ßÆc ÆíOm cOa sù víÖc vµ
nh©n vËt trong v¯n tù sù.
1. Sù víÖc trong v¯n tù sù.
- 1 khÎí ÆÇu : Vua HOng kÐn
rO.
- 2,3,4 : Ph¸t tríOn.
- 5,6 : Cao trµo xung Æét gay
g½t.
- 7 k´t thóc.
-> Kh´ng v× nh vËy nã sÏ
kh´ng Æõm bõo tYnh íí¨n tUc,
sù víÖc sau Æã sÏ kh´ng ÆOc
gíõí thYch râ.
25
? Cã thO thay Ææí tríc sau c¸c
sù víÖc  y ÆOc kh´ng
? N´u kO mét c©u chuyÖn mµ
cã 7 sù víÖc nh tr¨n th×
truyÖn cã h p dÉn kh´ng v×
sao?
GV ghí bõng 6 y´u tè.
GV cho HS chÿ ra c¸c y´u tè
trong truyÖn S¯n Tính Thu´
Tính.
? H_y kO t¨n c¸c NV trong
truyÖn S¯n Tính Thu´ Tính.
? Aí íµ NV chYnh. Aí íµ NV phU
cã cÇn thí´t cã thO b· Æí ÆOc
kh´ng.
GV híng dÉn HS rót ra ghí nhí.
y¨u cÇu häc sính íµm gí¸o
ví¨n ch÷a
- Ouan hÖ nh©n quõ.
- Kh´ng
- C¸c sù víÖc ÆOc x©y x´p
theo trËt tù cã ý ngh·a sù víÖc
tríc g× cho sù víÖc sau vµ cõ
chuçí sù víÖc kh•ng ÆÞnh sù
chí´n th½ng cOa S¯n Tính.
- Kh´ng v× truyÖn trõu tOng
kh´ khan, truyÖn hay phõí cã
sù víÖc cU thO, chí tí´t.
- Aí íµm ( nh©n vËt íµ aí )
- VíÖc xõy ra Î Æ©u ( ÆÞa
ÆíOm )
- VíÖc xõy ra íóc nµo ( Thêí
gían )
- VíÖc díOn bí´n th´ nµo ? ( Ou¸
tr×nh )
- VíÖc xõy ra do Æ©u
( Nguy¨n nh©n )
- VíÖc k´t thóc th´ nµo ( K´t
quõ )
2. Nh©n vËt trong v¯n tù sù.
Vua HOng, S¯n Tính, Thu´ Tính,
MÞ N¯ng, c¸c í¹c hÇu.
- N.vËt chYnh íµ S¯n Tính, Thu´
Tính.
* Ghí nhí SGK.
II. LuyÖn tËp :
BT1 :
Vua HOng : KÐn rO.
MÞ N¯ng: Ngêí ÆNp, ÆNp n´t.
S¯n Tính : Tµí gí·í. Nh©n vËt
26
chYnh
Thu´ Tính : Tµí gí·í.
BT 2
Cho häc sính íµm bµí tËp 2
N! CMng cO: ßäc ghí nhí SGK
P! Q%ng dRn :
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
27
TiÕt 15: VH tYch hå g>*
(TruyÒn thuyÕt)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HíOu ÆOc ý ngh·a cOa truyÖn, vÎ ÆNp cOa mét sè h×nh õnh
trong truyÖn
- KO í¹í ÆOc chuyÖn
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu so¹n bµí
Trß: ßäc v¯n bõn.
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? N¨u ý ngh·a truyÖn S¯n Tính - Thu´ Tính
C/ ',i *%i:
Gí¸o ví¨n gííí thíÖu bµí cho häc sính mÎ SGK
Gí¸o ví¨n híng dÉn häc sính
c¸ch Æäc, gí¸o ví¨n Æäc mÉu
? V¯n bõn chía íµm m y phÇn,
n¨u néí dung cOa tõng phÇn
? Tãm t½t néí dung c©u
chuyÖn
? V× sao Æøc íong qu©n cho
ngh·a qu©n mOn g¯m thÇn
? Chí tí´t ngh·a qu©n ÆOc
I/ ßäc vµ t×m híOu chung
Bè cUc 3 phÇn
+) ß
1
: Tõ ÆÇu Æ´n íìí g¯m

L¨ thÇn Ƹnh c¸ ÆOc g¯m
+) ß
2
: Tí´p Æ´n Æ t níc

Gí÷a
thÇn gíóp d©n Ƹnh gíÆc
+) ß
3
: Cßn í¹í

ROa vµng Æßí
í¹í g¯m
II/ Ph©n tYch:
1. L¨ LOí nhËn ÆOc g¯m:
- Níc ta bÞ gíÆc Mính Æo hé
- Nh©n d©n ta c¯m thO chóng
Æ´n tËn tu´
- Ngh·a qu©n næí dËy chèng
nhíOu íÇn bÞ thua

Cuéc khÎí ngh·a Lam S¯n Æ-
Oc thÇn Ong hé gíóp Æì
28
nhËn g¯m cã ý ngh·a g×
? L¨ ThËn Æ_ b½t ÆOc ííí g¯m
nh th´ nµo
? Khí Æem g¯m vO nhµ L¨
ThËn ph¸t híÖn th y ÆíOu g×
í¹
Gí¸o ví¨n cho häc sính gíõí
thYch nghí_
? L¨ LOí nhËn ÆOc chu´í g¯m
trong hoµn cõnh nµo.
? Khí tra íìí g¯m vµo chu´í g¯m
cã híÖn tOng g×.
? T×m nh÷ng chí tí´t thO híÖn
søc m¹nh cOa g¯m thÇn.
? Long qu©n Æßí í¹í g¯m trong
hoµn cõnh nµo
? T×m nh÷ng tí´t nãí í¨n sù
kh¸c thêng khí trao í¹í g¯m
? VíÖc Long qu©n Æßí g¯m cã
ý ngh·a g×.
? TruyÖn cã ý ngh·a g×
- ߸nh c¸ 3 íÇn kÐo ííí ÆOu b½t
ÆOc

G¯m s¸ng, kh½c 2 ch÷
ThuËn Thí¨n

hOp víí ý trêí
- Ngän c©y Æa.
- Tra íìí vµo chu´í võa nh ín.
2. Søc m¹nh cOa g¯m thÇn:
- T¯ng nhuÖ khY cOa ngh·a
qu©n.
- Ou©n Mính b¹t vYa.
- MÎ Æêng cho qu©n ta th½ng
gíÆc.
3. Long qu©n Æßí í¹í g¯m thÇn:
- ß t níc Æ_ thanh b×nh.
- L¨ LOí d¹o ch¯í Î hA tõ väng
- ROa vµng næí í¨n, nuèt g¯m
ch×m s©u xuèng níc mµ vÉn
cßn nh×n th y ¸nh s¸ng íe íoí.

Lßng y¨u chuéng hoµ b×nh
cOa d©n téc VíÖt Nam
NhíÖm vU íóc nµy cOa d©n téc
ta íµ x©y dùng hoµ b×nh
4. ý ngh·a cOa truyÖn:
- Ca ngOí tYnh ch t toµn d©n
vµ chYnh ngh·a cOa cuéc khÎí
ngh·a
- Gíõí thYch nguAn gèc t¨n gäí
HA Hoµn Kí´m
- Phõn ¸nh íßng y¨u chuéng
hoµ b×nh cOa d©n téc ta
29
Gí¸o ví¨n híng dÉn häc sính
rót ra k´t íuËn
III/ Tæng k´t:
* Ghí nhí SGK
N! cMng cO: Tãm t½t í¹í truyÖn
P! Q%ng dRn : Häc k· bµí so¹n Sä Dõa
I0/ 12t 3inh nghi4*:
TiÕt 19: chM ®G 7, d,n b,i cM+ b,i 7<n tH IH
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Bí´t t×m híOu ÆO v¯n tù sù vµ c¸ch íµm bµí v¯n tù sù
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu so¹n bµí
Trß: ßäc vµ t×m híOu c©u h·í.
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? Sù víÖc vµ nh©n vËt cã tÇm quan träng nh th´ nµo trong v¯n tù

C/ ',i *%i:
? Sù víÖc trong phÇn th©n bµí
thO híÖn chO ÆO nh th´ nµo
? ChO ÆO Æã ÆOc thO híÖn
qua nh÷ng chí tí´t nµo
? VíÖc íµm Æã thO híÖn bõn
í·nh g× cOa TuÖ T·nh
? ChO ÆO cOa bµí v¯n thO
híÖn chO y´u Î nh÷ng íêí nµo
I/ ChO ÆO cOa bµí v¯n tù sù
- ThO híÖn chO ÆO h´t íßng th-
¯ng y¨u cøu gíóp ngêí bÖnh
+) Tõ chèí víÖc ch÷a bÖnh cho
nhµ gíµu v× bÖnh ´ng nhN
h¯n
+) Ch÷a ngay cho ngêí con traí
´ng n´ng d©n v× bÖnh anh ta
nguy híOm
- Lµ ngêí cã bõn í·nh. Kh´ng sO
m t íßng, aí nguy híOm h¯n
ch÷a tríc, í¹í kh´ng mµng trõ ¯n

ßã íµ t m íßng cøu gíóp ngêí
bÖnh cOa ´ng
+) H´t íßng th¯ng y¨u cøu gíóp
ngêí bÖnh
30
? Em h_y ÆÆt t¨n cho truyÖn
nµy
Häc sính cã thO ÆÆt c¸c nh©n
ÆO kh¸c nhau
Gí¸o ví¨n tãm t½t cho häc
sính rót ra ghí nhí 1 SGK
? •¨u cÇu häc sính chÿ ra c¸c
phÇn cOa bµí v¯n
? PhÇn mÎ bµí thùc híÖn nhíÖm
vU g× cOa bµí v¯n tù sù
? Th©n bµí vµ k´t bµí thùc híÖn
nhíÖm vU g×
Gí¸o ví¨n tãm t½t rót ra k´t
íuËn
Häc sính Æäc y¨u cÇu
? ChO ÆO tËp trung Î sù víÖc
nµo
? Theo em nhan ÆO phÇn th-
Îng cã m y ngh·a.
? em h_y chÿ ra 3 phÇn : MÎ
bµí, th©n bµí, k´t bµí.
? C©u chuyÖn thó vÞ Î ÆíOm
nµo.
+) Ngêí ta cøu gíóp nhau íóc
ho¹n n¹ sao í¹í nãí chuyÖn ©n
huÖ
- T m íßng
- • Æøc
- Mét íßng v× ngêí bÖnh
II/ Dµn bµí cOa bµí v¯n tù sù
- MÎ bµí: Gííí thíÖu chung vO
nh©n vËt vµ sù víÖc
- Th©n bµí: KO díOn bí´n cOa
sù víÖc
- K´t bµí: KO díOn bí´n cOa sù
víÖc
* Ghí nhí SGK
III/ LuyÖn tËp:
BT 1:
- ChO ÆO: tè c¸o t¨n cËn thÇn
tham íam b»ng c¸ch ch¯í kh¯m
nã 1 vè
+) Ngêí n´ng d©n xín ÆOc th-
Îng 50 roí vµ ÆO nghÞ chía
ÆOu phÇn thÎng Æã
- Nhan ÆO phÇn thÎng cã 2
ngh·a
+) Mét ngh·a thùc vµ 1 ngh·a
ch´ gíOu, mÿa maí
+) ßèí víí ngêí n´ng d©n thÎng
íµ khen. ThÎng Æèí vín cËn
thÇn tÎng íµ ph¹t
31
Cho S íµm
GV ch÷a cho HS
- MÎ bµí: C©u 1
- K´t bµí: C u cuèí
- Th©n bµí: PhÇn cßn í¹í

Lêí cÇu xín phÇn thÎng í¹
íOng vµ k´t thóc b t ngê ngoµí
dù kí´n cOa t¨n quan vµ ngêí
Æäc, nhng nãí í¨n sù th´ng
mính
BT 2:
- MÎ bµí : STTT n¨u t×nh
huèng
- K´t bµí: STTT n¨u sù víÖc tí´p
díOn
N! CMng cO: GV kíh½c s©u kí´n thøc bµí gíõng
P! Q%ng dRn : Häc k· bµí
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
.............................
TiÕt 1?;1A:TF* hi)u ®G 7, c¸ch $,* b,i 7<n tH IH
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Bí´t t×m híOu ÆO v¯n tù sù vµ c¸ch íµm bµí v¯n tù sù
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu so¹n bµí
Trß: ßäc tríc v¯n bõn
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? ChO ÆO íµ g×? Dµn ý bµí v¯n tù sù gAm m y phÇn?
C/ ',i *%i:
Gííí thíÖu bµí
GV chÐp 6 ÆO í¨n bõng
I/ ßO, t×m híOu ÆO vµ c¸ch
íµm bµí v¯n tù sù.
1. ßO v¯n tù sù
32
Gäí HS Æäc vµ cho HS trõ íêí
c©u h·í
? Lêí v¯n ÆO 1 n¨u ra nh÷ng
•C g×.
Nh÷ng ch÷ nµo trong ÆO cho
bí´t ÆíOu Æã.
? C¸c ÆO 3,4,5,6 kh´ng cã tõ
kO cã phõí íµ ÆO v¯n tù sù
kh´ng.
? Tõ träng t©m cOa mçí ÆO
tr¨n íµ tõ nµo. H_y g¹ch díí vµ
cho bí´t ÆO •C íµm næí bËt
ÆíOu g×.
? Trong c¸c ÆO tr¨n ÆO nµo
nghí¨ng vO kO, ÆO nµo
nghí¨ng vO têng thuËt.
? H_y t×m híOu ÆO íËp ý vµ
íµm dµn ý.
ßäc ÆO 1
H_y t×m híOu ÆO , íËp ý vµ
íËp dµn bµí.
? Em dù ÆÞnh mÎ ÆÇu NTN.
KO chuyÖn NTN vµ k´t íuËn ra
ßO 1: N¨u 2 y¨u cÇu : - KO
chuyÖn em Thí
- B»ng íêí v¯n cOa em
- Ch÷ kO
- Cã thuéc ÆO tù sù
=> ÆO v¯n tù sù cã thO ÆOc
díOn ƹt thµnh nhíOu d¹ng, c¸c
ÆO tr¨n cho phÐp c¸c em cã
thO tù do h¯n, k´t hOp kO
chuyÖn víí tr÷ t×nh, mí¨u tõ
nghÞ íuËn.
ßO 1: Kh´ng gííí h¹n.
ßO 2: B¹n tèt
ßO 3: K´ níÖm th¯  u
ßO 4: Ngµy sính cOa em
ßO 5: Ou¨ em Ææí míí
ßO 6: Lín rAí => sù trÎng
thµnh vOt bËc cOa em vO thO
ch t, trY tuÖ, t©m hAn
ßO 3 - 4 : kO víÖc
ßO 2 - 6 : kO ngêí
ÆO 5 : Têng thuËt
2/ C¸ch íµm bµí v¯n tù sù
a. T×m híOu ÆO
2 y¨u cÇu
+ ChuyÖn em thYch
+ B»ng íêí v¯n cOa em
b. LËp ý
- Chän truyÖn em thYch
- B»ng íêí v¯n cOa em
c. LËp dµn ý
- X¸c ÆÞnh truyÖn b½t ÆÇu
kO tõ Æ©u, k´t thóc ra sao.
33
sao.
? Tõ Æ©y em rót KL g×.
Cho HS Æäc ghí nhí SGK
Ghí vµo gí y dµn ý em sÏ ví´t
theo y¨u cÇu cOa ÆO tËp íµm
v¯n tr¨n.
- Kh´ng ÆOc sao chÐp.
- KO b»ng íêí v¯n cOa m×nh
* Ghí nhí : SGK
II. LuyÖn tËp
N! CMng cO: GV kh½c s©u kí´n thøc
P! Q%ng dRn : Häc k· bµí íµm bµí SGK
I0/ 12t 3inh nghi4*:
Bµí ví´t Î nhµ : kO í¹í truyÖn b¸nh chng b¸nh gíÇy b»ng íêí kO cOa
m×nh.
34
TiÕt 1C; 1E : VZ d6+
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HíOu s¯ íOc kh¸í níÖm truyÖn Sä Dõa.
- HíOu néí dung ý ngh·a truyÖn Sä Dõa vµ mét sè ÆÆc ÆíOm tí¨u
bíOu cOa kíOu nh©n vËt mang íèt x u xY
- KO í¹í ÆOc truyÖn
ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu so¹n bµí
Trß: ßäc tríc v¯n bõn
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? KO í¹í truyÖn sù tYch HA G¯m vµ ý ngh·a cOa truyÖn?
C/ ',i *%i:
Gííí thíÖu bµí
? Th´ nµo íµ truyÖn cæ tYch.
? KO t¨n 1 sè kíOu nh©n vËt
quen thuéc trong cæ tYch.
? TruyÖn cæ tYch vµ truyOn
thèng cã g× gíèng vµ kh¸c
nhau.
GV Híng dÉn HS c¸ch Æäc
Cho HS tãm t½t v¯n bõn
I/ Kh¸í níÖm truyÖn cæ tYch
Gíèng: cã y´u tè hoang Æêng
kú í¹
II/ ßäc : HíOu chung
Tãm t½t:
Cã Æ´í vO chAng gíµ hí´m con
ngêí vO vµo rõng uèng níc
trong c¸í sä dõa vO cã mang
ÆÎ ra cUc thÞt ÆÆt t¨n íµ Sä
Dõa.
- Sä Dõa Æí ch¯n bß cho nhµ
Phó ´ng r t cõ, phó ´ng cã 3 c´
con g¸í , c´ ót híOn íµnh, n´t
na, bí´t Sä Dõa íµ chµng traí
tu n tó n¨n y¨u.
- Sä Dõa bõo mN Æ´n h·í c´ ót
35
? TruyÖn cã thO chía íµm m y
Æo¹n, néí dung tõng Æo¹n.
? Nh©n vËt chYnh cOa truyÖn.
? Sä Dõa ra Æêí trong hoµn
cõnh nµo.
H×nh d¸ng ra sao.
? Sù ra Æêí vµ h×nh d¸ng cOa
Sä Dõa cã g× Æ¸ng chó ý.
? Sä Dõa thuéc kíOu nh©n vËt
nµo.
? Sä Dõa cã tµí n¯ng g×.
? Em cã nhËn xÐt g× vO h×nh
d¸ng vµ tµí n¯ng cOa Sä Dõa.
? Sù thay Ææí Æã thO híÖn íc
m¯ g× cOa nh©n d©n íao
Æéng xa.
? Kh¸c víí 2 c´ chÞ, c´ ót ÆOc
cíí vO íµm vO
- Sä Dõa trÎ thµnh chµng traí
tu n tó thí Æç tr¹ng nguy¨n rAí
Æí xø, chµng Æa cho vO Æ_
íöa con dao vµ 2 quõ trøng
dÆn íu´n mang theo b¨n ngêí.
- Haí c´ chÞ íËp mu h¹í em, vO
Sä Dõa bÞ ÆEy xuèng bíOn, c¸
nuèt vµo bUng, c´ Æem c¸ ch´t
khoÐt bUng chuí ra.
- VO chAng Sä dõa gÆp nhau
mÎ tíÖc, haí c´ chÞ bÞ íé x u hæ
b· Æí bíÖt xø.
ßo¹n 1: Tõ ÆÇu Æ´n dOng Æ´n
ßo¹n 2 cßn í¹í
II/ Ph©n tYch
1. Chµng Sä Dõa
- Sù ra Æêí
+ MN uèng níc trong sä dõa Î
rõng sính ra con
+ CUc thÞt
=> Cã tYnh ch t kh¸c thêng, kú
í¹
Nh©n vËt b t h¹nh cã h×nh
d¸ng x u xY
- Tµí n¯ng
+ Ch¯n bß theo c¸ch rí¨ng r t

+ Thæí s¸o gí·í
+ Nh¸nh chãng Ƹp øng íêí
th¸ch cíí cOa phó ´ng.
+ Thí Æç tr¹ng nguy¨n
+ Tµí dù Æo¸n, ío xa => chYnh
36
gííí thíÖu qua chí tí´t nµo.
? C´ Æèí xö víí Sä Dõa NTN
Theo em ÆíOu g× Æ_ gíóp c´
c¸í nh×n th y ÆOc b¨n trong
cOa Sä Dõa íµ mét traí kh´í ng´
tµí gí·í.
? C´ ót cã xøng Ƹng ÆOc
nhËn phÇn thÎng íµ bµ tr¹ng
kh´ng v× sao.
? TruyÖn Sä Dõa thO híÖn íc
m¯ g× cOa ngêí xa.
? C©u truyÖn cã ý ngh·a g×.
? NhËn xÐt c¸c chí tí´t trong
truyÖn
? NghÖ thuËt ÆÆc s½c  y thO
híÖn ND g×
x¸c.
=> ßèí íËp gí÷a bO ngoµí dÞ
d¹ng nhng cã phEm ch t tèt
ÆNp tµí n¯ng tuyÖt vêí.
=> €íc m¯ m_nh ííÖt vO sù ra
Æêí
2/ C©u chuyÖn vO c´ ót
- HíOn íµnh, tYnh hay th¯ng ng-
êí
- ß´í xö r t tö t´.
- Lßng th¯ng ngêí, sù ÆAng
cõm
=> PhÇn thÎng xøng cho ngêí
nh©n hËu
3. €íc m¯ cOa ngêí xa
- €íc m¯ Ææí Æêí tõ th©n phËn
th p hÄn , tõ mét con ngêí x u
xY tÎng nh v´ dUng trÎ thµnh
ngêí th´ng mính h¹nh phóc
- €íc m¯ sù c´ng b»ng
4. ý ngh·a cOa truyÖn
- ßO cao gí¸ trÞ ÆYch thùc vÎ
ÆNp b¨n trong cOa con ngêí,
khuy¨n ta muèn Ƹnh gí¸
Æóng bõn ch t con ngêí Æøng
dõng í¹í Î víÖc xem xÐt bO
ngoµí
- ßO cao íßng nh©n ¸í Æèí víí
ngêí b t h¹nh.
III/ Tæng k´t
a, NT: B t ngê íý thó
b, ND
37
Ghí nhí : SGK
N! CMng cO: GV kh½c s©u kí´n thøc
HS kO í¹í truyÖn
ßäc phÇn ghí nhí
P! Q%ng dRn : Häc k· bµí So¹n Th¹ch Sanh
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
38
TiÕt 1S: T6 nhiGu nghK+
7, hi4n tBng chu/)n nghi[ cM+ t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS n½m ÆOc : + Kh¸í níÖm tõ nhíOu ngh·a
+ HíÖn tOng chuyOn ngh·a cOa tõ
+ Ngh·a gèc vµ ngh·a chuyOn cOa tõ
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu ngh·a
Trß: ßäc tríc vY dU SGK
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? Th´ nµo íµ ngh·a cOa tõ, cã m y c¸ch gíõí ngh·a tõ.
C/ ',i *%i:
? Em h_y t×m c¸c ngh·a kh¸c
nhau cOa tõ " ch©n"
ßÆt c©u cã tõ "ch©n" Î mäí
nÐt ngh·a tí¨u bíOu.
T×m th¨m mét sè tõ kh¸c cã
nhíOu ngh·a nh tõ ch©n
I/ Tõ nhíOu ngh·a
- Tõ ch©n: 1 bé phËn díí cOng
cOa c¯ thO ngêí hay Æéng vËt.
VD. ChÞ  y cã Æ´í ch©n thon
thõ.
+ Bé phËn cuèí cOng cOa ÆA
vËt cã t¸c dUng Æì c¸c bé phËn
kh¸c.
+ Ch©n gíêng.......
+ Bé phËn díí cOng cOa mét sè
ÆA vËt tí´p gí¸p vµ b¸m chÆt
vµo mÆt nOn ch©n têng,
ch©n r¯ng.
VD: Tay : 7 ngh·a
+ Bé phËn phYa tr¨n cOa c¯
thO con ngêí tõ vaí Æ´n ngãn
dOng ÆO cÇm n½m , íao
Æéng...
+ chí tríc cOa mét sè con vËt
+ BíOu tOng cho khõ n¯ng
39
Cho HS t×m tí´p tõ Æã
? Cho HS t×m 1 sè tõ chÿ cã 1
ngh·a.
? T×m mèí íí¨n hÖ gí÷a c¸c
ngh·a cOa tõ ch©n.
? Trong 1 c©u cU thO 1 tõ th-
êng ÆOc dOng vãí m y ngh·a.
? Trong bµí nh÷ng c¸í ch©n, tõ
ch©n ÆOc dOng víí ngh·a nµo.
HS Æäc y¨u cÇu vµ tù íµm
HS Æäc y¨u cÇu, gäí 2 HS í¨n
bõng
HS Æäc y¨u cÇu
Gäí HS í¨n bõng íµm
tr×nh Æé nghO nghíÖp : tay
nghO.
+ Chÿ con ngêí cã khõ n¯ng ,
híÖn têng nµo Æã : tay chí
+ Ngêí gí·í vO mét í·nh vùc nµo
Æã.
VD. Tay sóng cõ kh´í
+ Bé phËn cOa vËt cã chøc
n¯ng nh tay: tay gh´, tay vÞn
cÇu thang.
- Tõ chÿ cã mét ngh·a
Gµ, vÞt, æ ÆíÖn, bµn íµ........
II/ HíÖn tOng chuyOn ngh·a
- Bé phËn díí cOng dOng ÆO
Æì c¸c bé phËn kh¸c.
- 1 ngh·a: Nhng t¸c phEm v¯n
häc ngêí ví´t cã khí cè ý dOng
tõ víí vµí ngh·a kh¸c.
- ßOc dOng víí ngh·a chuyOn
nhng vÉn ÆOc híOu theo ngh·a
gèc n¨n míí cã íí¨n tÎng thó
vÞ nh kíOng 3 ch©n.
III/ LuyÖn tËp
BT 1:
BT 2: L¸ : L¸ phæí, í¸ í¸ch , í¸
gan
Ouõ: quõ tím, quõ thËn
Th©n : Th©n h×nh
BT 3
- Chÿ sù vËt chuyOn thµnh
hµnh Æéng
+ c¸í cµy : cµy ruéng
+ c¸í cuèc : cuèc Æ t
Hép s¯n : S¯n nhµ
N! CMng cO: GV kh½c s©u kí´n thøc
40
ßäc phÇn ghí nhí
P! Q%ng dRn : Häc k· bµí íµm bµí tËp
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
TiÕt .U: \]i 7<n ®o¹n 7<n tH IH
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS n½m ÆOc h×nh thøc íêí v¯n kO chuyÖn, kO víÖc, chO ÆO vµ
íí¨n k´t trong Æo¹n v¯n.
- X©y dùng ÆOc Æo¹n v¯n gííí thíÖu vµ kO chuyÖn sính ho¹t hµng
ngµy.
- NhËn ra c¸c h×nh thøc thêng dOng trong víÖc gííí thíÖu nh©n
vËt, sù víÖc.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu ngh·a
Trß: ßäc tríc Æo¹n v¯n SGK
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? Tr×nh bµy c¸c bíc t×m híOu ÆO íµm bµí v¯n tù sù.
C/ ',i *%i:
? ßo¹n 1 gAm nh©n vËt nµo.
? Gííí thíÖu ÆíOu g× nh»m
mUc ÆYch g×.
? Thø tù c¸c c©u v× sao kh´ng
Æõo íén ÆOc.
ßo¹n 2: gííí thíÖu nh©n vËt
nµo. Cõ Æo¹n v¯n bíOu ƹt ý
I/ Lêí v¯n Æo¹n v¯n tù sù
- ßo¹n 1
+ HOng V¯ng, MÞ N¯ng
+ Vua HOng kÐn rO
ßo¹n 2: S¯n Tính, Thu´ Tính
+ Cã 2 ngêí ÆOu cã tµí í¹ ÆOu
xøng Ƹng íµm con rO vua
41
g×.
? Hä íµ ngêí NTN
? V× sao í¹í gííí thíÖu tµí cOa
hä tríc khí gíao tranh
? C¸c c©u v¯n gííí thíÖu tr¨n
Æ©y thêng dOng nh÷ng tõ ,
cUm tõ g×.
HS Æäc Æo¹n 3
? ßo¹n 3 bíOu ƹt ý g×
? T¸c gíõ sö dUng nhíOu tõ ío¹í
g×.
? C¸c hµnh Æéng ÆOc kO theo
thø tù nµo.
Cho HS Æäc í¹í 3 Æo¹n v¯n
? Mçí Æo¹n v¯n bíOu ƹt ý
chYnh nµo.
? T¹í sao ngêí ta gäí Æã íµ c©u
chO ÆO.
? C¸c c©u cßn í¹í trong Æo¹n
v¯n cã nhíÖm vU g×.
GV tãm t½t cho HS Æäc ghí
nhí
HS Æäc y¨u cÇu cOa bµí gäí
3 HS íµm
HOng.
+ Cã tµí nhng kh´ng gíèng
nhau.
-> Nh th´ míí hOp íý m¹ch í¹c,
n´u kh´ng gííí thíÖu nh th´ mµ
sau nµy tö cuéc chí´n Æ u íong
trêí íÎ Æ t th× ngêí ta th y khã
híOu.
- DOng kíOu c©u tù sù víí tõ
cã, tõ íµ......
KÎ ng´í thø 3
* Lêí v¯n kO sù víÖc
- Thu´ Tính d©ng níc Ƹnh S¯n
Tính
+ ßo¹n v¯n cã nhíOu Æéng tõ
g©y  n tOng mau íN
- Thø tù tríc sau, nguy¨n
nh©n , trËn Ƹnh
* ßo¹n v¯n
- Mçí Æo¹n v¯n thêng cã 1 ý
chYnh, díOn ƹt thµnh c©u gäí
íµ c©u chO ÆO.
=> DíOn ƹt c¸c ý phU dÉn
Æ´n ý chYnh
* Ghí nhí
II/ LuyÖn tËp
BT 1
a. ý cOa Æo¹n thO híÖn Î c©u
: cËu ch¯n bß r t gí·í.
b. ý chYnh nãí 2 c´ chÞ ¸c, c´
ót híOn íµnh Æèí xö tö t´ víí Sä
Dõa.
c. ý chYnh cOa Æo¹n nµy íµ :
42
tYnh c´ cßn trÎ con í½m
C¸c c©u sau nãí râ tYnh trÎ con
 y.
N! cMng cO: GV kh½c s©u kí´n thøc
ßäc phÇn ghí nhí
P! Q%ng dRn : Häc k· bµí íµm bµí tËp 2 - 3 - 4
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
43
TiÕt .1^..: Th¹ch I+nh
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS n½m ÆOc néí dung truyÖn Th¹ch Sanh ca ngOí dÚng s¸ Th¹ch
Sanh cã nhíOu tµí ba Æ_ díÖt tr¯n tính , díÖt ƹí bµng bÞ h¹í, v¹ch
mÆt kÎ vong ©n béí ngh·a
- Gí¸o dUc t×nh cõm y¨u m´n quý träng sù ch©n hµnh c¯m ghÐp
sù gíõ dèí phõn béí
- rÄn k¸ n¯ng Æäc , kO ph©n tYch truyÖn cæ,
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n có bµí, su tÇm tµí ííÖu
Trß: ßäc tríc SGK
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? C©u truyÖn Sä Dõa co ý ngh·a g× m©y tõ, cã m y c¸ch gíõí
ngh·a tõ.
C/ ',i *%i
GV híng dÉn HS c¸ch Æäc
ßäc mÉu, gäí HS Æäc
Cho Hs tãm t½t chuyÖn
Cho HS nhËn xÐt
? TruyÖn cã m y nh©n vËt theo
em íµ aí íµ nh©n vËt chYnh.
? T×m nh÷ng chí tí´t nãí í¨n
sù ra Æêí vµ íín í¨n cOa Th¹ch
Sanh.
? Oua chí tí´t nµy t¸c gíõ d©n
gían muèn kh•ng ÆÞnh ÆíOu
g×.
? ß©y íµ truyÖn cæ tYch ngoµí
nh÷ng chí tí´t b×nh thêng vO
sù ra Æêí vµ íín í¨n cOa Th¹ch
Sanh cßn cã nh÷ng chí tí´t
kh¸c thêng . Em h_y chÿ ra sù
I/ ßäc t×m híOu chung
II/ Ph©n tYch
1. Nh©n vËt Th¹ch Sanh
- íµ con gía Æ×nh tèt bUng
- Lµm nghO kí´m cOí
- Gía tµí íµ íìí bóa
=> Chµng dÚng s¸ Th¹ch Sanh
íµ con cOa ngêí d©n b×nh th-
êng nghÄo khã vµ tèt bUng
cuéc Æêí chµng gÇn gÚí víí ng-
êí íao Æéng
- íµ th¸í tö do Ngäc hoµng saí
xuèng ÆÇu thaí
- ÆOc thí¨n thÇn d¹y cho ÆO
44
kh¸c thêng Æã.
? Oua c¸c chí tí´t kh¸c thêng
nµy t¸c gíõ d©n gían muèn níí
víí chóng ta ÆíOu g×
? m h_y kO t¨n c¸c thö th¸ch
mµ Thach Sanh trõí qua
? NhËn xÐt vO tYnh ch t cOa
c¸c thö th¸ch Æã
? Th¹ch Sanh cã vOt qua
nh÷ng khã kh¯n  y kh´ng
? Oua nh÷ng thö th¸ch Æã
Th¹ch sanh Æ_ béc íé nh÷ng
phEm ch t g×
? Ph©n tYch ý ngh·a tí´ng Ƶn
cOa Th¹ch Sanh
? Tí´ng Ƶn Th¹ch Sanh cã ý
ngh·a g×
m´n vâ nghÖ vµ mäí phÐp
thÇn th´ng.
T´ ÆËm tYnh ch t kú í¹ ÆN ÆÏ
cOa nh©n vËt Úng s·
ra Æêí vµ íín í¨n k× í¹ nh vËy
Th¹ch Sanh íËp ÆOc nhíOu
chí´n c´ng
+) C¸c thö th¸ch
+) MA c´í sèng íuí thOí trong
cõnh nghÄo Î díí gèc Æa
+) Ƹnh nhau v¯í tr»n tính gí´t
ch´t nã
+) Xuèng hang gí´t ƹí bµng
cøu c´g chóa í¹í bÞ che í p
hang
+) BÞ b½t vµo ngUc do hAn
ƹí bµng, tr»n tính b¸o tO
+) BÞ c¸c níc ch hÇu ƨm
qu©n Ƹnh

T¯ng dÇn vO møc Æé khí nã
gÆp nguy híOm
- Th¹ch Sanh vOt qua ÆOc t t
cõ nê tµí n¯ng vµ c¸c ph¯ng
tÞ¨n gíóp Æì thÇn kú sau mçí
íÇn chí´n th½ng
+) ThËt thµ, ch t ph¸t, tín ngêí
+) DÚng cõm cã tµí n¯ng
+) VÞ tha s´ng íOng
- Tí´ng Ƶn
+) Nghe tí´ng Ƶn cOa Th¹ch
Sanh mµ c´ng chóa nãí ÆOc
+) Ƹnh íuí ÆOc 18 níc ch hÇu
* Tí´ng Ƶn Th¹c Sanh
+) Lµm c´ng chóa kh·í cõm
45
? Chí tí´t ní¨u c¯m thÇn Æ_í
qu©n 18 níc ch hÇu cã ý ngh·a

? MN con LY Th´ng Æ_ cã hµnh
Æéng g× Æèí víí Th¹ch Sanh
? Em cã nhËn xÐt g× vO
nh÷ng hµnh Æéng cOa mN
con LY Th´ng
? Cuèí cOng mN con LY Th´ng
chÞu h×nh ph¹t g×
? Em híOu ÆOc tYnh c¸ch g×
cOa Th¹ch Sanh. TruyÖn ca
ngOí aí
+) Lµm qu©n 18 níc ch hÇu
thua

V¹ch mÆt ÆOc mN con LY
Th´ng. tí´ng Ƶn trõ í¹í sù c´ng
b»ng cho ngêí cã c´ng v¹ch
mÆt. KÎ cã téí Tß bíOu tOng
cho c¸í tíÖn cho sù y¨u
chuéng hµo b×nh
- Kh•ng ÆÞnh Th¹ch Sanh íµ
ngêí tµí gí·í phí thêng, ní¨u
c¯m tOng trng cho tính thÇn
nh©n ƹo y¨u chuéng hoµ
b×nh cOa nh©n d©n VíÖt
Nam
b) Nh©n vËt mN con LY Th´ng
- K´t ngh·a anh em. Nã vO Î
cOng th× íOí bí´t bao nhí¨u

íOí dUng Th¹ch Sanh
- Lõa Th¹ch Sanh canh mí´u ÆO
tr»n tính ¯n thÞt
- Lõa Th¹ch Sanh cíp c´ng gí´t
tr»n tính
- L p cöa hang khí nê Th¹ch
Sanh cøu c´ng chóa

hµnh Æéng gí_ man, tr½ng
trOn

Bí´n thµnh bé hung mét con
vËt d¯ bEn
III/ Tæng k´t:
* Ghí nhí SGK
N! cMng cO: GV kh½c s©u kí´n thøc bµí gíõng
P! Q%ng dRn : Häc k· so¹n em bÐ th´ng mính
I0/ 12t 3inh nghi4*:
46
.................................
...................................
...................................
.......................
47
TiÕt .5: Ch_+ $`i dang t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: :i2& QV
- NhËn ra ÆOc c¸c íçí gÆp tõ vµ íÉn íén nh÷ng tõ gÇn vÇn
- Cã ý thøc tr¸nh m½c íçí khí dOng tõ
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµí
Trß: Xem tríc c¸c Æo¹n v¯n SGK
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
C/ ',i *%i:
HS Æäc Æo¹n v¯n
? G¹ch ch©n díí c¸c tõ ng÷
gíèng nhau trong c©u díí Æ©y
? VíÖc íÆp nµy cã t¸c dUng g×
? NhËn xÐt g× vO víÖc íÆp Î
v¯n bõn b
? Em h_y ch÷a í¹í c©u m½c íçí
? Gí¸o ví¨n híng dÉn häc sính
rót ra k´t íuËn
Cho häc sính íÇn íOt Æäc c¸c
vY dU
? Chÿ ra nh÷ng tõ dOng kh´ng
Æóng
? Nguy¨n nh©n m½c íçí íµ g×
I/ LÆp tõ:
a) Tre: 7 íÇn
gí÷: 4 íÇn
anh hOng: 2 íÇ
* Nh n m¹nh ý. T¹p nhÞp ÆíOu
hµí hoµ nh mét bµí th¯ cho v¯n
xu´í
b) TruyÖn d©n gían: 2 íÇn
- ß©y íµ 1 íçí dOng tõ trOng
íÆp, g©y cõm gí¸c nÆng tõ
nhµm ch¸n
Em thYch Æäc truyÖn d©n
gían v× truyÖn cã nhíOu chí
tí´t k× õo
KL: Khí nãí ÆÆc bíÖt íµ khí ví´t
phõí h´t søc tr¸nh íÆp tõ 1 c¸ch
v´ ý thøc. Khí íêí nãí trÎ n¨n
nÆng rO dµí dßng
II/ Tham quan: LÉn íén c¸c tõ
gÇn ©m:
a) Tham quan: Th y tËn m½t
ÆO mÎ réng híOu bí´t , häc tËp
kính nghíÖm
48
? Nguy¨n nh©n m½c íçí íµ g×
Gí¸o ví¨n híng dÉn häc ính rót
ra k´t íuËn
Gäí 3 häc sính í¨n bõng íµm
bµí
Gäí 3 häc sính í¨n bõng
Th¯m quan: Kh´ng cã trong tõ
ÆíOn

Nhí kh´ng chYnh x¸c
b) Nh p nh¸y: MÎ ra nh½m í¹í
íí¨n tí´p, cã ¸nh s¸ng khí toÐ
ra, khí t½t íí¨n tUc
- M p m¸y: Cö Æéng khÏ vµ íí¨n
tí´p
Nhí kh´ng chYnh x¸c
KL: Chÿ dOng nh÷ng tõ nµo
mµ m×nh nhí chYnh x¸c h×nh
thøc ng÷ ©m
III/ LuyÖn tËp:
BT 1:
Sau khí bæ tõ íÆp c©u sÏ nh
sau:
a) Lan íµ mét ííp trÎng g¯ng
mÉu n¨n cõ ííp ÆOu r t quý
m´n
b) Sau khí nghe c´ gí¸o kO aí
cÚng tYch nh÷ng nh©n vËt
trong c©u chuyÖn  y v× hä
ÆOu íµ nh÷ng ngêí cã phEm
ch t ƹo Æøc tèt ÆNp
c)
BT 2:
a) Thay = sính Æéng
b) ‚ = bµng quan
c) Thay = hO tUc
N! cMng cO: GV kh½c s©u kí´n thøc bµí gíõng
P! Q%ng dRn : Häc k· bµí íµm BT SGK
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
49
...................................
.......................
50
TiÕt .9: Tr= b,i7iÕt IO 1
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Oua gíê trõ bµí nh»m Ƹnh gí¸ bµí tËp íµm v¯n theo y¨u cÇu cOa
bµí tù sù: h©n vËt, sù víÖc, c¸ch kO, mUc ÆYch, chO ÆO, söa íçí
chYnh tõ ng÷ ph¸p, y¨u cÇu kO b»ng íêí v¯n cOa em
- HS th y nh÷ng u nhOc ÆíOm trong bµí ví´t cOa m×nh
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Ch m bµí
Trß: Xem í¹í íY thuy´t
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
C/ ',i *%i:
Gí¸o ví¨n chÐp ÆO í¨n bõng
gí¸o ví¨n gäí häc sính Æäc ÆO
NhËn bí´t thO ío¹í
Gí¸o ví¨n nhËn xÐt u tó
Gí¸o ví¨n n¨u ra 1 sè nhOc
ÆíOm ÆO häc sính kh½c phUc
ßO bµí: KO í¹í truyÖn Th¸nh
Gíãng b»ng íêí v¯n cOa m×nh
Tù sù
I/ NhËn xÐt bµí íµm cOa HS
- Nh×n chung c¸c em Æí Æóng
thO ío¹í
- Mét sè bµí Æõm bõo tèt y¨u
cÇu cOa bµí tù sù
- C¸c nh©n vËt vµ sù víÖc Æa
ra ÆOu Æí theo tr×nh tù
- Mét sè bµí tr×nh bµy s¹ch
ÆNp, í´gYch
* NhOc ÆíOm:
+) 1 sè bµí nhí s©u thêí ÆíOm
+) 1 sè íbµí ch÷ ví´t x u, díOn
ƹt íOng cOng
II/ Cho HS íËp dµn ý
III/ Cho HS nghe mét sè bµí kh¸
IV/ í y ÆíOm vµo sè
N! cMng cO: Kh½c s©u kí´n thøc v¯n tù ù
P! Q%ng dRn : Häc k· bµí
51
I0/ 12t 3inh nghi4*:
TiÕt .?D.A: b* bc thdng *inh
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: Hs híOu
- truyÖn ÆO cao trY t´ng míh cOa ngêí íao Æéng, híOu ý ngh·a
cOa truyÖn vµ ÆÆc ÆíOm cOa nhan vËt em bÐ th´ng mính trong
truyÖn
- KO í¹í ÆOc truyÖn
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµí
Trß: ßäc v¯n bõn
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? N¨u ý ngh·a cOa truyÖn Th¹ch Sanh
C/ ',i *%i:
Gí¸o ví¨n gííí thíÖu bµí, häc sính mÎ SGK
Gí¸o ví¨n híng dÉn häc sính
c¸ch Æäc gíäng hµo høng s´t
nçí
? N¨u hoµn cõnh thö th¸ch
? Ví¨n quan sè cha cËu bÐ nh
th´ nµo
? NhËn xÐt vO c©u Æè nµy
? Cha cËu bÐ cã phõn øng g×
? CËu bÐ nh th´ nµo, c©u h·í  y
béc íé ÆíOu g× cËu bÐ
? Ví¨n quan cã th¸u Æé ra
sao, tríc c©u nãí cOa cËu bÐ.
T¹í sao í¹í söng sèt
I/ T×m híOu chung:
II/ Ph©n tYch
1. LÇn thí tµí thø nh t
- Haí cha con cµy ruéng
- Tr©u í_o ngµy cµy m y Æêng
r t Æét ngét o¸í ¯m
- ßøng ngÉm ra cha bí´t trõ íêí
th´ nµo?
- TrÎ í¹í: Ngùa ´ng ngµy sù
th´ng míh tuyÖt vêí
- h¸ hèc mAm söng sèt
v× qu¸ b t ngê, em bÐ Æ_
dOng ph¯ng ph¸p g¸¹y ´ng éng
íng ´ng vµ em bÐ Æ_ th½ng
2. LÇn thö th¸ch thø 2:
52
? LÇn thö th¸ch thø 2 do aí ra
c©u Æèí
? TYnh ch t chõ íÉn thö th¸ch
nµy
? LÖnh vua ntn
? Em cã nhËn xÐt g× vO íÖnh
nµy
? LÖnh  y Æ_ ÆÆt d©n íµng
vµo t×nh th´ nµo
? Em bÐ Æ_ nãí víí cha ntn
? Em cã nhËn xÐt g×vO th¸í
Æé cOa em bÐ
? Em bÐ Æ_ íµm c¸ch nµo ÆO
Æèí díÖn víí nhµ vua
? Vua trõ íêí ra sao
? Nh©n c¯ héí  y em bÐ Æ_
v¹ch ra sù phí íY cOa vua b»ng
c©u nµo
? NhËn xÐt c¸ch xö trY cOa em

? Sau thö th¸ch nµy em bÐ cßn
thO híÖn bõn í·nh g×
? vua Æ_ ra ÆíOu g× ÆO thö
tµí cËu bÐ
? MUc ÆYch cOa vua Î Æ©y íµ

? Em bÐ Æ_ xö sù ntn
- Do qu©n v¯ng quyOn íùc ra
c©u Æè

r t nghí¨m träng n¨u
kh´ng thùc híÖn ÆOc th× cõ
íµng phõí chÞu téí
Æa 3 tr©u Æùc b½t ÆÎ 9 nghÐ
con

Tr¸í víí quy íuËt tù nhí¨n,
t×nh th´ gay c n, Æem 2 tr©u
ra íµm thÞt vua ban íéc cho
íµng

R t b×nh t·nh thO híÖn íµ
mét ngêí th´ng mính, n½m
v÷ng quy íuËt
- Khãc mµ tha r»ng: Th y cã em
bÐ mµ cha kh´ng Æí
- Cha íµ gíèng Æùc kh´ng Æí
- Vua Æa tr©u Æùc cho íµng
mµ b½t ÆÎ nghÐ ...

DOng phÐp gËy ´ng ƹp íng
´ng

dÚng cõm cã bõn í·nh, tù tín
3. Cuéc thö tµí íÇn 3
- 1 con chím sÎ dän thµn 3 cç
thøc ¯n

Kh´ng thø tµí mµ thö trY
th´ng mính
- ßa 1 chí´c kím nh· xYu dYu
thanh chí´c Æaí
Vua phUc vµ ban thÎng cho em
bÐ r t hËu
4. Cuéc thö tµí íÇn 4:
53
? K´t quõ ra sao
? Cuéc thö tµí íÇn nµy cã g×
kh¸c víí 3 íÇn kh¸c
? Cuéc Æã díOn ra ntn
? MUc ÆYch cOa c©u Æè nµy
? So víí íÇn tríc íÇn thö th¸ch
nµy nh th´ nµo
? Tríc c©u h·í  y vua, quan cã
phõn øng g×
? NhËn xÐt t×nh huèng
? Em bÐ nhËn x©u sOí chÿ
b»ng c¸ch nµo
? NhËn xÐt vO c¸ch íµm cOa
em bÐ
? TrY tr´ng mính cOa em bÐ
íÇn nµy co tµí dUng g×
? Víí sù th´ng mính  y em bÐ
Æ_ ÆOc ÆOn Ƹp nh th´ nµo
? TruyÖn ca ngOí aí
? ThO híÖn nguyÖn väng g×
cOa nd ta
- LÇn tríc íµ Æèí néí íµ thö tµí
ÆÇu trY víí nhau
LÇn nµy íµ quan hÖ ngo¹í gíao
- ßa v· èc, sOí chÿ b½t íuAn
qua mAm èc

muèn chí´m Æ t níc ta cã
quy m´ íín h¯n Î tÇm cì quèc t´
vµ cã t/c nghí¨m träng h¯n

Nh×n nhau, vç ÆÇu, suy
ngh·

T×nh huèng gay c n, b´ t½c
- B´í mì ÆÇu v· èc, buéc chÿ
vµo m×nh kí´n

Th´ng mính dO dµng nh
mét tre chÎ

cøu nguy cho Æ t níc, ,,,,,,
ÆOc thO díÖn cOa vua, uy
danh cOa tríOu Æ×nh, danh dù
cOa d©n téc
- ßOc phong tr¹ng nguy¨n 1
häc vÞ cao nh t xøng Ƹng víí
trY tuÖ cOa em
X©y dùng th th b¨n hoµng
cung cho em bÐ Î
III/ tæng k´t:
* Ghí nhí: SGK
N! cMng cO: HS kO í¹í chuyÖn
P! Q%ng dRn : Häc bµí so¹n c©y bót thÇn
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
54
...................................
.......................
55
TiÕt .C: Ch_+ $`i dang t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: HS
- NhËn ra ÆOc íçí th´ng thêng vO ngh·a cOa tõ.
- Cã ý thøc dOng tõ Æóng ngh·a
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµí
Trß: Xem tríc bµí
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
Lµm bµí tËp SGK
C! ',i *%i
HS Æäc tõng c©u SGK
Ph¸t híÖn íçí saí
Thay b»ng tõ kh¸c cho thYch
hOp
? Em h_y n¨u nguy¨n nh©n
m½c íçí tr¨n.
? Lµm th´ nµo ÆO kh½c phUc
ÆOc íçí dOng tõ Æã.
HS Æäc y¨u cÇu HS íµm bµí
I/ DOng tõ kh´ng Æóng ngh·a
a. •´u ÆíOm: ßíOm quan träng
b. ßO b¹t: cö gí÷ chøc vU cao
h¯n ( thêng do c p cã thEm
quyOn cao quy´t ÆÞnh mµ
kh´ng phõí do bÇu cö)
c. Chøng thùc: X¸c nhËn íµ
Æóng sù thùc
Thay b»ng
NhOc ÆíOm: ßíOm cßn y´u
kÐm bÇu ( b»ng c¸ch b·
phí´u...)
Chøng kí´n: tËn m½t tr´ng th y
- Nguy¨n nh©n
+ Kh´ng bí´t ngh·a
+ HíOu saí ngh·a
+ HíOu ngh·a kh´ng ÆÇy ÆO
- Kh½c phUc
+ Khí kh´ng híOu hoÆc cha
híOu râ ngh·a th× cha dOng
+ Khí cha híOu ngh·a cÇn tra
tõ ÆíOn
56
gäí 2 HS í¨n bõng.
Chän tõ ÆíOn vµo chç trèng
II/ LuyÖn tËp
BT 1: C©u k´t hOp Æóng
- Bõn truyOn ng´n
- T¯ng íaí x¸n í¹n
- B´n ba hõí ngo¹í
BT2
a. Khính khÿnh
b. KhEn tr¯ng
c. B¯n kho¯n
N! cMng cO: GV hÖ thèng kí´n thøc bµí gíõng.
P! Q%ng dRn : Lµm bµí tËp cßn í¹í
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
57
TiÕt .E: (i)* tr+ 7<n
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Nh»m Ƹnh gí¸ kí´n thøc cOa HS vO m´n ng÷ v¯n tõ Æã cã ph-
¯ng ph¸p d¹y phO hOp víí tõng Æèí tOng.
- Gí¸o dUc ý thøc tù gí¸c íµm bµí
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Ra ÆO - bíOu ÆíOm
Trß: ¤n tËp - gí y
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
C! ',i *%i
GV gíao ÆO cho HS
BíOu ÆíOm
I/ Tr½c nghíÖm : ( 5 Æ) Mçí c©u trõ íêí Æóg cho 1 ÆíOm
C©u 1: ßÞnh ngh·a SGK
C©u 2: A
B
C
C©u 3: ÆÞnh ngh·a SGK
C©u 4: ý D
C©u 5: ý D
II/ Tù íuËn : (5 Æ)
- €íc mong cOa con ngêí VíÖt Cæ, muèn ch¨ ,,,,,,,,,,,,thí¨n taí
- Gíõí thYch híÖn tOng íÚ íUt hµng n¯m
N! cMng cO: GV thu bµí nhËn xÐt gíê íµm bµí.
P! Q%ng dRn :
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
TiÕt .S: \u/4n n@i 3) chu/4n
58
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- T¹o c©u h·í cho HS: LuyÖn nãí íµm quen víí ph¸t bíOu míÖng
Bí´t íËp dµn bµí kO chuyÖn vµ kO míÖng mét c¸ch ch©n thËt.
- Gí¸o dUc ý thøc tù gí¸c häc bµí
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu so¹n bµí
Trß: íµm bµí tËp
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
C! ',i *%i
HS íùa chän 1 trong 4 ÆO vµ
íËp dµn bµí
Cho HS tham khõo 2 dµn bµí
SGK.
Chía tæ cho HS íÇn íOt ph¸t
bíOu víí nhau.
GV gäí mét sè HS í¨n ph¸t
bíOu tríc ííp.
GV NX cho ÆíOm.
GV gäí HS tr×nh bµy nhíOu íOt.
GV uèn n½n vµ söa chöa gíóp
HS nãí chuEn.
Gäí 2 HS Æäc 2 bµí gííí thíÖu
m©Úí.
Gäí HS Æäc bµí.
Trß ch¯í tËp nãí
I/ ChuEn bÞ
1. LËp dµn bµí
2. Dµn bµí tham khõo
II/ LuyÖn nãí tr¨n ííp
•¨u cÇu nãí to, râ
- Tù tín b×nh t·nh, Æoµng
hoµng
III. Bµí nãí tham khõo
N! CMng cO :
GV kh½c s©u kí´n thøc bµí gíõng.
P! Q%ng dRn :
Häc k¸ bµí, chuEn ví´t bµí ví´t sè 2.
I0/ 12t 3inh nghi4*:
59
.................................
.............................
TiÕt 5UD51: CW/ b2t thÇn
e Tru/4n c" tYch Trung fuOc g
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
+ Gíóp HS híOu ÆOc :
- Muèn thµnh tµí M_ L¯ng phõí say m¨ cÇn cO, chÞu khã häc vÏ.
- Nh÷ng kÎ tham íam Æéc ¸c ÆÞnh chí´m bót thÇn ÆOu bÞ trõng
trÞ.
- Gí¸o dUc tính thÇn say m¨ kí¨n tr× häc tËp.
- RÄn íuyÖn k¸ n¯ng kO chuyÖn.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu so¹n bµí.
Trß: So¹n bµí.
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? TruyÖn : " Em bÐ th´ng mính" cã ý ngh·a g×.
C! ',i *%i
GV híng dÉn HS c¸ch Æäng
GV Æäc mÉu, gäí HS Æäc.
? KO tãm t½t truyÖn.
? Nh©n vËt chYnh cOa chuyÖn
íµ aí.
I. ßäc vµ t×m híOu cung.
Tãm t½t : M_ L¯ng say m¨ tù
häc vÏ, ao íc cã c©y bót vÏ.
Trong gí c m¯ em ÆOc thÇn
tÆng cho c©y bót.
M_ L¯ng vÏ cho mäí ngêí. M_ L-
¯ng kh´ng vÏ cho bän ÆÞa chO,
trõng trÞ h½n vµ trèn Æí.
M_ L¯ng s¯ ý ÆO íé bót thÇn.
M_ L¯ng kh´ng vÏ cho thí m_
theo ý h½n.
Em vÏ bíOn trõng trÞ vua.
II. Ph©n tYch :
60
? T×m nh÷ng chí tí´t gííí thíÖu
vO cuéc sèng cOa M_ L¯ng.
? Em cã suy ng· g× vO cuéc
sèng cOa M_ L¯ng.
? M_ L¯ng cã sÎ thYch g×.
? Em Æ_ thO híÖn sù ham
thYch cOa m×nh ntn.
? Tµí n¯ng héí ho¹ cOa M_ L¯ng
ÆOc thO híÖn qua chí tí´t nµo?
? M_ L¯ng cã ÆOc c©y bót vÏ
trong hoµn cõnh nµo ?
? T¹í sao cU gíµ kh´ng ban cho
M_ L¯ng c©y bót vÏ ngay tõ
ÆÇu.
? Khí cã bót thÇn em vÏ g× cho
nh÷ng ngêí xung quanh em.
? Em cã NX g× vO c¸ch sö
dUng Æã.
? V× sao ML íµm th´.
- Víí bõn th©n ML vÏ g× cho
m×nh.
? Sau khí tr´n Æí xa ML íµm
g×?
? Khí c©u chuyÖn bót thÇn íät
Æ´n taí t¨n ÆÞa chO h½n Æ_
íµm g×?
? M_ L¯ng cã vÏ theo ý h½n
1. M_ L¯ng - c©y bót thÇn vµ
nh÷ng ngêí í¯ng thíÖn.
- Cha mN m t sím, em c½t c·,
chÆt cOí ÆO kí´m sèng.
-> Sèng nghÄo khæ, v t võ,
thYch häc vÏ
-> Say m¨, kí¨n tr×, vÏ Î mäí
n¯í mäí íóc, vÏ kh´ng cÇn bót.
- Em vÏ chím, vÏ c¸
- Trong gí c m¯ sau mét ngµy
íao Æéng vµ häc vÏ.
-> ßO thö th¸ch sù kí¨n tr×
cOa ML.
Tµí n¯ng íµ do sù kí¨n tr× rÄn
íuyÖn chø kh´ng phõí muèn íµ
cã c©y bót íµ phÇn thÎng cho
nh÷ng cè g½ng cOa ML.
- VÏ c©y, vÏ nhµ, ....
- ML kh´ng Æem Æ´n cho míäí
ngêí thøc ¯n sƒn mµ vÏ ph¯ng
tíÖn ÆO íµm ra cOa cõí.
-> Kh´ng muèn bí´n hä thµnh
nh÷ng kÎ íêí bí´ng.
- ML: chÿ vÏ nh÷ng thø cÇn
thí´t trong nh÷ng hoµn cõnh
cÇn thí´t.
- VÏ tranh Æem b¸n kí´m sèng.
2. ML vµ nh÷ng kÎ tam íam
Æéc ¸c.
a. M_ L¯ng víí t¨n ÆÞa chO.
- B½t ML vÏ theo ý h½n.
61
kh´ng? V× sao?
? Oua Æ©y em bí´t th¨m Æøc
tYnh g× cOa M_ L¯ng
? Tríc th¸í Æé cøng c·í cOa M_
L¯ng ten ÆÞa chO Æ_ íµm g×
? M_ L¯ng íµm c¸ch nµo ÆO
Æèí phã
? Chí tí´t nµo íµm em thYch thí
nh t trong Æo¹n truyÖn nµy
? V× sao vua ph¸t híÖn ra M_
L¯ng vµ c©y bót thÇn
M_ L¯ng cã vÏ cho t¨n vua
kh´ng ? VÏ nh th´ nµo
? T¹í sao M_ L¯ng íµm vËy
? Cuèí cOng vua Æ_ Æèí xö víí
M_ L¯ng nh th´ nµo
? Th¸í Æé cOa M_ L¯ng ra sao ?
M_ L¯ng Æ_ vÏ nh÷ng g×
? Em cã nhËn xÐt g× vO c¸í sù
kíÖn trong Æo¹n nµy
? C©y bót thÇn kh¸c víí c¸í vËt
kh¸c cã phÐp í¹ Î ÆíOm nµo
HS Æäc phÇn ghí nhí SGK
- Kh´ng vÏ b t cø thø g× mÆc
cho chung h´t íêí dU dç, do¹
n¹t. V× em bí´t bUng d¹ tham
íam cOa bän nhµ gíµu.
- TYnh c¸ch cøng c·í, kí¨n cêng
- Nhèt em vµo chuAng ngùa
kh´ng cho ¯n uèng g×
Saí ÆÇy tí gí´t M_ L¯ng cíp bót
thÇn
VOt têng b»ng c¸í thang ,,,,, vÏ
VÏ cung vµ mÚí t¨n ÆO gí´t
ch´t t¨n ÆÞa chO
- M_ L¯ng Æ_ trõng trÞ thYch
Ƹng t¨n ÆÞa chO
- ßÞa chO trÄo thang ng_ ííOn
bÞ ngùa M_ L¯ng tung vo,,,,,,
vøt nh bay
b) M_ L¯ng víí t¨n vua
Cã vÎ nhng vÏ tr¸í íÖnh h½n ,,
cãc ghe, con gµ trUí í´ng bEn
thÿu
- Em c¯m ghÐt t¨n vua Æç
danh M_ L¯ng
vÏ ÆAng ý, vÏ theo íÖnh h½n,
vÏ thuyOn, bíOn vµ gíã b_o ÆO
chYnh con thuyOn, bíOn cõ mµ
t¨n vua mµ t¨n vua b½t, Æ_
ch´n vOí Æêí h½n
Æ´n dËp b t ngê
- M_ L¯ng vÏ mäí híÖu nghíÖm
- M_ L¯ng chÿ vÏ gíóp ngêí í¯ng
62
thíÖn, kh´ng phUc vU kÎ kh¸c
III/ Tæng k´t:
* Ghí nhí SGK:
N! CMng cO :
GV cho HS tãm t½t truyÖn.
P! Q%ng dRn :
Häc k¸ bµí so¹n ´ng í_o Ƹnh c¸ vµ con c¸ vµng
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
63
TiÕt 5.: ngdi 3) 7, $]i 3) trong 7<n tH IH
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Gíóp HS ÆOc ÆÆc ÆíOm vµ ý ngh·a cOa ng´í kO trong v¯n tù sù
(ng´í thø nh t vµ ng´í trhø ba)
- Bí´t íùa chän vµ th©y Ææí ng´í kO cho thYch hOp trong v¯n bõn
tù sù
- S¯ bé ph©n bíÖt ÆOc tYnh c¸ch kh¸c nhau cOa ng´í thø nh t vµ
ng´í thø 3
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµí.
Trß: ßäc c¸c Æo¹n v¯n SGK.
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
C! ',i *%i:
Gäíu HS Æäc Æo¹n 1.
? ßo¹n nµy ÆOc kO theo ng´í
nµo? Dùa vµo d u híÖu nµo ÆO
nhËn ra ÆíOu Æã.
HS Æäc Æo¹n 2.
? ßo¹n nµy ÆOc kO theo ng´í
nµo.
? Ngêí xng t´í Î Æ©y íµ nh©n
vËt hay t¸c gíõ.
? Trong 2 ng´í kO tr¨n ng´í kO
nµo cã thO kO tù do cßn ng´í
kO nµo chÿ ÆOc kO nh÷ng g×
mµ m×nh bí´t.
? Cã t„O Ææí ng´í kO thø 3
( Æo¹n 1 ) thµnh ng´í kO tø
I. Ng´í kO vµ vaí rß cOa ng´í kO
trong v¯n tù sù.
- KO theo ng´í thø 3 : D u híÖu
ngêí kO gí y m×nh kh´ng í´t aí
kO nhng ngêí kO cã mÆt kh¯ng
nèí.
- KO heo g´í 1 : Ngêí kO xng t´í.
- Lµ nh©n vËt d´ mÄn.
- Ng´í thø ba cho phÐpd ngêí
kO ÆOc tù do h¯n.
- ng´í kO thø nh  chÿ ÆOc kO
nh÷ng g× mµ m×nh bí´t.
- Khã v× r t khã t×m mét ng´í
cã thO cã mÆt Î mäí n¯í nh
vËy.
64
nh t xng t´í ÆOc kh´ng.
GV tãm t½t cho HS Æäc ghí
nhí.
GV cho HS íµm
+ Ghí nhí : SGK
II. LuyÖn tËp :
BT1 : Thay t´í b»ng D´ MÄn ta
cã Æo¹n v¯n kO theo ng´í thø
ba cã s½c th¸í kh¸ch quan.
BT2 : Thay t´í vµo c¸c tõ thanh
chµng, ng´í kO t´í t´ ÆËm
th¨m s½c th¸í t×nh cõm cOa
Æo¹n v¯n.
N! CMng cO :
HS Æäc ghí nhí SGK.
P! Q%ng dRn :
Häc k¸bµí, íµm bµí tËp cßn í¹í.
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
65
TiÕt 55: N+nh t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N¨u c¯ sÎ vO kí´n thøc danh tõ Æ_ häc Î bËc TíOu häc gíóp HS
n½m ÆOc.
- ßÆc ÆíOm cOa danh tõ.
- C¸c nhãm dah tõ chÿ Ưn vÞ vµ chÿ sù vËt.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghí¨n cøu so¹n bµí.
Trß: Xem tríc c¸í míí SGK.
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? Nh½c í¹í mé sè tõ ío¹í Æ_ häc Î c p 1.
C! ',i *%i:
GV gííí thíÖu bµí. HS mÎ SGK.
HS Æäc VD SGK.
? T×m danh tõ trong c©u.
? H_y nh½c í¹í nh÷ng híOu bí´t
cOa m×nh vO danh tõ.
X¸c ÆÞnh danh tõu trong cUm
danh tõ tr¨n.
? Tõ Ba íµ tõ ío¹í nµo?
? T×m th¨m c¸c DT kh¸c trong
c©u tr¨n
? Em híOu DT bíOu thÞ nh÷ng
g×?
? D.tõ cã khõ n¯ng k´t hOp víí
tõ nµo?
? ßÆt c©u víí danh tõ em ƹt
ÆOc
I. ßÆc ÆíOm cOa danh tõ.
a. Danh tõ :
Ba con tr©u  y.
Danh tõ : Tr©u, con tr©u.
Ba íµ tõ chÿ sè íOng Æøng tríc
danh tõ.
Vua, íµng, thóng, g¹o n´p.
-> Lµ nh÷ng tõ chÿ ngêí, vËt,
híÖn tOng, kh¸í níÖm.
b. Khõ n¯ng k´t hOp :
- Tõ chÿ sè íOng Æøng tríc.
- C¸c tõ : nµy, nä, kía Æøng
sau.
c. Chøc vU cOa danh tõ trong
c©u :
- Danh tõ íµ chO ng÷ :
ßµ L¹t ÆNp tuyÖt vêí.
DT
- Danh tõ íµ tõ íµm vÞ ng÷.
66
? Ngh·a cOa c¸c danh tõ ín
ÆËm díí Æ©y cã g× kh¸c c¸c
danh tõ Æøng sau.
T¹í sau cã thO nãí ba thóng g¹o
ÆÇy nhng kh´ng thO nãí nhµ
cã 6 t¹ thãc r t nÆng.
Bè t´í íµ bé Æéí
CN VN(DT)
II. Danh tõ chÿ Ưn vÞ vµ danh
tõ chÿ sù vËt.
- Ba con tr©u.
- Mét ví¨n quan.
- Ba thóng g¹o.
-> Khí sù vËt Æ_ ÆOc tYnh
ƨm Æo íêng b»ng Ưn vÞ
quy uííc chYnh x¸c th× nã
kh´ng thO ÆOc mí¨u tõ vO í-
Ong
N! CMng cO :
P! Q%ng dRn :
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
TuÇn S
Ngµy so¹n : Ngµy d¹y:
Tí´t 33 : N+nh t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t!
Tr¨n c¯ sÎ kí´n thøc vO danh tõ Æ_ häc bËc tíOu häc, gíóp häc sính
n½m ÆOc:
+ ßÆc ÆíOm cOa danh tõ.
+ C¸c nhãm danh tõ chÿ Ưn vÞ vµ danh tõ chÿ sù vËt
II/ ChuÈn bÞ :
+ GV: nghí¨n cøu so¹n bµí, bõng phU
+ Häc sính : Häc bµí, íµm bµí ÆÇy ÆO.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&:
1/ æn ÆÞnh tæ chøc : 6 Æ/c
./ KíOm tra bµí cÚ.
67
? Danh tõ íµ g×? vY dU mính ho¹?
5/ Bµí míí
? Häc sính nh½c í¹í nh÷ng híOu
bí´t cOa m×nh vO danh tõ Î bËc
tíOu häc
? H_y x¸c ÆÞnh danh tõ trong
cUm danh tõ " Ba con tr©u  y"
- Con tr©u
? Xung quanh danh tõ " con
tr©u" trong cUm danh tõ íµ
nh÷ng Æéng tõ nµo
? " Ba" thuéc tõ ío¹í nµo
? " y": thuéc ío¹í tõ nµo
- Chÿ tõ : (nµy, kía,  y...)
? Ngoµí danh tõ " con tr©u"
trong Æo¹n v¯n tr¨n cßn cã c¸c
danh tõ nµo kh¸c
- Vua, íµng, thóng, g¹o, n´p.
? Nh×n vµo c¸c danh tõ Æ_
t×m ÆOc Î c©u tr¨n em cho
bí´t danh tõ bíOu thÞ nh÷ng
g×? ÆÆt c©u víí c¸c danh tõ
Æ_ t×m ÆOc.
- Ngêí, vËt, kh¸í níÖm.
? danh tõ íµ g×.
? Nh×n í¹í vY dU tr¨n, em cho
bí´t danh tõ k´t hOp ÆOc víí tõ
ío¹í nµo.
? Cho vY dU mính ho¹.
- 3 con mÄo, 4 con íOn nµy
- 2 häc sính  y
- Danh tõ cã thO k´t hOp ÆOc
víí : t t cõ, nh÷ng, c¸c Î phYa tr-
íc, nµy, kía,  y ( Î phYa sau)
? Nh×n vµo vY dU em cho bí´t
danh tõ gí÷ chøc vU g× trong
c©u.
I/ ßÆc ÆíOm cOa danh tõ
1. VY dU
- Vua saí ban cho íµng  y 3 thóng
g¹o n´p víí 3 con tr©u Æùc, ra
íÖnh phõí nu´í íµm sao cho 3 con
tr©u  y...
" Ba chÿ sè íOng Æøng tríc
"  y" chÿ tõ Æøng sau
.! ßÆc ÆíOm cOa danh tõ
* Danh tõ : Lµ nh÷ng tõ chÿ ng-
êí, vËt, híÖn tOng, kh¸í níÖm.
* Khõ n¯ng k´t hOp cOa danh tõ .
- Ba con tr©u  y
ST DT CT
+ Tõ chÿ sè íOng Æøng tríc
( ba, bèn, n¯m, s¸u...)
+ C¸c chÿ tõ : Nµy,  y, Æã,
kía vµ mét sè tõ ng÷ kh¸c Æøng
sau.
* Chøc vU trong c©u
0d1: - Lan nhõy d©y
CN VN
- Con MÄo n»m ngoµí s©n.
68
? cho vµí vY dU
? Danh tõ cã thO íµm vÞ ng÷
trong c©u ÆOc kh´ng? cÇn cã
ÆíOu kíÖn g×?
? L y mét vµí vY dU mính ho¹.
? Trong c¸c danh tõ : íµng, g¹o,
n´p, thóng, ba... danh tõ nµo
dOng ÆO tYnh Æ´m, danh tõ
nµo chÿ sù vËt.
? L y 1 vµí vY dU?
1 kg muèí
2 t n thãc
3 chí´c kh¯n
? Khí thay mét tõ chÿ Ưn vÞ
quy íc b»ng 1 tõ kh¸c, th× Æ¯n
vÞ tYnh Æ´m, Æo íêng cã thay
Ææí kh´ng.
? Khí thay mét tõ chÿ Ưn vÞ tù
nhí¨n th× Æ¯n vÞ tYnh Æ´m,
Æo íêng cã thay Ææí hay
kh´ng( kh´ng thay Ææí)
? H_y chÿ ra trong vY dU tõ chÿ
Ưn vÞ quy íc chYnh x¸c.
? Theo em khí vËt ÆOc tYnh
Æ´m, Æo íêng b»ng Ưn vÞ quy
íc chYnh x¸c th× cã thO mí¨u
tõ vO íOng kh´ng.
VY dU : 1 t¹ g¹o r t nÆng
? T×m trong vY dU tõ chÿ Ưn
vÞ quy íc chõng.
? Khí vËt ÆOc tYnh Æ´m, Æo í-
êng mét c¸ch íc chõng th× cã
thO m´ tõ, bæ sung vO íOng Æ-
Oc kh´ng
CN VN
0d . : C´ Hoa íµ b¸c s·
CN VN
-> cã khí íµm vÞ ng÷, cÇn cã tõ
íµ Æøng tríc.
5! hhWn $o¹i d+nh t6
a) Danh tõ chÿ Ưn vÞ
- ba, bèn, n¯m....-> ÆO tYnh
Æ´m ngêí, vËt..
a1) Danh tõ chÿ Ưn vÞ quy íc
- Thóng, c©n, gí¸, t¹....
a2) Danh tõ chÿ Ưn vÞ tù nhí¨n
Con ´ch, ví¨n quan
DTTN DTTN
Thay : con = chó ( con ´ch = chó
´ch)
ví¨n = ´ng ( ví¨n quan =
´ng quan)
Vd1: Mét t¹ g¹o
Vd2 : Mét thóng g¹o r t ÆÇy
-> cã thO bæ sung vO íOng : 1
thóng r t ÆÇy.
- con MÄo n»m ngoµí s©n
b) danh tõ chÿ sù vËt
- Thóng, g¹o n´p, íµng.
* Ghí nhí.
69
? Häc sính Æäc phÇn ghí nhí.
II/ \u/4n tX&
Bµí tËp 1 :
1. Danh tõ chÿ sù vËt : Nhµ, cöa, bµn, gç, gµ, íOn, dÇu, mì.
2. Chuy¨n Æøng tríc danh tõ chÿ ngêí : ngµí, ví¨n, ngêí, em.
- Chuy¨n Æøng tríc danh tõ chÿ ÆA vËt : c¸í, bøc, t m, quyOn, pho,
tê, chí´c
3. Chÿ Ưn vÞ quy íc chYnh x¸c : T n, t¹, y´n, kg, í¹ng...
- Chÿ Ưn vÞ quy íc, íc chõng : N½m, mÎ, hÚ, thóng, gí¸, vèc, gang,
Æo¹n, chÐn, b¸t...
4. ChYnh tõ : Nghe - ví´t : C©y bót thÇn( tõ ÆÇu -> dµy ÆÆc c¸c
h×nh vÏ)
5. COng cè : - Kh¸í níÖm vO danh tõ
- ßÆc ÆíOm cOa danh tõ
- Ph©n ío¹í.
6. Híng dÉn vO nhµ: Häc bµí, íµm bµí tËp 5 SGK
I0/ 12t 3inh nghi4* :
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 34 : ing $[o ®¸nh c¸ 7, con c¸ 7,ng
( TruyÖn cæ tYch cOa A. Pu - skín)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
:i2& hZc Iinh :
- HíOu ÆOc néí dung, ý ngh·a cOa truyÖn cæ tYch : ¤ng í_o Ƹnh
c¸ vµ con c¸ vµng .- N½m ÆOc bíÖn ph¸p nghÖ thuËt chO ƹo vµ
mét sè chí tí´t nghÖ thuËt tí¨u bíOu ÆÆc s½c trong truyÖn.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: - Nghí¨n cøu so¹n bµí, tranh õnh cã íí¨n quan Æ´n bµí
gíõng.
* Häc sính : ßäc bµí, so¹n bµí.
70
III/ TiÕn trFnh $ªn $%& :
1/ æn ÆÞnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí cÚ
? N¨u c¸c chí tí´t chYnh cOa truyÖn " C©y bót thÇn"
5/ Bµí míí
¤ng í_o Ƹnh c¸ vµ con c¸ vµng
íµ mét truyÖn cæ tYch d©n gían
Nga, " MÆt trêí cOa thí ca Nga".
Ví´t í¹í = 205 c©u th¯ tí´ng Nga
ÆOc L¨ TrY VíOn, VÚ ß×nh Lí¨n
ÆÞch qua v¯n bõn tí´ng Ph¸p.
TruyÖn võa gí÷ ÆOc nÐt ch t
ph¸c díng dÞ víí nh÷ng bíÖn
ph¸p nghÖ thuËt r t quen thuéc
cOa truyÖn cæ tYch d©n gían,
võa Æí¨u íuyÖn tính t´ trong sù
mí¨u tõ vµ tæ chøc truyÖn.
? GVÆäc mÉu, n¨u y¨u cÇu
Æäc, gäí häc sính Æäc vµ nhËn
xÐt.
? Nh÷ng chí tí´t  y øng víí Æo¹n
v¯n nµo.
ßo¹n 1 : Tõ ÆÇu -> chEng
cÇn gíµ.
ßo¹n 2: Tí´p -> íµm theo ý
muèn cOa mU.
ßo¹n 3 : Cßn í¹í
? Dùa vµo c¸c chí tí´t tr¨n em
h_y kO thËt ng½n gän c©u
truyÖn nµy.
? TruyÖn cã m y nh©n vËt,
nh©n vËt nµo íµ nh©n vËt
chYnh, v× sao?
I/ ßäc kO
- •¨u cÇu Æäc : Vèn íµ truyÖn
th¯, ÆOc dÞch qua bõn tí´ng
Ph¸p, bõn th©n bõn dÞch cã h-
¯ng vÞ th¯ v× vËy cÇn Æäc ÆO
thÎng thøc c¸í hay cOa bõn
dÞch.
- ´ng í_o Ƹnh c¸ b½t ÆOc c¸
vµng.
- MU vO Æßí trõ ¯n khí ´ng í_o
thõ c¸ vµng.
- Sù trõ gí¸ cOa íßng tham v´
Æé cOa mU vO ´ng í_o.
- ´ng í_o Ƹnh c¸, kÐo ííí íÇn
thø 3 b½t ÆOc con c¸ vµng vµ
thõ xuèng bíOn, ´ng kh´ng Æßí
h·í g× cõ.
- Nghe ´ng í_o kO í¹í, mU vO
íËp tøc Æßí trõ ¯n.
+ ßßí m¸ng míí : bíOn
gOn sãng ¨m õ
+ ßßí ng´í nhµ : BíOn
71
?TruyÖn ÆOc kO theo ng´í thø
m y, c¸ch kO vO thêí gían ra sao.
- Ng´í thø 3, thêí gían "
ngµy xa".
? Em cã nhËn xÐt g× vO íêí v¯n
dÉn d½t gííí thíÖu nh©n vËt :
Gíõn dÞ , nhN nhµng, Æa ngêí
Æäc chó ý t×m híOu néí dung
c©u truyÖn.
? MÎ ÆÇu c©u truyÖn, cõnh sèng
cOa haí vO chAng ´ng í_o ÆOc
gííí thíÖu nh th´ nµo?
- NghÄo khã, Ưn gíõn, t¹m
bO, hä sèng = nghO Ch©n
chYnh : Thõ ííí kÐo sOí.
? Ngµy í¹í ngµy tr´í qua ´ng í_o
vÉn thõ ííí kí´m sèng, 1 h´m ´ng
b½t gÆp ÆíOu g×?
? Khí b½t ÆOc c¸ vµng ´ng í_o
íµm g×?
- Thõ vO bíOn.
? VO nhµ ´ng Æem truyÖn kO
cho vO nghe, mU vO cã th¸í Æé
ra sao?
? MU cã Æßí h·í gí? c¸ vµng cã
Ƹp øng kh´ng?
? BíOn xanh cã bí´n Ææí g×
? Khí Æ_ cã m¸ng íOn, mU vO í¹í
Æßí g×? mU Æèí xö víí chAng
nh th´ nµo.
? BíOn nh th´ nµo?
? VÉn cha thoõ m_n , mU Æßí
tí´p thø g×? th¸í Æé cOa mU Æèí
xanh næí sãng
+ ßßí íµm nh t phEm phu
nh©n : BíOn næí sãng gí÷ déí.
+ ßßí íµm n÷ hoµng :
BíOn næí sãng mO mÞt.
+ ßßí íµm Long V¯ng :
bíOn gí´ng tè .
- Bèn íÇn y¨u cÇu c¸ vµng
ÆOu Ƹp øng, Æ´n íÇn cuèí
cOng c¸ vµng kh´ng trõ ¯n vµ
cíp Æí t t cõ.
II/ T×m híOu truyÖn
1. MU vO víí íßng tham vµ sù
phõn béí.
- Næí gíËn m½ng chAng.
- ßA ngèc : 1 c¸í m¸ng íOn :
bíOn gOn sãng ¨m õ.
- Ou¸t to h¯n : ÆA ngu 1 ng´í
nhµ réng.
- BíOn xanh næí sãng.
- M½ng nh t¸t níc vµo mÆt :
ÆA ngu ngèc, sao ngèc th´,
Æßí íµm nh t phEm phu nh©n-
> bíOn xanh næí sãng d÷ déí.
72
víí chAng nh th´ nµo?
? BíOn cã thay Ææí g×?
? ßOc íµm bµ nh t phEm phu
nh©n mU cßn Æßí h·í g× n÷a?
mU Æèí xö víí chAng cOa mU nh
th´ nµo..
? C¸ vµng cã Ƹp øng sù Æßí h·í
Æã kh´ng? bíOn íóc nµy nh th´
nµo?
? Cuèí cOng mU Æßí g×? th¸í Æé
nh th´ nµo so víí íÇn tríc.
? VíÖc Æßí h·í cOa mU cã thùc t´
kh´ng vµ c¸ vµng cã Ƹp øng
n÷a hay kh´ng?
? Em cã nhËn xÐt g× vO møc Æé
y¨u cÇu cOa mU vO qua c¸c0
íÇn Æßí h·í.
- Sù Æßí h·í ngµy 1 t¯ng í¨n tõ
vËt nh· -> vËt íín : í©n… 1 † 2
Æßí h·í vO vËt ch t, íÇn 3 : Æßí
h·í vO cOa cõí vµ danh väng, íÇn
4 Æßí h·í cOa cõí, danh väng
quyOn íùc, íÇn 5 : Æßí h·í 1 ÆÞa
vÞ ÆÇy quyOn uy nhng kh´ng cã
thËt vµ mét quyOn phÐp v´ h¹n.
? NhËn xÐt cOa em vO th¸í Æé
cOa mU vO Æèí víí chèng qua
c¸c íÇn Æßí h·í.
? Gíõí thYch vO sù thay Ææí cOa
bíOn qua c¸c íµn Æßí h·í cOa mU
vO.
- LÇn ÆÇu tí¨n : BíOn gOn
sãng ¨m õ, Æßí h·í hOp íY. c¸c
íÇn sau bíOn phõn øng -> Æßí h·í
qu¸ møc v´ íY.
? Nãí vO sù phõn øng cOa bíOn
cõ nh»m mUc ÆYch g×?.
- BíOn kh´ng nh÷ng íµ
- M½ng mét th´í, b½t quÐt dän
chuèng ngùa, gíËn d÷ Æßí íµm
n÷ Hoµng -> bíOn næí sãng
mO mÞt.
- Næí c¯n thÞnh né : Æßí íµm
Long V¯ng ngù tr¨n mÆt bíOn,
b½t c¸ vµng hÇu h¹ -> mét c¯n
gí´ng tè kính khOng kÐo Æ´n,
mÆt bíOn næí sãng Çm Çm.
- Th¸í Æé : Th´ íç, d÷ d»n, béí
b¹c, tham íam qu¸ Æé. ¤ng í_o
kh´ng chÿ íµ chèng mµ cßn ííµ
©n nh©n. Nhê ´ng mµ mUc vO
cã t t cõ; nhng khí Æ_ thoõ
m_n ÆOc Æßí h·í bao nhí¨u
th× mU vO c xö víí ´ng cµng tÖ
b¹c b y nhí¨u. C¸ch c xö gíèng
nh mét mU chO cay nghíÖt
nh t víí mét n´ íÖ, chÿ ÆOc
phÐp nghe íÖnh vµ tu©n íÖnh
-> Ngêí tham íam h¸ch dÞch,
vong ©n íßng tham íín í¨n
cOng víí sù v´ ¯n t¯ng m_í
thµnh sù phõn béí.
73
thí¨n nhí¨n mµ bíOn cßn tham
gía vµo díOn bí´n cOa truyÖn.
BíOn dêng nh íµ th¸í Æé, sù phõn
øng cOa ngêí d©n, cOa cõ Æ t
trêí tríc sù thay Æßí h·í, th¸í Æé
cOa mU vO.
?Oua truyÖn em híOu nh©n vËt
mU vO íµ nh©n vËt nh th´ nµo
9/ COng cè : HÖ thèng bµí gíõng.
?/ Híng dÉn vO nhµ :ßäc vµ häc tí´p bµí.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 35 : ing $[o ®¸nh c¸ 7, con c¸ 7,ng (t2)
(TruyÖn cæ tYch cOa A. Pu -skín)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
- Nh tí´t 1
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: - So¹n bµí
- Tranh õnh cã íí¨n quan Æ´n bµí häc
* HS : - Häc thuéc t¸c phEm
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí cÚ
? Tãm t½t ng½n gän truyÖn ´ng í_o Ƹnh c¸ vµ con c¸ vµng
5/ Bµí míí
? Khí Ƹnh ÆOc c¸ vµng ´ng thõ
nã vO bíOn. Em cã nhËn xÐt g×
vO víÖc íµm cOa ´ng .
I/ ßäc, kO
II/ T×m híOu truyÖn
1. MU vO víí íßng tham vµ sù
phõn béí.
2. ¤ng í_o Ƹnh c¸ - ngêí híOn
íµnh nhu nhOc.
- ߸nh ÆOc c¸ vµng - thõ vO
74
- Tèt bUng, híOn íµnh.
? Kh´ng chÿ thõ c¸ ra mµ ´ng cßn
dµnh cho nã nh÷ng íêí nãí nh th´
nµo? ´ng cã Æßí h·í g× kh´ng?
? Tríc nh÷ng mÖnh íÖnh cOa mU
vO, ´ng Æ_ c xö nh th´ nµo?
- ´ng íµm theo sù Æßí h·í
cOa mU vO mµ kh´ng Æßí h·í g×
cõ. Dêng nh c¯ng vÞ cOa mét ng-
êí chAng Æèí víí ´ng Æ_ bÞ tíc b·.
? Tríc nh÷ng íÇn Æßí h·í cOa mU
vO ´ng íµm g×?
? Trong 5 íÇn Æßí h·í cOa mU vO,
cã íÇn nµo ´ng can ng¯n vO
kh´ng? v× sao ´ng í¹í can ng¯n.
- Khí mU vO Æßí íµm n÷
hoµng -> ´ng nhËn th y kh´ng
hOp íý v× mU vO cOa ´ng chÿ íµ
mét mU n´ng d©n quÄn.
? ´ng Æ_ dOng íêí íÏ ra sao ÆO
can ng¯n.
? Lêí can ng¯n cOa ´ng cã tavs
dUng g× kh´ng? k´t quõ ra sao.
- ¯n 1 c¸í t¸t v× Æ_ d¸m c_í
1 bµ nh t phEm phu nh©n -> íêí
khuy¨n can v´ híÖu quõ..
? Lµ chAng nhng ´ng cßn phõí
chÞu nh÷ng víÖc íµm khæ nhUc
nµo n÷a?
? Em cã nhËn xÐt g× vO nh©n
vËt ´ng í_o trong truyÖn .
? Sù nhu nhOc Æ_ dÉn Æ´n hËu
quõ nh th´ nµo.
- Tí´p Tay cho c¸í ac, cho
quyOn íùc cOa mU vO † cø thÐ
mU g©y ra nh÷ng Taí ho¹ cho
bíOn
- Ban cho nã nh÷ng íêí cÇu
chóc tèt ÆNp vµ sù v´ t Î møc
th¸nh thíÖn.
- PhUc tOng v´ ÆíOu kíÖn.
- ¤ng í_o chÿ bí´t v©ng íêí, Æßí
g× ´ng thùc híÖn ngay.
- " MU nãí g× vËy...sÏ cêí cho"
-
BÞ Æ¸nh, bÞ ph¹t quÐt
chußngngùa, do¹ chÐm.
-> híOn íµnh, tèt bUng nhng
nhu nhOc h´t søc.
75
´ng í_ . ¤ng qu¨n m t c¸ vµng íµ
cOa ´ng, nã ÆOn ¯n ´ng chøc
kh´ng ÆOn ¯n mU vO. ¤ng kh´ng
íc í y 1 ÆíOu ÆO thay Ææí t×nh
th´ -> nh©n vËt cÇn phõí ph¨
ph¸n chø kh´ng Ưn thuÇn íµ
nh©n vËt ÆÖm íµm næí bËt sù
tham íam cOa mU vO.
? TruyÖn ÆOc k´t thóc nh th´
nµo? cã ý ngh·a g×?
- ¤ng í_o : ch•ng m t g× cõ
mµ chÿ nh võa chõí qua c¯n ¸c
méng. ¤ng Æ_ trÎ í¹í cuéc sèng
b×nh y¨n  y.
- MU vO : c¸ vµng Æ_ í y Æí
t t cõ thËm chY nhíOu h¯n th´
n÷a. MÎ ÆÇu truyÖn mU vO sèng
trong cõnh nghÄo khã, cha hO
n´m trõí sung síng , gíµu sang,
sau khí mUc Æ_ ÆOc sèng qua
sù tét Æÿnh gíµu sang danh
väng í¹í phõí trÎ vO cõnh nghÄo
khã ban ÆÇu, râ rµng íµ khæ
h¯n íóc ÆÇu r t nhíOu. ßã íµ sù
trõng ph¹t ÆYch Ƹng.
? t¸c gíõ : D©n gían khÐo íÐo Æa
ra h×nh tOng c¸ vµng ÆO trõng
trÞ kÎ tham íam béí b¹c, theo em
c¸ vµng trõng trÞ mU vO téí
tham íam hay béí b¹c.
? C¸ vµng cßn tOng trng cho c¸í
g× .
- Sù bí´t ¯n, t m íßng vµng
cOa ND Æèí víí nhngx ngêí nh©n
hËu Æ_ cøu gíóp ngêí khí gÆp
ho¹n n¹n, khã kh¯n, ƹí díÖn cho
íßng tèt, c¸í thíÖn.
? Th´ng qua néí dung c©u
Häc sính thõo íuËn
- C¸ vµng trõng trÞ mU vO v×
cõ 2 téí + Lßng tham qu¸ íín
íµm cho mU mê M½t, h´t í¯ng
trí, kh´ng cßn khõ n¯ng nhËn
bí´t phõí tr¸í.
+ Î con ngêí íßng tham Yt hay
nhíOu kh´ng phõí íµ xa í¹ ,
Æ©y íµ mét c¯n nguy¨n dÉn
con ngêí Æ´n nhíOu Taí ho¹.
3. ý ngh·a :
- ca ngOí nh÷ng con ngêí tèt
bUng, híOn íµnh nh©n hËu.
- Ph¨ ph¸n nh÷ng kÎ cã íßng
76
truyÖn gíóp em híOu g× vO ý
ngh·a( TruyÖn ca ngOí ÆíOu g× ,
ph¨ ph¸n ÆíOu g×?)
? N ¨u nh÷ng nÐt ÆÆc s½c vO
nghÖ thuËt
tham, sù béí b¹c. ß©y íµ bµí
häc ÆYch Ƹng cho nh÷ng kÎ
cã t tÎng béí b¹c, íßng tham íam
v´ Æé.
III/ Tæng k´t:
1- NghÖ thuËt:
- T¯ng - tí´n
- ßèí íËp
- •´u tè tÎng tOng, hoang Æêng.
2- Néí dung :
- Ca ngOí nh÷ng con ngêí tèt
vUng, nh©n hËu, híOn íµnh.
- Ph¨ ph¸n nh÷ng kÎ tham
íam, béí b¹c.
9/ COng cè : HÖ thèng bµí gíõng
?/ HDVN : Häc bµí cÚ, Æäc bµí míí.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 36 : Th# tH 3) trong 7<n tH IH
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gíóp häc sính th y ÆOc trong v¯n tù sù cã thO kO xu´í, kO ngO
tuú theo nhu cÇu thO híÖn.
- Tù nhËn th y sù kh¸c bíÖt cOa c¸ch kO xu´í vµ kO ngOc, bí´t Æ-
Oc muèn kO ngOc phõí cã ÆíOu kíÖn.
- LuyÖn tËp kO theo h×nh thøc nhí í¹í
II/ ChuÈn bÞ
- GV: Nghí¨n cøu so¹n bµí
- HS : ßäc bµí, so¹n bµí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí cÚ.
77
? Ng´í kO íµ g×? cã m y ng´í kO ? khí nµo ta bí´t ÆOc ng´í kO thø I
vµ thø III.
5/ Bµí míí
* Ng´í kO trong v¯n tù sù íµ mét
kíOu v¯n bõn mµ ngêí ví´t cã thO
íùa chän nh÷ng c¸ch thøc bíOu
ƹt thYch hOp ÆO ƹt híÖu quõ
gíao tí´p tèt nh t. C¸ch kO ngOc
g½n ííOn víí hAí tÎng thêng dOng
ÆO kO nh÷ng k´ níÖm khã qu¨n,
t¹o cõm gí¸c Ch©n thµnh, gíµu
søc truyOn cõm.
? Trong truyÖn ´ng í_o Ƹnh c¸
vµ con c¸ vµng cã m y sù víÖc? íµ
nh÷ng sù víÖc nµo? h_y ííÖt k¨
c¸c sù víÖc theo thø tù cOa
truyÖn.
? Nh×n vµo thø tù c¸c sù víÖc,
em cho bí´t thø tù  y cã ý ngh·a
g×?
? Theo em n´u Æõo íén thøc tù
trong c¸c sù víÖc tr¨n th× ý
ngh·a cOa truyÖn cã næí bËt
kh´ng? kh´ng.
? ßäc bµí v¯n vµ cho bí´t Î bµí v¯n
nµy, thø tù c¸c sù víÖc nh th´
nµo?
? Thø tù kO b½t ÆÇu tõ sù víÖc
x u rAí ngOc í¨n kO nguy¨n
nh©n. C¸ch kO nµy íµm næí bËt ý
I/ T×m híOu thø tù kO trong
v¯n tù sù
1) TruyÖn " ´ng í_o Ƹnh c¸ vµ
con c¸ vµng"
- Gííí thíÖu ´ng í_o Ƹnh c¸
- ¤ng í_ b½t ÆOc c¸ vµng vµ
thõ c¸ vµng, nhËn íêí høa cOa
c¸ vµng.
- 5 íÇn ra bíOn vµ k´t quõ mçí
íÇn.
-> Æã íµ thø tù gía t¯ng cOa
íßng tham ngµy cµng t¸o tOn
cOa mU vO ´ng í_o, cuèí cOng
bÞ trõ gí¸. Thø tù Î Æ©y cã ý
ngh·a tè c¸o vµ ph¨ ph¸n :
Lóc ÆÇu c¸ vµng trõ ngh·a ´ng
í_o íµ cã íý nhng mU vO Æßí h·í
qu¸ nhíOu -> sù íOí dUng, í¹m
dUng cuèí cOng bÞ trõ gí¸.
2) Bµí v¯n phU
-Ngè mA c´í cha mN, kh´ng cã
ngêí rÄn, cÆp, trÎ n¨n í¨u
íæng, h h·ng , nÞ mäí ngêí xa
í¸nh .
- Ngè t×m c¸ch tr¨u chäc,
Ƹnh íõa mäí ngêí, íµm hä m t
íßng tín.
Khí Ngè bÞ chã d¹í c½n thËt,
k¨u cøu th× kh´ng aí Æ´n cøu.
78
ngh·a trong mét bµí häc.
- Thø tù thùc t´ cOa sù víÖc
trong bµí v¯n kO sù víÖc híÖn t¹í
xõy ra kO tríc, sau Æã míí bæ
sung c¸c sù víÖc Æ_ xõy ra tríc
Æã-> c¸ch kO ngOc.
? Häc sính Æäc phÇn ghí nhí
- KO theo thø tù tù nhí¨n cã
tÇm quan trong kh´ng thO xem
thêng. Ngay trong hAí tÎng ngêí ta
vÉn kO theo thø tù tù nhí¨n, kO
theo c¸ch nµy cã t¸c dUng t¹o
n¨n sù h p dÉn. T¯ng cêng kÞch
tYnh nh truyÖn " ´ng í_o Ƹnh c¸
vµ con c¸ vµng".
- Ngè bÞ chã c½n -> phõí b¯ng
bã, tí¨m thuèc trõ bÖnh d¹í.
• Ghí nhí
III/ \u/4n tX&
',i tX& 1!
? C©u truyÖn ÆOc kO theo thø tù nµo
- KO ngOc theo dßng hAí tÎng
? TruyÖn ÆOc kO tho ng´í nµo?
- KO theo ng´í thø I
? •´u tè hAí tÎng Æãng vaí trß g×
- C¯ sÎ cho víÖc kO ngOc
9/ COng cè : HÖ thèng bµí gíõng
- Thø tù kO trong v¯n tù sù
?/ Híng dÉn vO nhµ :
- Häc bµí
- Lµm bµí tËp 2 SGK. chuEn bÞ ví´t bµí tËp íµm v¯n sè 2.
I0/ 12t 3inh nghi4*!
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 1U
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
79
Tí´t 37 -38 : 0iÕt b,i tX& $,* 7<n IO .
V¯n kO truyÖn (íµm í¹í ííp)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
* Th´ng qua bµí ví´t häc sính
- Bí´t kO 1 c©u truyÖn cãp ý ngh·a
- ThO híÖn râ bè cUc bµí v¯n tr¨n bµí íµm
- ߸nh gí¸ khõ n¯ng tí´p thu, ghí nhí íY thuy´t tËp íµm v¯n cOa
häc sính
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: - Nghí¨n cøu ra ÆO phO hOp víí Æèí tOng häc sính
- BíOu ch m
* HS : - Kí´n thøc, gí y bót
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí cÚ :
5/ Bµí míí
I/ ßO bµí : KO vO mét thÇy gí¸o hay mét c´ gí¸o mµ em quý m´n.
II/ •¨ucÇu :
1! H×nh thøc :
- Bµí ví´t tr×nh bµy râ rµng, s¹ch sÏ, ví´t Æóng chYnh tõ.
- Bí´t x¸c ÆÞnh Æóng y¨u cÇu cOa ÆO bµí : KO vO ngêí thÇy
c´ gí¸o mµ m×nh quý m´n.
.! Néí dung :
- Bµí ví´t Æóng thO ío¹í, cã bè cUc râ rµng.
a) MÎ bµí :
- Gííí thíÖu vO thµy, c´ mµ m×nh quý m´n.
( Ngµy häc ííp m y, híÖn t¹í...)
b) Th©n bµí
Cho ngêí Æäc th y ÆOc íY do mµ m×nh quý m´n thµy c´ Æã,
th´ng qua c¸ch kO, gííí thíÖu vO h×nh d¸ng, rYnh c¸ch, cö chÿ,
hµnh Æéng, c´ng t¸c...
+ ßøc tYnh.
+ Lßng nhíÖt t×nh víí häc trß, nghO nghÞ¨p.
+ Cö chÿ, th¸í Æé, thO híÖn sù quan t©m tíí häc sính, víí
ÆAng nghíÖp.
+ Nh÷ng kíe níÖm ( sù quan t©m) cOa thµy c´ Æèí víí chYnh
mính.
80
+ T×nh cõm cOa m×nh Æèí víí thµy c´ Æã: Th¸í Æé häc tËp,
sù ph n Æ u v¯n í¨n trong häc tËp.
c) K´t bµí : Cõm xóc cOa m×nh vO ngêí thµy, c´.
III/ BíOu ÆíOm :
- ßíOm 9 -10 : Cã gíäng kO íu ío¸t, cõm xóc thùc sù, bµí ví´t
tr×nh bµy râ rµng, s¹ch ÆNp, Yt saí íçí chYnh tõ : 2->3 íçí.
- ßíOm 7 - 8 : Bµí ví´t Æõm bõo Æóng thO ío¹í, cã cõm xóc,
tr×nh bµy râ rµng, díO ƹt kh¸ íu ío¸t, saí tõ 4-5 íçí chYnh tõ.
- ßíOm 5 - 6: Bµí ví´t cha thËt hoµn chÿnh vO néí dung, bè cUc
cha râ rµng, díOn ƹt Æ´í chç cßn íóng tóng, saí 6 ->7 íçí chYnh tõ
díOn ƹt.
- ßíOm 3 - 4 : Bµí ví´t ían man, tr×nh bµy cha khoa häc, c©u
v¯n rêm rµ, rêí r¹c. Néí dung bµí ví´t cßn Ưn gíõn, saí 8 -9 íçí chYnh
tõ díOn ƹt.
- ßíOm 1 -2 : Bµí ví´t kh´ng Æóng y¨u cÇu cOa ÆO, néí dung
qu¸ s¯ sµí.
9/ COng cè : Thu bµí, nhËn xÐt gíê kíOm tra
?/ Híng dÉn vO nhµ : - LuyÖn nãí kO truyÖn
I0/ 12t 3inh nghi4*:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 39 - 40 : Õch ngåi ®¸/ giÕng
Th,/ b@i jb* 7oi ^ ®bo nh¹c cho *ko
‡ TruyÖn ngU ng´n>
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc Iinh
- HíOu th´ nµo íµ truyÖn ngU ngon
- HíOu ÆOc néí dung, ý ngh·a vµ 1 sè nÐt nghÖ thuËt ÆÆc
s½c cOa c¸c truyÖn : ´ch ngAí Ƹy gí´ng, thµy bãí xem voí, Æe nh¹c
cho mÄo.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: So¹n bµí, tranh õnh
* HS : ßäc truyÖn, trõ íêí c©u h·í SGK.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%& :
81
1/ æn Æính tæ chøc :
./ KíOm tra bµí cÚ
? Trong truyÖn : ´ng í_o Ƹnh c¸ vµ con c¸ vµng, em thYch nh©n
vËt nµo nh t? v× sao?
5/ Bµí míí.
? Em híOu th´ nµo íµ truyÖn ngU
ng´n.
- NgU ng´n : nguy¨n ngh·a
íµ íêí nãí cã ngU ý, tøc íµ íêí nãí
cã ý kYn Ƹo ÆO ngêí nghe, ng-
êí Æäc , tù suy ra mµ híOu.
NgU = hµm ý chøa kYn
Ƹo.
Ng´n = íêí nãí.
? Gí¸o ví¨n Æäc mÉu, n¨u y¨u
cÇu Æäc vµ nhËn xÐt c¸ch Æäc
cOa häc sính.
? Häc sính t×m híOu phÇn chó
thYch
? TruyÖn gííí thíÖu vO con vËt
nµo? nã sèng Î Æ©u.
? Em cã nhËn xÐt g× vO n¯í
sèng cOa nã.
- Nh· bÐ, chËt hNp
? Sèng xung quanh nã íµ nh÷ng
con vËt g× ?
? Nh÷ng con vËt nµy so víí nã
th× nh th´ nµo.
? V× nh· bÐ h¯n n¨n chóng cã
sO ´ch kh´ng? t×m chí tí´t nãí
í¨n ÆíOu Æã.
? Vèn quen sèng trong mét
kh´ng gían nh· hNp, xung quanh
nã toµn nh÷ng con nh· bÐ h¯n
n¨n khí nh×n í¨n bÇu trêí nã cã
quan níÖm nh th´ nµo?
? Trong thùc t´ bÇu trêí íµ mét
*Kh¸í níÖm vO truyÖn ngU
ng´n:
- TruyÖn ngU ng´n íµ truyÖn kO
b»ng v¯n xu´í.
TruyÖn kh´ng chÿ cã ngh·a Æen
mµ cßn cã cõ ngh·a bãng, ngh·a
bãng míí íµ mUc ÆYch.
I/ ßäc
II/ T×m híOu truyÖn:
1. ´ch ngAí Ƶy gí´ng.
a. ´ch vµ nh÷ng tYnh c¸ch cOa
nã.
- ´ch - Ƹy gí´ng
- Nh¸í, Cua, èc - hoõng sO v×
tí´ng k¨u cOa ´ch.
- ´ch cø tÎng : bµu trêí = chí´c
vung -> oaí nh vÞ chóa tO.
82
kh´ng gían nh th´ nµo?
- M¨nh m´ng, v´ cOng v´
tËn.
? Oua sù víÖc tr¨n cho ta th y
tÇm nh×n th´ gííí vµ sù vËt xung
quanh cOa ´ch ra sao.
? Thãí chO quan, kí¨u ng¹o cOa
´ch Æ_ ÆO í¹í hËu quõ g×?
? Oua c©u truyÖn em rót ra Æ-
Oc bµí häc g× cho bõn th©n.
? H_y íí¨n hÖ víí thùc t´ cuéc
sèng
? TruyÖn nh»m ph¨ ph¸n nh÷ng
con ngêí nh th´ nµo?
- HíOu bí´t h¹n hNp nhng í¹í
h¨nh hoanh kí¨u ng¹o, chO
quan.
? H_y t×m vµ g¹ch ch©n 2 c©u
v¯n trong v¯n bõn mµ em cho íµ
quan träng nh t trong víÖc thO
híÖn néí dung, ý ngh·a cOa
truyÖn.
? N¨u mét sè híÖn tOng trong
cuéc sèng øng víí thµnh ng÷ "
´ch ngAí Ƹy gí´ng".
? Häc sính t×m híOu phÇn ghí
nhí.
? Häc sính Æäc truyÖn
? Häc sính t×m híOu phÇn chó
thYch
? TruyÖn cã m y ý chYnh, mçí ý
chYnh øng víí phÇn nµo cOa v¯n
bõn.
? Häc sính Æäc thÇm Æo¹n 1
=> H¹n hNp, nh· bÐ Yt híOu bí´t,
sù Yt híOu bí´t kÐo dµí " í©u
ngµy"
-> qu¸ chO quan, kí¨u ng¹o, trÎ
thµnh 1 thãí quen, thµnh bÖnh.
- Ra ngoµí : Ngh¨nh ngang, Æí
kh½p n¯í, nh©ng nh¸o, chõ
thÄm ÆO ý.
-> bÞ ch©u dÉm bNp
b. Bµí häc :
- DO m´í trêng, hoµn cõnh sèng
cã gííí h¹n, khã kh¯n vÉn phõí cè
g½ng mÎ réng sù híOu bí´t cOa
m×nh b»ng nhíOu h×nh thøc
kh¸c nhau, phõí bí´t nh÷ng h¹n
ch´ cOa m×nh vµ phõí cè g½ng,
bí´t nh×n xa tr´ng réng.
- Nh÷ng häc sính chOnh mõng
í¹í hay cho m×nh íµ ngêí cã häc
thøc hay khoe ch÷ ngh·a.
* Ghí nhí.
2. Thµy bãí xem voí
a) Cuéc xem voí cOa 5 thµy bãí
- ß1 : tõ ÆÇu -> sê Æu´í : c¸c
thµy cOng nhau xem voí, mçí
thµy xem 1 bé phËn.
- ß2 : Tí´p -> rO cOn : C¸c thµy
mí¨u tõ voí theo c¸ch híOu cOa
m×nh aí cÚng cho m×nh íµ
Æóng.
- ß3 : cßn í¹í : Kh´ng aí nghe aí,
voí cOa mçí thµy kh¸c víí thùc t´.
- Nh©n ´ hµng, truyÖn gÉu
- BÞ h·ng M½t, cha bí´t voí
83
? C¸c thµy bãí xem voí trong
hoµn cõnh nµo?
? C¸c thµy cã hoµn cõnh c¸ nh©n
nh th´ nµo.
? C¸c thµy Æ_ íµm g× ÆO xem
ÆOc voí.
? ßíOu g× Æ¸ng chó ý trong c¸ch
xem voí cOa 5 thµy bãí.
- V× voí qóa íín n¨n mçí
thµy chÿ xem ÆOc 1 bé phËn
cOa voí.
? Con voí cOa mçí thµy ÆOc
híÖn í¨n nh th´ nµo.
? Theo em c¸ch mí¨u tõ cã
Æóng víí híOu bí´t thùc t´ cOa hä
kh´ng?
- ßóng víí nh÷ng g× c¸c
thµy bí´t ÆOc, sê ÆOc.
? Nhng trong thùc t´ con voí cã
Æóng nh c¸ch mí¨u tõ cOa c¸c
thµy kh´ng?
?Nhng th¸í Æé cOa c¸c th¸y khí
xem voí
? T¹í sao c¸c thµy í¹í kh¯ng kh¯ng
bõo vÖ ý kí´n cOa m×nh, b¸c b·
ý kí´n cOa ngêí kh¸c.
- V× mçí thµy Æ_ sê tËn Tay
n¨n thµy sau b¸c b· thµy tríc khí
th y hä nãí kh´ng Æóng víí
nh÷ng g× m×nh sê th y.
- Chung tíOn bí´u quõn voí
- Tay :sê
b) con voí cOa 5 thµy bãí
- Vßí : sun sun - con Æÿa
- Ngµ : Ch©n chEn - Æßn cµn
- Taí : bÄ bÄ - qu¹t thãc
- Ch©n : sõng söng - cét nhµ
- ßu´í : tun tOn - chæí rO cOn.
- C¸ch mí¨u tõ Æã kh´ng Æóng
víí thùc t´ v× do mO íoµ n¨n
c¸c thµy cø tÎng mçí bé phËn
cOa voí íµ 1 con voí -> kh¸c
nhau hoµn toµn kh´ng con voí
nµo Æóng víí con voí thùc t´.
- Mí¨u tõ ÆÇy tù tín.
9/ COng cè : Kh¸í qu¸t bµí
? / HDVN : ßäc bµí, so¹n tí´p bµí
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
84
TiÕt .
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Nh tí´t 1
II/ ChuÈn bÞ
* GV: - So¹n bµí, tranh õnh
* HS : - Häc tí´p bµí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&!
1/ æn ÆÞnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí cÚ: ? KO í¹í truyÖn : ´ch ngAí Ƹy gí´ng? Oua truyÖn
em cã rót ra ÆOc bµí häc g× cho bõn th©n.
5/ Bµí míí.
? sau khí xem voí c¸c thµy tranh
íuËn nh th´ nµo? v× sao í¹í cã sù
tranh íuËn  y.
- Tranh íuËn gay g½t -> aí
cÚng bõo vÖ ý kí´n Æóng cOa
m×nh.
? Em h_y chÿ ra nguy¨n nh©n
cOa cuéc tranh íuËn.
? K´t quõ cOa cuéc tranh c_í Æã
íµ g×?
? Oua 2 truyÖn : ´ch ngAí Ƹy
gí´ng, thµy bãí xem voí ÆOc t¸c
gíõ s¸ng t¸c nh»m mUc ÆYch
g×?
? Oua truyÖn : Thµy bãí xem voí
em rót ra ÆOc bµí häc g×?
? Häc sính Æäc phÇn ghí nhí
SGK.
? Häc sính Æäc vµ t×m híOu chó
thYch
2. Thµy bãí xem voí
cg K´t quõ tranh íuËn vµ ý ngh·a
khuy¨n r¯n.
- L y c¸í bé phËn ÆO híOu c¸í
toµn thO.
- Chÿ c¯n cø vµo 1 chí tí´t ->
híOu cõ sù vËt.
-> x´ x¸t, Ƹnh nhau to¹c ÆÇu
chõy m¸u mµ kh´ng cã ÆOc
Ch©n íY, kh´ng cã ÆOc kh¸í
níÖm vO con voí thùc.
- Ph¨ ph¸n, ch©m bí´m.
* Phõí xem xÐt, kh¸í qu¸t sù vËt
1 c¸ch toµn díÖn, kh´ng í y c¸í
cUc bé, bé phËn thay th´ c¸í
toµn thO.
* Phõí í½ng nghe ý kí´n cOa ng-
êí kh¸c vµ xem í¹í ý kí´n cOa
m×nh, kh´ng n¨n tù tín qu¸
Ƹng-> bõo thO.
85
? TruyÖn cã m y ý chYnh? mçí ý
øng víí phÇn nµo cOa v¯n bõn.
? LY do v× Æ©u mµ íµng chuét
quy´t ÆÞnh mÎ cuéc häp.
? MUc ÆYch cOa héí íµng chuét
íµ g×.? LY do nµy cã chYnh Ƹng
kh´ng? v× sao?
- ChYnh Ƹng, mUc ÆYch
ÆNp vµ cã tÇm quan träng v×
íí¨n quan Æ´n c¸í sèng, c¸í ch´t
cOa tõng c¸ nh©n cOa cõ hä
hµng nhµ chuét.
? KO t¨n c¸c thµnh phÇn tham
gía cuéc häp .
? T¹í sao hä í¹í tham gía ÆÇy ÆO
nh vËy( hä mong muèn ÆíOu
g×?)
- T×m ra 1 k´ chèng mÄo tõ
ý kí´n cOa mäí ngêí.
? Oua cuéc häp hä nhµ chuét Æ_
t×m ra s¸ng kí´n g×? cho aí?
? Th¸í Æé cOa hä nhµ chuét khí
´ng Cèng Æa ra ra s¸ng kí´n nh
th´ nµo.
? T×m nh÷ng chí tí´t , tõ ng÷
ÆO nãí í¨n sù hÎng øng Æã.
? Oua sù hÎng øng chøng t· s¸ng
kí´n cOa ´ng Cèng íµ s¸ng kí¨n
nh th´ nµo.
- S¸ng kí´n hay Æã íµ mét
c¸ch ÆO phßng theo kíOu "
phßng bÖnh h¯n ch÷a bÖnh"
phO hOp víí t¯ng quan íùc íOng
gí÷a chuét vµ MÄo víí c¸ch "
Tam thËp íUc k´, t u ví thOng
s¸ch" ( ba m¯í s¸u níc chuAn íµ
3. ßeo nh¹c cho mÄo
a. LY do cuéc häp
- Sù nhøc nhèí, sO h_í, mÄo cø
x¯í chuét m_í-> héí í¸ng chuét
chèng mÄo.
- Chuét ChO, Nh½t, Cèng
2) S¸ng kí´n Æeo nh¹c cho mÄo:
- ¤ng Cèng
- HÎng øng nhíÖt ííÖt : vuí mõng
d u mâm ....ÆAng thanh øng
thuËn.
3) VíÖc thùc híÖn s¸ng kí´n, k´t
quõ :
- ¤ng Cèng : tho¸í th¸c cho ngêí
kh¸c.
- Anh Nh½t : kh´ng nhËn.
- Anh ChO : NhËn Æeo nh¹c cho
mÄo.
- Khí s½m nh¹c : Kh´ng hß n¸o
nøc, íao xao, hín hÎ chøa chan
hy väng, tín tÎng vµo gíê phót
86
h¯n).
? Aí íµ ngêí thùc híÖn s¸ng kí´n
nµy ÆÇu tí¨n, th¸í Æé nh th´
nµo
? T¹í sao ´ng cèng í¹í tõ chèí.
? Sau Æã cö aí? cã Æí×ng ý thùc
hÞ¨n kh´ng.
? Cuèí cOng cö aí.
? T¹í sao í¹í cö anh ChO.
? Th¸í Æé cOa anh chO khí nhËn
nhíÖm vU.
- SO, sun, kh´ng d¸m Æ´n gÇn
MÄo.
? Em h_y so s¸nh kh´ng khY
cuéc häp khí s½m nh¹c víí kh´ng
khY c½t cö ngêí, t×m ngêí Æeo
nh¹c cho mÄo.
? K´t quõ cOa víÖc thùc híÖn nh
th´ nµo.
? Oua Æã em thö h×nh dung vO
1 phÇn cuéc häp cOa con ngêí Î
n´ng th´n víÖt nam thêí kú
kh¸ng chí´n nh th´ nµo.
- Nh÷ng cuéc häp víOn
v´ng h_o huyOn, nhngc kÎ Taí to
mÆt íín íµ nh÷ng kΠƹo Æøc
gíõ, ham sèng sO ch´t, trót t t cõ
c´ng víÖc khã kh¯n, v t võ, nguy
híOm cho nh÷ng ngêí th p cæ
bÐ häng . ßã chYnh íµ ý ngh·a
cOa thµnh ng÷ " héí ÆAng
chuét" mµ d©n gían thêng sö
dUng.
? Theo em truyÖn Æ_ sö dUng
y´u tè nµo ÆO íµm n¨n sù h p
d©n: Nh©n ho¸, díOn bí´n t©m
íý.
? Häc sính Æäc phÇn ghí nhí.
? TruyÖn Æ_ ÆO í¹í cho em bµu
tho¸t kh·í mÄo.
- Khí c½t cö : cõ héí ÆAng ím
ph¯ng ph½c kh´ng 1 c¸í taí nµo
nhYch, kh´ng mét c¸í r¯ng nµo
nhe.
-> Æun ÆEy nhau
- K´t quõ : anh ChO khí´p ch¹y,
héí ÆAng chuét ch¹y to¸n ío¹n.
-> vÉn sO mÄo.
* Ph¨ ph¸n ý tÎng vu v¯, kh´ng
thøc t´, s¸ng kí´n víOn v´ng dO
hay ho cÚng kh´ng gíõí quy´t Æ-
Oc víÖc g×, phõí cã tYnh thùc
tíOn, tYnh khõ thí trong mäí dù
ÆÞnh, mäí k´ ho¹ch. *Ph¨
ph¸n nh÷ng ƹí díÖn cOa x_
héí cÚ, nh÷ng kΠƹo Æøc gíõ,
Æun ÆEy vµ b½t Ðp víÖc nguy
híOm, khã kh¯n cho kÎ díí.
87
häc bæ Ych g×.
9/ COng cè : HÖ thèng bµí
?/ HDVN : - So¹n bµí : LuyÖn nãí kO truyÖn.
I0/ 12t 3inh nghi4* :
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 11
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 41 : N+nh t6 ( tí´p)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc Iinh dn $¹i
- ßÆc ÆíOm cOa danh tõ chung vµ danh tõ rí¨ng
- C¸ch ví´t hoa danh tõ rí¨ng.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: So¹n gí¸o ¸n chu Ƹo
* HS : Häc bµí vµ íµm bµí tËp
III/ TiÕn trFnh $ªn $%& :
1/ æn ÆÞnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí cÚ.
? Danh tõ íµ g×? cã ÆÆc ÆíOm nh th´ nµo?
5/ Bµí míí
Dùa vµo kí´n thøc Î bËc tíOu
häc, h_y ÆíOn c¸c danh tõ Î c©u
sau vµo bõng ph©n ío¹í :
- Bõng phU :
? Danh tõ nµo íµ danh tõ chung
? Danh tõ rí¨ng íµ g×? í y vY dU.
VD : HAng, Hoa, Ouý, H¯ng,
ßµ Nƒng, Nha Trang, Cao B»ng,
Hu´..
? Trong DT chung vµ DT rí¨ng,
I! N+nh t6 chung 7, d+nh t6
riªng!
1. VY dU:
Vua nhí c´ng ¯n tr¸ng s·,
phong íµ PhO ßæng Thí¨n V-
¯ng vµ íËp ÆOn thê ngay Î íµng
Gíãng, nay thuéc huyÖn PhO
ßæng, huyÖn Gía L©m, Hµ
Néí.
- Danh tõ chung : Vua, c´ng ¯n,
tr¸ng s·, ÆOn thê, íµng, x_,
huyÖn.
88
danh tõ nµo ÆOc ví´t hoa
( danh tõ rí¨ng)
? Em cã nhËn xÐt g× vO c¸ch ví´t
hoa danh tõ rí¨ng.
- Trong c©u ÆO dÉn, ch÷ c¸í
ÆÇu tí¨n cOa t t cõ c¸c bé phËn
t¹ot hµnh danh tõ rí¨ng( ch÷ c¸í
ÆÇu tí¨n cOa t t cõ c¸c tí´ng t¹o
thµnh danh tõ rí¨ng) ÆOu ÆOc
ví´t hoa.
? GVdOng bõng phU cã ghí danh
tõ rí¨ng cha ÆOc ví´t hoa ÆO
häc sính nhËn bí´t vµ ví´t hoa cho
Æóng.
? ßÆt c©u cã danh tõ chung vµ
danh tõ rí¨ng .
VD : Tr êng THCS Kh¸nh Héí
r t ÆNp
DTC DTR.
? Danh tõ chung vµ danh tõ rí¨ng
ÆOc gäí chung íµ danh tõ g×?
? Gäí häc sính í¨n bõng ví´t t¨n
gäí cOa ngêí vµ ÆÞa íY VíÖt Nam.
VD1 : Hõí Phßng, Ouõng
Nính, NguyOn Ví´t Xu©n, CO
ChYnh Lan, Kím ßAng ...-> nhËn
xÐt vO c¸ch ví´t Dt rí¨ng.
VD 2: I - Ta - Lí - A
Mí - An - Ma
L¨ na - An ton Na
? NhËn xÐt vO c¸ch ví´t t¨n ngêí,
t¨n ÆÞa íý níc ngoµí phí¨n ©m
trùc tí´p ( kh´ng qua ©m H¸n
VíÖ).
VD 3 : h¹ng ba, gíõí nh t, Oy
ban x_...
? NhËn xÐt vO c¸ch ví´t hoa tr¨n(
t¨n rí¨ng c¸c c¯ quan, tæ chøc,
- Danh tõ rí¨ng : PhO ßæng
Thí¨n V¯ng, Gíãng, Gía L©m,
Hµ Néí.
- vY dU :
- ThO Æ´ Hµ Néí r t ÆNp
DTC DTR
- Níc VíÖt nam gíµu vµ
ÆNp
=> danh tõ chÿ sù vËt.
2. Ouy t½c ví´t hoa.
- Ví´t hoa ch÷ c¸í ÆÇu tí¨n
cOa mçí tí´ng.
- Ví´t hoa ch÷ c¸í ÆÇu tí¨n
cOa mçí bé phËn t¹o thµnh t¨n
rí¨ng Æã, n´u 1 bé phËn gAm
nhíOu tí´ng th× gí÷a c¸c tí´ng
kh´ng cÇn cã g¹ch nèí.
- Ch÷ c¸í ÆÇu cOa mçí bé
phËn t¹o thµnh cUm tõ tõ nµy
ÆOu ÆOc ví´t hoa.
* Ghí nhí :
II/ \u/4n tX& :
89
c¸c gíõí thÎng thêng íµ mät cUm tõ
th× ÆOc ví´t hoa nh th´ nµo)
? Häc sính í y VD.
? Häc sính Æäc phÇn ghí nhí SGK
- T109.
? Häc sính Æäc y¨u cÇu bµí tËp
1.
1. Bµí tËp 1:
- Danh tõ chung; ngµy xa,
míOn Æ t, níc , thÇn, n´í, con,
traí, t¨n, hAng.
- Danh tõ rí¨ng : í¹c VíÖt, B½c
Bé, Long N÷, L¹c Long Ou©n.
2. Bµí tËp 2 :
a) Chím, M©y, Níc, Hoa, Ho¹ mí
b) RÐt
c) Ch¸y
ßOu íµ danh tõ rí¨ng v× chóng ÆOc dOng ÆO gäí t¨n rí¨ng
cOa sù v©yk c¸ bíÖt duy nh t mµ kh´ng dOng ÆO gäí chung 1 sù
vËt.
9/ COng cè : Häc sính Æäc phÇn tham khõo.
?/ HDVN : Häc bµí,íµm bµí tËp 3 vµ 4
I0/ 12t 3inh nghi4* :
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 42: Tr= b,i 3i)* tr+ 7<n!
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
Oua gíê trõ bµí, gíóp häc snh nhËn th y k¸ n¯ng íµm bµí cOa
m×nh cÚng nh víÖc huy Æéng kí´n thøc tæng hOp vµo bµí íµm.
NhËn bí´t ÆOc u, khuy´t ÆíOm cOa bµí íµm,tù Ƹnh gí¸ vO íùc häc
cOa m×nh.
- Gí¸o ví¨n nhËn bí´t ÆOc khõ n¯ng cOa häc sính ÆO ra c¸c
ÆO kíOm tra sau.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Trõ bµí kíOm tra, nhËn xÐt
* HS : Xem bµí, rót kính nghíÖm
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&!
1/ æn ÆÞnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí cÚ : kh´ng
90
5/ Bµí míí
Gí¸ ví¨n Æäc í¹í néí dung cOa ÆO kíOm tra 1 íOt ÆO häc
sính nhí í¹í.
I/ lªu cÇu cM+ b,i $,* :
1. H×nh thøc :
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
2. Néí dung:
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
II/ NhXn jct b,i $,* cM+ hZc Iinh:
1. u ÆíOm :
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
2. Nh Oc ÆíOm :
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
..........................................
..........................................
.........................................
91
.........................................
3. Trõ bµí : Trõ bµí cho häc sính
- Híng dÉn trõ íêí tõng phÇn : I † II
- Häc sính Æèí chí´u, tù nhËn th y íçí cOa bµí íµm : Tr×nh bµy
íçí chYnh tõ, Æóng saí vµ phÇn ch½c nghíÖm.
GV: L y ÆíOm vµo sæ c¸ nh©n, thu í¹í bµí theo sè thøc tù cOa sæ
gäí t¨n ghí ÆíOm.
9/ COng cè : Thu bµí, nhËn xÐt gíê trõ bµí.
?/ HDVN : - Xem í¹í kí´n thøc tõng phÇn
- So¹n : Danh tõ
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 43 : \u/4n n@i 3) tru/4n
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Häc sính bí´t íËp dµn bµí kO MíÖng theo 1 ÆO bµí
- Bí´t kO theo dµn bµí, kh´ng kOtheo bµí ví´t sƒn hay thuéc
íßng.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: So¹n bµí, híng dÉn häc sính íËp dµn ý kO MíÖng.
* HS : LËp dµn bµí, tËp kO MíÖng
III/ TiÕn trFnh $ªn $%& !
1/ æn ÆÞnh tæ chøc.
./ KíOm tra bµí cÚ.
? Tù gííí thíÖu vO bõn th©n m×nh
5/ Bµí míí.
? Häc sính chuEn bÞ tríc ÆO : KO
vO 1 cuéc th¯m h·í gía Æ×nh ííÖt
s· neo Ưn.
I/ LuyÖn nãí kO truyÖn tr íc ííp.
1! mG 1 :
- MÎ bµí : LY do cã cuéc th¯m h·í.
92
? Gäí t¨n 1 häc sính í¨n bõng,
íËp dµn bµí, gí¸o ví¨n bæ sung,
hoµn chÿnh dµn bµí.
? Häc sính tù kO cho nhau nghe,
dùa vµo dµn bµí. Sau Æã gäí
tõng häc sính tËp kO.
? Häc sính tr×nh bµy MíÖng tríc
ííp.
? Gí¸o ví¨n, nhËn xÐt , söa cho
häc sính vO :
- Ph¸t ©m
- C©u, dOng tõ Æóng saí.
- C¸ch díOn ƹt
- BíOu d¯ng nh÷ng díOn ƹt
hay, s¸ng t¹o, ng½n gän.
? Häc sính tham khõo dµn bµí,
c¸ch kO ÆO 1 trong SGK.
? 1 häc sính Æäc bµí kO. gäí 1
häc sính nhËn xÐt bµí kO.
? gí¸o ví¨n y¨u cÇu c¸c em khí
nãí tríc ííp cÇn nãí to, râ, tù tín,
nh×n th•ng vµo ngêí nghe. Chó
ý díOn cõm, kh´ng nãí nh ngêí
thuéc íßng.
- Th©n bµí :
+ Cuéc th¯m h·í díOn ra
nh©n ngµy th¯ng bính ííÖt s· 27
-7.
+ Gía Æ×nh m×nh Æ´n
th¯m íµ vO hay mN ííÖt s·.
+ Cuéc sèng cOa hä neo
Ưn - th¯m h·í, Æéng ví¨n
cOng chía sÎ.
+ ý ngh·a cOa víÖc ví´ng
th¯m Æã.
- K´t bµí : Chía Tay, cõm xóc vO
cuéc th¯m h·í nµy.2. ßO 2.
KO vO 1 chuy´n vO qu¨.
9/ COng cè :
- NhËn xÐt c¸ch kO cOa häc sính tríc ííp
?/ HDVN :
- Dùa vµo dµn bµí Æ_ íËp vO nhµ, ví´t thµnh bµí v¯n hoµn
chÿnh
- So¹n bµí : cUm danh tõ.
I0/ 12t 3inh nghi4*:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
93
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 44: Cô* d+nh t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
QZc Iinh nn* ®Bc:
- ßÆc ÆíOm cOa cUm danh tõ
- C u t¹o cOa phÇn trung t©m, phÇn tríc, phÇn sau.
II/ ChuÈn bÞ
* Gí¸o ví¨n : So¹n bµí, bõng phU : M´ h×nh cUm danh tõ
* HS : Häc bµí, íµm bµí tËp.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%& :
1/ æn ÆÞnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí cÚ.
? Danh tõ chung vµ danh tõ rí¨ng íµ g×? cho vY dU.
5/ Bµí míí
? C¸c tõ ín ÆËm trong vY dU bæ
ngh·a cho tõ nµo.
- Ngµy, vO chAng, tóp íOu.
? Tóp íOu víí mét tóp íOu kh¸c
nhau nh th´ nµo.
? Mét tóp íOu víí 1 tóp íOu n¸t
kh¸c nhau nh th´ nµo.
? Mét tó íOu n¸t víí 1 tóp íOu n¸t
tr¨n bê bíOn kh¸c nhau nh th´
nµo.
? Theo em gí÷a danh tõ vµ cUm
danh tõ cã c¸í nµo cã ý ngh·a
ÆÇy ÆO h¯n.
? Chÿ ra phÇn phU ng÷ cOa cUm
danh tõ xa, haí, ´ng í_o Ƹnh c¸,
mét, n¸t, tr¨n bê bíOn.
? C¸c tæ hOp tõ nãí tr¨n ÆOc gäí
íµ g×
? CUm danh tõ íµ g×
? CUm danh tõ trong c©u ho¹t
Æéng nh th´ nµo
? CUm tõ íµ g×
1. VY dU :
Ngµy xa cã 2 vO chAng
´ng í_o Ƹnh c¸ Î víí nhau
trong mét tóp íOu n¸t tr¨n bê
bíOn.
- Ngh·a cOa cUm danh tõ ÆÇy
ÆO h¯n ngh·a cOa danh tõ. Sè
íOng phU ng÷ cµng t¯ng, cµng
phøc t¹p ho¸ th× ngh·a cOa
cUm danh tõ cµng ÆÇy ÆO
h¯n.
- CUm danh tõ
- CUm danh tõ trong c©u ho¹t
Æéng nh danh tõ ( CN, phU
ng÷, vÞ ng÷ phõí cã tõ "íµ"
Æøng tríc)
94
? X¸c ÆÞnh cUm danh tõ trong
c©u.
? Trong c¸c cUm danh tõ tr¨n chÿ
ra tõ ng÷ phU thuéc Æøng tríc
danh tõ.
? C¸c tõ ng÷ phU thuéc Æøng dau
danh tõ.
? C¸c phU ng÷ Æøng tríc cã m y
ío¹í.
? C¸c phU ng÷ Æøng sau ÆOc
ph©n íµm m y ío¹í.
-> cUm danh tõ íµ ío¹í tæ hOp
tõ do danh tõ víí 1 sè tõ ng÷
phU thuéc nã t¹o thµnh .
II/ C u t¹o cOa cUm danh tõ.
1. VY dU :
- Cõ, ba, chYn
-  y, n´p, Æùc, sau.
- PhU ng÷ Æøng tríc cã 2 ío¹í
+ Cõ
+ ba, chYn
- PhU ng÷ Æøng sau cã 2 ío¹í :
+ N´p, Æùc, sau
+  y.
2. ßíOn c¸c cUm danh tõ ÆO t×m Æ Oc vµo m´ h×nh sau:
PhÇn tríc phÇn trung t©m phÇn sau
T2 T1 T1 T2 S1 S2
Lµng  y
Ba Thóng g¹o n´p
Ba con tr©u Æùc
Ba con tr©u  y
ChYn con
N¯m sau
cõ íµng
? Häc sính Æäc phÇn ghí nhí
III/ \u/4n tX&
1! ',i tX& 1
a> Mét ngêí chAng thËt xøng Ƹng
b) Mét íìí bóa cOa cha ÆO í¹í
c) Mét con y¨u tính Î tr¨n nóí cã nhíOu phÐp í¹.
.! ',i tX& .
PhÇn tríc PhÇn trung t©m PhÇn sau
T2 T1 T1 T2 S1 S2
Mét Ngêí ChAng ThËt xøng
Ƹng
95
Mét Lìí bóa COa cha
ÆO í¹í
Mét con •¨u tính Î tr¨n nóí
cã nhíOu
phÐp í¹
9/ COng cè : hÖ thèng bµí
?/ HDVN : Häc bµí, íµm bµí tËp 3.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 1.
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 45 : ChWn; T+/; T+i; Mnt; Mi4ng
( TruyÖn ngU ng´n)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
Gíóp häc sính
- HíOu ÆOc néí dung, ý ngh·a cOa truyÖn Ch©n, Tay, M½t,
mÚí, MíÖng.
- Bí´t øng dUng néí dung truyÖn vµo thùc t´.
II/ ChuÈn bÞ :
* Gí¸o ví¨n: So¹n bµí chu Ƹo.
* HS : ßäc v¯n bõn, so¹n
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí cÚ: ? Bµí häc kính nghíÖm qua 3 truyÖn : ´ch ngAí
Ƹy gí´ng, thµy bãí xem voí, Æeo nh¹c cho mÄo
5/ Bµí míí
TruyÖn Ch©n, Tay, M½t,
MíÖng íµ truyÖn ngU ng´n trong
Æã nh©n vËt íµ nh÷ng bé phËn
cOa c¯ thO con ngêí, Æ_ ÆOc
nh©n ho¸. TruyÖn mOn bé phËn
cOa c¯ thO cOa con ngêí, ÆO nãí
vO con ngêí .
I. ßäc, kO tãm t½t
- •¨u cÇu Æäc : Gíäng Æäc
sính Æéng vµ cÇn cã sù thay
Ææí thYch hOp : ícó gíäng than
thÎ, b t m_n, íóc gíäng h¯m hÎ,
nãng véí, gíäng cã íóc t· ra uO
oõí , íê Æê, Æo¹n cuèí thO hÖn
96
? TruyÖn cã m y nh©n vËt.
? TruyÖn cã m y ý chYnh? øng víí
phÇn nµo cOa v¯n bõn.
? Häc sính Æäc thÇm tõ ÆÇu Æ´n
nãí rAí cõ bän kÐo nhau vO.
? ßo¹n truyÖn kO vO sù víÖc g×?
? C¸c nh©n vËt trong truyÖn cã
g× ÆÆc bíÖt.
- Lµ nh÷ng bé phËn cOa c¯
thO ngêí.
? Th©n thO con ngêí Î Æ©y ÆOc
híOu nh th´ nµo.
? ß_ cã truyÖn g× xõy ra trong
mèí quan hÖ cOa hä.
? V× sao hä í¹í ghen tˆ víí í_o
MíÖng.
Oua víÖc ghen tˆ cOa c¸c
nh©n vËt trong truyÖn gíóp em
híOu gO nghÖ thuËt gí÷a con ng-
êí víí con ngêí nh th´ nµo.
- TÎng tOng, h c u - ÆÆc
ÆíOm nghÖ thuËt c¯ bõn vµ quen
thuéc trong truyÖn d©n gían.
? T¹í sao t¸c gíõ dOng c¸ch xng h´
: c´, cËu, b¸c ÆíOu Æã cã hOp íY
kh´ng? v× sao.
- Haí Ch©n v t võ Æa con ng-
êí trÄo non íéí suèí, Æí kh½p n¯í
-> gäí b»ng cËu, Tay cøng c¸p
íµm mäí víÖc -> gäí b»ng cËu, 2
M½t v t võ nh×n mäí vËt nhng
dÞu dµng, trong trÎo gäí íµ c´.
Taí í½ng nghe ©m thanh,
truyÖn buAn vuí nhng trÇm t·nh,
gäí b»ng b¸c, MíÖng ÆOc hÎng
quyOn íOí, kh´ng phõí íµm víÖc
mÖt nhäc gäí b»ng í_o.
? Trong truyÖn í_o MíÖng ÆOc h-
Îng quyOn íOí g×.
sù hçí íçí.
II/ Ph©n tYch
1. Nh©n vËy : Ch©n, Tay, M½t,
MíÖng
- Nh con ngêí
- Mét thO thèng nh t, cã íí¨n
quan chÆt chÏ víí nhau.
- C´ M½t, cËu Ch©n, cËu Tay,
b¸c Taí ghen tÞ víí í_o MíÖng -
ch•ng phõí íµ g×.
- H×nh dung ra mèí quan hÖ
sèng gí÷a c¸ nh©n víí céng
ÆAng nh mèí quan hÖ gí÷a c¸c
c¯ quan cOa th©n thO con ng-
êí.
- ßOc ¯n, nãí.
97
? Mäí ngêí t· th¸í Æé nh th´ nµo tr-
íc quyOn íOí cOa í_o MíÖng.
? Aí íµ ngêí kh¯í truyÖn cho sù tøc
tèí nµy.
? c´ M½t ÆOc gííí thíÖu íµ ngêí cã
tYnh c¸ch nh th´ nµo.? Æøc tYnh
 y cã tèt kh´ng?
? C´ M½t Æ_ m¸ch íÎo víí aí.
? VíÖc m¸ch íÎo cOa c´ M½t nh»m
mUc ÆYch g×?
- Mäí ngêí cOng vµo hOa,
sính ghÐt, tøc tèí víí í_o MíÖng.
? Khí nghe nh÷ng íêí kYch Æéng
cOa c´ M½t, cËu Ch©n, cËu Tay(
b¸c Taí) Æ_ cã hµnh Æéng g×.
? Sau Æã cõ 3 í¹í Æí Æ©u? bµn vO
víÖc g×?
- Nãí cho í_o MíÖng bí´t ÆO
tù ío ííÖu í y cuéc sèng cOa
m×nh.
? b¸c Taí t· th¸í Æé nh th´ nµo
? Tuy kh¸c nhau vO cö chÿ, íêí nãí
nhng c¸c nh©n vËt cã ÆÆc
ÆíOm g× gíèng nhau.
- Ych k´, ghen tˆ, chÿ bí´t kO
c´ng mínhg mµ kh´ng bí´t Æ´n
c´ng cOa ngêí kh¸c -> tYnh c¸ch
kh´ng tèt ÆNp, hNp hßí.
? Xu t ph¸t tõ íßng ghen tˆ -> cõ 4
nh©n vËt Æ_ cã víÖc íµm g×?
nhËn xÐt vO víÖc íµm cOa 4
nh©n vËt nµy.
- Kh´ng tèt, 1 cuéc Æ×nh
c´ng cã sù bµn b¹c, ÆAng ú víí sù
c¯m thO í_o MíÖng.
? Sau cuéc Æ×nh c´ng hä Æèí sö
víí í_o MíÖng nh th´ nµo? chí tí´t
nµo thO híÖn ÆíOu Æã.
? Häc sính Æäc thÇm Æo¹n : tõ
h´m Æã -> h´t
- Mäí ngêí tøc tèí, ghen tˆ
- C´ M½t ngAí í¨ m¸ch íÎo;
Ch©n, Tay, Taí.
- Kh´ng íµm víÖc, cOng vµo
hOa víí c´ M½t.
- Cõ 3 Æ´n nhµ b¸c Taí.
- B¸c Taí : gËt ÆÇu t¸n thµnh.
- Ch©n, Tay, Taí, M½t quy´t
ÆÞnh Æ×nh c´ng.
- Kh´ng h·í th¯m, trß truyÖn g×
" ´ng ío í y mµ sèng, chóng t´í
kh´ng íµm g× cõ".
2) C´ M½t, cËu Ch©n, cËu Tay,
b¸c Taí nhËn ra saí íÇm .
- 7 ngµy
- K´t quõ : M½t, Ch©n, Tay, Taí,
MíÖng : M´í nhOt nh¹t, hµm kh´
kh´ng thÄm nh´ch mÐp.
-> nhËn ra saí íÇm.
- Trùc tí´p Æ´n nhµ í_o MíÖng
vùc dËy , Æí kí´m thøc ¯n -> t t
cõ ÆOc hAí sính tho¸t ch´t.
98
? Cuéc Æ×nh c´ng kÐo dµí trong
thêí gían bao í©u.
? MUc ÆYch cOa cuéc Æ×nh
c´ng.
- TrÞ í_o MíÖng v× téí ngAí
kh´ng, ¯n rçí...
? K´t quõ cOa víÖc Æ×nh c´ng
? Sau íÇn Æ×nh c´ng hä Æ_ thay
Ææí nh th´ nµo?
- Cõ bän nhËn ra saí íÇm.
? Hä Æ_ íµm g× ÆO söa chöa saí
íÇm.
? Em rót ra ÆOc bµí häc bæ Ych
g× cho bõn th©n.
? NÐt nghÖ thuËt Æéc Ƹo cOa
truyÖn íµ g×
? TruyÖn kO vO sù víÖc g×? mUc
ÆYch kO.
III/ Tæng k´t .
1. NghÖ thuËt :
- Nh©n ho¸, tÎng tOng h c u...
2. Néí dung :
- C¸c c¯ quan trong c¯ thO con
ngêí sèng víí nhau r t th©n
thí´t . Tù dng kO c´ng, g©y
truyÖn, ghen tˆ íµm t¨ ííÖt t t
cõ -> ©n hËn -> söa ch÷a í¹í
sèng víí nhau Æoµn k´t, hoµ
thuËn, mçí ngêí mét víÖc,
kh´ng aí bõo aí mµ phõí bí´t
gíóp Æì nhau.
9/ COng cè : HÖ thèng néí dung bµí gíõng
?/ HßVN : Häc bµí, chuEn bÞ kíOm tra tí´ng víÖt
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 46: 3i)* tr+ tiÕng 7i4t
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc Iinh
- T¸í híÖn í¹í kí´n thøc tí´ng víÖt Æ_ häc
- Cã ý thøc tù gí¸c, nghí¨m tóc khí íµm bµí kíOm tra
- ߸nh gí¸ n¯ng íùc, k¸ n¯ng íµm bµí cOa häc sính
II/ ChuÈn bÞ
* GV: nghí¨n cøu ra ÆO, bíOu ch m
* HS : häc bµí, gí y bót
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc :
99
./ KíOm tra bµí cÚ : kh´ng
5/ Bµí míí
I/ ßO bµí
1. T×m nh÷ng tõ mOn trong c©u v¯n sau vµ cho bí´t nh÷ng
tõ Æs cã nguAn gèc tõ Æ©u?
"... Æóng ngµy hNn bµ em v´ cOng ng¹c nhí¨n v× trong nhµ
tù nhí¨n cã bao nhí¨u íµ sYnh íO " ( sä dõa)
? Ngh·a cOa tõ íµ g× ? chän c¸ch gíõí ngh·a Æóng nh t trong c¸ch
gíõí ngh·a sau:
1. Rung rính
A. ChuyOn Æéng m¹nh, kh´ng íí¨n tí´p
B. ChuyOn Æéng qua í¹í, nhN nhµng, íí¨n tí´p.
2. HÄn nh¸t
A. Nhót nh¸t, ng¹í ngOng
B. Thí´u can Æõm ( Æ´n møc khính bÿ)
3. Trong c¸c tõ sau tõ nµo cã ngh·a gèc :
* L¸ * Ch©n * Xu©n * M½t
A. L¸ c©y A . ßUng Ch©n íOn A . MOa xu©n A - ß´í M½t
B- L¸ gan B - Ch©n trêí B- Tuæí xu©n B - M½t bµng
C - L¸ gíã C - Ch©n ƨ C - M½t na.
4. Danh tõ íµ g× ? chøc vU , có ph¸p cOa danh tõ íµ g×? cho
vY dU.
II/ 'i)u ®i)* :
1. Tõ mOn : v´ cOng ng¹c nhí¨n, tù nhí¨n, sYnh íO ( 2 ÆíOm)
2. Kh¸í níÖm ngh·a cOa tõ . Lµ néí dung ( sù vËt, tYnh ch t,
ho¹t Æéng, quan hÖ...) mµ tõ bíOu thÞ (1 ÆíOm)
- Chän ngh·a Æóng : 1 - B, 2 - B( 1 ÆíOm)
3. Ngh·a gèc ( 2 ÆíOm)
- L¸ c©y, mµu xu©n, Ch©n íOn, Æoí M½t.
4. Kh¸í níÖm danh tõ íµ nh÷ng tõ chÿ ngêí, vËt, híÖn tOng,
kh¸í níÖm ( 1ÆíOm)
- Chøc vU, có ph¸p cOa danh tõ (1 ÆíOm) , vY dU (1ÆíOm)
+ Lµm chO ng÷ trong c©u : Lan häc bµí
+ Cãkhí íµm vÞ ng÷ : Bè em íµ c´ng nh©n.
9/ COng cè : Thu bµí, nhËn xÐt gíê kíOm tra
?/ HDVN : Xem í¹í c¸c bµí tí´ng víÖt.
I0/ 12t 3inh nghi4* :
..........................................
..........................................
..........................................
100
..........................................

Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 47 : Tr= b,i tX& $,* 7<n IO .
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- ߸nh gí¸ bµí tËp íµm v¯n theo y¨u cÇu cOa bµí íµm v¯n kO
truyÖn
- Söa íèí chYnh tõ, díOn ƹt.
- Häc sính bí´t tù Ƹnh gí¸ bµí tËp íµm v¯n cOa m×nh theo
y¨u cÇu cOa ÆO bµí.
- Bí´t tù söa íçí trong bµí ví´t vµ rót kính nghíÖm cho bµí sau.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Trõ bµí, nhËn xÐt
* HS : Xemí¹í bµí ví´t
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí cÚ
? Bµí v¯n tù sù gAm m y phÇn? néí dung tõng phÇn.
5! Bµí míí
I/ :i¸o 7iªn ghi $¹i ®G 7<n $ªn b=ng! 1 hZc Iinh ®Zc $¹i ®G b,i
ßO bµí : KO í¹í mét thµy gí¸o( c´ gí¸o ) mµ em quý m´n.
* Gäí 1 häc sính íËp dµn ý cho ÆO bµí.
- MÎ bµí : Gííí thíÖu thµy ( c´) gí¸o mµ m×nh quý m´n
- Th©n bµí : Nh÷ng ÆíOu mµ íµm cho em quý m´n tthµy(c´) .
+ H×nh d¸ng, tYnh c¸ch, cö chÿ, hµnh Æéng, víÖc íµm
+ ßèí víí nghO
+ ßèí víí häc sính : quan t©m, d¹y dç, kÄm cÆp...
- K´t bµí : cõm ngh· cOa rí¨ng m×nh vO thµy(c´) mµ m×nh
quý m´n.
II/ NhXn jct :
1. €u ÆíOm cOa bµí ví´t
..........................................
..........................................
..........................................
..............................................
2. Nh Oc ÆíOm :
..........................................
101
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
3. Gí¸o ví¨n söa íçí chYnh tõ, díOn ƹt, ch m c©u cho häc
sính.
4. ßäc 1 bµí v¯n íµm tèt, 1 bµí v¯n ch a ƹt ÆO c¸c em so s¸nh,
rót kính nghíÖm, th y Æ Oc u, nh Oc ÆíOm cOa bµí ví´t.
9/ COng cè : NhËn xÐt kh¸í qu¸t bµí ví´t cOa häc sính
?/ HDVN : TËp ví´t bµí kO truyÖn Î nhµ.
I0/ 12t 3inh nghi4*:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 48: \u/4n tX& jW/ dHng b,i tH IH
3) tru/4n ®]i th]ng!
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc Iinh
- HíOu ÆOc c¸c y¨u cÇu cOa bµí v¯n sù sù, th y râ h¯n vµí trß,
ÆÆc ÆíOm cOa bµí v¯n tù sù, söa íçí chYnh tõ phæ bí´n.
- NhËn thøc ÆOc ÆO v¯n kO truyÖn Æêí thêng, bí´t t×m ý, íËp
dµn bµí.
- Thùc hµnh íËp dµn bµí.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: Híng d©n häc sính íËp dµn bµí, tËp kO truyÖn Æêí thêng
* HS : LuyÖn tËp, kO truyÖn Æêí thêng.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí cÚ : ? Sù chuEn bÞ bµí cOa häc sính
5/ Bµí míí
? Em híOu truyÖn Æêí thêng íµ
g× .
102
- Ph¹m ví Æêí sèng thêng
nhËt hµng ngµy.
? TruyÖn Æêí thêng cã cho phÐp
ngêí kO ÆOc tÎng tOng hay
kh´ng.
- Ngêí kO cã thO tÎng tOng h c u
song tÎng tOng kh´ng íµm thay
Æèí ch t ííÖu vµ díÖn m¹o Æêí th-
êng.
? Häc sính Æäc 5 ÆO v¯n
? Häc sính n¨u y¨u cÇu, ph¹m ví
cOa tõng ÆO.
? Dùa vµo c¸ch ra ÆO tr¨n em
h_y tù ra cho m×nh 2 ÆO tù sù
cOng ío¹í vµ ghí vµo vÎ cOa em.
? •¨u cÇu cOa ÆO íµ g×?
? Theo em ÆO kO ngêí hay víÖc
íµ träng t©m.
- Bµí íµm phõí kh½c ho¹ cho
ÆOc 1 nh©n vËt : TruyÖn Æêí th-
êng ngêí thËt víÖc th©t nhng íµ
nãí vO ch t ííÖu íµm v¯n kh´ng
y¨u cÇu ví´t t¨n thùc, ÆÞa chÿ
thùc cOa nh©n vËt v× dO g©y ra
th½c m½c kh´ng cÇn thí´t
? Häc sính Æäc bµí tham khõo vµ
nhËn xÐt bµí ví´t.
? PhÇn mÎ bµí Æ_ ƹt y¨u cÇu
cha
? phÇn th©n bµí cã m y ý íín
? Mçí ý íín ÆOc khaí tríOn ra sao.
? Theo em nh½c Æ´n 1 ngêí th©n
íµ nh½c Æ´n ý thYch cOa hä, cã
thYch hOp kh´ng?
- ThYch hOp
? ý thYch cOa mçí ngêí cã ta
ph©n bíÖt ÆOc ngêí Æã víí ngêí
kh¸c kh´ng.
I/ ßO v¯n
- ßO 1 : KO 1 k´ níÖm Ƹng nhí
- ßO 2 : TruyÖn vuí trong sính
ho¹t
- ßO 3 : KO vO 1 ngêí b¹n míí
quen.
- ßO 4 : KO vO mét cuéc gÆp

II/ Ou¸ tr×nh thùc híÖn ÆO tù

1. ßO bµí : KO truyÖn vO ´ng
h©y bµ cOa em.
- ßO tù sù kO vO ngêí íµ träng
t©m.
- MÎ bµí : ß_ gííí thíÖu chung
vO ngêí ´ng.
- Th©n bµí : 2 ý íín
+ ý thYch cOa ´ng
+ ¤ng y¨u c¸c ch¸u.
103
? Nh÷ng chí tí´t trong bµí v¯n cã
vÏ ra 1 ngêí gíµ cã tYnh khY
kh´ng.
? V× sao em í¹í nhËn ra Æã íµ
mét ngêí gíµ.
? Trong truyÖn ´ng th¯ng ch¸u cã
g× Æ¸ng chó ý.
? Tãm í¹í kO vO 1 nh©n vËt cÇn
chó ý ƹt ÆOc y¨u cÇu g×.
? Häc sính thùc hµnh íËp dµn bµí.
? Gí¸o ví¨n híng dÉn, nhËn xÐt
? Dùa vµo dµn bµí häc sính ví´t
thµnh bµí v¯n hoµn chÿnh
- R t Yt ngO, íÆng íÏ, nhN
nhµng, m¸í tãc b¹c nh cíc, nU c-
êí híOn hËu.
=> KO ÆOc ÆÆc ÆíOm nh©n
vËt , hOp víí íøa tuæí , cã tYnh
khY, ý thYch rí¨ng, cã chí tí´t,
víÖc íµm Ƹng nhí cã ý ngh·a.
2) LËp dµn bµí cho 1 ÆO v¯n
kO truyÖn Æêí thêng.
" KO vO 1 ngêí b¹n míí quen
cOa em"
9/ COng sè : - KO truyÖn Æêí thêng íµ g×
?/ HDVN : TËp ví´t bµí kO truyÖn Æêí thêng.
I0/ 12t 3inh nghi4*!
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 15
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 49 - 50 0iÕt b,i tX& $,* 7<n IO 5
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Häc sính bí´t kO truyÖn Æêí thêng cã ý ngh·a
- Bí´t ví´t bµí theo bè cUc, Æóng v¯n íuËn.
- ý thøc tù gí¸c, nghíÖm tóc khí ví´t bµí.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: nghí¨n cøu ra ÆO, bíOu ch m.
* HS : Kí´n thøc, gí y bót.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&:
1/ æn ÆÞnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí cÚ :
5/ Bµí míí
104
I/ ßO bµí : Em h_y kO vO ngêí mN cOa em
II/ Yªu cÇu :
- Bµí ví´t s¹ch sÏ, râ rµng, díOn ƹt íu ío¸t.
- Ví´t Æóng y¨u cÇu cOa ÆO : KO vO ngêí
2. Néí dung
- Bµí ví´t thO híÖn râ bè cUc
a) Mê bµí : Gííí thíÖu nÐt chung vO ngêí mN cOa m×nh.
b) Th©n bµí : - Ngêí mN tÇn tõo, Æõm Æang.
+ COng cha qu¸n xuy´n mäí c´ng víÖc trong gía Æ×nh.
+ Khí mN v½ng nhµ thí´u Æí t t cõ nh÷ng g× mN dµnh cho gía
Æ×nh bè com vUng vO trong mäí c´ng víÖc.
MN Æèí víí c¸c con
+ Ouan t©m tíí tõng b÷a ¯n gí c ngO
+ VíÖc häc cOa c¸c con ÆOc mN quan t©m chu Ƹo. D¹y rç,
gí¸o dUc c¸c con trÎ thµnh ngêí tèt
- MN Æèí víí mäí ngêí:
+ th¯ng y¨u, gíóp Æì mäí ngêí khí gÆp khã kh¯n
+ CÎí mÎ, hoµ nh_ víí xãm íµng...
III/ BíOu ÆíOm
- ßíOm 9 -10 : Cã gíäng kO, cõm xóc thùc sù, tr×nh bµy râ
rµng, s¹ch sÏ kh´ng saí íçí chYnh tõ.
- ßíOm 7 -8 : Bµí ví´t Æóng thO ío¹í, ÆO y¨u cÇu tr¨n, saí
kh´ng qu¸ 5 -6 íçí chYnh tõ.
- ßíOm 5-6 : Bµí ví´t cha thËt hoµn chÿnh vO néí dung, Yt cõm
xóc , Æ´í chç c©u van cßn íóng tóng, cßn m½c vµí íçí chYnh tõ,
díOn ƹt.
- ßíOm 3 - 4: Bµí ví´t ían man, tr×nh bµy kh´ng khoa häc, cßn
m½c nhíOu íçí chYnh tõ.
- ßíOm 1 - 2 : Bµí ví´t qu¸ s¯ sµí, kh´ng Æóng thO ío¹í.
9/ COng cè : NhËn xÐt gíê kíOm tra, thu bµí
?/ Híng dÉn vO nhµ : LËp dµn ý kO vO sù Ææí thay cOa qu¨ em
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
105
Tí´t 51 : Trbo bi)n; $Bn c%i ¸o *%i
( TruyÖn cêí)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
:i2& hZc Iinh
- HíOu ÆOc th´ nµo íµ truyÖn cêí
- HíOu néí dung, ý ngh·a, nghÖ thuËt g©y cêí trong 2 truyÖn
treo bíOn vµ íOn cíí ¸o míí
- KO í¹í ÆOc 2 truyÖn
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: so¹n bµí, tranh õnh
* HS : ßäc bµí , so¹n bµí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1! æn ÆÞnh tæ chøc :
.! KíOm tra bµí cÚ: ? N¨u bµí häc qua truyÖn: " ´ch ngAí Ƹy
gí´ng" , " thµy bãí xem voí"
5! Bµí míí
? Em híOu truyÖn cêí íµ g×
? Häc sính Æäc truyÖn
? TruyÖn kO vO sù víÖc g×
- VíÖc treo bíOn quõng c¸o
cOa nhµ hµng b¸n c¸.
? Néí dung cOa t m bíOn quõng
c¸o íµ g×.
? T m bíOn quõng c¸o cã m y y´u
tè.
? Néí dung cOa mçí y´u tè.
? Theo em 4 néí dung Æã cã phO
hOp vµ cÇn thí´t cho bíOn quõng
c¸o hay kh´ng.
? Tríc t m bíOn quõng c¸o cã m y
kh¸ch hµng gãp ý.
? Ngêí thø nh t gãp ý vO néí
dung g×?
? Th¸í Æé gãp ý nh th´ nµo : cêí
* TruyÖn cêí
- Häc sính t×m híOu phÇn chó
thYch d u * trang 124.
I/ TruyÖn " Trbo bi)n"
1. ßäc, kO
2. T×m híOu chuyÖn
a) MÇm mèng g©y cêí
o ®W/ c@ b¸n c¸ t>i
- Î Æ©y : th´ng b¸o ÆÞa
ÆíOm cOa cöa hµng.
Cã b¸n : Ho¹t Æéng cOa cöa
hµng.
- C¸ : Th´ng b¸o ío¹í mÆt hµng
- T¯í : Th´ng b¸o ch t íOng
hµng.
-> cÇn thí´t cho mét t m bíOn
quõng c¸o b»ng ng´n ng÷.
b) C¸í cêí ÆOc nõy sính vµ Î
th´ s½p béc íé.
- Ngêí thø nh t gãp ý vO ch÷
t¯í.
106
bõo.
? Nhµ hµng phõn øng g×
? Ngêí thø 2 gãp ý nh th´ nµo?.
Th¸í Æé nhµ hµng nh th´ nµo.
? Néí dung cOa t m bíOn quõng
c¸o sau haí íÇn gãp ý nh th´ nµo :
c@ b¸n c¸
? Ngêí thø 3 gãp ý víí nhµ hµng
? Tríc khí ngêí thø 4 nhËn xÐt,
nhµ hµng cã suy ngh· nh th´ nµo
vµ phõn øng ra sao.
- Nhµ hµng tín ch½c sÏ kh´ng
cßn aí b½t bÎ g× n÷a.
? Bèn vÞ kh¸ch gãp ý cho nhµ
hµng vO tõng néí dung cOa t m
bíOn quõng c¸o theo em cã hOp
íY kh´ng? v× sao ?
- Tho¹t nghe cã íY nhng kh´ng
phõí v× ngêí gãp ý cÚng kh´ng
ngh· Æ´n chøc n¯ng cOa y´u tè
mµ hä cho íµ thõa tr¨n t m bíOn
quõng c¸o. Mçí ngêí ÆOu í y sù
híÖn díÖn cOa m×nh Î cöa hµng
thay cho víÖc th´ng b¸o gí¸n tí´p
vèn íµ chøc n¯ng, ÆÆc ÆíOm
gíao tí´p cOa ng´n ng÷.
- ßèí víí nhµ hµng c¸í ÆO cho ta
Ƹng cêí íµ g×.
- Khí ÆOc gãp ý kh´ng cÇn suy
xÐt mµ chÿ nghe nãí íµ b· ngay.-
> ta cêí v× nhµ hµng cÚng
kh´ng híOu ví´t tr¨n t m bíOn
quõng c¸o cã ý ngh·a g× vµ ÆO
íµm g×.
? Theo em c¸í cêí ÆOc béc íé râ
nh t Î phÇn nµo cOa c©u truyÖn
- C¸í cêí vang í¨n to nh t phÇn
cuèí truyÖn. Ta cêí to v× tõng ý
kí´n th y cã íY nhng cø theo Æã
- Nhµ hµng : nghe nãí b· ngay
ch÷ "T¯í"
- Ngêí thø 2 gãp ý : " Î Æ©y"
- Nhµ hµng nghe nãí b· ngay
"Î Æ©y"
- Ngêí thø 3 gãp ý " c@ b¸n"
- Nhµ hµng b· ngay ch÷ " cã
b¸n"
- Ngêí thø 4 gãp ý " c¸"
- Nhµ hµng : " c t bíOn"
c) c¸í cêí ÆOc béc íé :
- Cêí, bõo, nãí.
- Cêí -> Kh¸ch hµng gãp ý
-> Nhµ hµng
- Béc íé râ nh t Î cuèí truyÖn.
Oua c¸c íÇn gãp ý t m bíOn
chÿ cßn ch¯ chäí 1 ch÷ " c¸"
- Ngêí nghe tÎng r»ng ch•ng
cßn g× ÆO gãp ý n÷a nhng í¹í
vÉn cßn ngêí gãp ý vµ cuèí
cOng t m bíOn phõí c t Æí.
107
mµ hµnh Æéng th× k´t quõ cuèí
cOng í¹í thµnh phí íY. Cêí to v×
ngêí gãp ý kh´ng bí´t suy xÐt,
hoµn toµn m t h´t chO kí´n.
? TruyÖn ®· ®Ó l¹i ý nghÜa g×
? Qua truyÖn em rót ra ®î !"i
h# g× h$ !%n th&n'
? Häc sính Æäc v¯n bõn, t×m
híOu chó thYch.
? TruyÖn cã bao nhí¨u nh©n vËt
? Mçí nh©n vËt cã g× gíèng vµ
kh¸c nhau.
? Em híOu tYnh hay khoe cOa íµ
g×.
- ThYch t· ra, chng ra cho ngêí ta
bí´t íµ m×nh gíµu, Æ©y íµ thãí
x u thêng th y Î ngêí gíµu nh t, íµ
nh÷ng ng¯íg míí gíµu,thYch häc
Æßí, khoe khoang. Hay bíOu
híÖn Î c¸ch ¯n mÆc, trang søc,
x©y dùng, nãí n¯ng, gíao tí´p.
? (nh ®i t×m lîn )h$e *a tr$ng
t×nh hu+ng nh thÕ n"$?
? Em cã nhËn xÐt g× vO c¸ch
khoe cOa cOa anh ta.
? ßO ngêí ta híOu Æã kh´ng phõí
íµ con ngêí hay khoe, anh ta h·í
nh th´ nµo.
- Nãí râ con íOn bÞ xæng chuAng
íµ íOn to hay nh·, Æen hay
tr½ng.
d) ý ngh·a :
- Lµ truyÖn hµí híc, t¹o tí´ng c-
êí vuí vÎ, ph¨ ph¸n nhN nhµng
nh÷ng ngêí thí´u chO kí´n,
kh´ng suy xÐt khí nghe ngêí
kh¸c gãp ý
p ',i hZc : Khí ngêí kh¸c gãp
ý kí´n kh´ng n¨n véí vµng
hµnh Æéng theo ngay khí cha
thu x´p k¸. Lµm víÖc g× cÚng
phõí cã ý thøc, bí´t tí´p thu,
chän íäc ý kí´n cOa ngêí kh¸c.
II/ TruyÖn " íOn cíí, ¸o míí"
1. ßäc vµ kO
2. T×m híOu truyÖn
a) MÇm mèng g©y cêí.
- 2 nh©n vËt
- Gíèng : cã tYnh thYch khoe
cOa.
- Kh¸c : Møc Æé vËt Æem
khoe. con íOn vµ c¸í ¸o.
bg C¸i c]i ®Bc béc $é
Anh t×m íOn
- Nhµ cã víÖc bËn-> cõnh
huèng : t¸c gíõ nh kh´ng cßn
t©m trY ÆO khoe.
- B¸c cã th y con íOn cOa t´í
ch¹y qua Æ©y kh´ng.
- LOn cíí : g©y cêí
108
? theo em tõ " íOn cíí" mµ anh ta
dOng cã thYch hOp ÆO chÿ con
íOnbÞ xæng kh´ng.
- Kh´ng thYch hOp, kh´ng
cÇn thí´t, ngêí ÆOc h·í kh´ng cÇn
bí´t con íOn cOa anh ta dOng vµo
víÖc g× ( cíí hay tang)
? Cßn anh cã ¸o míí khoe cOa
nh th´ nµo
? Em h_y chÿ ra møc Æé thYch
khoe cOa anh ta.
- TYnh khoe cOa anh ta Æ_
bí´n anh thµnh trÎ con. Gíµ ÆOc
b¸t canh, trÎ ÆOc manh ¸o míí.
N´u íµ trÎ con th× Æãíµ nÐt t©m
íY hAn nhí¨n, ng©y th¯ cßn
nh©n vËt trong truyÖn íµ ÆO
khoe ¸o míí.
? ßO khoe ÆOc ¸o míí,anh ta íµm
g×.
- Anh ta n´n nãng muèn Æ-
Oc khoe ngay chí´c ¸o cOa
m×nh.- > kí¨n nhÉn ÆOí cã ng-
êí ÆO khoe- > sù kí¨n nhÉn trÎ
n¨n íè bÞch h´t søc.
? Khí kh´ng th y aí h·í, th¸í Æé
cOa anh ta nh th´ nµo.
? em cã nhËn xÐt g× vO th¸í Æé
cOa anh ta.
- Mét sù tøc gíËn qu¸ v´ íY
? Khí ngêí ta h·í anh ta vO con
íOn anh cã cö chÿ ra sao.
- Do cè khoe, anh ta Æ_ bí´n néí
dung c©u h·í cOa ngêí kh¸c
thµnh néí dung th´ng b¸o cOa
m×nh.
? TruyÖn cã ý ngh·a nh th´ nµo
? Bµí häc cho bõn th©n
109
9/ COng cè : Gí¸o ví¨n nh½c í¹í ý chYnh cOa truyÖn, ý ngh·a cOa
truyÖn
?/ HDVN : Häc vµ Æäc th¨m mét sè truyÖn cêí kh¸c.
I0/ 12t 3inh nghi4* :
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 52 : VO t6 7, $Bng t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gíóp häc sính n½m ÆOc ý ngh·a vµ c´ng dUng cOa mét sè tõ
vµ íOng tõ.
- Bí´t dOng sè tõ vµ íOng tõ trong khí nãí, ví´t.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: bµí so¹n, bõng phU
*HS : häc bµí, íµm bµí tËp.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí cÚ: ? CUm danh tõ íµ g× ? cho vY dU
5/ Bµí míí
? Gí¸o ví¨n treo bõng phU.
? T×m trong vY dU a vµ b c¸c tõ
chÿ sè íOng vµ thø tù cOa sù vËt.
? nh÷ng tõ ÆOc dOng ÆO chÿ
sè íOng vµ thø tù cOa sù vËt th×
ÆOc gäí íµ g×.
- Sè tõ :
? Dùa vµo vY dU, em cho bí´t sè
tõ ÆOc chía íµm m y ío¹í.
'=ng &hô
? Khí Æí cOng víí danh tõ, sè tõ
chÿ sè íOng Æøng Î vÞ trY nµo
I/ Sè tõ
1. VY dU (SGK)
a) haí, mét tr¯m, chYn, mét.
b) Thø s¸u.
- Sè tõ
+ Chÿ sè íOng hay sè Æ´m
: 1,2,3...
+ Chÿ thø tù : Nh t, nh×,
ba...
VY dU : HOng V¯ng thø s¸u
110
( Æøng tríc danh tõ)
? Khí Æí cOng víí danh tõ, sè tõ
chÿ sè thø tù Æøng Î vÞ trY nµo.
- ßøng sau danh tõ
? Theo em tõ Æ´í trong c©u a cã
phõí íµ sè tõ kh´ng? v× sao
- Mét sè tõ cã ý ngh·a kh¸í
qu¸t vµ th´ng dUng nh Æ´í :
cÆp, t¸, chUc
? NhËn xÐt vO sè tõ : Æøng tríc
danh tõ vµ bæ sung ý ngh·a vO
sè íOng cho danh tõ.
? Häc sính í y 1 sè vY dU
? Häc sính Æäc phÇn ghí nhí
- Bõng phU
? Chÿ ra nh÷ng tõ ín ÆËm trong
vY dU
? Theo em tõ : Nh÷ng, m y dOng
ÆO chÿ sè íOng vµ thø tù sù vËt
hay kh´ng.
? Ngh·a cOa c¸c tõ ín ÆËm cã
g× gíèng vµ kh¸c ngh·a cOa sè
tõ.
- Tõ " Æ´í" trong" mét Æ´í"
kh´ng phõí íµ sè tõ v× nã mang
ý ngh·a Ưn vÞ vµ Æøng Î vÞ
trY cOa danh tõ " mét Æ´í" chÿ
Ưn vÞ . Mét Æ´í cÚng kh´ng
phõí íµ sè tõ ghÐp nh : mét
tr¯m, mét ngh×n . V× sau " mét
Æ´í" kh´ng thO sö dUng danh tõ
chÿ Ưn vÞ cßn sau mét tr¯m, ,
mét ng×n vÉn cã thO cã tõ chÿ
Ưn vÞ .
VD : cã thO nãí mét tr¯m
con tr©u
- Kh´ng thO nãí : mét Æ´í con
tr©u
( chÿ nãí : 1 Æ´í tr©u)
* Ghí nhí
II/ L Ong tõ
1. VY dU
C¸c, nh÷ng, cõ, m y
- Gíèng : Æøng tríc danh tõ
- Kh¸c :
+ Sè tõ : chÿ sè íOng hoÆc
sè thø tù cOa sù vËt.
+ LOng tõ : chÿ íOng Yt
hay nhíOu cOa sù vËt.
PhÇn tríc PhÇn trung t©m PhÇn sau
T2 T1 T1 T2 S1 S2
c¸c hoµng tö
Nh÷ng kÎ thua trËn
m y v¹n tíng í·nh
111
qu©n s·
- LOng tõ chÿ ý ngh·a toµn thO ; cõ, t t cõ, t t thõy
- LOng tõ chÿ ý ngh·a tËp hOp hay ph©n phèí : c¸c, nh÷ng, mäí,
mçí, tõng
? Häc sính Æäc phÇn ghí nhí ( ghí nhí SGK trang 129)
III/ \u/4n tX&
Bµí tËp 1 :
- Sè tõ : Mét canh, haí canh, ba canh: sè tõ chÿ sè íOng
- canh bèn, canh n¯m : sè tõ chÿ thø tù
Bµí tËp 2 : c¸c tõ : tr¯m nóí, ngµn khe, mu´n nçí t¸í t¨ ÆOu
ÆOc dOng ÆO chÿ sè í¯ng " nhíOu" , " r t nhíOu".
Bµí tËp 3 :
ßíOm gíèng vµ kh¸c nhau cOa tõng, mçí ...
- Tõng : Mang ý ngh·a íÇn íOt theo tr×nh tù, h´t c¸ thO nµy
Æ´n c¸ thO kh¸c.
- Mçí: mang ý ngh·a nh n m¹nh, t¸ch rí¨ng tõng c¸ thO, kh´ng
mang ý ngh·a íÇn íOt.
9/ COng cè : Häc sính nh½c í¹í kh¸í níÖm sè tõ vµ íOng tõ.
?! HDVN : Häc bµí, íµm c¸c bµí tËp cßn í¹í
I0/ 12t 3inh nghi4*!
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 19
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 53 : () tru/4n tong tBng
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
:i2& hZc Iinh
- HíOu søc tÎng tOng vµ vaí trß cOa tÎng tOng trong tù sù.
- ßíOm í¹í mét bµí kO truyÖn tÎng tOng Æ_ häc vµ ph©n tYch
vaí trß cOa tOng trong mét sè bµí v¯n
II/ ChuÈn bÞ :
- GV; ChuEn bÞ bµí so¹n
- HS : häc bµí cÚ, chuEn bÞ bµí míí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc
112
./ KíOm tra bµí cÚ
5/ Bµí míí
? em h_y kO tãm t½t í¹í truyÖn
ngU ng´n : Ch©n, Tay, Taí, M½t,
MíÖng.
? Theo em c¸c y´u tè trong
truyÖn cã thùc kh´ng? v× sao?
? Trong truyÖn nµy ngêí ta Æ_ t-
Îng tOng nh÷ng g×.
- Bé phËn -> nh©n vËt cU
thO .
- C¸c nh©n vËt cã tYnh
c¸ch, hµnh Æéng rí¨ng bíÖt, cã
nhµ rí¨ng.
-> c©u truyÖn hoµn toµn
kh´ng cã thùc mµ do tÎng tOng.
TruyÖn nh mét gíõ thí´t ÆO cuèí
cOng phõí thõa nhËn Ch©n íY: c¯
thO íµ mét thO thèng nh t,
MíÖng cã ¯n th× c¸c bé phËn
kh¸c míí khoÎ m¹nh, íµm víÖc
b×nh thêng.
? •´u tè tÎng tOng trong truyÖn
cã ý ngh·a nh th´ nµo.
? TÎng tOng trong tù sù cã phõí íµ
ÆOc tuú tíÖn kh´ng? hay nh»m
mUc ÆYch g×.
? em h_y kO t¨n mét sè v¯n bõn
mµ em Æ_ häc, cã sö dUng y´u
tè tÎng tOng vµ chÿ ra nh÷ng chí
tí´t ÆOc tÎng tOng trong v¯n bõn
Æã
? Häc sính Æäc truyÖn " íUc sóc,
tranh, c´ng"
? Trong truyÖn võa Æäc, chç nµo
ÆOc xem íµ tÎng tOng, s¸ng t¹o.
I/ T×m híOu chung vO kO
truyÖn tÎng tOng.
- C¸ch gäí t¨n, bé phËn c¯ thO
ngêí Æ´n mét con ngêí cã tYnh
c¸ch, hµnh Æéng
+ Ch©n, Tay, Taí, M½t,
ghen tˆ víí í_o MíÖng, v× í_o Æ-
Oc hÎng mäí ÆÆc quyOn, ÆÆc
íOí.- > cõ bän kh´ng íµm g× quõ
quy´t ÆÞnh Æ×nh c´ng ÆO trÞ
í_o MíÖng.
+ sau cuéc Æ×nh c´ng cõ
bän aí cÚng mÖt m·í, y´u Æuèí
kh´ng cßn søc sèng.
- NhËn ra saí tr¸í -> cOng nhau
söa ch÷a saí íÇm -> t t cõ í¹í
sèng hoµ thuËn, vuí vÎ, Æoµn
k´t.
- Î Æ©y bÞa ÆÆt, tÎng tOng íµ
ÆO íµm næí bËt mét sù thËt
th´ng thêng. Ngêí ta trong x_
héí phõí bí´t n¯ng tùa vµo nhau,
n´u t¸ch rêí céng ÆAng íµ kh´ng
thO tAn t¹í ÆOc.
- TÎng tOng kh´ng ÆOc tuú tíÖn
mµ phõí dùa vß í´ gíc tù nhí¨n (
c¸c bé phËn c¯ thO con ngêí cã
íí¨n quan Æ´n nhau). TÎng tOng
nh vËy nh»m thO híÖn mét t t-
Îng ( chO ÆO) tøc íµ kh•ng
ÆÞnh c¸í í´gYc tù nhí¨n kh´ng
thO thay Ææí ÆOc.
- 6 con gía sóc nãí ÆOc tí´ng
ngêí
- 6 con gía sóc kO c´ng vµ kO
khæ.
113
? Theo em nh÷ng chí tí´t trong
truyÖn ÆOc tÎng tOng dùa tr¨n
nh÷ng sù thËt nµo.
- Sù thËt vO cuéc sèng vµ
c´ng víÖc cOa mçí con vËt.
? VíÖc tÎng tOng nh vËy nh»m
mUc ÆYch g×.
? ,# -inh ®# .h/n ghi nh0'
? Häc sính Æäc chuyÖn thø 2 vµ
trõ íêí c©u h·í
? Em h_y chÿ ra y´u tè tÎng tOng
trong truyÖn.
? VíÖc tÎng tOng cã ý ngh·a g×
cho c©u truyÖn.
- TÎng tOng gíóp ta híOu
s©u th¨m vO truyOn thuy´t, vO
nh©n vËt Lang Lí¨u.
- Nh»m thO híÖn t tÎng : c¸c
gíèng vËt tuy kh¸c nhau nhng
ÆOu cã Ych cho con ngêí, kh´ng
n¨n suy b× nhau.
1 2hi nh0'
II/ LuyÖn tËp :
TruyÖn : gí c m¯ trß truyÖn víí
Lang Lí¨u.
- TÎng tOng -> m¯ gÆp Lang
Lí¨u
-> Lang íí¨u Æí th¯m d©n t×nh
n u b¸nh chng, h·í truyÖn Lang
Lí¨u, Lang íí¨u trõ íêí.
9/ COng cè hÖ thèng néí dung bµí häc
?/ HDVN : Häc bµí, íµm c¸c bµí tËp cßn í¹í
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 54 - 55
in tX& tru/4n dWn gi+n
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gíóp häc sính n½m ÆOc ÆÆc ÆíOm cOa nh÷ng thO ío¹í truyÖn
d©n gían Æ_ häc.
- KO vµ híOu ÆOc néí dung, ý ngh·a cOa c¸c truyÖn Æ_ häc.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: so¹n bµí, k¨nh h×nh, tranh õnh
* HS : HÖ thèng í¹í kí´n thøc v¯n häc d©n gían
114
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí cÚ
? H_y kO t¨n c¸c truyÖn d©n gían mµ em Æ_ häc vµ Æäc th¨m
5/ Bµí míí
? Trong phÇn v¯n häc d©n gían
em Æ_ ÆOc häc nh÷ng thO
ío¹í nµo.
? Th´ nµo íµ truyOn thuy´t
? Th´ nµo íµ cæ tYch
? Th´ nµo íµ truyÖn ngU ng´n
? Th´ nµo íµ truyÖn cêí
? Häc sính Æäc c©u h·í 2.
? Häc sính Æäc c©u h·í 3
- Gäí 4 häc sính thùc híÖn
bµí tËp tr¨n bõng, díí ííp íµm
vµo gí y
I/ Kh¸í níÖm truyÖn d©n gían
1. TruyOn thuy´t
- PhÇn * SGK trang 7
- PhÇn * SGK trang 23
- PhÇn * SGK trang 100
- PhÇn * SGK trang 124
2. •¨u cÇu häc sính vO nhµ
Æäc í¹í c¸c truyÖn, kO tãm t½t
TruyOn thuy´t Cæ tYch NgU ng´n TruyÖn cêí
1. Con rAng
ch¸u tí¨n
Sä Dõa 1. ´ch ngAí
Ƹy gí´ng
1. Treo bíOn
2.B¸nh ch-
ng, b¸nh
gíÇy
Th¹ch Sanh 2. thµy bãí
xemvoí
2. LOn cíí ¸o míí
3. Th¸nh
Gíãng
Em bÐ th´ng mính 3 ßeo nh¹c
cho mÄo
4. S¯n tính
Thu´ tính
4. C©y bót thÇn 4. Ch©n, Tay,
Taí, M½t,
MíÖng
5. Sù tYch
HA G¯m
5. ¤ng í_o Ƹnh c¸
vµ con c¸ vµng
? Häc sính Æäc c©u h·í 4
? N¨u ÆÆc ÆíOm tí¨u
bíOu cOa truyÖn truyOn thuy´t,
cæ tYch, ngU ng´n vµ truyÖn
cêí
- Häc sính thõo íuËn , trao Ææí ý
kí´n vO ÆÆc ÆíOm tõng thO ío¹í
dùa tr¨n c¸c c¯ sÎ sau:
+ ßÞnh ngh·a
+ NghÖ thuËt
+ C¯ sÎ h×nh thµnh truyÖn
+ Ng´í kO
+ €íc m¯ cOa ngêí xa.
115
TruyOn thuy´t Cæ tYch NgU ng´n TruyÖn cêí
- Lµ truyÖn kO
vO c¸c nh©n
vËt vµ sù kíÖn
íÞch sö trong
qu¸ khø.
- Cã nhíOu chí
tí´t tÎng tOng
kú õo
- Cã c¯ sÎ íÞch
sö, cèt íâí sù
thËt íÞch sö
- Ngêí kO , ng-
êí nghe tín
c©u truyÖn
nh íµ cã thËt
dO cho cã
nh÷ng chí tí´t
tÎng tOng kú
õo.
- ThO híÖn
th¸í Æé vµ
c¸ch Ƹnh gí¸
cOa néí dung
Æèí víí c¸c sù
kíÖn vµ nh©n
vËt
- Lµ truyÖn kO
vO cuéc Æêí sè
phËn cOa 1 sè
nh©n vËt quen
thuéc (mA c´í,
mang íèt x u
xY, dÚng s·...)
- Cã nhíOu chí
tí´t tÎng tOng kú
õo)
- Ngêí kO, ngêí
nghe kh´ng tín
íµ c©u truyÖn
cã thùc.
- ThO híÖn
níOm tín vµ íc
m¯ cOa nh©n
d©n vO chí´n
th½ng cuèí
cOng cOa íÏ
phõí, cOa c¸í
thíÖn
íµ truyÖn mOn
truyÖn vO íoµí
vËt, Æè vËt
hoÆc chYnh
con ngêí ÆO
nãí bãng, gíã
truyÖn con ng-
êí.
- Cã ý ngh·a En
dU, ngU ý.
- N¨u bµí häc
ÆO khuy¨n
nhO, d¯n d¹y
ngêí ta trong
cuéc sèng
Lµ truyÖn kO
vO nh÷ng
híÖn tOng
Ƹng cêí
trong cuéc
sèng, ÆO
nh÷ng híÖn t-
Ong nµy ph¯í
bµy ra( ngêí
nghe) ngêí
Æäc ph¸t
híÖn th y.
- Cã y´u tè
g©y cêí.
- Nh»m g©y
cêí, mua vuí
hoÆc ph¨
ph¸n, ch©m
bí´m nh÷ng
thãí h, tËt x u
trong x_ héí,
tõ Æã híng
ngêí ta tíí c¸í
tèt ÆNp
9/ COng cè : - NÐt nghÖ thuËt cOa c¸c ío¹í truyÖn d©n gían
?/ HDVN : - häc tí´p bµí
I0/ 12t 3inh nghi4*!
..........................................
..........................................
..........................................
116
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
in tX& tru/4n dWn gi+n
( Tí´p)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
- Nh tí´t 1
II/ ChuÈn bÞ :
* Gí¸o ví¨n : So¹n bµí, tranh õnh
* HS : Häc tí´p bµí theo néí dung c©u h·í SGK
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí cÚ: ? Th´ nµo íµ truyOn thuy´t, cæ tYch, ngU ng´n
5/ Bµí míí
? Häc sính Æäc y¨u cÇu c©u h·í
5
? Häc sính thõo íuËn nhãm :
VD : Th¸nh gíãng vµ Sä dõa
: sù ra Æêí ÆOu cã nÐt kh¸c th-
êng, tµí n¯ng kú íµ.
? Nh©n vËt trong truyOn thuy´t
íµ nh÷ng nh©n vËt nh th´ nµo?
Cæ tYch thêng kO vO ÆíOu g×.
? Oua néí dung cOa truyÖn ngU
ng´n, t¸c gíõ, d©n gían muèn göí
g½m Æ´n ngêí Æäc, ngêí nghe
ÆíOu g×.
? Trong c¸c truyÖn ngU ng´n,
truyÖn nµo t¹o cho ngêí Æäc
tí´ng cêí.
? MUc ÆYch cOa truyÖn cêí íµ

?! So s¸nh sù gíèng nhau vµ
kh¸c nhau gí÷a truyOn thuy´t,
cæ tYch, ngU ng´n víí tranh cêí.
a) TruyOn thuy´t vµ cæ tYch :
* Gíèng nhau : ÆOu cã y´u tè t-
Îng tOng kú õo.
- Cã nhíOu chí tí´t gíèng nhau,
sù ra Æêí thÇn kú, nh©n vËt
chYnh cã nh÷ng tµí n¯ng phí th-
êng
* Kh¸c nhau :
- TruyOn thuy´t : KO vO c¸c
nh©n vËt, sù kíÖn íÞch sö vµ
thO híÖn c¸ch Ƹnh gí¸ cOa
nh©n d©n Æèí víí nh÷ng nh©n
vËt, sù kíÖn íÞch sö ÆOc kO.
- Cæ tYch : KO vO cuéc Æêí cOa
c¸c ío¹í nh©n vËt nh t ÆÞnh.
ThO híÖn quan níÖm, íc m¯ cOa
nh©n d©n vO cuéc Æ u tranh
gí÷a c¸í thíÖn vµ c¸í ¸c.
- TruyOn thuy´t ÆOc ngêí nghe
tín íµ cã thËt ( dO cã chí tí´t tÎng
tOng kú õo ) . Cßn truyÖn cæ
117
? MUc ÆYch cOa truyÖn ngU
ng´n íµ g×.
? Gí¸o ví¨n chuEn bÞ tranh õnh
phÇn v¯n häc d©n gían -> häc
sính t×m híOu néí dung cOa
tõng bøc tranh.
? Häc sính tham khõo phÇn Æäc
th¨m
tYch ÆOc ngêí kO, ngêí nghe
coí íµ nh÷ng c©u truyÖn kh´ng
cã thËt ( tõ trong truyÖn cã y´u
tè thùc t´)
b) TruyÖn ngU ng´n vµ truyÖn
cêí
* gíèng nhau : TruyÖn ngU ng´n
thêng ch´ díOu, ph¨ ph¸n
nh÷ng hµnh Æéng, c¸ch c xö.
Tr¸í víí ÆíOu muèn d¯n d¹y ngêí
ta. V× th´ truyÖn thµy bãí xem
voí, Æeo nh¹c cho mÄo gíèng
nh truyÖn cêí, cÚng thêng g©y
cêí.
* Kh¸c nhau : MUc ÆYch cOa
truyÖn cêí íµ g©y cêí ÆO mua
vuí hoÆc ph¨ ph¸n, ch©m bí´m
nh÷ng sù víÖc, híÖn tOng, tYnh
c¸ch Ƹng cêí .
- MUc ÆYch cOa truyÖn ngU
ng´n íµ khuy¨n nhO, d¯n d¹y
ngêí ta mét bµí häc cU thO nµo
Æã trong cuéc sèng.
A! ßäc h¨m
9/ COng cè :
- Sù gíèng nhau vµ kh¸c nhau gí÷a truyOn thuy´t vµ cæ tYch
- Sù gíèng vµ kh¸c nhau gí÷a ngU ng´n vµ truyÖn cêí.
?! Híng dÉn vO nhµ : Häc bµí,íµm bµí tËp trong s¸ch bµí tËp.
I0/ 12t 3inh nghi4* :
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 56 : Tr= b,i 3i)* tr+ tiÕng 7i4t
118
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
fu+ gi] tr= b,i gi2& hZc Iinh
- NhËn th y u ÆíOm, khuy´t ÆíOm cOa bµí íµm
- K¸ n¯ng tæng hOp kí´n thøc tí´ng víÖt, rót kính nghíÖm cho
c¸c bµí kíOm tra íÇn sau.
- Gí¸o ví¨n Ƹnh gí¸ ÆOc khõ n¯ng tí´p thu kí´n thøc, ý thøc
häc bµí,íµm bµí cOa häc sính.
II/ ChuÈn bÞ :
- GV: Trõ bµí, nhËn xÐt bµí íµm cOa häc sính, ch÷a bµí.
- HS : xem í¹í bµí kíOm tra, rót kính nghíÖm
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí cÚ : Kh´ng
5/ Bµí míí
I/ •¨u cÇu :
1. H×nh thøc : Bµí kíOm tra tr×nh bµy s¹ch sÏ, kh´ng tEy
xo¸,tr×nh bµy khoa häc
2. Néí dung :
- ߸p øng ÆÇy ÆO néí dung theo y¨u cÇu cOa ÆO
- Bí´t huy Æéng, tæng hOp kí´n thøc tí´ng víÖt vµo tõng d¹ng
c©u h·í cOa ÆO kíOm tra.
II/ NhËn xÐt bµí íµm cOa häc sính
1. €u ÆíOm :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................
119
2. NhOc ÆíOm :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................
9/ COng cè :
- NhËn xÐt chung
..........................................
..........................................
..........................................
?/ Híng dÉn vO nhµ : häc bµí, chÿ tõ.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 1?
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 57 : chq t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- HíOu ÆOc ý ngh·a vµ c´ng dUng cOa chÿ tõ
- Bí´t dOng chÿ tõ trong khí nãí, ví´t.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: so¹n bµí, bõng phU
* HS : Häc bµí,íµm bµí tËp
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1!/ æn ÆÞnh tæ chøc
120
./ KíOm tra bµí cÚ
? Sè tõ íµ g×, íOng tõ íµ g×? cho vY dU
5/ Bµí míí
? Gí¸o ví¨n cho bõng phU
? c¸c tõ ín ÆËm trong vY dU bæ
sung ý ngh·a cho c¸c danh tõ
nµo.
- Ví¨n quan, íµng, nhµ, ´ng
vua
? C¸c tõ : Nä,  y, kía cã t¸c dUng
g× trng c©u v¯n
? Gí÷a tõ vµ cUm tõ cã chøa nä,
kía,  y. c¸í nµo cã ý ngh·a cU hO,
râ dµng h¯n.
?Häc sính ph¸t híÖn, so s¸nh.
? Gí¸o ví¨n treo bõng phU
I/ Chÿ tõ íµ g×
1. VY dU
" Ngµy xa cã mét ´ng vua nä
saí mét ví¨n quan Æí dß ía
kh½p níc, t×m ngêí tµí gí·í.
Ví¨n quan  y Æ_ Æí nhíOu n¯í,
Æí Æ´n Æ©u ví¨n quan cÚng
ra nh÷ng c©u h·í o¸í o¯m ÆO
h·í mäí ngêí. ß_ m t nhíOu c´ng
t×m kí´m nhng ví¨n quan cha
t×m th y ngêí íçí í¹c.
Mét h´m ví¨n quan Æí qua
mét c¸nh ÆAng íµng kía, chOt
th y b¨n vÖ Æêng cã 2 cha
con nhµ kía Æang cµy ruéng"
* NhËn xÐt : Bæ sung ý ngh·a
cho danh tõ, ÆÞnh vÞ sù thËt
trong kh´ng gían.
2. So s¸nh tõ vµ cUm tõ sau:
- ¤ng vua / ´ng vua nä
- Ví¨n quan/ ví¨n quan  y
- íµng / íµng kía
- nhµ/ nhµ nä
-> cUm tõ cã: nä, kía,  y cã ý
ngh·a cU thO ho¸, ÆOc x¸c
ÆÞnh mét c¸ch râ rµng.
3. C¸c tõ :  y, nä trong c©u v¯n
sau cã g× gíèng vµ kh¸c c¸c tr-
êng hOp Æ_ ph©n tYch.
- HAí  y, Î Thanh Ho¸ cã mét
ngêí íµm nghO Ƹnh c¸. T¨n
íµ L¨ ThËn.
- Mét ƨm nä ThËn thõ ííí Î
mét b´n v½ng nh thêng íÖ.
121
? Oua c¸c vY dU cOng víí c¸c bµí
häc tríc vO danh tõ, sè tõ, íOng
tõ. C¸c tõ : nµy, kía,  y, nä thêng
hay Æí víí tõ ío¹í nµo.
? VÞ trY cOa chóng trong c©u.
- ßøng sau danh tõ.
? Nh÷ng tõ nh vËy ÆOc gäí íµ ío¹í
tõ g×.
- Chÿ tõ
? Chÿ tõ íµ g× ?
? Häc sính Æäc phÇn ghí nhí
? ¤ng vua nä íµ cUm danh tõ hay
danh tõ.
? íµng kía íµ cUm danh tõ hay
danh tõ.
? Em h_y ÆíOn c¸c thµnh phÇn
trong cUm danh tõ vµo m´ h×nh
cUm danh tõ.
? Trong c¸c vY dU tr¨n, chÿ tõ
Æõm nhíÖm chøc vU g× trong
cUm danh tõ.
- Æã - chO ng÷
- ÆEy - tr¹ng ng÷
? häc sính Æäc y¨u cÇu cOa bµí
tËp, í¨n bõng íµm.
? Häc sính Æäc y¨u cÇu bµí tËp 2
? Häc sính Æäc c©u v¯n sau khí
thay th´ tõ kh¸c.
- HAí  y/ ví¨n quan  y
- ߨm nä/ ngµy nä
-> ßÞnh vÞ thêí gían kh¸c
ÆÞnh vÞ kh´ng gían
* K´t íuËn: chÿ tõ íµ nh÷ng tõ
ÆO ch· vµo sù vËt, nh»m x¸c
ÆÞnh vÞ trY cOa sù vËt trong
kh´ng gían hoÆc thêí gían.
II/ Ho¹t Æéng cOa chÿ tõ trong
c©u
phU tríc
Danh tõ trung t©m
phU sau
T2
T1
T1
T2
S2
S2
´ng
vua

íµng
kía
=> Lµ phU ng÷ Æøng sau cOa
danh tõ , cOng víí danh tõ vµ
phU ng÷ Æøng tríc t¹o thµnh
cUm danhtõ ..
VD : Mét c¸nh ÆAng kía
a) Sau con Æêng Æ y, Æã íµ tr-
122
êng THCS Kh¸nh Héí
b) ß y, b¹n íµm Æí.
III/ LuyÖn tËp
1. bµí tËp 1
a) haí thø b¸nh  y
+ ßÞnh vÞ sù vËt cOa
kh´ng gían
+ íµm phU ng÷ sau cOa
danh tõ
b) ß©y, Æ y.
- ßÞnh vÞ sù vËt
- Lµm chO ng÷ trong c©u.
c) Nay
- ßÞnh vÞ sù vËt
- Lµm tr¹ng ng÷
2. bµí tËp 2 .
b»ng ÆOn  y, b»ng íµng  y
-> ví´t nh vËy ÆO tr¸nh íÆp tõ.
9/ COng cè : Nh n m¹nh c¸c Ưn vÞ kí´n thøc cÇn ghí nhí
?/ HDVN : - Häc thuéc bµí, íµm bµítap„ 3/139.
I0/ 12t 3inh nghi4*:
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 58 : \u/4n tX& 3) tru/4n tong tBng
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gíóp häc sính gíõí quy´t 1 sè ÆO tù sù tÎng tOng, s¸ng t¹o.
- Tù íµm ÆOc bµí, dµn bµí cho ÆO bµí tÎng tOng
II/ ChuÈn bÞ :
- GV: Cho häc sính chuEn bÞ ÆO sè 5/134 Î nhµ tríc
- HS : íµm theo y¨u cÇu cOa gí¸o ví¨n.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc :
123
./ KíOm tra bµí cÚ
? Em h_y tÎng tOng ra chí tí´t : S¯ntíme Æí m¸y bay, Thu´ Tính Æí
xe íéí níc Æ´n h·í c´ng chóa MÞ N¯ng íµm vO
5/ Bµí míí.
I/ ßO bµí : kO truyÖn mêí n¯m sau vO th¯m í¹í trêng cÚ híÖn
nay, tÎng tOng nh÷ng Ææí thay cã thO xõy ra.
? Häc sính Æäc ÆO vµ n¨u y¨u
cÇu cOa ÆO
? Muèn ví´t bµí tèt theo em cÇn
phõí tí´n hµnh c¸c bíc nh th´ nµo
? Trong bíc t×m híOu ÆO tÎng t-
Ong cã phõí íµ b½t buéc kh´ng?
N´u íµ b½t buéc ta phõí dùa vµo
Æ©u ÆO tÎng tOng.
? Sau 10 n¯m em cã dÞp trÎ í¹í
th¯m trêng cÚ, em sÏ tÎng tOng
nh÷ng g× vO ng´í trêng cOa em.
? Theo em ÆO bµí y¨u cÇu t c¸ch
cOa ngêí kO phõí nh th´ nµo.
? TÎng tOng cã kh¸c víí bÞa ÆÆt
vµ nãí kho¸c kh´ng.
? Sau 10 n¯m em sÏ bao nhí¨u
tuæí, theo dù kí´n cOa m×nh íóc
Æã em Æang íµm g×.
? Em trÎ vO th¯m trêng cÚ vµo
thêí gían nµo: dÞp hÄ, hay dÞp t´t,
dÞp héí trêng...
? Theo em sau 1 khoõng thêí gían
dµí 10 n¯m th× m¸í trêng híÖn
nay cã g× Ææí kh¸c.
? Con ngêí
1. T×m híOu ÆO :
- B½t buéc phõí tÎng tOng. TÎng
tOng phõí dùa vµo con ngêí,sù
víÖc cã thËt, kh´ng n¨n dOng
t¨n thËt.
- Cõnh 10 n¯m vO í¹í m¸í trêng
cã nhíOu Ææí thay, thµy c´,tr-
êng ííp...
2. T×m híOu phÇn gOí ý.
- ß©y íµ ÆO tÎng tOng n¨n
häc sính hoµn toµn kh´ng thO
dùa vµo tµí ííÖu.
- TÎng tOng kh´ng phõí íµ bÞa
ÆÆt, tuú tíÖn mµ phõí dùa
vµo nh÷ng ÆíOu cã thËt, ÆO t-
Îng tOng ra.
- HíÖn t¹í em 12 tuæí, sau 10
n¯m n÷a em 22 tuæí. N´u häc
ƹí häc th× chuEn bÞ thí tèt
nghíÖp, n´u íµ bé Æéí th× Æ_
ra qu©n hoÆc Î í¹í chuy¨n
nghíÖp hoÆc íµ c´ng nh©n
hay íµ 1 gí¸o ví¨n Î mét n¯í
xa...
- Sù thay Ææí
+ thµy c´ : gíµ Æí , cã
124
? Sù nghíÖp gí¸o dUc
? Cõm ngh· cOa em sau khí chía
tay m¸í trêng cOa m×nh.
? Tõ c¸c ý tr¨n em cã thO s½p
x´p thµnh 1 dµn bµí hoµn chÿnh.
? Hoµn cõnh xõy ra c©u truyÖn
? V× sao quyOn s¸ch í¹í khãc,
buèn nh vËy.
? Cõm ngh·, th¸í Æé cOa em sau
khí nghe íêí t©m sù, than v_n
cOa quyOn s¸ch.
? Khí sính ra, sä Dõa cã t©m tr¹ng
ra sao
nhíOu thµy c´ míí.
+ C¸c b¹n cOng ííp : Æ_
trÎng thµnh, cã nghO nghíÖp
kh¸c nhau, Æ_ x©y dùng gía
Æ×nh , ngêí c´ng t¸c xa, kÎ Î
ÆÞa ph¯ng...
( íu ý kh´ng n¨u t¨n cU
thO)
+ Sù nghíÖp gí¸o dUc :
C¸c th´ hÖ tí´p nèí v n Æang Æ-
Oc thµy c´ d¹y dç, d×u d½t
tËp tµnh chu Æao..., cί vËt
ch t...
- •¨u m¸í trêng : N¯í Æ_ cho
ta trí thøc, ƹo Æøc íµm ngêí.
T×nh cõm íu íuy´n xen íÉn
níOm vuí, níOm tù hµo, íc m¯.
3. Dµn bµí :
a) MÎ bµí : gOí ý 2
b) th©n bµí : gOí ý 3- 4 -5
c) k´t bµí : gOí ý 6
* Bµí tËp bæ sung
ßO bµí 1 : Em h_y tÎng tOng íêí
t©m sù cOa quyOn s¸ch gí¸o
khoa ng÷ v¯n víí em.
a) mÎ bµí :
- Trêí rÐt n¨n cø tèí Æ´n íµ em
Æí ngO ngay. ( nge tí´ng t©m
sù buAn rÇu, cã thO íµ tí´ng
khãc...)
b) Th©n bµí
+ C´ (cËu) chO b· r¯í
kh´ng thÄm ÆO ý, vøt bõa b_í
ÆO ngêí kh¸c kh´ng bí´t xÐ Æí
vµí trang, ÆO chuét gÆm nh m
nham nhÎ...
c)K´t íuËn:
+ Em ©n hËn v× Æ_ Æèí
sö kh´ng tèt ... xín íçí...høa.
125
? TÎng tOng vO sè phËn, í¯ng t©m
cOa mN con LY Th´ng.
? Th¸í Æé cOa qu©n 18 níc ch
hÇu vO ní¨u c¯m.
? T©m tr¹ng cOa nhµ vua sau bao
nhí¨u sù kíÖn.
ßO 2 : Em h_y tÎng tOng thay
ngAí kO cho Sä Dõa béc íé
t©m t×nh khí ÆOc sính ra.
* GOí ý
- Cã thO íµ tOí th©n vO h×nh
hµí.
- Th¯ng cha mN cã íóc muèn
nãí ra th©n phËn thùc cOa
m×nh nh÷ng Æ u tranh kh´ng
béc íé ÆíOu bY mËt  y.
- Ouy´t t©m t×m mäí c¸hc
ÆOn Ƹp c´ng ¯n cha mN.
ßO bµí 3 : TÎng tOng Æo¹n k´t
cOa truyÖn "Th¹ch Sanh".
- Lý th´ng x u hæ kh´ng d¸m
ngEng ÆÇu í¨n nh×n ngêí Æ_
k´t ngh·a víí m×nh.
- Ou©n 18 níc ch hÇu, t¨n nµo
t¨n n y bUng no c¯ng, tÎng
kh´ng thO Æí næÿ mµ ní¨u
c¯m vÉn ÆÇy, chóng van í¹í
Th¹ch Sanh tha cho téí ng¹o
m¹ng , tham íam ....
- Nhµ vua sung síng thÇm ngh·
m×nh cã thO gíao Æ t níc nµy
cho Th¹ch Sanh thËt m_n
nguyÖn...
9/ COng cè : - T¹í sao khí kO truyÖn cÇn phõí tÎng tOng
?/ HDVN : - Häc bµí, tù ra ÆO vµ tËp ví´t bµí.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 59 : con h" c@ nghK+
( TruyÖn trung ƹí VíÖt nam)
126
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Th3ng 4ua 5iÖ ®#6 )Ó6 .h&n t7h gió. h# -inh'
1. Néí dung : ß©y íµ ío¹í truyÖn h c u,tÎng tOng, trong Æã t¸c
gíõ dOng h×nh thøc nghÖ thuËt quen thuéc íµ mOn truyÖn íoµí vËt
ÆO nãí truyÖn con ngêí, nh»m ÆO cao ©n ngh·a trong ƹo íµm
ngêí.
2. NghÖ thuËt : Vµí trß h c u tÎng tOng chí´m vÞ trY cèt íâí
trong truyÖn . TruyÖn sö dUng nhíOu chí tí´t hoang Æêng, kú í¹
ÆOu nh»m íµm næí bËt chO ÆO cOa truyÖn . BíÖn ph¸p nh©n ho¸
bí´n con hæ thanh nh©n vËt sính Æéng, cã nh©n c¸ch, nh©n t×nh
cao quý , bí´t träng t×nh ngh·a thu´ chung.
-> Oua Æã kh¯í gOí cho häc sính ý thøc tu dìng ƹo Æøc, nh©n
c¸ch, bí´t coí träng ©n ngh·a.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: - ngí¨n cøu so¹n bµí, tranh õnh
* HS : - Häc bµí, so¹n bµí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí cÚ: ? Trong chuyÖn " LOn cíí, ¸o míí" y´u tè g©y cêí
ÆOc híOu nh th´ nµo
- Hµnh Æéng : MÆc ¸o, Æøng Î cöa, ÆOí tõ s¸ng -> tèí, gí¯ v¹t
¸o.
- Ng´n ng÷ gíao tí´p : C©u h·í thõa, kh´ng Æóng mUc ÆYch, "
cíí " c©u trõ íêí thõa " míí"
5/ Bµí míí
Gí¸o ví¨n Æäc mÉu ÆO í´í cuèn
häc sính Æäc.
? gäí 2 häc sính Æäc.
1- Tõ ÆÇu ...míí qua ÆOc
2- Cßn í¹í
? Em h_y kO í¹í c©u chuyÖn . V¯n
bõn nµy thuéc ío¹í v¯n bõn g×?
? V¯n bõn tr¨n ÆOc chía íµm m y
Æo¹n.
I/ Híng dÉn Æäc vµ kO .
II/ T×m híOu chung vO v¯n bõn
1. V¯n bõn tÎng tOng
2. Bè cUc
ß1 : Nãí vO con hæ thø nh t cã
ngh·a víí bµ Æì.
ß2 : Nãí vO c¸í ngh·a cOa con
127
? Em cã suy ngh· g× vO t¨n
truyÖn
? V× sao t¨n truyÖn í¹í g©y  n t-
Ong m¹nh
- Th· - híOn íµnh
- G u - ch¯m chÿ, Æé íOng
- B¸o - gían ngoan, xõo tr¸
- Hæ : ¸c
? Theo em " ngh·a" ÆOc híOu nh
th´ nµo
- Hæ vèn íµ con vËt ho¹t
Æéng theo bõn n¯ng nay í¹í cã
truyÖn con hæ cã ngh·a -> ÆíOu
kú í¹
? Bµ Æì TrÇn ÆOc gííí thíÖu íµ ng-
êí nh th´ nµo.
? ß©y íµ 1 c©u chuyÖn tÎng tOng
nhng qua íêí gííí thíÖu vO bµ Æì
TrÇn em cã nhËn xÐt g× vO ÆíOu
nµy.
- C¸ch gííí thíÖu nh vËy íµm
ngêí Æäc cõm th y Æ©y íµ truyÖn
cã thùc.
? Bµ Æì ngµy  y cã thO íµ h×nh
õnh cOa aí b©y gíê. T×nh cõm
cOa nh©n d©n ta Æèí víí bµ Æì
nh th´ nµo?
- Ngµy xa n÷ hé sính, yt¸, y
s·, b¸c s· víÖc sính nÎ ÆOu nhê
vµo bµ Æì -> Æã íµ mätt nghO Æ-
Oc mäí ngêí t´n träng vµ y¨u
hæ thø 2 víí ngêí kí´m cOí.
=> 2 Æo¹n ÆOu thèng nh t nãí
vO c¸í ngh·a cOa con ngêí
trong Æêí sèng x_ héí.
II/ Ph©n tYch
1. T¨n truyÖn
" Con hæ cã ngh·a" ->
g©y  n tOng m¹nh, gOí ý tß
mß.
- V× hæ xa nay íµ thó d÷, chóa
s¯n í©m
- Ngh·a : íO phõí íµm, khu´n
phÐp c sö ngh·a cßn néí dung
kh¸c nhau nh t×nh cõm thu´
chung, tính thÇn hí sính v× sù
nghíÖp chung ngh·a Î Æ©y íµ
íãng bí´t ¯n.
2) Bµ Æì TrÇn íµm ¯n Æì ÆÎ cho
hæ.
a) Bµ Æì TrÇn
- Ngêí ß´ng TríOu - Ouõng Nính
vOng Æ´ng b½c níc ta, íµm
nghO Æì ÆÎ.
128
quý.
? Theo em Æã íµ truyOn thèng tèt
ÆNp nµo cOa d©n téc ta.
? Trong íÇn Æì ÆÎ nµy cOa bµ cã
g× kh¸c. Em h_y t×m c¸c chí tí´t
nãí vO ÆíOu nµy.
? Chí tí´t kú í¹ cã ý ngh·a nh th´
nµo .
- C¸ch tÎng tOng h c u nh÷ng
dí´n bí´n th¸í Æé cOa nh©n vËt
ch©n thùc, h p dÉn.
? Em cã nhËn xÐt g× vO c¸ch "
´ng hæ" mêí bµ TrÇn Æí Æì ÆÎ( cö
chÿ, hµnh Æéng)
- Lao vµo Æã íµ c¸ch mêí
cOa hæ theo bõn n¯ng s¯n mAí
nhng kh´ng vA b»ng r¯ng, b»ng
vuèt mµ íµ " câng" -> tõ c¸ch mêí
kh¸ sính Æéng vµ tính t´ quan
cõm nhËn cOa bµ Æì Æã íµ sù
tr©n träng.
? Khí Æa bµ Æì vO tíí n¯í " íµng Î"
´ng hæ íµm g×.
? Oua Æã em cã nhËn xÐt g× vO
cö chÿ, hµnh Æéng cOa ´ng hæ
Æèí víí bµ Æì.
? ß´n nhµ ´ng hæ íµm g×.
? Hµnh Æéng cOa ´ng hæ trong
t×nh th´ Æã cã ý ngh·a g×.
- Hæ Æùc Æ_ t¹o ra sù tín
cËy, sù cõm ho¸ -> bµ Æì Æ_
híOu-> sù cõm th´ng nAng hËu
gí÷a ngêí vµ hæ.
? Bµ Æì TrÇn Æ_ íµm g× gíóp vO
chAng " hæ".
? Em cã cõm nhËn g× vO kh´ng
khY cOa gía Æ×nh nhµ hæ íóc
nµy.
- Tí´ng gâ cöa íóc ƨm tèí
- Con hæ íao vµo câng bµ Æí.
- ´ng hæ 1 tay ´m bµ Æì ch¹y
nh bay, th y gaí : dõng ch©n rÏ
íèí.
-> bõo vÖ bµ nh mét vËt b¸u
- Thõ bµ xuèng
- Hæ c¸í í¯n íén ....bµ Æì run sO
- Hæ Æùc chO Æéng t¹o ra sù
híOu bí´t " cÇm tay bµ nh×n
hæ c¸í nh· níc m½t"
- Cho hæ c¸í uèng thuèc, xoa
bãp bUng.
- Hæ ÆÎ ÆOc " mN trßn
con vu´ng"
-> h¹nh phóc
129
? T×m c¸c chí tí´t chøng t· ÆíOu
Æã.
- Kh´ng khY trµn ngËp h¹nh
phóc : hæ Æùc ÆOa gíìn víí con,
hæ c¸í n»m phUc xuèng nh mét
sõn phU.
? Hæ Æ_ ÆOn ¯n Ƹp ngh·a bµ
Æì trÇn ra sao.
? Em cã nhËn xÐt g× vO ch¸c
ÆOn ¯n nay.
- ßOn pn xøng Ƹng : quyd
xuèng 1 gèc c©y í y tay Ƶo í¨n
1 cUc b¹c " d©ng tÆng" . Lu íuy´n
ÆOí bµ Æí xa gÇm í¨n 1 tí´ng nãí
íêí tõ bíÖt.
? BíÖn ph¸p nh©n c¸ch ho¸ cã ý
ngh·a nh th´ nµo.
- Hæ : Nh©n c¸ch ho¸ -> cã
t×nh -> cã ngh·a thu´ chung, bí´t
ÆOn ¯n, Ƹp ngh·a.
? Nh©n vËt b¸c tíOu ÆOc ÆOc
gííí thíÖu nh th´ nµo
? NhËn xÐt vO c¸ch gííí thíÖu nµy.
- T¨n phí´m chÿ qu¨ h¯ng
cU thO .
? Con hæ gÆp n¹n ra sao, b¸c
tíOu Æ_ íµm g× ÆO cøu nã.
- Hæ Î t×nh th´ tuyÖt väng,
nhUc nh_
? Tríc khí gíóp nã í y x¯ng bß ra
b¸c íµm g×.
- TrÄo í¨n c©y h·í " cæ häng
ng¯í Æau phõí kh´ng"
-> ra ÆíOu kíÖn Æõng c½n
ta, ta sÏ í y x¯ng ra cho .
? Lêí nãí cOa b¸c tíOu cã søc
m¹nh nh th´ nµo.
- Lßng nh©n ¸í, cõm ho¸ Æ-
Oc hæ d÷.
b) Hæ ÆOn ¯n Ƹp ngh·a
- 10 í¹ng b¹c : ch•ng ÆO gíµu
sang nhng n¯m m t mOa ..ÆO
cøu m¹ng bµ.
3. ¢n ngh·a cOa hæ víí b¸c
TíOu
a. Hæ gÆp n¹n ÆOc b¸c TíOu
cøu.
- B¸c tíOu Î : L¹ng Gíang ‰ B½c
Gíang, nghO kí´m cOí, trÄo
ÆÄo íéí suèí, ch•ng thO gíµu
sang.
- Hæ tr½ng m½c x¯ng bß to
nh cæ tay m½c ngang häng.
- B¸c TíOu vÉn sO quy´t ÆÞnh
Æ´n cøu hæ.
b) Con hæ ÆOn ¯n Ƹp ngh·a
- Cøu hæ tho¸t ch´t víí t t cõ
danh dù .
- Nhµ Î th´n m´ ...nhí Æ´n nhau
nhÐ -> kh´ng phõí Æßí trõ ¯n
130
? B¸c tíOu Æ_ cã c´ng g× Æèí víí
con hæ.
? Hæ tr½ng íµm g× ÆO ÆOn ¯n
b¸c tíOu.
? Oua truyÖn em h_y so s¸nh
víÖc trõ ngh·a cOa 2 con hæ.
- Haí con cOng cã ngh·a nh-
ng c¸ch kO kh´ng nhµm ch¸n, con
hæ tríc ÆOn ¯n mét íÇn íµ song.
con hæ sau ÆOn ¯n m_í m_í.
? KO ra nÐt nghÖ thuËt ÆÆc s½c
trong truyÖn vµ t¸c dUng.
? TruyÖn nh»m thO híÖn ÆíOu
g×.
mµ íµ íêí héí ngé cOa Æ´í b¹n.
- B¸c tíOu m t hæ Æ´n mé nhõy
nhãt, dUí ÆÇu vµo quan tµí,
gÇm í¨n, ch¹y vßng quanh rAí
Æí.
Ngµy gíç Æa R¨, LOn ÆO cöa.
IV/ Tæng k´t
1. NghÖ thuËt : nh©n ho¸, bí´n
hæ thµnh nh©n vËt cã " nh©n
c¸ch", nh©n tYnh, quý träng
t×nh ngh·a thu´ chung... c¸c
chí tí´t kú í¹, hoang Æêng íµm
næí bËt chO ÆO cOa chuyÖn.
2. Néí dung :
- DOng nh©n vËt íµ con vËt
ÆO ÆO nãí vO con ngêí, ÆO
cao t m íßng träng ngh·a íµm
ngêí phõí coí träng ©n ngh·a
9/ COng cè : hÖ thèng bµí gíõng
?/ HDVN : häc bµí, so¹n bµí : Æéng tõ.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 60 : méng t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc Iinh
- N½m ÆOc ÆÆc ÆíOm cOa Æéng tõ
- Mét sè ío¹í Æéng tõ quan träng
II/ ChuÈn bÞ :
- Gí¸o ví¨n : bõng phU, híng dÉn häc sính íµm bµí tËp
- Häc sính : ßäc, häc bµí
131
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc 6c v½ng 1
./ KíOm tra bµí cÚ: ? Chÿ tõ íµ g× ? Chøc n¯ng ng÷ ph¸p cOa chÿ
tõ trong cUm danh tõ vµ trong c©u.
5/ Bµí míí
Bõng phU
? T×m Æéng tõ trong c¸c c©u
sau vµ cho bí´t c¸c c©u trong vY
dU thuéc v¯n bõn nµo.
? ý ngh·a kh¸í qu¸t cOa c¸c Æéng
tõ Æ_ t×m ÆOc íµ g×.( kh¸í
níÖm)
? Bµí tríc em Æ_ häc vO danh tõ,
h_y so s¸nh sù kh¸c nhau gí÷a
danh tõ vµ Æéng tõ.
? L y mét sè vY dU vO Æéng tõ
VD : Æí, ch¹y, h¸t, nãí, nøt,
bO, vì...
- Bõng phU :
- Danh tõ
- ßéng tõ
? Nh×n vµo vY dU em cho bí´t
danh tõ cã k´t hOp ÆOc víí c¸c tõ
: Æ_, sÏ, Æang, cÚng, h_y, chí...
kh´ng.
? Chøc vU, có ph¸p cOa danh tõ íµ
g×? cho vY dU
- Lan häc bµí
- MN em íµ c´ gí¸o
? ßéng tõ cã khõ n¯ng k´t hOp Æ-
Oc víí c¸c tõ n¨u tr¨n kh´ng. vY
dU.
I/ ßÆc ÆíOm cOa Æéng tõ
1. VY dU ( SGK bµí 1 trang 145)
a) ßí, Æ´n, ra, h·í
b) L y, íµm , íÏ
c) Treo, cã, xem, cêí, bõo, ban,
ÆO.
- Kh¸í níÖm : ß´ng tõ íµ nh÷ng
tõ chÿ hµnh Æéng, tr¹ng th¸í
cOa sù vËt.
II/ So s¸nh tõ víí Æéng tõ.
1. VY dU
Ba häc sính  y
ßT
ß_ häc bµí cha
ßT
ß_ Æí nhíOu n¯í
ßT
* Danh tõ kh´ng k´t hO ÆOc víí
: Æ_, sÏ, Æang, cÚng, vÉn, h_y,
chí, ch•ng...
- Thêng íµm chO ngh÷ trong
c©u. Khí íµm vÞ ng÷ cÇn cã tõ
"íµm" Æí kÄm ( Æøng tríc)
* ßéng tõ
- Cã khõ n¯ng k´t hOp :
Æ_, sÏ, Æang, vÉn, h_y, chí,
Æõng...
132
? 8h9 5:6 ó .h;.'
? Nh×n vµo vY dU sau vµ cho bí´t
Æéng tõ ÆOc ph©n íµm m y ío¹í?
íµ nh÷ng ío¹í nµo.
VD 1 : T´í Æäc s¸ch
VD 2 : T´í r t buAn
< Th=ng l"m 5> ng? tr$ng &u'
< @hi l"m h* ng?a mAt )h%
nBng )Õt 50i : h·y6 ®Cng6 h06
®*''
II/ Ph©n ío¹í Æéng tõ
a. ßéng tõ chÿ hµnh Æéng,
tr¹ng th¸í.
b. ßéng tõ chÿ t×nh th´.
Thêng Æßí h·í Æéng tõ
kh¸c Æí kÄm phYa sau
Kh´ng Æßí h·í Æéng
tõ kh¸c Æí kÄm phYa
sau
Trõ íêí cho c©u h·í
íµm g×
ßí, ch¹y, cêí, Æäc,
h·í, ngAí, Æøng
Trõ íêí c¸c c©u h·í
íµm sao, th´ nµo
D¸m, toan, ÆÞnh
BuAn, g_y, ghÐt,
Æau, nøt, vuí, y¨u
III/ \u/4n tX&
a) ßéng tõ chÿ hµnh Æéng, tr¹ng th¸í chía íµm 2 ío¹í nh· .
+ ßéng tõ chÿ hµnh Æéng (íµm g×)
+ ßéng tõ chÿ tr¹ng th¸í ( íµm sao, th´ nµo)
b) ßéng tõ tYnh th¸í ( Æßí h·í Æéng tõ kh¸c Æí kÄm)
* Bµí tËp 1 : Khoe, may, ÆOc, Æem, ra, mÆc, Æøng, hãng, Î, ÆOí,
cã, Æí qua, khen, Æøng, Æ´n, th y, h·í....
Bµí tËp 2 : Thãí quen dOng tõ
- sù Æèí íËp cOa 2 tõ : Æa >‡ cÇm
- Tõ sù Æèí íËp vO ngh·a, cã thO th y râ sù tham íam, keo kíÖt
cOa anh nhµ gíµu
9/ COng cè : hÖ thèng bµí d¹y
?/ Híng dÉn vO nhµ
- Häc bµí vµ íµm bµí tËp 3 trang 147
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 1A
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
133
Tí´t 61 : cô* ®éng t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gíóp häc sính híOu ÆOc c u t¹o cOa cUm Æéng tõ.
- Gíõí c¸c bµí tËp
II/ ChuÈn bÞ
* Gí¸o ví¨n : bõng phU, vY dU
* Häc sính : Lµm bµí, íµm bµí tËp
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí cÚ : ? ßéng tõ íµ g×? Cã m y ío¹í Æéng tõ? cho vY
dU
5/ Bµí míí
- Bõng phU ghí vY dU
? VY dU ÆOc trYch tõ v¯n bõn
nµo, thuéc phÇn nµo cOa v¯n bõn
 y.
? Em h_y chÿ ra nh÷ng tõ ín
ÆËm trong vY dU vµ cho bí´t
nh÷ng tõ Æã bæ ngh·a cho
nh÷ng tõ nµo.
- ßí, ra, h·í
? Chÿ ra c¸c phU ng÷ cOa Æéng
tõ tr¨n
? N´u trong vY dU thö b· c¸c tõ
ng÷ ín ÆËm nãí tr¨n cã ÆOc
kh´ng? v× sao.
- Häc sính : Æäc c©u v¯n khí Æ_
b· tõ ng÷ ín ÆËm.
? Oua vY dU võa ph©n tYch em
cho bí´t cUm Æéng tõ íµ g×.
I/ CUm Æéng tõ íµ g×?
1. VY dU : Ví¨n quan  y Æ_ Æí
nhíOu n¯í, Æ´n Æ©u quan
cÚng ra nh÷ng c©u Æè o¸í
o¯m ÆO h·í mäí ngêí.
- ß_, nhíOu n¯í
- CÚng, nh÷ng c©u Æè o¸í
o¯m.
- ßO h·í, mäí ngêí.
* NhËn xÐt : C¸c tõ ín ÆËm
ÆOu cã ý ngh·a bæ sung cho
Æéng tõ, nhíOu khí chóng
kh´ng thO thí´u ÆOc.
" ...ví¨nquan Æí, Æ´n
Æ©u quan cÚng ra..."
-> Æ©y íµ nh÷ng c©u kh´ng
thO híOu ÆOc.
* K´t íuËn : CUm Æéng tõ íµ ío¹í
tæ hOp tõ do Æéng tõ víí mét
sè tõ ng÷ kh¸c phU thuéc vµo
134
- Bõng phU
? So s¸nh gí÷a Æéng tõ, cUm tõ,
cUm Æéng tõ.
- ý ngh·a : CUm Æéng tõ cã
ý ngh·a ÆÇy ÆO h¯n
- C u t¹o : c u t¹o phøc t¹p
h¯n
- Bõng phU
? Oua vY dU 1, 2 : em cã nhËn
xÐt g× vO cUm Æéng tõ trong
c©u.
? Häc sính Æäc phÇn ghí nhí.
? N¨u c¸c cUm Æéng tõ Æ_ t×m
ÆOc Î phÇn I.
? Nh×n vµo c u t¹o cUm Æéng tõ,
em cho bí´t cUm Æéng tõ gAm cã
m y bé phËn, Æã íµ nh÷ng bé
phËn nµo.
? Dùa vµo vÞ trY cOa c¸c bé phËn
trong cUm Æéng tõ, em h_y ÆíOn
vµo m´ h×nh cOa cUm Æéng tõ.
nã t¹o thµnh.
NhíOu Æéng tõ phõí cã c¸c
tõ ng÷ phU thuéc Æí kÄm t¹o
thµnh cUm Æéng tõ míí chän
ngh·a.
2. ßÆc ÆíOm ng÷ ph¸p cOa
cUm Æéng tõ.
VD 1: HOng / Æ_ Æí häc
CN VN
VD2 : Bí´t ¯n vµ tù hµo vO dßng
ßT ßT
Gíèng cOa m×nh, ngêí víÖt tù
xng íµ con rAng, ch¸u tí¨n
 cUm Æéng tõ ho¹t Æéng
trong c©u gíèng nh mét Æéng
tõ ( cã thO íµm vÞ ng÷, khí íµm
chO ng÷ th× m t khõ n¯ng
kÄm theo c¸c phU ng÷ tríc)
* Ghí nhí SGK trang 148
II/ C u t¹o cOa cUm Æéng tõ
- ß_ Æí nhíOu n¯í
- CÚng ra nh÷ng c©u Æè o¸í
o¯m ÆO h·í mäí ngêí
-> Æøng tríc
Æéng tõ
* 3 bé phËn -> Æéng tõ
trung t©m
-> ßøng sau
Æéng tõ
phÇn tríc
PhÇn trung t©m
PhÇn sau
ß_
Æí
nhíOu n¯í
cÚng
135
? Em h_y t×m th¨m nh÷ng tõ
ng÷ íµm phU ng÷ Î phÇn tríc,
phÇn sau cOa cUm Æéng tõ vµ
cho bí´t phU ng÷  y bæ ngh·a cho
Æéng tõ nh»m ý ngh·a g×.
? Häc sính Æäc phÇn ghí nhí SGK
trang 148.
? Häc sính thõo íuËn íµm bµí t¹í
ííp.
ra
Nh÷ng c©u Æè o¸í o¯m ÆO h·í
mäí ngêí
phÇn tríc
PhÇn trung t©m
PhÇn sau
ß_, cÚng
t×m
nhíOu n¯í
cßn, Æang, cha
ra
ÆOc ngay c©u trõ íêí
III/ LuyÖn tËp
1. T×m c¸c cUm Æéng tõ
trong c¸c c©u sau:
a) em bÐ cßn Æang ÆOa
nghÞch Î sau nhµ
b) Vua cha y¨u th ¯ng MÞ
N ¯ng r t mùc, muèn kÐn cho
con mét ng êí chAng thËt xøng
Ƹng
c) Cuèí cOng chíOu Æ×nh
Ƶnh t×m c¸ch gí÷ sø thÇn Î
c´ng quan, ÆO cã th× gíê Æí
h·í em bÐ th´ng mính nä
- Cã th× gíê Æí h·í ý kí´n
em bÐ th´ng mính nä
- ßí h·í ý kí´n em bÐ th´ng
mính nä
2. M´ h×nh cUm Æéng tõ
&hÇn tr%c hhÇn trung tW* hhÇn I+u
136
- Cßn Æang ÆOa nghÞch Î sau nhµ
•¨u th¯ng MÞ N¯ng h´t mùc
Muèn kÐn cho con mét...xøng
Ƹng
- ßµnh T×m c¸ch gí÷
- cã th× gíê Æí h·í ý kí´n
Æí h·í ý kí´n
5! Haí phU ng÷ " cha" vµ " kh´ng, ÆOu cã ý ngh·a phO ÆÞnh. ch-
a íµ sù phO ÆÞnh t¯ng Æèí, hµm ngh·a " kh´ng cã ÆÆc ÆíOm x Î
thêí ÆíOm nãí nhng ã thO cã ÆÆc ÆíOm X trong t¯ng íaí"con", "
kh´ng" íµ phO ÆÞnh , tuyÖt Æèí hµm ngh·a " kh´ng cã ÆÆc
ÆíOm" c¸ch dOng 2 tõ nµy cho th y sù th´ng mính, nhanh trY cOa
em bÐ : Cha cha kÞp ngh· ra c©u trõ íêí thíg con Æa Ƹp í¹í b¯ng 1
c©u mµ ví¨n quan kh´ng thO trõ íêí ÆOc.
9/ COng cè : HÖ thèng phÇn íý thuy´t
?/ Híng dÉn vO nhµ : Häc bµí, íµm bµí tËp 4/149
I0/ 12t 3inh nghi4*!
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 62 Mr hiGn d¹/ con
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc Iinh
- HíOu th¸í Æé, tYnh c¸ch vµ ph¯ng ph¸p d¹y con trÎ thµnh bËc
v· nh©n cOa bµ mN thÇy M¹nh Tö
- HíOu c¸ch ví´t chuyÖn gÇn víí c¸ch ví´t kY , ví´t sö thêí trung
ƹí .
Oua Æäc, ph©n tYch häc sính n¯m ÆOc néí dung, nghÖ thuËt
cOa v¯n bõn.
- Gí¸o dUc íßng bí´t ¯n cOa c¸c em Æèí víí c´ng sính thµnh,
gí¸o dìng cOa cha mN, cã ý thøc tu dìng ƹo Æøc, ý chY quy´t t©m
häc hµnh tõ nh· ÆO thµnh tÇí ..
-RÄn k¸ n¯ng t×m híOu ý ngh·a truyÖn trung Æaí„.
II/ ChuÈn bÞ
* Gí¸o ví¨n : Tranh õnh
137
* Häc sính : Æäc, saän bµí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí cÚ
? Tãm t½t chuyÖn " con hæ cã ngh·a"
5 Bµí míí
- ß©y íµ chuyÖn næí tí´ng xa
nay Î Trung Ouèc vµ VíÖt nam,
n»m trong s¸ch " LíÖt n÷
truyÖn:" cOa Trung quèc xa ÆOc
´n nh NguyOn V¯n Ngäc vµ Tö An,
trÇn L¨ Nh©n, chän dÞch ín
trong s¸ch " cæ häc tính hoa"
? Gí¸o ví¨n Æäc mÉu, híng dÉn
Æäc.
- ßäc võa phõí, trang
nghí¨m phO hOp víí ý ngh·a cOa
víÖc d¹y con : võa y¨u th¯ng võa
nghí¨m kh½c.
? Dùa vµo néí dung cOa chuyÖn,
em h_y ííÖt k¨ c¸c sù víÖc díOn
ra gí÷a mN con thµy M¹nh Tö.
? Sù víÖc nµo Æøa con b½t tríc
ÆÇu tí´n.
? Khí con b½t tríc, bµ mN ngh·
g×.
? Nhµ gÇn ngh·a ÆÞa n¨n íu´n
íu´n phõí chøng kí´n cõnh Æau th-
¯ng tang tãc.
? Theo em sù víÖc  y cã Ych cho
víÖc h×nh thµnh vO nh©n c¸ch
cOa M¹nh Tö kh´ng? v× sao.
? ßO tr¸nh ÆOc ÆíOu Æã, bµ mN
quy´t ÆÞnh íµm g×.
? Î gÇn chO con b½t tríc ÆíOu g×.
- T©m tr¹ng cOa bµ mN ra
sao?
V× sao bµ í¹í ío í½ng, kh´ng
ÆO con b½t tríc bµ íµm g×.
I/ H íng dÉn Æäc, kO
-Häc sính Æäc, nhËn xÐt
- 1 häc sính kO tãm t½t
chuyÖn
II/ Ph©n tYch
1. Bµ mN íùa chän m´í trêng
sèng tèt ÆNp cho con th¯.

Con mN
- B½t tríc : Ƶo, ...dän ra
gÇn chO
ch´n, í¯n, khãc
-> quy´t ÆÞnh Æóng ƽn,
hOp íý
- C¸ch bu´n b¸n Æí¨n Æõo ->
dän Æ´n gÇn trêng häc
138
- Bµ ío í½ng : V× trong cuéc
sèng x_ héí, chO íµ n¯í trao Ææí
hµng ho¸, thóc ÆEy x_ héí ph¸t
tríOn kính t´, bõn th©n nghO bu´n
b¸n kh´ng phõí íµ x u, chÿ cã kÎ
ham tíOn h¸m íOí mµ íõa íäc, rèí
tr¸ íµm b¯ng ho¹í nh©n phEm .
-> bµ mN ío í½ng v× mét
trong nh÷ng Æøc tYnh quý cOa
con ngêí íµ thËt thµ, dÚng cõm.
-> •¨u con muèn con thµnh
ngêí suèt Æêí trung thùc, bµ mN
dän nhµ íÇn 2 ÆO tr¸nh xa ÆíOu
Æã.
? T¹í sao íÇn 2 bµ í¹í chän ÆÞa
ÆíOm gÇn trêng häc.
- Lµ n¯í d¹y cho con ngêí cã
v¯n ho¸, cã ƹo Æøc, gíóp con ng-
êí ph¸t tríOn mét c¸ch toµn díÖn
vµ cã Ych cho x_ héí. N¯í Ƶo t¹o
Æéí ngÚ trí thøc cho Æ t níc. Trí
thøc íµ nguy¨n khY quèc gía, íµ
tính hoa cOa d©n téc, íµ m´í tr-
êng tèt.
? Î gÇn trêng häc M¹nh Tö b½t tríc
ÆíOu g×
? Lóc nµy bµ mN cã t©m tr¹ng ra
sao.
? Em cã nhËn xÐt g× vO víÖc íµm
cOa bµ.
? Bµ mN íu´n íµ t m g¯ng cho
M¹nh Tö noí theo nhng Æ´n íÇn
thø 4 bµ mN Æ_ nì íµm ÆíOu g×
kh´ng phõí.
? Theo em víÖc bµ nãí rèí cã chO
t©m kh´ng? v× sao?
- Bµ kh´ng chO t©m nãí rèí
con, bµ chÿ muèn nãí nh th´ ÆO
ÆOa vuí víí con nhng con ng©y
-> y¨u th¯ng con vµ r t s¸ng
suèt
- LO phÐp Vuí íßng :
chç
c½p, s¸ch vÎ nµy íµ chç
con ta Î
ÆOc
Æ©y
-> íùa chän cho con 1 m´í tr-
êng cã õnh hÎng tèt Æ´n sù
ph¸t tríOn nh©n c¸ch cOa con.
2) Bµ mN d¹y con ch÷ tYn, Æøc
tYnh thµnh thËt
- Hµng xãm gí´t íOn con.

h·í mN :..... mN
ÆOa
cho con ¯n
139
th¯ kh´ng nhËn ra nÐt ÆOa vuí t´
nhÞ cOa mN í¹í sƒn íßng tín Î mN
n¨n con tÎng Æã íµ thøc.
? Sau khí nãí ÆOa víí con, bµ tù
ngh· g× vO c©u nãí Æã.
- bµ v´ cOng ©n hËn, b_
ngh· " ta íì mAm rAí" con ta th¯
 u, trí thøc míí mÎ mang th×
ch•ng ho¸ ra ta d¹y nã nãí rèí
hay sao
? Sau khí nhËn th y c©u nãí ÆOa
íµ kh´ng tèt, bµ mN söa saí íÇm
b»ng c¸ch nµo, víÖc söa saí íÇm
cOa bµ cã ý ngh·a g× .
- ý ngh·a gí¸o dUc kh´ng Æ-
Oc d¹y con nãí rèí, Î Æêí phõí gí÷
chøc "tYn " víí mäí ngêí. Phõí í y
t m íßng thµnh thËt mµ ¯n Î víí
nhau.
? Sù víÖc g× Æ_ xõy ra trong íÇn
cuèí.
? Theo em víÖc vuí ch¯í, gíõí trY
cã cÇn thí´t cho mçí ngêí kh´ng,
nãí chung vµ cho tuæí th¯ nãí
rí¨ng kh´ng.
- Vuí ch¯í ÆO í y í¹í søc khoÎ,
t¯ng híÖu xu t íao Æéng, íßng vuí
sèng, y¨u Æêí íµ quyOn íOí
chYnh Ƹng cÇn ÆOc ch©n träng
nh t, íµ trÎ th¯ th× víÖc vuí ch¯í
gíõí trY Æ_ ÆOc quy ÆÞnh vO
quyOn trÎ em.
? Nhng Æang häc í¹í b· vO nhµ
ch¯í cã xøng Ƹng kh´ng.
? Theo em Æ©y íµ hµnh ví nh th´
nµo.
- Hµnh ví v´ k´ íuËt íµ bíc
ÆÇu bíOu híÖn cOa tÖ íêí bí´ng,
íµm h·ng nh©n c¸ch cOa con ngêí
Æ y
- Bµ íµm Æóng nh ÆíOu bµ Æ_
rèí con, mua thÞt íOn vO cho
con ¯n thËt.
5! Bµ mN kí¨n quy´t døt kho¸t
khí d¹y con
- Con Æí häc, b· häc vO nhµ
ch¯í
- MN: ßang ngAí dÖt cöí bÄn
cÇm dao c½t Æùt t m võí vµ
nãí : con Æang Æí häc....mµ
c½t Æøt Æí vËy"
 muèn con n¨n ngêí.
140
? Tríc hµnh ví cOa con, bµ mN Æ_
íµm g×
? em cã nhËn xÐt g× vO hµnh
Æéng, cö chÿ cOa bµ mN
- Ouy´t ííÖt, røt kho¸t,
nghí¨m kh½c.
? T¹í sao bµ í¹í hµnh Æéng nh
vËy ?
ßíOu Æã chøng t· t×nh cõm
cOa bµ Æèí víí con nh th´ nµo.
- Th¯ng con, muèn con n¨n
ngêí
? C¸ch gí¸o dUc con cOa bµ Æ_
cã t¸c dUng g×
? DEu nFt ®G -H *a huyÖn
? TC nFt nghÖ thuIt ®G -H
thÓ hiÖn nJi Kung g×'
 Gíóp con trÎ thµnh bËc ƹí
híOn
III/ Tæng k´t
1. NghÖ thuËt
- Cã nhíOu chí tí´t gíµu ý
ngh·a
- Lêí v¯n gíõn dÞ, nhN
nhµng.
2. Néí dung :
- Ph¯ng ph¸p gí¸o dUc con
cOa bµ mN Manh Tö bµ y¨u th-
¯ng con, t¹o cho con m´í trêng
tèt ÆO ph¸t tríOn nh©nc¸hc.
D¹y con ƹo Æøc, ý chY quy´t
t©m thµnh tµí. Th¯ng con
kh´ng nu´ng chíOu con mµ r t
nghí¨m kh½c, c¯ng quy´t.
9/ COng cè : HÖ thèng bµí gíõng
?/ HDVN : Häc bµí , so¹n bµí: Thµy thuèc gí·í cèt nh t Î t m íßng.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 63 TYnh t6 7, cô* tYnh t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gíóp häc sính n½m ÆOc ÆÆc ÆíOm cOa tYnh tõ vµ 1 sè ío¹í
tYnh tõ c¯ bõn
- N½m ÆOc c u t¹o cOa cUm tYnh tõ.
141
II/ ChuÈnbÞ
* Gí¸o ví¨n : Bõng phU
* Häc sính : Häc bµí, íµm bµí tËp
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1! æn ÆÞnh tæ chøc
.! KíOm tra bµí cÚ
? CUm Æéng tõ íµ gí. M´ h×nh cUm Æéng tõ gAm m y phÇn?
5! Bµí míí
? Häc sính nh½c í¹í kh¸í níÖm vO
t×nh tõ Æ_ häc Î bËc tíOu häc.
? Häc sính chÿ ra c¸c ( vY dU)
tYnh tõ trong vY dU.
'=ng &hô
? T×m th¨m nh÷ng tYnh tõ chÿ
mµu s½c, tYnh ch t, hµnh Æéng,
tr¹ng th¸í.
? Em h_y so s¸nh khõ n¯ng k´t
hOp trongtYnh tõ so víí Æéng tõ
Æ_ häc Î bµí tríc.
? Khõ n¯ng Æõm nhíÖm c¸c chøc
vU trong c©u
? So s¸nh tæ hOp chøa tYnh tõ vµ
Æéng tõ
I/ ßÆcÆíOm cOa tYnh tõ
1. T×m tYnh tõ trong c©u
1.VY dU :
a. bÐ.....oaí
b. Vµng hoe, vµng íÞm, vµng
èí, vµng t¯í
- xanh, Æ·, tYm, vµng
- chua, cay, ngät, bOí
- LÖch, nghí¨ng, xí¨u vNo,
nh¯n nhã
2. So s¸nh víí Æéng tõ
- Khõ n¯ng k´t hOp : Ƹ, sÎ,
Æang, cÚng, vÉn....gíèng nh
Æéng tõ.
- Khõ n¯ng k´t hé : h_y, Æõng,
chê, tYnh tõ bÞ h¹n ch´ cßn
Æéng tõ k´t hOp m¹nh.
- Lµm chO ng÷ nh Æéng tõ.
- Lµm vÞ ng÷ tYnh tõ h¹n ch´
h¯n Æéng tõ
Em bÐ ng_ -> Æéng tõ
trùc tí´p íµ vÞ ng÷
Em bÐ th´ng mính -> íµ
cUm tYnh tõ
-> Phõí th¨m : em bÐ/ r t
142
? Oua c¸c vY dU tr¨n em cã thO
rót ra nh÷ng k´t íuËn vO ÆÆc
ÆíOm cOa tYnh tõ.
- Bõng phU
? C¸c tõ r t, h¯í, kh¸ trong vY
dUkhí Æí ííOn víí tYnh tõ chÿ ÆOc
t¯ng Æèí hay tuyÖt Æèí.
? Häc sính í y 2 vY dU vO 2 tíOu
ío¹í tYnh tõ nµy.
- Bõng phU ghí vY dU
? T×m tYnh tõ trong c¸c bé phËn
ÆOc ín ÆËm trong c¸c vY dU.
? T×m nh÷ng tõ Æøng tríc vµ
Æøng sau , íµm râ ngh·a cho tYnh
tõ Æã.
? ßíOn tYnh tõ vµo m´ h×nh cOa

? L y vY dU vO cUm tYnh tõ
vY dU : vÉn cßn Æang trÎ nh
1 thanh ní¨n.
? häc sính ÆäcphÇn ghí nhí
th´ng mính .
* Ghí nhí ( SGK)
II/ Ph©n ío¹í tYnh tõ:
1. TYnh tõ chÿ ÆÆc ÆíOm t¯ng
Æèí( cã thO k´t hOp víí tõ chÿ
møc Æé)
VD : R t vµng, h¯í Æ·, kh¸
ÆNp.
2. TYnh tõ tuyÖt Æèí ( kh´ng
k´t hOp víí tõ chÿ møc Æé)
VD : Vµng èí, vµng hoe,
Æ· chãt, hAng t¯í.
III/ CUm tYnh tõ
1. vd :
a. Cuèí chíOu ....Æ_ r t
y¨n t·nh nµy .
b. Trêí b©y gíê trong v½t,
th¯m th¯m vµ cao . MÆt tr¯ng
nh· í¹í s¸ng v»ng vÆc tr¨n
kh´ng.
phÇn tríc
phÇn trung t©m
phÇn sau
vèn/ Æ_/ r t
y¨n t·nh
nh·
í¹í
s¸ng
v»ng vÆc Î tr¨n kh´ng
143
III/ \u/4n tX&
1! ',i tX& 1
C¸c cUm tYnh tõ trong c©u
a. Sun sun nh con Æ·a
b. chÇn chEn nh c¸í Æßn cµn
c. bÄ bÄ nh c¸í qu¹t thãc
d. s÷ng s÷ng nh c¸í cét Æ×nh
e. Tun tOn nh c¸í chçí rO cOn.
- C¸c tYnh tõ ÆOu íµ tõ í¸y, cã t¸c dUng gOí h×nh õnh, gOí
cõm
- H×nh õnh tYnh tõ gäí ra íµ sù vËt tÇm thêng kh´ng gíóp víÖc
nhËn thøc 1 sù vËt to íín, míí mÎ nh" con voí"
- ßÆc ÆíOm chung cOa 5 thµy bãí íµ nhËn thøc h¹n hNp, chO
quan...
9/ COng cè : 3 phÇn ghí nhí SGK.
?/ HDVN : Häc bµí, íµm bµí tËp 3,4(216)
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 64: tr= b,i tX& $,* 7<n IO 5
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Oua gíê gíóp häc sính th y ÆOc nh÷ng tAn t¹í cOa bµí ví´t sè
3. Häc sínhbí´t kh½c phUc nh÷ng tAn t¹í Æã.
- COng cè ph¯ng ph¸p kO chuyÖn( kO ngêí, kO cíÖc) t¹o c¯ sÎ
ÆO häc sính chuEn bÞ ví´t bµí tÎng tOng.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Trõ bµí, nhËn xÐt bµí ví´t cOa hãcính
* häc sính : Xemí¹í bµí, rótkính nghíÖm
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí cÚ: ? C¯ sÎ ÆO íµm 1 bµí v¯n tÎng tOng íµ g×. TÎng t-
Ong kh¸c víí bÞ ÆÆt Î chç nµo?
5! ',i *%i
144
ßO bµí : Em h_y kO vO ngêí mN cOa em
1. Häc sính Æäc í¹í ÆO bµí: ? ßO bµí y¨u cÇu g× : KOngêí,
víÖc
I/ NhËn xÐt chung
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
II/ Trõ bµí cho häc sính vµ tù Ƹnh gí¸ bµí ví´t cOa m×nh theo
c¸c ÆíOm sau :
1. ChuyÖn kO vO aí? bµí gííí thíÖu nh©n vËt Æ_ ÆO vµ râ ch-
a?
2. Sù víÖc íùa chän nh th´ nµo? ÆíOu Æã chøng t· emÆ_ cã sù
quan s¸t vµ suy ngh· cha?
3. ChuyÖn cã gOí í¨n kh´ng khY sính ho¹t vµ tYnh n´t cOa con
ngêí kh´ng.
4. Bè cUc bµí ví´t : Æ_ Æõm bõo ÆÇy ÆO 3 phÇn cha? phµn mÎ
bµí cã g©y ÆOc sù chó ý cho ngêí Æäc kh´ng? phÇn k´t bµí cã gíóp
cho bµíví´t th¨m næí bËt hay kh´ng.
III/ Ch÷a bµí
1. Lçí chYnh tõ.
Gäí 1 sè bµí ví´t cOa häc sính saí nhíOu íçí chYnh tõ í¨n söa í¹í
cho Æóng : Ouang, Ouy´t, CÇn.
2. Lèí dOng tõ
- LÆp tõ : em Lí¨n
3. Lçí díOn ƹt : •´n
IV/ Häc sính íËp 1 dµn ý kh¸í qu¸t
1. MÎ bµí :
.......................................................................................................
2. Th©n bµí :
145
......... .............................
.......
..........................................
..........................................
..........................................
3. K´t bµí
:.........................................................................................................
4. COng cè : - Nh½c nhÎ 1 íÇn n÷a vO nh÷ng tAn t¹í cOa bµí ví´t.
- ßäc 1 bµí ví´t tèt
5. HDVN : - Xem í¹í phÇn kO chuyÖn tÎng tOng.
- ¤n tËp
I0/ 12t 3inh nghi4*!
..........................................
..........................................
TuÇn 1C
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 65 : Th,/ thuOc gisi; cOt nh8t o t8* $tng
( HA Nguy¨n Trõng)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- TruyÖn ca ngOí Th¸í y íÖnh Ph¹m Ban íµ ngêí gí·í ngO, cã t m
íßng nh©n Æøc, tYnh c¸ch c¯ng trùc, khõng kh¸, íu´n ÆÆt tr¸ch
nhíÖm víí ngêí bÖnh í¨n hµng ÆÇu. B¸t ch p Æe do¹ tYnh m¹ng
cOa m×nh.
- Gí¸o dUc tính thÇn kYnh phUc nh©n c¸ch trong s¸ng cao th-
Ong cOa nh÷ng ngêí h´t íßng phUng sù nh©n d©n.
- RÄn íuyÖn k¸ n¯ng ph©n tYch truyÖn trung ƹí cã cèt truyÖn
Ưn gíõn, nh©n vËt gÇn víí ngêí thùc. C¸ch ví´t truyÖn gÇn víí c¸ch
ví´t kY, ví´t sö.
II/ chuÈn bÞ
* Gí¸o ví¨n : Tranh õnh
* Häc sính : Häc bµí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí cÚ:? KO t¨n c¸c sù kíÖn chYnh díOn ra trong
truyÖn " mN híOn d¹y con"
5/ Bµí míí
ß¹o Æøc nghO nghíÖp íµ ÆÇu Æßí h·í b t cø thµnh ví¨n nµo
trong XH íµm nghO g×. ßèí víí ngêí íµm nghO y í¹í cµng Æßí h·í Î
møc cao víd nã íí¨n quan Æ´n tYnh m¹ng vµ cuéc sèng cOa mçí
146
con ngêí, truyÖn" thµy thuèc gí·í cèt nh t Î t m íßng" cung c p cho
chóng ta ch©n dung cOa mét ngêí thµy thuèc † nh©n c¸ch Ƹng
kYnh cOa mét vÞ th¸í y íÖnh, c¸ch chóng ta 5 th´ k´.
? Gí¸o ví¨n Æäc mÉu, gäí häc
sính Æäc
? Häc sính t×m híOu phÇn chó
thYch
? N¨u 1 vµí nÐt s¯ íOc vO t¸c
gíõ HA Nguy¨n Trõng.
? N¨u vÞ trY cOa t¸c phEm. T¸c
phEm ÆOc ´ng ví´t víí mUc
ÆYch g×?
-MUc ÆYch : + BíOu d¯ng
c¸c mEu víÖc thíÖn cOa ngêí x-
a.
+ Cung c p ÆíOu míí í¹ cho
ngêí qu©n tö cuèn s¸ch gAm
31 thí¨n.
? N¨u chO ÆO cOa truyÖn
? TruyÖn ÆOc chía íµm m y
Æäng? ý chYnh mçí Æo¹n
? Häc sính Æäc thÇm Æo¹n 1
? Trong c©u v¯n ÆÇu tí¨n, t¸c
gíõ Æ_ gííí thíÖu nh÷ng ÆíOu
g× vO th¸í y íÖnh.
- Chÿ trong 1 c©u v¯n
ng½n gän t¸c gíõ Æ_ gííí thíÖu
cho ngêí Æäc 5 th´ng tín vO
I/ ßäc, t×m híOu t¸c gíõ, bè cUc.
1. T¸c gíõ .
- 1374 - 1446
- Con trÎng HA Ouý Ly, íµm quan
díí tríOu vua cha th´ k´ VIV,
ÆÇu th´ k´ XV.
- H¯ng h¸í chèng gíÆc Mính, bÞ
b½t 1407. Nhê tµí ch´ t¹o vÚ khY
mµ ´ng ÆOc nhµ mInh cho íµm
quan.
2. T¸c phEm
- TrYch trong cuèn " Nam
´ng méng íUc"
- ThÇy thuèc gí·í cèt nh t Î
t m íßng thuéc thí¨n thø 8.
* ChO ÆO : N¨u cao g¯ng s¸ng
cOa 1 bËc í¯ng y ch©n chYnh.
3. Bè cUc
- ßo¹n 1 : Tõ ÆÇu .....träng
väng : gííí thíÖu kh¸í qu¸t vO vÞ
í¯ng y.
- ßo¹n 2 : Tí´p ...íßng ta
mong m·í t×nh huèng gay c n
béc íé tYnh c¯ng trùc, khõng
kh¸í.
- ßo¹n 3 : cßn í¹í: danh tí´ng
gía Æ×nh í¯ng y.
II/ Ph©n tYch
1. Gííí thíÖu chung vO vÞ í-
¯ng y :
- Ph¹m B©n, cU tæ b¨n
ngo¹í
- NghO nghíÖp : • gía
truyOn
147
th¸í y : hä, t¨n, nghO nghíÖp,
chøc vU, thêí ƹí mµ nh©n vËt
Æang sèng.
? T×m trong Æo¹n v¯n 1 nh÷ng
chí tí´t nµo thO híÖn phEm ch t
tèt ÆNp cOa vÞ th¸í y íÖnh
? Em cã nhËn xÐt g× vO
nh÷ng phEm ch t nµy
- PhEm ch t tèt ÆNp, quý
b¸u cOa ngêí thµy thuèc .
? Víí nh÷ng phEm ch t  y th¸í y
Ph¹m B©n ÆOc mäí ngêí bµy t·
t×nh cõm nh th´ nµo.
? Trong cõ 3 Æo¹n truˆÖn,
t×nh huèng gay c n nh t ÆOc
t¸c gíõ nãí Æ´n Î Æo¹n nµo.
- BÖnh cOa ngêí d©n th-
êng † quý nh©n
? Em cã nhËn xÐt g× vO t×nh
h×nh bÖnh cOa 2 ngêí tr¨n,
t×m c¸c chí tí´t chøng t· ÆíOu
Æã.
? ßøng tríc t×nh huèng Æã, th¸í
y íÖnh Æ_ cã quy´t ÆÞnh ra
sao?
? Tríc sù íùa chon  y quan trung
sø t· th¸í Æé nh th´ nµo.
- PhËn íµm Æ´í sao ÆOc
nh vËy? ¤ng ÆÞnh cøu m¹ng
ngêí mµ kh´ng ÆÞnh cøu m¹ng
m×nh ch¯ng?
- Gay go : Gí÷a phËm íµm
t´í † phËn íµm thµy thuèc, gí÷a
tYnh m¹ng cOa bÖnh vµ tYnh
- Chøc vU : Th¸í y íÖnh
- Thêí trÇn : ( TrÇn Anh V-
¯ng)
- Mua thuèc tèt
- Ch÷a trÞ míOn phY ,cho
nhµ Î, c p c¯m ch¸o, kh´ng ng¹í
bÖnh tËt
-> ´ng ÆOc ngêí Ưng thêí träng
väng.
- Ngêí d©n thêng bÞ bÖnh nguy
kích : m¸u chõy nh xèí.
- Ouý nh©n bÞ sèt.
-> Th¸í y íÖnh nhËn ch÷a cho
ngêí d©n thêng tríc.
- C©u h·í Æ_ ÆÆt th¸í y vµo thö
th¸ch gay go buéc phõí íùa chän
cho Æóng ƽn.
148
m¹ng cOa chYnh m×nh.
? Sù íùa chän cOa th¸í y cã v×
th´ mµ thay Ææí kh´ng? . Oua
sù íùa chän cOa th¸í y béc íé
th¨m phEm ch t g× míí mÎ.
- ¤ng íµ ngêí cã tYnh, cã íY
trong c¸ch øng sö ´ng kh´ng
chèí víÖc tr¸í íÖnh m×nh " téí
t´í xín chÞu " nhng cÚng tín vµo
sù anh mính s¸ng suèt cOa TrÇn
Anh V¯ng : " TYnh mÖnh cOa
tíOu thÇn cßn tr´ng vµo chóa
thOng, may ra tho¸t".
? TrÇn Anh V¯ng cã th¸í Æé nh
th´ nµo tríc th¸í Æé y íÖnh
? Th¸í Æé cOa Anh V¯ng cã t¸c
dUng gí? Æèí víí víÖc kh•ng
ÆÞnh phEm ch t cOa Ph¹m
B©n.
- Lµ sù kh•ng ÆÞnh †
tuy¨n d¯ng phEm ch t tèt ÆNp
cOa th¸í y. Lµ sù tæng k´t, nh n
m¹nh víÖc gí·í chuy¨n m´n vµ
íßng nh©n Æøc.
? H_y so s¸nh néí dung trong
truyÖn nµy víí truyÖn kO vO
TuÖ T·nh
( T44.)
- TruyÖn " ThÇy....." cã néí
dung s©u h¯n, gííí thíÖu h×nh
õnh vµ Æøc tYnh tèt tríc t×nh
huèng c¯ng th•ng, truyÖn cßn
ÆO cËp tíí con ch¸u vÞ th¸í y.
T×nh huèng c¯ng th•ng h¯n.
Th¸í y thuy´t phUc ÆOc Anh V-
¯ng = íßng thµnh cOa m×nh.
Trung thùc, mOm dÎo, cã íY, cã
t×nh trong c¸ch c xö cOa
m×nh.
- Khõng kh¸í, c¯ng trùc, ÆÆt
tr¸ch nhíÖm cOa ngêí thµy thuèc
cao h¯n phËn íµm t´í.
- ßÆt y Æøc cao h¯n quyOn uy
-> h´t íßng v× ngêí bÖnh
- OuÎ tr¸ch -> vuí mõng, khen
ngOí th¸íy íÖnh : gí·í vO nghO
nghíÖp, cã íßng nh©n Æøc ->
mong m·í cOa TrÇn Anh V¯ng
III/ Tæng k´t - ghí nhí
Néí dung : ca ngOí th¸í y íÖnh cã
íßng nh©n hËu, h´t íßng cøu gíóp
bÖnh nh©n, ch p nhËn sù nguy
híOm Æe do¹.
Néí dung : T×nh huèng gay c n,
béc íé phEm ch t tèt ÆNp cOa vÞ
í¯ng y.
149
? TruyÖn ca ngOí aí
? ßa ra t×nh huèng gay c n cã
t¸c dUng g×.
? VíÖc n¨u í¨n sù thµnh ƹt
cOa con ch¸u nh©n vËt cã t¸c
dUng g×
? Häc sính nh½c í¹í phÇn ghí
nhí.
9/ COng cè : HÖ thèng bµí
?/ HßVN : Häc bµí, ´ng tËp kú I
I0/ 12t 3inh nghi4*:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 66: in tX& tiÕng 7iÕt
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gíóp häc sính hÖ thèng ho¸ kí´n thøc Æ_ häc: Lý thuy´t, bµí
tËp thùc hµnh, vËn dUng vµo víÖc nãí, ví´t, t¹o íËp v¯n bõn.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: HÖ thèng c©u h·í, bµí tËp, bõng phU
* Häc sính: Häc bµí, ´n tËp
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc
.!/KíOm tra baí cÚ: ? CUm tYnh tõ íµ g×? cho vY dU † ÆíOn vµo m´
h×nh cUm tYnh tõ.
5! Bµí míí
? N¨u t¨n bµí, néí dung Æ_
häc Î kú
I/ Néí dung ´n tËp
1. C u t¹o tõ tí´ng víÖt
2. Tõ mOn
3. Ngh·a cOa tõ
4. Tõ nhíOu ngh·a vµ híÖn tOng
chuyOn ngh·a cOa tõ.
5. Ch÷a íçí dOng tõ
6. Danh tõ , cUm danh tõ.
150
? Tõ íµ g× ? Tõ ÆOc ph©n íµm
m y ío¹í.
? Th´ nµo íµ tõ Ưn? vY dU
? Th´ nµo íµ tõ phøc? vY dU
? Trong c©u v¯n sau cã bao
nhí¨u tõ
? Tõ í¸y íµ g×? cã m y ío¹í , cho
vY dU cU thO.
? Em híOu tõ thuÇn VíÖt íµ

? Tõ thuÇn VíÖt kh¸c tõ mOn Î
chç nµo.
? Chÿ ra t¸c dUng vµ h¹n ch´
cOa víÖc dOng tõ mOn.
? Chóng ta mOn tõ cã nguAn
gèc tõ Æ©u íµ chO y´u.
? Ngh·a cOa tõ íµ g×.
? C¯ sÎ ÆO gíõí thYch ngh·a
cOa tõ.
? Tõ nhíOu ngh·a íµ g×? cho vY
dU
7. Sè tõ † íOng tõ
8. Chÿ tõ
9. ßéng tõ
10. CUm Æéng tõ.
11. TYnh tõ vµ cUm tYnh tõ.
II/ H íng dÉn ´n tËp
1. C u t¹o tí´ng VíÖt
- Tõ íµ Æ¯n vÞ nhí nh t dOng ÆO
ÆÆt c©u.
- Ph©n ío¹í tõ
+ Tõ Ưn
+ Tõ phøc: - Tõ ghÐp
- Tõ í¸y
VD : Tõ /Æ t/ níc/ ta / ch¯m / nghO/
trAng/ trät / ch¯n nu´í/ vµ/ cã/ tUc/
ngµy/ t´t/ íµm/ b¸nh/ / chng/ b¸nh
gíÇy.
2. Tõ m On
- ThuÇn VíÖt: do cha ´ng ta s¸ng
t¹o ra .
- Tõ mOn : Ngêí kh¸c nhËp vµo
tí´ng VíÖt
- T¸c dUng : Lµm gíµu ng´n ng÷
tí´ng VíÖt
- H¹n ch´ : MOn tõ 1 c¸ch tuú tíÖn
-> í¹m dUng, ng´n ng÷ bÞ pha
t¹p, m t ÆÞ sù trong s¸ng cOa
tí´ng VíÖt.
3. Ngh·a cOa tõ
- Lµ néí dung ( sù vËt, tYnh ch t,
ho¹t Æéng, quan hÖ...) mµ tõ bíOu
thÞ.
- C¯ sÎ : + kh¸í níÖm
+Tõ ÆAng ngh·a hoÆc tr¸í
ngh·a víí tõ cÇn gíõí thYch.
4. Tõ nhíOu ngh·a vµ híÖn t-
OngchuyOn ngh·a cOa tõ.
- Mét tõ cã thO cã nhíOu ngh·a
VD : Ch©n : Ch©n bµn, ch©n
151
? HíÖn tOng chuyOn ngh·a cOa
tõ íµ g×?
? Cho vY dU vµ chÿ ra híÖn t-
Ong chuyOn ngh·a.
VY dU : ¯n c¯m -> ¯n
mÆc, ¯n ch¯í
? Trong c©u ngh·a cOa tõ Æ-
Oc híOu nh th´ nµo ( chÿ cã 1
ngh·a nh t ÆÞnh. Trong 1 sè tr-
êng hOp, tõ cã thO híOu ÆAng
thêí theo cõ ngh·a gèc íÉn
ngh·a chuyOn.
VD : - c´  y cã Æ´í m½t r t
dÞu híOn.
- Con m½t íµ g¯ng, ngêí
ghÐt ngã Yt ngêí th¯ng ngã
nhíOu ( con m½t : thÞ gí¸c íµ
t×nh cõm, íµ " cöa sæ t©m
hAn".
? Gí¸o ví¨n y¨u cÇu häc sính
ví´t Æóng chYnh tõ bµí " ´ch
ngAí Ƹy gí´ng" .
? Danh tõ íµ g×.
? N¨u ÆÆc ÆíOm cOa danh
tõ.
- K´t hOp víí tõ chÿ sè í-
Ong Æøng tríc c¸c tõ : nµy,  y,
Æã, nä Î phYa sau † 1 sè tõ
ng÷ kh¸c íµm thµnh cUm
danh tõ.
? Cã m y ío¹í danh tõ? kO t¨n
ƨ, ch©n trêí, ch©n gµ.
- Trong tõ nhíOu ngh·a:
+ Ngh·a gèc : Ngh·a xu t
híÖn tõ ÆÇu, íµm c¯ sÎ ÆO h×nh
thµnh c¸c ngh·a kh¸c.
+ Ngh·a chuyOn : ßOc h×nh
thµnh tr¨n c¯ sÎ ngh·a gèc.
5. Ch÷a íçí dOng tõ.
- DOng c¸c tõ gµn ngh·a?
- Ph¸t ©m, dOng tõ kh´ng Æóng
ngh·a.
6. Danh tõ :
- Lµ tõ chÿ ngêí, vËt, híÖn tOng,
kh¸í níÖm
PhÇn tríc
PhÇn trung t©m
PhÇn sau
T1
T2
T1
T2
S1
S2
Ba
con
tr©u
152
* Danh tõ chÿ Ưn vÞ :
+ Tù nhí¨n
+ Ouy íc : - ChYnh
x¸c
- ےc
chõng
? Sè tõ íµ g×? sè tõ thêng k´t
hOp víí ío¹í tõ nµo (danh tõ).
CÇn ph©n bíÖt sè tõ víí
danh tõ chÿ Ưn vÞ
- Mét Æ´í kh¸c haí
Danh tõ chÿ ƯnvÞ : sè

? LOng tõ íµ g×? cho vY dU
? LOng tõ ÆOc chía íµm m y
(ío¹í) ,nhãm.
? Chÿ tõ íµ g×? ÆÆt cUm cã
chÿ tõ..
? Ho¹t Æéng cOa chÿ tõ trong
c©u nh th´ nµo.
? ßéng tõ íµ g×.
? Khõ n¯ng k´t hOp víí c¸c tõ
kh¸c cOa Æéng tõ.
? Chøc vU cOa Æéng tõ trong
c©u.
 y
häc sính
´ng
vua

- C¸c ío¹í danh tõ
+ Danh tõ chÿ Ưn vÞ tù
nhí¨n( ío¹í tõ)
+ Danh tõ chÿ sù vËt
+ Danh tõ chung vµ danhtõ
rí¨ng
7. Sè tõ.
- Lµ tõ chÿ sè íOng † sè thø tù
cOa sù vËt.
8. LOng tõ
- Lµ nh÷ng tõ chÿ íOng Yt hay
nhíOu cOa sù vËt.
- Nhãm chÿ ý ngh·a toµn thO.
- Nhãm chÿ ý ngh·a tËp hOp hay
ph©n phèí.
9. Chÿ tõ
- Lµ nh÷ng tõ dOng ÆO tr· vµo sù
vËt nh»m x¸c ÆÞnh vÞ trY cOa sù
vËt trong kh´ng gían .
- Lµm phU ng÷ cho cUm danh tõ.
153
VD : Ba häc sính nµy
- Lµm chO ngh÷ hoÆc tr¹ng ng÷
trong c©u
VD : Lao Æéng íµ vính quang
- Buæí s¸ng h´m Æã, HOng
cOng...
TN
- Cuéc kh¸ng chí´n chèng m·....
ßã íµ ÆíOu ch½c ch½n
CN
1U! méng t6; cô* ®éng t6!
- Lµ nh÷ng tõ chÿ hµnh Æéng,
tr¹ng th¸í cOa sù vËt .
-K´t hOp : Æ_, sÏ, Æang, cÚng,
v n, ch•ng, chí.... ÆO t¹o thµnh
cUm Æéng tõ.
- Lµm vÞ ng÷ : Khí íµm chO ng÷
th× Æéng tõ m t khõ n¯ng k´t
hOp víí c¸c tõ nãí tr¨n
- Ph©n ío¹í Æéng tõ :
+ ßéng tõ tYnh th¸í
+ ßéng tõ chÿ hµnh Æéng,
tr¹ng th¸í.
PhÇn tríc
PhÇn trung t©m
PhÇn sau
T2
T1
T1
T2
S1
S2
vèn Æ_
r t
y¨n
t·nh
154
ß_
Æí
nhíOu n¯í
9! COng cè: HÖ thèng kí´n thøc
?! HDVN: ´n tËp chuEn bÞ kíOm tra häc kú
I0! 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 67- 68 : (i)* tr+ t"ng hB& cuOi 3F I
I! Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc Iinh
- Oua gíê kíOm tra hÖ thèng ho¸ ÆOc kí´n thøc Æ_ häc vO
Tí´ng VíÖt tËp íµm v¯n, v¯n häc.
- ߸nh gí¸ ÆOc khõ n¯ng nhËn thøc, ghí nhí, bµí häc cOa mçí
häc sính.
- RÄn ý thøc tù gí¸, nghí¨m tóc íµm bµí cÚng nh k¸ n¯ng íµm
bµí tæng hOp.
II! ChuÈn bÞ
Gí¸o ví¨n: ra ÆO, bíOu ch m
Häc sính: ´n tËp, kíOm tra
III! TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc:
155
./ KíOm tra bµí cÚ:
5/ Bµí míí:
PhÇn I. Tr½c nghíÖm
ßäc Æo¹n v¯n sau vµ trõ íêí c©u h·í b»ng c¸ch khoanh trµn
vµo ch÷ c¸í cOa c©u trõ íêí Æóng nh t trong c¸c c©u sau:
"...... thÇn h´ ma, gäí gíã íµm thµnh gí´ng b_o rung chuyOn cõ
Æ t trêí, d©ng níc s´ng í¨n cuAn cuén Ƹnh S¯n Tính. Níc ngËp
ruéng ÆAng, níc ngËp nhµ cöa, níc d©ng í¨n íng ÆAí, sên nóí.
Thµnh Phong Ch©u nh næí íOnh bOnh tr¨n mét bíOn níc."
1. ßo¹n v¯n tr¨n ÆOc ví´t theo ph¯ng thøc bíOu ƹt chYnh
nµo:
A. BíOu cõm C. Mí¨u tõ
B. Tù sù D. NghÞ íuËn
1. ßo¹n v¯n ÆOc kO theo ng´í thø m y?
A. Ng´í thø nh t C. Ng´í thø ba
B. Ng´í thø haí D. Ng´í thø nh t sè nhíOu
3. Trong c©u "níc ngËp ruéng ÆAng, níc ngËp nhµ cöa, níc
d©ng í¨n íng ÆAí, sên nóí" cã m y cUm Æéng tõ?
A. 1 cUm C. 3 cUm
B. 2 cUm D. 4 cUm
4. Trong c©u "Thµnh Phong Ch©u nh næí íOnh bOnh tr¨n
mét bíOn níc."
cã m y cUm danh tõ?
A. 1 cUm C. 3 cUm
B. 2 cUm D. Kh´ng cã cUm nµo
II! hhÇn h+i: Tù íuËn
H_y Æãng vaí bµ mN kO í¹í chuyÖn "MN híOn d¹y con"
BiÓu ®iÓm
I. PhÇn 1: Tr½c nghíÖm (4 ÆíOm)
Mçí c©u trõ íêí Æóng 1 ÆíOm
1- B, 2- C, 3- C, 4- A
II! hhÇn .: Tù íuËn 6 ÆíOm
Yªu cÇu:
- Häc sính bí´t kO í¹í chuyÖn theo ng´í thø nh t
- Bµí ví´t râ rµng s¹ch ÆNp
- Néí dung: B¸m s¸y c¸c sù víÖc chYnh cOa chuyÖn.
+ Nhµ Î gÇn ngh·a ÆÞa
+ Nhµ Î gÇn chO
+ Nhµ Î gÇn trêng häc
156
+ Con th y hµng xãm mæ íOn h·í mN ...
+ Con Æang Æí häc, b· häc.
9/ COng cè: NhËn xÐt gíê kíOm tra, thu bµí.
?/ Híng dÉn vO nhµ: T×m híOu phÇn ng÷ v¯n ÆÞa ph¯ng.
I0! 12t 3inh nghi4*:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 1E
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 69- 70: Ch>ng trFnh ng_ 7<n ®Þ+ &h>ng!
I Môc tiªu cÇn ®¹t
- Söa nh÷ng íçí chYnh tõ mang tYnh ÆÞa ph¯ng.
- Cã ý thøc ví´t Æóng chYnh ta trong khí ví´t vµ ph¸t ©m chuEn
khí nãí.
II! ChuÈn bÞ
- Gí¸o ví¨n: Nghí¨n cøu so¹n bµí
- Häc sính: Nãí Æóng, ví´t Æóng chYnh tõ
III! TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc:
./ KíOm tra bµí cÚ
? cUm tYnh tõ íµ g×, cho vY dU.
5/ Bµí míí
? Gäí mét vµí häc sính chÿ ra
nh÷ng íçí chYnh tõ m×nh hay
m½c trong khí nãí vµ ví´t.
I. Néí dung íuyÖn tËp
1. PhU ©m ÆÇu
- Tr - ch
- í - x
- r - d - gí
- í - n
- tr - t.
2. PhÇn vÇn
- ua - ía
II. H×nh thøc íuyÖn tËp
157
? Híng dÉn häc sính ÆíOn Æóng
vµo chç trèng c¸c phU ©m, c¸c
vÇn.
? Gäí mét sè häc sính í¨n bõng
íµm
? Gí¸o ví¨n nhËn xÐt
? Mét häc sính í¨n bõng íµm.
Gí¸o ví¨n nhËn xÐt
? Mét häc sính í¨n bõng íµm
? Häc sính í y th¨m mét sè tõ
kh¸c
? Häc sính í¨n bõng íµm, nhËn
xÐt
? Häc sính í¨n bõng ÆíOn, nhËn
xÐt
? Häc sính í y th¨m mét sè tõ
kh¸c
? Häc sính í¨n bõng ÆíOn tõ,
gí¸o ví¨n nhËn xÐt
1. ßíOn vµo chç trèng: tr - ch
- Tr¸í c©y, chê ÆOí, chuyOn
chç, trõí qua, tr´í chõy, tr¯ trUí,
nãí chuyÖn ch¯ng tr×nh, chÎ tre.
2. ßíOn vµo chç trèng s, x.
- s p ngöa, sõn xu t, s¯ sµí, bæ
xung, xung kYch, xua Æuæí, c¸í
xÎng, xu t híÖn, chím s¸o, s©u
bä.
3. ßíOn vµo chç trèng: r - d - gí
RÚ rOí, r½c rèí, gíõm gí¸,
gí¸o dUc, rung rính, rOng rOn,
gíang s¯n, rau chí´p, dao kÐo,
gíao kÄo, gí¸o m¸c.
4. ßíOn vµo chç trèng í - n
- L¹c hËu, nãí ííOu, gían nan, n´t
na, í¯ng thíÖn, ruéng n¯ng, íç
chç, íen íÐt, b´p nóc, íì íµng.
5. Lùa chän tõ ÆíOn vµo chç
trèng
a. V©y, d©y, gí©y.
- V©y c¸, sOí d©y, d©y ÆíÖn,
v©y c¸nh, d©y da, gí©y phót,
bao v©y.b. Ví´t, dí´t, gí´t
- Gí´t gíÆc, da dí´t, ví´t v¯n, ch÷
ví´t, gí´t ch´t.
c. VÎ, dÎ, gíÎ
- H¹t dÎ, da dÎ, vÎ vang, v¯n
vÎ, dÎ íau, mõnh dÎ, vÎ ÆNp, gíÎ
r¸ch
6. Chän S hoÆc X ÆíOn vµo chç
trèng cho thYch hOp
"BÇu trêí x¸m xÞt nh sµ
xuèng s¸t mÆt Æ t, s m rOn
vang, chíp íoÐt s¸ng r¹ch xÐ cõ
kh´ng gían. C©y xung gíµ tríc
cöa sæ trót í¸ theo trén íèc, tr¯
í¹í nh÷ng c¸nh x¯ x¸c, kh•ng
khíu. ßét nhí¨n trËn ma d´ng
158
? Häc sính í¨n bõng íµm? gí¸o
ví¨n nhËn xÐt c¸ch íµm cOa häc
sính
? häc sính í¨n bõng íµm
? Gäí häc sính í¨n bõng:
- Ph¸t híÖn tõ Æóng saí
- Söa í¹í cho Æóng chYnh tõ
sÇm sËp Ææ, gâ í¨n m¸í t´n
íoõng xoõng."
7. Chän vÇn uèc hoÆc uèt vµo
chç trèng:
- Th½t íng buéc bUng, buét
míÖng nãí ra, cOng mét duéc,
con b¹ch tuéc, th•ng Æuén
Æuét, quõ da chuét, bÞ chuét
rót, tr½ng muèt, con chÉu
chuéc.
8. ßíOn d u thanh vµo c¸c tõ cho
thYch hOp (? hoÆc ‚)
V_ tranh, bíOu quy´t, dÄ
bÿu, bOn rOn, daí dõng, hÎng
thU, tÎng tOng, ngú gíç, íO m_n,
cæ íç, ng_m ngh·.
9. Söa íçí chYnh tõ trong c¸c
c©u sau:
- TYa Æ_ nhíOu íÇn c¯ng
dÆng r»n kh´ng ÆOc kí¨u
c¯ng.
 TYa Æ_ nhíOu íÇn c¯n
dÆn r»ng kh´ng ÆOc kí¨u
c¯ng.
- Mét c©y tre ch•ng ngan Æ-
êng ch•n cho aí v´ dõng chÆt
c©y, Æèn gç
 Mét c©y tre ch½n ngng
Æêng ch•ng cho aí v´ rõng
chÆt c©y Æèn gç.
- Cã Æau th× c½n r¯ng mµ chÞu
nghen
 cã Æau th× c½n r¯ng
mµ chÞu nghe.
9/ COng cè : HÖ thèng bµí gíõng
?/ HDVN : ChuEn bÞ tí´p bµí
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
159
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 70 : Ch>ng trFnh ng_ 7<n ®Þ+ &h>ng e tiÕ& g
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Tr¨ c¯ sÎ söa íçí chYnh tõ mang tYnh ÆÞa ph¯ng cho häc
sính, gíóp c¸c em ví´t Æóng khí ví´t chYnh tõ cÚng nh ph¸t ©m qua
1 sè bµí ví´t chYnh tõ.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Chän bµí cho häc sính ví´t chYnh tõ
* Häc sính : Ví´t Æóng chYnh tõ.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%& :
1/ æn ÆÞnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí cÚ
5/ Bµí míí
- •¨u cÇu : Häc sính nghe, ví´t bµí.
" ßo¹n trYch trong v¯n bõn " Th¹ch Sanh"
" Mét h´m cã ngêí hµng rOu t¨n í¸ LY Th´ng Æí qua Æã, th y
Th¹ch Sanh g¸nh vO mét g¸nh cOí íín, h½n ngh· bUng " ngêí nµy
khoÎ nh voí. Nã vO Î cOng th× íOí bí´t bao nhí¨u". LY th´ng í©n ía
gOí chuyÖn, rAí g¹ cOng Thach Sanh k´t ngh·a anh em. S¯m mA c´í
cha mN, tø cè v´ th©n, nay cã ngêí s¯n sãc Æ´n m×nh, Th¹ch Sanh
cõm Æéng vuí vÎ nhËn íêí. Chµng tõ gí_ gèc Æa Æ´n sèng chung víí
mN con LY Th´ng.
? Trong Æo¹n v¯n nµy y¨u cÇu
häc sính :
? Häc sính cÇn ph©n bíÖt c¸c
phU ©m ÆÇu, phÇn vÇn hay bÞ
m½c íçí.
+ Ph©n bíÖt gí÷a s/x
+ Ph©n bíÖt gí÷a g/gí
+ Ph©n bíÖt gí÷a ng/ngh
2. Ví´t Æóng chYnh tõ chuyÖn "
MN híOn d¹y con"
+ ch/tr : ch´n, chO, chíc,
chç, trêng, trÎ, trí thøc.
+ S/X : hµng xãm, s¸ch vÎ.
+ ghí/d/r: Gí´t íOn, dän
nhµ, gí¸o dUc, d¹y, r½t, ra.
160
- Häc sính nghe, ví´t.
? Gí¸o ví¨n kíOm tra 5 -10 häc
sính, qua víÖc nghe ví´t c¸c Æo¹n
trYch trong v¯n bõn ÆO nhËn
th y møc Æé nghe Æóng, ví´t
Æóng cOa häc sính, cau, tõ, t¨n
rí¨ng...
? Gí¸o ví¨n chÿ ra íçí ph¸t ©m
cha chuEn cOa häc sính Î ÆÞa
ph¯ng
? Mét sè em cßn nãí ngäng.
+ ng/ngh : ngh·/ nghÞch
.3. bµí " thÇy thuèc gí·í cèt nh t Î
t m íßng".
ßo¹n tõ c©u .....ngêí Ưng
thêí träng väng.
4. KíOm tra c¸ch ph¸t ©m .
- D/R : ræ r¸, ra chO, ra xem
( dæ d¸, da chO, da xem...)
- kh/k : kh´ng, kh¸c,..
( hßng, h¸c....)
- S/X
- TR/CH
- o¯n/oeo: ngo»n ngAe, khóc
khu´u
9/ COng cè : NhËn xÐt víÖc nghe, ví´t chYnh tõ
?/ HDVN : ChuEn bÞ thí kO chuyÖn.
I0/ 12t 3inh nghi4*:
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 71 ho¹t ®éng ng_ 7<n
Thi 3) chu/4n
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- L´í cuèn häc sính tham gía c¸c ho¹t Æéng ng÷ v¯n.
- RÄn íuyÖn cho häc sính thãí quen y¨u v¯n, y¨u tí´ng VíÖt,
thYch íµm v¯n, thí kO chuyÖn.
- íµm gíµu vèn v¯n häc cho häc sính.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: Híng dÉn häc sính thí kO chuyÖn
* häc sính : Tham gía thí kO chuyÖn
III/ TiÕn trFnh $ªn $%& :
1/ æn ÆÞnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí cÚ
? KO t¨n c¸c truyOn thuy´t, cæ tYch, ngU ng´n , truyÖn cêí mµ em
Æ_ häc.
161
5/ ',i *%i
? Gí¸o ví¨n híng dÉn häc sính thí
kO chuyÖn
? ngoµí víÖc thí kO chuyÖn häc
sính cßn thO híÖn c¸ch ph¸t ©m,
dOng tõ phU ©m Î ÆÞa ph¯ng
trong khí nãí.
? B»ng sù chuEn bÞ Î nh¹c häc
sính tham gía thí k¨ chuyÖn,
c©u chuyÖn c¸c em kO cã n»m
trong sù híng dÉn, gííí h¹n cOa
Gí¸o ví¨n .
? Gí¸o ví¨n gäí 3- 4 em kO sau
Æã nhËn xÐt, Ƹnh gí¸ c¸ch kO
chuyÖn cOa c¸c em.
? ßäc 1 bµí th¯ mµ em y¨u
thYch.
? Gí¸o ví¨n gäí 2-3 em Æäc
nh÷ng c©u ca dao nãí vO t×nh
cõm anh em, cha mN.
? ßäc nh÷ng c©u ca dao, tUc
ng÷ nãí vO kính nghíÖm sõn
xu t.
I/ ChuEn bÞ
- häc sính su tÇm c¸c truyÖn
d©n gían
- ca dao
- tUc ng÷- TruyÖn hay danh cho
thí´u nhí
- c¸c truyÖn Æ_ häc trong nhµ
trêng, tr¨n b¸o chY
II/ Tí´n hµnh cuéc thí
1! Thí kO chuy¨n
- Häc sính ÆOc íùa chän chuyÖn
kO mµ m×nh y¨u thYch.
VD : C©y kh´, Th¹ch Sanh,
Sä Dõa, T m C¸m...
.! Thí Æäc th¯, ca dao, tUc ng÷
a. Thí Æäc th¯
b. Ca dao, tUc ng÷.
" NgAí buAn nhí mN ta xa,
míÖng nhaí c¯m bóng íìí íõa c¸
x¯ng"
" Anh em nh thO tay ch©n,
r¸ch íµnh ÆOm bäc, dÎ hay Æì
ÆÇn"
" ChÞ ng_ em n©ng"
" C´ng cha nh nóí Th¸í S¯n,
Ngh·a mN nh níc trong
nguAn chõy ra
Mét íßng thê mN kYnh cha
Cho trßn ch÷ hí´u míí íµ
ƹo con"
- " Lóa chí¨m th p thã ÆÇu bê
HO nghe tí´ng s m Æéng cê ph t
í¨n"
- " Muèn ¯n íóa th¸ng n¯m
Tr´ng tr¯ng mêí r»m th¸ng t¸m"
- " Tr¯ng quÇng th× h¹n, tr¯ng
t¸n th× ma"
162
? Ca dao tUc ng÷ nãí vO híÖn t-
Ong tù nhí¨n
- " chuAn chuAn bay th p th×
ma, bay cao th× n½ng, bay võa
th× r©m"
" C¯n Æ»ng T©y, ma d©y b_o
gíËt.
C¯n Æ»ng Nam võa íµm võa
ch¯í"
9/ COng sè : NhËn xÐt víÖc chuEn bÞ cOa häc sính qua ccs phÇn
thí
?/ HDVN : So¹n bµí. Bµí häc Æêng Æêí ÆÇu tí¨n.
I0/ 12t 3inh nghi4*!
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
Tí´t 72 Tr= b,i 3i)* tr+ hZc 3u I
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc cinh
- NhËn th y u, khuy´t ÆíOm cOa bµí íµm
- Khõ n¯ng ghí nhí kí´n thøc tæng hOp, kí´n thøc trong bµí
kíOm tra
- Gí¸o ví¨n Ƹnh gí¸ ÆOc khõ n¯ng nhËn thøc cOa tng häc
sính
- Gíóp c¸c em kh½c phUc ÆOc tAn t¹í cOa bµí íµm, rót kính
nghíÖm cho bµí kíOm tra íÇn sau.
II/ ChuÈn bÞ
* Gí¸o ví¨n : Trõ bµí, nhËn xÐt
* häc sính : Xem í¹í bµí, rót kính nghíÖm.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ÆÞnh tæ chøc :
./KíOm tra bµí cÚ : vÎ so¹n cOa häc sính
5/ Bµí míí
- Gí¸o ví¨n Æäc í¹í ÆO kíOm tra 1 íOt
I/ NhËn xÐt chung .
163
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
....................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.............................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
....................................................................................................
II/ Trõ bµí:
- Häc sính nhËn th y nh÷ng tAn t¹í cOa bµí íµm, kí´n thøc,díOn
ƹt chYnh tõ...
- PhÇn II : Cßn phU thuéc nhíOu vµo v¯n bõn.
III/ Ch÷a bµí :
- Lh/n trH nghiÖm : &u ®óng
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
< Lh/n tM luIn :
+ •¨u cÇu :
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
- Néí dung : Dùa vµo c¸c sù víÖc chYnh cOa chuyÖn trong khí
kO phõí thO híÖn = íêí v¯n, sù s¸ng t¹o cOa c¸ nh©n kh´ng n¨n
phU thuéc hoµn toµn vµo c©u tõ trong v¯n bõn cã sƒn.
- Bµí ví´t thO híÖn ÆOc bè cUc râ rµng, íêí v¯n m¹ch í¹c.
164
+ Dµn ý :
- MÎ bµí
...........................................................................................................
- Th©n bµí
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
- K´t bµí
:.........................................................................................................
9/ COng cè : Thu bµí, nhËn xÐt ý thøc cOa häc sính trong gíê trõ
bµí.
?/ Híng dÉn vO nhµ : - So¹n bµí : + phã tõ
+ T×m híOu chung vO v¯n mí¨u tõ.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
165

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->