Ch¬ng tr×nh kØ niÖm 26/3/2008 kØ niÖm 77 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh Thêi gian

:7h30 ngµy 26 th¸ng 03 n¨m 2008 T¹i S©n trêng THCS §«ng Ngò TP: GV vµ HS toµn trêng.
Néi dung ch¬ng tr×nh I. lÔ mÝt tinh

1.Chµo cê, Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.( Kh¸nh) 2.Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh lµm viÖc (Kh¸nh) 3.¤n l¹i truyÒn thèng ngµy thµnh lËp ®oµn (Thôy) 4.C¶m tëng cÒa ®oµn viªn (Thôy) 5.C¶m tëng cÒa ®éi viªn 6.Tuyªn d¬ng trao thëng cho nhÖng c¸ nh©n vµ tËp thÓ xuÊt s¾c trong dÞp thi ®ua 26/3.(M¹nh) 7.§¹i biÓu ph¸t biÓu
II. Thi ®Êu thÓ thao.

1.Bãng chuyÒn 2.Bãng ®¸ 3.KÐo co 4.Nh¶y bao bè
III.Tæng kÕt, trao gi¶i.

I.Ph©n c«ng trang trÝ cho ngµy 26/3

Thêi gian: 15h 30’ ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008. - Kª bµn ghÕ, c¨ng ph«ng chÖ, loa ®µi, cê ®u«i nheo, thu dän hËu trêng: GV nam(Thôy, ThÞnh, DiÖn, L¬ng, D¬ng, Hßa, Kiªn, M¹nh, Vü, Nguyªn, ThuyÕt) - Tæ chøc: Kh¸nh - C¾t d¸n chÖ: Ng H¬ng(Hoµn thµnh vµo chiÒu thø 3 ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008). - Thu tr¶ kh¨n tr¶i bµn, lä hoa: Cóc, P.Mai (Mai thu tr¶ buæi s¸ng, Cóc thu tr¶ buæi chiÒu). - TiÕp níc: SÇm H¬ng, BÐ (chuÈn bÞ Êm chÐn vµ níc).
II.ChuÈn bÞ cña c¸c líp

- Mçi líp chuÈn bÞ 2 cê tæ quèc c¸n cao 2,2m, 1 biÓn líp. - Häc sinh khi ®i dù mÝt tinh mÆc ¸o ®ång phôc, ®em ®Çy ®Ò ghÕ, ®Õn ®óng giê.

---------------Ch¬ng tr×nh héi diÔn s©n khÊu kÞch vÒ nhµ gi¸o ViÖt Nam Thêi gian: 19h ngµy 26 th¸ng 03 n¨m 2008 T¹i s©n UBND xÉ §«ng Ngò TP: GV vµ HS 4 trêng THI, THII, MG, THCS §«ng Ngò. Néi dung ch¬ng tr×nh 1, V¨n nghÖ chµo mõng Tuyªn bè lÝ do, ®¹i biÓu. Côm trëng lªn khai m¹c héi diÔn Giíi thiÖu vÒ c¸c ®éi tham gia dù thi, c¬ cÊu, thÓ lÖ cho ®iÓm, BGK. 1. §µo ThÞ ThuÇn - CTC§, phã hiÖu trëng trêng TH§N I(trëng BGK) 2. NguyÔn Minh Ph¬ng – CTC§, phã hiÖu trëng trêng TH §N I.(Òy viªn), 3. Lôc ThÞ Kim – CTC§ trêng MG§N (Òy viªn) 4. TrÇn ThÞ Thinh CTC§, Phã hiÖu trëng trêng THCS §«ng Ngò- Th kÝ.

Thø tù tham gia thi : 1. Trêng MG §N: B«ng Hoa nói. 2. THCS §N: T©n §«ng Ki Sèt 3. TH §N II. Néi dung: 15 ® DiÔn xuÊt: 10 ® Trang phôc: Nh¹c nÒn ®¹o cô

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful