Chñ ®iÓm th¸ng 9

truuyÒn thèng nhµ trêng
môc tiªu gi¸o dôc Gióp häc sinh: - HiÓu truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng vµ nh÷ng thµnh tÝch cña líp. - PhÊn khëi, tù hµo vµ tr©n träng truyÒn thèng cña trêng, cña líp. - Cã thãi quen tù gi¸c chÊp hµnh ®óng néi quy, kû luËt cña nhµ trêng, cña líp; ra søc häc tËp, rÌn luy÷n ®Ó b¶o v÷ vµ vun ®¾p, rÌn luy÷n ®Ó b¶o v÷ vµ vun ®¾p truyÒn thèng tèt ®Ñp c¶u trêng. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 1 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 1: bÇu c¸n sù líp 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu vai trß quan träng cña ®éi ngò c¸n bé líp trong qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luy÷n cña líp. - BiÕt lùa chän nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, nhi÷t t×nh , tr¸ch nhi÷m vµ t«n träng, ñng hé c¸n bé líp ho¹t ®éng. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - Tæng kÕt ho¹t ®éng cña c¸n bé líp sau mét n¨m häc. - BÇu ban c¸n bé líp míi. b. H×nh thøc ho¹t ®éng - Nghe b¸o c¸o vµ th¶o luËn. - BÇu b»ng biÓu quyÕt 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng Ban c¸n bé cò chuÈn bÞ: - B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m häc qua - Mçi tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n ngh÷ b. VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n sù líp héi ý:

1

- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña líp trong n¨m qua vµ thèng nhÊt ch¨ng tr×nh ho¹t ®éng. - Ph©n c«ng: + Ngêi viÕt b¸o c¸o + Ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh + Th ký + Trang trÝ líp + Mçi tæ mét tiÕt môc v¨n ngh÷ 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ - Tuyªn bè lý do, giíi thi÷u ch¨ng tr×nh, ngêi ®iÒu khiÓn vµ th kÝ . - B¸o c¸o cña ban c¸n bé líp vÒ tæng kÕt ho¹t ®éng trong n¨m häc vµ ph¨ng híng ho¹t ®éng n¨m líp 7. + Líp trëng ®äc b¸o c¸o +Th¶o luËn vµ gãp ý cho b¶n ph¨ng híng + Ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt. - BÇu ban c¸n bé líp míi: + Th¶o luËn thèng nhÊt tiªu chÈn cña c¸n sù líp +øng cö vµ ®Ò cö + Th ký ghi tªn c¸c b¹n ®Óc øng c÷ lªn b¶ng. + BÇu b»ng biÓu quyÕt ®èi víi líp trëng, líp phã,… + C«ng bè kÕt qu¶ - GVCN chóc mõng vµ giao nhi÷m vô - §¹i di÷n ban c¸n bé míi ph¸t biÓu ý kiÕn - H¸t tËp thÓ. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: - Chóc mõng ban c¸n bé líp míi - Chóc c¶ líp ®oµn kÕt, hÓp t¸c trong ho¹t ®éng cña líp ®Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt trong n¨m häc.

ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 2 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 2: th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: 2

- HiÓu râ néi quy, nhi÷m vô n¨m häc m¨i vµ ý nghÜa cña nã. - Tù gi¸c thùc hi÷n vµ nh¾c nhë nhau cïng chÊp hµnh ®óng néi quy cña trêng, hoµn thµnh tèt nhi÷m vô n¨m häc. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - Néi quy vµ ý nghÜa cña vi÷c thùc hi÷n néi quy nhµ trêng. - Nh÷ng nhi÷m vô cô thÓ cña n¨m häc vµ ý nghÜa cña nã. b. H×nh thøc ho¹t ®éng ChuÈn bÞ c©u hái vµ liªn h÷ thùc tÕ. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - V¨n b¶n néi quy vµ nhi÷m vô n¨m häc - Mét sè c©u hái vÒ néi quy, ý nghÜa cña néi quy, nhi÷m vô n¨m häc vµ vÒ vi÷c chÊp hµnh néi quy cña nhµ tr¨ng, cña líp trong n¨m häc qua. - Mét sè tiÕt môc v¨n ngh÷ b. VÒ tæ chøc * Gi¸o viªn chñ nhiÖm: - Phæ biÕn yªu cÇu, néi dung, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. - Yªu cÇu tõng häc sinh nghiªn cøu néi quy cña nhà trêng vµ vi÷c thùc hi÷n néi quy cña b¶n th©n, cña tËp thÓ líp trong n¨m häc qua. - Gióp c¸n bé líp x©y dùng c©u hái th¶o luËn vµ ®¸p ¸n. * Líp th¶o luËn thèng nhÊt ch¬ng tr×nh, h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng cô thÓ: - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh vµ th kÝ . - Trang trÝ - Mét tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n ngh÷ * Tõng tæ ph©n c«ng cho c¸c tæ viªn 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ - Tuyªn bè lý do, giíi thi÷u ch¨ng tr×nh, ngêi ®iÒu khiÓn vµ th kÝ . - Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lÓt nªu tõng c©u hái cho c¶ líp th¶o luËn. - Dùa vµo ®¸p ¸n, ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt l¹i tõng vÊn ®Ò ®á th¶o luËn. - BiÓu diïn mét sè tiÕt môc v¨n ngh÷ xen kÏ vµo ch¨ng tr×nh t¹o kh«ng khÝ vui vë. 3

- H¸t tËp thÓ. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: ®éng viªn c¶ líp phÊn ®Êu tù gi¸c thùc hi÷n ®óng néi qui vµ hoµn thµnh tèt nhi÷m vô n¨m häc. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 3 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 3: ca h¸t mõng n¨m häc míi mõng thÇy c« vµ b¹n bÌ 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - Tham gia v¨n ngh÷ nhi÷t t×nh, s«i næi th«ng qua mét sè bµi h¸t, bµi th¨... ca ngÓi trêng, líp, thÇy c« vµ b¹n bÌ. - Båi dìng t×nh c¶m yªu mÕn, g¾n bã víi trêng, líp; quý träng thÇy c«; ®oµn kÕt th©n ¸i víi b¹n bÌ; phÊn khëi tù hµo vÒ trêng líp m×nh vµ tù tin, quyÕt t©m thùc hi÷n tèt néi quy, nhi÷m vô n¨m häc míi ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng cña trêng. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung H¸t, móa, ®äc th¨, kÓ chuyÓn, ®ãng tiÓu phÈm… cã néi dung ca ngÓi thÇy c« vµ b¹n bÌ. b. H×nh thøc ho¹t ®éng - Thi h¸t, n©m th¨... gi÷a c¸c tæ. - Thi s¸ng t¸c th¨... gi÷a c¸c tæ vÒ chñ ®Ò trªn. - Tæ chøc trß ch¨i t×m c¸c Èn sè cho c¶ líp. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - Nhìng bµi h¸t, bµi th¨ vÒ trêng, líp; vÒ thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ. - H÷ thèng c¸c c©u hái vµ ®¸p ¸n. - B¶n quy íc vÒ thang ®iÓm. b. VÒ tæ chøc - Gi¸o viªn chñ nhi÷m nªu chñ ®Ò, néi dung ch¨ng tr×nh, néi dung ch¨ng tr×nh, kÕ ho¹ch, thêi gian tiÕn hµnh cho c¶ líp vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¨ng tiªn ho¹t ®éng. - Cö ban gi¸m kh¶o. - Cö ngêi dÉn ch¨ng tr×nh - Trang trÝ. - Kª bµn h×nh ch÷ U. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng 4

a) Khëi ®éng - H¸t tËp thÓ: chän c¸c bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò th¸ng 9. - Giíi thi÷u ch¨ng tr×nh v¨n ngh÷: tuyªn bè lý do, giíi thi÷u ban gi¸m kh¶o vµ th ký. b) PhÇn giao lu v¨n nghÖ * Thi h¸t hoÆc ng©m th¨... vÒ trêng, líp th©n yªu - Mçi tæ cö 2 thÝ sinh ®¹i di÷n - ThÝ sinh tõng tæ biÓu diïn bµi h¸t ®á chän, lÇn lÓt tõ tæ 1 cho ®Õn tæ 4 - Tæ nµo ®Õn lÓt mµ trong thêi gian quy ®Þnh kh«ng h¸t ®Óc th× mÊt lÓt chuyÓn sang tæ kh¸c. - Sau sè lÓt quy ®Þnh, tæ nµo h¸t nhiÒu bµi (kÓ c¶ ng©m th¨) vÒ trêng, líp. hÇy c« vµ b¹n bÌ th× th¾ng. * Trß ch¨i: tr¶ lêi nhanh vµ ®óng Trß nµy dµnh cho häc sinh c¶ líp ®Ó t¹o kh«ng khÝ s«i næi. Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lÓt nªu tõng c©u hái. Häc sinh xung phong tr¶ lêi. Ai tr¶ lêi ®óng ®¸p ¸n sÏ ®Óc thëng quµ. Kh«ng tr¶ lêi ®Óc ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh nªu râ ®¸p ¸n. C©u hái cô thÓ lµ: 1. Lï khai gi¶ng n¨m häc nµy lµ lï khai gi¶ng thø bao nhiªu cña trêng ta? 2. B¹n háy cho biÕt hä vµ tªn thÇy Hi÷u trëng ®Çu tiªn vµ hi÷n nay cña trêng ta. 3. B¹n háy h¸t bµi h¸t cã tõ "m¸i trêng". 4. B¹n háy h¸t bµi h¸t cã tõ "líp" 5. B¹n háy h¸t bµi h¸t cã tõ chØ dông cô häc tËp. * Nh÷ng vÇn th¨ mêng n¨m häc míi Yªu cÇu vµ c¸ch thùc hi÷n: Mçi tæ cö 2 häc sinh tham gia. Trong thêi gian quy ®Þnh, thÝ sinh tõng tæ trao ®æi víi nhau ®Ó s¸ng t¸c ®Óc mét bµi th¨ ca ngÓi trêng líp, thÇy c« vµ b¹n bÌ nh©n dÞp n¨m häc míi. HÕt thêi gian quy ®Þnh, ngêi ®iÒu khiÓn thu bµi vµ lÇn lÓt ®äc cho c¶ líp nghe bµi th¨ ®¹i di÷n cho tõng tæ s¸ng t¸c. Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng tæ c«ng khai trªn b¶ng. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng - C«ng bè kÕt qu¶. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 4 th¸ng 9 5

néi dung ho¹t ®éng 4: t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng nhµ trêng 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - Cñng cè, kh¾c s©u nhËn thøc vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng, nh÷ng tÊm g¨ng d¹y tèt cña c¸c thÇy c« vµ g¨ng häc tèt cña häc sinh. - PhÊn khëi tù hµo vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ trêng, líp b»ng vi÷c phÊn dÊu häc tËp vµ tu dìng tèt trong n¨m häc míi. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - ý nghÜa cña tªn trêng. - Nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng. - Nh÷ng tÊm g¨ng häc tËp tèt cña trêng, cña líp mµ b¹n bÌ mÕn phôc nhÊt. - B¶o v÷ vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ trêng. b. H×nh thøc ho¹t ®éng - Thi hái - ®¸p vµ kÓ chuy÷n vÒ truyÒn thèng cña nhµ trêng. - Thi ®è vui vµ v¨n ngh÷. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C¸c mÉu chuy÷n vÒ danh nh©n hoÆc ®Þa danh mµ trêng mang tªn; vÒ g¨ng c¸c thÇy c« gi¸o d¹y tèt; c¸c b¹n häc tèt vµ vÒ nh÷ng thµnh tÝch næi bËt cña trêng, líp. - C¸c bµi h¸t vÒ trêng, líp thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ. - C¸c c©u hái, c©u ®è cïng ®¸p ¸n vÒ truyÒn thèng nhµ trêng vµ líp. b. VÒ tæ chøc - Gi¸o viªn chñ nhi÷m nªu chñ ®Ò, néi dung ch¨ng tr×nh, néi dung ch¨ng tr×nh, kÕ ho¹ch, thêi gian tiÕn hµnh cho c¶ líp vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¨ng tiªn ho¹t ®éng. - Líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt yªu cÇu, néi dung ch¨ng tr×nh, h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng c«ng vi÷c cô thÓ. - Cö ban gi¸m kh¶o. - Cö ngêi dÉn ch¨ng tr×nh - Trang trÝ. - Kª bµn h×nh ch÷ U. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng 6

a) Khëi ®éng - H¸t tËp thÓ: chän c¸c bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò th¸ng 9. - Giíi thi÷u ch¨ng tr×nh v¨n ngh÷: tuyªn bè lý do, giíi thi÷u ban gi¸m kh¶o vµ th ký. - Thùc hi÷n cuéc thi: Thi t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng nµh trêng Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh lÇn lÓt nªu yªu cÇu vµ tõng c©u hái cña cuéc thi. C¸c ®éi b¸o c¸o tÝn hi÷u tr¶ lêi b»ng c¸ch gi¨ cê. Thi ®è vui vµ v¨n ngh÷: Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh nªu tõng c©u ®è vui hoÆc yªu cÇu vÒ v¨n ngh÷, sau ®ã lÇn lÓt mêi c¸c b¹n tham dù. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng - C«ng bè kÕt qu¶. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. Chñ ®iÓm th¸ng 10

Ch¨m ngoan häc giái
môc tiªu gi¸o dôc Gióp häc sinh: - HiÓu ®Óc tÇm quan träng cña vi÷c häc tËp lµ trë thµnh ngêi c«ng d©n cã kiÕn thøc nh»m phôc vô cho xá héi. - Gióp häc sinh cã ý chÝ v¨n lªn ®Ó c¸c em ®¹t ®Óc môc ®Ých ®Ò ra vµ cã th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n. - RÌn luy÷n kÜ n¨ng ®iÒu khiÓn, tù qu¶n ho¹t ®éng häc tËp vµ kÜ n¨ng tr×nh bµy,, trao ®æi ý kiÕn tríc tËp thÓ. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 5 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 1: v©ng lêi b¸c hå d¹y - em g¾nghäc ch¨m 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®Óc tÇm ®Óc nh÷ng néi dung chÝnh trong th B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc Vi÷t Nam D©n chñ Céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945. - Gi¸o dôc t×nh c¶m kÝnh yªu B¸c Hå; gi¸o dôc th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc vµ ý chÝ v¨n lªn trong häc tËp. 7

- RÌn luy÷n kÜ n¨ng tr×nh bµy vµ trao ®æi ý kiÕn c¸ nh©n tríc tËp thÓ líp. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - Néi dung th cña B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ta vµ ý nghÜa, t¸c dông cña th B¸c ®èi víi häc sinh: - Vui v¨n ngh÷ b. H×nh thøc ho¹t ®éng Tr×nh bµy néi dung vµ ý nghÜa cña th B¸c. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C©u hái vµ ®¸p ¸n. - Kh¨n bµn, b×nh hoa. b. VÒ tæ chøc - Gi¸o viªn nªu môc ®Ých, yªu cÇu néi dung vµ c¸ch tiÕn hµnh chñ ®Ò. Vi÷c ph©n c«ng gåm: + Mçi c¸ nh©n cã 1 b¶n th B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc Vi÷t Nam D©n chñ Céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945. + Gi¸o viªn cïng ban c¸n sù líp chuÈn bÞ c©u hái. VÝ dô: C©u 1: §äc th B¸c cã c©u: "Tríc ®©y cha anh c¸c em, vµ míi n¨m ngo¸i c¶ c¸c em n÷a, ®á ph¶i nhËn mét nÒn v¨n ho¸ n« l÷... Ngµu nay, c¸c em ®Óc c¸i may m¾n h¨n cha anh lµ ®Óc hÊp thô mét nÒn gi¸o dôc cña mét níc ®éc lËp", b¹n cã suy nghÜ thÕ nµo? C©u 2: Háy nªu nh÷ng t¸c dông cña vi÷c häc tËp ®èi víi ®êi sèng con ngêi. NÕu kh«ng ®Óc häc sÏ dÉn ®Õn nh÷ng t¸c h¹i g× ®èi víi c¸ nh©n vµ xá héi? C©u 3: Trong th, B¸c dÆn häc sinh cÇn ph¶i lµm nh÷ng g×? B¸c mong muèn häc sinh nh÷ng ®iÒu g×? §Ó lµm theo lêi b¸c d¹y, häc sinh chóng ta cÇn ph¶i häc tËp, tu dìng vµ rÌn luy÷n nh thÕ nµo? C©u 4: Trong th ®á thÓ hi÷n t×nh c¶m cña B¸c ®èi víi thiÕu niªn nhi ®ång. Nh÷ng t×nh c¶m nµo khiÕn em xóc ®éng nhÊt? V× sao? §Ó thÓ hi÷n t×nh c¶m kÝnh yªu vµ v©ng lêi B¸c d¹y, häc sinh chóng ta cÇn ph¶i lµm g×? - C¸c tæ chuÈn bÞ c¸c c©u hái trªn ®Ó th¶o luËn. - Cö ban gi¸m kh¶o - Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh - Ph©n c«ng ngêi trang trÝ. 8

- ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n ngh÷ theo chñ ®Ò vÒ B¸c Hå vµ vÒ häc tËp. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ - Ngêi ®iÒu khiÓn tuyªn bè lý do, giíi thi÷u ch¨ng tr×nh. - §¹i di÷n tæ tr×nh bµy c©u hái c¸c thµnh viªn trong tæ cã thÓ bæ sung vµ c¸c tæ kh¸c nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c ®Ó trao ®æi kÜ néi dung chÝnh cña th B¸c. - Sau khi c¸c tæ tr×nh bµy xong, c¶ líp cïng trao ®æi c©u hái sau: Sau khi hiÓu ®îc mong muèn cña B¸c, chóng ta lµm g× ®Ó thùc hiÖn lêi B¸c d¹y? Th kÝ viÕt c¸c ý lªn b¶ng. - C¸c tiÕt môc xen kÏ. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng Cho líp tù ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lÓng chuÈn bÞ c©u tr¶ lêi cña c¸c tæ. Chän ra tæ tr¶ lêi hay nhÊt. C¸n bé líp nhËn xÐt chÊt lÓng hoµn thµnh c¸c c«ng vi÷c ®á ®Óc ph©n c«ng vµ ý thøc, th¸i ®é tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n vµ tæ. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 6 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 1: LÔ giao íc thi ®ua "tiÕt häc t«t" 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®Óc ®Óc thÕ nµo lµ mét tiÕt häc tèt vµ nh÷ng yªu cÇu mµ c¸c em cÇn thùc hi÷n trong tiÕt häc ®ã. - X¸c ®Þnh th¸i ®é häc tËp ®óng ®¨n, rÌn luy÷n ý thøc tæ chøc kØ luËt, tÝnh ch¨m chØ, s¸ng t¹o trong häc tËp. BiÕt ®Êu tranh, phª ph¸n nh÷ng biÓu hi÷n sai tr¸i trong häc tËp. - RÌn luy÷n kÜ n¨ng häc bµi, lµm bµi, ghi chÐp, ph¸t biÓu ý kiÕn trong giê häc. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - TiÕt häc tèt vµ ý nghÜa t¸c dông cña nã. - B¹n cÇn lµm g× vµ lµm nh thÕ nµo ®Ó gãp phÇn thùc hi÷n tiÕt d¹y tèt?

9

- §¨ng kÝ thi ®ua gi÷a c¸c tæ víi tiªu ®Ò "TiÕt häc tèt theo lêi B¸c d¹y" b. H×nh thøc ho¹t ®éng - Trao ®æi vÒ yªu cÇu vµ c¸ch thùc hi÷n tiÕt häc tèt, tiÕn hµnh ®¨ng kÝ thi ®ua gi÷a c¸c tæ vµ cã c¸c tiÕt môc v¨n ngh÷ xen kÏ. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C¸c tæ häp thèng nhÊt néi dung ®¨ng kÝ thi ®ua thùc hi÷n tiÕt häc tèt theo 4 chØ tiªu chÝnh: + ChuÈn bÞ tèt bµi häc, bµi lµm ë nhµ. + Gi÷ kØ luËt trong giê häc. + Ph¸t biÓu ý kiÕn trong giê häc. - ChuÈn bÞ c©u hái ®Ó c¶ líp trao ®æi vµ ®¸p ¸n tr¶ lêi. b. VÒ tæ chøc - Ph©n c«ng trang trÝ: lä hoa, kh¨n bµn. - ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n ngh÷. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më dÇu - H¸t tËp thÓ - Ngêi ®iÒu khiÓn tuyªn bè lý do lï ph¸t ®éng thi ®ua "TiÕt häc tèt". - C«ng bè ch¨ng tr×nh lµm vi÷c. b) Th¶o luËn C¶ líp trao ®æi vÒ mét sè c©u hái sau: - ThÕ nµo lµ mét tiÕt häc tèt? - T¸c dông cña nh÷ng tiÕt häc tèt lµ g×? - §Ó cã mét tiÕt häc tèt häc sinh cÇn ph¶i lµm g×? Sau khi líp trao ®æi, c¸n bé líp tæng kÕt ý kiÕn, rót ra nh÷ng yªu cÇu chÝnh mµ mçi häc sinh cÇn ph¶i thùc hi÷n trong tiÕt häc. c) §ang kÝ thi ®ua - §¹i di÷n c¸c tæ lªn ®äc b¶n ®¨ng kÝ thi ®ua cña tæ m×nh. C¸n bé líp ghi c¸c chØ tiªu ®¨ng kÝ thi ®ua cña c¸c tæ lªn b¶ng theo tõng cét cho c¶ líp theo dâi. - Khi c¸c tæ ®¨ng kÝ thi ®ua xong, c¶ líp trao ®æi thªm vÒ chØ tiªu thi ®ua vµ bi÷n ph¸p thùc hi÷n. - H¸t tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n, kÓ chuy÷n vÒ g¨ng häc tËp xen kÏ trong phÇn th¶o luËn. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng 10

- §¹i di÷n c¸n bé líp nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ chuÈn bÞ c¸c vi÷c ®Óc ph©n c«ng cña c¸ nh©n, nhãm, tæ. - Gi¸o viªn nhËn xÐt vÒ tinh thÇn vµ chÊt lÓng tham gia c¸c ho¹t ®éng trong lï ph¸t ®éng thi ®ua. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 7 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 3: héi vui häc tËp 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - ¤n tËp, cñng cè kiÕn thøc c¸c m«n häc. - X©y dùng th¸i ®é phÊn ®Êu v¨n lªn trong häc giái, say mª häc tËp. - RÌn t duy nhanh nh¹y vµ kÜ n¨ng ph¸t hi÷n, tr¶ lêi c©u hái. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - KiÕn thøc cña c¸c bé m«n ®á häc ë líp tríc vµ kiÕn thøc häc trong th¸ng 9, th¸ng 10 ë líp 7. - C¸c kiÕn thøc chung vÒ tù nhiªn, xá héi phï hÓp víi tr×nh ®é vµ løa tuæi. b. H×nh thøc ho¹t ®éng Thi tr¶ lêi c©u hái díi hai h×nh thøc: - Thi c¸ nh©n. - Thi gi÷a ®¹i di÷n tæ. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C¸n sù bé m«n chuÈn bÞ c©u hái vµ ®¸p ¸n; c¸n bé phô tr¸ch häc tËp tËp hÓp c¸c c©u hái trªn. - ChuÈn bÞ cê ®Ó c¸c ®éi dïng lµm ph¨ng ti÷n giµnh quyÒn tr¶ lêi. - Mét sè tiÕt môc v¨n ngh÷. b. VÒ tæ chøc - LËp ban tæ chøc gåm 3 ngêi: líp phã phô tr¸ch häc tËp chÞu tr¸ch nhi÷m vÒ néi dung c©u hái, mét ngêi dÉn ch¨ng tr×nh, mét ngêi lµm th kÝ . - Ban gi¸m kh¶o gåm 3 b¹n trong c¸n sù phô tr¸ch bé m«n. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më ®Çu - H¸t tËp thÓ. 11

- Tuyªn bè lÝ do, giíi thi÷u ch¨ng tr×nh héi vui häc tËp. b) Héi vui häc tËp PhÇn I: Ai nhanh, ai giái - §©y lµ phÇn thi c¸ nh©n, thêi gian phÇn nµy chiÕm kho¶n 1/3 thêi giam héi vui. - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh ®äc c©u hái. Ai gi¨ tay ®Óc quyÒn tr¶ lêi. PhÇn II: §éi nµo nhanh h¨n, giái h¨n - §©y lµ phÇn thi gi÷a c¸c tæ, mçi tæ cö mét nhãm 3 b¹n. C¸ch thi: Ngêi ®iÒu khiÓn ®äc c©u hái: §éi nµo gi¨ cê tríc sÏ ®Óc quyÒn tr¶ lêi. NÕu sai ®éi kh¸c ®Óc quyÒn tr¶ lêi tiÕp. - Th kÝ ghi kÕt qu¶ thi cña tõng c©u hái lªn b¶ng. - SD«ng bè kÕt qu¶ thi cña c¸c tæ. - V¨n ngh÷ xen kÏ. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng - Ban b¸o têng nhËn xÐt kÕt qu¶ tham gia, ý thøc chuÈn bÞ cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ. - C¸m ¨n sù tham gia cña c« gi¸o. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 8 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 4: sinh ho¹t v¨n nghÖ "bµi ca häc tËp" 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - ¤n luy÷n vµ hiÓu thªm ý nghÜa gi¸o dôc cña c¸c bµi h¸t. - Gi¸o dôc th¸i ®é nghiªm tóc vµ ý thøc say mª trong häc tËp. - RÌn luy÷n kÜ n¨ng, phong c¸ch thÓ hi÷n c¸c tiÕt môc v¨n ngh÷. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung KÕt hÓp biÓu diïn nh÷ng tiÕt môc v¨n ngh÷ vµ phÇn thi ®äc, thi h¸t mét sè ®o¹n cña bµi th¨, bµi h¸t phï hÓp víi c©u hái. b. H×nh thøc ho¹t ®éng - BiÓu diïn v¨n ngh÷ c¸ nh©n, tËp thÓ. - Thi h¸t c¸ nh©n theo néi dung cô thÓ. - Thi h¸t gi÷a ®¹i di÷n c¸c tæ the chñ ®Ò hoÆc theo mét yªu cÇu cô thÓ. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng 12

a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C©u hái vµ ®¸p ¸n. - Nh¹c cô b. VÒ tæ chøc - mçi tæ chuÈn bÞ ba tiÕt môc v¨n ngh÷ cã néi dung vÒ häc tËp, vÒ nhµ trêng. - Ban tæ chøc gåm: Ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh, c¸c bé phô tr¸ch v¨n ngh÷ chuÈn bÞ c©u hái vµ ®¸p ¸n. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më ®Çu - H¸t tËp thÓ. - Tuyªn bè lÝ do, giíi thi÷u ch¨ng tr×nh. b) BiÓu diÔn v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ c) Thi h¸t, ®äc th¨... theo yªu cÇu c©u hái - Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh ®äc c©u hái: ai gi¨ tay tríc ®Óc quyÒn h¸t hoÆc tr¶ lêi c©u hái. Ban tæ chøc nhËn xÐt. - Thi h¸t gi÷a c¸c ®éi còng tiÕn hµnh tng tù. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng - Ban b¸o têng nhËn xÐt th¸i ®é tham gia cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ. Chñ ®iÓm th¸ng 11

T«n s träng ®¹o
môc tiªu gi¸o dôc Gióp häc sinh: - HiÓu ®Óc c«ng vi÷c gi¶ng d¹y, gi¸o dôc cña c¸c thÇy c«; hiÓu ®Óc nguy÷n väng vµ mong muèn cña thÇy c« ®èi víi sù tiÕn bé cña häc sinh. - Gi¸o dôc cho häc sinh th¸i ®é kÝnh träng, v©ng lêi thÇy c« gi¸o, biÕt tr©n träng t×nh c¶m thÇy trß. - RÌn luy÷n kÜ n¨ng giao tiÕo, øng xö víi thÇy c« gi¸o, ph¸t huy truyÒn thèng t«n s träng ®¹o. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 9 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 1: LÔ ®¨ng ký thi ®ua "hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c«"

13

1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®Óc c«ng lao vµ t×nh c¶m cña thÇy c« gi¸o ®èi víi häc sinh. - Cã ý chÝ quyÕt t©m thi ®ua tu dìng häc tËp tèt; tiÕp thu sù d¹y dç cña thÇy c«. - RÌn luy÷n kÜ n¨ng trao ®æi ý kiÕn vµ c¸c kü n¨ng kh¸c trong häc tËp. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - Trao ®æi, t×m hiÓu vÒ c«ng lao vµ t×nh c¶m cña thÇy c« gi¸o ®èi víi häc sinh. - Ph¸t ®éng vµ d¨ng ký thi ®ua. - Vui ch¨i. b. H×nh thøc ho¹t ®éng - Trao ®æi, t×m hiÓu - Lï ®¨ng kÝ thi ®ua. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C©u hái vµ ®¸p ¸n cho phÇn t×m hiÓu vÒ c«ng lao cña thÇy c« -T li÷u, tranh ¶nh, truy÷n kÓ… vÒ c«ng lao cña thÇy c« ®èi víi häc sinh. - Kh¨n bµn, b×nh hoa. b. VÒ tæ chøc - C¸c tæ viÕt d¨ng ký thi ®ua tuÇn häc tèt theo tiªu ®Ò "Hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c«". Néi dung ®¨ng ký nªn ng¾n gän, cô thÓ theo hai chØ tiªu ®¸nh gi¸: + KØ luËt trËt tù trong líp häc + Sè ®iÓm tèt ®¹t ®Óc cña c¶ tæ - Ban thi ®ua ®Ò ra tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ thi ®ua gi÷a c¸c tæ: + Mçi ®iÓm 9,10 tÝnh lµ 2 b«ng hoa + Mçi ®iÓm 7, 8 tÝnh lµ 1 b«ng hoa + §iÓm 5, 6 kh«ng tÝnh + Mçi ®iÓm díi trung b×nh bÞ trõ 1 b«ng hoa. + B¹n nµo bÞ thÇy c« nh¾c trong giê häc sÏ bÞ trõ 1 b«ng hoa. + KÕt thóc tuÇn thi ®ua sÏ c¨n cø vµo sè b«ng hoa ®¹t ®Óc cña c¸c tæ ®Ó xÕp lo¹i thi ®ua. 14

- Gi¸o viªn cïng c¸n bé líp chuÈn bÞ c©u hái ®Ó sö dông trong buæi trao ®æi t×m hiÓu vÒ c«ng ¨n cña thÇy c«. - Chän hai em ®iÒu khiÓn: + Mét em ®iÒu khiÓn ph¸t ®éng thi ®ua + Mét em ®iÒu khiÓn phÇn vô ch¨i 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng - H¸t tËp thÓ - Ngêi ®iÒu khiÓn tuyªn bè lý do, giíi thi÷u ch¨ng tr×nh. b) Trao ®æi t×m hiÓu vÒ c«ng ¬n thÇy c« gi¸o th«ng qua mét sè c©u hái nh: - B¹n cã biÕt ®Ó cã mét tiÕt d¹y tèt thÇy c« gi¸o ph¶i chuÈn bÞ nh thÕ nµo kh«ng? - ThÇy c« gi¸o hy väng, mong ®Ói g× ë häc sinh chóng ta? - B¹n cã thÓ lµm ®Óc vi÷c g× gióp thÇy c« gi¸o d¹y tèt? - §èi víi nh÷ng häc sinh ph¹m lçi, thÇy c« ph¶i xö ph¹t. B¹n cã ®ång t×nh víi vi÷c lµm cña thÇy c« gi¸o kh«ng? V× sao? - §Ó ®Òn ®¸p c«ng ¨n d¹y dç cña thÇy c« gi¸o, häc sinh cÇn thùc hi÷n nh÷ng ®iÒu g×? Sau khi trao ®æi xong mçi c©u hái, ngêi ®iÒu khiÓn bæ sung vµ tæng kÕt l¹i nh÷ng ý chÝnh vÒ t×nh c¶m, sù tËn t©m hÕt lßng cña thÇy co gi¸o ®èi víi häc sinh. c) §ang kÝ tuÇn häc tèt - C¸n bé líp nªu môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung thi ®ua vµ c¸ch ®¸nh gi¸ thi ®ua cña tuÇn "H¸i hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c« gi¸o". - §¹i di÷n c¸c tæ lÇn lÓt lªn ®¨ng ký thi ®ua cña tæ m×nh. C¸n bé líp ghi c¸c chØ tiªu d¨ng kÝ thi ®ua cña c¸c tæ lªn b¶ng. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng C¸n bé líp nhËn xÐt vµ rót kinh nghi÷m vÒ tinh thÇn th¸i ®é tham gia ho¹t ®éng cña c¸c tæ vµ c¸ nh©n ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 10 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 2: h¸t vÒ thÇy c« vµ m¸i trêng 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: 15

- HiÓu hiÓu thªm néi dung, ý nghÜa c¸c bµi h¸t vÒ thÇy c« gi¸o vµ nhµ trêng. - Gi¸o dôc th¸i ®é, t×nh c¶m yªu quý, biÕt ¨n, v©ng lêi thÇy, c« gi¸o. - RÌn luy÷n kü n¨ng, phong c¸ch biÓu diïn v¨n ngh÷. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung H¸t, móa, ®äc th¨, kÓ chuyÓn, ®ãng tiÓu phÈm… cã néi dung ca ngÓi thÇy c«, ca ngÓi t×nh c¶m thÇy trß. b. H×nh thøc ho¹t ®éng Tæ chøc giao lu v¨n ngh÷, biÓu diïn c¸ nh©n hay tËp thÓ. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C¸c tiÕt môc v¨n ngh÷, biÓu diïn c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ - C©y "Hoa d©n chñ" víi c¸c phiÕu yªu cÇu h¸t, ®äc th¨, kÓ chuy÷n. b. VÒ tæ chøc - Ban tæ chøc gåm: Líp trëng, líp phã v¨n thÓ mü vµ c¸c tæ trëng. - Cö ngêi dÉn ch¨ng tr×nh - Trang trÝ. - Kª bµn h×nh ch÷ U. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng - H¸t tËp thÓ - Giíi thi÷u ch¨ng tr×nh v¨n ngh÷. b) PhÇn giao lu v¨n nghÖ - C¸c tiÕt môc biÓu diïn v¨n ngh÷ cña häc sinh xen kë trß ch¨i h¸i hoa d©n chñ. - Trong trß ch¨i h¸i hoa d©n chñ, häc sinh lµm ®óng yªu cÇu sÏ ®Óc vç tay hoan h«, kh«ng lµm ®Óc sÏ ®Óc bÞ ph¹t nh nÆn tÓng … 5. KÕt thóc ho¹t ®éng - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh c¶m ¨n c¸c b¹n ®á tham gia. - NhËn xÐt vÒ tinh thÇn, th¸i ®é tham gia ch¨ng tr×nh v¨n ngh÷ cña c¸c tæ vµ c¸ nh©n.

16

ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 11 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 3: Tæ chøc lÔ kØ niÖm ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20 - 11 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®Çy ®ñ h¨n vÒ ý nghÜa Ngµy Nhµ gi¸o Vi÷t Nam 20 11. - Cã th¸i ®é t«n träng, quý mÕn, biÕt ¨n thÇy c« gi¸o. - BiÕt hµnh ®éng lµm theo lêi d¹y cña thÇy, c« gi¸o trong ho¹t ®éng häc tËp, sinh ho¹t vµ giao tiÕp. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - T×m hiÓu ý nghÜa cña ngµy Nhµ gi¸o Vi÷t Nam. - Häc sinh chóc mõng thÇy, c« gi¸o. - Sinh ho¹t v¨n ngh÷. b. H×nh thøc ho¹t ®éng - Buæi häp mÆt gi÷a häc sinh, thÇy c« gi¸o vµ ®¹i di÷n phô huynh ®Ó chóc mõng thÇy c« nh©n dÞp Ngµy Nhµ gi¸o Vi÷t Nam 20 -11. - Trao ®æi t©m t, nguy÷n väng kÕt hÓp liªn hoan v¨n ngh÷. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - Lêi chóc mõng c¸c thÇy, c« gi¸o. - C¸c tiÕt môc v¨n ngh÷ gåm h¸t, ®äc th¨, kÓ chuy÷n, ®ãng kÞch…vÒ c«ng ¨n vµ t×nh c¶m thÇy trß. - C©y "Hoa d©n chñ" víi c¸c phiÕu yªu cÇu h¸t, ®äc th¨, kÓ chuy÷n. b. VÒ tæ chøc - Ban tæ chøc gåm: Líp trëng, líp phã v¨n thÓ mü vµ c¸c tæ trëng. - Cö ngêi dÉn ch¨ng tr×nh - Trang trÝ. - Kª bµn h×nh ch÷ U. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng - H¸t tËp thÓ vÒ thÇy c« gi¸o - Tuyªn bè lý do, giíi thi÷u ch¨ng tr×nh. b) Chóc mõng thÇy, c« gi¸o 17

- §¹i di÷n häc sinh ph¸t biÓu chµo mõng c« gi¸o. - C« gi¸o ph¸t biÓu t©m t, t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi häc sinh. c) Liªn hoan v¨n nghÖ - BiÓu diïn c¸c tiÕt môc v¨n ngh÷. - Trß ch¨i "h¸i hoa". - Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh mêi c« gi¸o tham dù v¨n ngh÷ cïng häc sinh. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ - §¹i di÷n líp c¶m ¨n c« gi¸o sÏ lµm tèt theo lêi d¹y cña c« gi¸o. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 12 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 4: b×nh b¸o têng 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - Cã hiÓu biÕt vÒ t×nh nghÜa thÇy trß, tr¸ch nhi÷m cña häc sinh. - Cã th¸i ®é tr©n träng , yªu thÝch nh÷ng s¸ng t¸c vÒ thÇy c« gi¸o. - RÌn luy÷n kÜ n¨ng c¶m thô v¨n häc vµ kÜ n¨ng s¸ng t¸c. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung S¸ng t¸c c¸c bµi b¸o têng víi thÓ lo¹i th¨, v¨n, vÏ tranh … vÒ chñ ®Ò "ThÇy c« vµ m¸i trêng", tËp hÓp l¹i thµnh tê b¸o têng cña líp. b. H×nh thøc ho¹t ®éng - §Ó nguyªn c¸c bµi b¸o do häc sinh tr×nh bµi, d¸n lªn b»ng giÊy dµi ®Ó häc sinh dï xem, dï nhËn xÐt. - Treo b¸o têng lªn b¶ng. Tæ chøc ®äc, trao ®æi, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ néi dung, h×nh thøc cña c¸c bµi b¸o. - B×nh chän c¸c bµi b¸o ®Óc a thÝch nhÊt. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C¸ nh©n chuÈn bÞ b¸o têng theo c¸c thÓ lo¹i th¨, truy÷n, vÏ tranh vµ tr×nh bµy ®Ñp. - Ban b¸o têng cña líp chuÈn bÞ tê b¸o têng chung. b. VÒ tæ chøc 18

- Cö ngêi dÉn ch¨ng tr×nh - Trang trÝ. - Tê b¸o têng ®á ®Óc treo cho häc sinh xem trong nh÷ng ngµy tríc ®ã. - ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n ngh÷. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng - H¸t tËp thÓ. - Nªu môc ®Ých buæi b×nh luËn vµ chän lùa bµi b¸o hay. b) B×nh luËn vµ lùa chän b¸o têng - Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh xin ý kiÕn nhËn xÐt cña líp ®Ó chän kho¶ng 10 bµi b¸o hay nhÊt. - Khi b×nh chän c¸c bµi b¸o, ®Çu tiªn ®äc bµi b¸o cho c¶ líp nghe. TiÕp theo mêi t¸c gi¶ bµi b¸o nãi vÒ t©m t, suy nghÜ, ý tø cña m×nh khi s¸ng t¸c. Sau ®ã lµ phÇn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ cña c¸c b¹n vµ cña thÇy c« gi¸o. - Bá phiÕu b×nh chän tõ 3 ®Õn 5 bµi b¸o hay nhÊt. - V¨n ngh÷ xen kÏ. - Ban b¸o têng mêi c« gi¸o c«ng bè kÕt qu¶ b×nh chän 5. KÕt thóc ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ. - Ban b¸o têng nhËn xÐt, rót kinh nghi÷m th¸i ®é vµ kÕt qu¶ tham gia ho¹t ®éng viÕt b¸o têng cña c¸c b¹n trong líp. Chñ ®Ó th¸ng 12

Uèng níc nhí nguån
ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 13 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 1: nh÷ng ngêi con anh hïng cña quª h¬ng ®Êt níc 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®ùoc sù hy sinh x¨ng m¸u cho tù do, ®éc lËp d©n téc ®Ó ®em l¹i hoµ b×nh cho ®Êt níc cña nh÷ng ngêi con th©n yªu cña quª h¨ng. - Tù hµo vµ biÕt ¨n c¸c anh hïng, li÷t sÜ, c¸c mÑ Vi÷t Nam anh hïng vµ toµn thÓ qu©n ®éi ta. - Tù gi¸c häc tËp rÌn luy÷n tèt; tù gi¸c vµ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¨n ®¸p nghÜa. 19

2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung -Nh÷ng ngêi con anh hïng cña quª h¨ng, ®Êt níc. - Nh÷ng bµi th¨, bµi h¸t, c©u chuy÷n ca ngÓi chiÕn c«ng cña c¸c chiÕn sÜ qu©n ®éi, c¸c anh hïng lùc lÓng vò trang, c¸c chiÕn sÝ, th¨ng binh, b÷nh binh... b. H×nh thøc ho¹t ®éng - B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu. - Thi ng©m th¨, h¸t, kÓ chuy÷n vÒ nh÷ng ngêi anh hïng cña quª h¨ng ®Êt níc. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C¸c t li÷u vÒ anh hïng, li÷t sÜ cña quª h¨ng, ®Êt níc. - C¸c bµi h¸t, bµi th¨, chuy÷n kÓ... vÒ c¸c anh hïng, li÷t sÜ, c¸c chiÕn sÜ qu©n ®éi anh hïng, c¸c cùu chiÕn binh cã nhiÒu c«ng lao ®ãng gãp cho ®Þa ph¨ng. b. VÒ tæ chøc - Gi¸o viªn nªu yªu cÇu, néi dung, h×nh thøc ho¹t ®éng cho c¶ líp, ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¨ng ti÷n nãi trªn. - C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch, ch¨ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng vi÷c cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh vµ th kÝ . + Cö ban gi¸m kh¶o. + Mçi tæ cö ®¹i di÷n b¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu cña tæ m×nh, kÓ mét c©u chuy÷n vµ h¸t ( hoÆc ng©m th¨) vÒ c¸c anh hïng, li÷t sÜ... + Cö nhãm trang trÝ, kë tiªu ®Ò ho¹t ®éng... 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ mét bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng. - Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh tuyªn bè lÝ do sinh ho¹t, nªu ch¨ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thi÷u ban gi¸m kh¶o th kÝ . - B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu c¸c tæ vÒ "Nh÷ng con ngêi anh hïng cña quª h¨ng, ®Êt níc": + Ngêi ®iÒu khiÓn mêi lÇn lÓt tõng tæ lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ su tÇm, t×m hiÓu cña tæ m×nh. + Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm c«ng khai vµ ghi ®iÓm mçi tæ lªn b¶ng. - H¸t, ng©m th¨ vÒ c¸c anh hïng, li÷t sÜ, th¨ng binh.

20

+ Yªu cÇu h¸t, ng©m th¨, kÓ chuy÷n ca ngÓi anh hïng, li÷t sÜ. + Chia häc sinh líi thµnh 2 ®éi ( mçi ®éi ®Æt tªn cho ®éi m×nh) + Tæ chøc bèc th¨m cho ®éi h¸t tríc. Mçi ®éi h¸t 1 bµi (cã thÓ h¸t c¸ nh©n, nhãm hoÆc c¶ ®éi), h¸t ®óng ®Óc 10 ®iÓm. H¸t sai chñ ®Ò hoÆc hÕt giê quy ®Þnh bÞ ®iÓm 0. Sau thêi gian lÇn lÓt quy ®Þnh, ®éi nµo ®Óc ®iÓm cao ®éi ®ã th¾ng. + Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm c«ng khai vµ ghi ®iÓm mçi tæ lªn b¶ng. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ. - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¨n vµ chóc söc khoë c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®á tham gia nhi÷t t×nh. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 14 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 2: h¸t vÒ quª h¬ng vµ qu©n ®éi anh hïng 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - BiÕt mét sè bµi h¸, bµi th¨ ca ngÓi quª h¨ng vµ qu©n ®éi anh hïng. - Tù hµo vµ yªu quª h¨ng, yªu quý vµ biÕt ¨n bé ®éi cô Hå. - M¹nh d¹n, tù tin vui vë, s«i næi vµ ph¸t triÓn n¨ng khiÕu: h¸t, ng©m th¨... 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - Ca ngÓi quª h¨ng, ®Êt níc. - Ca ngÓi §¶ng, B¸c Hå vµ qu©n ®éi anh hïng. - Ca ngÓi c¸c anh hïng, li÷t sÜ, th¨ng binh... b. H×nh thøc ho¹t ®éng H¸t ng©m th¨, kÓ chuy÷n vÒ quª h¨ng. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng C¸c bµi h¸t, bµi th¨, chuy÷n kÓ... vÒ quª h¨ng, vÒ qu©n ®éi vÒ c¸c anh hïng, li÷t sÜ, th¨ng binh vÒ §¶ng vÒ B¸c Hå. b. VÒ tæ chøc

21

- Gi¸o viªn nªu yªu cÇu, néi dung, h×nh thøc ho¹t ®éng cho c¶ líp, ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¨ng ti÷n nãi trªn. - C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch, ch¨ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng vi÷c cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh. + Mçi tæ mét tiÕt môc v¨n ngh÷ tËp thÓ. + mçi c¶ nh©n ®¹i di÷n cho tæ mét tiÕt môc v¨n ngh÷. + Cö nhãm trang trÝ, kë tiªu ®Ò ho¹t ®éng... 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ mét bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng. - Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh tuyªn bè lÝ do sinh ho¹t, nªu ch¨ng tr×nh ho¹t ®éng. - BiÓu diïn c¸c tiÕt môc v¨n ngh÷ tËp thÓ - BiÓu diïn c¸c tiÕt môc c¸ nh©n. -Líp chän ra tiÕt môc nhÊt, nh×, ba... 5. KÕt thóc ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ. - Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè c¸c tiÕt môc ®¹t gi¶i. - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¨n vµ chóc söc khoë c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®á tham gia nhi÷t t×nh. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 15 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 3: THI KÓ CHUYÖN LÞCH Sö 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - Cñng cè, më réng hiÓu biÕt vÒ lÞch sö dùng níc vµ gi÷ níc cña nh©n d©n ta qua c¸c thêi ®¹i tõ vua Hïng dùng níc ®Õn thÕ kØ XIX. - BiÕt ¨n tæ tiªn, cha anh, c¸c anh hïng d©n téc ®á cã c«ng dùng níc vµ gi÷ níc. - BiÕt noi g¨ng tæ tiªn, cha anh, häc tËp tèt ®Ó x©y dùng ®Êt níc giµu m¹nh. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - C¸c c©u chuy÷n vÒ lÞch sö cña níc ta thêi Ng« QuyÒn vµ chiÕn th¾ng B¹ch §»ng ®Õn níc §¹i Vi÷t thêi TrÇn vµ thêi Lª. 22

- ý nghÜa c¸c c©u chuy÷n ®ã. b. H×nh thøc ho¹t ®éng - C¸c tæ thi kÓ chuy÷n. - Trß ch¨i gi¶i « ch÷ t×m Èn sè. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C¸c c©u chuy÷n vÒ anh hïng d©n téc, vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ gi¸o dôc cña níc ta thêi Ng« - §inh - TiÒn Lª (thÕ kØ X) ®Õn thêi Lª s¨ (®Çu thÕ kØ XV - ®Çu thÕ kØ XVI): + VÒ Ng« QuyÒn chiÕn th¾ng B¹ch §»ng. + VÒ lo¹n 12 sø qu©n, §inh Bé LÜnh thèng nhÊt ®Êt níc. + Lý Th¸i Tæ ®Þnh ®« ë Th¨ng Long. + VÒ trËn chiÕn th¾ng qu©n Tèng trªn s«ng Nh Nguy÷t. + VÒ thµnh tùu v¨n ho¸, gi¸o dôc tiªu biÓu. + VÒ ba lÇn th¾ng qu©n M«ng - Nguyªn. + VÒ c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly. + VÒ anh hïng Lª LÓi vµ cuéc khëi nghÜa Lam S¨n. VÒ vai trß cña Lª LÓi vµ Nguyïn Trái. .... - Mét sè Èn sè, « ch÷. - §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm. b. VÒ tæ chøc - Gi¸o viªn nªu yªu cÇu, néi dung, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho c¶ líp, ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¨ng ti÷n nãi trªn. - C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch, ch¨ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng vi÷c cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh vµ th kÝ . + Mçi tæ vµi c©u chuy÷n vÒ thêi k× lÞch sö vµ mét tiÕt môc v¨n ngh÷. + Ph©n c«ng ngêi viÕt c©u hái, ®è vui vµ ®¸p ¸n. + Cö nhãm trang trÝ, kë tiªu ®Ò ho¹t ®éng... + Tõng häc sinh t×m hiÓu, chuÈn bÞ theo sù ph©n c«ng cña tæ ®Ó tham gia. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ mét. - Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, nªu ch¨ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thi÷u ban gi¸m kh¶o. - C¸c tæ thi kÓ chuy÷n:

23

+ Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng tæ lªn kÓ chuy÷n. §iÓm cña tæ b»ng tæng ®iÓm cña c¸c b¹n ®á tham gia kÓ chuy÷n. - Trß ch¨i dµnh cho líp: + Ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh lÇn lÓt nªu tõng Èn sè hoÆc « ch÷. + Häc sinh xung phong tr¶ lêi. + Ngêi ®iÒu khiÓn mêi u tiªn b¹n xung phong tríc. NÕu kh«ng tr¶ lêi ®Óc th× ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè ®¸p ¸n. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ. - Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè kÕt qu¶ cña c¸c tæ. - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¨n vµ chóc söc khoë c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®á tham gia nhi÷t t×nh. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 16 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 4: héi vui häc tËp 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - Cñng cè, më réng kiÕn thøc ®á ®Óc häc ë c¸c m«n häc. - BiÕt vËn dông kiÕn thøc c¨ b¶n vµo cuéc sèng vµ biÕt gi¶i thÝch c¸c hi÷n tÓng trong cuéc sèng. - Høng thó häc tËp, ch¨m chØ vµ vÓt khã ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - Nh÷ng kiÕn thøc c¸c m«n häc ®Óc gi¸o viªn «n tËp ®Ó chuÈn bÞ thi häc k× b. H×nh thøc ho¹t ®éng - Thi tr¶ lêi c©u hái, gi¶i to¸n. - Thi t×m Èn sè cña tõ, t×m tªn t¸c gi¶ cña mét bµi h¸t, bµi th¨, mét ®Þnh lÝ, mét ®Þnh luËt, gi¶i mét « ch÷... 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C¸c c©u hái, c©u ®è, c¸c trß ch¨i, c¸c bµi to¸n vÒ tri thøc ph©n c«ng cho c¸n sù bé m«n cña c¸c m«n häc so¹n vµ líp phã phô tr¸ch häc tËp tËp hÓp c¸c c©u hái. - §¸p ¸n cña c¸c c©u hái, c©u ®è, bµi to¸n,... - ChuÈn bÞ cê ®Ó c¸c ®éi dïng lµm ph¨ng ti÷n giµnh quyÒn tr¶ lêi. 24

- Mét sè tiÕt môc v¨n ngh÷, c©u ®è vui. b. VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhi÷m nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ nh sau: - LËp ban tæ chøc gåm 3 ngêi: líp phã phô tr¸ch häc tËp chÞu tr¸ch nhi÷m vÒ néi dung c©u hái, mét ngêi dÉn ch¨ng tr×nh, mét ngêi lµm th kÝ . - Ban gi¸m kh¶o gåm 3 b¹n trong c¸n sù phô tr¸ch bé m«n. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ. - Tuyªn bè lÝ do, giíi thi÷u ch¨ng tr×nh héi vui häc tËp. - Giíi thi÷u ®¹i di÷n cña c¸c tæ tham gia. - Trëng ban gi¸m kh¶o nªu râ quy t¾c thi vµ c¸ch thi: Mçi tæ chän mét c©u hái bÊt k× cña mét m«n ®Ó tr¶ lêi ( VÝ dô c©u hái sè 1: m«n To¸n; c©u hái sè 2: m«n Ng v¨n). ChØ ®Óc tr¶ lêi mét lÇn sai tæ kh¸c cã quyÒn tr¶ lêi. Kh«ng ai tr¶ lêi ®Óc th× ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh nªu râ ®¸p ¸n. Sau sè lÓt hoÆc thêi gian quy ®Þnh, tæ cã ®iÓm cao sÏ th¾ng. - Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lÓt mêi ®¹i di÷n tõng tæ chän c©u hái vµ tr¶ lêi. - Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng lÓt cña tõng tæ vµ ghi c«ng khai lªn b¶ng. - Xen kÏ vµo sau mçi lù¨t thi cña c¸c tæ lµ phÇn thi cho mçi cæ ®éng viªn. - HÕt thêi gian quy ®Þnh, tæ nµo cã tæng ®iÓm cao lµ th¾ng. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng - Ban b¸o têng nhËn xÐt kÕt qu¶, ý thøc chuÈn bÞ cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ. Ngêi giíi thi÷u ch¨ng tr×nh mêi gi¸o viªn chñ nhi÷m trao gi¶i cho c¸c tæ ®Óc gi¶i. - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh: + §¸nh gi¸ chung vÒ tinh thÇn ý thøc tham gia cña c¶ líp; biÓu d¨ng c¸c tæ, c¸ nh©n ®¹t kÕt qu¶ cao. + Tuyªn bè kÕt thóc héi vui häc tËp, chóc c¸c b¹n häc tèt, thi häc k× ®¹t kÕt qu¶ cao. Chñ ®Ó th¸ng 1, 2

Mõng ®¶ng, mõng xu©n
ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 17, 18 th¸ng 1 néi dung ho¹t ®éng 1: mïa xu©n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ quª h¬ng, ®Êt níc 25

1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - Cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ c¸c phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp cña quª h¨ng, ®Êt níc trong kh«ng khÝ mõng xu©n ®ãn tÕt cæ truyÒn d©n téc. HiÓu ®Óc nhng nÐt thay ®æi trong ®êi sèng v¨n ho¸ ë quª h¨ng, ®Þa ph¨ng em. - Tù hoµ vµ yªu mÕn quª h¨ng, ®Êt níc. - BiÕt t«n träng vµ g×n gi÷, b¶o v÷ nh÷ng nÐt ®Ñp v¨n ho¸ truyÒn thèng, phong tôc tËp qu¸n, ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc Vi÷t Nam. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung -Nh÷ng phong tôc tËp qu¸n truyÒn thèng tèt ®Ñp mang nÐt ®Ñp v¨n ho¸ ®ãn tÕt, mõng xu©n cña quª h¨ng ®Êt níc. - Nh÷ng ®æi míi tÝch cùc trong ®êi sèng v¨n ho¸ quª h¨ng. - Nh÷ng bµi th¨, bµi h¸t, c¸c c©u chuy÷n... vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp ®ã. b. H×nh thøc ho¹t ®éng Thi t×m hiÓu gi÷a c¸c tæ trong líp vÒ phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng v¨n ho¸ mõng xu©n ®ãn TÕt cña quª h¨ng, ®Êt níc. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C¸c t li÷u vÒ c¸c phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng v¨n ho¸ mõng xu©n ®ãn TÕt cña quª h¨ng, ®Êt níc, cña c¸c céng ®ång d©n téc Vi÷t Nam. - Nh÷ng bµi th¨, bµi h¸t, c¸c c©u chuy÷n... liªn quan tíi chñ ®Ò ho¹t ®éng. - C¸c c©u hái, c©u ®è cïng ®¸p ¸n vµ thang ®iÓm chÊm cho cuéc thi. b. VÒ tæ chøc - Gi¸o viªn chñ nhi÷m: - Nªu ý nghÜa, néi dung, h×nh thøc cña chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ yªu cÇu, híng dÉn häc sinh su tÇm, t×m hiÓu c¸c t liªu liªn quan. - Héi ý víi c¸n bé líp vÒ yªu cÇu cuéc thi vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng vi÷c cô thÓ cho ho¹t ®éng: + Cö ngêi dÉn ch¨ng tr×nh. + Ban gi¸m kh¶o. + Ph©n c«ng trang trÝ. 26

4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: - Líp h¸t tËp thÓ bµi h¸t Mïa xu©n cña nh¹c sÜ Hoµng V©n. - Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh nªu lÝ do ho¹t ®éng, giíi thi÷u ®¹i biÓu, giíi thi÷u ch¨ng tr×nh ho¹t ®éng vµ thÓ l÷ cuéc ch¨i, giíi thi÷u ban gi¸m kh¶o. b) Cuéc thi gi÷a c¸c tæ - Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh lÇn lÓt nªu c¸c c©u hái VÝ du: Háy kÓ vÒ phong tôc ®ãn tÕt cña d©n téc mµ b¹n biÕt Háy tr×nh bµy mét bµi h¸t vÒ mïa xu©n. - Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm vµ ghi lªn b¶ng ®Ó c¶ líp cïng theo dâi. - NÕu tæ nµo tr¶ lêi tríc cha ®óng th× c¸c tæ kh¸c sÏ tr×nh bµy ®¸p ¸n cña m×nh vµ còng ®Óc chÊm ®iÓm. - Trong qu¸ tr×nh thi cã thÓ xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n ngh÷ ®Ót¹o kh«ng khÝ s«i næi, vui t¨i. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh: - C«ng bè kÕt qu¶ thi. - Nh©n xÐt kÕt qu¶ vµ tinh thÇn tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n, tæ, líp. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 19 th¸ng 1 néi dung ho¹t ®éng 2: TRUYÒN ThèNG C¸CH M¹NG Vµ NH÷NG NÐT §Æi thay cña quª h¬ng 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®Óc nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng ®Êu tranh c¸ch m¹ng, truyÒn thèng häc tËp, lao ®éng s¶n xuÊt... vµ nh÷ng nÐt ®æi thay ë quª h¨ng, ®Þa ph¨ng m×nh do §¶ng lánh ®¹o. - Tin tëng ë sù lánh ®¹o cña §¶ng, tù hµo vÒ quª h¨ng, cµng yªu mÕn lµng xãm, trêng, líp m×nh. - Tù gi¸c häc tËp, rÌn luy÷n tèt ®Ó xøng ®¸ng víi truyÒn thèng tèt ®Ñp cña quª h¨ng. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - Nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¨ng. 27

- C¸c truyÒn thèng häc tËp, s¶n xuÊt ë ®Þa ph¨ng, nh÷ng g¨ng tèt b¶o v÷ vµ x©y dùng quª h¨ng giµu ®Ñp. - Nh÷ng thay ®æi cña quª h¨ng. b. H×nh thøc ho¹t ®éng Tæ chøc kÓ chuy÷n, trao ®æi, th¶o luËn vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng, truyÒn thèng b¶o v÷ vµ x©u dùng quª h¨ng, vÒ nh÷ng tÊm g¨ng s¸ng, nh÷ng nÐt ®æi thay ë quª h¨ng; ®ång thêi, cã xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n ngh÷. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C¸c t li÷u: tranh ¶nh, bµi viÕt, th¨ ca vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¨ng; c¸c tÊm g¨ng tiªu biÓu trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng, trong lao ®éng s¶n xuÊt x©y dùng b¶o v÷ quª h¨ng; c¸c thµnh tùu vµ di s¶n v¨n hãa ë ®Þa ph¨ng. - H÷ thèng c¸c c©u hái cho chñ ®Ò ho¹t ®éng. b. VÒ tæ chøc - Gi¸o viªn chñ nhi÷m: - Nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng, nªu néi dung vµ h×nh thøc tiÕn hµnh. - Híng dÉn häc sinh su tÇm, t×m hiÓu c¸c t li÷u liªn quan tíi chñ ®Ò ho¹t ®éng. - Héi ý víi c¸n bé líp vÒ yªu cÇu cuéc thi vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng vi÷c cô thÓ cho ho¹t ®éng: + X©y dùng ch¨ng tr×nh ho¹t ®éng. + Cö ngêi dÉn ch¨ng tr×nh. + Ban gi¸m kh¶o. + Ph©n c«ng trang trÝ. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: - Líp h¸t tËp thÓ bµi h¸t Em lµ mÇm non cña §¶ng (Nh¹c vµ lêi cña Méng L©n). - Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh nªu lÝ do ho¹t ®éng, giíi thi÷u ch¨ng tr×nh ho¹t ®éng. b) Täa ®µm - Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh lÇn lÓt nªu c¸c c©u hái nh: 1/ B¹n háy kÓ tªn nh÷ng anh hïng li÷t sÜ ë quª h¨ng mµ b¹n ®Óc nghe kÓ hoÆc s tÇm ®Óc 2/ B¹n háy kÓ mét c©u chuy÷n vÒ g¨ng s¸ng ®¶ng viªn ë quª h¨ng, TruyÒn thèng c¸ch m¹ng tiªu biÓu ë quª h¨ng b¹n lµ g×? 28

3/ Quª h¨ng b¹n cã nh÷ng ®æi míi g×? - Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã xen kÏ v¨n ngh÷. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng: - Mêi gi¸o viªn ph¸t biÓu. - Nh©n xÐt kÕt qu¶ vµ tinh thÇn tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n, tæ, líp. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 20,21,22 th¸ng 1, 2 néi dung ho¹t ®éng 3: giao lu v¨n nghÖ mõng ®¶ng, mõng xu©n 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: - Gi¸o dôc cho häc sinh lßng biÕt ¨n §¶ng vµ t×nh yªu quª h¨ng ®Êt níc. - §éng viªn tinh thÇn häc tËp, rÌn luy÷n vµ t¹o thªm ®iÒu ki÷n ®Ó c¸c em hiÓu biÕt lÉn nhau, g¾n bã víi tËp thÓ líp vµ nhµ trêng. - Ph¸t huy tiÒm n¨ng v¨n ngh÷ cña líp. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - Nh÷ng bµi h¸t, bµi th¨ c©u chuy÷n... ca ngÓi §¶ng, ca ngÓi quª h¨ng, ®Êt níc vµ mïa xu©n. - Nh÷ng s¸ng t¸c tù biªn tù diïn cña häc sinh theo chñ ®Ò ho¹t ®éng. b. H×nh thøc ho¹t ®éng Giao lu v¨n ngh÷ víi c¸c lo¹i h×nh ®a d¹ng nh: Thi ®è, Thi h¸t nèi... 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C¸c tiÕt môc v¨n ngh÷ qua su tÇm vµ s¸ng t¸c cña häc sinh theo chñ ®Ò - H÷ thèng c¸c c©u hái, c¸c c©u ®ã vµ c¸c ®¸p ¸n kÌm theo. - B¶ng quy ®Þnh thang ®iÓm dµnh cho ban gi¸m kh¶o. b. VÒ tæ chøc - GVCN lµm vi÷c víi tËp thÓ líp:

29

+ Nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng, néi dung vµ h×nh thøc tiÕn hµnh, ®Ò nghÞ mçi häc sinh trong líp cïng chuÈn bÞ vµ s½n sµng tham gia. + Thµnh lËp hai ®éi ®Ó giao lu thi ®Êu, mçi ®éi cö ra mét ®éi trëng ®Æt tªn cho hai ®éi ( mçi ®éi cö 10 em, sè häc sinh cßn l¹i lµm cæ ®éng viªn ) - Gi¸o viªn héi ý víi lùc lÓng c¸n sù líp vµ hai ®éi trëng ®Ó thèng nhÊt c¸c yªu cÇu vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ ho¹t ®éng nh: + Ph©n c«ng ngêi dÉn ch¨ng tr×nh, x©y dùng ch¨ng tr×nh. + Chän cö BGK, ph©n c«ng trang trÝ 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: - B¾t bµi h¸t tËp thÓ - Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh tuyªn bè lý do, nªu néi dung vµ h×nh thøc giao lu, giíi thi÷u BGK vµ míi hai ®éi lªn tham dù. b) Giao lu - Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh lÇn lÓt nªu c¸c c©u hái, c©u ®è, thµnh viªn hai ®éi lÇn lÓt thùc hi÷n theo yªu cÇu. - Trong qua tr×nh giao lu cÇn giao lu víi cæ ®éng viªn qua mét sè c©u hái. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh c«ng bè kÕt qu¶ cña hai ®éi vµ nhËn xÐt ý thøc tham gia vui ch¨i cña hai ®éi vµ tËp thÓ l¸¨p. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 23 th¸ng 2 néi dung ho¹t ®éng 4: X¢Y DùNG KÕ HO¹CH ThùC HIÖN "TR¦êng xanh, s¹ch, ®Ñp" 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu râ ý nghÜa, néi dung cña vi÷c x©y dùng m«i trêng nhµ trêng xanh, s¹ch, ®Ñp ®èi víi søc kháe mçi ngêi, chÊt lÓng häc tËp vµ gi¸o dôc cña nhµ trêng, trong ®ã cã b¶n th©n c¸c em. - G¾n bã vµ thªm yªu trêng, líp. - TiÕp tôc tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hi÷n " Trêng xanh, s¹ch ®Ñp" 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung 30

- Lµm v÷ sinh trêng, líp s¹ch, ®Ñp. - Lµm bån hoa, c©y c¶nh. - Ch¨m sãc c©y trång; ch¨m sãc bån hoa, c©y c¶nh. - Trang trÝ líp. b. H×nh thøc ho¹t ®éng 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - B¶n dù th¶o néi dung, b¶n dù th¶o kÕ ho¹ch. - C¸c c©u hái ®Ó th¶o luËn. b. VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhi÷m: + Nªu vÊn ®Ò, yªu cÇu häc sinh suy nghÜ ®Ó tham gia th¶o luËn. + Héi ý víi CBL ®Ó ph©n c«ng c«ng vi÷c: - Dù th¶o néi dung, kÕ häch thùc hi÷n "Trêng xanh, s¹ch, ®Ñp" - C¸c c©u hái th¶o luËn: C©u 1: B¹n hiÓu thÕ nµo lµ trêng xanh, s¹ch, ®Ñp? C©u 2: X©y dùng trêng xanh s¹h, ®Ñp cã ý nghÜa vµ t¸c dông nh thÕ nµo? C©u 3: Theo b¹n líp chóng ta cÇn ph¶i ch¨m sãc nh÷ng c©y c¶nh ë líp kh«ng? .... - Cö ngêi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng. - Cö ngêi ghi biªn b¶n. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng - B¾t bµi h¸t tËp thÓ. - Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè lÝ do, h×nh thøc ho¹t ®éng. b) Th¶o luËn - Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lÓt nªu c¸c c©u hái th¶o luËn. - Mçi c©u hái nªu ra ph¶i ®Óc trao ®æi, bæ sung cho ®ñ ý. Ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt l¹i vµ th kÝ ghi biªn b¶n. - KÕt qu¶ th¶o luËn lµ néi dung, kÕ ho¹ch thùc hi÷n "Trêng xanh, s¹ch, ®Ñp". c) V¨n nghÖ Ngêi ®iÒu khiÓn ch¨ng tr×nh giíi thi÷u mét sè tiÕt môc cña c¸c tæ. 31

5. KÕt thóc ho¹t ®éng - Ngêi ®iÒu khiÓn nhËn xÐt ho¹t ®éng. - Gi¸o viªn chñ nhi÷m ph¸t biÓu ý kiÕn. Chñ ®Ó th¸ng 3

TiÕn bíc lªn ®oµn
ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 24 th¸ng 3 néi dung ho¹t ®éng 1: t×m hiÓu vÒ ®oµn 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - NhËn thøc ®Óc ý nghÜa ngµy thµnh lËp §oµn 26 - 3. Nh÷ng mèc lÞch sö lín cña §oµn, nh÷ng g¨ng ®oµn viªn tiªu biÓu. - Tù hµo vµ yªu mÕn tæ chøc §oµn. - Häc tËp vµ rÌn luy÷n theo tinh thµn tiªn phong cña §oµn. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - LÞch sö ngµy thµnh lËp §oµn 26 - 3. - C¸c mèc truyÒn thèng vë vang cña §oµn. - C¸c g¨ng s¸ng ®oµn viªn tiªu biÓu. - Nh÷ng bµi th¨, bµi h¸t vÒ §oµn. b. H×nh thøc ho¹t ®éng T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng cña §oµn gi÷a c¸c tæ. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - C¸c t li÷u s tÇm ®Óc vÒ truyÒn thèng cña §oµn. - C¸c c©u hái vµ ®¸p ¸n. b. VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhi÷m: - Nªu néi dung, yªu cÇu cña ho¹t ®éng. Híng dÉn häc sinh su tÇm tµi li÷u cho ho¹t ®éng. - Héi ý víi c¸n bé líp ®Ó thèng nhÊt chuÈn bÞ vµ ph©n c«ng c¸c c«ng vi÷c: + Mçi ®éi cö 2 -3 häc sinh, c¸c tæ viªn cßn l¹i sÏ lµ cæ ®éng viªn cho ®éi vµ chän mét tªn anh hïng ®Æt tªn cho tæ m×nh (vÝ dô: Lª V¨n T¸m, Kim §ång, Lý Tù Träng, Vâ ThÞ S¸u,...) + ChuÈn bÞ c¸c c©u hái cã ®¸p ¸n kÌm theo. C©u 1: §oµn Thµnh lËp tõ khi nµo, lóc ®ã §oµn mang tªn g×? 32

§¸p ¸n: 26/3/1931, §oµn TNCS §«ng D¨ng. C©u 2: Tõ ngµy thµnh lËp, §oµn cã mÊy lÇn ®æi tªn. §¸p ¸n: 6 tªn - §oµn TNCS §«ng D¨ng - §oµn TN D©n chñ - §oµn TN Ph¶n ®Õ - §oµn Thanh niªn Cøu quèc - §oµn THL§ Hå ChÝ Minh - §oµn TNL§ Hå ChÝ Minh - §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. C©u 3: B¹n háy kÓ vÒ ngêi ®oµn viªn thanh niªn cña §oµn? §¸p ¸n: TiÓu sö ng¾n gän cña Lý Tù Träng. Lý Tù Träng tªn thËt lµ Lª H÷u Träng quª ë huy÷n Th¹ch Hµ Hµ TÜnh. Do bÞ ®µn ¸p nªn gia ®×nh l¸nh n¹n ë Xiªm ( Th¸i lan ). Anh lµ mét trong t¸m ThiÕu niªn ®Óc B¸c Hå göi häc t¹i Qu¶ng Ch©u - Trung Quèc. Lý Tù Träng lµ mét ngêi häc giái, th«ng minh, mu trÝ vµ dòng c¶m. Anh lµ ngêi ®oµn viªn ®Çu tiªn cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. Anh hy sing ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 1931. .... + Cö ngêi dÉn ch¨ng tr×nh + Ban gi¸m kh¶o + Mçi tæ chuÈn bÞ 2 tiÕt môc v¨n ngh÷. + Ph©n c«ng trang trÝ. + Dù kiÕn mêi ®¹i biÓu. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: - H¸t tËp thÓ. - Tuyªn bè lý do, giíi thi÷u ban gi¸m kh¶o. - C¸c ®éi tù giíi thi÷u. b) Cuéc thi - Ngêi dÉn ch¨ng tr×nh lÇn lÓt nªu c¸c c©u hái cho c¸c ®éi thi. - Trong qu¸ tr×nh thi , c¸c tiÕt môc v¨n ngh÷ xen kÏ. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: - C«ng bè kÕt qu¶ thi. - NhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng.

33