P. 1
Bai Tap C02 Tac Dung Voi Dung Dich Kiem

Bai Tap C02 Tac Dung Voi Dung Dich Kiem

|Views: 1,051|Likes:
Được xuất bản bởijkjkffdf

More info:

Published by: jkjkffdf on Oct 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

Câu 1. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch
nước vôi tong c! ch"# $,$%& 'ol C#(OH)2( )*n ph+' thu
đư,c -#u ph*n "ng g.'/
0( Ch1 c! C#CO2 3( Ch1 c! C#(HCO2)2
C( C#CO2 và C#(HCO2)2 4( C#(HCO2)2 và CO2
Câu 2. Hấp thu h5t CO2 vào dung dịch 6#OH đư,c dung dịch
0( 3i5t 7ng/Cho t8 t8 dung dịch HCl vào dung dịch 0 th9
ph*i 'ất &$'l dd HCl :; 'ới thấ< =>t đ?u c! khí tho@t #(
;At kh@c cho dd 3#(OH)2 dư vào dung dịch 0 đư,c %,BB g#'
k5t tC#( 4ung dịch 0 ch"#D
0( 6#2CO2 3( 6#HCO2
C( 6#OH và 6#HCO2 4( 6#HCO2, 6#2CO2
Câu 3. 4En &,F lít CO2 (đktc) vào =9nh ch"# 2$$'l dung dịch
6#OH n.ng đG # ;H dung dịch thu đư,c c! kh* nIng t@c dụng
tJi đ# :$$ 'l dung dịch KOH :;( Li@ tị cC# # làD
0( $,%& 3( :,& C( 2 4( 2,&
Câu 4. (Đại họ !h"i # $%& 2''(). Hấp thụ hoàn toàn 2,FBB
lít CO2 (đktc) vào 2,& lít dung dịch 3#(OH)2 n.ng đG # 'olMl,
thu đư,c :&,%F g#' k5t tC#( Lí# tị cC# # làD
0( $,$22 3( $,$4B C( $,$F 4( $,$4
Câu *. Hấp thụ toàn =G $,BNF lít CO2 vào 2 lít dd C#(OH)2
$,$:; đư,c =#o nhiOu g#' k5t tC#D
0( :g 3( 2g C( 2g 4( 4g
Câu +. Hấp thụ $,224lít CO2 (đktc) vào 2 lít C#(OH)2 $,$:;
t# thu đư,c ' g#' k5t tC#( Lí# tị cC# ' làD
0( :g 3( :,&g C( 2g 4( 2,&g
Câu (. (Đại họ !h"i ,-2''(). 6ung :2,4 g#' 2 'uJi
c#c=on#t cC# 2 ki' loPi h!# tị QQ, đư,c F,B g#' >n và khí R(
khí R -inh # cho hấp thụ vào %& 'l dung dịch 6#OH :;,
khJi lư,ng 'uJi kh#n -#u ph*n "ng làD
0( &,Bg#' 3( F,&g#' C( 4,2g#' 4( F,2g
Câu .. ShTi CO2 vào dd ch"# $,$2 'ol 3#(OH)2( Li@ tị khJi
lư,ng k5t tC# =i5n thiOn tong kho*ng nào khi CO2 =i5n thiOn
tong kho*ng t8 $,$$& 'ol đ5n $,$24 'olD
0( $ g#' đ5n 2,N4g 3( $,NB& g#' đ5n 2,N4g
C( $ g#' đ5n $,NB&g 4( $,NB&g đ5n 2,2&:g
C/u 0. )ục 2,24 lít (đktc) CO2 vào :$$'l hUn h,p dung dịch
g.' KOH :; và 3#(OH)2 $,%&;( )#u khi khí =ị hấp thụ hoàn
toàn thấ< tPo ' g k5t tC#( Sính '
0( :N,%g 3( :4,%%&g C( 22,F4g 4( :F,%4&g
C/u 1'. )ục 4,4B lít (đktc) CO2 vào :$$'l hUn h,p dung dịch
g.' KOH :; và 3#(OH)2 $,%&;( )#u khi khí =ị hấp thụ hoàn
toàn thấ< tPo ' g k5t tC#( Sính '
0( 22,F4g 3( :4,%%&g C( N,B&g 4( :F,%4&g
C/u 11. Hấp thụ 2,2F lít )O2 (đktc) vào $,& lít hUn h,p g.'
6#OH $,2; và KOH $,2;( Cô cPn dung dịch -#u ph*n "ng
thu đ,c khJi l,ng 'uJi kh#n là
0( N,&g#' 3( :2,&g C( :2,Fg 4( :B,2 g
Câu 12. Cho F,%2 lit khí CO2 (đktc) vào 2B$ 'l dd 6#OH :;,
thu đư,c dd 0( Cho :$$ 'l dd 3#(OH)2 :; vào dd 0 đư,c '
g#' k5t tC#( Lí# tị ' =7ng/
0( :N,%g 3( :&,%Fg C( &N,:g 4(&&,:Fg
Câu 13. Hấp thụ h5t $,F%2 lít CO2 (đktc) vào =9nh ch"# 2 lít
dung dịch C#(OH)2 $,$:;( ShO' ti5p $,4g#' 6#OH vào =9nh
nà<( KhJi lư,ng k5t tC# thu đư,c -#u ph*n "ng làD
0( :,&g 3( 2g C( 2,&g 4( 2g
Câu 14. Cho $,$:2 'ol CO2 hấp thụ =Vi 2$$ 'l 6#OH $,:;
và C#(OH)2 $,$:;(KhJi lư,ng 'uJi đư,c làD
0( :,2Fg#' 3( 2g#' C( 2,$Fg#' 4( 4,NF g
C/u 1*. Hấp thụ 4,4B lít CO2 (đktc) vào $,& lít 6#OH $,4;
và KOH $,2;( )#u ph*n "ng đ,c dd R( Wấ< :M2 R t@c dụng
với 3#(OH)2 d, tPo ' g#' k5t tC#( ' và tTng khJi l,ng 'uJi
kh#n -#u cô cPn R l?n lư,t là
0( :N,% g và 2$,F g 3( :N,%gvà :2,Fg
C( 2N,4g và 2$,Fg 4( :,N%g và 2,$Fg
Câu 1+. Hấp thụ toàn =G $,2 'ol CO2 vào dung dịch ch"# $,2& 'ol
C#(OH)2( khJi lư,ng dung dịch -#u ph*n "ng tIng h#< gi*' =#o
nhiOu g#'D
0( SIng :2,2g#' 3( SIng 2$g#'
C( Li*' :F,Bg#' 4( L1#' F,Bg
Câu 1(. Cho $,:4 'ol CO2 hấp thụ h5t vào dung dịch ch"# $,:: 'ol
C#(OH)2( S# nhXn thấ< khJi lư,ng C#CO2 tPo # lớn hYn khJi lư,ng
CO2 đZ d[ng nOn khJi lư,ng dung dịch c\n lPi gi*' =#o nhiOuD
0( :,B4g 3( 2,FB g#' C( 2,44 g#' 4( $,N2 g#'
Câu 1.. Cho $,:4 'ol CO2 hấp thụ h5t vào dung dịch ch"# $,$B'ol
C#(OH)2( S# nhXn thấ< khJi lư,ng C#CO2 tPo # nh] hYn khJi lư,ng
CO2 đZ d[ng nOn khJi lư,ng dung dịch c\n lPi tIng là =#o nhiOuD
0( 2,$B g#' 3( :,$4 g#' C( 4,:Fg 4( F,4B g#'
Câu 10. ^ lít khí CO2 (đktc) vào :,& lít 3#(OH)2 $,:; đư,c :N,%
g#' k5t tC#( Lí# tị lớn nhất cC# ^ làD
0( :,:2 3( 2,24 C( 4,4B 4( F,%2
Câu 2'. 4En B,NF lit CO2 (đktc) vào ^ lit dd C#(OH)2 :;, thu đư,c
4$g k5t tC#(Lí# tị ^ là/
0($,2 đ5n $,2B 3( $,4 C( _ $,4 4( `$,4
Câu 21. ShTi ^ 'l (đktc) CO2 vào 2$$ 'l dd C#(OH)2 $,$2;, thu
đư,c $,2g k5t tC#(Lí# tị ^ là/
0( 44(B hoAc BN,F 3( 44,B hoAc 224 C( 224 4( 44,B
Câu 22. ShTi ^ lit (đktc) CO2 vào :$$ 'l dd C#(OH)2 :;, thu đư,c
Fg k5t tC#( Wac =] k5t tC# lấ< dd đun n!ng lPi c! k5t tC# nb#( Lí# tị
^ là/
0( 2,:2F 3( :,244 C( :,244 hoAc 2,:2F 4( 2,2F hoAc :,:2
Câu 23. 4En ^ lít CO2 (đkc) vào 2$$'l dd C#(OH)2 $,& ;( )#u ph*n
"ng đư,c :$g k5t tC#( ^ =7ng/
0( 2,24 lít 3( 2,2F lít C( 4,4B lít 4( 0,C đcng
Câu 24. Hấp thụ toàn =G d 'ol CO2 vào dung dịch ch"# $,$2 'ol
C#(OH)2 đư,c 2 g#' k5t tC#( gí# tị dD
0( $,$2 'ol và $,$4 'ol 3( $,$2'ol và $,$& 'ol
C( $,$:'ol và $,$2 'ol 4( $,$2'ol và $,$4 'ol
Câu 2*. S1 khJi hYi cC# R g.' CO2 và )O2 -o với 62 =7ng 2(Cho
$,::2 lít (đktc) R eu# &$$'l dd 3#(OH)2( )#u thí nghif' ph*i d[ng
2&'l HCl $,2; đg tung h\# 3#(OH)2 th8#( h 'ol 'Ui khí tong
hUn h,p R làD
0( &$ và &$ 3( 4$ và F$ C( 2$ và %$ 4( 2$ và B$
Câu 2+. Cho &,F lít hUn h,p R g.' 62 và CO2 (đktc) đi chX' eu# &
lít dung dịch C#(OH)2 $,$2; đg ph*n "ng d*< # hoàn toàn thu đư,c
& g#' k5t tC#( Sính t1 khJi hYi cC# hUn h,p R -o với H2(
0( :B,B 3( :,BB C( 2%,F 4( 2:
Câu 2(. Hấp thụ h5t ^ lít CO2 (đktc) vào 2$$ 'l dung dịch 6#OH d
'olMl đư,c :$,F g#' 6#2CO2 và B,4 g#' 6#HCO2( Lí# tị ^, d l?n
lư,t làD
0( 4,4Blít và :; 3( 4,4Blít và :,&;
C( F,%2 lít và :; 4( &,F lít và 2;
3ài 2B/ Cho 224,$ 'l khí CO2 (đktc) hấp thụ h5t tong :$$,$ 'l
dung dịch KOH $,2$$;( KhJi lư,ng cC# 'uJi tPo thành là/
0(:,2B g#'( 3( 2g#' C( :g#' 4( :,F% g#'
3ài 2N/ )ục ^ lít khí CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch C#(OH)2 $,$&;,
thu đư,c %,& g#' k5ttC#( C@c ph*n "ng d*< # hoàn toàn( Sị -J cC#
^ là/
0( :,FB lít 3( 2,B$ lít C( 2,24 lít h#< 2,B$ lít 4( :,FB lít h#< 2,B$ lít
3ài 2$/ Cho ^ lít (đktc) CO2 hấp thu h5t vào dung dịch nước vôi c!
h\# t#n 2,% g#' C#(OH)2, thu đư,c 4 g#' k5t tC# t>ng( Sị -J cC# ^
là/
0( $,BNF 3( :,244 C( $,BNF và :,:2 4( $,BNF và :,244
3ài 2:( Cho :,:2 lít khí -uniuY (đktc) hấp thu vào :$$ 'l dung dịch
3#(OH)2 c! n.ng đG C ('olMl), thu đư,c F,&: g#' k5t tC#( Sị -J cC#
C là/
0( $,2; 3($,4; C( $,&; 4( $,F;
3ài 22/ )ục ^ lít CO2 (đktc) vào : lít dung dịch hUn h,p
C#(OH)2 $,$2; và 6#OH $,:;( )#u khi k5t thcc ph*n "ng,
thu đư,c :,& g#' k5t tC# t>ng( Sị -J cC# ^ là/
0( $,22F lít 3( 2,B$$ lít C( 2,FBB lít 4( (#), (=)
3ài 22/ )ục N,&2 lít )O2 (đktc) vào 2$$ 'l dung dịch hUn h,p/
6#OH :; j 3#(OH)2 $,&; j KOH $,&;( K5t thcc ph*n "ng
thu đư,c ' g#' k5t tC#( Sị -J cC# ' là/
0( :F,2%& g#' 3( 2:,% g#' C(&4,2& g#' 4( 2%,N%& g#'
3ài 24/ 4En :,&FB lít hUn h,p 0 (đktc) g.' h#i khí H2 và
CO2 eu# dung dịch c! h\# t#n $,$2 'ol 3#(OH)2, thu đư,c
2,N4 g#' k5t tC#( kh?n tI' thg tích 'Ui khí tong hUn h,p 0
là/
0( %:,42hH 2B,&%h 3( 42,BFhH &%,:4h
C( (#), (=) 4( 2$,%2hH FN,2Bh
3ài 2&/ )ục :,%N2 lít khí )O2 (đktc) vào 2&$ 'l dung dịch
3#(OH)2 n.ng đG C ('olMl)( kh*n "ng d*< # hoàn toàn, thu
đư,c B,FB g#' k5t tC#( Sị -J cC# C là/
0( $,:F; 3( $,:F; và $,2;
C( $,24; 4( (#), (c)
3ài 2F/ Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch
nước vôi tong c! ch"# $,$%& 'ol C#(OH)2( )*n ph+' thu
đư,c -#u ph*n "ng g.'/
0( Ch1 c! C#CO2 3( Ch1 c! C#(HCO2)2
C( C#CO2 và C#(HCO2)2 4( C#(HCO2)2 và CO2
3ài 2%/ 4En &,F lít CO2 (đktc) vào =9nh ch"# 2$$'l dung dịch
6#OH n.ng đG # ;H dung dịch thu đư,c c! kh* nIng t@c dụng
tJi đ# :$$ 'l dung dịch KOH :;( Li@ tị cC# # làD
0( $,%& 3( :,& C( 2 4( 2,&
3ài 2B/ Hấp thụ toàn =G $,BNF lít CO2 vào 2 lít dd C#(OH)2
$,$:; đư,cD
0( :g k5t tC# 3( 2g k5t tC# C( 2g k5t tC# 4( 4g
k5t tC#
3ài 2N/ (Hấp thụ $,224lít CO2 (đktc) vào 2 lít C#(OH)2 $,$:;
t# thu đư,c ' g#' k5t tC#( Lí# tị cC# ' làD
0( :g 3( :,&g C( 2g 4( 2,&g
3ài 4$/ ShTi CO2 vào dd ch"# $,$2'ol 3#(OH)2( Li@ tị khJi
lư,ng k5t tC# =i5n thiOn tong kho*ng nào khi CO2 =i5n thiOn
tong kho*ng t8 $,$$& 'ol đ5n $,$24 'olD
0( $ g#' đ5n 2,N4g 3( $,NB& g#' đ5n 2,N4 C( $ g#' đ5n
$,NB&g 4( $,NB& g#' đ5n 2,:&2g
Clu 4:( Cho $,:4 'ol CO2 hấp thụ h5t vào dung dịch ch"#
$,:: 'ol C#(OH)2( S# nhXn thấ< khJi lư,ng C#CO2 tPo # lớn
hYn khJi lư,ng CO2 đZ d[ng nOn khJi lư,ng dung dịch c\n
lPi gi*' =#o nhiOuD
0( :,B4 g#' 3( 2,FB g#' C( 2,44
g#' 4( $,N2 g#'
Clu 42(Cho $,:4 'ol CO2 hấp thụ h5t vào dung dịch ch"#
$,$B'ol C#(OH)2( S# nhXn thấ< khJi lư,ng C#CO2 tPo # nh]
hYn khJi lư,ng CO2 đZ d[ng nOn khJi lư,ng dung dịch c\n
lPi tIng là =#o nhiOuD
0( 2,$B g#' 3( :,$4 g#' C( 4,:F g#'
4( F,4B g#'
Clu 42/ Clu :N( ^ lít khí CO2 (đktc) vào :,& lít 3#(OH)2
$,:; đư,c :N,% g#' k5t tC#( Li@ tị lớn nhất cC# ^ làD
0( :,:2 3( 2,24 C( 4,4B 4( F,%2
Clu 44( ShTi ^ 'l (đktc) CO2 vào 2$$ 'l dd C#(OH)2
$,$2;, thu đư,c $,2g k5t tC#(Lí# tị ^ là/
0( 44(B hoAc BN,F 3(44,B hoAc 224 C( 224
4( 44,B
Clu 4&( ShTi ^ lit (đktc) CO2 vào :$$ 'l dd C#(OH)2 :;, thu đư,c
Fg k5t tC#( Wac =] k5t tC# lấ< dd đun n!ng lPi c! k5t tC# nb#( Li@ tị
^ là/
0(2,:2F 3( :,244 C( :,244 hoAc 2,:2F 4(
2,2F hoAc :,:2
Clu 4F( 4En ^ lít CO2 (đkc) vào 2$$'l dd C#(OH)2 $,& ;( )#u
ph*n "ng đư,c :$g k5t tC#( ^ =7ng/
0( 2,2F lít 3( 2,2F lít và F,%2 lít
C( 2,24 lít và 4,4B lít 4( 2,24 và 2,2F lít
Clu 4%( Hấp thụ toàn =G d 'ol CO2 vào dung dịch ch"# $,$2 'ol
C#(OH)2 đư,c 2 g#' k5t tC#( gí# tị dD
0( $,$2'ol và $,$4 'ol 3( $,$2'ol và $,$& 'ol
C( $,$:'ol và $,$2 'ol 4( $,$2'ol và $,$4 'ol
Clu 4B( S1 khJi hYi cC# R g.' CO2 và )O2 -o với 62 =7ng 2(Cho
$,::2 lít (đktc) R eu# &$$'l dd 3#(OH)2( )#u thí nghif' ph*i d[ng
2&'l HCl $,2; đg tung h\# 3#(OH)2 th8#( h 'ol 'Ui khí tong
hUn h,p R làD
0( &$ và &$ 3( 4$ và F$ C( 2$ và %$ 4( 2$ và
B$
Clu 4N( Cho &,F lít hUn h,p R g.' 62 và CO2 (đktc) đi chX' eu# &
lít dung dịch C#(OH)2 $,$2; đg ph*n "ng d*< # hoàn toàn thu đư,c
& g#' k5t tC#( Sính t1 khJi hYi cC# hUn h,p R -o với H2(
0( :B,B 3( :,BB C( 2%,F 4( 2:
Câu *'1 (ĐH A - 2009) Cho $,44B lít khí CO2 (V đktc) hấp thụ h5t
vào :$$ 'l dung dịch ch"# hUn h,p 6#OH $,$F; và 3#(OH)2
$,:2;, thu đư,c ' g#' k5t tC#( Li@ tị cC# ' là
#. :,:B2 (,. 2,N4$(
C. :,N%$( D. 2,2F4(

Câu *11 (ĐH A - 2008) Hấp thụ hoàn toàn 4,4B lít khí CO2 (V đktc)
vào &$$ 'l dung dịch hUn h,p g.' 6#OH $,:; và 3#(OH)2 $,2;,
-inh # ' g#' k5t tC#( Li@ tị cC# ' là
#. :N,%$( ,. :%,%2(
C. N,B&( D. ::,B2(
Câu *21 (ĐH A - 2007) Hấp thụ hoàn toàn 2,FBB lít khí CO2 (V đktc)
vào 2,& lít dung dịch 3#(OH)2 n.ng đG # 'olMl, thu đư,c :&,%F g#'
k5t tC#( Li@ tị cC# # là
#. $,$22( ,. $,$4B(
C. $,$F( D. $,$4(
Câu *31 mu@ t9nh thTi CO2 vào dung dịch 6#OH 'uJi tPo thành
thno th" to là
#. 6#HCO2 , 6#2CO2 ,. 6#2CO2 và 6#HCO2
C. 6#2CO2 D. Không đC db kifn d@c định(
Câu *41 ShTi khí CO2 dư vào dung dịch C#(OH)2 'uJi thu đư,c là
#. C#(HCO2)2 ,. C#CO2
C. C* 0 và 3 D. Không d@c định đư,c(
Câu **1 Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đkc) vào dung dịch nước
vôi tong c! ch"# $,2& 'ol C#(OH)2( )*n ph+' 'uJi thu đư,c -#u
ph*n "ng g.'
#. Ch1 c! C#CO2 ,. Ch1 c! C#(HCO2)2
C. C* C#CO2 và C#(HCO2)2 D. Không đC db kifn đg d@c định(
Câu *+1 Hấp thụ hoàn toàn # 'ol khí CO2 vào dung dịch ch"# = 'ol
C#(OH)2 th9 thu đư,c hUn h,p 2 'uJi C#CO2 và C#(HCO2)2( mu#n
hf gib# # và = là
#. # p = ,. # _ =
C. = _ # _ 2= D. # q =
Câu *(1 )ục ^ lít CO2 (đkc) vào dung dịch 3#(OH)2 thu đư,c N,B&g
k5t tC#( Wac =] k5t tC# .i cho dung dịch H2)O4 dư vào nước lac thu
thO' :,F&g k5t tC# nb#( Li@ tị cC# ^ là
#. ::,2 lít và 2,24lít ,. 2,2F lít
C. 2,2F lít và :,:2 lít D. :,:2 lít và :,42% lít
Câu *.1 )ục ^ lít CO2 (đkc) vào 2$$'l dung dịch hUn h,p
KOH $,&; và 3#(OH)2 $,2%&; thu đư,c ::,B2g k5t tC#( Li@
tị cC# ^ là
#. :,244l lít ,. 4,2&F lít
C. :,244l lít hoAc 4,2&F lít D. B,&:2 lít
Câu *01 Cho &,F lít CO2 (đkc) đi eu# :F4'l dung dịch 6#OH
2$h (d q :,22gM'l) thu đư,c dung dịch R( Cô cPn dung dịch
R th9 thu đư,c khJi lư,ng chất >n là
#. 2F,&g ,. :&,&g
C. 4F,&g D. 2:g
Câu +'1 rJt ch@< hoàn toàn $,: 'ol nt#n .i hấp thụ toàn =G
-*n ph+' ch@< vào =9nh ch"# 2$$ 'l dung dịch 6#OH :;(
KhJi lư,ng 'uJi thu đư,c -#u ph*n "ng là
#. B,4g và :$,Fg ,. B4g và :$Fg
C. $,B4g và :,$Fg D. 4,2g và &,2g
Câu +11 Cho &,F lít hUn h,p R g.' 62 và CO2 (đktc) đi chX'
eu# & lít dung dịch C#(OH)2 $,$2; đg ph*n "ng d*< # hoàn
toàn thu đư,c & g#' k5t tC#( S1 khJi hYi cC# hUn h,p R -o với
H2 là
#. :B,B ,. :,BB
C. 2%,F D. 2:
Câu +21 Cho ::2 'l khí CO2 (đkc) =ị hấp thụ hoàn toàn =Vi
2$$'l dung dịch C#(OH)2 t# thu đư,c $,:g k5t tC#( 6.ng đG
'olMlít cC# dung dịch nước vôi là
#. $,$&; ,. $,$$&;
C. $,$:&; D. $,$2;
Câu +31 )ục ^ lít CO2(đkc) vào :$$'l dung dịch 3#(OH)2 c!
pH q :4 tPo thành 2,N4g k5t tC#( ^ c! gi@ tị là
#. $,44B lít ,. :,%N2 lít
C. $,%& lít D. $,44B hoAc :,%N2 lít(
Câu +41 )ục :,:2 lít CO2(đkc) vào 2$$'l dung dịch 3#(OH)2
$,2; khJi lư,ng k5t tC# thu đư,c là
#. %B,Bg ,. NB,&g
C. &,N:g D. :N,%g
Câu +*1 ShTi ^ lit (đktc) CO2 vào :$$ 'l dd C#(OH)2 :;,
thu đư,c Fg k5t tC#( Wac =] k5t tC# lấ< dd đun n!ng lPi c! k5t
tC# nb#( Lí# tị ^ là/
#. 2,:2F ,. :,244
C. :,244 hoAc 2,:2F D. 2,2F hoAc :,:2
Câu ++1 )ục ^ lít CO2 (đkc) vào 2$$ 'l hUn h,p dung dịch
g.' KOH :; và 3#(OH)2 $,%&;( )#u khi khí =ị hấp thụ hoàn
toàn thấ< tPo 22,F g k5t tC#( Li@ tị cC# ^ là
#. B,&:2 lít ,. 2,FBB lít
C. 2,24 lít D. C* 0 và 3 đcng
Câu +(1 rJt ch@< hoàn toàn :,Fg lưu husnh .i cho -*n ph+'
ch@< hấp thụ hoàn toàn vào 2$$'l dung dịch 3#(OH)2 $,&;(
KhJi lư,ng k5t tC# thu đư,c là
#. :$,B&g ,. :F,%2&g
C. 2:,%g D. 22,&&g
Câu +.1 Shg tích dung dịch 6#OH 2; tJi thigu đg hấp thụ h5t
&,F lit khí )O2 (đkc) là
#. 2&$ 'l ,. &$$ 'l
C. :2& 'l D. :%& 'l
Câu +01 rJt ch@< hoàn toàn 4,B g#' lưu husnh .i cho -*n
ph+' ch@< hấp thụ hoàn toàn vào 2$$ 'l dung dịch 3#(OH)2
$,&;( KhJi lư,ng k5t tC# thu đư,c là
#. :$,B& g#' ,. :F,%2& g#'
C. 2:,% g#' D. 22,&& g#'
Câu ('1 4En &,F lít CO2 (đktc) vào =9nh ch"# 2$$'l dung
dịch 6#OH n.ng đG # ;H dung dịch thu đư,c c! kh* nIng t@c
dụng tJi đ# :$$ 'l dung dịch KOH :;( Li@ tị cC# # là
#. $,%& ,. :,&
C. 2 D. 2,&
Câu (11 ShTi CO2 vào dd ch"# $,$2 'ol 3#(OH)2( Li@ tị khJi lư,ng
k5t tC# =i5n thiOn tong kho*ng nào khi CO2 =i5n thiOn tong kho*ng
t8 $,$$& 'ol đ5n $,$24 'olD
#. $ g#' đ5n 2,N4g ,. $,NB& g#' đ5n 2,N4g
C. $ g#' đ5n $,NB&g D. $,NB& g#' đ5n 2,:&2g
Câu (21 Hấp thụ 2,2F lít )O2 (đktc) vào $,& lít hUn h,p g.' 6#OH
$,2; và KOH $,2;( Cô cPn dung dịch -#u ph*n "ng thu đư,c khJi
lư,ng 'uJi kh#n là
#. N,&g#' ,. :2,&g
C. :2,Fg D. :B,2g
Câu (31 Cho F,%2 lit khí CO2 (đktc) vào 2B$ 'l dung dịch 6#OH :;
thu đư,c dung dịch 0 ( Cho :$$ 'l dung dịch 3#(OH)2 :; vào dung
dịch 0 đư,c ' g#' k5t tC#( Lí# tị ' =7ng
#. :N,%g ,. :&,%Fg
C. &N,:g D. &&,:Fg
Câu (41 Hấp thụ h5t $,F%2 lít CO2 (đktc) vào =9nh ch"# 2 lít dung
dịch C#(OH)2 $,$:;( ShO' ti5p $,4g#' 6#OH vào =9nh nà< th9 khJi
lư,ng k5t tC# thu đư,c -#u ph*n "ng là
#. :,&g ,. 2g
C. 2,&g D. 2g
Câu (*1 Hấp thụ 4,4B lít CO2 (đktc) vào $,& lít 6#OH $,4; và KOH
$,2;( )#u ph*n "ng đư,c dung dịch R( Wấ< :M2 R t@c dụng với
3#(OH)2 dư, tPo ' g#' k5t tC#( Li@ tị ' và tTng khJi lư,ng 'uJi
kh#n -#u cô cPn R l?n lư,t là
#. :N,%g và 2$,Fg ,. :N,%gvà :2,Fg
C. 2N,4g và 2$,Fg D. :,N%g và 2,$Fg
Câu (+1 Hấp thụ toàn =G $,2 'ol CO2 vào dung dịch ch"# $,2& 'ol
C#(OH)2( KhJi lư,ng dung dịch -#u ph*n "ng tIng h#< gi*' =#o
nhiOu g#'D
#. SIng :2,2g#' ,. SIng 2$g#'
C. Li*' :F,Bg#' D. Li*' F,Bg#'
Câu ((1 Cho ^ lít khí CO2 (đktc) vào :,& lít dung dịch 3#(OH)2
$,:; đư,c :N,% g#' k5t tC#( Lí# tị lớn nhất cC# ^ là
#. :,:2 ,. 2,24
C. 4,4B D. F,%2
Câu (.1 4En ^ lít CO2 (đkc) vào 2$$'l dung dịch C#(OH)2 $,& ;(
)#u ph*n "ng đư,c :$g k5t tC#( Li@ tị cC# ^ là
#. 2,24 lít ,. 2,2F lít
C. 4,4B lít D. C* 0, C đtu đcng(
Câu (01 S1 khJi hYi cC# R g.' CO2 và )O2 -o với 62 =7ng 2( Cho
$,::2 lít (đktc) R eu# &$$'l dung dịch 3#(OH)2( )#u thí nghif'
ph*i d[ng 2&'l dung dịch HCl $,2; đg tung h\# dung dịch
3#(OH)2 th8#( Shành ph?n h -J 'ol 'Ui khí tong hUn h,p R là
#. &$h và &$h ,. 4$h và F$h
C. 2$h và %$h D. 2$h và B$h(
Câu .'1 Hấp thụ h5t ^ lít CO2 (đktc) vào 2$$ 'l dung dịch 6#OH d
'olMl đư,c :$,F g#' 6#2CO2 và B,4 g#' 6#HCO2( Lí# tị ^ và d l?n
lư,t là
#. 4,4Blít và :; ,. 4,4Blít và :,&;
C. F,%2 lít và :; D. &,F lít và 2;
Câu .11 (ĐH A - 2007) Cho ' g#' tinh =Gt lOn 'nn thành #ncol
nt<lic với H q B:h( Soàn =G CO2 đư,c hấp thụ vào dung dịch
C#(OH)2, đư,c &&$ g#' k5t tC# và dung dịch R( run R thu thO' :$$
g#' k5t tC#( Li@ tị ' là
#. &&$ ,. B:$
C. F&$ D. %&$
Câu .21 Cho ' g#' hUn h,p h#i 'uJi 6#2CO2 và 6#HCO2 c! -J
'ol =7ng nh#u t@c dụng với dung dịch H2)O4 loZng, dư( Khí -inh #
đư,c dEn vào dung dịch 3#(OH)2 dư thu đư,c 4:,4g k5t tC#(( Li@ tị
cC# ' là
#. 2$g( ,. 2:g(
C. 22g( D. 22g(
Câu .31 Cho 2Bg hUn h,p R (CO2 và )O2) c! q :,%& lGi chX' eu#
&$$'l dung dịch hUn h,p 6#OH $,%; và 3#(OH)2 $,4; đư,c '
g#' k5t tC#( Li@ tị ' là
#. &4,2&( ,. &2,2&(
C. 4N,2&( D. 4:,B(
Câu .41 Khi cho $,$& 'ol hoAc $,2& 'ol CO2 hấp thụ hoàn
toàn vào dung dịch C#(OH)2 đtu thu đư,c $,$& 'ol k5t tC#( )J
'ol C#(OH)2 tong dung dịch là
#. $,:& ,. $,2(
C. $,2( D. $,$&(
Câu .*1 4En &,F lít khí CO2 (đkc) vào =9nh ch"# 2$$'l dung
dịch 6#OH # 'olMl( 4ung dịch thu đư,c c! kh* nIng t@c dụng
tJi đ# với :$$'l dung dịch KOH :;( Li@ tị cC# # là
#. :,%&( ,. 2(
C. :,& D. 2,&(
Câu .+1 Hấp thụ hoàn toàn $,:F 'ol CO2 vào 2 lít dung dịch
C#(OH)2 $,$&; đư,c k5t tC# R và dung dịch u( Khi đ! khJi
lư,ng dung dịch u -o với khJi lư,ng dung dịch C#(OH)2 =#n
đ?u -v là
#. tIng 2,$4g (,. gi*' 2,$4g
C. tIng %,$4g( D. gi*' %($g

6 lít hỗn hợp X gồm N2 và CO2 (đktc) đi chậm qua 5 lít dung dịch Ca(OH)2 0. sinh ra m gam kết tủa. Sau phản ứng được 10g kết tủa.72 lít C.5 M. (a). Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với H2. Câu 53: Quá trình thổi CO2 vào dung dịch NaOH muối tạo thành theo thứ tự là A. Giá trị của a là? A.032. Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0. thu được 15. 0.12M.72%. Giá trị khối lượng kết tủa biến thiên trong khoảng nào khi CO2 biến thiên trong khoảng từ 0.5 lít Ba(OH)2 0. 9. Sau khi kết thúc phản ứng. Chỉ có CaCO3 B. Sau thí nghiệm phải dùng 25ml HCl 0. Quan hệ giữa a và b là A. a < b C.25 mol Ca(OH)2. 30 và 70 D. 2g D.2M.24 C. 0.28% Bài 35: Sục 1. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm: A. 37.136 D. 71.24M D. Na2CO3 D. Câu 56: Hấp thụ hoàn toàn a mol khí CO2 vào dung dịch chứa b mol Ca(OH)2 thì thu được hỗn hợp 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2. Giá trị của m là A. Na2CO3 B. 0.70. 3.24 và 3. 57.03mol và 0. 21.800 lít C.04 mol Câu 48.2M để trung hòa Ba(OH)2 thừa. Không đủ dữ kiện xác định.75 B.940.7 gam C. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại tăng là bao nhiêu? A.04 mol B. 1. 0.224lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0.2009) Cho 0.975 gam Bài 34: Dẫn 1.48 D.94 gam kết tủa.152g Câu 41. (b) D. thu được 3. CaCO3 C.84 gam B. (a). 4. Sản phẩm muối thu được sau phản ứng gồm A. 2. C. Lọc bỏ kết tủa lấy dd đun nóng lại có kết tủa nữa.02M. 28. 1. C. 0.04.65g kết tủa nữa. V lít khí CO2 (đktc) vào 1. Cả A và B D.024 mol? A. 6.985g D.6 D. 224 D.Hấp thụ 0.182 .5g Bài 40: Thổi CO2 vào dd chứa 0. Giá trị V là: A.5 C. 69. Cho 0. 1g kết tủa B. thu được m gam kết tủa.02M để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5 gam kết tủa. (b) Bài 33: Sục 9.1M và Ba(OH)2 0. Chỉ có Ca(HCO3)2 C. Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0.72 Câu 44.73.364. 1. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra lớn hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại giảm bao nhiêu? A.68 gam kết tủa.04 gam C. 44.24 lít và 4.85g kết tủa.02mol Ba(OH)2. CaCO3 và Ca(HCO3)2 D.48 gam Câu 43: Câu 19.136 B.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l. 2.01mol và 0.8 B. NaHCO3 . 1. D. 0 gam đến 0.970.2g kết tủa. 50 và 50 B. 2g kết tủa C.112 lít (đktc) X qua 500ml dd Ba(OH)2. 0. Gía trị của m là? A.14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0. a > b B. thu được 1. 4g kết tủa Bài 39: .5 gam kết tủa trắng. 44.12 Câu 46.896 lít CO2 vào 3 lít dd Ca(OH)2 0. Giá trị của a là A.2008) Hấp thụ hoàn toàn 4.14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0. Thổi V ml (đktc) CO2 vào 300 ml dd Ca(OH)2 0.68 gam C. Câu 52: (ĐH A . b < a < 2b D.336 lít B.12 B.05 mol C. 2. 0.11 mol Ca(OH)2. thu được 6g kết tủa.02M và NaOH 0.86%. 30.43%.36 lít Câu 47.85. 40 và 60 C. Chỉ có CaCO3 B. 3. Câu 51: (ĐH A . Câu 55: Hấp thụ hoàn toàn 2. thu được 0. 3. Na2CO3 và NaHCO3 C. 37.36 lít B. V bằng: A.44 gam D. 0. Kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa.88 C. Trị số của C là: A. 0.688 lít D. 0. 2. 0.1M được 19. 21 Câu 50: (ĐH A .24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0.16M và 0. 19. 2 D. 1. A.44.52 lít SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp: NaOH 1M – Ba(OH)2 0.6 B.08mol Ca(OH)2. Trị số của m là: A.688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2. Ca(HCO3)2 và CO2 Bài 37: Dẫn 5. 42.275 gam B. (a). % mol mỗi khí trong hỗn hợp X là? A. Trị số của V là: A.344 hoặc 3. 1.14% C.24 lít CO2 (đkc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0. Giá trị lớn nhất của V là? A. gía trị x? A.1M. Câu 54: Thổi khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2 muối thu được là A. Không xác định được.48 lít D.48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0.02mol và 0. C.94g B.06.985 gam đến 3. a = b Câu 57: Sục V lít CO2 (đkc) vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 9. Giá trị của m là A. 17.8 hoặc 224 C.92 gam Câu 42.36 lít và 6. Không đủ dữ kiện để xác định. thu được 8. Thổi V lit (đktc) CO2 vào 100 ml dd Ca(OH)2 1M. Chỉ có Ca(HCO3)2 C. 18.005 mol đến 0.03 mol Ba(OH)2. 2. 1. 2.3.5M – KOH 0.5g C. 3.344 C.82.8 hoặc 89.01M ta thu được m gam kết tủa.568 lít hỗn hợp A (đktc) gồm hai khí H2 và CO2 qua dung dịch có hòa tan 0.03 mol D.08 gam B.54. D.5M. 2. 3g kết tủa D. 0. Phản ứng xảy ra hoàn toàn.2007) Hấp thụ hoàn toàn 2.Cho 0. Ca(HCO3)2 B. Cho 5.8 Câu 45.985 gam đến 3. 1. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A là: A. 2. D.16 gam D. 1.792 lít khí SO2 (đktc) vào 250 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ C (mol/l).57% B.5 Bài 38: Hấp thụ toàn bộ 0.06M và Ba(OH)2 0.94 C.16M B.048. 2. 1. 0. 1g B. Giá trị của V là . 2. 6. B.Bài 32: Sục V lít CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ca(OH)2 0.03 mol Ca(OH)2 được 2 gam kết tủa. 0.448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0. 11.Cho 0.25 gam D.B. 3.6 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M. B.76 gam kết tủa. 0 gam đến 3.2M C. Lọc bỏ kết tủa rồi cho dung dịch H2SO4 dư vào nước lọc thu thêm 1.075 mol Ca(OH)2. 0. 4. dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Tỉ khối hơi của X gồm CO2 và SO2 so với N2 bằng 2.01M được? A. Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2 D. 20 và 80 Câu 49. (c) Bài 36: Hấp thụ hoàn toàn 2. 0. 16.7 gam kết tủa.Gía trị V là: A.36 hoặc 1.02mol và 0.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->