P. 1
Nien Bieu Lich Su VietNam

Nien Bieu Lich Su VietNam

|Views: 529|Likes:
Được xuất bản bởiapi-26829072

More info:

Published by: api-26829072 on Oct 15, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Bách khoa tri thức phổ thông NXBVH – TT

BẢNG ĐỐI CHIẾU CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM VỚI NĂM DƯƠNG LỊCH VÀ CÁC TRIỀU
ĐẠI TRUNG QUỐC.
I. HỌ HỒNG BÀNG (2 N!" T#N$ %&'# HI(& V!N )*NG+ ,INH -. /H0NG #H1&
Tri23 45i Vi6t Na7 N87
17 9:ch ;<=ng 9:ch
Ni>n hi63 Tr3ng %3?c
,inh ;<=ng V<=ng
)5c )ong %3@n
HAng V<=ng
BC
4Di
2 n87 tr<Ec #ông
ng3F>n
/hGc Hi
II. NHÀ THH# (2IJTK2CT#N$ I N!"+ %&'# HI(& 1& )L#+ ,INH -. /H0NG ,HM (#N
)0*+ H&O(N -.NG *NH HÀ NPI$
ThGc /hán
*n ;<=ng V<=ng
*n ;<=ng
V<=ng
Giáp ThQn 2IJ K 2C
T#N
N87 thứ IC (tR
2ST – 2B T#N$
tR 2ST – 2B
(#= ;i>n$ TUn
Th3V HoWng
(;oanh
#hXnh$
III. /H0NG ,IYN /HZ[NG B\# -. HP )]N TH^ NH_T+ NHÀ T`I(& (BJ – BBB T#N$ aJ
N!" + %&'# HI(& N*" VI(T+ ,INH -. /HIMN NG&NG (G]N %&bNG #H1&+ T`&NG
%&'#$
B. Tri63 Vc V<=ng Giáp Ngd 2J K BeT T N87 thứ e T?n Nhi Thf
(Tri63 -W$ (;oanh Hg Hhi$
2.Tri63 V8n V<=ng _t Ti BeT – B2S T ,ifn ng3F>n I Hán Vj -f
(Tri63 Hg$ ()<3 Tri6t$
e. Tri63 "inh V<=ng -inh Ti B2S – BB2 T Ng3F>n klc T Hán Vj -f
(Tri63 *nh Tf$
S. Tri63 *i V<=ng ,V Ti BB2 T Ng3F>n
-mnh I Hán Vj -f
(Tri63 H<ng$
I. Tri63 ,h<=ng ;<=ng #anh Ngd BBB T Ng3F>n -mnh T Hán Vj -f
(Tri63 ,ifn -ức$
IV. THnI ,o -_& T`*NH #H'NG /H0NG ,IYN /HZ[NG B\# TH'NG T`p )]N TH^ NH_T
(2J T – ea$ 2ST N!"
B. ThDi T@F Hán 4ô hq #anh Ngd BBB T – 2I Ng3F>n -mnh T Hán Vj -f
2. ThDi -ông Hán 4ô hq _t ;r3 2I – S ,ifn Vj B Hán %3an Vj
V. T`ZNG Ns VZ[NG (S K Se$ e N!"+ ,INH -. "M )INH (VtNH /Hu#$
B. Tr<ng V<=ng #anh Tv S – Se ,ifn Vj BT Hán %3an Vj
(Tr<ng Trwc$ ()<3 Tx$
VI. THnI ,o -_& T`*NH #H'NG /H0NG ,IYN /HZ[NG B\# )]N TH^ H*I ( Se – ISe$ I
N!"
ThDi -ông Hán 4ô hq %3v 7yo Se ,ifn Vj Ba Hán %3ang Vj
ThDi Ngô Giáp Tv 2SS ;i>n Hi J Ta7 %3?c
BW Tri63 khzi ngh{a "r3 ThQn 2SC ;i>n Hi BB Ta7 %3?c
ThDi Ngô+ Ng3i Giáp Th@n 2TS HW7 )i B Ng3i Ng3F>n -f
(TWo HoWn$
ThDi Ngô+ T|n _t ;r3 2TI – 2Ja Thái Th3V B T|n Vj -f
(T< "y Vi>7$
ThDi T|n #anh Tv 2C – S2 Thái ,hang B T|n Vj -f
ThDi )<3 T?ng #anh Th@n S2 – SJa V{nh k= B T?ng Vj -f
()<3 TGc$
%3F nh=n Trang B
Bách khoa tri thức phổ thông NXBVH – TT
ThDi Tf ,V "Ai SJa – II ,ifn Ng3F>n B Tf #ao -f
(Ti>3 -5o ThWnh$
ThDi )<=ng _t ;r3 II – ISe Thi>n Gián S )<=ng Vj -f
(Ti>3 ;i}n$
VII. NHÀ TI~N )• VÀ NHÀ T`I(& (ISS – T2$ IC N!" + %&'# HI(& VLN X&1N ,INH -.
)0NG BIMN
B. )v Na7 -f Thi>n -ức Giáp Tv ISS – ISC -5i -gng B )<=ng Vj -f
()v Bôn$
2. )v -Wo )ang
V<=ng Thi>n B€o ,m Ti ISa – III Thái Thanh e )<=ng Vj -f
e. Tri63 Vi6t V<=ng ,m Ti ISa – IJ Thái Thanh e )<=ng Vj -f
(Tri63 %3ang /hGc$
S. Hr3 )v Na7 -f )v /hrt T• T@n "yo IJB – T2 Thái ,ifn e TrUn T3F>n -f
(TrUn Hxc$
VIII. THnI ,o -_& T`*NH #H'NG /H0NG ,IYN /HZ[NG B\# )]N TH^ B* (Te – aea$
eeT N!"
ThDi TAF 4ô hq %3v Hhi Te – TBJ Nh@n Thd e TAF V8n -f
(;<=ng ,hi>7$
ThDi -<Dng 4ô hq "r3 ;Un TBC – J2B Vj -ức B -<Dng #ao Tổ
()v &F>n$
"ai Hwc -f Thxc )oan Nh@7 T3_t J22 ,hai Ng3F>nB -<Dng H3F2n Tông
()v )ong #=$
ThDi -<Dng 4ô hq %3v Hhi J2e – Ja ,hai Ng3F>nBB -<Dng H3F2n Tông
B? #ái -5i V<=ng /hAng H<ng T@n "Ai JaB Trinh Ng3F>n J -<Dng -ức Tông
()v ,hoát$
ThDi -<Dng Nh@n Th@n Ja2 – aT Trinh Ng3F>n C -<Dng -ức Tông
ThDi Hr3 )<=ng -inh "yo aJ – a22 ,hái BQnh B -<Dng -ức Tông
ThDi Hr3 -<Dng %3v "Ai a2e – aeT -gng %3ang B )<=ng Thái Tổ
(#h3 .n$
-<Dng Trang Tông
()v Tgn Hxc$
ThDi Hr3 T|n -inh ;r3 aeJ – aeC Thi>n /hxc 2 T|n #ao Tổ
(Th5ch,inh-<Dng$
IX. THnI ,o X1O ;‚NG N~N T‚ #Hƒ (aI – aeC$ ee N!"
,hxc ThRa ;G T@n "Ai aI – aJ TrQnh Ng3F>n -<Dng *i -f
()v Tr3_t$
,hxc H5o -inh "yo aJ – aBJ ,hai BQnh B )<=ng Thái Tổ
(#h3 .n$
,hxc ThRa "„ -inh k•3 aBJ – a2e Trinh "inh e )<=ng "5t -f+
Na7 Hán
(#h3 H…3 Trinh$
;<=ng -Qnh Ngh6 T@n "yo aeB – aeC Tr<zng H<ng 2 -<Dng "inh Tông
()v T† Ng3F>n$
Na7 Hán
X. NHÀ NG. (aea – aTI$ 2T N!"+ ,INH -. #N )0* (-.NG *NH K HÀ NPI$
B. Ngô V<=ng Ngô %3F2n ,V Hhi aea – aSS Thi>n /hxc S T|n #ao Tổ K
Na7 Hán
2. ;<=ngBQnhV<=ng Ta7 ,ha _t Ti aSI – aI ,hai Vrn 2 T|n X3_t -f
(Th5ch Trdng %3v$
Na7 #hif3
%3F nh=n Trang 2
Bách khoa tri thức phổ thông NXBVH – TT
e. Na7 T|n V<=ng Ngô
X<=ng V8n #anh T3_t aI – aTI #Wn H†3 e Hán
‡n -f
()<3 ThRa Hr3$
S. Thi>n kách V<=ng Ngô
X<=ng Ngrp T@n Hhi aIB – aIa %3€ng Th3rn B
Hr3 #h3 Thái Tổ
(%3ách &F$
I. Thrp Nh: kứ %3@n BXnh ;Un aTT – aTC ,ifn -ức T?ng Thái Tổ
(Tri63,h3ông ;ˆn$
XI. NHÀ -INH (aTC – aC$ B2 N!"+ %&'# HI(& -LI #Ồ VI(T+ ,INH -. H0* )Z
B. -inh Ti>n HoWng Thái BQnh "r3 ThQn aTC – aJa ,hai B€o B T?ng Thái Tổ
(Bq ){nh$ (Tri63 ,h3ông;ˆn$
2.-inh /hf -f Thái BQnh #anh thQn aC H<ng %3?c T?ng Thái Tông
(Tri63 %3vnh$
XII. NHÀ TI~N )M (aC – Ba$ 2a N!"+ ,INH -. H0* )Z
B. )> -5i HWnh Thi>n /hxc #anhThQn aC – BI H<ng %3?c I T?ng Thái Tông
()> HoWn$
2. )> Tr3ng Tông _t Ti BI #€nh -ức 2 T?ng #h@n Tông
()> )ong Vi6t chm 9W7 ‰3a 4<hc e ngWF$ (Tri63 HŠng$
e. )> Ngda Tri23 ^ng Thi>n BXnh Ngd BT – Ba #€nh -ức e T?ng #h@n Tông
XIII. NHÀ )• (BB – B22I$ 2BI N!"+ %&'# HI(& -LI #Ồ VI(T+ ,INH -. H0* )Z – N!"
BB ;nI -. V~ TH!NG )0NG (HÀ NPI$+ T‹ BIS -NI %&'# HI(& )À -LI VI(T.
B. )v Thái Tổ Th3rn Thi>n #anh T3_t BB – B2C -5i Tr3ng T?ng #h@n Tông
()v #ông &Œn$
2. )v Thái Tông Thi>n ThWnh "r3 ThQn B2C – BIS Thi>n Thánh T T?ng Nh@n Tông
()v /hrt "y$ (Tri63 Trinh$
e. )v Thánh Tông )ong ThGF Giáp Ngd BIS – BJ2 #hX H•a B T?ng Nh@n Tông
()v Nhrt Tôn$
S. )v Nh@n Tông Thái Ninh Nh@7 Tv BJ2 – BB2C HF Ninh I T?ng ThUn Tông
()v #Wn -ức$ (Tri63 Hxc$
I. )v ThUn Tông Thi>n Th3rn "r3 Th@n B2C – BBeC ,ifn Vi>n 2 T?ng #ao Tông
()v ;<=ng Hoán$ (Tri63 #|3$
T. )v *nh Tông Thi63 "inh "r3 Ngd BBeC – BBJI Thi63 H<ng C T?ng #ao Tông
()v Thi>n Tq$
J. )v #ao Tông Trinh /hA BXnh Th@n BBJT – B2B Th3|n HF T?ng Hif3 Tông
()v )ong #án$ (Tri63 Thrn$
C. )v H36 Tông ,ifn Gia T@n "Ai B2BB – B22S Gia -:nh S T?ng Ninh Tông
()v H5o k€7$ (Tri63 ,h3fch$
a. )v #hi>3 HoWng Thi>n #h<=ng Giáp Th@n BB2S – BB2I Gia -:nh J T?ng Ninh Tông
()v #hi>3 Thánh$
XIV. NHÀ T`]N (B22I – BS$ BJI N!"+ %&'# HI(& -LI VI(T+ ,INH -. TH!NG )0NG
B. TrUn Thái Tông ,ifn Tr3ng _t ;r3 B22I – B2IC B€o ,hánh B T?ng )v Tông
(TrUn #€nh$ (Tri63 V@n$
2. TrUn Thánh Tông Thi63 )ong "r3 Ngd B2IC – B2JC B€o H†3 T T?ng )v Tông
(TrUn Ho€ng$
e. TrUn Nh@n Tông Thi63 B€o ,V "yo B2Ja K B2ae T<Dng H3F 2 T?ng -f BQnh
(TrUn ,h@7$ (Tri63 BXnh$
S. TrUn *nh Tông H<ng )ong %3v Ti B2ae K BeBS #hfng3F>ne Ng3F>n Thf Tổ
(TrUn Th3F>n$ (H?t T_t )i6t$
I. TrUn "inh Tông -5i ,hánh Giáp ;Un BeBS K Be2a ;i>n H†3 B Ng3F>n Nh@n Tông
(TrUn "5nh$ (Ži ;Gc )> B5t$
%3F nh=n Trang e
Bách khoa tri thức phổ thông NXBVH – TT
T. TrUn Hifn Tông ,hai H†3 ,V T: Be2a K BeSB Thi>n ):ch 2 Ng3F>n "inh Tông
(TrUn V<hng$ (H•a Thf )5t$
J. TrUn ;G Tông Thi63 /hong T@n Ti BeSB K BeTa #hX #hXnh B Ng3F>n Th3rn -f
(TrUn H5o$ (Th•a %3@n Thifp "Gc •.$
;<=ng Nhrt )} -5i -:nh ,V ;r3 BeTa – BeJ Hgng Vj 2 "inh Thái Tổ
(#<Ep Ngôi$ (#h3 Ng3F>n #h<=ng$
C. TrUn Ngh6 Tông Thi63 ,hánh #anh T3_t BeJ K BeJ2 Hgng Vj e "inh Thái Tổ
(TrUn /h‘$
a. TrUn ;36 Tông )ong ,hánh %3v k•3 BeJe K BeJJ Hgng Vj T "inh Thái Tổ
(TrUn ,Xnh$
B. TrUn /hf -f X<=ng /hA -inh Ti BeJJ K BeCC Hgng Vj B "inh Thái Tổ
(TrUn Hi6n$
BB. TrUn Nh3rn Tông %3ang Thái "r3 Thin BeCC K BeaC Hgng Vj 2B "inh Thái Tổ
(TrUn Ng3ng$
B2. TrUn Thif3 -f ,ifn T@n "r3 ;Un BeaC K BS Hgng Vj eB "inh Thái Tổ
(TrUn Žn$
XV. NHÀ HỒ (BS – BSJ$ J N!"+ %&'# HI(& -LI NG&+ ,INH -. T1O -. (TH*NH H’*$
B. Hg %3v )F ThWnh Ng3F>n #anh ThQn BS – BSB ,ifn V8n 2 "inh H36 -f
(#h3 ;oyn V8n$
2. Hg Hán Th<=ng Thi63 ThWnh T@n T: BSB – BSJ ,ifn V8n e "inh H36 -f
XVI. NHÀ H“& T`]N (BSJ – BSBS$ J N!"+ ,HŽNG #HIYN #H'NG %&1N "INH
B. TrUn Gi€n -:nh H<ng ,hánh -inh H=i BSJ K BSa V{nh )5c I "inh ThWnh Tổ
(TrUn Ng”i$ (#h3 )6$
2. TrUn %3v ,hoáng TrAng %3ang ,V k•3 BSa K BSBS V{nh )5c J "inh ThWnh Tổ
XVII. THnI ,o -_& T`*NH #H'NG NHÀ "INH -. HP (BSBS – BS2J$ BS N!"
ThDi "inh 4ô hq Giáp Ngd BSBS K BSBJ "inh ThWnh Tổ
BQnh -:nh V<=ng "rF T3_t BSBC K BS2J "inh ThWnh Tổ
()> )hi khzi ngh{a$
XVIII. T`I~& )M k[ (BS2C – BI2J$ aa N!"+ %&'# HI(& -LI VI(T+ ,INH -. -.NG -. (HÀ
NPI$
B. )> Thái Tổ Th3rn Thi>n "r3 Th@n BS2C K BSee T3F>n -ức e "inh T3F>n Tông
()> )hi$ (#h3 #hi>7 #=$
2. )> Thái Tông Thi63 BQnh %3v k•3 BSee K BSS2 T3F>n -ức C "inh T3F>n Tông
()> Ng3F>n )ong$
e. )> Nh@n Tông Thái H•a Nh@7 Tv BSS2 K BSIa #hXnh Th?ng J "inh *nh Tông
()> Bang #=$ (#h3 ,• #h|n$
)> Nghi ;@n Thi>n H<ng ,V "yo BSIa Thi>n Th3rn e "inh *nh Tông
(#<Ep Ngôi$
S. )> Thánh Tông Hgng -ức #anh Thin BST K BSaJ Thi>n Th3rn S "inh *nh Tông
()> T< ThWnh$
I. )> Hifn Tông #€nh Th?ng "r3 Ngd BSaC K BIS HoŠng Tr: BB "inh Hif3 Tông
()> T8ng$ (#h3 Hr3 k€nh$
T. )> Txc Tông Thái Trinh Giáp Tv BIS HoŠng Tr: BJ "inh Hif3 Tông
()> Th3|n$
J. )> &F "Gc -oan ,hánh _t k•3 BII K BIa HoŠng Tr: BC "inh Hif3 Tông
()> T3|n$
C. )> T<=ng ;†c Hgng Th3rn ,V T: BIa K BIBT #hXnh -ức S "inh Vj Tông
()> 0anh$
a. )> #hi>3 Th?ng$ %3ang Thi63 BXnh Tv BIBT KBI22 #hXnh -ức BB "inh Vj Tông
()> •$
B. )> #3ng HoWng Th?ng Ng3F>n Nh@7 Ngd BI22 K BI2J Gia T{nh B "inh Thf Tông
()> X3@n$
%3F nh=n Trang S
Bách khoa tri thức phổ thông NXBVH – TT
XIX. NHÀ "L# (BI2J – BIa2$ TI N!" + ,INH -. -.NG -. (HÀ NPI$ (T‹ BIee T`– V~ k*&
,HI #’ NHÀ )M T`&NG HZNG TH— NHÀ "L# #0I NHZ NGHO T`I~&+ -YN N!" BTJJ TH—
"_T H˜N$
B. "5c -8ng ;3ng "inh -ức -inh Hhi BI2J K BI2a Gia T{nh T "inh Thf Tông
2. "5c -8ng ;oanh -5i #hXnh #anh ;Un BIe K BIS Gia T{nh a "inh Thf Tông
XX. NHÀ H“& )M ()M T`&NG HZNG H*O THnI )M T`pNH T`– V~ k*& BIee KBJCC$ 2II N!"
(Bp GIŽN -0LN T‹ N!" BI2J – BIe2 $ ;0 NHÀ "L# #Z™/ NG.I
B. )> Trang Tông Ng3F>n HoW %3v Ti BIee K BISC Gia T{nh B2 "inh Thf Tông
()> ;3F Ninh$ (#h3 Hr3 Th?ng$
2. )> Tr3ng Tông Th3rn BQnh ,V ;r3 BISa K BIIT Gia T{nh 2C "inh Thf Tông
()> H3F>n$
e. )> *nh Tông Thi>n H†3 -inh Ti BIIJ K BIJe Gia T{nh eT "inh Thf Tông
()> ;3F Bang$
S. )> Thf Tông Gia Thái %3v ;r3 BIJe K BIaa V5n ):ch B "inh ThUn Tông
()> ;3F -W7$ (#h3 H‘ %3@n$
I. )> ,inh Tông Th3rn -ức #anh Tv BT K BTBa V5n ):ch 2C "inh ThUn Tông
()> ;3F T@n$
T. )> ThUn Tông V{nh Tq ,V "Ai BTBa K BTSe V5n ):ch SJ "inh ThUn Tông
()> ;3F ,•$
J. )> #h@n Tông /hxc Thái %3v "Ai BTSe K BTSa kAng Trinh BT "inh T< Tông
(;3F H†3$ (#h3 ;o ,iš7$
)> ThUn Tông ,hánh -ức ,V k•3 BTSa K BTT2 Th3rn Tr: Thanh Thf Tổ
(;3F ,• )Un 2$ (/hxc )@7$
C. )> H3F2n Tông #€nh Tr: %3v "yo BTTe K BTJB ,hang HF 2 Thanh Thánh Tổ
(;3F Vc$ (H3F2n ;i6p$
a. )> Gia Tông ;<=ng -ức Nh@7 Tv BTJ2 K BTJI ,hang HF BB Thanh Thánh Tổ
(;3F Hhi$
B. )> HF Tông V{nh Tr: BXnh ThQn BTJT K BJI ,hang HF BI Thanh ThWnh Tổ
(;3F Hhp$
BB. )> ;G Tông V{nh Th:nh _t ;r3 BJI K BJ2a ,hang HF SS Thanh ThWnh Tổ
(;3F -<Dng$
B2. )> -f V{nh ,hánh ,V ;r3 BJ2a K BJe2 &ng #hXnh J Thanh Thf Tông
(;3F /h<Dng$ (;@n Trinh$
Be. )> Th3Un Tông )ong -ức Nh@7 Tv BJe2 K BJeI &ng #hXnh B Thanh Thf Tông
(;3F T<Dng$
BS. )> • Tông V{nh H†3 _t "yo BJeI K BJS &ng #hXnh Be Thanh Thf Tông
(;3F ThQn$
BI. )> Hišn Tổng #€nh H<ng #anh Th@n BJS K BJCT ,ifn )ong I Thanh #ao Tông
(;3F ;i>3$ (HoŠng ):ch$
BT. )> "ˆn -f #hi>3 Th?ng -inh "Ai BJCJ K BJCC ,ifn )ong I2 Thanh #ao Tông
(;3F ,•$
XXI. NHÀ T1O k[N (BJJC – BC2$+ 2S N!"+ ,INH -. /Hu X&1N H&Y+ /HZ›NG H0ÀNG
T`&NG -. – VINH NGH( *N
B. Ng3F}n Nh5c Thái -ức "r3 T3|t BJJC K BJae ,ifn )ong Se Thanh #ao Tông
(HoŠng ):ch$
2. Ng3F}n H36 %3ang Tr3ng "r3 Th@n BJCC K BJa2 ,ifn )ong Ie Thanh #ao Tông
e. Ng3F}n%3angTo€n #€nh Th:nh %3v k•3 BJae K BC2 Gia ,hánh T Thanh Nh@n Tông
XXII. NHÀ NG&OœN (BC2 – BaSI$ BSe N!"+ %&'# HI(& VI(T N*" (T‹ "INH "LNG )À
-LI N*" $ ,INH -. H&Y (TH‹* THIMN$
B. Ng3F}n Thf Tổ Gia )ong Nh@7 T3|t BC2 K BC2 Gia ,hánh J Thanh Nh@n Tông
(/hxc Žnh$
2. Ng3F}n ThWnh Tổ "inh "5ng #anh ThQn BC2 K BCS Gia ,hánh 2I Thanh Nh@n Tông
%3F nh=n Trang I
Bách khoa tri thức phổ thông NXBVH – TT
(/hxc -€7$
e. Ng3F}n Hišn Tổ Thi63 Tr: T@n k•3 BCSB KBCSJ -5o %3ang 2B Thanh T3F>n Tông
("i2n Tông$ ("yn Ninh$
S. Ng3F}n ;Gc Tông T† -ức "r3 Th@n BCSJ K BCCe -5o %3ang 2C Thanh T3F>n Tông
(Hgng Nhi67$
I. Ng3F}n ;Gc -ức ;Gc -ức %3v "Ai BCCe (e ngWF$ %3ang T† a Thanh -ức Tông
(Zng #h@n$ (T€i -ii27$
T. Ng3F}n Hi6p HoW Hi6p HoW %3v "Ai BCCe (T tháng$ %3ang T† a Thanh -ức Tông
(Hgng ;rt$
J. Ng3F}n Gi€n Tông ,ifn /hxc %3v "Ai BCCe K BCCS %3ang T† a Thanh -ức Tông
(Zng -Šng$
C. Ng3F}n HW7 Nghi HW7 Nghi Giáp Th@n BCCS K BCCI %3ang T† B Thanh -ức Tông
(Zng ):ch$
a. Ng3F}n #€nh Tông-gng ,hánh BXnh T3|t BCCT K BCCC %3ang T† B2 Thanh -ức Tông
(Zng X3i$
B. Ng3F}n ThWnh ThWnh Thái ,V k•3 BCCa K BaJ %3ang T† BI Thanh -ức Tông
Thái
(B•3 )@n$
BB. Ng3F}n ;3F T@n ;3F T@n -Xnh "Ai BaJ K BaBT %3anh T† ee Thanh -ức Tông
(V{nh kan$
B2. Ng3F}n HoŠng ,h€i -:nh BXnh Th@n BaBT K Ba2I Tr3ng Hoa Tr3ng Hoa
Tông ;@n %3?c I ;@n %3?c
(B•3 -€o$
Be. Ng3F}n B€o -5i B€o -5i BXnh ;Un Ba2T K BaSI Tr3ng Hoa
(V{nh ThGF$ ;@n %3?c BI
XXIII. VI(T N*" ;1N #Hƒ #PNG H•* (2 – a – BaSI$ THƒ -. HÀ NPI
;@n #h‘ #qng H•a _t ;r3 BaSI #qng H•a Nh@n
;@n Tr3ng Hoa
TR BKBKBaSa
XXIV. #PNG H•* Xž HPI #Hƒ NGHt* VI(T N*" (T‹ 2 – J – BaJT$ THƒ -. HÀ NPI
#qng h•a Ÿy hqi ch‘ ngh{a Vi6t Na7 BXnh ThQn BaJT #qng h•a nh@n @n Tr3ng Hoa
THẾ HẢ CÁC VUA! CH"A #$N %& 'MẠC TRỊNH NGU()N* VÀ CÁC VUA C+NG NI,N
HIỆU TRIỀU L, TRUNG HƯNG
I. THY /Hb HỌ "L#
V3a nhW "5c Ni>n hi63
N87
17 9:ch ;<ong 9:ch
V3a nhW )> Ni>n hi63
B. "5c Thái Tổ "inh -ức -inh Hhi )>#3ngHoWng)>X3@n Th?ngNg3F>n
(-8ng ;3ng$
2. "5c Thái Tông -5i #hinh #anh ;Un )> Trang Tông Ng3F>n H•a
(-8ng ;oanh$
e. "5c Hifn Tông %3€ng H•a T@n k•3 )> Trang Tông Ng3F>n H•a
(/hxc H€i$
S. "5c T3F>n Tông V{nh -:nh -inh Ngd )> Trang Tông Ng3F>n H•a
(/hxc Ng3F>n$
%3F nh=n Trang T
Bách khoa tri thức phổ thông NXBVH – TT
I. "5c Hr3 Hhp Th3Un /hxc Nh@7 T3|t )> *nh Tông #hXnh Tr:
T. "5c ToWn Vj *n Nh@7 ThQn )> Thf Tông %3ang H<ng
J. "5c ,inh #hm B€o -:nh Nh@7 ThQn )> Thf Tông %3ang H<ng
C. "5c ,inh #3ng ,ifn Th?ng %3v Ti )> Thf Tông %3ang H<ng
a. "5c ,inh ,hoan )ong Thái _t k•3 )> ThUn Tông V{nh Tq
B. "5c ,i7 Vc Th3rn -ức "r3 ;Un )> ThUn Tông V{nh Tr:
II. THY /Hb HỌ T`pNH
B. Thf Tổ "inh ,hang Tr:nh ,iš7 _t Ti )> Trang Tông Ng3F>n H•a
2. BQnh *n V<=ng Tr:nh T‘ng #anh Ngd )> *nh Tông #hXnh Tr:
e. Thanh -” V3=ng Tr:nh Tráng %3v Hhi )> ThUn Tông V{nh Tq
S. T@F -ô V<=ng Tr:nh T5c -inh ;r3 )> ThUn Tông Th:nh -ức
I. -:nh V<=ng Tr:nh #8n Nh@7 T3|t )> HF Tông #hXnh H•a
T. *n -ô V<=ng Tr:nh #<=ng ,V k•3 )> ;G Tông V{nh Th:nh
J. &F Na7 V<=ng Tr:nh Giang ,V ;r3 )> ;3F /h<Dng V{nh ,hánh
C. "inh -ô V<=ng Tr:nh ;oanh #anh Th@n )> • Tông V{nh H†3
a. T{nh -ô V<=ng Tr:nh k@7 -inh Hhi )> Hišn Tông #€nh H<ng
B. -i6n -ô V<=ng Tr:nh #án Nh@7 ;Un )> Hišn Tông #€nh H<ng
BB. -oan Na7 V<=ng Tr:nh ,h€i Nh@7 ;Un )> Hišn Tông #€nh H<ng
B2. *n -ô V<=ng Tr:nh Bgng -inh "Ai )> "ˆn -f #hi>3 Th?ng
III. THY /Hb HỌ NG&OœN
B. Tri63TổNg3F}n ,i7 #hi>3 H3@n %3v T: )> Trang Tông Ng3F>n H•a
T{nh #ông
2. TháiTổNg3F}nHoWng#hxa Ti>n "r3 Ngd )> *nh Tông #hXnh Tr:
e. HF Tông Ng3F}n
/hxc Ng3F>n #hxa kyi %3v k•3 )> ,Xnh Tông HoŠng -:nh
S. ThUn Tông Ng3F}n
/hxc )an #hxa Th<hng _t Hhi )> Th|n Tông ;<=ng H•a
I. Thái Tông Ng3F}n
/hxc T|n #hxa Hifn "r3 Tv )> #h@n Tông /hxc Thái
T. *nh Tông Ng3F}n
/hxc Thái #hxa Ngh{a -inh "yo )> HF Tông #hXnh H•a
J. Hi2n Tông Ng3F}n
/hxc #h3 #hxa %3?c T@n "Ai )> HF Tông #hXnh H•a
C. TGc Tông Ng3F}n
/hxc ThG Ninh V<=ng _t Ti )> ;G Tông B€o Thái
a. Thf Tông Ng3F}n
/hxc ,hoát Vj V<=ng "r3 Ngd )> • Tông V{nh H†3
B. ;36 Tông Ng3F}n
/hxc Th3|n -:nh V<=ng _t ;r3 )> Hifn Tông #€nh H<ng
Finish Off
-(HUNG././0G1234.561
Q789:;9 <=.<=M> .?=/@=.//<
%3F nh=n Trang J

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->