BÁNG TRA BÊ TÔNG CÔT THÉP

(Khóng dánh dâu, viét, vê vào báng tra)
Phu luc 4 - He so to hop tai trong Phu luc 3 - He so tin cay
Các to hop tai trong n
c
Cap cong trình k
n

To hop tai trong co ban
To hop tai trong dac biet
To hop tai trong thi cong
1,00
0,90
0,95
Cap I
Cap II
Cap III
1,25
1,20
1,15
Phu luc 5 He so dieu kien làm viec cua be tong m
b

Các yeu to tao nen su can thiet phai dua he so dieu kien làm viec
cua BT vào các cong thúc tính toán
He so dieu kien làm viec cua be tong m
b

1. Tai trong lap lai nhieu lan
2. Ket cau be tong cot thép kieu ban (hoac có suòn) khi chieu
rong cua ban (hoac be rong cua suòn)
Lón hon hoac bang 60 cm
Nho hon 60 cm
3. Ket cau be tong
m
b2m
b3


m
b4

TCVN 4116-85


1,15
1,00
0,90
Phu luc 8 - He so dieu kien làm viec cua cot thép m
a

Các yeu to tao nen su can thiet phai dua he so dieu kien làm viec cua cot
thép vào các cong thúc tính toán
He so dieu kien làm viec cua
cot thép m
a

1. Tai trong lap lai nhieu lan
2. Cau kien be tong cot thép có so thanh thép chiu luc o mat cat ngang:
- nho hon 10
- bang và lón hon 10
m
a1
m
a2

TCVN 4116-85

1,1
1,15
Phu luc 2 - Cuòng do tieu chuan và cuòng do tính toán cua be tong (kG/cm
2
)
Loai cuòng do be tong
Cuòng do tieu chuan cuòng do tính toán doi vói các
trang thái giói han nhóm hai
Cuòng do tieu chuan cuòng do tính toán doi vói
các trang thái giói han nhóm mot
Mác
thiet ke
cua be
tong
Nén doc truc
c
n
R và R
n
II

Kéo doc truc
c
k
R và R
k
II

Nén doc truc
R
n

Kéo doc truc
R
k

M150
M200
M250
M300
85
115
145
170
9,5
11,5
13
15
70
90
110
135
6,3
7,5
8,8
10

Phu luc 7 - Cuòng do tieu chuan và cuòng do tính toán cua cot thép (kG/cm
2
)


Cuòng do tính toán cua cot thép doi vói các trang thái giói han nhóm I

Chiu kéo
Nhóm cot
thép
Cuòng do chiu kéo
tieu chuan
c
a
R và
cuòng do chiu kéo
tính toán doi vói
các trang thái giói
han nhóm hai R
a
II

Cot doc, ngang (cot dai,
cot xien) khi tính toán mat
cat nghieng chiu tác dung
cua mo men uon R
a

Cot ngang (cot dai, cot
xien) khi tính toán mat cat
nghieng chiu tác dung cua
luc cat R
a,d

Chiu nén
R'
a.

CI (AI)
CII (AII)
CIII(AIII)
2400
3000
4000
2100
2700
3400
1700
2150
2700
2100
2700
3400

Cong thúc tính α αα α,
α(1-0.5α) α = A 2 1 1 − −


BÁNG TRA BÊ TÔNG CÔT THÉP
(Khóng dánh dâu, viét, vê vào báng tra)
Phu luc 6 - Mo dun dàn hoi ban dau cua be tong E
b
(10
3
kG/cm
2
)

Ðieu kien dong cúng cua be tong
Mo dun dàn hoi ban dau cua be tong nang khi chiu nén và kéo khi mác thiet
ke ve cuòng do chiu nén bang:
M150 M200 M250 M300 M350
Ðong cúng tu nhien

210

240

265

290

310

Phu luc 9 - Mo dun dàn hoi cua cot thép E
a
( kG/cm
2
)
Loai và nhóm cot thép Mo dun dàn hoi cua cot thép E
a

Cot thép thanh nhóm:
CI, CII ( AI, AII )
CIII, CIV ( AIII, AIV )

2.100.000
2.000.000
Phu luc 12 - Dien tích và khoi luong cot thép
Dien tích tiet dien ngang (cm
2
) úng vói so thanh Ðuòng
kính (mm)
1

2 3 4 5 6 7 8 9

Khoi luong
kg/m
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
0,283
0,385
0,503
0,636
0,785
1,131
1,54
2,01
2,545
3,14
3,8
4,91
6,16
7,07
8,04
0,57
0,77
1,01
1,27
1,57
2,26
3,08
4,02
5,09
6,28
7,6
9,82
12,32
14,13
16,09
0,85
1,15
1,51
1,91
2,36
3,39
4,62
6,03
7,63
9,42
11,4
14,73
18,47
21,21
24,13
1,13
1,54
2,01
2,54
3,14
4,52
6,16
8,04
10,18
12,56
15,2
19,64
24,63
28,27
32,17
1,41
1,92
2,51
3,18
3,93
5,65
7,69
10,05
12,72
15,71
19,0
24,54
30,79
35,34
40,21
1,7
2,31
3,02
3,82
4,71
6,79
9,23
12,06
15,27
18,85
22,81
29,45
36,95
42,41
48,26
1,98
2,69
3,52
4,45
5,5
7,92
10,77
14,07
17,81
21,99
26,61
34,36
43,1
49,48
56,3
2,26
3,08
4,02
5,09
6,28
9,05
12,31
16,08
20,36
25,13
30,41
39,27
49,26
56,55
64,34
2,54
3,46
4,52
3,72
7,07
10,18
13,85
18,1
22,9
28,27
34,21
44,18
55,42
63,62
72,38
0,222
0,302
0,395
0,499
0,617
0,888
1,21
1,58
2,0
2,47
2,98
3,85
4,83
5,55
6,31

Phu luc 11 - He so gioi han α αα α
0

Nhóm cot thép
Tri so giói han α
0
úng vói mác be tong

≤ M150
M200, M250, M300
≥ M350
CI
CII, CIII, BI, B
p-I

0,70
0,65
0,65
0,60
0,60
0,50

Bang 3-1: Hàm luong cot thép toi thieu µ µµ µ
min

(Dùng cho cau kien chiu uon)
Bang 4-1: Tri so µ µµ µ
min
theo do manh λ λλ λ
(Dùng cho cau kien nên lech tam)

Mác be tong
150 ÷200 250 ÷400

Ðo manh λ µ
min
(%)

µ
min
(%)

0,1

0,15

λ ≤ 17 hoac λ
h
≤ 5
17 ≤ λ ≤35 hoac 5

< λ
h
≤ 10
35 ≤ λ ≤83 hoac 10

< λ
h
≤ 24
0,05
0,1
0,2