P. 1
Phan Dau Tro Thanh Dang Vien Dang Cong San Vietnam

Phan Dau Tro Thanh Dang Vien Dang Cong San Vietnam

|Views: 1,562|Likes:
Được xuất bản bởiLe Anh

More info:

Published by: Le Anh on Oct 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY CẨM MỸ

______________

NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Quang Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

CẨM MỸ, THÁNG 9 NĂM 2008

* Đặt vấn đề: * Đặt vấn đề:
-- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3- 2- 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3- 2- 1930 (do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện). (do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện). --Ngay từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta Ngay từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Nam). -- Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối hành động, đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối đúng đắn phù hợp với ý nguyện của nhân dân. đúng đắn phù hợp với ý nguyện của nhân dân.

-- Hơn 78 năm qua, Cách mạng Việt Nam Hơn 78 năm qua, Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang. những thắng lợi rất vẻ vang. -- Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN. lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN. -- Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. hội. -- Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước. CNH- HĐH đất nước.

Từ đó khẳng định: Chỉ có một tổ Từ đó khẳng định: Chỉ có một tổ chức duy nhất là Đảng Cộng sản Việt chức duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại thắng lợi cho cuộc Nam mới đem lại thắng lợi cho cuộc cách mạng Việt Nam. mệnh mà Đảng và nhân dân tin tưởng. phải nỗ lực phấn lớn của mỗi cá nhân.-. phải nỗ lực phấn đấu hết sức mình để hoàn thành sứ đấu hết sức mình để hoàn thành sứ mệnh mà Đảng và nhân dân tin tưởng. đúng đắn mà Đảng ta đã lựa chọn. xây dựng chủ cách mạng Việt Nam. .Phấn đấu để trở thành đảng viên Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. tham gia sinh hoạt trong tổ chức đảng là vinh dự to hoạt trong tổ chức đảng là vinh dự to lớn của mỗi cá nhân. xây dựng chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn mà Đảng ta đã lựa chọn. tham gia sinh Đảng Cộng sản Việt Nam. giao phó. giao phó. -.

muốn phấn đấu trở thành người Vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam”. xin giới thiệu các Để trả lời câu hỏi này. . muốn phấn đấu trở thành người đảng viên Cộng sản Việt Nam phải làm gì? đảng viên Cộng sản Việt Nam phải làm gì? Và làm như thế nào? Và làm như thế nào? Để trả lời câu hỏi này. xin giới thiệu các đồng chí nội dung bài giảng: đồng chí nội dung bài giảng: “Phấn đấu trở thành đảng viên “Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.Vậy.

được nhân dân tín nhiệm. Điều 1. người ưu tú. qua thực tiễn chứng tỏ là cơ sở Đảng. Đảng”. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. đều có thể được xem xét để kết nạp vào đều có thể được xem xét để kết nạp vào Đảng”. được nhân dân tín nhiệm. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định: “Công dân Việt Nam Việt Nam quy định: “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. Điều 1. .I.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: Điểm 2. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. hoạt động trong một tổ chức đảng viên. Điều lệ Đảng Cộng sản Điểm 2. nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ Điều lệ Đảng.

Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên: lên: Đảng xét kết nạp những công dân Việt Đảng xét kết nạp những công dân Việt Nam nhưng phải từ 18 tuổi trở lên.I. có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ và có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ và hành động của mình. Vì ở độ Nam nhưng phải từ 18 tuổi trở lên. có đủ sức để thực hành động của mình. mới có trình độ năng lực cần thiết. mới có trình độ năng lực cần thiết. hiện nhiệm vụ và quyền của đảng viên.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: Theo quy định của Điều lệ Đảng thì điều kiện Theo quy định của Điều lệ Đảng thì điều kiện được kết nạp Đảng có 3 điều kiện: được kết nạp Đảng có 3 điều kiện: 1. có đủ sức để thực hiện nhiệm vụ và quyền của đảng viên. Vì ở độ tuổi đó. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở 1. tuổi đó. .

tiêu chuẩn. Điều lệ Đảng. . hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: 2. Điều lệ Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở vụ đảng viên. viên. nhiệm vụ và quyền của đảng viên.I. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương 2. Điều lệ tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. tiêu chuẩn. nhiệm vụ và quyền của đảng Đảng. Điều lệ Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. tiêu chuẩn và nhiệm lĩnh chính trị. Muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận và Muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. Đảng.

xã hội công lập.Mục đích của Đảng: Là xây dựng một nước Việt Nam độc Là xây dựng một nước Việt Nam độc lập. xã hội công bằng. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.Mục đích của Đảng: a.dân chủ.dân chủ. giàu mạnh. giàu mạnh. văn minh. .ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: a. văn minh.I. thực hiện thành công bằng. nghĩa cộng sản.

đường lối cách mạng đúng đắn. + Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. + Nắm vững quy luật khách quan. phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.I. kim chỉ nam cho hành động. tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại. tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. .Cơ sở tư tưởng: + Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: b. xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị.

I. được nhân dân tín nhiệm: -. Quan điểm thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. công tác. Qua thực tiễn để công tác. Qua thực tiễn để xác định người đó có phải là người ưu tú hay xác định người đó có phải là người ưu tú hay không! không! . Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. đạo đức và năng lực. chiến đấu và học tập. pháp luật của Nhà nước. góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. chính Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối. chính sách của Đảng. sáng tạo trong sản xuất. pháp luật của Nhà nước.Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: 3. Quan điểm thực tiễn chứng tỏ là 3. Hoàn sách của Đảng.Là người có tấm gương sáng về phẩm chất Là người có tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và năng lực. chiến đấu và học tập. -. được nhân dân tín nhiệm: người ưu tú. nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. sáng tạo trong sản xuất. góp phần vào sự thành tốt nhiệm vụ được giao.

là chỗ dựa tin cậy để nhân dân tín nhiệm. qua thực tiễn để kiểm nghiệm luyện. Song.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: Tóm lại: Để trở thành người ưu tú Tóm lại: Để trở thành người ưu tú phải trải qua thời gian phấn đấu rèn phải trải qua thời gian phấn đấu rèn luyện. Đó chính là thước đo chứng minh. Song. qua thực tiễn để kiểm nghiệm chứng minh. lựa chọn giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng. cụ thể người muốn vào Đảng cần phải cụ thể người muốn vào Đảng cần phải làm gì? Phấn đấu như thế nào? làm gì? Phấn đấu như thế nào? . lựa chọn giới thiệu vào dân tín nhiệm. có 3 điều kiện như đã trình bày.I. Người được xem xét kết nạp Đảng Người được xem xét kết nạp Đảng có 3 điều kiện như đã trình bày. Đó chính là thước đo phẩm chất. là chỗ dựa tin cậy để nhân phẩm chất. hàng ngũ của Đảng.

trước hết hãy trả lời câu hỏi: trước hết hãy trả lời câu hỏi: Vào Đảng để làm gì? Vì sao lại vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? Vì sao lại vào Đảng? .PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1.II. Xây dựng động cơ vào Đảng 1. Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn (trọng điểm). Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng. đúng đắn (trọng điểm).

văn minh. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN + Vào Đảng là để hết lòng. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. dân chủ. xây dựng một xã hội mới tốt đẹp. . phục vụ nhân dân. nước mạnh. vững hội công bằng. + Vào Đảng để cùng chung một chí + Vào Đảng để cùng chung một chí hướng đấu tranh. hết sức phục vụ giai cấp. xã hội công bằng. dân chủ. xây dựng một xã hội hướng đấu tranh. phục vụ nhân dân. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. dân giàu. nước mạnh. hết sức + Vào Đảng là để hết lòng. văn minh.1. tròn nhiệm vụ của người đảng viên. bước đi lên chủ nghĩa xã hội. xã mới tốt đẹp. làm phục vụ giai cấp. dân giàu.

Đảng là tổ chức cách mạng có sứ Bởi vì. mạng. phục vụ nhân dân. nghĩa xã hội. thu hái lợi lộc. Vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách Vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách mạng. chứ không phải là nơi để tìm kiếm tham vọng. phục vụ nhân dân. quyết tâm theo chấp nhận hy sinh phấn đấu. địa vị. phục vụ cách mạng. chấp nhận hy sinh phấn đấu. quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu chủ đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu chủ nghĩa xã hội. thu hái lợi lộc. phục vụ cách mạng. không phải là nơi để tìm kiếm tham vọng. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN Bởi vì. địa vị. Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội.1. chứ tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. .

đề ra. Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn. đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. . Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn.1. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN ** Xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng Xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. mục đích của Đảng bằng việc làm hàng ngày của mình. mục đích của + Cần hiểu sâu sắc bản chất. góp phần thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả do Đảng phần thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả do Đảng đề ra. góp Đảng bằng việc làm hàng ngày của mình. người phấn đấu vào Đảng phải làm gì? người phấn đấu vào Đảng phải làm gì? + Cần hiểu sâu sắc bản chất.

+ Thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng. có lợi cho dân. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. cho Đảng. vụ lợi. việc làm đều có ý thức chính trị rõ mỗi lời nói. vụ lợi. người chiến sỹ cách mạng. có lợi cho dân. + Xây dựng động cơ vào Đảng chính là trong + Xây dựng động cơ vào Đảng chính là trong mỗi lời nói. thực dụng. việc làm đều có ý thức chính trị rõ ràng. .1. xa lạ với bản chất của người chiến sỹ cách mạng. thực dụng. xa lạ với bản chất của cá nhân. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN + Thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng. ràng. cho Đảng.

1. Việc gì có hại cho dân. ta phải hết sức làm. . “Việc gì có lợi cho Vì vậy. “Việc gì có lợi cho dân. ta phải hết sức tránh” (Hồ Chí Minh). ta phải hết gì có hại cho dân. ta phải hết sức làm. sức tránh” (Hồ Chí Minh). XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN Vì vậy. Việc dân.

Bản lĩnh chính trị a. vào con đường XHCN và sự lãnh đạo của Đảng. kiên trì thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ. là sự kiên định con đường cách mạng.2. dao động trước những + Không bi quan. giữ vững niềm tin vào lý tưởng cách mạng. vào con đường XHCN và tưởng cách mạng. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC a. lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. kiên trì thực hiện mục tiêu độc trình độ trí tuệ. Bản lĩnh chính trị ** Bản lĩnh chính trị là gì? Bản lĩnh chính trị là gì? + Trước hết. sự lãnh đạo của Đảng. giữ vững niềm tin vào lý khó khăn thử thách. dao động trước những khó khăn thử thách. là sự kiên định con đường + Trước hết. . bằng nhiệt tình cách mạng và có trình độ trí tuệ. bằng nhiệt tình cách mạng và có cách mạng. + Không bi quan.

+ Ở sự thẳng thắn nhận sai lầm. . + Chẳng những là cần thiết trong + Chẳng những là cần thiết trong hoạch định đường lối chính sách mà hoạch định đường lối chính sách mà cả trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện.2. cả trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. khuyết điểm thẳng thắn tự phê lầm. khuyết điểm thẳng thắn tự phê bình và phê bình. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ. khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa sai khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa sai lầm. bình và phê bình. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC ** Bản lĩnh chính trị được thể hiện: Bản lĩnh chính trị được thể hiện: + Ở sự thẳng thắn nhận sai lầm.

Bản lĩnh chính trị chính là sự kiên Bản lĩnh chính trị chính là sự kiên định mục tiêu. lý tưởng đã chọn. xã hội”. . PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC -. lý tưởng đã chọn. Là khí tiết của trình hoạt động thực tiễn. định mục tiêu.2. -. Là khí tiết của người cách mạng. ** Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là: Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. người cách mạng. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ.Bản lĩnh được hình thành chủ yếu Bản lĩnh được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình hoạt động thực tiễn.

để mất phương hướng chính trị.2. . đứng vững trên lập trường của Đảng. trước khó khăn thử giữ vững niềm tin. không thách không nao núng tinh thần. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ. giữ vững niềm tin. không để mất phương hướng chính trị. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC ** Làm thế nào để có bản lĩnh chính Làm thế nào để có bản lĩnh chính trị? trị? Để có bản lĩnh chính trị phải cần Để có bản lĩnh chính trị phải cần đứng vững trên lập trường của Đảng. trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.

đồng thời được giáo dục rèn luyện. . giác ngộ chính trị tư tưởng thì không thể giác ngộ chính trị tư tưởng thì không thể nghe theo âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. nghe theo âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. định. định. đồng thời được giáo dục rèn luyện. kiên chúng ta mới có thể vững vàng. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC -. Chỉ có trải quá trình hoạt động thực tiễn. -. Chỉ có trải qua trường học đấu tranh thực tiễn qua trường học đấu tranh thực tiễn chúng ta mới có thể vững vàng. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ.Nếu bản lĩnh chính trị vững vàng kiên Nếu bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định.2.Bản lĩnh chính trị được hình thành Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình hoạt động thực tiễn. kiên định.

Đạo đức cách mạng ** Đạo đức cách mạng là gì? Đạo đức cách mạng là gì? Đạo đức là gì? Đạo đức là gì? Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. cách mạng có nội dung hết sức phong phú. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC b. cần thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ. . Đạo đức được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.2. Đạo đức cách mạng b. cần Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng.

quy tắc. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ. chuẩn tập hợp những nguyên tắc. là Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội.đạo đức cách nhất của nền đạo đức mới đạo đức cách mạng Việt Nam. là . PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC tập hợp những nguyên tắc.2. mạng Việt Nam. bởi truyền thống và sức mạnh dư luận xã hội. --Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội. chuẩn mực xã hội. chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân. nhằm điều chỉnh và đánh giá mực xã hội. -. với nhau và quan hệ ứng xử với xã hội. quy tắc. chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân.Đạo đức là những chuẩn mực chung Đạo đức là những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức mới -. nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ ứng xử với xã hội. bởi truyền thống và sức mạnh dư luận xã hội.

.Phẩm chất thứ nhất: Trung với nước. liêm. chính. Cần. Phẩm chất thứ hai: cơ bản nhất của đạo đức Phẩm chất thứ ba: cách mạng: Yêu thương con người. Bốn phẩm chất chung. Phẩm chất thứ tư: Tinh thần quốc tế trong sáng. chí công vô tư. kiệm. hiếu với dân.

đảm thành tốt nhiệm vụ được giao.3. năng lực về lý luận chính trị.Nâng cao năng lực trên cả 3 mặt: Nâng cao năng lực trên cả 3 mặt: năng lực chuyên môn. hiệu quả. NÂNG CAO NĂNG LỰC. . HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO -. đảm bảo chất lượng.Đảng viên phải luôn cố gắng hoàn Đảng viên phải luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. hiệu quả. -. tế. năng lực về lý luận chính trị. năng lực thực năng lực chuyên môn. năng lực thực tế. bảo chất lượng.

CÔNG TÁC XÃ HỘI luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng ta luôn xác định phải  Vì vậy. + Trong quá trình lãnh đạo. . chính quần chúng gắn bó với nhân dân. Đảng ta + Trong quá trình lãnh đạo. với lợi ích của dân tộc. luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. tuyệt đối trung thành với lợi ích của tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp. Đảng ta luôn xác định phải gắn bó với nhân dân. chính quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử. giai cấp. nhân dân là người làm nên lịch sử. Đảng ta  Vì vậy. với lợi ích của dân tộc. TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ. VỚI NHÂN DÂN.4. GẮN BÓ VỚI TẬP THỂ.

trở chính trị. CÔNG TÁC XÃ HỘI + Mỗi người đều xuất thân từ quần chúng + Mỗi người đều xuất thân từ quần chúng nhân dân. bản làng.4. tạo dựng tín nhiệm với nhân dân. trưởng thành về chính trị. Vì vậy cần phải có sự gắn bó với tập thể. gắn bó với quê hương. + Hoạt động đoàn thể và công tác xã hội là cơ + Hoạt động đoàn thể và công tác xã hội là cơ hội tốt giúp chúng ta tiến bộ. đồng nghiệp. không được tách mình khỏi tập thể. VỚI NHÂN DÂN. bạn bè. thôn xóm. bản làng. thành đảng viên. . trở thành đảng viên. Vì vậy cần phải có sự gắn bó với tập thể. bạn bè. làng xóm … với nhân dân. GẮN BÓ VỚI TẬP THỂ. làng xóm … không được tách mình khỏi tập thể. trưởng thành về hội tốt giúp chúng ta tiến bộ. với nhân dân. đồng nghiệp. tạo dựng tín nhiệm với nhân dân. xóm. TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ. gắn bó với quê hương. thôn nhân dân.

CÔNG TÁC XÃ HỘI + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt công + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt công tác đoàn thể tạo cơ sở và điều kiện đến tác đoàn thể tạo cơ sở và điều kiện đến với Đảng. TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ. thực hiện mục tiêu nhiệm vụ do Đảng thực hiện mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra. + Luôn nêu cao tinh thần trách + Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết. nhiệm vận động mọi người đoàn kết. với Đảng.4. VỚI NHÂN DÂN. đề ra. . GẮN BÓ VỚI TẬP THỂ.

đảng bộ. đảng viên làm trái chính sách. TÍCH CỰC THAM GIA GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ + Thẳng thắn đấu tranh không lảng + Thẳng thắn đấu tranh không lảng tránh. đảng viên làm tránh. đảng bộ.5. pháp luật. bao che với cán bộ. cửa quyền … tham nhũng. quan liêu. viên đối với chi. . quan liêu. pháp luật. trái chính sách. bao che với cán bộ. phát + Thường xuyên góp ý phê bình. phát huy ưu điểm. sửa chữa khuyết điểm đối huy ưu điểm. tham nhũng. sửa chữa khuyết điểm đối với cấp ủy và ý kiến đóng góp của đảng với cấp ủy và ý kiến đóng góp của đảng viên đối với chi. cửa quyền … + Thường xuyên góp ý phê bình.

TÍCH CỰC THAM GIA GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ + Giới thiệu cho cấp ủy những + Giới thiệu cho cấp ủy những đảng viên có phẩm chất đạo đức đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt.5. nhiệm các cấp ủy. chi bộ xem xét kết nạp. . + Giới thiệu những quần chúng + Giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện tiêu chuẩn để ưu tú có đủ điều kiện tiêu chuẩn để chi bộ xem xét kết nạp. thực sự có năng lực trách tốt. thực sự có năng lực trách nhiệm các cấp ủy.

TÍCH CỰC THAM GIA GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ * Kết luận: * Kết luận: Xác định động cơ vào Đảng đúng Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn cũng có nghĩa là đã có sự giác ngộ đắn cũng có nghĩa là đã có sự giác ngộ sâu sắc về mục đích lý tưởng của sâu sắc về mục đích lý tưởng của Đảng. từ đó có sự ý thức trong việc tự Đảng. từ đó có sự ý thức trong việc tự phấn đấu rèn luyện để trở thành người phấn đấu rèn luyện để trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. .5.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY VÀ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN: Chân thành cảm ơn: Các đồng chí học viên đã chú ý theo dõi. .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->