P. 1
Phan Dau Tro Thanh Dang Vien Dang Cong San Vietnam

Phan Dau Tro Thanh Dang Vien Dang Cong San Vietnam

|Views: 1,561|Likes:
Được xuất bản bởiLe Anh

More info:

Published by: Le Anh on Oct 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY CẨM MỸ

______________

NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Quang Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

CẨM MỸ, THÁNG 9 NĂM 2008

* Đặt vấn đề: * Đặt vấn đề:
-- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3- 2- 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3- 2- 1930 (do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện). (do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện). --Ngay từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta Ngay từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Nam). -- Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối hành động, đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối đúng đắn phù hợp với ý nguyện của nhân dân. đúng đắn phù hợp với ý nguyện của nhân dân.

-- Hơn 78 năm qua, Cách mạng Việt Nam Hơn 78 năm qua, Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang. những thắng lợi rất vẻ vang. -- Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN. lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN. -- Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. hội. -- Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước. CNH- HĐH đất nước.

phải nỗ lực phấn đấu hết sức mình để hoàn thành sứ đấu hết sức mình để hoàn thành sứ mệnh mà Đảng và nhân dân tin tưởng. giao phó. tham gia sinh hoạt trong tổ chức đảng là vinh dự to hoạt trong tổ chức đảng là vinh dự to lớn của mỗi cá nhân.-. đúng đắn mà Đảng ta đã lựa chọn. xây dựng chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn mà Đảng ta đã lựa chọn. xây dựng chủ cách mạng Việt Nam. tham gia sinh Đảng Cộng sản Việt Nam. -. phải nỗ lực phấn lớn của mỗi cá nhân. giao phó.Từ đó khẳng định: Chỉ có một tổ Từ đó khẳng định: Chỉ có một tổ chức duy nhất là Đảng Cộng sản Việt chức duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại thắng lợi cho cuộc Nam mới đem lại thắng lợi cho cuộc cách mạng Việt Nam. .Phấn đấu để trở thành đảng viên Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. mệnh mà Đảng và nhân dân tin tưởng.

muốn phấn đấu trở thành người Vậy. . Đảng Cộng sản Việt Nam”. xin giới thiệu các Để trả lời câu hỏi này. muốn phấn đấu trở thành người đảng viên Cộng sản Việt Nam phải làm gì? đảng viên Cộng sản Việt Nam phải làm gì? Và làm như thế nào? Và làm như thế nào? Để trả lời câu hỏi này.Vậy. xin giới thiệu các đồng chí nội dung bài giảng: đồng chí nội dung bài giảng: “Phấn đấu trở thành đảng viên “Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Điều lệ Đảng Cộng sản Điểm 2. được nhân dân tín nhiệm. Đảng”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định: “Công dân Việt Nam Việt Nam quy định: “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.I. đều có thể được xem xét để kết nạp vào đều có thể được xem xét để kết nạp vào Đảng”. Điều 1. hoạt động trong một tổ chức đảng viên. Điều lệ Đảng. được nhân dân tín nhiệm. nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. Điều 1. người ưu tú. tiêu chuẩn và nhiệm vụ Điều lệ Đảng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. qua thực tiễn chứng tỏ là cơ sở Đảng. .ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: Điểm 2.

có đủ sức để thực hành động của mình. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên: lên: Đảng xét kết nạp những công dân Việt Đảng xét kết nạp những công dân Việt Nam nhưng phải từ 18 tuổi trở lên. mới có trình độ năng lực cần thiết. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở 1.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: Theo quy định của Điều lệ Đảng thì điều kiện Theo quy định của Điều lệ Đảng thì điều kiện được kết nạp Đảng có 3 điều kiện: được kết nạp Đảng có 3 điều kiện: 1. tuổi đó. hiện nhiệm vụ và quyền của đảng viên.I. Vì ở độ tuổi đó. Vì ở độ Nam nhưng phải từ 18 tuổi trở lên. mới có trình độ năng lực cần thiết. có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ và có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ và hành động của mình. . có đủ sức để thực hiện nhiệm vụ và quyền của đảng viên.

hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương 2. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. viên. Điều lệ Đảng. tiêu chuẩn. tiêu chuẩn và nhiệm lĩnh chính trị. . nhiệm vụ và quyền của đảng Đảng. tiêu chuẩn. hoạt động trong một tổ chức cơ sở vụ đảng viên.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: 2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. Điều lệ tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. Muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận và Muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng. Đảng. nhiệm vụ và quyền của đảng viên. Điều lệ Đảng.I.

Mục đích của Đảng: a.I. thực hiện thành công bằng.dân chủ. giàu mạnh.Mục đích của Đảng: Là xây dựng một nước Việt Nam độc Là xây dựng một nước Việt Nam độc lập. văn minh. .dân chủ. xã hội công bằng. xã hội công lập.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: a. văn minh. nghĩa cộng sản. giàu mạnh. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. + Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: b. xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị. + Nắm vững quy luật khách quan. tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại.Cơ sở tư tưởng: + Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin. đường lối cách mạng đúng đắn. . tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.I. kim chỉ nam cho hành động.

sáng tạo trong sản xuất. được nhân dân tín nhiệm: người ưu tú. chính sách của Đảng.Là người có tấm gương sáng về phẩm chất Là người có tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và năng lực. Hoàn sách của Đảng. sáng tạo trong sản xuất. Quan điểm thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan điểm thực tiễn chứng tỏ là 3. pháp luật của Nhà nước. được nhân dân tín nhiệm: -. công tác. góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. chính Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối. pháp luật của Nhà nước. đạo đức và năng lực. chiến đấu và học tập. Qua thực tiễn để xác định người đó có phải là người ưu tú hay xác định người đó có phải là người ưu tú hay không! không! . -. chiến đấu và học tập.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: 3. góp phần vào sự thành tốt nhiệm vụ được giao.Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối. nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua thực tiễn để công tác.I.

qua thực tiễn để kiểm nghiệm chứng minh. là chỗ dựa tin cậy để nhân phẩm chất. hàng ngũ của Đảng. Người được xem xét kết nạp Đảng Người được xem xét kết nạp Đảng có 3 điều kiện như đã trình bày. có 3 điều kiện như đã trình bày. lựa chọn giới thiệu vào dân tín nhiệm.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: Tóm lại: Để trở thành người ưu tú Tóm lại: Để trở thành người ưu tú phải trải qua thời gian phấn đấu rèn phải trải qua thời gian phấn đấu rèn luyện. cụ thể người muốn vào Đảng cần phải cụ thể người muốn vào Đảng cần phải làm gì? Phấn đấu như thế nào? làm gì? Phấn đấu như thế nào? . Đó chính là thước đo phẩm chất. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân tín nhiệm. Đó chính là thước đo chứng minh. Song. qua thực tiễn để kiểm nghiệm luyện. Song.I. lựa chọn giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng.

Xây dựng động cơ vào Đảng 1.II. Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn (trọng điểm).PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1. Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng. đúng đắn (trọng điểm). trước hết hãy trả lời câu hỏi: trước hết hãy trả lời câu hỏi: Vào Đảng để làm gì? Vì sao lại vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? Vì sao lại vào Đảng? .

dân giàu. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. xã mới tốt đẹp. bước đi lên chủ nghĩa xã hội. + Vào Đảng để cùng chung một chí + Vào Đảng để cùng chung một chí hướng đấu tranh. dân giàu. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. phục vụ nhân dân. tròn nhiệm vụ của người đảng viên. văn minh.1. phục vụ nhân dân. dân chủ. văn minh. hết sức phục vụ giai cấp. làm phục vụ giai cấp. hết sức + Vào Đảng là để hết lòng. vững hội công bằng. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN + Vào Đảng là để hết lòng. . nước mạnh. dân chủ. xây dựng một xã hội hướng đấu tranh. xã hội công bằng. xây dựng một xã hội mới tốt đẹp. nước mạnh.

quyết tâm theo chấp nhận hy sinh phấn đấu. chấp nhận hy sinh phấn đấu. thu hái lợi lộc. phục vụ cách mạng.1. Vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách Vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách mạng. nghĩa xã hội. . địa vị. phục vụ nhân dân. phục vụ cách mạng. thu hái lợi lộc. Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. địa vị. quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu chủ đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu chủ nghĩa xã hội. không phải là nơi để tìm kiếm tham vọng. chứ không phải là nơi để tìm kiếm tham vọng. phục vụ nhân dân. mạng. chứ tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Đảng là tổ chức cách mạng có sứ Bởi vì. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN Bởi vì.

mục đích của Đảng bằng việc làm hàng ngày của mình. góp phần thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả do Đảng phần thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả do Đảng đề ra. mục đích của + Cần hiểu sâu sắc bản chất. người phấn đấu vào Đảng phải làm gì? người phấn đấu vào Đảng phải làm gì? + Cần hiểu sâu sắc bản chất. Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN ** Xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng Xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. . Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn.1. góp Đảng bằng việc làm hàng ngày của mình. đề ra.

. vụ lợi. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN + Thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng. xa lạ với bản chất của người chiến sỹ cách mạng. + Thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng. ràng. vụ lợi.1. có lợi cho dân. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. có lợi cho dân. thực dụng. cho Đảng. cho Đảng. xa lạ với bản chất của cá nhân. việc làm đều có ý thức chính trị rõ ràng. thực dụng. + Xây dựng động cơ vào Đảng chính là trong + Xây dựng động cơ vào Đảng chính là trong mỗi lời nói. người chiến sỹ cách mạng. việc làm đều có ý thức chính trị rõ mỗi lời nói.

1. sức tránh” (Hồ Chí Minh). ta phải hết sức làm. ta phải hết gì có hại cho dân. Việc dân. Việc gì có hại cho dân. . “Việc gì có lợi cho dân. ta phải hết sức làm. “Việc gì có lợi cho Vì vậy. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN Vì vậy. ta phải hết sức tránh” (Hồ Chí Minh).

vào con đường XHCN và sự lãnh đạo của Đảng. kiên trì thực hiện mục tiêu độc trình độ trí tuệ. . kiên trì thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC a. vào con đường XHCN và tưởng cách mạng. bằng nhiệt tình cách mạng và có cách mạng. dao động trước những + Không bi quan. giữ vững niềm tin vào lý tưởng cách mạng. lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. sự lãnh đạo của Đảng. dao động trước những khó khăn thử thách. là sự kiên định con đường + Trước hết. + Không bi quan. giữ vững niềm tin vào lý khó khăn thử thách. là sự kiên định con đường cách mạng. bằng nhiệt tình cách mạng và có trình độ trí tuệ. Bản lĩnh chính trị a. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ. Bản lĩnh chính trị ** Bản lĩnh chính trị là gì? Bản lĩnh chính trị là gì? + Trước hết.2.

PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC ** Bản lĩnh chính trị được thể hiện: Bản lĩnh chính trị được thể hiện: + Ở sự thẳng thắn nhận sai lầm. + Ở sự thẳng thắn nhận sai lầm. . khuyết điểm thẳng thắn tự phê lầm. khuyết điểm thẳng thắn tự phê bình và phê bình. + Chẳng những là cần thiết trong + Chẳng những là cần thiết trong hoạch định đường lối chính sách mà hoạch định đường lối chính sách mà cả trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. bình và phê bình. khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa sai khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa sai lầm. cả trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ.2.

người cách mạng. lý tưởng đã chọn.Bản lĩnh chính trị chính là sự kiên Bản lĩnh chính trị chính là sự kiên định mục tiêu. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ. Là khí tiết của người cách mạng. lý tưởng đã chọn. định mục tiêu. Là khí tiết của trình hoạt động thực tiễn. ** Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là: Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.2.Bản lĩnh được hình thành chủ yếu Bản lĩnh được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình hoạt động thực tiễn. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC -. -. . xã hội”.

để mất phương hướng chính trị.2. trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. giữ vững niềm tin. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ. trước khó khăn thử giữ vững niềm tin. không thách không nao núng tinh thần. không để mất phương hướng chính trị. . đứng vững trên lập trường của Đảng. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC ** Làm thế nào để có bản lĩnh chính Làm thế nào để có bản lĩnh chính trị? trị? Để có bản lĩnh chính trị phải cần Để có bản lĩnh chính trị phải cần đứng vững trên lập trường của Đảng.

2.Bản lĩnh chính trị được hình thành Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình hoạt động thực tiễn. định. giác ngộ chính trị tư tưởng thì không thể giác ngộ chính trị tư tưởng thì không thể nghe theo âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. kiên chúng ta mới có thể vững vàng. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC -. đồng thời được giáo dục rèn luyện. đồng thời được giáo dục rèn luyện. Chỉ có trải quá trình hoạt động thực tiễn. nghe theo âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. . RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ.Nếu bản lĩnh chính trị vững vàng kiên Nếu bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định. Chỉ có trải qua trường học đấu tranh thực tiễn qua trường học đấu tranh thực tiễn chúng ta mới có thể vững vàng. kiên định. -. định.

PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC b. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ. Đạo đức cách mạng ** Đạo đức cách mạng là gì? Đạo đức cách mạng là gì? Đạo đức là gì? Đạo đức là gì? Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. Đạo đức cách mạng b.2. cần thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng. cách mạng có nội dung hết sức phong phú. cần Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Đạo đức được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. .

bởi truyền thống và sức mạnh dư luận xã hội. chuẩn mực xã hội. nhằm điều chỉnh và đánh giá mực xã hội. với nhau và quan hệ ứng xử với xã hội. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC tập hợp những nguyên tắc. là . quy tắc.đạo đức cách nhất của nền đạo đức mới đạo đức cách mạng Việt Nam.Đạo đức là những chuẩn mực chung Đạo đức là những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức mới -. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ.2. chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân. mạng Việt Nam. là Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội. bởi truyền thống và sức mạnh dư luận xã hội. -. chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân. nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ ứng xử với xã hội. chuẩn tập hợp những nguyên tắc. --Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội. quy tắc.

chính. Phẩm chất thứ tư: Tinh thần quốc tế trong sáng. hiếu với dân. chí công vô tư. liêm. Phẩm chất thứ hai: cơ bản nhất của đạo đức Phẩm chất thứ ba: cách mạng: Yêu thương con người. .Phẩm chất thứ nhất: Trung với nước. kiệm. Bốn phẩm chất chung. Cần.

-. đảm thành tốt nhiệm vụ được giao. HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO -. năng lực thực năng lực chuyên môn. năng lực thực tế.3. năng lực về lý luận chính trị. năng lực về lý luận chính trị. hiệu quả. NÂNG CAO NĂNG LỰC. bảo chất lượng. .Nâng cao năng lực trên cả 3 mặt: Nâng cao năng lực trên cả 3 mặt: năng lực chuyên môn. hiệu quả. tế. đảm bảo chất lượng.Đảng viên phải luôn cố gắng hoàn Đảng viên phải luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Đảng ta luôn xác định phải  Vì vậy. TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ. giai cấp. với lợi ích của dân tộc. Đảng ta luôn xác định phải gắn bó với nhân dân. Đảng ta  Vì vậy. Đảng ta + Trong quá trình lãnh đạo. VỚI NHÂN DÂN. CÔNG TÁC XÃ HỘI luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. + Trong quá trình lãnh đạo. chính quần chúng gắn bó với nhân dân. . với lợi ích của dân tộc. GẮN BÓ VỚI TẬP THỂ. tuyệt đối trung thành với lợi ích của tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp. nhân dân là người làm nên lịch sử. chính quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử.

VỚI NHÂN DÂN. làng xóm … với nhân dân. . gắn bó với quê hương. tạo dựng tín nhiệm với nhân dân. CÔNG TÁC XÃ HỘI + Mỗi người đều xuất thân từ quần chúng + Mỗi người đều xuất thân từ quần chúng nhân dân. bạn bè. tạo dựng tín nhiệm với nhân dân. trưởng thành về chính trị. Vì vậy cần phải có sự gắn bó với tập thể. xóm. trở chính trị. không được tách mình khỏi tập thể.4. với nhân dân. TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ. bạn bè. trưởng thành về hội tốt giúp chúng ta tiến bộ. đồng nghiệp. Vì vậy cần phải có sự gắn bó với tập thể. làng xóm … không được tách mình khỏi tập thể. thành đảng viên. bản làng. thôn xóm. trở thành đảng viên. + Hoạt động đoàn thể và công tác xã hội là cơ + Hoạt động đoàn thể và công tác xã hội là cơ hội tốt giúp chúng ta tiến bộ. GẮN BÓ VỚI TẬP THỂ. gắn bó với quê hương. thôn nhân dân. bản làng. đồng nghiệp.

thực hiện mục tiêu nhiệm vụ do Đảng thực hiện mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra. + Luôn nêu cao tinh thần trách + Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết. CÔNG TÁC XÃ HỘI + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt công + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt công tác đoàn thể tạo cơ sở và điều kiện đến tác đoàn thể tạo cơ sở và điều kiện đến với Đảng.4. với Đảng. GẮN BÓ VỚI TẬP THỂ. TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ. đề ra. . nhiệm vận động mọi người đoàn kết. VỚI NHÂN DÂN.

bao che với cán bộ. sửa chữa khuyết điểm đối huy ưu điểm. trái chính sách. cửa quyền … tham nhũng. phát + Thường xuyên góp ý phê bình. sửa chữa khuyết điểm đối với cấp ủy và ý kiến đóng góp của đảng với cấp ủy và ý kiến đóng góp của đảng viên đối với chi. pháp luật. đảng viên làm trái chính sách. pháp luật. phát huy ưu điểm. đảng bộ. bao che với cán bộ. viên đối với chi. TÍCH CỰC THAM GIA GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ + Thẳng thắn đấu tranh không lảng + Thẳng thắn đấu tranh không lảng tránh. tham nhũng. đảng bộ. đảng viên làm tránh.5. . quan liêu. cửa quyền … + Thường xuyên góp ý phê bình. quan liêu.

TÍCH CỰC THAM GIA GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ + Giới thiệu cho cấp ủy những + Giới thiệu cho cấp ủy những đảng viên có phẩm chất đạo đức đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt. chi bộ xem xét kết nạp. thực sự có năng lực trách tốt. thực sự có năng lực trách nhiệm các cấp ủy. + Giới thiệu những quần chúng + Giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện tiêu chuẩn để ưu tú có đủ điều kiện tiêu chuẩn để chi bộ xem xét kết nạp. . nhiệm các cấp ủy.5.

từ đó có sự ý thức trong việc tự phấn đấu rèn luyện để trở thành người phấn đấu rèn luyện để trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. từ đó có sự ý thức trong việc tự Đảng.5. . TÍCH CỰC THAM GIA GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ * Kết luận: * Kết luận: Xác định động cơ vào Đảng đúng Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn cũng có nghĩa là đã có sự giác ngộ đắn cũng có nghĩa là đã có sự giác ngộ sâu sắc về mục đích lý tưởng của sâu sắc về mục đích lý tưởng của Đảng. đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

.BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY VÀ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN: Chân thành cảm ơn: Các đồng chí học viên đã chú ý theo dõi.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->