Pragramming manual for CNC in Mill

N i dung A) Chu n b l p trình. B) Mã l nh G. C) Mã l nh M. D) Mã l nh T,S và M. E) Mã l nh D và H. F) Chương trình ví d .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

1

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương A Chu n b l p trình
1. Chương trình là gì ?
B n nghĩ gì khi b n nghe th y thu t ng g i là “l p trình “. B n nghĩ chương trình là m t sù ki n th thao, m t bài t p mang tính giáo d c,hay m t thao tác máy tính ?.Nói chung chương trình là m t t p h p các kh i l nh ch d n ch a ñ ng n i dung k ho ch ho c là ñư c vi t ra nh m th c hi n m t công vi c, tuân theo m t s quy lu t nh t ñ nh.
O0001 G91 G28 Z0 T9001 M06 N1 G90 G00 G54 X90.0 Y105.0; G43 Z30.0 H01 S440 T5002; M03; G01 Z0 F2000;

ð ñi u khi n máy NC c n ph i có m t chương trình t t. T t các ho t ñ ng c a máy g m có :chuy n ñ ng quay c a tr c chính, chuy n ñ ng c a d ng c , ñi u khi n ch t làm ngu i ñ u có th ñư c ñi u khi n b ng chương trình. Chương trình ñư c l p b ng các ký t và ch s . Hình nh bên trái minh ho m t ño n chương trình. N i dung ñư c ñưa ra sau ñây trình bày nh ng bư c c n thi t ñ vi t m t chương trình. Xin hãy ñ c c n th n trư c khi ti n

hành l p chương trình.

2.

Nh ng yêu c u ñ i v i ngư i l p chương trình.

Ngư i l p chương trình ph i có ki n th c v gia công ñ vi t chương trình trên cơ s nh ng ki n th c này và nên ñ c k nh ng ñi u sau ñây ñ ñ m b o các ho t ñ ng chính xác, hiÖu qu và an toàn. Ngư i l p chương trình ph i: 1. Có hi u bi t v lý thuy t c t g t. 2. Có ki n th c v ñ gá, phôi ñ quy t ñ nh ñư c phương pháp gia công và ñ m b o ñư c quá trình ho t ñ ng an toàn và chính
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 2

Pragramming manual for CNC in Mill

3.

4. 5. 6.

xác. Ch n ñư c d ng c t thích h p trên cơ s phân tích các ñi u ki n gia công :”hình dáng, v t li u phôi, t c ñ quay, lư ng chay dao, chi u sâu c t, chi u r ng c t”ñ tránh các s c có th phát sinh trong quá trình gia công. Hi u rõ kh năng gia công c a máy ñang s d ng. Bi t các thi t b an toàn và ch c năng khoá liên ñ ng c a máy ñang s d ng. Hi u các ch c năng c a máy liên quan t i vi c l p trình.

3.

L p chương trình là gì?
Nh ng ho t ñ ng c n thi t khi l p m t chương trình ? 1. Ki m tra b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công. B n v ph i ñư c ki m tra k ñ hi u ñư c các yêu c u c n thi t. 2. Phân tích các ph n gia công, xác ñ nh ñ gá và d ng c c n thi t.

Bư c

Miêu t

Mã d ng c

1

Phay m t ñ u

02

M t s ngư i t o chương trình ngay khi v a ñ c xong b n v . S nóng v i này có th gây sai h ng và nguy hi m cho các ho t ñ ng c a máy. 3. Xác ñ nh các bư c gia công trên cơ s thông tin và kích thư c ghi trên b n v .

2

Khoan

03

Trình t gia công: trư c h t là nguyên công phay m t ñ u, th hai là khoan các l .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

3

5..Pragramming manual for CNC in Mill O0001 G91 G28 T9001. Chương trình bao g m các ch s và ký t . ð tránh nh ng trư ng h p ñó. ñ u tiên hãy vi t ra gi y.0 Y105.. Sau khi vi t chương trình.5 (2) X200.. X200. s d ng bàn phím trên b ng ñi u khi n ñ nh p chương trình vào b nh NC.. 5...5  Z0. d u ch m th p phân không ñư c nh p ñ y ñ . 4.Th c hi n chương trình.c n ki m tra l i chương trình m t cách c n th n xem có nh p sai hay thi u d li u hay không. M06. ð l p m t chương trình.0 Sau khi nh p chương trình vào . máy s ho t ñ ng theo theo các kh i l nh c a chương trình. 4..Sau khi hoàn thành. Nh p chương trình vào máy... ngư i l p trình nên vi t các giá tr s theo cách dư i ñây: Ví d : (1) Z..0 . G90 G00 G54 X90. N i dung c a chương trình ñã nh p vào có th ñư c ki m tra trên màn hình.... c n th n ki m tra l i n i dung chương trình. Có nh ng trư ng h p. N1. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 4 ...

Pragramming manual for CNC in Mill N u chương trình ñư c ñưa vào b nh không ph i do ngư i l p trình mà do ngư i ñi u khi n máy.Nghiên c u b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công 2.ð t ñi m O 12. (s a u ki n gia công b ng cách Industry chương trình n u th y c n thi t.1 Trình t làm vi c. công vi c s ñư c ti n hành m t cách hi u qu . ch nh s a giá tr bù dao n u c n thi t) . d ng c c t và ñài dao có th va vào ñ gá trong quá trình gia công. N u ngư i ñi u khi n máy ñ c sai và nh p d li u sai. bao g m c vi c l p chương trình.Ki m tra ñi Hanoi University ofti n hành c t th 5.Ki m tra chương trình b ng cách ch y không c t Bïi Quý TuÊn 13.ðo và nh p vào giá tr bù chi u cao và bán kính 10. Ph n này s miêu t trình t th c hi n gia công s n ph m hoàn ch nh. gây ra các s c nghiêm tr ng. Rà gá phôi trên bàn máy ñ xác ñ nh ñi m O 11. Quá trình cho ñ n khi hoàn thành s n ph m. L p k ho ch s n xu t và l p trình 1. 5. 5. Hi u và ti n hành theo các bư c sau.L p chương trình 5.Xác ñ nh d ng c s d ng 3.Phân tích phương pháp ñ nh v và k p 4.Nh p chương trình vào máy 7. nguy hi m cho ngư i và máy móc.B t ngu n cho máy công c 6. hãy vi t th t rõ ràng và chính xác ñ b t kỳ ai cũng có th ñ c d dàng.L p d ng c và phôi lên máy Thi t l p 9.Lưu chương trình vào b nh 8.

Các m c c n ki m tra trư c khi gia công ñư c tóm t t theo b ng sau. Các m c c n ki m tra. Các m c ki m tra 1 Các ñi u ki n gia công phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không. Ki m tra nh ng m c này ñ ñ m b o quá trình gia công ch ính xác và an toàn Các m c ki m tra 1 Dung sai trên b n v ? 2 Hi u ñư c các ký hi u th hi n ñ chính xác chưa ? 3 Bi t rõ v t li u và hình dáng phôi chưa? 4 Hi u rõ các quá trình th c hi n trư c và sau trên trung tâm gia công chưa? 5 Hi u ñư c m u ch t khi gia công chưa? 6 Xác ñ nh chính xác g c phôi chưa? 7 Hi u rõ v phôi chưa? 8 ð c k t t c các kích thư c và ghi chú trên b n v chưa? 9 Có gi s ch s b n v và ch c ch n r ng không còn thông tin nào không hi u.Pragramming manual for CNC in Mill S n xu t hàng lo t a.? 2 Phương pháp ñ nh v ñã chu n chưa ? 3 L a ch n ñúng d ng c c t chưa? 4 Th t các bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không ? 5 Li u có kh năng va ñ p trong quá trình gia công? 6 Chu n b phi u công ngh chưa Các m c ki m tra 1 Li u chương trình ñang ñư c vi t có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không? Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 6 ð cb n v Các ñi u ki n gia công .

ch y dao gia công) s d ng ñ ng chưa? Lư ng ch y dao ti p c n và lư ng ch y dao c t ñã xác ñ nh chưa? ðã ki m tra t t c d li u nh p vào chính xác chưa? Li u có nh ng l i ng u nhiên trong chương trình do m t t p trung hay không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 K p d ng c (Mouting Tool) Các m c ki m tra ðài dao và ph n chuôi dao ñư c làm s ch trư c khi k p chưa? D ng c có th b mòn ho c m không ? Hình dáng và v t li u d ng c phù h p v i phôi không? D ng c ñã ñư c k p lên ñài dao ñúng chưa? Chi u dài d ng c có phù h p không? Khi k p tr c dao khoét lên tr c chính.Pragramming manual for CNC in Mill 2 3 4 5 6 7 8 Nh p chương trình Chương trình có ñư c l p theo các bư c gia công hay không D u ch m th p phân có ñư c nh p ñ y ñ vào các giá tr s hay không? D u (+.-) ñư c nh p trư c các giá tr s ñúng chưa? Ch ñ ch y dao s d ng (ch y dao nhanh. ñ u d ng c có hư ng ngư c v i hư ng di chuy n c a d ng c không? T t c d ng c ñã ñư c ñăng ký chưa? Mã d ng c có ñư c nh p chính xác không? Mã s d ng c ñư c phân ph i phù h p v i kích thư c d ng c không? ðã lưu ý ñ n kho ng cách li n k v i d ng c có ñư ng kính l n chưa? Trong kho dao có b trí h p lý các kho ng tr ng gi a l ñ t dao to và dao nh chưa? Các m c ki m tra Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 7 .

Pragramming manual for CNC in Mill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bù dao (Tool Offset) Công t c Door Interlock ñ ñư c ñ t v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? Trong quá trình thao tác bù dao. bù mòn và h to ñ h th ng ñư c s d ng cho vi c bù dao chưa ? Ki m tra d li u bù bán kính và chi u cao d ng c ñã ñúng chưa? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa ? C a ñã ñóng chưa? ðã b t ch ñ ch y t ng kh i l nh hay chưa? Bư c ti n dao và t c ñ c t ñã phù h p chưa? Ch ñ ch y dao( ch y dao nhanh hay ch y c t g t) ñã ñúng chưa? Hư ng rút dao sau khi c t ñã chính xác chưa? Chuy n ñ ng c a d ng c trong vùng ñã tính toán không ñ m b o không va ñ p chưa? Ki m tra kh năng va ñ p c a d ng c v i phôi và ñ gá chưa? Có th d ng kh n c p trong quá trình gia công hay không? Sau khi k t thúc ch y th không c t g t (Dry run). Feedrate…) v v trí ñúng chưa ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? Hanoi University of Industry 8 1 2 3 4 5 Ch y th không c t (Dry run) 6 7 8 9 10 1 Bïi Quý TuÊn . trên b ng ñi u khi n(Dry run. c n cân nh c xem có th gây va ñ p d ng c hay không? T c ñ d ng c b t to ñ ñã ñúng chưa? Giá tr h t a ñ phôi ñã ñư c ñ t ñúng chưa ? G c phôi ñã ñư c tính toán tr ( ho c c ng) v i bán kính d ng c b t to ñ chưa ? Khi ti n hành ño d li u bù chi u dài d ng c . giá tr Z c a h t a ñ s d ng ñã ñ t v không chưa? Hư ng bù dao ñã ñ ng chưa ? Ki m tra mã s d ng c ñ oc bù chưa? Ki m tra d li u bù hình h c. ñã chuy n l i công t c.

lư ng ch y dao. t c ñ tr c chính) ñã h p lý chưa ? Trình t nguyên công và bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi hay không? L a ch n d ng c c t ñã h p lý chưa? L a ch n ñ gá phù h p không? Phương pháp k p phôi ñúng ñúng chưa? Quá trình c t có th ñư c quan sát không ? Lưu lư ng và hư ng phun dung d ch làm ngu i có ñúng không? D ng c c t có th va ñ p v i phôi và ñ gá không? Kích thư c có ñư c ño sau c t thô chưa ? Công t c Override trên b ng ñi u khi n có ñư c ñ t t i % phù h p v i lư ng ch y dao nhanh và ch y dao c t g t không? Có th d ng máy kh n c p trong quá trình gia công không? Các m c ki m tra ð chính xác d ng c ño có phù h p không? L a ch n d ng c ño ñúng không? Trình t ño ñúng không? Phương pháp ño phù h p chưa? Vùng ñư c ño có ñư c xác ñ nh rõ ràng không? Vùng ñư c ño có th b l n phoi và dung dich làm mát không? Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? Khi ño.Pragramming manual for CNC in Mill 2 3 4 5 Ch y c t th (Test cutting) 6 7 8 9 10 11 12 13 C a ñã ñóng chưa? Ch c năng ch y chương trình theo kh i l nh ñơn ñư c b t chưa? ði u ki n gia công ( chi u sâu c t. phôi có ñư c làm mát không ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? T t c các ch c năng NC như SingleBlock ñ ki m tra chương trình ñã ñư c t t chưa? M c tiêu th i gian gia công cho m t phôi là bao nhiêu? ð mòn dao có ñư c ki m soát không ? Hanoi University of Industry 9 14 ðo lư ng (Measuring ) 7 8 1 2 3 s n xu t hàng lo t 4 5 1 2 3 4 5 6 Bïi Quý TuÊn . chi u r ng c t.

chương trình không th ñư c nh p vào. chó ý Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 10 . ph i ñ i l i tên chương trình. S chương trình ñư c xác ñ nh b ng b n ch s ho c ít hơn.Pragramming manual for CNC in Mill (Mass 6 production) Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? 6. N u s chương trình ñưa vào ñã có trong b nh . G90G00G54X0Y0. t 1 to 9999. Có th lưu tr nhi u chương trình trong trong b nh NC. N1... M06. màn hình s t ñ ng hi n th O0001.. Trong ph n này s trình bày m t s thu t ng cơ b n ñư c dùng khi l p m t chương trình. G90G00G54X90. N2. S chương trình (Program number). Các thu t ng trong l p trình. M06.1. ð nh p chương trình. sau ký t Alphabet “O”. : M01. 6.----------------------------------------. ñ phân bi t v i các chương trình khác trong b nh và ñư c x p x p theo m t tr t t nh t ñ nh.. S chương trình có th có ít hơn 4 ch s . O0001.... Ví d n u b n nh p tên chương trình lµ O1. M30. S chương trình (d ng s ) ph i ñư c ñ t t i dòng ñ u tiên c a chương trình. .0.0Y105.S chương trình G91G28Z0T9001. S chương trình dùng ñ lưu tr nhi u chương trình.

M30.0. Bïi Quý TuÊn (Ph n chương trình dành cho d ng c s 9001) Hanoi University of Industry 11 . S th t ñư c th hi n b ng m t s g m 5 ch s theo sau ký t “N”. S th t s d ng ñ tìm ki m ho c g i t i v trí m t dòng l nh ñang s d ng. 6. O0001.0Y105.S th t G90G00G54X0Y0. O0001 G91G28Z0T9001 M06. ñi u này s giúp ti t ki m b nh .Pragramming manual for CNC in Mill 6. thì 5 ch s t v trí có giá tr nh nh t ñư c nh n là s th t 2. M06. N1. G91G28Z0M05. M01. ho c ñ tìm m t v trí mà b n mu n s a ch a chương trình d dàng.3. ðo n chương trình (Part Program).0Y105.-----------------------------------------------. ho c không s d ng s th t .2. Không nh t thi t ph i s d ng s th t . G91G28Z0T9001.0H1S440T502. N u m t s th t có s ch s l n hơn 5. G90G00G54X90. S th t (Sequence number). N1. M01. N u m t dung lư ng chương trình quá dài và vư t quá s c ch a c a b nh thì ñ t s th t vào v trí b t ñ u c a m i nguyên công (hay bư c). ðo n chương trình ch a các thông tin c n thi t cho vi c th c hi n t ng nguyên công (hay bư c) ñư c ti n hành b i m t d ng c .-----------------------------------------------.S th t G90G00G54X90. M06. M06. Thông thư ng. s t t dùng ñ ch ñ nh m t ph n chương trình.0. N2. s d ng cho m t d ng c c t xác ñ nh theo th t . G43Z30. 1.

Nh ng s (bao g m kí hi u và d u ch m th p phân) theo sau ñ a ch ñư c g i là “D li u”. Trong chương trình.6. M t kh i l nh bao g m nhi u t l nh. Kh i l nh (Block). Kh i l nh là ñơn v l nh nh nh t c n thi t ñ ñi u khi n máy. T l nh là ñơn v nh nh t ñ g i m t ch c năng xác ñ nh. Ngoài ra. D li u (Data). S d ng ch cái trong b ng Alphabet ñ ñ nh nghĩa m t ñ a ch . Xác ñ nh rõ ki u c a d li u t vi c gi i thích kh i l nh 6. M t t bao g m có ñ a ch và d li u. T l nh (Word).7. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 12 . m i dòng l nh tương ng v i m t kh i l nh. G01 Z0 F2000 T 6. M06 6.Pragramming manual for CNC in Mill N2. G91G28Z0M05. G01 Z0 F2000 chó ý D li u. các thông tin khác ñưa vào h th ng NC cho vi c gia công phôi cũng ñư c g i là d li u. M01. (Ph n chương trình dành cho d ng c s 5002) ð a ch (Address). G43Z30.4. G90G00G54X0Y0.0H2S800T5002.5. G01 Z0 ð a ch F2000 6. ñ ng th i cũng là ñơn v nh nh t t o nên chương trình.

............. G91G28Z0T9001.......Kh i th hai.------------------------------------------.....SVD....... Tóm t t.....----------------------....... ði u khi n và ñ nh hư ng các tr c.Pragramming manual for CNC in Mill O0001...8. 7........1..... Lo t máy MV...... m t kh i l nh bao g m nhi u t l nh.......1...----------------------------------------... Kh i th nh t.-------------------------kh i l nh N1.......1.. Trong ph n này s miêu t chuy n ñ ng theo các tr c ñư c ñi u khi n và quan h c a chúng trong chương trình.0........SV.. chó ý Kh i l nh ñư c k t thúc b ng ký t [...kh i l nh chương trình : G91G28Z0M05.....kh i l nh 6. N2. như ñư c minh ho sau ñây: O0001... Trong ph n này s ñ nh nghĩa các tr c và cách xác ñ nh các tr c trong chương trình..... trình trình M06.......... 7. chương Chương M01.....]......--------------------------------------------s th t G90G00G54X90. Di chuy n theo các tr c ñi u khi n. Các tr c ñi u khi n và hư ng c a chúng ñư c xác ñ nh như sau: Tr c B ph n chi u dương(+) và âm(-) X Bànmáy chi u + Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 13 .... M t chương trình bao g m các t l nh.K i th ba.---------------------------------------s chương trình....... M06.0Y105.. ðo n G90G00G54X0Y0. 7.s th t . G91G28Z0T9001....---------------------------kh i l nh..... s kêt h p c a ñ a ch và d li u.......... ðo n G91G28Z0M05...... M30...... Hi u k v phương chi u các tr c ñi u khi n là r t c n thi t khi l p trình...

n u quan sát t m t trư c máy t i phôi chi u + hư ng ra m t ph ng trư c c a máy.Pragramming manual for CNC in Mill Y Bàn máy Z ð u tr c chính v bên trái.2.SV. MV. quan sát theo chi u t phôi lên tr c quay c a d ng c ). hi u(+). 7.(-) ñ hư ng các tr c V i lo t máy các ký ñ xác ñ nh chuy n ñ ng.quan sát máy t m t trư c (hư ng lên. (Hư ng quan sát t thân máy ñ n phôi) chi u + ñi lên . Di n t chuy n ñ ng các tr c trong chương trình.SVD. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 14 .

N u gi thi t d ng c di chuy n. khi bàn máy không chuy n ñ ng. thì phương. có nghĩa là d ng c di chuy n sang t v trí ngư i ñi u khi n t i thân máy V i l nh “Z+__” thì Cùng h-íng v i chuy n bàn máy ñi lên. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 15 . có nghĩa m t ph ng trư c là d ng c di chuy n sang ph i V i l nh “Y+__” thì N u d ng c ñư c gi ñ nh là di chuy n trong bàn máy ch y v phía ngư i ñi u khi n.Pragramming manual for CNC in Mill Tr c ñư c ñi u khi n. ñ nh là di chuy n trong bàn máy di chuy n sang khi bàn máy không trái . ði m g c phôi. trong khi bàn máy ñ ng yên. theo ñ ng th c hư ng nhín t m t trư c Chuy n ñ ng th c. X Y Z Chuy n ñ ng gi ñ nh khi l p trình N u d ng c ñư c gi Trư ng h p l nh “X+__”. Khi ñưa ra l nh ”di chuy n d ng c c t t i ñi m A”. máy s không th tìm ñư c to ñ ñi m A. n u không có ñi m tham chi u. ví d .khi quan sát máy t chuy n ñ ng. chi u các tr c ñư c ñ nh nghĩa như dư i ñây: 8.

Trên b n v .Y0. ho c các h c tròn. (pocket) 2).Z0). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 16 . Trong chương trình. Vi c xác ñ nh g c phôi làm cho cho vi c l p trình tr lên d dàng cũng như là ñ m b o ñ chính xác. ch n g c phôi như hình v ñ tính toán to ñ d dàng.Z) ñư c tham chi u v i ñi m g c phôi. ñi m (X0.Pragramming manual for CNC in Mill ði m tham chi u ñư c thi t l p cho chương trình ñư c g i là ñi m g c phôi. giá tr to ñ (X. ði m g c phôi nên ñư c xác ñ nh t i ñi m mà có th xác ñ nh m t cách thu n ti n.Ví d v ñ t g c phôi t i tâm ñ d dàng tính toán to ñ tâm l . g c phôi ph i ñư c xác ñ nh rõ ràng. Theo ñó.Y.Khi d ng hình h c c a chi ti t gia công có tính ñ i x ng. g c phôi ñư c ký hi u như sau: <Ví d v ñ t ñi m g c phôi> 1).

.0 Y-10.0.. có d u (+) .. t ñi m g c phôi (X0.....(1).. 1....Y0.... Giá tr ñư c vi t trong (O... D u dương có th b nhưng d u âm thì ph i ñư c vi t ñ y ñ . To ñ l p trình... ñ s d ng h p lý. 2. s d ng 2 ki u l nh sau ñây : 1. X-20.Pragramming manual for CNC in Mill 9. L nh tuy t ñ i ñ nh nghĩa t a ñ m t ñi m b ng kho ng cách...0 2.1.Z0)....... L nh tuy t ñ i . L nh tuy t ñ i.0Y20.Y)...(-) xác ñ nh. L nh gia s .O) trong hình bên trái là giá trí to ñ c a (X. Ch ñ l nh tuy t ñ i ñư c xác ñ nh v i l nh G90.. X+10.0 Y-10..(2)... L nh v i h t a ñ tuy t ñ i(1) To ñ c a ñi m (1) và (2) vi t trong h to ñ tuy t ñ i G90 X100 Y10. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 17 ..... ð xác ñ nh chuy n ñ ng c a d ng c c t t ñi m hi n t i t i ñi m ti p theo (ñi m ñích )...0 X10. 9.. Khi vi t chương trình. ph i hi u rõ b n ch t c a t ng lo i to ñ này..

....0) (Z50..0 Y-100 Z50.. L nh gia s ñ nh nghĩa to ñ m t ñi m b ng cách ch ra kho ng cách di chuy n t ñi m hi n t i. L nh gia s .. có th ñư c b qua......(2). Ch ñ l nh gia s ñư c xác ñ nh v i l nh G91 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 18 9....0 (Y100.(1).. (G90)X175.. (G90)(X175...(4) Các t l nh trong (.(3)..2 .0)Y100(Z50. tương t các kh i l nh trư c ñó.0).. G90 X-175..0.0)... (G90)X-175..(2)..).. Chi u dương ch ra r ng ñi m ñó n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i.0. (3) vµ (4) theo h to ñ tuy t ñ i trên m t ph ng X-Y-Z.Pragramming manual for CNC in Mill L nh v i h t a ñ tuy t ñ i (2) Di n t các ñi m (1)...0(Y-100) Z50.

..(3) và (4)... 1).. G90X10.0 Y-10..0Y10........... X+30.....Pragramming manual for CNC in Mill Di n t l nh gia s (1)..... 2)...0............ Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 19 .......0. Giá tr ñư c vi t trong (O. Y-10.... G91X-30....O) trong hình bên là giá tr to ñ c a (X..0 X30..Y) Di n t l nh gia s (2)...0Y10..(2)........0. S d ng l nh gia s di chuy n qua các ñi m (1)...... S d ng l nh gia s ñ di chuy n d ng c t ñi m (1) t i ñi m (2)..(2)..0.(1). V i to ñ d u dương có th b nhưng d u âm thì không ñư c b ..

.0...........2...Y_....(1)... (G91)X-350.... S khác nhau gi a l p trình theo to ñ tuy t ñ i và gia s ñư c tóm t t theo b ng dư i ñây..........) hư ng chuy n ñ ng ti p theo c a d ng c Hành trình c n di chuy n ti p theo V trí d ng c hi n t i......... L p trình tuy t ñ i Ký t ñ a ch .........(3)....... ði m tham chi u Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 20 ...... G91X350.... Ý nghĩa d u (+....0(Y0)(Z0).. tương t các kh i l nh trư c ñó............. Các t l nh trong (... Ý nghĩa c a giá tr s ...(4)..-) G90(X_. có th ñư c b qua...0Z50.Z_..Y_.0(Z0)......)..0Y-100... (G91)(X0)Y200.(Y0)(Z0)...Z_......... 9. Tóm t t.Pragramming manual for CNC in Mill G90X-175....) th hi n vùng t n t i c a ñi m kho ng cách so v i g c phôi ði m g c phôi L p trình tương ñ i G91(X_....(2)..

Pragramming manual for CNC in Mill .. T c ñ ti n dao c t (Cutting Feedrate) (mm/min) T c ñ ti n dao ñư c ñ t tr c ti p sau ñ a ch F F100... hi u su t và ñ chính xác gia công.. Nói chung.... (X0.. ñư c ñ t khi l p chương trình. Sau ñây là 4 ñi u ki n c t g t c n ph i quan tâm khi gia công 1... T c ñ tr c chính (Spindle Speed) (min-1)... Xác ñ nh ñi u ki n c t g t..... Các ñi u ki n c t g t ñư c thi t l p khi l p chương tr ình có nh hư ng l n ñ n s an toàn...Z0). L nh gia s thư ng ñư c s d ng khi l p trình gia công nh ng ph n l p ñi l p l i theo t ng bư c c ñ nh. T c ñ ti n dao 100m/ph 3...T c ñ tr c chính 400v/ph chó ý min-1 có nghĩa là vòng/phút 2..... m t chương trình thư ng ñư c vi t theo l nh tuy t ñ i... Các ñi u ki n này ph i ñư c ki m tra c n th n... S400.. 10...Y0.... Chi u sâu c t (Depth of cut) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 21 .

là g i d ng c c t s 1..... Mã M Mã S Mã F Mã T Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 22 . Trư c các l nh này.. V i nguyên công gia công l .. chi u sâu c t có th ñư c ch ñ nh b ng cách s d ng m t ñ a ch ..F.... B ng dư i ñây s khái quát các ch c năng trên... Chi u r ng c t.M. .. Vì lý do này. Ví d :T1. Không có ch c năng ñ c bi t ñ ch ñ nh chi u r ng c t Chi u r ng c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c X và Y...(Cutting Width)............Pragramming manual for CNC in Mill Không có ch c năng ñ c bi t ñ xác ñ nh chi u sâu c t. M t chương trình ñã ñư c l p b ng cách s d ng ký t và ch s .... Ch ra phương pháp gia công trong m i kh i l nh ho c chuy n ñ ng theo các tr c. M09...... chi u sâu c t có th ch ra b ng ñ a ch .. V i nguyên công gia công l .là lư ng ti n dao 100mm/phút..... ch c năng G còn ñư c g i là ch c năng chu n b ...T... Ví d :S400.. có th tham kh o ph n sau c a giáo trình). Ch ñ nh mã s d ng c ......(c th hơn........ Ví d :M08.......... Các d ng mã l nh.... NC s chu n b cho chuy n ñ ng trong m i kh i l nh. 11..D.. ð t t c ñ ti n dao Ví d :F100...... Các mã l nh G......t t dung d ch làm ngu i... ð t t c ñ quay c a tr c chính .....S..b t dung d ch làm ngu i.. chó ý 4. G i là các ch c năng ph và làm vi c như m t ch c năng h tr cho ch c năng G....Chi ti t v các mã l nh này s ñư c trình bày chương B và các chương k ti p. Chi u sâu c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c Z...và H là th hi n các ch c năng chính... Mã Mã G Các ch c năng..là t c ñ tr c v i 400vòng/phút.

.... góc R. To ñ tâm .......... Mã s bù Th i gian d ng.. S l n l p trong chương trình ð m s l n l p trong chương trình con Ch c năng ti n dao Ch c năng t c ñ quay tr c chính ..J. T khoá kích thư c ð a ch :(ISO)/O(EIA)....... T c ñ quay tr c chính. T c ñ ti n dao.. g i s tên chương trình con............... N G X. Ch c năng d ng c Ch c năng h n h p F S T M B Mã s bù d ng c D ng S chương trình ð nh rõ s ti p theo L p ñi l p l i H P. S hi u d ng c s ......K Ý nghĩa.Q P Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 23 .mã s bù d ng c ....Pragramming manual for CNC in Mill Mã D Mã H Ch ñ nh mã s bù bán kính d ng c Ví d :D1.........A.U.X P P...bư c ren. B ng dư i ñây ñưa ra và gi i thích các T và ð a ch ñư c s d ng trong chương trình : Ch c năng S chương trình S th t Ch c năng chu n b .B.........................Y.... S chương trình S th t D ng chuy n ñ ng L nh di chuy n theo các tr c: Cung bán kính.. T và ñ a ch .bù chi u dài d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh ....C R I.Z.bù bán kính d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh . .. ði u khi n t t m máy... Ch ñ nh mã s bù chi u dài d ng c Ví d :H01.....

ð a ch B C F G Ý nghĩa Xác ñ nh v trí trên tr c B (l nh tuy t ñ i) Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh tuy t ñ i) T c ñ ti n dao. tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c X M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn.Pragramming manual for CNC in Mill T và ñ a ch B ng dư i ñây gi i thích s khác bi t c a T và ð a ch trong chương trình. Phương pháp gia công và chuy n ñ ng c a các tr c trong m i kh i l nh thu c chương trình Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh gia s ) M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. S th t Hanoi University of Industry 24 H I J K M N Bïi Quý TuÊn . tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Y M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Z ði u khi n các ch c năng ON/ OFF c a máy.

......... ð t th i gian d ng và tên chương trình con Chi u sâu c t m i lát khi s d ng chu trình gia công l ... S? th t (dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n B t ñ u nguyên công hay bư c m i).... phay ngón vv... T c ñ quay tr c chính S d ng c ....Pragramming manual for CNC in Mill O P S chương trình... V trí trên tr c X (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng ..Tên chương trình (Dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n vào th i ñi m b t ñ u chương trình)..: O0001..... Giá tr bán kính trong l nh n i suy cung tron... N1.... M u cơ b n c a m t chương trình... V trí trên tr c Z (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Y (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Z (l nh tuy t ñ i) Q R S T U W X Z 12... ðây là m u ño n chương trình khi l p chuong trình cho các d ng c (phay b m t........ Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 25 ...)................

chó ý Vi c nh p tên chương trình năm ch s ho c hơn là không ñư c phép........... G43Z_H_S_T_(M08)........ d ng tr c chính D ng t m th i ð i d ng c N2. t t dung d ch làm ngu i... Tr v ñi m g c máy... không c n thi t ph i vi t ñ y ñ c 4 ch s ... 13...... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 26 . K t thúc chương trình .... N u nh p vào là “O1”.. M30.........Pragramming manual for CNC in Mill G90G00G54X_Y_.1.. S chương trình..... G91G28Z0M05........ M01.Ch y dao nhanh ñ n X_Y theo to ñ tuy t ñ i ði m g c phôi ñư c xác ñ nh b i G54 d?n G59..... Di chuy n dao ñ n to ñ Z g i giá tr bù dao H theo chi u Z c a dao ñó và g i d ng c ti p theo (T) t i v trí thay dao.. T t c các tên chương trình ph i trong kho ng 4 ch s .... M t tên chương trình ñư c nh p ít hơn b n ch s s ñư c nh n ra và hi n th thành m t tên b n ch s sau khi ñư c nh p vào NC.....quay v dòng ñ u chương trình 13....2. 13.. Kho ng cách gi a l nh trong chuong trình... Nh ng chú ý khi l p chương trình... G00 Z_(M09)................ NC s nh n ra và hi n th thành “O0001”.... ....... M6. M06 M08 có th ñư c b ñi n u không c n tư i ngu i Quay tr c chính theo chi u thu n Rút d ng c tr v .. .... Tuy nhiên. ð t t c ñ tr c chính quay v i v n t c S và l nh b t dung d ch tư i ngu i (M08) chó ý M03....

Các ñ a ch sau cho phép s d ng d u ch m th p phân..J... 13..] [*] [ [ ] ] [( )] [#]. D u và ký hi u..... t c ñ ... Khi nh p chương trình.Z. có th s d ng d u ch m th p phân ñ vào d li u s .B..4 Nh p d u ch m th p phân. M06.. Chú ý ký hi u [ @ ] không ñư c dùng. V i h NC.U. k c nh ng dòng l nh có d u “/” . 1 kho ng tr ng ñư c ñ t gi a G00 và G90.0. các ch s và d u ch m th p phân.. Các ký hi u sau ñây ñ u ñư c s d ng: [.Pragramming manual for CNC in Mill O0001.I. Chương trình ti p t c th c hi n các dòng l nh không ch a d u “/”. Kho ng tr ng. m t kho ng tr ng s ñư c t ñ ng chèn vào gi a các t l nh. G90_G00 G54 X90 Y105.... Tuy nhiên khi nh p chương trình vào b nh NC... N u ch c năng b qua m t dòng l nh không ñư c kích ho t.C.Q... M t chương trình s ñư c vi t theo cách sau ñây: Trên dòng (1). chương trình s th c hi n t t c các dòng l nh .W. Th?i gian :X T?c d? ti?n dao : F Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 27 . bao g m như kho ng cách.các ký hi u.(1).... G43_Z30. G91 G28 Z0 T9001. M t chương trình ñư c l p b ng các ký t Alphabet....A.Y. góc... th i gian.” ñ k t thúc l nh và ký hi u “/” ñ b qua m t kh i l nh.. Ch c năng b qua m t dòng l nh: chó ý N u ch c năng này ñư c kích ho t. 13..R.0 H1 S440 T5002.-. các dòng l nh b t ñ u b ng d u “/” s ñư c b qua cho t i dòng l nh ti p theo. Ngoài ra. N1.K.. không th chèn 1 kho ng tr ng vào gi a các t l nh... Kho?ng cách và góc : X. các d u +. t i cu i ñi m m i kh i l nh s d ng d u “.3..

Tuy nhiên. không ñư c s d ng d u ch m th p phân n u dùng ñ a ch P. d u ch m th p phân có th s d ng v i ñ a ch X. (1) ð g i mã l nh d ng trong 1gi : G04 X3600. F10.001 inch (N u không có d u ch m th p phân.0 10 mm/rev.10inch/rev.001 mm (N u không có d u ch m th p phân. (1) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 28 . Các ñơn v s d ng là: “mm” “inch” “ñ ”. và “giây”. s d ng G21. ð s d ng h “mm”.0 (1gi = 3600s). G04 X10 D?ng 1 giây. n u thi u ho c sai v trí c a d u ch m th p phân có th gây va ñ p khi ch y chương trình s có th gây hư h ng máy.0 = X1mm X1 = X0. ph i ch c ch n giá tr ñưa là chính xác. chó ý (2) Có nhi u gi i h n trong các ñơn v s d ng. X1. 10 mm/phút. tuỳ thu c vào lo i ñ a ch s d ng. X150.0 Z22359. s d ng G21.Pragramming manual for CNC in Mill Khi ñưa m t giá tr s sau m t ñ a ch . X10.7.0 X15mm hay X15inches. X1000 Z23. Trong chương trình hay trong m t kh i l nh có th dùng ho c không dùng d u ch m th p phân. chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t) .0 = X1inch X1 = X0. vì ñ a ch P ñ ng th i cũng dùng ñ ch s th t . 10 inch/phút (2) Trong trư ng h p s d ng l nh th i gian d ng. X1. chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t ) é s d ng h “inch”.

chó ý 1. có th s d ng nhi u mã G. Khi ñưa ra mã G trong m 2. Giá tr s theo sau ñ a ch G ñ nh nghĩa các l nh. Danh sách các mã G. chúng ph i ñư c ñ t trư c ñ a ch . sau ñó xác ñ nh các phương pháp gia công và chuy n ñ ng trên các tr c trong m t câu l nh. H NC s thi t l p các d ng ñi u khi n ñ ñáp ng mã G ñư c ch ra. G00 và G01 c 2 ñ u là d ng mã theo module .Pragramming manual for CNC in Mill Chương B Mã l nh G ____________________________________ 1. ñư c vi t trong t ng kh i. chúng s ñư c phân lo i thành 2 ki u sau: Ki u l nh D ng mã G ñơn (Mã G trong 1 nhóm 00 ngo i tr G10 và G11) D ng mã G Module (Mã G theo nhóm ) ý nghĩa Ch có hi u l c trong m t kh i xác ñ nh Mã G có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác ñư c ñưa ra Ví d . ch−¬ng tr×nh n y Y_. G01 Cã hiÖu lùc trong ®o¹n X_. bao g m các ñ a ch G và giá tr s . t câu l nh. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 29 . 3. N u nhi u mã G ñưa ra trong 1 câu l nh. tr nhóm 00. G01 X_ Y_ . Mã G có th coi là mã l nh chu?n b?. Ph thu c vào các mã G ti p sau. ch ñ ñư c thi t l p ñó s không có hi u l c v i ñ a ch ñó. chúng ñ u là d ng mã G theo nhóm. các mã G ch ra sau cùng s có hi u l c. G00 X_ Y_. Mã G. ñi u này tuỳ thu c t ng nhóm mã G khác nhau. N u ñ t mã G sau m t ñ a ch mà nó thi t l p ch ñ làm vi c. Trong cùng m t câu l nh.

6. ð i v i các máy có APC. khi ngu n ñi n ñư c b t lên. dao ë bªn ph¶i c«ng tua gia c«ng Hanoi University of Industry 30 01 00 02 06 00 01 07 Bïi Quý TuÊn . Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn ng−îc chiÒu kim ®ång hå. dao ë bªn tr¸i c«ng tua gia c«ng HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t.1 G31 G33 G40 G41 G42 u 1 mã G không có trong b ng mã G ho c không có trong ph n l a ch n b xung ñưa ra. tín hi u c nh báo (No. Nhãm M lÖnh X¸c ®Þnh vÞ trÝ Néi suy tuyÕn tÝnh Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn cïng chiÒu kim ®ång hå. ð taro c ng. xác ñ nh b i bi u tư ng ?.Pragramming manual for CNC in Mill 4. Dõng tÞnh tiÕn dông cô/Dõng chÝnh x¸c Dõng chÝnh x¸c Thay ®æi hÖ to¹ ®é ph«i Huû chÕ ®é G10 Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XY Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XZ Chän mÆt mÆt ph¨ng gia c«ng ZY §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ inch §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ mm Quay vÒ gèc m¸y Trë quay vÒ gèc m¸y tù ®éng Quay vÒ gèc m¸y thø 2. N 5. ñ t “M29 S_” trong kh i l nh trư c kh i l nh ch a G84 ho c G74. NC thi t l p ch ñ mã G .6 G11 G17 G18 G19 G20 G21 G27 G28 G29 G30 G30. 010) s hi n trên màn hình. M G00 G01 G02 G03 G04 G09 G10 G10. ñi m g c th 3. không dùng cho m c ñích khác.4 ñư c dùng ñ ñi u khi n APC . thø 3 hoÆc thø 4 §iÓm O thø hai /thø ba. thø t− Bá qua m lÖnh C¾t ren Huû bá hiÖu chØnh bï b¸n kÝnh HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t. 7.

Chu tr×nh khoÐt lç 09 Chu tr×nh gia c«ng lç Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 31 . Bï vÞ trÝ dông cô .1 G72.3 G85 G86 G87 G88 08 00 08 00 14 00 15 00 12 00 Bï chiÒu d i dông cô . ren tr¸i Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç.2 G73 G74 G76 G80 G81 G82 G83 G84 G84. gi¶m Bï vÞ trÝ dông cô . gi¶m 2 lÇn Huû bï chiÒu d i dông cô §Æt hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng Lùa chän hÖ to¹ ®é m¸y Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø nhÊt Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø hai Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø ba Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø t− Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø n¨m Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø s¸u TiÕp cËn theo mét h−íng M lÖnh dõng chÝnh x¸c c ChÕ ®é Taro ChÕ ®é c¾t gät (chÕ ®é kiÓm tra dõng chÝnh x¸c) Gäi marco Gäi nhãm marco Huû gäi nhãm marco Gia c«ng lç s©u tèc ®é cao Chu tr×nh taro Chu tr×nh khoÐt lç Huû chu tr×nh gia c«ng lç Chu tr×nh khoan lç n«ng Chu tr×nh khoÐt lç bËc Chu tr×nh gia c«ng lç s©u Chu tr×nh taro Chu tr×nh taro cøng Chu tr×nh taro cøng.Pragramming manual for CNC in Mill G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G62 G63 G64 G65 G66 G67 G72. t¨ng 2 lÇn Bï vÞ trÝ dông cô . mÆt sau. + Bï chiÒu d i dông cô .2 G84. t¨ng Bï vÞ trÝ dông cô .

1. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 32 . Chi u dương ch ra r ng v trí ñi m ti p theo n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i. G90 (2).. G90 ……. Câu l nh ñ t h to ñ gia s G91 L nh v i h to ñ gia s ñ nh nghĩa to ñ ñi m ñích b ng hành trình c n di chuy n trên các tr c ñ t i ñi m ñó tính t v trí hi n t i.. 2. Kh i l nh gia s G91 X_Y_ Z_.Pragramming manual for CNC in Mill G89 G90 G91 G92 G94 G95 G96 G97 G98 G99 03 00 13 10 Chu tr×nh khoÐt lç §Æt hÖ to¹ ®é tuyÖt ®èi §Æt hÖ to¹ ®é gia sè §æi hÖ to¹ ®é ph«i/ §Æt tèc ®é quay lín nhÊt §Æt tèc ®é tiÕn dao /phót §Æt tèc ®é tiÕn dao /vßng Tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi Huû tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi §Æt kiÓu rót dao. trong chu tr×nh gia c«ng lç §Æt kiÓu rót dao. (L nh ñ t to ñ tuy t ñ i và gia s ) Nh ng mã l nh nh m xác ñ nh d ng chuy n ñ ng t v trí hi n t i t i v trí ti p theo (ñi m ñích) (1).G91 Câu l nh v i h to ñ tuy t ñ i G90 Kh i l nh tuy t ñ i ch ra to ñ ñi m ñích theo h to ñ c a g c phôi (X0. Chuy n ñ ng trong to ñ tuy t ñ i ……..Y. tính t g c phôi (G91) ch ra kho ng di chuy n t i ñi m ñích tính t ñi m hi n t i.Z …… (G90 ) ch ra hư ng và kho ng cách t i ñi m ñích. trong chu tr×nh gia c«ng lç 2. ra l nh làm vi c v i h to ñ tuy t ñ i.. Kh i l nh tuy t ñ i G90 X_Y_Z_.Y0.Z0). Các d ng to ñ ( G90 .. X. G91 ……. ra l nh làm vi c v i h to ñ gia s . Chuy n ñ ng trong to ñ giai s ……. G91).

..............0.....(1) X-20.Pragramming manual for CNC in Mill chó ý Khi ñã s d ng G90..0.0 Y10.....0......... ký t (-) ph i ghi ñ y ñ ............0 Y10...(2) < V i l nh gia s > G90 G00 X10.0 Y10.. n u ñư c ch ra trong chương trình.(2) Giá tr ñư c vi t trong (O....... nó s có hi u l c kho ñ n khi G91 ñư c s d ng trong chương trình... Nh ng m G như v y ñư c g i là mã G module..... cho ñ n khi ñưa ra G90.......) Ký hi u chi u dương (+) có th b qua .. (1) G91 X-30.....O) hình minh ho bên trái... ch ra giá tr to Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 33 .....0 Y20.. L p trình s d ng G90 và G91 t Y (1)-(2) X X Y Chương trình cho d ng c chuy n ñ ng theo tr c X & tr c Y <V i l nh tuy t ñ i > G90G00 X10. G91 s có hi u l c..........0..... Tương t như v y.. ð i v i nhóm mã G... tham kh o B-1(1.

.... ………….. ………………….0 Y-100...0 ) .) có th b qua..0 ) ( Z50. ……………..0 Z50..0 ) ( Z50.. Z < V i h to ñ tuy t ñ i > G90 G00 X-175...0 .(2).……………. …………….(1) X175 (Y-100.(4) < V i h to ñ gia s > G90 G00 X-175.Pragramming manual for CNC in Mill ñ c a (X..(2) ( X175.(3) X-175 (Y100.. Y .…(2) (X0 ) Y200..0 (Y0) (Z0) ..(1) G91 X350 (Y0) (Z0) .... Các l nh vi t trong ký hi u (..(4) Các t l nh trong ( .(4) trên tr c X ...0 Z50.0 Y-100. ………………...…(3) X-350.0 ) ...0 ) Y100......0 ( Z50. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 34 ..(3).Y) Chương trình s d ng G90 & G91 ( 2 ) L p trình chuy n ñ ng (1).) có th ñư c b qua..0 ..…….0 ) .0 (Z0) ..... .

........... di chuy n ñ n vùng gia công ti p theo.. khi c t g t k t thúc...... s d ng v i h tuy t ñ i và gia s ...... Sau quá trình c t g t Rút dao ra kh i phôi....(3) X25. Mã G00 thư ng xuyên ñư c s d ng trong 4 ho t ñ ng sau: 1.............0 Y-10........(2) G91 X5....Pragramming manual for CNC in Mill Chương trình s d ng G90 và G91 ( 3 ) L p trình di chuy n d ng c theo (1) – (2) – (3) – (4) trên trên tr c X và Y..(5) 5.... t t c các l nh chuy n ñ ng ñ u th c hi n v i t c ñ ch y dao nhanh nh t..0 Y-30.0... G90 G00 X10........(4) G90 X20.(1) X-20....0...............0 Y20............0 Y-10......... (T c ñ ti n dao l n nh t) Khi s d ng kh i l nh G00......5..0 Y10... Di chuy n t i ñi m b t ñ u gia công (Di chuy n d ng c t i g n phôi) 2....0......... G00 Di chuy n d ng c v i t c ñ ch y không c t.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 35 .................0...

trên b ng ñi u khi n.)... khi ch y dao nhanh. 4.. G01.. G00 …. N u chuy n ñ ng trên các tr c X. 2. ph i ch c ch n không có v t c n nào trên ñư ng d ng c ... chó ý Khi ñã s d ng G00 trong chương trình.. 3. G02 . 3.Z ñư c ñưa ra ñ ng th i trong cùng m t kh i l nh thì ñư ng ch y dao có th là ñư ng chéo t ñi m hi n t i ñ n ñi m cu i l p trình. nó luôn có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ñưa ra ( G00. d ng c c t ho c ñài dao có th b va ñ p.. Z……… v trí.Y. Trên m t máy c th .Y. g i mã l nh ch y dao nhanh X. d n ñ n s c hư h ng. G03.Chương trình ñ ñi u khi n d ng c (3) – (4) c t di chuy n theo (1) – (2) – Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 36 . K t thúc gia công ðưa d ng c ra xa phôi khi quá trình c t g t k t thúc. phôi.... 1. Do ñó. t c ñ ch y dao nhanh không ñư c th c hi n . N u g p nh ng v t c n như ñ gá. V i mã G.. t c ñ ch y dao nhanh ñư c ñi u ch nh m t cách thích ng b ng công t c ñi u khi n... G00 X_Y_Z_. . Chương trình s d ng G00.Pragramming manual for CNC in Mill Khi di chy n d ng c v i t c ñ ch y dao nhanh không c t. nh t thi t ph i ñ m b o trên ñư ng ch y dao không có v t c n. N u công t c ñi u khi n t c ñ ch y dao trên b ng ñi u khi n ñ t v “0”.. có th tham kh o trong B_1(1. T c ñ ch y dao nhanh thay ñ i tuỳ thu c vào t ng máy ..

Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 37 .... S d ng l nh G01. chính là t c ñ ti n d ng c trong m t phút.Ch y dao nhanh t i ñi m 2 X15. nó s có hi u l c trong các kh i liên ti p. 7.. G90 G00X33.0 Y25.0 ……………… Ch y dao nhanh t i ñi m 4 Vì G00 thu c nhóm mã G module.0 Y25.Pragramming manual for CNC in Mill O0001.0 Y-15.0…………………… .0…… .Ch y dao nhanh t i ñi m 3 X15.0 ……………. d ng c ch y theo ñư ng th ng ñ gia công T c ñ ti n dao xác ñ nh b ng giá tr ghi sau mã F. N1.Ch y dao nhanh t i ñi m 1 X-31. Di chuy n d ng c theo ñư ng th ng v i t c ñ ch y dao c t g t. do ñó t t c các l nh di chuy n trong các kh i l nh trên ñ u ñư c th c hi n t c ñ ch y dao nhanh.

N u không ñ t t c ñ ti n dao sau mã F......0F250 .. T c ñ ti n dao có th ñư c ñi u ch nh b ng công t c ñi u khi ntrên b ng ñi u khi n...Ch y dao t i ñi m (3)..T a ñ ñi m ñích gia công. ho c dao h c có g n m nh c t.... 2.... N1...…………Ch y dao t i ñi m (1). ( ví d G00... X15.. G01 ....... phay h c s d ng dao phay ngón.0 F500.... v i t c Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 38 ... X.. Chương trình ñi u khi n d ng c c t chuy n ñ ng t (1)-(2)-(3)-(4) v i t c ñ c t.Z...... 1. t c ñ ti n dao ñư c ñ t b ng “0”.G i mã l nh n i suy tuy n tính... F. O0001. G03)... … G90 G01 X33..... nó có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ch ra. ph m vi ñi u ch nh t 0%-150%...... Khi l nh G01 ñư c s d ng.... Chương trình s d ng G01..... Khi b t ñ u chương trình...Ch y dao t i ñi m (2).... G02................0 Y25..............0 Y15... v i t c ñ ti n dao là 500mm/min...0...Lư ng ch y dao. chương trình s hi n th thông báo l i (No.......... chó ý 3....Pragramming manual for CNC in Mill L nh này ñư c s d ng cho phay m t ñ u... X-31.. v i t c ñ ti n dao là 500mm/min.Y............. G01 X_Y_Z_F_.011).

.. G02.... G17 G02(G03)X_Y_R_F_.Pragramming manual for CNC in Mill ñ ti n dao là 250mm/min.. G18 G02(G03)X_Z_R_F_. N i suy cung tròn trên m t ph ng ZX G18 G02(G03)X_Z_I_K_F_....………...... X15... -G17. G19 ……...0 Y-25..G i n i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h . N i suy cung tròn trên m t ph ng ZY G19 G02(G03)X_Z_J_K_F_...... G03 di chuy n d ng c theo cung tròn v i t c ñ ti n dao c t g t... G03 ñư c s d ng khi gia công cung tròn... nó có tác d ng v i các kh i ti p theo........ 2.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 39 1.... .L a ch n m t ph ng nơi ñ nh cung tròn ñư c ñ nh nghĩa........ Chính vì v y.. N i suy cung tròn trên m t ph ng XY G17 G02(G03)X_Y_I_J_F_.. G02. G19 G02(G03)X_Z_R_F_.... G01 là mã G module.......0. G18.... các l nh chuy n ñ ng trên ñư c th c hi n v i cùng m t t c ñ ti n dao cho ñ n khi g p t c ñ ti n dao m i...... 8.....Ch y dao t i ñi m (4). v i t c ñ ti n dao là 250mm/min.. 3......... -G02......

........ K...... Khi l nh I... (-).. K ñư c s d ng cùng v i l nh R trong cùng câu l nh. R>0. và K ñ ñ nh nghĩa bán kính..G19.. (mm) L – Chi u dài dây cung.. các cung tròn ñư c th c hi n trên m t ph ng XY (G17). -F…………………………... J....... R>0 Cung tròn 1800 ho c nh hơn......G19............... Thông thư ng.. N u mu n gia công các cung tròn trên m t ph ng ZX... -X ..G i n i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h .. D u (+) và (-). Khi ch ñ nh bán kính R.... J.... giá tr R ph i tuân theo nh ng ñi u ki n sau: 1......J.Z.... 3. c n ch n m t ph ng b ng l nh G18.......T c ñ ch y dao.. J.......... ð c t cung tròn m t cách chính xác.... -N u cung tròn n m trong cung 1800. Khi b t ñ u b t ñi n.... l nh R s ñư c ưu tiên . chó ý 2..K không ñư c s d ng. Khi c t m t cung tròn kín.Bán kính cung tròn......Pragramming manual for CNC in Mill -G03. -I.. R<0 Cung tròn 1800 ho c l n hơn. 5. v i l nh R xác ñ nh theo quy t c sau ñây.... N u như l nh R ñư c s d ng thì có nhi u trư ng h p tâm c a ñư ng tròn không ñư c xác ñ nh chính xác do sai s Hanoi University of Industry 40 Bïi Quý TuÊn ...Y .. -R…………………………... Rcung tròn L ≤ R 2 Bán kính 4... G17 (l a ch n m t ph ng XY) ñư c l a ch n ng m ñ nh. -V i cung tròn 1800 có th dùng c d u (+). s d ng l nh I.....To ñ ñi m cu i cung tròn.. R<0..... J. I.. không s d ng l nh R. khi gia công trên m t ZX và YZ l a ch n m t ph ng b ng l nh G18..Kho ng cách và chi u tính t ñi m b t ñ u cung tròn ñ n tâm cung tròn... K thay vì R.ZY .. -N u cung tròn l n hơn cung 1800...... S d ng I.

Pragramming manual for CNC in Mill

c a phép n i suy cung tròn. G02, G03 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát theo chi u ngư c v i chi u dương c a c a tr c. Tr c quan sát là tr c không n m trên m t ph ng ñang làm vi c. Ví d , trên m t ph ng XY (G17), l nh G02 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát cung tròn ngư c chi u v i chi u dương c a tr c Z. L p trình s d ng G02 và G03(1) ð nh nghĩa m t ñư ng tròn kín. Giá tr l a ch n trong (O, O ), trong hình minh ho dư i ñây ch th giá tr to ñ (X, Y)

O0001; N1; ………… G90 G00 X70.0 Y50.0;......Di chuy n t i v trí 1 v i t c ñ ti n dao nhanh. G01 X0 F500;.....................Di chuy n t i v trí 2 v i t c ñ ti n dao 500mm/phút. G03 J_50.0;……………....C t ñư ng tròn ngư c chi u kim ñ ng h v i t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 41

Pragramming manual for CNC in Mill

chó ý

Khi c t cung tròn kín, to ñ X,Y s không ñưa ra vì ñi m ñ u và ñi m cu i trùng nhau. Kho ng cách t ñi m ñ u t i tâm ñư ng tròn là 50mm, theo hư ng ngư c chi u c a tr c Y. G01 X-60.0…………........Di chuy n d ng c c t t i v trí 3 v i t c ñ ti n dao 500mm/ph. L p trình s d ng G02 và G03(2).

L p trình gia công t (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(1).

O0001; N1; G90 G01 X28.0 Y0 F500 ;..............Di chuy n t i v trí 1 v i lư ng ch y dao 500mm/min. Các l nh chuy n ñ ng trong các kh i l nh ti p theo ñư c th c hi n v i cùng t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 42

Pragramming manual for CNC in Mill

Y20.0;..............................................Di chuy n t i ñi m 2 G03 X18.0 Y30.0 I-10.0; ................C t ñư ng tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) ñ n ñi m 3 (bán kính 10mm). L nh I trong kh i l nh này không có ý nghĩa ñ c bi t. Có th s d ng R10.0 thay cho I-10.0. G01 X-8.0;......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 4. G02 X-28.0 Y10.0 R20.0;..............C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 5. (bán kính 20.0mm) G01 X-10.0;....................................Di chuy n d ng c t i ñi m 6. G02 X-8.0 Y-20.0;..........................C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 7. (bán kính 20.0mm) G01 X8.0;.......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 8 G91 G03 X10.0 Y10.0 R10.0;........N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 9. (bán kính 20.0mm). Khi các l nh ñư c ñ t theo d ng h to ñ gia s , (X10.0,Y10,0) ch ra kho ng cách t ñi m ñ u t i ñi m cu i cung tròn.Vi c ñưa các l nh trong h to ñ gia s ch nh m m c ñích tham kh o, nó không có ý nghĩa gì ñ c bi t. G90 G01 Y0 ;……..........................Di chuy n d ng c t i ñi m 1( l nh trong h tuy t ñ i )

9. G04 Th c hi n d ng t m th i.
L nh G04 s d ng ñ d ng t m th i m t chương trình trong quá trình gia công m t cách t ñ ng trong m t kho ng th i gian xác ñ nh. Mã l nh này ñư c g i là mã l nh d ng. S d ng mã l nh d ng chuy n ñ ng c a các tr c, t i m t ñáy l gia công.
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 43

1 giây X1…. khôngdùng d u ch m th p phân.....001 ñ n 99999...5 giây ……………G04 P1500.. Không dùng d u ch m th p phân.. +G04 ……………. chó ý L nh G04 dùng ch cho nguyên công phay l ho c khoét l ...001 giây.. G04X_.... có th làm gi m tu i b n c a d ng c ñôi khi còn làm nh hư ng t i ñ chính xác b m t. G04P_....G i là mã l nh d ng +P………………... ví d như l a ch n th i gian d ng cho phép tr c quay quay t i ñáy l ..001giây chó ý D D 2) 3) 4) 1) Khi ñ a ch P ñư c s d ng ñ xác ñ nh th i gian d ng. N u như th i gian d ng quá lâu........ Ph m vi th i gian d ng cho phép trong kho ng : 0....0………..999 giây L nh G04 ch có giá tr trong m t kh i l nh c th .Pragramming manual for CNC in Mill Tr c chính v n quay.... ðơn v c a th i gian d ng 0... ng trong 1.. ñ chính xác c a ñáy l ñư c nâng cao và ph n c t l m cũng ñư c ki m soát...3 giây ……………G04 P2300.. Khi d ng chương trình b ng l nh G04 t i ñáy l .. B ng vi c duy trì t c ñ quay t i ñáy l gia công... ng trong 2....Th i gian d ng..……0.. Tính toán th i gian cho m i vòng quay tr c chính theo công th c sau: t (sec) = 60(sec) SpindleSpeed (min−1 ) Hanoi University of Industry 44 Bïi Quý TuÊn ..Th i gian d ng. Ví d : P1000 ……1 giây +X ………………. Ch ra th i gian d ng s d ng d u ch m th p phân X1..

... Ch¹y dao nhanh Ch¹y dao c¾t O0001... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 45 ........... . s d ng dao phay ngón. N1........... Th i gian m t vòng quay tr c chính: t1v = 60(sec) = 0.…....Di chuy n t i ñi m 2 ...1s..0 H1 S800 T2 ............. M03.0 F50.. G01 Z2.. G04 P100.Dùng chuy n ñ ng ti n dao 0. ñáy l .... t c ñ ti n dao 50mm/min..ð t t c ñ quay tr c chính 800v/phút.Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G04. Gia công l sâu 10mm và d ng t i ñáy l .....1s t i ñáy l .…………............ t c ñ ti n dao 2000mm/min...Rút d ng c t ñi m 2 v ñi m 1 t i t c ñ ti n dao 50mm/min... G01 Z2.…………. ñ t th i gian d ng là 0.. Z-10.....……………… G90 G00 G54 X0 Y0.0...Quay tr c chính theo theo chi u kim ñ ng v i t c ñ 800v/phút... G43 Z30...0 F2000.………………………..........Di chuy n t i ñi m (1)...075s 800(min −1 ) ð d ng chương trình trong m t kho ng th i gian tương ñương ho c hơn m t vòng quay tr c chính....

....Pragramming manual for CNC in Mill 5... G17 G02 X_Y_R_F_. 3.M t ph ng YZ. ñèn c nh báo s hi n th trên màn hình n u m t ph ng l a ch n không phù h p v i l nh s d ng....... G17 G18 G19 L a ch n m t ph ng gia công. Chương trình s d ng G17. b ng cách g i l nh G17. bù bán kính d ng c . Các l nh di chuy n theo các tr c không b nh hư ng b i m t ph ng ñư c ch n.....M t ph ng XY(ñã ñư c m c ñ nh khi b t máy). và khoan. Thông thư ng s d ng m t ph ng XY. ð l a ch n m t ph ng XZ ho c YZ s d ng G18...... G19. Tuy nhiên.……………. có nhi u trư ng h p ph i ñư c th c hi n trên m t ph ng ZX ho c YZ.M t ph ng ZX.... G18 .... 1. G18 ho c G19 (1) L p trình cung tròn t (1)-(2)-(3) ch ra theo minh ho dư i ñây: Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 46 ...……………. G17 G02 X_Y_R_F………Tín hi u c nh báo s xu t hi n.... G17 . G17 ñã ñư c t ñ ng l a ch n khi b t máy.. quay h to ñ ....……………..Tr c Z di chuy n ñ c l p v i m t ph ng ch n. chó ý 2. sao chép song song... ð th c hi n n i suy cung tròn... G19 . Khi ñưa ra l nh n i suy cung tròn ho c bù d ng c (G40-G42).. sao chép theo góc quay. Chương trình ph i là: G17 G02X_Z_R_F_... c n thi t ph i ch n m t ph ng làm vi c. G01 Z_ ....

0 mm). G02 X5.0. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 47 . G18 G03 X10.0 Y0 R5.Z).0 R5. O) trong ph n minh ho dư i ñây ch ra giá tr to ñ (X.Pragramming manual for CNC in Mill Giá tr (O.0. N1.Y. C t cung tròn (bán kính 5.0 mm).0 Y5.0 Z-5.…… ………Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY.……Di chuy n d ng c ngư c chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 3 trên m t ph ng XZ. O0001.0 Z0 F100…ð nh v t i ñi m 1 trên m t ph ng XY.………………… (G17) G01 X10. O. C t cung tròn (bán kính 5.

… . G18 ho c G19 (2) L p chương trình gia công 3 cung tròn (1)-(2)-(3).. C t cung tròn (bán kính 5..Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 1 trên m t ph ng ZY. (3)-(4)(5) (bán kính 10mm) trong gia công bán c u như hình v ..Y.O. Giá tr ñư c vi t trong (O.Pragramming manual for CNC in Mill G19 G02 Y5.. (1)-(4)-(2).0 . (Gia công cung tròn (1)-(3)-(2)) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 48 . Chương trình s d ng G17..0 Z 0 R5..O) trong hình minh ho dư i ñây ch to ñ (X.0 mm).Z).

..........0 Y10.0.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 49 ..………………. (G17) G01 X10..... G01 X10...0 Z0 F100.0 Y0 Z0 F100..... G18 G03 X10....0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h )b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y. tr c không n m trên m t ph ng YZ.. (bán kính 10.. ( gia công cung tròn (3)-(4)-(5)) G01 X10.Pragramming manual for CNC in Mill .0 Z-5 R5..0. tr c không n m trên m t ph ng ZX.....……………......V trí ñi m 3 trên m t ph ng ZY G19 G02 Y5........... Di chuy n d ng c t i ñi m 1..00.0 Z0 F100.0 Y5...N i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h t i ñi m 3 trên m t ph ng ZY....0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h ) b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y.. G02 X10.0 mm) (gia công cung tròn (1)-(4)-(2)) ………………..0 Y0 R10. Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY (bán kính 10..…....0 Z0 R5.... Di chuy n d ng c t i ñi m 1 trên m t ph ng XY.....……………Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng ZX (bán kính 10..

ho c các máy ñư c trang b APC.V i các lo i máy MV. d ng c s di chuy n th ng t ñi m hi n t i v v trí g c máy ch ñ nh. ði m 0 th hai G30X_Y_Z_...ði m O th ba ho c th tư không ph i luôn t n t i trên các t t c máy.G i ch G30…………………….G i ch G30 P3…………………..Z là to ñ c a ñi m trung gian mà dung c s ñi qua trư c khi v g c máy..Y... L nh này ñư c s d ng khi c n thay dao. Nó có trên các lo i máy MV. ñ i phôi. 2.SV và SVD. ði m 0 th ba và th tư G30 P3(P4)X_Y_Z_. ði m 0 máy G28 X_Y_Z_....SV. ñ v g c th ba..SVD có g n APC. th 4 c a máy.Pragramming manual for CNC in Mill 10. G28…………………….. S d ng l nh G30. ñi m O th ba...Y. 3...Ch ra tr c c ñ v g c máy... Tr v ñi m g c chính c a máy. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 50 . chó ý 1. ngoài ra không s d ng cho m c ñích khác....Z.. ñ gá. th 3......... ñ v g c th 4. ho c g c th hai....G i ch X. Giá tr theo sau các ñ a ch X. 2. làm s ch phôi ho c ñ i bàn máy APC (APC – h th ng ñ i bàn máy t ñ ng).G28 ñ tr v các g c máy ð tránh quá trình tr v d ng c có th va vào phôi. 1. ñ v g c th hai. b n ñư c trang b cho vi c ñ i bàn máy t ñ ng.. n ch y v g c..G i ch G30 P4…… ………… .

Chuy n ñ ng này có th gây ra s c va ñ p v i phôi..3. không ñư c thay ñ i các tham s này... “G90 G30 P3(P4) Z0”).... “G90 G28 Z0”. ... lúc ñó có th gây nhi u s c nguy hi m..Y.......4).. d ng quay tr c chính. G91 G30 Z0 M05.. “G91 G28 Z0”....0 Y105.. N u ñưa tr c X và Y tr v trư c... nên ñưa tr c Z tr v g c máy ( hay g c th 2. Chương trình s d ng G30 O0001....4 ñã ñư c thi t l p b ng cách ñ t kho ng cách t ñi m g c máy trong các tham s ñi u khi n 1241...... .....Tr v ñi m 0 th 2... G40 G41 G42.. 1. ñưa tr c X và Y tr v . gây ra s c nguy hi m.4) tr c Z s ñi qua ñi m g c phôi. .4) trư c.... N1. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 51 .. M06................ N u ñ t G28 và G30 trong mã l nh tuy t ñ i (“G90 G30 Z0”... Khi ñưa tr c Z tr v ñi m g c máy( hay g c th 2.3....... G90 G00 G54 X90.. N u vi c cài ñ t b thay ñ i sai...Z chó ý ñ ng th i ñi m g c c a máy.... có th x y ra va ñ p d ng c v i phôi...... 1243 tương ng...4) s d ng G28... M06..Chương trình gia công G91 G30 Z0 M05..... l y d ng c T2... Khi s d ng máy có trang b tính năng ñ i Pallet t ñ ng...0 H1 S440 T2.V ñi m O th 2.. ð ñ i d ng c ch có th th c hi n ñư c khi c 3 tr c X.. 1242. . M01........ Sau ñó.......... …….3...0. ñ gá hay v t c n nào trong vùng gia công......…… .....3. gây ra s c nghiêm tr ng. “G91 G30 P3(P4) Z0”....... Khi tr v g c máy ( hay g c th 2.ð i d ng c . .. 2.3....Pragramming manual for CNC in Mill Các v trí c a ñi m O th 2.. trư c khi v ñi m g c máy( hay g c máy th 2. G43 Z30..ð i d ng c .. máy s di chuy n không như mong mu n... có th s d ng kh i l nh b t kỳ trong các kh i l nh sau “G91 G30 Z0”...... ñ gá hay b t c v t v n nào trong vùng gia công.. Bù bán kính d ng c .G30.. 12.

Bù bán kính d ng c trên m t ph ng XY.có hình dáng như hình bên. có s d ng dao phay ngón ñ gia công theo hình dáng trên b n v . G40 G01(G00) X_ Z_I _ K_F_. N u chương trình không s d ng bù dao. phôi sau khi c t s nh hơn kích thư c yêu c u . Vi c s d ng mã l nh bù bán kính. 2. N u s d ng mã l nh bù bán kính. Thông thư ng. vi c bù bán kính d ng c s d ng khi gia công pocket hay phay contour. G17 G01 ( G00) G41 (G42) X_Y_D_F_. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng YZ Hanoi University of Industry 52 Bïi Quý TuÊn . như ñư c minh ho hình bên. Khi tâm d ng c di chuy n d c theo biên d ng ñ nh nghĩa. G40 G01(G00) X_Y_I _J_ F. Quá trình s d ng mã l nh bù dao ñ gia công phôi có hình dáng như hình bên. 1. ð d ch ñư ng ch y dao t ñư ng ch y dao l p trình. d ng c s di chuy n theo ñư ng ñư c ch rõ như hình v bên. 3. cho phép ngư i l p trình không c n ph i th c hi n nh ng tính toán ph c t p mà có ñư c hình dáng chi ti t gia công theo yêu c u. hãy nh p giá tr bán kính dao vào d li u bù bán kính trên màn hình TOOL OFFSET.Pragramming manual for CNC in Mill Bù bán kính d ng c có nghĩa là xê d ch ñư ng ch y dao sang bên trái ho c ph i t ñư ng ch y dao l p trình. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng ZX G18 G01(G00) G41 (G42) X_Z_D_F_. ñư ng ch y dao th c t s ñư c d ch ra xa ñư ng ch y dao l p trình b i m t lư ng bù. ñư c gi i thích ng n g n như sau: ðư ng dao ch y qua các ñi m (1)-(2)-(3)-(4).

. L nh G43 ... G40.......G44 ñư c s d ng ñ xác ñ nh mũi d ng c theo tr c Z....... I J K là giá tr trong h t a ñ gia s D .. G42 ...... G01: ch y dao c t g t G41. K ..........G i mã l nh bù bán kính (bù bên ph i) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh...... X.. G01 ( G00)... G43 G44 G49 Bù chi u dài d ng c .... F ............ b ng cách s d ng mã l nh bù d ng c này Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 53 ........ G40 G01(G00) Y_Z_J _K_ F.. 4............ Y .......... G00: ch y dao nhanh...........G i mã l nh bù bán kính (bù bên trái) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang trái so v i ñưòng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh.........Hu mã l nh bù bán kính......... G17 G18 G19 ……L a ch n m t ph ng ti n hành bù bán kính..........Mã s ñ a ch bù bán kính.T c ñ ti n dao...........J . Do chi u dài c a các d ng c khác nhau nên khi gia công c n ñ nh nghĩa l i t a ñ mũi t ng d ng c cho th ng nh t. I ......Hư ng c a phôi ñư c ñ nh nghĩa trong các kh i l nh ti p sau...Z..................Pragramming manual for CNC in Mill G19 G01 ( G00 ) G41 (G42) X_Y_D_F_...L a ch n d ng n i suy ñ bù.....To ñ ñi m cu i.....

.. kho ng cách h1.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 54 .......... h2 và h3 tính t mũi các d ng c ñ n v trí Z0 (t a ñ g c c a phôi theo chi u Z) ñư c nh p vào b ng TOOL OFFSET(ñó chính là chi u dài bù dao c n thi t)..........0 (Lư ng bù c a d ng c s 1 ) 2. Thì mũi c a t ng d ng c cũng s ñ n các v trí khác...Pragramming manual for CNC in Mill Mori Seiki ch s d ng G43.....-270.. V trí c a ñ u d ng c theo tr c Z t i ñi m O c a máy thay ñ i tuỳ thu c theo chi u dài m i d ng c . Trên màn hình TOOL OFFSET... lư ng bù dao s ñư c tính toán... ñ u các d ng c ñó cùng di chuy n ñ n v trí có cùng chi u cao là Z30. Như th n u có l nh di chuy n ñ n Z 30...T2 .. ví d chi u dài d ng c ñư c nh p: 1......0 H1 -300..0 so v i g c phôi..-200..0 ). Do v y khi chưa ñ t l nh bù d ng c theo chi u Z.... t ñi m g c máy...-300....0 (Lư ng bù c a d ng c s 1) +30.0 (v trí ñ u d ng c 1 so v i g c phôi) =-270.T3 v trí g c máy theo chi u Z thì t a ñ mũi c a chúng s khác nhau. Thì khi s d ng G43 trong chương trình... n u các d ng c ñư c l p trình cùng m t chi u cao (ví d Z30......0 D ng c T1 chuy n ñ ng ñ n v trí 270mm. l nh v trí d ng c theo tr c Z xác ñ nh v i ñ u d ng c ... Trong quá trình xét ñ t v trí.0 (Lư ng bù c a d ng c s 2 ) 3. theo chi u – c a tr c Z..... d ng c T1 .0 (Lư ng bù c a d ng c s 3 ) <D ng c 1> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.......0 G90 G00 G43 Z30. Trong m t chương trình. Khái ni m chi u dài d ng c ñư c gi i thích như sau (xem hình minh ho ).........0.

0 G90 G00 G43 Z30.0 D ng c T2 chuy n ñ ng ñ n v trí 240mm. theo chi u – c a tr c Z. t t c các mũi d ng c ñư c ñ nh v t i cùng m t chi u cao so v i m t Z0 c a phôi) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 55 . <D ng c 3> ð ñ nh v t i ñ cao Z30. theo chi u – c a tr c Z.0 (Lư ng bù c a d ng c s 2) +30.0 (Lư ng bù c a d ng c s 3) +30. t ñi m g c máy.0 (v trí ñ u d ng c 3 so v i g c phôi) =--170 D ng c T3 chuy n ñ ng ñ n v trí 170mm.0 H3 -200.0 (v trí ñ u d ng c 2 so v i g c phôi) =-240. t ñi m g c máy.0 G90 G00 G43 Z30. B ng vi c s d ng l nh “G43 H_” ñ bù v trí d ng c theo chi u dài.0 H2 -270.Pragramming manual for CNC in Mill <Dung c 2> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.

. 3.G30.0 H1 S800 T2..Pragramming manual for CNC in Mill G43 Z_H_. M01. b i vì d ng c luôn tr v ñi m O máy.... G49.... 2...... Chương trình gia công …………. hay ñi m không th 2 (G28....1. O0 001. ch ñ bù d ng c s b hu ... ....G30)...... N1 ....... Z .Chi u cao ñ t theo tr c Z H ..Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh nghĩa b i G54.. G43 Z30... 1. ( T1 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X0 Y0 ...... G49. không c n thi t s d ng G49..... G43. thay vì G49.. ………….G30. Chu trình này s hu ch ñ bù d ng c .……. .. L p trình s d ng G43 và G49.N u s d ng các l nh G28... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 56 ... …………..Ch y dao nhanh t i v trí Z30 (tính t g c phôi) Th c hi n bù theo chi u Z cho d ng c s 1 ð nh nghĩa t c ñ quay cho tr c chính (S800)..... ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao...Xác ñ nh ñ a ch bù chi u cao..Thông thư ng..l nh hu ch ñ bù chi u dài d ng c .. trư c khi th c hi n chu trình ñ i d ng c .. M03.Mã l nh bù chi u dài cũng có th ñư c hu b ng H0..........L nh bù chi u dài d ng c ..

. ( T2 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X40.ð nh nghĩa t c ñ quay c a tr c chính... Chương trình gia công ………….. N2.. ? M03.. ………….0 Y0.… Ch y dao nhanh t i ñi m (2) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh g i b i G54. …………. 25.T-. Chương trình gia công M01.. M u chương trình cơ b n O0001 N2.Ch y dao nhanh t i v trí Z30 so v i g c phôi. …………..H.Y..S... M06. M03... N2.. ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao. …………. To ñ c a máy là to ñ tính so v i ñi m g c c a máy.... M30..H. Chương trình gia công . G43 Z30... M30..Y.S. ð i v i các máy ñư c trang b Sensor ho c s d ng các ñ gá chuyên Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 57 .. G90 G00 G54 X. G43 Z.Pragramming manual for CNC in Mill M06. ? M03.. …………. G53 L a ch n h to ñ máy.. …………. Ti n hành bù chi u Z cho d ng c 2..0 H2 S1000 T3...T-. . G43 Z.. G90 G00 G54 X.

.. G91 G28 Z0 M05...0 Y-330..L a ch n h to ñ máy......Di chuy n bàn máy nhanh ra ñi m gi a hành trình c a tr c X.. có th di chuy n d ng c t i m t v trí c a ñ gá v i t c ñ ch y daonhanh... 2........... di chuy n bàn máy ra v trí gi a c a hành trình tr c X . ph i hu t t c các mã l nh bù dao..........Y....Pragramming manual for CNC in Mill dùng... G90 G00 G54 X0 Y0 .. ð k t thúc chương trình.. Cũng có th dùng G53 ñ di chuy n bàn máy t i trung tâm máy trư c khi k t thúc gia công.... X...... ………….....Y............ ch có giá tr trong m t câu l nh..... 1.......0....0 H1 S800 T2........ tr v g c máy. ………….. chó ý 3..... Giá tr c a h to ñ máy có th xác nh n b ng cách quan sát trên v trí hi n th trên màn hình..... hành trình tr c Y : 660mm). G90 G53 X_Y_Z_ ............... G90..... N1.... M06... trong h to ñ máy G53...... M01... M30. Chương trình gia công …………. G53.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 58 . Trư c khi s d ng G53..G i h to ñ to tuy t ñ i..ð i l y d ng c T2 G90 G53 X-765.Y (hành trình tr c X : 1530mm.... là l nh ch có hi u l c dùng m t l n...... G53 thu c nhóm l nh “00”....... M03....D ng tr c chính.....Giá tr to ñ trong h to ñ máy... không có hi u l c trong h gia s (G91).. G43 Z30. G53 có giá tr trong h tuy t ñ i (G90)........Z... O0001.

n u v i trư ng h p gia công m t lúc nhi u phôi. H to ñ G54 ñư c ch n m c ñ nh khi b t ñ u b t ñi n chó ý máy. Thông thư ng. giá tr c a Z trong h to chó ý ñ phôi ñư c ñ t là “0”. G54(G55.G59 không ñ s dung...G59.. thao tác s r t thu n ti n và năng su t. G i h to ñ tuy t ñ i G54 ñ n G59 …………. G56 . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 59 .. 3. G52( h to ñ ñ a phương).. G90 …………………. có th dùng G10 (ñ i to ñ phôi). 4.. Y ……………………. (G90) . Có th ñ t t i 6 h to ñ phôi ñ g i m t trong các h to ñ ñó và s d ng b ng mã l nh G..G59 )X_Y_. N u s to ñ ñ nh nghĩa b i G54 .L a ch n m t h to ñ làm vi c X. ñ ñ nh nghĩa thêm h to ñ phôi M t h to ñ phôi cũng có th t o ra b ng cách Offset t h to ñ máy.Pragramming manual for CNC in Mill 3. G54 – G59 L a ch n h to ñ phôi Quá trình “ñ t g c h to ñ gia công” có nghĩa là làm cho h NC hi u ñư c ñi m O phôi.G57. Do có th s d ng t i 6 h to ñ phôi t G54 .To ñ d ng c trong h to ñ làm vi c ñư c l a ch n 1. 2. . G58 .

..... … ....0 F2000.. N1..0 F48 .. G43 Z30......Ch y dao nhanh t i ñi m O c a phôi theo tr c X và Y trong h to ñ G54.. M03.....0 H1 S800 T2.. ..... Chương trình gia công . §iÓm gèc ph«i O0001.....………….... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 60 .. G90 G00 G54 X0 Y0...... ………………........0 G i dao T2 ra v trí ch ñ i d ng c .. Z-5..Ch y dao nhanh t i cao ñ Z30.Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G54 ñ n G59(1) L p trình cho phôi như hình v ............…………... s d ng G54.Quay tr c chính v i t c ñ 800 v/p G01 Z3.............

.. s d ng G54 và G55. các v trí gia công trên các phôi có v trí gi ng nhau.…………………………..0……. O0001.G55.Ch y dao nhanh t i ñi m (4) G55 X30...... ð t h to ñ làm vi c b ng G54.Ch y dao nhanh t i ñi m (3) X30.……………. ði m O phôi ñ t như hình v .. N1.. X-30. X-30..0.………………………….. ñi m O phôi ñư c xác ñ nh riêng theo t ng phôi như th vi c l p trình ñã ñư c ñơn gi n hoá ñi nhi u.…..Ch y dao nhanh t i ñi m (7) X30. G90 G00 G54 X30.0.Ch y dao nhanh t i ñi m (2) Y-20. Trong chương trình trên.0. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 61 ..... M03..0 Y20.………………….0 H1 S800 T2 .Ch y dao nhanh t i ñi m (1) Trong h to ñ G54...Ch y dao nhanh t i ñi m (6) Y-20.0 Y20.0.Ch y dao nhanh t i ñi m (8) Như trên ñã trình bày.……………………….Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G54 ñ n G59(2) G54 G55 L p trình cho phôi như hình v . G43 Z30.………………………….Ch y dao nhanh t i ñi m (5) Trong h to ñ ñư c g i b i G55..0……………………….0....0.

m t s d ng máy. Khëi ®éng trôc chÝnh quay theo chiÒu kim ®ång hå.Pragramming manual for CNC in Mill Chương C Mã l nh M 1. Khëi ®éng trôc chÝnh quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå. t t c các ch c năng này có th không ñư c h tr ñ y ñ ho c có th ñư c s d ng cho nh ng ch c năng khác nhau ho c là không ñư c miêu t như dư i ñây. ch−¬ng tr×nh sÏ t¹m dõng khi gÆp lÖnh M01. m t kh i l nh có th ch a t i 3 mã M. 2. Cho phép s d ng m t mã M trong m t câu l nh. Nã sÏ kh«ng cã t¸c dông khi chøc n¨ng n y chuyÓn sang OFF. Tuỳ chó ý t ng trư ng h p. M lÖnh M00 M01 M lÖnh Dõng ch−¬ng tr×nh Dõng lùa chän Miªu t¶ Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi khi bËt chøc n¨ng OSP. KÕt thóc ch−ong tr×nh v ®Æt l¹i NC Con trá kh«ng quay l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh. Không s d ng M31 và M32 tr khi vi c s d ng nh ng kh i l nh này c n thi t cho vi c x lý ho c kh i ñ ng l i các ho t ñ ng b gián ño n vì s c . Chi ti t hơn. tham kh o sơ ñ ñư c cung c p theo máy ho c liên h v i Mori Seiki. ñi u khi n dòng chương trình. Dõng trôc chÝnh Khëi ®éng chu tr×nh thay dao kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu M02 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh M03 M04 M05 M06 M07 Quay trôc chÝnh bªn ph¶i Quay trôc chÝnh bªn tr¸i Dõng trôc chÝnh Thay dông cô kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu tr¬n Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 62 . hãy liên h v i nhà s n xu t. Mã M cũng ñư c g i là mã l nh ph . Chương này s gi i thích m t cách khái quát các mã M . 1. B ng mã M. ñ ng th i nó cũng ñư c g i là mã l nh h tr cho mã l nh G.Trư c khi s d ng M31 và M32.

....1) ( duy nhÊt cho MV .... 1003 / 50. hñy bá M31 Tr¶ dông cô tõ trôc chÝnh vÒ magazine ( duy nhÊt cho MV . ®Æt l¹i NC... 1003 / 50.......... v phun dÇu t−íi nguéi KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y KÕt thóc ch−¬ng tr×nh... 1003 / 50....Pragramming manual for CNC in Mill M08 M09 M10 M11 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M40 M41 M42 M43 M46 M47 M48 M49 M50 nguéi....653 / 50..653 / 50. quay trë l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh ..1) ( duy nhÊt cho MV . Phun dÇu t−íi nguéi T¾t dung dÞch tr¬n nguéi T¾t b¬m dÇu KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi D¹ng taro cøng KÕt thóc ch−¬ng tr×nh KÝch ho¹t m lÖnh kho¸ trôc Huû lÖnh kho¸ trôc CÊt dông cô B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ trung gian B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 1 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 2 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 3 TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn ON TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn OFF Huû m lÖnh Override KÝch ho¹t m lÖnh Override Phun dÇu tr¬n nguéi qua lç mòi Phun dÇu t−íi nguéi T¾t tÊt c¶ c¸c chÕ ®é b¬m dÇu....1) Chän c¶m biÕn l¾p lªn trôc chÝnh Chän c¶m biÕn l¾p lªn b n m¸y l m mÊt hiÖu lùc chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn KÝch ho¹t chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn khëi ®éng dÇu khoan Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 63 .1) ( duy nhÊt cho MV .. 1003 / 50.653 / 50.653 / 50.

Pragramming manual for CNC in Mill M51 M52 M53 M55 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M73 M74 M75 M76 M77 M80 M81 M82 M83 M84 M85 M86 M88 M89 M96 M97 M98 khoan Thæi khÝ ON Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON Phun dÇu d¹ng s−¬ng mï ON C¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn OFF Thæi khÝ OFF Khëi ®éng thæi khÝ Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON BËt phun dÇu d¹ng s−¬ng mï T¾t tÊt c¶ c¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn Dõng thæi kh«ng khÝ Th«ng sè kü thuËt APC KiÓm tra vÞ trÝ trôc Z Bá qua dông cu ON KiÓm tra tuæi bÒn dông cô KÑp trôc thø 5 Më kÑp trôc thø 5 §Õm ph«i §èi xøng qua trôc Y OFF §èi xøng qua trôc Y ON §èi xøng qua trôc X OFF §èi xøng qua trôc X ON M lÖnh ngo¹i vi Vßi phun röa phoi ON Vßi phun röa phoi OFF Cöa tù ®éng ON Cöa tù ®éng OFF BËt m n h×nh T¾t m n h×nh §iÒu khiÓn thÝch nghi ON L m nguéi trôc chÝnh ON L m nguéi trôc chÝnh OFF ChÕ ®é ng¾t marco Huû d¹ng ng¾t marco Gäi ch−¬ng tr×nh con BËt tÝn hiÖu bá dông cô T¾t m Y BËt m Y T¾t m X BËt m Y lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc L m s¹ch phoi Th«ng sè cöa Ng¾t marco ON Ng¾t marco OFF Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 64 .

N u phím d ng ch ñ ON. Khi c n thi t. dung d ch làm ngu i cũng ñư c d ng. ñ t M01 trong chương trình t i v trí c n d ng. M01 ch có hi u l c khi phím d ng trên b ng ñi u khi n chuy n sangOFF. Do v y. chuy n ñ ng quay và d ch chuy n tr c chính s b d ng. M01 s có tác d ng như M00. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 65 .Pragramming manual for CNC in Mill M99 M120 M121 M122 M123 M124 M125 M126 M127 M128 M129 M144 M145 M164 M165 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh con M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi C¶m biÕn quang häc ON C¶m biÕn quang häc OFF Thæi khÝ trôc chÝnh ON Thæi khÝ qua lç dÇu Quay vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh tõ ch−¬ng tr×nh con hiÖn t¹i Sö dông ®Ó lÊy t©m tù ®éng 2. Khác v i M00. Chương trình s d ng t i b t kỳ v trí nào có l nh M00. M01 D ng chương trình và d ng l a ch n. < S d ng M01 và M00> -ñ ki m tra kích thư c phôi gia công. s d ng M01 khi gia công phôi th nh t ho c c t ki m tra. dung d ch làm mát. khi M01 có hi u l c. máy s d ng vô ñi u ki n. Tr c chính quay. Ví d . Khi s d ng M00 trong quá trình ho t ñ ng. chuy n ñ ng c a các tr c. M00.

.Quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400-1 min.0 H1 S400 T2.. -làm s ch phoi trong quá trình gia công....... chó ý O0001. G i dao T2 vào v trí ch thay dao. G43 Z30. .Cách th c làm vi c c a M01..... liên quan ñ n tr ng thái c a phím d ng l a ch n trên b ng ñi u khi n. N1... Chương trình ñư c th c hi n ti p t c khi phím (ST) trên b ng ñi u khi n ñư c n..... 2.... Khi chương trình ñang ñư c d ng b i M00 ho c M01. M03. M00...... ñ gá..... M01... không ñư c ñ i d ng c không ñư c di chuy n các tr c b ng tay.. : L p trình s d ng M00 và M01 1..M00.. M01..Pragramming manual for CNC in Mill -ki m tra mũi dao... khi s d ng M01... G90G00 G54 X0 Y0…... ðèn ch th STATUS [M00/M01] s sáng lên khi M01 ho c M00 ñư c s d ng.......Ch c năng d ng l a ch n b t t......... Khi kh i ñ ng l i chương trình b d ng b i M00... ......... hãy ñưa các tr c v tr ng thái trư c khi thay ñ i.. Sau ñó..... Khi M01. ph i kh i ñ ng l i M03..G i mã l nh d ng l a ch n. các ho t ñ ng có th ti p t c.....Chương trình gia công..L nh M01 s b b qua và chương trình ñư c th c hi n liên t c..Ch c năng d ng l a ch n ñư c b t..... l nh M03. N u như không th ñưa v tr ng thái trư c ñó... N u ñã th c hi n m t ho c hai vi c trên.....Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54...M00 ñư c th c hi n.....0. h t s c lưu ý v trí ñ t 2 l nh này.......... không ch a các l nh khác. Do ñó. ho c gia công sai.....M04 (kh i ñ ng quay tr c chính) và l nh M08 (x dung d ch làm mát) b ng t.. ......... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 66 .. M00.....M01 ph i ñươc ñ t trong môt kh i l nh ñ c l p...L nh M01 s ñư c th c hi n chương trình b d ng sau kh i l nh ch a M01....... ñư c gi i thích dư i ñây: ... 2..Ch y dao nhanh t i v trí Z30. M04 ho c M08 (n u c n)...G i mã l nh d ng.... r t có th s x y ra va ñ p gi a d ng c và phôi.

...... <M00> D ng chương trình .. . M01... M01 không th c hi n và chương trình ch y liên t c.Chương trình ñư c d ng và máy s ng ng t m th i... -Lư ng ch y dao(F) b hu .. k t thúc chương trình và l p l i chương trình...... các mã G quay tr ng thái như khi máy ñư c ñóng ñi n..... các l nh G54 ñ n G59....N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n ON......Pragramming manual for CNC in Mill <M01> D ng l a ch n ... ño kích thư c... ho c M00.... . 2) NC ñư c Reset l i -Trong tr ng thái Reset l i.. Khi M02 ho c M30 ñư c th c hi n.. M06. 1) T t c các ho t d ng c a máy d ng... M01 ñư c th c hi n....... ...….. G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30....D ng bơm dung d ch tư i ngu i. … M02.Chuy n ñ ng quay tr c chính d ng . Sau khi làm s h phoi. . N2.………Chương trình gia công.0 H2 S400 T3 M03 . G21 v n duy trì. M06.... ho c M00....ð i d ng c ........N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n OFF.... G20.. chương trình s d ng khi g p M01... n phím [ST] và chương trình kh i ñ ng l i t kh i l nh ti p theo.... M30 K t thúc chương trình.Di chuy n d c tr c d ng..Tuy nhiên. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 67 M01....

.... Chương trình gia công......... chó ý ð i v i các máy ñư c trang b ch c năng door interlock.. M01 <M01> D ng l a ch n . 1) Chương trình s d ng M02.. G90G00 G54 X0 Y0 ... và m t khi c a ñư c ñóng M02... G i dao T2 vào v trí thay dao..0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30..... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min..K t thúc chương trình và NC Reset l i.. chó ý 2) Không ñư c dùng M30..........ðây là ch c năng REWIND.......... tín hi u c nh báo (EX1024) s hi n trên màn hình khi c a ñư c m . 3) Trong trư ng h p s d ng M30.......0.... con tr ñư c quay l i ñ u chương trình. M30] sáng ... ð ng th i ñèn [M02...K t thúc chương trình và NC ñư c Reset l i M30........ M30 luôn ñư c ñ t t i cu i các chương trình.... N1. Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54....... ...... M02 làm vi c........... M03....... Khi s d ng M30....... G43 Z30.. Mã l nh này r t thu n ti n khi gia công các phôi gi ng nhau liên t c...... con tr ñưa v ñ u chương trình......N u phím [OSP] trên b ng ñi u Hanoi University of Industry 68 Bïi Quý TuÊn . M02 trong cùng kh i v i các l nh khác......... M30: O0001.................... ðèn ch th [ST] t t khi M30................Pragramming manual for CNC in Mill nhưng t c ñ quay v n ñư c duy trì......... các chương trình gi ng nhau ñư c th c hi n m t cách l p ñi l p l i b ng vi c n phím [ST].. L nh M30 bao g m mã l nh rewind chương trình.......

...quay tr c chính theo hư ng ngh ch.................. Trư c khi quay tr c chính b ng l nh M03..... <M02> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng.........…. L nh M03.. M05 Quay và d ng tr c chính.... Kh i ñ ng tr c chính b ng l nh M03.. M30. N2........ khi n OFF..... M04.. G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30....... Con tr v dòng ñ u chương trình (O0001) 4....... N u d ng c d ng khi ñang ti p xúc v i phôi.. M04 trư c khi d ng c c t ti p xúc v i phôi (tr khi trong các chu trình taro c ng )..Pragramming manual for CNC in Mill M06... có th gây m dao ho c phá h ng phôi... ð i d ng c .......quay tr c chính theo hư ng thu n...... ho c M02. M03.. <M30> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng... khi d ng c ñang ti p xúc v i phôi... N u d ng c b t ñ u quay trong tr ng thái ti p xúc v i phôi.. 2) chó ý Không ñư c s d ng M05. M04. M01 không có hi u l c và chương trình th c hi n liên t c. d ng quay tr c chính...... M05.. . M04 ñư c s d ng ñ kh i ñ ng tr c chính v i t c ñ ch ra trong mã l nh S. có th gây m dao ho c phá h ng phôi. L nh M05 ñư c s d ng ñ d ng quay tr c chính M03 ..0 H2 S400 T3 M03 .… M01 ho c M00 M06. ph i ch ra t c ñ quay b ng mã S......... M04....... Chương trình gia công. 1) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 69 .....d ng tr c chính..

. L nh M06 th c hi n 1 lo t tác v trong chu trình thay dao t ñ ng g m quay tay g t..... 5... M nh M06 dùng ñ ñ i d ng c trên tr c chính v i d ng c v trí thay trên Magazine.... ..... L p trình s d ng M03. ð i d ng c ... S d ng M04 ñ quay tr c chính theo hư ng ngư c chi u kim ñ ng h .... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54.........0........ k p nh d ng c trên tr c chính...... M05 O0001.. d ng c trên tr c chính s ñư c c t vào magazine......... M06...... tham kh o ph n sau.....…... G91 G28 Z0 M05 D ng tr c chính.... N1...... G i dao T2 vào v trí thay dao. G43 Z30.0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30. M04.... tr v ñi m g c máy.... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 70 ............. M06 ð i d ng c ......... Khi M06 ñư c th c hi n........... mà không có d ng c nào v trí tương ng trên magzine..... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min.Chương trình gia công.....Pragramming manual for CNC in Mill V i mã S.............. G90G00 G54 X0 Y0…. M03.

.. B t t t dung d ch trơn ngu i M08..... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h v i t c ñ 400 -1 min...... G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30.......ð i d ng c ñưa d ng c T3 vào tr c Chính....0 H2 S400 T3 M03 ... ........ G43 Z30.. M06 s không th c hi n tr khi tr c Z ñang ñ n ñi m g c máy th 2 1.... M03...................... 6.......Chương trình gia công.............0...... ............Pragramming manual for CNC in Mill M06.. G90G00 G54 X0 Y0…....... N u l nh M06 th c hi n khi tr c chính ñang quay................. nh t thi t ph i t t dung d ch trơn ngu i. M01 ho c M00 M06....................... N1......... tr c chính s t ñ ng d ng và chu trình ñ i dao th c hi n. M06........... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 71 ..... chó ý 3. M09........ O0001.ð i d ng c .. ............Chương trình gia công...........0 H1 S400 T2 ……… Ch y dao nhanh t i v trí Z30... Quá trình thay dao t ñ ng v i các d ng c không cùng kích thư c khác quá trình ñ i d ng c c a nhóm d ng c có cùng kích thư c... ñưa d ng c T2 vào tr c Chính.. G i dao T2 vào v trí thay dao. N2......... 2................................... Trư c khi ti n hành ñ i d ng c b ng M06.ð i d ng c ................ Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54....................

.......... ñèn ch ch sáng và dung d ch ñư c phun t ñ ng....... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 72 . G90G00 G54 X0 Y0….....M09............... Khi M08 ñư c ñ c trong chương trình..........Chương trình gia công... O0001....... Trong trư ng h p này. N1.... chó ý L p trình s d ng M08...... MEMORY...... *ði u khi n dung d ch làm ngu i thông qua phím ñi u khi n trên b ng ñi u khi n th hi n như sau.0 H1 S400 T2 M08 B t dung d ch trơn ngu i.. ñèn ch th s sáng........ s ng ng không phun n a và ñèn ch th t t. dung d ch ñang phun... chó ý -Phím COOLANT ON *Khi phím ñi u khi n này ñư c ON... Không ñư c ñ i d ng c khi dung d ch trơn ngu i ñang phun.T t dung d ch làm ngu i..... *Khi phím ñi u khi n chuy n sang ch ñ ON tr l i.. Tính năng này s d ng khi ki m tra chương trình.. . ( ch ñ MDI..B t dung d ch làm ngu i..Pragramming manual for CNC in Mill M08..... -Phím COOLANT OFF *Khi phím ñi u khi n ch ñ OFF... N u s d ng dung d ch làm mát.. ho c TAPE)..... .... 2. N u n phím ñi u khi n này hơn 1s dung d ch s ng ng c p và ñèn ch th nh p nháy... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54... 1......... dung d ch trơn ngu i s không ñư c c p......... và dung d ch làm mát ñư c c p.......... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h ... ngay c khi s d ng M08. G43 Z30.... ñèn ch th d ng nh p nháy............... M03. ph i ch c ch n thùng dung d ch ph i còn ñ ..... quá trình c p tr l i bình thư ng..... M09..

....... 19... Khi l p ñ u khoét lên tr c chính...........…..ð t mã l nh t t ngu n t ñ ng. s d ng chu trình khoét G76 ho c G87. Khi g i chu trình G76 ho c G87 tr c chính s ñư c quay t i v trí phù h p v i v trí c a tr c dao khoét và m nh khoét theo hư ng d ch chuy n c a tr c chính.... M20....T t dung d ch trơn ngu i................................ M19... chó ý Quá trình ñ i dao thông d ng ñư c th c hi n t ñ ng trong chu trình ñ i dao (M06) ho c chu trình gia công l (G76....................Pragramming manual for CNC in Mill .. M19 c ñ nh góc quay tr c chính.G87)...........………………………….... M20 T t ngu n t ñ ng......c ñ nh góc quay c a tr c chính............. M19 ñư c s d ng trong ch ñ MDI. Trong trư ng h p này không c n thi t dùng M19 trong chương trình.............. M09.... S d ng M19 ñ d ng quay tr c chính t i m t v trí c ñ nh..... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 73 .. Khi th c hi n M20.. ngu n ñi n cung c p cho máy s ñư c ng t t ñ ng..... M06...... 10....ð i d ng c ......

..... ð t M20 trong kh i l nh trư c M30..... con tr v ñ u dòng.. Phím t t ngu n t ñ ng trên b ng ñi u khi n có ch c năng tương t như M20. Sau M30. ch c năng này s ñư c th c hi n sau M02 2).. . Ngu n năng lư ng không th b ng t trong khi các ho t ñ ng ñang th c hi n.. 7. L nh M33 có tác d ng như hai kh i l nh trên.. M30.Pragramming manual for CNC in Mill 1).. chó ý 3). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 74 .. do ñó l nh M20 không th th c hi n........ phím này trên b ng ñi u khi n ph i ñư c kích ho t. L nh M33 s d ng ñ c t d ng c t tr c chính t i 1 v trí còn tr ng trên magazine... như ñư c minh ho dư i ñây Ví d ... M33 s d ng ñ c t d ng c trư c khi t t máy...L nh c t d ng c ..T0.. M33 Chu trình c t d ng c . M20.. chương trình ñư c l p l i.... ð mã l nh t t ngu n t ñ ng có hi u l c. Máy ch có th t t máy sau khi hoàn thành các ho t ñ ng sau: -Chu trình APC -Chu trình ATC -Chuy n v trí trên Magazine. M33..... M6...

..Pragramming manual for CNC in Mill chó ý L nh M33 ch th c hi n ñư c khi tr c Z v ñi m O th 2(G30)..G i chu trình c t d ng c ......... M59. M33........…..................................T t quá trình th i khí...D ng t m th i..............B t quá trình th i khí...... s có ñư ng 100mm...................... . m t dư i d ng dao kính Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 75 ....... M51 : B t ch c năng th i khí.....D ng tr c chính sau khi hoàn thành vi c tr v ñi m g c máy trên tr c Z M01... 15...................... D ng c trên tr c chính ñư c ñưa tr l i h c còn tr ng trên Magazine................ Chương trình gia công........ G91 G28 Z0 M05.. G90G00 G54 X_ Y_...M59 B t và t t quá trình th i khí.... ................................................ Gia công b ñây.......... Quá trình th i khí s d ng ñ làm s ch phoi trên rãnh ho c b m t phôi khi gia công.......... M59 : T t ch c năng th i khí.......... M51.................... .. M51..... N1.... L p trình s d ng M33 O0001.....

.......... X-160.(4) M59...... g i chương trình con b ng M98.0 F200... s l p chương trình con có th ñư c g i trong m t th i ñi m là 4. G01 Z0 F500......... M03.......Pragramming manual for CNC in Mill O0001.............. M99 G i chương trình con và tr v t chương trình con.......... h thông s báo l i (P230)....... Trong chương trình chính.. Quan h gi a chương trình chính và chương trình con ñư c minh ho như hình v sau........... Khi th c hi n các ñư ng c t gi ng nhau( cùng to ñ ....... Trong m t chương trình con có th g i ñ n m t chương trình con khác.. G90G00 G54 X-160.......... 8......0 F500.............. M51.. .. M98............................(3) X-160...0.. N1..............B t ñ u th i khí.0 H1 S400 T2.. Trong chương trình con k t thúc b ng M99..Ch y dao nhanh t i v trí (1) G43 Z30.. chó ý LÇn gäi 1 Ch−¬ng tr×nh chÝnh Ch−¬ng tr×nh con 1 LÇn gäi 2 Ch−¬ng tr×nh con 2 LÇn gäi 3 Ch−¬ng tr×nh con 3 LÇn gäi 4 Ch−¬ng tr×nh con 4 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 76 ....... T chương trình chính... N u s chương trình con ñang ñư c g i l n hơn 4..T t th i khí.............. ñư ng c t ñó có th lưu vào b nh NC như 1 chương trình con........(2) Y40. ch ra chương trình con và s l n s d ng chương trình con.... cùng hình d ng) l p ñi l p l i.0 F200...0 Y-40............

trong chương trình chính.. chương trình con s không ñư c g i và chương trình chính s nh y v ñi m b t ñ u c a chương trình ch a M98. Do ñó. c n ph i cân nh c khi ñưa ra P_. chương trình s quay tr l i kh i l nh k ti p kh i l nh v a nh y vào chương trình con (sau kh i l nhch a M98). 2) N u ñ a ch P t n t i.Pragramming manual for CNC in Mill B ng cách lưu tr m t ph n chương trình dư i d ng chương trình con. N u thi u l nh P..Quay tr v chương trình chính t chương trình con. 2). M98 P_ H_ L_. 1) N u thi u ñ a ch P.. chương trình nh y sang kh i l nh ti p theo. P …………………s chương trình con ñư c g i H ………………. t chương trình con... l i P231 s ñư c thông báo trên màn hình. 5) S l n g i chương trình con t i ña là 9999 l n. 3) N u giá tr sau ‘L” là 0 (L0)... có th ti t ki m ñư c b nh và gi m l i khi l p trình.s th t trong chương trình con. L …………………s l n g i chương trình con..V trí tr v . kh i l nh ch a M98 s không ñư c th c hi n. chương trình con v n ñư c g i và ñư c th c hi n t dòng l nh ñ u tiên. chương trình v n ph i m t m t kho ng th i gian ñ tìm ki m. M99 .g i chương trình con. 2) N u s th t sau ñ a ch H không ñư c tìm th y. tín hi u báo l i (P231) s xu t hi n trên màn hình. chương trình s nh y t i kh i l nh có s th t sau ñ a ch H.. 2) N u thi u có ñ a ch H. l i chó ý P232 s ñư c thông báo trên màn hình. H và L. 1).. chương trình con s không ñư c g i. 3) N u thi u ñ a ch P. chương trình con s ñư c g i 1 l n. chó ý 1) N u v trí P_ không có trong chương trình.. 1) N u s chương trình sau ñ a ch P không ñư c tìm th y.. trong chương trình ch a M98. M99 P_ .. N u ñ t M99 trong chương trình chính: Chương trình s nh y t i s th t (theo sau ñ a ch P) trong chương Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 77 .. 4) N u thi u ñ a ch L. P . M98 ……………..

. chương trình s nh y v ñ u chương trình chính. N013_____.Pragramming manual for CNC in Mill trình chính. Chương trình chính s b l p vô h n.. G90 G00 G54 X0 Y0. và 4 như hình v : Chương trình chính (O1) O1.. N014_____. N011. M03.N012 M98 P300. L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (1) Chương trình chính : O1. N004_____. .N002 M98 P100 N003_____. N202_____. 1... N015_____. O300. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 78 .N u thi u P_. 3. N301_____. N1. Chương trình con : O100. 0200. N302_____. N006_____.. 2. . (L p l i 2 l n) 3.N005 M98 P200 L2. L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (2) Khoan t i các ñi m 1. N303 M99.. G43 Z30 H1 S700 T2. N001_____. N201_____. N102_____. N101_____. 2. N103 M99. N203 M99.

Pragramming manual for CNC in Mill G99 G81 Z-25 R10 F120 L0.. ____..... ....... chương trình con 2 O200......................... M99......... M98 P200.. Chu trình khoan l (G81) M98 P2... L p trình trình s d ng l nh M98 ho c M99 (3) T chương trình con trong m t chương trình chính ñ g i m t chương trình con khác : Chương trình chính O1......(3) X10... ____.. ____... M99........ . M30.... .............. Chương trình s d ng l nh M98 ho c M99 (4) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 79 . ____.. N1. Chương trình con O2 O2.......... ____. ____.. ____...... ____.... X10 Y8. M06. M99. M30...(1) X-10.. G91 G28 Z0 M05........ G i chương trình con O2 Chu trình khoan ñư c th c hi n t ñi m 1 t i ñi m 4.......... ____................ M01.(4) G80..................... M98 P100.... .(2) Y-8.... .... chương trình con 1 O100................................ ....

... N1.... N8. .. dòng chương trình s ñư c ñưa v kh i l nh ñ u tiên cùng chương trình. K t thúc chương trình ..... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 80 ... Vi c này ñư c dùng ñ th c hi n các chương trình gi ng nhau. Chương trình s l p vô h n gi a N1 và N7. Khi mã l nh xoá Block không có hi u L nh “N7 M99” ñư c th c hi n và dòng chương trình quay v dòng ñ u chương trình...... Khi kh i l nh xoá Block có hi u l c : L nh “N7 M99” ñư c b qua và chương trình ti p t c th c hi n kh i l nh ti p theo.....Pragramming manual for CNC in Mill O1... . M30... . l c. chó ý Khi ñ t M99 trong chương trình chính.. N2.................... ............ l p ñi l p l i... /N7 M99.. .

2.. Ho t ñ ng c a ATC ( ñ i dao t ñ ng) g m: L a ch n d ng c + ð i d ng c (mã l nh T) (M06) D ng c ñư c g i theo phương pháp b nh ng u nhiên. Khi g i dao. s va ñ p gi a các d ng c s x y ra gi a d ng c 1. Phương pháp này s d ng ñ rút ng n th i gian ñ i d ng c . Mã l nh T. Magazine quay ñưa m t v trí còn tr ng trên magzine... t i v trí g n nh t c nh v trí ñ i d ng c .. Tên dao. N u b n quan sát nh m gi i h n c a d ng c . trung bình và nh . ch ñ nh d ng c c n g i. Magazine quay. Ch c ch n c 2 h c bên c nh h c ch a d ng c ñ u ph i tr ng... cùng nhóm kích thư c v i d ng c trên tr c chính. N u chu trình ñ i d ng c ñư c th c hi n bên c nh h c ch a d ng c ñư ng kính l n. Mã l nh T g i d ng c t i v trí ñ i dao. ph i ki m tra gi i h n c a d ng c và ch c ch n r ng d ng c ñã ñư c s p x p h p lý tránh gây ra va ñ p trong khi thay d ng c . Khi d ng c có ñư ng kính l n tr v t tr c chính. d ng c ban ñ u ñư c x p x p theo t ng nhóm kích thư c khi ñăng ký ñư ng kính l n.Pragramming manual for CNC in Mill Chương D Mã l nh T. các d ng c có th va ñ p v i nhau khi thay ñ i d ng c . t i ña g m 4 ký t s sau ñ a ch T. Trong chu trình ñ i d ng c . mang d ng c ñư c g i ñ n v trí ñ i dao và ch d ng c trên tr c chính di chuy n t i v trí ñ i dao. Trong phương pháp b nh ng u nhiên. và ñi u này có th d n ñ n h ng máy. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 81 .. Khi l p d ng c . v trí tr ng trên magazine (v trí ñư c ñăng ký cho nhóm ñư ng kính l n và ñang n m g n v trí thay dung c ) ñư c ñánh s . S và F _____________________________________________________________ 1.

....... Magazine quay (ðưa v trí h c chính c a Magazine v ch ñ i d ng c ñư ng kính to) 2.... ð i T9001 (ñư ng kính l n) v i T2 (ñư ng kính nh ). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 82 . S d ng c cho d ng c ñư ng kính nh T0 (T0000 ñ n T0999) Các ho t ñ ng c a ATC ñ i v i t ng nhóm d ng c (phân lo i theo kích thư c d ng c ) thì không gi ng nhau... N1.. quá trình x y ra theo trình t sau: 1.........0 H2 S_ T8003... T9 ... d ng tr c chính M01..... V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z......... G90 G00 G54 X_ Y_... ñư ng kính trung bình) t i v trí thay d ng c .................................. ....... làm phá h ng máy...... chương trình gia công .. G43 Z30.Pragramming manual for CNC in Mill ñư ng kính l n và d ng c ñư c ch a trong h c. S d ng c cho d ng c ñư ng kính l n (T9000 ñ n T9999) T1 to T8 ...... . S d ng c cho d ng c ñư ng kính trung bình (T1000 ñ n T8999) ....... G i T2 (ñư ng kính nh ) t i v trí thay d ng c ... G i T8003 (n ng.. Magazine quay (ñưa d ng c nh trong Magazine v v trí h c ch l y dao) 4.0 H1 S_ T2...... ð i d ng c ( l p d ng c ñư ng kính nh lên tr c chính) < Chương trình > Chương trình dư i ñây l p T9001 ( ñư ng kính l n) lên tr c chính O0011......... ð i d ng c (d ng c ñư ng kính to trên tr c chính tr v h c trên magazine) 3............... G90 G00 G54 X_ Y_............ ........ N2..... ......... G43 Z30. G91 G28 Z0 M05... M06...Khi ñ i m t d ng l n trên tr c chính v i 1 d ng c nh trên magazine........ M03......

........ T c ñ tr c chính ñư c tính toán theo công th c sau : N= 1000 * V π *D N : T c ñ tr c chính (v/phút) V : T c ñ c t (m/phút) π : H ng s pi D : ðư ng kính d ng c (mm) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 83 .................... d ng tr c chính.... ... ð t t c ñ tr c chính (v/ phút)..............Pragramming manual for CNC in Mill M03.................... Mã l nh S....... .. V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z.... S. T c ñ tr c chính ñư c ñ t tr c ti p b i giá tr sau ñ a ch S............ G91 G28 Z0 M05............. ñư ng kính trung bình) 2...... ð t chi u quay M03 : Quay thu n. .. Thay T2 ( ñư ng kính nh ) v i T8003 (n ng..... T c ñ tr c chính ñư c ñ t theo ñơn v vòng/phút...... S_M03 (M04)..... chương trình gia công . M06.. .. 2..................... M04 : Quay ngh ch 1....... M01................. Mã l nh S ñi u khi n t c ñ tr c chính............ M03 (M04).....

.........0 H1 S1000 T2.. ........ S d ng l nh S O0001.......... G43 Z30.Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút .0.... π *D*N 1000 T c ñ c t: V = Tính t c ñ tr c chính s d ng phương trình trên :N = = 414 (/phút) O0001. M03....... ..Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút S1500.................141592654) D : ðư ng kính d ng c ....... G90 G00 G54 X100. M03. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 84 .. M42 ho c l nh M43 trong chương trình.... N1........... N1... dao phay ngón ñư ng kính 20mm ...........Pragramming manual for CNC in Mill 3.... . nó không c n ph i thay ñ i t c ñ b ng l nh M41.... Ph m vi t c ñ gia công ñư c t ñ ng ch n theo giá tr ñ t sau S.D ng tr c chính................... T c ñ vòng quay: N = 1000 * 26 π * 20 N : T c ñ quay c a tr c chính (vòng/phút) V : T c ñ c t (m/phút) : H ng s pi (3..... ................. Tính toán t c ñ tr c chính ð tính t c ñ quay c a tr c chính khi gia công v i t c ñ c t là 26 m/phút...............0 Y50.. M05.. Do ñó.... ....Quay tr c chính v i t c ñ 1500 vòng/phút.........

Mã l nh F s d ng ñ ñi u khi n t c ñ ti n dao. công t c OVERRIDE s b vô hi u n u s d ng l nh M49 trong chương trình. chó ý Trong chương trình..... . T c ñ ti n dao (Feedrate) ñư c tính toán theo công th c : F = f*Z*N F: T c ñ ti n c a dao (mm/phút) f : Bư c ti n c a 1 răng (mm/1 răng) Z: S răng c a dao N: T c ñ tr c chính(/phút) 1) 3) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 85 . 2) Giá tr ch y dao ch ñ nh sau ñ a ch F ñ t ñư c ñúng giá tr c a nó ch khi công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n ñ t 100%...... .0 Y70......... G43 Z30... M03.... Quay tr c chính theo hư ng thu n 414v/ph...Pragramming manual for CNC in Mill G90 G00 G54 X80.. L nh F luôn có hi u l c cho ñ n khi m t l nh F ti p theo ñư c ch ra...T c ñ ti n dao (mm/phút)......0..0 H1 S414 T2... 1) Mã l nh F ch s d ng v i các l nh G01... 2) 2)T c ñ ch y dao l p trình có th thay ñ i trong quá trình gia công b ng cách ñi u ch nh công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n..G03 và trong các chu trình gia công l . Chú ý r ng .....G02.......... 3... Mã l nh F..... F_ ...

Ta có: Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 86 . N: T c ñ tr c chính.Pragramming manual for CNC in Mill 4) T c ñ taro ñư c tính toán theo công th c dư i : F = P*N F : T c ñ ti n dao (mm/phút) P : Bư c ren (mm) N : T c ñ tr c chính(vòng/phút) Tính toán t c ñ ti n dao(1) Tính toán lư ng ti n dao khi gia công trong ñi u ki n sau: Dao phay ngón : ? 20 mm (2 lư i c t ngang ) Lư ng ch y dao/răng: 0.08*2*450 = 72 (mm/phút) Tính toán t c ñ ti n dao (2) : Tính toán t c ñ ti n dao khi taro trong ñi u ki n sau: Mũi taro M8xP1.08 mm/răng T c ñ tr c chính: 450 v/phút <T c ñ ti n dao > F = f*Z*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) f: Lư ng ti n dao/ răng (mm/1 răng) Z: S răng (dao) N: T c ñ tr c chính (/phút) Ta có: F = 0.25 T c ñ tr c chính: 400 v/phút <T c ñ ti n dao > F = P*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) P: bư c ren.

... không có giá tr khi s d ng v i G00..0 H1 S440 T2.0 R3.Pragramming manual for CNC in Mill F = 1... t c ñ 200 mm/phút.... . t c ñ ti n dao theo tr c Z là 50 mm/phút. X-160....0... G01 Z0 F3000..0.ch y dao t i ñi m 2........0 H5 S1000 T6.... t c ñ 200mm/phút ... N5.... ......Trong chu trình khoan l G81...... X-160...T i ñi m1.0 Y160.. G99 G81 Z-20....0.. . N1... . G43 Z30...25*400 = 500 (mm/phút) S d ng mã l nh F.. v i t c ñ ti n dao 3000 mm/phút...... ch ñ ch y dao nhanh.. F200 (200 mm/phút) ñư c lưu tr cho ñ n l nh F ti p theo..ch y dao t i ñi m 3. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 87 .0 Y160. O0001..... dao h xu ng chi u cao Z0.. L nh F ch có hi u l c trong ch ñ ch y dao c t.. M03..... G90 G00 G54 X160..0..0 F50.... G43 Z30... Y-160. M03....... G90 G00 G54 X160.0 F200.

000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMET WEA RY R 0.000 0.000 0. trên màn hình ch ñ nh ñ a ch bù.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Giá tr bù nh p vào v trí No.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill Chương E Mã l nh D và H 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 WEAR 0.000 0.000 0.000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOMET RY 0.000 0. gi m kh i t c ñ tính toán khi l p trình.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.Mã l nh bù bán kính ñư c s d ng ñ bù ñư ng ch y dao.000 0. Mã l nh D.000 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 88 .000 0. Lư ng bù bán kính ñư c nh p qua màn hình TOOLOFFSET. Mã l nh D xác ñ nh ñ a ch bù bán kính cho l nh G41 và G42.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.

.... Ch y dao nhanh G01 ....Pragramming manual for CNC in Mill Màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i giao di n tuỳ theo thông s k thu t và model c a h NC. ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 89 ..Y . G00 ....... Ch n m t ph ng bù dao.....G i mã l nh bù bán kính. N u s d ng b nh bù dao B.......To ñ ñi m cu i cung tròn D ..........ð a ch OFFSET F ..... m t kho ng cách b ng lư ng bù..... chó ý 1...... G40 G01 (G00) X_ Y_ J_ F_... (bên ph i) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng ch y dao l p trình ...Hu b ch ñ bù dao...... G17 . Do ñó............... giá tr bù mòn và bù bán kính ñư c ñ t m t cách ñ c l p..Trên màn hình TOOLOFFSET.. X..... s không có s khác bi t gi a d li u chó ý bù bán kính và bù chi u dài.........Lư ng ti n dao.G i mã l nh bù bán kính (bên trái) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang trái so v i ñư ng ch y dao l p trình .... theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c ........... Bù bán kính trong m t ph ng XY G17 G01 (G00) G41 (g42) X_ Y_ D_ F_ ...ch y dao gia công G41 .... G40 .... G42 . m t kho ng cách b ng lư ng bù...... ..... G01 (G00) L a ch n d ng n i suy th c hi n bù bán kính.... theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c ......

000 0.000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill NC 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 90 .000 0.000 O0001.000 0.000 0.000 0. Khi b t ñ u làm vi c.000 0.000 0. s d ng dao phay ngón Φ10mm.000 0.015 0.000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOME WEAR TRY 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.Lư ng bù bán kính b ng 0 khi s d ng D0. S d ng mã l nh D Máy gia công theo biên d ng (1) -> (20 -> (3).000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0. tr ng thái như khi s d ng l nh D0.

.... (3). G90 G00 G54 X150.. G43 Z30.. <Nh p lư ng bù bán kính> Nh p vào giá tr bù dao trên b ng TOOLOFFSET t i ñ a ch tương ng v i ñ a ch bù dao ñ t sau l nh D.000 + 0....... G41 và G42). 2...... Bù bán kính bên ph i.. Trong ví d này. .. ph i hi u cách rõ cách nh p d li u.....0 Y80.. (2)..015 = 5.. M03.. G42 X120. Z-5..Pragramming manual for CNC in Mill N1.0..0 Y40.. X30... S d ng lư ng bù ñ t t i v trí 1 trên màn hình TOOLOFSET...0 H1 S440 T2..0.... ð s d ng bù dao (offset) theo bán kính c t (G40. .0..015 mm.. . Yêu c u khi s d ng mã l nh bù bán kính....0 F200...0 D1. t ng lư ng bù bán kính: 5. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 91 ...0 Y120....... G01 X60.....

000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill INPUT DATA OLD DATA X Y Z MACHINE 0.000 0.000 0.000 0.000 0. 3. tâm d ng c ñư c bù t i v trí d ng v bên ph i Hanoi University of Industry 92 Bïi Quý TuÊn .G42 Ho t ñ ng ñ u tiên.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. 2.000 0.000 0.000 1. Giao di n c a màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i tuỳ thu c vào h NC.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. s không có s khác bi t gi a d li u bù bán kính và bù chi u dài. Các thu t ng k thu t s d ng trong vi c gi i thích ch c năng bù bán kính d ng c .000 0. Các thu t ng k thu t dùng cho ch c năng bù thư ng dùng ñư c gi i thích như sau: Thu t ng ý nghĩa Start-up Kh i l nh ñ u tiên ch a G41.000 0. TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 5.000 0.000 0.000 0.015 0.000 0. Do ñó.000 0. ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 chó ý N u s d ng b nh bù dao B.

Kh i ñ ng (Start up) Trong trư ng h p như ñư c minh ho trên hình v ... có 2 ki u ho t ñ ng ñư c cung c p (ki u A và B)..... X_ Y_. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 93 ...... Vi c hu bù bán kính d ng c b t ñ u t kh i l nh trư c kh i l nh ch a G40..... Ch ñ Offset X_ Y_... X_ Y_........Hu bù dao...... G40 G00 X_ Y_. Ch c năng bù mũi d ng c có hi u l c sau Start-up Ch c năng bù bán kính d ng c b hu b b ng G40. ... ................. Tâm d ng c ñư c ñ nh v t i bên ph i t i ñư ng ch y dao l p trình chó ý V i ho t ñ ng kích ho t và hu b ch c năng bù dao...... Ki u A ñư c gi i thích như sau (Ki u B tham kh o tài li u c a nhà s n xu t) chó ý G41 (G42) G00 X_ Y_. do ñó. G01 X_ Y_ F_.....Pragramming manual for CNC in Mill Offset mode Cancel Mode m t lư ng b ng bán kính.. . vi c bù dao ñư c th c hi n sang trái.. s d ng G41.

..(2). N u s d ng..0 Y50.....2..... N u s d ng trong d ng này........... Trư ng h p ch c năng bù bán kính d ng c có hi u l c....... g i là kh i l nh startup....... ch a G41 hoăc G42.......... chó ý Khi s d ng start-up......0.................(1). tâm c a d ng c c t ñư c offset.034 s hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng.. tín hi u c nh báo No...1..0 F_. -Start-up ph i ñư c ñ t trong G00 ho c G01 (d ng chuy n ñ ng t nh ti n)....... kh i l nh ñ u tiên ph i tho mãn: -Kh i l nh start-up ph i ch a l nh di chuy n... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 94 ... ñư c g i là Offset mode........ *Không s d ng start-up trong d ng n i suy G02 ho c G03... sau start-up.0 D_........ 3.. G01 X-45........Pragramming manual for CNC in Mill 3....0 Y100.. D ng c chuy n ñ ng theo hình dáng phôi và ti p xúc v i qu ñ o c n gia công................ Kh i l nh ñ u tiên............ Start-up...... G42 X80................... kho ng cách ñư c g i ph i l n hơn lư ng bù (bán kính d ng c )...Trong ho t ñ ng start-up. *Không dùng D0 trong chương trình...(3) ... Khi hư ng bù d ng c không ñ i....... v G00 X100.. d ng l i trí to ñ kh i l nh ti p theo (Xem hình v )................. ch c năng bù bán kính s b hu ...... OFFSET mode.

..........0 R25........................ ñi u này cũng gây ra h ng d ng c ..............G19 trong ch ñ OFFSET.....(5) X_ Y_..0 Y90.....................G18.. T i câu l nh Start-up và trong ch ñ bù dao 2 kh i l nh ñư c ñưa vào b nh ñ m................. lư ng c t l m s làm h ng phôi b i vì chương trình th c hi n ñ n cu i c a kh i l nh trư c khi nó k p d ng. Không ñư c thay ñ i m t làm vi c v i G17.... N u nh ng l nh như v y ñư c s d ng thì s gây ra c t l m ho c c t h t vì hai kh i l nh không ñư c ñưa vào b ñ m.....0 F200.................. Trong ch ñ bù dao nh ng kh i l nh không ch a các l nh di chuy n như: (M t kh i l nh ch ch a m t l nh M ho c G04 thì không ñư c phép s d ng)...(4)offset mode G01 X20.(6) ......... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 95 ..Pragramming manual for CNC in Mill G42 G00 X100 .............. m t thông báo hi n trên màn hình..(2) Y65..............0..(1) (START UP) G01 X70......... h th ng s c nh báo................. N u vi c này x y ra........................... Khi c g ng ñ c t cung tròn có bán kính nh hơn bán kính d ng c ho c c t rãnh có chi u r ng nh hơn ñư ng kính d ng c .............. chó ý 1...... M t kh i l nh ñi u khi n các di chuy n theo các tr c b ng 0 thì cũng không ñư c phép s d ng......... ñ tránh c t l m.(3) G03 X45.......0........0............ khi chương trình th c hi n trong ch ñ Singleblock.0 Y40.............0..... 3.... 2........

Pragramming manual for CNC in Mill

N u thay ñ i, c nh báo x y ra, và tín hi u c nh báo 037 xu t hi n trên màn hình, máy ng ng ho t ñ ng. Khi hư ng bù d ng c thay ñ i. N u hư ng bù d ng c thay ñ i, như ñư c minh ho dư i ñây n u mã G goi ch c năng bù bán kính thay ñ i gi a G41 và G42 , chu vi d ng c s ti p xúc v i phôi theo trong 2 kh i l nh liên t c t i v trí thay t G41 sang G42. ........................................ ........................................ G41 X70.0 Y60.0; Y40.0;...........................................(1) G42 X_ Z_;.....................................................(2) ........................................ ........................................ Vi c chuy n ch ñ mã G gi a G41 và G42 thì không ñư c ñ t kh i l nh b t ñ u và kh i l nh ti p theo. Cancel Mode. L nh G40, ch ra trong ch ñ Offset, hu b ch c năng bù dao. Ch ñ hu bù dao b t ñ u t cu i kh i l nh trư c kh i l nhG40. Tâm d ng c s thay ñ i l i như trong hình v . 3.3.

(G41) X100.0 Y50.0; X60.0 Y50.0;........................................................(1). G40 G00 X40.0 Y20.0..........................................(2).(Ch ñ hu )
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 96

Pragramming manual for CNC in Mill

........................................ ........................................ (G41) X100.0 Y50.0; X60.0Y50.0;.............................................................. G40 G00 X40.0 Y20.0;............................................. Mode) ........................................ ........................................
chó ý

(1) (2) (Cancel

Trong ch ñ hu bù dao, c n lưu ý nh ng v n ñ sau: -Ch c năng bù bán kính có th hu b b ng cách nh n phím [RESET] trên b ng ñi u khi n. Ho c b ng cách s d ng D0 trong chương trình. -L nh h y (G40) ph i ñư c ch ra trong ch ñ G00 ho c G01 (chuy n ñ ng t nh ti n). Không ñư c s d ng G40 trong ch ñ G02 và G03. N u s d ng trong G02 ho c G03, c nh báo s x y ra, tín hi u c nh báo 034 s xu t hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng. 5. Chương trình ví d M t s chương trình ví d s d ng ch c năng bù bán kính. L p trình s d ng G40,G41 và G42 (1).

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 97

Pragramming manual for CNC in Mill

O0001; N1; 1) G90 G00 G54 X-100.0 Y-100.0;.........................(1) 2) G43 Z30.0 H1 S300 T2; M03 3) Z-30.0 4) G17 G41G01X0 Y-40.0 D1 F300; .....................(2) Y250.0; ..............................................................(3) 5) X200.0; ..............................................................(4) G02 Y0 R125.0; .................................................(5) G01 X-40.0; ........................................................(6) 6) G40 G00 X-100.0 Y-100.0; ...............................(7) ............................................. 1) Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ làm vi c G54. 2) Ch y dao nhanh t i Z30.0 3) Ch y dao nhanh t i Z-30.0 4) (2) start-up G41.......... Bù dao bên trái theo hư ng ti n d ng c D1............ ð a ch bù dao, nơi bán kính dao ñư c ñ t.

5) Gia

(3)-(6) Ch ñ Offset. công theo hình dáng ñã l p trình.

6) (7) Ch ñ hu bù dao. Trong kh i l nh trư c l nh hu bù dao, d ng c ñ nh v t i ñi m (6). Sau ñó, ñi ra ñi m (x-100.0, y -100.0)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 98

.0F80.0 45.......0 -10. Point (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) X -15. Gia công 2 pocket sau.0 -45...0 Y 0 10.G41 và G42...0 40.0 10...0 -45. (1) (2) (3) (4) (5) (2) (1) C t Pocket (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6) O0001..0Y0. s d ng dao phay ngón ?8.0 20.0F3000.0 40.0 -15..0 30.Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G40. M03..0 45. 1) G90G00G54X_15.. N1..0 -15....0 < Trình t gia công> C t Pocket.0 -10.0 20...... Pocket ñư c gia công sâu 5 mm v i lư ng dư c t tinh m t trong là 0...0 -50...... G43Z30.0H1S500T2.0 45.. G01Z3..0 -50.. Z-5. Bïi Quý TuÊn (1) Hanoi University of Industry 99 .3...

. G40G01X30..... ............0............................................................................Pragramming manual for CNC in Mill 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) G41Y10....................................................................................... (2) (3) (4) (5) (2) (1) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6) N u không ñ t G40 trong kh i (7): Có nh ng trư ng h p l p trình viên không s d ng G40 trong kh i (7) b i vì h hi u nh m r ng Start-up và Cancel mode ch s d ng m t l n trong chương trình khi m t phôi ñang ñư c gia công N u l nh G40 không ñ t trong kh i (7)......0................................................................................................. G01Z-5... ....................... G00Z3.....0.....................0..... G03Y-10............................0............................................. G03Y-10.0Y45......................................0R10..............................0R10...0...... Y-45....... G03X40............... X-50........0....................................0D1......................... G00Z30...... chó ý Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 100 .......0............. G01X-15...... X30..... hi n tư ng c t l m (undercut) s x y ra như ñư c minh ho trên hình v ..........................0.....................0..............0R10.......0R10................0.................... G01Y45......................................0..............0.... G03X20................... G40G01Y0..............0.......... G41X20..................................

Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 101 .0 Y45.G44). Mã l nh H.0) Tuy nhiên. Do ñó s gây ra c t l m khi dao di chuy n vào v trí (6) (X30. c nh báo s x y ra t i v trí (6) và tín hi u c nh báo tương ng s hi n trên màn hình và máy d ng ho t ñ ng. khi x y ra c t l m. vì v y d ng c luôn ñ nh v t i v trí l p trình mà không c n thay ñôi n i d ng l p trình. S d ng ch c năng bù trong chương trình ñ bù v trí d ng c . Mã l nh H là ñ a ch xác ñ nh s offset s d ng cho ch c năng bù chi u dài d ng c (G43. giá tr Offset v n t n t i câu l nh (8). 2.Pragramming manual for CNC in Mill Khi câu l nh (7) không có l nh G40 ñư c th c hi n.

000 0.. Xác ñ nh to ñ c n ñ t theo hư ng tr c Z..000 0.000 0..000 0..000 0...000 0..000 0..000 0.000 chó ý Lư ng bù chi u dài d ng c ñư c nh p trên màn hình TOOL OFFSET. G43.... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 102 ...000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0.000 0.. chó ý N u s d ng b nh B. Z...000 0.. H..000 0..000 0..000 0..000 0.000 0...000 0...000 0.000 0..000 0..000 0....000 0.....000 0..000 0.000 0....000 0..000 0. h ñi u khi n không phân bi t gi a vi c bù chi u cao và bù bán kính... G49..000 0.000 0.000 0.....000 0.........000 0....000 0.Pragramming manual for CNC in Mill MACHINE OLD DATA INPUT DATA X Y Z 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 0...000 0.....000 0.. G43 Z_ H_. Ch ra s Offset s d ng......000 0..000 0...000 0...000 0...000 0..000 0...... G49.000 0.....Màn hình TOOLOFFSET thay ñ i tuỳ theo các thông s và model c a h NC...000 0.000 0.......000 0.000 0. Do ñó c n thi t ph i ñ t lư ng bù chi u cao và lư ng bù bán kính c a m t d ng c các ñ a ch khác nhau. G i ch c năng bù chi u dài. Hu ch c năng bù chi u dài..000 0........000 0..000 0..

000 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 103 .000 0.000 0. S d ng mã l nh H MACHINE X 0.000 0.000 Y 0.000 0.000 0.000 0.000 0. NC tr ng thái như khi s d ng H0.000 TOOL OFFSET(D) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill 1) 2) 3) N u s d ng G44 cho vi c bù chi u dài d ng c .000 0.000 0. d u c a lư ng bù chi u dài ñư c ngư c v i d u c a G43.000 0.000 0.000 0.Khi b t ñ u kh i ñ ng máy.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Lư ng bù d ng c luôn b ng 0 khi s d ng H0.000 0.000 0. Mori Seiki ch s d ng G43 .000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Z INPUT DATA OLD DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Trên màn hình TOOLOFFSET lư ng bù hình h c và bù mòn dao ñư c ñ t ñ c l p v i lư ng bù bán kính.000 0.000 0.

.. -150...... G90 G00 G54 X100. Trong ví d này.0...........135=-149.0+0...........1 trên màn hình TOOLOFFSET ..0 Y80.. Lư ng bù d ng c ñư c ñ t t i v trí NO.. Lư ng bù chi u cao c a d ng c là t ng c a lư ng bù chi u dài và lư ng bù mòn.865(mm) là lư ng bù chi u cao.. Chương F Các ví d l p trình N i suy cung tròn (bù bán kính d ng c ) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 104 ...Pragramming manual for CNC in Mill O0001 N1. G43 Z30.. .0 H1 S1000 T2..... M03..

2) Xác ñ nh d ng c Th t gia công ------------Tên d ng c Vi trí c n gia công ðư ng kính l 100mm Dao phay ngón φ20. T1 3) Xác ñ nh ñi u ki n gia công Nguyên T công (d ng c ) Tên d ng c S(v/p) F (mm/p) S offset (T c ñ (lư ng S(v/p) tr c chính) ch y dao) H D Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 105 .Pragramming manual for CNC in Mill 1) Xác ñ nh ñi m O phôi và phương pháp gá k p.

..0 Y-30.......... G01 G41 X20. Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330v/p....Di chuy n tr c Z t m t phôi (Z0) t i v trí Z-25. 4) L p chương trình O0010.................. /T1......0....1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330...........5mm vào v trí No. hu ch ñ bù bán kính...... Ch n h to ñ làm vi c G54......Bù d ng c theo ñ a ch No.... ......N i suy tuy n tính.1 (G43)............ Kh i l nh No... .... .. ............Pragramming manual for CNC in Mill N1 1 Dao phay ngón φ20........ (Do màn hình TOOLOFFSET không phân chia gi a d ng bù bán kính và bù chi u dài).... S d ng m t s khác cho s bù bán kính và s bù chi u dài d ng c ........ Z-25.2 (D2) trên màn hình TOOLOFFSET.... Ch y dao nhanh G00..........0 D02 F66................ D2=12. ......... b t ch c năng b qua câu l l nh ñ b qua các l nh này............. Ch y dao nhanh t i Z50.1( dao phay ngón φ20) /M06..............5mm)...G i d ng c No.......... N01 (dao phay ngón φ25mm.Y và Z v g c máy...................0 H1 M03. bù bán kính d ng Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 106 ..................... Ch y dao nhanh t i (X0................................... T1 330 66 1 2 chó ý Nh p lư ng bù bán kính d ng c 12...........Y0)... /G91 G28 X0 Y0 Z0...0. ðưa các tr c X........... G00 G40 G80. hu ch ñ ch y chu trình.0....... S chương trình........... Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330 v/p G43 Z50. ð i d ng c Khi d ng c T1 ñã ñư c k p trên tr c chính...

....0) ... Ch y dao nhanh t i v tri cách m t phôi 50mm........ Bán kính 30mm.... Bán kính 30mm....... G03 X50............. K t thúc chương trình. Tr c Z v ñi m O..................... G91 G28 Z0...N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ). Bán kính ti p c n ñư c ñ t là 30mm.0.... I-50... b ng 60% R Gia công nhi u phôi Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 107 ........... T c ñ ch y dao 66 mm/ph..........0)...... bán kính 50.......N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h )...0 R30.........0......0mm............ to ñ ñi m cu i cung tròn (50...... X-20.30.......0.....ðư ng tròn..0 Y0 R30.. ............0........0 Y30.0.... G00 Z50...Pragramming manual for CNC in Mill c sang bên trái (G41). M30.... to ñ ñi m cu i cung tròn (20. d ng tr c chính ....0 M05..................

. .. G56 X0 Y0....... Ch y các tr c X........ Kh i l nh No..... l p trình chương gia công như sau: 5) L p chương trình......5mm).. M98 P101... G57 X0 Y0...... ð t t c ñ tr c chính 330v/p..... G i chương trình con O101................... Hu b ch ñ bù bán kính................... như ñã ch ra trong ph n 2........ O0101....1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330. .. ch y dao nhanh t i ñi m (0.....0)............0.................. /T1 .. ch y dao nhanh t i ñi m (0....... G i chương trình con O101......Y và Z v g c máy........ Tên chương trình (chương trình con) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 108 . bù dao theo chi u dài.. P0100. hu b ch ñ chu trình........ ....... ..................... ch y dao nhanh t i ñi m (0........ ð t t c ñ tr c chính 330v/p........ ... ð i d ng c .... G43 Z50........ D ng tuỳ ch n N01 (dao phay ngón φ25... .. ch y dao nhanh t i ñi m (0...Pragramming manual for CNC in Mill ð t 4 phôi trên bàn máy.....0. Ch y dao nhanh t i ñi m G00. G i h to ñ làm vi c G54............ M98 P101.. D2=12... . M98 P101...... M98 P101.. G i d ng c No... K t thúc chương trình... M01...... ch y dao nhanh t i ñi m (0. Tr l i ñi m 0 c a tr c Z....... G i h to ñ làm vi c G54.. ... /G91 G28 X0 Y0 Z0...2. .. G i chương trình con O101.... G55 X0 Y0.... ......... ................. Quay tr c chính bên ph i............................ .............0). Ch y dao t i ñi m Z50.... G91 G28 Z0 M5......... M30..................... G i h to ñ làm vi c G55..... G i chương trình con O101.....0).. G i chương trình con O101...... ...... ...1 /M06........... M98 P101. ....... G i h to ñ làm vi c G56. G55 X0 Y0...... ñ a ch H1..0)............ ...... G i h to ñ làm vi c G54..... d ng quay tr c chính..... S chương trình (chương trình chính) G00 G40 G80.......0).... ..........0 H1 M03............. ......

.06 .. Ch y dao nhanh t b m t làm vi c t i v trí Z-25 mm.....75 .....0 và Y30.0 Y0 R30.60 ..27 12 -> 15 6 -> 9 Carbide >= 300 >=120 120 >= 300 75 . . M99. .10 ...12 .. .12 .. N i suy tuy n tính G01.. G00 Z25.... X20.... ......60 .Pragramming manual for CNC in Mill G00 G90 Z-25.... bán kính 50 mm.0.08 . bù bán kính dao bên trái (G41)....75 .0....53 21 . Ch y dao nhanh theo tr c Z cách b m t làm vi c 50mm.25 ... T c ñ ti n dao 66 mm/phút....15 60 ...38 Carbide . I-50..0 .. N i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h ...0...0).75 . t i ñ a ch D2.90 45 ..... bán kính R30..0 D2 F66...02 ... ..38 ...50 ......18 135 ..25 ........ . T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho phay V t li u (Type of Material) Nhôm và magiê ð ng thau và ñ ng thi c (m m) ð ng thau và ñ ng thi c (c ng) ð ng Gang ñúc (m m) Gang ñúc (c ng) Thép 100 HBN 200 HBN 300 HBN 400 HBN V n t c c t m/p (Speed) HSS >= 180 75 ..K t thúc chương trình con...25 60 .50 ..12 ..0 Y-30.0 Y30.10 .12 .......50 .12 30 ..12 ... to ñ ñi m cu i (50. Hu ch ñ bù bán kính.25 ..100 T c ñ ch y dao răng (Feed per teeth-FPT) HSS .. N i suy tuy n tính G01.60 45 .0..25 ..25 ...12 .25 110 ....180 .......76 .12 ....50 ....0..12 ..12 .22 38 . C t cung tròn bán kính 30 mm.......09 ...135 ..0.12 ... G01 G41 X20........10 .......30 15 .0 R30..08 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 109 ... G03 X50.60 22 ..... .. G01 G40 X0 Y0 F1000. ñi m cu i X20.12 .0.25 ...38 .. C t ñư ng tròn kín..

20 .300 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 110 .20 60 .v.30 ...45 .45 30 .15 .05 .02 .55 35 . ð ng thau (c ng) thi c Dát m ng Kéo s i Gang ñúc Lo i nh Thép Cacbon và thép h p kim … … … … … <= 150 150 .12 ..12 .45 25 .250 250 .45 75 ..02 .08 .10 .Pragramming manual for CNC in Mill Thép không g Chưa tôi Dư i 100 K PSI 100K .350 <= 200 200 .08 ..70 15 ...75 30 . Bakelite các lo i khác … Nhôm và thép h p kim Nhôm ñúc ð ng ð ng thau (m m) ñ ng vàng v.02 .12 .90 45 .05 .135 K PSI Titan ≥135 K PSI H p kim th p Ferritic Thép H p kim ch u Austenitic nhi t H p kim n n cao Nickel Base 500 HBN Tôi 3 -> 5 10 -> 21 21 -> 31 10 -> 17 7 -> 10 5 -> 8 12 -> 18 6 -> 9 2 -> 6 22 ..120 75 ...15 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho khoan.08 .10 .08 ..08 .12 ...90 30 .150 30 ...02 .10 .12 .36 45 .75 22 .45 V t li u Nh a.08 .30 ...30 15 .20 .60 30 .45 24 .08 .25 12 -> 18 15 .12 .20 .75 25 .08 .45 20 .15 .08 ..05 .2 .05 .T c ñ ch y c t 3000 KG HSS Carbide 60 .. ð c ng BHN.05 .120 45 .

22 M m Trung bình S t Thép C ng Dư í 200HBN 200 .400 … … 250 .300 Thép h p kim h p kim n n Niken h p kim n n Cobalt Thép cao Titan và h p kim 300 .Pragramming manual for CNC in Mill 300 .24 9 -> 16 6 -> 10 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 111 .350 350 .300 HBN 300 .400 <= 200 200 .400 HBN 15 .> 90 38 -> 06 15 -> 38 ð ng ñ và ñ ng thi c c ng 15 .450 <= 250 250 .30 8 -> 15 5 -> 8 16 .400 6 -> 12 12 -> 15 9 -> 12 5 -> 9 6 -> 9 2 -> 5 5 -> 9 3 -> 5 15 -> 21 5 -> 9 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho doa.60 Carbide 150 -> 300 150 -> 300 76 -> 120 30 -> 45 45 -> 75 22 -> 45 12 -> 22 60. Vân t c c t (m /phút) V t li u Magiê Nhôm ð ng thau ñ ng thi c HSS 60 -120 45 .90 38 .

30 10 -> 15 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho taro.Pragramming manual for CNC in Mill 400 .H Thép h p kim N n Nickel ch u nhi t cao N n Cobalt s ch Titan H p kim 3 -> 10 3 -> 6 12 -> 18 6 -> 9 4 -> 8 3 -> 6 3 -> 4 10 -> 15 3 -> 6 10 -> 15 4 -> 10 45 -> 76 24 -> 36 18 -> 30 12 -> 21 9 -> 15 15 . V t li u Bakelite Nh a Nhôm và thép non ð ng thau (ñ ng ñ c ng.500 HBN Thép không g ≥ 500 HBN -Thép chưa tôi? Seri 300 Seri 400 vµ P. m m) H p kim ñ ng Gang ñúc ð c ng BHN (3000kg) T c ñ c t (m/p) 18-30 30-75 22-45 18-30 18-30 15-24 9-12 5-6 6-8 5-6 2-5 6-9 2-5 3-8 3-3 8-10 2-5 <150 150-250 250-300 Thép h p kim và thép <200 cacbon 200-300 300-400 Thép không g <200 200-300 300-400 Thép ñ b n cao <200 200-300 Titan và h p kim ITS <255 250-400 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 112 .

.27 Mã l nh G ……………………………………………………………….96 Các ví d l p trình …………………………………………………………96 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 113 ..56 Chương D ………………………………………………………………...27 Chương C ……………………………………………………………….79 Mã l nh D và H …………………………………………………………79 Chương F ……………………………………………………………….Pragramming manual for CNC in Mill Chương A ……………………………………………………………….73 Mã l nh T.2 Chu n b l p trình …………………………………………………………2 Chuong B ……………………………………………………………….. S và F …………………………………………………………73 Chương E ………………………………………………………………...56 Mã l nh M ………………………………………………………………..