Pragramming manual for CNC in Mill

N i dung A) Chu n b l p trình. B) Mã l nh G. C) Mã l nh M. D) Mã l nh T,S và M. E) Mã l nh D và H. F) Chương trình ví d .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

1

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương A Chu n b l p trình
1. Chương trình là gì ?
B n nghĩ gì khi b n nghe th y thu t ng g i là “l p trình “. B n nghĩ chương trình là m t sù ki n th thao, m t bài t p mang tính giáo d c,hay m t thao tác máy tính ?.Nói chung chương trình là m t t p h p các kh i l nh ch d n ch a ñ ng n i dung k ho ch ho c là ñư c vi t ra nh m th c hi n m t công vi c, tuân theo m t s quy lu t nh t ñ nh.
O0001 G91 G28 Z0 T9001 M06 N1 G90 G00 G54 X90.0 Y105.0; G43 Z30.0 H01 S440 T5002; M03; G01 Z0 F2000;

ð ñi u khi n máy NC c n ph i có m t chương trình t t. T t các ho t ñ ng c a máy g m có :chuy n ñ ng quay c a tr c chính, chuy n ñ ng c a d ng c , ñi u khi n ch t làm ngu i ñ u có th ñư c ñi u khi n b ng chương trình. Chương trình ñư c l p b ng các ký t và ch s . Hình nh bên trái minh ho m t ño n chương trình. N i dung ñư c ñưa ra sau ñây trình bày nh ng bư c c n thi t ñ vi t m t chương trình. Xin hãy ñ c c n th n trư c khi ti n

hành l p chương trình.

2.

Nh ng yêu c u ñ i v i ngư i l p chương trình.

Ngư i l p chương trình ph i có ki n th c v gia công ñ vi t chương trình trên cơ s nh ng ki n th c này và nên ñ c k nh ng ñi u sau ñây ñ ñ m b o các ho t ñ ng chính xác, hiÖu qu và an toàn. Ngư i l p chương trình ph i: 1. Có hi u bi t v lý thuy t c t g t. 2. Có ki n th c v ñ gá, phôi ñ quy t ñ nh ñư c phương pháp gia công và ñ m b o ñư c quá trình ho t ñ ng an toàn và chính
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 2

Pragramming manual for CNC in Mill

3.

4. 5. 6.

xác. Ch n ñư c d ng c t thích h p trên cơ s phân tích các ñi u ki n gia công :”hình dáng, v t li u phôi, t c ñ quay, lư ng chay dao, chi u sâu c t, chi u r ng c t”ñ tránh các s c có th phát sinh trong quá trình gia công. Hi u rõ kh năng gia công c a máy ñang s d ng. Bi t các thi t b an toàn và ch c năng khoá liên ñ ng c a máy ñang s d ng. Hi u các ch c năng c a máy liên quan t i vi c l p trình.

3.

L p chương trình là gì?
Nh ng ho t ñ ng c n thi t khi l p m t chương trình ? 1. Ki m tra b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công. B n v ph i ñư c ki m tra k ñ hi u ñư c các yêu c u c n thi t. 2. Phân tích các ph n gia công, xác ñ nh ñ gá và d ng c c n thi t.

Bư c

Miêu t

Mã d ng c

1

Phay m t ñ u

02

M t s ngư i t o chương trình ngay khi v a ñ c xong b n v . S nóng v i này có th gây sai h ng và nguy hi m cho các ho t ñ ng c a máy. 3. Xác ñ nh các bư c gia công trên cơ s thông tin và kích thư c ghi trên b n v .

2

Khoan

03

Trình t gia công: trư c h t là nguyên công phay m t ñ u, th hai là khoan các l .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

3

Sau khi hoàn thành.. N1. M06.. ñ u tiên hãy vi t ra gi y.. Nh p chương trình vào máy. Chương trình bao g m các ch s và ký t . ngư i l p trình nên vi t các giá tr s theo cách dư i ñây: Ví d : (1) Z. 5....0 Sau khi nh p chương trình vào .5 (2) X200.Th c hi n chương trình. Sau khi vi t chương trình. ð l p m t chương trình. Có nh ng trư ng h p. 4.. c n th n ki m tra l i n i dung chương trình.c n ki m tra l i chương trình m t cách c n th n xem có nh p sai hay thi u d li u hay không.5  Z0. máy s ho t ñ ng theo theo các kh i l nh c a chương trình. G90 G00 G54 X90. d u ch m th p phân không ñư c nh p ñ y ñ ... X200.. 4. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 4 ..Pragramming manual for CNC in Mill O0001 G91 G28 T9001.. ð tránh nh ng trư ng h p ñó... s d ng bàn phím trên b ng ñi u khi n ñ nh p chương trình vào b nh NC.0 . 5. N i dung c a chương trình ñã nh p vào có th ñư c ki m tra trên màn hình.0 Y105..

L p d ng c và phôi lên máy Thi t l p 9. nguy hi m cho ngư i và máy móc.ð t ñi m O 12.Ki m tra ñi Hanoi University ofti n hành c t th 5. 5.B t ngu n cho máy công c 6. Ph n này s miêu t trình t th c hi n gia công s n ph m hoàn ch nh. d ng c c t và ñài dao có th va vào ñ gá trong quá trình gia công. Hi u và ti n hành theo các bư c sau. Rà gá phôi trên bàn máy ñ xác ñ nh ñi m O 11. bao g m c vi c l p chương trình. gây ra các s c nghiêm tr ng.Xác ñ nh d ng c s d ng 3. ch nh s a giá tr bù dao n u c n thi t) .Phân tích phương pháp ñ nh v và k p 4.L p chương trình 5.1 Trình t làm vi c.Ki m tra chương trình b ng cách ch y không c t Bïi Quý TuÊn 13. N u ngư i ñi u khi n máy ñ c sai và nh p d li u sai. 5. công vi c s ñư c ti n hành m t cách hi u qu . L p k ho ch s n xu t và l p trình 1.ðo và nh p vào giá tr bù chi u cao và bán kính 10.Nh p chương trình vào máy 7.Lưu chương trình vào b nh 8. hãy vi t th t rõ ràng và chính xác ñ b t kỳ ai cũng có th ñ c d dàng.Nghiên c u b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công 2.Pragramming manual for CNC in Mill N u chương trình ñư c ñưa vào b nh không ph i do ngư i l p trình mà do ngư i ñi u khi n máy. (s a u ki n gia công b ng cách Industry chương trình n u th y c n thi t. Quá trình cho ñ n khi hoàn thành s n ph m.

Các m c ki m tra 1 Các ñi u ki n gia công phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không.? 2 Phương pháp ñ nh v ñã chu n chưa ? 3 L a ch n ñúng d ng c c t chưa? 4 Th t các bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không ? 5 Li u có kh năng va ñ p trong quá trình gia công? 6 Chu n b phi u công ngh chưa Các m c ki m tra 1 Li u chương trình ñang ñư c vi t có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không? Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 6 ð cb n v Các ñi u ki n gia công .Pragramming manual for CNC in Mill S n xu t hàng lo t a. Ki m tra nh ng m c này ñ ñ m b o quá trình gia công ch ính xác và an toàn Các m c ki m tra 1 Dung sai trên b n v ? 2 Hi u ñư c các ký hi u th hi n ñ chính xác chưa ? 3 Bi t rõ v t li u và hình dáng phôi chưa? 4 Hi u rõ các quá trình th c hi n trư c và sau trên trung tâm gia công chưa? 5 Hi u ñư c m u ch t khi gia công chưa? 6 Xác ñ nh chính xác g c phôi chưa? 7 Hi u rõ v phôi chưa? 8 ð c k t t c các kích thư c và ghi chú trên b n v chưa? 9 Có gi s ch s b n v và ch c ch n r ng không còn thông tin nào không hi u. Các m c c n ki m tra. Các m c c n ki m tra trư c khi gia công ñư c tóm t t theo b ng sau.

ñ u d ng c có hư ng ngư c v i hư ng di chuy n c a d ng c không? T t c d ng c ñã ñư c ñăng ký chưa? Mã d ng c có ñư c nh p chính xác không? Mã s d ng c ñư c phân ph i phù h p v i kích thư c d ng c không? ðã lưu ý ñ n kho ng cách li n k v i d ng c có ñư ng kính l n chưa? Trong kho dao có b trí h p lý các kho ng tr ng gi a l ñ t dao to và dao nh chưa? Các m c ki m tra Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 7 . ch y dao gia công) s d ng ñ ng chưa? Lư ng ch y dao ti p c n và lư ng ch y dao c t ñã xác ñ nh chưa? ðã ki m tra t t c d li u nh p vào chính xác chưa? Li u có nh ng l i ng u nhiên trong chương trình do m t t p trung hay không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 K p d ng c (Mouting Tool) Các m c ki m tra ðài dao và ph n chuôi dao ñư c làm s ch trư c khi k p chưa? D ng c có th b mòn ho c m không ? Hình dáng và v t li u d ng c phù h p v i phôi không? D ng c ñã ñư c k p lên ñài dao ñúng chưa? Chi u dài d ng c có phù h p không? Khi k p tr c dao khoét lên tr c chính.Pragramming manual for CNC in Mill 2 3 4 5 6 7 8 Nh p chương trình Chương trình có ñư c l p theo các bư c gia công hay không D u ch m th p phân có ñư c nh p ñ y ñ vào các giá tr s hay không? D u (+.-) ñư c nh p trư c các giá tr s ñúng chưa? Ch ñ ch y dao s d ng (ch y dao nhanh.

trên b ng ñi u khi n(Dry run. bù mòn và h to ñ h th ng ñư c s d ng cho vi c bù dao chưa ? Ki m tra d li u bù bán kính và chi u cao d ng c ñã ñúng chưa? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa ? C a ñã ñóng chưa? ðã b t ch ñ ch y t ng kh i l nh hay chưa? Bư c ti n dao và t c ñ c t ñã phù h p chưa? Ch ñ ch y dao( ch y dao nhanh hay ch y c t g t) ñã ñúng chưa? Hư ng rút dao sau khi c t ñã chính xác chưa? Chuy n ñ ng c a d ng c trong vùng ñã tính toán không ñ m b o không va ñ p chưa? Ki m tra kh năng va ñ p c a d ng c v i phôi và ñ gá chưa? Có th d ng kh n c p trong quá trình gia công hay không? Sau khi k t thúc ch y th không c t g t (Dry run). giá tr Z c a h t a ñ s d ng ñã ñ t v không chưa? Hư ng bù dao ñã ñ ng chưa ? Ki m tra mã s d ng c ñ oc bù chưa? Ki m tra d li u bù hình h c. c n cân nh c xem có th gây va ñ p d ng c hay không? T c ñ d ng c b t to ñ ñã ñúng chưa? Giá tr h t a ñ phôi ñã ñư c ñ t ñúng chưa ? G c phôi ñã ñư c tính toán tr ( ho c c ng) v i bán kính d ng c b t to ñ chưa ? Khi ti n hành ño d li u bù chi u dài d ng c . Feedrate…) v v trí ñúng chưa ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? Hanoi University of Industry 8 1 2 3 4 5 Ch y th không c t (Dry run) 6 7 8 9 10 1 Bïi Quý TuÊn .Pragramming manual for CNC in Mill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bù dao (Tool Offset) Công t c Door Interlock ñ ñư c ñ t v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? Trong quá trình thao tác bù dao. ñã chuy n l i công t c.

chi u r ng c t.Pragramming manual for CNC in Mill 2 3 4 5 Ch y c t th (Test cutting) 6 7 8 9 10 11 12 13 C a ñã ñóng chưa? Ch c năng ch y chương trình theo kh i l nh ñơn ñư c b t chưa? ði u ki n gia công ( chi u sâu c t. t c ñ tr c chính) ñã h p lý chưa ? Trình t nguyên công và bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi hay không? L a ch n d ng c c t ñã h p lý chưa? L a ch n ñ gá phù h p không? Phương pháp k p phôi ñúng ñúng chưa? Quá trình c t có th ñư c quan sát không ? Lưu lư ng và hư ng phun dung d ch làm ngu i có ñúng không? D ng c c t có th va ñ p v i phôi và ñ gá không? Kích thư c có ñư c ño sau c t thô chưa ? Công t c Override trên b ng ñi u khi n có ñư c ñ t t i % phù h p v i lư ng ch y dao nhanh và ch y dao c t g t không? Có th d ng máy kh n c p trong quá trình gia công không? Các m c ki m tra ð chính xác d ng c ño có phù h p không? L a ch n d ng c ño ñúng không? Trình t ño ñúng không? Phương pháp ño phù h p chưa? Vùng ñư c ño có ñư c xác ñ nh rõ ràng không? Vùng ñư c ño có th b l n phoi và dung dich làm mát không? Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? Khi ño. lư ng ch y dao. phôi có ñư c làm mát không ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? T t c các ch c năng NC như SingleBlock ñ ki m tra chương trình ñã ñư c t t chưa? M c tiêu th i gian gia công cho m t phôi là bao nhiêu? ð mòn dao có ñư c ki m soát không ? Hanoi University of Industry 9 14 ðo lư ng (Measuring ) 7 8 1 2 3 s n xu t hàng lo t 4 5 1 2 3 4 5 6 Bïi Quý TuÊn .

chó ý Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 10 . ph i ñ i l i tên chương trình. : M01. N2.0. màn hình s t ñ ng hi n th O0001. M06. N u s chương trình ñưa vào ñã có trong b nh . Trong ph n này s trình bày m t s thu t ng cơ b n ñư c dùng khi l p m t chương trình. O0001.----------------------------------------. M06..0Y105. ð nh p chương trình. Có th lưu tr nhi u chương trình trong trong b nh NC. sau ký t Alphabet “O”. .. N1. Ví d n u b n nh p tên chương trình lµ O1. 6. G90G00G54X90. chương trình không th ñư c nh p vào. G90G00G54X0Y0. S chương trình có th có ít hơn 4 ch s . M30..Pragramming manual for CNC in Mill (Mass 6 production) Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? 6.. Các thu t ng trong l p trình.1. S chương trình (d ng s ) ph i ñư c ñ t t i dòng ñ u tiên c a chương trình.. ñ phân bi t v i các chương trình khác trong b nh và ñư c x p x p theo m t tr t t nh t ñ nh.. S chương trình ñư c xác ñ nh b ng b n ch s ho c ít hơn. S chương trình dùng ñ lưu tr nhi u chương trình. t 1 to 9999. S chương trình (Program number)..S chương trình G91G28Z0T9001.

-----------------------------------------------. ðo n chương trình (Part Program). N1. Không nh t thi t ph i s d ng s th t .0.S th t G90G00G54X90. Thông thư ng.-----------------------------------------------. M06. O0001. s t t dùng ñ ch ñ nh m t ph n chương trình. 1. G43Z30. N u m t s th t có s ch s l n hơn 5. 6. N1. ho c ñ tìm m t v trí mà b n mu n s a ch a chương trình d dàng.0H1S440T502. ñi u này s giúp ti t ki m b nh . G91G28Z0T9001.S th t G90G00G54X0Y0. Bïi Quý TuÊn (Ph n chương trình dành cho d ng c s 9001) Hanoi University of Industry 11 . thì 5 ch s t v trí có giá tr nh nh t ñư c nh n là s th t 2. S th t (Sequence number). ðo n chương trình ch a các thông tin c n thi t cho vi c th c hi n t ng nguyên công (hay bư c) ñư c ti n hành b i m t d ng c . M30.Pragramming manual for CNC in Mill 6. ho c không s d ng s th t .0. O0001 G91G28Z0T9001 M06. S th t s d ng ñ tìm ki m ho c g i t i v trí m t dòng l nh ñang s d ng. M01. S th t ñư c th hi n b ng m t s g m 5 ch s theo sau ký t “N”. N u m t dung lư ng chương trình quá dài và vư t quá s c ch a c a b nh thì ñ t s th t vào v trí b t ñ u c a m i nguyên công (hay bư c). G91G28Z0M05. M01. G90G00G54X90. N2.0Y105. M06. s d ng cho m t d ng c c t xác ñ nh theo th t .2.3.0Y105. M06.

Ngoài ra. M06 6. G01 Z0 ð a ch F2000 6. S d ng ch cái trong b ng Alphabet ñ ñ nh nghĩa m t ñ a ch . G01 Z0 F2000 chó ý D li u. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 12 . (Ph n chương trình dành cho d ng c s 5002) ð a ch (Address). G91G28Z0M05. T l nh (Word). Xác ñ nh rõ ki u c a d li u t vi c gi i thích kh i l nh 6. M t t bao g m có ñ a ch và d li u.6.Pragramming manual for CNC in Mill N2.0H2S800T5002. Nh ng s (bao g m kí hi u và d u ch m th p phân) theo sau ñ a ch ñư c g i là “D li u”. Kh i l nh (Block). G90G00G54X0Y0.7. Kh i l nh là ñơn v l nh nh nh t c n thi t ñ ñi u khi n máy. M01. ñ ng th i cũng là ñơn v nh nh t t o nên chương trình. G01 Z0 F2000 T 6.4. T l nh là ñơn v nh nh t ñ g i m t ch c năng xác ñ nh.5. G43Z30. Trong chương trình. các thông tin khác ñưa vào h th ng NC cho vi c gia công phôi cũng ñư c g i là d li u. D li u (Data). m i dòng l nh tương ng v i m t kh i l nh. M t kh i l nh bao g m nhi u t l nh.

7..........0... Các tr c ñi u khi n và hư ng c a chúng ñư c xác ñ nh như sau: Tr c B ph n chi u dương(+) và âm(-) X Bànmáy chi u + Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 13 . chương Chương M01...8.. ðo n G91G28Z0M05........ Hi u k v phương chi u các tr c ñi u khi n là r t c n thi t khi l p trình...... trình trình M06..... như ñư c minh ho sau ñây: O0001.--------------------------------------------s th t G90G00G54X90.----------------------.. M06....... Kh i th nh t.---------------------------------------s chương trình. Trong ph n này s miêu t chuy n ñ ng theo các tr c ñư c ñi u khi n và quan h c a chúng trong chương trình. 7........1...................Pragramming manual for CNC in Mill O0001..------------------------------------------...kh i l nh 6.......Kh i th hai....... M t chương trình bao g m các t l nh...........1...s th t ...K i th ba. chó ý Kh i l nh ñư c k t thúc b ng ký t [... Tóm t t.SV...0Y105..1...... Trong ph n này s ñ nh nghĩa các tr c và cách xác ñ nh các tr c trong chương trình... 7... G91G28Z0T9001....kh i l nh chương trình : G91G28Z0M05.......----------------------------------------. ði u khi n và ñ nh hư ng các tr c.... Di chuy n theo các tr c ñi u khi n. ðo n G90G00G54X0Y0......... m t kh i l nh bao g m nhi u t l nh.... M30......---------------------------kh i l nh... s kêt h p c a ñ a ch và d li u....SVD... N2. G91G28Z0T9001.....-------------------------kh i l nh N1.]... Lo t máy MV.....

hi u(+).(-) ñ hư ng các tr c V i lo t máy các ký ñ xác ñ nh chuy n ñ ng.2. n u quan sát t m t trư c máy t i phôi chi u + hư ng ra m t ph ng trư c c a máy. (Hư ng quan sát t thân máy ñ n phôi) chi u + ñi lên . MV.Pragramming manual for CNC in Mill Y Bàn máy Z ð u tr c chính v bên trái.quan sát máy t m t trư c (hư ng lên.SVD.SV. Di n t chuy n ñ ng các tr c trong chương trình. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 14 . 7. quan sát theo chi u t phôi lên tr c quay c a d ng c ).

ví d . n u không có ñi m tham chi u. chi u các tr c ñư c ñ nh nghĩa như dư i ñây: 8. có nghĩa m t ph ng trư c là d ng c di chuy n sang ph i V i l nh “Y+__” thì N u d ng c ñư c gi ñ nh là di chuy n trong bàn máy ch y v phía ngư i ñi u khi n. ñ nh là di chuy n trong bàn máy di chuy n sang khi bàn máy không trái .khi quan sát máy t chuy n ñ ng. có nghĩa là d ng c di chuy n sang t v trí ngư i ñi u khi n t i thân máy V i l nh “Z+__” thì Cùng h-íng v i chuy n bàn máy ñi lên. X Y Z Chuy n ñ ng gi ñ nh khi l p trình N u d ng c ñư c gi Trư ng h p l nh “X+__”. thì phương. N u gi thi t d ng c di chuy n. theo ñ ng th c hư ng nhín t m t trư c Chuy n ñ ng th c. máy s không th tìm ñư c to ñ ñi m A. Khi ñưa ra l nh ”di chuy n d ng c c t t i ñi m A”. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 15 . khi bàn máy không chuy n ñ ng. ði m g c phôi.Pragramming manual for CNC in Mill Tr c ñư c ñi u khi n. trong khi bàn máy ñ ng yên.

Vi c xác ñ nh g c phôi làm cho cho vi c l p trình tr lên d dàng cũng như là ñ m b o ñ chính xác.Y0. giá tr to ñ (X. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 16 . Trong chương trình. Theo ñó.Khi d ng hình h c c a chi ti t gia công có tính ñ i x ng.Y. ch n g c phôi như hình v ñ tính toán to ñ d dàng.Z0).Pragramming manual for CNC in Mill ði m tham chi u ñư c thi t l p cho chương trình ñư c g i là ñi m g c phôi.Z) ñư c tham chi u v i ñi m g c phôi. (pocket) 2). ñi m (X0. g c phôi ph i ñư c xác ñ nh rõ ràng. ði m g c phôi nên ñư c xác ñ nh t i ñi m mà có th xác ñ nh m t cách thu n ti n. Trên b n v . ho c các h c tròn. g c phôi ñư c ký hi u như sau: <Ví d v ñ t ñi m g c phôi> 1).Ví d v ñ t g c phôi t i tâm ñ d dàng tính toán to ñ tâm l .

. X-20.... t ñi m g c phôi (X0. Khi vi t chương trình. L nh tuy t ñ i ñ nh nghĩa t a ñ m t ñi m b ng kho ng cách....Pragramming manual for CNC in Mill 9. s d ng 2 ki u l nh sau ñây : 1.0...(2)..0Y20...(-) xác ñ nh... ñ s d ng h p lý... 9... ð xác ñ nh chuy n ñ ng c a d ng c c t t ñi m hi n t i t i ñi m ti p theo (ñi m ñích ). To ñ l p trình... ph i hi u rõ b n ch t c a t ng lo i to ñ này. L nh gia s .. L nh tuy t ñ i ..Y0..1.. L nh v i h t a ñ tuy t ñ i(1) To ñ c a ñi m (1) và (2) vi t trong h to ñ tuy t ñ i G90 X100 Y10.0 X10.... L nh tuy t ñ i. 2. có d u (+) ...(1)...0 Y-10. Ch ñ l nh tuy t ñ i ñư c xác ñ nh v i l nh G90..Y)..Z0).0 2... D u dương có th b nhưng d u âm thì ph i ñư c vi t ñ y ñ .0 Y-10..O) trong hình bên trái là giá trí to ñ c a (X... 1. X+10. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 17 . Giá tr ñư c vi t trong (O...

.(4) Các t l nh trong (....(2).(2). (G90)(X175.. Chi u dương ch ra r ng ñi m ñó n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i. (G90)X-175. G90 X-175..0)...... có th ñư c b qua.0)Y100(Z50.... L nh gia s ñ nh nghĩa to ñ m t ñi m b ng cách ch ra kho ng cách di chuy n t ñi m hi n t i.0). (3) vµ (4) theo h to ñ tuy t ñ i trên m t ph ng X-Y-Z.(3)..0. tương t các kh i l nh trư c ñó.....2 ..0.)....0 Y-100 Z50...(1).0) (Z50.. L nh gia s . (G90)X175. Ch ñ l nh gia s ñư c xác ñ nh v i l nh G91 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 18 9.0 (Y100...0(Y-100) Z50..Pragramming manual for CNC in Mill L nh v i h t a ñ tuy t ñ i (2) Di n t các ñi m (1).

Y) Di n t l nh gia s (2)..0 Y-10..0. X+30.. S d ng l nh gia s ñ di chuy n d ng c t ñi m (1) t i ñi m (2)..0 X30...(1). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 19 . G91X-30....0Y10.. Giá tr ñư c vi t trong (O.0Y10.............0. 2). V i to ñ d u dương có th b nhưng d u âm thì không ñư c b .....Pragramming manual for CNC in Mill Di n t l nh gia s (1).... S d ng l nh gia s di chuy n qua các ñi m (1).(2).... 1).........O) trong hình bên là giá tr to ñ c a (X. Y-10...(3) và (4)........ G90X10........0.(2)............0...

..(4).. L p trình tuy t ñ i Ký t ñ a ch .2...0Z50...Z_. G91X350...... Ý nghĩa c a giá tr s ...... Các t l nh trong (..(Y0)(Z0)...) th hi n vùng t n t i c a ñi m kho ng cách so v i g c phôi ði m g c phôi L p trình tương ñ i G91(X_....... tương t các kh i l nh trư c ñó.. Tóm t t..................0.Z_...Y_..... (G91)(X0)Y200.0(Z0)..0Y-100..........(3). 9....... S khác nhau gi a l p trình theo to ñ tuy t ñ i và gia s ñư c tóm t t theo b ng dư i ñây.0(Y0)(Z0)...) hư ng chuy n ñ ng ti p theo c a d ng c Hành trình c n di chuy n ti p theo V trí d ng c hi n t i............. Ý nghĩa d u (+... (G91)X-350.......Pragramming manual for CNC in Mill G90X-175......... ði m tham chi u Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 20 ...-) G90(X_..(2).... có th ñư c b qua.(1).......Y_.)..

..... Xác ñ nh ñi u ki n c t g t....Pragramming manual for CNC in Mill ... (X0.. S400.T c ñ tr c chính 400v/ph chó ý min-1 có nghĩa là vòng/phút 2... Chi u sâu c t (Depth of cut) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 21 . Sau ñây là 4 ñi u ki n c t g t c n ph i quan tâm khi gia công 1..... Các ñi u ki n này ph i ñư c ki m tra c n th n. 10. T c ñ ti n dao 100m/ph 3.... ñư c ñ t khi l p chương trình..... Nói chung.... T c ñ tr c chính (Spindle Speed) (min-1).Y0. L nh gia s thư ng ñư c s d ng khi l p trình gia công nh ng ph n l p ñi l p l i theo t ng bư c c ñ nh..... Các ñi u ki n c t g t ñư c thi t l p khi l p chương tr ình có nh hư ng l n ñ n s an toàn.... m t chương trình thư ng ñư c vi t theo l nh tuy t ñ i. T c ñ ti n dao c t (Cutting Feedrate) (mm/min) T c ñ ti n dao ñư c ñ t tr c ti p sau ñ a ch F F100.Z0). hi u su t và ñ chính xác gia công.

. Vì lý do này..t t dung d ch làm ngu i......... Không có ch c năng ñ c bi t ñ ch ñ nh chi u r ng c t Chi u r ng c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c X và Y... chi u sâu c t có th ch ra b ng ñ a ch . Các mã l nh G... Ví d :T1... V i nguyên công gia công l . V i nguyên công gia công l .. chi u sâu c t có th ñư c ch ñ nh b ng cách s d ng m t ñ a ch .. NC s chu n b cho chuy n ñ ng trong m i kh i l nh. Chi u r ng c t. Các d ng mã l nh........ ð t t c ñ quay c a tr c chính .........là lư ng ti n dao 100mm/phút..(c th hơn.....là g i d ng c c t s 1.. Chi u sâu c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c Z.......F..... ð t t c ñ ti n dao Ví d :F100. ..... Mã M Mã S Mã F Mã T Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 22 .. M09..là t c ñ tr c v i 400vòng/phút. B ng dư i ñây s khái quát các ch c năng trên.....b t dung d ch làm ngu i.T...Chi ti t v các mã l nh này s ñư c trình bày chương B và các chương k ti p.. có th tham kh o ph n sau c a giáo trình).. Ch ra phương pháp gia công trong m i kh i l nh ho c chuy n ñ ng theo các tr c... chó ý 4. Trư c các l nh này.....M. M t chương trình ñã ñư c l p b ng cách s d ng ký t và ch s .(Cutting Width). Ví d :S400... Ví d :M08.... ch c năng G còn ñư c g i là ch c năng chu n b .S............. 11.Pragramming manual for CNC in Mill Không có ch c năng ñ c bi t ñ xác ñ nh chi u sâu c t.. Ch ñ nh mã s d ng c ... G i là các ch c năng ph và làm vi c như m t ch c năng h tr cho ch c năng G.... Mã Mã G Các ch c năng..D....và H là th hi n các ch c năng chính.

g i s tên chương trình con. T và ñ a ch .. B ng dư i ñây ñưa ra và gi i thích các T và ð a ch ñư c s d ng trong chương trình : Ch c năng S chương trình S th t Ch c năng chu n b .... ..... S l n l p trong chương trình ð m s l n l p trong chương trình con Ch c năng ti n dao Ch c năng t c ñ quay tr c chính .... T khoá kích thư c ð a ch :(ISO)/O(EIA). góc R. Mã s bù Th i gian d ng.....A..X P P..... Ch c năng d ng c Ch c năng h n h p F S T M B Mã s bù d ng c D ng S chương trình ð nh rõ s ti p theo L p ñi l p l i H P..Q P Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 23 ..J....B. ði u khi n t t m máy.. S chương trình S th t D ng chuy n ñ ng L nh di chuy n theo các tr c: Cung bán kính.U.C R I....... T c ñ quay tr c chính......... T c ñ ti n dao.Pragramming manual for CNC in Mill Mã D Mã H Ch ñ nh mã s bù bán kính d ng c Ví d :D1........Y......Z..bư c ren............K Ý nghĩa.....bù chi u dài d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh ........ N G X..bù bán kính d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh ... Ch ñ nh mã s bù chi u dài d ng c Ví d :H01.... To ñ tâm ..... S hi u d ng c s ......mã s bù d ng c ...

tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c X M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Z ði u khi n các ch c năng ON/ OFF c a máy. ð a ch B C F G Ý nghĩa Xác ñ nh v trí trên tr c B (l nh tuy t ñ i) Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh tuy t ñ i) T c ñ ti n dao.Pragramming manual for CNC in Mill T và ñ a ch B ng dư i ñây gi i thích s khác bi t c a T và ð a ch trong chương trình. S th t Hanoi University of Industry 24 H I J K M N Bïi Quý TuÊn . tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Y M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. Phương pháp gia công và chuy n ñ ng c a các tr c trong m i kh i l nh thu c chương trình Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh gia s ) M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn.

.. ðây là m u ño n chương trình khi l p chuong trình cho các d ng c (phay b m t.....: O0001.......... N1. ð t th i gian d ng và tên chương trình con Chi u sâu c t m i lát khi s d ng chu trình gia công l .... S? th t (dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n B t ñ u nguyên công hay bư c m i)... V trí trên tr c X (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng ...Pragramming manual for CNC in Mill O P S chương trình....)...... V trí trên tr c Z (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Y (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Z (l nh tuy t ñ i) Q R S T U W X Z 12..... M u cơ b n c a m t chương trình.. Giá tr bán kính trong l nh n i suy cung tron.......... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 25 ..Tên chương trình (Dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n vào th i ñi m b t ñ u chương trình).......... T c ñ quay tr c chính S d ng c ....... phay ngón vv.

. M6. .. G00 Z_(M09). ð t t c ñ tr c chính quay v i v n t c S và l nh b t dung d ch tư i ngu i (M08) chó ý M03.... chó ý Vi c nh p tên chương trình năm ch s ho c hơn là không ñư c phép...... Di chuy n dao ñ n to ñ Z g i giá tr bù dao H theo chi u Z c a dao ñó và g i d ng c ti p theo (T) t i v trí thay dao... T t c các tên chương trình ph i trong kho ng 4 ch s ...Pragramming manual for CNC in Mill G90G00G54X_Y_.............. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 26 . . M06 M08 có th ñư c b ñi n u không c n tư i ngu i Quay tr c chính theo chi u thu n Rút d ng c tr v ..Ch y dao nhanh ñ n X_Y theo to ñ tuy t ñ i ði m g c phôi ñư c xác ñ nh b i G54 d?n G59....quay v dòng ñ u chương trình 13. M30... 13......... N u nh p vào là “O1”....... d ng tr c chính D ng t m th i ð i d ng c N2.... Tuy nhiên.1. Kho ng cách gi a l nh trong chuong trình..... K t thúc chương trình .......... S chương trình.... không c n thi t ph i vi t ñ y ñ c 4 ch s .... M01. Tr v ñi m g c máy.. G91G28Z0M05.... 13............ t t dung d ch làm ngu i. Nh ng chú ý khi l p chương trình.... G43Z_H_S_T_(M08)........... NC s nh n ra và hi n th thành “O0001”...2..... M t tên chương trình ñư c nh p ít hơn b n ch s s ñư c nh n ra và hi n th thành m t tên b n ch s sau khi ñư c nh p vào NC.

M06.. các ch s và d u ch m th p phân. Ch c năng b qua m t dòng l nh: chó ý N u ch c năng này ñư c kích ho t.. có th s d ng d u ch m th p phân ñ vào d li u s ..(1)..Y. Ngoài ra.. Th?i gian :X T?c d? ti?n dao : F Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 27 .. góc. k c nh ng dòng l nh có d u “/” .. G90_G00 G54 X90 Y105.. các dòng l nh b t ñ u b ng d u “/” s ñư c b qua cho t i dòng l nh ti p theo.] [*] [ [ ] ] [( )] [#]. m t kho ng tr ng s ñư c t ñ ng chèn vào gi a các t l nh. Kho?ng cách và góc : X. Khi nh p chương trình...Q. không th chèn 1 kho ng tr ng vào gi a các t l nh. M t chương trình ñư c l p b ng các ký t Alphabet..4 Nh p d u ch m th p phân. Chương trình ti p t c th c hi n các dòng l nh không ch a d u “/”. D u và ký hi u. G91 G28 Z0 T9001. N1.. G43_Z30.K. Kho ng tr ng..U. Tuy nhiên khi nh p chương trình vào b nh NC.. N u ch c năng b qua m t dòng l nh không ñư c kích ho t.” ñ k t thúc l nh và ký hi u “/” ñ b qua m t kh i l nh...0..Pragramming manual for CNC in Mill O0001. Các ñ a ch sau cho phép s d ng d u ch m th p phân.3.. th i gian... bao g m như kho ng cách.. 13. Chú ý ký hi u [ @ ] không ñư c dùng.. t i cu i ñi m m i kh i l nh s d ng d u “. M t chương trình s ñư c vi t theo cách sau ñây: Trên dòng (1)....B.C.các ký hi u... 1 kho ng tr ng ñư c ñ t gi a G00 và G90.A.J.. t c ñ . chương trình s th c hi n t t c các dòng l nh .. 13.Z.-. V i h NC..0 H1 S440 T5002.R..I..W... các d u +. Các ký hi u sau ñây ñ u ñư c s d ng: [.

chó ý (2) Có nhi u gi i h n trong các ñơn v s d ng. X1. Các ñơn v s d ng là: “mm” “inch” “ñ ”. (1) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 28 .7. d u ch m th p phân có th s d ng v i ñ a ch X. Trong chương trình hay trong m t kh i l nh có th dùng ho c không dùng d u ch m th p phân. vì ñ a ch P ñ ng th i cũng dùng ñ ch s th t .001 inch (N u không có d u ch m th p phân. Tuy nhiên.0 = X1inch X1 = X0. s d ng G21.0 10 mm/rev.001 mm (N u không có d u ch m th p phân. chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t) .0 X15mm hay X15inches.0 Z22359. X10. F10. 10 mm/phút. 10 inch/phút (2) Trong trư ng h p s d ng l nh th i gian d ng.0 (1gi = 3600s). n u thi u ho c sai v trí c a d u ch m th p phân có th gây va ñ p khi ch y chương trình s có th gây hư h ng máy. X1000 Z23. chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t ) é s d ng h “inch”. và “giây”. tuỳ thu c vào lo i ñ a ch s d ng. ð s d ng h “mm”. không ñư c s d ng d u ch m th p phân n u dùng ñ a ch P. G04 X10 D?ng 1 giây.0 = X1mm X1 = X0. (1) ð g i mã l nh d ng trong 1gi : G04 X3600.Pragramming manual for CNC in Mill Khi ñưa m t giá tr s sau m t ñ a ch . X150. s d ng G21.10inch/rev. ph i ch c ch n giá tr ñưa là chính xác. X1.

bao g m các ñ a ch G và giá tr s . t câu l nh. ñư c vi t trong t ng kh i. ñi u này tuỳ thu c t ng nhóm mã G khác nhau. G01 Cã hiÖu lùc trong ®o¹n X_. Khi ñưa ra mã G trong m 2. Ph thu c vào các mã G ti p sau. G00 X_ Y_. N u ñ t mã G sau m t ñ a ch mà nó thi t l p ch ñ làm vi c. Danh sách các mã G. chúng s ñư c phân lo i thành 2 ki u sau: Ki u l nh D ng mã G ñơn (Mã G trong 1 nhóm 00 ngo i tr G10 và G11) D ng mã G Module (Mã G theo nhóm ) ý nghĩa Ch có hi u l c trong m t kh i xác ñ nh Mã G có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác ñư c ñưa ra Ví d . chúng ñ u là d ng mã G theo nhóm.Pragramming manual for CNC in Mill Chương B Mã l nh G ____________________________________ 1. H NC s thi t l p các d ng ñi u khi n ñ ñáp ng mã G ñư c ch ra. N u nhi u mã G ñưa ra trong 1 câu l nh. ch ñ ñư c thi t l p ñó s không có hi u l c v i ñ a ch ñó. các mã G ch ra sau cùng s có hi u l c. Mã G. G01 X_ Y_ . G00 và G01 c 2 ñ u là d ng mã theo module . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 29 . tr nhóm 00. Mã G có th coi là mã l nh chu?n b?. sau ñó xác ñ nh các phương pháp gia công và chuy n ñ ng trên các tr c trong m t câu l nh. chó ý 1. Giá tr s theo sau ñ a ch G ñ nh nghĩa các l nh. có th s d ng nhi u mã G. Trong cùng m t câu l nh. chúng ph i ñư c ñ t trư c ñ a ch . 3. ch−¬ng tr×nh n y Y_.

ñ t “M29 S_” trong kh i l nh trư c kh i l nh ch a G84 ho c G74. M G00 G01 G02 G03 G04 G09 G10 G10. thø 3 hoÆc thø 4 §iÓm O thø hai /thø ba. ð taro c ng. khi ngu n ñi n ñư c b t lên. NC thi t l p ch ñ mã G . Nhãm M lÖnh X¸c ®Þnh vÞ trÝ Néi suy tuyÕn tÝnh Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn cïng chiÒu kim ®ång hå.4 ñư c dùng ñ ñi u khi n APC .Pragramming manual for CNC in Mill 4. 6. dao ë bªn ph¶i c«ng tua gia c«ng Hanoi University of Industry 30 01 00 02 06 00 01 07 Bïi Quý TuÊn . không dùng cho m c ñích khác. tín hi u c nh báo (No. 010) s hi n trên màn hình. N 5. Dõng tÞnh tiÕn dông cô/Dõng chÝnh x¸c Dõng chÝnh x¸c Thay ®æi hÖ to¹ ®é ph«i Huû chÕ ®é G10 Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XY Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XZ Chän mÆt mÆt ph¨ng gia c«ng ZY §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ inch §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ mm Quay vÒ gèc m¸y Trë quay vÒ gèc m¸y tù ®éng Quay vÒ gèc m¸y thø 2.6 G11 G17 G18 G19 G20 G21 G27 G28 G29 G30 G30. xác ñ nh b i bi u tư ng ?. 7. Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn ng−îc chiÒu kim ®ång hå. ð i v i các máy có APC. dao ë bªn tr¸i c«ng tua gia c«ng HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t. thø t− Bá qua m lÖnh C¾t ren Huû bá hiÖu chØnh bï b¸n kÝnh HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t. ñi m g c th 3.1 G31 G33 G40 G41 G42 u 1 mã G không có trong b ng mã G ho c không có trong ph n l a ch n b xung ñưa ra.

t¨ng 2 lÇn Bï vÞ trÝ dông cô . mÆt sau. Bï vÞ trÝ dông cô .3 G85 G86 G87 G88 08 00 08 00 14 00 15 00 12 00 Bï chiÒu d i dông cô .2 G73 G74 G76 G80 G81 G82 G83 G84 G84.Pragramming manual for CNC in Mill G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G62 G63 G64 G65 G66 G67 G72. t¨ng Bï vÞ trÝ dông cô . + Bï chiÒu d i dông cô . ren tr¸i Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç. Chu tr×nh khoÐt lç 09 Chu tr×nh gia c«ng lç Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 31 .1 G72. gi¶m 2 lÇn Huû bï chiÒu d i dông cô §Æt hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng Lùa chän hÖ to¹ ®é m¸y Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø nhÊt Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø hai Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø ba Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø t− Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø n¨m Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø s¸u TiÕp cËn theo mét h−íng M lÖnh dõng chÝnh x¸c c ChÕ ®é Taro ChÕ ®é c¾t gät (chÕ ®é kiÓm tra dõng chÝnh x¸c) Gäi marco Gäi nhãm marco Huû gäi nhãm marco Gia c«ng lç s©u tèc ®é cao Chu tr×nh taro Chu tr×nh khoÐt lç Huû chu tr×nh gia c«ng lç Chu tr×nh khoan lç n«ng Chu tr×nh khoÐt lç bËc Chu tr×nh gia c«ng lç s©u Chu tr×nh taro Chu tr×nh taro cøng Chu tr×nh taro cøng.2 G84. gi¶m Bï vÞ trÝ dông cô .

G91). X. Kh i l nh gia s G91 X_Y_ Z_. Kh i l nh tuy t ñ i G90 X_Y_Z_. (L nh ñ t to ñ tuy t ñ i và gia s ) Nh ng mã l nh nh m xác ñ nh d ng chuy n ñ ng t v trí hi n t i t i v trí ti p theo (ñi m ñích) (1). G91 ……..... Câu l nh ñ t h to ñ gia s G91 L nh v i h to ñ gia s ñ nh nghĩa to ñ ñi m ñích b ng hành trình c n di chuy n trên các tr c ñ t i ñi m ñó tính t v trí hi n t i. tính t g c phôi (G91) ch ra kho ng di chuy n t i ñi m ñích tính t ñi m hi n t i. G90 …….Z …… (G90 ) ch ra hư ng và kho ng cách t i ñi m ñích.. Chuy n ñ ng trong to ñ giai s ……. G90 (2). ra l nh làm vi c v i h to ñ gia s . trong chu tr×nh gia c«ng lç 2. trong chu tr×nh gia c«ng lç §Æt kiÓu rót dao. ra l nh làm vi c v i h to ñ tuy t ñ i. Các d ng to ñ ( G90 .Z0). Chi u dương ch ra r ng v trí ñi m ti p theo n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i.Y0. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 32 . 1. 2.Pragramming manual for CNC in Mill G89 G90 G91 G92 G94 G95 G96 G97 G98 G99 03 00 13 10 Chu tr×nh khoÐt lç §Æt hÖ to¹ ®é tuyÖt ®èi §Æt hÖ to¹ ®é gia sè §æi hÖ to¹ ®é ph«i/ §Æt tèc ®é quay lín nhÊt §Æt tèc ®é tiÕn dao /phót §Æt tèc ®é tiÕn dao /vßng Tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi Huû tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi §Æt kiÓu rót dao.Y. Chuy n ñ ng trong to ñ tuy t ñ i …….G91 Câu l nh v i h to ñ tuy t ñ i G90 Kh i l nh tuy t ñ i ch ra to ñ ñi m ñích theo h to ñ c a g c phôi (X0.

........0. nó s có hi u l c kho ñ n khi G91 ñư c s d ng trong chương trình.(2) < V i l nh gia s > G90 G00 X10.... ð i v i nhóm mã G...) Ký hi u chi u dương (+) có th b qua .0..0...O) hình minh ho bên trái...... cho ñ n khi ñưa ra G90....(2) Giá tr ñư c vi t trong (O..0 Y10. (1) G91 X-30.... n u ñư c ch ra trong chương trình.0... ký t (-) ph i ghi ñ y ñ ........ ch ra giá tr to Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 33 .0 Y10.....(1) X-20.......... Nh ng m G như v y ñư c g i là mã G module...... tham kh o B-1(1......Pragramming manual for CNC in Mill chó ý Khi ñã s d ng G90.. Tương t như v y.0 Y10.............0 Y20.... L p trình s d ng G90 và G91 t Y (1)-(2) X X Y Chương trình cho d ng c chuy n ñ ng theo tr c X & tr c Y <V i l nh tuy t ñ i > G90G00 X10.. G91 s có hi u l c...............

(2) ( X175.(1) G91 X350 (Y0) (Z0) .(4) Các t l nh trong ( ...……...0 .0 Y-100...(2)..0 ) ( Z50....…(2) (X0 ) Y200.. ………………...0 Z50. Các l nh vi t trong ký hi u (..0 (Z0) .. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 34 .0 (Y0) (Z0) ...(1) X175 (Y-100...0 ( Z50.0 ) .0 ) ( Z50..) có th ñư c b qua.0 ) ...…(3) X-350. Y .0 ) .…………….(3)....0 Z50. …………….) có th b qua..0 Y-100.(4) < V i h to ñ gia s > G90 G00 X-175.Pragramming manual for CNC in Mill ñ c a (X.(4) trên tr c X . …………. .. ……………....(3) X-175 (Y100. ………………….Y) Chương trình s d ng G90 & G91 ( 2 ) L p trình chuy n ñ ng (1).....0 ) Y100......0 . Z < V i h to ñ tuy t ñ i > G90 G00 X-175.

.. khi c t g t k t thúc.0............. s d ng v i h tuy t ñ i và gia s .. di chuy n ñ n vùng gia công ti p theo.....0 Y-10....(5) 5...........0 Y-10...5....... (T c ñ ti n dao l n nh t) Khi s d ng kh i l nh G00.........0 Y-30..........(3) X25.(2) G91 X5....... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 35 ........Pragramming manual for CNC in Mill Chương trình s d ng G90 và G91 ( 3 ) L p trình di chuy n d ng c theo (1) – (2) – (3) – (4) trên trên tr c X và Y..... Mã G00 thư ng xuyên ñư c s d ng trong 4 ho t ñ ng sau: 1...(1) X-20.....0.......0.. t t c các l nh chuy n ñ ng ñ u th c hi n v i t c ñ ch y dao nhanh nh t.........0......(4) G90 X20......0 Y20........ Di chuy n t i ñi m b t ñ u gia công (Di chuy n d ng c t i g n phôi) 2... G90 G00 X10.. Sau quá trình c t g t Rút dao ra kh i phôi..0 Y10........... G00 Di chuy n d ng c v i t c ñ ch y không c t..........

2. có th tham kh o trong B_1(1. nh t thi t ph i ñ m b o trên ñư ng ch y dao không có v t c n... khi ch y dao nhanh. phôi.. . N u chuy n ñ ng trên các tr c X. d n ñ n s c hư h ng. V i mã G. G02 . t c ñ ch y dao nhanh không ñư c th c hi n .. K t thúc gia công ðưa d ng c ra xa phôi khi quá trình c t g t k t thúc. 1.. t c ñ ch y dao nhanh ñư c ñi u ch nh m t cách thích ng b ng công t c ñi u khi n. chó ý Khi ñã s d ng G00 trong chương trình.Pragramming manual for CNC in Mill Khi di chy n d ng c v i t c ñ ch y dao nhanh không c t.. ph i ch c ch n không có v t c n nào trên ñư ng d ng c . Z……… v trí. T c ñ ch y dao nhanh thay ñ i tuỳ thu c vào t ng máy ... 3. G00 X_Y_Z_.. g i mã l nh ch y dao nhanh X. d ng c c t ho c ñài dao có th b va ñ p. nó luôn có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ñưa ra ( G00.. G03. N u công t c ñi u khi n t c ñ ch y dao trên b ng ñi u khi n ñ t v “0”.. Trên m t máy c th .Y.Z ñư c ñưa ra ñ ng th i trong cùng m t kh i l nh thì ñư ng ch y dao có th là ñư ng chéo t ñi m hi n t i ñ n ñi m cu i l p trình. 3..Chương trình ñ ñi u khi n d ng c (3) – (4) c t di chuy n theo (1) – (2) – Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 36 . 4. G01. Chương trình s d ng G00.Y... N u g p nh ng v t c n như ñ gá.). trên b ng ñi u khi n.. G00 ….. Do ñó.

. do ñó t t c các l nh di chuy n trong các kh i l nh trên ñ u ñư c th c hi n t c ñ ch y dao nhanh.Ch y dao nhanh t i ñi m 1 X-31.. Di chuy n d ng c theo ñư ng th ng v i t c ñ ch y dao c t g t. d ng c ch y theo ñư ng th ng ñ gia công T c ñ ti n dao xác ñ nh b ng giá tr ghi sau mã F.Pragramming manual for CNC in Mill O0001. 7. chính là t c ñ ti n d ng c trong m t phút.Ch y dao nhanh t i ñi m 3 X15.Ch y dao nhanh t i ñi m 2 X15. G90 G00X33.0 Y-15.0 ……………… Ch y dao nhanh t i ñi m 4 Vì G00 thu c nhóm mã G module. N1.0 Y25.0…………………… . nó s có hi u l c trong các kh i liên ti p.0 Y25.0 …………….0…… . S d ng l nh G01. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 37 ...

.... phay h c s d ng dao phay ngón...... F....Ch y dao t i ñi m (2)....Ch y dao t i ñi m (3)... X15. v i t c ñ ti n dao là 500mm/min. v i t c Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 38 . t c ñ ti n dao ñư c ñ t b ng “0”.. N u không ñ t t c ñ ti n dao sau mã F............... ho c dao h c có g n m nh c t. ( ví d G00.....0.0 F500.. ph m vi ñi u ch nh t 0%-150%...... Chương trình ñi u khi n d ng c c t chuy n ñ ng t (1)-(2)-(3)-(4) v i t c ñ c t... 2..0 Y25.. v i t c ñ ti n dao là 500mm/min.. G03).. Chương trình s d ng G01...... … G90 G01 X33.... G02...0 Y15. nó có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ch ra.. Khi b t ñ u chương trình.... chó ý 3.....011)..…………Ch y dao t i ñi m (1)..Z..0F250 ....... chương trình s hi n th thông báo l i (No..... 1.......Pragramming manual for CNC in Mill L nh này ñư c s d ng cho phay m t ñ u...... Khi l nh G01 ñư c s d ng. G01 X_Y_Z_F_. G01 ..........G i mã l nh n i suy tuy n tính............. T c ñ ti n dao có th ñư c ñi u ch nh b ng công t c ñi u khi ntrên b ng ñi u khi n.Y.T a ñ ñi m ñích gia công.. X-31. O0001. N1.....Lư ng ch y dao..... X....

..... G19 ……. 8... v i t c ñ ti n dao là 250mm/min...Pragramming manual for CNC in Mill ñ ti n dao là 250mm/min. X15. N i suy cung tròn trên m t ph ng XY G17 G02(G03)X_Y_I_J_F_............. G19 G02(G03)X_Z_R_F_.... N i suy cung tròn trên m t ph ng ZX G18 G02(G03)X_Z_I_K_F_....... 3. -G17....... N i suy cung tròn trên m t ph ng ZY G19 G02(G03)X_Z_J_K_F_. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 39 1...0..0 Y-25.... các l nh chuy n ñ ng trên ñư c th c hi n v i cùng m t t c ñ ti n dao cho ñ n khi g p t c ñ ti n dao m i....... G01 là mã G module......... G17 G02(G03)X_Y_R_F_.. .Ch y dao t i ñi m (4).. nó có tác d ng v i các kh i ti p theo. G03 di chuy n d ng c theo cung tròn v i t c ñ ti n dao c t g t. G02.L a ch n m t ph ng nơi ñ nh cung tròn ñư c ñ nh nghĩa... G03 ñư c s d ng khi gia công cung tròn.………... 2..G i n i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h .. G18 G02(G03)X_Z_R_F_. G02...... -G02..... G18.. Chính vì v y..........

G17 (l a ch n m t ph ng XY) ñư c l a ch n ng m ñ nh. S d ng I......... 5.. J... -I. -X ...J...To ñ ñi m cu i cung tròn............ l nh R s ñư c ưu tiên . K ñư c s d ng cùng v i l nh R trong cùng câu l nh.... Khi c t m t cung tròn kín.Bán kính cung tròn...K không ñư c s d ng. D u (+) và (-)... J. R<0.Kho ng cách và chi u tính t ñi m b t ñ u cung tròn ñ n tâm cung tròn. giá tr R ph i tuân theo nh ng ñi u ki n sau: 1.. (-)..Pragramming manual for CNC in Mill -G03..G19. -N u cung tròn l n hơn cung 1800. Rcung tròn L ≤ R 2 Bán kính 4. Khi ch ñ nh bán kính R.... s d ng l nh I. K.. J...G19.. Khi b t ñ u b t ñi n.T c ñ ch y dao. (mm) L – Chi u dài dây cung.. -R…………………………...ZY . R<0 Cung tròn 1800 ho c l n hơn.........Z....... N u mu n gia công các cung tròn trên m t ph ng ZX......... khi gia công trên m t ZX và YZ l a ch n m t ph ng b ng l nh G18.. .........G i n i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h .. J.. và K ñ ñ nh nghĩa bán kính.......... chó ý 2.... c n ch n m t ph ng b ng l nh G18. Khi l nh I.... -F………………………….... không s d ng l nh R. -V i cung tròn 1800 có th dùng c d u (+). Thông thư ng. I.. N u như l nh R ñư c s d ng thì có nhi u trư ng h p tâm c a ñư ng tròn không ñư c xác ñ nh chính xác do sai s Hanoi University of Industry 40 Bïi Quý TuÊn ....... 3.....Y . K thay vì R.. ð c t cung tròn m t cách chính xác.. R>0....... R>0 Cung tròn 1800 ho c nh hơn. các cung tròn ñư c th c hi n trên m t ph ng XY (G17)... -N u cung tròn n m trong cung 1800.... v i l nh R xác ñ nh theo quy t c sau ñây..

Pragramming manual for CNC in Mill

c a phép n i suy cung tròn. G02, G03 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát theo chi u ngư c v i chi u dương c a c a tr c. Tr c quan sát là tr c không n m trên m t ph ng ñang làm vi c. Ví d , trên m t ph ng XY (G17), l nh G02 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát cung tròn ngư c chi u v i chi u dương c a tr c Z. L p trình s d ng G02 và G03(1) ð nh nghĩa m t ñư ng tròn kín. Giá tr l a ch n trong (O, O ), trong hình minh ho dư i ñây ch th giá tr to ñ (X, Y)

O0001; N1; ………… G90 G00 X70.0 Y50.0;......Di chuy n t i v trí 1 v i t c ñ ti n dao nhanh. G01 X0 F500;.....................Di chuy n t i v trí 2 v i t c ñ ti n dao 500mm/phút. G03 J_50.0;……………....C t ñư ng tròn ngư c chi u kim ñ ng h v i t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 41

Pragramming manual for CNC in Mill

chó ý

Khi c t cung tròn kín, to ñ X,Y s không ñưa ra vì ñi m ñ u và ñi m cu i trùng nhau. Kho ng cách t ñi m ñ u t i tâm ñư ng tròn là 50mm, theo hư ng ngư c chi u c a tr c Y. G01 X-60.0…………........Di chuy n d ng c c t t i v trí 3 v i t c ñ ti n dao 500mm/ph. L p trình s d ng G02 và G03(2).

L p trình gia công t (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(1).

O0001; N1; G90 G01 X28.0 Y0 F500 ;..............Di chuy n t i v trí 1 v i lư ng ch y dao 500mm/min. Các l nh chuy n ñ ng trong các kh i l nh ti p theo ñư c th c hi n v i cùng t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 42

Pragramming manual for CNC in Mill

Y20.0;..............................................Di chuy n t i ñi m 2 G03 X18.0 Y30.0 I-10.0; ................C t ñư ng tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) ñ n ñi m 3 (bán kính 10mm). L nh I trong kh i l nh này không có ý nghĩa ñ c bi t. Có th s d ng R10.0 thay cho I-10.0. G01 X-8.0;......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 4. G02 X-28.0 Y10.0 R20.0;..............C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 5. (bán kính 20.0mm) G01 X-10.0;....................................Di chuy n d ng c t i ñi m 6. G02 X-8.0 Y-20.0;..........................C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 7. (bán kính 20.0mm) G01 X8.0;.......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 8 G91 G03 X10.0 Y10.0 R10.0;........N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 9. (bán kính 20.0mm). Khi các l nh ñư c ñ t theo d ng h to ñ gia s , (X10.0,Y10,0) ch ra kho ng cách t ñi m ñ u t i ñi m cu i cung tròn.Vi c ñưa các l nh trong h to ñ gia s ch nh m m c ñích tham kh o, nó không có ý nghĩa gì ñ c bi t. G90 G01 Y0 ;……..........................Di chuy n d ng c t i ñi m 1( l nh trong h tuy t ñ i )

9. G04 Th c hi n d ng t m th i.
L nh G04 s d ng ñ d ng t m th i m t chương trình trong quá trình gia công m t cách t ñ ng trong m t kho ng th i gian xác ñ nh. Mã l nh này ñư c g i là mã l nh d ng. S d ng mã l nh d ng chuy n ñ ng c a các tr c, t i m t ñáy l gia công.
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 43

Ph m vi th i gian d ng cho phép trong kho ng : 0.....999 giây L nh G04 ch có giá tr trong m t kh i l nh c th ... khôngdùng d u ch m th p phân. Tính toán th i gian cho m i vòng quay tr c chính theo công th c sau: t (sec) = 60(sec) SpindleSpeed (min−1 ) Hanoi University of Industry 44 Bïi Quý TuÊn ... ðơn v c a th i gian d ng 0. ng trong 2.. Không dùng d u ch m th p phân.1 giây X1…...5 giây ……………G04 P1500. ñ chính xác c a ñáy l ñư c nâng cao và ph n c t l m cũng ñư c ki m soát. ng trong 1...001giây chó ý D D 2) 3) 4) 1) Khi ñ a ch P ñư c s d ng ñ xác ñ nh th i gian d ng. Ví d : P1000 ……1 giây +X ………………. B ng vi c duy trì t c ñ quay t i ñáy l gia công... +G04 ……………...0………...001 ñ n 99999....3 giây ……………G04 P2300.......001 giây.……0.. Khi d ng chương trình b ng l nh G04 t i ñáy l ..Th i gian d ng... ví d như l a ch n th i gian d ng cho phép tr c quay quay t i ñáy l ..Pragramming manual for CNC in Mill Tr c chính v n quay...Th i gian d ng.... G04X_.G i là mã l nh d ng +P……………….... Ch ra th i gian d ng s d ng d u ch m th p phân X1.. G04P_.... N u như th i gian d ng quá lâu.. có th làm gi m tu i b n c a d ng c ñôi khi còn làm nh hư ng t i ñ chính xác b m t.. chó ý L nh G04 dùng ch cho nguyên công phay l ho c khoét l ....

....... ñáy l ...…………....0.....Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G04.. t c ñ ti n dao 2000mm/min.....0 F50....…………. .0 F2000...0 H1 S800 T2 ...... N1..……………… G90 G00 G54 X0 Y0...……………………….........Rút d ng c t ñi m 2 v ñi m 1 t i t c ñ ti n dao 50mm/min....1s t i ñáy l .......... G01 Z2... Ch¹y dao nhanh Ch¹y dao c¾t O0001.....Di chuy n t i ñi m (1)...….....1s... ñ t th i gian d ng là 0. G01 Z2.... s d ng dao phay ngón.. t c ñ ti n dao 50mm/min.ð t t c ñ quay tr c chính 800v/phút........Di chuy n t i ñi m 2 ....... Gia công l sâu 10mm và d ng t i ñáy l ..075s 800(min −1 ) ð d ng chương trình trong m t kho ng th i gian tương ñương ho c hơn m t vòng quay tr c chính. Z-10.. Th i gian m t vòng quay tr c chính: t1v = 60(sec) = 0... G43 Z30. G04 P100.Quay tr c chính theo theo chi u kim ñ ng v i t c ñ 800v/phút..Dùng chuy n ñ ng ti n dao 0.. M03. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 45 ...

... quay h to ñ . G01 Z_ .. G17 G18 G19 L a ch n m t ph ng gia công..... c n thi t ph i ch n m t ph ng làm vi c. ð th c hi n n i suy cung tròn... bù bán kính d ng c ..M t ph ng ZX. ð l a ch n m t ph ng XZ ho c YZ s d ng G18... chó ý 2. sao chép song song. G17 G02 X_Y_R_F_. G17 ñã ñư c t ñ ng l a ch n khi b t máy... sao chép theo góc quay. G17 G02 X_Y_R_F………Tín hi u c nh báo s xu t hi n. 3.…………….M t ph ng YZ. G19. b ng cách g i l nh G17....... có nhi u trư ng h p ph i ñư c th c hi n trên m t ph ng ZX ho c YZ... Chương trình s d ng G17... Thông thư ng s d ng m t ph ng XY.. G18 ho c G19 (1) L p trình cung tròn t (1)-(2)-(3) ch ra theo minh ho dư i ñây: Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 46 . 1.. Chương trình ph i là: G17 G02X_Z_R_F_..M t ph ng XY(ñã ñư c m c ñ nh khi b t máy). G19 ........... Khi ñưa ra l nh n i suy cung tròn ho c bù d ng c (G40-G42).. Tuy nhiên. G17 . Các l nh di chuy n theo các tr c không b nh hư ng b i m t ph ng ñư c ch n... và khoan. ñèn c nh báo s hi n th trên màn hình n u m t ph ng l a ch n không phù h p v i l nh s d ng.Tr c Z di chuy n ñ c l p v i m t ph ng ch n.……………. G18 ......Pragramming manual for CNC in Mill 5.……………..

…… ………Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 47 .Y. O) trong ph n minh ho dư i ñây ch ra giá tr to ñ (X.0. N1. O0001.0 Y0 R5.0 R5.0. G02 X5.0 Y5.………………… (G17) G01 X10.0 mm). G18 G03 X10. O. C t cung tròn (bán kính 5.0 Z0 F100…ð nh v t i ñi m 1 trên m t ph ng XY.Z).0 mm).0 Z-5.Pragramming manual for CNC in Mill Giá tr (O.……Di chuy n d ng c ngư c chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 3 trên m t ph ng XZ. C t cung tròn (bán kính 5.

(Gia công cung tròn (1)-(3)-(2)) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 48 . Chương trình s d ng G17. Giá tr ñư c vi t trong (O.. (1)-(4)-(2).0 mm).0 Z 0 R5. (3)-(4)(5) (bán kính 10mm) trong gia công bán c u như hình v .Z)..O) trong hình minh ho dư i ñây ch to ñ (X.O.Pragramming manual for CNC in Mill G19 G02 Y5.… .Y.Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 1 trên m t ph ng ZY.. G18 ho c G19 (2) L p chương trình gia công 3 cung tròn (1)-(2)-(3). C t cung tròn (bán kính 5...0 ..

.………………...0 Z-5 R5...0 Y5... G18 G03 X10..0 Z0 R5........0 Z0 F100.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 49 ..0.....0 Y10......0 Z0 F100...0 Y0 R10......... (G17) G01 X10. tr c không n m trên m t ph ng YZ.V trí ñi m 3 trên m t ph ng ZY G19 G02 Y5.. G01 X10. tr c không n m trên m t ph ng ZX..N i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h t i ñi m 3 trên m t ph ng ZY.. G02 X10..0 mm) (gia công cung tròn (1)-(4)-(2)) ……………….Pragramming manual for CNC in Mill ..0 Y0 Z0 F100.. Di chuy n d ng c t i ñi m 1 trên m t ph ng XY...... ( gia công cung tròn (3)-(4)-(5)) G01 X10...0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h )b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y....00. Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY (bán kính 10.…......……………....……………Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng ZX (bán kính 10..0......0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h ) b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y. Di chuy n d ng c t i ñi m 1.. (bán kính 10.

ho c g c th hai.. ði m 0 máy G28 X_Y_Z_... th 3...Pragramming manual for CNC in Mill 10. n ch y v g c. 2. ñ v g c th hai.G i ch G30……………………. ho c các máy ñư c trang b APC...... ñ i phôi. ngoài ra không s d ng cho m c ñích khác.. L nh này ñư c s d ng khi c n thay dao... 3..ði m O th ba ho c th tư không ph i luôn t n t i trên các t t c máy... 2....... ñi m O th ba.. làm s ch phôi ho c ñ i bàn máy APC (APC – h th ng ñ i bàn máy t ñ ng).V i các lo i máy MV..Z. b n ñư c trang b cho vi c ñ i bàn máy t ñ ng. ði m 0 th hai G30X_Y_Z_. chó ý 1.. Giá tr theo sau các ñ a ch X..Z là to ñ c a ñi m trung gian mà dung c s ñi qua trư c khi v g c máy.Ch ra tr c c ñ v g c máy. ñ v g c th 4.SV.SVD có g n APC. ñ v g c th ba.G i ch G30 P4…… ………… .G28 ñ tr v các g c máy ð tránh quá trình tr v d ng c có th va vào phôi.G i ch G30 P3…………………..... S d ng l nh G30.Y...SV và SVD. G28……………………. ñ gá. ði m 0 th ba và th tư G30 P3(P4)X_Y_Z_. Nó có trên các lo i máy MV. Tr v ñi m g c chính c a máy.. d ng c s di chuy n th ng t ñi m hi n t i v v trí g c máy ch ñ nh. 1. th 4 c a máy.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 50 .Y.G i ch X.

... M06.. Khi tr v g c máy ( hay g c th 2.4) trư c.. ……..0... G40 G41 G42............. M06... ......4)..... M01.3.. .. “G91 G30 P3(P4) Z0”. “G90 G30 P3(P4) Z0”)... G91 G30 Z0 M05.3..V ñi m O th 2...........0 Y105... N1.... .3...... không ñư c thay ñ i các tham s này... Khi ñưa tr c Z tr v ñi m g c máy( hay g c th 2. ñ gá hay b t c v t v n nào trong vùng gia công... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 51 .Z chó ý ñ ng th i ñi m g c c a máy...Y.. 12.. nên ñưa tr c Z tr v g c máy ( hay g c th 2. gây ra s c nguy hi m.. G43 Z30... 2..3.4) tr c Z s ñi qua ñi m g c phôi....4) s d ng G28. ....Pragramming manual for CNC in Mill Các v trí c a ñi m O th 2.0 H1 S440 T2. Chương trình s d ng G30 O0001........... 1. ñ gá hay v t c n nào trong vùng gia công.. gây ra s c nghiêm tr ng......3... Chuy n ñ ng này có th gây ra s c va ñ p v i phôi..4 ñã ñư c thi t l p b ng cách ñ t kho ng cách t ñi m g c máy trong các tham s ñi u khi n 1241........ máy s di chuy n không như mong mu n. có th x y ra va ñ p d ng c v i phôi.... d ng quay tr c chính..... Bù bán kính d ng c ..... có th s d ng kh i l nh b t kỳ trong các kh i l nh sau “G91 G30 Z0”. 1242. trư c khi v ñi m g c máy( hay g c máy th 2.. N u ñ t G28 và G30 trong mã l nh tuy t ñ i (“G90 G30 Z0”.G30.…… ..Tr v ñi m 0 th 2.. ð ñ i d ng c ch có th th c hi n ñư c khi c 3 tr c X.. l y d ng c T2.. .... Sau ñó... N u ñưa tr c X và Y tr v trư c... 1243 tương ng.... G90 G00 G54 X90. “G90 G28 Z0”....ð i d ng c .. Khi s d ng máy có trang b tính năng ñ i Pallet t ñ ng.. ñưa tr c X và Y tr v ...... lúc ñó có th gây nhi u s c nguy hi m.. N u vi c cài ñ t b thay ñ i sai.ð i d ng c . “G91 G28 Z0”.Chương trình gia công G91 G30 Z0 M05....

Vi c s d ng mã l nh bù bán kính.có hình dáng như hình bên. vi c bù bán kính d ng c s d ng khi gia công pocket hay phay contour. ð d ch ñư ng ch y dao t ñư ng ch y dao l p trình. G40 G01(G00) X_Y_I _J_ F. có s d ng dao phay ngón ñ gia công theo hình dáng trên b n v . hãy nh p giá tr bán kính dao vào d li u bù bán kính trên màn hình TOOL OFFSET. ñư c gi i thích ng n g n như sau: ðư ng dao ch y qua các ñi m (1)-(2)-(3)-(4). Thông thư ng. Quá trình s d ng mã l nh bù dao ñ gia công phôi có hình dáng như hình bên. Khi tâm d ng c di chuy n d c theo biên d ng ñ nh nghĩa. N u s d ng mã l nh bù bán kính. G40 G01(G00) X_ Z_I _ K_F_. G17 G01 ( G00) G41 (G42) X_Y_D_F_.Pragramming manual for CNC in Mill Bù bán kính d ng c có nghĩa là xê d ch ñư ng ch y dao sang bên trái ho c ph i t ñư ng ch y dao l p trình. như ñư c minh ho hình bên. 2. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng YZ Hanoi University of Industry 52 Bïi Quý TuÊn . ñư ng ch y dao th c t s ñư c d ch ra xa ñư ng ch y dao l p trình b i m t lư ng bù. N u chương trình không s d ng bù dao. 3. phôi sau khi c t s nh hơn kích thư c yêu c u . Bù bán kính d ng c trên m t ph ng XY. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng ZX G18 G01(G00) G41 (G42) X_Z_D_F_. d ng c s di chuy n theo ñư ng ñư c ch rõ như hình v bên. 1. cho phép ngư i l p trình không c n ph i th c hi n nh ng tính toán ph c t p mà có ñư c hình dáng chi ti t gia công theo yêu c u.

........ I J K là giá tr trong h t a ñ gia s D ..T c ñ ti n dao....... 4.Mã s ñ a ch bù bán kính............... G42 .Z.... G01: ch y dao c t g t G41... b ng cách s d ng mã l nh bù d ng c này Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 53 .......................... Do chi u dài c a các d ng c khác nhau nên khi gia công c n ñ nh nghĩa l i t a ñ mũi t ng d ng c cho th ng nh t... F ..G i mã l nh bù bán kính (bù bên trái) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang trái so v i ñưòng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh.L a ch n d ng n i suy ñ bù.... G00: ch y dao nhanh.......... G43 G44 G49 Bù chi u dài d ng c .. I ..... G40 G01(G00) Y_Z_J _K_ F........ G01 ( G00).................. L nh G43 ...To ñ ñi m cu i.Pragramming manual for CNC in Mill G19 G01 ( G00 ) G41 (G42) X_Y_D_F_........Hu mã l nh bù bán kính...... X..... G17 G18 G19 ……L a ch n m t ph ng ti n hành bù bán kính.. G40.......J ...Hư ng c a phôi ñư c ñ nh nghĩa trong các kh i l nh ti p sau........ K ..............G44 ñư c s d ng ñ xác ñ nh mũi d ng c theo tr c Z..G i mã l nh bù bán kính (bù bên ph i) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh.... Y ......

n u các d ng c ñư c l p trình cùng m t chi u cao (ví d Z30.0 (v trí ñ u d ng c 1 so v i g c phôi) =-270..0.. Thì khi s d ng G43 trong chương trình.. Trong m t chương trình... ví d chi u dài d ng c ñư c nh p: 1... ñ u các d ng c ñó cùng di chuy n ñ n v trí có cùng chi u cao là Z30..0 D ng c T1 chuy n ñ ng ñ n v trí 270mm. theo chi u – c a tr c Z... V trí c a ñ u d ng c theo tr c Z t i ñi m O c a máy thay ñ i tuỳ thu c theo chi u dài m i d ng c ..0 so v i g c phôi......0 )....0 H1 -300....-270..T2 ...0 (Lư ng bù c a d ng c s 2 ) 3.. d ng c T1 .0 (Lư ng bù c a d ng c s 1) +30.. kho ng cách h1. l nh v trí d ng c theo tr c Z xác ñ nh v i ñ u d ng c ....-200. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 54 ...... lư ng bù dao s ñư c tính toán. h2 và h3 tính t mũi các d ng c ñ n v trí Z0 (t a ñ g c c a phôi theo chi u Z) ñư c nh p vào b ng TOOL OFFSET(ñó chính là chi u dài bù dao c n thi t).. Trên màn hình TOOL OFFSET.. Khái ni m chi u dài d ng c ñư c gi i thích như sau (xem hình minh ho )....... Như th n u có l nh di chuy n ñ n Z 30....-300.0 G90 G00 G43 Z30....0 (Lư ng bù c a d ng c s 1 ) 2......Pragramming manual for CNC in Mill Mori Seiki ch s d ng G43.... t ñi m g c máy.T3 v trí g c máy theo chi u Z thì t a ñ mũi c a chúng s khác nhau........ Do v y khi chưa ñ t l nh bù d ng c theo chi u Z.....0 (Lư ng bù c a d ng c s 3 ) <D ng c 1> ð ñ nh v t i ñ cao Z30...... Trong quá trình xét ñ t v trí.. Thì mũi c a t ng d ng c cũng s ñ n các v trí khác.....

t ñi m g c máy.0 (Lư ng bù c a d ng c s 2) +30.0 H3 -200. t ñi m g c máy. B ng vi c s d ng l nh “G43 H_” ñ bù v trí d ng c theo chi u dài.0 G90 G00 G43 Z30.0 (Lư ng bù c a d ng c s 3) +30. theo chi u – c a tr c Z.Pragramming manual for CNC in Mill <Dung c 2> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.0 H2 -270. t t c các mũi d ng c ñư c ñ nh v t i cùng m t chi u cao so v i m t Z0 c a phôi) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 55 . theo chi u – c a tr c Z.0 G90 G00 G43 Z30.0 (v trí ñ u d ng c 2 so v i g c phôi) =-240.0 (v trí ñ u d ng c 3 so v i g c phôi) =--170 D ng c T3 chuy n ñ ng ñ n v trí 170mm.0 D ng c T2 chuy n ñ ng ñ n v trí 240mm. <D ng c 3> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.

O0 001... Z ..G30......... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 56 .. b i vì d ng c luôn tr v ñi m O máy.... ( T1 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X0 Y0 .G30).. M01... ………….1.....Ch y dao nhanh t i v trí Z30 (tính t g c phôi) Th c hi n bù theo chi u Z cho d ng c s 1 ð nh nghĩa t c ñ quay cho tr c chính (S800).. 1. G43 Z30... ch ñ bù d ng c s b hu ..... không c n thi t s d ng G49......Xác ñ nh ñ a ch bù chi u cao.... hay ñi m không th 2 (G28.N u s d ng các l nh G28..Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh nghĩa b i G54.... ..Pragramming manual for CNC in Mill G43 Z_H_....... G49.. thay vì G49. G43....L nh bù chi u dài d ng c . 2. ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao.G30... M03....0 H1 S800 T2. 3.. Chu trình này s hu ch ñ bù d ng c ..Chi u cao ñ t theo tr c Z H ..l nh hu ch ñ bù chi u dài d ng c . L p trình s d ng G43 và G49.…….Thông thư ng. N1 . ... G49. Chương trình gia công …………... …………..... trư c khi th c hi n chu trình ñ i d ng c ..Mã l nh bù chi u dài cũng có th ñư c hu b ng H0....

H. G53 L a ch n h to ñ máy.0 H2 S1000 T3.. …………... G90 G00 G54 X.... N2..ð nh nghĩa t c ñ quay c a tr c chính..T-.. ………….Pragramming manual for CNC in Mill M06.. To ñ c a máy là to ñ tính so v i ñi m g c c a máy.Y. G43 Z30...H.... M03. N2. M30... ð i v i các máy ñư c trang b Sensor ho c s d ng các ñ gá chuyên Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 57 . M30.S.. Ti n hành bù chi u Z cho d ng c 2. ? M03.. ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao..0 Y0. …………. Chương trình gia công M01. M u chương trình cơ b n O0001 N2.Ch y dao nhanh t i v trí Z30 so v i g c phôi. ………….T-. 25. G90 G00 G54 X. Chương trình gia công …………..Y. …………... G43 Z. ? M03.. ………….S. ( T2 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X40.... G43 Z..… Ch y dao nhanh t i ñi m (2) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh g i b i G54. M06. Chương trình gia công . .

... ………….... ð k t thúc chương trình........ ch có giá tr trong m t câu l nh....Y...Y (hành trình tr c X : 1530mm. M30.. trong h to ñ máy G53...Pragramming manual for CNC in Mill dùng. Giá tr c a h to ñ máy có th xác nh n b ng cách quan sát trên v trí hi n th trên màn hình........ có th di chuy n d ng c t i m t v trí c a ñ gá v i t c ñ ch y daonhanh..... 2. ………….D ng tr c chính..Di chuy n bàn máy nhanh ra ñi m gi a hành trình c a tr c X. ph i hu t t c các mã l nh bù dao... 1.............. X.... G90 G00 G54 X0 Y0 . G53........ tr v g c máy... G43 Z30..0 H1 S800 T2......Z........0............. N1.ð i l y d ng c T2 G90 G53 X-765... G53 có giá tr trong h tuy t ñ i (G90).. G90................ Cũng có th dùng G53 ñ di chuy n bàn máy t i trung tâm máy trư c khi k t thúc gia công...... M01..... M03...... không có hi u l c trong h gia s (G91)...... O0001..Giá tr to ñ trong h to ñ máy..... M06... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 58 ...... di chuy n bàn máy ra v trí gi a c a hành trình tr c X .0 Y-330. Chương trình gia công …………....... là l nh ch có hi u l c dùng m t l n. Trư c khi s d ng G53.... G90 G53 X_Y_Z_ . hành trình tr c Y : 660mm).G i h to ñ to tuy t ñ i.... chó ý 3......... G53 thu c nhóm l nh “00”.L a ch n h to ñ máy..Y.. G91 G28 Z0 M05..

n u v i trư ng h p gia công m t lúc nhi u phôi. giá tr c a Z trong h to chó ý ñ phôi ñư c ñ t là “0”. G54(G55. Y ……………………. . G90 …………………..To ñ d ng c trong h to ñ làm vi c ñư c l a ch n 1. G i h to ñ tuy t ñ i G54 ñ n G59 ………….. thao tác s r t thu n ti n và năng su t. (G90) ... G56 . có th dùng G10 (ñ i to ñ phôi). G52( h to ñ ñ a phương).G59 )X_Y_..L a ch n m t h to ñ làm vi c X. 2. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 59 .G57. Thông thư ng.. 3. ñ ñ nh nghĩa thêm h to ñ phôi M t h to ñ phôi cũng có th t o ra b ng cách Offset t h to ñ máy. N u s to ñ ñ nh nghĩa b i G54 . Do có th s d ng t i 6 h to ñ phôi t G54 . 4. Có th ñ t t i 6 h to ñ phôi ñ g i m t trong các h to ñ ñó và s d ng b ng mã l nh G.Pragramming manual for CNC in Mill 3.G59 không ñ s dung. G54 – G59 L a ch n h to ñ phôi Quá trình “ñ t g c h to ñ gia công” có nghĩa là làm cho h NC hi u ñư c ñi m O phôi. H to ñ G54 ñư c ch n m c ñ nh khi b t ñ u b t ñi n chó ý máy.G59. G58 ..

...... N1. G90 G00 G54 X0 Y0. Z-5....Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G54 ñ n G59(1) L p trình cho phôi như hình v .......... G43 Z30.…………...Quay tr c chính v i t c ñ 800 v/p G01 Z3...... ……………….... M03... s d ng G54.... Chương trình gia công ..………….....0 G i dao T2 ra v trí ch ñ i d ng c .Ch y dao nhanh t i cao ñ Z30.... … .0 H1 S800 T2.. §iÓm gèc ph«i O0001. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 60 .....0 F48 ... ....Ch y dao nhanh t i ñi m O c a phôi theo tr c X và Y trong h to ñ G54..............0 F2000..........

Ch y dao nhanh t i ñi m (3) X30. X-30...Ch y dao nhanh t i ñi m (2) Y-20..0.. O0001..0……... ñi m O phôi ñư c xác ñ nh riêng theo t ng phôi như th vi c l p trình ñã ñư c ñơn gi n hoá ñi nhi u..Ch y dao nhanh t i ñi m (6) Y-20.Ch y dao nhanh t i ñi m (4) G55 X30. s d ng G54 và G55...0. N1.0……………………….……………. M03.0.………………………….Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G54 ñ n G59(2) G54 G55 L p trình cho phôi như hình v .…………………………. G43 Z30.G55.0..…………………. G90 G00 G54 X30.0. ð t h to ñ làm vi c b ng G54.…………………………..Ch y dao nhanh t i ñi m (5) Trong h to ñ ñư c g i b i G55.…...Ch y dao nhanh t i ñi m (1) Trong h to ñ G54..0 Y20.Ch y dao nhanh t i ñi m (7) X30... ði m O phôi ñ t như hình v .0.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 61 ...………………………..0 Y20.. X-30.Ch y dao nhanh t i ñi m (8) Như trên ñã trình bày.0 H1 S800 T2 ... Trong chương trình trên. các v trí gia công trên các phôi có v trí gi ng nhau.

ch−¬ng tr×nh sÏ t¹m dõng khi gÆp lÖnh M01. t t c các ch c năng này có th không ñư c h tr ñ y ñ ho c có th ñư c s d ng cho nh ng ch c năng khác nhau ho c là không ñư c miêu t như dư i ñây. hãy liên h v i nhà s n xu t. 1. Chương này s gi i thích m t cách khái quát các mã M .Trư c khi s d ng M31 và M32. m t s d ng máy. Mã M cũng ñư c g i là mã l nh ph . Chi ti t hơn. ñ ng th i nó cũng ñư c g i là mã l nh h tr cho mã l nh G. Khëi ®éng trôc chÝnh quay theo chiÒu kim ®ång hå. Cho phép s d ng m t mã M trong m t câu l nh. B ng mã M. m t kh i l nh có th ch a t i 3 mã M. tham kh o sơ ñ ñư c cung c p theo máy ho c liên h v i Mori Seiki. 2. Dõng trôc chÝnh Khëi ®éng chu tr×nh thay dao kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu M02 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh M03 M04 M05 M06 M07 Quay trôc chÝnh bªn ph¶i Quay trôc chÝnh bªn tr¸i Dõng trôc chÝnh Thay dông cô kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu tr¬n Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 62 . KÕt thóc ch−ong tr×nh v ®Æt l¹i NC Con trá kh«ng quay l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh. ñi u khi n dòng chương trình. M lÖnh M00 M01 M lÖnh Dõng ch−¬ng tr×nh Dõng lùa chän Miªu t¶ Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi khi bËt chøc n¨ng OSP. Khëi ®éng trôc chÝnh quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå. Nã sÏ kh«ng cã t¸c dông khi chøc n¨ng n y chuyÓn sang OFF. Không s d ng M31 và M32 tr khi vi c s d ng nh ng kh i l nh này c n thi t cho vi c x lý ho c kh i ñ ng l i các ho t ñ ng b gián ño n vì s c . Tuỳ chó ý t ng trư ng h p.Pragramming manual for CNC in Mill Chương C Mã l nh M 1.

.. 1003 / 50...653 / 50. 1003 / 50. 1003 / 50....1) ( duy nhÊt cho MV ... v phun dÇu t−íi nguéi KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y KÕt thóc ch−¬ng tr×nh.1) ( duy nhÊt cho MV .653 / 50..1) ( duy nhÊt cho MV ......... ®Æt l¹i NC. quay trë l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh .1) Chän c¶m biÕn l¾p lªn trôc chÝnh Chän c¶m biÕn l¾p lªn b n m¸y l m mÊt hiÖu lùc chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn KÝch ho¹t chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn khëi ®éng dÇu khoan Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 63 .Pragramming manual for CNC in Mill M08 M09 M10 M11 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M40 M41 M42 M43 M46 M47 M48 M49 M50 nguéi... hñy bá M31 Tr¶ dông cô tõ trôc chÝnh vÒ magazine ( duy nhÊt cho MV ....... Phun dÇu t−íi nguéi T¾t dung dÞch tr¬n nguéi T¾t b¬m dÇu KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi D¹ng taro cøng KÕt thóc ch−¬ng tr×nh KÝch ho¹t m lÖnh kho¸ trôc Huû lÖnh kho¸ trôc CÊt dông cô B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ trung gian B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 1 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 2 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 3 TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn ON TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn OFF Huû m lÖnh Override KÝch ho¹t m lÖnh Override Phun dÇu tr¬n nguéi qua lç mòi Phun dÇu t−íi nguéi T¾t tÊt c¶ c¸c chÕ ®é b¬m dÇu. 1003 / 50......653 / 50.653 / 50..

Pragramming manual for CNC in Mill M51 M52 M53 M55 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M73 M74 M75 M76 M77 M80 M81 M82 M83 M84 M85 M86 M88 M89 M96 M97 M98 khoan Thæi khÝ ON Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON Phun dÇu d¹ng s−¬ng mï ON C¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn OFF Thæi khÝ OFF Khëi ®éng thæi khÝ Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON BËt phun dÇu d¹ng s−¬ng mï T¾t tÊt c¶ c¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn Dõng thæi kh«ng khÝ Th«ng sè kü thuËt APC KiÓm tra vÞ trÝ trôc Z Bá qua dông cu ON KiÓm tra tuæi bÒn dông cô KÑp trôc thø 5 Më kÑp trôc thø 5 §Õm ph«i §èi xøng qua trôc Y OFF §èi xøng qua trôc Y ON §èi xøng qua trôc X OFF §èi xøng qua trôc X ON M lÖnh ngo¹i vi Vßi phun röa phoi ON Vßi phun röa phoi OFF Cöa tù ®éng ON Cöa tù ®éng OFF BËt m n h×nh T¾t m n h×nh §iÒu khiÓn thÝch nghi ON L m nguéi trôc chÝnh ON L m nguéi trôc chÝnh OFF ChÕ ®é ng¾t marco Huû d¹ng ng¾t marco Gäi ch−¬ng tr×nh con BËt tÝn hiÖu bá dông cô T¾t m Y BËt m Y T¾t m X BËt m Y lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc L m s¹ch phoi Th«ng sè cöa Ng¾t marco ON Ng¾t marco OFF Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 64 .

M01 ch có hi u l c khi phím d ng trên b ng ñi u khi n chuy n sangOFF. M00. Ví d . chuy n ñ ng c a các tr c. dung d ch làm ngu i cũng ñư c d ng. M01 D ng chương trình và d ng l a ch n. Tr c chính quay. Khác v i M00. chuy n ñ ng quay và d ch chuy n tr c chính s b d ng. dung d ch làm mát. ñ t M01 trong chương trình t i v trí c n d ng. s d ng M01 khi gia công phôi th nh t ho c c t ki m tra. khi M01 có hi u l c. Chương trình s d ng t i b t kỳ v trí nào có l nh M00. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 65 . < S d ng M01 và M00> -ñ ki m tra kích thư c phôi gia công. Khi s d ng M00 trong quá trình ho t ñ ng. M01 s có tác d ng như M00.Pragramming manual for CNC in Mill M99 M120 M121 M122 M123 M124 M125 M126 M127 M128 M129 M144 M145 M164 M165 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh con M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi C¶m biÕn quang häc ON C¶m biÕn quang häc OFF Thæi khÝ trôc chÝnh ON Thæi khÝ qua lç dÇu Quay vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh tõ ch−¬ng tr×nh con hiÖn t¹i Sö dông ®Ó lÊy t©m tù ®éng 2. Do v y. N u phím d ng ch ñ ON. Khi c n thi t. máy s d ng vô ñi u ki n.

.0..M04 (kh i ñ ng quay tr c chính) và l nh M08 (x dung d ch làm mát) b ng t....M01 ph i ñươc ñ t trong môt kh i l nh ñ c l p......... Chương trình ñư c th c hi n ti p t c khi phím (ST) trên b ng ñi u khi n ñư c n...Chương trình gia công. Khi chương trình ñang ñư c d ng b i M00 ho c M01.Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54. ..... l nh M03... M00..... liên quan ñ n tr ng thái c a phím d ng l a ch n trên b ng ñi u khi n. khi s d ng M01... Khi M01... chó ý O0001...... G43 Z30.. ñ gá..Ch c năng d ng l a ch n b t t. G90G00 G54 X0 Y0….. .... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 66 ........ Khi kh i ñ ng l i chương trình b d ng b i M00.........M00 ñư c th c hi n...........Ch y dao nhanh t i v trí Z30........ các ho t ñ ng có th ti p t c. ph i kh i ñ ng l i M03.M00. G i dao T2 vào v trí ch thay dao.. r t có th s x y ra va ñ p gi a d ng c và phôi.G i mã l nh d ng l a ch n.... N u ñã th c hi n m t ho c hai vi c trên.... : L p trình s d ng M00 và M01 1. N1. 2. -làm s ch phoi trong quá trình gia công....0 H1 S400 T2... ho c gia công sai. không ch a các l nh khác..... hãy ñưa các tr c v tr ng thái trư c khi thay ñ i... M01....Pragramming manual for CNC in Mill -ki m tra mũi dao....... M03.. M04 ho c M08 (n u c n).... h t s c lưu ý v trí ñ t 2 l nh này.......G i mã l nh d ng.. Do ñó.. N u như không th ñưa v tr ng thái trư c ñó. ðèn ch th STATUS [M00/M01] s sáng lên khi M01 ho c M00 ñư c s d ng.... M01... M00.Cách th c làm vi c c a M01. ñư c gi i thích dư i ñây: ..L nh M01 s b b qua và chương trình ñư c th c hi n liên t c....L nh M01 s ñư c th c hi n chương trình b d ng sau kh i l nh ch a M01. .....Quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400-1 min.. Sau ñó....... không ñư c ñ i d ng c không ñư c di chuy n các tr c b ng tay..Ch c năng d ng l a ch n ñư c b t.... 2...

.ð i d ng c . G21 v n duy trì........ … M02. ......... M01. ho c M00.....N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n OFF. G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30..Tuy nhiên...... 2) NC ñư c Reset l i -Trong tr ng thái Reset l i...Chương trình ñư c d ng và máy s ng ng t m th i...... chương trình s d ng khi g p M01. Sau khi làm s h phoi.Di chuy n d c tr c d ng.D ng bơm dung d ch tư i ngu i.. . ho c M00.0 H2 S400 T3 M03 ..... 1) T t c các ho t d ng c a máy d ng.. các mã G quay tr ng thái như khi máy ñư c ñóng ñi n..... M06... N2.. k t thúc chương trình và l p l i chương trình. M01 ñư c th c hi n... n phím [ST] và chương trình kh i ñ ng l i t kh i l nh ti p theo....………Chương trình gia công. M01 không th c hi n và chương trình ch y liên t c... <M00> D ng chương trình ......Chuy n ñ ng quay tr c chính d ng .. các l nh G54 ñ n G59.…. G20..... M30 K t thúc chương trình.Pragramming manual for CNC in Mill <M01> D ng l a ch n .N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n ON. ño kích thư c....... . M06...... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 67 M01. -Lư ng ch y dao(F) b hu .... Khi M02 ho c M30 ñư c th c hi n...

.. G i dao T2 vào v trí thay dao..K t thúc chương trình và NC ñư c Reset l i M30. ðèn ch th [ST] t t khi M30... M01 <M01> D ng l a ch n ........ M02 trong cùng kh i v i các l nh khác.............. chó ý ð i v i các máy ñư c trang b ch c năng door interlock... chó ý 2) Không ñư c dùng M30..ðây là ch c năng REWIND.... con tr ñư c quay l i ñ u chương trình..... 1) Chương trình s d ng M02.. N1........Pragramming manual for CNC in Mill nhưng t c ñ quay v n ñư c duy trì. các chương trình gi ng nhau ñư c th c hi n m t cách l p ñi l p l i b ng vi c n phím [ST].. M02 làm vi c...... M03.....K t thúc chương trình và NC Reset l i.. ð ng th i ñèn [M02..... G90G00 G54 X0 Y0 ............. M30 luôn ñư c ñ t t i cu i các chương trình.. ... L nh M30 bao g m mã l nh rewind chương trình..... tín hi u c nh báo (EX1024) s hi n trên màn hình khi c a ñư c m ..... 3) Trong trư ng h p s d ng M30................ G43 Z30. M30] sáng ............N u phím [OSP] trên b ng ñi u Hanoi University of Industry 68 Bïi Quý TuÊn ....... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min....... và m t khi c a ñư c ñóng M02..............0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30.........0..... con tr ñưa v ñ u chương trình...... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54........... Mã l nh này r t thu n ti n khi gia công các phôi gi ng nhau liên t c..... Khi s d ng M30.. Chương trình gia công.... M30: O0001.

...... M04 ñư c s d ng ñ kh i ñ ng tr c chính v i t c ñ ch ra trong mã l nh S....... có th gây m dao ho c phá h ng phôi.......... L nh M03...... M04.Pragramming manual for CNC in Mill M06. N u d ng c d ng khi ñang ti p xúc v i phôi.d ng tr c chính....0 H2 S400 T3 M03 .. N2.. M05 Quay và d ng tr c chính.. M04..... d ng quay tr c chính.. có th gây m dao ho c phá h ng phôi.....…...... N u d ng c b t ñ u quay trong tr ng thái ti p xúc v i phôi..... Trư c khi quay tr c chính b ng l nh M03............ 2) chó ý Không ñư c s d ng M05.... Chương trình gia công.. ð i d ng c .... M05.... M01 không có hi u l c và chương trình th c hi n liên t c... 1) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 69 ... <M02> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng.... Kh i ñ ng tr c chính b ng l nh M03..... ph i ch ra t c ñ quay b ng mã S. L nh M05 ñư c s d ng ñ d ng quay tr c chính M03 .… M01 ho c M00 M06.... M30. Con tr v dòng ñ u chương trình (O0001) 4... M03.... G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30. M04..... M04 trư c khi d ng c c t ti p xúc v i phôi (tr khi trong các chu trình taro c ng )...... . ho c M02..... khi n OFF.. khi d ng c ñang ti p xúc v i phôi.... <M30> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng.quay tr c chính theo hư ng thu n...quay tr c chính theo hư ng ngh ch..

...... L p trình s d ng M03. G i dao T2 vào v trí thay dao............. G90G00 G54 X0 Y0….Chương trình gia công...... M04..... S d ng M04 ñ quay tr c chính theo hư ng ngư c chi u kim ñ ng h .... G43 Z30... N1.... L nh M06 th c hi n 1 lo t tác v trong chu trình thay dao t ñ ng g m quay tay g t. 5.......... M05 O0001.... M nh M06 dùng ñ ñ i d ng c trên tr c chính v i d ng c v trí thay trên Magazine.............. Khi M06 ñư c th c hi n.... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 70 .... M03..... M06.... M06 ð i d ng c ..…. .....0........... ð i d ng c . k p nh d ng c trên tr c chính....... tham kh o ph n sau.... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54..... G91 G28 Z0 M05 D ng tr c chính...Pragramming manual for CNC in Mill V i mã S..... mà không có d ng c nào v trí tương ng trên magzine.......0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30.. d ng c trên tr c chính s ñư c c t vào magazine........ tr v ñi m g c máy.. quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min...

Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 71 ....... M06..............Chương trình gia công.......... N1.. M06 s không th c hi n tr khi tr c Z ñang ñ n ñi m g c máy th 2 1. chó ý 3..... G i dao T2 vào v trí thay dao... N u l nh M06 th c hi n khi tr c chính ñang quay.. Quá trình thay dao t ñ ng v i các d ng c không cùng kích thư c khác quá trình ñ i d ng c c a nhóm d ng c có cùng kích thư c...... M01 ho c M00 M06.0 H2 S400 T3 M03 ........ G90G00 G54 X0 Y0…......... 2.0................ ñưa d ng c T2 vào tr c Chính................... G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30.......ð i d ng c ñưa d ng c T3 vào tr c Chính... O0001............................................................ . M09...... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h v i t c ñ 400 -1 min..... G43 Z30. Trư c khi ti n hành ñ i d ng c b ng M06............. .. M03......... B t t t dung d ch trơn ngu i M08....... ..ð i d ng c .................... 6..ð i d ng c .........0 H1 S400 T2 ……… Ch y dao nhanh t i v trí Z30. Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54.Chương trình gia công....................... tr c chính s t ñ ng d ng và chu trình ñ i dao th c hi n..... nh t thi t ph i t t dung d ch trơn ngu i...... N2.........Pragramming manual for CNC in Mill M06......

ho c TAPE)....... ( ch ñ MDI. -Phím COOLANT OFF *Khi phím ñi u khi n ch ñ OFF. ph i ch c ch n thùng dung d ch ph i còn ñ . dung d ch ñang phun. chó ý L p trình s d ng M08.......... và dung d ch làm mát ñư c c p............. quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h ... O0001............Pragramming manual for CNC in Mill M08... chó ý -Phím COOLANT ON *Khi phím ñi u khi n này ñư c ON.. *ði u khi n dung d ch làm ngu i thông qua phím ñi u khi n trên b ng ñi u khi n th hi n như sau. MEMORY.... G43 Z30.... ñèn ch th s sáng. ñèn ch th d ng nh p nháy....B t dung d ch làm ngu i................M09....... G90G00 G54 X0 Y0….... M03. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 72 ... N1... ... N u s d ng dung d ch làm mát................. ..Chương trình gia công.. *Khi phím ñi u khi n chuy n sang ch ñ ON tr l i... ñèn ch ch sáng và dung d ch ñư c phun t ñ ng..... Tính năng này s d ng khi ki m tra chương trình............ 1...... dung d ch trơn ngu i s không ñư c c p.0 H1 S400 T2 M08 B t dung d ch trơn ngu i.. Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54.... 2....... quá trình c p tr l i bình thư ng...... Không ñư c ñ i d ng c khi dung d ch trơn ngu i ñang phun.T t dung d ch làm ngu i. Trong trư ng h p này.. Khi M08 ñư c ñ c trong chương trình........... N u n phím ñi u khi n này hơn 1s dung d ch s ng ng c p và ñèn ch th nh p nháy. s ng ng không phun n a và ñèn ch th t t... M09...... ngay c khi s d ng M08.

........ s d ng chu trình khoét G76 ho c G87...........…. M20 T t ngu n t ñ ng........G87)........... 10......c ñ nh góc quay c a tr c chính............ Khi th c hi n M20..... chó ý Quá trình ñ i dao thông d ng ñư c th c hi n t ñ ng trong chu trình ñ i dao (M06) ho c chu trình gia công l (G76.. Khi l p ñ u khoét lên tr c chính........... M20............... M06...... M09.…………………………..Pragramming manual for CNC in Mill ............ 19........T t dung d ch trơn ngu i..... ngu n ñi n cung c p cho máy s ñư c ng t t ñ ng.. M19 c ñ nh góc quay tr c chính... Trong trư ng h p này không c n thi t dùng M19 trong chương trình............. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 73 ...........ð i d ng c .... Khi g i chu trình G76 ho c G87 tr c chính s ñư c quay t i v trí phù h p v i v trí c a tr c dao khoét và m nh khoét theo hư ng d ch chuy n c a tr c chính......ð t mã l nh t t ngu n t ñ ng.. S d ng M19 ñ d ng quay tr c chính t i m t v trí c ñ nh..... M19 ñư c s d ng trong ch ñ MDI.. M19..

Máy ch có th t t máy sau khi hoàn thành các ho t ñ ng sau: -Chu trình APC -Chu trình ATC -Chuy n v trí trên Magazine...L nh c t d ng c .. con tr v ñ u dòng. M30...T0.... M6. phím này trên b ng ñi u khi n ph i ñư c kích ho t. M33 s d ng ñ c t d ng c trư c khi t t máy. ch c năng này s ñư c th c hi n sau M02 2).... M33. M20... chó ý 3). L nh M33 có tác d ng như hai kh i l nh trên. Phím t t ngu n t ñ ng trên b ng ñi u khi n có ch c năng tương t như M20. ð t M20 trong kh i l nh trư c M30.. Sau M30............ 7. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 74 .. chương trình ñư c l p l i........ L nh M33 s d ng ñ c t d ng c t tr c chính t i 1 v trí còn tr ng trên magazine. ð mã l nh t t ngu n t ñ ng có hi u l c... ... M33 Chu trình c t d ng c ...Pragramming manual for CNC in Mill 1). do ñó l nh M20 không th th c hi n.. như ñư c minh ho dư i ñây Ví d . Ngu n năng lư ng không th b ng t trong khi các ho t ñ ng ñang th c hi n.

.G i chu trình c t d ng c ...............................Pragramming manual for CNC in Mill chó ý L nh M33 ch th c hi n ñư c khi tr c Z v ñi m O th 2(G30)................................ . G90G00 G54 X_ Y_..................... Chương trình gia công...... M51 : B t ch c năng th i khí......................................... Gia công b ñây......... M59.......... Quá trình th i khí s d ng ñ làm s ch phoi trên rãnh ho c b m t phôi khi gia công....... M51...….... 15..............M59 B t và t t quá trình th i khí.....D ng t m th i............ N1......... G91 G28 Z0 M05..........B t quá trình th i khí............ M51. m t dư i d ng dao kính Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 75 ........................ D ng c trên tr c chính ñư c ñưa tr l i h c còn tr ng trên Magazine.... M59 : T t ch c năng th i khí.. . M33. ...... s có ñư ng 100mm.....T t quá trình th i khí.... L p trình s d ng M33 O0001..D ng tr c chính sau khi hoàn thành vi c tr v ñi m g c máy trên tr c Z M01........

.. h thông s báo l i (P230)........... G01 Z0 F500................ M99 G i chương trình con và tr v t chương trình con.............. 8...... g i chương trình con b ng M98...... ch ra chương trình con và s l n s d ng chương trình con.......... M03.....0 H1 S400 T2..... Trong chương trình con k t thúc b ng M99.T t th i khí.. s l p chương trình con có th ñư c g i trong m t th i ñi m là 4. N1... Khi th c hi n các ñư ng c t gi ng nhau( cùng to ñ .. G90G00 G54 X-160.....0 F200................ N u s chương trình con ñang ñư c g i l n hơn 4....... ñư ng c t ñó có th lưu vào b nh NC như 1 chương trình con....... Quan h gi a chương trình chính và chương trình con ñư c minh ho như hình v sau..... M51..B t ñ u th i khí....Ch y dao nhanh t i v trí (1) G43 Z30.. ...0 F500. chó ý LÇn gäi 1 Ch−¬ng tr×nh chÝnh Ch−¬ng tr×nh con 1 LÇn gäi 2 Ch−¬ng tr×nh con 2 LÇn gäi 3 Ch−¬ng tr×nh con 3 LÇn gäi 4 Ch−¬ng tr×nh con 4 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 76 .................. Trong chương trình chính...................Pragramming manual for CNC in Mill O0001..0 Y-40.. M98....(3) X-160.......(2) Y40... cùng hình d ng) l p ñi l p l i.. T chương trình chính..0........0 F200... X-160............. Trong m t chương trình con có th g i ñ n m t chương trình con khác.........(4) M59......

trong chương trình chính.V trí tr v .g i chương trình con. chương trình con s ñư c g i 1 l n. có th ti t ki m ñư c b nh và gi m l i khi l p trình. N u thi u l nh P. 1) N u thi u ñ a ch P. M98 ……………. N u ñ t M99 trong chương trình chính: Chương trình s nh y t i s th t (theo sau ñ a ch P) trong chương Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 77 .. l i P231 s ñư c thông báo trên màn hình. 2). M99 .. P . trong chương trình ch a M98.. 3) N u thi u ñ a ch P. c n ph i cân nh c khi ñưa ra P_. 1)... 2) N u s th t sau ñ a ch H không ñư c tìm th y.. 4) N u thi u ñ a ch L. Do ñó. chó ý 1) N u v trí P_ không có trong chương trình..Pragramming manual for CNC in Mill B ng cách lưu tr m t ph n chương trình dư i d ng chương trình con. 2) N u ñ a ch P t n t i. 3) N u giá tr sau ‘L” là 0 (L0).. chương trình con s không ñư c g i... M99 P_ .Quay tr v chương trình chính t chương trình con.. L …………………s l n g i chương trình con. chương trình con v n ñư c g i và ñư c th c hi n t dòng l nh ñ u tiên. 1) N u s chương trình sau ñ a ch P không ñư c tìm th y.. chương trình s nh y t i kh i l nh có s th t sau ñ a ch H. 5) S l n g i chương trình con t i ña là 9999 l n.s th t trong chương trình con. l i chó ý P232 s ñư c thông báo trên màn hình. kh i l nh ch a M98 s không ñư c th c hi n. P …………………s chương trình con ñư c g i H ……………….. chương trình nh y sang kh i l nh ti p theo. chương trình con s không ñư c g i và chương trình chính s nh y v ñi m b t ñ u c a chương trình ch a M98. tín hi u báo l i (P231) s xu t hi n trên màn hình.. chương trình v n ph i m t m t kho ng th i gian ñ tìm ki m. t chương trình con. M98 P_ H_ L_. chương trình s quay tr l i kh i l nh k ti p kh i l nh v a nh y vào chương trình con (sau kh i l nhch a M98).. H và L. 2) N u thi u có ñ a ch H.

0200. N013_____. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 78 . . N201_____. . M03. L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (1) Chương trình chính : O1. N303 M99. N103 M99. N101_____. N302_____. N102_____.. N014_____. N301_____. N203 M99. N004_____.N u thi u P_.Pragramming manual for CNC in Mill trình chính. 2. chương trình s nh y v ñ u chương trình chính. N001_____.. L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (2) Khoan t i các ñi m 1. O300. .N002 M98 P100 N003_____. N202_____. G43 Z30 H1 S700 T2. N015_____. N1. 2.N005 M98 P200 L2. N006_____. và 4 như hình v : Chương trình chính (O1) O1... (L p l i 2 l n) 3. Chương trình chính s b l p vô h n. N011... G90 G00 G54 X0 Y0.N012 M98 P300. 1. Chương trình con : O100. 3.

..... ..... M98 P100. X10 Y8......... M30........ ..................Pragramming manual for CNC in Mill G99 G81 Z-25 R10 F120 L0.................. G i chương trình con O2 Chu trình khoan ñư c th c hi n t ñi m 1 t i ñi m 4.......... Chương trình s d ng l nh M98 ho c M99 (4) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 79 .... ____... G91 G28 Z0 M05.. chương trình con 2 O200. chương trình con 1 O100............ ..(2) Y-8. M99.. M06.... ____...... Chu trình khoan l (G81) M98 P2...... ____........ ____... ____... L p trình trình s d ng l nh M98 ho c M99 (3) T chương trình con trong m t chương trình chính ñ g i m t chương trình con khác : Chương trình chính O1... M99..... M99. ____........ Chương trình con O2 O2.....(4) G80. .....(3) X10....... ____...... ......(1) X-10............. N1............... ..... M98 P200..... ____........ M30. M01..... ____....

.. .... . l p ñi l p l i...... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 80 .... Khi kh i l nh xoá Block có hi u l c : L nh “N7 M99” ñư c b qua và chương trình ti p t c th c hi n kh i l nh ti p theo.Pragramming manual for CNC in Mill O1... N2.. K t thúc chương trình ...... Khi mã l nh xoá Block không có hi u L nh “N7 M99” ñư c th c hi n và dòng chương trình quay v dòng ñ u chương trình.. M30......... N1. .. chó ý Khi ñ t M99 trong chương trình chính.. /N7 M99.......... N8. l c... Vi c này ñư c dùng ñ th c hi n các chương trình gi ng nhau. dòng chương trình s ñư c ñưa v kh i l nh ñ u tiên cùng chương trình.......... ...... Chương trình s l p vô h n gi a N1 và N7. ....

Ch c ch n c 2 h c bên c nh h c ch a d ng c ñ u ph i tr ng.. Mã l nh T. t i ña g m 4 ký t s sau ñ a ch T. 2. mang d ng c ñư c g i ñ n v trí ñ i dao và ch d ng c trên tr c chính di chuy n t i v trí ñ i dao. các d ng c có th va ñ p v i nhau khi thay ñ i d ng c .. Trong chu trình ñ i d ng c .. Khi l p d ng c . Khi g i dao. v trí tr ng trên magazine (v trí ñư c ñăng ký cho nhóm ñư ng kính l n và ñang n m g n v trí thay dung c ) ñư c ñánh s . Tên dao. cùng nhóm kích thư c v i d ng c trên tr c chính.Pragramming manual for CNC in Mill Chương D Mã l nh T. Magazine quay ñưa m t v trí còn tr ng trên magzine. Khi d ng c có ñư ng kính l n tr v t tr c chính. t i v trí g n nh t c nh v trí ñ i d ng c . trung bình và nh . Trong phương pháp b nh ng u nhiên. Magazine quay. ph i ki m tra gi i h n c a d ng c và ch c ch n r ng d ng c ñã ñư c s p x p h p lý tránh gây ra va ñ p trong khi thay d ng c . s va ñ p gi a các d ng c s x y ra gi a d ng c 1.. và ñi u này có th d n ñ n h ng máy. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 81 . N u b n quan sát nh m gi i h n c a d ng c .. S và F _____________________________________________________________ 1. Ho t ñ ng c a ATC ( ñ i dao t ñ ng) g m: L a ch n d ng c + ð i d ng c (mã l nh T) (M06) D ng c ñư c g i theo phương pháp b nh ng u nhiên.. ch ñ nh d ng c c n g i. Mã l nh T g i d ng c t i v trí ñ i dao. d ng c ban ñ u ñư c x p x p theo t ng nhóm kích thư c khi ñăng ký ñư ng kính l n. N u chu trình ñ i d ng c ñư c th c hi n bên c nh h c ch a d ng c ñư ng kính l n. Phương pháp này s d ng ñ rút ng n th i gian ñ i d ng c ..

...... G43 Z30.... .......Pragramming manual for CNC in Mill ñư ng kính l n và d ng c ñư c ch a trong h c.. chương trình gia công .. G90 G00 G54 X_ Y_. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 82 ........... V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z.............. M06. G i T8003 (n ng................... làm phá h ng máy... ñư ng kính trung bình) t i v trí thay d ng c ............. ð i d ng c (d ng c ñư ng kính to trên tr c chính tr v h c trên magazine) 3....... ... M03.. .......... Magazine quay (ðưa v trí h c chính c a Magazine v ch ñ i d ng c ñư ng kính to) 2. ð i T9001 (ñư ng kính l n) v i T2 (ñư ng kính nh ).........Khi ñ i m t d ng l n trên tr c chính v i 1 d ng c nh trên magazine......... S d ng c cho d ng c ñư ng kính nh T0 (T0000 ñ n T0999) Các ho t ñ ng c a ATC ñ i v i t ng nhóm d ng c (phân lo i theo kích thư c d ng c ) thì không gi ng nhau...... quá trình x y ra theo trình t sau: 1..... N2.... Magazine quay (ñưa d ng c nh trong Magazine v v trí h c ch l y dao) 4. N1..... T9 .......0 H1 S_ T2.... ..0 H2 S_ T8003. d ng tr c chính M01. G43 Z30.. G90 G00 G54 X_ Y_..... G i T2 (ñư ng kính nh ) t i v trí thay d ng c ........ ð i d ng c ( l p d ng c ñư ng kính nh lên tr c chính) < Chương trình > Chương trình dư i ñây l p T9001 ( ñư ng kính l n) lên tr c chính O0011................... S d ng c cho d ng c ñư ng kính l n (T9000 ñ n T9999) T1 to T8 . S d ng c cho d ng c ñư ng kính trung bình (T1000 ñ n T8999) ... G91 G28 Z0 M05........

......... Mã l nh S..... ......... Mã l nh S ñi u khi n t c ñ tr c chính.. Thay T2 ( ñư ng kính nh ) v i T8003 (n ng....... ........ M03 (M04). T c ñ tr c chính ñư c ñ t tr c ti p b i giá tr sau ñ a ch S.......... T c ñ tr c chính ñư c ñ t theo ñơn v vòng/phút.Pragramming manual for CNC in Mill M03....... ......... G91 G28 Z0 M05............. ð t t c ñ tr c chính (v/ phút)......... V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z...... S_M03 (M04).... ð t chi u quay M03 : Quay thu n... chương trình gia công ............ T c ñ tr c chính ñư c tính toán theo công th c sau : N= 1000 * V π *D N : T c ñ tr c chính (v/phút) V : T c ñ c t (m/phút) π : H ng s pi D : ðư ng kính d ng c (mm) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 83 ..... M01............. M06......................... d ng tr c chính.. ..................... 2......... M04 : Quay ngh ch 1.... S... ñư ng kính trung bình) 2...

.. .. M05. T c ñ vòng quay: N = 1000 * 26 π * 20 N : T c ñ quay c a tr c chính (vòng/phút) V : T c ñ c t (m/phút) : H ng s pi (3........... nó không c n ph i thay ñ i t c ñ b ng l nh M41..... M42 ho c l nh M43 trong chương trình... N1.... Tính toán t c ñ tr c chính ð tính t c ñ quay c a tr c chính khi gia công v i t c ñ c t là 26 m/phút................ N1.. G43 Z30.0 H1 S1000 T2.....D ng tr c chính........ dao phay ngón ñư ng kính 20mm .............Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút ....... ........... ...0..141592654) D : ðư ng kính d ng c ...............Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút S1500...... π *D*N 1000 T c ñ c t: V = Tính t c ñ tr c chính s d ng phương trình trên :N = = 414 (/phút) O0001.Pragramming manual for CNC in Mill 3....... G90 G00 G54 X100..Quay tr c chính v i t c ñ 1500 vòng/phút... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 84 ...0 Y50.............. M03.. .... Do ñó....... S d ng l nh S O0001......... Ph m vi t c ñ gia công ñư c t ñ ng ch n theo giá tr ñ t sau S. M03........... ........

công t c OVERRIDE s b vô hi u n u s d ng l nh M49 trong chương trình... 3.0 Y70... F_ ..Pragramming manual for CNC in Mill G90 G00 G54 X80.. 1) Mã l nh F ch s d ng v i các l nh G01.... .T c ñ ti n dao (mm/phút)..0 H1 S414 T2........... G43 Z30............ ....... 2) 2)T c ñ ch y dao l p trình có th thay ñ i trong quá trình gia công b ng cách ñi u ch nh công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n... T c ñ ti n dao (Feedrate) ñư c tính toán theo công th c : F = f*Z*N F: T c ñ ti n c a dao (mm/phút) f : Bư c ti n c a 1 răng (mm/1 răng) Z: S răng c a dao N: T c ñ tr c chính(/phút) 1) 3) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 85 .. chó ý Trong chương trình. Chú ý r ng .... Mã l nh F. Quay tr c chính theo hư ng thu n 414v/ph. 2) Giá tr ch y dao ch ñ nh sau ñ a ch F ñ t ñư c ñúng giá tr c a nó ch khi công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n ñ t 100%.........G02.G03 và trong các chu trình gia công l .... Mã l nh F s d ng ñ ñi u khi n t c ñ ti n dao.0...... L nh F luôn có hi u l c cho ñ n khi m t l nh F ti p theo ñư c ch ra. M03.

08*2*450 = 72 (mm/phút) Tính toán t c ñ ti n dao (2) : Tính toán t c ñ ti n dao khi taro trong ñi u ki n sau: Mũi taro M8xP1.08 mm/răng T c ñ tr c chính: 450 v/phút <T c ñ ti n dao > F = f*Z*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) f: Lư ng ti n dao/ răng (mm/1 răng) Z: S răng (dao) N: T c ñ tr c chính (/phút) Ta có: F = 0. Ta có: Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 86 .Pragramming manual for CNC in Mill 4) T c ñ taro ñư c tính toán theo công th c dư i : F = P*N F : T c ñ ti n dao (mm/phút) P : Bư c ren (mm) N : T c ñ tr c chính(vòng/phút) Tính toán t c ñ ti n dao(1) Tính toán lư ng ti n dao khi gia công trong ñi u ki n sau: Dao phay ngón : ? 20 mm (2 lư i c t ngang ) Lư ng ch y dao/răng: 0.25 T c ñ tr c chính: 400 v/phút <T c ñ ti n dao > F = P*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) P: bư c ren. N: T c ñ tr c chính.

. N1..Trong chu trình khoan l G81..... . X-160.. M03... . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 87 ...0 H5 S1000 T6. . G43 Z30........0.. M03.. O0001. N5... Y-160. X-160. L nh F ch có hi u l c trong ch ñ ch y dao c t.0.ch y dao t i ñi m 3..Pragramming manual for CNC in Mill F = 1.25*400 = 500 (mm/phút) S d ng mã l nh F.0...... t c ñ 200mm/phút ...0....... t c ñ ti n dao theo tr c Z là 50 mm/phút.0 Y160. G90 G00 G54 X160..... G99 G81 Z-20. v i t c ñ ti n dao 3000 mm/phút.. G43 Z30. t c ñ 200 mm/phút...T i ñi m1..0 F200... dao h xu ng chi u cao Z0.... không có giá tr khi s d ng v i G00...ch y dao t i ñi m 2...... ......... G90 G00 G54 X160.. ch ñ ch y dao nhanh.... G01 Z0 F3000...0 H1 S440 T2....0 R3.... F200 (200 mm/phút) ñư c lưu tr cho ñ n l nh F ti p theo.0 F50...0 Y160.....

000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Mã l nh D.000 0.000 0.000 0. trên màn hình ch ñ nh ñ a ch bù.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMET WEA RY R 0.000 0.000 0. Lư ng bù bán kính ñư c nh p qua màn hình TOOLOFFSET.000 TOOL OFFSET(D) GEOMET RY 0.000 0.000 0.000 0.Mã l nh bù bán kính ñư c s d ng ñ bù ñư ng ch y dao.000 0.000 WEAR 0.000 0. Mã l nh D xác ñ nh ñ a ch bù bán kính cho l nh G41 và G42.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 88 .000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. gi m kh i t c ñ tính toán khi l p trình.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill Chương E Mã l nh D và H 1.000 0.000 0. Giá tr bù nh p vào v trí No.

. theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c ... G40 G01 (G00) X_ Y_ J_ F_.......Y ... X.......... giá tr bù mòn và bù bán kính ñư c ñ t m t cách ñ c l p....Trên màn hình TOOLOFFSET... Ch n m t ph ng bù dao....Hu b ch ñ bù dao.Lư ng ti n dao...... (bên ph i) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng ch y dao l p trình ................. G00 ... G01 (G00) L a ch n d ng n i suy th c hi n bù bán kính..ð a ch OFFSET F .. s không có s khác bi t gi a d li u chó ý bù bán kính và bù chi u dài.... N u s d ng b nh bù dao B....... Do ñó............... G17 .....Pragramming manual for CNC in Mill Màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i giao di n tuỳ theo thông s k thu t và model c a h NC... ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau..... m t kho ng cách b ng lư ng bù.. G42 ... Bù bán kính trong m t ph ng XY G17 G01 (G00) G41 (g42) X_ Y_ D_ F_ ........ m t kho ng cách b ng lư ng bù. chó ý 1....ch y dao gia công G41 ....G i mã l nh bù bán kính (bên trái) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang trái so v i ñư ng ch y dao l p trình ... G40 . ..To ñ ñi m cu i cung tròn D .......G i mã l nh bù bán kính... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 89 . theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c .. Ch y dao nhanh G01 ........

000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 O0001.000 0.000 0.000 0.000 0. Khi b t ñ u làm vi c.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. tr ng thái như khi s d ng l nh D0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.000 0. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 90 . S d ng mã l nh D Máy gia công theo biên d ng (1) -> (20 -> (3).000 TOOL OFFSET(D) GEOME WEAR TRY 5.000 0.000 0.000 0.Lư ng bù bán kính b ng 0 khi s d ng D0.000 0.000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0. s d ng dao phay ngón Φ10mm.Pragramming manual for CNC in Mill NC 2.000 0.000 0.000 0.

015 = 5...... X30........... ... Bù bán kính bên ph i.. G01 X60. ð s d ng bù dao (offset) theo bán kính c t (G40. ph i hi u cách rõ cách nh p d li u.... (3).015 mm..0 Y40.000 + 0... Yêu c u khi s d ng mã l nh bù bán kính.0.0 F200. Z-5. G42 X120. ... S d ng lư ng bù ñ t t i v trí 1 trên màn hình TOOLOFSET...Pragramming manual for CNC in Mill N1... <Nh p lư ng bù bán kính> Nh p vào giá tr bù dao trên b ng TOOLOFFSET t i ñ a ch tương ng v i ñ a ch bù dao ñ t sau l nh D..... G43 Z30.. (2).. Trong ví d này... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 91 ....0 Y120... 2. M03.. G90 G00 G54 X150. ..0.0... t ng lư ng bù bán kính: 5...........0 H1 S440 T2. G41 và G42).0 Y80.0 D1.

Các thu t ng k thu t dùng cho ch c năng bù thư ng dùng ñư c gi i thích như sau: Thu t ng ý nghĩa Start-up Kh i l nh ñ u tiên ch a G41.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill INPUT DATA OLD DATA X Y Z MACHINE 0.000 0.G42 Ho t ñ ng ñ u tiên. 3.000 0.000 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0.000 0. s không có s khác bi t gi a d li u bù bán kính và bù chi u dài.000 0. Do ñó.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Các thu t ng k thu t s d ng trong vi c gi i thích ch c năng bù bán kính d ng c . 2.000 0.000 chó ý N u s d ng b nh bù dao B.000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. tâm d ng c ñư c bù t i v trí d ng v bên ph i Hanoi University of Industry 92 Bïi Quý TuÊn . TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 5.000 0. ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau.000 0. Giao di n c a màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i tuỳ thu c vào h NC.000 1.

.. Ch c năng bù mũi d ng c có hi u l c sau Start-up Ch c năng bù bán kính d ng c b hu b b ng G40. G40 G00 X_ Y_......... có 2 ki u ho t ñ ng ñư c cung c p (ki u A và B)......... Tâm d ng c ñư c ñ nh v t i bên ph i t i ñư ng ch y dao l p trình chó ý V i ho t ñ ng kích ho t và hu b ch c năng bù dao. vi c bù dao ñư c th c hi n sang trái..Pragramming manual for CNC in Mill Offset mode Cancel Mode m t lư ng b ng bán kính.. Ch ñ Offset X_ Y_.............. Kh i ñ ng (Start up) Trong trư ng h p như ñư c minh ho trên hình v ... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 93 ... .. Vi c hu bù bán kính d ng c b t ñ u t kh i l nh trư c kh i l nh ch a G40.. G01 X_ Y_ F_... . do ñó. X_ Y_....... Ki u A ñư c gi i thích như sau (Ki u B tham kh o tài li u c a nhà s n xu t) chó ý G41 (G42) G00 X_ Y_...Hu bù dao. X_ Y_........ .. s d ng G41..

........Trong ho t ñ ng start-up.....2.......... tâm c a d ng c c t ñư c offset............1................ g i là kh i l nh startup........ v G00 X100... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 94 .... ch c năng bù bán kính s b hu . N u s d ng trong d ng này. G42 X80......................... Khi hư ng bù d ng c không ñ i...............0 D_........ G01 X-45........ *Không s d ng start-up trong d ng n i suy G02 ho c G03. Trư ng h p ch c năng bù bán kính d ng c có hi u l c....0 Y100....... D ng c chuy n ñ ng theo hình dáng phôi và ti p xúc v i qu ñ o c n gia công...... N u s d ng...... OFFSET mode... kh i l nh ñ u tiên ph i tho mãn: -Kh i l nh start-up ph i ch a l nh di chuy n......... chó ý Khi s d ng start-up.... 3.............0 F_... kho ng cách ñư c g i ph i l n hơn lư ng bù (bán kính d ng c ).....(1). d ng l i trí to ñ kh i l nh ti p theo (Xem hình v ).(2). sau start-up. tín hi u c nh báo No..0.......0 Y50.034 s hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng. ch a G41 hoăc G42..(3) ........Pragramming manual for CNC in Mill 3.... -Start-up ph i ñư c ñ t trong G00 ho c G01 (d ng chuy n ñ ng t nh ti n)..... ñư c g i là Offset mode.. Kh i l nh ñ u tiên. Start-up... *Không dùng D0 trong chương trình...

... ñ tránh c t l m............................. lư ng c t l m s làm h ng phôi b i vì chương trình th c hi n ñ n cu i c a kh i l nh trư c khi nó k p d ng........G18.........0................... 2...(4)offset mode G01 X20.........(5) X_ Y_......... Không ñư c thay ñ i m t làm vi c v i G17.(3) G03 X45...... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 95 .....0 Y90....... khi chương trình th c hi n trong ch ñ Singleblock...............0........ M t kh i l nh ñi u khi n các di chuy n theo các tr c b ng 0 thì cũng không ñư c phép s d ng.. 3......... m t thông báo hi n trên màn hình.................0 Y40......... N u vi c này x y ra.(2) Y65...0 R25......................... chó ý 1.................. N u nh ng l nh như v y ñư c s d ng thì s gây ra c t l m ho c c t h t vì hai kh i l nh không ñư c ñưa vào b ñ m.....(1) (START UP) G01 X70.. T i câu l nh Start-up và trong ch ñ bù dao 2 kh i l nh ñư c ñưa vào b nh ñ m........... h th ng s c nh báo...........0.............. Trong ch ñ bù dao nh ng kh i l nh không ch a các l nh di chuy n như: (M t kh i l nh ch ch a m t l nh M ho c G04 thì không ñư c phép s d ng)....(6) .0.... Khi c g ng ñ c t cung tròn có bán kính nh hơn bán kính d ng c ho c c t rãnh có chi u r ng nh hơn ñư ng kính d ng c ....Pragramming manual for CNC in Mill G42 G00 X100 .............G19 trong ch ñ OFFSET..... ñi u này cũng gây ra h ng d ng c ......0 F200................

Pragramming manual for CNC in Mill

N u thay ñ i, c nh báo x y ra, và tín hi u c nh báo 037 xu t hi n trên màn hình, máy ng ng ho t ñ ng. Khi hư ng bù d ng c thay ñ i. N u hư ng bù d ng c thay ñ i, như ñư c minh ho dư i ñây n u mã G goi ch c năng bù bán kính thay ñ i gi a G41 và G42 , chu vi d ng c s ti p xúc v i phôi theo trong 2 kh i l nh liên t c t i v trí thay t G41 sang G42. ........................................ ........................................ G41 X70.0 Y60.0; Y40.0;...........................................(1) G42 X_ Z_;.....................................................(2) ........................................ ........................................ Vi c chuy n ch ñ mã G gi a G41 và G42 thì không ñư c ñ t kh i l nh b t ñ u và kh i l nh ti p theo. Cancel Mode. L nh G40, ch ra trong ch ñ Offset, hu b ch c năng bù dao. Ch ñ hu bù dao b t ñ u t cu i kh i l nh trư c kh i l nhG40. Tâm d ng c s thay ñ i l i như trong hình v . 3.3.

(G41) X100.0 Y50.0; X60.0 Y50.0;........................................................(1). G40 G00 X40.0 Y20.0..........................................(2).(Ch ñ hu )
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 96

Pragramming manual for CNC in Mill

........................................ ........................................ (G41) X100.0 Y50.0; X60.0Y50.0;.............................................................. G40 G00 X40.0 Y20.0;............................................. Mode) ........................................ ........................................
chó ý

(1) (2) (Cancel

Trong ch ñ hu bù dao, c n lưu ý nh ng v n ñ sau: -Ch c năng bù bán kính có th hu b b ng cách nh n phím [RESET] trên b ng ñi u khi n. Ho c b ng cách s d ng D0 trong chương trình. -L nh h y (G40) ph i ñư c ch ra trong ch ñ G00 ho c G01 (chuy n ñ ng t nh ti n). Không ñư c s d ng G40 trong ch ñ G02 và G03. N u s d ng trong G02 ho c G03, c nh báo s x y ra, tín hi u c nh báo 034 s xu t hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng. 5. Chương trình ví d M t s chương trình ví d s d ng ch c năng bù bán kính. L p trình s d ng G40,G41 và G42 (1).

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 97

Pragramming manual for CNC in Mill

O0001; N1; 1) G90 G00 G54 X-100.0 Y-100.0;.........................(1) 2) G43 Z30.0 H1 S300 T2; M03 3) Z-30.0 4) G17 G41G01X0 Y-40.0 D1 F300; .....................(2) Y250.0; ..............................................................(3) 5) X200.0; ..............................................................(4) G02 Y0 R125.0; .................................................(5) G01 X-40.0; ........................................................(6) 6) G40 G00 X-100.0 Y-100.0; ...............................(7) ............................................. 1) Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ làm vi c G54. 2) Ch y dao nhanh t i Z30.0 3) Ch y dao nhanh t i Z-30.0 4) (2) start-up G41.......... Bù dao bên trái theo hư ng ti n d ng c D1............ ð a ch bù dao, nơi bán kính dao ñư c ñ t.

5) Gia

(3)-(6) Ch ñ Offset. công theo hình dáng ñã l p trình.

6) (7) Ch ñ hu bù dao. Trong kh i l nh trư c l nh hu bù dao, d ng c ñ nh v t i ñi m (6). Sau ñó, ñi ra ñi m (x-100.0, y -100.0)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 98

0 45.G41 và G42...0 40. M03..0F80.0 -15.0 -45.0 -15....0 < Trình t gia công> C t Pocket. Bïi Quý TuÊn (1) Hanoi University of Industry 99 ..0 45.0 -50.0 Y 0 10.0 10.0 40.3. G01Z3. s d ng dao phay ngón ?8......... Point (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) X -15...0H1S500T2.0 45.. Gia công 2 pocket sau.0 -50...0 -10...Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G40.. N1..0 20. Pocket ñư c gia công sâu 5 mm v i lư ng dư c t tinh m t trong là 0... Z-5.0 20...... 1) G90G00G54X_15.0 -45...0Y0.. (1) (2) (3) (4) (5) (2) (1) C t Pocket (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6) O0001..0 30. G43Z30.0 -10.0F3000....

................................................................. G01Y45... G40G01X30.................. hi n tư ng c t l m (undercut) s x y ra như ñư c minh ho trên hình v ......0....0..........................................................0R10.........0.........0......... G03Y-10............0...................................0R10....... X30........................0.......................0.............................0..................................... G01Z-5..0R10.................................0D1. G03X40............0R10...........................0Y45........................0......Pragramming manual for CNC in Mill 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) G41Y10.0....... G00Z3............................................................................................0............................... Y-45................... ................................... (2) (3) (4) (5) (2) (1) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6) N u không ñ t G40 trong kh i (7): Có nh ng trư ng h p l p trình viên không s d ng G40 trong kh i (7) b i vì h hi u nh m r ng Start-up và Cancel mode ch s d ng m t l n trong chương trình khi m t phôi ñang ñư c gia công N u l nh G40 không ñ t trong kh i (7)....... G03X20........................................0......................................... .... X-50............................................. G40G01Y0... chó ý Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 100 .0. G01X-15........ G03Y-10........................................ G00Z30.......... G41X20.......0............

S d ng ch c năng bù trong chương trình ñ bù v trí d ng c .0 Y45. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 101 . Do ñó s gây ra c t l m khi dao di chuy n vào v trí (6) (X30. Mã l nh H.G44). Mã l nh H là ñ a ch xác ñ nh s offset s d ng cho ch c năng bù chi u dài d ng c (G43. c nh báo s x y ra t i v trí (6) và tín hi u c nh báo tương ng s hi n trên màn hình và máy d ng ho t ñ ng. giá tr Offset v n t n t i câu l nh (8).Pragramming manual for CNC in Mill Khi câu l nh (7) không có l nh G40 ñư c th c hi n. 2. vì v y d ng c luôn ñ nh v t i v trí l p trình mà không c n thay ñôi n i d ng l p trình. khi x y ra c t l m.0) Tuy nhiên.

..000 0...000 0. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 102 ...000 0....000 0....000 0....000 0..000 0.000 0....000 0...000 0.Màn hình TOOLOFFSET thay ñ i tuỳ theo các thông s và model c a h NC....000 0..000 0......... chó ý N u s d ng b nh B.000 0. G49.000 0.....000 0..000 0.000 0.000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 0...000 0... Xác ñ nh to ñ c n ñ t theo hư ng tr c Z. G43.000 0.000 0.... G43 Z_ H_...000 0.. H......000 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0... Do ñó c n thi t ph i ñ t lư ng bù chi u cao và lư ng bù bán kính c a m t d ng c các ñ a ch khác nhau..000 0... Hu ch c năng bù chi u dài.......000 0. h ñi u khi n không phân bi t gi a vi c bù chi u cao và bù bán kính...000 0..........000 0...000 0.....000 0.000 0. G49.000 0....000 0. G i ch c năng bù chi u dài.000 0..000 0..000 0.000 0..000 0.000 chó ý Lư ng bù chi u dài d ng c ñư c nh p trên màn hình TOOL OFFSET.000 0. Z.000 0..000 0..Pragramming manual for CNC in Mill MACHINE OLD DATA INPUT DATA X Y Z 0.000 0....000 0....000 0....000 0...000 0. Ch ra s Offset s d ng..000 0.000 0.000 0....

000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.Khi b t ñ u kh i ñ ng máy.000 0. d u c a lư ng bù chi u dài ñư c ngư c v i d u c a G43. S d ng mã l nh H MACHINE X 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Lư ng bù d ng c luôn b ng 0 khi s d ng H0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 103 .000 0.000 0. NC tr ng thái như khi s d ng H0. Trên màn hình TOOLOFFSET lư ng bù hình h c và bù mòn dao ñư c ñ t ñ c l p v i lư ng bù bán kính.000 0. Mori Seiki ch s d ng G43 .000 0.000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill 1) 2) 3) N u s d ng G44 cho vi c bù chi u dài d ng c .000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOMETR WEAR Y 0.000 Y 0.000 Z INPUT DATA OLD DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.

135=-149...... Lư ng bù d ng c ñư c ñ t t i v trí NO.... -150.....0 H1 S1000 T2. M03. Trong ví d này.... G90 G00 G54 X100....865(mm) là lư ng bù chi u cao. Chương F Các ví d l p trình N i suy cung tròn (bù bán kính d ng c ) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 104 ..............0+0. Lư ng bù chi u cao c a d ng c là t ng c a lư ng bù chi u dài và lư ng bù mòn.0.1 trên màn hình TOOLOFFSET . ......0 Y80. G43 Z30....Pragramming manual for CNC in Mill O0001 N1.

2) Xác ñ nh d ng c Th t gia công ------------Tên d ng c Vi trí c n gia công ðư ng kính l 100mm Dao phay ngón φ20. T1 3) Xác ñ nh ñi u ki n gia công Nguyên T công (d ng c ) Tên d ng c S(v/p) F (mm/p) S offset (T c ñ (lư ng S(v/p) tr c chính) ch y dao) H D Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 105 .Pragramming manual for CNC in Mill 1) Xác ñ nh ñi m O phôi và phương pháp gá k p.

G i d ng c No.... /G91 G28 X0 Y0 Z0. hu ch ñ ch y chu trình................ ..... G00 G40 G80....... Z-25.................Bù d ng c theo ñ a ch No.... bù bán kính d ng Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 106 ...................... . Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330 v/p G43 Z50......... T1 330 66 1 2 chó ý Nh p lư ng bù bán kính d ng c 12. ...... Ch y dao nhanh G00..0 D02 F66....... S chương trình..0 H1 M03.2 (D2) trên màn hình TOOLOFFSET. .Y và Z v g c máy.....Y0)......... Ch y dao nhanh t i (X0........ N01 (dao phay ngón φ25mm.......0........ b t ch c năng b qua câu l l nh ñ b qua các l nh này.................. Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330v/p........ ð i d ng c Khi d ng c T1 ñã ñư c k p trên tr c chính... Kh i l nh No..................1( dao phay ngón φ20) /M06....5mm vào v trí No............ D2=12.. (Do màn hình TOOLOFFSET không phân chia gi a d ng bù bán kính và bù chi u dài).0 Y-30..............0.....Pragramming manual for CNC in Mill N1 1 Dao phay ngón φ20......N i suy tuy n tính........1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330.Di chuy n tr c Z t m t phôi (Z0) t i v trí Z-25............. G01 G41 X20. /T1.............0. hu ch ñ bù bán kính...................5mm).............. ................. ðưa các tr c X...... S d ng m t s khác cho s bù bán kính và s bù chi u dài d ng c ....... 4) L p chương trình O0010... Ch y dao nhanh t i Z50... Ch n h to ñ làm vi c G54....1 (G43).

...........Pragramming manual for CNC in Mill c sang bên trái (G41)...........0 Y30.. G03 X50..0 M05............ M30...0......0 Y0 R30....0..0...30...... Tr c Z v ñi m O.........ðư ng tròn............... X-20. I-50...............0)........ K t thúc chương trình...N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ).. to ñ ñi m cu i cung tròn (50...................... Bán kính 30mm................. Ch y dao nhanh t i v tri cách m t phôi 50mm.. bán kính 50.... Bán kính 30mm.. T c ñ ch y dao 66 mm/ph..0mm..........N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h )..0........ d ng tr c chính ...0) .. G00 Z50.... to ñ ñi m cu i cung tròn (20.0 R30.. G91 G28 Z0.... ....... Bán kính ti p c n ñư c ñ t là 30mm....0. b ng 60% R Gia công nhi u phôi Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 107 ....

hu b ch ñ chu trình.. ñ a ch H1. G i chương trình con O101... G i chương trình con O101..... G i chương trình con O101.... ............................. ........... ð i d ng c ........ D ng tuỳ ch n N01 (dao phay ngón φ25.... .......... . .. ............... /G91 G28 X0 Y0 Z0. G i chương trình con O101. G i h to ñ làm vi c G56...... Tr l i ñi m 0 c a tr c Z..... G i h to ñ làm vi c G54... G i h to ñ làm vi c G54...... ch y dao nhanh t i ñi m (0......... M98 P101...... Quay tr c chính bên ph i. G56 X0 Y0...... ch y dao nhanh t i ñi m (0...........0)....................... G55 X0 Y0...0)......... Ch y dao nhanh t i ñi m G00............ ð t t c ñ tr c chính 330v/p...................0)........ Kh i l nh No... ch y dao nhanh t i ñi m (0... G i d ng c No..... .Y và Z v g c máy..0.......... bù dao theo chi u dài. Tên chương trình (chương trình con) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 108 ... G i h to ñ làm vi c G54.. M01.. ch y dao nhanh t i ñi m (0.... O0101...... M30.. ... M98 P101.......... .. ... G i h to ñ làm vi c G55.5mm)...... .0 H1 M03.. Ch y các tr c X.......... /T1 ..... ...........................1 /M06...... .... l p trình chương gia công như sau: 5) L p chương trình.. M98 P101. G91 G28 Z0 M5. S chương trình (chương trình chính) G00 G40 G80..................0)... ......0..1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330. .. K t thúc chương trình.. D2=12.. . G55 X0 Y0............... như ñã ch ra trong ph n 2.... ð t t c ñ tr c chính 330v/p.0)...2.......................... G i chương trình con O101.......................... Ch y dao t i ñi m Z50....... ch y dao nhanh t i ñi m (0....... Hu b ch ñ bù bán kính...... . G57 X0 Y0.............. G43 Z50..... ........... d ng quay tr c chính..... P0100.... M98 P101... M98 P101..Pragramming manual for CNC in Mill ð t 4 phôi trên bàn máy...

.. G01 G40 X0 Y0 F1000..12 ..135 ..0 R30..50 ..50 ..0 Y0 R30....... t i ñ a ch D2.25 ... .12 ... Hu ch ñ bù bán kính.....75 .25 .15 60 ..10 .09 ..180 ........0.25 .75 ..06 .0.30 15 . ..50 ..12 .....12 ...0. N i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h ... ñi m cu i X20.50 ....53 21 ....0 .. bán kính 50 mm...12 ..75 . T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho phay V t li u (Type of Material) Nhôm và magiê ð ng thau và ñ ng thi c (m m) ð ng thau và ñ ng thi c (c ng) ð ng Gang ñúc (m m) Gang ñúc (c ng) Thép 100 HBN 200 HBN 300 HBN 400 HBN V n t c c t m/p (Speed) HSS >= 180 75 .0 Y30....38 Carbide ...... ..08 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 109 . to ñ ñi m cu i (50.0 và Y30.25 60 ....... ... ....60 .K t thúc chương trình con..12 .12 ...... I-50.10 ...0.22 38 .60 45 .90 45 .....27 12 -> 15 6 -> 9 Carbide >= 300 >=120 120 >= 300 75 ......0.60 22 . M99... T c ñ ti n dao 66 mm/phút..0 D2 F66.............. . G03 X50..0. X20.. N i suy tuy n tính G01.25 ..... C t cung tròn bán kính 30 mm.60 ..25 110 ...12 ..38 .12 .....02 .0.....38 ... C t ñư ng tròn kín..0 Y-30.12 ... ... G00 Z25.....25 .25 ..12 30 ..... Ch y dao nhanh t b m t làm vi c t i v trí Z-25 mm...08 .. bù bán kính dao bên trái (G41).0).. N i suy tuy n tính G01. Ch y dao nhanh theo tr c Z cách b m t làm vi c 50mm..100 T c ñ ch y dao răng (Feed per teeth-FPT) HSS ..12 .Pragramming manual for CNC in Mill G00 G90 Z-25... G01 G41 X20. bán kính R30.10 .76 .18 135 .

45 .90 30 .12 .70 15 .10 .30 15 .45 V t li u Nh a.10 .. ð ng thau (c ng) thi c Dát m ng Kéo s i Gang ñúc Lo i nh Thép Cacbon và thép h p kim … … … … … <= 150 150 .36 45 . ð c ng BHN.02 .12 ..30 .15 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho khoan.75 22 .135 K PSI Titan ≥135 K PSI H p kim th p Ferritic Thép H p kim ch u Austenitic nhi t H p kim n n cao Nickel Base 500 HBN Tôi 3 -> 5 10 -> 21 21 -> 31 10 -> 17 7 -> 10 5 -> 8 12 -> 18 6 -> 9 2 -> 6 22 .12 .45 24 .55 35 .45 25 .12 .2 .05 .08 .08 .Pragramming manual for CNC in Mill Thép không g Chưa tôi Dư i 100 K PSI 100K ..120 45 ..30 .08 .08 .05 .60 30 .15 .45 30 .v.20 .250 250 .75 25 .20 ....02 . Bakelite các lo i khác … Nhôm và thép h p kim Nhôm ñúc ð ng ð ng thau (m m) ñ ng vàng v.120 75 .75 30 .02 .05 .90 45 ..08 .05 ....05 ..20 60 .15 .02 .08 ...08 .350 <= 200 200 .08 .12 ..45 75 .....25 12 -> 18 15 .45 20 .10 .20 .T c ñ ch y c t 3000 KG HSS Carbide 60 .08 .150 30 .300 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 110 .12 .

90 38 .Pragramming manual for CNC in Mill 300 .400 6 -> 12 12 -> 15 9 -> 12 5 -> 9 6 -> 9 2 -> 5 5 -> 9 3 -> 5 15 -> 21 5 -> 9 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho doa.300 HBN 300 .30 8 -> 15 5 -> 8 16 . Vân t c c t (m /phút) V t li u Magiê Nhôm ð ng thau ñ ng thi c HSS 60 -120 45 .400 <= 200 200 .60 Carbide 150 -> 300 150 -> 300 76 -> 120 30 -> 45 45 -> 75 22 -> 45 12 -> 22 60.450 <= 250 250 .> 90 38 -> 06 15 -> 38 ð ng ñ và ñ ng thi c c ng 15 .350 350 .400 … … 250 .22 M m Trung bình S t Thép C ng Dư í 200HBN 200 .300 Thép h p kim h p kim n n Niken h p kim n n Cobalt Thép cao Titan và h p kim 300 .24 9 -> 16 6 -> 10 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 111 .400 HBN 15 .

m m) H p kim ñ ng Gang ñúc ð c ng BHN (3000kg) T c ñ c t (m/p) 18-30 30-75 22-45 18-30 18-30 15-24 9-12 5-6 6-8 5-6 2-5 6-9 2-5 3-8 3-3 8-10 2-5 <150 150-250 250-300 Thép h p kim và thép <200 cacbon 200-300 300-400 Thép không g <200 200-300 300-400 Thép ñ b n cao <200 200-300 Titan và h p kim ITS <255 250-400 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 112 .Pragramming manual for CNC in Mill 400 .H Thép h p kim N n Nickel ch u nhi t cao N n Cobalt s ch Titan H p kim 3 -> 10 3 -> 6 12 -> 18 6 -> 9 4 -> 8 3 -> 6 3 -> 4 10 -> 15 3 -> 6 10 -> 15 4 -> 10 45 -> 76 24 -> 36 18 -> 30 12 -> 21 9 -> 15 15 . V t li u Bakelite Nh a Nhôm và thép non ð ng thau (ñ ng ñ c ng.30 10 -> 15 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho taro.500 HBN Thép không g ≥ 500 HBN -Thép chưa tôi? Seri 300 Seri 400 vµ P.

96 Các ví d l p trình …………………………………………………………96 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 113 ...56 Chương D ……………………………………………………………….56 Mã l nh M ………………………………………………………………. S và F …………………………………………………………73 Chương E ……………………………………………………………….2 Chu n b l p trình …………………………………………………………2 Chuong B ……………………………………………………………….Pragramming manual for CNC in Mill Chương A ……………………………………………………………….73 Mã l nh T.27 Chương C ……………………………………………………………….79 Mã l nh D và H …………………………………………………………79 Chương F ………………………………………………………………..27 Mã l nh G ………………………………………………………………......