Pragramming manual for CNC in Mill

N i dung A) Chu n b l p trình. B) Mã l nh G. C) Mã l nh M. D) Mã l nh T,S và M. E) Mã l nh D và H. F) Chương trình ví d .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

1

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương A Chu n b l p trình
1. Chương trình là gì ?
B n nghĩ gì khi b n nghe th y thu t ng g i là “l p trình “. B n nghĩ chương trình là m t sù ki n th thao, m t bài t p mang tính giáo d c,hay m t thao tác máy tính ?.Nói chung chương trình là m t t p h p các kh i l nh ch d n ch a ñ ng n i dung k ho ch ho c là ñư c vi t ra nh m th c hi n m t công vi c, tuân theo m t s quy lu t nh t ñ nh.
O0001 G91 G28 Z0 T9001 M06 N1 G90 G00 G54 X90.0 Y105.0; G43 Z30.0 H01 S440 T5002; M03; G01 Z0 F2000;

ð ñi u khi n máy NC c n ph i có m t chương trình t t. T t các ho t ñ ng c a máy g m có :chuy n ñ ng quay c a tr c chính, chuy n ñ ng c a d ng c , ñi u khi n ch t làm ngu i ñ u có th ñư c ñi u khi n b ng chương trình. Chương trình ñư c l p b ng các ký t và ch s . Hình nh bên trái minh ho m t ño n chương trình. N i dung ñư c ñưa ra sau ñây trình bày nh ng bư c c n thi t ñ vi t m t chương trình. Xin hãy ñ c c n th n trư c khi ti n

hành l p chương trình.

2.

Nh ng yêu c u ñ i v i ngư i l p chương trình.

Ngư i l p chương trình ph i có ki n th c v gia công ñ vi t chương trình trên cơ s nh ng ki n th c này và nên ñ c k nh ng ñi u sau ñây ñ ñ m b o các ho t ñ ng chính xác, hiÖu qu và an toàn. Ngư i l p chương trình ph i: 1. Có hi u bi t v lý thuy t c t g t. 2. Có ki n th c v ñ gá, phôi ñ quy t ñ nh ñư c phương pháp gia công và ñ m b o ñư c quá trình ho t ñ ng an toàn và chính
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 2

Pragramming manual for CNC in Mill

3.

4. 5. 6.

xác. Ch n ñư c d ng c t thích h p trên cơ s phân tích các ñi u ki n gia công :”hình dáng, v t li u phôi, t c ñ quay, lư ng chay dao, chi u sâu c t, chi u r ng c t”ñ tránh các s c có th phát sinh trong quá trình gia công. Hi u rõ kh năng gia công c a máy ñang s d ng. Bi t các thi t b an toàn và ch c năng khoá liên ñ ng c a máy ñang s d ng. Hi u các ch c năng c a máy liên quan t i vi c l p trình.

3.

L p chương trình là gì?
Nh ng ho t ñ ng c n thi t khi l p m t chương trình ? 1. Ki m tra b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công. B n v ph i ñư c ki m tra k ñ hi u ñư c các yêu c u c n thi t. 2. Phân tích các ph n gia công, xác ñ nh ñ gá và d ng c c n thi t.

Bư c

Miêu t

Mã d ng c

1

Phay m t ñ u

02

M t s ngư i t o chương trình ngay khi v a ñ c xong b n v . S nóng v i này có th gây sai h ng và nguy hi m cho các ho t ñ ng c a máy. 3. Xác ñ nh các bư c gia công trên cơ s thông tin và kích thư c ghi trên b n v .

2

Khoan

03

Trình t gia công: trư c h t là nguyên công phay m t ñ u, th hai là khoan các l .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

3

N1. d u ch m th p phân không ñư c nh p ñ y ñ ..5  Z0.5 (2) X200..0 Y105. G90 G00 G54 X90. M06. c n th n ki m tra l i n i dung chương trình... 5. Sau khi vi t chương trình... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 4 .. ð tránh nh ng trư ng h p ñó.Sau khi hoàn thành...Th c hi n chương trình. ñ u tiên hãy vi t ra gi y. ð l p m t chương trình. s d ng bàn phím trên b ng ñi u khi n ñ nh p chương trình vào b nh NC.Pragramming manual for CNC in Mill O0001 G91 G28 T9001...0 Sau khi nh p chương trình vào .. ngư i l p trình nên vi t các giá tr s theo cách dư i ñây: Ví d : (1) Z.. Chương trình bao g m các ch s và ký t . Nh p chương trình vào máy. X200. 5.c n ki m tra l i chương trình m t cách c n th n xem có nh p sai hay thi u d li u hay không.. máy s ho t ñ ng theo theo các kh i l nh c a chương trình.0 . 4. N i dung c a chương trình ñã nh p vào có th ñư c ki m tra trên màn hình. Có nh ng trư ng h p. 4..

bao g m c vi c l p chương trình.1 Trình t làm vi c.L p chương trình 5.Nghiên c u b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công 2. 5.Ki m tra chương trình b ng cách ch y không c t Bïi Quý TuÊn 13. (s a u ki n gia công b ng cách Industry chương trình n u th y c n thi t.Xác ñ nh d ng c s d ng 3.ð t ñi m O 12. Ph n này s miêu t trình t th c hi n gia công s n ph m hoàn ch nh. Quá trình cho ñ n khi hoàn thành s n ph m.ðo và nh p vào giá tr bù chi u cao và bán kính 10. nguy hi m cho ngư i và máy móc. công vi c s ñư c ti n hành m t cách hi u qu .L p d ng c và phôi lên máy Thi t l p 9. N u ngư i ñi u khi n máy ñ c sai và nh p d li u sai.Nh p chương trình vào máy 7. 5. d ng c c t và ñài dao có th va vào ñ gá trong quá trình gia công. Hi u và ti n hành theo các bư c sau.Phân tích phương pháp ñ nh v và k p 4. L p k ho ch s n xu t và l p trình 1. Rà gá phôi trên bàn máy ñ xác ñ nh ñi m O 11. gây ra các s c nghiêm tr ng.B t ngu n cho máy công c 6.Lưu chương trình vào b nh 8.Ki m tra ñi Hanoi University ofti n hành c t th 5. hãy vi t th t rõ ràng và chính xác ñ b t kỳ ai cũng có th ñ c d dàng.Pragramming manual for CNC in Mill N u chương trình ñư c ñưa vào b nh không ph i do ngư i l p trình mà do ngư i ñi u khi n máy. ch nh s a giá tr bù dao n u c n thi t) .

Các m c c n ki m tra.? 2 Phương pháp ñ nh v ñã chu n chưa ? 3 L a ch n ñúng d ng c c t chưa? 4 Th t các bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không ? 5 Li u có kh năng va ñ p trong quá trình gia công? 6 Chu n b phi u công ngh chưa Các m c ki m tra 1 Li u chương trình ñang ñư c vi t có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không? Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 6 ð cb n v Các ñi u ki n gia công .Pragramming manual for CNC in Mill S n xu t hàng lo t a. Các m c c n ki m tra trư c khi gia công ñư c tóm t t theo b ng sau. Ki m tra nh ng m c này ñ ñ m b o quá trình gia công ch ính xác và an toàn Các m c ki m tra 1 Dung sai trên b n v ? 2 Hi u ñư c các ký hi u th hi n ñ chính xác chưa ? 3 Bi t rõ v t li u và hình dáng phôi chưa? 4 Hi u rõ các quá trình th c hi n trư c và sau trên trung tâm gia công chưa? 5 Hi u ñư c m u ch t khi gia công chưa? 6 Xác ñ nh chính xác g c phôi chưa? 7 Hi u rõ v phôi chưa? 8 ð c k t t c các kích thư c và ghi chú trên b n v chưa? 9 Có gi s ch s b n v và ch c ch n r ng không còn thông tin nào không hi u. Các m c ki m tra 1 Các ñi u ki n gia công phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không.

-) ñư c nh p trư c các giá tr s ñúng chưa? Ch ñ ch y dao s d ng (ch y dao nhanh. ch y dao gia công) s d ng ñ ng chưa? Lư ng ch y dao ti p c n và lư ng ch y dao c t ñã xác ñ nh chưa? ðã ki m tra t t c d li u nh p vào chính xác chưa? Li u có nh ng l i ng u nhiên trong chương trình do m t t p trung hay không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 K p d ng c (Mouting Tool) Các m c ki m tra ðài dao và ph n chuôi dao ñư c làm s ch trư c khi k p chưa? D ng c có th b mòn ho c m không ? Hình dáng và v t li u d ng c phù h p v i phôi không? D ng c ñã ñư c k p lên ñài dao ñúng chưa? Chi u dài d ng c có phù h p không? Khi k p tr c dao khoét lên tr c chính. ñ u d ng c có hư ng ngư c v i hư ng di chuy n c a d ng c không? T t c d ng c ñã ñư c ñăng ký chưa? Mã d ng c có ñư c nh p chính xác không? Mã s d ng c ñư c phân ph i phù h p v i kích thư c d ng c không? ðã lưu ý ñ n kho ng cách li n k v i d ng c có ñư ng kính l n chưa? Trong kho dao có b trí h p lý các kho ng tr ng gi a l ñ t dao to và dao nh chưa? Các m c ki m tra Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 7 .Pragramming manual for CNC in Mill 2 3 4 5 6 7 8 Nh p chương trình Chương trình có ñư c l p theo các bư c gia công hay không D u ch m th p phân có ñư c nh p ñ y ñ vào các giá tr s hay không? D u (+.

trên b ng ñi u khi n(Dry run.Pragramming manual for CNC in Mill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bù dao (Tool Offset) Công t c Door Interlock ñ ñư c ñ t v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? Trong quá trình thao tác bù dao. bù mòn và h to ñ h th ng ñư c s d ng cho vi c bù dao chưa ? Ki m tra d li u bù bán kính và chi u cao d ng c ñã ñúng chưa? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa ? C a ñã ñóng chưa? ðã b t ch ñ ch y t ng kh i l nh hay chưa? Bư c ti n dao và t c ñ c t ñã phù h p chưa? Ch ñ ch y dao( ch y dao nhanh hay ch y c t g t) ñã ñúng chưa? Hư ng rút dao sau khi c t ñã chính xác chưa? Chuy n ñ ng c a d ng c trong vùng ñã tính toán không ñ m b o không va ñ p chưa? Ki m tra kh năng va ñ p c a d ng c v i phôi và ñ gá chưa? Có th d ng kh n c p trong quá trình gia công hay không? Sau khi k t thúc ch y th không c t g t (Dry run). c n cân nh c xem có th gây va ñ p d ng c hay không? T c ñ d ng c b t to ñ ñã ñúng chưa? Giá tr h t a ñ phôi ñã ñư c ñ t ñúng chưa ? G c phôi ñã ñư c tính toán tr ( ho c c ng) v i bán kính d ng c b t to ñ chưa ? Khi ti n hành ño d li u bù chi u dài d ng c . ñã chuy n l i công t c. Feedrate…) v v trí ñúng chưa ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? Hanoi University of Industry 8 1 2 3 4 5 Ch y th không c t (Dry run) 6 7 8 9 10 1 Bïi Quý TuÊn . giá tr Z c a h t a ñ s d ng ñã ñ t v không chưa? Hư ng bù dao ñã ñ ng chưa ? Ki m tra mã s d ng c ñ oc bù chưa? Ki m tra d li u bù hình h c.

phôi có ñư c làm mát không ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? T t c các ch c năng NC như SingleBlock ñ ki m tra chương trình ñã ñư c t t chưa? M c tiêu th i gian gia công cho m t phôi là bao nhiêu? ð mòn dao có ñư c ki m soát không ? Hanoi University of Industry 9 14 ðo lư ng (Measuring ) 7 8 1 2 3 s n xu t hàng lo t 4 5 1 2 3 4 5 6 Bïi Quý TuÊn . chi u r ng c t.Pragramming manual for CNC in Mill 2 3 4 5 Ch y c t th (Test cutting) 6 7 8 9 10 11 12 13 C a ñã ñóng chưa? Ch c năng ch y chương trình theo kh i l nh ñơn ñư c b t chưa? ði u ki n gia công ( chi u sâu c t. t c ñ tr c chính) ñã h p lý chưa ? Trình t nguyên công và bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi hay không? L a ch n d ng c c t ñã h p lý chưa? L a ch n ñ gá phù h p không? Phương pháp k p phôi ñúng ñúng chưa? Quá trình c t có th ñư c quan sát không ? Lưu lư ng và hư ng phun dung d ch làm ngu i có ñúng không? D ng c c t có th va ñ p v i phôi và ñ gá không? Kích thư c có ñư c ño sau c t thô chưa ? Công t c Override trên b ng ñi u khi n có ñư c ñ t t i % phù h p v i lư ng ch y dao nhanh và ch y dao c t g t không? Có th d ng máy kh n c p trong quá trình gia công không? Các m c ki m tra ð chính xác d ng c ño có phù h p không? L a ch n d ng c ño ñúng không? Trình t ño ñúng không? Phương pháp ño phù h p chưa? Vùng ñư c ño có ñư c xác ñ nh rõ ràng không? Vùng ñư c ño có th b l n phoi và dung dich làm mát không? Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? Khi ño. lư ng ch y dao.

.. S chương trình (Program number). ð nh p chương trình. Trong ph n này s trình bày m t s thu t ng cơ b n ñư c dùng khi l p m t chương trình. S chương trình (d ng s ) ph i ñư c ñ t t i dòng ñ u tiên c a chương trình. G90G00G54X90.. t 1 to 9999. S chương trình ñư c xác ñ nh b ng b n ch s ho c ít hơn.1.0. N u s chương trình ñưa vào ñã có trong b nh . 6. màn hình s t ñ ng hi n th O0001. S chương trình có th có ít hơn 4 ch s . chương trình không th ñư c nh p vào. sau ký t Alphabet “O”... N1. G90G00G54X0Y0. S chương trình dùng ñ lưu tr nhi u chương trình. M30.. N2.Pragramming manual for CNC in Mill (Mass 6 production) Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? 6.S chương trình G91G28Z0T9001. ñ phân bi t v i các chương trình khác trong b nh và ñư c x p x p theo m t tr t t nh t ñ nh. : M01. M06.0Y105. Ví d n u b n nh p tên chương trình lµ O1. M06.. chó ý Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 10 . ph i ñ i l i tên chương trình. O0001. Có th lưu tr nhi u chương trình trong trong b nh NC. Các thu t ng trong l p trình..----------------------------------------.

ðo n chương trình (Part Program). N u m t s th t có s ch s l n hơn 5. Không nh t thi t ph i s d ng s th t . ho c ñ tìm m t v trí mà b n mu n s a ch a chương trình d dàng. S th t s d ng ñ tìm ki m ho c g i t i v trí m t dòng l nh ñang s d ng. G43Z30.S th t G90G00G54X90. N1. 1. M06. ðo n chương trình ch a các thông tin c n thi t cho vi c th c hi n t ng nguyên công (hay bư c) ñư c ti n hành b i m t d ng c .0H1S440T502. G90G00G54X90. ho c không s d ng s th t . G91G28Z0T9001. N1. thì 5 ch s t v trí có giá tr nh nh t ñư c nh n là s th t 2. M06. N2. s d ng cho m t d ng c c t xác ñ nh theo th t . M30.2. O0001 G91G28Z0T9001 M06. ñi u này s giúp ti t ki m b nh . M01.3.S th t G90G00G54X0Y0. M01. N u m t dung lư ng chương trình quá dài và vư t quá s c ch a c a b nh thì ñ t s th t vào v trí b t ñ u c a m i nguyên công (hay bư c). s t t dùng ñ ch ñ nh m t ph n chương trình. 6.-----------------------------------------------.0. Thông thư ng. G91G28Z0M05.0. S th t ñư c th hi n b ng m t s g m 5 ch s theo sau ký t “N”. Bïi Quý TuÊn (Ph n chương trình dành cho d ng c s 9001) Hanoi University of Industry 11 . O0001.0Y105.Pragramming manual for CNC in Mill 6.-----------------------------------------------. S th t (Sequence number).0Y105. M06.

T l nh là ñơn v nh nh t ñ g i m t ch c năng xác ñ nh. Ngoài ra.5. M t t bao g m có ñ a ch và d li u. G91G28Z0M05. G01 Z0 F2000 chó ý D li u. Kh i l nh (Block).Pragramming manual for CNC in Mill N2. G90G00G54X0Y0. S d ng ch cái trong b ng Alphabet ñ ñ nh nghĩa m t ñ a ch . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 12 . G01 Z0 F2000 T 6. m i dòng l nh tương ng v i m t kh i l nh. G01 Z0 ð a ch F2000 6.0H2S800T5002. M06 6. G43Z30. (Ph n chương trình dành cho d ng c s 5002) ð a ch (Address). M01. Nh ng s (bao g m kí hi u và d u ch m th p phân) theo sau ñ a ch ñư c g i là “D li u”. D li u (Data).7. T l nh (Word).4. ñ ng th i cũng là ñơn v nh nh t t o nên chương trình. các thông tin khác ñưa vào h th ng NC cho vi c gia công phôi cũng ñư c g i là d li u. Kh i l nh là ñơn v l nh nh nh t c n thi t ñ ñi u khi n máy.6. Trong chương trình. Xác ñ nh rõ ki u c a d li u t vi c gi i thích kh i l nh 6. M t kh i l nh bao g m nhi u t l nh.

. chó ý Kh i l nh ñư c k t thúc b ng ký t [.....kh i l nh chương trình : G91G28Z0M05...1....... M06...1.. Kh i th nh t.. như ñư c minh ho sau ñây: O0001.....Pragramming manual for CNC in Mill O0001.. 7.. Hi u k v phương chi u các tr c ñi u khi n là r t c n thi t khi l p trình............1..... m t kh i l nh bao g m nhi u t l nh..-------------------------kh i l nh N1.... trình trình M06. Trong ph n này s miêu t chuy n ñ ng theo các tr c ñư c ñi u khi n và quan h c a chúng trong chương trình..... M t chương trình bao g m các t l nh.kh i l nh 6.. ði u khi n và ñ nh hư ng các tr c....... N2....------------------------------------------............ Các tr c ñi u khi n và hư ng c a chúng ñư c xác ñ nh như sau: Tr c B ph n chi u dương(+) và âm(-) X Bànmáy chi u + Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 13 ... Di chuy n theo các tr c ñi u khi n....SVD.......0Y105.. G91G28Z0T9001. 7.....0...----------------------------------------...... 7..K i th ba.... Lo t máy MV. ðo n G90G00G54X0Y0..... Trong ph n này s ñ nh nghĩa các tr c và cách xác ñ nh các tr c trong chương trình.s th t . M30.. ðo n G91G28Z0M05.. chương Chương M01.].......Kh i th hai. Tóm t t.....SV....8......----------------------..................---------------------------------------s chương trình..... G91G28Z0T9001...---------------------------kh i l nh..... s kêt h p c a ñ a ch và d li u..--------------------------------------------s th t G90G00G54X90.....

hi u(+). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 14 .(-) ñ hư ng các tr c V i lo t máy các ký ñ xác ñ nh chuy n ñ ng.SVD.Pragramming manual for CNC in Mill Y Bàn máy Z ð u tr c chính v bên trái.quan sát máy t m t trư c (hư ng lên. n u quan sát t m t trư c máy t i phôi chi u + hư ng ra m t ph ng trư c c a máy.SV. quan sát theo chi u t phôi lên tr c quay c a d ng c ). Di n t chuy n ñ ng các tr c trong chương trình. (Hư ng quan sát t thân máy ñ n phôi) chi u + ñi lên . 7.2. MV.

trong khi bàn máy ñ ng yên. n u không có ñi m tham chi u. X Y Z Chuy n ñ ng gi ñ nh khi l p trình N u d ng c ñư c gi Trư ng h p l nh “X+__”. chi u các tr c ñư c ñ nh nghĩa như dư i ñây: 8. theo ñ ng th c hư ng nhín t m t trư c Chuy n ñ ng th c. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 15 . thì phương.khi quan sát máy t chuy n ñ ng. N u gi thi t d ng c di chuy n. Khi ñưa ra l nh ”di chuy n d ng c c t t i ñi m A”. ñ nh là di chuy n trong bàn máy di chuy n sang khi bàn máy không trái . có nghĩa là d ng c di chuy n sang t v trí ngư i ñi u khi n t i thân máy V i l nh “Z+__” thì Cùng h-íng v i chuy n bàn máy ñi lên.Pragramming manual for CNC in Mill Tr c ñư c ñi u khi n. có nghĩa m t ph ng trư c là d ng c di chuy n sang ph i V i l nh “Y+__” thì N u d ng c ñư c gi ñ nh là di chuy n trong bàn máy ch y v phía ngư i ñi u khi n. ði m g c phôi. máy s không th tìm ñư c to ñ ñi m A. khi bàn máy không chuy n ñ ng. ví d .

g c phôi ñư c ký hi u như sau: <Ví d v ñ t ñi m g c phôi> 1). ñi m (X0. Vi c xác ñ nh g c phôi làm cho cho vi c l p trình tr lên d dàng cũng như là ñ m b o ñ chính xác. ch n g c phôi như hình v ñ tính toán to ñ d dàng. ði m g c phôi nên ñư c xác ñ nh t i ñi m mà có th xác ñ nh m t cách thu n ti n.Khi d ng hình h c c a chi ti t gia công có tính ñ i x ng. Trong chương trình. g c phôi ph i ñư c xác ñ nh rõ ràng.Z) ñư c tham chi u v i ñi m g c phôi. giá tr to ñ (X. Trên b n v . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 16 .Y. ho c các h c tròn.Z0). (pocket) 2).Ví d v ñ t g c phôi t i tâm ñ d dàng tính toán to ñ tâm l .Pragramming manual for CNC in Mill ði m tham chi u ñư c thi t l p cho chương trình ñư c g i là ñi m g c phôi. Theo ñó.Y0.

Giá tr ñư c vi t trong (O........0 X10. L nh v i h t a ñ tuy t ñ i(1) To ñ c a ñi m (1) và (2) vi t trong h to ñ tuy t ñ i G90 X100 Y10. D u dương có th b nhưng d u âm thì ph i ñư c vi t ñ y ñ .. X-20..0 Y-10... s d ng 2 ki u l nh sau ñây : 1. t ñi m g c phôi (X0.(2)..Y)....1. có d u (+) .. 9...Y0. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 17 .. Ch ñ l nh tuy t ñ i ñư c xác ñ nh v i l nh G90. L nh gia s . To ñ l p trình.. ph i hi u rõ b n ch t c a t ng lo i to ñ này........ Khi vi t chương trình..O) trong hình bên trái là giá trí to ñ c a (X. ð xác ñ nh chuy n ñ ng c a d ng c c t t ñi m hi n t i t i ñi m ti p theo (ñi m ñích ). 1...(-) xác ñ nh...Pragramming manual for CNC in Mill 9.. X+10... ñ s d ng h p lý.0..... L nh tuy t ñ i. L nh tuy t ñ i .(1).0Y20. 2. L nh tuy t ñ i ñ nh nghĩa t a ñ m t ñi m b ng kho ng cách.0 2.0 Y-10.Z0)..

0) (Z50..0 Y-100 Z50.)...Pragramming manual for CNC in Mill L nh v i h t a ñ tuy t ñ i (2) Di n t các ñi m (1). L nh gia s ñ nh nghĩa to ñ m t ñi m b ng cách ch ra kho ng cách di chuy n t ñi m hi n t i. G90 X-175..0(Y-100) Z50.(3). (G90)X175.0).. (G90)X-175...0..(1)..0)Y100(Z50.0.. (3) vµ (4) theo h to ñ tuy t ñ i trên m t ph ng X-Y-Z... tương t các kh i l nh trư c ñó....(2).. có th ñư c b qua. L nh gia s . (G90)(X175...(2).......0).(4) Các t l nh trong (.... Ch ñ l nh gia s ñư c xác ñ nh v i l nh G91 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 18 9. Chi u dương ch ra r ng ñi m ñó n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i.0 (Y100..2 ..

......0....0....(2).Pragramming manual for CNC in Mill Di n t l nh gia s (1)....(3) và (4)....Y) Di n t l nh gia s (2)..(2).....0Y10. S d ng l nh gia s di chuy n qua các ñi m (1)....0 X30.. Giá tr ñư c vi t trong (O... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 19 ........ Y-10..... G91X-30......0. 1). S d ng l nh gia s ñ di chuy n d ng c t ñi m (1) t i ñi m (2)..O) trong hình bên là giá tr to ñ c a (X.............0Y10.0.. X+30.... V i to ñ d u dương có th b nhưng d u âm thì không ñư c b ... 2)... G90X10..0 Y-10.(1)...

. 9....Pragramming manual for CNC in Mill G90X-175.... tương t các kh i l nh trư c ñó....(4). Các t l nh trong (........ G91X350....0(Y0)(Z0)........(Y0)(Z0)......Z_. L p trình tuy t ñ i Ký t ñ a ch ...0Y-100..... Ý nghĩa c a giá tr s ..Z_........2.... S khác nhau gi a l p trình theo to ñ tuy t ñ i và gia s ñư c tóm t t theo b ng dư i ñây.(3)...................Y_....... (G91)X-350.... ði m tham chi u Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 20 .) hư ng chuy n ñ ng ti p theo c a d ng c Hành trình c n di chuy n ti p theo V trí d ng c hi n t i.......).-) G90(X_.0(Z0).0......... (G91)(X0)Y200..0Z50. có th ñư c b qua.(1)... Ý nghĩa d u (+. Tóm t t..........(2)..) th hi n vùng t n t i c a ñi m kho ng cách so v i g c phôi ði m g c phôi L p trình tương ñ i G91(X_.......Y_.

... Chi u sâu c t (Depth of cut) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 21 . T c ñ tr c chính (Spindle Speed) (min-1)...Pragramming manual for CNC in Mill ......... 10. S400...... Các ñi u ki n này ph i ñư c ki m tra c n th n...Z0). L nh gia s thư ng ñư c s d ng khi l p trình gia công nh ng ph n l p ñi l p l i theo t ng bư c c ñ nh.. Nói chung. (X0.. T c ñ ti n dao c t (Cutting Feedrate) (mm/min) T c ñ ti n dao ñư c ñ t tr c ti p sau ñ a ch F F100.T c ñ tr c chính 400v/ph chó ý min-1 có nghĩa là vòng/phút 2. Sau ñây là 4 ñi u ki n c t g t c n ph i quan tâm khi gia công 1....Y0. ñư c ñ t khi l p chương trình. T c ñ ti n dao 100m/ph 3. m t chương trình thư ng ñư c vi t theo l nh tuy t ñ i.. hi u su t và ñ chính xác gia công.. Các ñi u ki n c t g t ñư c thi t l p khi l p chương tr ình có nh hư ng l n ñ n s an toàn....... Xác ñ nh ñi u ki n c t g t..

Chi u sâu c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c Z.là g i d ng c c t s 1... có th tham kh o ph n sau c a giáo trình). Ví d :T1. Ch ra phương pháp gia công trong m i kh i l nh ho c chuy n ñ ng theo các tr c. 11............. ð t t c ñ quay c a tr c chính .. Các mã l nh G.....(c th hơn.. ch c năng G còn ñư c g i là ch c năng chu n b ... Ví d :M08..Chi ti t v các mã l nh này s ñư c trình bày chương B và các chương k ti p....... G i là các ch c năng ph và làm vi c như m t ch c năng h tr cho ch c năng G.M.. . B ng dư i ñây s khái quát các ch c năng trên.. Chi u r ng c t..... Mã M Mã S Mã F Mã T Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 22 . NC s chu n b cho chuy n ñ ng trong m i kh i l nh.T......... ð t t c ñ ti n dao Ví d :F100. V i nguyên công gia công l . Ví d :S400............ Các d ng mã l nh... Ch ñ nh mã s d ng c .... M t chương trình ñã ñư c l p b ng cách s d ng ký t và ch s ........Pragramming manual for CNC in Mill Không có ch c năng ñ c bi t ñ xác ñ nh chi u sâu c t.. chi u sâu c t có th ch ra b ng ñ a ch .b t dung d ch làm ngu i...(Cutting Width).là t c ñ tr c v i 400vòng/phút.. V i nguyên công gia công l .F. Trư c các l nh này...là lư ng ti n dao 100mm/phút.... M09. chi u sâu c t có th ñư c ch ñ nh b ng cách s d ng m t ñ a ch ...... chó ý 4.. Không có ch c năng ñ c bi t ñ ch ñ nh chi u r ng c t Chi u r ng c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c X và Y. Mã Mã G Các ch c năng.... Vì lý do này.....D...S.....t t dung d ch làm ngu i...và H là th hi n các ch c năng chính.

.... S l n l p trong chương trình ð m s l n l p trong chương trình con Ch c năng ti n dao Ch c năng t c ñ quay tr c chính . T và ñ a ch .. Ch ñ nh mã s bù chi u dài d ng c Ví d :H01.......Y... góc R.bù chi u dài d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh .bù bán kính d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh ........ T khoá kích thư c ð a ch :(ISO)/O(EIA). B ng dư i ñây ñưa ra và gi i thích các T và ð a ch ñư c s d ng trong chương trình : Ch c năng S chương trình S th t Ch c năng chu n b . T c ñ ti n dao.Z.. S chương trình S th t D ng chuy n ñ ng L nh di chuy n theo các tr c: Cung bán kính..... .. S hi u d ng c s ... ði u khi n t t m máy.Q P Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 23 .....A...J............X P P............ g i s tên chương trình con... T c ñ quay tr c chính.. N G X....... Mã s bù Th i gian d ng.....Pragramming manual for CNC in Mill Mã D Mã H Ch ñ nh mã s bù bán kính d ng c Ví d :D1.C R I..... To ñ tâm .....U..mã s bù d ng c ...bư c ren...... Ch c năng d ng c Ch c năng h n h p F S T M B Mã s bù d ng c D ng S chương trình ð nh rõ s ti p theo L p ñi l p l i H P..K Ý nghĩa.......B.

Pragramming manual for CNC in Mill T và ñ a ch B ng dư i ñây gi i thích s khác bi t c a T và ð a ch trong chương trình. S th t Hanoi University of Industry 24 H I J K M N Bïi Quý TuÊn . tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Z ði u khi n các ch c năng ON/ OFF c a máy. ð a ch B C F G Ý nghĩa Xác ñ nh v trí trên tr c B (l nh tuy t ñ i) Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh tuy t ñ i) T c ñ ti n dao. tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c X M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. Phương pháp gia công và chuy n ñ ng c a các tr c trong m i kh i l nh thu c chương trình Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh gia s ) M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Y M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn.

.Tên chương trình (Dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n vào th i ñi m b t ñ u chương trình)...... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 25 .... ðây là m u ño n chương trình khi l p chuong trình cho các d ng c (phay b m t.. T c ñ quay tr c chính S d ng c ........... M u cơ b n c a m t chương trình......... N1...Pragramming manual for CNC in Mill O P S chương trình..... Giá tr bán kính trong l nh n i suy cung tron....... ð t th i gian d ng và tên chương trình con Chi u sâu c t m i lát khi s d ng chu trình gia công l ...: O0001... phay ngón vv.). S? th t (dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n B t ñ u nguyên công hay bư c m i)..... V trí trên tr c X (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng ......... V trí trên tr c Z (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Y (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Z (l nh tuy t ñ i) Q R S T U W X Z 12.....

.... M6. d ng tr c chính D ng t m th i ð i d ng c N2.. Nh ng chú ý khi l p chương trình..2.......... Tuy nhiên.... K t thúc chương trình ..... G00 Z_(M09)..... NC s nh n ra và hi n th thành “O0001”... N u nh p vào là “O1”........ 13. M01.. Kho ng cách gi a l nh trong chuong trình.... chó ý Vi c nh p tên chương trình năm ch s ho c hơn là không ñư c phép.. G43Z_H_S_T_(M08).1... .Pragramming manual for CNC in Mill G90G00G54X_Y_... M30... Tr v ñi m g c máy..... ð t t c ñ tr c chính quay v i v n t c S và l nh b t dung d ch tư i ngu i (M08) chó ý M03... ... M t tên chương trình ñư c nh p ít hơn b n ch s s ñư c nh n ra và hi n th thành m t tên b n ch s sau khi ñư c nh p vào NC. t t dung d ch làm ngu i............ không c n thi t ph i vi t ñ y ñ c 4 ch s ..........quay v dòng ñ u chương trình 13.. Di chuy n dao ñ n to ñ Z g i giá tr bù dao H theo chi u Z c a dao ñó và g i d ng c ti p theo (T) t i v trí thay dao. S chương trình.... T t c các tên chương trình ph i trong kho ng 4 ch s . M06 M08 có th ñư c b ñi n u không c n tư i ngu i Quay tr c chính theo chi u thu n Rút d ng c tr v ...... G91G28Z0M05............. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 26 ...Ch y dao nhanh ñ n X_Y theo to ñ tuy t ñ i ði m g c phôi ñư c xác ñ nh b i G54 d?n G59..... 13...

Chương trình ti p t c th c hi n các dòng l nh không ch a d u “/”.. các dòng l nh b t ñ u b ng d u “/” s ñư c b qua cho t i dòng l nh ti p theo..3.0 H1 S440 T5002.. Kho?ng cách và góc : X.. Các ñ a ch sau cho phép s d ng d u ch m th p phân. t c ñ ..4 Nh p d u ch m th p phân... các d u +... N1. có th s d ng d u ch m th p phân ñ vào d li u s . N u ch c năng b qua m t dòng l nh không ñư c kích ho t. Chú ý ký hi u [ @ ] không ñư c dùng.A..các ký hi u. 1 kho ng tr ng ñư c ñ t gi a G00 và G90. D u và ký hi u..I..... các ch s và d u ch m th p phân.. G91 G28 Z0 T9001.. Các ký hi u sau ñây ñ u ñư c s d ng: [. M t chương trình ñư c l p b ng các ký t Alphabet...R.W.C.. k c nh ng dòng l nh có d u “/” .” ñ k t thúc l nh và ký hi u “/” ñ b qua m t kh i l nh.0.K. t i cu i ñi m m i kh i l nh s d ng d u “.. V i h NC.-...J. bao g m như kho ng cách. Tuy nhiên khi nh p chương trình vào b nh NC.. Kho ng tr ng. G43_Z30.....Q... không th chèn 1 kho ng tr ng vào gi a các t l nh..Y... chương trình s th c hi n t t c các dòng l nh . Khi nh p chương trình. Ch c năng b qua m t dòng l nh: chó ý N u ch c năng này ñư c kích ho t. Th?i gian :X T?c d? ti?n dao : F Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 27 .] [*] [ [ ] ] [( )] [#]. Ngoài ra. th i gian.B.Pragramming manual for CNC in Mill O0001. m t kho ng tr ng s ñư c t ñ ng chèn vào gi a các t l nh.Z.U.. 13. 13.(1). G90_G00 G54 X90 Y105. góc. M06. M t chương trình s ñư c vi t theo cách sau ñây: Trên dòng (1).

10inch/rev. Trong chương trình hay trong m t kh i l nh có th dùng ho c không dùng d u ch m th p phân. vì ñ a ch P ñ ng th i cũng dùng ñ ch s th t .0 (1gi = 3600s). X150. Các ñơn v s d ng là: “mm” “inch” “ñ ”. n u thi u ho c sai v trí c a d u ch m th p phân có th gây va ñ p khi ch y chương trình s có th gây hư h ng máy. F10. 10 inch/phút (2) Trong trư ng h p s d ng l nh th i gian d ng. chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t) . X1. X1.0 X15mm hay X15inches.0 = X1inch X1 = X0. 10 mm/phút. s d ng G21.0 = X1mm X1 = X0. (1) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 28 .0 10 mm/rev. s d ng G21. chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t ) é s d ng h “inch”. tuỳ thu c vào lo i ñ a ch s d ng.7. X1000 Z23.001 mm (N u không có d u ch m th p phân. X10. d u ch m th p phân có th s d ng v i ñ a ch X. Tuy nhiên.Pragramming manual for CNC in Mill Khi ñưa m t giá tr s sau m t ñ a ch . và “giây”. G04 X10 D?ng 1 giây.001 inch (N u không có d u ch m th p phân. không ñư c s d ng d u ch m th p phân n u dùng ñ a ch P. ð s d ng h “mm”. chó ý (2) Có nhi u gi i h n trong các ñơn v s d ng.0 Z22359. ph i ch c ch n giá tr ñưa là chính xác. (1) ð g i mã l nh d ng trong 1gi : G04 X3600.

các mã G ch ra sau cùng s có hi u l c. G01 Cã hiÖu lùc trong ®o¹n X_. Mã G. G01 X_ Y_ . Giá tr s theo sau ñ a ch G ñ nh nghĩa các l nh. G00 và G01 c 2 ñ u là d ng mã theo module . Ph thu c vào các mã G ti p sau. ch ñ ñư c thi t l p ñó s không có hi u l c v i ñ a ch ñó. chúng ñ u là d ng mã G theo nhóm. chúng s ñư c phân lo i thành 2 ki u sau: Ki u l nh D ng mã G ñơn (Mã G trong 1 nhóm 00 ngo i tr G10 và G11) D ng mã G Module (Mã G theo nhóm ) ý nghĩa Ch có hi u l c trong m t kh i xác ñ nh Mã G có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác ñư c ñưa ra Ví d . Trong cùng m t câu l nh. G00 X_ Y_. 3. chó ý 1. Danh sách các mã G. ñi u này tuỳ thu c t ng nhóm mã G khác nhau. có th s d ng nhi u mã G.Pragramming manual for CNC in Mill Chương B Mã l nh G ____________________________________ 1. Mã G có th coi là mã l nh chu?n b?. bao g m các ñ a ch G và giá tr s . chúng ph i ñư c ñ t trư c ñ a ch . Khi ñưa ra mã G trong m 2. N u nhi u mã G ñưa ra trong 1 câu l nh. t câu l nh. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 29 . ch−¬ng tr×nh n y Y_. ñư c vi t trong t ng kh i. tr nhóm 00. N u ñ t mã G sau m t ñ a ch mà nó thi t l p ch ñ làm vi c. H NC s thi t l p các d ng ñi u khi n ñ ñáp ng mã G ñư c ch ra. sau ñó xác ñ nh các phương pháp gia công và chuy n ñ ng trên các tr c trong m t câu l nh.

6 G11 G17 G18 G19 G20 G21 G27 G28 G29 G30 G30. thø t− Bá qua m lÖnh C¾t ren Huû bá hiÖu chØnh bï b¸n kÝnh HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t. NC thi t l p ch ñ mã G . Nhãm M lÖnh X¸c ®Þnh vÞ trÝ Néi suy tuyÕn tÝnh Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn cïng chiÒu kim ®ång hå. ñ t “M29 S_” trong kh i l nh trư c kh i l nh ch a G84 ho c G74.4 ñư c dùng ñ ñi u khi n APC . không dùng cho m c ñích khác. tín hi u c nh báo (No. ð i v i các máy có APC. thø 3 hoÆc thø 4 §iÓm O thø hai /thø ba. xác ñ nh b i bi u tư ng ?. 010) s hi n trên màn hình.1 G31 G33 G40 G41 G42 u 1 mã G không có trong b ng mã G ho c không có trong ph n l a ch n b xung ñưa ra. Dõng tÞnh tiÕn dông cô/Dõng chÝnh x¸c Dõng chÝnh x¸c Thay ®æi hÖ to¹ ®é ph«i Huû chÕ ®é G10 Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XY Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XZ Chän mÆt mÆt ph¨ng gia c«ng ZY §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ inch §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ mm Quay vÒ gèc m¸y Trë quay vÒ gèc m¸y tù ®éng Quay vÒ gèc m¸y thø 2. ñi m g c th 3. 6. ð taro c ng. M G00 G01 G02 G03 G04 G09 G10 G10. dao ë bªn ph¶i c«ng tua gia c«ng Hanoi University of Industry 30 01 00 02 06 00 01 07 Bïi Quý TuÊn . 7. N 5. dao ë bªn tr¸i c«ng tua gia c«ng HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t. khi ngu n ñi n ñư c b t lên.Pragramming manual for CNC in Mill 4. Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn ng−îc chiÒu kim ®ång hå.

gi¶m Bï vÞ trÝ dông cô . mÆt sau.1 G72. t¨ng Bï vÞ trÝ dông cô .3 G85 G86 G87 G88 08 00 08 00 14 00 15 00 12 00 Bï chiÒu d i dông cô . Bï vÞ trÝ dông cô .2 G73 G74 G76 G80 G81 G82 G83 G84 G84. + Bï chiÒu d i dông cô . gi¶m 2 lÇn Huû bï chiÒu d i dông cô §Æt hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng Lùa chän hÖ to¹ ®é m¸y Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø nhÊt Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø hai Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø ba Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø t− Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø n¨m Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø s¸u TiÕp cËn theo mét h−íng M lÖnh dõng chÝnh x¸c c ChÕ ®é Taro ChÕ ®é c¾t gät (chÕ ®é kiÓm tra dõng chÝnh x¸c) Gäi marco Gäi nhãm marco Huû gäi nhãm marco Gia c«ng lç s©u tèc ®é cao Chu tr×nh taro Chu tr×nh khoÐt lç Huû chu tr×nh gia c«ng lç Chu tr×nh khoan lç n«ng Chu tr×nh khoÐt lç bËc Chu tr×nh gia c«ng lç s©u Chu tr×nh taro Chu tr×nh taro cøng Chu tr×nh taro cøng. Chu tr×nh khoÐt lç 09 Chu tr×nh gia c«ng lç Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 31 .2 G84. t¨ng 2 lÇn Bï vÞ trÝ dông cô .Pragramming manual for CNC in Mill G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G62 G63 G64 G65 G66 G67 G72. ren tr¸i Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç.

G90 …….Z0).G91 Câu l nh v i h to ñ tuy t ñ i G90 Kh i l nh tuy t ñ i ch ra to ñ ñi m ñích theo h to ñ c a g c phôi (X0. trong chu tr×nh gia c«ng lç §Æt kiÓu rót dao. G90 (2). G91). trong chu tr×nh gia c«ng lç 2.Z …… (G90 ) ch ra hư ng và kho ng cách t i ñi m ñích.Y.... X. 1. Chuy n ñ ng trong to ñ tuy t ñ i …….. 2. (L nh ñ t to ñ tuy t ñ i và gia s ) Nh ng mã l nh nh m xác ñ nh d ng chuy n ñ ng t v trí hi n t i t i v trí ti p theo (ñi m ñích) (1). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 32 . ra l nh làm vi c v i h to ñ gia s .. Kh i l nh tuy t ñ i G90 X_Y_Z_.Pragramming manual for CNC in Mill G89 G90 G91 G92 G94 G95 G96 G97 G98 G99 03 00 13 10 Chu tr×nh khoÐt lç §Æt hÖ to¹ ®é tuyÖt ®èi §Æt hÖ to¹ ®é gia sè §æi hÖ to¹ ®é ph«i/ §Æt tèc ®é quay lín nhÊt §Æt tèc ®é tiÕn dao /phót §Æt tèc ®é tiÕn dao /vßng Tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi Huû tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi §Æt kiÓu rót dao. G91 ……. Chuy n ñ ng trong to ñ giai s ……. Câu l nh ñ t h to ñ gia s G91 L nh v i h to ñ gia s ñ nh nghĩa to ñ ñi m ñích b ng hành trình c n di chuy n trên các tr c ñ t i ñi m ñó tính t v trí hi n t i. Các d ng to ñ ( G90 . Chi u dương ch ra r ng v trí ñi m ti p theo n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i. tính t g c phôi (G91) ch ra kho ng di chuy n t i ñi m ñích tính t ñi m hi n t i.Y0. ra l nh làm vi c v i h to ñ tuy t ñ i. Kh i l nh gia s G91 X_Y_ Z_.

.........0 Y10...0..... tham kh o B-1(1. nó s có hi u l c kho ñ n khi G91 ñư c s d ng trong chương trình....... G91 s có hi u l c........0 Y20..... ð i v i nhóm mã G.) Ký hi u chi u dương (+) có th b qua ...........O) hình minh ho bên trái.(2) Giá tr ñư c vi t trong (O..... Tương t như v y. ký t (-) ph i ghi ñ y ñ .. cho ñ n khi ñưa ra G90........... Nh ng m G như v y ñư c g i là mã G module................ n u ñư c ch ra trong chương trình....0.. ch ra giá tr to Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 33 . L p trình s d ng G90 và G91 t Y (1)-(2) X X Y Chương trình cho d ng c chuy n ñ ng theo tr c X & tr c Y <V i l nh tuy t ñ i > G90G00 X10.0..0.Pragramming manual for CNC in Mill chó ý Khi ñã s d ng G90.0 Y10.... (1) G91 X-30.0 Y10...(1) X-20........(2) < V i l nh gia s > G90 G00 X10...

0 Y-100..(1) X175 (Y-100.... …………….....0 .(1) G91 X350 (Y0) (Z0) .…………….0 ) ....0 (Y0) (Z0) ..(3) X-175 (Y100..Y) Chương trình s d ng G90 & G91 ( 2 ) L p trình chuy n ñ ng (1).....0 ) ( Z50...0 ...0 ) . ………….(2) ( X175...(4) trên tr c X .0 Z50.0 Y-100.(2)..……...0 (Z0) . Y . . ………………….Pragramming manual for CNC in Mill ñ c a (X...) có th ñư c b qua.. ………………..0 ( Z50.0 Z50..…(3) X-350..(4) Các t l nh trong ( .(4) < V i h to ñ gia s > G90 G00 X-175.(3).0 ) ( Z50. ……………...…(2) (X0 ) Y200. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 34 . Các l nh vi t trong ký hi u (.) có th b qua.0 ) .... Z < V i h to ñ tuy t ñ i > G90 G00 X-175.0 ) Y100...

..... Di chuy n t i ñi m b t ñ u gia công (Di chuy n d ng c t i g n phôi) 2.... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 35 ...(3) X25........... G00 Di chuy n d ng c v i t c ñ ch y không c t...0 Y-10. s d ng v i h tuy t ñ i và gia s ... di chuy n ñ n vùng gia công ti p theo. khi c t g t k t thúc.0. t t c các l nh chuy n ñ ng ñ u th c hi n v i t c ñ ch y dao nhanh nh t..................0....................0....0... G90 G00 X10....0 Y-10........(1) X-20.0 Y20............0 Y10......0 Y-30...(4) G90 X20.....(2) G91 X5................(5) 5.............. Mã G00 thư ng xuyên ñư c s d ng trong 4 ho t ñ ng sau: 1.5.....Pragramming manual for CNC in Mill Chương trình s d ng G90 và G91 ( 3 ) L p trình di chuy n d ng c theo (1) – (2) – (3) – (4) trên trên tr c X và Y.... Sau quá trình c t g t Rút dao ra kh i phôi. (T c ñ ti n dao l n nh t) Khi s d ng kh i l nh G00....

. phôi. nó luôn có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ñưa ra ( G00. 1. G00 X_Y_Z_. . G00 …..). d n ñ n s c hư h ng.Y.. t c ñ ch y dao nhanh không ñư c th c hi n . G02 .Pragramming manual for CNC in Mill Khi di chy n d ng c v i t c ñ ch y dao nhanh không c t..Chương trình ñ ñi u khi n d ng c (3) – (4) c t di chuy n theo (1) – (2) – Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 36 . Chương trình s d ng G00...Y. khi ch y dao nhanh. d ng c c t ho c ñài dao có th b va ñ p. T c ñ ch y dao nhanh thay ñ i tuỳ thu c vào t ng máy ... trên b ng ñi u khi n. 2. ph i ch c ch n không có v t c n nào trên ñư ng d ng c . g i mã l nh ch y dao nhanh X.. G01... Do ñó. t c ñ ch y dao nhanh ñư c ñi u ch nh m t cách thích ng b ng công t c ñi u khi n. Trên m t máy c th .Z ñư c ñưa ra ñ ng th i trong cùng m t kh i l nh thì ñư ng ch y dao có th là ñư ng chéo t ñi m hi n t i ñ n ñi m cu i l p trình.. 3. K t thúc gia công ðưa d ng c ra xa phôi khi quá trình c t g t k t thúc. 3. N u g p nh ng v t c n như ñ gá... N u chuy n ñ ng trên các tr c X. Z……… v trí. V i mã G. N u công t c ñi u khi n t c ñ ch y dao trên b ng ñi u khi n ñ t v “0”. 4.. nh t thi t ph i ñ m b o trên ñư ng ch y dao không có v t c n. G03. có th tham kh o trong B_1(1. chó ý Khi ñã s d ng G00 trong chương trình..

do ñó t t c các l nh di chuy n trong các kh i l nh trên ñ u ñư c th c hi n t c ñ ch y dao nhanh. S d ng l nh G01.0…………………… .0 Y25.Ch y dao nhanh t i ñi m 1 X-31.. N1.. Di chuy n d ng c theo ñư ng th ng v i t c ñ ch y dao c t g t.Ch y dao nhanh t i ñi m 3 X15.Ch y dao nhanh t i ñi m 2 X15. nó s có hi u l c trong các kh i liên ti p.0…… .. G90 G00X33.0 ……………… Ch y dao nhanh t i ñi m 4 Vì G00 thu c nhóm mã G module. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 37 .0 Y25. d ng c ch y theo ñư ng th ng ñ gia công T c ñ ti n dao xác ñ nh b ng giá tr ghi sau mã F.0 Y-15. 7. chính là t c ñ ti n d ng c trong m t phút.0 ……………..Pragramming manual for CNC in Mill O0001.

............0 Y25.. v i t c ñ ti n dao là 500mm/min....... Khi b t ñ u chương trình. v i t c ñ ti n dao là 500mm/min... Chương trình s d ng G01.... G02. N u không ñ t t c ñ ti n dao sau mã F..Y..Pragramming manual for CNC in Mill L nh này ñư c s d ng cho phay m t ñ u......... ( ví d G00.0 F500.....Lư ng ch y dao.....Ch y dao t i ñi m (3).. 2. X15... ph m vi ñi u ch nh t 0%-150%.. nó có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ch ra..... phay h c s d ng dao phay ngón. chó ý 3....Ch y dao t i ñi m (2).... T c ñ ti n dao có th ñư c ñi u ch nh b ng công t c ñi u khi ntrên b ng ñi u khi n... v i t c Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 38 .. G03)........ N1......0........ Chương trình ñi u khi n d ng c c t chuy n ñ ng t (1)-(2)-(3)-(4) v i t c ñ c t....0F250 ....T a ñ ñi m ñích gia công.. O0001........ chương trình s hi n th thông báo l i (No.. ho c dao h c có g n m nh c t....011)...Z. F....…………Ch y dao t i ñi m (1)..G i mã l nh n i suy tuy n tính.........0 Y15.. X-31..... … G90 G01 X33.. X. G01 . Khi l nh G01 ñư c s d ng. 1.... t c ñ ti n dao ñư c ñ t b ng “0”.. G01 X_Y_Z_F_....

.G i n i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h ... G17 G02(G03)X_Y_R_F_..Pragramming manual for CNC in Mill ñ ti n dao là 250mm/min... G02..... G18.......... N i suy cung tròn trên m t ph ng ZX G18 G02(G03)X_Z_I_K_F_..... G03 ñư c s d ng khi gia công cung tròn........Ch y dao t i ñi m (4)..... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 39 1. -G02.. G19 …….... các l nh chuy n ñ ng trên ñư c th c hi n v i cùng m t t c ñ ti n dao cho ñ n khi g p t c ñ ti n dao m i...0.. G02. v i t c ñ ti n dao là 250mm/min........ 2.……….. .... G18 G02(G03)X_Z_R_F_...L a ch n m t ph ng nơi ñ nh cung tròn ñư c ñ nh nghĩa....... G03 di chuy n d ng c theo cung tròn v i t c ñ ti n dao c t g t..0 Y-25. 8... N i suy cung tròn trên m t ph ng ZY G19 G02(G03)X_Z_J_K_F_..... G01 là mã G module.. Chính vì v y.... X15.. nó có tác d ng v i các kh i ti p theo.. -G17... N i suy cung tròn trên m t ph ng XY G17 G02(G03)X_Y_I_J_F_. G19 G02(G03)X_Z_R_F_.. 3........

...... Thông thư ng..... Khi b t ñ u b t ñi n....... J.... N u mu n gia công các cung tròn trên m t ph ng ZX. -V i cung tròn 1800 có th dùng c d u (+)... Khi ch ñ nh bán kính R. -N u cung tròn n m trong cung 1800.. v i l nh R xác ñ nh theo quy t c sau ñây. ð c t cung tròn m t cách chính xác.Z.. và K ñ ñ nh nghĩa bán kính. K thay vì R. (-)... R<0. J... -I... K ñư c s d ng cùng v i l nh R trong cùng câu l nh..... giá tr R ph i tuân theo nh ng ñi u ki n sau: 1.G19.ZY .. R>0.............. các cung tròn ñư c th c hi n trên m t ph ng XY (G17)... D u (+) và (-)....... -F………………………….. l nh R s ñư c ưu tiên ... s d ng l nh I.. -R…………………………..To ñ ñi m cu i cung tròn. Khi l nh I.... Khi c t m t cung tròn kín.... (mm) L – Chi u dài dây cung..Y .G i n i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h ........Pragramming manual for CNC in Mill -G03.. N u như l nh R ñư c s d ng thì có nhi u trư ng h p tâm c a ñư ng tròn không ñư c xác ñ nh chính xác do sai s Hanoi University of Industry 40 Bïi Quý TuÊn .. K.G19........ R>0 Cung tròn 1800 ho c nh hơn.. khi gia công trên m t ZX và YZ l a ch n m t ph ng b ng l nh G18. I......K không ñư c s d ng.. không s d ng l nh R......... c n ch n m t ph ng b ng l nh G18.. R<0 Cung tròn 1800 ho c l n hơn.. 3. 5.T c ñ ch y dao. G17 (l a ch n m t ph ng XY) ñư c l a ch n ng m ñ nh.. S d ng I.. J.......... J.J..Bán kính cung tròn.. Rcung tròn L ≤ R 2 Bán kính 4.... ...Kho ng cách và chi u tính t ñi m b t ñ u cung tròn ñ n tâm cung tròn... -X .. chó ý 2.. -N u cung tròn l n hơn cung 1800.

Pragramming manual for CNC in Mill

c a phép n i suy cung tròn. G02, G03 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát theo chi u ngư c v i chi u dương c a c a tr c. Tr c quan sát là tr c không n m trên m t ph ng ñang làm vi c. Ví d , trên m t ph ng XY (G17), l nh G02 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát cung tròn ngư c chi u v i chi u dương c a tr c Z. L p trình s d ng G02 và G03(1) ð nh nghĩa m t ñư ng tròn kín. Giá tr l a ch n trong (O, O ), trong hình minh ho dư i ñây ch th giá tr to ñ (X, Y)

O0001; N1; ………… G90 G00 X70.0 Y50.0;......Di chuy n t i v trí 1 v i t c ñ ti n dao nhanh. G01 X0 F500;.....................Di chuy n t i v trí 2 v i t c ñ ti n dao 500mm/phút. G03 J_50.0;……………....C t ñư ng tròn ngư c chi u kim ñ ng h v i t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 41

Pragramming manual for CNC in Mill

chó ý

Khi c t cung tròn kín, to ñ X,Y s không ñưa ra vì ñi m ñ u và ñi m cu i trùng nhau. Kho ng cách t ñi m ñ u t i tâm ñư ng tròn là 50mm, theo hư ng ngư c chi u c a tr c Y. G01 X-60.0…………........Di chuy n d ng c c t t i v trí 3 v i t c ñ ti n dao 500mm/ph. L p trình s d ng G02 và G03(2).

L p trình gia công t (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(1).

O0001; N1; G90 G01 X28.0 Y0 F500 ;..............Di chuy n t i v trí 1 v i lư ng ch y dao 500mm/min. Các l nh chuy n ñ ng trong các kh i l nh ti p theo ñư c th c hi n v i cùng t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 42

Pragramming manual for CNC in Mill

Y20.0;..............................................Di chuy n t i ñi m 2 G03 X18.0 Y30.0 I-10.0; ................C t ñư ng tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) ñ n ñi m 3 (bán kính 10mm). L nh I trong kh i l nh này không có ý nghĩa ñ c bi t. Có th s d ng R10.0 thay cho I-10.0. G01 X-8.0;......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 4. G02 X-28.0 Y10.0 R20.0;..............C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 5. (bán kính 20.0mm) G01 X-10.0;....................................Di chuy n d ng c t i ñi m 6. G02 X-8.0 Y-20.0;..........................C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 7. (bán kính 20.0mm) G01 X8.0;.......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 8 G91 G03 X10.0 Y10.0 R10.0;........N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 9. (bán kính 20.0mm). Khi các l nh ñư c ñ t theo d ng h to ñ gia s , (X10.0,Y10,0) ch ra kho ng cách t ñi m ñ u t i ñi m cu i cung tròn.Vi c ñưa các l nh trong h to ñ gia s ch nh m m c ñích tham kh o, nó không có ý nghĩa gì ñ c bi t. G90 G01 Y0 ;……..........................Di chuy n d ng c t i ñi m 1( l nh trong h tuy t ñ i )

9. G04 Th c hi n d ng t m th i.
L nh G04 s d ng ñ d ng t m th i m t chương trình trong quá trình gia công m t cách t ñ ng trong m t kho ng th i gian xác ñ nh. Mã l nh này ñư c g i là mã l nh d ng. S d ng mã l nh d ng chuy n ñ ng c a các tr c, t i m t ñáy l gia công.
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 43

... Không dùng d u ch m th p phân........ ng trong 1.... ng trong 2.. có th làm gi m tu i b n c a d ng c ñôi khi còn làm nh hư ng t i ñ chính xác b m t. +G04 ……………. G04P_....... B ng vi c duy trì t c ñ quay t i ñáy l gia công. ví d như l a ch n th i gian d ng cho phép tr c quay quay t i ñáy l .....Pragramming manual for CNC in Mill Tr c chính v n quay...G i là mã l nh d ng +P………………..001giây chó ý D D 2) 3) 4) 1) Khi ñ a ch P ñư c s d ng ñ xác ñ nh th i gian d ng.. G04X_. khôngdùng d u ch m th p phân.001 giây.... Ph m vi th i gian d ng cho phép trong kho ng : 0..0……….... Ch ra th i gian d ng s d ng d u ch m th p phân X1...……0...999 giây L nh G04 ch có giá tr trong m t kh i l nh c th .Th i gian d ng..5 giây ……………G04 P1500. ðơn v c a th i gian d ng 0.... Tính toán th i gian cho m i vòng quay tr c chính theo công th c sau: t (sec) = 60(sec) SpindleSpeed (min−1 ) Hanoi University of Industry 44 Bïi Quý TuÊn ...3 giây ……………G04 P2300...1 giây X1…. ñ chính xác c a ñáy l ñư c nâng cao và ph n c t l m cũng ñư c ki m soát.. chó ý L nh G04 dùng ch cho nguyên công phay l ho c khoét l .001 ñ n 99999...Th i gian d ng. N u như th i gian d ng quá lâu. Ví d : P1000 ……1 giây +X ………………. Khi d ng chương trình b ng l nh G04 t i ñáy l .

... M03....075s 800(min −1 ) ð d ng chương trình trong m t kho ng th i gian tương ñương ho c hơn m t vòng quay tr c chính... G01 Z2......... t c ñ ti n dao 2000mm/min...1s.. s d ng dao phay ngón..ð t t c ñ quay tr c chính 800v/phút..Di chuy n t i ñi m (1)......………….……………… G90 G00 G54 X0 Y0....…………... Ch¹y dao nhanh Ch¹y dao c¾t O0001........Di chuy n t i ñi m 2 . ñáy l .............. Th i gian m t vòng quay tr c chính: t1v = 60(sec) = 0...1s t i ñáy l ..………………………. N1.. t c ñ ti n dao 50mm/min.... G43 Z30.Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G04.0 F2000.Dùng chuy n ñ ng ti n dao 0.Quay tr c chính theo theo chi u kim ñ ng v i t c ñ 800v/phút.0 H1 S800 T2 .. G01 Z2..... Gia công l sâu 10mm và d ng t i ñáy l ....... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 45 ........Rút d ng c t ñi m 2 v ñi m 1 t i t c ñ ti n dao 50mm/min.... ñ t th i gian d ng là 0.. Z-10... .. G04 P100..0.….........0 F50..

. quay h to ñ ...Pragramming manual for CNC in Mill 5. G19....... và khoan.. chó ý 2. bù bán kính d ng c .. sao chép song song.……………. 1. Khi ñưa ra l nh n i suy cung tròn ho c bù d ng c (G40-G42). 3.……………. sao chép theo góc quay..... G17 .... G17 G02 X_Y_R_F………Tín hi u c nh báo s xu t hi n..... ñèn c nh báo s hi n th trên màn hình n u m t ph ng l a ch n không phù h p v i l nh s d ng.M t ph ng ZX... Chương trình s d ng G17..……………... G01 Z_ ....M t ph ng XY(ñã ñư c m c ñ nh khi b t máy)..... ð l a ch n m t ph ng XZ ho c YZ s d ng G18.. G17 G18 G19 L a ch n m t ph ng gia công. có nhi u trư ng h p ph i ñư c th c hi n trên m t ph ng ZX ho c YZ.. Thông thư ng s d ng m t ph ng XY. G18 .. G17 G02 X_Y_R_F_.. Các l nh di chuy n theo các tr c không b nh hư ng b i m t ph ng ñư c ch n... G17 ñã ñư c t ñ ng l a ch n khi b t máy....Tr c Z di chuy n ñ c l p v i m t ph ng ch n....M t ph ng YZ. G19 . ð th c hi n n i suy cung tròn. Chương trình ph i là: G17 G02X_Z_R_F_. c n thi t ph i ch n m t ph ng làm vi c. Tuy nhiên. G18 ho c G19 (1) L p trình cung tròn t (1)-(2)-(3) ch ra theo minh ho dư i ñây: Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 46 .. b ng cách g i l nh G17.

Z).Y.0 mm). C t cung tròn (bán kính 5. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 47 . O) trong ph n minh ho dư i ñây ch ra giá tr to ñ (X. O0001. O.0 Z-5.0 R5.0 mm).0 Y0 R5. G02 X5. C t cung tròn (bán kính 5.0.0 Y5.Pragramming manual for CNC in Mill Giá tr (O.………………… (G17) G01 X10.0 Z0 F100…ð nh v t i ñi m 1 trên m t ph ng XY. G18 G03 X10.……Di chuy n d ng c ngư c chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 3 trên m t ph ng XZ.…… ………Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY. N1.0.

0 mm).0 Z 0 R5. Giá tr ñư c vi t trong (O.Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 1 trên m t ph ng ZY. G18 ho c G19 (2) L p chương trình gia công 3 cung tròn (1)-(2)-(3). Chương trình s d ng G17.Z).. (1)-(4)-(2)...O. C t cung tròn (bán kính 5.O) trong hình minh ho dư i ñây ch to ñ (X..Pragramming manual for CNC in Mill G19 G02 Y5. (3)-(4)(5) (bán kính 10mm) trong gia công bán c u như hình v .Y.0 ... (Gia công cung tròn (1)-(3)-(2)) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 48 .… .

....0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h )b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y..0 mm) (gia công cung tròn (1)-(4)-(2)) ……………….. (bán kính 10.0..0 Z0 F100. Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY (bán kính 10... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 49 ........0 Z-5 R5..0 Z0 R5......0 Y10.0 Y5..0 Y0 R10. ( gia công cung tròn (3)-(4)-(5)) G01 X10... (G17) G01 X10..………………. G18 G03 X10.......Pragramming manual for CNC in Mill ........0.……………..0 Y0 Z0 F100.……………Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng ZX (bán kính 10. tr c không n m trên m t ph ng YZ....…...00.... Di chuy n d ng c t i ñi m 1..... tr c không n m trên m t ph ng ZX..0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h ) b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y. G01 X10...N i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h t i ñi m 3 trên m t ph ng ZY..V trí ñi m 3 trên m t ph ng ZY G19 G02 Y5..0 Z0 F100.. G02 X10..... Di chuy n d ng c t i ñi m 1 trên m t ph ng XY......

.. Nó có trên các lo i máy MV.V i các lo i máy MV.. ñ v g c th hai...G i ch G30…………………….G i ch G30 P3…………………...Ch ra tr c c ñ v g c máy. ñi m O th ba..G i ch G30 P4…… ………… . th 3.. ñ gá.Pragramming manual for CNC in Mill 10. ði m 0 máy G28 X_Y_Z_..G i ch X. Tr v ñi m g c chính c a máy.... ngoài ra không s d ng cho m c ñích khác. th 4 c a máy.... 2. ñ v g c th 4.... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 50 .. L nh này ñư c s d ng khi c n thay dao.ði m O th ba ho c th tư không ph i luôn t n t i trên các t t c máy... 1. ñ i phôi... Giá tr theo sau các ñ a ch X. chó ý 1. S d ng l nh G30.. G28…………………….. làm s ch phôi ho c ñ i bàn máy APC (APC – h th ng ñ i bàn máy t ñ ng). n ch y v g c. ði m 0 th hai G30X_Y_Z_..Z. ði m 0 th ba và th tư G30 P3(P4)X_Y_Z_..SVD có g n APC.. 2.Y.SV và SVD.SV. b n ñư c trang b cho vi c ñ i bàn máy t ñ ng. 3. d ng c s di chuy n th ng t ñi m hi n t i v v trí g c máy ch ñ nh. ñ v g c th ba. ho c các máy ñư c trang b APC.. ho c g c th hai.G28 ñ tr v các g c máy ð tránh quá trình tr v d ng c có th va vào phôi...Z là to ñ c a ñi m trung gian mà dung c s ñi qua trư c khi v g c máy...Y.

.. 1243 tương ng.0 H1 S440 T2...... ñ gá hay b t c v t v n nào trong vùng gia công. ñưa tr c X và Y tr v .ð i d ng c .. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 51 ... N u ñ t G28 và G30 trong mã l nh tuy t ñ i (“G90 G30 Z0”... M06..V ñi m O th 2..... M06... 1... “G91 G28 Z0”... Khi tr v g c máy ( hay g c th 2. N u vi c cài ñ t b thay ñ i sai.Pragramming manual for CNC in Mill Các v trí c a ñi m O th 2. M01.Z chó ý ñ ng th i ñi m g c c a máy... gây ra s c nguy hi m... .... 12...3....... “G90 G30 P3(P4) Z0”). G91 G30 Z0 M05.. .0.3.... …….…… .... gây ra s c nghiêm tr ng.. l y d ng c T2.Tr v ñi m 0 th 2.... N1... Khi s d ng máy có trang b tính năng ñ i Pallet t ñ ng.... 2...3.. Bù bán kính d ng c . “G90 G28 Z0”.3.....4 ñã ñư c thi t l p b ng cách ñ t kho ng cách t ñi m g c máy trong các tham s ñi u khi n 1241.... có th x y ra va ñ p d ng c v i phôi............3...4) trư c... .... máy s di chuy n không như mong mu n... nên ñưa tr c Z tr v g c máy ( hay g c th 2... . ð ñ i d ng c ch có th th c hi n ñư c khi c 3 tr c X.4) tr c Z s ñi qua ñi m g c phôi.. ñ gá hay v t c n nào trong vùng gia công... ...Chương trình gia công G91 G30 Z0 M05..... Khi ñưa tr c Z tr v ñi m g c máy( hay g c th 2........ trư c khi v ñi m g c máy( hay g c máy th 2.. d ng quay tr c chính. G90 G00 G54 X90..0 Y105. 1242.. Chuy n ñ ng này có th gây ra s c va ñ p v i phôi. G43 Z30... không ñư c thay ñ i các tham s này....ð i d ng c .G30...... Chương trình s d ng G30 O0001. Sau ñó..... có th s d ng kh i l nh b t kỳ trong các kh i l nh sau “G91 G30 Z0”. “G91 G30 P3(P4) Z0”.... lúc ñó có th gây nhi u s c nguy hi m....... N u ñưa tr c X và Y tr v trư c.. G40 G41 G42.......4) s d ng G28...4).Y....

Quá trình s d ng mã l nh bù dao ñ gia công phôi có hình dáng như hình bên. ñư ng ch y dao th c t s ñư c d ch ra xa ñư ng ch y dao l p trình b i m t lư ng bù. Vi c s d ng mã l nh bù bán kính. vi c bù bán kính d ng c s d ng khi gia công pocket hay phay contour. Khi tâm d ng c di chuy n d c theo biên d ng ñ nh nghĩa. cho phép ngư i l p trình không c n ph i th c hi n nh ng tính toán ph c t p mà có ñư c hình dáng chi ti t gia công theo yêu c u.có hình dáng như hình bên. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng YZ Hanoi University of Industry 52 Bïi Quý TuÊn . d ng c s di chuy n theo ñư ng ñư c ch rõ như hình v bên. G40 G01(G00) X_ Z_I _ K_F_. có s d ng dao phay ngón ñ gia công theo hình dáng trên b n v .Pragramming manual for CNC in Mill Bù bán kính d ng c có nghĩa là xê d ch ñư ng ch y dao sang bên trái ho c ph i t ñư ng ch y dao l p trình. N u s d ng mã l nh bù bán kính. G17 G01 ( G00) G41 (G42) X_Y_D_F_. ñư c gi i thích ng n g n như sau: ðư ng dao ch y qua các ñi m (1)-(2)-(3)-(4). hãy nh p giá tr bán kính dao vào d li u bù bán kính trên màn hình TOOL OFFSET. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng ZX G18 G01(G00) G41 (G42) X_Z_D_F_. ð d ch ñư ng ch y dao t ñư ng ch y dao l p trình. Thông thư ng. N u chương trình không s d ng bù dao. như ñư c minh ho hình bên. 2. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng XY. G40 G01(G00) X_Y_I _J_ F. 1. 3. phôi sau khi c t s nh hơn kích thư c yêu c u .

.................. X.. K ..........Mã s ñ a ch bù bán kính..G44 ñư c s d ng ñ xác ñ nh mũi d ng c theo tr c Z.... I ........G i mã l nh bù bán kính (bù bên ph i) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh..... G43 G44 G49 Bù chi u dài d ng c ....Z.... G01 ( G00).... I J K là giá tr trong h t a ñ gia s D ....To ñ ñi m cu i...... G40 G01(G00) Y_Z_J _K_ F..Hu mã l nh bù bán kính..J ......T c ñ ti n dao........ G00: ch y dao nhanh... F ........ G17 G18 G19 ……L a ch n m t ph ng ti n hành bù bán kính........... G42 . 4.Hư ng c a phôi ñư c ñ nh nghĩa trong các kh i l nh ti p sau....... G01: ch y dao c t g t G41....L a ch n d ng n i suy ñ bù. G40............ b ng cách s d ng mã l nh bù d ng c này Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 53 . Y .................... Do chi u dài c a các d ng c khác nhau nên khi gia công c n ñ nh nghĩa l i t a ñ mũi t ng d ng c cho th ng nh t................Pragramming manual for CNC in Mill G19 G01 ( G00 ) G41 (G42) X_Y_D_F_.......G i mã l nh bù bán kính (bù bên trái) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang trái so v i ñưòng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh... L nh G43 .....

Pragramming manual for CNC in Mill Mori Seiki ch s d ng G43... t ñi m g c máy......0 H1 -300......... Trong m t chương trình.. d ng c T1 .0 so v i g c phôi....T2 .. Khái ni m chi u dài d ng c ñư c gi i thích như sau (xem hình minh ho ).... ví d chi u dài d ng c ñư c nh p: 1. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 54 ... kho ng cách h1..0 G90 G00 G43 Z30.....0 D ng c T1 chuy n ñ ng ñ n v trí 270mm.... theo chi u – c a tr c Z.. V trí c a ñ u d ng c theo tr c Z t i ñi m O c a máy thay ñ i tuỳ thu c theo chi u dài m i d ng c ... Do v y khi chưa ñ t l nh bù d ng c theo chi u Z.-270....... h2 và h3 tính t mũi các d ng c ñ n v trí Z0 (t a ñ g c c a phôi theo chi u Z) ñư c nh p vào b ng TOOL OFFSET(ñó chính là chi u dài bù dao c n thi t).0 (Lư ng bù c a d ng c s 1) +30..0..... n u các d ng c ñư c l p trình cùng m t chi u cao (ví d Z30..-300..0 )........-200. ñ u các d ng c ñó cùng di chuy n ñ n v trí có cùng chi u cao là Z30.T3 v trí g c máy theo chi u Z thì t a ñ mũi c a chúng s khác nhau... Thì khi s d ng G43 trong chương trình...0 (v trí ñ u d ng c 1 so v i g c phôi) =-270.0 (Lư ng bù c a d ng c s 1 ) 2.. Trên màn hình TOOL OFFSET..... l nh v trí d ng c theo tr c Z xác ñ nh v i ñ u d ng c . Thì mũi c a t ng d ng c cũng s ñ n các v trí khác. Trong quá trình xét ñ t v trí.0 (Lư ng bù c a d ng c s 3 ) <D ng c 1> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.... Như th n u có l nh di chuy n ñ n Z 30.. lư ng bù dao s ñư c tính toán..0 (Lư ng bù c a d ng c s 2 ) 3.........

0 G90 G00 G43 Z30. theo chi u – c a tr c Z. <D ng c 3> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.0 H3 -200.0 H2 -270.0 (Lư ng bù c a d ng c s 2) +30. theo chi u – c a tr c Z.0 D ng c T2 chuy n ñ ng ñ n v trí 240mm. B ng vi c s d ng l nh “G43 H_” ñ bù v trí d ng c theo chi u dài.0 (v trí ñ u d ng c 2 so v i g c phôi) =-240.Pragramming manual for CNC in Mill <Dung c 2> ð ñ nh v t i ñ cao Z30. t ñi m g c máy. t t c các mũi d ng c ñư c ñ nh v t i cùng m t chi u cao so v i m t Z0 c a phôi) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 55 . t ñi m g c máy.0 (v trí ñ u d ng c 3 so v i g c phôi) =--170 D ng c T3 chuy n ñ ng ñ n v trí 170mm.0 G90 G00 G43 Z30.0 (Lư ng bù c a d ng c s 3) +30.

hay ñi m không th 2 (G28.. thay vì G49. Chương trình gia công …………...Xác ñ nh ñ a ch bù chi u cao...... ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao.. L p trình s d ng G43 và G49.... G49.Pragramming manual for CNC in Mill G43 Z_H_. trư c khi th c hi n chu trình ñ i d ng c .……... Chu trình này s hu ch ñ bù d ng c . …………..........L nh bù chi u dài d ng c ...... ………….. ..... Z .. M01.l nh hu ch ñ bù chi u dài d ng c .1.Thông thư ng... G43..... N1 .. G49...N u s d ng các l nh G28.Chi u cao ñ t theo tr c Z H ... 2...G30..0 H1 S800 T2..G30)... ... 1... ch ñ bù d ng c s b hu ...Mã l nh bù chi u dài cũng có th ñư c hu b ng H0. b i vì d ng c luôn tr v ñi m O máy. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 56 ..G30.Ch y dao nhanh t i v trí Z30 (tính t g c phôi) Th c hi n bù theo chi u Z cho d ng c s 1 ð nh nghĩa t c ñ quay cho tr c chính (S800).. G43 Z30.....Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh nghĩa b i G54.... 3...... ( T1 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X0 Y0 . M03. O0 001. không c n thi t s d ng G49..

ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao. G43 Z30... N2. 25. Chương trình gia công M01.S..S.. …………. Chương trình gia công ..... M u chương trình cơ b n O0001 N2..H. M06.... ………….Ch y dao nhanh t i v trí Z30 so v i g c phôi.. M30.… Ch y dao nhanh t i ñi m (2) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh g i b i G54. …………. To ñ c a máy là to ñ tính so v i ñi m g c c a máy.. ………….0 H2 S1000 T3. Chương trình gia công …………. ð i v i các máy ñư c trang b Sensor ho c s d ng các ñ gá chuyên Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 57 .. G90 G00 G54 X. …………...Y. M03. G43 Z. ? M03....ð nh nghĩa t c ñ quay c a tr c chính.T-...T-. G53 L a ch n h to ñ máy.. .H.Y.. G43 Z.0 Y0.. ? M03. N2... G90 G00 G54 X.. …………. ( T2 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X40. M30. Ti n hành bù chi u Z cho d ng c 2.Pragramming manual for CNC in Mill M06.

Y............ N1.. M01...... có th di chuy n d ng c t i m t v trí c a ñ gá v i t c ñ ch y daonhanh.D ng tr c chính. G90 G53 X_Y_Z_ .. hành trình tr c Y : 660mm)..... ch có giá tr trong m t câu l nh........0 Y-330........ Trư c khi s d ng G53..G i h to ñ to tuy t ñ i......... M03. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 58 .................. O0001........ di chuy n bàn máy ra v trí gi a c a hành trình tr c X .....Di chuy n bàn máy nhanh ra ñi m gi a hành trình c a tr c X.Giá tr to ñ trong h to ñ máy.... G91 G28 Z0 M05........ X.. G43 Z30.. ph i hu t t c các mã l nh bù dao... chó ý 3.... G53 thu c nhóm l nh “00”. 2....L a ch n h to ñ máy. M06.. tr v g c máy... G90.. là l nh ch có hi u l c dùng m t l n....ð i l y d ng c T2 G90 G53 X-765.... G90 G00 G54 X0 Y0 ...... G53........0.... Giá tr c a h to ñ máy có th xác nh n b ng cách quan sát trên v trí hi n th trên màn hình. M30. ………….Y (hành trình tr c X : 1530mm............ Chương trình gia công …………... ………….. không có hi u l c trong h gia s (G91)..... Cũng có th dùng G53 ñ di chuy n bàn máy t i trung tâm máy trư c khi k t thúc gia công.......Pragramming manual for CNC in Mill dùng......... 1..Z. trong h to ñ máy G53. ð k t thúc chương trình. G53 có giá tr trong h tuy t ñ i (G90).Y.0 H1 S800 T2.......

G90 …………………. G56 . Thông thư ng. .G59 )X_Y_... G i h to ñ tuy t ñ i G54 ñ n G59 …………. 3. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 59 .To ñ d ng c trong h to ñ làm vi c ñư c l a ch n 1. G58 ..Pragramming manual for CNC in Mill 3.G59. N u s to ñ ñ nh nghĩa b i G54 . 4. có th dùng G10 (ñ i to ñ phôi).G59 không ñ s dung. Do có th s d ng t i 6 h to ñ phôi t G54 . giá tr c a Z trong h to chó ý ñ phôi ñư c ñ t là “0”. H to ñ G54 ñư c ch n m c ñ nh khi b t ñ u b t ñi n chó ý máy.L a ch n m t h to ñ làm vi c X. G54 – G59 L a ch n h to ñ phôi Quá trình “ñ t g c h to ñ gia công” có nghĩa là làm cho h NC hi u ñư c ñi m O phôi. 2. n u v i trư ng h p gia công m t lúc nhi u phôi.G57.. Có th ñ t t i 6 h to ñ phôi ñ g i m t trong các h to ñ ñó và s d ng b ng mã l nh G. Y ……………………. (G90) . G54(G55.. ñ ñ nh nghĩa thêm h to ñ phôi M t h to ñ phôi cũng có th t o ra b ng cách Offset t h to ñ máy. thao tác s r t thu n ti n và năng su t... G52( h to ñ ñ a phương).

....... ………………....0 F48 ..... G43 Z30......0 H1 S800 T2.Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G54 ñ n G59(1) L p trình cho phôi như hình v . .. §iÓm gèc ph«i O0001. G90 G00 G54 X0 Y0................ Chương trình gia công .........0 F2000.......………….... Z-5. M03.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 60 .... … . N1..…………...Ch y dao nhanh t i ñi m O c a phôi theo tr c X và Y trong h to ñ G54.... s d ng G54.....0 G i dao T2 ra v trí ch ñ i d ng c ...Ch y dao nhanh t i cao ñ Z30....Quay tr c chính v i t c ñ 800 v/p G01 Z3...

0.G55.. M03. Trong chương trình trên.. X-30..0 Y20..………………………..Ch y dao nhanh t i ñi m (7) X30.………………………….Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G54 ñ n G59(2) G54 G55 L p trình cho phôi như hình v . O0001.0...Ch y dao nhanh t i ñi m (8) Như trên ñã trình bày..Ch y dao nhanh t i ñi m (5) Trong h to ñ ñư c g i b i G55.0... ñi m O phôi ñư c xác ñ nh riêng theo t ng phôi như th vi c l p trình ñã ñư c ñơn gi n hoá ñi nhi u.Ch y dao nhanh t i ñi m (4) G55 X30..0 Y20.0…….0... X-30.. ði m O phôi ñ t như hình v . s d ng G54 và G55.…. N1.…………………. G43 Z30.. các v trí gia công trên các phôi có v trí gi ng nhau.Ch y dao nhanh t i ñi m (2) Y-20. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 61 .Ch y dao nhanh t i ñi m (3) X30. G90 G00 G54 X30...0.………………………….0………………………..0.0 H1 S800 T2 . ð t h to ñ làm vi c b ng G54...………………………….Ch y dao nhanh t i ñi m (1) Trong h to ñ G54....……………..Ch y dao nhanh t i ñi m (6) Y-20.

Cho phép s d ng m t mã M trong m t câu l nh.Trư c khi s d ng M31 và M32. m t kh i l nh có th ch a t i 3 mã M. hãy liên h v i nhà s n xu t. m t s d ng máy. Tuỳ chó ý t ng trư ng h p. ñ ng th i nó cũng ñư c g i là mã l nh h tr cho mã l nh G. B ng mã M. ch−¬ng tr×nh sÏ t¹m dõng khi gÆp lÖnh M01. tham kh o sơ ñ ñư c cung c p theo máy ho c liên h v i Mori Seiki. 2. ñi u khi n dòng chương trình. Dõng trôc chÝnh Khëi ®éng chu tr×nh thay dao kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu M02 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh M03 M04 M05 M06 M07 Quay trôc chÝnh bªn ph¶i Quay trôc chÝnh bªn tr¸i Dõng trôc chÝnh Thay dông cô kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu tr¬n Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 62 . Nã sÏ kh«ng cã t¸c dông khi chøc n¨ng n y chuyÓn sang OFF. t t c các ch c năng này có th không ñư c h tr ñ y ñ ho c có th ñư c s d ng cho nh ng ch c năng khác nhau ho c là không ñư c miêu t như dư i ñây. M lÖnh M00 M01 M lÖnh Dõng ch−¬ng tr×nh Dõng lùa chän Miªu t¶ Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi khi bËt chøc n¨ng OSP. Chương này s gi i thích m t cách khái quát các mã M . Khëi ®éng trôc chÝnh quay theo chiÒu kim ®ång hå. Mã M cũng ñư c g i là mã l nh ph . 1. Chi ti t hơn. KÕt thóc ch−ong tr×nh v ®Æt l¹i NC Con trá kh«ng quay l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh. Khëi ®éng trôc chÝnh quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå. Không s d ng M31 và M32 tr khi vi c s d ng nh ng kh i l nh này c n thi t cho vi c x lý ho c kh i ñ ng l i các ho t ñ ng b gián ño n vì s c .Pragramming manual for CNC in Mill Chương C Mã l nh M 1.

.. v phun dÇu t−íi nguéi KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y KÕt thóc ch−¬ng tr×nh.653 / 50. Phun dÇu t−íi nguéi T¾t dung dÞch tr¬n nguéi T¾t b¬m dÇu KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi D¹ng taro cøng KÕt thóc ch−¬ng tr×nh KÝch ho¹t m lÖnh kho¸ trôc Huû lÖnh kho¸ trôc CÊt dông cô B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ trung gian B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 1 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 2 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 3 TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn ON TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn OFF Huû m lÖnh Override KÝch ho¹t m lÖnh Override Phun dÇu tr¬n nguéi qua lç mòi Phun dÇu t−íi nguéi T¾t tÊt c¶ c¸c chÕ ®é b¬m dÇu.... quay trë l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh .. hñy bá M31 Tr¶ dông cô tõ trôc chÝnh vÒ magazine ( duy nhÊt cho MV ..653 / 50. 1003 / 50.1) ( duy nhÊt cho MV .. 1003 / 50.....653 / 50.. 1003 / 50...653 / 50......1) ( duy nhÊt cho MV .. ®Æt l¹i NC.... 1003 / 50.1) Chän c¶m biÕn l¾p lªn trôc chÝnh Chän c¶m biÕn l¾p lªn b n m¸y l m mÊt hiÖu lùc chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn KÝch ho¹t chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn khëi ®éng dÇu khoan Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 63 ..1) ( duy nhÊt cho MV ...Pragramming manual for CNC in Mill M08 M09 M10 M11 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M40 M41 M42 M43 M46 M47 M48 M49 M50 nguéi......

Pragramming manual for CNC in Mill M51 M52 M53 M55 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M73 M74 M75 M76 M77 M80 M81 M82 M83 M84 M85 M86 M88 M89 M96 M97 M98 khoan Thæi khÝ ON Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON Phun dÇu d¹ng s−¬ng mï ON C¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn OFF Thæi khÝ OFF Khëi ®éng thæi khÝ Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON BËt phun dÇu d¹ng s−¬ng mï T¾t tÊt c¶ c¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn Dõng thæi kh«ng khÝ Th«ng sè kü thuËt APC KiÓm tra vÞ trÝ trôc Z Bá qua dông cu ON KiÓm tra tuæi bÒn dông cô KÑp trôc thø 5 Më kÑp trôc thø 5 §Õm ph«i §èi xøng qua trôc Y OFF §èi xøng qua trôc Y ON §èi xøng qua trôc X OFF §èi xøng qua trôc X ON M lÖnh ngo¹i vi Vßi phun röa phoi ON Vßi phun röa phoi OFF Cöa tù ®éng ON Cöa tù ®éng OFF BËt m n h×nh T¾t m n h×nh §iÒu khiÓn thÝch nghi ON L m nguéi trôc chÝnh ON L m nguéi trôc chÝnh OFF ChÕ ®é ng¾t marco Huû d¹ng ng¾t marco Gäi ch−¬ng tr×nh con BËt tÝn hiÖu bá dông cô T¾t m Y BËt m Y T¾t m X BËt m Y lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc L m s¹ch phoi Th«ng sè cöa Ng¾t marco ON Ng¾t marco OFF Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 64 .

Tr c chính quay. Ví d . Khác v i M00. Khi s d ng M00 trong quá trình ho t ñ ng. dung d ch làm ngu i cũng ñư c d ng. M01 s có tác d ng như M00. s d ng M01 khi gia công phôi th nh t ho c c t ki m tra. Chương trình s d ng t i b t kỳ v trí nào có l nh M00. M01 ch có hi u l c khi phím d ng trên b ng ñi u khi n chuy n sangOFF.Pragramming manual for CNC in Mill M99 M120 M121 M122 M123 M124 M125 M126 M127 M128 M129 M144 M145 M164 M165 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh con M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi C¶m biÕn quang häc ON C¶m biÕn quang häc OFF Thæi khÝ trôc chÝnh ON Thæi khÝ qua lç dÇu Quay vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh tõ ch−¬ng tr×nh con hiÖn t¹i Sö dông ®Ó lÊy t©m tù ®éng 2. chuy n ñ ng c a các tr c. máy s d ng vô ñi u ki n. dung d ch làm mát. Do v y. chuy n ñ ng quay và d ch chuy n tr c chính s b d ng. N u phím d ng ch ñ ON. Khi c n thi t. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 65 . ñ t M01 trong chương trình t i v trí c n d ng. M01 D ng chương trình và d ng l a ch n. khi M01 có hi u l c. M00. < S d ng M01 và M00> -ñ ki m tra kích thư c phôi gia công.

M00 ñư c th c hi n... ñ gá........Chương trình gia công....L nh M01 s b b qua và chương trình ñư c th c hi n liên t c.... M01. Chương trình ñư c th c hi n ti p t c khi phím (ST) trên b ng ñi u khi n ñư c n.. ñư c gi i thích dư i ñây: . khi s d ng M01. ..... hãy ñưa các tr c v tr ng thái trư c khi thay ñ i.....M04 (kh i ñ ng quay tr c chính) và l nh M08 (x dung d ch làm mát) b ng t.....Ch c năng d ng l a ch n ñư c b t. chó ý O0001... G90G00 G54 X0 Y0…. N1. không ñư c ñ i d ng c không ñư c di chuy n các tr c b ng tay.......Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54..M00. h t s c lưu ý v trí ñ t 2 l nh này.... các ho t ñ ng có th ti p t c.. l nh M03.... ðèn ch th STATUS [M00/M01] s sáng lên khi M01 ho c M00 ñư c s d ng.Pragramming manual for CNC in Mill -ki m tra mũi dao....... .Cách th c làm vi c c a M01.......... M00.. G43 Z30.... ho c gia công sai....... 2.....M01 ph i ñươc ñ t trong môt kh i l nh ñ c l p....Quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400-1 min..G i mã l nh d ng.....G i mã l nh d ng l a ch n... liên quan ñ n tr ng thái c a phím d ng l a ch n trên b ng ñi u khi n. N u như không th ñưa v tr ng thái trư c ñó.. 2.. M00..... M03....... -làm s ch phoi trong quá trình gia công. ..Ch c năng d ng l a ch n b t t......... r t có th s x y ra va ñ p gi a d ng c và phôi.. ph i kh i ñ ng l i M03.. Do ñó..L nh M01 s ñư c th c hi n chương trình b d ng sau kh i l nh ch a M01... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 66 .. M01. Khi kh i ñ ng l i chương trình b d ng b i M00....... Khi chương trình ñang ñư c d ng b i M00 ho c M01.0.....0 H1 S400 T2........ không ch a các l nh khác...... Sau ñó... M04 ho c M08 (n u c n).. N u ñã th c hi n m t ho c hai vi c trên. : L p trình s d ng M00 và M01 1.Ch y dao nhanh t i v trí Z30. G i dao T2 vào v trí ch thay dao.. Khi M01..

. Sau khi làm s h phoi......D ng bơm dung d ch tư i ngu i. <M00> D ng chương trình ..Chuy n ñ ng quay tr c chính d ng ..………Chương trình gia công.... G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30. chương trình s d ng khi g p M01. ho c M00...........….....ð i d ng c .Di chuy n d c tr c d ng.. ..Pragramming manual for CNC in Mill <M01> D ng l a ch n . ho c M00.. .. M06... các mã G quay tr ng thái như khi máy ñư c ñóng ñi n... ... Khi M02 ho c M30 ñư c th c hi n.. M06.Chương trình ñư c d ng và máy s ng ng t m th i.Tuy nhiên... … M02. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 67 M01........... 1) T t c các ho t d ng c a máy d ng.. .... ño kích thư c.... M01... M01 ñư c th c hi n.. các l nh G54 ñ n G59. N2.. G20. M01 không th c hi n và chương trình ch y liên t c.N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n OFF. 2) NC ñư c Reset l i -Trong tr ng thái Reset l i.N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n ON.... M30 K t thúc chương trình..... k t thúc chương trình và l p l i chương trình.....0 H2 S400 T3 M03 . n phím [ST] và chương trình kh i ñ ng l i t kh i l nh ti p theo... -Lư ng ch y dao(F) b hu .. G21 v n duy trì......

. 3) Trong trư ng h p s d ng M30. tín hi u c nh báo (EX1024) s hi n trên màn hình khi c a ñư c m ..... Mã l nh này r t thu n ti n khi gia công các phôi gi ng nhau liên t c............. M30 luôn ñư c ñ t t i cu i các chương trình........ các chương trình gi ng nhau ñư c th c hi n m t cách l p ñi l p l i b ng vi c n phím [ST]..K t thúc chương trình và NC ñư c Reset l i M30..... chó ý 2) Không ñư c dùng M30....... G43 Z30............. N1............ L nh M30 bao g m mã l nh rewind chương trình. con tr ñư c quay l i ñ u chương trình. M30] sáng ... G90G00 G54 X0 Y0 ......Pragramming manual for CNC in Mill nhưng t c ñ quay v n ñư c duy trì.....0....... ðèn ch th [ST] t t khi M30....... M30: O0001. và m t khi c a ñư c ñóng M02.........N u phím [OSP] trên b ng ñi u Hanoi University of Industry 68 Bïi Quý TuÊn ..... M03......ðây là ch c năng REWIND.. Khi s d ng M30.. M02 làm vi c.... G i dao T2 vào v trí thay dao. Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54.... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min. ð ng th i ñèn [M02....K t thúc chương trình và NC Reset l i.............. M01 <M01> D ng l a ch n ....... . M02 trong cùng kh i v i các l nh khác............ con tr ñưa v ñ u chương trình.............0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30. chó ý ð i v i các máy ñư c trang b ch c năng door interlock.............. 1) Chương trình s d ng M02.... Chương trình gia công.

. ho c M02.. N u d ng c b t ñ u quay trong tr ng thái ti p xúc v i phôi........ <M30> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng..quay tr c chính theo hư ng ngh ch.. M05 Quay và d ng tr c chính.. N2. ph i ch ra t c ñ quay b ng mã S.. L nh M05 ñư c s d ng ñ d ng quay tr c chính M03 . Kh i ñ ng tr c chính b ng l nh M03. M05....0 H2 S400 T3 M03 . M04..... ...................... ð i d ng c ...... 1) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 69 .... có th gây m dao ho c phá h ng phôi.. Trư c khi quay tr c chính b ng l nh M03. khi n OFF. <M02> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng...d ng tr c chính.. G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30.… M01 ho c M00 M06..... Chương trình gia công. 2) chó ý Không ñư c s d ng M05............ M04. khi d ng c ñang ti p xúc v i phôi.....…... d ng quay tr c chính.. M30.... M04 ñư c s d ng ñ kh i ñ ng tr c chính v i t c ñ ch ra trong mã l nh S... M04 trư c khi d ng c c t ti p xúc v i phôi (tr khi trong các chu trình taro c ng ). Con tr v dòng ñ u chương trình (O0001) 4......... M03............... N u d ng c d ng khi ñang ti p xúc v i phôi...quay tr c chính theo hư ng thu n.. L nh M03.... có th gây m dao ho c phá h ng phôi..Pragramming manual for CNC in Mill M06. M01 không có hi u l c và chương trình th c hi n liên t c.. M04.

L p trình s d ng M03.......... M05 O0001.. G i dao T2 vào v trí thay dao..….... M06. M06 ð i d ng c ......... Khi M06 ñư c th c hi n. tr v ñi m g c máy...... M03..............Pragramming manual for CNC in Mill V i mã S..0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30.......... ....... G91 G28 Z0 M05 D ng tr c chính... k p nh d ng c trên tr c chính..... M nh M06 dùng ñ ñ i d ng c trên tr c chính v i d ng c v trí thay trên Magazine.....0. tham kh o ph n sau. G43 Z30.. L nh M06 th c hi n 1 lo t tác v trong chu trình thay dao t ñ ng g m quay tay g t... M04.... mà không có d ng c nào v trí tương ng trên magzine..Chương trình gia công.... d ng c trên tr c chính s ñư c c t vào magazine........... N1. G90G00 G54 X0 Y0…. quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min.................. 5............. S d ng M04 ñ quay tr c chính theo hư ng ngư c chi u kim ñ ng h ... ð i d ng c . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 70 .. Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54.......

chó ý 3........Chương trình gia công. M06...... G43 Z30............... .. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 71 .......0 H1 S400 T2 ……… Ch y dao nhanh t i v trí Z30.... M01 ho c M00 M06.................... G i dao T2 vào v trí thay dao... N u l nh M06 th c hi n khi tr c chính ñang quay..... G90G00 G54 X0 Y0…........................................0 H2 S400 T3 M03 ...ð i d ng c ñưa d ng c T3 vào tr c Chính.............. M06 s không th c hi n tr khi tr c Z ñang ñ n ñi m g c máy th 2 1.... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54....... Trư c khi ti n hành ñ i d ng c b ng M06.. N1...... nh t thi t ph i t t dung d ch trơn ngu i...... 6.... G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30... N2................... ........................ quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h v i t c ñ 400 -1 min........................ð i d ng c .Pragramming manual for CNC in Mill M06... Quá trình thay dao t ñ ng v i các d ng c không cùng kích thư c khác quá trình ñ i d ng c c a nhóm d ng c có cùng kích thư c...Chương trình gia công.... M09...... ñưa d ng c T2 vào tr c Chính.......... tr c chính s t ñ ng d ng và chu trình ñ i dao th c hi n...ð i d ng c ..... ......0......... B t t t dung d ch trơn ngu i M08... O0001. 2....... M03..............

0 H1 S400 T2 M08 B t dung d ch trơn ngu i. 1. dung d ch trơn ngu i s không ñư c c p..... ho c TAPE). -Phím COOLANT OFF *Khi phím ñi u khi n ch ñ OFF... G90G00 G54 X0 Y0…. ngay c khi s d ng M08....... và dung d ch làm mát ñư c c p...... *Khi phím ñi u khi n chuy n sang ch ñ ON tr l i... MEMORY...... 2.. G43 Z30... .... ....... Không ñư c ñ i d ng c khi dung d ch trơn ngu i ñang phun.M09.. ñèn ch ch sáng và dung d ch ñư c phun t ñ ng....B t dung d ch làm ngu i..... *ði u khi n dung d ch làm ngu i thông qua phím ñi u khi n trên b ng ñi u khi n th hi n như sau........ O0001... ñèn ch th s sáng...... N u s d ng dung d ch làm mát.. s ng ng không phun n a và ñèn ch th t t... ph i ch c ch n thùng dung d ch ph i còn ñ ..... M03................. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 72 ...Pragramming manual for CNC in Mill M08...... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h .. Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54...... chó ý L p trình s d ng M08. M09....T t dung d ch làm ngu i..... Tính năng này s d ng khi ki m tra chương trình...... N u n phím ñi u khi n này hơn 1s dung d ch s ng ng c p và ñèn ch th nh p nháy. N1.... dung d ch ñang phun......... quá trình c p tr l i bình thư ng.......... ( ch ñ MDI...... Trong trư ng h p này....... ñèn ch th d ng nh p nháy...... Khi M08 ñư c ñ c trong chương trình.... chó ý -Phím COOLANT ON *Khi phím ñi u khi n này ñư c ON...Chương trình gia công.........

... M19............. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 73 ..G87)..... M19 c ñ nh góc quay tr c chính.................. M09... M20 T t ngu n t ñ ng.....…………………………........ Khi g i chu trình G76 ho c G87 tr c chính s ñư c quay t i v trí phù h p v i v trí c a tr c dao khoét và m nh khoét theo hư ng d ch chuy n c a tr c chính. M19 ñư c s d ng trong ch ñ MDI......... chó ý Quá trình ñ i dao thông d ng ñư c th c hi n t ñ ng trong chu trình ñ i dao (M06) ho c chu trình gia công l (G76... M20...T t dung d ch trơn ngu i.....ð i d ng c .......…................ Khi l p ñ u khoét lên tr c chính........ Trong trư ng h p này không c n thi t dùng M19 trong chương trình..................ð t mã l nh t t ngu n t ñ ng.. S d ng M19 ñ d ng quay tr c chính t i m t v trí c ñ nh.... ngu n ñi n cung c p cho máy s ñư c ng t t ñ ng....... M06.....Pragramming manual for CNC in Mill . s d ng chu trình khoét G76 ho c G87............ Khi th c hi n M20.... 10.c ñ nh góc quay c a tr c chính... 19........

do ñó l nh M20 không th th c hi n.. Ngu n năng lư ng không th b ng t trong khi các ho t ñ ng ñang th c hi n. con tr v ñ u dòng... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 74 . phím này trên b ng ñi u khi n ph i ñư c kích ho t...... Sau M30.Pragramming manual for CNC in Mill 1).. như ñư c minh ho dư i ñây Ví d . 7. Máy ch có th t t máy sau khi hoàn thành các ho t ñ ng sau: -Chu trình APC -Chu trình ATC -Chuy n v trí trên Magazine.. chó ý 3).. M33........... L nh M33 s d ng ñ c t d ng c t tr c chính t i 1 v trí còn tr ng trên magazine.L nh c t d ng c ... Phím t t ngu n t ñ ng trên b ng ñi u khi n có ch c năng tương t như M20. L nh M33 có tác d ng như hai kh i l nh trên.. ð t M20 trong kh i l nh trư c M30... chương trình ñư c l p l i... M30. ch c năng này s ñư c th c hi n sau M02 2)...T0.... ð mã l nh t t ngu n t ñ ng có hi u l c.. M33 s d ng ñ c t d ng c trư c khi t t máy... M20..... M33 Chu trình c t d ng c . M6. .

. ... M59.. L p trình s d ng M33 O0001..... s có ñư ng 100mm....................... N1... ............. M51.........T t quá trình th i khí........... M51 : B t ch c năng th i khí........................ M59 : T t ch c năng th i khí.... G90G00 G54 X_ Y_...........................M59 B t và t t quá trình th i khí....D ng t m th i...B t quá trình th i khí.. . M33........................ D ng c trên tr c chính ñư c ñưa tr l i h c còn tr ng trên Magazine....... Chương trình gia công.... 15............. G91 G28 Z0 M05...........Pragramming manual for CNC in Mill chó ý L nh M33 ch th c hi n ñư c khi tr c Z v ñi m O th 2(G30).................................. m t dư i d ng dao kính Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 75 .......... Gia công b ñây...........….. Quá trình th i khí s d ng ñ làm s ch phoi trên rãnh ho c b m t phôi khi gia công.................G i chu trình c t d ng c .......D ng tr c chính sau khi hoàn thành vi c tr v ñi m g c máy trên tr c Z M01......... M51..

.......0.(3) X-160.. G90G00 G54 X-160....0 H1 S400 T2..........T t th i khí..........0 F200...........Ch y dao nhanh t i v trí (1) G43 Z30......(2) Y40...0 F500. Trong m t chương trình con có th g i ñ n m t chương trình con khác.. Khi th c hi n các ñư ng c t gi ng nhau( cùng to ñ .. X-160............0 F200.......... h thông s báo l i (P230). N1. T chương trình chính.. g i chương trình con b ng M98....Pragramming manual for CNC in Mill O0001.. cùng hình d ng) l p ñi l p l i............................... N u s chương trình con ñang ñư c g i l n hơn 4.... G01 Z0 F500..................... chó ý LÇn gäi 1 Ch−¬ng tr×nh chÝnh Ch−¬ng tr×nh con 1 LÇn gäi 2 Ch−¬ng tr×nh con 2 LÇn gäi 3 Ch−¬ng tr×nh con 3 LÇn gäi 4 Ch−¬ng tr×nh con 4 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 76 ......... Quan h gi a chương trình chính và chương trình con ñư c minh ho như hình v sau.. M98.. ñư ng c t ñó có th lưu vào b nh NC như 1 chương trình con.... ch ra chương trình con và s l n s d ng chương trình con....B t ñ u th i khí...... s l p chương trình con có th ñư c g i trong m t th i ñi m là 4..... ....0 Y-40. 8..... M51..... M03........ M99 G i chương trình con và tr v t chương trình con.............. Trong chương trình chính..... Trong chương trình con k t thúc b ng M99......(4) M59.......

N u thi u l nh P...Quay tr v chương trình chính t chương trình con. chương trình s nh y t i kh i l nh có s th t sau ñ a ch H.. M99 . có th ti t ki m ñư c b nh và gi m l i khi l p trình. 5) S l n g i chương trình con t i ña là 9999 l n. Do ñó. 2) N u s th t sau ñ a ch H không ñư c tìm th y.. chương trình s quay tr l i kh i l nh k ti p kh i l nh v a nh y vào chương trình con (sau kh i l nhch a M98).Pragramming manual for CNC in Mill B ng cách lưu tr m t ph n chương trình dư i d ng chương trình con..V trí tr v . tín hi u báo l i (P231) s xu t hi n trên màn hình. M98 ……………. 3) N u thi u ñ a ch P. t chương trình con. N u ñ t M99 trong chương trình chính: Chương trình s nh y t i s th t (theo sau ñ a ch P) trong chương Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 77 .. l i chó ý P232 s ñư c thông báo trên màn hình. 1) N u s chương trình sau ñ a ch P không ñư c tìm th y. 3) N u giá tr sau ‘L” là 0 (L0). H và L. kh i l nh ch a M98 s không ñư c th c hi n. chó ý 1) N u v trí P_ không có trong chương trình. chương trình nh y sang kh i l nh ti p theo. P …………………s chương trình con ñư c g i H ………………. chương trình con s không ñư c g i và chương trình chính s nh y v ñi m b t ñ u c a chương trình ch a M98... chương trình v n ph i m t m t kho ng th i gian ñ tìm ki m. 2). M99 P_ . L …………………s l n g i chương trình con. 1) N u thi u ñ a ch P. c n ph i cân nh c khi ñưa ra P_. 2) N u thi u có ñ a ch H. P . M98 P_ H_ L_. chương trình con v n ñư c g i và ñư c th c hi n t dòng l nh ñ u tiên.. trong chương trình chính.. 4) N u thi u ñ a ch L.. trong chương trình ch a M98.s th t trong chương trình con. chương trình con s ñư c g i 1 l n.g i chương trình con. 2) N u ñ a ch P t n t i.. 1).. l i P231 s ñư c thông báo trên màn hình.. chương trình con s không ñư c g i..

N006_____.. N102_____. 1. N301_____. N1. N101_____. chương trình s nh y v ñ u chương trình chính. L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (2) Khoan t i các ñi m 1.. O300.. M03. N202_____. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 78 .N005 M98 P200 L2.N u thi u P_.. N015_____. Chương trình con : O100.Pragramming manual for CNC in Mill trình chính. L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (1) Chương trình chính : O1. . N103 M99. N201_____. 0200. 2. N303 M99... N004_____. N302_____. Chương trình chính s b l p vô h n. N001_____.N012 M98 P300.N002 M98 P100 N003_____. G43 Z30 H1 S700 T2. N203 M99. N014_____. G90 G00 G54 X0 Y0. và 4 như hình v : Chương trình chính (O1) O1. 2. N011. . N013_____. (L p l i 2 l n) 3. 3. .

........... ____.. ... M98 P100..........Pragramming manual for CNC in Mill G99 G81 Z-25 R10 F120 L0............... M01.............. Chương trình s d ng l nh M98 ho c M99 (4) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 79 . M98 P200.... ____. chương trình con 2 O200......... M99....... M99...... ____.......... ....(1) X-10... ... ...(2) Y-8.. M30.. ...... chương trình con 1 O100....... ____.. L p trình trình s d ng l nh M98 ho c M99 (3) T chương trình con trong m t chương trình chính ñ g i m t chương trình con khác : Chương trình chính O1....... M99... ____.. X10 Y8............ Chương trình con O2 O2. ____............. ...... ____....... Chu trình khoan l (G81) M98 P2..........(3) X10...... ____.. G91 G28 Z0 M05.. N1...... M30......(4) G80.......... M06..... G i chương trình con O2 Chu trình khoan ñư c th c hi n t ñi m 1 t i ñi m 4......... ____..

...... /N7 M99..... N1.Pragramming manual for CNC in Mill O1.. Khi kh i l nh xoá Block có hi u l c : L nh “N7 M99” ñư c b qua và chương trình ti p t c th c hi n kh i l nh ti p theo.... K t thúc chương trình ... l p ñi l p l i..... Khi mã l nh xoá Block không có hi u L nh “N7 M99” ñư c th c hi n và dòng chương trình quay v dòng ñ u chương trình.. chó ý Khi ñ t M99 trong chương trình chính.... ..... N2....... .......... .... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 80 . .. N8.. Vi c này ñư c dùng ñ th c hi n các chương trình gi ng nhau. dòng chương trình s ñư c ñưa v kh i l nh ñ u tiên cùng chương trình. M30. . Chương trình s l p vô h n gi a N1 và N7... l c...........

Trong chu trình ñ i d ng c . Phương pháp này s d ng ñ rút ng n th i gian ñ i d ng c .. Magazine quay.. t i ña g m 4 ký t s sau ñ a ch T. cùng nhóm kích thư c v i d ng c trên tr c chính. 2. ph i ki m tra gi i h n c a d ng c và ch c ch n r ng d ng c ñã ñư c s p x p h p lý tránh gây ra va ñ p trong khi thay d ng c . Mã l nh T g i d ng c t i v trí ñ i dao.. v trí tr ng trên magazine (v trí ñư c ñăng ký cho nhóm ñư ng kính l n và ñang n m g n v trí thay dung c ) ñư c ñánh s .Pragramming manual for CNC in Mill Chương D Mã l nh T. Khi l p d ng c . N u b n quan sát nh m gi i h n c a d ng c .. S và F _____________________________________________________________ 1. ch ñ nh d ng c c n g i. d ng c ban ñ u ñư c x p x p theo t ng nhóm kích thư c khi ñăng ký ñư ng kính l n. Tên dao. Khi g i dao.. các d ng c có th va ñ p v i nhau khi thay ñ i d ng c . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 81 . N u chu trình ñ i d ng c ñư c th c hi n bên c nh h c ch a d ng c ñư ng kính l n. s va ñ p gi a các d ng c s x y ra gi a d ng c 1.. Ch c ch n c 2 h c bên c nh h c ch a d ng c ñ u ph i tr ng. Khi d ng c có ñư ng kính l n tr v t tr c chính. Trong phương pháp b nh ng u nhiên. t i v trí g n nh t c nh v trí ñ i d ng c . Ho t ñ ng c a ATC ( ñ i dao t ñ ng) g m: L a ch n d ng c + ð i d ng c (mã l nh T) (M06) D ng c ñư c g i theo phương pháp b nh ng u nhiên. mang d ng c ñư c g i ñ n v trí ñ i dao và ch d ng c trên tr c chính di chuy n t i v trí ñ i dao. trung bình và nh . và ñi u này có th d n ñ n h ng máy. Magazine quay ñưa m t v trí còn tr ng trên magzine. Mã l nh T..

...... V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z.. G90 G00 G54 X_ Y_............... . T9 ..... chương trình gia công ...0 H2 S_ T8003....Pragramming manual for CNC in Mill ñư ng kính l n và d ng c ñư c ch a trong h c. G90 G00 G54 X_ Y_.. ñư ng kính trung bình) t i v trí thay d ng c .......... Magazine quay (ðưa v trí h c chính c a Magazine v ch ñ i d ng c ñư ng kính to) 2. .. G i T8003 (n ng.... làm phá h ng máy. M03.. S d ng c cho d ng c ñư ng kính trung bình (T1000 ñ n T8999) ....... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 82 ....... ð i d ng c ( l p d ng c ñư ng kính nh lên tr c chính) < Chương trình > Chương trình dư i ñây l p T9001 ( ñư ng kính l n) lên tr c chính O0011.................... ð i d ng c (d ng c ñư ng kính to trên tr c chính tr v h c trên magazine) 3.....Khi ñ i m t d ng l n trên tr c chính v i 1 d ng c nh trên magazine..... G i T2 (ñư ng kính nh ) t i v trí thay d ng c ... ð i T9001 (ñư ng kính l n) v i T2 (ñư ng kính nh )... M06.... G43 Z30.. quá trình x y ra theo trình t sau: 1.... d ng tr c chính M01.......... G43 Z30...... S d ng c cho d ng c ñư ng kính l n (T9000 ñ n T9999) T1 to T8 ....... Magazine quay (ñưa d ng c nh trong Magazine v v trí h c ch l y dao) 4..... N2....... ........... S d ng c cho d ng c ñư ng kính nh T0 (T0000 ñ n T0999) Các ho t ñ ng c a ATC ñ i v i t ng nhóm d ng c (phân lo i theo kích thư c d ng c ) thì không gi ng nhau........0 H1 S_ T2..... ...... G91 G28 Z0 M05......... N1.............

V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z............ d ng tr c chính............. ............................. Mã l nh S ñi u khi n t c ñ tr c chính.... M01...........Pragramming manual for CNC in Mill M03.......... G91 G28 Z0 M05. ñư ng kính trung bình) 2... . chương trình gia công ..... M03 (M04).... Thay T2 ( ñư ng kính nh ) v i T8003 (n ng........ ð t t c ñ tr c chính (v/ phút)........ .... T c ñ tr c chính ñư c ñ t theo ñơn v vòng/phút........ ð t chi u quay M03 : Quay thu n................... 2... ............. Mã l nh S... M04 : Quay ngh ch 1.......... M06..... T c ñ tr c chính ñư c tính toán theo công th c sau : N= 1000 * V π *D N : T c ñ tr c chính (v/phút) V : T c ñ c t (m/phút) π : H ng s pi D : ðư ng kính d ng c (mm) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 83 . S. S_M03 (M04)..... T c ñ tr c chính ñư c ñ t tr c ti p b i giá tr sau ñ a ch S...................

...... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 84 ..... ........... G43 Z30...... S d ng l nh S O0001..................Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút .... dao phay ngón ñư ng kính 20mm ...... .. T c ñ vòng quay: N = 1000 * 26 π * 20 N : T c ñ quay c a tr c chính (vòng/phút) V : T c ñ c t (m/phút) : H ng s pi (3... Do ñó.....Quay tr c chính v i t c ñ 1500 vòng/phút.D ng tr c chính... N1......... nó không c n ph i thay ñ i t c ñ b ng l nh M41.Pragramming manual for CNC in Mill 3. ...............0 H1 S1000 T2. N1........0 Y50.......141592654) D : ðư ng kính d ng c .... M05. Tính toán t c ñ tr c chính ð tính t c ñ quay c a tr c chính khi gia công v i t c ñ c t là 26 m/phút....... M03............. M03.. . M42 ho c l nh M43 trong chương trình.....................Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút S1500. ........ Ph m vi t c ñ gia công ñư c t ñ ng ch n theo giá tr ñ t sau S...... π *D*N 1000 T c ñ c t: V = Tính t c ñ tr c chính s d ng phương trình trên :N = = 414 (/phút) O0001.... G90 G00 G54 X100......0...

G03 và trong các chu trình gia công l .... Chú ý r ng .. G43 Z30.... 2) Giá tr ch y dao ch ñ nh sau ñ a ch F ñ t ñư c ñúng giá tr c a nó ch khi công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n ñ t 100%..Pragramming manual for CNC in Mill G90 G00 G54 X80........ ... chó ý Trong chương trình. 2) 2)T c ñ ch y dao l p trình có th thay ñ i trong quá trình gia công b ng cách ñi u ch nh công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n.......... M03.... F_ ... công t c OVERRIDE s b vô hi u n u s d ng l nh M49 trong chương trình.. 3. ... Mã l nh F......... 1) Mã l nh F ch s d ng v i các l nh G01........ L nh F luôn có hi u l c cho ñ n khi m t l nh F ti p theo ñư c ch ra.G02..T c ñ ti n dao (mm/phút)... T c ñ ti n dao (Feedrate) ñư c tính toán theo công th c : F = f*Z*N F: T c ñ ti n c a dao (mm/phút) f : Bư c ti n c a 1 răng (mm/1 răng) Z: S răng c a dao N: T c ñ tr c chính(/phút) 1) 3) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 85 ..0...0 Y70.0 H1 S414 T2.. Quay tr c chính theo hư ng thu n 414v/ph.... Mã l nh F s d ng ñ ñi u khi n t c ñ ti n dao.

25 T c ñ tr c chính: 400 v/phút <T c ñ ti n dao > F = P*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) P: bư c ren.Pragramming manual for CNC in Mill 4) T c ñ taro ñư c tính toán theo công th c dư i : F = P*N F : T c ñ ti n dao (mm/phút) P : Bư c ren (mm) N : T c ñ tr c chính(vòng/phút) Tính toán t c ñ ti n dao(1) Tính toán lư ng ti n dao khi gia công trong ñi u ki n sau: Dao phay ngón : ? 20 mm (2 lư i c t ngang ) Lư ng ch y dao/răng: 0. Ta có: Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 86 . N: T c ñ tr c chính.08*2*450 = 72 (mm/phút) Tính toán t c ñ ti n dao (2) : Tính toán t c ñ ti n dao khi taro trong ñi u ki n sau: Mũi taro M8xP1.08 mm/răng T c ñ tr c chính: 450 v/phút <T c ñ ti n dao > F = f*Z*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) f: Lư ng ti n dao/ răng (mm/1 răng) Z: S răng (dao) N: T c ñ tr c chính (/phút) Ta có: F = 0.

. M03...0 F200.0. t c ñ 200mm/phút . N1......0 Y160.. G43 Z30...... M03. X-160.... dao h xu ng chi u cao Z0....0 H5 S1000 T6..0.ch y dao t i ñi m 2..... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 87 ..0 H1 S440 T2.. t c ñ 200 mm/phút... F200 (200 mm/phút) ñư c lưu tr cho ñ n l nh F ti p theo... Y-160. v i t c ñ ti n dao 3000 mm/phút. X-160.... N5... G99 G81 Z-20...Trong chu trình khoan l G81... . G90 G00 G54 X160............25*400 = 500 (mm/phút) S d ng mã l nh F..Pragramming manual for CNC in Mill F = 1..0.. .... ch ñ ch y dao nhanh.. G01 Z0 F3000. O0001.....0 F50.. ...0.T i ñi m1.. . t c ñ ti n dao theo tr c Z là 50 mm/phút...ch y dao t i ñi m 3.. không có giá tr khi s d ng v i G00.0 Y160...... G43 Z30.0 R3.... G90 G00 G54 X160... L nh F ch có hi u l c trong ch ñ ch y dao c t....

000 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMET WEA RY R 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill Chương E Mã l nh D và H 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOMET RY 0.000 0.000 0. Mã l nh D.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Mã l nh D xác ñ nh ñ a ch bù bán kính cho l nh G41 và G42.000 0.000 0.000 0.000 WEAR 0.000 0. trên màn hình ch ñ nh ñ a ch bù.000 0.000 0.000 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 88 . Lư ng bù bán kính ñư c nh p qua màn hình TOOLOFFSET. Giá tr bù nh p vào v trí No.000 0.Mã l nh bù bán kính ñư c s d ng ñ bù ñư ng ch y dao.000 0. gi m kh i t c ñ tính toán khi l p trình.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.

..............Y ..Lư ng ti n dao.. theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c .. G00 ..Hu b ch ñ bù dao........ G40 ........ m t kho ng cách b ng lư ng bù. (bên ph i) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng ch y dao l p trình ...... X. G17 ....Trên màn hình TOOLOFFSET.. G40 G01 (G00) X_ Y_ J_ F_. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 89 .. Ch y dao nhanh G01 .... ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau....Pragramming manual for CNC in Mill Màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i giao di n tuỳ theo thông s k thu t và model c a h NC..... giá tr bù mòn và bù bán kính ñư c ñ t m t cách ñ c l p........ G42 ....To ñ ñi m cu i cung tròn D ...ch y dao gia công G41 ........ Ch n m t ph ng bù dao.............. m t kho ng cách b ng lư ng bù..... G01 (G00) L a ch n d ng n i suy th c hi n bù bán kính. s không có s khác bi t gi a d li u chó ý bù bán kính và bù chi u dài........ Do ñó. .........G i mã l nh bù bán kính.......G i mã l nh bù bán kính (bên trái) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang trái so v i ñư ng ch y dao l p trình .. Bù bán kính trong m t ph ng XY G17 G01 (G00) G41 (g42) X_ Y_ D_ F_ ....... N u s d ng b nh bù dao B... theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c ..ð a ch OFFSET F ... chó ý 1.

000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Khi b t ñ u làm vi c.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. S d ng mã l nh D Máy gia công theo biên d ng (1) -> (20 -> (3).000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOME WEAR TRY 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.Lư ng bù bán kính b ng 0 khi s d ng D0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 O0001. s d ng dao phay ngón Φ10mm. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 90 .000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill NC 2.000 0.000 0.000 0. tr ng thái như khi s d ng l nh D0.000 0.000 0.015 0.

...0... G90 G00 G54 X150...015 = 5.... Trong ví d này.. (2). S d ng lư ng bù ñ t t i v trí 1 trên màn hình TOOLOFSET. G43 Z30.0 Y120.. G42 X120. ph i hi u cách rõ cách nh p d li u..0 Y80.. . ð s d ng bù dao (offset) theo bán kính c t (G40.0.....015 mm.0 D1... .. M03...... ..0 H1 S440 T2.... G41 và G42).... (3).... G01 X60. Z-5... Yêu c u khi s d ng mã l nh bù bán kính.0 Y40...0.... t ng lư ng bù bán kính: 5.. <Nh p lư ng bù bán kính> Nh p vào giá tr bù dao trên b ng TOOLOFFSET t i ñ a ch tương ng v i ñ a ch bù dao ñ t sau l nh D. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 91 . Bù bán kính bên ph i..000 + 0....0 F200.... X30...... 2..Pragramming manual for CNC in Mill N1.

000 0.000 0.000 0.000 0. tâm d ng c ñư c bù t i v trí d ng v bên ph i Hanoi University of Industry 92 Bïi Quý TuÊn .015 0.000 0. Giao di n c a màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i tuỳ thu c vào h NC.000 0.000 0.000 1.000 0. Các thu t ng k thu t s d ng trong vi c gi i thích ch c năng bù bán kính d ng c .Pragramming manual for CNC in Mill INPUT DATA OLD DATA X Y Z MACHINE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. s không có s khác bi t gi a d li u bù bán kính và bù chi u dài. Các thu t ng k thu t dùng cho ch c năng bù thư ng dùng ñư c gi i thích như sau: Thu t ng ý nghĩa Start-up Kh i l nh ñ u tiên ch a G41.G42 Ho t ñ ng ñ u tiên. ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau.000 0.000 0.000 0.000 0. Do ñó.000 0.000 0. 2.000 0.000 0.000 0.000 0. TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 5.000 0.000 0.000 chó ý N u s d ng b nh bù dao B.000 0.000 0.000 0.000 0. 3.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0.

G01 X_ Y_ F_. có 2 ki u ho t ñ ng ñư c cung c p (ki u A và B).. G40 G00 X_ Y_..... vi c bù dao ñư c th c hi n sang trái.. Ch c năng bù mũi d ng c có hi u l c sau Start-up Ch c năng bù bán kính d ng c b hu b b ng G40............... ...Hu bù dao. s d ng G41.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 93 ....... Ki u A ñư c gi i thích như sau (Ki u B tham kh o tài li u c a nhà s n xu t) chó ý G41 (G42) G00 X_ Y_.. Tâm d ng c ñư c ñ nh v t i bên ph i t i ñư ng ch y dao l p trình chó ý V i ho t ñ ng kích ho t và hu b ch c năng bù dao. Kh i ñ ng (Start up) Trong trư ng h p như ñư c minh ho trên hình v ... ....... . Vi c hu bù bán kính d ng c b t ñ u t kh i l nh trư c kh i l nh ch a G40.............. X_ Y_. Ch ñ Offset X_ Y_.... X_ Y_... do ñó.Pragramming manual for CNC in Mill Offset mode Cancel Mode m t lư ng b ng bán kính...

.. tín hi u c nh báo No. chó ý Khi s d ng start-up.. kho ng cách ñư c g i ph i l n hơn lư ng bù (bán kính d ng c )...2..0 D_......1...0 Y50.. d ng l i trí to ñ kh i l nh ti p theo (Xem hình v )......... tâm c a d ng c c t ñư c offset............ N u s d ng trong d ng này...034 s hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng.... Start-up. 3......... D ng c chuy n ñ ng theo hình dáng phôi và ti p xúc v i qu ñ o c n gia công..... N u s d ng.... -Start-up ph i ñư c ñ t trong G00 ho c G01 (d ng chuy n ñ ng t nh ti n)...... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 94 .............(2). *Không s d ng start-up trong d ng n i suy G02 ho c G03........ Trư ng h p ch c năng bù bán kính d ng c có hi u l c..Pragramming manual for CNC in Mill 3.0.......0 Y100..(1).... G42 X80..............(3) ........................ kh i l nh ñ u tiên ph i tho mãn: -Kh i l nh start-up ph i ch a l nh di chuy n...... OFFSET mode.... ch a G41 hoăc G42....... G01 X-45... g i là kh i l nh startup.. Kh i l nh ñ u tiên. v G00 X100... sau start-up.....0 F_. ñư c g i là Offset mode.....Trong ho t ñ ng start-up........................... ch c năng bù bán kính s b hu .... Khi hư ng bù d ng c không ñ i.... *Không dùng D0 trong chương trình......

......... 3...... ñ tránh c t l m... Khi c g ng ñ c t cung tròn có bán kính nh hơn bán kính d ng c ho c c t rãnh có chi u r ng nh hơn ñư ng kính d ng c ...................0.G19 trong ch ñ OFFSET..........G18............0..0 F200.................. h th ng s c nh báo.............................. m t thông báo hi n trên màn hình.....(2) Y65.................0 R25....0.........(3) G03 X45.... T i câu l nh Start-up và trong ch ñ bù dao 2 kh i l nh ñư c ñưa vào b nh ñ m...............0 Y40.. M t kh i l nh ñi u khi n các di chuy n theo các tr c b ng 0 thì cũng không ñư c phép s d ng...... Không ñư c thay ñ i m t làm vi c v i G17............0 Y90. khi chương trình th c hi n trong ch ñ Singleblock.............. lư ng c t l m s làm h ng phôi b i vì chương trình th c hi n ñ n cu i c a kh i l nh trư c khi nó k p d ng. chó ý 1.................. 2................. N u nh ng l nh như v y ñư c s d ng thì s gây ra c t l m ho c c t h t vì hai kh i l nh không ñư c ñưa vào b ñ m.... ñi u này cũng gây ra h ng d ng c ...........(6) ... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 95 ....... N u vi c này x y ra.....Pragramming manual for CNC in Mill G42 G00 X100 ...(4)offset mode G01 X20.........0..(1) (START UP) G01 X70................ Trong ch ñ bù dao nh ng kh i l nh không ch a các l nh di chuy n như: (M t kh i l nh ch ch a m t l nh M ho c G04 thì không ñư c phép s d ng)..............(5) X_ Y_..

Pragramming manual for CNC in Mill

N u thay ñ i, c nh báo x y ra, và tín hi u c nh báo 037 xu t hi n trên màn hình, máy ng ng ho t ñ ng. Khi hư ng bù d ng c thay ñ i. N u hư ng bù d ng c thay ñ i, như ñư c minh ho dư i ñây n u mã G goi ch c năng bù bán kính thay ñ i gi a G41 và G42 , chu vi d ng c s ti p xúc v i phôi theo trong 2 kh i l nh liên t c t i v trí thay t G41 sang G42. ........................................ ........................................ G41 X70.0 Y60.0; Y40.0;...........................................(1) G42 X_ Z_;.....................................................(2) ........................................ ........................................ Vi c chuy n ch ñ mã G gi a G41 và G42 thì không ñư c ñ t kh i l nh b t ñ u và kh i l nh ti p theo. Cancel Mode. L nh G40, ch ra trong ch ñ Offset, hu b ch c năng bù dao. Ch ñ hu bù dao b t ñ u t cu i kh i l nh trư c kh i l nhG40. Tâm d ng c s thay ñ i l i như trong hình v . 3.3.

(G41) X100.0 Y50.0; X60.0 Y50.0;........................................................(1). G40 G00 X40.0 Y20.0..........................................(2).(Ch ñ hu )
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 96

Pragramming manual for CNC in Mill

........................................ ........................................ (G41) X100.0 Y50.0; X60.0Y50.0;.............................................................. G40 G00 X40.0 Y20.0;............................................. Mode) ........................................ ........................................
chó ý

(1) (2) (Cancel

Trong ch ñ hu bù dao, c n lưu ý nh ng v n ñ sau: -Ch c năng bù bán kính có th hu b b ng cách nh n phím [RESET] trên b ng ñi u khi n. Ho c b ng cách s d ng D0 trong chương trình. -L nh h y (G40) ph i ñư c ch ra trong ch ñ G00 ho c G01 (chuy n ñ ng t nh ti n). Không ñư c s d ng G40 trong ch ñ G02 và G03. N u s d ng trong G02 ho c G03, c nh báo s x y ra, tín hi u c nh báo 034 s xu t hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng. 5. Chương trình ví d M t s chương trình ví d s d ng ch c năng bù bán kính. L p trình s d ng G40,G41 và G42 (1).

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 97

Pragramming manual for CNC in Mill

O0001; N1; 1) G90 G00 G54 X-100.0 Y-100.0;.........................(1) 2) G43 Z30.0 H1 S300 T2; M03 3) Z-30.0 4) G17 G41G01X0 Y-40.0 D1 F300; .....................(2) Y250.0; ..............................................................(3) 5) X200.0; ..............................................................(4) G02 Y0 R125.0; .................................................(5) G01 X-40.0; ........................................................(6) 6) G40 G00 X-100.0 Y-100.0; ...............................(7) ............................................. 1) Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ làm vi c G54. 2) Ch y dao nhanh t i Z30.0 3) Ch y dao nhanh t i Z-30.0 4) (2) start-up G41.......... Bù dao bên trái theo hư ng ti n d ng c D1............ ð a ch bù dao, nơi bán kính dao ñư c ñ t.

5) Gia

(3)-(6) Ch ñ Offset. công theo hình dáng ñã l p trình.

6) (7) Ch ñ hu bù dao. Trong kh i l nh trư c l nh hu bù dao, d ng c ñ nh v t i ñi m (6). Sau ñó, ñi ra ñi m (x-100.0, y -100.0)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 98

....G41 và G42...0 45... (1) (2) (3) (4) (5) (2) (1) C t Pocket (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6) O0001. Pocket ñư c gia công sâu 5 mm v i lư ng dư c t tinh m t trong là 0.0 -50.0 30.0 -10.Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G40..... s d ng dao phay ngón ?8..0F3000..0F80.. Bïi Quý TuÊn (1) Hanoi University of Industry 99 .. G43Z30.0 -50. Z-5.0 -45. M03...3.....0 -45. G01Z3.0 40.0 45..0H1S500T2..0 40. Gia công 2 pocket sau.....0 Y 0 10..0 20. Point (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) X -15.. N1.0 -15. 1) G90G00G54X_15...0 20.....0 10..0 -10.0 45..0Y0.0 < Trình t gia công> C t Pocket.0 -15.

........................................................ G03X40............................................................................... (2) (3) (4) (5) (2) (1) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6) N u không ñ t G40 trong kh i (7): Có nh ng trư ng h p l p trình viên không s d ng G40 trong kh i (7) b i vì h hi u nh m r ng Start-up và Cancel mode ch s d ng m t l n trong chương trình khi m t phôi ñang ñư c gia công N u l nh G40 không ñ t trong kh i (7)................ G01Z-5..............0..........................0.0....0D1..0R10.................. chó ý Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 100 .........0R10...............................0...................................................................................................................... G03Y-10......0Y45..... X30......... ..............................................0........0........................... G41X20................................... G03X20..........0.....................................................................0R10....... G40G01Y0........... G00Z30..0R10................................................... G40G01X30....... G01Y45....0.. hi n tư ng c t l m (undercut) s x y ra như ñư c minh ho trên hình v ............Pragramming manual for CNC in Mill 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) G41Y10....0................0............. Y-45....0..0........0............... X-50........0.. G00Z3....... ........ G03Y-10.................................................................................... G01X-15.

khi x y ra c t l m.Pragramming manual for CNC in Mill Khi câu l nh (7) không có l nh G40 ñư c th c hi n. giá tr Offset v n t n t i câu l nh (8).G44). Mã l nh H. 2. Do ñó s gây ra c t l m khi dao di chuy n vào v trí (6) (X30. c nh báo s x y ra t i v trí (6) và tín hi u c nh báo tương ng s hi n trên màn hình và máy d ng ho t ñ ng.0 Y45. vì v y d ng c luôn ñ nh v t i v trí l p trình mà không c n thay ñôi n i d ng l p trình.0) Tuy nhiên. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 101 . Mã l nh H là ñ a ch xác ñ nh s offset s d ng cho ch c năng bù chi u dài d ng c (G43. S d ng ch c năng bù trong chương trình ñ bù v trí d ng c .

000 0.000 0.000 0..000 0.....000 0.000 0..000 0.000 0...000 0.000 0.000 0. G49.000 0....000 0..000 0. H.... Hu ch c năng bù chi u dài.000 0.. G43 Z_ H_.. Z.000 0.000 0...000 0.......000 0...000 0..........000 0.000 0..000 0....000 0...Màn hình TOOLOFFSET thay ñ i tuỳ theo các thông s và model c a h NC....000 0.......000 0.000 0..000 0..000 TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 0.....000 0. G43.000 0.000 0..000 0.....000 0. G49..000 chó ý Lư ng bù chi u dài d ng c ñư c nh p trên màn hình TOOL OFFSET... Do ñó c n thi t ph i ñ t lư ng bù chi u cao và lư ng bù bán kính c a m t d ng c các ñ a ch khác nhau... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 102 ...000 0. G i ch c năng bù chi u dài...000 0..Pragramming manual for CNC in Mill MACHINE OLD DATA INPUT DATA X Y Z 0. h ñi u khi n không phân bi t gi a vi c bù chi u cao và bù bán kính.000 0......000 0....000 0.....000 0..000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0.000 0.. Ch ra s Offset s d ng.000 0. Xác ñ nh to ñ c n ñ t theo hư ng tr c Z..000 0.000 0....000 0.000 0.000 0.000 0..... chó ý N u s d ng b nh B........000 0....

Pragramming manual for CNC in Mill 1) 2) 3) N u s d ng G44 cho vi c bù chi u dài d ng c .000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Y 0. Trên màn hình TOOLOFFSET lư ng bù hình h c và bù mòn dao ñư c ñ t ñ c l p v i lư ng bù bán kính.000 0.000 0.000 0.000 0. S d ng mã l nh H MACHINE X 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. d u c a lư ng bù chi u dài ñư c ngư c v i d u c a G43.000 0.000 0.000 0.000 0. NC tr ng thái như khi s d ng H0.000 TOOL OFFSET(D) GEOMETR WEAR Y 0.000 0. Mori Seiki ch s d ng G43 . Lư ng bù d ng c luôn b ng 0 khi s d ng H0.000 0.000 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 103 .000 0.000 0.000 Z INPUT DATA OLD DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.000 0.Khi b t ñ u kh i ñ ng máy.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.

-150. Trong ví d này....... Chương F Các ví d l p trình N i suy cung tròn (bù bán kính d ng c ) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 104 .1 trên màn hình TOOLOFFSET ...135=-149......... Lư ng bù chi u cao c a d ng c là t ng c a lư ng bù chi u dài và lư ng bù mòn.. .0 Y80... G90 G00 G54 X100..Pragramming manual for CNC in Mill O0001 N1........ M03. Lư ng bù d ng c ñư c ñ t t i v trí NO.... G43 Z30......0+0..0 H1 S1000 T2..0.865(mm) là lư ng bù chi u cao...

2) Xác ñ nh d ng c Th t gia công ------------Tên d ng c Vi trí c n gia công ðư ng kính l 100mm Dao phay ngón φ20.Pragramming manual for CNC in Mill 1) Xác ñ nh ñi m O phôi và phương pháp gá k p. T1 3) Xác ñ nh ñi u ki n gia công Nguyên T công (d ng c ) Tên d ng c S(v/p) F (mm/p) S offset (T c ñ (lư ng S(v/p) tr c chính) ch y dao) H D Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 105 .

................. Ch y dao nhanh G00.... ..0 D02 F66.... T1 330 66 1 2 chó ý Nh p lư ng bù bán kính d ng c 12..Di chuy n tr c Z t m t phôi (Z0) t i v trí Z-25.. (Do màn hình TOOLOFFSET không phân chia gi a d ng bù bán kính và bù chi u dài).......Bù d ng c theo ñ a ch No..............................Y và Z v g c máy..............1 (G43)...... hu ch ñ bù bán kính... S d ng m t s khác cho s bù bán kính và s bù chi u dài d ng c ...............5mm vào v trí No....0.1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330................ D2=12...............0 Y-30... /G91 G28 X0 Y0 Z0......1( dao phay ngón φ20) /M06.. ð i d ng c Khi d ng c T1 ñã ñư c k p trên tr c chính. N01 (dao phay ngón φ25mm........................................ b t ch c năng b qua câu l l nh ñ b qua các l nh này.... Ch y dao nhanh t i (X0..... G01 G41 X20...N i suy tuy n tính....... Z-25. /T1........ Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330v/p..0.....Pragramming manual for CNC in Mill N1 1 Dao phay ngón φ20... .. Kh i l nh No........G i d ng c No.. hu ch ñ ch y chu trình.. .... bù bán kính d ng Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 106 . Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330 v/p G43 Z50..... Ch n h to ñ làm vi c G54..................Y0)...... ðưa các tr c X.........0 H1 M03.0.......2 (D2) trên màn hình TOOLOFFSET.... S chương trình.. .....5mm). Ch y dao nhanh t i Z50............. 4) L p chương trình O0010........... G00 G40 G80........... ..

..... bán kính 50..0.....0) ........... d ng tr c chính ........... Bán kính 30mm.......................... to ñ ñi m cu i cung tròn (50. G03 X50....... Ch y dao nhanh t i v tri cách m t phôi 50mm...... to ñ ñi m cu i cung tròn (20.0....... G91 G28 Z0............ ...0 Y0 R30.0 R30... Bán kính ti p c n ñư c ñ t là 30mm.0 Y30.. T c ñ ch y dao 66 mm/ph.......N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ).. Tr c Z v ñi m O.ðư ng tròn.....0mm......0........................0. Bán kính 30mm.............. G00 Z50. I-50......Pragramming manual for CNC in Mill c sang bên trái (G41).0 M05..0... X-20.... M30..0). K t thúc chương trình.. b ng 60% R Gia công nhi u phôi Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 107 ....................N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h )........30..

.... ch y dao nhanh t i ñi m (0... ... D ng tuỳ ch n N01 (dao phay ngón φ25................ G55 X0 Y0. .......... P0100... d ng quay tr c chính......... l p trình chương gia công như sau: 5) L p chương trình.................5mm)... ch y dao nhanh t i ñi m (0..... D2=12........ O0101... ch y dao nhanh t i ñi m (0......... ... ð i d ng c . ð t t c ñ tr c chính 330v/p...... G i chương trình con O101.... Ch y dao nhanh t i ñi m G00...... .Pragramming manual for CNC in Mill ð t 4 phôi trên bàn máy. G i h to ñ làm vi c G54.. Hu b ch ñ bù bán kính.0)...... Tr l i ñi m 0 c a tr c Z. ch y dao nhanh t i ñi m (0... bù dao theo chi u dài............. G i chương trình con O101........ . G i chương trình con O101... Ch y dao t i ñi m Z50..... M98 P101........0).. ... ð t t c ñ tr c chính 330v/p......1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330................... K t thúc chương trình................. .. G i d ng c No....... G i chương trình con O101...... ..............Y và Z v g c máy............0 H1 M03.. ..1 /M06... /T1 .. hu b ch ñ chu trình.. M98 P101....0).... G43 Z50............. G i h to ñ làm vi c G56...2....... ........ Ch y các tr c X........ M30.... G55 X0 Y0.......0........... .. G i h to ñ làm vi c G55... M98 P101......... G i chương trình con O101.0).... như ñã ch ra trong ph n 2......... ....... ñ a ch H1. .... ... ch y dao nhanh t i ñi m (0................. Kh i l nh No...... M98 P101........................... S chương trình (chương trình chính) G00 G40 G80......0.................... G i h to ñ làm vi c G54... G91 G28 Z0 M5........ G57 X0 Y0.. Tên chương trình (chương trình con) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 108 ...... M98 P101......... . G56 X0 Y0. ....... ... M01.0)........ ......... Quay tr c chính bên ph i... G i h to ñ làm vi c G54........ /G91 G28 X0 Y0 Z0.........

12 ..12 ..25 .50 ....0.100 T c ñ ch y dao răng (Feed per teeth-FPT) HSS ............25 60 ..0 và Y30.. Hu ch ñ bù bán kính.... .75 ...25 ...02 ..50 ..50 . C t ñư ng tròn kín...25 ..12 .. I-50.....10 ..75 .........10 .60 45 .38 Carbide ......76 ....53 21 .12 ....12 ....38 . ..15 60 ...135 . N i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h .06 .. bù bán kính dao bên trái (G41)..... Ch y dao nhanh t b m t làm vi c t i v trí Z-25 mm...25 .08 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 109 ...0 .12 ...12 ....0..... ... N i suy tuy n tính G01.12 .25 .0 Y-30.0...38 .0.180 ...90 45 .0 Y30.30 15 ..12 .0 R30.. .12 ....0.......... bán kính R30.. T c ñ ti n dao 66 mm/phút.. bán kính 50 mm..K t thúc chương trình con.0)..12 30 .08 .0..... G03 X50... C t cung tròn bán kính 30 mm.0 D2 F66.10 ...0 Y0 R30.Pragramming manual for CNC in Mill G00 G90 Z-25. N i suy tuy n tính G01.. Ch y dao nhanh theo tr c Z cách b m t làm vi c 50mm. ñi m cu i X20..09 . G01 G41 X20..25 110 ..50 .22 38 . t i ñ a ch D2.. G00 Z25.......60 ...25 .60 22 ...27 12 -> 15 6 -> 9 Carbide >= 300 >=120 120 >= 300 75 . . ......... G01 G40 X0 Y0 F1000.. .. T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho phay V t li u (Type of Material) Nhôm và magiê ð ng thau và ñ ng thi c (m m) ð ng thau và ñ ng thi c (c ng) ð ng Gang ñúc (m m) Gang ñúc (c ng) Thép 100 HBN 200 HBN 300 HBN 400 HBN V n t c c t m/p (Speed) HSS >= 180 75 ..75 ... M99.18 135 .. to ñ ñi m cu i (50..0.12 .60 . X20.......

15 ..10 .15 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho khoan..75 25 .150 30 .30 .08 ...08 .120 75 .12 .25 12 -> 18 15 .60 30 .75 22 ..05 .90 45 .08 ..55 35 .36 45 ..Pragramming manual for CNC in Mill Thép không g Chưa tôi Dư i 100 K PSI 100K ..45 20 ..02 ..45 30 .20 .05 .135 K PSI Titan ≥135 K PSI H p kim th p Ferritic Thép H p kim ch u Austenitic nhi t H p kim n n cao Nickel Base 500 HBN Tôi 3 -> 5 10 -> 21 21 -> 31 10 -> 17 7 -> 10 5 -> 8 12 -> 18 6 -> 9 2 -> 6 22 .90 30 .45 V t li u Nh a.12 ..02 .45 24 .30 ..08 .12 .20 60 .10 .12 .10 .02 .45 25 ..70 15 .20 .08 ..05 .350 <= 200 200 .120 45 .08 .45 75 .08 .v.20 .75 30 .250 250 .300 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 110 . ð ng thau (c ng) thi c Dát m ng Kéo s i Gang ñúc Lo i nh Thép Cacbon và thép h p kim … … … … … <= 150 150 .08 .05 .30 15 .08 . Bakelite các lo i khác … Nhôm và thép h p kim Nhôm ñúc ð ng ð ng thau (m m) ñ ng vàng v.05 .15 .45 ....2 .T c ñ ch y c t 3000 KG HSS Carbide 60 ..12 .12 ..02 . ð c ng BHN.

450 <= 250 250 .300 Thép h p kim h p kim n n Niken h p kim n n Cobalt Thép cao Titan và h p kim 300 .Pragramming manual for CNC in Mill 300 .> 90 38 -> 06 15 -> 38 ð ng ñ và ñ ng thi c c ng 15 .400 6 -> 12 12 -> 15 9 -> 12 5 -> 9 6 -> 9 2 -> 5 5 -> 9 3 -> 5 15 -> 21 5 -> 9 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho doa.30 8 -> 15 5 -> 8 16 .24 9 -> 16 6 -> 10 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 111 .300 HBN 300 .400 <= 200 200 .400 HBN 15 .400 … … 250 .350 350 . Vân t c c t (m /phút) V t li u Magiê Nhôm ð ng thau ñ ng thi c HSS 60 -120 45 .22 M m Trung bình S t Thép C ng Dư í 200HBN 200 .90 38 .60 Carbide 150 -> 300 150 -> 300 76 -> 120 30 -> 45 45 -> 75 22 -> 45 12 -> 22 60.

Pragramming manual for CNC in Mill 400 .H Thép h p kim N n Nickel ch u nhi t cao N n Cobalt s ch Titan H p kim 3 -> 10 3 -> 6 12 -> 18 6 -> 9 4 -> 8 3 -> 6 3 -> 4 10 -> 15 3 -> 6 10 -> 15 4 -> 10 45 -> 76 24 -> 36 18 -> 30 12 -> 21 9 -> 15 15 .30 10 -> 15 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho taro. m m) H p kim ñ ng Gang ñúc ð c ng BHN (3000kg) T c ñ c t (m/p) 18-30 30-75 22-45 18-30 18-30 15-24 9-12 5-6 6-8 5-6 2-5 6-9 2-5 3-8 3-3 8-10 2-5 <150 150-250 250-300 Thép h p kim và thép <200 cacbon 200-300 300-400 Thép không g <200 200-300 300-400 Thép ñ b n cao <200 200-300 Titan và h p kim ITS <255 250-400 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 112 . V t li u Bakelite Nh a Nhôm và thép non ð ng thau (ñ ng ñ c ng.500 HBN Thép không g ≥ 500 HBN -Thép chưa tôi? Seri 300 Seri 400 vµ P.

2 Chu n b l p trình …………………………………………………………2 Chuong B ………………………………………………………………..56 Chương D ………………………………………………………………..56 Mã l nh M ………………………………………………………………..79 Mã l nh D và H …………………………………………………………79 Chương F ……………………………………………………………….96 Các ví d l p trình …………………………………………………………96 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 113 .27 Chương C ………………………………………………………………... S và F …………………………………………………………73 Chương E ……………………………………………………………….73 Mã l nh T..Pragramming manual for CNC in Mill Chương A ……………………………………………………………….27 Mã l nh G ………………………………………………………………...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful