Pragramming manual for CNC in Mill

N i dung A) Chu n b l p trình. B) Mã l nh G. C) Mã l nh M. D) Mã l nh T,S và M. E) Mã l nh D và H. F) Chương trình ví d .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

1

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương A Chu n b l p trình
1. Chương trình là gì ?
B n nghĩ gì khi b n nghe th y thu t ng g i là “l p trình “. B n nghĩ chương trình là m t sù ki n th thao, m t bài t p mang tính giáo d c,hay m t thao tác máy tính ?.Nói chung chương trình là m t t p h p các kh i l nh ch d n ch a ñ ng n i dung k ho ch ho c là ñư c vi t ra nh m th c hi n m t công vi c, tuân theo m t s quy lu t nh t ñ nh.
O0001 G91 G28 Z0 T9001 M06 N1 G90 G00 G54 X90.0 Y105.0; G43 Z30.0 H01 S440 T5002; M03; G01 Z0 F2000;

ð ñi u khi n máy NC c n ph i có m t chương trình t t. T t các ho t ñ ng c a máy g m có :chuy n ñ ng quay c a tr c chính, chuy n ñ ng c a d ng c , ñi u khi n ch t làm ngu i ñ u có th ñư c ñi u khi n b ng chương trình. Chương trình ñư c l p b ng các ký t và ch s . Hình nh bên trái minh ho m t ño n chương trình. N i dung ñư c ñưa ra sau ñây trình bày nh ng bư c c n thi t ñ vi t m t chương trình. Xin hãy ñ c c n th n trư c khi ti n

hành l p chương trình.

2.

Nh ng yêu c u ñ i v i ngư i l p chương trình.

Ngư i l p chương trình ph i có ki n th c v gia công ñ vi t chương trình trên cơ s nh ng ki n th c này và nên ñ c k nh ng ñi u sau ñây ñ ñ m b o các ho t ñ ng chính xác, hiÖu qu và an toàn. Ngư i l p chương trình ph i: 1. Có hi u bi t v lý thuy t c t g t. 2. Có ki n th c v ñ gá, phôi ñ quy t ñ nh ñư c phương pháp gia công và ñ m b o ñư c quá trình ho t ñ ng an toàn và chính
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 2

Pragramming manual for CNC in Mill

3.

4. 5. 6.

xác. Ch n ñư c d ng c t thích h p trên cơ s phân tích các ñi u ki n gia công :”hình dáng, v t li u phôi, t c ñ quay, lư ng chay dao, chi u sâu c t, chi u r ng c t”ñ tránh các s c có th phát sinh trong quá trình gia công. Hi u rõ kh năng gia công c a máy ñang s d ng. Bi t các thi t b an toàn và ch c năng khoá liên ñ ng c a máy ñang s d ng. Hi u các ch c năng c a máy liên quan t i vi c l p trình.

3.

L p chương trình là gì?
Nh ng ho t ñ ng c n thi t khi l p m t chương trình ? 1. Ki m tra b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công. B n v ph i ñư c ki m tra k ñ hi u ñư c các yêu c u c n thi t. 2. Phân tích các ph n gia công, xác ñ nh ñ gá và d ng c c n thi t.

Bư c

Miêu t

Mã d ng c

1

Phay m t ñ u

02

M t s ngư i t o chương trình ngay khi v a ñ c xong b n v . S nóng v i này có th gây sai h ng và nguy hi m cho các ho t ñ ng c a máy. 3. Xác ñ nh các bư c gia công trên cơ s thông tin và kích thư c ghi trên b n v .

2

Khoan

03

Trình t gia công: trư c h t là nguyên công phay m t ñ u, th hai là khoan các l .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

3

5.0 .... 4.. Chương trình bao g m các ch s và ký t . 4.. M06. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 4 . 5. ñ u tiên hãy vi t ra gi y...5 (2) X200.5  Z0. ð tránh nh ng trư ng h p ñó.Pragramming manual for CNC in Mill O0001 G91 G28 T9001..0 Sau khi nh p chương trình vào .c n ki m tra l i chương trình m t cách c n th n xem có nh p sai hay thi u d li u hay không. X200.Sau khi hoàn thành.. ngư i l p trình nên vi t các giá tr s theo cách dư i ñây: Ví d : (1) Z. Sau khi vi t chương trình.. d u ch m th p phân không ñư c nh p ñ y ñ . N1.. ð l p m t chương trình. máy s ho t ñ ng theo theo các kh i l nh c a chương trình. Có nh ng trư ng h p.0 Y105... s d ng bàn phím trên b ng ñi u khi n ñ nh p chương trình vào b nh NC. c n th n ki m tra l i n i dung chương trình.. Nh p chương trình vào máy. N i dung c a chương trình ñã nh p vào có th ñư c ki m tra trên màn hình.Th c hi n chương trình. G90 G00 G54 X90..

Phân tích phương pháp ñ nh v và k p 4. 5. Quá trình cho ñ n khi hoàn thành s n ph m.Nh p chương trình vào máy 7. 5. gây ra các s c nghiêm tr ng. nguy hi m cho ngư i và máy móc.ðo và nh p vào giá tr bù chi u cao và bán kính 10.Pragramming manual for CNC in Mill N u chương trình ñư c ñưa vào b nh không ph i do ngư i l p trình mà do ngư i ñi u khi n máy.Ki m tra ñi Hanoi University ofti n hành c t th 5. (s a u ki n gia công b ng cách Industry chương trình n u th y c n thi t. bao g m c vi c l p chương trình.Ki m tra chương trình b ng cách ch y không c t Bïi Quý TuÊn 13.L p chương trình 5. hãy vi t th t rõ ràng và chính xác ñ b t kỳ ai cũng có th ñ c d dàng.L p d ng c và phôi lên máy Thi t l p 9. ch nh s a giá tr bù dao n u c n thi t) .Nghiên c u b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công 2.1 Trình t làm vi c.ð t ñi m O 12. N u ngư i ñi u khi n máy ñ c sai và nh p d li u sai. d ng c c t và ñài dao có th va vào ñ gá trong quá trình gia công.Xác ñ nh d ng c s d ng 3. L p k ho ch s n xu t và l p trình 1. công vi c s ñư c ti n hành m t cách hi u qu . Ph n này s miêu t trình t th c hi n gia công s n ph m hoàn ch nh. Rà gá phôi trên bàn máy ñ xác ñ nh ñi m O 11.B t ngu n cho máy công c 6.Lưu chương trình vào b nh 8. Hi u và ti n hành theo các bư c sau.

? 2 Phương pháp ñ nh v ñã chu n chưa ? 3 L a ch n ñúng d ng c c t chưa? 4 Th t các bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không ? 5 Li u có kh năng va ñ p trong quá trình gia công? 6 Chu n b phi u công ngh chưa Các m c ki m tra 1 Li u chương trình ñang ñư c vi t có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không? Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 6 ð cb n v Các ñi u ki n gia công .Pragramming manual for CNC in Mill S n xu t hàng lo t a. Ki m tra nh ng m c này ñ ñ m b o quá trình gia công ch ính xác và an toàn Các m c ki m tra 1 Dung sai trên b n v ? 2 Hi u ñư c các ký hi u th hi n ñ chính xác chưa ? 3 Bi t rõ v t li u và hình dáng phôi chưa? 4 Hi u rõ các quá trình th c hi n trư c và sau trên trung tâm gia công chưa? 5 Hi u ñư c m u ch t khi gia công chưa? 6 Xác ñ nh chính xác g c phôi chưa? 7 Hi u rõ v phôi chưa? 8 ð c k t t c các kích thư c và ghi chú trên b n v chưa? 9 Có gi s ch s b n v và ch c ch n r ng không còn thông tin nào không hi u. Các m c ki m tra 1 Các ñi u ki n gia công phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không. Các m c c n ki m tra. Các m c c n ki m tra trư c khi gia công ñư c tóm t t theo b ng sau.

-) ñư c nh p trư c các giá tr s ñúng chưa? Ch ñ ch y dao s d ng (ch y dao nhanh. ñ u d ng c có hư ng ngư c v i hư ng di chuy n c a d ng c không? T t c d ng c ñã ñư c ñăng ký chưa? Mã d ng c có ñư c nh p chính xác không? Mã s d ng c ñư c phân ph i phù h p v i kích thư c d ng c không? ðã lưu ý ñ n kho ng cách li n k v i d ng c có ñư ng kính l n chưa? Trong kho dao có b trí h p lý các kho ng tr ng gi a l ñ t dao to và dao nh chưa? Các m c ki m tra Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 7 .Pragramming manual for CNC in Mill 2 3 4 5 6 7 8 Nh p chương trình Chương trình có ñư c l p theo các bư c gia công hay không D u ch m th p phân có ñư c nh p ñ y ñ vào các giá tr s hay không? D u (+. ch y dao gia công) s d ng ñ ng chưa? Lư ng ch y dao ti p c n và lư ng ch y dao c t ñã xác ñ nh chưa? ðã ki m tra t t c d li u nh p vào chính xác chưa? Li u có nh ng l i ng u nhiên trong chương trình do m t t p trung hay không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 K p d ng c (Mouting Tool) Các m c ki m tra ðài dao và ph n chuôi dao ñư c làm s ch trư c khi k p chưa? D ng c có th b mòn ho c m không ? Hình dáng và v t li u d ng c phù h p v i phôi không? D ng c ñã ñư c k p lên ñài dao ñúng chưa? Chi u dài d ng c có phù h p không? Khi k p tr c dao khoét lên tr c chính.

bù mòn và h to ñ h th ng ñư c s d ng cho vi c bù dao chưa ? Ki m tra d li u bù bán kính và chi u cao d ng c ñã ñúng chưa? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa ? C a ñã ñóng chưa? ðã b t ch ñ ch y t ng kh i l nh hay chưa? Bư c ti n dao và t c ñ c t ñã phù h p chưa? Ch ñ ch y dao( ch y dao nhanh hay ch y c t g t) ñã ñúng chưa? Hư ng rút dao sau khi c t ñã chính xác chưa? Chuy n ñ ng c a d ng c trong vùng ñã tính toán không ñ m b o không va ñ p chưa? Ki m tra kh năng va ñ p c a d ng c v i phôi và ñ gá chưa? Có th d ng kh n c p trong quá trình gia công hay không? Sau khi k t thúc ch y th không c t g t (Dry run).Pragramming manual for CNC in Mill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bù dao (Tool Offset) Công t c Door Interlock ñ ñư c ñ t v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? Trong quá trình thao tác bù dao. trên b ng ñi u khi n(Dry run. giá tr Z c a h t a ñ s d ng ñã ñ t v không chưa? Hư ng bù dao ñã ñ ng chưa ? Ki m tra mã s d ng c ñ oc bù chưa? Ki m tra d li u bù hình h c. c n cân nh c xem có th gây va ñ p d ng c hay không? T c ñ d ng c b t to ñ ñã ñúng chưa? Giá tr h t a ñ phôi ñã ñư c ñ t ñúng chưa ? G c phôi ñã ñư c tính toán tr ( ho c c ng) v i bán kính d ng c b t to ñ chưa ? Khi ti n hành ño d li u bù chi u dài d ng c . ñã chuy n l i công t c. Feedrate…) v v trí ñúng chưa ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? Hanoi University of Industry 8 1 2 3 4 5 Ch y th không c t (Dry run) 6 7 8 9 10 1 Bïi Quý TuÊn .

t c ñ tr c chính) ñã h p lý chưa ? Trình t nguyên công và bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi hay không? L a ch n d ng c c t ñã h p lý chưa? L a ch n ñ gá phù h p không? Phương pháp k p phôi ñúng ñúng chưa? Quá trình c t có th ñư c quan sát không ? Lưu lư ng và hư ng phun dung d ch làm ngu i có ñúng không? D ng c c t có th va ñ p v i phôi và ñ gá không? Kích thư c có ñư c ño sau c t thô chưa ? Công t c Override trên b ng ñi u khi n có ñư c ñ t t i % phù h p v i lư ng ch y dao nhanh và ch y dao c t g t không? Có th d ng máy kh n c p trong quá trình gia công không? Các m c ki m tra ð chính xác d ng c ño có phù h p không? L a ch n d ng c ño ñúng không? Trình t ño ñúng không? Phương pháp ño phù h p chưa? Vùng ñư c ño có ñư c xác ñ nh rõ ràng không? Vùng ñư c ño có th b l n phoi và dung dich làm mát không? Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? Khi ño. lư ng ch y dao.Pragramming manual for CNC in Mill 2 3 4 5 Ch y c t th (Test cutting) 6 7 8 9 10 11 12 13 C a ñã ñóng chưa? Ch c năng ch y chương trình theo kh i l nh ñơn ñư c b t chưa? ði u ki n gia công ( chi u sâu c t. chi u r ng c t. phôi có ñư c làm mát không ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? T t c các ch c năng NC như SingleBlock ñ ki m tra chương trình ñã ñư c t t chưa? M c tiêu th i gian gia công cho m t phôi là bao nhiêu? ð mòn dao có ñư c ki m soát không ? Hanoi University of Industry 9 14 ðo lư ng (Measuring ) 7 8 1 2 3 s n xu t hàng lo t 4 5 1 2 3 4 5 6 Bïi Quý TuÊn .

Trong ph n này s trình bày m t s thu t ng cơ b n ñư c dùng khi l p m t chương trình.S chương trình G91G28Z0T9001. Các thu t ng trong l p trình. S chương trình dùng ñ lưu tr nhi u chương trình. G90G00G54X0Y0.. sau ký t Alphabet “O”. S chương trình ñư c xác ñ nh b ng b n ch s ho c ít hơn.0. N1. : M01. M06. S chương trình (d ng s ) ph i ñư c ñ t t i dòng ñ u tiên c a chương trình.. Có th lưu tr nhi u chương trình trong trong b nh NC. chương trình không th ñư c nh p vào. S chương trình (Program number). N u s chương trình ñưa vào ñã có trong b nh . chó ý Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 10 . M30. O0001. 6.0Y105.. G90G00G54X90... ñ phân bi t v i các chương trình khác trong b nh và ñư c x p x p theo m t tr t t nh t ñ nh. ph i ñ i l i tên chương trình. S chương trình có th có ít hơn 4 ch s . . màn hình s t ñ ng hi n th O0001.Pragramming manual for CNC in Mill (Mass 6 production) Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? 6. t 1 to 9999. M06. N2.1.----------------------------------------.. ð nh p chương trình. Ví d n u b n nh p tên chương trình lµ O1..

Bïi Quý TuÊn (Ph n chương trình dành cho d ng c s 9001) Hanoi University of Industry 11 . thì 5 ch s t v trí có giá tr nh nh t ñư c nh n là s th t 2. 6. N u m t s th t có s ch s l n hơn 5.-----------------------------------------------. S th t s d ng ñ tìm ki m ho c g i t i v trí m t dòng l nh ñang s d ng. M06. G43Z30.-----------------------------------------------. N1. G90G00G54X90. s t t dùng ñ ch ñ nh m t ph n chương trình.0Y105. ðo n chương trình (Part Program). G91G28Z0T9001. S th t (Sequence number).Pragramming manual for CNC in Mill 6. ðo n chương trình ch a các thông tin c n thi t cho vi c th c hi n t ng nguyên công (hay bư c) ñư c ti n hành b i m t d ng c . N2. M06.0Y105. 1.0. Không nh t thi t ph i s d ng s th t . M01. N u m t dung lư ng chương trình quá dài và vư t quá s c ch a c a b nh thì ñ t s th t vào v trí b t ñ u c a m i nguyên công (hay bư c).S th t G90G00G54X0Y0. ñi u này s giúp ti t ki m b nh . O0001 G91G28Z0T9001 M06. M06.S th t G90G00G54X90. s d ng cho m t d ng c c t xác ñ nh theo th t . ho c không s d ng s th t .2.0H1S440T502. G91G28Z0M05. M30. O0001. M01.3.0. ho c ñ tìm m t v trí mà b n mu n s a ch a chương trình d dàng. S th t ñư c th hi n b ng m t s g m 5 ch s theo sau ký t “N”. Thông thư ng. N1.

Kh i l nh (Block). T l nh (Word). T l nh là ñơn v nh nh t ñ g i m t ch c năng xác ñ nh.6.5. Nh ng s (bao g m kí hi u và d u ch m th p phân) theo sau ñ a ch ñư c g i là “D li u”.Pragramming manual for CNC in Mill N2. Kh i l nh là ñơn v l nh nh nh t c n thi t ñ ñi u khi n máy. ñ ng th i cũng là ñơn v nh nh t t o nên chương trình. S d ng ch cái trong b ng Alphabet ñ ñ nh nghĩa m t ñ a ch . Ngoài ra. G90G00G54X0Y0. Xác ñ nh rõ ki u c a d li u t vi c gi i thích kh i l nh 6.4. Trong chương trình. D li u (Data). (Ph n chương trình dành cho d ng c s 5002) ð a ch (Address). M06 6.7. G01 Z0 F2000 T 6. M t kh i l nh bao g m nhi u t l nh. G91G28Z0M05. G43Z30. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 12 . M01. M t t bao g m có ñ a ch và d li u. G01 Z0 F2000 chó ý D li u. các thông tin khác ñưa vào h th ng NC cho vi c gia công phôi cũng ñư c g i là d li u. G01 Z0 ð a ch F2000 6. m i dòng l nh tương ng v i m t kh i l nh.0H2S800T5002.

........ Trong ph n này s miêu t chuy n ñ ng theo các tr c ñư c ñi u khi n và quan h c a chúng trong chương trình...... Các tr c ñi u khi n và hư ng c a chúng ñư c xác ñ nh như sau: Tr c B ph n chi u dương(+) và âm(-) X Bànmáy chi u + Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 13 ........---------------------------------------s chương trình......... 7. ðo n G90G00G54X0Y0........ ðo n G91G28Z0M05.........-------------------------kh i l nh N1....0Y105..K i th ba..1...........1.... m t kh i l nh bao g m nhi u t l nh....... M t chương trình bao g m các t l nh..s th t . G91G28Z0T9001.... Di chuy n theo các tr c ñi u khi n.... như ñư c minh ho sau ñây: O0001.. Trong ph n này s ñ nh nghĩa các tr c và cách xác ñ nh các tr c trong chương trình.... G91G28Z0T9001....--------------------------------------------s th t G90G00G54X90...... M06.... ði u khi n và ñ nh hư ng các tr c.]....8.. Kh i th nh t.Pragramming manual for CNC in Mill O0001.. Lo t máy MV... 7..Kh i th hai..0. chương Chương M01... trình trình M06..........------------------------------------------......... s kêt h p c a ñ a ch và d li u.. chó ý Kh i l nh ñư c k t thúc b ng ký t [...---------------------------kh i l nh...----------------------......... N2.. Tóm t t... M30..1.....SVD..----------------------------------------.. Hi u k v phương chi u các tr c ñi u khi n là r t c n thi t khi l p trình......kh i l nh chương trình : G91G28Z0M05...kh i l nh 6. 7..SV...

(Hư ng quan sát t thân máy ñ n phôi) chi u + ñi lên .Pragramming manual for CNC in Mill Y Bàn máy Z ð u tr c chính v bên trái. MV. quan sát theo chi u t phôi lên tr c quay c a d ng c ). n u quan sát t m t trư c máy t i phôi chi u + hư ng ra m t ph ng trư c c a máy.SV.2.quan sát máy t m t trư c (hư ng lên.(-) ñ hư ng các tr c V i lo t máy các ký ñ xác ñ nh chuy n ñ ng. Di n t chuy n ñ ng các tr c trong chương trình. 7.SVD. hi u(+). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 14 .

máy s không th tìm ñư c to ñ ñi m A. Khi ñưa ra l nh ”di chuy n d ng c c t t i ñi m A”. ði m g c phôi. ví d . chi u các tr c ñư c ñ nh nghĩa như dư i ñây: 8. n u không có ñi m tham chi u. có nghĩa m t ph ng trư c là d ng c di chuy n sang ph i V i l nh “Y+__” thì N u d ng c ñư c gi ñ nh là di chuy n trong bàn máy ch y v phía ngư i ñi u khi n. trong khi bàn máy ñ ng yên. khi bàn máy không chuy n ñ ng.Pragramming manual for CNC in Mill Tr c ñư c ñi u khi n. có nghĩa là d ng c di chuy n sang t v trí ngư i ñi u khi n t i thân máy V i l nh “Z+__” thì Cùng h-íng v i chuy n bàn máy ñi lên. N u gi thi t d ng c di chuy n. thì phương.khi quan sát máy t chuy n ñ ng. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 15 . theo ñ ng th c hư ng nhín t m t trư c Chuy n ñ ng th c. X Y Z Chuy n ñ ng gi ñ nh khi l p trình N u d ng c ñư c gi Trư ng h p l nh “X+__”. ñ nh là di chuy n trong bàn máy di chuy n sang khi bàn máy không trái .

Pragramming manual for CNC in Mill ði m tham chi u ñư c thi t l p cho chương trình ñư c g i là ñi m g c phôi.Z0).Khi d ng hình h c c a chi ti t gia công có tính ñ i x ng.Ví d v ñ t g c phôi t i tâm ñ d dàng tính toán to ñ tâm l . Theo ñó. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 16 . Trong chương trình. ði m g c phôi nên ñư c xác ñ nh t i ñi m mà có th xác ñ nh m t cách thu n ti n.Y0. g c phôi ph i ñư c xác ñ nh rõ ràng. Trên b n v . g c phôi ñư c ký hi u như sau: <Ví d v ñ t ñi m g c phôi> 1). ñi m (X0. (pocket) 2). ho c các h c tròn.Y. ch n g c phôi như hình v ñ tính toán to ñ d dàng.Z) ñư c tham chi u v i ñi m g c phôi. giá tr to ñ (X. Vi c xác ñ nh g c phôi làm cho cho vi c l p trình tr lên d dàng cũng như là ñ m b o ñ chính xác.

ph i hi u rõ b n ch t c a t ng lo i to ñ này. L nh tuy t ñ i ñ nh nghĩa t a ñ m t ñi m b ng kho ng cách..0 2.. có d u (+) .Y0. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 17 .... ð xác ñ nh chuy n ñ ng c a d ng c c t t ñi m hi n t i t i ñi m ti p theo (ñi m ñích ). L nh gia s ... L nh tuy t ñ i . ñ s d ng h p lý.. X+10.. 2..(-) xác ñ nh.. X-20.Z0)..(1). Ch ñ l nh tuy t ñ i ñư c xác ñ nh v i l nh G90...O) trong hình bên trái là giá trí to ñ c a (X.0 X10....... D u dương có th b nhưng d u âm thì ph i ñư c vi t ñ y ñ ....Y). 9. L nh v i h t a ñ tuy t ñ i(1) To ñ c a ñi m (1) và (2) vi t trong h to ñ tuy t ñ i G90 X100 Y10...1....0 Y-10.. Khi vi t chương trình. Giá tr ñư c vi t trong (O...(2)... To ñ l p trình. 1. t ñi m g c phôi (X0..Pragramming manual for CNC in Mill 9. s d ng 2 ki u l nh sau ñây : 1..0 Y-10..0Y20.. L nh tuy t ñ i..0...

0 Y-100 Z50.. L nh gia s . L nh gia s ñ nh nghĩa to ñ m t ñi m b ng cách ch ra kho ng cách di chuy n t ñi m hi n t i.(2).0)..0..(1).. (3) vµ (4) theo h to ñ tuy t ñ i trên m t ph ng X-Y-Z.... (G90)(X175....(2).). (G90)X175...(4) Các t l nh trong (. tương t các kh i l nh trư c ñó.Pragramming manual for CNC in Mill L nh v i h t a ñ tuy t ñ i (2) Di n t các ñi m (1). (G90)X-175.2 .....0) (Z50..0... Chi u dương ch ra r ng ñi m ñó n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i.0).0)Y100(Z50... Ch ñ l nh gia s ñư c xác ñ nh v i l nh G91 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 18 9. có th ñư c b qua.(3).... G90 X-175..0(Y-100) Z50..0 (Y100....

. 2)..............0 X30..0 Y-10... 1)...0.. G91X-30. X+30. G90X10.Y) Di n t l nh gia s (2)......0.Pragramming manual for CNC in Mill Di n t l nh gia s (1).........(2)..0Y10..0Y10. Giá tr ñư c vi t trong (O.. S d ng l nh gia s di chuy n qua các ñi m (1).(2)....0.. S d ng l nh gia s ñ di chuy n d ng c t ñi m (1) t i ñi m (2).....0.(1).. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 19 .....O) trong hình bên là giá tr to ñ c a (X...........(3) và (4).. V i to ñ d u dương có th b nhưng d u âm thì không ñư c b .. Y-10.........

. 9........ L p trình tuy t ñ i Ký t ñ a ch .. Ý nghĩa c a giá tr s ...Pragramming manual for CNC in Mill G90X-175.. G91X350......) th hi n vùng t n t i c a ñi m kho ng cách so v i g c phôi ði m g c phôi L p trình tương ñ i G91(X_...0(Y0)(Z0). có th ñư c b qua.............) hư ng chuy n ñ ng ti p theo c a d ng c Hành trình c n di chuy n ti p theo V trí d ng c hi n t i..(2).2... ði m tham chi u Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 20 ..(Y0)(Z0).(4).....0Y-100...Y_... Các t l nh trong (...(1).Y_.......-) G90(X_.0..................(3)..Z_.... Ý nghĩa d u (+..... S khác nhau gi a l p trình theo to ñ tuy t ñ i và gia s ñư c tóm t t theo b ng dư i ñây..............)............ (G91)X-350.0(Z0).... tương t các kh i l nh trư c ñó....Z_. Tóm t t.. (G91)(X0)Y200...0Z50.

.T c ñ tr c chính 400v/ph chó ý min-1 có nghĩa là vòng/phút 2.... ñư c ñ t khi l p chương trình..... T c ñ tr c chính (Spindle Speed) (min-1)..Pragramming manual for CNC in Mill .. Các ñi u ki n này ph i ñư c ki m tra c n th n.. m t chương trình thư ng ñư c vi t theo l nh tuy t ñ i.Y0.. T c ñ ti n dao c t (Cutting Feedrate) (mm/min) T c ñ ti n dao ñư c ñ t tr c ti p sau ñ a ch F F100....... 10. Sau ñây là 4 ñi u ki n c t g t c n ph i quan tâm khi gia công 1.... S400. Xác ñ nh ñi u ki n c t g t....Z0)..... T c ñ ti n dao 100m/ph 3. (X0.. L nh gia s thư ng ñư c s d ng khi l p trình gia công nh ng ph n l p ñi l p l i theo t ng bư c c ñ nh..... hi u su t và ñ chính xác gia công. Nói chung. Các ñi u ki n c t g t ñư c thi t l p khi l p chương tr ình có nh hư ng l n ñ n s an toàn.. Chi u sâu c t (Depth of cut) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 21 .

...... G i là các ch c năng ph và làm vi c như m t ch c năng h tr cho ch c năng G..Chi ti t v các mã l nh này s ñư c trình bày chương B và các chương k ti p.....Pragramming manual for CNC in Mill Không có ch c năng ñ c bi t ñ xác ñ nh chi u sâu c t... ð t t c ñ quay c a tr c chính .. Ch ñ nh mã s d ng c ...(c th hơn.......... V i nguyên công gia công l . 11.. Các mã l nh G.(Cutting Width). Ch ra phương pháp gia công trong m i kh i l nh ho c chuy n ñ ng theo các tr c.. ð t t c ñ ti n dao Ví d :F100.M..là lư ng ti n dao 100mm/phút.... M t chương trình ñã ñư c l p b ng cách s d ng ký t và ch s ....T.. Vì lý do này.... chi u sâu c t có th ñư c ch ñ nh b ng cách s d ng m t ñ a ch ... chi u sâu c t có th ch ra b ng ñ a ch .. Mã M Mã S Mã F Mã T Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 22 ..là g i d ng c c t s 1.... Không có ch c năng ñ c bi t ñ ch ñ nh chi u r ng c t Chi u r ng c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c X và Y. Mã Mã G Các ch c năng. NC s chu n b cho chuy n ñ ng trong m i kh i l nh........ Ví d :S400.. Trư c các l nh này. Chi u r ng c t.... Các d ng mã l nh.... M09. có th tham kh o ph n sau c a giáo trình)..t t dung d ch làm ngu i.b t dung d ch làm ngu i.là t c ñ tr c v i 400vòng/phút... Chi u sâu c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c Z...... Ví d :T1.F..... V i nguyên công gia công l ...... ch c năng G còn ñư c g i là ch c năng chu n b ... chó ý 4.... ..và H là th hi n các ch c năng chính........D.....S. B ng dư i ñây s khái quát các ch c năng trên. Ví d :M08....

...B.. T và ñ a ch .... ði u khi n t t m máy. g i s tên chương trình con.Z.bù chi u dài d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh .. N G X..... T c ñ ti n dao........... To ñ tâm ....K Ý nghĩa.J.. Mã s bù Th i gian d ng... S hi u d ng c s ...Y.Pragramming manual for CNC in Mill Mã D Mã H Ch ñ nh mã s bù bán kính d ng c Ví d :D1....mã s bù d ng c .........Q P Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 23 . Ch ñ nh mã s bù chi u dài d ng c Ví d :H01. B ng dư i ñây ñưa ra và gi i thích các T và ð a ch ñư c s d ng trong chương trình : Ch c năng S chương trình S th t Ch c năng chu n b ...... S l n l p trong chương trình ð m s l n l p trong chương trình con Ch c năng ti n dao Ch c năng t c ñ quay tr c chính ... S chương trình S th t D ng chuy n ñ ng L nh di chuy n theo các tr c: Cung bán kính....U..bù bán kính d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh .....X P P............. góc R..A.....bư c ren. T c ñ quay tr c chính. Ch c năng d ng c Ch c năng h n h p F S T M B Mã s bù d ng c D ng S chương trình ð nh rõ s ti p theo L p ñi l p l i H P.C R I.... T khoá kích thư c ð a ch :(ISO)/O(EIA). .................

tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Z ði u khi n các ch c năng ON/ OFF c a máy. ð a ch B C F G Ý nghĩa Xác ñ nh v trí trên tr c B (l nh tuy t ñ i) Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh tuy t ñ i) T c ñ ti n dao. Phương pháp gia công và chuy n ñ ng c a các tr c trong m i kh i l nh thu c chương trình Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh gia s ) M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn.Pragramming manual for CNC in Mill T và ñ a ch B ng dư i ñây gi i thích s khác bi t c a T và ð a ch trong chương trình. S th t Hanoi University of Industry 24 H I J K M N Bïi Quý TuÊn . tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c X M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Y M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn.

...... S? th t (dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n B t ñ u nguyên công hay bư c m i). ðây là m u ño n chương trình khi l p chuong trình cho các d ng c (phay b m t.........Tên chương trình (Dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n vào th i ñi m b t ñ u chương trình).. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 25 . phay ngón vv..: O0001.).. N1. V trí trên tr c Z (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Y (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Z (l nh tuy t ñ i) Q R S T U W X Z 12............ ð t th i gian d ng và tên chương trình con Chi u sâu c t m i lát khi s d ng chu trình gia công l ............ T c ñ quay tr c chính S d ng c ... Giá tr bán kính trong l nh n i suy cung tron..... M u cơ b n c a m t chương trình....Pragramming manual for CNC in Mill O P S chương trình.. V trí trên tr c X (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng ............

. M t tên chương trình ñư c nh p ít hơn b n ch s s ñư c nh n ra và hi n th thành m t tên b n ch s sau khi ñư c nh p vào NC. T t c các tên chương trình ph i trong kho ng 4 ch s . Kho ng cách gi a l nh trong chuong trình............ Di chuy n dao ñ n to ñ Z g i giá tr bù dao H theo chi u Z c a dao ñó và g i d ng c ti p theo (T) t i v trí thay dao.Pragramming manual for CNC in Mill G90G00G54X_Y_.. không c n thi t ph i vi t ñ y ñ c 4 ch s ................. 13.... d ng tr c chính D ng t m th i ð i d ng c N2......... M6..2. 13...... G43Z_H_S_T_(M08).. G91G28Z0M05...... Tr v ñi m g c máy.. N u nh p vào là “O1”. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 26 ...... NC s nh n ra và hi n th thành “O0001”.. Tuy nhiên. M06 M08 có th ñư c b ñi n u không c n tư i ngu i Quay tr c chính theo chi u thu n Rút d ng c tr v ........... S chương trình.. ð t t c ñ tr c chính quay v i v n t c S và l nh b t dung d ch tư i ngu i (M08) chó ý M03. Nh ng chú ý khi l p chương trình...... M01.....Ch y dao nhanh ñ n X_Y theo to ñ tuy t ñ i ði m g c phôi ñư c xác ñ nh b i G54 d?n G59. K t thúc chương trình .. ............ t t dung d ch làm ngu i..... chó ý Vi c nh p tên chương trình năm ch s ho c hơn là không ñư c phép..quay v dòng ñ u chương trình 13.. G00 Z_(M09). .....1. M30...

.. M t chương trình s ñư c vi t theo cách sau ñây: Trên dòng (1). G43_Z30. M06.R.Q.. t i cu i ñi m m i kh i l nh s d ng d u “.... 1 kho ng tr ng ñư c ñ t gi a G00 và G90.C.. các d u +... 13..K.Pragramming manual for CNC in Mill O0001.. Ch c năng b qua m t dòng l nh: chó ý N u ch c năng này ñư c kích ho t.. Chú ý ký hi u [ @ ] không ñư c dùng. k c nh ng dòng l nh có d u “/” . chương trình s th c hi n t t c các dòng l nh . Ngoài ra.... Tuy nhiên khi nh p chương trình vào b nh NC...3. t c ñ . có th s d ng d u ch m th p phân ñ vào d li u s .(1).0 H1 S440 T5002.A.. G91 G28 Z0 T9001.” ñ k t thúc l nh và ký hi u “/” ñ b qua m t kh i l nh..] [*] [ [ ] ] [( )] [#].Y.I.U. V i h NC.các ký hi u.. N u ch c năng b qua m t dòng l nh không ñư c kích ho t.0.. Kho ng tr ng.. M t chương trình ñư c l p b ng các ký t Alphabet. m t kho ng tr ng s ñư c t ñ ng chèn vào gi a các t l nh.... góc... Khi nh p chương trình.4 Nh p d u ch m th p phân. Th?i gian :X T?c d? ti?n dao : F Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 27 . không th chèn 1 kho ng tr ng vào gi a các t l nh.W. G90_G00 G54 X90 Y105. bao g m như kho ng cách. D u và ký hi u. 13. Chương trình ti p t c th c hi n các dòng l nh không ch a d u “/”.. các ch s và d u ch m th p phân..J... Kho?ng cách và góc : X. Các ñ a ch sau cho phép s d ng d u ch m th p phân. Các ký hi u sau ñây ñ u ñư c s d ng: [.B.Z. th i gian. các dòng l nh b t ñ u b ng d u “/” s ñư c b qua cho t i dòng l nh ti p theo.-. N1....

(1) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 28 . s d ng G21. Trong chương trình hay trong m t kh i l nh có th dùng ho c không dùng d u ch m th p phân.0 Z22359.0 = X1mm X1 = X0.001 mm (N u không có d u ch m th p phân. n u thi u ho c sai v trí c a d u ch m th p phân có th gây va ñ p khi ch y chương trình s có th gây hư h ng máy.7. Các ñơn v s d ng là: “mm” “inch” “ñ ”. (1) ð g i mã l nh d ng trong 1gi : G04 X3600. không ñư c s d ng d u ch m th p phân n u dùng ñ a ch P. 10 mm/phút. G04 X10 D?ng 1 giây. 10 inch/phút (2) Trong trư ng h p s d ng l nh th i gian d ng. X150.0 = X1inch X1 = X0. chó ý (2) Có nhi u gi i h n trong các ñơn v s d ng.10inch/rev. và “giây”. tuỳ thu c vào lo i ñ a ch s d ng. X1000 Z23. ph i ch c ch n giá tr ñưa là chính xác.0 (1gi = 3600s). vì ñ a ch P ñ ng th i cũng dùng ñ ch s th t . s d ng G21.001 inch (N u không có d u ch m th p phân. ð s d ng h “mm”. chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t) . X1. X10. chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t ) é s d ng h “inch”. Tuy nhiên.0 X15mm hay X15inches.Pragramming manual for CNC in Mill Khi ñưa m t giá tr s sau m t ñ a ch .0 10 mm/rev. X1. F10. d u ch m th p phân có th s d ng v i ñ a ch X.

t câu l nh. ch ñ ñư c thi t l p ñó s không có hi u l c v i ñ a ch ñó. H NC s thi t l p các d ng ñi u khi n ñ ñáp ng mã G ñư c ch ra. ñi u này tuỳ thu c t ng nhóm mã G khác nhau. Mã G. chúng ph i ñư c ñ t trư c ñ a ch . Ph thu c vào các mã G ti p sau. chó ý 1. Mã G có th coi là mã l nh chu?n b?. ch−¬ng tr×nh n y Y_. các mã G ch ra sau cùng s có hi u l c. ñư c vi t trong t ng kh i. G00 và G01 c 2 ñ u là d ng mã theo module . G00 X_ Y_. sau ñó xác ñ nh các phương pháp gia công và chuy n ñ ng trên các tr c trong m t câu l nh. N u ñ t mã G sau m t ñ a ch mà nó thi t l p ch ñ làm vi c. G01 Cã hiÖu lùc trong ®o¹n X_. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 29 . N u nhi u mã G ñưa ra trong 1 câu l nh. Khi ñưa ra mã G trong m 2. Danh sách các mã G. chúng ñ u là d ng mã G theo nhóm. Trong cùng m t câu l nh. chúng s ñư c phân lo i thành 2 ki u sau: Ki u l nh D ng mã G ñơn (Mã G trong 1 nhóm 00 ngo i tr G10 và G11) D ng mã G Module (Mã G theo nhóm ) ý nghĩa Ch có hi u l c trong m t kh i xác ñ nh Mã G có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác ñư c ñưa ra Ví d . G01 X_ Y_ . bao g m các ñ a ch G và giá tr s . có th s d ng nhi u mã G. tr nhóm 00.Pragramming manual for CNC in Mill Chương B Mã l nh G ____________________________________ 1. Giá tr s theo sau ñ a ch G ñ nh nghĩa các l nh. 3.

4 ñư c dùng ñ ñi u khi n APC . Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn ng−îc chiÒu kim ®ång hå. 7. ñi m g c th 3. ñ t “M29 S_” trong kh i l nh trư c kh i l nh ch a G84 ho c G74. M G00 G01 G02 G03 G04 G09 G10 G10. khi ngu n ñi n ñư c b t lên. thø t− Bá qua m lÖnh C¾t ren Huû bá hiÖu chØnh bï b¸n kÝnh HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t. xác ñ nh b i bi u tư ng ?. 010) s hi n trên màn hình. tín hi u c nh báo (No. NC thi t l p ch ñ mã G .Pragramming manual for CNC in Mill 4.1 G31 G33 G40 G41 G42 u 1 mã G không có trong b ng mã G ho c không có trong ph n l a ch n b xung ñưa ra. thø 3 hoÆc thø 4 §iÓm O thø hai /thø ba. Nhãm M lÖnh X¸c ®Þnh vÞ trÝ Néi suy tuyÕn tÝnh Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn cïng chiÒu kim ®ång hå. N 5.6 G11 G17 G18 G19 G20 G21 G27 G28 G29 G30 G30. Dõng tÞnh tiÕn dông cô/Dõng chÝnh x¸c Dõng chÝnh x¸c Thay ®æi hÖ to¹ ®é ph«i Huû chÕ ®é G10 Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XY Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XZ Chän mÆt mÆt ph¨ng gia c«ng ZY §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ inch §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ mm Quay vÒ gèc m¸y Trë quay vÒ gèc m¸y tù ®éng Quay vÒ gèc m¸y thø 2. ð i v i các máy có APC. không dùng cho m c ñích khác. dao ë bªn tr¸i c«ng tua gia c«ng HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t. ð taro c ng. 6. dao ë bªn ph¶i c«ng tua gia c«ng Hanoi University of Industry 30 01 00 02 06 00 01 07 Bïi Quý TuÊn .

2 G84. + Bï chiÒu d i dông cô . mÆt sau. Bï vÞ trÝ dông cô .2 G73 G74 G76 G80 G81 G82 G83 G84 G84. gi¶m 2 lÇn Huû bï chiÒu d i dông cô §Æt hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng Lùa chän hÖ to¹ ®é m¸y Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø nhÊt Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø hai Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø ba Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø t− Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø n¨m Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø s¸u TiÕp cËn theo mét h−íng M lÖnh dõng chÝnh x¸c c ChÕ ®é Taro ChÕ ®é c¾t gät (chÕ ®é kiÓm tra dõng chÝnh x¸c) Gäi marco Gäi nhãm marco Huû gäi nhãm marco Gia c«ng lç s©u tèc ®é cao Chu tr×nh taro Chu tr×nh khoÐt lç Huû chu tr×nh gia c«ng lç Chu tr×nh khoan lç n«ng Chu tr×nh khoÐt lç bËc Chu tr×nh gia c«ng lç s©u Chu tr×nh taro Chu tr×nh taro cøng Chu tr×nh taro cøng. Chu tr×nh khoÐt lç 09 Chu tr×nh gia c«ng lç Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 31 . ren tr¸i Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç. t¨ng Bï vÞ trÝ dông cô .1 G72.3 G85 G86 G87 G88 08 00 08 00 14 00 15 00 12 00 Bï chiÒu d i dông cô . gi¶m Bï vÞ trÝ dông cô . t¨ng 2 lÇn Bï vÞ trÝ dông cô .Pragramming manual for CNC in Mill G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G62 G63 G64 G65 G66 G67 G72.

X. Kh i l nh gia s G91 X_Y_ Z_.Z0).. Các d ng to ñ ( G90 . G90 ……. trong chu tr×nh gia c«ng lç 2. G90 (2). tính t g c phôi (G91) ch ra kho ng di chuy n t i ñi m ñích tính t ñi m hi n t i. Chuy n ñ ng trong to ñ tuy t ñ i ……. Chuy n ñ ng trong to ñ giai s ……. 2..Z …… (G90 ) ch ra hư ng và kho ng cách t i ñi m ñích. G91 …….Y0. G91).Y.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 32 .. ra l nh làm vi c v i h to ñ tuy t ñ i. Chi u dương ch ra r ng v trí ñi m ti p theo n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i. (L nh ñ t to ñ tuy t ñ i và gia s ) Nh ng mã l nh nh m xác ñ nh d ng chuy n ñ ng t v trí hi n t i t i v trí ti p theo (ñi m ñích) (1). Kh i l nh tuy t ñ i G90 X_Y_Z_. Câu l nh ñ t h to ñ gia s G91 L nh v i h to ñ gia s ñ nh nghĩa to ñ ñi m ñích b ng hành trình c n di chuy n trên các tr c ñ t i ñi m ñó tính t v trí hi n t i. ra l nh làm vi c v i h to ñ gia s .G91 Câu l nh v i h to ñ tuy t ñ i G90 Kh i l nh tuy t ñ i ch ra to ñ ñi m ñích theo h to ñ c a g c phôi (X0. 1.Pragramming manual for CNC in Mill G89 G90 G91 G92 G94 G95 G96 G97 G98 G99 03 00 13 10 Chu tr×nh khoÐt lç §Æt hÖ to¹ ®é tuyÖt ®èi §Æt hÖ to¹ ®é gia sè §æi hÖ to¹ ®é ph«i/ §Æt tèc ®é quay lín nhÊt §Æt tèc ®é tiÕn dao /phót §Æt tèc ®é tiÕn dao /vßng Tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi Huû tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi §Æt kiÓu rót dao.. trong chu tr×nh gia c«ng lç §Æt kiÓu rót dao.

.....(2) < V i l nh gia s > G90 G00 X10............0 Y10... nó s có hi u l c kho ñ n khi G91 ñư c s d ng trong chương trình.0. (1) G91 X-30.... L p trình s d ng G90 và G91 t Y (1)-(2) X X Y Chương trình cho d ng c chuy n ñ ng theo tr c X & tr c Y <V i l nh tuy t ñ i > G90G00 X10.0 Y10. ð i v i nhóm mã G....) Ký hi u chi u dương (+) có th b qua ....... n u ñư c ch ra trong chương trình........(1) X-20.......0 Y10... Nh ng m G như v y ñư c g i là mã G module...0......0.......... tham kh o B-1(1........0 Y20.(2) Giá tr ñư c vi t trong (O...0.. G91 s có hi u l c.....Pragramming manual for CNC in Mill chó ý Khi ñã s d ng G90.......O) hình minh ho bên trái...... cho ñ n khi ñưa ra G90.. Tương t như v y... ký t (-) ph i ghi ñ y ñ .. ch ra giá tr to Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 33 ..

.(2).(2) ( X175.0 ) .0 Y-100. Các l nh vi t trong ký hi u (.…(2) (X0 ) Y200. ………………….Pragramming manual for CNC in Mill ñ c a (X.0 .…………….) có th ñư c b qua.0 (Y0) (Z0) .0 ) ( Z50.Y) Chương trình s d ng G90 & G91 ( 2 ) L p trình chuy n ñ ng (1). ……………..) có th b qua...0 (Z0) .....(3) X-175 (Y100...……..(1) G91 X350 (Y0) (Z0) ..(1) X175 (Y-100.......0 ( Z50.0 ) ( Z50.. Z < V i h to ñ tuy t ñ i > G90 G00 X-175.0 ) .…(3) X-350.. Y .(4) trên tr c X . . …………..... ……………….(4) < V i h to ñ gia s > G90 G00 X-175..0 ) Y100...0 Z50. …………….0 Y-100.0 .........0 Z50...0 ) .(3)... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 34 .(4) Các t l nh trong ( .

.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 35 ........(1) X-20......0 Y10.........0....... s d ng v i h tuy t ñ i và gia s . khi c t g t k t thúc.5......... G00 Di chuy n d ng c v i t c ñ ch y không c t.............(2) G91 X5..Pragramming manual for CNC in Mill Chương trình s d ng G90 và G91 ( 3 ) L p trình di chuy n d ng c theo (1) – (2) – (3) – (4) trên trên tr c X và Y.....0................... Sau quá trình c t g t Rút dao ra kh i phôi........(5) 5.... G90 G00 X10.0 Y-30...(4) G90 X20...........0 Y-10.. t t c các l nh chuy n ñ ng ñ u th c hi n v i t c ñ ch y dao nhanh nh t.. di chuy n ñ n vùng gia công ti p theo.0. Mã G00 thư ng xuyên ñư c s d ng trong 4 ho t ñ ng sau: 1..........(3) X25..0 Y20..........0 Y-10.......... (T c ñ ti n dao l n nh t) Khi s d ng kh i l nh G00..0........... Di chuy n t i ñi m b t ñ u gia công (Di chuy n d ng c t i g n phôi) 2..

. Do ñó.. khi ch y dao nhanh. Chương trình s d ng G00.... d n ñ n s c hư h ng. 1. có th tham kh o trong B_1(1.. T c ñ ch y dao nhanh thay ñ i tuỳ thu c vào t ng máy . chó ý Khi ñã s d ng G00 trong chương trình..Y. Trên m t máy c th .. G02 . 2. ph i ch c ch n không có v t c n nào trên ñư ng d ng c . N u g p nh ng v t c n như ñ gá. phôi. N u chuy n ñ ng trên các tr c X.). G01. K t thúc gia công ðưa d ng c ra xa phôi khi quá trình c t g t k t thúc.. nó luôn có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ñưa ra ( G00.Y. 3. 4.. trên b ng ñi u khi n. N u công t c ñi u khi n t c ñ ch y dao trên b ng ñi u khi n ñ t v “0”. Z……… v trí. G00 X_Y_Z_.Pragramming manual for CNC in Mill Khi di chy n d ng c v i t c ñ ch y dao nhanh không c t.. d ng c c t ho c ñài dao có th b va ñ p. ... nh t thi t ph i ñ m b o trên ñư ng ch y dao không có v t c n. 3..Chương trình ñ ñi u khi n d ng c (3) – (4) c t di chuy n theo (1) – (2) – Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 36 . t c ñ ch y dao nhanh ñư c ñi u ch nh m t cách thích ng b ng công t c ñi u khi n.Z ñư c ñưa ra ñ ng th i trong cùng m t kh i l nh thì ñư ng ch y dao có th là ñư ng chéo t ñi m hi n t i ñ n ñi m cu i l p trình. g i mã l nh ch y dao nhanh X. G03. V i mã G.. t c ñ ch y dao nhanh không ñư c th c hi n .. G00 ….

0…… . 7.Ch y dao nhanh t i ñi m 1 X-31.0 ……………… Ch y dao nhanh t i ñi m 4 Vì G00 thu c nhóm mã G module.0 Y-15. S d ng l nh G01. do ñó t t c các l nh di chuy n trong các kh i l nh trên ñ u ñư c th c hi n t c ñ ch y dao nhanh.0 ……………..0 Y25..Pragramming manual for CNC in Mill O0001.. chính là t c ñ ti n d ng c trong m t phút. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 37 .Ch y dao nhanh t i ñi m 3 X15. nó s có hi u l c trong các kh i liên ti p.Ch y dao nhanh t i ñi m 2 X15. Di chuy n d ng c theo ñư ng th ng v i t c ñ ch y dao c t g t. d ng c ch y theo ñư ng th ng ñ gia công T c ñ ti n dao xác ñ nh b ng giá tr ghi sau mã F. G90 G00X33. N1.0 Y25.0…………………… ..

N u không ñ t t c ñ ti n dao sau mã F. G03).... ( ví d G00... Chương trình s d ng G01...Lư ng ch y dao....0...0 F500. G01 X_Y_Z_F_. Khi b t ñ u chương trình. chương trình s hi n th thông báo l i (No.......…………Ch y dao t i ñi m (1)...Z..... X.....G i mã l nh n i suy tuy n tính. 2.... F...... G02.. … G90 G01 X33... chó ý 3.Pragramming manual for CNC in Mill L nh này ñư c s d ng cho phay m t ñ u.. G01 ......T a ñ ñi m ñích gia công........... ho c dao h c có g n m nh c t. t c ñ ti n dao ñư c ñ t b ng “0”..011).......Y.0F250 . X-31.......Ch y dao t i ñi m (2)...0 Y15.. v i t c ñ ti n dao là 500mm/min... v i t c Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 38 ..... O0001..... Chương trình ñi u khi n d ng c c t chuy n ñ ng t (1)-(2)-(3)-(4) v i t c ñ c t... T c ñ ti n dao có th ñư c ñi u ch nh b ng công t c ñi u khi ntrên b ng ñi u khi n... nó có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ch ra................. N1...... phay h c s d ng dao phay ngón... X15. Khi l nh G01 ñư c s d ng.... v i t c ñ ti n dao là 500mm/min....0 Y25....... 1.Ch y dao t i ñi m (3). ph m vi ñi u ch nh t 0%-150%....

L a ch n m t ph ng nơi ñ nh cung tròn ñư c ñ nh nghĩa.. G18...... G17 G02(G03)X_Y_R_F_............ v i t c ñ ti n dao là 250mm/min..... 2... các l nh chuy n ñ ng trên ñư c th c hi n v i cùng m t t c ñ ti n dao cho ñ n khi g p t c ñ ti n dao m i..... G19 …….0 Y-25............... -G17....Ch y dao t i ñi m (4).... N i suy cung tròn trên m t ph ng ZY G19 G02(G03)X_Z_J_K_F_... G03 ñư c s d ng khi gia công cung tròn. nó có tác d ng v i các kh i ti p theo... 3... Chính vì v y.. ......0.………. N i suy cung tròn trên m t ph ng XY G17 G02(G03)X_Y_I_J_F_......... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 39 1...... 8.. X15.... N i suy cung tròn trên m t ph ng ZX G18 G02(G03)X_Z_I_K_F_. G01 là mã G module. G18 G02(G03)X_Z_R_F_. -G02..G i n i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h ... G02. G19 G02(G03)X_Z_R_F_.....Pragramming manual for CNC in Mill ñ ti n dao là 250mm/min. G03 di chuy n d ng c theo cung tròn v i t c ñ ti n dao c t g t. G02.

.. khi gia công trên m t ZX và YZ l a ch n m t ph ng b ng l nh G18...... Khi ch ñ nh bán kính R... Thông thư ng. (mm) L – Chi u dài dây cung.. N u mu n gia công các cung tròn trên m t ph ng ZX.... chó ý 2.... không s d ng l nh R... -N u cung tròn l n hơn cung 1800..J.. 5.. D u (+) và (-).To ñ ñi m cu i cung tròn.. Khi b t ñ u b t ñi n. -I.T c ñ ch y dao..... R<0 Cung tròn 1800 ho c l n hơn... J....Bán kính cung tròn. J.... K....... -V i cung tròn 1800 có th dùng c d u (+). Khi l nh I... R<0. S d ng I.. Khi c t m t cung tròn kín. R>0. các cung tròn ñư c th c hi n trên m t ph ng XY (G17)... J..... K thay vì R........ Rcung tròn L ≤ R 2 Bán kính 4. ð c t cung tròn m t cách chính xác..ZY ....Z.G i n i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h ..... K ñư c s d ng cùng v i l nh R trong cùng câu l nh....G19. J.Y ..... l nh R s ñư c ưu tiên . c n ch n m t ph ng b ng l nh G18.... 3.. -R………………………….. và K ñ ñ nh nghĩa bán kính. N u như l nh R ñư c s d ng thì có nhi u trư ng h p tâm c a ñư ng tròn không ñư c xác ñ nh chính xác do sai s Hanoi University of Industry 40 Bïi Quý TuÊn ......G19...... ....Pragramming manual for CNC in Mill -G03.... (-).... I..Kho ng cách và chi u tính t ñi m b t ñ u cung tròn ñ n tâm cung tròn..K không ñư c s d ng...... -F…………………………. G17 (l a ch n m t ph ng XY) ñư c l a ch n ng m ñ nh..... -X .... v i l nh R xác ñ nh theo quy t c sau ñây. -N u cung tròn n m trong cung 1800....... R>0 Cung tròn 1800 ho c nh hơn.. giá tr R ph i tuân theo nh ng ñi u ki n sau: 1.. s d ng l nh I......

Pragramming manual for CNC in Mill

c a phép n i suy cung tròn. G02, G03 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát theo chi u ngư c v i chi u dương c a c a tr c. Tr c quan sát là tr c không n m trên m t ph ng ñang làm vi c. Ví d , trên m t ph ng XY (G17), l nh G02 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát cung tròn ngư c chi u v i chi u dương c a tr c Z. L p trình s d ng G02 và G03(1) ð nh nghĩa m t ñư ng tròn kín. Giá tr l a ch n trong (O, O ), trong hình minh ho dư i ñây ch th giá tr to ñ (X, Y)

O0001; N1; ………… G90 G00 X70.0 Y50.0;......Di chuy n t i v trí 1 v i t c ñ ti n dao nhanh. G01 X0 F500;.....................Di chuy n t i v trí 2 v i t c ñ ti n dao 500mm/phút. G03 J_50.0;……………....C t ñư ng tròn ngư c chi u kim ñ ng h v i t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 41

Pragramming manual for CNC in Mill

chó ý

Khi c t cung tròn kín, to ñ X,Y s không ñưa ra vì ñi m ñ u và ñi m cu i trùng nhau. Kho ng cách t ñi m ñ u t i tâm ñư ng tròn là 50mm, theo hư ng ngư c chi u c a tr c Y. G01 X-60.0…………........Di chuy n d ng c c t t i v trí 3 v i t c ñ ti n dao 500mm/ph. L p trình s d ng G02 và G03(2).

L p trình gia công t (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(1).

O0001; N1; G90 G01 X28.0 Y0 F500 ;..............Di chuy n t i v trí 1 v i lư ng ch y dao 500mm/min. Các l nh chuy n ñ ng trong các kh i l nh ti p theo ñư c th c hi n v i cùng t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 42

Pragramming manual for CNC in Mill

Y20.0;..............................................Di chuy n t i ñi m 2 G03 X18.0 Y30.0 I-10.0; ................C t ñư ng tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) ñ n ñi m 3 (bán kính 10mm). L nh I trong kh i l nh này không có ý nghĩa ñ c bi t. Có th s d ng R10.0 thay cho I-10.0. G01 X-8.0;......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 4. G02 X-28.0 Y10.0 R20.0;..............C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 5. (bán kính 20.0mm) G01 X-10.0;....................................Di chuy n d ng c t i ñi m 6. G02 X-8.0 Y-20.0;..........................C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 7. (bán kính 20.0mm) G01 X8.0;.......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 8 G91 G03 X10.0 Y10.0 R10.0;........N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 9. (bán kính 20.0mm). Khi các l nh ñư c ñ t theo d ng h to ñ gia s , (X10.0,Y10,0) ch ra kho ng cách t ñi m ñ u t i ñi m cu i cung tròn.Vi c ñưa các l nh trong h to ñ gia s ch nh m m c ñích tham kh o, nó không có ý nghĩa gì ñ c bi t. G90 G01 Y0 ;……..........................Di chuy n d ng c t i ñi m 1( l nh trong h tuy t ñ i )

9. G04 Th c hi n d ng t m th i.
L nh G04 s d ng ñ d ng t m th i m t chương trình trong quá trình gia công m t cách t ñ ng trong m t kho ng th i gian xác ñ nh. Mã l nh này ñư c g i là mã l nh d ng. S d ng mã l nh d ng chuy n ñ ng c a các tr c, t i m t ñáy l gia công.
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 43

.... có th làm gi m tu i b n c a d ng c ñôi khi còn làm nh hư ng t i ñ chính xác b m t... Tính toán th i gian cho m i vòng quay tr c chính theo công th c sau: t (sec) = 60(sec) SpindleSpeed (min−1 ) Hanoi University of Industry 44 Bïi Quý TuÊn . +G04 ……………......3 giây ……………G04 P2300..999 giây L nh G04 ch có giá tr trong m t kh i l nh c th ...001 ñ n 99999. Không dùng d u ch m th p phân.Th i gian d ng...001giây chó ý D D 2) 3) 4) 1) Khi ñ a ch P ñư c s d ng ñ xác ñ nh th i gian d ng. ðơn v c a th i gian d ng 0... ng trong 1. ng trong 2. ñ chính xác c a ñáy l ñư c nâng cao và ph n c t l m cũng ñư c ki m soát.001 giây.. Ch ra th i gian d ng s d ng d u ch m th p phân X1......... G04P_.. Ph m vi th i gian d ng cho phép trong kho ng : 0..……0... ví d như l a ch n th i gian d ng cho phép tr c quay quay t i ñáy l . Khi d ng chương trình b ng l nh G04 t i ñáy l ..Th i gian d ng..G i là mã l nh d ng +P………………..Pragramming manual for CNC in Mill Tr c chính v n quay. khôngdùng d u ch m th p phân....1 giây X1….. G04X_..5 giây ……………G04 P1500... chó ý L nh G04 dùng ch cho nguyên công phay l ho c khoét l .. N u như th i gian d ng quá lâu.. Ví d : P1000 ……1 giây +X ………………..0……….... B ng vi c duy trì t c ñ quay t i ñáy l gia công....

..………….Rút d ng c t ñi m 2 v ñi m 1 t i t c ñ ti n dao 50mm/min. G01 Z2...1s............ t c ñ ti n dao 50mm/min..0......0 H1 S800 T2 ..……………… G90 G00 G54 X0 Y0.... Th i gian m t vòng quay tr c chính: t1v = 60(sec) = 0.. G04 P100........ ñ t th i gian d ng là 0.......... M03... Gia công l sâu 10mm và d ng t i ñáy l ........Di chuy n t i ñi m (1)...... ...0 F50....0 F2000.. s d ng dao phay ngón.…. ñáy l ...... t c ñ ti n dao 2000mm/min.1s t i ñáy l .Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G04.... G01 Z2.... G43 Z30....Di chuy n t i ñi m 2 ....075s 800(min −1 ) ð d ng chương trình trong m t kho ng th i gian tương ñương ho c hơn m t vòng quay tr c chính.…………... Z-10...………………………...ð t t c ñ quay tr c chính 800v/phút. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 45 . N1.Dùng chuy n ñ ng ti n dao 0.Quay tr c chính theo theo chi u kim ñ ng v i t c ñ 800v/phút... Ch¹y dao nhanh Ch¹y dao c¾t O0001.......

c n thi t ph i ch n m t ph ng làm vi c. bù bán kính d ng c .. Chương trình ph i là: G17 G02X_Z_R_F_.. G18 .... sao chép theo góc quay.. 3. chó ý 2. Chương trình s d ng G17.. ñèn c nh báo s hi n th trên màn hình n u m t ph ng l a ch n không phù h p v i l nh s d ng. có nhi u trư ng h p ph i ñư c th c hi n trên m t ph ng ZX ho c YZ.......... G17 ñã ñư c t ñ ng l a ch n khi b t máy...... G01 Z_ .. G19.M t ph ng ZX..Tr c Z di chuy n ñ c l p v i m t ph ng ch n. G17 . b ng cách g i l nh G17..……………... ð l a ch n m t ph ng XZ ho c YZ s d ng G18.. ð th c hi n n i suy cung tròn....M t ph ng XY(ñã ñư c m c ñ nh khi b t máy).... Các l nh di chuy n theo các tr c không b nh hư ng b i m t ph ng ñư c ch n..……………..M t ph ng YZ. 1. Khi ñưa ra l nh n i suy cung tròn ho c bù d ng c (G40-G42).... và khoan... G18 ho c G19 (1) L p trình cung tròn t (1)-(2)-(3) ch ra theo minh ho dư i ñây: Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 46 . Thông thư ng s d ng m t ph ng XY. G17 G02 X_Y_R_F………Tín hi u c nh báo s xu t hi n....Pragramming manual for CNC in Mill 5.. sao chép song song. Tuy nhiên. G19 . G17 G02 X_Y_R_F_.... G17 G18 G19 L a ch n m t ph ng gia công.……………. quay h to ñ .

Y.0 Y5. G18 G03 X10.Z).0 Z-5. O) trong ph n minh ho dư i ñây ch ra giá tr to ñ (X. O0001.0 R5.………………… (G17) G01 X10.Pragramming manual for CNC in Mill Giá tr (O. C t cung tròn (bán kính 5. G02 X5. N1.……Di chuy n d ng c ngư c chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 3 trên m t ph ng XZ.…… ………Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY.0 Y0 R5. C t cung tròn (bán kính 5.0.0 mm). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 47 .0.0 mm). O.0 Z0 F100…ð nh v t i ñi m 1 trên m t ph ng XY.

. C t cung tròn (bán kính 5.. G18 ho c G19 (2) L p chương trình gia công 3 cung tròn (1)-(2)-(3). (1)-(4)-(2).0 Z 0 R5. Chương trình s d ng G17.0 mm).Z).O) trong hình minh ho dư i ñây ch to ñ (X.0 .Y.Pragramming manual for CNC in Mill G19 G02 Y5..… . Giá tr ñư c vi t trong (O....O. (3)-(4)(5) (bán kính 10mm) trong gia công bán c u như hình v . (Gia công cung tròn (1)-(3)-(2)) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 48 .Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 1 trên m t ph ng ZY.

.…............. (bán kính 10... Di chuy n d ng c t i ñi m 1 trên m t ph ng XY..……………Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng ZX (bán kính 10.....………………..0..0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h )b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 49 .......Pragramming manual for CNC in Mill .0 Y0 Z0 F100....00...0. Di chuy n d ng c t i ñi m 1. tr c không n m trên m t ph ng YZ... tr c không n m trên m t ph ng ZX..... G18 G03 X10.... ( gia công cung tròn (3)-(4)-(5)) G01 X10.0 Z-5 R5.....0 Z0 R5.. G01 X10..0 Z0 F100..0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h ) b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y..0 Y5... Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY (bán kính 10.0 Y10..0 mm) (gia công cung tròn (1)-(4)-(2)) ………………...V trí ñi m 3 trên m t ph ng ZY G19 G02 Y5.…………….N i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h t i ñi m 3 trên m t ph ng ZY...0 Y0 R10. (G17) G01 X10..0 Z0 F100... G02 X10.......

S d ng l nh G30..... ñ v g c th hai... Tr v ñi m g c chính c a máy...G i ch G30……………………. ñ v g c th 4. ði m 0 th hai G30X_Y_Z_.Ch ra tr c c ñ v g c máy.Z. 3. d ng c s di chuy n th ng t ñi m hi n t i v v trí g c máy ch ñ nh.. 2.. ho c các máy ñư c trang b APC. n ch y v g c..Y.. ði m 0 th ba và th tư G30 P3(P4)X_Y_Z_. G28…………………….SV. 1. b n ñư c trang b cho vi c ñ i bàn máy t ñ ng.... ñ i phôi..G i ch G30 P4…… ………… ...SVD có g n APC.G i ch G30 P3………………….G28 ñ tr v các g c máy ð tránh quá trình tr v d ng c có th va vào phôi.ði m O th ba ho c th tư không ph i luôn t n t i trên các t t c máy. L nh này ñư c s d ng khi c n thay dao. ñ gá. Nó có trên các lo i máy MV.. làm s ch phôi ho c ñ i bàn máy APC (APC – h th ng ñ i bàn máy t ñ ng). ñ v g c th ba.V i các lo i máy MV..SV và SVD. Giá tr theo sau các ñ a ch X. th 4 c a máy...Z là to ñ c a ñi m trung gian mà dung c s ñi qua trư c khi v g c máy.Y. ði m 0 máy G28 X_Y_Z_.. ho c g c th hai.. ngoài ra không s d ng cho m c ñích khác.. th 3.... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 50 .. 2..G i ch X.. chó ý 1..Pragramming manual for CNC in Mill 10.. ñi m O th ba..

.0 H1 S440 T2. N u ñ t G28 và G30 trong mã l nh tuy t ñ i (“G90 G30 Z0”... .4). ñ gá hay v t c n nào trong vùng gia công. Khi s d ng máy có trang b tính năng ñ i Pallet t ñ ng. 1242. ..0. Chương trình s d ng G30 O0001..Pragramming manual for CNC in Mill Các v trí c a ñi m O th 2.3.. “G90 G28 Z0”.......Y.. nên ñưa tr c Z tr v g c máy ( hay g c th 2.4) tr c Z s ñi qua ñi m g c phôi......0 Y105...ð i d ng c .. Khi tr v g c máy ( hay g c th 2.. N u vi c cài ñ t b thay ñ i sai. 1......4) s d ng G28... “G90 G30 P3(P4) Z0”)..Z chó ý ñ ng th i ñi m g c c a máy.......3.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 51 ..3..... G43 Z30. “G91 G30 P3(P4) Z0”.. ..... G91 G30 Z0 M05. Sau ñó..... N1. có th x y ra va ñ p d ng c v i phôi... gây ra s c nghiêm tr ng........... Khi ñưa tr c Z tr v ñi m g c máy( hay g c th 2.. không ñư c thay ñ i các tham s này. ñưa tr c X và Y tr v ...... ..... lúc ñó có th gây nhi u s c nguy hi m.....4) trư c... gây ra s c nguy hi m.3.V ñi m O th 2.. d ng quay tr c chính. 12.... “G91 G28 Z0”......3........…… .. Chuy n ñ ng này có th gây ra s c va ñ p v i phôi..ð i d ng c . M06. M01. G90 G00 G54 X90. l y d ng c T2.Chương trình gia công G91 G30 Z0 M05..... máy s di chuy n không như mong mu n.G30....... 2.......... .. Bù bán kính d ng c .... ……....4 ñã ñư c thi t l p b ng cách ñ t kho ng cách t ñi m g c máy trong các tham s ñi u khi n 1241.Tr v ñi m 0 th 2.... trư c khi v ñi m g c máy( hay g c máy th 2... 1243 tương ng.. có th s d ng kh i l nh b t kỳ trong các kh i l nh sau “G91 G30 Z0”.. M06. ð ñ i d ng c ch có th th c hi n ñư c khi c 3 tr c X.. ñ gá hay b t c v t v n nào trong vùng gia công..... N u ñưa tr c X và Y tr v trư c.... G40 G41 G42...

Bù bán kính d ng c trên m t ph ng XY. ð d ch ñư ng ch y dao t ñư ng ch y dao l p trình. vi c bù bán kính d ng c s d ng khi gia công pocket hay phay contour.có hình dáng như hình bên. ñư ng ch y dao th c t s ñư c d ch ra xa ñư ng ch y dao l p trình b i m t lư ng bù. Vi c s d ng mã l nh bù bán kính. d ng c s di chuy n theo ñư ng ñư c ch rõ như hình v bên. Thông thư ng. như ñư c minh ho hình bên. ñư c gi i thích ng n g n như sau: ðư ng dao ch y qua các ñi m (1)-(2)-(3)-(4). phôi sau khi c t s nh hơn kích thư c yêu c u . có s d ng dao phay ngón ñ gia công theo hình dáng trên b n v . hãy nh p giá tr bán kính dao vào d li u bù bán kính trên màn hình TOOL OFFSET. 2. cho phép ngư i l p trình không c n ph i th c hi n nh ng tính toán ph c t p mà có ñư c hình dáng chi ti t gia công theo yêu c u. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng ZX G18 G01(G00) G41 (G42) X_Z_D_F_. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng YZ Hanoi University of Industry 52 Bïi Quý TuÊn . 1. N u chương trình không s d ng bù dao. 3. G17 G01 ( G00) G41 (G42) X_Y_D_F_. G40 G01(G00) X_Y_I _J_ F.Pragramming manual for CNC in Mill Bù bán kính d ng c có nghĩa là xê d ch ñư ng ch y dao sang bên trái ho c ph i t ñư ng ch y dao l p trình. Khi tâm d ng c di chuy n d c theo biên d ng ñ nh nghĩa. Quá trình s d ng mã l nh bù dao ñ gia công phôi có hình dáng như hình bên. G40 G01(G00) X_ Z_I _ K_F_. N u s d ng mã l nh bù bán kính.

.......G44 ñư c s d ng ñ xác ñ nh mũi d ng c theo tr c Z........... G40 G01(G00) Y_Z_J _K_ F..To ñ ñi m cu i............... G43 G44 G49 Bù chi u dài d ng c ...T c ñ ti n dao......Mã s ñ a ch bù bán kính.. 4.. G00: ch y dao nhanh... X... b ng cách s d ng mã l nh bù d ng c này Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 53 .... K .......Pragramming manual for CNC in Mill G19 G01 ( G00 ) G41 (G42) X_Y_D_F_...........L a ch n d ng n i suy ñ bù......................J ..G i mã l nh bù bán kính (bù bên ph i) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh.Z.Hu mã l nh bù bán kính............Hư ng c a phôi ñư c ñ nh nghĩa trong các kh i l nh ti p sau... G40....... I J K là giá tr trong h t a ñ gia s D ....... G42 ..... I .. F . G01: ch y dao c t g t G41........ Y .. Do chi u dài c a các d ng c khác nhau nên khi gia công c n ñ nh nghĩa l i t a ñ mũi t ng d ng c cho th ng nh t.......... G17 G18 G19 ……L a ch n m t ph ng ti n hành bù bán kính..... L nh G43 ........... G01 ( G00).............G i mã l nh bù bán kính (bù bên trái) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang trái so v i ñưòng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh.

..T3 v trí g c máy theo chi u Z thì t a ñ mũi c a chúng s khác nhau. t ñi m g c máy. Như th n u có l nh di chuy n ñ n Z 30. ñ u các d ng c ñó cùng di chuy n ñ n v trí có cùng chi u cao là Z30.. l nh v trí d ng c theo tr c Z xác ñ nh v i ñ u d ng c .......... Khái ni m chi u dài d ng c ñư c gi i thích như sau (xem hình minh ho ). V trí c a ñ u d ng c theo tr c Z t i ñi m O c a máy thay ñ i tuỳ thu c theo chi u dài m i d ng c ..-270......... n u các d ng c ñư c l p trình cùng m t chi u cao (ví d Z30.. Do v y khi chưa ñ t l nh bù d ng c theo chi u Z...0 G90 G00 G43 Z30.......0 H1 -300.............0 so v i g c phôi. theo chi u – c a tr c Z......0 )...0 (v trí ñ u d ng c 1 so v i g c phôi) =-270.......... Trong quá trình xét ñ t v trí. Trong m t chương trình. kho ng cách h1. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 54 ..0 (Lư ng bù c a d ng c s 1) +30.T2 .0... Thì khi s d ng G43 trong chương trình.-300.. ví d chi u dài d ng c ñư c nh p: 1..0 D ng c T1 chuy n ñ ng ñ n v trí 270mm.0 (Lư ng bù c a d ng c s 3 ) <D ng c 1> ð ñ nh v t i ñ cao Z30. Thì mũi c a t ng d ng c cũng s ñ n các v trí khác...Pragramming manual for CNC in Mill Mori Seiki ch s d ng G43...... lư ng bù dao s ñư c tính toán.0 (Lư ng bù c a d ng c s 2 ) 3... Trên màn hình TOOL OFFSET.. h2 và h3 tính t mũi các d ng c ñ n v trí Z0 (t a ñ g c c a phôi theo chi u Z) ñư c nh p vào b ng TOOL OFFSET(ñó chính là chi u dài bù dao c n thi t)..0 (Lư ng bù c a d ng c s 1 ) 2... d ng c T1 ..-200..

t t c các mũi d ng c ñư c ñ nh v t i cùng m t chi u cao so v i m t Z0 c a phôi) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 55 . t ñi m g c máy.0 G90 G00 G43 Z30.0 (v trí ñ u d ng c 2 so v i g c phôi) =-240.0 (Lư ng bù c a d ng c s 3) +30.0 D ng c T2 chuy n ñ ng ñ n v trí 240mm.0 G90 G00 G43 Z30.0 H3 -200. B ng vi c s d ng l nh “G43 H_” ñ bù v trí d ng c theo chi u dài.0 (Lư ng bù c a d ng c s 2) +30. theo chi u – c a tr c Z.0 (v trí ñ u d ng c 3 so v i g c phôi) =--170 D ng c T3 chuy n ñ ng ñ n v trí 170mm. t ñi m g c máy. <D ng c 3> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.0 H2 -270. theo chi u – c a tr c Z.Pragramming manual for CNC in Mill <Dung c 2> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.

... Chu trình này s hu ch ñ bù d ng c .Ch y dao nhanh t i v trí Z30 (tính t g c phôi) Th c hi n bù theo chi u Z cho d ng c s 1 ð nh nghĩa t c ñ quay cho tr c chính (S800).... L p trình s d ng G43 và G49..N u s d ng các l nh G28....1....... 3. M01.L nh bù chi u dài d ng c . G49......G30. ………….. thay vì G49........Mã l nh bù chi u dài cũng có th ñư c hu b ng H0. M03....... ………….Xác ñ nh ñ a ch bù chi u cao. trư c khi th c hi n chu trình ñ i d ng c .G30. 2.... ...... b i vì d ng c luôn tr v ñi m O máy...... G49. hay ñi m không th 2 (G28.....l nh hu ch ñ bù chi u dài d ng c ..……..G30).Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh nghĩa b i G54... Z . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 56 .. không c n thi t s d ng G49. ... N1 . ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao. G43.Pragramming manual for CNC in Mill G43 Z_H_...Chi u cao ñ t theo tr c Z H .. ch ñ bù d ng c s b hu . 1. G43 Z30. Chương trình gia công …………........ O0 001.0 H1 S800 T2.. ( T1 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X0 Y0 ...Thông thư ng.

. G43 Z30.. …………. N2. To ñ c a máy là to ñ tính so v i ñi m g c c a máy. …………..Y..H..0 Y0.S. M u chương trình cơ b n O0001 N2. Chương trình gia công . N2. Chương trình gia công ………….. ………….Pragramming manual for CNC in Mill M06... …………....H. …………. ( T2 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X40. ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao.. G53 L a ch n h to ñ máy... M30...T-. …………. Chương trình gia công M01. .… Ch y dao nhanh t i ñi m (2) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh g i b i G54. G90 G00 G54 X. M30. G90 G00 G54 X. G43 Z. ? M03.Ch y dao nhanh t i v trí Z30 so v i g c phôi.Y. ? M03...T-..0 H2 S1000 T3. G43 Z. Ti n hành bù chi u Z cho d ng c 2. ð i v i các máy ñư c trang b Sensor ho c s d ng các ñ gá chuyên Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 57 ...S.... 25..... M06.ð nh nghĩa t c ñ quay c a tr c chính. M03.

..D ng tr c chính.. N1.....Y (hành trình tr c X : 1530mm........... G90. Cũng có th dùng G53 ñ di chuy n bàn máy t i trung tâm máy trư c khi k t thúc gia công..Giá tr to ñ trong h to ñ máy. là l nh ch có hi u l c dùng m t l n..... hành trình tr c Y : 660mm). di chuy n bàn máy ra v trí gi a c a hành trình tr c X ... Trư c khi s d ng G53.... X.. …………....................... G53 thu c nhóm l nh “00”.. Chương trình gia công …………. không có hi u l c trong h gia s (G91)..... G53 có giá tr trong h tuy t ñ i (G90). G91 G28 Z0 M05..... ð k t thúc chương trình........ G53.... M30... ………….....Di chuy n bàn máy nhanh ra ñi m gi a hành trình c a tr c X.....Y.....G i h to ñ to tuy t ñ i..Z.. trong h to ñ máy G53. ph i hu t t c các mã l nh bù dao........ M03.. G90 G53 X_Y_Z_ ... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 58 .... ch có giá tr trong m t câu l nh....... tr v g c máy........ O0001.......... M01.L a ch n h to ñ máy.0 Y-330.. 2.. Giá tr c a h to ñ máy có th xác nh n b ng cách quan sát trên v trí hi n th trên màn hình. M06... có th di chuy n d ng c t i m t v trí c a ñ gá v i t c ñ ch y daonhanh....0 H1 S800 T2..ð i l y d ng c T2 G90 G53 X-765. G43 Z30............ G90 G00 G54 X0 Y0 .Y... 1.....0. chó ý 3............Pragramming manual for CNC in Mill dùng..

Có th ñ t t i 6 h to ñ phôi ñ g i m t trong các h to ñ ñó và s d ng b ng mã l nh G. H to ñ G54 ñư c ch n m c ñ nh khi b t ñ u b t ñi n chó ý máy.. G90 …………………. 4. Y ……………………. G54(G55. giá tr c a Z trong h to chó ý ñ phôi ñư c ñ t là “0”. 2. N u s to ñ ñ nh nghĩa b i G54 .L a ch n m t h to ñ làm vi c X.G59 không ñ s dung.. n u v i trư ng h p gia công m t lúc nhi u phôi.. G54 – G59 L a ch n h to ñ phôi Quá trình “ñ t g c h to ñ gia công” có nghĩa là làm cho h NC hi u ñư c ñi m O phôi. (G90) . Do có th s d ng t i 6 h to ñ phôi t G54 . . ñ ñ nh nghĩa thêm h to ñ phôi M t h to ñ phôi cũng có th t o ra b ng cách Offset t h to ñ máy.. G56 . Thông thư ng..G59 )X_Y_. có th dùng G10 (ñ i to ñ phôi).Pragramming manual for CNC in Mill 3. G58 . 3.. G i h to ñ tuy t ñ i G54 ñ n G59 ………….G59. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 59 . thao tác s r t thu n ti n và năng su t.G57. G52( h to ñ ñ a phương)..To ñ d ng c trong h to ñ làm vi c ñư c l a ch n 1.

..... ………………...... G43 Z30......…………..... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 60 ....... … ...Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G54 ñ n G59(1) L p trình cho phôi như hình v . . Chương trình gia công .... s d ng G54.... M03....0 G i dao T2 ra v trí ch ñ i d ng c ... Z-5.....…………... §iÓm gèc ph«i O0001..Quay tr c chính v i t c ñ 800 v/p G01 Z3..........Ch y dao nhanh t i ñi m O c a phôi theo tr c X và Y trong h to ñ G54.0 F48 .Ch y dao nhanh t i cao ñ Z30... G90 G00 G54 X0 Y0.............. N1..0 H1 S800 T2....0 F2000.

..0. Trong chương trình trên..…………………………. M03.0..……………………….. G90 G00 G54 X30...Ch y dao nhanh t i ñi m (5) Trong h to ñ ñư c g i b i G55.Ch y dao nhanh t i ñi m (7) X30.…..G55....………………………….…………………. ði m O phôi ñ t như hình v .0 Y20.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 61 .. O0001.…………….0 H1 S800 T2 .. các v trí gia công trên các phôi có v trí gi ng nhau.Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G54 ñ n G59(2) G54 G55 L p trình cho phôi như hình v .0.Ch y dao nhanh t i ñi m (6) Y-20. N1. X-30. s d ng G54 và G55.Ch y dao nhanh t i ñi m (4) G55 X30.0……………………….………………………….0…….0..Ch y dao nhanh t i ñi m (3) X30..0..0...Ch y dao nhanh t i ñi m (2) Y-20... ñi m O phôi ñư c xác ñ nh riêng theo t ng phôi như th vi c l p trình ñã ñư c ñơn gi n hoá ñi nhi u.. G43 Z30.Ch y dao nhanh t i ñi m (8) Như trên ñã trình bày. ð t h to ñ làm vi c b ng G54...0 Y20. X-30.Ch y dao nhanh t i ñi m (1) Trong h to ñ G54.

m t s d ng máy. ñ ng th i nó cũng ñư c g i là mã l nh h tr cho mã l nh G. Cho phép s d ng m t mã M trong m t câu l nh. 2. Mã M cũng ñư c g i là mã l nh ph . Khëi ®éng trôc chÝnh quay theo chiÒu kim ®ång hå. Dõng trôc chÝnh Khëi ®éng chu tr×nh thay dao kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu M02 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh M03 M04 M05 M06 M07 Quay trôc chÝnh bªn ph¶i Quay trôc chÝnh bªn tr¸i Dõng trôc chÝnh Thay dông cô kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu tr¬n Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 62 . m t kh i l nh có th ch a t i 3 mã M. M lÖnh M00 M01 M lÖnh Dõng ch−¬ng tr×nh Dõng lùa chän Miªu t¶ Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi khi bËt chøc n¨ng OSP. t t c các ch c năng này có th không ñư c h tr ñ y ñ ho c có th ñư c s d ng cho nh ng ch c năng khác nhau ho c là không ñư c miêu t như dư i ñây. Chi ti t hơn.Trư c khi s d ng M31 và M32. Khëi ®éng trôc chÝnh quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå. ch−¬ng tr×nh sÏ t¹m dõng khi gÆp lÖnh M01. hãy liên h v i nhà s n xu t. Nã sÏ kh«ng cã t¸c dông khi chøc n¨ng n y chuyÓn sang OFF. 1. ñi u khi n dòng chương trình. Chương này s gi i thích m t cách khái quát các mã M .Pragramming manual for CNC in Mill Chương C Mã l nh M 1. tham kh o sơ ñ ñư c cung c p theo máy ho c liên h v i Mori Seiki. B ng mã M. Không s d ng M31 và M32 tr khi vi c s d ng nh ng kh i l nh này c n thi t cho vi c x lý ho c kh i ñ ng l i các ho t ñ ng b gián ño n vì s c . Tuỳ chó ý t ng trư ng h p. KÕt thóc ch−ong tr×nh v ®Æt l¹i NC Con trá kh«ng quay l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh.

1003 / 50.653 / 50.. quay trë l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh ....653 / 50.. 1003 / 50.. v phun dÇu t−íi nguéi KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y KÕt thóc ch−¬ng tr×nh..653 / 50... Phun dÇu t−íi nguéi T¾t dung dÞch tr¬n nguéi T¾t b¬m dÇu KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi D¹ng taro cøng KÕt thóc ch−¬ng tr×nh KÝch ho¹t m lÖnh kho¸ trôc Huû lÖnh kho¸ trôc CÊt dông cô B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ trung gian B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 1 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 2 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 3 TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn ON TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn OFF Huû m lÖnh Override KÝch ho¹t m lÖnh Override Phun dÇu tr¬n nguéi qua lç mòi Phun dÇu t−íi nguéi T¾t tÊt c¶ c¸c chÕ ®é b¬m dÇu...653 / 50. 1003 / 50......1) ( duy nhÊt cho MV .1) ( duy nhÊt cho MV ..... ®Æt l¹i NC...1) Chän c¶m biÕn l¾p lªn trôc chÝnh Chän c¶m biÕn l¾p lªn b n m¸y l m mÊt hiÖu lùc chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn KÝch ho¹t chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn khëi ®éng dÇu khoan Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 63 ...1) ( duy nhÊt cho MV ....... hñy bá M31 Tr¶ dông cô tõ trôc chÝnh vÒ magazine ( duy nhÊt cho MV . 1003 / 50...Pragramming manual for CNC in Mill M08 M09 M10 M11 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M40 M41 M42 M43 M46 M47 M48 M49 M50 nguéi.

Pragramming manual for CNC in Mill M51 M52 M53 M55 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M73 M74 M75 M76 M77 M80 M81 M82 M83 M84 M85 M86 M88 M89 M96 M97 M98 khoan Thæi khÝ ON Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON Phun dÇu d¹ng s−¬ng mï ON C¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn OFF Thæi khÝ OFF Khëi ®éng thæi khÝ Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON BËt phun dÇu d¹ng s−¬ng mï T¾t tÊt c¶ c¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn Dõng thæi kh«ng khÝ Th«ng sè kü thuËt APC KiÓm tra vÞ trÝ trôc Z Bá qua dông cu ON KiÓm tra tuæi bÒn dông cô KÑp trôc thø 5 Më kÑp trôc thø 5 §Õm ph«i §èi xøng qua trôc Y OFF §èi xøng qua trôc Y ON §èi xøng qua trôc X OFF §èi xøng qua trôc X ON M lÖnh ngo¹i vi Vßi phun röa phoi ON Vßi phun röa phoi OFF Cöa tù ®éng ON Cöa tù ®éng OFF BËt m n h×nh T¾t m n h×nh §iÒu khiÓn thÝch nghi ON L m nguéi trôc chÝnh ON L m nguéi trôc chÝnh OFF ChÕ ®é ng¾t marco Huû d¹ng ng¾t marco Gäi ch−¬ng tr×nh con BËt tÝn hiÖu bá dông cô T¾t m Y BËt m Y T¾t m X BËt m Y lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc L m s¹ch phoi Th«ng sè cöa Ng¾t marco ON Ng¾t marco OFF Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 64 .

N u phím d ng ch ñ ON. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 65 . chuy n ñ ng quay và d ch chuy n tr c chính s b d ng. M01 D ng chương trình và d ng l a ch n. ñ t M01 trong chương trình t i v trí c n d ng. dung d ch làm ngu i cũng ñư c d ng. M00. Do v y. Khi c n thi t. M01 ch có hi u l c khi phím d ng trên b ng ñi u khi n chuy n sangOFF. chuy n ñ ng c a các tr c.Pragramming manual for CNC in Mill M99 M120 M121 M122 M123 M124 M125 M126 M127 M128 M129 M144 M145 M164 M165 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh con M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi C¶m biÕn quang häc ON C¶m biÕn quang häc OFF Thæi khÝ trôc chÝnh ON Thæi khÝ qua lç dÇu Quay vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh tõ ch−¬ng tr×nh con hiÖn t¹i Sö dông ®Ó lÊy t©m tù ®éng 2. < S d ng M01 và M00> -ñ ki m tra kích thư c phôi gia công. dung d ch làm mát. Ví d . máy s d ng vô ñi u ki n. Khi s d ng M00 trong quá trình ho t ñ ng. M01 s có tác d ng như M00. s d ng M01 khi gia công phôi th nh t ho c c t ki m tra. Tr c chính quay. Khác v i M00. khi M01 có hi u l c. Chương trình s d ng t i b t kỳ v trí nào có l nh M00.

.....Ch c năng d ng l a ch n b t t. ...... Do ñó.... G43 Z30....Ch y dao nhanh t i v trí Z30..Ch c năng d ng l a ch n ñư c b t.......0 H1 S400 T2.. không ñư c ñ i d ng c không ñư c di chuy n các tr c b ng tay..Cách th c làm vi c c a M01.. ... N u ñã th c hi n m t ho c hai vi c trên..G i mã l nh d ng.M04 (kh i ñ ng quay tr c chính) và l nh M08 (x dung d ch làm mát) b ng t... M04 ho c M08 (n u c n).0.M00 ñư c th c hi n.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 66 . N1... M00.............Chương trình gia công.... M01. M03... Chương trình ñư c th c hi n ti p t c khi phím (ST) trên b ng ñi u khi n ñư c n........ N u như không th ñưa v tr ng thái trư c ñó....... h t s c lưu ý v trí ñ t 2 l nh này.. ñư c gi i thích dư i ñây: .. Khi kh i ñ ng l i chương trình b d ng b i M00..... khi s d ng M01.. G90G00 G54 X0 Y0….Quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400-1 min.... M00...... ñ gá.. 2.. G i dao T2 vào v trí ch thay dao. .M01 ph i ñươc ñ t trong môt kh i l nh ñ c l p..... chó ý O0001.. ðèn ch th STATUS [M00/M01] s sáng lên khi M01 ho c M00 ñư c s d ng... ho c gia công sai. 2...... -làm s ch phoi trong quá trình gia công.......... r t có th s x y ra va ñ p gi a d ng c và phôi...... Khi M01... l nh M03....... ph i kh i ñ ng l i M03. hãy ñưa các tr c v tr ng thái trư c khi thay ñ i.....Pragramming manual for CNC in Mill -ki m tra mũi dao...L nh M01 s b b qua và chương trình ñư c th c hi n liên t c. Sau ñó.......L nh M01 s ñư c th c hi n chương trình b d ng sau kh i l nh ch a M01.. : L p trình s d ng M00 và M01 1..... M01.G i mã l nh d ng l a ch n.. Khi chương trình ñang ñư c d ng b i M00 ho c M01. không ch a các l nh khác.M00.Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54. liên quan ñ n tr ng thái c a phím d ng l a ch n trên b ng ñi u khi n... các ho t ñ ng có th ti p t c...

..Pragramming manual for CNC in Mill <M01> D ng l a ch n .. M01 không th c hi n và chương trình ch y liên t c.0 H2 S400 T3 M03 .. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 67 M01..... 1) T t c các ho t d ng c a máy d ng. G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30.N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n ON.. k t thúc chương trình và l p l i chương trình. … M02. -Lư ng ch y dao(F) b hu ... 2) NC ñư c Reset l i -Trong tr ng thái Reset l i..Di chuy n d c tr c d ng. M01... M30 K t thúc chương trình..... M01 ñư c th c hi n.....………Chương trình gia công.... ño kích thư c..Chương trình ñư c d ng và máy s ng ng t m th i.. các l nh G54 ñ n G59....... G20.......….N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n OFF. ho c M00.Chuy n ñ ng quay tr c chính d ng . ... M06....... G21 v n duy trì.........ð i d ng c . M06.Tuy nhiên.... N2. ... <M00> D ng chương trình .. chương trình s d ng khi g p M01....... n phím [ST] và chương trình kh i ñ ng l i t kh i l nh ti p theo.... .D ng bơm dung d ch tư i ngu i..... Khi M02 ho c M30 ñư c th c hi n. các mã G quay tr ng thái như khi máy ñư c ñóng ñi n. Sau khi làm s h phoi.... .. ho c M00.

M02 làm vi c... ðèn ch th [ST] t t khi M30.... chó ý 2) Không ñư c dùng M30...... L nh M30 bao g m mã l nh rewind chương trình.. M03........ M30 luôn ñư c ñ t t i cu i các chương trình.. Mã l nh này r t thu n ti n khi gia công các phôi gi ng nhau liên t c.....0....... con tr ñưa v ñ u chương trình..Pragramming manual for CNC in Mill nhưng t c ñ quay v n ñư c duy trì....... 3) Trong trư ng h p s d ng M30.. ð ng th i ñèn [M02.......... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min............... G90G00 G54 X0 Y0 .K t thúc chương trình và NC ñư c Reset l i M30. Chương trình gia công... tín hi u c nh báo (EX1024) s hi n trên màn hình khi c a ñư c m ...... con tr ñư c quay l i ñ u chương trình... . 1) Chương trình s d ng M02........ G i dao T2 vào v trí thay dao.... M30] sáng ...0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30.. G43 Z30............. Khi s d ng M30........ và m t khi c a ñư c ñóng M02..N u phím [OSP] trên b ng ñi u Hanoi University of Industry 68 Bïi Quý TuÊn ........... M02 trong cùng kh i v i các l nh khác.. chó ý ð i v i các máy ñư c trang b ch c năng door interlock.... M01 <M01> D ng l a ch n .......... M30: O0001....... các chương trình gi ng nhau ñư c th c hi n m t cách l p ñi l p l i b ng vi c n phím [ST].......................K t thúc chương trình và NC Reset l i...... N1.. Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54......ðây là ch c năng REWIND....

.. . M30.. M04.quay tr c chính theo hư ng ngh ch. khi d ng c ñang ti p xúc v i phôi. có th gây m dao ho c phá h ng phôi........ Con tr v dòng ñ u chương trình (O0001) 4.. M04. N u d ng c d ng khi ñang ti p xúc v i phôi.... G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30... M04.. <M30> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng.. ho c M02. L nh M03..... Trư c khi quay tr c chính b ng l nh M03...... M05 Quay và d ng tr c chính.Pragramming manual for CNC in Mill M06....... 1) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 69 .......... N2........ Chương trình gia công....... ð i d ng c . <M02> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng..........…... M01 không có hi u l c và chương trình th c hi n liên t c..... M04 trư c khi d ng c c t ti p xúc v i phôi (tr khi trong các chu trình taro c ng ).. 2) chó ý Không ñư c s d ng M05.. M04 ñư c s d ng ñ kh i ñ ng tr c chính v i t c ñ ch ra trong mã l nh S... M03.........0 H2 S400 T3 M03 .. ph i ch ra t c ñ quay b ng mã S....… M01 ho c M00 M06...quay tr c chính theo hư ng thu n. M05.. d ng quay tr c chính.. N u d ng c b t ñ u quay trong tr ng thái ti p xúc v i phôi..... Kh i ñ ng tr c chính b ng l nh M03...........d ng tr c chính. L nh M05 ñư c s d ng ñ d ng quay tr c chính M03 .... có th gây m dao ho c phá h ng phôi. khi n OFF....

....... Khi M06 ñư c th c hi n.... k p nh d ng c trên tr c chính...Chương trình gia công. quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min..... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 70 .... G90G00 G54 X0 Y0…... 5.. N1... d ng c trên tr c chính s ñư c c t vào magazine.. mà không có d ng c nào v trí tương ng trên magzine. G91 G28 Z0 M05 D ng tr c chính....... S d ng M04 ñ quay tr c chính theo hư ng ngư c chi u kim ñ ng h ............... M05 O0001... tr v ñi m g c máy.................... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54... G i dao T2 vào v trí thay dao. G43 Z30....... L nh M06 th c hi n 1 lo t tác v trong chu trình thay dao t ñ ng g m quay tay g t..........…... M03... tham kh o ph n sau..... L p trình s d ng M03..... M06..... M04.. M06 ð i d ng c ..Pragramming manual for CNC in Mill V i mã S...0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30.... . M nh M06 dùng ñ ñ i d ng c trên tr c chính v i d ng c v trí thay trên Magazine................0.. ð i d ng c ...

M06.... M03.............Chương trình gia công.. nh t thi t ph i t t dung d ch trơn ngu i................................. O0001.. ....................... Trư c khi ti n hành ñ i d ng c b ng M06............... N1........ Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 71 . G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54......0 H1 S400 T2 ……… Ch y dao nhanh t i v trí Z30........ M09............... Quá trình thay dao t ñ ng v i các d ng c không cùng kích thư c khác quá trình ñ i d ng c c a nhóm d ng c có cùng kích thư c... G90G00 G54 X0 Y0…........... ..Pragramming manual for CNC in Mill M06..0......0 H2 S400 T3 M03 .... N2................. ñưa d ng c T2 vào tr c Chính............. tr c chính s t ñ ng d ng và chu trình ñ i dao th c hi n.. 2.......................ð i d ng c .... chó ý 3............ ...........Chương trình gia công......... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h v i t c ñ 400 -1 min........ð i d ng c ñưa d ng c T3 vào tr c Chính.... 6........ N u l nh M06 th c hi n khi tr c chính ñang quay. M06 s không th c hi n tr khi tr c Z ñang ñ n ñi m g c máy th 2 1... G i dao T2 vào v trí thay dao. M01 ho c M00 M06. G43 Z30................... B t t t dung d ch trơn ngu i M08.ð i d ng c ....

...... 2....... ...B t dung d ch làm ngu i.......... MEMORY... N1....... ( ch ñ MDI. ñèn ch ch sáng và dung d ch ñư c phun t ñ ng. -Phím COOLANT OFF *Khi phím ñi u khi n ch ñ OFF. N u n phím ñi u khi n này hơn 1s dung d ch s ng ng c p và ñèn ch th nh p nháy... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 72 ... O0001........ Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54....... ñèn ch th s sáng.0 H1 S400 T2 M08 B t dung d ch trơn ngu i... chó ý -Phím COOLANT ON *Khi phím ñi u khi n này ñư c ON............ dung d ch trơn ngu i s không ñư c c p.. ..T t dung d ch làm ngu i. *Khi phím ñi u khi n chuy n sang ch ñ ON tr l i... ho c TAPE)..... M03..... M09..... Khi M08 ñư c ñ c trong chương trình... ñèn ch th d ng nh p nháy.... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h ......... ph i ch c ch n thùng dung d ch ph i còn ñ .. Trong trư ng h p này. Tính năng này s d ng khi ki m tra chương trình.. 1.......... G43 Z30.M09... *ði u khi n dung d ch làm ngu i thông qua phím ñi u khi n trên b ng ñi u khi n th hi n như sau.... N u s d ng dung d ch làm mát.Chương trình gia công. quá trình c p tr l i bình thư ng....... và dung d ch làm mát ñư c c p...... s ng ng không phun n a và ñèn ch th t t..... dung d ch ñang phun. G90G00 G54 X0 Y0…...............Pragramming manual for CNC in Mill M08........ Không ñư c ñ i d ng c khi dung d ch trơn ngu i ñang phun..... chó ý L p trình s d ng M08.......... ngay c khi s d ng M08.

...........………………………….......T t dung d ch trơn ngu i...... 10............G87).... M19 ñư c s d ng trong ch ñ MDI... 19... M19...................…. Trong trư ng h p này không c n thi t dùng M19 trong chương trình.. chó ý Quá trình ñ i dao thông d ng ñư c th c hi n t ñ ng trong chu trình ñ i dao (M06) ho c chu trình gia công l (G76............................. S d ng M19 ñ d ng quay tr c chính t i m t v trí c ñ nh. M09..... Khi l p ñ u khoét lên tr c chính........ð i d ng c .... M06... Khi th c hi n M20.. Khi g i chu trình G76 ho c G87 tr c chính s ñư c quay t i v trí phù h p v i v trí c a tr c dao khoét và m nh khoét theo hư ng d ch chuy n c a tr c chính..........c ñ nh góc quay c a tr c chính....... ngu n ñi n cung c p cho máy s ñư c ng t t ñ ng.... s d ng chu trình khoét G76 ho c G87.......... M19 c ñ nh góc quay tr c chính......... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 73 .....Pragramming manual for CNC in Mill .ð t mã l nh t t ngu n t ñ ng. M20 T t ngu n t ñ ng.. M20.....

con tr v ñ u dòng...... M33. M33 Chu trình c t d ng c . M30. do ñó l nh M20 không th th c hi n..... Phím t t ngu n t ñ ng trên b ng ñi u khi n có ch c năng tương t như M20. ð t M20 trong kh i l nh trư c M30.. M6..... như ñư c minh ho dư i ñây Ví d ... M20. L nh M33 s d ng ñ c t d ng c t tr c chính t i 1 v trí còn tr ng trên magazine.Pragramming manual for CNC in Mill 1)........ ð mã l nh t t ngu n t ñ ng có hi u l c. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 74 .. 7. chó ý 3)..L nh c t d ng c ....... Máy ch có th t t máy sau khi hoàn thành các ho t ñ ng sau: -Chu trình APC -Chu trình ATC -Chuy n v trí trên Magazine. Ngu n năng lư ng không th b ng t trong khi các ho t ñ ng ñang th c hi n.... ch c năng này s ñư c th c hi n sau M02 2). M33 s d ng ñ c t d ng c trư c khi t t máy. L nh M33 có tác d ng như hai kh i l nh trên. phím này trên b ng ñi u khi n ph i ñư c kích ho t.... Sau M30..T0. chương trình ñư c l p l i. ...

................T t quá trình th i khí........M59 B t và t t quá trình th i khí................... M33.. M59 : T t ch c năng th i khí................. M51 : B t ch c năng th i khí..... Gia công b ñây..........D ng tr c chính sau khi hoàn thành vi c tr v ñi m g c máy trên tr c Z M01............... M59.....D ng t m th i.. ........ ... D ng c trên tr c chính ñư c ñưa tr l i h c còn tr ng trên Magazine.. m t dư i d ng dao kính Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 75 ..................... G90G00 G54 X_ Y_......... L p trình s d ng M33 O0001... Quá trình th i khí s d ng ñ làm s ch phoi trên rãnh ho c b m t phôi khi gia công.................B t quá trình th i khí...... s có ñư ng 100mm................................ Chương trình gia công........... N1...........G i chu trình c t d ng c ....... G91 G28 Z0 M05.............…....................... M51.Pragramming manual for CNC in Mill chó ý L nh M33 ch th c hi n ñư c khi tr c Z v ñi m O th 2(G30). M51.......... 15........ .

.. G90G00 G54 X-160.. N1.B t ñ u th i khí....... g i chương trình con b ng M98. Trong m t chương trình con có th g i ñ n m t chương trình con khác...................... M03.. ch ra chương trình con và s l n s d ng chương trình con... N u s chương trình con ñang ñư c g i l n hơn 4............................... M51.... M99 G i chương trình con và tr v t chương trình con......(2) Y40. s l p chương trình con có th ñư c g i trong m t th i ñi m là 4........ ñư ng c t ñó có th lưu vào b nh NC như 1 chương trình con....... .........(3) X-160..0 F200.........0 F500........... Khi th c hi n các ñư ng c t gi ng nhau( cùng to ñ .............. G01 Z0 F500.........0...... 8.........0 Y-40... cùng hình d ng) l p ñi l p l i. X-160. T chương trình chính... Trong chương trình con k t thúc b ng M99......0 F200......(4) M59. M98...........Pragramming manual for CNC in Mill O0001. h thông s báo l i (P230)....Ch y dao nhanh t i v trí (1) G43 Z30........0 H1 S400 T2.... Trong chương trình chính. chó ý LÇn gäi 1 Ch−¬ng tr×nh chÝnh Ch−¬ng tr×nh con 1 LÇn gäi 2 Ch−¬ng tr×nh con 2 LÇn gäi 3 Ch−¬ng tr×nh con 3 LÇn gäi 4 Ch−¬ng tr×nh con 4 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 76 . Quan h gi a chương trình chính và chương trình con ñư c minh ho như hình v sau.............T t th i khí....

kh i l nh ch a M98 s không ñư c th c hi n. trong chương trình ch a M98. chương trình s nh y t i kh i l nh có s th t sau ñ a ch H. trong chương trình chính.g i chương trình con. 2). L …………………s l n g i chương trình con. l i P231 s ñư c thông báo trên màn hình.. 2) N u s th t sau ñ a ch H không ñư c tìm th y. chó ý 1) N u v trí P_ không có trong chương trình.. P .. có th ti t ki m ñư c b nh và gi m l i khi l p trình. P …………………s chương trình con ñư c g i H ………………. N u thi u l nh P.. 2) N u thi u có ñ a ch H. M99 ... 2) N u ñ a ch P t n t i. chương trình s quay tr l i kh i l nh k ti p kh i l nh v a nh y vào chương trình con (sau kh i l nhch a M98).. 1) N u thi u ñ a ch P. N u ñ t M99 trong chương trình chính: Chương trình s nh y t i s th t (theo sau ñ a ch P) trong chương Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 77 .V trí tr v . chương trình con s không ñư c g i. M98 P_ H_ L_. 3) N u giá tr sau ‘L” là 0 (L0).. M99 P_ . 5) S l n g i chương trình con t i ña là 9999 l n. 4) N u thi u ñ a ch L.Quay tr v chương trình chính t chương trình con. t chương trình con.. chương trình con v n ñư c g i và ñư c th c hi n t dòng l nh ñ u tiên. M98 …………….Pragramming manual for CNC in Mill B ng cách lưu tr m t ph n chương trình dư i d ng chương trình con. chương trình v n ph i m t m t kho ng th i gian ñ tìm ki m.. 1) N u s chương trình sau ñ a ch P không ñư c tìm th y. tín hi u báo l i (P231) s xu t hi n trên màn hình. Do ñó..s th t trong chương trình con.. chương trình con s không ñư c g i và chương trình chính s nh y v ñi m b t ñ u c a chương trình ch a M98. 3) N u thi u ñ a ch P. chương trình nh y sang kh i l nh ti p theo.. chương trình con s ñư c g i 1 l n.. c n ph i cân nh c khi ñưa ra P_. 1). H và L. l i chó ý P232 s ñư c thông báo trên màn hình..

N201_____. N004_____.N002 M98 P100 N003_____. N302_____. N015_____. . N101_____. . L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (1) Chương trình chính : O1. 2. G43 Z30 H1 S700 T2. N102_____. Chương trình chính s b l p vô h n. chương trình s nh y v ñ u chương trình chính.. 2.N005 M98 P200 L2. 1. M03. Chương trình con : O100.. N006_____.. N303 M99. 3. (L p l i 2 l n) 3.N u thi u P_. N203 M99.. O300. N011. L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (2) Khoan t i các ñi m 1. N014_____. N013_____.. N001_____. N1. N202_____. N103 M99. G90 G00 G54 X0 Y0. và 4 như hình v : Chương trình chính (O1) O1.. 0200.Pragramming manual for CNC in Mill trình chính.N012 M98 P300. N301_____. . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 78 .

...Pragramming manual for CNC in Mill G99 G81 Z-25 R10 F120 L0.......... M30. M98 P200... G i chương trình con O2 Chu trình khoan ñư c th c hi n t ñi m 1 t i ñi m 4...... M98 P100. ____................. M99.. M01.... ____... N1. ..........(4) G80... L p trình trình s d ng l nh M98 ho c M99 (3) T chương trình con trong m t chương trình chính ñ g i m t chương trình con khác : Chương trình chính O1...... Chương trình s d ng l nh M98 ho c M99 (4) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 79 . M06... .................. M99.......... .... ____...(2) Y-8........... ____.............. Chương trình con O2 O2........ ____.............. . G91 G28 Z0 M05. chương trình con 2 O200...... ____............. X10 Y8. M99...... .. chương trình con 1 O100...... ____.. . M30...... ____.............. Chu trình khoan l (G81) M98 P2...(3) X10......(1) X-10. ____.........

..... Khi kh i l nh xoá Block có hi u l c : L nh “N7 M99” ñư c b qua và chương trình ti p t c th c hi n kh i l nh ti p theo.. Chương trình s l p vô h n gi a N1 và N7. M30. l p ñi l p l i. ..... chó ý Khi ñ t M99 trong chương trình chính..... /N7 M99.. N1... N8. dòng chương trình s ñư c ñưa v kh i l nh ñ u tiên cùng chương trình.......... l c.. Vi c này ñư c dùng ñ th c hi n các chương trình gi ng nhau.. K t thúc chương trình .. N2........ ....... Khi mã l nh xoá Block không có hi u L nh “N7 M99” ñư c th c hi n và dòng chương trình quay v dòng ñ u chương trình... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 80 .... .....Pragramming manual for CNC in Mill O1.... . .......

các d ng c có th va ñ p v i nhau khi thay ñ i d ng c ..Pragramming manual for CNC in Mill Chương D Mã l nh T. Khi l p d ng c .. Trong phương pháp b nh ng u nhiên. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 81 . N u b n quan sát nh m gi i h n c a d ng c . d ng c ban ñ u ñư c x p x p theo t ng nhóm kích thư c khi ñăng ký ñư ng kính l n. Trong chu trình ñ i d ng c . ph i ki m tra gi i h n c a d ng c và ch c ch n r ng d ng c ñã ñư c s p x p h p lý tránh gây ra va ñ p trong khi thay d ng c . v trí tr ng trên magazine (v trí ñư c ñăng ký cho nhóm ñư ng kính l n và ñang n m g n v trí thay dung c ) ñư c ñánh s . Ho t ñ ng c a ATC ( ñ i dao t ñ ng) g m: L a ch n d ng c + ð i d ng c (mã l nh T) (M06) D ng c ñư c g i theo phương pháp b nh ng u nhiên. t i v trí g n nh t c nh v trí ñ i d ng c . Tên dao. Ch c ch n c 2 h c bên c nh h c ch a d ng c ñ u ph i tr ng. Magazine quay ñưa m t v trí còn tr ng trên magzine. 2. N u chu trình ñ i d ng c ñư c th c hi n bên c nh h c ch a d ng c ñư ng kính l n. và ñi u này có th d n ñ n h ng máy. cùng nhóm kích thư c v i d ng c trên tr c chính.. Phương pháp này s d ng ñ rút ng n th i gian ñ i d ng c . S và F _____________________________________________________________ 1. Khi d ng c có ñư ng kính l n tr v t tr c chính. Mã l nh T g i d ng c t i v trí ñ i dao. mang d ng c ñư c g i ñ n v trí ñ i dao và ch d ng c trên tr c chính di chuy n t i v trí ñ i dao. Khi g i dao..... s va ñ p gi a các d ng c s x y ra gi a d ng c 1. t i ña g m 4 ký t s sau ñ a ch T. ch ñ nh d ng c c n g i. Magazine quay. trung bình và nh . Mã l nh T.

.. M03....... V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z..... S d ng c cho d ng c ñư ng kính trung bình (T1000 ñ n T8999) ..... G43 Z30........ G90 G00 G54 X_ Y_.......... M06............... G i T8003 (n ng... ð i d ng c ( l p d ng c ñư ng kính nh lên tr c chính) < Chương trình > Chương trình dư i ñây l p T9001 ( ñư ng kính l n) lên tr c chính O0011.............. ... d ng tr c chính M01....... ð i T9001 (ñư ng kính l n) v i T2 (ñư ng kính nh ).0 H1 S_ T2...... quá trình x y ra theo trình t sau: 1....... ð i d ng c (d ng c ñư ng kính to trên tr c chính tr v h c trên magazine) 3................Pragramming manual for CNC in Mill ñư ng kính l n và d ng c ñư c ch a trong h c. .. .... G i T2 (ñư ng kính nh ) t i v trí thay d ng c .. Magazine quay (ðưa v trí h c chính c a Magazine v ch ñ i d ng c ñư ng kính to) 2. N2........... Magazine quay (ñưa d ng c nh trong Magazine v v trí h c ch l y dao) 4............ S d ng c cho d ng c ñư ng kính l n (T9000 ñ n T9999) T1 to T8 ...Khi ñ i m t d ng l n trên tr c chính v i 1 d ng c nh trên magazine. G91 G28 Z0 M05. làm phá h ng máy...... ñư ng kính trung bình) t i v trí thay d ng c .... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 82 ... T9 ......... .0 H2 S_ T8003..... chương trình gia công ........ S d ng c cho d ng c ñư ng kính nh T0 (T0000 ñ n T0999) Các ho t ñ ng c a ATC ñ i v i t ng nhóm d ng c (phân lo i theo kích thư c d ng c ) thì không gi ng nhau... N1............. G90 G00 G54 X_ Y_... G43 Z30....

..... ..... S_M03 (M04)... Thay T2 ( ñư ng kính nh ) v i T8003 (n ng........ T c ñ tr c chính ñư c ñ t tr c ti p b i giá tr sau ñ a ch S. M04 : Quay ngh ch 1.Pragramming manual for CNC in Mill M03..... ð t t c ñ tr c chính (v/ phút)............. . S............ 2.... .......... Mã l nh S ñi u khi n t c ñ tr c chính... chương trình gia công ....... M06.... G91 G28 Z0 M05................ d ng tr c chính......... ..... T c ñ tr c chính ñư c tính toán theo công th c sau : N= 1000 * V π *D N : T c ñ tr c chính (v/phút) V : T c ñ c t (m/phút) π : H ng s pi D : ðư ng kính d ng c (mm) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 83 .................. T c ñ tr c chính ñư c ñ t theo ñơn v vòng/phút.... M01...... Mã l nh S......................... ð t chi u quay M03 : Quay thu n.......... M03 (M04)....... V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z................ ñư ng kính trung bình) 2..

.. Ph m vi t c ñ gia công ñư c t ñ ng ch n theo giá tr ñ t sau S.0.... π *D*N 1000 T c ñ c t: V = Tính t c ñ tr c chính s d ng phương trình trên :N = = 414 (/phút) O0001....Pragramming manual for CNC in Mill 3.... ........ G90 G00 G54 X100.. ........Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút ......... ......D ng tr c chính.....141592654) D : ðư ng kính d ng c ..... ................... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 84 .Quay tr c chính v i t c ñ 1500 vòng/phút..... G43 Z30.......0 H1 S1000 T2..... N1........0 Y50. T c ñ vòng quay: N = 1000 * 26 π * 20 N : T c ñ quay c a tr c chính (vòng/phút) V : T c ñ c t (m/phút) : H ng s pi (3.. N1............... S d ng l nh S O0001. nó không c n ph i thay ñ i t c ñ b ng l nh M41.......... dao phay ngón ñư ng kính 20mm .... Tính toán t c ñ tr c chính ð tính t c ñ quay c a tr c chính khi gia công v i t c ñ c t là 26 m/phút..... ................ M03.. Do ñó..............Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút S1500..... M03. M05....... M42 ho c l nh M43 trong chương trình...

......0. Chú ý r ng ...... 1) Mã l nh F ch s d ng v i các l nh G01. F_ . L nh F luôn có hi u l c cho ñ n khi m t l nh F ti p theo ñư c ch ra.. ....G03 và trong các chu trình gia công l . M03....... Mã l nh F.... 2) 2)T c ñ ch y dao l p trình có th thay ñ i trong quá trình gia công b ng cách ñi u ch nh công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n...... Quay tr c chính theo hư ng thu n 414v/ph.G02..... chó ý Trong chương trình... 3.....0 H1 S414 T2.... 2) Giá tr ch y dao ch ñ nh sau ñ a ch F ñ t ñư c ñúng giá tr c a nó ch khi công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n ñ t 100%..T c ñ ti n dao (mm/phút)............ Mã l nh F s d ng ñ ñi u khi n t c ñ ti n dao.0 Y70.. T c ñ ti n dao (Feedrate) ñư c tính toán theo công th c : F = f*Z*N F: T c ñ ti n c a dao (mm/phút) f : Bư c ti n c a 1 răng (mm/1 răng) Z: S răng c a dao N: T c ñ tr c chính(/phút) 1) 3) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 85 ..Pragramming manual for CNC in Mill G90 G00 G54 X80. công t c OVERRIDE s b vô hi u n u s d ng l nh M49 trong chương trình... G43 Z30.. .

08*2*450 = 72 (mm/phút) Tính toán t c ñ ti n dao (2) : Tính toán t c ñ ti n dao khi taro trong ñi u ki n sau: Mũi taro M8xP1. Ta có: Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 86 .08 mm/răng T c ñ tr c chính: 450 v/phút <T c ñ ti n dao > F = f*Z*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) f: Lư ng ti n dao/ răng (mm/1 răng) Z: S răng (dao) N: T c ñ tr c chính (/phút) Ta có: F = 0.25 T c ñ tr c chính: 400 v/phút <T c ñ ti n dao > F = P*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) P: bư c ren.Pragramming manual for CNC in Mill 4) T c ñ taro ñư c tính toán theo công th c dư i : F = P*N F : T c ñ ti n dao (mm/phút) P : Bư c ren (mm) N : T c ñ tr c chính(vòng/phút) Tính toán t c ñ ti n dao(1) Tính toán lư ng ti n dao khi gia công trong ñi u ki n sau: Dao phay ngón : ? 20 mm (2 lư i c t ngang ) Lư ng ch y dao/răng: 0. N: T c ñ tr c chính.

25*400 = 500 (mm/phút) S d ng mã l nh F..T i ñi m1.... t c ñ ti n dao theo tr c Z là 50 mm/phút. ....Trong chu trình khoan l G81..... X-160.0..ch y dao t i ñi m 3. .. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 87 .. L nh F ch có hi u l c trong ch ñ ch y dao c t. G43 Z30.0.0 F50. t c ñ 200 mm/phút. G01 Z0 F3000.0.... G90 G00 G54 X160. O0001. không có giá tr khi s d ng v i G00........0 Y160... X-160.0 R3.......... .. G90 G00 G54 X160..... ch ñ ch y dao nhanh.. t c ñ 200mm/phút .. F200 (200 mm/phút) ñư c lưu tr cho ñ n l nh F ti p theo.. v i t c ñ ti n dao 3000 mm/phút........ M03.. .. Y-160. G43 Z30... N5..ch y dao t i ñi m 2.0 H5 S1000 T6. G99 G81 Z-20.0 H1 S440 T2.................. N1.0 F200...Pragramming manual for CNC in Mill F = 1...0 Y160..0. M03.. dao h xu ng chi u cao Z0.....

000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMET WEA RY R 0.000 0.000 0.000 0. gi m kh i t c ñ tính toán khi l p trình.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Lư ng bù bán kính ñư c nh p qua màn hình TOOLOFFSET.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Mã l nh D xác ñ nh ñ a ch bù bán kính cho l nh G41 và G42.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.Mã l nh bù bán kính ñư c s d ng ñ bù ñư ng ch y dao. Mã l nh D.000 TOOL OFFSET(D) GEOMET RY 0. Giá tr bù nh p vào v trí No.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. trên màn hình ch ñ nh ñ a ch bù.Pragramming manual for CNC in Mill Chương E Mã l nh D và H 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 WEAR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 88 .000 0.000 0.

...Pragramming manual for CNC in Mill Màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i giao di n tuỳ theo thông s k thu t và model c a h NC. Ch y dao nhanh G01 .To ñ ñi m cu i cung tròn D ..... G40 ... (bên ph i) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng ch y dao l p trình ... theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c ... G40 G01 (G00) X_ Y_ J_ F_.. Bù bán kính trong m t ph ng XY G17 G01 (G00) G41 (g42) X_ Y_ D_ F_ .. ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau.. G01 (G00) L a ch n d ng n i suy th c hi n bù bán kính.......... Ch n m t ph ng bù dao........Lư ng ti n dao... G17 ..............Y ... G42 ......Trên màn hình TOOLOFFSET.....G i mã l nh bù bán kính (bên trái) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang trái so v i ñư ng ch y dao l p trình ....... m t kho ng cách b ng lư ng bù........ch y dao gia công G41 ....... theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c ... m t kho ng cách b ng lư ng bù.... N u s d ng b nh bù dao B.G i mã l nh bù bán kính.ð a ch OFFSET F ... .... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 89 ........Hu b ch ñ bù dao... giá tr bù mòn và bù bán kính ñư c ñ t m t cách ñ c l p..... s không có s khác bi t gi a d li u chó ý bù bán kính và bù chi u dài..... chó ý 1....... X....... G00 ... Do ñó....

000 0.000 0.000 0.000 0. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 90 .000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOME WEAR TRY 5.000 0.000 0.000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill NC 2.000 0.000 0.Lư ng bù bán kính b ng 0 khi s d ng D0. s d ng dao phay ngón Φ10mm.000 0.000 0.000 0.000 0.000 O0001. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.000 0. Khi b t ñ u làm vi c.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. tr ng thái như khi s d ng l nh D0.000 0.000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0. S d ng mã l nh D Máy gia công theo biên d ng (1) -> (20 -> (3).000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.

. S d ng lư ng bù ñ t t i v trí 1 trên màn hình TOOLOFSET. G43 Z30. G42 X120. ph i hi u cách rõ cách nh p d li u.....0. ..... G41 và G42)..0 Y120. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 91 .. G90 G00 G54 X150.015 = 5...0 D1.... M03..0.. <Nh p lư ng bù bán kính> Nh p vào giá tr bù dao trên b ng TOOLOFFSET t i ñ a ch tương ng v i ñ a ch bù dao ñ t sau l nh D... (2). .... (3). ð s d ng bù dao (offset) theo bán kính c t (G40....Pragramming manual for CNC in Mill N1... G01 X60..000 + 0.....0 Y40. X30......015 mm..... Z-5.0.0 H1 S440 T2.... 2. Yêu c u khi s d ng mã l nh bù bán kính..0 Y80...0 F200.. Trong ví d này.. . t ng lư ng bù bán kính: 5. Bù bán kính bên ph i........

000 0.000 0. Các thu t ng k thu t s d ng trong vi c gi i thích ch c năng bù bán kính d ng c .000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. 2.G42 Ho t ñ ng ñ u tiên.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill INPUT DATA OLD DATA X Y Z MACHINE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. 3.000 0.000 0. Do ñó.000 0.000 0.000 0.000 0. tâm d ng c ñư c bù t i v trí d ng v bên ph i Hanoi University of Industry 92 Bïi Quý TuÊn . ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau.015 0.000 0.000 0. TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 5.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 chó ý N u s d ng b nh bù dao B.000 0.000 0. s không có s khác bi t gi a d li u bù bán kính và bù chi u dài.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Các thu t ng k thu t dùng cho ch c năng bù thư ng dùng ñư c gi i thích như sau: Thu t ng ý nghĩa Start-up Kh i l nh ñ u tiên ch a G41.000 0.000 0.000 0. Giao di n c a màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i tuỳ thu c vào h NC.000 0.

X_ Y_... G40 G00 X_ Y_... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 93 . do ñó.... Ch ñ Offset X_ Y_. vi c bù dao ñư c th c hi n sang trái... Ch c năng bù mũi d ng c có hi u l c sau Start-up Ch c năng bù bán kính d ng c b hu b b ng G40.... G01 X_ Y_ F_.... có 2 ki u ho t ñ ng ñư c cung c p (ki u A và B).... Ki u A ñư c gi i thích như sau (Ki u B tham kh o tài li u c a nhà s n xu t) chó ý G41 (G42) G00 X_ Y_......... Vi c hu bù bán kính d ng c b t ñ u t kh i l nh trư c kh i l nh ch a G40.. ........ Kh i ñ ng (Start up) Trong trư ng h p như ñư c minh ho trên hình v ..Pragramming manual for CNC in Mill Offset mode Cancel Mode m t lư ng b ng bán kính.... X_ Y_..... ... s d ng G41.. Tâm d ng c ñư c ñ nh v t i bên ph i t i ñư ng ch y dao l p trình chó ý V i ho t ñ ng kích ho t và hu b ch c năng bù dao..... .Hu bù dao..........

. *Không s d ng start-up trong d ng n i suy G02 ho c G03.................. kho ng cách ñư c g i ph i l n hơn lư ng bù (bán kính d ng c )..... sau start-up.(3) ......... G01 X-45........ g i là kh i l nh startup...........0 Y50...... tâm c a d ng c c t ñư c offset...(2)..... tín hi u c nh báo No............ ch a G41 hoăc G42.... Khi hư ng bù d ng c không ñ i........Trong ho t ñ ng start-up... Kh i l nh ñ u tiên........ ch c năng bù bán kính s b hu .... v G00 X100.0...... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 94 ...034 s hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng....0 F_...... -Start-up ph i ñư c ñ t trong G00 ho c G01 (d ng chuy n ñ ng t nh ti n)..... D ng c chuy n ñ ng theo hình dáng phôi và ti p xúc v i qu ñ o c n gia công.. Trư ng h p ch c năng bù bán kính d ng c có hi u l c..0 D_.... chó ý Khi s d ng start-up......... G42 X80........(1)... *Không dùng D0 trong chương trình............... Start-up...0 Y100..Pragramming manual for CNC in Mill 3..............2....1...... ñư c g i là Offset mode.... d ng l i trí to ñ kh i l nh ti p theo (Xem hình v )........ 3. kh i l nh ñ u tiên ph i tho mãn: -Kh i l nh start-up ph i ch a l nh di chuy n... OFFSET mode.. N u s d ng trong d ng này. N u s d ng......

ñ tránh c t l m........................... h th ng s c nh báo.......... T i câu l nh Start-up và trong ch ñ bù dao 2 kh i l nh ñư c ñưa vào b nh ñ m...............(6) ......Pragramming manual for CNC in Mill G42 G00 X100 .............. N u nh ng l nh như v y ñư c s d ng thì s gây ra c t l m ho c c t h t vì hai kh i l nh không ñư c ñưa vào b ñ m. Không ñư c thay ñ i m t làm vi c v i G17.....G19 trong ch ñ OFFSET......... ñi u này cũng gây ra h ng d ng c ................ N u vi c này x y ra. 2.......G18............ Khi c g ng ñ c t cung tròn có bán kính nh hơn bán kính d ng c ho c c t rãnh có chi u r ng nh hơn ñư ng kính d ng c ...(1) (START UP) G01 X70.. chó ý 1..... Trong ch ñ bù dao nh ng kh i l nh không ch a các l nh di chuy n như: (M t kh i l nh ch ch a m t l nh M ho c G04 thì không ñư c phép s d ng)...0 Y90....0 F200.............0........ lư ng c t l m s làm h ng phôi b i vì chương trình th c hi n ñ n cu i c a kh i l nh trư c khi nó k p d ng...(5) X_ Y_.... M t kh i l nh ñi u khi n các di chuy n theo các tr c b ng 0 thì cũng không ñư c phép s d ng............................0 Y40................... khi chương trình th c hi n trong ch ñ Singleblock.. 3.....(4)offset mode G01 X20.0....(2) Y65......................... m t thông báo hi n trên màn hình..0.0.......... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 95 .......................(3) G03 X45.............0 R25..........

Pragramming manual for CNC in Mill

N u thay ñ i, c nh báo x y ra, và tín hi u c nh báo 037 xu t hi n trên màn hình, máy ng ng ho t ñ ng. Khi hư ng bù d ng c thay ñ i. N u hư ng bù d ng c thay ñ i, như ñư c minh ho dư i ñây n u mã G goi ch c năng bù bán kính thay ñ i gi a G41 và G42 , chu vi d ng c s ti p xúc v i phôi theo trong 2 kh i l nh liên t c t i v trí thay t G41 sang G42. ........................................ ........................................ G41 X70.0 Y60.0; Y40.0;...........................................(1) G42 X_ Z_;.....................................................(2) ........................................ ........................................ Vi c chuy n ch ñ mã G gi a G41 và G42 thì không ñư c ñ t kh i l nh b t ñ u và kh i l nh ti p theo. Cancel Mode. L nh G40, ch ra trong ch ñ Offset, hu b ch c năng bù dao. Ch ñ hu bù dao b t ñ u t cu i kh i l nh trư c kh i l nhG40. Tâm d ng c s thay ñ i l i như trong hình v . 3.3.

(G41) X100.0 Y50.0; X60.0 Y50.0;........................................................(1). G40 G00 X40.0 Y20.0..........................................(2).(Ch ñ hu )
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 96

Pragramming manual for CNC in Mill

........................................ ........................................ (G41) X100.0 Y50.0; X60.0Y50.0;.............................................................. G40 G00 X40.0 Y20.0;............................................. Mode) ........................................ ........................................
chó ý

(1) (2) (Cancel

Trong ch ñ hu bù dao, c n lưu ý nh ng v n ñ sau: -Ch c năng bù bán kính có th hu b b ng cách nh n phím [RESET] trên b ng ñi u khi n. Ho c b ng cách s d ng D0 trong chương trình. -L nh h y (G40) ph i ñư c ch ra trong ch ñ G00 ho c G01 (chuy n ñ ng t nh ti n). Không ñư c s d ng G40 trong ch ñ G02 và G03. N u s d ng trong G02 ho c G03, c nh báo s x y ra, tín hi u c nh báo 034 s xu t hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng. 5. Chương trình ví d M t s chương trình ví d s d ng ch c năng bù bán kính. L p trình s d ng G40,G41 và G42 (1).

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 97

Pragramming manual for CNC in Mill

O0001; N1; 1) G90 G00 G54 X-100.0 Y-100.0;.........................(1) 2) G43 Z30.0 H1 S300 T2; M03 3) Z-30.0 4) G17 G41G01X0 Y-40.0 D1 F300; .....................(2) Y250.0; ..............................................................(3) 5) X200.0; ..............................................................(4) G02 Y0 R125.0; .................................................(5) G01 X-40.0; ........................................................(6) 6) G40 G00 X-100.0 Y-100.0; ...............................(7) ............................................. 1) Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ làm vi c G54. 2) Ch y dao nhanh t i Z30.0 3) Ch y dao nhanh t i Z-30.0 4) (2) start-up G41.......... Bù dao bên trái theo hư ng ti n d ng c D1............ ð a ch bù dao, nơi bán kính dao ñư c ñ t.

5) Gia

(3)-(6) Ch ñ Offset. công theo hình dáng ñã l p trình.

6) (7) Ch ñ hu bù dao. Trong kh i l nh trư c l nh hu bù dao, d ng c ñ nh v t i ñi m (6). Sau ñó, ñi ra ñi m (x-100.0, y -100.0)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 98

..0 20.. N1..Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G40.0 45.0Y0...... Point (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) X -15.0 20.. Bïi Quý TuÊn (1) Hanoi University of Industry 99 ....0 < Trình t gia công> C t Pocket. s d ng dao phay ngón ?8....0 10..0 45. Gia công 2 pocket sau.....0 -45... 1) G90G00G54X_15...0 30. (1) (2) (3) (4) (5) (2) (1) C t Pocket (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6) O0001.0F80.0 -45. M03.0 -15.0 -50.0 -10.. G43Z30.0 40. Pocket ñư c gia công sâu 5 mm v i lư ng dư c t tinh m t trong là 0..0F3000.G41 và G42.3..0 -15...0 -50.0H1S500T2..0 -10. G01Z3..0 Y 0 10..0 45. Z-5......0 40.

...........................................0R10.....0....................... ...... ............................................................. (2) (3) (4) (5) (2) (1) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6) N u không ñ t G40 trong kh i (7): Có nh ng trư ng h p l p trình viên không s d ng G40 trong kh i (7) b i vì h hi u nh m r ng Start-up và Cancel mode ch s d ng m t l n trong chương trình khi m t phôi ñang ñư c gia công N u l nh G40 không ñ t trong kh i (7).. G00Z3............................................................................................... G03Y-10...................0................. G00Z30......... G03X40.........................................0..................................................... chó ý Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 100 .... G40G01Y0.............. G03Y-10........0.......... G40G01X30..............................................0...0...........0Y45................... G01Z-5..... X-50......... hi n tư ng c t l m (undercut) s x y ra như ñư c minh ho trên hình v ...............0..............................0......... G01X-15...0.................. G03X20........................... X30.......0R10..........0............................................... Y-45............0R10................Pragramming manual for CNC in Mill 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) G41Y10.........0.......... G41X20..0......0R10.......................0D1....................................................................................0.0.............. G01Y45...........

Mã l nh H. giá tr Offset v n t n t i câu l nh (8). 2. Mã l nh H là ñ a ch xác ñ nh s offset s d ng cho ch c năng bù chi u dài d ng c (G43.G44). khi x y ra c t l m.Pragramming manual for CNC in Mill Khi câu l nh (7) không có l nh G40 ñư c th c hi n. Do ñó s gây ra c t l m khi dao di chuy n vào v trí (6) (X30.0) Tuy nhiên. vì v y d ng c luôn ñ nh v t i v trí l p trình mà không c n thay ñôi n i d ng l p trình. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 101 . c nh báo s x y ra t i v trí (6) và tín hi u c nh báo tương ng s hi n trên màn hình và máy d ng ho t ñ ng.0 Y45. S d ng ch c năng bù trong chương trình ñ bù v trí d ng c .

G49.000 0.. Z.000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 0...000 chó ý Lư ng bù chi u dài d ng c ñư c nh p trên màn hình TOOL OFFSET...000 0.000 0.000 0. G43..000 0..000 0...000 0...000 0....000 0... Ch ra s Offset s d ng.....000 0.000 0.000 0....000 0.000 0... Do ñó c n thi t ph i ñ t lư ng bù chi u cao và lư ng bù bán kính c a m t d ng c các ñ a ch khác nhau.000 0......000 0.000 0....000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill MACHINE OLD DATA INPUT DATA X Y Z 0......000 0. G i ch c năng bù chi u dài..000 0.000 0.000 0..000 0..000 0... G43 Z_ H_.000 0..000 0.000 0....000 0.000 0...000 0. Hu ch c năng bù chi u dài.000 0.000 0........000 0.......000 0..000 0..000 0.000 0...000 0..000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0.000 0..... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 102 .000 0.... G49.000 0.000 0.... H....000 0........ Xác ñ nh to ñ c n ñ t theo hư ng tr c Z.000 0... h ñi u khi n không phân bi t gi a vi c bù chi u cao và bù bán kính...000 0..... chó ý N u s d ng b nh B........Màn hình TOOLOFFSET thay ñ i tuỳ theo các thông s và model c a h NC...000 0.

000 0.Pragramming manual for CNC in Mill 1) 2) 3) N u s d ng G44 cho vi c bù chi u dài d ng c .000 0. Trên màn hình TOOLOFFSET lư ng bù hình h c và bù mòn dao ñư c ñ t ñ c l p v i lư ng bù bán kính. d u c a lư ng bù chi u dài ñư c ngư c v i d u c a G43.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. NC tr ng thái như khi s d ng H0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Z INPUT DATA OLD DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 103 .000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.Khi b t ñ u kh i ñ ng máy. S d ng mã l nh H MACHINE X 0.000 0.000 0.000 0. Lư ng bù d ng c luôn b ng 0 khi s d ng H0.000 0.000 0.000 0.000 0. Mori Seiki ch s d ng G43 .000 TOOL OFFSET(D) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.000 Y 0.000 0.000 0.000 0.000 0.

0.. Trong ví d này... G43 Z30... ..0+0....... G90 G00 G54 X100............... -150.. M03.. Lư ng bù d ng c ñư c ñ t t i v trí NO.. Lư ng bù chi u cao c a d ng c là t ng c a lư ng bù chi u dài và lư ng bù mòn..0 H1 S1000 T2..Pragramming manual for CNC in Mill O0001 N1.....865(mm) là lư ng bù chi u cao.. Chương F Các ví d l p trình N i suy cung tròn (bù bán kính d ng c ) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 104 .0 Y80..135=-149.1 trên màn hình TOOLOFFSET ...

T1 3) Xác ñ nh ñi u ki n gia công Nguyên T công (d ng c ) Tên d ng c S(v/p) F (mm/p) S offset (T c ñ (lư ng S(v/p) tr c chính) ch y dao) H D Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 105 . 2) Xác ñ nh d ng c Th t gia công ------------Tên d ng c Vi trí c n gia công ðư ng kính l 100mm Dao phay ngón φ20.Pragramming manual for CNC in Mill 1) Xác ñ nh ñi m O phôi và phương pháp gá k p.

....0. ð i d ng c Khi d ng c T1 ñã ñư c k p trên tr c chính....... /G91 G28 X0 Y0 Z0.... Ch n h to ñ làm vi c G54....0 H1 M03... 4) L p chương trình O0010... G01 G41 X20....1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330....... Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330 v/p G43 Z50.... N01 (dao phay ngón φ25mm.........0 D02 F66.....N i suy tuy n tính............. .......................... .. Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330v/p.......Di chuy n tr c Z t m t phôi (Z0) t i v trí Z-25. hu ch ñ bù bán kính.......Y0)......0 Y-30..... S d ng m t s khác cho s bù bán kính và s bù chi u dài d ng c ......Pragramming manual for CNC in Mill N1 1 Dao phay ngón φ20...G i d ng c No..1( dao phay ngón φ20) /M06........ b t ch c năng b qua câu l l nh ñ b qua các l nh này. Ch y dao nhanh t i Z50...... ..........0............0..............1 (G43)............ bù bán kính d ng Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 106 ..................... S chương trình... Ch y dao nhanh G00.......... Ch y dao nhanh t i (X0...Bù d ng c theo ñ a ch No............. T1 330 66 1 2 chó ý Nh p lư ng bù bán kính d ng c 12...5mm)......5mm vào v trí No........................... ðưa các tr c X...........2 (D2) trên màn hình TOOLOFFSET........... /T1.... G00 G40 G80. ... Kh i l nh No.. D2=12..... hu ch ñ ch y chu trình..... (Do màn hình TOOLOFFSET không phân chia gi a d ng bù bán kính và bù chi u dài). .........Y và Z v g c máy. Z-25...........

.. G03 X50. bán kính 50....Pragramming manual for CNC in Mill c sang bên trái (G41)........... Tr c Z v ñi m O...0mm..0) ... G91 G28 Z0.....0... to ñ ñi m cu i cung tròn (20. T c ñ ch y dao 66 mm/ph.. K t thúc chương trình... Ch y dao nhanh t i v tri cách m t phôi 50mm..........ðư ng tròn.N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h )............0.0................30......0........................... d ng tr c chính ....0 Y30..............0.... G00 Z50..... M30...... I-50.... X-20.............. Bán kính ti p c n ñư c ñ t là 30mm..0 R30... to ñ ñi m cu i cung tròn (50........... Bán kính 30mm.... Bán kính 30mm. ..N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h )............. b ng 60% R Gia công nhi u phôi Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 107 ...0 M05.......0).0 Y0 R30.....

.... G i h to ñ làm vi c G54.............. ch y dao nhanh t i ñi m (0............ P0100.... .. ............0). G i h to ñ làm vi c G55... ....... O0101... M01.. G91 G28 Z0 M5.. Ch y dao t i ñi m Z50. G i h to ñ làm vi c G54... G i chương trình con O101.. ð i d ng c ..... G i h to ñ làm vi c G54...... M98 P101...... ch y dao nhanh t i ñi m (0..1 /M06.. ð t t c ñ tr c chính 330v/p...Pragramming manual for CNC in Mill ð t 4 phôi trên bàn máy....... ch y dao nhanh t i ñi m (0.... D2=12. Tr l i ñi m 0 c a tr c Z............... G43 Z50........ ................... . G i chương trình con O101. G55 X0 Y0....0)... ...0. d ng quay tr c chính.. G57 X0 Y0.. M98 P101........ . G i d ng c No............... ...... ............ G56 X0 Y0. .................. ... Tên chương trình (chương trình con) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 108 ............... Ch y dao nhanh t i ñi m G00... .... G55 X0 Y0.. l p trình chương gia công như sau: 5) L p chương trình... Hu b ch ñ bù bán kính. .... như ñã ch ra trong ph n 2... K t thúc chương trình.............0.0 H1 M03.....5mm). Quay tr c chính bên ph i............. S chương trình (chương trình chính) G00 G40 G80............ ..... G i chương trình con O101.. ð t t c ñ tr c chính 330v/p. M98 P101.. M30............. G i chương trình con O101.... .. ch y dao nhanh t i ñi m (0........ bù dao theo chi u dài.. D ng tuỳ ch n N01 (dao phay ngón φ25.... Kh i l nh No. G i chương trình con O101..1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330...........0)........... G i h to ñ làm vi c G56.... M98 P101........................0)..... /T1 ......2.... Ch y các tr c X................................Y và Z v g c máy.............. /G91 G28 X0 Y0 Z0........................... M98 P101..... ch y dao nhanh t i ñi m (0.............0).... . ñ a ch H1..... . ..... hu b ch ñ chu trình...

...25 60 ...12 30 .0 ...... G03 X50..90 45 ...12 .....0...0 Y-30. C t ñư ng tròn kín.....10 . . to ñ ñi m cu i (50.25 ...53 21 .. Hu ch ñ bù bán kính. G01 G40 X0 Y0 F1000.76 ..18 135 .10 ..K t thúc chương trình con.22 38 .30 15 ...... bán kính 50 mm.0 Y30.12 ...0)..15 60 .... ...10 .....0..06 ..25 ....25 110 ..38 .27 12 -> 15 6 -> 9 Carbide >= 300 >=120 120 >= 300 75 ...12 ....12 ..02 .0 Y0 R30.. Ch y dao nhanh theo tr c Z cách b m t làm vi c 50mm. T c ñ ti n dao 66 mm/phút.12 .12 .....0 D2 F66.75 ..60 45 ...38 Carbide .....50 ....Pragramming manual for CNC in Mill G00 G90 Z-25. C t cung tròn bán kính 30 mm.60 ....12 ... .. M99... bù bán kính dao bên trái (G41).25 ..12 .0 R30.....180 . N i suy tuy n tính G01. ñi m cu i X20...... .25 . I-50....12 . G00 Z25.. G01 G41 X20..0 và Y30..75 .135 ......08 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 109 .. N i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h ... t i ñ a ch D2...100 T c ñ ch y dao răng (Feed per teeth-FPT) HSS ...08 . X20. .0....25 ....50 ...25 ....09 .75 ...12 .... N i suy tuy n tính G01...50 ..0.38 .60 22 . Ch y dao nhanh t b m t làm vi c t i v trí Z-25 mm.... bán kính R30.0.........12 ...0.60 ..0.....50 . . .. T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho phay V t li u (Type of Material) Nhôm và magiê ð ng thau và ñ ng thi c (m m) ð ng thau và ñ ng thi c (c ng) ð ng Gang ñúc (m m) Gang ñúc (c ng) Thép 100 HBN 200 HBN 300 HBN 400 HBN V n t c c t m/p (Speed) HSS >= 180 75 ..

12 ..10 .12 .10 ...05 .30 15 .02 .90 45 .36 45 .55 35 .. Bakelite các lo i khác … Nhôm và thép h p kim Nhôm ñúc ð ng ð ng thau (m m) ñ ng vàng v.v...15 .T c ñ ch y c t 3000 KG HSS Carbide 60 .135 K PSI Titan ≥135 K PSI H p kim th p Ferritic Thép H p kim ch u Austenitic nhi t H p kim n n cao Nickel Base 500 HBN Tôi 3 -> 5 10 -> 21 21 -> 31 10 -> 17 7 -> 10 5 -> 8 12 -> 18 6 -> 9 2 -> 6 22 ....75 30 .45 .45 25 .02 .08 .20 .08 .08 .08 .25 12 -> 18 15 .45 30 .45 V t li u Nh a.08 .30 .15 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho khoan.12 ..70 15 ..15 .12 .02 .05 .12 .2 .120 45 .02 .300 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 110 .08 .10 .150 30 .45 75 .08 . ð c ng BHN..60 30 .12 .75 25 .20 .05 .45 20 ..08 .20 60 .20 . ð ng thau (c ng) thi c Dát m ng Kéo s i Gang ñúc Lo i nh Thép Cacbon và thép h p kim … … … … … <= 150 150 ..05 .250 250 ..08 ..75 22 .05 .Pragramming manual for CNC in Mill Thép không g Chưa tôi Dư i 100 K PSI 100K .350 <= 200 200 .30 .45 24 .120 75 ...90 30 ..

22 M m Trung bình S t Thép C ng Dư í 200HBN 200 .450 <= 250 250 .30 8 -> 15 5 -> 8 16 .300 Thép h p kim h p kim n n Niken h p kim n n Cobalt Thép cao Titan và h p kim 300 .400 6 -> 12 12 -> 15 9 -> 12 5 -> 9 6 -> 9 2 -> 5 5 -> 9 3 -> 5 15 -> 21 5 -> 9 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho doa.400 HBN 15 .90 38 .400 <= 200 200 . Vân t c c t (m /phút) V t li u Magiê Nhôm ð ng thau ñ ng thi c HSS 60 -120 45 .> 90 38 -> 06 15 -> 38 ð ng ñ và ñ ng thi c c ng 15 .300 HBN 300 .350 350 .60 Carbide 150 -> 300 150 -> 300 76 -> 120 30 -> 45 45 -> 75 22 -> 45 12 -> 22 60.24 9 -> 16 6 -> 10 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 111 .400 … … 250 .Pragramming manual for CNC in Mill 300 .

500 HBN Thép không g ≥ 500 HBN -Thép chưa tôi? Seri 300 Seri 400 vµ P. V t li u Bakelite Nh a Nhôm và thép non ð ng thau (ñ ng ñ c ng.30 10 -> 15 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho taro.Pragramming manual for CNC in Mill 400 . m m) H p kim ñ ng Gang ñúc ð c ng BHN (3000kg) T c ñ c t (m/p) 18-30 30-75 22-45 18-30 18-30 15-24 9-12 5-6 6-8 5-6 2-5 6-9 2-5 3-8 3-3 8-10 2-5 <150 150-250 250-300 Thép h p kim và thép <200 cacbon 200-300 300-400 Thép không g <200 200-300 300-400 Thép ñ b n cao <200 200-300 Titan và h p kim ITS <255 250-400 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 112 .H Thép h p kim N n Nickel ch u nhi t cao N n Cobalt s ch Titan H p kim 3 -> 10 3 -> 6 12 -> 18 6 -> 9 4 -> 8 3 -> 6 3 -> 4 10 -> 15 3 -> 6 10 -> 15 4 -> 10 45 -> 76 24 -> 36 18 -> 30 12 -> 21 9 -> 15 15 .

....56 Chương D ………………………………………………………………..2 Chu n b l p trình …………………………………………………………2 Chuong B ……………………………………………………………….Pragramming manual for CNC in Mill Chương A ……………………………………………………………….73 Mã l nh T..27 Mã l nh G ……………………………………………………………….96 Các ví d l p trình …………………………………………………………96 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 113 ..27 Chương C ………………………………………………………………. S và F …………………………………………………………73 Chương E ……………………………………………………………….56 Mã l nh M ………………………………………………………………..79 Mã l nh D và H …………………………………………………………79 Chương F ……………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful