Pragramming manual for CNC in Mill

N i dung A) Chu n b l p trình. B) Mã l nh G. C) Mã l nh M. D) Mã l nh T,S và M. E) Mã l nh D và H. F) Chương trình ví d .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

1

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương A Chu n b l p trình
1. Chương trình là gì ?
B n nghĩ gì khi b n nghe th y thu t ng g i là “l p trình “. B n nghĩ chương trình là m t sù ki n th thao, m t bài t p mang tính giáo d c,hay m t thao tác máy tính ?.Nói chung chương trình là m t t p h p các kh i l nh ch d n ch a ñ ng n i dung k ho ch ho c là ñư c vi t ra nh m th c hi n m t công vi c, tuân theo m t s quy lu t nh t ñ nh.
O0001 G91 G28 Z0 T9001 M06 N1 G90 G00 G54 X90.0 Y105.0; G43 Z30.0 H01 S440 T5002; M03; G01 Z0 F2000;

ð ñi u khi n máy NC c n ph i có m t chương trình t t. T t các ho t ñ ng c a máy g m có :chuy n ñ ng quay c a tr c chính, chuy n ñ ng c a d ng c , ñi u khi n ch t làm ngu i ñ u có th ñư c ñi u khi n b ng chương trình. Chương trình ñư c l p b ng các ký t và ch s . Hình nh bên trái minh ho m t ño n chương trình. N i dung ñư c ñưa ra sau ñây trình bày nh ng bư c c n thi t ñ vi t m t chương trình. Xin hãy ñ c c n th n trư c khi ti n

hành l p chương trình.

2.

Nh ng yêu c u ñ i v i ngư i l p chương trình.

Ngư i l p chương trình ph i có ki n th c v gia công ñ vi t chương trình trên cơ s nh ng ki n th c này và nên ñ c k nh ng ñi u sau ñây ñ ñ m b o các ho t ñ ng chính xác, hiÖu qu và an toàn. Ngư i l p chương trình ph i: 1. Có hi u bi t v lý thuy t c t g t. 2. Có ki n th c v ñ gá, phôi ñ quy t ñ nh ñư c phương pháp gia công và ñ m b o ñư c quá trình ho t ñ ng an toàn và chính
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 2

Pragramming manual for CNC in Mill

3.

4. 5. 6.

xác. Ch n ñư c d ng c t thích h p trên cơ s phân tích các ñi u ki n gia công :”hình dáng, v t li u phôi, t c ñ quay, lư ng chay dao, chi u sâu c t, chi u r ng c t”ñ tránh các s c có th phát sinh trong quá trình gia công. Hi u rõ kh năng gia công c a máy ñang s d ng. Bi t các thi t b an toàn và ch c năng khoá liên ñ ng c a máy ñang s d ng. Hi u các ch c năng c a máy liên quan t i vi c l p trình.

3.

L p chương trình là gì?
Nh ng ho t ñ ng c n thi t khi l p m t chương trình ? 1. Ki m tra b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công. B n v ph i ñư c ki m tra k ñ hi u ñư c các yêu c u c n thi t. 2. Phân tích các ph n gia công, xác ñ nh ñ gá và d ng c c n thi t.

Bư c

Miêu t

Mã d ng c

1

Phay m t ñ u

02

M t s ngư i t o chương trình ngay khi v a ñ c xong b n v . S nóng v i này có th gây sai h ng và nguy hi m cho các ho t ñ ng c a máy. 3. Xác ñ nh các bư c gia công trên cơ s thông tin và kích thư c ghi trên b n v .

2

Khoan

03

Trình t gia công: trư c h t là nguyên công phay m t ñ u, th hai là khoan các l .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

3

. ð l p m t chương trình. N i dung c a chương trình ñã nh p vào có th ñư c ki m tra trên màn hình.0 Sau khi nh p chương trình vào . 4.Th c hi n chương trình.. 5. Có nh ng trư ng h p...0 Y105. M06. X200. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 4 ....Pragramming manual for CNC in Mill O0001 G91 G28 T9001.. s d ng bàn phím trên b ng ñi u khi n ñ nh p chương trình vào b nh NC.. G90 G00 G54 X90. c n th n ki m tra l i n i dung chương trình.. N1. d u ch m th p phân không ñư c nh p ñ y ñ . 5.. ngư i l p trình nên vi t các giá tr s theo cách dư i ñây: Ví d : (1) Z. Nh p chương trình vào máy.. ð tránh nh ng trư ng h p ñó..Sau khi hoàn thành.. Chương trình bao g m các ch s và ký t .c n ki m tra l i chương trình m t cách c n th n xem có nh p sai hay thi u d li u hay không.0 .. 4.5 (2) X200. ñ u tiên hãy vi t ra gi y. máy s ho t ñ ng theo theo các kh i l nh c a chương trình. Sau khi vi t chương trình.5  Z0.

L p chương trình 5.1 Trình t làm vi c. gây ra các s c nghiêm tr ng. d ng c c t và ñài dao có th va vào ñ gá trong quá trình gia công. Hi u và ti n hành theo các bư c sau. (s a u ki n gia công b ng cách Industry chương trình n u th y c n thi t.Nh p chương trình vào máy 7.Phân tích phương pháp ñ nh v và k p 4.Ki m tra ñi Hanoi University ofti n hành c t th 5.Lưu chương trình vào b nh 8.Pragramming manual for CNC in Mill N u chương trình ñư c ñưa vào b nh không ph i do ngư i l p trình mà do ngư i ñi u khi n máy. N u ngư i ñi u khi n máy ñ c sai và nh p d li u sai. Ph n này s miêu t trình t th c hi n gia công s n ph m hoàn ch nh.Ki m tra chương trình b ng cách ch y không c t Bïi Quý TuÊn 13. hãy vi t th t rõ ràng và chính xác ñ b t kỳ ai cũng có th ñ c d dàng. bao g m c vi c l p chương trình. ch nh s a giá tr bù dao n u c n thi t) . L p k ho ch s n xu t và l p trình 1. nguy hi m cho ngư i và máy móc. công vi c s ñư c ti n hành m t cách hi u qu . 5. 5.B t ngu n cho máy công c 6. Rà gá phôi trên bàn máy ñ xác ñ nh ñi m O 11.Nghiên c u b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công 2.L p d ng c và phôi lên máy Thi t l p 9.ð t ñi m O 12. Quá trình cho ñ n khi hoàn thành s n ph m.ðo và nh p vào giá tr bù chi u cao và bán kính 10.Xác ñ nh d ng c s d ng 3.

Các m c ki m tra 1 Các ñi u ki n gia công phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không.Pragramming manual for CNC in Mill S n xu t hàng lo t a. Các m c c n ki m tra trư c khi gia công ñư c tóm t t theo b ng sau.? 2 Phương pháp ñ nh v ñã chu n chưa ? 3 L a ch n ñúng d ng c c t chưa? 4 Th t các bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không ? 5 Li u có kh năng va ñ p trong quá trình gia công? 6 Chu n b phi u công ngh chưa Các m c ki m tra 1 Li u chương trình ñang ñư c vi t có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không? Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 6 ð cb n v Các ñi u ki n gia công . Các m c c n ki m tra. Ki m tra nh ng m c này ñ ñ m b o quá trình gia công ch ính xác và an toàn Các m c ki m tra 1 Dung sai trên b n v ? 2 Hi u ñư c các ký hi u th hi n ñ chính xác chưa ? 3 Bi t rõ v t li u và hình dáng phôi chưa? 4 Hi u rõ các quá trình th c hi n trư c và sau trên trung tâm gia công chưa? 5 Hi u ñư c m u ch t khi gia công chưa? 6 Xác ñ nh chính xác g c phôi chưa? 7 Hi u rõ v phôi chưa? 8 ð c k t t c các kích thư c và ghi chú trên b n v chưa? 9 Có gi s ch s b n v và ch c ch n r ng không còn thông tin nào không hi u.

ñ u d ng c có hư ng ngư c v i hư ng di chuy n c a d ng c không? T t c d ng c ñã ñư c ñăng ký chưa? Mã d ng c có ñư c nh p chính xác không? Mã s d ng c ñư c phân ph i phù h p v i kích thư c d ng c không? ðã lưu ý ñ n kho ng cách li n k v i d ng c có ñư ng kính l n chưa? Trong kho dao có b trí h p lý các kho ng tr ng gi a l ñ t dao to và dao nh chưa? Các m c ki m tra Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 7 . ch y dao gia công) s d ng ñ ng chưa? Lư ng ch y dao ti p c n và lư ng ch y dao c t ñã xác ñ nh chưa? ðã ki m tra t t c d li u nh p vào chính xác chưa? Li u có nh ng l i ng u nhiên trong chương trình do m t t p trung hay không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 K p d ng c (Mouting Tool) Các m c ki m tra ðài dao và ph n chuôi dao ñư c làm s ch trư c khi k p chưa? D ng c có th b mòn ho c m không ? Hình dáng và v t li u d ng c phù h p v i phôi không? D ng c ñã ñư c k p lên ñài dao ñúng chưa? Chi u dài d ng c có phù h p không? Khi k p tr c dao khoét lên tr c chính.-) ñư c nh p trư c các giá tr s ñúng chưa? Ch ñ ch y dao s d ng (ch y dao nhanh.Pragramming manual for CNC in Mill 2 3 4 5 6 7 8 Nh p chương trình Chương trình có ñư c l p theo các bư c gia công hay không D u ch m th p phân có ñư c nh p ñ y ñ vào các giá tr s hay không? D u (+.

giá tr Z c a h t a ñ s d ng ñã ñ t v không chưa? Hư ng bù dao ñã ñ ng chưa ? Ki m tra mã s d ng c ñ oc bù chưa? Ki m tra d li u bù hình h c.Pragramming manual for CNC in Mill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bù dao (Tool Offset) Công t c Door Interlock ñ ñư c ñ t v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? Trong quá trình thao tác bù dao. trên b ng ñi u khi n(Dry run. ñã chuy n l i công t c. c n cân nh c xem có th gây va ñ p d ng c hay không? T c ñ d ng c b t to ñ ñã ñúng chưa? Giá tr h t a ñ phôi ñã ñư c ñ t ñúng chưa ? G c phôi ñã ñư c tính toán tr ( ho c c ng) v i bán kính d ng c b t to ñ chưa ? Khi ti n hành ño d li u bù chi u dài d ng c . bù mòn và h to ñ h th ng ñư c s d ng cho vi c bù dao chưa ? Ki m tra d li u bù bán kính và chi u cao d ng c ñã ñúng chưa? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa ? C a ñã ñóng chưa? ðã b t ch ñ ch y t ng kh i l nh hay chưa? Bư c ti n dao và t c ñ c t ñã phù h p chưa? Ch ñ ch y dao( ch y dao nhanh hay ch y c t g t) ñã ñúng chưa? Hư ng rút dao sau khi c t ñã chính xác chưa? Chuy n ñ ng c a d ng c trong vùng ñã tính toán không ñ m b o không va ñ p chưa? Ki m tra kh năng va ñ p c a d ng c v i phôi và ñ gá chưa? Có th d ng kh n c p trong quá trình gia công hay không? Sau khi k t thúc ch y th không c t g t (Dry run). Feedrate…) v v trí ñúng chưa ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? Hanoi University of Industry 8 1 2 3 4 5 Ch y th không c t (Dry run) 6 7 8 9 10 1 Bïi Quý TuÊn .

t c ñ tr c chính) ñã h p lý chưa ? Trình t nguyên công và bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi hay không? L a ch n d ng c c t ñã h p lý chưa? L a ch n ñ gá phù h p không? Phương pháp k p phôi ñúng ñúng chưa? Quá trình c t có th ñư c quan sát không ? Lưu lư ng và hư ng phun dung d ch làm ngu i có ñúng không? D ng c c t có th va ñ p v i phôi và ñ gá không? Kích thư c có ñư c ño sau c t thô chưa ? Công t c Override trên b ng ñi u khi n có ñư c ñ t t i % phù h p v i lư ng ch y dao nhanh và ch y dao c t g t không? Có th d ng máy kh n c p trong quá trình gia công không? Các m c ki m tra ð chính xác d ng c ño có phù h p không? L a ch n d ng c ño ñúng không? Trình t ño ñúng không? Phương pháp ño phù h p chưa? Vùng ñư c ño có ñư c xác ñ nh rõ ràng không? Vùng ñư c ño có th b l n phoi và dung dich làm mát không? Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? Khi ño.Pragramming manual for CNC in Mill 2 3 4 5 Ch y c t th (Test cutting) 6 7 8 9 10 11 12 13 C a ñã ñóng chưa? Ch c năng ch y chương trình theo kh i l nh ñơn ñư c b t chưa? ði u ki n gia công ( chi u sâu c t. lư ng ch y dao. chi u r ng c t. phôi có ñư c làm mát không ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? T t c các ch c năng NC như SingleBlock ñ ki m tra chương trình ñã ñư c t t chưa? M c tiêu th i gian gia công cho m t phôi là bao nhiêu? ð mòn dao có ñư c ki m soát không ? Hanoi University of Industry 9 14 ðo lư ng (Measuring ) 7 8 1 2 3 s n xu t hàng lo t 4 5 1 2 3 4 5 6 Bïi Quý TuÊn .

. ð nh p chương trình. S chương trình (Program number).. màn hình s t ñ ng hi n th O0001..Pragramming manual for CNC in Mill (Mass 6 production) Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? 6. ph i ñ i l i tên chương trình. G90G00G54X90. M06. S chương trình (d ng s ) ph i ñư c ñ t t i dòng ñ u tiên c a chương trình. sau ký t Alphabet “O”. S chương trình có th có ít hơn 4 ch s .. Có th lưu tr nhi u chương trình trong trong b nh NC. t 1 to 9999. O0001.. . M06. : M01. chương trình không th ñư c nh p vào. Ví d n u b n nh p tên chương trình lµ O1.. chó ý Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 10 .----------------------------------------. S chương trình dùng ñ lưu tr nhi u chương trình. M30. N1. 6. N u s chương trình ñưa vào ñã có trong b nh . Trong ph n này s trình bày m t s thu t ng cơ b n ñư c dùng khi l p m t chương trình. ñ phân bi t v i các chương trình khác trong b nh và ñư c x p x p theo m t tr t t nh t ñ nh. Các thu t ng trong l p trình.0. N2.1. G90G00G54X0Y0.0Y105. S chương trình ñư c xác ñ nh b ng b n ch s ho c ít hơn..S chương trình G91G28Z0T9001.

thì 5 ch s t v trí có giá tr nh nh t ñư c nh n là s th t 2.0H1S440T502. M06. S th t ñư c th hi n b ng m t s g m 5 ch s theo sau ký t “N”. N u m t dung lư ng chương trình quá dài và vư t quá s c ch a c a b nh thì ñ t s th t vào v trí b t ñ u c a m i nguyên công (hay bư c). N1.0Y105.Pragramming manual for CNC in Mill 6. ðo n chương trình (Part Program).S th t G90G00G54X0Y0. N u m t s th t có s ch s l n hơn 5.S th t G90G00G54X90.-----------------------------------------------. Không nh t thi t ph i s d ng s th t . ðo n chương trình ch a các thông tin c n thi t cho vi c th c hi n t ng nguyên công (hay bư c) ñư c ti n hành b i m t d ng c . N1. G90G00G54X90. ñi u này s giúp ti t ki m b nh .0Y105.2. N2.0. O0001 G91G28Z0T9001 M06. G91G28Z0M05. S th t (Sequence number).0. 6. ho c ñ tìm m t v trí mà b n mu n s a ch a chương trình d dàng. M30. S th t s d ng ñ tìm ki m ho c g i t i v trí m t dòng l nh ñang s d ng.3. 1. s d ng cho m t d ng c c t xác ñ nh theo th t . Thông thư ng. Bïi Quý TuÊn (Ph n chương trình dành cho d ng c s 9001) Hanoi University of Industry 11 . G91G28Z0T9001. O0001. M01. G43Z30. M06. s t t dùng ñ ch ñ nh m t ph n chương trình. M01. M06. ho c không s d ng s th t .-----------------------------------------------.

T l nh (Word). Xác ñ nh rõ ki u c a d li u t vi c gi i thích kh i l nh 6. (Ph n chương trình dành cho d ng c s 5002) ð a ch (Address). m i dòng l nh tương ng v i m t kh i l nh.Pragramming manual for CNC in Mill N2. ñ ng th i cũng là ñơn v nh nh t t o nên chương trình.5.7. G01 Z0 F2000 T 6. G90G00G54X0Y0. D li u (Data). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 12 . Nh ng s (bao g m kí hi u và d u ch m th p phân) theo sau ñ a ch ñư c g i là “D li u”.6. G01 Z0 F2000 chó ý D li u. các thông tin khác ñưa vào h th ng NC cho vi c gia công phôi cũng ñư c g i là d li u.0H2S800T5002. G01 Z0 ð a ch F2000 6.4. Kh i l nh (Block). Trong chương trình. M t kh i l nh bao g m nhi u t l nh. M06 6. Ngoài ra. G91G28Z0M05. Kh i l nh là ñơn v l nh nh nh t c n thi t ñ ñi u khi n máy. T l nh là ñơn v nh nh t ñ g i m t ch c năng xác ñ nh. G43Z30. M t t bao g m có ñ a ch và d li u. M01. S d ng ch cái trong b ng Alphabet ñ ñ nh nghĩa m t ñ a ch .

.. N2...... Trong ph n này s miêu t chuy n ñ ng theo các tr c ñư c ñi u khi n và quan h c a chúng trong chương trình. ðo n G91G28Z0M05..... chương Chương M01....... Trong ph n này s ñ nh nghĩa các tr c và cách xác ñ nh các tr c trong chương trình.K i th ba.........1.----------------------------------------......kh i l nh 6.Pragramming manual for CNC in Mill O0001.......8.......... Lo t máy MV..Kh i th hai..... m t kh i l nh bao g m nhi u t l nh. Di chuy n theo các tr c ñi u khi n......--------------------------------------------s th t G90G00G54X90......................SVD.. 7..SV.......... Tóm t t......... Kh i th nh t..0.....---------------------------kh i l nh.1..kh i l nh chương trình : G91G28Z0M05.---------------------------------------s chương trình.. s kêt h p c a ñ a ch và d li u......... Hi u k v phương chi u các tr c ñi u khi n là r t c n thi t khi l p trình... G91G28Z0T9001.... chó ý Kh i l nh ñư c k t thúc b ng ký t [..s th t ...]......-------------------------kh i l nh N1.... ði u khi n và ñ nh hư ng các tr c.----------------------... trình trình M06..0Y105. 7.. ðo n G90G00G54X0Y0...... M30. 7.. G91G28Z0T9001. M06..1... M t chương trình bao g m các t l nh........------------------------------------------.... như ñư c minh ho sau ñây: O0001.. Các tr c ñi u khi n và hư ng c a chúng ñư c xác ñ nh như sau: Tr c B ph n chi u dương(+) và âm(-) X Bànmáy chi u + Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 13 .

Di n t chuy n ñ ng các tr c trong chương trình. MV.2.(-) ñ hư ng các tr c V i lo t máy các ký ñ xác ñ nh chuy n ñ ng.SV.Pragramming manual for CNC in Mill Y Bàn máy Z ð u tr c chính v bên trái. 7. hi u(+).SVD. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 14 .quan sát máy t m t trư c (hư ng lên. (Hư ng quan sát t thân máy ñ n phôi) chi u + ñi lên . quan sát theo chi u t phôi lên tr c quay c a d ng c ). n u quan sát t m t trư c máy t i phôi chi u + hư ng ra m t ph ng trư c c a máy.

khi bàn máy không chuy n ñ ng. thì phương. X Y Z Chuy n ñ ng gi ñ nh khi l p trình N u d ng c ñư c gi Trư ng h p l nh “X+__”. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 15 . ði m g c phôi. có nghĩa là d ng c di chuy n sang t v trí ngư i ñi u khi n t i thân máy V i l nh “Z+__” thì Cùng h-íng v i chuy n bàn máy ñi lên. ví d . chi u các tr c ñư c ñ nh nghĩa như dư i ñây: 8. n u không có ñi m tham chi u.Pragramming manual for CNC in Mill Tr c ñư c ñi u khi n. có nghĩa m t ph ng trư c là d ng c di chuy n sang ph i V i l nh “Y+__” thì N u d ng c ñư c gi ñ nh là di chuy n trong bàn máy ch y v phía ngư i ñi u khi n. N u gi thi t d ng c di chuy n. trong khi bàn máy ñ ng yên. Khi ñưa ra l nh ”di chuy n d ng c c t t i ñi m A”.khi quan sát máy t chuy n ñ ng. ñ nh là di chuy n trong bàn máy di chuy n sang khi bàn máy không trái . máy s không th tìm ñư c to ñ ñi m A. theo ñ ng th c hư ng nhín t m t trư c Chuy n ñ ng th c.

Trong chương trình. ði m g c phôi nên ñư c xác ñ nh t i ñi m mà có th xác ñ nh m t cách thu n ti n.Z0). Vi c xác ñ nh g c phôi làm cho cho vi c l p trình tr lên d dàng cũng như là ñ m b o ñ chính xác. ñi m (X0. ho c các h c tròn.Khi d ng hình h c c a chi ti t gia công có tính ñ i x ng. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 16 . Trên b n v . Theo ñó. (pocket) 2).Z) ñư c tham chi u v i ñi m g c phôi.Ví d v ñ t g c phôi t i tâm ñ d dàng tính toán to ñ tâm l . ch n g c phôi như hình v ñ tính toán to ñ d dàng. g c phôi ñư c ký hi u như sau: <Ví d v ñ t ñi m g c phôi> 1). g c phôi ph i ñư c xác ñ nh rõ ràng.Pragramming manual for CNC in Mill ði m tham chi u ñư c thi t l p cho chương trình ñư c g i là ñi m g c phôi.Y. giá tr to ñ (X.Y0.

1. ph i hi u rõ b n ch t c a t ng lo i to ñ này.(2).(1).O) trong hình bên trái là giá trí to ñ c a (X. L nh tuy t ñ i ñ nh nghĩa t a ñ m t ñi m b ng kho ng cách..Y). 9. 1...... Giá tr ñư c vi t trong (O... s d ng 2 ki u l nh sau ñây : 1. Ch ñ l nh tuy t ñ i ñư c xác ñ nh v i l nh G90..0.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 17 .0 Y-10.0 X10...........Z0).. có d u (+) .Y0. t ñi m g c phôi (X0...Pragramming manual for CNC in Mill 9.... 2. To ñ l p trình..0Y20.. ñ s d ng h p lý... ð xác ñ nh chuy n ñ ng c a d ng c c t t ñi m hi n t i t i ñi m ti p theo (ñi m ñích ).. D u dương có th b nhưng d u âm thì ph i ñư c vi t ñ y ñ .. X+10... L nh tuy t ñ i. X-20.. L nh tuy t ñ i .0 Y-10.. L nh gia s .(-) xác ñ nh. L nh v i h t a ñ tuy t ñ i(1) To ñ c a ñi m (1) và (2) vi t trong h to ñ tuy t ñ i G90 X100 Y10.0 2.. Khi vi t chương trình....

L nh gia s ñ nh nghĩa to ñ m t ñi m b ng cách ch ra kho ng cách di chuy n t ñi m hi n t i. có th ñư c b qua.0 (Y100..... (G90)(X175.(2).Pragramming manual for CNC in Mill L nh v i h t a ñ tuy t ñ i (2) Di n t các ñi m (1).0. L nh gia s .(4) Các t l nh trong (...0)Y100(Z50.(3)..0(Y-100) Z50.. (G90)X175... tương t các kh i l nh trư c ñó.. Ch ñ l nh gia s ñư c xác ñ nh v i l nh G91 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 18 9...(2).0 Y-100 Z50. (G90)X-175...0).. (3) vµ (4) theo h to ñ tuy t ñ i trên m t ph ng X-Y-Z....0.....0)... Chi u dương ch ra r ng ñi m ñó n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i.)..0) (Z50. G90 X-175..(1)..2 ..

.... V i to ñ d u dương có th b nhưng d u âm thì không ñư c b ......0Y10.0...0 X30...Pragramming manual for CNC in Mill Di n t l nh gia s (1).. X+30..0 Y-10.0...........(1)....0...Y) Di n t l nh gia s (2)..0Y10.(2)... Y-10....0............. G91X-30.. G90X10...O) trong hình bên là giá tr to ñ c a (X..(3) và (4)........... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 19 . S d ng l nh gia s di chuy n qua các ñi m (1).. 2).. S d ng l nh gia s ñ di chuy n d ng c t ñi m (1) t i ñi m (2)..(2).... 1). Giá tr ñư c vi t trong (O..

.... ði m tham chi u Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 20 ...... G91X350.0Z50..) hư ng chuy n ñ ng ti p theo c a d ng c Hành trình c n di chuy n ti p theo V trí d ng c hi n t i............. S khác nhau gi a l p trình theo to ñ tuy t ñ i và gia s ñư c tóm t t theo b ng dư i ñây...0.....Pragramming manual for CNC in Mill G90X-175.............2.....Y_.. L p trình tuy t ñ i Ký t ñ a ch ....(3).....(Y0)(Z0).. Các t l nh trong (........-) G90(X_..........Z_..Y_......0(Z0). có th ñư c b qua.0(Y0)(Z0).. Tóm t t.. tương t các kh i l nh trư c ñó....... 9.0Y-100...(2)....) th hi n vùng t n t i c a ñi m kho ng cách so v i g c phôi ði m g c phôi L p trình tương ñ i G91(X_...Z_..... Ý nghĩa d u (+. (G91)(X0)Y200...........).(1)... (G91)X-350..(4).. Ý nghĩa c a giá tr s ..

... m t chương trình thư ng ñư c vi t theo l nh tuy t ñ i. Chi u sâu c t (Depth of cut) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 21 .... 10.. L nh gia s thư ng ñư c s d ng khi l p trình gia công nh ng ph n l p ñi l p l i theo t ng bư c c ñ nh. T c ñ tr c chính (Spindle Speed) (min-1)........ Xác ñ nh ñi u ki n c t g t. ñư c ñ t khi l p chương trình.... Nói chung...Z0)... T c ñ ti n dao 100m/ph 3...Pragramming manual for CNC in Mill ..Y0. Các ñi u ki n này ph i ñư c ki m tra c n th n. Các ñi u ki n c t g t ñư c thi t l p khi l p chương tr ình có nh hư ng l n ñ n s an toàn.T c ñ tr c chính 400v/ph chó ý min-1 có nghĩa là vòng/phút 2... (X0..... Sau ñây là 4 ñi u ki n c t g t c n ph i quan tâm khi gia công 1.. S400. hi u su t và ñ chính xác gia công.... T c ñ ti n dao c t (Cutting Feedrate) (mm/min) T c ñ ti n dao ñư c ñ t tr c ti p sau ñ a ch F F100.

.......... chi u sâu c t có th ch ra b ng ñ a ch ......... Chi u r ng c t.... V i nguyên công gia công l .Pragramming manual for CNC in Mill Không có ch c năng ñ c bi t ñ xác ñ nh chi u sâu c t.là g i d ng c c t s 1..(c th hơn.. Mã M Mã S Mã F Mã T Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 22 ..và H là th hi n các ch c năng chính... V i nguyên công gia công l ...là lư ng ti n dao 100mm/phút.........b t dung d ch làm ngu i... Vì lý do này.. M t chương trình ñã ñư c l p b ng cách s d ng ký t và ch s ..Chi ti t v các mã l nh này s ñư c trình bày chương B và các chương k ti p..... ð t t c ñ quay c a tr c chính .. Ch ra phương pháp gia công trong m i kh i l nh ho c chuy n ñ ng theo các tr c. ...S. có th tham kh o ph n sau c a giáo trình).t t dung d ch làm ngu i..F... Các mã l nh G. Ch ñ nh mã s d ng c . Mã Mã G Các ch c năng.... G i là các ch c năng ph và làm vi c như m t ch c năng h tr cho ch c năng G... Các d ng mã l nh. ð t t c ñ ti n dao Ví d :F100.... Ví d :M08. ch c năng G còn ñư c g i là ch c năng chu n b .. chi u sâu c t có th ñư c ch ñ nh b ng cách s d ng m t ñ a ch .(Cutting Width)....... 11...........M.....T. Chi u sâu c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c Z. Ví d :T1.. M09.... chó ý 4.....D... Không có ch c năng ñ c bi t ñ ch ñ nh chi u r ng c t Chi u r ng c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c X và Y..là t c ñ tr c v i 400vòng/phút... B ng dư i ñây s khái quát các ch c năng trên. Ví d :S400. Trư c các l nh này.. NC s chu n b cho chuy n ñ ng trong m i kh i l nh....

.mã s bù d ng c ............. B ng dư i ñây ñưa ra và gi i thích các T và ð a ch ñư c s d ng trong chương trình : Ch c năng S chương trình S th t Ch c năng chu n b .A.B.... T c ñ quay tr c chính. g i s tên chương trình con.. T và ñ a ch ...U.. T khoá kích thư c ð a ch :(ISO)/O(EIA).C R I.....Z.. S l n l p trong chương trình ð m s l n l p trong chương trình con Ch c năng ti n dao Ch c năng t c ñ quay tr c chính .J....... T c ñ ti n dao..........X P P...bù bán kính d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh ..........Y...... To ñ tâm ........ S chương trình S th t D ng chuy n ñ ng L nh di chuy n theo các tr c: Cung bán kính..bư c ren.. ði u khi n t t m máy....Pragramming manual for CNC in Mill Mã D Mã H Ch ñ nh mã s bù bán kính d ng c Ví d :D1. Ch ñ nh mã s bù chi u dài d ng c Ví d :H01... N G X.. Ch c năng d ng c Ch c năng h n h p F S T M B Mã s bù d ng c D ng S chương trình ð nh rõ s ti p theo L p ñi l p l i H P.Q P Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 23 ..... ..... S hi u d ng c s .K Ý nghĩa... Mã s bù Th i gian d ng......... góc R....bù chi u dài d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh .

tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c X M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. Phương pháp gia công và chuy n ñ ng c a các tr c trong m i kh i l nh thu c chương trình Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh gia s ) M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. ð a ch B C F G Ý nghĩa Xác ñ nh v trí trên tr c B (l nh tuy t ñ i) Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh tuy t ñ i) T c ñ ti n dao. S th t Hanoi University of Industry 24 H I J K M N Bïi Quý TuÊn .Pragramming manual for CNC in Mill T và ñ a ch B ng dư i ñây gi i thích s khác bi t c a T và ð a ch trong chương trình. tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Y M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Z ði u khi n các ch c năng ON/ OFF c a máy.

. S? th t (dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n B t ñ u nguyên công hay bư c m i)........)....Tên chương trình (Dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n vào th i ñi m b t ñ u chương trình). phay ngón vv.. ðây là m u ño n chương trình khi l p chuong trình cho các d ng c (phay b m t... ð t th i gian d ng và tên chương trình con Chi u sâu c t m i lát khi s d ng chu trình gia công l . Giá tr bán kính trong l nh n i suy cung tron..Pragramming manual for CNC in Mill O P S chương trình...... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 25 ........... T c ñ quay tr c chính S d ng c . V trí trên tr c X (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng ..... N1.............: O0001.......... V trí trên tr c Z (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Y (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Z (l nh tuy t ñ i) Q R S T U W X Z 12.... M u cơ b n c a m t chương trình...

......... ....... .1...... Tuy nhiên. t t dung d ch làm ngu i... 13... G00 Z_(M09).. M06 M08 có th ñư c b ñi n u không c n tư i ngu i Quay tr c chính theo chi u thu n Rút d ng c tr v .. S chương trình.... M01.... d ng tr c chính D ng t m th i ð i d ng c N2. NC s nh n ra và hi n th thành “O0001”.............. Di chuy n dao ñ n to ñ Z g i giá tr bù dao H theo chi u Z c a dao ñó và g i d ng c ti p theo (T) t i v trí thay dao....Ch y dao nhanh ñ n X_Y theo to ñ tuy t ñ i ði m g c phôi ñư c xác ñ nh b i G54 d?n G59....... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 26 . M t tên chương trình ñư c nh p ít hơn b n ch s s ñư c nh n ra và hi n th thành m t tên b n ch s sau khi ñư c nh p vào NC..... 13. M30.. ð t t c ñ tr c chính quay v i v n t c S và l nh b t dung d ch tư i ngu i (M08) chó ý M03... Tr v ñi m g c máy. không c n thi t ph i vi t ñ y ñ c 4 ch s .... chó ý Vi c nh p tên chương trình năm ch s ho c hơn là không ñư c phép... Nh ng chú ý khi l p chương trình..quay v dòng ñ u chương trình 13.2......... K t thúc chương trình .........Pragramming manual for CNC in Mill G90G00G54X_Y_.... T t c các tên chương trình ph i trong kho ng 4 ch s ............ G43Z_H_S_T_(M08).... Kho ng cách gi a l nh trong chuong trình. G91G28Z0M05. N u nh p vào là “O1”. M6....

Y..Pragramming manual for CNC in Mill O0001. Th?i gian :X T?c d? ti?n dao : F Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 27 . Khi nh p chương trình. Ch c năng b qua m t dòng l nh: chó ý N u ch c năng này ñư c kích ho t...I.. Kho ng tr ng.. các ch s và d u ch m th p phân.Q. không th chèn 1 kho ng tr ng vào gi a các t l nh..3.A...W.. chương trình s th c hi n t t c các dòng l nh .. t i cu i ñi m m i kh i l nh s d ng d u “.. các d u +.U. G43_Z30.Z. m t kho ng tr ng s ñư c t ñ ng chèn vào gi a các t l nh.. góc.R.. các dòng l nh b t ñ u b ng d u “/” s ñư c b qua cho t i dòng l nh ti p theo. M t chương trình s ñư c vi t theo cách sau ñây: Trên dòng (1).-. Ngoài ra.. t c ñ . Chương trình ti p t c th c hi n các dòng l nh không ch a d u “/”..(1). Các ký hi u sau ñây ñ u ñư c s d ng: [...] [*] [ [ ] ] [( )] [#].C.0 H1 S440 T5002.. th i gian.. G90_G00 G54 X90 Y105. M t chương trình ñư c l p b ng các ký t Alphabet. bao g m như kho ng cách. 13.B... 13.. k c nh ng dòng l nh có d u “/” .các ký hi u. V i h NC.. Các ñ a ch sau cho phép s d ng d u ch m th p phân..4 Nh p d u ch m th p phân...J. G91 G28 Z0 T9001. 1 kho ng tr ng ñư c ñ t gi a G00 và G90... M06.. Tuy nhiên khi nh p chương trình vào b nh NC. có th s d ng d u ch m th p phân ñ vào d li u s ....K. D u và ký hi u. N u ch c năng b qua m t dòng l nh không ñư c kích ho t.0. Kho?ng cách và góc : X. N1.. Chú ý ký hi u [ @ ] không ñư c dùng.” ñ k t thúc l nh và ký hi u “/” ñ b qua m t kh i l nh..

và “giây”. 10 inch/phút (2) Trong trư ng h p s d ng l nh th i gian d ng.7.0 Z22359. chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t ) é s d ng h “inch”. Tuy nhiên. (1) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 28 . s d ng G21. X1. d u ch m th p phân có th s d ng v i ñ a ch X. X1000 Z23. chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t) . (1) ð g i mã l nh d ng trong 1gi : G04 X3600.001 mm (N u không có d u ch m th p phân. X1. Trong chương trình hay trong m t kh i l nh có th dùng ho c không dùng d u ch m th p phân.0 = X1inch X1 = X0.0 X15mm hay X15inches. X150.Pragramming manual for CNC in Mill Khi ñưa m t giá tr s sau m t ñ a ch .0 (1gi = 3600s). vì ñ a ch P ñ ng th i cũng dùng ñ ch s th t .001 inch (N u không có d u ch m th p phân.10inch/rev. 10 mm/phút.0 10 mm/rev. s d ng G21. Các ñơn v s d ng là: “mm” “inch” “ñ ”. tuỳ thu c vào lo i ñ a ch s d ng. không ñư c s d ng d u ch m th p phân n u dùng ñ a ch P. F10. chó ý (2) Có nhi u gi i h n trong các ñơn v s d ng.0 = X1mm X1 = X0. X10. ph i ch c ch n giá tr ñưa là chính xác. ð s d ng h “mm”. G04 X10 D?ng 1 giây. n u thi u ho c sai v trí c a d u ch m th p phân có th gây va ñ p khi ch y chương trình s có th gây hư h ng máy.

Ph thu c vào các mã G ti p sau. G00 X_ Y_. có th s d ng nhi u mã G. G01 X_ Y_ . chúng ñ u là d ng mã G theo nhóm. Danh sách các mã G. N u ñ t mã G sau m t ñ a ch mà nó thi t l p ch ñ làm vi c. các mã G ch ra sau cùng s có hi u l c. G01 Cã hiÖu lùc trong ®o¹n X_. ñư c vi t trong t ng kh i. bao g m các ñ a ch G và giá tr s . H NC s thi t l p các d ng ñi u khi n ñ ñáp ng mã G ñư c ch ra. Giá tr s theo sau ñ a ch G ñ nh nghĩa các l nh. chó ý 1. ch ñ ñư c thi t l p ñó s không có hi u l c v i ñ a ch ñó. 3. Khi ñưa ra mã G trong m 2. chúng s ñư c phân lo i thành 2 ki u sau: Ki u l nh D ng mã G ñơn (Mã G trong 1 nhóm 00 ngo i tr G10 và G11) D ng mã G Module (Mã G theo nhóm ) ý nghĩa Ch có hi u l c trong m t kh i xác ñ nh Mã G có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác ñư c ñưa ra Ví d . ch−¬ng tr×nh n y Y_. chúng ph i ñư c ñ t trư c ñ a ch . sau ñó xác ñ nh các phương pháp gia công và chuy n ñ ng trên các tr c trong m t câu l nh. G00 và G01 c 2 ñ u là d ng mã theo module . Mã G có th coi là mã l nh chu?n b?. Trong cùng m t câu l nh. N u nhi u mã G ñưa ra trong 1 câu l nh. t câu l nh. Mã G. ñi u này tuỳ thu c t ng nhóm mã G khác nhau. tr nhóm 00. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 29 .Pragramming manual for CNC in Mill Chương B Mã l nh G ____________________________________ 1.

ð i v i các máy có APC.1 G31 G33 G40 G41 G42 u 1 mã G không có trong b ng mã G ho c không có trong ph n l a ch n b xung ñưa ra. thø 3 hoÆc thø 4 §iÓm O thø hai /thø ba. ñ t “M29 S_” trong kh i l nh trư c kh i l nh ch a G84 ho c G74. NC thi t l p ch ñ mã G . ñi m g c th 3.4 ñư c dùng ñ ñi u khi n APC . ð taro c ng. 7. Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn ng−îc chiÒu kim ®ång hå. khi ngu n ñi n ñư c b t lên. xác ñ nh b i bi u tư ng ?. M G00 G01 G02 G03 G04 G09 G10 G10. tín hi u c nh báo (No. dao ë bªn tr¸i c«ng tua gia c«ng HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t. 010) s hi n trên màn hình.6 G11 G17 G18 G19 G20 G21 G27 G28 G29 G30 G30. N 5. Nhãm M lÖnh X¸c ®Þnh vÞ trÝ Néi suy tuyÕn tÝnh Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn cïng chiÒu kim ®ång hå. thø t− Bá qua m lÖnh C¾t ren Huû bá hiÖu chØnh bï b¸n kÝnh HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t.Pragramming manual for CNC in Mill 4. 6. dao ë bªn ph¶i c«ng tua gia c«ng Hanoi University of Industry 30 01 00 02 06 00 01 07 Bïi Quý TuÊn . không dùng cho m c ñích khác. Dõng tÞnh tiÕn dông cô/Dõng chÝnh x¸c Dõng chÝnh x¸c Thay ®æi hÖ to¹ ®é ph«i Huû chÕ ®é G10 Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XY Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XZ Chän mÆt mÆt ph¨ng gia c«ng ZY §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ inch §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ mm Quay vÒ gèc m¸y Trë quay vÒ gèc m¸y tù ®éng Quay vÒ gèc m¸y thø 2.

Pragramming manual for CNC in Mill G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G62 G63 G64 G65 G66 G67 G72.3 G85 G86 G87 G88 08 00 08 00 14 00 15 00 12 00 Bï chiÒu d i dông cô . Chu tr×nh khoÐt lç 09 Chu tr×nh gia c«ng lç Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 31 . + Bï chiÒu d i dông cô . gi¶m Bï vÞ trÝ dông cô . t¨ng 2 lÇn Bï vÞ trÝ dông cô . gi¶m 2 lÇn Huû bï chiÒu d i dông cô §Æt hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng Lùa chän hÖ to¹ ®é m¸y Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø nhÊt Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø hai Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø ba Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø t− Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø n¨m Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø s¸u TiÕp cËn theo mét h−íng M lÖnh dõng chÝnh x¸c c ChÕ ®é Taro ChÕ ®é c¾t gät (chÕ ®é kiÓm tra dõng chÝnh x¸c) Gäi marco Gäi nhãm marco Huû gäi nhãm marco Gia c«ng lç s©u tèc ®é cao Chu tr×nh taro Chu tr×nh khoÐt lç Huû chu tr×nh gia c«ng lç Chu tr×nh khoan lç n«ng Chu tr×nh khoÐt lç bËc Chu tr×nh gia c«ng lç s©u Chu tr×nh taro Chu tr×nh taro cøng Chu tr×nh taro cøng. ren tr¸i Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç. Bï vÞ trÝ dông cô . t¨ng Bï vÞ trÝ dông cô .2 G73 G74 G76 G80 G81 G82 G83 G84 G84. mÆt sau.2 G84.1 G72.

Y0.... G91 ……. X.. ra l nh làm vi c v i h to ñ tuy t ñ i. Chuy n ñ ng trong to ñ tuy t ñ i ……. 2.. 1.Y. Chuy n ñ ng trong to ñ giai s ……. Kh i l nh tuy t ñ i G90 X_Y_Z_. trong chu tr×nh gia c«ng lç 2. tính t g c phôi (G91) ch ra kho ng di chuy n t i ñi m ñích tính t ñi m hi n t i. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 32 . Các d ng to ñ ( G90 . ra l nh làm vi c v i h to ñ gia s . G90 (2). G91).G91 Câu l nh v i h to ñ tuy t ñ i G90 Kh i l nh tuy t ñ i ch ra to ñ ñi m ñích theo h to ñ c a g c phôi (X0.Z0).Pragramming manual for CNC in Mill G89 G90 G91 G92 G94 G95 G96 G97 G98 G99 03 00 13 10 Chu tr×nh khoÐt lç §Æt hÖ to¹ ®é tuyÖt ®èi §Æt hÖ to¹ ®é gia sè §æi hÖ to¹ ®é ph«i/ §Æt tèc ®é quay lín nhÊt §Æt tèc ®é tiÕn dao /phót §Æt tèc ®é tiÕn dao /vßng Tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi Huû tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi §Æt kiÓu rót dao. Chi u dương ch ra r ng v trí ñi m ti p theo n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i. (L nh ñ t to ñ tuy t ñ i và gia s ) Nh ng mã l nh nh m xác ñ nh d ng chuy n ñ ng t v trí hi n t i t i v trí ti p theo (ñi m ñích) (1). G90 ……. Kh i l nh gia s G91 X_Y_ Z_. Câu l nh ñ t h to ñ gia s G91 L nh v i h to ñ gia s ñ nh nghĩa to ñ ñi m ñích b ng hành trình c n di chuy n trên các tr c ñ t i ñi m ñó tính t v trí hi n t i. trong chu tr×nh gia c«ng lç §Æt kiÓu rót dao.Z …… (G90 ) ch ra hư ng và kho ng cách t i ñi m ñích.

0...........0..0........ ch ra giá tr to Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 33 ..... nó s có hi u l c kho ñ n khi G91 ñư c s d ng trong chương trình..0 Y10... tham kh o B-1(1.. n u ñư c ch ra trong chương trình... ký t (-) ph i ghi ñ y ñ .... (1) G91 X-30.......(2) Giá tr ñư c vi t trong (O. Tương t như v y....) Ký hi u chi u dương (+) có th b qua ......Pragramming manual for CNC in Mill chó ý Khi ñã s d ng G90..(1) X-20.0 Y10... L p trình s d ng G90 và G91 t Y (1)-(2) X X Y Chương trình cho d ng c chuy n ñ ng theo tr c X & tr c Y <V i l nh tuy t ñ i > G90G00 X10. cho ñ n khi ñưa ra G90.....(2) < V i l nh gia s > G90 G00 X10..... ð i v i nhóm mã G.............0 Y20........... G91 s có hi u l c.. Nh ng m G như v y ñư c g i là mã G module...0....O) hình minh ho bên trái.0 Y10........

.(4) Các t l nh trong ( ...0 Y-100....(2) ( X175. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 34 .) có th ñư c b qua.) có th b qua.. …………….0 ) ....0 ) .…(2) (X0 ) Y200.. . Y .……..0 ..0 ) .0 (Y0) (Z0) ....(1) X175 (Y-100...Pragramming manual for CNC in Mill ñ c a (X.…(3) X-350. …………….. ………………..0 ..... Z < V i h to ñ tuy t ñ i > G90 G00 X-175..0 Z50...(4) < V i h to ñ gia s > G90 G00 X-175..……………. ………………….(1) G91 X350 (Y0) (Z0) ..0 (Z0) ..0 ) Y100.(3)..(4) trên tr c X .(3) X-175 (Y100..Y) Chương trình s d ng G90 & G91 ( 2 ) L p trình chuy n ñ ng (1)..0 Y-100..0 ( Z50..(2). Các l nh vi t trong ký hi u (. …………...0 ) ( Z50.0 ) ( Z50..0 Z50..

.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 35 ............0 Y-10. di chuy n ñ n vùng gia công ti p theo...........................0..(5) 5............ Sau quá trình c t g t Rút dao ra kh i phôi......... Mã G00 thư ng xuyên ñư c s d ng trong 4 ho t ñ ng sau: 1.... (T c ñ ti n dao l n nh t) Khi s d ng kh i l nh G00........0 Y-30.0...(4) G90 X20...........0 Y20.......5..0...............(3) X25..0 Y-10.. Di chuy n t i ñi m b t ñ u gia công (Di chuy n d ng c t i g n phôi) 2. G90 G00 X10..0....(1) X-20... khi c t g t k t thúc.......Pragramming manual for CNC in Mill Chương trình s d ng G90 và G91 ( 3 ) L p trình di chuy n d ng c theo (1) – (2) – (3) – (4) trên trên tr c X và Y.........(2) G91 X5.... t t c các l nh chuy n ñ ng ñ u th c hi n v i t c ñ ch y dao nhanh nh t.. s d ng v i h tuy t ñ i và gia s .. G00 Di chuy n d ng c v i t c ñ ch y không c t.......0 Y10.

d n ñ n s c hư h ng. d ng c c t ho c ñài dao có th b va ñ p.. N u g p nh ng v t c n như ñ gá.. N u công t c ñi u khi n t c ñ ch y dao trên b ng ñi u khi n ñ t v “0”. t c ñ ch y dao nhanh ñư c ñi u ch nh m t cách thích ng b ng công t c ñi u khi n. G03. Do ñó.. 2. 4. N u chuy n ñ ng trên các tr c X. có th tham kh o trong B_1(1. .. 3. G01. K t thúc gia công ðưa d ng c ra xa phôi khi quá trình c t g t k t thúc. 3.. chó ý Khi ñã s d ng G00 trong chương trình.. khi ch y dao nhanh. G02 . V i mã G.. Z……… v trí... g i mã l nh ch y dao nhanh X.).Y. G00 X_Y_Z_.Y. nh t thi t ph i ñ m b o trên ñư ng ch y dao không có v t c n.Pragramming manual for CNC in Mill Khi di chy n d ng c v i t c ñ ch y dao nhanh không c t.. Trên m t máy c th .Z ñư c ñưa ra ñ ng th i trong cùng m t kh i l nh thì ñư ng ch y dao có th là ñư ng chéo t ñi m hi n t i ñ n ñi m cu i l p trình... 1. Chương trình s d ng G00. T c ñ ch y dao nhanh thay ñ i tuỳ thu c vào t ng máy .. phôi. t c ñ ch y dao nhanh không ñư c th c hi n . ph i ch c ch n không có v t c n nào trên ñư ng d ng c ....Chương trình ñ ñi u khi n d ng c (3) – (4) c t di chuy n theo (1) – (2) – Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 36 . G00 …. trên b ng ñi u khi n. nó luôn có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ñưa ra ( G00.

Ch y dao nhanh t i ñi m 1 X-31. S d ng l nh G01. 7. d ng c ch y theo ñư ng th ng ñ gia công T c ñ ti n dao xác ñ nh b ng giá tr ghi sau mã F.Pragramming manual for CNC in Mill O0001.0 Y25...0 Y25. nó s có hi u l c trong các kh i liên ti p.0…… .0 Y-15.Ch y dao nhanh t i ñi m 2 X15.0 ……………… Ch y dao nhanh t i ñi m 4 Vì G00 thu c nhóm mã G module.. G90 G00X33.Ch y dao nhanh t i ñi m 3 X15. chính là t c ñ ti n d ng c trong m t phút. do ñó t t c các l nh di chuy n trong các kh i l nh trên ñ u ñư c th c hi n t c ñ ch y dao nhanh..0 ……………. Di chuy n d ng c theo ñư ng th ng v i t c ñ ch y dao c t g t.0…………………… . N1. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 37 .

.0 Y25.......... Khi l nh G01 ñư c s d ng.Pragramming manual for CNC in Mill L nh này ñư c s d ng cho phay m t ñ u.. G02.0 F500....T a ñ ñi m ñích gia công..…………Ch y dao t i ñi m (1).... 1. chó ý 3.. v i t c ñ ti n dao là 500mm/min...............0F250 ...... v i t c Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 38 . G01 ..... chương trình s hi n th thông báo l i (No.Lư ng ch y dao.....0 Y15. O0001. Khi b t ñ u chương trình. … G90 G01 X33....011). v i t c ñ ti n dao là 500mm/min....... X.. G03).....G i mã l nh n i suy tuy n tính.Z...Ch y dao t i ñi m (2)... N u không ñ t t c ñ ti n dao sau mã F..0.. X-31.... ho c dao h c có g n m nh c t.. Chương trình s d ng G01...Ch y dao t i ñi m (3)..... X15. Chương trình ñi u khi n d ng c c t chuy n ñ ng t (1)-(2)-(3)-(4) v i t c ñ c t. ph m vi ñi u ch nh t 0%-150%... F....... t c ñ ti n dao ñư c ñ t b ng “0”... nó có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ch ra. N1.......... phay h c s d ng dao phay ngón..Y........ 2... T c ñ ti n dao có th ñư c ñi u ch nh b ng công t c ñi u khi ntrên b ng ñi u khi n. ( ví d G00................... G01 X_Y_Z_F_.

8... G19 ……. các l nh chuy n ñ ng trên ñư c th c hi n v i cùng m t t c ñ ti n dao cho ñ n khi g p t c ñ ti n dao m i..........Pragramming manual for CNC in Mill ñ ti n dao là 250mm/min....G i n i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h .. G19 G02(G03)X_Z_R_F_. N i suy cung tròn trên m t ph ng ZX G18 G02(G03)X_Z_I_K_F_.. G02.... v i t c ñ ti n dao là 250mm/min...0... G03 ñư c s d ng khi gia công cung tròn.. G02........ G18 G02(G03)X_Z_R_F_.L a ch n m t ph ng nơi ñ nh cung tròn ñư c ñ nh nghĩa.. Chính vì v y..0 Y-25. X15.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 39 1.. N i suy cung tròn trên m t ph ng XY G17 G02(G03)X_Y_I_J_F_. G17 G02(G03)X_Y_R_F_.......... 2. G03 di chuy n d ng c theo cung tròn v i t c ñ ti n dao c t g t..... G01 là mã G module.... -G17... G18.. ..... -G02. 3.………... nó có tác d ng v i các kh i ti p theo... N i suy cung tròn trên m t ph ng ZY G19 G02(G03)X_Z_J_K_F_...........Ch y dao t i ñi m (4)............

s d ng l nh I. N u như l nh R ñư c s d ng thì có nhi u trư ng h p tâm c a ñư ng tròn không ñư c xác ñ nh chính xác do sai s Hanoi University of Industry 40 Bïi Quý TuÊn . c n ch n m t ph ng b ng l nh G18..... Khi c t m t cung tròn kín...... J. không s d ng l nh R.... R<0... Rcung tròn L ≤ R 2 Bán kính 4. J..G19. -R………………………….... R>0 Cung tròn 1800 ho c nh hơn. G17 (l a ch n m t ph ng XY) ñư c l a ch n ng m ñ nh.. 5........To ñ ñi m cu i cung tròn........... R>0. -V i cung tròn 1800 có th dùng c d u (+)...G19..K không ñư c s d ng. giá tr R ph i tuân theo nh ng ñi u ki n sau: 1... -F…………………………. -N u cung tròn l n hơn cung 1800.. các cung tròn ñư c th c hi n trên m t ph ng XY (G17).. -X ..... S d ng I..... K thay vì R... K ñư c s d ng cùng v i l nh R trong cùng câu l nh. l nh R s ñư c ưu tiên .. ð c t cung tròn m t cách chính xác.. ......... Khi b t ñ u b t ñi n...... 3...ZY .T c ñ ch y dao. Khi l nh I.. v i l nh R xác ñ nh theo quy t c sau ñây. Thông thư ng....... (-)......Bán kính cung tròn....Pragramming manual for CNC in Mill -G03..... khi gia công trên m t ZX và YZ l a ch n m t ph ng b ng l nh G18.... J... và K ñ ñ nh nghĩa bán kính..... -I....Z... J... chó ý 2. Khi ch ñ nh bán kính R. -N u cung tròn n m trong cung 1800.. (mm) L – Chi u dài dây cung...... D u (+) và (-)..J.... N u mu n gia công các cung tròn trên m t ph ng ZX.Kho ng cách và chi u tính t ñi m b t ñ u cung tròn ñ n tâm cung tròn.Y ... K. I. R<0 Cung tròn 1800 ho c l n hơn..G i n i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h .....

Pragramming manual for CNC in Mill

c a phép n i suy cung tròn. G02, G03 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát theo chi u ngư c v i chi u dương c a c a tr c. Tr c quan sát là tr c không n m trên m t ph ng ñang làm vi c. Ví d , trên m t ph ng XY (G17), l nh G02 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát cung tròn ngư c chi u v i chi u dương c a tr c Z. L p trình s d ng G02 và G03(1) ð nh nghĩa m t ñư ng tròn kín. Giá tr l a ch n trong (O, O ), trong hình minh ho dư i ñây ch th giá tr to ñ (X, Y)

O0001; N1; ………… G90 G00 X70.0 Y50.0;......Di chuy n t i v trí 1 v i t c ñ ti n dao nhanh. G01 X0 F500;.....................Di chuy n t i v trí 2 v i t c ñ ti n dao 500mm/phút. G03 J_50.0;……………....C t ñư ng tròn ngư c chi u kim ñ ng h v i t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 41

Pragramming manual for CNC in Mill

chó ý

Khi c t cung tròn kín, to ñ X,Y s không ñưa ra vì ñi m ñ u và ñi m cu i trùng nhau. Kho ng cách t ñi m ñ u t i tâm ñư ng tròn là 50mm, theo hư ng ngư c chi u c a tr c Y. G01 X-60.0…………........Di chuy n d ng c c t t i v trí 3 v i t c ñ ti n dao 500mm/ph. L p trình s d ng G02 và G03(2).

L p trình gia công t (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(1).

O0001; N1; G90 G01 X28.0 Y0 F500 ;..............Di chuy n t i v trí 1 v i lư ng ch y dao 500mm/min. Các l nh chuy n ñ ng trong các kh i l nh ti p theo ñư c th c hi n v i cùng t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 42

Pragramming manual for CNC in Mill

Y20.0;..............................................Di chuy n t i ñi m 2 G03 X18.0 Y30.0 I-10.0; ................C t ñư ng tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) ñ n ñi m 3 (bán kính 10mm). L nh I trong kh i l nh này không có ý nghĩa ñ c bi t. Có th s d ng R10.0 thay cho I-10.0. G01 X-8.0;......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 4. G02 X-28.0 Y10.0 R20.0;..............C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 5. (bán kính 20.0mm) G01 X-10.0;....................................Di chuy n d ng c t i ñi m 6. G02 X-8.0 Y-20.0;..........................C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 7. (bán kính 20.0mm) G01 X8.0;.......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 8 G91 G03 X10.0 Y10.0 R10.0;........N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 9. (bán kính 20.0mm). Khi các l nh ñư c ñ t theo d ng h to ñ gia s , (X10.0,Y10,0) ch ra kho ng cách t ñi m ñ u t i ñi m cu i cung tròn.Vi c ñưa các l nh trong h to ñ gia s ch nh m m c ñích tham kh o, nó không có ý nghĩa gì ñ c bi t. G90 G01 Y0 ;……..........................Di chuy n d ng c t i ñi m 1( l nh trong h tuy t ñ i )

9. G04 Th c hi n d ng t m th i.
L nh G04 s d ng ñ d ng t m th i m t chương trình trong quá trình gia công m t cách t ñ ng trong m t kho ng th i gian xác ñ nh. Mã l nh này ñư c g i là mã l nh d ng. S d ng mã l nh d ng chuy n ñ ng c a các tr c, t i m t ñáy l gia công.
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 43

.. G04X_.... N u như th i gian d ng quá lâu. +G04 ……………..... G04P_. ng trong 1.0………... Ph m vi th i gian d ng cho phép trong kho ng : 0. Ví d : P1000 ……1 giây +X ……………….....999 giây L nh G04 ch có giá tr trong m t kh i l nh c th .... Tính toán th i gian cho m i vòng quay tr c chính theo công th c sau: t (sec) = 60(sec) SpindleSpeed (min−1 ) Hanoi University of Industry 44 Bïi Quý TuÊn .. khôngdùng d u ch m th p phân..1 giây X1….5 giây ……………G04 P1500. B ng vi c duy trì t c ñ quay t i ñáy l gia công......Th i gian d ng.G i là mã l nh d ng +P………………... ñ chính xác c a ñáy l ñư c nâng cao và ph n c t l m cũng ñư c ki m soát......3 giây ……………G04 P2300...... ng trong 2..……0... Khi d ng chương trình b ng l nh G04 t i ñáy l . chó ý L nh G04 dùng ch cho nguyên công phay l ho c khoét l .... Ch ra th i gian d ng s d ng d u ch m th p phân X1..Th i gian d ng.. ðơn v c a th i gian d ng 0. Không dùng d u ch m th p phân...Pragramming manual for CNC in Mill Tr c chính v n quay.. có th làm gi m tu i b n c a d ng c ñôi khi còn làm nh hư ng t i ñ chính xác b m t. ví d như l a ch n th i gian d ng cho phép tr c quay quay t i ñáy l ...001 ñ n 99999.001giây chó ý D D 2) 3) 4) 1) Khi ñ a ch P ñư c s d ng ñ xác ñ nh th i gian d ng.001 giây.

.... Ch¹y dao nhanh Ch¹y dao c¾t O0001......Di chuy n t i ñi m (1). Gia công l sâu 10mm và d ng t i ñáy l .... Th i gian m t vòng quay tr c chính: t1v = 60(sec) = 0........ s d ng dao phay ngón.1s t i ñáy l ..0 H1 S800 T2 ... M03. G01 Z2....0...……………… G90 G00 G54 X0 Y0.... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 45 ....ð t t c ñ quay tr c chính 800v/phút.………………………........Dùng chuy n ñ ng ti n dao 0......Di chuy n t i ñi m 2 .0 F2000.………….Quay tr c chính theo theo chi u kim ñ ng v i t c ñ 800v/phút.Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G04... G04 P100. ñ t th i gian d ng là 0.. ñáy l .………….....075s 800(min −1 ) ð d ng chương trình trong m t kho ng th i gian tương ñương ho c hơn m t vòng quay tr c chính. t c ñ ti n dao 2000mm/min.........0 F50..Rút d ng c t ñi m 2 v ñi m 1 t i t c ñ ti n dao 50mm/min. N1...…. G01 Z2.........1s.......... t c ñ ti n dao 50mm/min...... G43 Z30... Z-10...... ..

Chương trình ph i là: G17 G02X_Z_R_F_. 3.. G18 ho c G19 (1) L p trình cung tròn t (1)-(2)-(3) ch ra theo minh ho dư i ñây: Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 46 ... G19 . G19.. có nhi u trư ng h p ph i ñư c th c hi n trên m t ph ng ZX ho c YZ.... và khoan. Chương trình s d ng G17.. Khi ñưa ra l nh n i suy cung tròn ho c bù d ng c (G40-G42)... sao chép song song.......M t ph ng YZ. bù bán kính d ng c ...Pragramming manual for CNC in Mill 5. 1. ð th c hi n n i suy cung tròn. G01 Z_ . chó ý 2..... G17 G02 X_Y_R_F………Tín hi u c nh báo s xu t hi n..……………. Các l nh di chuy n theo các tr c không b nh hư ng b i m t ph ng ñư c ch n... c n thi t ph i ch n m t ph ng làm vi c.M t ph ng ZX. G17 ñã ñư c t ñ ng l a ch n khi b t máy. b ng cách g i l nh G17. G17 G18 G19 L a ch n m t ph ng gia công.. sao chép theo góc quay...Tr c Z di chuy n ñ c l p v i m t ph ng ch n. G17 .... Tuy nhiên..……………......……………. G17 G02 X_Y_R_F_... quay h to ñ ... ñèn c nh báo s hi n th trên màn hình n u m t ph ng l a ch n không phù h p v i l nh s d ng...M t ph ng XY(ñã ñư c m c ñ nh khi b t máy)... ð l a ch n m t ph ng XZ ho c YZ s d ng G18.. Thông thư ng s d ng m t ph ng XY. G18 ..

N1.Pragramming manual for CNC in Mill Giá tr (O.Y.…… ………Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY. G18 G03 X10.Z).0 R5.0 Z0 F100…ð nh v t i ñi m 1 trên m t ph ng XY. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 47 . G02 X5. O) trong ph n minh ho dư i ñây ch ra giá tr to ñ (X.0 Y0 R5. O.0 Y5.0. C t cung tròn (bán kính 5. O0001.0 mm).0.0 mm).……Di chuy n d ng c ngư c chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 3 trên m t ph ng XZ. C t cung tròn (bán kính 5.………………… (G17) G01 X10.0 Z-5.

.Pragramming manual for CNC in Mill G19 G02 Y5. Giá tr ñư c vi t trong (O. G18 ho c G19 (2) L p chương trình gia công 3 cung tròn (1)-(2)-(3).O) trong hình minh ho dư i ñây ch to ñ (X. (1)-(4)-(2). Chương trình s d ng G17.Y..0 . (3)-(4)(5) (bán kính 10mm) trong gia công bán c u như hình v ..0 Z 0 R5..… . (Gia công cung tròn (1)-(3)-(2)) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 48 .O.Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 1 trên m t ph ng ZY. C t cung tròn (bán kính 5.Z).0 mm)...

0 mm) (gia công cung tròn (1)-(4)-(2)) ………………. G01 X10.. ( gia công cung tròn (3)-(4)-(5)) G01 X10..………………. (bán kính 10..N i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h t i ñi m 3 trên m t ph ng ZY............0 Z0 R5.0 Y0 Z0 F100............. tr c không n m trên m t ph ng YZ. Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY (bán kính 10.0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h )b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y...... Di chuy n d ng c t i ñi m 1...0.0 Y10.….00..0 Z0 F100.... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 49 ..……………..... tr c không n m trên m t ph ng ZX.0..0 Z0 F100...............0 Y0 R10..0 Y5.0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h ) b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y. G18 G03 X10.……………Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng ZX (bán kính 10. G02 X10..0 Z-5 R5.....V trí ñi m 3 trên m t ph ng ZY G19 G02 Y5.... Di chuy n d ng c t i ñi m 1 trên m t ph ng XY.Pragramming manual for CNC in Mill .. (G17) G01 X10.

ho c g c th hai... ñ v g c th ba. th 4 c a máy. ði m 0 máy G28 X_Y_Z_. ngoài ra không s d ng cho m c ñích khác. ði m 0 th hai G30X_Y_Z_.G i ch G30 P4…… ………… ...G i ch G30 P3…………………......Z. 3. 1....SV. Giá tr theo sau các ñ a ch X. Nó có trên các lo i máy MV.. 2. d ng c s di chuy n th ng t ñi m hi n t i v v trí g c máy ch ñ nh. ñ v g c th 4.Y.. G28……………………..G i ch G30……………………. 2.Ch ra tr c c ñ v g c máy..G i ch X. n ch y v g c..... ñi m O th ba. th 3... ho c các máy ñư c trang b APC. làm s ch phôi ho c ñ i bàn máy APC (APC – h th ng ñ i bàn máy t ñ ng). ði m 0 th ba và th tư G30 P3(P4)X_Y_Z_..Y... ñ i phôi.. L nh này ñư c s d ng khi c n thay dao.. S d ng l nh G30.Z là to ñ c a ñi m trung gian mà dung c s ñi qua trư c khi v g c máy..SVD có g n APC.G28 ñ tr v các g c máy ð tránh quá trình tr v d ng c có th va vào phôi. ñ gá. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 50 .. Tr v ñi m g c chính c a máy.ði m O th ba ho c th tư không ph i luôn t n t i trên các t t c máy. ñ v g c th hai.Pragramming manual for CNC in Mill 10... chó ý 1..V i các lo i máy MV.. b n ñư c trang b cho vi c ñ i bàn máy t ñ ng.SV và SVD..

. Bù bán kính d ng c ... M06. N u ñưa tr c X và Y tr v trư c... ñ gá hay b t c v t v n nào trong vùng gia công.... máy s di chuy n không như mong mu n. không ñư c thay ñ i các tham s này. G90 G00 G54 X90... N u ñ t G28 và G30 trong mã l nh tuy t ñ i (“G90 G30 Z0”... gây ra s c nguy hi m... “G91 G30 P3(P4) Z0”..Y......0 H1 S440 T2.. ...4) trư c.. ……....4)....Z chó ý ñ ng th i ñi m g c c a máy............... ....0.... Khi s d ng máy có trang b tính năng ñ i Pallet t ñ ng. N1. G40 G41 G42.3.G30. ð ñ i d ng c ch có th th c hi n ñư c khi c 3 tr c X.. nên ñưa tr c Z tr v g c máy ( hay g c th 2.3.....V ñi m O th 2.... l y d ng c T2... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 51 .3.Pragramming manual for CNC in Mill Các v trí c a ñi m O th 2... có th s d ng kh i l nh b t kỳ trong các kh i l nh sau “G91 G30 Z0”...ð i d ng c . gây ra s c nghiêm tr ng. ñưa tr c X và Y tr v . M06.. d ng quay tr c chính.. .. “G90 G30 P3(P4) Z0”).. 12....…… .. Chuy n ñ ng này có th gây ra s c va ñ p v i phôi.3.Chương trình gia công G91 G30 Z0 M05.... lúc ñó có th gây nhi u s c nguy hi m........3.... .... 1243 tương ng.... N u vi c cài ñ t b thay ñ i sai.. .. có th x y ra va ñ p d ng c v i phôi.... 2.......... “G91 G28 Z0”. trư c khi v ñi m g c máy( hay g c máy th 2... “G90 G28 Z0”. G43 Z30. Chương trình s d ng G30 O0001...4) s d ng G28. Khi ñưa tr c Z tr v ñi m g c máy( hay g c th 2..Tr v ñi m 0 th 2. Sau ñó.... M01...ð i d ng c ........ Khi tr v g c máy ( hay g c th 2.....0 Y105......4) tr c Z s ñi qua ñi m g c phôi. 1... 1242.... G91 G30 Z0 M05. ñ gá hay v t c n nào trong vùng gia công.4 ñã ñư c thi t l p b ng cách ñ t kho ng cách t ñi m g c máy trong các tham s ñi u khi n 1241.....

ð d ch ñư ng ch y dao t ñư ng ch y dao l p trình. G40 G01(G00) X_Y_I _J_ F. Khi tâm d ng c di chuy n d c theo biên d ng ñ nh nghĩa. ñư ng ch y dao th c t s ñư c d ch ra xa ñư ng ch y dao l p trình b i m t lư ng bù. cho phép ngư i l p trình không c n ph i th c hi n nh ng tính toán ph c t p mà có ñư c hình dáng chi ti t gia công theo yêu c u. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng YZ Hanoi University of Industry 52 Bïi Quý TuÊn . Vi c s d ng mã l nh bù bán kính. N u chương trình không s d ng bù dao. d ng c s di chuy n theo ñư ng ñư c ch rõ như hình v bên. có s d ng dao phay ngón ñ gia công theo hình dáng trên b n v .có hình dáng như hình bên. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng ZX G18 G01(G00) G41 (G42) X_Z_D_F_. 2.Pragramming manual for CNC in Mill Bù bán kính d ng c có nghĩa là xê d ch ñư ng ch y dao sang bên trái ho c ph i t ñư ng ch y dao l p trình. 1. N u s d ng mã l nh bù bán kính. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng XY. phôi sau khi c t s nh hơn kích thư c yêu c u . Quá trình s d ng mã l nh bù dao ñ gia công phôi có hình dáng như hình bên. như ñư c minh ho hình bên. hãy nh p giá tr bán kính dao vào d li u bù bán kính trên màn hình TOOL OFFSET. G17 G01 ( G00) G41 (G42) X_Y_D_F_. vi c bù bán kính d ng c s d ng khi gia công pocket hay phay contour. ñư c gi i thích ng n g n như sau: ðư ng dao ch y qua các ñi m (1)-(2)-(3)-(4). Thông thư ng. 3. G40 G01(G00) X_ Z_I _ K_F_.

..... I ...............G44 ñư c s d ng ñ xác ñ nh mũi d ng c theo tr c Z...............Hư ng c a phôi ñư c ñ nh nghĩa trong các kh i l nh ti p sau....... L nh G43 ..Mã s ñ a ch bù bán kính.......Pragramming manual for CNC in Mill G19 G01 ( G00 ) G41 (G42) X_Y_D_F_. G40 G01(G00) Y_Z_J _K_ F...................................... G42 ........ G43 G44 G49 Bù chi u dài d ng c . G01: ch y dao c t g t G41... G00: ch y dao nhanh.... G40....Hu mã l nh bù bán kính...... G01 ( G00).G i mã l nh bù bán kính (bù bên trái) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang trái so v i ñưòng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh...T c ñ ti n dao......... Y ....G i mã l nh bù bán kính (bù bên ph i) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh......... K .. I J K là giá tr trong h t a ñ gia s D .. Do chi u dài c a các d ng c khác nhau nên khi gia công c n ñ nh nghĩa l i t a ñ mũi t ng d ng c cho th ng nh t..... 4.....Z.L a ch n d ng n i suy ñ bù.. b ng cách s d ng mã l nh bù d ng c này Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 53 ....To ñ ñi m cu i... G17 G18 G19 ……L a ch n m t ph ng ti n hành bù bán kính......... X..J .......... F ..

l nh v trí d ng c theo tr c Z xác ñ nh v i ñ u d ng c .... Khái ni m chi u dài d ng c ñư c gi i thích như sau (xem hình minh ho ). lư ng bù dao s ñư c tính toán. Do v y khi chưa ñ t l nh bù d ng c theo chi u Z.....0 (Lư ng bù c a d ng c s 2 ) 3...0 so v i g c phôi.........T3 v trí g c máy theo chi u Z thì t a ñ mũi c a chúng s khác nhau....Pragramming manual for CNC in Mill Mori Seiki ch s d ng G43....0 (Lư ng bù c a d ng c s 1 ) 2.. n u các d ng c ñư c l p trình cùng m t chi u cao (ví d Z30..... d ng c T1 . Trong quá trình xét ñ t v trí... Trong m t chương trình....0 (Lư ng bù c a d ng c s 1) +30.......0 D ng c T1 chuy n ñ ng ñ n v trí 270mm.. Thì mũi c a t ng d ng c cũng s ñ n các v trí khác.. t ñi m g c máy..0 H1 -300....0...0 (Lư ng bù c a d ng c s 3 ) <D ng c 1> ð ñ nh v t i ñ cao Z30... Thì khi s d ng G43 trong chương trình... kho ng cách h1.... ñ u các d ng c ñó cùng di chuy n ñ n v trí có cùng chi u cao là Z30.0 )..0 (v trí ñ u d ng c 1 so v i g c phôi) =-270.0 G90 G00 G43 Z30..... Trên màn hình TOOL OFFSET... ví d chi u dài d ng c ñư c nh p: 1. Như th n u có l nh di chuy n ñ n Z 30... theo chi u – c a tr c Z..-300. h2 và h3 tính t mũi các d ng c ñ n v trí Z0 (t a ñ g c c a phôi theo chi u Z) ñư c nh p vào b ng TOOL OFFSET(ñó chính là chi u dài bù dao c n thi t)..... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 54 .......T2 .-270.....-200. V trí c a ñ u d ng c theo tr c Z t i ñi m O c a máy thay ñ i tuỳ thu c theo chi u dài m i d ng c .

0 G90 G00 G43 Z30.0 (Lư ng bù c a d ng c s 3) +30. t ñi m g c máy. theo chi u – c a tr c Z.0 H3 -200.0 (Lư ng bù c a d ng c s 2) +30.0 (v trí ñ u d ng c 2 so v i g c phôi) =-240.0 G90 G00 G43 Z30.Pragramming manual for CNC in Mill <Dung c 2> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.0 H2 -270.0 D ng c T2 chuy n ñ ng ñ n v trí 240mm. <D ng c 3> ð ñ nh v t i ñ cao Z30. t ñi m g c máy. B ng vi c s d ng l nh “G43 H_” ñ bù v trí d ng c theo chi u dài. t t c các mũi d ng c ñư c ñ nh v t i cùng m t chi u cao so v i m t Z0 c a phôi) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 55 .0 (v trí ñ u d ng c 3 so v i g c phôi) =--170 D ng c T3 chuy n ñ ng ñ n v trí 170mm. theo chi u – c a tr c Z.

N1 . thay vì G49. Chu trình này s hu ch ñ bù d ng c .... .. 2. ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao..Ch y dao nhanh t i v trí Z30 (tính t g c phôi) Th c hi n bù theo chi u Z cho d ng c s 1 ð nh nghĩa t c ñ quay cho tr c chính (S800). G43.... hay ñi m không th 2 (G28. M01......…….L nh bù chi u dài d ng c . 1.G30.. O0 001. Z ..Xác ñ nh ñ a ch bù chi u cao.. G49.. trư c khi th c hi n chu trình ñ i d ng c .. G49.l nh hu ch ñ bù chi u dài d ng c . 3.Thông thư ng..N u s d ng các l nh G28.0 H1 S800 T2... ………….1.Chi u cao ñ t theo tr c Z H . ( T1 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X0 Y0 .... G43 Z30.... b i vì d ng c luôn tr v ñi m O máy. ch ñ bù d ng c s b hu ....Mã l nh bù chi u dài cũng có th ñư c hu b ng H0......G30).Pragramming manual for CNC in Mill G43 Z_H_... M03................ Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 56 .G30......... không c n thi t s d ng G49. Chương trình gia công …………. .....Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh nghĩa b i G54. …………..... L p trình s d ng G43 và G49.....

N2.Y. 25..S... G53 L a ch n h to ñ máy.. M06. G43 Z30.. ………….H.ð nh nghĩa t c ñ quay c a tr c chính. Chương trình gia công M01.T-. ( T2 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X40..S.... M03.... ………….. ………….. …………. ? M03.. Chương trình gia công …………...0 Y0. ð i v i các máy ñư c trang b Sensor ho c s d ng các ñ gá chuyên Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 57 . M30..T-....… Ch y dao nhanh t i ñi m (2) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh g i b i G54.Pragramming manual for CNC in Mill M06. …………. G43 Z. Chương trình gia công . G43 Z. Ti n hành bù chi u Z cho d ng c 2. M u chương trình cơ b n O0001 N2..H. G90 G00 G54 X.. ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao.... M30.0 H2 S1000 T3. To ñ c a máy là to ñ tính so v i ñi m g c c a máy.. .Ch y dao nhanh t i v trí Z30 so v i g c phôi. …………. ? M03.Y. G90 G00 G54 X.. N2.

G91 G28 Z0 M05... hành trình tr c Y : 660mm).... O0001. G53 có giá tr trong h tuy t ñ i (G90)..... 2....Di chuy n bàn máy nhanh ra ñi m gi a hành trình c a tr c X. có th di chuy n d ng c t i m t v trí c a ñ gá v i t c ñ ch y daonhanh.........0.Y... ph i hu t t c các mã l nh bù dao............... ð k t thúc chương trình...0 Y-330. G53 thu c nhóm l nh “00”......... chó ý 3.. X. Trư c khi s d ng G53.......... ch có giá tr trong m t câu l nh... di chuy n bàn máy ra v trí gi a c a hành trình tr c X .. …………....... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 58 .... M06..Giá tr to ñ trong h to ñ máy. N1....... G90........ Giá tr c a h to ñ máy có th xác nh n b ng cách quan sát trên v trí hi n th trên màn hình.. Chương trình gia công …………..... G53......... tr v g c máy.0 H1 S800 T2....G i h to ñ to tuy t ñ i...... trong h to ñ máy G53.........ð i l y d ng c T2 G90 G53 X-765. Cũng có th dùng G53 ñ di chuy n bàn máy t i trung tâm máy trư c khi k t thúc gia công....L a ch n h to ñ máy.Pragramming manual for CNC in Mill dùng...........Z. G90 G53 X_Y_Z_ .Y.... ………….. là l nh ch có hi u l c dùng m t l n. G43 Z30. G90 G00 G54 X0 Y0 ........ 1.. M01...D ng tr c chính... M30..... không có hi u l c trong h gia s (G91).Y (hành trình tr c X : 1530mm... M03............

N u s to ñ ñ nh nghĩa b i G54 . n u v i trư ng h p gia công m t lúc nhi u phôi. giá tr c a Z trong h to chó ý ñ phôi ñư c ñ t là “0”. có th dùng G10 (ñ i to ñ phôi). 3. Thông thư ng. Y ……………………. G i h to ñ tuy t ñ i G54 ñ n G59 ………….. G54(G55.G59 )X_Y_. (G90) . 2.. G56 .. Do có th s d ng t i 6 h to ñ phôi t G54 . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 59 .. G52( h to ñ ñ a phương). G54 – G59 L a ch n h to ñ phôi Quá trình “ñ t g c h to ñ gia công” có nghĩa là làm cho h NC hi u ñư c ñi m O phôi. 4.. H to ñ G54 ñư c ch n m c ñ nh khi b t ñ u b t ñi n chó ý máy. G90 ………………….G57.G59 không ñ s dung. G58 .Pragramming manual for CNC in Mill 3. .L a ch n m t h to ñ làm vi c X.G59..To ñ d ng c trong h to ñ làm vi c ñư c l a ch n 1. Có th ñ t t i 6 h to ñ phôi ñ g i m t trong các h to ñ ñó và s d ng b ng mã l nh G. thao tác s r t thu n ti n và năng su t. ñ ñ nh nghĩa thêm h to ñ phôi M t h to ñ phôi cũng có th t o ra b ng cách Offset t h to ñ máy..

... .. … . s d ng G54. N1.......... G90 G00 G54 X0 Y0.Quay tr c chính v i t c ñ 800 v/p G01 Z3.0 F48 ........ M03.0 G i dao T2 ra v trí ch ñ i d ng c ...…………......………….Ch y dao nhanh t i ñi m O c a phôi theo tr c X và Y trong h to ñ G54. §iÓm gèc ph«i O0001..0 F2000......... Chương trình gia công ..........0 H1 S800 T2........ Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 60 .. ………………......Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G54 ñ n G59(1) L p trình cho phôi như hình v ......Ch y dao nhanh t i cao ñ Z30. Z-5...... G43 Z30......

X-30..…. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 61 .0………………………. G43 Z30...0. ð t h to ñ làm vi c b ng G54.Ch y dao nhanh t i ñi m (8) Như trên ñã trình bày.0…….Ch y dao nhanh t i ñi m (6) Y-20...Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G54 ñ n G59(2) G54 G55 L p trình cho phôi như hình v . O0001.……………………….…………………………...G55.…………….. s d ng G54 và G55.…………………………. X-30. Trong chương trình trên..0 Y20.Ch y dao nhanh t i ñi m (2) Y-20..0..0 H1 S800 T2 . ði m O phôi ñ t như hình v . ñi m O phôi ñư c xác ñ nh riêng theo t ng phôi như th vi c l p trình ñã ñư c ñơn gi n hoá ñi nhi u..0. các v trí gia công trên các phôi có v trí gi ng nhau..0. M03...Ch y dao nhanh t i ñi m (4) G55 X30...…………………...0..0 Y20.Ch y dao nhanh t i ñi m (1) Trong h to ñ G54.………………………….Ch y dao nhanh t i ñi m (3) X30.Ch y dao nhanh t i ñi m (7) X30.. G90 G00 G54 X30.0....Ch y dao nhanh t i ñi m (5) Trong h to ñ ñư c g i b i G55. N1.

Chương này s gi i thích m t cách khái quát các mã M .Trư c khi s d ng M31 và M32. Khëi ®éng trôc chÝnh quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå. m t s d ng máy. 2. Khëi ®éng trôc chÝnh quay theo chiÒu kim ®ång hå. KÕt thóc ch−ong tr×nh v ®Æt l¹i NC Con trá kh«ng quay l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh. Cho phép s d ng m t mã M trong m t câu l nh. ch−¬ng tr×nh sÏ t¹m dõng khi gÆp lÖnh M01. tham kh o sơ ñ ñư c cung c p theo máy ho c liên h v i Mori Seiki. m t kh i l nh có th ch a t i 3 mã M. ñi u khi n dòng chương trình. Không s d ng M31 và M32 tr khi vi c s d ng nh ng kh i l nh này c n thi t cho vi c x lý ho c kh i ñ ng l i các ho t ñ ng b gián ño n vì s c .Pragramming manual for CNC in Mill Chương C Mã l nh M 1. Nã sÏ kh«ng cã t¸c dông khi chøc n¨ng n y chuyÓn sang OFF. 1. Chi ti t hơn. Mã M cũng ñư c g i là mã l nh ph . hãy liên h v i nhà s n xu t. M lÖnh M00 M01 M lÖnh Dõng ch−¬ng tr×nh Dõng lùa chän Miªu t¶ Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi khi bËt chøc n¨ng OSP. Tuỳ chó ý t ng trư ng h p. t t c các ch c năng này có th không ñư c h tr ñ y ñ ho c có th ñư c s d ng cho nh ng ch c năng khác nhau ho c là không ñư c miêu t như dư i ñây. B ng mã M. ñ ng th i nó cũng ñư c g i là mã l nh h tr cho mã l nh G. Dõng trôc chÝnh Khëi ®éng chu tr×nh thay dao kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu M02 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh M03 M04 M05 M06 M07 Quay trôc chÝnh bªn ph¶i Quay trôc chÝnh bªn tr¸i Dõng trôc chÝnh Thay dông cô kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu tr¬n Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 62 .

. v phun dÇu t−íi nguéi KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y KÕt thóc ch−¬ng tr×nh... 1003 / 50.. quay trë l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh . hñy bá M31 Tr¶ dông cô tõ trôc chÝnh vÒ magazine ( duy nhÊt cho MV ..... 1003 / 50. Phun dÇu t−íi nguéi T¾t dung dÞch tr¬n nguéi T¾t b¬m dÇu KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi D¹ng taro cøng KÕt thóc ch−¬ng tr×nh KÝch ho¹t m lÖnh kho¸ trôc Huû lÖnh kho¸ trôc CÊt dông cô B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ trung gian B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 1 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 2 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 3 TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn ON TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn OFF Huû m lÖnh Override KÝch ho¹t m lÖnh Override Phun dÇu tr¬n nguéi qua lç mòi Phun dÇu t−íi nguéi T¾t tÊt c¶ c¸c chÕ ®é b¬m dÇu..1) ( duy nhÊt cho MV ...... 1003 / 50..653 / 50..Pragramming manual for CNC in Mill M08 M09 M10 M11 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M40 M41 M42 M43 M46 M47 M48 M49 M50 nguéi...... ®Æt l¹i NC.....1) Chän c¶m biÕn l¾p lªn trôc chÝnh Chän c¶m biÕn l¾p lªn b n m¸y l m mÊt hiÖu lùc chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn KÝch ho¹t chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn khëi ®éng dÇu khoan Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 63 ..1) ( duy nhÊt cho MV ... 1003 / 50..653 / 50...653 / 50.1) ( duy nhÊt cho MV .653 / 50..

Pragramming manual for CNC in Mill M51 M52 M53 M55 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M73 M74 M75 M76 M77 M80 M81 M82 M83 M84 M85 M86 M88 M89 M96 M97 M98 khoan Thæi khÝ ON Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON Phun dÇu d¹ng s−¬ng mï ON C¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn OFF Thæi khÝ OFF Khëi ®éng thæi khÝ Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON BËt phun dÇu d¹ng s−¬ng mï T¾t tÊt c¶ c¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn Dõng thæi kh«ng khÝ Th«ng sè kü thuËt APC KiÓm tra vÞ trÝ trôc Z Bá qua dông cu ON KiÓm tra tuæi bÒn dông cô KÑp trôc thø 5 Më kÑp trôc thø 5 §Õm ph«i §èi xøng qua trôc Y OFF §èi xøng qua trôc Y ON §èi xøng qua trôc X OFF §èi xøng qua trôc X ON M lÖnh ngo¹i vi Vßi phun röa phoi ON Vßi phun röa phoi OFF Cöa tù ®éng ON Cöa tù ®éng OFF BËt m n h×nh T¾t m n h×nh §iÒu khiÓn thÝch nghi ON L m nguéi trôc chÝnh ON L m nguéi trôc chÝnh OFF ChÕ ®é ng¾t marco Huû d¹ng ng¾t marco Gäi ch−¬ng tr×nh con BËt tÝn hiÖu bá dông cô T¾t m Y BËt m Y T¾t m X BËt m Y lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc L m s¹ch phoi Th«ng sè cöa Ng¾t marco ON Ng¾t marco OFF Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 64 .

M01 s có tác d ng như M00. chuy n ñ ng quay và d ch chuy n tr c chính s b d ng. dung d ch làm ngu i cũng ñư c d ng. dung d ch làm mát. Do v y. máy s d ng vô ñi u ki n. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 65 . chuy n ñ ng c a các tr c. Khác v i M00. N u phím d ng ch ñ ON. M01 D ng chương trình và d ng l a ch n. < S d ng M01 và M00> -ñ ki m tra kích thư c phôi gia công. M01 ch có hi u l c khi phím d ng trên b ng ñi u khi n chuy n sangOFF. Tr c chính quay.Pragramming manual for CNC in Mill M99 M120 M121 M122 M123 M124 M125 M126 M127 M128 M129 M144 M145 M164 M165 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh con M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi C¶m biÕn quang häc ON C¶m biÕn quang häc OFF Thæi khÝ trôc chÝnh ON Thæi khÝ qua lç dÇu Quay vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh tõ ch−¬ng tr×nh con hiÖn t¹i Sö dông ®Ó lÊy t©m tù ®éng 2. Ví d . Chương trình s d ng t i b t kỳ v trí nào có l nh M00. Khi s d ng M00 trong quá trình ho t ñ ng. ñ t M01 trong chương trình t i v trí c n d ng. Khi c n thi t. s d ng M01 khi gia công phôi th nh t ho c c t ki m tra. M00. khi M01 có hi u l c.

. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 66 .G i mã l nh d ng.............. .Pragramming manual for CNC in Mill -ki m tra mũi dao... các ho t ñ ng có th ti p t c........ Chương trình ñư c th c hi n ti p t c khi phím (ST) trên b ng ñi u khi n ñư c n.. N u như không th ñưa v tr ng thái trư c ñó... chó ý O0001...... .. M03.. . 2.... : L p trình s d ng M00 và M01 1.. G43 Z30... Khi M01..M00.. M01. Sau ñó........Ch c năng d ng l a ch n b t t.L nh M01 s b b qua và chương trình ñư c th c hi n liên t c.... N u ñã th c hi n m t ho c hai vi c trên... ðèn ch th STATUS [M00/M01] s sáng lên khi M01 ho c M00 ñư c s d ng... ho c gia công sai.. Khi kh i ñ ng l i chương trình b d ng b i M00. M04 ho c M08 (n u c n)..... 2. Do ñó.M00 ñư c th c hi n..M01 ph i ñươc ñ t trong môt kh i l nh ñ c l p. r t có th s x y ra va ñ p gi a d ng c và phôi. l nh M03.Quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400-1 min.Ch c năng d ng l a ch n ñư c b t...0.......G i mã l nh d ng l a ch n.....Ch y dao nhanh t i v trí Z30... ñ gá..Cách th c làm vi c c a M01... G i dao T2 vào v trí ch thay dao... liên quan ñ n tr ng thái c a phím d ng l a ch n trên b ng ñi u khi n........0 H1 S400 T2........ M00.....Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54. ph i kh i ñ ng l i M03.M04 (kh i ñ ng quay tr c chính) và l nh M08 (x dung d ch làm mát) b ng t........... M01..... -làm s ch phoi trong quá trình gia công. G90G00 G54 X0 Y0…. hãy ñưa các tr c v tr ng thái trư c khi thay ñ i..L nh M01 s ñư c th c hi n chương trình b d ng sau kh i l nh ch a M01........ Khi chương trình ñang ñư c d ng b i M00 ho c M01..Chương trình gia công....... khi s d ng M01. không ñư c ñ i d ng c không ñư c di chuy n các tr c b ng tay. h t s c lưu ý v trí ñ t 2 l nh này.... không ch a các l nh khác.... M00.. N1.... ñư c gi i thích dư i ñây: .

... M30 K t thúc chương trình.... ho c M00..... M06.. ño kích thư c..... … M02.D ng bơm dung d ch tư i ngu i...N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n ON... các l nh G54 ñ n G59.. .. n phím [ST] và chương trình kh i ñ ng l i t kh i l nh ti p theo... G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30.... M06..... G20.......... . G21 v n duy trì..………Chương trình gia công..Chuy n ñ ng quay tr c chính d ng . .. Khi M02 ho c M30 ñư c th c hi n. chương trình s d ng khi g p M01.....0 H2 S400 T3 M03 .. <M00> D ng chương trình ...... Sau khi làm s h phoi... M01. 2) NC ñư c Reset l i -Trong tr ng thái Reset l i...... k t thúc chương trình và l p l i chương trình...... -Lư ng ch y dao(F) b hu . các mã G quay tr ng thái như khi máy ñư c ñóng ñi n... ho c M00.Tuy nhiên. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 67 M01... M01 không th c hi n và chương trình ch y liên t c.N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n OFF... 1) T t c các ho t d ng c a máy d ng. N2.Di chuy n d c tr c d ng.Chương trình ñư c d ng và máy s ng ng t m th i.. M01 ñư c th c hi n... .ð i d ng c ...…....Pragramming manual for CNC in Mill <M01> D ng l a ch n .

. N1.........N u phím [OSP] trên b ng ñi u Hanoi University of Industry 68 Bïi Quý TuÊn .... M01 <M01> D ng l a ch n .... M30 luôn ñư c ñ t t i cu i các chương trình..........K t thúc chương trình và NC ñư c Reset l i M30........ 3) Trong trư ng h p s d ng M30.........Pragramming manual for CNC in Mill nhưng t c ñ quay v n ñư c duy trì........ và m t khi c a ñư c ñóng M02.. con tr ñưa v ñ u chương trình.. ðèn ch th [ST] t t khi M30. Chương trình gia công... M30: O0001....0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30.... G90G00 G54 X0 Y0 . ...... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54..0....... Khi s d ng M30.. G i dao T2 vào v trí thay dao.. ð ng th i ñèn [M02..... G43 Z30.......... M02 làm vi c.. các chương trình gi ng nhau ñư c th c hi n m t cách l p ñi l p l i b ng vi c n phím [ST].........K t thúc chương trình và NC Reset l i..... tín hi u c nh báo (EX1024) s hi n trên màn hình khi c a ñư c m .......ðây là ch c năng REWIND............. con tr ñư c quay l i ñ u chương trình...... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min........... chó ý 2) Không ñư c dùng M30..... chó ý ð i v i các máy ñư c trang b ch c năng door interlock.......... M02 trong cùng kh i v i các l nh khác..... 1) Chương trình s d ng M02.. M03........ Mã l nh này r t thu n ti n khi gia công các phôi gi ng nhau liên t c. L nh M30 bao g m mã l nh rewind chương trình.... M30] sáng ...........

...… M01 ho c M00 M06... khi n OFF.. L nh M03....quay tr c chính theo hư ng ngh ch... M04....... N2.. Kh i ñ ng tr c chính b ng l nh M03.......... M30.. M04 trư c khi d ng c c t ti p xúc v i phôi (tr khi trong các chu trình taro c ng ).... N u d ng c d ng khi ñang ti p xúc v i phôi.......... Chương trình gia công..... 2) chó ý Không ñư c s d ng M05.......... <M30> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng..... M04..... G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30.. 1) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 69 .. d ng quay tr c chính....... M03.........d ng tr c chính.. khi d ng c ñang ti p xúc v i phôi..quay tr c chính theo hư ng thu n... ph i ch ra t c ñ quay b ng mã S.... M04 ñư c s d ng ñ kh i ñ ng tr c chính v i t c ñ ch ra trong mã l nh S.. M01 không có hi u l c và chương trình th c hi n liên t c. M04..0 H2 S400 T3 M03 ... có th gây m dao ho c phá h ng phôi.. .... M05..….. N u d ng c b t ñ u quay trong tr ng thái ti p xúc v i phôi. ð i d ng c ...... L nh M05 ñư c s d ng ñ d ng quay tr c chính M03 .Pragramming manual for CNC in Mill M06... Trư c khi quay tr c chính b ng l nh M03. <M02> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng... ho c M02. M05 Quay và d ng tr c chính.. có th gây m dao ho c phá h ng phôi.. Con tr v dòng ñ u chương trình (O0001) 4......

.. ......... M05 O0001........ M nh M06 dùng ñ ñ i d ng c trên tr c chính v i d ng c v trí thay trên Magazine............. S d ng M04 ñ quay tr c chính theo hư ng ngư c chi u kim ñ ng h . d ng c trên tr c chính s ñư c c t vào magazine.. tham kh o ph n sau.. G43 Z30............ M06 ð i d ng c .........Pragramming manual for CNC in Mill V i mã S.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 70 .Chương trình gia công. tr v ñi m g c máy....... G91 G28 Z0 M05 D ng tr c chính. mà không có d ng c nào v trí tương ng trên magzine... L p trình s d ng M03........... Khi M06 ñư c th c hi n.. quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min........... ð i d ng c ..…..... G90G00 G54 X0 Y0…........0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30.... k p nh d ng c trên tr c chính.. M06....0........ G i dao T2 vào v trí thay dao.... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54.... L nh M06 th c hi n 1 lo t tác v trong chu trình thay dao t ñ ng g m quay tay g t. N1. 5........ M04.. M03.....

........... N2............... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 71 ... G43 Z30.... O0001.... nh t thi t ph i t t dung d ch trơn ngu i. G90G00 G54 X0 Y0….... N u l nh M06 th c hi n khi tr c chính ñang quay.................Chương trình gia công......... M09........................ M03.. G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30.......ð i d ng c .................. M06....... ............. B t t t dung d ch trơn ngu i M08...... N1...0.....ð i d ng c ... ............0 H2 S400 T3 M03 . chó ý 3......... ........Pragramming manual for CNC in Mill M06.. G i dao T2 vào v trí thay dao...................ð i d ng c ñưa d ng c T3 vào tr c Chính... Quá trình thay dao t ñ ng v i các d ng c không cùng kích thư c khác quá trình ñ i d ng c c a nhóm d ng c có cùng kích thư c......... tr c chính s t ñ ng d ng và chu trình ñ i dao th c hi n........... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54........ M01 ho c M00 M06..................... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h v i t c ñ 400 -1 min...0 H1 S400 T2 ……… Ch y dao nhanh t i v trí Z30..... M06 s không th c hi n tr khi tr c Z ñang ñ n ñi m g c máy th 2 1. Trư c khi ti n hành ñ i d ng c b ng M06...........Chương trình gia công...... 6........ 2... ñưa d ng c T2 vào tr c Chính......

Không ñư c ñ i d ng c khi dung d ch trơn ngu i ñang phun...... G43 Z30.. dung d ch ñang phun................ -Phím COOLANT OFF *Khi phím ñi u khi n ch ñ OFF....Chương trình gia công.... . Trong trư ng h p này....... O0001. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 72 .... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h .. Tính năng này s d ng khi ki m tra chương trình... *ði u khi n dung d ch làm ngu i thông qua phím ñi u khi n trên b ng ñi u khi n th hi n như sau. *Khi phím ñi u khi n chuy n sang ch ñ ON tr l i... MEMORY...M09.... M09. 1... Khi M08 ñư c ñ c trong chương trình. ñèn ch ch sáng và dung d ch ñư c phun t ñ ng...B t dung d ch làm ngu i... N1. ph i ch c ch n thùng dung d ch ph i còn ñ . chó ý -Phím COOLANT ON *Khi phím ñi u khi n này ñư c ON.... M03........................ N u n phím ñi u khi n này hơn 1s dung d ch s ng ng c p và ñèn ch th nh p nháy.............. 2. s ng ng không phun n a và ñèn ch th t t. ñèn ch th d ng nh p nháy........... chó ý L p trình s d ng M08.. ngay c khi s d ng M08......0 H1 S400 T2 M08 B t dung d ch trơn ngu i....Pragramming manual for CNC in Mill M08... ...... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54.. quá trình c p tr l i bình thư ng.. dung d ch trơn ngu i s không ñư c c p.... ñèn ch th s sáng..... G90G00 G54 X0 Y0…................. và dung d ch làm mát ñư c c p. N u s d ng dung d ch làm mát..... ( ch ñ MDI........T t dung d ch làm ngu i... ho c TAPE).

....G87)..........ð i d ng c .... Khi l p ñ u khoét lên tr c chính.………………………….... chó ý Quá trình ñ i dao thông d ng ñư c th c hi n t ñ ng trong chu trình ñ i dao (M06) ho c chu trình gia công l (G76. S d ng M19 ñ d ng quay tr c chính t i m t v trí c ñ nh....... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 73 . s d ng chu trình khoét G76 ho c G87......... M19...........….. M19 c ñ nh góc quay tr c chính..................... 10.... ngu n ñi n cung c p cho máy s ñư c ng t t ñ ng............ð t mã l nh t t ngu n t ñ ng......... M19 ñư c s d ng trong ch ñ MDI....... Trong trư ng h p này không c n thi t dùng M19 trong chương trình.......... 19... M20 T t ngu n t ñ ng.. Khi th c hi n M20........ M09. M20.......... Khi g i chu trình G76 ho c G87 tr c chính s ñư c quay t i v trí phù h p v i v trí c a tr c dao khoét và m nh khoét theo hư ng d ch chuy n c a tr c chính. M06........c ñ nh góc quay c a tr c chính.........T t dung d ch trơn ngu i.Pragramming manual for CNC in Mill ..............

. do ñó l nh M20 không th th c hi n.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 74 . Phím t t ngu n t ñ ng trên b ng ñi u khi n có ch c năng tương t như M20. ch c năng này s ñư c th c hi n sau M02 2)...T0.. M30..L nh c t d ng c . .. chương trình ñư c l p l i.. phím này trên b ng ñi u khi n ph i ñư c kích ho t.. M6.. Sau M30....... Ngu n năng lư ng không th b ng t trong khi các ho t ñ ng ñang th c hi n. Máy ch có th t t máy sau khi hoàn thành các ho t ñ ng sau: -Chu trình APC -Chu trình ATC -Chuy n v trí trên Magazine.. như ñư c minh ho dư i ñây Ví d ......Pragramming manual for CNC in Mill 1). 7.. chó ý 3). M33 s d ng ñ c t d ng c trư c khi t t máy..... L nh M33 s d ng ñ c t d ng c t tr c chính t i 1 v trí còn tr ng trên magazine.... L nh M33 có tác d ng như hai kh i l nh trên.. M33. M20..... con tr v ñ u dòng... M33 Chu trình c t d ng c .. ð t M20 trong kh i l nh trư c M30. ð mã l nh t t ngu n t ñ ng có hi u l c...

................................ ......... M51 : B t ch c năng th i khí.............. Quá trình th i khí s d ng ñ làm s ch phoi trên rãnh ho c b m t phôi khi gia công....................... Chương trình gia công...... M59 : T t ch c năng th i khí.......….............D ng t m th i...... .........G i chu trình c t d ng c ...... L p trình s d ng M33 O0001......... M33...... M51..... Gia công b ñây.T t quá trình th i khí..... G90G00 G54 X_ Y_.......Pragramming manual for CNC in Mill chó ý L nh M33 ch th c hi n ñư c khi tr c Z v ñi m O th 2(G30).....M59 B t và t t quá trình th i khí....................... M51............. m t dư i d ng dao kính Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 75 ....... s có ñư ng 100mm....... ........ M59.. D ng c trên tr c chính ñư c ñưa tr l i h c còn tr ng trên Magazine..................B t quá trình th i khí....... 15.. G91 G28 Z0 M05.................D ng tr c chính sau khi hoàn thành vi c tr v ñi m g c máy trên tr c Z M01................. N1..

.......0 Y-40.... G90G00 G54 X-160. M51...0 F200......... Quan h gi a chương trình chính và chương trình con ñư c minh ho như hình v sau. Trong chương trình chính.. Khi th c hi n các ñư ng c t gi ng nhau( cùng to ñ ............. h thông s báo l i (P230). Trong chương trình con k t thúc b ng M99....B t ñ u th i khí........ ch ra chương trình con và s l n s d ng chương trình con....T t th i khí.......... s l p chương trình con có th ñư c g i trong m t th i ñi m là 4..0 F200....... 8.........................(2) Y40.. T chương trình chính.......(4) M59........... M03........... ......(3) X-160.....Ch y dao nhanh t i v trí (1) G43 Z30........... Trong m t chương trình con có th g i ñ n m t chương trình con khác...Pragramming manual for CNC in Mill O0001. N u s chương trình con ñang ñư c g i l n hơn 4.............. G01 Z0 F500. X-160.... ñư ng c t ñó có th lưu vào b nh NC như 1 chương trình con.... g i chương trình con b ng M98........ M99 G i chương trình con và tr v t chương trình con..........0 F500.... cùng hình d ng) l p ñi l p l i..... chó ý LÇn gäi 1 Ch−¬ng tr×nh chÝnh Ch−¬ng tr×nh con 1 LÇn gäi 2 Ch−¬ng tr×nh con 2 LÇn gäi 3 Ch−¬ng tr×nh con 3 LÇn gäi 4 Ch−¬ng tr×nh con 4 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 76 ..... N1.. M98.....0 H1 S400 T2....0..........

1). M98 P_ H_ L_.. 3) N u giá tr sau ‘L” là 0 (L0). tín hi u báo l i (P231) s xu t hi n trên màn hình. chương trình s quay tr l i kh i l nh k ti p kh i l nh v a nh y vào chương trình con (sau kh i l nhch a M98).. trong chương trình ch a M98. P …………………s chương trình con ñư c g i H ……………….. 4) N u thi u ñ a ch L. 1) N u s chương trình sau ñ a ch P không ñư c tìm th y. l i P231 s ñư c thông báo trên màn hình... L …………………s l n g i chương trình con. chương trình v n ph i m t m t kho ng th i gian ñ tìm ki m.. 1) N u thi u ñ a ch P. c n ph i cân nh c khi ñưa ra P_. chương trình s nh y t i kh i l nh có s th t sau ñ a ch H. 3) N u thi u ñ a ch P. M99 .. M98 ……………... 2). 2) N u s th t sau ñ a ch H không ñư c tìm th y. P .. 5) S l n g i chương trình con t i ña là 9999 l n. 2) N u thi u có ñ a ch H.s th t trong chương trình con. chương trình con s không ñư c g i và chương trình chính s nh y v ñi m b t ñ u c a chương trình ch a M98. chương trình con s ñư c g i 1 l n.. t chương trình con. chương trình nh y sang kh i l nh ti p theo. N u thi u l nh P. có th ti t ki m ñư c b nh và gi m l i khi l p trình. chương trình con s không ñư c g i.. trong chương trình chính. kh i l nh ch a M98 s không ñư c th c hi n.Quay tr v chương trình chính t chương trình con. H và L. chó ý 1) N u v trí P_ không có trong chương trình. N u ñ t M99 trong chương trình chính: Chương trình s nh y t i s th t (theo sau ñ a ch P) trong chương Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 77 .g i chương trình con... chương trình con v n ñư c g i và ñư c th c hi n t dòng l nh ñ u tiên. 2) N u ñ a ch P t n t i. l i chó ý P232 s ñư c thông báo trên màn hình. Do ñó.V trí tr v ..Pragramming manual for CNC in Mill B ng cách lưu tr m t ph n chương trình dư i d ng chương trình con. M99 P_ .

. Chương trình chính s b l p vô h n. N302_____. N006_____.N005 M98 P200 L2.. N202_____.N002 M98 P100 N003_____.. G90 G00 G54 X0 Y0. M03. 2. G43 Z30 H1 S700 T2. N303 M99. O300. . chương trình s nh y v ñ u chương trình chính.. N001_____.. N103 M99. . N013_____. 2. N015_____.. L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (1) Chương trình chính : O1. 3.N012 M98 P300. 1. N102_____.N u thi u P_. 0200. N301_____. N014_____. N011. Chương trình con : O100. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 78 . L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (2) Khoan t i các ñi m 1. và 4 như hình v : Chương trình chính (O1) O1.. N101_____. (L p l i 2 l n) 3. N203 M99.Pragramming manual for CNC in Mill trình chính. N1. N201_____. N004_____.

........ ____.......(2) Y-8.... L p trình trình s d ng l nh M98 ho c M99 (3) T chương trình con trong m t chương trình chính ñ g i m t chương trình con khác : Chương trình chính O1.. ____.. M99.(1) X-10.......... Chương trình s d ng l nh M98 ho c M99 (4) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 79 .(3) X10.. ____.. ____........... ____..... .... X10 Y8...... ......................... G91 G28 Z0 M05.. chương trình con 2 O200....(4) G80... ____... .......... M30........................ M98 P200.. G i chương trình con O2 Chu trình khoan ñư c th c hi n t ñi m 1 t i ñi m 4................ Chương trình con O2 O2.. M98 P100...... ..... chương trình con 1 O100........... M99.. M01. M99.Pragramming manual for CNC in Mill G99 G81 Z-25 R10 F120 L0. . ____.. M06.. .. Chu trình khoan l (G81) M98 P2............. ____.... ____. M30................ N1..........

. ... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 80 . Khi mã l nh xoá Block không có hi u L nh “N7 M99” ñư c th c hi n và dòng chương trình quay v dòng ñ u chương trình... N1.... M30. N2....... K t thúc chương trình ......... . N8.. ....... ............ /N7 M99..... Vi c này ñư c dùng ñ th c hi n các chương trình gi ng nhau.. ... Chương trình s l p vô h n gi a N1 và N7.. chó ý Khi ñ t M99 trong chương trình chính...... Khi kh i l nh xoá Block có hi u l c : L nh “N7 M99” ñư c b qua và chương trình ti p t c th c hi n kh i l nh ti p theo. l c..... dòng chương trình s ñư c ñưa v kh i l nh ñ u tiên cùng chương trình.Pragramming manual for CNC in Mill O1.... l p ñi l p l i.

Tên dao. Phương pháp này s d ng ñ rút ng n th i gian ñ i d ng c ... ph i ki m tra gi i h n c a d ng c và ch c ch n r ng d ng c ñã ñư c s p x p h p lý tránh gây ra va ñ p trong khi thay d ng c . Mã l nh T. Trong chu trình ñ i d ng c .. N u chu trình ñ i d ng c ñư c th c hi n bên c nh h c ch a d ng c ñư ng kính l n. t i ña g m 4 ký t s sau ñ a ch T. Khi g i dao. s va ñ p gi a các d ng c s x y ra gi a d ng c 1. Mã l nh T g i d ng c t i v trí ñ i dao. v trí tr ng trên magazine (v trí ñư c ñăng ký cho nhóm ñư ng kính l n và ñang n m g n v trí thay dung c ) ñư c ñánh s . Ch c ch n c 2 h c bên c nh h c ch a d ng c ñ u ph i tr ng. Ho t ñ ng c a ATC ( ñ i dao t ñ ng) g m: L a ch n d ng c + ð i d ng c (mã l nh T) (M06) D ng c ñư c g i theo phương pháp b nh ng u nhiên.. cùng nhóm kích thư c v i d ng c trên tr c chính. Trong phương pháp b nh ng u nhiên. Khi l p d ng c . ch ñ nh d ng c c n g i. Khi d ng c có ñư ng kính l n tr v t tr c chính.. Magazine quay ñưa m t v trí còn tr ng trên magzine. N u b n quan sát nh m gi i h n c a d ng c .. các d ng c có th va ñ p v i nhau khi thay ñ i d ng c . trung bình và nh . mang d ng c ñư c g i ñ n v trí ñ i dao và ch d ng c trên tr c chính di chuy n t i v trí ñ i dao. S và F _____________________________________________________________ 1.Pragramming manual for CNC in Mill Chương D Mã l nh T. Magazine quay. và ñi u này có th d n ñ n h ng máy. d ng c ban ñ u ñư c x p x p theo t ng nhóm kích thư c khi ñăng ký ñư ng kính l n.. t i v trí g n nh t c nh v trí ñ i d ng c . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 81 . 2.

...Pragramming manual for CNC in Mill ñư ng kính l n và d ng c ñư c ch a trong h c.......... M06............. quá trình x y ra theo trình t sau: 1... N2...... G i T2 (ñư ng kính nh ) t i v trí thay d ng c ....... G91 G28 Z0 M05.. G90 G00 G54 X_ Y_..... T9 .. chương trình gia công ............ Magazine quay (ðưa v trí h c chính c a Magazine v ch ñ i d ng c ñư ng kính to) 2.....................0 H2 S_ T8003.. . làm phá h ng máy....... ð i T9001 (ñư ng kính l n) v i T2 (ñư ng kính nh ).......... ð i d ng c ( l p d ng c ñư ng kính nh lên tr c chính) < Chương trình > Chương trình dư i ñây l p T9001 ( ñư ng kính l n) lên tr c chính O0011...... M03. d ng tr c chính M01. G43 Z30..... N1.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 82 ... G i T8003 (n ng..... G90 G00 G54 X_ Y_. Magazine quay (ñưa d ng c nh trong Magazine v v trí h c ch l y dao) 4. ð i d ng c (d ng c ñư ng kính to trên tr c chính tr v h c trên magazine) 3........ ............... .. ñư ng kính trung bình) t i v trí thay d ng c ... S d ng c cho d ng c ñư ng kính nh T0 (T0000 ñ n T0999) Các ho t ñ ng c a ATC ñ i v i t ng nhóm d ng c (phân lo i theo kích thư c d ng c ) thì không gi ng nhau..... S d ng c cho d ng c ñư ng kính l n (T9000 ñ n T9999) T1 to T8 ....Khi ñ i m t d ng l n trên tr c chính v i 1 d ng c nh trên magazine... G43 Z30.......... V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z.0 H1 S_ T2....... ............ S d ng c cho d ng c ñư ng kính trung bình (T1000 ñ n T8999) .......

........... Thay T2 ( ñư ng kính nh ) v i T8003 (n ng...... 2...... d ng tr c chính... ... Mã l nh S ñi u khi n t c ñ tr c chính. chương trình gia công ...... T c ñ tr c chính ñư c ñ t tr c ti p b i giá tr sau ñ a ch S......... ......... ð t t c ñ tr c chính (v/ phút).. Mã l nh S............... S_M03 (M04)... V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z. M01..... ........Pragramming manual for CNC in Mill M03................. M03 (M04)............ S.. T c ñ tr c chính ñư c tính toán theo công th c sau : N= 1000 * V π *D N : T c ñ tr c chính (v/phút) V : T c ñ c t (m/phút) π : H ng s pi D : ðư ng kính d ng c (mm) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 83 . ñư ng kính trung bình) 2...... M06..................................... ð t chi u quay M03 : Quay thu n... T c ñ tr c chính ñư c ñ t theo ñơn v vòng/phút. .......... M04 : Quay ngh ch 1....... G91 G28 Z0 M05................

...Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút S1500.......... G43 Z30............ M03.........Pragramming manual for CNC in Mill 3.. ...0 Y50... dao phay ngón ñư ng kính 20mm ........Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút .. Tính toán t c ñ tr c chính ð tính t c ñ quay c a tr c chính khi gia công v i t c ñ c t là 26 m/phút.0... .. S d ng l nh S O0001... N1... π *D*N 1000 T c ñ c t: V = Tính t c ñ tr c chính s d ng phương trình trên :N = = 414 (/phút) O0001.............. M05....... M42 ho c l nh M43 trong chương trình.. .... ........... Do ñó....... M03.. N1......141592654) D : ðư ng kính d ng c ........................ Ph m vi t c ñ gia công ñư c t ñ ng ch n theo giá tr ñ t sau S.D ng tr c chính.... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 84 .......... nó không c n ph i thay ñ i t c ñ b ng l nh M41....... .............. G90 G00 G54 X100.0 H1 S1000 T2.......Quay tr c chính v i t c ñ 1500 vòng/phút... T c ñ vòng quay: N = 1000 * 26 π * 20 N : T c ñ quay c a tr c chính (vòng/phút) V : T c ñ c t (m/phút) : H ng s pi (3.

.... Chú ý r ng .T c ñ ti n dao (mm/phút).0 Y70.G03 và trong các chu trình gia công l .. G43 Z30..... 1) Mã l nh F ch s d ng v i các l nh G01.. chó ý Trong chương trình...G02. Quay tr c chính theo hư ng thu n 414v/ph.... 3. công t c OVERRIDE s b vô hi u n u s d ng l nh M49 trong chương trình. T c ñ ti n dao (Feedrate) ñư c tính toán theo công th c : F = f*Z*N F: T c ñ ti n c a dao (mm/phút) f : Bư c ti n c a 1 răng (mm/1 răng) Z: S răng c a dao N: T c ñ tr c chính(/phút) 1) 3) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 85 .. Mã l nh F. 2) 2)T c ñ ch y dao l p trình có th thay ñ i trong quá trình gia công b ng cách ñi u ch nh công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n....0 H1 S414 T2....... Mã l nh F s d ng ñ ñi u khi n t c ñ ti n dao..Pragramming manual for CNC in Mill G90 G00 G54 X80....... ..0. 2) Giá tr ch y dao ch ñ nh sau ñ a ch F ñ t ñư c ñúng giá tr c a nó ch khi công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n ñ t 100%..... M03...... F_ ......... ..... L nh F luôn có hi u l c cho ñ n khi m t l nh F ti p theo ñư c ch ra......

Pragramming manual for CNC in Mill 4) T c ñ taro ñư c tính toán theo công th c dư i : F = P*N F : T c ñ ti n dao (mm/phút) P : Bư c ren (mm) N : T c ñ tr c chính(vòng/phút) Tính toán t c ñ ti n dao(1) Tính toán lư ng ti n dao khi gia công trong ñi u ki n sau: Dao phay ngón : ? 20 mm (2 lư i c t ngang ) Lư ng ch y dao/răng: 0. N: T c ñ tr c chính. Ta có: Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 86 .08*2*450 = 72 (mm/phút) Tính toán t c ñ ti n dao (2) : Tính toán t c ñ ti n dao khi taro trong ñi u ki n sau: Mũi taro M8xP1.25 T c ñ tr c chính: 400 v/phút <T c ñ ti n dao > F = P*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) P: bư c ren.08 mm/răng T c ñ tr c chính: 450 v/phút <T c ñ ti n dao > F = f*Z*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) f: Lư ng ti n dao/ răng (mm/1 răng) Z: S răng (dao) N: T c ñ tr c chính (/phút) Ta có: F = 0.

0 F200...Trong chu trình khoan l G81.0.0.. O0001. X-160.........0. t c ñ ti n dao theo tr c Z là 50 mm/phút....0. không có giá tr khi s d ng v i G00. ... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 87 .....Pragramming manual for CNC in Mill F = 1....25*400 = 500 (mm/phút) S d ng mã l nh F.. G90 G00 G54 X160... ch ñ ch y dao nhanh..... Y-160...0 Y160..ch y dao t i ñi m 2. M03. G90 G00 G54 X160.... t c ñ 200 mm/phút. N5. t c ñ 200mm/phút .. ....... M03.0 Y160...0 H1 S440 T2...... N1. v i t c ñ ti n dao 3000 mm/phút.. F200 (200 mm/phút) ñư c lưu tr cho ñ n l nh F ti p theo....... G43 Z30.. G01 Z0 F3000.0 F50.0 R3...... G43 Z30. ..ch y dao t i ñi m 3.. L nh F ch có hi u l c trong ch ñ ch y dao c t... G99 G81 Z-20.......0 H5 S1000 T6.... dao h xu ng chi u cao Z0...... X-160.T i ñi m1.. .

000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill Chương E Mã l nh D và H 1.000 0.000 0.000 0. Lư ng bù bán kính ñư c nh p qua màn hình TOOLOFFSET. Giá tr bù nh p vào v trí No.000 0.000 0.000 0.000 WEAR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. gi m kh i t c ñ tính toán khi l p trình.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOMET RY 0.Mã l nh bù bán kính ñư c s d ng ñ bù ñư ng ch y dao.000 0.000 0.000 0.000 0. trên màn hình ch ñ nh ñ a ch bù.000 0.000 0. Mã l nh D xác ñ nh ñ a ch bù bán kính cho l nh G41 và G42.000 0.000 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 88 . Mã l nh D.000 0.000 0.000 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMET WEA RY R 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.

. Ch n m t ph ng bù dao.......... m t kho ng cách b ng lư ng bù.Trên màn hình TOOLOFFSET.......... G00 .............ch y dao gia công G41 ... s không có s khác bi t gi a d li u chó ý bù bán kính và bù chi u dài........... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 89 ...... chó ý 1... Ch y dao nhanh G01 . giá tr bù mòn và bù bán kính ñư c ñ t m t cách ñ c l p. Do ñó... G01 (G00) L a ch n d ng n i suy th c hi n bù bán kính........G i mã l nh bù bán kính (bên trái) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang trái so v i ñư ng ch y dao l p trình .. m t kho ng cách b ng lư ng bù.. theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c .... G42 ...........To ñ ñi m cu i cung tròn D ..... X. G17 ...Pragramming manual for CNC in Mill Màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i giao di n tuỳ theo thông s k thu t và model c a h NC....... G40 G01 (G00) X_ Y_ J_ F_.Lư ng ti n dao.... ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau. N u s d ng b nh bù dao B.... theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c .. G40 .Hu b ch ñ bù dao. ............Y ............... Bù bán kính trong m t ph ng XY G17 G01 (G00) G41 (g42) X_ Y_ D_ F_ ... (bên ph i) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng ch y dao l p trình .G i mã l nh bù bán kính..ð a ch OFFSET F .

000 0.000 O0001.000 0. S d ng mã l nh D Máy gia công theo biên d ng (1) -> (20 -> (3).000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOME WEAR TRY 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Khi b t ñ u làm vi c.000 0.015 0.000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill NC 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. tr ng thái như khi s d ng l nh D0.000 0.Lư ng bù bán kính b ng 0 khi s d ng D0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. s d ng dao phay ngón Φ10mm.000 0.000 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 0. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 90 .000 0.

... ð s d ng bù dao (offset) theo bán kính c t (G40........ (3). Yêu c u khi s d ng mã l nh bù bán kính... (2). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 91 ..0 Y40.. G01 X60..0.0. S d ng lư ng bù ñ t t i v trí 1 trên màn hình TOOLOFSET.015 = 5.0 Y80. ph i hi u cách rõ cách nh p d li u..000 + 0..0 Y120. G42 X120............0.0 D1.0 H1 S440 T2.. M03. Bù bán kính bên ph i.... .......0 F200. G43 Z30.. Trong ví d này...015 mm. G41 và G42).... <Nh p lư ng bù bán kính> Nh p vào giá tr bù dao trên b ng TOOLOFFSET t i ñ a ch tương ng v i ñ a ch bù dao ñ t sau l nh D..... t ng lư ng bù bán kính: 5... X30.Pragramming manual for CNC in Mill N1. 2. G90 G00 G54 X150.... . Z-5. .....

000 0.000 0. TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Các thu t ng k thu t dùng cho ch c năng bù thư ng dùng ñư c gi i thích như sau: Thu t ng ý nghĩa Start-up Kh i l nh ñ u tiên ch a G41.000 0.000 0.000 0.000 0. s không có s khác bi t gi a d li u bù bán kính và bù chi u dài.000 0.000 chó ý N u s d ng b nh bù dao B.000 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0.G42 Ho t ñ ng ñ u tiên.000 0. 3.000 0.000 0. Do ñó.000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill INPUT DATA OLD DATA X Y Z MACHINE 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Các thu t ng k thu t s d ng trong vi c gi i thích ch c năng bù bán kính d ng c .000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.000 0.000 0. tâm d ng c ñư c bù t i v trí d ng v bên ph i Hanoi University of Industry 92 Bïi Quý TuÊn .000 0. ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau.000 0. Giao di n c a màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i tuỳ thu c vào h NC.

.......... Ch c năng bù mũi d ng c có hi u l c sau Start-up Ch c năng bù bán kính d ng c b hu b b ng G40... có 2 ki u ho t ñ ng ñư c cung c p (ki u A và B). Vi c hu bù bán kính d ng c b t ñ u t kh i l nh trư c kh i l nh ch a G40..... ... Tâm d ng c ñư c ñ nh v t i bên ph i t i ñư ng ch y dao l p trình chó ý V i ho t ñ ng kích ho t và hu b ch c năng bù dao. Kh i ñ ng (Start up) Trong trư ng h p như ñư c minh ho trên hình v .... G01 X_ Y_ F_............ Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 93 . do ñó....... s d ng G41... Ki u A ñư c gi i thích như sau (Ki u B tham kh o tài li u c a nhà s n xu t) chó ý G41 (G42) G00 X_ Y_. G40 G00 X_ Y_... vi c bù dao ñư c th c hi n sang trái. X_ Y_...... Ch ñ Offset X_ Y_.Pragramming manual for CNC in Mill Offset mode Cancel Mode m t lư ng b ng bán kính... ........Hu bù dao... X_ Y_..

..Trong ho t ñ ng start-up......1..... G01 X-45. 3.... Kh i l nh ñ u tiên.................. N u s d ng. ch c năng bù bán kính s b hu ...034 s hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng..Pragramming manual for CNC in Mill 3....0 Y50......... Trư ng h p ch c năng bù bán kính d ng c có hi u l c........ ch a G41 hoăc G42....... -Start-up ph i ñư c ñ t trong G00 ho c G01 (d ng chuy n ñ ng t nh ti n).. N u s d ng trong d ng này..0 F_. *Không s d ng start-up trong d ng n i suy G02 ho c G03...............(1)... d ng l i trí to ñ kh i l nh ti p theo (Xem hình v )......0. tín hi u c nh báo No... tâm c a d ng c c t ñư c offset..........0 D_. D ng c chuy n ñ ng theo hình dáng phôi và ti p xúc v i qu ñ o c n gia công....... kho ng cách ñư c g i ph i l n hơn lư ng bù (bán kính d ng c )....(2)......0 Y100........ Start-up.... *Không dùng D0 trong chương trình... ñư c g i là Offset mode......... chó ý Khi s d ng start-up............... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 94 .........2. sau start-up........ kh i l nh ñ u tiên ph i tho mãn: -Kh i l nh start-up ph i ch a l nh di chuy n...(3) ........ G42 X80.... v G00 X100... Khi hư ng bù d ng c không ñ i.... g i là kh i l nh startup........... OFFSET mode.......

..(6) .....0 R25.. chó ý 1.... Khi c g ng ñ c t cung tròn có bán kính nh hơn bán kính d ng c ho c c t rãnh có chi u r ng nh hơn ñư ng kính d ng c . khi chương trình th c hi n trong ch ñ Singleblock.......Pragramming manual for CNC in Mill G42 G00 X100 ........................0.. T i câu l nh Start-up và trong ch ñ bù dao 2 kh i l nh ñư c ñưa vào b nh ñ m........ lư ng c t l m s làm h ng phôi b i vì chương trình th c hi n ñ n cu i c a kh i l nh trư c khi nó k p d ng........0 Y90............0....... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 95 ............... ñ tránh c t l m..........0 Y40..(2) Y65.... M t kh i l nh ñi u khi n các di chuy n theo các tr c b ng 0 thì cũng không ñư c phép s d ng....G18...................0................ h th ng s c nh báo...... Không ñư c thay ñ i m t làm vi c v i G17................ 3......(5) X_ Y_.......(4)offset mode G01 X20.............................. N u nh ng l nh như v y ñư c s d ng thì s gây ra c t l m ho c c t h t vì hai kh i l nh không ñư c ñưa vào b ñ m.0 F200................ ñi u này cũng gây ra h ng d ng c .0.....(1) (START UP) G01 X70................G19 trong ch ñ OFFSET................. 2.. m t thông báo hi n trên màn hình.........(3) G03 X45.......... Trong ch ñ bù dao nh ng kh i l nh không ch a các l nh di chuy n như: (M t kh i l nh ch ch a m t l nh M ho c G04 thì không ñư c phép s d ng)...... N u vi c này x y ra...........

Pragramming manual for CNC in Mill

N u thay ñ i, c nh báo x y ra, và tín hi u c nh báo 037 xu t hi n trên màn hình, máy ng ng ho t ñ ng. Khi hư ng bù d ng c thay ñ i. N u hư ng bù d ng c thay ñ i, như ñư c minh ho dư i ñây n u mã G goi ch c năng bù bán kính thay ñ i gi a G41 và G42 , chu vi d ng c s ti p xúc v i phôi theo trong 2 kh i l nh liên t c t i v trí thay t G41 sang G42. ........................................ ........................................ G41 X70.0 Y60.0; Y40.0;...........................................(1) G42 X_ Z_;.....................................................(2) ........................................ ........................................ Vi c chuy n ch ñ mã G gi a G41 và G42 thì không ñư c ñ t kh i l nh b t ñ u và kh i l nh ti p theo. Cancel Mode. L nh G40, ch ra trong ch ñ Offset, hu b ch c năng bù dao. Ch ñ hu bù dao b t ñ u t cu i kh i l nh trư c kh i l nhG40. Tâm d ng c s thay ñ i l i như trong hình v . 3.3.

(G41) X100.0 Y50.0; X60.0 Y50.0;........................................................(1). G40 G00 X40.0 Y20.0..........................................(2).(Ch ñ hu )
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 96

Pragramming manual for CNC in Mill

........................................ ........................................ (G41) X100.0 Y50.0; X60.0Y50.0;.............................................................. G40 G00 X40.0 Y20.0;............................................. Mode) ........................................ ........................................
chó ý

(1) (2) (Cancel

Trong ch ñ hu bù dao, c n lưu ý nh ng v n ñ sau: -Ch c năng bù bán kính có th hu b b ng cách nh n phím [RESET] trên b ng ñi u khi n. Ho c b ng cách s d ng D0 trong chương trình. -L nh h y (G40) ph i ñư c ch ra trong ch ñ G00 ho c G01 (chuy n ñ ng t nh ti n). Không ñư c s d ng G40 trong ch ñ G02 và G03. N u s d ng trong G02 ho c G03, c nh báo s x y ra, tín hi u c nh báo 034 s xu t hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng. 5. Chương trình ví d M t s chương trình ví d s d ng ch c năng bù bán kính. L p trình s d ng G40,G41 và G42 (1).

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 97

Pragramming manual for CNC in Mill

O0001; N1; 1) G90 G00 G54 X-100.0 Y-100.0;.........................(1) 2) G43 Z30.0 H1 S300 T2; M03 3) Z-30.0 4) G17 G41G01X0 Y-40.0 D1 F300; .....................(2) Y250.0; ..............................................................(3) 5) X200.0; ..............................................................(4) G02 Y0 R125.0; .................................................(5) G01 X-40.0; ........................................................(6) 6) G40 G00 X-100.0 Y-100.0; ...............................(7) ............................................. 1) Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ làm vi c G54. 2) Ch y dao nhanh t i Z30.0 3) Ch y dao nhanh t i Z-30.0 4) (2) start-up G41.......... Bù dao bên trái theo hư ng ti n d ng c D1............ ð a ch bù dao, nơi bán kính dao ñư c ñ t.

5) Gia

(3)-(6) Ch ñ Offset. công theo hình dáng ñã l p trình.

6) (7) Ch ñ hu bù dao. Trong kh i l nh trư c l nh hu bù dao, d ng c ñ nh v t i ñi m (6). Sau ñó, ñi ra ñi m (x-100.0, y -100.0)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 98

.. 1) G90G00G54X_15. s d ng dao phay ngón ?8..3.0 -50.0 -10...0 -45.... M03...0H1S500T2.0 -15.G41 và G42.0 -50.. N1....0 45..0F3000.. Point (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) X -15... (1) (2) (3) (4) (5) (2) (1) C t Pocket (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6) O0001...0 40.0 45. G01Z3.. G43Z30.0 40.. Gia công 2 pocket sau. Pocket ñư c gia công sâu 5 mm v i lư ng dư c t tinh m t trong là 0..0 -45.... Z-5..0 20...0 10.0 20..Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G40.0 45.0 -15.0Y0.....0 Y 0 10.0 -10.0 30.. Bïi Quý TuÊn (1) Hanoi University of Industry 99 .0F80...0 < Trình t gia công> C t Pocket..

.... G03Y-10...................................................... G03X20..................... hi n tư ng c t l m (undercut) s x y ra như ñư c minh ho trên hình v ....0D1............0............ G00Z30...............0.......................................... X30.0...............................0............ (2) (3) (4) (5) (2) (1) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6) N u không ñ t G40 trong kh i (7): Có nh ng trư ng h p l p trình viên không s d ng G40 trong kh i (7) b i vì h hi u nh m r ng Start-up và Cancel mode ch s d ng m t l n trong chương trình khi m t phôi ñang ñư c gia công N u l nh G40 không ñ t trong kh i (7)....................... G01X-15............................................. G01Z-5..................................... G40G01Y0.........................0Y45............................0............................ .... G03Y-10.................. G40G01X30.......................................................................0..... G01Y45.... G03X40..........................................0R10...........0......... G41X20.0...............................0..............................................0R10.... chó ý Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 100 ..........................................................0... Y-45...........................Pragramming manual for CNC in Mill 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) G41Y10.... G00Z3...............0R10.......0...........0................................................................0.... .. X-50...0R10................0...

c nh báo s x y ra t i v trí (6) và tín hi u c nh báo tương ng s hi n trên màn hình và máy d ng ho t ñ ng. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 101 . Mã l nh H là ñ a ch xác ñ nh s offset s d ng cho ch c năng bù chi u dài d ng c (G43.0 Y45. khi x y ra c t l m. Mã l nh H. Do ñó s gây ra c t l m khi dao di chuy n vào v trí (6) (X30. giá tr Offset v n t n t i câu l nh (8). 2. S d ng ch c năng bù trong chương trình ñ bù v trí d ng c . vì v y d ng c luôn ñ nh v t i v trí l p trình mà không c n thay ñôi n i d ng l p trình.G44).0) Tuy nhiên.Pragramming manual for CNC in Mill Khi câu l nh (7) không có l nh G40 ñư c th c hi n.

.000 0.. G43 Z_ H_.000 0....000 0...000 0..Pragramming manual for CNC in Mill MACHINE OLD DATA INPUT DATA X Y Z 0..000 0.... Do ñó c n thi t ph i ñ t lư ng bù chi u cao và lư ng bù bán kính c a m t d ng c các ñ a ch khác nhau...000 0..000 0. G49..000 0.000 0... chó ý N u s d ng b nh B..000 0.000 0..000 0....000 0..000 0. H...... G43.....000 0....000 0.000 0. G49....000 0...000 0..000 0......000 0.000 0.....000 chó ý Lư ng bù chi u dài d ng c ñư c nh p trên màn hình TOOL OFFSET.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0.000 0.000 0.000 0...000 0....000 0. Xác ñ nh to ñ c n ñ t theo hư ng tr c Z...000 0...000 0..000 0.000 0.000 0.. G i ch c năng bù chi u dài.Màn hình TOOLOFFSET thay ñ i tuỳ theo các thông s và model c a h NC..000 0...000 0.000 0........000 0...000 0..000 0.. Ch ra s Offset s d ng.000 TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 0.. Z.000 0.000 0. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 102 .. Hu ch c năng bù chi u dài......000 0..000 0.....000 0....... h ñi u khi n không phân bi t gi a vi c bù chi u cao và bù bán kính..000 0...000 0.....000 0.000 0.000 0....

000 0.000 0.Khi b t ñ u kh i ñ ng máy.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Lư ng bù d ng c luôn b ng 0 khi s d ng H0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Mori Seiki ch s d ng G43 .000 0.000 0.000 0.000 0. d u c a lư ng bù chi u dài ñư c ngư c v i d u c a G43.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. S d ng mã l nh H MACHINE X 0. NC tr ng thái như khi s d ng H0.000 Z INPUT DATA OLD DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0. Trên màn hình TOOLOFFSET lư ng bù hình h c và bù mòn dao ñư c ñ t ñ c l p v i lư ng bù bán kính.000 0.000 0.000 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 103 .000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Y 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill 1) 2) 3) N u s d ng G44 cho vi c bù chi u dài d ng c .000 0.000 0.

.0+0....Pragramming manual for CNC in Mill O0001 N1.. M03.. Lư ng bù chi u cao c a d ng c là t ng c a lư ng bù chi u dài và lư ng bù mòn.. -150.....0... Chương F Các ví d l p trình N i suy cung tròn (bù bán kính d ng c ) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 104 ..1 trên màn hình TOOLOFFSET .865(mm) là lư ng bù chi u cao..0 H1 S1000 T2........ G90 G00 G54 X100..135=-149....... .. G43 Z30. Lư ng bù d ng c ñư c ñ t t i v trí NO..0 Y80.. Trong ví d này........

2) Xác ñ nh d ng c Th t gia công ------------Tên d ng c Vi trí c n gia công ðư ng kính l 100mm Dao phay ngón φ20.Pragramming manual for CNC in Mill 1) Xác ñ nh ñi m O phôi và phương pháp gá k p. T1 3) Xác ñ nh ñi u ki n gia công Nguyên T công (d ng c ) Tên d ng c S(v/p) F (mm/p) S offset (T c ñ (lư ng S(v/p) tr c chính) ch y dao) H D Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 105 .

bù bán kính d ng Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 106 ..... N01 (dao phay ngón φ25mm............... /T1................ ............... ð i d ng c Khi d ng c T1 ñã ñư c k p trên tr c chính. S chương trình.... hu ch ñ ch y chu trình.. Z-25..0 Y-30.... Kh i l nh No. Ch y dao nhanh t i (X0................... ..................... 4) L p chương trình O0010. ......... D2=12......5mm vào v trí No...........1 (G43)............ Ch y dao nhanh t i Z50....Pragramming manual for CNC in Mill N1 1 Dao phay ngón φ20...... .......... ...... ðưa các tr c X...... b t ch c năng b qua câu l l nh ñ b qua các l nh này.......0...Y và Z v g c máy............ /G91 G28 X0 Y0 Z0....N i suy tuy n tính........ Ch n h to ñ làm vi c G54...........1( dao phay ngón φ20) /M06..... (Do màn hình TOOLOFFSET không phân chia gi a d ng bù bán kính và bù chi u dài)......2 (D2) trên màn hình TOOLOFFSET.. G01 G41 X20. Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330 v/p G43 Z50.....Bù d ng c theo ñ a ch No...........Y0)......... T1 330 66 1 2 chó ý Nh p lư ng bù bán kính d ng c 12......0 D02 F66... Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330v/p.............0. hu ch ñ bù bán kính.. Ch y dao nhanh G00..........0....Di chuy n tr c Z t m t phôi (Z0) t i v trí Z-25. S d ng m t s khác cho s bù bán kính và s bù chi u dài d ng c .........5mm).................. G00 G40 G80...0 H1 M03....G i d ng c No......1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330......

.........0)........0 Y0 R30....... T c ñ ch y dao 66 mm/ph..0.........0.....0) ... bán kính 50.... M30.....0. d ng tr c chính ...... to ñ ñi m cu i cung tròn (50... K t thúc chương trình. Bán kính ti p c n ñư c ñ t là 30mm.. b ng 60% R Gia công nhi u phôi Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 107 ......................N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h )........0mm........0.. to ñ ñi m cu i cung tròn (20....... G03 X50.........0 R30.. Tr c Z v ñi m O. G91 G28 Z0.Pragramming manual for CNC in Mill c sang bên trái (G41).........N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ).. I-50.... ....30.ðư ng tròn..............0 M05........... X-20.. G00 Z50....0 Y30.... Bán kính 30mm...........0....... Ch y dao nhanh t i v tri cách m t phôi 50mm......... Bán kính 30mm.........

......................... ð i d ng c ....... G i chương trình con O101..... Hu b ch ñ bù bán kính.. G i h to ñ làm vi c G54.. ch y dao nhanh t i ñi m (0.. Quay tr c chính bên ph i.... ð t t c ñ tr c chính 330v/p....... d ng quay tr c chính. /T1 ...... Tên chương trình (chương trình con) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 108 ..1 /M06.. ...................... ......... ...2.. .... M01.... O0101...5mm)............. G i d ng c No......... ch y dao nhanh t i ñi m (0....... ........... Kh i l nh No..... G i h to ñ làm vi c G54. G i chương trình con O101.... .. ... như ñã ch ra trong ph n 2. ......... Ch y dao t i ñi m Z50. G56 X0 Y0. M30.... G i chương trình con O101..... M98 P101... hu b ch ñ chu trình...................... Ch y dao nhanh t i ñi m G00..... ch y dao nhanh t i ñi m (0.. G i h to ñ làm vi c G56... G55 X0 Y0.... G i chương trình con O101.0.1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330........... D2=12......... G i chương trình con O101........... G55 X0 Y0....Pragramming manual for CNC in Mill ð t 4 phôi trên bàn máy. ch y dao nhanh t i ñi m (0. G57 X0 Y0............ /G91 G28 X0 Y0 Z0..0)......... .. S chương trình (chương trình chính) G00 G40 G80... ................ .................. G i h to ñ làm vi c G54........0). ............. G43 Z50............ K t thúc chương trình... ............... P0100. ........ M98 P101. .. Tr l i ñi m 0 c a tr c Z...........Y và Z v g c máy......... D ng tuỳ ch n N01 (dao phay ngón φ25...........0)..0 H1 M03...0).............. ........ ð t t c ñ tr c chính 330v/p. G i h to ñ làm vi c G55....... l p trình chương gia công như sau: 5) L p chương trình.. .....0.. Ch y các tr c X.. M98 P101.. ch y dao nhanh t i ñi m (0..... bù dao theo chi u dài.. ................... M98 P101...0)... M98 P101..... G91 G28 Z0 M5........ ñ a ch H1................

..... to ñ ñi m cu i (50.... ñi m cu i X20.0 .10 ......60 . .. C t cung tròn bán kính 30 mm.Pragramming manual for CNC in Mill G00 G90 Z-25.0 và Y30.12 .....12 .12 .25 ... T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho phay V t li u (Type of Material) Nhôm và magiê ð ng thau và ñ ng thi c (m m) ð ng thau và ñ ng thi c (c ng) ð ng Gang ñúc (m m) Gang ñúc (c ng) Thép 100 HBN 200 HBN 300 HBN 400 HBN V n t c c t m/p (Speed) HSS >= 180 75 .... .10 ....25 ..75 ...12 . Ch y dao nhanh t b m t làm vi c t i v trí Z-25 mm......0 Y-30.38 .....0.0 Y0 R30...02 . .25 .15 60 ... G01 G40 X0 Y0 F1000.....12 ..10 ...100 T c ñ ch y dao răng (Feed per teeth-FPT) HSS ..12 .25 60 .50 .. .60 22 ....0..25 . Ch y dao nhanh theo tr c Z cách b m t làm vi c 50mm..0 Y30..50 ..25 .60 45 ..25 ... bán kính R30.. bù bán kính dao bên trái (G41).12 30 ..... I-50...... N i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h .....50 .K t thúc chương trình con..0..25 110 .18 135 .. G00 Z25..12 .. .. bán kính 50 mm..90 45 .0.12 .......30 15 ..75 .0. M99....06 ...12 .08 ..38 ... N i suy tuy n tính G01..... G03 X50.. C t ñư ng tròn kín. T c ñ ti n dao 66 mm/phút..09 .180 ..22 38 . ..08 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 109 ... . Hu ch ñ bù bán kính. N i suy tuy n tính G01.......0)..0.. t i ñ a ch D2.50 ....0.... G01 G41 X20.27 12 -> 15 6 -> 9 Carbide >= 300 >=120 120 >= 300 75 ....12 ..0 D2 F66...135 ...75 .... X20.........38 Carbide .12 .....76 ..53 21 .60 .0 R30...

2 .15 .20 .12 .45 30 .15 .25 12 -> 18 15 .30 ..45 25 .120 45 ..75 30 .75 22 ..60 30 .12 .08 . ð c ng BHN..250 250 .90 30 ..20 .05 .30 15 .75 25 .08 .08 .120 75 .350 <= 200 200 .T c ñ ch y c t 3000 KG HSS Carbide 60 .90 45 .55 35 .20 .45 .08 .v.12 .02 .08 .300 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 110 ..02 .45 20 ..10 .08 ...02 ..12 .Pragramming manual for CNC in Mill Thép không g Chưa tôi Dư i 100 K PSI 100K .. Bakelite các lo i khác … Nhôm và thép h p kim Nhôm ñúc ð ng ð ng thau (m m) ñ ng vàng v.45 24 .08 .70 15 .36 45 .12 ..05 ..08 ..10 .08 ..20 60 .135 K PSI Titan ≥135 K PSI H p kim th p Ferritic Thép H p kim ch u Austenitic nhi t H p kim n n cao Nickel Base 500 HBN Tôi 3 -> 5 10 -> 21 21 -> 31 10 -> 17 7 -> 10 5 -> 8 12 -> 18 6 -> 9 2 -> 6 22 .30 .12 .15 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho khoan.05 ..10 ..45 V t li u Nh a.150 30 . ð ng thau (c ng) thi c Dát m ng Kéo s i Gang ñúc Lo i nh Thép Cacbon và thép h p kim … … … … … <= 150 150 .02 ..05 .05 ..45 75 .

Pragramming manual for CNC in Mill 300 .450 <= 250 250 . Vân t c c t (m /phút) V t li u Magiê Nhôm ð ng thau ñ ng thi c HSS 60 -120 45 .30 8 -> 15 5 -> 8 16 .60 Carbide 150 -> 300 150 -> 300 76 -> 120 30 -> 45 45 -> 75 22 -> 45 12 -> 22 60.400 HBN 15 .400 6 -> 12 12 -> 15 9 -> 12 5 -> 9 6 -> 9 2 -> 5 5 -> 9 3 -> 5 15 -> 21 5 -> 9 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho doa.90 38 .400 <= 200 200 .24 9 -> 16 6 -> 10 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 111 .22 M m Trung bình S t Thép C ng Dư í 200HBN 200 .400 … … 250 .> 90 38 -> 06 15 -> 38 ð ng ñ và ñ ng thi c c ng 15 .300 HBN 300 .350 350 .300 Thép h p kim h p kim n n Niken h p kim n n Cobalt Thép cao Titan và h p kim 300 .

30 10 -> 15 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho taro.Pragramming manual for CNC in Mill 400 . V t li u Bakelite Nh a Nhôm và thép non ð ng thau (ñ ng ñ c ng. m m) H p kim ñ ng Gang ñúc ð c ng BHN (3000kg) T c ñ c t (m/p) 18-30 30-75 22-45 18-30 18-30 15-24 9-12 5-6 6-8 5-6 2-5 6-9 2-5 3-8 3-3 8-10 2-5 <150 150-250 250-300 Thép h p kim và thép <200 cacbon 200-300 300-400 Thép không g <200 200-300 300-400 Thép ñ b n cao <200 200-300 Titan và h p kim ITS <255 250-400 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 112 .500 HBN Thép không g ≥ 500 HBN -Thép chưa tôi? Seri 300 Seri 400 vµ P.H Thép h p kim N n Nickel ch u nhi t cao N n Cobalt s ch Titan H p kim 3 -> 10 3 -> 6 12 -> 18 6 -> 9 4 -> 8 3 -> 6 3 -> 4 10 -> 15 3 -> 6 10 -> 15 4 -> 10 45 -> 76 24 -> 36 18 -> 30 12 -> 21 9 -> 15 15 .

27 Mã l nh G ……………………………………………………………….2 Chu n b l p trình …………………………………………………………2 Chuong B ………………………………………………………………..73 Mã l nh T.56 Mã l nh M ……………………………………………………………….96 Các ví d l p trình …………………………………………………………96 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 113 . S và F …………………………………………………………73 Chương E ……………………………………………………………….56 Chương D ……………………………………………………………….Pragramming manual for CNC in Mill Chương A ………………………………………………………………....79 Mã l nh D và H …………………………………………………………79 Chương F ……………………………………………………………….....27 Chương C ……………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful