P. 1
Giao_trinh_CNC_cho_may_phay

Giao_trinh_CNC_cho_may_phay

|Views: 46|Likes:
Được xuất bản bởiTran Toan Nang

More info:

Published by: Tran Toan Nang on Oct 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2011

pdf

text

original

Pragramming manual for CNC in Mill

N i dung A) Chu n b l p trình. B) Mã l nh G. C) Mã l nh M. D) Mã l nh T,S và M. E) Mã l nh D và H. F) Chương trình ví d .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

1

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương A Chu n b l p trình
1. Chương trình là gì ?
B n nghĩ gì khi b n nghe th y thu t ng g i là “l p trình “. B n nghĩ chương trình là m t sù ki n th thao, m t bài t p mang tính giáo d c,hay m t thao tác máy tính ?.Nói chung chương trình là m t t p h p các kh i l nh ch d n ch a ñ ng n i dung k ho ch ho c là ñư c vi t ra nh m th c hi n m t công vi c, tuân theo m t s quy lu t nh t ñ nh.
O0001 G91 G28 Z0 T9001 M06 N1 G90 G00 G54 X90.0 Y105.0; G43 Z30.0 H01 S440 T5002; M03; G01 Z0 F2000;

ð ñi u khi n máy NC c n ph i có m t chương trình t t. T t các ho t ñ ng c a máy g m có :chuy n ñ ng quay c a tr c chính, chuy n ñ ng c a d ng c , ñi u khi n ch t làm ngu i ñ u có th ñư c ñi u khi n b ng chương trình. Chương trình ñư c l p b ng các ký t và ch s . Hình nh bên trái minh ho m t ño n chương trình. N i dung ñư c ñưa ra sau ñây trình bày nh ng bư c c n thi t ñ vi t m t chương trình. Xin hãy ñ c c n th n trư c khi ti n

hành l p chương trình.

2.

Nh ng yêu c u ñ i v i ngư i l p chương trình.

Ngư i l p chương trình ph i có ki n th c v gia công ñ vi t chương trình trên cơ s nh ng ki n th c này và nên ñ c k nh ng ñi u sau ñây ñ ñ m b o các ho t ñ ng chính xác, hiÖu qu và an toàn. Ngư i l p chương trình ph i: 1. Có hi u bi t v lý thuy t c t g t. 2. Có ki n th c v ñ gá, phôi ñ quy t ñ nh ñư c phương pháp gia công và ñ m b o ñư c quá trình ho t ñ ng an toàn và chính
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 2

Pragramming manual for CNC in Mill

3.

4. 5. 6.

xác. Ch n ñư c d ng c t thích h p trên cơ s phân tích các ñi u ki n gia công :”hình dáng, v t li u phôi, t c ñ quay, lư ng chay dao, chi u sâu c t, chi u r ng c t”ñ tránh các s c có th phát sinh trong quá trình gia công. Hi u rõ kh năng gia công c a máy ñang s d ng. Bi t các thi t b an toàn và ch c năng khoá liên ñ ng c a máy ñang s d ng. Hi u các ch c năng c a máy liên quan t i vi c l p trình.

3.

L p chương trình là gì?
Nh ng ho t ñ ng c n thi t khi l p m t chương trình ? 1. Ki m tra b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công. B n v ph i ñư c ki m tra k ñ hi u ñư c các yêu c u c n thi t. 2. Phân tích các ph n gia công, xác ñ nh ñ gá và d ng c c n thi t.

Bư c

Miêu t

Mã d ng c

1

Phay m t ñ u

02

M t s ngư i t o chương trình ngay khi v a ñ c xong b n v . S nóng v i này có th gây sai h ng và nguy hi m cho các ho t ñ ng c a máy. 3. Xác ñ nh các bư c gia công trên cơ s thông tin và kích thư c ghi trên b n v .

2

Khoan

03

Trình t gia công: trư c h t là nguyên công phay m t ñ u, th hai là khoan các l .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

3

. ð tránh nh ng trư ng h p ñó.c n ki m tra l i chương trình m t cách c n th n xem có nh p sai hay thi u d li u hay không. ð l p m t chương trình.5 (2) X200.. N1.Th c hi n chương trình.. 4.. X200... s d ng bàn phím trên b ng ñi u khi n ñ nh p chương trình vào b nh NC.0 Y105. ngư i l p trình nên vi t các giá tr s theo cách dư i ñây: Ví d : (1) Z..0 Sau khi nh p chương trình vào . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 4 . Có nh ng trư ng h p. 5.0 . Sau khi vi t chương trình..5  Z0...Sau khi hoàn thành. G90 G00 G54 X90. d u ch m th p phân không ñư c nh p ñ y ñ ... 4. máy s ho t ñ ng theo theo các kh i l nh c a chương trình.Pragramming manual for CNC in Mill O0001 G91 G28 T9001. Chương trình bao g m các ch s và ký t . M06. Nh p chương trình vào máy.. 5... ñ u tiên hãy vi t ra gi y. N i dung c a chương trình ñã nh p vào có th ñư c ki m tra trên màn hình. c n th n ki m tra l i n i dung chương trình.

hãy vi t th t rõ ràng và chính xác ñ b t kỳ ai cũng có th ñ c d dàng.Ki m tra ñi Hanoi University ofti n hành c t th 5.Nh p chương trình vào máy 7.ðo và nh p vào giá tr bù chi u cao và bán kính 10.1 Trình t làm vi c. nguy hi m cho ngư i và máy móc. bao g m c vi c l p chương trình.Nghiên c u b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công 2. N u ngư i ñi u khi n máy ñ c sai và nh p d li u sai. ch nh s a giá tr bù dao n u c n thi t) . d ng c c t và ñài dao có th va vào ñ gá trong quá trình gia công.ð t ñi m O 12. Rà gá phôi trên bàn máy ñ xác ñ nh ñi m O 11.L p d ng c và phôi lên máy Thi t l p 9. gây ra các s c nghiêm tr ng.L p chương trình 5. Hi u và ti n hành theo các bư c sau.Phân tích phương pháp ñ nh v và k p 4. (s a u ki n gia công b ng cách Industry chương trình n u th y c n thi t.Xác ñ nh d ng c s d ng 3. công vi c s ñư c ti n hành m t cách hi u qu .Pragramming manual for CNC in Mill N u chương trình ñư c ñưa vào b nh không ph i do ngư i l p trình mà do ngư i ñi u khi n máy.Lưu chương trình vào b nh 8. 5. Ph n này s miêu t trình t th c hi n gia công s n ph m hoàn ch nh. L p k ho ch s n xu t và l p trình 1. Quá trình cho ñ n khi hoàn thành s n ph m.B t ngu n cho máy công c 6.Ki m tra chương trình b ng cách ch y không c t Bïi Quý TuÊn 13. 5.

? 2 Phương pháp ñ nh v ñã chu n chưa ? 3 L a ch n ñúng d ng c c t chưa? 4 Th t các bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không ? 5 Li u có kh năng va ñ p trong quá trình gia công? 6 Chu n b phi u công ngh chưa Các m c ki m tra 1 Li u chương trình ñang ñư c vi t có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không? Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 6 ð cb n v Các ñi u ki n gia công .Pragramming manual for CNC in Mill S n xu t hàng lo t a. Các m c ki m tra 1 Các ñi u ki n gia công phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không. Ki m tra nh ng m c này ñ ñ m b o quá trình gia công ch ính xác và an toàn Các m c ki m tra 1 Dung sai trên b n v ? 2 Hi u ñư c các ký hi u th hi n ñ chính xác chưa ? 3 Bi t rõ v t li u và hình dáng phôi chưa? 4 Hi u rõ các quá trình th c hi n trư c và sau trên trung tâm gia công chưa? 5 Hi u ñư c m u ch t khi gia công chưa? 6 Xác ñ nh chính xác g c phôi chưa? 7 Hi u rõ v phôi chưa? 8 ð c k t t c các kích thư c và ghi chú trên b n v chưa? 9 Có gi s ch s b n v và ch c ch n r ng không còn thông tin nào không hi u. Các m c c n ki m tra trư c khi gia công ñư c tóm t t theo b ng sau. Các m c c n ki m tra.

ñ u d ng c có hư ng ngư c v i hư ng di chuy n c a d ng c không? T t c d ng c ñã ñư c ñăng ký chưa? Mã d ng c có ñư c nh p chính xác không? Mã s d ng c ñư c phân ph i phù h p v i kích thư c d ng c không? ðã lưu ý ñ n kho ng cách li n k v i d ng c có ñư ng kính l n chưa? Trong kho dao có b trí h p lý các kho ng tr ng gi a l ñ t dao to và dao nh chưa? Các m c ki m tra Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 7 .Pragramming manual for CNC in Mill 2 3 4 5 6 7 8 Nh p chương trình Chương trình có ñư c l p theo các bư c gia công hay không D u ch m th p phân có ñư c nh p ñ y ñ vào các giá tr s hay không? D u (+.-) ñư c nh p trư c các giá tr s ñúng chưa? Ch ñ ch y dao s d ng (ch y dao nhanh. ch y dao gia công) s d ng ñ ng chưa? Lư ng ch y dao ti p c n và lư ng ch y dao c t ñã xác ñ nh chưa? ðã ki m tra t t c d li u nh p vào chính xác chưa? Li u có nh ng l i ng u nhiên trong chương trình do m t t p trung hay không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 K p d ng c (Mouting Tool) Các m c ki m tra ðài dao và ph n chuôi dao ñư c làm s ch trư c khi k p chưa? D ng c có th b mòn ho c m không ? Hình dáng và v t li u d ng c phù h p v i phôi không? D ng c ñã ñư c k p lên ñài dao ñúng chưa? Chi u dài d ng c có phù h p không? Khi k p tr c dao khoét lên tr c chính.

ñã chuy n l i công t c. trên b ng ñi u khi n(Dry run. bù mòn và h to ñ h th ng ñư c s d ng cho vi c bù dao chưa ? Ki m tra d li u bù bán kính và chi u cao d ng c ñã ñúng chưa? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa ? C a ñã ñóng chưa? ðã b t ch ñ ch y t ng kh i l nh hay chưa? Bư c ti n dao và t c ñ c t ñã phù h p chưa? Ch ñ ch y dao( ch y dao nhanh hay ch y c t g t) ñã ñúng chưa? Hư ng rút dao sau khi c t ñã chính xác chưa? Chuy n ñ ng c a d ng c trong vùng ñã tính toán không ñ m b o không va ñ p chưa? Ki m tra kh năng va ñ p c a d ng c v i phôi và ñ gá chưa? Có th d ng kh n c p trong quá trình gia công hay không? Sau khi k t thúc ch y th không c t g t (Dry run). Feedrate…) v v trí ñúng chưa ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? Hanoi University of Industry 8 1 2 3 4 5 Ch y th không c t (Dry run) 6 7 8 9 10 1 Bïi Quý TuÊn . c n cân nh c xem có th gây va ñ p d ng c hay không? T c ñ d ng c b t to ñ ñã ñúng chưa? Giá tr h t a ñ phôi ñã ñư c ñ t ñúng chưa ? G c phôi ñã ñư c tính toán tr ( ho c c ng) v i bán kính d ng c b t to ñ chưa ? Khi ti n hành ño d li u bù chi u dài d ng c . giá tr Z c a h t a ñ s d ng ñã ñ t v không chưa? Hư ng bù dao ñã ñ ng chưa ? Ki m tra mã s d ng c ñ oc bù chưa? Ki m tra d li u bù hình h c.Pragramming manual for CNC in Mill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bù dao (Tool Offset) Công t c Door Interlock ñ ñư c ñ t v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? Trong quá trình thao tác bù dao.

t c ñ tr c chính) ñã h p lý chưa ? Trình t nguyên công và bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi hay không? L a ch n d ng c c t ñã h p lý chưa? L a ch n ñ gá phù h p không? Phương pháp k p phôi ñúng ñúng chưa? Quá trình c t có th ñư c quan sát không ? Lưu lư ng và hư ng phun dung d ch làm ngu i có ñúng không? D ng c c t có th va ñ p v i phôi và ñ gá không? Kích thư c có ñư c ño sau c t thô chưa ? Công t c Override trên b ng ñi u khi n có ñư c ñ t t i % phù h p v i lư ng ch y dao nhanh và ch y dao c t g t không? Có th d ng máy kh n c p trong quá trình gia công không? Các m c ki m tra ð chính xác d ng c ño có phù h p không? L a ch n d ng c ño ñúng không? Trình t ño ñúng không? Phương pháp ño phù h p chưa? Vùng ñư c ño có ñư c xác ñ nh rõ ràng không? Vùng ñư c ño có th b l n phoi và dung dich làm mát không? Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? Khi ño. chi u r ng c t.Pragramming manual for CNC in Mill 2 3 4 5 Ch y c t th (Test cutting) 6 7 8 9 10 11 12 13 C a ñã ñóng chưa? Ch c năng ch y chương trình theo kh i l nh ñơn ñư c b t chưa? ði u ki n gia công ( chi u sâu c t. phôi có ñư c làm mát không ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? T t c các ch c năng NC như SingleBlock ñ ki m tra chương trình ñã ñư c t t chưa? M c tiêu th i gian gia công cho m t phôi là bao nhiêu? ð mòn dao có ñư c ki m soát không ? Hanoi University of Industry 9 14 ðo lư ng (Measuring ) 7 8 1 2 3 s n xu t hàng lo t 4 5 1 2 3 4 5 6 Bïi Quý TuÊn . lư ng ch y dao.

t 1 to 9999.S chương trình G91G28Z0T9001. ph i ñ i l i tên chương trình. N1.. chó ý Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 10 . G90G00G54X90. màn hình s t ñ ng hi n th O0001. 6. N2.. S chương trình (d ng s ) ph i ñư c ñ t t i dòng ñ u tiên c a chương trình. : M01. M30.. Trong ph n này s trình bày m t s thu t ng cơ b n ñư c dùng khi l p m t chương trình..Pragramming manual for CNC in Mill (Mass 6 production) Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? 6. chương trình không th ñư c nh p vào.. S chương trình ñư c xác ñ nh b ng b n ch s ho c ít hơn. S chương trình dùng ñ lưu tr nhi u chương trình. . O0001.. Ví d n u b n nh p tên chương trình lµ O1. Có th lưu tr nhi u chương trình trong trong b nh NC.1. G90G00G54X0Y0. M06. Các thu t ng trong l p trình. N u s chương trình ñưa vào ñã có trong b nh . ñ phân bi t v i các chương trình khác trong b nh và ñư c x p x p theo m t tr t t nh t ñ nh. M06.0Y105. ð nh p chương trình.0. S chương trình (Program number). sau ký t Alphabet “O”.. S chương trình có th có ít hơn 4 ch s .----------------------------------------.

G43Z30. G90G00G54X90. O0001. M06. G91G28Z0M05. M06. Bïi Quý TuÊn (Ph n chương trình dành cho d ng c s 9001) Hanoi University of Industry 11 . G91G28Z0T9001. s t t dùng ñ ch ñ nh m t ph n chương trình. O0001 G91G28Z0T9001 M06.0.2. thì 5 ch s t v trí có giá tr nh nh t ñư c nh n là s th t 2. N1.-----------------------------------------------.0Y105. M01. S th t (Sequence number). ðo n chương trình ch a các thông tin c n thi t cho vi c th c hi n t ng nguyên công (hay bư c) ñư c ti n hành b i m t d ng c . Không nh t thi t ph i s d ng s th t .0. N1. M06. S th t ñư c th hi n b ng m t s g m 5 ch s theo sau ký t “N”. N u m t s th t có s ch s l n hơn 5. N2.-----------------------------------------------. M30. ñi u này s giúp ti t ki m b nh . ðo n chương trình (Part Program). M01.0H1S440T502. ho c không s d ng s th t .Pragramming manual for CNC in Mill 6. S th t s d ng ñ tìm ki m ho c g i t i v trí m t dòng l nh ñang s d ng. N u m t dung lư ng chương trình quá dài và vư t quá s c ch a c a b nh thì ñ t s th t vào v trí b t ñ u c a m i nguyên công (hay bư c).S th t G90G00G54X90. ho c ñ tìm m t v trí mà b n mu n s a ch a chương trình d dàng.S th t G90G00G54X0Y0. s d ng cho m t d ng c c t xác ñ nh theo th t . 6.3. Thông thư ng. 1.0Y105.

Kh i l nh (Block). G01 Z0 ð a ch F2000 6. Xác ñ nh rõ ki u c a d li u t vi c gi i thích kh i l nh 6. G43Z30. m i dòng l nh tương ng v i m t kh i l nh. Ngoài ra. G01 Z0 F2000 chó ý D li u. T l nh (Word). Nh ng s (bao g m kí hi u và d u ch m th p phân) theo sau ñ a ch ñư c g i là “D li u”. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 12 . G01 Z0 F2000 T 6.Pragramming manual for CNC in Mill N2. M t t bao g m có ñ a ch và d li u. G90G00G54X0Y0. ñ ng th i cũng là ñơn v nh nh t t o nên chương trình.5. Trong chương trình. các thông tin khác ñưa vào h th ng NC cho vi c gia công phôi cũng ñư c g i là d li u. (Ph n chương trình dành cho d ng c s 5002) ð a ch (Address). D li u (Data). M01.7. M t kh i l nh bao g m nhi u t l nh. G91G28Z0M05. S d ng ch cái trong b ng Alphabet ñ ñ nh nghĩa m t ñ a ch . Kh i l nh là ñơn v l nh nh nh t c n thi t ñ ñi u khi n máy. M06 6. T l nh là ñơn v nh nh t ñ g i m t ch c năng xác ñ nh.6.0H2S800T5002.4.

..1..1.. G91G28Z0T9001... N2.....kh i l nh 6... Di chuy n theo các tr c ñi u khi n.......... M30......Pragramming manual for CNC in Mill O0001...... trình trình M06.--------------------------------------------s th t G90G00G54X90.....----------------------------------------.... Hi u k v phương chi u các tr c ñi u khi n là r t c n thi t khi l p trình.. M t chương trình bao g m các t l nh...8..... 7...0........1. Trong ph n này s ñ nh nghĩa các tr c và cách xác ñ nh các tr c trong chương trình............... như ñư c minh ho sau ñây: O0001. 7.... chương Chương M01.SV. ðo n G90G00G54X0Y0.Kh i th hai.-------------------------kh i l nh N1...---------------------------kh i l nh. s kêt h p c a ñ a ch và d li u...0Y105..... ði u khi n và ñ nh hư ng các tr c.........]........SVD......... M06..... ðo n G91G28Z0M05.... Các tr c ñi u khi n và hư ng c a chúng ñư c xác ñ nh như sau: Tr c B ph n chi u dương(+) và âm(-) X Bànmáy chi u + Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 13 ...s th t ....... Kh i th nh t. m t kh i l nh bao g m nhi u t l nh. 7..----------------------... Tóm t t.......kh i l nh chương trình : G91G28Z0M05. Lo t máy MV..... G91G28Z0T9001..... Trong ph n này s miêu t chuy n ñ ng theo các tr c ñư c ñi u khi n và quan h c a chúng trong chương trình.K i th ba.....------------------------------------------..---------------------------------------s chương trình..... chó ý Kh i l nh ñư c k t thúc b ng ký t [........

Pragramming manual for CNC in Mill Y Bàn máy Z ð u tr c chính v bên trái. MV.2. (Hư ng quan sát t thân máy ñ n phôi) chi u + ñi lên .(-) ñ hư ng các tr c V i lo t máy các ký ñ xác ñ nh chuy n ñ ng. hi u(+). Di n t chuy n ñ ng các tr c trong chương trình.SV. 7. n u quan sát t m t trư c máy t i phôi chi u + hư ng ra m t ph ng trư c c a máy.quan sát máy t m t trư c (hư ng lên. quan sát theo chi u t phôi lên tr c quay c a d ng c ). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 14 .SVD.

thì phương. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 15 . khi bàn máy không chuy n ñ ng. X Y Z Chuy n ñ ng gi ñ nh khi l p trình N u d ng c ñư c gi Trư ng h p l nh “X+__”. ði m g c phôi. Khi ñưa ra l nh ”di chuy n d ng c c t t i ñi m A”. trong khi bàn máy ñ ng yên. N u gi thi t d ng c di chuy n. có nghĩa m t ph ng trư c là d ng c di chuy n sang ph i V i l nh “Y+__” thì N u d ng c ñư c gi ñ nh là di chuy n trong bàn máy ch y v phía ngư i ñi u khi n. ví d . máy s không th tìm ñư c to ñ ñi m A.Pragramming manual for CNC in Mill Tr c ñư c ñi u khi n. ñ nh là di chuy n trong bàn máy di chuy n sang khi bàn máy không trái . n u không có ñi m tham chi u. có nghĩa là d ng c di chuy n sang t v trí ngư i ñi u khi n t i thân máy V i l nh “Z+__” thì Cùng h-íng v i chuy n bàn máy ñi lên.khi quan sát máy t chuy n ñ ng. chi u các tr c ñư c ñ nh nghĩa như dư i ñây: 8. theo ñ ng th c hư ng nhín t m t trư c Chuy n ñ ng th c.

Y0.Ví d v ñ t g c phôi t i tâm ñ d dàng tính toán to ñ tâm l . Theo ñó.Khi d ng hình h c c a chi ti t gia công có tính ñ i x ng. Vi c xác ñ nh g c phôi làm cho cho vi c l p trình tr lên d dàng cũng như là ñ m b o ñ chính xác. ho c các h c tròn.Z) ñư c tham chi u v i ñi m g c phôi. ñi m (X0. Trong chương trình.Pragramming manual for CNC in Mill ði m tham chi u ñư c thi t l p cho chương trình ñư c g i là ñi m g c phôi. ch n g c phôi như hình v ñ tính toán to ñ d dàng. giá tr to ñ (X. g c phôi ph i ñư c xác ñ nh rõ ràng. ði m g c phôi nên ñư c xác ñ nh t i ñi m mà có th xác ñ nh m t cách thu n ti n. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 16 .Z0). Trên b n v . (pocket) 2).Y. g c phôi ñư c ký hi u như sau: <Ví d v ñ t ñi m g c phôi> 1).

2. 9.. có d u (+) ..(-) xác ñ nh. L nh tuy t ñ i .. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 17 .O) trong hình bên trái là giá trí to ñ c a (X.....(2).. Khi vi t chương trình.Pragramming manual for CNC in Mill 9.Y).. L nh tuy t ñ i.. 1.0 2. s d ng 2 ki u l nh sau ñây : 1.... L nh v i h t a ñ tuy t ñ i(1) To ñ c a ñi m (1) và (2) vi t trong h to ñ tuy t ñ i G90 X100 Y10.....0. D u dương có th b nhưng d u âm thì ph i ñư c vi t ñ y ñ ... To ñ l p trình.0 X10.Z0). t ñi m g c phôi (X0.0 Y-10. ñ s d ng h p lý... X-20......0 Y-10....0Y20.. L nh gia s .(1). ph i hi u rõ b n ch t c a t ng lo i to ñ này.. L nh tuy t ñ i ñ nh nghĩa t a ñ m t ñi m b ng kho ng cách.. X+10....Y0..... Ch ñ l nh tuy t ñ i ñư c xác ñ nh v i l nh G90.1. Giá tr ñư c vi t trong (O.. ð xác ñ nh chuy n ñ ng c a d ng c c t t ñi m hi n t i t i ñi m ti p theo (ñi m ñích ).

......0). (G90)X175..0 Y-100 Z50...0..0(Y-100) Z50...0) (Z50. (G90)X-175..(2). G90 X-175..0.. Ch ñ l nh gia s ñư c xác ñ nh v i l nh G91 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 18 9. tương t các kh i l nh trư c ñó....(4) Các t l nh trong (.0 (Y100... L nh gia s ñ nh nghĩa to ñ m t ñi m b ng cách ch ra kho ng cách di chuy n t ñi m hi n t i. (G90)(X175..(1).. Chi u dương ch ra r ng ñi m ñó n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i.Pragramming manual for CNC in Mill L nh v i h t a ñ tuy t ñ i (2) Di n t các ñi m (1)..0)Y100(Z50. (3) vµ (4) theo h to ñ tuy t ñ i trên m t ph ng X-Y-Z..(2)..(3)..)..2 .0). L nh gia s ... có th ñư c b qua.

.............. 2).......... Y-10..(3) và (4)... V i to ñ d u dương có th b nhưng d u âm thì không ñư c b ...0Y10..O) trong hình bên là giá tr to ñ c a (X... 1)..(2).Y) Di n t l nh gia s (2).0 X30...(1)..0. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 19 .0 Y-10..0......0Y10..... G91X-30.. Giá tr ñư c vi t trong (O... S d ng l nh gia s di chuy n qua các ñi m (1)....(2)..... X+30.. G90X10..0.....Pragramming manual for CNC in Mill Di n t l nh gia s (1)....0..... S d ng l nh gia s ñ di chuy n d ng c t ñi m (1) t i ñi m (2)..

0(Z0).Y_.......... Ý nghĩa d u (+.-) G90(X_...(Y0)(Z0)....(3).Y_.......) hư ng chuy n ñ ng ti p theo c a d ng c Hành trình c n di chuy n ti p theo V trí d ng c hi n t i....... có th ñư c b qua.... 9.. Các t l nh trong (..... (G91)(X0)Y200..2..0(Y0)(Z0)...(1).. ði m tham chi u Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 20 . Ý nghĩa c a giá tr s .Z_...... G91X350..... L p trình tuy t ñ i Ký t ñ a ch ...... Tóm t t...0Z50......................(2).Pragramming manual for CNC in Mill G90X-175.Z_.................) th hi n vùng t n t i c a ñi m kho ng cách so v i g c phôi ði m g c phôi L p trình tương ñ i G91(X_.....(4)..... S khác nhau gi a l p trình theo to ñ tuy t ñ i và gia s ñư c tóm t t theo b ng dư i ñây...... (G91)X-350. tương t các kh i l nh trư c ñó...0Y-100.0.)...

.Pragramming manual for CNC in Mill ...... 10.. Các ñi u ki n này ph i ñư c ki m tra c n th n.... hi u su t và ñ chính xác gia công..... Chi u sâu c t (Depth of cut) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 21 . Xác ñ nh ñi u ki n c t g t. ñư c ñ t khi l p chương trình.. T c ñ ti n dao 100m/ph 3.. Nói chung......Z0).Y0... L nh gia s thư ng ñư c s d ng khi l p trình gia công nh ng ph n l p ñi l p l i theo t ng bư c c ñ nh...T c ñ tr c chính 400v/ph chó ý min-1 có nghĩa là vòng/phút 2. Các ñi u ki n c t g t ñư c thi t l p khi l p chương tr ình có nh hư ng l n ñ n s an toàn.... T c ñ ti n dao c t (Cutting Feedrate) (mm/min) T c ñ ti n dao ñư c ñ t tr c ti p sau ñ a ch F F100... (X0.... Sau ñây là 4 ñi u ki n c t g t c n ph i quan tâm khi gia công 1. m t chương trình thư ng ñư c vi t theo l nh tuy t ñ i. T c ñ tr c chính (Spindle Speed) (min-1).. S400.

..là g i d ng c c t s 1.D... Chi u r ng c t...là t c ñ tr c v i 400vòng/phút. Chi u sâu c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c Z...... M t chương trình ñã ñư c l p b ng cách s d ng ký t và ch s ..Pragramming manual for CNC in Mill Không có ch c năng ñ c bi t ñ xác ñ nh chi u sâu c t. Ch ra phương pháp gia công trong m i kh i l nh ho c chuy n ñ ng theo các tr c..t t dung d ch làm ngu i.. ð t t c ñ quay c a tr c chính ..F. chi u sâu c t có th ch ra b ng ñ a ch ... chó ý 4.. Không có ch c năng ñ c bi t ñ ch ñ nh chi u r ng c t Chi u r ng c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c X và Y.....(c th hơn. Ch ñ nh mã s d ng c .S. B ng dư i ñây s khái quát các ch c năng trên. Ví d :M08.... G i là các ch c năng ph và làm vi c như m t ch c năng h tr cho ch c năng G....... Mã M Mã S Mã F Mã T Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 22 .... . Các mã l nh G. Ví d :T1...........b t dung d ch làm ngu i...M..Chi ti t v các mã l nh này s ñư c trình bày chương B và các chương k ti p....... Các d ng mã l nh. Vì lý do này.... NC s chu n b cho chuy n ñ ng trong m i kh i l nh...(Cutting Width)............ ch c năng G còn ñư c g i là ch c năng chu n b .là lư ng ti n dao 100mm/phút..T....... Trư c các l nh này.. có th tham kh o ph n sau c a giáo trình).. ð t t c ñ ti n dao Ví d :F100. M09.. Ví d :S400......... V i nguyên công gia công l .. Mã Mã G Các ch c năng....và H là th hi n các ch c năng chính... chi u sâu c t có th ñư c ch ñ nh b ng cách s d ng m t ñ a ch ... 11. V i nguyên công gia công l ..

T c ñ quay tr c chính.........A...........B..... T khoá kích thư c ð a ch :(ISO)/O(EIA).mã s bù d ng c ...Y...... ði u khi n t t m máy..C R I. To ñ tâm .... Ch ñ nh mã s bù chi u dài d ng c Ví d :H01...J.bù bán kính d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh .Z... S chương trình S th t D ng chuy n ñ ng L nh di chuy n theo các tr c: Cung bán kính... Ch c năng d ng c Ch c năng h n h p F S T M B Mã s bù d ng c D ng S chương trình ð nh rõ s ti p theo L p ñi l p l i H P.X P P... T c ñ ti n dao............ g i s tên chương trình con..... .Pragramming manual for CNC in Mill Mã D Mã H Ch ñ nh mã s bù bán kính d ng c Ví d :D1. N G X.bù chi u dài d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh .. T và ñ a ch .......Q P Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 23 ..........K Ý nghĩa......U. Mã s bù Th i gian d ng.bư c ren....... góc R.. B ng dư i ñây ñưa ra và gi i thích các T và ð a ch ñư c s d ng trong chương trình : Ch c năng S chương trình S th t Ch c năng chu n b ......... S l n l p trong chương trình ð m s l n l p trong chương trình con Ch c năng ti n dao Ch c năng t c ñ quay tr c chính . S hi u d ng c s .

Phương pháp gia công và chuy n ñ ng c a các tr c trong m i kh i l nh thu c chương trình Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh gia s ) M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. S th t Hanoi University of Industry 24 H I J K M N Bïi Quý TuÊn . tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Y M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Z ði u khi n các ch c năng ON/ OFF c a máy.Pragramming manual for CNC in Mill T và ñ a ch B ng dư i ñây gi i thích s khác bi t c a T và ð a ch trong chương trình. ð a ch B C F G Ý nghĩa Xác ñ nh v trí trên tr c B (l nh tuy t ñ i) Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh tuy t ñ i) T c ñ ti n dao. tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c X M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn.

............. phay ngón vv.... V trí trên tr c X (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng .). ðây là m u ño n chương trình khi l p chuong trình cho các d ng c (phay b m t.... V trí trên tr c Z (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Y (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Z (l nh tuy t ñ i) Q R S T U W X Z 12...: O0001........Pragramming manual for CNC in Mill O P S chương trình.............. M u cơ b n c a m t chương trình.Tên chương trình (Dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n vào th i ñi m b t ñ u chương trình). T c ñ quay tr c chính S d ng c .. ð t th i gian d ng và tên chương trình con Chi u sâu c t m i lát khi s d ng chu trình gia công l .. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 25 ..... N1......... Giá tr bán kính trong l nh n i suy cung tron.... S? th t (dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n B t ñ u nguyên công hay bư c m i)...

ð t t c ñ tr c chính quay v i v n t c S và l nh b t dung d ch tư i ngu i (M08) chó ý M03........ d ng tr c chính D ng t m th i ð i d ng c N2.......... T t c các tên chương trình ph i trong kho ng 4 ch s ...Ch y dao nhanh ñ n X_Y theo to ñ tuy t ñ i ði m g c phôi ñư c xác ñ nh b i G54 d?n G59.. M01..... G43Z_H_S_T_(M08)...... 13.. ...... G00 Z_(M09). chó ý Vi c nh p tên chương trình năm ch s ho c hơn là không ñư c phép.. K t thúc chương trình .... Tr v ñi m g c máy..... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 26 .....2. S chương trình. M30..... N u nh p vào là “O1”..... không c n thi t ph i vi t ñ y ñ c 4 ch s ......... t t dung d ch làm ngu i........ .... Kho ng cách gi a l nh trong chuong trình... NC s nh n ra và hi n th thành “O0001”........1. M06 M08 có th ñư c b ñi n u không c n tư i ngu i Quay tr c chính theo chi u thu n Rút d ng c tr v .. G91G28Z0M05...Pragramming manual for CNC in Mill G90G00G54X_Y_... M t tên chương trình ñư c nh p ít hơn b n ch s s ñư c nh n ra và hi n th thành m t tên b n ch s sau khi ñư c nh p vào NC.... Nh ng chú ý khi l p chương trình... 13..quay v dòng ñ u chương trình 13.. Di chuy n dao ñ n to ñ Z g i giá tr bù dao H theo chi u Z c a dao ñó và g i d ng c ti p theo (T) t i v trí thay dao... Tuy nhiên...... M6....

G43_Z30.. Khi nh p chương trình.0 H1 S440 T5002.. 13. G91 G28 Z0 T9001. k c nh ng dòng l nh có d u “/” .. các dòng l nh b t ñ u b ng d u “/” s ñư c b qua cho t i dòng l nh ti p theo.4 Nh p d u ch m th p phân.. 1 kho ng tr ng ñư c ñ t gi a G00 và G90. các ch s và d u ch m th p phân.Z.. Chú ý ký hi u [ @ ] không ñư c dùng. t i cu i ñi m m i kh i l nh s d ng d u “.3.. Ngoài ra. m t kho ng tr ng s ñư c t ñ ng chèn vào gi a các t l nh... bao g m như kho ng cách. D u và ký hi u..... Các ký hi u sau ñây ñ u ñư c s d ng: [.K...B.. V i h NC. Kho?ng cách và góc : X.J. Th?i gian :X T?c d? ti?n dao : F Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 27 .Pragramming manual for CNC in Mill O0001. M t chương trình s ñư c vi t theo cách sau ñây: Trên dòng (1).” ñ k t thúc l nh và ký hi u “/” ñ b qua m t kh i l nh.] [*] [ [ ] ] [( )] [#].Y. M06.Q.R. Các ñ a ch sau cho phép s d ng d u ch m th p phân. Ch c năng b qua m t dòng l nh: chó ý N u ch c năng này ñư c kích ho t. th i gian...A.. 13.các ký hi u..C... N u ch c năng b qua m t dòng l nh không ñư c kích ho t. chương trình s th c hi n t t c các dòng l nh . G90_G00 G54 X90 Y105.. M t chương trình ñư c l p b ng các ký t Alphabet..0....U. t c ñ . Chương trình ti p t c th c hi n các dòng l nh không ch a d u “/”.-...(1). các d u +.. góc.. có th s d ng d u ch m th p phân ñ vào d li u s .I... N1.. Kho ng tr ng.. không th chèn 1 kho ng tr ng vào gi a các t l nh.W. Tuy nhiên khi nh p chương trình vào b nh NC.

ph i ch c ch n giá tr ñưa là chính xác. X150.Pragramming manual for CNC in Mill Khi ñưa m t giá tr s sau m t ñ a ch . không ñư c s d ng d u ch m th p phân n u dùng ñ a ch P.0 X15mm hay X15inches. chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t ) é s d ng h “inch”. 10 mm/phút. (1) ð g i mã l nh d ng trong 1gi : G04 X3600. Tuy nhiên. 10 inch/phút (2) Trong trư ng h p s d ng l nh th i gian d ng. G04 X10 D?ng 1 giây. X10. s d ng G21.10inch/rev. ð s d ng h “mm”.0 (1gi = 3600s). n u thi u ho c sai v trí c a d u ch m th p phân có th gây va ñ p khi ch y chương trình s có th gây hư h ng máy. F10. X1000 Z23.0 Z22359. X1. d u ch m th p phân có th s d ng v i ñ a ch X. (1) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 28 .001 inch (N u không có d u ch m th p phân.7. s d ng G21. tuỳ thu c vào lo i ñ a ch s d ng.001 mm (N u không có d u ch m th p phân.0 10 mm/rev.0 = X1inch X1 = X0. và “giây”. chó ý (2) Có nhi u gi i h n trong các ñơn v s d ng. X1.0 = X1mm X1 = X0. vì ñ a ch P ñ ng th i cũng dùng ñ ch s th t . chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t) . Các ñơn v s d ng là: “mm” “inch” “ñ ”. Trong chương trình hay trong m t kh i l nh có th dùng ho c không dùng d u ch m th p phân.

t câu l nh. G01 Cã hiÖu lùc trong ®o¹n X_. ch ñ ñư c thi t l p ñó s không có hi u l c v i ñ a ch ñó. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 29 . Giá tr s theo sau ñ a ch G ñ nh nghĩa các l nh. chúng s ñư c phân lo i thành 2 ki u sau: Ki u l nh D ng mã G ñơn (Mã G trong 1 nhóm 00 ngo i tr G10 và G11) D ng mã G Module (Mã G theo nhóm ) ý nghĩa Ch có hi u l c trong m t kh i xác ñ nh Mã G có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác ñư c ñưa ra Ví d . G01 X_ Y_ .Pragramming manual for CNC in Mill Chương B Mã l nh G ____________________________________ 1. Khi ñưa ra mã G trong m 2. G00 và G01 c 2 ñ u là d ng mã theo module . Mã G có th coi là mã l nh chu?n b?. H NC s thi t l p các d ng ñi u khi n ñ ñáp ng mã G ñư c ch ra. chó ý 1. 3. có th s d ng nhi u mã G. N u ñ t mã G sau m t ñ a ch mà nó thi t l p ch ñ làm vi c. các mã G ch ra sau cùng s có hi u l c. G00 X_ Y_. ñư c vi t trong t ng kh i. Ph thu c vào các mã G ti p sau. tr nhóm 00. bao g m các ñ a ch G và giá tr s . chúng ñ u là d ng mã G theo nhóm. chúng ph i ñư c ñ t trư c ñ a ch . N u nhi u mã G ñưa ra trong 1 câu l nh. Danh sách các mã G. ñi u này tuỳ thu c t ng nhóm mã G khác nhau. ch−¬ng tr×nh n y Y_. sau ñó xác ñ nh các phương pháp gia công và chuy n ñ ng trên các tr c trong m t câu l nh. Mã G. Trong cùng m t câu l nh.

thø t− Bá qua m lÖnh C¾t ren Huû bá hiÖu chØnh bï b¸n kÝnh HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t. Nhãm M lÖnh X¸c ®Þnh vÞ trÝ Néi suy tuyÕn tÝnh Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn cïng chiÒu kim ®ång hå. dao ë bªn tr¸i c«ng tua gia c«ng HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t. ñ t “M29 S_” trong kh i l nh trư c kh i l nh ch a G84 ho c G74.6 G11 G17 G18 G19 G20 G21 G27 G28 G29 G30 G30.Pragramming manual for CNC in Mill 4. Dõng tÞnh tiÕn dông cô/Dõng chÝnh x¸c Dõng chÝnh x¸c Thay ®æi hÖ to¹ ®é ph«i Huû chÕ ®é G10 Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XY Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XZ Chän mÆt mÆt ph¨ng gia c«ng ZY §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ inch §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ mm Quay vÒ gèc m¸y Trë quay vÒ gèc m¸y tù ®éng Quay vÒ gèc m¸y thø 2. không dùng cho m c ñích khác. khi ngu n ñi n ñư c b t lên. Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn ng−îc chiÒu kim ®ång hå. M G00 G01 G02 G03 G04 G09 G10 G10. N 5. 7. ñi m g c th 3.4 ñư c dùng ñ ñi u khi n APC . dao ë bªn ph¶i c«ng tua gia c«ng Hanoi University of Industry 30 01 00 02 06 00 01 07 Bïi Quý TuÊn . 010) s hi n trên màn hình. NC thi t l p ch ñ mã G . xác ñ nh b i bi u tư ng ?. ð i v i các máy có APC. tín hi u c nh báo (No. 6. thø 3 hoÆc thø 4 §iÓm O thø hai /thø ba. ð taro c ng.1 G31 G33 G40 G41 G42 u 1 mã G không có trong b ng mã G ho c không có trong ph n l a ch n b xung ñưa ra.

Bï vÞ trÝ dông cô . t¨ng 2 lÇn Bï vÞ trÝ dông cô . mÆt sau. + Bï chiÒu d i dông cô .3 G85 G86 G87 G88 08 00 08 00 14 00 15 00 12 00 Bï chiÒu d i dông cô . gi¶m 2 lÇn Huû bï chiÒu d i dông cô §Æt hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng Lùa chän hÖ to¹ ®é m¸y Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø nhÊt Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø hai Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø ba Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø t− Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø n¨m Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø s¸u TiÕp cËn theo mét h−íng M lÖnh dõng chÝnh x¸c c ChÕ ®é Taro ChÕ ®é c¾t gät (chÕ ®é kiÓm tra dõng chÝnh x¸c) Gäi marco Gäi nhãm marco Huû gäi nhãm marco Gia c«ng lç s©u tèc ®é cao Chu tr×nh taro Chu tr×nh khoÐt lç Huû chu tr×nh gia c«ng lç Chu tr×nh khoan lç n«ng Chu tr×nh khoÐt lç bËc Chu tr×nh gia c«ng lç s©u Chu tr×nh taro Chu tr×nh taro cøng Chu tr×nh taro cøng.2 G73 G74 G76 G80 G81 G82 G83 G84 G84. ren tr¸i Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç.2 G84. gi¶m Bï vÞ trÝ dông cô .Pragramming manual for CNC in Mill G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G62 G63 G64 G65 G66 G67 G72.1 G72. t¨ng Bï vÞ trÝ dông cô . Chu tr×nh khoÐt lç 09 Chu tr×nh gia c«ng lç Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 31 .

Các d ng to ñ ( G90 . G90 (2). G91). ra l nh làm vi c v i h to ñ gia s .Y.Z …… (G90 ) ch ra hư ng và kho ng cách t i ñi m ñích..G91 Câu l nh v i h to ñ tuy t ñ i G90 Kh i l nh tuy t ñ i ch ra to ñ ñi m ñích theo h to ñ c a g c phôi (X0. Kh i l nh tuy t ñ i G90 X_Y_Z_. X... Chi u dương ch ra r ng v trí ñi m ti p theo n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i. G91 ……. Chuy n ñ ng trong to ñ giai s ……. trong chu tr×nh gia c«ng lç §Æt kiÓu rót dao. Câu l nh ñ t h to ñ gia s G91 L nh v i h to ñ gia s ñ nh nghĩa to ñ ñi m ñích b ng hành trình c n di chuy n trên các tr c ñ t i ñi m ñó tính t v trí hi n t i. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 32 . (L nh ñ t to ñ tuy t ñ i và gia s ) Nh ng mã l nh nh m xác ñ nh d ng chuy n ñ ng t v trí hi n t i t i v trí ti p theo (ñi m ñích) (1). 2.Pragramming manual for CNC in Mill G89 G90 G91 G92 G94 G95 G96 G97 G98 G99 03 00 13 10 Chu tr×nh khoÐt lç §Æt hÖ to¹ ®é tuyÖt ®èi §Æt hÖ to¹ ®é gia sè §æi hÖ to¹ ®é ph«i/ §Æt tèc ®é quay lín nhÊt §Æt tèc ®é tiÕn dao /phót §Æt tèc ®é tiÕn dao /vßng Tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi Huû tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi §Æt kiÓu rót dao. Chuy n ñ ng trong to ñ tuy t ñ i …….. ra l nh làm vi c v i h to ñ tuy t ñ i..Y0. 1. Kh i l nh gia s G91 X_Y_ Z_.Z0). G90 ……. tính t g c phôi (G91) ch ra kho ng di chuy n t i ñi m ñích tính t ñi m hi n t i. trong chu tr×nh gia c«ng lç 2.

..... n u ñư c ch ra trong chương trình.0....... ð i v i nhóm mã G.......... (1) G91 X-30........(1) X-20...0....0 Y10. cho ñ n khi ñưa ra G90....0 Y20.0...0....... L p trình s d ng G90 và G91 t Y (1)-(2) X X Y Chương trình cho d ng c chuy n ñ ng theo tr c X & tr c Y <V i l nh tuy t ñ i > G90G00 X10....Pragramming manual for CNC in Mill chó ý Khi ñã s d ng G90.....O) hình minh ho bên trái.....(2) Giá tr ñư c vi t trong (O.(2) < V i l nh gia s > G90 G00 X10.0 Y10.....) Ký hi u chi u dương (+) có th b qua .......... Nh ng m G như v y ñư c g i là mã G module.... ký t (-) ph i ghi ñ y ñ ..... nó s có hi u l c kho ñ n khi G91 ñư c s d ng trong chương trình...0 Y10.. tham kh o B-1(1........... ch ra giá tr to Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 33 ... G91 s có hi u l c.. Tương t như v y..

. …………. ……………. ………………..0 ) .(2)..(4) Các t l nh trong ( . .0 ) ( Z50.0 Z50.(4) < V i h to ñ gia s > G90 G00 X-175.) có th ñư c b qua.(1) G91 X350 (Y0) (Z0) ....Y) Chương trình s d ng G90 & G91 ( 2 ) L p trình chuy n ñ ng (1)..0 (Y0) (Z0) ...0 ) . …………………..) có th b qua..…….....…(3) X-350..... Y .0 Z50.. Các l nh vi t trong ký hi u (..……………. Z < V i h to ñ tuy t ñ i > G90 G00 X-175.0 ) ( Z50..0 Y-100..0 ( Z50.0 ..(4) trên tr c X .(1) X175 (Y-100.. …………….…(2) (X0 ) Y200. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 34 .0 Y-100....(2) ( X175..Pragramming manual for CNC in Mill ñ c a (X...(3) X-175 (Y100..0 (Z0) ....0 .0 ) Y100..0 ) ..(3)...

.... t t c các l nh chuy n ñ ng ñ u th c hi n v i t c ñ ch y dao nhanh nh t....0 Y-10..... di chuy n ñ n vùng gia công ti p theo.........0...0 Y10...(1) X-20...5...... khi c t g t k t thúc.0.......Pragramming manual for CNC in Mill Chương trình s d ng G90 và G91 ( 3 ) L p trình di chuy n d ng c theo (1) – (2) – (3) – (4) trên trên tr c X và Y.0 Y20.......0 Y-10.......(3) X25.... s d ng v i h tuy t ñ i và gia s ....... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 35 .... Sau quá trình c t g t Rút dao ra kh i phôi..0...0.......... Di chuy n t i ñi m b t ñ u gia công (Di chuy n d ng c t i g n phôi) 2.......(2) G91 X5..(4) G90 X20.............. (T c ñ ti n dao l n nh t) Khi s d ng kh i l nh G00.(5) 5........................0 Y-30......... G00 Di chuy n d ng c v i t c ñ ch y không c t.. G90 G00 X10... Mã G00 thư ng xuyên ñư c s d ng trong 4 ho t ñ ng sau: 1..........

.Z ñư c ñưa ra ñ ng th i trong cùng m t kh i l nh thì ñư ng ch y dao có th là ñư ng chéo t ñi m hi n t i ñ n ñi m cu i l p trình... G03.. V i mã G. t c ñ ch y dao nhanh ñư c ñi u ch nh m t cách thích ng b ng công t c ñi u khi n. d ng c c t ho c ñài dao có th b va ñ p. t c ñ ch y dao nhanh không ñư c th c hi n . khi ch y dao nhanh.Y.Y. Do ñó.).. N u chuy n ñ ng trên các tr c X. G01.Chương trình ñ ñi u khi n d ng c (3) – (4) c t di chuy n theo (1) – (2) – Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 36 . có th tham kh o trong B_1(1. 3. phôi. G00 X_Y_Z_. G00 …. d n ñ n s c hư h ng.. nó luôn có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ñưa ra ( G00.. Z……… v trí. Trên m t máy c th .. T c ñ ch y dao nhanh thay ñ i tuỳ thu c vào t ng máy .. 3. N u công t c ñi u khi n t c ñ ch y dao trên b ng ñi u khi n ñ t v “0”.. chó ý Khi ñã s d ng G00 trong chương trình..Pragramming manual for CNC in Mill Khi di chy n d ng c v i t c ñ ch y dao nhanh không c t.. trên b ng ñi u khi n.. N u g p nh ng v t c n như ñ gá. 2.. 1. G02 .. ph i ch c ch n không có v t c n nào trên ñư ng d ng c .. g i mã l nh ch y dao nhanh X. nh t thi t ph i ñ m b o trên ñư ng ch y dao không có v t c n.. 4. K t thúc gia công ðưa d ng c ra xa phôi khi quá trình c t g t k t thúc. Chương trình s d ng G00.

Pragramming manual for CNC in Mill O0001.0…………………… .Ch y dao nhanh t i ñi m 3 X15. S d ng l nh G01.Ch y dao nhanh t i ñi m 1 X-31. do ñó t t c các l nh di chuy n trong các kh i l nh trên ñ u ñư c th c hi n t c ñ ch y dao nhanh.0…… .0 ……………… Ch y dao nhanh t i ñi m 4 Vì G00 thu c nhóm mã G module.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 37 . nó s có hi u l c trong các kh i liên ti p.Ch y dao nhanh t i ñi m 2 X15.0 Y-15.. Di chuy n d ng c theo ñư ng th ng v i t c ñ ch y dao c t g t. G90 G00X33. 7. d ng c ch y theo ñư ng th ng ñ gia công T c ñ ti n dao xác ñ nh b ng giá tr ghi sau mã F. chính là t c ñ ti n d ng c trong m t phút..0 ……………. N1..0 Y25.0 Y25.

0.. G01 X_Y_Z_F_....Y........Ch y dao t i ñi m (3).... nó có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ch ra.. X......0 Y15... T c ñ ti n dao có th ñư c ñi u ch nh b ng công t c ñi u khi ntrên b ng ñi u khi n.............. t c ñ ti n dao ñư c ñ t b ng “0”.......Ch y dao t i ñi m (2)...... ( ví d G00... Khi b t ñ u chương trình.... N u không ñ t t c ñ ti n dao sau mã F.0F250 .... v i t c ñ ti n dao là 500mm/min..... O0001.011). Chương trình ñi u khi n d ng c c t chuy n ñ ng t (1)-(2)-(3)-(4) v i t c ñ c t.......Lư ng ch y dao..... G02..Pragramming manual for CNC in Mill L nh này ñư c s d ng cho phay m t ñ u... N1..... G03)...G i mã l nh n i suy tuy n tính. v i t c Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 38 .T a ñ ñi m ñích gia công.......... F... 1........0 F500.. 2......Z....... … G90 G01 X33.... Khi l nh G01 ñư c s d ng. chương trình s hi n th thông báo l i (No....0 Y25. phay h c s d ng dao phay ngón. Chương trình s d ng G01. X15.... chó ý 3. ho c dao h c có g n m nh c t... v i t c ñ ti n dao là 500mm/min... X-31... ph m vi ñi u ch nh t 0%-150%. G01 ..…………Ch y dao t i ñi m (1).

. N i suy cung tròn trên m t ph ng ZX G18 G02(G03)X_Z_I_K_F_.... các l nh chuy n ñ ng trên ñư c th c hi n v i cùng m t t c ñ ti n dao cho ñ n khi g p t c ñ ti n dao m i. .... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 39 1....... G03 ñư c s d ng khi gia công cung tròn.. X15...... G19 …….............. 3.G i n i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h ........ G01 là mã G module..0 Y-25.....……….... 8... G18 G02(G03)X_Z_R_F_.....Ch y dao t i ñi m (4). 2.. Chính vì v y. -G17. G19 G02(G03)X_Z_R_F_......... -G02... N i suy cung tròn trên m t ph ng XY G17 G02(G03)X_Y_I_J_F_.. N i suy cung tròn trên m t ph ng ZY G19 G02(G03)X_Z_J_K_F_. G17 G02(G03)X_Y_R_F_...... G02....0...Pragramming manual for CNC in Mill ñ ti n dao là 250mm/min.. G18.. v i t c ñ ti n dao là 250mm/min... nó có tác d ng v i các kh i ti p theo..L a ch n m t ph ng nơi ñ nh cung tròn ñư c ñ nh nghĩa.... G02. G03 di chuy n d ng c theo cung tròn v i t c ñ ti n dao c t g t.

To ñ ñi m cu i cung tròn. R>0 Cung tròn 1800 ho c nh hơn...Bán kính cung tròn... G17 (l a ch n m t ph ng XY) ñư c l a ch n ng m ñ nh.... I... S d ng I... R>0...ZY ... 5. và K ñ ñ nh nghĩa bán kính... không s d ng l nh R.... -X . ð c t cung tròn m t cách chính xác.... s d ng l nh I.... Rcung tròn L ≤ R 2 Bán kính 4.... v i l nh R xác ñ nh theo quy t c sau ñây.. Khi c t m t cung tròn kín... giá tr R ph i tuân theo nh ng ñi u ki n sau: 1. -V i cung tròn 1800 có th dùng c d u (+).....Z..J. R<0 Cung tròn 1800 ho c l n hơn......... J...... Khi b t ñ u b t ñi n...... K thay vì R....... khi gia công trên m t ZX và YZ l a ch n m t ph ng b ng l nh G18. Khi l nh I.... chó ý 2. l nh R s ñư c ưu tiên ...K không ñư c s d ng. 3..G19.. D u (+) và (-)................. -R………………………….... J. J.. các cung tròn ñư c th c hi n trên m t ph ng XY (G17). -F…………………………. R<0........ .......T c ñ ch y dao. K...Pragramming manual for CNC in Mill -G03.Kho ng cách và chi u tính t ñi m b t ñ u cung tròn ñ n tâm cung tròn..... -I. -N u cung tròn l n hơn cung 1800.G i n i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h . Khi ch ñ nh bán kính R.Y .. K ñư c s d ng cùng v i l nh R trong cùng câu l nh. J. (-). -N u cung tròn n m trong cung 1800......G19..... N u như l nh R ñư c s d ng thì có nhi u trư ng h p tâm c a ñư ng tròn không ñư c xác ñ nh chính xác do sai s Hanoi University of Industry 40 Bïi Quý TuÊn . c n ch n m t ph ng b ng l nh G18. Thông thư ng... N u mu n gia công các cung tròn trên m t ph ng ZX.. (mm) L – Chi u dài dây cung...

Pragramming manual for CNC in Mill

c a phép n i suy cung tròn. G02, G03 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát theo chi u ngư c v i chi u dương c a c a tr c. Tr c quan sát là tr c không n m trên m t ph ng ñang làm vi c. Ví d , trên m t ph ng XY (G17), l nh G02 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát cung tròn ngư c chi u v i chi u dương c a tr c Z. L p trình s d ng G02 và G03(1) ð nh nghĩa m t ñư ng tròn kín. Giá tr l a ch n trong (O, O ), trong hình minh ho dư i ñây ch th giá tr to ñ (X, Y)

O0001; N1; ………… G90 G00 X70.0 Y50.0;......Di chuy n t i v trí 1 v i t c ñ ti n dao nhanh. G01 X0 F500;.....................Di chuy n t i v trí 2 v i t c ñ ti n dao 500mm/phút. G03 J_50.0;……………....C t ñư ng tròn ngư c chi u kim ñ ng h v i t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 41

Pragramming manual for CNC in Mill

chó ý

Khi c t cung tròn kín, to ñ X,Y s không ñưa ra vì ñi m ñ u và ñi m cu i trùng nhau. Kho ng cách t ñi m ñ u t i tâm ñư ng tròn là 50mm, theo hư ng ngư c chi u c a tr c Y. G01 X-60.0…………........Di chuy n d ng c c t t i v trí 3 v i t c ñ ti n dao 500mm/ph. L p trình s d ng G02 và G03(2).

L p trình gia công t (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(1).

O0001; N1; G90 G01 X28.0 Y0 F500 ;..............Di chuy n t i v trí 1 v i lư ng ch y dao 500mm/min. Các l nh chuy n ñ ng trong các kh i l nh ti p theo ñư c th c hi n v i cùng t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 42

Pragramming manual for CNC in Mill

Y20.0;..............................................Di chuy n t i ñi m 2 G03 X18.0 Y30.0 I-10.0; ................C t ñư ng tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) ñ n ñi m 3 (bán kính 10mm). L nh I trong kh i l nh này không có ý nghĩa ñ c bi t. Có th s d ng R10.0 thay cho I-10.0. G01 X-8.0;......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 4. G02 X-28.0 Y10.0 R20.0;..............C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 5. (bán kính 20.0mm) G01 X-10.0;....................................Di chuy n d ng c t i ñi m 6. G02 X-8.0 Y-20.0;..........................C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 7. (bán kính 20.0mm) G01 X8.0;.......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 8 G91 G03 X10.0 Y10.0 R10.0;........N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 9. (bán kính 20.0mm). Khi các l nh ñư c ñ t theo d ng h to ñ gia s , (X10.0,Y10,0) ch ra kho ng cách t ñi m ñ u t i ñi m cu i cung tròn.Vi c ñưa các l nh trong h to ñ gia s ch nh m m c ñích tham kh o, nó không có ý nghĩa gì ñ c bi t. G90 G01 Y0 ;……..........................Di chuy n d ng c t i ñi m 1( l nh trong h tuy t ñ i )

9. G04 Th c hi n d ng t m th i.
L nh G04 s d ng ñ d ng t m th i m t chương trình trong quá trình gia công m t cách t ñ ng trong m t kho ng th i gian xác ñ nh. Mã l nh này ñư c g i là mã l nh d ng. S d ng mã l nh d ng chuy n ñ ng c a các tr c, t i m t ñáy l gia công.
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 43

. ng trong 1..001giây chó ý D D 2) 3) 4) 1) Khi ñ a ch P ñư c s d ng ñ xác ñ nh th i gian d ng. Không dùng d u ch m th p phân. Ch ra th i gian d ng s d ng d u ch m th p phân X1..0………........ +G04 …………….001 giây.……0.5 giây ……………G04 P1500.... chó ý L nh G04 dùng ch cho nguyên công phay l ho c khoét l .G i là mã l nh d ng +P………………... Ph m vi th i gian d ng cho phép trong kho ng : 0.. ðơn v c a th i gian d ng 0.Th i gian d ng.3 giây ……………G04 P2300. Tính toán th i gian cho m i vòng quay tr c chính theo công th c sau: t (sec) = 60(sec) SpindleSpeed (min−1 ) Hanoi University of Industry 44 Bïi Quý TuÊn . B ng vi c duy trì t c ñ quay t i ñáy l gia công.. Ví d : P1000 ……1 giây +X ………………... ví d như l a ch n th i gian d ng cho phép tr c quay quay t i ñáy l . N u như th i gian d ng quá lâu...... G04P_....... khôngdùng d u ch m th p phân. G04X_.1 giây X1…...Th i gian d ng. có th làm gi m tu i b n c a d ng c ñôi khi còn làm nh hư ng t i ñ chính xác b m t..Pragramming manual for CNC in Mill Tr c chính v n quay... ñ chính xác c a ñáy l ñư c nâng cao và ph n c t l m cũng ñư c ki m soát..001 ñ n 99999......... Khi d ng chương trình b ng l nh G04 t i ñáy l .... ng trong 2..999 giây L nh G04 ch có giá tr trong m t kh i l nh c th ...

..1s t i ñáy l .………………………..Di chuy n t i ñi m (1)..... M03.......075s 800(min −1 ) ð d ng chương trình trong m t kho ng th i gian tương ñương ho c hơn m t vòng quay tr c chính.... t c ñ ti n dao 50mm/min....... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 45 ....0 F2000.... Z-10...0 F50.... G43 Z30...ð t t c ñ quay tr c chính 800v/phút...... G01 Z2... ñáy l ...Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G04... t c ñ ti n dao 2000mm/min...... G01 Z2..0.…... .... Th i gian m t vòng quay tr c chính: t1v = 60(sec) = 0..0 H1 S800 T2 ..…………. N1... Ch¹y dao nhanh Ch¹y dao c¾t O0001..Di chuy n t i ñi m 2 ..Dùng chuy n ñ ng ti n dao 0....1s...........Rút d ng c t ñi m 2 v ñi m 1 t i t c ñ ti n dao 50mm/min. s d ng dao phay ngón.……………… G90 G00 G54 X0 Y0....Quay tr c chính theo theo chi u kim ñ ng v i t c ñ 800v/phút. Gia công l sâu 10mm và d ng t i ñáy l .. ñ t th i gian d ng là 0.....…………. G04 P100..........

và khoan. bù bán kính d ng c . G17 ..Tr c Z di chuy n ñ c l p v i m t ph ng ch n. ñèn c nh báo s hi n th trên màn hình n u m t ph ng l a ch n không phù h p v i l nh s d ng. sao chép theo góc quay.M t ph ng YZ. c n thi t ph i ch n m t ph ng làm vi c. G01 Z_ .…………….... G17 ñã ñư c t ñ ng l a ch n khi b t máy. ð th c hi n n i suy cung tròn. G19 ..... Khi ñưa ra l nh n i suy cung tròn ho c bù d ng c (G40-G42)... G17 G18 G19 L a ch n m t ph ng gia công.. quay h to ñ . Chương trình s d ng G17.M t ph ng ZX. Các l nh di chuy n theo các tr c không b nh hư ng b i m t ph ng ñư c ch n.... Thông thư ng s d ng m t ph ng XY..M t ph ng XY(ñã ñư c m c ñ nh khi b t máy).... 1.Pragramming manual for CNC in Mill 5... có nhi u trư ng h p ph i ñư c th c hi n trên m t ph ng ZX ho c YZ. chó ý 2..…………….....……………. 3. Tuy nhiên...... G19.. G18 ho c G19 (1) L p trình cung tròn t (1)-(2)-(3) ch ra theo minh ho dư i ñây: Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 46 ..... ð l a ch n m t ph ng XZ ho c YZ s d ng G18... G18 ... G17 G02 X_Y_R_F………Tín hi u c nh báo s xu t hi n. G17 G02 X_Y_R_F_. b ng cách g i l nh G17..... Chương trình ph i là: G17 G02X_Z_R_F_..... sao chép song song.

Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 47 .0.0 Z0 F100…ð nh v t i ñi m 1 trên m t ph ng XY.0 mm).0 Z-5.0 R5.………………… (G17) G01 X10.0 mm). O.Z).……Di chuy n d ng c ngư c chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 3 trên m t ph ng XZ.0 Y5.…… ………Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY.Pragramming manual for CNC in Mill Giá tr (O. C t cung tròn (bán kính 5. O) trong ph n minh ho dư i ñây ch ra giá tr to ñ (X.0. N1. G02 X5. O0001.Y.0 Y0 R5. G18 G03 X10. C t cung tròn (bán kính 5.

.… .Z)...O.Y. C t cung tròn (bán kính 5.Pragramming manual for CNC in Mill G19 G02 Y5.Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 1 trên m t ph ng ZY. (1)-(4)-(2). (Gia công cung tròn (1)-(3)-(2)) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 48 . G18 ho c G19 (2) L p chương trình gia công 3 cung tròn (1)-(2)-(3)..0 Z 0 R5. Giá tr ñư c vi t trong (O. Chương trình s d ng G17. (3)-(4)(5) (bán kính 10mm) trong gia công bán c u như hình v .0 mm)..O) trong hình minh ho dư i ñây ch to ñ (X..0 .

. G18 G03 X10. Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY (bán kính 10. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 49 .... Di chuy n d ng c t i ñi m 1 trên m t ph ng XY..Pragramming manual for CNC in Mill ...N i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h t i ñi m 3 trên m t ph ng ZY.....0 Y5. G01 X10....0 Z0 F100....V trí ñi m 3 trên m t ph ng ZY G19 G02 Y5.0 Y0 Z0 F100.... tr c không n m trên m t ph ng ZX..……………...0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h ) b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y....0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h )b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y.00.0 Z-5 R5.......0 Y10.... tr c không n m trên m t ph ng YZ.......0.………………..0 Z0 R5. ( gia công cung tròn (3)-(4)-(5)) G01 X10. G02 X10.0 Y0 R10. (bán kính 10............. Di chuy n d ng c t i ñi m 1...….......0. (G17) G01 X10...……………Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng ZX (bán kính 10.0 Z0 F100.0 mm) (gia công cung tròn (1)-(4)-(2)) ………………....

ði m 0 th hai G30X_Y_Z_. 2. th 4 c a máy. Giá tr theo sau các ñ a ch X.....G i ch G30…………………….. ho c các máy ñư c trang b APC. ho c g c th hai.. ði m 0 máy G28 X_Y_Z_.. ði m 0 th ba và th tư G30 P3(P4)X_Y_Z_...ði m O th ba ho c th tư không ph i luôn t n t i trên các t t c máy... Tr v ñi m g c chính c a máy.Ch ra tr c c ñ v g c máy. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 50 ..Z là to ñ c a ñi m trung gian mà dung c s ñi qua trư c khi v g c máy. 1. b n ñư c trang b cho vi c ñ i bàn máy t ñ ng.. ñ v g c th 4.. làm s ch phôi ho c ñ i bàn máy APC (APC – h th ng ñ i bàn máy t ñ ng)... ñ v g c th ba.G28 ñ tr v các g c máy ð tránh quá trình tr v d ng c có th va vào phôi.Y.. ñ i phôi. S d ng l nh G30. ñ v g c th hai.SVD có g n APC.G i ch G30 P3………………….SV. G28……………………. n ch y v g c.. th 3.. 2.V i các lo i máy MV.Z.Pragramming manual for CNC in Mill 10. chó ý 1..G i ch X. ñi m O th ba...Y.SV và SVD... d ng c s di chuy n th ng t ñi m hi n t i v v trí g c máy ch ñ nh... L nh này ñư c s d ng khi c n thay dao. ñ gá.G i ch G30 P4…… ………… ...... ngoài ra không s d ng cho m c ñích khác. Nó có trên các lo i máy MV.... 3.

.. lúc ñó có th gây nhi u s c nguy hi m. 12........4) trư c.... “G91 G28 Z0”.... gây ra s c nghiêm tr ng... 1242..4) tr c Z s ñi qua ñi m g c phôi.…… ... G91 G30 Z0 M05..... nên ñưa tr c Z tr v g c máy ( hay g c th 2.. ñ gá hay v t c n nào trong vùng gia công... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 51 . ..... …….. không ñư c thay ñ i các tham s này.. có th s d ng kh i l nh b t kỳ trong các kh i l nh sau “G91 G30 Z0”.. “G90 G30 P3(P4) Z0”)...0 Y105.Pragramming manual for CNC in Mill Các v trí c a ñi m O th 2..3.4 ñã ñư c thi t l p b ng cách ñ t kho ng cách t ñi m g c máy trong các tham s ñi u khi n 1241...Tr v ñi m 0 th 2.. ..... d ng quay tr c chính. “G91 G30 P3(P4) Z0”. trư c khi v ñi m g c máy( hay g c máy th 2.... G43 Z30. Khi s d ng máy có trang b tính năng ñ i Pallet t ñ ng. N1.. Bù bán kính d ng c . ..... 1.. M01....... M06... ..G30..... 1243 tương ng....... 2....4)..... N u vi c cài ñ t b thay ñ i sai..4) s d ng G28....0.. Sau ñó.3....3. Chuy n ñ ng này có th gây ra s c va ñ p v i phôi. Khi tr v g c máy ( hay g c th 2......ð i d ng c ... l y d ng c T2.. ñưa tr c X và Y tr v . M06.3.3..ð i d ng c ... G40 G41 G42.. máy s di chuy n không như mong mu n...V ñi m O th 2........ gây ra s c nguy hi m.. ....Y...... Khi ñưa tr c Z tr v ñi m g c máy( hay g c th 2.... N u ñưa tr c X và Y tr v trư c.Chương trình gia công G91 G30 Z0 M05.Z chó ý ñ ng th i ñi m g c c a máy..... “G90 G28 Z0”. ð ñ i d ng c ch có th th c hi n ñư c khi c 3 tr c X. Chương trình s d ng G30 O0001... có th x y ra va ñ p d ng c v i phôi...0 H1 S440 T2..... G90 G00 G54 X90.. ñ gá hay b t c v t v n nào trong vùng gia công...... N u ñ t G28 và G30 trong mã l nh tuy t ñ i (“G90 G30 Z0”...

Pragramming manual for CNC in Mill Bù bán kính d ng c có nghĩa là xê d ch ñư ng ch y dao sang bên trái ho c ph i t ñư ng ch y dao l p trình. vi c bù bán kính d ng c s d ng khi gia công pocket hay phay contour. N u chương trình không s d ng bù dao. phôi sau khi c t s nh hơn kích thư c yêu c u . 2. như ñư c minh ho hình bên. ñư ng ch y dao th c t s ñư c d ch ra xa ñư ng ch y dao l p trình b i m t lư ng bù. N u s d ng mã l nh bù bán kính. ð d ch ñư ng ch y dao t ñư ng ch y dao l p trình. G40 G01(G00) X_Y_I _J_ F. có s d ng dao phay ngón ñ gia công theo hình dáng trên b n v . cho phép ngư i l p trình không c n ph i th c hi n nh ng tính toán ph c t p mà có ñư c hình dáng chi ti t gia công theo yêu c u. Thông thư ng. ñư c gi i thích ng n g n như sau: ðư ng dao ch y qua các ñi m (1)-(2)-(3)-(4). Vi c s d ng mã l nh bù bán kính. Quá trình s d ng mã l nh bù dao ñ gia công phôi có hình dáng như hình bên. hãy nh p giá tr bán kính dao vào d li u bù bán kính trên màn hình TOOL OFFSET. 1.có hình dáng như hình bên. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng ZX G18 G01(G00) G41 (G42) X_Z_D_F_. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng YZ Hanoi University of Industry 52 Bïi Quý TuÊn . Khi tâm d ng c di chuy n d c theo biên d ng ñ nh nghĩa. G40 G01(G00) X_ Z_I _ K_F_. d ng c s di chuy n theo ñư ng ñư c ch rõ như hình v bên. 3. G17 G01 ( G00) G41 (G42) X_Y_D_F_. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng XY.

........ G01 ( G00)......... G43 G44 G49 Bù chi u dài d ng c . G42 ....................... X............ Y ....Mã s ñ a ch bù bán kính.... b ng cách s d ng mã l nh bù d ng c này Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 53 .............Z. G17 G18 G19 ……L a ch n m t ph ng ti n hành bù bán kính... G40 G01(G00) Y_Z_J _K_ F..................G i mã l nh bù bán kính (bù bên trái) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang trái so v i ñưòng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh. I .....L a ch n d ng n i suy ñ bù...J ......Hư ng c a phôi ñư c ñ nh nghĩa trong các kh i l nh ti p sau...... I J K là giá tr trong h t a ñ gia s D . G00: ch y dao nhanh.... Do chi u dài c a các d ng c khác nhau nên khi gia công c n ñ nh nghĩa l i t a ñ mũi t ng d ng c cho th ng nh t....Pragramming manual for CNC in Mill G19 G01 ( G00 ) G41 (G42) X_Y_D_F_. L nh G43 .... 4.......G i mã l nh bù bán kính (bù bên ph i) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh...Hu mã l nh bù bán kính....T c ñ ti n dao. F .To ñ ñi m cu i..................... G01: ch y dao c t g t G41... G40...G44 ñư c s d ng ñ xác ñ nh mũi d ng c theo tr c Z.......... K .....

theo chi u – c a tr c Z. lư ng bù dao s ñư c tính toán......0 ). V trí c a ñ u d ng c theo tr c Z t i ñi m O c a máy thay ñ i tuỳ thu c theo chi u dài m i d ng c ..-300..0 (Lư ng bù c a d ng c s 1 ) 2........ Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 54 ....0 G90 G00 G43 Z30................ Do v y khi chưa ñ t l nh bù d ng c theo chi u Z..0 (Lư ng bù c a d ng c s 3 ) <D ng c 1> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.... n u các d ng c ñư c l p trình cùng m t chi u cao (ví d Z30....0 so v i g c phôi.T3 v trí g c máy theo chi u Z thì t a ñ mũi c a chúng s khác nhau...0 (Lư ng bù c a d ng c s 1) +30. l nh v trí d ng c theo tr c Z xác ñ nh v i ñ u d ng c .-270. t ñi m g c máy... Trong m t chương trình.-200. d ng c T1 ... ñ u các d ng c ñó cùng di chuy n ñ n v trí có cùng chi u cao là Z30. Như th n u có l nh di chuy n ñ n Z 30..Pragramming manual for CNC in Mill Mori Seiki ch s d ng G43.. Thì mũi c a t ng d ng c cũng s ñ n các v trí khác... Khái ni m chi u dài d ng c ñư c gi i thích như sau (xem hình minh ho )... Trong quá trình xét ñ t v trí... h2 và h3 tính t mũi các d ng c ñ n v trí Z0 (t a ñ g c c a phôi theo chi u Z) ñư c nh p vào b ng TOOL OFFSET(ñó chính là chi u dài bù dao c n thi t).. Trên màn hình TOOL OFFSET.....0 D ng c T1 chuy n ñ ng ñ n v trí 270mm...T2 ..0 (Lư ng bù c a d ng c s 2 ) 3....0 H1 -300. Thì khi s d ng G43 trong chương trình.. ví d chi u dài d ng c ñư c nh p: 1.... kho ng cách h1.0 (v trí ñ u d ng c 1 so v i g c phôi) =-270...0.........

theo chi u – c a tr c Z.0 H3 -200. t t c các mũi d ng c ñư c ñ nh v t i cùng m t chi u cao so v i m t Z0 c a phôi) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 55 . theo chi u – c a tr c Z.Pragramming manual for CNC in Mill <Dung c 2> ð ñ nh v t i ñ cao Z30. t ñi m g c máy. t ñi m g c máy. B ng vi c s d ng l nh “G43 H_” ñ bù v trí d ng c theo chi u dài. <D ng c 3> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.0 D ng c T2 chuy n ñ ng ñ n v trí 240mm.0 G90 G00 G43 Z30.0 (v trí ñ u d ng c 2 so v i g c phôi) =-240.0 (Lư ng bù c a d ng c s 2) +30.0 G90 G00 G43 Z30.0 (Lư ng bù c a d ng c s 3) +30.0 H2 -270.0 (v trí ñ u d ng c 3 so v i g c phôi) =--170 D ng c T3 chuy n ñ ng ñ n v trí 170mm.

.0 H1 S800 T2.... ... G49.. G43 Z30....N u s d ng các l nh G28..1...G30........……..L nh bù chi u dài d ng c . L p trình s d ng G43 và G49... O0 001. thay vì G49. hay ñi m không th 2 (G28.Thông thư ng.... 3... M01... Chương trình gia công …………. ………….... G49......Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh nghĩa b i G54... .. ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao. Chu trình này s hu ch ñ bù d ng c .. ( T1 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X0 Y0 ... không c n thi t s d ng G49. 2... ch ñ bù d ng c s b hu .G30..... Z .l nh hu ch ñ bù chi u dài d ng c ... ………….....Chi u cao ñ t theo tr c Z H .....G30)..Ch y dao nhanh t i v trí Z30 (tính t g c phôi) Th c hi n bù theo chi u Z cho d ng c s 1 ð nh nghĩa t c ñ quay cho tr c chính (S800).. trư c khi th c hi n chu trình ñ i d ng c .Mã l nh bù chi u dài cũng có th ñư c hu b ng H0. N1 .. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 56 .. 1. M03.... b i vì d ng c luôn tr v ñi m O máy...Xác ñ nh ñ a ch bù chi u cao.. G43...Pragramming manual for CNC in Mill G43 Z_H_.

..Y. Chương trình gia công …………...H. ... ………….. M30. …………. ? M03. ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao. G43 Z.H. M03... N2..ð nh nghĩa t c ñ quay c a tr c chính. G43 Z30.S...0 Y0.T-.Y. ………….Pragramming manual for CNC in Mill M06. G90 G00 G54 X.. G90 G00 G54 X. 25. Chương trình gia công . G53 L a ch n h to ñ máy. ( T2 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X40. …………..... M30..... ? M03.0 H2 S1000 T3.S.. Ti n hành bù chi u Z cho d ng c 2.T-. M u chương trình cơ b n O0001 N2. G43 Z... To ñ c a máy là to ñ tính so v i ñi m g c c a máy.. …………. ð i v i các máy ñư c trang b Sensor ho c s d ng các ñ gá chuyên Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 57 .. N2.. …………. Chương trình gia công M01.Ch y dao nhanh t i v trí Z30 so v i g c phôi. M06.… Ch y dao nhanh t i ñi m (2) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh g i b i G54..

. M01.....Giá tr to ñ trong h to ñ máy.....Di chuy n bàn máy nhanh ra ñi m gi a hành trình c a tr c X..... O0001.. 1.... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 58 ..Pragramming manual for CNC in Mill dùng.......Y. ph i hu t t c các mã l nh bù dao..0.. là l nh ch có hi u l c dùng m t l n.......... G43 Z30......... G53 có giá tr trong h tuy t ñ i (G90)....... M03....... ch có giá tr trong m t câu l nh........... N1.... M30.. di chuy n bàn máy ra v trí gi a c a hành trình tr c X ...... …………..... chó ý 3... …………. tr v g c máy.......... X.. G90.....Y (hành trình tr c X : 1530mm.....Z...ð i l y d ng c T2 G90 G53 X-765. không có hi u l c trong h gia s (G91).......... có th di chuy n d ng c t i m t v trí c a ñ gá v i t c ñ ch y daonhanh.... G53 thu c nhóm l nh “00”..... Trư c khi s d ng G53.. Giá tr c a h to ñ máy có th xác nh n b ng cách quan sát trên v trí hi n th trên màn hình....... 2......... ð k t thúc chương trình.. Chương trình gia công ………….D ng tr c chính..0 Y-330. trong h to ñ máy G53.. Cũng có th dùng G53 ñ di chuy n bàn máy t i trung tâm máy trư c khi k t thúc gia công. hành trình tr c Y : 660mm).. M06. G90 G53 X_Y_Z_ ...... G90 G00 G54 X0 Y0 ..L a ch n h to ñ máy.....0 H1 S800 T2.. G91 G28 Z0 M05...Y. G53.G i h to ñ to tuy t ñ i..........

. G56 .. Thông thư ng. . (G90) .. H to ñ G54 ñư c ch n m c ñ nh khi b t ñ u b t ñi n chó ý máy. Y ……………………. 4. G i h to ñ tuy t ñ i G54 ñ n G59 …………. N u s to ñ ñ nh nghĩa b i G54 . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 59 .G59 không ñ s dung. có th dùng G10 (ñ i to ñ phôi).. Có th ñ t t i 6 h to ñ phôi ñ g i m t trong các h to ñ ñó và s d ng b ng mã l nh G. Do có th s d ng t i 6 h to ñ phôi t G54 . giá tr c a Z trong h to chó ý ñ phôi ñư c ñ t là “0”. n u v i trư ng h p gia công m t lúc nhi u phôi. G90 ………………….. 3. G52( h to ñ ñ a phương).L a ch n m t h to ñ làm vi c X.To ñ d ng c trong h to ñ làm vi c ñư c l a ch n 1. 2. G58 .Pragramming manual for CNC in Mill 3. G54(G55.G59. ñ ñ nh nghĩa thêm h to ñ phôi M t h to ñ phôi cũng có th t o ra b ng cách Offset t h to ñ máy..G57. G54 – G59 L a ch n h to ñ phôi Quá trình “ñ t g c h to ñ gia công” có nghĩa là làm cho h NC hi u ñư c ñi m O phôi..G59 )X_Y_. thao tác s r t thu n ti n và năng su t.

.. Z-5..Quay tr c chính v i t c ñ 800 v/p G01 Z3........ N1..0 F2000...... Chương trình gia công ..Ch y dao nhanh t i cao ñ Z30...0 G i dao T2 ra v trí ch ñ i d ng c .... §iÓm gèc ph«i O0001.... ……………….. … ..………….. ...0 F48 .. G43 Z30.................Ch y dao nhanh t i ñi m O c a phôi theo tr c X và Y trong h to ñ G54. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 60 . G90 G00 G54 X0 Y0.Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G54 ñ n G59(1) L p trình cho phôi như hình v ....…………...0 H1 S800 T2..... s d ng G54.... M03...............

……………..0 Y20. ñi m O phôi ñư c xác ñ nh riêng theo t ng phôi như th vi c l p trình ñã ñư c ñơn gi n hoá ñi nhi u..0 Y20.Ch y dao nhanh t i ñi m (7) X30..Ch y dao nhanh t i ñi m (1) Trong h to ñ G54. X-30.. M03.0. các v trí gia công trên các phôi có v trí gi ng nhau.Ch y dao nhanh t i ñi m (5) Trong h to ñ ñư c g i b i G55. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 61 .G55.0……………………….. ð t h to ñ làm vi c b ng G54.. s d ng G54 và G55...... ði m O phôi ñ t như hình v ... O0001.Ch y dao nhanh t i ñi m (4) G55 X30.. G90 G00 G54 X30. Trong chương trình trên.0...0……. X-30.Ch y dao nhanh t i ñi m (3) X30.0. N1.………………….Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G54 ñ n G59(2) G54 G55 L p trình cho phôi như hình v .0.………………………….….0..Ch y dao nhanh t i ñi m (6) Y-20....Ch y dao nhanh t i ñi m (2) Y-20.Ch y dao nhanh t i ñi m (8) Như trên ñã trình bày.0 H1 S800 T2 .………………………...0.…………………………. G43 Z30..…………………………..

ñi u khi n dòng chương trình. Dõng trôc chÝnh Khëi ®éng chu tr×nh thay dao kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu M02 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh M03 M04 M05 M06 M07 Quay trôc chÝnh bªn ph¶i Quay trôc chÝnh bªn tr¸i Dõng trôc chÝnh Thay dông cô kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu tr¬n Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 62 . Khëi ®éng trôc chÝnh quay theo chiÒu kim ®ång hå.Trư c khi s d ng M31 và M32. B ng mã M. tham kh o sơ ñ ñư c cung c p theo máy ho c liên h v i Mori Seiki. t t c các ch c năng này có th không ñư c h tr ñ y ñ ho c có th ñư c s d ng cho nh ng ch c năng khác nhau ho c là không ñư c miêu t như dư i ñây. Tuỳ chó ý t ng trư ng h p. ñ ng th i nó cũng ñư c g i là mã l nh h tr cho mã l nh G. hãy liên h v i nhà s n xu t. Khëi ®éng trôc chÝnh quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå. m t s d ng máy. 1. M lÖnh M00 M01 M lÖnh Dõng ch−¬ng tr×nh Dõng lùa chän Miªu t¶ Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi khi bËt chøc n¨ng OSP. Không s d ng M31 và M32 tr khi vi c s d ng nh ng kh i l nh này c n thi t cho vi c x lý ho c kh i ñ ng l i các ho t ñ ng b gián ño n vì s c . Nã sÏ kh«ng cã t¸c dông khi chøc n¨ng n y chuyÓn sang OFF. m t kh i l nh có th ch a t i 3 mã M. KÕt thóc ch−ong tr×nh v ®Æt l¹i NC Con trá kh«ng quay l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh. Chương này s gi i thích m t cách khái quát các mã M . Cho phép s d ng m t mã M trong m t câu l nh. Mã M cũng ñư c g i là mã l nh ph . Chi ti t hơn. ch−¬ng tr×nh sÏ t¹m dõng khi gÆp lÖnh M01. 2.Pragramming manual for CNC in Mill Chương C Mã l nh M 1.

.653 / 50..1) ( duy nhÊt cho MV ...Pragramming manual for CNC in Mill M08 M09 M10 M11 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M40 M41 M42 M43 M46 M47 M48 M49 M50 nguéi. hñy bá M31 Tr¶ dông cô tõ trôc chÝnh vÒ magazine ( duy nhÊt cho MV .....1) ( duy nhÊt cho MV ...... 1003 / 50..1) Chän c¶m biÕn l¾p lªn trôc chÝnh Chän c¶m biÕn l¾p lªn b n m¸y l m mÊt hiÖu lùc chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn KÝch ho¹t chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn khëi ®éng dÇu khoan Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 63 . quay trë l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh ........ 1003 / 50. ®Æt l¹i NC.1) ( duy nhÊt cho MV .......653 / 50.. 1003 / 50. v phun dÇu t−íi nguéi KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y KÕt thóc ch−¬ng tr×nh... Phun dÇu t−íi nguéi T¾t dung dÞch tr¬n nguéi T¾t b¬m dÇu KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi D¹ng taro cøng KÕt thóc ch−¬ng tr×nh KÝch ho¹t m lÖnh kho¸ trôc Huû lÖnh kho¸ trôc CÊt dông cô B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ trung gian B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 1 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 2 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 3 TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn ON TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn OFF Huû m lÖnh Override KÝch ho¹t m lÖnh Override Phun dÇu tr¬n nguéi qua lç mòi Phun dÇu t−íi nguéi T¾t tÊt c¶ c¸c chÕ ®é b¬m dÇu. 1003 / 50..653 / 50.653 / 50..

Pragramming manual for CNC in Mill M51 M52 M53 M55 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M73 M74 M75 M76 M77 M80 M81 M82 M83 M84 M85 M86 M88 M89 M96 M97 M98 khoan Thæi khÝ ON Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON Phun dÇu d¹ng s−¬ng mï ON C¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn OFF Thæi khÝ OFF Khëi ®éng thæi khÝ Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON BËt phun dÇu d¹ng s−¬ng mï T¾t tÊt c¶ c¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn Dõng thæi kh«ng khÝ Th«ng sè kü thuËt APC KiÓm tra vÞ trÝ trôc Z Bá qua dông cu ON KiÓm tra tuæi bÒn dông cô KÑp trôc thø 5 Më kÑp trôc thø 5 §Õm ph«i §èi xøng qua trôc Y OFF §èi xøng qua trôc Y ON §èi xøng qua trôc X OFF §èi xøng qua trôc X ON M lÖnh ngo¹i vi Vßi phun röa phoi ON Vßi phun röa phoi OFF Cöa tù ®éng ON Cöa tù ®éng OFF BËt m n h×nh T¾t m n h×nh §iÒu khiÓn thÝch nghi ON L m nguéi trôc chÝnh ON L m nguéi trôc chÝnh OFF ChÕ ®é ng¾t marco Huû d¹ng ng¾t marco Gäi ch−¬ng tr×nh con BËt tÝn hiÖu bá dông cô T¾t m Y BËt m Y T¾t m X BËt m Y lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc L m s¹ch phoi Th«ng sè cöa Ng¾t marco ON Ng¾t marco OFF Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 64 .

M01 ch có hi u l c khi phím d ng trên b ng ñi u khi n chuy n sangOFF. Ví d . dung d ch làm ngu i cũng ñư c d ng.Pragramming manual for CNC in Mill M99 M120 M121 M122 M123 M124 M125 M126 M127 M128 M129 M144 M145 M164 M165 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh con M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi C¶m biÕn quang häc ON C¶m biÕn quang häc OFF Thæi khÝ trôc chÝnh ON Thæi khÝ qua lç dÇu Quay vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh tõ ch−¬ng tr×nh con hiÖn t¹i Sö dông ®Ó lÊy t©m tù ®éng 2. M01 s có tác d ng như M00. Tr c chính quay. Khác v i M00. máy s d ng vô ñi u ki n. khi M01 có hi u l c. M00. N u phím d ng ch ñ ON. Chương trình s d ng t i b t kỳ v trí nào có l nh M00. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 65 . M01 D ng chương trình và d ng l a ch n. Khi s d ng M00 trong quá trình ho t ñ ng. s d ng M01 khi gia công phôi th nh t ho c c t ki m tra. dung d ch làm mát. chuy n ñ ng quay và d ch chuy n tr c chính s b d ng. chuy n ñ ng c a các tr c. ñ t M01 trong chương trình t i v trí c n d ng. Do v y. < S d ng M01 và M00> -ñ ki m tra kích thư c phôi gia công. Khi c n thi t.

. Do ñó...... M01. G43 Z30. M00.....0 H1 S400 T2....Ch y dao nhanh t i v trí Z30. Khi chương trình ñang ñư c d ng b i M00 ho c M01..L nh M01 s b b qua và chương trình ñư c th c hi n liên t c... chó ý O0001.Ch c năng d ng l a ch n ñư c b t. ñư c gi i thích dư i ñây: . Sau ñó. N u như không th ñưa v tr ng thái trư c ñó.......G i mã l nh d ng...M04 (kh i ñ ng quay tr c chính) và l nh M08 (x dung d ch làm mát) b ng t. . Chương trình ñư c th c hi n ti p t c khi phím (ST) trên b ng ñi u khi n ñư c n..Quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400-1 min... ph i kh i ñ ng l i M03... 2.. r t có th s x y ra va ñ p gi a d ng c và phôi.. N1..M00....... G i dao T2 vào v trí ch thay dao..... M01... G90G00 G54 X0 Y0…......L nh M01 s ñư c th c hi n chương trình b d ng sau kh i l nh ch a M01...... ..Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54....M00 ñư c th c hi n...0. các ho t ñ ng có th ti p t c.. ho c gia công sai. khi s d ng M01. không ch a các l nh khác.......... không ñư c ñ i d ng c không ñư c di chuy n các tr c b ng tay.Pragramming manual for CNC in Mill -ki m tra mũi dao............. M03..... M00. : L p trình s d ng M00 và M01 1........ ðèn ch th STATUS [M00/M01] s sáng lên khi M01 ho c M00 ñư c s d ng... .. liên quan ñ n tr ng thái c a phím d ng l a ch n trên b ng ñi u khi n.Ch c năng d ng l a ch n b t t.... hãy ñưa các tr c v tr ng thái trư c khi thay ñ i..... N u ñã th c hi n m t ho c hai vi c trên...Chương trình gia công.. Khi M01.....G i mã l nh d ng l a ch n...M01 ph i ñươc ñ t trong môt kh i l nh ñ c l p. -làm s ch phoi trong quá trình gia công... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 66 .. h t s c lưu ý v trí ñ t 2 l nh này... l nh M03......... 2.. ñ gá..Cách th c làm vi c c a M01.......... M04 ho c M08 (n u c n). Khi kh i ñ ng l i chương trình b d ng b i M00..

...... 1) T t c các ho t d ng c a máy d ng..Chuy n ñ ng quay tr c chính d ng ... k t thúc chương trình và l p l i chương trình. 2) NC ñư c Reset l i -Trong tr ng thái Reset l i...N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n ON. M06. M01..ð i d ng c . . M01 không th c hi n và chương trình ch y liên t c.Chương trình ñư c d ng và máy s ng ng t m th i.0 H2 S400 T3 M03 .. ño kích thư c.Di chuy n d c tr c d ng.......... n phím [ST] và chương trình kh i ñ ng l i t kh i l nh ti p theo. các mã G quay tr ng thái như khi máy ñư c ñóng ñi n.. N2... Khi M02 ho c M30 ñư c th c hi n........ ... G21 v n duy trì.. G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30... các l nh G54 ñ n G59.. .... G20.…. M30 K t thúc chương trình....... ........Pragramming manual for CNC in Mill <M01> D ng l a ch n .. Sau khi làm s h phoi. M01 ñư c th c hi n..D ng bơm dung d ch tư i ngu i. ho c M00.. -Lư ng ch y dao(F) b hu ......Tuy nhiên.N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n OFF.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 67 M01.. <M00> D ng chương trình ..... M06..... … M02....………Chương trình gia công. ho c M00.. chương trình s d ng khi g p M01...

Mã l nh này r t thu n ti n khi gia công các phôi gi ng nhau liên t c............. ....... tín hi u c nh báo (EX1024) s hi n trên màn hình khi c a ñư c m . ð ng th i ñèn [M02..0.... con tr ñưa v ñ u chương trình... M30 luôn ñư c ñ t t i cu i các chương trình.. quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min.. ðèn ch th [ST] t t khi M30.... 1) Chương trình s d ng M02.......K t thúc chương trình và NC Reset l i................... M01 <M01> D ng l a ch n ....... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54..... L nh M30 bao g m mã l nh rewind chương trình............. M30] sáng ............................ N1........... G90G00 G54 X0 Y0 ...... M30: O0001.0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30. và m t khi c a ñư c ñóng M02.. con tr ñư c quay l i ñ u chương trình.Pragramming manual for CNC in Mill nhưng t c ñ quay v n ñư c duy trì...... M02 trong cùng kh i v i các l nh khác.... M02 làm vi c...ðây là ch c năng REWIND.. G43 Z30....... Khi s d ng M30.......K t thúc chương trình và NC ñư c Reset l i M30..... M03..... G i dao T2 vào v trí thay dao. các chương trình gi ng nhau ñư c th c hi n m t cách l p ñi l p l i b ng vi c n phím [ST]. 3) Trong trư ng h p s d ng M30.N u phím [OSP] trên b ng ñi u Hanoi University of Industry 68 Bïi Quý TuÊn .... chó ý 2) Không ñư c dùng M30....... chó ý ð i v i các máy ñư c trang b ch c năng door interlock. Chương trình gia công..........

.......quay tr c chính theo hư ng ngh ch.. Chương trình gia công. N2.......... d ng quay tr c chính..... M04.. N u d ng c b t ñ u quay trong tr ng thái ti p xúc v i phôi. M04 ñư c s d ng ñ kh i ñ ng tr c chính v i t c ñ ch ra trong mã l nh S. L nh M03.. M30... M04 trư c khi d ng c c t ti p xúc v i phôi (tr khi trong các chu trình taro c ng )...quay tr c chính theo hư ng thu n... M03. có th gây m dao ho c phá h ng phôi.... khi d ng c ñang ti p xúc v i phôi.. 2) chó ý Không ñư c s d ng M05........ Con tr v dòng ñ u chương trình (O0001) 4... G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30... M05.... Kh i ñ ng tr c chính b ng l nh M03...... ho c M02.. M04....0 H2 S400 T3 M03 ...... <M02> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng.. khi n OFF..... N u d ng c d ng khi ñang ti p xúc v i phôi. L nh M05 ñư c s d ng ñ d ng quay tr c chính M03 . 1) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 69 .....… M01 ho c M00 M06..….... M05 Quay và d ng tr c chính..... <M30> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng.. ... ð i d ng c .. M04......... Trư c khi quay tr c chính b ng l nh M03....d ng tr c chính...... ph i ch ra t c ñ quay b ng mã S......Pragramming manual for CNC in Mill M06.... M01 không có hi u l c và chương trình th c hi n liên t c... có th gây m dao ho c phá h ng phôi...

.......... ð i d ng c ...... G90G00 G54 X0 Y0….......... L nh M06 th c hi n 1 lo t tác v trong chu trình thay dao t ñ ng g m quay tay g t...................0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30. G91 G28 Z0 M05 D ng tr c chính.Chương trình gia công... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54....... M nh M06 dùng ñ ñ i d ng c trên tr c chính v i d ng c v trí thay trên Magazine...…... G43 Z30.. M06.. M04... 5... N1. L p trình s d ng M03.. G i dao T2 vào v trí thay dao. quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min.Pragramming manual for CNC in Mill V i mã S. mà không có d ng c nào v trí tương ng trên magzine.... ..... Khi M06 ñư c th c hi n..............0.... M05 O0001..... M03... tr v ñi m g c máy....... d ng c trên tr c chính s ñư c c t vào magazine. tham kh o ph n sau......... k p nh d ng c trên tr c chính..... M06 ð i d ng c ....... S d ng M04 ñ quay tr c chính theo hư ng ngư c chi u kim ñ ng h . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 70 ...........

. Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54. quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h v i t c ñ 400 -1 min..........0 H2 S400 T3 M03 . M06..... N1....... G43 Z30..................... N u l nh M06 th c hi n khi tr c chính ñang quay..........Chương trình gia công. M06 s không th c hi n tr khi tr c Z ñang ñ n ñi m g c máy th 2 1...................ð i d ng c ñưa d ng c T3 vào tr c Chính.............0 H1 S400 T2 ……… Ch y dao nhanh t i v trí Z30............. .... M09....ð i d ng c .... G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30.............................. B t t t dung d ch trơn ngu i M08.. Quá trình thay dao t ñ ng v i các d ng c không cùng kích thư c khác quá trình ñ i d ng c c a nhóm d ng c có cùng kích thư c.....ð i d ng c ................ Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 71 .....0...... O0001.... G90G00 G54 X0 Y0…......Pragramming manual for CNC in Mill M06.. M03....................................... N2....Chương trình gia công....... ............. chó ý 3............ 2..... M01 ho c M00 M06...... G i dao T2 vào v trí thay dao.. Trư c khi ti n hành ñ i d ng c b ng M06............. . 6... nh t thi t ph i t t dung d ch trơn ngu i.. tr c chính s t ñ ng d ng và chu trình ñ i dao th c hi n.. ñưa d ng c T2 vào tr c Chính...

.. Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54.M09. Tính năng này s d ng khi ki m tra chương trình... N u s d ng dung d ch làm mát................ dung d ch ñang phun.. chó ý L p trình s d ng M08.... quá trình c p tr l i bình thư ng.. -Phím COOLANT OFF *Khi phím ñi u khi n ch ñ OFF. 1. ... dung d ch trơn ngu i s không ñư c c p. ñèn ch ch sáng và dung d ch ñư c phun t ñ ng....... ph i ch c ch n thùng dung d ch ph i còn ñ . chó ý -Phím COOLANT ON *Khi phím ñi u khi n này ñư c ON......... ( ch ñ MDI. ñèn ch th s sáng.... 2.. *Khi phím ñi u khi n chuy n sang ch ñ ON tr l i........ *ði u khi n dung d ch làm ngu i thông qua phím ñi u khi n trên b ng ñi u khi n th hi n như sau. ho c TAPE)... G90G00 G54 X0 Y0…....... Trong trư ng h p này. N u n phím ñi u khi n này hơn 1s dung d ch s ng ng c p và ñèn ch th nh p nháy.. s ng ng không phun n a và ñèn ch th t t......... . MEMORY.....T t dung d ch làm ngu i... G43 Z30.0 H1 S400 T2 M08 B t dung d ch trơn ngu i..Pragramming manual for CNC in Mill M08................. M03.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 72 ...... Khi M08 ñư c ñ c trong chương trình............ M09..Chương trình gia công.................... Không ñư c ñ i d ng c khi dung d ch trơn ngu i ñang phun.. ñèn ch th d ng nh p nháy..........B t dung d ch làm ngu i. ngay c khi s d ng M08....... và dung d ch làm mát ñư c c p..... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h ....... N1. O0001..

T t dung d ch trơn ngu i. M06.. Khi g i chu trình G76 ho c G87 tr c chính s ñư c quay t i v trí phù h p v i v trí c a tr c dao khoét và m nh khoét theo hư ng d ch chuy n c a tr c chính. ngu n ñi n cung c p cho máy s ñư c ng t t ñ ng....c ñ nh góc quay c a tr c chính........... 19..... M09.. M20...…........ S d ng M19 ñ d ng quay tr c chính t i m t v trí c ñ nh....Pragramming manual for CNC in Mill ... M19 ñư c s d ng trong ch ñ MDI..... M19.......... Khi th c hi n M20.....ð i d ng c .........…………………………........ 10........................................... Trong trư ng h p này không c n thi t dùng M19 trong chương trình.........G87).... Khi l p ñ u khoét lên tr c chính.. M20 T t ngu n t ñ ng.... s d ng chu trình khoét G76 ho c G87............... chó ý Quá trình ñ i dao thông d ng ñư c th c hi n t ñ ng trong chu trình ñ i dao (M06) ho c chu trình gia công l (G76...... M19 c ñ nh góc quay tr c chính.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 73 .......ð t mã l nh t t ngu n t ñ ng.

. như ñư c minh ho dư i ñây Ví d .. Ngu n năng lư ng không th b ng t trong khi các ho t ñ ng ñang th c hi n. ð t M20 trong kh i l nh trư c M30... con tr v ñ u dòng. M33 Chu trình c t d ng c . M20. .. M33. M6..... chó ý 3).. Máy ch có th t t máy sau khi hoàn thành các ho t ñ ng sau: -Chu trình APC -Chu trình ATC -Chuy n v trí trên Magazine. M33 s d ng ñ c t d ng c trư c khi t t máy... 7. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 74 .. Phím t t ngu n t ñ ng trên b ng ñi u khi n có ch c năng tương t như M20. ð mã l nh t t ngu n t ñ ng có hi u l c. L nh M33 s d ng ñ c t d ng c t tr c chính t i 1 v trí còn tr ng trên magazine. do ñó l nh M20 không th th c hi n.... Sau M30.... chương trình ñư c l p l i.Pragramming manual for CNC in Mill 1). L nh M33 có tác d ng như hai kh i l nh trên..... M30... phím này trên b ng ñi u khi n ph i ñư c kích ho t..L nh c t d ng c .....T0........... ch c năng này s ñư c th c hi n sau M02 2).

......... M51 : B t ch c năng th i khí........ Gia công b ñây......G i chu trình c t d ng c ..... M33.. L p trình s d ng M33 O0001.......B t quá trình th i khí. D ng c trên tr c chính ñư c ñưa tr l i h c còn tr ng trên Magazine.................... ....... M59 : T t ch c năng th i khí...... m t dư i d ng dao kính Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 75 ........................ Quá trình th i khí s d ng ñ làm s ch phoi trên rãnh ho c b m t phôi khi gia công.......... M51.....................T t quá trình th i khí....................... G90G00 G54 X_ Y_. N1............... Chương trình gia công......... s có ñư ng 100mm... G91 G28 Z0 M05.........D ng t m th i........ .…...................D ng tr c chính sau khi hoàn thành vi c tr v ñi m g c máy trên tr c Z M01................ 15............ .............M59 B t và t t quá trình th i khí............. M51............. M59...Pragramming manual for CNC in Mill chó ý L nh M33 ch th c hi n ñư c khi tr c Z v ñi m O th 2(G30)..

. N1..0 H1 S400 T2..0 F200.. cùng hình d ng) l p ñi l p l i. M51......... Quan h gi a chương trình chính và chương trình con ñư c minh ho như hình v sau...(2) Y40......... 8. ..... T chương trình chính...(3) X-160........... X-160.......T t th i khí. Trong chương trình con k t thúc b ng M99.. Khi th c hi n các ñư ng c t gi ng nhau( cùng to ñ ................(4) M59....Pragramming manual for CNC in Mill O0001...0 Y-40..............0......... G90G00 G54 X-160............... ñư ng c t ñó có th lưu vào b nh NC như 1 chương trình con....... h thông s báo l i (P230)....... G01 Z0 F500................Ch y dao nhanh t i v trí (1) G43 Z30............... chó ý LÇn gäi 1 Ch−¬ng tr×nh chÝnh Ch−¬ng tr×nh con 1 LÇn gäi 2 Ch−¬ng tr×nh con 2 LÇn gäi 3 Ch−¬ng tr×nh con 3 LÇn gäi 4 Ch−¬ng tr×nh con 4 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 76 ......... Trong chương trình chính. ch ra chương trình con và s l n s d ng chương trình con..... M03. N u s chương trình con ñang ñư c g i l n hơn 4........ g i chương trình con b ng M98. Trong m t chương trình con có th g i ñ n m t chương trình con khác..... s l p chương trình con có th ñư c g i trong m t th i ñi m là 4......... M98.....B t ñ u th i khí.0 F200..............0 F500........ M99 G i chương trình con và tr v t chương trình con..

V trí tr v . chương trình con s ñư c g i 1 l n. c n ph i cân nh c khi ñưa ra P_.. chương trình s nh y t i kh i l nh có s th t sau ñ a ch H. M98 ……………. 2) N u ñ a ch P t n t i.. M98 P_ H_ L_. 2) N u thi u có ñ a ch H.. kh i l nh ch a M98 s không ñư c th c hi n.. N u thi u l nh P. 3) N u thi u ñ a ch P... l i P231 s ñư c thông báo trên màn hình.. N u ñ t M99 trong chương trình chính: Chương trình s nh y t i s th t (theo sau ñ a ch P) trong chương Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 77 ... l i chó ý P232 s ñư c thông báo trên màn hình.Pragramming manual for CNC in Mill B ng cách lưu tr m t ph n chương trình dư i d ng chương trình con.. 1) N u s chương trình sau ñ a ch P không ñư c tìm th y. 1). P …………………s chương trình con ñư c g i H ………………. chương trình con v n ñư c g i và ñư c th c hi n t dòng l nh ñ u tiên. chương trình v n ph i m t m t kho ng th i gian ñ tìm ki m. tín hi u báo l i (P231) s xu t hi n trên màn hình. M99 P_ .g i chương trình con. 3) N u giá tr sau ‘L” là 0 (L0). chó ý 1) N u v trí P_ không có trong chương trình.Quay tr v chương trình chính t chương trình con. 5) S l n g i chương trình con t i ña là 9999 l n. H và L. chương trình s quay tr l i kh i l nh k ti p kh i l nh v a nh y vào chương trình con (sau kh i l nhch a M98). Do ñó. 2). trong chương trình ch a M98. 1) N u thi u ñ a ch P. 2) N u s th t sau ñ a ch H không ñư c tìm th y. có th ti t ki m ñư c b nh và gi m l i khi l p trình... chương trình nh y sang kh i l nh ti p theo... t chương trình con. M99 . 4) N u thi u ñ a ch L. chương trình con s không ñư c g i. trong chương trình chính..s th t trong chương trình con. L …………………s l n g i chương trình con. chương trình con s không ñư c g i và chương trình chính s nh y v ñi m b t ñ u c a chương trình ch a M98. P .

Chương trình con : O100. N202_____. (L p l i 2 l n) 3.N002 M98 P100 N003_____. M03. N011. N014_____. 1. N102_____. N004_____. G90 G00 G54 X0 Y0. L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (1) Chương trình chính : O1. N301_____. 2.. . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 78 ... . N201_____.Pragramming manual for CNC in Mill trình chính. N303 M99. N1. N203 M99. và 4 như hình v : Chương trình chính (O1) O1. chương trình s nh y v ñ u chương trình chính. N302_____. N101_____. G43 Z30 H1 S700 T2. N013_____. O300. 3. N015_____.. 0200. 2. N006_____.N005 M98 P200 L2. Chương trình chính s b l p vô h n. L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (2) Khoan t i các ñi m 1. .N u thi u P_. N001_____...N012 M98 P300. N103 M99.

..... .......(4) G80.. ____....Pragramming manual for CNC in Mill G99 G81 Z-25 R10 F120 L0. ......... ____..(2) Y-8........ M06.... ____........ M99..... M99.............. M99..... G i chương trình con O2 Chu trình khoan ñư c th c hi n t ñi m 1 t i ñi m 4.. N1... G91 G28 Z0 M05.. . ____... Chương trình con O2 O2......... ____.. chương trình con 1 O100............ .... M98 P200.....(3) X10..... Chu trình khoan l (G81) M98 P2....... X10 Y8......... .... chương trình con 2 O200...... .. M01............. Chương trình s d ng l nh M98 ho c M99 (4) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 79 . ____............ M30.. M30..(1) X-10...... ____....................... L p trình trình s d ng l nh M98 ho c M99 (3) T chương trình con trong m t chương trình chính ñ g i m t chương trình con khác : Chương trình chính O1..... ____...... M98 P100..... ____.........

.. . Chương trình s l p vô h n gi a N1 và N7..... l p ñi l p l i.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 80 .. Vi c này ñư c dùng ñ th c hi n các chương trình gi ng nhau..... ... dòng chương trình s ñư c ñưa v kh i l nh ñ u tiên cùng chương trình............... /N7 M99....... K t thúc chương trình .. chó ý Khi ñ t M99 trong chương trình chính..... . N1.... N2. Khi kh i l nh xoá Block có hi u l c : L nh “N7 M99” ñư c b qua và chương trình ti p t c th c hi n kh i l nh ti p theo.Pragramming manual for CNC in Mill O1........ . M30.. N8. ........ Khi mã l nh xoá Block không có hi u L nh “N7 M99” ñư c th c hi n và dòng chương trình quay v dòng ñ u chương trình... l c..

cùng nhóm kích thư c v i d ng c trên tr c chính. ph i ki m tra gi i h n c a d ng c và ch c ch n r ng d ng c ñã ñư c s p x p h p lý tránh gây ra va ñ p trong khi thay d ng c . và ñi u này có th d n ñ n h ng máy.. S và F _____________________________________________________________ 1. d ng c ban ñ u ñư c x p x p theo t ng nhóm kích thư c khi ñăng ký ñư ng kính l n. Mã l nh T. Magazine quay.. Magazine quay ñưa m t v trí còn tr ng trên magzine. Phương pháp này s d ng ñ rút ng n th i gian ñ i d ng c . N u b n quan sát nh m gi i h n c a d ng c . N u chu trình ñ i d ng c ñư c th c hi n bên c nh h c ch a d ng c ñư ng kính l n.. Trong chu trình ñ i d ng c . Khi g i dao. 2. Mã l nh T g i d ng c t i v trí ñ i dao. s va ñ p gi a các d ng c s x y ra gi a d ng c 1. trung bình và nh . Tên dao.. Ho t ñ ng c a ATC ( ñ i dao t ñ ng) g m: L a ch n d ng c + ð i d ng c (mã l nh T) (M06) D ng c ñư c g i theo phương pháp b nh ng u nhiên.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 81 . Ch c ch n c 2 h c bên c nh h c ch a d ng c ñ u ph i tr ng.. Trong phương pháp b nh ng u nhiên. các d ng c có th va ñ p v i nhau khi thay ñ i d ng c . ch ñ nh d ng c c n g i. mang d ng c ñư c g i ñ n v trí ñ i dao và ch d ng c trên tr c chính di chuy n t i v trí ñ i dao. t i v trí g n nh t c nh v trí ñ i d ng c ..Pragramming manual for CNC in Mill Chương D Mã l nh T. Khi d ng c có ñư ng kính l n tr v t tr c chính. v trí tr ng trên magazine (v trí ñư c ñăng ký cho nhóm ñư ng kính l n và ñang n m g n v trí thay dung c ) ñư c ñánh s . t i ña g m 4 ký t s sau ñ a ch T. Khi l p d ng c .

........0 H1 S_ T2.. quá trình x y ra theo trình t sau: 1. ... ... d ng tr c chính M01..... S d ng c cho d ng c ñư ng kính trung bình (T1000 ñ n T8999) ... ð i d ng c (d ng c ñư ng kính to trên tr c chính tr v h c trên magazine) 3.......Khi ñ i m t d ng l n trên tr c chính v i 1 d ng c nh trên magazine................. G43 Z30. N2........ M03.... V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z..... G i T8003 (n ng.... G43 Z30.... . Magazine quay (ñưa d ng c nh trong Magazine v v trí h c ch l y dao) 4.0 H2 S_ T8003........... N1.. làm phá h ng máy....... ð i d ng c ( l p d ng c ñư ng kính nh lên tr c chính) < Chương trình > Chương trình dư i ñây l p T9001 ( ñư ng kính l n) lên tr c chính O0011. M06................. ñư ng kính trung bình) t i v trí thay d ng c .. T9 .Pragramming manual for CNC in Mill ñư ng kính l n và d ng c ñư c ch a trong h c....... ....... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 82 ..... Magazine quay (ðưa v trí h c chính c a Magazine v ch ñ i d ng c ñư ng kính to) 2....... S d ng c cho d ng c ñư ng kính l n (T9000 ñ n T9999) T1 to T8 ......................... G91 G28 Z0 M05... chương trình gia công .......... G90 G00 G54 X_ Y_.... G i T2 (ñư ng kính nh ) t i v trí thay d ng c . ð i T9001 (ñư ng kính l n) v i T2 (ñư ng kính nh ).... S d ng c cho d ng c ñư ng kính nh T0 (T0000 ñ n T0999) Các ho t ñ ng c a ATC ñ i v i t ng nhóm d ng c (phân lo i theo kích thư c d ng c ) thì không gi ng nhau............ G90 G00 G54 X_ Y_...

............ d ng tr c chính. M06........ .................... S....... ........ Mã l nh S. M03 (M04)......... Mã l nh S ñi u khi n t c ñ tr c chính..... T c ñ tr c chính ñư c ñ t tr c ti p b i giá tr sau ñ a ch S.... M01......... V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z.. S_M03 (M04).............. G91 G28 Z0 M05. ð t t c ñ tr c chính (v/ phút). ñư ng kính trung bình) 2........... T c ñ tr c chính ñư c ñ t theo ñơn v vòng/phút... M04 : Quay ngh ch 1.............. chương trình gia công ................ Thay T2 ( ñư ng kính nh ) v i T8003 (n ng...................... T c ñ tr c chính ñư c tính toán theo công th c sau : N= 1000 * V π *D N : T c ñ tr c chính (v/phút) V : T c ñ c t (m/phút) π : H ng s pi D : ðư ng kính d ng c (mm) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 83 ........ ..... 2........ .....Pragramming manual for CNC in Mill M03.... ð t chi u quay M03 : Quay thu n..

............. Do ñó..D ng tr c chính........ .......... .. Ph m vi t c ñ gia công ñư c t ñ ng ch n theo giá tr ñ t sau S...... S d ng l nh S O0001..Quay tr c chính v i t c ñ 1500 vòng/phút. T c ñ vòng quay: N = 1000 * 26 π * 20 N : T c ñ quay c a tr c chính (vòng/phút) V : T c ñ c t (m/phút) : H ng s pi (3.... N1.................... π *D*N 1000 T c ñ c t: V = Tính t c ñ tr c chính s d ng phương trình trên :N = = 414 (/phút) O0001. G90 G00 G54 X100....0 Y50..... M03..................... G43 Z30..Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút S1500.. dao phay ngón ñư ng kính 20mm ........0.... ... nó không c n ph i thay ñ i t c ñ b ng l nh M41.........Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút ......... ........... N1.....0 H1 S1000 T2...... M03......... Tính toán t c ñ tr c chính ð tính t c ñ quay c a tr c chính khi gia công v i t c ñ c t là 26 m/phút.....141592654) D : ðư ng kính d ng c .... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 84 ...... M42 ho c l nh M43 trong chương trình.Pragramming manual for CNC in Mill 3... M05...

.. 2) 2)T c ñ ch y dao l p trình có th thay ñ i trong quá trình gia công b ng cách ñi u ch nh công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n.. G43 Z30.G02.. 3... T c ñ ti n dao (Feedrate) ñư c tính toán theo công th c : F = f*Z*N F: T c ñ ti n c a dao (mm/phút) f : Bư c ti n c a 1 răng (mm/1 răng) Z: S răng c a dao N: T c ñ tr c chính(/phút) 1) 3) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 85 .... Mã l nh F s d ng ñ ñi u khi n t c ñ ti n dao....0 Y70.0. Mã l nh F..G03 và trong các chu trình gia công l ....... F_ .......... chó ý Trong chương trình. 1) Mã l nh F ch s d ng v i các l nh G01. .. M03... ..T c ñ ti n dao (mm/phút).0 H1 S414 T2.... Chú ý r ng ... L nh F luôn có hi u l c cho ñ n khi m t l nh F ti p theo ñư c ch ra..... công t c OVERRIDE s b vô hi u n u s d ng l nh M49 trong chương trình.............. Quay tr c chính theo hư ng thu n 414v/ph. 2) Giá tr ch y dao ch ñ nh sau ñ a ch F ñ t ñư c ñúng giá tr c a nó ch khi công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n ñ t 100%...Pragramming manual for CNC in Mill G90 G00 G54 X80....

25 T c ñ tr c chính: 400 v/phút <T c ñ ti n dao > F = P*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) P: bư c ren. Ta có: Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 86 .Pragramming manual for CNC in Mill 4) T c ñ taro ñư c tính toán theo công th c dư i : F = P*N F : T c ñ ti n dao (mm/phút) P : Bư c ren (mm) N : T c ñ tr c chính(vòng/phút) Tính toán t c ñ ti n dao(1) Tính toán lư ng ti n dao khi gia công trong ñi u ki n sau: Dao phay ngón : ? 20 mm (2 lư i c t ngang ) Lư ng ch y dao/răng: 0. N: T c ñ tr c chính.08*2*450 = 72 (mm/phút) Tính toán t c ñ ti n dao (2) : Tính toán t c ñ ti n dao khi taro trong ñi u ki n sau: Mũi taro M8xP1.08 mm/răng T c ñ tr c chính: 450 v/phút <T c ñ ti n dao > F = f*Z*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) f: Lư ng ti n dao/ răng (mm/1 răng) Z: S răng (dao) N: T c ñ tr c chính (/phút) Ta có: F = 0.

...... không có giá tr khi s d ng v i G00.. N5. .. G90 G00 G54 X160..0................ Y-160. L nh F ch có hi u l c trong ch ñ ch y dao c t. O0001.ch y dao t i ñi m 3.. t c ñ ti n dao theo tr c Z là 50 mm/phút.. ..T i ñi m1..0.0 F50.. t c ñ 200mm/phút .25*400 = 500 (mm/phút) S d ng mã l nh F..... G99 G81 Z-20. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 87 .0 Y160... G01 Z0 F3000.. X-160.. F200 (200 mm/phút) ñư c lưu tr cho ñ n l nh F ti p theo.Trong chu trình khoan l G81.......0 Y160. ..0 R3.. .0..... G90 G00 G54 X160.... v i t c ñ ti n dao 3000 mm/phút.. dao h xu ng chi u cao Z0...... X-160.... t c ñ 200 mm/phút..... M03..0 H1 S440 T2.. N1...... ch ñ ch y dao nhanh. G43 Z30.0 F200...Pragramming manual for CNC in Mill F = 1..0 H5 S1000 T6......ch y dao t i ñi m 2. G43 Z30.0... M03.

000 0.Mã l nh bù bán kính ñư c s d ng ñ bù ñư ng ch y dao.000 0.000 0. Mã l nh D.000 0.000 WEAR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Giá tr bù nh p vào v trí No.000 0.000 0. Mã l nh D xác ñ nh ñ a ch bù bán kính cho l nh G41 và G42.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOMET RY 0.000 0.000 0.000 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMET WEA RY R 0.000 0. Lư ng bù bán kính ñư c nh p qua màn hình TOOLOFFSET.000 0.000 0.000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill Chương E Mã l nh D và H 1.000 0. trên màn hình ch ñ nh ñ a ch bù.000 0.000 0.000 0.000 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 88 . gi m kh i t c ñ tính toán khi l p trình.000 0.

.. N u s d ng b nh bù dao B.. G01 (G00) L a ch n d ng n i suy th c hi n bù bán kính.Lư ng ti n dao.......To ñ ñi m cu i cung tròn D .... .... Ch y dao nhanh G01 .....ch y dao gia công G41 ..... Do ñó. m t kho ng cách b ng lư ng bù. s không có s khác bi t gi a d li u chó ý bù bán kính và bù chi u dài........ G17 .................... G42 .ð a ch OFFSET F .. G00 . (bên ph i) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng ch y dao l p trình . chó ý 1..Hu b ch ñ bù dao...... ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau............ X.........Pragramming manual for CNC in Mill Màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i giao di n tuỳ theo thông s k thu t và model c a h NC.Y .Trên màn hình TOOLOFFSET...... theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c ... theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c .G i mã l nh bù bán kính (bên trái) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang trái so v i ñư ng ch y dao l p trình .............. m t kho ng cách b ng lư ng bù. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 89 ... Ch n m t ph ng bù dao............... giá tr bù mòn và bù bán kính ñư c ñ t m t cách ñ c l p...... Bù bán kính trong m t ph ng XY G17 G01 (G00) G41 (g42) X_ Y_ D_ F_ .. G40 ...G i mã l nh bù bán kính... G40 G01 (G00) X_ Y_ J_ F_.

Pragramming manual for CNC in Mill NC 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. s d ng dao phay ngón Φ10mm. S d ng mã l nh D Máy gia công theo biên d ng (1) -> (20 -> (3).000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. tr ng thái như khi s d ng l nh D0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOME WEAR TRY 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Khi b t ñ u làm vi c.015 0.000 0.000 0.000 0.000 O0001. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 90 .Lư ng bù bán kính b ng 0 khi s d ng D0.

. (2).015 = 5.. Z-5. t ng lư ng bù bán kính: 5.....Pragramming manual for CNC in Mill N1.0 Y80. ph i hi u cách rõ cách nh p d li u..0 Y120..........015 mm.0 F200. G42 X120... ... ... G43 Z30........... G41 và G42).. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 91 . S d ng lư ng bù ñ t t i v trí 1 trên màn hình TOOLOFSET. (3).... M03.. G01 X60... Bù bán kính bên ph i.0 H1 S440 T2.....0.0... 2. <Nh p lư ng bù bán kính> Nh p vào giá tr bù dao trên b ng TOOLOFFSET t i ñ a ch tương ng v i ñ a ch bù dao ñ t sau l nh D....... ð s d ng bù dao (offset) theo bán kính c t (G40.000 + 0. Yêu c u khi s d ng mã l nh bù bán kính... ..0 Y40. G90 G00 G54 X150.0.. Trong ví d này.. X30..0 D1.

000 0.000 0. Các thu t ng k thu t dùng cho ch c năng bù thư ng dùng ñư c gi i thích như sau: Thu t ng ý nghĩa Start-up Kh i l nh ñ u tiên ch a G41. s không có s khác bi t gi a d li u bù bán kính và bù chi u dài. 3.000 0.000 chó ý N u s d ng b nh bù dao B.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0. Do ñó.Pragramming manual for CNC in Mill INPUT DATA OLD DATA X Y Z MACHINE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.000 0. TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 5.000 0.000 0.000 0.000 0. Các thu t ng k thu t s d ng trong vi c gi i thích ch c năng bù bán kính d ng c .000 0. tâm d ng c ñư c bù t i v trí d ng v bên ph i Hanoi University of Industry 92 Bïi Quý TuÊn .000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Giao di n c a màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i tuỳ thu c vào h NC.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau.000 0.000 0.000 0.000 0. 2.000 0.000 0.G42 Ho t ñ ng ñ u tiên.000 0.

Ch c năng bù mũi d ng c có hi u l c sau Start-up Ch c năng bù bán kính d ng c b hu b b ng G40... Vi c hu bù bán kính d ng c b t ñ u t kh i l nh trư c kh i l nh ch a G40.... G01 X_ Y_ F_.... Ki u A ñư c gi i thích như sau (Ki u B tham kh o tài li u c a nhà s n xu t) chó ý G41 (G42) G00 X_ Y_. vi c bù dao ñư c th c hi n sang trái........ X_ Y_...Hu bù dao... ... X_ Y_. ..... G40 G00 X_ Y_.. Ch ñ Offset X_ Y_......... có 2 ki u ho t ñ ng ñư c cung c p (ki u A và B)....... Kh i ñ ng (Start up) Trong trư ng h p như ñư c minh ho trên hình v . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 93 ......Pragramming manual for CNC in Mill Offset mode Cancel Mode m t lư ng b ng bán kính.. ... Tâm d ng c ñư c ñ nh v t i bên ph i t i ñư ng ch y dao l p trình chó ý V i ho t ñ ng kích ho t và hu b ch c năng bù dao. s d ng G41..... do ñó.......

..................... Start-up.... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 94 ............ -Start-up ph i ñư c ñ t trong G00 ho c G01 (d ng chuy n ñ ng t nh ti n)........ tín hi u c nh báo No. Kh i l nh ñ u tiên.(1)..... g i là kh i l nh startup.2................... N u s d ng trong d ng này. kho ng cách ñư c g i ph i l n hơn lư ng bù (bán kính d ng c )....Pragramming manual for CNC in Mill 3. v G00 X100... tâm c a d ng c c t ñư c offset... N u s d ng....... sau start-up... G01 X-45........1. ch a G41 hoăc G42..034 s hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng....... 3....0 F_... *Không dùng D0 trong chương trình............ d ng l i trí to ñ kh i l nh ti p theo (Xem hình v ).(3) .. G42 X80....Trong ho t ñ ng start-up.. Trư ng h p ch c năng bù bán kính d ng c có hi u l c........ chó ý Khi s d ng start-up........... ñư c g i là Offset mode. *Không s d ng start-up trong d ng n i suy G02 ho c G03.....0 Y50.0. D ng c chuy n ñ ng theo hình dáng phôi và ti p xúc v i qu ñ o c n gia công........... OFFSET mode... ch c năng bù bán kính s b hu .......(2).......................0 Y100.. kh i l nh ñ u tiên ph i tho mãn: -Kh i l nh start-up ph i ch a l nh di chuy n...........0 D_. Khi hư ng bù d ng c không ñ i...

(1) (START UP) G01 X70................. chó ý 1.G19 trong ch ñ OFFSET........ ñ tránh c t l m.......................... M t kh i l nh ñi u khi n các di chuy n theo các tr c b ng 0 thì cũng không ñư c phép s d ng..0 R25.. N u vi c này x y ra..... T i câu l nh Start-up và trong ch ñ bù dao 2 kh i l nh ñư c ñưa vào b nh ñ m............................................................. h th ng s c nh báo....0 Y40.......0....(5) X_ Y_... khi chương trình th c hi n trong ch ñ Singleblock........... lư ng c t l m s làm h ng phôi b i vì chương trình th c hi n ñ n cu i c a kh i l nh trư c khi nó k p d ng.....0 F200................... N u nh ng l nh như v y ñư c s d ng thì s gây ra c t l m ho c c t h t vì hai kh i l nh không ñư c ñưa vào b ñ m...... Khi c g ng ñ c t cung tròn có bán kính nh hơn bán kính d ng c ho c c t rãnh có chi u r ng nh hơn ñư ng kính d ng c ...................(6) ...(2) Y65........0..... Không ñư c thay ñ i m t làm vi c v i G17............0.. ñi u này cũng gây ra h ng d ng c ...............(4)offset mode G01 X20... 2. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 95 ....0.(3) G03 X45...Pragramming manual for CNC in Mill G42 G00 X100 ....G18............. 3............0 Y90..... m t thông báo hi n trên màn hình....... Trong ch ñ bù dao nh ng kh i l nh không ch a các l nh di chuy n như: (M t kh i l nh ch ch a m t l nh M ho c G04 thì không ñư c phép s d ng).............

Pragramming manual for CNC in Mill

N u thay ñ i, c nh báo x y ra, và tín hi u c nh báo 037 xu t hi n trên màn hình, máy ng ng ho t ñ ng. Khi hư ng bù d ng c thay ñ i. N u hư ng bù d ng c thay ñ i, như ñư c minh ho dư i ñây n u mã G goi ch c năng bù bán kính thay ñ i gi a G41 và G42 , chu vi d ng c s ti p xúc v i phôi theo trong 2 kh i l nh liên t c t i v trí thay t G41 sang G42. ........................................ ........................................ G41 X70.0 Y60.0; Y40.0;...........................................(1) G42 X_ Z_;.....................................................(2) ........................................ ........................................ Vi c chuy n ch ñ mã G gi a G41 và G42 thì không ñư c ñ t kh i l nh b t ñ u và kh i l nh ti p theo. Cancel Mode. L nh G40, ch ra trong ch ñ Offset, hu b ch c năng bù dao. Ch ñ hu bù dao b t ñ u t cu i kh i l nh trư c kh i l nhG40. Tâm d ng c s thay ñ i l i như trong hình v . 3.3.

(G41) X100.0 Y50.0; X60.0 Y50.0;........................................................(1). G40 G00 X40.0 Y20.0..........................................(2).(Ch ñ hu )
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 96

Pragramming manual for CNC in Mill

........................................ ........................................ (G41) X100.0 Y50.0; X60.0Y50.0;.............................................................. G40 G00 X40.0 Y20.0;............................................. Mode) ........................................ ........................................
chó ý

(1) (2) (Cancel

Trong ch ñ hu bù dao, c n lưu ý nh ng v n ñ sau: -Ch c năng bù bán kính có th hu b b ng cách nh n phím [RESET] trên b ng ñi u khi n. Ho c b ng cách s d ng D0 trong chương trình. -L nh h y (G40) ph i ñư c ch ra trong ch ñ G00 ho c G01 (chuy n ñ ng t nh ti n). Không ñư c s d ng G40 trong ch ñ G02 và G03. N u s d ng trong G02 ho c G03, c nh báo s x y ra, tín hi u c nh báo 034 s xu t hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng. 5. Chương trình ví d M t s chương trình ví d s d ng ch c năng bù bán kính. L p trình s d ng G40,G41 và G42 (1).

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 97

Pragramming manual for CNC in Mill

O0001; N1; 1) G90 G00 G54 X-100.0 Y-100.0;.........................(1) 2) G43 Z30.0 H1 S300 T2; M03 3) Z-30.0 4) G17 G41G01X0 Y-40.0 D1 F300; .....................(2) Y250.0; ..............................................................(3) 5) X200.0; ..............................................................(4) G02 Y0 R125.0; .................................................(5) G01 X-40.0; ........................................................(6) 6) G40 G00 X-100.0 Y-100.0; ...............................(7) ............................................. 1) Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ làm vi c G54. 2) Ch y dao nhanh t i Z30.0 3) Ch y dao nhanh t i Z-30.0 4) (2) start-up G41.......... Bù dao bên trái theo hư ng ti n d ng c D1............ ð a ch bù dao, nơi bán kính dao ñư c ñ t.

5) Gia

(3)-(6) Ch ñ Offset. công theo hình dáng ñã l p trình.

6) (7) Ch ñ hu bù dao. Trong kh i l nh trư c l nh hu bù dao, d ng c ñ nh v t i ñi m (6). Sau ñó, ñi ra ñi m (x-100.0, y -100.0)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 98

.0 Y 0 10....0 20.0 30.... s d ng dao phay ngón ?8.0Y0... Point (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) X -15.Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G40...0 -10... (1) (2) (3) (4) (5) (2) (1) C t Pocket (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6) O0001.0H1S500T2... Z-5.0 45. Bïi Quý TuÊn (1) Hanoi University of Industry 99 ... G01Z3...0 < Trình t gia công> C t Pocket...0 10..0 -45.0F80.. 1) G90G00G54X_15.0 -50.0 40...0 45.0F3000.0 -10.0 45.0 40.0 -50...0 -45.. Gia công 2 pocket sau......0 -15. G43Z30.. N1.. Pocket ñư c gia công sâu 5 mm v i lư ng dư c t tinh m t trong là 0.G41 và G42. M03.0 20..3...0 -15.

..............0..............................0D1...0R10......... X30........0........ (2) (3) (4) (5) (2) (1) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6) N u không ñ t G40 trong kh i (7): Có nh ng trư ng h p l p trình viên không s d ng G40 trong kh i (7) b i vì h hi u nh m r ng Start-up và Cancel mode ch s d ng m t l n trong chương trình khi m t phôi ñang ñư c gia công N u l nh G40 không ñ t trong kh i (7).. Y-45.. chó ý Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 100 .......................0...................... G01X-15.................................0.....................................................0R10...........0............................................................. G03Y-10............ ..............................0...........................................0Y45.................. ..0........................................................0.... hi n tư ng c t l m (undercut) s x y ra như ñư c minh ho trên hình v ... G03Y-10............. G03X20........ G41X20................... G01Y45.................................0............0..................0.. X-50..... G03X40.......... G00Z3...................Pragramming manual for CNC in Mill 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) G41Y10.........................0...............0R10..........0........................0......... G40G01X30........... G00Z30..........................................................................................0R10. G40G01Y0.......... G01Z-5............................................................................

S d ng ch c năng bù trong chương trình ñ bù v trí d ng c . khi x y ra c t l m. 2.0 Y45. c nh báo s x y ra t i v trí (6) và tín hi u c nh báo tương ng s hi n trên màn hình và máy d ng ho t ñ ng. Mã l nh H là ñ a ch xác ñ nh s offset s d ng cho ch c năng bù chi u dài d ng c (G43. Do ñó s gây ra c t l m khi dao di chuy n vào v trí (6) (X30. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 101 .0) Tuy nhiên.Pragramming manual for CNC in Mill Khi câu l nh (7) không có l nh G40 ñư c th c hi n. vì v y d ng c luôn ñ nh v t i v trí l p trình mà không c n thay ñôi n i d ng l p trình.G44). Mã l nh H. giá tr Offset v n t n t i câu l nh (8).

.....000 0..000 0.000 0......000 0. Xác ñ nh to ñ c n ñ t theo hư ng tr c Z..000 0.. H..000 0.. Do ñó c n thi t ph i ñ t lư ng bù chi u cao và lư ng bù bán kính c a m t d ng c các ñ a ch khác nhau.....000 0..000 0.000 0.000 0......000 0.. G i ch c năng bù chi u dài....000 0.000 0.000 0..000 0..000 0...000 chó ý Lư ng bù chi u dài d ng c ñư c nh p trên màn hình TOOL OFFSET..000 0..000 0....000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0.000 0.. Hu ch c năng bù chi u dài...000 0.000 0...000 0.000 0.000 0..000 0..Màn hình TOOLOFFSET thay ñ i tuỳ theo các thông s và model c a h NC...000 0..000 TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 0.. Ch ra s Offset s d ng.000 0... G43. Z.....000 0.....000 0.....000 0.000 0........000 0..000 0.000 0.........000 0. G43 Z_ H_. chó ý N u s d ng b nh B..Pragramming manual for CNC in Mill MACHINE OLD DATA INPUT DATA X Y Z 0. G49....000 0. G49... h ñi u khi n không phân bi t gi a vi c bù chi u cao và bù bán kính.000 0..000 0....000 0..000 0.000 0.000 0..000 0...000 0......000 0.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 102 ..000 0.....000 0.000 0.

000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Mori Seiki ch s d ng G43 .000 0.000 0. S d ng mã l nh H MACHINE X 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill 1) 2) 3) N u s d ng G44 cho vi c bù chi u dài d ng c .000 0.000 0.000 0.000 0.Khi b t ñ u kh i ñ ng máy.000 0.000 0. Lư ng bù d ng c luôn b ng 0 khi s d ng H0.000 Z INPUT DATA OLD DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.000 0.000 0. NC tr ng thái như khi s d ng H0.000 Y 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Trên màn hình TOOLOFFSET lư ng bù hình h c và bù mòn dao ñư c ñ t ñ c l p v i lư ng bù bán kính.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.000 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 103 . d u c a lư ng bù chi u dài ñư c ngư c v i d u c a G43.

...1 trên màn hình TOOLOFFSET ......... Lư ng bù d ng c ñư c ñ t t i v trí NO.........0. Chương F Các ví d l p trình N i suy cung tròn (bù bán kính d ng c ) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 104 . G43 Z30.865(mm) là lư ng bù chi u cao...0 Y80.. Trong ví d này.. Lư ng bù chi u cao c a d ng c là t ng c a lư ng bù chi u dài và lư ng bù mòn. -150..... G90 G00 G54 X100..0+0.. .. M03..135=-149......0 H1 S1000 T2..Pragramming manual for CNC in Mill O0001 N1...

Pragramming manual for CNC in Mill 1) Xác ñ nh ñi m O phôi và phương pháp gá k p. T1 3) Xác ñ nh ñi u ki n gia công Nguyên T công (d ng c ) Tên d ng c S(v/p) F (mm/p) S offset (T c ñ (lư ng S(v/p) tr c chính) ch y dao) H D Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 105 . 2) Xác ñ nh d ng c Th t gia công ------------Tên d ng c Vi trí c n gia công ðư ng kính l 100mm Dao phay ngón φ20.

........... G01 G41 X20.... S d ng m t s khác cho s bù bán kính và s bù chi u dài d ng c . Kh i l nh No.. /T1...0 Y-30...................... Ch n h to ñ làm vi c G54..G i d ng c No.. ........ b t ch c năng b qua câu l l nh ñ b qua các l nh này........... ð i d ng c Khi d ng c T1 ñã ñư c k p trên tr c chính.. Ch y dao nhanh G00......... (Do màn hình TOOLOFFSET không phân chia gi a d ng bù bán kính và bù chi u dài).... ðưa các tr c X......1( dao phay ngón φ20) /M06.... D2=12..... hu ch ñ ch y chu trình.. ....0 H1 M03....... .....1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330............N i suy tuy n tính.....0................. T1 330 66 1 2 chó ý Nh p lư ng bù bán kính d ng c 12..................... Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330 v/p G43 Z50.......0. .. G00 G40 G80.........2 (D2) trên màn hình TOOLOFFSET........ Z-25.......Y và Z v g c máy..................... Ch y dao nhanh t i Z50...........0 D02 F66... bù bán kính d ng Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 106 ..5mm).................Bù d ng c theo ñ a ch No... Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330v/p...... N01 (dao phay ngón φ25mm.Y0)........5mm vào v trí No. Ch y dao nhanh t i (X0...Pragramming manual for CNC in Mill N1 1 Dao phay ngón φ20.......0................... .......... /G91 G28 X0 Y0 Z0. 4) L p chương trình O0010.............1 (G43).. hu ch ñ bù bán kính......Di chuy n tr c Z t m t phôi (Z0) t i v trí Z-25.. S chương trình.......

...............N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h )....0...... G91 G28 Z0.... K t thúc chương trình..0 Y30.......... T c ñ ch y dao 66 mm/ph. d ng tr c chính ....0 M05..................... Tr c Z v ñi m O.. Bán kính 30mm.... b ng 60% R Gia công nhi u phôi Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 107 ............. G00 Z50...........0 R30.....0mm.0) .. M30.0.....Pragramming manual for CNC in Mill c sang bên trái (G41)..0.....0.. bán kính 50.ðư ng tròn..0 Y0 R30..................................... I-50........N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ).30.....0). to ñ ñi m cu i cung tròn (20. X-20....... to ñ ñi m cu i cung tròn (50....0..... Ch y dao nhanh t i v tri cách m t phôi 50mm......... Bán kính 30mm....... G03 X50. Bán kính ti p c n ñư c ñ t là 30mm...... .

.... ch y dao nhanh t i ñi m (0.. G57 X0 Y0.. G i chương trình con O101. M98 P101...................... M98 P101......... ........................ ........ ch y dao nhanh t i ñi m (0... ... G55 X0 Y0.........0)........ Ch y dao t i ñi m Z50.. ........ ch y dao nhanh t i ñi m (0....... G i d ng c No. ....... G i chương trình con O101.....Y và Z v g c máy............ G i chương trình con O101. Tên chương trình (chương trình con) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 108 ............0).. O0101........... ñ a ch H1.0..... . M01.......... M98 P101....... l p trình chương gia công như sau: 5) L p chương trình. G i chương trình con O101..... G43 Z50..0).. ...0............. ð i d ng c .. ch y dao nhanh t i ñi m (0.............. M30........ P0100.......0)............ Kh i l nh No..... như ñã ch ra trong ph n 2...... G91 G28 Z0 M5.. .... bù dao theo chi u dài.....0 H1 M03... ..... .....Pragramming manual for CNC in Mill ð t 4 phôi trên bàn máy.... ............ G56 X0 Y0.. ......... Quay tr c chính bên ph i...................... .... ð t t c ñ tr c chính 330v/p... Ch y các tr c X... G i h to ñ làm vi c G54.. Hu b ch ñ bù bán kính..... G i h to ñ làm vi c G56..................... ........... Ch y dao nhanh t i ñi m G00.......... ...0).... d ng quay tr c chính... D ng tuỳ ch n N01 (dao phay ngón φ25... ð t t c ñ tr c chính 330v/p...... ch y dao nhanh t i ñi m (0..2.............. G i h to ñ làm vi c G54.............. G55 X0 Y0...... S chương trình (chương trình chính) G00 G40 G80.... /T1 ..... D2=12............. .1 /M06...... M98 P101...5mm).. M98 P101........1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330.. hu b ch ñ chu trình..... G i chương trình con O101.... K t thúc chương trình.... .. G i h to ñ làm vi c G54....... /G91 G28 X0 Y0 Z0. G i h to ñ làm vi c G55...... Tr l i ñi m 0 c a tr c Z.....

Ch y dao nhanh t b m t làm vi c t i v trí Z-25 mm..12 .12 .100 T c ñ ch y dao răng (Feed per teeth-FPT) HSS ........12 30 . G03 X50.06 ..0 D2 F66..... Hu ch ñ bù bán kính. N i suy tuy n tính G01. .. C t ñư ng tròn kín..60 .0 Y-30..25 . M99.0).. Ch y dao nhanh theo tr c Z cách b m t làm vi c 50mm.......08 .0 và Y30. . bán kính 50 mm..12 ..0.180 ..10 ..Pragramming manual for CNC in Mill G00 G90 Z-25. X20..25 ..25 60 .. ..10 ... .25 ...27 12 -> 15 6 -> 9 Carbide >= 300 >=120 120 >= 300 75 ... C t cung tròn bán kính 30 mm. ..0. G01 G41 X20. t i ñ a ch D2.50 .. T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho phay V t li u (Type of Material) Nhôm và magiê ð ng thau và ñ ng thi c (m m) ð ng thau và ñ ng thi c (c ng) ð ng Gang ñúc (m m) Gang ñúc (c ng) Thép 100 HBN 200 HBN 300 HBN 400 HBN V n t c c t m/p (Speed) HSS >= 180 75 .. to ñ ñi m cu i (50....50 ....75 .0.....12 .25 .. I-50....75 . ...15 60 .02 ...09 .. G00 Z25.....60 ....25 ...53 21 ..... bù bán kính dao bên trái (G41).50 . N i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h .......50 ..0.....22 38 .....12 ... N i suy tuy n tính G01.25 . T c ñ ti n dao 66 mm/phút...38 .0 Y0 R30. G01 G40 X0 Y0 F1000. bán kính R30..... ñi m cu i X20...18 135 .0 ...10 .60 45 ..38 Carbide ....60 22 .08 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 109 ........K t thúc chương trình con.....0..0.76 .....38 ..12 .0.90 45 .75 ...12 ....12 .0 R30.12 ..25 110 .... .......12 .0 Y30.......12 ...30 15 ..135 ....

30 .300 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 110 .20 ..08 .12 ..05 ..25 12 -> 18 15 .2 ..45 75 .75 25 .08 .02 ..02 .120 75 .75 30 .12 ..02 ..45 30 ..T c ñ ch y c t 3000 KG HSS Carbide 60 .135 K PSI Titan ≥135 K PSI H p kim th p Ferritic Thép H p kim ch u Austenitic nhi t H p kim n n cao Nickel Base 500 HBN Tôi 3 -> 5 10 -> 21 21 -> 31 10 -> 17 7 -> 10 5 -> 8 12 -> 18 6 -> 9 2 -> 6 22 .08 .08 .02 .250 250 .120 45 .55 35 .10 . ð ng thau (c ng) thi c Dát m ng Kéo s i Gang ñúc Lo i nh Thép Cacbon và thép h p kim … … … … … <= 150 150 . Bakelite các lo i khác … Nhôm và thép h p kim Nhôm ñúc ð ng ð ng thau (m m) ñ ng vàng v.45 25 .90 45 .05 .30 ...12 .15 ..05 ..05 .08 .90 30 ..10 .75 22 .12 .45 20 .36 45 .30 15 .Pragramming manual for CNC in Mill Thép không g Chưa tôi Dư i 100 K PSI 100K .20 .45 V t li u Nh a.08 .60 30 .45 24 .08 ...15 .v... ð c ng BHN.15 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho khoan.12 .08 .05 .45 .10 ..70 15 ..08 .20 .12 .350 <= 200 200 .20 60 .150 30 .

30 8 -> 15 5 -> 8 16 .24 9 -> 16 6 -> 10 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 111 .400 HBN 15 .400 <= 200 200 .Pragramming manual for CNC in Mill 300 .400 6 -> 12 12 -> 15 9 -> 12 5 -> 9 6 -> 9 2 -> 5 5 -> 9 3 -> 5 15 -> 21 5 -> 9 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho doa.60 Carbide 150 -> 300 150 -> 300 76 -> 120 30 -> 45 45 -> 75 22 -> 45 12 -> 22 60.> 90 38 -> 06 15 -> 38 ð ng ñ và ñ ng thi c c ng 15 .300 HBN 300 . Vân t c c t (m /phút) V t li u Magiê Nhôm ð ng thau ñ ng thi c HSS 60 -120 45 .450 <= 250 250 .22 M m Trung bình S t Thép C ng Dư í 200HBN 200 .300 Thép h p kim h p kim n n Niken h p kim n n Cobalt Thép cao Titan và h p kim 300 .350 350 .400 … … 250 .90 38 .

Pragramming manual for CNC in Mill 400 .H Thép h p kim N n Nickel ch u nhi t cao N n Cobalt s ch Titan H p kim 3 -> 10 3 -> 6 12 -> 18 6 -> 9 4 -> 8 3 -> 6 3 -> 4 10 -> 15 3 -> 6 10 -> 15 4 -> 10 45 -> 76 24 -> 36 18 -> 30 12 -> 21 9 -> 15 15 . V t li u Bakelite Nh a Nhôm và thép non ð ng thau (ñ ng ñ c ng.500 HBN Thép không g ≥ 500 HBN -Thép chưa tôi? Seri 300 Seri 400 vµ P. m m) H p kim ñ ng Gang ñúc ð c ng BHN (3000kg) T c ñ c t (m/p) 18-30 30-75 22-45 18-30 18-30 15-24 9-12 5-6 6-8 5-6 2-5 6-9 2-5 3-8 3-3 8-10 2-5 <150 150-250 250-300 Thép h p kim và thép <200 cacbon 200-300 300-400 Thép không g <200 200-300 300-400 Thép ñ b n cao <200 200-300 Titan và h p kim ITS <255 250-400 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 112 .30 10 -> 15 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho taro.

.96 Các ví d l p trình …………………………………………………………96 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 113 .27 Chương C ……………………………………………………………….73 Mã l nh T...79 Mã l nh D và H …………………………………………………………79 Chương F ……………………………………………………………….27 Mã l nh G ……………………………………………………………….56 Mã l nh M ………………………………………………………………....2 Chu n b l p trình …………………………………………………………2 Chuong B ………………………………………………………………...Pragramming manual for CNC in Mill Chương A ………………………………………………………………. S và F …………………………………………………………73 Chương E ……………………………………………………………….56 Chương D ……………………………………………………………….

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->