Pragramming manual for CNC in Mill

N i dung A) Chu n b l p trình. B) Mã l nh G. C) Mã l nh M. D) Mã l nh T,S và M. E) Mã l nh D và H. F) Chương trình ví d .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

1

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương A Chu n b l p trình
1. Chương trình là gì ?
B n nghĩ gì khi b n nghe th y thu t ng g i là “l p trình “. B n nghĩ chương trình là m t sù ki n th thao, m t bài t p mang tính giáo d c,hay m t thao tác máy tính ?.Nói chung chương trình là m t t p h p các kh i l nh ch d n ch a ñ ng n i dung k ho ch ho c là ñư c vi t ra nh m th c hi n m t công vi c, tuân theo m t s quy lu t nh t ñ nh.
O0001 G91 G28 Z0 T9001 M06 N1 G90 G00 G54 X90.0 Y105.0; G43 Z30.0 H01 S440 T5002; M03; G01 Z0 F2000;

ð ñi u khi n máy NC c n ph i có m t chương trình t t. T t các ho t ñ ng c a máy g m có :chuy n ñ ng quay c a tr c chính, chuy n ñ ng c a d ng c , ñi u khi n ch t làm ngu i ñ u có th ñư c ñi u khi n b ng chương trình. Chương trình ñư c l p b ng các ký t và ch s . Hình nh bên trái minh ho m t ño n chương trình. N i dung ñư c ñưa ra sau ñây trình bày nh ng bư c c n thi t ñ vi t m t chương trình. Xin hãy ñ c c n th n trư c khi ti n

hành l p chương trình.

2.

Nh ng yêu c u ñ i v i ngư i l p chương trình.

Ngư i l p chương trình ph i có ki n th c v gia công ñ vi t chương trình trên cơ s nh ng ki n th c này và nên ñ c k nh ng ñi u sau ñây ñ ñ m b o các ho t ñ ng chính xác, hiÖu qu và an toàn. Ngư i l p chương trình ph i: 1. Có hi u bi t v lý thuy t c t g t. 2. Có ki n th c v ñ gá, phôi ñ quy t ñ nh ñư c phương pháp gia công và ñ m b o ñư c quá trình ho t ñ ng an toàn và chính
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 2

Pragramming manual for CNC in Mill

3.

4. 5. 6.

xác. Ch n ñư c d ng c t thích h p trên cơ s phân tích các ñi u ki n gia công :”hình dáng, v t li u phôi, t c ñ quay, lư ng chay dao, chi u sâu c t, chi u r ng c t”ñ tránh các s c có th phát sinh trong quá trình gia công. Hi u rõ kh năng gia công c a máy ñang s d ng. Bi t các thi t b an toàn và ch c năng khoá liên ñ ng c a máy ñang s d ng. Hi u các ch c năng c a máy liên quan t i vi c l p trình.

3.

L p chương trình là gì?
Nh ng ho t ñ ng c n thi t khi l p m t chương trình ? 1. Ki m tra b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công. B n v ph i ñư c ki m tra k ñ hi u ñư c các yêu c u c n thi t. 2. Phân tích các ph n gia công, xác ñ nh ñ gá và d ng c c n thi t.

Bư c

Miêu t

Mã d ng c

1

Phay m t ñ u

02

M t s ngư i t o chương trình ngay khi v a ñ c xong b n v . S nóng v i này có th gây sai h ng và nguy hi m cho các ho t ñ ng c a máy. 3. Xác ñ nh các bư c gia công trên cơ s thông tin và kích thư c ghi trên b n v .

2

Khoan

03

Trình t gia công: trư c h t là nguyên công phay m t ñ u, th hai là khoan các l .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

3

0 Y105. Sau khi vi t chương trình. ñ u tiên hãy vi t ra gi y.. s d ng bàn phím trên b ng ñi u khi n ñ nh p chương trình vào b nh NC. N i dung c a chương trình ñã nh p vào có th ñư c ki m tra trên màn hình.5 (2) X200.c n ki m tra l i chương trình m t cách c n th n xem có nh p sai hay thi u d li u hay không. ð tránh nh ng trư ng h p ñó. 5... 4. G90 G00 G54 X90. d u ch m th p phân không ñư c nh p ñ y ñ . X200...Pragramming manual for CNC in Mill O0001 G91 G28 T9001.0 Sau khi nh p chương trình vào .. ngư i l p trình nên vi t các giá tr s theo cách dư i ñây: Ví d : (1) Z.Th c hi n chương trình. Chương trình bao g m các ch s và ký t . ð l p m t chương trình. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 4 ... 4... Nh p chương trình vào máy..Sau khi hoàn thành.. Có nh ng trư ng h p. M06. máy s ho t ñ ng theo theo các kh i l nh c a chương trình.. 5.0 . c n th n ki m tra l i n i dung chương trình...5  Z0. N1.

Quá trình cho ñ n khi hoàn thành s n ph m.Ki m tra chương trình b ng cách ch y không c t Bïi Quý TuÊn 13. Ph n này s miêu t trình t th c hi n gia công s n ph m hoàn ch nh. Hi u và ti n hành theo các bư c sau. nguy hi m cho ngư i và máy móc. 5.Xác ñ nh d ng c s d ng 3. d ng c c t và ñài dao có th va vào ñ gá trong quá trình gia công.L p d ng c và phôi lên máy Thi t l p 9.Lưu chương trình vào b nh 8. công vi c s ñư c ti n hành m t cách hi u qu .Nh p chương trình vào máy 7.Nghiên c u b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công 2. gây ra các s c nghiêm tr ng. N u ngư i ñi u khi n máy ñ c sai và nh p d li u sai. 5. bao g m c vi c l p chương trình. ch nh s a giá tr bù dao n u c n thi t) . L p k ho ch s n xu t và l p trình 1.ð t ñi m O 12. (s a u ki n gia công b ng cách Industry chương trình n u th y c n thi t. hãy vi t th t rõ ràng và chính xác ñ b t kỳ ai cũng có th ñ c d dàng.Ki m tra ñi Hanoi University ofti n hành c t th 5.Phân tích phương pháp ñ nh v và k p 4.B t ngu n cho máy công c 6.Pragramming manual for CNC in Mill N u chương trình ñư c ñưa vào b nh không ph i do ngư i l p trình mà do ngư i ñi u khi n máy.1 Trình t làm vi c. Rà gá phôi trên bàn máy ñ xác ñ nh ñi m O 11.L p chương trình 5.ðo và nh p vào giá tr bù chi u cao và bán kính 10.

? 2 Phương pháp ñ nh v ñã chu n chưa ? 3 L a ch n ñúng d ng c c t chưa? 4 Th t các bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không ? 5 Li u có kh năng va ñ p trong quá trình gia công? 6 Chu n b phi u công ngh chưa Các m c ki m tra 1 Li u chương trình ñang ñư c vi t có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không? Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 6 ð cb n v Các ñi u ki n gia công .Pragramming manual for CNC in Mill S n xu t hàng lo t a. Ki m tra nh ng m c này ñ ñ m b o quá trình gia công ch ính xác và an toàn Các m c ki m tra 1 Dung sai trên b n v ? 2 Hi u ñư c các ký hi u th hi n ñ chính xác chưa ? 3 Bi t rõ v t li u và hình dáng phôi chưa? 4 Hi u rõ các quá trình th c hi n trư c và sau trên trung tâm gia công chưa? 5 Hi u ñư c m u ch t khi gia công chưa? 6 Xác ñ nh chính xác g c phôi chưa? 7 Hi u rõ v phôi chưa? 8 ð c k t t c các kích thư c và ghi chú trên b n v chưa? 9 Có gi s ch s b n v và ch c ch n r ng không còn thông tin nào không hi u. Các m c c n ki m tra. Các m c c n ki m tra trư c khi gia công ñư c tóm t t theo b ng sau. Các m c ki m tra 1 Các ñi u ki n gia công phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không.

Pragramming manual for CNC in Mill 2 3 4 5 6 7 8 Nh p chương trình Chương trình có ñư c l p theo các bư c gia công hay không D u ch m th p phân có ñư c nh p ñ y ñ vào các giá tr s hay không? D u (+. ñ u d ng c có hư ng ngư c v i hư ng di chuy n c a d ng c không? T t c d ng c ñã ñư c ñăng ký chưa? Mã d ng c có ñư c nh p chính xác không? Mã s d ng c ñư c phân ph i phù h p v i kích thư c d ng c không? ðã lưu ý ñ n kho ng cách li n k v i d ng c có ñư ng kính l n chưa? Trong kho dao có b trí h p lý các kho ng tr ng gi a l ñ t dao to và dao nh chưa? Các m c ki m tra Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 7 . ch y dao gia công) s d ng ñ ng chưa? Lư ng ch y dao ti p c n và lư ng ch y dao c t ñã xác ñ nh chưa? ðã ki m tra t t c d li u nh p vào chính xác chưa? Li u có nh ng l i ng u nhiên trong chương trình do m t t p trung hay không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 K p d ng c (Mouting Tool) Các m c ki m tra ðài dao và ph n chuôi dao ñư c làm s ch trư c khi k p chưa? D ng c có th b mòn ho c m không ? Hình dáng và v t li u d ng c phù h p v i phôi không? D ng c ñã ñư c k p lên ñài dao ñúng chưa? Chi u dài d ng c có phù h p không? Khi k p tr c dao khoét lên tr c chính.-) ñư c nh p trư c các giá tr s ñúng chưa? Ch ñ ch y dao s d ng (ch y dao nhanh.

Feedrate…) v v trí ñúng chưa ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? Hanoi University of Industry 8 1 2 3 4 5 Ch y th không c t (Dry run) 6 7 8 9 10 1 Bïi Quý TuÊn . ñã chuy n l i công t c. bù mòn và h to ñ h th ng ñư c s d ng cho vi c bù dao chưa ? Ki m tra d li u bù bán kính và chi u cao d ng c ñã ñúng chưa? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa ? C a ñã ñóng chưa? ðã b t ch ñ ch y t ng kh i l nh hay chưa? Bư c ti n dao và t c ñ c t ñã phù h p chưa? Ch ñ ch y dao( ch y dao nhanh hay ch y c t g t) ñã ñúng chưa? Hư ng rút dao sau khi c t ñã chính xác chưa? Chuy n ñ ng c a d ng c trong vùng ñã tính toán không ñ m b o không va ñ p chưa? Ki m tra kh năng va ñ p c a d ng c v i phôi và ñ gá chưa? Có th d ng kh n c p trong quá trình gia công hay không? Sau khi k t thúc ch y th không c t g t (Dry run).Pragramming manual for CNC in Mill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bù dao (Tool Offset) Công t c Door Interlock ñ ñư c ñ t v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? Trong quá trình thao tác bù dao. giá tr Z c a h t a ñ s d ng ñã ñ t v không chưa? Hư ng bù dao ñã ñ ng chưa ? Ki m tra mã s d ng c ñ oc bù chưa? Ki m tra d li u bù hình h c. c n cân nh c xem có th gây va ñ p d ng c hay không? T c ñ d ng c b t to ñ ñã ñúng chưa? Giá tr h t a ñ phôi ñã ñư c ñ t ñúng chưa ? G c phôi ñã ñư c tính toán tr ( ho c c ng) v i bán kính d ng c b t to ñ chưa ? Khi ti n hành ño d li u bù chi u dài d ng c . trên b ng ñi u khi n(Dry run.

Pragramming manual for CNC in Mill 2 3 4 5 Ch y c t th (Test cutting) 6 7 8 9 10 11 12 13 C a ñã ñóng chưa? Ch c năng ch y chương trình theo kh i l nh ñơn ñư c b t chưa? ði u ki n gia công ( chi u sâu c t. chi u r ng c t. lư ng ch y dao. t c ñ tr c chính) ñã h p lý chưa ? Trình t nguyên công và bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi hay không? L a ch n d ng c c t ñã h p lý chưa? L a ch n ñ gá phù h p không? Phương pháp k p phôi ñúng ñúng chưa? Quá trình c t có th ñư c quan sát không ? Lưu lư ng và hư ng phun dung d ch làm ngu i có ñúng không? D ng c c t có th va ñ p v i phôi và ñ gá không? Kích thư c có ñư c ño sau c t thô chưa ? Công t c Override trên b ng ñi u khi n có ñư c ñ t t i % phù h p v i lư ng ch y dao nhanh và ch y dao c t g t không? Có th d ng máy kh n c p trong quá trình gia công không? Các m c ki m tra ð chính xác d ng c ño có phù h p không? L a ch n d ng c ño ñúng không? Trình t ño ñúng không? Phương pháp ño phù h p chưa? Vùng ñư c ño có ñư c xác ñ nh rõ ràng không? Vùng ñư c ño có th b l n phoi và dung dich làm mát không? Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? Khi ño. phôi có ñư c làm mát không ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? T t c các ch c năng NC như SingleBlock ñ ki m tra chương trình ñã ñư c t t chưa? M c tiêu th i gian gia công cho m t phôi là bao nhiêu? ð mòn dao có ñư c ki m soát không ? Hanoi University of Industry 9 14 ðo lư ng (Measuring ) 7 8 1 2 3 s n xu t hàng lo t 4 5 1 2 3 4 5 6 Bïi Quý TuÊn .

M30...Pragramming manual for CNC in Mill (Mass 6 production) Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? 6. Ví d n u b n nh p tên chương trình lµ O1. M06. ph i ñ i l i tên chương trình... Trong ph n này s trình bày m t s thu t ng cơ b n ñư c dùng khi l p m t chương trình. sau ký t Alphabet “O”. S chương trình dùng ñ lưu tr nhi u chương trình. chương trình không th ñư c nh p vào. S chương trình ñư c xác ñ nh b ng b n ch s ho c ít hơn. N u s chương trình ñưa vào ñã có trong b nh . t 1 to 9999. G90G00G54X90.1. 6. S chương trình (d ng s ) ph i ñư c ñ t t i dòng ñ u tiên c a chương trình. S chương trình (Program number). S chương trình có th có ít hơn 4 ch s . G90G00G54X0Y0.. màn hình s t ñ ng hi n th O0001.S chương trình G91G28Z0T9001.----------------------------------------. Các thu t ng trong l p trình..0Y105. N2. M06. ð nh p chương trình.0. Có th lưu tr nhi u chương trình trong trong b nh NC. chó ý Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 10 . . N1. ñ phân bi t v i các chương trình khác trong b nh và ñư c x p x p theo m t tr t t nh t ñ nh. : M01.. O0001.

ðo n chương trình (Part Program). M01. N u m t dung lư ng chương trình quá dài và vư t quá s c ch a c a b nh thì ñ t s th t vào v trí b t ñ u c a m i nguyên công (hay bư c). thì 5 ch s t v trí có giá tr nh nh t ñư c nh n là s th t 2.0Y105.0Y105. 6. G43Z30.S th t G90G00G54X0Y0. N u m t s th t có s ch s l n hơn 5. O0001 G91G28Z0T9001 M06. Không nh t thi t ph i s d ng s th t .3. ñi u này s giúp ti t ki m b nh .-----------------------------------------------. 1. ho c ñ tìm m t v trí mà b n mu n s a ch a chương trình d dàng. M06. Thông thư ng.0.2.S th t G90G00G54X90. N1. M30. M06. Bïi Quý TuÊn (Ph n chương trình dành cho d ng c s 9001) Hanoi University of Industry 11 . ho c không s d ng s th t . G90G00G54X90. G91G28Z0M05. M01. s t t dùng ñ ch ñ nh m t ph n chương trình. S th t ñư c th hi n b ng m t s g m 5 ch s theo sau ký t “N”. S th t (Sequence number).Pragramming manual for CNC in Mill 6. O0001.-----------------------------------------------. M06. N1. S th t s d ng ñ tìm ki m ho c g i t i v trí m t dòng l nh ñang s d ng. ðo n chương trình ch a các thông tin c n thi t cho vi c th c hi n t ng nguyên công (hay bư c) ñư c ti n hành b i m t d ng c . s d ng cho m t d ng c c t xác ñ nh theo th t . G91G28Z0T9001.0H1S440T502. N2.0.

G01 Z0 F2000 chó ý D li u. S d ng ch cái trong b ng Alphabet ñ ñ nh nghĩa m t ñ a ch . Kh i l nh (Block). T l nh (Word). Kh i l nh là ñơn v l nh nh nh t c n thi t ñ ñi u khi n máy.4.0H2S800T5002. các thông tin khác ñưa vào h th ng NC cho vi c gia công phôi cũng ñư c g i là d li u. M06 6. Nh ng s (bao g m kí hi u và d u ch m th p phân) theo sau ñ a ch ñư c g i là “D li u”. M t kh i l nh bao g m nhi u t l nh. G90G00G54X0Y0. Trong chương trình. D li u (Data). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 12 . T l nh là ñơn v nh nh t ñ g i m t ch c năng xác ñ nh. Xác ñ nh rõ ki u c a d li u t vi c gi i thích kh i l nh 6. (Ph n chương trình dành cho d ng c s 5002) ð a ch (Address). m i dòng l nh tương ng v i m t kh i l nh. M01.6. G01 Z0 F2000 T 6. ñ ng th i cũng là ñơn v nh nh t t o nên chương trình. G43Z30.5.Pragramming manual for CNC in Mill N2. G01 Z0 ð a ch F2000 6. M t t bao g m có ñ a ch và d li u.7. G91G28Z0M05. Ngoài ra.

G91G28Z0T9001. ðo n G90G00G54X0Y0....SV..........-------------------------kh i l nh N1...... trình trình M06.... Kh i th nh t....K i th ba........1..--------------------------------------------s th t G90G00G54X90.---------------------------kh i l nh... M06. Trong ph n này s ñ nh nghĩa các tr c và cách xác ñ nh các tr c trong chương trình... 7....... M t chương trình bao g m các t l nh. 7.......0Y105.. ðo n G91G28Z0M05.8........----------------------...................----------------------------------------.. Di chuy n theo các tr c ñi u khi n.. G91G28Z0T9001... m t kh i l nh bao g m nhi u t l nh... N2...... s kêt h p c a ñ a ch và d li u.]....... Tóm t t. như ñư c minh ho sau ñây: O0001......------------------------------------------.... chó ý Kh i l nh ñư c k t thúc b ng ký t [.... 7.......0. Các tr c ñi u khi n và hư ng c a chúng ñư c xác ñ nh như sau: Tr c B ph n chi u dương(+) và âm(-) X Bànmáy chi u + Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 13 ........SVD.. Hi u k v phương chi u các tr c ñi u khi n là r t c n thi t khi l p trình.. chương Chương M01. M30.kh i l nh 6.s th t ..... Lo t máy MV..... Trong ph n này s miêu t chuy n ñ ng theo các tr c ñư c ñi u khi n và quan h c a chúng trong chương trình..........1.Pragramming manual for CNC in Mill O0001.kh i l nh chương trình : G91G28Z0M05....1....---------------------------------------s chương trình......... ði u khi n và ñ nh hư ng các tr c.Kh i th hai....

quan sát máy t m t trư c (hư ng lên.2. Di n t chuy n ñ ng các tr c trong chương trình. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 14 .Pragramming manual for CNC in Mill Y Bàn máy Z ð u tr c chính v bên trái. (Hư ng quan sát t thân máy ñ n phôi) chi u + ñi lên . hi u(+). MV. n u quan sát t m t trư c máy t i phôi chi u + hư ng ra m t ph ng trư c c a máy.SV. 7.SVD.(-) ñ hư ng các tr c V i lo t máy các ký ñ xác ñ nh chuy n ñ ng. quan sát theo chi u t phôi lên tr c quay c a d ng c ).

ñ nh là di chuy n trong bàn máy di chuy n sang khi bàn máy không trái . Khi ñưa ra l nh ”di chuy n d ng c c t t i ñi m A”.Pragramming manual for CNC in Mill Tr c ñư c ñi u khi n. thì phương. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 15 . chi u các tr c ñư c ñ nh nghĩa như dư i ñây: 8. trong khi bàn máy ñ ng yên. có nghĩa là d ng c di chuy n sang t v trí ngư i ñi u khi n t i thân máy V i l nh “Z+__” thì Cùng h-íng v i chuy n bàn máy ñi lên.khi quan sát máy t chuy n ñ ng. N u gi thi t d ng c di chuy n. ví d . có nghĩa m t ph ng trư c là d ng c di chuy n sang ph i V i l nh “Y+__” thì N u d ng c ñư c gi ñ nh là di chuy n trong bàn máy ch y v phía ngư i ñi u khi n. n u không có ñi m tham chi u. máy s không th tìm ñư c to ñ ñi m A. X Y Z Chuy n ñ ng gi ñ nh khi l p trình N u d ng c ñư c gi Trư ng h p l nh “X+__”. theo ñ ng th c hư ng nhín t m t trư c Chuy n ñ ng th c. khi bàn máy không chuy n ñ ng. ði m g c phôi.

Pragramming manual for CNC in Mill ði m tham chi u ñư c thi t l p cho chương trình ñư c g i là ñi m g c phôi. (pocket) 2). Vi c xác ñ nh g c phôi làm cho cho vi c l p trình tr lên d dàng cũng như là ñ m b o ñ chính xác.Z0). ñi m (X0.Ví d v ñ t g c phôi t i tâm ñ d dàng tính toán to ñ tâm l . ði m g c phôi nên ñư c xác ñ nh t i ñi m mà có th xác ñ nh m t cách thu n ti n.Y0.Z) ñư c tham chi u v i ñi m g c phôi. Theo ñó. Trên b n v . giá tr to ñ (X. g c phôi ñư c ký hi u như sau: <Ví d v ñ t ñi m g c phôi> 1). Trong chương trình. ho c các h c tròn. g c phôi ph i ñư c xác ñ nh rõ ràng.Khi d ng hình h c c a chi ti t gia công có tính ñ i x ng. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 16 . ch n g c phôi như hình v ñ tính toán to ñ d dàng.Y.

..Y0.(2)... có d u (+) .. Giá tr ñư c vi t trong (O.0Y20.. L nh gia s . To ñ l p trình...0 Y-10. s d ng 2 ki u l nh sau ñây : 1..... L nh tuy t ñ i ñ nh nghĩa t a ñ m t ñi m b ng kho ng cách. ð xác ñ nh chuy n ñ ng c a d ng c c t t ñi m hi n t i t i ñi m ti p theo (ñi m ñích ).....Pragramming manual for CNC in Mill 9. Ch ñ l nh tuy t ñ i ñư c xác ñ nh v i l nh G90.. 9. t ñi m g c phôi (X0....... L nh v i h t a ñ tuy t ñ i(1) To ñ c a ñi m (1) và (2) vi t trong h to ñ tuy t ñ i G90 X100 Y10....Z0)....(1)..0 Y-10.0. D u dương có th b nhưng d u âm thì ph i ñư c vi t ñ y ñ .(-) xác ñ nh.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 17 ..... X+10..0 X10.0 2. 1... L nh tuy t ñ i. 2. L nh tuy t ñ i .O) trong hình bên trái là giá trí to ñ c a (X.1... Khi vi t chương trình. ph i hi u rõ b n ch t c a t ng lo i to ñ này. X-20.Y). ñ s d ng h p lý.

(3). L nh gia s ñ nh nghĩa to ñ m t ñi m b ng cách ch ra kho ng cách di chuy n t ñi m hi n t i... L nh gia s .0)..0(Y-100) Z50.. tương t các kh i l nh trư c ñó.0) (Z50....... Chi u dương ch ra r ng ñi m ñó n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i. (G90)X-175..(1)..2 .0)Y100(Z50.0 Y-100 Z50..... (G90)X175..0).... có th ñư c b qua...(2). (3) vµ (4) theo h to ñ tuy t ñ i trên m t ph ng X-Y-Z..(2).Pragramming manual for CNC in Mill L nh v i h t a ñ tuy t ñ i (2) Di n t các ñi m (1).0 (Y100..(4) Các t l nh trong (.. G90 X-175... Ch ñ l nh gia s ñư c xác ñ nh v i l nh G91 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 18 9.)..0. (G90)(X175.0..

... G91X-30.......0.0Y10.. 1)...(2).. S d ng l nh gia s di chuy n qua các ñi m (1). X+30..O) trong hình bên là giá tr to ñ c a (X.... Giá tr ñư c vi t trong (O. G90X10...... S d ng l nh gia s ñ di chuy n d ng c t ñi m (1) t i ñi m (2). 2)...(1)....0..... Y-10.0 Y-10......0 X30....... V i to ñ d u dương có th b nhưng d u âm thì không ñư c b .(3) và (4)......Y) Di n t l nh gia s (2)....0Y10.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 19 .......Pragramming manual for CNC in Mill Di n t l nh gia s (1)...0.0...(2).........

...Z_.. tương t các kh i l nh trư c ñó....... 9.... (G91)X-350......0.......2.............) hư ng chuy n ñ ng ti p theo c a d ng c Hành trình c n di chuy n ti p theo V trí d ng c hi n t i..).....Pragramming manual for CNC in Mill G90X-175. L p trình tuy t ñ i Ký t ñ a ch .. Ý nghĩa d u (+....0(Y0)(Z0).. G91X350.Z_.(1).(3)..........(4)....Y_...... có th ñư c b qua..........0Z50.0(Z0)..Y_..0Y-100........ Tóm t t.... ði m tham chi u Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 20 . S khác nhau gi a l p trình theo to ñ tuy t ñ i và gia s ñư c tóm t t theo b ng dư i ñây... Các t l nh trong (....-) G90(X_........... Ý nghĩa c a giá tr s ....... (G91)(X0)Y200..(Y0)(Z0).) th hi n vùng t n t i c a ñi m kho ng cách so v i g c phôi ði m g c phôi L p trình tương ñ i G91(X_....(2).

. S400..... T c ñ ti n dao 100m/ph 3.. m t chương trình thư ng ñư c vi t theo l nh tuy t ñ i. T c ñ tr c chính (Spindle Speed) (min-1).. L nh gia s thư ng ñư c s d ng khi l p trình gia công nh ng ph n l p ñi l p l i theo t ng bư c c ñ nh.Z0).Pragramming manual for CNC in Mill ......Y0... Xác ñ nh ñi u ki n c t g t. Sau ñây là 4 ñi u ki n c t g t c n ph i quan tâm khi gia công 1. T c ñ ti n dao c t (Cutting Feedrate) (mm/min) T c ñ ti n dao ñư c ñ t tr c ti p sau ñ a ch F F100... Các ñi u ki n này ph i ñư c ki m tra c n th n.... 10..T c ñ tr c chính 400v/ph chó ý min-1 có nghĩa là vòng/phút 2. (X0........ Nói chung. ñư c ñ t khi l p chương trình.. Các ñi u ki n c t g t ñư c thi t l p khi l p chương tr ình có nh hư ng l n ñ n s an toàn. Chi u sâu c t (Depth of cut) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 21 .... hi u su t và ñ chính xác gia công....

M t chương trình ñã ñư c l p b ng cách s d ng ký t và ch s .. Trư c các l nh này..b t dung d ch làm ngu i. Chi u r ng c t. Mã M Mã S Mã F Mã T Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 22 . ð t t c ñ quay c a tr c chính ....(c th hơn...T.. 11...... Ví d :T1..t t dung d ch làm ngu i.. V i nguyên công gia công l ....(Cutting Width).. M09..... Vì lý do này. ch c năng G còn ñư c g i là ch c năng chu n b ... Các mã l nh G... G i là các ch c năng ph và làm vi c như m t ch c năng h tr cho ch c năng G.. chi u sâu c t có th ñư c ch ñ nh b ng cách s d ng m t ñ a ch ...... B ng dư i ñây s khái quát các ch c năng trên... chó ý 4....M....F....D.... ... Các d ng mã l nh.và H là th hi n các ch c năng chính.. Ví d :S400. NC s chu n b cho chuy n ñ ng trong m i kh i l nh.... Chi u sâu c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c Z.là g i d ng c c t s 1...Chi ti t v các mã l nh này s ñư c trình bày chương B và các chương k ti p.......là lư ng ti n dao 100mm/phút.. ð t t c ñ ti n dao Ví d :F100..............là t c ñ tr c v i 400vòng/phút... Ch ñ nh mã s d ng c ....S.....Pragramming manual for CNC in Mill Không có ch c năng ñ c bi t ñ xác ñ nh chi u sâu c t........ Ch ra phương pháp gia công trong m i kh i l nh ho c chuy n ñ ng theo các tr c.. có th tham kh o ph n sau c a giáo trình). Không có ch c năng ñ c bi t ñ ch ñ nh chi u r ng c t Chi u r ng c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c X và Y.. Mã Mã G Các ch c năng. Ví d :M08. V i nguyên công gia công l .. chi u sâu c t có th ch ra b ng ñ a ch ...

góc R.....Y....bù bán kính d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh .. T c ñ ti n dao.......C R I.......... B ng dư i ñây ñưa ra và gi i thích các T và ð a ch ñư c s d ng trong chương trình : Ch c năng S chương trình S th t Ch c năng chu n b .......J...... T khoá kích thư c ð a ch :(ISO)/O(EIA).. Ch ñ nh mã s bù chi u dài d ng c Ví d :H01......B..Pragramming manual for CNC in Mill Mã D Mã H Ch ñ nh mã s bù bán kính d ng c Ví d :D1.K Ý nghĩa... Ch c năng d ng c Ch c năng h n h p F S T M B Mã s bù d ng c D ng S chương trình ð nh rõ s ti p theo L p ñi l p l i H P..mã s bù d ng c ....Z......Q P Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 23 .bư c ren.A... ...X P P..... S l n l p trong chương trình ð m s l n l p trong chương trình con Ch c năng ti n dao Ch c năng t c ñ quay tr c chính .. ði u khi n t t m máy.. N G X.... T c ñ quay tr c chính.............U.. g i s tên chương trình con....... S chương trình S th t D ng chuy n ñ ng L nh di chuy n theo các tr c: Cung bán kính. S hi u d ng c s ... Mã s bù Th i gian d ng...bù chi u dài d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh ..... T và ñ a ch . To ñ tâm .

tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Y M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Z ði u khi n các ch c năng ON/ OFF c a máy.Pragramming manual for CNC in Mill T và ñ a ch B ng dư i ñây gi i thích s khác bi t c a T và ð a ch trong chương trình. Phương pháp gia công và chuy n ñ ng c a các tr c trong m i kh i l nh thu c chương trình Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh gia s ) M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. ð a ch B C F G Ý nghĩa Xác ñ nh v trí trên tr c B (l nh tuy t ñ i) Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh tuy t ñ i) T c ñ ti n dao. tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c X M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn. S th t Hanoi University of Industry 24 H I J K M N Bïi Quý TuÊn .

.............)....Pragramming manual for CNC in Mill O P S chương trình. V trí trên tr c Z (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Y (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Z (l nh tuy t ñ i) Q R S T U W X Z 12. S? th t (dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n B t ñ u nguyên công hay bư c m i)....... N1........ Giá tr bán kính trong l nh n i suy cung tron..: O0001. phay ngón vv............ T c ñ quay tr c chính S d ng c ..... ðây là m u ño n chương trình khi l p chuong trình cho các d ng c (phay b m t......Tên chương trình (Dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n vào th i ñi m b t ñ u chương trình). Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 25 . V trí trên tr c X (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng ..... M u cơ b n c a m t chương trình... ð t th i gian d ng và tên chương trình con Chi u sâu c t m i lát khi s d ng chu trình gia công l .....

Nh ng chú ý khi l p chương trình. Kho ng cách gi a l nh trong chuong trình...................Ch y dao nhanh ñ n X_Y theo to ñ tuy t ñ i ði m g c phôi ñư c xác ñ nh b i G54 d?n G59... ð t t c ñ tr c chính quay v i v n t c S và l nh b t dung d ch tư i ngu i (M08) chó ý M03.. 13....... M30..2. NC s nh n ra và hi n th thành “O0001”. G00 Z_(M09).... t t dung d ch làm ngu i... M t tên chương trình ñư c nh p ít hơn b n ch s s ñư c nh n ra và hi n th thành m t tên b n ch s sau khi ñư c nh p vào NC.. S chương trình.. không c n thi t ph i vi t ñ y ñ c 4 ch s .. .. d ng tr c chính D ng t m th i ð i d ng c N2..... Di chuy n dao ñ n to ñ Z g i giá tr bù dao H theo chi u Z c a dao ñó và g i d ng c ti p theo (T) t i v trí thay dao..... M01...... Tuy nhiên........Pragramming manual for CNC in Mill G90G00G54X_Y_. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 26 ......... M6........ ...1...... Tr v ñi m g c máy....quay v dòng ñ u chương trình 13..... M06 M08 có th ñư c b ñi n u không c n tư i ngu i Quay tr c chính theo chi u thu n Rút d ng c tr v . G91G28Z0M05......... chó ý Vi c nh p tên chương trình năm ch s ho c hơn là không ñư c phép.... K t thúc chương trình . N u nh p vào là “O1”..... G43Z_H_S_T_(M08).. 13. T t c các tên chương trình ph i trong kho ng 4 ch s ..

.Y. Th?i gian :X T?c d? ti?n dao : F Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 27 .K. Khi nh p chương trình..Q.R. các dòng l nh b t ñ u b ng d u “/” s ñư c b qua cho t i dòng l nh ti p theo. 13.. D u và ký hi u. Chương trình ti p t c th c hi n các dòng l nh không ch a d u “/”. các d u +. G90_G00 G54 X90 Y105.B. th i gian.. Ngoài ra.. M06.. V i h NC. N1.4 Nh p d u ch m th p phân. có th s d ng d u ch m th p phân ñ vào d li u s ..0 H1 S440 T5002.U.3.... M t chương trình s ñư c vi t theo cách sau ñây: Trên dòng (1).] [*] [ [ ] ] [( )] [#].. M t chương trình ñư c l p b ng các ký t Alphabet.W. Kho?ng cách và góc : X. 1 kho ng tr ng ñư c ñ t gi a G00 và G90.. Các ký hi u sau ñây ñ u ñư c s d ng: [. 13. Chú ý ký hi u [ @ ] không ñư c dùng.. Các ñ a ch sau cho phép s d ng d u ch m th p phân.. G43_Z30. k c nh ng dòng l nh có d u “/” . N u ch c năng b qua m t dòng l nh không ñư c kích ho t.C. m t kho ng tr ng s ñư c t ñ ng chèn vào gi a các t l nh. t c ñ .. không th chèn 1 kho ng tr ng vào gi a các t l nh.. t i cu i ñi m m i kh i l nh s d ng d u “..các ký hi u. Ch c năng b qua m t dòng l nh: chó ý N u ch c năng này ñư c kích ho t. G91 G28 Z0 T9001.Pragramming manual for CNC in Mill O0001.... các ch s và d u ch m th p phân.J. Kho ng tr ng. Tuy nhiên khi nh p chương trình vào b nh NC.. bao g m như kho ng cách.Z....A. góc....I.” ñ k t thúc l nh và ký hi u “/” ñ b qua m t kh i l nh.... chương trình s th c hi n t t c các dòng l nh .(1)...-.0...

0 Z22359.0 = X1inch X1 = X0.0 (1gi = 3600s). F10. chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t ) é s d ng h “inch”. ph i ch c ch n giá tr ñưa là chính xác. s d ng G21. (1) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 28 .001 mm (N u không có d u ch m th p phân. s d ng G21. X1000 Z23. tuỳ thu c vào lo i ñ a ch s d ng.0 = X1mm X1 = X0. 10 inch/phút (2) Trong trư ng h p s d ng l nh th i gian d ng.001 inch (N u không có d u ch m th p phân. Trong chương trình hay trong m t kh i l nh có th dùng ho c không dùng d u ch m th p phân. d u ch m th p phân có th s d ng v i ñ a ch X. Tuy nhiên. (1) ð g i mã l nh d ng trong 1gi : G04 X3600.7. ð s d ng h “mm”. Các ñơn v s d ng là: “mm” “inch” “ñ ”. 10 mm/phút.Pragramming manual for CNC in Mill Khi ñưa m t giá tr s sau m t ñ a ch . X1. không ñư c s d ng d u ch m th p phân n u dùng ñ a ch P. vì ñ a ch P ñ ng th i cũng dùng ñ ch s th t . X10. chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t) . và “giây”.0 10 mm/rev. n u thi u ho c sai v trí c a d u ch m th p phân có th gây va ñ p khi ch y chương trình s có th gây hư h ng máy. chó ý (2) Có nhi u gi i h n trong các ñơn v s d ng. G04 X10 D?ng 1 giây. X1.10inch/rev.0 X15mm hay X15inches. X150.

ñi u này tuỳ thu c t ng nhóm mã G khác nhau. ñư c vi t trong t ng kh i. chúng s ñư c phân lo i thành 2 ki u sau: Ki u l nh D ng mã G ñơn (Mã G trong 1 nhóm 00 ngo i tr G10 và G11) D ng mã G Module (Mã G theo nhóm ) ý nghĩa Ch có hi u l c trong m t kh i xác ñ nh Mã G có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác ñư c ñưa ra Ví d .Pragramming manual for CNC in Mill Chương B Mã l nh G ____________________________________ 1. Danh sách các mã G. tr nhóm 00. G01 Cã hiÖu lùc trong ®o¹n X_. bao g m các ñ a ch G và giá tr s . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 29 . có th s d ng nhi u mã G. H NC s thi t l p các d ng ñi u khi n ñ ñáp ng mã G ñư c ch ra. Mã G. sau ñó xác ñ nh các phương pháp gia công và chuy n ñ ng trên các tr c trong m t câu l nh. Giá tr s theo sau ñ a ch G ñ nh nghĩa các l nh. chúng ph i ñư c ñ t trư c ñ a ch . Ph thu c vào các mã G ti p sau. N u ñ t mã G sau m t ñ a ch mà nó thi t l p ch ñ làm vi c. chó ý 1. Khi ñưa ra mã G trong m 2. các mã G ch ra sau cùng s có hi u l c. ch ñ ñư c thi t l p ñó s không có hi u l c v i ñ a ch ñó. Mã G có th coi là mã l nh chu?n b?. G00 và G01 c 2 ñ u là d ng mã theo module . ch−¬ng tr×nh n y Y_. 3. G01 X_ Y_ . N u nhi u mã G ñưa ra trong 1 câu l nh. t câu l nh. Trong cùng m t câu l nh. G00 X_ Y_. chúng ñ u là d ng mã G theo nhóm.

dao ë bªn tr¸i c«ng tua gia c«ng HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t. Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn ng−îc chiÒu kim ®ång hå. khi ngu n ñi n ñư c b t lên.Pragramming manual for CNC in Mill 4.1 G31 G33 G40 G41 G42 u 1 mã G không có trong b ng mã G ho c không có trong ph n l a ch n b xung ñưa ra. NC thi t l p ch ñ mã G . Dõng tÞnh tiÕn dông cô/Dõng chÝnh x¸c Dõng chÝnh x¸c Thay ®æi hÖ to¹ ®é ph«i Huû chÕ ®é G10 Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XY Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XZ Chän mÆt mÆt ph¨ng gia c«ng ZY §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ inch §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ mm Quay vÒ gèc m¸y Trë quay vÒ gèc m¸y tù ®éng Quay vÒ gèc m¸y thø 2. Nhãm M lÖnh X¸c ®Þnh vÞ trÝ Néi suy tuyÕn tÝnh Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn cïng chiÒu kim ®ång hå.4 ñư c dùng ñ ñi u khi n APC . ð i v i các máy có APC. không dùng cho m c ñích khác. 6. N 5. ñi m g c th 3. ð taro c ng. thø 3 hoÆc thø 4 §iÓm O thø hai /thø ba. ñ t “M29 S_” trong kh i l nh trư c kh i l nh ch a G84 ho c G74. 010) s hi n trên màn hình. thø t− Bá qua m lÖnh C¾t ren Huû bá hiÖu chØnh bï b¸n kÝnh HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t. M G00 G01 G02 G03 G04 G09 G10 G10.6 G11 G17 G18 G19 G20 G21 G27 G28 G29 G30 G30. 7. dao ë bªn ph¶i c«ng tua gia c«ng Hanoi University of Industry 30 01 00 02 06 00 01 07 Bïi Quý TuÊn . tín hi u c nh báo (No. xác ñ nh b i bi u tư ng ?.

2 G84. Bï vÞ trÝ dông cô . Chu tr×nh khoÐt lç 09 Chu tr×nh gia c«ng lç Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 31 .Pragramming manual for CNC in Mill G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G62 G63 G64 G65 G66 G67 G72. gi¶m Bï vÞ trÝ dông cô .2 G73 G74 G76 G80 G81 G82 G83 G84 G84.3 G85 G86 G87 G88 08 00 08 00 14 00 15 00 12 00 Bï chiÒu d i dông cô . mÆt sau. + Bï chiÒu d i dông cô . gi¶m 2 lÇn Huû bï chiÒu d i dông cô §Æt hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng Lùa chän hÖ to¹ ®é m¸y Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø nhÊt Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø hai Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø ba Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø t− Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø n¨m Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø s¸u TiÕp cËn theo mét h−íng M lÖnh dõng chÝnh x¸c c ChÕ ®é Taro ChÕ ®é c¾t gät (chÕ ®é kiÓm tra dõng chÝnh x¸c) Gäi marco Gäi nhãm marco Huû gäi nhãm marco Gia c«ng lç s©u tèc ®é cao Chu tr×nh taro Chu tr×nh khoÐt lç Huû chu tr×nh gia c«ng lç Chu tr×nh khoan lç n«ng Chu tr×nh khoÐt lç bËc Chu tr×nh gia c«ng lç s©u Chu tr×nh taro Chu tr×nh taro cøng Chu tr×nh taro cøng. t¨ng Bï vÞ trÝ dông cô .1 G72. ren tr¸i Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç. t¨ng 2 lÇn Bï vÞ trÝ dông cô .

tính t g c phôi (G91) ch ra kho ng di chuy n t i ñi m ñích tính t ñi m hi n t i. Câu l nh ñ t h to ñ gia s G91 L nh v i h to ñ gia s ñ nh nghĩa to ñ ñi m ñích b ng hành trình c n di chuy n trên các tr c ñ t i ñi m ñó tính t v trí hi n t i. X. Kh i l nh gia s G91 X_Y_ Z_. (L nh ñ t to ñ tuy t ñ i và gia s ) Nh ng mã l nh nh m xác ñ nh d ng chuy n ñ ng t v trí hi n t i t i v trí ti p theo (ñi m ñích) (1). 1.Y0..Z …… (G90 ) ch ra hư ng và kho ng cách t i ñi m ñích. ra l nh làm vi c v i h to ñ gia s . Chuy n ñ ng trong to ñ tuy t ñ i ……. ra l nh làm vi c v i h to ñ tuy t ñ i. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 32 . trong chu tr×nh gia c«ng lç 2.Pragramming manual for CNC in Mill G89 G90 G91 G92 G94 G95 G96 G97 G98 G99 03 00 13 10 Chu tr×nh khoÐt lç §Æt hÖ to¹ ®é tuyÖt ®èi §Æt hÖ to¹ ®é gia sè §æi hÖ to¹ ®é ph«i/ §Æt tèc ®é quay lín nhÊt §Æt tèc ®é tiÕn dao /phót §Æt tèc ®é tiÕn dao /vßng Tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi Huû tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi §Æt kiÓu rót dao.. G90 (2). Kh i l nh tuy t ñ i G90 X_Y_Z_.. Các d ng to ñ ( G90 . Chuy n ñ ng trong to ñ giai s ……. G90 …….Y. trong chu tr×nh gia c«ng lç §Æt kiÓu rót dao...G91 Câu l nh v i h to ñ tuy t ñ i G90 Kh i l nh tuy t ñ i ch ra to ñ ñi m ñích theo h to ñ c a g c phôi (X0. Chi u dương ch ra r ng v trí ñi m ti p theo n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i. G91).Z0). 2. G91 …….

..0 Y10... ch ra giá tr to Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 33 .......... tham kh o B-1(1.....0 Y10..O) hình minh ho bên trái. n u ñư c ch ra trong chương trình........0. L p trình s d ng G90 và G91 t Y (1)-(2) X X Y Chương trình cho d ng c chuy n ñ ng theo tr c X & tr c Y <V i l nh tuy t ñ i > G90G00 X10......0.. nó s có hi u l c kho ñ n khi G91 ñư c s d ng trong chương trình.... ký t (-) ph i ghi ñ y ñ ........ cho ñ n khi ñưa ra G90.......... (1) G91 X-30.0..........0...(1) X-20.......0 Y20.(2) Giá tr ñư c vi t trong (O...0 Y10.. ð i v i nhóm mã G. Nh ng m G như v y ñư c g i là mã G module.... Tương t như v y....... G91 s có hi u l c.....) Ký hi u chi u dương (+) có th b qua ....(2) < V i l nh gia s > G90 G00 X10.....Pragramming manual for CNC in Mill chó ý Khi ñã s d ng G90..

0 ) ( Z50...0 ( Z50.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 34 . Các l nh vi t trong ký hi u (........(4) < V i h to ñ gia s > G90 G00 X-175.0 Y-100. ……………..0 ) .....) có th b qua... Z < V i h to ñ tuy t ñ i > G90 G00 X-175.Y) Chương trình s d ng G90 & G91 ( 2 ) L p trình chuy n ñ ng (1).0 (Y0) (Z0) ....0 (Z0) .(3) X-175 (Y100.(1) G91 X350 (Y0) (Z0) ..…(3) X-350.(3)..(4) Các t l nh trong ( ..0 ) Y100.(4) trên tr c X . Y ...…(2) (X0 ) Y200.0 ...0 Z50..…….0 ) ( Z50. .(2) ( X175.0 ..(2).Pragramming manual for CNC in Mill ñ c a (X...…………….0 ) ... ……………….) có th ñư c b qua..(1) X175 (Y-100..0 ) ..0 Z50. ………………….0 Y-100. …………….. …………...

0 Y10...0 Y20................0.....Pragramming manual for CNC in Mill Chương trình s d ng G90 và G91 ( 3 ) L p trình di chuy n d ng c theo (1) – (2) – (3) – (4) trên trên tr c X và Y.....0............. di chuy n ñ n vùng gia công ti p theo..... t t c các l nh chuy n ñ ng ñ u th c hi n v i t c ñ ch y dao nhanh nh t......0 Y-10....... (T c ñ ti n dao l n nh t) Khi s d ng kh i l nh G00.0 Y-10......... G00 Di chuy n d ng c v i t c ñ ch y không c t.............5... s d ng v i h tuy t ñ i và gia s ......(5) 5...(2) G91 X5.0 Y-30.. khi c t g t k t thúc......... Sau quá trình c t g t Rút dao ra kh i phôi..(1) X-20.0.. Mã G00 thư ng xuyên ñư c s d ng trong 4 ho t ñ ng sau: 1.....0........... Di chuy n t i ñi m b t ñ u gia công (Di chuy n d ng c t i g n phôi) 2........(4) G90 X20.......... G90 G00 X10............(3) X25... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 35 .

d n ñ n s c hư h ng. 4. G02 . chó ý Khi ñã s d ng G00 trong chương trình.. t c ñ ch y dao nhanh không ñư c th c hi n .Y. trên b ng ñi u khi n. G03.Pragramming manual for CNC in Mill Khi di chy n d ng c v i t c ñ ch y dao nhanh không c t. 1. N u g p nh ng v t c n như ñ gá..). phôi. . 2. Trên m t máy c th ..Chương trình ñ ñi u khi n d ng c (3) – (4) c t di chuy n theo (1) – (2) – Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 36 . G00 X_Y_Z_. 3. N u chuy n ñ ng trên các tr c X. N u công t c ñi u khi n t c ñ ch y dao trên b ng ñi u khi n ñ t v “0”.. g i mã l nh ch y dao nhanh X. d ng c c t ho c ñài dao có th b va ñ p... Z……… v trí.... có th tham kh o trong B_1(1. T c ñ ch y dao nhanh thay ñ i tuỳ thu c vào t ng máy . Chương trình s d ng G00... ph i ch c ch n không có v t c n nào trên ñư ng d ng c . khi ch y dao nhanh. G01. K t thúc gia công ðưa d ng c ra xa phôi khi quá trình c t g t k t thúc.... nh t thi t ph i ñ m b o trên ñư ng ch y dao không có v t c n. 3.Y.Z ñư c ñưa ra ñ ng th i trong cùng m t kh i l nh thì ñư ng ch y dao có th là ñư ng chéo t ñi m hi n t i ñ n ñi m cu i l p trình. Do ñó. nó luôn có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ñưa ra ( G00.. G00 …. t c ñ ch y dao nhanh ñư c ñi u ch nh m t cách thích ng b ng công t c ñi u khi n.. V i mã G.

S d ng l nh G01. nó s có hi u l c trong các kh i liên ti p..0 Y25.0 ……………… Ch y dao nhanh t i ñi m 4 Vì G00 thu c nhóm mã G module. Di chuy n d ng c theo ñư ng th ng v i t c ñ ch y dao c t g t.Pragramming manual for CNC in Mill O0001.0…………………… .Ch y dao nhanh t i ñi m 1 X-31.0 …………….0…… .. d ng c ch y theo ñư ng th ng ñ gia công T c ñ ti n dao xác ñ nh b ng giá tr ghi sau mã F. do ñó t t c các l nh di chuy n trong các kh i l nh trên ñ u ñư c th c hi n t c ñ ch y dao nhanh.Ch y dao nhanh t i ñi m 2 X15..Ch y dao nhanh t i ñi m 3 X15. 7. G90 G00X33. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 37 .0 Y-15.0 Y25.. chính là t c ñ ti n d ng c trong m t phút. N1.

N u không ñ t t c ñ ti n dao sau mã F. X-31...Ch y dao t i ñi m (3). X.. nó có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ch ra.. v i t c ñ ti n dao là 500mm/min... v i t c ñ ti n dao là 500mm/min....Pragramming manual for CNC in Mill L nh này ñư c s d ng cho phay m t ñ u.. 1.................. ph m vi ñi u ch nh t 0%-150%.... G02. F.. O0001.G i mã l nh n i suy tuy n tính.. 2. G03)...Y......Ch y dao t i ñi m (2)....0. G01 ..…………Ch y dao t i ñi m (1).........0 F500.Z......0F250 .......T a ñ ñi m ñích gia công. X15. chó ý 3..... … G90 G01 X33. ( ví d G00...011)...... ho c dao h c có g n m nh c t........ Chương trình ñi u khi n d ng c c t chuy n ñ ng t (1)-(2)-(3)-(4) v i t c ñ c t...Lư ng ch y dao...0 Y15.. N1...... chương trình s hi n th thông báo l i (No.. Khi b t ñ u chương trình.0 Y25... Chương trình s d ng G01.. v i t c Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 38 .............. Khi l nh G01 ñư c s d ng... phay h c s d ng dao phay ngón.... t c ñ ti n dao ñư c ñ t b ng “0”........ G01 X_Y_Z_F_..... T c ñ ti n dao có th ñư c ñi u ch nh b ng công t c ñi u khi ntrên b ng ñi u khi n.

. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 39 1.G i n i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h ....0 Y-25..Pragramming manual for CNC in Mill ñ ti n dao là 250mm/min.. N i suy cung tròn trên m t ph ng ZY G19 G02(G03)X_Z_J_K_F_..... G19 ……... G18... G03 ñư c s d ng khi gia công cung tròn. G17 G02(G03)X_Y_R_F_. các l nh chuy n ñ ng trên ñư c th c hi n v i cùng m t t c ñ ti n dao cho ñ n khi g p t c ñ ti n dao m i... v i t c ñ ti n dao là 250mm/min......……….. -G17.... G19 G02(G03)X_Z_R_F_..... G01 là mã G module...... N i suy cung tròn trên m t ph ng XY G17 G02(G03)X_Y_I_J_F_. X15..... Chính vì v y.... 8...L a ch n m t ph ng nơi ñ nh cung tròn ñư c ñ nh nghĩa... ................ nó có tác d ng v i các kh i ti p theo. G02... N i suy cung tròn trên m t ph ng ZX G18 G02(G03)X_Z_I_K_F_. 2. G18 G02(G03)X_Z_R_F_. G02....Ch y dao t i ñi m (4)..... 3........ G03 di chuy n d ng c theo cung tròn v i t c ñ ti n dao c t g t.....0. -G02....

.. -V i cung tròn 1800 có th dùng c d u (+).... khi gia công trên m t ZX và YZ l a ch n m t ph ng b ng l nh G18.ZY .T c ñ ch y dao.. K... J.... J.To ñ ñi m cu i cung tròn..... K thay vì R..... (-)...... (mm) L – Chi u dài dây cung. giá tr R ph i tuân theo nh ng ñi u ki n sau: 1.Z.G19. không s d ng l nh R. K ñư c s d ng cùng v i l nh R trong cùng câu l nh.. R<0 Cung tròn 1800 ho c l n hơn. -N u cung tròn n m trong cung 1800.. R>0.Kho ng cách và chi u tính t ñi m b t ñ u cung tròn ñ n tâm cung tròn....G19..... và K ñ ñ nh nghĩa bán kính... Khi c t m t cung tròn kín... 5. s d ng l nh I........ v i l nh R xác ñ nh theo quy t c sau ñây.... J.. -X ...Bán kính cung tròn.Y ......... l nh R s ñư c ưu tiên ....K không ñư c s d ng.. G17 (l a ch n m t ph ng XY) ñư c l a ch n ng m ñ nh............. 3....... -N u cung tròn l n hơn cung 1800... R>0 Cung tròn 1800 ho c nh hơn... c n ch n m t ph ng b ng l nh G18.. các cung tròn ñư c th c hi n trên m t ph ng XY (G17).. N u mu n gia công các cung tròn trên m t ph ng ZX..G i n i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h ..Pragramming manual for CNC in Mill -G03.. -R…………………………. ..J. R<0. Rcung tròn L ≤ R 2 Bán kính 4.... ð c t cung tròn m t cách chính xác... J. Thông thư ng... I....... Khi l nh I. chó ý 2. D u (+) và (-)...... -I....... S d ng I.... N u như l nh R ñư c s d ng thì có nhi u trư ng h p tâm c a ñư ng tròn không ñư c xác ñ nh chính xác do sai s Hanoi University of Industry 40 Bïi Quý TuÊn . -F………………………….... Khi ch ñ nh bán kính R.. Khi b t ñ u b t ñi n..

Pragramming manual for CNC in Mill

c a phép n i suy cung tròn. G02, G03 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát theo chi u ngư c v i chi u dương c a c a tr c. Tr c quan sát là tr c không n m trên m t ph ng ñang làm vi c. Ví d , trên m t ph ng XY (G17), l nh G02 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát cung tròn ngư c chi u v i chi u dương c a tr c Z. L p trình s d ng G02 và G03(1) ð nh nghĩa m t ñư ng tròn kín. Giá tr l a ch n trong (O, O ), trong hình minh ho dư i ñây ch th giá tr to ñ (X, Y)

O0001; N1; ………… G90 G00 X70.0 Y50.0;......Di chuy n t i v trí 1 v i t c ñ ti n dao nhanh. G01 X0 F500;.....................Di chuy n t i v trí 2 v i t c ñ ti n dao 500mm/phút. G03 J_50.0;……………....C t ñư ng tròn ngư c chi u kim ñ ng h v i t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 41

Pragramming manual for CNC in Mill

chó ý

Khi c t cung tròn kín, to ñ X,Y s không ñưa ra vì ñi m ñ u và ñi m cu i trùng nhau. Kho ng cách t ñi m ñ u t i tâm ñư ng tròn là 50mm, theo hư ng ngư c chi u c a tr c Y. G01 X-60.0…………........Di chuy n d ng c c t t i v trí 3 v i t c ñ ti n dao 500mm/ph. L p trình s d ng G02 và G03(2).

L p trình gia công t (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(1).

O0001; N1; G90 G01 X28.0 Y0 F500 ;..............Di chuy n t i v trí 1 v i lư ng ch y dao 500mm/min. Các l nh chuy n ñ ng trong các kh i l nh ti p theo ñư c th c hi n v i cùng t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 42

Pragramming manual for CNC in Mill

Y20.0;..............................................Di chuy n t i ñi m 2 G03 X18.0 Y30.0 I-10.0; ................C t ñư ng tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) ñ n ñi m 3 (bán kính 10mm). L nh I trong kh i l nh này không có ý nghĩa ñ c bi t. Có th s d ng R10.0 thay cho I-10.0. G01 X-8.0;......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 4. G02 X-28.0 Y10.0 R20.0;..............C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 5. (bán kính 20.0mm) G01 X-10.0;....................................Di chuy n d ng c t i ñi m 6. G02 X-8.0 Y-20.0;..........................C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 7. (bán kính 20.0mm) G01 X8.0;.......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 8 G91 G03 X10.0 Y10.0 R10.0;........N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 9. (bán kính 20.0mm). Khi các l nh ñư c ñ t theo d ng h to ñ gia s , (X10.0,Y10,0) ch ra kho ng cách t ñi m ñ u t i ñi m cu i cung tròn.Vi c ñưa các l nh trong h to ñ gia s ch nh m m c ñích tham kh o, nó không có ý nghĩa gì ñ c bi t. G90 G01 Y0 ;……..........................Di chuy n d ng c t i ñi m 1( l nh trong h tuy t ñ i )

9. G04 Th c hi n d ng t m th i.
L nh G04 s d ng ñ d ng t m th i m t chương trình trong quá trình gia công m t cách t ñ ng trong m t kho ng th i gian xác ñ nh. Mã l nh này ñư c g i là mã l nh d ng. S d ng mã l nh d ng chuy n ñ ng c a các tr c, t i m t ñáy l gia công.
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 43

0……….... Ch ra th i gian d ng s d ng d u ch m th p phân X1.001 ñ n 99999. B ng vi c duy trì t c ñ quay t i ñáy l gia công..001 giây.... chó ý L nh G04 dùng ch cho nguyên công phay l ho c khoét l ....... ñ chính xác c a ñáy l ñư c nâng cao và ph n c t l m cũng ñư c ki m soát..Th i gian d ng.....1 giây X1…....... +G04 ……………. G04X_...G i là mã l nh d ng +P………………... ng trong 2.... khôngdùng d u ch m th p phân. G04P_.. có th làm gi m tu i b n c a d ng c ñôi khi còn làm nh hư ng t i ñ chính xác b m t.. Ph m vi th i gian d ng cho phép trong kho ng : 0. ví d như l a ch n th i gian d ng cho phép tr c quay quay t i ñáy l . ng trong 1.....Th i gian d ng.... Không dùng d u ch m th p phân..……0.. Tính toán th i gian cho m i vòng quay tr c chính theo công th c sau: t (sec) = 60(sec) SpindleSpeed (min−1 ) Hanoi University of Industry 44 Bïi Quý TuÊn ..999 giây L nh G04 ch có giá tr trong m t kh i l nh c th ..3 giây ……………G04 P2300. ðơn v c a th i gian d ng 0. Ví d : P1000 ……1 giây +X ……………….... Khi d ng chương trình b ng l nh G04 t i ñáy l .5 giây ……………G04 P1500.. N u như th i gian d ng quá lâu...001giây chó ý D D 2) 3) 4) 1) Khi ñ a ch P ñư c s d ng ñ xác ñ nh th i gian d ng.Pragramming manual for CNC in Mill Tr c chính v n quay.

Di chuy n t i ñi m 2 .. Z-10.075s 800(min −1 ) ð d ng chương trình trong m t kho ng th i gian tương ñương ho c hơn m t vòng quay tr c chính.......0........Quay tr c chính theo theo chi u kim ñ ng v i t c ñ 800v/phút. M03..Rút d ng c t ñi m 2 v ñi m 1 t i t c ñ ti n dao 50mm/min.......0 H1 S800 T2 .1s.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 45 .....……………………….......... s d ng dao phay ngón... t c ñ ti n dao 2000mm/min... Ch¹y dao nhanh Ch¹y dao c¾t O0001..ð t t c ñ quay tr c chính 800v/phút.. Gia công l sâu 10mm và d ng t i ñáy l ....Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G04.....…......……………… G90 G00 G54 X0 Y0.... G01 Z2. ñáy l . ñ t th i gian d ng là 0. Th i gian m t vòng quay tr c chính: t1v = 60(sec) = 0.0 F2000....1s t i ñáy l . .....Dùng chuy n ñ ng ti n dao 0....………….…………........ G43 Z30.. G01 Z2. N1......0 F50.... G04 P100..Di chuy n t i ñi m (1)......... t c ñ ti n dao 50mm/min...

... quay h to ñ .. 3... G18 ho c G19 (1) L p trình cung tròn t (1)-(2)-(3) ch ra theo minh ho dư i ñây: Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 46 . G01 Z_ .. sao chép song song.... chó ý 2. và khoan.. Tuy nhiên..Tr c Z di chuy n ñ c l p v i m t ph ng ch n. G17 G02 X_Y_R_F_.. b ng cách g i l nh G17. 1. Chương trình ph i là: G17 G02X_Z_R_F_. có nhi u trư ng h p ph i ñư c th c hi n trên m t ph ng ZX ho c YZ.…………….. G17 ñã ñư c t ñ ng l a ch n khi b t máy.. G17 G18 G19 L a ch n m t ph ng gia công... bù bán kính d ng c ... G19.... Các l nh di chuy n theo các tr c không b nh hư ng b i m t ph ng ñư c ch n.. ð l a ch n m t ph ng XZ ho c YZ s d ng G18..M t ph ng YZ...... Khi ñưa ra l nh n i suy cung tròn ho c bù d ng c (G40-G42).M t ph ng XY(ñã ñư c m c ñ nh khi b t máy)..……………... G18 . G19 .....M t ph ng ZX. ð th c hi n n i suy cung tròn... c n thi t ph i ch n m t ph ng làm vi c. G17 G02 X_Y_R_F………Tín hi u c nh báo s xu t hi n. sao chép theo góc quay...Pragramming manual for CNC in Mill 5. ñèn c nh báo s hi n th trên màn hình n u m t ph ng l a ch n không phù h p v i l nh s d ng. Thông thư ng s d ng m t ph ng XY..…………….. Chương trình s d ng G17.. G17 .....

………………… (G17) G01 X10. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 47 .0 Z0 F100…ð nh v t i ñi m 1 trên m t ph ng XY.0 R5.Pragramming manual for CNC in Mill Giá tr (O.Y. N1.0 Z-5.0 Y0 R5. C t cung tròn (bán kính 5.……Di chuy n d ng c ngư c chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 3 trên m t ph ng XZ.…… ………Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY.0. O) trong ph n minh ho dư i ñây ch ra giá tr to ñ (X.0. O0001.0 mm).0 Y5. C t cung tròn (bán kính 5. O. G02 X5.0 mm).Z). G18 G03 X10.

.Pragramming manual for CNC in Mill G19 G02 Y5.Y. (1)-(4)-(2).. (3)-(4)(5) (bán kính 10mm) trong gia công bán c u như hình v . Chương trình s d ng G17.… .0 mm).. Giá tr ñư c vi t trong (O..0 Z 0 R5.O) trong hình minh ho dư i ñây ch to ñ (X. C t cung tròn (bán kính 5.Z).0 . G18 ho c G19 (2) L p chương trình gia công 3 cung tròn (1)-(2)-(3).O...Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 1 trên m t ph ng ZY. (Gia công cung tròn (1)-(3)-(2)) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 48 .

Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY (bán kính 10........ tr c không n m trên m t ph ng ZX..0 Y10.. G01 X10..00..0 Y0 Z0 F100. G02 X10...........0 Z0 F100...... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 49 .... tr c không n m trên m t ph ng YZ....0 Y0 R10..0 Y5....0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h )b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y. G18 G03 X10.......……………Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng ZX (bán kính 10.………………...……………..N i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h t i ñi m 3 trên m t ph ng ZY.0... Di chuy n d ng c t i ñi m 1 trên m t ph ng XY..... ( gia công cung tròn (3)-(4)-(5)) G01 X10....Pragramming manual for CNC in Mill ...0 Z-5 R5.. Di chuy n d ng c t i ñi m 1.0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h ) b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y...V trí ñi m 3 trên m t ph ng ZY G19 G02 Y5.0.... (G17) G01 X10....…..0 mm) (gia công cung tròn (1)-(4)-(2)) ……………….0 Z0 R5. (bán kính 10..0 Z0 F100.

Y...... L nh này ñư c s d ng khi c n thay dao. 1...G i ch G30 P3………………….. n ch y v g c.Z. ñ v g c th ba..G28 ñ tr v các g c máy ð tránh quá trình tr v d ng c có th va vào phôi.SV. ñ i phôi.G i ch G30……………………....... ho c g c th hai. ñ v g c th 4...SVD có g n APC. d ng c s di chuy n th ng t ñi m hi n t i v v trí g c máy ch ñ nh. th 4 c a máy... Giá tr theo sau các ñ a ch X.. ði m 0 th hai G30X_Y_Z_..Pragramming manual for CNC in Mill 10.G i ch G30 P4…… ………… . Nó có trên các lo i máy MV.Ch ra tr c c ñ v g c máy. làm s ch phôi ho c ñ i bàn máy APC (APC – h th ng ñ i bàn máy t ñ ng). ði m 0 máy G28 X_Y_Z_... 3.ði m O th ba ho c th tư không ph i luôn t n t i trên các t t c máy... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 50 . Tr v ñi m g c chính c a máy.. 2....V i các lo i máy MV. ñi m O th ba. th 3.SV và SVD. ñ gá. ngoài ra không s d ng cho m c ñích khác..Z là to ñ c a ñi m trung gian mà dung c s ñi qua trư c khi v g c máy. 2. b n ñư c trang b cho vi c ñ i bàn máy t ñ ng... ho c các máy ñư c trang b APC.Y. ði m 0 th ba và th tư G30 P3(P4)X_Y_Z_. ñ v g c th hai. G28……………………. chó ý 1.G i ch X. S d ng l nh G30...

. . M06.. “G90 G28 Z0”........ máy s di chuy n không như mong mu n... lúc ñó có th gây nhi u s c nguy hi m. M06.. d ng quay tr c chính....... ñ gá hay v t c n nào trong vùng gia công... Bù bán kính d ng c .... ñ gá hay b t c v t v n nào trong vùng gia công....... trư c khi v ñi m g c máy( hay g c máy th 2..0 Y105.. Chương trình s d ng G30 O0001. có th s d ng kh i l nh b t kỳ trong các kh i l nh sau “G91 G30 Z0”...G30.4) trư c... “G90 G30 P3(P4) Z0”).. ð ñ i d ng c ch có th th c hi n ñư c khi c 3 tr c X.. M01..3.V ñi m O th 2....Chương trình gia công G91 G30 Z0 M05......ð i d ng c .. 2. 1. Chuy n ñ ng này có th gây ra s c va ñ p v i phôi. Khi s d ng máy có trang b tính năng ñ i Pallet t ñ ng....... G90 G00 G54 X90.. N u ñ t G28 và G30 trong mã l nh tuy t ñ i (“G90 G30 Z0”..3..... ........ Khi ñưa tr c Z tr v ñi m g c máy( hay g c th 2...3. G43 Z30... gây ra s c nguy hi m... “G91 G28 Z0”... ....4)..........Z chó ý ñ ng th i ñi m g c c a máy.. l y d ng c T2.. N1. G91 G30 Z0 M05..…… ...Tr v ñi m 0 th 2.Y..4) s d ng G28.ð i d ng c ....... gây ra s c nghiêm tr ng.. 1242.. Sau ñó....Pragramming manual for CNC in Mill Các v trí c a ñi m O th 2... Khi tr v g c máy ( hay g c th 2...4 ñã ñư c thi t l p b ng cách ñ t kho ng cách t ñi m g c máy trong các tham s ñi u khi n 1241....3... . 1243 tương ng. nên ñưa tr c Z tr v g c máy ( hay g c th 2....0.... N u ñưa tr c X và Y tr v trư c.. G40 G41 G42..3..... có th x y ra va ñ p d ng c v i phôi. không ñư c thay ñ i các tham s này. “G91 G30 P3(P4) Z0”. . ……..0 H1 S440 T2.. 12. ñưa tr c X và Y tr v ...4) tr c Z s ñi qua ñi m g c phôi..... N u vi c cài ñ t b thay ñ i sai... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 51 .......

phôi sau khi c t s nh hơn kích thư c yêu c u . Quá trình s d ng mã l nh bù dao ñ gia công phôi có hình dáng như hình bên. ñư ng ch y dao th c t s ñư c d ch ra xa ñư ng ch y dao l p trình b i m t lư ng bù. 3. 2. G17 G01 ( G00) G41 (G42) X_Y_D_F_. N u s d ng mã l nh bù bán kính. ñư c gi i thích ng n g n như sau: ðư ng dao ch y qua các ñi m (1)-(2)-(3)-(4).có hình dáng như hình bên. Khi tâm d ng c di chuy n d c theo biên d ng ñ nh nghĩa. ð d ch ñư ng ch y dao t ñư ng ch y dao l p trình. Vi c s d ng mã l nh bù bán kính. Thông thư ng. 1. có s d ng dao phay ngón ñ gia công theo hình dáng trên b n v . Bù bán kính d ng c trên m t ph ng ZX G18 G01(G00) G41 (G42) X_Z_D_F_. G40 G01(G00) X_ Z_I _ K_F_. vi c bù bán kính d ng c s d ng khi gia công pocket hay phay contour. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng YZ Hanoi University of Industry 52 Bïi Quý TuÊn . hãy nh p giá tr bán kính dao vào d li u bù bán kính trên màn hình TOOL OFFSET. cho phép ngư i l p trình không c n ph i th c hi n nh ng tính toán ph c t p mà có ñư c hình dáng chi ti t gia công theo yêu c u. như ñư c minh ho hình bên. G40 G01(G00) X_Y_I _J_ F.Pragramming manual for CNC in Mill Bù bán kính d ng c có nghĩa là xê d ch ñư ng ch y dao sang bên trái ho c ph i t ñư ng ch y dao l p trình. Bù bán kính d ng c trên m t ph ng XY. N u chương trình không s d ng bù dao. d ng c s di chuy n theo ñư ng ñư c ch rõ như hình v bên.

.G i mã l nh bù bán kính (bù bên ph i) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh. G43 G44 G49 Bù chi u dài d ng c ....... G17 G18 G19 ……L a ch n m t ph ng ti n hành bù bán kính.....L a ch n d ng n i suy ñ bù.... b ng cách s d ng mã l nh bù d ng c này Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 53 ... G42 ......... I J K là giá tr trong h t a ñ gia s D ....Mã s ñ a ch bù bán kính....J ... F .............. G40.G44 ñư c s d ng ñ xác ñ nh mũi d ng c theo tr c Z......................Hư ng c a phôi ñư c ñ nh nghĩa trong các kh i l nh ti p sau...................... G00: ch y dao nhanh............ X. 4.T c ñ ti n dao... Do chi u dài c a các d ng c khác nhau nên khi gia công c n ñ nh nghĩa l i t a ñ mũi t ng d ng c cho th ng nh t..................... G01: ch y dao c t g t G41......G i mã l nh bù bán kính (bù bên trái) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang trái so v i ñưòng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh.Pragramming manual for CNC in Mill G19 G01 ( G00 ) G41 (G42) X_Y_D_F_..... G01 ( G00).. G40 G01(G00) Y_Z_J _K_ F... I . Y ...To ñ ñi m cu i.......Z......... L nh G43 ....Hu mã l nh bù bán kính.. K ........

....-200.......0 )...... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 54 . n u các d ng c ñư c l p trình cùng m t chi u cao (ví d Z30....-300..T2 . lư ng bù dao s ñư c tính toán.. Trên màn hình TOOL OFFSET. Thì mũi c a t ng d ng c cũng s ñ n các v trí khác...-270............ V trí c a ñ u d ng c theo tr c Z t i ñi m O c a máy thay ñ i tuỳ thu c theo chi u dài m i d ng c ......T3 v trí g c máy theo chi u Z thì t a ñ mũi c a chúng s khác nhau.. ví d chi u dài d ng c ñư c nh p: 1.0 (Lư ng bù c a d ng c s 1) +30........0 H1 -300.. ñ u các d ng c ñó cùng di chuy n ñ n v trí có cùng chi u cao là Z30...... h2 và h3 tính t mũi các d ng c ñ n v trí Z0 (t a ñ g c c a phôi theo chi u Z) ñư c nh p vào b ng TOOL OFFSET(ñó chính là chi u dài bù dao c n thi t).0 (v trí ñ u d ng c 1 so v i g c phôi) =-270.0 (Lư ng bù c a d ng c s 3 ) <D ng c 1> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.0 (Lư ng bù c a d ng c s 1 ) 2.0 D ng c T1 chuy n ñ ng ñ n v trí 270mm..0 so v i g c phôi...Pragramming manual for CNC in Mill Mori Seiki ch s d ng G43.. Trong quá trình xét ñ t v trí............. Thì khi s d ng G43 trong chương trình.0.. theo chi u – c a tr c Z.. kho ng cách h1. Do v y khi chưa ñ t l nh bù d ng c theo chi u Z... l nh v trí d ng c theo tr c Z xác ñ nh v i ñ u d ng c . t ñi m g c máy.. Trong m t chương trình...0 (Lư ng bù c a d ng c s 2 ) 3. d ng c T1 . Như th n u có l nh di chuy n ñ n Z 30. Khái ni m chi u dài d ng c ñư c gi i thích như sau (xem hình minh ho ).0 G90 G00 G43 Z30....

0 (Lư ng bù c a d ng c s 2) +30. B ng vi c s d ng l nh “G43 H_” ñ bù v trí d ng c theo chi u dài.0 H2 -270.0 G90 G00 G43 Z30. theo chi u – c a tr c Z.0 D ng c T2 chuy n ñ ng ñ n v trí 240mm.0 (Lư ng bù c a d ng c s 3) +30. theo chi u – c a tr c Z. t ñi m g c máy. t ñi m g c máy.0 G90 G00 G43 Z30.Pragramming manual for CNC in Mill <Dung c 2> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.0 (v trí ñ u d ng c 3 so v i g c phôi) =--170 D ng c T3 chuy n ñ ng ñ n v trí 170mm. t t c các mũi d ng c ñư c ñ nh v t i cùng m t chi u cao so v i m t Z0 c a phôi) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 55 . <D ng c 3> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.0 (v trí ñ u d ng c 2 so v i g c phôi) =-240.0 H3 -200.

. thay vì G49..G30..Ch y dao nhanh t i v trí Z30 (tính t g c phôi) Th c hi n bù theo chi u Z cho d ng c s 1 ð nh nghĩa t c ñ quay cho tr c chính (S800). ( T1 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X0 Y0 .. M03.. .Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh nghĩa b i G54. Chu trình này s hu ch ñ bù d ng c ....... hay ñi m không th 2 (G28. G49. không c n thi t s d ng G49....... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 56 .. L p trình s d ng G43 và G49....……... trư c khi th c hi n chu trình ñ i d ng c .Pragramming manual for CNC in Mill G43 Z_H_. Z .... ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao.. ………….Xác ñ nh ñ a ch bù chi u cao..1. 3. G49.... M01...G30)....... G43 Z30. Chương trình gia công …………. N1 . 1. ………….........G30.L nh bù chi u dài d ng c ..........Mã l nh bù chi u dài cũng có th ñư c hu b ng H0..... G43. ..Chi u cao ñ t theo tr c Z H .l nh hu ch ñ bù chi u dài d ng c .. 2. b i vì d ng c luôn tr v ñi m O máy..Thông thư ng......N u s d ng các l nh G28..0 H1 S800 T2.. ch ñ bù d ng c s b hu .. O0 001..

? M03. To ñ c a máy là to ñ tính so v i ñi m g c c a máy. M u chương trình cơ b n O0001 N2..Pragramming manual for CNC in Mill M06. M03....Y.. M30. .. ………….. 25. …………. ( T2 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X40.. G43 Z. Ti n hành bù chi u Z cho d ng c 2. Chương trình gia công . ………….ð nh nghĩa t c ñ quay c a tr c chính.. ð i v i các máy ñư c trang b Sensor ho c s d ng các ñ gá chuyên Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 57 .S..Y...H.. …………... ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao.Ch y dao nhanh t i v trí Z30 so v i g c phôi...T-.. N2.0 Y0. ? M03..... Chương trình gia công M01.H.S... M06. N2.. Chương trình gia công …………...0 H2 S1000 T3.T-. G53 L a ch n h to ñ máy. G43 Z30. …………. M30. G90 G00 G54 X. G43 Z. ………….… Ch y dao nhanh t i ñi m (2) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh g i b i G54. G90 G00 G54 X..

. G43 Z30.0 H1 S800 T2... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 58 . có th di chuy n d ng c t i m t v trí c a ñ gá v i t c ñ ch y daonhanh......... G91 G28 Z0 M05...........G i h to ñ to tuy t ñ i....Y. tr v g c máy. Giá tr c a h to ñ máy có th xác nh n b ng cách quan sát trên v trí hi n th trên màn hình......Di chuy n bàn máy nhanh ra ñi m gi a hành trình c a tr c X......L a ch n h to ñ máy............. di chuy n bàn máy ra v trí gi a c a hành trình tr c X ... ð k t thúc chương trình.. G90. 1..... Cũng có th dùng G53 ñ di chuy n bàn máy t i trung tâm máy trư c khi k t thúc gia công.Y. N1. G53 có giá tr trong h tuy t ñ i (G90)... chó ý 3......0. G53...ð i l y d ng c T2 G90 G53 X-765....... Chương trình gia công …………... M03...0 Y-330........... G90 G00 G54 X0 Y0 ...Y (hành trình tr c X : 1530mm. …………...... M01.... ph i hu t t c các mã l nh bù dao.. ch có giá tr trong m t câu l nh..............Pragramming manual for CNC in Mill dùng.... là l nh ch có hi u l c dùng m t l n.. M06. M30..... Trư c khi s d ng G53... O0001... …………... 2....... không có hi u l c trong h gia s (G91).....Z....... hành trình tr c Y : 660mm)...Giá tr to ñ trong h to ñ máy....... G90 G53 X_Y_Z_ ... X.....D ng tr c chính... trong h to ñ máy G53. G53 thu c nhóm l nh “00”......

. Y ……………………. giá tr c a Z trong h to chó ý ñ phôi ñư c ñ t là “0”. 4. 3.G59 )X_Y_.. G54(G55...G57. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 59 . 2. H to ñ G54 ñư c ch n m c ñ nh khi b t ñ u b t ñi n chó ý máy. n u v i trư ng h p gia công m t lúc nhi u phôi. . Thông thư ng.L a ch n m t h to ñ làm vi c X. G52( h to ñ ñ a phương). G i h to ñ tuy t ñ i G54 ñ n G59 ………….G59. N u s to ñ ñ nh nghĩa b i G54 .Pragramming manual for CNC in Mill 3. Có th ñ t t i 6 h to ñ phôi ñ g i m t trong các h to ñ ñó và s d ng b ng mã l nh G.G59 không ñ s dung. G56 . G58 . Do có th s d ng t i 6 h to ñ phôi t G54 .. có th dùng G10 (ñ i to ñ phôi). G54 – G59 L a ch n h to ñ phôi Quá trình “ñ t g c h to ñ gia công” có nghĩa là làm cho h NC hi u ñư c ñi m O phôi. G90 ………………….. ñ ñ nh nghĩa thêm h to ñ phôi M t h to ñ phôi cũng có th t o ra b ng cách Offset t h to ñ máy. thao tác s r t thu n ti n và năng su t..To ñ d ng c trong h to ñ làm vi c ñư c l a ch n 1. (G90) .

.... G43 Z30.0 H1 S800 T2... N1...... M03.....Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G54 ñ n G59(1) L p trình cho phôi như hình v ......... Chương trình gia công .0 F2000.0 F48 ............Quay tr c chính v i t c ñ 800 v/p G01 Z3... §iÓm gèc ph«i O0001.....0 G i dao T2 ra v trí ch ñ i d ng c .... ………………..... … . ....... Z-5...Ch y dao nhanh t i cao ñ Z30..Ch y dao nhanh t i ñi m O c a phôi theo tr c X và Y trong h to ñ G54..... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 60 ..…………. G90 G00 G54 X0 Y0..... s d ng G54.......…………...

..………………………….0. M03. X-30. s d ng G54 và G55. Trong chương trình trên.. ñi m O phôi ñư c xác ñ nh riêng theo t ng phôi như th vi c l p trình ñã ñư c ñơn gi n hoá ñi nhi u. G43 Z30.. G90 G00 G54 X30.Ch y dao nhanh t i ñi m (7) X30.0.G55..……………...Ch y dao nhanh t i ñi m (5) Trong h to ñ ñư c g i b i G55.0.Ch y dao nhanh t i ñi m (3) X30..0 Y20.Ch y dao nhanh t i ñi m (4) G55 X30.. ði m O phôi ñ t như hình v ....……………………….…………………………..Ch y dao nhanh t i ñi m (1) Trong h to ñ G54.Ch y dao nhanh t i ñi m (6) Y-20..0 H1 S800 T2 .0. O0001..….0………………………..0.Ch y dao nhanh t i ñi m (8) Như trên ñã trình bày.....0……. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 61 .………………………….Ch y dao nhanh t i ñi m (2) Y-20. ð t h to ñ làm vi c b ng G54.…………………. các v trí gia công trên các phôi có v trí gi ng nhau.0 Y20. N1.....0.Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G54 ñ n G59(2) G54 G55 L p trình cho phôi như hình v . X-30.

ñi u khi n dòng chương trình. Tuỳ chó ý t ng trư ng h p. 1. 2. hãy liên h v i nhà s n xu t. Khëi ®éng trôc chÝnh quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå. M lÖnh M00 M01 M lÖnh Dõng ch−¬ng tr×nh Dõng lùa chän Miªu t¶ Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi khi bËt chøc n¨ng OSP. Chương này s gi i thích m t cách khái quát các mã M . ch−¬ng tr×nh sÏ t¹m dõng khi gÆp lÖnh M01. Nã sÏ kh«ng cã t¸c dông khi chøc n¨ng n y chuyÓn sang OFF. B ng mã M. Cho phép s d ng m t mã M trong m t câu l nh. t t c các ch c năng này có th không ñư c h tr ñ y ñ ho c có th ñư c s d ng cho nh ng ch c năng khác nhau ho c là không ñư c miêu t như dư i ñây. tham kh o sơ ñ ñư c cung c p theo máy ho c liên h v i Mori Seiki.Pragramming manual for CNC in Mill Chương C Mã l nh M 1. m t kh i l nh có th ch a t i 3 mã M. Dõng trôc chÝnh Khëi ®éng chu tr×nh thay dao kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu M02 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh M03 M04 M05 M06 M07 Quay trôc chÝnh bªn ph¶i Quay trôc chÝnh bªn tr¸i Dõng trôc chÝnh Thay dông cô kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu tr¬n Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 62 . Chi ti t hơn. m t s d ng máy. ñ ng th i nó cũng ñư c g i là mã l nh h tr cho mã l nh G. Khëi ®éng trôc chÝnh quay theo chiÒu kim ®ång hå.Trư c khi s d ng M31 và M32. Mã M cũng ñư c g i là mã l nh ph . KÕt thóc ch−ong tr×nh v ®Æt l¹i NC Con trá kh«ng quay l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh. Không s d ng M31 và M32 tr khi vi c s d ng nh ng kh i l nh này c n thi t cho vi c x lý ho c kh i ñ ng l i các ho t ñ ng b gián ño n vì s c .

.653 / 50... 1003 / 50... quay trë l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh .653 / 50.Pragramming manual for CNC in Mill M08 M09 M10 M11 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M40 M41 M42 M43 M46 M47 M48 M49 M50 nguéi.....653 / 50......653 / 50.1) ( duy nhÊt cho MV . 1003 / 50..... v phun dÇu t−íi nguéi KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y KÕt thóc ch−¬ng tr×nh.1) ( duy nhÊt cho MV ...1) Chän c¶m biÕn l¾p lªn trôc chÝnh Chän c¶m biÕn l¾p lªn b n m¸y l m mÊt hiÖu lùc chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn KÝch ho¹t chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn khëi ®éng dÇu khoan Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 63 . Phun dÇu t−íi nguéi T¾t dung dÞch tr¬n nguéi T¾t b¬m dÇu KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi D¹ng taro cøng KÕt thóc ch−¬ng tr×nh KÝch ho¹t m lÖnh kho¸ trôc Huû lÖnh kho¸ trôc CÊt dông cô B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ trung gian B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 1 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 2 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 3 TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn ON TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn OFF Huû m lÖnh Override KÝch ho¹t m lÖnh Override Phun dÇu tr¬n nguéi qua lç mòi Phun dÇu t−íi nguéi T¾t tÊt c¶ c¸c chÕ ®é b¬m dÇu... 1003 / 50. ®Æt l¹i NC........1) ( duy nhÊt cho MV .. hñy bá M31 Tr¶ dông cô tõ trôc chÝnh vÒ magazine ( duy nhÊt cho MV . 1003 / 50...

Pragramming manual for CNC in Mill M51 M52 M53 M55 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M73 M74 M75 M76 M77 M80 M81 M82 M83 M84 M85 M86 M88 M89 M96 M97 M98 khoan Thæi khÝ ON Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON Phun dÇu d¹ng s−¬ng mï ON C¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn OFF Thæi khÝ OFF Khëi ®éng thæi khÝ Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON BËt phun dÇu d¹ng s−¬ng mï T¾t tÊt c¶ c¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn Dõng thæi kh«ng khÝ Th«ng sè kü thuËt APC KiÓm tra vÞ trÝ trôc Z Bá qua dông cu ON KiÓm tra tuæi bÒn dông cô KÑp trôc thø 5 Më kÑp trôc thø 5 §Õm ph«i §èi xøng qua trôc Y OFF §èi xøng qua trôc Y ON §èi xøng qua trôc X OFF §èi xøng qua trôc X ON M lÖnh ngo¹i vi Vßi phun röa phoi ON Vßi phun röa phoi OFF Cöa tù ®éng ON Cöa tù ®éng OFF BËt m n h×nh T¾t m n h×nh §iÒu khiÓn thÝch nghi ON L m nguéi trôc chÝnh ON L m nguéi trôc chÝnh OFF ChÕ ®é ng¾t marco Huû d¹ng ng¾t marco Gäi ch−¬ng tr×nh con BËt tÝn hiÖu bá dông cô T¾t m Y BËt m Y T¾t m X BËt m Y lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc L m s¹ch phoi Th«ng sè cöa Ng¾t marco ON Ng¾t marco OFF Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 64 .

M01 D ng chương trình và d ng l a ch n. dung d ch làm ngu i cũng ñư c d ng. Ví d . Khi s d ng M00 trong quá trình ho t ñ ng. N u phím d ng ch ñ ON. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 65 . Tr c chính quay. máy s d ng vô ñi u ki n. Chương trình s d ng t i b t kỳ v trí nào có l nh M00. Khi c n thi t. Do v y. s d ng M01 khi gia công phôi th nh t ho c c t ki m tra. chuy n ñ ng c a các tr c. chuy n ñ ng quay và d ch chuy n tr c chính s b d ng. M01 s có tác d ng như M00. Khác v i M00.Pragramming manual for CNC in Mill M99 M120 M121 M122 M123 M124 M125 M126 M127 M128 M129 M144 M145 M164 M165 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh con M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi C¶m biÕn quang häc ON C¶m biÕn quang häc OFF Thæi khÝ trôc chÝnh ON Thæi khÝ qua lç dÇu Quay vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh tõ ch−¬ng tr×nh con hiÖn t¹i Sö dông ®Ó lÊy t©m tù ®éng 2. M01 ch có hi u l c khi phím d ng trên b ng ñi u khi n chuy n sangOFF. < S d ng M01 và M00> -ñ ki m tra kích thư c phôi gia công. ñ t M01 trong chương trình t i v trí c n d ng. dung d ch làm mát. M00. khi M01 có hi u l c.

............. chó ý O0001..M00...... G43 Z30........ N u ñã th c hi n m t ho c hai vi c trên. liên quan ñ n tr ng thái c a phím d ng l a ch n trên b ng ñi u khi n......Ch c năng d ng l a ch n b t t... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 66 .... Chương trình ñư c th c hi n ti p t c khi phím (ST) trên b ng ñi u khi n ñư c n......... M00.....M04 (kh i ñ ng quay tr c chính) và l nh M08 (x dung d ch làm mát) b ng t. không ch a các l nh khác. không ñư c ñ i d ng c không ñư c di chuy n các tr c b ng tay......Ch c năng d ng l a ch n ñư c b t........... N u như không th ñưa v tr ng thái trư c ñó. M01.... Khi kh i ñ ng l i chương trình b d ng b i M00.G i mã l nh d ng l a ch n......Pragramming manual for CNC in Mill -ki m tra mũi dao... r t có th s x y ra va ñ p gi a d ng c và phôi... . 2. N1.... Khi chương trình ñang ñư c d ng b i M00 ho c M01..Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54. Sau ñó...... ..L nh M01 s b b qua và chương trình ñư c th c hi n liên t c.M01 ph i ñươc ñ t trong môt kh i l nh ñ c l p.Ch y dao nhanh t i v trí Z30..... ho c gia công sai. Khi M01.. M01.....G i mã l nh d ng.... . Do ñó.....0...0 H1 S400 T2...... M03.... -làm s ch phoi trong quá trình gia công..Cách th c làm vi c c a M01. ñư c gi i thích dư i ñây: ..Chương trình gia công... hãy ñưa các tr c v tr ng thái trư c khi thay ñ i.... ñ gá.. các ho t ñ ng có th ti p t c... ðèn ch th STATUS [M00/M01] s sáng lên khi M01 ho c M00 ñư c s d ng..L nh M01 s ñư c th c hi n chương trình b d ng sau kh i l nh ch a M01. 2. l nh M03. G i dao T2 vào v trí ch thay dao. M04 ho c M08 (n u c n)...M00 ñư c th c hi n..Quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400-1 min..... khi s d ng M01. G90G00 G54 X0 Y0…..... ph i kh i ñ ng l i M03... h t s c lưu ý v trí ñ t 2 l nh này. : L p trình s d ng M00 và M01 1... M00.

các mã G quay tr ng thái như khi máy ñư c ñóng ñi n.....Di chuy n d c tr c d ng. ño kích thư c. N2......... .... G21 v n duy trì...Tuy nhiên. ho c M00. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 67 M01..………Chương trình gia công.. M06. -Lư ng ch y dao(F) b hu ...…... <M00> D ng chương trình .. M01... ho c M00.ð i d ng c . n phím [ST] và chương trình kh i ñ ng l i t kh i l nh ti p theo.Chuy n ñ ng quay tr c chính d ng .. ... Sau khi làm s h phoi.... M30 K t thúc chương trình... M01 không th c hi n và chương trình ch y liên t c.. 2) NC ñư c Reset l i -Trong tr ng thái Reset l i. chương trình s d ng khi g p M01...N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n ON. M01 ñư c th c hi n..... .. các l nh G54 ñ n G59...N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n OFF.....0 H2 S400 T3 M03 ... ....Pragramming manual for CNC in Mill <M01> D ng l a ch n ....... Khi M02 ho c M30 ñư c th c hi n.. 1) T t c các ho t d ng c a máy d ng........D ng bơm dung d ch tư i ngu i. G20... G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30.. M06....Chương trình ñư c d ng và máy s ng ng t m th i.. k t thúc chương trình và l p l i chương trình... … M02...

.................. G90G00 G54 X0 Y0 ...... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54. và m t khi c a ñư c ñóng M02.... M30] sáng ...... N1.. M01 <M01> D ng l a ch n ............... chó ý ð i v i các máy ñư c trang b ch c năng door interlock............ chó ý 2) Không ñư c dùng M30........ con tr ñưa v ñ u chương trình...Pragramming manual for CNC in Mill nhưng t c ñ quay v n ñư c duy trì... ðèn ch th [ST] t t khi M30........ M30: O0001.. L nh M30 bao g m mã l nh rewind chương trình. 1) Chương trình s d ng M02... Chương trình gia công..................... Khi s d ng M30....K t thúc chương trình và NC ñư c Reset l i M30.0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30. 3) Trong trư ng h p s d ng M30..... Mã l nh này r t thu n ti n khi gia công các phôi gi ng nhau liên t c..... tín hi u c nh báo (EX1024) s hi n trên màn hình khi c a ñư c m .......... ð ng th i ñèn [M02...N u phím [OSP] trên b ng ñi u Hanoi University of Industry 68 Bïi Quý TuÊn ...... G43 Z30....0........ .....ðây là ch c năng REWIND..... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min.......K t thúc chương trình và NC Reset l i... con tr ñư c quay l i ñ u chương trình.. M02 trong cùng kh i v i các l nh khác.......... M03.. các chương trình gi ng nhau ñư c th c hi n m t cách l p ñi l p l i b ng vi c n phím [ST]. M30 luôn ñư c ñ t t i cu i các chương trình. G i dao T2 vào v trí thay dao... M02 làm vi c....

.............. N u d ng c b t ñ u quay trong tr ng thái ti p xúc v i phôi.. Trư c khi quay tr c chính b ng l nh M03.... Con tr v dòng ñ u chương trình (O0001) 4... Chương trình gia công......... M04............. <M02> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng.. G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30... M04. d ng quay tr c chính... L nh M03.... Kh i ñ ng tr c chính b ng l nh M03. .... N2.......... có th gây m dao ho c phá h ng phôi.. có th gây m dao ho c phá h ng phôi..… M01 ho c M00 M06.... M01 không có hi u l c và chương trình th c hi n liên t c.Pragramming manual for CNC in Mill M06.. 2) chó ý Không ñư c s d ng M05.quay tr c chính theo hư ng thu n....d ng tr c chính. ph i ch ra t c ñ quay b ng mã S.. N u d ng c d ng khi ñang ti p xúc v i phôi.. M04 ñư c s d ng ñ kh i ñ ng tr c chính v i t c ñ ch ra trong mã l nh S. L nh M05 ñư c s d ng ñ d ng quay tr c chính M03 .. <M30> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng.... M30............0 H2 S400 T3 M03 .. M03............ ð i d ng c . ho c M02. khi d ng c ñang ti p xúc v i phôi.... M05.….. M04. khi n OFF. M05 Quay và d ng tr c chính.... 1) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 69 .... M04 trư c khi d ng c c t ti p xúc v i phôi (tr khi trong các chu trình taro c ng )...quay tr c chính theo hư ng ngh ch.

....Pragramming manual for CNC in Mill V i mã S.... L nh M06 th c hi n 1 lo t tác v trong chu trình thay dao t ñ ng g m quay tay g t.. N1......…........... tham kh o ph n sau.0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30.............. M05 O0001.... M06........ ......... G43 Z30........ S d ng M04 ñ quay tr c chính theo hư ng ngư c chi u kim ñ ng h ...... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 70 ........ quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min.. Khi M06 ñư c th c hi n... L p trình s d ng M03.. ð i d ng c ...... M nh M06 dùng ñ ñ i d ng c trên tr c chính v i d ng c v trí thay trên Magazine.... d ng c trên tr c chính s ñư c c t vào magazine...... M06 ð i d ng c . M04. G i dao T2 vào v trí thay dao............ tr v ñi m g c máy............ G90G00 G54 X0 Y0….. M03.0... 5. Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54......Chương trình gia công. k p nh d ng c trên tr c chính.. G91 G28 Z0 M05 D ng tr c chính.. mà không có d ng c nào v trí tương ng trên magzine...

..... M06.... 6..... M06 s không th c hi n tr khi tr c Z ñang ñ n ñi m g c máy th 2 1...... O0001..Chương trình gia công.........ð i d ng c ñưa d ng c T3 vào tr c Chính........ nh t thi t ph i t t dung d ch trơn ngu i.........0..... 2........... M09............ð i d ng c ........... Quá trình thay dao t ñ ng v i các d ng c không cùng kích thư c khác quá trình ñ i d ng c c a nhóm d ng c có cùng kích thư c.. quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h v i t c ñ 400 -1 min........Pragramming manual for CNC in Mill M06.. N2........ M03.. N u l nh M06 th c hi n khi tr c chính ñang quay.................... ñưa d ng c T2 vào tr c Chính...... .... G i dao T2 vào v trí thay dao...... ............. chó ý 3.0 H2 S400 T3 M03 ................ Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 71 .................................ð i d ng c ....... tr c chính s t ñ ng d ng và chu trình ñ i dao th c hi n..... M01 ho c M00 M06.................................. N1.. G90G00 G54 X0 Y0…. B t t t dung d ch trơn ngu i M08........... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54......Chương trình gia công.... Trư c khi ti n hành ñ i d ng c b ng M06........... G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30. G43 Z30.... ....0 H1 S400 T2 ……… Ch y dao nhanh t i v trí Z30....

.......... N u s d ng dung d ch làm mát. ph i ch c ch n thùng dung d ch ph i còn ñ ........... M09..... chó ý -Phím COOLANT ON *Khi phím ñi u khi n này ñư c ON...T t dung d ch làm ngu i.. s ng ng không phun n a và ñèn ch th t t.. *ði u khi n dung d ch làm ngu i thông qua phím ñi u khi n trên b ng ñi u khi n th hi n như sau..... ngay c khi s d ng M08..... ( ch ñ MDI... Trong trư ng h p này.. N1.............. MEMORY. quá trình c p tr l i bình thư ng..... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 72 . Tính năng này s d ng khi ki m tra chương trình... N u n phím ñi u khi n này hơn 1s dung d ch s ng ng c p và ñèn ch th nh p nháy.. Không ñư c ñ i d ng c khi dung d ch trơn ngu i ñang phun..........0 H1 S400 T2 M08 B t dung d ch trơn ngu i...... dung d ch trơn ngu i s không ñư c c p. ñèn ch ch sáng và dung d ch ñư c phun t ñ ng.... ñèn ch th s sáng.. 2. dung d ch ñang phun....... ho c TAPE)............. chó ý L p trình s d ng M08.. quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h . và dung d ch làm mát ñư c c p... M03.. Khi M08 ñư c ñ c trong chương trình.... .... G43 Z30. . O0001..Pragramming manual for CNC in Mill M08....... *Khi phím ñi u khi n chuy n sang ch ñ ON tr l i..... 1....... G90G00 G54 X0 Y0…..........B t dung d ch làm ngu i........ Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54.M09...Chương trình gia công.......... ñèn ch th d ng nh p nháy... -Phím COOLANT OFF *Khi phím ñi u khi n ch ñ OFF.....

....................... ngu n ñi n cung c p cho máy s ñư c ng t t ñ ng............….... Trong trư ng h p này không c n thi t dùng M19 trong chương trình......... M19 ñư c s d ng trong ch ñ MDI.... M20 T t ngu n t ñ ng........G87)... M19 c ñ nh góc quay tr c chính......ð i d ng c . M20.. s d ng chu trình khoét G76 ho c G87.....T t dung d ch trơn ngu i....………………………….. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 73 ..... M19...... 10.... Khi g i chu trình G76 ho c G87 tr c chính s ñư c quay t i v trí phù h p v i v trí c a tr c dao khoét và m nh khoét theo hư ng d ch chuy n c a tr c chính.. chó ý Quá trình ñ i dao thông d ng ñư c th c hi n t ñ ng trong chu trình ñ i dao (M06) ho c chu trình gia công l (G76.... M09.. Khi th c hi n M20..........................c ñ nh góc quay c a tr c chính......... 19..... Khi l p ñ u khoét lên tr c chính..........Pragramming manual for CNC in Mill ....... M06.......ð t mã l nh t t ngu n t ñ ng.. S d ng M19 ñ d ng quay tr c chính t i m t v trí c ñ nh..

... Ngu n năng lư ng không th b ng t trong khi các ho t ñ ng ñang th c hi n. do ñó l nh M20 không th th c hi n. ð t M20 trong kh i l nh trư c M30.T0. chương trình ñư c l p l i... M33 Chu trình c t d ng c .. M20.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 74 ..Pragramming manual for CNC in Mill 1).. phím này trên b ng ñi u khi n ph i ñư c kích ho t....... M33 s d ng ñ c t d ng c trư c khi t t máy... như ñư c minh ho dư i ñây Ví d .. ..L nh c t d ng c . M6.... L nh M33 s d ng ñ c t d ng c t tr c chính t i 1 v trí còn tr ng trên magazine... M33. M30.... ð mã l nh t t ngu n t ñ ng có hi u l c. ch c năng này s ñư c th c hi n sau M02 2).. Phím t t ngu n t ñ ng trên b ng ñi u khi n có ch c năng tương t như M20... chó ý 3). Máy ch có th t t máy sau khi hoàn thành các ho t ñ ng sau: -Chu trình APC -Chu trình ATC -Chuy n v trí trên Magazine... L nh M33 có tác d ng như hai kh i l nh trên.. 7.. con tr v ñ u dòng....... Sau M30.

.............. M33........... M51.................... .......B t quá trình th i khí......... M51 : B t ch c năng th i khí...................... ...D ng tr c chính sau khi hoàn thành vi c tr v ñi m g c máy trên tr c Z M01...…..............T t quá trình th i khí......D ng t m th i......... Quá trình th i khí s d ng ñ làm s ch phoi trên rãnh ho c b m t phôi khi gia công. M59............ s có ñư ng 100mm.... G91 G28 Z0 M05....... Chương trình gia công.........G i chu trình c t d ng c .............. G90G00 G54 X_ Y_.........M59 B t và t t quá trình th i khí.......... M59 : T t ch c năng th i khí................ N1............. 15.Pragramming manual for CNC in Mill chó ý L nh M33 ch th c hi n ñư c khi tr c Z v ñi m O th 2(G30).............. D ng c trên tr c chính ñư c ñưa tr l i h c còn tr ng trên Magazine....... ..... Gia công b ñây...... M51......... L p trình s d ng M33 O0001.............................. m t dư i d ng dao kính Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 75 .

.. N1.......... h thông s báo l i (P230)...... g i chương trình con b ng M98.(4) M59. G90G00 G54 X-160. cùng hình d ng) l p ñi l p l i............B t ñ u th i khí.... Trong m t chương trình con có th g i ñ n m t chương trình con khác..........T t th i khí.....Pragramming manual for CNC in Mill O0001. T chương trình chính....0 F200....0 H1 S400 T2.. Trong chương trình chính....... s l p chương trình con có th ñư c g i trong m t th i ñi m là 4........0 F500....(2) Y40.......... X-160..... N u s chương trình con ñang ñư c g i l n hơn 4.... chó ý LÇn gäi 1 Ch−¬ng tr×nh chÝnh Ch−¬ng tr×nh con 1 LÇn gäi 2 Ch−¬ng tr×nh con 2 LÇn gäi 3 Ch−¬ng tr×nh con 3 LÇn gäi 4 Ch−¬ng tr×nh con 4 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 76 ................0 Y-40..(3) X-160. M03......... Khi th c hi n các ñư ng c t gi ng nhau( cùng to ñ ............ Quan h gi a chương trình chính và chương trình con ñư c minh ho như hình v sau.. ñư ng c t ñó có th lưu vào b nh NC như 1 chương trình con....0 F200. 8......................0..... M98................ ................... M51.......Ch y dao nhanh t i v trí (1) G43 Z30... Trong chương trình con k t thúc b ng M99. M99 G i chương trình con và tr v t chương trình con.... G01 Z0 F500...... ch ra chương trình con và s l n s d ng chương trình con...

P …………………s chương trình con ñư c g i H ………………. chương trình nh y sang kh i l nh ti p theo. chương trình s quay tr l i kh i l nh k ti p kh i l nh v a nh y vào chương trình con (sau kh i l nhch a M98)... Do ñó.s th t trong chương trình con.. chương trình v n ph i m t m t kho ng th i gian ñ tìm ki m. 1).. trong chương trình ch a M98. N u thi u l nh P.V trí tr v . 1) N u s chương trình sau ñ a ch P không ñư c tìm th y. 4) N u thi u ñ a ch L. 2) N u ñ a ch P t n t i. M99 P_ . M98 P_ H_ L_. 5) S l n g i chương trình con t i ña là 9999 l n. chương trình con s không ñư c g i. M98 ……………. 2). l i chó ý P232 s ñư c thông báo trên màn hình. M99 . 2) N u s th t sau ñ a ch H không ñư c tìm th y.g i chương trình con. chương trình s nh y t i kh i l nh có s th t sau ñ a ch H.. 3) N u thi u ñ a ch P. có th ti t ki m ñư c b nh và gi m l i khi l p trình.. H và L. chương trình con s không ñư c g i và chương trình chính s nh y v ñi m b t ñ u c a chương trình ch a M98. chương trình con s ñư c g i 1 l n.. 3) N u giá tr sau ‘L” là 0 (L0). 1) N u thi u ñ a ch P. 2) N u thi u có ñ a ch H..... kh i l nh ch a M98 s không ñư c th c hi n. N u ñ t M99 trong chương trình chính: Chương trình s nh y t i s th t (theo sau ñ a ch P) trong chương Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 77 . chương trình con v n ñư c g i và ñư c th c hi n t dòng l nh ñ u tiên.Pragramming manual for CNC in Mill B ng cách lưu tr m t ph n chương trình dư i d ng chương trình con. l i P231 s ñư c thông báo trên màn hình. L …………………s l n g i chương trình con.. chó ý 1) N u v trí P_ không có trong chương trình.Quay tr v chương trình chính t chương trình con. c n ph i cân nh c khi ñưa ra P_. P . trong chương trình chính.... tín hi u báo l i (P231) s xu t hi n trên màn hình. t chương trình con.

N203 M99. 0200. N101_____. N015_____. N011... N1. 3. G43 Z30 H1 S700 T2. G90 G00 G54 X0 Y0. . N001_____. Chương trình con : O100.N u thi u P_.. chương trình s nh y v ñ u chương trình chính.. N102_____. 1. 2.. N201_____. L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (2) Khoan t i các ñi m 1. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 78 . (L p l i 2 l n) 3. M03.. N303 M99. N013_____.N005 M98 P200 L2.Pragramming manual for CNC in Mill trình chính. N014_____. . Chương trình chính s b l p vô h n. N004_____. L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (1) Chương trình chính : O1. N103 M99. và 4 như hình v : Chương trình chính (O1) O1. N302_____. 2. N301_____.N002 M98 P100 N003_____. N006_____. O300.N012 M98 P300. . N202_____.

. Chương trình s d ng l nh M98 ho c M99 (4) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 79 ........ M98 P200............ ....(4) G80...... ......... Chương trình con O2 O2... M99......... chương trình con 1 O100............ X10 Y8... Chu trình khoan l (G81) M98 P2... ____..... ... M98 P100...(1) X-10. ____......... G i chương trình con O2 Chu trình khoan ñư c th c hi n t ñi m 1 t i ñi m 4........... ____........ ____.............Pragramming manual for CNC in Mill G99 G81 Z-25 R10 F120 L0. G91 G28 Z0 M05.. chương trình con 2 O200.................. M30. . ____. M30. ____... ____. M01........ N1.. .... ____. ..(3) X10......................... M06.... ____. M99.... L p trình trình s d ng l nh M98 ho c M99 (3) T chương trình con trong m t chương trình chính ñ g i m t chương trình con khác : Chương trình chính O1...........(2) Y-8.... M99................

......... .. l c.... N2. Khi kh i l nh xoá Block có hi u l c : L nh “N7 M99” ñư c b qua và chương trình ti p t c th c hi n kh i l nh ti p theo.. /N7 M99. Khi mã l nh xoá Block không có hi u L nh “N7 M99” ñư c th c hi n và dòng chương trình quay v dòng ñ u chương trình. chó ý Khi ñ t M99 trong chương trình chính... ... N1..... N8....... dòng chương trình s ñư c ñưa v kh i l nh ñ u tiên cùng chương trình.... Chương trình s l p vô h n gi a N1 và N7... ... ........ Vi c này ñư c dùng ñ th c hi n các chương trình gi ng nhau....... M30....... K t thúc chương trình . l p ñi l p l i...Pragramming manual for CNC in Mill O1.. . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 80 ....

Mã l nh T. trung bình và nh . Khi l p d ng c . Mã l nh T g i d ng c t i v trí ñ i dao.. t i v trí g n nh t c nh v trí ñ i d ng c . Phương pháp này s d ng ñ rút ng n th i gian ñ i d ng c . N u b n quan sát nh m gi i h n c a d ng c . ph i ki m tra gi i h n c a d ng c và ch c ch n r ng d ng c ñã ñư c s p x p h p lý tránh gây ra va ñ p trong khi thay d ng c . Trong chu trình ñ i d ng c . N u chu trình ñ i d ng c ñư c th c hi n bên c nh h c ch a d ng c ñư ng kính l n.. Magazine quay ñưa m t v trí còn tr ng trên magzine. 2. ch ñ nh d ng c c n g i. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 81 . s va ñ p gi a các d ng c s x y ra gi a d ng c 1. cùng nhóm kích thư c v i d ng c trên tr c chính. mang d ng c ñư c g i ñ n v trí ñ i dao và ch d ng c trên tr c chính di chuy n t i v trí ñ i dao. S và F _____________________________________________________________ 1. Khi g i dao... Trong phương pháp b nh ng u nhiên. các d ng c có th va ñ p v i nhau khi thay ñ i d ng c .... Ch c ch n c 2 h c bên c nh h c ch a d ng c ñ u ph i tr ng. và ñi u này có th d n ñ n h ng máy. Magazine quay.Pragramming manual for CNC in Mill Chương D Mã l nh T. Ho t ñ ng c a ATC ( ñ i dao t ñ ng) g m: L a ch n d ng c + ð i d ng c (mã l nh T) (M06) D ng c ñư c g i theo phương pháp b nh ng u nhiên. d ng c ban ñ u ñư c x p x p theo t ng nhóm kích thư c khi ñăng ký ñư ng kính l n. Khi d ng c có ñư ng kính l n tr v t tr c chính. Tên dao. v trí tr ng trên magazine (v trí ñư c ñăng ký cho nhóm ñư ng kính l n và ñang n m g n v trí thay dung c ) ñư c ñánh s . t i ña g m 4 ký t s sau ñ a ch T.

........ G i T2 (ñư ng kính nh ) t i v trí thay d ng c .. N1... G90 G00 G54 X_ Y_..... ....... ..0 H2 S_ T8003. G91 G28 Z0 M05........ quá trình x y ra theo trình t sau: 1. G i T8003 (n ng. S d ng c cho d ng c ñư ng kính trung bình (T1000 ñ n T8999) .............. ð i d ng c (d ng c ñư ng kính to trên tr c chính tr v h c trên magazine) 3.. S d ng c cho d ng c ñư ng kính l n (T9000 ñ n T9999) T1 to T8 .. N2........Khi ñ i m t d ng l n trên tr c chính v i 1 d ng c nh trên magazine................ M06. Magazine quay (ñưa d ng c nh trong Magazine v v trí h c ch l y dao) 4....... d ng tr c chính M01. T9 . Magazine quay (ðưa v trí h c chính c a Magazine v ch ñ i d ng c ñư ng kính to) 2...... G43 Z30.Pragramming manual for CNC in Mill ñư ng kính l n và d ng c ñư c ch a trong h c........... .. V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z......................... .. chương trình gia công .............0 H1 S_ T2. làm phá h ng máy........ G90 G00 G54 X_ Y_..... M03............ ð i d ng c ( l p d ng c ñư ng kính nh lên tr c chính) < Chương trình > Chương trình dư i ñây l p T9001 ( ñư ng kính l n) lên tr c chính O0011.......... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 82 .......... G43 Z30.... ñư ng kính trung bình) t i v trí thay d ng c . S d ng c cho d ng c ñư ng kính nh T0 (T0000 ñ n T0999) Các ho t ñ ng c a ATC ñ i v i t ng nhóm d ng c (phân lo i theo kích thư c d ng c ) thì không gi ng nhau... ð i T9001 (ñư ng kính l n) v i T2 (ñư ng kính nh )..

... M04 : Quay ngh ch 1.. M01...................... 2........ Thay T2 ( ñư ng kính nh ) v i T8003 (n ng.......... ð t t c ñ tr c chính (v/ phút).. V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z........ d ng tr c chính....... G91 G28 Z0 M05... Mã l nh S..... T c ñ tr c chính ñư c ñ t theo ñơn v vòng/phút.... chương trình gia công ... M06.......... T c ñ tr c chính ñư c tính toán theo công th c sau : N= 1000 * V π *D N : T c ñ tr c chính (v/phút) V : T c ñ c t (m/phút) π : H ng s pi D : ðư ng kính d ng c (mm) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 83 ......Pragramming manual for CNC in Mill M03...................... ......... . ð t chi u quay M03 : Quay thu n............. M03 (M04). T c ñ tr c chính ñư c ñ t tr c ti p b i giá tr sau ñ a ch S.. S........................... .... ñư ng kính trung bình) 2.............. Mã l nh S ñi u khi n t c ñ tr c chính..... .. S_M03 (M04).......

........... Tính toán t c ñ tr c chính ð tính t c ñ quay c a tr c chính khi gia công v i t c ñ c t là 26 m/phút........ .................... N1........ S d ng l nh S O0001.. M42 ho c l nh M43 trong chương trình.141592654) D : ðư ng kính d ng c .......Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút S1500..............0 H1 S1000 T2. .........0........... G43 Z30.... M03. ....... T c ñ vòng quay: N = 1000 * 26 π * 20 N : T c ñ quay c a tr c chính (vòng/phút) V : T c ñ c t (m/phút) : H ng s pi (3..... nó không c n ph i thay ñ i t c ñ b ng l nh M41.. ............. M03.... Do ñó..Quay tr c chính v i t c ñ 1500 vòng/phút........Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút ..0 Y50......D ng tr c chính.........Pragramming manual for CNC in Mill 3..... Ph m vi t c ñ gia công ñư c t ñ ng ch n theo giá tr ñ t sau S. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 84 ..... N1... dao phay ngón ñư ng kính 20mm .... π *D*N 1000 T c ñ c t: V = Tính t c ñ tr c chính s d ng phương trình trên :N = = 414 (/phút) O0001.. M05........... G90 G00 G54 X100...

...T c ñ ti n dao (mm/phút)....... .......... Mã l nh F s d ng ñ ñi u khi n t c ñ ti n dao. 2) 2)T c ñ ch y dao l p trình có th thay ñ i trong quá trình gia công b ng cách ñi u ch nh công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n. F_ .. 3.....G02.. L nh F luôn có hi u l c cho ñ n khi m t l nh F ti p theo ñư c ch ra......... G43 Z30..0...... T c ñ ti n dao (Feedrate) ñư c tính toán theo công th c : F = f*Z*N F: T c ñ ti n c a dao (mm/phút) f : Bư c ti n c a 1 răng (mm/1 răng) Z: S răng c a dao N: T c ñ tr c chính(/phút) 1) 3) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 85 . M03.....0 Y70... công t c OVERRIDE s b vô hi u n u s d ng l nh M49 trong chương trình. ... chó ý Trong chương trình.. Mã l nh F..G03 và trong các chu trình gia công l .Pragramming manual for CNC in Mill G90 G00 G54 X80... Quay tr c chính theo hư ng thu n 414v/ph... Chú ý r ng .... 1) Mã l nh F ch s d ng v i các l nh G01.0 H1 S414 T2.... 2) Giá tr ch y dao ch ñ nh sau ñ a ch F ñ t ñư c ñúng giá tr c a nó ch khi công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n ñ t 100%..

N: T c ñ tr c chính.08*2*450 = 72 (mm/phút) Tính toán t c ñ ti n dao (2) : Tính toán t c ñ ti n dao khi taro trong ñi u ki n sau: Mũi taro M8xP1.08 mm/răng T c ñ tr c chính: 450 v/phút <T c ñ ti n dao > F = f*Z*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) f: Lư ng ti n dao/ răng (mm/1 răng) Z: S răng (dao) N: T c ñ tr c chính (/phút) Ta có: F = 0.25 T c ñ tr c chính: 400 v/phút <T c ñ ti n dao > F = P*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) P: bư c ren. Ta có: Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 86 .Pragramming manual for CNC in Mill 4) T c ñ taro ñư c tính toán theo công th c dư i : F = P*N F : T c ñ ti n dao (mm/phút) P : Bư c ren (mm) N : T c ñ tr c chính(vòng/phút) Tính toán t c ñ ti n dao(1) Tính toán lư ng ti n dao khi gia công trong ñi u ki n sau: Dao phay ngón : ? 20 mm (2 lư i c t ngang ) Lư ng ch y dao/răng: 0.

....0 Y160... v i t c ñ ti n dao 3000 mm/phút..0 F200.. .25*400 = 500 (mm/phút) S d ng mã l nh F.........ch y dao t i ñi m 2..0. t c ñ 200mm/phút .. .. ... M03..0 F50..0..T i ñi m1.0. G43 Z30......... t c ñ ti n dao theo tr c Z là 50 mm/phút..... F200 (200 mm/phút) ñư c lưu tr cho ñ n l nh F ti p theo.. t c ñ 200 mm/phút.... G90 G00 G54 X160.....0 H1 S440 T2. N1..Pragramming manual for CNC in Mill F = 1....0 H5 S1000 T6.. Y-160. G99 G81 Z-20.ch y dao t i ñi m 3.. G43 Z30. O0001. . G90 G00 G54 X160. ch ñ ch y dao nhanh......0....... X-160.. dao h xu ng chi u cao Z0...0 Y160... M03.... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 87 .. không có giá tr khi s d ng v i G00.. G01 Z0 F3000...0 R3. N5... X-160.. L nh F ch có hi u l c trong ch ñ ch y dao c t.....Trong chu trình khoan l G81...

Giá tr bù nh p vào v trí No.000 0.000 0.Mã l nh bù bán kính ñư c s d ng ñ bù ñư ng ch y dao. Lư ng bù bán kính ñư c nh p qua màn hình TOOLOFFSET.000 TOOL OFFSET(D) GEOMET RY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Mã l nh D.000 0.000 0.000 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 88 .000 0.000 0.000 0.000 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMET WEA RY R 0.000 0.000 WEAR 0.000 0.000 0. Mã l nh D xác ñ nh ñ a ch bù bán kính cho l nh G41 và G42.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. trên màn hình ch ñ nh ñ a ch bù.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. gi m kh i t c ñ tính toán khi l p trình.Pragramming manual for CNC in Mill Chương E Mã l nh D và H 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.

..Lư ng ti n dao..................Pragramming manual for CNC in Mill Màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i giao di n tuỳ theo thông s k thu t và model c a h NC...... G00 . giá tr bù mòn và bù bán kính ñư c ñ t m t cách ñ c l p... m t kho ng cách b ng lư ng bù......... s không có s khác bi t gi a d li u chó ý bù bán kính và bù chi u dài..G i mã l nh bù bán kính (bên trái) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang trái so v i ñư ng ch y dao l p trình ... ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau..................ð a ch OFFSET F .. . G42 . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 89 ... theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c ..... Ch n m t ph ng bù dao................... G40 G01 (G00) X_ Y_ J_ F_....... chó ý 1...... G17 ....... theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c .. Do ñó. Bù bán kính trong m t ph ng XY G17 G01 (G00) G41 (g42) X_ Y_ D_ F_ . G40 . G01 (G00) L a ch n d ng n i suy th c hi n bù bán kính... X. m t kho ng cách b ng lư ng bù. N u s d ng b nh bù dao B.ch y dao gia công G41 ....Trên màn hình TOOLOFFSET.....Hu b ch ñ bù dao........ (bên ph i) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng ch y dao l p trình ....To ñ ñi m cu i cung tròn D ..... Ch y dao nhanh G01 ..G i mã l nh bù bán kính.Y .

000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.Lư ng bù bán kính b ng 0 khi s d ng D0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOME WEAR TRY 5.000 0.000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill NC 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. tr ng thái như khi s d ng l nh D0.000 0.000 0. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 90 .000 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0. Khi b t ñ u làm vi c.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. S d ng mã l nh D Máy gia công theo biên d ng (1) -> (20 -> (3).000 0.000 O0001.000 0.000 0. s d ng dao phay ngón Φ10mm.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.

<Nh p lư ng bù bán kính> Nh p vào giá tr bù dao trên b ng TOOLOFFSET t i ñ a ch tương ng v i ñ a ch bù dao ñ t sau l nh D... G90 G00 G54 X150.. . ph i hi u cách rõ cách nh p d li u..... .. .......0.... (2)..... Yêu c u khi s d ng mã l nh bù bán kính.. Bù bán kính bên ph i.... G41 và G42)..0 Y120..0 H1 S440 T2....0 Y40. X30.. S d ng lư ng bù ñ t t i v trí 1 trên màn hình TOOLOFSET.. ð s d ng bù dao (offset) theo bán kính c t (G40.. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 91 .015 = 5. Trong ví d này. t ng lư ng bù bán kính: 5.0 F200.0...... 2........0 D1.015 mm.0.....0 Y80. G43 Z30.Pragramming manual for CNC in Mill N1. (3). Z-5..000 + 0.. M03... G01 X60.. G42 X120....

000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0. s không có s khác bi t gi a d li u bù bán kính và bù chi u dài. ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Các thu t ng k thu t s d ng trong vi c gi i thích ch c năng bù bán kính d ng c .000 0. TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 5.000 0. 2. Các thu t ng k thu t dùng cho ch c năng bù thư ng dùng ñư c gi i thích như sau: Thu t ng ý nghĩa Start-up Kh i l nh ñ u tiên ch a G41.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.000 0.000 chó ý N u s d ng b nh bù dao B.000 0. Giao di n c a màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i tuỳ thu c vào h NC.000 0.G42 Ho t ñ ng ñ u tiên.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. tâm d ng c ñư c bù t i v trí d ng v bên ph i Hanoi University of Industry 92 Bïi Quý TuÊn .000 0.000 0. 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill INPUT DATA OLD DATA X Y Z MACHINE 0.000 0. Do ñó.

.. có 2 ki u ho t ñ ng ñư c cung c p (ki u A và B). G01 X_ Y_ F_.... ..... ........ X_ Y_...... ... G40 G00 X_ Y_....... Ch c năng bù mũi d ng c có hi u l c sau Start-up Ch c năng bù bán kính d ng c b hu b b ng G40...... Ch ñ Offset X_ Y_. Kh i ñ ng (Start up) Trong trư ng h p như ñư c minh ho trên hình v ... s d ng G41........Pragramming manual for CNC in Mill Offset mode Cancel Mode m t lư ng b ng bán kính... Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 93 ..... X_ Y_. Vi c hu bù bán kính d ng c b t ñ u t kh i l nh trư c kh i l nh ch a G40.. Ki u A ñư c gi i thích như sau (Ki u B tham kh o tài li u c a nhà s n xu t) chó ý G41 (G42) G00 X_ Y_.... vi c bù dao ñư c th c hi n sang trái. Tâm d ng c ñư c ñ nh v t i bên ph i t i ñư ng ch y dao l p trình chó ý V i ho t ñ ng kích ho t và hu b ch c năng bù dao.Hu bù dao.. do ñó.....

.... tín hi u c nh báo No.. N u s d ng trong d ng này...... d ng l i trí to ñ kh i l nh ti p theo (Xem hình v )......................... D ng c chuy n ñ ng theo hình dáng phôi và ti p xúc v i qu ñ o c n gia công......... kh i l nh ñ u tiên ph i tho mãn: -Kh i l nh start-up ph i ch a l nh di chuy n..Pragramming manual for CNC in Mill 3..... OFFSET mode....034 s hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng......... 3......Trong ho t ñ ng start-up. sau start-up. Trư ng h p ch c năng bù bán kính d ng c có hi u l c...... G42 X80... kho ng cách ñư c g i ph i l n hơn lư ng bù (bán kính d ng c )..0 D_.. chó ý Khi s d ng start-up....... *Không s d ng start-up trong d ng n i suy G02 ho c G03..... v G00 X100...... ñư c g i là Offset mode...0 Y100..... g i là kh i l nh startup..(1). ch a G41 hoăc G42..0... -Start-up ph i ñư c ñ t trong G00 ho c G01 (d ng chuy n ñ ng t nh ti n).......... tâm c a d ng c c t ñư c offset..... Start-up..1........0 Y50.........2.............(3) ......0 F_. Khi hư ng bù d ng c không ñ i...........(2)......... Kh i l nh ñ u tiên. *Không dùng D0 trong chương trình. N u s d ng................ ch c năng bù bán kính s b hu . Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 94 .... G01 X-45..........

. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 95 ............G18.Pragramming manual for CNC in Mill G42 G00 X100 .............. ñi u này cũng gây ra h ng d ng c ..... 2. M t kh i l nh ñi u khi n các di chuy n theo các tr c b ng 0 thì cũng không ñư c phép s d ng..........(5) X_ Y_...... Trong ch ñ bù dao nh ng kh i l nh không ch a các l nh di chuy n như: (M t kh i l nh ch ch a m t l nh M ho c G04 thì không ñư c phép s d ng). khi chương trình th c hi n trong ch ñ Singleblock.....0 F200.. lư ng c t l m s làm h ng phôi b i vì chương trình th c hi n ñ n cu i c a kh i l nh trư c khi nó k p d ng.....0 Y40............................ N u nh ng l nh như v y ñư c s d ng thì s gây ra c t l m ho c c t h t vì hai kh i l nh không ñư c ñưa vào b ñ m.... Khi c g ng ñ c t cung tròn có bán kính nh hơn bán kính d ng c ho c c t rãnh có chi u r ng nh hơn ñư ng kính d ng c ... N u vi c này x y ra...(2) Y65...0 R25...................................(3) G03 X45.....0....0...........(6) .....................................0..... m t thông báo hi n trên màn hình.......... chó ý 1................................... h th ng s c nh báo.......0.......... Không ñư c thay ñ i m t làm vi c v i G17....0 Y90..........G19 trong ch ñ OFFSET...... ñ tránh c t l m.......(1) (START UP) G01 X70....... 3.(4)offset mode G01 X20...... T i câu l nh Start-up và trong ch ñ bù dao 2 kh i l nh ñư c ñưa vào b nh ñ m.......

Pragramming manual for CNC in Mill

N u thay ñ i, c nh báo x y ra, và tín hi u c nh báo 037 xu t hi n trên màn hình, máy ng ng ho t ñ ng. Khi hư ng bù d ng c thay ñ i. N u hư ng bù d ng c thay ñ i, như ñư c minh ho dư i ñây n u mã G goi ch c năng bù bán kính thay ñ i gi a G41 và G42 , chu vi d ng c s ti p xúc v i phôi theo trong 2 kh i l nh liên t c t i v trí thay t G41 sang G42. ........................................ ........................................ G41 X70.0 Y60.0; Y40.0;...........................................(1) G42 X_ Z_;.....................................................(2) ........................................ ........................................ Vi c chuy n ch ñ mã G gi a G41 và G42 thì không ñư c ñ t kh i l nh b t ñ u và kh i l nh ti p theo. Cancel Mode. L nh G40, ch ra trong ch ñ Offset, hu b ch c năng bù dao. Ch ñ hu bù dao b t ñ u t cu i kh i l nh trư c kh i l nhG40. Tâm d ng c s thay ñ i l i như trong hình v . 3.3.

(G41) X100.0 Y50.0; X60.0 Y50.0;........................................................(1). G40 G00 X40.0 Y20.0..........................................(2).(Ch ñ hu )
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 96

Pragramming manual for CNC in Mill

........................................ ........................................ (G41) X100.0 Y50.0; X60.0Y50.0;.............................................................. G40 G00 X40.0 Y20.0;............................................. Mode) ........................................ ........................................
chó ý

(1) (2) (Cancel

Trong ch ñ hu bù dao, c n lưu ý nh ng v n ñ sau: -Ch c năng bù bán kính có th hu b b ng cách nh n phím [RESET] trên b ng ñi u khi n. Ho c b ng cách s d ng D0 trong chương trình. -L nh h y (G40) ph i ñư c ch ra trong ch ñ G00 ho c G01 (chuy n ñ ng t nh ti n). Không ñư c s d ng G40 trong ch ñ G02 và G03. N u s d ng trong G02 ho c G03, c nh báo s x y ra, tín hi u c nh báo 034 s xu t hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng. 5. Chương trình ví d M t s chương trình ví d s d ng ch c năng bù bán kính. L p trình s d ng G40,G41 và G42 (1).

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 97

Pragramming manual for CNC in Mill

O0001; N1; 1) G90 G00 G54 X-100.0 Y-100.0;.........................(1) 2) G43 Z30.0 H1 S300 T2; M03 3) Z-30.0 4) G17 G41G01X0 Y-40.0 D1 F300; .....................(2) Y250.0; ..............................................................(3) 5) X200.0; ..............................................................(4) G02 Y0 R125.0; .................................................(5) G01 X-40.0; ........................................................(6) 6) G40 G00 X-100.0 Y-100.0; ...............................(7) ............................................. 1) Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ làm vi c G54. 2) Ch y dao nhanh t i Z30.0 3) Ch y dao nhanh t i Z-30.0 4) (2) start-up G41.......... Bù dao bên trái theo hư ng ti n d ng c D1............ ð a ch bù dao, nơi bán kính dao ñư c ñ t.

5) Gia

(3)-(6) Ch ñ Offset. công theo hình dáng ñã l p trình.

6) (7) Ch ñ hu bù dao. Trong kh i l nh trư c l nh hu bù dao, d ng c ñ nh v t i ñi m (6). Sau ñó, ñi ra ñi m (x-100.0, y -100.0)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 98

Pragramming manual for CNC in Mill L p trình s d ng G40.0 10...0 -10..0 -50. (1) (2) (3) (4) (5) (2) (1) C t Pocket (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6) O0001....3.0Y0....0 30.0 Y 0 10...0 40. M03.. s d ng dao phay ngón ?8..0 45.. Gia công 2 pocket sau.0 40.. G43Z30. Point (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) X -15.. Bïi Quý TuÊn (1) Hanoi University of Industry 99 .G41 và G42.. G01Z3.0H1S500T2.... N1..0 -45..0 45.0F80.0 20...0F3000.....0 -50..0 20..0 -15. 1) G90G00G54X_15.0 -10.... Z-5.. Pocket ñư c gia công sâu 5 mm v i lư ng dư c t tinh m t trong là 0.0 < Trình t gia công> C t Pocket....0 -45..0 -15.0 45.

.....................0....... X30.................. G03Y-10....................................................0.....................................................................................................................0. X-50.................................................................0R10....0.0R10.... Y-45..................... G03X20.....0....................0R10........ G00Z30..........0........... G01X-15...0Y45...................0............. chó ý Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 100 .........................0....0................0R10...... hi n tư ng c t l m (undercut) s x y ra như ñư c minh ho trên hình v ..... G03Y-10....................0................... G03X40...............0.............. G00Z3....................................... G40G01X30......................0.......................................................................0........................ G01Y45......... G41X20..........0......................0D1......... G40G01Y0.......................................... (2) (3) (4) (5) (2) (1) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6) N u không ñ t G40 trong kh i (7): Có nh ng trư ng h p l p trình viên không s d ng G40 trong kh i (7) b i vì h hi u nh m r ng Start-up và Cancel mode ch s d ng m t l n trong chương trình khi m t phôi ñang ñư c gia công N u l nh G40 không ñ t trong kh i (7)............ ............................................. ..... G01Z-5...Pragramming manual for CNC in Mill 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) G41Y10....................

Do ñó s gây ra c t l m khi dao di chuy n vào v trí (6) (X30. 2. vì v y d ng c luôn ñ nh v t i v trí l p trình mà không c n thay ñôi n i d ng l p trình. giá tr Offset v n t n t i câu l nh (8).G44).Pragramming manual for CNC in Mill Khi câu l nh (7) không có l nh G40 ñư c th c hi n. Mã l nh H. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 101 . Mã l nh H là ñ a ch xác ñ nh s offset s d ng cho ch c năng bù chi u dài d ng c (G43.0) Tuy nhiên.0 Y45. c nh báo s x y ra t i v trí (6) và tín hi u c nh báo tương ng s hi n trên màn hình và máy d ng ho t ñ ng. khi x y ra c t l m. S d ng ch c năng bù trong chương trình ñ bù v trí d ng c .

.000 0.000 0.000 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0. Z..... h ñi u khi n không phân bi t gi a vi c bù chi u cao và bù bán kính.000 0..000 0...000 0... G49..000 0..000 0. Do ñó c n thi t ph i ñ t lư ng bù chi u cao và lư ng bù bán kính c a m t d ng c các ñ a ch khác nhau. Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 102 ..000 0.000 0... G49.000 0....000 0. G43 Z_ H_..000 0...000 0.000 0.000 0.000 0. chó ý N u s d ng b nh B.000 0....... Hu ch c năng bù chi u dài.. H...000 0....... Ch ra s Offset s d ng.000 0.000 0.000 0.000 0....000 0.000 0.000 0...000 TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 0..000 0...000 0....000 0.........000 0.000 0.000 0.000 0..000 0...000 0. G43.000 0....000 0.......000 0.......000 0..000 0......Màn hình TOOLOFFSET thay ñ i tuỳ theo các thông s và model c a h NC..000 0........ Xác ñ nh to ñ c n ñ t theo hư ng tr c Z... G i ch c năng bù chi u dài...Pragramming manual for CNC in Mill MACHINE OLD DATA INPUT DATA X Y Z 0.000 0.000 0.000 chó ý Lư ng bù chi u dài d ng c ñư c nh p trên màn hình TOOL OFFSET.000 0.......000 0.000 0..000 0.....000 0...

000 0.000 0.000 0. d u c a lư ng bù chi u dài ñư c ngư c v i d u c a G43.000 0.000 TOOL OFFSET(D) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.Khi b t ñ u kh i ñ ng máy.000 0.Pragramming manual for CNC in Mill 1) 2) 3) N u s d ng G44 cho vi c bù chi u dài d ng c . NC tr ng thái như khi s d ng H0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Z INPUT DATA OLD DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Trên màn hình TOOLOFFSET lư ng bù hình h c và bù mòn dao ñư c ñ t ñ c l p v i lư ng bù bán kính.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Lư ng bù d ng c luôn b ng 0 khi s d ng H0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 103 . S d ng mã l nh H MACHINE X 0. Mori Seiki ch s d ng G43 .000 0.000 0.000 Y 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.

135=-149.. G43 Z30. Trong ví d này...0 Y80. M03......0.865(mm) là lư ng bù chi u cao....0+0...Pragramming manual for CNC in Mill O0001 N1... ..... Lư ng bù d ng c ñư c ñ t t i v trí NO... Lư ng bù chi u cao c a d ng c là t ng c a lư ng bù chi u dài và lư ng bù mòn.......1 trên màn hình TOOLOFFSET . Chương F Các ví d l p trình N i suy cung tròn (bù bán kính d ng c ) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 104 .... G90 G00 G54 X100.......... -150.0 H1 S1000 T2.

2) Xác ñ nh d ng c Th t gia công ------------Tên d ng c Vi trí c n gia công ðư ng kính l 100mm Dao phay ngón φ20. T1 3) Xác ñ nh ñi u ki n gia công Nguyên T công (d ng c ) Tên d ng c S(v/p) F (mm/p) S offset (T c ñ (lư ng S(v/p) tr c chính) ch y dao) H D Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 105 .Pragramming manual for CNC in Mill 1) Xác ñ nh ñi m O phôi và phương pháp gá k p.

.Di chuy n tr c Z t m t phôi (Z0) t i v trí Z-25. Kh i l nh No.. G00 G40 G80...... 4) L p chương trình O0010...5mm vào v trí No... N01 (dao phay ngón φ25mm.........Y và Z v g c máy...0 D02 F66. hu ch ñ ch y chu trình......G i d ng c No.....5mm).......... T1 330 66 1 2 chó ý Nh p lư ng bù bán kính d ng c 12......... Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330v/p..... .Y0)..........N i suy tuy n tính. /T1. Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330 v/p G43 Z50........... bù bán kính d ng Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 106 .... Ch y dao nhanh t i (X0...... Ch y dao nhanh t i Z50...... Ch n h to ñ làm vi c G54..........Bù d ng c theo ñ a ch No...............0 Y-30...1 (G43)......... G01 G41 X20. .............0 H1 M03............1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330...... /G91 G28 X0 Y0 Z0.2 (D2) trên màn hình TOOLOFFSET...... ðưa các tr c X........... ..................................0......0... ð i d ng c Khi d ng c T1 ñã ñư c k p trên tr c chính... S chương trình... D2=12......... Z-25...............0.......1( dao phay ngón φ20) /M06.............. .... Ch y dao nhanh G00......... b t ch c năng b qua câu l l nh ñ b qua các l nh này.......................... ..... S d ng m t s khác cho s bù bán kính và s bù chi u dài d ng c ... hu ch ñ bù bán kính...... (Do màn hình TOOLOFFSET không phân chia gi a d ng bù bán kính và bù chi u dài)...Pragramming manual for CNC in Mill N1 1 Dao phay ngón φ20.....

.. G91 G28 Z0......... K t thúc chương trình. T c ñ ch y dao 66 mm/ph.......0..0 Y0 R30.0mm.........0..... bán kính 50........ ..... to ñ ñi m cu i cung tròn (50...........Pragramming manual for CNC in Mill c sang bên trái (G41)..N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ).0) .............. X-20.......................... Bán kính ti p c n ñư c ñ t là 30mm......0 R30.... Ch y dao nhanh t i v tri cách m t phôi 50mm.... I-50.....0.... G00 Z50..0 Y30. Bán kính 30mm................ Bán kính 30mm.... G03 X50...30........0...... Tr c Z v ñi m O........N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ).. b ng 60% R Gia công nhi u phôi Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 107 ...............0 M05........... M30.. to ñ ñi m cu i cung tròn (20.ðư ng tròn....0).... d ng tr c chính .0..

................. .. M98 P101.......0)......... M30... M98 P101.. /G91 G28 X0 Y0 Z0... Hu b ch ñ bù bán kính.......5mm)... như ñã ch ra trong ph n 2........... G i chương trình con O101.. G55 X0 Y0......... .............. ..... hu b ch ñ chu trình..... G i chương trình con O101... G56 X0 Y0.. d ng quay tr c chính. ................ .0.Pragramming manual for CNC in Mill ð t 4 phôi trên bàn máy.. Ch y dao nhanh t i ñi m G00. G i d ng c No..0)........ l p trình chương gia công như sau: 5) L p chương trình..... ñ a ch H1. ......... K t thúc chương trình....0)........ D2=12......... bù dao theo chi u dài................ G i h to ñ làm vi c G54... M98 P101. G i h to ñ làm vi c G56.1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330. ch y dao nhanh t i ñi m (0.. G i chương trình con O101........... ð i d ng c ... M98 P101...... ch y dao nhanh t i ñi m (0....... P0100............ G91 G28 Z0 M5........................... ch y dao nhanh t i ñi m (0. Kh i l nh No............... Ch y dao t i ñi m Z50. ch y dao nhanh t i ñi m (0....... ........0)...................... ........... G i h to ñ làm vi c G54......0.. G55 X0 Y0........ D ng tuỳ ch n N01 (dao phay ngón φ25.. Quay tr c chính bên ph i................. G43 Z50......... ... ð t t c ñ tr c chính 330v/p..........1 /M06... ..... G i chương trình con O101....2.. G i chương trình con O101.. O0101....... M01. M98 P101.. ........ .... S chương trình (chương trình chính) G00 G40 G80.. G i h to ñ làm vi c G55.......... Ch y các tr c X......... /T1 ........ ð t t c ñ tr c chính 330v/p.. G57 X0 Y0.... ........0 H1 M03. . .......... ..... ................. ch y dao nhanh t i ñi m (0.... Tên chương trình (chương trình con) Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 108 ... ....... G i h to ñ làm vi c G54.........0). Tr l i ñi m 0 c a tr c Z......Y và Z v g c máy...

12 . bán kính 50 mm..0...25 .........50 ... bán kính R30..12 .... G01 G40 X0 Y0 F1000.......25 .. ....75 .. I-50.... ... .. N i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h .25 ...... Hu ch ñ bù bán kính.. X20. ñi m cu i X20.. M99..12 .0 và Y30. G00 Z25...0.. Ch y dao nhanh theo tr c Z cách b m t làm vi c 50mm.25 ..0 Y0 R30....Pragramming manual for CNC in Mill G00 G90 Z-25....0.....06 ..38 .90 45 .76 ..75 .12 30 ..12 .... .0)...75 ...0.0.60 ....180 ......50 ....... .. G01 G41 X20.0 Y30..53 21 ...12 .08 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 109 ..10 ..60 45 ..25 60 . to ñ ñi m cu i (50..12 ....12 .... t i ñ a ch D2.. ......15 60 .. G03 X50..12 ..0 D2 F66....25 .50 ...0.. T c ñ ti n dao 66 mm/phút.50 ... N i suy tuy n tính G01.25 110 ..0 Y-30. Ch y dao nhanh t b m t làm vi c t i v trí Z-25 mm...02 ..10 ...30 15 .0 R30.25 ...0 ..27 12 -> 15 6 -> 9 Carbide >= 300 >=120 120 >= 300 75 ..135 ..18 135 ..08 .10 ...K t thúc chương trình con..... T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho phay V t li u (Type of Material) Nhôm và magiê ð ng thau và ñ ng thi c (m m) ð ng thau và ñ ng thi c (c ng) ð ng Gang ñúc (m m) Gang ñúc (c ng) Thép 100 HBN 200 HBN 300 HBN 400 HBN V n t c c t m/p (Speed) HSS >= 180 75 .38 Carbide . C t ñư ng tròn kín. N i suy tuy n tính G01.12 ....100 T c ñ ch y dao răng (Feed per teeth-FPT) HSS . C t cung tròn bán kính 30 mm.09 . ...38 .22 38 ..60 22 ..0......60 ..12 .. bù bán kính dao bên trái (G41).12 .....

45 75 ...05 .12 .10 .120 75 .45 V t li u Nh a.02 .75 30 .55 35 .08 .30 15 .T c ñ ch y c t 3000 KG HSS Carbide 60 .12 .30 .90 30 .. ð c ng BHN.08 .12 .10 .02 .05 ..v.12 .08 .75 25 ..70 15 .10 .08 ..Pragramming manual for CNC in Mill Thép không g Chưa tôi Dư i 100 K PSI 100K ..60 30 ..120 45 .45 .36 45 ..20 .05 .15 ..02 .08 ..90 45 ...12 .08 ..300 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 110 .05 .2 ..45 24 .45 25 .08 .135 K PSI Titan ≥135 K PSI H p kim th p Ferritic Thép H p kim ch u Austenitic nhi t H p kim n n cao Nickel Base 500 HBN Tôi 3 -> 5 10 -> 21 21 -> 31 10 -> 17 7 -> 10 5 -> 8 12 -> 18 6 -> 9 2 -> 6 22 .250 250 .75 22 .08 .15 ..45 20 ... Bakelite các lo i khác … Nhôm và thép h p kim Nhôm ñúc ð ng ð ng thau (m m) ñ ng vàng v.20 .15 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho khoan..02 .30 .150 30 .350 <= 200 200 .20 .05 .08 .45 30 .25 12 -> 18 15 . ð ng thau (c ng) thi c Dát m ng Kéo s i Gang ñúc Lo i nh Thép Cacbon và thép h p kim … … … … … <= 150 150 .12 .20 60 .

22 M m Trung bình S t Thép C ng Dư í 200HBN 200 .400 … … 250 .400 HBN 15 .300 Thép h p kim h p kim n n Niken h p kim n n Cobalt Thép cao Titan và h p kim 300 .30 8 -> 15 5 -> 8 16 . Vân t c c t (m /phút) V t li u Magiê Nhôm ð ng thau ñ ng thi c HSS 60 -120 45 .90 38 .Pragramming manual for CNC in Mill 300 .350 350 .24 9 -> 16 6 -> 10 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 111 .> 90 38 -> 06 15 -> 38 ð ng ñ và ñ ng thi c c ng 15 .400 <= 200 200 .60 Carbide 150 -> 300 150 -> 300 76 -> 120 30 -> 45 45 -> 75 22 -> 45 12 -> 22 60.450 <= 250 250 .300 HBN 300 .400 6 -> 12 12 -> 15 9 -> 12 5 -> 9 6 -> 9 2 -> 5 5 -> 9 3 -> 5 15 -> 21 5 -> 9 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho doa.

V t li u Bakelite Nh a Nhôm và thép non ð ng thau (ñ ng ñ c ng.500 HBN Thép không g ≥ 500 HBN -Thép chưa tôi? Seri 300 Seri 400 vµ P.30 10 -> 15 T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho taro. m m) H p kim ñ ng Gang ñúc ð c ng BHN (3000kg) T c ñ c t (m/p) 18-30 30-75 22-45 18-30 18-30 15-24 9-12 5-6 6-8 5-6 2-5 6-9 2-5 3-8 3-3 8-10 2-5 <150 150-250 250-300 Thép h p kim và thép <200 cacbon 200-300 300-400 Thép không g <200 200-300 300-400 Thép ñ b n cao <200 200-300 Titan và h p kim ITS <255 250-400 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 112 .H Thép h p kim N n Nickel ch u nhi t cao N n Cobalt s ch Titan H p kim 3 -> 10 3 -> 6 12 -> 18 6 -> 9 4 -> 8 3 -> 6 3 -> 4 10 -> 15 3 -> 6 10 -> 15 4 -> 10 45 -> 76 24 -> 36 18 -> 30 12 -> 21 9 -> 15 15 .Pragramming manual for CNC in Mill 400 .

56 Mã l nh M ………………………………………………………………...96 Các ví d l p trình …………………………………………………………96 Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 113 .79 Mã l nh D và H …………………………………………………………79 Chương F ………………………………………………………………..27 Mã l nh G ……………………………………………………………….56 Chương D ……………………………………………………………….Pragramming manual for CNC in Mill Chương A ………………………………………………………………....2 Chu n b l p trình …………………………………………………………2 Chuong B ………………………………………………………………... S và F …………………………………………………………73 Chương E ……………………………………………………………….27 Chương C ……………………………………………………………….73 Mã l nh T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful