Giáo án Tin học 11

THPT Trần Phú Đăk Lăk

Chương 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH Bài 1 : §1 KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Biết có 3 lớp ngôn ngữ lập trình và các mức của ngôn ngữ lập trình: ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao. Biết vai trò của chương trình dịch Biết khái niệm thông dịch và biên dịch Biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của chương trình dịch là phát hiện lỗi cú pháp của chương trình nguồn.

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp. Phương tiện: Máy chiếu, máy tính, phòng chiếu hoặc bảng.

III. LƯU Ý SƯ PHẠM:
Trong chương trình lớp 10 các em đã được biết đến một số khái niệm: ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch; nên trong bài này chúng ta nên trình bày rõ cho học sinh hiểu về biên dịch và thông dịch.

IV. NỘI DUNG BÀI GIẢNG:
Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung

Ổn định lớp:
+ + + Chào thầy cô. Cán bộ lớp báo cáo sỉ số Chỉnh đốn trang phục

GV: Đặt câu hỏi 1: Em hãy cho biết các bước
giải một bài toán trên máy tính? HS: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi. GV: Phân tích câu trả lời của học sinh. Nhắc lại các bước giải bài toán trên máy tính đã học ở lớp 10. GV: Đặt câu hỏi 2: Em hãy cho biết có mấy loại ngôn ngữ lập trình? HS: Trả lời câu hỏi của giáo viên. GV: Phân tích câu trả lời của học sinh.
 Bùi Quang Tỵ

Khái niệm lập trình: Lập trình là sử dụng một cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của một ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt thuật toán . -Trả lời câu hỏi: Có 3 loại ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao.

Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy có thể
-1-

Giáo án Tin học 11

THPT Trần Phú Đăk Lăk

Mỗi loại máy có một ngôn ngữ riêng, thường thì chương trình viết bằng ngôn ngữ của máy nào chỉ chạy được trên máy đó. Khi viết chương trình bằng ngôn ngữ bậc cao muốn thi hành được trên loại máy nào thì cần chuyển chương trình sang ngôn ngữ máy của máy đó. GV: Đặt câu hỏi 3 : Làm thế nào để chuyển chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy? Đưa ra ví dụ : Bạn là người không biết tiếng Anh vậy làm sao để bạn có thể nói chuyện với người Anh hay đọc một cuốn sách tiếng Anh?

nạp trực tiếp vào bộ nhớ thi hành ngay. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao nói chung không phụ thuộc loại máy, muốn thi hành được thì nó phải được chuyển sang ngôn ngữ máy. =>Cần phải có chương trình dịch để chuyển chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy để máy có thể thi hành được.

+
+

Khi một người làm phiên dịch người đó phải dịch như thế nào? (Dịch ngay từng câu khi 2 người nói chuyện) Khi một người muốn dịch 1 cuốn sách sang tiếng Việt thì làm thế nào? (Dịch toàn bộ cuốn sách đó sang tiếng Việt để người đó có thể đọc được)

Chương trình dịch có 2 loại: Biên dịch và thông dịch
+ Biên dịch (Compiler): Thực hiện các bước sau:  Duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi và kiểm tra tính đúng đắn của các câu lệnh trong chương trình nguồn .  Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích (ngôn ngữ máy) để có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần. + Thông dịch (Interpreter): Dịch lần lượt từng câu lệnh và thực hiện ngay câu lệnh ấy. Thông dịch được thực hiện bằng cách lặp lại dãy các bước sau:  Kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh tiếp theo trong chương trình nguồn  Chuyển đổi các câu lệnh đó thành một hay nhiều câu lệnh trong ngôn ngữ máy.  Thực hiện các câu lệnh vừa chuyển đổi được .

GV: Lấy ví dụ về biên dịch và thông dịch cho học sinh có thể hình dung được mỗi công việc. Biên dịch: Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để dịch một chương trình viết sẵn ra đĩa và thi hành chương trình đã dịch để học sinh quan sát. Thông dịch: Sử dụng các lệnh trong Command promt để thực hiện một số lệnh của DOS hoặc dùng ngôn ngữ Foxpro để thực hiện một số lệnh quản trị dữ liệu, học sinh dễ dàng nhận ra việc thông dịch. Đi kèm với các chương trình dịch thường có các công cụ như soạn thảo chương trình nguồn, lưu trữ, tìm kiếm, phát hiện lỗi, thông báo lỗi,… ngôn ngữ lập trình thường chứa tất cả các dịch vụ trên.

V.

CỦNG CỐ , DẶN DÒ:
 Nhắc lại một số khái niệm mới.

 Bùi Quang Tỵ

-2-

Giáo án Tin học 11

THPT Trần Phú Đăk Lăk

§2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 Biết ngôn ngữ lập trình có 3 thành phần cơ bản là: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.  Hiểu và phân biệt được 3 thành phần này.  Biết các thành phần cơ bản của Pascal: Bảng chữ cái, tên, tên chuẩn, tên riêng (từ khóa), hằng và biến.  Phân biệt được tên, hằng và biến  Biết đặt tên đúng.

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
 Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp.  Phương tiện: Máy chiếu, máy tính, phòng chiếu hoặc bảng

III. LƯU Ý SƯ PHẠM:
 Phần này bắt đầu một kiến thức mới, ngoài giới thiệu cho các em biết các khái niệm mới, cần giải thích sự khác nhau giữa cú pháp và ngữ nghĩa.  Riêng các thành phần cơ sở của Pascal, với mỗi khái niệm cần nên lấy ví dụ minh họa đúng-sai, và ví dụ sự khác biệt giữa chúng, nên minh họa bằng một đoạn chương trình đơn giản.

IV. NỘI DUNG BÀI GIẢNG:
Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung

Ổn định lớp:
+ Chào thầy cô. + Cán bộ lớp báo cáo sỉ số + Chỉnh đốn trang phục + GV: Các ngôn ngữ lập trình nói chung thường có chung một số thành phần như: Dùng những ký hiệu nào để viết chương trình, viết theo quy tắc nào, viết như vậy có ý nghĩa là gì? Mỗi ngôn ngữ lập trình có một quy định riêng về những thành phần này. Ví dụ: Bảng chữ cái của các ngôn ngữ lập trình khác nhau có sự khác nhau. Chẳng hạn ngôn ngữ Pascal không sử dụng dấu ! nhưng ngôn ngữ C++ lại sử dụng ngôn ngữ này.

1.Các thành phần cơ bản: - Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có 3 thành phần cơ bản là : bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. a.Bảng chữ cái: Là tập các ký hiệu dùng để viết chương trình. -Trong ngôn ngữ Pascal bảng chữ cái gồm: Các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh, các chữ số 0  9 và một số ký tự đặc biệt (xem trong SGK) b.Cú pháp: Là bộ quy tắc dùng để viết chương trình.

- Cú pháp các ngôn ngữ lập trình khác nhau cũng khác nhau, ngôn ngữ Pascal dùng cặp từ Begin – End để gộp nhiều lệnh thành 1 lệnh nhưng C++ lại dùng cặp kí hiệu {}.

 Bùi Quang Tỵ

-3-

x2. từ. GV: Đưa ra ví dụ ngôn ngữ tự nhiên cũng có bảng chữ cái. while. có ngôn ngữ không phân biệt chữ hoa. Khi đó dấu + trong (1) sẽ là cộng hai số thực. Ví dụ : Tên đúng: a. Char. có ngôn ngữ phân biệt chữ hoa. Uses. c. GV: Mở một chương trình viết bằng Pascal để học sinh quan sát cách hiển thị của một số từ khóa trong chương trình. . Giáo viên chỉ cho học sinh một số tên chuẩn trong ngôn ngữ Pascal. . GV: Giới thiệu cách đặt tên trong ngôn ngữ cụ thể Pascal. ghi chép. Việc đặt tên trong các ngôn ngữ khác nhau là khác nhau.Ngôn ngữ lập trình Pascal không phân biệt chữ hoa.Là những tên được ngôn ngữ lập trình quy định với ý nghĩa xác định mà người lập trình không thể dùng với ý nghĩa khác.cout. c. Trong ngôn ngữ Pascal. Var. GV: Ngôn ngữ nào cũng có 3 loại tên cơ bản này nhưng tùy theo ngôn ngữ mà các tên có ý nghĩ khác nhau trong các ngôn ngữ khác nhau. . Getchar… -4- .Ngôn ngữ lập trình thường có 3 loại tên cơ bản: Tên dành riêng.Các ngôn ngữ lập trình thường cung cấp một số đơn vị chương trình có sẵn trong các thư viện chương trình giúp người lập trình có thể thực hiện được nhanh một số thao tác thường dùng. trong (2) là cộng hai số nguyên. o Trong khi soạn thảo chương trình. Sin. … Trong ngôn ngữ C==: cin. .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Ví dụ: Xét 2 biểu thức: A + B (1) A.… Tên chuẩn: . từ khóa thường hiển thị bằng màu trắng. chữ thường nhưng một số ngôn ngữ lập trình khác lại phân biệt chữ hoa và chữ thường. void. Tên dành riêng: .Trong Free Pascal. ngữ nghĩa xác định ý nghĩa của các tổ hợp ký tự trong chương trình. I + J (2) I. tên chuẩn và tên do người lập trình tự đặt. Lỗi cú pháp được chương trình dịch phát hiện và thông báo cho người lập trình. . các ngôn ngữ lập trình thường hiển thị các tên dành riêng với một màu chữ khác hẳn với các tên còn lại giúp người lập trình nhận biết được tên nào là tên dành riêng (từ khóa). 2. tên có thể có tối đa 255 ký tự.Trong ngôn gnữ Turbo Pascal tên là một dãy liên tiếp không qúa 127 ký tự bao gồm các chữ cái. _ten … Tên sai: a bc.Mỗi ngôn ngữ khác nhau cũng có cách xác định ngữ nghĩa khác nhau.2x. Integer. End. Cú pháp cho biết cách viết chương trình hợp lệ. B là các số thực. chữ thường. j là các số nguyên.Là những tên được ngôn ngữ lập trình (NNLT) dùng với ý nghĩa nào đó trong các thư viện của NNLT. Lỗi ngữ nghĩa được phát hiện khi chạy chương trình. include. Begin. . a&b … a. Cos. Tên . tuy nhiên người lập trình có thể sử dụng với ý nghĩa khác. Một số khái niệm GV: Trong các ngôn ngữ lập trình nói chung. Mỗi ngôn ngữ lập trình có một quy tắc đặt tên riêng . b. GV: Đưa ra ví dụ: Để viết chương trình giải  Bùi Quang Tỵ Ví dụ: Một số tên chuẩn Trong ngôn ngữ Pascal: Real. … Trong ngôn ngữ C++: main. các đối tượng sử dụng trong chương trình đều phải đặt tên để tiện cho việc sử dụng. HS: Lắng nghe. chữ số và dấu gạch dưới nhưng phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới. Ngữ nghĩa: Xác định ý nghĩa thao tác cần thực hiện ứng với tổ hợp ký tự dựa vào ngữ cảnh của nó.Mọi đối tượng trong chương trình đều phải được đặt tên. x1. . Chương trình không còn lỗi cú pháp thì mới có thể dịch sang ngôn ngữ máy. chữ thường.Tên dành riêng còn được gọi là từ khóa Ví dụ: Một số từ khóa Trong ngôn ngữ Pascal: Program. ngữ pháp (cú pháp) và nghĩa của câu.

+ X1. - c.Các NNLT có nhiều loại biến khác nhau. Khi viết chương trình.Biến phải khai báo trước khi sử dụng. Tên do người lập trình tự đặt .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk phương trình bậc hai ta cần khai báo những tên sau: + a.X2 là 2 tên dùng để lưu nghiệm nếu có. làm trung gian cho các tính toán.Các tên trong chương trình không được trùng nhau b. IV. Mỗi ngôn ngữ lập trình có một quy định về cách viết hằng riêng.Được xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng và không được trùng với tên dành riêng. chỉ cho học sinh từng khái niệm được thể hiện trong chương trình . do vậy các ngôn ngữ lập trình thường cung cấp cho ta cách để đưa các chú thích vào trong chương trình. . + Hằng xâu : là chuỗi ký tự đặt trong d6áu nháy “ hoặc ”” + Hằng Logic : là các giá trị đúng hoặc sai Biến: . giá trị có thể thay đổi được trong chương trình.b. Chú thích .Trong khi viết chương trình có thể viết các chú thích cho chương trình. để khi đọc lại được thuận tiện hoặc người khác đọc có thể hiểu được chương trình mình viết. Hằng thường có 2 loại.Hằng được đặt tên cũng có cách đặt tên cho hằng khác nhau. CỦNG CỐ .…Mỗi loại ngôn ngữ có những loại biến khác nhau và cách khai báo cũng khác nhau. Hằng không được đặt tên là những giá trị viết trực tiếp khi viết chương trình. + Delta là tên để lưu giá trị của Delta. Chú thích không làm ảnh hưởng đến chương trình. .c là ba tên để lưu ba hệ số của chương trình. . DẶN DÒ :  Nhắc lại một số khái niệm mới  Cho bài tập về nhà  Bùi Quang Tỵ -5- . - - Biến là đối tượng được sử dụng nhiều nhất trong khi viết chương trình. Hằng và biến Hằng: Là các đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Ngôn ngữ khác nhau thì cách viết chú thích cũng khác nhau. người lập trình thường có nhu cầu giải thích cho những câu lệnh mình viết. hằng được đặt tên và hằng không được đặt tên. nếu không có máy để giới thiệu thì có thể sử dụng bản in sẵn khổ lớn. Biến là đại lượng có thể thay đổi được nên thường được dùng để lưu trữ kết qủa. Trong Pascal chú thích được đặt trong { và } hoặc (* và *) Trong C++ Chú thích đặt trong /* và */ - GV: Mở một chương trình Pascal đơn giản có chứa các thành phần là các khái niệm của bài học.Các ngôn ngữ lập trình thường có: + Hằng số học : số nguyên hoặc số thực.Là đại lượng được đặt tên. .

[<Phần khai báo>] <Phần thân> 2. Cấu trúc chung .Phần khai báo . chỉ cho học sinh từng thành phần trong chương trình đó và thành phần nào có thể có. ghi chép GV : Thuyết trình đưa ra kiến thức HS : Lắng nghe.  Phương tiện: Máy chiếu. GV : Thư viện chương trình thường chứa những đoạn chương trình lập sẵn giúp người lập trình thực hiện một số công việc thường dùng. Program Tong. vấn đáp.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk CHƯƠNG II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN §3 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH I.… Khai báo tên chương trình . Các thành phần của chương trình a. GV : Phần khai báo sẽ báo cho máy biết chương trỉnh sẽ sử dụng những tài nguyên nào của máy. thành phần nào bắt buộc phải có … IV. GV : Mỗi ngôn ngữ lập trình có cách khai báo khác nhau và tùy thuộc vào ngôn ngữ mà ta cần tìm hiểu xem trong chương trình ta cần khai báo những gì . GRAPH. .  Nhận biết được các thành phần của một chương trình đơn giản. chương trình con. ghi chép .Mỗi chương trình nói chung gồm 2 phần: phần khai báo và phần thân chương trình.Trong Turbo pascal Program <tên chương trình>. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  Phương pháp: Thuyết trình. LƯU Ý SƯ PHẠM:  Cách dạy hiệu qủa nhất là có một chương trình mẫu với đầy đủ các thành phần của một chương trình.Có thể khai báo tên chương trình. biến. Ví dụ : Program Bai_1.Trong ngôn ngữ C++ : #include<Tên tệp thư viện> Ví dụ: Trong Turbo Pascal : Uses CRT. thư viện. . các đoạn chương trìnhnày cực kỳ hữu ích cho gnười lập trình. -6- GV : Thuyết trình đưa ra cấu trúc chung của chương trình : HS: Lắng nghe. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  Hiểu chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình. Khai báo thư viện: . phòng chiếu hoặc bảng III. PHƯƠNG PHÁP. Cán bộ lớp báo cáo sỉ số Chỉnh đốn trang phục 1. máy tính.Trong ngôn gnữ Pascal : Uses <tên thư viện>. hằng được đặt tên.  Biết cấu trúc của một chương trình Pascal: cấu trúc chung và các thành phần. nhất là trong những ngôn ngữ lập trình tiên tiến hiện nay.Tên chương trình do người lập trình tự đặt theo đúng quy tắc đặt tên. GV : Lấy một ngôn ngữ lập trình mới nhất hiện  Bùi Quang Tỵ . NỘI DUNG BÀI GIẢNG: Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung Ổn định lớp: + + + Chào thầy cô.

Trong C++ : Const int N = 100. e = 2. DẶN DÒ:  Nhắc lại một số khái niệm mới  Cho một chương trình mẫu về nhà yêu cầu học sinh phân biệt và chỉ rõ từng thành phần của chương trình đó. } V.h> Main() { Printf(“Chao cac ban”). Có thể thêm câu lệnh hiển thị một xâu vào trong chương trình Pascal để thể hiện rõ hơn là nếu muốn đưa ra câu thông báo thì ta có thể sử dụng lệnh.  Bùi Quang Tỵ -7- .7 Khai báo biến : .Thân chương trình thường có cặp dấu hiệu bắt đầu và kết thúc chương trình Ví dụ: Trong ngôn gnữ Pascal Begin [<Các câu lệnh>] End. HS : Quan sát và nhận xét về cách viết của hai chương trình trong 2 ngôn ngữ khác nhau.Thân chương trình thường là nơi chứa toàn bộ các câu lệnh của chương trình hoặc lời gọi chương trình con. thường thì phần thân chứa các câu lệnh của chương trình. Thông qua đó học sinh cần nhận ra : hai chương trình cùng thực hiện một công việc nhưng viết bằng hai ngôn ngữ khác nhau nên hệ thống các câu lệnh trong chương trình cũng khác nhau.Những hằng sử dụng nhiều lần trong chương trình thường được đặt tên cho tiện khi sử dụng. khai báo biến là xin máy tính cấp cho chương trình một vùng nhớ để lưu trữ và xử lý thông tin trong bộ nhớ trong. chẳng hạn Visual Basic. Chương trình 2 : Trong ngôn ngữ C++ #include<stdio. GV : Nếu có thể giáo viên giải thích để học sinh có thể hiểu được rằng. GV : Cho học sinh quan sát 2 chương trình trong 2 ngôn ngữ khác nhau là Pascal và C++. . Begin Write(‘Chao cac ban’). Trong VISUAL STUDIO 2005 : Imports System. End. Ví dụ: Trong Pascal : Const N = 100. GV : Lập trình bằng ngôn ngữ nào cần tìm hiểu cách khai báo hằng của ngôn ngữ ấy. 3. Readline.Mọi biến sử dụng trong chương trình đều phải khai báo để chưoyng trình dịch biết để xử lý và lưu trữ.7. lấy một số lệnh để học sinh thấy được sự tiện dụng khi sử dụng thư viện.NET. Khai báo hằng còn tiện lợi hơn khi cần thay đổi giá trị của nó trong chương trình. GV : Đưa ra những ví dụ khác nhau về cách viết thân chương trình trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau. GV : Khai báo hằng là việc đặt tên cho hằng để tiện khi sử dụng và tránh việc phải viết lặp lại nhiều lần cùng một hằng trong chương trình. CỦNG CỐ . Ví dụ chương trình đơn giản Xét hai chương trình đơn giản trong 2 ngôn ngữ khác nhau sau đây : Chương trình 1 : Trong ngôn ngữ Turbo Pascal Program VD. GV : Mỗi ngôn ngữ lập trình có cách tổ chức chương trình khác nhau.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk nay. . Const float e = 2. Writeln và xâu được để trong dấu nháy đơn .Xml Khai báo hằng : .Biến chỉ mang một giá trị gọi là biến đơn (Khai báo biến sẽ trình bày ở bài 5) Phần thân chương trình : .

việc so sánh dựa trên mã của từng kí tự. và miền con. NỘI DUNG BÀI GIẢNG: Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Ổn định lớp:  Chào thầy cô. Trong lập trình nói chung thì kiểu kí tự thường là tập các kí tự trong các bảng mã kí tự. LƯU Ý SƯ PHẠM:  Trong phần này giáo viên chú ý cần lấy nhiều ví dụ đơn giản để học sinh luyện tập việc xác định kiểu dữ liệu cần khai báo. . Kiểu số nguyên Kiểu BYTE INTEGER WORD LONGINT Số Byte 1 2 2 4 Miền giá trị 0… -215 0… -231 255 … 215 .Họ tên học sinh là những thông tin dạng văn bản hay là dạng ký tự . logic. trả lời câu hỏi của GV GV : Phân tích câu trả lời của học sinh.  Cán bộ lớp báo cáo sỉ số  Chỉnh đốn trang phục GV : Vấn đáp: Khi cần viết chương trình quản lý học sinh ta cần sử lý thông tin ở những dạng nào ? HS : Suy nghĩ. Kiểu thực .1 216 . ký tự.  Xác định được kiểu cần khai báo của dữ liệu đơn giản. trong các bảng mã hóa kí tự người ta quy định có bao nhiêu kí tự khác nhau và mỗi kí tự có một mã thập phân tương ứng. NNLT Pascal có một số kiểu dữ liệu chuẩn sau : Nội dung 1.1 … 231 . thực. máy tính. máy tính không thể lưu trữ tất cả các số trên trục số nhưng nó có thể lưu trữ với độ chính xác cực cao.Có nhiều kiểu cho giá trị là số thực nhưng hay dùng một số kiểu sau : Tên kiểu REAL EXTENDED Miền giá trị 0 hoặc nằm trong (1038  1038) 0 hoặc nằm trong (104932  104932) Số Byte 6 10 - - 3.Điểm của học sinh là các thông tin các số thực .  Phương tiện: Máy chiếu. - - - Ví dụ: Trong bảng mã ASCII. Kiểu kí tự Tên kiểu: CHAR Miền giá trị: Là các kí tự trong bảng mã ASCII gồm 256 ký tự Mỗi ký tự có 1 mã tương ứng từ 0 đến 255 Các kí tự có quan hệ so sánh. từ những kiểu đơn giản này ta có thể xây dựng thành những kiểu dữ liệu phức tạp hơn. MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  Biết một số kiểu dữ liệu định sẵn: nguyên.Số thứ tự của học sinh là các số nguyên. PHƯƠNG PHÁP. Tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình mà tên của các kiểu dữ liệu khác nhau và miền giá trị của các kiểu dữ liệu này cũng khác nhau. phòng chiếu hoặc bảng III. . GV : Thuyết trình đưa ra một số bổ sung như sau : Ngôn ngữ lập trình nào cũng đưa ra một số kiểu dữ liệu chuẩn đơn giản. .Một số thông tin khác lại chỉ cần biết chúng là đúng hay sai . vấn đáp. … IV. II. Với mỗi kiểu dữ liệu người lập trình cần ghi nhớ tên kiểu. Kiểu dữ liệu nào cũng có miền giới hạn của nó. miền giá trị và số lượng ô nhớ để lưu một giá trị thuộc kiểu đó.1 2.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk §4 I. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  Phương pháp: Thuyết trình. các kí tự trong -8-  Bùi Quang Tỵ . đưa ra một vài dạng thông tin như sau : .

.  Cho về nhà một số ví dụ về việc lưu trữ trong cuộc sống và yêu cầu học sinh tìm kiểu dữ liệu tương ứng  Bùi Quang Tỵ -9- . - V. a mã 97. cụ thể: A mã 65. Khi viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình nào thì cần tìm hiểu đặc trưng của các kiểu dữ liệu của ngôn ngữ đó.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Để lưu các giá trị là kí tự thì phải lưu mã thập phân tương ứng của nó . bảng chữ cái tiếng Anh xếp liên tiếp vối nhau. CỦNG CỐ . Pascal dùng True – False nhưng một số ngôn ngữ khác lại mô tả bằng 0 – 1. các chữ số cũng xếp liên tiếp. 0 mã 48 4. GV : Đặt câu hỏi: Em biết những bảng mã nào? HS : HS sẽ đưa ra một số bảng mã nhưng GV chú ý các em NNLT Pascal chỉ sử dụng bảng mã ASCII cho kiểu kí tự. Kiểu logic Tên kiểu : Boolean Miền giá trị : Chỉ có 2 giá trị là TRUE (Đúng) hoặc FALSE (Sai) Một số ngôn ngữ có cách mô tả các giá trị logic bằng những cách khác nhau. DẶN DÒ:  Nhắc lại các kiểu dữ liệu đơn giản hay dùng.… Có ngôn ngữ lại không có kiểu logic mà người lập trình phải tự tìm cách để thể hên những giá trị dạng này.Kiểu logic là kiểu thường chỉ có 2 giá trị đúng – sai. Mỗi ngôn ngữ khác nhau lại có cách mô tả kiểu logic khác nhau.

o Không nên đặt tên qúa ngắn hay quá dài. V. dễ dẫn đến mắc lỗi hoặc hiểu nhầm.B1. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: o o III. Phương pháp : Thuyết trình. HS : Lắng nghe và ghi chép Ví dụ : .8. b. vấn đáp.  Cán bộ lớp báo cáo sỉ số  Chỉnh đốn trang phục GV : Khai báo biến là chương trình báo cho máy biết phải dùng những tên nào trong chương trình. CỦNG CỐ . phòng chiếu hoặc bảng II. c. LƯU Ý SƯ PHẠM: Trong phần này giáo viên chú ý cần llấy nhiều ví dụ đơn giản để học sinh luyện tập việc xác định kiểu dữ liệu và tự khai báo biến.10 -  Bùi Quang Tỵ . DẶN DÒ : o o Nhắc lại một số khái niệm mới. Chú ý cho học sinh : o Cần đặt tên biến sao cho gợi nhớ đến ý nghĩa của nó. s. KHAI BÁO BIẾN I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU o o o Hiểu được cách khai báo biến. biến đơn được khai báo như sau : Var <danh sách biến> : <kiểu số liệu> Trong đó: ax2 + bx + c = 0 + + + + Var : là từ khóa dùng để khai báo biến Danh sách biến : tên các biến cách nhau bởi dấu phẩy Kiểu dữ liệu : là một kiểu dữ liệu nào đó của ngôn ngữ Pascal Sau Var có thể khai báo nhiều danh sách biến có những kiểu dữ liệu khác nhau + + + Cần đặt tên biến sao cho gợi nhớ đến ý nghĩa của nó.7. x1. Không nên đặt tên quá ngắn hay quá dài. s: chu vi và diện tích tam giác GV : Đặt câu hỏi: Khi khai báo biến cần chú ý những điều gì ? HS : Suy nghĩ trả lời câu hỏi GV : Phân tích câu trả lời của học sinh Trong ngôn ngữ Pascal. Phương tiện : Máy chiếu. Trong đó : a. dễ dẫn tới mắc lỗi hoặc hiểu nhầm. IV. x2. p: nửa chu vi tam giác cv. p. c: dùng để lưu độ dài 2 cạnh của tam giác. máy tính. Cho bài tập về nhà . o Khai báo biến cần quan tâm đến phạm vi giá trị của nó. NỘI DUNG BÀI GIẢNG : Nội dung Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Ổn định lớp:  Chào thầy cô.Để tính chu vi và diện tích tam giác cần khai báo các biến sau: Var a. Khai báo đúng Nhận biết được khai báo sai. .B2 Tiết 5 §5. PHƯƠNG PHÁP. c.9. b. delta : real.Để giải phương trình bậc hai cần khai báo các biến như sau: Var a.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Ngày soạn: 05/10/2008 Lớp dạy: 11A3. b. Khai báo biến cần quan tâm đến phạm vi giá trị của nó . cv: Real.

>=. div (chia lấy nguyên). Viết được biểu thức số học và logic với các phép toán thông dụng II. Ta xét các khái niệm này trong ngôn ngữ Pascal - 1. và một số phép toán có kí hiệu khác với kí hiệu trong toán học. Kiễu giá trị của biểu thức thường là kiểu của biến. hàm số học chuẩn và biểu thức quan hệ. cần chú ý cho học sinh một số phép toán thường không dùng trong toán học. cần phân biệt cho học sinh cách viết biểu thức số học trong toán học và trong tin học. >. Phân biệt được sự khác nhau giữa lệnh gán (:=) và phép so sánh bằng. biểu thức số học. hay nêu ví dụ cụ thể về các mối quan hệ trong cuộc sống để học sinh tự đưa ra biểu thức logic. cần lấy nhiều ví dụ từ đơn giản đến phức tạp để học sinh có thể tính toán đưa ra giá trị của biểu thức. VD : Phép lũy thừa không phải ngôn ngữ nào cũng viết được. CÂU LỆNH GÁN I. AND (và): thường dùng để kết hợp . Viết được lệnh gán. nên sử dụng biến trung gian để tránh việc sử dụng biến nhiều lần. *. Đối với việc dạy biểu thức số học. Có thể cho học sinh so sánh với phép so sánh bằng và từ đó phân biệt dễ dàng. thực hiện các so sánh để đưa ra quyết định xem làm việc gì? Vậy trong chương trình ta viết thế nào? Có giống với ngôn ngữ tự nhiên hay không? Tất cả các ngôn ngữ có sử dụng chúng một cách giống nhau không ? GV : Toán học có những phép toán nào ? HS : Đưa ra một số phép toán thường dùng trong toán học GV : Chúng có dùng được trong các ngôn ngữ lập trình ? Chỉ một số phép dùng được. phòng chiếu hoặc bảng III. Kết quả của phép toán quan hệ mang giá trị logic.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk §6. -. máy tính. Phép toán NNLT Pascal sử dụng một số phép toán sau: . PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Phương pháp: Thuyết trình. =.. <= . một số phép phải xây dựng từ các phép toán khác. -. + Cán bộ lớp báo cáo sỉ số + Chỉnh đốn trang phục GV : Dẫn dắt vào bài: Trong khi viết chương trình ta thường phải thực hiện các tính toán. o o PHƯƠNG PHÁP. hay hằng có độ lớn kiểu lớn nhất trong nó. <>: Cho kết qủa là một giá trị logic (True hoặc False) - Các phép toán Logic : NOT (phủ định). GV : Mỗi ngôn ngữ khác nhau lại có cách kí hiệu phép toán khác nhau. OR (hoặc).  Bùi Quang Tỵ - Ngôn ngữ lập trình nào cũng sử dụng đến phép toán. vấn đáp. biểu thức. hay thay giá trị biến bên trái lệnh gán bằng giá trị của biểu thức bên phải.Với số thực : +. * (nah6n). NỘI DUNG BÀI GIẢNG : Nội dung Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Ổn định lớp: + Chào thầy cô. Khi dạy biểu thức quan hệ và biểu thức logic. IV. Tại câu lệnh gán cần cho học sinh hiểu lệnh gán là lấy giá trị của biểu thức bên phải để đưa vào biến bên trái.11 - . mod (chia lấy dư) . BIỂU THỨC. Phương tiện: Máy chiếu. o o o o o MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Giới thiệu phép toán. PHÉP TOÁN. Hiểu lệnh gán. / (chia) . câu lệnh gán.Với số nguyên : +.Các phép toán quan hệ <. LƯU Ý SƯ PHẠM: Đối với việc dạy phép toán.

. HS : Gọi một vài học sinh lên bảng viết. cần quan tâm đến kiểu của đối số và kiểu của giá trị trả về. GV : Đặt câu hỏi.Các ngôn ngữ lập trình thường cung cấp sẵn một số hàm số học để tính một số giá trị thông dụng. người ta xây dựng sẵn một số đơn vị chương trình trong các thư viện chương trình giúp người lập trình tính toán nhanh các giá trị thông dụng. . VD : Sinx thì được đo bằng độ hay radian ? GV : Trong lập trình thường ta phải so sánh hai giá trị nào đó trước khi thực hiện lệnh nào đó.12 - Đưa ra ví dụ và cách viết đúng trong ngôn ngữ Pascal Chú ý : Mỗi ngôn ngữ có cách viết khác nhau. . 3. (và. GV: Cách viết các biểu thức này trong lập trình có giống cách viết trong toán học ? HS : Đưa ra ý kiến của mình GV : Phân tích ý kiến của học sinh.Cách viết : Tên_hàm (Đối số) .Đối số là một hay nhiều biểu thức số học đặt trong dấu ngoặc () sau tên hàm. Div và Mod từ các hằng. Hàm số học chuẩn .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk nhiều biểu thức quan hệ với nhau.Biểu thức logic đơn giản nhất là hằng hoặc biến logic. Biểu thức quan hệ Có dạng như sau: <biểu thức 1> <phép toán quan hệ> <biểu thức 2> Trong đó: . Biểu thức quan hệ còn được gọi là biểu thức so sánh 2 giá trị. Đưa ra một số biểu thức toán học và yêu cầu các em viết chúng trong ngôn ngữ Pascal. GV : Với các hàm chuẩn. hoặc.  Bùi Quang Tỵ . Giá trị của biểu thức có kiểu là kiểu của biến hoặc hằng có miền giá trị lớn nhất trong biểu thức. b.…) 5. Nhân chia trước cộng trừ sau.Ba số dương a. VD : 3>5: Cho kết quả sai Thứ tự thực hiện các phép toán : Trong ngoặc trước.-Kết qủa của hàm phụ thuộc vào kiểu của đối số. GV : Đưa ra cách viết biểu thức và thứ tự thực hiện phép toán trong lập trình.… làm thế nào ? HS : Chưa biết cách tính GV : Để tính các giá trị đó một cách đơn giản.Biểu thức 1 và biểu thức 2 phải cùng kiểu. cho kết quả là đúng hoặc sai (logic). Biểu thức số học Là một dãy các phép toán +. c là độ dài ba cạnh tam giác nếu biểu thức sau cho giá trị đúng (a+ b > c) and (b+ c >a) and (c+ a >b) . GV : Đưa ra khái niệm biểu thức trong lập trình. cosx. GV : Trong toán học.sinx.Thường dùng để liên kết nhiều biểu thức quan hệ lại với nhau bởi các phép toán logic. muốn tính X2 ta viết thế nào? HS : Có thể đưa ra là X*X GV : Muốn tính . . -. biến kiểu số và các hàm. 2*A >= 4+ B GV : Đặt câu hỏi. Dùng cặp dấu () để qui định trình tự tính toán. /.Kết quả của biểu thức quan hệ là TRUE hoặc FALSE Ví dụ: A < B. ngoài ngoặc sau. 2.Bản thân hàm cũng có thể coi là biểu thức số học và có thể tham gia vào biểu thức như toán hạng bất kỳ. . *. biểu thức là gì? HS : Đưa ra khái niệm. Bảng một số hàm chuẩn: (Theo dõi SGK và màn hình) 4. Biểu thức logic . GV : Cách viết biểu thức phụ thuộc cú pháp từng ngôn ngữ lập trình. muốn so sánh nhiều điều kiện đồng thời làm thế nào? HS : Đưa ra ý kiến của mình. Ví dụ: .

ngoài bài tập có trong sách có thể cho thêm nhiều biểu thức logic để học sinh về nhà tính toán tìm giá trị của nó. Biểu thức điều kiện 0 d” X d’ 5 được viết như sau: (x >= 0) and (x <= 5) 6. Có nghĩa là kiểu của tên biến phải cùng kiểu với kiểu của biểu thức hoặc phải bao hàm kiểu của biểu thức. GV : Minh họa một vài lệnh gán bằng một ví dụ trực quan trên bảng hoặc trên màn hình.Hoạt động của lệnh gán : Tính giá trị của biểu thức sau đó ghi giá trị đó vào tên biến. lệnh thứ 4 giảm giá trị biến J hai đơn vị. một cột là biểu thức trong tin học tương ứng và tìm chỗ sai của biểu thức so với trong toán. có thể cho thêm bài theo cột. Cho bài tập về nhà. Ví dụ: X1 := (-b –sqrt(b*b – 4*a*c))/(2*a). V. DẶN DÒ: o o Nhắc lại một số khái niệm mới.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk GV : Mỗi NNLT có cách viết lệnh gán khác nhau. CỦNG CỐ . thường dùng để gán giá trị cho biến Cấu trúc: <tên biến> := <biểu thức>. Câu lệnh gán . I := I + 1. cho học sinh một số biểu thức trong toán học và yêu cầu viết nó trong tin học (NNLT). một cột là biểu thức toán học. . J := J – 2. GV : Cần chú ý điều gì khi viết lệnh gán? HS : Đưa ra ý kiến. .Trong đó biểu thức phải phù hợp với tên biến.13 - .  Bùi Quang Tỵ . X2 := (-b +sqrt(b*b – 4*a*c))/(2*a). Trong đó : lệnh thứ 3 tăng giá trị của I một đơn vị.Lệnh gán là cấu trúc cơ bản nhất của mọi ngôn ngữ lập trình. GV : Phân tích câu trả lời của học sinh sau đó tổng hợp lại: cần chú ý đến kiểu của biến và kiểu của biểu thức.

các cách để hiển thị dữ liệu. NỘI DUNG BÀI GIẢNG: Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Ổn định lớp: o Chào thầy cô. b. Write(‘Moi ban cho biet tuoi cua ban’). khi nhập dữ liệu nên dùng Readln vì nếu không có thể làm trôi lệnh readln. Phương pháp: Thuyết trình. Uses crt. a.9. End. vấn đáp. Trong ngôn ngữ Pascal các thủ tục vào ra chuẩn viết như sau : Nội dung 1. Ví dụ: Read(N).B2 Tiết 6 § 7. máy tính. c). đơn giản) III. Nhập dữ liệu từ bàn phím . Var a. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU o o o o Biết lệnh vào ra đơn giản để nhập thông tin từ bàn ph1im và đưa thông tin ra màn hình. Readln(tuoi). Readln(a. như vậy bằng cách nào ta nhập được thông tin nào khi lập trình? Làm cách nào để nhập giá trị từ bàn phím vào cho biến. b. Write(‘Moi ban nhap 3 so:’). các kiểu dữ liệu trong nó. Begin Clrscr.B1. Uses crt. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: LƯU Ý SƯ PHẠM : o Cần chú ý cho học sinh phân biệt giữa 2 lệnh nhập dữ liệu liệu Read và Readln. IV. GV : Chạy chương trình cho học sinh quan sát. End. Readln.7. Write(‘Ban vua nhap vao 3 so:. ‘Tuoi’).c). II. phòng chiếu hoặc bảng PHƯƠNG PHÁP.b. tuoi cua ban la’. Viết được một số lệnh vào ra đơn giản. …. READLN luôn chờ gõ phím Enter.tuoi. Var Tuoi: Byte Begin Clrscr. GV: Đưa ra hai ví dụ về chương trình có nhập thông tin vào từ bàn phím . o Cần hướng dẫn cụ thể cho học sinh việc sử dụng lệnh Write và Writeln. sáng sủa (tốt nhất là viết chương trình cụ thể. c : Integer. Readln.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Ngày soạn: 10/10/2008 Lớp dạy: 11A3. Readln(a. GV: Mỗi ngôn ngữ có cach nhập thông tin vào khác nhau. Chú ý : Khi nhập dữ liệu từ bàn phím READ và READLN có ý nghĩa như nhau. Ví dụ 1 : Xét chương trình sau: Program VD. Ví dụ 2 : Xét chương trình sau: Program VD.  Bùi Quang Tỵ . o Cán bộ lớp báo cáo sỉ số o Chỉnh đốn trang phục GV: Khi sử dụng các ứng dụng ta thường nhập thông tin vào. Phương tiện: Máy chiếu. thường hay dùng READLN hơn.<biến n>). nêu sự khác nhau khi dùng Read/Readln. CÁC THỦ TỤC CHUẨN VÀO/RA ĐƠN GIẢN I. o Cần hướng dẫn học sinh cách kết hợp hai lệnh vào ra dữ liệu khi viết chương trình cho hợp lý. b.8. Write(‘Cam on. GV: Diễn giải hoạt động của READ/READLN. c).14 - .Ta dùng thủ tục chuẩn READ hoặc READLN có cấu trúc như sau: READ/READLN(<biến 1>. (không tham số) tiếp theo.

b. GV : Mỗi ngôn ngữ có cách đưa thông tin ra màn hình khác nhau. c).Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk nhận xét về chương trình . Writeln(‘X = ’. . . Sửa lại ví dụ 2 của phần 1 để dữ liệu của 3 số phân cách nhau – người dùng có thể phân biệt được. Ngoài ra trong TP còn có qui cách đưa thông tin ra như sau : Kết quả thực hiện :<Độ rộng>:<Số chữ số thập phân> Kết quả khác: :<Độ rộng> Ví dụ: Write(N : 8). -Thủ tục Writeln sau khi đưa kết quả ra sẽ chuyển con trỏ màn hình xuống đầu dòng tiếp theo . 2. GV : Giải thích sự khác nhau giữa Write. {1} Readln(M) {2} Trong đó: {1} Đưa ra thông báo: Nhap gia tri cua M: Còn {2} Dùng để đọc giá trị và gán cho biến M.N -1. Đưa dữ liệu ra màn hình ta dùng thủ tục WRITE hoặc WRITELN với cấu trúc : Write/Writeln(<Giá trị 1>. Ví dụ 2 : Xét chương trình đầy đủ sau: Program VD2. Lấy thêm ví dụ về các thủ tục đưa thông tin ra màn hình của ngôn ngữ khác C++: cout …. <Giá trị 2>.N). End. DẶN DÒ: o Lấy 1 ví dụ đơn giản lập trình trực tiếp trên máycho học sinh quan sát . Readln. Lấy ví dụ minh họa cụ thể bằng chương trình. Ví dụ: Write(a. Vậy làm thế nào và có những cách nào để hiển thị dữ liệu theo ý muốn của người lập trình .…. b. chạy chương trình để học sinh thấy sự khác nhau khi sử dụng hai lệnh này .15 - . tên hằng. Var N : Integer.‘nguoi ban trong lop’). Minh họa quy cách đưa thông tin ra bằng chương trình. b. Readln(N). GV : Đưa ra 2 ví dụ : Ví dụ 1: Để nhập giá trị từ bàn phím ta thường dùng: Write(‘Nhap gia tri cua M:’). c). {2} gọi là giao tiếp người – máy. o Ra bài tập về nhà . biểu thức hoặc tên hàm. Writeln. Writeln(‘Gia tri cua N la : ’.Để đưa dữ liệu ra màn hình tại vị trí con trỏ. c dính liền vào nhau và người sử dụng không thể phân biệt được giá trị của từng biến. Cấu trúc {1}.<Giá trị n>). b. VI. Begin Write(‘lop ban co bao nhieu nguoi:’). CỦNG CỐ . Write(‘Go Enter de ket thuc chuong trinh’). Có thể lấy dữ liệu của phần nhập dữ dữ liệu sửa để học sinh thấy việc khác nhau giữa 2 lệnh Write và Writeln. Giải thích việc nhập giá trị cho nhiều biến đồng thời .  Bùi Quang Tỵ . Write(‘Vay la ban co’.X:8:3). Có thể thay đổi lệnh Readln(a. giá trị cụ thể. Việc lập dữ liệu cho nhiều biến thì giá trị mỗi biến phải cách nhau ít nhất một dấu cách hoặc dấu Enter.máy sẽ gán giá trị cho các biến theo thứ tự như trong lệnh tương ứng . c) trong ví dụ 2 thánh Read(a. GV : Ta thấy ở ví dụ 2 của phần 1 việc ghi ra dữ liệu thì 3 giá trị a.Trong đó các Giá trị có thể là tên biến.

GV : Thực hiện một vài lần các thao tác này để các em nhận thấy mức độ tệin lợi của nó khi soạn thảo cũng như chạy chương trình . trả ra kết quả là tuổi của người đó. hướng dẫn các em cách khởi động Pascal trên máy tính. o Cán bộ lớp báo cáo sỉ số o Chỉnh đốn trang phục GV : Giới thiệu một số tập tin vần thiết để Turbo Pascal có thể chạy được. GV : Viết một chương trình ví dụ. Cho bài tập về nhà. thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.tph (file hướng dẫn) GV : Giới thiệu một số thao tác thường dùng khi soạn thảo chương trình trong môi trường soạn thảo Turbo Pascal .tpl (file thư viện) Turbo. DẶN DÒ: Nhắc lại hoạt động của Write/Writeln. thực hiện các thao tác sửa lỗi… Có thể lấy ví dụ yêu cầu người dùng nhập vào năm sinh. o MỤC ĐÍCH YÊU CẦU o o Biết các bước soạn thảo. Phương tiện : Máy chiếu. Biết một số công cụ của môi trường Turbo pascal. Màn hình làm việc ngôn ngữ Pascal có dạng như sau: Một số thao tác thường dùng trong Pascal: -Xuống dòng: Enter -Ghi file vào đĩa: F2 -Mở file đã có: F3 -Biên dịch chương trình: Alt + F9 -Soát lỗi chương trình: F9 -Chạy chương trình: Ctrl + F9 -Đóng cửa sổ chương trình: Alt + F3 -Chuyển qua lại giữa các cửa sổ: F6 -Xem lại màn hình kết qủa: Alt + F5 -Thoát khỏi Turbo Pascal: Alt + X V. dịch. phòng chiếu hoặc bảng III. SOẠN THẢO. Turbo. tạo ra các lỗi điển hình. NỘI DUNG BÀI GIẢNG : Nội dung Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Ổn định lớp: o Chào thầy cô. LƯU Ý SƯ PHẠM: Ta có thể gõ một chương trình từ đầu. - CỦNG CỐ . máy tính.exe (file chạy) Turbo. lập trình nhanh hơn . IV. Bước đầu sử dụng được chương trình dịch để phát hiện lỗi. DỊCH.16 - . vấn đáp. sửa lỗi. II. o Bước đầu chỉnh sửa được chương trình dựa vào thông báo lỗi của chương trình dịch và tính hợp lý của kết quả thu được. làm mịn chương trình để học sinh có thể hình dung ra quá trình lập trình. -  Bùi Quang Tỵ . o o PHƯƠNG PHÁP.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk § 8. Read/Readln.. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Phương pháp : Thuyết trình. sử dụng chương trình dịch để giúp tìm lỗi. THỰC HIỆN VÀ HIỆU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH I.

Giáo án Tin học 11

THPT Trần Phú Đăk Lăk

Ngày soạn: 10/10/2008 Lớp dạy: 11A3,7,8,9,B1,B2

Tiết 7.8.9

BÀI TẬP & THỰC HÀNH
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
o o o o
Củng cố kiến thức đã học: biết cách khai báo biến, hằng, kiểu dữ liệu; Biết phân biệt rõ các phép toán, các biểu thức và hiểu câu lệnh gán; Biết viết các thủ tục vào/ra đơn giản. Biết khởi động và làm quen với giao diện Pascal.

II.
o o III.

PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
Phương pháp : Thuyết trình, vấn đáp. Phương tiện : Máy chiếu, máy tính, phòng chiếu hoặc bảng.

NỘI DUNG BÀI TẬP & THỰC HÀNH :
Nội dung

Hoạt động của Giáo viên và Học sinh

Toàn bộ bài tập trong SGK

 Bùi Quang Tỵ

- 17 -

Giáo án Tin học 11

THPT Trần Phú Đăk Lăk

Ngày soạn: 10/10/2008 Lớp dạy: 11A3,7,8,9,B1,B2

Tiết 10

Chươn 3 g
I.
    

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP

§9. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Hiểu nhu cầu cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán. Hiểu câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ) Hiểu câu lệnh ghép. Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản. Viết được các lệnh rẽ nhánh khuyết, rẽ nhánh đầy đủ và áp dụng để thể hiện được thuật toán của một số bài tóan đơn giản.

II.
III.

PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: LƯU Ý SƯ PHẠM :
 Nên sử dụng các thuật toán các em đã học ở lớp 10.  Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu.

 Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp.  Phương tiện: Máy chiếu, máy tính, phòng chiếu hoặc bảng

IV.

NỘI DUNG BÀI GIẢNG :
Nội dung

Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Ổn định lớp:  Chào thầy cô.  Cán bộ lớp báo cáo sỉ số  Chỉnh đốn trang phục

1. Khái niệm rẽ nhánh
Ví dụ : Để viết chương trình giải phương trình bậc 2, ta phải: Tính  = b2 – 4ac; Sau đó tùy thuộc vào giá trị của  mà ta có tính nghiệm hay không.

GV : Đưa ra ví dụ rồi cùng học sinh thảo luận phương pháp giải quyết bài toán.

Trong thực tế : - Nếu  <0 thì phương trình vô nghiệm - Nếu  >=0 thì phương trình có nghiệm - Như vậy tùy thuộc vào giá trị của  mà ta
đưa ra vô nghiệm hay có nghiệm. vô nghiệm, ngược lại thì phương trình có nghiệm. =>Như vậy ta thấy một số mệnh đề có dạng + Nếu …..thì….. + Nếu …..thì….. ngược lại thì Cấu trúc này được gọi là cấu trúc rẽ nhánh . Các NNLT thường cung cấp các câu lệnh để mô tả các cấu trúc rẽ nhánh như trên .
- 18 -

Kiểm tra >=0

- Hoặc có thể nói : Nếu  < 0 thì phương trình

Thông báo vô nghiệm

Tính và đưa ra nghiệm

 Bùi Quang Tỵ

Kết thúc

Giáo án Tin học 11

THPT Trần Phú Đăk Lăk

Đưa ra khái niệm rẽ nhánh trong lập trình. Mỗi NNLT có cách thể hiện rẽ nhánh khác nhau . GV : Đưa ra cấu trúc lệnh rẽ nhánh trong Pascal. Nhắc nhở học sinh đây là cấu trúc quan trọng, nó sẽ được sử dụng rất nhiều trong các chương trình sau này.

2. Câu lệnh If – Then
Pascal dùng câu lệnh If – then để mô tả việc rẽ nhánh tương ứng với hai loại mệnh đề rẽ nhánh như nhau - Dạng thiếu : If <điều kiện> Then <câu lệnh>; - Dạng đầy đủ : If <điều kiện> Then < câu lệnh 1> Else <câu lệnh 2>

GV : Lưu ý các em sau Then và sau Else chỉ có một lệnh chương trình.

GV : Với hai dạng này, dạng nào dùng thuận tiện hơn ? HS : Tìm câu trả lời, giáo viên gợi ý để học sinh đưa ra được tùy trường hợp cụ thể mà dùng dạng thiếu hay dạng đủ.

Trong đó: - Điều kiện : Là biểu thức quan hệ Logic. - Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là 1 câu lệnh của Pascal

Ý nghĩa của các câu lệnh :
- Dạng thiếu : Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh được thực hiện, nếu điều kiện sai thì không thực hiện gì - Dạng đủ : Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1, nếu điều kệin sai thì thực hiện câu lệnh 2. VD 1 : If (X Mod 2 = 0) Then WRITE(x,’La so chan’); VD 2: If DELTA <0 Then WRITE(‘PT Vo Nghiem’) Else WRITE(‘PT co nghiem’); VD 3: Tìm giá trị lớn nhất (max) của 2 số a và b Cách 1 : Max :=a; If b >a Then max :=b; Cách 2 : If a >b Then max :=a Else max :=b;

Đưa ra các ví dụ có sử dụng lệnh rẽ nhánh, nếu không có lệnh rẽ nhánh thì không thể thực hiện được. GV : ở VD3: Cách nào nhanh hơn, tiện hơn? => Cách 2 tiện hơn GV : Phân tích sự tiện lợi trong cách 2 và số lệnh mà máy phải thực hiện.

GV : Trong câu lệnh If – Then muốn thực hiện nhiều lệnh sau Then hay nhiều lệnh sau Else làm thế nào ? HS : Phát biểu ý kiến của mình. GV : Khi đó ta cần gộp nhiều lệnh đó lại và coi đó là một câu lệnh trong chương trình. Các ngôn ngữ lập trình thường có cấu trúc để giúp ta thực hệin điều này. GV : Giới thiệu lệnh ghép của một vài ngôn ngữ lập trình khác C==: {} VB: If – Then – Endif
 Bùi Quang Tỵ

3. Câu lệnh ghép
- Trong ngôn ngữ Pascal, Câu lệnh ghép có dạng: Begin <các câu lệnh> End ;

Chú ý : - Sau End phải là dấu; và trước Else không chứa dấu ; - Từ nay nói đến câu lệnh thì đó có thể là câu
- 19 -

 Nhắc lại cấu trúc câu lệnh IF – THEN. GV nên soạn sẵn hai chương trình này và cho các em quan sát cách viết chương trình để các em hình thành dần cách viết một chương trình . gọi học sinh lên bảng viết câu lệnh If – Then cho một số bài toán đơn giản . X2 := .  Bùi Quang Tỵ . 4. WRITELN(‘X1=’. Ví dụ 1 : Tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai AX2 + BX + C= 0 Ví dụ 2 : Tìm số ngày của một năm: Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 . yêu cầu các em gõ lại chương trình vừa được theo dõi mà không cần nhìn vào bài mẫu . IF DELTA <0 THEN WRITELN(‘Phuong trinh vo nghiem’) ELSE BEGIN X1 :=(-B-SQRT(DELTA))/(2*A). Có thể viết chương trình mẫu cho học sinh xong. Chạy thử chương trình và chỉ rõ các lệnh trong chương trình dùng để làm gì .X1:6:3. gõ đến đâu giải thích cho học sinh đến đó. DẶN DÒ:  Nhắc lại một số khái niệm mới . Nếu có nhiều thời gian. Nếu còn thời gian. Ví dụ : Đoạn chương trình sau trong ngôn ngữ Pascal có sử dụng chương trình ghép. GV có thể gõ từng lệnh chương trình. GV : Chỉ rõ đâu là lệnh ghép trong chuỗi lệnh này. CỦNG CỐ .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk lệnh đơn hoặc là câu lệnh ghép.’X2=’. Một số ví dụ Quan sát các chương trình sau trong ngôn ngữ lập trình Pascal .20 - .B/A – X1. IF – THEN – ELSE thông qua các ví dụ . END.X2:6:3).  Cho bài tập về nhà . V.

học sinh có thể đưa ra những cách giải khác nhau . máy tính. If (1/(a+3)>0. a a +1 a + 2 a+N 1 < 0.Xét 2 bài toán như sau với a > 2 là số nguyên cho trước : Bài toán 1 : Tính tổng S1= 1 1 1 1 + + + .  Phương tiện : Máy chiếu.. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :  Phương pháp : Thuyết trình. => số lần lặp đã biết trước.B1.  Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu  Khi dạy lệnh lặp. yêu cầu học sinh tìm cách để lập trình giải các bài toán này .21 -  Bùi Quang Tỵ . tốt nhất viết một ví dụ cụ thể. 2.8. lệnh lặp với số lần lặp trước ..0001) then S1:=S1+ 1 /(a+3). rẽ nhánh và lặp  Bước đầu hình thành khái niệm lập trình có cấu trúc cho học sinh. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán . HS : Đưa ra cách giải của mình.0001 Với điều kệin a +N S2= Cách giải : Bắt đầu S được gán giá trị 1/a. với số lần lặp nhỏ rồi viết mô tả việc hoạt động của vòng lặp bằng cấu trúc tuần tự (thể hiện sự tương đương trong công việc nhưng lệnh lặp diễn tả ngắn hơn nhiều) điều đó cũng giúp học sinh hiểu hơn về vòng lặp) NỘI DUNG BÀI GIẢNG : Nội dung IV..0001) then S1:=S1+ 1 /(a+1). cấu trúc lặp với số lần định trước .7.9. If (1/a>0. LƯU Ý SƯ PHẠM :  Cần tổng kết 3 loại cấu trúc điều khiển: tuần tự. If (1/(a+2)>0. Khái niệm lặp . CẤU TRÚC LẶP I. Biết cách vận dụng đúng đắn cấu trúc lặp vào tình huống cụ thể . việc cộng thêm dừng khi N = 100.B2 Tiết 11. Tiếp theo mỗi lần cộng thêm vào S là 1/ (a+N) với N = 1. … HS : Nhận xét với việc giải bài toán theo cách đó ? Với N = 100 thì lặp 100 lần như thế nhưng theo việc kiểm tra điều kiện thì không biết phải làm theo cách nào? Theo cả hai trường hợp thì đều quá dài. 1. + + . III. .. Giải theo các lệnh tuần tự S1:=0. Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Ổn định lớp:    Chào thầy cô.13 §10. => số lần lặp chưa biết. Cán bộ lớp báo cáo sỉ số Chỉnh đốn trang phục GV : Đưa ra bài toán..Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Ngày soạn: 19/10/2008 Lớp dạy: 11A3.0001) then S1:=S1+ 1/a. phòng chiếu hoặc bảng . với mỗi một dạng lệnh lặp.. Hiểu cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện trước. 3.0001) then S1:=S1+ 1 /(a+2). Viết đúng các lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước. việc cộng thêm dừng khi 1/ (a+N) < 0.12. PHƯƠNG PHÁP. GV : Đưa ra cách giải cho bài toán .       II. + a a +1 a + 2 a + 100 Bài toán 2 : Tính Tổng 1 1 1 1 + + + . Viết được thuật toán của một số bài toán đơn giản . If (1/(a+1)>0. vấn đáp .0001. Với bài toán 2. … Với bài toán 1. Mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản có sử dụng lệnh lặp .

22 - . nếu tự xây dựng được thuật toán thì các em sẽ hiểu hơn về lặp không biết trước số lần Đưa thêm ví dụ : Nhắc lại bài toán gửi tiền vào ngân hàng: Nếu có số tiền là A. N:=0. GV : Đưa ra thuật toán hoặc có thể yêu cầu học sinh tự xây dựng thuật toán giải bài toán 2. N) rồi quay lại B2. giá trị cuối là các biểu thức cùng kiểu với biến đếm. B4: S:= S+ 1/ B5: Đưa ra S rồi (a+N) rồi quay lại kết thúc. câu lệnh sau do thực hiện 1 lần Ví dụ 1 : Hai chương trình cài đặt thuật toán tong_1a và tong_1b . VD 2: Tính tổng của một đoạn số nguyên mà không được dùng công thức. chuyển sang bước B4: S:= S + 1/(a+ 5. khi đó ta gọi là cấu trúc lặp. Với 2 ví dụ này. giáo viên vừa cho chạy chương trình vừa giải thích ý nghĩa các lệnh trong chương trình (chú ý nhiều đến lệnh lặp) . GV : Lấy ví dụ minh họa trong Pascal để các em thấy được sự thay đổi giá trị của biến đếm trong một chương trình thực sự của Pascal . . Bước 2 : Nếu 1/(a+N) < 0. N:=101. Giá trị đầu phải nhỏ hơn hay bằng giá trị cuối.0001 thì chuyển đến bước 5 .Lặp dạng lùi For <biến đếm> := <giá trị cuối> downto <giá trị đầui> do <câu lệnh>. thì chuyển sang B3: Nếu N < 1 thì bước 5. giáo viên đưa ra một số ví dụ trong thực tế được tính toán lặp đi lặp lại nhiều lần. giải thích ý nghĩa của các thành phần trong câu lệnh .Lặp dạng tiến: For <biến đếm> := <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>.  Ở dạng lặp lùi: Biến đếm tự giảm dần từ giá trị cuối đến giá trị đầu.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Để học sinh hiểu được khái niệm lặp. giáo viên đưa ra hai cách lặp trong ngôn ngữ Pascal. muốn gửi vào ngân hàng để được số tiền là B > A thì cần gửi trong bao lâu với lãi suất là k%.  Tương ứng với mỗi giá trị của biến đếm. Yêu cầu học sinh đưa ra cách giải cho bài toán này . Ví dụ 2 : Tính tổng các số nguyên chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ M đến N (M<N). NNLT nào cũng cung cấp một số câu lệnh để mô tả các cấu trúc lặp như trên. B2. VD1 : Bài toán gửi tiền vào ngân hàng. 3. B2: N:=N+1. B5: Đưa ra S rồi kết thúc.  Bùi Quang Tỵ Trong Pascal. B3: Nếu N >100 B2: N := N -1. giáo viên nên gõ sẵn chương trình và cho học sinh quan sát việc chạy chương trình. Lặp có số lần biết trước và câu lệnh for – do GV : Đưa ra ví dụ: So sánh hai thuật toán sau: Thuật toán Thuật toán Tong_1a Tong_1b B1: S:=1/a. Trong đó:  Biến đếm thường là biến kiểu số nguyên. Hằng tháng phải tính lãi và cộng thêm vào gốc đang gửi hay nói cách khác gốc của tháng sau = gốc + lãi tháng trước. Lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh while – do Để giải bài toán 2 ta dùng thuật toán như sau : Bước 1 : S :=1/a.  Giá trị đầu.  Ở dạng lặp tiến: Biến đếm tự tăng dần từ giá trị đầu đến giá trị cuối.  Lặp với số lần không biết trước . GV : Gọi một số học sinh nhận xét về 2 thuật toán trên về một số vấn đề :  Thuật toán có lặp không?  Lặp bao nhiêu lần?  Hai thuật toán giống và khác nhau như thế nào?  Cái gì thay đổi trong thuật toán này? Sau khi so sánh hai thuật toán trên. Trong lập trình. có 2 lọai câu lệnh lặp có số lần biết trước : . . có những thao tác phải lặp lại nhiều lần. N :=0. 2. B1: S:=1/a. Lặp thường có 2 loại :  Lặp với số lần biết trước . Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu các câu lệnh trong ngôn ngữ Pascal.

Thuật toán : B1: Nếu M = N thì ƯCLN := M. Tốt nhất chạy từng bước. GV nên cho học sinh xây dựng thuật toán tìm ước chung lớn nhất (đã học ở lớp 10) Chạy chương trình với nhiều cặp M. Riêng với VD 2. GV : Đưa ra cấu trúc câu lệnh While – Do Trong Pascal. ngược lại N := N – M rồi quay lại B1 Sau đây là chương trình tìm UCLN. trước khi đưa ra thuật toán. N khác nhau.Từ bước 2 đến bước 4 được lặp lại nhiều lần nếu điều kiện 1/(a+N) < 0.23 - . Bước 5: Đưa kết qủa S ra màn hình rồi kết thúc . Ví dụ 1 : Chương trình của bài toán 1. Kết thúc.Do để tổ chức lặp với số lần chưa viết như sau While <Điều kiện> Do <Câu lệnh>.Câu lệnh là một câu lệnh trong Pascal.  Cho bài tập về nhà  Bùi Quang Tỵ . V.0001 chưa được thỏa mãn. cho học sinh thấy sự thay đổi của các biến. B2: Nếu M > N thì M := M – N rồi quay lại B1. CỦNG CỐ . HS : Lắng nghe và ghi chép.Điều kiện là biểu thức quan hệ hoặc logic. giải thích ý nghĩa các thành phần. Bước 4: S := S+ 1/(a+N) rồi quay lại bước 2.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk GV : Phân tích phương án trả lời của học sinh sau đó đưa ra lời giải cho bài toán. Ví dụ 2 : Tìm ước chung lớn nhất của M và N. DẶN DÒ:  Nhắc lại một số khái niệm mới  Nhắc lại cấu trúc câu lệnh. GV: Nên gõ sãn những ví dụ này để học sinh có thể quan sát chương trình. _ Pascal sử dụng câu lệnh lặp While . . Trong đó . giáo viên chạy thử chương trình trong Pascal. Ý nghĩa : Khi điều kiện còn đúng thì còn thực hiện câu lệnh sau Do sau đó lại quay lại kiểm tra điều kiện. Bước 3: N :=N +1.

hãy tìm cách lưu trữ một dãy số nguyên trong khi lập trình ? Bằng cách nào để lưu trữ được thông tin dưới dạng bảng khi lập trình ?  Bùi Quang Tỵ NỘI DUNG Có thể sử dụng ví dụ trong SGK để học sinh dễ theo dõi. cần lập lập trình xử lý một dãy số nguyên. NỘI DUNG BÀI GIẢNG : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Ổn định lớp : . IV. kiểu chỉ số. tính toán các phần tử của mảng . GV : Các ngôn ngữ lập trình thường cung cấp một số kiểu dữ liệu được xây dựng từ những kiểu dữ liệu chuẩn gọi là kiểu dữ liệu có cấu trúc . mảng được đặt tên và mỗi phần tử mang một chỉ số. vấn đáp . . .Mảng hai chiều . ích lợi của kiểu dữ liệu đó. Để mô tả mảng một chiều ta cần xác định kiểu của các phần tử và cách đánh chỉ số các phần . Trong lập trình thường mảng : . LƯU Ý SƯ PHẠM :  Cần cho học sinh thấy cần phải có một kiểu dữ liệu mới. máy tính.Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử có cùng kiểu. học sinh khó hiểu nhất vẫn là cách truy xuất tới các phần tử của mảng.Cán bộ lớp báo cáo sĩ số .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Ngày soạn: 02-01-2009 Lớp dạy: khối 11 Tiết CT: 18. . PHƯƠNG TIỆN :  Phương pháp : Thuyết trình. GV : Đưa ra ví dụ. Chương này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ Pascal để trả lời 3 câu hỏi trên .24 - . có 2 loại 1. YÊU CẦU :  Hiểu khái niệm mảng một chiều và hai chiều . giáo viên đưa ra một số vấn đề cần giải quyết như sau : Với những kiểu dữ liệu như đã biết.  Cài đặt được thuật toán của một số bài toán đơn giản với kiểu dữ liệu mảng một chiều . Kiểu mảng một chiều . III. Cần làm rõ các khái niệm như : đánh số các phần tử của mảng.Chào thầy cô . có thể minh họa bằng hình ảnh . gõ trước chương trình để có thể sử dụng cho các phần tiếp theo . làm thế nào để : .Mảng một chiều . MỤC ĐÍCH. truy cập.  Thực hiện được khai báo mảng.Chỉnh đốn trang phục . chỉ số. KIỂU MẢNG I. II. phông chiếu hoặc bảng .Lưu trữ và xử lý Họ và tên của một người ? . PHƯƠNG PHÁP.Lưu trữ và xử lý bảng kết quả thi tốt nghiệp ? HS : Đưa ra các phương án để trả lời cho 3 câu hỏi trên .19. Trước khi vào bài.  Hiểu cách khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng .  Khi làm việc với mảng.Lưu trữ và xử lý một dãy số ? .20 Chươn g 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC §11.  Phương tiện : Máy chiếu.

n2. giải thích ý nghĩa của các từ khóa mới . . Quan sát hai chương trình viết bằng ngôn ngữ Pascal cùng để giải bài toán trên .. .<Tên biến mảng>[Chỉ số] Ví dụ : A[20] Truy cập phần tử mang chỉ số 20 trong mảng A . học sinh sẽ đưa ra ý kiến nhận xét về 2 chương trình.Kiểu chỉ số thường là đoạn số nguyên liên tục có n1.  Bùi Quang Tỵ . mảng một chiều được khai báo bằng hai cách như sau : Cách 1 : Var <Tên mảng> : Array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử> . Cách 2 : Type <Tên kiểu mảng> = Array [<kiểu chỉ số>] of <kiểu phần tử> . Array là từ khóa để khai báo mảng ...25 - GV : Sử dụng một sồ hình ảnh trực quan minh họa cho học sinh cấu trúc mảng và chỉ số của phần tử Chỉ số Giá trị 1 53 2 81 3 62 4 18 5 26 6 41 7 24 8 53 Đưa ra một số khai báo mảng trong Pascal . Trong đó : . . tử . .Chương trình 1 : Không sử dụng kiểu mảng . .Type là từ khóa dùng để khai báo biến. Var <Tên mảng> : <tên kiểu mảng> . ..50] of Real.100] of Integer. Ví dụ : Khai báo biến mảng thông qua kiểu mảng : Type ArrayInteger=Array[1.Để truy cập vào phần tử mảng ta viết : . a> Khai báo mảng một chiều GV : Đưa ra cách khai báo mảng một chiều trong ngôn ngữ Pascal..100] of Integer .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk HS : Đưa ra ý kiến .Cách truy cập vào từng phần tử của mảng .50] of Real. sau đó đưa ra mục đích của việc sử dụng cấu trúc mảng trong chương trình . GV : Khai báo bằng cách nào tiện lợi hơn ? HS : Thường thì học sinh trả lời cách 1 tiện lợi hơn ? GV : Tùy trường hợp cụ thể mà ta dùng cách 1 hay cách 2 nhưng thông thường ta sử dụng cách 1 . Số lượng phần tử trong mảng . B : Array[1. Xét ví dụ : Nhập vào nhiệt độ trung bình mỗi ngày trong tuần . HS : Trong khi giáo viên phân tích hai chương trình. Với mảng một chiều ta quan tâm đến : Tên mảng một chiều . GV : Đánh giá ý kiến của học sinh. Cách khai báo biến mảng một chiều . Var A : Array[1. Kiểu dữ liệu của phần tử .Kiểu thành phần là kiểu dữ liệu của phần tử mảng . . Tính và đưa ra màn hình nhiệt độ trung bình của cả tuần và đếm số ngày có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ trung bình này . GV : Đưa ra khái niệm mảng một chiều và một số yếu tố liên quan trong lập trình nói chung . ArrayReal=Array[1. Trong ngôn ngữ Pascal. - GV : Đi sâu phân tích hai chương trình để cho học sinh nhận thấy sự tiện lợi khi sử dụng mảng . Khai báo mảng trực tiếp : Var A : Array[1.Chương trình 2 : Sử dụng kiểu mảng một chiều .50]. với n1 là chỉ số đầu và n2 là chỉ số cuối.

Uses crt .  Bùi Quang Tỵ . End . End . …. . Writeln('chi so ptu lon nhat : '. var A : Array[1. csmax :=i . nếu A[i]> thì đổi max = A[i] vả lưu lại vị trí i . Ví dụ 2 : Sắp xếp dãy số nguyên theo bằng thuật toán tráo đổi .. HS : Xây dựng thuật toán để giải bài toán (thuật toán đã học ở lớp 10) . .250] of integer . For i := 2 to n do If a[i] > max then Begin max := a[i] . max := a[i] .. readln(a[i]) .Output : Dãy A được sắp xếp theo thứ tự không giảm . Readln(n) . Uses crt .max) .Ý tưởng : + Đổi để đưa số lớn nhất về vị trí cuối cùng .250] of integer .csmax : Integer . giáo viên sẽ tiến hành soạn chương trình từ đầu để học sinh có thể dễ dàng nhận ra việc chuyển đổi ngôn ngữ từ ngôn ngữ thuật toán sang ngôn ngữ lập trình .i.50] of Real . giáo viên sẽ tiến hành soạn chương trình từ đầu để học sinh có thể dễ dàng nhận ra các thao tác cần phải thực hiện khi viết chương trình . .csmax) . var a : array[1. b> GV : Đưa ra ví dụ .max.26 - Nếu có nhiều thời gian. …. . n. For i := 1 to n do Begin Write('a['. A2.. HS : Xây dựng thuật toán để giải bài toán (thuật toán đã học ở lớp 10) . Write('Nhap n = ') .Output : Chỉ số và giá trị của số lớn nhất trong dãy ..Ý tưởng : + Đặt số A1 là số lớn nhất (max) + Cho i lặp từ 2 đến N.Input : Số nguyên dương N và dãy số A1. Chương trình như sau : Program sapxep . AN . + Làm tương tự đối với những số còn lại . GV soạn sẵn chương trình và cho học sinh quan sát chương trình . Một số ví dụ : Ví dụ 1 : Tìm phần tử lớn nhất của một dãy số nguyên .i. csmax := 1 . Begin clrscr . nhắc lại ý tưởng của thuật toán .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk B : Arrat[1. End . A2. Chương trình như sau : Program timmax . GV : Đưa ra ví dụ. AN . Nếu có thời gian.'] = ') .Input : Số nguyên dương N và dãy số A1.. Writeln('Gia tri lon nhat : '. Readln . GV soạn sẵn chương trình và cho học sinh quan sát chương trình .

'] = ') . giáo viên sẽ tiến hành soạn chương trình từ đầu để học sinh có thể dễ dàng nhận ra việc chuyển đổi ngôn ngữ từ ngôn ngữ thuật toán sang ngôn ngữ lập trình .250] of integer .Output : Có hay không chỉ số i mà A[i] = k hoặc thông báo không tìm thấy .i. Write('Nhap so ptu mang n = ') . End . AN đã được sắp xếp tăng dần . End .csmax). TK := false . For i := 1 to n do Begin Write('A['.giua : Integer . Readln(n) . Begin clrscr . End . readln(A[i]) . dau. A2. readln(A[i]) . Readln(k). readln . GV : Đưa ra ví dụ. Writeln('day sau khi sap xep : ') .'] = ') .i.j. TK : boolean . nhắc lại ý tưởng của thuật toán . For i := 1 to n do Begin Write('A['. readln .. dau := 1 .tg : Integer .i. End . Uses crt . Chương trình như sau : Program sapxep .k : Integer . Readln(n) . Write('Nhap so phan tu mang n = ') .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk n. A[i] := A[i+1] . HS : Xây dựng thuật toán để giải bài toán (thuật toán đã học ở lớp 10) . cuoi := n . Input : Dãy số A1. var A : Array[1. . . . For i := 1 to n do write(a[i]:8) .  Bùi Quang Tỵ . End . End .cuoi. Write('nhap so can tim k : ') . A[i+1] := tg .27 - - Nếu có thời gian.i.Ý tưởng : Xem lại thuật toán tìm kiếm nhị phân trong SGK lớp 10 . For j := n downto 2 do Begin For i := 1 to j-1 do If A[i] > A[i+1] then Begin tg := A[i] . Writeln('chi so ptu lon nhat : '.………. Ví dụ 3 : Tìm kiếm nhị phân . n. GV soạn sẵn chương trình và cho học sinh quan sát chương trình . Begin clrscr .

If A[giua] = k then TK := true Else If a[giua]>k then cuoi := giua .1.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk while (dau <= cuoi) and Not TK Do Begin giua := (dau+cuoi) div 2 .1 Else dau := giua + 1 .28 - . If TK then write('Chi so la : '. ArrayReal=Array[1.. số dòng. GV gợi ý để các em chỉ ra được chỉ số của mảng. kiểu chỉ số cột] of < kiểu phần tử> .10.1. GV : Quay lại ví dụ về lưu trữ dữ liệu dạng bảng để các em nhận ra nhu cầu phải sử dụng mảng 2 chiều trong lập trình .. Var <Tên mảng> : <Tên kiểu mảng> .15] of Integer . Cách khai báo biến mảng hai chiều .Trong ngôn ngữ Pascal. GV : Tùy theo trường hợp cụ thể nhưng thường thì cách 1 hay được dùng hơn . Khai báo mảng trực tiếp :  Bùi Quang Tỵ . Số lượng phần tử của mỗi chiều trong mảng . mảnh hai chiều được khai báo như sau : Cách 1 : Khai báo trực tiếp Var : <Tên mảng> : Array[kiểu chỉ số dòng.50. B : ArrayReal . Cách 2 : Khai báo gián tiếp thông qua khai báo kiểu mảng Type <Tên kiểu mảng> = Array[kiểu chỉ số dòng. Type ArrayInteger = Array[1. 2.Mảng hai chiều là một bảng các phần tử cùng kiểu . Kiểu mảng 2 chiều : . kiểu chỉ số cột] of <kiểu phần tử> . số cột và kiểu của mỗi phần tử trong mảng . Kiểu dữ liệu của phần tử . Với mảng hai chiều ta quan tâm đến : Tên kiểu mảng hai chiều . Ví dụ : Khai báo biến mảng thông qua kiểu mảng : GV : Khi khai báo mảng 2 chiều cần chú ý điều gì ? HS : Tìm câu trả lời. End . GV : Khai báo cách nào tiện lợi hơn (tương tự mảng 1 chiều) ? HS : Thường thì học sinh vẫn chọn cách 1 . Var A : ArrayInteger . End .giua) else write(' Khong tim thay '). a> Khai báo mảng hai chiều . readln ...100] of Real . Cách truy cập vào từng phần tử của mảng .

' la ')..j.1.'. Uses crt. i. Readln .. Writeln . k. For i := 1 to m do For j := 1 to n do Begin Write(' A['. GV nên soạn sẵn chương trình và cho các em quan sát chương trình.j] := i*j .. Write(' Nhap so dong. và chạy thử chương trình trên máy để các em tiện theo dõi ..…… b> Một số ví dụ : GV cho học sinh quan sát chương trình và giải thích các lệnh trong chương trình. chỉ số cột] Ví dụ : A[1.j]:8). If d = 0 then Write('Khong co ptu nao nho hon '. j : Byte . Writeln.j. Cách truy cập vào phần tử của mảng hai chiều : Minh họa bằng hình ảnh mảng 2 chiều và chỉ số các phần tử mảng hai chiều cũng như cách viết truy cập phần tử mảng . Write(' Nhap gia tri k : '). B[23.j]:4) .66]. d := d+1 . For i := 1 to m do For j := 1 to n do If a[i.  Bùi Quang Tỵ .i.k). write(a[i. Program Timkiem.9] of Integer .1. Uses crt .1.j]:4). End . Begin Clrscr .n). Writeln . End .'] = '). Readln(k) . Writeln(' Mang vua nhap vao la : '). For i := 1 to m do Begin For j := 1 to n do Write(a[i. Program cuuchuong. Var A : Array[1. d := 0 . For i := 1 to 9 do Begin For j := 1 to 9 do Write(a[i. Readln(A[i. Ví dụ 2 : Chương trình sau nhập vào một mảng 2 chiều và số nguyên k. var A : Array[1. End ..100. End. i. Readln(m. Writeln.100] og Real .d : integer ..50.n.'. <Tên mảng>[chỉ số dòng. Begin Clrscr .k.. For i := 1 to 9 do For j := 1 to 9 do A[i. Writeln('Bang cuu chuong 1 -> 9 : ').j] < k then Begin write('So nho hon '. .j]).Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk GV : Gọi một số học sinh lên khai báo một số biến mảng một chiều theo yêu cầu của giáo viên . B : Aarray[1. var A : Array[1.100] of Integer. End . Writeln . sau đó in ra các phần tử có giá trị nhỏ hơn k của mảng .1.do để duyệt qua các phần tử mảng .10.. chú ý đi sâu vào các lệnh lặp để các em nhận ra thường thì ta sử dụng vòng lặp for . so cot cua mang : ') .29 - Ví dụ 1 : Chương trình sau đưa ra màn hình bảng cửu chương .9. Writeln.3].m : Byte .15] og Integer .

Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk readln. và hiển thị để nhập dữ liệu .  Ra bài tập về nhà . CỦNG CỐ:  Nhắc lại một số khái niệm mới . End . V.30 - .  Nhắc lại cấu trúc câu lệnh bằng cách chia bảng thành 4 phần đồng thời gọi 4 học sinh lên bảng viết lại các cách khai báo. truy xuất.  Bùi Quang Tỵ .

giáo viên hướng dẫn thực hành.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Ngày soạn:10-01-2009 Lớp dạy: khối 11 Tiết CT: 21.  VII.  Phương tiện : Máy chiếu. (SGK Tin học 11) Ngày soạn:10-01-2009 Lớp dạy: khối 11 Tiết CT: 24. phân tích. VIII. máy tính. PHƯƠNG TIỆN :  Phương pháp : Học sinh nhập các câu lệnh.(SGK Tin học 11) Bài 2. tìm kiếm đơn giản trên máy tính.22 BÀI THỰC HÀNH 3 VI. giáo viên hướng dẫn thực hành. (SGK Tin học 11) Bài 2. MỤC ĐÍCH. III. YÊU CẦU : Biết nhận xét. đề xuất thuật toán giải bài toán sao cho chương trình chạy nhanh hơn.  Phương tiện : Máy chiếu. PHƯƠNG PHÁP. chạy thử các chương trình có sẵn. PHƯƠNG PHÁP. máy tính.  Làm quen với dữ liệu có cấu trúc và bài toán sắp xếp.25 BÀI THỰC HÀNH 4 I. phông chiếu hoặc bảng.NỘI DUNG : Bài 1. phông chiếu hoặc bảng.  Biết giải một số bài toán tính toán. MỤC ĐÍCH. YÊU CẦU : Nâng cao kĩ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm hiểu.  II.(SGK Tin học 11)  Bùi Quang Tỵ . NỘI DUNG : Bài 1.31 - . PHƯƠNG TIỆN :  Phương pháp : Học sinh nhập các câu lệnh.

Pascal sử dụng từ khóa STRING để khai báo xâu . Ho_dem : String[50] . truy cập phần tử của xâu .Chào thầy cô . .Chỉnh đốn trang phục .Xâu có độ dài bằng 0 gọi là xâu rỗng.Mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu . PHƯƠNG PHÁP. phông chiếu hoặc bảng . . MỤC ĐÍCH. Do đó khi viết chương trình bằng ngôn ngữ nào cần tìm hiểu rõ các đối tượng của ngôn ngữ đó . LƯU Ý SƯ PHẠM :  Phương pháp : Thuyết trình. các kiểu dữ liệu đã học có đáp ứng được ? HS : Đưa ra một số phương án . NỘI DUNG : NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Ổn định lớp : . Ví dụ : Var Ten : String[10] . . II. Độ dài tối đa của xâu được viết trong [ ] sau từ khóa STRING . từ đó đưa ra yêu cầu cần sử dụng một kiểu mới : Kiểu xâu .  Phương tiện : Máy chiếu.Số lượng kí tự trong xâu được gọi là độ dài của xâu . PHƯƠNG TIỆN : III. . Biết cách khai báo xâu. GV : Phân tích các phương án của học sinh.Xâu là một dãy kí tự trong bảng mã ASCII . KIỂU XÂU I. hà thông dụng về xâu . . một số phép toán trên xâu và một số hàm và thủ tục xử lý xâu . IV. có thể sử dụng điều này để dạy về xâu.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Ngày soạn: 01-02-2009 Lớp dạy: khối 11 Tiết CT: 26. trong các ngôn ngữ khác nhau có thể có cách khai báo khác nhau . Cài đặt được một số chương trình đơn giản có sử dụng xâu . Sử dụng được một số thủ tục. . vấn đáp .Tham chiếu tới phần tử trong xâu được xác định thông qua chỉ số của phần tử trong xâu . YÊU CẦU :     Biết xâu là một dãy ký tự (có thể coi xâu là một mảng một chiều) . . Chú ý :  Bùi Quang Tỵ . Khai báo như sau : Var <tên biến> : String[độ dài lớn nhất của xâu] . .Cán bộ lớp báo cáo sĩ số . Thuận tiện của bài này là các em đã được học khái niệm về mảng. máy tính. Một số khái niệm . GV : Để lưu trữ và xử lý Họ tên của một người.27 §12.32 - .Trong ngôn ngữ Pacal. nhưng cần chú ý cho các em một số khác biệt so với mảng một chiều : độ dài xâu. tham chiếu tới phần tử thường được viết : <Tên biến xâu>[chỉ số] GV : Giới thiệu một số khái niệm và thao tác thường dùng khi làm việc với xâu ký tự trong lập trình nói chung . Cách khai báo và xử lí xâu trong ngôn ngữ Pascal : 1 Khai báo biến xâu : GV : Đây là cách khai báo trong ngôn ngữ Pascal.Chỉ số phần tử trong xâu thường được đánh số là 1 . Que : String .

Trong môi trường soạn thảo của Pascal. . = . Ứng với mỗi thủ tục hoặc hàm. Ord(ch) : cho mã của kí tự ch trong bảng mã .S2) tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của S1 trong S2 . VD 1 : Program vd1 .Độ dài lớn nhất của xâu là 255 ký tự . Pos(S1.vt. . <>.vt. Length(St) : cho độ dài xâu St . ‘ABC’ <’ABCD’ Một số thủ tục chuẩn dùng để xử lí xâu : GV : Đưa ra một số câu hỏi : . giáo viên chỉ cần làm một chương trình đơn giản có sử dụng một trong các thủ tục hoặc hàm này để các em theo dõi .n) xóa n kí tự của xâu St bắt đầu từ vị trí vt . Một số hàm chuẩn : Từ đó đưa ra các thủ tục chuẩn và hàm chuẩn của Pascal thường dùng để xử lí xâu . giáo viên lấy ví dụ trong một chương trình Pascal cụ thể để các em hiểu được ý nghĩa các thủ tục và hàm này . thường là 255 ký tự . Insert(S1. Cách viết hằng xâu trong các ngôn ngữ khác nhau cũng có sự khác nhau . . 3 Một số ví dụ : Giáo viên soạn sẵn các ví dụ này để tiện cho học sinh theo dõi trên màn hình cũng như việc chạy thử và không làm mất thời gian ngồi viết chương trình . Var s1. 2 Các thao tác xử lí xâu Xét ví dụ như sau : Có xâu kí tự : ‘ nGuyen vaN A ’ Hỏi cần có các thao tác gì để chỉnh sửa xâu kí tự này ? (cần đưa xâu về dạng ‘Nguyen Van A’) HS : Đưa ra ý kiến của mình .Nếu không khai báo độ dài tối đa cho biến xâu kí tự thì độ dài ngầm định của xâu là 255 .Làm sao để thêm vào một xâu một vài kí tự ? . Pascal tự động so sánh lần lượt từ kí tự từ trái sang phải .Làm sao có được chữ cái thường tương ứng với chữ hoa ? .Hằng xâu kí tự được đặt trong cặp nháy đơn ‘ ’ .m) Đổi giá trị xâu St thành số ghi giá trị vào biến X. .Với các xâu kí tự có các phép phép xâu và phép so sánh hai xâu kí tự .Xóa bớt một số dấu cách .vt) chèn sâu S1 vào S2 bắt đầu từ vị trí vt của S2 Val(St.Chuyển chữ hoa về chữ thường và ngược lại .n) sao chép từ xâu St n kí tự từ vị trí vt . >=. nếu không đổi được thì vị trí gây lỗi ghi trong m. - Copy(St. Upcase(ch) : cho chữ cái viết hoa tương ứng với chữ thường trong ch . nếu đổi thành công thì m =0 Str(X. GV : Phân tích ý kiến và gợi ý để các em nhận ra cần : . Ví dụ : ‘Ha’ + ‘Noi’ cho kết quả là ‘Ha Noi’ Phép so sánh : <.s2 : String . CHR(X) : cho kí tự có mã X trong bảng mã ASCII . . Uses crt .Làm sao biết xâu hiện có bao nhiêu kí tự ? - - Delete(St.Làm sao để có được chữ in hoa tương ứng với chữ thường.x.33 -  Bùi Quang Tỵ .S1. <=. .Phép ghép xâu : Kí hiệu bằng dấu cộng + . >.Làm sao biết một ký tự là dấu cách ? . .Làm sao để xóa đi một vài kí tự ? . ‘ABC’ > ‘ABB’. .St) chuyển số X thành xâu kí tự lưu trong St . Ví dụ : ‘AB’ < ‘AC’.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Độ dài tối đa của xâu phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình.

Ví dụ 4 : Nhập 1 xâu. Ví dụ 3 : Nhập 1 xâu. Write('Nhap xau thu 1 : ') . End . Readln(s1) . như vậy các em sẽ tiếp thu nhanh hơn .s2 : String . viết ra màn hình xâu dài Begin Clrscr . If length(s1) > Length(s2) then Write(s1) else Write(s2). a. Var i. End . Uses crt . Ví dụ 2 : Nhập 1 xâu. If s1[1] = s2[x] then Write('Trung nha') else Write('Khac nhau'). x := length(s2) .34 - .  Bùi Quang Tỵ . Readln(s1) . viết ra màn hình xâu đó nhưng đã được bỏ tất cả các ký tự là dấu cách . End . Begin Clrscr . For i := k downto 1 do Write(a[i]) . k := length(a) . Readln . Var i. a : String . Write('Nhap xau thu 1 : '). giáo viên đi sâu vào câu lệnh trực tiếp đáp ứng yêu cầu của ví dụ. Begin Clrscr . Readln . Readln(a) .k : Byte . Readln(s2) . Readln .k : Byte . Write('Nhap xau : ') . kiểm tra xem ký tự đầu tiên của xâu S1 có trùng với ký tự cuối cùng của xâu S2 hay không ? VD 2 : Program vd2 . Write('Nhap xau : ') . Nhập 1 xâu. Write('Nhap xau thu 2 : ') . VD 4 : Program vd4 . Begin Clrscr . x : Byte . VD 3 : Program vd3 . viết ra màn hình xâu đó theo thứ tự ngược lại của các ký tự trong xâu .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Với mỗi ví dụ. Readln(s2) . Uses crt . Write('Nhap xau thu 2 : '). Var s1.b : String . Ví dụ 1 : hơn . Uses crt .

CỦNG CỐ:  Nhắc lại một số khái niệm mới .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Readln(a) . i : Byte .s2 : String . viết ra màn hình xâu gồm các ký tự số của xâu đó . Write('Nhap xau s1 : ') . Begin Clrscr . Readln . End . Ví dụ 5 : Nhập 1 xâu. b :='' . End . Readln .  Nhắc lại cấu trúc câu lệnh . s2 := '' . k := length(a) . V. Readln(s1) . For i := 1 to k do if a[i] <> '' then b := b+a[i] . For i := 1 to length(s1) do If ('0'<s1[i]) and (s1[i]<='9') then s2 := s2 + s1[i] . VD 5 : Program Xulixau . Uses crt . Write(s2).35 - . Write(b) .  Ra bài tập về nhà . Var s1.  Bùi Quang Tỵ .

36 - . MỤC ĐÍCH.30 BÀI THỰC HÀNH 5 – BÀI TẬP I. phông chiếu hoặc bảng. (SGK Tin học 11) Bài 2. YÊU CẦU :  Làm quen với việc tìm kiếm. III. (SGK Tin học 11) Bài 3. II.29. giáo viên hướng dẫn thực hành.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Ngày soạn:10-02-2009 Lớp dạy: khối 11 Tiết CT: 28. PHƯƠNG TIỆN :  Phương pháp : Học sinh nhập các câu lệnh.  Phương tiện : Máy chiếu. thay thế và biến đổi xâu. NỘI DUNG : Bài 1. (SGK Tin học 11)  Bùi Quang Tỵ . máy tính. PHƯƠNG PHÁP.

.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Ngày soạn: 17-02-2009 Lớp dạy: khối 11 Tiết CT: 31 §13. LƯU Ý SƯ PHẠM :  Cần nhấn mạnh cho học sinh rằng. MỤC ĐÍCH. PHƯƠNG PHÁP. + Giới tính. Khai báo Để khai báo biến bản ghi. KIỂU BẢN GHI I.Mỗi thuộc tính của đối tượng tương ứng với một trường của bản ghi .Bản ghi thường được gọi là Record. IV. Viết chương trình dùng để quản lí các thí sinh của một kỳ thi tuyển sinh . Chương trình của chúng ta cần quản lí được : + SBD của thí sinh. hàng ta gọi là một bản ghi. + Tên các trường . PHƯƠNG TIỆN :  Phương pháp : Thuyết trình. Xét ví dụ sau : Một số khái niệm . Cách khai báo kiểu : Ngôn ngữ Pascal không cho bạn khai báo biến bản ghi trực tiếp mà phải khai báo biến bản ghi thông qua khai báo kiểu bản ghi . . khác với kiểu mảng. NỘI DUNG : NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Ổn định lớp : .Mỗi thông tin trên có kiểu dữ liệu là gì ? HS : Có thể quản lý mỗi dữ kiện trên là một mảng một chiều Ngôn ngữ lập trình bậc cao có cách tốt hơn để quản lý dữ liệu trên -> Bản ghi . YÊU CẦU :   Biết khái niệm kiểu bản ghi . III. trong kiểu bản ghi. .Kiểu bản ghi được dùng để mô tả cho các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau .Các ngôn ngữ lập trình thường cho cách để xác định : + Tên kiểu bản ghi . II. . Các trường khác nhau có thể có dữ liệu khác nhau . + Điểm của các môn … GV : Đưa ra một số câu hỏi sau : . + Kiểu dữ liệu của trường .  Phương tiện : Máy chiếu.37 - . mỗi Record sẽ lưu trữ dữ liệu về một đối tượng cần quản lí .Làm thế nào để quản lý toàn bộ thông tin trên của học sinh ? .Chào thầy cô . . + Cách tham chiếu đến trường . GV : Mỗi ngôn ngữ có một cách khai báo kiểu bản ghi khác nhau .  Các bản ghi thường mang các thông tin về một đối tượng cần quản lý . vấn đáp . Cách khai báo và sử dụng kiểu bản ghi trong ngôn ngữ Pascal GV lấy một bảng điểm của học sinh rồi chỉ rõ : Mỗi 1. phông chiếu hoặc bảng . máy tính.Cán bộ lớp báo cáo sĩ số . Biết cách khai báo bản ghi. . các trường có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau .  Bùi Quang Tỵ Type <Tên kiểu bản ghi>=Record <Tên trường 1> : <Kiểu trường 1> . thường khai báo một kiểu bản ghi sau đó khai báo biến bản ghi . + Cách khai báo biến . mỗi cột là một trường .Chỉnh đốn trang phục . + Họ tên thí sinh. truy cập trường của bản ghi .

Dia : Real . Cách khai báo biến : Var <Tên biến> : <Tên kiểu bản ghi> . Hoa. Dùng câu lệnh gán gán giá trị cho các trường hoặc nhập từ bàn phím . Sau khi nhập xong danh sách sẽ đưa ra bảng kết quả học tập và xếp loại (xem kỹ đầu bài trong SGK) . Ví dụ : Chương trình sau được viết trong ngôn ngữ Pascal dùng kiểu bản ghi để xử lý bảng kết quả thi bao gồm 2 môn Toán. uses crt . A.Ly. ngày tháng năm sinh(Ngaysinh).n] Of <Tên kiểu bản ghi> . Văn của học sinh .  Bùi Quang Tỵ . End . Type Hocsinh = Record Hoten : String[30] . Mỗi bản ghi sẽ bao gồm : Họ và tên của học sinh (Hoten). End . Su. Hoa. Van. Dia.Ngaysinh Lop[i]. Readln(a. Sau khi nhập xong danh sách sẽ đưa ra bảng kết quả học tập và xếp loại (xem kỹ đầu bài trong SGK) .Hoten B. Khai báo một kiểu bản ghi để xử lý bảng kết quả thi của các học sinh .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Trước hết phải khai báo kiểu bản ghi sau đó biến bản ghi được khai báo thông qua kiểu bản ghi này . B : Hocsinh . Gán giá trị Có 2 cách để gán giá trị cho bản ghi . Var A. Ví dụ về khai báo bản ghi . ta viết : <Tên biến bản ghi> . Chương trình xử lý bảng kết quả thi. Ngaysinh : String[10] .. Toan. 2..Ngaysinh). (* Kieu ban ghi xu ly bang ket qua thi 2 mon : Toan.Ly ……… với i là chỉ số nào đó của mảng Lop GV : Làm thế nào để có thể khai báo được nhiều biến bản ghi có cùng một kiểu ? HS : GV sẽ gợi ý để học sinh đưa ra đó là sử dụng kiểu mảng trong đó phần tử mảng sẽ có kiểu bản ghi . Khi nhập thông tin vào từ bàn phím.Hoten := ‘Nguyen Van Tuan’ . GV: Vì bản ghi có nhiều trường nên việc gán giá trị cho bản ghi phức tạp hơn các biến khác . . Giới tính (NamNu). Ly. Để truy cập vào từng trường của bản ghi. và điểm thi các môn của mỗi học sinh (Toan. Ví dụ : CHương trình sau được viết trong ngôn ngữ Pascal dùng kiểu bản ghi để xử lý bảng kết quả thi bao gồm 2 môn Toán. B là hai bản ghi cùng kiểu ta có thể gán giá trị của A cho B bằng câu lệnh gán : Vd : B := A . hoặc A := B . Van. <Tên trường> Ví dụ : A. . Su.<tên trường> GV: Đưa ra một số ví dụ . Lop : Array[1.100] Of Hocsinh . Văn của học sinh .Toan Lop[i].Tin) .Dùng lệnh gán trực tiếp : Nếu A. Var <Tên mảng> : Array[1.Gán giá trị cho từng trường . Hãy xác định kiểu dữ liệu cho các trường trên (Mỗi nội dung trên là một trường của bản ghi) GV : Khi có nhu cầu thay đổi thông tin trong từng trường. ta thường phải nhập cho từng trường . ……… ……… <Tên trường n> : <Kiểu trường n> . làm thế nào để truy cập thông tin vào từng trường của bản ghi ? Mỗi ngôn ngữ có một cách truy cập khác nhau nhưng thường được viết là : <Tên biến bản ghi>.38 - . Van *) Program Xeploai . NamNu :Boolean .

Var Lop : array[1. Tg := Lop[i]. i. van : real . Write(' Dia chi : ') . readln(Lop[i].Xeploai := 'A' Else if Tg >= 14 then Lop[i]. For i := 1 to n do Writeln(i : 4. End . Readln . truy cập đến các thành phần của bản ghi .van .  Ra bài tập về nhà . Write(' Diem Toan : ') . readln(Lop[i].ten : 30 .Xeploai). ' --. Write(' Diem Van ') . Write (' Ho ten : ') . V.toan) .  Bùi Quang Tỵ . Tg : Real . n : Byte .. Readln(n) .' : ') .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Type Hocsinh = Record Ten : String[30] . Ngaysinh : String[10] .van) .Xeploai := 'D' End . Xeploai : Char . For i := 1 to n do Begin Writeln(' Vao thong tin cho hoc sinh thu '. if Tg >= 18 then Lop[i].toan + Lop[i].Xeploai := 'C' Else Lop[i].i.  Nhắc lại cấu trúc câu lệnh về việc khai báo. readln(Lop[i]. End. toan. Write(' Ngay sinh : ') . Write(' Cho biet so hoc sinh : ') . readln(Lop[i].Xeploai := 'B' Else if Tg >= 10 then Lop[i]. Lop[i].Loai : '. CỦNG CỐ:  Nhắc lại một số khái niệm mới .Diachi) . Diachi : String[50] .100] of Hocsinh .ten) .Ngaysinh) . Lop[i]. Begin Clrscr .39 - . Readln . readln(Lop[i].

THAO TÁC VỚI TỆP I. § 14 : KIỂU DỮ LIỆU TỆP Hoạt động 2 : Vai trò kiểu tệp : Câu hỏi 1 : Trong máy tính có những loại bộ nhớ nào ? Loại bộ nhớ nào không bị mất dữ liệu khi tắt máy hoặc mất điện ? Câu hỏi 2 : Vậy theo em thì các kiểu dữ liệu đã học được lưu trữ ở bộ nhớ nào ? Dự đoán xem dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ trên bộ nhớ nào ? Câu hỏi 3 : Bộ nhớ trong hay ngoài thường có dung lượng lớn hơn ? GV : HS : Lần lượt trẻ lời từng câu hỏi 1 (Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10) HS : Dựa vào phần đặt vấn đề của thấy giáo và các câu trả lời bên trên để suy luận rồi đưa ra câu trả lời . giảng giải. PHƯƠNG PHÁP. sau khi chạy một chương trình ta thấy kết quả in lên màn hình. phòng chống mất mát thông tin hoặc nhiễm virút . YÊU CẦU : 1 Kiến thức :  Học sinh biết được vai trò của kiểu dữ liệu tệp . PHƯƠNG TIỆN :  Sử dụng thuyết trình. KIỂU DỮ LIỆU TỆP §15.  Học sinh biết khai báo biến tệp và các thao tác cơ bản đối với tệp văn bản . III. 3 Thái độ :  Rèn luyện cho học sinh có ý thức lưu trữ dữ liệu một cách khoa học. NỘI DUNG : NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Đặt vấn đề : Trong các giờ thực hành đã học. Chốt lại : .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Ngày soạn: 22-02-2009 Lớp dạy: khối 11 Tiết CT: 35 Chươn 5 g TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP §14. 2 Kỹ năng :  Dần dần hình thành kỹ năng về các thao tác với tệp văn bản .40 -  Bùi Quang Tỵ . II. gợi ý nêu vấn đề .  Dùng bảng trong in sẵn hình 16 trong SGK và chuẩn bị máy chiếu overhead .  Học sinh biết được có hai cách phân loại tệp . HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS : Chú ý nghe giảng . tuy nhiên muốn sử dụng kết quả đó về sau thì không được (nó không lưu trữ lại lâu dài) => Để khắc phục nhược điểm này ta nghiên cứu dữ liệu kiểu tệp . HS : Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 để trả lời câu hỏi . MỤC ĐÍCH.

t2 : Text . rồi đưa ra thủ tục : Assign (<tên biến tệp> . Hoạt động 6 : Thao tác với tệp : Hoạt động 6.1 : Gắn tên tệp : GV : Giải thích cho học sinh tại sao phải gắn tên tệp cho biến tệp.2 : Mở tệp : GV : Lấy VD về 2 tình huống cần phải mở vở “Tin học 11” đó là : Mở ra để ghi bài (ghi dữ liệu) và mở ra để học bài (Đọc dữ liệu) => 2 trường hợp phải mở tệp . ( Không đòi hỏi học sinh phải hiểu cặn kẽ từng loại tệp một ) . VD : Để gắn tệp KQ. Theo cách thức truy cập : + Tệp truy cập tuần tự . * Phân loại tệp : GV : Giới thiệu cho học sinh biết được hai cách phân loại tệp . tên biến tệp để học sinh hiểu được . VD : Var t1.’KQ.TXT’). HS : Chú ý nghe giảng và liên hệ với bài học . Var <tên biến tệp> : Text . gắn  Bùi Quang Tỵ . Ta xét xem trong Pascal các thao tác đó được thể hiện như thế nào đối với tệp văn bản ? HS : Chú ý nghe giảng .41 - HS : Lấy một vài ví dụ về khai báo biến tệp văn bản . Theo cách tổ chức dữ liệu : + Tệp văn bản . <tên tệp>) . § 15 : THAO TÁC VỚI TỆP Hoạt động 5 : Khai báo GV : Viết khai báo biến tệp lên bảng rồi giải thích các từ khóa.Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài cho nên nó không bị mất khi tắt máy hoặc mất điện . . + Tệp truy cập trực tiếp . HS : Chú ý nghe giảng và ghi chép bài .Lượng dữ liệu lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng ổ đĩa . Hoạt động 6. HS : Mỗi học sinh tự lấy một vài ví dụ và ghi vào vở .TXT cho biến tệp f : Assign(f. Hoạt động 4 : Chuyển tiếp sang bài § 15 GV : Có hai thao tác cơ bản đối với tệp là ghi dữ liệu vào tệp và đọc dữ liệu từ tệp ra . GV : Giới thiệu hai thủ tục để mở tệp : + Mở tệp để ghi dữ liệu : Rewrite(<tên biến tệp>). Hoạt động 3 : Phân loại tệp và thao tác với tệp . GV : Phải nhấn mạnh rằng : Trước khi sử dụng hai thủ tục trên phải gắn tên tệp cho biến tệp đồng thời biến tệp phải được khai báo từ trước . . + Mở tệp để đọc dữ liệu : Reset(<tên biến tệp>). GV : Yêu cầu học sinh lấy ví dụ (khai báo biến tệp.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk . + Tệp có cấu trúc .

Hoạt động 6. HS : Mỗi học sinh lấy một ví dụ . Hàm EOLN(<tên biến tệp>).<danh sách kết quả>). GV : Có thể nói thêm để học sinh biết về trường hợp đã có tên tệp ở trên đĩa và trường hợp chưa có tệp đó để học sinh hiểu thêm . * Ghi dữ liệu vào tệp : Write(<tên biến tệp>. CỦNG CỐ:  Gọi 1 học sinh khái quát lại vai trò của kiểu tệp và phân loại tệp .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk tên tệp cho biến tệp.  Bùi Quang Tỵ .42 - . Hoạt động 6. + + Hàm EOF(<tên biến tệp>). mở tệp) sau đó gọi hai học sinh lên trình bày . Hoặc Readln(<tên biến tệp>. HS : Viết các câu lệnh theo sự gợi ý của giáo viên .  Cho học sinh làm một số bài tập trắc nghiệm khách quan . GV : Đưa ra lý do của việc phải đóng tệp để giáo dục cho học sinh ý thức bảo mật. GV : Đưa ra ví dụ trong SGK yêu cầu học sinh viết câu lệnh để đọc dữ liệu từ tệp và ghi dữ liệu vào tệp. Hoặc Writeln(<tên biến tệp>. an toàn thông tin . VD : Close(f).4 : Đóng tệp . HS : Ghi các thủ tục vào vở và tự so sánh sự khác nhau giữa thủ tục nhập dữ liệu từ bàn phím.  Học sinh khái quát lại các thao tác phải thực hiện khi đọc dữ liệu từ tệp và ghi dữ liệu vào tệp (dựa vào hình 16 . * Một số hàm thường dùng đối với tệp văn bản GV : Giới thiệu để học sinh biết hai hàm chuẩn thường dùng và ý nghĩa của nó . VI. Close(<tên biến tệp>).3 : Đọc / ghi tệp văn bản : Câu hỏi : Để nhập dữ liệu từ bàn phím và để in dữ liệu lên màn hình ta có tể dùng thủ tục gì ? GV : Giới thiệu các thủ tục đọc dữ liệu từ tệp và ghi dữ liệu vào tệp . HS : Trả lời câu hỏi . * Đọc dữ liệu từ tệp : Read(<tên biến tệp>.<danh sách kết quả>). HS : Tự lấy một vài ví dụ về thủ tục đóng tệp .<danh sách kết quả>).<danh sách kết quả>). in dữ liệu lên màn hình với các thủ tục đọc dữ liệu từ tệp và ghi dữ liệu vào tệp .SGK ) .

1 : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Tìm hiểu đầu bài .43 - . MỤC ĐÍCH.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Ngày soạn: 25-02-2009 Lớp dạy: khối 11 Tiết CT: 36 §16. phương pháp thuyết trình . VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆP I. YÊU CẦU :  Hiểu và hình thành kỹ năng về các thao tác cơ bản khi làm việc với tệp như :  Mở tệp . PHƯƠNG TIỆN :  Phương pháp gợi mở nêu vấn đề. NỘI DUNG : NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Ví dụ 1 : Hoạt động 1. PHƯƠNG PHÁP. GV : Khái quát lại cả chương trình để học sinh nắm được sau đó chạy chương trình (tệp TRAI. GV : Nhắc lại công thức tính khoảng cách giữa hai điểm khi biết tọa độ của chúng .2 : Tìm hiểu chương trình HS : Tìm hiểu chương trình . GV : Gọi một vài học sinh hỏi ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình . phương pháp vấn đáp. GV : Có thể bổ sung thêm yêu cầu “in lên màn hình khoảng cách của trại xa với trại của hiệu trưởng nhất” . Hoạt động 2 : Ví dụ 2 : Hoạt động 2. GV : Nhắc lại công thức tính điện trở tương đương của  Bùi Quang Tỵ . II.TXT đã có sẵn dữ liệu từ trước) .  Phương tiện : Một máy tính có TP và một máy chiếu Project . xác định yêu cầu của bài toán theo sự hướng dẫn của giáo viên . Hoạt động 1. GV : Chiếu đầu bài và hình 17 – SGK lên màn hình .1 : Tìm hiểu bài toán HS : Đọc trên màn chiếu và nghiêu cứu đầu bài . HS : Phân tích bài toán.  Đọc / ghi dữ liệu đối với tệp . Hoạt động 1.3 : HS : Quan sát kết quả khi chạy chương trình .  Gán tên tệp cho biến tệp . GV : Dùng Power Point chiếu chương trình (đã soạn trước) lên màn hình (có đánh chỉ số các dòng lệnh) . III. GV : Chiếu đầu bài của bài toán lên màn hình (bằng Power Point) . Mở rộng bài toán : HS : Ghi yêu cầu vào vở để về nhà làm.  Đóng tệp .

song HS : Các nhóm xây dựng công thức tính điện trở tương đương của 5 trường hợp theo hình vẽ .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk 2 điện trở mắc nối tiếp và của 2 điện trở mắc song . HS : Biểu diễn các biểu thức đó bằng ngôn ngữ Pascal . + Ghi vào tệp . GV : Chuẩn hóa để đạt được công thức chính xác . + Gán tên tệp cho biến tệp . + Đọc dữ liệu từ tệp . + Tính các điện trở tương đương . GV : Chính xác và tối ưu hóa chương trình .  Bùi Quang Tỵ . HS : Suy nghĩ và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên . + Khai báo . IV. Hoạt động 2.  Chạy chương trình trên TP . + Đóng tệp .44 - .2 : Xây dựng chương trình : GV : Gọi từng học sinh xây dựng chương trình theo từng bước 1 (có gợi ý khi học sinh vướng mắc) . CỦNG CỐ:  Giáo viên nhắc lại các thao tác khi làm việc với tệp cùng với các thủ tục của nó .

3 Thái độ :  Tiếp tục rèn luyện phẩm chất của người lập trình như tinh thần hợp tác. YÊU CẦU : 1 Kiến thức : CHƯƠNG TRÌNH CON và LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC §17. NỘI DUNG : NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Khái niệm chương trình con : Hoạt động 1.39 Chươn 6 g I. PHƯƠNG TIỆN :  Phương pháp gợi mở nêu vấn đề.  Biến cục bộ : Cách khai báo và phạm vi sử dụng . GV : Đưa ra bài toán tính tổng 4 lũy thừa trong SGK. phương pháp hỏi – đáp. II. giấy trong . . sẵn sàng làm việc theo nhóm . Câu hỏi 1 : Trong chương trình trên có những khối lệnh nào được viết tương tự nhau .  Máy chiếu Over head.  Phân biệt điểm giống và khác nhau về cấu trúc của chương trình và chương trình con .45 - . CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI  Nắm được khái niệm chương trình con  Sự khác biệt cơ bản giữa hàm và thủ tục .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Ngày soạn: 02-03-2009 Lớp dạy: khối 11 Tiết CT: 38. MỤC ĐÍCH. GV : Chiếu bằng máy chiếu Over head chương trình của bài toán trên (chưa sử dụng chương trình con) . III. 2 Kỹ năng :  Chưa đòi hỏi phải có kỹ năng cụ thể . GV : Dẫn dắt để học sinh hình thành tư duy về lập trình có cấu trúc và đi đến khái niệm chương trình con : Khái niệm : Chương trình con là một dãy lệnh mô HS : Quan sát chương trình và trả lời câu hỏi . phương pháp thuyết trình . PHƯƠNG PHÁP.  Biết được mối quan hệ giữa tham số hình thức và tham số thực sự . Hoạt động 2 : Phân loại và cấu trúc của  Bùi Quang Tỵ HS : Ghi khái niệm vào vở .1 : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Đặt vấn đề : HS : Nêu thuật toán của bài toán đó . tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện từ nhiều vị trí trong chương trình .

đồng thời cũng chỉ ra tham số thực sự là gì ? Có thể lấy VD về lời gọi hàm chuẩn hoặc thủ tục chuẩn để minh họa . phạm vi hoạt động của nó chứ không đi sâu để giải thích cặn kẽ cho học sinh . Câu hỏi 3 : Cấu trúc của chương trình con có gì giống và khác cấu trúc của một chương trình ? GV : Chính xác hóa kiến thức .  Hàm (Function) là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó và trả về một giá trị qua tên của nó .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk chương trình con : Hoạt động 2.4 : HS : Chú ý nghe giảng . được khai báo ở đâu.46 - . CỦNG CỐ: dựng chương trình có cấu trúc . IV. Hoạt động 2.  Thủ tục (Procedure) là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó nhưng không trả về một giá trị nào qua tên của nó .3 : GV : Chỉ đưa ra cho học sinh biết được tham số hình thức là gì ? Nó đóng vai trò gì ? Biến cục bộ và biến toàn cục là gì.1 : Phân loại : HS : Dựa vào gợi ý của thầy giáo. GV : Đưa ra một số hàm và một số thủ tục chuẩn đã học rồi giúp học sinh nhận thấy được sự khác biệt lớn nhất giữa hàm và thủ tục => phân loại chương trình con . GV : Dùng máy Over head để chiếu cấu trúc của chương trình con lên màn chiếu .  Giáo viên khái quát lại khái niệm chương trình con và nhấn mạnh cho học sinh về ý thức xây  Bùi Quang Tỵ . tư duy để nhận thấy được hàm chuẩn thì trả về một giá trị nào đó. HS : Suy nghĩ và trả lời câu hỏi .2 : HS : Ghi khái niệm hàm và thủ tục vào vở . còn thủ tục chuẩn thì không trả về một giá trị nào cả qua tên của nó . Câu hỏi 2 : Trình bày cấu trúc của một chương trình. Thực hiện chương trình con GV : Giải thích để học sinh thấy được chương trình con chỉ có thể thực hiện khi có lời gọi nó. Cấu trúc chương trình con: HS : Trả lời câu hỏi . Hoạt động 2. biến cục bộ và biến toàn cục : Hoạt động 2. Tham số hình thức.

có thể gồm rất nhiều lệnh . rất khó nhận biết được chương trình thực hiện các công việc gì và hiệu chỉnh chương trình cũng khó khăn . MỤC ĐÍCH. Nghe giảng . Các nhóm khác nhận xét . III. PHƯƠNG PHÁP. II. B. cách sử dụng chúng như thế nào ? Ghi đầu bài và phấn 1 .47 - . Trình chiếu slide 2 : Phân tích với mỗi bài toán phức tạp ta có thể chia thành các bài toán con .  Sự khác nhau cơ bản giữa hai loại chương trình con thường gặp trong các ngôn ngữ lập trình . Mỗi bài toán con có thể chia thành các bài toán con nhỏ hơn . -  Bùi Quang Tỵ . Tiến trình tiết dạy : NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ĐVĐ : Các chương trình giải các bài toán phức tạp thường rất dài.  Một số bài về chương trình con : Tinh_tong. Vậy CTC là gì ? Cách viết.  Sự giống và khác nhau về cấu trúc giữa chương trình và chương trình con . C.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk §17. CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI(TT) I. 1 Khái niệm chương trình con Xét bài toán tính tổng 4 lũy thừa: trình chiếu slide 1 - Tluythua = an + bm + cp + dq Chốt lại : có thể giao cho 4 người. mỗi người thực hiện một bài . HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Nghe giảng . Khi đọc những chương trình dài. Trong chương này ta sẽ nghiên cứu một vấn đề mới đó là CTC . PHƯƠNG TIỆN :  Máy chiếu Projestor .  Khi viết những chương trình dài. - Thảo luận theo nhóm (4 HS / 1nhóm – 2 bàn liền nhau) trong thời gian 3 phút và 1 em trình bày cách làm của nhóm mình . Tổ chức lớp : Ổn định và kiểm tra sĩ số . Tinh_tong2 (có sử dụng chương trình con ) . phức tạp. việc sử dụng chương trình con là hết sức cần thiết .  Ý nghĩa của biến cục bộ được khai báo trong một chương trình con .  Mối quan hệ giữa tham số hình thức và tham số thực sự với chương trình con và lời gọi chương trình con . dễ hiệu chỉnh nâng cấp . Vậy phải cấu tạo chương trình như thế nào để cho chương trình dễ đọc. Kiểm tra bài cũ : không kiểm tra . YÊU CẦU :  Học sinh cần biết :  Chương trình con (CTC) thực chất là một khối lệnh (tập hợp các lệnh) nhằm giải quyết một bài toán con để góp phần giải quyết một bài toán lớn hơn bằng một chương trình . NỘI DUNG TIẾT DẠY : A. Đây là cách thiết kế từ trên xuống .

Ví dụ : Khi sử dụng các hàm toán học ta không cần xem nó được xây dựng như thế nào . các học sinh tự ghi vào vở . Thuận tiện cho phát triển. Đọc cá nhân đoạn chương trình (đặc biệt phần đổi màu) trong 5 phút và nêu nhận xét về đoạn chương trình đó . Để xử lý vấn đề này các ngôn ngữ lập trình bậc cao cung cấp khả năng xây dựng các CTC dạng tổng quát “ đại diện ” cho nhiều đoạn lệnh tương tự nhau .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk - Trình chiếu slide 3 : Phân tích. Ví dụ quản lý điểm học sinh . - - - Nhấn mạnh trong đoạn này có 4 đoạn lệnh tương tự nhau dẫn đến chương trình dài và khó theo dõi. Trình chiếu slide 5 : Phân tích thay vì phải đánh nhiều đoạn lệnh ta chỉ cần đánh 1 đoạn và gọi CTC nhiều lần . Chương trình chính sẽ được xây dựng từ các CTC này . (trình chiếu slide 7) + + + + + Tránh được việc phải viết lặp đi lặp lại một dãy lệnh nào đó . Phục vụ cho quá trình trừu tượng hóa . Một số HS nhận xét về câu trả lời của bạn . Ví dụ bài lũy thừa . Một HS khác phát biểu lại. Nghe giảng . (sử dụng slide 6) - - - • Lợi ích của việc sử dụng CTC : ghi bảng từng lợi ích rồi lấy ví dụ phân tích . Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình lớn . mỗi khối bao gồm các lệnh giải một bài toán con nào đó . + - Chương trình con là gì ? Nhấn mạnh khái niệm CTC và ghi bảng ? + + Một HS đọc trước lớp . nâng cấp chương trình. Mở rộng khả năng ngôn ngữ . - Nghe và tự ghi bài . . 2 Phân loại và cấu trúc của chương trình con Đọc cá nhân phần này trong 5 phút và trả lời các câu hỏi : Hàm là gì ? Thủ tục là gì ? Sự khác nhau cơ bản giữa hàm và thủ tục là gì ? - Các học sinh khác nhận xét và bổ sung câu trả lời . Ví dụ : Trong bài toán lũy thừa ta xây dựng thêm CTC lũy thừa . để giải các bài toán trên máy tính có thể phân chia chương trình thành các khối (Module).48 -  Bùi Quang Tỵ . • - Ví dụ : (Trình chiếu slide 4) Hãy nêu nhận xét về đoạn chương trình bôi đen .

cũng như biến cục bộ . 1. - Phát biểu. Ghi bản cấu trúc CTC bên cạnh . Hãy nêu cấu trúc của chương trình chính . Tự ghi . Chú ý : Một chương trình con thường có thể có hoặc không có tham số hình thức. Biến toàn cục. – Thời gian 6 phút : + Trả lời trước lớp . tham số thực sự và cách gọi CTC . Củng cố : + + Thảo luận theo nhóm . Cấu trúc của chương trình con . phần thân . Là CTC Hàm Thực hiện một số thao tác nào đó Trả về giá trị qua tên hàm Là CTC Thủ tục Thực hiện một số thao tác nào đó Nghe giảng và tự ghi bài .  Bùi Quang Tỵ Khái niệm chương trình con và lợi ích của chương trình con . - D. Ví dụ : (sử dụng slide 8) Trong chương trình con luythua(x. thức của CTC là các dữ liệu vào ra của được khai báo trong khai báo trong chương Đọc cá nhân phần này trong thời gian 4 phút và trả lời các câu hỏi : Cách gọi chương trình con ? Tham số thực sự là gì ? Trả lời câu hỏi và nhận xét . Biến cục bộ là các biến chương trình con . Tham số hình thức. . – Thời gian 2 phút : Trả lời trước lớp . góp ý .Giảng phần khai báo.Ghi bảng cấu trúc chương trình chính . 4. Tự ghi bài . E. góp ý . Cho điểm . * Tham số hình thức : Ghi bảng : Tham số hình biến được khai báo cho CTC . Biến toàn cục là biến được trình chính . b> Cấu trúc CTC CTC có cấu trúc tương tự như chương trình chính . + Cho điểm . 3. c> Thực hiện chương trình con * Tham số thực sự . 5. 2.k) thì x.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk a> Phân loại Nhận xét và ghi bảng về hàm và thủ tục (không ghi sự khác nhau cơ bản) . Khái quát : Trình chiếu các nội dung đã học .49 - . k là tham số hình thức và j là biến cục bộ . . Các nhóm khác nhận xét. Các nhóm khác nhận xét. biến cục bộ . BT2. Phân loại : Hàm và thủ tục . . nhận xét . BT1. - Tự ghi .

50 - . PHƯƠNG PHÁP. Học sinh nghe giảng. Phân biệt được tham trị và tham biến . 2. Hiểu được mối liên hệ giữa chương trình và thủ tục . sẵn sàng làm việc theo nhóm . GV : Ta thấy chương trình trên bảng mới vẽ được 1 hình chữ nhật. đặt câu hỏi cho Học sinh. Phân biệt được biến cục bộ và biến toàn cục .  Chuẩn bị máy chiếu Project và đánh sẵn các chương trình của VD1 và VD2 .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Ngày soạn: 07-03-2009 Lớp dạy: khối 11 Tiết CT: 40 §18. nếu muốn vẽ 3 hình chữ nhật thì 3 câu lệnh Writeln ở trên phải lặp đi lặp lại 3 lần  chương trình sẽ trở nên rất dài  Để khắc phục nhược điểm này ta nên sử dụng thủ tục . làm các bài tập . Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi 1 : Chương trình con có những loại nào ? Cấu trúc của một chương trình con ? Câu hỏi 2 : Viết chương trình vẽ lên màn hình Hình chữ nhật có dạng : + + ******** * * ******** 3 . Phân biệt được tham số hình thức và tham số thực sự .  Nhận biết được lời gọi của thủ tục ở chương trình chính cùng với tham số thực sự . Hoạt động 2 : Tìm hiểu chương trình GV : Chiếu chương trình bằng máy chiếu Project sau đó giới thiệu sau đó cho học sinh từng câu lệnh một để  Bùi Quang Tỵ . II. III. trả lời câu hỏi của giáo viên. YÊU CẦU : 1 Kiến thức :      Học sinh biết được cấu trúc của một thủ tục .  Nhận biết được hai loại tham số trong phần đầu của thủ tục . Bài mới : NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Đặt vấn đề : HS : Chú ý nghe giảng . TiẾN TRÌNH LỚP HỌC 1. VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON I. PHƯƠNG TIỆN :  Giáo viên thuyết trình. 2 Kỹ năng :  Nhận biết được các thành phần trong phần đầu của thủ tục . 3 Thái độ :  Tiếp tục rèn luyện phẩm chất của người lập trình như tinh thần hợp tác. MỤC ĐÍCH.

phần nào có thể có hoặc không có . Chú ý : Giáo viên cần nhấn mạnh một số điểm để học sinh nắm được : + Kết thúc thủ tục sau từ khóa End là dấu “. HS : Theo dõi trên màn chiếu và ghi vào vở . Câu hỏi 2 : Chương trình con Ve_hcn ở trên khuyết phần nào so với cấu trúc của thủ tục nói chung ? GV : Tổng quát lại các phần của thủ tục. + Vẽ cạnh dưới cùng . HS : Viết các câu lệnh theo sự hướng dẫn của giáo viên . HS : Theo dõi. Câu hỏi 3 : Hãy chỉ ra các lời gọi thủ tục trong chương trình trên ? GV : Từ các lời gọi thủ tục đó giáo viên đưa học sinh nhận biết được tham số giá trị. nghiên cứu đầu bài và tìm hiểu thuật toán hoán đổi theo sự hướng dẫn của giáo viên . HS : Quan sát. GV : Phải làm sao cho học sinh nhận thấy được hoạt động của tham số biến . Lời gọi thủ tục . HS : Suy nghĩ. HS : Nghe giảng và ghi khái niệm tham trị và tham biến vào vở .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk học sinh thấy + + + được : Tên thủ tục . GV : Yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu chương trình trong SGK (trang 102) và giải thích kết quả ? • Mở rộng ví dụ HS : Quan sát kết quả khi chạy chương trình . + Hoạt động của chương trình . + Vẽ rong-2 cạnh giữa .1 : Đặt vấn đề : GV : Đặt vấn đề như trong SGK đã trình bày để đi đến cần phải sử dụng 2 tham số dài và rộng . Hoạt động 4. Hoạt động 4. HS : Trả lời câu hỏi .  Chạy chương trình . trả lời câu hỏi . GV : Chính xác hóa thủ tục rồi chiếu toàn bộ chương trình để học sinh theo dõi .2 : Ví dụ 2 (Hoán đổi) GV : Chiếu yêu cầu của đầu bài và hướng dẫn học sinh đi đến thuật toán hoán đổi . Hoạt động 4 : Ví dụ 1 (Vẽ hình chữ nhật có sử dụng tham số) Hoạt động 4.51 - . đi đến khái niệm và cách khai báo tham biến và tham trị . phần nào nhất thiết phải có. HS : Quan sát và trả lời câu hỏi . Thân của thủ tục . GV : Chiếu chương trình lên màn hình để học sinh theo dõi . Câu hỏi 1 : Nếu ta muốn vẽ 4 hình chữ nhật thì ta phải sửa chương trình trên như thế nào ? Hoạt động 3 : Cấu trúc của thủ tục : GV : Chiếu lên màn hình cấu trúc của thủ tục . + Thủ tục phải được khai báo trong phần khai báo của chương trình chính . HS : Quan sát chương trình trên màn chiếu .2 : Xây dựng chương trình con : GV : Hướng dẫn học sinh chia nhỏ yêu cầu để học sinh có thể viết các câu lệnh tương ứng : + Vẽ cạnh trên cùng . theo dõi chương trình và lắng nghe giáo viên giới thiệu .  Bùi Quang Tỵ .” .

YÊU CẦU : Học sinh cần nắm được sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm . tham số thực sự. Học sinh nghe giảng. PHƯƠNG PHÁP.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk IV. NỘI DUNG : NỘI DUNG BÀI GIẢNG – HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi : Nêu sự khác nhau giữa tham số giá trị và tham số biến (khi khai báo và khi thay thế bởi tham số thực sự) GV : Nêu câu hỏi. hàm là chương trình con . VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON(TT) I. trả lời câu hỏi của giáo viên. Cách viết đầu hàm : GV : Đưa ra các viết đầu hàm đã viết sẵn trên giấy to. PHƯƠNG TIỆN :  Giáo viên thuyết trình. làm các bài tập . GV : Gọi một học sinh khác nhận xét và bổ xung . Học sinh có kỹ năng nhận biết được các thành phần trong đầu hàm . danh sách tham số. §18. biến toàn cục.52 - .  Bùi Quang Tỵ . MỤC ĐÍCH. tha số hình thức. kiểu của hàm .   II. đặt câu hỏi cho Học sinh.  Chuẩn bị bảng phụ nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm. biến cụa bộ. tham số giá trị. Vậy cách khai báo như thề nào chúng ta vào bài mới . Điểm kah1c nhau giữa thủ tục và hàm là ở chỗ hàm luôn cho một giá trị kết quả thuộc kiểu xác định và giá trị đó được gán cho tên hàm. hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu cách viết và sử dụng hàm. III. cho điểm . tham số biến . cách viết đầu hàm. Cũng như thủ tục. giải thích cho học sinh hiểu các khái niệm : tên hàm. Bài mới : HS : Lên bảng trả lời HS : Nhận xét. Bài 3 : Cách viết và sử dụng hàm Hoạt động 2 : Dẫn dắt : giờ trước chúng ta đã được học cách viết và sử dụng thủ tục. CỦNG CỐ:  Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại cấu trúc của thủ tục. gọi học sinh lên bảng trả lời . 2 chương trình của hai ví dụ trong bài . GV : Nhận xét. kiểu của hàm phải được khai báo trong đầu của hàm . Nhận biết được câu lệnh sử dụng hàm ở trong chương trình chính cùng các tham số thực sự . bổ sung .

trong đó có sử dụng hàm tìm số nhỏ nhất trong hai số . nghe giảng. Hoạt động 3 : VD2 : Chương trình xác định số nhỏ nhất trong 3 số nhập từ bàn phím. ghi chép . IV. HS : Theo dõi vào chương trình. HS : Trả lời . GV : Giải thích từng câu lệnh trong đó chú ý về trường hợp “lời gọi hàm tham gia vào lời gọi hàm khác và đóng vai trò là một tham số thực sự ” . tham số hình thức.  Bùi Quang Tỵ . liệu>. HS : Quan sát chương trình và trả lời câu hỏi .53 - . lời gọi hàm) .  Cho học sinh làm một số bài tập trắc nghiệm khách quan . câu lệnh trả giá trị cho tên hàm. biến toàn cục. ghi chép theo ý hiểu . bổ sung rồi kết luận (được trình bày trong bảng phụ) . GV : Gọi một học sinh khác nhận xét. => Do hàm luôn trả về một giá trị qua tên của nó cho nên trong thân hàm cần có lệnh gán giá trị cho tên hàm : <tên hàm> := <biểu thức>. GV : Đưa ra chương trình (đã được viết sẵn trong bảng phụ) . CỦNG CỐ:  Giáo viên nhắc lại cấu trúc của một hàm. tham số thực sự trong chương trình trên ? GV : Giải thích từng câu lệnh và đưa nhấn mạnh những điểm khác với thủ tục (phần đầu hàm. nhấn mạnh điểm khác biệt so với thủ tục . Hoạt động 3 : VD 1 : Chương trình thực hiện giản ước một phân số trong đó có sử dụng hàm tính ước số chung lớn nhất (USCLN) của 2 số nguyên (đã được viết sẵn trên khổ giấy lớn) GV : Đưa ra chương trình để học sinh theo dõi (đã được viết sẵn trên khổ giấy lớn) . GV : Hãy kể tên các biến cục bộ.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Function <tên hàm>([<DS tham số>]):<kiểu dữ HS : quan sát. GV : Gọi một học sinh nêu sự giống nhau và khác nhau giữa hàm và thủ tục .

 Khởi động được chế độ đồ họa .54 - . giáo khoa : Tham khảo sách Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK.Thủ tục Textbackground(c) : đặt màu cho nền của màn hình . c. Tìm hiểu thủ - HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. hình ellipse. đường. .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Ngày soạn: 13/04/2008 Tiết CT: 48-49 Bài 19 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN I. hình tròn. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1 Chuẩn bị của giáo viên  Máy chiếu Projector để giới thiệu ví dụ . III. kể tên các chương trình con trong thư viện CRT . trong đó c – là hằng hoặc biến có giá trị nguyên không âm để xác định màu . II.Thủ tục Textcolor(c) : đặt màu cho chữ trên màn hình. Nội dung : .  Sử dụng được các thủ tục vẽ điểm. . gotoxy Quan sát chương trình . Mục tiêu : .y) : đưa con trỏ đến vị trí cột x dòng y của màn hình văn bản .Thủ tục Clrscr : xóa màn hình .Học sinh biết được một số chương trình con chuẩn trong thư viện . HOẠT ĐỘNG DẠY -. tục Clrscr . a. . Hoạt động 1 : Tìm hiểu thư viện CRT .Thủ tục Gotoxy(x. textbackground. textcolor.Thư viện CRT chứa các thủ tục liên quan đến việc quản lí và khai thác màn hình và bàn phím . hình chữ nhật . Các bước tiến hành HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1. . . 2 Chuẩn bị của học sinh  Sách giáo khoa .HỌC : 1. Chiếu chương trình sau : Begin  Bùi Quang Tỵ Clrscr. b. MỤC TIÊU 1 Kiến thức :  Biết được một số thư viện chương trình con : 2 Kỹ năng :  Bước đầu sử dụng được các thư viện đó trong lập trình .

vào đầu chương trình và thực hiện chương trình để học sinh thấy được kết quả. Readln. Hỏi : Chức năng của thủ tục Clrscr . Biên dịch chương trình . . Thêm lệnh Uses CRT. End.20). Hỏi : Chức năng của lệnh textbackground(1). Begin Write(‘Chua dat mau chu’). Readln. - Quan sát kết quả chương trình Đặt màu chữ nền thành màu xanh da trời - Thực hiện chương trình để học sinh thấy kết quả. – Chiếu chương trình ví dụ : Uses CRT. Readln. - Quan sát kết quả chương trình Đặt màu chữ thành màu đỏ . Gotoxy(10.55 - - Quan sát kết quả chương trình Đưa con trỏ về vị trí cột 10 dòng 20 . Begin Writeln(‘Con tro dang dung o cot 10 dong 20’). Textcolor(4).Tìm hiểu Textbackground. Thực hiện chương trình để học sinh thấy kết quả Hỏi : Chức năng của lệnh textcolor(4). Readln. Writeln(‘Da dat lai mau nen’). Tìm hiểu thủ tục gotoxy. - thủ tục Chiếu chương trình ví dụ : Uses CRT. - - Quan sát chương trình 4. End. Begin Textbackground(1).Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Clrscr. Quan sát giáo viên thực hiện chương trình Xóa màn hình - - - - Quan sát chương trình 2. Tìm hiểu thủ tục textcolor Chiếu chương trình ví dụ : Uses CRT. Hỏi : Tại sao xuất hiện lỗi ? Khắc phục như thế nào ? Thêm Uses CRT. Thực hiện chương trình để học sinh thấy kết quả . - Vì sử dụng thủ tục nhưng chưa sử dụng thư viện CRT . Chú ý cho học sinh ghi nhớ màn hình trước lúc thực hiện chương trình này . Hỏi : Chức năng của lệnh  Bùi Quang Tỵ . - Quan sát chương trình 3. End. End. Write(‘Da dat mau chu la do’).

Khởi động chế độ đồ họa : Initgraph(dr. md : là số hiệu của độ phân giải . 3. 2.Yêu cầu khởi động chế độ đồ họa và chuyển về chế độ văn bản . Turbo Pascal cung cấp các chương trình điều khiển (có phần mở rộng là BGI) tương ứng với các loại card đồ họa . Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK để trả lời các câu hỏi : Hỏi : Các dạng dữ liệu nào có thể được hiển thị trên màn hình ? Hỏi : Nhiệm vụ chính của Card màn hình ? Hỏi : Khi nói màn hình có độ phân giải 640 x 480 là nói đến điều gì ? HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.56 - . Giá trị lớn nhất của tọa độ dòng và tọa độ cột được gọi là độ phân giải của màn hình .20). md : integer . Tham khảo SGK Văn bản và hình ảnh . Bảng mạch điều khiển màn hình là thiết bị đảm bảo tương tác giữa bộ xử lí và màn hình để thực hiện các chế độ phân giải và màu sắc . Quan sát và so sánh giữa hai chế độ văn bản và đồ họa . Initgraph(dr. - - Quan sát giáo viên thực hiện .Thư viện Graph chứa các chương trình con phục vụ khai thác khả năng đồ họa của Học sinh biết được cách khởi động và thoát chế độ đồ họa .Kết thúc chế độ đồ họa trở về chế độ văn bản : Closegraph. 2. . Cột được đánh số từ trái qua phải. a. pth : là đường dẫn tới các tệp BGI . + + + + + máy tính ở mức độ thông dụng như vẽ điểm. Giải thích các thông số trong thủ tục cho học sinh . dr : là số hiệu của trình điều khiển BGI . tô màu… Các thiết bị và chương trình hỗ trợ đồ họa : Có hai chế độ màn hình : đồ họa và văn bản . 2. Nội dung : . Cho học sinh thấy một ví dụ khởi độ đồ họa . Đưa ra cấu trúc chung của thủ tục khởi động đồ họa . Làm cầu nối giữa CPU và màn hình khi thể hiện thông tin .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk gotoxy(10. c.md:integer. Giới thiệu thủ tục trở về chế độ văn bản Closegraph. Quan sát và theo dõi dẫn dắt của giáo viên . Là nói đến màn hình có 640 dòng và 480 cột . để trả lời .pth:string). Khi khởi động chế độ đồ họa cần chỉ ra đường dẫn đến chương trình này . Tọa độ màn hình đồ họa được đánh số từ 0 . . Để thực hiện được chức năng đồ họa cần sử dụng các thủ tục và hàm trong thư viện Graph . Thay phiên nhau . đường. pth : string) . Hoạt động 2 : Tìm hiểu thư viện Graph của ngôn ngữ lập trình Pascal. . Mục tiêu : b. Các bước tiến hành : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1.  Bùi Quang Tỵ 3. dòng được đánh số từ trên xuống dưới .

57 - . b.40. - - - Vẽ một đoạn thẳng từ điểm có tọa độ (x1.dy:integer). a. End. Vẽ hình chữ nhật : Rectang(x1.y:integer. Chiếu cấu trúc chung của thủ tục : Putpixel(x.xr. Quan sát chương trình .y1) đến điểm có tọa độ (x2. Putpixel(x. Quan sát chương trình . - Thực hiện chương trình để học sinh thấy kết quả . Chiếu chương trình ví dụ .y:integer.y:integer. đường và các hình cơ bản .yr:word).y1. Readln. Vẽ hình tròn : Circle(x.x2. - Quan sát kết quả của chương trình . Biết được tên thủ tục. Vẽ hình elip : Ellipse(x.color:word). Hỏi : Chức năng của thủ tục Line 3.y1. Line(x1. Lineto(x. Quan sát cấu trúc chung và suy nghĩ để trả lời câu hỏi . Quan sát kết quả của chương trình .y) . Chiếu chương trình ví dụ trên nhưng thay lệnh Putpixel(12.20. Các bước tiến hành HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1. đường và các hình cơ bản . Mục tiêu : Học sinh biết được các thủ tục vẽ điểm.stangle. Quan sát chương trình .y2:integer). Putpixel – – Tìm hiểu thủ tục HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. line Tìm hiểu thủ tục Uses graph Begin Drive:=0.15).15).‘c:\Tp\BGI’). mode .y1.color:word). 2. Linerel(dx. Thực hiện chương trình để học sinh thấy kết quả . Initgraph(drive.y:integer). Nội dung : . -  Bùi Quang Tỵ .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk thực hiện việc chuyển đổi giữa hai chế độ văn bản và đồ họa 3. Đặt màu cho nét vẽ : Setcolor(word). Hỏi : Chức năng của thủ tục Putpixel 2.y2:integer). Putpixel(12. Chiếu cấu trúc chung của thủ tục : Line(x1.endangle. 3.y2) .r:word).Vẽ điểm : .x2.y:integer).x2.1. bằng lệnh line(1.y2:integer). Quan sát cấu trúc chung và suy nghĩ để trả lời câu hỏi . Tìm hiểu thủ tục Lineto Chiếu cấu trúc chung của thủ tục : Lineto(x. các tham số và chức năng của từng thủ tục .20).y:integer. Vẽ một điểm có màu Color trên màn hình tại tọa độ (x. Quan sát cấu trúc chung và suy nghĩ để trả lời câu hỏi . Hoạt động 3 : Tìm hiểu các thủ tục vẽ điểm.40.Vẽ đường thẳng : c.

Readln.yr:word). xr. Circle(12. - Chiếu cấu trúc chung của các thủ tục : Circle(x.40.mode. Hỏi : Chức năng của các thủ tục Circle. - Vẽ một đoạn thẳng từ điểm hiện tại đến điểm có tọa độ (x. + Ellipse : vẽ cung của Ellipse có tâm tại điểm x.Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk Chiếu chương trình ví dụ trên nhưng thay lệnh Putpixel(12.200. 5. Quan sát cấu trúc chung và suy nghĩ để trả lời câu hỏi . Circle(12. Tìm hiểu Rectangle .x2.20). Quan sát cấu trúc chung và suy nghĩ để trả lời câu hỏi . Chiếu chương trình ví dụ Uses graph Begin Drive := 0. Thực hiện chương trình để học sinh thấy kết quả .40. 6. - Quan sát chương trình .200). - -  Bùi Quang Tỵ . - Quan sát kết quả của chương trình .15). Ellipse.30). Rectangle(x1. Circle(12.30.120.40.y với bán kính trục xr.58 - .200). từ góc khởi đầu stangle đến góc kết thúc endangle . Hỏi : Chức năng của thủ tục Linerel - Quan sát kết quả của chương trình . End. Quan sát cấu trúc chung và suy nghĩ để trả lời câu hỏi . Initgraph(drive. thủ tục Circle.stangle.50. + - Circle : vẽ một đường tròn có tâm tại (x. Ellipse.y) .endangle. Ellipse(50. bằng lệnh Lineto(20.100.100). Ellipse(x.dy:integer).100:word).y1.r:word). Tìm hiểu thủ tục Linerel Chiếu cấu trúc chung của thủ tục Linerel(dx.yr.y:integer. Hỏi : Chức năng của thủ tục Lineto 4. 4.50. Setcolor(4). Readln. Chiếu chương trình ví dụ : Uses graph Begin Drive:=0. - Vẽ đoạn thẳng nối điểm hiện tại với điểm có tọa độ bằng tọa độ điểm hiện tại cộng với dx. End. Thực hiện chương trình để học sinh thấy kết quả .y) và bán kính r . Thực hiện chương trình để học sinh thấy kết quả . Initgraph(drive.y:integer.‘c:\Tp\BGI’).dy 5.y2:integer).mode. Rectangle(100. Tìm hiểu thủ tục Setcolor Chiếu cấu trúc chung của các thủ tục : Setcolor(m:word). Hỏi : Chức năng của thủ tục setcolor - Quan sát chương trình - Quan sát kết quả của chương trình Setcolor (m:word) : đặt màu cho nét vẽ với màu có số hiệu m . Rectangle .40.‘c:\Tp\BGI’). 6.

Dos.Cần bao nhiêu lệnh như vậy. . Câu hỏi và bài tập về nhà : - Đọc bài đọc thêm 4 : Âm thanh. Circle(x. Nội dung : .Thủ tục để vẽ được một hình tròn có tâm là điểm chính giữa màn hình . sách giáo khoa.Khởi động chế độ đồ họa . c. b.Thu phiếu trả lời . các hình có bán kính cách nhau 5 điểm ảnh . HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Các thư viện : System.Bước đầu học sinh sử dụng được các thủ tục của thư viện graph để viết chương trình vẽ một số hình cơ bản . giờ hệ thống .Thư viện chương trình con cung cấp những chương trình con chuẩn nhằm mở rộng khả năng ứng dụng .59 -  Bùi Quang Tỵ . dùng cấu trúc nào để điều khiển .Viết chương trình vẽ 20 hình tròn lồng nhau có tọa độ tâm là điểm chính giữa của màn hình. Yêu cầu học sinh nêu chức năng của mỗi thư viện . trang 118 . 3. . Những nội dung đã học : .Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk 4. Chức năng mỗi thư viện : . 02 nhóm viết lên bìa trong . Printer . Chuyển từ chế độ màn hình đồ họa sang chế độ màn hình văn bản . Thảo luận theo nhóm để viết chương trình lên giấy bìa trong .Thư viện System chứa các hàm sơ cấp và các thủ tục vào/ra mà các chương trình đều dùng tới . Các bước tiến hành : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1. Mục tiêu : . Chia lớp làm 03 nhóm. . Quan sát yêu cầu của giáo viên . c. b. Nhận xét.System : chứa các hàm và thủ tục vào/ra sơ cấp . Báo cáo kết quả viết được . ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI 1. Chiếu lên bảng. Nội dung : . . gọi học sinh nhóm khác nhận xét đánh giá . 2. . 5.Dos : chứa các thủ tục như tạo thư mục. Cần 20 lệnh. Quan sát kết quả trên màn hình IV. . hình cơ bản : hình tròn. 01 nhóm viết chương trình trên máy. Hoạt động 4 : Tìm hiểu một số thư viện khác a. Giới thiệu nội dung yêu cầu lên bảng . Sửa chương trình hoàn chỉnh cho học sinh viết trên máy . . Printer .Thủ tục vẽ điểm. 2.Thư viện Dos chứa các thủ tục cho phép thực hiện trực tiếp các lệnh như tạo thư mục.Thư viện Printer cung cấp các thủ tục làm việc với máy in . Định hướng cách giải quyết vấn đề cho học sinh . Hoạt động 5 : Rèn luyện kỹ năng lập trình . Dos. Mục tiêu . r : word) . . Thực hiện chương trình trên máy để học sinh thấy kết quả . nên dùng cấu trúc For để chương trình ngắn gọn . Các bước tiến hành : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1. Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK. 2. hình ellipse . a. đánh giá và bổ sung thiếu sót của các nhóm khác . 2. 2. hình chữ nhật. thiết lập ngày. HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. nêu tên các thư viện . đường.Printer : chứa các thủ tục liên quan đến máy in .y : integer . đóng mở file… .Học sinh biết được tên và chức năng của thư viện : System. 3.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................... ...................... .............................................................................................................................................................................................. ................................................................. .................... ........... ... ........................................................ ................................................................ .................... ................................ ................................. ................................................................................... ........... .......................................................................... ...... .................................................. ............................................................................................... ..................... ........................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................Giáo án Tin học 11 THPT Trần Phú Đăk Lăk ............. ........................................................................................................................................................................................................60 - ........... .......................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................  Bùi Quang Tỵ .......................................................................... .................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................ ..................................................... .................... ...................................................................... ............................ ............................................................................................................................. .................................... ....................................................................................................................................... .................................................................................................... ............................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................ ........ .............................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................... ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful