P. 1
16 Mau 16- Dang Ky CN Phu Thuoc Moi-1

16 Mau 16- Dang Ky CN Phu Thuoc Moi-1

|Views: 664|Likes:
Được xuất bản bởiVit Cap

More info:

Published by: Vit Cap on Oct 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2011

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phc
M!" Đ#NG $% NG&'I (H) TH"ỘC GI*M T+, GIA C*NH
-./0 Lần đầu: -.10 Bổ sung lần thứ:
-.20 Họ và tên cá nhân có thu nhập: NGUYN !H" #U$N B%NH
-.30 !ên c&' t( chức) cá nhân t*+ thu nhập: Ngân hàng ,- ./*g'n 0h's12
3tt Họ và tên Ngà4 s5nh .6 s7 thu8
37 0.N9:
H; ch58u
<u'n h= v>5
?!N!
!h@5 đ5AB tCnh
g5+B t*D
Etháng:nFBG
-.40 -.50 -.60 -/.0 -//0 -/10 -/20
H Ngu4In Jnh .5nh KK:LK:HMMN 0/n LNOKLHH
K
Ngu4In Jnh .5nh
Ngọc
HN:LP:HMMM 0/n LNOKLHH
Q
9'ngu41n R1
0*/BS*uggh1
LQ:LT:KLLM 0/n LNOKLHH
222
222
!ô5 c'B đ/'n nhUng n;5 Rung Vê Vh'5 là đWng và chXu t*ách nh5=B t*Y>c pháp luật vZ nhUng n;5 Rung đ6 Vh'52:2
Ngày 12 tháng 09 năm 2011
C7 NH8N C9 TH" NH:(
E[\ và gh5 *] họ tênG
-.;0 .6 s7 thu8: L Q L N N M L N H L
-.<0 .6 s7 thu8: L Q L H M ^ K _ L ^
.`u s7: /<=Đ$-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 !a B" Tà# h$nh%
#

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->