CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH
[01] Lần đầu:

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)

[02] Bổ sung lần thứ: X

[03] Họ và tên cá nhân có thu nhập: NGUYỄN THỊ XUÂN BÌNH
[04] Mã số thuế:

0

3

0

7

7

9

0

7

1

0

[05] Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Ngân hàng JP Morgan Chase.
[06] Mã số thuế:

0

3

0

1

9

5

2

6

0

5
Quan hệ với
ĐTNT
[12]

Thời điểm tính
giảm trừ
(tháng/năm)
[13]

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Số CMND/
Hộ chiếu

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

1

Nguyễn Anh Minh

22/02/1997

Con

07-2011

2

Nguyễn Anh Minh
Ngọc

17/04/1999

Con

07-2011

3

Danguyen de
Crombrugghe

03/08/2009

Con

07-2011

...
...

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.
Ngày 12 tháng 09 năm 2011
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)