P. 1
944_Thầy Quí-Chuyên-SKKN 2010 UNG DUNG MAPLE TRONG DAY TOAN

944_Thầy Quí-Chuyên-SKKN 2010 UNG DUNG MAPLE TRONG DAY TOAN

|Views: 401|Likes:
Được xuất bản bởigaloi14

More info:

Published by: galoi14 on Oct 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

1

SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO BEÁN TRE
TRÖÔØNG THPT CHUYEÂN BEÁN TRE
Bến Tre, tháng 3 năm 2010
PHẦN MỞ ĐẦU
I. BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI
Hưởng ứng phong trào ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao
chất lượng dạy và học. ể t! n"# $%%% tôi đ& '(t đ)* nghi+n cứ* v,
ph)n #,# -./012 ở th3i điể# n)y -./01 đang ph4t hành v5i phi+n '6n
7.%. 8a* #9t th3i gian t:# t;i nghi+n cứ*2 tôi đ& hoàn thành được <*yển
=4ch >?@? ABCD AEFD -CG H? AIDH HJ? /HKD -L- -./012 <*yển =4ch đ&
được =M Nng h9 rất l5n cNa gi4o vi+n to4n tr+n c6 nư5c. A! n"# $%%O P9
gi4o dục đ& đưa chưQng tr:nh -./01 vào trong c4c đợt tRp h*ấn cho gi4o
vi+n c4c #ôn Ao4n2 0S trong c4c đợt 'Ti dưUng thư3ng V*y+n nhưng hiệ*
<*6 đW# lại chưa cao. 0S do là ph)n #,# -./01 được c4c nhà Xhoa học
cNa Yanada viZt ra để phục vụ cho công t4c nghi+n cứ* to4n học2 ph)n
#,# n)y rất #ạnh2 n[ c[ thể gi6i <*yZt h)* hZt c4c vấn đ, v, to4n ở
ph\ thông và đại học nhưng #9t trở ngại l5n là #ọi =M giao tiZp v5i ph)n
#,# đ,* thMc hiện <*a c4c câ* lệnh ']ng tiZng .nh2 đi,* n)y là# cho
việc nghi+n cứ* ứng dụng cNa gi4o vi+n g^p Xh[ Xh"n. Arong n"# học
n)y 8>_ PZn ArW c[ #ở đợt tRp h*ấn cho gi4o vi+n #ôn to4n AHY8 và
AH/A2 tôi đ& được #3i '4o c4o v, ứng dụng cNa ph)n #,# -./01 trong
dạy học #ôn to4n. A\ng XZt c4c nghi+n cứ* c`ng như nh:n lại nhang Xh[
Xh"n và th*Rn lợi trong th3i gian <*a tôi đ& viZt n+n 8D n)y nh]# #ục
đbch chia =c v5i c4c đTng nghiệp đang gi6ng dạy #ôn to4n #9t công cụ
#ạnh2 #9t phưQng ph4p #5i trong gi6ng dạy và học tRp #ôn to4n.
II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
0S do tôi chọn đ, tài n)y là #*dn chia =c v5i c4c Ah)y Yô đang
gi6ng dạy #ôn to4n nhang nghi+n cứ* #5i2 nhang Xinh nghiệ# #à tôi đ&
tbch l`y được hQn #ư3i n"# <*a v, việc ứng dụng -aplW trong việc dạy
học cNa #:nh.
e*a 8D n)y hy vọng r]ng c4c Ah)y Yô đang gi6ng dạy to4n cấp
AH/A =f được nâng cao hQn naa Xh6 n"ng vRn dụng -aplW vào công t4c
gi6ng dạy cNa #:nh.
gTng th3i <*a 8D n)y c`ng gihp cho c4c Ah)y Yô đang gi6ng dạy
c4c #ôn to4n2 lS c[ thể tM =oạn cho #:nh ph)n HWlp ']ng tiZng Hiệt để
thay thZ cho ph)n HWlp cNa -aplW2 đi,* n)y gihp cho việc tra cứ* c4c
lệnh2 hà# cNa -aplW được di dàng hQn.
III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
/hạ# vi nghi+n cứ* cNa đ, tài 'ao gT#j
k Y*ng cấp cho ngư3i =l dụng danh #ục c4c hà# thông dụng nhất
cNa -aplW.
k mng dụng -aplW để =oạn gi4o 4n điện tl.
k mng dụng -aplW để =oạn đ, thi c[ đ4p 4n.
k >i5i thiệ* phưQng ph4p viZt chưQng tr:nh ']ng ngôn nga -aplW để
tạo ra c4c dạng to4n #5i2 đ4p ứng nh* c)* ra đ, cNa gi4o vi+n.
k /hưQng ph4p tạo ra ph)n HWlp ']ng tiZng Hiệt để di dàng tra cứ*.
/hạ# vi cNa 8D n)y đ, cRp đZn c4c vấn đ, ứng dụng cNa -aplW
để gi6i <*yZt #9t =d dạng to4n cNa cấp AH/A2 đdi tượng cNa 8D n)y là
2
c4c Ah)y Yô đang gi6ng dạy to4n cấp AH/A đ& c[ XiZn thức cQ '6n v,
-aplW.
IV. MỤC ĐCH NGHI!N C"U
k 8D n)y được viZt ra nh]# #ục đbch chia =c v5i đTng nghiệp
đang gi6ng dạy to4n AH/A nhang Xinh nghiệ#2 nhang nghi+n cứ* #5i
trong công việc ứng dụng -aplW vào công t4c gi6ng dạy to4n cNa #:nh.
k 8D n)y được viZt ra c`ng nh]# #ục đbch g[p ph)n thMc hiện
chN trưQng ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy và
học #ôn to4n.
k 8D n)y là #9t đ, tài cnng v5i tRp thể nhà trư3ng nghi+n cứ*
Xhoa học.
P6n thân đ& ứng dụng 8D trong nhi,* n"# <*a và nhRn thấy
r]ng 8D n)y đ& g[p ph)n vào việc đ\i #5i phưQng ph4p gi6ng dạy
và nâng cao chất lượng dạy và học.
V. ĐI#M M$I TRONG NGHI!N C"U
-ục đbch cNa 8D là gi5i thiệ* c4c nghi+n cứ* c[ tbnh =4ng tạo v,
ph)n #,# -aplW. Yụ thể viZt chưQng tr:nh để -aplW gi6i tM đ9ng c4c
dạng to4n cQ '6n2 c)n chh S r]ng -aplW cho c[ Xh6 n"ng cho XZt <*6 Xhi
ta thMc hiện #9t lệnh cụ thể chứ Xhông cho ta #9t l3i gi6i hoàn chonh2
điể# =4ng tạo cNa gi6i ph4p là '(t #4y tbnh gi6i tM đ9ng c4c dạng to4n
cQ '6n trong chưQng tr:nh to4n AH/A v5i l3i gi6i thRt chi tiZt. mng dụng
-aplW để tạo ra c4c gi4o 4n điện tl dnng để tr:nh chiZ*2 đây c`ng là #9t
vấn đ, c[ tbnh =4ng tạo2 'ởi v: t! trư5c đZn nay #ọi ngư3i đ,* 'iZt r]ng
Xh6 n"ng chN yZ* cNa -aplW là cho dnng để tbnh to4n #à thôi. Ar:nh 'ày
phưQng ph4p ứng dụng -aplW như #9t hệ =oạn th6o2 đi,* n)y gihp gi4o
vi+n c[ thể là# đ4p 4n cho c4c đ, Xiể# tra #9t c4ch thRt chbnh V4c 2 'ởi
v: Xhi =oạn đ4p 4n trong -aplW th: c[ điể# th*Rn lợi là v!a nhRp v"n '6n
v!a c[ thể tbnh to4n được2 Xhi ta thay đ\i =d liệ* th: XZt <*6 =f được thay
đ\i thWo. -9t vấn đ, Xh4c c`ng được đ, cRp trong gi6i ph4p n)y là
phưQng ph4p viZt c4c hà# tM tạo '\ =*ng vào thư viện c4c hà# đ& c[
cNa -aplW 2 đi,* n)y gihp cho gi4o vi+n c[ th+# công cụ #ạnh để =4ng
tạo ra c4c 'ài to4n #5i.
3
PHẦN NỘI DUNG
A. GI$I THI%U N&I DUNG C'A S((N
D9i d*ng cNa 8D n)y Xhông đ, cRp đZn nhang vấn đ, cQ '6n cNa
-aplW như t:# hiể* v, giao diện2 c4c lệnh hà# cQ '6n2 v.vp Y4c vấn đ,
n)y c4c Ah)y Yô gi6ng dạy #ôn to4n c[ thể t:# thấy trong rất nhi,* gi4o
tr:nh cQ '6n v, -aplW. -ục đbch cNa 8D n)y là gi5i thiệ* nhang nghi+n
cứ* #5i v, -aplW c[ tbnh =4ng tạo #à tôi đ& tbch l`y được trong th3i gian
<*a. Hy vọng r]ng v5i nhang nghi+n cứ* n)y =f gihp cho c4c Ah)y Yô
đang gi6ng dạy to4n cấp AH/A c[ th+# công cụ #ạnh phục vụ cho công
t4c dạy học cNa #:nh.
D9i d*ng cNa 8D đ, cRp đZn c4c vấn đ, =a* đâyj
q. mng dụng -aplW =oạn gi4o 4n điện tl.
$. mng dụng -aplW =oạn đ, thi và đ4p 4n.
7. mng dụng -aplW tạo thư viện c4c 'ài to4n #r*.
s. >i5i thiệ* #9t =d hà# tM tạo.
t. Y4ch tạo ph)n HWlp tiZng Hiệt.
B. CÁC V)N Đ* CHI TI+T C'A S((N
V,- ./ 01 "-2 34-2 M5678 9:;- 2<=: =- .<>- ?@.
hi ta dnng -aplW để =oạn gi4o 4n điện tl để tr:nh chiZ* th: =f c[
nhang ư* điể# và nhược điể# như =a*j
4
MINH HỌA VIỆC OẠN M!T GI"O "N ĐIỆN T#
V$I PH%N MỀM MAPL&
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
5
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
6
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
7
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
8
V,- ./ A1 "-2 34-2 M5678 9:;- ./ ?B< CD .=6 =-.
Hiệc =oạn đ, thi và đ4p 4n #ôn to4n trong -aplW c[ được nhang th*Rn
lợi như =a*j
MINH HỌA VIỆC OẠN ĐỀ THI VÀ Đ"P "N B(NG MAPL&
9
10
11
12
G)* +),- V.* /01 02 /34+ 5672 89:2 1);2 <=< M>1?@ 8)A 9B8 8)CD2 ?4*E F)* 8> 8)>G /H*
I*J 8)*K8 8)A FK8 LCJ 5M /34+ 8)>G /H* 8)@6.
13
V,- ./ A1 "-2 34-2 M5678 ?;: ?BE C<>- F=F GD< ?:=- HIJ.
Y[ thể ứng dụng -aplW để tạo ra thư viện c4c 'ài to4n #r*2 v5i thư
viện n)y =f rất th*Rn tiện cho gi4o vi+n Xhi ra 'ài tRp cho học =inh. Yhi
c)n thay đ\i c4c =d liệ* cNa đ, 'ài ta =f được #9t 'ài to4n #5i. H5i thư
viện c4c 'ài to4n #r* n)y gihp cho gi4o vi+n ra đ, Xiể# tra tM l*Rn #à
#ui học =inh đ,* c[ c4c đ, to4n cnng dạng nhưng v5i =d liệ* Xh4c nha*.
_ư5i đây =f #inh họa #9t =d dạng to4n cQ '6n h:nh gi6i tbch Xhông
gian được lRp tr:nh ']ng ngôn nga -aplW.
N O*?@ 8)3 P*Q2 +0+ RS* 8602 <TC +U 89:2 CD V
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Đ672 +)3W2I 89A2) P*K8 1)3W2I 89A2) <X8 +;C 2I67* 8*K1 8Y Z*Q2
14
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
[K8 LCJ +\> +)3W2I 89A2)-
15
Đ672 +)3W2I 89A2) P*K8 1)3W2I 89A2) /3]2I PC^2I IU+ +)C2I +\> _
/3]2I 8)`2I +)a6 2)>C.
16
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
[K8 LCJ +\> +)3W2I 89A2)-
17
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
C0+ PB2 /= +;2 +), b F)* ?D1 89A2) I*J* +0+ RS* 8602 <TC
18
19
20
21
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
22
V,- ./ K1 G<L< ?B<>J HM? 9N BDH ?O ?;:.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
23
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
24
VB2 /= c- T76 1);2 H@?1 Rd2I 8*K2I V*Q8
B3.+ e- Từ giao diện của Maple ta soạn phần h!ng d"n theo #$t chủ %& n'o %()
*+ d, soạn phần h!ng d"n -& lệnh gi.i ph/ng t01nh2
B3.+ _-
B3.+ f- 34t t5n cho chủ %& help la ph6ong t0inh
B3.+ g- 78ch d9ng
Từ giao diện của Maple ta ch: cần th;c hiện lệnh2
<ph6ong t0inh = >nte0 ? th1 phần h!ng d"n -& gi.i ph/ng t01nh s@ A6Bt hiện)
25
C)h2 >P@ A5 H@?1i
PHẦN KẾT LUẬN
D"# $%%$ t4c gi6 đ& c[ viZt <*yển =4ch v mng dụng -aplW trong
gi6i to4n AH/Av được nhà V*ất '6n gà Dwng ph4t hành2 <*yển =4ch đ&
được trư3ng gH '4ch Xhoa A/HY- dnng là# tài liệ* tha# Xh6o cho =inh
vi+n c4c ngành Xx th*Rt. P9 gi4o dục c`ng đ& đưa -aplW vào chưQng
tr:nh 'Ti dưUng cho gi4o vi+n2 đi,* n)y cho thấy -aplW là ph)n #,#
#ạnh c)n được nghi+n cứ* =â* hQn. g, tài n)y đ& được t4c gi6 '4o c4o
trong c4c đợt 'Ti dưUng ứng dụng công nghệ thông tin cho gi4o vi+n to4n
cNa tonh. >i6i ph4p n)y thể hiện tbnh #5i và =4ng tạo trong Xh* vMc đTng
']ng =ông Yl* 0ong2 'ởi v: như đ& n[i ở tr+n chức n"ng chN yZ* cNa
-aplW là tbnh to4n nhưng t4c gi6 đ& đ)* tư nghi+n cứ* =a* nhi,* n"# để
t:# ra c4c ứng dụng phn hợp v5i đi,* Xiện dạy và học #ôn to4n cNa Hiệt
Da#.
8D n)y c[ thể 4p dụng cho toàn thể c4c gi4o vi+n dạy to4n AH/A2
'ởi v: đi,* Xiện để 4p dụng là hZt =ức đQn gi6nj cho c)n c[ #4y vi tbnh2
cài đ^t ph)n #,# -aplW và n(# vang gi6i ph4p n)y. hi gi4o vi+n n(#
vang vấn đ, th: c[ thể triển Xhai cho học =inh. Arong giai đoạn hiện nay
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học #à cụ thể là dạy
và học #ôn to4n là việc là# c)n thiZt.
H5i 8D n)y gi4o vi+n c[ thể ra đ, và đ4p 4n #9t c4ch hZt =ức
nhanh ch[ng 2 Xh(c phục được c4c lui trong tbnh to4n. >i4o vi+n c[ thể
ra nhi,* 'ài to4n tưQng tM 2 đi,* n)y gihp cho việc Xiể# tra 2 đ4nh gi4
học =inh được chbnh V4c và công ']ng. >i6i ph4p c`ng gihp cho gi4o vi+n
tạo ra c4c 'ài gi6ng điện tl c[ cấ* trhc ch^t chf . Dgoài ra nZ* n(# vang
gi6i ph4p n)y gi4o vi+n =f c[ th+# công cụ để là# tdt công t4c 'Ti
dưUng học =inh giyi.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
PZn ArW2 ngày t th4ng 7 n"# $%q%
>i4o vi+n thMc hiện
Dg*yin H"n e*b
26
27

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->