SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI TRƯỜNG THCS VÀ THPT KPĂ KLƠNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN : HÓA HỌC – LỚP 10 A. LÝ THUYỂT Câu 1: a) Từ đặc điểm cấu tạo, nêu tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen. Viết phương trình HH minh họa? b) So sánh tính oxi hoá giữa các halogen. Viết phương trình HH chứng minh? Câu 2: Từ thành phần và đặc điểm cấu tạo của HCl, có thể kết luận gì về tính chất hóa học cơ bản của HCl ?. Viết phương trình hóa học chứng minh. Câu 3: viết phương trình điều chế Cl2, HCl trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp (nêu rõ điều kiện của phản ứng). Câu 4: a) Từ các hóa chất : NaClrắn , MnO2 (rắn) , NaOHdd , CaCO3 , H2O, H2SO4 (đậm đặc) . Viết sơ đồ điều chế các chất sau : Nước Javen, kaliclorat, clorua vôi. b) Giải thích tính tẩy trắng của khí clo ẩm, nước Javen và clorua vôi? Câu 5: Nêu vị trí, thành phần, đặc điểm cấu tạo của các nguyên tố trong nhóm VIA (oxi và lưu huỳnh). Từ đó suy ra khuynh hướng nhường, nhận electron của nguyên tử các nguyên tố nhóm VIA. Câu 6: a) So sánh tính chất hóa học của oxi và lưu huỳnh? Giải thích. Viết PTHH chứng minh. b) So sánh tính chất hóa học của oxi và ozon? Giải thích. Viết PTHH chứng minh. c) Phương pháp điều chế oxi trong PTN và trong CN ? Câu 7: Từ thành phần phân tử và đặc điểm cấu tạo, có kết luận gì về tính chất hóa học cơ bản của H2S, SO2 ?. Viết phương trình hóa học chứng minh. Câu 8: Nêu tính chất hóa học của H2SO4 (loãng, đậm đặc). Viết phương trình HH minh họa? Câu 9: Thế nào là tốc độ của phản ứng hóa học? Biểu thức tính tốc độ của phản ứng. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? Câu 10: Thế nào là cân bằng hóa học? Tại sao nói cân bằng hóa học là một cân bằng động? Câu 11: a) Thế nào là sự dịch chuyển cân bằng hóa học? Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học? b) Áp dụng nguyên lí chuyển dịch cân bằng lơ-sa-tơ-li-ê cho trường hợp cụ thể cụ thể? B. BÀI TẬP Dạng 1: Bổ túc, hoàn thành sơ đồ phản ứng. Ví dụ 1.1: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: A (Mùi trứng thối) X + D D + Br2 O2 ,t o X ¾¾¾ B ¾¾ ¾® Y + Z ®
+Y E ¾¾hoac Z® A + G ¾¾ Ví dụ 1.2: xác định các chất và hoàn thành chuỗi phản ứng sau: FeS + A  B (khí) + C B + CuSO4  D ( ¯ đen) + E B + F  G ( ¯ vàng) + M Ví dụ 1.3: KClO3 KClO3 ® KCl K2Cr2O7 Cl2 HCl ® FeCl2 ® FeCl3 ® AgCl ® Cl2 ® Nước giaven KMnO4 CaOCl2 ® CaCl2 ® Cl2

Giáo viên: Ngô Thanh Hà

1

6/147 SGK Dạng 3: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Ví dụ 3. H2S và muối Sunfua tan. Phản ứng tỏa nhiệt. 3/1435.11/114.Bài toán oleum.3 B. Ví dụ: hầu hết các bài toán hóa học. sunfat.Giải theo số mol và phương trình phản ứng . Yêu cầu: .6/113.Dạng 2: Nhận biết. SGK 6.Tính tan của các muối clorua.5 : Hòa tan 13 gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 4. I2 .9. Na2CO3 và Na2S.1 : 7/114. 6.8 : Từ 120 kg FeS2 có thể điều chế được tối đa bao nhiêu lít dung dịch H2SO4 98% (d = 1.2 D. 146. ( D H < O) Cho biết cân bằng phản ứng trên chuyển dịch theo chiều nào khi giảm nhiệt độ? Khi tăng áp suất? Khi thêm chất xúc tác? Giải thích? Ví dụ 3. Ví dụ 4. Ví dụ 4. tăng giảm khối lượng. Phản ứng tỏa nhiệt.Áp dụng sơ đồ đường chéo. 300.1: Cho phản ứng: 2SO2 + O2 € 2SO3 . nóng.Nắm được phản ứng đặc trưng của các chất: O3.4%. 4/132. xác định thành phần %. Ví dụ 2. 8/114.672 lít khí SO2 (đktc) và dung dịch A. tách. Na2SO4. sunfua. Na2SO3.84 g/ml) ? . pha trộn dung dịch. vừa đủ thu được 0. 11. Dạng 4: Bài tập có tính toán. SO42-. Xác định kim loại M ? Ví dụ 4. 7/106. Ví dụ 4.15/47.Giảm nồng độ khí oxi và giảm áp suất C.92 gam kim loại R bằng dung dịch H2SO4 đặc. giai đoạn oxi hóa SO2 thành SO3 được biểu diễn: 2SO2 (k) + O2 (k) ƒ 2SO3 (k) . VD 4. O2. . Giá trị của m là: A. 272.Giảm nhiệt độ và giảm nồng độ khí SO2.3: Các bài tập trang 168. b) Các khí: H2S. HCl và O3. 1.Bài toán Tính nồng độ.Bài toán liên quan đến hiệu suất phản ứng.Bài toán xác định công thức hóa học. 5/108 SGK Ví dụ 4. Cl2.10/46 SBT Giáo viên: Ngô Thanh Hà 2 . ion SO32-.. khí SO2.2 : 6/128 SGK 2 .Tăng nồng độ khí oxi và tăng áp suất B. 8/139.Phương pháp bảo toàn khối lượng. Xác định kim loại R ? Hướng dẫn: Đặt hóa trị kim loại là n (n nhận giá trị từ 1  4) 5 . tinh chế.3 : Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung dịch H2SO4 49% ta được dung dịch H2SO4 78. 10. 169 SGK.6 : Hòa tan 1.8. . 9/139 SGK Ví dụ 4.41/54 SBT Ví dụ 4. 6.0 VD 4. Ví dụ 2.Tăng nhiệt độ và giảm áp suất C. 1 . sunfit. ( D H < O) Cân bằng hóa học sẽ chuyển dời về phía tạo ra sản phẩm là SO3 nếu A. 6.4 : 7/106. 6/143 SGK 3 . 133.48 lít H2 (đktc).7 : 9/114 SGK .12/119. Cl.2: Trong sản xuất H2SO4. Ví dụ: BT 7/101. Ví dụ 3. nồng độ dung dịch. tính lượng dư … Ví dụ 4.2 : Bài tập 5.1 : Nhận biết các chất sau: a) NaCl.9 C. 6.4 : 8/96.