NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Trong thời gian thực tập tại khách sạn Lake Side sinh viên Đoàn Hữu Dũng đã có ý thức chấp hành nội quy của công ty, cố gắng học hỏi, nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động, tổ chức khách sạn và tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu thực hiện bài thu hoạch tốt nghiệp của mình. Những nội dung trình bày trong bài thu hoạch thực tập tốt nghiệp của sinh viên Đoàn Hữu Dũng với tình hình thực tế của khách sạn

Hà 2011

Nội,

ngày….tháng….năm

Xác nhận của đơn vị thực tập ( Ký và đóng dấu)