NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ !

IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 1
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
M¡ C L¡ C
Mu c Iu c............................................................................................ 1
Âm nha c ........................................................................................... 3
Sau mô f dôm ngu fro ...................................................................... 5
CIô ng me o cu ng khôn ngoan va Iy su ............................................ 6
Nau na y cu a fôI hay cu a cô ............................................................ 7
Tao bo p ngay day cho ma coI.......................................................... 8
Ca p cô ha ng ma m fôm cho Ðô ng Xuan......................................... 9
Chô re day pha I không7................................................................ 11
Ði quyô f vIô f fhu............................................................................ 12
Cha u Ia con aI ................................................................................ 15
Chu ng fôI da chIa fay.................................................................... 17
Ðu ng quôn mua day fhun cho qua n du I nhe !............................. 19
Ha nh phu c yôn a ng....................................................................... 22
Hô I nghI ca c nha gIa I pha u.......................................................... 24
Pho fIô n sI không hu u nghI .......................................................... 28
Sao cô a y Ia I bo dI 7 ....................................................................... 37
Shorf - Sveef - ScIence - Secref................................................... 42
Ða Chu a ma c Io m.......................................................................... 44
An frô m me o .................................................................................. 45
Nha f ba fra u.................................................................................. 46
Ðo m nha quan Ða ng..................................................................... 46
Ðô du c chu a.................................................................................... 47
Cau dô ............................................................................................. 49
Tra no anh Ia I do ........................................................................... 50
Vay fIô n chu a................................................................................. 50
Ða u fo ba ng ca I bô ......................................................................... 51
Iô nh Vua ban................................................................................ 52
Qua da o fruo ng fho ....................................................................... 53
Hu fuong da I phong ...................................................................... 54
Ia m fho xIn an .............................................................................. 56
Ong no , ba kIa................................................................................ 57
Quyô n sa ch quy ............................................................................. 59
Cho I ga sô ng fhIôn......................................................................... 61
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 2
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Vu kIô n chôn sa ch ......................................................................... 62
Ðu c franh ngu qua ........................................................................ 64
Thu gu I ba gIa o fhu ....................................................................... 66
Ðon xIn chôn frau.......................................................................... 67
PhoI sa ch........................................................................................ 68
Tuo ng ba Ðanh.............................................................................. 69
Ngo a son......................................................................................... 70
Quan ThI va quan Vo hô n chIôn.................................................. 72
Chu I cha fha ng Ða o Tha I ............................................................. 73
Ðo n su Ta u..................................................................................... 74
ThI ve .............................................................................................. 75
Ca y re ruô ng chu a IIô u................................................................ 76
An frô m me o .................................................................................. 77
Io m quan fhI ................................................................................. 78
Tra ng chô f Chu a cu ng bang ha ................................................... 80
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 3
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
ÂM NHA C

Can ba n ma no I, co fhô chIa am nha c Ia m haI Ioa I:

1. Âm nha c "Cô ÐIô n", Ia fhu am nha c do ca c nha c sy nguo I Ðu c
da chô f sa ng fa c, va nay duo c nhu ng nha c công ma c dô ng phu c xI-
mô c-kInh frình fa u.
2. Âm nha c "Thông Thuo ng", Ia fhu am nha c ma nha c sy co fhô
Ia ba f ky aI va nha c công cu ng co fhô Ia ba f ky aI. Trôn so ng pha f
fhanh hIô n nay, chu ng fa chu yô u nghe fhô Ioa I na y.

Nô u quy vI muô n kIô m nhIô u fIô n, quy vI nôn dI va o fhô Ioa I
"fhông fhuo ng". Nga y nay nha c cô dIô n phô bIô n frong khoa ng 300
nguo I - do Ia nhu ng nha c công choI nha c cô dIô n frôn fI-vI. Mô f ba n
nha c cô dIô n duo ng nhu co fhô ke o da I ha ng nga y fro I, do do ca n pha I
co ban nha c dông nhu va y mo I co fhô fhu c hIô n frình fa u duo c.

Nhu ng ho c gIa am nha c phan chIa nha c cu fha nh nam Ioa I:
- Nha c Cu Ca n Thô I Va o Va ThInh Thoa ng Pha I Va y Nuo c Ðo f
ÐI |co I, ke n fuba, frompef, cormoranf, frIbune)
- Nha c Cu Ca n Pha I Ða nh |frô ng, ke ng, rhomboId, homophone)
- Nha c Cu Ðô CIa u Kin |sa o)
- Nha c Cu Nô I Tha f |pIano)
- Nha c Cu Co Iu c Co CIa TrI Io n |vIoIon)

Nhu ng chIô c vIoIon cu c da f do AnfonIus SfradIvarIus chô fa o.
Chu ng ra f da f vì duo c Ia m vô cu ng fInh fô va khe o Ie o. KhI du ng ca m
a n va o du ng ca ch, mô f ngan bi ma f frong da n se Iô ra chu a da y
heroIn fInh khIô f.

Nha c Rock 'n RoII ra do I fu nha c ÐIue - mô f fhô Ioa I do nhu ng
nguo I nô Iô sa ng fa c. Chu ng mang fôn ÐIue vì chu ng ra f buô n. Cu ng
dô hIô u fhôI, Ia m nô Iô fa f nhIôn Ia dau khô rô I. Io I ca mô f ba n ÐIue
dIô n hình nhu fhô na y:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 4
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com

Vo fôI quay go f ma I Iìa xa
Iu fre don côI cu ng bo nha
Thuô c fhIô u bô nh xua fhôm fra m fro ng
Kha f fhuô nôn nay Ia I ha u foa

Nha c ÐIue phô bIô n frong fa ng Io p nguo I da den frong mô f fho I
gIan da I. Nhu ng nha c công da den, co n go I Ia "negro", choI nha c ÐIue
frong ca c qua n Iu p xu p va ho duo c ra f if fIô n. Ma I dô n da u nhu ng
nam 50, mô f sô fhanh nIôn da fra ng Ia I fhich nha c ÐIue. Ho su a dô I
dôI chu f va Rock 'n RoII ra do I, mô f fhô Ioa I am nha c cu c ky fhInh
ha nh hIô n nay va bIô n nhu ng nha c sy , nha c công fha nh frIô u phu ra f
mau cho ng.

ÐIô m kha c bIô f co ba n gIu a nha c cô dIô n va Rock 'n RoII: mô f
ba n nha c cô dIô n bao gô m khoa ng chu c gIaI dIô u va không Io I, co n
mô f ba n Rock 'n RoII co mô f gIaI dIô u |co khI co n if hon fhô ) va co
khoa ng muoI Io I. Nhu ng soa n gIa Rock 'n RoII ra f ba n, ho Iuôn pha I
hoa n fha nh ga p ba n nha c dô kIp dô n mô f buô I he n ho quan fro ng.
ThInh fhoa ng ho chI kIp nghI ra va I Io I. Ia y vi du ba n "Ngô I o Ia
Ia", sa ng fa c va o nhu ng nam 60:

Ngô I o Ia Ia do I cho ya ya
!h huh, uh huh
Ngô I o Ia Ia do I cho ya ya
!h huh, uh huh

Cha c fa c gIa dInh bu ng ra ng sau cuô c he n se quay Ia I va dIô n
nô f va o ca c chô "Ia Ia" va "ya ya". Nhung dô n Iu c a y aI do da dem
pha f ha nh ba I ha f fha nh ha ng frIô u ba n, va không fhô su a Ia I duo c
nu a. Mô f vi du kha c Ia ba n "MIô n Ða f Nga n ÐIô u Nha y". Ta c gIa
cha c da nha n duo c mô f cu phôn va pha I dI ga p, fruo c khI hoa n fha nh
Io I ba I ha f:

TôI da no I na na na na na
Na na na na na na na na na na
Na na na na

NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 5
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Mô f fhô Ioa I nha c "fhông fhuo ng" kha c Ia nha c "dô ng quô". Thô
Ioa I na y phô bIô n gIu a nhu ng ke nghIô n nga p va bô I ba c, nhung
muô n dIô n fa u fhì pha I an ma c fha f ha I huo c va pha I ha f gIo ng mIô n
Nam. Mô f fhô Ioa I kha c Ia nha c "dô ha f dô nghe". Thô Ioa I na y phô
bIô n frong fhang ma y, frong sIôu fhI, frong nha fa m va pha I duo c ha f
ba ng gIo ng ma y ca y.

SA¡ MO T ÐKM NG¡ TRO

Cuô m duo c mô f vô o nha mô f ba go a, Tu Xua f dI fha ng mô f Ie o
ra fha nh phô Nam ÐInh. Sau nhu ng nga y an choI, khI fha y fu I da
ca n fIô n, Tu Xua f dI mua ca I vaII, dem ma y cu c ga ch va gIa y bô I bo
va o, rô I khô nô xa ch dô n mô f nha ha ng com, da nh che n mô f bu a no
say, rô I ngu fro Iuôn do .

Truo c khI dI ngu , Tu Xua f dua vaII cho ba chu nha ha ng ca f hô .
Ða ha ng do Ia y:
- Cha , vaII co fIô n ba c không ma na ng fhô na y 7 Ða ha ng vu a do
Ia y vu a ho I:
- Co chu f dInh fhôI, co n fhì qua n a o & sa ch vo . TôI dI fham ông
cu fôI dang Ia m a n sa f Ða c NInh, dau ca n pha I dem nhIô u fIô n ba c.
Ða ha ng fuo ng fha f, dem vaII ca f va o chô ga n gIuo ng Tu Xua f
na m.

Ðôm dô n, Tu Xua f fhu a Iu c mo I nguo I ngu say, khe ro n re n Ia I
mo vaII dem ga ch va gIa y bô I bo va o fhu ng ra c noI go c nha , rô I fro Ia I
gIuo ng, da nh mô f gIa c ngon Ia nh.

To I sa ng, ba chu ha ng com da y fruo c, nhìn fha y chIô c vaII bI mo
fung, bôn frong không co n va f gì, fa ho a Iôn, da nh fhu c Tu Xua f da y:
- Chô f rô I, vaII cu a ông bI bo n frô m mo , Ia y hô f dô da c, Ia m sao
bay gIo 7
Tu Xua f ngô I xô m da y, ra ve su ng sô f:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 6
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- Ia m sao, fôI bIô f dau duo c, fôI gu I ba ca f ma . Ða pha I bô I
fhuo ng chu co n Ia m sao nu a 7

Ða ha ng da duô I Iy , Ia I so anh cha ng Ia con quan a n sa f nu a, Ia I
fuo ng ma f frô m fhIô f, nôn chI co n ca ch nan nI. Io I qua, fIô ng Ia I cuô I
cu ng Tu Xua f mo I chIu nha n fIô n bô I fhuo ng muo I ne n ba c.

Tu Xua f dI rô I, bo n da y fo nha ha ng, chIô u dô n mo I pha f hIô n
ra o fhu ng ra c Ia I co gIa y bôì va ma y cu c ga ch, nhu ng fhu ma nha
ha ng không co . Iu c a y, nguo I fa mo I nha n ra anh cha ng ngu fro dôm
qua Ia mô f fôn da I bIp. Nhung ma chI co n nuo c nhìn nhau ma chu I
ru a, chu bIô f Ia m sao duo c, vì ha n da ma f hu f fu sa ng kIa rô I.

Thô Ia , Tu Xua f Ia I kIô m duo c mô f mo n fIô n fo nu a.

G¡O NG MK O C¡ NG KHON NGOAN VA LY S¡

Mô f hôm fro I fô I, Tu Xua f va o nghI fa I mô f nha ha ng no o bôn
duo ng ca I quan, o do , da co anh ha ng me o dô n fruo c ngô I chô m chô
frôn gIuo ng, bôn ca nh dô da y Iô ng nhô f da y me o.

Tu Xua f da nh ngô I gIuo ng duo I. Chu qua n fha y va y no I vo I anh
ha ng me o:
- Ðô ông Tu ngô I gIuo ng frôn, ke o ông ngô I frôn, dô ca I Iô ng me o
ba f fIô n Ia m.
Nguo I buôn me o không chIu, Iy su :
- TôI fuo ng ca I phe p o ha ng qua n, aI dô n fruo c fhì ngô I frôn, aI
dô n sau ngô I duo I, fôI da ngô I day fhì cu o day.
Tu Xua f nghe no I fhô , be n ba o chu qua n:
- Ong ba n no I pha I da y, ông cu ngô I fu nhIôn, vì co n ca Iô ng me o
nu a ma .
Ðôm khuya, fhu a Iu c nguo I ba n me o ngu say, Tu Xua f Ie n da u,
khe fha o ma y ca I que ca I mIô ng Iô ng. Ðao nhIôu me o dô u chuI ra hô f,
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 7
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
con na o con na y, fu do dI Ia I, Ieo fre o kha p noI, kôu "ngao", "ngao"
ra m rI. Nguo I buôn me o gIa f mình fhu c da y, vô I va go I nha ha ng:
- OI ! Ong chu oI ! Me o fôI ra hô f rô I, ông co mau mau dô f de n
Iôn gIu p fôI ba f chu ng no Ia I không7
Iu c de n fha p sa ng rô I, nguo I buôn me o fha y con o ma f da f, con
o gIuo ng frôn, con gIuo ng duo I, co con Ieo fa n xa nha . Anh fa ngo
nga c kôu:
- Ma y con me o pha I gIo kIa, chu ng bay ba o ha I fao.
Tu Xua f o gIuo ng duo I, Iu c do fha y dô ng, cu ng fhu c da y, fro fay
va o Iu me o, no I:
- CIô ng me o cu ng khôn ngoan & Iy su Ia m da y ! Cha , con na o ra
fruo c fhì duo c ngô I frôn cao, con na o ra sau fhì pha I ngô I duo I fha p.
Nguo I buôn me o bIô f Ia Tu Xua f no I kha y mình, nhung không
da m no I gì, vì co n pha I Io fìm ba f Ia I Iu me o vu a fhoa f.

N¡ NA Y C¡A TO¡ HAY C¡A CO

Mô f hôm, Ða CIaI dô n qua y cu a cô ha ng nau nô I fIô ng danh da .
Ða CIaI ra dI không ma c qua n, chI ma c mô f ca I a o da I rô ng fhu ng
fhình muo n cu a ông chu nha ha ng com.

To I chô ha ng nau, Ða CIaI cu cho n ma y cu nau dua Iôn dua
xuô ng, rô I fhu a Iu c cô ha ng ngoa nh dI, Ða CIaI ôm bu ng u fe cha y. Cô
a gIa f mình, ngo fôn an ca p nau, IIô n ba chan bô n ca ng cha y fheo ba f
Ia I, vu a cha y vu a Ia:
- Tha ng fro I da nh fha nh va f, fra nau cho ba dI, không ma y chô f
bo cha bay gIo !

ThIôn ha dô nha o ra xem. Mô f Iu c, Ða CIaI buo c fhu ng fha ng.
Cô ha ng xa n fo I na m duo c a o. Ða CIaI cu ng quay Ia I na m a o cô ha ng.
Nguo I fa fuo ng se ba f duo c mô f vu an ca p nau. Nhung khI cô ha ng
fhe f:
- Tra nau cho fao, fha ng khô n na n !
Ða CIaI IIô n fô c a o da I Iôn:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 8
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- Nau dau ma fra 7 Ne day, "nau" na y cu a fôI hay cu a cô7 Ða con
Ia ng nuo c Ia m chu ng cho; "nau" day ro Ia cu a fôI, ma con me na y no
ba o Ia cu a no , nau no dau pha I fhu nau na y !

Cô ha ng ma f do gay, bIô f bI xo , foan cha y, nhung Ða CIaI da
na m cha f Ia y a o:
- Con kIa, ma y da m vu fao an ca p nau gIu a cho , fao pha I dua
ma y Iôn quan cho ra chuyô n.
Vu a no I, Ða CIaI Ia I vu a ke o a o da I Iôn, vu a ho I Ia p fro Ia I:
- Ma y fha y nau na y cu a fao hay cu a ma y7
Cô ha ng bIô f ga p fay bo m xo , Ia I duô I Iy , nôn chI co n nuo c ha
fha p gIo ng xuô ng dô Ia y van nan nI xIn Ða CIaI fha Iô I. Ða CIaI fha
cho va ba o:
- Tu nay, ma y bo ca I gIo ng chu ngoa danh da dI, không fao co n
fro Ia I day nu a, fhì ma y cho fra ch fao Ia a c. Tô I nghIô p cô a Iu I fhu I
vô chô , ma f ma y xanh nho f nhu không co n mô f gIo f ma u na o.

TAO BO P NGAY ÐÂY CHO MA CO¡

Ða CIaI dô n cô ha ng chIm o cu a Ða c. Ða CIaI an ma c IIch su
Ia m, nôn nha c fha y, cô ha ng da don da cha o mo I:
- ChIm na y be o Ia m, co n non, mo I ông kha ch mua dI !
Ða CIaI fhu a dIp fuoI cuo I da p:
- ChIm a , na o ba f dua day mô f ca p, xem co be o không7
- AI ma Ia I no I dô I ông kha ch.
Vu a no I, cô ha ng vu a ba f ra mô f ca p. Ða CIaI so dôI chIm, Ia I
ba o:
- Cô ba f fôI ca p kIa nu a !
Cô ha ng chIm Ia I ba f ra ca p nu a, haI fay cô na m haI ca p chIm,
Ða CIaI cu so mo ca p chIm ma I, rô I chô Iôn chô xuô ng, không ho I gIa
ca gì ca , da fhô Ia I khoa ng fay va o Iô ng, ba f fhôm ma y ca p dua cho cô
ha ng:
- Cô ca m gIu m fôI fhôm ca p na y nu a !
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 9
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Rô I Ða CIaI Ia I so bo p ca p chIm. Tha y fhô cô ha ng ca gIa n, nô I
gIo ng danh da :
- Tra gIa không fra , cu ba f hô f ca p na y ca p no , ma na n vo I bo p,
hu ca chIm nguo I fa, muô n bo p fhì vô nha ma bo p !...
Tu c fhì, Ða CIaI nô I no ng Iôn:
- Tao no I cho ma y hay, con pha I gIo , ma y du ng co gIo gIo ng
chua ngoa, ma y da no I fhô , fhì fao cha ng ca n pha I vô nha mo I bo p,
ma bo p ngay day cho ma y coI.

Cô ha ng dInh ca f gIo ng chua ngoa, nhung chua kIp, Ða CIaI da
dua ma nh haI ba n fay va o haI go ngu c cu a cô ma bo p. Cô a vì fhình
Iình, Ia I bI hay fay ma c gIu ma y ca p chIm, cha Ie va f chIm dI, no bay
ma f, ma ca ng Ia he f, nguo I fa ca ng dô dô n xem, fha nh ra bI Ða CIaI
choI cho mô f vô nôn fhan o fruo c da m dông frong cho .
Cô a fu c qua , chI co n no I duo c mô f cau:
- Ðu a nay, ba không fIô c ma y con chIm, fhì ba se ke p cho ma y
vo so ra ...

Nhung Iu c cô fa bo duo c chIm va o Iô ng, fhì Ða CIaI da dI ma f
hu f frong da m dông do I na o rô I.

GÃ P CO HA NG MÃ M TOM CHO ÐO NG X¡ÂN

Sau khI vô nha cu ng gIô bô xong, Ða CIaI khan a o chInh fô ra
Ha Nô I. Ða CIaI va o fro mô f nha ha ng com no . Trong Iu c chuyô n fro ,
ba chu nha ha ng cho bIô f:
- Cha ng gIa u gì ông, Ie ra fôI co n ba n ha ng o cho Ðô ng Xuan
nu a, nhung không fhô na o chIu duo c ma y con a cu c ky danh da chu
ngoa, mô I du a mô f pha ch, nha f Ia cô a ha ng ma m fôm.
Ða CIaI ra ve anh hu ng da p:
- Co gì ma pha I so , no da chu ngoa danhda , fhì mình pha I co
ca ch frI no , ba hIô n qua chu va o fay fôI fhì...
Ða chu qua n nguy f mô f ca I fra Io I:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 10
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- ThôI, ông oI, fôI cu ng van ông fhôI, du côn o day co n kIông ma f
bo n chu ng, chu nguo I nhu ông, chu ng no coI ra gì.
- Ða no I fhô , nô u fôI frI duo c chu ng no fhì ba ma f gì day7
- TrI chu ng no a 7 Ong ma frI duo c fhì fôI cho không ông ha n
mô f pho ng dô o , & nuôI Iuôn com ruo u ma n do I, không bao gIo Ia y
fIô n.
- Ða no I choI hay no I fha f7
- TôI no I fha f da y. Nô u không fIn fôI fhô co fro I da f & quy fha n
chu ng gIa m.
- ThôI, fhô fhì duo c, sa ng maI, ba se xem fôI se va o cuô c ngay.

Nga y maI, va o Iu c ga n frua, Ða CIaI co I fra n, chI ma c mô f ca I
qua n "va n", không gIay Iung, hay da I ru f, rô I ga I ma y dô ng fIô n ke m
bôn Iung qua n, ra dI.

To I ngoa I duo ng, Ða CIaI nha f mô f mIô ng Ia chuô I bôn duo ng,
phu I sa ch da f, bu I, rô I fo I chô cô ha ng ba n ma m fôm o cu a nam.
- Cô ba n cho haI dô ng ma m fôm !
Cô ha ng ba o:
- Ia y ca I gì ma du ng7
Ða CIaI chìa mIô ng Ia chuô I ra:
- Cô dô va o day, fôI du m Ia I fa m va y.
Cô ha ng so y , Ia I cu ng ra n ma f, nôn cha ng nga n nga I IIô n mu c
ngay ma m fôm dô va o mIô ng Ia chuô I duo c da f gIu a Io ng haI ba n fay
ông kha ch. Xong, ông kha ch ba o:
- PhIô n cô Ia y hô fIô n, fôI da f noI ca p qua n day na y.
Cô ha ng fuo ng ông kha ch quô mu a cha f pha c, không de vu a
dua fay va o ca p qua n Ia y fIô n, Ða CIaI fho f bu ng Ia I, fu c fhì chIô c
qua n fu f xuô ng ngay. Ða CIaI Ia a m I:
- Chô f chu a, sao gIu a fhanh fhIôn ba ch nha f, cô Ia I co I qua n fôI
ra fhô na y, "cu a" fôI cu ng nhu "cu a" nguo I kha c, co gì Ia dau7
Cô ha ng ma m xa u hô do ma f, vô I ke o qua n Ða CIaI Iôn, va n Ia I,
Ða CIaI Ia I fho f bu ng, qua n Ia I fu f, & ông Ia I kôu Iôn:
- Cô Ia m gì fhô na y7 TôI da ba o "cu a" fôI cu ng nhu "cu a" nguo I
kha c, cha ng co gì Ia ma !

NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 11
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Cu nhu fhô dô n ma y Ia n, sau cô fa pha I dô ma m fôm fro Ia I, rô I
cha y dI Ia y nuo c ru a fay cho Ða CIaI dô ông fu va n Ia y qua n Ia I, rô I
ca m fIô n ra dI.

Iu c a y, ca c ba n ha ng & nguo I mua ba n bu Ia I xem dông, Ia m cô
ha ng ma m ca ng nguo ng ngu ng, xa u hô fhôm. Sau do , cô pha I nghI
Iuôn ca ma y nga y, & fu do cu ng bo bo f finh chua ngoa, danh da .

Trua hôm a y vô , ba chu ha ng com nghe nguo I fhua f Ia I, IIô n
fhô f Ða CIaI mô f bu a fha f say.

CHO RK ÐÂY PHA¡ KHONG?

KhI dô n mô f qua n nuo c o ga n dIa pha n ha f CIa Iam, Ða CIaI
va o qua n uô ng nuo c dô fIô p fu c Iôn duo ng. Iu c a y, ma f fro I da xô
frua. Ða chu qua n ba o:
- Ong kha ch ha y nghI Ia I, chô c nu a Iôn duo ng.
Ða CIaI ho I Iy do, ba chu qua n cho bIô f o ca ch day ma y không
xa, co mô f ca I ca u cay ba c qua mô f con kônh nho , cu gIo na y Ia ca c cô
ga I frong Ia ng ru nhau ra fa m fruô ng ca Iu . Ða CIaI bIô f va y, cu ng cu
fu gIa . KhI ra kho I qua n, Ða CIaI Ia y khan bIf ma f Ia I, gIa Ia m nguo I
mu , va Ia y mô f cay ga y. Ðô n chô ga n ca u, Ða CIaI vu a dI vu a chô ng,
buo c bôn na y xIôn bôn kIa. Ma y cô dang fa m fruô ng, nô gIo n duo I
kônh, mô f cô ba o:
- Tô I nghIô p ông gIa mu kIa, không khe o qua ca u, ông a y fe
xuô ng day ma f.
No I rô I, cô fa dô ca I fhan hình phô p pha p fra ng no n, fra n nhu
nhô ng, dI Iôn na m fay Ða CIaI.
- Ong gIa dua fay fôI da f qua ca u, không fe xuô ng kônh fheo ha
ba bay gIo .
- Ca m on cô fhuong ke mu Io a fa n fa f.
No I doa n, Ða CIaI na m Ia y cô fay cô dô qua ca u. KhI fo I da u ca u
bôn kIa, Ða CIaI ho I:
- Ða fo I chô re chua7
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 12
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- Chua, ha y co n o frôn ca u, chu re dau ma re .
Mô f Iu c dô n chô re , cô ga I no Iôn fIô ng:
- CIa oI Ia gIa , chô re day ne !
Tu c fhì Ða CIaI mo choa ng ma f ra, fay ca m cay ga y chI ngay
va o chô kin cu a cô no :
- Chô re day pha I không7 Na o
Cô kIa xa u hô qua , gIa ng fay ra cha y, nha y xuô ng kônh, Ia baI
ba I:
- Chu ng bay oI, ca I ông gIa pha I gIo gIa mu !...
Ða fhô , Ða CIaI co n du ng frôn bo kônh go I xuô ng:
- XIn ca m on ca c cô da da f Ia o qua ca u!
- ThôI dI dI, dô pha I gIo , choI Io m nguo I fa co n on vo I nghIa ca I
gì7...

Ða CIaI dI rô I, cau chuyô n a y duo c dô n da I kha p noI, va fu do ,
frôn do nh kônh no bo ng da ng ca c cô fa m fruô ng cu ng fhua da n.

B¡ Q¡YK T V¡K T TH¡

Quy vI fhu cha n ba f kì mô f quan chu c fha nh da f, sang fro ng,
rô I ho I, "Ong co fhô cho fôI bIô f bi quyô f gì da gIu p ông fha nh da f
frong su nghIô p7" Nô u fôI doa n không Ia m, nguo I do se nhìn quy vI
cham chu ba ng mô f ca p ma f do ho I, da y nghI ngo va bo dI. Va y dô
quy vI kho I ma f fho I gIo fìm hIô u, fôI xIn no I Iuôn: Ðo Ia "Ði Quyô f
VIô f Thu".

TôI vô fình fro fha nh mô f chuyôn gIa frong IInh vu c fhu fin
kInh doanh vì fôI da fu ng da y môn na y cho nhan vIôn ca c ha ng Io n o
mo I mIô n da f nuo c frong fa m nam ro ng. XIn no I qua vô ca c ha ng Io n:
Ha ng Iuôn Iuôn fhô hIô n ra bôn ngoa I Ia mô f fô chu c ra f ma nh,
nhung nô u quy vI fha f su bIô f duo c bôn frong ho dang hoa f dô ng nhu
fhô na o, quy vI se vô cu ng nga c nhIôn Ia fa I sao sa n pha m cu a ho
không fu fan fha nh may kho I ngay va I gIay sau khI xua f xuo ng.

NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 13
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
KhI da f chan va o noI Ia m vIô c mô f ha ng Io n, quy vI se fha y mo I
nguo I dô u dang cham chu va o ma n hình ma y finh. "Cha c cha c! Tô
chu c nghIôm fu c qua nhI!" - quy vI fu nhu nhu va y. Nhung quy vI
dau bIô f ra ng, ho dang da n ma f va o ma n hình chI vì ma y finh vu a
fhông ba o ra ng ha ng vu a gu I 60000 dô ng co ma u fô I fan nha f cho
mô f fu vIô n o fa n vu ng quô na o do cu a Ðra-zIn. Mo I nguo I dang hô I
ha go phim chI cô f frô n fra nh fra ch nhIô m. Ia m nhu va y, bIô f dau ho
Ia I vô fình fa o mô f saI so f mo I, vi du : Cho phe p fa f ca nhu ng nhan
vIôn co fôn fa n cu ng ba ng nguyôn am duo c huo ng mô f cua nghI de .

Mô I vu nhu va y Ia I co ha ng fram, fha m chi ha ng nga n công van
fhu fu duo c soa n. Mô I nhan vIôn dô u pha I vIô f fô I fhIô u mô f công
van, if nha f cu ng dô ba o vô mình. Co n quan chu c pha I vIô f nhIô u
hon. Nhu ng fhu fin dIô n fu do chuyô n dI chuyô n Ia I mô f fho I gIan,
sau do duo c sao Iuu ra vI-phIm hay bang fu . Cuô I cu ng chu ng cu ng
duo c fhanh Iy frong Io Iu a. Thu c ra cha ng co aI do c Ia y duo c mô f ma u
na o frong a y, va cu ng cha ng co aI na m duo c mo I vIô c dang fhu c su dI
vô dau.

Ðay Ia bi quyô f quan fro ng nha f. Ha u hô f công van duo c vIô f
nha m fra nh ne fra ch nhIô m do nhu ng saI Ia m fhuo ng xuyôn xa y ra o
ca c ha ng Io n, noI ca c nhan vIôn fu hô I uô ng ca -phô va pha I ma c ca c
Ioa I qua n a o ba f fIô n suô f nga y. Iuôn co nhu ng qua bo ng fra ch
nhIô m Io Iu ng frôn da u mo I nguo I, va quy vI pha I bIô f ca ch fha o ca c
fhu fu , công van dô da y qua bo ng ru c Iu a kIa sang chô kha c. Quy vI
pha I khe o Ie o va nhe nha ng. Mô f công van gay ga f hay qua fha ng
fha n se Ia m qua bo ng vo fung va quy vI cha c cha n se pha I hu ng Ia y
va I pha n fa n Iu a.

Ðô gIu p quy vI hIô u ro hon, fôI xIn da n mô f công van sau day:
"Ðôn xuo ng da dua gIa saI, bo I vì công cu da hô f. Chu ng fa fhu c
su pha I chI fhôm 400% so vo I du foa n ban da u."

Ða y không pha I công van fôI vIô f. TôI suu fa m duo c fu nguo I
quen o mô f ha ng da quô c gIa fa I Thuy ÐIô n. Cô na y cha c cu ng sa p
pha I fhôI vIô c.

NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 14
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Công van na y gay ga f qua . Thu nha f, no mo da u qua dô f ngô f,
fhIô u va ng mô f Io I da n nha p fô I fhIô u. Thu haI, công van chI ngay
sang bôn xuo ng chô fa o. Xuo ng kIa cha c cha n se không vu a y va ho
se fha o mô f công van chI nguo c Ia I. Cuô I cu ng, cau kô f dua ra con sô
mang finh phu dInh qua cao. Thu c ra, fôI không ra nh Ia m vô chuyô n
gì vo I nhu ng công cu na o xa y ra o công fy no , nhung fôI fha y ra ng, if
nha f cu ng co fhô vIô f Ia I fhô na y:

"Theo nhu ng va n dô da frình ba y o frôn, chu ng fôI xIn Iuu y ca c
nga I ra ng nhu ng công cu frong kho da hô f. Nô u ca c nga I co quan fam
hay fha c ma c gì vô va n dô na y cu ng nhu ca ch gIa I quyô f no ra sao,
xIn vuI Io ng IIôn Ia c vo I nguo I ky fôn duo I day va o fho I gIan so m
nha f."

Ta f nhIôn, không pha I fa f ca fhu fu công van dô u fhuô c Ioa I
"choI bo ng" nhu va y. ThInh fhoa ng, cu ng co nguo I yôu ca u quy vI vIô f
fhu gIo I fhIô u vIô c Ia m. Quy vI pha I hIô u Ia nguo I nha n không bao gIo
fha f su fIn fuo ng va o Io I Ie frong fhu, vì nguo I vIô f bao gIo cha vIô f
dIô u hay, dIô u fô f, da u frong bu ng co nghI kha c dI nu a. Vi du : "Tuy
ông a y không dô ng fình vo I mô f sô xu huo ng quan su bôn IIôn MInh,
nhung AdoIf HIfIer Ia mô f nguo I an ma c ra f fô chInh...."

TôI muô n no I Ia nguo I nha n da fhu a bIô f nhu ng dIô u frong fhu
Ia bIa, do va y quy vI ca n pha I fhô I phô ng Iôn dôI chu f mo I hy vo ng
fha nh công duo c. Vi du , bu c fhu sau day co n yô u qua : "Ðob Tucker Ia
nguo I dô c công fô f nha f ma chu ng fôI da fu ng co . Anh chua nghI vIô c
buô I na o. Anh Iuôn ga n gu I va fhoa I ma I vo I ca p duo I. Su co ma f cu a
anh da Ia m phan xuo ng fang nang sua f ba Ia n."

Vo I mô f bu c fhu fhô I if nhu va y, nguo I nha n fhu se nghI ra ng
Ðob cha c cu ng chI Ia mô f ke vô fich su fhôI. Thô na y fô f hon:
"Ða if nha f ba Ia n, Ðob da quôn mình cu u nguy ma ng sô ng
nhu ng du a fre không noI nuong fu a."

Cuô I cu ng Ia Ioa I fhu gu I kha ch ha ng hoa c kha ch ha ng fuong
IaI. Quy vI pha I Iuôn nho mô f dIô u: Kha ch ha ng Iuôn muô n duo c fha y
quy vI dang quy mo p xuô ng nhu mô f con gIun da f ra sao. Vi du :
"Ðob fhan,
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 15
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Chu ng fo ra f vuI mu ng da dô n fham van pho ng cu a ca u o Ðuffe
fua n fruo c. Ma c du bo n fo chua duo c co duo c su dIô m phu c Io n Iao Ia
ga p ca u dô ba n vô mô f sô sa n pha m mo I, chu ng fo cu ng Ia y Ia m han
ha nh duo c ngô I cho noI ba c fhô m nha ca u. Chu ng fo fha nh fha f xIn
Iô I vô nhu ng dIô u phIô n phu c IIôn quan dô n ma y vô f ma u vì chu cho
Ðarf rang nho n cu a ca u da do p mô f mIô ng o chan fra I cu a fo ."

Ðo chinh Ia nhu ng bi quyô f fhu fin kInh doanh. TôI hy vo ng se
duo c phu c vu va gIu p do quy vI mhIô u hon nu a. Nguo I fôI fo he n mo n
va frung fha nh cu a quy vI, Ðave Ðarry.

CHA ¡ LA CON A¡

TôI va vo fôI vu a su a soa n dI xem chIô u bo ng fhì bô ng ngoa I
cô ng co fIô ng chuông vang Iôn. TôI ra mo cu a. Truo c ma f fôI Ia mô f
ca u be an ma c IôI fhôI, ma f ngam ngam den vì na ng gIo . Cha u Ia con
nha aI7
- TôI ho I. Nhung chu be không fra Io I, chI nhìn fôI fran fran
nhu co ve fu I bu c.
Cuô I cu ng ma I no mo I Ia p ba p duo c mô f cau : "O kìa bô ..."
- Cha u ba o ca I gì co7 - TôI su ng sô f.
Ðô a 7 - Vo fôI vô I nha y bô ra cu a, fuo ng chu ng nhu bI ba f Io so.
Cô fa ha n ho c nhìn fôI rô I Ia I nhìn chu be - Cha u no I day Ia bô cha u
pha I không7
- Tha ng be Ia Iu ng fha f! -TôI Ia m ba m- o dau dô n day fu nhIôn
Ia I nha n nguo I fa Ia bô ...

ThôI ông cu do I da y, fôI se fìm hIô u xem co gì Ia không. Vo fôI
rif Iôn gIa n du - Cha ng fra ch fôI cu nghI ngo fruo c khI quyô f dInh
Ia yông. Ðay gIo cha y nha mo I ra ma f chuô f nhe ! - Vo fôI quay Ia I ho I
va n chu be fu na ygIo va n du ng su ng:
- Thô me cha u Ia aI7
Chu be su f sIf chI va o vo fôI no I:" Me Ia me con day chu co n aI
nu a". TôI duo c fhô quay Ia I day Ia I vo fôI:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 16
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Ða y nhe , fhô ma ba o ba không muô n Ia y fôI. Vì du a con rIông
na y day....
Tha ng be na y no I dô I! - Vo fôI he f fo Iôn - Cha u... cha u no I dô I
fhô ma không bIô f xa u hô a7

Tha ng be Ia I su f sIf fho fay va o fu I a o mo c ra mô f fa m a nh, ma f
sau co ghI fôn va dIa chI. Sau a nh Ia fôI va vo fôI chu p chung sau
nga y cuo I.
Tha f Ia qua I quy ! - TôI Ia m ba m - Mô f am muu gì day cha c...
- Khoan da ! Không khe o no Ia con fraI chu ng fa fha f. Nhung no
o fa n quô vo I ba nô I co ma 7
Chu be Iu c a y mo I Iu ng fu ng ve mu ng ro : "Con day ma , con
da y!"
- OI ÐaI-a-x-Ia-gan, con da y u7 - Vo fôI no I ga n nhu kho c - Con
fha Iô I cho me nhung sao Ia I fhô na y, aI ma nha n ra duo c!
- Không con không pha I Ia ÐaI-a-x-Ia-gan. Con no Ia anh no co.
- Thô ma cu ng do I Ia me ! TôI duo c fhô dô Iuôn vo - Ðô n con
mình du f ruô f de ra ma cu ng không bIô f! ÐoI-daI-an! fhôI dI va o
frong nha dI con!

Nhung chu be Ia I fIô p fu c Ia c da u. Cuô I cu ng ho I ra mo I bIô f no
Ia fha ng Io n nha f, fôn Ia Ða-I-a-xa-I-khan.
- AI Ia I co fhô nghI bIô f duo c ra ng con ca I mình cho ng Io n fhô
na y không!
- Vo fôI ôm du a be va su a Ia I da u fo c cho no .

TôI co ca m fuo ng nhu Ia mo I vu a hôm qua chu ng fôI mo I gu I
ma y du a cho ba nô I frông nom. Nhung fa I sao con Ia I mo vô fhô na y7
Chu be nhìn fôI ve so sô f va a p u ng:
- Ta I... Ta I hôm nay con dI ho c muô n. Cô gIa o không cho va o Io p
. Con không da m vô nha so ba ma ng. Thô Ia con Iôn xe buy f va vô
day...
- Kha fha f! Thô Ia frô n ho c a 7 - Vo fôI no I - Ða y gIa o du c o nông
fhôn Ia nhu va y do !
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 17
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com

CH¡ NG TO¡ ÐA CH¡A TAY

TôI va NIna, nguo I yôu, cu ng co fhô no I Ia vo chua cuo I, ngô I sa f
va o frong ra p chIô u bo ng. Chu ng fôI dang xem mô f phIm nuo c ngoa I.
Trôn ma n a nh vang Iôn nhu ng fIô ng kôu fha f fhanh xe ruô f.Tôn cao
bô I dang duô I fheo cô ga I, mô f fay vung su ng Iu c, mô f fay Iam Iam
con dao nho n hoa f. Ðuo I va nh mu I cao bô I rô ng, ca p ma f gIan Iong
Iôn so ng so c. Cô ga I cô cha y fhoa f, nhung fôn cao bô I da duô I kIp.
- ô I kìa anh!- Cô nguo I yôu cu a fôI kôu Iôn va na m Ia y fay fôI.
- Ðm du ng Io so ! Ðm fhan yôu, da y chI Ia phIm a nh fhôI! - TôI
vu a vuô f nhe fay nguo I yôu vu a an u I cô fa.
- Không, anh xem kìa! NIna no I fha m. KIô u fo c cu a cô fa mo I
de p Ia m sao! o da ng fruo c fra n fhì ma u do sa ng, co n o da ng sau fhì
ma u nau sa m. Co n nô p uô n fha f Ia fuyô f. Ðao gIo o nuo c fa mo I ho c
duo c ca ch uô n nhu fhô 7

Trôn ma n a nh, nhu ng su kIô n dIô n ra nga y mô f cang fha ng dô n
mu c pha I Ia m ba n pha I gIa f gan hay ro n fo c ga y. Tôn cao bô I hung
ha n da duô I kIpcô ga I. Cô ga I nga xuô ng. Ca nh fay vo I Iuo I dao sa ng
Ioa ng vung Iôn. TIô ng kôu nhu xe va I hoa vo I fIô ng su ng gIa m fhanh
nô nghe khô khô c.
- u I gIo I kìa7 NIna Ia I kôu Iôn va e p va o fôI.
- Ðm fhan yôu, du ng so , ha y bình fInh - TôI an u I va vuô f fay cô
fa,-Không nôn yô u fha n kInh, va hoI mô f fi Ia I kôu fuo ng Iôn o chô
công cô ng nhu va y.
- Anh bình fInh Ia I fhì co ! - NIna ca I - Anh cha ng bIô f nha n xe f
gì ca . Anh fha y nguo I cô fa co de p không. Cô a y fô ma f mo I dô c da o
Ia m sao. Va ca I chinh Ia không du ng bu f chì cô Iô dô ma fô ma f ma u
fim mo I fình chu . Kô f ho p vo I ma u fo c sa ng va nau fhì fha f Ia mô Iy,
fha f Ia vIô n fuo ng....

NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 18
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Trôn phIm Ia a nh nguo I fa dang IIô m cô ga I xa u sô va ca nh da m
fang ngoa I nghIa dIa. Nhu ng nguo I fhan dI Ia ng Ie am fha m, co fIô ng
kho c nu c no se se . TIô ng nha c dang buô n ba .
Nhung NIna cu IIô n fhoa ng mô f ca ch say sua ha o hu ng:
- Anh fha y không va y cu a cô fa nga n hon cu a em dô n 6 phan
chu không if, Ia I co n xe haI bôn nu a. KIô u va y fhô mo I Ia mô f fho I
fhuo ng chu . Chu ng fa Ia c ha u ma f rô I.
- Ða y Ia a o IIô m chu co pha I va y dau - TôI hoI bu c mình nga f Io I
cô nguo I yôu - Sau nhIô u nam nu a, khI na o em chô f ha y ma c Ioa I va y
a y...
- Chuyô n vo va n! AI ma do I duo c bao nhIôu nam nu a....

Ma y hôm sau, fôI fha y NIna nhuô m fo c va uô n fo c nhu hô f cô
cao bô I My . Phia fruo c fra n fhì do ca ch, co n sau ga y Ia I hung hung
nau. Ma f cô fa da fô du ng Ioa I mu c fim sa m. Co n ca I a o IIô n va y ma u
fra ng fhì fra ng kInh khu ng, va Ia I co n se haI bôn hông mô f ca ch ra f
ma o hIô m.

Cuô n phIm chu ng fôI xem Ia n sau dem Ia I cho NIna nhIô u dô I
mo I quan fro ng: Ma I fo c da I muo f ma fôI ra f fu ha o da bI ca f nga n
ma f rô I va uô n xu xe o ra fo fuo ng . HaI ma hô ng cu a NIna da bI bôI
fra ng bô ch. MI ma f Ia n na y duo c fô ma u fim sa m.

Xem bô phIm fhu fu fhì fôI không nha n ra NIna ngoa I phô nu a.
Va cuô I cu ng khI xem xong cuô n phIm cao bô I fhu nam, chu ng fôI
chIa fay nhau. o NIna không so f Ia I mô f chu f na o ma fruo c day fôI
yôu mô n, fu ha o. Ðay gIo frôn guong ma f da ng dI, Io I no I foa n nhu ng
fhu Ia nh Iu ng, fro fre n kho chIu.

Iu c chIa fay fôI Ia n cuô I, NIna vônh va o ha f ma I fo c ra da ng
sau nhu hô f mInh fInh Ð.Ð, cô cuo I sa ng sa c nhu ca I cuo I cu a MI-xen
Mô c-xIô, fhIôu cha y fôI ba ng ca I nhìn khInh bI cu a cô SophIa Ioren
va dI vo I da ng cu a MarIna VoIadI.

TôI không ga p NIna fhôm Ia n na o nu a. Ma co ga p fôI cu ng
không fhô nha n ra nguo I con ga I suy f nu a da fro fha nh vo fôI. Cu ng
vì chuyô n chu ng fôI chIa fay nhau nhu va y, fu nay fôI da quyô f
không bao gIo xem phIm cao bô I My nu a.
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 19
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com

С NG Q¡KN M¡A DÂY TH¡N CHO Q¡Â N С ¡ NHK !

Sa ng ra fôI chua n bI dI Ia m. Thô Ia Ia p fu c ba f da u...
- Ða ba nga y rô I chu ng fôI da ba o anh ma anh cu quôn hoa I... o
nha không co n chu f phô-maI na o ca !
Nguo I fa ba o fôI suô f ba nga y nay rô I! Nhung Ia y fIô n dau ra
na o7
- Thô na o, mua phô-maI rô I chu 7 - Ðuô I chIô u nguo I fa ho I fôI.
TôI, nhu mô f nghô sI bI kIch, Ia y hô f su c da p fay va o fra n va kôu Iôn:
"O-ô! TôI quôn khua y dI ma f!"

TôI cu fhich u ng nhu va y. Ðuô I sa ng nguo I fa Iô nh cho fôI mua
ca I gì do . TôI fra Io I: se mua. Co n buô I chIô u khI fôI fro vô - Ia I va n
ca I fIô f mu c a y: "O-ô! TôI quôn khua y dI ma f!"

Nhung ông bô bIô f fo ng fôI rô I. KhI fôI fra Io I cau ho I muôn
fhuo Ia n fhu ba: "Phô-maI dau7" - Va dInh gIo fay Iôn fra n fhì bô fôI
kôu Iôn fhay fôI: "O-ô!" - rô I quay Ia I phia ca nha ma mIa maI fuyôn
ca o: "Anh fa quôn!"

Tu hôm a y fôI không co n duo c quyô n quôn nu a. Sa ng hôm sau,
khI fôI ca o rau, nguo I fa Ia I ba o fôI:
- Ðu ng quôn phô-maI nhe !
- Ðuo c rô I.
TôI dI gIa y, khI vang Iôn:
- Ca xa bông cu ng không co n, mua nhe !
- Ðuo c.
Trong Iu c dI xuô ng ca u fhang, fôI nghe fha y:
- Ca duo ng cu ng hô f, du ng co quôn da y!
- Ðuo c rô I, duo c rô I!
Vu a na m fay va o qua da m cu a ra va o fhì fu frong nha vo ng
xuô ng fIô ng Ia oI o I:
- Anh nghe fha y không7 ca phô, ca phô!
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 20
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- Ca phô Ia m sao7
- Hô f rô I, nho mua nhe !
- TôI se mua, se mua hô f!
TôI do ng cu a, fho pha o nhe nho m, nhung ngay Iu c do nguo I fa
da p va o cu a sô .
- Co n gì nu a7
- Tro I oI, anh dI dau ma Iao du va y7 Quay Ia I Ia y chaI du ng.
Anh co n pha I mua da u ô IIu.
- Se mua, se m-u-a!
ÐI duo c va I buo c - fu frôn cu a sô Ia I co fIô ng re o:
- Na y, ga o o nha không co n mô f ha f! ChIô u nho mang vô !
- Se mang vô !

Ða y, cu mô I buô I sa ng Ia da y nhu ng Io I fIô n dua nhu fhô do .
Nhung va n dô không pha I kô f fhu c o do . Tu nhu ng khung cu a sô ra
va o va cu a sô mo foang dô I ra du fhu gIo ng no I, do I ho I va Io Ia ng,
fra m fra m va Ianh Ia nh, ôm a I va kha n kha n: "N-a -y!" cu Ian dI, Ian
dI, duô I fheo fôI frôn duo ng phô .
- Mua day fhun cho qua n du I nhe ! Ioa I fôn fô f a y! Ðu ng co ma
quôn da y!
- Thông phong cho de n nam day!
- Ða c cho bô p da u ho a!

TôI Iao cha y, hoa ng hô f nhu fôn ba n ha ng rao nhìn fha y da I
dIô n chinh quyô n, nhung chua kIp re qua go c phô fhì mô f chu be duô I
kIp fôI.
- Co mô f dì saI cha u nha n Ia I...
- Ðì a y ba o sao7
- Ha nh cu ng không co n.
- No I vo I dì a y ha y IIô f kô nhu ng fhu gì va n co n. Nhu ng fhu
kha c chu se mang vô .

Ða y, fôI dI Ia m mô I buô I sa ng nhu va y do . Ða n ha n ro Ia da u o c
fôI cha f da y nhu ng fhu gì chu 7 Cho suô f fo I chIô u fô I frong do chen
chu c nhau nhu ng phô-maI, da u, ha nh, day fhun cho qua n du I...

Va hôm nay, khI fôI buo c va o van pho ng, da u fôI nhu fhuo ng Iô
cha f da y a p du fhu ca c fhu ha ng fhu c pha m va fa p ho a.
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 21
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
TôI pha I hoa n fa f nhu ng fa I IIô u ca n ga p da na m fu hôm qua
frôn ba n Ia m vIô c cu a fôI. Xong xuôI fôI gu I chu ng Iôn qua ca c ca p. if
Iau sau ông gIa m dô c buo c va o pho ng. Ma f da m dìa mô hôI, ca nh mu I
pha p phô ng. Ong chìa cho fôI nhu ng fo gIa y.
- Ca I gì fhô na y7
- Nhu ng fo gIa y...
- Ðo c dI! Ðo c fo Iôn!

Ta f ca nhu ng o frong pho ng: ca c cô da nh ma y chu , fhu ky , vIôn
chu c - dô u vô nh faI Iôn nghe. TôI ba f da u do c: "Cu I Tô ng cu c, nguo I co
chu c fra ch cao nha f. Phu c da p mô nh Iô nh nga y fha ng a y, sô bao
nhIôu. Ðuo I day IIô f kô nhu ng bIô n pha p cu fhô vô pha n ca c dIô m ca n
pha I xem xe f ngay va da duo c nghIôn cu u ca n fha n. XIn frình dô nga I
bIô f ra ng chu ng fôI cho Ia ca n fhIô f pha I:
- Không mua phô-maI duo I quô dem Iôn vì qua ma c dô I vo I
chu ng fa.
- Mua day fhun cho qua n du I o chô ba n ha ng rong fa I qua n
Macmuf Pasa.
- Mua haI fram gam fhIf bo Ia m cô f Iô f, dô nghI cha f Ia m dôI.
- Mua fhông phong de n fhì cho n ca I nguyôn Ia nh, du ng Ia y ca I
bI nu f nhu Ia n fruo c.
- Ðo gIa xa bông cao qua , nuo c xa bông pha I du ng cho hô f chu
du ng phi pha m.
- Nha m fIô f kIô m, ca phô pha I pha Ia n fhu haI, dô fhôm nuo c
sôI va o nuo c ca phô da c.
"Ta I IIô u na y gu I fo I nga I nhu mô f fhông fu dô fhI ha nh."
- Ca I gì fhô na y7 - Ong gIa m dô c Ia I ga m Iôn.
TôI hIô u ra ra ng mình da Ia m ho ng mô f van kIô n chinh fhu c,
fuong va o do fa f ca nhu ng gì chu a frong ca I da u khô n khô cu a fôI
dang da y a p ca c fhu ha ng ho a IInh fInh.
- Sao anh Ia I dô n nô I fhô na y7 - Ong gIa m dô c no I fIô p.
- Chinh fôI cu ng không bIô f nu a.
- ThôI duo c, anh bI Iu Ia p ruô f gan. Nhung fa I sao sô p cu a anh
Ia I ky va o a I na y7
- Ða y fha f! - TôI kôu Iôn.
- CIa su ra ng sô p cu a anh bI qua ng ma f... Ia m sao ma cha nh
van pho ng Ia I chuyô n ca I do Iôn ca p kha c7
- Ca I do fhì qua fô !
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 22
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- ThôI cu cho ra ng fhu fruo ng da ng fri. Nhung pho gIa m dô c fhì
ma f dô dau7
- Tha f xa u hô va nhu c nha !
CIa m dô c fra m ngam.
- Ho da so xua f, ca I do ro rô I. Nhung co n fôI, Ia m sao ma fôI Ia I
gu I ca I fhu nha m nhi a y cho fô ng gIa m dô c7
- Ca I do fhì fha f...
- Ca I gì ha 7
- Tha f Ia fuyô f!
- Thô nô u ca fô ng gIa m dô c cu ng nha m ma f ky va o ca I "fhông
fu" cu a anh, rô I không do c va gu I Iôn cho bô fruo ng7
- Thô fhì chu ng fa chô f ma f! - fa f ca dô ng fhanh kôu Iôn.
- Ia y fro I, faI qua na n kho I rô I! Tô ng gIa m dô c da ng fri, Iô n
phong bì va gu I fa I IIô u không pha I cho bô fruo ng ma cho mô f ba
quen.
- ô !
- o buu dIô n do da ng fri nôn phong bì dô gu I cho ba a y Ia I
chuyô n cho fôI, co n ca I gu I cho ông bô fruo ng fhì Ia n dI dau ma f
không bIô f.

To I day fa f ca chu ng fôI dô u fho pha o nhe nho m.

Ca m on nhu ng nguo I da ng fri! Ðu ng Ia vì ho ma frôn ba o chi co
nhu ng fhông ba o fhô na y: "Nha m mu c dich fIô f kIô m, da fha I hô I haI
chu c vIôn chu c kho I co quan nhu fhô nhu fhô . Thay cho ho da fuyô n
va o ba fram nguo I co fro ng fra ch." Chuyô n gì cu ng xa y ra duo c ca !

HA NH PH¡ C YKN Ã NG

KhI AndreI do c hay xem vô chIô n franh, bao gIo cha ng cu ng
ca m fha y frong nguo I hoI hoI fhô na o a y. Cha ng không hoa n foa n
hIô u fhô na o Ia anh hu ng - nhung ca m fha y ba n fhan cha c Ia không
chIu nô I fra fa n, không fhô che nô I Iô chau maI, co n ma y bay dang
bô c cha y fhì không fhô Iao fha ng va o xe fang dIch... va cha ng fha y
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 23
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
cu c ky ha nh phu c Ia chIô n franh không co n, va ca I chu nghIa anh
hu ng a y không do I ho I o cha ng...

KhI AndreI do c va xem vô fình yôu, bao gIo cha ng cu ng ca m
fha y hoI buô n buô n. Cha ng không hoa n foa n hIô u duo c fhô na o Ia su
dam mô, nhung cha ng ca m fha y ra ng vì vo , cha c cha ng cu ng không
Iao mình xuô ng ga m fa u hoa , không nha y va o ngôI nha dang ru c Iu a,
va fha m chi cu ng không fha ch aI ra da u su ng. Va cha ng fha y cu c ky
ha nh phu c Ia fhô ky 19 da qua rô I, fho I gIan bay gIo Ia da nh cho công
vIô c, co n fình yôu - nhIô u Ia m Ia mô f gIo , va nhu ng su hy sInh nhu
fhô cha ng aI do I ho I o cha ng.

KhI AndreI xem phIm hIô n da I hay kIch vô dô fa I da o du c, o do
ca c nhan va f frong fình huô ng xung dô f gay ca n fhuo ng fhô hIô n fình
ca m, nghIa vu cu a mình va fhu c hIô n nhu ng ha nh vI fheo Iuong fam.
AndreI ca m fha y hoI Ia Ia . Cha ng không hoa n foa n hIô u duo c do dau
ma sôI su c nhu ng kha f vo ng nhu va y, va fa I sao nhan va f Ia I da f
quyô n Io I cu a xa hô I cao hon Io I ich ba n fhan, va nhIô u fhu kha c
cha ng cu ng ca m fha y không fha f. Ða n fhan AndreI vì mô f Iy do na o
do , cha c Ia se không hy sInh vI fri cu a mình, vì dô ng nghIô p, ba n be
se không nhan nhuo ng mô f ca I gì co ba n cu a mình ca ... Va cha ng
sung suo ng Ia o van pho ng noI cha ng Ia m vIô c Iau nay mo I ca I dô u Im
a ng va Ia ng Ie . Va AndreI ha nh phu c - nga n a y nIô m vuI sô pha n da
fa ng cha ng! Thì cha ng cu ng da gIu dô không gay dau khô cho nhu ng
nguo I fhan, không fu chô I bô fhi cho nhu ng ke bI do I, không pha I
chô ng fra bo n côn do o nhu ng go c phô fô I fam - da gIu dô Iuôn Ia
fha nh vIôn fô f, frung fhu c va da ng kinh cu a xa hô I. Va cha ng sung
suo ng vì mô I nam sô ng yôn Ia ng va vì fhô cha ng mu f chu ng nhu ngô I
mu f xuong ga , xô p chu ng Ia I nhu xô p nhu ng fa m a nh va o aIbum, dô
co ca I ma hô I fuo ng...

Ða y Ia AndreI, con nguo I ha nh phu c, mô f frong sô kha nhIô u
nhu ng con nguo I sung suo ng vì cuô c do I frôI qua không co nhu ng nô I
Io, không xu c dô ng. Co n nô u bô ng nhIôn fhoa ng fha y fIô c Ia không
duo c fra I qua fa f ca , muô n nô m fhu ca c ca m xu c, fhì chI vIô c khe a n
nu f mô f ca I, cha ng se duo c fIô p xu c vo I fình yôu va Io ng du ng ca m
frôn vô fuyô n; va khI da so hô f hô n nhu ng fhu vu a frông fha y, cha ng
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 24
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Ia I quay Ia I cuô c sô ng pha ng Ia ng, cha ng ca m fa sô pha n da da nh cho
mình mô f ha nh phu c yôn a ng.

HO ¡ NGH¡ CA C NHA G¡A¡ PHÂ ¡

Hô I nghI quô c fô ca c nha gIa I pha u Ia n na y duo c fIô n ha nh o
fha nh phô IuybIIfx. No mang mô f y nghIa quan fro ng. Hô I nghI Ia n
fhu muo I da fhu hu fduo c su chu y cu a ca c nha gIa I pha u nô I fIô ng
nha f frôn fhô gIo I va hoa ra Ia mô f hô I nghI co dông nguo I du nha f.
Tham du hô I nghI co n co pho ng vIôn ba o chi cu a fa f ca ca c nuo c, ma c
du da y không pha I Ia mô f su kIô n fro ng da I, nhu mô f fra n da u bo ng
da hoa c mô f cuô c ho p ba o dô cho mô f nu mInh fInh ma n ba c - fo c den
hay fo c hung - phô dIô n qua n a o cu a mình.

Ca c nha gIa I pha u cu pha ch nha f cu a haI muoI ba quô c gIa dem
fo I hô I nghI nhu ng ba o ca o khoa ho c. Trong sô ho co nhu ng nguo I fa I
nghô cao cuo ng dô n mu c ngay ca vIô c fa ch ro I fu ng bô pha n co fhô
con nguo I rô I ghe p Ia I nhu cu - nhu fhô fha o Ia p chIô c dô ng hô hay
kha u su ng fruo ng fu dô ng - cu ng cha Ia dIô u gì ghô go m dô I vo I ho ca .
Ðo I vì va y ma ba o chi kha p fhô gIo I, sau pha n fhông ba o vô nhu ng
ma u qua n a o fa m phu nu mo I nha f, vô kô f qua ca c fra n da u bo ng da
franh gIa I vô dIch quô c gIa va vô nhu ng fô I a c khu ng khIô p nha f, da
cho Ia ca n fhIô f pha I cha y ma y do ng vô hô I nghI ca c nha gIa I pha u.

Nga y da u fIôn duo c da nh cho ca c fhu fu c khaI ma c hô I nghI.
Hôm sau, fa I phIôn ho p foa n fhô , da I bIô u ba f da u nghe ca c ba n fham
Iua n. Sang nga y fhu ba ba f da u pha n fha o Iua n. Ða c sI C.KIazeman,
nha gIa I pha u My nô I fIô ng, buo c Iôn dIô n da n cu ng mô f nguo I gIu p
vIô c. Ca c pho ng vIôn fhông fa n, ba o chi vô I va ru f bu f va sô fay ra.
Ca c nha gIa I pha u ngô I kin pho ng ho p, deo ô ng nghe va o, chua n bI
nghe dIô n gIa no I. Cô nhIôn, mô I nguo I se cho n frong 4 ngôn ngu
chau Âu fhu na o mình fhông fha o nha f.
- Thua ca c dô ng nghIô p kinh mô n! - Ða c sI C.KIazeman ba f da u
- TôI xIn chIa se vo I ca c da I bIô u du hô I nghI Ia n fhu muo I nhu ng suy
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 25
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
nghI vô ca gIa I pha u fhu vI nha f cu a fôI sau suô f 35 nam fhu c ha nh
gIa I pha u. AI cu ng bIô f ra ng cho dô n nay chua co mô f nha gIa I pha u
na o fha nh công frong vIô c fhay dô I van ngo n fay ca . IIch su y ho c
chua hô bIô f dô n mô f fhi nghIô m fuong fu vì va y no không hô duo c
ghI fha nh van. Kha nhIô u Ia n chu ng fôI da Iô f Io p da ngo n fay nhung
Io p da mo I mo c ra va n nhu cu . Vì va y ma ca nh sa f không ga p kho
khan frong vIô c Iu ng ba f bo n frô m cuo p, gIô f nguo I. Trong ca gIa I
pha u mo I nha f, fôI da fha nh công frong vIô c fhay dô I Io p van fay.
Truo c ma f ca c nga I Ia mô f frong nhu ng fhuong gIa Iu ng danh nha f
nuo c My - Mr Thomas - vua fhu fInh nhan fa o. ÐIô f danh cu a ông Ia
"Jack, ke da p vo quaI ha m". Ong fa da hIô n dIô n frong hô so Iuu fru
cu a Cu c ÐIô u fra IIôn bang frong ca I bIô f danh na y. Trong suô f muo I
nam fro I ca nh sa f ra công fruy Iu ng fay be kho a Ia o Iuyô n na y ma
da nh uô ng công. Iy do chI Ia vì sau mô I vu fro I fôI Ia I fIô n ha nh mô f
cuô c gIa I pha u fhay van fay cho Mr Thomas, fu c "Jack, ke da p vo
quaI ha m". TôI xIn cam doan vo I ca c ba n ra ng pha u fhua f fhay van
fay không chI kho khan nha f ma co n co Io I nha f, bo I vì ca I vIô c duo c
chIa dôI sô cu a ca I ca c fay frô m chôm duo c frong ke f dau pha I Ia do
gì. Ðay gIo fôI xIn chIô u cho quy vI coI nhu ng ca nh phIm gIo I fhIô u
pha n ky fhua f cu a ca mô .

Ta f ca ca c nha gIa I pha u co ma f frong pho ng dô u nha f fri công
nha n dô ng nghIô p nguo I My qua Ia chuyôn gIa cu pha ch nha f frong
IInh vu c mô xe . Song ba n fham Iua n cu a nha gIa I pha u nguo I Anh
fIô p fheo IIô n dô ng nghIô p nguo I My da Ia m cho mo I nguo I pha I fhay
dô I y kIô n cu a mình. Mr Ð. IaIns buo c Iôn dIô n da n cu ng mô f nguo I
nu a, ba f da u:
- Thua ca c dô ng nghIô p ra f kinh mô n! TôI xIn kô cho ca c ba n
nghe mô f pha u fhua f da ng duo c coI Ia phu c fa p nha f va da ng chu y
nha f frong IIch su y ho c cu a nhan Ioa I. Ca c ba n fha y da y, bôn ca nh
fôI Ia vI ha sI quan anh hu ng Mechev, frong fhô chIô n fhu haI da
fu ng ha sa f duo c 26 Iinh gIa c. Song cha ng may mô f ma nh Iu u da n
dIch da fIô n du f da u ông... Vo I fhu keo da c chô cu a mình, fôI da ga n
duo c chIô c da u du f Iìa do va o cô , frông no fha m chi co n de p hon fruo c
a y. Nay fhì dô n bom nguyôn fu cu ng cha ng Ia m cho no ro I ra duo c
nu a. Ðay gIo fôI xIn "ba f mi" ca ch pha chô cha f keo na y.


NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 26
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Su kInh nga c cu a nhu ng nguo I fham du hô I nghI da Iôn dô n fô f
dInh. Ta f ca dô u fIn cha c ra ng se không co n duo c nghe ba n fham
Iua n na o fhu vI hon nu a. Nhung dIô n gIa kô do - mô f ba c ho c Pha p -
da buô c ho pha I fhay dô I y kIô n na y: Ong fa buo c Iôn dIô n da n cu ng
mô f my nhan fo c va ng ba n bô dô fa m. Vu a nha c frông fha y na ng, ca c
vI da I bIô u co fuô I da Ia p fu c nha p nho m frôn ghô .
- Thua ca c dô ng nghIô p vô cu ng kinh mô n! - Nha gIa I pha u
Pha p Iôn fIô ng. - TôI muô n kô cho ca c ba n hay vô mô f pha u fhua f
chInh hình kha c fhuo ng. TôI hy vo ng ca c ba n se da nh gIa du ng mu c
fha nh công cu a fôI nô u fôI no I cho ca c ba n bIô f ra ng nguo I de p fo c
va ng vu a fa o ra nhu ng pha n u ng du dô I frong pho ng na y chinh Ia ba
me vo da 65 fuô I cu a fôI.

Sau do dIô n gIa co n fhông ba o fhôm mô f sô chI fIô f nu a: ông da
fhu c hIô n pha u fhua f vo I ba me vo Ia cô f dô fra fhu nguo I vo da phu
ba c ông; sau khI bIô n ba me vo fha nh mô f fhIô u phu fre de p, ông da
"ba f bô " vo I ba fa. Nha ba c ho c Pha p kô f fhu c ba n fham Iua n cu a
mình ba ng pha n frình ba y co so khoa ho c cu a pha f mInh ky dIô u na y.

Ca c dIô n gIa nô I nhau Iôn dIô n da n, nguo I na o cu ng công bô
công frình na o do ky Ia . Cha ng ha n nhu nha gIa I pha u Ðu c fuyôn bô :
- Ca I chô f dô I vo I mô f con nguo I không co nghIa Ia su ngung
hoa f dô ng cu a fa f ca ca c bô pha n. o nguo I chô f vì chu ng nhô I ma u, cô
nhIôn Ia fIm không fhô Ia m vIô c duo c nu a, nhung ca c bô pha n kha c
va n hoa f dô ng nhu fhuo ng. o nguo I chô f vì bô nh Iao, chI co buô ng
phô I Ia ngung hoa f dô ng. Theo fôI, sau khI fIm hoa c phô I da ngung
hoa f dô ng, ca I chô f va n chua hIô n dIô n... Tu ca c bô pha n không bI hu
ha I cu a nguo I chô f, fôI da fa o ra nhu ng con nguo I mo I. Ðay - nha gIa I
pha u Ðu c chI va o mô f cha ng fraI da y sInh Iu c, co fhan hình cu a fha n
ApoIon. - Truo c ma f ca c ba n Ia mô f con nguo I ma dôI chan vô n Ia cu a
mô f Iu c sI da chô f vì chu ng vIôm ruô f fhu a va fhan fhì cu a mô f dô va f
da chô f vì chu ng hoa I fhu, co n da u fhì cu a mô f bô nh nhan Iao phô I.

Nhu ng nguo I co ma f o hô I nghI cho ra ng nô u hôm sau nha gIa I
pha u Nha f không dua ra duo c pha f mInh Ia fhuo ng na o fhì ca gIa I
pha u cua vI ba c sI Cvynfer nguo I Ðu c, fa o ra con nguo I mo I fu ca c bô
pha n không bI hu ha I cu a nguo I chô f, xu ng da ng duo c coI Ia da c sa c
nha f frong fa f ca ca c công frình duo c công bô fa I hô I nghI.
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 27
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Nhung nha gIa I pha u nguo I Nha f HImI SIyama co n Ia m cho cu
foa su ng sô f hon nu a. ChI va o mô f nguo I dang du ng kô bôn, ông no I:
- Ðay Ia mô f nguo I Nha f, do bI fho f chan nôn không duo c go I
va o Iinh frong fhô chIô n fhu haI! Không du su c mang ma I vô f fhuong
fInh fha n fra m fro ng dô n nhu fhô , ông fa da mô bu ng fu sa f, kô f qua
Ia ruô f bI ru f ra kho I khoang bu ng...

Ða dô n nga y cuô I cu ng cu a hô I nghI. Ca c dIô n gIa ga ng su c vuo f
frô I nhau ba ng nhu ng fham Iua n ca ng vô sau ca ng gay kInh nga c
hon. RIông co mô f fay ba c sI cu ngô I yôn nghe ca c dô ng nghIô p cu a
mình ba o ca o. Ta f ca nhu ng nguo I fham du hô I nghI dô u da Iôn fIô ng.
Nga I chu foa be n quay vô phia da I bIô u cu nin fhInh do ma no I:
- Thua nga I, Ie na o nga I không co y dInh kô cho hô I nghI nghe
chu f gì vô ca c pha u fhua f cu a nga I hay sao7...
- Co chu a , song cha ng bIô f vIô c Ia m cu a fôI co da ng dô cho quy
vI Iuu fam không7
Trong pho ng vang Iôn nhu ng fIô ng no I:
- Co , co ! Chu ng fôI muô n nghe ông pha f bIô u!
- Ta f ca da I bIô u dô u pha I co fham Iua n...
Tay ba c sI duo c khich Iô du qua , be n buo c Iôn dIô n da n. Ong fa
no I:
- ThôI duo c, quy vI da muô n fhì fôI xIn frình ba y ca mô ca f
amIdaI cu a fôI.

TIô ng cuo I vang Iôn frong pho ng: khe o no I chuyô n fa o Iao sau
nga n a y fham Iua n kInh fhIôn dô ng dIa!
TIô ng cuo I Ia m mô ch Io ng dIô n gIa :
- Thua quy vI! Vì khIôm fô n nôn fôI da Ia m gIa m bo f y nghIa
pha u fhua f cu a mình. Nhung fôI không fhô chIu duo c su nha o ba ng.
Vu a mo I nghe dô n amIdaI Ia quy vI da cuo I a m Iôn rô I.
TIô ng cuo I frong pho ng ca ng rô Iôn:
- Tro nha m nhi chu pha u fhua f ca I gì!
- TôI fhì cha fhe m dô ng fay va o ca I fhu pha u fhua f do !
- Mô f nha gIa I pha u ma nha c dô n ba ca I fro nhang nhif do fhì
fha f Ia da ng xa u hô !
Nhu ng fIô ng Ia o fu fu phia do ca ng Ia m cho dIô n gIa nô I su ng
Iôn:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 28
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- Thô quy vI co bIô f ca I nguo I duo c fôI ca f amIdaI cho Ia aI
không na o7
- Thì cu cho ra ng ông Ia Tô ng fhu ky IIôn HIô p Quô c dI! IIô u
dIô u do co IIôn quan gì fo I pha u fhua f na o7
ÐIô n gIa ma f do gay:
- Nguo I duo c fôI fIô n ha nh pha u fhua f Ia mô f nha ba o.
Ca c da I bIô u du hô I nghI cuo I sa c sua :
- Nha ba o, fhuong gIa, vIôn chu c hay nguo I Iinh chang nu a fhì
co gì kha c nhau na o7
ÐIô n gIa gIo fay Iôn:
- Yôn Ia ng cho! Vang, fhua quy vI, cha ng co gì kha c nhau ca .
Nhung Iu c do o nuo c chu ng fôI vu a ban ha nh Iua f Ða o chi ma . Nha
ba o không fa I na o mo mIô ng ra duo c nôn buô c fôI pha I ca f amIdaI cho
anh fa qua duo ng... ha u môn!

Nu cuo I bIô n kho I khuôn ma f ca c da I bIô u du hô I nghI. Thô va o
do Ia nIô m kinh fro ng sau xa dô I vo I dIô n gIa . TIô ng vô fay da y Iôn
nhu sa m. Toa n fhô nhu ng nguo I fham gIa Hô I nghI quô c fô ca c nha
gIa I pha u Ia n fhu X da nha f fri công nha n pha u fhua f ca f amIdaI na y
Ia su kIô n da c sa c nha f frong IIch su y ho c.

PHO T¡K N S¡ KHONG H¡ ¡ NGH¡

Nô u sau na y xuô ng am phu , cha c cha n fha ng Han va fôI cu ng
bI quI su cua fay. Trong mô I fIô f foa n, du a na o Ia m xong fruo c pha I
vo vIôn ba n nha p rô I bu ng Iôn ba n frôn cho fha ng Ða ng. ÐIô f Ia m
vIô c do Ia saI fra I, nhung chu ng fôI không no bo ba n Iuu ban.

Tha ng fruo c fha ng Han duo c xô p fhu nha f, fôI xô p fhu nhì,
fha ng Ða ng bI xô p fhu 49. Ca Io p co 50 ho c sInh. Tha ng sau fha ng
Han va mô f fha ng nu a da f dIô m bình quan 9,1 nôn fôI bI xô p fhu ba.
Ðem sô dIô m vô nha , fôI bI bô ma ng nhu fa f nuo c va o ma f, ba f fôI
vIô f mô f ba n quyô f fam fhu pha I gIa nh Ia I vI fri fhu nhì vu a bI ma f.
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 29
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Co n bôn nha fha ng Ða ng Ia I vuI nhu hô I. No duo c xô p fhu 44.
Me no dI mua con ga vô Ia m bu a IIôn hoan du a con vu a nhich Iôn
duo c nam ba c. Nga y chu nha f bô no dua no dI chu p a nh va xem chIô u
bo ng. Ca nha fha ng Ða ng không aI bIô f ra ng fha ng a y frong Io p co
nhu ng ba y fha ng bI dIô m bình quan 3,9 nôn không fha ng na o bI xô p
fhu 50. Ðu sao fhì ha ng fhu 44 cu ng dem Ia I nIô m vuI y nhu fha f va
mô f va I nIô m vuI ga n nhu fha f frong gIa dình fha ng Ða ng.

Sô Ia mô f hôm fha ng Ða ng cha y nhu ma duô I gIo cao quyô n sô
IIôn Ia c gIa dình vô nha khoe vo I bô me no vu a duo c dIô m 10. ChI ca n
nhìn fha y con sô 10 hIô m hoI a y, bô fha ng Ða ng da na m cha f haI fay
pho ng fha ng Iôn fro I nhu Iu c nhìn fha y Cao Cuo ng su f fung Iuo I dô I
Công an Ha Nô I frong vo ng chung kô f. Me no hô I ha dI cho . Ia I mô f
con ga chô f oan, vì ca I dIô m 10 a y Ia dIô m 10 fhô du c.

Hôm a y co doa n ca n bô IIôn nga nh cu a So fhô fhao va So gIa o
du c vô kIô m fra phong fra o re n Iuyô n fhan fhô cu a nha fruo ng.
Chu ng fôI bIô u dIô n ra f du ng va dô u 36 dô ng fa c cu a ba I fhô du c buô I
sa ng. Ðoa n ca n bô hô f Io I ca ngo I, ông hIô u fruo ng suo ng no mu I ha
Iô nh cho gIa o vIôn fhô du c fhuo ng cho mô I du a chu ng fôI con 10 dô ng
ha ng.

Sô fha ng Ða ng co qui nhan phu fro . Mô I ho c ky bô me no Ia I
dô n nha cô gIa o va f da u va f faI xIn cô nang dIô m dô hô f ho c ky II no
duo c Iôn Io p. No Ieo duo c Iôn ca p haI, bô me no ca ng pha I chI nhIô u
phong bì cho Nha ca c nha gIa o VIô f Nam, nga y Tô f, nga y Quô c
kha nh, nga y Quô c fô Phu nu , vì mô I Io p co nhIô u fha y cô, mô I fha y cô
chI da y mô f haI môn va mô I Io p Ia I co mô f gIa o vIôn chu nhIô m.

Tha ng Ða ng da ke m vô foa n, co n vô van no cu ng cha ng hon ca I
fa I Ia m foa n. Tha y gIa o ho I vô gIa dình cô KIô u, no a p u ng fra Io I: "Ðô
cô KIô u Iu c o nha fôn Ia Vuong Ong, Iu c ra Ia m quan dan Ia ng go I Ia
Vuong Quan."!!! Ta mô f buô I dI fua n ha nh cô dô ng cho da I hô I ho p
fa c xa , no vIô f ra f nghIôm chInh nhu ng gì faI nghe ma f fha y: "Chu ng
fôI da nh frô ng ô ch, vu a dI vu a hô kha u hIô u a m Ia ng, dI dô n dau cho
ca n dô n da y. Ðuo c mô f vo ng chu ng fôI gIa I fa n, ông chu nhIô m ba o
chu ng fôI nga y maI Ia I dI nu a. Vô dô n nha , fôI mo da I Trung Quô c
nghe Tay Ðu ky , rô I ngu Ian quay Iu c na o không bIô f".
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 30
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Mô f Ia n Ia m ba I van vô fra n fIôu dIô f ma y bay My , fha ng Ða ng
cu fha y sao vIô f va y: "Tha ng Con Ma fru ng mô f pha f cao xa hô c mô f
fra ng kho I ra da ng dif Iao pho f xuô ng ca nh dô ng."!!!

KhI fra ba I, cô gIa o pha I nha c nho ca Io p: "Hô c Ia kôu rô ng Iôn
va cu ng co nghIa fra o ra fu mIô ng nôn không aI vIô f "hô c ra da ng
dif". Tra ng Ia nhu ng va f cu ng Ioa I xau va o vo I nhau nhu "fra ng ha f",
hoa c nhIô u am fhanh pha f ra IIôn fu c nhu "fra ng su ng ma y", "fra ng
pha o vô fay", vì fhô không vIô f "fra ng kho I" ma chI vIô f "da I kho I".
Không aI vIô f "dif ma y bay" ma chI vIô f "duôI ma y bay". Pho f Ia ba f
ma nh ra fha nh fIa nhu "pho f ma u", nôn không vIô f "ma y bay roI pho f
xuô ng ca nh dô ng"." Thì ra no vIô f co mô f cau ma nha m dô n bô n fu .

Anh em frong Io p cu chô no Ia ông IIôn Xô vIô f fIô ng VIô f Nam.
a y fhô , nho chIô n fhua f phong bì, fha ng Ða ng va n Iôn mô I nam mô f
Io p.

Ðô n Io p 9, duo I fruo ng mô f gIa o vIôn chu nhIô m "bôn" chinh
hIô u, fha ng Ða ng bI Iuu ban không duo c Iôn Io p 10. Ong hIô u fruo ng
sau khI nha n duo c fhu fay cu a ông pho fruo ng Ty gIa o du c - chu
fha ng Ða ng - cô fhuyô f phu c ông gIa o vIôn chu nhIô m cho fhôm dIô m
dô fha ng Ða ng duo c Iôn Io p. Ong gIa o vIôn chu nhIô m vì ca I fô I cu ng
da u cu ng cô nôn bI da fu nô I fha nh vô day, nhung chu ng na o va n fa f
a y, fra Io I fha ng fhu ng: "TôI Ia da ng vIôn. Ða ng không da y fôI Ia m
ha ng gIa . Ða ng da y fôI pha I cung ca p cho fô quô c xa hô I chu nghIa
nhu ng nguo I co fa I fhu c su , chu không pha I Ia mô f Iu ngu dô f co da u
du van ba ng". Ong fa quôn ma f ra ng fha ng Ða ng fhuô c do ng do I 5C
|Con Cha u Ca c Cu Ca ). Ong nô I no da dI ca m co fu nga y VIô f MInh
cuo p huyô n. Ðô no chI Ia anh hoa n Io n duo c fuyô n va o Ia m cung u ng
o công fy fhu c pha m, rô I Ieo da n Iôn fo I pho gIa m dô c kIôm bi fhu
da ng u y công fy. Cô no Ia y mô f ông pho gIa m dô c so , co n mô f cô nu a
Ia y ông vu fruo ng - con fraI ông pho bi fhu fInh u y. Cô u f no Ia y ông
fruo ng ban fô chu c chinh quyô n. Thô Ia chu no Ia m da y du fhu fu c
cho no chuyô n fruo ng Iôn Io p 10, co n ông hIô u fruo ng bI da ha f Iôn
pho ng chuyôn môn, va ông gIa o vIôn chu nhIô m nha n ngay duo c
quyô f dInh dI xay du ng fruo ng ca p II o vu ng kInh fô mo I.

NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 31
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Nam sau fha ng Ða ng fô f nghIô p Io p 10 va duo c cho n dI ho c o
IIôn Xô. Iu c do bo n fhanh nIôn chu ng fôI Ia n Iuo f dI bô dô I. NhIô u
du a da bo xa c o chIô n fruo ng mIô n Nam, co n nhu ng du a fro vô , du a
cu f chan, du a cu f fay. TôI Ia fha ng Iinh may ma n nha f, gIu du ca ng
du ga o, chI pha I dem ca I bu ng ba ng, mô f vô f se o o ba p du I va mô f vô f
se o do c sô ng Iung.

TôI vô dô n Ia ng du ng Iu c nha fha ng Ða ng du ng ra p, nha c xa p
xình dInh faI nhu c o c. TôI ho I ca u ha ng xo m mo I bIô f bô fha ng Ða ng
khao ca I pho fIô n sI cu a con fraI. TôI va n không mô f nga y buo c chan
qua nguo ng cu a fruo ng da I ho c, nôn cu fha y ông pho fIô n sI na o Ia
ba I phu c ông pho fIô n sI a y. Mô f hôm fha ng Han xuô ng don vI an
duo ng fham fôI, nghe fôI khoe fhô Ia Ia ng fa co pho fIô n sI rô I, fha ng
Han pha Iôn cuo I:
- Ca I huan chuong ma y duo c fhuo ng o chIô n fruo ng co bao gIo
ma y deo ma f fra I ra ngoa I không7
TôI ho I Ia I:
- Thô Ia fhô na o7
Tha ng Han vô da nh dô p va o vaI fôI:
- Ma y dI da nh nhau da I nga y qua nôn mu c ca da u o c rô I. o do I
co dam ba y Ioa I pho fIô n sI. Pho fIô n sI Ða ng ma y ho c vo I no ma y da
bIô f. Tao da o IIôn Xô vo I no , fao bIô f. Pho fIô n sI hu u nghI a y ma .
- Sao Ia I phong cho no Ia pho fIô n sI hu u nghI7
- No co ho c ha nh gì dau. Ðô me no gu I ha ng sang, no cha y vô
ca c fInh ba n dI, rô I mua a-na-gIn, Ð12, a o bay, day may-xo gu I vô .
Ðô n khI Ia m Iua n a n, no fhuô mô f fha ng vIô f. Tha ng cha na y ho c ga o
Ia m, Iua n a n vô fha ng Ðo m. Tha ng Ða ng Ia I nho fao dIch. Ca c fha y
Nga bIô f qua I gì Ia ca I qua f mo, bIô f gì Ia con chIm dô I mô I, cha ng Ie
Ia I fu nha n Ia không bIô f, nôn cu "da da" hoa I. Co n ông fha y pha n
bIô n, fha ng Ða ng Io Io f fruo c rô I. Phong cho chu ng fa mô f pho fIô n sI,
nguo I Nga co ma f ca I gì. Iuong pho fIô n sI mình cu e cô ra fra , co n ho
duo c fha nh fich da da o fa o cho mình bao nhIôu pho fIô n sI.

TôI va n ngo ngo ca I dIô u fha ng Han vu a no I. Sau na y ca nh dI
IIôn Xô vô kô vanh va ch "fha nh fich" cu a fha ng Ða ng fôI mo I fIn. Va
cu ng fu chu ng no fôI mo I bIô f fha ng Han cu ng Ia pho fIô n sI ma
cha ng bao gIo no khoe vo I fôI ca . Tha ng Ða ng va n chua nha n công
fa c. Nhu ng nga y ky nIô m Ca ch ma ng fha ng 10, nga y sInh cu a
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 32
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
PuskIn, CorkI, bao gIo fha ng Ða ng cu ng co ha ng Ioa f ba I da n ha ng
ngang frôn ca c ba o. Iu c da u fôI do c ra f ha o hu ng, nhung va I ba I sau
fôI chI fha y foa n ca c ông ô p, e p, XkI... no I, cha ng fha y fha ng ba n ho c
cu ng Io p fôI no I bao gIo .

TôI ôm mô f fa p ba o dô n dua cho fha ng Han ma ba o: "Thô na y Ia
fhô na o7". Tha ng Han cuo I hì hì: "Pho fIô n sI fhu fhIô f fhuo ng no I
fheo do ng suy nghI cu a mình, co n pho fIô n sI hu u nghI fhì o IIôn Xô
no I chuyô n VIô f Nam, vô VIô f Nam no I chuyô n IIôn Xô. Ðay, mình
do c cho ca u mô f ba I ba o o Van ho c Xô VIô f, ca u xem co gIô ng ba I cu a
ông Ða ng nha fa không na o".

TôI ru f mô f fo ba o cho fha ng Han nhìn Iuo f qua da u dô , fha ng
Han vo I fay Iôn gIa sa ch Iu c chô ng ba o cu ru f ra mô f fo rô I dIch fha ng
sang fIô ng VIô f cho fôI nghe. Thì ra ông pho fIô n sI hu u nghI cu a fôI
da "fhuô ng" ba I ba o a y rô I mông ma Ia I, ky fôn pho fIô n sI Chu Hu u
Ða ng.

Co mô f fho I sa ch ba o fIô ng Nga fra n nga p Ia nh fhô nuo c fa. Iu c
do , nhu ng nguo I fha o fIô ng Nga chua nhIô u Ia m. Mô f sô nguo I kha c
pha I dIch fa c pha m fIô ng Nga sang fIô ng VIô f ba ng ba n fIô ng Pha p
cu a ca c nha xua f ba n bôn Nga phIôn am ca c danh fu rIông fheo ca ch
pha f am cu a Pha p. Ðo do , pho fIô n sI Chu Hu u Ða ng gIu dô c quyô n
vo I nha xua f ba n "Cay dô " vô dIch ca c fIô u fhuyô f fIô ng Nga. Ky xong
mô f ho p dô ng, no go I mô f sô sInh vIôn dô n dIch, rô I du ng chung fôn.

Sau na y nhIô u ho p dô ng, no xe Ie fu ng quyô n ra Ia m nhIô u
pha n, rô I fhuô sInh vIôn mô I du a dIch mô f pha n. Ðo I re co n hon que
không, ca c sInh vIôn Iao va o dIch nhu dIôn, Ia I hoa f dô ng don fuyô n
vo I ông pho fIô n sI, nôn fha ng na o cu ng fuo ng chI co mô f mình gIu p
do dIch gIa ma fhôI. Ðô fhIôn ha bIô f mình o Nga vô , fôn ca c nhan
va f frong fIô u fhuyô f, Ða ng phIôn am fheo du ng gIo ng Nga du ca fôn
bô va ho . Ðo c sa ch cu a dIch gIa Chu Hu u Ða ng, fôI dô n pha f nhu c
da u vô ca I fôn nguo I da I da ng da c. No I co sa ch, ma ch co chu ng, fôI
xIn frich frong cuô n "Tình yôu dôI nga " mô f doa n nhu sau:
"Ong Phô-dô Phô-dô-rô-vI-fru A-Ia-ba-mô p no I nhu he f va o faI
ông I-van Xe c-ghôI-ô-vI-fru Ðo-Ia-kha-nô p:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 33
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- Ong I-van Xec-ghôI-ô-vI-fru, fha ng NhI-cô-IaI nha ông da nh
fha ng A-Iô ch-xay nha fôI fham fim ca ma f mu I rô I.
Ong I-van Xe c-ghôI-ô-vI-fru Ðo-Ia-kha-nô p vô I fra Io I:
- Ong Phô-dô Phô-dô-rô-vI-fru A-Ia-ba-mô p a , fha ng NhI-cô-IaI
nha fôI ru con On-ga A-Iô ch-xan-drô-e p-na, con ga I ông A-Iô ch-xan-do
MI-fô-Iô-vI-fru Ða-cu-IIn dI nha y. Tha ng A-Iô ch-xay nha ông dô n go I
con On-ga A-Iô ch-xan-drô-e p-na ra fhu vIô n do c sa ch. Tha y haI du a
dang nha y, fha ng A-Iô ch-xay nha ông ca khIa, fhu I va o ngu c fha ng
NhI-cô-IaI nha fôI, fa f nhIôn fha ng NhI-cô-IaI pha I u ng da p Ia I va o
bu ng fha ng A-Iô ch-xay nha ông..."

Toa n nhu ng vI fru Ia vI fru, fôI chIu cha ng fa I na o hIô u duo c
fha ng vI fru na o da nh fha ng vI fru na o dau hon. AI bo fIô n ra mua
quyô n "Tình yôu dôI nga " nhu ng 200 frang chI do c duo c 150 frang
fruyô n, co n pha I fra không 50 frang foa n nhu ng vI fru Ia vI fru, nhu
vo pha I bo rau muô ng co qua nhIô u cuô ng va y.

if Iau sau ca nh dI Nga Iu c fu c ke o vô , co fha ng hIô u ho c do ng
go I ca mô f fu sa ch van ho c hIô n da I Nga. Thô dô c quyô n cu a Ða ng bI
ma f, nhu ng vI fru cu a Ða ng không duo c nhu ng nguo I mô sa ch do c
nu a.

Ca c nha xua f ba n fhI nhau dIch fIô u fhuyô f Nga, ca c sInh vIôn
nha y ra an rIông do pha I ba nh da be dôI fIô n nhua n bu f. Tha ng Ða ng
dau co chIu. Mô I khI nghe fha y mô f nuo c mo I nô I Iôn gIa nh dô c Ia p,
hoa c Ia nam fro n ky nIô m nga y fha nh Ia p nuo c na o, fha ng Ða ng dô u
vIô f fhu sang IIôn Xô nho Iu ng ca c Ioa I sa ch Nga vIô f vô nuo c a y gu I
vô . Vì fhô nhan nga y nhan dan MôIafangca nô I Iôn gIa nh dô c Ia p,
Ða ng pho ng ngay sang nha xua f ba n "Cay dô " In mô f fa p fho
MôIafangca. Ða y Ia mô f fa p fho MôIafangca do mô f nguo I Pha p fruo c
Ia m o phu foa n quyô n MôIafangca suu fa m va dIch Ia I. KhI doa n nha
van TIô p Kha c sang ParIs, anh phIôn dIch chô p Ia y va dem cu a Ia vô
TIô p Kha c. Mô f fay fro Iy ba o chi da I su qua n Ða Ian o TIô p Kha c Ia I
dIch sang fIô ng Ða Ian. Mô f sInh vIôn Ða Ian du ho c o IIôn Xô Ia I
dIch sang fIô ng Nga, va dô n bay gIo fha ng Ða ng cu a chu ng fôI vo
duo c cu a dô c na y IIô n chuyô n sang fIô ng VIô f vo I Io I chu fhich duo I
fu a dô "dIch fu nguyôn ba n fIô ng MôIafangca".
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 34
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
XIn fran fro ng mo I ca c ba n nha m nha p fy công frình dIch fhua f
cu a ông pho fIô n sI hu u nghI cu a Ia ng fôI:
OI Iu u da n!
Ta sInh frong vo ng fay na ng
OI Iu u da n!
TIô ng no I da u fIôn fa go I fôn na ng
OI Iu u da n!
Ðu vuo f dInh HImaIaya fuyô f phu
Ðu vuo f so ng du Tha I Ðình Ðuong
Ðu vuo f ru ng Amazone ba f nga n
Ta quyô f na m fay na ng
OI Iu u da n!
Mô I ca nh hoa Ia cu a na ng
Mô I a nh frang Ia cu a na ng
Mô I fIô ng chIm ho f Ia cu a na ng
Mô I do ng suô I frong Ia cu a na ng
OI Iu u da n!
Trôn sa ma c mônh mông
Ta vIô f fôn na ng Iôn ca f fra ng
Iu u da n! OI Iu u da n!

TôI dem fa p fho MôIafangca dô n ho I fha ng Han: "Tho fa m co
quô c gIa gì ma ì a ch nhu...". Han Ia c da u fra Io I không bIô f.
TôI va n Ia I: "Ta I sao pho fIô n sI ma không bIô f7". Han mIm cuo I:
"Ca I fha ng na o khoe ca I gì cu ng bIô f chinh Ia ca I fha ng cha ng bIô f ca I
gì dô n da u dô n du a ca . Mình chua duo c fìm hIô u vô nô n van ho c
MôIafangca, fha ng Ða ng mu fIf fIô ng MôIafangca. Ca I gIo ng na y
du ng Ia cu a mô f fay phIôn dIch nguo I Nga dIch fho MôIafangca fu
mô f fIô ng fhu ba, fha ng Ða ng cu fhô dIch sang ngang fu fIô ng Nga ra
fIô ng VIô f". Ðu pho fIô n sI Han không bIô f, nhung so m hay muô n
frôn ma nh da f na y pha I co nguo I bIô f.

Mô f chIô c xe Me cxôde f den bo ng, ca m Ia co xanh Iuo I IIô m fra ng
deo bIô n sô NC |ngoa I gIao) nhe nha ng du ng ba nh fruo c cu a nha xua f
ba n "Cay dô ". HaI nguo I da n ông da nau mu I cao ma f den ma c au
phu c, cra-va f cô cô n nôn go f gIa y dô n pho ng fhuo ng fru c. Nguo I dong
do ng cao dua danh fhIô p In chu phu kIm nhu cho cô fhuo ng fru c va
dô nghI duo c ga p ông gIa m dô c. Ia n da u fIôn duo c haI vI kha ch nuo c
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 35
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
ngoa I dô n fham, ông gIa m dô c vô n nguo I ky finh be n mo I ông pho
gIa m dô c va bô fu Iôn cu ng fIô p kha ch o pho ng kha ch sa c mu I a m
mô c vì bI do ng cu a Iau nga y. Nguo I da nau fre fuô I khe cu I da u cha o
rô I nghIông ba n fay vô phia nguo I fo be o dang mo c fu I Ia y danh
fhIô p. Anh fa no I fIô ng VIô f kIô u "com co cha co gIo" cu a ba con Ia ng
Phu ng:
- Ða o ca o ca c dô ng chi, dô ng chi Mohame f AII, fu y vIôn van ho a
su qua n Cô ng ho a MôIafangca xIn phe p duo c Ia m vIô c. Co n fôI fruo c
day Ia sInh vIôn Truo ng da I ho c fô ng ho p, sau khI fô f nghIô p o Ia I
Ia m fro Iy ba o chi.

Ca c vI phu fra ch nha xua f ba n chuyô n fay xem danh fhIô p In
haI ma f cu a haI vI kha ch. Ong fu y vIôn no I dô n dau, fro Iy ba o chi
dIch Iuu Ioa f dô n da y. Ða I y Ia Ða I su Cô ng ho a MôIafangca vô cu ng
xu c dô ng fruo c vIô c nha xua f ba n "Cay dô " da gIo I fhIô u nô n van ho c
MôIafangca dô n vo I ba n do c VIô f Nam, nhung ra f fIô c nguo I dIch
không fhông fha o fIô ng MôIafangca, nôn co mô f va I saI so f da ng fIô c.
Trong fa p fho co 4 ba I dan ca, chu không pha I fho cu a ông Anonyme.
TIô ng MôIafangca anonyme nghIa Ia khuyô f danh, co n ÐaIabadIn ÐI
Khôô p không pha I Ia nguo I MôIafangca. Ong Ia fhu y fhu nuo c
AIIbaba bI da m fa u gIa f va o mô f ho n da o cu a chu ng fôI duo c mô f gIa
dình da nh ca cham so c, fruo c khI vô nuo c ông Ia m ba I fho na y fa ng
nhan dan ho n da o.

Co n SabIamôca Ia nha fho nuo c Sôhôgaraf, frong chuyô n dI
fham MôIafangca, ông Ia m ba I fho Xu so fình yeu fa ng nhan dan
chu ng fôI. Ða I Crônada Ia cu a HaIpha Camay chu không pha I
CaIpha CômaI nhu nguo I dIch da gIo I fhIô u |ông fro Iy không bIô f
frong fIô ng Nga không co chu H va chu O fIô ng Nga Iu c do c Ia O Iu c
do c Ia A). Crônada Ia quô huong cu a nha fho HaIpha va cu ng Ia can
cu da u fIôn cu a nghIa quan MôIafangca, ca c ba n dIch fIô ng Pha p,
fIô ng Anh, fIô ng Nga, Crônada dô u co nghIa Ia Iu u da n. VIô c Ia m Ia n
do gay cho ba n do c ngô nha n nhan dan MôIafangca fhich ca m Iu u
da n fu khI mo I de , da u o c Iu c na o cu ng nghI dô n Iu u da n, dI dô n nuo c
na o cu ng gIa f fheo Iu u da n. Nhan dan MôIafangca vô n yôu ho a bình
nôn da cho n quô c ky nô n xanh ho a bình, gIu a co va nh frang Iuo I IIô m
fra ng. Vì fhô su qua n MôIafangca yôu ca u nha xua f ba n nôn co ba I
dinh chinh frôn ba o.
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 36
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com

Ong gIa m dô c nha xua f ba n "Cay dô " so foa f mô hôI, huyô f a p
fang vo f Iôn 220/150. Cha c cha n khoa n vIô n fro 1000 fa n da u ô-IIu va
200 fa n qua cha Ia cu a nhan dan MôIafangca fa ng nhan dan VIô f
Nam kho co fhô chuyô n gIao du ng ha n dInh. Ca c vI gIa m dô c nha
xua f ba n "Me Xanh", "Che p ho a rô ng", "Hoa Phuo ng" duo c mô f phen
hu via, vô I phanh ga p ca c fa p fho VônôduôIa, CôsfarIca, Panama cu a
pho fIô n sI Ða ng "dIch fu nguyôn ba n" dô fra nh ha u ho a.
Tu do phong fra o gIa I pho ng dan fô c cu a ca c nuo c cha m pha f frIô n
nga y ca ng mô f dang cao, nhung cha ng ba o na o, cha ng nha xua f ba n
na o da m da f ba I cho fha ng Ða ng vIô f nu a. Mo n ha ng cu a fha ng Ða ng
không ba n cho aI duo c, aI cu ng so ông pho fIô n sI hu u nghI Ia I fIô p
fu c dIô n ca I vo không hu u nghI. Nguo I fa quôn da n pho fIô n sI Chu
Hu u Ða ng, mô I khI nha c dô n vI a y, ba n be chI nha c dô n chuyô n vI fru
va chuyô n OI Iu u da n. a y fhô Ia I vuI nhu nghe chuyô n fIô u Iam va y.

Hôm qua, fôI o fra I an duo ng vô fham quô. Ðôn nha Ða ng de n
dIô n sa ng choang, nha c xa p xình dInh faI nhu c o c. Ðô me Ða ng fa mo
fIô c fIô n ông pho fIô n sI dI du IIch fu fu c sang Nga. Nghe dau ma y
du a con nha ông hoa n Io n dI xua f kha u Iao dô ng da o Ia I Mafxcova
mo hIô u da c sa n. Cu a ha ng a y co n Ia frung fam fhu mua kImônô, son
Tha I, bo nha u, bo mua o frong nuo c gu I ra va cu ng Ia fra m frung
chuyô n fhuô c fay, vo ng bI, ba n Ia , su ng hoI, dô nhôm vô nuo c. TôI
cha c cha n fha ng Ða ng se o Ia I fIô p fu c hoa f dô ng không mô f mo I cho
fình hu u nghI gIu a ca c dan fô c frôn IInh vu c frao dô I ha ng ho a gIu a
ca c nuo c Ðông Nam a va Cô ng ho a IIôn bang Nga.

Chu c pho fIô n sI Ia m an fa n fo I, không bI fru ng qua fu mu "hô c
Iôn mô f fra ng kho I ra da ng dif, Iao pho f xuô ng ca nh dô ng".

NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 37
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com

SAO CO  Y LA ¡ BO С ?

Ie ra Anese pha I ba o cho fôI bIô f fruo c, chu không nôn bo nha
dI ma không no I mô f Io I nhu fhô na y. TôI hoa n foa n không coI mình
Ia hoa n ha o, nhung nô u cô a y gIa I fhich cô a y không ha I Io ng vô dIô u
gì, fhì chu ng fôI co fhô ba n ba c cu ng nhau. Ða ng na y không fhô - mô f
haI nam chung sô ng, cô a y cha ng he rang. Thô rô I bô ng dung mô f
buô I sa ng no , Io I du ng Iu c fôI dI va ng, cô a y Ie n bo dI nhu mô f cô gIu p
vIô c da fìm duo c chô Ia m fô f hon.

Tinh dô n nay cô a y da bo dI sa u fha ng, ma fôI va n không fhô
hIô u fa I sao. Ðuô I sa ng a y, fôI da mua o cho fa f ca nhu ng gì ca n fhIô f.
TôI fhich fu mua ba n, vì fôI bIô f gIa ca , fôI bIô f fôI ca n, fôI fhich ma c
ca & franh ca I, nô m fhu & Iu a cho n. TôI pha I duo c frông fha y fhu
fhIf Ia m mo n bif fô f, pha I bIô f qua fa o mua vô Ia mua o me f na o. TôI
dem fhu c an vô nha rô I Ia I dI mua fhôm me f ruo I fua vIô n cho dIô m
cu a pho ng an. Vì không muô n fIôu qua mu c da dInh nôn fôI pha I dI
kha nhIô u cu a ha ng mo I cho n mô f fhu fôI ca n o mô f qua y nho frôn
duo ng !mIIfa. TôI vô nha Iu c muo I mô f gIo haI muoI phu f. KhI vu a
buo c va o pho ng an dô uo m ma u fua vIô n xem co ho p vo I dIô m cu a
không, fhì frông fha y ngay frôn ba n Io mu c, ca I bu f & bu c fhu. No I
fha f Io ng, ca I da p va o ma f fôI fruo c nha f Ia vô f mu c frôn fa m khan
fra I ba n. TôI nghI:" Cô na y ca u fha qua .. Ia m ba n ma f fa m khan ma f
rô I"

TôI da f Io mu c, ca I bu f & bu c fhu ra chô kha c, Iô f fa m khan fra I
ba n ra dem xuô ng bô p, du ng chanh fa y sa ch vô f mu c. Sau do , fôI fro
Ia I pho ng an, fra I Ia I khan ba n & chI khI a y fôI mo I nho dô n bu c fhu.
Ðu c fhu go I cho fôI:" AIfredo"

TôI mo fhu ra do c:" Ðm da do n de p nha cu a. Ðu a frua, anh fu
na u Ia y, anh vô n na u nuo ng gIo I ma . VInh bIô f. Ðm vô nha me day.
Anese"
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 38
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Thoa f fIôn fôI không hIô u gì ca . Sau do do c Ia I bu c fhu, rô f cuô c
fôI mo I ro : Anese da bo dI ha n, dô fôI o Ia I mô f mình sau haI nam
chung sô ng.

Theo fho I quen, fôI ca f fhu va o ngan ke o fu , noI fôI fhuo ng ca f
hoa don &ca c fhu fu , rô I fôI ngô I xuô ng chIô c ghô ba nh nho bôn cu a
sô . TôI không bIô f nghI sao. TôI hoa n foa n không Iuo ng fruo c mô f
vIô c nhu fhô na y va không fhô fIn va o chuyô n vu a xa y ra. Trong Iu c
ngô I fra m ngam nhu va y, fôI cho f fha y duo I sa n co mô f ca I Iông ga ,
cha c Ia ca I pha f fra n roI ra khI Anese phu I bu I. TôI nha f ca I Iông Iôn,
mo cu a sô vu f ra ngoa I duo ng. Rô I fôI vo Ia y chIô c mu va vu f ra kho I
nha .

ÐI frôn Io p ga ch Ia f vIa he va fheo fho I quen cu mô I buo c Ia I
ca ch mô f vIôn, fôI fu ho I bay gIo bIô f Ia m fhô na o vo I Anese day. Ta I
sao cô a y Ia I bo fôI, ro ra ng Ia cô fình xu c pha m fôI fhô na y7 Truo c
hô f, fôI fu da f cho mình mô f cau ho I: Anese co quyô n fra ch fôI Ia
pha n bô I, du chI mô f chu f fhôI, hay không7 Va fôI Ia p fu fra Io I:
Không. Chua bao gIo fôI say mô phu nu . TôI không hIô u ho , ho cu ng
không hIô u fôI, nha f Ia hô I fôI Ia y vo , co fhô no I ra ng dô I vo I fôI ho
không co n fô n fa I. Ðô n mu c dôI khI chinh Anese cu ng ho I dua fôI:
- Anh se xu su fhô na o, nô u bay gIo anh pha I Io ng mô f nguo I
da n ba kha c7
TôI da p:
- Không fhô co chuyô n do . Anh yôu em va không yôu aI kha c.
Tình yôu cu a anh Ia suô f do I

TôI nho ra ra ng" Tình yôu suô f do I" cu a fôI hình nhu không Ia m
cho Anese vuI mu ng, nguo c Ia I ma f cô a y xI ra va cô a y Im Ia ng.

TôI chuyô n sang mô f gIa dInh kha c: Hay Anese bo fôI vì fIô n,
hoa c no I chung vì Iô I sô ng cu a chu ng fôI7 Nhung ca Ia n na y, fôI cu ng
dI dô n kô f Iua n ra ng Iuong fam fôI frong sa ch. Ðu ng Ia fôI chI dua cô
a y fIô n frong nhu ng fruo ng ho p da c bIô f, nhung cô a y ca n gì fIô n7 TôI
Iuôn o ca nh cô a y va bao gIo cu ng fhanh foa n mo I fhu . Chu ng fôI
sô ng kha Ia m. Na y nhe : PhIm fhì mô I fua n xem haI Ia n, dI fIô m gIa I
kha f- mô I fua n haI Ia n, fôI không nho nhen dô n mu c finh dô m vo I cô
a y fu ng Iy kem hoa c fu ng fa ch ca phô. HaI fa p chi co franh a nh mô I
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 39
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
fha ng, mô f fo ba o ha ng nga y, co n mu a dông, co khI dI xem ô-pô-ra.
Mu a he fhì ra nghI cu a bô fôI o MarIno.

Ðo Ia chuyô n gIa I fri. Co n vô khoa n qua n a o, Anese Ia I ca ng
không co gì pha I pha n na n. Cô a y ca n gì - mô f dôI fa f hoa c mô f fa m
khan, bao gIo fôI cu ng dô ng y va cu ng cô a y ra cu a ha ng, cu ng cô a y
cho n rô I fôI fra fIô n, không da n do gì ca . Ca c fhu kha c cu ng va y. KhI
cô a y ba o fôI: "Ðm ca n mô f ca I mu , em ca n mô f fa m a o" cha ng bao gIo
fôI Ia I không fra Io I. "Ta dI mua dI, anh se cu ng dI vo I em". Nhung
pha I công nha n ra ng Anese không pha I Ia nguo I do I ho I cao: Sau khI
Ia y fôI duo c mô f nam, cô a y ha u nhu hoa n foa n không quan fam dô n
qua n a o nu a. ThInh fhoa ng fôI pha I nha c cô a y nôn mua fhu na y fhu
no . Nhung cô a y ba o chuyô n do không quan fro ng, qua n a o cu a nam
a y du ng co n fô f. Tha m chi fôI da nghI frong chuyô n na y Anese kha c
vo I nhu ng phu nu kha c, cô a y không fhich an dIô n Ia m

Va y Ia cô a y bo dI không pha I vì Iy do fình ca m va fIô n ba c. ChI
co n ca I dIô u ma ca c Iua f su va n go I Ia : "Tinh nô f không ho p nhau".
Nhung fhu ho I fa I sao Ia I co fhô Ia không ho p nhau, nô u frong suô f
haI nam chu ng fôI không ca I nhau mô f Ia n na o. Không mô f Ia n na o,
fôI cam doan nhu fhô !. Chu ng fôI Iuôn o bôn ca nh nhau, nô u finh
fình không ho p, fhì pha I co bIô u hIô n chu . Ða ng na y, Anese không
bao gIo pha n dô I fôI. Cô a y ha u nhu không no I chuyô n. ÐôI khI suô f
ca buô I fô I o qua n ca phô hoa c o nha , cô a y không hô mo mIô ng - bao
gIo cu ng chI mô f mình fôI no I.

TôI không phu nha n fôI fhich no I va fhich nghe mình no I, nha f
Ia fôI no I chuyô n vo I nguo I fhan fhIô f. CIo ng fôI ôm dIu , không fo
không be , chin cha n, ra f dô nghe. Nô u no I vô mô f dô fa I na o, fôI Iuôn
no I ca n ke , xem xe f mo I khIa ca nh. TôI fhich no I chuyô n vô ca c công
vIô c nô I fro : na o gIa ca , na o ca ch kô dô da c, na o ca c mo n an, na o hô
fhô ng suo I a m. To m Ia I, fôI fhich no I fa f ca nhu ng chuyô n va f va nh..
No I nhu fhô không bao gIo fôI mô f, nguo c Ia I fôI fhich fhu dô n nô I khI
fôI cho fha y mình Ia p Ia I nhu ng dIô u vu a mo I no I xong. Nhung qua
fha f nhu ng chuyô n a y chI nôn no I vo I da n ba , chu vo I ho , co n bIô f no I
chuyô n gì kha c7

NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 40
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com

Ðuo c ca I Anese nghe fôI ra f cham chu , if nha f fôI cu ng co ca m
gIa c nhu va y. ChI mô I mô f Ia n, khI fôI dang gIa I fhich vô ca u fa o cu a
fhIô f bI dun nuo c no ng cho bô n fa m, cô a y bô ng ngu fhIô p dI. TôI
da nh fhu c cô a y da y va ho I:
- Ðm nghe cha n Ia m ha 7
Cô a y vô I da p:
- Không , không. Ta I em mô f vì dôm qua ngu không ngon da y
fhôI.

Thông fhuo ng, nhu ng nguo I chô ng ba n rô n công vIô c o so hoa c
kInh doanh, nô u không co vIô c gì kha c fhì ho fhuo ng dI choI vo I ba n
be . Nhung vo I fôI, Anese fhay fhô fa f ca : Cô a y vu a Ia công vIô c cu a
fôI, Ia hoa f dô ng kInh doanh cu a fôI, vu a Ia ba n be fôI. Không phu f
na o fôI dô cô a y mô f mình. TôI Iuôn o bôn ca nh cô a y. No I ra co ve Ia ,
nhung fôI o bôn cô a y ngay ca Iu c na u nuo ng. fôI ra f fhich na u
nuo ng, cho nôn nga y na o fruo c bu a an fôI cu ng buô c fa p dô va o rô I
gIu p cô a y frong bô p. VIô c gì fôI cu ng Ia m mô f if- go f khoaI , bo c vo
dô , da n fhIf, frông xoong nô I frôn bô p. TôI gIu p cô a y fich cu c dô n nô I
cô a y fhuo ng ba o:
- Na y... anh Ia m nhe ... em dau da u qua , em dI na m mô f chu f .

Thô Ia fôI na u nuo ng mô f mình. Nho sa ch da y na u an co khI fôI
co n fhu na u nhu ng mo n mo I. ChI fIô c Ia Anese không fhich an uô ng
ma y, co n fho I gIan ga n day cô a y an không fha y ngon mIô ng nu a, cô
a y ha u nhu không dô ng dô n fhu c an. Mô f hôm nhu dô bông dua , cô
a y ba o fôI:
- Anh bI Ia m nôn mo I sInh ra Ia da n ông... Ie ra anh pha I Ia phu
nu .. fha m chi Ia mô f ba nô I fro

Pha I công nha n cô a y no I co pha n du ng: Qua fha f ngoa I chuyô n
na u nuo ng, fôI co n fhich gIa f gIu , Ia qua n a o, may va , fha m chi Iu c
rô I ra I fôI co n fhich vIô n khan fay nu a.

Nhu fôI da no I, không bao gIo fôI ro I Anese, ngay ca khI me cô
a y hoa c ba n ga I dô n choI: ngay ca bô ng dung cô a y dI ho c fIô ng Anh.
ChI cô f ga n vo , fôI cu ng ho c ca I fhu fIô ng ra f kho a y. TôI ba m cha f cô
a y dô n mu c Iô bIch. Cha ng ha n mô f Ia n o qua n ca phô, cô a y no I khe
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 41
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
vo I fôI mô f cau gì fôI nghe không ro , fôI da dI fheo cô a y vô phIa foa-
Ief, fhô Ia fôI bI ca u nhan vIôn cu a qua n cha n Ia I, ca u fa gIa I fhich
chô do Ia da nh cho nu , fôI không va o duo c.
- Ða y fìm duo c nguo I chô ng nhu fôI dau pha I dô . Anese fhuo ng
ba o fôI:
- Ðm ca n dI noI na y noI kIa, ga p nguo I na y nguo I no , dI vo I em
anh se cha n do
Nhung bao gIo fôI cu ng fra Io I:
- Cu dô anh dI cu ng... anh cu ng co ba n gì dau
- Cu ng duo c, nhung em ba o fruo c anh se cha n da y
Nhung kô f qua Ia fôI cha ng fha y cha n gì ca , sau do fôI no I vo I
cô a y:
- Ðm fha y chua, anh dau co cha n.

To m Ia I , chu ng fôI Iu c na o cu ng dinh cha f Ia y nhau.
.... TôI vu a dI vu a suy nga m. TôI nghI nguo I duy nha f co fhô gIa I
fhich fa I sao Anese bo dI chinh Ia cô a y. TôI dI fha ng va o pho ng
kha ch. Nhung ra ga p fôI không pha I Ia Anese, ma Ia I Ia me cô a y,
mô f nguo I fôI không chIu nô I. Ða Ia m nghô buôn ba n. Ðo Ia mô f
nguo I phu nu fo c nhuô m den, ma hô ng Iuôn mIm cuo I, kin da o va gIa
dô I. Trôn ngu c a o choa ng cu a ba co ghIm mô f bông hô ng. Trông fha y
fôI, ba ra ve nIô m no :
- A, AIfredo da y a , con dô n co vIô c gì fhô 7
- Me da bIô f fa I sao con dô n- fôI da p-Anese da bo con
Ða dIô m fInh da p:
- u , no dang o day. ÐIô f Ia m sao duo c. Nhu ng chuyô n nhu fhô
va n fhuo ng xa y ra frôn do I na y
- Cha Ie me chI co fhô fra Io I con nhu fhô 7 - TôI nô I ca u-Ta I sao
cô a y bo con7 Con da Ia m gì cô a y7 Ta I sao me không no I7

Cho f fôI nhìn vô phIa chIô c ba n. Ma f ba n fra I khan, frôn co
ma nh ren fra ng fo ba ng ca I dIa , co n da f frôn ma nh ren Ia mô f Io hoa.
Nhung ma nh ren không na m du ng gIu a ba n. Chinh fôI cu ng không
nha n fhu c duo c mình dang Ia m gì, nhu mô f ca I ma y, fôI nha c Io hoa
Iôn, su a Ia I cho ma nh ren na m du ng chô .
Tha y va y, ba me vo fôI no I:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 42
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- Kha Ia m.. Ðay gIo fhì ma nh ren o du ng gIu a ba n rô I... me
không dô y da y va y ma anh fha y ngay su Iô ch Ia c... Kha Ia m... Ðay
gIo fô f nha f Ia anh vô dI.

Ða du ng da y, fôI cu ng du ng da y. TôI dInh ho I xem fôI co fhô ga p
Anese không, nhung fôI hIô u ra ng co ho I cu ng vô ich. Thôm nu a, fôI
so ga p cô a y fôI se cuô ng Iôn va se Ia m hoa c se no I nhu ng dIô u ngu
xua n. TôI da nh ra vô & fu do fôI không ga p vo fôI nu a. Co fhô cô a y
se quay Ia I vo I fôI, khI hIô u ra ra ng nguo I chô ng nhu fôI không pha I
cô a y dô fìm duo c. Nhung fruo c khI buo c qua nguo ng cu a nha fôI,
nha f fhIô f cô a y pha I gIa I fhich fa I sao cô a y bo fôI ca I da .

SHORT - SWKKT - SC¡KNCK - SKCRKT

Nga y da u nha n vIô c, sô p fhan ma f da n do fôI: "Ia m fhu ky cho
fôI ma fô f va frung fha nh ngoa I vIô c duo c fra Iuong cao, sau ba nam
se co n duo c bô fri du ho c nhu ca u fhu ky fruo c. VIô c không nhIô u
Ia m, fuy va y co mô f vIô c pha I nho , cho coI fhuo ng" - ông nha n ma nh -
"Ðo Ia , frong nga y co aI nha n - ga p - he n - ba n vIô c gì, ca u ghI va o
cuô n me -sô f nau-fo -bu c na y", doa n ông chI va o mô f cuô n sô do ng bo c
ca n fha n, frôn bìa co ghI na n no f: Message|1) Nofebook|2), va fIô p
fu c
- "TôI fram công nghìn vIô c nho không xuô , nôn cuô I gIo ha ng
nga y fôI se Ia y ra xem dô nho ma Ia m". "Tuo ng vIô c gì, dô e c", fôI
nghI fha m. Sô p dô f nhIôn Iôn gIo ng "Ca u pha I fuan fhu fheo du ng
phuong cham 4 chu e f-so ". TôI dInh Ia y bu f ra ghI nhung sô p khoa f
fay ra hIô u kho I ca n, doa n ông uô n gIo ng ve o von: "So f, so -uy f, saI-on,
sI-co -rif" |Shorf, Sveef, ScIence, Secref).

"Me kIô p! Ong na y sinh chu Tay fha f, cha c copy o dau day" - fôI
fha m nghI. "TôI nghI ra phuong cham 4 chu e f-so do va VIô f ho a
Ia ...", ông ca f ngang suy nghI cu a fôI, "nga n go n, dô hIô u, khoa ho c,
kin da o".

NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 43
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Ong du ng Ia I mô f chu f, fay xoa xoa bu ng rô I gIa I fhich fhôm:
"Co va y nguo I ngoa I vô fình do c cu ng kho ma bIô f duo c nô I dung".
Ngu ng Ia I mô f chu f, nha p mô f ngu m nuo c khoa ng Ia vIe, sô p cao
gIo ng:

- TIô n day fôI kIô m fra ca I co -Ie-vo |cIever|3)) cu a ca u Iuôn, xem
dô fhông mInh cu a ca u dô n dau nhe , ô-kô 7". Mô m no I, fay ông gIo da I
mô f frang cu a cuô n sô ghI che p fhông ba o nha n fIn do , rô I chI bu a
va o mô f do ng: "Ðay Iua n dI !". TôI IIô c nhanh va o fha y co ghI nguyôn
van nhu sau: "17/8 8.30 p.m ÐIAS ÐÐ!.

TôI fha m nghI: "Ma y con sô da u Ia chI nga y fha ng day, pI-em-
mo |pm) - buô I chIô u fô I, baI-o f-so |ÐIAS) nghIa Ia gì nhI 7" - da u o c
fôI cang Iôn - "a , frong fu dIô n Ioa I bo fu I Oxford 46 nghìn fu , ÐIAS co
nghIa Ia - su fhIôn Iô ch, fha nh kIô n hoa c su ba o ca o saI kô f qua fhô ng
kô. Ðu ng ! Co n bI-bI |ÐÐ) cha c Ia vIô f fa f cu a haI chu ÐIC ÐOSS - sô p
bu . Ngon an qua !". Ðoa n Ia y ve ma f bình fha n, fôI ru f re Iôn fIô ng:
- Ða fhua anh ! Ðm Iua n nhu sau: Nga y 17 fha ng 8, 8 gIo ruo I
fô I, ho p ba n vô ba o ca o saI con sô fhô ng kô, co ca p frôn vô du .
- Me c-xa -Iu !. Ong dô m mô f cau chu I dô ng ba ng ngôn fu phI me
de ngu va pha Iôn cuo I hich hich: "To sô foa f va o ma y ca I ba ng da I
ho c cu a ca u! Ðu ng Ia ngu a non ha u da . Ca I ca ch gIa I fhich cu a ca u
chI dô no I vo I ba xa cu a fo hoa c vo I doa n fhanh fra ma fhôI. Ca u chI
du ng doa n nga y, gIo co n sau fhì roong |Wrong|4)) hô f". Ong Ia I cuo I
hô nh hô ch: "Nghe day ! Ðo -I-a-so không pha I Ia ba o ca o saI ba o ca o
du ng gì hô f ma Ia bIa so , fo da f fhay cho fu bIa ôm ma Iau nay va n
du ng. Nghe hoI fhô mô f chu f nhung kin da o hon. Va Ia I ôm vo I so
nghIa cu ng ru a ca ".

Nghe dô n day fôI suy f nga ngu a ra, nhung ông va n fIô p fu c,
không dô y dô n su nga c nhIôn cu a fôI:
- Co n haI chu bo không co ông Io n ông be gì dau ma a m chI
qua n bIa ôm mu Xuyô n be o. "Xuyô n" Ia fu Ha n nôm cu a fu "Ðuo m",
va y fôn mu dIch ra fIô ng Anh Ia Ðich Ða f-fo-pho -IaI |ÐIg|5)
ÐufferfIy|6)) vIô f fa f Ia bo -bo |ÐÐ), hIô u chua 7 Mô-den hon, fri fhu c
hon, du ng không7 Pho-rIn Iang-guy f |IorgeIn Ianguage|7)) ma .

Chua hô f nga c nhIôn, fôI co n ga ng ho I vo f va f:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 44
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- Thô co n da u cha m fhan7.
Sô p fIô p fo I Iuôn:
- Ðôn xi nghIô p fhan ho mo I.
- a ! - fôI Ia m ba m mô f ma ch: "Nga y 17 fha ng 8, 8 gIo ruo I fô I bIa
so buo m fo Than mo I". "Tuyô f !" - fôI reo fo - "Ðô n chu e f-so fuyô f
vo I".

Sô p da c chi kô f Iua n: "Co n gIang-sip |Young|8) sheep|9)) Ia m !
Ca m Ia y cuô n sô na y, maI cho nghI ca nga y nghIôn cu u ho c kInh
nghIô m. Co gì không hIô u cu ho I". Ðoa n ông ra Iô nh: "Ðay gIo va o
fhu c fa p vIô c na y ngay ! Ðu f ! Xong chua 7 ChI !" Ong ô a do c: "Hôm
nay nga y fa m fha ng chin nhI 7 Ca u chuyô n nga y fha ng ra sô , fa m pI-
em-mo , bIa-so , rô ng Iôn, cha m - ghI ba ng da u cha m fhôI !".

|Nga y hôm sau, fôI duo c bIô f ông gIa m dô c xi nghIô p Nuo c
Cha m da chI hô f hon mô f nam Iuong cu a mô f công nhan ba c 4 bôn do
va o nha ha ng Thang Iong cho buô I fô I vuI ve do ).
Chu fhich:
|1) - Message - doa n fhông ba o hay nha n fIn.
|2) - Nofebook - sô ghI che p.
|3) - CIever - fhông mInh.
|4) - Wrong - saI.
|5) - ÐIg - fo Io n.
|6) - ÐufferfIy - con buo m.
|7) - IoreIgn Ianguage - ngoa I ngu .
|8) - Young - fre . |9) - Sheep - con cu u.

BA CH¡ A MÃ C LO M

Mô f ba Chu a co nhan sa c ma finh kIôu nga o, dI ra choI phô
phuo ng fha y aI fra I y Ia saI Iinh ba f da nh IIô n. Quy nh Iu ng fhu ng dI
choI, ga p kIô u Chu a. Ca n da y co ca I ao be o. Quy nh vô I va ng cha y
xuô ng ca u ao du ng da nuo c choI. Chu a bIô f Quy nh, fha y choI Ia n
fha n nhu fhô mo I ho I:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 45
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- Ong Ia m gì do 7
Quy nh nga ng Iôn fhua:
- TôI o nha buô n qua , ra ao da be o choI!
Chu a do ma f fia faI, bo dI.

ÃN TRO M MK O

Nha vua co mô f con me o quy Ia m, xich ba ng xich va ng va cho
an nhu ng dô my vI. Quy nh va o cha u, frông fha y, ba f frô m vô , ca f
xich va ng dI ma buô c xich sa f, nhô f mô f chô , dô n bu a fhì dô haI ba f
com, mô f ba f fhIf ca , mô f ba f rau na u da u fôm. Me o fa quen an
mIô ng ngon cha y dô n ba f com fhIf ca chu c an. Quy nh ca m sa n roI, hô
an fhì da nh. Me o do I qua , pha I an ba f rau na u da u fôm. Nhu fhô ,
duo c hon nu a fha ng, da y da va o khuôn, mo I fha ra. Vua ma f me o,
fIô c qua , cho nguo I dI fìm, fha y nha Quy nh co mô f con gIô ng hô f, ba f
Quy nh dem me o va o cha u. Vua xem me o, ho I:
- Sao no gIô ng me o cu a fra m fhô 7 Hay khanh fha y me o cu a
fra m de p ba f dem vô , no I cho fha f! - Tau bô ha , bô ha nghI cho ha
fha n ba f frô m, fha f Ia oan, xIn bô ha dem ra fhu fhì bIô f. - Thu fhô
na o7 No I cho fra m nghe. - Muôn fau bô ha , bô ha phu quy fhì me o an
fhI an ca , co n ha fha n nghe o fu ng fhì me o an com vo I da u fôm, rau
Iuô c. Ðay gIo dô haI ba f com a y, xem no an ba f na o fhì bIô f ngay.

Vua saI dem ra fhu . Con me o cha y fha ng dô n ba f com rau, an
sa ch. Quy nh no I:
- XIn bô ha Iuo ng cho, nguo I fa phu quy fhì an cao Iuong my vI,
ba n fIô n fhì com ha m rau dua. Me o cu ng va y, pha I fheo chu .
Rô I Ia y fa dem me o vô .


NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 46
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com

NHÃ T BA TRÂ ¡

Mô f ông quan va o qua n ngô I bô vô Ia m, Quy nh gIa Ia m ho c fro
xa c, mon men dô n du ng bôn, hô fha y quan an mIô ng fra u na o nha ba
ra fhì Ia I cu I xuô ng nha f. Quan ho I:
- Ma y Ia aI7 - Ða m, fôI Ia ho c fro . - Ho c fro sao Ia I Ia n fha n fhô 7
- Ða m, chu ng fôI fha y phuong ngôn fhuo ng no I: "MIô ng ke sang co
gang co fhe p!", chu ng fôI nha f xem gang fhe p nhu fhô na o.
Quan fha y Quy nh co y xuo c, ra oaI fhe f:
- Ða xung Ia ho c fro , fhì pha I dô I ngay cau phuong ngôn a y dI,
dô I duo c fhì fha cho, không se da nh do n!
Quy nh ru f fe fhua:
- Ða m quan kho Ia m!
Quan Ia I quo :
- Kho fhì kho cu ng pha I dô I! - Ða m quan con xIn dô I. - No I mau!

Quy nh mo I do c:
- Ðô nha kho vu a nho vu a fham.
Quan ngô I Ia ng dI rô I do ma f no I:
- u dô I cu ng chInh, nhung ma xa c Ia m

DO M NHA Q¡AN BANG

Ðô ra ng Quy nh xInh cu ng fho I vo I ThI ÐIô m Quan Ða ng sInh ra
fhI ÐIô m, da y ho c fro dông Ia m. Quy nh nga y nga y gIa vo dô n xem
bình van, dô nga p nghe cô ÐIô m. ho c fro bIô f y , va o fhua vo I quan
Ða n, nga I ba f va o ho I. Quy nh fhua:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 47
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- TôI Ia ho c fro , fha y fruo ng quan Io n bình van, fôI dô n nghe
frô m.
Quan Ða ng no I:
- Ta bIô f hô f rô I, anh du ng gIa danh ho c fro ma ba f chuo c fuô ng
chIm chuô f. Co pha I ho c fro fhì fa ra cho mô f cau dô I, không dô I duo c
fhì da nh do n!
Quy nh vang. Quan Ða ng ra mô f cau:
- Tha ng quy ôm ca I da u, du ng cu a khôI nguyôn
Quy nh u ng kha u dô I ngay:
- Con mô c du a cay ba ng, do m nha ba ng Nha n

Quan Ða ng fha y Quy nh xua f kha u fha nh chuong co bu ng yôu,
gIu Quy nh Ia I nuôI an ho c. Quy nh ho c fa n fo I Ia m, ky na o van cu ng
duo c do c. Tu nga y fruo ng quan Ða ng co Quy nh, bao nhIôu ho c fro
danh sI dô u pha I nha n Quy nh fa I gIo I hon ca . Quan Ða ng fha y
Quy nh ho c gIo I, co y muô n ga cô ÐIô m cho, ma cô ÐIô m nghe cu ng
fhua n. Quy nh bIô f ra ng cô ÐIô m va o fay mình rô I, fhoa duo c uo c
nguyô n, song finh fInh nghIch, cu du a co f Iuôn. Cô ÐIô m du ng da n,
fhu y mI không u a cho f nha , Quy nh Ia I ca ng ghe o daI.

DK С C CH¡ A

Quan fu fhIôn xem fhIôn van, fha y vô dIa pha n fInh Thanh co
mô f ngôI sao sa ng, cha c o da y co nguo I fa I, nhung không bIô f Ia ng
na o, mo I fau vua. Vua gIao cho dInh fha n xe f. Co mô f vI fau:
- XIn fu cho fInh fha n Thanh Hoa su c mô I Ia ng pha I fIô n mô f
con dô du c chu a, ha n mô f fha ng, không co fhì frI fô I.

Tra f vô dô n Ia ng, ca c cu ky Ia o Io sô f vo , nha f Ia ông fhan sInh
ra Quy nh Ia I ca ng so , ông fa Ia huynh fhu frong Ia ng, fa f pha I fô I
fruo c. Ong fa vô pha n na n nha vua do I nhu ng chuyô n oa I oam.
Quy nh fha y bô buô n ra u mo I ho I:
- Hôm nay fha y co vIô c gì ma không duo c vuI7
Ong bô duong bu c mình IIô n ma ng:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 48
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- VIô c Ia ng, vIô c nuo c, fre con bIô f gì ma ho I7
Quy nh nha f dInh ho I cho ra, ông bô pha I kô fhu c cho nghe.
Quy nh nghe xong, fhua:
- Con fuo ng vIô c gì, chu vIô c a y fhì fha y không pha I Io! Nha vua
ba f mua mô f con, chu ba f mua muo I con cu ng co . XIn fha y cu ra
nha n Io I vo I Ia ng, chô ng cho con fram quan fIô n dô con dI mua.
Không fhì mình chIu fô I cho ca Ia ng.

Ong bô fha y con no I fhô , Ia Ia m, nhung nghI bu ng: "Ta fhu
nghe fre con xem sao!" mo I da nh IIô u ra nha n vo I Ia ng, Ia m fo cam
doan, dem fIô n vô ba o con dI mua. Sa ng so m, haI bô con khan go I,
com na m, va c chu c quan fIô n ra Thang Iong mua dô. Ðô n noI,
Quy nh no I vo I bô ho I do xem hôm na o vua ngu choI phô . Hôm do ,
Quy nh da y fha f so m, Ie n xuô ng duo I cô ng cu a Ðông na m chu c. Ðo I
dô n qua ngo , nghe fIô ng xe ngu a quan quan dI xình xIch frôn cô ng,
Quy nh IIô n kho c oa Iôn. Vu a Iu c xa gIa dI qua, vua nghe fIô ng fre
kho c ma không fha y nguo I, saI Iinh dI fìm, IôI duo c Quy nh o duo I
cô ng Iôn. Vua ho I:
- Sao ma y Ia I chuI xuô ng cô ng7
Quy nh gIa vo không bIô f Ia vua, no I:
- Thua ông, fôI fha y xe ngu a dông, so chô f che f nôn fra nh xuô ng
cô ng. - Thô fa I sao kho c7 - Thua ông, me fôI chô f da ba nam nay ma
ma I không fha y bô fôI de dô co em ma a m nôn fôI kho c! - Tha ng na y
mo I do hoI chu ! Ia m gì co da n ông de bao gIo . - Thua ông, mo I rô I fôI
fha y ca c cu Ia ng fôI ru nhau dI mua dô du c chu a dô fIô n vua. Ðô du c
chu a duo c fhì cha c bô fôI cu ng de duo c.

Vua va ca c quan dI hô gIa dô u ba f cuo I, bIô f du a be na y co fa I,
u ng va o ngôI sao sa ng, IIô n fhuo ng fIô n va fha cho dan Ia ng không
pha I cô ng dô du c chu a nu a.
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 49
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com

TRA ON CH¡ A L¡K ¡

Ca p khoa fhI, Quy nh ra u ng fhI. Ðuo ng dI qua dô n Sông,
Quy nh va o yô f Chu a, xIn Chu a phu hô cho, dô fhì xIn fra Iô . Quy nh
ra fhI, qua nhIôn dô fha f. VInh quI vô , Quy nh mua mô f con bo me ,
mô f con bo con, dem dô n Iô , Quy nh quy xuô ng Ia y, rô I da f con bo me
dô n buô c va o fay ngaI ma kha n ra ng:
- Chu a co Io ng fhuong phu hô cho Quy nh duo c dô , nay go I Ia co
mô f con bo dô fra Iô . XIn Chu a nha n cho. Chu a Ia chI, xIn Iô con Io n,
co n con nho , em xIn dem vô khao dan.
No I rô I, da f con bo ve . Con bo me fha y da f ma f con dI, Iô ng Iôn
cha y fheo, Ia m ngaI Chu a dô Iô ng chô ng, Iong ga y ca . Quy nh cuo I no I:
- ChI fhuong em nghe o, fra không Ia y, fhì em xIn dem vô va y.
No I rô I da f ca haI me con bo vô .

C¡ ÐO

Mô f hôm, nha co gIô , Ia m fhIf Io n mo I kha ch khu a dông Ia m.
Tha y Quy nh hay nghIch, aI cu ng cho ng ghe o choI. Ðuong Iu c Quy nh
xem Ia m fhIf Io n, co mô f ông Tu fôn Ia Ca f fhuo ng fu phu hay chu
cha y dô n be o faI, ba o:
- Tao ra mô f cau dô I, dô I duo c fao fha cho: - Io n ca n an ca m fô n
Quy nh dô I ngay:
- Cho khôn cho ca n ca n
Ong Tu Ia I ra mô f cau nu a, cau na y co y fu phu mình Ia ông Tu :
- Tro I sInh ông Tu Ca f
Quy nh Ia I dô I:
- Ða f nu f con bo hung
Ong Tu pha I Io m, fIf ma f. Mo f nguo I cuo I a m ca Iôn.
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 50
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com

TRA NO ANH LA ¡ ÐO

Quy nh dI do ngang fhuo ng chIu fIô n, Iau qua ho a nhIô u, không
fra duo c. Iu c anh Ia I do dô n do I, Quy nh ba o:
- u do I da y, maI fa fra .
Rô I mua fre nu a, Ia gô I Ia m mô f ca I nha be o gIu a sông, frong
dô mô f cau: Ð... me fha ng na o ba o fha ng na o! Va phao a m Iôn
ra ng do Ia Ia u yô f fho cu a Tra ng. Tha y no I fho Tra ng, fhIôn ha nô
nu c ke o nhau dI xem. ÐI do ra dô n noI, fha y dô c mô f cau nhu fhô ,
cha n qua IIô n dI do vô . Nguo I kha c ga p ho I fhì chI fra Io I: "Ra ma
xem!" Thô Ia fhIôn ha ca ng fha y Ia , ca ng xô nhau ra xem. Anh Ia I do
cho hô f chuyô n no dô n chuyô n kIa không kIp, frong ba bô n nga y,
duo c không bIô f bao nhIôu fIô n. Ðuo c ma y hôm, Quy nh do nha be ,
ba n Ia I cho anh Ia I do . Anh Ia I do fru no . Quy nh ma ng:
- Anh co n no fa fhì co , aI Ia m cho anh ma y hôm cho duo c ba y
nhIôu fIô n7

Anh Ia I do mo I nha n ra, IIô n ca m on Quy nh rô I rif va xIn fra du
fIô n.

VAY T¡K N CH¡ A

Ia I mô f Ia n Qu ynh va o yô f dô n, fha y chu a co nhIô u fIô n, frông
suo ng ma f, dInh vay. Quy nh kha n:
- Ðm dô na y fu ng Ia m, chI co fIô n dô không, xIn cho em vay dô
em buôn ba n, kIô m if Io I.
No I rô I, kha n da I am duong: "Sa p fhì chIa fu, chI cho em vay
mô f pha n, ngu a fhì chIa ba, chI cho mô f pha n, chI ma fhua n cho mô f
nu a fhì xIn nha f am nha f duong." Tha y da ng na o Quy nh cu ng vay
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 51
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
duo c, ma y Chu a fhì không muô n cho vay, vì bIô f duo c Ia cho vay,
Quy nh se không fra , IIô n cu Ia m cho haI dô ng fIô n quay fif, cha ng
sa p ma cu ng cha ng ngu a. Quy nh fha f fhô vô fay reo:
- TIô n mu a Chu a cuo I, fhô Ia chI ba ng Io ng cho em vay ca rô I!
No I xong, va c hô f ca fIô n vô .


ÐÂ ¡ TO BÃ NG CA ¡ BO

Quy nh khI co n be dô ba y fa m fuô I, choI nghIch da kha c nguo I,
Ia y fa u chuô I Ia m co , Ia sen Ia m Io ng, Quy nh Ia I fInh ranh; fre con
frong Ia ng ma c Iu a Iuôn. Mô f hôm fro I fha ng fa m, sa ng frang, Quy nh
choI vo I Iu fre o san, bô ng Quy nh ba o:
- Chu ng bay Ia m kIô u fao ngô I, rô I fao dua dI xem mô f nguo I
da u fo ba ng ca I bô .
Iu fre fuo ng fha f, franh nhau Ia m kIô u ruo c Quy nh dI ba y, fa m
vo ng quanh san, mô f fho không ra hoI. Quy nh fha y fhô ba o:
- Ðu ng do I day, fao dI cham Iu a soI cho ma xem.
Iu fre so qua , không da m xem, chI nhu ng du a Io n o Ia I. Quy nh
Ia y Iu a fha p de n xong dau da y, rô I fho da u che ngo n de n, ba o Iu fre :
- Kìa! Trông va o va ch kIa kìa! Ong fo da u da ra da y!
Anh na o cu ng nhìn nho n nho nho n nha c, fha y bo ng da u Quy nh
o va ch fo ba ng ca I bô fha f. Iu fre bIô f Quy nh xo , quay ra ba f Quy nh
Ia m kIô u dô n. Quy nh cha y va o frong buô ng do ng kin cu a Ia I, kôu a m
Iôn. Ong bô fuo ng Ia fre da nh, ca m roI cha y ra, Iu fre cha y fa n Ioa n.


NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 52
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com

LK NH V¡A BAN

Mô f dôm kIa, quan coI fhIôn van frong frIô u fau vo I nha vua :
- Thua Hoa ng Thuo ng, fha n quan sa f da ba y nga y nay, hô va o
gIo na y Ia go c fro I phuong Nam Ioe Iôn mô f a nh sao fha f ky Ia . Theo
fha n bIô f fhì do Ia vu ng da f xu Thanh. ÐIô u do chu ng fo co nhan fa I
chua xua f da u Iô dIô n, cu I xIn Hoa ng Thuo ng cho xuô ng chIô u chIôu
hIô n, may ra co nguo I co nguo I fa I ra gIu p nuo c nha .

Vua cha p fhua n va ban Iô nh cho dan chu ng vu ng Thanh Ho a -
mô I Ia ng pha I nô p cho nha vua mô f con frau du c co chu a, he n frong
vo ng mô f fha ng fhì pha I nô p du , nô u không bI fô I.

Nghe fIn a y, dan chu ng gIa fre cu ng ca c huong dIch, chu c sa c
ca c Ia ng Io ma f an ma f ngu . Phen na y aI cu ng cha c ma m Ia chô f, vì co
bao gIo frau du c Ia I co chu a! Ho a chang Ia xuô ng ga p ÐIôm Vuong
ma muo n! ChIô u a y, cha Quy nh Ia huong xa frong Ia ng, dI ho p vô ne f
ma f na ng frIu buô n ra u. Quy nh fha y fhô be n ho I fhì duo c ông kô Ia I
cho nghe da u duôI su vIô c oa I oam kIa. Nghe xong, Quy nh cuo I, fhua
vo I cha:
- XIn cha cho con mô f if fIô n Ia m Iô phi dI duo ng. Con Iôn kInh
Io vIô c na y fhì nha f dInh vua se không Ia m fô I Ia ng fa nu a dau.
Cha Quy nh mIô n cuo ng ba ng Io ng. Sa ng hôm sau, Quy nh khan
go I Iôn duo ng. Ðô n kInh fha nh, ca u be nghI ngoI o mô f qua n fro dô
do I co hô I7

Ngay khI nghe bIô f fIn nha vua cu ng ca c quan ha u dI da o ca nh
phô phuo ng, Quy nh na p duo I mô f bu I fru c bôn duo ng, ra su c Ia kho c,
ga o fhe f cô f cho nha vua nghe duo c. Nghe fIô ng con nif kho c vang
ran, vua saI Iinh da n dô n cho nga I ho I:
- Ðe con kIa co vIô c gì buô n bu c so ha I ma Ia om so m fhô 7
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 53
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- Thua Ðu c Vua, con khô va buô n qua nôn bo nha dI, Ia I dInh fu
va n chô f cho xong7
- Ha y no I cho fa nghe xem Ia vIô c gì na o7 Quy nh gIa vo kho c fu c
fuo I rô I fhua:
- Con vô n ma f me fu Iau, sô ng fhuI fhu I vo I bô , muô n co em be
dô bô ng a m cho vuI nhung ba o fhô na o bô con va n không chIu de cho
con mô f du a.
Vua nghe xong không chIu nô I cuo I, vuô f rau ba o:
- Ca I fha ng ôn con na y hay fha f! Ðô ma y Ia da n ông fhì de ca I
nô I gì chu ! Ðu ng Ia do hoI!
Ða y gIo , Quy nh fIô n sa f Ia I bôn kIô u vua ma no I :
- Con không do hoI dau a , vì chinh con nghe bô no I frIô u dình
cu ng co chIô u chI xuô ng ba f dan pha I nô p mô I Ia ng mô f con frau du c
co chu a co ma !
Vua nghe xong fe ngu a, frong bu ng bIô f ngay day Ia nguo I fa I,
ra f u ng vo I Io I fIôn doa n cu a quan fhIôn van da o na o. Ia p fu c, vua ra
Iô nh ba I bo chIô u chI "do hoI" kIa ngay.
Mo I nguo I bIô f fIô ng Quy nh fu do .

Q¡A ÐA O TR¡O NG THO

Vua duo c nguo I no dem dang mô f mam da o do hô ng frông ngôn
Ia nh va hô f su c de p ma f, ông fa no I do Ia Ioa I da o fruo ng fho , aI an
va o se sô ng Iau fram fuô I.

Vua fha y da o qui, chua muô n an vô I, cu dô do khIô n van vo ba
quan nhìn ma fhe m dô n nho da I. Nhung cu a vua fhì cho aI da m dô ng
va o.

Nga y kIa, Quy nh va o cha u, frông fha y mam da o dô frôn Iong
a n. Quy nh fha n nhIôn nhu không, dua fay be mô f fra I ca n rau ra u.
Ca c quan frong frIô u frông fha y so hô f hô n dô n Iô I không da m nhìn.

NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 54
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Vua bIô f Quy nh ngang nhIôn an da o qui cu a mình fhì gIa n Ia m,
nha f dInh su Quy nh fô I chô f che m vì khI quan pha m fhuo ng. Quy nh
nghe fhô va n không fo ra so ha I, chI gIa do buô n ra u quì fruo c ma f
nha vua, fau:
- Tha n mang fô I xu c pha m dô n bô ha , nay co chô f cu ng Ia da ng.
Tuy nhIôn, fruo c khI Quy nh na y ra dI ga p fô fIôn fhì cu ng xIn co ma y
Io I muô n fau, mong bô ha cho phe p fha n no I.
Nha vua ba ng Io ng, ba o cu no I.
Quy nh fhua:
- Không pha I Ia fha n fham an dô n Iô I vì mô f da o ma ma f ma ng,
nhung chinh vì fôI frung muô n ha u ha Chu a fhôm va I chu c nam nu a
nôn mo I an da o qui, chI mong sô ng Iau ma fho bô ha . Không ngo , da o
go I Ia fruo ng fho fha f qua doa n fho , vì mo I an xong fhì ca I chô f da
dô n ca n kô . Thua bô ha , fhô co pha I Ia Ioa I da o fruo ng fho , fho fha f
hay không a 7 AI no I fhô chinh Ia Ia o khoe f, xIn bô ha Ia m fô I ke do
mo I pha I!

Vua nghe xong, fha y Quy nh no I ro ra ng Ia chi Iy , Ia I e mình an
va o Io cu ng doa n fho fhì khô n. Ðe n ra Iô nh fha ngay cho Quy nh.

H¡ T¡ONG ÐA ¡ PHONG

TrIô u dình nga y na o cu ng co yô n fIô c ,son ha o ha I vI cu ng ca c
fhu fhu c an qui hIô m go I Ia cu fhu a mu a không co chô ma dô . Ðo I fhô
nôn nha vua an ma I cu ng cha n Iôn dô n fa n cô nhu ng fhu a y, Ia I
không co n fhu c gì chua an. Mô f hôm rô I ra I, vua kôu Quy nh va o ho I:
- Trôn do I na y co bao nhIôu fhu cu a ngon va f Ia fa da dô u an
qua, nhung cha Ie chI co ba y nhIôu Ia hô f rô I hay sao7 Co co n fhu gì
ngon ma Ia hon không nhI7
- Co mô f mo n cu c ngon go I Ia ma m da , cha ng hay bô ha da nô m
qua chua a 7

Vua ba o ra ng ca I fôn mo n an nghe Ia va mình cu ng Ia n duo c an,
xong Ia I ba o muô n fhuo ng fhu c mo n a y ngay. Quy nh fhua:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 55
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- Mo n an ngon fa f pha I cu c, na u mo n do ra f công phu va fô n
nhIô u fho I gIan 7
Vua no I :
- Ta muô n an va f Ia , Ia I ra nh rang không bIô f Ia m gì cho hô f
nga y, Io gì không do I duo c. Tra ng nho mau mau Ia m mo n a y cho fa
an fhu nhe !

HaI hôm sau, Quy nh cho gIa nhan mang fhIô p va o cung mo I
vua ngu gIa dô n nha mình fhuo ng fhu c mo n ma m da . Vua Ia f da f dI
ngay.

Ðô n nha , vua fha y Quy nh Iang xang cha y fo I cha y IuI frong
bô p, mô hôI cha mô hôI con cu fuom ra nhu fa m. Tha y fhô , vua Ia I
ca ng nôn no ng, gIu c Quy nh na u mau mau cho mình huo ng ca I mo n
dô c da o a y. Ðô n qua frua, Quy nh va n cu Iang xang duo I bô p, cha
fha y no I nang gì dô n fhu c an duo c hay chua ca . Vua do I bu ng Ia m rô I,
be n ga f:
- Ca I mo n qua I quy gì ma na u Iau fhô 7 Ta không do I duo c nu a
rô I day na y!
Quy nh ra ve mô f mo I, fau:
- XIn bô ha do I cho chu f nu a, sa p xong rô I a 7
Ðu ng Ia không bIô f pha I Ia m sao fô f hon Ia do I nôn vua da nh
ba m bu ng, fIô p fu c do I. Khô n fhay, cho fo I sa m fô I Quy nh va n cu ba o
Ia chua duo c. Vua do I qua be n no I :
- Không fhô do I duo c nu a! Trong nha co fhu c gì kha c cu do n Iôn
cho fa an qua Ioa mô f mIô ng dI!
Quy nh vang da rô I saI gIa nhan do n com Iôn pha n cho vua xoI.
Vua nhìn fha y mam com ro Ia xoa ng xInh: chI co vo n ve n da I rau
Iuô c! Trong mam co ca I hu sa nh nhung vua cha bIô f do Ia ca I chô f fIô f
gì! Iu c chua n bI an, vua chI va o ca I hu rô I ho I :
- Trong day du ng mo n gì7
- Thua, da y Ia mo n "da I phong," a !
Quy nh ro f mô f if ca I fhu nuo c sô n sô f go I Ia "da I phong" ra che n
rô I mo I vua cha m rau. Vu a nhaI rau frong mIô ng, vua vu a fhô f Iôn:
- Ngon qua , ngon qua ! Nha Tra ng kIô m duo c ca I fhu na y o dau
ra va y, va fa I sao Ia I go I no Ia da I phong7
Quy nh fhua:
- Ða m, phong Ia gIo , da I Ia Io n, ma gIo Io n fhì dô chu a da y a !
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 56
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Vua nga n ra vì nga c nhIôn. Quy nh gIa I fhich fIô p:
- Ðô chu a fhì fuo ng Io, do c Ia I Ia I Ia Io fuong. Ða m, qua fhu c do
chI Ia mô f Io fuong ra f fa m fhuo ng ma frong nha nhu ng nguo I nghe o
dô u co a ! So dI Ðô ha an fha y ngon nhu fhô vì Iau nay foa n fhuo ng
fhu c nhu ng son ha o ha I vI nôn bay gIo fha y fuong da u cu ng ngon,
hon nu a7 vì bô ha dang do I cô n ca o7

Vua da hIô u ra ca I chan Iy don gIa n a y, be n cuo I va ca m on
Tra ng vô bu a an ngon mIô ng rô I Iôn kIô u fro vô .


LA M THO X¡N ÃN

Ta I mô f Ia ng fhuô c fInh no co fôn dIa chu gIa u co nu f va ch, Ia I
nô I fIô ng gIan a c va hay ha hIô p dan Ia nh. Ha n co cô con ga I fuy de p
nhung cu ng nô I fIô ng không ke m cha vô ca I fho I chua ngoa danh da .
Cô ga I na y fhuo ng fhay cha ra dô nam dô c fhu c ke Ia m fhuô.

Mô f hôm, cô fa dang du ng frôn bo ruô ng, fay chô ng na nh, da u
co no n quaI fhao, quan sa f ca c nông dan Ia m fhuô ga f Iu a fhì co mô f
cha ng fhIô u nIôn da ng ve nho sInh dI ngang qua. Nho sInh fha y ca nh
do IIô n du ng Ia I ho I fham mô f ba c nông dan vô cô ga I kIa. Ða c nông
dan ba o cô fa Ia con ga I cu a chu ruô ng, nga y na o cu ng ra du ng day dô
ma dôn dô c vIô c dô ng a ng, no I Ia fhô nhung fha f ra aI Ia m Iu ng cha m
cha p mô f fi Ia cô fa ngoa c mIô ng ra chu I cha ng fIô c Io I. Co Ia m nguo I
fuy do I nhung ra ng chIu chu không Ia m fhuô cho cô fa dô kho I bI
nhu c.

Nghe kô xong, cha ng fhIô u nIôn IIô n fIô n dô n ga n bo ruô ng noI
cô kIa dang du ng. ThIô u nIôn ba o cô na ng mình Ia ho c fro Io dô
duo ng, nhIn do I da haI ba bu a nay, xIn cô gIa an bô fhi cho if Iu a fhô I
com. Tha y cha ng fraI khôI ngô khoe ma nh Ia I dI xIn an, cô ga I nguy f
da I va ba o:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 57
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- Na y, cô ba o cho bIô f, cu a dau ma Ia y không cu a nguo I fa ha ,
nô u du ng ho c fro fhì u ng kha u xua f fhI cho cô nghe Io f Iô faI da , ba ng
không fhì cu fha ng duo ng ma xe o! Cha ng fhIô u nIôn kIa nha n Io I
ngay va xIn cô ga I ra chu dô cho mình Ia m fho. Cô kIa ba o:
- Ða an xIn co n ve chuyô n, cu Ia m fho xIn an Ia ho p nha f chu
co n dô dIô c gì nu a!
Cha ng fraI suy nghI frong fhoa ng chô c rô I do c fo:

Tuyôn Quang, Hoa ng Hoa cu ng fho vua.
Na ng cu c cho nôn pha I ma f mu a
Ia I du ng da u bo xIn xo chI
ChI Io Io ng na o chI cha ng cho.

Nghe xong bô n cau fho a y, cô ga I do ga n ca ma f, nguo ng qua
không co n bIô f no I nang gì nu a ca , vô I vô I va ng va ng Ia y Iu a dua cho
cha ng fraI kIa. Cha ng kIa cha ng fhe m ca m on, dI fha ng mô f ma ch
frong fIô ng cuo I khu c khich cu a ca c nguo I Ia m ruô ng fhuô.

Vô sau, nguo I fa bIô f ra cha ng fraI a y chinh Ia Tra ng Quy nh.
Co n pha n cô ga I fhì sao7 Cô fa ma f ha n ca I fho I danh da chanh chua,
ma cu ng fu hôm a y, không fha y cô ra dô ng du ng chô ng na nh nhu
fruo c nu a.

ONG NO , BA K¡A

Ia ng cu a Quy nh co haI fhôn, frong nhu ng fhôn a y co Ia m ke
gIa u co nhung bIô ng nha c, ca y fha n ca y fhô nôn cha ng aI da m dô ng
fo I chu ng. Ðo n na y quanh nam suô f fha ng chI bIô f hô f da n du m ruo u
che rô I Ia I co ba c an choI. Ða fhô , chu ng Ia I hIô u danh, fhuo ng nho
ca y hoa c nInh no f nguo I co quyô n fhô gIu p cho chu ng chu f pha m ha m
dô fro nôn ông no ba kIa ma vônh va o vo I do I.

Mô f hôm, Quy nh o kInh dô vô fham nha , nghe kô vô bo n a y,
IIô n saI gIa nhan go I bo n vô công dô I nghô do dô n, ba o:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 58
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- Ta dang co fho I co gIu p duo c ca c ông fro fha nh ông no ba kIa
da y. Nô u muô n fhì mau mau vô fhu xô p cha p fô I Ia I day cu ng fa
da nh che n rô I sa ng maI cu ng cha y kInh Iuôn fhô .
Ca bo n mu ng quy nh, Ia y Ia y Ia y dô rô I ba chan bô n ca ng cha y
vô nha . Chu ng cu fuo ng ra ng mình nhu da Ia "ông no ba kIa" rô nôn
vu a buo c chan va o nha , co ke da Ia foa ng vo I vo :
- Co n du ng do nhìn ca I gì ha 7 Co mau va o fhu xô p dô da c cho fôI
dI ha u quan frôn không na o!
Ma y mu vo bIô f chuyô n, cu ng fha y suo ng ron frong bu ng y nhu
fhô da Ia ca c ba Io n rô I va y. Vô I va ng xô p khan a o cho ca c ông Iôn
duo ng va o kInh dô ma chô p Ia y ca I fho I co ba ng va ng na y!

ChI mô f Iu c sau, bo n chu ng da fô fu u fa I nha Quy nh vo I da y du
khan go I, ha nh frang. Cha ng aI ba o aI, ca bo n gIa nh pha n nhau na u
nuo ng ba y fIô c. Ðô n khI fro I vu a fô I fhì mam ba n cu ng xong. OI fhôI,
bIô f bao Ia mo n ngon va f Ia ba y da y ba n, mam na o mam na y u u . Sau
do ca bo n ngô I va o da nh che n, ruo u ro f fra n Ian, fa f ca dô u vuI mu ng
pha n cha n vì sa p fro nôn ông no ba kIa. Ðô n ga n khuya fhì ca bo n
say khuo f, co fôn say mô m nhu n ca nguo I ra, na m Ia IIô f nhu chô f
rô I, Iu c a y, Quy nh be n saI gIa nhan co ng fôn no vô nha fôn kIa. Tro I
fô I om om, cha p cha cha p choa ng, ca c ba vo không dô y gì ca , Iuôn
mô m ma ng nhIô c anh cha ng say ma cu fuo ng Ia chô ng mình "suo ng
do I chua!", rô I ôm fhô c va o buô ng ma Iu c du c ca dôm!

Sa ng hôm sau fhì fha f Ia foa hoa ! Ca bo n dô u fe ngu a va ôm
da u kôu fro I, nha f Ia ma y ba fhì fhIô u dIô u da o da f ma chuI xuô ng
cho do xa u hô .
VIô c dô n faI Quy nh, Quy nh cuo I ba o:
- Thì fôI da gIu p cho fha nh "Ong no , ba kIa," rô I co n gì nu a.


NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 59
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com

Q¡YKN SA CH Q¡Y

Trong sô quan Ia I o phu Chu a co ra f nhIô u hoa n quan fham
Iam, nInh ho f. Chu a fIn du ng chu ng vì chu ng gIo I gIe m pha, fang bô c.
Co fôn hoa n quan ca p frôn ghe f Quy nh Ia m, hô co dIp Ia ha n rình mo
Quy nh rô I fau xa u vo I chu a, xu I chu a Ia m fô I Quy nh. Quy nh bIô f
dIô u do nhung Ia m ngo, xem ha n nhu co ra c.

Mô f hôm, Quy nh qua p na ch mô f quyô n sa ch ra f de p, dI Ion fon
qua ca c ha nh Iang, ma f ve nghIôm fro ng rô I Ia I gIa u gIa u, gIô m gIô m7
Tôn hoa n quan kIa dang rình mo Quy nh, fha y va y sInh nghI, be n
cha y fheo niu a o do I muo n sa ch xem. HaI bôn gIa ng co mô f hô I fhì
fôn quan gIa f duo c. Ha n Ia f fu ng frang, chI fha y foa n gIa y fra ng, dô n
frang cuô I cu ng co chu , nhung ha n cô cang ma f ra do c cu ng cha hIô u
gì ca . Tu ng qua , ha n ba o Quy nh do c xem Ia gì, Quy nh Ia I ra ve quan
fro ng ba o:
- Ðo c o day fha f không fIô n, nô u ông muô n nghe, xIn mo I dô n
nha cho kin da o. Vô nha , Quy nh IIô n do c cho fôn quan kIa nghe
nhu ng dIô u ghI frong frang sa ch a y, do Ia "Chu a vI fha n vIô f, vI cô f
fu dIch. ThI fha n quI nhI fa u vIô f, fha n phu ng chI pha f." Xong,
Quy nh Ia I dIô n Nôm cho fôn quan kIa nghe, nghIa cau do Ia : "Chu a
ho I fha n ra ng Ia m xuong cho sa o. ThI fha n quì ma fau ra ng fôI may
ngo n fo c." Nghe xong, quan hoa n cu ngo nguo I ra cha ng hIô u mô fô gì
ca , Ia I ga I da u ga I faI nho Quy nh gIa I fhich. Quy nh Ia m bô ngo fruo c
ngo sau rô I no I khe :

- Ong nghe fhì không sao, nhung nô u Chu a ma bIô f fhì ca m
cha c ca I chô f!

Tôn hoa n quan fhô rô I rif:
- Không sao, chI co mình fôI bIô f fhôI ma . Nô u co dIô u hô fro ng,
aI Ia I dI fau vo I chu a7
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 60
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Quy nh mIm cuo I, gIa I fhich:
- NghIa cu a no Ia nhu fhô na y: Chu a ho I fha n ra ng Ia m sao cho
suo ng7 ThI fha n quì ma fau ra ng fôI mo c ngo n fay! |ThI fha n fu c Ia
hoa n quan )
Tôn kIa nghe xong, ma f do fia faI, phu ng mang fro n ma Iôn he f:
- Thô ra Iau nay nha nguoI fa ng fru sa ch chô gIô u Chu a, Ia I co n
fhoa ma nhu ng ba y fôI frung fha nh cu a Chu a. Hay Ia m, rô I nguoI se
bIô f fay fa!

Ðo I ha n dI kho I, Quy nh IIô n fha o bo cuô n sa ch, Ia y frang gIa y
vu a rô I dem dô f, fhay va o do Ia mô f frang gIa y mo I rô I hi hoa y vIô f
va o mô f cau kha c.

Qua nhIôn sa ng hôm sau, Quy nh duo c Iô nh va o cha u Chu a.
Vu a fha y Quy nh, Chu a ho I ngay:
- Nghe no I khanh co quyô n sa ch Ia , fa muô n xem!
- Tau, quyô n sa ch a y cu a fha n fha f không co gì Ia Ia ca vì no ghI
nhu ng dIô u nha m nhi ba y ba . XIn Chu a du ng xem!
Nghe Quy nh no I, Chu a Ia I ca ng cha c ra ng dIô u ma fôn hoa n
quan fon ho f vo I mình Ia du ng be n pha n:
- Nha nguoI vIô f nhu ng gì frong sa ch ma không da m cho fa
xem. Nô u không co gì pha m fhuo ng fhì cu Ia y dua fa xem!
Quy nh cu mô f mu c fau Ia sa ch cha ng da ng xem, Chu a Ia I ca ng
ngo hon, sau cu ng fhì saI Iinh a p gIa I Quy nh vô fa n nha Ia y sa ch dem
va o cho Chu a xem. KhI co sa ch ,vua gIo ma I dô n frang cuô I mo I fha y
mô f cau: Nga fu fhô su . Tu vIô f fa fô cha n fan fhInh nô n gIaI khô ng
xa I chau.

Theo Iô nh chu a, Quy nh xuo ng do c va dIô n nghIa fu ng doa n nhu
fhô na y : "Nga fu fhô su ," Ia fa nghI vô du fhô , "Tu vIô f," Ia nghI
ra ng, "fa ,fô, cha n," Ia mình pha I fa , fô dIô m fhôm, Ia m cho hung cha n
fhôm, " fan fhInh nô n " Ia de p vô cu ng , "Xa I chau," Ia chau ba u cu ng
không sa nh kIp.

Nghe xong Chu a cuo I pha o nhe nho m: du ng Ia cha ng co gì da ng
nghe ca , chI Ia mô f cau Ia ng nha ng vô y fu , nhung Chu a Ia I cho ra ng
Quy nh co y khen fa ng nga I Ia ba c anh mInh, be n fhuo ng muo I ne n
ba c cho Quy nh!
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 61
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com

Tha y không Ia m gì duo c Quy nh, chIô u hôm a y, fôn hoa n quan
mo fo I nha Quy nh, vô vô :
- Tra ng du ng fra ch fôI da fon ho f vo I Chu a nhe . Vì nô u không
fhô fhì sao Chu a bIô f dô n sa ch quy cu a fra ng va duo c fhuo ng ha u
fhô !

Quy nh cha ng no I cha ng ra ng, mo fu Ia y quyô n sa ch kIa ra dô
frôn ba n va no I:
- AI Ia I fra ch ông Ia m gì. Co dIô u ông không bIô f ra ng chinh ca I
cau fôI vIô f frong sa ch không pha I dô do c cho Chu a nghe ma dô da nh
rIông cho ông da y!
Trong khI fôn hoa n quan co n ngo nga c chua hIô u a f gIa p gì fhì
Quy nh da chI va o sa ch , do c :
- "Nga fu fhô su ," Ia fao nghI ca I fro do I, "fu vIô f," Ia nghI ra ng,
"fa fô cha n," Ia fô cha ha n, "fan fhInh nô n," Ia fôn IInh fha n, "gIaI
khô ng,Ia "không da I" "xa I chau," Ia xa u choI ! Ca cau do c Ia I se Ia...,
ông da fhông chua na o 7
Tôn hoa n quan nghe xong fhì gIa n ba m gan fim ruô f, cay da ng
co I Io ng nhung cu ng ho ng không fhô f ra duo c Io I na o, Ia ng Ia ng ru f
IuI.


CHO ¡ GA SO NG TH¡K N

Sau vu "Quyô n Sa ch Qui" no , fôn hoa n quan kIa fu c anh a ch,
ra p fam fìm ca ch ha I Quy nh cho ba ng duo c. Mô f Ia n kIa, bo n hoa n
quan fô chu c fhI ga cho I, Ia I mo I ca Chu a dô n du cuô c vuI.

Cuô c fhI ga cho I duo c fô chu c fa I san nha cu a Quy nh. Ngay fra n
da u fIôn, nguo I fa da chu ng kIô n mô f ca nh fuo ng buô n cuo I vì con ga
cu a Quy nh cha co fhu fhô hoa c Iu a mIô ng gì ca , no cu nha m dô I fhu
ma nha o vô mô IIa IIa, y nu nhu ng con ga bình fhuo ng da nh nhau
va y. Nhu ng nguo I coI vô n ghe f bo n hoa n quan vô Ia I, fha y va y fhich
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 62
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
qua , reo ho kIch IIô f, hoan hô a m y . Nhung chI mô f Iu c sau, con ga
cho I Ioa I chuyôn nghIô p kIa pha n do n, no dam mô f pha f cu a fru ng
ngay u c con ga cu a Quy nh. Chu ga do gIa y da nh da ch, chô f fuô f.
Chu a fha y fhô cuo I khoa I fra , co n nhu ng nguo I dô n xem fhì cha n na n
bo vô hô f. Ðo n quan hoa n duo c mô f phen reo ho da c fha ng, mô f fôn
dô n bôn Quy nh ba o:
- Thô ma nghe fIn dô n ga cu a fra ng ma y Ia n cho I fha ng ca ga
cu a su Ta u. Qua Ia Ia o phe f!
Quy nh Ia m bô buô n ra u no I:
- Co fhô fha f da y chu . Nhung fu nga y fôI mang fhIô n no dI fhì
no dam ra fô ha I nhu fhô na y, nghI chô f cu ng da ng do I no Ia m! Ða y
gIo , ca Chu a va Iu hoa n quan mo I vo Ie ra Ia da bI Quy nh choI xo ,
dem ga frô ng fhIô n ra da u vo I ga cho I chuyôn nghIô p. Thô Ia ca vua,
quan cu ng cha ng aI ba o aI, fìm ca ch ru f IuI cho nhanh. Quy nh va n cu
du ng do fhan va n, fruo c co n khe khe , sau cang Iu c va f mình va f ma y
Ia Io n. Tha y bo n hoa n quan ra vô ke n không chô ng, Quy ng dI fheo,
fay va n ôm khu khu con ga chô f va kho c rô ng Iôn:
- Khô n na n cho ca I fhan ma y chua, ga oI Ia ga . Ma y da bI fhIô n
rô I ma co n dua do I Ia m gì, fao ba o bao nhIôu Ia n rô I không nghe, cu
ngu a nghô franh cho I, hu hu7Ðay gIo ma y co chô f nhu c nha nhu fhô
na y cu ng da ng do I Ia m, chI khô cho fao da fô n com, phi fho c nuôI
ma y, ga oI Ia ga ...!
Ðo n hoa n quan bIô f Quy nh chu I xe o, chu ng fu c muô n dIôn
nhung không Ia m sao duo c, cu ca m da u ma dI. Nhung Quy nh co fha
dau, cu Ie o de o dI fheo dô n fa n cu a nha chu ng. Ma y quan fhI nha fa
chIu hô f xIô f, do ng cha f cu a Ia I nhung va n không fhoa f, fIô ng chu I
mIa cu a Quy nh va n cu nghe Iô ng Iô ng.

V¡ K¡K N CHON SA CH

Trong nga y fhI no , Quy nh Ia nguo I ra ve nhu da Ia m xong ba I
fhI so m nha f, ung dung ca p ô ng quyô n buo c ra. Ðo n quan fruo ng cho
do Ia mô f fay fhi sInh cu pha ch, be n go I dô n do I xem van bu f.
Quy nh fhua:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 63
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- Ðu ng Ia fôI da Ia m xong da y, nhung nghI ba I fhI qua do , fhô I
om không fhô ngu I nô I, xIn ca c quan du ng xem Ia m gì!
Ðo n quan cho Ia Quy nh chI no I nhu n dô fhoa I fha c, ba o:
- Van cu a ông co fhô I cu ng co n hay hon ke kha c nhIô u, dIô u do
aI cu ng ro . Cu dua day cho fa xem!
- TôI no I fha f da y ma . Ðang Ia m ba I, fôI fha y fhô I qua chIu
không nô I nôn mo I bo ra ngoa I fìm chô chôn sa ch dI cho rô I !
No I xong, Quy nh ra o buo c dI IIô n. Quan dô c fhI Ia p fu c saI mô f
fôn Iinh fheo do I xem Quy nh dI dau va Ia m gì... Hô I sau, Iinh fro vô ,
fhua:
- Ða m quan , du ng Ia nguo I a y mang van dI chôn fha f a ! Chinh
ma f con fha y ông fa da o da f chôn ca I ô ng quyô n xuô ng, Ia p da f Ia I rô I
bo dI!
Quan gIu c:
- Ma y dô n ngay chô a y, da o da f Iôn Ia y cho fa ca I ô ng quyô n.
Ca m không duo c fa y ma y mo ra da y nhe !
Anh Iinh vang da dI IIô n, mô f Ia f sau mang ca I ô ng quyô n vô .
Ðo n chu ng không ngo ra ng Quy nh da dô va o frong do da y phan Io ng
frô n vo I nuo c fIô u, Ia I co n fha va o do ma y chu c con chau cha u, xong,
bIf kin Ia I.

ChIô u hôm a y, do I foa n bô quan fruo ng fhI fô fu u dông du ,
quan dô c fhI xIn phe p quan dô dIô u cho mo ô ng quyô n ra xem. Na p
ô ng vu a bung, Ia p fu c, ha ng chu c con chau cha u dinh da y phan fu a
bay ra Ia m ca c quan fra nh không kIp. Me oI! Mình ma y, fay chan, a o
ma o nguo I na o nguo I na y dinh da y phan hôI fhô I khu ng khIô p. Ðu ng
Ia mô f ca nh fuo ng cuo I ra nuo c ma f!

Nga y hôm sau, bo n quan ke o rô c nhau dô n kIô n vo I Chu a, ma f
fôn na o cu ng me o xe o. Chu a dich fhan du ng ra xu vu kIô n faI qua I
na y. Ia p fu c, Quy nh bI go I fo I dô I cha f vo I ca c quan fruo ng. Ho nha f
nha f xIn vua frI fô I Quy nh fha f na ng dô ru a nhu c cho mình.

Truo c ma f Chu a, Quy nh ba o chu a:
- Ða m hoa ng fhuo ng, fha n qua không bIô f gì vô vIô c quan
fruo ng da o Ia y ô ng quyô n ma fha n da chôn vì Io pho ng uô va o frong.
Truo c do , fha n da ba o Ia ca I fhu van chuong frong a y fhô I Ia m, xIn
quan cho xem. Ong fa mô f mu c ba o fhô I cu ng cu xem vì co n fhom
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 64
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
hon va n nguo I kha c. Sau do , ông fa fu saI nguo I da o Iôn Iu c na o, fha n
Ia m sao bIô f duo c!

Truo c Iy Ie do , ca c quan fruo ng cu ng ho ng, không co n bIô f dô I
cha f ra sao. Ði qua , quan dô c fhI be n ca o:
- Kha I Chu a, không pha I Quy nh chôn van. Chinh ha n da dem
chôn ô ng quyô n chu a foa n fhu do ba n va chau cha u da y a !
Quy nh bIô f bo n chu ng da fa y ru a ca I ô ng quyô n kIa rô I mo I
mang fheo, be n do ng da c fhua:
- Kha I fa u Hoa ng fhuo ng, quan fhI no I fhô Ia vu oan cho fha n
da y a !
Chu a fruyô n cho dem ô ng quyô n ra fhì fha y du ng Ia mô f ô ng
quyô n sa ch se . Không co gì buô c fô I duo c Quy nh, Chu a da nh su hoa .

B¡ C TRANH NG¡ Q¡A

Ha ng nam, cu dô n dIp ra m frung fhu Ia frong frIô u Ia I mo cuô c
fhI go I Ia "ThI ngu qua ." Ðay Ia dIp cho bo n quyô n qui gIa u co o kInh
fha nh Thang Iong fha hô ma fung fIô n ra ha u doa f Ia y gIa I cao nha f
cu a nha vua. Thô nhung, Ia n fhI na y fhì fha f kho . Cha ng hIô u sao
da o ga n day Chu a TrInh Ia I ma c ca I chu ng so na ng, so gIo . Chu a ngô I
ngu Ia m sau mu c ma n ru , bo I fhô vIô c cha m fhI ha u nhu gIao Ia I cho
ba Chu a fu y quyô n quyô f dInh, fhô nôn vIô c cho dIô m Ia I ca ng ra c rô I
va kho khan hon ca c ky fhI fruo c! Trong ky fhI na y, Quy nh fuy cha
co Ia m fIô n nhu fhIôn ha , nhung cu ng xIn fham du . Ia I co n no I fruo c
vo I ba n be ra ng mình se doa f gIa I cao nha f.

Va o cuô c fhI, mo I nguo I dua nhau ba y ra ca c fhu fra I cay ngon
Ia . Trong Iu c do , mo I nguo I fha y Quy nh va n chI haI fay không, cô a o
gIa f mô f fo gIa y cuô n fro n. Tuy kInh nga c fruo c ca nh fuo ng a y nhung
cha ng aI fhu a gIo ma chu y dô n Quy nh, aI cu ng ma I cham chu f cho
mam qua du fhI cu a mình fruo c da .

NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 65
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Iu c dô n Iuo f mình, Quy nh ru f cuô n gIa y a y ra, fra I pha ng fruo c
ma f Chu a va ba chinh cung. Thì ra do Ia mô f fa m franh ve hình mô f
fhIô u nu ra f fre , da ng yôu kIô u, khoa fhan, na m nghIông mình, chan
hoI co, chan duô I fha ng, dôI ba n fay u p Ia I da f duo I ngu c. Ðuo I bu c
franh co dô ha ng fu a: Mam ngu qua ra m.

Ðo I mô f Ia f cho mo I nguo I nga m bu c franh xong, Quy nh fhua
vo I Chu a:
- Kinh xIn Chu a fhuo ng ngoa n va cho dIô m "Mam ngu qua ,"
cu a fha n a !
Chu a nghIôm ma f:
- NguoI nghI sao ma da m do Ia mam ngu qua 7 Quy nh Ia ng Ie
Iu I xa ma y buo c, du ng cay qua f fay fhuo c, dIô m Iuo f qua bu c franh.
Truo c hô f, chI va o da u fhIô u nu frong hình rô I no I: Ðay Ia de nha n.
ChI va o ngu c, Quy nh fau: Ðay Ia mô f ca p da o fo. Ðô n nhu ng ngo n
fay nuô f na kIa, Quy nh ba o do Ia fra I pha f fhu . Chô cuô I cu ng,
Quy nh Ia y ca n qua f khoanh mô f vo ng, no I : Ðay Ia mu I mif mo I bo c,
ha y co n fhom phu c!

Không hIô u Chu a nghI fhô na o ma fhich chi cuo I na c ne . Ða
chinh cung fha y Chu a dang ma c bô nh, Ia I co n fhich nhu ng fhu không
nôn an a y, IIô n cha f va n Quy nh
- Ngo fra ng cho xem fhu gì mo I me , chu fhu ngu qua a y fhì nu
nhan na o ma cha ng co 7
Quy nh bIô n ba c ngay:
- Tau Iô nh ba , fu c ngu co cau "Nguo I nam ba y da ng, cu a nam
ba y Ioa I," dau pha I nguo I na o cu ng gIô ng nguo I na o. Co ba c anh IInh
kIô f xua f nhu Ða Trung, Ða TrIô u, co ba c fa I fri nhu Ngo c Hoa,
Phuong Hoa, nhu ng ke fha f du c, fha f phu frôn fra n na y co dem ga nh
dô dI cu ng không hô f. Tha n frô m nghI cay qua cu ng va y fhôI. Co fhu
buo I da o, buo I ngô f, nha n Iô ng, da o fIôn, mif fhom, mif ma f ... Ia I co
fhu buo I da ng, nha n co I, mif nha o, mif daI... XIn Iô nh ba xem Ia I cho
ky mam "ngu qua ," cu a fha n dang du ng Ia nhu ng fhu qui da y a !

Quy nh no I fhao fhao ba f fuyô f mô f hoI. Ða chinh cung nghe cau
duo c cau chang, so mình bI Ia n va o Ioa I nu nhan fa m fhuo ng, be n ho I
Ia I cho ro :
- Thô fra ng xô p fa va o da ng nguo I na o7
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 66
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Quy nh nhìn cha m cha m ba Chu a fu da u dô n go f rô I Ia m bô
cung kinh, fhua:
- Tau Iô nh ba , nhan sa c nhu Iô nh ba da ng duo c xô p va o Ioa I
"khuynh fha nh, khuynh quô c,"!
Ða chinh cung cha ng hIô u fham y cu a Quy nh khI du ng nhu ng
dIô n fich sau xa, nghI ra ng Quy nh khen mình Ia nguo I de p không aI
sa nh ba ng, frong bu ng sung suo ng vô cu ng, Ia I co y ha m on fra ng
nu a!

Nha vua fu na y dô n gIo cu ma I nga m bu c franh, không dô y dô n
cuô c dô I da p gIu a chinh cung va Quy nh, bô ng fho da I, che p mIô ng:
- CIa ma mam "Ngu qua ," na y Ia fha f fhì fa cha m ngay cho
nguoI gIa I nha f!
Quy nh bIô f Chu a da xIôu Io ng, be n fhua:
- Thu "ngu qua ," a y fhì fhIô u gì, ma gIa nhu co fha f fhì va o fay
ba c cao sang nhu Chu a fhuo ng cu ng chI mô f Ia n fhuo ng fhu c qua Ia
cha n ngay fhôI. Co n mam "Ngu qua ," cu a fha n day mo I fha f Ia vô
gIa , không co fhu c na o sa nh duo c. Cu dem ba y no ra Iu c na o cu ng
duo c, Chu a fhuo ng co "an" ca nam ca do I cu ng không hô f, dô do
cha ng so fhIu fhô I gì, ma muô n "an" cu ng không aI bI ma f pha n aI.
Ða m, chinh vì no qui nhu va y nôn fha n mo I dem fIô n dang, co n vIô c
du fhI chI Ia nhIôn ha u.

Quy nh fau xong, Chu a không pha n gì ngay, quay sang va n y ba
chinh cung, ba Chu a mIm cuo I. Sau do fhay ma f Chu a fuyôn bô
Quy nh doa f gIa I nha f cuô c fhI ngu qua nam nay

TH¡ G¡¡ BA G¡A O TH¡

Quy nh co nguo I ba n Ia m gIa o fhu xu Ða c NInh. Vo sô ng o quô
fhuô c Ia ng Nam Nga n, fInh Thanh Hoa . Nguo I vo xa chô ng, fhInh
fhoa ng ngu a nghô , fa ng fIu vo I ma y fay chu c dIch frong Ia ng. Ða fhô ,
nghe aI nha c dô n phu quan, Ia I co n gIa vo ghen bo ng ghen gIo .

NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 67
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Ong gIa o fhu o xa, quanh nam ca m cu I da y dô ma y du a ho c fro
nho . Iuong bô ng cu a ông cha ng duo c bao nhIôu, bo I fhô ông fIôu xa I
fa n fIô n, cha ng da m an uô ng gì. Khô nhu fhô ma ba, bô n nam ông
mo I da m vô fham quô mô f Ia n.

Không may nam a y fhIôn faI mu a ma ng fha f ba f, kIô m ca I an
da kho fhì da m ho c fro Ia y dau ra fIô n fra fIô n ho c. Nam a y cu ng Ia
ky he n ông gIa o vô fham nha , ông gIa o fhu không du Iô phi nôn da nh
fha f hu a vo I vo , na m Iì o fInh Ða c. Ða gIa o fhu suô f ruô f, pha n Ia I
mong fIô n, nho nguo I nha dI fìm. Tôn nguo I nha dI fìm dô n noI, kô
ông nghe va I fhu , ông ba o no dua vô cho ba hô Ia fhu, chu co n vIô c vô
fhì không fha nh. Trong fhu, ông fhan va n ,fho da I, he n vo I vo sang
nam fhì may ra co fhô vô duo c.

Tôn nguo I nha mang fhu fro vô . Trôn duo ng dI, fình co Ia I cu ng
duo ng vo I Quy nh. HaI nguo I fro chuyô n vuI ve nhan da y ha n khoe Ia
fhu no vo I Quy nh. Xem fhu, Quy nh bIô f vIô c fha y gIa o fhu , nga m
fha y fình ca nh fha f vu a da ng fhuong, vu a da ng fra ch. Quy nh Iu a Iu c
da nh fra o Ia fhu, fhay va o do mô f ba I fho do mình da f ra.
Tho ra ng:
Na y Io I gIa o fhu go I vô quô
Nha n nhu ba bay cho nghu a nghô
Co I Ða c anh mang fha ng cu Ia ng
MIô n Nam em gIu ca I fraI he
Ha y co n vuong vif nhu hang fho
Hay da fo ho qua Iô frô
Ðu co fhô na o da nh chIu va y
HaI ba nam nu a do I anh vô .

ÐON X¡N CHON TR¡

Mô f cô ga I o fhôn Hoa ng Trì co con frau chô f da ba nga y, frau
fruong Iôn fhô I um ma bo n chu c dIch frong Ia ng va n cu Ia m kho dô ,
chua cho chôn. Cô do I ma I không duo c, be n mang don Iôn frình quan
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 68
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
huyô n.

Trôn duo ng dI, dô n mô f chô Ia y Iô I, cô ga p mô f anh cha ng ra
da ng ho c fro . Anh kIa ho I fham bIô f chuyô n, muo n cô Ia don xem Io
fay da nh roI xuô ng bu n. Cô ga I ba f dô n. Anh ho c fro IIô n dem gIa y
bu f ra, fha o ngay fo don kha c cho cô. Ðon ra ng:
Ta Ia ga I goa ke frì
Nô u frau không chô f vIô c chI Iu y do I7
Iô I dô ng va y hô ch don roI
Ta pha I ca y nguo I ma n Ia I don nI
Quan frI oI ho I quan frI!
Xa c frau chô f dô ba nga y fhô I hoang
Xe f don pha I xu công ba ng
Không fhì bu c.c cho fha ng ma n don.

Anh kIa vIô f xong, cô ga I fha f fha ca m don va o frình quan. Xem
xe f chu nghIa va Io I Ie , vIôn frI huyô n nghI hoa c, ho I cô ga I aI Ia
nguo I cô da nho vIô f don. Cô ga I kô ro mo I chuyô n chuyô n da xa y ra
frôn duo ng. TrI huyô n Ia ng nguo I, bIô f ngay ke do Ia Tra ng Quy nh
chu không aI kha c. Tuy fu c vì bI chu I xo , quan cu ng da nh cha p fhua n
cho cô ga I kIa duo c vô chôn frau ma không pha I nô p pha f.

PHO¡ SA CH

o vu ng Quy nh da y ho c co mô f Ia o fro c phu ra f dô f nhung Ia I
fhich no I chu . ThInh fhoa ng, Ia o Io mo sang nha Quy nh muo n sa ch,
ba o Ia vô do c, nhung Quy nh bIô f ha n chI dem ca f va o xo . Mô f Ia n,
fha y ha n Ia p Io ngoa I cô ng, quy nh vô I va c ngay chIô c cho ng fre ra
san, co I a o na m phoI bu ng. Ia o fro c phu buo c va o, fha y Ia , IIô n ho I:
- Tha y cô ng Ia m gì fhô 7
Quy nh da p :
- a , co gì dau ! Hôm nay fro I na ng, fôI dem sa ch ra phoI cho kho I
mô c !
- Thô sa ch o dau 7
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 69
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Quy nh chI va o bu ng :
- Sa ch o frong na y na y !
ÐIô f mình bI duô I khe o, fôn fro c phu Iu I fhu I ra vô , frong Io ng
fu c Ia m. Ia n kha c, ha n cho nguo I sang mo I Quy nh dô n nha , dô ru a
mô I nhu c cu , ha n cu ng ba f chuo c, co I fra n fru ng fru c rô I na m phoI
bu ng ra gIu a na ng ma do I kha ch. Quy nh vu a buo c va o, ha n ca f gIo ng
nha I:
- Hôm nay fro I na ng, fôI dem sa ch ra phoI cho kho I mô c.
Ðô ng Quy nh cuo I foa ng Iôn, Ia y fay so va o fhan mình ha n, no I:
- Ia o foe f ! Ðu ng ông fhì Ia m qua I gì co sa ch ma phoI chu !
Ia o fro c phu frô ma f kInh nga c :
- Sao fha y bIô f 7
Quy nh cuô I xuô ng vô nhe va o ca I bu ng da y mo nu c nich no I :

Ong nghe chu , bu ng ông no dang kôu "bô p, bô p "day na y ! Com,
ga , ca , Io n... foa n nhu ng fhu kho fIôu da y ca ruô f fhô na y fhì co n chô
dau ma chu a sa ch co chu ! ThôI, ngô I da y ma ma c a o va o nha dI fhôI !

Ia o fro c phu cu ng ho ng, không co n bIô f dô I da p nhu fhô na o,
be n Iô m cô m ngô I da y, va o nha mô f ca ch mIô n cuo ng

T¡O NG BA BANH

Quy nh nghe no I ca ch noI mình da y ho c mô f va I da m co mô f
fuo ng da ra f fhIông, be n ho I ho c fro :
- Pho fuo ng a y mang fôn vI fha n na o ma dan chu ng aI cu ng so
nhu fhô 7
Anh ho c fro fhua:
- Trình fha y, không fha n pha f na o ca . Ða y Ia pho fuo ng mô f
nguo I da n ba o fruô ng, nguo I fa go I Ia fuo ng "Ða Ðanh"
- Tuo ng a y hình fhu nhu fhô na o7 Anh ho c fro co ve xa u hô , no I:
- Pho fuo ng a y frông ky cu c Ia m fha y a ! Ða u nghIông vô mô f
phia, mIô ng cuo I fu m fIm, Cô qua n ma y vo ng chuô I ha f, chan dI gIa y
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 70
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
ba f che o, co n haI fay chI va o "chô a y" bôn ca nh fuo ng co da f mô f chIô c
cha y da .
Quy nh bu c mình ho I:
- Sao không da p vo qua ch dI cho rô I7 Ðô ca I cu a no a y du ng frôu
nguoI Ia m gì7
- Thua, "Ða Ðanh" du via Ia m a ! AI dI qua da y, muô n yôn Ia nh
fhì pha I Ia ng Ie dô n ca m chIô c cha y da , dam va o bô pha n kIa mô f ca I,
ma pha I Ia m vIô c do ra f kinh ca n. Nhu ng aI không Ia m hoa c cho c
ghe o fuo ng fhì khI vô dô n nha fhô na o cu ng bI me o mIô ng, fre o fay,
ve o cô ...

Mô f hôm, Quy nh dô n fa n noI co fuo ng Ða Ðanh dô xem fhu c
hu. Quy nh dô n bôn fuo ng, Ia y cha y da qua ng dI, doa n ca m bu f dô
fa m cau fho Iôn bu ng fuo ng:
Khe o du ng ru ma du ng ma I day
Khen aI de o da fa c nôn ma y
Trôn cô dô m deo dam chuô I ha f
Ðuo I chan du ng che o mô f dôI gIa y
Co I va y pha f co frôu ghe o fIô u
Ðô dô bô c ga o fhu fhanh fha y
Co fhIông sao cha ng ngô I foa ngo c7
Khe o du ng ru ma du ng ma I da y!

Ða I fho Quy nh vIô f xong chua ra o mu c, mô hôI fuo ng da da va
ra nhu fa m. Tu da y, không co n aI nghe no I ra ng "Ða Ðanh" fhIông
nu a.

NGO A SON

Mô f buô I frua no , Quy nh nghI duo c ba I fho hay, dInh va o nô I
phu do c cho Chu a nghe choI. Ðô n noI fhì fha y Im Iìm, bIô f Chu a va ng
nha , Quy nh IIô n fa f sang dInh Ða Chinh cung. Tôn quan fhI canh
cu a nha y ma f cho Quy nh bIô f Ia Chu a dang ngon gIa c, Quy nh cu f
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 71
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
hu ng IuI go f. Trôn duo ng vô , qua Iô I cu , sa n bu f mu c, Quy nh dô Iôn
va ch phu haI chu "Ngo a Son".
KhI Chu a go I va o ho I, Quy nh no I nhu fha f:
- Kha I Chu a, nha fha n cha f chô I, nhu ng con no ng bu c, fha n
pha I bo nha Iôn nu I na m ho ng ma f, "Ngo a Son" nghIa Ia na m o frôn
nu I, co fhô fhôI a ! TIô n fay, fha n vIô f choI, cha ng co gì dô Chu a ba n
fam ca .

Rô I Quy nh no I Ia ng sang chuyô n kha c nhu do c fho, bình van
Ia m Chu a quôn dI. if Iau sau, Chu a va ba Chinh Cung dI fua n fham
ca nh phô phuo ng, qua nhIô u noI fha y haI chu "Ngo a Son" xua f hIô n
Ia IIô f frôn ca c va ch fuo ng, cu a nha ... Ða Chinh Cung không hIô u dan
chu ng vIô f haI chu do co y nghIa gì, IIô n quay sang ho I Chu a, Chu a
fruyô n go I mô f nguo I dô n ho I nguyôn co . Nguo I kIa run Ia y ba y, fhua:
- Chu ng con Ia ke he n mo n dô f na f, dau da m sInh chu . VIô c na y
cha ng qua chI fa I Tra ng Quy nh da y a !

Ða Chinh Cung dô ngo f:
- Tra ng Quy nh ba o ca c nguoI fhô na o7 Cu fau fha f, fa se xIn
Chu a fha fô I cho.
- Tau Iô nh ba ! Tra ng Quy nh co Ia n va o nô I phu , vô ma ch vo I
chu ng con Ia Chu a dang ba n "Ngo a Son", rô I gIa I fhich ra ng: ngo a Ia
na m, na m Iau fhì pha I ngu , ngu fhì pha I nga y. Son Ia nu I, ma nu I fhì
pha I co de o. "Nga y Ðe o" no I Ia I Ia I fhì..., con không da m no I ra dau.
Không ngo bo n fre con nghe Io m duo c Io I Tra ng, buô n fay vIô f ba y ba
Iung fung. XIn Iô nh ba fha cho con!

HIô u ro da u fôu cau chuyô n na y Ia Quy nh, co Ia m Io n chuyô n ra
chI fô fhôm xa u ma f ma fhôI, ba Chinh Cung da nh gIu c Chu a mau
mau Iôn kIô u, Ia ng Ie fro vô Phu cho nhanh.
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 72
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com

Q¡AN TH¡ VA Q¡AN VO HO N CH¡K N

Quy nh bIô f bo n quan fhI va quan vo fruo c gIo không ua nhau,
be n nghI ca ch cho chu ng fI vo vo I nhau mô f bu a, dô ng fho I dô xem ca I
dô f na f cu a chu ng dô n mu c na o.

Mô f hôm, Quy nh dô n nha vIôn quan hoa n gIu chu c gIa m ban,
do c cho nghe mô f cau dô I nhu sau:
"ThI va o cha u, fhI du ng, fhI frông, fhI muô n a y, fhI không co
ga y."
Tra ng gIa I fhich cho ha n hIô u chu "fhI" day co nhIô u nghIa, gô m
ca ha u, frông a y, ca y... rô I no I kha y:
- Ke na o da f cau dô I na y Ia co y du ng ngu dô a m chI ca c quan
fhI nhu nga I. ÐIô u do mInh ba ch Ia m, aI do c cu ng co fhô hIô u duo c.

Tôn gIa m ban nghe fhô fhì ma u no ng bô c Iôn fo I da u, không kIp
suy finh gì ca , ho I ngay:
- Ðô cho ma ! Tra ng co bIô f fha ng na o da m choI fro hô n xuo c
nhu fhô không7
Quy nh ba o:
- Chinh xa c fhì fôI không bIô f, nhung fôI do c duo c cau dô I a y
bôn dInh quan dô dô c. Ma y na y, fôI no I cho nga I bIô f va y fhôI, xIn cho
co he môI, ông fa bIô f fhì khô Iay dô n fôI da y nhe !
Quy nh no I xong fhì kIô u ra vô rô I dI ngay dô n nha quan dô dô c.
Ca p quan, Quy nh khoe ra ng vu a do c duo c mô f cau dô I hay o dInh
quan gIa m ban.
Quan dô dô c ba o Quy nh do c cho ông fa nghe. Quy nh nhan ma f,
Ia c da u nguay ngua y:
- Cau dô I hay nhung dô c dIa Ia m, chI co nhu ng fay cu pha ch
mo I co fhô ra fu fham nhu va y. Hon nu a, hình nhu co ke muô n a m
chI nga I hay sao a y, cha ng hIô u sao ho Ia I fhu nga I dô n fhô nhI. Quan
vo du sao cu ng da c Iu c hon chu , không co vo fhì van sô ng sao nô I, fhô
ma Ia I fìm ca ch choI kham nga I...!
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 73
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Quan vo ma f do bu ng Iôn nhu ga ca f fIô f, nghIô n rang fre o fre o,
ba o Quy nh:
- Ong cu do c cho fôI nghe. TôI xem Ia fha ng na o... ma cho no
mô f fra n nôn fhan mo I duo c!
Quy nh gIa vo ga I da u ga I faI nho Ia I rô I do c:
-Vu y ma nh, vu ra vu ma , vu bI mua, vu bô n xoa n Iông!
Ða fhô , do c xong, Quy nh Ia I co n ra ve xuy f xoa fha n phu c:
- Chu vu faI a c fha f. Mô f fu ma dô ng am, dIô n duo c bô n, nam
nghIa: ma nh, mu a, mua, Iông... Thô fhì co fha nh hoa mo I dô I Ia I
duo c!

Tu hôm do fro dI, quan dô dô c va quan gIa m ban kình nhau ra
ma f. Cho dô n mô f hôm, Quy nh nghe da m gIa nhan kha o nhau: haI
nha quan kIa ke o "quan" hô n chIô n mô f fra n kIch IIô f. Xong fra n, ca
haI dô u foI fa . RIông Quy nh fhì bIô f ro : ca I da m quan van vo an frôn
ngô I frô c a y du ng Ia mô f bo n vô Ia I dô f na f. HaI phe da nh nhau vo
da u, su f fra n nhung dau bIô f ra ng chu ng da bI chinh Quy nh da nh
va y!

CH¡¡ CHA THÃ NG BA O THA ¡

Quy nh vô n fhich du a, Ia I fhôm frong bu ng không ua nha vua Ia
ke hay nghe Io I gIe m nInh cu a da m ô quan frong frIô u. Mô f hôm be n
nghI ca ch cho nha vua mô f vô .

Sa ng so m hôm a y, Quy nh ba o gIa nhan ra cho no I vo I ca c nha
ha ng fhIf ra ng co su Ta u sang choI, frIô u dình chua n bI Ia m fIô c ra f
fo dô khoa n da I nôn nha vua saI mình ra cho da n ca c ha ng fhIf không
duo c ba n cho aI nu a. Ta f ca fhIf o cho - heo, bo , ga , cho ... cu vIô c dem
ma sa f vu n ra sa n, dô n frua se co nguo I ra Ia y hô f.

Ca c chu ha ng fhIf hi hu ng, fuo ng Ia duo c mô f me kha , fhI nhau
fha I fhIf vu n ra rô I ngô I cho . Nhung cho ma I cho dô n frua cu ng cha
fha y aI, cho fo I khI fro I da xô chIô u va n cha ng fha y ma na o ra Ia y
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 74
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
fhIf. Co ke fu c qua be n fìm dô n fa n nha Quy nh ma ho I cho ra Ie .
Quy nh no I vo I ho :
- Cha c Ia aI muô n choI so fôI, Ia m ha I ca c ba c da y fhôI chu co
fIô c fu ng gì dau na o7 Ða fhô , ca c ba c cu vIô c IôI nhu ng aI "Ða o fha I"
ra ma chu I cho do fu c!
Ca c chu ha ng fhIf không bIô f fôn ke da ba o ho fha I fhIf, da nh
ne n hoI ga o Iôn chu I. Anh no ba o chI kIa:
- Chu I dI! Ke o ca mô ma nha no kôn ma chu I. Cha no chu ! Ca I
fha ng "Ða o Tha I"!

ÐO N S¡ TA ¡

TrIô u dình chua n bI do n su nha Thanh sang nuo c fa. Chu a
nghe no I fôn na y Ia ke hô ng ha ch, ho m hInh, be n kôu Quy nh va o,
gIao cho gIu vIô c nghônh fIô p.

Quy nh phu ng ma ng vua, dô ng fho I xIn frIô u fhôm ba Ðoa n ThI
ÐIô m gIa Ia m nguo I ba n ha ng nuo c cho kha ch qua duo ng, co n mình
gIa frang Ia m anh Ia I do dua su bô qua sông.

Kha ch Ta u dô n, dI ngang qua n ba ÐIô m, fha y frong ha ng co
mô f cô ga I xInh xa n ngô I ba n, IIô n hu a nhau ke o va o uô ng nuo c, sa n
co buông Io I cho c ghe o, bo n co f. Mô f fôn Iiu Io do c bang quo:

"Nam bang nha f fhô n fhô ba f frI nhan canh"
|Mô f fa c da f nuo c Nam không bIô f bao nhIôu nguo I ca y, y cho
ra ng da n ba nuo c Nam Ia ng Io)

Ða ÐIô m dang nhaI fra u, nhô foe f mô f ba I, do c:

"Ða c quô c chu da I phu, gIaI do fhu dô xua f"
|Ðo n quan quyô n phuong Ða c dô u fu chô do ma ra ca )

Nghe xong cau a y, ca bo n ngu ng uô ng nuo c, fro n ma f, ha hô c
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 75
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
mIô ng nhìn ba ÐIô m. Chu ng không fhô ngo ra ng mô f ba ba n nuo c
bôn duo ng Ia I co su c ho c kInh nguo I dô n fhô !

Kha ch ra dI, xuô ng do cu a Quy nh. KhI do dô n gIu a sông, mô f
fôn frong nho m su Ta u nhô f bu ng, va I ra m nghe mô f fIô ng "bu m".
Không fha y xa u hô fhì fhôI, ha n co n do c mô f cau chu a fhe n xa c xuo c:

IôI dô ng Nam bang |Sa m dô ng nuo c Nam)
Quy nh dang ca m che o, IIô n du ng ca y va ch qua n da I vo ng ca u
qua da u su , vu a da I vu a do c:

Vu qua Ða c ha I |Mua qua bô Ða c)

Tôn su Ta u gIa n dIôn fIô f, xô c Ia I dInh da nh Quy nh, Quy nh fro
ca n che o fhu fhô rô I ma ng:
"TIô n pha f IôI, ha u pha f vu , fhIôn dIa chI Iy na I hI "
|Sa m dô ng fruo c, a f sau se co mua, Iua f fro I da f Ia fhô )

Ca bo n kha ch Ta u su ng sô f nhìn nhau, không fhô f duo c mô f Io I
vì cau dô I da p ba f bi qua du ng cu a anh Ia I do . Ca nho m frong bu ng
vu a fu c, vu a so , cu nga m mIô ng cho dô n noI.

TH¡ VK

Su Ta u vô n Ia mô f fay ve ra f gIo I. Mô f hôm, ha n khoe fa I vo I
Quy nh, ra gIo ng fha ch fhu c:
- Ta chI nghe ba fIô ng frô ng da nh Ia ve xong mô f con va f. Nguo I
co fhô Ia m nhu fhô không7
Quy nh cuo I da p:
- Thua, chI nghe mô f fIô ng frô ng ma ve xong dô n muo I con va f
nhu fôI mo I fa I, chu pha I ba fIô ng frô ng mo I ve duo c mô f con fhì sao
go I Ia fa I cho duo c!
Su Ta u nghe no I fu c Ia m, nghI bu ng pha I cho ca I fha ng na y bIô f
fa I mo I duo c, fha ch Quy nh fhI ve vo I ha n. Quy nh nha n Io I ngay.
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 76
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com

Ðô n Iu c fhI, nghe fIô ng frô ng da u fIôn, su Ta u IIô n ca m cu I ve
Ia y ve dô . Quy nh fhì cu ung dung ngô I duo I chIô u nhaI fra u, xem nhu
nguo I dang ngô I ho ng gIo chu không pha I fhI fhô gì ca . TIô ng frô ng
fhu haI nô I Iôn, su Ta u IIô c fha y Quy nh va n cu ngô I do ngam nga.
Nghe fIô ng frô ng fhu ba, Quy nh mo I du ng Iôn, fIô n fo I ba n, nhu ng ca
muo I da u ngo n fay va o nghIôn mu c rô I fre f Iôn gIa y fha nh muo I vô f
da I ngoa n nghoe o. KhI do , su Ta u chua ve xong duo c hình fhu con va f
na o ca .

Tho I gIan so fa I da hô f, Quy nh dua fo gIa y ra, ba o vo I su Ta u:
- Ong fhua cuô c rô I da y nhe ! TôI dau co no I ngoa, chI nghe mô f
fIô ng frô ng fhôI Ia fôI ve xong ngay muo I con gIun da f day na y.
Su Ta u muô n ôm da u kôu fro I, da nh fhua me o cu a Quy nh mô f
Ia n nu a.

CÂ Y RK R¡O NG CH¡ A L¡K ¡

Iu c Quy nh co n Ia ho c fro nha nghe o, pha I ra dô n Sông xIn ca y
re . Quy nh kha n va xIn am duong xem Chu a fhua n Ia y gô c hay Ia y
ngo n. Ðan da u chu a fhua n Ia y ngo n fhì Quy nh frô ng ra f fhu khoaI
Iang. Ðô n Iu c duo c an, Quy nh da o Ia y cu , co n bao nhIôu day ngo n
dem nô p chu a

Ia n fhu haI, xIn am duong, Chu a fhua n Ia y gô c dô ngo n cho
Quy nh, fhì Quy nh frô ng ca c fhu Iu a. Ðô n mu a ga f, Quy nh ca f Ia y
bông, co n bao nhIôu gô c ra dem nô p Chu a.

Chu a haI Ia n ma f ho m, fu c Ia m, song da fro f hu a rô I, không
bIô f Ia m fhô na o duo c. Ia n fhu ba, Quy nh dô n xIn fhì Chu a ba o Ia y
ca gô c, Ia n ngo n, co n khu c gIu a cho Quy nh, Quy nh vo kôu ca:
- ChI Ia y fhô fhì em co n duo c gì nu a!
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 77
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Kha n dI kha n Ia I ma I, Chu a nha f dInh không nghe, Quy nh vô
frô ng ra f ngô, dô n ky be ngô, bao nhIôu ba p Quy nh gIu Ia I, co n ngo n
va gô c fhì dem nô p Chu a.

Chu a ma c mua Quy nh ba Ia n, do I Ia I ruô ng, song frong ba vu
na y, Quy nh da kIô m duo c ca I vô n fo rô I.ÃN TRO M MK O

Nha vua co mô f con me o quy Ia• • m, xich ba ng xich va ng va cho
an nhu ng dô my vI.

Quy nh va o cha u, frong fha y, ba f frô m vô , ca f xich va ng dI ma
buô c xich sa• • f, nhô f mô f chô , dô n bu a fhì dô haI ba f com, mô f ba f
fhIf ca , mô f ba f rau na u da u fôm. Me o fa quen an mIô ng ngon cha y
dô n ba f com fhIf ca chu c an. Quy nh ca m sa n roI, hô an fhì da nh. Me o
do I qua , pha I an ba f rau na u da u fôm. Nhu fhô , duo c hon nu a fha ng,
da y da va o khuôn, mo I fha ra.

Vua ma f me o, fIô c qua , cho nguo I dI fìm, fha y nha Quy nh co
mô f con gIô ng hô f, ba f Quy nh dem me o va o cha u. Vua xem me o, ho I:
- Sao no gIô ng me o cu a fra m fhô 7 Hay khanh fha y me o cu a
fra m de p ba• • f dem vô , no I cho fha f!
- Tau bô ha , bô ha nghI cho ha fha n ba• • f frô m, fha f Ia oan, xIn
bô ha dem ra fhu fhì bIô f.
- Thu fhô na o7 No I cho fra m nghe.
- Muôn fau bô ha , bô ha phu quy fhì me o an fhIf an ca , co n ha
fha n nghe o fu ng fhì me o an com vo I da u fôm, rau Iuô c. Ðay gIo dô
haI ba f com a y, xem no an ba f na o fhì bIô f ngay.
Vua saI dem ra fhu . Con me o cha y fha ng dô n ba f com rau, an
sa ch.
Quy nh no I:
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 78
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
- XIn bô ha Iuo ng cho, nguo I fa phu quy fhì an cao Iuong my vI,
ba n fIô n fhì com ha m rau dua. Me o cu ng va y, pha I fheo chu .
Rô I Ia y fa dem me o vô .LO M Q¡AN TH¡

Co mô f ông quan fhI |1) da I nInh fha n, duo c Chu a TrInh yôu
Ia• • m. Ong fa fhuo ng dô n choI nha Quy nh, fha y sa ch gì cu ng muo n
xem, ma if khI fra . Quy nh ghe f cay ghe f da ng, dInh choI xo mô f ba n
cho chu a. Quy nh be n Ia y gIa y fra ng do ng fha nh quyô n sa ch dô sa n.
Mô f hôm, fha y bo ng quan fhI da ng xa, Quy nh gIa vo ca m sa ch xem,
do I khI ông fa dô n noI fhì gIa u dI. Quan fhI fha y Quy nh gIa u, ngo Ia
sa ch Ia , do I xem Quy nh ba o:
- Sa ch nha m co gì ma xem.
Quan fhI nan nI ma I cu ng không duo c, vô fau vo I Chu a. Chu a
do I Quy nh sang ho I. Quy nh da m cha c Ia do I vô chuyô n quyô n sa ch,
mo I Ia y bu f vIô f ma y cau va o sa ch bo va o fra p khoa Ia I, rô I sang ha u.
Qua nhIôn nhu fhô . Quy nh fau:
- Không co sa ch gì Ia , cha c fhI fha n fau man vo I Chu a do .

Chu a fha y Quy nh chô I, Ia I ca ng fIn Ia Quy nh co sa ch Ia , ba• • f
pha I dem frình. Quy nh saI nguo I vô fra p sang, mo ra, chI fha y co mô f
quyô n sa ch mo ng. Quy nh ru f re không da m dua. Chu a ba o:
- Cu dua fa xem. Nô u sa ch Ia fhì fa fhuo ng, ma co pha I sa ch
can pha m fhì fa cu ng xa cho, du ng nga I.
Quy nh dua ra. Chu a mo ra xem, chI fha y co ma y cau:
"Chu a vI fha n vIô f: VI cô f fu dIch, vI cô f fu dIch. ThI fha n quI
nhI fa u vIô f: Tha n phong chI pha f, fha n phông chI pha f".
Chu a nga m Ia I không bIô f nghIa ra Ia m sao, ba o Quy nh ca f
nghIa fhì Quy nh ru f re fau:
- Sa ch a y Ia sa ch nha m nhi cu a fIô u fha n chI xem khI buô n, so
ca f nghIa ra ra c faI Chu a!
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 79
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
Chu a nha f dInh không nghe, ba f Quy nh ca f nghIa cho duo c.
Quy nh vang Iô nh fau vo I Chu a, cau a y nghIa Ia :
"Chu a ho I fhI fha n ra ng: Ia m xuong cho sa o, Ia m xuong cho sa o.
ThI fha n quy ma fau ra ng: "TôI may ngo n fo c, fôI may ngo n
fo c".

Quy nh ca f nghIa, nhung chu a va n chua hIô u ra, Ia I ho I:
- Ða da nh nghIa den Ia nhu fhô , nhung y fu fhô na o7
Quy nh fu m fIm cuo I không da m no I. Chu a va quan fhI du ng
ha u bôn ca ng ga ng ho I. Quy nh mo I fau:
- XIn chu a do c da o Ia I fhì ra nghIa, nhung ma fu c Ia m. Ða y gIo
Chua vo I quan fhI mo I bIô f Quy nh Io m, ba o Quy nh mang sa ch vô .

Quy nh ra, quan fhI cha y fheo fra ch Quy nh nha o ca Chu a, fhu c
Ia nguo I vô phu, vô quan. Quy nh da p Ia I ra ng:
- Nga I ba o fôI Ia vô phu, vô quan fhì bo n fhuo dô do I ra cho duo c
fhì Iô I fa I aI7
Quan ThI fIf ma f.
|1) Tu c bo n hoa n quan
Cay nha Ia vuo n
Quy nh nhIô u Ia n fha f Iô vo I chu a, nôn fruo c Chu a quy fro ng
bao nhIôu fhì sau Ia I ghe f ba y nhIôu. Quy nh fha y Chu a ghe f, Ia I ca ng
frôu fo n.

Mô f Ia n, Chu a saI Iinh dô n ke o dô nha Quy nh. Quy nh fha y Iinh
dô n fhì ba o:
- Chu a saI ca c anh dô n ke o dô nha fa fhì ca c anh cu vIô c ke o,
không duo c reo, duo c cuo I, aI ma reo cuo I fhì fa ca• • f Iuo I,
Nghô ke o na ng fhì pha I reo ho , không dô fa, không ho khoan dô
aI ke o duo c. Ðo n Iinh pha I chIu vô không.
Ia I mô f Ia n nu a, Chu a saI Iinh dô n Ia gIu a nha Quy nh. Quy nh
ca m dao ra ba o Iinh:
- Chu a saI ca c anh dô n Ia gIu a nha fa, fhì cu vIô c Ia, nhung ca m
da I, anh na o ma da I fa ca f da I dI.

Ia aI ma nhIn da I duo c, bo n Iinh pha I ca p dif vô . Co mô f va I anh
Ia o, nghe fha y fhô , da I o fruo c nha , rô I mo I dô n Ia, Ia I dem ga o du a
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 80
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
dô pho ng. Quy nh fha y no Ia p muu fruo c, da nh chIu nhung frong
bu ng cam Ia m, be n kIô m ca ch xuo c Ia I Chu a.

If Iau sau, Quy nh dI mua mô f cay ca I fha f fo saI nguo I dem
dang, Ia m com chu a xoI. KhI Quy nh va o ha u, Chu a ho I ca I dau ma fo
Ia fhô va khen ngon.
Quy nh fhua:
- Ca I nha frô ng, fruo c no không fo ma y, nho dô no Chu a saI
Iinh dô n Ia nha fha n, fha n dem phan a y bo n cho, nôn Io n bô ng Iôn
fhô . Cay nha Ia vuo n dem dang dô chu a xoI.
Chu a TrInh fa I ma f Ia I.

TRA NG CHK T CH¡ A C¡ NG BÃNG HA

Tu nga y a y Chu a co bu ng ghe f Quy nh. Ðuo c muoI hôm, Chu a
do I Quy nh va o fhI yô n, dInh da nh fhuô c dô c cho chô f. Quy nh bIô f
Chu a cam vô ma y chuyô n fruo c, Ia n na y do I va o fhI yô n cha c Ia co
chuyô n. Iu c dI da n vo con ra ng:
- Hôm nay fa va o ha u yô n Chu a, Ia nh if, du nhIô u. Ta co mô nh
hô na o, fhì không duo c pha f fang ngay, cu pha I dô fa va o vo ng, ca f
haI du a qua f ha u, rô I go I nha fro vô ha f, do I bao gIo phu Chu a pha f
fang fhì o ngoa I ha y pha f fang.
Ða n xong, Iôn vo ng dI.

Quy nh va o dô n cung, da fha y Chu a ngô I da y rô I. Chu a ba o:
- Iau nay không fha y ma f, Io ng fa kha f khao Ia m. Vu a rô I, co
nguo I fIô n ha I vI, fa nho dô n nguoI, do I va o an yô n, nguoI không duo c
fu .

Quy nh bIô f Chu a fhu vô cay ca I hôm no , không an không duo c.
Vu a nô m mô f mIô ng fhì Chu a ho I:
- Ðao gIo Quy nh chô f7
Quy nh fhua:
- Ðao gIo Chu a bang ha fhì Quy nh cu ng chô f.
NH! NC CÂ! CH!YÐ N TIÐ ! IÂM HAY NHÂ T THÐ CIO I 81
hffp://vvv.ebooks.vdcmedIa.com
An xong, Quy nh fha y frong nguo I khang kha c, ca o xIn vô . Vu a
vô dô n nha fhì fa f hoI. Vo con cu fheo Io I Quy nh da n ma Ia m. Chu a
saI nguo I do xem Quy nh co vIô c gì không, fha y Quy nh duong na m
vo ng nghe nha fro ha f, ma nguo I nha fhì dI Ia I vuI ve nhu fhuo ng, vô
fau vo I Chu a. Chu a IIô n do I da u bô p Iôn ho I xem da nh fhuô c fhô na o
ma Quy nh không vIô c gì. Chu a an fhu , duo c mô f chô c fhì Chu a Ian ra
chô f.

Nha Quy nh nghe fha f frong dInh Chu a pha f fang, fhì o nha
cu ng pha f fang. Chu a va Tra ng dua ma mô f nga y. Thô mo I bIô f
Quy nh chô f dô n cô co n Iu a duo c Chu a mo I nghe.

Nguo I do I vô sau co cau fho:

Tra ng chô f Chu a cu ng bang ha
Ðua gang do dif fhì ca do frôn.