P. 1
Nhung Cau Truyen Tieu Lam Hay Nhat the Gioi

Nhung Cau Truyen Tieu Lam Hay Nhat the Gioi

4.33

|Views: 6,001|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3743921

More info:

Published by: api-3743921 on Oct 15, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Sections

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

1

http://www.ebooks.vdcmedia.com

MUÅC LUÅC

Muåc Luåc............................................................................................1
Êm nhaåc...........................................................................................3
Sau möåt àïm nguã troå......................................................................5
Giöëng meâo cuäng khön ngoan vaâ lyá sûå............................................6
Nêu naây cuãa töi hay cuãa cö............................................................7
Tao boáp ngay àêy cho maâ coi..........................................................8
Gùåp cö haâng mùæm töm chúå Àöìng Xuên.........................................9
Chöî reä àêy phaãi khöng?................................................................11
Bñ quyïët viïët thû............................................................................12
Chaáu laâ con ai................................................................................15
Chuáng töi àaä chia tay....................................................................17
Àûâng quïn mua dêy thun cho quêìn àuâi nheá!.............................19
Haånh phuác yïn ùæng.......................................................................22
Höåi nghõ caác nhaâ giaãi phêîu..........................................................24
Phoá tiïën sô khöng hûäu nghõ..........................................................28
Sao cö êëy laåi boã ài ?.......................................................................37
Short - Sweet - Science - Secret...................................................42
Baâ Chuáa mùæc lúäm..........................................................................44
Ùn tröåm meâo..................................................................................45
Nhùåt baä trêìu..................................................................................46
Doâm nhaâ quan Baãng.....................................................................46
Dï àûåc chûãa....................................................................................47
Cêu àöë.............................................................................................49
Traã núå anh laái àoâ...........................................................................50
Vay tiïìn chuáa.................................................................................50
Àêìu to bùçng caái böì.........................................................................51
Lïånh Vua ban................................................................................52
Quaã àaâo trûúâng thoå.......................................................................53
Huä tûúng àaåi phong......................................................................54
Laâm thú xin ùn..............................................................................56
Öng noå, baâ kia................................................................................57
Quyïín saách quyá.............................................................................59
Choåi gaâ söëng thiïën.........................................................................61

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

2

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Vuå kiïån chön saách.........................................................................62
Bûác tranh nguä quaã........................................................................64
Thû gûãi baâ giaáo thuå.......................................................................66
Àún xin chön trêu..........................................................................67
Phúi saách........................................................................................68
Tûúång baâ Banh..............................................................................69
Ngoåa sún.........................................................................................70
Quan Thõ vaâ quan Voä höîn chiïën..................................................72
Chûãi cha thùçng Baão Thaái.............................................................73
Àoán sûá Taâu.....................................................................................74
Thi veä..............................................................................................75
Cêëy reä ruöång chuáa Liïîu................................................................76
Ùn tröåm meâo..................................................................................77
Lúäm quan thõ.................................................................................78
Traång chïët Chuáa cuäng bùng haâ...................................................80

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

3

http://www.ebooks.vdcmedia.com

ÊM NHAÅC

Cùn baãn maâ noái, coá thïí chia êm nhaåc laâm hai loaåi:

1. Êm nhaåc "Cöí Àiïín", laâ thûá êm nhaåc do caác nhaåc syä ngûúâi Àûác
àaä chïët saáng taác, vaâ nay àûúåc nhûäng nhaåc cöng mùåc àöìng phuåc xi-
möëc-kinh trònh têëu.

2. Êm nhaåc "Thöng Thûúâng", laâ thûá êm nhaåc maâ nhaåc syä coá thïí
laâ bêët kyâ ai vaâ nhaåc cöng cuäng coá thïí laâ bêët kyâ ai. Trïn soáng phaát
thanh hiïån nay, chuáng ta chuã yïëu nghe thïí loaåi naây.

Nïëu quyá võ muöën kiïëm nhiïìu tiïìn, quyá võ nïn ài vaâo thïí loaåi
"thöng thûúâng". Ngaây nay nhaåc cöí àiïín phöí biïën trong khoaãng 300
ngûúâi - àoá laâ nhûäng nhaåc cöng chúi nhaåc cöí àiïín trïn ti-vi. Möåt baãn
nhaåc cöí àiïín dûúâng nhû coá thïí keáo daâi haâng ngaây trúâi, do àoá cêìn phaãi
coá ban nhaåc àöng nhû vêåy múái coá thïí thûåc hiïån trònh têëu àûúåc.

Nhûäng hoåc giaã êm nhaåc phên chia nhaåc cuå thaânh nùm loaåi:
- Nhaåc Cuå Cêìn Thöíi Vaâo Vaâ Thónh Thoaãng Phaãi Vêíy Nûúác Boåt
Ài (coâi, keân tuba, trompet, cormorant, tribune)
- Nhaåc Cuå Cêìn Phaãi Àaánh (tröëng, keãng, rhomboid, homophone)
- Nhaåc Cuå Dïî Giêëu Kñn (saáo)
- Nhaåc Cuå Nöåi Thêët (piano)
- Nhaåc Cuå Coá Luác Coá Giaá Trõ Lúán (violon)

Nhûäng chiïëc violon cûåc àùæt do Antonius Stradivarius chïë taåo.
Chuáng rêët àùæt vò àûúåc laâm vö cuâng tinh tïë vaâ kheáo leáo. Khi duâng cùçm
êën vaâo àuáng caách, möåt ngùn bñ mêåt trong àaân seä löå ra chûáa àêìy
heroin tinh khiïët.

Nhaåc Rock 'n Roll ra àúâi tûâ nhaåc Blue - möåt thïí loaåi do nhûäng
ngûúâi nö lïå saáng taác. Chuáng mang tïn Blue vò chuáng rêët buöìn. Cuäng
dïî hiïíu thöi, laâm nö lïå têët nhiïn laâ àau khöí röìi. Lúâi ca möåt baãn Blue
àiïín hònh nhû thïë naây:

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

4

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Vúå töi quay goát maäi lòa xa
Luä treã àún cöi cuäng boã nhaâ
Thuöëc thiïëu bïånh xûa thïm trêìm troång
Khêët thuïë nïn nay laåi hêìu toaâ

Nhaåc Blue phöí biïën trong têìng lúáp ngûúâi da àen trong möåt thúâi
gian daâi. Nhûäng nhaåc cöng da àen, coân goåi laâ "negro", chúi nhaåc Blue
trong caác quaán luåp xuåp vaâ hoå àûúåc rêët ñt tiïìn. Maäi àïën àêìu nhûäng
nùm 50, möåt söë thanh niïn da trùæng laåi thñch nhaåc Blue. Hoå sûãa àöíi
àöi chuát vaâ Rock 'n Roll ra àúâi, möåt thïí loaåi êm nhaåc cûåc kyâ thõnh
haânh hiïån nay vaâ biïën nhûäng nhaåc syä, nhaåc cöng thaânh triïåu phuá rêët
mau choáng.

Àiïím khaác biïåt cú baãn giûäa nhaåc cöí àiïín vaâ Rock 'n Roll: möåt
baãn nhaåc cöí àiïín bao göìm khoaãng chuåc giai àiïåu vaâ khöng lúâi, coân
möåt baãn Rock 'n Roll coá möåt giai àiïåu (coá khi coân ñt hún thïë) vaâ coá
khoaãng mûúi lúâi. Nhûäng soaån giaã Rock 'n Roll rêët bêån, hoå luön phaãi
hoaân thaânh gêëp baãn nhaåc àïí kõp àïën möåt buöíi heån hoâ quan troång.
Thónh thoaãng hoå chó kõp nghô ra vaâi lúâi. Lêëy vñ duå baãn "Ngöìi úã La
La", saáng taác vaâo nhûäng nùm 60:

Ngöìi úã la la àúåi chúâ ya ya
Uh huh, uh huh
Ngöìi úã la la àúåi chúâ ya ya
Uh huh, uh huh

Chùæc taác giaã àõnh buång rùçng sau cuöåc heån seä quay laåi vaâ àiïìn
nöët vaâo caác chöî "la la" vaâ "ya ya". Nhûng àïën luác êëy ai àoá àaä àem
phaát haânh baâi haát thaânh haâng triïåu baãn, vaâ khöng thïí sûãa laåi àûúåc
nûäa. Möåt vñ duå khaác laâ baãn "Miïìn Àêët Ngaân Àiïåu Nhaãy". Taác giaã
chùæc àaä nhêån àûúåc möåt cuá phön vaâ phaãi ài gêëp, trûúác khi hoaân thaânh
lúâi baâi haát:

Töi àaä noái na na na na na
Na na na na na na na na na na
Na na na na

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

5

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Möåt thïí loaåi nhaåc "thöng thûúâng" khaác laâ nhaåc "àöìng quï". Thïí
loaåi naây phöí biïën giûäa nhûäng keã nghiïån ngêåp vaâ böåi baåc, nhûng
muöën diïîn têëu thò phaãi ùn mùåc thêåt haâi hûúác vaâ phaãi haát gioång miïìn
Nam. Möåt thïí loaåi khaác laâ nhaåc "dïî haát dïî nghe". Thïí loaåi naây phöí
biïën trong thang maáy, trong siïu thõ, trong nhaâ tùæm vaâ phaãi àûúåc haát
bùçng gioång maáy caây.

SAU MÖÅT ÀÏM NGUÃ TROÅ

Cuöîm àûúåc möåt vöë úã nhaâ möåt baâ goáa, Tuá Xuêët ài thùèng möåt leâo
ra thaânh phöë Nam Àõnh. Sau nhûäng ngaây ùn chúi, khi thêëy tuái àaä
caån tiïìn, Tuá Xuêët ài mua caái vali, àem mêëy cuåc gaåch vaâ giêëy böìi boã
vaâo, röìi khïå nïå xaách àïën möåt nhaâ haâng cúm, àaánh cheán möåt bûäa no
say, röìi nguã troå luön àoá.

Trûúác khi ài nguã, Tuá Xuêët àûa vali cho baâ chuã nhaâ haâng cêët höå.

Baâ haâng àúä lêëy:

- Chaâ, vali coá tiïìn baåc khöng maâ nùång thïë naây ? Baâ haâng vûâa àúä

lêëy vûâa hoãi:

- Coá chuát àónh thöi, coân thò quêìn aáo & saách vúã. Töi ài thùm öng
cuå töi àang laâm aán saát Bùæc Ninh, àêu cêìn phaãi àem nhiïìu tiïìn baåc.
Baâ haâng tûúãng thêåt, àem vali cêët vaâo chöî gêìn giûúâng Tuá Xuêët

nùçm.

Àïm àïën, Tuá Xuêët thûâa luác moåi ngûúâi nguã say, kheä roán reán laåi
múã vali àem gaåch vaâ giêëy böìi boã vaâo thuâng raác núi goác nhaâ, röìi trúã laåi
giûúâng, àaánh möåt giêëc ngon laânh.

Túái saáng, baâ chuã haâng cúm dêåy trûúác, nhòn thêëy chiïëc vali bõ múã
tung, bïn trong khöng coân vêåt gò, taá hoãa lïn, àaánh thûác Tuá Xuêët dêåy:
- Chïët röìi, vali cuãa öng bõ boån tröåm múã, lêëy hïët àöì àaåc, laâm sao

bêy giúâ ?

Tuá Xuêët ngöìi xöím dêåy, ra veã sûãng söët:

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

6

http://www.ebooks.vdcmedia.com

- Laâm sao, töi biïët àêu àûúåc, töi gûãi baâ cêët maâ. Baâ phaãi böìi
thûúâng chûá coân laâm sao nûäa ?

Baâ haâng àaä àuöëi lyá, laåi súå anh chaâng laâ con quan aán saát nûäa, laåi
tûúãng mêët tröåm thiïåt, nïn chó coân caách nùn nó. Lúâi qua, tiïëng laåi cuöëi
cuâng Tuá Xuêët múái chõu nhêån tiïìn böìi thûúâng mûúâi neán baåc.

Tuá Xuêët ài röìi, boån àêìy túá nhaâ haâng, chiïìu àïën múái phaát hiïån
ra úã thuâng raác laåi coá giêëy böò vaâ mêëy cuåc gaåch, nhûäng thûá maâ nhaâ
haâng khöng coá. Luác êëy, ngûúâi ta múái nhêån ra anh chaâng nguã troå àïm
qua laâ möåt tïn àaåi bõp. Nhûng maâ chó coân nûúác nhòn nhau maâ chûãi
ruãa, chûá biïët laâm sao àûúåc, vò hùæn àaä mêët huát tûâ saáng kia röìi.

Thïë laâ, Tuá Xuêët laåi kiïëm àûúåc möåt moán tiïìn to nûäa.

GIÖËNG MEÂO CUÄNG KHÖN NGOAN VAÂ LYÁ SÛÅ

Möåt höm trúâi töëi, Tuá Xuêët vaâo nghó taåi möåt nhaâ haâng noå úã bïn
àûúâng caái quan, úã àoá, àaä coá anh haâng meâo àïën trûúác ngöìi chïîm chïå
trïn giûúâng, bïn caånh àïí àêìy löìng nhöët àêìy meâo.

Tuá Xuêët àaânh ngöìi giûúâng dûúái. Chuã quaán thêëy vêåy noái vúái anh

haâng meâo:

- Àïí öng Tuá ngöìi giûúâng trïn, keão öng ngöìi trïn, àïí caái löìng meâo

bêët tiïån lùæm.

Ngûúâi buön meâo khöng chõu, lyá sûå:
- Töi tûúãng caái pheáp úã haâng quaán, ai àïën trûúác thò ngöìi trïn, ai
àïën sau ngöìi dûúái, töi àaä ngöìi àêy thò cûá úã àêy.
Tuá Xuêët nghe noái thïë, beân baão chuã quaán:
- Öng baån noái phaãi àêëy, öng cûá ngöìi tûå nhiïn, vò coân caã löìng meâo

nûäa maâ.

Àïm khuya, thûâa luác ngûúâi baán meâo nguã say, Tuá Xuêët leãn dêåu,
kheä thaáo mêëy caái que caâi miïång löìng. Bao nhiïu meâo àïìu chui ra hïët,

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

7

http://www.ebooks.vdcmedia.com

con naâo con nêëy, tûå do ài laåi, leo treâo khùæp núi, kïu "ngao", "ngao"
rêìm rô. Ngûúâi buön meâo giêåt mònh thûác dêåy, vöåi vaä goåi nhaâ haâng:
- Úi ! Öng chuã úi ! Meâo töi ra hïët röìi, öng coá mau mau àöët àeân
lïn giuáp töi bùæt chuáng noá laåi khöng?
Luác àeân thùæp saáng röìi, ngûúâi buön meâo thêëy con úã mùåt àêët, con
úã giûúâng trïn, con giûúâng dûúái, coá con leo têån xaâ nhaâ. Anh ta ngú
ngaác kïu:

- Mêëy con meâo phaãi gioá kia, chuáng bay baáo haåi tao.
Tuá Xuêët úã giûúâng dûúái, luác àoá thêëy àöång, cuäng thûác dêåy, troã tay

vaâo luä meâo, noái:

- Giöëng meâo cuäng khön ngoan & lyá sûå lùæm àêëy ! Chaâ, con naâo ra
trûúác thò àûúåc ngöìi trïn cao, con naâo ra sau thò phaãi ngöìi dûúái thêëp.
Ngûúâi buön meâo biïët laâ Tuá Xuêët noái khaáy mònh, nhûng khöng
daám noái gò, vò coân phaãi lo tòm bùæt laåi luä meâo vûâa thoaát.

NÊU NAÂY CUÃA TÖI HAY CUÃA CÖ

Möåt höm, Ba Giai àïën quêìy cuãa cö haâng nêu nöíi tiïëng àanh àaá.
Ba Giai ra ài khöng mùåc quêìn, chó mùåc möåt caái aáo daâi röång thuâng
thònh mûúån cuãa öng chuã nhaâ haâng cúm.

Túái chöî haâng nêu, Ba Giai cûá choån mêëy cuã nêu àûa lïn àûa
xuöëng, röìi thûâa luác cö haâng ngoaãnh ài, Ba Giai öm buång uâ teá chaåy. Cö
aã giêåt mònh, ngúä tïn ùn cùæp nêu, liïìn ba chên böën cùèng chaåy theo bùæt
laåi, vûâa chaåy vûâa la:

- Thùçng trúâi àaánh thaánh vêåt, traã nêu cho baâ ài, khöng maây chïët

boã cha bêy giúâ !

Thiïn haå àöí nhaâo ra xem. Möåt luác, Ba Giai bûúác thuãng thùèng.
Cö haâng xêën túái nùæm àûúåc aáo. Ba Giai cuäng quay laåi nùæm aáo cö haâng.
Ngûúâi ta tûúãng seä bùæt àûúåc möåt vuå ùn cùæp nêu. Nhûng khi cö haâng
theát:

- Traã nêu cho tao, thùçng khöën naån !
Ba Giai liïìn töëc aáo daâi lïn:

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

8

http://www.ebooks.vdcmedia.com

- Nêu àêu maâ traã? Neâ àêy, "nêu" naây cuãa töi hay cuãa cö? Baâ con
laâng nûúác laâm chûáng cho; "nêu" àêy roä laâ cuãa töi, maâ con meå naây noá
baão laâ cuãa noá, nêu noá àêu phaãi thûá nêu naây !

Cö haâng mùåt àoã gay, biïët bõ xoã, toan chaåy, nhûng Ba Giai àaä

nùæm chùåt lêëy aáo:

- Con kia, maây daám vu tao ùn cùæp nêu giûäa chúå, tao phaãi àûa
maây lïn quan cho ra chuyïån.
Vûâa noái, Ba Giai laåi vûâa keáo aáo daâi lïn, vûâa hoãi lùåp trúã laåi:
- Maây thêëy nêu naây cuãa tao hay cuãa maây?
Cö haâng biïët gùåp tay búåm xoã, laåi àuöëi lyá, nïn chó coân nûúác haå
thêëp gioång xuöëng àïí laåy van nùn nó xin Ba Giai tha löîi. Ba Giai tha
cho vaâ baão:

- Tûâ nay, maây boã caái gioång chu ngoa àanh àaá ài, khöng tao coân
trúã laåi àêy nûäa, thò maây chúá traách tao laâ aác. Töåi nghiïåp cö aã luãi thuãi
vïì chöî, mùåt maây xanh nhúåt nhû khöng coân möåt gioåt maáu naâo.

TAO BOÁP NGAY ÀÊY CHO MAÂ COI

Ba Giai àïën cö haâng chim úã cûãa Bùæc. Ba Giai ùn mùåc lõch sûå
lùæm, nïn nhaác thêëy, cö haâng àaä àon àaã chaâo múâi:
- Chim naây beáo lùæm, coân non, múâi öng khaách mua ài !
Ba Giai thûâa dõp tûúi cûúâi àaáp:
- Chim aâ, naâo bùæt àûa àêy möåt cùåp, xem coá beáo khöng?
- Ai maâ laåi noái döëi öng khaách.
Vûâa noái, cö haâng vûâa bùæt ra möåt cùåp. Ba Giai súâ àöi chim, laåi

baão:

- Cö bùæt töi cùåp kia nûäa !
Cö haâng chim laåi bùæt ra cùåp nûäa, hai tay cö nùæm hai cùåp chim,
Ba Giai cûá súâ moá cùåp chim maäi, röìi chï lïn chï xuöëng, khöng hoãi giaá
caã gò caã, àaä thïë laåi khoùæng tay vaâo löìng, bùæt thïm mêëy cùåp àûa cho cö
haâng:

- Cö cêìm giuâm töi thïm cùåp naây nûäa !

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

9

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Röìi Ba Giai laåi súâ boáp cùåp chim. Thêëy thïë cö haâng caã giêån, nöíi

gioång àanh àaá:

- Traã giaá khöng traã, cûá bùæt hïët cùåp naây cùåp noå, maâ nùæn vúái boáp,
hû caã chim ngûúâi ta, muöën boáp thò vïì nhaâ maâ boáp !...
Tûác thò, Ba Giai nöíi noáng lïn:
- Tao noái cho maây hay, con phaãi gioá, maây àûâng coá giúã gioång
chua ngoa, maây àaä noái thïë, thò tao chùèng cêìn phaãi vïì nhaâ múái boáp,
maâ boáp ngay àêy cho maây coi.

Cö haâng àõnh cêët gioång chua ngoa, nhûng chûa kõp, Ba Giai àaä
àûa maånh hai baân tay vaâo hai goâ ngûåc cuãa cö maâ boáp. Cö aã vò thònh
lònh, laåi bõ hay tay mùæc giûä mêëy cùåp chim, chaã leä vêët chim ài, noá bay
mêët, maâ caâng la heát, ngûúâi ta caâng àöí àïën xem, thaânh ra bõ Ba Giai
chúi cho möåt vöë nïn thên úã trûúác àaám àöng trong chúå.
Cö aã tûác quaá, chó coân noái àûúåc möåt cêu:
- Bûäa nay, baâ khöng tiïëc mêëy con chim, thò baâ seä keåp cho maây

vúä soå ra ...

Nhûng luác cö ta boã àûúåc chim vaâo löìng, thò Ba Giai àaä ài mêët
huát trong àaám àöng àúâi naâo röìi.

GÙÅP CÖ HAÂNG MÙÆM TÖM CHÚÅ ÀÖÌNG XUÊN

Sau khi vïì nhaâ cuáng giöî böë xong, Ba Giai khùn aáo chónh tïì ra
Haâ Nöåi. Ba Giai vaâo troå möåt nhaâ haâng cúm noå. Trong luác chuyïån troâ,
baâ chuã nhaâ haâng cho biïët:
- Chùèng giêëu gò öng, leä ra töi coân baán haâng úã chúå Àöìng Xuên
nûäa, nhûng khöng thïí naâo chõu àûúåc mêëy con aã cûåc kyâ àanh àaá chu
ngoa, möîi àûáa möåt phaách, nhêët laâ cö aã haâng mùæm töm.
Ba Giai ra veã anh huâng àaáp:
- Coá gò maâ phaãi súå, noá àaä chu ngoa àanhàaá, thò mònh phaãi coá
caách trõ noá, baâ hiïìn quaá chûá vaâo tay töi thò...
Baâ chuã quaán nguyát möåt caái traã lúâi:

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

10

http://www.ebooks.vdcmedia.com

- Thöi, öng úi, töi cuäng van öng thöi, du cön úã àêy coân kiïng mùåt
boån chuáng, chûá ngûúâi nhû öng, chuáng noá coi ra gò.
- Baâ noái thïë, nïëu töi trõ àûúåc chuáng noá thò baâ mêët gò àêy?
- Trõ chuáng noá aâ? Öng maâ trõ àûúåc thò töi cho khöng öng hùèn
möåt phoâng àïí úã, & nuöi luön cúm rûúåu maän àúâi, khöng bao giúâ lêëy
tiïìn.

- Baâ noái chúi hay noái thêåt?
- Töi noái thêåt àêëy. Nïëu khöng tin töi thïì coá trúâi àêët & quyã thêìn

chûáng giaám.

- Thöi, thïë thò àûúåc, saáng mai, baâ seä xem töi seä vaâo cuöåc ngay.

Ngaây mai, vaâo luác gêìn trûa, Ba Giai cúãi trêìn, chó mùåc möåt caái
quêìn "vêån", khöng giêy lûng, hay daãi ruát, röìi gaâi mêëy àöìng tiïìn keäm
bïn lûng quêìn, ra ài.

Túái ngoaâi àûúâng, Ba Giai nhùåt möåt miïëng laá chuöëi bïn àûúâng,
phuãi saåch àêët, buåi, röìi túái chöî cö haâng baán mùæm töm úã cûãa nam.
- Cö baán cho hai àöìng mùæm töm !
Cö haâng baão:
- Lêëy caái gò maâ àûång?
Ba Giai chòa miïëng laá chuöëi ra:
- Cö àöí vaâo àêy, töi àuâm laåi taåm vêåy.
Cö haâng sú yá, laåi cuäng rùæn mùåt, nïn chùèng ngêìn ngaåi liïìn muác
ngay mùæm töm àöí vaâo miïëng laá chuöëi àûúåc àùåt giûäa loâng hai baân tay
öng khaách. Xong, öng khaách baão:
- Phiïìn cö lêëy höå tiïìn, töi dùæt núi caåp quêìn àêy naây.
Cö haâng tûúãng öng khaách quï muâa chêët phaác, khöng deâ vûâa
àûa tay vaâo caåp quêìn lêëy tiïìn, Ba Giai thoát buång laåi, tûác thò chiïëc
quêìn tuåt xuöëng ngay. Ba Giai la êìm ô:
- Chïët chûãa, sao giûäa thanh thiïn baåch nhêåt, cö laåi cúãi quêìn töi
ra thïë naây, "cuãa" töi cuäng nhû "cuãa" ngûúâi khaác, coá gò laå àêu?
Cö haâng mùæm xêëu höí àoã mùåt, vöåi keáo quêìn Ba Giai lïn, vùån laåi,
Ba Giai laåi thoát buång, quêìn laåi tuåt, & öng laåi kïu lïn:
- Cö laâm gò thïë naây? Töi àaä baão "cuãa" töi cuäng nhû "cuãa" ngûúâi
khaác, chùèng coá gò laå maâ !

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

11

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Cûá nhû thïë àïën mêëy lêìn, sau cö ta phaãi àöí mùæm töm trúã laåi, röìi
chaåy ài lêëy nûúác rûãa tay cho Ba Giai àïí öng tûå vùån lêëy quêìn laåi, röìi
cêìm tiïìn ra ài.

Luác êëy, caác baån haâng & ngûúâi mua baán bu laåi xem àöng, laâm cö
haâng mùæm caâng ngûúång nguâng, xêëu höí thïm. Sau àoá, cö phaãi nghó
luön caã mêëy ngaây, & tûâ àoá cuäng boã búát tñnh chua ngoa, àanh àaá.

Trûa höm êëy vïì, baâ chuã haâng cúm nghe ngûúâi thuêåt laåi, liïìn
thïët Ba Giai möåt bûäa thêåt say.

CHÖÎ REÄ ÀÊY PHAÃI KHÖNG?

Khi àïën möåt quaán nûúác úã gêìn àõa phêån haåt Gia Lêm, Ba Giai
vaâo quaán uöëng nûúác àïí tiïëp tuåc lïn àûúâng. Luác êëy, mùåt trúâi àaä xïë
trûa. Baâ chuã quaán baão:
- Öng khaách haäy nghó laåi, chöëc nûäa lïn àûúâng.
Ba Giai hoãi lyá do, baâ chuã quaán cho biïët úã caách àêy mêëy khöng
xa, coá möåt caái cêìu cêy bùæc qua möåt con kïnh nhoã, cûá giúâ naây laâ caác cö
gaái trong laâng ruã nhau ra tùæm truöìng caã luä. Ba Giai biïët vêåy, cuäng cûá
tûâ giaä. Khi ra khoãi quaán, Ba Giai lêëy khùn bõt mùæt laåi, giaã laâm ngûúâi
muâ, vaâ lêëy möåt cêy gêåy. Àïën chöî gêìn cêìu, Ba Giai vûâa ài vûâa chöëng,
bûúác bïn naây xiïn bïn kia. Mêëy cö àang tùæm truöìng, nö giúän dûúái
kïnh, möåt cö baão:

- Töåi nghiïåp öng giaâ muâ kia, khöng kheáo qua cêìu, öng êëy teá

xuöëng àêy mêët.

Noái röìi, cö ta àïí caái thên hònh phöëp phaáp trùæng noän, trêìn nhû
nhöång, ài lïn nùæm tay Ba Giai.
- Öng giaâ àûa tay töi dùæt qua cêìu, khöng teá xuöëng kïnh theo haâ

baá bêy giúâ.

- Caám ún cö thûúng keã muâ loâa taân têåt.
Noái àoaån, Ba Giai nùæm lêëy cöí tay cö àïí qua cêìu. Khi túái àêìu cêìu

bïn kia, Ba Giai hoãi:
- Àaä túái chöî reä chûa?

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

12

http://www.ebooks.vdcmedia.com

- Chûa, haäy coân úã trïn cêìu, chûá reä àêu maâ reä.
Möåt luác àïën chöî reä, cö gaái noå lïn tiïëng:
- Giaâ úi laâ giaâ, chöî reä àêy neâ!
Tûác thò Ba Giai múã choaâng mùæt ra, tay cêìm cêy gêåy chó ngay

vaâo chöî kñn cuãa cö noå:
- Chöî reä àêy phaãi khöng? Naâo
Cö kia xêëu höí quaá, giùçng tay ra chaåy, nhaãy xuöëng kïnh, la bai

baãi:

- Chuáng bay úi, caái öng giaâ phaãi gioá giaã muâ !...
Àaä thïë, Ba Giai coân àûáng trïn búâ kïnh goåi xuöëng:
- Xin caám ún caác cö àaä dùæt laäo qua cêìu!
- Thöi ài ài, àöì phaãi gioá, chúi lúäm ngûúâi ta coân ún vúái nghôa caái

gò?...

Ba Giai ài röìi, cêu chuyïån êëy àûúåc àöìn àaåi khùæp núi, vaâ tûâ àoá,
trïn doânh kïnh noå boáng daáng caác cö tùæm truöìng cuäng thûa dêìn.

BÑ QUYÏËT VIÏËT THÛ

Quyá võ thûã chùån bêët kò möåt quan chûác thaânh àaåt, sang troång,
röìi hoãi, "Öng coá thïí cho töi biïët bñ quyïët gò àaä giuáp öng thaânh àaåt
trong sûå nghiïåp?" Nïëu töi àoaán khöng lêìm, ngûúâi àoá seä nhòn quyá võ
chùm chuá bùçng möåt cùåp mùæt doâ hoãi, àêìy nghi ngúâ vaâ boã ài. Vêåy àïí
quyá võ khoãi mêët thúâi giúâ tòm hiïíu, töi xin noái luön: Àoá laâ "Bñ Quyïët
Viïët Thû".

Töi vö tònh trúã thaânh möåt chuyïn gia trong lônh vûåc thû tñn
kinh doanh vò töi àaä tûâng daåy mön naây cho nhên viïn caác haäng lúán úã
moåi miïìn àêët nûúác trong taám nùm roâng. Xin noái qua vïì caác haäng lúán:
Haäng luön luön thïí hiïån ra bïn ngoaâi laâ möåt töí chûác rêët maånh,
nhûng nïëu quyá võ thêåt sûå biïët àûúåc bïn trong hoå àang hoaåt àöång nhû
thïë naâo, quyá võ seä vö cuâng ngaåc nhiïn laâ taåi sao saãn phêím cuãa hoå
khöng tûå tan thaânh mêy khoái ngay vaâi giêy sau khi xuêët xûúãng.

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

13

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Khi àùåt chên vaâo núi laâm viïåc möåt haäng lúán, quyá võ seä thêëy moåi
ngûúâi àïìu àang chùm chuá vaâo maân hònh maáy tñnh. "Chêåc chêåc! Töí
chûác nghiïm tuác quaá nhó!" - quyá võ tûå nhuã nhû vêåy. Nhûng quyá võ
àêu biïët rùçng, hoå àang daán mùæt vaâo maân hònh chó vò maáy tñnh vûâa
thöng baáo rùçng haäng vûâa gûãi 60000 àöång cú mêîu töëi tên nhêët cho
möåt tu viïån úã têån vuâng quï naâo àoá cuãa Bra-zin. Moåi ngûúâi àang höëi
haã goä phñm chó cöët tröën traánh traách nhiïåm. Laâm nhû vêåy, biïët àêu hoå
laåi vö tònh taåo möåt sai soát múái, vñ duå: Cho pheáp têët caã nhûäng nhên
viïn coá tïn têån cuâng bùçng nguyïn êm àûúåc hûúãng möåt cua nghó àeã.

Möîi vuå nhû vêåy laåi coá haâng trùm, thêåm chñ haâng ngaân cöng vùn
thû tûâ àûúåc soaån. Möîi nhên viïn àïìu phaãi viïët töëi thiïíu möåt cöng
vùn, ñt nhêët cuäng àïí baão vïå mònh. Coân quan chûác phaãi viïët nhiïìu
hún. Nhûäng thû tñn àiïån tûã àoá chuyïín ài chuyïín laåi möåt thúâi gian,
sau àoá àûúåc sao lûu ra vi-phim hay bùng tûâ. Cuöëi cuâng chuáng cuäng
àûúåc thanh lyá trong loâ lûãa. Thûåc ra chùèng coá ai àoåc lêëy àûúåc möåt mêíu
naâo trong êëy, vaâ cuäng chùèng coá ai nùæm àûúåc moåi viïåc àang thûåc sûå ài
vïì àêu.

Àêy laâ bñ quyïët quan troång nhêët. Hêìu hïët cöng vùn àûúåc viïët
nhùçm traánh neá traách nhiïåm do nhûäng sai lêìm thûúâng xuyïn xaãy ra úã
caác haäng lúán, núi caác nhên viïn tuå höåi uöëng caâ-phï vaâ phaãi mùåc caác
loaåi quêìn aáo bêët tiïån suöët ngaây. Luön coá nhûäng quaã boáng traách
nhiïåm lú lûãng trïn àêìu moåi ngûúâi, vaâ quyá võ phaãi biïët caách thaão caác
thû tûâ, cöng vùn àïí àêíy quaã boáng rûåc lûãa kia sang chöî khaác. Quyá võ
phaãi kheáo leáo vaâ nheå nhaâng. Möåt cöng vùn gay gùæt hay quaá thùèng
thùæn seä laâm quaã boáng vúä tung vaâ quyá võ chùæc chùæn seä phaãi hûáng lêëy
vaâi phêìn taân lûãa.

Àïí giuáp quyá võ hiïíu roä hún, töi xin dêîn möåt cöng vùn sau àêy:
"Bïn xûúãng àaä àûa giaá sai, búãi vò cöng cuå àaä hïët. Chuáng ta thûåc
sûå phaãi chi thïm 400% so vúái dûå toaán ban àêìu."

Àêëy khöng phaãi cöng vùn töi viïët. Töi sûu têìm àûúåc tûâ ngûúâi
quen úã möåt haäng àa quöëc gia taåi Thuyå Àiïín. Cö naây chùæc cuäng sùæp
phaãi thöi viïåc.

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

14

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Cöng vùn naây gay gùæt quaá. Thûá nhêët, noá múã àêìu quaá àöåt ngöåt,
thiïëu vùæng möåt lúâi dêîn nhêåp töëi thiïíu. Thûá hai, cöng vùn chó ngay
sang bïn xûúãng chïë taåo. Xûúãng kia chùæc chùæn seä khöng vûâa yá vaâ hoå
seä thaão möåt cöng vùn chó ngûúåc laåi. Cuöëi cuâng, cêu kïët àûa ra con söë
mang tñnh phuã àõnh quaá cao. Thûåc ra, töi khöng raânh lùæm vïì chuyïån
gò vúái nhûäng cöng cuå naâo xaãy ra úã cöng ty noå, nhûng töi thêëy rùçng, ñt
nhêët cuäng coá thïí viïët laåi thïë naây:

"Theo nhûäng vêën àïì àaä trònh baây úã trïn, chuáng töi xin lûu yá caác
ngaâi rùçng nhûäng cöng cuå trong kho àaä hïët. Nïëu caác ngaâi coá quan têm
hay thùæc mùæc gò vïì vêën àïì naây cuäng nhû caách giaãi quyïët noá ra sao,
xin vui loâng liïn laåc vúái ngûúâi kyá tïn dûúái àêy vaâo thúâi gian súám
nhêët."

Têët nhiïn, khöng phaãi têët caã thû tûâ cöng vùn àïìu thuöåc loaåi
"chúi boáng" nhû vêåy. Thónh thoaãng, cuäng coá ngûúâi yïu cêìu quyá võ viïët
thû giúái thiïåu viïåc laâm. Quyá võ phaãi hiïíu laâ ngûúâi nhêån khöng bao giúâ
thêåt sûå tin tûúãng vaâo lúâi leä trong thû, vò ngûúâi viïët bao giúâ chaã viïët
àiïìu hay, àiïìu töët, dêîu trong buång coá nghô khaác ài nûäa. Vñ duå: "Tuy
öng êëy khöng àöìng tònh vúái möåt söë xu hûúáng quên sûå bïn Liïn Minh,
nhûng Adolf Hitler laâ möåt ngûúâi ùn mùåc rêët tïì chónh...."

Töi muöën noái laâ ngûúâi nhêån àaä thûâa biïët nhûäng àiïìu trong thû
laâ bõa, do vêåy quyá võ cêìn phaãi thöíi phöìng lïn àöi chuát múái hy voång
thaânh cöng àûúåc. Vñ duå, bûác thû sau àêy coân yïëu quaá: "Bob Tucker laâ
ngûúâi àöëc cöng töët nhêët maâ chuáng töi àaä tûâng coá. Anh chûa nghó viïåc
buöíi naâo. Anh luön gêìn guäi vaâ thoaãi maái vúái cêëp dûúái. Sûå coá mùåt cuãa
anh àaä laâm phên xûúãng tùng nùng suêët ba lêìn."

Vúái möåt bûác thû thöíi ñt nhû vêåy, ngûúâi nhêån thû seä nghô rùçng
Bob chùæc cuäng chó laâ möåt keã vö tñch sûå thöi. Thïë naây töët hún:
"Àaä ñt nhêët ba lêìn, Bob àaä quïn mònh cûáu nguy maång söëng
nhûäng àûáa treã khöng núi nûúng tûåa."

Cuöëi cuâng laâ loaåi thû gûãi khaách haâng hoùåc khaách haâng tûúng
lai. Quyá võ phaãi luön nhúá möåt àiïìu: Khaách haâng luön muöën àûúåc thêëy
quyá võ àang quyâ moåp xuöëng nhû möåt con giun àêët ra sao. Vñ duå:
"Bob thên,

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

15

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Chuáng túá rêët vui mûâng àaä àïën thùm vùn phoâng cuãa cêåu úã Butte
tuêìn trûúác. Mùåc duâ boån túá chûa àûúåc coá àûúåc sûå diïîm phuác lúán lao laâ
gùåp cêåu àïí baân vïì möåt söë saãn phêím múái, chuáng túá cuäng lêëy laâm hên
haånh àûúåc ngöìi chúâ núi bêåc thïìm nhaâ cêåu. Chuáng túá thaânh thêåt xin
löîi vïì nhûäng àiïìu phiïìn phûác liïn quan àïën mêëy vïët maáu vò chuá choá
Bart rùng nhoån cuãa cêåu àaä àúáp möåt miïëng úã chên traái cuãa túá."

Àoá chñnh laâ nhûäng bñ quyïët thû tñn kinh doanh. Töi hy voång seä
àûúåc phuåc vuå vaâ giuáp àúä quyá võ mhiïìu hún nûäa. Ngûúâi töi túá heân moån
vaâ trung thaânh cuãa quyá võ, Dave Barry.

CHAÁU LAÂ CON AI

Töi vaâ vúå töi vûâa sûãa soaån ài xem chiïëu boáng thò böíng ngoaâi
cöíng coá tiïëng chuöng vang lïn. Töi ra múã cûãa. Trûúác mùåt töi laâ möåt
cêåu beá ùn mùåc löi thöi, mùåt ngùm ngùm àen vò nùæng gioá. Chaáu laâ con
nhaâ ai?

- Töi hoãi. Nhûng chuá beá khöng traã lúâi, chó nhòn töi trên trên

nhû coá veã tuãi bûåc.

Cuöëi cuâng maäi noá múái lùæp bùæp àûúåc möåt cêu : "Ú kòa böë..."
- Chaáu baão caái gò cú? - Töi sûãng söët.
Böë aâ? - Vúå töi vöåi nhaãy böí ra cûãa, tûúãng chûâng nhû bõ bêåt loâ so.
Cö ta hùçn hoåc nhòn töi röìi laåi nhòn chuá be á- Chaáu noái àêy laâ böë chaáu
phaãi khöng?

- Thùçng beá laå luâng thêåt! -Töi lêím bêím- úã àêu àïën àêy tûå nhiïn
laåi nhêån ngûúâi ta laâ böë...

Thöi öng cûá àúåi àêëy, töi seä tòm hiïíu xem coá gò laå khöng. Vúå töi
rñt lïn giêån dû ä- Chùèng traách töi cûá nghi ngúâ trûúác khi quyïët àõnh
lêëyöng. Bêy giúâ chaáy nhaâ múái ra mùåt chuöåt nheá! - Vúå töi quay laåi hoãi
vùån chuá beá tûâ naäygiúâ vêîn àûáng sûäng:
- Thïë meå chaáu laâ ai?
Chuá beá suåt sõt chó vaâo vúå töi noái:" Meå laâ meå con àêy chûá coân ai
nûäa". Töi àûúåc thïí quay laåi àay laåi vúå töi:

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

16

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Àêëy nheá, thïë maâ baão baâ khöng muöën lêëy töi. Vò àûáa con riïng

naây àêy....

Thùçng beá naây noái döëi! - Vúå töi heát to lïn - Chaáu... chaáu noái döëi
thïë maâ khöng biïët xêëu höí a?

Thùçng beá laåi suåt sõt thoâ tay vaâo tuái aáo moác ra möåt têëm aãnh, mùåt
sau coá ghi tïn vaâ àõa chó. Sau aãnh laâ töi vaâ vúå töi chuåp chung sau
ngaây cûúái.

Thêåt laâ quaái quyã! - Töi lêím bêím - Möåt êm mûu gò àêy chùæc...
- Khoan àaä! Khöng kheáo noá laâ con trai chuáng ta thêåt. Nhûng noá
úã têån quï vúái baâ nöåi cú maâ?
Chuá beá luác êëy múái luáng tuáng veã mûâng rúä: "Con àêy maâ, con

àêëy!"

- Öi Bai-a-x-la-gan, con àêëy û? - Vúå töi noái gêìn nhû khoác - Con
tha löîi cho meå nhûng sao laåi thïë naây, ai maâ nhêån ra àûúåc!
- Khöng con khöng phaãi laâ Bai-a-x-la-gan. Con noá laâ anh noá cú.
- Thïë maâ cuäng àoâi laâ meå! Töi àûúåc thïí àïë luön vú å- Àïën con
mònh àûát ruöåt àeã ra maâ cuäng khöng biïët! Doi-àai-an! thöi ài vaâo
trong nhaâ ài con!

Nhûng chuá beá laåi tiïëp tuåc lùæc àêìu. Cuöëi cuâng hoãi ra múái biïët noá
laâ thùçng lúán nhêët, tïn laâ Ba-i-a-xa-i-khan.
- Ai laåi coá thïí nghô biïët àûúåc rùçng con caái mònh choáng lúán thïë

naây khöng!

- Vúå töi öm àûáa beá vaâ sûãa laåi àêìu toác cho noá.

Töi coá caãm tûúãng nhû laâ múái vûâa höm qua chuáng töi múái gûãi
mêëy àûáa cho baâ nöåi tröng nom. Nhûng taåi sao con laåi moâ vïì thïë naây?
Chuá beá nhòn töi veã súå sïåt vaâ êëp uáng:
- Taåi... Taåi höm nay con ài hoåc muöån. Cö giaáo khöng cho vaâo lúáp
. Con khöng daám vïì nhaâ súå baâ mùæng. Thïë laâ con lïn xe buyát vaâ vïì
àêy...

- Khaá thêåt! Thïë laâ tröën hoåc aâ? - Vúå töi noái - Àêëy giaáo duåc úã nöng

thön laâ nhû vêåy àoá!

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

17

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUÁNG TÖI ÀAÄ CHIA TAY

Töi vaâ Nina, ngûúâi yïu, cuäng coá thïí noái laâ vúå chûa cûúái, ngöìi saát
vaâo trong raåp chiïëu boáng. Chuáng töi àang xem möåt phim nûúác ngoaâi.
Trïn maân aãnh vang lïn nhûäng tiïëng kïu thêët thanh xeá ruöåt.Tïn cao
böìi àang àuöíi theo cö gaái, möåt tay vung suáng luåc, möåt tay lùm lùm
con dao nhoån hoùæt. Dûúái vaânh muäi cao böìi röång, cùåp mùæt gian long
lïn soâng soåc. Cö gaái cöë chaåy thoaát, nhûng tïn cao böìi àaä àuöíi kõp.
- öëi kòa anh!- Cö ngûúâi yïu cuãa töi kïu lïn vaâ nùæm lêëy tay töi.
- Em àûâng lo súå! Em thên yïu, àêëy chó laâ phim aãnh thöi! - Töi
vûâa vuöët nheå tay ngûúâi yïu vûâa an uãi cö ta.
- Khöng, anh xem kòa! Nina noái thêìm. Kiïíu toác cuãa cö ta múái
àeåp laâm sao! úã àùçng trûúác traán thò maâu àoã saáng, coân úã àùçng sau thò
maâu nêu sêîm. Coân nïëp uöën thêåt laâ tuyïåt. Bao giúâ úã nûúác ta múái hoåc
àûúåc caách uöën nhû thïë?

Trïn maân aãnh, nhûäng sûå kiïån diïîn ra ngaây möåt cùng thùèng àïën
mûác phaãi laâm baån phaãi giêåt gên hay rúån toác gaáy. Tïn cao böìi hung
haän àaä àuöíi kõpcö gaái. Cö gaái ngaä xuöëng. Caánh tay vúái lûúäi dao saáng
loaáng vung lïn. Tiïëng kïu nhû xeá vaãi hoaâ vúái tiïëng suáng giaãm thanh
nöí nghe khö khöëc.

- uái giúâi kòa? Nina laåi kïu lïn vaâ eáp vaâo töi.
- Em thên yïu, àûâng súå, haäy bònh tônh - Töi an uãi vaâ vuöët tay cö
ta,-Khöng nïn yïëu thêìn kinh, vaâ húi möåt tñ laåi kïu tûúáng lïn úã chöî
cöng cöång nhû vêåy.

- Anh bònh tônh laåi thò coá! - Nina caäi - Anh chùèng biïët nhêån xeát
gò caã . Anh thêëy ngûúâi cö ta coá àeåp khöng. Cö êëy tö mùæt múái àöåc àaáo
laâm sao. Vaâ caái chñnh laâ khöng duâng buát chò cöí löí àïí maâ tö mùæt maâu
tñm múái tònh chûá. Kïët húåp vúái maâu toác saáng vaâ nêu thò thêåt laâ mï ly,
thêåt laâ viïîn tûúãng....

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

18

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Trïn phim laâ aãnh ngûúâi ta àang liïåm cö gaái xêëu söë vaâ caãnh àaám
tang ngoaâi nghôa àõa. Nhûäng ngûúâi thên ài lùång leä êm thêìm, coá tiïëng
khoác nûác núã se seä. Tiïëng nhaåc àang buöìn baä.
Nhûng Nina cûá liïën thoaáng möåt caách say sûa haâo hûáng:
- Anh thêëy khöng vaáy cuãa cö ta ngùæn hún cuãa em àïën 6 phên
chûá khöng ñt, laåi coân xeã hai bïn nûäa. Kiïíu vaáy thïë múái laâ möët thúâi
thûúång chûá. Chuáng ta laåc hêåu mêët röìi.
- Àêëy laâ aáo liïåm chûá coá phaãi vaáy àêu - Töi húi bûåc mònh ngùæt lúâi
cö ngûúâi yïu - Sau nhiïìu nùm nûäa, khi naâo em chïët haäy mùåc loaåi vaáy
êëy...

- Chuyïån vúá vêín! Ai maâ àúåi àûúåc bao nhiïu nùm nûäa....

Mêëy höm sau, töi thêëy Nina nhuöåm toác vaâ uöën toác nhû hïåt cö
cao böìi Myä. Phña trûúác traán thò àoã caåch, coân sau gaáy laåi hung hung
nêu. Mùæt cö ta àaä tö àuáng loaåi mûåc tñm sêîm. Coân caái aáo liïìn vaáy maâu
trùæng thò trùæng kinh khuãng, vaâ laåi coân seã hai bïn höng möåt caách rêët
maåo hiïím.

Cuöën phim chuáng töi xem lêìn sau àem laåi cho Nina nhiïìu àöíi
múái quan troång: Maái toác daâi mûúåt maâ töi rêët tûå haâo àaä bõ cùæt ngùæn
mêët röìi vaâ uöën xuâ xeâo ra to tûúáng . Hai maá höìng cuãa Nina àaä bõ böi
trùæng bïåch. Mi mùæt lêìn naây àûúåc tö maâu tñm sêîm.

Xem böå phim thûá tû thò töi khöng nhêån ra Nina ngoaâi phöë nûäa.
Vaâ cuöëi cuâng khi xem xong cuöën phim cao böìi thûá nùm, chuáng töi
chia tay nhau. úã Nina khöng soát laåi möåt chuát naâo maâ trûúác àêy töi
yïu mïën, tûå haâo. Bêy giúâ trïn gûúng mùåt daáng ài, lúâi noái toaân nhûäng
thûá laånh luâng, trú treän khoá chõu.

Luác chia tay töi lêìn cuöëi, Nina vïnh vaáo hêët maái toác ra àùçng
sau nhû hïåt minh tinh B.B, cö cûúâi sùçng sùåc nhû caái cûúâi cuãa Mi-xen
Mïëc-xiï, thiïu chaáy töi bùçng caái nhòn khinh bó cuãa cö Sophia Loren
vaâ ài vúái daáng cuãa Marina Voladi.

Töi khöng gùåp Nina thïm lêìn naâo nûäa. Maâ coá gùåp töi cuäng
khöng thïí nhêån ra ngûúâi con gaái suyát nûäa àaä trúã thaânh vúå töi. Cuäng
vò chuyïån chuáng töi chia tay nhau nhû vêåy, tûâ nay töi àaä quyïët
khöng bao giúâ xem phim cao böìi Myä nûäa.

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

19

http://www.ebooks.vdcmedia.com

ÀÛÂNG QUÏN MUA DÊY THUN CHO QUÊÌN ÀUÂI NHEÁ!

Saáng ra töi chuêín bõ ài laâm. Thïë laâ lêåp tûác bùæt àêìu...
- Àaä ba ngaây röìi chuáng töi àaä baão anh maâ anh cûá quïn hoaâi... úã
nhaâ khöng coân chuát phö-mai naâo caã!
Ngûúâi ta baão töi suöët ba ngaây nay röìi! Nhûng lêëy tiïìn àêu ra

naâo?

- Thïë naâo, mua phö-mai röìi chûá? - Buöíi chiïìu ngûúâi ta hoãi töi.
Töi, nhû möåt nghïå sô bi kõch, lêëy hïët sûác àêåp tay vaâo traán vaâ kïu lïn:
"Ö-ö! Töi quïn khuêëy ài mêët!"

Töi cûá thñch ûáng nhû vêåy. Buöíi saáng ngûúâi ta lïånh cho töi mua
caái gò àoá. Töi traã lúâi: seä mua. Coân buöíi chiïìu khi töi trúã vïì - laåi vêîn
caái tiïët muåc êëy: "Ö-ö! Töi quïn khuêëy ài mêët!"

Nhûng öng böë biïët toãng töi röìi. Khi töi traã lúâi cêu hoãi muön
thuúã lêìn thûá ba: "Phö-mai àêu?" - Vaâ àõnh giú tay lïn traán thò böë töi
kïu lïn thay töi: "Ö-ö!" - röìi quay laåi phña caã nhaâ maâ móa mai tuyïn
caáo: "Anh ta quïn!"

Tûâ höm êëy töi khöng coân àûúåc quyïìn quïn nûäa. Saáng höm sau,
khi töi caåo rêu, ngûúâi ta laåi baão töi:
- Àûâng quïn phö-mai nheá!
- Àûúåc röìi.
Töi ài giaây, khi vang lïn:
- Caã xaâ böng cuäng khöng coân, mua nheá!
- Àûúåc.
Trong luác ài xuöëng cêìu thang, töi nghe thêëy:
- Caã àûúâng cuäng hïët, àûâng coá quïn àêëy!
- Àûúåc röìi, àûúåc röìi!
Vûâa nùæm tay vaâo quaã àêëm cûãa ra vaâo thò tûâ trong nhaâ voång

xuöëng tiïëng la úi úái:
- Anh nghe thêëy khöng? caâ phï, caâ phï!

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

20

http://www.ebooks.vdcmedia.com

- Caâ phï laâm sao?
- Hïët röìi, nhúá mua nheá!
- Töi seä mua, seä mua hïët!
Töi àoáng cûãa, thúã phaâo nheå nhoäm, nhûng ngay luác àoá ngûúâi ta

àêåp vaâo cûãa söí.
- Coân gò nûäa?
- Trúâi úi, anh ài àêu maâ lao dûä vêåy? Quay laåi lêëy chai àûång.
Anh coân phaãi mua dêìu ö liu.
- Seä mua, seä m-u-a!
Ài àûúåc vaâi bûúác - tûâ trïn cûãa söí laåi coá tiïëng reáo:
- Naây, gaåo úã nhaâ khöng coân möåt haåt! Chiïìu nhúá mang vïì!
- Seä mang vïì!

Àêëy, cûá möîi buöíi saáng laâ àêìy nhûäng lúâi tiïîn àûa nhû thïë àoá.
Nhûng vêën àïì khöng phaãi kïët thuác úã àoá. Tûâ nhûäng khung cûãa söí ra
vaâo vaâ cûãa söí múã toang döåi ra àuã thûá gioång noái, àoâi hoãi vaâ lo lùæng,
trêìm trêìm vaâ lanh laãnh, ïm aái vaâ khaân khaân: "N-aâ-y!" cûá lan ài, lan
ài, àuöíi theo töi trïn àûúâng phöë.
- Mua dêy thun cho quêìn àuâi nheá! Loaåi tön töët êëy! Àûâng coá maâ

quïn àêëy!

- Thöng phong cho àeân nùm dêy!
- Bêëc cho bïëp dêìu hoãa!

Töi lao chaåy, hoaãng höët nhû tïn baán haâng rao nhòn thêëy àaåi
diïån chñnh quyïìn, nhûng chûa kõp reä qua goác phöë thò möåt chuá beá àuöíi
kõp töi.

- Coá möåt dò sai chaáu nhùæn laåi...
- Dò êëy baão sao?
- Haânh cuäng khöng coân.
- Noái vúái dò êëy haäy liïåt kï nhûäng thûá gò vêîn coân. Nhûäng thûá

khaác chuá seä mang vïì.

Àêëy, töi ài laâm möîi buöíi saáng nhû vêåy àoá. Baån hùèn roä laâ àêìu oác
töi chêët àêìy nhûäng thûá gò chûá? Cho suöët túái chiïìu töëi trong àoá chen
chuác nhau nhûäng phö-mai, dêìu, haânh, dêy thun cho quêìn àuâi...

Vaâ höm nay, khi töi bûúác vaâo vùn phoâng, àêìu töi nhû thûúâng lïå
chêët àêìy ùæp àuã thûá caác thûá haâng thûåc phêím vaâ taåp hoáa.

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

21

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Töi phaãi hoaân têët nhûäng taâi liïåu cêìn gêëp àaä nùçm tûâ höm qua
trïn baân laâm viïåc cuãa töi. Xong xuöi töi gûãi chuáng lïn qua caác cêëp. ñt
lêu sau öng giaám àöëc bûúác vaâo phoâng. Mùåt àêìm àòa möì höi, caánh muäi
phêåp phöìng. Öng chòa cho töi nhûäng túâ giêëy.
- Caái gò thïë naây?
- Nhûäng túâ giêëy...
- Àoåc ài! Àoåc to lïn!

Têët caã nhûäng úã trong phoâng: caác cö àaánh maáy chûä, thû kyá, viïn
chûác - àïìu vïính tai lïn nghe. Töi bùæt àêìu àoåc: "Gûãi Töíng cuåc, ngûúâi coá
chûác traách cao nhêët. Phuác àaáp mïånh lïånh ngaây thaáng êëy, söë bao
nhiïu. Dûúái àêy liïåt kï nhûäng biïån phaáp cuå thïí vïì phêìn caác àiïím cêìn
phaãi xem xeát ngay vaâ àaä àûúåc nghiïn cûáu cêín thêån. Xin trònh àïí ngaâi
biïët rùçng chuáng töi cho laâ cêìn thiïët phaãi:
- Khöng mua phö-mai dûúái quï àem lïn vò quaá mùæc àöëi vúái

chuáng ta.

- Mua dêy thun cho quêìn àuâi úã chöî baán haâng rong taåi quêån

Macmut Pasa.

- Mua hai trùm gam thõt boâ laâm cöët lïët, àïì nghõ chùåt laâm àöi.
- Mua thöng phong àeân thò choån caái nguyïn laânh, àûâng lêëy caái

bõ nûát nhû lêìn trûúác.

- Do giaá xaâ böng cao quaá, nûúác xaâ böng phaãi duâng cho hïët chûá

àûâng phñ phaåm.

- Nhùçm tiïët kiïåm, caâ phï phaãi pha lêìn thûá hai, àöí thïm nûúác

söi vaâo nûúác caâ phï àùåc.
"Taâi liïåu naây gûãi túái ngaâi nhû möåt thöng tû àïí thi haânh."
- Caái gò thïë naây? - Öng giaám àöëc laåi gêìm lïn.
Töi hiïíu ra rùçng mònh àaä laâm hoãng möåt vùn kiïån chñnh thûác,
tûúng vaâo àoá têët caã nhûäng gò chûáa trong caái àêìu khöën khöí cuãa töi
àang àêìy ùæp caác thûá haâng hoáa linh tinh.
- Sao anh laåi àïën nöîi thïë naây? - Öng giaám àöëc noái tiïëp.
- Chñnh töi cuäng khöng biïët nûäa.
- Thöi àûúåc, anh bõ luá lêëp ruöåt gan. Nhûng taåi sao sïëp cuãa anh

laåi kyá vaâo aái naây?
- Bêåy thêåt! - Töi kïu lïn.
- Giaã sûã rùçng sïëp cuãa anh bõ quaáng mùæt... Laâm sao maâ chaánh
vùn phoâng laåi chuyïín caái àoá lïn cêëp khaác?
- Caái àoá thò quaá tïå!

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

22

http://www.ebooks.vdcmedia.com

- Thöi cûá cho rùçng thuã trûúãng àaäng trñ. Nhûng phoá giaám àöëc thò

mùæt àïí àêu?

- Thêåt xêëu höí vaâ nhuåc nhaä!
Giaám àöëc trêìm ngêm.
- Hoå àaä sú xuêët, caái àoá roä röìi. Nhûng coân töi, laâm sao maâ töi laåi
gûãi caái thûá nhaãm nhñ êëy cho töíng giaám àöëc?
- Caái àoá thò thêåt...
- Caái gò haã?
- Thêåt laâ tuyïåt!
- Thïë nïëu caã töíng giaám àöëc cuäng nhùæm mùæt kyá vaâo caái "thöng
tû" cuãa anh, röìi khöng àoåc vaâ gûãi lïn cho böå trûúãng?
- Thïë thò chuáng ta chïët mêët! - têët caã àöìng thanh kïu lïn.
- Laåy trúâi, tai qua naån khoãi röìi! Töíng giaám àöëc àaäng trñ, löån
phong bò vaâ gûãi taâi liïåu khöng phaãi cho böå trûúãng maâ cho möåt baâ
quen.

- öì!
- úã bûu àiïån do àaäng trñ nïn phong bò àïí gûãi cho baâ êëy laåi
chuyïín cho töi, coân caái gûãi cho öng böå trûúãng thò lêîn ài àêu mêët
khöng biïët.

Túái àêy têët caã chuáng töi àïìu thúã phaâo nheå nhoäm.

Caãm ún nhûäng ngûúâi àaäng trñ! Àuáng laâ vò hoå maâ trïn baáo chñ coá
nhûäng thöng baáo thïë naây: "Nhùçm muåc àñch tiïët kiïåm, àaä thaãi höìi hai
chuåc viïn chûác khoãi cú quan nhû thïë nhû thïë. Thay cho hoå àaä tuyïín
vaâo ba trùm ngûúâi coá troång traách." Chuyïån gò cuäng xaãy ra àûúåc caã!

HAÅNH PHUÁC YÏN ÙÆNG

Khi Andrei àoåc hay xem vïì chiïën tranh, bao giúâ chaâng cuäng
caãm thêëy trong ngûúâi húi húi thïë naâo êëy. Chaâng khöng hoaân toaân
hiïíu thïë naâo laâ anh huâng - nhûng caãm thêëy baãn thên chùæc laâ khöng
chõu nöíi tra têën, khöng thïí che nöíi löî chêu mai, coân maáy bay àang
böëc chaáy thò khöng thïí lao thùèng vaâo xe tùng àõch... vaâ chaâng thêëy

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

23

http://www.ebooks.vdcmedia.com

cûåc kyâ haånh phuác laâ chiïën tranh khöng coân, vaâ caái chuã nghôa anh
huâng êëy khöng àoâi hoãi úã chaâng...

Khi Andrei àoåc vaâ xem vïì tònh yïu, bao giúâ chaâng cuäng caãm
thêëy húi buöìn buöìn. Chaâng khöng hoaân toaân hiïíu àûúåc thïë naâo laâ sûå
àam mï, nhûng chaâng caãm thêëy rùçng vò vúå, chùæc chaâng cuäng khöng
lao mònh xuöëng gêìm taâu hoaã, khöng nhaãy vaâo ngöi nhaâ àang rûåc lûãa,
vaâ thêåm chñ cuäng khöng thaách ai ra àêëu suáng. Vaâ chaâng thêëy cûåc kyâ
haånh phuác laâ thïë kyã 19 àaä qua röìi, thúâi gian bêy giúâ laâ daânh cho cöng
viïåc, coân tònh yïu - nhiïìu lùæm laâ möåt giúâ, vaâ nhûäng sûå hy sinh nhû
thïë chùèng ai àoâi hoãi úã chaâng.

Khi Andrei xem phim hiïån àaåi hay kõch vïì àïì taâi àaåo àûác, úã àoá
caác nhên vêåt trong tònh huöëng xung àöåt gay cêën thûúâng thïí hiïån tònh
caãm, nghôa vuå cuãa mònh vaâ thûåc hiïån nhûäng haânh vi theo lûúng têm.
Andrei caãm thêëy húi laâ laå. Chaâng khöng hoaân toaân hiïíu àûúåc do àêu
maâ söi suåc nhûäng khaát voång nhû vêåy, vaâ taåi sao nhên vêåt laåi àùåt
quyïìn lúåi cuãa xaä höåi cao hún lúåi ñch baãn thên, vaâ nhiïìu thûá khaác
chaâng cuäng caãm thêëy khöng thêåt. Baãn thên Andrei vò möåt lyá do naâo
àoá, chùæc laâ seä khöng hy sinh võ trñ cuãa mònh, vò àöìng nghiïåp, baån beâ
seä khöng nhên nhûúång möåt caái gò cú baãn cuãa mònh caã... Vaâ chaâng
sung sûúáng laâ úã vùn phoâng núi chaâng laâm viïåc lêu nay moåi caái àïìu im
ùæng vaâ lùång leä. Vaâ Andrei haånh phuác - ngêìn êëy niïìm vui söë phêån àaä
tùång chaâng! Thò chaâng cuäng àaä giûä àïí khöng gêy àau khöí cho nhûäng
ngûúâi thên, khöng tûâ chöëi böë thñ cho nhûäng keã bõ àoái, khöng phaãi
chöëng traã boån cön àoâ úã nhûäng goác phöë töëi tùm - àaä giûä àïí luön laâ
thaânh viïn töët, trung thûåc vaâ àaáng kñnh cuãa xaä höåi. Vaâ chaâng sung
sûúáng vò möîi nùm söëng yïn lùång vaâ vò thïë chaâng muát chuáng nhû ngöìi
muát xûúng gaâ, xïëp chuáng laåi nhû xïëp nhûäng têëm aãnh vaâo album, àïí
coá caái maâ höìi tûúãng...

Àêëy laâ Andrei, con ngûúâi haånh phuác, möåt trong söë khaá nhiïìu
nhûäng con ngûúâi sung sûúáng vò cuöåc àúâi tröi qua khöng coá nhûäng nöîi
lo, khöng xuác àöång. Coân nïëu böîng nhiïn thoaáng thêëy tiïëc laâ khöng
àûúåc traãi qua têët caã, muöën nïëm thûã caác caãm xuác, thò chó viïåc kheä êën
nuát möåt caái, chaâng seä àûúåc tiïëp xuác vúái tònh yïu vaâ loâng duäng caãm
trïn vö tuyïën; vaâ khi àaä súå hïët höìn nhûäng thûá vûâa tröng thêëy, chaâng

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

24

http://www.ebooks.vdcmedia.com

laåi quay laåi cuöåc söëng phùèng lùång, chaâng caãm taå söë phêån àaä daânh cho
mònh möåt haånh phuác yïn ùæng.

HÖÅI NGHÕ CAÁC NHAÂ GIAÃI PHÊÎU

Höåi nghõ quöëc tïë caác nhaâ giaãi phêîu lêìn naây àûúåc tiïën haânh úã
thaânh phöë Luyblitx. Noá mang möåt yá nghôa quan troång. Höåi nghõ lêìn
thûá mûúâi àaä thu huátàuúåc sûå chuá yá cuãa caác nhaâ giaãi phêîu nöíi tiïëng
nhêët trïn thïë giúái vaâ hoaá ra laâ möåt höåi nghõ coá àöng ngûúâi dûå nhêët.
Tham dûå höåi nghõ coân coá phoáng viïn baáo chñ cuãa têët caã caác nûúác, mùåc
duâ àêëy khöng phaãi laâ möåt sûå kiïån troång àaåi, nhû möåt trêån àêëu boáng
àaá hoùåc möåt cuöåc hoåp baáo àïí cho möåt nûä minh tinh maân baåc - toác àen
hay toác hung - phö diïîn quêìn aáo cuãa mònh.

Caác nhaâ giaãi phêîu cûå phaách nhêët cuãa hai mûúi ba quöëc gia àem
túái höåi nghõ nhûäng baáo caáo khoa hoåc. Trong söë hoå coá nhûäng ngûúâi taâi
nghïå cao cûúâng àïën mûác ngay caã viïåc taách rúâi tûâng böå phêån cú thïí
con ngûúâi röìi gheáp laåi nhû cuä - nhû thïí thaáo lùæp chiïëc àöìng höì hay
khêíu suáng trûúâng tûå àöång - cuäng chaã laâ àiïìu gò ghï gúám àöëi vúái hoå caã.
Búãi vò vêåy maâ baáo chñ khùæp thïë giúái, sau phêìn thöng baáo vïì nhûäng
mêîu quêìn aáo tùæm phuå nûä múái nhêët, vïì kïët quaã caác trêån àêëu boáng àaá
tranh giaãi vö àõch quöëc gia vaâ vïì nhûäng töåi aác khuãng khiïëp nhêët, àaä
cho laâ cêìn thiïët phaãi chaåy mêëy doâng vïì höåi nghõ caác nhaâ giaãi phêîu.

Ngaây àêìu tiïn àûúåc daânh cho caác thuã tuåc khai maåc höåi nghõ.
Höm sau, taåi phiïn hoåp toaân thïí, àaåi biïíu bùæt àêìu nghe caác baãn tham
luêån. Sang ngaây thûá ba bùæt àêìu phêìn thaão luêån. Baác sô C.Klazeman,
nhaâ giaãi phêîu Myä nöíi tiïëng, bûúác lïn diïîn àaân cuâng möåt ngûúâi giuáp
viïåc. Caác phoáng viïn thöng têën, baáo chñ vöåi vaä ruát buát vaâ söí tay ra.
Caác nhaâ giaãi phêîu ngöìi kñn phoâng hoåp, àeo öëng nghe vaâo, chuêín bõ
nghe diïîn giaã noái. Cöë nhiïn, möîi ngûúâi seä choån trong 4 ngön ngûä
chêu Êu thûá naâo mònh thöng thaåo nhêët.
- Thûa caác àöìng nghiïåp kñnh mïën! - Baác sô C.Klazeman bùæt àêìu
- Töi xin chia seã vúái caác àaåi biïíu dûå höåi nghõ lêìn thûá mûúâi nhûäng suy

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

25

http://www.ebooks.vdcmedia.com

nghô vïì ca giaãi phêîu thuá võ nhêët cuãa töi sau suöët 35 nùm thûåc haânh
giaãi phêîu. Ai cuäng biïët rùçng cho àïën nay chûa coá möåt nhaâ giaãi phêîu
naâo thaânh cöng trong viïåc thay àöíi vên ngoán tay caã. Lõch sûã y hoåc
chûa hïì biïët àïën möåt thñ nghiïåm tûúng tûå vò vêåy noá khöng hïì àûúåc
ghi thaânh vùn. Khaá nhiïìu lêìn chuáng töi àaä löåt lúáp da ngoán tay nhûng
lúáp da múái moåc ra vêîn nhû cuä. Vò vêåy maâ caãnh saát khöng gùåp khoá
khùn trong viïåc luâng bùæt boån tröåm cûúáp, giïët ngûúâi. Trong ca giaãi
phêîu múái nhêët, töi àaä thaânh cöng trong viïåc thay àöíi lúáp vên tay.
Trûúác mùæt caác ngaâi laâ möåt trong nhûäng thûúng gia lûâng danh nhêët
nûúác Myä - Mr Thomas - vua thuå tinh nhên taåo. Biïåt danh cuãa öng laâ
"Jack, keã àêåp vúä quai haâm". Öng ta àaä hiïån diïån trong höì sú lûu trûä
cuãa Cuåc Àiïìu tra liïn bang trong caái biïåt danh naây. Trong suöët mûúâi
nùm trúâi caãnh saát ra cöng truy luâng tay beã khoáa laäo luyïån naây maâ
àaânh uöíng cöng. Lyá do chó laâ vò sau möîi vuå trúâi töi laåi tiïën haânh möåt
cuöåc giaãi phêîu thay vên tay cho Mr Thomas, tûác "Jack, keã àêåp vúä
quai haâm". Töi xin cam àoan vúái caác baån rùçng phêîu thuêåt thay vên
tay khöng chó khoá khùn nhêët maâ coân coá lúåi nhêët, búãi vò caái viïåc àûúåc
chia àöi söë cuãa caãi caác tay tröåm chöm àûúåc trong keát àêu phaãi laâ dúã
gò. Bêy giúâ töi xin chiïëu cho quyá võ coi nhûäng caãnh phim giúái thiïåu
phêìn kyä thuêåt cuãa ca möí.

Têët caã caác nhaâ giaãi phêîu coá mùåt trong phoâng àïìu nhêët trñ cöng
nhêån àöìng nghiïåp ngûúâi Myä quaã laâ chuyïn gia cûå phaách nhêët trong
lônh vûåc möí xeã. Song baãn tham luêån cuãa nhaâ giaãi phêîu ngûúâi Anh
tiïëp theo liïìn àöìng nghiïåp ngûúâi Myä àaä laâm cho moåi ngûúâi phaãi thay
àöíi yá kiïën cuãa mònh. Mr B. Lains bûúác lïn diïîn àaân cuâng möåt ngûúâi
nûäa, bùæt àêìu:

- Thûa caác àöìng nghiïåp rêët kñnh mïën! Töi xin kïí cho caác baån
nghe möåt phêîu thuêåt àaáng àûúåc coi laâ phûác taåp nhêët vaâ àaáng chuá yá
nhêët trong lõch sûã y hoåc cuãa nhên loaåi. Caác baån thêëy àêëy, bïn caånh
töi laâ võ haå sô quan anh huâng Mechew, trong thïë chiïën thûá hai àaä
tûâng haå saát àûúåc 26 lñnh giùåc. Song chùèng may möåt maãnh lûåu àaån
àõch àaä tiïån àûát àêìu öng... Vúái thûá keo àùåc chïë cuãa mònh, töi àaä gùæn
àûúåc chiïëc àêìu àûát lòa àoá vaâo cöí, tröng noá thêåm chñ coân àeåp hún trûúác
êëy. Nay thò àïën bom nguyïn tûã cuäng chùèng laâm cho noá rúâi ra àûúåc
nûäa. Bêy giúâ töi xin "bêåt mñ" caách pha chïë chêët keo naây.

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

26

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Sûå kinh ngaåc cuãa nhûäng ngûúâi tham dûå höåi nghõ àaä lïn àïën töåt
àónh. Têët caã àïìu tin chùæc rùçng seä khöng coân àûúåc nghe baãn tham
luêån naâo thuá võ hún nûäa. Nhûng diïîn giaã kïë àoá - möåt baác hoåc Phaáp -
àaä buöåc hoå phaãi thay àöíi yá kiïën naây: Öng ta bûúác lïn diïîn àaân cuâng
möåt myä nhên toác vaâng bêån böå àöì tùæm. Vûâa nhaác tröng thêëy naâng, caác
võ àaåi biïíu coá tuöíi àaä lêåp tûác nhêëp nhoãm trïn ghïë.
- Thûa caác àöìng nghiïåp vö cuâng kñnh mïën! - Nhaâ giaãi phêîu
Phaáp lïn tiïëng. - Töi muöën kïí cho caác baån hay vïì möåt phêíu thuêåt
chónh hònh khaác thûúâng. Töi hy voång caác baån seä àaánh giaá àuáng mûác
thaânh cöng cuãa töi nïëu töi noái cho caác baån biïët rùçng ngûúâi àeåp toác
vaâng vûâa taåo ra nhûäng phaãn ûáng dûä döåi trong phoâng naây chñnh laâ baâ
meå vúå àaä 65 tuöíi cuãa töi.

Sau àoá diïîn giaã coân thöng baáo thïm möåt söë chi tiïët nûäa: öng àaä
thûåc hiïån phêîu thuêåt vúái baâ meå vúå laâ cöët àïí traã thuâ ngûúâi vúå àaä phuå
baåc öng; sau khi biïën baâ meå vúå thaânh möåt thiïëu phuå treã àeåp, öng àaä
"bùæt böì" vúái baâ ta. Nhaâ baác hoåc Phaáp kïët thuác baãn tham luêån cuãa
mònh bùçng phêìn trònh baây cú súã khoa hoåc cuãa phaát minh kyâ diïåu naây.

Caác diïîn giaã nöëi nhau lïn diïîn àaân, ngûúâi naâo cuäng cöng böë
cöng trònh naâo àoá kyâ laå. Chùèng haån nhû nhaâ giaãi phêîu Àûác tuyïn böë:
- Caái chïët àöëi vúái möåt con ngûúâi khöng coá nghôa laâ sûå ngûng
hoaåt àöång cuãa têët caã caác böå phêån. úã ngûúâi chïët vò chûáng nhöìi maáu, cöë
nhiïn laâ tim khöng thïí laâm viïåc àûúåc nûäa, nhûng caác böå phêån khaác
vêîn hoaåt àöång nhû thûúâng. úã ngûúâi chïët vò bïånh lao, chó coá buöìng
phöíi laâ ngûng hoaåt àöång. Theo töi, sau khi tim hoùåc phöíi àaä ngûng
hoaåt àöång, caái chïët vêîn chûa hiïån diïån... Tûâ caác böå phêån khöng bõ hû
haåi cuãa ngûúâi chïët, töi àaä taåo ra nhûäng con ngûúâi múái. Àêy - nhaâ giaãi
phêîu Àûác chó vaâo möåt chaâng trai àêìy sinh lûåc, coá thên hònh cuãa thêìn
Apolon. - Trûúác mùæt caác baån laâ möåt con ngûúâi maâ àöi chên vöën laâ cuãa
möåt lûåc sô àaä chïët vò chûáng viïm ruöåt thûâa vaâ thên thò cuãa möåt àö vêåt
àaä chïët vò chûáng hoaåi thû, coân àêìu thò cuãa möåt bïånh nhên lao phöíi.

Nhûäng ngûúâi coá mùåt úã höåi nghõ cho rùçng nïëu höm sau nhaâ giaãi
phêîu Nhêåt khöng àûa ra àûúåc phaát minh laå thûúâng naâo thò ca giaãi
phêîu cuaã võ baác sô Gwynter ngûúâi Àûác, taåo ra con ngûúâi múái tûâ caác böå
phêån khöng bõ hû haåi cuãa ngûúâi chïët, xûáng àaáng àûúåc coi laâ àùåc sùæc
nhêët trong têët caã caác cöng trònh àûúåc cöng böë taåi höåi nghõ.

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

27

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Nhûng nhaâ giaãi phêîu ngûúâi Nhêåt Himi Siyama coân laâm cho cûã
toaå sûãng söët hún nûäa. Chó vaâo möåt ngûúâi àang àûáng kïë bïn, öng noái:
- Àêy laâ möåt ngûúâi Nhêåt, do bõ thoåt chên nïn khöng àûúåc goåi
vaâo lñnh trong thïë chiïën thûá hai! Khöng àuã sûác mang maäi vïët thûúng
tinh thêìn trêìm troång àïën nhû thïë, öng ta àaä möí buång tûå saát, kïët quaã
laâ ruöåt bõ rûát ra khoãi khoang buång...

Àaä àïën ngaây cuöëi cuâng cuãa höåi nghõ. Caác diïîn giaã gùæng sûác vûúåt
tröåi nhau bùçng nhûäng tham luêån caâng vïì sau caâng gêy kinh ngaåc
hún. Riïng coá möåt tay baác sô cûá ngöìi yïn nghe caác àöìng nghiïåp cuãa
mònh baáo caáo. Têët caã nhûäng ngûúâi tham dûå höåi nghõ àïìu àaä lïn tiïëng.
Ngaâi chuã toaå beân quay vïì phña àaåi biïíu cûá nñn thinh àoá maâ noái:
- Thûa ngaâi, leä naâo ngaâi khöng coá yá àõnh kïí cho höåi nghõ nghe
chuát gò vïì caác phêîu thuêåt cuãa ngaâi hay sao?...
- Coá chûá aå, song chùèng biïët viïåc laâm cuãa töi coá àaáng àïí cho quyá

võ lûu têm khöng?

Trong phoâng vang lïn nhûäng tiïëng noái:
- Coá, coá! Chuáng töi muöën nghe öng phaát biïíu!
- Têët caã àaåi biïíu àïìu phaãi coá tham luêån...
Tay baác sô àûúåc khñch lïå dûä quaá, beân bûúác lïn diïîn àaân. Öng ta

noái:

- Thöi àûúåc, quyá võ àaä muöën thò töi xin trònh baây ca möí cùæt

amidal cuãa töi.

Tiïëng cûúâi vang lïn trong phoâng: kheáo noái chuyïån taâo lao sau
ngêìn êëy tham luêån kinh thiïn àöång àõa!
Tiïëng cûúâi laâm mïëch loâng diïîn giaã:
- Thûa quyá võ! Vò khiïm töën nïn töi àaä laâm giaãm búát yá nghôa
phêîu thuêåt cuãa mònh. Nhûng töi khöng thïí chõu àûúåc sûå nhaåo baáng.
Vûâa múái nghe àïën amidal laâ quyá võ àaä cûúâi êìm lïn röìi.
Tiïëng cûúâi trong phoâng caâng röå lïn:
- Troâ nhaãm nhñ chûá phêîu thuêåt caái gò!
- Töi thò chaã theâm àöång tay vaâo caái thûá phêîu thuêåt àoá!
- Möåt nhaâ giaãi phêîu maâ nhùæc àïën ba caái troâ nhùng nhñt àoá thò

thêåt laâ àaáng xêëu höí!

Nhûäng tiïëng la oá tûâ tûá phña àoá caâng laâm cho diïîn giaã nöíi suâng

lïn:

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

28

http://www.ebooks.vdcmedia.com

- Thïë quyá võ coá biïët caái ngûúâi àûúåc töi cùæt amidal cho laâ ai

khöng naâo?

- Thò cûá cho rùçng öng laâ Töíng thû kyá Liïn Hiïåp Quöëc ài! Liïåu
àiïìu àoá coá liïn quan gò túái phêîu thuêåt naâo?
Diïîn giaã mùåt àoã gay:
- Ngûúâi àûúåc töi tiïën haânh phêîu thuêåt laâ möåt nhaâ baáo.
Caác àaåi biïíu dûå höåi nghõ cûúâi sùåc suaå:
- Nhaâ baáo, thûúng gia, viïn chûác hay ngûúâi lñnh chùng nûäa thò

coá gò khaác nhau naâo?
Diïîn giaã giú tay lïn:
- Yïn lùång cho! Vêng, thûa quyá võ, chùèng coá gò khaác nhau caã.
Nhûng luác àoá úã nûúác chuáng töi vûâa ban haânh Luêåt Baáo chñ maâ. Nhaâ
baáo khöng taâi naâo múã miïång ra àûúåc nïn buöåc töi phaãi cùæt amidal cho
anh ta qua àûúâng... hêåu mön!

Nuå cûúâi biïën khoãi khuön mùåt caác àaåi biïíu dûå höåi nghõ. Thïë vaâo
àoá laâ niïìm kñnh troång sêu xa àöëi vúái diïîn giaã. Tiïëng vöî tay dêåy lïn
nhû sêëm. Toaân thïí nhûäng ngûúâi tham gia Höåi nghõ quöëc tïë caác nhaâ
giaãi phêîu lêìn thûá X àaä nhêët trñ cöng nhêån phêîu thuêåt cùæt amidal naây
laâ sûå kiïån àùåc sùæc nhêët trong lõch sûã y hoåc.

PHOÁ TIÏËN SÔ KHÖNG HÛÄU NGHÕ

Nïëu sau naây xuöëng êm phuã, chùæc chùæn thùçng Hên vaâ töi cuâng
bõ quó sûá cûa tay. Trong möîi tiïët toaán, àûáa naâo laâm xong trûúác phaãi
vo viïn baãn nhaáp röìi buáng lïn baân trïn cho thùçng Bùçng. Biïët laâm
viïåc àoá laâ sai traái, nhûng chuáng töi khöng núä boã baån lûu ban.

Thaáng trûúác thùçng Hên àûúåc xïëp thûá nhêët, töi xïëp thûá nhò,
thùçng Bùçng bõ xïëp thûá 49. Caã lúáp coá 50 hoåc sinh. Thaáng sau thùçng
Hên vaâ möåt thùçng nûäa àaåt àiïím bònh quên 9,1 nïn töi bõ xïëp thûá ba.
Àem söí àiïím vïì nhaâ, töi bõ böë mùæng nhû taát nûúác vaâo mùåt, bùæt töi
viïët möåt baãn quyïët têm thû phaãi giaânh laåi võ trñ thûá nhò vûâa bõ mêët.

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

29

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Coân bïn nhaâ thùçng Bùçng laåi vui nhû höåi. Noá àûúåc xïëp thûá 44.
Meå noá ài mua con gaâ vïì laâm bûäa liïn hoan àûáa con vûâa nhñch lïn
àûúåc nùm bêåc. Ngaây chuã nhêåt böë noá àûa noá ài chuåp aãnh vaâ xem chiïëu
boáng. Caã nhaâ thùçng Bùçng khöng ai biïët rùçng thaáng êëy trong lúáp coá
nhûäng bêíy thùçng bõ àiïím bònh quên 3,9 nïn khöng thùçng naâo bõ xïëp
thûá 50. Duâ sao thò haång thûá 44 cuäng àem laåi niïìm vui y nhû thêåt vaâ
möåt vaâi niïìm vui gêìn nhû thêåt trong gia àònh thùçng Bùçng.

Söë laâ möåt höm thùçng Bùçng chaåy nhû ma àuöíi giú cao quyïín söí
liïn laåc gia àònh vïì nhaâ khoe vúái böë meå noá vûâa àûúåc àiïím 10. Chó cêìn
nhòn thêëy con söë 10 hiïëm hoi êëy, böë thùçng Bùçng àaä nùæm chùåt hai tay
phoáng thùèng lïn trúâi nhû luác nhòn thêëy Cao Cûúâng suát tung lûúái àöåi
Cöng an Haâ Nöåi trong voâng chung kïët. Meå noá höëi haã ài chúå. Laåi möåt
con gaâ chïët oan, vò caái àiïím 10 êëy laâ àiïím 10 thïí duåc.

Höm êëy coá àoaân caán böå liïn ngaânh cuãa Súã thïí thao vaâ Súã giaáo
duåc vïì kiïím tra phong traâo reân luyïån thên thïí cuãa nhaâ trûúâng.
Chuáng töi biïíu diïîn rêët àuáng vaâ àïìu 36 àöång taác cuãa baâi thïí duåc buöíi
saáng. Àoaân caán böå hïët lúâi ca ngúåi, öng hiïåu trûúãng sûúáng núã muäi haå
lïånh cho giaáo viïn thïí duåc thûúãng cho möîi àûáa chuáng töi con 10 àöìng
haång.

Söë thùçng Bùçng coá quñ nhên phuâ trúå. Möîi hoåc kyâ böë meå noá laåi
àïën nhaâ cö giaáo vùåt àêìu vùåt tai xin cö nêng àiïím àïí hïët hoåc kyâ II noá
àûúåc lïn lúáp. Noá leo àûúåc lïn cêëp hai, böë meå noá caâng phaãi chi nhiïìu
phong bò cho Nhaâ caác nhaâ giaáo Viïåt Nam, ngaây Tïët, ngaây Quöëc
khaánh, ngaây Quöëc tïë Phuå nûä, vò möîi lúáp coá nhiïìu thêìy cö, möîi thêìy cö
chó daåy möåt hai mön vaâ möîi lúáp laåi coá möåt giaáo viïn chuã nhiïåm.

Thùçng Bùçng àaä keám vïì toaán, coân vïì vùn noá cuäng chùèng hún caái
taâi laâm toaán. Thêìy giaáo hoãi vïì gia àònh cö Kiïìu, noá êëp uáng traã lúâi: "Böë
cö Kiïìu luác úã nhaâ tïn laâ Vûúng Öng, luác ra laâm quan dên laâng goåi laâ
Vûúng Quan."!!! Taã möåt buöíi ài tuêìn haânh cöí àöång cho àaåi höåi húåp
taác xaä, noá viïët rêët nghiïm chónh nhûäng gò tai nghe mùæt thêëy: "Chuáng
töi àaánh tröëng ïëch, vûâa ài vûâa hö khêíu hiïåu êìm laâng, ài àïën àêu choá
cùæn àïën àêëy. Àûúåc möåt voâng chuáng töi giaãi taán, öng chuã nhiïåm baão
chuáng töi ngaây mai laåi ài nûäa. Vïì àïën nhaâ, töi múã àaâi Trung Quöëc
nghe Têy Du kyá, röìi nguã lùn quay luác naâo khöng biïët".

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

30

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Möåt lêìn laâm baâi vùn vïì trêån tiïu diïåt maáy bay Myä, thùçng Bùçng
cûá thêëy sao viïët vêåy: "Thùçng Con Ma truáng möåt phaát cao xaå höåc möåt
traâng khoái ra àùçng àñt lao phoåt xuöëng caánh àöìng."!!!

Khi traã baâi, cö giaáo phaãi nhùæc nhúã caã lúáp: "Höåc laâ kïu röëng lïn
vaâ cuäng coá nghôa traâo ra tûâ miïång nïn khöng ai viïët "höåc ra àùçng
àñt". Traâng laâ nhûäng vêåt cuâng loaåi xêu vaâo vúái nhau nhû "traâng haåt",
hoùåc nhiïìu êm thanh phaát ra liïn tuåc nhû "traâng suáng maáy", "traâng
phaáo vöî tay", vò thïë khöng viïët "traâng khoái" maâ chó viïët "daãi khoái".
Khöng ai viïët "àñt maáy bay" maâ chó viïët "àuöi maáy bay". Phoåt laâ bêåt
maånh ra thaânh tia nhû "phoåt maáu", nïn khöng viïët "maáy bay rúi phoåt
xuöëng caánh àöìng"." Thò ra noá viïët coá möåt cêu maâ nhêìm àïën böën tûâ.

Anh em trong lúáp cûá chï noá laâ öng Liïn Xö viïët tiïëng Viïåt Nam.
êëy thïë, nhúâ chiïën thuêåt phong bò, thùçng Bùçng vêîn lïn möîi nùm möåt
lúáp.

Àïën lúáp 9, dûúái trûúáng möåt giaáo viïn chuã nhiïåm "bön" chñnh
hiïåu, thùçng Bùçng bõ lûu ban khöng àûúåc lïn lúáp 10. Öng hiïåu trûúãng
sau khi nhêån àûúåc thû tay cuãa öng phoá trûúãng Ty giaáo duåc - chuá
thùçng Bùçng - cöë thuyïët phuåc öng giaáo viïn chuã nhiïåm cho thïm àiïím
àïí thùçng Bùçng àûúåc lïn lúáp. Öng giaáo viïn chuã nhiïåm vò caái töåi cûáng
àêìu cûáng cöí nïn bõ àaá tûâ nöåi thaânh vïì àêy, nhûng chûáng naâo vêîn têåt
êëy, traã lúâi thùèng thûâng: "Töi laâ àaãng viïn. Àaãng khöng daåy töi laâm
haâng giaã. Àaãng daåy töi phaãi cung cêëp cho töí quöëc xaä höåi chuã nghôa
nhûäng ngûúâi coá taâi thûåc sûå, chûá khöng phaãi laâ möåt luä ngu döët coá àêìu
àuã vùn bùçng". Öng ta quïn mêët rùçng thùçng Bùçng thuöåc doâng doäi 5C
(Con Chaáu Caác Cuå Caã). Öng nöåi noá àaä ài cùæm cúâ tûâ ngaây Viïåt Minh
cûúáp huyïån. Böë noá chó laâ anh hoaån lúån àûúåc tuyïín vaâo laâm cung ûáng
úã cöng ty thûåc phêím, röìi leo dêìn lïn túái phoá giaám àöëc kiïm bñ thû
àaãng uãy cöng ty. Cö noá lêëy möåt öng phoá giaám àöëc súã, coân möåt cö nûäa
lêëy öng vuå trûúãng - con trai öng phoá bñ thû tónh uãy. Cö uát noá lêëy öng
trûúãng ban töí chûác chñnh quyïìn. Thïë laâ chuá noá laâm àêìy àuã thuã tuåc
cho noá chuyïín trûúâng lïn lúáp 10, coân öng hiïåu trûúãng bõ àaá hêët lïn
phoâng chuyïn mön, vaâ öng giaáo viïn chuã nhiïåm nhêån ngay àûúåc
quyïët àõnh ài xêy dûång trûúâng cêëp II úã vuâng kinh tïë múái.

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

31

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Nùm sau thùçng Bùçng töët nghiïåp lúáp 10 vaâ àûúåc choån ài hoåc úã
Liïn Xö. Luác àoá boån thanh niïn chuáng töi lêìn lûúåt ài böå àöåi. Nhiïìu
àûáa àaä boã xaác úã chiïën trûúâng miïìn Nam, coân nhûäng àûáa trúã vïì, àûáa
cuåt chên, àûáa cuåt tay. Töi laâ thùçng lñnh may mùæn nhêët, giûä àuã caâng
àuã gaáo, chó phaãi àem caái buång baáng, möåt vïët seåo úã bùæp àuâi vaâ möåt vïët
seåo doåc söëng lûng.

Töi vïì àïën laâng àuáng luác nhaâ thùçng Bùçng dûång raåp, nhaåc xêåp
xònh àinh tai nhûác oác. Töi hoãi cêåu haâng xoám múái biïët böë thùçng Bùçng
khao caái phoá tiïën sô cuãa con trai. Töi vêîn khöng möåt ngaây bûúác chên
qua ngûúäng cûãa trûúâng àaåi hoåc, nïn cûá thêëy öng phoá tiïën sô naâo laâ
baái phuåc öng phoá tiïën sô êëy. Möåt höm thùçng Hên xuöëng àún võ an
dûúäng thùm töi, nghe töi khoe thïë laâ laâng ta coá phoá tiïën sô röìi, thùçng
Hên phaá lïn cûúâi:

- Caái huên chûúng maây àûúåc thûúãng úã chiïën trûúâng coá bao giúâ
maây àeo mùåt traái ra ngoaâi khöng?
Töi hoãi laåi:
- Thïë laâ thïë naâo?
Thùçng Hên vöî àaánh àöåp vaâo vai töi:
- Maây ài àaánh nhau daâi ngaây quaá nïn muåc caã àêìu oác röìi. úã àúâi
coá dùm baãy loaåi phoá tiïën sô. Phoá tiïën sô Bùçng maây hoåc vúái noá maây àaä
biïët. Tao àaä úã Liïn Xö vúái noá, tao biïët. Phoá tiïën sô hûäu nghõ êëy maâ.
- Sao laåi phong cho noá laâ phoá tiïën sô hûäu nghõ?
- Noá coá hoåc haânh gò àêu. Böë meå noá gûãi haâng sang, noá chaåy vïì
caác tónh baán ài, röìi mua a-na-gin, B12, aáo bay, dêy may-xo gûãi vïì.
Àïën khi laâm luêån aán, noá thuï möåt thùçng viïët. Thùçng cha naây hoåc gaåo
lùæm, luêån aán vïì thùçng Búâm. Thùçng Bùçng laåi nhúâ tao dõch. Caác thêìy
Nga biïët quaái gò laâ caái quaåt mo, biïët gò laâ con chim àöìi möìi, chùèng leä
laåi tûå nhêån laâ khöng biïët, nïn cûá "àa àa" hoaâi. Coân öng thêìy phaãn
biïån, thùçng Bùçng lo loát trûúác röìi. Phong cho chuáng ta möåt phoá tiïën sô,
ngûúâi Nga coá mêët caái gò. Lûúng phoá tiïën sô mònh cûá eâ cöí ra traã, coân hoå
àûúåc thaânh tñch àaä àaâo taåo cho mònh bao nhiïu phoá tiïën sô.

Töi vêîn ngúâ ngúå caái àiïìu thùçng Hên vûâa noái. Sau naây caánh ài
Liïn Xö vïì kïí vanh vaách "thaânh tñch" cuãa thùçng Bùçng töi múái tin. Vaâ
cuäng tûâ chuáng noá töi múái biïët thùçng Hên cuäng laâ phoá tiïën sô maâ
chùèng bao giúâ noá khoe vúái töi caã. Thùçng Bùçng vêîn chûa nhêån cöng
taác. Nhûäng ngaây kyã niïåm Caách maång thaáng 10, ngaây sinh cuãa

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

32

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Puskin, Gorki, bao giúâ thùçng Bùçng cuäng coá haâng loaåt baâi daân haâng
ngang trïn caác baáo. Luác àêìu töi àoåc rêët haâo hûáng, nhûng vaâi baâi sau
töi chó thêëy toaân caác öng öëp, eáp, Xki... noái, chùèng thêëy thùçng baån hoåc
cuâng lúáp töi noái bao giúâ.

Töi öm möåt têåp baáo àïën àûa cho thùçng Hên maâ baão: "Thïë naây laâ
thïë naâo?". Thùçng Hên cûúâi hò hò: "Phoá tiïën sô thûá thiïåt thûúâng noái
theo doâng suy nghô cuãa mònh, coân phoá tiïën sô hûäu nghõ thò úã Liïn Xö
noái chuyïån Viïåt Nam, vïì Viïåt Nam noái chuyïån Liïn Xö. Àêy, mònh
àoåc cho cêåu möåt baâi baáo úã Vùn hoåc Xö Viïët, cêåu xem coá giöëng baâi cuãa
öng Bùçng nhaâ ta khöng naâo".

Töi ruát möåt túâ baáo cho thùçng Hên nhòn lûúát qua àêìu àïì, thùçng
Hên vúái tay lïn giaá saách luåc chöìng baáo cuä ruát ra möåt túâ röìi dõch thùèng
sang tiïëng Viïåt cho töi nghe. Thò ra öng phoá tiïën sô hûäu nghõ cuãa töi
àaä "thuöíng" baâi baáo êëy röìi möng maá laåi, kyá tïn phoá tiïën sô Chu Hûäu
Bùçng.

Coá möåt thúâi saách baáo tiïëng Nga traân ngêåp laänh thöí nûúác ta. Luác
àoá, nhûäng ngûúâi thaåo tiïëng Nga chûa nhiïìu lùæm. Möåt söë ngûúâi khaác
phaãi dõch taác phêím tiïëng Nga sang tiïëng Viïåt bùçng baãn tiïëng Phaáp
cuãa caác nhaâ xuêët baãn bïn Nga phiïn êm caác danh tûâ riïng theo caách
phaát êm cuãa Phaáp. Do àoá, phoá tiïën sô Chu Hûäu Bùçng giûä àöåc quyïìn
vúái nhaâ xuêët baãn "Cêy àïì" vïì dõch caác tiïíu thuyïët tiïëng Nga. Kyá xong
möåt húåp àöìng, noá goåi möåt söë sinh viïn àïën dõch, röìi àûáng chung tïn.

Sau naây nhiïìu húåp àöìng, noá xeá leã tûâng quyïín ra laâm nhiïìu
phêìn, röìi thuï sinh viïn möîi àûáa dõch möåt phêìn. Boái reã coân hún queã
khöng, caác sinh viïn lao vaâo dõch nhû àiïn, laåi hoaåt àöång àún tuyïën
vúái öng phoá tiïën sô, nïn thùçng naâo cuäng tûúãng chó coá möåt mònh giuáp
àúä dõch giaã maâ thöi. Àïí thiïn haå biïët mònh úã Nga vïì, tïn caác nhên
vêåt trong tiïíu thuyïët, Bùçng phiïn êm theo àuáng gioång Nga àuã caã tïn
böë vaâ hoå. Àoåc saách cuãa dõch giaã Chu Hûäu Bùçng, töi àïën phaát nhûác
àêìu vïì caái tïn ngûúâi daâi dùçng dùåc. Noái coá saách, maách coá chûáng, töi
xin trñch trong cuöën "Tònh yïu àöi ngaã" möåt àoaån nhû sau:
"Öng Phï-àö Phï-àö-rö-vi-trû A-la-ba-möëp noái nhû heát vaâo tai
öng I-van Xeác-ghïi-ï-vi-trû Bú-la-kha-nöëp:

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

33

http://www.ebooks.vdcmedia.com

- Öng I-van Xec-ghïi-ï-vi-trû, thùçng Nhi-cö-lai nhaâ öng àaánh
thùçng A-lïëch-xêy nhaâ töi thêm tñm caã mùåt muäi röìi.
Öng I-van Xeác-ghïi-ï-vi-trû Bú-la-kha-nöëp vöåi traã lúâi:
- Öng Phï-àö Phï-àö-rö-vi-trû A-la-ba-möëp aå, thùçng Nhi-cö-lai
nhaâ töi ruã con On-ga A-lïëch-xan-àrï-eáp-na, con gaái öng A-lïëch-xan-àú
Mi-tö-lö-vi-trû Ba-cu-lin ài nhaãy. Thùçng A-lïëch-xêy nhaâ öng àïën goåi
con On-ga A-lïëch-xan-àrï-eáp-na ra thû viïån àoåc saách. Thêëy hai àûáa
àang nhaãy, thùçng A-lïëch-xêy nhaâ öng caâ khõa, thuåi vaâo ngûåc thùçng
Nhi-cö-lai nhaâ töi, têët nhiïn thùçng Nhi-cö-lai phaãi ûáng àaåp laåi vaâo
buång thùçng A-lïëch-xêy nhaâ öng..."

Toaân nhûäng vi trû laâ vi trû, töi chõu chùèng taâi naâo hiïíu àûúåc
thùçng vi trû naâo àaánh thùçng vi trû naâo àau hún. Ai boã tiïìn ra mua
quyïín "Tònh yïu àöi ngaã" nhûäng 200 trang chó àoåc àûúåc 150 trang
truyïån, coân phaãi traã khöng 50 trang toaân nhûäng vi trû laâ vi trû, nhû
vúá phaãi boá rau muöëng coá quaá nhiïìu cuöång vêåy.

ñt lêu sau caánh ài Nga luåc tuåc keáo vïì, coá thùçng hiïëu hoåc àoáng
goái caã möåt tuã saách vùn hoåc hiïån àaåi Nga. Thïë àöåc quyïìn cuãa Bùçng bõ
mêët, nhûäng vi trû cuãa Bùçng khöng àûúåc nhûäng ngûúâi mï saách àoåc
nûäa.

Caác nhaâ xuêët baãn thi nhau dõch tiïíu thuyïët Nga, caác sinh viïn
nhaãy ra ùn riïng àúä phaãi baánh àa beã àöi tiïìn nhuêån buát. Thùçng Bùçng
àêu coá chõu. Möîi khi nghe thêëy möåt nûúác múái nöíi lïn giaânh àöåc lêåp,
hoùåc laâ nùm troân kyã niïåm ngaây thaânh lêåp nûúác naâo, thùçng Bùçng àïìu
viïët thû sang Liïn Xö nhúâ luâng caác loaåi saách Nga viïët vïì nûúác êëy gûãi
vïì. Vò thïë nhên ngaây nhên dên Mïlatùngca nöíi lïn giaânh àöåc lêåp,
Bùçng phoáng ngay sang nhaâ xuêët baãn "Cêy àïì" in möåt têåp thú
Mïlatùngca. Àêëy laâ möåt têåp thú Mïlatùngca do möåt ngûúâi Phaáp trûúác
laâm úã phuã toaân quyïìn Mïlatùngca sûu têìm vaâ dõch laåi. Khi àoaân nhaâ
vùn Tiïåp Khùæc sang Paris, anh phiïn dõch chöåp lêëy vaâ àem cuãa laå vïì
Tiïåp Khùæc. Möåt tay trúå lyá baáo chñ àaåi sûá quaán Ba Lan úã Tiïåp Khùæc laåi
dõch sang tiïëng Ba Lan. Möåt sinh viïn Ba Lan du hoåc úã Liïn Xö laåi
dõch sang tiïëng Nga, vaâ àïën bêy giúâ thùçng Bùçng cuãa chuáng töi vúá
àûúåc cuãa àöåc naây liïìn chuyïín sang tiïëng Viïåt vúái lúâi chuá thñch dûúái
tûåa àïì "dõch tûâ nguyïn baãn tiïëng Mïlatùngca".

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

34

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Xin trên troång múâi caác baån nhêëm nhaáp tyá cöng trònh dõch thuêåt
cuãa öng phoá tiïën sô hûäu nghõ cuãa laâng töi:
Öi lûåu àaån!
Ta sinh trong voâng tay naâng
Öi lûåu àaån!
Tiïëng noái àêìu tiïn ta goåi tïn naâng
Öi lûåu àaån!
Duâ vûúåt àónh Himalaya tuyïët phuã
Duâ vûúåt soáng dûä Thaái Bònh Dûúng
Duâ vûúåt rûâng Amazone baåt ngaân
Ta quyïët nùæm tay naâng
Öi lûåu àaån!
Möîi caánh hoa laâ cuãa naâng
Möîi aánh trùng laâ cuãa naâng
Möîi tiïëng chim hoát laâ cuãa naâng
Möîi doâng suöëi trong laâ cuãa naâng
Öi lûåu àaån!
Trïn sa maåc mïnh möng
Ta viïët tïn naâng lïn caát trùæng
Lûåu àaån! Öi lûåu àaån!

Töi àem têåp thú Mïlatùngca àïën hoãi thùçng Hên: "Thú têìm cúä
quöëc gia gò maâ ò aåch nhû...". Hên lùæc àêìu traã lúâi khöng biïët.
Töi vùån laåi: "Taåi sao phoá tiïën sô maâ khöng biïët?". Hên móm cûúâi:
"Caái thùçng naâo khoe caái gò cuäng biïët chñnh laâ caái thùçng chùèng biïët caái
gò àïën àêìu àïën àuäa caã. Mònh chûa àûúåc tòm hiïíu vïì nïìn vùn hoåc
Mïlatùngca, thùçng Bùçng muâ tõt tiïëng Mïlatùngca. Caái gioång naây
àuáng laâ cuãa möåt tay phiïn dõch ngûúâi Nga dõch thú Mïlatùngca tûâ
möåt tiïëng thûá ba, thùçng Bùçng cûá thïë dõch sang ngang tûâ tiïëng Nga ra
tiïëng Viïåt". Duâ phoá tiïën sô Hên khöng biïët, nhûng súám hay muöån
trïn maãnh àêët naây phaãi coá ngûúâi biïët.

Möåt chiïëc xe Meácxïàeát àen boáng, cùæm laá cúâ xanh lûúäi liïìm trùæng
àeo biïín söë NG (ngoaåi giao) nheå nhaâng dûâng baánh trûúác cûãa nhaâ xuêët
baãn "Cêy àïì". Hai ngûúâi àaân öng da nêu muäi cao mùæt àen mùåc êu
phuåc, cra-vaát cöí cöìn nïn goát giêìy àïën phoâng thûúâng trûåc. Ngûúâi dong
doãng cao àûa danh thiïëp in chûä phuã kim nhuä cho cö thûúâng trûåc vaâ
àïì nghõ àûúåc gùåp öng giaám àöëc. Lêìn àêìu tiïn àûúåc hai võ khaách nûúác

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

35

http://www.ebooks.vdcmedia.com

ngoaâi àïën thùm, öng giaám àöëc vöën ngûúâi kyä tñnh beân múâi öng phoá
giaám àöëc vaâ böå tûá lïn cuâng tiïëp khaách úã phoâng khaách sùåc muâi êím
möëc vò bõ àoáng cûãa lêu ngaây. Ngûúâi da nêu treã tuöíi kheä cuái àêìu chaâo
röìi nghiïng baân tay vïì phña ngûúâi to beáo àang moác tuái lêëy danh
thiïëp. Anh ta noái tiïëng Viïåt kiïíu "com co cha co gio" cuãa baâ con laâng
Phuâng:

- Baáo caáo caác àöìng chñ, àöìng chñ Mohameát Ali, tuây viïn vùn hoáa
sûá quaán Cöång hoâa Mïlatùngca xin pheáp àûúåc laâm viïåc. Coân töi trûúác
àêy laâ sinh viïn Trûúâng àaåi hoåc töíng húåp, sau khi töët nghiïåp úã laåi
laâm trúå lyá baáo chñ.

Caác võ phuå traách nhaâ xuêët baãn chuyïìn tay xem danh thiïëp in
hai mùåt cuãa hai võ khaách. Öng tuây viïn noái àïën àêu, trúå lyá baáo chñ
dõch lûu loaát àïën àêëy. Àaåi yá laâ Àaåi sûá Cöång hoâa Mïlatùngca vö cuâng
xuác àöång trûúác viïåc nhaâ xuêët baãn "Cêy àïì" àaä giúái thiïåu nïìn vùn hoåc
Mïlatùngca àïën vúái baån àoåc Viïåt Nam, nhûng rêët tiïëc ngûúâi dõch
khöng thöng thaåo tiïëng Mïlatùngca, nïn coá möåt vaâi sai soát àaáng tiïëc.
Trong têåp thú coá 4 baâi dên ca, chûá khöng phaãi thú cuãa öng Anonyme.
Tiïëng Mïlatùngca anonyme nghôa laâ khuyïët danh, coân Balabadin El
Khïöëp khöng phaãi laâ ngûúâi Mïlatùngca. Öng laâ thuãy thuã nûúác
Alibaba bõ àùæm taâu giaåt vaâo möåt hoân àaão cuãa chuáng töi àûúåc möåt gia
àònh àaánh caá chùm soác, trûúác khi vïì nûúác öng laâm baâi thú naây tùång
nhên dên hoân àaão.

Coân Sablamïca laâ nhaâ thú nûúác Sïhïgarat, trong chuyïën ài
thùm Mïlatùngca, öng laâm baâi thú Xûá súã tònh yeu tùång nhên dên
chuáng töi. Baâi Grïnaàa laâ cuãa Haipha Camay chûá khöng phaãi
Gaipha Cömai nhû ngûúâi dõch àaä giúái thiïåu (öng trúå lyá khöng biïët
trong tiïëng Nga khöng coá chûä H vaâ chûä O tiïëng Nga luác àoåc laâ O luác
àoåc laâ A). Grïnaàa laâ quï hûúng cuãa nhaâ thú Haipha vaâ cuäng laâ cùn
cûá àêìu tiïn cuãa nghôa quên Mïlatùngca, caác baãn dõch tiïëng Phaáp,
tiïëng Anh, tiïëng Nga, Grïnaàa àïìu coá nghôa laâ lûåu àaån. Viïåc lêìm lêîn
àoá gêy cho baån àoåc ngöå nhêån nhên dên Mïlatùngca thñch cêìm lûåu
àaån tûâ khi múái àeã, àêìu oác luác naâo cuäng nghô àïën lûåu àaån, ài àïën nûúác
naâo cuäng giùæt theo lûåu àaån. Nhên dên Mïlatùngca vöën yïu hoâa bònh
nïn àaä choån quöëc kyâ nïìn xanh hoâa bònh, giûäa coá vaânh trùng lûúäi liïìm
trùæng. Vò thïë sûá quaán Mïlatùngca yïu cêìu nhaâ xuêët baãn nïn coá baâi
àñnh chñnh trïn baáo.

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

36

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Öng giaám àöëc nhaâ xuêët baãn "Cêy àïì" súå toaát möì höi, huyïët aáp
tùng voåt lïn 220/150. Chùæc chùæn khoaãn viïån trúå 1000 têën dêìu ö-liu vaâ
200 têën quaã chaâ laâ cuãa nhên dên Mïlatùngca tùång nhên dên Viïåt
Nam khoá coá thïí chuyïín giao àuáng haån àõnh. Caác võ giaám àöëc nhaâ
xuêët baãn "Me Xanh", "Cheáp hoáa röìng", "Hoa Phûúång" àûúåc möåt phen
huá vña, vöåi phanh gêëp caác têåp thú Vïnïduïla, Cöstarica, Panama cuãa
phoá tiïën sô Bùçng "dõch tûâ nguyïn baãn" àïí traánh hêåu hoåa.
Tûâ àoá phong traâo giaãi phoáng dên töåc cuãa caác nûúác chêåm phaát triïín
ngaây caâng möåt dêng cao, nhûng chùèng baáo naâo, chùèng nhaâ xuêët baãn
naâo daám àùåt baâi cho thùçng Bùçng viïët nûäa. Moán haâng cuãa thùçng Bùçng
khöng baán cho ai àûúåc, ai cuäng súå öng phoá tiïën sô hûäu nghõ laåi tiïëp
tuåc diïîn caái vúã khöng hûäu nghõ. Ngûúâi ta quïn dêìn phoá tiïën sô Chu
Hûäu Bùçng, möîi khi nhùæc àïën võ êëy, baån beâ chó nhùæc àïën chuyïån vi trû
vaâ chuyïån Öi lûåu àaån. êëy thïë laåi vui nhû nghe chuyïån tiïëu lêm vêåy.

Höm qua, töi úã traåi an dûúäng vïì thùm quï. Bïn nhaâ Bùçng àeân
àiïån saáng choang, nhaåc xêåp xònh àinh tai nhûác oác. Böë meå Bùçng ta múã
tiïåc tiïîn öng phoá tiïën sô ài du lõch tûå tuác sang Nga. Nghe àêu mêëy
àûáa con nhaâ öng hoaån lúån ài xuêët khêíu lao àöång àaä úã laåi Matxcúva
múã hiïåu àùåc saãn. Cûãa haâng êëy coân laâ trung têm thu mua kimönö, son
Thaái, boâ nhaâu, boâ mûa úã trong nûúác gûãi ra vaâ cuäng laâ traåm trung
chuyïín thuöëc têy, voâng bi, baân laâ, suáng húi, àöì nhöm vïì nûúác. Töi
chùæc chùæn thùçng Bùçng seä úã laåi tiïëp tuåc hoaåt àöång khöng mïåt moãi cho
tònh hûäu nghõ giûäa caác dên töåc trïn lônh vûåc trao àöíi haâng hoáa giûäa
caác nûúác Àöng Nam aá vaâ Cöång hoâa liïn bang Nga.

Chuác phoá tiïën sô laâm ùn têën túái, khöng bõ truáng quaã tuâ muâ "höåc
lïn möåt traâng khoái ra àùçng àñt, lao phoåt xuöëng caánh àöìng".

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

37

http://www.ebooks.vdcmedia.com

SAO CÖ ÊËY LAÅI BOÃ ÀI ?

Leä ra Anese phaãi baáo cho töi biïët trûúác, chûá khöng nïn boã nhaâ
ài maâ khöng noái möåt lúâi nhû thïë naây. Töi hoaân toaân khöng coi mònh
laâ hoaân haão, nhûng nïëu cö êëy giaãi thñch cö êëy khöng haâi loâng vïì àiïìu
gò, thò chuáng töi coá thïí baân baåc cuâng nhau. Àùçng naây khöng thïë- möåt
hai nùm chung söëng, cö êëy chùèng heá rùng. Thïë röìi böîng dûng möåt
buöíi saáng noå, lúåi duång luác töi ài vùæng, cö êëy leán boã ài nhû möåt cö giuáp
viïåc àaä tòm àûúåc chöî laâm töët hún.

Tñnh àïën nay cö êëy àaä boã ài saáu thaáng, maâ töi vêîn khöng thïí
hiïíu taåi sao. Buöíi saáng êëy, töi àaä mua úã chúå têët caã nhûäng gò cêìn thiïët.
Töi thñch tûå mua baán, vò töi biïët giaá caã, töi biïët töi cêìn, töi thñch mùåc
caã & tranh caäi, nïëm thûã & lûåa choån. Töi phaãi àûúåc tröng thêëy thûá
thõt laâm moán bñt tïët, phaãi biïët quaã taáo mua vïì laâ mua úã meåt naâo. Töi
àem thûác ùn vïì nhaâ röìi laåi ài mua thïm meát rûúäi tua viïìn cho diïìm
cuãa phoâng ùn. Vò khöng muöën tiïu quaá mûác àaä àõnh nïn töi phaãi ài
khaá nhiïìu cûãa haâng múái choån möåt thûá töi cêìn úã möåt quêìy nhoã trïn
àûúâng Umilta. Töi vïì nhaâ luác mûúâi möåt giúâ hai mûúi phuát. Khi vûâa
bûúác vaâo phoâng ùn àïì ûúám maâu tua viïìn xem coá húåp vúái diïìm cûãa
khöng, thò tröng thêëy ngay trïn baân loå mûåc, caái buát & bûác thû. Noái
thêåt loâng, caái àêåp vaâo mùæt töi trûúác nhêët laâ vïët mûåc trïn têëm khùn
traãi baân. Töi nghô:" Cö naây cêíu thaã quaá.. laâm bêín mêët têëm khùn mêët
röìi"

Töi àùåt loå mûåc, caái buát & bûác thû ra chöî khaác, löåt têëm khùn traãi
baân ra àem xuöëng bïëp, duâng chanh têíy saåch vïët mûåc. Sau àoá, töi trúã
laåi phoâng ùn, traãi laåi khùn baân & chó khi êëy töi múái nhúá àïën bûác thû.
Bûác thû gúãi cho töi:" Alfredo"

Töi múã thû ra àoåc:" Em àaä doån deåp nhaâ cûãa. Bûäa trûa, anh tûå
nêëu lêëy, anh vöën nêëu nûúáng gioãi maâ. Vônh biïåt. Em vïì nhaâ meå àêy.
Anese"

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

38

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Thoaåt tiïn töi khöng hiïíu gò caã. Sau àoá àoåc laåi bûác thû, röët cuöåc
töi múái roä: Anese àaä boã ài hùèn, àïí töi úã laåi möåt mònh sau hai nùm
chung söëng.

Theo thoái quen, töi cêët thû vaâo ngùn keáo tuã, núi töi thûúâng cêët
hoaá àún &caác thû tûâ, röìi töi ngöìi xuöëng chiïëc ghïë baânh nhoã bïn cûãa
söí. Töi khöng biïët nghô sao. Töi hoaân toaân khöng lûúâng trûúác möåt
viïåc nhû thïë naây vaâ khöng thïí tin vaâo chuyïån vûâa xaãy ra. Trong luác
ngöìi trêìm ngêm nhû vêåy, töi chúåt thêëy dûúái saân coá möåt caái löng gaâ,
chùæc laâ caái phêët trêìn rúi ra khi Anese phuãi buåi. Töi nhùåt caái löng lïn,
múã cûãa söí vûát ra ngoaâi àûúâng. Röìi töi vúá lêëy chiïëc muä vaâ vûát ra khoãi
nhaâ.

Ài trïn lúáp gaåch laát vóa heâ vaâ theo thoái quen cûá möîi bûúác laåi
caách möåt viïn, töi tûå hoãi bêy giúâ biïët laâm thïë naâo vúái Anese àêy. Taåi
sao cö êëy laåi boã töi, roä raâng laâ cöë tònh xuác phaåm töi thïë naây? Trûúác
hïët, töi tûå àùåt cho mònh möåt cêu hoãi: Anese coá quyïìn traách töi laâ
phaãn böåi, duâ chó möåt chuát thöi, hay khöng? Vaâ töi lêåp tûå traã lúâi:
Khöng. Chûa bao giúâ töi say mï phuå nûä. Töi khöng hiïíu hoå, hoå cuäng
khöng hiïíu töi, nhêët laâ höìi töi lêëy vúå, coá thïí noái rùçng àöëi vúái töi hoå
khöng coân töìn taåi. Àïën mûác àöi khi chñnh Anese cuäng hoãi àuaâ töi:
- Anh seä xûã sûå thïë naâo, nïëu bêy giúâ anh phaãi loâng möåt ngûúâi

àaân baâ khaác?
Töi àaáp:
- Khöng thïí coá chuyïån àoá. Anh yïu em vaâ khöng yïu ai khaác.
Tònh yïu cuãa anh laâ suöët àúâi

Töi nhúá ra rùçng" Tònh yïu suöët àúâi" cuãa töi hònh nhû khöng laâm
cho Anese vui mûâng, ngûúåc laåi mùåt cö êëy xõ ra vaâ cö êëy im lùång.

Töi chuyïín sang möåt giaã àõnh khaác: Hay Anese boã töi vò tiïìn,
hoùåc noái chung vò löëi söëng cuãa chuáng töi? Nhûng caã lêìn naây, töi cuäng
ài àïën kïët luêån rùçng lûúng têm töi trong saåch. Àuáng laâ töi chó àûa cö
êëy tiïìn trong nhûäng trûúâng húåp àùåc biïåt, nhûng cöë êëy cêìn gò tiïìn? Töi
luön úã caånh cö êëy vaâ bao giúâ cuäng thanh toaán moåi thûá. Chuáng töi
söëng khaá lùæm. Naây nheá: Phim thò möîi tuêìn xem hai lêìn, ài tiïåm giaãi
khaát- möîi tuêìn hai lêìn, töi khöng nhoã nhen àïën mûác tñnh àïëm vúái cö
êëy tûâng ly kem hoùåc tûâng taách caâ phï. Hai taåp chñ coá tranh aãnh möîi

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

39

http://www.ebooks.vdcmedia.com

thaáng, möåt túâ baáo hùçng ngaây, coân muâa àöng, coá khi ài xem ö-pï-ra.
Muâa heâ thò ra nghó cuãa böë töi úã Marino.

Àoá laâ chuyïån giaãi trñ. Coân vïì khoaãn quêìn aáo, Anese laåi caâng
khöng coá gò phaãi phaân naân. Cö êëy cêìn gò - möåt àöi têët hoùåc möåt têëm
khùn, bao giúâ töi cuäng àöìng yá vaâ cuâng cö êëy ra cûãa haâng, cuâng cö êëy
choån röìi töi traã tiïìn, khöng àùæn ào gò caã. Caác thûá khaác cuäng vêåy. Khi
cö êëy baão töi: "Em cêìn möåt caái muä, em cêìn möåt têëm aáo" chùèng bao giúâ
töi laåi khöng traã lúâi. "Ta ài mua ài, anh seä cuâng ài vúái em". Nhûng
phaãi cöng nhêån rùçng Anese khöng phaãi laâ ngûoâi àoâi hoãi cao: Sau khi
lêëy töi àûúåc möåt nùm, cö êëy hêìu nhû hoaân toaân khöng quan têm àïën
quêìn aáo nûäa. Thónh thoaãng töi phaãi nhùæc cö êëy nïn mua thûá naây thûá
noå. Nhûng cö êëy baão chuyïån àoá khöng quan troång, quêìn aáo cuãa nùm
êëy duâng coân töët. Thêåm chñ töi àaä nghô trong chuyïån naây Anese khaác
vúái nhûäng phuå nûä khaác, cö êëy khöng thñch ùn diïån lùæm

Vêåy laâ cö êëy boã ài khöng phaãi vò lyá do tònh caãm vaâ tiïìn baåc. Chó
coân caái àiïìu maâ caác luêåt sû vêîn goåi laâ: "Tñnh nïët khöng húåp nhau".
Nhûng thûã hoãi taåi sao laåi coá thïí laâ khöng húåp nhau, nïëu trong suöët
hai nùm chuáng töi khöng caäi nhau möåt lêìn naâo. Khöng möåt lêìn naâo,
töi cam àoan nhû thïë!. Chuáng töi luön úã bïn caånh nhau, nïëu tñnh
tònh khöng húåp, thò phaãi coá biïíu hiïån chûá. Àùçng naây, Anese khöng
bao giúâ phaãn àöëi töi. Cö êëy hêìu nhû khöng noái chuyïån. Àöi khi suöët
caã buöíi töëi úã quaán caâ phï hoùåc úã nhaâ, cö êëy khöng hïì múã miïång - bao
giúâ cuäng chó möåt mònh töi noái.

Töi khöng phuã nhêån töi thñch noái vaâ thñch nghe mònh noái, nhêët
laâ töi noái chuyïån vúái ngûúâi thên thiïët. Gioång töi ïm diuå, khöng to
khöng beá, chñn chùæn, rêët dïî nghe. Nïëu noái vïì möåt àïì taâi naâo, töi luön
noái cùån keä, xem xeát moåi khiaá caånh. Töi thñch noái chuyïån vïì caác cöng
viïåc nöåi trúå: naâo giaá caã, naâo caách kï àöì àaåc, naâo caác moán ùn, naâo hïå
thöëng sûúãi êëm. Toám laåi, töi thñch noái têët caã nhûäng chuyïån vùåt vaänh..
Noái nhû thïë khöng bao giúâ töi mïåt, ngûúåc laåi töi thñch thuá àïën nöîi khi
töi chúå thêëy mònh lùåp laåi nhûäng àiïìu vûâa múái noái xong. Nhûng quaã
thêåt nhûäng chuyïån êëy chó nïn noái vúái àaân baâ, chûá vúái hoå, coân biïët noái
chuyïån gò khaác?

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

40

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Àûúåc caái Anese nghe töi rêët chùm chuá, ñt nhêët töi cuäng coá caãm
giaác nhû vêåy. Chó möîi möåt lêìn, khi töi àang giaãi thñch vïì cêëu taåo cuãa
thiïët bõ àun nûúác noáng cho böìn tùæm, cö êëy böîng nguã thiïëp ài. Töi
àaánh thûác cö êëy dêåy vaâ hoãi:
- Em nghe chaán lùæm haã?
Cö êëy vöåi àaáp:
- Khöng , khöng. Taåi em mïåt vò àïm qua nguã khöng ngon àêëy

thöi.

Thöng thûúâng, nhûäng ngûoâi chöìng bêån röån cöng viïåc úã súã hoùåc
kinh doanh, nïëu khöng coá viïåc gò khaác thò hoå thûúâng ài chúi vúái baån
beâ. Nhûng vúái töi, Anese thay thïë têët caã: Cö êëy vûâa laâ cöng viïåc cuãa
töi, laâ hoaåt àöång kinh doanh cuãa töi, vûâa laâ baån beâ töi. Khöng phuát
naâo töi àïí cö êëy möåt mònh. Töi luön úã bïn caånh cö êëy. Noái ra coá veã laå,
nhûng töi úã bïn cö êëy ngay caã luác nêëu nûúáng. töi rêët thñch nêëu
nûúáng, cho nïn ngaây naâo trûúác bûäa ùn töi cuäng buöåc taåp dïì vaâo röìi
giuáp cö êëy trong bïëp. Viïåc gò töi cuäng laâm möåt ñt- goåt khoai , boác voã
àöî, dêìn thõt, tröng xoong nöìi trïn bïëp. Töi giuáp cö êëy tñch cûåc àïën nöîi
cö êëy thûúâng baão:

- Naây... anh laâm nheá... em àau àêìu quaá, em ài nùçm möåt chuát .

Thïë laâ töi nêëu nûúáng möåt mònh. Nhúâ saách daåy nêëu ùn coá khi töi
coân thûã nêëu nhûäng moán múái. Chó tiïëc laâ Anese khöng thñch ùn uöëng
mêëy, coân thúâi gian gêìn àêy cö êëy ùn khöng thêëy ngon miïång nûäa, cö
êëy hêìu nhû khöng àöång àïën thûác ùn. Möåt höm nhû àïí böng àuaâ, cö
êëy baão töi:

- Anh bõ lêìm nïn múái sinh ra laâ àaân öng... leä ra anh phaãi laâ phuå
nûä.. thêåm chñ laâ möåt baâ nöåi trúå

Phaãi cöng nhêån cö êëy noái coá phêìn àuáng: Quaã thêåt ngoaâi chuyïån
nêëu nûúáng, töi coân thñch giùåt giuä, laâ quêìn aáo, may vaá, thêåm chñ luác
röîi raäi töi coân thñch viïìn khùn tay nûäa.

Nhû töi àaä noái, khöng bao giúâ töi rúâi Anese, ngay caã khi meå cö
êëy hoùåc baån gaái àïën chúi: ngay caã böîng dûng cöë êëy ài hoåc tiïëng Anh.
Chó cöët gêìn vúå, töi cuäng hoåc caái thûá tiïëng rêët khoá êëy. Töi baám chùåt cö
êëy àïën mûác löë bõch. Chùèng haån möåt lêìn úã quaán caâ phï, cö êëy noái kheä

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

41

http://www.ebooks.vdcmedia.com

vúái töi möåt cêu gò töi nghe khöng roä, töi àaä ài theo cö êëy vïì phiaá toa-
let, thïë laâ töi bõ cêåu nhên viïn cuãa quaán chùån laåi, cêåu ta giaãi thñch
chöî àoá laâ daânh cho nûä, töi khöng vaâo àûúåc.
- Àêëy tòm àûúåc ngûúâi chöìng nhû töi àêu phaãi dïî. Anese thûúâng

baão töi:

- Em cêìn ài núi naây núi kia, gùåp ngûúâi naây ngûúâi noå, ài vúái em

anh seä chaán àoá

Nhûng bao giúâ töi cuäng traã lúâi:
- Cûá àïí anh ài cuâng... anh cuäng coá bêån gò àêu
- Cuäng àûúåc, nhûng em baáo trûúác anh seä chaán àêëy
Nhûng kïët quaã laâ töi chùèng thêëy chaán gò caã, sau àoá töi noái vúái

cö êëy:

- Em thêëy chûa, anh àêu coá chaán.

Toám laåi , chuáng töi luác naâo cuäng dñnh chùåt lêëy nhau.
.... Töi vûâa ài vûâa suy ngêîm. Töi nghô ngûúâi duy nhêët coá thïí giaãi
thñch taåi sao Anese boã ài chñnh laâ cö êëy. Töi ài thùèng vaâo phoâng
khaách. Nhûng ra gùåp töi khöng phaãi laâ Anese, maâ laåi laâ meå cö êëy,
möåt ngûúâi töi khöng chõu nöíi. Baâ laâm nghïì buön baán. Àoá laâ möåt
ngûúâi phuå nûä toác nhuöåm àen, maá höìng luön móm cûúâi, kñn àaáo vaâ giaã
döëi. Trïn ngûåc aáo choaâng cuãa baâ coá ghim möåt böng höìng. Tröng thêëy
töi, baâ ra veã niïìm núã:
- A, Alfredo àêëy aâ, con àïën coá viïåc gò thïë?
- Meå àaä biïët taåi sao con àïën- töi àaáp-Anese àaä boã con
Baâ àiïìm tônh àaáp:
- ûâ, noá àang úã àêy. Biïët laâm sao àûúåc. Nhûäng chuyïån nhû thïë
vêîn thûúâng xaãy ra trïn àúâi naây
- Chaã leä meå chó coá thïí traã lúâi con nhû thïë? - Töi nöíi caáu-Taåi sao
cö êëy boã con? Con àaä laâm gò cö êëy? Taåi sao meå khöng noái?

Chúåt töi nhòn vïì phiaá chiïëc baân. Mùåt baân traãi khùn, trïn coá
maãnh ren trùæng to bùçng caái diaä, coân àùåt trïn maãnh ren laâ möåt loå hoa.
Nhûng maãnh ren khöng nùçm àuáng giûäa baân. Chñnh töi cuäng khöng
nhêån thûác àûúåc mònh àang laâm gò, nhû möåt caái maáy, töi nhùæc loå hoa
lïn, sûãa laåi cho maãnh ren nùçm àuáng chöî.
Thêëy vêåy, baâ meå vúå töi noái:

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

42

http://www.ebooks.vdcmedia.com

- Khaá lùæm.. Bêy giúâ thò maãnh ren úã àuáng giûäa baân röìi... meå
khöng àïí yá àêëy vêåy maâ anh thêëy ngay sûå lïåch laåc... Khaá lùæm... Bêy
giúâ töët nhêët laâ anh vïì ài.

Baâ àûáng dêåy, töi cuäng àûáng dêåy. Töi àõnh hoãi xem töi coá thïí gùåp
Anese khöng, nhûng töi hiïíu rùçng coá hoãi cuäng vö ñch. Thïm nûäa, töi
súå gùåp cö êëy töi seä cuöëng lïn vaâ seä laâm hoùåc seä noái nhûäng àiïìu ngu
xuêín. Töi àaânh ra vïì & tûâ àoá töi khöng gùåp vúå töi nûäa. Coá thïí cö êëy
seä quay laåi vúái töi, khi hiïíu ra rùçng ngûúâi chöìng nhû töi khöng phaãi
cö êëy dïî tòm àûúåc. Nhûng trûúác khi bûúác qua ngûúäng cûãa nhaâ töi,
nhêët thiïët cö êëy phaãi giaãi thñch taåi sao cö êëy boã töi caái àaä.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->