II BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH SỐ LIÊN KẾT HIĐRÔ VÀ LIEN KẾT HÓA TRỊ.

1/ nếu đề cho số Nu từng loại của gen.tính sô liên kết hiđrô của gen Hgen=2A+3G(lkH) 2/ nếu đề cho biết Ngen.tính tổng số liên kết hóa trị nối giữa các Nu trong gen. HT=(N/2-1).2=N-2 3/nếu đề cho biết Ngen.tính tổng sô liên kết góa trị của gen. HT=(N/2-1).2+N=2(N-1) (trong gen có 2 mạch đơn,sô liên kết hóa trị nối giữa các Nu trên 1 mạch đơn là N/2-1 và số lk hóa trị nối giữa các Nu trên 2 mạch đơn là (N/2-1).2 ngoài ra moix Nu có 1lk hóa trị nối giữa đường và axit photphoric của nó) IV:BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ NU CỦA GEN 1/ số Nu của 1 loại Nu tong AND là số Nu loại đó trên 2 mạch. A=T=A1+A2=T1+T2=A1+T1=A2+T2 G=X=G1+G2=X1+X2=G1+X1=G2+X2 2/nếu biết chiều dài tính Ngen. N= 3,4 Α ° 3/nếu biết sô vòng xoắn của gen tính Ngen. N=C.20Nu 4/nếu biết khối lượng của phân tử gen tính Ngen N= 300 5/nếu biết số Nu trên 1 mạch đơn.tính Ngen Ngen=Nnu.2 6/nếu biết số lượng từng loại Nu của gen.tính Ngen. N=2A+2G HAY N=2T+2X 7/ nếu biết tổng số liên kết H của gen và biết hiệu số của 1 loại Nu
M
2L

 2 A + 3G = x   A− G = y ⇔  (T − G) 

 2 A + 3G = x   3G − (− 2G) = y

 2 A + 3G = x   A− X = y  (T − X ) 

 2 A + 3G = x ⇔  5G = y

8/khi biết tổng số lk hóa trị nối giữa các Nu trong gen. N=HT+2(Nu) 9/khi biết tổng số lk hóa trị của gen tính Ngen N=
HT +1 2

10/dựa theo Ngen và Lgen để tính số chu kì xoắn của gen

N=X%. X1%=G2%= % G1%=X2%= N N 2 2 A +G =1 T +X A%=T2%= N % :T1%=A2% N % A1 T1 .X1% V: bài toán xác định tỉ lệ % từng loại Nu của gen và của tnừg mạch đơn gen.N 12/ nếu biết số lượng Nu từng loại của từng mạch đơn. 2 2 G1 X1 % .tính tỉ lệ % tnừg loại Nu của gen. Theo NTBS: A=T=A1+A2=T1+T2 G=X=G1+G2=X1+X2 13/ nếu biết số lượng Nu tnừg loại của từng mạch đơn gen(tính số Nu tnừg loại)khi biết tỉ lệ % từng loại Nu trên từng mạch đơn gen và Ngen.G1% . 1/ khi biết Ngen và số lượng loại Nu của gen tính tỉ lệ % từng loại Nu của gen.11/nếu biết Ngen và tỉ lệ % từng loại Nu của gen A=T=A%.N G=X=G%. A%=T%= N % = N % G%=X%= N % = N % 2/khi biết tỉ lệ % từng loại Nu trên từng mạch đơn gen.A1%(Nu) N 2 N 2 N 2 T1=A2= G1=X2= X1=G2= . A1==T2= N 2 C= 20 hoặc C= 34 A° N L .N=T%.T1% .tính sô Nu từng loại của gen. A1% + A2% T 1% + T 2% = 2 2 G1% + G 2% X 1% + X 2% = G%=X%= 2 2 A T G X A%=T%= 3/trong trường hợp bài toán yêu cầu tính tỉ lệ % từng loại Nu trên từng mạch đơn gen khi biết số lượng từng loại Nu trên từng mạch đơn gen và Ngen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful