II BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH SỐ LIÊN KẾT HIĐRÔ VÀ LIEN KẾT HÓA TRỊ.

1/ nếu đề cho số Nu từng loại của gen.tính sô liên kết hiđrô của gen Hgen=2A+3G(lkH) 2/ nếu đề cho biết Ngen.tính tổng số liên kết hóa trị nối giữa các Nu trong gen. HT=(N/2-1).2=N-2 3/nếu đề cho biết Ngen.tính tổng sô liên kết góa trị của gen. HT=(N/2-1).2+N=2(N-1) (trong gen có 2 mạch đơn,sô liên kết hóa trị nối giữa các Nu trên 1 mạch đơn là N/2-1 và số lk hóa trị nối giữa các Nu trên 2 mạch đơn là (N/2-1).2 ngoài ra moix Nu có 1lk hóa trị nối giữa đường và axit photphoric của nó) IV:BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ NU CỦA GEN 1/ số Nu của 1 loại Nu tong AND là số Nu loại đó trên 2 mạch. A=T=A1+A2=T1+T2=A1+T1=A2+T2 G=X=G1+G2=X1+X2=G1+X1=G2+X2 2/nếu biết chiều dài tính Ngen. N= 3,4 Α ° 3/nếu biết sô vòng xoắn của gen tính Ngen. N=C.20Nu 4/nếu biết khối lượng của phân tử gen tính Ngen N= 300 5/nếu biết số Nu trên 1 mạch đơn.tính Ngen Ngen=Nnu.2 6/nếu biết số lượng từng loại Nu của gen.tính Ngen. N=2A+2G HAY N=2T+2X 7/ nếu biết tổng số liên kết H của gen và biết hiệu số của 1 loại Nu
M
2L

 2 A + 3G = x   A− G = y ⇔  (T − G) 

 2 A + 3G = x   3G − (− 2G) = y

 2 A + 3G = x   A− X = y  (T − X ) 

 2 A + 3G = x ⇔  5G = y

8/khi biết tổng số lk hóa trị nối giữa các Nu trong gen. N=HT+2(Nu) 9/khi biết tổng số lk hóa trị của gen tính Ngen N=
HT +1 2

10/dựa theo Ngen và Lgen để tính số chu kì xoắn của gen

A%=T%= N % = N % G%=X%= N % = N % 2/khi biết tỉ lệ % từng loại Nu trên từng mạch đơn gen.T1% .N=X%. Theo NTBS: A=T=A1+A2=T1+T2 G=X=G1+G2=X1+X2 13/ nếu biết số lượng Nu tnừg loại của từng mạch đơn gen(tính số Nu tnừg loại)khi biết tỉ lệ % từng loại Nu trên từng mạch đơn gen và Ngen. X1%=G2%= % G1%=X2%= N N 2 2 A +G =1 T +X A%=T2%= N % :T1%=A2% N % A1 T1 .A1%(Nu) N 2 N 2 N 2 T1=A2= G1=X2= X1=G2= .X1% V: bài toán xác định tỉ lệ % từng loại Nu của gen và của tnừg mạch đơn gen.tính tỉ lệ % tnừg loại Nu của gen. A1==T2= N 2 C= 20 hoặc C= 34 A° N L . 2 2 G1 X1 % .N=T%.11/nếu biết Ngen và tỉ lệ % từng loại Nu của gen A=T=A%.tính sô Nu từng loại của gen.N G=X=G%. 1/ khi biết Ngen và số lượng loại Nu của gen tính tỉ lệ % từng loại Nu của gen.N 12/ nếu biết số lượng Nu từng loại của từng mạch đơn.G1% . A1% + A2% T 1% + T 2% = 2 2 G1% + G 2% X 1% + X 2% = G%=X%= 2 2 A T G X A%=T%= 3/trong trường hợp bài toán yêu cầu tính tỉ lệ % từng loại Nu trên từng mạch đơn gen khi biết số lượng từng loại Nu trên từng mạch đơn gen và Ngen.