P. 1
Bai Tap Nguyen Tu- Hoa 8

Bai Tap Nguyen Tu- Hoa 8

|Views: 209|Likes:
Được xuất bản bởiquanghuy83

More info:

Published by: quanghuy83 on Oct 06, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2011

pdf

text

original

1/ Nguyªn tö (NT): - H¹t v« cïng nhá , trung hßa vÒ ®iÖn, t¹o nªn c¸c chÊt.

CÊu t¹o: + H¹t nh©n mang ®iÖn tÝch (+)(Gåm: Proton(p) mang ®iÖn tÝch (+) vµ n¬tron kh«ng mang ®iÖn ). Khèi lîng h¹t nh©n ®îc coi lµ khèi lîng nguyªn tö. + Vá nguyªn tö chøa 1 hay nhiÒu electron (e) mang ®iÖn tÝch (-). Electron chuyÓn ®éng rÊt nhanh quanh h¹t nh©n vµ s¾p xÕp theo líp (thø tù s¾p xÕp (e) tèi ®a trong tõng líp tõ trong ra ngoµi: STT của lớp : 1 2 3 … Số e tối đa : 2e 8e 18e … Trong nguyªn tö: - Số p = số e = số điện tích hạt nhân = sè thø tù cña nguyªn tè trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc - Quan hệ giữa số p và số n : p ≤ n ≤ 1,5p ( đúng với 83 nguyên tố ) - Khối lượng tương đối của 1 nguyên tử ( nguyên tử khối ) NTK = số n + số p - Khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử ( tính theo gam ) + mTĐ = m e + mp + mn + mP
-28 + me Nguyªn tö cã thÓ lªn kÕt ®îc víi nhau nhê e líp ngoµi cïng.

≈ m ≈ 1§VC ≈ ≈ 9.11.10 g
n

1.67.10- 24 g,

Caâu 1 / (1,5ñ) a/ Nhöõng nguyeân töû cuøng loaïi coù cuøng soá haït naøo trong haït nhaân ? b/ Coù theå coi khoái löôïng cuûa haït nhaân laø khoái löôïng cuûa nguyeân töû ñöôïc khoâng ? Giaûi thích . Bai tap 1: Một nguyên tử R có tổng số các hạt trong p, n, e là 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Hãy xác định tên nguyên tử R ?
Câu 2. (4 điểm) Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52.Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. a. Tính số hạt mỗi lại của nguyên tử X b. Cho biết số electron trong của nguyên tử X c. Tính nguyên tử khối của X, biết mp ≈ mn ≈1,013 đvC d. Tính khối lượng bằng gam của X, biết khối lượng của 1 nguyên tử C là 1,9926.1023 gam và C= 12 đvC

Caâu 2 / (2ñ)

Mg. Câu 4.52 P . Trong nguyên tử X tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 14 hạt. b/ Vẽ sơ đồ nguyên tử. electron trong nguyên tử A là 34 hạt. (1ñ ) Caâu 6 / (3 ñiêểm) Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số các loại hạt là 34. Xác định nguyên tử X thuộc nguyên tố nào? Vẽ sơ 15 đồ cấu tạo nguyên tử X. số n.14. Si cã sè P lÇn lît lµ: 11. 1.Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử A. Caâu 3 /(1ñ) +Haõy cho bieát vì sao phaân töû cuûa hôïp chaát baét buoäc phaûi goàm töø hai nguyeân töû trôû leân lieân keát vôùi nhau vaø ñoù laø nhöõng nguyeân töû khaùc loaïi ? DA : Caùc chaát ñeàu do phaân töû taïo neân : Phaân töû goàm nguyeân töû cuøng loaïi laø ñôn chaát .+Moät ñôn vò cacbon töông öùng vôùi bao nhieâu gam ? Haõy tính khoái löôïng thöïc cuûa nguyeân töû oxi . Câu 1: (4. c/ Nguyên tử Z nặng hơn nguyên tử Natri là 17 đvc. n vµ e lµ 40. Phaân töû goàm nhöõng nguyeân töû khaùc loaïi laø hôïp chaát . Tính số hạt p. Câu 1: (3 điểm) Một nguyên tử X có tổng số hạt là 46 hạt. b.5 điểm) Tổng số hạt proton.13. A lµ nguyªn tö cña nguyªn tè nµo? BiÕt trong h¹t nh©n cña mçi nguyªn tö lu«n cã mèi quan hÖ sè p vµ n lµ P ≤ N ≤1. số e của nguyên tử nguyên tố đó. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10.(3điểm) a/ Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử Oxi b/ Nguyên tử Y nhẹ hơn nguyên tử Magiê 0. Trong đó số hạt không mang điện bằng 8 tổng số hạt mang điện. .e trong nguyên tử X. BiÕt Na. Do ñoù phaân töû cuûa hôïp chaát baét buoäc phaûi goàm töø 2 nguyeân töû khaùc loaïi lieân keát vôùi nhau taïo neân .12. Nguyªn tö A cã tæng sè h¹t p.5 lần.Tính số hạt mỗi loại trong nguyên tử A và cho biết A là nguyên tử nào? 2. Al.n. a/Xác định số p. nowtron. Bµi 4 ( 2. biết nguyên tử có 3 lớp e và lớp e ngoài cùng có 1e. Câu 1(2 đ): Tổng số hạt trong nguyên tử X là 50 hạt.0 ®iÓm) a.

Y. ( Biết NTK của O = 16đvc. b.Cho biết tên nguyên tố và kí hiệu hoá học của nguyên tố đó. Mg = 24đvc. nơtron. Na = 23đvc) Câu 1.Tính nguyên tử khối của X.(5 điểm) 1. Tổng số hạt proton. . electron trong nguyên tử là 28.Hãy: . Z? . trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử biết nó có 2 lớp electron và lớp trong cùng có 2 electron. a. Tính số hạt mỗi loại.7%.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->