Cty

ĐV CHUYỀN
STT

Bảng Chấm Công

HO &Ï TÊN

MÃ SỐ

1

2

3

4

5

6

7

8

Tháng

1

năm:

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bảng chấm công phải có sự xác nhận của từng CB-CNV thuộc bộ phận vào cuối tháng.
Những thông tin trong bảng chấm công không tẩy , xóa hoặc cạo sửa
Bảng chấm công phải nộp về Phòng TCHC vào ngày đầu tháng
Khi nộp bảng chấm công, Trưởng bộ phận ký xác nhận vào bảng chấm công.

Ngày …………..Tháng……………..Năm 2002
Trưởng Bộ Phận

Ngày …………..Tháng……………..Năm 2002