P. 1
Tai Lieu Quy Hoach Dong

Tai Lieu Quy Hoach Dong

|Views: 362|Likes:
Được xuất bản bởiTuoi Pt

More info:

Published by: Tuoi Pt on Oct 07, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2014

pdf

text

original

Chương 3 QUY HOẠCH ĐỘNG MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG - Hiểu và nắm vững bản chất của phương

pháp quy hoạch động. - Cung cấp một cách tiếp cận mới trong việc giải quyết các bài toán tối ưu mang bản chất đệ quy. - Sinh viên cần nắm vững phần lý thuyết để có thể hình thành các kỹ năng trong việc tiếp cận và giải các bài toán quy hoạch động. NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT Quy hoạch động (Dynamic programming) là một kỹ thuật nhằm đơn giản hóa việc tính toán các công thức truy hồi bằng cách lưu trữ toàn bộ hay một phần kết quả tính toán tại mỗi bước với mục đích sử dụng lại. Bản chất của quy hoạch động là nhằm thay thế mô hình tính toán “từ trên xuống” (top-down) bằng mô hình tính toán “từ dưới lên” (bottom-up). Quy hoạch động thường dùng giải các bài toán tối ưu có bản chất đệ qui • Việc tìm nghiệm tối ưu của bài toán đã cho được thực hiện dựa trên việc tìm nghiệm tối ưu của các bài toán con. • Kết quả của các bài toán con được ghi nhận lại để phục vụ cho việc giải các bài toán lớn hơn và giải được bài toán yêu cầu. 3.1. Bài toán quy hoạch Bài toán quy hoạch là bài toán tối ưu: gồm có một hàm f gọi là hàm mục tiêu hay hàm đánh giá, các hàm g1, g2, … gn cho giá trị logic gọi là hàm ràng buộc. Yêu cầu của bài toán là tìm một cấu hình x thỏa mãn tất cả các ràng buộc g1, g2, … gn: gi(x)=TRUE ( ∀ 1 ≤ i i: ≤ n) và x là tốt nhất, theo nghĩa không tồn tại một cấu hình y nào khác thỏa mãn các hàm ràng buộc mà f(y) tốt hơn f(x). Ví dụ: Tìm (x, y) để Hàm mục tiêu : x + y → max Hàm ràng buộc : x2 + y2 ≤ 1 Xét trong mặt phẳng tọa độ, những cặp (x, y) thỏa mãn x2 + y2 ≤ 1 là tọa độ của những điểm nằm trong hình tròn có tâm O là gốc tọa độ, bán kính 1. Vậy nghiệm của bài toán bắt buộc nằm trong hình tròn đó. Những đường thẳng có phương trình x + y = C (C là một hằng số) là đường thẳng vuông góc với đường phân giác góc phần tư thứ nhất. Ta phải tìm số C lớn nhất mà đường thẳng x +

1

y = C vẫn có điểm chung với đường tròn (O, 1). Đường thẳng đó là một tiếp tuyến của đường tròn : x + y = 2 . Tiếp điểm ( 1 2 , 1 2 ) tương ứng với nghiệm tối ưu của bài toán đã cho.

Các dạng bài toán quy hoạch rất phong phú và đa dạng, ứng dụng nhiều trong thực tế, nhưng cũng cần biết rằng đa số các bài toán quy hoạch là không giải được, hoặc chưa giải được. Cho đến nay người ta mới chỉ có thuật toán đơn giải giải bài toán quy hoạch tuyến tính lồi, và một vài thuật toán khác áp dụng cho bài toán cụ thể. 3.2. Phương pháp quy hoạch động Phương pháp quy hoạch động dùng để giải bài toán tối ưu có bản chất đệ quy, tức là việc tìm phương án tối ưu cho bài toán có thể đưa về tìm phương án tối ưu của số hữu hạn các bài toán con. Đối với nhiều thuật toán đệ quy chúng ta đã tìm hiểu, nguyên lý chia để trị thường đóng vai trò chủ đạo trong việc thiết kế thuật toán. Để giải quyết một bài toán lớn, ta chia nó làm nhiều bài toán con cùng dạng với nó để giải quyết độc lập. Trong phương pháp quy hoạch động, nguyên lý này càng được thể hiện rõ : Khi không biết cần phải giải quyết những bài toán con nào, ta sẽ đi giải quyết tất cả các bài toán con và lưu trữ những lời giải hay đáp số của chúng với mục đích sử dụng lại theo một sự phối hợp nào đó để giải quyết những bài toán tổng quát hơn. Đó chính là điểm khác nhau giữa quy hoạch động và phép phân giải đệ quy và cũng là nội dung của phương pháp quy hoạch động :  Phép phân giải đệ quy bắt đầu từ bài toán lớn phân rã thành nhiều bài toán con và đi giải từng bài toán con đó. Việc giải quyết từng bài toán con lại đưa về phép phân rã tiếp thành nhiều bài toán nhỏ hơn và lại đi giải tiếp bài toán nhỏ hơn đó bất kể nó đã được giải hay chưa.  Quy hoạch động bắt đầu từ việc giải tất cả các bài toán nhỏ nhất (bài toán cơ sở) để từ đó từng bước giải quyết những bài toán lớn hơn, cho tới khi giải được bài toán lớn nhất ( bài toán ban đầu). Ta xét một ví dụ đơn giản Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số nguyên dương F[1], F[2],…. được định nghĩa như sau :

2

 1 i ≤ 2 F[1] =   F[i − 2] + F[i − 1] i > 2 
Hãy tính F[6]

Xét hai cách cài đặt chương trình int F(int i) { if(i <=2) return 1 ; return F(i – 2) + F(i – 1) } void main() { cout<<F(6)<< endl; } Cách 1 có hàm đệ quy F(i) để tính số Fibonacci thứ i. Quá trình tính toán có thể vẽ như cây dưới đây. Ta nhận thấy để tính F(6) nó phải tính một lần F(5), hai lần F(4), ba lầm F(3), năm lần F(2), ba lần F(1). } int F(100); // Bang phuong an void main { F[1] = F[2] = 1; for(int i =3; i<=6; i++) F[i] = F[i-2] + F[i -1] cout<<F(6)<< endl;

Hàm đệ quy tính số Fibonacci Cách 2: Trước hết nó tính sẵn F[1] và F[2], từ đó tính tiếp F[3], lại tính tiếp được F[4], F[5], F[6]. Đảm bảo mỗi giá trị Fibonacci chỉ phải tính một lần.
3

Cần chọn những gói hàng nào để bỏ vào một ba lô sao tổng giá trị của các gói hàng đã chọn là lớn nhất nhưng tổng khối lượng của chúng không vượt quá khối lượng M cho trước. Mỗi gói chỉ chọn 1 hoặc không chọn. lưu các lời giải vào bảng phương án. Gói hàng thứ i có khối lượng là A[i] và giá trị C[i]. Bài toán ba lô 1 (knapsack) Cho n gói hàng.  Quá trình từ bài toán cơ sở tìm ra lời giải bài toán ban đầu phải qua hữu hạn bước.Trước khi áp dụng phương pháp quy hoạch động ta phải xem xét phương pháp đó có thỏa mãn những yêu cầu dưới đây hay không:  Bài toán lớn phải phân rã được thành nhiều bài toán con mà có sự phối hợp lời giải của các bài toán con đó cho ta lời giải bài toán lớn.  Vì quy hoạch động là đi giải tất cả bài toán con.  Giải tất cả các bài toán cơ sở. nên nếu không đủ không gian vật lý lưu trữ lời giải (bộ nhớ. Cho tới khi bài toán ban đầu tìm được lời giải. Một số bài toán quy hoạch động 3.  Không gian lưu trữ lời giải các bài toán con để tìm cách phối hợp chúng gọi là bảng phương án của quy hoạch động.3. M = 13 Tổng giá trị của các gói hàng bỏ vào ba lô: 16 4 . Các khái niệm  Bài toán giải theo phương pháp quy hoạch động gọi là bài toán quy hoạch động  Công thức phối hợp nhiều nghiệm của các bài toán con để có nghiệm của bài toán lớn gọi là công thức truy hồi (hay phương trình truy toán) của quy hoạch động  Tập tất cả các bài toán nhỏ nhất có ngay lời giải để từ đó giải quyết các bài toán lớn hơn gọi là cơ sở quy hoạch động.  Dựa vào bảng phương án.1. Các bước cài đặt một chương trình sử dụng quy hoạch động. Ví dụ: n = 5.) để phối hợp chúng thì phương pháp quy hoạch động cũng không thể thực hiện được. truy vết tìm ra nghiệm tối ưu 3. đĩa….3.  Dùng công thức truy hồi phối hợp những lời giải của những bài toán nhỏ đã lưu trong bảng phương án để tìm lời giải của những bài toán lớn hơn và lưu chúng vào bảng phương án.

F(i -1. ký hiệu là F(n)  Tham số thể hiện kích thước bài toán là số món hàng n  Giá trị của F(n) có thể được tính từ giá trị của F(n-1) cộng thêm hoặc không cộng thêm giá trị của món hàng thứ n nhưng tổng khối lượng không lớn hơn M.Sử dụng công thức đệ qui và giá trị trên dòng (i -1) để tính dòng i • Trường hợp A[i] > v: F(i.Các gói được chọn: 1(3. v) • Trường hợp A[i] <= v: F(i. F(i -1. v) = 0 Xây dựng bảng phương án:  Cấu trúc bảng phương án: Dùng mảng F[0. v) là tổng giá trị lớn nhất của các gói hàng được chọn trong i gói hàng sao cho tổng khối lượng không lớn hơn v. 1) Tham số thể hiện kích thước bài toán  Kết quả bài toán là tổng giá trị lớn nhất của các món hàng được chọn trong n món sao cho tổng khối lượng không lớn hơn M cho trước. v) = Max{ F(i -1. v) = F(i -1. 2(4. v)  Cách tính giá trị trên bảng phương án: .Điền số 0 cho các ô trên dòng 0 . v). 4). v) = F(i -1. v – A[i]) + C[i]) } Ví dụ bảng phương án: 5 . 3(5. v) = Max{ F(i -1. 5(1. 6). v – A[i]) + C[i] → F(i.. 5).Nếu gói hàng thứ i không được chọn thì: F(i.  Nếu chọn thêm món hàng thứ n thì tổng khối lượng được chọn trong (n-1) món hàng không lớn hơn (M-A[n]) Suy ra bài toán có 2 tham số: số món hàng và khối lượng giới hạn Lập công thức đệ qui Gọi F(i. v) ..  Trường hợp A[i] > v: F(i. v) = F(i -1. v – A[i]) + C[i]) } Bài toán nhỏ nhất ứng với i = 0 ta có: F(0. v). v)  Trường hợp A[i] <= v: .n][0.M] chứa giá trị của các F(i. v) = F(i -1.Nếu gói hàng thứ i được chọn thì: F(i.

v] <> F[i–1. v++) { F[i. v] thì gói thứ i được chọn. ta truy tiếp ô F[i-1.A[i] ] + C[i]. v . v++) F[0. F(i -1. // Điền số 0 cho dòng 0 của bảng for (i = 1. v] thì gói thứ i không được chọn.A[i] ] + C[i]) F[i. v]. v) = Max{ F(i -1.  Nếu F[ i. v – A[i]) + C[i]) } Thuật toán tạo bảng phương án void TaoBangPhuongAn(F[0. v) • Trường hợp A[i] <= v: F(i. v-A[i]]. M] trên dòng n ta dò ngược về dòng 0 theo nguyên tắc:  Nếu F[ i. v] = 0. ta truy tiếp ô F[i-1.. v <= M. v <= M.n][0.• Trường hợp A[i] > v: F(i.. v] < F[i-1. } } Truy vết tìm lại các gói hàng đã chọn Bắt đầu từ ô F[n. v . i++) for (v=0. if (A[i] <= v && F[i. v] = F[i-1.M]) { for (v=0. v] = F[ i-1. v) = F(i -1. i <= n. v]. 6 . v] = F[i–1. v).

Món hàng thuộc loại hàng i có khối lượng A[i] và giá trị C[i]. v = v – A[i].2.M]) { Bắt đầu từ ô F[n. for (.. } } 3. v] != F[i-1. i > 0.n][0. v = M..Thuật toán truy vết tìm lại các gói hàng đã chọn void TruyVet(F[0. Số lượng các món hàng của mỗi loại không hạn chế. M] trên dòng n: i = n.3.Bài toán ba lô 2 Cho n loại hàng. Cho biết số lượng món hàng từng loại hàng được chọn Ví dụ: n = 5. i --) if (F[i. v]) { <Món hàng thứ i được chọn >. Cần chọn các món hàng trong từng loại để bỏ vào một ba lô sao cho tổng giá trị của các món hàng đã chọn là lớn nhất nhưng tổng khối lượng của chúng không vượt quá khối lượng M cho trước. M = 13 Tổng giá trị của các món hàng bỏ vào ba lô: 19 Các món được chọn: 1 gói hàng loại 1 có khối lượng 3 và giá trị 4 5 gói hàng loại 4 có khối lượng 2 và giá trị 3 Xác định công thức đệ quy 7 .

v)  Trường hợp A[i] <= v: .Nếu có k món hàng loại i được chọn: (1 <= k <= v/A[i] ) F(i. v) = F(i-1.v] chứa số món hàng loại i được chọn Nếu F(i.n][0.A[i] > v : F(i. v) .Mảng S[1. v – A[i]*k) + C[i]*k } với k ∈ [0. v] = k  Cách tính giá trị trên bảng phương án: .1.Nếu loại hàng i không được chọn thì: F(i. v) . v/A[i]] Xây dựng bảng phương án:  Cấu trúc bảng phương án: dùng 2 mảng .Mảng F[0.Gọi F(i..1. v) 8 . v] chứa giá trị của các F(i.. v – A[i]*k) + C[i]*k } k ∈ [0. v] = 0 Ngược lại S[i. v) là tổng giá trị lớn nhất của các món hàng được chọn có tổng khối lượng <= v trong i loại hàng đầu tiên  Với i = 0 : F(i.A[i] <= v : F(i. v) = Max{ F(i-1. v) = F(i . v) là tổng giá trị lớn nhất của các món hàng được chọn sao cho tổng khối lượng <= v trong i loại hàng.M]: S[i.A[i] > v : F(i. v) = Max{F(i-1. v): S[i.Sử dụng công thức đệ quy và giá trị trên dòng i -1 để tính dòng i của bảng F và bảng S Ví dụ: Lập bảng phương án F  Với i > 0 : . v) = F(i-1. v/A[i]] Bài toán nhỏ nhất ứng với i = 0 hay v=0 ta có: F(0. v) = 0 Công thức đệ quy Gọi F(i... v) = F(i .M]: F[i. v) = F(i .n][1.Điền số 0 cho các ô trên dòng 0 và cột 0 của bảng F . v – A[i]*k) + C[i]*k Do đó: F(i.1. v) = F(i-1. v) .  Trường hợp A[i] > v: F(i. v) = 0  Với i > 0 : .

for (i = 1. v] = F[i-1.n][0. v .M]) { <Điền số 0 cho dòng 0 và cột 0 của bảng F[0. v] < F[i-1..M].. v] = 0. v].n][0. v] Thuật toán tạo bảng phương án void TaoBangPhuongAn(F[0. i++) for (v=1. v] = k.. v – A[i]*k) + C[i]*k } với k ∈ [0. v++) { F[i.. if (v >= A[i]) for(k = 1.A[i]*k ] + C[i]*k. v) = Max{ F(i-1.v) Bảng S[i. i <= n. k <= v/A[i]. S[1.. S[i. v . 9 . v/A[i] ] Bảng F(i.. S[i. v <= M.n][1.A[i]*k ] + C[i]*k) { F[i. k++) if (F[i. v] = F[i-1..M]>.A[i] <= v : F(i.

Thuật toán truy vết tìm lại các gói hàng đã chọn void TruyVet(S[1. v]*A[i] ]. M] trên dòng n ta dò ngược về dòng 1 theo nguyên tắc:  Nếu S[i. v] <> 0 thì : . v] = 0 thì : .Loại hàng i không được chọn. v .Loại hàng i được chọn với số lượng là S[i. v] .n][1.S[i.  Nếu S[i. v]. v] != 0) { <in số lượng gói hàng i trong S[i. } } 3.3. Bài toán dãy con có tổng chia hết cho k 10 . v]*A[i].. .M]) { i = n.Truy tiếp ô S[i-1.3.Truy tiếp ô S[i-1. } i = i – 1.. v] >.} } } Truy vết tìm lại các gói hàng đã chọn Bắt đầu từ ô S[n. v = M while (i > 0) { if (S[i. v = v – S[i.

Cho một dãy A gồm n số nguyên và một số nguyên dương k. 1. (r + z) mod k = v → z = (v – r) mod k = (v – r + k) mod k 2 6 5 20 6 8 Xác định tham số Gọi F(i) = chiều dài dãy con dài nhất trong miền [1.r + k) mod k 3. (-r) mod k = (.. Ví dụ: n = 6 và k = 5 Chiều dài dãy con: 4 Các phần tử được chọn là : 1 Có giá trị tương ứng là : : 11 Nhắc lại phép toán mod Giả sử r = a mod k và z = b mod k Ta có: 1. 11 .Nếu r > 0 : do (r + k . Nếu dãy con dài nhất có chứa A[i]: thì F(i) = F( i-1) + 1 Gọi r = A[i] mod k ..1] có tổng chia hết cho k . v) = chiều dài dãy con dài nhất trong miền [1.i-1] có tổng chia hết cho k 2.Nếu r = 0: thì F(i-1) = chiều dài dãy con dài nhất trong miền [1. Hãy tìm một dãy con (không nhất thiết phải liên tiếp nhau) dài nhất có tổng các số chia hết cho số k. Nếu dãy con dài nhất không có A[i] thì F(i) = F(i-1) Với F(i-1) = chiều dài dãy con dài nhất trong miền [1.i.i] có tổng chia hết cho k..(i-1)] có tổng chia với k dư (k-r) Tham số thể hiện kích thước của bài toán: kích thước miền và số dư của tổng chia với k Lập công thức đệ qui Gọi F(i.. (a + b) mod k = (r + z) mod k 2..r) mod k = 0 nên F(i-1) bằng chiều dài dãy con dài nhất trong miền [1.i] có tổng chia với k dư là v.

v) = F( i-1. v . F(i-1.Nếu v – r = 0 : F(i. 0) +1 } . v). v-r+k) + 1 thay (v . 0) +1 } . F(i-1. v – r + k)>0 thì F(i. v) = Max {F(i-1. v) = F( i-1.Nếu v > r và F(i-1. v) = Max {F(i-1. v).r) >0 thì F(i.F(1. v) = 1 nếu r = v  Với i > 1 : .r)>0: F(i. Nếu dãy con dài nhất không có A[i] thì F(i. v.F(1. v) = F(i-1. v). F(i-1.F(1. v).Nếu v = r thì : F(i.r +k) mod k) > 0 thì F(i. v .Nếu v – r > 0 và F(i-1. Nếu dãy con dài nhất có chứa A[i]: Gọi r = A[i] mod k ta có F(i. F(i-1. v) = 0 nếu r <> v .r) mod k = (v – r + k) mod k Bài toán nhỏ nhất ứng với i = 1: • F(1. v) = Max {F(i-1. F(i-1.Nếu v < r và F(i-1. v) = 0 nếu r <> v .1. 0) + 1 . v – r + k) + 1} Tinh chế công thức đệ quy Gọi r = A[i] mod k • Với i = 1: .v)= 1 nếu r = v Công thức đệ quy Gọi r = A[i] mod k  Với i = 1: .F(1. (v.Nếu v<>r và F(i-1. v).r) + 1 .v)= 0 nếu r <> v • F(1. v) = Max{F(i-1. v) = 1 nếu r = v • Với i > 1 : . v . v) = Max {F(i-1.Nếu v = r thì : F(i.Nếu v – r < 0 và F(i-1. v – r) +1 } . v-r+k)>0: F(i. v) 2.r) + 1 . v) = F(i-1. (v – r + k) mod k) +1 } Xây dựng bảng phương án:  Cấu trúc bảng phương án: 12 . v) = F(i-1.

n][0.Điền giá trị dòng 1: Nếu A[1] mod k = v thì F[1. v++) { r = A[i] % k. (v . v].Nếu v = r thì : F(i. } } 13 . v) = Max {F(i-1. 0) +1 } .. v)  Cách tính giá trị trên bảng phương án: . v <= k-1. else if (F[i-1. v).r + k)%k] + 1.Sử dụng công thức đệ quy và giá trị trên dòng i -1 để tính dòng i Ví dụ bảng phương án: • Với i > 1 : .n][0. v] = 1 ngược lại F[1. i++) for (v=0. v) = Max {F(i-1. (v – r + k) mod k) +1 } i 1 2 3 4 5 6 r = A[i] | v 1 1 2 2 0 3 0 0 4 | 0 3 | 0 3 | 3 0 | 4 2 | 4 1 1 0 | 1 4 | 1 4 | 3 1 | 4 3 | 4 2 0 1 | 2 0 | 2 0 | 2 2 | 3 4 | 5 3 0 0 | 2 1 | 2 1 | 2 3 | 3 1 | 5 4 0 3 | 0 2 | 3 2 | 3 4 | 4 2 | 6 Thuật toán tạo bảng phương án void TaoBangPhuongAn(F[1.K-1] chứa giá trị của các F(i. v++) F[1. v] = 0 . 0 ]) F[i. (v . v] = (A[i]%k == v) ? 1 : 0. v] = F[i-1. v] = F[ i -1.r + k)%k]) F[i. v <= k-1. for (i = 2. v] <= F[i-1. v] = F[i-1. (v .k-1]) { for (v=0.. F(i-1. (v-r+k) mod k) > 0 thì F(i. if (v == r && F[i. v] <= F[i-1.. F[i. F(i-1.Nếu v<>r và F(i-1. 0] + 1. i <= n.r + k)%k] >0 && F[i..Dùng mảng F[1. v).

n] . (v-r+k)%k]: . ta truy tiếp ô F[i -1. 0] trên dòng n ta dò ngược về dòng 0 theo nguyên tắc: • Nếu F[i–1.n-1] có A[n]  Do đó tham số thể hiện kích thước bài toán là số phần tử n.A[i] được chọn .Tìm dãy con không giảm dài nhất Cho một dãy gồm n số nguyên.. (v-r+k)%k].Truy tiếp ô F[i -1. i 1 2 3 4 5 6 r = A[i] | v 1 1 2 2 0 3 0 0 4 | 0 3 | 0 3 | 3 0 | 4 2 | 4 1 1 0 | 1 4 | 1 4 | 3 1 | 4 3 | 4 2 0 1 | 2 0 | 2 0 | 2 2 | 3 4 | 5 3 0 0 | 2 1 | 2 1 | 2 3 | 3 1 | 5 4 0 3 | 0 2 | 3 2 | 3 4 | 4 2 | 6 3. v]. In ra dãy con đó.L(n) = L(n-1) +1 nếu dãy con dài nhất trong miền [1.  Xét 2 cách ghi nhận kết quả các bài toán con: 14 .L(n) = L(n-1) nếu dãy con dài nhất trong miền [1. Hãy chỉ ra dãy con không giảm dài nhất ? Xác định tham số thể hiện kích thước bài toán  Gọi L(n) là độ dài dãy con không giảm dài nhất trong miền [1.4. v] > F[i–1. (v-r+k)%k] > 0 và F[i. • Ngược lại thì A[i] không được chọn.n-1] không có A[n] .. Hãy loại bỏ khỏi dãy một số phần tử để được một dãy con không giảm dài nhất.. Ví dụ: với n = 10 và dãy A được cho trong bảng.3.Truy vết Bắt đầu từ ô F[n.

. Nếu A[i] < A[j] với mọi j < i thì: L(i) = 1 Ngược lại thì : L(i) = Max{ L(j) : j < i và A[j] <= A[i] } + 1 Bài toán nhỏ nhất với đoạn A[1...i] và có A[i] là phần tử cuối dãy con dài nhất đó.Mảng L[1. Truoc[1] = 0. i <= n. Cách tính giá trị trên bảng phương án: ..Lập công thức đệ qui Gọi L(i) là độ dài dãy con dài nhất trong dãy A[1.Với các phần tử i từ 2 đến n: • Nếu A[i] < A[j] với mọi j < i thì: L(i) = 1 và Truoc(i) = 0 • Ngược lại thì .n]: Truoc[i] ghi chỉ số phần tử kề trước i trong dãy con dài nhất mà i là phần tử cuối dãy.L(i) = Max{ L(j) : j < i và A[j] <= A[i] } + 1 .1] thì L(1) = 1 Xây dựng bảng phương án: . for (i = 2.Gán L[1] = 1 và Truoc[1] = 0 .n]: L[i] chứa giá trị của L(i) . i++) 15 .Mảng Truoc[1.Truoc[i] = k sao cho L(k)= Max{ L(j) : j < i và A[j] <= A[i] } Thuật toán tạo bảng phương án void TaoBangPhuongAn() { L[1] = 1.

{ L[i] = 1. Truoc[i] = 0. Truoc[i] = j. Thuật toán tìm lại các phần tử trên dãy con tối ưu void TruyVet() { i = n. j--) if (A[j] <= A[i] && L[j] >= L[i]) { } L[i] = L[j] + 1. 16 . for ( j = n-1. i = Truoc[i]. j >= 1. j >=1. } } Truy vết tìm lại các phần tử trên dãy con Bắt đầu từ phần tử i có giá trị L[i] có lớn nhất là phần tử cuối cùng trong dãy con dài nhất. j--) if (B[j] > B[i]) i = j. while ( i > 0) { <in thông tin A[i] thuộc dãy con tối ưu>. Truy tiếp sang phần tử có chỉ số Trươc[i] cho đến khi phần tử Truoc[i] = 0. for (j = i-1.

. j) là chi phí tối thiểu của i tháng đầu tiên nếu tại tháng thứ i có j công nhân được thuê.  Kích thước bài toán phụ thuộc vào 2 tham số: số tháng và số nhân công của tháng Lập công thức đệ qui  Scn[i] lưu số công nhân cần thuê cho tháng thứ i  Smax là số công nhân của tháng cần nhiều người nhất  Bài toán con nhỏ nhất ứng với i = 1 (tháng đầu tiên): C(1. Lập lịch thuê nhân công Có một dự án kéo dài trong T tháng. Biết rằng. 17 .  Chi phí trả nhân công của tháng thứ T bao gồm : . lương tháng mỗi công nhân phải trả là LT.Tiền dịch vụ nếu số nhân công của tháng T lớn hơn số nhân công tháng T-1 hay tiền sa thải nếu số nhân công trong tháng T nhỏ hơn số nhân công của tháng T-1. người quản lý cần phải lập lịch sử dụng công nhân mỗi tháng cho dự án.3.} <in thông tin A[i] thuộc dãy con tối ưu>. tiền dịch vụ khi thuê một công nhân mới là DV. tiền đền bù khi sa thải một công nhân là ST.Tiền lương trả cho số nhân công của tháng T và . số công nhân tối thiểu cần trong tháng thứ i là Scn[i].Smax  C(i. } 3. Cần phải thuê hay sa thải bao nhiêu công nhân mỗi tháng để tổng chi phí nhân công của dự án là nhỏ nhất. j) = j * (DV + LT) với j = Scn[1].5. Xác định tham số thể hiện kích thước bài toán  Tham số thể hiện kích thước bài toán là số tháng T  Tổng chi phí nhân công trong T tháng được tính từ tổng chi phí nhân công của T-1 tháng cộng thêm chi phí trả nhân công của tháng thứ T.

Smax) C(T+1.Smax. k) + chi phí để từ k người thành j người } ( i=2. j++) C[1.Smax.. j =Scn[i].. j) C(1..T. k = Scn[i-1].. j] = j * (DV + LT).. k) + chi phí để từ k người thành j người } ( i=1... j++) 18 . i <= T. j) + (j * ST) j=Scn[T]. 1.Smax]: C[i. j <= Smax..C(i.Smax Xây dựng bảng chứa C(i.Smax]: Truoc[i..... k = Scn[i-1]. j) = Min{ C(i-1. for (i = 2. 1. i++) for (j=Scn[i]. j =Scn[i]. j] ghi nhận giá trị C(i. j) = Min{ C(i-1. j <= Smax.Smax Xây dựng bảng truy vết số công nhân Mảng Truoc[1.T+1. j] := k là số người thuê ở tháng thứ i-1 để có C[i.T. j) + chi phí sa thải j người} j=Scn[T].. j)  Mảng C[1. j] Thuật toán tạo bảng phương án C và Truoc { for (j=Scn[1]. j) = C(T.Smax C(i.Smax)  Kết quả bài toán là: Kq = Min{C(T.T. j) = j * (DV + LT) với j = Scn[1].

j] = C(T. k <= Smax. Hãy cho biết mỗi loại tiền cần bao nhiêu tờ sao cho tổng số tờ là ít nhất. n). gói thứ i có Ai cái kẹo. i > 1. i--) { } } Bài tập 1. thì thông báo “KHONG DOI DUOC”. for (j=Scn[T]+1. for (k=Scn[i-1]. Cho n loại tờ giấy bạc. } } } for (j=Scn[T]. j ]) { k = j. Cần chi trả cho khách hàng số tiền M đồng. Cần chi trả cho khách hàng số tiền M đồng. Cần cắm k loại hoa khác nhau vào n lọ xếp thẳng hàng sao cho loại hoa có số hiệu nhỏ được đặt trước hoa có số hiệu lớn. Cho n loại tờ giấy bạc. Giả thiết loại tiền mệnh giá A[i] có B[i] tờ (i := 1. k]. Nếu không đổi được. } Thuật toán truy vết số công nhân mỗi tháng { //Tìm số nhân công của tháng thứ T S = C[T+1. j++) C[T+1. Với mỗi loại hoa i ta biết giá trị thẩm mỹ khi cắm hoa đó k = Truoc[i. j <= Smax. j ]. j) + (j * ST) . k++) { X = C[i-1. 2. Nếu không đổi được. j] = k. if (k > j) X = X + (k – j)*DV. Truoc[i. j]) { C[i. <Tháng i-1 cần k công nhân> 19 . Tờ giấy bạc thứ i có mệnh giá A[i]. S =C[T+1. k] . Hãy cho biết mỗi loại tiền cần bao nhiêu tờ sao cho tổng số tờ là ít nhất. Scn[T] ]. } <Tháng T cần k công nhân> for (i=T. Số tờ mỗi loại không giới hạn. j++) if (S > C[T+1. j] = X. j] = MAXINT. thì thông báo “KHONG DOI DUOC”. 4. Không được bóc bất kỳ một gói kẹo nào. else X = X + (j – k)*ST if (X< C[i. cần chia N gói kẹo thành hai phần sao cho độ chênh lệch số kẹo giữa hai gói là ít nhất.{ C[i. 3. k = Scn[T]. Tờ giấy bạc thứ i có mệnh giá A[i]. Có N gói kẹo. j <= Smax.

Do số lượng nhân sự của công ty có hạn. giá trị hợp 20 . Để thuận lợi cho việc dẫn nước. Hợp đồng thứ i có giá trị là Ci (số nguyên) và cần Ai nhân sự để thực hiện. người ta đặt các trạm bơm nối tiếp trên từng ngọn đồi dẫn từ thung lũng lên bản vùng cao. nên Công ty muốn ưu tiên chọn một số hợp đồng để thực hiện trước sao cho tổng giá trị của các hợp đồng đã chọn là lớn nhất nhưng tổng số nhân sự thực hiện các hợp đồng đó không vượt quá số lượng M nhân sự (M ≤ 100) hiện có của công ty. 6. Hợp đồng thứ i có giá trị là Ci (số nguyên) và cần Ai nhân sự để thực hiện. Sử dụng ngôn ngữ C++ cài đặt giải thuật trên. Hãy tìm phương án cấm các loại hoa trên vào n lọ sao cho tổng giá trị thẩm mỹ là lớn nhất. Hãy trình bày thuật toán để chọn trong N file dữ liệu các file đính kèm vào một thư điện tử theo yêu cầu trên. b. giá trị hợp đồng và số lượng nhân sự của các hợp đồng đã chọn. theo nguyên tắc ngọn đồi sau phải cao hơn ngọn đồi trước. hai trạm bơm kề nhau không nhất thiết đặt trên hai ngọn đồi kề nhau. Một hộp thư điện tử cho phép gửi đính kèm một hoặc nhiều file vào một thư điện tử sao cho tổng dung lượng các file đính kèm trên thư điện tử không vượt quá kích thước M KByte cho trước. phải xây dựng kéo hệ thống dẫn nước từ dưới thung lũng lên bản băng qua các ngọn đồi. nên Công ty muốn ưu tiên chọn một số hợp đồng để thực hiện trước sao cho tổng giá trị của các hợp đồng đã chọn là lớn nhất nhưng tổng số nhân sự thực hiện các hợp đồng đó không vượt quá số lượng M nhân sự (M ≤ 100) hiện có của công ty. cho biết tổng giá trị của các hợp đồng đã chọn. Để có số thư điện tử gửi đi là ít nhất. Một công ty máy tính nhận được N hợp đồng (N ≤ 50) lắp đặt hệ thống máy tính tại N công ty. Hãy trình bày thuật giải để chọn lựa các hợp đồng theo yêu cầu trên. N ≤ 50 và file thứ i trong N file dữ liệu có kích thước là Ai KByte (là số nguyên dương). 7. người ta cần chọn trong N file dữ liệu các file để đính kèm vào một email sao cho tổng dung lượng của các file đính kèm là lớn nhất nhưng không vượt quá kích thước M.j]. M ≤ 100. Hãy trình bày thuật giải để chọn lựa các hợp đồng theo yêu cầu trên. Hãy trình bày giải thuật chọn lựa ra các ngọn đồi đặt các trạm bơm sao cho số ngọn đồi được chọn là nhiều nhất. Giả sử có N ngọn đồi (N ≤ 100). Giả sử. a. Một công ty máy tính nhận được N hợp đồng (N ≤ 50) lắp đặt hệ thống máy tính tại N công ty. 5. cho biết tổng giá trị của các hợp đồng đã chọn. ngọn đồi thứ i có độ cao Ai (là một số nguyên dương). liệt kê kích thước các file đã chọn.vào lọ j là v[i. Do số lượng nhân sự của công ty có hạn. 8. mỗi ngọn đồi được gán một số thứ tự tăng theo hướng từ thung lũng lên vùng cao. Việc xây dựng công trình cấp nước sạch ở các bản vùng cao rất khó khăn.

21 .

các khái niệm cơ bản về cây và các CTDL biểu diễn cây .1.Nghiên cứu một lớp cây đặc biệt: cây nhị phân. chúng ta đưa ra định nghĩa cây như sau: Cây là một đồ thị định hướng thỏa mãn các tính chất sau: • Có một đỉnh đặc biệt được gọi là gốc cây • Mỗi đỉnh C bất kỳ không phải là gốc.Sinh viên cần nắm vững phần lý thuyết để có thể hình thành các kỹ năng trong việc tiếp cận và giải các bài toán cụ thể. Người ta quy ước biểu diễn cây như trong hình 4. hàng dưới là các đỉnh con của gốc. có đoạn nối từ đỉnh cha tới đỉnh con (cần lưu ý cung luôn luôn đi từ trên xuống dưới) Hình 4. tồn tại duy nhất một đỉnh P có cung đi từ P đến C. Xem xét các đặc điểm của đồ thị định hướng này.Hiểu và nắm vững bản chất. dưới một hàng là các đỉnh con của các đỉnh trong hàng đó. . Biểu diễn hình học một cây 22 . Trừ ông tổ của dòng họ này. Biểu diễn dòng họ dưới dạng đồ thị hướng: quan hệ cha con được biểu diễn bởi các cung của đồ thị. nếu A là cha của B. NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT 4. Trước hết chúng ta đưa ra định nghĩa cây thông qua các khái niệm trong đồ thị định hướng. Đỉnh P được gọi là cha của đỉnh C. thì trong đồ thị có cung đi từ đỉnh A tới đỉnh B. mỗi một người trong dòng họ là con của một người cha nào đó trong dòng họ.Các khái niệm cơ bản Chúng ta có thể xác định khái niệm cây bằng hai cách: đệ quy và không đệ quy. Một ví dụ điển hình về cây là tập hợp các thành viên trong một dòng họ với quan hệ cha con.Chương 4 CÂY MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG . và C là con của P • Có đường đi duy nhất từ gốc tới mỗi đỉnh của cây.1.1: gốc ở trên cùng.

. Mức của mỗi đỉnh được xác định đệ quy như sau: Gốc ở mức 1 Mức của một đỉnh = mức của đỉnh cha + 1 Như vậy.1. F. Độ cao của cây chính là mức lớn nhất của cây.. đỉnh b k là đỉnh ngoài cùng bên phải. Nếu đỉnh A là con của gốc. Chẳng hạn. khi đó đỉnh b1 được gọi là con cả của a. trong cây ở hình 4.k-1) được gọi là em liền kề của đỉnh bi. Mở rộng của quan hệ cha con. trong hình 4. các đỉnh lá là E. Độ cao của cây là số đỉnh nằm trên đường đi dài nhất từ gốc tới một lá.1 được phân thành 3 mức: mức 1 chỉ gồm có gốc. Các đỉnh không có con được gọi là lá. D.1 có độ cao là 3. . Chẳng hạn. đỉnh con cả là đỉnh ngoài cùng bên trái. Trên đây chúng ta đã định nghĩa cây như một đồ thị định hướng có một số tính chất đặc biệt. cây này có 23 . gốc cây là tổ tiên của các đỉnh còn lại trong cây. Giả sử a là một đỉnh và các con của nó được sắp xếp theo thứ tự b1. mức 2 gồm các đỉnh A. Các đỉnh cùng cha được xem là anh em. bk (k ≥1).. C. cây trong hình 4.Sau đây chúng ta sẽ đưa ra một số thuật ngữ hay được dùng đến sau này. Cây này được gọi là cây con của cây đã cho. Ví dụ.. C. độ cao của cây là độ cao lớn nhất của cây con của gốc cộng thêm 1. đỉnh G có độ sâu là 2. Một đỉnh không phải là lá được gọi là đỉnh trong. b2. hay B là con cháu của A. thì cây con gốc A được gọi là cây con của gốc. Trong hình 4. là quan hệ tổ tiên con cháu. C..1. Cây được sắp là cây mà các đỉnh con của mối đỉnh được sắp sếp theo một thứ thứ tự xác định. B. Định nghĩa đệ quy. còn đỉnh bi+1 (i=1. Chẳng hạn. Dễ dàng thấy rằng. G. D là anh em. . Trong cây nếu có đường đi từ đỉnh A tới đỉnh B thì A được gọi là tổ tiên của B. Tập chỉ có một đỉnh a là cây. F. 2. Một đỉnh bất kỳ A cùng với tất cả các con cháu của nó lập thành một cây gốc là A. các đỉnh trong cùng một mức là đỉnh con của một đỉnh nào đó ở mức trên. G. Độ sâu của một đỉnh là độ dài đường đi từ gốc tới đỉnh đó. Trong biểu diễn hình học. Sau này chúng ta chỉ quan tâm đến các cây được sắp. Chẳng hạn. Cây là một tập hợp không rỗng T các phần tử (được gọi là các đỉnh) được xác định đệ quy như sau: • gốc là a. cây trong hình 4. mức 3 gồm các đỉnh E. Khái niệm cây còn có thể định nghĩa một cách khác: định nghĩa đệ quy.1 các đỉnh B. Cây là một cấu trúc dữ liệu phân cấp: Các đỉnh của cây được phân thành các mức.

.. chúng ta trình bày hai phương pháp cài đặt cây thông dụng nhất. ta cần có một con trỏ ngoài trỏ tới gốc cây.. Vì vậy. Khi đó tập T gồm đỉnh r và tất cả các đỉnh trong các cây Ti (i=1. .. con trỏ root: root Node <Item>* root. Node* child [K]. k) được gọi là các cây con của gốc r. khi đó ta có thể mô tả mỗi đỉnh bởi cấu trúc sau: const int K = 10. Cây T được biểu diễn hình học như sau: • Sử dụng định nghĩa cây đệ quy.. .. Giả sử. B C D 24 E F G .. chúng ta có thể dễ dàng đưa ra các thuật toán đệ quy cho các nhiệm vụ xử lý trên cây. k) lập thành một cây có gốc là đỉnh r. ta sử dụng một con trỏ trỏ tới một đỉnh con của nó. Và như vậy. ít được sử dụng. Với mỗi đỉnh của cây. Chúng ta có thể sử dụng mảng để cài đặt cây. . template <class Item> { Item data. Các cây Ti (i=1.. cây trong hình 4. Song cách này không thuận tiện. Cài đặt cây Cây có thể cài đặt bởi các CTDL khác nhau. và r là đỉnh cha của đỉnh ri hay ri là đỉnh con của r (i=1.. Phương pháp 1 (chỉ ra danh sách các đỉnh con của mỗi đỉnh).Giả sử T1. trong đó hai cây bất kỳ không có đỉnh chung. Chúng ta có thể truy cập tới một đỉnh bất kỳ trong cây bằng cách đi theo các con trỏ bắt đầu từ gốc cây... A với cách cài đặt này. mỗi đỉnh chỉ có nhiều nhất K đỉnh con. Sau đây. T2. Giả sử r là một đỉnh mới không có trong các cây đó..1 được cài đặt bởi CTDT được biểu diễn hình học trong hình 4..2. k).. }.. Tk (k ≥ 1) là các cây có gốc tương ứng là r1.. r2. .. rk .. mỗi đỉnh của cây được biểu diễn bởi một cấu trúc gồm hai thành phần: một biến data lưu dữ liệu chứa trong đỉnh đó và một mảng child các con trỏ trỏ tới các đỉnh con.. .

Node*. xuất phát từ gốc đi theo con trỏ firstChild hoặc con trỏ nextSibling. Trong một cây.2. Thay vì sử dụng mảng con trỏ. ta chỉ sử dụng hai con trỏ: con trỏ firstChild trỏ tới đỉnh con cả và con trỏ nextSibling trỏ tới em liền kề. Với cách này. Mỗi đỉnh của cây được biểu diễn bởi cấu trúc sau: template <class Item> struct { Item Node* }.Hình 4. nếu sử dụng mảng con trỏ. Cài đặt cây bởi mảng con trỏ. root A Node data. các con trỏ nextSibling liên kết các đỉnh tạo thành một danh sách liên kết biểu diễn danh sách các đỉnh con của mỗi đỉnh. firstChild. B C D E F G 25 . Phương pháp 2 (chỉ ra con cả và em liền kề của mỗi đỉnh). ta có thể truy cập tới đỉnh bất kỳ trong cây. nextSibling. Dễ dàng thấy rằng. Chúng ta cũng cần có một con trỏ ngoài root trỏ tới gốc cây như trong phương pháp 1.1 được cài đặt bởi CTDL như trong hình 4. số đỉnh con của các đỉnh có thể rất khác nhau.3. Trong trường hợp đó. cây trong hình 4. sẽ lãng phí bộ nhớ. Ta có nhận xét rằng.

3. luôn luôn đi sâu xuống thăm các đỉnh con. xét cây trong hình 4. chẳng hạn như in ra các dữ liệu đó.1. Do đó. rồi lại tiếp tục đi xuống thăm con cả của r 1.. ta quay lên cha của nó và đi xuống thăm một đỉnh con tiếp theo (nếu có) của đỉnh cha đó. Quá trình đi thăm các đỉnh của cây trong hình 4. Thứ tự các đỉnh được thăm theo phương pháp này là A. Duyệt cây Người ta thường sử dụng cây để tổ chức dữ liệu.4. Tk theo thứ tự trước. để thuận tiện cho các xử lý. duyệt cây theo thứ tự trước có nghĩa là xuất phát thăm từ gốc. Duyệt cây có nghĩa là lần lượt thăm các đỉnh của cây theo một trật tự nào đó và tiến hành các xử lý cần thiết với các dữ liệu trong mỗi đỉnh của cây..2... Cần chú ý rằng. Giả sử T là cây có gốc r và các cây con của gốc là T1. Tk (k>=0). theo thứ tự trong (inorder) và theo thứ tự sau (postorder). tức là đạt tới một đỉnh không có con (lá). Khi không đi sâu xuống được.1 được biểu diễn bởi hình 4. Như vậy. chỉ trừ khi nào không xuống dưới được nữa mới quay lên đỉnh cha để rồi lại tiếp tục đi xuống. 4. thì hành động hay được sử dụng là duyệt cây. D. ta rút ra quy luật đi thăm các đỉnh của cây như sau: đầu tiên thăm gốc r . sau đó đi xuống thăm con cả r 1 của gốc (r1 là gốc của cây con T1). Khi dữ liệu được tổ chức dưới dạng cây... Chúng ta xác định các phương pháp duyệt cây này. • Duyệt lần lượt các cây con T1. F. rồi lại tiếp tục đi xuống. G.Hình 4. B. Có ba phương pháp duyệt cây hay được sử dụng nhất trong các ứng dụng là: duyệt cây theo thứ tự trước (preorder). C. 26 . Cài đặt cây sử dụng hai con trỏ.. . Chẳng hạn... kỹ thuật duyệt cây theo thứ tự trước còn được gọi là kỹ thuật tìm kiếm theo độ sâu. E. Các phương pháp duyệt cây được mô tả rất đơn giản bằng đệ quy. T2.. Phân tích kỹ thuật duyệt cây theo thứ tự trước. ta có thể đưa thêm vào cấu trúc Node một con trỏ parent trỏ tới đỉnh cha. trong một số trường hợp.. Duyệt cây T theo thứ tự trước có nghĩa là: • Thăm gốc r.

B. F.. đó là hàm với khai báo sau: void f(Item&). Sau đây ta viết hàm đệ quy duyệt cây theo thứ tự trước: hàm Preorder. các đỉnh được thăm theo phương pháp này lần lượt là E.. A. C. C++ cho phép tham biến của một hàm có thể là hàm. . C.. . Thăm các đỉnh của cây theo thứ tự trước Duyệt cây T theo thứ tự trong được quy định như sau: • Duyệt cây con T1 theo thứ tự trong • Thăm gốc r • Duyệt lần lượt các cây con T2. f).4.1. Duyệt cây T theo thứ tự sau được tiến hành như sau: • Duyệt lần lượt các cây con T1. D. Hàm này chứa một tham biến là con trỏ root trỏ tới gốc cây. D.Hình 4.. Các kỹ thuật duyệt cây được xác định đệ quy. Bây giờ chúng ta cài đặt các hàm duyệt cây. cũng với cây trong hình 4. Tk theo thứ tự trong. A. Khi đó hàm đệ quy Preorder được cài đặt như sau: template <class Item> void { if (root ! = NULL) { f (root  data). B. thứ tự các đỉnh của cây trong hình 4. Giả sử cây được cài đặt bằng phương pháp sử dụng hai con trỏ: firstChild và nextSibling. trong đó Item là kiểu của dữ liệu chứa trong đỉnh của cây. G.Tk theo thứ tự sau • Thăm gốc r Chẳng hạn. } } 27 Preorder (Node<Item>* root. void f(Item&)) P = root  firstChild. Chúng ta đưa vào hàm Preorder một tham biến khác. node <Item>* { Preorder (P. vì vậy dễ dàng cài đặt các kỹ thuật duyệt cây bởi các hàm đệ quy. Lưu ý rằng.1 được thăm theo thứ tự là E. F. Hàm f là hàm bất kỳ thực hiện các xử lý nào đó với dữ liệu có kiểu Item. P = P  nextSibling. while (P ! = NULL) .. G. Ví dụ.

Muốn vậy chúng ta cần sử dụng một ngăn xếp để lưu các đỉnh nằm trên đường đi từ gốc tới đỉnh đang được thăm để khi tới một đỉnh mà không đi sâu xuống được thì biết được đỉnh cha của nó mà quay lên. ngăn xếp sẽ lưu các con trỏ trỏ tới các đỉnh. P = P  firstChild.Chúng ta cũng có thể cài đặt hàm Preorder không đệ quy. và duyệt cây theo thứ tự sau: hàm Postorder. P = P  nextSibling. while (P ! = NULL) { f (P  data). S. Biểu diễn cây tổng quát 28 . Biểu diễn và duyệt cây tổng quát 4.3.3. // Khởi tạo ngăn xếp rỗng S lưu // các con trỏ. Pop (). } } } Một cách tương tự. Push (P). có thể viết ra các hàm đệ quy và không đệ quy thực hiện duyệt cây theo thứ tự trong: hàm Inorder. Thay vì lưu các đỉnh.1. Empty ()) { P = S. void Preorder (Node <Item>* root. S. } while (! S. // Đẩy con trỏ P vào ngăn xếp S P = P  firstChild. void f (Item)) { Stack <Node<Item>*> S. Node <Item>* P = root while (P ! = NULL) { f (P  data). // Loại con trỏ P ở đỉnh ngăn xếp. 4. Push (P). Hàm Preorder không đệ quy: template <class Item>.

n. . Mỗi nút có thể hình dung gồm ba trường chính: trong đó. trường Left_Child trỏ tới con trái nhất. cũng có thể m không được xác định trước. 1.. A(i) = j nếu j là cha của nút i. bắt đầu từ con bên trái nhất đến con bên phải nhất.. Dùng mảng biểu diễn cây tổng quát. Mỗi nút có một danh sách các con của nó. Có thể m được xác định trước. Giả sử có n nút được đánh số là 1. Với cây m-phân mà dùng mảng để lưu trữ theo cách thông thường thì rõ ràng là có rất nhiều ô trống. Dùng mảng A để biểu diễn cây T theo nguyên tắc: A(i) = 0 nếu nút i là gốc. 1. Tuy nhiên. Dùng mô hình cây nhị phân với con trái nhất và nút em kế cận bên phải.Hình 4. Cũng có thể dùng danh sách liên kết biểu diễn cây tổng quát. cách dùng mảng chỉ số cha như đã dùng với cây nhị phân khá thích hợp với cây m-phân.5. 2. Data là trường lưu trữ thông tin của nút.. Cây tổng quát Có thể hiểu là cây tổng quát là cây m-phân nào đó. ngoài ra. 2. còn trường Right_Sibling trỏ tới nút em kế cận bên phải của nút hiện tại 29 .

Với cây tổng quát 4. Duyệt cây tổng quát Với mỗi cách biểu diễn cây tổng quát. 6. Hình ảnh danh sách lên kết lưu trữ cây 4. 6. 5. 2. 30 . 8. 1.6. 5. 5. 7. 3.Hình 4. 1. nếu áp dụng phương pháp duyệt tiền thứ tự. 3. 3. 9. có nhiều cách duyệt tương ứng.5 có được theo phương pháp duyệt trung thứ tự: 4. ta sẽ nhận được danh sách các đỉnh theo thứ tự: 1.5. 8. có thể sử dụng các cách duyệt cây nhị phân trong mục trước cho cây tổng quát chuyển đổi. Danh sách các đỉnh của cây 4.3. Tuy nhiên cũng có thể xây dựng riêng thủ tục duyệt cây tổng quát nhằm tăng hiệu quả của phép duyệt. 10. Danh sách các đỉnh của cây 4. 8.5 có được theo phương pháp duyệt hậu thứ tự: 7. 2. với cách biểu diễn thông qua cây nhị phân với con trái nhất và nút em kế cận bên phải. 1. 7. 4.2. 3. 4. Chẳng hạn. 6. 9. 9.5 4. 2. 10. 10 2.

3. inorder và postorder. Cho cây: A B a c D E F G H I J K Hãy viết ra danh sách các đỉnh khi duyệt cây theo các thứ tự preorder. Hãy đưa ra cách biểu diễn cây bởi mảng. Mô tả CTDL biểu diễn cây theo cách đó bằng các khai báo trong C + +.Bài tập 1. hãy viết các hàm không đệ quy duyệt cây theo thứ tự inorder và postorder. Giả sử cây được biểu diễn bằng cách sử dụng hai con trỏ firstChild và nextSibling. 2. Bằng cách sử dụng ngăn xếp. 31 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->