P. 1
Bang Cau Hoi

Bang Cau Hoi

|Views: 619|Likes:
Được xuất bản bởiapi-27279368
Nghien cuu thi truong Canteen
Nghien cuu thi truong Canteen

More info:

Published by: api-27279368 on Oct 15, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CANTEEN

TRONG TRƯỜNG HỌC Ở VIỆT NAM
A_PHẦN I: THÔNG TIN BẢN THÂN
1) Trường khảo sát……………………………………………………………………………………
2) Tuổ!
Dư! 1" #$%!  1" & 1' #$%!  1' & (" #$%!  T)*+ (" #$%! 
") G# t$nh:
,) N,-  .) N/ 
B_PHẦN II: THÔNG TIN %HẢ& '(T
)) Trường *+n ,- ./nt00n kh1ng!
,) C0  .) 123+4 
2) Th0o *+n ./nt00n ,- 2/ tr3 như th4 n5o trong trường h6,!
,) R5# 6$,+ #)7+48 2/$ 9:2  :) 123+4 ;< = 
.) 123+4 .!># ?@ #)ưA+4 B23+4 C,+#CC+  D) E B!>+ B2F: 
G) B+n ,- h/7 8u/ 9: ;n < ./nt00n trường 8=nh kh1ng!
,) 123+4 .,H 4!A  :) T2ưA+4 #2ưA+4  C) 123+4 +2 
.) T2I+2 #2HJ+4  D) K$3+ L$3+ 
M) E B!>+ B2F:…
>) B+n thường ;n sáng < 9?u!
,) Ở +2N  :) T)H+4 C,+#CC+  C) 123+4 O+ PF+4 
.) Q$F+ ?I, 2R  D) T!S+ ;T$ O+ ;5U 
M) E B!>+ B2F:…
@) B+n thường ;n g= kh < trường!
,) BF+2 -V8 P/, HN K,+  :) BF+2 :$W+ C) X!YY,8 M,:DHL,+D…Z
.) MV #3-8 X2[8 +\H: :2R  D) ]3! 
M) MC+$ :^, ._+`………………Z
a) B+n thường ABng */o nhCu tDn kh ;n < trường E9Ftháng)!
,) b+ [ +2N  :) Tc "dZddd ;>+ 1ddZddd  C) Tc (ddZddd & GddZddd 
.) Dư! "dZddd  D) Tc 1ddZddde (ddZddd  M) T)*+ GddZddd 
f) B+n thG7 ,H s< 2It ,hGt ,J/ ./nt00n trường 8=nh như th4 n5o!
,) R5# #W#  :) B@+2 #2ưA+4  C) 123+4 6$,+ #T- 
.) TW#  D) R5# #S 
M) E B!>+ B2F:…
') B+n thG7 80nu 25 ,hGt KưLng ,J/ ./nt00n trường 8=nh như th4 n5o!
,) R5# #W#8 ;, D_+4  :) B@+2 #2ưA+48 :2g+4 :0 4@ +%! .h#  C) 123+4 6$,+ #T- 
.) TW#8 +2ư+4 i2j: ?j Bk-  D) R5# #S 
M) E B!>+ B2F:…
M) B+n thường ,IN nhIt th1ng tn *Ong ,á,h n5o!
,) Q$, PF:2 ?[8 #)*+ Li  :) lN! .FH  C) I+#C)+C# 
.) TN! L!S$ #2,- B2JH 
D) T2m: #>8 #)$Un+ -!S+48 4!, ;@+2

M) CF:2 #2\: B2F:…
)P) B+n 9ánh gá th4 n5o 2D t=nh tr+ng 8Gt /n to5n 2Q snh thR, NhS8 hQn n/7!
,) Cm: B@ +4$U 2!<-  :) 123+4 6$,+ #T-  C) 123+4 O+ PF+4 
.) N4$U 2!<- +*+ 2_+ :2>  D) 123+4 ?!S: 4@ 
M) E B!>+ B2F:…
))) B+n thG7 gá ,ả 9: ;n ./nt00n trường 8=nh như th4 n5o!
,) Q$F ;o# 
:) C2p .F+ ;o#8 :2p .F+ ;q+4 4!F

C) Rr 2s+ .*+ +4HN! 
.) R5# i2t 2ui  D) 123+4 +2_U :J- ?n 4!F 
M) E B!>+ B2F:…
)2) ./nt00n trường *+n ,- Int0rn0tT ,- h/7 tổ ,hU, ,á, ho+t 9Vng ngo+ kh-/ *ổ $,h kh1ng!

)") B+n 8uWn ./nt00n trường 8=nh như th4 n5o!
C0 #2m: ;s+ ;, D_+48 :0 BJH 2!<- ./, O+8 4!F #2N+2 :_+2 #),+2 .*+ +4HN! 
v_:2 Pw8 :$+4 :F:2 i2j: ?j :2$U*+ +42!Si 
Rx+4 )y!8 #2HF+4 -F#8 :0 B># +W! z!M!8 :0 #2< #% :2\: :F: :$x: ?$! 
./nt00n ,J/ *+n ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………ZZ
E-Mast Xin Chân Thành CJm {n M7i NgưAi lã Hup Tác
,) C0 !+#C)+C#8 2,U #% :2\: :) 123+4 :0 !+#C)+C#8 B23+4 #% :2\:
.) 123+4 :0 I+#C)+C#8 :0 #% :2\: D) E B!>+ B2F:ZZZZZZZZZZZZZZZZ

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->