9

RIÏNG CHUNG
(In theo baã n cuã a NXB Vùn Hoå c 1960)
RIÏNG CHUNG 1
2 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
NH! NC VÂ N XÂY Ð! NC
NCO I MO I
Kha p noI, frôn nhu ng duo ng foI dI,
ToI da nghe xao xuyô n, râ m rì
Ngo I mo I,
Trôn nhu ng duo ng foI da o, foI qua
ToI da nghe nhIô u, nhu ng khu c ca
Ngo I mo I.
Ðu dI nhanh, du du ng Ia I nhìn,
Trong Io ng foI sa c ha y co n In
Ngo I mo I.
Trong buo I chIô u ho ng, frong maI xanh.
Ma f foI gIo nhu ng frang fo f Ia nh
Ngo I mo I.
CIu a khu pho cu , hoa c ven ho .
Trôn nhu ng vuo n hoang, frôn ngoa I o:
Ngo I mo I.
Câ f Iôn frôn ruo ng, cha y bang do ng,
Chen vo I Iu m cây, soI xuo ng song:
Ngo I mo I.
RIÏNG CHUNG 3
OI nga n va n ngo I, no I xon xao
Nhu dâ f fa vuI bo ng vo f fra o
Ngo I mo I! OI nga n muon su c Iu c
Tra I ra fha nh ro ng, du ng fha nh cao!
Quôn sao duo c Iu a fhì con ga I
Xanh fhâ m, da y, chen, go n dô n fro I,
Ðo ng no nhu hoa vu ng ngo I do ,
Iu a foan vuo f ngo I, ngo I ca ng fuoI.
Ma I nha ma y mo I, ma I nha fhuong,
Ma I cho xum xuô, Ia I ma I fruo ng;
Ngo I mo I fram noI cu ng cu a so
Xây Iôn khong khi nhu ng fo a guong.
ToI dI frôn dâ f nuo c fhân yôu,
Khong bIô f bao nhIôu, chI bIô f nhIô u
Ngo I mo I.
Muo n fru m ha nh phu c duo I fro I xanh,
Co Ie Io ng foI cu ng ho a fha nh
Ngo I mo I.
9-1959
4 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
CAO
Cao, Iôn cao xây du ng,
Tu ng buo c fa Iôn cao.
Iôn ba ng fhân mo I vIôn ga ch do ,
Iôn ba ng voI, ba ng vu a fro n nha o;
Iôn ba ng ho co khI pha mâ f
Cho ca f, cho so I ga n va o nhau;
Iôn ba ng xuong sa f bô fong du ng,
Co vâ y fa Iôn, fro I do Iu ng;
Iôn ba ng fre gIa ba c cheo Ieo,
Iung chu ng khong khi nhu ng câ u freo!
Cao, Iôn cao xây du ng,
Tu ng buo c fa Iôn cao.
Ðuo ng Iôn fo I ma I dI fron o c,
Khong pha I ma I xua om Iâ y dâ f,
Na ng de do I cu ma I fhan van,
Ma ma I nga y nay mây gIo fra n!
Xuo ng mo I cu ng nhu nguo I mo I vâ y
Ngâ ng dâ u nhìn nga o nghô khong gIan.
Ðuo ng Iôn ma I mo I em hang ga nh,
Anh fro chIô c bay fay o ng a nh.
RIÏNG CHUNG 5
Cao, Iôn cao xây du ng,
Tu ng buo c fa Iôn cao.
Ða o fro n xây o ng kho I,
CIa vu f fu a fôn Iao.
O , fra I fIm fa vu ng!
Nhìn xuo ng ma f khong chao.
Ðo n muoI fhuo c co n fIô n,
CIo bôn faI ra o ra o.
Cho n fu ng vIôn ga ch mo f
Ða f ngang fâ m mo c sao.
Cao, Iôn cao xây du ng,
Ta xây du ng Iôn cao.
Nhu ng nguo I fuo I fre ma u dang do
Thich Iôn fhâ f cao, nhìn fhâ f fo !
Truo c fre o de o nu I dIô f xâm Iang,
Nay fhâ y khong gIan, say muo n bang!
Mo ng da o duo I dâ f da kIôn co ,
Ca ch xây Iôn fro I khong so nha o.
Ta cao fhâ f dâ y - muon fInh fu
Trong vo m ba n fay fa uo c ao!
10-1959
6 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
TR!O C CO NC NHA MA Y XAY
Ðo n fâ ng a nh sa ng, bo n fâ ng guong;
TIô ng ma y dô u dô u ôm dôm fruo ng;
Ca f fha ng Iôn fro I duo ng va ch du ng,
Sao quanh nha ma y mo c nhu suong.
Thoa I ma I, go n ga ng, nha ma y sa ch;
Tho c ra fha nh ga o cha y nhu nguo n.
Nhu ng quân cuo p gIâ f fa xua hô f,
Ca o fo I muon nha ha f fra ng ngon.
Co ng do ng, foI fu a co ng - du ng choI,
Nhìn va o nha ma y vo I nhìn fro I.
Thâ y mình cha c da , nghe no du
Nhu ca Nha Xay: ga o cu a foI.
Nam Àõnh 10-1959
RIÏNG CHUNG 7
NH! NC KY NIÐ M IO N
CA NH
Khong pha I chuyô n do I xua, ma chuyô n do I nay,
Co mo f nguo I châ f va n ga nh frôn vaI,
Va n ga nh dâ y fra n, ga nh fo, ga nh nho ,
Ca nh nhu nu I, ga nh do n nhu fha c do
Trôn doI vaI. Nguo I â y ga nh, va dI!
Ðao nhIôu ma f frâ n ro I7 Ðao nhIôu fIô n fuyô n7
Ða muoI nam! hô f chuyô n ro I Ia I chuyô n!
Tuo ng Ia dây, noI nghI mô f, Iâ y hoI,
Tuo ng mo f phu f na y qua f ma f, ngo I choI,
Nhung ma khong! mo I Iau mo hoI fra n
Ða Ia I buo c, da ng da nh fro I a nh sa ng!
Vu a sInh ra frong nuo c ma f, mo hoI,
Nho fre pheo da nh cho djch foI bo I!
Io n Iôn frong fu , chân co ng xich sa f,
Ma fay fra ng fha nh ngo n dao, da cha f!
Mo I vuon vaI, mu ng da p dâ f do I fro I,
Ða â m â m Iu a kho I Iu fanh hoI,
Ða Ia I fruo ng chInh do c da I fheo bIô n,
Iâ y da y Truo ng Son Ia m do n ga nh,
Iâ y haI muoI frIô u Ia m mo f nguo I,
8 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
Iâ y bo n nghìn nam Ia m fhô du a,
Nhu mo f nguo I ga nh na ng duo ng fron
Muo I ngo n chân xo e ba m sâu xuo ng dâ f,
Ða m moI buo c, ga nh na ng nô cu ng nhâ c!
Trâ n na y chua pha I frâ n cuo I cu ng:
Ðau kho nam nam, ma f frâ n da nh fho ng nhâ f,
Tha nghIô n fhjf bâ m xuong
Hon Ia du f gan du f ruo f!
Con nguo I mang muon ga nh o frôn vaI
Nhìn ma f fro I mo c do , buo c khoan fhaI,
Chân cu ng da mô m, - va dang co n ma f frâ n
Ða I dô n vo cu ng
Tôn go I Ia : Xây du ng!
Tram dâu do dâ u fa m,
Tram fra ch nhIô m do va o nguo I fra ch nhIô m.
Ða n ghô o dâu xo c xô ch: nguo I â y pha I Io.
Ðuo ng sa o dâu bu I ba m: nguo I â y pha I Io.
Tre con bu ng co n dun Ia I: nguo I â y pha I Io.
Ha ng xo m bu c mình chu I do ng: nguo I â y pha I Io.
Mo f Ia rau, ha f muo I: cu ng co do ;
Mo f fâ m a o cu ng fo nhu bIô n ca ;
Mo f nguo I kho c, pha I gIa I sâ u, nâng do ;
Trôn nu I co n run: Io I do fa I mình!
Ca nh mua vu a ca n. Ca nh ha n da sang;
Ðô mo I da p. Ða o râ p rình muo n fo I.
Cho ng mu chu . Cho ng chu mu fro Ia I,
Io fro ng cây. Vì Io fhIô u co f nha .
Chuyô n fâm ho n, Io khu c ha f, ba I ca.
Io fIô ng no I, da ng no I ra khu c chIô f.
RIÏNG CHUNG 9
Vu fru do , mau pho ng va o xa fif!
Kho I o c Iuon Iuon kho I nhu ng cong frình.
OI nguo I yôu, yôu hon ca a I fình,
Nguo I râ f mu c xa xanh va do fha m,
Nguo I gâ n gu I va bao Ia va n da m,
Nguo I mo f nguo I va u c frIô u con nguo I,
Ða muoI nam, va sau, fruo c: muon do I.
Nguo I ga nh ga nh cu a chu ng foI: Ia Ða ng.
Nguo I ga nh ga nh vo I chu ng fa: Ia Ða ng.
Nguo I ga nh fa, fa ga nh Nguo I: Ia Ða ng.
Nguo I ga nh dâ f, Nguo I ga nh fro I: Ia Ða ng.
OI ngo I ngo I Ða ng Co ng sa n Ðong Ðuong,
Ða ng Iao do ng VIô f Nam, Ia mo f do ;
KIm fu fha p dIô u ky frong vu fru ,
Ho Chi MInh Ia dInh sa ng: ngoI sao,
Va fhân mình da m nga o ca fro I cao
Ia vaI ga n cu a bIô f bao do ng chi.
Va nô n fa ng vu ng va ng hon chIô n Iu y
Ia nhân dân, Ia dân fo c quâ f cuo ng.
Khong pha I chuyô n do I xua, ma chuyô n do I nay,
Chuyô n do I nay mo I cao da y dô n fhô ;
Chuyô n cu a Ða ng, Io n Iao va fâ p fhô .
Ca nh Iu c dâ u co n do n ga nh fhu cong,
Ca nh hom nay da re n fhe p, du c do ng,
Ca nh nga y maI co fhô Ia do n bâ y
Su c nguyôn fu frong fay quâ n chu ng dâ y,
Ca nh fo, ga nh nho , nhIô m vu fhâ f dâ y,
Ða ng cu ng fa pha ,
Ða ng cu ng fa xây!
11-1959
10 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
ÐÂ ! TRANH
ÐIô u ky ! chI haI fIô ng ma fhoI,
Ða ng da vô du ng Ia I do I foI.
Ða ng da da y cho foI haI fIô ng
Ðâ u franh Ia Ie so ng frôn do I.
Trong do I cu fra I fIm ngoa I ngu c,
ToI fhoI fho f dôm nga y dau nhu c,
Ca I gì nuoI, ca I gì quâ f ho chon,
Ða ng da y cho foI phân bIô f fu nguo n.
Ða ng cho foI xuong so ng cu a fâm ho n,
Mo f rô xâu ca c fô ba o ro I ra ;
Mo f fIô ng go I cu a bIô n nguo I sâu ca
Ða va o Ia m co f Io I cu a fIm foI.
RIÏNG CHUNG 11
Tu do , nha fu a va o co f ca I.
KhI gIo ba o fuo ng vâ f mình, be ga y,
KhI muon suong de frôn mo f bâ c de n,
ToI Ia I fu duo I vu c dâ u franh Iôn;
ChI co n haI fIô ng: dâ u franh! franh dâ u!
ToI chIô m Ia I fu ng o ng xuong, ma ch ma u,
CIa nh vo I âm u fu ng mo I fô ba o,
CIâ f vo I o m dau fu ng gIo f ma u da o.
ToI bIô f foI nguo I Iinh frong ha ng frâ n,
Khong pha I gâ y fo e dâ u, ma mu I fôn vo f nho n,
Khong pha I so I Ian Io c, ma vIôn ga ch xây nha ;
Trôn vaI co ga nh, mo I vu ng duo ng xa.
Ðâ u franh Ia nhân frong Io ng chIô c ba nh,
Ia Iu a do f Iôn, chIm câ f ca nh.
Ða ng da cho foI du ng fha ng Ia m nguo I,
Ðuo ng Ða ng foI dI, ro ng ma I chân fro I.
11-1959
12 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
IY T!O NC
Co mo f nguo n frong hon fhu y fInh
SoI mình Ia I fhâ y ca muon mình.
NoI â y, Ða ng cu ng fa dI fo I.
Co mo f fro I aI cu ng fhâ y xanh,
Ðo n xuân no â m ma I ho a bình.
NoI â y, Ða ng cu ng fa dI fo I.
Mo f Iâu da I cu a so mônh mong
Ðe p fhôm hoa I, xây cha ng Iu c xong.
Mo f duo ng ca I da p qua bu n ma u
Vâ n chIô u ra ba y sa c câ u vo ng.
RIÏNG CHUNG 13
Mo f châ f ngo c ma nhu xa fhom
Ra n hon fhe p, hIô n nhu ha f com.
Mo f ngo n Iu a muon Io ng dô u fha p;
Mo f ra ng ho ng fuoI ca chIô u hom.
NoI â y, Ða ng cu ng fa dI fo I,
Ðu da sa ng hay co n dôm fo I,
Ðu mình fa mo f nu a co n dau,
Ðu fho I gIan noI châ m, noI mau.
NoI â y, Ða ng cu ng fa dI fo I,
Ca fra I dâ f Ia ngoI nha mo I
Com fra n frô , ba nh chin phây phây,
No I Tha ch Sanh an ma I co n dâ y.
12-1959
14 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
TA C THÐO HÌNH A NH C! HO
Anh bo do I du ng ga c frong dôm khuya,
Ia vong do ng ru ng quanh anh fâ m fa ;
CIo bâ c fho I fu ng ho I nhu ca f da ,
Anh bo do I du ng ga c frong dôm khuya,
Co ng mônh mang, duo ng va ng cha ng aI vô ...
Khuya râ f khuya. Ca bo n bô Ia ng nga f.
Khong aI fhu c, ngoa I anh chong doI ma f.
Tha nh pho Im nhu khong mo f cu a nha .
ChIô c mu sao anh do I fhâ m suong sa.
Ðôm o quanh vaI, re f da I fheo gIo .
Ðâ u vâ n fha ng, anh mo f mình du ng do
Canh gIu , Ia m fro n nhIô m vu vo danh.
Re f Iay mình fhu c gIâ c gIu a nam canh,
ToI nhìn fhâ y da ng xa, anh bo do I
Vâ n du ng fu bao gIo frong dôm vo I vo I,
Ma f fo , faI nghe fIô ng do ng bo n bô ,
Nhu mình anh phu fra ch ca dôm khuya,
Anh phu fra ch ca nu I song, fro I dâ f.
RIÏNG CHUNG 15
ToI bo ng nghI: anh bo do I Ia ng yôn, frâ m fInh
Ða fa c fheo hình a nh cu a Cu Ho ,
Ða fa c fheo hình a nh Ða c vo fu,
Ho Chi MInh kIôn frInh, nguo I IInh cu .
ToI Ia I nghI: frong Io ng fa Ða c no ,
Chu ng fa mang Ho chu fjch frong mình,
Ða c da cho fa khuon mâ u bo ng hình
Ðô fa c ma I suo f do I fheo a nh Ða c.
Ðo Ia guong sa ng frong va ng va c.
Ðo Ia hình de p nhâ f cu a fa.
Nguyô n hI sInh phâ n dâ u xong pha
Ta c fheo Ho Chi MInh vI da I.
16 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !

Tùå ng Caá ch maå ng thaá ng Taá m
vaâ Caá ch maå ng thaá ng Mûúâ i
I
Tu ng fuon gIo f Iô mâ y muon nam
Iâ p ca con nguo I bo I bu I Iâ m!
Ðu ng na f Ia gan, roI fhâ m da ,
Va ch fro I, fu ng da xe ho n cam!
Nghe n nga o Iôn co , ma f mo hoa
Tan vo frôn moI mo f fIô ng o a.
Nô m ma I vj buo n ghô ma n, cha f,
Nguo I oI! Ia nh do I go khong ra.
Nhu ng doI fraI ga I fruo c yôu duong
ÐIô f mâ y chIa duyôn Ia I ca ch duo ng!
Cha me no I oan, quan no I hIô p,
Mu c ma I nuo c ma f gu I nguo I fhuong.
Thâ m khong fIô c nâ c no I co dâu,
No I ga I buon mình, no I vo hâ u.
A o chj nu fì Iau cha ng ra o;
Co I nguo I suong phu fhâ m canh fhâu.
RIÏNG CHUNG 17
Co khI IaI Ia ng huyô f ra fo ng
Nuo c mâ f nha fan hâ n cha ng cu ng!
Co Iu c fra I nhIô u oan nghIô f qua ,
Ma f kho, Iô ga n cha y va o frong...
Tram nga n kIô p Iô cuo n fheo song,
ÐIô n chu a Iong Ianh so ng va n fru ng!
Tra I dâ f - ba phâ n fu nuo c ma f
ÐI nhu gIo f Iô gIu a khong frung.
II
Trong khoa ng do I dau kho â y, foI sInh.
ToI Io n Iôn, cay da ng nhu ng fâm fình.
Ðân no Iô o frong vo ng Iuo I sa f,
Mo I cu do ng, foI fhâ y dô u vuo ng ma c;
ÐI frong do I nhu mo f ke Io f da,
Ra ch dau fhuong o gIu a bo n gIan fa .
Nhìn dân chu ng kho vì dâu, cha ng bIô f!
Vu fru fuo ng fa n, fhô gIan fuo ng hô f,
Khong dâ u franh ma chI co fhuong fâm,
ToI fha m mo f mình, quâ n fha ng quanh nam.
Thuo dau â y, sao dô da ng fô fa I!
Mo f bo ng frang dI, mo f Ia n gIo fo I,
Ru ng Ia frôn cây, nha f na ng frong chIô u,
Kho c co I fa u dem khuâ f mâ f nguo I yôu,
Kho c vo I nha c sâ u bIô f nguo I chin suo I,
Tìm can da m frong vo cu ng yô u duo I,
18 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
Vâ y mu I soa dua fIô n ca fho I gIan,
Ca ng uom hoa frôn nhu ng do ng fro fa n!
Sa ma c do I fI fô do ng suo I kho c,
Kho cu a ca I chI co n ha ng Iô ngo c!
Kho c Ia ngon ngu dô fo yôu duong,
Kho c fhâ y ôm dô m, Iô co mu I huong!
Kho c ma kho c, cha ng vì sao nu a ca ...
Nhu doa n kô f nhu ng no I buo n fhIôn ha ,
Nhu go p fhu gIo f Iô cu a muon do I!
'
- Ma u cu a IInh ho n Ia nuo c ma f
Co n roI bIô f dô n Iu c na o fhoI7
III
Ðô n bây gIo Ca ch ma ng fuo I muo I haI,
Ða bo n muoI nam Ca ch ma ng fha ng Muo I,
VuI Kho I nghIa, gIan kho cu ng Kha ng chIô n,
ChIa vo I nhân dân cay da ng ngo f bu I,
Nhu go fhuyô n an chju cu ng muo I bIô n,
Ca ch ma ng dâ n dâ n fhay do I ho n foI.
ToI ha y co n nhu ng khI roI Iô cu ,
Nhung cu ng Ia ! gIu a mua nga n fha c Iu ,
Ðo n bô cây, sao cha ng fhâ y bo vo7
Chân ro m ma u, mo hoI nhIô u co do ,
Sao ma f foI khong fhâ y Iô hoen mo .
RIÏNG CHUNG 19
ToI da fra I nhu ng dau Io ng fo f do ,
Cam uâ f do f doI fha I duong muo n no ,
CIa c gIô f ba n foI, gIa c ba n ru I nha ,
Nhìn fho c cha y khI do ng ba o do I kho ,
Iô foI da n; ro I du ng Ia I, khong sa.
ToI if kho c, hay kho c fhì cu ng nga n.
Ma ch sâ u fha m nhu du ng du ng ca n ca n,
Mây buo n fhuong nhu Ia ng Ia ng xa xa,
Ma f frong fo ... - nhung Ia Iu ng vo ha n!
Ðo ng mo f nguo n Iô mo I Ia I fuon ra.
Mo f nguo n Iô fu bao Ia vI da I,
Tu nghIa Io n cu a nhân quâ n, song nu I,
Tu fuong IaI, fu phoI pho I frôn cao,
A o a f fo I nhu mu a xuân do suo I,
Suong so m maI frôn ma f fha m hoa da o.
No I sao dây vo I on nghIa do ng ba o;
Nhu ng Io p mo frong nhu ng Ia ng, nhu ng ba n,
Mo f bo che fuoI, mo f ro khoaI Iang,
Ca c me dô n fham vo I ca Io ng va ng,
Tro I na ng no , dI muo I Iam cây so ,
Ma f nhan nhiu nhu go c gIa co fhu ,
Cuo I fhuong yôu nhu mâ m bIô c. ToI vuI
HaI fay nhâ n qua , bo ng o frong foI
Iô u n dô n - may nu a chu ng ngu ng Ia I,
Cay so ng mu I nhu Ia an rau ca I!
 m fhay fình do ng chi gIu a dôm dong;
Ho p chI bo ro I, de n do c vâ n chong,
Chu ng fa kô nhu ng mâ u do I fruo c cu ;
20 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
Ðao nhIôu kIô p dâ u fhaI qua cu a kho ,
Ðô n bây gIo ro ng mo ca maI sau;
Nhu ng da o co don, Ða ng no I nhjp câ u;
Yôu nhau qua , fa dô fra n fâm fuo ng,
Io ng ca ng kho c, ca ng nhe nha ng sung suo ng!

KhI mo f doa n khan do fhIô u nIôn qua,
KhI quô vuI nhu do n ruo ng vô nha :
Hoa c dInh de o cao, nhìn fru m To quo c,
Co gì fhuong, gì mô n o xa xa...
KhI fa muo n a o ra
Vo I non song hay quâ n chu ng chan ho a:
Nhu ng Iu c do , Io ng dâ y vuI khe fha f...
ToI da bIô f ro I. Sa p da n nuo c ma f.
O sân bay
Ðo do I fa cha o do ng chi Chu Ân IaI.
ToI fhâ y ca c anh an ma c sa ng ngo I,
Ma f fha ng fruo c, ho buo c dô u nhu fhe p,
Ðo ng cha m va o foI - mo f ca I gì cao de p,
Ðâ f fhâ n dâu nuo c ma f u a fu nhIôn,
ToI pha I quay dI, so ca c ba n nhìn.
'
- OI fhâ f da f da o, da m say, ky a o
Nhu ng gIo f Iô Ioa I nguo I vu a sa ng fa o!
RIÏNG CHUNG 21
IV
Ha y ca m on Ða ng Co ng sa n, Io ng fa oI!
Ha y ca m on nhu ng nguo I du ng con nguo I;
Ha y ca m on Ho Chi MInh do ng chi
Ða re n Iuyô n mo f nu a gIa fhô ky ,
Xây du ng fu ng chI bo , da nh fu ng fâ c non song!
ToI cu ng ca m on anh bo do I anh hu ng,
On anh fho , on anh ca y Iao Iu c;
Ca m on ca nhu ng vo ng khoaI, Iuo ng dâ f
NuoI foI no dô bIô f kho c vì fhuong,
Kho c vì vuI, va ca kho c vì buo n.
Ta chu do ng ho n fa sInh nuo c ma f,
Ðo Ia suo I fuo I cho ho n dju ma f;
Xua Iô sa, fa oa n hâ n dâ f fro I,
Nay Iô ho a, fa Ia I fhâ y do I fuoI!
'
' '
- CIo f nuo c ma f fa
Chan chu a fình nguo I.
1957
22 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
M!O I IÀM NÀM
Ðm Iâ y anh fu nga y ham nham fuo I,
Ðô n bây gIo em da bo n muoI,
Anh fra cho em fro I dâ f dô Ia m nguo I.
Anh fra cho em To quo c va song nu I.
Anh mo ro ng do I, vo cu ng bIôn gIo I.
Ta m nam, em uo ng nuo c frôn nga n,
HIô u Io ng khe suo I;
Ia I so ng vu ng do I, dI kha p nhu ng do I son;
Ia I xuo ng do ng ba ng ho c ca I sa ng, ca I khon;
VInh hIô n, anh dua em fro vô Ha No I!
Muo I Iam nam anh cho em gâ n gu I
Nguo I, nhu ng con nguo I,
Tay, nhu ng ba n fay
VI da I, bình fhuo ng, fInh khe o, fho ngây.
Ðm bIô f cân mo hoI va gIo f ma u,
Ðm mo I bIô f câ m bu f nhu ngo n da o!
Muo I Iam nam an ha f ga o cu a anh,
!o ng ngu m nuo c,
Àn ngo n rau,
Thâ m nghIa na ng fình!
Ha f ga o cu a nhu ng nguo I fha f bu ng,
Qua fru ng cu a nhu ng nguo I ma f ha y co n xanh.
RIÏNG CHUNG 23
ÐIa de n dâ u do c, anh fha p soI frang;
Trang sa ch gIâ y fho, do c va o: sa n Ia n!
Tâ m a o da p om, fâ m chan bâ u ba n;
Ðm nga anh nâng, dau o m co anh.
'
Ðô n bây gIo buo m fa gIo Io ng fro I xanh,
So ng no I dâng, fhuyô n fa dâ y maI mo f.
ÐIô n cha y fra n frô , a o com fuoI fo f,
Ðôm kIa fa Iâ n, ruo ng dâ f khong bo .
Chân gIa y nho Iu c chân fho
Cuo I fhom Iô da ng, bao gIo em quôn!
O vo I anh haI fhu fo c da chen,
Anh da va o frong em nhu a nh sa ng.
Anh da ho a nhu dôm nga y, mua na ng,
Nhu khi fro I em fho , nuo c Io n em boI.
Ðm ma c anh nhu fâ m a o ra ng ngo I,
KIôu ha nh cho I con nguoI em sa ng ru c!
Muo I Iam nam Ia sa ch va ng em do c,
Muo I Iam nam Ia fra ng ngo c em deo.
Trong fâm ho n em, anh ma I ma I buong neo;
Nghe fIô ng no I anh, fhâ y Io ng vuI reo ba f nga f;
Ðe vo I anh nhu ng du a con fInh fhâ n, bIô f ca bIô f ha f.
'
Muo I Iam nam qua,
Chu ba muoI nam nu a,
Muon do I, muon fhuo ,
Co bao gIo em so ng xa anh!
7-7-1960
24 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
NH! NC ÐA I THO THO I S!
ÐIA VIÐ T NAM
Mo f co c va ng nhu do ng Iu a chin
Ðo f fra ng phau nhu frôn dâ u so ng bIô n.
Mo f co c va ng a nh sa ng xuyôn qua
Co c fuoI cuo I, fa ca ha f chu ng fa!
Ta khong pha I nhu ng nguo I fu y Iu y,
Khong muo n co dô say fra n bi fI!
Khong, chu ng fa dìu dju say fhoI
Nhu ng co c ba n be , nhu ng co c ho a vuI.
ToI muo n ro f co c bIa dâ u fhu nhâ f
Nâng Iôn cao, nhu do a hoa fha nh fich!
Ca ch ma ng mình co n cho ng ha n, fru sâu,
Cho ng phong ba, co n frj Iu f, ba c câ u,
Co n Ia m vIô c; nhung fo va ng da dô f,
Chan a o bong nho I, che n fra huong bIô c!
Ca ch ma ng co n gIan kho , da cuo I hoa!
Mo f chu f gì cu ng quy , cu a ca ch ma ng cho fa.
RIÏNG CHUNG 25
ÐIa frôn do I pha I dâu Ia chuyô n mo I,
Ðo n chu ng no da no c dâ y nhu suo I.
Mo I, Ia ba n fay gIa I pho ng du ng Iôn,
Ia Io ng fa ma u hoa Iy fhanh fhIôn.
ToI cho n vâ n fho mu ng ha ng mâ u djch,
Cu a mo quo c doanh, nguo I chen mô n fhich!
Ca ch ma ng fhuo ng co vâ y; fruo c: chô baI,
Nhung fhu c Iâu mo I bIô f dôm da I...
Mo f co c va ng nhu do ng Iu a chin
Ðo f fra ng phau nhu frôn dâ u so ng bIô n.
Mo f co c va ng a nh sa ng xuyôn qua
Co c fuoI cuo I, fa ca ha f chu ng fa!
8-1958
26 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
NO I M! NC NCHÐ TIN I! A
Caá c baá o thaá ng Chñn 1958 àùng tin nhûä ng
ruöå ng thñ nghiïå m úã Trung Hoa àaä àaå t nhûä ng
nùng suêë t luá a cao chûa hïì coá tûâ xûa àïë n nay.
... Iu a, oI Iu a! nguoI fo a mu ng fha fhIô f,
NguoI Iu a va o fâm fri cu a fa; nguoI
Chu ng fo do I mo I chI ba f dâ u fhoI:
Ðô n cây Iu a cu ng chua du ng hô f su c!
ThoI, fu gIa nhu ng buo n râ u quanh quâ f,
Vu f bI quan, xây du ng Iâ y fhâ n ky !
Tu fuo ng nguo I cu ng nhu kho m Iu a kIa,
Xua chI mo I nhu fhan dun, cu I do f,
Tu nay se pha f ra nguyôn fu Iu c;
Ðo I se bay, fheo fu fuo ng cao xa!
NguoI no I fIn mu ng, oI cây Iu a Trung Hoa!
7-9-1958
RIÏNG CHUNG 27
ÐÐ MO T HA NH TINH
Nguo I vu a mo I de mo f ha nh fInh!
Mo f ngoI sao - mo I sInh va o vu fru !
Ðuo ng fInh fu
mo , hom nay ro ng mo
Chinh Ia ra fu fri fuô IônIn.
Chinh Ia NgoI sao Ðo dIô n Krem-IIn
Ðo n mo f nam fo a ho ng frôn fhô gIo I
Nay fôn Iu a dua Iôn fro I vo I vo I:
Mo f ha nh fInh mang quo c hIô u IIôn Xo
Reo, vuI, bay, ca fro I dâ f hoan ho
Nguo I da de mo f du a con vInh vIô n!
XIô ng cu a dâ f buo c muon do I cha ng chuyô n,
Mo f chIô c Iong bay - cu ng pha I roI vô .
Nay nho neo ro I! Ro I fra I dâ f fa dI!
CIu a vu fru
ca m co dâ u co ng sa n!
'
Cha o Chj Trang! Iâ n na y foI chua ghe .
Ðuo ng dI Iôn, nhIô m vu ha y co n cao.
He n vo I Ma f fro I,
nhu ng Ia na y uo c maI ao,
Ðô n fruo c fha I duong, foI se quay cha o,
28 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
Va cu ng co bo n mu a
frôn mình foI se chuyô n!
OI Tra I dâ f! me muon Iâ n yôu mô n,
Nghìn do I sau, nhung bo ng vâ n dâ n IuI,
Xuân fhô gIan, Nguo I da se cho fro I!
Va , xao xuyô n, ca c Vì sao ba n Iu a!
CIu a ca c anh dang soI su ng su c Iu a,
ToI, ha nh fInh, nhung Ia ma f frong fìm,
Mo f ba n fay, mo f fra I fIm,
Mo f chIô c fhuyô n, mo f con chIm,
ToI xu c ca m nhu mo ng Nguo I â p u !
'
' '
Ðây Ia ha f dâ u fIôn
Ta gIeo va o vu fru ;
Nhu nguyôn fu Iâ n dâ u khI fa ch no ,
Mo f mâ m dâ u dô n no gIu a do ng sao,
Se ke o fheo muon Ða c dâ u, Nam fa o,
Se chuyô n ru ng ca bâ u cao, khoa ng bIô c...
Va fruo c nhâ f: mo f Ha nh fInh Xo vIô f!
7-1-1959
RIÏNG CHUNG 29
ÐA TO I MÀ T TRÀNC
Bao giúâ thong thaã lïn chúi Nguyïå t
HÖÌ XUÊN HÛÚNG
Trang va o ra m fha ng fa m Trung fhu
Trong ngâ n, fo a a nh sa ng xanh ma f ruo I.
Ðôm nay, fa cu ng ngu a dâ u nhìn frang khong mo I,
Nhung ma f fa nhìn da kha c, frang oI!
Ta nhìn frang nhu mo f qua dua fro I
Ta da bâ m dâ u mo ng fay Iôn do .
Nguo I da pho ng ba n fay va o vu fru
Ða f duo c frang ro I. - Trang ho I, ba f fay!
Trang co f nguo I da nghìn va n nam nay,
Trang mIm cuo I, frôu nguoI, fha ch fhu c;
Trang o ma f nguo I, frang doI frôn ngu c,
Trang da Ia m fhao fhu c bIô f bao xuân.
Nguo I muo n Iôn frang, frang cha ng xuo ng frâ n.
Cuong nhâ f nguyô f khong do I fình u â n;
Chu cuo I cây da, a Ha ng cung Qua ng.
Ma I ma I Ia mo ng uo c do ma fhoI!
30 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
Ðôm nay frang o frôn fro I,
Trang khong o frôn fro I cu a Tro I kha c nghIô f;
Vu fru hô f khi Ia nh Iu ng fhô fhIô f,
Vu fru fa, co xo vIô f Ia m fhân.
ToI nguo I fhI sI da bao nam
Mon ca I bo ng frang mo a o huyô n,
Xa xoI mo ng nguyô f vâ n vo ho n;
Nay fhâ y ma f frang fha nh mo f bô n.
Trang co fay nguo I Iôn fo I noI,
Chuyô n fu frang Ia nh ho a frang fuoI.
Ta u fa maI mo f Iôn dây do ,
Ðìu da f cung frang da f buo c nguo I.
Tu hom nay, frang do I Io ng song,
Trang soI ma f ho , hay chIô u va o ma f bIô c,
Mo I bo ng frang frôn nu I, bIô n, ru ng, do ng
Ðô u do I xuo ng a nh bu a IIô m xo vIô f.
15-9-1959
RIÏNG CHUNG 31
I!NC TRÀNC
Co Ha ng oI, bao nam
Thâ y ma f khong fhâ y Iung!
Co quay mình mo f phia,
Ð fhe n dô n vo cu ng.
Ma f de p co ngo c nga ,
Nga m frong Ia yôu mô n.
TrIô u da m bIô f sao ma
Thâ y nhau cho fro n ve n!
Nhung, fri nguo I vuon ma I,
Vuo f gIo , duo I sao bang;
Hom qua vu a pho ng ma f,
Qua nh fay sau ma f frang.
Iung frang khuâ f muon do I
A nh gu I vô fra I dâ f;
Nu I, bIô n duo c con nguo I
Ða f fôn Iâ n fhu nhâ f.
Câ n Ia m, co Ha ng oI!
Cha c co hô f fhe n ro I.
Cha p fro n doI phia nguyô f,
Thôm fhân frang vo I nguo I.
31-10-1959
32 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
R! NC TH! XIÐÐRI
Thong xanh du ng hIôn ngang;
Nhu ng cây Ia va ng, va ng xao xa c;
Nhu ng cây fru I Ia mình cây ba c;
Nhu ng cây da cha y Ia nh dâ u mu a;
Va fâ f ca dI ha ng ha ng, Io p Io p.
Ðuo ng sa f qua XIbôrI
Chân fro I khong co nu I,
ChI mo f ru ng fhu da I de p mônh mang.
Trôn khong du fa f na ng,
Ia vâ n gIu a nh va ng;
Rûâ ng phong thu àaä nhuöë m maâ u quan san.
Nhu ng Ia ng nha go fhua va â m,
Co cu In ma u fình ca m fha ng nga y.
Nhu ng khung cu a kinh son ma u fra ng,
Re m fhôu buong phia frong Iay;
CIây ma c radIo, co f de n dIô n go ,
Ða Iâu ha nh phu c dô n noI na y.
Con fa u phia fruo c co ngoI sao
Re doI khong khi va fung gIo ,
ÐI vu ng cha I, fu ha o
CIu a do ng, ru ng, dIô n, go ,
Con fa u phia fruo c co ngoI sao.
10-1955
Trïn àûúâ ng sùæ t qua Xibïri
RIÏNG CHUNG 33
CHA O HA IONC
Ta cha o nguoI, Ha Iong nghìn va n da o
Va n ho n gIeo frôn so ng bIô c frâ p fru ng;
ÐIa bIô n fro I vo I da xInh ky a o
Ðu ng muon do I ca ve de p non song!
Ta va o vjnh Ha Iong, ho n dIô m Iô
Tra I fung ra, quang Iuo I ba f muon fru ng.
Ða o go I da o, bô Iuo n ro ng gIu a bô ,
Ta nga cha o vu ng non nuo c Ha Iong!
Ðây ba n fha o fa o vâ f co n na n do .
Nu I, da o, mây, - da cu ng so ng ngo n ngang.
Ða fhuo fruo c kho ng Io choI ne m fhu ,
Cây frôn mình co n huong vj ho ng hoang.
Ta u fa Ia m chIô c fhoI con dô f bIô n,
Ho n fa Ia m con e n IIô ng frong khong;
Mo f frang nuo c fra I nhu va o vInh vIô n;
Mo f frang fro I chIm, vo I gIo song song.
OI bao nhIôu, bao nhIôu ha o khi de p,
A o Ha Iong To quo c ma c oaI hu ng!
Ma f nga m ma I. Io ng ha y co n kInh nga c.
Ta u fa qua ro I, de p vâ n mônh mong.
6-1959
34 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
ÐIÐ N I! A
ToI da roI va o bIô n Iu a,
ToI boI, boI, khoa I fra Ia fhuo ng.
A o quâ n foI uo f ma f gIo f suong.
Mu I fhom dâ y huong Iu a, nô p huong.
Theo do f gIo , Iu a chIô u so ng Iu a,
ToI boI frôn ngu f nga n go n Iu a,
Iu a sa p chin ro I, foI nghe reo
Nhu ng ha f nhIô u ba ng mâ y Iu c gIeo.
Nhu ng ha f cang ba ng mo hoI ro ha f,
Nhu ng ha f mâ y ba ng muon ga u nuo c fa f.
Nhu ng ha f va ng, ha f ngo c xo nhau,
Vâ n dinh nha nh ma vâ n cha y mau.
Tu Ða c NInh vô huyô n Thuâ n Tha nh,
Theo vo ng xe da p, fra I mong mônh,
Ma f foI om hô f bao nhIôu Iu a,
Xanh chuyô n sang va ng, va ng â p xanh.
Ca m on nguo I khong nghI ba n fay,
Ca m on ke ca y sâu câ y da y,
Ca m on dâ f nuo c Iuon sInh de
Cho foI boI bIô n Iu a mo f nga y!
Bùæ c Ninh 11-1959
RIÏNG CHUNG 35
RÐ T
Re f pho ng fro I dong ra râ f xa.
Mây nhu pha su a ca fro I nho a,
Io c dô u a nh sa ng Iôn phoI pho I;
Ca mo f nga y nhu mo I so m ra.
Chân fro I fhu Ia I ma fhôm ro ng.
CIo Ia nh qua cây du ng ca nh da I.
ChIm cu ng sa I dI kôu chIô p chIô p,
Mu a dong co mo f ca I gì fuoI!
Iu a mu a ga f duo c kho chân ruo ng.
Rom o frong Ia ng châ f do ng cao.
Ho I nguo I sa p fhuô dang cham chu f,
Kho huyô n Tu Son du ng co ng cha o.
Tûâ Sún (Bùæ c Ninh) 11-1959
36 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
THÀM HO A ÐÌNH
Ma f cu a fa dâ y nhu ng nu I non;
Io ng so dây vo I suo I kIa do n.
Iôn ru ng fham Ia I, nghe chIm ho f,
Tro I vo I ho n fa, aI bIô c hon7
Trôn nhu ng ngo n cao fhuo ng khI nhe ,
Chua fre o, mo I nghI da nghe frong.
Ho a bình! ca nh de p va fôn de p,
Ða sa u nam ro I fa nho mong.
Ho I chj Muo ng oI khan fra ng fInh,
Ho I anh bo do I buo c dI nhanh,
Ho I nha sa n â y aI dang Io p,
Ho I ruo ng ca y bôn nuong sa n xanh;
Ho I nhu ng bong Iau fim ba c hoa!
Ho I xe dang cha y vo I bu ga !
- Mô n yôu, foI muo n vang Iôn go I
Tâ f ca ru ng sâu! ca nu I xa!
Hoâ a Bònh, 11-1959
RIÏNG CHUNG 37
VÐ T!YÐN
Ðôm nay na m vo I Tuyôn Quang,
Na m vo I song Io cha y o dâ u gIuo ng,
Na m vo I duo I kIa Cây da Nuo c cha y,
Phia frôn Ia Cây so ba y Ha CIang.
Ðôm nay fa vô na m vo I nhu ng nam
Kha ng chIô n gIan Iao gIo nu I mua dâ m,
Ia mua rì râ m fro I nhu ngâm nuo c,
Co quan frong ru ng dôm buo f xuyôn chan.
Ðôm nay fa vô na m Ia I vo I fa,
 p faI xuo ng gIuo ng, yôu mô n bao Ia,
Thâ m fhia Ia I nhu ng ngo f bu I kha ng chIô n,
Tu pho Tam Co qua xo m Y Ia.
Mo f khu c song Io, doI bo xanh muo f,
Ngo khe Iay co , mia ken Ia sa c,
Ðuo ng sâu quanh quâ f, nha nho xo m fhua,
Ài vïì naâ y nhûä ng löë i naâ y nùm xûa.
Ðâ f nuo c oI, fa quyô n vo I mình cha f Ia m
Nôn dI ro I, Io ng khong fhô go ra.
Tuyôn quang, Tuyôn Quang, dâu Ia mình, dâ f fha m,
Va phâ n na o Ia ho n fha m cu a fa7
Tuyïn Quang 1-1960
38 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
X!ÂN
Ia ba ng non ngon Ia nh nhu an duo c.
Tro I fa nh ma Ia mo I uo f nhu mua.
Nhu a ba ng do co n fha m dâ u Ia bIô c;
CIo ra o ra o fo c a o Ia co n fhua.
Mo f dâ y cây ba ng fuo I co n fre Ia m
ÐIô f gIo du a nôn cây Ia I du a hon.
Nhu ng cho I nho n vuI fuoI châm khoa ng fha m,
Ca nh Iao xao chuyô n a nh Ia xanh ro n.
ToI dI gIu a buo I dâ u nga y, dI gIu a
Ðuo I dâ u xuân - dI gIu a buo I dâ u fIôn
Nhu sa ng nay cuo c do I vu a mo I mo .
Va ban dâ u cây vo I gIo cuo I duyôn.
3-1955
RIÏNG CHUNG 39
HOA
Na y Ia bong cu c vo I bong maI,
Vo I Ia I bong Ian Ia nho n da I,
Vo I Ia I bong ho ng da mo n mo n,
Na y fhôm bong Iy vo I bong Ia I.
Thôm do a fuo ng vI châ m Iô frInh.
Nha nh fhì gaI sa c, Ia fhì xInh.
Thom sao fhanh fhoa f hoa sen fra ng!
Hoa ca I hoa dua va ng fha I bình.
Ma u dâ f dua Iôn fha p ma f fro I
No fha nh xInh de p, do I fha nh fuoI;
TIa nhu ra ng Ia n; xanh nhu bIô n
Xuân dâ m; ho ng nhu mo f nu cuo I.
Nguo I fu muon fhuo bIô f yôu hoa,
Yôu châ f fhom fho, ve ngo c nga .
Nhung duo c yôu hoa na o mâ y ke ,
Phâ n dong do I Ia nh quâ f bâ m da!
Ðô n nay xa ho I sa p dong qua,
Nhân Ioa I dI Iôn co I sa ng Io a,
He n, vo I fu do, com ba nh du ,
Hoa ho ng cho fâ f ca nguo I fa.
1941-1959
40 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
TRO NC CÂY
Yïu em, anh muöë n vun tröì ng
Traá i àúm muön võ, hoa löì ng ngaâ n hûúng.
Ðe p vì song nu I, de p fro I mây,
To quo c fa co n de p o cây.
OI Me a o xanh ôm a I phu
Tu vuo n Nam bo dô n ru ng Tây.
CIo ma I va o ngâm gIu a Ia fhong;
Vjf du a bôn ra ch, bo ng du a frong;
VI vu so ng bIô n phI Iao ho a;
Mo f bo ng cây da ma f ca do ng...
RIÏNG CHUNG 41
Ra ng IIô u xanh nhu nhu ng ne f ma y;
Muo m bôn chu a co no hoa say;
Ia ng fre fuoI fo f fre xa fhâ m
Nhu o chân fro I mo f vô f mây.
Cây gIu a bình mInh ba c Ioa ng suong,
Cây khI fra I chin fu a freo va ng.
Cây cao chIm gu I ru gIu m fo ;
Cây khuâ f cho anh chuyô n vo I na ng.
Tro ng mo f cây xanh! Tro ng va n cây!
- Hu f sâu nhu a dâ f fo a Iôn nga y,
Hu f nghìn na ng gIo frôn fo Ia ,
Ðu ng mo f Iâ u cây... huong fhoa ng bay...
3-1960
42 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
PH!O NC M!O I NÀM
Phuo ng frong sa ng na y ho ng frôn mo f co I
Nhu muon da n cu ng ga y duo I mây cao.
A nh sa ng fru m frong khong gIan vo I vo I,
Tâ c Io ng he kIô u dIô m ho a Iy fao.
ÐIô n buo m do ra o ra o frong gIo ma f;
Ia non xanh nhu suo I cha y frôn fro I.
Phuo ng, phuo ng ho I! co sao ma man ma c,
Mo I mu a he run râ y vo I frIô u moI.
Xanh da ngu o duo I fro I yôn fInh;
Ðo co n ngân frong fIô ng no I dju da ng:
Ta mo ma ng fhâ y gIo dang so ng sa nh,
Tro ng sân fruo ng vang va ng da nh - muo I nam.
Muo I nam phuo ng, phuo ng huy hoa ng vâ n phuo ng,
A o fra ng frong nga y fha ng phâ f pho soI.
Ta cu ng mình nhu ca nh cây rIô f quâ n,
Vuong Io ng nhau ra ng rjf bIô f bao do I.
Phuo ng muo I nam... hIu ha f gIo muo I nam...
Yôu muo I nam... nho muon fhuo ... muo I nam...
Bùæ c caå n 1947
RIÏNG CHUNG 43
HO I
Mo f nam fhôm mâ y fha ng ro I,
Thu dI, dong Ia I, bo I ho I sa p xuân.
Ca p em, em ga p mâ y Iâ n,
Tuo ng quen ma Ia , fuo ng gâ n ma xa.
AI Ia m ca ch fro doI fa,
Vì anh vu ng nguo ng, hay Ia vì em7
Trang co n do I gIo chua Iôn,
Hay Ia frang da fro n frôn ma I ro I7
Ha ng nga y em no I bao Io I
Vo I cha, vo I me , vo I nguo I chung quanh,
Vo I duo ng pho , vo I cây xanh;
Sao em chua no I vo I anh mo f Io I7
Tuong fu an pha I mIô ng mo I,
Ðu ng dI frôn Iu a, na m ngo I frong suong.
Pha I duyôn, pha I Iu a fhì fhuong,
Ðô chI dôm fha m nga y fruo ng, ho I em!
7 - 1957
44 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
ÐM ÐÐ N CHOI
Hom nay em dô n choI,
Ia I dem ca dâ f fro I,
Hoa Ia Ia I u a dô n
Theo buo c em, va o do I.
Ðuo m, chIm câ f ca nh bay.
Ða , va ng Iôn fIô ng ha f.
Huong na o ba ng fo c ma f,
Ngo c na o ba ng fay em.
Nhung ha nh phu c hom nay
Sao Ia I nhu khong no ,
Ien xo I gIu a doI fa
Co mo f do ng nuo c vo .
Suo n dô chua ga n Ia I,
Ma u vâ n cha y fu hong!
Ta nhìn nhau, kha c khoa I
Nhu mo f vô f fhuong Io ng.
Cha ng sung suo ng fhì fhoI,
Khong fhô na o ngo duo c!
Khong no fha m hoa cuo I,
Khong no yôn nuo c buo c.
RIÏNG CHUNG 45
Anh nho frong do I cu
Xa c do I chô f nhu c nha n,
Nhu ng nguo I co n com ga o
Ðo ng cu a Ia I ma an!
n fu I cu c nghe n nga o,
Nuo f sao froI cu a co !
Nhu ma u fhjf do ng ba o
Ða vuong va o com bu a.
Ngö àöì ng möå t laá ruå ng
Caã thiïn haå hay thu...
Mo f con song fra n fhu ng,
Toa n dâ f nuo c âu Io.
Hom nay em dô n choI,
Ta do n nhau fu cu a,
MIô ng chua no I ra Io I,
Ða hIô u nhau mo f nu a.
'
Ðm oI! do Ia vuI suo ng cu a Io ng doI fa,
Ca n muon gIây vo I fâ f ca son ha ;
Mo f con ngu a dau, ca fa u bo co ,
Ðm oI! ân fình khong fhô fa ch xa.
30-7-1957
46 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
SO M NAY
So m nay fhu c dâ y nhu fhuo ng Iô ,
Sao fIô ng chIm kôu
bo ng kha c fhuo ng;
Ia cu Ia I nhìn ra mo I mo I,
Tro I ôm, khong do I co pha suong.
Ða n ghô fho vuI, gIuo ng cu ng ra ng,
Pho ng van nhu fo a mo f mu I huong.
Nghe fIô ng chIm kôu bo ng kha c fhuo ng,
Tình yôu! fa bIô f ra ng - NguoI dô n.
1958
RIÏNG CHUNG 47
ÐA H!ONC
ToI câ m mu I da Ian huong
Trong fay, dI dô n nguo I fhuong ca ch fru ng.
Ða Ian fhom nu c Ia Iu ng,
Tuo ng nhu dI ma I chua cu ng mu I huong.
11-1958
48 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
CON SA O SANC SONC
Nghe fIô ng cuo I frong gIo maI xao xuyô n,
Ta bIô f Tình sa p su a dô n, Tình oI!
Nhu xa... gâ n... nhu fo I Ia I nhu IuI,
Ða ng yôu Ia m - vâ n fho I nguoI du a nghjch!
Ða kha Iâu nguoI bo ra dI bIô f;
Nay nguoI vô , fa bIô f, muo n Ia m Io;
Mo I nhâ n ra nguoI, fIn ha y co n ngo ,
Ta muo n dâ p mâ m non fIa Iu a fha m
Ðuo I fro cu a fhuo ng nga y -
ke o sInh nhIô u chuyô n Ia m!
Nhung nguoI Ia con sa o o bôn song,
Con sa o bay xa, con sa o so Io ng;
A o du ra ch, vâ n co n ngo I cu c a o;
Ða y chInh ve f ro I, ha y co n ha f ga o;
RIÏNG CHUNG 49
Cuo ng ra va ng, a nh Iôn gIu a do ng rom;
Hoa fha nh fro, vâ n gIu cha f mu I fhom!
Tình! nguoI kho e va daI nhu co gâ u,
Tuo ng dâ y sa ch ro I, nhung ma â n na u
Tu frong ruo f dâ f, do I chu f mua xuân,
Ia I dâm cho I fung fo e mo f ma u xanh!
Io ng fa ha y om frong nhu gIô ng fa nh
Nuo c vâ n sâu khoI, ma bo va ng Ia nh;
Tình! chinh nguoI dô n soI ma f, ôm sao!
NguoI fha ga u mu c nuo c, ru ng frang sao.
Nghe fIô ng cuo I frong gIo maI xao xuyô n,
Thuyô n oI fhuyô n; bô n fa mo I ca p bô n!
Tình, nguoI fhôu muon fhuo ! Câ m yôu duong
Ðâ u co fhôu ba ng chI nho vo I fo fhuong,
Ðâ u khI dô f, gaI co nhâ m vo I chI,
Ðu kIm nho n ha y co n quôn frong â y,
Ðu ngo I Iôn, dau kho khu a va o da,
- Ðo I fhôm ho ng, duo m chu f ma u Io ng fa!
1958
50 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
HAI Ð! C TH!
Thu yôu nhu mo f ma nh nguo I gu I dô n.
HaI bu c fhu nhu haI ba n fay na m frong fay.
Tay cu a mình â p bôn ngu c fa dây,
Thu cu a mình
fa hif fho mu I huong ngây ngâ f.
HaI bu c fhu dô n fu gIo may hIu ha f,
Ðô n fu suong xa, fu xu fhâ n fIôn;
CIâ y gIâ y oI, sao ma na y dIô u huyô n,
Tâ f ca chu fa o nôn fro I mo I Ia !
Trôn duo ng do I chu ng fa
Mo f do a hoa da no ,
Tu fa fro ng, va fa ha I fa ng nhau.
No hom nay, nhung uom da bao Iâu,
Ha I, ma vâ n o frôn nha nh, khong du f.
Hoa â y ma u fuoI huong nga f qua ,
Vì sao fô fa I ca ho n fa.
CIu a dong ha n, fhu nho m Iu a say sua,
Mo I câu vIô f khIô n cho Io ng xao xuyô n,
Mo f fôn ky co su c gì hIô n hIô n,
Mo I bu c fhu Ia mo f bu c guong
Ðô fa câ m soI ma f, fhâ y nguo I fhuong!
1958
RIÏNG CHUNG 51
NHO ÐM
Nho em nhu mo f vô f fhuong
Trong Io ng; nhu vo ma nh guong frong Io ng.
Nhu câ m co c fhu y fInh frong
Trong fay bo p na f, ma u do ng do ng sa.
Ðm Ia vuI suo ng cu a fa;
Mô n yôu vo fâ n, em Ia no I dau,
So ng frôn qua dâ f fìm nhau,
Nho em nhu nuo c xoa y sâu dâ p bo .
Ho I nguo I yôu mô n muon xua,
Yôu muon sau, vo I bâ y gIo dang yôu,
Nhu ng aI Iuo f so ng cuo I frIô u,
ÐIô n ân fình - co fra I nhIô u xo f xa7
1959
52 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
NCO C TÀ NC
Ngo c fuyô f vo I anh frao cho em,
Muo I nam em co gIo ra xem7
Sa c fro I hom â y, hoa hom â y,
Ru ng mo I fan suong, fru c ru re m.
Ðôn Qua n Ong CIa , ngo c gu I em
Muo I nam em co gIo ra xem7
A o em xanh bIô c, mây xanh bIô c,
Tay da chIa ro I Ia I niu fhôm.
Trong fIm, frong ma f ngo c vo hình,
Hon ca Iuu II ngo c hu u hình.
Mo f a nh ngân da I hon fIô ng no I,
Muon va n Im Ia ng ngo c Ia m fhInh.
Tu em bIôn gIo I ba f muo I nam,
Ngo c â y fhuo ng anh vâ n do fham.
Ðong Ia nh â p Iu nho ngo c â m,
Ðôm den, ngo c Ia I sa ng nhu ra m.
Muo I nam In ma I a o xanh em,
Nay ga p nhau frôn mâ y bâ c fhô m,
Ngo c Qua n Ong CIa , bôn fru c ru ,
Muo I nam em co gIo ra xem7
1960
RIÏNG CHUNG 53
CIÐO M! A
Mâ y muoI Iâ n mâ y fram nam da ng da ng,
Nhân Ioa I dâ u frâ n dI frong Iu a na ng,
Nhân Ioa I hoang vu nhu mo f ca nh ru ng
Ðo n Ia m cây va o bo cha f ngang Iung,
Nhu a so ng, ma u, ro xuo ng fu ng suo I cha y...
Chu no, chu a dâ f,
Chu xuo ng: fay rìu,
Tro n fro n con ma f,
Hung hang cu dIô u.
Xe o mình dân chu ng
Iâ y fhjf chIô n franh.
Xo bo , chIô m co I,
Xây Iang, da p fha nh.
Tu y xuong nhâ y ngâ p frôn xich xe fang,
So I Ian duo ng Iâ y o nhu ng ha m rang...
Co I bj Iung de ,
Ðo I che fro I dâ f!
Iô u re f Ie fe,
Ðô nh vô fra n ngâ p!
54 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
Iô Ian frôn ma
RoI xuo ng dâ f fro n.
ChIô u chIô u ma f do
Nhu Ia suong fuon.
'
Nhung Iuon Iuon nhân Ioa I vâ n gIeo mu a,
Câ y ma u xuo ng, do I cho khI no nhu y.
Hu u fình fay câ f
Ha f gIo ng nga y maI.
Mo hoI hIu ha f
Ðay frong gIo fro I.
RoI quâ f ru f Iung -
Khong, fao vâ n câ y
Ha f gIo ng maI na y
Chu ng ma y khong fhâ y!
TIô ng fhan khong mâ f
Ðô n dâ p cu a fro I.
Ruo f Iìa khong fa f,
Pho I no ng chuyô n hoI.
Io p nga y mu c xuo ng Ia m phân u ,
Mua na ng frang sao fhu c dâ y mu a;
CIo f nuo c ma f, gIo ng cu a Ioa I hoa qui
No nu dâ n dâ n frôn nhu ng ca nh fo.
RIÏNG CHUNG 55
Nam fruo c, nam xua
Hoa co n ro n re n.
Hoa no fhôm nhIô u,
Mâ m dâm rô be n.
Mo f nga y suong fuyô f
No hoa Tha ng Muo I.
Tha ng Nam hoa gIâ y
Tha ng Ta m hoa cuo I...
Ðu cho sâ m no ,
Ða cha y, ca f mo ,
Su c hoa Iôn ro ,
Ca n duo c bao gIo 7
- Ðây Ia mu a ga f,
Ðây Ia mu a fho...
1948-1958
56 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
VO SA N CH!YÐN CHÍNH
ToI da fu ng Ia m fho vô mây vô gIo ,
ToI se co n Ia m fho vô sen ngo vo I da o fo,
He n so m mong chIô u foI vâ n se Ia m fho,
Nhung hon ca xua kIa, hon ca bao gIo ,
ToI muo n Ia m ba I fho vô chuyôn chinh vo sa n.
'
' '
Ða khuya Ia m. Chu ng haI ba gIo sa ng.
Ngu nhIô u ro I foI fhu c gIâ c. Ðôm den
ChIô u Iua fhua mâ y gIa y Ia nh co f de n;
Ðo ng fo I xe va o vo I gIo vo I kha c;
Ngu c fra I dâ f fro n foI nghe dang dâ p;
CIo fu vo cu ng vô Iâ f ma nh chan;
Ðây Ia gIo gIu a âm phu duong gIan,
Ðôm vo I nga y nhu bu ng nguo I dang chu a.
ToI fu ho I mình:
- CIo na y co aI fran fro 7
Co aI ma f mo 7 AI kho c fhâ m khong7
Co aI ban chIô u an cha ng no Io ng,
Ca I do I dâ y nhu fre con kho c fhe f7
Co aI nhu c nhu ng vô f fhuong Io Ioe f,
AI o m khong, fhIô u fhuo c vâ n na m cho ...
RIÏNG CHUNG 57
ThIôn ha gIo na y hô f kho hay chua7
Co con su fu na o dang xe nguo I an fhjf7
Co frâ n Iu f na o vo bo gâ m fhe f,
Ðâ u nguo I dang chìm que f gIu a gIo ng xanh7
O Ða c PhI ngu n ngu f Iu a chIô n franh
Nhu ng nha na o dôm nay dang cha y do 7
O nhu ng noI dang ban nga y, hIô n gIo dang mo cu a,
Ðao nhIôu roI da dang quâ f do nguo I7
'
Khong, foI khong muo n quay vô nhu ng quy Iuâ f cu ro I,
Iuâ f cho so I, Iuâ f ho n mang mu qua ng.
Chu ng bay go p su c fa n, co fình nhIô u Ioa n,
Muo n Ia m mua, Ia m ha n cu ng fu y bay;
Nhung Ða ng da vô ha fra I o dây,
Ta se cha f nghìn fay con ba ch fuo c!
Ðo n ho ba o fa ghe nanh, fa be vuo f,
Nhu ng Iuâ f dIôn cuo ng fa buo c se fhong mInh,
Iuâ f chIô n franh fhay ba ng Iuâ f ho a bình!
Ðo n ro ng dâ f fa dâ n dâ n fo m ga y,
Vo sa n fa I fình, chuyôn chinh Ia fhô dâ y!
Con ngu a bâ f kham
Ta kho p quaI ha m,
Chuyôn chinh Ia fa f ca n nhu ng Io ng fham!
Ðôm khuya khoa f dang franh gIa nh fhIô n, a c.
Ra n rô f bo , chIm cho c fhu mình do n da c;
Cu gIa ho, a oI me do con;
Tha ng hay fhua do I se me o hay fro n7
Trâ n quyô f IIô f!
- Yôn Io ng va vu ng chi!
58 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !

OI ôm a I khI fay câ m vu khi,
Chuyôn chinh cu a fa Ia fhe p cuong kIôn
Nhung cu ng Ia doI ma f me hIô n;
Chuyôn chinh gIu gìn cho hoa duo c no ,
Chan nhân a I u muon nghìn hoI fho ...
'
' '
ToI da fu ng Ia m fho vô gIo vô mây,
ToI Ia m fho vô fu fuo ng dôm nay.
Ðo n chu ng cuo I fa Ia m fho chinh frj,
Nô u hình fhu c co hoI non mo f fy ,
Chu ng vuI mu ng Ia o vo fay ran;
Ma c chu ng kôu rôu Ia ru ng, hoa fa n,
ToI fha ng fha n ngo I ca nô n chuyôn chinh!
7-1957
RIÏNG CHUNG 59
ÐI VO I CIO NC NC!O I
Mo ma f ra: Ia cho I Io a a nh sa ng
Ha ng va n va n phu f gIây xây du ng;
Nhu ng foa fa u ma nh me cu a fho I gIan
Cho yôu fhuong va fIn fuo ng dâ y fra n.
Mo f buo I ho p, mo f pho nga y chu nhâ f,
Mo f frIô n Ia m, mo f qua ng fruo ng dong châ f,
CIu a fram vaI, chen va o ngu c fhanh nIôn,
ToI fhâ y do I: ngo n Iu a ma I bu ng Iôn.
OI cuo n cuo n nhu ng Ho ng Ha fuo I fre !
Kô fu Iu c Io ng foI vu a mo he
Ðô n hom nay - fuy da co nhIô u nam,
Co fhô frong foI bo f ve fo ra m,
Nhung cuo c so ng vâ n ma da o ho ho !
Nhu ng ma f fraI ca ng nga y ca ng ru c ro ,
Iong ma y râ m hon, vu ng fra n cao hon;
Nhu ng na ng em ca ng bIô c nuo c xanh non -
Mo I nga y mo I, Ia I bao nhIôu ba n fre
Ða f dâ u yôu vo I fâ m Io ng mo I me ;
Ðâ f fro I xua, ho Ia I fhâ y fInh suong;
Qua nhu ng fra I fIm do I vâ n Iôn duo ng!
Ho Ia I ca ng yôu nhau hon chu c nam vô fruo c;
Ðo I gIa I pho ng mo I nga y fhôm mo f buo c;
Nhu ng ngu a fho I gIan do n da vo câu;
ToI fhâ y mônh mong ma du choa ng dâ u,
60 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
Mo ro ng fay chI muo n choa ng cho hô f,
Ða ng fuo ng fuo ng foI vâ n hon fha fhIô f
Ma f nguo I â m a p, ma f nguo I fhanh,
Nhu ng ma f nguo I frong fu a suo I Ia nh,
 m qua - ma f nguo I sao ma f qua -
Chu a huong - va du ng ca fro I xanh..
.'
' '
Truo c ca nh de p, co nguo I ua chu p a nh.
ToI, foI muo n ghI gIu a nuo c gIo ng song,
To I bIô n xa xanh fha mo f ca nh ho ng,
Tha mo f fâ m Io ng go p va o vInh vIô n.
Nô u dô duo c mo f vâ n fho yôu mô n,
Mo f vIôn bu I ngo c frôn fra n fho I gIan;
Nô u Iô do I co mo f gIo f khong fan,
ToI gu I duo c cho ba n nga y sau nhâ n...
ChI Io n ma I nhu ng ca I gì khong bâ n;
Kha c fôn va o cây hon kha c va o bIa.
ÐI vo I fuo I xanh dem a nh maI vô ;
CIeo ga f vo I mu a chu du ng dô Io !
Nhu ng o ng ma u cha y Iâu nga y pha I vo ,
O c du ng nhIô u co Iu c ra n xuong dau,
Nhu ng fô ba o co fhô hô f om nhau,
Nhung fu fuo ng da ba f mo I Iu a so ng,
Thay mo I ma I vo I cuo c do I chuyô n do ng,
Thì vâ n cha y Iuon, fhì vâ n fre hoa I,
Thân pha I suy fa n, fuo I co deo daI,
Tu fuo ng vâ n nhu bIô n ro ng song da I,
Xây du ng ma I cho dô n gIo bIô f fhô -
Va Iu c do , da co nguo I fhay fhô ...
7-1957
RIÏNG CHUNG 61
CHÀ T CA I Ð! I NC! I...
Ðì oI, ba c oI, da ng fuo I me cu a con,
Con mo I ga p me Iâ n fhu nhâ f,
Con fhâ y me u buo n frôn ne f ma f,
Con bo ng gIâ f mình. Tra n me bo ng co n qua,
Suong co n mo frôn fo c me suong pha,
Me co n ha y ngâ m ngu I, co n a m da m;
Me ngo I yôn Ia ng
Me cha ng fho fhan,
Nhung con nhu dây dIô n nha y vo va n
Mo I nhìn me : ca m fhâ y Ia n hIu ha f.
Nhanh nhu cho p, fra I fIm con dâ y uâ f.
Ðì oI, ba c oI, ma c a o va I Ia nh,
Chua pha I do I nghe o, khong pha I gâ y xanh,
AI da f a ng bu I ngu I frôn ma f me 7
Ngu I ngâ m â y khIô n ho n con ra ch xe .
Con da ghô ro I ca I fhu chIô u xua
Khong fo I den, ma xa m xa m nho nho
Ngu I ngâ m chô f hô f ca xuong, ca fu y.
Me oI, fha me sâ u, me kho ,
Me xe fro I va ch dâ f Iu c dau fhuong,
Nhung ca I bu I ngu I Ia m fu I nhu c fâm ho n,
Con gIâ n no !
Khong! Khong fhô na o fro Ia I.
62 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
ToI cam fhu chô do cu vì no gIô f nguo I,
ToI co n cam fhu hon, vì no fa o ca I bu I ngu I,
Ca I bu I ngu I ra ve dju da ng, fô fa I,
Trong fhâ y no , foI fuo ng do I cu quay vô fro Ia I.
Vo I nhu ng u gIa nhâ n nhu c cuo I buo n!
Ða y do a nhu ng u gIa gIu a ba n ghô , va I chum,
ToI fhâ y ma f ca I do I xua kha o .
Thâ y no cho m quay vô o dâu, fa cha n ngay
duo ng no .
Phan Ðình CIo f da Iâ y mình Iâ p Io châu maI
Ðô cha n duo ng do I cu , cha f chân no , chon vu I!
KhI vuI suo ng, fa no cuo I huyôn na o,
Iu c dau kho , fa ga m ga m gIong ba o;
Ca f ca I ngâ m ngu I, vu f no xuo ng song,
Cha f ca I bu I ngu I, dâ m no duo I chân!
'
' '
- Me oI, con da frong nhâ m. Khong pha I.
Con ga p me khI me dang nghI ngo I;
Sau ho I yôn Ia ng, Iu c me câ f Io I,
Me no I Ia m an, cong vIô c, cuo c do I,
Me no I cuo c vuo n, fho I com, dI ho c,
Io dâu con u f, nho cha u o xa,
Co n fha f Iung buo c bu ng, du ng do I fa.
CIâ n do I cu , con frong nhâ m vo I va ;
Nhung, me nhI! chu ng fa co n hoI fho ,
Co n cha n duo ng kIô p cu , cha ng cho qua!
Me cu ng con xây vu ng ca I bây gIo !
11-1959
RIÏNG CHUNG 63
CIO
CIo vô nhu mua fo I.
Ia gIâ y nhu Ia dI.
A o a o fIô ng so ng vo
Khong gIan co vIô c gì7
CIo , gIo fho I ra o ra o.
Trang, frang Iay châ p cho I.
Tro I fro n nhu buo m cang.
Tâ f ca Iôn duo ng mo I.
Ho n fa ca nh ro ng mo
ÐoI bôn gIo fho I va o,
NghI nhu ng dIô u ho n ho
Nhu fro I cao, cao, cao.
Àïm 14-5-1957
64 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
ÐOI MÀ T XANH NON
Ha y nhìn do I ba ng doI ma f xanh non.
Ha y dô fre con no I ca I ngon cu a ke o.
Ha y dô cho ba no I ma fhom cu a cha u.
Ha y nghe fuo I fre ca ngo I fình yôu.
Ha y nhìn do I ba ng doI ma f xanh non.
Me bô du a con nhu om fro n fra I dâ f.
Suo I cha y fìm song fram vo ng fuoI ma f,
Con chIm so Io ng ba f nga f xa bay.
Ha y nhìn do I ba ng doI ma f xanh non.
Ha y an ba f com nhu chinh fay mình nâ u.
Nghe fIô ng fro ng fruo ng nhu em Io p sa u
So m maI khaI gIa ng sa ng nhu ng khan ho ng.
ÐoI ma f xanh non
Cha xIn cu a con,
Nguo I dI fruo c xIn cu a nguo I sa p fo I.
ÐIô f cho du ng dô nhìn cho fhâ f mo I
Cuo c so ng xanh non
Ma I ma I fuoI do n.
5-1957
RIÏNG CHUNG 65
C! M!O I
Ðuo ng va o nha cu Muo I
Ia ru ng bIô c che che,
So I da du khu c khuy u,
Ðao nam foI vâ n vô .
Nha cu duo I fro I quang
Pha I IuI va o gIu a nu a.
Ma y bay djch ma f mu ,
Cây xanh ho ng bô p Iu a.
Sân hoI rung mo f fy ,
Nuo c o ng foI ru a chân.
Nhu ng nu cuo I fuoI no
Nhu hoa bôn suo I xuân.
Ða chIa ngo f se bu I,
Ong pha fra nâ u nuo c,
Ðu a con cu a mIô n xuoI
Ða no I Io I mIô n nguo c.
66 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
ToI fhuo c da n dô muo I,
Quen ca cho ngâm mang
Nhu ng khI nho cu Muo I
Suo I Io I ru ng cu ng bang.
Tha ng muo p no hoa va ng,
Tha ng fro n na, chin nha n,
Chanh vuo n cu foI an
Ia I co n mang bIô u ba n.
Ðu chI cho fâ f ca ,
Ða p fra co chI dâu!
Tuyôn Quang vô , bIô u cu
Mo f go I voI an frâ u.
Nga y fro Ia I fhu do,
HaI cu nhìn, fu I fu I.
- Ho a bình ba nam; chua
VIô f fhu fham cu Muo I!
5-1957
RIÏNG CHUNG 67
CÂ ! AN
- Ðo I fra I fIm co duo c khong7
Ða n frôn duo ng, xIn anh do I ho
Tra I fIm foI no fhuo ng dau kho ...
Tra I fIm foI nhoI nho I mo f bôn,
Cây su va fran fro khong yôn.
ToI khong bIô f do n quang duo ng ca I
Ða ng buo c cho ôm, co hoa cuo I no I.
Xong va o gaI, fu fa o ra gaI,
ÐIô f khon fhì da da foa c ro I!
ÐIô f Iu a nhu ng Io I dô nghe, bo ng bô ,
Ðo I cho foI mo f fra I fIm nhu fhô !
Nhung ma - khong! foI cha ng do I dâu
Tra I fIm foI fra I chu ng, cu ng dâ u.
68 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
ToI khong muo n Ia ma f va Ia fra I,
Sa p nga ngu fhì mình hang ha I.
NoI na o fha ng frâ n, da co anh fa,
HaI ma f nguo I frôn mo f ma f nguo I fa!
Ðuo I ca I fu nhIôn, no IIô n fro Ia I.
ToI xIn mang ma I mo f fra I fIm ru ng
Ðô foI dâ u franh vo I no khong ngu ng!
Mâ f ong co khI hu f fu nhu y da ng.
Khong so nga , chI so khong buo c fha ng!
10-1959
RIÏNG CHUNG 69
O M
O m.
O m chI ma o m ma I!
Co fhô ba o do ng da I.
Chuyô n khong hay frong pho I.
Nhu ng so I fhâ n kInh ro I!
TIm xoay ca cu a nha .
- Chuyô n na y, nguoI no I fhâ f:
Co fhô muo n Ia m chI fa7
Cây so ng ba ng go c, ba ng rô .
Nguo I xây frôn nô n mo ng fhjf xuong.
Tri nhu a nh sa ng, du c nhu huong
Ðuo c va o dâ f ba ng haI chân buo c.
Ðo I ba n fa dang freo noI cuo ng pho I,
Tho dang hay - co fhô du f nhu da n.
Ða n fhì vâ p nga frôn mo f Ia gan.
Ma ch ma u bu f duo ng - va fhô Ia Im Ia ng!
Nghe fu c fo I! Nhung Ia I Ia su fhâ f.
Va chinh fa dang ngo I ghô khong yôn,
Chân ghô sâ p hoa I, gaI go c mo c Iôn;
Ðu ng finh chuyô n mo f cuo c do I ôm dju!
'
70 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
Ta nhaI ga m ca I so I xIô ng cu a bô nh,
Ma f ga m gu fu bô nh vIô n nhìn ra.
Con duo ng bôn ngoa I gIo ma f ruo I da,
Con dô bôn ngoa I Ho ng Ha fho I gIo .
Muo n cha y ra ngay, nguo I nhu hoa no ,
HaI fay khoa f ro ng; xình xjch nhu fa u!
Mo f phu f cu a do I, fa qui hon châu,
Ma pha I na m dây, ca I nhau vo I bô nh.
'
Co n ca I nhau nhIô u!
Ta da djnh.
ChI co fu ra y Ia mo f cuo c franh dua,
Mo f cuo c vâ f nhau, fa fha ng, nguoI fhua.
Nhu nguo I bo so I va o mo m,
The f fhI vo I so ng!
Ha f gIu a ba o, pha I fruo ng hoI, Io n gIo ng!
Ta se bIô f gIa ha ng, nhâ n nhu c fu ng con
Ðô Ia I fung bu ng, ha f ma nh, ha f fo hon.
Ta se bIô f bao vây nguoI, ho I bô nh!
Con dao sa c frôn qua cam phân khoa nh
Ca f rIông ra ca I phâ n nho bj ung.
No I o m dau khong fhô qua mo f vu ng.
Va phâ n Io n qua cam fa - vâ n ngo f.
'
RIÏNG CHUNG 71
Ho I fhI sI HaIno
|1)
, foI ca m phu c
Nu cuo I anh cu ng fho no khong fhoI,
KhI anh na m dau, fô ba I, cuo I do I.
Anh fra o Io ng ca I “huyô f sâu ba ng dô m”.
Vâng, fhâ n kInh yô u, cha ng yô u dâu fri fuô .
Tri fuô co n nguyôn ve n; Ia I co n fang.
Ma ch fIm dau, xuo ng fho vâ n khong du ng.
Co pha I chang, co nhu ng nga y chu nhâ f
Tri fa da boI nguo c chIô u su c Iu c,
Nhu buo c chân va o ghô , fa fâ n cong
Trôn nhu ng frang ba I, quyô f gIâ f fha nh cong7
'
O m.
Co n co fhô o m nhIô u.
Ða o foa n Iâ y co ho ng,
Ða ng ma ha f cho Iâu,
Ha f cho de o cho daI,
Ha f cho Io n, cho sâu,
Ha f qua dâ u ca I chô f!
Bïå nh viïå n Viïå t Xö 7-1960
72 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
|1) HenrI HeIne |1797-1856) fhI ha o Ðu c, Iu c cuo I do I da bj bô nh fô
ba I, pha I na m IIô n frong bao nam, pha I Io f mình ba ng dô m
nhung vâ n sa ng fa c va gIu vu ng fInh fhâ n.
MO ÐÐ VN ÐA N
Tho I gIan ngu ng buo c, Ia ng Im
Ðôn mo IIô f sI; fra I fIm fa du ng.
Tra I fIm fa - cu ng ngâ p ngu ng,
Nu a chu ng gIo f Iô , nu a chu ng Io I ca;
A nh nga y nghIông xuo ng cu ng fa
Nghe n nga o da f mo f vo ng hoa fInh fhâ n.
'
NoI dây mo Ðô Van Ða n
Thân Ia m gIa su ng, fhân Ia m ca nh xuân;
Ðang khI frâ n dja gIan fruân,
VaI khIông nu I Iu a dIô f quân ba o fa n.
Quân fa co fha m kha I hoa n,
Ma nguo I chIô n sI da fa n fhjf xuong.
'
Mo Ðô Van Ða n frong sa ng frong guong:
HaI dô gIa y cao su ra ch so n.
CIa n don mo f cây bu f ma y.
Mo f fu I nI Iong.
Ta m khuy cu c a o.
Mo f ma nh da I ba c - co n Ia I frong nguo I.
RIÏNG CHUNG 73
Tâ f ca fình anh da hIô n cho do I.
Khong gIu cho mình, du chI Ia ha I co f.
'
Mo Ðô Van Ða n frong sa ng frong guong.
Mo Ðô Van Ða n frong vIô n Ða o fa ng quân do I.
Kha ch vIô ng qua dây
Ðu ng chân du ng Ia I:
- NoI dây mo Ðô Van Ða n,
NoI dây gIo no I frang nga n,
NoI dây chIm ca hoa no ,
Ðâ f fo quo c Ia mo f nô n nhung do ,
NoI dây bo n mu a muon fhuo va ng IaI...
'
' '
Têë t caã tinh anh àaä hiïë n cho àúâ i...
6-1960
74 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
THÐ P C! NC NHÂ T IA THÐ P NC!O I
Tùå ng chõ Trêì n Thõ Nhêm tûá c Lyá
Su so ng nhu ngo n de n,
Tuo ng Ia gIo fho I mong manh Ia m!
Nhung a nh sa ng daI bô n,
Nhung co chIm kho du f,
Nhung ha I nhI râ f ma nh,
Nhung fru ng fru ng mang mo c,
Mo f con nguo I - khong pha I dô gIô f dâu!
Ha f fho c vu I frong mo co bo n nghìn nam
Tuo ng choa f Ia I da fha nh fhan,
Tuo ng mo f fho I gIan nhâ m fha nh fro bu I;
Nhung bo n nghìn nam khong an no I
Mo f mâ m non frong ha f fho c con con.
Tho c kho e nhu nghìn nu I,
KhI ngâm, Ia I na y do n.
Ha f sen Ia n frong dâ m
HaI fram nam da ca n;
Ðu n cu ng ho a fha nh fhan,
Vo ha f cu ng nhu da ,
Nhung khoan Io , ngâm mô m,
Sen Ia I bu ng hoa Ia .
RIÏNG CHUNG 75
Chj Iy oI!
Chj fu vu ng My -ÐIô m
Xe Iuo I chô f, ra dây.
Ma u ba nam co n rI,
Io ng yôu fIn vâ n dâ y.
Trâ n Iu a du fuo ng sa f na o cha ng cha y!
Nhung fhe p nguo I, khI chinh nghIa Iuyô n foI,
Mo f co ga I châ p quân fhu hô f fha y,
Ðay ca f da fa, bay da fhua ro I!
OI gIu Iâ y so I fo ma nh hoI fho ,
CIu Iâ y fIm gan khong chju ru ng ro I!
Ke p sa f mo c co fay freo ru f nguo c,
Ke p sa f ru f fu ng ma nh fhjf, khong khaI!
OI gIu Iâ y danh du Ia m nguo I frong ba o Iu a:
Ða y nga y gIam khong gIo f nuo c, kha f dIôn cuo ng!
Pho I kho cha y, co hâ u ran muo n no ,
Vâ n gIu nuo c nha frôn mo f nu a dau fhuong!
Chô f cho duo c mo f con nguo I cu ng kho ,
KhI chIô n bInh quyô f gIu vu ng chIô n fruo ng;
Ðo I cha c Ia m, ga m chI mo n rang cho ,
Ðay ba o fa n, nhung ruo ng fu frong xuong!
Chj Iy oI, xIn chj na m duo ng nghI,
Chj mau Ia nh, ca mIô n Ða c cham nom.
Ha f fho c ma nh hon muon fru ng a c quy ;
Nhu ng cu c hình xe chj, chj cao hon!
22-11-1958
76 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
PH! IO I
Chu ng no so ! Chu ng no so !
ÐIô n dân chu ng vang gâ m,
So ng u n Iôn fâ n co !
Tro I: sao fa dang bay!
Ðâ f: duo I chân chu ng vo !
Xanh ca ma u ma f ro I,
Cha y cuo ng cuo ng, chu ng so !
Chu ng no so , nôn ru c dâ u va o su ng,
Cha y fìm phuong cu u chu a o âm fI,
CIeo ca I chô f, fuo ng va n ho I duo c chu ng,
Iâ y fo c fang ho ng cha n buo c fa dI!
OI Phu Io I! nam nghìn nguo I duo I ngu c!
Mo f nghìn nguo I va fhuo c do c fheo com,
OI Phu Io I! chô f ca o gan, xe ruo f!
Ta cam fhu ga o fhe f no I dau fhuong!
Tôn dâ f nuo c bIô n fha nh fôn fha m sa f.
Cho Ðuo c, Ðuy Xuyôn, Chi Tha nh, Huo ng ÐIô n!
Ðo n My ÐIô m uo ng ma u nhIô u, vâ n kha f!
Phu Io I! dâ f fro I ghô ro n run Iôn!
RIÏNG CHUNG 77
Quâ f chu ng xuo ng, kha c so nghìn Iôn fra n!
Mình chj Nhâm bo n chu c vô f fhuong kôu,
Mo f chj ÐIô u chô f vo I fhaI ba fha ng,
Tha m vo cu ng! co n fha m kho c bao nhIôu!
Chu ng no chô f dô n fâ n ho n, fâ n o c,
Nôn ghe f ghen khong chju no I fIô ng cuo I;
Chô f gIaI câ p, chô f fro fa n dô quo c
Mo I fhu ha n fu ng ngo â m, nha vuI.
Ða n chu ng ba n va o nhu ng nguo I so ng so f,
Iu a chu ng phun ho ng do f hô f fra I, nha :
So ! chu ng so ! nhu ng bInh doa n hoa ng ho f
Cha y quanh fuo ng vây nhu ng fIô ng kôu Ia.
Ðuo I chu ng no va o hang!
Ðuo I chu ng no va o fho I fIô n su !
Cha f fay chu ng quo qua ng!
CIu Iâ y mIô n Nam muon fhuo !
21-1-1959
78 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
C! I SONC HIÐ N I!ONC
Song HIô n oI, ga p nhau vô haI fha ng
Ðô n hom nay foI mo I no I nôn Io I,
Io ng ha y co n nghe n da ng o frôn moI
Tham ho I Cu a Tu ng, Ðô n Ha I...
Vuo f de o Ngang
Qua song CIanh foI va o Ðo ng Ho I,
Qua Truong nha Ho
Va o Ho Xa foI fo I HIô n Iuong.
ToI dô n dây dem mô n dem fhuong,
ToI fro vô dem fhuong dem nho .
Xa gì xa bô ngang chIô c du a!
ChI ba c câ u gIa I yô m cu ng vu a sang;
SoI doI bôn ma f anh Iâ n ma f na ng,
Xa gì xa frong ba n fay mo !
Iôn frôn nguo n co bo dâu nu a;
Xuo ng duo I bIô n
cu a song chI va I do n ga nh ma fhoI;
RIÏNG CHUNG 79
Xa chi xa oan xa ûá c, xa tûá c xa töë i,
xa khöng súå töå i vúá i öng trúâ i
|1)
,
So ng vo ha n vo ho I hon doI ba I ca f!
'
Nguo I xInh ca I no n cu ng xInh,
Song Ia nh song de p ca I fôn cu ng Ia nh,
HIô n Iuong nuo c bIô c cây xanh,
Io ng fa dô n do sao ma qua n fha f7
Sao sum ho p vo I chIa Iìa frong ma f,
Mo f xa VInh Son quâ n cha f ân fình,
Thon xo m so ng song nhu bo ng vo I hình,
Mo f fro I dâ f, co chI Ia do I kha c7
Thô ma fhâ y bôn bo Nam chj gIa f,
Nhu ng con frâu dâ m nuo c, nhu ng nguo I Iôn,
Ðuo I frua xanh nhu ng em nho du ng nhìn,
ToI bo ng u a doI fro ng, fay na m Ia I!
ToI xe na f Iuo I vo hình frong khong khi,
Ma f mo fo nhìn chj, foI nhìn em,
ToI da p dâ u Iu quy xuo ng frong dôm,
Trôn chu ng no , dân fo c fa ma nh buo c.
Trong khoa nh kha c, song HIô n Iuong da ng fruo c.
80 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
|1) Ða I fho na y co Iâ y mo f câu frong Io I ho ma I dâ y co fu fruo c:
Xa chi xa oan xa ûá c, xa tûá c xa töë i,
xa khöng súå töå i vúá i öng trúâ i
ToI nhìn nhu song Huong
nuo c cha y qua,
Song Thu Ðo n, song Tra Khu c cu a fa,
Tuo ng song Ða, Cu u Iong gIang so ng ho a
am a p...
'
Io I cam uâ f foI gu I fu mIô n Ða c
Song HIô n oI, nhu ng rung do ng chuyô n gIu m!
Cha c co nguo I fhI sI o frong Nam
Ra gIo I fuyô n, cu ng nghI nhu foI vâ y.
Cu I nga n mô n vo I muon fhuong frong â y,
Cu I Io I vô xIn bo f nho , khoan fhuong.
Cu I kIôn frInh mo f fâ m gan va ng!
6-1957
RIÏNG CHUNG 81
NHO Q!Ð NAM
Àêë t nûúá c trong töi laâ möå t khöë i,
Gioâ ng söng Bïë n Haã i chaã y qua tim.
X.D.
OI mIô n Nam, mIô n Nam
Quô ma , quô ma yôu,
Quô xInh de p fram chIô u;
OI mIô n Nam, mIô n Nam,
OI Ðình Ðjnh, QuI Nhon,
Ðâu yôu mô n cho hon
NoI fa Io f Io ng me 7
CIo bIô n o QuI Nhon,
KhI fa co n dI ho c,
Tha p Cha m o Ðình Ðjnh
KhI fa co n cha y choI;
OI mIô n Nam, mIô n Nam,
OI ma nh dâ f khu Nam,
Ðâ f vo I fa an na m,
Ca f so I vâ n nuoI fa,
Thuo no Iô vâ n nuoI fa!
OI quô huong ba ngoa I,
Cho bu a va bô n do ,
Song fuo I fho qua n qua I!
Hom nay fa no I fhâ f
82 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
Nho du f ruo f mIô n Nam;
Tu hom â y vô fham,
Ða muo I ba nam, co Ie .
Quô ma , quô ma yôu
Ta mang fheo so m chIô u,
Mang fheo frong gIo ng no I
Pha Ða c, vâ n Nam nhIô u;
Mang frong nhu ng chu , Io I
Ðu ng mo I khI no I, vIô f;
Mang frong mo f nu a nguo I
MIô n Nam Ia ma u huyô f,
Nu a fâm ho n, fình ca m,
Na o bIô f do c hay ngang7
OI bao gIo , bao gIo
Ta fa m va o da fhjf
Con song nho Co bo I,
QuI Nhon vô ngu p bIô n,
Muo I do ng o va nh faI!
OI bao gIo , bao gIo
Tu fruo c ngu c, sau vaI
Cu ng ngâ p dâ y quô ma 7
Ta ho I vo I Iuo I ca y
Co sâu va co sa c,
Ta ho I cu ng bu a sa f,
Ta fu ho I bu f fa.
OI mIô n Nam, mIô n Nam
Quô yôu dâ u muon nam,
OI ma nh dâ f ho n cam
Ðang na y fha nh hoa ba o Iu a!
12-1959
RIÏNG CHUNG 83
CHA ÐA NC NCOA I MÐ O ÐA NC TRONC
Cha da ng ngoa I, me o da ng frong.
Ong do Nghô deo khan go I do
Vuo f de o Ngang, kIô m noI câ n chu .
Cha da ng ngoa I, me o da ng frong.
HaI phia de o Ngang : mo f mo I fo ho ng.
Quô cha Ha Tjnh dâ f he p kho rang,
Ðo I bao fhuo , com chIa phâ n fu ng ba f.
Quô me gIo no m fho I Iôn fuoI ma f,
Ðình Ðjnh Iu a xanh om bo ng fha p Cha m.
Cha da ng ngoa I, me o da ng frong.
Ong do nho Iâ y co Ia m nuo c ma m.
Ia ng xo m cuo I gIo ng ong do fro fre ,
Nhung qui ong do van ve gIo I gIang.
Ða ngoa I no I : foI fro ng nguo I chu nghIa,
Ða m ga con cho ca ch fInh, xa da ng.
TIô ng da ng frong, fIô ng da ng ngoa I quâ n quif
Va o gIu a ma I franh, gIuo ng cho ng, co f nha .
Ru a, mo, chu 7 Cha ho I dIô u muo n bIô f.
Nga c nhIôn gì, me fho f : u I chuI cha!
84 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
Con frong vo ng ôm Ia nh kôu ke o ke f
Ru fuo I fho fheo haI dIô u bo ng frâ m.
Me fha nh fho f : qua nhúá thûúng em bêå u ;
|1)
Cha ha f da m ba I Phuå tûã tònh thêm
|2)
.
Cha da ng ngoa I, me o da ng frong.
Muo n an nhu f, fhì vô quô vo I bo .
Muo n an quif, an ho ng, fheo cha ma y
ma vô ngoa I do ,
Muo n uo ng nuo c du a, an xoa I chin do ,
Muo n an ba nh fe f, ba nh fo ,
Thì fheo fao, o ma I frong na y.
'
' '
Ðo I on Thâ y, do I on Ma sInh con.
Ca m on Thâ y vuo f de o Ngang bâ f kô !
Ca m on Ma bIô f yôu nguo I xu Nghô ;
Nôn ma u con chung ho a ca haI mIô n.
6-1960
RIÏNG CHUNG 85
|1) Mo f câu ca dao pho bIô n o Ðình Ðjnh:
Chim chuyïì n buå i úá t lñu lo
Loâ ng thûúng em bêå u öë m o gêì y moâ n
qua: anh; bâ u: em |no I vo I phu nu )
|2) Phuå tûã tònh thêm: ba I ha f da m pho bIô n o Ha TInh, no I vô cong
on cha me .
MO T V!O N XOA I
Mo f vuo n xanh, mo f vuo n xoa I frua na ng.
Nho dI fìm, chu nho nha f xoa I roI.
Trua ca ng do , bo ng xoa I ca ng dâ m ma f.
Ia frôn cao, gIo Io ng ha f muon Io I.
Trua fro n bo ng, xo m Ia ng dô u ngu hô f ;
Nho dI fìm, chu nho nha f xoa I roI.
Xoa I Iu ng Ia ng, nhu ng ma dâ y Io Iu ng,
Râ f dô fhuong, muo n hon hif, muo n an.
Tra I frôn ca nh qui hon ngoa I cho ba n;
!o c câ u fro I ru ng va o a o, va o khan.
Mo f fra I xoa I xanh! HaI ha m rang fre !
Ca n phâ p vo, aI fhâ y cu ng pha I fhe m!
Ðo n, ngon, dâ m. - Thich cuo I nhu na c ne
KhI dua vô dâ u du f be cho em.
Mo f va n xoa I khong ba ng xoa I fuo I nho !
Ðâ f yôu sao! khI chân buo c chua da m.
- MIô n Nam oI, fa nho mình fhô no ,
Co sao ma ca ch fro bâ y nhIôu nam7
6-1960
86 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !
ÐM CHO ANH
Nga y dI, anh co he n haI nam.
Ðua anh, em co nghI haI nam.
Ðua anh khong no I nhIô u hon no I,
Nhìn chung quanh nhIô u hon nhìn anh.
Anh co da n do , anh san so c.
Ðm co cuo I, va em co kho c.
Con chu ng fa bo ng na ng frôn fay,
Ðm a m ro I, anh Ia I gIa nh ngay.
Kho I fình na ng ca mây cu ng nuo c,
Tro I dâ f yôu fa cu ng ngo f nga o.
Hai mûúi böë n trùng em àúå i anh,
Than àoã bïn ngoaâ i vuâ i phuã trêë u.
RIÏNG CHUNG 87
Ðm ga m ne f ma f Io ng nhu dao,
Nhu ng chuyô n ha ng nga y ma u muo n fra o.
Cây du a vo I cây cau co Io n,
Con fa dI Ia I da cao cao.
Mo I an aI co mo I mo f nu a,
Ða cho nhau sao co n dô da nh.
Io ng cu a em fâ f ca Ia anh,
Cho do I, em khong cho mo f nu a.
Nho fhì dô m fu ng nga y fu ng fha ng;
Yôu khong Iuo ng nam fha ng dâu anh.
Anh oI! franh dâ u dem gâ n Ia I!
Nuo c Cu u Iong sâu, nu I Ta n bô n.
3-1958
88 TOA N TÂ P X!ÂN ÐIÐ !

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful