Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Trêng §¹i häc Ngo¹i th¬ng

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
———–———–***———–———–
Hµ Néi, ngµy
th¸ng
n¨m 200

———–———–———–———–

GiÊy chøng nhËn
Trêng §¹i häc Ngo¹i th¬ng chøng nhËn
Hä vµ
tªn:..................................................................................................................................................
...............................
Ngµy, th¸ng, n¨m, sinh:..........
................................................................................................................................................
§Þa chØ (theo Hé khÈu):...
...............................................................................................................................................
Lµ sinh viªn n¨m thø:...............Líp:...................Kho¸:.........(Tõ n¨m:....................®Õn
n¨m....................)
Thuéc hÖ ®µo t¹o: ChÝnh
quy...............................................................................................................................
Chuyªn ngµnh:

Kinh tÕ ngo¹i th¬ng