BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2

Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 3: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 2 của tháng đó. Hỏi các ngày
chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 4: Bố đi công tác xa trong hai tuần, bố đi hôm thứ hai ngày 5. Hỏi đến ngày
mấy bố sẽ về? Ngày ấy là thứ mấy trong tuần?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 5: Hồng có nhiều hơn Hà 10 viên bi, nếu Hồng cho Hà 4 viên bi thì Hồng
còn nhiều hơn Hà mấy viên bi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Bài 6: Tìm y:
a) 36 + 65 = y + 22
100 - 55 = y - 13
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
1

BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 7: Viết các tổng sau thành tích:
a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………….
b) 4 + 4 + 12 + 8 =………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
c) 3 + 6 + 9 + 12 =……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
d) 65 + 93 + 35 + 7 =…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Bài 8: Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì bằng 38?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 9: Có một số dầu, nếu đựng vào các can mỗi can 4l thì đúng 6 can. Hỏi số
dầu đó nếu đựng vào các can, mỗi can 3l thì phải dùng tất cả bao nhiêu can?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 10: Mai hơn Tùng 3 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào nhiều hơn Mai 4 tuổi. Hỏi
ai nhiều tuổi nhất? ai ít tuổi nhất, người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là
mấy tuổi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Bài 11: Mai có 27 bông hoa. Mai cho Hoà 5 bông hoa. Hoà lại cho Hồng 3 bông
hoa. Lúc này ba bạn đều có số hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi
bạn có bao nhiêu bông hoa?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2

BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 12:a) Có bao nhiêu số có hai chữ số bé hơn 54?........................................
………………………………………………………………………………..
b) Từ 57 đến 163 có bao nhiêu số có hai chữ số?..............................................
………………………………………………………………………………….
c) Có bao nhiêu số có ba chữ số lớn hơn 369?...................……………………
…………………………………………………………………………………..
Bài 13:Cho số 63.Số đó thay đổi thế nào nếu?
a) Xoá bỏ chữ số 3?............................................................................................
…………………………………………………………………………………
b) Xoá bỏ chữ số 6?...........................................................................................
………………………………………………………………………………….
Bài 14:Cho số a có hai chữ số:
a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 3 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………….
b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 4 thì số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………..
c) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a
tăng thêm bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………..
Bài 15:Cho số 408:
a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi( hay tăng thêm) 2 thì số đó giảm đi hay tăng
thêm bao nhiêu đơn vị?.......................................................................................
…………………………………………………………………………………
b) Số đó thay đổi thế nào nếu đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 8 cho nhau?
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Bài 16:a) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn vị
hơn kém nhau 7 thì hai số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
b) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng đơn vị mà chữ số hàng chục hơn
kém nhau 3 thì số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Bài 17:Hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà khi đọc số đó theo thứ tự từ trái
qua phải hoặc từ phải qua trái thì giá trị số đó vẫn không thay đổi?
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Bài 18:Hãy tìm số có ba chữ số mà hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng
chục bằng 0, còn hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 9.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

3

.......BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 19:Hãy tìm số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số hàng chục...…...... 3......... ta phải dùng hết bao nhiêu số? …………………………………………………………………………………… b) Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 10 đến 25.45 < 48 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 24:a) Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 1 đến 19... một số có một chữ số? …………………………………………………………………………………… Bài 22: a) Tìm những số lớn hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 4....... biết một số có hai chữ số.............. Bài 23:Tìm x: a) 24 < x < 27 b)36 < x + 1 < 39 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 4 . c) x + 20 < 51 d) 46 < x .. hỏi c là số nào? …………………………………………………………………………………….........2 .. Bài 21:a)Viết tất cả các số có hai chữ số và bé hơn 19? ………………………………………………………………………………… b) Viết tất cả các số tròn chục vừa lớn hơn 41 vừa bé hơn 93? …………………………………………………………………………………… c) Hãy tìm hai số liền nhau..hãy tìm số liền trước của b? …………………………………………………………………………………… c) Biết số c không có số liền trước..... ……………………………………………………………………………………..... a........ Hỏi a là số nào?( a là số cuối cùng của dãy số) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………................. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 20:a) Biết số liền trước của a là 23......... chữ số hàng chục nhân với 3 được chữ số hàng đơn vị........ b) Tìm những số có hai chữ số bé hơn 26 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 4?. c)Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 120 đến 129............... ta phải dùng hết bao nhiêu số? ……………………………………………………………………………………...... em hãy tìm số liền sau của a? …………………………………………………………………………………… b) Biết số liền sau của b là 35.... ta phải dùng hết bao nhiêu số? …………………………………………………………………………………… Bài 25: Bạn Bình đã dùng hết 29 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 .

BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 26: Tìm chữ số x. b) Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho hiệu hai số đó bằng 1. c) Hiệu lớn nhất của số có hai chữ số là bao nhiêu? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. 5 .. b) Tìm một số. …………………………………………………………………………………. Bài 27: Em hãy viết 18 thành tổng của các số hạng bằng nhau(càng viết được nhiều tổng càng tốt) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 28:a)Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho tổng hai số đó bằng 10. Bài 29:a) Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số là bao nhiêu? ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. b) Tổng bé nhất của số có một chữ số và số có hai chữ số là bao nhiêu? ……………………………………………………………………………….. biết hiệu của số đó với 28 bằng số bé nhất có 1 chữ số? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… c) Tìm một số. biết tổng của số đó với 45 bằng số bé nhất có ba chữ số? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. biết hiệu của 89 với số đó bằng 15? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Bài 30:a) Tìm một số.... biết: a) 35x < 351 b) 207> x 70 c) 199< xxx < 299 …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. d) Hiệu bé nhất của số có hai chữ số và số có một chữ số là bao nhiêu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….

trên xe có bao nhiêu hành khách? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Hỏi ai cao nhất. 6 . biết hiệu hai số kém số bị trừ là 56. Riêng gói kẹo chanh có 118 cái. Bình thấp hơn Mai 3 cm. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Bài 33: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa có tất cả 258 cái kẹo. c) Tìm số bị trừ. Có 8 người xuống xe và 5 người lên xe.. Xe tiếp tục chạy.BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 31: a) Tìm số bị trừ. lúc này trên xe có tất cả 50 hành khách. Mỗi người của đội này đều đấu một ván với mỗi người của đội kia. biết số bị trừ hơn số trừ 24 và hiệu của hai số bằng số trừ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 32:Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ. b) Tìm số trừ. Hỏi có tất cả bao nhiêu ván đấu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. mỗi đội có 3 người chơi đấu bóng bàn với nhau. ai thấp nhất? Hoa cao hơn Bình mấy xăng ti mét? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Hỏi trước khi xe dừng lại bến đỗ đó. biết tổng của số trừ và hiệu là 87. ……………………………………………………………………………………. Hỏi: a) Gói kẹo dừa có bao nhiêu cái kẹo? b)Phải bớt đi ở gói kẹo chanh bao nhiêu cái kẹo để số kẹo ở hai gói bằng nhau? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 34: Hai đội bóng bàn. Bài 35:Mai cao hơn Hoa 2cm.

Sau đó cô giáo lấy ra 6 gói bánh để đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi trong mỗi thúng.BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 36: Con ngỗng cân nặng 11kg. Mẹ cho Đào thêm 9 nhãn vở. dự định mỗi lớp một đoàn. Lúc này mỗi đoàn có 32 bạn. Hỏi con ngỗng cân nặng hơn con gà mấy kg? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 37: Mẹ để hai đĩa đựng số cam bằng nhau lên bàn. Để chia thành hai đoàn có số người bằng nhau. Hỏi lúc này cả bánh và kẹo cô giáo có tất cả bao nhiêu gói? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được đi thăm đền Cổ Loa. Mẹ đã bán được mọt số cam và một số quýt bằng nhau. thúng đựng quýt có 95 quả. Hỏi bây giờ đĩa bên nào nhiều cam hơn và nhiều hơn mấy quả? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 38: Thúng đựng cam có 68 quả. Bạn Mai lấy từ đĩa bên phải 3 quả bỏ sang đĩa bên trái. Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Hỏi bây giờ ai nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy cái? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 40: Cô giáo mua cho lớp một số gói bánh và một số gói kẹo. Con ngỗng cân nặng hơn con vịt 8 kg. tất cả là 45 gói. số cam còn lại ít hơn hay số quýt còn lại ít hơn? ít hơn bao nhiêu quả? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 39: Đào có ít hơn Mận 4 nhãn vở. Con gà cân nặng ít hơn con vịt 2 kg. 7 . cô giáo chuyển 6 bạn nữ ở lớp 2A sang lớp 2B và chuyển 4 bạn nam ở lớp 2B sang lớp 2A.

Mẹ đã bán 25 quả trứng gà. Đến khi Bạn Mai bằng tuổi bạn Hồng hiện nay thì tổng số tuổi của ba bạn là bao nhiêu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 46: Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Bài 45: Hiện nay Mai 7 tuổi.BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 42: Trên bãi cỏ có 15 con bò. mẹ 32 tuổi. Hỏi sinh nhật của Minh là ngày mấy của tháng 5. Như vậy còn cách ngày sinh nhật của Minh 10 ngày nữa. trong thúng còn 12 quả trứng gà nữa. Đào hơn Mai 3 tuổi. Số cừu bằng số bò và trâu cộng lại. Hồng 9 tuổi. Hỏi trên bãi cỏ có bao nhiêu con cừu? bao nhiêu con trâu? Tất cả có bao nhiêu con? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 43: Một thúng đựng 56 quả vừa trứng gà vừa trứng vịt.. Hỏi lúc đầu trong thúng có bao nhiêu quả trứng mỗi loại? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Hoa 10 tuổi. Số bò nhiều hơn số trâu là 10 con. Bài 44: Năm nay con 8 tuổi. 8 . Hỏi trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi con là bao nhiêu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. vào ngày thứ mấy trong tuần? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? Người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là mấy tuổi? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 47: Hôm nay là thứ hai ngày 4 tháng 5.

9 là vào thứ mấy. Em có thể giúp bạn Mai biết ngày khai giảng là thứ mấy trong tuần không? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Bạn Lan lại cho biết " ngày 25 -9 là vào thứ hai".5. 9 . Hà cho Tú 15 viên bi xanh thì Hà còn lại 8 viên bi xanh. Bạn Mận được ở với bà vừa đúng một tuần và ngày 6 ngày. Em có biết năm nay kỉ niệm ngày thành lập Đội 15 . Bài 50: Bạn Mận về quê thăm bà.Hỏi Hà còn bao nhiêu viên bi đỏ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 54: Tìm hiệu giữa số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số lẻ bé nhất có một chữ số? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 48: Năm nay kỉ niệm ngày quốc tế lao động 1 . Bài 52: Đôi thỏ nhà Thu đẻ được 6 con. kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 . Tính ra bạn Mận chỉ ở nhà bà có 1 chủ nhật thôi. Vậy chuồng thỏ nhà Thu có bao nhiêu đôi tai thỏ. bao nhiêu chân thỏ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 53: Hà có 40 viên bi màu xanh và đỏ.5 vào thứ mấy trong tuần? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 49: Bạn Mai muốn biết ngày khai giảng năm học 5 . Hỏi bạn Mận đến nhà bà vào thứ mấy trong tuần? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 51: Tìm 2 số có tích bằng 12 và số lớn gấp 3 lần số bé? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….5 vào thứ tư.

…. thầy thưởng cho 6 học sinh.4 ..BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 55: Thầy giáo có 45 quyển vở. 1 . Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số. 1. Biết số trừ bằng hiệu số.7.…. Hỏi trước khi cho Nam có bao nhiêu viên bi? Hà có bao nhiêu viên bi? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 57: Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 đơn vị. 10 .. …. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 62: Có hai thùng đựng dầu... Bài 59: Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Hỏi sau khi thưởng thầy còn lại mấy quyển? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 56: Nếu Nam cho Hà 4 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau. 2 . …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Hỏi số bị trừ sẽ bằng bao nhiêu? Hãy viết phép trừ đó? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 58: Viết tiếp 3 số thích hợp vào dãy sau: 0 . kim dài và kim ngắn gặp nhau mấy lần? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. thùng thứ nhất chứa 55 lít dầu. Tìm số bị trừ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 61: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 13 lít dầu thì số dầu hai thùng bằng nhau. mỗi bạn 4 quyển. và mỗi bạn có 18 viên bi..

............. ……………………………………………………………………………………...............13 < 47 b) 57 > x + 24 > 55 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 66: Cho số 346............................. a) Số đó thay đổi thế nào nếu giảm chữ số hàng trăm đi 2 đơn vị?............................ a... Hỏi nếu Hoà cho Bình 9 viên thì bây giờ Hoà còn nhiều hơn Bình mấy viên bi?( Vẽ sơ đồ để giải) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………........BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 63:a) Có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 27?....................... 2 ................................. b) Số đó thay đổi thế nào nếu tăng chữ số hàng chục thêm 5 đơn vị?..............................................……...................... …………………………………………………………………………………… Bài 67: Để đánh số trang của một quyển sách dày 17 trang thì ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?.... ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 69: Bạn An dùng hết 27 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 . Bài 65: Tìm x: a) 45< x ......... 3 ................ ………………………………………………………………………………… c) Số đó thay đổi thế nào nếu xoá chữ số hàng đơn vị?................................... Hỏi a là số nào? ( a là số cuối cùng của dãy số) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 70: Hoà có nhiều hơn Bình 19 viên bi........................ Bài 64: Tìm tất cả các số có hai chữ số bé hơn 27 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 3?..... 11 .......... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………....... c) Từ 68 đến 179 có bao nhiêu số có ba chữ số?......... Bài 68: Để đánh số trang một quyển sách từ 134 đến 143. b) Có bao nhiêu số có ba chữ số bé hơn 534?..................................................................................

............. b) Số đó thay đổi thế nào nếu giảm chữ số hàng chục đi 4 đơn vị?......... Bài 73: Tìm x: a) 48< x ......................................... 3 ............. ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 77: Bạn An dùng hết 29 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 ............. 12 .....................................…….......................... ………………………………………………………………………………… c) Số đó thay đổi thế nào nếu xoá chữ số hàng đơn vị?.................... Bài 76: Để đánh số trang một quyển sách từ 124 đến 122... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….................... Bài 72: Tìm tất cả các số có hai chữ số bé hơn 24 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 4?............... b) Có bao nhiêu số có ba chữ số bé hơn 425?....... a) Số đó thay đổi thế nào nếu tăng chữ số hàng trăm lên 2 đơn vị?.................................................... …………………………………………………………………………………… Bài 75: Để đánh số trang của một quyển sách dày 19 trang thì ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?........................................13 < 50 b) 67 > x + 24 > 65 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 74: Cho số 572.... Hỏi nếu Hoà cho Bình 9 viên thì bây giờ Bình sẽ nhiều hơn Hoà mấy viên bi?( Vẽ sơ đồ để giải) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….................................................... Hỏi a là số nào? ( a là số cuối cùng của dãy số) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 78: Hoà có nhiều hơn Bình 15 viên bi................BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 71:a) Có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 34?... c) Từ 68 đến 279 có bao nhiêu số có ba chữ số?......... 2 ................... a.. …………………………………………………………………………………….........

> .... Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu viên bi ? 13 ... 5 . 6 . 9 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau ( Ở mỗi số không có hai chữ số giống nhau ) Bài 3 : Số x có bao nhiêu chữ số biết a) x bé hơn 100 b) x đứng liền sau một số có hai chữ số Bài 4 : Tìm x biết a) x + 12 = 32 b ) 42 + x = 57 c) x + 26 = 12 + 67 – 21 Bài 5 : Tìm x biết a) x – 17 = 43 – 21 Bài 6 : Tìm x biết a) 17 – x = 12 = 67 – 39 d ) 24 + x = 86 b ) x – 15 = 12 + 49 b) 72 + 12 – x = 48 c) x – 34 = 67 c) 27 + 26 – x Bài 7 : Tìm y biết a) y + 56 = 56 – y b) 48 . Hỏi lúc ban đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo ? Cả hai ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg gạo ? Bài 13 : Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1kg và 5 kg . Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số có thể được Bài 2 : Hãy viết các số có hai chữ số sao cho mỗi số chỉ có 1 chữ số 5 Bài 2 : Từ 3 số 4 . Làm thế nào cân được 4 kg gạo qua một lần cân ? Bài 14: Thứ 5 tuần này là ngày 8 tháng 7 .... Sau một ngày bán hàng còn lại 18 kg đường . Hỏi thứ 5 tuần trước là ngày nào ? Bài 15 : Thứ sáu tuần này là ngày 16 tháng 9 . Hỏi thứ 7 tuần sau là ngày nào Bài 16 : Hồng muốn biết sinh nhật của mình 15 tháng 6 là ngày thứ mấy . thùng thứ 2 đựng ít hơn thùng thứ nhất 9 lít dầu .....Bài 1 : Từ 3 chữ số 3.. Chung có ít hơn Bình 6 viên bi .. Bình có nhiều hơn An 9 viên bi ....y = 48 + y c) 9 X y=7 Xy Bài 8: Điền dấu < ...42 + 29 + x Bài 9 : Bao gạo thứ nhất nặng 26 kg . 7 .42 + 21 b) 56 – y ..Bạn Mai lại cho biết ngày 7 tháng 6 là ngày thứ 3... Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu kg ? Bài 10 : Thùng thứ nhất đựng 32 lít dầu .. còn lại 28 gạo sau ngày thứ nhất ... Hỏi cửa hàng đã bán hết bao nhiêu kg đường ? Bài 12 : Một cửa hàng bán được 45 kg gạo trong ngày đầu .. bao gạo thứ 2 nặng hơn bao gạo thứ nhất 15 kg ... Hỏi cả hai thùng đựng được bao nhiêu lít dầu ? Bài 11 : Một cửa hàng có 68 kg đường . x – 18 h) 29 + 42 – x .... Sau ngày thứ hai còn lại 2 kg gạo ... = thích hợp vào chỗ trống ( Với x khác 0 ) a) x + 32 ... 45 – y g) 52 – 47 .......41 + x d) 42+ 21 + x . Em hãy giúp bạn Hồng biết ngày sinh nhật của bạn là ngày thứ mấy ? Bài 17: An có 12 viên bi ....52 – 47 – x c) x – 26 ........

............... thúng thứ nhất ít hơn thúng thứ hai 6 quả ........................... đoạn thẳng 3 5 Kể tên các đoạn thẳng : ............ nếu Minh cho Bình 3 viên thì Bình có nhiều hơn Minh 3 viên bi ........... số bìa xanh ít hơn số bìa đỏ .............................................. Hỏi Lan có bao nhiêu tấm bìa xanh ...... tứ giác E 3cm B 2cm 3cm 2cm G 1cm 2cm 5cm 4cm 3cm C 4cm D Có .... 4cm Hình vẽ bên có ........ . Nếu An cho Bình 4 viên bi thì Bình có 10 viên bi ......... ............................................. bao nhiêu tam giác ....... Hỏi a) Thúng nào có nhiều xoài nhất ? b) Cả ba thúng có bao nhiêu quả xoài Bài 23 : Hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng ........................Bài 18 : Bạn An có 9 viên bi .. kể tên các hình đó Bài 24 : Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống a) - 3 5 b) 8 28 c) - 27 6 Bài 25 : Điền các số vào ô trống sao cho có đủ các số từ 1 đến 9 sao cho tổng các số trong mỗi hàng ................... .................. A ...... thúng thứ ba nhiều hơn thúng thứ hai 5 quả .. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi ? Bài tập 22 : Có ba thúng xoài ........hình chữ nhật Có .... biết thúng thứ nhất có 12 quả .................................. trong mỗi cột đều bằng 15 75 9 1 9 Bài 26 : Hình vẽ bên có ...hình tam giác Tính chu vi mỗi tam giác Bài 27 : Hình vẽ dưới đây có .. bao nhiêu tứ giác . Biết rằng số bi của Dũng ít hơn 10 viên ......... bao nhiêu bi đỏ? Bài 20 : Lan có 4 bìa xanh và đỏ ..hình vuông 14 ................... Hỏi Dũng có bao nhiêu bi xanh . bao nhiêu tấm bìa đỏ ? Bài 21 : Minh có 18 viên bi . Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi Bài 19 : Dũng có 1 số bi xanh và đỏ ... Trong đó số bi đỏ hơn số bi xanh 7 viên ....................................

Sau khi rót ra bán thùng còn lại 12 lít . Hỏi túi đường nặng bao nhiêu kg? Bài 11 : Bao gạo và bao đường cân nặng 86 kg . Bài 4 : Hộp thứ nhất có 78 viên kẹo . Bài 2 : Lan có nhiều hơn Huệ 8 bông hoa. Nếu Khánh cho Hoà 2 quyển truyện thì Hoà có 19 quyển truyện . đĩa thứ hai đặt túi đường và quả cân 1 kg thì cân thăng bằng . Hỏi số mắm đã bán được và số mắm còn lại trong thùng số mắm nào nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu? 15 . ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 8 chiếc xe đạp .Bài tập khỏc Bài 1 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 66 gói kẹo . đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN 14 cm . Bao gạo cân nặng 42 kg . Hỏi cả hai đàn vịt có bao nhiêu con? Bài 6 : Đoạn thẳng MN dài 45 cm . Hỏi cả hai hộp có bao nhiêu viên kẹo? Bài 5 : Có hai đàn vịt . Hỏi Khánh và Hoà ai nhiều truyện hơn. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp? Bài 8 : Nam có ít hơn Bảo 8 viên bi . Hỏi Bảo còn nhiều hơn Nam bao nhiêu viên bi? Bài 9 : Hùng cân nặng 22 kg . Hồng có nhiều hơn Lan 4 bông hoa . Hỏi Hồng có nhiều hơn Huệ bao nhiêu bông hoa? Bài 3 : Khánh có 18 quyển truyện . Hỏi a) Bạn nào cân nặng nhất ? b) Hùng và Hoàng cân nặng bao nhiêu kg? c) Cả ba bạn cân nặng bao nhiêu kg? Bài 10: Có 1 cân đĩa . hộp thứ hai có ít hơn hộp thứ nhất 16 viên kẹo . đàn vịt thứ nhất có 95 con . ngày thứ nhất bán hơn ngày thứ hai 14 gói kẹo . Hùng cho Nam thêm 3 viên bi . Hoàng cân nặng 24 kg . Hỏi bao nào nặng hơn và nặng hơn bao kia bao nhiêu kg? Bài 12 : Một thùng nước mắm có 36 lít . Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu cm ? Bài 7 : Đặt một đề toán sau rồi giải 46viªn bi Tóm tắt : Hï ng: 15viªn bi ? viªnbi Dòng: Bài 7 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 25 chiếc xe đạp . Hậu cân nặng 23 kg . người ta đặt lên đĩa cân thứ nhất 3 kg . Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu gói kẹo. đàn vịt thứ nhất nhiều hơn đàn vịt thứ hai 32 con .

................................................... đoạn thẳng CD dài 25 cm ......... E D Bài 15 : Nối phép tính với các số thích hợp Bài 16 : Tính độ dài đường gấp khúc ABCD Bài 17: Độ dài đường gấp khúc ABCD có tổng độ dài của hai đoạn thẳng AB và BC bằng 36 cm ............... G ....................................... F A ............................. .............................. con kiến đen bò từ C đến E ........................................ Tính độ dài đường gấp khúc ABCD? Bài 18 : Con kiến vàng bò từ A đến C .................Bài 14 : Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác ...... Hỏi con kiến nào bò được đoạn đường dài hơn? B A D C E 16 .... bao nhiêu tứ giác ? Kể tên các tam giác ..................................... tứ giác đó C B .......................

3 dm? Bài 23: Điền số 42 17 +39 . 42 +27 .25 2 4 .Bài 19: Hai đường gấp khúc ABC và MNP có độ dài bằng nhau. cạnh BC dài 18 cm.. đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng MN .. 2 dm3cm..18 + . .. Bài 20 : Tam giác ABC có cạnh AB dài 14 cm . ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 8 thùng sữa .. Tính chu vi tam giác ABC .TOÁN LỚP 2 Bài 1 : Tính 15 + 67 – 11 = 98 – 69 + 7 = 82 – 46 + 12 = 59 + 17 – 28 = Bài 2 : Đặt tính và tính 15 + 7 100 – 34 57 + 29 Bài 3 : Tìm x biết : x + 12 = 71 17 + x = 32 87 – 29 56 .. 20 cm.. + 48 63 85 ÔN TẬP KỲ I . cạnh CA dài 22 cm . Hỏi ngày thứ hai của hàng đó bán được bao nhiêu thùng sữa? Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu thùng sữa ? 17 .39 + .47 34 – x = 15 46 + 54 x – 34 = 15 Bài 4 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 25 thùng sữa . Bài 21: Tính chu vi tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh lần lượt là 15 cm. Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng BC và đoạn thẳng NP .

........ Có ...................................... .......... .....đoạn thẳng A B Đó là các đoạn thẳng . 3 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau Bài 2 :Cho số a có hai chữ số a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị ? b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 2 thì số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị ? Bài 3 : a) Tìm những số lớn hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 4 b) Tìm những số có hai chữ số bé hơn 24 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 4 Bài 4 : Viết tất cả những số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12 Bài 5 : Viết tất cả những số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó 5 Bài 6 : Viết các số có hai chữ số biết tổng hai chữ số của nó bằng số lớn nhất có 1 chữ số và hiệu hai chữ số của nó bằng 3 ........... nếu thêm vào số trừ 3 đơn vị và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới bằng bao nhiêu ? 18 D ......................Bài 5 : Trong hình vẽ bên : Có :........... E C ......đường thẳng Đó là các đường thẳng :..................................... 2...................................................................................... Bài 7 : Hai số có hiệu bằng 14 ............... TOÁN ÔN TẬP TUẦN 23 Bài 1 : Từ 4 chữ số : 0 .................. 1......................................................................... Có ba điểm thẳng hàng là :.....................

Hỏi ai cao nhất ? Ai thấp nhất .3.1. Hỏi a) Ngày sau bán được bao nhiêu kg đường b) Trước khi bán cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg đường Bài 18 : Mai cao hơn Hoa 2 cm . 6 . Hỏi a là số nào ? Bài 13 : Viết thêm 4 số vào dãy sau : a) 3 . 19 . 35 . Cửa hàng còn lại 40 kg đường .. Huệ lại tặng Lan 3 quyển vở . Hỏi bây giờ đĩa bên nào nhiều cam hơn và nhiều hơn mấy quả cam? Bài 20 : Lan có 20 cái kẹo . Hà có 14 cái kẹo .Bài 8 : Tổng của hai số sẽ thay đổi như thế nào nếu mỗi số hạng cùng tăng thêm 25 đơn vị ? Bài 9 : Tìm 1 số biết số lớn nhất có hai chữ số trừ đi số đó thì được kết quả là 35 ? Bài 10 : Số 45 thay đổi như thế nào nếu : a) Xoá bỏ chữ số 5 b) Thay đổi vị trí chữ số 4 và chữ số 5 c) Tăng chữ số hàng chục thêm 2 Bài 11 : Để đánh các trang của cuốn sách dày 15 trang cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh Bài 12 : Nga dùng 20 chữ số để viết các số liền nhau thành 1 dãy số 0. Hoa cao hơn Bình mấy cm ? Bài 19 : Mẹ để hai đĩa cam bằng nhau trên bàn .2. ………………………. 31 . ……………………………. Ngày sau bán hơn ngày đầu 5 kg đường .. Bình thấp hơn Mai 3 cm .a . b) 39 . Bài 14 : Tìm x a) 14 – x = 14 – 2 b) 52 + 4 > x + 52 Bài 15 : Điền chữ số thích hợp vào hoa thị *3 + 1 *00 c) 46 < x – 45 < 49 d) x – 8 < 3 Bài 16 : Tính nhanh a) 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9 b) 75 – 13 – 17 + 25 Bài 17 : Ngày đầu cửa hàng bán được 15 kg đường . 9 . Hỏi bây giờ ai nhiều vở jơn và nhiều hơn mấy quyển . Hỏi Lan phải cho Hà mấy cái kẹo để só kẹo hai bạn bằng nhau . Lan lấy 3 quả từ đĩa bên phải bỏ sang đĩa bên trái .…. Bài 21 : Lan hơn Huệ 4 quyển vở .

Biết rằng số bi của Dũng bé hơn 10 . Hái cã bao nhiªu gµ ? Bao nhiªu con chã ? Bµi 2 : Cã 13 lÝt dÇu ®ùng vµo c¸c can 3 lÝt vµ 2 lÝt . Lan lại cho Thu 5 nhãn vở . Số bi đỏ hơn số bi xanh là 7 viên . Hỏi có mấy can 5 lít ? mấy can 2 lít ? Bài 5 : Dũng có 1 số bi xanh và đỏ . Hoµ ®îc 20 . Sè c¸ tr«i h¬n c¸ r« lµ 9 con . gåm c¸ tr«i vµ c¸ r« . gåm c¸ r« vµ c¸ giÕc . Con ngçng nÆng b»ng hai con vÞt . Hái cã bao nhiªu con c¸ tr«i ? bao nhiªu con c¸ r« ? To¸n Bµi 1 : Con ngçng vµ con gµ céng l¹i b»ng con ngan vµ con vÞt céng l¹i . Hái gi÷a con gµ vµ con ngan con nµo nÆng h¬n ? Cã thÓ nãi ch¾c ch¾n con ngan nÆng b»ng hai con gµ kh«ng ? Bµi 2 : C« gi¸o chÊm bµi to¸n cña bèn b¹n Hoµ . Tó th× cã hai ®iÓm 10 . Hái cã mÊy can 2 lÝt ? MÊy can 3 lÝt ? Bµi 3 : Võa gµ võa thá ®Õm ®îc 14 c¸i ch©n . BiÕt sè gµ nhiÒu h¬n sè chã . Em hãy đoán xem trong chuồng có mấy con gà ? mấy con thỏ ? Bài 2 : Từ can 10 lít dầu em muốn rót sang can 3 lít và can 2 lít . 18/3/2011 Bài 1 : Trong chuồng có cả gà và thỏ . cã mét ®iÓm 9 vµ mét ®iÓm 7 . Hỏi có bao nhiêu can 2 lít ? bao nhiêu can 3 lít ? Bài 4 : Có 17 lít nước đựng trong các can 5 lít và 2 lít . H¶i . Hỏi Lan có mấy bút đen ? mấy bút màu ? 18/ 3 / 2011 To¸n Bµi 1 : Võa gµ võa chã ®Õm ®îc 10 c¸i ch©n . B×nh . Sè c¸ r« h¬n c¸ giÕc lµ 8 con . Số bút màu hơn số bút đen là 6 cái . Hỏi Dũng có mấy bi xanh ? mấy bi đỏ ? Bài 6 : Tổng số bút chì màu và đen của Lan bé hơn 9 . Hỏi có thể rót đầy được mấy can 2 lít ? mấy can 3 lít ? Bài 3 : Có 9 lít nước mắm đựng vào các can loại 2 lít và 3 lít . Hỏi bây giờ ai có nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy nhãn vở .Bài 22 : Thu hơn Lan 7 nhãn vở . Hái cã mÊy con thá ? MÊy con gµ ? Bµi 4 : Hoµ c©u ®îc tæng sè c¸ Ýt h¬n 11 . Bạn Hoa đếm được tất cả có 8 cái chân . BiÕt sè thá nhiÒu h¬n sè gµ . Hái cã mÊy con c¸ r« ? MÊy con c¸ giÕc ? Bµi 5 : Lan c©u ®îc tæng sè c¸ Ýt h¬n 12 . BiÕt sè can 3 lÝt nhiÒu h¬n sè can 2 lÝt .

Sè giÊy mÇu ®á h¬n giÊy mÇu xanh lµ 10 tê.®iÓm cao h¬n B×nh nhng l¹i thÊp h¬n H¶i . Hëi mçi b¹n cã mÊy c¸i bót? Bµi 5: a. BiÕt r»ng tæng sè giÊy mÇu cña lan bÐ h¬n 13. Hëi Lan cã mÊy tê giÊy mÇu xanh? MÊy tê giÊy mÇu ®á? Bµi 4: Hµ. Lan. Trong giá c©u ®îc 3 con c¸ r« vµ chõng Êy con c¸ giÕc . Thu cã 7 c¸i bót. Hái em cã thÓ rãt ®Çy ®îc mÊy can 5 lÝt vµ mÊy can 2 lÝt ? Bµi 2: C¶ gµ vµ chã ®Õm ®îc 12 c¸i ch©n. Lan cã nhiÒu h¬n Hµ nhng Ýt h¬n Thu. Hái cã mÊy con gµ? MÊy con chã? Bµi 3: Lan cã 1 sè tê giÊy mÇu xanh vµ ®æ. TÝnh ®é dµi ®êng gÊp khóc ABCDE : B D 8 cm 7 cm 1 dm 9 cm A C E 2. Cho h×nh vÏ sau: B G 6cm 1dm 7cm 1dm 8cm A C E a) Cã mÊy ®êng gÊp khóc gåm 3 ®o¹n th¼ng? TÝnh ®é dµi mét trong c¸c ®êng gÊp khóc ®ã ? b)Cã mÊy ®êng gÊp khóc gåm 4 ®o¹n th¼ng? TÝnh ®é dµi mét trong c¸c ®êng gÊp khóc®ã 21 . Hái mçi b¹n ®îc mÊy ®iÓm ? Bµi 3 : Ba b¹n ®i c©u c¸ . BiÕt sè gµ nhiÒu h¬n sè chã. Hái ba b¹n c©u ®îc mÊy con c¸? Bµi 1: Cã 9 lÝt dÇu em muèn rãt vµo can 5 lÝt vµ can 2 lÝt. Sè c¸ trª Ýt h¬n c¸ giÕc nhng l¹i nhiÒu h¬n c¸ qu¶ .

Hái cã thÓ nãi ch¾c ch¾n r»ng trong sè bi lÊy ra ®ã cã: a) Ýt nhÊt 3 viªn bi ®á kh«ng? b) Ýt nhÊt 1 viªn bi xanh kh«ng? Bµi 2: Cã 4 bãng xanh. H·y: a) So s¸nh sè tuæi cña Th¶o vµ Hång? b) So s¸nh sè tuæi cña Lan vµ Hång? To¸nBµi 1 : §Ó ®¸nh sè thø tù mét cuèn s¸ch tõ trang 1 ®Õn trang 13 cÇn dïng bao nhiªu ch÷ sè ®Ó ®¸nh ? Bµi 2 : T×m x a) 17 + x – 25 = 36 b ) x + 12 < 12 + 4 c) 13 – 7 < x < 13 – 4 22 . 6 bót mÇu xanh vµ 3 bót mÇu vµng. Minh. Hång h¬n Hµ 6 tuæi. Hái cã thÓ nãi ch¾c ch¾n r»ng trong 12 viªn bi lÊy ra ®ã: a) Cã Ýt nhÊt 1 viªn bi xanh kh«ng? b) Cã Ýt nhÊt 1 viªn bi ®á kh«ng? c) Cã Ýt nhÊt 1 viªn bi vµng kh«ng? Bµi 5: Hµ. Sè hoa cña Hµ vµ Minh h¸i ®îc lµ 28 b«ng. Hái cã thÓ nãi ch¾c ch¾n r»ng trong 10 c¸i bót An lÊy ra: a) Cã Ýt nhÊt 1 bót mÇu vµng kh«ng? b) Cã Ýt nhÊt 1 bót mÇu ®á kh«ng? Bµi 4: Bi xanh cã 6 viªn. 6 bãng vµng. B¹n An lÊy tõ hép ra 10 c¸i bót.Bµi 1: Trong hép cã 5 bi xanh vµ 8 bi ®á. Lan kh«ng nh×n vµo tói lÊy ra 2 lÇn mçi lÇn 5 qu¶. An kh«ng nh×n vµo hép lÊy ra 2 lÇn mçi lÇn 4 viªn. Hái trong sè bãng lÊy ra: a) Ch¾c ch¾n cã 1 bãng vµng kh«ng? b) Ch¾c ch¾n cã 1 bãng ®á kh«ng? Bµi 3: Trong hép cã 4 bót mÇu ®á. kÐm Th¶o 3 tuæi. TÝnh sè hoa cña mçi b¹n h¸i ®îc? Bµi 6: Lan h¬n Hµ 4 tuæi. bi vµng cã 4 viªn. bi ®á cã 9 viªn. Trang cïng ®i h¸i hoa ®îc tÊt c¶ 38 b«ng. Sè hoa cña Minh vµ Trang h¸i ®îc lµ 29 b«ng. 5 bãng ®á. Tó kh«ng nh×n vµo hép lÊy ra 12 viªn bi.

Bµi 3 : Trong dÞp tÕt trång c©y líp cña Lan trång ®îc 50 c©y . Con gµ c©n nÆng Ýt h¬n con vÞt 2 kg . H¶i cã 3 lo¹i bi xanh . Cã thÓ t×m nhanh kÕt qu¶ cuèi cïng kh«ng ? Bµi 7 : §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng biÕt tæng c¸c sè trong 3 « liÒn nhau b»ng 20 9 5 Bµi 8 : §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng biÕt tæng c¸c sè trong 4 « liÒn nhau b»ng 78 23 . Hái tríc khi cho th× Toµn cã mÊy viªn bi ? Tïng cã mÊy viªn bi ? Bµi 5 : An . 811. Hëi líp Tïng trång ®îc mÊy c©y Bµi 4 : NÕu Toµn cho Tïng 12 hßn bi th× sè bi cña hai ngêi b»ng nhau vµ mçi ngêi cã 24 viªn bi . Líp Tïng trång Ýt h¬n líp Lan . Con ngçng c©n nÆng h¬n con vÞt 6 kg . Ba kh«ng vÒ ®Çu vµ còng kh«ng vÒ cuèi .Bµi 3 : Con ngçng c©n nÆng 10 kg . §Ó hai b¹n cã sè hoa b»ng nhau th× Lan ph¶i cho Hång mÊy b«ng hoa ? Bµi 5 : Ba n¨m n÷a tæng sè tuæi cña hai chÞ em lµ 24 tuæi . C¨n kh«ng vÒ ®Çu . vµng . Hái cã mÊy qu¶ bãng ®á ? MÊy qu¶ bãng vµng ? BiÕt sè bãng xanh lµ 4 qu¶ vµ bãng vµng nhiÒu h¬n bãng xanh nhng Ýt h¬n bãng ®á . 900. Hái con ngçng nÆng h¬n con gµ mÊy kg ? Bµi 4 : Lan cã nhiÒu h¬n Hång 4 b«ng hoa . Hái b¹n nµo vÒ thø nhÊt ? B¹n nµo vÒ thø nh× ? B¹n nµo vÒ thø 3 ? Bµi 6 : Céng mçi sè sau : 600 . Ba . Hái tríc ®©y 2 n¨m tæng sè tuæi cña hai chÞ em lµ bao nhiªu ? Bµi 6 : An cã 15 qu¶ bãng : xanh . mÊy bi ®á . Hái c¶ 2 b¹n cã bao nhiªu lo¹i bi kh¸c mµu vµ ®ã lµ lo¹i mµu g× ? Bµi 2 : Toµn cã 1 sè bi xanh vµ ®á biÕt r»ng sè bi cña Toµn bÐ h¬n 10 . Bi ®á h¬n bi xanh lµ 7 . Hái Toµn cã mÊy bi xanh . Bµi 1 : Dòng cã 2 lo¹i bi xanh vµ ®á . C¨n ch¹y thi víi nhau . tÝm . 550 . vµng . ®á . An kh«ng vÒ cuèi . NÕu líp Lan cho líp Tïng 10 c©y th× sè c©y hai líp b»ng nhau . 411 víi 36 råi lÊy kÕt qu¶ ®ã céng víi 64 .

Hái thø 7 tuÇn sau lµ ngµy mÊy ? Tõ thø 2 tuÇn nµy ®Õn thø 7 tuÇn sau cã mÊy ngµy ch½n ? MÊy ngµy lÎ ? Bµi 16 : Mét b¹n nãi “Trong tuÇn nµy cã 2 chñ nhËt liÒn nhau ®Òu lµ ngµy ch½n ” . : ” vµo « trèng ®Ó d·y sè cã kÕt qu¶ ®óng 3 3 33 3 = 31 b) 7 7 7 =7 Bµi 13 : Em h·y nghÜ mét sè nµo ®ã kh«ng lín h¬n 31 ®iÒn vµo ®Ó kÕt qu¶ ®óng b»ng 0 ®îc kh«ng ? ( +2)x3–6- x3=0 Bài 14 : Thø n¨m tuÇn nµy lµ ngµy 15 th¸ng 6 . x . Hái thø n¨m tuÇn tríc lµ ngµy mÊy ? Thø n¨m tuÇn sau lµ ngµy mÊy ? Thø 3 tuÇn tríc lµ ngµy mÊy ? Thø 7 tuÇn sau lµ ngµy mÊy ? Bµi 15 : Thø 2 tuÇn nµy lµ ngµy 4 . .20 40 Bµi 9 : §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng biÕt tæng c¸c sè trong 3 « liÒn nhau b»ng 500 150 80 Bµi 10 : a) Em h·y ®iÒn sè cßn l¹i vµo « trèng cña d·y sè sau råi nhËn xÐt c¸ch viÕt d·y sè ®ã 12 24 48 b) 2 6 18 c) 24 12 6 Bµi 11 : TÝnh theo c¸ch hîp lý a) 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 b) 8 x 3 + 2 x 8 + 4 x 8 Bµi 12 : a) §iÒn dÊu “ + .. B¹n Êy nãi ®óng hay sai ? V× sao ? 24 .

...... Th¶o cã sè kÑo nhiÒu nhÊt ........ 600 278 161 .. Hái Lan ph¶i cho Nga mÊy c¸i kÑo ®Ó sè kÑo hai b¹n b»ng nhau? Bµi 19 : Lan h¸i ®îc 6 b«ng hoa .. 6) H×nh vÏ bªn cã : h×nh ch÷ nhËt ? ghi tªn c¸c h×nh ®ã 25 . Tay ph¶i cÇm nhiÒu h¬n tay tr¸i 8 qu¶ bãng .. 691 302 . Trang cã 14 c¸i kÑo ....... b) ............. Hái Hµ ph¶i cho Lan mÊy b«ng hoa ®Ó sè hoa 2 b¹n b»ng nhau ? Bµi 20 : MÑ ®Ó 2 gãi kÑo cã sè kÑo b»ng nhau lªn bµn ...< ....... < = 712 .... Thuû ......... An lÊy 4 c¸i tõ gãi nµy bá sang gãi kia .... 700 695 ..... + 490 + 250 ............. 2) T×m x : a) x + 39 + 19 = 87 + 9 17 3) ViÕt sè tù nhiªn liªn tiÕp vµo chç chÊm: a) 698 < ........< 790 c) 699 < . 4) §iÒn dÊu > . 62011 599 + 1 ......... Hái sè c©y bëi cã bao nhiªu c©y... 301 5) Sè c©y cam trong vên cã 568 c©y vµ Ýt h¬n sè c©y bëi lµ 165 c©y...< ..< .. Hµ h¸i ®îc 10 b«ng hoa . 698 612 ......< .... Trang cã sè kÑo Ýt nhÊt cßn Thuû cã 6 c¸i .......................................... Hái ph¶i chuyÓn tõ tay ph¶i sang tay tr¸i mÊy qu¶ bãng ®Ó sè bãng ë hai tay b»ng nhau ? Bµi 18 : Nga cã 8 c¸i kÑo .< ......Bµi 17 : Tay tr¸i cÇm 12 qu¶ bãng ... Hái mçi b¹n Th¶o .... 490 + 413 . Hái b©y giê gãi nµo nhiÒu kÑo h¬n vµ nhiÒu h¬n mÊy c¸i kÑo ? Bµi 21 : Th¶o .. Nga cã Ýt h¬n Lan 4 c¸i kÑo ................... Trang cã mÊy c¸i kÑo ? §Ò 1: 1) TÝnh: 536 + + 342 ..< ............ b) x – 26 = 75 - 690 + 10 .

§Ò 2: 1) H×nh vÏ bªn cã : h×nh tam gi¸c ? ghi tªn h×nh ®ã A B C D 2) §iÒn sè thÝch hîp vµo .25 +7 :4 x2 38 3) §iÒn sè nµo ? 4 0 3 8 ? 3 2 1 5 4) T×m x 8 x 1 1 2 8 1 5) a) ViÕt sè liÒn sau cña sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè b) Sè liÒn tríc cña sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè 26 .

... 980 e) 5 sè trßn tr¨m liªn tiÕp : ................... ... b) 5 sè lÎ liªn tiÕp : 195 ........ ........................ buæi s¸ng b¸n ®îc 279 kg cam vµ b¸n ®îc nhiÒu h¬n buæi chiÒu 125 kg cam. = .... =3x5 = ........... ....... ...... 500 d) 5 sè trßn chôc liªn tiÕp : .. ......ti . ........ ... ...... .........mÐt ? §Ò 3: Hä vµ tªn 1) T×m x : a) x + 112 + 143 = 999 – 102 123 = 400 + 56 b) x – c) 962 – x = 869 – 28 x = 59 + 9 2) §Æt tÝnh råi tÝnh: 916 – 302 974 – 452 d) 45 + 47 – 789 – 456 589 – 506 3) ViÕt thªm c¸c sè liÒn sau hoÆc liÒn tríc ®Ó ®îc: a) 5 sè tù nhiªn liªn tiÕp: 98 .. ....... Hái h«m qua quÇy ®ã b¸n ®îc bao nhiªu lÝt dÇu.... ......... d) 6 x 5 : 2 9x5:3 =6:2x5 = ... ................ = 153 = .. ....... 5) QuÇy hµng h«m nay b¸n ®îc 193 lÝt dÇu vµ b¸n ®îc Ýt h¬n h«m qua 15 lÝt.. ....................... c) 5 sè ch½n liªn tiÕp : ............ c) 789 + 111 .......... .... = ...... .. . ..... ............ Hái B×nh cao bao nhiªu x¨ng ..... 498 ................... 4) Mét cöa hµng.. 99 ... ......89 = ... Hái buæi chiÒu b¸n ®îc bao nhiªu ki l« gam cam. ....... ......... ........ ......... .... ... 970 .................. = 15 = .. §Ò 4: Hä vµ tªn 1) TÝnh b»ng c¸ch hîp lý (theo mÉu) a) 145 + 53 – 45 b) 139 + 27 – 39 = 145 – 45 + 53 = ................................... 197 .6) An cao 1 m 59 cm vµ cao h¬n B×nh 24 cm ...... .... 500 . = 100 + 53 = ........ . .......... 4x8:2 27 ....

..................... 2 ) ¤ng cao 163 cm ......... G E D ........................................................... 3 ............................................. ¤ng thÊp h¬n bè 12 cm ...... Hái thïng nhá cã bao nhiªu lÝt dÇu ? 4 ) TÝnh ? 45 + 39 4 - 8 4 4 5 5 ) H×nh bªn cã : h×nh tam gi¸c - 8 + 234 245 574 + 3 3 234 9 A 5 79 45 B C Ghi tªn c¸c h×nh O ®ã : ....................... §Ò 5 : 1) ViÕt 4 phÐp tÝnh thÝch hîp víi 3 sè a) 4 ................ 3 . = .......................... = ........ Hái bè cao bao nhiªu x¨ng ti mÐt ? 3) Thïng to ®ùng 85 lÝt vµ nhiÒu h¬n thïng nhá 13 lÝt .................... 12 b) 2) T×m x a) 100 – x = 5 x 9 b) 5 x 7 + x = 100 c) x : 4 = 78 : 3 K N A Q P 28 ............................. ............= ........... 7 4 ..............................

Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh? Bài 9: Tìm x: 29 . chiÒu réng ng¾n h¬n chiÒu dµi 5 cm ? 5 ) TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c biÕt 3 c¹nh cña tam gi¸c ®ã b»ng nhau vµ b»ng 15 cm Bài ôn tập học kì II Bài 1) Đặt tính rồi tính : 36 + 23 . b) 71 – x = 17 + 12 c) 3 x x = 12 + 18 d) x : 4 = 36 : 9 e) 28 : x = 65 – 58 f) 7 x x = 81 .60 Bài 4) Toàn có 26 viên bi.. 60 + 27. 90 cm D .3) §é dµi ®êng gÊp khóc lµ A . 81 cm 4) TÝnh chu vi cña h×nh ch÷ nhËt biÕt chiÒu dµi 16 cm .. Hỏi 7 con vịt có bao nhiêu cái chân? Bài 6:Mỗi xe đạp có 2 bánh. 72 – 19 .cm 90cm = ………. 98 – 49. 57 + 38.cm 32cm = ……. Toàn có nhiều hơn Nam 9 viên bi. 100 – 46. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi? Bài 5: Mỗi con vịt có 2 cái chân. 65 cm C .dm……. 60 cm B . Hỏi 5 xe đạp như thế có bao nhiêu bánh xe? Bài 6: Tính nhẩm: 3x7= 18 : 2 = 4x6= 16 : 4 = 4x8= 28 : 4 = 3x4= 20 : 2 = 5x5= 15 : 3 = 5x2= 30 : 3 Bài 7: Câu 3: Tìm x : a/ x + 3 = 15 b/ 9 + x = 15 c/ x – 14 = 37 d/ 89 – x = 67 e/ x + 39 = 60 f/ 48 + x = 65 g/ x – 34 = 29 h/ 73 – x = 45 Bài 8 : Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ.cm Bài 3) Tìm x: a) x +17 = 90 – 9 .dm 8dm = ……. 67 + 23 18 + 35 76 – 37 81 – 37 21 + 29 57 – 48 32 : 8 9x4 40 : 4 50 : 10 24 : 6 27 : 9 21 : 3 35 : 5 12 : 6 15 : 3 18 : 6 20 : 4 26 : 4 18 : 9 3x8 4x7 6x5 9x5 8x4 9x 2 6x 3 3x4 9x3 7x5 10 x 3 2x7 3x3 4x 4 Bài 2) Điền số : 2 dm 8cm = ………. 100 – 60 45 + 59.

Hồng cho Huệ 4 quyển vở .nếu Bình cho An 6 viên bi thì Bình ít hơn An mấy viên bi? 12)Mai có nhiều hơn Nam 12 viên bi . e)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 11.Nếu Linh cho Hà 5 viên bi thì số bi Linh còn nhiều hơn Hà là bao nhiêu viên? 14)Lan có nhiều hơn Huệ 12 quyển vở . d)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 17.a/ x : 4 = 9 b/ x : 4 = 5 c/ x : 5 = 7 d/ x : 3 = 10 e/ 45 : x = 9 f/ 35 : x = 7 g/ 27 : x = 3 h/ 28 : x =8 Bài 10: Mỗi chuồng có 5 con thỏ .Tính tổng số tuổi của con và bố khi con bằng tuổi bố. khi cho vào mỗi túi 3kg thì được 11 túi và còn thừa 2kg. An còn lại 26 viên bi. Huy có bao nhiêu bi? Bài 13: Biết thỏ ít hơn gà 18 con và số thỏ là 19 con.khi cho vào mỗi túi 4 kg thì được 10 túi. Hỏi cả gà và thỏ có bao nhiêu chân? Câu 14 : An cho Bình 16 viên bi. Hỏi trước khi cho Bình thì An có bao nhiêu viên bi ? 1) Tuổi của Bố hiện nay 35 tuổi. Huy cho An 7 hòn bi.Hỏi cũng lượng gạo đó cho vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi.Hỏi lượng gạo đó là bao nhiêu kg? 5) Có 1 lượng gạo.Hỏi lượng gạo đó là bao nhiêu kg? 6) Có 1 lượng dầu.Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi anh bằng tuổi em.Hỏi cũng lượng dầu đó cho vào mỗi thùng 3 lít thì được bao nhiêu thùng? 7)Với 1 can 5 lít và 1 can 3 lít . em là 37 tuổi .Hỏi Lan còn nhiều hơn Huệ bao nhiêu quyển vở. Nếu An cho Huy 5 hòn bi.Làm thế nào để đong được 1 lít dầu? 10)Có 13 lít nước mắm đựng trong các loại can 2 lít.Hỏi Mai phải cho Nam bao nhiêu viên bi để 2 bạn có số bi bằng nhau? 13)Linh có nhiều hơn Hà 13 viên bi . 30 . c)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 15.làm thế nào để đong được 2 lít dầu? 8) Với 1 can 5 lít và một can 2 lít . Làm thế nào để đong được 1 lít dầu? 9) Với 1 can 5 lít và một can 3 lít . Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ? Bài 11:Tìm x: a/ x x 4 = 36 b/ 3 x x = 27 c/ 10 x x = 40 d/ x x 7 = 28 e/ 4 x x = 24 f/ x x 8 = 32 g/ 5 x x = 45 h/ 7 x x = 35 Bài 12: An và Huy có tất cả 26 hòn bi. b)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 13. con là 12 tuổi. khi cho vào mỗi túi 5kg thì được 8 túi và còn thừa 4kg. 3) a)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 12. 2) Tuổi của Anh hiện nay là 45 tuổi . Hỏi mỗi loại có mấy can? 11)Bình có nhiều hơn An 11 viên bi. Lúc này trong túi 2 bạn có bi = nhau. 4) Có 1 lượng gạo. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu bi. 3 lít và 5 lít . khi cho vào mỗi thùng 5 lít thì được 6 thùng. 3)Có 1 lượng gạo .

31 .Có thể nói chắc chắn rằng có ít nhất 1 cái lồng nhốt hai con chim không? 19)Với 3 chữ số 2.6.năm chữ số 3.7.15) An có nhiều hơn Dũng 1 số viên bi.Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số.5. 28)Có 8 lít dầu đựng trong các loại thùng loại 2 lít và loại 3 lít . 21)Một người đi bộ trong 1 giờ được 5 km .Hỏi An có nhiều Dũng bao nhiêu viên bi? 16)Nếu lấy ba chữ số 1.2. a) Hãy lập các số có hai chữ số từ 3 chữ số trên. 20)Với 3 chữ số 1.Hỏi An có thêm được bao nhiêu hộp bi? 18)Có 5 con chim được nhốt vào trong 4 cái lồng.An mua thêm 30 bi nữa .gặp nhau tại điểm C.3 .Hỏi mỗi loại có mấy thùng.Hỏi 2 tỉnh A và B cách nhau bao nhiêu km? 24)Đoạn đường từ xã A đến xã B dài 14 km. mỗi hộp 5 viên .người ta cắt ra làm 3 khúc bằng nhau. sao cho mỗi số có ba chữ số khác nhau.4 làm chữ số hàng chục.Hỏi có thể nói chắc chắn rằng số bi của Bình lấy ra : a)Có ít nhất 3 bi đỏ không? b)Có ít nhất 1 bi xanh không? 27) Làm thế nào để đong được 2 lít dầu khi có 1 can 3 lít và 1 can 7 lít.đoạn đường từ xã B đến xã C dài hơn đoạn đường từ xã A đến xã B là 7 km.Nếu An cho Dũng 8 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau.5.9 làm chữ số hàn đơn vị .5.2.Hãy viết tất cả các số có hai chữ số đó? 17)An có 1 số hộp bi. b) Hãy lập các số có ba chữ số từ 3 chữ số trên. 26)Trong hộp có 5 bi xanh và 8 bi đỏ.Hỏi đoạn đường từ xã B đến xã C dài bao nhiêu km? 25)Từ 3 chữ số 0.Bình không nhìn vào hộp lấy ra 2 lần mỗi lần 4 viên bi.Hỏi trong 3 giờ người đó đi được bao nhiêu km? 22)Một sợi dây dài 18m.Chỗ hai xe gặp nhau cách tỉnh A 36 km và cách tỉnh B 45 km.Hãy lập các số có 3 chữ số .2.Hỏi mỗi khúc dây dài bao nhiêu m? 23)Hai xe khách đi ngược chiều nhau từ tỉnh A và tỉnh B .7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful