BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2

Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 3: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 2 của tháng đó. Hỏi các ngày
chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 4: Bố đi công tác xa trong hai tuần, bố đi hôm thứ hai ngày 5. Hỏi đến ngày
mấy bố sẽ về? Ngày ấy là thứ mấy trong tuần?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 5: Hồng có nhiều hơn Hà 10 viên bi, nếu Hồng cho Hà 4 viên bi thì Hồng
còn nhiều hơn Hà mấy viên bi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Bài 6: Tìm y:
a) 36 + 65 = y + 22
100 - 55 = y - 13
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
1

BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 7: Viết các tổng sau thành tích:
a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………….
b) 4 + 4 + 12 + 8 =………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
c) 3 + 6 + 9 + 12 =……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
d) 65 + 93 + 35 + 7 =…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Bài 8: Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì bằng 38?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 9: Có một số dầu, nếu đựng vào các can mỗi can 4l thì đúng 6 can. Hỏi số
dầu đó nếu đựng vào các can, mỗi can 3l thì phải dùng tất cả bao nhiêu can?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 10: Mai hơn Tùng 3 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào nhiều hơn Mai 4 tuổi. Hỏi
ai nhiều tuổi nhất? ai ít tuổi nhất, người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là
mấy tuổi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Bài 11: Mai có 27 bông hoa. Mai cho Hoà 5 bông hoa. Hoà lại cho Hồng 3 bông
hoa. Lúc này ba bạn đều có số hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi
bạn có bao nhiêu bông hoa?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2

BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 12:a) Có bao nhiêu số có hai chữ số bé hơn 54?........................................
………………………………………………………………………………..
b) Từ 57 đến 163 có bao nhiêu số có hai chữ số?..............................................
………………………………………………………………………………….
c) Có bao nhiêu số có ba chữ số lớn hơn 369?...................……………………
…………………………………………………………………………………..
Bài 13:Cho số 63.Số đó thay đổi thế nào nếu?
a) Xoá bỏ chữ số 3?............................................................................................
…………………………………………………………………………………
b) Xoá bỏ chữ số 6?...........................................................................................
………………………………………………………………………………….
Bài 14:Cho số a có hai chữ số:
a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 3 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………….
b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 4 thì số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………..
c) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a
tăng thêm bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………..
Bài 15:Cho số 408:
a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi( hay tăng thêm) 2 thì số đó giảm đi hay tăng
thêm bao nhiêu đơn vị?.......................................................................................
…………………………………………………………………………………
b) Số đó thay đổi thế nào nếu đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 8 cho nhau?
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Bài 16:a) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn vị
hơn kém nhau 7 thì hai số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
b) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng đơn vị mà chữ số hàng chục hơn
kém nhau 3 thì số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Bài 17:Hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà khi đọc số đó theo thứ tự từ trái
qua phải hoặc từ phải qua trái thì giá trị số đó vẫn không thay đổi?
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Bài 18:Hãy tìm số có ba chữ số mà hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng
chục bằng 0, còn hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 9.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

3

..............................45 < 48 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 24:a) Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 1 đến 19. ta phải dùng hết bao nhiêu số? ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. 3... b) Tìm những số có hai chữ số bé hơn 26 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 4?....... c) x + 20 < 51 d) 46 < x ..... em hãy tìm số liền sau của a? …………………………………………………………………………………… b) Biết số liền sau của b là 35..... biết một số có hai chữ số.....….. chữ số hàng chục nhân với 3 được chữ số hàng đơn vị.BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 19:Hãy tìm số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số hàng chục.... c)Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 120 đến 129.......... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 20:a) Biết số liền trước của a là 23......hãy tìm số liền trước của b? …………………………………………………………………………………… c) Biết số c không có số liền trước.... Hỏi a là số nào?( a là số cuối cùng của dãy số) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….... Bài 21:a)Viết tất cả các số có hai chữ số và bé hơn 19? ………………………………………………………………………………… b) Viết tất cả các số tròn chục vừa lớn hơn 41 vừa bé hơn 93? …………………………………………………………………………………… c) Hãy tìm hai số liền nhau........... một số có một chữ số? …………………………………………………………………………………… Bài 22: a) Tìm những số lớn hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 4.. hỏi c là số nào? …………………………………………………………………………………….......... ta phải dùng hết bao nhiêu số? …………………………………………………………………………………… b) Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 10 đến 25.. 4 ..2 .... a............. ta phải dùng hết bao nhiêu số? …………………………………………………………………………………… Bài 25: Bạn Bình đã dùng hết 29 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 ... Bài 23:Tìm x: a) 24 < x < 27 b)36 < x + 1 < 39 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………............

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. b) Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho hiệu hai số đó bằng 1. b) Tìm một số. …………………………………………………………………………………. biết hiệu của số đó với 28 bằng số bé nhất có 1 chữ số? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… c) Tìm một số. …………………………………………………………………………………. biết: a) 35x < 351 b) 207> x 70 c) 199< xxx < 299 …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. Bài 27: Em hãy viết 18 thành tổng của các số hạng bằng nhau(càng viết được nhiều tổng càng tốt) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 28:a)Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho tổng hai số đó bằng 10. biết tổng của số đó với 45 bằng số bé nhất có ba chữ số? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..... Bài 30:a) Tìm một số. c) Hiệu lớn nhất của số có hai chữ số là bao nhiêu? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. d) Hiệu bé nhất của số có hai chữ số và số có một chữ số là bao nhiêu? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. biết hiệu của 89 với số đó bằng 15? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Bài 29:a) Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số là bao nhiêu? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 26: Tìm chữ số x. 5 . b) Tổng bé nhất của số có một chữ số và số có hai chữ số là bao nhiêu? ……………………………………………………………………………….

mỗi đội có 3 người chơi đấu bóng bàn với nhau. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ai thấp nhất? Hoa cao hơn Bình mấy xăng ti mét? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. b) Tìm số trừ. Bài 33: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa có tất cả 258 cái kẹo. Có 8 người xuống xe và 5 người lên xe. lúc này trên xe có tất cả 50 hành khách. Hỏi: a) Gói kẹo dừa có bao nhiêu cái kẹo? b)Phải bớt đi ở gói kẹo chanh bao nhiêu cái kẹo để số kẹo ở hai gói bằng nhau? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 34: Hai đội bóng bàn. Hỏi ai cao nhất. Xe tiếp tục chạy.BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 31: a) Tìm số bị trừ.. trên xe có bao nhiêu hành khách? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Mỗi người của đội này đều đấu một ván với mỗi người của đội kia. biết tổng của số trừ và hiệu là 87. biết hiệu hai số kém số bị trừ là 56. Riêng gói kẹo chanh có 118 cái. Bình thấp hơn Mai 3 cm. ……………………………………………………………………………………. Bài 35:Mai cao hơn Hoa 2cm. c) Tìm số bị trừ. Hỏi trước khi xe dừng lại bến đỗ đó. Hỏi có tất cả bao nhiêu ván đấu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 6 . biết số bị trừ hơn số trừ 24 và hiệu của hai số bằng số trừ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 32:Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….

Lúc này mỗi đoàn có 32 bạn. Hỏi con ngỗng cân nặng hơn con gà mấy kg? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 37: Mẹ để hai đĩa đựng số cam bằng nhau lên bàn. Hỏi bây giờ đĩa bên nào nhiều cam hơn và nhiều hơn mấy quả? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 38: Thúng đựng cam có 68 quả. Bạn Mai lấy từ đĩa bên phải 3 quả bỏ sang đĩa bên trái. Hỏi trong mỗi thúng. Con gà cân nặng ít hơn con vịt 2 kg. số cam còn lại ít hơn hay số quýt còn lại ít hơn? ít hơn bao nhiêu quả? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 39: Đào có ít hơn Mận 4 nhãn vở. thúng đựng quýt có 95 quả. Mẹ cho Đào thêm 9 nhãn vở. 7 .BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 36: Con ngỗng cân nặng 11kg. Sau đó cô giáo lấy ra 6 gói bánh để đổi lấy 10 gói kẹo. Con ngỗng cân nặng hơn con vịt 8 kg. Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Để chia thành hai đoàn có số người bằng nhau. dự định mỗi lớp một đoàn. Hỏi bây giờ ai nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy cái? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 40: Cô giáo mua cho lớp một số gói bánh và một số gói kẹo. Mẹ đã bán được mọt số cam và một số quýt bằng nhau. cô giáo chuyển 6 bạn nữ ở lớp 2A sang lớp 2B và chuyển 4 bạn nam ở lớp 2B sang lớp 2A. Hỏi lúc này cả bánh và kẹo cô giáo có tất cả bao nhiêu gói? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được đi thăm đền Cổ Loa. tất cả là 45 gói.

vào ngày thứ mấy trong tuần? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Hỏi trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi con là bao nhiêu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Đến khi Bạn Mai bằng tuổi bạn Hồng hiện nay thì tổng số tuổi của ba bạn là bao nhiêu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 46: Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. 8 . Hỏi trên bãi cỏ có bao nhiêu con cừu? bao nhiêu con trâu? Tất cả có bao nhiêu con? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 43: Một thúng đựng 56 quả vừa trứng gà vừa trứng vịt.. Hồng 9 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Mẹ đã bán 25 quả trứng gà. mẹ 32 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? Người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là mấy tuổi? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 47: Hôm nay là thứ hai ngày 4 tháng 5. Hỏi lúc đầu trong thúng có bao nhiêu quả trứng mỗi loại? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Bài 45: Hiện nay Mai 7 tuổi. trong thúng còn 12 quả trứng gà nữa. Bài 44: Năm nay con 8 tuổi. Như vậy còn cách ngày sinh nhật của Minh 10 ngày nữa.BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 42: Trên bãi cỏ có 15 con bò. Hoa 10 tuổi. Số bò nhiều hơn số trâu là 10 con. Hỏi sinh nhật của Minh là ngày mấy của tháng 5. Số cừu bằng số bò và trâu cộng lại.

Vậy chuồng thỏ nhà Thu có bao nhiêu đôi tai thỏ. Bài 50: Bạn Mận về quê thăm bà. Em có thể giúp bạn Mai biết ngày khai giảng là thứ mấy trong tuần không? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….9 là vào thứ mấy. Bạn Mận được ở với bà vừa đúng một tuần và ngày 6 ngày.5 vào thứ mấy trong tuần? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 49: Bạn Mai muốn biết ngày khai giảng năm học 5 . kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 .Hỏi Hà còn bao nhiêu viên bi đỏ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 54: Tìm hiệu giữa số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số lẻ bé nhất có một chữ số? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….5. Hỏi bạn Mận đến nhà bà vào thứ mấy trong tuần? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 51: Tìm 2 số có tích bằng 12 và số lớn gấp 3 lần số bé? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Em có biết năm nay kỉ niệm ngày thành lập Đội 15 . bao nhiêu chân thỏ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 53: Hà có 40 viên bi màu xanh và đỏ. Bài 52: Đôi thỏ nhà Thu đẻ được 6 con. 9 . Tính ra bạn Mận chỉ ở nhà bà có 1 chủ nhật thôi. Hà cho Tú 15 viên bi xanh thì Hà còn lại 8 viên bi xanh. Bạn Lan lại cho biết " ngày 25 -9 là vào thứ hai".5 vào thứ tư.BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 48: Năm nay kỉ niệm ngày quốc tế lao động 1 .

….4 . Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 13 lít dầu thì số dầu hai thùng bằng nhau. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 62: Có hai thùng đựng dầu. Hỏi trước khi cho Nam có bao nhiêu viên bi? Hà có bao nhiêu viên bi? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 57: Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 đơn vị. và mỗi bạn có 18 viên bi. 2 .. …. mỗi bạn 4 quyển. 1. …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... thùng thứ nhất chứa 55 lít dầu. Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số. Biết số trừ bằng hiệu số. 10 .BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 55: Thầy giáo có 45 quyển vở. kim dài và kim ngắn gặp nhau mấy lần? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Tìm số bị trừ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 61: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau.. thầy thưởng cho 6 học sinh. Bài 59: Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. 1 . Hỏi sau khi thưởng thầy còn lại mấy quyển? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 56: Nếu Nam cho Hà 4 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau..…. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Hỏi số bị trừ sẽ bằng bao nhiêu? Hãy viết phép trừ đó? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 58: Viết tiếp 3 số thích hợp vào dãy sau: 0 .7.

....................……......... 3 ................ Hỏi nếu Hoà cho Bình 9 viên thì bây giờ Hoà còn nhiều hơn Bình mấy viên bi?( Vẽ sơ đồ để giải) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………................. Hỏi a là số nào? ( a là số cuối cùng của dãy số) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 70: Hoà có nhiều hơn Bình 19 viên bi... …………………………………………………………………………………… Bài 67: Để đánh số trang của một quyển sách dày 17 trang thì ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?................... c) Từ 68 đến 179 có bao nhiêu số có ba chữ số?.............. a) Số đó thay đổi thế nào nếu giảm chữ số hàng trăm đi 2 đơn vị?........... ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 69: Bạn An dùng hết 27 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 .....13 < 47 b) 57 > x + 24 > 55 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 66: Cho số 346............................ Bài 65: Tìm x: a) 45< x ................................. 11 .................................... b) Có bao nhiêu số có ba chữ số bé hơn 534?........................... Bài 68: Để đánh số trang một quyển sách từ 134 đến 143. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 63:a) Có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 27?........... 2 ................................................................................. a........... b) Số đó thay đổi thế nào nếu tăng chữ số hàng chục thêm 5 đơn vị?............ ……………………………………………………………………………………........................................... ………………………………………………………………………………… c) Số đó thay đổi thế nào nếu xoá chữ số hàng đơn vị?................. Bài 64: Tìm tất cả các số có hai chữ số bé hơn 27 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 3?........

... 3 .............. Hỏi a là số nào? ( a là số cuối cùng của dãy số) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 78: Hoà có nhiều hơn Bình 15 viên bi..... b) Có bao nhiêu số có ba chữ số bé hơn 425?....... c) Từ 68 đến 279 có bao nhiêu số có ba chữ số?................... ………………………………………………………………………………… c) Số đó thay đổi thế nào nếu xoá chữ số hàng đơn vị?...……....... …………………………………………………………………………………….............. Bài 72: Tìm tất cả các số có hai chữ số bé hơn 24 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 4?............................... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….................................................. b) Số đó thay đổi thế nào nếu giảm chữ số hàng chục đi 4 đơn vị?..... a................................................................................BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 71:a) Có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 34?........................................... …………………………………………………………………………………… Bài 75: Để đánh số trang của một quyển sách dày 19 trang thì ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?............................. a) Số đó thay đổi thế nào nếu tăng chữ số hàng trăm lên 2 đơn vị?............. Bài 76: Để đánh số trang một quyển sách từ 124 đến 122.......................... Hỏi nếu Hoà cho Bình 9 viên thì bây giờ Bình sẽ nhiều hơn Hoà mấy viên bi?( Vẽ sơ đồ để giải) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..........13 < 50 b) 67 > x + 24 > 65 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 74: Cho số 572................... ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 77: Bạn An dùng hết 29 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 .... 2 .. 12 ....................... Bài 73: Tìm x: a) 48< x ................

.......... Chung có ít hơn Bình 6 viên bi ... x – 18 h) 29 + 42 – x . 9 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau ( Ở mỗi số không có hai chữ số giống nhau ) Bài 3 : Số x có bao nhiêu chữ số biết a) x bé hơn 100 b) x đứng liền sau một số có hai chữ số Bài 4 : Tìm x biết a) x + 12 = 32 b ) 42 + x = 57 c) x + 26 = 12 + 67 – 21 Bài 5 : Tìm x biết a) x – 17 = 43 – 21 Bài 6 : Tìm x biết a) 17 – x = 12 = 67 – 39 d ) 24 + x = 86 b ) x – 15 = 12 + 49 b) 72 + 12 – x = 48 c) x – 34 = 67 c) 27 + 26 – x Bài 7 : Tìm y biết a) y + 56 = 56 – y b) 48 .......... Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu kg ? Bài 10 : Thùng thứ nhất đựng 32 lít dầu .y = 48 + y c) 9 X y=7 Xy Bài 8: Điền dấu < . 5 ..42 + 21 b) 56 – y .. Làm thế nào cân được 4 kg gạo qua một lần cân ? Bài 14: Thứ 5 tuần này là ngày 8 tháng 7 ..42 + 29 + x Bài 9 : Bao gạo thứ nhất nặng 26 kg . Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số có thể được Bài 2 : Hãy viết các số có hai chữ số sao cho mỗi số chỉ có 1 chữ số 5 Bài 2 : Từ 3 số 4 . Hỏi cửa hàng đã bán hết bao nhiêu kg đường ? Bài 12 : Một cửa hàng bán được 45 kg gạo trong ngày đầu . > . 7 ...52 – 47 – x c) x – 26 .... 45 – y g) 52 – 47 ..Bạn Mai lại cho biết ngày 7 tháng 6 là ngày thứ 3..... bao gạo thứ 2 nặng hơn bao gạo thứ nhất 15 kg ..Bài 1 : Từ 3 chữ số 3....... 6 . Sau một ngày bán hàng còn lại 18 kg đường .. = thích hợp vào chỗ trống ( Với x khác 0 ) a) x + 32 . Bình có nhiều hơn An 9 viên bi .... Hỏi lúc ban đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo ? Cả hai ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg gạo ? Bài 13 : Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1kg và 5 kg . thùng thứ 2 đựng ít hơn thùng thứ nhất 9 lít dầu . Hỏi thứ 5 tuần trước là ngày nào ? Bài 15 : Thứ sáu tuần này là ngày 16 tháng 9 . còn lại 28 gạo sau ngày thứ nhất . Hỏi thứ 7 tuần sau là ngày nào Bài 16 : Hồng muốn biết sinh nhật của mình 15 tháng 6 là ngày thứ mấy .. Sau ngày thứ hai còn lại 2 kg gạo ... Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu viên bi ? 13 . Em hãy giúp bạn Hồng biết ngày sinh nhật của bạn là ngày thứ mấy ? Bài 17: An có 12 viên bi .. Hỏi cả hai thùng đựng được bao nhiêu lít dầu ? Bài 11 : Một cửa hàng có 68 kg đường ...41 + x d) 42+ 21 + x .

............ Trong đó số bi đỏ hơn số bi xanh 7 viên .. trong mỗi cột đều bằng 15 75 9 1 9 Bài 26 : Hình vẽ bên có ........... bao nhiêu tứ giác ................................. 4cm Hình vẽ bên có .... thúng thứ ba nhiều hơn thúng thứ hai 5 quả .......... A .. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi Bài 19 : Dũng có 1 số bi xanh và đỏ .. ..... Hỏi a) Thúng nào có nhiều xoài nhất ? b) Cả ba thúng có bao nhiêu quả xoài Bài 23 : Hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng ......... Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi ? Bài tập 22 : Có ba thúng xoài ........ ........................................hình vuông 14 ...............hình tam giác Tính chu vi mỗi tam giác Bài 27 : Hình vẽ dưới đây có ..................... biết thúng thứ nhất có 12 quả .......... Hỏi Lan có bao nhiêu tấm bìa xanh ............................................................... tứ giác E 3cm B 2cm 3cm 2cm G 1cm 2cm 5cm 4cm 3cm C 4cm D Có ...Bài 18 : Bạn An có 9 viên bi .............................. số bìa xanh ít hơn số bìa đỏ .. nếu Minh cho Bình 3 viên thì Bình có nhiều hơn Minh 3 viên bi .. Nếu An cho Bình 4 viên bi thì Bình có 10 viên bi . thúng thứ nhất ít hơn thúng thứ hai 6 quả ....... đoạn thẳng 3 5 Kể tên các đoạn thẳng : . Biết rằng số bi của Dũng ít hơn 10 viên .............hình chữ nhật Có .............. ................................... bao nhiêu tam giác . bao nhiêu bi đỏ? Bài 20 : Lan có 4 bìa xanh và đỏ ............ kể tên các hình đó Bài 24 : Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống a) - 3 5 b) 8 28 c) - 27 6 Bài 25 : Điền các số vào ô trống sao cho có đủ các số từ 1 đến 9 sao cho tổng các số trong mỗi hàng ............. Hỏi Dũng có bao nhiêu bi xanh ... bao nhiêu tấm bìa đỏ ? Bài 21 : Minh có 18 viên bi .

Hỏi Hồng có nhiều hơn Huệ bao nhiêu bông hoa? Bài 3 : Khánh có 18 quyển truyện . hộp thứ hai có ít hơn hộp thứ nhất 16 viên kẹo . ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 8 chiếc xe đạp . ngày thứ nhất bán hơn ngày thứ hai 14 gói kẹo . Hỏi a) Bạn nào cân nặng nhất ? b) Hùng và Hoàng cân nặng bao nhiêu kg? c) Cả ba bạn cân nặng bao nhiêu kg? Bài 10: Có 1 cân đĩa . Hùng cho Nam thêm 3 viên bi . Hỏi số mắm đã bán được và số mắm còn lại trong thùng số mắm nào nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu? 15 . Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu gói kẹo.Bài tập khỏc Bài 1 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 66 gói kẹo . người ta đặt lên đĩa cân thứ nhất 3 kg . Bài 2 : Lan có nhiều hơn Huệ 8 bông hoa. đàn vịt thứ nhất nhiều hơn đàn vịt thứ hai 32 con . Nếu Khánh cho Hoà 2 quyển truyện thì Hoà có 19 quyển truyện . đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN 14 cm . Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp? Bài 8 : Nam có ít hơn Bảo 8 viên bi . Hoàng cân nặng 24 kg . Hỏi cả hai đàn vịt có bao nhiêu con? Bài 6 : Đoạn thẳng MN dài 45 cm . Sau khi rót ra bán thùng còn lại 12 lít . đĩa thứ hai đặt túi đường và quả cân 1 kg thì cân thăng bằng . Hỏi túi đường nặng bao nhiêu kg? Bài 11 : Bao gạo và bao đường cân nặng 86 kg . Hậu cân nặng 23 kg . Bao gạo cân nặng 42 kg . Hỏi bao nào nặng hơn và nặng hơn bao kia bao nhiêu kg? Bài 12 : Một thùng nước mắm có 36 lít . Hỏi Khánh và Hoà ai nhiều truyện hơn. Bài 4 : Hộp thứ nhất có 78 viên kẹo . Hồng có nhiều hơn Lan 4 bông hoa . đàn vịt thứ nhất có 95 con . Hỏi Bảo còn nhiều hơn Nam bao nhiêu viên bi? Bài 9 : Hùng cân nặng 22 kg . Hỏi cả hai hộp có bao nhiêu viên kẹo? Bài 5 : Có hai đàn vịt . Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu cm ? Bài 7 : Đặt một đề toán sau rồi giải 46viªn bi Tóm tắt : Hï ng: 15viªn bi ? viªnbi Dòng: Bài 7 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 25 chiếc xe đạp .

............... G ..................................Bài 14 : Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác .......... tứ giác đó C B ....................................... Tính độ dài đường gấp khúc ABCD? Bài 18 : Con kiến vàng bò từ A đến C ............ E D Bài 15 : Nối phép tính với các số thích hợp Bài 16 : Tính độ dài đường gấp khúc ABCD Bài 17: Độ dài đường gấp khúc ABCD có tổng độ dài của hai đoạn thẳng AB và BC bằng 36 cm ...................................................... F A ....................... con kiến đen bò từ C đến E .................. ............................ đoạn thẳng CD dài 25 cm ...... Hỏi con kiến nào bò được đoạn đường dài hơn? B A D C E 16 .................................................. bao nhiêu tứ giác ? Kể tên các tam giác ...........

. .. 42 +27 . đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng MN .. Tính chu vi tam giác ABC . 2 dm3cm... cạnh CA dài 22 cm . 20 cm..39 + .. Hỏi ngày thứ hai của hàng đó bán được bao nhiêu thùng sữa? Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu thùng sữa ? 17 .TOÁN LỚP 2 Bài 1 : Tính 15 + 67 – 11 = 98 – 69 + 7 = 82 – 46 + 12 = 59 + 17 – 28 = Bài 2 : Đặt tính và tính 15 + 7 100 – 34 57 + 29 Bài 3 : Tìm x biết : x + 12 = 71 17 + x = 32 87 – 29 56 . Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng BC và đoạn thẳng NP .47 34 – x = 15 46 + 54 x – 34 = 15 Bài 4 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 25 thùng sữa .25 2 4 .Bài 19: Hai đường gấp khúc ABC và MNP có độ dài bằng nhau.18 + . 3 dm? Bài 23: Điền số 42 17 +39 . cạnh BC dài 18 cm. ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 8 thùng sữa . Bài 20 : Tam giác ABC có cạnh AB dài 14 cm . + 48 63 85 ÔN TẬP KỲ I . Bài 21: Tính chu vi tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh lần lượt là 15 cm.

E C .......................................... Có ba điểm thẳng hàng là :............... 1..đoạn thẳng A B Đó là các đoạn thẳng ...đường thẳng Đó là các đường thẳng :....................... TOÁN ÔN TẬP TUẦN 23 Bài 1 : Từ 4 chữ số : 0 .................................. nếu thêm vào số trừ 3 đơn vị và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới bằng bao nhiêu ? 18 D ....................Bài 5 : Trong hình vẽ bên : Có :......................................................................................... 2........... ................................ Có ..... 3 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau Bài 2 :Cho số a có hai chữ số a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị ? b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 2 thì số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị ? Bài 3 : a) Tìm những số lớn hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 4 b) Tìm những số có hai chữ số bé hơn 24 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 4 Bài 4 : Viết tất cả những số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12 Bài 5 : Viết tất cả những số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó 5 Bài 6 : Viết các số có hai chữ số biết tổng hai chữ số của nó bằng số lớn nhất có 1 chữ số và hiệu hai chữ số của nó bằng 3 ............................. Bài 7 : Hai số có hiệu bằng 14 ................................... ......................

.2. b) 39 . Hỏi a) Ngày sau bán được bao nhiêu kg đường b) Trước khi bán cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg đường Bài 18 : Mai cao hơn Hoa 2 cm . Bình thấp hơn Mai 3 cm . Lan lấy 3 quả từ đĩa bên phải bỏ sang đĩa bên trái .…. Hỏi bây giờ đĩa bên nào nhiều cam hơn và nhiều hơn mấy quả cam? Bài 20 : Lan có 20 cái kẹo . Hoa cao hơn Bình mấy cm ? Bài 19 : Mẹ để hai đĩa cam bằng nhau trên bàn . 19 . Bài 14 : Tìm x a) 14 – x = 14 – 2 b) 52 + 4 > x + 52 Bài 15 : Điền chữ số thích hợp vào hoa thị *3 + 1 *00 c) 46 < x – 45 < 49 d) x – 8 < 3 Bài 16 : Tính nhanh a) 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9 b) 75 – 13 – 17 + 25 Bài 17 : Ngày đầu cửa hàng bán được 15 kg đường . 6 .3.Bài 8 : Tổng của hai số sẽ thay đổi như thế nào nếu mỗi số hạng cùng tăng thêm 25 đơn vị ? Bài 9 : Tìm 1 số biết số lớn nhất có hai chữ số trừ đi số đó thì được kết quả là 35 ? Bài 10 : Số 45 thay đổi như thế nào nếu : a) Xoá bỏ chữ số 5 b) Thay đổi vị trí chữ số 4 và chữ số 5 c) Tăng chữ số hàng chục thêm 2 Bài 11 : Để đánh các trang của cuốn sách dày 15 trang cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh Bài 12 : Nga dùng 20 chữ số để viết các số liền nhau thành 1 dãy số 0. Hỏi bây giờ ai nhiều vở jơn và nhiều hơn mấy quyển . Hỏi a là số nào ? Bài 13 : Viết thêm 4 số vào dãy sau : a) 3 . ……………………………. Bài 21 : Lan hơn Huệ 4 quyển vở . 31 . Hỏi Lan phải cho Hà mấy cái kẹo để só kẹo hai bạn bằng nhau . 35 . ………………………. Hỏi ai cao nhất ? Ai thấp nhất . Huệ lại tặng Lan 3 quyển vở . Hà có 14 cái kẹo .. 9 . Cửa hàng còn lại 40 kg đường . Ngày sau bán hơn ngày đầu 5 kg đường .a .1.

Bài 22 : Thu hơn Lan 7 nhãn vở . Sè c¸ r« h¬n c¸ giÕc lµ 8 con . Em hãy đoán xem trong chuồng có mấy con gà ? mấy con thỏ ? Bài 2 : Từ can 10 lít dầu em muốn rót sang can 3 lít và can 2 lít . Hái cã bao nhiªu gµ ? Bao nhiªu con chã ? Bµi 2 : Cã 13 lÝt dÇu ®ùng vµo c¸c can 3 lÝt vµ 2 lÝt . Hái cã bao nhiªu con c¸ tr«i ? bao nhiªu con c¸ r« ? To¸n Bµi 1 : Con ngçng vµ con gµ céng l¹i b»ng con ngan vµ con vÞt céng l¹i . BiÕt sè thá nhiÒu h¬n sè gµ . Hái cã mÊy con c¸ r« ? MÊy con c¸ giÕc ? Bµi 5 : Lan c©u ®îc tæng sè c¸ Ýt h¬n 12 . Hái gi÷a con gµ vµ con ngan con nµo nÆng h¬n ? Cã thÓ nãi ch¾c ch¾n con ngan nÆng b»ng hai con gµ kh«ng ? Bµi 2 : C« gi¸o chÊm bµi to¸n cña bèn b¹n Hoµ . Hái cã mÊy can 2 lÝt ? MÊy can 3 lÝt ? Bµi 3 : Võa gµ võa thá ®Õm ®îc 14 c¸i ch©n . Tó th× cã hai ®iÓm 10 . Sè c¸ tr«i h¬n c¸ r« lµ 9 con . Hoµ ®îc 20 . Lan lại cho Thu 5 nhãn vở . Hỏi có bao nhiêu can 2 lít ? bao nhiêu can 3 lít ? Bài 4 : Có 17 lít nước đựng trong các can 5 lít và 2 lít . H¶i . Số bi đỏ hơn số bi xanh là 7 viên . Số bút màu hơn số bút đen là 6 cái . Hỏi có thể rót đầy được mấy can 2 lít ? mấy can 3 lít ? Bài 3 : Có 9 lít nước mắm đựng vào các can loại 2 lít và 3 lít . B×nh . Bạn Hoa đếm được tất cả có 8 cái chân . Hỏi Dũng có mấy bi xanh ? mấy bi đỏ ? Bài 6 : Tổng số bút chì màu và đen của Lan bé hơn 9 . 18/3/2011 Bài 1 : Trong chuồng có cả gà và thỏ . BiÕt sè gµ nhiÒu h¬n sè chã . BiÕt sè can 3 lÝt nhiÒu h¬n sè can 2 lÝt . Biết rằng số bi của Dũng bé hơn 10 . Hỏi có mấy can 5 lít ? mấy can 2 lít ? Bài 5 : Dũng có 1 số bi xanh và đỏ . Hái cã mÊy con thá ? MÊy con gµ ? Bµi 4 : Hoµ c©u ®îc tæng sè c¸ Ýt h¬n 11 . Hỏi Lan có mấy bút đen ? mấy bút màu ? 18/ 3 / 2011 To¸n Bµi 1 : Võa gµ võa chã ®Õm ®îc 10 c¸i ch©n . cã mét ®iÓm 9 vµ mét ®iÓm 7 . Con ngçng nÆng b»ng hai con vÞt . Hỏi bây giờ ai có nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy nhãn vở . gåm c¸ tr«i vµ c¸ r« . gåm c¸ r« vµ c¸ giÕc .

TÝnh ®é dµi ®êng gÊp khóc ABCDE : B D 8 cm 7 cm 1 dm 9 cm A C E 2. Hëi mçi b¹n cã mÊy c¸i bót? Bµi 5: a.®iÓm cao h¬n B×nh nhng l¹i thÊp h¬n H¶i . Hái mçi b¹n ®îc mÊy ®iÓm ? Bµi 3 : Ba b¹n ®i c©u c¸ . BiÕt sè gµ nhiÒu h¬n sè chã. Sè giÊy mÇu ®á h¬n giÊy mÇu xanh lµ 10 tê. BiÕt r»ng tæng sè giÊy mÇu cña lan bÐ h¬n 13. Lan. Hái ba b¹n c©u ®îc mÊy con c¸? Bµi 1: Cã 9 lÝt dÇu em muèn rãt vµo can 5 lÝt vµ can 2 lÝt. Sè c¸ trª Ýt h¬n c¸ giÕc nhng l¹i nhiÒu h¬n c¸ qu¶ . Thu cã 7 c¸i bót. Trong giá c©u ®îc 3 con c¸ r« vµ chõng Êy con c¸ giÕc . Hëi Lan cã mÊy tê giÊy mÇu xanh? MÊy tê giÊy mÇu ®á? Bµi 4: Hµ. Hái em cã thÓ rãt ®Çy ®îc mÊy can 5 lÝt vµ mÊy can 2 lÝt ? Bµi 2: C¶ gµ vµ chã ®Õm ®îc 12 c¸i ch©n. Cho h×nh vÏ sau: B G 6cm 1dm 7cm 1dm 8cm A C E a) Cã mÊy ®êng gÊp khóc gåm 3 ®o¹n th¼ng? TÝnh ®é dµi mét trong c¸c ®êng gÊp khóc ®ã ? b)Cã mÊy ®êng gÊp khóc gåm 4 ®o¹n th¼ng? TÝnh ®é dµi mét trong c¸c ®êng gÊp khóc®ã 21 . Lan cã nhiÒu h¬n Hµ nhng Ýt h¬n Thu. Hái cã mÊy con gµ? MÊy con chã? Bµi 3: Lan cã 1 sè tê giÊy mÇu xanh vµ ®æ.

bi ®á cã 9 viªn. Hái trong sè bãng lÊy ra: a) Ch¾c ch¾n cã 1 bãng vµng kh«ng? b) Ch¾c ch¾n cã 1 bãng ®á kh«ng? Bµi 3: Trong hép cã 4 bót mÇu ®á. Hái cã thÓ nãi ch¾c ch¾n r»ng trong 10 c¸i bót An lÊy ra: a) Cã Ýt nhÊt 1 bót mÇu vµng kh«ng? b) Cã Ýt nhÊt 1 bót mÇu ®á kh«ng? Bµi 4: Bi xanh cã 6 viªn. bi vµng cã 4 viªn. 6 bãng vµng. Minh. TÝnh sè hoa cña mçi b¹n h¸i ®îc? Bµi 6: Lan h¬n Hµ 4 tuæi. kÐm Th¶o 3 tuæi. An kh«ng nh×n vµo hép lÊy ra 2 lÇn mçi lÇn 4 viªn. Sè hoa cña Hµ vµ Minh h¸i ®îc lµ 28 b«ng. H·y: a) So s¸nh sè tuæi cña Th¶o vµ Hång? b) So s¸nh sè tuæi cña Lan vµ Hång? To¸nBµi 1 : §Ó ®¸nh sè thø tù mét cuèn s¸ch tõ trang 1 ®Õn trang 13 cÇn dïng bao nhiªu ch÷ sè ®Ó ®¸nh ? Bµi 2 : T×m x a) 17 + x – 25 = 36 b ) x + 12 < 12 + 4 c) 13 – 7 < x < 13 – 4 22 .Bµi 1: Trong hép cã 5 bi xanh vµ 8 bi ®á. 6 bót mÇu xanh vµ 3 bót mÇu vµng. Tó kh«ng nh×n vµo hép lÊy ra 12 viªn bi. B¹n An lÊy tõ hép ra 10 c¸i bót. Trang cïng ®i h¸i hoa ®îc tÊt c¶ 38 b«ng. Hái cã thÓ nãi ch¾c ch¾n r»ng trong 12 viªn bi lÊy ra ®ã: a) Cã Ýt nhÊt 1 viªn bi xanh kh«ng? b) Cã Ýt nhÊt 1 viªn bi ®á kh«ng? c) Cã Ýt nhÊt 1 viªn bi vµng kh«ng? Bµi 5: Hµ. Sè hoa cña Minh vµ Trang h¸i ®îc lµ 29 b«ng. Hång h¬n Hµ 6 tuæi. Hái cã thÓ nãi ch¾c ch¾n r»ng trong sè bi lÊy ra ®ã cã: a) Ýt nhÊt 3 viªn bi ®á kh«ng? b) Ýt nhÊt 1 viªn bi xanh kh«ng? Bµi 2: Cã 4 bãng xanh. Lan kh«ng nh×n vµo tói lÊy ra 2 lÇn mçi lÇn 5 qu¶. 5 bãng ®á.

Hëi líp Tïng trång ®îc mÊy c©y Bµi 4 : NÕu Toµn cho Tïng 12 hßn bi th× sè bi cña hai ngêi b»ng nhau vµ mçi ngêi cã 24 viªn bi . vµng . 411 víi 36 råi lÊy kÕt qu¶ ®ã céng víi 64 . Hái c¶ 2 b¹n cã bao nhiªu lo¹i bi kh¸c mµu vµ ®ã lµ lo¹i mµu g× ? Bµi 2 : Toµn cã 1 sè bi xanh vµ ®á biÕt r»ng sè bi cña Toµn bÐ h¬n 10 . C¨n kh«ng vÒ ®Çu . Ba . §Ó hai b¹n cã sè hoa b»ng nhau th× Lan ph¶i cho Hång mÊy b«ng hoa ? Bµi 5 : Ba n¨m n÷a tæng sè tuæi cña hai chÞ em lµ 24 tuæi . NÕu líp Lan cho líp Tïng 10 c©y th× sè c©y hai líp b»ng nhau . Hái tríc khi cho th× Toµn cã mÊy viªn bi ? Tïng cã mÊy viªn bi ? Bµi 5 : An . C¨n ch¹y thi víi nhau . Hái b¹n nµo vÒ thø nhÊt ? B¹n nµo vÒ thø nh× ? B¹n nµo vÒ thø 3 ? Bµi 6 : Céng mçi sè sau : 600 . mÊy bi ®á . An kh«ng vÒ cuèi . ®á . 550 . 811. Líp Tïng trång Ýt h¬n líp Lan . Hái con ngçng nÆng h¬n con gµ mÊy kg ? Bµi 4 : Lan cã nhiÒu h¬n Hång 4 b«ng hoa . vµng . H¶i cã 3 lo¹i bi xanh . Ba kh«ng vÒ ®Çu vµ còng kh«ng vÒ cuèi . Bi ®á h¬n bi xanh lµ 7 . Hái tríc ®©y 2 n¨m tæng sè tuæi cña hai chÞ em lµ bao nhiªu ? Bµi 6 : An cã 15 qu¶ bãng : xanh . Con gµ c©n nÆng Ýt h¬n con vÞt 2 kg . Bµi 1 : Dòng cã 2 lo¹i bi xanh vµ ®á .Bµi 3 : Con ngçng c©n nÆng 10 kg . Bµi 3 : Trong dÞp tÕt trång c©y líp cña Lan trång ®îc 50 c©y . Con ngçng c©n nÆng h¬n con vÞt 6 kg . tÝm . 900. Hái cã mÊy qu¶ bãng ®á ? MÊy qu¶ bãng vµng ? BiÕt sè bãng xanh lµ 4 qu¶ vµ bãng vµng nhiÒu h¬n bãng xanh nhng Ýt h¬n bãng ®á . Hái Toµn cã mÊy bi xanh . Cã thÓ t×m nhanh kÕt qu¶ cuèi cïng kh«ng ? Bµi 7 : §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng biÕt tæng c¸c sè trong 3 « liÒn nhau b»ng 20 9 5 Bµi 8 : §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng biÕt tæng c¸c sè trong 4 « liÒn nhau b»ng 78 23 .

x . Hái thø 7 tuÇn sau lµ ngµy mÊy ? Tõ thø 2 tuÇn nµy ®Õn thø 7 tuÇn sau cã mÊy ngµy ch½n ? MÊy ngµy lÎ ? Bµi 16 : Mét b¹n nãi “Trong tuÇn nµy cã 2 chñ nhËt liÒn nhau ®Òu lµ ngµy ch½n ” .20 40 Bµi 9 : §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng biÕt tæng c¸c sè trong 3 « liÒn nhau b»ng 500 150 80 Bµi 10 : a) Em h·y ®iÒn sè cßn l¹i vµo « trèng cña d·y sè sau råi nhËn xÐt c¸ch viÕt d·y sè ®ã 12 24 48 b) 2 6 18 c) 24 12 6 Bµi 11 : TÝnh theo c¸ch hîp lý a) 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 b) 8 x 3 + 2 x 8 + 4 x 8 Bµi 12 : a) §iÒn dÊu “ + . B¹n Êy nãi ®óng hay sai ? V× sao ? 24 . : ” vµo « trèng ®Ó d·y sè cã kÕt qu¶ ®óng 3 3 33 3 = 31 b) 7 7 7 =7 Bµi 13 : Em h·y nghÜ mét sè nµo ®ã kh«ng lín h¬n 31 ®iÒn vµo ®Ó kÕt qu¶ ®óng b»ng 0 ®îc kh«ng ? ( +2)x3–6- x3=0 Bài 14 : Thø n¨m tuÇn nµy lµ ngµy 15 th¸ng 6 . Hái thø n¨m tuÇn tríc lµ ngµy mÊy ? Thø n¨m tuÇn sau lµ ngµy mÊy ? Thø 3 tuÇn tríc lµ ngµy mÊy ? Thø 7 tuÇn sau lµ ngµy mÊy ? Bµi 15 : Thø 2 tuÇn nµy lµ ngµy 4 .. .

. 62011 599 + 1 ... 6) H×nh vÏ bªn cã : h×nh ch÷ nhËt ? ghi tªn c¸c h×nh ®ã 25 ...... Tay ph¶i cÇm nhiÒu h¬n tay tr¸i 8 qu¶ bãng . Hái b©y giê gãi nµo nhiÒu kÑo h¬n vµ nhiÒu h¬n mÊy c¸i kÑo ? Bµi 21 : Th¶o ............... 301 5) Sè c©y cam trong vên cã 568 c©y vµ Ýt h¬n sè c©y bëi lµ 165 c©y..... Hái sè c©y bëi cã bao nhiªu c©y... Thuû .....< 790 c) 699 < .........< ...< ..... 700 695 ...< ... Trang cã mÊy c¸i kÑo ? §Ò 1: 1) TÝnh: 536 + + 342 .................. + 490 + 250 ................ Trang cã sè kÑo Ýt nhÊt cßn Thuû cã 6 c¸i ....... 490 + 413 . b) x – 26 = 75 - 690 + 10 .... Trang cã 14 c¸i kÑo ... Hái Hµ ph¶i cho Lan mÊy b«ng hoa ®Ó sè hoa 2 b¹n b»ng nhau ? Bµi 20 : MÑ ®Ó 2 gãi kÑo cã sè kÑo b»ng nhau lªn bµn .....< ...... 691 302 ...... Hµ h¸i ®îc 10 b«ng hoa ....< ........Bµi 17 : Tay tr¸i cÇm 12 qu¶ bãng .... An lÊy 4 c¸i tõ gãi nµy bá sang gãi kia ..... < = 712 . 698 612 ..... Hái mçi b¹n Th¶o ...............< ... Nga cã Ýt h¬n Lan 4 c¸i kÑo . Th¶o cã sè kÑo nhiÒu nhÊt .............. 4) §iÒn dÊu > ................. 600 278 161 . Hái ph¶i chuyÓn tõ tay ph¶i sang tay tr¸i mÊy qu¶ bãng ®Ó sè bãng ë hai tay b»ng nhau ? Bµi 18 : Nga cã 8 c¸i kÑo .... b) ....... 2) T×m x : a) x + 39 + 19 = 87 + 9 17 3) ViÕt sè tù nhiªn liªn tiÕp vµo chç chÊm: a) 698 < .. Hái Lan ph¶i cho Nga mÊy c¸i kÑo ®Ó sè kÑo hai b¹n b»ng nhau? Bµi 19 : Lan h¸i ®îc 6 b«ng hoa .

§Ò 2: 1) H×nh vÏ bªn cã : h×nh tam gi¸c ? ghi tªn h×nh ®ã A B C D 2) §iÒn sè thÝch hîp vµo .25 +7 :4 x2 38 3) §iÒn sè nµo ? 4 0 3 8 ? 3 2 1 5 4) T×m x 8 x 1 1 2 8 1 5) a) ViÕt sè liÒn sau cña sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè b) Sè liÒn tríc cña sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè 26 .

.... 500 ............. ....... c) 789 + 111 ..... buæi s¸ng b¸n ®îc 279 kg cam vµ b¸n ®îc nhiÒu h¬n buæi chiÒu 125 kg cam.mÐt ? §Ò 3: Hä vµ tªn 1) T×m x : a) x + 112 + 143 = 999 – 102 123 = 400 + 56 b) x – c) 962 – x = 869 – 28 x = 59 + 9 2) §Æt tÝnh råi tÝnh: 916 – 302 974 – 452 d) 45 + 47 – 789 – 456 589 – 506 3) ViÕt thªm c¸c sè liÒn sau hoÆc liÒn tríc ®Ó ®îc: a) 5 sè tù nhiªn liªn tiÕp: 98 .......................... ........ ...... .. ......... .. §Ò 4: Hä vµ tªn 1) TÝnh b»ng c¸ch hîp lý (theo mÉu) a) 145 + 53 – 45 b) 139 + 27 – 39 = 145 – 45 + 53 = ........ ..... Hái h«m qua quÇy ®ã b¸n ®îc bao nhiªu lÝt dÇu. 4x8:2 27 .... ....... 99 ..... d) 6 x 5 : 2 9x5:3 =6:2x5 = ....... ..ti . ... ..................... ................... 498 ......... = ..... .. c) 5 sè ch½n liªn tiÕp : . ........ .............. 197 ........... ....................... Hái buæi chiÒu b¸n ®îc bao nhiªu ki l« gam cam....... ........... 5) QuÇy hµng h«m nay b¸n ®îc 193 lÝt dÇu vµ b¸n ®îc Ýt h¬n h«m qua 15 lÝt... 4) Mét cöa hµng........... ......... =3x5 = ......... .............. = 100 + 53 = .. 970 ... ........... ...... ... .. b) 5 sè lÎ liªn tiÕp : 195 ......... = . ...... = 153 = ....... . ............. Hái B×nh cao bao nhiªu x¨ng .............. = 15 = ....6) An cao 1 m 59 cm vµ cao h¬n B×nh 24 cm ... 500 d) 5 sè trßn chôc liªn tiÕp : ..... .. . 980 e) 5 sè trßn tr¨m liªn tiÕp : ............. ...89 = .....

...........................= ............................. ................ = .................... 2 ) ¤ng cao 163 cm ...................................... = .... 3 ........................ ¤ng thÊp h¬n bè 12 cm .......... 7 4 .................... §Ò 5 : 1) ViÕt 4 phÐp tÝnh thÝch hîp víi 3 sè a) 4 .......................... 12 b) 2) T×m x a) 100 – x = 5 x 9 b) 5 x 7 + x = 100 c) x : 4 = 78 : 3 K N A Q P 28 ................ Hái bè cao bao nhiªu x¨ng ti mÐt ? 3) Thïng to ®ùng 85 lÝt vµ nhiÒu h¬n thïng nhá 13 lÝt ..................................... 3 ....................................... Hái thïng nhá cã bao nhiªu lÝt dÇu ? 4 ) TÝnh ? 45 + 39 4 - 8 4 4 5 5 ) H×nh bªn cã : h×nh tam gi¸c - 8 + 234 245 574 + 3 3 234 9 A 5 79 45 B C Ghi tªn c¸c h×nh O ®ã : .. G E D ........

100 – 60 45 + 59. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh? Bài 9: Tìm x: 29 . b) 71 – x = 17 + 12 c) 3 x x = 12 + 18 d) x : 4 = 36 : 9 e) 28 : x = 65 – 58 f) 7 x x = 81 . 60 cm B . Hỏi 7 con vịt có bao nhiêu cái chân? Bài 6:Mỗi xe đạp có 2 bánh. 57 + 38. 65 cm C . Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi? Bài 5: Mỗi con vịt có 2 cái chân.3) §é dµi ®êng gÊp khóc lµ A . 60 + 27..dm……. 67 + 23 18 + 35 76 – 37 81 – 37 21 + 29 57 – 48 32 : 8 9x4 40 : 4 50 : 10 24 : 6 27 : 9 21 : 3 35 : 5 12 : 6 15 : 3 18 : 6 20 : 4 26 : 4 18 : 9 3x8 4x7 6x5 9x5 8x4 9x 2 6x 3 3x4 9x3 7x5 10 x 3 2x7 3x3 4x 4 Bài 2) Điền số : 2 dm 8cm = ……….60 Bài 4) Toàn có 26 viên bi. 72 – 19 . 100 – 46.. chiÒu réng ng¾n h¬n chiÒu dµi 5 cm ? 5 ) TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c biÕt 3 c¹nh cña tam gi¸c ®ã b»ng nhau vµ b»ng 15 cm Bài ôn tập học kì II Bài 1) Đặt tính rồi tính : 36 + 23 .cm Bài 3) Tìm x: a) x +17 = 90 – 9 . Toàn có nhiều hơn Nam 9 viên bi.cm 32cm = ……. 90 cm D . Hỏi 5 xe đạp như thế có bao nhiêu bánh xe? Bài 6: Tính nhẩm: 3x7= 18 : 2 = 4x6= 16 : 4 = 4x8= 28 : 4 = 3x4= 20 : 2 = 5x5= 15 : 3 = 5x2= 30 : 3 Bài 7: Câu 3: Tìm x : a/ x + 3 = 15 b/ 9 + x = 15 c/ x – 14 = 37 d/ 89 – x = 67 e/ x + 39 = 60 f/ 48 + x = 65 g/ x – 34 = 29 h/ 73 – x = 45 Bài 8 : Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ.cm 90cm = ……….dm 8dm = ……. 81 cm 4) TÝnh chu vi cña h×nh ch÷ nhËt biÕt chiÒu dµi 16 cm . 98 – 49.

nếu Bình cho An 6 viên bi thì Bình ít hơn An mấy viên bi? 12)Mai có nhiều hơn Nam 12 viên bi . Hỏi cả gà và thỏ có bao nhiêu chân? Câu 14 : An cho Bình 16 viên bi. d)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 17.Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi anh bằng tuổi em. Huy cho An 7 hòn bi. khi cho vào mỗi túi 5kg thì được 8 túi và còn thừa 4kg. con là 12 tuổi.Hỏi lượng gạo đó là bao nhiêu kg? 5) Có 1 lượng gạo. Làm thế nào để đong được 1 lít dầu? 9) Với 1 can 5 lít và một can 3 lít .Nếu Linh cho Hà 5 viên bi thì số bi Linh còn nhiều hơn Hà là bao nhiêu viên? 14)Lan có nhiều hơn Huệ 12 quyển vở . Nếu An cho Huy 5 hòn bi.Hỏi cũng lượng dầu đó cho vào mỗi thùng 3 lít thì được bao nhiêu thùng? 7)Với 1 can 5 lít và 1 can 3 lít . 2) Tuổi của Anh hiện nay là 45 tuổi .Làm thế nào để đong được 1 lít dầu? 10)Có 13 lít nước mắm đựng trong các loại can 2 lít. khi cho vào mỗi thùng 5 lít thì được 6 thùng.a/ x : 4 = 9 b/ x : 4 = 5 c/ x : 5 = 7 d/ x : 3 = 10 e/ 45 : x = 9 f/ 35 : x = 7 g/ 27 : x = 3 h/ 28 : x =8 Bài 10: Mỗi chuồng có 5 con thỏ .làm thế nào để đong được 2 lít dầu? 8) Với 1 can 5 lít và một can 2 lít .Hỏi cũng lượng gạo đó cho vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi.Hỏi lượng gạo đó là bao nhiêu kg? 6) Có 1 lượng dầu.Tính tổng số tuổi của con và bố khi con bằng tuổi bố. 30 . Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu bi. 4) Có 1 lượng gạo. An còn lại 26 viên bi. 3) a)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 12. em là 37 tuổi . c)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 15. b)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 13. Hỏi mỗi loại có mấy can? 11)Bình có nhiều hơn An 11 viên bi.khi cho vào mỗi túi 4 kg thì được 10 túi. 3)Có 1 lượng gạo . Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ? Bài 11:Tìm x: a/ x x 4 = 36 b/ 3 x x = 27 c/ 10 x x = 40 d/ x x 7 = 28 e/ 4 x x = 24 f/ x x 8 = 32 g/ 5 x x = 45 h/ 7 x x = 35 Bài 12: An và Huy có tất cả 26 hòn bi. Huy có bao nhiêu bi? Bài 13: Biết thỏ ít hơn gà 18 con và số thỏ là 19 con. khi cho vào mỗi túi 3kg thì được 11 túi và còn thừa 2kg. e)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 11. 3 lít và 5 lít .Hỏi Lan còn nhiều hơn Huệ bao nhiêu quyển vở. Lúc này trong túi 2 bạn có bi = nhau.Hồng cho Huệ 4 quyển vở .Hỏi Mai phải cho Nam bao nhiêu viên bi để 2 bạn có số bi bằng nhau? 13)Linh có nhiều hơn Hà 13 viên bi . Hỏi trước khi cho Bình thì An có bao nhiêu viên bi ? 1) Tuổi của Bố hiện nay 35 tuổi.

đoạn đường từ xã B đến xã C dài hơn đoạn đường từ xã A đến xã B là 7 km. b) Hãy lập các số có ba chữ số từ 3 chữ số trên.15) An có nhiều hơn Dũng 1 số viên bi. 21)Một người đi bộ trong 1 giờ được 5 km .An mua thêm 30 bi nữa .Hãy viết tất cả các số có hai chữ số đó? 17)An có 1 số hộp bi.Hỏi mỗi loại có mấy thùng. 26)Trong hộp có 5 bi xanh và 8 bi đỏ.Hỏi An có thêm được bao nhiêu hộp bi? 18)Có 5 con chim được nhốt vào trong 4 cái lồng.Hỏi trong 3 giờ người đó đi được bao nhiêu km? 22)Một sợi dây dài 18m.2.năm chữ số 3.Có thể nói chắc chắn rằng có ít nhất 1 cái lồng nhốt hai con chim không? 19)Với 3 chữ số 2. 31 . a) Hãy lập các số có hai chữ số từ 3 chữ số trên.Hỏi mỗi khúc dây dài bao nhiêu m? 23)Hai xe khách đi ngược chiều nhau từ tỉnh A và tỉnh B .2.gặp nhau tại điểm C.5.4 làm chữ số hàng chục.2.9 làm chữ số hàn đơn vị .7.Bình không nhìn vào hộp lấy ra 2 lần mỗi lần 4 viên bi.Nếu An cho Dũng 8 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau.Hãy lập các số có 3 chữ số .Chỗ hai xe gặp nhau cách tỉnh A 36 km và cách tỉnh B 45 km.7 .5. 28)Có 8 lít dầu đựng trong các loại thùng loại 2 lít và loại 3 lít . sao cho mỗi số có ba chữ số khác nhau.5.Hỏi đoạn đường từ xã B đến xã C dài bao nhiêu km? 25)Từ 3 chữ số 0.Hỏi An có nhiều Dũng bao nhiêu viên bi? 16)Nếu lấy ba chữ số 1.người ta cắt ra làm 3 khúc bằng nhau. mỗi hộp 5 viên .6.3 .Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số.Hỏi 2 tỉnh A và B cách nhau bao nhiêu km? 24)Đoạn đường từ xã A đến xã B dài 14 km.Hỏi có thể nói chắc chắn rằng số bi của Bình lấy ra : a)Có ít nhất 3 bi đỏ không? b)Có ít nhất 1 bi xanh không? 27) Làm thế nào để đong được 2 lít dầu khi có 1 can 3 lít và 1 can 7 lít. 20)Với 3 chữ số 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful