BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2

Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 3: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 2 của tháng đó. Hỏi các ngày
chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 4: Bố đi công tác xa trong hai tuần, bố đi hôm thứ hai ngày 5. Hỏi đến ngày
mấy bố sẽ về? Ngày ấy là thứ mấy trong tuần?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 5: Hồng có nhiều hơn Hà 10 viên bi, nếu Hồng cho Hà 4 viên bi thì Hồng
còn nhiều hơn Hà mấy viên bi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Bài 6: Tìm y:
a) 36 + 65 = y + 22
100 - 55 = y - 13
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
1

BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 7: Viết các tổng sau thành tích:
a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………….
b) 4 + 4 + 12 + 8 =………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
c) 3 + 6 + 9 + 12 =……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
d) 65 + 93 + 35 + 7 =…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Bài 8: Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì bằng 38?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 9: Có một số dầu, nếu đựng vào các can mỗi can 4l thì đúng 6 can. Hỏi số
dầu đó nếu đựng vào các can, mỗi can 3l thì phải dùng tất cả bao nhiêu can?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 10: Mai hơn Tùng 3 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào nhiều hơn Mai 4 tuổi. Hỏi
ai nhiều tuổi nhất? ai ít tuổi nhất, người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là
mấy tuổi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Bài 11: Mai có 27 bông hoa. Mai cho Hoà 5 bông hoa. Hoà lại cho Hồng 3 bông
hoa. Lúc này ba bạn đều có số hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi
bạn có bao nhiêu bông hoa?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2

BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 12:a) Có bao nhiêu số có hai chữ số bé hơn 54?........................................
………………………………………………………………………………..
b) Từ 57 đến 163 có bao nhiêu số có hai chữ số?..............................................
………………………………………………………………………………….
c) Có bao nhiêu số có ba chữ số lớn hơn 369?...................……………………
…………………………………………………………………………………..
Bài 13:Cho số 63.Số đó thay đổi thế nào nếu?
a) Xoá bỏ chữ số 3?............................................................................................
…………………………………………………………………………………
b) Xoá bỏ chữ số 6?...........................................................................................
………………………………………………………………………………….
Bài 14:Cho số a có hai chữ số:
a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 3 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………….
b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 4 thì số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………..
c) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a
tăng thêm bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………..
Bài 15:Cho số 408:
a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi( hay tăng thêm) 2 thì số đó giảm đi hay tăng
thêm bao nhiêu đơn vị?.......................................................................................
…………………………………………………………………………………
b) Số đó thay đổi thế nào nếu đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 8 cho nhau?
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Bài 16:a) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn vị
hơn kém nhau 7 thì hai số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
b) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng đơn vị mà chữ số hàng chục hơn
kém nhau 3 thì số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Bài 17:Hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà khi đọc số đó theo thứ tự từ trái
qua phải hoặc từ phải qua trái thì giá trị số đó vẫn không thay đổi?
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Bài 18:Hãy tìm số có ba chữ số mà hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng
chục bằng 0, còn hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 9.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

3

...45 < 48 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 24:a) Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 1 đến 19.......... Hỏi a là số nào?( a là số cuối cùng của dãy số) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………... 3.. một số có một chữ số? …………………………………………………………………………………… Bài 22: a) Tìm những số lớn hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 4....…...... biết một số có hai chữ số............BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 19:Hãy tìm số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số hàng chục...... ta phải dùng hết bao nhiêu số? …………………………………………………………………………………… Bài 25: Bạn Bình đã dùng hết 29 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 . …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 20:a) Biết số liền trước của a là 23.... a. c) x + 20 < 51 d) 46 < x .......... ……………………………………………………………………………………................... Bài 23:Tìm x: a) 24 < x < 27 b)36 < x + 1 < 39 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... Bài 21:a)Viết tất cả các số có hai chữ số và bé hơn 19? ………………………………………………………………………………… b) Viết tất cả các số tròn chục vừa lớn hơn 41 vừa bé hơn 93? …………………………………………………………………………………… c) Hãy tìm hai số liền nhau............ ta phải dùng hết bao nhiêu số? ……………………………………………………………………………………. hỏi c là số nào? ……………………………………………………………………………………....... 4 ...........2 . em hãy tìm số liền sau của a? …………………………………………………………………………………… b) Biết số liền sau của b là 35.... c)Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 120 đến 129....hãy tìm số liền trước của b? …………………………………………………………………………………… c) Biết số c không có số liền trước......... ta phải dùng hết bao nhiêu số? …………………………………………………………………………………… b) Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 10 đến 25...... b) Tìm những số có hai chữ số bé hơn 26 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 4?..... chữ số hàng chục nhân với 3 được chữ số hàng đơn vị.....

.BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 26: Tìm chữ số x. d) Hiệu bé nhất của số có hai chữ số và số có một chữ số là bao nhiêu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. b) Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho hiệu hai số đó bằng 1. b) Tìm một số. Bài 27: Em hãy viết 18 thành tổng của các số hạng bằng nhau(càng viết được nhiều tổng càng tốt) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 28:a)Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho tổng hai số đó bằng 10. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. b) Tổng bé nhất của số có một chữ số và số có hai chữ số là bao nhiêu? ………………………………………………………………………………. 5 . biết hiệu của số đó với 28 bằng số bé nhất có 1 chữ số? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… c) Tìm một số. Bài 29:a) Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số là bao nhiêu? ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Bài 30:a) Tìm một số. …………………………………………………………………………………... c) Hiệu lớn nhất của số có hai chữ số là bao nhiêu? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. biết: a) 35x < 351 b) 207> x 70 c) 199< xxx < 299 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. biết hiệu của 89 với số đó bằng 15? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. biết tổng của số đó với 45 bằng số bé nhất có ba chữ số? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….

Có 8 người xuống xe và 5 người lên xe. mỗi đội có 3 người chơi đấu bóng bàn với nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu ván đấu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. lúc này trên xe có tất cả 50 hành khách. trên xe có bao nhiêu hành khách? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Bài 35:Mai cao hơn Hoa 2cm. Riêng gói kẹo chanh có 118 cái. biết tổng của số trừ và hiệu là 87. Xe tiếp tục chạy. b) Tìm số trừ. biết số bị trừ hơn số trừ 24 và hiệu của hai số bằng số trừ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 32:Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ. ai thấp nhất? Hoa cao hơn Bình mấy xăng ti mét? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. biết hiệu hai số kém số bị trừ là 56.BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 31: a) Tìm số bị trừ. Hỏi ai cao nhất. Mỗi người của đội này đều đấu một ván với mỗi người của đội kia. Hỏi trước khi xe dừng lại bến đỗ đó.. c) Tìm số bị trừ. Bình thấp hơn Mai 3 cm. ……………………………………………………………………………………. Hỏi: a) Gói kẹo dừa có bao nhiêu cái kẹo? b)Phải bớt đi ở gói kẹo chanh bao nhiêu cái kẹo để số kẹo ở hai gói bằng nhau? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 34: Hai đội bóng bàn. Bài 33: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa có tất cả 258 cái kẹo. 6 . …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….

Mẹ cho Đào thêm 9 nhãn vở. Hỏi con ngỗng cân nặng hơn con gà mấy kg? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 37: Mẹ để hai đĩa đựng số cam bằng nhau lên bàn. Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Con ngỗng cân nặng hơn con vịt 8 kg. Lúc này mỗi đoàn có 32 bạn.BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 36: Con ngỗng cân nặng 11kg. Để chia thành hai đoàn có số người bằng nhau. Bạn Mai lấy từ đĩa bên phải 3 quả bỏ sang đĩa bên trái. Sau đó cô giáo lấy ra 6 gói bánh để đổi lấy 10 gói kẹo. thúng đựng quýt có 95 quả. số cam còn lại ít hơn hay số quýt còn lại ít hơn? ít hơn bao nhiêu quả? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 39: Đào có ít hơn Mận 4 nhãn vở. Hỏi lúc này cả bánh và kẹo cô giáo có tất cả bao nhiêu gói? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được đi thăm đền Cổ Loa. Hỏi bây giờ ai nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy cái? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 40: Cô giáo mua cho lớp một số gói bánh và một số gói kẹo. tất cả là 45 gói. Hỏi bây giờ đĩa bên nào nhiều cam hơn và nhiều hơn mấy quả? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 38: Thúng đựng cam có 68 quả. Con gà cân nặng ít hơn con vịt 2 kg. Hỏi trong mỗi thúng. Mẹ đã bán được mọt số cam và một số quýt bằng nhau. 7 . dự định mỗi lớp một đoàn. cô giáo chuyển 6 bạn nữ ở lớp 2A sang lớp 2B và chuyển 4 bạn nam ở lớp 2B sang lớp 2A.

Hồng 9 tuổi. Hoa 10 tuổi. vào ngày thứ mấy trong tuần? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Mẹ đã bán 25 quả trứng gà. Số bò nhiều hơn số trâu là 10 con.BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 42: Trên bãi cỏ có 15 con bò. Bài 45: Hiện nay Mai 7 tuổi. Đến khi Bạn Mai bằng tuổi bạn Hồng hiện nay thì tổng số tuổi của ba bạn là bao nhiêu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 46: Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi.. Bài 44: Năm nay con 8 tuổi. Số cừu bằng số bò và trâu cộng lại. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi con là bao nhiêu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 8 . mẹ 32 tuổi. Hỏi trên bãi cỏ có bao nhiêu con cừu? bao nhiêu con trâu? Tất cả có bao nhiêu con? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 43: Một thúng đựng 56 quả vừa trứng gà vừa trứng vịt. Hỏi sinh nhật của Minh là ngày mấy của tháng 5. Như vậy còn cách ngày sinh nhật của Minh 10 ngày nữa. Hỏi lúc đầu trong thúng có bao nhiêu quả trứng mỗi loại? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. trong thúng còn 12 quả trứng gà nữa. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? Người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là mấy tuổi? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 47: Hôm nay là thứ hai ngày 4 tháng 5.

BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 48: Năm nay kỉ niệm ngày quốc tế lao động 1 . Tính ra bạn Mận chỉ ở nhà bà có 1 chủ nhật thôi. 9 .5 vào thứ tư. Bạn Lan lại cho biết " ngày 25 -9 là vào thứ hai". kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 . Bạn Mận được ở với bà vừa đúng một tuần và ngày 6 ngày.5 vào thứ mấy trong tuần? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 49: Bạn Mai muốn biết ngày khai giảng năm học 5 . Em có biết năm nay kỉ niệm ngày thành lập Đội 15 . Bài 50: Bạn Mận về quê thăm bà.Hỏi Hà còn bao nhiêu viên bi đỏ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 54: Tìm hiệu giữa số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số lẻ bé nhất có một chữ số? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….9 là vào thứ mấy. Vậy chuồng thỏ nhà Thu có bao nhiêu đôi tai thỏ. Bài 52: Đôi thỏ nhà Thu đẻ được 6 con. bao nhiêu chân thỏ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 53: Hà có 40 viên bi màu xanh và đỏ. Em có thể giúp bạn Mai biết ngày khai giảng là thứ mấy trong tuần không? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….5. Hà cho Tú 15 viên bi xanh thì Hà còn lại 8 viên bi xanh. Hỏi bạn Mận đến nhà bà vào thứ mấy trong tuần? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 51: Tìm 2 số có tích bằng 12 và số lớn gấp 3 lần số bé? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….

7. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. kim dài và kim ngắn gặp nhau mấy lần? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Hỏi số bị trừ sẽ bằng bao nhiêu? Hãy viết phép trừ đó? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 58: Viết tiếp 3 số thích hợp vào dãy sau: 0 .. thùng thứ nhất chứa 55 lít dầu. …. ….. Biết số trừ bằng hiệu số. Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 13 lít dầu thì số dầu hai thùng bằng nhau. và mỗi bạn có 18 viên bi.BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 55: Thầy giáo có 45 quyển vở. Hỏi trước khi cho Nam có bao nhiêu viên bi? Hà có bao nhiêu viên bi? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 57: Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 đơn vị. 1.. 1 .4 . …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Bài 59: Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số. 2 . thầy thưởng cho 6 học sinh. mỗi bạn 4 quyển. Tìm số bị trừ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 61: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 62: Có hai thùng đựng dầu.. 10 . Hỏi sau khi thưởng thầy còn lại mấy quyển? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 56: Nếu Nam cho Hà 4 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau.…..

..................... a) Số đó thay đổi thế nào nếu giảm chữ số hàng trăm đi 2 đơn vị?................................................... a................... Hỏi nếu Hoà cho Bình 9 viên thì bây giờ Hoà còn nhiều hơn Bình mấy viên bi?( Vẽ sơ đồ để giải) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………............. 2 ............ c) Từ 68 đến 179 có bao nhiêu số có ba chữ số?..................................................... 11 .......... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………................. Hỏi a là số nào? ( a là số cuối cùng của dãy số) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 70: Hoà có nhiều hơn Bình 19 viên bi.......... b) Có bao nhiêu số có ba chữ số bé hơn 534?...... …………………………………………………………………………………… Bài 67: Để đánh số trang của một quyển sách dày 17 trang thì ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?.......................................... Bài 65: Tìm x: a) 45< x ......................... Bài 68: Để đánh số trang một quyển sách từ 134 đến 143..................................……................ …………………………………………………………………………………….......................BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 63:a) Có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 27?................ Bài 64: Tìm tất cả các số có hai chữ số bé hơn 27 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 3?.. ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 69: Bạn An dùng hết 27 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 . ………………………………………………………………………………… c) Số đó thay đổi thế nào nếu xoá chữ số hàng đơn vị?........... 3 .13 < 47 b) 57 > x + 24 > 55 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 66: Cho số 346....................................... b) Số đó thay đổi thế nào nếu tăng chữ số hàng chục thêm 5 đơn vị?.

..... Bài 73: Tìm x: a) 48< x ....................13 < 50 b) 67 > x + 24 > 65 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 74: Cho số 572.............. Bài 72: Tìm tất cả các số có hai chữ số bé hơn 24 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 4?..... c) Từ 68 đến 279 có bao nhiêu số có ba chữ số?........................................................... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………............................................... …………………………………………………………………………………… Bài 75: Để đánh số trang của một quyển sách dày 19 trang thì ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?......BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 71:a) Có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 34?.................. a) Số đó thay đổi thế nào nếu tăng chữ số hàng trăm lên 2 đơn vị?........…….......................................................................... b) Số đó thay đổi thế nào nếu giảm chữ số hàng chục đi 4 đơn vị?.................. 3 ............................... b) Có bao nhiêu số có ba chữ số bé hơn 425?.. Hỏi nếu Hoà cho Bình 9 viên thì bây giờ Bình sẽ nhiều hơn Hoà mấy viên bi?( Vẽ sơ đồ để giải) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………. ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 77: Bạn An dùng hết 29 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 ..................... a............ ………………………………………………………………………………… c) Số đó thay đổi thế nào nếu xoá chữ số hàng đơn vị?. Bài 76: Để đánh số trang một quyển sách từ 124 đến 122...................... Hỏi a là số nào? ( a là số cuối cùng của dãy số) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 78: Hoà có nhiều hơn Bình 15 viên bi................ 2 .................... 12 ............

còn lại 28 gạo sau ngày thứ nhất . Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số có thể được Bài 2 : Hãy viết các số có hai chữ số sao cho mỗi số chỉ có 1 chữ số 5 Bài 2 : Từ 3 số 4 . > . thùng thứ 2 đựng ít hơn thùng thứ nhất 9 lít dầu .52 – 47 – x c) x – 26 .... Chung có ít hơn Bình 6 viên bi ... Hỏi thứ 7 tuần sau là ngày nào Bài 16 : Hồng muốn biết sinh nhật của mình 15 tháng 6 là ngày thứ mấy ... Hỏi cửa hàng đã bán hết bao nhiêu kg đường ? Bài 12 : Một cửa hàng bán được 45 kg gạo trong ngày đầu .... Hỏi thứ 5 tuần trước là ngày nào ? Bài 15 : Thứ sáu tuần này là ngày 16 tháng 9 .... 5 .........42 + 29 + x Bài 9 : Bao gạo thứ nhất nặng 26 kg . bao gạo thứ 2 nặng hơn bao gạo thứ nhất 15 kg . Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu kg ? Bài 10 : Thùng thứ nhất đựng 32 lít dầu .. = thích hợp vào chỗ trống ( Với x khác 0 ) a) x + 32 . Hỏi lúc ban đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo ? Cả hai ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg gạo ? Bài 13 : Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1kg và 5 kg . Sau một ngày bán hàng còn lại 18 kg đường .... 6 .Bạn Mai lại cho biết ngày 7 tháng 6 là ngày thứ 3......41 + x d) 42+ 21 + x . Hỏi cả hai thùng đựng được bao nhiêu lít dầu ? Bài 11 : Một cửa hàng có 68 kg đường ...42 + 21 b) 56 – y ... Làm thế nào cân được 4 kg gạo qua một lần cân ? Bài 14: Thứ 5 tuần này là ngày 8 tháng 7 .... Em hãy giúp bạn Hồng biết ngày sinh nhật của bạn là ngày thứ mấy ? Bài 17: An có 12 viên bi ..Bài 1 : Từ 3 chữ số 3.. Sau ngày thứ hai còn lại 2 kg gạo .. 9 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau ( Ở mỗi số không có hai chữ số giống nhau ) Bài 3 : Số x có bao nhiêu chữ số biết a) x bé hơn 100 b) x đứng liền sau một số có hai chữ số Bài 4 : Tìm x biết a) x + 12 = 32 b ) 42 + x = 57 c) x + 26 = 12 + 67 – 21 Bài 5 : Tìm x biết a) x – 17 = 43 – 21 Bài 6 : Tìm x biết a) 17 – x = 12 = 67 – 39 d ) 24 + x = 86 b ) x – 15 = 12 + 49 b) 72 + 12 – x = 48 c) x – 34 = 67 c) 27 + 26 – x Bài 7 : Tìm y biết a) y + 56 = 56 – y b) 48 . 7 ......y = 48 + y c) 9 X y=7 Xy Bài 8: Điền dấu < .... Bình có nhiều hơn An 9 viên bi .. 45 – y g) 52 – 47 . x – 18 h) 29 + 42 – x .. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu viên bi ? 13 ..

................. Hỏi Lan có bao nhiêu tấm bìa xanh .... Hỏi a) Thúng nào có nhiều xoài nhất ? b) Cả ba thúng có bao nhiêu quả xoài Bài 23 : Hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng .......................... số bìa xanh ít hơn số bìa đỏ ...... ........................ Nếu An cho Bình 4 viên bi thì Bình có 10 viên bi ................. Trong đó số bi đỏ hơn số bi xanh 7 viên .......... kể tên các hình đó Bài 24 : Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống a) - 3 5 b) 8 28 c) - 27 6 Bài 25 : Điền các số vào ô trống sao cho có đủ các số từ 1 đến 9 sao cho tổng các số trong mỗi hàng .................. đoạn thẳng 3 5 Kể tên các đoạn thẳng : ................. bao nhiêu tấm bìa đỏ ? Bài 21 : Minh có 18 viên bi .......... Biết rằng số bi của Dũng ít hơn 10 viên ....... .. bao nhiêu tam giác ...hình chữ nhật Có .......... ............................................... thúng thứ nhất ít hơn thúng thứ hai 6 quả .... Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi Bài 19 : Dũng có 1 số bi xanh và đỏ ..................hình vuông 14 ............................................ Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi ? Bài tập 22 : Có ba thúng xoài ............ biết thúng thứ nhất có 12 quả .......... bao nhiêu bi đỏ? Bài 20 : Lan có 4 bìa xanh và đỏ ........ thúng thứ ba nhiều hơn thúng thứ hai 5 quả . trong mỗi cột đều bằng 15 75 9 1 9 Bài 26 : Hình vẽ bên có ..........hình tam giác Tính chu vi mỗi tam giác Bài 27 : Hình vẽ dưới đây có ........ Hỏi Dũng có bao nhiêu bi xanh ...........Bài 18 : Bạn An có 9 viên bi ..... 4cm Hình vẽ bên có ....... nếu Minh cho Bình 3 viên thì Bình có nhiều hơn Minh 3 viên bi .......... tứ giác E 3cm B 2cm 3cm 2cm G 1cm 2cm 5cm 4cm 3cm C 4cm D Có ............ A ..... bao nhiêu tứ giác ..

Sau khi rót ra bán thùng còn lại 12 lít . ngày thứ nhất bán hơn ngày thứ hai 14 gói kẹo . Hỏi Hồng có nhiều hơn Huệ bao nhiêu bông hoa? Bài 3 : Khánh có 18 quyển truyện . Bài 2 : Lan có nhiều hơn Huệ 8 bông hoa. Hỏi cả hai đàn vịt có bao nhiêu con? Bài 6 : Đoạn thẳng MN dài 45 cm . Nếu Khánh cho Hoà 2 quyển truyện thì Hoà có 19 quyển truyện . đĩa thứ hai đặt túi đường và quả cân 1 kg thì cân thăng bằng . hộp thứ hai có ít hơn hộp thứ nhất 16 viên kẹo . Hỏi a) Bạn nào cân nặng nhất ? b) Hùng và Hoàng cân nặng bao nhiêu kg? c) Cả ba bạn cân nặng bao nhiêu kg? Bài 10: Có 1 cân đĩa . đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN 14 cm . Hỏi Bảo còn nhiều hơn Nam bao nhiêu viên bi? Bài 9 : Hùng cân nặng 22 kg . Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu gói kẹo. Hùng cho Nam thêm 3 viên bi . Hỏi số mắm đã bán được và số mắm còn lại trong thùng số mắm nào nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu? 15 . Hỏi Khánh và Hoà ai nhiều truyện hơn. Hậu cân nặng 23 kg . đàn vịt thứ nhất có 95 con . Hỏi bao nào nặng hơn và nặng hơn bao kia bao nhiêu kg? Bài 12 : Một thùng nước mắm có 36 lít . Hoàng cân nặng 24 kg . Bao gạo cân nặng 42 kg . người ta đặt lên đĩa cân thứ nhất 3 kg . ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 8 chiếc xe đạp . Hỏi cả hai hộp có bao nhiêu viên kẹo? Bài 5 : Có hai đàn vịt . đàn vịt thứ nhất nhiều hơn đàn vịt thứ hai 32 con .Bài tập khỏc Bài 1 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 66 gói kẹo . Bài 4 : Hộp thứ nhất có 78 viên kẹo . Hỏi túi đường nặng bao nhiêu kg? Bài 11 : Bao gạo và bao đường cân nặng 86 kg . Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp? Bài 8 : Nam có ít hơn Bảo 8 viên bi . Hồng có nhiều hơn Lan 4 bông hoa . Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu cm ? Bài 7 : Đặt một đề toán sau rồi giải 46viªn bi Tóm tắt : Hï ng: 15viªn bi ? viªnbi Dòng: Bài 7 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 25 chiếc xe đạp .

................... bao nhiêu tứ giác ? Kể tên các tam giác ......................................................... tứ giác đó C B ..................................................Bài 14 : Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác ........................................................... ........... đoạn thẳng CD dài 25 cm ....... Tính độ dài đường gấp khúc ABCD? Bài 18 : Con kiến vàng bò từ A đến C ... E D Bài 15 : Nối phép tính với các số thích hợp Bài 16 : Tính độ dài đường gấp khúc ABCD Bài 17: Độ dài đường gấp khúc ABCD có tổng độ dài của hai đoạn thẳng AB và BC bằng 36 cm ....................................................................... con kiến đen bò từ C đến E ... G .............. F A ..... Hỏi con kiến nào bò được đoạn đường dài hơn? B A D C E 16 .

42 +27 .. 20 cm. cạnh CA dài 22 cm .... đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng MN . .47 34 – x = 15 46 + 54 x – 34 = 15 Bài 4 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 25 thùng sữa .TOÁN LỚP 2 Bài 1 : Tính 15 + 67 – 11 = 98 – 69 + 7 = 82 – 46 + 12 = 59 + 17 – 28 = Bài 2 : Đặt tính và tính 15 + 7 100 – 34 57 + 29 Bài 3 : Tìm x biết : x + 12 = 71 17 + x = 32 87 – 29 56 .. cạnh BC dài 18 cm. + 48 63 85 ÔN TẬP KỲ I .18 + .. ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 8 thùng sữa . Bài 21: Tính chu vi tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh lần lượt là 15 cm. Tính chu vi tam giác ABC .25 2 4 . Hỏi ngày thứ hai của hàng đó bán được bao nhiêu thùng sữa? Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu thùng sữa ? 17 . Bài 20 : Tam giác ABC có cạnh AB dài 14 cm . 2 dm3cm. Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng BC và đoạn thẳng NP ..39 + .Bài 19: Hai đường gấp khúc ABC và MNP có độ dài bằng nhau. 3 dm? Bài 23: Điền số 42 17 +39 .

........................ TOÁN ÔN TẬP TUẦN 23 Bài 1 : Từ 4 chữ số : 0 ........................... ....... Có ................. nếu thêm vào số trừ 3 đơn vị và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới bằng bao nhiêu ? 18 D ............................... Bài 7 : Hai số có hiệu bằng 14 . 3 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau Bài 2 :Cho số a có hai chữ số a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị ? b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 2 thì số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị ? Bài 3 : a) Tìm những số lớn hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 4 b) Tìm những số có hai chữ số bé hơn 24 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 4 Bài 4 : Viết tất cả những số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12 Bài 5 : Viết tất cả những số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó 5 Bài 6 : Viết các số có hai chữ số biết tổng hai chữ số của nó bằng số lớn nhất có 1 chữ số và hiệu hai chữ số của nó bằng 3 ..........đường thẳng Đó là các đường thẳng :............................. E C .......Bài 5 : Trong hình vẽ bên : Có :........ ...................................................................đoạn thẳng A B Đó là các đoạn thẳng ........................................ Có ba điểm thẳng hàng là :......... 2............................... 1......................................................

1. Bình thấp hơn Mai 3 cm .. Lan lấy 3 quả từ đĩa bên phải bỏ sang đĩa bên trái . Hỏi ai cao nhất ? Ai thấp nhất .2. Ngày sau bán hơn ngày đầu 5 kg đường . 31 . Hà có 14 cái kẹo . 19 . 6 . Hoa cao hơn Bình mấy cm ? Bài 19 : Mẹ để hai đĩa cam bằng nhau trên bàn . Hỏi a) Ngày sau bán được bao nhiêu kg đường b) Trước khi bán cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg đường Bài 18 : Mai cao hơn Hoa 2 cm . Hỏi Lan phải cho Hà mấy cái kẹo để só kẹo hai bạn bằng nhau . Huệ lại tặng Lan 3 quyển vở .Bài 8 : Tổng của hai số sẽ thay đổi như thế nào nếu mỗi số hạng cùng tăng thêm 25 đơn vị ? Bài 9 : Tìm 1 số biết số lớn nhất có hai chữ số trừ đi số đó thì được kết quả là 35 ? Bài 10 : Số 45 thay đổi như thế nào nếu : a) Xoá bỏ chữ số 5 b) Thay đổi vị trí chữ số 4 và chữ số 5 c) Tăng chữ số hàng chục thêm 2 Bài 11 : Để đánh các trang của cuốn sách dày 15 trang cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh Bài 12 : Nga dùng 20 chữ số để viết các số liền nhau thành 1 dãy số 0. Hỏi bây giờ đĩa bên nào nhiều cam hơn và nhiều hơn mấy quả cam? Bài 20 : Lan có 20 cái kẹo . Hỏi bây giờ ai nhiều vở jơn và nhiều hơn mấy quyển . 9 . Bài 21 : Lan hơn Huệ 4 quyển vở . ……………………………. ……………………….3.…. b) 39 .. Hỏi a là số nào ? Bài 13 : Viết thêm 4 số vào dãy sau : a) 3 . Bài 14 : Tìm x a) 14 – x = 14 – 2 b) 52 + 4 > x + 52 Bài 15 : Điền chữ số thích hợp vào hoa thị *3 + 1 *00 c) 46 < x – 45 < 49 d) x – 8 < 3 Bài 16 : Tính nhanh a) 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9 b) 75 – 13 – 17 + 25 Bài 17 : Ngày đầu cửa hàng bán được 15 kg đường .a . Cửa hàng còn lại 40 kg đường . 35 .

BiÕt sè can 3 lÝt nhiÒu h¬n sè can 2 lÝt . Số bút màu hơn số bút đen là 6 cái . Số bi đỏ hơn số bi xanh là 7 viên . Lan lại cho Thu 5 nhãn vở . BiÕt sè thá nhiÒu h¬n sè gµ . Hái cã mÊy con c¸ r« ? MÊy con c¸ giÕc ? Bµi 5 : Lan c©u ®îc tæng sè c¸ Ýt h¬n 12 . gåm c¸ r« vµ c¸ giÕc . Hoµ ®îc 20 . Hỏi có thể rót đầy được mấy can 2 lít ? mấy can 3 lít ? Bài 3 : Có 9 lít nước mắm đựng vào các can loại 2 lít và 3 lít . H¶i . Hỏi Dũng có mấy bi xanh ? mấy bi đỏ ? Bài 6 : Tổng số bút chì màu và đen của Lan bé hơn 9 . cã mét ®iÓm 9 vµ mét ®iÓm 7 .Bài 22 : Thu hơn Lan 7 nhãn vở . Hỏi có mấy can 5 lít ? mấy can 2 lít ? Bài 5 : Dũng có 1 số bi xanh và đỏ . Con ngçng nÆng b»ng hai con vÞt . 18/3/2011 Bài 1 : Trong chuồng có cả gà và thỏ . Hái cã bao nhiªu con c¸ tr«i ? bao nhiªu con c¸ r« ? To¸n Bµi 1 : Con ngçng vµ con gµ céng l¹i b»ng con ngan vµ con vÞt céng l¹i . Hái cã bao nhiªu gµ ? Bao nhiªu con chã ? Bµi 2 : Cã 13 lÝt dÇu ®ùng vµo c¸c can 3 lÝt vµ 2 lÝt . Hỏi bây giờ ai có nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy nhãn vở . Sè c¸ tr«i h¬n c¸ r« lµ 9 con . gåm c¸ tr«i vµ c¸ r« . Hái gi÷a con gµ vµ con ngan con nµo nÆng h¬n ? Cã thÓ nãi ch¾c ch¾n con ngan nÆng b»ng hai con gµ kh«ng ? Bµi 2 : C« gi¸o chÊm bµi to¸n cña bèn b¹n Hoµ . Bạn Hoa đếm được tất cả có 8 cái chân . Em hãy đoán xem trong chuồng có mấy con gà ? mấy con thỏ ? Bài 2 : Từ can 10 lít dầu em muốn rót sang can 3 lít và can 2 lít . BiÕt sè gµ nhiÒu h¬n sè chã . Tó th× cã hai ®iÓm 10 . Hỏi Lan có mấy bút đen ? mấy bút màu ? 18/ 3 / 2011 To¸n Bµi 1 : Võa gµ võa chã ®Õm ®îc 10 c¸i ch©n . Biết rằng số bi của Dũng bé hơn 10 . Hỏi có bao nhiêu can 2 lít ? bao nhiêu can 3 lít ? Bài 4 : Có 17 lít nước đựng trong các can 5 lít và 2 lít . Hái cã mÊy can 2 lÝt ? MÊy can 3 lÝt ? Bµi 3 : Võa gµ võa thá ®Õm ®îc 14 c¸i ch©n . Hái cã mÊy con thá ? MÊy con gµ ? Bµi 4 : Hoµ c©u ®îc tæng sè c¸ Ýt h¬n 11 . Sè c¸ r« h¬n c¸ giÕc lµ 8 con . B×nh .

Thu cã 7 c¸i bót. Sè c¸ trª Ýt h¬n c¸ giÕc nhng l¹i nhiÒu h¬n c¸ qu¶ . BiÕt r»ng tæng sè giÊy mÇu cña lan bÐ h¬n 13. Hái em cã thÓ rãt ®Çy ®îc mÊy can 5 lÝt vµ mÊy can 2 lÝt ? Bµi 2: C¶ gµ vµ chã ®Õm ®îc 12 c¸i ch©n. Trong giá c©u ®îc 3 con c¸ r« vµ chõng Êy con c¸ giÕc . Hái cã mÊy con gµ? MÊy con chã? Bµi 3: Lan cã 1 sè tê giÊy mÇu xanh vµ ®æ. Hái mçi b¹n ®îc mÊy ®iÓm ? Bµi 3 : Ba b¹n ®i c©u c¸ . Hái ba b¹n c©u ®îc mÊy con c¸? Bµi 1: Cã 9 lÝt dÇu em muèn rãt vµo can 5 lÝt vµ can 2 lÝt. Cho h×nh vÏ sau: B G 6cm 1dm 7cm 1dm 8cm A C E a) Cã mÊy ®êng gÊp khóc gåm 3 ®o¹n th¼ng? TÝnh ®é dµi mét trong c¸c ®êng gÊp khóc ®ã ? b)Cã mÊy ®êng gÊp khóc gåm 4 ®o¹n th¼ng? TÝnh ®é dµi mét trong c¸c ®êng gÊp khóc®ã 21 . Lan. Hëi mçi b¹n cã mÊy c¸i bót? Bµi 5: a. TÝnh ®é dµi ®êng gÊp khóc ABCDE : B D 8 cm 7 cm 1 dm 9 cm A C E 2. Hëi Lan cã mÊy tê giÊy mÇu xanh? MÊy tê giÊy mÇu ®á? Bµi 4: Hµ. BiÕt sè gµ nhiÒu h¬n sè chã.®iÓm cao h¬n B×nh nhng l¹i thÊp h¬n H¶i . Sè giÊy mÇu ®á h¬n giÊy mÇu xanh lµ 10 tê. Lan cã nhiÒu h¬n Hµ nhng Ýt h¬n Thu.

B¹n An lÊy tõ hép ra 10 c¸i bót. 6 bãng vµng. kÐm Th¶o 3 tuæi.Bµi 1: Trong hép cã 5 bi xanh vµ 8 bi ®á. H·y: a) So s¸nh sè tuæi cña Th¶o vµ Hång? b) So s¸nh sè tuæi cña Lan vµ Hång? To¸nBµi 1 : §Ó ®¸nh sè thø tù mét cuèn s¸ch tõ trang 1 ®Õn trang 13 cÇn dïng bao nhiªu ch÷ sè ®Ó ®¸nh ? Bµi 2 : T×m x a) 17 + x – 25 = 36 b ) x + 12 < 12 + 4 c) 13 – 7 < x < 13 – 4 22 . Lan kh«ng nh×n vµo tói lÊy ra 2 lÇn mçi lÇn 5 qu¶. Minh. Hång h¬n Hµ 6 tuæi. Sè hoa cña Minh vµ Trang h¸i ®îc lµ 29 b«ng. Trang cïng ®i h¸i hoa ®îc tÊt c¶ 38 b«ng. Sè hoa cña Hµ vµ Minh h¸i ®îc lµ 28 b«ng. Hái trong sè bãng lÊy ra: a) Ch¾c ch¾n cã 1 bãng vµng kh«ng? b) Ch¾c ch¾n cã 1 bãng ®á kh«ng? Bµi 3: Trong hép cã 4 bót mÇu ®á. bi ®á cã 9 viªn. 6 bót mÇu xanh vµ 3 bót mÇu vµng. 5 bãng ®á. bi vµng cã 4 viªn. Hái cã thÓ nãi ch¾c ch¾n r»ng trong 10 c¸i bót An lÊy ra: a) Cã Ýt nhÊt 1 bót mÇu vµng kh«ng? b) Cã Ýt nhÊt 1 bót mÇu ®á kh«ng? Bµi 4: Bi xanh cã 6 viªn. Hái cã thÓ nãi ch¾c ch¾n r»ng trong 12 viªn bi lÊy ra ®ã: a) Cã Ýt nhÊt 1 viªn bi xanh kh«ng? b) Cã Ýt nhÊt 1 viªn bi ®á kh«ng? c) Cã Ýt nhÊt 1 viªn bi vµng kh«ng? Bµi 5: Hµ. An kh«ng nh×n vµo hép lÊy ra 2 lÇn mçi lÇn 4 viªn. Tó kh«ng nh×n vµo hép lÊy ra 12 viªn bi. Hái cã thÓ nãi ch¾c ch¾n r»ng trong sè bi lÊy ra ®ã cã: a) Ýt nhÊt 3 viªn bi ®á kh«ng? b) Ýt nhÊt 1 viªn bi xanh kh«ng? Bµi 2: Cã 4 bãng xanh. TÝnh sè hoa cña mçi b¹n h¸i ®îc? Bµi 6: Lan h¬n Hµ 4 tuæi.

mÊy bi ®á . vµng . Hái b¹n nµo vÒ thø nhÊt ? B¹n nµo vÒ thø nh× ? B¹n nµo vÒ thø 3 ? Bµi 6 : Céng mçi sè sau : 600 . NÕu líp Lan cho líp Tïng 10 c©y th× sè c©y hai líp b»ng nhau . Hái tríc khi cho th× Toµn cã mÊy viªn bi ? Tïng cã mÊy viªn bi ? Bµi 5 : An . Líp Tïng trång Ýt h¬n líp Lan . Con gµ c©n nÆng Ýt h¬n con vÞt 2 kg . Cã thÓ t×m nhanh kÕt qu¶ cuèi cïng kh«ng ? Bµi 7 : §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng biÕt tæng c¸c sè trong 3 « liÒn nhau b»ng 20 9 5 Bµi 8 : §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng biÕt tæng c¸c sè trong 4 « liÒn nhau b»ng 78 23 . 811. Ba . 900. Hái cã mÊy qu¶ bãng ®á ? MÊy qu¶ bãng vµng ? BiÕt sè bãng xanh lµ 4 qu¶ vµ bãng vµng nhiÒu h¬n bãng xanh nhng Ýt h¬n bãng ®á . Hái Toµn cã mÊy bi xanh . Bi ®á h¬n bi xanh lµ 7 . 550 . §Ó hai b¹n cã sè hoa b»ng nhau th× Lan ph¶i cho Hång mÊy b«ng hoa ? Bµi 5 : Ba n¨m n÷a tæng sè tuæi cña hai chÞ em lµ 24 tuæi . ®á . tÝm . Bµi 3 : Trong dÞp tÕt trång c©y líp cña Lan trång ®îc 50 c©y . Hëi líp Tïng trång ®îc mÊy c©y Bµi 4 : NÕu Toµn cho Tïng 12 hßn bi th× sè bi cña hai ngêi b»ng nhau vµ mçi ngêi cã 24 viªn bi . Con ngçng c©n nÆng h¬n con vÞt 6 kg . C¨n kh«ng vÒ ®Çu . H¶i cã 3 lo¹i bi xanh . Ba kh«ng vÒ ®Çu vµ còng kh«ng vÒ cuèi . Bµi 1 : Dòng cã 2 lo¹i bi xanh vµ ®á . Hái tríc ®©y 2 n¨m tæng sè tuæi cña hai chÞ em lµ bao nhiªu ? Bµi 6 : An cã 15 qu¶ bãng : xanh . vµng .Bµi 3 : Con ngçng c©n nÆng 10 kg . 411 víi 36 råi lÊy kÕt qu¶ ®ã céng víi 64 . C¨n ch¹y thi víi nhau . Hái c¶ 2 b¹n cã bao nhiªu lo¹i bi kh¸c mµu vµ ®ã lµ lo¹i mµu g× ? Bµi 2 : Toµn cã 1 sè bi xanh vµ ®á biÕt r»ng sè bi cña Toµn bÐ h¬n 10 . Hái con ngçng nÆng h¬n con gµ mÊy kg ? Bµi 4 : Lan cã nhiÒu h¬n Hång 4 b«ng hoa . An kh«ng vÒ cuèi .

: ” vµo « trèng ®Ó d·y sè cã kÕt qu¶ ®óng 3 3 33 3 = 31 b) 7 7 7 =7 Bµi 13 : Em h·y nghÜ mét sè nµo ®ã kh«ng lín h¬n 31 ®iÒn vµo ®Ó kÕt qu¶ ®óng b»ng 0 ®îc kh«ng ? ( +2)x3–6- x3=0 Bài 14 : Thø n¨m tuÇn nµy lµ ngµy 15 th¸ng 6 .20 40 Bµi 9 : §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng biÕt tæng c¸c sè trong 3 « liÒn nhau b»ng 500 150 80 Bµi 10 : a) Em h·y ®iÒn sè cßn l¹i vµo « trèng cña d·y sè sau råi nhËn xÐt c¸ch viÕt d·y sè ®ã 12 24 48 b) 2 6 18 c) 24 12 6 Bµi 11 : TÝnh theo c¸ch hîp lý a) 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 b) 8 x 3 + 2 x 8 + 4 x 8 Bµi 12 : a) §iÒn dÊu “ + . Hái thø 7 tuÇn sau lµ ngµy mÊy ? Tõ thø 2 tuÇn nµy ®Õn thø 7 tuÇn sau cã mÊy ngµy ch½n ? MÊy ngµy lÎ ? Bµi 16 : Mét b¹n nãi “Trong tuÇn nµy cã 2 chñ nhËt liÒn nhau ®Òu lµ ngµy ch½n ” .. . B¹n Êy nãi ®óng hay sai ? V× sao ? 24 . x . Hái thø n¨m tuÇn tríc lµ ngµy mÊy ? Thø n¨m tuÇn sau lµ ngµy mÊy ? Thø 3 tuÇn tríc lµ ngµy mÊy ? Thø 7 tuÇn sau lµ ngµy mÊy ? Bµi 15 : Thø 2 tuÇn nµy lµ ngµy 4 .

........< . Nga cã Ýt h¬n Lan 4 c¸i kÑo ... < = 712 ............ Hái ph¶i chuyÓn tõ tay ph¶i sang tay tr¸i mÊy qu¶ bãng ®Ó sè bãng ë hai tay b»ng nhau ? Bµi 18 : Nga cã 8 c¸i kÑo .. 700 695 . Hµ h¸i ®îc 10 b«ng hoa ...... 301 5) Sè c©y cam trong vên cã 568 c©y vµ Ýt h¬n sè c©y bëi lµ 165 c©y.. Hái Lan ph¶i cho Nga mÊy c¸i kÑo ®Ó sè kÑo hai b¹n b»ng nhau? Bµi 19 : Lan h¸i ®îc 6 b«ng hoa .... Th¶o cã sè kÑo nhiÒu nhÊt ........ Thuû .......< ...... 4) §iÒn dÊu > ....... 691 302 ... Hái Hµ ph¶i cho Lan mÊy b«ng hoa ®Ó sè hoa 2 b¹n b»ng nhau ? Bµi 20 : MÑ ®Ó 2 gãi kÑo cã sè kÑo b»ng nhau lªn bµn .. Hái b©y giê gãi nµo nhiÒu kÑo h¬n vµ nhiÒu h¬n mÊy c¸i kÑo ? Bµi 21 : Th¶o .................. Trang cã 14 c¸i kÑo .................... b) x – 26 = 75 - 690 + 10 .....< ............. An lÊy 4 c¸i tõ gãi nµy bá sang gãi kia ... 6) H×nh vÏ bªn cã : h×nh ch÷ nhËt ? ghi tªn c¸c h×nh ®ã 25 ..... 2) T×m x : a) x + 39 + 19 = 87 + 9 17 3) ViÕt sè tù nhiªn liªn tiÕp vµo chç chÊm: a) 698 < ..... + 490 + 250 ... Tay ph¶i cÇm nhiÒu h¬n tay tr¸i 8 qu¶ bãng ... Hái mçi b¹n Th¶o .< ...... b) .< ........< ...Bµi 17 : Tay tr¸i cÇm 12 qu¶ bãng ...... Trang cã sè kÑo Ýt nhÊt cßn Thuû cã 6 c¸i ......... 698 612 .... 600 278 161 ..... 62011 599 + 1 .. Hái sè c©y bëi cã bao nhiªu c©y. 490 + 413 .....................< 790 c) 699 < ..... Trang cã mÊy c¸i kÑo ? §Ò 1: 1) TÝnh: 536 + + 342 .

§Ò 2: 1) H×nh vÏ bªn cã : h×nh tam gi¸c ? ghi tªn h×nh ®ã A B C D 2) §iÒn sè thÝch hîp vµo .25 +7 :4 x2 38 3) §iÒn sè nµo ? 4 0 3 8 ? 3 2 1 5 4) T×m x 8 x 1 1 2 8 1 5) a) ViÕt sè liÒn sau cña sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè b) Sè liÒn tríc cña sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè 26 .

..89 = ..... 5) QuÇy hµng h«m nay b¸n ®îc 193 lÝt dÇu vµ b¸n ®îc Ýt h¬n h«m qua 15 lÝt....... Hái h«m qua quÇy ®ã b¸n ®îc bao nhiªu lÝt dÇu.... = 100 + 53 = .......ti . = ................... ... ....... ............... ... . ... buæi s¸ng b¸n ®îc 279 kg cam vµ b¸n ®îc nhiÒu h¬n buæi chiÒu 125 kg cam. . b) 5 sè lÎ liªn tiÕp : 195 ... . .. .......... 4) Mét cöa hµng......... ........... ...... ......... §Ò 4: Hä vµ tªn 1) TÝnh b»ng c¸ch hîp lý (theo mÉu) a) 145 + 53 – 45 b) 139 + 27 – 39 = 145 – 45 + 53 = .... .................................... ........................ c) 5 sè ch½n liªn tiÕp : ..... ... = 15 = .. 99 ......... ................. . Hái buæi chiÒu b¸n ®îc bao nhiªu ki l« gam cam.. 197 . ........... c) 789 + 111 ... 4x8:2 27 ......... ... Hái B×nh cao bao nhiªu x¨ng ..... .... 498 ........... 970 .. d) 6 x 5 : 2 9x5:3 =6:2x5 = .. ... .......................................6) An cao 1 m 59 cm vµ cao h¬n B×nh 24 cm . 500 d) 5 sè trßn chôc liªn tiÕp : ... = 153 = ..... ..mÐt ? §Ò 3: Hä vµ tªn 1) T×m x : a) x + 112 + 143 = 999 – 102 123 = 400 + 56 b) x – c) 962 – x = 869 – 28 x = 59 + 9 2) §Æt tÝnh råi tÝnh: 916 – 302 974 – 452 d) 45 + 47 – 789 – 456 589 – 506 3) ViÕt thªm c¸c sè liÒn sau hoÆc liÒn tríc ®Ó ®îc: a) 5 sè tù nhiªn liªn tiÕp: 98 . ...... ............ = ... =3x5 = ........... ........ 980 e) 5 sè trßn tr¨m liªn tiÕp : . ................... 500 .... ...............

................. ¤ng thÊp h¬n bè 12 cm . ..... 3 ........ 7 4 .......................................................................................... Hái thïng nhá cã bao nhiªu lÝt dÇu ? 4 ) TÝnh ? 45 + 39 4 - 8 4 4 5 5 ) H×nh bªn cã : h×nh tam gi¸c - 8 + 234 245 574 + 3 3 234 9 A 5 79 45 B C Ghi tªn c¸c h×nh O ®ã : ............. 3 ........................................................ §Ò 5 : 1) ViÕt 4 phÐp tÝnh thÝch hîp víi 3 sè a) 4 .............. = ...= ..... 12 b) 2) T×m x a) 100 – x = 5 x 9 b) 5 x 7 + x = 100 c) x : 4 = 78 : 3 K N A Q P 28 .............................................................................. G E D ............ 2 ) ¤ng cao 163 cm ... = .. Hái bè cao bao nhiªu x¨ng ti mÐt ? 3) Thïng to ®ùng 85 lÝt vµ nhiÒu h¬n thïng nhá 13 lÝt .........

Toàn có nhiều hơn Nam 9 viên bi. Hỏi 7 con vịt có bao nhiêu cái chân? Bài 6:Mỗi xe đạp có 2 bánh. 90 cm D . 72 – 19 . 60 cm B .cm 90cm = ………. chiÒu réng ng¾n h¬n chiÒu dµi 5 cm ? 5 ) TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c biÕt 3 c¹nh cña tam gi¸c ®ã b»ng nhau vµ b»ng 15 cm Bài ôn tập học kì II Bài 1) Đặt tính rồi tính : 36 + 23 . Hỏi 5 xe đạp như thế có bao nhiêu bánh xe? Bài 6: Tính nhẩm: 3x7= 18 : 2 = 4x6= 16 : 4 = 4x8= 28 : 4 = 3x4= 20 : 2 = 5x5= 15 : 3 = 5x2= 30 : 3 Bài 7: Câu 3: Tìm x : a/ x + 3 = 15 b/ 9 + x = 15 c/ x – 14 = 37 d/ 89 – x = 67 e/ x + 39 = 60 f/ 48 + x = 65 g/ x – 34 = 29 h/ 73 – x = 45 Bài 8 : Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ.cm 32cm = ……. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh? Bài 9: Tìm x: 29 .dm…….dm 8dm = ……. 100 – 60 45 + 59. 98 – 49.cm Bài 3) Tìm x: a) x +17 = 90 – 9 . 65 cm C . 100 – 46.. b) 71 – x = 17 + 12 c) 3 x x = 12 + 18 d) x : 4 = 36 : 9 e) 28 : x = 65 – 58 f) 7 x x = 81 . Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi? Bài 5: Mỗi con vịt có 2 cái chân. 57 + 38. 60 + 27.. 81 cm 4) TÝnh chu vi cña h×nh ch÷ nhËt biÕt chiÒu dµi 16 cm .60 Bài 4) Toàn có 26 viên bi.3) §é dµi ®êng gÊp khóc lµ A . 67 + 23 18 + 35 76 – 37 81 – 37 21 + 29 57 – 48 32 : 8 9x4 40 : 4 50 : 10 24 : 6 27 : 9 21 : 3 35 : 5 12 : 6 15 : 3 18 : 6 20 : 4 26 : 4 18 : 9 3x8 4x7 6x5 9x5 8x4 9x 2 6x 3 3x4 9x3 7x5 10 x 3 2x7 3x3 4x 4 Bài 2) Điền số : 2 dm 8cm = ……….

c)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 15.Hỏi Mai phải cho Nam bao nhiêu viên bi để 2 bạn có số bi bằng nhau? 13)Linh có nhiều hơn Hà 13 viên bi . Huy có bao nhiêu bi? Bài 13: Biết thỏ ít hơn gà 18 con và số thỏ là 19 con.Tính tổng số tuổi của con và bố khi con bằng tuổi bố. khi cho vào mỗi túi 3kg thì được 11 túi và còn thừa 2kg.Làm thế nào để đong được 1 lít dầu? 10)Có 13 lít nước mắm đựng trong các loại can 2 lít. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu bi. 3)Có 1 lượng gạo . con là 12 tuổi.làm thế nào để đong được 2 lít dầu? 8) Với 1 can 5 lít và một can 2 lít . 4) Có 1 lượng gạo. Hỏi cả gà và thỏ có bao nhiêu chân? Câu 14 : An cho Bình 16 viên bi. Hỏi mỗi loại có mấy can? 11)Bình có nhiều hơn An 11 viên bi.Hỏi lượng gạo đó là bao nhiêu kg? 6) Có 1 lượng dầu. b)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 13.a/ x : 4 = 9 b/ x : 4 = 5 c/ x : 5 = 7 d/ x : 3 = 10 e/ 45 : x = 9 f/ 35 : x = 7 g/ 27 : x = 3 h/ 28 : x =8 Bài 10: Mỗi chuồng có 5 con thỏ . Hỏi trước khi cho Bình thì An có bao nhiêu viên bi ? 1) Tuổi của Bố hiện nay 35 tuổi. Làm thế nào để đong được 1 lít dầu? 9) Với 1 can 5 lít và một can 3 lít . Nếu An cho Huy 5 hòn bi. d)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 17. 2) Tuổi của Anh hiện nay là 45 tuổi . khi cho vào mỗi thùng 5 lít thì được 6 thùng. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ? Bài 11:Tìm x: a/ x x 4 = 36 b/ 3 x x = 27 c/ 10 x x = 40 d/ x x 7 = 28 e/ 4 x x = 24 f/ x x 8 = 32 g/ 5 x x = 45 h/ 7 x x = 35 Bài 12: An và Huy có tất cả 26 hòn bi.Hỏi cũng lượng gạo đó cho vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi. khi cho vào mỗi túi 5kg thì được 8 túi và còn thừa 4kg. em là 37 tuổi . 30 .Nếu Linh cho Hà 5 viên bi thì số bi Linh còn nhiều hơn Hà là bao nhiêu viên? 14)Lan có nhiều hơn Huệ 12 quyển vở .khi cho vào mỗi túi 4 kg thì được 10 túi. Huy cho An 7 hòn bi.Hồng cho Huệ 4 quyển vở .Hỏi cũng lượng dầu đó cho vào mỗi thùng 3 lít thì được bao nhiêu thùng? 7)Với 1 can 5 lít và 1 can 3 lít . An còn lại 26 viên bi.Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi anh bằng tuổi em.Hỏi lượng gạo đó là bao nhiêu kg? 5) Có 1 lượng gạo. e)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 11.Hỏi Lan còn nhiều hơn Huệ bao nhiêu quyển vở. 3) a)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 12. 3 lít và 5 lít . Lúc này trong túi 2 bạn có bi = nhau.nếu Bình cho An 6 viên bi thì Bình ít hơn An mấy viên bi? 12)Mai có nhiều hơn Nam 12 viên bi .

5.9 làm chữ số hàn đơn vị .5. sao cho mỗi số có ba chữ số khác nhau.An mua thêm 30 bi nữa .Nếu An cho Dũng 8 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau.Hỏi 2 tỉnh A và B cách nhau bao nhiêu km? 24)Đoạn đường từ xã A đến xã B dài 14 km. a) Hãy lập các số có hai chữ số từ 3 chữ số trên.2.đoạn đường từ xã B đến xã C dài hơn đoạn đường từ xã A đến xã B là 7 km.Có thể nói chắc chắn rằng có ít nhất 1 cái lồng nhốt hai con chim không? 19)Với 3 chữ số 2.Hãy lập các số có 3 chữ số .Hỏi đoạn đường từ xã B đến xã C dài bao nhiêu km? 25)Từ 3 chữ số 0. 20)Với 3 chữ số 1.Hỏi có thể nói chắc chắn rằng số bi của Bình lấy ra : a)Có ít nhất 3 bi đỏ không? b)Có ít nhất 1 bi xanh không? 27) Làm thế nào để đong được 2 lít dầu khi có 1 can 3 lít và 1 can 7 lít.2. mỗi hộp 5 viên . 21)Một người đi bộ trong 1 giờ được 5 km .Hỏi An có thêm được bao nhiêu hộp bi? 18)Có 5 con chim được nhốt vào trong 4 cái lồng.6.7 .người ta cắt ra làm 3 khúc bằng nhau. 28)Có 8 lít dầu đựng trong các loại thùng loại 2 lít và loại 3 lít .2.Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số.Hỏi An có nhiều Dũng bao nhiêu viên bi? 16)Nếu lấy ba chữ số 1.Hỏi trong 3 giờ người đó đi được bao nhiêu km? 22)Một sợi dây dài 18m.5.Hỏi mỗi loại có mấy thùng.Hãy viết tất cả các số có hai chữ số đó? 17)An có 1 số hộp bi.15) An có nhiều hơn Dũng 1 số viên bi. 26)Trong hộp có 5 bi xanh và 8 bi đỏ.Chỗ hai xe gặp nhau cách tỉnh A 36 km và cách tỉnh B 45 km. b) Hãy lập các số có ba chữ số từ 3 chữ số trên.7.Hỏi mỗi khúc dây dài bao nhiêu m? 23)Hai xe khách đi ngược chiều nhau từ tỉnh A và tỉnh B .4 làm chữ số hàng chục.3 .Bình không nhìn vào hộp lấy ra 2 lần mỗi lần 4 viên bi. 31 .gặp nhau tại điểm C.năm chữ số 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful