P. 1
100 Bai Toan on Luyen HSG Lop 2 2011

100 Bai Toan on Luyen HSG Lop 2 2011

|Views: 4,956|Likes:
Được xuất bản bởiDũngTrầnVăn

More info:

Published by: DũngTrầnVăn on Oct 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2

Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 2: Tìm một số, biết 95 t! đi số đó thì bằng "9 t! đi 22?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài ": #ột th$ng nà% đó có ngà& ch' nh(t )à ngà& 2 c'* th$ng đó+ ,-i c$c ngà&
ch' nh(t t%ng th$ng đó )à nh.ng ngà& nà%?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài /: Bố đi c0ng t$c 1* t%ng h*i t23n, bố đi h0m th4 h*i ngà& 5+ ,-i đến ngà&
m5& bố s6 v7? 8gà& 5& )à th4 m5& t%ng t23n?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 5: ,9ng có nhi72 h:n ,à 1; vi<n bi, nế2 ,9ng ch% ,à / vi<n bi thì ,9ng
c=n nhi72 h:n ,à m5& vi<n bi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
Bài >: Tìm &:
*? "> @ >5 A & @ 22 1;; B 55 A & B 1"
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………++
1
BCD E8 FGHI8 ,JK FLM 2
Bài 7: Niết c$c tOng s*2 thành tPch:
*? 5 @ 5 @ 5 @ 5 @ 5 @ 5 A ……………………………………………+
b? / @ / @ 12 @ Q A………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
c? " @ > @ 9 @ 12 A………………………………………………………………+
……………………………………………………………………………………
R? >5 @ 9" @ "5 @ 7 A……………………………………………………………+
……………………………………………………………………………………+
Bài Q: Tìm một số, biết ằng )5& số đó nhSn với 5 9i t! đi 12 thì bằng "Q?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 9: Tó một số R32, nế2 đUng và% c$c c*n mVi c*n /) thì đWng > c*n+ ,-i số
R32 đó nế2 đUng và% c$c c*n, mVi c*n ") thì XhYi RZng t5t cY b*% nhi<2 c*n?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 1;: #*i h:n TZng " t2Oi và [\m ,Yi 2 t2Oi+ ]à% nhi72 h:n #*i / t2Oi+ ,-i
*i nhi72 t2Oi nh5t? *i Pt t2Oi nh5t, ng^_i nhi72 t2Oi nh5t h:n ng^_i Pt t2Oi nh5t )à
m5& t2Oi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………+
Bài 11: #*i có 27 b0ng h%*+ #*i ch% ,%à 5 b0ng h%*+ ,%à )`i ch% ,9ng " b0ng
h%*+ FWc nà& b* b`n đ72 có số h%* bằng nh*2+ ,-i )Wc đ32 ,%à và ,9ng mVi
b`n có b*% nhi<2 b0ng h%*?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 12:*? Tó b*% nhi<2 số có h*i ch. số b\ h:n 5/?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
………………………………………………………………………………++
b? T! 57 đến 1>" có b*% nhi<2 số có h*i ch. số?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
…………………………………………………………………………………+
c? Tó b*% nhi<2 số có b* ch. số )ớn h:n ">9?+++++++++++++++++++……………………
…………………………………………………………………………………++
Bài 1":Th% số >"+Jố đó th*& đOi thế nà% nế2?
*? a%$ b- ch. số "?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
…………………………………………………………………………………
b? a%$ b- ch. số >?+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
…………………………………………………………………………………+
Bài 1/:Th% số * có h*i ch. số:
*? 8ế2 ch. số hàng chbc bớt đi " thì số * giYm đi b*% nhi<2 đ:n vc?
……………………………………………………………………………………+
b? 8ế2 ch. số hàng chbc tdng th<m / thì số * tdng th<m b*% nhi<2 đ:n vc?
…………………………………………………………………………………++
c? 8ế2 ch. số hàng chbc tdng th<m 1 và ch. số hàng đ:n vc giYm đi 1 thì số *
tdng th<m b*% nhi<2 đ:n vc?
…………………………………………………………………………………++
Bài 15:Th% số /;Q:
*? 8ế2 ch. số hàng tdm bớt đie h*& tdng th<m? 2 thì số đó giYm đi h*& tdng
th<m b*% nhi<2 đ:n vc?+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
…………………………………………………………………………………
b? Jố đó th*& đOi thế nà% nế2 đOi chV ch. số ; và ch. số Q ch% nh*2?
…………………………………………………………………………………++
……………………………………………………………………………………+
Bài 1>:*? ,*i số có h*i ch. số có cZng ch. số hàng chbc mà ch. số hàng đ:n vc
h:n [\m nh*2 7 thì h*i số đó h:n [\m nh*2 b*% nhi<2 đ:n vc?
…………………………………………………………………………………+
…………………………………………………………………………………
b? ,*i số có h*i ch. số có cZng ch. số hàng đ:n vc mà ch. số hàng chbc h:n
[\m nh*2 " thì số đó h:n [\m nh*2 b*% nhi<2 đ:n vc?
……………………………………………………………………………………+
……………………………………………………………………………………+
Bài 17:,f& viết t5t cY c$c số có h*i ch. số mà [hi đgc số đó thh% th4 tU t! t$i
i2* XhYi h%jc t! XhYi i2* t$i thì gi$ tc số đó vkn [h0ng th*& đOi?
…………………………………………………………………………………++
…………………………………………………………………………………+
Bài 1Q:,f& tìm số có b* ch. số mà hil2 c'* ch. số hàng tdm và ch. số hàng
chbc bằng ;, c=n hil2 c'* ch. số hàng chbc và ch. số hàng đ:n vc bằng 9+
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………++
"
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 19:,f& tìm số có b* ch. số mà ch. số hàng tdm nhSn với " đ^mc ch. số
hàng chbc, ch. số hàng chbc nhSn với " đ^mc ch. số hàng đ:n vc+
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 2;:*? Biết số )i7n t^ớc c'* * )à 2", hm hf& tìm số )i7n s*2 c'* *?
……………………………………………………………………………………
b? Biết số )i7n s*2 c'* b )à "5,hf& tìm số )i7n t^ớc c'* b?
……………………………………………………………………………………
c? Biết số c [h0ng có số )i7n t^ớc, h-i c )à số nà%?
……………………………………………………………………………………+
Bài 21:*?Niết t5t cY c$c số có h*i ch. số và b\ h:n 19?
…………………………………………………………………………………
b? Niết t5t cY c$c số t=n chbc v!* )ớn h:n /1 v!* b\ h:n 9"?
……………………………………………………………………………………
c? ,f& tìm h*i số )i7n nh*2, biết một số có h*i ch. số, một số có một ch. số?
……………………………………………………………………………………
Bài 22: *? Tìm nh.ng số )ớn h:n "5 mà ch. số hàng chbc c'* nó b\ h:n /+
……………………………………………………………………………………+
b? Tìm nh.ng số có h*i ch. số b\ h:n 2> mà ch. số hàng đ:n vc c'* nó )ớn h:n
/?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bài 2":Tìm 1:
*? 2/ n 1 n 27 b?"> n 1 @ 1 n "9
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
c? 1 @ 2; n 51 R? /> n 1 B /5 n /Q
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 2/:*? ]o đ$nh số c$c t*ng c'* một c2ốn s$ch t! 1 đến 19, t* XhYi RZng hết
b*% nhi<2 số?
……………………………………………………………………………………
b? ]o đ$nh số c$c t*ng c'* một c2ốn s$ch t! 1; đến 25, t* XhYi RZng hết b*%
nhi<2 số?
……………………………………………………………………………………+
c?]o đ$nh số c$c t*ng c'* một c2ốn s$ch t! 12; đến 129, t* XhYi RZng hết b*%
nhi<2 số?
……………………………………………………………………………………
Bài 25: B`n Bình đf RZng hết 29 ch. số đo viết c$c số )i7n nh*2 thành một Rf&
số )i<n tiếX: 1 p2 p "p…+p *+ ,-i * )à số nà%?e * )à số c2ối cZng c'* Rf& số?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………++
/
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 2>: Tìm ch. số 1, biết:
*? "51 n "51 b? 2;7q 1 7; c? 199n 111 n 299
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………++
Bài 27: rm hf& viết 1Q thành tOng c'* c$c số h`ng bằng nh*2ecàng viết đ^mc
nhi72 tOng càng tốt?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 2Q:*?Tìm một số có h*i ch. số và một số có một ch. số s*% ch% tOng h*i số
đó bằng 1;+
…………………………………………………………………………………+
b? Tìm một số có h*i ch. số và một số có một ch. số s*% ch% hil2 h*i số đó
bằng 1+
…………………………………………………………………………………+
Bài 29:*? TOng )ớn nh5t c'* h*i số có một ch. số )à b*% nhi<2?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………++
b? TOng b\ nh5t c'* số có một ch. số và số có h*i ch. số )à b*% nhi<2?
………………………………………………………………………………++
………………………………………………………………………………+
c? ,il2 )ớn nh5t c'* số có h*i ch. số )à b*% nhi<2?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………++
R? ,il2 b\ nh5t c'* số có h*i ch. số và số có một ch. số )à b*% nhi<2?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
Bài ";:*? Tìm một số, biết tOng c'* số đó với /5 bằng số b\ nh5t có b* ch. số?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
…………………………………………………………………………………+++
b? Tìm một số, biết hil2 c'* số đó với 2Q bằng số b\ nh5t có 1 ch. số?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
c? Tìm một số, biết hil2 c'* Q9 với số đó bằng 15?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
5
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài "1: *? Tìm số bc t!, biết tOng c'* số t! và hil2 )à Q7+
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
b? Tìm số t!, biết hil2 h*i số [\m số bc t! )à 5>+
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………++
c? Tìm số bc t!, biết số bc t! h:n số t! 2/ và hil2 c'* h*i số bằng số t!?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài "2:#ột 0 t0 chs [h$ch R!ng t`i bến đV+ Tó Q ng^_i 12ống 1h và 5 ng^_i )<n
1h+ ah tiếX tbc ch`&, )Wc nà& t<n 1h có t5t cY 5; hành [h$ch+ ,-i t^ớc [hi 1h
R!ng )`i bến đV đó, t<n 1h có b*% nhi<2 hành [h$ch?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
Bài "": Kói [t% ch*nh và gói [t% R!* có t5t cY 25Q c$i [t%+ ui<ng gói [t% ch*nh
có 11Q c$i+ ,-i:
*? Kói [t% R!* có b*% nhi<2 c$i [t%?
b?MhYi bớt đi s gói [t% ch*nh b*% nhi<2 c$i [t% đo số [t% s h*i gói bằng nh*2?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài "/: ,*i đội bóng bàn, mVi đội có " ng^_i ch:i đ52 bóng bàn với nh*2+ #Vi
ng^_i c'* đội nà& đ72 đ52 một v$n với mVi ng^_i c'* đội [i*+ ,-i có t5t cY b*%
nhi<2 v$n đ52?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
……………………………………………………………………………………+
Bài "5:#*i c*% h:n ,%* 2cm+ Bình th5X h:n #*i " cm+ ,-i *i c*% nh5tp *i th5X
nh5t? ,%* c*% h:n Bình m5& 1dng ti m\t?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
>
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài ">: T%n ngVng cSn njng 11[g+ T%n ngVng cSn njng h:n c%n vct Q [g+ T%n
gà cSn njng Pt h:n c%n vct 2 [g+ ,-i c%n ngVng cSn njng h:n c%n gà m5& [g?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài "7: #t đo h*i đv* đUng số c*m bằng nh*2 )<n bàn+ B`n #*i )5& t! đv* b<n
XhYi " i2Y b- s*ng đv* b<n t$i+ ,-i bS& gi_ đv* b<n nà% nhi72 c*m h:n và nhi72
h:n m5& i2Y?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài "Q: ThWng đUng c*m có >Q i2Y, thWng đUng i2wt có 95 i2Y+ #t đf b$n đ^mc
mgt số c*m và một số i2wt bằng nh*2+ ,-i t%ng mVi thWng, số c*m c=n )`i Pt
h:n h*& số i2wt c=n )`i Pt h:n? Pt h:n b*% nhi<2 i2Y?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài "9: ]à% có Pt h:n #(n / nhfn vs+ #t ch% ]à% th<m 9 nhfn vs+ ,-i bS& gi_
*i nhi72 nhfn vs h:n và nhi72 h:n m5& c$i?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài /;: T0 gi$% m2* ch% )ớX một số gói b$nh và một số gói [t%, t5t cY )à /5 gói+
J*2 đó c0 gi$% )5& * > gói b$nh đo đOi )5& 1; gói [t%+ ,-i )Wc nà& cY b$nh và
[t% c0 gi$% có t5t cY b*% nhi<2 gói?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài /1: ,*i )ớX 2x và 2B đ^mc đi thdm đ7n TO F%*, RU đcnh mVi )ớX một đ%àn+
]o chi* thành h*i đ%àn có số ng^_i bằng nh*2, c0 gi$% ch2&on > b`n n. s )ớX
2x s*ng )ớX 2B và ch2&on / b`n n*m s )ớX 2B s*ng )ớX 2x+ FWc nà& mVi đ%àn
có "2 b`n+ ,-i )Wc đ32 mVi )ớX có b*% nhi<2 hgc sinh?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
7
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài /2: T<n bfi c- có 15 c%n b=+ Jố b= nhi72 h:n số tS2 )à 1; c%n+ Jố c!2
bằng số b= và tS2 cộng )`i+ ,-i t<n bfi c- có b*% nhi<2 c%n c!2? b*% nhi<2 c%n
tS2? T5t cY có b*% nhi<2 c%n?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài /": #ột thWng đUng 5> i2Y v!* t4ng gà v!* t4ng vct+ #t đf b$n 25 i2Y
t4ng gà, t%ng thWng c=n 12 i2Y t4ng gà n.*+ ,-i )Wc đ32 t%ng thWng có b*%
nhi<2 i2Y t4ng mVi )%`i?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
Bài //: 8dm n*& c%n Q t2Oi, mt "2 t2Oi+ ,-i t^ớc đS& 2 ndm t2Oi mt cộng với
t2Oi c%n )à b*% nhi<2?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
Bài /5: ,iln n*& #*i 7 t2Oi, ,%* 1; t2Oi, ,9ng 9 t2Oi+ ]ến [hi B`n #*i bằng
t2Oi b`n ,9ng hiln n*& thì tOng số t2Oi c'* b* b`n )à b*% nhi<2?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Bài />: #*i h:n TZng 2 t2Oi và [\m ,Yi 2 t2Oi+ ]à% h:n #*i " t2Oi+ ,-i *i
nhi72 t2Oi nh5t? xi Pt t2Oi nh5t? 8g^_i nhi72 t2Oi nh5t h:n ng^_i Pt t2Oi nh5t )à
m5& t2Oi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài /7: ,0m n*& )à th4 h*i ngà& / th$ng 5+ 8h^ v(& c=n c$ch ngà& sinh nh(t
c'* #inh 1; ngà& n.*+ ,-i sinh nh(t c'* #inh )à ngà& m5& c'* th$ng 5, và%
ngà& th4 m5& t%ng t23n?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………++
Q
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài /Q: 8dm n*& [y nilm ngà& i2ốc tế )*% động 1 B 5 và% th4 t^+ rm có biết ndm
n*& [y nilm ngà& thành )(X ]ội 15 B 5, [y nilm ngà& sinh nh(t B$c 19 B 5 và%
th4 m5& t%ng t23n?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài /9: B`n #*i m2ốn biết ngà& [h*i giYng ndm hgc 5 B 9 )à và% th4 m5&+ B`n
F*n )`i ch% biết z ngà& 25 B9 )à và% th4 h*iz+ rm có tho giWX b`n #*i biết ngà&
[h*i giYng )à th4 m5& t%ng t23n [h0ng?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
Bài 5;: B`n #(n v7 i2< thdm bà+ B`n #(n đ^mc s với bà v!* đWng một t23n và
ngà& > ngà&+ TPnh * b`n #(n chy s nhà bà có 1 ch' nh(t th0i+ ,-i b`n #(n đến
nhà bà và% th4 m5& t%ng t23n?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 51: Tìm 2 số có tPch bằng 12 và số )ớn g5X " )3n số b\?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
Bài 52: ]0i th- nhà Th2 đ{ đ^mc > c%n+ N(& ch29ng th- nhà Th2 có b*% nhi<2
đ0i t*i th-, b*% nhi<2 chSn th-?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 5": ,à có /; vi<n bi mà2 1*nh và đ-+ ,à ch% TW 15 vi<n bi 1*nh thì ,à c=n
)`i Q vi<n bi 1*nh+,-i ,à c=n b*% nhi<2 vi<n bi đ-?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 5/: Tìm hil2 gi.* số ch|n )ớn nh5t có h*i ch. số và số ){ b\ nh5t có một ch.
số?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
9
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 55: Th3& gi$% có /5 i2&on vs, th3& th^sng ch% > hgc sinh, mVi b`n /
i2&on+ ,-i s*2 [hi th^sng th3& c=n )`i m5& i2&on?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 5>: 8ế2 8*m ch% ,à / vi<n bi thì số bi c'* 2 b`n bằng nh*2, và mVi b`n có
1Q vi<n bi+ ,-i t^ớc [hi ch% 8*m có b*% nhi<2 vi<n bi? ,à có b*% nhi<2 vi<n
bi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 57: T%ng một Xh\X t! có hil2 bằng số t! và số bc t! h:n số t! 27 đ:n vc+
,-i số bc t! s6 bằng b*% nhi<2? ,f& viết Xh\X t! đó?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 5Q: Niết tiếX " số thPch hmX và% Rf& s*2:
; p 1 p 1p 2 p/ p7p…++p …++p …++
Bài 59: T! 9 gi_ s$ng đến " gi_ chi72, [im Rài và [im ng}n gjX nh*2 m5& )3n?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài >;: ,il2 2 số )à số ){ nh- nh5t có 2 ch. số+ Biết số t! bằng hil2 số+ Tìm số
bc t!?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài >1: Jố [t% c'* F*n )à số nh- nh5t có h*i ch. số giống nh*2+ F*n ch% ,%* số
[t% )à số ch|n nh- nh5t có h*i ch. số+ ,-i F*n c=n b*% nhi<2 c$i [t%?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài >2: Tó h*i thZng đUng R32, thZng th4 nh5t ch4* 55 )Pt R32+ 8ế2 đO t! thZng
th4 nh5t s*ng thZng th4 h*i 1" )Pt R32 thì số R32 h*i thZng bằng nh*2+ ,-i )Wc
đ32 thZng th4 h*i ch4* b*% nhi<2 )Pt R32?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
1;
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài >":*? Tó b*% nhi<2 số có h*i ch. số )ớn h:n 27?++++++++++++++++++++++++++++++++++++
b? Tó b*% nhi<2 số có b* ch. số b\ h:n 5"/?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
c? T! >Q đến 179 có b*% nhi<2 số có b* ch. số?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bài >/: Tìm t5t cY c$c số có h*i ch. số b\ h:n 27 mà ch. số hàng đ:n vc c'* nó
)ớn h:n "?+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bài >5: Tìm 1:
*? /5n 1 B 1" n /7 b? 57 q 1 @ 2/ q 55
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài >>: Th% số "/>+
*? Jố đó th*& đOi thế nà% nế2 giYm ch. số hàng tdm đi 2 đ:n vc?+++++++++++++++++++++++
……………………………………………………………………………………+
b? Jố đó th*& đOi thế nà% nế2 tdng ch. số hàng chbc th<m 5 đ:n vc?++++++++++++++++
…………………………………………………………………………………
c? Jố đó th*& đOi thế nà% nế2 1%$ ch. số hàng đ:n vc?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
……………………………………………………………………………………
Bài >7: ]o đ$nh số t*ng c'* một i2&on s$ch Rà& 17 t*ng thì t* XhYi RZng hết
b*% nhi<2 ch. số?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………++
Bài >Q: ]o đ$nh số t*ng một i2&on s$ch t! 1"/ đến 1/", t* XhYi RZng hết b*%
nhi<2 ch. số?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài >9: B`n xn RZng hết 27 ch. số đo viết c$c số )i7n nh*2 thành một Rf& số
)i<n tiếX: 1 p 2 p " p……+p *+ ,-i * )à số nà%? e * )à số c2ối cZng c'* Rf& số?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Bài 7;: ,%à có nhi72 h:n Bình 19 vi<n bi+ ,-i nế2 ,%à ch% Bình 9 vi<n thì bS&
gi_ ,%à c=n nhi72 h:n Bình m5& vi<n bi?e N6 s: đ9 đo giYi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
11
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 71:*? Tó b*% nhi<2 số có h*i ch. số )ớn h:n "/?++++++++++++++++++++++++++++++++++++
b? Tó b*% nhi<2 số có b* ch. số b\ h:n /25?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
c? T! >Q đến 279 có b*% nhi<2 số có b* ch. số?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bài 72: Tìm t5t cY c$c số có h*i ch. số b\ h:n 2/ mà ch. số hàng đ:n vc c'* nó
)ớn h:n /?+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bài 7": Tìm 1:
*? /Qn 1 B 1" n 5; b? >7 q 1 @ 2/ q >5
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 7/: Th% số 572+
*? Jố đó th*& đOi thế nà% nế2 tdng ch. số hàng tdm )<n 2 đ:n vc?+++++++++++++++++++++++
……………………………………………………………………………………+
b? Jố đó th*& đOi thế nà% nế2 giYm ch. số hàng chbc đi / đ:n vc?++++++++++++++++
…………………………………………………………………………………
c? Jố đó th*& đOi thế nà% nế2 1%$ ch. số hàng đ:n vc?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
……………………………………………………………………………………
Bài 75: ]o đ$nh số t*ng c'* một i2&on s$ch Rà& 19 t*ng thì t* XhYi RZng hết
b*% nhi<2 ch. số?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………++
Bài 7>: ]o đ$nh số t*ng một i2&on s$ch t! 12/ đến 122, t* XhYi RZng hết b*%
nhi<2 ch. số?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 77: B`n xn RZng hết 29 ch. số đo viết c$c số )i7n nh*2 thành một Rf& số
)i<n tiếX: 1 p 2 p " p……+p *+ ,-i * )à số nà%? e * )à số c2ối cZng c'* Rf& số?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Bài 7Q: ,%à có nhi72 h:n Bình 15 vi<n bi+ ,-i nế2 ,%à ch% Bình 9 vi<n thì bS&
gi_ Bình s6 nhi72 h:n ,%à m5& vi<n bi?e N6 s: đ9 đo giYi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………+
12
Bài 1 : T! " ch. số ", 5 , > + rm hf& viết t5t cY c$c số có h*i ch. số có tho đ^mc
Bài 2 : ,f& viết c$c số có h*i ch. số s*% ch% mVi số chy có 1 ch. số 5
Bài 2 : T! " số / , 7 , 9 hm hf& viết t5t cY c$c số có h*i ch. số [h$c nh*2 e ~
mVi số [h0ng có h*i ch. số giống nh*2 ?
Bài 3 : Jố 1 có b*% nhi<2 ch. số biết
*? 1 b\ h:n 1;;
b? 1 đ4ng )i7n s*2 một số có h*i ch. số
Bài 4 : Tìm x biết
*? 1 @ 12 A "2 b ? /2 @ 1 A 57
c? 1 @ 2> A 12 @ >7 R ? 2/ @ 1 A Q>
• 21
Bài 5 : Tìm 1 biết
*? 1 • 17 A /" b ? 1 • 15 A 12 @ /9 c? 1 • "/ A >7
• 21
Bài 6 : Tìm 1 biết
*? 17 • 1 A 12 b? 72 @ 12 • 1 A /Q c? 27 @ 2> • 1
A >7 • "9
Bài 7 : Tìm & biết
*? & @ 5> A 5> • & b? /Q B & A /Q @ & c? 9 X
& A 7 X &
Bài 8: ]i7n R52 n , q , A thPch hmX và% chV tống e Nới 1 [h$c ; ?
*? 1 @ "2 ++++++++++++/1 @ 1 R? /2@ 21 @ 1 ++++++++/2
@ 21
b? 5> • & +++++++++++ /5 • & g? 52 • /7 ++++++++++52 •
/7 • 1
c? 1 • 2> +++++++++++ 1 • 1Q h? 29 @ /2 • 1 +++++/2 @
29 @ 1
Bài 9 : B*% g`% th4 nh5t njng 2> [g , b*% g`% th4 2 njng h:n b*% g`% th4 nh5t
15 [g + ,-i cY h*i b*% g`% njng b*% nhi<2 [g ?
Bài 10 : ThZng th4 nh5t đUng "2 )Pt R32 , thZng th4 2 đUng Pt h:n thZng th4 nh5t
9 )Pt R32 + ,-i cY h*i thZng đUng đ^mc b*% nhi<2 )Pt R32 ?
Bài 11 : #ột c€* hàng có >Q [g đ^_ng + J*2 một ngà& b$n hàng c=n )`i 1Q [g
đ^_ng + ,-i c€* hàng đf b$n hết b*% nhi<2 [g đ^_ng ?
Bài 12 : #ột c€* hàng b$n đ^mc /5 [g g`% t%ng ngà& đ32 , c=n )`i 2Q g`% s*2
ngà& th4 nh5t + J*2 ngà& th4 h*i c=n )`i 2 [g g`% + ,-i )Wc b*n đ32 c€* hàng có
b*% nhi<2 [g g`% ? TY h*i ngà& c€* hàng đf b$n đ^mc b*% nhi<2 [g g`% ?
Bài 13 : Tó một cSn đv* và h*i i2Y cSn )%`i 1[g và 5 [g + Fàm thế nà% cSn đ^mc
/ [g g`% i2* một )3n cSn ?
Bài 14: Th4 5 t23n nà& )à ngà& Q th$ng 7 + ,-i th4 5 t23n t^ớc )à ngà& nà% ?
Bài 15 : Th4 s$2 t23n nà& )à ngà& 1> th$ng 9 + ,-i th4 7 t23n s*2 )à ngà& nà%
Bài 16 : ,9ng m2ốn biết sinh nh(t c'* mình 15 th$ng > )à ngà& th4 m5& +B`n
#*i )`i ch% biết ngà& 7 th$ng > )à ngà& th4 "+ rm hf& giWX b`n ,9ng biết ngà&
sinh nh(t c'* b`n )à ngà& th4 m5& ?
Bài 17: xn có 12 vi<n bi + Bình có nhi72 h:n xn 9 vi<n bi + Th2ng có Pt h:n
Bình > vi<n bi + ,-i cY b* b`n có b*% nhi<2 vi<n bi ?
1"
2 cm
1 cm
2 cm
4 cm
3 cm
3 cm
4 cm
3 cm
2cm
5cm
4cm
G
A
B
C
D
E
Bài 18 : B`n xn có 9 vi<n bi + 8ế2 xn ch% Bình / vi<n bi thì Bình có 1; vi<n bi
+ ,-i cY h*i b`n có b*% nhi<2 vi<n bi
Bài 19 : •‚ng có 1 số bi 1*nh và đ- + Biết ằng số bi c'* •‚ng Pt h:n 1; vi<n +
T%ng đó số bi đ- h:n số bi 1*nh 7 vi<n + ,-i •‚ng có b*% nhi<2 bi 1*nh , b*%
nhi<2 bi đ-?
Bài 20 : F*n có / bì* 1*nh và đ- , số bì* 1*nh Pt h:n số bì* đ- + ,-i F*n có b*%
nhi<2 t5m bì* 1*nh , b*% nhi<2 t5m bì* đ- ?
Bài 21 : #inh có 1Q vi<n bi , nế2 #inh ch% Bình " vi<n thì Bình có nhi72 h:n
#inh " vi<n bi + ,-i Bình có b*% nhi<2 vi<n bi ?
Bài tậ 22 : Tó b* thWng 1%ài , thWng th4 nh5t Pt h:n thWng th4 h*i > i2Y , thWng
th4 b* nhi72 h:n thWng th4 h*i 5 i2Y + biết thWng th4 nh5t có 12 i2Y + ,-i
*? ThWng nà% có nhi72 1%ài nh5t ?
b? TY b* thWng có b*% nhi<2 i2Y 1%ài
Bài 23 : ,ình v6 s*2 đS& có b*% nhi<2 đ%`n thƒng , b*%
nhi<2 t*m gi$c , b*% nhi<2 t4 gi$c , [o t<n c$c hình đó
Bài 24 : ]i7n ch. số thPch hmX và% chV tống
*? B
"
5
b?
Q
2Q
c? B
75
9
27 > 1
Bài 25 : ]i7n c$c số và% 0 tống s*% ch% có đ' c$c
số t! 1 đến 9 s*% ch% tOng c$c số t%ng mVi hàng ,
t%ng mVi cột đ72 bằng 15
Bài 26 :
,ình v6 b<n có ++++++++ đ%`n thƒng
„o t<n c$c đ%`n thƒng :
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
,ình v6 b<n có ++++++++hình t*m gi$c
TPnh ch2 vi mVi t*m gi$c
Bài 27 :
,ình v6 R^ới đS& có +++++++ t4 gi$c
Tó +++++++++++hình ch. nh(t
Tó +++++++++++hình v20ng

1/
9
" 5
15 viªn bi
? viªn bi
46 viªn bi
Dòng:
Hï ng:
Bài tập khỏc
Bài 1 : #ột c€* hàng ngà& th4 nh5t b$n đ^mc >> gói [t% , ngà& th4 nh5t b$n
h:n ngà& th4 h*i 1/ gói [t% + ,-i ngà& th4 h*i c€* hàng b$n đ^mc b*% nhi<2 gói
[t%+
Bài 2 : F*n có nhi72 h:n ,2l Q b0ng h%*, ,9ng có nhi72 h:n F*n / b0ng h%* +
,-i ,9ng có nhi72 h:n ,2l b*% nhi<2 b0ng h%*?
Bài 3 : „h$nh có 1Q i2&on t2&ln + 8ế2 „h$nh ch% ,%à 2 i2&on t2&ln thì ,%à
có 19 i2&on t2&ln + ,-i „h$nh và ,%à *i nhi72 t2&ln h:n+
Bài 4 : ,ộX th4 nh5t có 7Q vi<n [t% , hộX th4 h*i có Pt h:n hộX th4 nh5t 1> vi<n
[t% + ,-i cY h*i hộX có b*% nhi<2 vi<n [t%?
Bài 5 : Tó h*i đàn vct , đàn vct th4 nh5t có 95 c%n , đàn vct th4 nh5t nhi72 h:n
đàn vct th4 h*i "2 c%n + ,-i cY h*i đàn vct có b*% nhi<2 c%n?
Bài 6 : ]%`n thƒng #8 Rài /5 cm , đ%`n thƒng M… ng}n h:n đ%`n thƒng #8 1/
cm + ,-i đ%`n thƒng M… Rài b*% nhi<2 cm ?
Bài 7 : ]jt một đ7 t%$n s*2 9i giYi
Tóm t}t :
Bài 7 : #ột c€* hàng ngà& th4 nh5t b$n đ^mc 25 chiếc 1h đ`X , ngà& th4 nh5t
b$n Pt h:n ngà& th4 h*i Q chiếc 1h đ`X + ,-i cY h*i ngà& c€* hàng b$n đ^mc b*%
nhi<2 chiếc 1h đ`X?
Bài 8 : 8*m có Pt h:n BY% Q vi<n bi + ,Zng ch% 8*m th<m " vi<n bi + ,-i BY%
c=n nhi72 h:n 8*m b*% nhi<2 vi<n bi?
Bài 9 : ,Zng cSn njng 22 [g + ,%àng cSn njng 2/ [g + ,(2 cSn njng 2" [g + ,-i
*? B`n nà% cSn njng nh5t ?
b? ,Zng và ,%àng cSn njng b*% nhi<2 [g?
c? TY b* b`n cSn njng b*% nhi<2 [g?
Bài 10: Tó 1 cSn đv* , ng^_i t* đjt )<n đv* cSn th4 nh5t " [g , đv* th4 h*i đjt tWi
đ^_ng và i2Y cSn 1 [g thì cSn thdng bằng + ,-i tWi đ^_ng njng b*% nhi<2 [g?
Bài 11 : B*% g`% và b*% đ^_ng cSn njng Q> [g + B*% g`% cSn njng /2 [g + ,-i
b*% nà% njng h:n và njng h:n b*% [i* b*% nhi<2 [g?
Bài 12 : #ột thZng n^ớc m}m có "> )Pt + J*2 [hi ót * b$n thZng c=n )`i 12 )Pt +
,-i số m}m đf b$n đ^mc và số m}m c=n )`i t%ng thZng số m}m nà% nhi72 h:n
và nhi72 h:n b*% nhi<2?
15
B C
A D F
G
E
32+ 19
80 - 25 44 + 8 71 - 48
28 + 32 92 - 38
53
52
55
57
53
51
32+ 19
80 - 25 44 + 8 71 - 48
28 + 32 92 - 38 32+ 19
80 - 25 44 + 8 71 - 48
28 + 32 92 - 38
53
52
55
57
53
51
3

c
m
4

c
m 5

c
m
A
B
C
D
3

c
m
4

c
m 5

c
m
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
E
5

c
m
3

c
m
4

c
m
4

c
m
A
B
C
D
E
5

c
m
3

c
m
4

c
m
4

c
m
Bài 14 : ,ình v6 R^ới đS& có b*% nhi<2 t*m gi$c ,
b*% nhi<2 t4 gi$c ? „o t<n c$c t*m gi$c , t4 gi$c đó
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bài 15 : 8ối Xh\X tPnh với c$c số thPch hmX
Bài 16 : TPnh độ Rài đ^_ng g5X [hWc xBT•
Bài 17: ]ộ Rài đ^_ng g5X [hWc xBT• có tOng độ Rài c'* h*i đ%`n thƒng xB và
BT bằng "> cm , đ%`n thƒng T• Rài 25 cm + TPnh độ Rài đ^_ng g5X [hWc
xBT•?
Bài 18 : T%n [iến vàng b= t! x đến T , c%n [iến đhn b= t! T đến r + ,-i c%n
[iến nà% b= đ^mc đ%`n đ^_ng Rài h:n?
1>
Bài 19: ,*i đ^_ng g5X [hWc xBT và #8M có độ Rài bằng nh*2, đ%`n thƒng xB
Rài h:n đ%`n thƒng #8 + ,f& s% s$nh độ Rài đ%`n thƒng BT và đ%`n thƒng 8M +
Bài 20 : T*m gi$c xBT có c`nh xB Rài 1/ cm , c`nh BT Rài 1Q cm, c`nh Tx
Rài 22 cm + TPnh ch2 vi t*m gi$c xBT +
Bài 21: TPnh ch2 vi t4 gi$c #8M… có độ Rài c$c c`nh )3n )^mt )à 15 cm, 2
Rm"cm, 2; cm, " Rm?
Bài 23: ]i7n số


ÔN !"P #$ I % !&'N LỚP 2
Bài 1 : TPnh
15 @ >7 • 11 A 9Q • >9 @ 7 A
Q2 • /> @ 12 A 59 @ 17 • 2Q A
Bài 2 : ]jt tPnh và tPnh
15 @ 7 57 @ 29 Q7 • 29 5> B /7 /> @ 5/
1;; • "/
Bài 3 : Tìm 1 biết :
1 @ 12 A 71 17 @ 1 A "2 "/ • 1 A 15 1 • "/ A 15
Bài 4 : #ột c€* hàng ngà& th4 nh5t b$n đ^mc 25 thZng s.* , ngà& th4 nh5t b$n
Pt h:n ngà& th4 h*i Q thZng s.* +
,-i ngà& th4 h*i c'* hàng đó b$n đ^mc b*% nhi<2 thZng s.*?
,-i cY h*i ngà& c€* hàng b$n đ^mc b*% nhi<2 thZng s.* ?
17
17
42
63
85
2
4
42
- 18
+39
- 25
+ ... - ...
+ ...
+27 - 39
+ 48
B
C
E
D
A
Bài 5 : T%ng hình v6 b<n :
Tó :+++++++++++++++++++++++đ%`n thƒng
]ó )à c$c đ%`n
thƒng ++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tó ++++++++++++++++++++++++đ^_ng thƒng
]ó )à c$c đ^_ng thƒng :+++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tó b* điom thƒng hàng )à :++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
!&'N ÔN !"P !U(N 23
Bài 1 : T! / ch. số : ; p 1p 2p " hm hf& viết t5t cY c$c số có h*i ch. số [h$c nh*2
Bài 2 :Th% số * có h*i ch. số
*? 8ế2 ch. số hàng chbc bớt đi 2 thì số * giYm đi b*% nhi<2 đ:n vc ?
b? 8ế2 ch. số hàng chbc tdng th<m 1 và ch. số hàng đ:n vc giYm đi 2 thì
số * tdng th<m b*% nhi<2 đ:n vc ?
Bài 3 :
*? Tìm nh.ng số )ớn h:n "5 mà ch. số hàng chbc c'* nó b\ h:n /
b? Tìm nh.ng số có h*i ch. số b\ h:n 2/ mà ch. số hàng đ:n vc c'* nó )ớn
h:n /

Bài 4 : Niết t5t cY nh.ng số có h*i ch. số mà tOng h*i ch. số c'* nó bằng 12

Bài 5 : Niết t5t cY nh.ng số có h*i ch. số mà hil2 h*i ch. số c'* nó 5
Bài 6 : Niết c$c số có h*i ch. số biết tOng h*i ch. số c'* nó bằng số )ớn nh5t có
1 ch. số và hil2 h*i ch. số c'* nó bằng " +
Bài 7 : ,*i số có hil2 bằng 1/ , nế2 th<m và% số t! " đ:n vc và gi. ng2&<n số
bc t! thì hil2 mới bằng b*% nhi<2 ?
1Q
Bài 8 : TOng c'* h*i số s6 th*& đOi nh^ thế nà% nế2 mVi số h`ng cZng tdng th<m
25 đ:n vc ?
Bài 9 : Tìm 1 số biết số )ớn nh5t có h*i ch. số t! đi số đó thì đ^mc [ết i2Y )à "5
?
Bài 10 : Jố /5 th*& đOi nh^ thế nà% nế2 :
*? a%$ b- ch. số 5
b? Th*& đOi vc tP ch. số / và ch. số 5
c? Tdng ch. số hàng chbc th<m 2
Bài 11 : ]o đ$nh c$c t*ng c'* c2ốn s$ch Rà& 15 t*ng c3n RZng b*% nhi<2 ch.
số đo đ$nh
Bài 12 : 8g* RZng 2; ch. số đo viết c$c số )i7n nh*2 thành 1 Rf& số ;p1p2p"p…p*
+ ,-i * )à số nà% ?
Bài 13 : Niết th<m / số và% Rf& s*2 :
*? " p > p 9 p ……………………………+
b? "9 p "5 p "1 p ………………………+++
Bài 14 : Tìm 1
*? 1/ • 1 A 1/ • 2 c? /> n 1 • /5 n /9
b? 52 @ / q 1 @ 52 R? 1 • Q n "
Bài 15 : ]i7n ch. số thPch hmX và% h%* thc
†"
@
1
†;;
Bài 16 : TPnh nh*nh
*? 11 @ 2Q @ 2/ @ 1> @ 12 @ 9
b? 75 • 1" • 17 @ 25
Bài 17 : 8gà& đ32 c€* hàng b$n đ^mc 15 [g đ^_ng + 8gà& s*2 b$n h:n ngà&
đ32 5 [g đ^_ng + T€* hàng c=n )`i /; [g đ^_ng + ,-i
*? 8gà& s*2 b$n đ^mc b*% nhi<2 [g đ^_ng
b? T^ớc [hi b$n c€* hàng có t5t cY b*% nhi<2 [g đ^_ng
Bài 18 : #*i c*% h:n ,%* 2 cm + Bình th5X h:n #*i " cm + ,-i *i c*% nh5t ? xi th5X
nh5t + ,%* c*% h:n Bình m5& cm ?
Bài 19 : #t đo h*i đv* c*m bằng nh*2 t<n bàn + F*n )5& " i2Y t! đv* b<n XhYi
b- s*ng đv* b<n t$i + ,-i bS& gi_ đv* b<n nà% nhi72 c*m h:n và nhi72 h:n m5&
i2Y c*m?
Bài 20 : F*n có 2; c$i [t% , ,à có 1/ c$i [t% + ,-i F*n XhYi ch% ,à m5& c$i [t%
đo só [t% h*i b`n bằng nh*2 +
Bài 21 : F*n h:n ,2l / i2&on vs + ,2l )`i tjng F*n " i2&on vs + ,-i bS& gi_
*i nhi72 vs ‡:n và nhi72 h:n m5& i2&on +
19
Bài 22 : Th2 h:n F*n 7 nhfn vs + F*n )`i ch% Th2 5 nhfn vs + ,-i bS& gi_ *i
có nhi72 nhfn vs h:n và nhi72 h:n m5& nhfn vs +
18)3)2011
Bài 1 : T%ng ch29ng có cY gà và th- + B`n ,%* đếm đ^mc t5t cY có Q c$i chSn +
rm hf& đ%$n 1hm t%ng ch29ng có m5& c%n gà ? m5& c%n th- ?
Bài 2 : T! c*n 1; )Pt R32 hm m2ốn ót s*ng c*n " )Pt và c*n 2 )Pt + ,-i có tho ót
đ3& đ^mc m5& c*n 2 )Pt ? m5& c*n " )Pt ?
Bài 3 : Tó 9 )Pt n^ớc m}m đUng và% c$c c*n )%`i 2 )Pt và " )Pt + ,-i có b*% nhi<2
c*n 2 )Pt ? b*% nhi<2 c*n " )Pt ?
Bài 4 : Tó 17 )Pt n^ớc đUng t%ng c$c c*n 5 )Pt và 2 )Pt + ,-i có m5& c*n 5 )Pt ?
m5& c*n 2 )Pt ?
Bài 5 : •‚ng có 1 số bi 1*nh và đ- + Biết ằng số bi c'* •‚ng b\ h:n 1; + Jố bi
đ- h:n số bi 1*nh )à 7 vi<n + ,-i •‚ng có m5& bi 1*nh ? m5& bi đ- ?
Bài 6 : TOng số bWt chì mà2 và đhn c'* F*n b\ h:n 9 + Jố bWt mà2 h:n số bWt
đhn )à > c$i + ,-i F*n có m5& bWt đhn ? m5& bWt mà2 ?
18/ 3 / 2011
To¸n
Bµi 1 : Võa gµ võa chã ®m ®!c 10 c"i ch#n $ %i& '( gµ
nhi)* h+n '( chã $ H,i cã ba- nhiª* gµ ? %a- nhiª* c-n chã ?
Bµi 2 : .ã 13 /0& 12* ®3ng vµ- c"c can 3 /0& vµ 2 /0& $ %i& '(
can 3 /0& nhi)* h+n '( can 2 /0& $ H,i cã m45 can 2 /0& ? 645
can 3 /0& ?
Bµi 3 : Võa gµ võa &h, ®m ®!c 14 c"i ch#n $ %i& '( &h,
nhi)* h+n '( gµ $ H,i cã m45 c-n &h, ? 645 c-n gµ ?
Bµi 4 : H-µ c#* ®!c &7ng '( c" 0& h+n 11 8 g9m c" :; vµ c"
gic $ <( c" :; h+n c" gic /µ 8 c-n $ H,i cã m45 c-n c" :; ?
645 c-n c" gic ?
Bµi 5 : =an c#* ®!c &7ng '( c" 0& h+n 12 8 g9m c" &:;i vµ c" :;
$ <( c" &:;i h+n c" :; /µ > c-n $ H,i cã ba- nhiª* c-n c" &:;i ?
ba- nhiª* c-n c" :; ?
To¸n
Bµi 1 : .-n ng?ng vµ c-n gµ c@ng /Ai bBng c-n ngan vµ c-n vC&
c@ng /Ai $ .-n ng?ng nDng bBng hai c-n vC& $ H,i giEa c-n gµ
vµ c-n ngan c-n nµ- nDng h+n ? .ã &hF nãi chGc chGn c-n
ngan nDng bBng hai c-n gµ Hh;ng ?
Bµi 2 : .; gi"- ch4m bµi &-"n cIa b(n bAn H-µ 8 %Jnh 8 HKi 8 LM
&hJ cã hai ®iFm 10 8 cã m@& ®iFm > vµ m@& ®iFm N $ H-µ ®!c
2;
®iFm ca- h+n %Jnh nhng /Ai &h4O h+n HKi $ H,i m?i bAn ®!c
m45 ®iFm ?

Bµi 3 : %a bAn ®i c#* c" $ L:-ng gi, c#* ®!c 3 c-n c" :; vµ
chõng 45 c-n c" gic $ <( c" &:ª 0& h+n c" gic nhng /Ai nhi)*
h+n c" P*K $ H,i ba bAn c#* ®!c m45 c-n c"?
Bµi 1: .ã > /0& 12* Qm m*(n :ã& vµ- can 5 /0& vµ can 2 /0&$ H,i
Qm cã &hF :ã& ®25 ®!c m45 can 5 /0& vµ m45 can 2 /0& ?
Bµi 2: .K gµ vµ chã ®m ®!c 12 c"i ch#n$ %i& '( gµ nhi)*
h+n '( chã$ H,i cã m45 c-n gµ? 645 c-n chã?
Bµi 3: =an cã 1 '( &R gi45 m2* Sanh vµ ®7$ %i& :Bng &7ng '(
gi45 m2* cIa /an bT h+n 13$ <( gi45 m2* ®, h+n gi45 m2*
Sanh /µ 10 &R$ HUi =an cã m45 &R gi45 m2* Sanh? 645 &R gi45
m2* ®,?
Bµi 4: Hµ8 =an8 Lh* cã N c"i bM&$ =an cã nhi)* h+n Hµ nhng 0&
h+n Lh*$ HUi m?i bAn cã m45 c"i bM&?
Bµi 5: a$ L0nh ®@ 1µi ®Rng g4O HhMc V%.DW :

% D
8 cm N cm 1 1m
> cm
V .
W
2$ .h- hJnh vX 'a*: % Y
6cm Ncm
11m 11m
8cm
V . W
aZ .ã m45 ®Rng g4O HhMc g9m 3 ®-An &h[ng? L0nh ®@ 1µi
m@& &:-ng c"c ®Rng g4O HhMc ®ã ?
bZ.ã m45 ®Rng g4O HhMc g9m 4 ®-An &h[ng? L0nh ®@ 1µi m@& &:-ng
c"c ®Rng g4O HhMc®ã
21
%µi 1: L:-ng h@O cã 5 bi Sanh vµ 8 bi ®,$ Vn Hh;ng nhJn vµ-
h@O /45 :a 2 /2n m?i /2n 4 viªn$ H,i cã &hF nãi chGc chGn :Bng
&:-ng '( bi /45 :a ®ã cã:
*? 0& nh4& 3 viªn bi ®, Hh;ng?
b? 0& nh4& 1 viªn bi Sanh Hh;ng?
%µi 2: .ã 4 bãng Sanh8 5 bãng ®,8 6 bãng vµng$ =an Hh;ng
nhJn vµ- &Mi /45 :a 2 /2n m?i /2n 5 P*K$ H,i &:-ng '( bãng /45
:a:
aZ .hGc chGn cã 1 bãng vµng Hh;ng?
bZ .hGc chGn cã 1 bãng ®, Hh;ng?
%µi 3: L:-ng h@O cã 4 bM& m2* ®,8 6 bM& m2* Sanh vµ 3 bM&
m2* vµng$ %An Vn /45 &õ h@O :a 10 c"i bM&$ H,i cã &hF nãi chGc
chGn :Bng &:-ng 10 c"i bM& Vn /45 :a:
aZ .ã 0& nh4& 1 bM& m2* vµng Hh;ng?
bZ .ã 0& nh4& 1 bM& m2* ®, Hh;ng?
%µi 4: %i Sanh cã 6 viªn8 bi ®, cã > viªn8 bi vµng cã 4 viªn$ LM
Hh;ng nhJn vµ- h@O /45 :a 12 viªn bi$ H,i cã &hF nãi chGc
chGn :Bng &:-ng 12 viªn bi /45 :a ®ã:
aZ .ã 0& nh4& 1 viªn bi Sanh Hh;ng?
bZ .ã 0& nh4& 1 viªn bi ®, Hh;ng?
cZ .ã 0& nh4& 1 viªn bi vµng Hh;ng?
%µi 5: Hµ8 6inh8 L:ang cïng ®i h"i h-a ®!c &4& cK 38 b;ng$ <(
h-a cIa Hµ vµ 6inh h"i ®!c /µ 28 b;ng$ <( h-a cIa 6inh vµ
L:ang h"i ®!c /µ 2> b;ng$ L0nh '( h-a cIa m?i bAn h"i ®!c?
%µi 6: =an h+n Hµ 4 &*7i8 HTm LhK- 3 &*7i$ H9ng h+n Hµ 6
&*7i$ H\5:
aZ <- '"nh '( &*7i cIa LhK- vµ H9ng?
bZ <- '"nh '( &*7i cIa =an vµ H9ng?
To¸nBµi 1 : ]F ®"nh '( &h^ &3 m@& c*(n '"ch &õ
&:ang 1 ®n &:ang 13 c2n 1ïng ba- nhiª* chE '( ®F ®"nh ?
Bµi 2 : LJm S
aZ 1N _ S ` 25 a 36 b Z S _ 12 b 12 _ 4
cZ 13 ` N b S b 13 ` 4
22
Bµi 3 : .-n ng?ng c#n nDng 10 Hg $ .-n ng?ng c#n nDng
h+n c-n vC& 6 Hg $ .-n gµ c#n nDng 0& h+n c-n vC& 2 Hg $ H,i
c-n ng?ng nDng h+n c-n gµ m45 Hg ?
Bµi 4 : =an cã nhi)* h+n H9ng 4 b;ng h-a $ ]F hai bAn cã '(
h-a bBng nha* &hJ =an OhKi ch- H9ng m45 b;ng h-a ?
Bµi 5 : %a ncm nEa &7ng '( &*7i cIa hai chC Qm /µ 24 &*7i $
H,i &:dc ®#5 2 ncm &7ng '( &*7i cIa hai chC Qm /µ ba- nhiª* ?
Bµi 6 : Vn cã 15 P*K bãng : Sanh 8 ®, 8 vµng $ H,i cã m45 P*K
bãng ®, ? 645 P*K bãng vµng ? %i& '( bãng Sanh /µ 4 P*K vµ
bãng vµng nhi)* h+n bãng Sanh nhng 0& h+n bãng ®, $
Bµi 1 : Dòng cã 2 /-Ai bi Sanh vµ ®, $ HKi cã 3 /-Ai bi Sanh 8
vµng 8 &0m $ H,i cK 2 bAn cã ba- nhiª* /-Ai bi Hh"c mµ* vµ ®ã /µ
/-Ai mµ* gJ ?
Bµi 2 : L-µn cã 1 '( bi Sanh vµ ®, bi& :Bng '( bi cIa L-µn bT
h+n 10 $ %i ®, h+n bi Sanh /µ N $ H,i L-µn cã m45 bi Sanh 8
m45 bi ®, $
Bµi 3 : L:-ng 1CO && &:9ng c#5 /dO cIa =an &:9ng ®!c 50 c#5 $
=dO Lïng &:9ng 0& h+n /dO =an $ e* /dO =an ch- /dO Lïng 10 c#5
&hJ '( c#5 hai /dO bBng nha* $ HUi /dO Lïng &:9ng ®!c m45 c#5
Bµi 4 : e* L-µn ch- Lïng 12 hfn bi &hJ '( bi cIa hai ngRi
bBng nha* vµ m?i ngRi cã 24 viªn bi $ H,i &:dc Hhi ch- &hJ L-µn
cã m45 viªn bi ? Lïng cã m45 viªn bi ?
Bµi 5 : Vn 8 %a 8 .cn chA5 &hi vdi nha* $ Vn Hh;ng v) c*(i $ .cn
Hh;ng v) ®2* $ %a Hh;ng v) ®2* vµ còng Hh;ng v) c*(i $ H,i
bAn nµ- v) &h^ nh4& ? %An nµ- v) &h^ nhJ ? %An nµ- v) &h^ 3 ?
Bµi 6 : .@ng m?i '( 'a* : 600 g 811g >00g 550 g 411 vdi 36 :9i
/45 H& P*K ®ã c@ng vdi 64 $ .ã &hF &Jm nhanh H& P*K c*(i
cïng Hh;ng ?
Bµi 7 : ]i)n '( &h0ch h!O vµ- ; &:(ng bi& &7ng c"c '( &:-ng 3 ;
/i)n nha* bBng 20
> 5
Bµi 8 : ]i)n '( &h0ch h!O vµ- ; &:(ng bi& &7ng c"c '( &:-ng 4 ;
/i)n nha* bBng N8
2"
20 40
Bµi 9 : ]i)n '( &h0ch h!O vµ- ; &:(ng bi& &7ng c"c '( &:-ng 3 ;
/i)n nha* bBng 500
150 80
Bµi 10 :
a) Wm h\5 ®i)n '( cfn /Ai vµ- ; &:(ng cIa 1\5 '( 'a* :9i nhhn
ST& c"ch vi& 1\5 '( ®ã
12 24 48
b)
2 6 18
c)
24 12 6
Bµi 11 : L0nh &hQ- c"ch h!O /i
aZ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ N _ 8 _ > _ 10 _ 11 _ 12 _ 13
bZ 8 S 3 _ 2 S 8 _ 4 S 8
Bµi 12 :
a) ]i)n 14* j _ g k g S g : l vµ- ; &:(ng ®F 1\5 '( cã H&
P*K ®Mng
3 3 33 3 a 31
bZ N N N a N
Bµi 13 : Wm h\5 nghm m@& '( nµ- ®ã Hh;ng /dn h+n 31 ®i)n
vµ- ®F H& P*K ®Mng bBng 0 ®!c Hh;ng ?
n _ 2 Z S 3 ` 6 k S 3 a 0
Bài 14 : Lh^ ncm &*2n nµ5 /µ ngµ5 15 &h"ng 6 $ H,i &h^ ncm
&*2n &:dc /µ ngµ5 m45 ? Lh^ ncm &*2n 'a* /µ ngµ5 m45 ? Lh^ 3
&*2n &:dc /µ ngµ5 m45 ? Lh^ N &*2n 'a* /µ ngµ5 m45 ?
Bµi 15 : Lh^ 2 &*2n nµ5 /µ ngµ5 4 $ H,i &h^ N &*2n 'a* /µ ngµ5
m45 ? Lõ &h^ 2 &*2n nµ5 ®n &h^ N &*2n 'a* cã m45 ngµ5
chon ? 645 ngµ5 /p ?
Bµi 16 : 6@& bAn nãi jL:-ng &*2n nµ5 cã 2 chI nhh& /i)n nha*
®)* /µ ngµ5 chon l $ %An 45 nãi ®Mng ha5 'ai ? VJ 'a- ?
2/
Bµi 17 : La5 &:"i c2m 12 P*K bãng $ La5 OhKi c2m nhi)* h+n
&a5 &:"i 8 P*K bãng $ H,i OhKi ch*5Fn &õ &a5 OhKi 'ang &a5 &:"i
m45 P*K bãng ®F '( bãng U hai &a5 bBng nha* ?
Bµi 18 : ega cã 8 c"i Hq- $ ega cã 0& h+n =an 4 c"i Hq- $ H,i
=an OhKi ch- ega m45 c"i Hq- ®F '( Hq- hai bAn bBng nha*?
Bµi 19 : =an h"i ®!c 6 b;ng h-a $ Hµ h"i ®!c 10 b;ng h-a $ H,i
Hµ OhKi ch- =an m45 b;ng h-a ®F '( h-a 2 bAn bBng nha* ?
Bµi 20 : 6q ®F 2 gãi Hq- cã '( Hq- bBng nha* /ªn bµn $ Vn /45
4 c"i &õ gãi nµ5 b, 'ang gãi Hia $ H,i b#5 giR gãi nµ- nhi)* Hq-
h+n vµ nhi)* h+n m45 c"i Hq- ?
Bµi 21 : LhK- 8 Lh*r 8 L:ang cã 14 c"i Hq- $ LhK- cã '( Hq-
nhi)* nh4& $ L:ang cã '( Hq- 0& nh4& cfn Lh*r cã 6 c"i $ H,i m?i
bAn LhK- 8 L:ang cã m45 c"i Hq- ?
§ 1:
1Z L0nh:
536 4>0 4>0 2N8
342 250 413 161
$$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$
2Z LJm S :
aZ S _ 3> _ 1> a 8N _ > bZ S ` 26 a N5 k
1N
3Z Vi& '( &3 nhiªn /iªn &iO vµ- ch? ch4m:
aZ 6>8 b $$$$$$$$$$$$$b $$$$$$$$$$$$$$$b $$$$$$$$$$
bZ $$$$$$$b $$$$$$$$$$$$b $$$$$$$$$$$$$$$$b N>0
cZ 6>> b $$$$$$$$$$$$b $$$$$$$$$$$$$$$$b $$$$$$$$$$$
4Z ]i)n 14* s 8 b a
N12 $$$$$ 6>8 6>0 _ 10 $$$$$$$$$ N00
612 $$$$$$$ 62011 6>5 $$$$$$$$$$$$$$$$ 6>1
5>> _ 1 $$$$$$$ 600 302 $$$$$$$$$$$$$$$ 301
5Z <( c#5 cam &:-ng vRn cã 568 c#5 vµ 0& h+n '( c#5 bUi /µ
165 c#5$ H,i '( c#5 bUi cã ba- nhiª* c#5$
6Z HJnh vX bªn cã :
hJnh chE nhh&
? ghi &ªn c"c hJnh ®ã

25
@ @ @ @
@
A
B
C
D
5
?
0
1
3
3
2
8
4
1
2
1
8
8
S
1
§ 2:
1Z HJnh vX bªn cã :
hJnh &am gi"c
? ghi &ªn hJnh ®ã
2Z ]i)n '( &h0ch h!O vµ-
k 25 _ N : 4
S 2
"Q

3Z ]i)n '( nµ- ?

4Z LJm S
5Z aZ Vi& '( /i)n 'a* cIa '( bT nh4& cã 3 chE '(
bZ <( /i)n &:dc cIa '( /dn nh4& cã 3 chE '(
2>
6Z Vn ca- 1 m 5> cm vµ ca- h+n %Jnh 24 cm $ H,i %Jnh ca-
ba- nhiª* Scng k &i k mT& ?
§ 3: Ht vµ &ªn
1Z LJm S :
aZ S _ 112 _ 143 a >>> ` 102 bZ S `
123 a 400 _ 56
cZ >62 ` S a 86> ` 28 1Z 45 _ 4N `
S a 5> _ >
2Z ]D& &0nh :9i &0nh:
>16 ` 302 N8> ` 456 58> ` 506
>N4 ` 452
3Z Vi& &hªm c"c '( /i)n 'a* h-Dc /i)n &:dc ®F ®!c:
aZ 5 '( &3 nhiªn /iªn &iO: >8 g >> g $$$$$ g $$$$$ g $$$$$$
bZ 5 '( /p /iªn &iO : 1>5 g 1>N g $$$$$$$ g $$$$$$$$$$ g $$$$$$$$$$
cZ 5 '( chon /iªn &iO : $$$$$$$$$ g $$$$$$$$$$$ g $$$$$$$$$ g 4>8 g 500
1Z 5 '( &:fn chuc /iªn &iO : $$$$$$$$$ g $$$$$$$$$ g $$$$$$$$$ g >N0 g >80
QZ 5 '( &:fn &:cm /iªn &iO : $$$$$$$$$ g $$$$$$$$$ g 500 g $$$$$$$$$$ g $$$$$$$$$
4Z 6@& cva hµng8 b*7i '"ng b"n ®!c 2N> Hg cam vµ b"n ®!c
nhi)* h+n b*7i chi)* 125 Hg cam$ H,i b*7i chi)* b"n ®!c
ba- nhiª* Hi /; gam cam$
5Z w*25 hµng h;m na5 b"n ®!c 1>3 /0& 12* vµ b"n ®!c 0& h+n
h;m P*a 15 /0&$ H,i h;m P*a P*25 ®ã b"n ®!c ba- nhiª* /0&
12*$
§ 4: Ht vµ &ªn
1Z L0nh bBng c"ch h!O /i n&hQ- mx*Z
aZ 145 _ 53 ` 45
a 145 ` 45 _ 53
a 100 _ 53
a 153
1Z 6 S 5 : 2
a 6 : 2 S 5
a 3 S 5
a 15
bZ 13> _ 2N ` 3>
a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
> S 5 : 3
a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
cZ N8> _ 111 k 8>
a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$
a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$
a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$
4 S 8 : 2
27
!
A C
D G
B
E
A
"
#
$
%
a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
2 Z yng ca- 163 cm $ yng &h4O h+n b( 12 cm $ H,i b( ca- ba-
nhiª* Scng &i mT& ?
3Z Lhïng &- ®3ng 85 /0& vµ nhi)* h+n &hïng nh, 13 /0& $ H,i
&hïng nh, cã ba- nhiª* /0& 12* ?
4 Z L0nh ?
45
3>
8
4
4
5
8
4
3
>
234
245

5N4

234
5
N>
3
45
5 Z HJnh bªn cã :
hJnh &am gi"c
Yhi &ªn c"c hJnh
®ã : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
§ 5 :
1Z Vi& 4 OhTO &0nh &h0ch h!O vdi 3 '(
aZ 4 8 3 8 N bZ
4 8 3 8 12
2Z LJm S
aZ 100 ` S a 5 S > bZ 5 S N _ S a
100 cZ S : 4 a N8 : 3
2Q
@ B B @ @ B
3Z ]@ 1µi ®Rng g4O HhMc /µ
V $ 60 cm % $ 65 cm
. $ >0 cm D $ 81 cm
4Z L0nh ch* vi cIa hJnh chE nhh& bi& chi)*
1µi 16 cm 8 chi)* :@ng ngGn h+n chi)* 1µi 5 cm ?
5 Z L0nh ch* vi hJnh &am gi"c bi& 3 cAnh cIa &am gi"c ®ã
bBng nha* vµ bBng 15 cm
Bài *+ tậ ,-. /0 II
Bài 1? ]jt tPnh 9i tPnh :
"> @ 2" p 1;; • />p >; @ 27p 72 • 19 p 57 @ "Qp 9Q • /9p 1;;
• >;
/5 @ 59p >7 @ 2" 1Q @ "5 7> • "7 Q1 • "7 21 @ 29 57
• /Q
"2 : Q 9 1 / /; : / 5; : 1; 2/ : > 27 : 9 21 :
"
"5 : 5 12 : > 15 : " 1Q : > 2; : / 2> : / 1Q :
9
" 1 Q / 1 7 > 1 5 9 1 5 Q 1 / 91 2 > 1
"
" 1 / 9 1 " 7 1 5 1; 1 " 2 1 7 " 1 " / 1
/
Bài 2? ]i7n số : 2 Rm Qcm A ………+cm "2cm A ……+Rm……+cm
9;cm A ………++Rm QRm A ……++cm
Bài "? Tìm 1:
*? 1 @17 A 9; • 9 p b? 71 • 1 A 17 @ 12 c? " 1 1 A 12 @ 1Q
R? 1 : / A "> : 9 h? 2Q : 1 A >5 • 5Q ˆ? 7 1 1 A Q1 B >;
Bài /? T%àn có 2> vi<n bi, T%àn có nhi72 h:n 8*m 9 vi<n bi+ ,-i 8*m có b*%
nhi<2
vi<n bi?
Bài 5: #Vi c%n vct có 2 c$i chSn+ ,-i 7 c%n vct có b*% nhi<2 c$i chSn?
Bài >:#Vi 1h đ`X có 2 b$nh+ ,-i 5 1h đ`X nh^ thế có b*% nhi<2 b$nh 1h?
Bài >: TPnh nh‰m:
" 1 7 A 1Q : 2 A / 1 > A 1> : / A
/ 1 Q A 2Q : / A " 1 / A 2; : 2 A
5 1 5 A 15 : " A 5 1 2 A "; : "
Bài 7: TS2 ": Tìm 1 :
*Š 1 @ " A 15 bŠ 9 @ 1 A 15 cŠ 1 • 1/ A "7 RŠ Q9 • 1
A >7
hŠ 1 @ "9 A >; ˆŠ /Q @ 1 A >5 gŠ 1 • "/ A 29 hŠ 7" • 1
A /5
Bài Q : Tó 2/ hgc sinh chi* đ72 thành " tO+ ,-i mVi tO có m5& hgc sinh?
Bài 9: Tìm 1:
29
*Š 1 : / A 9 bŠ 1 : / A 5 cŠ 1 : 5 A 7 RŠ 1 : " A
1;
hŠ /5 : 1 A 9 ˆŠ "5 : 1 A 7 gŠ 27 : 1 A " hŠ 2Q : 1
A Q
Bài 1;: #Vi ch29ng có 5 c%n th- + ,-i / ch29ng nh^ thế có t5t cY b*% nhi<2 c%n
th-?
Bài 11:Tìm 1:
*Š 1 1 / A "> bŠ " 1 1 A 27 cŠ 1; 1 1 A /; RŠ 1 1 7 A 2Q
hŠ / 1 1 A 2/ ˆŠ 1 1 Q A "2 gŠ 5 1 1 A /5 hŠ 7 1 1 A "5
Bài 12: xn và ,2& có t5t cY 2> h=n bi+ 8ế2 xn ch% ,2& 5 h=n bi, ,2& ch% xn 7
h=n bi+ FWc nà& t%ng tWi 2 b`n có bi A nh*2+ ,-i )Wc đ32 xn có b*% nhi<2 bi,
,2& có b*% nhi<2 bi?
Bài 1": Biết th- Pt h:n gà 1Q c%n và số th- )à 19 c%n+ ,-i cY gà và th- có b*%
nhi<2 chSn?
TS2 1/ : xn ch% Bình 1> vi<n bi, xn c=n )`i 2> vi<n bi+ ,-i t^ớc [hi ch% Bình
thì xn có b*% nhi<2 vi<n bi ?
1? T2Oi c'* Bố hiln n*& "5 t2Oi, c%n )à 12 t2Oi+TPnh tOng số t2Oi c'* c%n và bố
[hi c%n bằng t2Oi bố+
2? T2Oi c'* xnh hiln n*& )à /5 t2Oi , hm )à "7 t2Oi +TPnh tOng số t2Oi c'* 2 *nh
hm [hi t2Oi *nh bằng t2Oi hm+
"? *?Tó b*% nhi<2 số có 2 ch. số mà tOng c'* 2 ch. số đó bằng 12+
b?Tó b*% nhi<2 số có 2 ch. số mà tOng c'* 2 ch. số đó bằng 1"+
c?Tó b*% nhi<2 số có 2 ch. số mà tOng c'* 2 ch. số đó bằng 15+
R?Tó b*% nhi<2 số có 2 ch. số mà tOng c'* 2 ch. số đó bằng 17+
h?Tó b*% nhi<2 số có 2 ch. số mà tOng c'* 2 ch. số đó bằng 11+
"?Tó 1 )^mng g`% ,[hi ch% và% mVi tWi / [g thì đ^mc 1; tWi+,-i c‚ng )^mng g`%
đó ch% và% mVi tWi 5[g thì đ^mc b*% nhi<2 tWi+
/? Tó 1 )^mng g`%, [hi ch% và% mVi tWi "[g thì đ^mc 11 tWi và c=n th!* 2[g+,-i
)^mng g`% đó )à b*% nhi<2 [g?
5? Tó 1 )^mng g`%, [hi ch% và% mVi tWi 5[g thì đ^mc Q tWi và c=n th!* /[g+,-i
)^mng g`% đó )à b*% nhi<2 [g?
>? Tó 1 )^mng R32, [hi ch% và% mVi thZng 5 )Pt thì đ^mc > thZng+,-i c‚ng )^mng
R32 đó ch% và% mVi thZng " )Pt thì đ^mc b*% nhi<2 thZng?
7?Nới 1 c*n 5 )Pt và 1 c*n " )Pt +)àm thế nà% đo đ%ng đ^mc 2 )Pt R32?
Q? Nới 1 c*n 5 )Pt và một c*n 2 )Pt + Fàm thế nà% đo đ%ng đ^mc 1 )Pt R32?
9? Nới 1 c*n 5 )Pt và một c*n " )Pt +Fàm thế nà% đo đ%ng đ^mc 1 )Pt R32?
1;?Tó 1" )Pt n^ớc m}m đUng t%ng c$c )%`i c*n 2 )Pt, " )Pt và 5 )Pt + ,-i mVi )%`i
có m5& c*n?
11?Bình có nhi72 h:n xn 11 vi<n bi+nế2 Bình ch% xn > vi<n bi thì Bình Pt h:n
xn m5& vi<n bi?
12?#*i có nhi72 h:n 8*m 12 vi<n bi +,-i #*i XhYi ch% 8*m b*% nhi<2 vi<n bi
đo 2 b`n có số bi bằng nh*2?
1"?Finh có nhi72 h:n ,à 1" vi<n bi +8ế2 Finh ch% ,à 5 vi<n bi thì số bi Finh
c=n nhi72 h:n ,à )à b*% nhi<2 vi<n?
1/?F*n có nhi72 h:n ,2l 12 i2&on vs +,9ng ch% ,2l / i2&on vs +,-i F*n c=n
nhi72 h:n ,2l b*% nhi<2 i2&on vs+
";
15? xn có nhi72 h:n •‚ng 1 số vi<n bi+8ế2 xn ch% •‚ng Q vi<n bi thì h*i b`n
có số bi bằng nh*2+,-i xn có nhi72 •‚ng b*% nhi<2 vi<n bi?
1>?8ế2 )5& b* ch. số 1,2,/ )àm ch. số hàng chbc,ndm ch. số ",5,>,7,9 )àm ch.
số hàn đ:n vc +,f& viết t5t cY c$c số có h*i ch. số đó?
17?xn có 1 số hộX bi, mVi hộX 5 vi<n +xn m2* th<m "; bi n.* +,-i xn có th<m
đ^mc b*% nhi<2 hộX bi?
1Q?Tó 5 c%n chim đ^mc nhốt và% t%ng / c$i )9ng+Tó tho nói ch}c ch}n ằng có
Pt nh5t 1 c$i )9ng nhốt h*i c%n chim [h0ng?
19?Nới " ch. số 2,5,7 +,f& )(X c$c số có " ch. số , s*% ch% mVi số có b* ch. số
[h$c nh*2+
2;?Nới " ch. số 1,2," +,f& )(X t5t cY c$c số có " ch. số+
21?#ột ng^_i đi bộ t%ng 1 gi_ đ^mc 5 [m +,-i t%ng " gi_ ng^_i đó đi đ^mc
b*% nhi<2 [m?
22?#ột smi RS& Rài 1Qm,ng^_i t* c}t * )àm " [hWc bằng nh*2+,-i mVi [hWc RS&
Rài b*% nhi<2 m?
2"?,*i 1h [h$ch đi ng^mc chi72 nh*2 t! tynh x và tynh B ,gjX nh*2 t`i điom
T+ThV h*i 1h gjX nh*2 c$ch tynh x "> [m và c$ch tynh B /5 [m+,-i 2 tynh x và
B c$ch nh*2 b*% nhi<2 [m?
2/?]%`n đ^_ng t! 1f x đến 1f B Rài 1/ [m,đ%`n đ^_ng t! 1f B đến 1f T Rài
h:n đ%`n đ^_ng t! 1f x đến 1f B )à 7 [m+,-i đ%`n đ^_ng t! 1f B đến 1f T Rài
b*% nhi<2 [m?
25?T! " ch. số ;,2,5+
*? ,f& )(X c$c số có h*i ch. số t! " ch. số t<n+
b? ,f& )(X c$c số có b* ch. số t! " ch. số t<n+
2>?T%ng hộX có 5 bi 1*nh và Q bi đ-+Bình [h0ng nhìn và% hộX )5& * 2 )3n mVi
)3n / vi<n bi+,-i có tho nói ch}c ch}n ằng số bi c'* Bình )5& * :
*?Tó Pt nh5t " bi đ- [h0ng?
b?Tó Pt nh5t 1 bi 1*nh [h0ng?
27? Fàm thế nà% đo đ%ng đ^mc 2 )Pt R32 [hi có 1 c*n " )Pt và 1 c*n 7 )Pt+
2Q?Tó Q )Pt R32 đUng t%ng c$c )%`i thZng )%`i 2 )Pt và )%`i " )Pt +,-i mVi )%`i có
m5& thZng+
"1

BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 7: Viết các tổng sau thành tích: a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ……………………………………………. b) 4 + 4 + 12 + 8 =……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… c) 3 + 6 + 9 + 12 =………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… d) 65 + 93 + 35 + 7 =……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Bài 8: Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì bằng 38? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 9: Có một số dầu, nếu đựng vào các can mỗi can 4l thì đúng 6 can. Hỏi số dầu đó nếu đựng vào các can, mỗi can 3l thì phải dùng tất cả bao nhiêu can? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 10: Mai hơn Tùng 3 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào nhiều hơn Mai 4 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? ai ít tuổi nhất, người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là mấy tuổi? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Bài 11: Mai có 27 bông hoa. Mai cho Hoà 5 bông hoa. Hoà lại cho Hồng 3 bông hoa. Lúc này ba bạn đều có số hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->