P. 1
Giao an Lich Su Lop 7 (Tron Bo )

Giao an Lich Su Lop 7 (Tron Bo )

5.0

|Views: 22,567|Likes:
Được xuất bản bởitrungvn199x

More info:

Published by: trungvn199x on Oct 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2014

pdf

text

original

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

Ngày soạn: 14/8/2011
Ngày dạy:15/8/2011

PHẦN I
Tiêt: 1 KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
BÀI: 1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA ! H"I PH#NG KIẾN $ CH%U %U
(Thời sơ - trung k trung !"i#
I& '() *+,-:
1& K+./ *01):
-Trnh $%& s' r( !ời )* h+i ,h-ng ki.n Ch/u 0u1
- Hi2u $i.t sơ gi3n 45 th%nh th6 trung !"i7 s' r( !ời7 898 :u(n h; kinh t.7 s' hnh th%nh
t<ng =>, th6 ?/n11
2&K3 /4/5:
-@i.t )98 !6nh 46 trA898 :uB8 gi( Ch-ng Di.n Ch/u 0u trên =EF8 !G1
-@i.t 4Hn ?Ing ,hEơng ,h9, s- s9nh7!Bi 8hi.u !2 thJ& rK s' 8hu&2n $i.n tL )* h+i Chi.M
HNu NO L; s(ng )* h+i Ch-ng Di.n1
6&T7 *78/5:
-ThJ& !EF8 s' ,h9t tri2n hF, :u& =uHt 8P( )* h+i =-%i ngEời:8hu&2n tL )* h+i Chi.M HNu
NO L; s(ng )* h+i Ch-ng Di.n1
II T0+.* 9: ;< =>/5 =?@ 0A) B )0-C/ 9: )DE 5+FG H+,/I 0A) J+/0 =?@ 0A)
B G+FG H+,/ )0-C/ 9::
-LEF8 !G Ch/u 0u thời Ch-ng Di.n
-Tr(nh 3nh MO t3 h-"t !+ng tr-ng L*nh Q6( Ch-ng Di.n 4% Th%nh Th6 Trung Q"i1
HS: QR8 trE>8 n+i ?ung $%i
III&THIẾT KẾ BÀI HKC:
1& L/ ;:/0 MNO:
2 &K+PQ *RE 9S+ )T:
6 &BS+ QN+:L68h sS )* h+i =-%i ngEời !* ,h9t triTn =iên tI8 :u( nhi5u gi(i !-"n1HR8 =68h sS
=>, U78hVng t( !* $i.t !EF8 nguGn gB8 4% s' ,h9t tri2n 8P( =-%i ngEời nWi 8hung 4% ?/n
t+8 Xi;t N(M nWi riêng tr-ng thời k CY Q"i78hVng t( sZ hR8 nBi ti., M+t th>i k M>i:Thời
Trung Q"i1
H#UT Đ"NG CỦA THẦVI TRW N"I XUNG CẦN ĐUT
-'() 1: SY 0Z/0 *0S/0 HPK 8 C0[-
%-:
HG?* ;\/5 MNO] CF /0[/&
Mục tiêu: Trình bày được sự ra đời của xã
hội phong i!n "h#u $u
- HS !R8 SGD
-HS [u(n s9t $3n !G ,h-ng ki.n Ch/u 0u
-GX khi tr%n 4%- =*nh thY 8P( Q. [uB8
\O-M( ngEời Gi]8-M(M !* =%M g^
-GX NhNng 4i;8 =%M J& !* 8W t98 !+ng g
!.n s' hnh th%nh )* h+i ,h-ng ki.n Ch/u
1&SY 0Z/0 *0S/0 HPK 8 C0[- %-:
-CuBi th. k_ X7ngEời Gi]8-M(n tiêu ?i;t
898 :uB8 gi( 8Y !"i7=H, nên nhi5u 4Eơng
:uB8 M>i1
-`* h+i gGM a gi(i 8J,:L*nh 8hV( Ch-ng
Di.n 4% NOng NO1
- 1 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
0u^
-GX :u(n h; giN( L*nh 8hV( 4% NOng nO
b 8h/u 0u nhE th. n%-^
'() 2: L^/0 ;:E O0G/5 _+./&
HG?* ;\/5 MNO] CF /0[/&
Mục tiêu: %ình thành h&i ni'( )ãnh đ*a+
đ,c đi-( của .ãnh đ*a
HS !R8 SGD-:u(n s9t Hc1
dM hi2u th. n%- =% L*nh !6(^
-H*& Miêu t3 4% nhHn )et 45 L*nh !6(
Ch-ng Di.n b Hc1^
-Trnh $%& !ời sBng7sinh h-"t tr-ng L*nh
!6(^
-Qf8 !i2M 8hAnh 8P( n5n kinh t. L*nh !6(
=% g^
-HS th3- =uHn:,h/n $i;t s' kh98 nh(u giN(
)* hOi CY Q"i 4% )* h+i Ch-ng Di.n^
'() 6: SY `-a* 0+b/ *0S/0 *0: *R-/5
;?+&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/I /0cQ
Mục tiêu: %i-u bi!t / s0 n1t c2 b3n 45
thành th* trung đ6i
-HS !R8 SGD ,h<n g
-GX Qf8 !i2M 8P( Th%nh th6 =% g^Th%nh
th6 )uJt hi;n khi n%-^
-GX 8E ?/n tr-ng th%nh th6 gGM nhNng (i^
HR =%M nhNng ngh5 g^
- HS:th3- =uHn
-Th%nh th6 r( !ời 8W h ngh_( g^
2&L^/0 ;:E P0G/5 K+./
-L% 4ing !Jt r+ng =>n ?- L*nh ChV( =%M
8hP tr-ng !W 8W =/u !%i th%nh :u98h1
-Qời sBng tr-ng L*nh !6(:
jL*nh 8hV( sBng )( h-( !<& !P1
jNOng nO:!Wi nghk- 8'8 khY1
-Qf8 !i2M kinh t. t' 8ung t' 8J,7khOng
tr(- !Yi 4>i $ên ng-%i1
6&SY `-a* 0+b/ )F) *0S/0 *0: *R-/5 ;?+:
-CuBi th. k_ `I s3n )uJt ,h9t tri2n h%ng
hW( thL( !EF8 !]M !i $9n-th6 trJn r( !ời l
Th%nh th6 trung !"i )uJt hi;n1
-ThF thP 8Ong 4% thEơng nh/n s3n )uJt 4%
$uOn $9n tr(- !Yi h%ng hW(1
d &CD/5 )eBM-@b/ *fO
-`HCD b Ch/u 0u !EF8 hnh th%nh nhE th. n%-^
-m nghn( s' r( !ời 8P( Th%nh th6^
g &H7N/5 =h/ *Y 0A)
HR8 $%i-$%i tH, 17a 4% s-"n $%i a1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ&
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11oooooo11-p-oooooo
- 2 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
Ngày soạn: 14/8/2011
Ngày dạy:17/8/2011
Ti.t a- @qI a: SỰ SUV V#NG CỦA CHẾ Đ" PH#NG KIẾN
VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHjA Tk BlN $ CH%U %U
I&'mC TInU:
1&K+./ *01):
-GiV, hR8 sinh thJ& !EF8 ngu&ên nh/n7 trnh $%& 898 8u+8 ,h9t ki.n !6( =h =>n 4% h nghn(
8P( 8hVngr trnh $%& !EF8 s' hnh th%nh 8hP nghn( tE $3n b 8h/u 0u th%nh :u(n h; s3n
)uJt 8hP nghn( tE $3n tr-ng =sng )* h+i ,h-ng ki.n 8h/u 0u1
2&K3 /4/5:
-@Gi ?Etng k_ nung :u(n s9t $3n !G7 8h_ 898 hE>ng !i trên $i2n 8P( 898 nh% th9M hi2M
tr-ng 898 8u+8 ,h9t ki.n !6( =A
-@i.t kh(i th98 tr(nh 3nh =68h sS1
6&T7 *78/5:
-ThJ& !EF8 tAnh tJt &.u7tAnh :u& =uHt 8P( :u9 trnh ,h9t tri2n tL )* h+i ,h-ng ki.n =ên )*
h+i tE $3n 8hP nghn( b 8h/u 0u1
-vb r+ng th6 trEờng gi(- =Eu $uOn $9n giN( 898 nE>81
II&PHkoNG TIpN XUV HKC I CHUqN BỊ CỦA GIÁ# VInNI HKC SINH
-Gi9- 4iên: Chuwn $6 @3n !G th. gi>i1
-Tr(nh 3nh 45 898 nh% ,h9t ki.n !6( =A7 t%u thu&5n1
- HR8 sinh: QR8 $%i7 sEu t<M tr(nh 3nh7 t%i =i;u =68h sS =iên :u(n1
III&THIẾT KẾ BÀI HKC:
1&r/ ;:/0 MNO:
2&K+sQ *RE 9S+ )T:
-`HCD 8h/u 0u hnh th%nh nhE th. n%-^ Qf8 !i2M kinh t. L*nh !6(^
-X s(- Th%nh th6 trung !"i )uJt hi;n^ N5n kinh t. L*nh !6( 8W g kh98 n5n kinh t. Th%nh
th6^
6&BS+ QN+: K]Đ: T0S/0 *0: *R-/5 ;?+ O0F* *R+s/ =h/ ;./ 0b t-u 5Zv
X%- $%i: C98 Th%nh th6 trung !"i r( !ời !* thV8 !w& s3n )uJt ,h9t tri2n74 4H& &êu 8<u 45
th6 trEờng tiêu thI !EF8 !ft r(7 n5n kinh t. h%ng hW( ,h9t tri2n =% ngu&ên nh/n ?xn !.n s'
su& 4-ng 8P( 8h. !+ ,h-ng ki.n 4% s' hnh th%nh CNT@ b 8h/u 0u1 CI th2 nhE th. n%-
8hVng t( 8ing !i tM hi2u n+i ?ung $%i hR8 hOM n(&1
H#UT Đ"NG CỦA THẦVI TRW N"I XUNG CẦN ĐUT
'() 1: N0w/5 )-\) O0F* _+./ ;:E Mx
MN/&
HG?* ;\/5 MNO] CF /0[/
Mục tiêu: 7i!t được nguyên nh#n+ trình
bày được nh8ng cuộc ph&t i!n đ*a .9 .:n
4à ; ngh<a của ch=ng1
HS !R8 SGD ,h<n 1
H: X s(- ="i 8W 898 8u+8 ,h9t ki.n !6(
=A^
- S3n )uJt ,h9t tri2n
jC<n ngu&ên =i;u 4% th6 trEờng1
1]N0w/5 )-\) O0F* _+./ MN/ Hy ;:E Mx&
-Ngu&ên nh/n:
j S3n )uJt ,h9t tri2n
j Ti.n $+ 45 kn thuHt h%ng h3i
- 3 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
-C98 8u+8 ,h9t ki.n !6( =A tiêu $i2u:
GX: Ch- hR8 sinh :u(n s9t $y8 tr(nh t%u
C(- r(- 4]n tr-ng SGD1
H: dM 8W nhHn )et g 45 kn thuHt !Wng
t<u^
TL: Q/& =% =-"i t<u 4EFt !"i ?Eơng !<u
tiên tr-ng =68h sS nh/n =-"i !EF8 ngEời
@G Q%- Nh( 8h. t"- r( nuM 1zUp1
- L% =-"i t<u 8W $9nh =9i7 !EF8 ={, trên g
8+t $uGM =>n7 89nh $uGM hnh 4uOng11117
trên t<u 8W =( $%n !6nh hE>ng7 !Gng hG
89t $|ng thu} tinh !2 !- thời gi(n 4% E>8
=EFng kinh !+1
N )et: Dn thuHt !Wng t<u ,h9t tri2n t>i
trnh !+ 8(-
H: C98 8u+8 ,h9t ki.n !6( =A !EF8 th'8
hi;n nhờ 4%- nhNng !i5u ki;n n%-^
- Ti.n $+ 45 kn thuHt h%ng h3i: Dn thuHt
!Wng t<u ,h9t tri2n7 8W =( $%n7 h3i !G7
- D2 tên 898 8u+8 ,h9t ki.n !6( =A =>n^
j1z~7: Qi-(-)ơ 4sng :u(nh 8'8 n(M
8h/u Chi1
j1z•~:X(-)8O !ơ G(-M( !.n €n Q+1
j1z•a:CO-=OM -$O tM r( 8h/u vn
j1•1•-1•aa:v(-gi]n-=(n 4sng :u(nh
tr9i !Jt1
GX : tr]- $3n !G th. gi>i7 &êu 8<u hR8
sinh )98 !6nh trên $3n !G 898 !6( ?(nh
M% 898 nh% ,h9t ki.n !6( =A !* !i !.n1
H : Ch- hR8 sinh :u(n s9t Hz SGD
H : Trnh $%& nhNng hi2u $i.t 8P( Mnh
45 CO LOM @O ^
GX : Trnh $%& th]- s98h hE>ng ?xn sS
?Ing kênh hnh tr(ng a71
H : `98 !6nh trên =EF8 !G nhNng !6(
?(nh M% 898 nh% ,h9t ki.n !6( =A !* !i
!.n ^
-GX h; :u3 8P( 898 8u+8 ,h9t ki.n !6( =A
=% g^ NW 8W h nghn( nhE th. n%-^
-H; :u3:TM r( 898 8-n !Eờng nBi =i5n
898 8h/u =I87!]M 45 nguGn =Fi 8h- gi(i
8J, tE s3n1
-m nghn(:
jL% 8u+8 898h M"ng 45 gi(- thOng 4% tri
thy81
-C98 8u+8 ,h9t ki.n !6( =A tiêu $i2u:
1
- m nghn(
jThV8 !w& 8Ong thEơng nghi;, ,h9t tri2n7
!]M ="i nguGn =Fi khYng =G 8h- gi(i 8J, tE s3n
Ch/u 0u
- 4 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
jThV8 !w& 8Ong thEơng nghi;, ,h9t
tri2n11111
'() 2 : SY 0Z/0 *0S/0 )0D /503E *7
9u/ 8 C0[- %-
HG?* ;\/5 MNO] T0uG M-f/ /0cQI )F
/0[/&
Mục tiêu : Trình bày được sự hình thành
của ">T7 ? "h#u $u
HS !R8 SGD ,h<n a
-GX: [V& t+8 4% tE s3n 8h/u 0u !* =%M
g ?2 8W 4Bn 4% !+i ng‚ 8Ong nh/n =%M
thuê^
-GX:NhNng 4i;8 =%M !W 8W t98 !+ng g
!.n )* h+i^ 898 gi(i 8J, n%& !EF8 hnh
th%nh tL nhNng t<ng =>, n%-^
TL : `uJt hi;n 898 gi(i 8J, M>i :
ƒ TE s3n : [uh t+87 thEơng nh/n gi%u 8W
nhờ 8E>, $W8 8P( 83i7 t%i ngu&ên b 898
nE>8 thu+8 !6(1 HR Mb r+ng s3n )uJt7
kinh ?-(nh7 =H, !Gn !i5n7 $W8 =+t sy8 =(-
!+ng ngEời =%M thuê „… Gi(i 8J, tE s3n
r( !ời1
- Gi(i 8J, 4O s3n !EF8 hnh th%nh tL
nhNng ngEời nOng nO $6 tE>8 !-"t ru+ng
!Jt7 $u+8 ,h3i =%M 4i;8 tr-ng 898 )A
nghi;, 8P( tE s3n1
H : [u(n h; s3n )uJt T@CN b 8h/u 0u
!EF8 hnh th%nh nhE th. n%-^
HS th3- =uHn
X5 kinh t.:Hnh thy8 kinh ?-(nh tE $3n
r( !ời1
-X5 )* h+i:C98 gi(i 8J, M>i hnh
th%nh:TE s3n 4% 4O s3n1
-X5 8hAnh tr6:Gi(i 8J, tE s3n M/u thuxn
4>i :uh t+8 ,h-ng ki.n1
2]SY 0Z/0 *0S/0 CNTB 8 )0[- %-&
-X5 kinh t.: Hnh thy8 kinh ?-(nh tE $3n r(
!ời1
-X5 )* h+i:C98 gi(i 8J, M>i hnh th%nh: TE
s3n 4% 4O s3n1
-X5 8hAnh tr6: Gi(i 8J, tE s3n M/u thuxn 4>i
:uh t+8 ,h-ng ki.n1
d : CD/5 )eI M-@b/ *fO
H : D2 tên 898 nh% ,h9t ki.n 4% t98 !+ng 8P( 898 8u+8 ,h9t ki.n !W !Bi 4>i )* h+i^
H : [u(n h; )3n )uJt T@CN b 8h/u 0u !EF8 hnh th%nh nhE th. n%-^
g& H 7N/5 =h/ *Y 0A) 1
HR8 $%i-$%i tH, 17a-s-"n $%i g
IV& TỰ RzT KINH NGHIp':
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
- 5 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
Ngày soạn: 21/8/2011
Ngày dạy:22/8/2011
Ti.t g BS+ 6 : CU"C Đ{U TRANH CỦA GIAI C{P Tk SlN CH|NG
PH#NG KIẾN TH}I H~U KÌ TRUNG ĐUI $ CH%U %U
I]'mC TInU:
1&K+./ *01):
-Ngu&ên nh/n )uJt hi;n 4% n+i ?ung tE tEbng 4% h nghn( 8P( ,h-ng tr%- 4un hW( ,hI8
hEng1
-Ngu&ên nh/n ?xn t>i ,h-ng tr%- 83i 898h tOn gi9- 4% nhNng t98 !+ng 8P( ,h-ng tr%- n%&
!.n )* h+i ,h-ng ki.n 8h/u /u $J& giờ1
2&K3 /4/5:
-Ch/n tA8h nhNng M/u thuxn )* h+i !2 thJ& !EF8 ngu&ên nh/n s/u )( 8P( 8u+8 !Ju tr(nh
8P( gi(i 8J, tE s3n 8hBng ,h-ng Di.n1
6&T7 *78/5:
-NhHn thy8 !EF8 s' ,h9t tri2n hF, :u& =uHt 8P( )* h+i =-%i ngEời `HCD ="8 hHu =†i thời
sI, !Y 4% th(& 4%- !W =% `HT@1
-Ch-ng tr%- 4un hW( ChI8 hEng !* !]M ="i nhi5u gi9 tr6 t- =>n 8h- n5n 4un hW( nh/n =-"i1
II]PHkoNG TIpN XUV HKC:
-@3n !G 8h/u 0u1
-Tr(nh 3nh 45 thời k 4un hW( ChI8 hEng1
III]THIẾT KẾ BÀI HKC:
1&r/ ;:/0 MNO:
2&K+sQ *RE 9S+ )T:
-D2 tên 898 8u+8 Ch9t ki.n !6( =A tiêu $i2u 4% h; :u3 8P( nW t>i )* nh+i 8h/u 0u^
-S' hnh th%nh CNT@ b 8h/u 0u !* ?iTn r( nhE th. n%-^
6&BS+ QN+:
Ng(& tr-ng =sng `HCD7CNT@ !* !EF8 hnh th%nh1gi(i 8J, tE s3n ng%& 8%ng =>n M"nh
7tu& nhiên hR ="i khOng 8W !6( 46 )* h+i thA8h hF, 1‡- !W gi(i 8J, tE s3n !* 8hBng ="i
Ch-ng ki.n trên nhi5u =nnh 4'8 1Ch-ng tr%- 4un hW( ChI8 hEng =% Minh 8hyng 8h- 8u+8
!Ju tr(nh 8P( gi(i 8J, tE s3n 8hBng Ch-ng ki.n1
H#UT Đ"NG CỦA THẦVI TRW N"I XUNG
HS !R8 SGD ,h<n 1
GX:X s(- ,h-ng tr%- 4un hW( ChI8
hEng $ing nY^
HS:Ch. !+ Ch-ng Di.n kM h*M s' ,h9t
tri2n 8P( )* h+i
jGi(i 8J, tE s3n 8W th. ='8 45 kinh t.
nhEng khOng 8W !6( 46 )* h+i
GX: ChI8 hEng =% g^
HS: ChI8 hEng =% 8hP trEơng ,hI8 hGi
tinh th<n 4% hnh thy8 4un h-9- 4un ngh;
8Y Hi L",7 \O v(7 tr-ng !W nYi $Ht =ên
s' r( !ời 8P( n5n 4un h-9 M>i 4% s' ,h9t
tri2n 8(- !+ 8P( 4un hR8 ngh; thuHt
1&P0G/5 *RSG H4/ 0cE O0() H7/5:
-Ngu&ên nh/n:
jCh. !+ Ch-ng Di.n kM h*M s' ,h9t tri2n
8P( )* h+i
jGi(i 8J, tE s3n 8W th. ='8 45 kinh t. nhEng
khOng 8W !6( 46 )* h+i
-N+i ?ung tE tEbng:
jChê ,h9n `HCD 4% gi9- h+i1
jQ5 8(- gi9 tr6 8-n ngEời
jvb !Eờng 8h- s' ,h9t tri2n 8P( 4un hW(
- 6 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
-D2 tên M+t sB nh% 4un hW( tiêu $i2u^
-Th%nh t'u nYi $ft 8P( ,h-ng tr%- 4un
hW( ChI8 hEng =% g^
HS: D2 tên th]- SGD
GX: NhHn )et7 !9nh gi9 898 th%nh t'u1
[u( nhNng t98 ,hwM 8P( Mnh 898 t98
gi3 thời ChI8 hEng MuBn nWi !i5u g^
HS:Chê ,h9n `HCD 4% gi9- h+i1
jQ5 8(- gi9 tr6 8-n ngEời
jvb !Eờng 8h- s' ,h9t tri2n 8P( 4un
hW( nh/n =-"i1
'() 2 : P0G/5 *RSG )u+ )F)0 *•/ 5+FG&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu : Trình bày được phong trào
c3i c&ch t@n gi&o1
HS !R8 SGD ,h<n a
-GX:Ngu&ên nh/n n%- ?xn t>i ,h-ng
tr%- C3i 898h tOn gi9-^
HS: Gi9- h+i $W8 =+t nh/n ?/n1
jC3n trb s' ,h9t tri2n 8P( )* h+i
-GX:Trnh $%& n+i ?ung tE tEbng 83i
898h 8P( Lu-thơ 4%C(n-4(nh^
HS: ChP nhHn 4(i trs thBng tr6 8P(gi9-
h+i1
j@*i $ˆ =T nghi ,hi5n t-9i1
j[u(& 45 gi9- =A ngu&ên thP&
-GX:Ch-ng tr%- 83i 898h tOn gi9- !* ,h9t
tri2n nhE th. n%-^
HS : Tr3 =ời th]- SGD
GX:T98 !+ng 8P( Ch-ng tr%- 83i 898h
tOn gi9-^
jGW, ,h<n thV8 !w& 8h- 898 8u+8 khbi
nghn( nOng ?/n1
jTOn gi9- ,h/n hW( th%nh a gi9-
,h9i:!"- tin =%nh 4% kitO gi9-1
vI8 g : Chi.n tr(nh nOng ?/n b !y81
H-"t !+ng =>,c 89 nh/n
vI8 tiêu : Nêu ngu&ên nh/n7 ?iTn $i.n7
h nghn( 8P( 8u+8 8hi.n tr(nh nOng ?/n b
Qy81
H : Trnh $%& ngu&ên nh/n $ing nY 8u+8
8hi.n tr(nh ^
TL : ‡- t<ng =>, th6 ?/n 8W th. ='8 kinh
t. nhEng ="i $6 8h. !+ ,h-ng ki.n kM
h*M1
nh/n =-"i1
2&P0G/5 *RSG )u+ )F)0 *•/ 5+FG:
-Ngu&ên nh/n:
jGi9- h+i $W8 =+t nh/n ?/n1
jC3n trb s' ,h9t tri2n 8P( )* h+i
-N+i ?ung:
jChP nhHn 4(i trs thBng tr6 8P(gi9- h+i1
j@*i $ˆ =T nghi ,hi5n t-9i1
j[u(& 45 gi9- =A ngu&ên thP&1
-T98 !+ng !.n )* h+i:
jGW, ,h<n thV8 !w& 8h- 898 8u+8 khbi
nghn( nOng ?/n1
jTOn gi9- ,h/n hW( th%nh a gi9- ,h9i:!"-
tin =%nh 4% kitO gi9-1
g1 Chi.n tr(nh nOng ?/n b !y81
- Ngu&ên nh/n :
j ‡- 8h. !+ ,h-ng ki.n kM h*M s' ,h9t
tri2n1
j ‰nh hEbng 8P( 83i 898h tOn gi9- Lu-thơ1
- 7 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- ‰nh hEbng 8P( 83i 898h tOn gi9- Lu
thơ1
GX : Trnh $%& ?iTn $i.n 8P( ,h-ng tr%-1
H : Nêu h nghn( 8P( ,h-ng tr%- ^
j L% 8u+8 8hi.n tr(nh nOng ?/n 4n !"i
nhJt Ch/u 0u1
j Ch3n 9nh =sng 8uM thi 8P( nOng ?/n
$6 9, $y81
j GW, ,h<n 4%- trHn 8hi.n 8hBng 8h. !+
,h-ng ki.n
Š ‡iTn $i.n
Š m nghn( : Ch3n 9nh =sng 8uM thi7 gW,
,h<n 4%- trHn 8hi.n 8hBng ,h-ng ki.n
d&CD/5 )eI M-@b/ *fO
-Gi(i 8J, tE s3n 8hBng ,h-ng ki.n trên nhNng =nnh 4'8 n%-^ T"i s(- ="i 8W 8u+8 !Ju tr(nh
!W^
-m nghn( 8P( ,h-ng tr%- 4un hW( ChI8 hEng^
-Ch-ng tr%- 83i 898h tOn gi9- t98 !+ng nhE th. n%- !.n )* h+i 8h/u 0u ^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A)
-HR8 $%i-$%i tH, g7z-s-"n $%i z
IV& TỰ RzT KINH NGHIp'
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

-----------p-----------
- 8 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

Ngày soạn: 21/8/2011
Ngày dạy:24/8/2011
Ti.t:z BÀI d TRUNG QU|C TH}I PH#NG KIẾN
I]'mC TInU BÀI HKC:
1&K+./ *01):
-HS n{M !EF8 1 sB !i2M nYi $Ht 45 kinh t.7 8hAnh tr67 nhNng th%nh t'u tiêu $i2u nhJt 45
4un h-9 Trung [uB8 thời k ,h-ng ki.n
2&K3 /4/5 :
-LH, niên $i2u 898 tri5u !"i ,h-ng ki.n Trung [uB81
-Ch/n tA8h 898 8hAnh s98h )* h+i 8P( M†i tri5u !"i7tL !W rVt r( $%i hR8 =68h sS1
6&T7 *78/5:
-NhHn thy8 !EF8 Trung [uB8 =% M+t :uB8 gi( Ch-ng ki.n =>n b ChEơng QOng1
-L% nE>8 =9ng gi5ng 4ơA Xi;t N(M73nh hEbng khOng nhˆ t>i :u9 trnh =68h sS 8P( Xi;t
N(M1
II]PHkoNG TIpN XUV HKC I CHUqN BỊ CỦA THẦVI TRW:
-GX 8huwn $6 : @3n !G Trung [uB8 thời ,h-ng ki.n1
-Tr(nh 3nh M+t sB 8Ong trnh7=/u !%i7=ung twM 8P( Trung [uB81
HS : QR8 trE>8 n+i ?ung $%i7 sEu t<M tr(nh 3nh7 tE =i;u =68h sS =iên :u(n
III]THIẾT KẾ BÀI HKC :
1& r/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
-Ngu&ên nh/n n%- ?xn !.n 8u+8 !Ju tr(nh 8P( gi(i 8J, tE s3n 8hBng ,h-ng ki.n b 8h/u
0u^nêu th%nh t'u 4% h nghn( 8P( ,h-ng tr%- 4un hW( ChI8 HEng^
-Ch-ng tr%- 83i 898h tOn gi9- t98 !+ng !.n )* h+i 8h/u 0u nhE th. n%-^
6& BS+ QN+:L% M+t tr-ng nhNng :uB8 gi( r( !ời s>M 4% ,h9t tri2n nh(nh1Trung [uB8 !*
!"t !EF8 nhi5u th%nh t'u r'8 rt trên nhi5u =nnh 4'8 1Dh98 4>i 898 nEờ8 8h/u 0u thời
,h-ng ki.n ${t !<u s>M 4% k.t thV8 Mu+n hơn1
H#UT Đ"NG CỦA THẦVI TRW N"I XUNG CẦN ĐUT
'() 1: SY 0Z/0 *0S/0 `^ 0\+ O0G/5 _+./
8 TQ
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được Bu& trình hình thành
xã hội phong i!n TC
HS !R8 SGD,hJn 1
-GX:`HCD Trung [uB8 hnh th%nh tL khi
n%-^
HS: Hnh th%nh tL th. k_ III(TCN# thời
nh% T<n 4% !EF8 )98 =H, 4%- thời nh% H9n1
-`* h+i gGM a gi(i 8J,:Q6( 8hP 4% nOng
?/n t9 !i5n
-GX:NhNng $i.n !Yi 45 Mft s3n )uJt !* 8W
t98 !+ng g !.n )* h+i ^NhE th. n%- !'-8
gRi =% ‹!6( 8hPŒ7 ‹t9 !i5nŒ ^
1&SY 0Z/0 *0S/0 `^ 0\+ O0G/5 _+./ 8
TR-/5 Q-e):
-Hnh th%nh tL th. k_ III(TCN# thời nh%
T<n 4% !EF8 )98 =H, 4%- thời nh% H9n1
-`* h+i gGM a gi(i 8J,:Q6( 8hP 4% nOng
?/n t9 !i5n1
- 9 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
jQ6( 8hP:=% gi(i 8J, thBng tr6 tr-ng `HCD
4Bn =% nhNng :uA t+8 8‚ 4% nOng ?/n gi%u
8W78W nhi5u ru+ng !Jt
jT9 !i5n:NOng ?/n $6 MJt ru+ng 7,h3i
nhHn ru+ng 8P( !6( 8hP 4% n+, !6( tO 1
vI8 a: `* h+i T[ thời T<n l H9n1
H-"t !+ng =>,c 89 nh/n
Mục tiêu: >A( được n1t nDi bEt của tình
hình ch9nh tr*+ inh t! TC thời TFn+ %&n
HS !R8 ,h<n a
-GX:Trnh $%& nhNng net 8hAnh tr-ng
8hAnh s98h !Bi n+i 4% !Bi ng-"i 8P( nh%
T<n^
-D2 tên M+t sB 8Ong trnh M% T<n ThP&
H-%ng ${t nOng ?/n )/& ?'ng^
HS: COng trnh 4"n =h trEờng
th%nhooo1
-dM nhHn )et g 45 nhNng tEFng gBM
tr-ng $y8 tr(nh(hnh ~# SGD^
HS: C98 ,h- tEFng !5u !EF8 nfn $|ng
!Jt nung7 8W kA8h thE>8 $|ng ngEời thHt
Nhn 4%- $y8 tEFng t( thJ& ngh; thuHt
!iêu kh{8 !* !"t !.n trnh !+ tinh 4i7 )yng
!9ng =% M+t 4i;n $3- t%ng ?E>i =sng !Jt1
GX: Gi>i thi;u 45 :u9 trnh th%nh =H, nh%
H9n
-Nh% H9n !* $(n h%nh nhNng 8hAnh s98h
g^
-T98 ?Ing 8P( 898 8hAnh s98h !W^( HS
th3- =uHn tr3 =ời1
-`W( $ˆ 8h. !+ h% kh{8 8P( ,h9, =uHt 1
-Gi3M tO thu.7=(- ?68h
-khu&.n khA8h s3n )uJt ,h9t tri2n kinh t.1
-Ti.n h%nh 8hi.n tr(nh )/M =EF8
'() 6: SY *0:/0 H7€/5 )DE TQ =7N+
*0•+ /0S Đ7•/5&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/1
Mục tiêu: >A( được n1t nDi bEt 45 tình
hình ch9nh tr* + inh t! TC thời Gường1
HS !R8 ,h<n g
-GX:ChAnh s98h !Bi n+i 4% !Bi ng-"i 8P(
nh% QEờng 8W g !9ng 8hV h^
CS ngEời 8(i :u3n 898 !6( ,hEơng1
-vb nhi5u kh-( thi tu&2n 8hRn nh/n t%i
-Gi3M thu. 8hi( ru+ng 8h- nUng ?/n1
2&^ 0\+ TR-/5 Q-e) *0•+ T‚/ ƒHF/:
E&N0S T‚/:
-Chi( !Jt nEờ8 th%nh :uHn hu&;n78S
:u(n ="i !.n 8(i tr61
-@(n h%nh 8h. !+ !- =Eờng 4% ti5n t;
thBng nhJt1
-@{t nh/n ?/n =(- ?68h1
9&N0S HF/:
-`W( $ˆ 8h. !+ h% kh{8 8P( ,h9, =uHt 1
-Gi3M tO thu.7=(- ?68h
-khu&.n khA8h s3n )uJt ,h9t tri2n kinh t.1
-Ti.n h%nh 8hi.n tr(nh )/M =EF81
6& SY *0:/0 H7€/5 )DE TR-/5 Q-e)
=7N+ *0•+ /0S Đ7•/5:
-CS ngEời 8(i :u3n 898 !6( ,hEơng1
-vb nhi5u kh-( thi tu&2n 8hRn nh/n t%i
-Gi3M thu. 8hi( ru+ng 8h- nOng ?/n1
-Ti.n h%nh 8hi.n tr(nh )/M =EF8 Mb
r+ng =*nh thY
- 10 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
-Ti.n h%nh 8hi.n tr(nh )/M =EF8 Mb r+ng
=*nh thY
-S' th6nh 4EFng 8P( Trung [uB8 $+8 =+ b
nhNng !i2M n%-^
d& CD/5 )eI M-@b/ *fO:
-`HCD ờ Trung [uB8 !'-8 hnh th%nh nhE th. n%-^
-S' th6nh 4EFng 8P( Trung [uG8 $i2u hi;n b nhNng Mft n%- ?E>i thời nh% QEờng^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
-HR8 $%i l$%i tH, a7g-s-"n $%i z ti., th]-1
IV] TỰ RzT KINH NGHIp':
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
:

- 11 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
Ngày soạn: 5/9/2011
Ngày dạy:7/9/2011
T+.*:g BÀI d: TRUNG QU|C TH}I PH#NG KIẾN
(Ti., th]-#
I]'mC TInU BÀI HKC:
1&K+./ *01):
-HS n{M !EF8 nhNng net 8hAnh 45 tnh hnh 8hAnh tr67 kinh t. T[ :u( 898 tri5u !"i1
2&K3 /4/5„
-LH, niên $i2u 898 tri5u !"i ,h-ng ki.n Trung [uB81
-Ch/n tA8h 898 8hAnh s98h )* h+i 8P( M†i tri5u !"i7tL !W rVt r( $%i hR8 =68h sS1
6&T7 *78/5:
-NhHn thy8 !EF8 Trung [uB8 =% M+t :uB8 gi( Ch-ng ki.n =>n b ChEơng QOng1
-L% nE>8 =9ng gi5ng 4>i Xi;t N(M7 3nh hEbng khOng nhˆ t>i :u9 trnh =68h sS 8P( Xi;t
N(M1
II]PHkoNG TIpN XUV HKCI CHUqN BỊ CỦA THẦVI TRW
-GX: Chuwn $6 @3n !G Trung [uB8 thời ,h-ng ki.n1
-Tr(nh 3nh M+t sB 8Ong trnh7=/u !%i7=ung twM 8P( Trung [uB81
HS: QR87 8huwn $6 t%i =i;u =iên :u(n
III]TIẾN TRÌNH XUV ƒ HKC
1&L/ ;:/0 *… )01)
2& K+sQ *RE 9S+ )T
-Ngu&ên nh/n n%- ?xn !.n s' hnh th%nh `HCD b Trung [uB8^ Th]- ]M7 s' hnh th%nh
`HCD b Trung [uB8 8W g kh98 4>i ,hEơng T/&^
-Trnh $%& nhNng net 8hAnh tr-ng 8hAnh s98h !Bi n+i 4% !Bi ng-"i 8P( nh% QEờng1 T98
?Ing 8P( 898 8hAnh s98h !W^
6& BS+ QN+:
S(u khi ,h9t tri2n !.n !+ 8'8 th6nh ?E>i thời nh% QEờng7 Trung [uB8 ="i =/M 4%- tnh
tr"ng 8hi( 8{t suBt hơn nS( th. k_ (tL nuM •p7 !.n nuM •Up#1 Nh% TBng th%nh =H, nuM
1Up7 Trung [uB8 thBng nhJt 4% ti., tI8 ,h9t tri2n7 tu& khOng M"nh MZ nhE trE>81
H#UT Đ"NG CỦA THẦVI TRW N"I XUNG CẦN ĐUT
'() d: TQ *0•+ Te/5I N5-@,/
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được tình hình ch9nh tr*+ inh
t! TC Hư:i thời T0ng I >guyên
HS QR8 ,hxn z Sgk1
- GX:Nh% TBng !* thi h%nh nhNng 8hAnh s98h
g^
T=: viTn gi3M thu.7 sEu !i8h
- vb M(ng thu} =Fi1
- Ch9t tri2n thP 8Ong nghi;,: kh(i Mˆ7 =u&;n
kiM7 ?;t tơ =I(7 !V8 4‚ khAo
- CW nhi5u ,h9t Minh
-GX: NhNng 8hAnh s98h !W 8W t98 ?Ing g^
HS:•n !6nh !ời sBng nh/n ?/n s(u nhi5u nuM
d&TR-/5 Q-e) T0•+ Te/5 ƒ N5-@,/
E& T0•+ Te/5
- viTn gi3M thu.7 sEu !i8h
- vb M(ng thu} =Fi1
- Ch9t tri2n thP 8Ong nghi;,: kh(i Mˆ7
=u&;n kiM7 ?;t tơ =I(7 !V8 4‚ khAo
- CW nhi5u ,h9t Minh1
9&T0•+ N5-@,/:
- Ch/n $i;t !Bi )S giN( ngEời vOng 8Y
4% ngEời H9n1
- 12 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
8hi.n tr(nh =Eu ="8
-GX: Nh% Ngu&ên b Trung [uB8 !EF8 hnh
th%nh nhE th. n%-^
HS:Xu( vOng CY L% HBt TJt Li;t ?i;t nh%
TBng7 =H, nên nh% Ngu&ên b Trung [uB81
-GX:Nh% Ngu&ên 8W nhNng 8hAnh s98h g^
HS: Ch/n $i;t !Bi )S giN( ngEời vOng 8Y 4%
ngEời H9n1
- Nh/n ?/n nYi ?H& khbi nghn(1
-GX: S' ,h/n $i;t !Bi )S giN( ngEời vOng CY
4% ngEời H9n !EF8 $i2u hi;n nhE th. n%-^
HS:-NgEời vOng CY 8W !6( 46 8(-7 hEbng
nhi5u !f8 :u&5n1
- NgEời H9n $6 8JM !-9n !P thy 8JM M(ng 4‚
khA7 thHM 8hA 83 4i;8 hR, 8hF7 r( !Eờng 4%-
$(n !êMo
-GX: HHu :u3 8P( nhNng 8hAnh s98h !W^
'() g: TQ *0•+ '+/0I T0E/0&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được tình hình ch9nh tr*+ inh
t! thời Minh+ Thanh
HS QR8 Sgk
GX: Trnh $%& ?iTn $i.n 8hAnh tr6 8P( Trung
[uB8 tL s(u thời Ngu&ên !.n 8uBi Th(nh^
HS:1gU~7 Nh% Ngu&ên $6 =Ht !Y7 nh% vinh
thBng tr61 s(u !-7 =A t' th%nh =Ht !Y nh% Minh1
:u/n M*n th(nh tL ,hEơng ${8 tr%n )uBng =H,
nên nh% Th(nh1
GX: -`* h+i Trung [uB8 8uBi thời vinh 4%
nh% Th(nh 8W g th(& !Yi^
HS: j Xu( :u(n un 8hơi )( )_
1 j `uJt hi;n nhi5u )Ebng ?;t =>n7 )Ebng =%M
!G syo 4>i s' 8hu&ên MOn hW( 8(-7 thuê
nhi5u nh/n 8Ong
j @uOn $9n 4>i nE>8 ng-%i !EF8 Mb r+ng1
j NOng ?/n7 thF thP 8Ong ,h3i n+, thu. nfng
n51
j Ch3i !i =(- ?68h7 !i ,hu1
B^: v<M MBng kinh t. T@CN $i2u hi;n b !i2M
n%-^
'() †: V4/ 0GFI KHKT TQ *0•+ O0G/5
_+./
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được nh8ng thành tựu
tiêu bi-u nhJt 45 4Kn ho& của TC thời ì
- Nh/n ?/n nYi ?H& khbi nghn(1
g& TR-/5 Q-e) *0•+ '+/0 ƒ T0E/0
- `HCD =/M 4%- tnh tr"ng su& th-9i1
j `uJt hi;n nhi5u )Ebng ?;t =>n7
)Ebng =%M !G syo 4>i s' 8hu&ên MOn
hW( 8(-7 thuê nhi5u nh/n 8Ong
j @uOn $9n 4>i nE>8 ng-%i !EF8 Mb
r+ng1
†& V4/ 0GFI _0GE 0A) ƒ _‡ *0-f*
TR-/5 Q-e) *0•+ P0G/5 K+./
E&V4/ 0GF:
- TE tEbng: Nh- gi9-1
- Xun hR87 sS hR8: rJt ,h9t tri2n1
- 13 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
phong i!nL
GX: B Trnh $<& nhNng th%nh t'u nYi $Ht 45
4un h-9 Trung [uB8 thời ,h-ng ki.n^
B D2 tên M+t sB t98 ,hwM 4un hR8 =>n M% ]M
$i.t
- dM 8W nhHn )et g 45 trnh !+ s3n )uJt !G
gBM :u( hnh 1p tr-ng SGD
- D2 tên M+t sB 8Ong trnh ki.n trV8 =>n^ [u(n
s9t 8B 8ung (hnh • SGD# ]M 8W nhHn )et g^
- Trnh $%& hi2u $i.t 8P( dM 45 Dh-( HR8 l
Dn ThuHt 8P( Trung [uB8
- Ngh; thuHt: h+i h-"7 !iêu kh{87 ki.n
trV8o !5u b trnh !+ 8(-1
9& K0GE 0A) ƒ _3 *0-f*
- ‹Ty !"i ,h9t MinhŒ
- DŽ thuHt !Wng t%u7 =u&;n kiM7 kh(i
th98 ?<u Mˆo 8W !Wng gW, =>n 4>i
nh/n =-"i
d& CD/5 )e ƒ L-@b/ *fO
-Trnh $%& nhNng th(& !Yi 8P( `HCD Trung [uB8 8uBi thời vinh - Th(nh^
-Xun h-97 kh-( hR8 l kn thuHt Trung [uB8 thời ,h-ng ki.n 8W nhNng th%nh t'u g^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A)
B hR8 $%i-$%i tH, •7U l s-"n $%i •
IV& TỰ RzT KINH NGHIp'
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆG‰Gˆˆˆˆˆ&
- 14 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
Ngày soạn:
Ngày dạy:
T+.*: † BS+ g {N Đ" TH}I PH#NG KIẾN
A] 'mC TInU
1&K+./ *01)
-C98 gi(i !-"n =>n 8P( =68h sS €n Q+ tL thời 8Y !"i !.n giN( th. k_ `I`1
-NhNng 8hAnh s98h 8(i tr6 8P( 898 4Eơng tri5u 4( nhNng $i2u hi;n 8P( s' ,h9t tri2n th6nh
!"t 8P( €n Q+ thời Ch-ng Di.n1
-v+t sB th%nh t' 8P( 4un h-9 €n Q+ thời 8Y7 trung !"i1
2& K 3 /4/5 :
-@Gi ?Etng kn nung :u(n s9t $3n !G
-TYng hF, nhNng ki.n thy8 tr-ng $%i !2 !"t !EF8 MI8 tiêu $%i hR81
6&T7 *78/5:
-L68h sS €n Q+ thbi ,h-ng ki.n g{n s' hEng th6nh7 =& hF, ?/n t+8 4>i !Ju tr(nh tOn gi9-1
-NhHn thy8 !EF8 €n Q+ =% M+t tr-ng nhNng trung t/M 8P( 4un Minh nh/n =-"i7 8W 3nh
hEbng s/u r+ng !.n s' ,h9t tri2n =68h sS 4% 4un h-9 8P( nhi5u ?/n t+8 QOng N(M Á1
B] PHkoNG TIpN XUV HKC „ CHUqN BỊ CỦA THẦVI TRW
Gi9- 4iên 8huwn $6:
11 @3n !G €n Q+ thời 8Y !"i 4% Ch-ng Di.n1
a1 TE =i;u 45 898 tri5u !"i b €n Q+1
g1 v+t sB tr(nh 3nh 45 898 8Ong trnh 4un h-9 8P( €n Q+1
HS: QR87 sEu t<M t%i =i;u =iên :u(n !.n n+i ?ung $%i hR8
C] TIẾN TRÌNH XUV HKC
1 & L/ ;:/0 *… )01)
2 & K+sQ *RE 9S+ )T
-S' su& &.u 8P( )* h+i ,h-ng ki.n Trung [uB8 8uBi thời vinh l Th(nh !EF8 $i2u hi;n
nhE th. n%-^
-Trnh $%& nhNng th%nh t'u 45 4un h-97 kh-( hR8 l ki thuHt 8P( Trung [uB8 thời ,h-ng
ki.n1
6& BS+ QN+
€n Q+ l v+t tr-ng nhNng trung t/M 4un h-9 =>n nhJt 8P( nh/n =-"i 8‚ng !EF8 hnh th%nh
tL rJt s>M1 X>i M+t $5 ?<& =68h sS 4% nhNng th%nh t'u 4un hW( 4n !"i1 €n Q+ !* 8W nhNng
!Wng gW, =>n =(- tr-ng =68h sS nh/n =-"i
H#UT Đ"NG CỦA TH%VI TRW N"I XUNG CẦN ĐUT
- 15 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
'() 1: N0w/5 *RE/5 JŠ ;‚- *+,/
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/1
Mục tiêu: 7i!t được nh8ng trang sM đFu tiên
của Nn Gộ
HS QR8 ,h<n 1 SGD
GX: C98 ti2u 4Eơng :uB8 !<u tiên !EF8 hnh
th%nh b !/u trên !Jt €n Q+^ 4%- thời gi(n
n%-^ ‡ing $3n !G gi>i thi;u nhNng 8-n sOng
=>n gW, ,h<n hnh th%nh n5n 4un Minh tL rJt
s>M 8P( €n Q+1
TL: a•pp nuM TCN: th%nh th6 )uJt hi;n (sOng
€n#1
-1•pp nuM TCN: (sOng H|ng#1
GX:-Nh% nE>8 v(g(!( thBng nhJt r( !ời
tr-ng h-%n 83nh n%-^
- QJt nE>8 v(g(!( tGn t"i tr-ng $(- =/u^
- XEơng tri5u Gu, t( r( !ời 4%- thời gi(n
n%-^
TL: S(u TD III
'() 2: {/ Đ\ *0•+ O0G/5 _+./&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được nh8ng n1t ch9nh 45
Nn Gộ thời phong i!nL
HS !R8 ,h<n a SGD1
GX: -S' ,h9t tri2n 8P( 4Eơng tri5u gu,t( th2
hi;n b nhNng Mft n%-^
TL: XEơng tri5u Gu,t(: (TD IX l XI#
- Lu&;n kiM rJt ,h9t tri2n1
- Ngh5 thP 8Ong: ?;t7 8h. t"- kiM h-%n1 Dh{8
trên ng% 4-io
B S' sI, !Y 8P( 4Eơng tri5u Gu,t( ?iTn r(
th. n%-^
- NgEời hGi gi9- !* thi h%nh nhNng 8hAnh
s98h g^
TL: Chi.M ru+ng !Jt1
- CJM !-9n !"- Hin!u
B XEơng tri5u Qê-=i tGn t"i tr-ng $(- =/u
TL: XEơng tri5u Gu,t(: (TD IX l XI# XEơng
tri5u Gu,t(: (TD IX l XI#
B Xu( •-8ơ-$( !* 9, ?Ing nhNng 8hAnh s98h
g !2 8(i tr6 €n Q+^
(g4 gi>i thi;u thêM 45 •-8ơ-$( 8h- hs#
'() 6: V4/ 0GF {/ Đ\&
HG?* ;\/5 MNO] CF /0[/
Mục tiêu: 7i!t được Nn Gộ cO n5n 4Kn ho&
1&N0w/5 *RE/5 JŠ ;‚- *+,/
-a•pp nuM TCN: th%nh th6 )uJt hi;n
(sOng €n#1
-1•pp nuM TCN: (sOng H|ng#1
-TD XI TCN: Nh% nE>8 v(g(!( thBng
nhJt  hing M"nh (8uBi TD III TCN#1
-S(u TD III: XEơng tri5u Gu,t(1
2& {/ Đ\ *0•+ P0G/5 K+./
Š XEơng tri5u Gu,t(: (TD IX l XI#
Š XEơng :uB8 HGi gi9- Qê=i (`II l `XI#
Š XEơng tri5u vOgOn (TD `XI l giN(
TD `I`#1 Th'8 hi;n 898 $i;n ,h9, !2
)-9 $ˆ s' k th6 tOn gi9-7 thP tiêu !f8
:u&5n HGi gi9-7 khOi ,hI8 kinh t. 4%
,h9t tri2n 4un h-91
6& V4/ 0GF {/ Đ\:
- ChN 4i.t: 8hN 4i.t ,h"n1
- Xun h-9: SS thi !G s+7 k68h7 thơ 8(o
- 16 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
.#u đời+ .à / trong nh8ng trung t#( 4Kn (inh
.:n của .oài người+ đ6t được nhi5u thành tựu
HS !R8,h<n g SGD1
GX: ChN 4i.t !<u tiên !EF8 ngEời €n Q+
s9ng t"- =% =-"i 8hN n%-^ ?ing !2 =%M g^
TL: ChN 4i.t: 8hN 4i.t ,h"n7 ?ing !2 ghi
8he, kinh o
GV: Dinh Xê-!( =% $+ kinh 8<u ngu&;n 8Y
nhJt1 ‹Xê-!(Œ 8W nghn( =% ‹Hi2u $i.tŒ gGM z
tH,1
GX:- D2 tên 898 t98 ,hwM 4un hR8 nYi ti.ng
8P( €n Q+^
TL: SS thi v(h($h(r(t(7 \( M(&(n(
GX: TWM =EF8 M+t sB nhNng net =>n 45 n+i
?ung 7ngh; thuHt 8P( M+t sB t98 ,hwM
H: Di.n trV8 €n Q+ 8W g !f8 s{8^
HS:- Di.n trV8 Hin!u: th9, nhRn7 nhi5u t<ng7
tr(ng trA $|ng ,hi !iêu
- Di.n trV8 ChHt gi9-: Chi( )/& h-f8 kh-et
s/u 4%- 498h nVi7 th9, 8W M9i trsn nhE $Vt
V,o
- Dinh Xê-!(1
- Di.n trV8: ki.n trV8 Hin-!u 4% ki.n trV8
ChHt gi9-
d & CD/5 )e ƒ L-@b/ *fO
-LH, niên $i2u 898 gi(i !-"n ,h9t tri2n =68h sS =>n 8P( €n Q+1
-Trnh $%& nhNng th%nh t'u =>n 45 4un h-9 M% ngEời €n Q+ !* !"t !EF81
g & H7N/5 =h/ *Y 0A):
-HR8 $%i l @T 17 a1 S-"n $%i U
IV ] TỰ RzT KINH NGHIp' :
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
o1o11111111111111111111G‰Goooooooo1

Ng%& s-"n:
Ng%& ?"&:
T+.*:‹ BS+ †: CÁC QU|C GIA PH#NG KIẾN ĐrNG NA' Á
I ] 'mC TInU
1&K+./ *01):
-N{M !EF8 thời !i2M )uJt hi;n7 !6( $%n7 nhNng net nYi $Ht 45 kinh t.7 8hAnh tr67 4un h-9
8P( 898 :uB8 gi( ,h-ng ki.n !+8 =H, b QN•1
2&K3 /4/5:
-@i.t )98 !6nh !EF8 46 trA 898 4Eơng :uB8 8Y 4% ,h-ng ki.n QOng N(M Á trên $3n !G
-LH, niên $i2u 898 gi(i !-"n ,h9t tri2n 8hP &.u 8P( =68h sS khu 4'8 QOng N(M Á1
- 17 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
6&T7 *78/5:
-NhHn thy8 !EF8 :u9 trnh =68h sS7 s' g{n $W =/u !ời giN( 898 ?/n t+8 b QOng N(M Á1
-Tr-ng =68h sS7 898 :uB8 gi( QOng N(M Á 8‚ng 8W nhi5u th%nh t'u !Wng gW, 8h- 4un
Minh nh/n =-"i1
II ] PHkoNG TIpN I CHUqN BỊ CỦA THẦVI TRW&
-GX: 8huwn $6 @3n !G QOng N(M •1
-Tr(nh 3nh tE =i;u 45 898 8Ong trnh ki.n trV87 4un h-97 !Jt nE>8o 8P( khu 4'8 QOng
N(M Á1
HS: QR87 sEu t<M t%i =i;u =iên :u(n
III] TIẾN TRÌNH XUV ƒ HKC
1&L/ ;:/0 *… )01):
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
-S' ,h9t tri2n 8P( €n Q+ ?E>i 4Eơng tri5u Gu,-t( !EF8 $i2u hi;n nhE th. n%-^
-Trnh $%& nhNng th%nh t'u 45 Mft 4un h-9 M% €n Q+ !* !"t !EF8 b thời Trung !"i^
6& BS+ Q8+
QOng N(M Á tL =/u !* !EF8 8-i =% M+t khu 4'8 8W $5 ?%& 4un hW(7 =68h sS1 Ng(& tL
nhNng th. k_ !<u COng ngu&ên7 898 :uB8 gi( !<u tiên b QOng N(M Á !* ${t !<u )uJt hi;n1
Tr3i :u( h%ng ng%n nuM =68h sS7 898 :uB8 gi( !W !* 8W nhi5u $i.n 8hu&2n1 Tr-ng $%i U
8hVng t( sZ nghiên 8yu s' hnh th%nh 4% ,h9t tri2n 8P( khu 4'8 QOng N(M Á thời ,h-ng
ki.n1
H#UT Đ"NG CỦA THẦVI TRW N"I XUNG C •N QẠT
'() 1: SY 0Z/0 *0S/0 H7Œ/5 t-e) )… 8
ĐNA
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày sự hình thành c&c Bu0c
gia G>PL
- HS !R8 ,h<n 1 SGD
GX: -D2 tên 898 :uB8 gi( tr-ng khu 4'8
QOng N(M Á hi;n n(& 4% )98 !6nh 46 trA 898
nE>8 !W trên $3n !G1
HR8 sinh )98 !6nh trên $3n !G1
- dM h*& 8h_ r( !f8 !i2M 8hung 45 t' nhiên
8P( 898 nE>8 !W^
TL: Š Qi5u ki;n t' nhiên:
Ch6u 3nh hEbng 8P( giW Mi( t"- nên a
Mi(:Mi( ME( 4% Mi( khO1
- Qi5u ki;n t' nhiên J& t98 !+ng nhE th. n%-
!.n ,h9t tri2n nOng nghi;,^
TL: ThuHn =Fi: Cung 8J, !P nE>8 tE>i7 khA
hHu nWng wM  thA8h hF, 8h- 8/& 8Bi sinh
trEbng 4% ,h9t tri2n1
j DhW khun: GiW Mi( 8‚ng =% ngu&ên nh/n
g/& r( =‚ =It7 h"n h9no 3nh hEbng !.n s'
,h9t tri2n nOng nghi;,
- C98 :uB8 gi( 8Y b QOng N(M Á )uJt hi;n
1& SY 0Z/0 *0S/0 )DE H7Œ/5 t-e) )…
Đ•/5 NEQ Á
Š S' hnh th%nh 898 4Eơng :uB8 8Y: TL
nhNng th. k_ !<u s(u COng ngu&ên (trL
Xi;t N(M !* 8W nh% nE>8 tL trE>8
COng ngu&ên#
- 18 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
tL $(- giờ^
TL: Š S' hnh th%nh 898 4Eơng :uB8 8Y: TL
nhNng th. k_ !<u s(u COng ngu&ên (trL Xi;t
N(M !* 8W nh% nE>8 tL trE>8 COng ngu&ên
H: H*& k2 tên M+t sB :uB8 gi( 8Y 4% )98 !6nh
46 trA trên =EF8 !G^
'() 2: SY 0Z/0 *0S/0 HS O0F* *R+s/ )DE
)F) t-e) 5+E O0G/5 _+./ ĐNA
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/1
Mục tiêu: Trình bày được sự hình thành 4à
ph&t tri-n của c&c Bu0c gia phong i!n G>P
HR8 sinh !R8 ,h<n a SGD1
GX: C98 :uB8 gi( ,h-ng ki.n QOng N(M Á
8‚ng tr3i :u( 898 gi(i !-"n hnh th%nh7 hEng
th6nh7 4% su& 4-ng1
‘ M†i nE>8 898 :u9 trnh !W ?iTn r( tr-ng
thời gi(n kh98 nh(u1 NhEng nhn 8hung7 gi(i
!-"n tL nS( s(u th. k_ ` !.n !<u th. k_
`XIII =% thời k th6nh 4EFng nhJt 8P( 898
:uB8 gi( ,h-ng ki.n QOng N(M Á1
GX: -Trnh $%& s' hnh th%nh 8P( :uB8 gi(
,h-ng kiên I!Onê)i(^
-D2 tên M+t sB :uB8 gi( QOng N(M Á kh98
4%- thời !i2M hnh th%nh 898 :uB8 gi( !W^
TL: j In!Onê)i(: XEơng tri5u vO-giO-,(-hit
(1a1g l 1•a7#
j C(M,u8hi(: Thời k •ng8- ( I` l `X#
j vi(nM(: XEơng tri5u C(-g(n (`I#
j Th9i L(n: XEơng :uB8 Su-khO-th(& (`III#
j L%-: XEơng :uB8 L"n `"ng (`X l XIII#
j Q"i Xi;t1
j Ch(M,(o
H: D2 tên M+t sB th%nh t'u thời ,h-ng ki.n
8P( 898 :uB8 gi( QOng N(M Á^
TL: Th%nh t'u nYi $Jt 8E ?/n QOng N(M Á
thời ,h-ng ki.n =% ki.n trV8 4% !iêu kh{8 4>i
nhi5u 8Ong trnh nYi ti.ng: !5n •ng-8-7 !5n
@O-rO- $u-!u(7 8hi( th9, C(-g(n7 Th9,
Ch%Mo
H: dM 8W nhHn )et g 45 ki.n trV8 8P( QOng
N(M Á :u( hnh 1a 4% 1g^
TL: Hnh 4sM7 ki2u $9t V,7 8W th9, nh6n7 !G
s+7 kh{8 h-" nhi5u hnh 3nh sinh !Ong ( 8h6u
3nh hEbng 8P( ki.n trV8 €n Q+#1
2& SY 0Z/0 *0S/0 HS O0F* *R+s/ )DE
)F) t-e) 5+E O0G/5 _+./ Đ•/5 NEQ
Á
- TL th. k_ ` l `XIII7  thời k th6nh
4EFng1
- C98 gi(i !-"n ,h9t tri2n 8P( 898 nE>8
QOng N(M Á
ŠTh%nh t'u nYi $Jt 8E ?/n QOng N(M
Á thời ,h-ng ki.n =% ki.n trV8 4% !iêu
kh{8 4>i nhi5u 8Ong trnh nYi ti.ng:
!5n •ng-8-7 !5n @O-rO- $u-!u(7 8hi(
th9, C(-g(n7 Th9, Ch%Mo
d& CD/5 )e ƒ L-@b/ *fO
- 19 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- Trnh $%& !i5u ki;n t' nhiên 4% nhNng &.& tB hnh th%nh nên 898 4Eơng :uB8 8Y b QOng
N(M Á1
- D2 tên M+t sB 4Eơng :uB8 ,h-ng ki.n QOng N(M Á tiêu $i2u 4% M+t sB 8Ong trnh ki.n
trV8 !f8 s{81
g&H7N/5 =h/ *Y 0A):
-HR8 $%i -$%i tH, 17a 4% s-"n $%i U(TT#1
IV]TỰ RzT KINH NGHIp':
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
----------p-------------
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Ti.t:~: BS+ †: CÁC QU|C GIA PH#NG KIẾN ĐrNG NA' Á •*+.O *0ŽG•
I ] 'mC TInU
1&K+./ *01):
-Trnh $%& !EF8 nhNng net 8hAnh 45 4Eơng :uB8 CCC 4% 4Eơng :uB8 L%-11
2&K3 /4/5:
LH, !EF8 $i2u !G 898 gi(i !-"n =68h sS 8P( L%- 4% C(M-,u-8hi(1
6&T7 *78/5:
@Gi ?Etng 8h- hR8sinh tnh 83M &êu :uh7 tr/n trRng tru&5n thBng =68h sS 8P( L%- 4%
C(M-,u-8hi(7 thJ& !EF8 MBi :u(n h; MHt thi.t 8P( g nE>8 QOng ‡Eơng
II ] PHkoNG TIpN I CHUqN BỊ CỦA THẦVI TRW
-GX: LEF8 !G 898 nE>8 QOng N(M Á (hnh 1U ,hWng t-#1
-@3n !G QOng N(M Á1
-TE =i;u =68h sS 45 L%- 7C(M-,u-8hi(1
HS: QR87 sEu t<M t%i =i;u =iên :u(n
III ] TIẾN TRÌNH XUV ƒ HKC
1 &L/ ;:/0 MNO:
2 &K+sQ *RE 9S+ )T
-D2 tên 898 nE>8 tr-ng khu 4'8 QOng N(M Á hi;n n(& 4% )98 !6nh 46 trA 8P( 898 nE>8
trên $3n !G1
-C98 nE>8 tr-ng khu 4'8 QOng N(M Á 8W !i2M g 8hung 45 !i5u ki;n t' nhiên^ Qi5u ki;n
!W 8W 3nh hEbng g !.n s' ,h9t tri2n nOng nghi;,^
6 &BS+ QN+
C(M-,u-8hi( 4% L%- =% h(i nE>8 (nh ]M 8ing b trên $9n !3- QOng ‡Eơng 4>i Xi;t N(M1
Hi2u !EF8 =68h sS 8P( h(i nE>8 $"n 8‚ng gW, ,h<n hi2u thêM =68h sS nE>8 Mnh1
H#UT Đ"NG CỦA THẦVI TRW N"I XUNG CẦN ĐUT
'() 6: V7Œ/5 t-e) CPC&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được nh8ng n1t ch9nh 45
4ư2ng Bu0c "Q"L
6&V7Œ/5 t-e) CEQO-)0+E
(1 TL TD I l XI: NE>8 Chi N(M
$1 TL TD XI l I`: NE>8 Ch/n L",
(ti., )V8 4>i 4un hW( €n Q+ 7 $i.t
- 20 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
HR8 sinh !R8 ,h<n g SGD
GX:- TL khi th%nh =H, !.n nuM 1~Ug1 =68h sS
C(M,u8hi( 8W th2 8hi( th%nh MJ& gi(i !-"n^
TL: 1 TL TD I l XI: NE>8 Chi N(M
$1 TL TD XI l I`: NE>8 Ch/n L", (ti., )V8 4>i
4un hW( €n Q+ 7 $i.t kh{8 8hN Ch"n#
81 TL TD I` l `X: Thời k ’ng8-
1TL TD `X l 1~Ug: Thời k su& &.u
H: CE ?/n b C(M-,u-8hi( ?- t+8 ngEời n%- hnh
th%nh^
TL: Dhơ M]
-T"i s(- thời k ,h9t tri2n 8P( C(M,u8hi( ="i
!EF8 gRi =% thời k •ng8-^
T=: •ng8- =% kinh !O7 8W nhi5u !5n th9,:
•ng8-X9t7 •ng-8- Th-Mo !EF8 )/& ?'ng
tr-ng thời k n%&1
- NOng nghi;, rJt ,h9t tri2n1
- CW nhi5u 8Ong trnh ki.n trV8 !+8 !9-1
- [u/n !+i hing M"nh1
-vb r+ng =*nh thY $|ng 4‚ ='8
- S' ,h9t tri2n 8P( C(M,u8hi( thời k •ng8- $+8
=+ b nhNng !i2M n%-^
B dM 8W nhHn )et g 45 khu •ng8-X(t :u( hnh
1z^
HS:- [u& MO: !G s+
- ki.n trV8: !+8 !9- th2 hi;n W8 thwM Mn 4% trnh
!+ ki.n trV8 rJt 8(- 8P( ngEời C(M-,u-8hi(1
GX:Thời k su& &.u 8P( C(M-,u-8hi( =% thời k
n%-^
'() d: V7Œ/5 t-e) LSG
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được nh8ng n1t ch9nh 45
4ư2ng Bu0c )ào
HS !R8 ,h<n z SGD
H: L68h sS L%- 8W nhNng MB8 :u(n trRng n%-^
GX:-D2 thêM 8h- hR8 sinh 45 Ch( NgLM th]-
SGX
H: Trnh $%& nhNng net 8hAnh tr-ng !Bi n+i 4%
!Bi ng-"i 8P( XEơng :uB8 L"n `"ng^
TL: - QBi n+i: Chi( !Jt nE>8 th%nh 898 MEờng7
!ft :u(n 8(i tr67 )/& ?'ng :u/n !+i 4Nng M"nh1
- QBi ng-"i: LuOn giN MBi :u(n h; hs( hi.u 4>i
898 nE>8 nhEng 8Eơng :u&.t 8hBng )/M =EF8
H: Ngu&ên nh/n n%- ?xn !.n s' su& &.u 8P(
XEơng :uB8 L"n `"ng^
kh{8 8hN Ch"n#
81 TL TD I` l `X: Thời k ’ng8-
-1
?1TL TD `X l 1~Ug: Thời k su&
&.u
d& V7Œ/5 t-e) LSG
j TrE>8 TD `III: Ch_ 8W ngEời
QOng N(M Á 8Y 4% ngEời =%- Th-M
j S(u TD `III: ngEời Th9i ?i 8E
L%- LiM7 $+ t+8 8hAnh 8P( L%-1
j `X l `XII: thời k th6nh 4EFng1
- QBi n+i: Chi( !Jt nE>8 th%nh 898
MEờng7 !ft :u(n 8(i tr67 )/& ?'ng
:u/n !+i 4Nng M"nh1
- QBi ng-"i: LuOn giN MBi :u(n h;
hs( hi.u 4>i 898 nE>8 nhEng 8Eơng
:u&.t 8hBng )/M =EF81
- 21 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
GX:- ‡- 8W s' tr(nh 8hJ, :u&5n ='8 tr-ng h-%ng
t+87 !Jt E>8 su& &.u7 4Eơng :uB8 `iêM )/M
8hi.M1
H: Di.n trV8 Th"t LuYng 8P( L%- 8W g giBng 4%
kh98 4>i 898 8Ong trnh 8P( 898 nE>8 tr-ng khu
4'8^
HS:“& nghi7 !G s+7 8W ki.n trV8 nhi5u t<ng =>,7
8W 1 th9, 8hAnh 4% nhi5u th9, ,hI nhˆ hơn b
)ung :u(nh7 nhEng 8W ,h<n khOng 8<u k7 ,hy8
t", $|ng 898 8Ong trnh 8P( C(M-,u-8hi(1
d& CD/5 )e ƒ M-@b/ *fO:
-LH, niên $i2u 898 gi(i !-"n ,h9t tri2n 8hAnh 8P( =68h sS L%- 4% C(M-,u-8hi( !.n giN( TD
`I`1
-Trnh $%& s' th6nh 4EFng 8P( C(M-,u-8hi( thời k •ng-8-
g & H7N/5 =h/ *Y 0A):
BHR8 $%i7$%i tH, z7• s-"n $%i 7
IV ]TỰ RzT KINH NGHIp'
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Ti.t • BS+: ‹ NH•NG N‘T CHUNG V’ ! H"I PH#NG KIẾN
I ] 'mC TInU
1&K+./ *01):
-GiV, hR8 sinh $i.t s- s9nh 45 :u9 trnh hnh th%nh 4% ,h9t tri2n 8P( )* h+i ,h-ng ki.n b
898 nE>8 ,hEơng !Ong 4% ,hEơng T/& !2 rVt r( !i2M kh98 $i;t1
- NhNng net 8hAnh 45 8ơ sb kinh t.7 )* h+i 8P( 8h. !+ ,h-ng ki.n
2&_3 /4/5:
L%M :u]n 4>i ,hEơng ,h9, tYng hF,7 kh9i :u9t hW( 898 s' ki;n7 $i.n 8B =68h sS tL !W rVt
r( nhHn )et7 k.t =uHn 8<n thi.t1
6&T7 *78/5:
Gi9- ?I8 ni5M tin 4% =sng t' h%- 4% tru&5n thBng =68h sS7 th%nh t'u 4un hW(7 kh-( hR8 kn
thuHt M% 898 ?/n t+8 !* !"t !EF8 tr-ng thời ,h-ng ki.n1
II ] PHkoNG TIpNI CHUqN BỊ CỦA THẦVI TRW
-Gi9- 4iên : @3n !G Ch/u Á7 Ch/u 0u
-TE =i;u 45 `HCD b ,hEơng QOng 4% ,hEơng T/&1
HS : SEu t<M t%i =i;u =iên :u(n1
- 22 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
III ] TIẾN TRÌNH XUV ƒ HKC
1&L/ ;:/0 *… )01)
2&K+sQ *RE 9S+ )T
-S' ,h9t tri2n 8P( XEơng :uB8 C(M-Cu-Chi( thời ’ng-8- !EF8 $i2u hi;n nhE th. n%-^
-dM h*& trnh $%& 8hAnh s98h !Bi n+i 4% !Bi ng-"i 8P( 898 4u( L"n `"ng^
6&BS+ QN+
[u( 898 ti.t hR8 trE>87 8hVng t( !* $i.t !EF8 s' hnh th%nh7 ,h9t tri2n 8P( 8h. !+ ,h-ng
ki.n b 83 ,hEơng QOng 4% ,hEơng T/&1 Ch. !+ ,h-ng ki.n =% M+t gi(i !-"n :u(n trRng
tr-ng :u9 trnh ,h9t tri2n 8P( =68h sS =-%i ngEời1
H#UT Đ"NG CỦA THẦVI TRW N"I XUNG CẦN ĐUT
'() 1: SY 0Z/0 *0S/0 HS O0F* *R+s/ )DE
HPK
HG?* ;\/5 MNO] /0cQ
Mục tiêu: Biết so sán !" #uá t$%n %n
tàn !à &át t$i'n c() *+ ,i &ong -iến
. &/0ng 12ng !à &/0ng 34y 5' $6t $)
5i78 -ác 9i:t
GV: -`HCD ,hEơng QOng 4% 8h/u 0u
hnh th%nh tL khi n%-^
-dM 8W nhHn )et g 45 thời gi(n hnh th%nh
`HCD 8P( a khu 4'8 trên^
TL: - `HCD ,hEơng QOng: Hnh th%nh
s>M7 ,h9t tri2n 8hHM7 su& 4-ng ke- ?%i1
- `HCD 8h/u 0u: Hnh th%nh Mu+n hơn7
k.t thV8 s>M hơn s- 4>i `HCD ,hEơng
QOng ChP nghn( tE $3n hnh th%nh1
H: Thời k ,h9t tri2n 8P( `HCD b ,hEơng
QOng 4% 8h/u 0u ke- ?%i tr-ng $(- =/u^
HS:j`HCD ,hEơng QOng ,h9t tri2n rJt
8hHM 8h",: Trung [uB8 (XII l `XI#7 898
nE>8 QOng N(M Á (` l `XI#1
j `HCD 8h/u 0u: TD `I l `XI1
GV: Thời k khPng h-3ng 4% su& 4-ng b
,hEơng QOng 4% 8h/u 0u ?iTn r( nhE th.
n%-^
HS: j ChEơng QOng: ke- ?%i suBt g th. k_
(`XI l giN( TD `I`#
j Ch/u 0u: rJt nh(nh (`X l `XI#
vI8 a: CŒ J8 _+/0 *. ƒ `^ 0\+ )DE HPK
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được nh8ng n1t ch9nh
45 c2 s? inh t! I xã hội của ch! độ phong
i!nL
GX: -Th]- ]M7 8ơ sb kinh t. 8P( `HCD b
,hEơng QOng 4% 8h/u 0u 8W !i2M g giBng
1& SY 0Z/0 *0S/0 HS O0F* *R+s/ )DE
HPK
- `HCD ,hEơng QOng: Hnh th%nh s>M7
,h9t tri2n 8hHM7 su& 4-ng ke- ?%i1
- `HCD 8h/u 0u: Hnh th%nh Mu+n hơn7
k.t thV8 s>M hơn s- 4>i `HCD ,hEơng
QOng ChP nghn( tE $3n hnh th%nh1
2& CŒ J8 _+/0 *. ƒ `^ 0\+ )DE HPK
- Cơ sb kinh t.: NOng nghi;,
- Q6( 8hP l NOng ?/n (,hEơng QOng#
- L*nh 8hV( l NOng nO (Ch/u 0u#
- ChEơng thy8 $W8 =+t: !6( tO1
- 23 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
4% kh98 nh(u^
- Trnh $%& 898 gi(i 8J, 8ơ $3n tr-ng
`HCD b 83 ,hEơng QOng 4% 8h/u 0u^
HS:- ChEơng QOng: Q6( 8hP l NOng ?/n
- Ch/u 0u: L*nh 8hV( l NOng nO1
GX:- Hnh thy8 $W8 =+t 8hP &.u tr-ng
`HCD =% g^
@W8 =+t $|ng !6( tO1
- Gi(i 8J, !6( 8hP7 =*nh 8hV( $W8 =+t $|ng
!6( tO nhE th. n%-^
HS:Gi(- ru+ng !Jt 8h- nOng ?/n7 nOng nO
thu tO7 thu. rJt nfng1
GX: Tr-ng n5n kinh t. ,h-ng ki.n b
,hEơng QOng 4% 8h/u 0u 8sn kh98 nh(u b
!i2M n%-^
HS: ‘ 8h/u 0u )uJt hi;n th%nh th6 trung !"i
thEơng nghi;,7 8Ong nghi;, ,h9t tri2n1
GX: -Tr-ng`HCD7 (i =% ngEời n{M :u&5n
='8^ Ch. !+ :u/n 8hP =% g^
Th2 8h. nh% nE>8 ?- Xu( !yng !<u
H: Ch. !+ :u/n 8hP b 8h/u 0u 4% ,hEơng
QOng 8W g kh98 $i;t^ 6& N0S /7N) O0G/5 _+./:
- Th2 8h. nh% nE>8: Xu( !yng !<u Ch.
!+ :u/n 8hP1
- Ch. !+ :u/n 8hP b ,hEơng QOng 4%
8h/u 0u 8W s' kh98 $i;t:
j ChEơng QOng: 4u( 8W rJt nhi5u :u&5n
='8 H-%ng !.1
j Ch/u 0u: LV8 !<u h"n 8h. tr-ng 898
=*nh !6( TD `X :u&5n ='8 tH, trung
tr-ng t(& 4u(
d&CD/5 )e ƒ M-@b/ *fO:
-=H, $3ng s- s9nh 8h. !+ ,h-ng ki.n ,hEơng QOng 4% 8h/u 0u th]- Mxu s(u:
P0G/5 _+./ O07Œ/5 Đ•/5 P0G/5 _+./ )0[- %-
- thời gi(n hnh th%nh:
ooooooooooooooo
ooooooooooooooooo
- Cơ sb kinh t.-)* h+i:
ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo
- Nh% nE>8:
ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo
- thời gi(n hnh th%nh:
oooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo1
- Cơ sb kinh t.-)* h+i:
ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo
- Nh% nE>8:
ooooooooooooooooo1
ooooooooooooooooo1
-Tr-ng `HCD 8W nhNng gi(i 8J, n%-^ Trnh $%& MBi :u(n h; giN( 898 gi(i 8J, J&^
g&H7N/5 =h/ *Y 0A):
- 24 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
HR8 $%i l s-"n $%i:~
IV& TỰ RzT KINH NGHIp':
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
----------------p----------------
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Ti.t:1p: BÀI T~P LỊCH SỬ (Ch<n =68h sS th. gi>i #
I ] '() *+,- 9F+ 0A):
1&K+./ *01):
-H; thBng ki.n thy8 45 =68h sS th. gi>i trung !"i1
-N5n t3ng kinh t. 4% 898 gi(i 8J, 8ơ $3n tr-ng )* h+i1
2&K3 /4/5:
@i.t tYng hF,7kh9i :u9t 898 s' ki;n thOng :u( h; thBng $%i tH, 1
6&T7 *78/5:
Gi9- ?I8 ni5M tin 4% =sng t' h%- 45 tru&5n thBng 7th%nh t'u 4un hW( kh-( hR8 M% 898 ?/n
t+8 !* !"t !EF81
II ] T0+.* 9: =?@ 0A)I )0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“
GV 4% HS 8huwn $6 $%i tH,1
III ]T0+.* _. 9S+ 0A):
1 &r/ ;:/0 MNO:
2 &K+sQ *RE 9S+ )T:
-Trnh $%i nhNng !f8 !i2M 8ơ $3n 8P( ,h-ng ki.n 8h/u 0u^
-Ch. !+ :u/n 8hP =% g^)* h+i ,h-ng ki.n 8h/u 0u 8W g kh98 4>i )* h+i ,h-ng ki.n
,hEơng QOng^
6 &BS+ QN+:
NhNng ti.t trE>8 8hVng t( !* tM hi2u 45 =68h sS th. gi>i trung !"i:s' hnh th%nh 4% ,h9t
tri2n 8P( )* h+i ,h-ng Di.n b 83 8h/u 0u 4% ,hEơng !Ong1 !2 n{M kn hơn ki.n thy8 !*
hR8 8hVng t( hOM n(& 8ing =%M M+t sB $%i tH,1
H#UT Đ"NG CỦA *HẦVI TRW N"I XUNG
@%i tH, 1 tr(ng g s98h $%i tH,
HS !R8 $%i tH, GXhE>ng ?xn hR8
sinh 898h =%M1
GRi hs =ên $3ng =%M 83 =>, th]- ?Ki
nhHn )et1
BS+ *fO 1:
(1Q9nh ?Ju 4%- O trBng !<u 8/u M% ]M 8h- =%
!Vng1khi tr%n 4%- =*nh thY 8P( !. :uB8 \O-M(
ngEời Gie8-M(n !* ti.n h%nh nhi5u 4i;8 =%M
th(& !Yi $+ Mft 8P( khu 4'8 n%&1
Tiêu ?i;t 898 4Eơng :uB8 8‚ trên !Jt \O-
M(1
Th%nh =H, nhi5u 4Eơng :uB8 M>i 8P( hR
nhE :Chơ-rung7t/& GBto1
Chi.M ru+ng !Jt 7rGi 8hi( 8h- 898 tE>ng
=nnh7:uA t+81
- 25 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
HS !R8 $%i tH, g (S@T tr(ng z# :u(n
s9t trnh $%&1
GX !9nh gi9 8hJM !i2M1
-`* h+i ,h-ng ki.n Trung [uB8 hnh
th%nh 4%- thời gi(n n%-^!"t nhNng
th%nh t'u g^
HS !R8 $%i tH, •(S@T tr(ng 11#
HS !R8 $%i tH, z(S@T tr(ng 17#
Ch-ng tE>8 46 8(- thJ, 8h- tE>ng =nnh 4%
:uh t+81
$1Nêu 898 gi(i 8J, M>i !EF8 hnh th%nh tr-ng
)* h+i ,h-ng ki.n 8h/u 0u:
BF+ *fO 2
(1 Nhn $y8 tr(nh:hội chợ b Qy8 (tr(ng •
sgk#7]M h*& Miêu t3 83nh h+i 8hF1
$1Th%nh th6 trung !"i !EF8 hnh th%nh tL:
• Tr-ng 898 =*nh !6(1
@ C98 th6 trJn1
81MO t3 898 h-"t !+ng 8hP &.u tr-ng th%nh
th6:
BS+ *fO 6: Nêu nhNng th%nh t'u 4un hW( 8P(
trung :uB8 thời ,h-ng ki.n:
-TE tEbng:
Xun hR8:
SS hR8:
Dh-( hR8 lDn thuHt:
BS+ *fO d:
(1Tr-ng )* h+i ,h-ng ki.n 7gi(i 8J, n%- =%
gi(i 8J, thBng tr6 4% gi(i 8J, n%- =% gi(i 8J, $6
tr6^
$1Th. n%- =% 8h. !+ :u/n ChP^=J& 4A ?I b
,hEơng QOng 4% 8h/u 0u !2 Minh hR(:-b
ChEơng QOng:
Bb Ch/u 0u:
d]CD/5 )e ƒM-@b/ *fO:
-`* h+i ,h-ng ki.n b ,hEơng QOng 4% 8h/u 0u hnh th%nh tL thời gi(n n%-^
-`* h+i Ch-ng Di.n gGM MJ& gi(i 8J,^8ơ sb kinh t. 8P( )* h+i Ch-ng Di.n =% g^
g] H7N/5 =h/ *Y 0A:
-”n $%i-ti.t s(u ki2M tr( 1• ,hVt-s-"n $%i ~
& TỰ RzT KINH NGHIp':
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
----------------p----------------
N5S@ JG?/:
N5S@ 5+u/5:
P0‚/ II
LỊCH SỬ VIpT NA' T” THẾ K• ĐẾN GI•A THẾ K• I
;/0ng <
BULI ĐẦU Đ"C L~P TH}I NGrB ĐINHB TI’N Ln
- 26 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
(Th. ki `#
T+.* 11 BS+ –: NkỚC TA BULI ĐẦU Đ"C L~P
I]'mC TInU
1&K+./ *01)
- N{M !EF8 s' r( !ời 8P( 898 tri5u !"i NgO7 Qinh7 tY 8hy8 nh% nE>8 thời NgO7 Qinh
- Qời sBng kinh t.7 )* h+i thời NgO7 Qinh1
- COng =(- 8P( N[7 Q@L tr-ng 8Ong 8u+8 8Png 8B n5n !+8 =H, 4% $E>8 !<u )/& ?'ng !Jt
nE>81
2&K3 /4/5
@Gi ?Etng 8h- HS kn nung =H, $i2u !G7 sS ?Ing $3n !G khi !R8 $%i 1
6&T7 *78/5
-Gi9- ?I8 h thy8 !+8 =H, t' ?- 4% thBng nhJt !Jt nE>8 8P( ?/n t+8
-Ghi nh> 8Ong ơn 8P( NgO [u&5n 4% Qinh @+ Lnnh !* 8W 8Ong gi%nh :u&5n t' 8hP7 thBng
nhJt !Jt nE>87 Mb r( thời k !+8 =H, =/u ?%i 8h- nE>8 t(
II ]THIẾT BỊ XUV HKCI CHUqN BỊ CỦA THẦVI TRW
Gi9- 4iên: Chuwn $61
11Sơ !G tY 8hy8 $+ M9& nh% nE>8 (thời NgO [u&5n#
a1LEF8 !G 1a sy :u/n
g1 v+t sB tr(nh 3nh7 tE =i;u 45 ?i tA8h =iên :u(n !.n thời NgO7 Qinh o11
HS: QR87 sEu t<M t%i =i;u =iên :u(n1
III &TIẾN TRÌNH XUVB HKC
1 &L/ ;:/0 *… )01)
2 &K+sQ *RE 9S+ )T
-Trnh $%& nhNng !f8 !i2M 8ơ $3n 8P( `HCD 8h/u 0u^
-`HCD ,hEơng QOng 8W g kh98 4>i `HCD ,hEơng T/&^ Ch. !+ :u/n ChP =% g^
6&BS+ QŒ+:
S(u hơn 1ppp nuM kiên 8Eờng $5n $_ 8hBng ="i 98h !O h+ 8P( CD ,hEơng @{8 7 8uBi 8ing
nh/n ?/n T( !* gi%nh ="i !EF8 n5n !+8 =H,1 X>i trHn @"8h Q|ng =68h sS (nuM •g~#7 nE>8
T( $E>8 4%- thời k !+8 =H,7 t' 8hP1
H#UT Đ"NG CỦA THẦVI TRW N"I XUNG CẦN ĐUT
vI8 1: NgO [u&ên ?'ng n5n !+8 =H, t' 8hP1
H-"t !+ng =>,c 89 nh/n1
vI8 tiêu: N{M !EF8 s' r( !ời 4% tY 8hy8 8hAnh
:u&5n thời NgO1
HS !R8 ,h<n 1 SGD1
GX:Chi.n th{ng @"8h Q|ng nuM •g~ 8W h
nghn(: Q9nh $"i /M MEu )/M =EF8 8P( :u/n
N(M H(n7 8hJM ?yt hơn 1p th. k_ thBng tr6 8P(
898 tri5u !"i ,h-ng ki.n ,hEơng @{8
GX:S(u 8hi.n th{ng @"8h Q|ng •g~ NgO
[u&5n !* =%M g^
GX-HEơng ?xn HS 4• sơ !G $+ M9& nh%
nE>84% gi3i thA8h1
BXu( 8W 4(i trs g tr-ng $+ M9& nh% nE>8^
HS: Qyng !<u tri5u !nh7 gi3i :u&.t MRi 8Ong
1&N5• Q-@y/ =Y/5 /y/ ;\) MfO *Y
)0D
- •g•: NgO [u&5n =ên ngOi 4u(
- QWng !O b CY L-(
-@+ M9& nh% nE>8
- 27 -
Xu(
[u(n
4K
[u(n
4un
Thy sS 898 8h/u
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
4i;8 8hAnh tr67 ng-"i gi(-7 :u/n s'1
GX:dM 8W nhHn )et g 45 $+ M9& nh% nE>8
thời NgO^th3- =uHn nhWM
-D.t =uHn:Csn !ơn gi3n7 sơ s%i nhEng $E>8 !<u
!* th2 hi;n h thy8 !+8 =H,7 t' 8hP1
'() 2: TZ/0 0Z/0 )0x/0 *R: )-e+ *0•+ N5•&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/1
Mục tiêu: >A( được tình hình inh t!+ ch9nh tr*
cu0i thời >g@
GX:S(u khi tr6 4 !Jt nE>8 !EF8 • nuM7 NgO
[u&5n :u( !ời1 LV8 !W7 tnh hnh !Jt nE>8 T(
th(& !Yi nhE th. n%-^
GX: NuM ••p7 NgO `Eơng Xun gi%nh ="i !EF8
ngOi Xu( s-ng u& tAn 8P( nh% NgO !* gi3M sVt
!Jt nE>8 khOng Yn !6nh1
BSy [u/n =% g^
L% 898 th. ='8 ,h-ng ki.n nYi ?H& 8hi.M =nnh
M+t 4ing !Jt1
GX:- SS ?Ing =EF8 !G (8hE( ghi tên 898 Sy
[u/n#7 &êu 8<u HS !9nh ?Ju 898 Sy [u/n 4%-
898 khu 4'8 trên =EF8 !G1
B Xi;8 8hi.M !Wng 8P( 898 Sy [u/n1 Qi5u !W
3nh hEbng nhE th. n%- t>i !Jt nE>8^
GX:C98 Sy :u/n 8hi.M !Wng b nhi5u 46 trA
:u(n trRng trên kh{, !Jt nE>87 =iên ti., !9nh
=xn nh(u !Jt nE>8 =-"n ="8 =% !i5u ki;n thuHn
=Fi 8h- gif8 ng-"i )/M tJn 8Ong !Jt nE>811a sy
:u/n g/& $i.t $(- t(ng tW8 8h- nh/n ?/n7 tr-ng
khi !W nh% TBng !(ng 8W /M MEu )/M =EF8
nE>8T(1 ‡- 4H&7 4i;8 thBng nhJt !Jt nE>8 trb
nên 8J, $98h hơn $(- giờ h.t1
'() 6: Đ+/0 B\ L3/0 *0e/5 /0a* ;a* /7N)&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/1
Mục tiêu: >A( được c@ng cuộc HRp .o6n /S sT
Bu#nL
B Qinh @+ Lnnh =% (i^
- C-n 8P( thy sS Qinh COng Try7 ngEời Ninh
@nh7 8W t%i thBng =nnh :u/n !+i1
B ”ng !* =%M g !2 8huwn $6 ?–, &ên 1a Sy
[u/n^
HS: TY 8hy8 ='8 =EFng7 rkn 4‚ khA7 )/& ?'ng
8un 8y b H-( LE1
- GX trnh $%& :u9 trnh thBng nhJt !Jt nE>8
8P( Qinh @+ Lnnh trên =EF8 !G1
2&TZ/0 0Z/0 )0x/0 *R: )-e+ *0•+ N5•
-•zz: NgO [u&5n MJt ‡Eơng T(M
Dh( 8E>, ngOi tri5u !nh =I8 !I87
-••p: NgO `Eơng Xun =Ht !Y ‡Eơng
T(M Dh( nhEng khOng :u3n =A !EF8
!Jt nE>81
-•U•: NgO `Eơng Xun 8h.t =-"n 1a Sy
[u/n1
6&Đ+/0 B\ L3/0 *0e/5 /0a* ;a* /7N)
Š Tnh hnh !Jt nE>8:
-L-"n 1a Sy [u/n !Jt nE>8 8hi( 8{t7
=-"n ="81
-Nh% TBng 8W /M MEu )/M =EF87
- 28 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- X s(- Qinh @+ Lnnh ="i ?–, &ên !EF8 898 Sy
[u/n^
HS: QEF8 nh/n ?/n Png h+7 8W t%i !9nh !/u
th{ng !W 898 Sy [u/n )in h%ng h-f8 =<n =EFt
$6 !9nh $"i1
GX: Xi;8 Qinh @+ Lnnh ?–, =-"n 1a Sy [u/n
8W h nghn( g^
HS:ThBng nhJt !Jt nE>87 =H, ="i hs( $nh tr-ng
83 nE>8 t"- !i5u ki;n !2 )/& ?'ng !Jt nE>8
4Nng M"nh 8hBng ="i /M MEu )/M =EF8 8P( k•
thi1
Š [u9 trnh thBng nhJt:
-Qinh @+ Lnnh =H, 8un 8y b H-( LE1
Liên k.t 4>i Sy [u/n Tr<n L*M1
-QEF8 nh/n ?/n Png h+1 nuM •U7: !Jt
nE>8 thBng nhJt1
d&CD/5 )e ƒ M-@b/ *fO:
-XZ sơ !G $+ M9& 8hAnh :u&5n nh% NgO1 Trnh $%& nhNng $i2u hi;n 45 h thy8 t' 8hP 8P(
NgO :u&5n tr-ng 4i;8 )/& ?'ng !Jt nE>8^
-Tnh hnh !Jt nE>8 8uBi thời NgO 8W g !f8 $i;t^ •i !* 8W 8Ong ?–, &ên 898 Sy [u/n^
g& X—/ =“ :
-HR8 $%i7$%i tH, g7z s-"n $%i •
IV& TỰ RzT KINH NGHIp'
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
---------p--------
N5S@ JG?/:
N5S@ =?@:
Ti.t:1a BÀI ˜ : NkỚC ĐUI C™ VIpT TH}I ĐINH ƒ TI’N Ln
I ] 'mC TInU:
1&K+./ *01):
-Thời Qinh l Ti5n Lê7 $+ M9& nh% nE>8 !* )/& ?'ng tEơng !Bi h-%n 8h_nh khOng 8sn
!ơn gi3n hhE thời NgO1
- Trnh $%& 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng TBng =<n 1 th]- =EF8 !G1
2&K3 /4/5:
@Gi ?Etng kn nung 4Z sơ !G7 =H, $i2u !G7 tr-ng :u9 trnh hR8 $%i1
6&T7 *78/5:
-Lsng t' h%-7 t' tOn ?/n t+81
-@i.t ơn 898 46 (nh hing 8W 8Ong )/& ?'ng 4% $3- 4; !Jt nE>8
II] THIẾT BỊ XUV HKCI CHUqN BỊ CỦA THẦVI TRW& :
GX: Chuwn $6 LEF8 !G 8P( kh9ng 8hi.n 8hBng TBng =<n thy nhJt1 Tr(nh 3nh ?i tA8h =68h
sS 45 !5n thờ Xu( Qinh7 Xu( Lê1TE =i;u 45 nE>8 Q"i CG Xi;t thời Qinh l Ti5n Lê1
HS: QR87 sEu t<M t%i =i;u =iên :u(n
III ] TIẾN TRÌNH XUV ƒ HKC
1 &L/ ;:/0 *… )01):
- 29 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
2 &K+sQ *RE 9S+ )T:
-Trnh $%& tnh hnh nE>8 T( 8uBi thời NgO 4% :u9 trnh thBng nhJt 8P( Qinh @+ Lnnh1
-Trnh $%& 8Ong =(- 8P( NgO [u&5n 4% Qinh @+ Lnnh !Bi 4>i nE>8 t( tr-ng $uYi !<u !=
6 &BS+ QN+ :
S(u khi ?–, &ên 1a Sy [u/n7 !Jt nE>8 ="i !EF8 th(nh $nh7 thBng nhJt1 Qinh @+ =ên ngOi
4u(7 ti., tI8 )/& ?'ng M+t :uB8 gi( 4Nng M"nh M% NgO [u&5n !* !ft n5n MWng1
H#UT Đ"NG CỦA THẦVI TRW N"I XUNG CẦN ĐUT
'() 1: N0S Đ+/0 `[@ =Y/5 ;a* /7N)&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được tD chTc bộ (&y nhà
nư:c thời Ginh1
HS !R8,h<n 1 SGD
GX:- S(u khi thBng nhJt !Jt nE>8 Qinh
@+ Lnnh !* =%M gi^
- Gi3i thA8h tên nE>8: ‹Q"iŒ : =>nr ‹CGŒ
8‚ng 8W nghn( =% ‹=>nŒ
„… NE>8 Xi;t t- =>n 8W h !ft ng(ng h%ng
4>i Trung H-(1
GX: T"i s(- Qinh tiên H-%ng ="i !Wng !O
b H-( LE^
HS:L% :uê hEơng 8P( Qinh Tiên H-%ng7
!Jt h–,7 nhi5u !Gi nVi  thuHn =Fi 8h-
4i;8 ,hsng thP1
GX: Xi;8 nh% Qinh khOng ?ing niên hi;u
8P( ,h-ng ki.n Trung [uB8 !2 !ft tên
nE>8 nWi =ên !i5u g^
HS:Qinh @+ Lnnh MuBn kh—ng !6nh n5n
!+8 =H,7 ng(ng h%ng 4>i Trung [uB8 8hy
khOng ,hI thu+8 4%- Trung [uB81
GX gi3i thA8h ‹ XEơngŒ: tE>8 hi;u 8P(
Xu( (?ing 8h- nE>8 nhˆ7 8hE h<u#
j ‹Q.Œ: =% tE>8 hi;u 8P( Xu( nE>8 =>n
M"nh7 8W nhi5u nE>8 thu<n ,hI8 (8h—ng
h"n Trung [uB8 s(u khi thBng nhJt th
)Eng !.#1
GX:-Qinh Tiên H-%ng 8sn 9, ?Ing $i;n
,h9, g !2 )/& ?'ng !Jt nE>8^
-Thời Qinh nE>8 t( 8hE( 8W =uHt ,h9, 8I
th27 Xu( s(i !ft 4"8 ?<u 4% 8huGng 8R,
trE>8 !i;n  run !] k• ,h3n =-"n1
BGV: nhNng 4i;8 =%M 8P( Qinh @+ Lnnh
8W h nghn( nhE th. n%-^
HS:•n !6nh !ời sBng `H  8ơ sb !2 )/&
?'ng 4% ,h9t tri2n !Jt nE>81
'() 2: T… )01) )0x/0 t-@y/ *0•+ L,&
1& N0S Đ+/0 `[@ =Y/5 ;a* /7N):
- •U~: Qinh @+ Lnnh =ên ngOi Xu(1
- Qft tên nE>8 =% Q"i CG Xi;t !Wng !O b
H-( LE1
- Ch-ng 4Eơng 8h- 8-n7 8{t 8S tE>ng =nnh
th/n 8Hn giN 8hy8 4I 8hP 8hBt7 ?'ng 8ung
!i;n7 !V8 ti5n7 )S ,h"t nghiêM k• 8W t+i1
2& T… )01) )0x/0 t-@y/ *0•+ T+y/ L,
Š S' th%nh =H, 8P( nh% Lê:
-NuM •7•: Qinh Tiên H-%ng $6 gi.t n+i $+
=I8 !I81
- Nh% TBng =uM =] )/M =EF8 nuM •~p Lê
- 30 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được tD chTc ch9nh Buy5n
thời Ti5n )êL
HS !R8,h/na SGD
GX:nh% ti5n =ê !EF8 th%nh =H, tr-ng h-%n
83nh n%-^
- X s(- Lê H-%n ="i !EF8 su& tOn =%M
4u(^
HS:-L% ngEời 8W t%i7 8W 8hA =>n7 MEu =EF87
="i !EF8 giN 8hy8 ThH, !"- tE>ng :u/n
thBng =nnh :u/n !+i  =sng ngEời :u&
,hI8
GX:ChAnh :u&5n nh% Lê !EF8 tY 8hy8 nhE
th. n%-^
HS:Xu( !yng !<u7 ?E>i Xu( =% :u(n 4un7
:u(n 4K 4% tung :u(n1 C3 nE>8 8hi( th%nh
1p =+7 ?E>i =+ =% ,hP 4% 8h/u1
GX hE>ng ?xn HS 4Z sơ !G
'() 6: C-\) _0F/5 )0+./ )0e/5 Te/5
)DE L, HG•‚/H*š ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 3$%n 9ày t=o >/?c 5@A gi
nB nCt cDn !" diEn 9iếnA F ngG) >Hc
sI c() cu,c -áng ciến cJng 3Jng
-[u/n !+i thời Ti5n Lê !EF8 tY 8hy8 nhE
th. n%-^
HS: Š [u/n !+i :
- GGM 1p !"-7 8hi( th%nh a $+ ,hHn:
- CJM :u/n ( :u/n 8P( tri5u !nh#
- [u/n !6( ,hEơng
HS !R8 ,h<n g SGD
GXr-[u/n TBng )/M =EF8 nE>8 T( tr-ng
h-%n 83nh n%-^
-Trnh $%& ?iTn $i.n 8u+8 kh9ng 8hi.n^
H-%n !EF8 su& tOn =ên =%M 4u(1
-TY 8hy8 8hAnh :u&5n1
• TR-/5 7Œ/5•

M\ M\ M\ M\ M\ M\

O0D )0[- • ;:E O07Œ/5•
Š [u/n !+i :
- GGM 1p !"-7 8hi( th%nh a $+ ,hHn:
- CJM :u/n ( :u/n 8P( tri5u !nh#
- [u/n !6( ,hEơng
6& C-\) _0F/5 )0+./ )0e/5 Te/5 )DE L,
HGS/
E• HGS/ )u/0 M:)0 JŠ:
- CuBi nuM •7•7 n+i $+ nh% Qinh =I8 !I8 4
tr(nh :u&5n =Fi  :u/n TBng )/M =EF81
9• X+P/ 9+./: •SGK•
-
)• › /503E:
- Dh—ng !6nh :u&5n =%M8hP !Jt nE>81
- Q9nh $"i /M ME )/M =EF8 8P( k• thi7
8Png 8B n5n !+8 =H,1
- 31 -
Vua
Th9i sE l Q"i sE
[u(n
4un
[u(n
4K
Tung
:u(n
1p =+
ChP
8h/u
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
HS: Q<u nuM •~1 :u/n TBng ?- H<u
Nh/n @3- 8h_ hu& th]- a !uờng thP& 4% $+
ti.n !9nh nE>8 t(1
-Lê H-%n tr'8 ti., tY 8hy8 4% =*nh !"-
8u+8 kh9ng 8hi.n1 Ch- :u/n !Wng 8R8 b
sOng @"8h Q|ng ngun 8hfn 8hi.n thu&5n
!68h1 Nhi5u trHn 8hi.n !Ju 98 =i;t ?iTn r(1
CuBi 8ing thP& :u/n !68h $6 !9nh =ui1
-Trên $+ :u/n t( 8hfn !9nh :u/n TBng
:u&.t =i;t $u+8 ,h3i rVt:u/n 45 nE>81
GV: m nghn( 8P( 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng
TBng =% g^
d&CD/5 )e :
-XZ sơ !G $+ M9& 8hAnh :u&5n trung Eơng 4% !6( ,hEơng thời ti5n Lê^
-Trnh $%& ?iTn $i.n7 h nghn( 8P( 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng TBng ?- Lê H-%n 8h_ hu& (nuM
•~1#
-Xi;8 nh/n ?/n t( =H, !5n thờ Xu( Qinh (Ninh @nh# 8hyng tˆ !i5u g^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
-HR8 $%i7$%i tH, z7• 4% s-"n $%i • ,h<n II1
IV& TỰ RzT KINH NGHIp'
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
------------p-------------
N5S@ JG?/:
N5S@ =?@:
Ti.t 1g BS+ ˜ NkỚC ĐUI C™ VIpT TH}I ĐINH ƒ TI’N Ln •*+.O *0ŽG•
II] SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VœN H•A
I ] 'mC TInU :
1&K+./ *01):
- GiV, hR8 sinh n{M !EF8 nhNn net =>n 45 tnh hnh kinh t.7 )* h+i7 4un h-9 $u--_ !<u
!+8 =H, thời NgO7 Qinh7 Ti5n Lê1
2&K3 /4/5:
\kn =u&;n k_ nung ,h/n tA8h 4% rVt r( h nghn( th%nh t'u kinh t. 74un hW( thời Qinh lTi5n
Lê1
6&T7 *78/5:
Gi9- ?I8 8h- hR8 Sinh h thy8 !+8 =H, tr-ng )/& ?'ng7 $i.t :uA trRng 898 tru&5n thBng 4un
hW( 8P( 8h( Ong tL thời Qinh-Ti5n Lê1
II ]THIẾT BỊ XUV HKCI CHUqN BỊ CỦA THẦVI TRW
GX: Tr(nh 3nh ?i tA8h 898 8Ong trnh 4un hW(7ki.n trV8 thời Qinh- Ti5n Lê1
-TE =i;u th%nh 4un 45 898 tri5u !"i Qinh-Ti5n Lê1
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi7 sEu t<M t%i =i;u =iên :u(n
- 32 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
III ]TIẾN TRÌNH XUV HKC
1 &r/ ;:/0 MNO:
2&K+sQ *RE 1g O0i*
C/u 1r XZ sơ !G $+ M9& nh% nE>8 thời Ti5n Lê 4% gi3i thA8h^( z!i2M#
C/u a: TEờng thuHt ="i ?iTn $i.n 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng TBng(nuM •~1#^ ( U !i2M#
Q9, Án
M\ M\ M\ M\ M\ M\
O0D )0[- • ;:E O07Œ/5•
C[- 2„ Q<u nuM •~1 :u/n TBng ?- H<u Nh/n @3- 8h_ hu& th]- a !uờng thP& 4% $+ ti.n
!9nh nE>8 t(1
-Lê H-%n tr'8 ti., tY 8hy8 4% =*nh !"- 8u+8 kh9ng 8hi.n1 Ch- :u/n !Wng 8R8 b sOng @"8h
Q|ng ngun 8hfn 8hi.n thu&5n !68h1 Nhi5u trHn 8hi.n !Ju 98 =i;t ?iTn r(1 CuBi 8ing thP&
:u/n !68h $6 !9nh =ui1
-Trên $+ :u/n t( 8hfn !9nh :u/n TBng :u&.t =i;t $u+8 ,h3i rVt:u/n 45 nE>81
6 &BS+ QN+:
Cu+8 kh9ng 8hi.n 8hBng TBng th{ng =Fi !* !9nh $"i /M MEu )/M =EF8 8P( k• thi 1kh—ng
!6nh :u&5n =%M 8hP !Jt nE>8 8P( nh/n ?/n T(7 4% 8Png 8B n5n !+8 =H, 7thBng nhJt 8P(
nE>8 Q"i CG Xi;t 1!W 8‚ng =% 8ơ sb !2 )/& ?'ng n5n kinh t.74un hW( $uYi !<u !+8 =H,1
H#UT Đ"NG CỦA THẦVI TRW N"I XUNG CẦN ĐUT
'() 1: B7N) ;‚- `[@ =Y/5 /y/ _+/0 *. *Y
)0D&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Ui=p hVc sinh bi!t được nh8ng n1t
.:n 45 tình hình inh t! buDi đFu độc .Ep thời
>g@ W Ginh I Ti5n )êL
1&B7N) ;‚- `[@ =Y/5 /y/ _+/0 *. *Y
)0D:
(1NOng nghi;,:
- Nh% nE>8 th'8 hi;n nhi5u 8hAnh s98h
,h9t tri2n kinh t. „…D.t :u3: NOng
nghi;, ng%& 8%ng Yn !6nh 4% ,h9t tri2n1
- 33 -
Vua
Th9i sE l Q"i sE
[u(n
4un
[u(n
4K
Tung
quan
1p =+
ChP
Ch/u
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
HS !R8 ,h<n 1
GX:dM h*& !i2M :u( tnh hnh NOng Nghi;,
nE>8 T( thời Qinh Ti5n Lê^Xu( Lê Q"i H%nh
tY 8hy8 =T 8%& t6nh !i5n !2 =%M g^
TL: NOng nghi;,:
-Chi( ru+ng !Jt 8h- nOng ?/n1
-Dh(i khwn !Jt h-(ng 1
-ChV trRng thP& =Fi1
-Nh% 4u( :u(n t/M !.n s3n )uJt 7khu&.n khA8h
nh/n ?/n =%M nOng nhgi;,1
„…D.t :u3:NOng nghi;, ng%& 8%ng Yn !6nh 4%
,h9t tri2n
-S' ,h9t tri2n 8P(ThP COng Nghi;, !EF8 th2
hi;n b nhNng Mft n%-^
TLr ThP COng Nghi;,
-C98 )Ebng thP 8Ong nh% nE>8 nhE:`Ebng
!V8 ti5n 7rkn 4‚ khA 7M(& Mf87)/& ?'ng 8ung
!i;n !EF8 th%nh =H,1
-C98 ngh5 thP 8Ong tru&5n thBng:‡;t =I(7=%M
giJ&7!G gBM ti., tI8 ,h9t tri2n1
-‡'( 4%- H ap Miêu t3 8ung !i;n H-( LE ^
TL:HS ?'( 4%- SGD
viêu t3:C+t ?9t 4%ng78W nhi5u !i;n7 !%i t.7
8hi( 8hi5n7kh- 4‚ khA7 kh- thW8 thui.o!EF8
)/& ?'ng :ui MO h-%ng tr9ng hơn1
-ThEơng nghi;, 8W g !9ng 8hV h^
'() 2: ;•+ Je/5 `^ 0\+ HS H4/ 0GF
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Ui=p hVc sinh nA( được nh8ng n1t
ch9nh 45 tình hình xã hội+ 4Kn ho& thời >g@
Ginh+ Ti5n )ê
- GX sS ?Ing $3ng ,hI !2 4Z sơ !G 898 t<ng
=>, tr-ng )* h+i1
-Tr-ng )* h+i 8W nhNng t<ng =>, n%-^
j a t<ng =>, 8ơ $3n: thBng tr6 4% $6 tr6
-T<ng =>, thBng tr6- gGM nhNng (i^
j4u( 898 :u(n 4un :u(n 4K 4% M+t sB nh% sE
ƒNhNng ngEời n%- thu+8 t<ng =>, $6 tr6^
NOng ?/n7thF thP 8Ong7ngEời $uOn $9n nhˆ
$1 ThP COng Nghi;,
-C98 )Ebng thP 8Ong nh% nE>8 !EF8
th%nh =H,1
-C98 ngh5 thP 8Ong tru&5n thBng ti., tI8
,h9t tri2n1
81 ThEơng Nghi;,:
-QV8 ti5n !Gng =Eu thOng tr-ng nE>81
-Nhi5u trung t/M $uOn $9n7khu 8hF !EF8
hnh th%nh1
-@uOn $9n 4>i nyơ8 ng-%i !EF8 Mb r+ng
2&Đ•+ Je/5 `^ 0\+ HS H4/ 0cE:
E&^ 0\+: GGM a t<ng =>,:
-T<ng =>, thBng tr6:Xu(7898 :u(n
4un7:u(n 4K 4% M+t sB nh% sE1
-T<ng =>, $6 tr6:NOng ?/n7thF thP
8Ong7thEơng nh/n7M+t sB !6( 8hP 4% nO
t1
9&H4/ 0cE:
-Gi9- ?I8 8hE( ,h9t tri2n1
-Q"- ,hHt !EF8 tru&5n $9 r+ng r*i1
-Chi( 8hi5n !EF8 )/& ?'ng nhi5u7nh% sE
!EF8 8-i trRng1
-C98 =-"i hnh 4un hW( ?/n gi(n kh9 ,h9t
- 34 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
M+t sB !6( 8hP 4% nO t1
-Qời sBng 4un hW( ?iTn r( nhE th. n%-^
tri2n1
d&CD/5 )eB M-@b/ *fO
-Ngu&ên nh/n n%- =%M 8h- n5n kinh t. thời Qinh-Ti5n Lê ,h9t tri2n^
-Qời sBng )* h+i 4% 4un hW( nE>8 Q"i CG Xi;t 8W nhNng $i.n !Yi g^
g&H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i7@%i tH, •7U 4% s-"n $%i 1p1
IV& TỰ RzT KINH NGHIp' :
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
N5S@ JG?/:
N5S@ 5+u/5:
CHkoNG II: NkỚC ĐUI VIpT TH}I L› •THẾ Kž I B II•
T+.* 1d: BÀI 1‰: NHÀ L› ĐqV 'UNH CrNG CU"C %V XỰNG Đ{T
NkỚC
I& '() *+,- )‚/ ;?*:
1]& K+./ *01):
-C98 8hAnh s98h 8P( nh% Lh !2 )/& ?'ng !Jt nE>81
-‡ời !O 45 Thung L-ng7 !ft tên nEơ8 =% Q"i Xi;t7 8hi( ="i !Jt nE>8 45 Mft h%nh 8hAnh7 tY
8hy8 ="i $+ M9& 8hAnh :u&5n trung Eơng 4% !6( ,hEơng7 )/& ?'ng =uHt ,h9, 8hft 8hZ :u/n
!+i 4Nng M"nh1
2&K‡ /4/5&
-Ch/n tA8h 4% nêu h nghn( 898 8hAnh s98h )/& ?'ng 4% $3- 4; !Jt nE>8 8P( nh% Lh1
-\kn =u&;n kŽ nung !9nh gi9 8Ong =(- 8P( nh/n 4Ht =68h sS tiêu $i2u1
6& T7 *78/5:
-Gi9- ?I8 8h- 898 ]M =sng t' h%- 45 tinh th<n &êu nE>87 &êu nh/n ?/n1
-HR8 sinh hi2u ,h9, =uHt 4% nh% nE>8 =% 8ơ sb 8h- 4i;8 )/& ?'ng 4% ,h9t tri2n !Jt nE>81
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“
GX: @3n !G Xi;t N(M11 Sơ !G $+ M9& nh% nE>8 $ˆ trBng1
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi7 sEu t<M t%i =i;u =iên :u(n
III& T0+.* _. 9S+ 0A)&
1& L/ ;:/0 MNO&
2& K+sQ *RE 9S+ )T&
11Nêu nhNng net ,h9t tri2n 8P( n5n kinh t. t' 8hP ?E>i thời Qinh-Ti5n Lê^
a1Qời sBng )* h+i 4% 4un h-9 Q"i CG Xi;t 8W nhNng net 8hu&2n $i.n g^
6 &BS+ QN+:
E&G+N+ *0+b- :
-Q<u th. k} `I n+i $+ nh% Ti5n Lê =I8 !I87 4u( Lê khOng 8(i :u3n !EF8 !Jt nE>87 nh% Lh
th(& th. !Jt nE>8 !* 8W nhNng th(& !Yi^
- 35 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
9&BS+ 0A):
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: SY *0S/0 MfO /0S Lx&
HG?* ;\/5 MNO] /0cQ])F /0[/
Mục tiêu: Trình bày s2 .ược boOi c3nh ra
đời của nhà );+ 4i'c Hời đ@ ra ThKng )ong
4à tD chTc bộ (&y nhà nư:c thời );1
HR8 sinh !R8 ,h<n 1
GX:Sơ =EF8 :u( tnh hnh 8uBi thời T5n Lê1
-Nh% Lh !EF8 th%nh =H, tr-ng h-%n 83nh
n%-^ Thời gi(n^
1& SY *0S/0 MfO /0S LŸ
-1pp• Lh COng “wn !EF8 su& tOn =%M 4u(1
-1p1p !ft niên hi;u =%ThuHn Thiên ?ời !O
45 Q"i L(7 =J& tên Thung L-ng
-Lh COng “wn =% (i^ T"i s(- Ong !EF8 su&
tOn =%M 4u(^
HS !R8 ,h<n 8hN in nhˆ1
HS:”ng =% ngEời 4L( 8W !y8 4L( 8W u& tAn
nên !EF8 tri5u th<n :uh trRng1
GX:S(u khi =ên ngOi 4u(7 Ong !* =%M g^
GX tr]- $3n !G 8h_ a 4ing Q"i L( 4% H-(
LE
-T"i s(- ?ời !O 45 Q"i L( 4% !Yi tên =%
Thung L-ng^
HS !R8 ,h<n 8hN in nhˆ1
HS:Q6( th. thuHn =Fi 4% =% nơi h+i tI hR,
8P( $Bn ,hEơng1
-1p•z nh% =h !Yi tên nE>8 =% Q"i Xi;t
-`/& ?'ng $+ M9& nh% nE>81
GX 8hi( nhWM 8h- HS 4Z sơ !G $+ M9& nh%
nE>81
GX tr]- khung sơ !G $+ M9& nh% nE>8
hE>ng ?xn HS !i5n1
GX:•i !yng !<u $+ M9& nh% nE>8^ tY 8hy8
8hAnh :u&5n b !6( ,hEơng !EF8 tY 8hy8 nhE
th. n%-^ S- 4>i thời ti5n Lê th s(-^
'() 2: L-f* O0FO HS t-[/ ;\+
HG?* ;\/5 MNO] /0cQ])F /0[/
Mục tiêu: 7i!t được n1t ch9nh 45 .uEt ph&p+
Bu#n đội 4à ch9nh s&ch đ0i nội+ đ0i ngo6i
thời );L
GX:-Nh% Lh $(n h%nh $+ =uHt g^
2&L-f* O0FO HS t-[/ ;\+&
-Nêu s' 8<n thi.t 4% t98 ?Ing 8P( @+ =uHt
hnh thE^
HS:QR8 n+i ?ung M+t sB !i5u =uHt tr-ng $+
Hnh ThE1X% 8h- $i.t @+ Hnh ThE $3- 4;
(i^@3- 4; 89i g^
N+i ?ung: ‹LAnh $3- 4; 8ung 4% s(u n%& 83
-LuHt ,h9,:NuM1pza nh% Lh $(n h%nh $+
=uHt Hnh ThE 1
Š N+i ?ung:@3- 4; nh% Xu(7tri5u !nh7$3-
4; trHt t' )* h+i 4% s3n )uJt nOng nghi;,1
- 36 -
Vua
Quan
Văn
[u(n 4K
az L+ ,hP
ChEờng7 )* ChEờng7 )*
Hu&;n
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
h-"n :u(n khOng t' ti;n 4%- 8ung 8JM1n.u
(i 4%- sZ $6 t+i 8h.t 1ngEời 8(nh giN khOng
8Hn thHn !2 ngEời kh98 4%- $6 t+i 8h.t 18JM
?/n khOng !EF8 $9n 8-n tr(i 7:u(n ="i
khOng !EF8 ?Ju 8-n tr(i7nhNng ngEời 8<M
8B ru+ng !Jt s(u ap nuM !EF8 8hu+8 ="i 1tr3
="i ru+ng 8h- nhNng ngEời !* $ˆ khOng 8%&
8J& 1NhNng ngEời tr+M tr/u $s $6 )S nfng7
nhNng ngEời $i.t M% khOng $9- 8‚ng $6 )S
nfngo11Œ
GX:[u/n !+i nh% Lh gGM MJ& $+ ,hHn^
HS !R8 $3ng ,h/n 8hi( giN( 8JM :u/n
[u/n !6( ChEơng1
H: dM hi2u ntn =% 8hAnh s98h ngI $inh E
nOng^ T98 ?Ing 8P( 8hAnh s98h n%&^
GX: [u/n !+i nh% Lh $(- gGM 898 $inh
8hPng:@+ $inh7thu} $inho
GX:NhHn )et 45 tY 8hy8 :u/n !+i nh% Lh^
HS tY 8hy8 8hft 8hZ7:u& 8P1
GX:Nh% =h !* thi h%nh 8hP trEơng g !2 $3-
4; khBi !-%n k.t ?/n t+8^
HS: jG3 8Ong 8hV(7$(n tE>8 8h- 898 ti
trEbng ?/n t+81
jTrJn 9, nhNng ngEời 8W h !6nh t98h khˆi
!"i 4i;t1
- [u/n !+i:
j GGM a $+ ,hHn: CJM :u/n 4% :u/n !6(
,hEơng1
j Th'8 hi;n 8hAnh s98h ‹ngI $inh E nOngŒ1
j GGM 898 $inh 8hPng:@+ $inh 4% Thu}
$inh7k_ =uHt nghiêM MiMh7huJn =u&;n 8hu
!9-1
-`/& ?'ng 4% $3- 4; khBi !-%n k.t ?/n
t+81
GX:-ChAnh s98h !Bi ng-"i 8P( nh% Lh =% g^
-NhHn )et g 45 898 8hP trEơng 8P( nh% =h^
HS: ChP trEơng 8P( nh% =h 4L( M5M ?•-
4L( kiên :u&.t 1
-[u(n h; $nh !—ng 4>i 898 nE>8 =9ng
gi5ng1
d& CD/5 )eM-@b/ *fO
-S- s9nh $+ M9& thời Lh 8W g kh98 thời ti5n Lê1
-Nh% Lh !* =%M g !2 8Png 8B :uB8 gi( thBng nhJt1
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i l s-"n $%i 11-$%i tH, 1˜a 1
IV & TY Ri* _+/0 /50+bQ&
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo1
BBBBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/:
N5S@ 5+u/5:
- 37 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
T+.* 1g
BS+ 11: CU"C KHÁNG CHIẾN CH|NG T|NG %' Lk¡C •1‰‹g B 1‰‹‹#
I& '() *+,-:
1& K+./ *01):
- 0M MEu )/M =EF8 nE>8 t( 8P( nh% TBng =% $%nh trE>ng =*nh thY7 !Gng thời !2 gi3i
:u&.t khW khun 45 t%i 8hAnh 4% )* h+i tr-ng nE>81
- Cu+8 ti.n 8Ong tH, kA8h s(ng !Jt TBng 8P( Lh ThEờng Di;t =% h%nh !+ng 8hAnh !9ng1
2&K‡ /4/5:
- SS ?Ing =EF8 !G !2 tEờng thuHt 8u+8 ti.n 8Ong 4%- !Jt TBng ?- Lh ThEờng Di;t 8h_
hu&1
- Ch/n tA8h7 nhHn )et7 !9nh gi9 898 s' ki;n =68h sS1
6& T7 *78/5 :
- Gi9- ?I8 =sng t' h%- ?/n t+8 4% $i.t ơn ngEời (nh hing ?/n t+8 Lh ThEờng Di;t 8W 8Ong
=(- =>n 4>i !Jt nE>81
- @Gi ?Etng =sng ?‚ng 83M7 nh/n 9i 4% tnh !-%n k.t ?/n t+81
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“
GX: @3n !G !"i Xi;t thời Lh l Tr<n1
-LEF8 !G kh9ng 8hi.n 8hBng TBng (1p7•-1p77#
- HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi7 sEu t<M t%i =i;u =iên :u(n1
III& T0+.* _. 9S+ 0A)&
1& L/ ;:/0&
2& K+sQ *RE 9S+ )T&
-Nh% Lh !EF8 th%nh =H, nhE th. n%- 4% =%M g !2 )/& ?'ng !Jt nE>8^
III& BS+ QNx:
NuM •~1 MBi :u(n h; giN( a nE>8 !EF8 8Png 8B nhEng tL giN( th. k} `I7 :u(n h; a nE>8
$6 8{t !yt $bi nh% TBng 8W nhNng h%nh !+ng khiêu khA8h )/M =EF8 !"i Xi;t1
HG?* ;\/5 )DE *0S@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() I& G+E+ ;G?/ *01 /0a* •1‰‹g• I& G+E+ ;G?/ *01 I •1‰‹g•
'() 1: N0S Te/5 [Q Q7- `[Q M7€) /7N) *E&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/] /0cQ
Mục tiêu: 7i!t được #( (ưu x#( .ược G6i Xi't
của nhà T0ng
- HS !R8 ,h<n 11
1]& N0S Te/5 [Q Q7- `[Q M7€)
/7N) *E
GX: - Tnh hnh nh% TBng =V8 n%& nhE th. n%-^
TL: Nh% TBng gf, nhi5u khW khun 45 kinh t.7
8hAnh tr6
-Th. k_ `I nh% TBng gf, ,h3i khW
khun 45 kinh t. 78hAnh tr6
- Nh% TBng )/M =EF8 nE>8 t( nh|M MI8 !A8h g^
HS Th3- =uHn
jNg/n khB t%i 8hAnh ngu& ngH,
jN+i $+ M/u thuxn1
jNh/n ?/n kh{, nơi !Ju tr(nh1
j@+ t+8 ngEời =iêu h" :uJ& nhiTu ,hA( ${81
vI8 !A8h: gi3i :u&.t tnh hnh khW
khun tr-ng nE>81
-Nh% TBng )Vi Ch(M-,( !9nh Q"i
Xi;t7ngun 83n 4i;8 tr(- !Yi $uOn $9n
giN( a nE>8o
- Q2 8hi.M Q"i Xi;t7 nh% TBng !* =%M g^
HS: j `Vi ?I8 4u( ChuM C( !9nh Q"i Xi;t
- 38 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
j CJM nh/n ?/n a $ên :u( ="i $uOn $9n b $iên
gi>i
j Ch- :u/n s(ng7 8E>, $W87 ?s =(
j LOi ke- ti trEbng1
j NgJM ng<M 8hu/n $6 4‚ khA7 =Eơng th'81
'() 2: N0S LŸ )0D ;\/5 *+./ )•/5 ;s O0“/5
Hb
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: %i-u được nhà ); đTng trư:c #( (ưu
x#( .ược của nhà T0ng đã chủ động chuYn b*
h&ng chi!n như th! nào
GX: Qyng trE>8 /M MEu )/M =EF8 !W nh% Lh !*
!Bi ,hW $|ng 898h n%-^
2]& N0S LŸ )0D ;\/5 *+./ )•/5 ;s
O0“/5 Hb&
E& N0S LŸ )0-C/ 9::
HS:Th9i V& Lh ThEờng Di;t =%M tYng 8h_ hu& tY
8hy8 kh9ng 8hi.n1
- TY 8hy8 8h- :u/n !+i =u&;n tH, suBt ng%& !êM
- Ch-ng 8hy8 8h- 898 ti trEbng !2 hR tu&2n thêM
$inh ,h9 4t /M MEu 8hi( rZ 8P( nh% TBng
- Ti.n :u/n !9nh Ch(M C( =%M thJt $"i /M MEu
ti.n 8Ong ,hBi hF, 8P( nh% TBng
-Ch- $i.t !Oi net 45 Lh ThEờng Di;t^
GX gRi HS !R8 ,h<n 8hN in nhˆ SGD
-Nh% =h 8hP !+ng ti.n h%nh 898 $i;n
,h9, 8huwn $6 !Bi ,hW1
-CS Lh ThEờng Di;t =%M tYng 8h_ hu&
tY 8hy8 kh9ng 8hi.n1
-ChP trEơng 8P( nh% Lh:TJn 8Ong
trE>8 !2 ,hsng 4;1
GX:-Lh ThEờng Di;t 8hP trEơng g^ X% =%M g
!2 !Bi ,hW 4>i 8u+8 )/M =EF8 8P( :u/n gif8^
TL: ”ng 8hP trEơng ngGi &ên !Fi gif8 khOng
$|ng ti.n 8Ong trE>8 !2 t' 4;
H: dM 8W nhHn )et g 45 8hP trEơng !W^ X s(-^
TL: L% 8hP trEơng !+8 !9-7 s9ng t"-ooooo1
H: Trnh $%& ?iTn $i.n 8u+8 ti.n 8Ong 8P( :u/n
t(^
Gi9- 4iên tr]- $3n !G hE>ng ?xn hR8 sinh trnh
$%&1
-T"i s(- nWi !/& =% 8u+8 tJn 8Ong !2 t' 4; M%
khOng ,h3i =% 8u+8 tJn 8Ong )/M =EF8^
HS th3- =uHn nhWM1
9&X+P/ 9+./:
-Th9ng 1p-1p7•7 Lh ThEờng Di;t 4%
TOng Q3n 8h_ hu& 1p 4"n :u/n7 8hi(
=%M a !"- tJn 8Ong 4%- !Jt TBng1
-Lh ThEờng ki;t !* 8h- &.t $3ng nWi
rK MI8 !A8h 8u+8 ti.n 8Ong t' 4; 8P(
Mnh1
-S(u za ng%& !êM :u/n t( !* =%M 8hP
th%nh “ng Ch/u tE>ng gif8 ,h3i t'
tS1
-Xi;8 8hP !+ng ti.n 8Ong 8W h nghn( nhE th. n%-^ )&› /503E: L%M th(& !Yi k. h-"8h 4%
=%M 8hHM ="i 8u+8 tJn 8Ong )/M =EF8
8P( nh% TBng 4%- nE>8 t( 1
d& CD/5 )e
- [u/n TBng /M MEu )/M =EF8 Q"i Xi;t nh|M MI8 !A8h g^
- Xu( tOi nh% Lh !* =%M g trE>8 /M MEu 8P( nh% TBng^ D.t :u3 8P( 4i;8 8hP !+ng tJn
8Ong^
- @T 17 a7 g tr(ng gp1
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i - s-"n $%i 11 ,h<n II1
- 39 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
BBBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/:
N5S@ 5+u/5:
Ti.t 1U CU"C KHÁNG CHIẾN CH|NG T|NG %' Lk¡C •1‰‹g B 1‰‹‹#
( Ti.,#
II& G+E+ ;G?/ *01 0E+ • 1‰‹† ƒ 1‰‹‹•
I& &'() *+,- :
1& K+./ *01): GiV, hR8 sinh $i.t Miêu t37 hi2u t98 ?Ing 8P( ,hsng tu&.n trên sOng NhE
Ngu&;t1
- Ghi nh> nhNng net 8hAnh 45 8u+8 ti.n 8Ong )/M =EF8 nE>8 t( 8P( nh% TBng 4% 8u+8
kh9ng 8hi.n 8hBng TBng 8P( :u/n ?/n nh% Lh1
2& K3 /4/5: vO t37 tEờng thuHt ?iTn $i.n trên =EF8 !G1
6& T0F+ ;\: Gi9- ?I8 =sng &êu nE>87 t' h%- 45 tru&5n thBng 8hBng gif8 ng-"i )/M 8P(
?/n t+81
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“:
GX: Chuwn $6 LEF8 !G trHn 8hi.n t"i ,hsng tu&.n NhE Ngu&;t1
HS: QR87 sEu t<M tru&;n k2 =68h sS1
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO 1
1& L/ ;:/0 MNO&
2& K+sQ *RE 9S+ )T&
- Trnh $%& /M MEu )/M =EF8 8P( nh% TBng^
- Nh% Lh !* =%M g trE>8 /M MEu )/M =EF8 8P( nh% TBng^
6& BS+ QN+:
S(u khi rVt khˆi th%nh “ng Ch/u nh% Lh !* =%M g^ @6 tJn 8Ong $Jt ngờ 4% thJt $"i nh%
TBng 8W 8sn )/M =EF8 nE>8 t( nN( khOng^ Nh% Lh !* !Bi ,hW r( s(-^
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
Mục 1: Káng ciến 9Lng nMN
Ooạt 5,ng >B&/ cá n4n
Mục tiêu: 7i!t+ (iêu t3 phZng tuy!n s@ng >hư
>guy't+ ghi nh: Hi[n bi!n ch9nh cuộc ti!n c@ng
x#( .ược của nhà T0ng+ cuộc h&ng chi!n của
Bu#n H#n nhà );
1]& K0F/5 )0+./ 9>/5 /…
GX:-S(u khi rVt khˆi th%nh “ng Ch/u Lh ThEờng
Di;t !* =%M g^
(1Nh( Lh 8huwn $6
-Nh% Lh r( =;nh 8h- 898 !6(
,hEơng r9- ri.t 8huwn $6 !5 ,hsng
-T"i s(- Lh ThEờng Di;t 8hRn sOng NhE Ngu&;t -ChRn ,hsng tu&.n sOng NhE
- 40 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
=%M ,hsng tu&.n 8hBng :u/n TBng^
TL: Q/& =% 8-n sOng 8hfn ng(ng tJt 83 898 ng3
!Eờng $+ tL [u3ng T/& 4%- Thung L-ng1 SOng
nhE 1 8hi.n h%- t' nhiên rJt khW 8W th2 4EFt :u(
Ngu&;t =%M nơi !Bi ,hW 4>i :u/n
TBng1
-Chsng tu&.n !EF8 )/& ?'ng th. n%-^
-S(u khi thJt $"i b “ng Ch/u7 :u/n TBng !* =%M
g^
TL: @Jt 8hJ, khW khun tr-ng nE>8 nh% TBng =i5n
ti.n h%nh 8u+8 )/M =EF8 Q"i Xi;t
GX: 4%- SGD trnh $%& ?iTn $i.n 8P( 8u+8 kh9ng
8hi.n
'() 2& C-\) )0+./ ;a- *R,/ O0“/5 *-@./ J•/5
N07 N5-@b*
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày Hi[n bi!n ch9nh+ !t Bu3+ ;
ngh<a của trEn chi!n trên phZng tuy!n >hư
>guy't
9& X+P/ 9+./
-CuBi nuM 1p7U :u/n TBng ke-
4%- nE>8 t(
-1p77 nh% Lh !9nh nhi5u trHn nhˆ
!2 83n $E>8 ti.n 8P( gif81
- Lh D. Ngu&ên !* M(i ,hI8 4%
!9nh 1p trHn =iên ti., ngun $E>8
ti.n !"- :u/n thP& 8P( gif8
)&K.* t-u:[u/n TBng !Wng :u/n
b $ờ ${8 sOng C<u khOng =Rt 4%-
s/u !EF8
2]& C-\) )0+./ ;a- *R,/ O0“/5
*-@./ N07 N5-@b*
(1 ‡iTn $i.n
-[u98h [u™ 8h- :u/n 4EFt sOng
!9nh ,hsng tu&.n 8P( t( nhEng $6
:u/n t( ,h3n 8Ong :u&.t =i;t =%M
8hVng khOng ti.n 4%- !EF81
- 41 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
Gi9- 4iên tr]- $3n !G trHn 8hi.n t"i ,hsng tu&.n
NhE Ngu&;t hE>ng ?xn hR8 sinh trnh $%& ?iTn
$i.n th]-1
GX:TrE>8 tnh hnh !W7 nh% Lh !* =%M g^
TL: [u/n nh% LA k6, thời ,h3n 8Ong MEu 8hA !w&
=ii :u/n TBng 45 ,hA( @{8
- CuBi Mi( )u/n nuM 1p77 LA ThEờng Di;t Mb
8u+8 ti.n 8Ong =>n 4%- tr"n !6( 8P( !68h7 :u/n
!68h thu( t-
HS th3- =uHn nhWM:
-X s(- !(ng b th. th{ng M% Lh ThEờng Di;t ="i
8S ngEời thEơng =EFng gi3ng hs( 4>i gif8^
jQ2 !3M $3- MBi :u(n h; $(ng gi(- hs( hi.u
giN( a nE>81
jDhOng =%M tYn thEơng ?(nh ?' 8P( nE>8 =>n
!3M $3- n5n hs( $nh =/u ?%i1
-Nêu 898h !9nh gif8 !+8 !9- 8P( Lh ThEờng
Di;t^
jC98h tJn 8Ong7 ,hsng thP7898h k.t thV8 8hi.n
tr(nh1
H: TrHn 8hi.n th{ng =Fi =% ?- !/u^
jTinh th<n !-%n k.t 4% 8hi.n !Ju (nh ?‚ng 8P(
nh/n ?/n t(1
jS' 8h_ hu& t%i tnh 8P( Lh ThEờng Di;t1
-CuBi )u/n 1p77 Lh ThEờng Di;t
8h- :u/n 4EFt sOng ${t ngờ !9nh
4%- !Gn gif81
9&K.* t-u:
j[u/n gif8 ‹MEời ,h<n 8h.t !.n
nuM s9u ,h<nŒ1
j[u98h [i& 8hJ, nhHn gi3ng hs(
4% rVt :u/n 45 nE>81
-Chi.n th{ng 8W h nghn( g^ )& › /503E:
j L% trHn !9nh tu&;t 4ời tr-ng =68h
sS 8hBng gif8 ng-"i )/M 8P( ?/n
t+81
j CPng 8B n5n !+8 =H, t' 8hP 8P(
?/n t+81
j QH, t(n M+ng )/M =EF8 Q"i
Xi;t 8P( nh% TBng1
d& CD/5 )e &
- Trnh $%& th]- =EF8 !G trHn 8hi.n trên sOng NhE Ngu&;t1
- Nêu h nghn( 8P( 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng TBng =<n thy h(i1
g & H7N/5 =h/ *Y 0A):
-HR8 $%i7 s-"n $%i 1a1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo1
N5S@ JG?/:
N5S@ 5+u/5:
- 42 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
T+.* 1‹ BÀI T~P LỊCH SỬ
• CHkoNG I ¢ CHkoNG II •
I& '() *+,- :
1& K+./ *01):
- H; thBng ki.n thy8 =68h sS thời NgO - Qinh - Ti5n Lê1
- N{M !EF8 :u9 trnh thBng nhJt !Jt nE>8 8‚ng nhE 8Ong 8u+8 )/& ?'ng 4% $3- 4; !Jt
nE>87 8hBng ng-"i )/M 8P( ?/n t+81
2& K‡ /4/5&
Trnh $%& =EF8 !G :u( ?iTn $i.n 8P( nhNng trHn !9nh tiêu $i2u1
6& T7 *78/5 :
Lsng t' h%- 4%- tru&5n thBng 898h M"ng 8P( ?/n t+8 :u( 898 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng
gif8 ng-"i )/M1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“:
GX: - Chuwn $6 $%i tH, tr-ng 4b $%i tH,7 1 sB $%i tH, n/ng 8(-
HS: v(ng 4b $%i tH,7 On kn n+i ?ung =68h sS XN hR8 tr-ng 8hEơng trnh
III& T+./ *RZ/0 =?@ 0A) :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T&
H: Trnh $%& ?iTn $i.n 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng TBng trên ,hsng tu&.n sOng NhE Ngu&;t^
6 BS+ QN+:
ChVng t( !* tM hi2u =68h sS ?/n t+8 :u( 898 thời k™ NgO - Qinh - Ti5n Lê 4% thời Lh7 MKi
thời k™ 8W nhNng !i2M giBng 4% kh98 nh(u1
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
HR8 sinh !R8 $%i tH,7
GV gRi HS =ên $3ng =%M $%i 8h- !i2M1
BT1: H-%n th%nh sơ !G $+ M9& thời NgO1
BT1: dM h*& 4Z ="i Sơ !G $+ M9& nh%
nE>8 thời NgO^

Xu(
[u(n 4un [u(n 4K
Thy sS 898 8h/u

HS:QR8 $%i tH, a s(u khi thBng nhJt
!Jt nE>8 Qinh @+ Lnnh !* =%M g !2
)/& ?'ng !Jt nE>8^
BT2: NhNng 4i;8 =%M 8P( Qinh @+ Lnnh s(u
khi =ên ngOi1
j Qft tên nE>81
j Q6nh !O1
j Ch-ng 4Eơng1
j C98 $i;n ,h9, )/& ?'ng !Jt nE>8
j [u(n h; !Bi ng-"i1
- 43 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
@%i tH, 1 tr(ng gg 4b $%i tH,
E&Tri5u !"i n%- ?E>i !/& ti.n h%nh kh(i
khwn !Jt h-(ng !%- MEơng 7!{, !ê
,hsng Vng ngH,78JM gi.t tr/u $s:
91S- 4>i thời Qinh lTi5n Lê7!—ng 8J,
)* h+i thời =h 8W $6 ,h/n hW( s/u s{8
hơn khOng^trnh $%& th]- 898 h s(u:
@Ta tr(ng aU
-GX 8h- HS ?ing $Vt 8h M%u !9nh
?Ju 4%- 46 trA kinh !O H-( LE 4% Thung
L-ng =ên =EF8 !G $ˆ trBng1
9&D2 tên 898 kinh QO 8P( nE>8 T( th]-
thy t' thời gi(n ty thời Xun L(ng !.n
nh% Lh^
BS+ *fO 6:
E&Tri5u !"i ti.n h%nh kh(i khwn !Jt h-(ng7
!%- MEơng 7!{, !ê ,hsng Vng ngH,78JM gi.t
tr/u $s:
-Nh% Ti5n Lê -Nh% NgO
Š-Nh% Lh - Nh% Qinh
91S- 4>i thời Qinh lTi5n Lê7!—ng 8J, )* h+i
thời Lh 8W $6 ,h/n hW( s/u s{81
-T<ng =>, n%- tung =ên^11111111111111111111
---------------------------------------------898
t<ng =>, tung =ên $|ng 898h
n%-^111111111111111111111111111111111111111111111111111111
-----------------------------------------------
-T<ng =>, n%- 8hi.M !( sB tr-ng ?/n 8E^ X
s(-^11111111111111111111111111111111111111111111
BS+ *fO d:
E&‡ing $Vt 8h M%u !9nh ?Ju
9&D2 tên 898 Dinh QO 8P( nE>8 t( th]- thy
t' thời gi(n ty thời Xun L(ng !.n nh% Lh:
1ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo11
aooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo11
gooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo1
zooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo11
d& CD/5 )e :
- Nêu 898 tri5u !"i !* hR81
- GX hE>ng ?xn HS 898h 4Z =EF8 !G1
g&H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i7 On $%i
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ :
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-----------p-----------
- 44 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Ti.t 1~ rN T~P LỊCH SỬ VIpT NA'
CHkoNG I ¢ II
I& '() *+,- )‚/ ;?* :
1& K+./ *01):
H; thBng hW( ki.n thy8 !* hR8 tL thời NgO - Qinh - Ti5n Lê !.n thời Lh1
2&K‡ /4/5:
XZ =EF8 !G thuHt ="i 898 8u+8 kh9ng 8hi.n tiêu $i2u1
6&T7 *78/5:
Gi9- ?I8 =sng t' h%- 45 tinh th<n $Jt khuJt 8hBng ng-"i )/M 8P( ?/n t+8 :u( 898 tri5u
!"i7 h thy8 t' 8hP7 t' 8Eờng 8P( ?/n t+81
II&C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“:
GX: Chuwn $6 @3ng ,hI 898 sơ !G $+ M9& nh% nE>81
HS: ”n ="i n+i ?ung ki.n thy8 =68h sS 8hEơng I 4% II1 Ch<n LSXN
III& T0+.* _. 9S+ 0A) :
1& L/ ;:/0&
2& K+sQ *RE 9S+ )T1
1c1 Trnh $%& ?iTn $i.n trHn !9nh trên sOng NhE Ngu&;t
ac1 X s(- nh/n ?/n t( 8hBng TBng th{ng =Fi^ m nghn( 8P( 8hi.n th{ng n%&^
6& BS+ QN+:
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1& N7N) *E *0•+ N5•I Đ+/0I
T+y/ L,&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: "ủng c0 i!n thTc 4\ tD
chTc bộ (&y ch9nh Buy5n+ inh t!+
4Kn ho&+ xã hội nư:c ta buDi đFu
độc .Ep thời >g@+ Ginh+ Ti5n )êL
"uộc h&ng chi!n ch0ng T0ng thời
Ti5n )ê
GX:- S(u 8hi.n th{ng @"8h Q|ng
•g~7 NgO [u&5n !* =%M g^
-4Z sơ !G $+ M9& nh% nE>8^
GX 8h- HS 4Z ="i sơ !G
H: Tnh hnh nE>8 t( 8uBi thời NgO
r( s(-^
H: •i =% ngEời 8W 8Ong ?–, =-"n
thBng nhJt !Jt nE>8^ Trnh $%& :u9
trnh thBng nhJt !Jt nE>8^
H: Nh% Ti5n Lê !EF8 th%nh =H,
tr-ng h-%n 83nh n%-^
H: XZ sơ !G $+ M9& thời Ti5n Lê^
HS 4Z sơ !G
1]& N7N) *E *0•+ N5• B Đ+/0 B T+y/ L,I
-NuM •g• NgO [u&5n =ên ngOi 4u(7)/& ?'ng !Jt
nE>81
-L-"n 1a Sy [u/n1
-Qinh $+ =nnh1
-NuM •U7 !Jt nE>8 thBng nhJt1
-H-%n 83nh nh% Lê th%nh =H,:NuM •7• Qinh Tiên
H-%ng $6 gi.t n+i $+ =I8 !I81nh% TBng /M MEu
)/M =EF81
-‡iTn $i.n 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng TBng 8P( Lê
H-%n1
-Th%nh t'u kinh t.7 4un hW( thời Ti5n Lê:
ŠDinh t.:
jNOng nghi;, :
jThP 8Ong nghi;,
jThEơng nghi;,1
Š Xun hW(:
- 45 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
H: Trnh $%& ?iTn $i.n 8u+8 kh9ng
8hi.n 8hBng TBng 8P( Lê H-%n
•~1^
H: Nêu nhNng th%nh t'u 45 kinh t.7
!ời sBng 4% 4un hW( thời Ti5n Lê^
'() 2& T0•+ LŸ&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/I /0cQ1
Mục tiêu: "ủng c0 i!n thTc 45 Bu&
trình thành .Ep+ tD chTc nhà nư:c+
inh t!+ 4Kn ho&+ cuộc h&ng chi!n
ch0ng Bu#n T0ng x#( .ược
H: Nh% Lh !EF8 th%nh =H, nhE th.
n%-^Nh% Lh !* =%M g^
H: v+t ]M =ên $3ng XZ sơ !G $+
M9& thời Lh ^
H: Trnh $%& ?iTn $i.n kh9ng 8hi.n
8hBng TBng gi(i !-"n I (1p7•#
H: ‡iTn $i.n kh9ng 8hi.n 8hBng
TBng gi(i !-"n II (1p77#
H: S- s9nh $+ M9& nh% nE>8 898
tri5u !"i :u( sơ !G1
-HS th3- =uHn nhWM rVt k.t =uHn:@+
M9& nh% nE>8 ng%& 8%ng h-%n
8h_nh78hft 8hZ
2&T0•+ MŸ:
-NuM 1pp• Lh COng “wn =ên ngOi
-NuM 1p1p ?ời !O 45 Q"i L( !Yi tên =% Thung
L-ng1
-@+ M9& nh% nE>81
-‡iTn $i.n gi(i !-"n I˜II:
d& CD/5 )e:
- Lu&;n tH,1 @%i tH, z7 •7 U1
g& H7N/5 =h/ *Y 0A) :
-HR8 $%i7 ti.t s(u ki2M tr( 1 ti.t1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo1111
- 46 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
N5S@ JG?/:
N5S@ 5+u/5:
Ti.t 1• KIỂ' TRA dg PHzT
I & '() *+,- :
1& K+./ *01): H; thBng ki.n thy8 !* hR8 8hEơng I 4% II ,h<n =68h sS Xi;t N(M
2& G+FG =(): Lsng &êu :uh7 t' h%- 45 tru&5n thBng =68h sS ?/n t+8
6& R£/ _3 /4/5: Dh9i :u9t7 tYng hF, =68h sS1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“:
GX: Q5 $%i ki2M tr( k.t hF, tr{8 nghi;M 4% t' =uHn1
HS: Chuwn $6 giJ&7 $Vt7 thE>8 k211
III& T0+.* _. ;y 9S+:
v( trHn thi.t k. !5 ki2M tr(
CF) )0D ;y
)0x/0
CF) Q1) ;\ )‚/ ;F/0 5+F
T…/5 Je N0f/ 9+.* T0•/5 0+s- Vf/ =(/5
TN TL TN TL TN TL
BS+ – 1 1
BS+ ˜ ‰Ig 1 1Ig
BS+ 1‰ 2 2
BS+ 11 ‰Ig 1 2 1 1 gIg
T…/5 Je 2 2 1 1‰
Q5 ki2M tr(
A& P0‚/ *R¤) /50+bQ (•!#
C[- 1: A+ MS /57•+ )c )•/5 =¥O MG?/ 12 J1 t-[/I*0e/5 /0a* ;a* /7N)&•‰Ig ;•
•1Tr<n L*M @1 Qinh @+ Lnnh C1 NgO `Eơng `A
C[- 2: T0ŽG ŽQ )•/5 MEG /SG MS )DE N5• Q-@y/v •‰Ig ;•
•1 Q9nh !uYi :u/n LEơng @1 Q9nh !uYi :u/n T<n7=H, nên nE>8 0u L"81
C LH, nê nE>8 X"n `u/n1 ‡1 Q9nh ?uYi :u/n N(M H9n7gi%nh !+8 =H, 8h-
?/n t+81
C[- 6: %Q Q7- )0-C/ 9: `[Q M7€) Đ?+ V+b* )DE /0S Te/5& • 1 ;•
•1 `Vi giI8 Ch(M-,( !9nh tL ,hA( N(M1 @1 CJM nh/n ?/n a $ên $iên gi>i :u( ="i1
C Ch- :u/n s(ng nE>8 t( 8E>, $W87 ?s =(1 ‡1 LOi ke- ti tEbng ?/n t+8 At ngEời 8P( t(
th]- TBng1
C[- d: Lx =G LŸ T0F+ T… =•+ _+/0 ;• *¦ HGE L7 Hy T04/5 LG/5 MS: •‰Ig ;•
•1 Thung L-ng 8W 83nh !–,7khA hHu M9t M•1
@1Thung L-ng =% nơi thuHn =Fi 45 gi(- thOng 4% ,h9t tri2n !Jt nE>8 =/u ?%i1
C1Thung L-ng 8W !6( th. hi2M &.u7thuHn =Fi 8h- 4i;8 $3- 4; !Jt nE>81
C[- g:N•/5 /50+bO *0•+ T+y/ L, O0F* *R+s/ MS =G •1 ;•
•1NOng ?/n !EF8 8hi( ru+ng !Jt !2 8%& 8J&1
@1C98 4u( thEờng 45 898 !6( ,hEơng 8%& t68h !i5n1
C1 Dhu&.n khA8h kh(i khwn !Jt h-(ng78hV trRng thu}
‡1\u+ng !Jt thu+8 :u&5n sb hNu nh% 4u(1Nh% Ti5n Lê 8hi( ru+ng !Jt 8h- 8-n 8h9u 4%
:u(n ="i1
Q1CJM gi.t h"i tr/u $s !2 $3- 4; sy8 ke- 8h- nOng nghi;,1
C[- †: Đ+y/ HSG )0§ •ˆ• )[- /c+ )DE LŸ T07•/5 K+b*: •‰Ig ;•
- 47 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
‹NgGi &ên oooooo1 khOng $|ng !]M :u/n !i 8hfn oooooo1
ooooooooo18P( gif8Œ
C[- ‹:Ne+ )F) JY _+b/ M:)0 JŠ HN+ )F) /+,/ ;?+ )0G ;i/5:•1 ;•
-Nh% =h th%nh =H, NuM•g•
-NgO [u&5n ?'ng n5n !+8 =H, NuM •U7
-Qinh @+ Lnnh thBng nhJt !Jt nE>8 NuM•7•
-Nh% Ti5n Lê th%nh =H, NuM1pp•
NuM 1p7•
B& P0‚/ *Y M-f/ (•!#
C[- 1: Trnh $%& ?iTn $i.n7 h nghn( 8u+8 8hi.n !Ju trên sOng NhE Ngu&;t (1p77# (a!#
C[- 2: Che, ="i $%i thơ th<n tr-ng trHn !9nh trên sOng NhE Ngu&;t^ Ch- $i.t h nghn( 8P(
$%i thơ tr-ng 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng TBng^ (1!#
C[- 6: XZ sơ !G $+ M9& nh% nE>8 thời Lh^ NhHn )et $+ M9& nh% nE>8 thời Lh s- 4>i
thời NgO - Ti5n Lê^ (a!#
X& ĐFO F/ )0aQ 9S+:
& P0‚/ I: *R¤) /50+bQ (•!#
v†i h !Vng p7• !7 8/u g7•77 : 1 !
C/u 1 a g z •
m !Vng @ ‡ •7@7‡ @ •7@7C
C/u U: NgGi &ên !Fi gif8 khOng $|ng !]M :u/n !9nh trE>8 !2 8hfn th. M"nh 8P( gif8
C/u 7: 1cz 1 ac11 gca1 zcg
P0‚/ II TY M-f/:
C/u 1: (a !i2M#
1 ‡iTn $i.n
-[u98h [u™ 8h- :u/n 4EFt sOng !9nh ,hsng tu&.n 8P( t( nhEng $6 :u/n t( ,h3n 8Ong
:u&.t =i;t =%M 8hVng khOng ti.n 4%- !EF8
-CuBi )u/n 1p77 Lh ThEờng Di;t 8h- :u/n 4EFt sOng ${t ngờ !9nh 4%- !Gn gif8
[u/n gif8 ‹MEời ,h<n 8h.t !.n nuM s9u ,h<nŒ1
j[u98h [i& 8hJ, nhHn gi3ng hs( 4% rVt :u/n 45 nE>81
C/u a: Che, thu+8 =sng: (p7• !i2M#
N(M :uB8 sơn h% n(M !. 8E
Ti;t nhiên !6nh ,hHn b thiên thE
NhE h% ngh68h =† =(i )/M ,h"M
NhN !—ng h%nh kh(n thP $"i hE
m nghn(: (p7• !i2M# DhA8h =; tinh th<n 8hi.n !Ju 8P( :u/n sŽ
C/u g: XZ sơ !G: (1 !i2M#
- 48 -
Vua
Quan
Văn
Quan võ
az L+ ,hP
ChEờng7 )* ChEờng7 )*
Hu&;n
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- TY 8hy8 $+ M9& nh% nE>8 thời Lh h-%n 8h_nh 4% 8hft 8hZ hơn (1 !i2M#
HR8 sinh =%M $%i7 h.t giờ gi9- 4iên thu $%i 45 8hJM
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-----------p------------
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Ti.t ap: BÀI 12: Đ}I S|NG KINH TẾ B VœN H•A
I& '() *+,- )‚/ ;?*
1]& K+./ *01):
- Trnh $%& !EF8 nhNng 8hu&2n $i.n 45 kinh t. thời Lh1
2& K‡ /4/5:
[u(n s9t 4% ,h/n tA8h 898 net !+8 !9- 8P( M+t sB 8Ong trnh ngh; thuHt1
6& T7 *78/5:
-Dh/M ,hI8 h thy8 4Eơn =ên tr-ng 8Ong 8u+8 )/& ?'ng !Jt nE>8 !+8 =H, 8P( ?/n t+8 t(
thời Lh1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“
- NXQ7 !%M th-"i7 thu&.t trnh
-Tr(nh 3nh MO ,hˆng 898 h-"t !+ng kinh t. thời Lh1
- TE =i;u 45 th%nh t'u kinh t.7 4un hW(1
III& T0+.* _. 9S+ 0A) :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T& H: Trnh $%& ?iTn $i.n 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng TBng )/M =EF8 8P(
nh% Lh^ Ch- $i.t 898h !9nh gif8 !+8 !9- 8P( LA ThEờng Di;t^
6& BS+ QN+:
Gi>i thi;u: ‡E>i thời Lh nE>8 t( ?<n $E>8 4%- thời k Yn !6nh =/u ?%i7898 Mft kinh t.7!ời
sGng 4un hW( ?<n ?<n ,h9t tri2n M+t 898h 4Nng 8h{87t"- !i5u ki;n !2 giN 4Nng 4% ,h9t
tri2n n5n t' 8hP 4% !+8 =H, ?/n t+81@%i hR8 hOM n(& !5 8H, !.n nhNng 4i;8 =%M 8P( nh%
Lh nh|M thV8 !w& n5n kinh t. ,h9t tri2n1!W =% n+i ?ung 8hAnh 8<n 8hV h11
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() I& Đ•+ Je/5 _+/0 *.&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/I *0uG M-f/ /0cQ
Mục tiêu: Trình bày nh8ng chuy-n bi!n 45
inh t! thời );L
I& Đ•+ Je/5 _+/0 *.
GV kh—ng !6nh NOng Nghi;, =% ng%nh kinh
t. 8hP &.u7 :u(n trRng nhJt thời Lh1
1]& SY )0-@s/ 9+./ )DE /y/ N•/5
N50+bO
GV:B\u+ng !Jt 83 nE>8 thu+8 :u&5n sb hNu
8P( (i^
TL: Thu+8 :u&5n sb hNu 8P( nh% 4u(7 ?-
nOng ?/n 8(nh t98 4% n+, thu.
-\u+ng !Jt !5u thu+8 :u&5n sb hNu 8P(
nh% Xu(1 ‡- nOng ?/n 8(nh t98 4% n+,
thu.
- 49 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
GV:Th'8 t.7ru+ng !Jt !5u ?- nOng ?/n 8(nh
t987 h|ng nuM nh/n ?/n 898 !6( ,hEơng th]-
tI8 =; 8hi( ru+ng !Jt !2 8%& 8J& 4% n+, thu.
8h- 4u(1Tu& nhiên tr-ng )* h+i thời Lh7 s'
,h/n hW( ru+ng !Jt ?iTn r( kh9 M"nh1Xu( Lh
=J& M+t sB !Jt 8Ong =%M nơi thờ ,hIng7 t.
=T1Tu& 4H& Xu( Lh rJt :u(n t/M t>i s3n )uJt
nOng nghi;,1
HS:T' !R8 tr-ng SGD 4% Th3- =uHn nhWM
H: Nh% Lh 8W nhNng $i;n ,h9, g !2 t"- r( s'
8hu&2n $i.n 8P( n5n nOng nghi;,^ D.t :u3^
jNh% 4u( 8%& ru+ng t68h !i5n(Dhu&.n khA8h
MRi ngEời tA8h 8'8 =(- !+ng s3n )uJt7s3n )uJt
rJt :u(n trRng7MRi ngEời ,h3i =%M 7k2 83
Xu(1#
j Dh(i h-(ng7 !%- kênh MEơng7!{, !ê ,hsng
=It1
j@(n h%nh =;nh 8JM gi.t h"i tr/u $s $3- 4;
sy8 ke- 8h- nOng nghi;,L
KQ:N0+y- /4Q Q>E QS/5 9\+ *0-&
GV:T"i s(- nOng nghi;, thời Lh ,h9t tri2n
nhE 4H& ^
HS:‡- nh% nE>8 :u(n t/M khu&.n khA8h s3n
)uJt nOng nghi;,7 nh/n ?/n 8huM =- s3n
)uJt1
-Nh% Lh rJt :u(n t/M 8huM =- ,h9t tri2n
kinh t. nOng nghi;, 1
„…NOng nghi;, rJt ,h9t tri2n nhi5u nuM
Mi( M%ng $+i thu
GV:NOng nghi;, ,h9t tri2n !* kA8h thA8h 4%
t"- !i5u ki;n 8h- 898 ngh%nh thP 8Ong nghi;,
4% thEơng nghi;, ,h9t tri2n 4H& ThP 8Ong
nghi;, 4% thEơng nghi;, thời Lh r( s(- 8hVng
t( 8hu&2n :u( ,h<n a 2]& T0D )•/5 /50+bO HS *07Œ/5 /50+bO
-Trnh $%& nhNng net 8hAnh 45 thP 8Ong
nghi;,^
HR8 sinh !R8 ,h<n 8hN nhˆ SGD1
¨T0D )•/5 /50+bO:
Ngh5 r;t ,h9t tri2n
GV:-[u( n+i ?ung trên t( thJ& ngh5 thP
8Ong n%- ,h9t tri2n^
TL: Ngh5 r;t !f8 $i;t =% r;t gJM 4W8
GV:[u( 4i;8 =%M trên 8P( Xu( Lh7]M nghn g
45 h%ng tơ =I( 8P( Q"i Xi;t thời !W^T"i s(-
Xu( Lh khOng ?ing gJM 4W8 8P( nh% TBng^
HS: -H%ng tơ =I( 8P( Q"i Xi;t rJt !–,7 8hJt
=EFng7khOng thu( gJM 4W8 nh% TBng1
-m thy8 t' =H, khOng MuBn ?'( 4%- nE>8
ng-%i7ngh5 ?;t 8P( t( !* ,h9t tri2n7 !+ng 4iên
nh/n ?/n 8huM =- ngh%nh ?;t hơn nN( „…
Nh% =h MuBn n/ng 8(- gi9 tr6 h%ng tr-ng
1
- 50 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
nE>81
GV:Ng-%i ngh5 ?;t 8sn 8W ngh5 thP 8Ong n%-
tr-ng ?/n gi(n ,h9t tri2n^
HS:Chun t|M EơM tơ7 ngh5 gBM7 )/& ?'ng
!5n !%i 8ung !i;no
HS: :u(n s9t hnh agc SGD1
šêu 8<u nhHn )et: H: dM 8W nhHn )et g 45 kn
thuHt =%M !G gBM thời Lh
TL: Hnh ?9ng th(nh M3nh7net h-( 4un tinh
t. ngh; thuHt M(ng !HM !% $3n s{8 ?/n t+81

GV:Ng-%i r( 8sn 8W ngh5 thP 8Ong n%- thời
k n%& ,h9t tri2n^
HS:L%M !G tr(ng sy87=%M giJ&7!V8 !Gng7 rkn
s{to1!5u ,h9t tri2n1
GV:@ên 8"nh !W $%n t(& ngEời thF thP 8Ong
Q"i Xi;t !* t"- ?'ng nên nhi5u 8Ong trnh nYi
ti.ng nhE: 4"8 ChY vinh7 8huOng [u&
Qi5n11nhEng rJt ti.8 !.n n(& ?- h-%n 83nh
=68h sS 898 8Ong trnh n%& khOng 8Wn nN(1
-
CW rJt nhi5u ngh%nh ngh5 t"- r( 898 s3n
,hwM 8W 8hJt =Eơng 8(-1
GV:Cing 4>i s' ,h9t tri2n nOng nghi;,7 thP
8Ong nghi;,1ThEơng nghi;, thời Lh 8W $E>8
,h9t tri2n nhE th. n%-^
HS:Xi;8 $uOn $9n tr(- !Yi tr-ng 4% ng-%i
nE>8 Mb M(ng hơn trE>87 4ing h3i !3- 4%
$iên gi>i Lh-TBng =H, nhi5u khu 8hF tH,
trung !2 nh/n ?/n !.n tr(- !Yi1
GV:Qf8 $i;t Thời Lh Thung L-ng =% th%nh
th6 ?u& nhJt nE>8 t( hGi J& gGM a $+
,hHn:]hu 4ực ch9nh tr* $(- gGM kinh th%nh
4% 898 8ơ :u(n nh% nE>8 4% hu 4ực nh#n
H#n $(- gGM 898 ,hEờng thP 8Ong 8P( nh%
nE>8 4% nh/n ?/n7898 8hF1
„…Thung L-ng trb th%nh trung t/M thP 8Ong
nghi;, 4% thEơng nghi;,1Cing 4>i X/n QGn
n(& thu+8 [u3ng Ninh n|M b !Ong ${8 Q"i
Xi;t =% nơi $uOn $9n tJ, nH,7 s<M uJt1
GV:GRi HS !R8 ,h<n 8hN in nghiêng tr-ng
SGD1
GV:-Xi;8 thu&5n $uOn nhi5u nE>8 4%- tr(-
!Yi 4>i Q"i Xi;t !* ,h3n 9nh tnh hnh
thEơng nghi;, nE>8 t( hGi !W nhE th. n%-^
HS:Dh9 ,h9t tri2n 83 tr-ng 4% ng-%i nE>811
GV:T"i s(- nh% Lh 8h_ 8h- ngEời nE>8 ng-%i
$uOn $9n b h3i !3-7 4ing $iên gi>i M% khOng
t' ?- !i ="i b n+i !6(^
¨T07Œ/5 /50+bO:
j Tr(- !Yi $uOn $9n tr-ng nE>8 4% ng-%i
nE>8 ?iTn r( rJt M"nh1
1
- 51 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
HS NhWM 1˜a th3- =uHn:
„…Th2 hi;n h thy8 83nh gi98 t' 4; !Bi 4>i
nh% TBng1
GV:S' ,h9t tri2n 8P( thP 8Ong 4% thEơng
nghi;, thời Lh 8hyng tˆ !i5u g^
HR8 sinh nhWM g˜z th3- =uHn1
„…Chyng tˆ kh3 nung kinh t. 8P( nE>8 t( M+t
khi !Jt nE>8 !EF8 !+8 =H, 4% $nh &ên 4L(
8hyng tˆ nh/n ?/n Q"i Xi;t 8W !P kh3 nung
!2 )/& ?'ng n5n kinh t. t' 8hP ,h9t tri2n1
NhE 4H& 8hVng t( 4L( tM hi2u 45 tnh hnh
kinh t. thời Lh1XH& ]M n%- h*& nêu MBi :u(n
h; giN( NN7TCN7TN^
vBi :u(n h; giN( NN1TCN7TN:
-Q<u tiên ,h3i ,h9t tri2n nOng nghi;,7!3M
$3- 4% n/ng 8(- !ời sBng1khi !ời sBng n/ng
8(- th sZ n3& sinh nhu 8<u sinh h-"t7ti;n nghi
!ời sBng7?- 4H& thP 8Ong nghi;, M>i !EF8
,h9t tri2n1TCN ,h9t tri2n sZ kA8h thA8h tr(-
!Yi $uOn $9n tr-ng nE>8 4% ng-%i
nE>81NgEF8 ="i7$uOn $9n ,h9t tri2n sZ kA8h
thA8h trb ="i =%M 8h- NN7TCN ,h9t tri2n 8(-
1
d& CD/5 )e
- Nh% Lh =%M g !2 !w& M"nh s3n )uJt nOng nghi;,1
- Nêu MBi :u(n h; giN( NN 4% TCN 7 TN^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i7$%i tH, 1˜a 7 s-"n $%i 1a ,h<n II1
IV& TỰ RzT KINH NGHIp'
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo1111
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo11
-----------p-----------
- 52 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
N5S@ JG?/:
N5S@ 5+u/5:
T+.* 21: BS+ 12: Đ}I S|NG KINH TẾ B ! H"I
I & '() *+,- )‚/ ;?* :
1&K+./ *01):
-Thời Lh 8W s' ,h/n hW( M"nh 45 gi(i 8J, 4% 898 t<ng =>, tr-ng )* h+i 1
-Xun hW( gi9- ?I8 ,h9t tri2n M"nh7hnh th%nh 4un hW( Thung L-ng1
2&K3 /4/5:
\kn =u&;n kn nung =H, $3ng s- s9nh74Z sơ !G1
6&T7 *78/5:
Gi9- ?I8 =sng t' h%- tru&5n thBng 4un hi.n 8P( ?/n t+8 7h thy8 )/& ?'ng n5n 4un hW( ?/n
t+81
II & P07Œ/5 O0FOI O07Œ/5 *+b/ =?@ 0A) :
- NXQ7 !%M th-"i7 thu&.t trnh
SGD7 SGX7 kênh hnho
III & T+./ *RZ/0 9S+ 0A) :
1& rĐTC:
2& K+sQ *RE 9S+ )T&
Hr Nh% Lh !* =%M g !2 !w& M"nh S`NN7 TCN7 TN^
6 & BS+ QN+ :
Gi>i thi;u: $ên 8"nh 4i;8 ,h9t tri2n kinh t. th 4un hW( )* h+i thời Lh 8‚ng !"t !EF8 nhi5u
th%nh t'u r'8 rt1$%i hR8 hOM n(& 8h- t( thJ& rK !i5u !W1
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
HR8 sinh !R8 SGD II& S+/0 0G?* `^ 0\+ HS H4/ 0GF
1]& N0w/5 *0E@ ;…+ Hy Q—* `^ 0\+&
H: H*& nêu 898 t<ng =>, 8E ?/n 4% !ời
sBng 8P( hR tr-ng )* h+i thời Lh^
Š `* h+i:gGM a gi(i 8J, 8hAnh !6( 8hP 4%
nOng ?/n1
GV: Trnh $%& s' th(& !Yi 8P( 898 t<ng =>,
tr-ng `H
-T<ng =>, thBng tr6(Xu( 7[u(n7Q6( ChP#
- T<ng =>, $6 tr6(NOng ?/n7ThF ThP
COng 7NO to#
H: S- 4>i thời Qinh - Ti5n Lê s' ,h/n $i;t
gi(i 8J, b thời Lh nhE th. n%-^
TL: S/u s{8 hơn7!6( 8hP ng%& 8%ng tung
7nOng ?/n t9 !i5n $6 $W8 =+t 8%ng nhi5u1
H:-Nêu !ời sBng 8P( 898 t<ng =>, thBng tr6
4% $6 tr6^
TL: T<ng =>, thBng tr6 8hi.M At ?/n sB
nhEng ="i 8hi.M nhi5u ru+ng !Jt sBng sung
sE>ng nhờ $W8 =+t t<ng =>, $6 tr6
T<ng =>, $6 tr6 8hi.M sB !Ong tr-ng )* h+i
$6 t<ng =>, thBng tr6 $W8 =+t nfng n5
- 53 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
GV: gRi hR8 sinh !R8 ,h<n a
H: Gi9- ?I874un hW( thời Lh ,h9t tri2n r(
s(-^X6 trA 8P( !"- ,hHt b thời Lh^
TL: Gi9- ?I8 ,h9t tri2n1 NuM 1p7p )/&
?'ng 4un Mi.u7 nuM 1p7• Mb kh-( thi !<u
tiên7 1p7U :uB8 tS gi9M !EF8 th%nh =H,7
4un hR8 8hN h9n ,h9t tri2n
H: dM 8W nhHn )et g 45 n5n gi9- ?I8 thời
Lh^
TL: N5n gi9- ?I8 !EF8 hnh th%nh 4% $E>8
!<u ,h9t tri2n
Nh% nE>8 sing $9i !"- ,hHt(!"- ,hHt trb
th%nh :uB8 !"-#
HS: :u(n s9t Haz7 a•1dM 8W nhHn )et g ^
TL: Hnh azra• 8h- thJ& !"- ,hHt 8W 46 trA
:u(n trRng tr-ng !ời sBng )* h+i nW 3nh
hEbng M"nh MZ !.n ki.n trV8 4% !iêu kh{8
GV gi3i thA8h 45 898h t"8 tEFng 4% )/&
?'ng 8hi( 1 8+t1
HS:D2 tên 898 =-"i hnh XH ?/n gi(n 4%
898 MOn th2 th(- !EF8 nh/n ?/n Eu thA8h^
TL: C( h9t nh3& MV(7 h9t 8hk-7 MV( rBi
nE>8 !5u ,h9t tri2n ‡%n nh"8 8W trBng7 !%n7
s9-7 nh61 Nhi5u trs 8hơi ?/n gi(n nhE !9
8<u7 4Ht7 !u( thu&5n rJt !EF8 h(M 8hu+ng1
H: dM 8W nhHn )et g 45 4un h-9 ?/n gi(n
thời Lh^
TL: Xun hW( ?/n gi(n ,h9t tri2n7 !( ?"ng
45 th2 =-"i 4% ,hEơng thy8 $i2u ?iTn :u( !W
8hyng tˆ !ời sBng tinh th<n 8P( nh/n ?/n t(
thời Lh rJt ,h-ng ,hV
Gi>i thi;u HS :u(n s9t hnh rGng thời Lh l
H aU SGD 4% nhHn )et
TL: \Gng Mnh trơn t-%n th/n uBn khV8
!5u !fn7 u&2n 8hu&2n7 8/n !Bi7 h%i h-% 4>i
th/n rGng7 8h/n rGng th(nh M3nh thEờng 8W
g MWng t-%n th/n uBn =EFn hnh 8hN stEFng
trEng 8h- M/&7 ME(7 sJM 8h>, th2 hi;n
M-ng MuBn ME( thuHn giW h-% 8P( 8E ?/n
trGng =V( nE>8
-…Hnh rGng nh% =h !EF8 8-i =% hnh tEFng
ngh; thuHt !+8 !9-1
D.t =uHn:S' ,h9t tri2n 8P( 898 Mft kinh t.7
)* h+i7 4un h-97ngh; thuHt 8P( nh/n ?/n t(
thời Lh )98 nhHn kh3 nung )/& ?'ng n5n
2]& G+FG =() HS H4/ 0cE:
¨ Gi9- ?I8:
-1p7p nh% Lh )/& ?'ng 4un Mi.u1
-1p7• kh-( thi !<u tiên !EF8 Mb1
-1p7U :uB8 tS gi9M !EF8 th%nh =H,1
-Xun hR8 8hN h9n $E>8 !<u ,h9t tri2n1
Š Xun hW(:
-Q"- ,hHt rJt ,h9t tri2n1
-H-"t !+ng 4un h-9 ?/n gi(n: ,h9t tri2n1
C98 ng%nh ngh; thuHt ki.n trV87 !iêu kh{8
rJt ,h9t tri2n nhi5u 8Ong trnh 8W :u& MO
=>n 4% M(ng tAnh ?/n t+8 !+8 !9-: o
- 54 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
!+8 =H, 8P( nE>8 t( hGi J&:s' hnh th%nh
M+t n5n 4un h-9 ?/n t+8-Xun h-9 Thung
L-ng(Nơi tH, trung nhJt#
d& CD/5 )e ƒM-@b/ *fO
- Trnh $%& nhNng th(& !Yi )* h+i ?E>i thời Lh1
- Nêu nhNng th%nh t'u 4un hW( thời Lh1
- D2 tên M+t 4%i 8Ong trnh ki.n trV8 thời Lh1
g& X—/ =“: HR8 $%i - s-"n $%i 1g1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
------------p------------
N5S@ JG?/:
N5S@ 5+u/5:
T+.* 22: CHkoNG III: NkỚC ĐUI VIpT TH}I TRẦN
•THẾ Kž III B V•
BÀI 16: NkỚC ĐUI VIpT $ THẾ KžIII
I & '() *+,- 9S+ 0A) :
1&K+./ *01):
-Trnh $%& nhNng net 8hAnh 45 8hAnh tr67 kinh t.7 )* h+i 8uBi thời LA ?xn !.n s' sI, !Y 8P(
tri5u !"i nh% LA1 Tr<n C3nh =ên ngOi7 thi.t =H, tri5u !"i nh% Tr<n1
- @i.t !EF8 nhNng net 8hAnh 45 tY 8hy8 $+ M9& nh% nE>87 =uHt ,h9, thời Tr<n1
2& K‡ /4/5:
- Q9nh gi9 898 th%nh t'u )/& ?'ng nh% nE>8 ,h9, =uHt thời Tr<n1
6&T7 *78/5:
- T' h%- 45 =68h sS ?/n t+87 h thy8 t' =H,7 t' 8Eờng 8P( Ong 8h( t( thời Tr<n1
II & C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“
GX: Chuwn $6 sơ !G: @+ M9& nh% nE>8 thời Tr<n1
- Tr(nh 3nh thời Tr<n1
HS: QR87 8huwn $6 t%i =i;u =iên :u(n
III & T+./ *RZ/0 =?@ 0A) :
1 & L/ ;:/0 MNO:
2 & K+sQ *RE 9S+ )T :
H: `* h+i thời Lh 8W nhNng =iên h; g s- 4>i thời Qinh - Ti5n Lê1
H: Nêu nhNng !f8 !i2M 45 tnh hnh 4un hW(7 )* h+i thời Lh1
6 & BS+ QN+ :
Gi>i thi;u: Nh% Lh khi M>i th%nh =H,7 4u( :u(n s9t rJt 8huM =- !.n s' ,h9t tri2n !Jt
nE>87 !ời sBng nh/n ?/n1 X 4H&7 nh/n ?/n hung h9i th(M gi( s3n )uJt 4% !"t nhi5u th%nh
t'u r'8 rt7 nhEng !.n 8uBi th. k} `II7 nh% Lh !* !i )uBng !.n My8 tr<M trRng1
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() I& N0S TR‚/ *0S/0 MfO I& N0S TR‚/ *0S/0 MfO
- 55 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
1& N0S Lx J(O ;…
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t được b0i c3nh thành .Ep nhà
TrFnL
GV:-Nh% Lh th%nh =H, khi n%-^ X s(- nh% Lh
su& &.u^
TL: Th%nh =H, nuM 1pp•1 Nh% Lh su& &.u ?-
4u( Lh un 8hơi s( !-" khOng 8huM =- !.n !ời
sBng nh/n ?/n7 h"n h9n =It =+i )3& r( =iên Miên1
H: Xi;8 =%M trên !* ?xn !.n hHu :u3 g^
TL: Nh/n ?/n nhi5u nơi nYi ?H& !Ju tr(nh
H: TrE>8 tnh !W nh% Lh ,h3i =%M g^
HS: Nh% =h ,h3i ?'( 4%- 898 th. ='8 nh% Tr<n
!2 8hBng ="i 898 ='8 =EFng nYi =-"n1nh/n 8ơ h+i
!W Tr<n ThP Q+ $u+8 nh% Lh ,h3i nhEờng
ngOi 8h- Tr<n C3nh (Tr<n C3nh =% 8hGng 8P(
4u( Lh Chiêu H-%ng#
'() 2: N0S TR‚/ )D/5 )e )0. ;\ O0G/5 _+./
*fO t-@y/
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t được nh8ng n1t ch9nh 45 tD
chTc bộ (&y nhà nư:c thời TrFnL
GV:S(u khi =ên n{M :u&5n nh% Tr<n !* =%M
g^
HS:‡–, &ên rBi =-"n7 )/& ?'ng $+ M9& nh%
nE>81
GV:@+ M9& nh% nE>8 nh% Tr<n !EF8 tY 8hy8
nhE th. n%-^NhHn )et tY 8hy8 $+ M9& nh%
Tr<n^
HS:[u& 8P 4% !<& !P hơn1
GV:-S- 4>i thời Lh $+ M9& nh% Tr<n 8W !i2M
g kh98^

H: Ng-%i r( nh% Tr<n 8sn !ft thêM 8ơ :u(n tY
8hy8 :u(n n%-^ Nhi;M 4I^
TL: Qft thêM 898 8ơ :u(n nhE [uB8 sS 4i;n7
th9i & 4i;n 4% M+t sB 8hy8 :u(n: H% !ê sy7
khu&.n nOng sy7 !Gn !i5n sy
H: Xi;8 !ft thêM 898 8hy8 :u(n trên 8hyng tˆ
nh% Tr<n 8hV trRng !i5u g^
TL: Nh% Tr<n rJt 8hV trRnh !.n ,h9t tri2n s3n
)uJt
1]& N0S LŸ J(O ;…
-CuBi TD`II nh% Lh su& &.u h"n h9n
=It =+i )3& r( =iên Miên7 nh/n ?/n 8'8
khY nhi5u nơi nYi ?H& !Ju tr(nh1
-1ac1aaU Lh Chiêu H-%ng nhEờng
ngOi 8h- Tr<n C3nh1„… Nh% Tr<n
th%nh =H,
2]& N0S TR‚/ )D/5 )e )0. ;\ O0G/5
_+./ *fO t-@y/&
-@+ M9& nh% nE>8

T h9 i t hEFn gh -% n g 7 4u (
[ u ( n Xun [ u ( n 4 K
1 a = +
C hP
H u & ;n C h/ u
'() 6: P0FO M-f* HS t-[/ ;\+
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t được nh8ng n1t ch9nh 45 .uEt
6]& P0FO M-f* *0•+ TR‚/
- 56 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
ph&p Hư:i thời TrFn1
-Nh% Tr<n $(n h%nh $+ =uHt g^ Q"- =uHt !W 8W
g giBng 4% kh98 4>i thời Lh^
TL: @(n h%nh =uHt M>i : [uB8 tri5u hnh =uHt:
`98 !6nh ="i nhNng !i5u $(n h%nh ?E>i thời Lh
8W $Y sung )98 nhHn 4% $3- 4; :u&5n tE hNu t%i
s3n7 :u& !6nh 8I th2 4i;8 Mu( $9n ru+ng !Jt1
-@(n h%nh $+ =uHt M>i: [uB8 Tri5u
Hnh =uHt:
Xi;8 Xu( !ft 8huOng =>n b th5M 8ung !i;n nWi
=ên !i5u g^
TL: Nh% nE>8 8hV trRng !.n =uHt ,h9,7 s' 898h
$i;t giN( 4u( 4% nh/n ?/n 8hE( s/u s{8
-Qft 8ơ :u(n ThwM Hnh Xi;n !2 )S
ki;n1
d& CD/5 )eBM-@b/ *fO:
-Nh% Tr<n !EF8 th%nh =H, tr-ng h-%n 83nh n%-^
-XZ ="i sơ !G $+ M9& nh% nE>8 thời Tr<n1
-@%i tH, 17 a7 g1
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
- HR8 $%i7 s-"n ,h<n II $%i 1g1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
----------p------------
N5S@ JG?/:
N5S@ 5+u/5:
T+.* 26: BÀI 16: NkỚC ĐUI VIpT THẾ K• III • TT•
II] NHÀ TRẦN %V XỰNG QU%N Đ"I VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
I & '() *+,- :
1& K+./ *01):
Th. k_ `III1nh% Tr<n !* th'8 hi;n nhi5u $i;n ,h9, tA8h 8'8 !2 )/& ?'ng :u/n !+i 4% 8Png
8B :uB8 ,hsng7,hI8 hGi 4% ,h9t tri2n kinh t.1 ‡- !W :u/n !+i 4% :uB8 ,hsng 8P( Q"i Xi;t
thời !W hing M"nh 7kinh t. ,h9t tri2n1
2&K3 /4/5:
-L%M :u]n 4>i ,hEơng ,h9, s- s9nh1
6&T7 *78/5:
-@Gi ?Etng =sng &êu nE>8 7t' h%- ?/n t+8 !Bi 4>i 8Ong 8u+8 )/& ?'ng 78Png 8B 4% ,h9t
tri2n !Jt nE>8 ?E>i tri5u Tr<n1
II & C0-C/ 9: )DE 5+FG H+,/I 0A) J+/0
GX: SEu t<M M+t sB tr(nh 3nh tE =i;u =iên :u(n t>i th%nh t'u thP 8Ong nghi;, thời Tr<n1
HS: QR8 kn n+i ?ung $%i7 tr3 =ời 898 8/u hˆi s98h gi9- kh-(1
III & T+./ *RZ/0 =?@ 0A) :
1 & L/ ;:/0 MNO:
2 & K+sQ *RE 9S+ )T :
- 57 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- XZ ="i $+ M9& nh% nE>8 thời Tr<n^
- Ch9, =uHt thời Tr<n 8W !f8 !i2M g^
6 & BS+ QN+ :
Gi>i thi;u: Cing 4>i 4i;8 )/& ?'ng 8hAnh :u&5n7 ,h9, =uHt nh% Tr<n !* )/& ?'ng :u/n
!+i 4% ,h9t tri2n kinh t.1
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() II& N0S TR‚/ `[@ =Y/5 t-[/ ;\+ HS
O0F* *R+s/ _+/0 *.&
'() 1& N0S TR‚/ `[@ =Y/5 t-[/ ;\+ HS
)D/5 )e t-e) O0“/5&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/] *0uG M-f/ /0cQ
Mục tiêu: Trình bày được nh8ng n1t ch9nh 45
tình hình Bu#n đội Hư:i thời TrFnL
BHS !R8 ,h<n 1 SGD
GX:TY 8hy8 :u/n !+i nh% Tr<n nhE th. n%-^
TL: [u/n !+i gGM 8JM :u/n 4% :u/n b 898 =+
H: X s(- nh% Tr<n ken 8hRn nhNng th(nh niên
khˆ] M"nh b :uê !2 4%- 8JM :u/n^
TL: Q2 tung !+ tin 8H& tr-ng 4i;8 $3- 4; tri5u
8hAnh 7$3- 4; 4u(7h-%ng th%nh7tri5u !nh1
- [u/n !+i !EF8 hR8 tH, $inh ,h9, 4% =u&;n tH,
4W ngh;
GX: [u/n !+i !EF8 tu&2n ?Ing th]- 8hP
trEơng78hAnh s98h n%-^
HS: :u(n s9t Ha71
H: dM 8W nhHn )et ›œg 45 4‚ khA thời Tr<n^
H: :-@ên 8"nh )/& ?'ng :u/n !+i nh% Tr<n !*
=%M g !2 8Png 8B :uB8 ,hsng^
-Xi;8 )/& ?'ng :u/n !+i nh% Tr<n 8W g kh98
4% giBng s- 4>i nh% Lh^
-Chi( nhWMTh3- =uHn
HS:-GiBng::u/n !+i gGM a $+ ,hHn7!EF8 tu&2n
th]- 8hAnh s98h ‹ngI $inh E nOngŒ
-Dh98:8JM :u/nrtu&2n nhNng ngEời khˆ] M"nh
b :uê hEơng nh% tr<n7th]- 8hP trEơng: ‹8Bt tinh
nhu; khOng 8Bt !OngŒ1
H: [u( tM hi2u ]M 8W nhHn )et g 45 :u/n !+i
thời Tr<n^
TL: L'8 =EFng :u/n !+i rJt hing M"nh7 gGM
nhi5u $inh 8hPng tr-ng !W tEFng $inh 8W 8Bng
hi.n t- =>n7 :u/n !+i tinh nhu;1
H: NhNng 8hP trEơng 4% $i;n ,h9, trên 8P( nh%
Tr<n 8W t98 ?Ing nhE th. n%- !Bi 4>i s' ,h9t
tri2n kinh t. !Jt nE>8^
TL: ThV8 !w& kinh t. ,h9t tri2n( - CW nh/n ='8
1]& N0S TR‚/ `[@ =Y/5 t-[/ ;\+ HS
)D/5 )e t-e) O0“/5&
- [u/n !+i: GGM 8JM :u/n 4% :u/n b
898 =+1
j ChP trEơng: [u/n =Anh 8Bt tinh7
khOng 8Bt !Ong1
j ChAnh s98h: NgI $inh E nOng7
- [uB8 ,hsng:
j CS 898 tE>ng giˆi !Wng giN 898 46 trA
hi2M &.u1
jXu( Tr<n thEờng !i tu<n tr( 4i;8
,hsng $61
- 58 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
th(M gi( s3n )uJt#
'() 2: K0•+ O0() HS O0F* *R+s/ _+/0 *.&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được nh8ng n1t ch9nh 45
phục h^i 4à ph&t tri-n inh t! Hư:i thời TrFn
2]& P0() 0<+ HS O0F* *R+s/ _+/0 *.&
GX:Nh% tr<n !* =%M g !2 ,h9t tri2n nOng
nghi;,^
TL: Nh% Tr<n !w& M"nh 8Ong 8u+8 kh(i
h-(ng7 Mb r+ng ?i;n tA8h s3n )uJt7 !{, !ê
,hsng =It7 !ft 8hy8 :u(n H% !ê sy
H: NhHn )et g 45 nhNng 8hP trEơng ,h9t tri2n
nOng nghi;, 8P( nh% Tr<n^
TL:-Chi hF,7 k6, thời „…NOng ?/n !EF8 nh%
nE>8 :u(n t/M7 8B g{ng tA8h 8'8 8%& 8J&1 NOng
nghi;, nh(nh 8hWng ,hI8 hGi 4% ,h9t tri2n1
H:D2 tên 898 ngh5 ThP 8Ong nghi;, tr-ng nh/n
?/n^
TL: C98 )Ebng thP 8Ong nh% nE>8 8hu&ên s3n
)uJt !G gBM7 r;t 4% 8h. t"- 4‚ khA
Tr-ng nh/n ?/n 8W nhi5u gh%nh ngh5 nhE !V8
!Gng7 =%M giJ&7 kh{8 4% in
HS :u(n s9t Ha~1 NhHn )et
TL: Di2u ?9ng t- kh-•7 ,hWng kh-9ng7 8Bt gBM
?%& ?fn7 tr(ng trA hnh 4i5n
H: [u( !W ]M 8W nhHn )et g 45 898h =%M !G
gBM thời Tr<n^
TL: QG gBM thời Tr<n 8W s' k. thL( kn thHt
thời Lh 4% 8W s' s9ng t"- ,hi hF, 4>i 8u+8
sBng„… ThP 8Ong nghi;, ,h9t tri2n
H: Tnh hnh thEơng nghi;, nE>8 t( thời Tr<n
nhE th. n%-^
TL: HS tr3 =ời gi9- 4iên tWM =EF8 ghi $3ng
H: [u( tM hi2u ]M h*& 8h- $i.t nhNng 8hP
trEơng7 $i;n ,h9, 8P( nh% tr<n !2 ,hI8 hGi
kinh t.^ t98 ?Ing 8P( nW tr-ng 4i;8 )/& ?'ng
:uB8 gi( Gi( Q"i Xi;t hEng th6nh1
Š NOng nghi;,:
-ChV trRng kh(i h-(ng Mb r+ng ?i;n
tA8h 8(nh t987 !{, !ê7 !%- sOng7 n"- 4et
kênh MEơng1
-NOng ?/n !EF8 nh% nE>8 :u(n t/M
tA8h 8'8 8%& 8J& „… NOng nghi;, nh(nh
8hWng ,hI8 hGi 4% ,h9t tri2n
Š ThP 8Ong nghi;,:
-LH, nhi5u )Ebng thP 8Ong nh% nE>8
8hu&ên s3n )uJt !G gBM7?;t 4% 8h. t"-
4‚ khA1
-ThP 8Ong tr-ng nh/n ?/n 8W nhi5u
ngh%nh nhE !V8 !Gng7=%M giJ&7kh{8
49n ino
Š ThEơng nghi;,:
-ChF MR8 nhi5u b =%ng )*7Thung L-ng
8W U1 ,hB ,hEờng1
-@uOn $9n 4>i nE>8 ng-%i rJt ,h9t
tri2n:Mb nhi5u 8S( $i2n :H+i thBng7H+i
tri5u7X/n !Gn o
d & CD/5 )eBM-@b/ *fO
- Nh% Tr<n 8W nhNng $i;n ,h9, g !2 )/& ?'ng :u/n !+i7 :uB8 ,hsng1
- Nh% Tr<n !* =%M g !2 ,hI8 hGi 4% ,h9t tri2n kinh t. s(u nhNng nuM su& th-9i 8P( nh%
Lh^
g & H7N/5 =h/ *Y 0A) :
- HR8 $%i - @T z7 •7 U7 s-"n $%i 1z1
IV& TY R i* _+/0 /50+bQ :
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo1
- 59 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
N5S@ JG?/:
N5S@ 5+u/5:
T+.* 2d: BÀI 1d BA LẦN KHÁNG CHIẾN CH|NG QU%N %' Lk¡C 'rNG B
NGUVnN •THẾ Kž III•
I& CU"C KHÁNG CHIẾN LẦN TH© NH{T CH|NG QU%N
%' Lk¡C 'rNG CL •12g–•
I& '() *+,- :
1& K+./ *01):
- @i.t !EF8 sy8 M"nh :u/n s' 8P( :u/n vOng Ngu&ên 4% /M MEu :u&.t t/M )/M =EF8
Q"i Xi;t 8P( 8hVng :u( nhNng tE =i;u =68h sS 8I th21
- NhNng net 8hAnh 8P( 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n )/M =EF8 vOng 8Y =<n thy nhJt th]-
=EF8 !G 4>i tr/n !9nh :u&.t !6nh b QOng @+ Q<u
2&K‡ /4/5:
- QR8 ?iTn $i.n trHn !9nh $|ng =EF8 !G1
- QR8 4% 4Z =EF8 !G1
- Ch/n tA8h !9nh gi9 nhHn )et 898 s' ki;n =68h sS1
6& T7 *78/5:
- Gi9- ?I8 HS h thy87 kiên 8Eờng7 $Jt khuJt MEu trA ?‚ng 83M 8P( :u/n 4% ?/n t( tr-ng
8u+8 kh9ng 8hi.n1
- Gi9- ?I8 =sng t' h%- 45 tru&5n thBng 8P( ?/n t+81
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@ HS *R“:
GX: SEu t<M tr(nh 3nh Minh h-"7 8huwn $6 LEF8 !G 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n )/M
=EF8 vOng CY1
HS: QR8 n+i ?ung $%i hR87 tr3 =ời 8/u hˆi tr-ng sgk1
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T&
-Nh% Tr<n !* =%M g !2 )/& ?'ng :u/n !+i^ NhHn )et^
6& BS+ QN+:
S(u khi =ên n{M 8hAnh :u&5n7 Xu( tOi nh% Tr<n ${t t(& 4%- 4i;8 )/& ?'ng !Jt nE>8 45 MRi
Mft7 !Gng thời 8sn ,h3i 8huwn $6 nhi5u Mft !2 !Bi ,hW nhNng /M MEu )/M =EF8 8P( $Rn
,h-ng Di.n vOng - Ngu&ên1 XH& 8u+8 8hi.n ?iTn r( nhE th. n%-^
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
vI8 I1 Cu+8 kh9ng 8hi.n =<n thy nhJt
)0e/5 t-[/ `[Q M7€) '•/5 )… • 12g–•
'() 1& %Q Q7- `[Q M7€) Đ?+ V+b* )DE
t-[/ '•/5 )…&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t được sTc (6nh Bu#n sự
của Bu#n M@ng cD 4à #( (ưu Buy!t t#(
x#( .ược G6i Xi't của ch=ngL
GX ?ing =EF8 !G th. gi>i 4% gi>i thi;u sơ
:u( 45 nE>8 vOng CY th. k} `III1
-HS :u(n s9t Ha• nhHn )et H a• giV, ]M
1]& %Q Q7- `[Q M7€) Đ?+ V+b* )DE '•/5
C…&
-Thi.t =H, 98h !+ h+ !. 8h. vOng CY trên
!Jt Q"i Xi;t1
-Chi.M Q"i Xi;t !2 !9nh =ên ,hA( N(M
T[1Th'8 hi;n k. h-"8h gRng kM tiêu ?i;t
N(M TBng1
- 60 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
hi2u g 45 :u/n vOng CY ^
[u/n vOng 8Y rJt M"nh 8hVng giˆi nhJt =%
k6 $inh
GX:-[u/n vOng CY )/M =EF8 Q"i Xi;t
nh|M MI8 !A8h g^
TL: Q2 =J& Q"i Xi;t =%M $%n !", ti.n 8Ong
N(M TBng
-TrE>8 khi 4%- nE>8 T(7 tE>ng vOng CY
!* =%M g^
HS:- Ch- sy gi3 !]M thE !] ?R( 4% ?I
h%ng 4u( Tr<n1
GX:Xu( Tr<n !* 8W th9i !+ nhE th. n%-^
HS: @{t sy gi3 ${t gi(M 4%- ngI81
H: H%nh !+ng ${t gi(M sy gi3 8P( gif8
4%- tr-ng ngI8 8P( 4u( Tr<n th2 hi;n !i5u
g^
TL: Th2 hi;n :u&.t t/M !9nh gif8 8P( 4u(
Tr<n
'() 2: N0S TR‚/ )0-C/ 9: HS *+./ 0S/0
_0F/5 )0+./ )0e/5 t-[/ `[Q M7€)
'•/5 C…&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t 4à hi-u sự chuYn b* h&ng
chi!n của nhà TrFn+ Trình bày trên .ược
đ^ n1t ch9nh Hi!n bi!n cuộc h&ng chi!n
.Fn thT nhJt ch0ng Bu#n x#( .ược M@ng
cD1
GX:Dhi !EF8 tin :u/n vOng CY )/M =EF8
nE>8 t(7 4u( Tr<n !* =%M g^
2]& N0S TR‚/ )0-C/ 9: HS *+./ 0S/0 _0F/5
)0+./ )0e/5 t-[/ '•/5 C…&
HS: Nh% Tr<n $(n =;nh s{M sS( 4‚ khA 898
!+i ?/n $inh !EF8 th%nh =H,7 ng%& !êM
=u&;n tH,7 s•n s%ng 8huwn $6 kh9ng 8hi.n
H: dM 8W nhHn )et g 45 s' 8huwn $6 8P(
nh% Tr<n^
TL: S' 8huwn $6 8hu !9-7 th2 hi;n s' 8hP
!+ng 8hBng gif8
HS :u(n s9t =EF8 !G GX trnh $%& 4% HS
trnh $%& ="i1
Th9ng 1-1a•~7 g 4"n :u/n vOng CY ti.n
4%- nE>8 t( th]- !Eờng sOng Th(- :u(
@"8h H"8 !.n @nh L; Ngu&ên 4% $6 8hfn
="i7s(u !W ti.n 4%- Thung L-ng1
-T( th'8 hi;n k. h-"8h ‹XEờn khOng nh%
trBng ‹)uOi 45 thiên M"8 7khi.n 8h- gif8
4%- Thung L-ng $6 thi.u =Eơng th'87th'8
(1 Nh% Tr<n 8huwn $6:
-@(n h%nh =;nh s{M sS( 4‚ khA
C98 !+i ?/n $inh !EF8 th%nh =H, 4% ng%&
!êM =u&;n tH,1
$1 ‡iTn $i.n: ( SGD#
-1
- 61 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
,hwM rơi 4%- tnh th. 8'8 k khW khun1
-T( Mb 8u+8 ,h3n 8Ong =>n b QOng @+
Q<u1
81D.t :u3:Ng%& a•-1-1a•~ :u/n vOng CY
rVt khˆi Thung L-ng 8h"& 45 nE>8
H: dM 8W nhHn )9t g 45 8/u nWi 8P( Tr<n
ThP Q+^
TL: Th2 hi;n s' $nh tnnh7 t' tin 4%- th{ng
=Fi 8P( 8u+8 kh9ng 8hi.n
GX: X s(- :u/n t( !9nh $"i :u/n vOng
CY^
HS: [u/n t( $i.t sS ?Ing 898h !9nh gif8
thOng Minh7$i.t 8h>, thời 8ơ1CW s' thBng
nhJt trên ?E>i 1 =sng 8P( 4u( tOi nh% Tr<n7
tinh th<n 8hi.n !Ju ?‚ng 83M 8P( :u/n
?/n Q"i Xi;t
Th3- =uHn nhWM:
@%i hR8 kinh nghi;M 45 898h !9nh gif8
8P( ?/n t+8 t( tr-ng 8u+8 kh9ng 8hi.n
8hBng :u/n vOng CY =<n thy nhJt =% g^
Š LJ& &.u !9nh M"nh 7=J& At !%nh nhi5u1
d& CD/5 )e ƒ M-@b/ *fO:
-[u/n vOng CY )/M =EF8 Q"i Xi;t nh|M MI8 !A8h g^
-Trnh $%& ?iTn $i.n 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n vOng CY $|ng =EF8 !G1
-@%i tH, 17 a1
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
-HR8 $%i7 s-"n $%i 1z ,h<n II1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/:
N5S@ 5+u/5:
T+.* 2g: BÀI 1d: •TT•
II& CU"C KHÁNG CHIẾN LẦN TH© HAI CH|NG QU%N %' Lk¡C
NGUVnN •12–g•
I & '() *+,- :
1&K+./ *01):
-NJEM !EF8 /M MEu )/M =EF8 Q"i Xi;t 8P( nh% Ngu&ên7 s' 8huwn $6 8P( nh% tr<n 4%
nhNng net 8hAnh 8P( 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n )/M =EF8 Ngu&ên =<M thy II 4>i tr/n
!9nh T/& D.t7 H%M TS7 ChEơng ‡Eơng1
- 62 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
ThJ& !EF8 tAnh th<n t-%n ?/n !-%n k.t :u&.t t/M kh9ng 8hi.n 8P( :u/n7 ?/n th>i tr<n :u(
898 s' ki;n7 nh/n 4Ht =68h sS 8I th21
2&K3 /4/5:
-\kn kn nung sS ?Ing =EF8 !G !2 thuHt ="i s' ki;n =68h sS1
6&T7 *78/5:
-@Gi ?Etng 8h- hR8 sinh =sng 8uM thi gif8 ng-"i )/M7ni5M t' h%- ?/n t+8 4% =sng $i.t ơn
tY tiên !* kiên 8Eờng 7MEu trA $3- 4; 8hP :u&5n !Jt nE>81
II & C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“
GX: Chuwn $6 LEF8 !G kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n Ngu&ên 1a~•1
-Q-"n trA8h ŒH68h tE>ng snŒ
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk7 sEu t<M nhNng ki.n thy8 =68h sS =iên :u(n
III & T+./ *RZ/0 =?@ 0A) :
1 & L/ ;:/0 MNO&
2 & K+sQ *RE 9S+ )T&
-Trnh $%& ?iTn $i.n 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n vOng CY1
6 & BS+ QN+ :
S(u thJt $"i 1a•~ :u/n vOng CY khOng 8h6u tL $ˆ /M MEu )/M =EF8 Q"i Xi;t1 S(u khi
thOn tAnh !EF8 nh% TBng 1a7• 8hVng r9- ri.t 8huwn $6 )/M =EF8 Q"i Xi;t1
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() II: C-\) _0F/5 )0+./ M‚/ I+ )0e/5 t-[/
`[Q M7€) N5-@,/ • 12–g•
'() 1& %Q Q7- `[Q M7€) C0EQ PE HS Đ?+ V+b*
)DE /0S N5-@,/&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được sTc (6nh của Bu#n >guyên
4à #( (ưu x#( .ược "ha( pa+ G6i Xi't của
ch=ng
1]& %Q Q7- `[Q M7€) C04Q PE
HS Đ?+ V+b* )DE /0S N5-@,/&
GV:-Nh% Ngu&ên 8h- :u/n )/M =EF8 ChuM ,( 4%
Q"i Xi;t nh|M MI8 !A8h g^
TL: Q2 =%M 8<u nBi )/M =EF8 4% thOn tAnh 898
nE>8 ,hA( n(M Trung [uB8
H: T"i s(- HBt TJt Li;t 8h- :u/n !9nh ChuM ,(
trE>8^ D.t :u3^
TL: Q2 =%M $%n !", ti.n 8Ong ,hA( n(M Q"i Xi;t7
,hBi hF, 4>i :u/n 8P( Th-9t H-(n tL T[ !9nh
4%- ,hA( @{8
- D. h-(8h ?ing ChuM ,( =%M $n%n !", ti.n 8Ong
Q"i Xi;t 8P( nh% Ngu&ên thJt $"i
GV sS ?Ing =EF8 !G trnh $%&1
-vI8 !A8h: L%M 8<u nBi thOn tAnh
898 nE>8 b ,hA( N(M T[1
-1a~g 8h- :u/n !9nh ChuM,( trE>8
!2 =%M $%n !", tJn 8Ong 4%- Q"i
Xi;t nhEng thJt $"i1
'() 2: N0S TR‚/ )0-C/ 9: _0F/5 )0+./&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t 4à hi-u sự chuYn b* h&ng chi!n
của nhà TrFn
-S(u khi ngh] tin :u/n Ngu&ên 8W h !6nh )/M =EF8 nE>8
t(7 nh% Tr<n !* =%M g^
2]& N0S TR‚/ )0-C/ 9: _0F/5
)0+./&
-Xu( Tr<n tri;u tH, h+i ngh6 b $.n
@nh Th(n $%n k. h-"8h !9nh gif8
8S Tr<n [uB8 TuJn 8h_ hu& 8u+8
kh9ng 8hi.n
- 63 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
HS !R8 ,h<n in nhˆ SGD1 - 1a~• Mb H+i Ngh6 ‡iên HGng b
Thung L-ng1
GV:H+i Ngh6 ‡iên HGng 8W t98 ?Ing g !.n 4i;8
8huwn $6 kh9ng 8hi.n^NhNng s' ki;n n%- th2 hi;n
h 8hA :u&.t t/M7:u&.t 8hi.n 8P( nh% Tr<n^
TL: TL: H+i ngh6 !* 4"8h r( k. h-"8h !9nh gif8
!Gng thời th2 hi;n !EF8 :u&.t t/M !9nh gif8 !.n
8ing 8P( nh/n ?/n Q"i Xi;t7 nW 8W t98 ?Ing khA8h
=; tinh th<n 8P( :u/n 4% ?/n t(1
H: S' 8huwn $6 8P( nh% Tr<n th2 hi;n !i5u g^
TL: Th2 hi;n 8hP trEơng 8huwn $6 !9nh gif8 h-%n
t-%n !Vng !{n7 !Gng thời th2 hi;n :u&.t t/M $3-
4; !+8 =H, 8P( :u/n ?/n thời Tr<n
- TY 8hy8 tH, trHn7 ?u&;t $inh b
QOng @+ Q<u
'() 6: X+P/ 9+./ HS _.* t-u )DE )-\) _0F/5
)0+./
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được nh8ng n1t ch9nh 45 Hi[n
bi!n cuộc h&ng chi!n .Fn __ trên .ược đ^+ nA(
đưpợc !t Bu3+ ; ngh<a của cuộc h&ng chi!n
6]& X+P/ 9+./ HS _.* t-u )-\)
_0F/5 )0+./&
(1 ‡iTn $i.n ( SGD#
GV: ?ing =EF8 !G trnh $%& ?iTn $i.n 4% hE>ng
?xn HS trnh $%& $|ng =EF8 !G1
1c1a~•: •p 4"n :u/n Ngu&ên ?- Th-9t H-(n 8h_
hu& 4%- )/M =EF8 nE>8 t(1
-[u/n t( s(u M+t 4%i trHn 8hfn !9nh !68h b $iên
gi>i !* rVt 45 X"n Di.,7 Thung L-ng 4% 8uBi 8ing
rVt 45 Thiên TrEờng !2 $3- t-%n ='8 =EFng7 4%
th'8 hi;n k. h-"8h ‹4Eờn khOng nh% trBngŒ1
-Cing M+t =V8 T-( QO tL Ch(M,( !9nh r( Ngh;
•n7 Th(nh HW(7 :u/n Th-9t H-(n Mb 8u+8 tJn
8Ong )uBng ,hA( n(M nh|M t"- th. gRng kM !2
tiêu ?i;t :u/n t(7 nhEng $6 thJt $67 ,h3i rVt 45
Thung L-ng 4% =/M 4%- tnh tr"ng thi.u =Eơng
th'8 tr<M trRng1
-•c1a~•7 =Fi ?Ing thời 8ơ nh% Tr<n tY 8hy8 ,h3n
8Ong !9nh $"i :u/n gif8 b nhi5u nơi1 $1D.t
:u3:[u/n gif8 ,h<n $6 8h.t7 ,h<n 8sn ="i 8h"& 45
nE>87 Th-9t H-(n 8hui 4%- Bng !Gng 45 nE>87T-(
QO $6 8heM !<u
-
GV:Nêu 898h !9nh 8P( :u/n t( tr-ng 8u+8 kh9ng
8hi.n 8hBng :u/n Ngu&ên =<n thy h(i^
HS th3- =uHn nhWM rVt r( k.t =uHn:
jLV8 !<u gif8 M"nh rVt =ui !2 $3- t-%n ='8 =EFng
8hờ thời 8ơ :u&.t !6nh ,h3n 8Ong gi%nh th{ng =Fi1
j89nh !9nh ‹ XEờn khOng nh% trBngŒ
$1D.t :u3: Dh9ng 8hi.n ?%nh th{ng
=Fi
- 64 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
d& CD/5 )e B M-@b/ *fO:
- Nh% Tr<n 8huwn $6 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng Ngu&ên =<n thy h(i nhE th. n%-^
- Trnh $%& ?iTn $i.n1
g&H7N/5 =h/ *Y 0A):
B HR8 $%i s-"n ,h<n III1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BBBBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/:
N5S@ 5+u/5:
T+.*: 2† III& CU"C KHÁNG CHIẾN LẦN TH© BA
CH|NG QU%N %' Lk¡C NGUVnN •12–‹ B 12––•
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1&K+./ *01):
-0M MEu )/M =EF8 Q"i Xi;t =<n thV $( 8P( :u/n Ngu&ên1
-Xu( tOi nh% Tr<n :u&.t t/M ti.n h%nh 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng ="i nh% Ngu&ên 4>i 898
trHn !9nh =>nrX/n QGn7@"8h Q|ng 4% gi%nh th{ng =Fi 4• 4(ng1
2&K3 /4/5:
\kn =u&;n kn nung sS ?Ing =EF8 !G !2 tWM t{t s' ki;n =68h sS1
6&T7 *78/5:
-@Gi ?Etng 8h- hR8 sinh =sng 8uM thi gif8 4% ni5M t' h%- 45 tru&5n thBng h%- hing 8P(
?/n t+8 tr-ng 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng gif8 vOng-Ngu&ên1
II& :
- NXQ7 !%M th-"i7 thu&.t trnh7 th3- =uHn
-LEF8 !G kh9ng 8hi.n =<n g 8hBng :u/n Ngu&ên1
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
-Trnh $%& ?iTn $i.n kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n )/M =EF8 Ngu&ên 1a~•1
6& BS+ QN+:
H(i =<n thJt $"i tr-ng 4i;8 )/M =EF8 Q"i Xi;t nh% Ngu&ên 8W tL $ˆ h !6nh )/M =EF8 Q"i
Xi;t nN( khOng^ ChVng 8huwn $6 nhE th. n%-^
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1& N0S N5-@,/ `[Q M7€) Đ?+ V+b*
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được hoàn c3nh x#( .ược
của nhà >guyên+ sự chuYn b* h&ng chi!n
của nhà TrFnLtrình bày Hi[n bi!n ch9nh trên
.ược đ^
1]& N0S N5-@,/ `[Q M7€) Đ?+ V+b*&
GV:-Nh% Ngu&ên )/M =EF8 Q"i Xi;t tr-ng
h-%n 83nh n%-^
Š H-%n 83nh:
-Nh% Ngu&ên :u&.t t/M )/M =EF8 Q"i
- 65 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
TL: ThJt $"i =iên tI8 tr-ng a 8u+8 )/M =EF8
trE>8 4u( Ngu&ên ty8 giHn 8%ng :u&.t t/M
)/M =EF8 Q"i Xi;t
H: Nêu M+t sB ?xn 8hyng 45 4i;8 nh%
Ngu&ên 8huwn $6 )/M =EF8 Q"i Xi;t =<n thy
g1
TL: Nh% Ngu&ên hu& !+ng t>i hơn gp 4"n
:u/n 4% nhi5u ?(nh tE>ng ?- Th-9t H-(n
=%M tYng 8h_ hu&7 hu& !+ng 1pp 8hi.n
thu&5n 7 1 !-%n thu&5n =Eơng7 HBt TJt Li;t
8un ?fn (DhOng 8h- Gi(- 8h_ =% 1 nE>8 nhˆ
M% khinh thEờng#
H: dM 8W nhHn )et g 45 8/u nWi 8P HBt TJt
Li;t^
TL: [u( 8/u nWi trên 8h- thJ& 4u( Ngu&ên
!* nhHn r( sy8 M"nh 8P( Q"i Xi;t
H: Nh% Tr<n =%M g trE>8 ngu& 8ơ $6 )/M
=EF8^
TL: Nh% tr<n khwn trEơng 8huwn $6 kh9ng
8hi.n
GV:‡ing =EF8 !G trnh $%& ?iTn $i.n HS
={ng ngh] trnh $%& ="i1
Xi;t =<n thy g1
-Nh% Tr<n khwn trEơng 8huwn $6 kh9ng
8hi.n1
Š ‡iTn $i.n: ( SGD#
-1ac1a~7: [u/n Ngu&ên G "t tJn 8Ong Q"i
Xi;t1
-1a~~ Th-9t H-(n 8h- :u/n 8hi.M !Wng
X"n Di.,1
-X5 ,hA( t( s(u M+t 4%i trHn 8hfn gif8 b
8S( 3i7Tr<n [uB8 TuJn !* 8h- :u/n rVt
khˆi 4"n ki., 45 4ing sOng !uBng !ê 8hfn
gif8 b Thung L-ng1
'() 2: TRf/ V[/ Đ</ *+,- =+b* ;GS/
*0-@y/ L7Œ/5 )DE TR7Œ/5 V4/ H…&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày trên .ược đ^ n1t Hi[n
bi!n ch9nh của trEn X#nG^n 4à thJy được
4ai trZ của trEn đ&nh này trong cuộc h&ng
chi!n
2]& TRf/ V[/ Đ</ *+,- =+b* ;GS/ *0-@y/
M7Œ/5 )DE TR7Œ/5 V4/ H…1
GV:-TEờng thuHt ?iTn $i.n trHn X/n QGn^
H: Chi.n th{ng X/n QGn 8W h nghn( g^
TL: Chfn !yng nguGn ti., t. =Eơng th'8 7
4‚ khA 8P( :u/n ngu&ên
-Tr<n Dh9nh ‡E 8h- :u/n M(i ,hI8 b X/n
QGn !Fi !-%n thu&5n =Eơng 8P( !68h1
-Dhi !-%n thu&5n =Eơng !i :u( $6 :u/n t(
tL nhi5u ,hA( !9nh r( ?N ?+i ,h<n =>,
thu&5n =Eơng $6 !{M7 sB 8sn ="i $6 :u/n t(
8hi.M
'() 6: C0+./ *0¤/5 B?)0 Đª/5&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
6]& C0+./ *0¤/5 B?)0 Đª/5
- 66 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
Mục tiêu: Trình bày được n1t ch9nh của
trEn 76ch G`ng trên .ược đ^+ ; ngh<a của
chi!n thAng này trong 4i'c !t th=c chi!n
tranh
-S(u trHn X/n QGn7 tnh th. 8P( :u/n
Ngu&ên nhE th. n%-^
HS ?'( 4%- SGD tr3 =ời1:
[u/n gif8 r( sy8 8%n :uet 7 8E>, =Eơng th'8
nhEng $6 nh/n ?/n t( !uYi !9nh7 !w& 8hVng
4%- tnh th. $6 !+ng7 8"n ki;t =Eơng th'87
Th-9t H-(n !Wng :u/n b thung L-ng 8W
ngu& 8ơ $6 8O =H,7 tinh th<n :u/n =Anh h-(ng
M(ng7 tu&;t 4Rng1 TrE>8 tnh th. ngu& khBn
Th-9t H-(n :u&.t !6nh rVt :u/n =ên 4"n
ki., 4% tL !/& rVt :u/n 45 nE>8 th]- a
!Eờng thu}7 $+
SS ?Ing =EF8 !G trnh $%& ?iTn $i.n1
H: Nêu k.t :u3 8P( 8u+8 kh9ng 8hi.n^
TL: Cu+8 kh9ng 8hi.n gi%nh th{ng =Fi
-zc1a~~: Q-%n thu&5n =Eơng 8P( ” v*
Nhi rVt 45 th]- sOng @"8h Q|ng1
-T( nhS !68h 4%- s/u trHn !6( khi nE>8
?/ng 8(-1
-Nêu 898h !9nh 8P( nh% Tr<n =<n thy g 8W g
giBng 4% kh98 s- 4>i a =<n trE>81
HS th3- =uHn nhWM1
TL: GiBng: QWng 8R8 trên sOng7 =Fi ?Ing
thu} tri5u7 gi3 !9nh7 thu( 8h"& ?I !68h 4%-
trHn !6( M(i ,hI8oo1
Dh98: a trHn trE>8 !9nh :u/n !68h khi
8hVng ti.n :u/n 4%- )/M =EF8 nE>8 t(
L<n g !9nh khi :u/n !68h rVt 8h"&
H: dM h*& nêu h nghn( 8P( 8hi.n th{ng
@"8h !|ng nuM 1a~~^
TL: D.t thV8 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n
Ngu&ên )/M =EF8
- Q9nh t(n /M MEu )/M =EF8 8P( :u/n
Ngu&ên1
- @3- 4; 4Nng 8h{8 n5n !+8 =H, 8P( ?/n t+8
-LV8 nE>8 rVt thu&5n !68h )O 4%- 8R8 4% $6
:u/n t( !9nh tL a $ên $ờ1Nhi5u tên gif8 $6
8h.t7 ” v* $6 ${t sBng1
d& CD/5 )e:
- ‡'( 4%- =EF8 !G trnh $%& tWM t{t ?iTn $i.n 8u+8 kh9ng 8hi.n =<n thy g1
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
- HR8 $%i 7 s-"n $%i IX1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- 67 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BBBBBBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: †]12]2‰1‰
N5S@ 5+u/5: ‹]12]2‰1‰
Ti.t :a7 IV& NGUVnN NH%N TH«NG L¡I VÀ › NGHjA LỊCH SỬ
CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CH|NG QU%N %' Lk¡C
'rNG B NGUVnN
I& '() *+,- :
1&K+./ *01):
-GiV, hR8 sinh n{M !EF8 ngu&ên nh/n th{ng =Fi 4% h nghn( =68h sS 8P( g =<n kh9ng 8hi.n
8hBng :u/n vOng Ngu&ên1
2&K3 /4/5:
Ch/n tA8h7s- s9nh s' ki;n 4% nh/n 4Ht =68h sS :u( $( =<n kh9ng 8hi.n !2 rVt r( nhHn )et
8hung1
6&T7 *78/5:
-@Gi ?Ebng =sng t' h%- 45 tru&5n thBng !9nh gif8 giN nE>8 8P( ?/n t+81
-@%i hR8 kinh nghi;M =68h sS 45 tinh th<n !-%n k.t ?/n t+81
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I TR“&:
GX: Chuwn $6 @3n !G !. :uB8 vOng l Ngu&ên th. k} `III1
- TE =i;u 45 nh/n 4Ht tiêu $i2u tr-ng g =<n kh9ng 8hi.n1
HS: !R87 tr3 =ời 898 8/u hˆi sgk
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO:
1& L / ;:/0 MNO :
2& K+sQ *RE 9S+ )T&
TEờng thuHt ?iTn $i.n trHn @"8h Q|ng 1a~~^
6& BS+ QN+:
@( =<n kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n vOng Ngu&ên 8P( nh% Tr<n ?iTn r( tr-ng !i5u ki;n 4O
8ing khW khun7 nhEng !* gi%nh !EF8 th{ng =Fi1 X s(- 8W nhNng th{ng =Fi !W^ m nghn(
nhE th. n%-^
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1& N5-@,/ /0[/ *0¤/5 M€+:
HG?* ;\/5 MNO] /0cQ • d /0cQ•
Mục tiêu: >A( được nguyên nh#n thAng .ợi
của a .Fn h&ng chi!n ch0ng Bu#n M@ng
>guyênL
HS: Th3- =uHn 8/u hˆi
GV:NhNng ngu&ên nh/n n%- =%M 8h- 83 g =<n
kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n vOng7 Ngu&ên gi%nh
th{ng =Fi^
1]& N5-@,/ /0[/ *0¤/5 M€+:
-QEF8 tJt 83 898 t<ng =>, nh/n ?/n th(M
gi( kh9ng 8hi.n1
H: :H*& trnh $%& M+t sB ?xn 8hyng 45 tinh
th<n !-%n k.t ?/n t+8^
HS:-Th]- =;nh tri5u !nh nh/n ?/n Thung
L-ng nh(nh 8hWng th'8 hi;n 8hP trEơng
-Nh% Tr<n !* 8huwn $6 8hu !9- 45 MRi
Mft1
- 68 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
‹XEờn khOng nh% trBngŒ
-Tr-ng 8u+8 kh9ng 8hi.n =<n thy a 898 $O =*-
th2 hi;n h 8hA 8P( MuOn ?/n :u&.t t/M ‹!9nh
gif8Œ1
-[u/n sn thA8h 4%- 898h t(& h(i 8hN ‹S9t Th9tŒ
H: :Nêu nhNng 4i;8 =%M 8P( nh% Tr<n 8huwn $6
8h- $( =<n kh9ng 8hi.n^
HS:-Xu( Tr<n thEờng45 898 !6( ,hEơng tM
hi2u 8u+8 sBng 8P( ?/n1
-Gi3i :u&.t nhNng $Jt h-% tr-ng 4Eơng tri5u
Tr<n7 t"- nên s' !-%n k5t ?/n t+81
H: C98h !9nh s9ng t"- 8P( nh% Tr<n tr-ng g
=<n kh9ng 8hi.n^
HS:-D. h-"8h ‹XEờn khOng nh% trBngŒ1
-Tr9nh 8h† M"nh !9nh 8h† &.u 8P( k• thi1
-@i.t ,h9t hu& =Fi th. 8P( :u/n t( $u+8 !68h
,h3i tu/n th]-1
-@u+8 !68h tL th. M"nh 8hu&2n s(ng th. &.u7
t( tL $6 !+ng 8hu&2n s(ng 8hP !+ng1
H: dM h*& trnh $%& nhNng !Wng gW, 8P( T[T
tr-ng g =<n kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n vOng l
Ngu&ên^
TL: L% ngEời 4"8h r( !Eờng =Bi !9nh gif8
L% ngEời 8h_ hu& tr'8 ti., 898 trHn !9nh 8W h
nghn( :u&.t !6nhoo
GX: 8h- hR8 sinh :u(n s9t Hgz:
H: Xi;8 )/& ?'ng tEFng !%i Tr<n [uB8 TuJn
th2 hi;n !i5u g^
TL: ThJ& !EF8 8Ong =(- t- =>n 8P( T[T !Bi
4>i ?/n t+87 4% =sng $i.t ơn7 kAnh trRng 8P(
nh/n ?/n !Bi 4>i T[T
-Tinh th<n h& sinh 8P( t-%n ?/n t( !f8
$i;t =% :u/n !+i nh% Tr<n1
-QEờng =Bi 8hi.n =EF87 8hi.n thuHt !Vng
!{n7 s9ng t"-1
vI8 a: m nghn( =68h sS
H-"t !+ng =>,c 89 nh/n
vI8 tiêu: Hi2u !EF8 h nghn( =68h sS 8P( g =<n
kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n )/M =EF8 vOng -
Ngu&ên
- GX k.t hF, $%i hR8 4% $3n !G gi>i thi;u 45
!. :uB8 vOng CY th. k} `III1
-GX:NhNng th{ng =Fi !W 8P( :u/n t( tr-ng
h-%n 83nh nhE 4H& 8W h nghn( g^
GV:@%i hR8 =68h sS tL g =<n 8hi.n th{ng :u/n
)/M =EF8 vOng-Ngu&ên^
„…‡ing MEu trA M% !9nh gif81 LJ& !-%n k.t
t-%n ?/n =%M sy8 M"nh1
2]& › /503E M:)0 JŠ:
- QH, t(n th(M 4Rng 4% h 8hA )/M =EF8
Q"i Xi;t 8P( !. 8h. vOng Ngu&ên $3-
4; !+8 =H, ?/n t+8 4% t-%n 4–n =*nh thY1
- Th2 hi;n sy8 M"nh ?/n t+8
- GW, ,h<n )/& !{, tru&5n thBng :u/n
s' Xi;t N(M1
-Q2 ="i $%i hR8 4O 8ing :uh gi91
-Ngun 8hfn nhNng 8u+8 )/M =EF8 8P(
:u/n Ngu&ên !Bi 4>i 898 nE>8 kh981
- 69 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
d& CD/5 )e :
- Nêu ngu&ên nh/n th{ng =Fi 8P( g =<n kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n )/M =EF8 vOng l
Ngu&ên^
- m nghn( =68h sS 8P( 8u+8 kh9ng 8hi.n^
- @%i tH, ~7 • tr(ng zp1
g & H7N/5 =h/ *Y 0A) :
HR8 $%i7 s-"n $%i 1•1
IV& TY R i* _+/0 /50+bQ :
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo111
BBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: †]12]2‰1‰
N5S@ 5+u/5: ‹]12]2‰1‰
T+.*: 2– BÀI 1g: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VœN H•A TH}I TRẦN
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1& K+./ *01):
- N{M !EF8 nhNng net 8hAnh 45 s' ,h9t tri2n kinh t. thời Tr<n1
2 K‡ /4/5:
- HS =%M :u]n 4>i ,hEơng ,h9, s- s9nh !Bi 8hi.u 898 s' ki;n =68h sS1
6 T7 *78/5:
- @Gi ?Etng 8h- HS =sng &êu nE>87 &êu :uê hEơng7 ni5M t' h%- ?/n t+87 $i.t ơn tY tiên1
II& C0-C/ 9: )DE *0‚@I *R“:
GX: Chuwn $6 Tr(nh 3nh !G gBM thời Tr<n1
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi tr-ng sgk1
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 1g O0i*:
C/u 1: X s(- 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n )/M =EF8 vOng - Ngu&ên 8P( nh% Tr<n
gi%nh th{ng =Fi1
C/u a: m nghn( 8P( g =<n kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n vOng - Ngu&ên^
ĐFO F/: 1]& N5-@,/ /0[/ *0¤/5 M€+ • g;•
-QEF8 tJt 83 898 t<ng =>, nh/n ?/n th(M gi( kh9ng 8hi.n1
-Nh% Tr<n !* 8huwn $6 8hu !9- 45 MRi Mft1
-Tinh th<n h& sinh 8P( t-%n ?/n t( !f8 $i;t =% :u/n !+i nh% Tr<n1
-QEờng =Bi 8hi.n =EF87 8hi.n thuHt !Vng !{n7 s9ng t"-1
2]& › /503E M:)0 JŠ: • g;•
- QH, t(n th(M 4Rng 4% h 8hA )/M =EF8 Q"i Xi;t 8P( !. 8h. Ngu&ên $3- 4; !+8 =H, ?/n
t+8 4% t-%n 4–n =*nh thY1
- GW, ,h<n )/& !{, tru&5n thBng :u/n s' Xi;t N(M1
-Q2 ="i $%i hR8 4O 8ing :uh gi91
- 70 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
-Ngun 8hfn nhNng 8u+8 )/M =EF8 8P( :u/n Ngu&ên !Bi 4>i 898 nE>8 kh98
6& BS+ QN+:
K08+ ;\/5: Th]- ]M tr-ng g 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n vOng l Ngu&ên7 n5n kinh t.
nh% tr<n 8W $6 8hi.n tr(nh t%n ,h9 khOng^
S(u 8hi.n tr(nh nh% Tr<n !* =%M g !2 ,h9t tri2n kinh t.7 4un hW(7 4% !* !"t !EF8 nhNng
th%nh t'u g^
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() II SY O0F* *R+s/ _+/0 *.&
'() 1& TZ/0 0Z/0 _+/0 *. JE- )0+./ *RE/0
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/1
Mục tiêu: 7i!t được nh8ng n1t ch9nh 45 inh t!
thời TrFn sau chi!n tranh 4à nh8ng bi'n ph&p
nhà TrFn thực hi'n đ- h@i phục 4à ph&t tri-n
inh t!L
I& SY O0F* *R+s/ _+/0 *.&
1]& TZ/0 0Z/0 _+/0 *. JE- )0+./
*RE/0&
H:- Tnh hnh kinh t. NN s(u 8hi.n tr(nh nhE th.
n%-^
TL: N5n nOng nghi;, $6 8hi.n tr(nh t%n ,h9 nfng
n5
H: :-S(u 8hi.n tr(nh nh% Tr<n !* th'8 hi;n 8hAnh
s98h g !2 ,h9t tri2n nOng nghi;,^
TL: Nh% Tr<n th'8 hi;n nhi5u 8hAnh s98h khu&.n
khA8h s3n )uJt7 Mb r+ng ?i;n tA8h trGng trRt
H: Nêu th%nh t'u !"t !EF8 tr-ng =nnh 4'8 nOng
nghi;,^
TL: N5n kinh t. nOng nghi;, nh(nh 8hWng !EF8
,hI8 hGi 4% nh(nh 8hWng ,h9t tri2n7 ru+ng !Jt
!EF8 Mb r+ng7 !ê !i5u !EF8 8Png 8B1
H: dM hi2u th. n%- 45 kh9i ni;M: ‹Qi5n tr(nhŒ1
‹ Th9i J,Œ^
H: S- 4>i thời Lh7 ru+ng tE ?E>i thời Tr<n 8W g
kh98^ T"i s(- 4H&^
TL: \u+ng tE ,h9t tri2n: ‡- 8hAnh s98h 8P( nh%
tr<n khu&.n khA8h 898 4Eơng h<u7 :uh t+8 kh(i
h-(ng =H, !i5n tr(ng 4% nh% tr<n 8sn $(n th9i J,
8h- 4Eơng h<u7 :uh t+81
H: dM 8W nhHn )et g 45 ngu&ên nh/n 8P( s'
,h9t tri2n kinh t. nOng nghi;,^
H: dM 8W nhHn )et g 45 tnh hnh thP 8Ong
nghi;, 8P( Q(6 Xi;t s(u 8hi.n tr(nh^
TL: ThP 8Ong nghi;, ,h9t tri2n7 thP 8Ong nghi;,
nh% nE>8 !EF8 Mb r+ng 4>i nhi5u ng%nh ngh5
kh98 nh(u
ThP 8Ong nghi;, tr-ng nh/n ?/n rJt ,hY $i.n 4%
,h9t tri2no11
H: HR8 sinh :u(n s9t Hg• l gUdM 8W nhHn )et g
Š NOng nghi;,:
- QEF8 ,hI8 hGi 4% ,h9t tri2n1
- \u+ng !Jt 8Ong =%ng )* 8hi.M
,h<n =>n ?i;n tA8h ru+ng !Jt tr-ng1
Š ThP 8Ong nghi;,:
-TNN ?- nh% nE>8 :u3n =h !EF8 Mb
r+ng7 nhi5u ng%nh ngh5 kh98 nh(u
gGM tr9ng M]n7 ?;t7 !Wng thu&5n1
-TCN tr-ng nh/n ?/n ,hY $i.n 4%
,h9t tri2n7 ngh5 M+87 )/& ?'ng7 !V8
!Gng7 rkn s{to
Š TN:
- 71 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
45 n+i ?ung h(i $y8 hnh^
GX Gi>i thi;u MO t3 n+i ?ung h(i $y8 hnh th]-
s98h hE>ng ?xn sS ?Ing kênh hnh1
NhHn )et g 45 TCN thời Tr<n1
TL: C98 Mft h%ng thP 8Ong tBt7 h-( 4un tr(ng trA
!–,7 8hyng tˆ trnh !+ kn thuHt !EF8 n/ng 8(-
GX:ThEơng nghi;, 8W g !9ng 8hV h^
TL: @uOn $9n tJ, nH,7 8hF $V( MR8 =ên b kh{,
nơi1
Thung L-ng trb th%nh trung t/M kinh t. kh9 s<M
uJt 8P( 83 nE>8o11
Xi;8 tr(- !Yi $uOn $9n 4>i nE>8 ng-%i ,h9t
tri2no1
2& TZ/0 0Z/0 `^ 0\+ JE- )0+./ *RE/0
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/1
Mục tiêu: >A( được sự ph#n ho& s#u sAc trong
xã hội
GX:Nh% Tr<n 8W nhNng t<ng =>, `H n%-^
HS ?'( 4%- SGD k2 898 t<ng =>,1
TL: T<ng =>, thBng tr6: Xu(7 4Eơng h<u7 :uh t+87
:u(n ="i7 !6( 8hP
T<n =>, $6 tr6: NOng ?/n7 thF thP 8Ong7 thEơng
nh/n7 nO t™
H: Trnh $%& 8u+8 sBng 8P( 898 t<ng =>, trên^
TL: T<ng =>, thBng tr6 8W MRi !f8 :u&5n 11
NOng ?/nooo
ThF thP 8Ong7 thEơng nh/noo
NO t™oo1
GX:S- s9nh giN( thời Lh 4% Tr<n 45 898 t<ng =>,
)* h+i^
TL: `* h+i 8W s' ,h/n h-9 s/u s{8 hơn1
- Xi;8 tr(- !Yi $uOn $9n tr-ng 4%
ng-%i nE>8 !EF8 !w& M"nh1
- Nhi5u trung t/M kinh t. !EF8 Mb
r( tr-ng 83 nE>8 tiêu $i2u =% Thung
L-ng7 X/n QGn1
2]& TZ/0 0Z/0 `^ 0\+ JE- )0+./
*RE/01
- `* h+i ng%& 8%ng ,h/n hW( s/u
s{81

- T<ng =>, thBng tr6: Xu(7 4Eơng
h<u7 :uh t+87 :u(n ="i7 !6( 8hP
- T<ng =>, $6 tr6:ThF thP 8Ong7
thEơng nh/n7 NOng ?/n t9 !i5n7
NOng nO7 NO t1
d& CD/5 )e :
-Trnh $%& M+t 4%i net tnh hnh kinh t.7 )* h+i thời Tr<n s(u 8hi.n tr(nh^
-@%i tH, 17 a7 g7 z tr(ng z17 za - S@T1
g& X—/ =“:
HR8 $%i7 s-"n ,h<n II $%i 1•1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
-------------OpO---------------
- 72 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
N5S@ JG?/: †]12]2‰1‰
N5S@ 5+u/5: ‹]12]1‰1‰
T+.* 2˜

BÀI 1g: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ B VœN H#Á TH}I TRẦN •TT•
II& SỰ PHÁT TRIỂN VœN H•A
I& '() *+,-:
1&K+./ *01):
-GiV, hR8 sinh n{M !EF8 nhNng net 8hAnh s' ,h9t tri2n 4un h-9 thời Tr<n1
2&K3 /4/5:
GiV, hR8 sinh nhn nhHn s' ,h9t tri2n 45 )* h+i 4% 4un hW( :u( ,hEơng ,h9, s- s9nh 4>i
thời k trEờ81
-Ch/n tA8h !9nh gi9 nhHn )et nhNng th%nh t'u 4un hW( !f8 s{81
6&T7 *78/5:
@Gi ?Etng h thy8 ?/n t+8 4% ni5M t' h%- 45 MOt thời =68h sS 8W n5n 4un hW( riêng M(ng
!HM $3n s{8 ?/n t+81
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“:
GX: Chuwn $6 Tr(nh 3nh th%nh t'u 4un hW( thời Tr<n1
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO:
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T&
Hr Nêu tnh hnh kinh t. thời Tr<n s(u 8hi.n tr(nh^
6& BS+ QN+:
K08+ ;\/5: Tnh hnh kinh t. thời tr<n ,h9t tri2n 8W 3nh hEbng !.n !ời sBng 4un h-9
khOng^
NXBH: ‘ ti.t trE>8 8hVng t( thJ& nh% Tr<n Mf8 ?i tr3i :u( 898 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng
ng-"i )/M nhEng n5n kinh t. rJt ,h9t tri2n1
XH& trên =nnh 4'8 4un hW( th s(-7 !W =% n+i ?ung $%i hR8 hOM n(&1
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: Đ•+ Je/5 H4/ 0GF
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được bư:c ph&t tri-n 45 4Kn
ho& thời TrFn
- HS !R8 ,h<n 1 SGD
H: Qời sBng 4un hW( Q"i Xi;t thời Tr<n !EF8
th2 hi;n nhE th. n%-^ D2 tên M+t sB tAn
ngEtng tr-ng nh/n ?/n^
TL:Thờ tY tiên7 thờ 898 (nh hing ?/n t+8 8W
8Ong 4>i !Jt nE>81
H: S- 4>i !"- ChHt7 nh- gi9- ,h9t tri2n nhE
th. n%-^ Nêu M+t sB ?xn 8hyng 45 tH, :u9n
sBng gi3n ?6 8P( nh/n ?/n^
TL:Qi 8h/n !Jt7:u<n 9- !ơn gi3n7 9- !]n h-f8
9- ty th/n7 8"- trR8 !<u1
1]& Đ•+ Je/5 H4/ 0cE:
- C98 tAn ngEtng 8Y tru&5n ,hY $i.n
tr-ng nh/n ?/n1
- Q"- ,hHt 4% nh- gi9- !5u ,h9t tri2n7
nh- gi9- ,h9t tri2n M"nh ?- nhu 8<u
)/& ?'ng $+ M9& nh% nE>81
- C98 hnh thy8 sinh h-"t 4un hW(7 8(
h9t7 nh3& M9& !EF8 ,hY $i.n1
- 73 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
H: D2 tên 898 =-"i hnh 4un h-9 ?/n gi(n thời
Tr<n^
TL: C( h9t7 nh3& MV(7 8hk- tuGng7 MV( rBi
nE>87 !Ju 4Ht 8E>, 8<u7 !u( thu&5n7 oo
'() 2: V4/ 0A)
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được tình hình 4Kn hVc thời
TrFnL
H:Xun hR8 thời Tr<n 8W !f8 !i2M g^ D2 tên
M+t sB t98 ,hwM M% ]M $i.t^
TL: Xun hR8( @(- gGM 4un hR8 8hN H9n 4%
4un hR8 8hN NOM# ,h-ng ,hV !HM !% $3n s{8
?/n t+87 8hy( !'ng =sng &êu nE>87 t' h%- ?/n
t+8 !EF8 ,h9t tri2n M"nh ?E>i thời Tr<n7 =%M
r"ng rt 8h- 4un h-9 Q"i Xi;t:
-H68h tE>ng sn1
-Chs gi9 45 kinh1
-ChV sOng $"8h !|ngL
2]& V4/ 0A):
@(- gGM 83 4un hR8 8hN H9n 4% 8hN
nOM 8hy( !'ng nhi5u n+i ?ung ,h-ng
,hV 4% =%M r"ng rt 4un hW( Q"i Xi;t1
'() 6: G+FG =() HS _0GE 0A) _3 *0-f*
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được nh8ng thành tựu 45 gi&o
Hục 4à hoa hVc < thuEt đ6t được thời TrFnL
H:Trnh $%& 4%i net 45 tnh hnh gi9- ?I8 thời
Tr<n^ NhHn )et^
TL :Gi9- ?I8 ,h9t tri2n M"nh trên MRi =nnh
4'8 4% 8W nhi5u !Wng gW, 8h- n5n 4un hW(
?/n t+87t"- $E>8 ,h9t tri2n 8(- 8h- n5n 4un
Minh Q"i Xi;t1
6]& G+FG =() HS _0GE 0A) _‡ *0-f*
Š Gi9- ?I8: trEờng hR8 Mb r( ng%&
8%ng nhi5u7 898 k™ thi 8hRn ngEời giˆi
!EF8 tY 8hy8 thEờng )u&ên1
H„ :Trnh $%& 45 kh-( hR8 kŽ thuHt^
TL: Th%nh =H, :uB8 sS 4i;n7 $iên s-"n !"i
4i;t sS kA ( gGM gp :u&2n#
[u/n s': CW $inh thE &.u =EF8
š hR8: Tu; tnnh nghiên 8yu 8/& thuB8 n(Mo
Thiên 4un hR8: CW nhNng !Wng gW, !9ng k2
HG Ngu&ên TrLng 8h. t"- !EF8 sVng th<n
8ơo11
H :[uB8 sS 4i;n 8W nhi;M 4I g^?- (i !yng
!<u 4% !i5u h%nh^
TL: CW nhi;M 4I 8hu&ên 4i.t sS ?- =ê Xun
HEu !yng !<u
Š Dh-( hR8 kŽ thuHt:
j LH, r( :uB8 sS 4i;n
j 1a7a $+ Q"i Xi;t sS kh r( !ời1
j [u/n s'7 & hR8 !"t nhi5u th%nh t'u1
'() d: N50b *0-f* _+./ *Ri) HS ;+,- _0¤)&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: ]- tên được c&c c@ng trình i!n
tr=c 4à điêu hAc thời TrFnL
H: D2 tên nhNng 8Ong trnh ki.n trV8 thời
d]& N50b *0-f* _+./ *Ri) HS ;+,-
_0¤):
- Nhi5u 8Ong trnh ki.n trV8 8W gi9 tr6
r( !ời1 Th9, ChY vinh7 Th%nh T/& QO1
- Ngh; thuHt 8h"M7 kh{8 tinh t.1
- 74 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
Tr<n^
TL: Th9, ChY vinh ( N(M Q6nh#7 th%nh T/&
QO ( Th(nh H-9#
GX: Gi>i thi;u 45 h(i 8Ong trnh ki.n trV8 4%
!iêu kh{8
H:[u(n s9t Hg7-g~ gi>i thi;u nhNng net !+8
!9- 8P( ngh; thuHt ki.n trV8 4% !iêu kh{8 thời
Tr<n^
TL: ki.n trV8 !+8 !9-7 M(ng !HM tE tEbng
,hHt gi9-1
Qiêu kh{8 ,h-ng ,hV7 !( ?"ng7 hnh !<u rGng
)uJt hi;n 898 8hi ti.t M>i 4>i 8f, sLng 4% !Oi
t(i =%M tung thêM 4• ?N tFn7 u& nghi7 !Eờng
$; =% $i2u tEFng 8h- u& :u&5n 8P( gi(i 8J,
thBng tr6 thời Tr<n
d& CD/5 )e:
-Sinh h-"t 4un hW( thời Tr<n !EF8 th2 hi;n nhE th. n%-^
-Nêu ?xn 8hyng 45 s' ,h9t tri2n 8P( gi9- ?I8 - khR8 hR8 kŽ thuHt1
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i7 s-"n $%i 1U - @%i tH, g7z1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBB
- 75 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
N5S@ JG?/: †]12]2‰1‰
N5S@ 5+u/5: –]12]2‰1‰
T+.* 6‰ BÀI 1†: SỰ SUV SmP CỦA NHÀ TRẦN CU|I THẾ Kž IV
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1& K+./ *01):
-GiV, hR8 sinh n{M !EF8 s' &.u keM 8P( 4u( :u(n 8uBi thời Tr<n tr-ng 4i;8 :u3n =A 4%
!i5u h%nh !Jt nE>8r tnh hnh kinh t.7 )* h+i ( `uJt hi;n 898 8u+8 !Ju tr(nh 8P( nOng ?/n
4% nO t™1#1
2& K‡ /4/5:
Ch/n tA8h7 !9nh gi97 nhHn )et 45 898 s' ki;n =68h sS1
6& T7 *78/5:
- @Gi ?Etng tnh 83M &êu thEơng ngEời ?/n =(- !+ng1
ThJ& !EF8 4(i trs 8P( :u<n 8hVng nh/n ?/n tr-ng =68h sS1
II& P07Œ/5 O0FOI *0+.* 9: =?@ 0A)
LEF8 !G khbi nghn( nOng ?/n 8uBi th. k} `IX1
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T&
H: Trnh $%& tnh hnh 4un hW(7 gi9- ?I8 thời Tr<n s(u 8hi.n tr(nh^
H: Nêu nhNng th%nh t'u 45 kh-( hR8 kŽ thuHt thời Tr<n^
6& BS+ QN+:
K08+ ;\/5: Tnh hnh kinh t. thời tr<n 8W nhNng $E>8 ,h9t tri2n ntn^
NXBH: Tnh hnh kinh t.7 )* h+i thời Tr<n !"t nhi5u th%nh t'u r'8 rt7 !Wng gW, s' ,h9t
tri2n !Jt nE>87 nhEng !.n 8uBi th. k} `IX nh% Tr<n s( sVt nghiêM trRng t"- ti5n !5 8h-
tri5u !"i M>i =ên th(&1
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1& TZ/0 0Z/0 _+/0 *.&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
7i!t được tình hình inh t! cu0i thời TrFn+
>guyên nh#n Hbn đ!n tình hình inh t! đOL
%c đVc cU]
GX:-Tnh hnh kinh t. nE>8 t( nS( s(u th. k}
`IX nhE th. n%-^ T"i s(- 8W tnh tr"ng !W^
TL: Dinh t. khPng h-3ng7 h"n h9n7 MJt Mi( )3&
r( =iên Miên
Ngu&ên nh/n: ‡- nh% nE>8 khOng :u(n t/M !.n
s3n )uJt7 khOng 8huM =- $3- 4; !ê !i5uo1
H: NhNng 4i;8 =%M 8P( 4u(7 :u(n ?xn !.n hHu
:u3 nhE th. n%-^
vJt Mi(7 !Wi keM )3& r( thEờng )u&ên
GRi HS !R8 ,h<n 8hN in nghiêng1
H: Cu+8 sBng 8P( nh/n ?/n nhE th. n%-^
I]TÌNH HÌNH KINH TẾB!
H"I
1& TZ/0 0Z/0 _+/0 *.:
- CuBi th. k} `IX nh% nE>8 khOng
:u(n t/M !.n s3n )uJt nOng
nghi;,1
- [uh t+87 !6( 8hP r( sy8 8E>,
!-"t ru+ng !Jt1
- Nhi5u nuM $6 MJt Mi(7 !Wi keM7
nOng ?/n ,h3i $9n ru+ng !Jt7 4F
8-n 4% $i.n th%nh nO t1
- Qời sBng nh/n ?/n gf, nhi5u
khW khun1
- 76 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
TL: Qời sBng nh/n ?/n h.t sy8 8'8 khY7 nhi5u
nOng ?/n ,h3i $9n ru+ng !Jt7 4F 8-n 8h- :uh t+8
4% $i.n th%nh nO t™7 $6 $W8 =+t nfng n51
'() 2& TZ/0 0Z/0 `^ 0\+
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày trên .ược đ^ nh8ng cuộc
h?i ngh<a n@ng H#n nMa cu0i th! d e_XL
H: :TrE>8 tnh hnh !ời sBng nh/n ?/n nhE 4H&7
4u( :u(n7 nh% Tr<n !* =%M g^
HHu :u3 =% g^
TL: Xxn =(- 4%- un 8hơi s( !-"
HS !R8 ,h<n 8hN in nhˆ SGD1
GX:LFi ?Ing tnh hnh !W7nhi5u k• n6nh th<n
=%M rBi =-"n k_ 8Eơng ,he, nE>81Chu Xun •n7
:u(n TE nghi;, b [uB8 tS gi9M ?/ng s> !5 ngh6
8heM 7 tên n6nh th<n nhEng Xu( khOng ngh]7
Ong !* $ˆ :u(n1 Nh% Tr<n ng%& 8%ng su& sI,
hơn1 ‡I TOng 8h.t7 ‡Eơng NhHt LT =ên 8<M
:u&5n1
HS !R8 45 ‡Eơng NhHt LT1
H: dM 8W nhHn )et g 45 8u+8 sBng 8P( 4u( :u(n
nh% Tr<n nS( 8uBi th. k_ `IX^
Xu( 8h_ =- un 8hơi s( !-"7 8Png 8B :u&5n ='8 8P(
Mnh7 khOng 8hV h !.n !ời sBng 8P( nh/n ?/n
H: TrE>8 tnh hnh !W nh/n ?/n !* =%M g^
TL: Nh/n ?/n nYi ?H& !Ju tr(nh
GX tr]- =EF8 !G hE>ng ?xn HS 898 !6( !i2M
nhNng 8u+8 khbi nghn( tiêu $i2u nY r(1
GX:‡'( 4%- =EF8 !G trnh $%& nhNng net 8hAnh
8P( 898 8u+8 khbi nghn(1
H: :S' $ing nY 898 8u+8 khbi nghn( nOng ?/n7
nO t nS( s(u th. k} `IX nWi =ên !i5u g^ T"i
s(-^
HS: Chi( nhWM th3- =uHn
DL:QW =% nhNng ,h3n yng M*nh =i;t 8P( nh/n
?/n !Bi 4>i nh% Tr<n7 nh% Tr<n ng%& 8%ng su&
sI,1
2&TZ/0 0Z/0 `^ 0\+:
- Xu( :u(n un 8hơi s( !R(1
- @ên ng-%i: Ch(M,( )/M =EF87
nh% vinh &êu s98h1
-Qời sBng nh/n ?/n 8'8 khY7 nhi5u
8u+8 khbi nghn( nY r(:
j Dhbi nghn( NgO @; (1gzz-1gUp#
b H3i ‡Eơng7
j Dhbi nghn( Ngu&ên Th(nh7
Ngu&Tn Dž b Th(nh HW(1
j Dhbi nghn( Ch"M SE ”n (1g•p#
b H% T/&
j Dhbi nghn( Ngu&Tn NhE C9i
(1g••# b Sơn T/&7 Xnnh ChV87
Tu&ên [u(ng1
- D.t :u3 thJt $"i
d& CD/5 )e:
- Trnh $%& tWM t{t tnh hnh kinh t.7 )* h+i nE>8 t( nS( s(u th. k} `IX^
- NhHn )et 45 nh% Tr<n nS( 8uBi th. k} `IX^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
- HR8 $%i7 s-"n $%i ,h<n II $%i 1U1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
- 77 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BBBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: ‹]12]2‰1‰
N5S@ 5+u/5: –]12]2‰1‰
T+.*:61

BÀI 1†: SỰ SUV SmP CỦA NHÀ TRẦN CU|I THẾ K• IV • TT•
II& NHÀ H™ VÀ ClI CÁCH H™ QU› LV
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1& K+./ *01):
- HR8 sinh gi3i thA8h !EF8 s' sI, !Y 8P( nh% Tr<n7 nh% HG !EF8 th%nh =H,
- Nêu nhNng 8hAnh s98h 83i 898h 8P( H[L: C3i tY h%ng ng‚ :u(n ="i7 h"n !i5n7 h"n nO7
@E>8 !<u !9nh gi9 t98 !+ng 8P( 898 8hAnh s98h 8P( HG [uh L&
2& K‡ /4/5:
Ch/n tA8h !9nh gi9 nh/n 4Ht =68h sS (HB [uh L& #
6& T7 *78/5:
HR8 sinh thJ& !EF8 4(i trs 8P( :u<n 8hVng nh/n ?/n1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“:
GX: Chu/wn $6 •nh ?i tA8h th%nh nh% HG b Th(nh HW(1
HS: QR8 $%i7 tr3 =ời 898 8/u hˆi sgk7 sEu t<M t%i =i;u =iên :u(n !.n n+i ?ung $%i hR8
III&T+./ *RZ/0 M,/ MNO :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
H: ‡ing =EF8 !G k2 tên7 !6( ?(nh7 thời gi(n 8P( 898 8u+8 khbi nghn nOng ?/n7 nO t nS(
s(u th. k} `IX1
H: Nêu h nghn( 8P( ,h-ng tr%- !Ju tr(nh 8P( nOng ?/n ^
6& BS+ QN+:
K08+ ;\/5: Th]- ]M s' su& &.u 8P( nh% Tr<n )Z ?xn !.n !i5u g^
NXBH: Nh% Tr<n khOng th2 !P sy8 !2 giN 4(i trs 8P( Mnh7 s' sI, !Y =% khW tr9nh khˆi1
XH& tri;u !"i n%- th(& th. nh% Tr<n 4% !* =%M g7 8hVng t( 8ing tM hi2u $%i1
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1 N0S H< ;7€) *0S/0 MfO
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được sự thành .Ep của nhà
%^L
H: Nh% HG !EF8 th%nh =H, tr-ng h-%n 83nh
n%-^
TL: X%- 8uBi th. k_ `IX 898 8u+8 !Ju tr(nh
8P( nh/n ?/n !* =%M 8h- nh% Tr<n su& &.u7
=%ng )* tiêu !i5u7 ?/n !inh gi3M sVt7 nh% Tr<n
khOng 8sn !P sy8 giN 4(i trs 8P( Mnh7 giN( =V8
!W H[L )uJt hi;n7 nuM 1zpp Ong ,h. truJt nh%
1]& N0S H< *0S/0 MfO •1d‰‰•
NuM 1zpp nh% Tr<n su& sI,7 HG [uh
L& =ên ngOi =H, r( nh% HG1
- [uOB8 hi;u:
- 78 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
Tr<n7 =H, r( nh% HG
H: dM hi2u g 45 nh/n 4Ht HG [uh L&^
HS !R8 SGD1
'() 2: N0w/5 9+b/ O0FO )u+ )F)0 )DE H<
Q-Ÿ L@&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/] /0cQ 9S/
Mục tiêu: >A( được nội Hung nh8ng c3i c&ch
của %^ Cu; )yL
2]& N0w/5 9+b/ O0FO )u+ )F)0 )DE H<
Q-Ÿ L@
-HS !R8 SGD1
-Trnh $%& tWM t{t 8u+8 83i 898h 8P( HG [uh
L&^
TL: Ti.n h%nh 83i 898h trên MRi Mft 8P( !ời
sBngooo11
H: X5 Mft 8hAnh tr6 HG [V& L& !* th'8 hi;n
nhNng $i;n ,h9, n%-^ T"i s(- H[L ="i $ˆ
nhNng :u(n ="i nh% Tr<n^
TL: C3i tY h%ng ng‚ 4K :u(n7 th(& th. ?<n 898
4K :u(n 8(- 8J, ?- :uh t+8 tr<n n{M giN $|ng
nhNng ngEời khOng ,h3i hR Tr<n nhEng t%i
nung 4% th/n 8Hn 4>i Mnhoo17 !Yi tên 1 sB
!ơn 46 h%nh 8hAnho11
X H[L MuBn =-"i $ˆ h—n nh% Tr<n r( khˆi
tri5u !nh7 tr9nh tnh tr"ng nh% Tr<n khOi ,hI8
:u&5n ='8o
H: X>i nhNng $i;n ,h9, 45 kinh t.1 dM nhHn
)et g 45 898 8hAnh s98h kinh t. 8P( nh% HG^
HS: Th3- =uHn nhWM $%n tr3 =ời
TL: ChE( gi3i :u&.t nhNng 4Jn !5 $y8 sV8 45
kinh t. =V8 n%&
TL: ChAnh s98h h"n !i5n !* h"n 8h. !EF8 tnh
tr"ng ru+ng !Jt tE7 ,h<n n%- !* 8hV trRng t>i
!ời sBng 8P( ngEời ?/n1
H: Nh% HG th'8 hi;n 8hAnh s98h h"n !i5n7 h"n
nO !2 =%M g^
TL: H"n 8h. ru+ng !Jt7 nO t 8P( 898 4Eơng
h<u7 :uh t+81
-ChAnh tr6: 83i tY h%ng ng‚ 4K :u(n7
th(& th. 898 :uh t+8 nh% Tr<n $|ng
nhNng ngEời khOng thu+8 hR Tr<n1
-Dinh t.7 t%i 8hAnh: ti5n giJ&7 $(n h%nh
8hAnh s98h h"n !i5n7 :u& !6nh ="i thu.
!inh7 thu. ru+ng1
-`* h+i: @(n h%nh 8hAnh s98h h"n nO
H: Nh% HG !* !E( r( 8hinh s98h g 45 4un hW(7
gi9- ?I8^ C98 8hAnh s98h !W =% g^
H: :u(n s9t hnh zp Nêu nhHn )et^
-Xun hW( gi9- ?I8: ?68h s98h 8hN H9n
r( 8hN NOM7 sS( !Yi :u& 8h. thi 8S7
hR8 tH,1
-[uB8 ,hsng: L%M tung :u/n sB 8h.
t"- nhi5u =-"i sVng M>i ,hsng thP nơi
hi2M &.u7 )/& ?'ng th%nh kiên 8B1
'() 6: TF) =(/5I Ÿ /503E )DE )u+ )F)0 H<
Q-Ÿ L@
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
6]& TF) =(/5I Ÿ /503E )DE )u+ )F)0 H<
Q-Ÿ L@
- 79 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
Mục tiêu: >A( được t&c Hụng+ ; ngh<a 4à
nh8ng h6n ch! trong c3i c&ch của %^ Cu; )y
H: C3i 898h 8P( HG [uh L& 8W h nghn(7 t98
?Ing g^
H: Nêu Mft ti.n $+7 h"n 8h. 8P( 83i 898h HG
[uh L&^
Š m nghn( : !E( nE>8 t( th-9t khˆi tnh
tr"ng khPng h-3ng1
Š T98 ?Ing:
j GW, ,h<n h"n 8h. tH, trung ru+ng !Jt
8P( gi(i 8J, :uh t+8 !6( 8hP1
j L%M su& &.u th. ='8 nh% Tr<n1
j Tung nguGn thu nhH, 8h- !Jt nE>81
Š H"n 8h.: C98 8hAnh s98h !W 8hE( tri;t
!27 8hE( ,hi hF, 4>i tnh hnh th'8 t.
4% 8hE( hF, =sng ?/n1
d& CD/5 )e:
- Nh% HG th%nh =H, tr-ng h-%n 83nh n%-^
- Trnh $%& tWM t{t 8u+8 83i 898h HG [uh L&^
- NhHn )et7 !9nh gi9 45 nh/n 4Ht HG [uh L&^
g&H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i7 s-"n $%i 177 On thi hR8 k™ I (tL $%i 1 !.n $%i 1• #1,hsng gi9- ?I8 r( !51
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-----------p-----------
N5S@ JG?/: ‹]12]2‰1‰
N5S@ 5+u/5: ˜]12]2‰1‰
T+.*:62 BÀI 1‹: rN T~P CHkoNG II VÀ CHkoNG III
I] '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01) :
- GiV, hR8 sinh =H, !EF8 $3ng niên $i2u 4% k2 tên 898 8u+8 kh9ng 8hi.n7 M+t sB trHn !9nh7
nh/n 4Ht =68h sS tiêu $i2u tr-ng 898 8u+8 kh9ng 8hi.n1
- NhNng th%nh t'u 8hAnh 45 kinh t.7 4un h-9: Thu} =Fi7 kh(i h-(ng7 thP 8Ong nghi;, 4%
thEơng nghi;,1
- NhNng th%nh t'u 45 4un h-97 gi9- ?u8Ÿr !"- ,hHt7 tY 8hy8 thi 8S7 8hN nOM7 ki.n trV8 4%
!iêu kh{81
2]& K‡ /4/5:
HR8 sinh $i.t sS ?Ing $3n !G7 :u(n s9t7 ,h/n tA8h tr(nh 3nh7 =H, $3ng thBng kê7 tr3 =ời 8/u
hˆi1
6]& T7 *78/5:
CPng 8B7 n/ng 8(- 8h- hR8 sinh =sng &êu nE>8 !Jt nE>87 ni5M t' h%- 4% t' 8Eờng ?/n
t+87 $i.t ơn tY tiên !2 n-i gEơng hR8 tH,1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“
- 80 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
GX: Chu/wn $6 LEF8 !G Q"i Xi;t thời Lh l Tr<n l HG1
-LEF8 !G kh9ng 8hi.n 8hBng TBng l vOng l Ngu&ên1
HS: QR87 tr3 =ời 898 8/u hˆi tr-ng ,h/n ›On tH,
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO:
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- Nêu n+i ?ung 83i 898h 8P( HG [uh L&1
- Nêu nhNng net ti.n $+ 4% h"n 8h. 8P( 83i 898h HG [uh L&^
6& BS+ QN+:
TL th. k} ` !.n TD `X $( tri5u !"i Lh7 Tr<n7 HG th(& nh(u =ên n{M :u&5n !W =% gi(i
!-"n =68h sS h%- hing 8P( ?/n t+8 t( nhn ="i 8hfn !Eờng =68h sS7 8hVng t( 8W :u&5n tE
h%- 45 tru&5n thBng !Ju tr(nh (nh ?‚ng 8P( ?/n t+8 tr-ng s' nghi;, )/& ?'ng 4% $3- 4;
tY :uB81 ChVng t( 8ing On ="i 8hfng !Eờng =68h sS J&1
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1& N\+ =-/5:
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: )Ep b3ng th0ng ê
c&c cuộc h&ng chi!n tiêu
bi-u của H#n tộc
H: Thời Lh l Tr<n7 nh/n ?/n
t( !* !Eơng !<u 4>i nhNng
8u+8 )/M =EF8 n%-^
GX sS ?Ing $3ng thBng kê
898 8u+8 kh9ng 8hi.n 4% gRi
tLng hR8 sinh =ên h-%n th%nh1
1]& N\+ =-/5:
Š @3ng thBng kê:
CF) )-\) _]) T0•+ 5+E/ K.* t-u
- Dc8 8hBng
TBng
1pc1p7•
- gc1p77
Th{ng =Fi
-Dc8 8hBng
:u/n `L
vOng CY I
1c1a•~
- a•c1c1a•~
g 4"n :u/n vOng
$6 tiêu ?i;t
-Dc8 8hBng
:u/n `L
vOng CY II
1c1a~•
-… Uc1a~•
•p 4"n :u/n $6 tiêu
?i;t
- Dc8 8hBng
:u/n `L
vOng Ngu&ên
=<n thy III
1ac1a~7
-… zc1a~~
ap 4"n thu&ên
=Eơng $6 tiêu ?i;t
H: QEờng =Bi kh9ng 8hi.n
8hBng gif8 th2 hi;n nhE th.
n%- :u( 898 8u+8 kh9ng
8hi.n^
TL: Dh9ng 8hi.n 8hBng
TBng: 8hP !+ng !9nh gif8
$u+8 8hVng !9nh th]- 898h
8P( t(1
j Gc! 1: ti.n 8Ong !2 t' 4;1
j Gc! a: 8hP !+ng )/& ?'ng
QEờng =Bi kh9ng 8hi.n
- 81 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
,hsng tu&.n NhE Ngu&;t1
- Dh9ng 8hi.n 8hBng vOng
Ngu&ên:
j Th'8 hi;n 8hP trEơng
‹4Eờn khOng nh% trBngŒ
H: D2 tên nhNng tJM gEơng
tiêu $i2u :u( 898 8u+8 kh9ng
8hi.n1
Š TJM gEơng tiêu $i2u:
j Lh ThEờng Di;t
j Tr<n [uB8 TuJn
H: dM 8W nhHn )et g 45 tinh
th<n !-%n k.t !9nh gif8 tr-ng
M†i 8u+8 kh9ng 8hi.n^
TL: Š Tinh th<n !-%n k.t:
j Dh9ng 8hi.n 8hBng TBng:
s' !-%n k.t 8hi.n !Ju giN(
:u/n !+i tri5u !nh 4>i !Gng
$%- 898 ?/n t+8 thi2u sB Mi5n
nVi1
j Dh9ng 8hi.n 8hBng vOng
Ngu&ên:
Nh/n ?/n th]- =;nh tri5u !nh
th'8 hi;n k. h-"8h ‹4Eờn
khOng nh% trBngŒ7 t' )/&
?'ng =%ng 8hi.n !Ju7 ,hBi
hF, 4>i :u/n tri5u !nh !2
tiêu ?i;t gif81

-Ngu&ên nh/n th{ng =Fi 8P(
898 8u+8 kh9ng 8hi.n^
Š Ngu&ên nh/n :
j S' Png h+ 8P( nh/n ?/n1
j S' =*nh !"- s9ng suBt t%i tnh 8P( 898 tE>ng =nnh1
'() 2& N0w/5 *0S/0 *Y- Hy
_+/0 *.
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Th0ng ê c&c
thành tựu trong .<nh 4ực inh
t! thời );+ TrFn
GX: šêu 8<u hR8 sinh =H,
$3ng thBng kê th]- Mxu1
a1 NhNng th%nh t'u 45 kinh t.
Lnnh 4'8 Th%nh t'u 8hAnh
Thu} =Fi Nh% Lh 8hV h !.n !%- 4et kênh7 MEơng7
kh(i ngsi7 !{, !] ,h-ng =It
- Nh% Tr<n: Q{, !ê7 !%- sOng7 ="- 4et
kênh MEơng7 !ft 8hy8 H% !ê sy
oo ooooooooooooooo1
'() 6& N0w/5 *0S/0 *Y- Hy
H4/ 0GF
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Th0ng ê c&c
thành tựu trong .<nh 4ực 4Kn
ho& thời );+ TrFn
GX: šêu 8<u hR8 sinh =H,
$3ng thBng kê th]- Mxu1
g1 NhNng th%nh t'u 45 4un h-97 gi9- ?I87 !"- ChHt7 tY
8hy8 thi 8S7 8hN NOM7 ki.n trV87 !iêu kh{81
Lnnh 4'8 4un h-9 Th%nh t'u :u( 898 thời k Lh7
Tr<n
TE tEbng7 tOn gi9- Thời Lh: Sing !"- ,hHt
Thời Tr<n: @ên 8"nh !"- ChHt7
!"- Nh- ng%& 8%ng ,h9t tri2n
ooooooo ooooooooooooo
d& CD/5 )e:
- 82 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- C98 tri5u !"i ,h-ng ki.n Xi;t N(M tL 1pp• - 1zp7^
- C98 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng )/M =EF8 8P( ?/n t+8 t(^
g&H7N/5 =h/ *Y 0A): HA) 9S+: s-"n $%i 1~1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo1
BBBBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: 16]12]2‰1‰
N5S@ 5+u/5: 1d]12]2‰1‰
T+.*:66 BÀI 1–: CU"C KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ H™ VÀ PH#NG TRÀ#
KH$I NGHjA CH|NG QU%N 'INH ĐẦU THẾ Kž V
I& '() *+,- )‚/ ;?* :
1& K+./ *01):
- Trnh $%& !EF8 /M MEu $%nh trE>ng 4% nhNng thP !-"n thBng tr6 8P( nh% vinh
- TEờng thuHt ?iTn $i.n 8u+8 kh9ng 8hi.n 8P( nh% HG 4% a 8u+8 khbi ngi* tiêu $i2u 8P(
:uh t+8 Tr<n =% Tr<n Ng†i 4% Trr<n [uŽ Dh-9ng
2& K‡ /4/5:
-\kn =u&;n kŽ nung sS ?Ing $3n !G khi hR8 $%i1
-LEF8 thuHt s' ki;n =68h sS1
6& T7 *78/5:
- N/ng 8(- =sng 8uM thi :u/n )/M =EF8 t%n $"-7 ni5M tin t' h%- 45 tru&5n thBng &êu
nE>8 !Ju tr(nh $Jt khuJt 8P( ?/n t+81
-X(i trs t- =>n 8P( :u<n 8hVng tr-ng 898 8u+8 khbi nghn( 8hBng :u/n vinh )/M =EF81
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“ :
GX: Chuwn $6 LEF8 !G 898 8u+8 khbi nghn( !<u th. k} `X1
HS: QR87 tr3 =ời 898 8/u hˆi sgk1
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
6& BS+ QN+:
TL !<u th. k_ `X7khi nh% HG =ên n{M 8hAnh :u&5n H[L !* !E( r( h%ng =-"t 83i 898h
nh|M th(& !Yi tnh hnh !Jt nE>81Tu& nhiên M+t sB 8hAnh s98h khOng !EF8 =sng
?/n7khOng !EF8 nh/n ?/n Png h+ 4 4H& 4i;8 8(i tr6 !Jt nE>8 8P( nh% HG gf, rJt nhi5u
khW khun1GiN( =V8 !W7nh% vinh G "t )/M =EF8 nE>8 t(1Cu+8 kh9ng 8hi.n 8hBng gif8 vinh
?iTn r( nhE th. n%-^
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: C-\) `[Q M7€) )DE /0S '+/0 HS JY *0a*
9?+ )DE /0S H<
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được cuộc x#( .ược của nhà
Minh 4à cuộc h&ng chi!n của nhà %^L
1]& C-\) `[Q M7€) )DE t-[/
'+/0 HS JY *0a* 9?+ )DE /0S H<&
- 83 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
H: X s(- :u/n vinh )/M =EF8 nE>8 t(^
TL: =J& 8> nh% HG 8E>, ngOi nh% Tr<n :u/n vinh
ke- s(ng nE>8 t(7 th'8 t. 8hVng MuBn nh/n 8ơ h+i
n%& 8hi.M nE>8 t(7 $i.n nE>8 t( th%nh :uHn hu&;n
8P( 8hVng
GX: TEờng thuHt 8u+8 kh9ng 8hi.n 8P( nh% HG
H: X s(- 8u+8 kh9ng 8hi.n 8P( nh% hG nh(nh 8hWng
$6 thJt $"i^
GX 8h- HS th3- =uHn s- s9nh 4>i 898 8u+8 kh9ng
8hi.n 8P( nh% Lh - Tr<n1
HS:X 8u+8 kh9ng 8hi.n khOng thu hVt !EF8 t-%n
?/n th(M gi(7 khOng ,h9t hu& sy8 M"nh t-%n ?/n1
- [u/n vinh MEFn k. khOi ,hI8
="i nh% Tr<n !2 )/M 8hi.M !O h+
nE>8 t(1
-1-1zp77 8u+8 kh9ng 8hi.n 8P( nh%
HG thJt $"i
'() 2: C0x/0 JF)0 )E+ *R: )DE /0S '+/0&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được #( (ưu 4à ch9nh s&ch cai
tr* của nhà Minh đ0i 4:i nư:c taL
2]& C0x/0 JF)0 )E+ *R: )DE /0S
'+/0&
HR8 sinh !R8 SGD1
H: Nêu nhNng 8hAnh s98h 8(i tr6 8P( nh% vinh !Bi
4>i nE>8 t(^
HS nêu n+i ?ung 8hAnh s98h 8(i tr6 th]- SGD7 gi9-
4iên nhHn )et7 ghi $3ng
šêu 8<u hR8 sinh !R8 n+i ?ung ,h<n 8hN in nhˆ
H: NhHn )et 898 8hAnh s98h 8(i tr6 8P( nh% vinh^
HS ?'( 4%- 8hN in nhˆ tr3 =ời1
ChAnh s98h 8(i tr6 h% kh{87 h%nh !+ng gi.t ngEời r*
M(n
j ChAnh tr6: `W( $ˆ :uB8 hi;u
nE>8 t(7 s9t nhH, 4%- Trung [uB81
j Dinh t.: !ft r( h%ng truM thy
thu.7 ${t ,hI nN 4% tr• ]M 45
Trung [uB8 =%M nO t1
j Xun hW(:Thi h%nh 8hAnh s98h
!Gng hW( ngu ?/n7 ${t nh/n ?/n
,h3i $ˆ ,h-ng tI8 tH, :u9n 8P(
Mnh1

'() 6: N0w/5 )-\) _08+ /503E )DE t-Ÿ *\) TR‚/
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được n1t ch9nh Hi[n bi!n của
c&c cuộc h?i ngh<aL
HS !R8 SGD1
GX tr]- $3n !G trnh $%& ?iTn $i.n 8hAnh 898 8u+8
khbi nghn(1 HS =ên trnh $%& ="i 8h_ 46 trA 898 8u+8
khbi nghn(^
H: HR8 sinh =ên $3ng trnh $%& ?iTn $i.n 8hAnh 898
8u+8 khbi nghn( 8P( :uh t+8 Tr<n
H: H*& tEờng thuHt ?iTn $i.n 8u+8 khbi nghn( 8P(
Tr<n Ng†i^
H: h*& tEờng thuHt ="i ?iTn $i.n 8u+8 khbi nghn( 8P(
Tr<n [uh Dh-9ng^
H: Nêu k.t :u3 8P( 898 8u+8 khbi nghn(^
TL: D.t :u3: C98 8u+8 khbi nghn( !5u !i !.n thJt $"i
H: Ngu&ên nh/n ?xn !.n 898 8u+8 khbi nghn( thJt $"i
=% g^
TL: ‡- khbi nghn( nY r( =• t•7 thi.u s' =iên k.t
6]& N0w/5 )-\) _08+ /503E )DE
t-Ÿ *\) TR‚/
E& K08+ /503E TR‚/ N5•+ •1d‰‹ B
1d‰˜#
‡iTn $i.n ( SGD#
9& K08+ /503E TR‚/ Q-Ÿ K0GF/5
•1d‰˜B1d1d•
- ‡iTn $i.n ( SGD#
- D.t :u3: C98 8u+8 khbi nghn(
!5u !i !.n thJt $"i1
- 84 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- N+i $+ 8P( nghn( :u/n 8hi( rZ7 ?xn !.n :u/n vinh
rT $5 !%n 9,
- Dhbi nghn( nY r( khi :u/n vinh 8sn M"nh
d& CD/5 )e B M-@b/ *fO:
- X s(- 8u+8 kh9ng 8hi.n 8P( nh% HG nh(nh 8hWng sI, !Y1
- N+i ?ung 8hAnh s98h 8(i tr6 nE>8 t( 8P( nh% vinh1
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
- HR8 $%i - $%i tH,1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: 16]12]2‰1‰
N5S@ 5+u/5: 1d]12]2‰1‰
T+.*:6d

BÀI T~P CHkoNG III
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1& K+./ *01): H; thBng ki.n thy8 !* hR8 b 8hEơng III&
2& K‡ /4/5: DŽ nung sS ?Ing $3n !G7 ki.n thy87 =68h sS !* hR8 !2 =%M $%i tH,&
6& T7 *78/5:
Ni5M t' h%- tru&5n thBng !Ju tr(nh giN nE>8 8P( ?/n t+8 =sng 8uM thi gif8 s/u s{81
II& P07Œ/5 O0FOI *0+.* 9: =?@ 0A)&
- NXQ7 !%M th-"i7 th'8 h%nh
- HS 8huwn $6 @T 4% $3ng ,hI1
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
6& BS+ QN+:
Th. k_ `III Q"i Xi;t =% M+t tr-ng nhNng nE>8 hing M"nh1 !9nh t(n g 8u+8 )/M =EF8 8P(
:u/n vOng lNgu&ên )/& ?'ng M+t nh% nE>8 ,h9t tri2n th6nh 4EFng1X s(- nh% Tr<n !"t
!EF8 th%nh :u3 t- =>n nhE 4H&^@%i hOM n(& 8hVng t( 8ing =%M 898 $%i tH, !2 n{M k_ hơn1
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
GX 8h- HS 8huwn $6 $%i tH, b nh%
gRi HS =%M7 GX sS( $Y sung1
BS+ *fO 1: ngu&ên nh/n s' sI, !Y 8P( nh% Lh1
•1Xu( :u(n 8h_ =- un 8hơi7khOng 8huM =- !.n !ời
sBng nh/n ?/n1
@1Thiên t(i MJt Mi(7!Wi keM1
C1C98 th. ='8 ,h-ng ki.n !6( ,hEơng !9nh gi.t
nh(u1
‡1‡/n nghk- nYi ?H& !Ju tr(nh1
- 85 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
d1C98 8/u !Vng1
BS+ *fO 2 (tr(ng g•#1
Qi5n n+i ?ung tEơng yng 898 8hy8 :u(n b 898 !ơn
46 h%nh 8hAnh thời Tr<n1
-Ch9nh7,hW (n ,hP sy rtri ,hPrtri hu&;nr)* :u(n1
HS =%M7 GX sS( 8hN( n+i ?ung7
8hJM !i2M
GX: GRi hR8 sinh !R8 $%i tH, z
HS: LH, $3ng th]- Mxu:
Tên 8u+8
kh9ng 8hi.n
( thời gi(n#
N+i ?ung
8huwn $6
HS: L%M $%i !+8 =H,
Q•: O 4uOng 17a7g7•
HS: QR87 nêu &êu 8<u 8P( $%i tH, U
Th3- =uHn nhWM !Oi =%M $%i tH,
BS+ *fO :gcgU
H*& 8h- $i.t =uHt ,h9, nh% tr<n $3- 4; (i^
-@3- 4; nh% 4u(78ung !i;nr)98 nhHn 4% $3- 4;
:u&5n tE hNu t%i s3n7:u& !6nh 8I th2 4i;8 Mu( $9n
ru+ng !Jt1
BS+ *fO d: (Ucg•#
LH, $3ng thBng kê s' 8huwn $6 8P( :u/n vOng -
Ngu&ên tr-ng g =<n )/M =EF8 Q"i Xi;t1
BS+ *fO g: (~czp#: !9nh ?Ju ‹`Œ 4%- O trBng !<u 8/u
8h_ ngu&ên nh/n th{ng =Fi g =<n kh9ng 8hi.n 8hBng
:u/n vOng - Ngu&ên1
S' th(M gi( tA8h 8'878hP !+ng 8P( tJt 83 898 t<ng
=>, nh/n ?/n1
S' 8huwn $6 8hu !9- 45 MRi Mft1
QEờng =Bi 8hi.n =EF8 8hi.n thuHt !Vng ?{n7s9ng
t"-
[u/n !+i Q"i Xi;t M"nh hơn :u/n vOng-
Ngu&ên1
`/& !'ng khBi !-%n k.t t-%n ?/n1
BS+ *fO:U (1cz•#: TL giN( th. k} `IX7 n5n kinh t.
nE>8 t( su& th-9i7 !ời sBng nh/n ?/n s( sVt7 )* h+i
rBi =-"n7 th]- ]M 4 s(- ="i )3& r( tnh tr"ng !W7
!9nh ?Ju ‹`Œ 4%- O trBng b !<u 8/u ]M 8h- =% !Vng1
Nh% nE>8 khOng :u(n t/M !.n s3n )uJt nOng
nghi;,7khOng 8huM =- $3- 4; !ê !i5u1
NOng ?/n $6 $W8 =+t nfng n51
Gif8 ng-"i )/M tr%n 4%- 8E>, ,h91
XEơng h<u :uh t+87nh% 8hi(o11nhi5u ru+ng !Jt1
\u+ng !Jt $6 $ˆ h-(ng ng%& 8%ng nhi5u1
ChAnh s98h thu. khW( h% kh{81
d& CD/5 )e:
- NhNng th%nh t'u 8P( Q"i Xi;t thời Lh - Tr<n^
- Thời Lh - Tr<n nh/n ?/n t( ,h3i !Eơng !<u 4>i nhNng 8u+8 )/M =EF8 n%-^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A)
- HR8 $%i7 s-"n $%i1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo1
- 86 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
BBBBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: 1g]12]2‰1‰
N5S@ 5+u/5: 1†]12]2‰1‰
T+.*: 6g rN T~P HKC K¬ I
I & '() *+,- )‚/ ;?* :
1& K+./ *01):
- H; thBng ki.n thy8 8ơ $3n :u( 898 tri5u !"i !* hR8 (Lh - Tr<n - HG#1
- NhNng th%nh t'u !* !"t !EF8 45 4un hW(7 )* h+i7 8hAnh tr61
2& K‡ /4/5:
SS ?Ing ki.n thy8 !* hR8 !2 =%M $%i tBt1
6& T7 *78/5:
CPng 8B7 n/ng 8(- =sng &êu nE>87 ni5M t' h%- ?/n t+81
II& C0-C/ 9: )DE *0‚@I *R“
GX: - @3n !G7 $3ng ,hI1
HS: `]M ="i t-%n $+ 8hEơng trnh =68h sS hR8 k I
III & T+./ *RZ/0 M,/ MNO :
1 & L/ ;:/0 MNO:
2 & K+sQ *RE 9S+ )T:
6& BS+ QN+:
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
GX hE>ng ?xn =H, $3ng thBng kê1
1]& Bu/5 *0e/5 _, /0w/5 JY _+b/ MN/
*RG/5 M:)0 JŠ /7N) *E&
Th]- trnh t' thời gi(n thời Lh - Tr<n1
Thời gi(n S' ki;n
1pp• Nh% LA th%nh =H,
1p1p \ời !O 45 Thung L-ng
1p•z QYi tên nE>8 =% Q(6 Xi;t
1p7• - 1p77 Cu+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n )/M =EF8 TBng
1p7p `/& ?'ng Xun vi.u
1p7• - 1p7U vb kh-( thi !<u tiên7 )/& ?'ng [uB8 tS gi9M
1a•~ Cu+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n )/M =EF8 vOng 8Y =<n 1
1a~• Cu+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n Ngu&ên )/M =EF8 =<n a
1a~7 - 1a~~ Cu+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n Ngu&ên )/M =EF8 =<n g
H: Nêu tnh hnh kinh t.7 )* h+i thời Lh7 Tr<n^
GX: Chi( nhWM hR8 sinh th3- =uHn:
NhWM 1: Thời k th%nh =H, nh% Lh
NhWM a: Thời k nh% Lh s(u 8u+8 kh9ng 8hi.n
8hBng TBng
NhWM g: Thời k th%nh =H, nh% Tr<n
NhWM z: Thời k 8uBi thời Tr<n^
2& TZ/0 0Z/0 _+/0 *.I `^ 0\+
B K+/0 *.:
- NOng nghi;,:
j ThP 8Ong nghi;,
j ThEơng nghi;,:
B V4/ 0GFI 5+FG =()
- 87 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
H: Nêu nhNng th%nh t'u 4un h-97 ngh; thuHt
thời Lh7 Tr<n^
- Trnh $%& ?iTn $i.n 898 8u+8 kh9ng 8hi.n
8hBng TBng thời Lh7 8hBng vOng Ngu&ên thời
Tr<n1
šêu 8<u: - Trnh $%& thời gi(n ${t !<u7 k.t
thV8
‡iTn $i.n 8P( tLng 8u+8 kŸ9ng 8hi.n
- QEờng =Bi !9nh gif8 8P( M†i 8u+8 kh9ng
8hi.n
- NhNng tJM gEơng &êu nE>87 $9t khuJt tr-ng
M†i 8u+8 kh9ng 8hi.n
- Nêu 4A ?I 45 tinh th<n !-%n k.t !9nh gif8
tr-ng M†i 8u+8 kh9ng 8hi.n
H: Trnh $%& ngu&ên nh/n th{ng =Fi7 h nghn(
=68h sS 8P( 898 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng TBng7
vOng7 Ngu&ên^
- HS trnh $%& $3ng7 GX 8h- !i2M1
- @%i tH, • c gU1
6]& X+P/ 9+./ _0F/5 )0+./ )0e/5 Te/5I
'•/5I N5-@,/&
- Thời gi(n :1
- QEờng =Bi 8hBng gif8:1
- NhNng tJM gEơng &êu nE>87 $Jt khuJt:
- Nêu 4A ?I 45 tinh th<n !-%n k.t !9nh
gif8:
- Ngu&ên nh/n th{ng =Fi 4% h nghn( =68h
sS 8P( nhNng 8u+8 kh9ng 8hi.n thời Lh -
Tr<n1
d& CD/5 )e:
- @%i tH, ~•$ c zp1
- @%i tH, z$ c g~1
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i - Thi hR8 k™ I1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ :
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBB
- 88 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
N5S@ JG?/: 1˜]12]2‰1‰
N5S@ 5+u/5: 2‰]12]2‰1‰
T+.* 6† : THI HKC KÌ I
I& '() *+,- )‚/ ;?*:
1& K+./ *01): GiV, hR8 sinh tYng hF, nhNng ki.n thy8 !* hR8 tr-ng 8hEơng trnh hR8 k I
4Hn ?Ing =%M $%i ki2M tr( hR8 k I&
a & R£/ _3 /4/5 : Dh9i :u9t7 tYng hF,
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO:
1& rĐTC
2& BS+ QN+
GX: Ch9t !5 8h- hR8 sinh
®Ò BµI
C©u 1: (3®) Nªu nguyªn n©n !"ng #$%& ' ng(a #)* +, *-a *u.*
/0ng *%1n *2ng qu©n 3©4 #$* 56ng - Nguyªn7
C©u 2: (3®) 89:n ;<y nguyªn n©n =>n ®1n n< 89?n +@A ®B7
C©u 3: (4®) 89:n ;<y n.% =ung *u.* *C% *0* *-a DE Qu' Fy7 Cu.*
*C% *0* ®G *G !0* =@ng& ' ng(a v< Hn *1 n !1 n<I7
§¸p ¸n:
C©u 1: ( 3 ®iÓm)
- Nguyªn n©n !"ng #$% ( 2 ®%J4 )
K 8%n !?n ®I<n /1! *%1n ®Lu *-a qu©n v< =©n MH% V%N!& +O !a4
g%a *-a *0* !?ng #PA n©n =©n v< *0* !<n A?n =©n !.*Q
K RO *uSn ;) *u ®0I *-a n< 89?n
K RO *T uy qu©n +O !<% !:n *-a 89?n Qu2* 8uLnQ
- ' ng(a #)* +,: ( 1 ®%J4)
K MUA !an !a4 vVng v< ' *W 3©4 #$* *-a ®1 *1 56ng X Nguyªn
K YCI vN vZng !9"* ®.* #UA *- quy[n *-a =©n !.*
K N©ng *aI #\ng !O <I& !O *]ng *Wn ®0ng *-a =©n !.* !a& *-ng *2
n%[4 !%n *I n©n =©n
- 89 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
C©u 2: ( 3 ®iÓm)
Nguyªn n©n n< 89?n +@A ®B:
- ^I n< nP* /6ng *_4 #I ®1n +Cn 3uL! n6ng ng%NA& vua _n *`% +a
®IH& quan #H% 9a +a* ;G* #.!& v` vb! *-a *C% !9Ing n©n =©n& #c #@!& Hn
0n& 4L! 4da +Cy 9a !]ng 3uyªn& ®]% +2ng n©n =©n /B *O*& AIng
!9<I ®Lu !9an *-a n©n =©n A0! !9%Jn& n< 89?n /6ng *\n ®- +a*
#en ®HI ®L! nP* AC% =Oa v<I DE Qu' Fy& n_4 1400 DE Qu' Fy *PA ng6%
n< 89?n& #UA 9a n< DEQ
C©u 3: ( 4 ®iÓm)
- N.% =ung *u.* *C% *0* *-a DQF (2®)
-ChAnh tr6: 83i tY h%ng ng‚ 4u( :u(n7 th(& th. 898 :uh t+8 nh% Tr<n $|ng nhNng ngEời
khOng thu+8 hR Tr<n1
-Dinh t.: ,h9t h%nh ti5n giJ&7 $(n h%nh 8hAnh s98h h"n !i5n7 :u& !6nh ="i thu. !inh7
thu. ru+ng1
-`* h+i: @(n h%nh 8hAnh s98h h"n nO
-Xun hW( gi9- ?I8: ?68h s98h 8hN H9n r( 8hN NOM7 sS( !Yi :u& 8h. thi 8S7 hR8 tH,1
-[uB8 ,hsng: L%M tung :u/n sB 8h. t"- nhi5u =-"i sVng M>i ,hsng thP nơi hi2M &.u7
)/& ?'ng th%nh kiên 8B1
- T98 ?Ing7 h nghn(7 Hn *1 8P( 83i 898h HG [uh L& ( a?#
Š m nghn( : !E( nE>8 t( th-9t khˆi tnh tr"ng khPng h-3ng1
Š T98 ?Ing:
j GW, ,h<n h"n 8h. tH, trung ru+ng !Jt 8P( gi(i 8J, :uh t+8 !6( 8hP1
j L%M su& &.u th. ='8 nh% Tr<n1
j Tung nguGn thu nhH, 8h- !Jt nE>81
Š H"n 8h.: C98 8hAnh s98h !W 8hE( tri;t !27 8hE( ,hi hF, 4>i tnh hnh th'8 t. 4%
8hE( hF, =sng ?/n1
HR8 sinh =%M $%i7 h.t giờ gi9- 4iên thu 45 8hJM
d& CD/5 )e
g& X—/ =“„
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
- 90 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
HKC KÌ II
N5S@ JG?/: 2‹]12]2‰1‰
N5S@ 5+u/5: 2–]12]2‰1‰
T+.* 6‹: L:)0 JŠ ;:E O07Œ/5:
BS+ 1: THÁI NGUVnN TR#NG BULI ĐẦU XỰNG NkỚC
I& '() *+,- 9S+ 0A)
1Q K+./ *01) : ThOng :u( n+i ?ung $%i hR8 sinh n{M !EF8 nhNng ki.n thy8 45 =68h sS
t_nh nh% tr-ng $uYi !<u ?'ng nE>8 thời Xun L(ng7 0u L"8
2Q G+FG =() : m thy8 tM tsi 45 =68h sS !6( ,hEơng7 =sng &êu :uê hEơng7 t' h%- 45 tru&5n
thBng =68h sS !6( ,hEơng1
3Q R£/ _3 /4/5 : TM hi2u =68h sS !6( ,hEơng
II& P07Œ/5 O0FOI *0+.* 9: =?@ 0A):
- NXQ7 !%M th-"i7 thu&.t trnh
SGD7 LEF8 !G t_nh TN
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO:
1& rĐTC:
2Q KTBC : DhOng ki2M tr(
6& BS+ QN+:
GX: Gi>i thi;u 45 TN 4% gi>i thi;u n+i ?ung $%i hR8
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: G+N+ *0+b- )0-/5 Hy TN
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Ui=p hVc sinh cO nh8ng hi-u bi!t
h&i Bu&t 45 Th&i >guyên
GX: Tr]- =EF8 !G t_nh TN7 &êu 8<u hR8 sinh
=ên $3ng )98 !6nh ?(nh gi>i t_nh TN 4% 898
hu&;n7 th6 )*
H: dM 8W nhHn )et g 45 46 8hA !6( =h 4% !f8
!i2M ?/n 8E t_nh TN^
TL: L% t_nh Mi5n nVi 4% trung ?u7 ?i;n tA8h t'
nhiêng•z171 kMa7 ,hA( @{8 gi9, @{8 D"n7
,hA( n(M gi9, th%nh ,hB HN7 ,hA( !Ong gi9,
t_nh L"ng sơn7 @{8 Gi(ng ,hA( t/& gi9, t_nh
Xnnh ChV81 T-%n t_nh hi;n 8W 1 th%nh ,hB TN7
1 th6 )* 4% 7 hu&;n
TAnh !.n nuM app7 =% 111g71Ug1 ngEời 4>i ~
th%nh ,h<n ?/n t+8
H: D2 tên 898 ?i 8h_ kh3- 8Y hR8 b TN^
TL: C98 ?i 8h_ kh3- 8Y thu+8 )* Th<n S(7
ThEFng Nung7 S3ng v+87 [u(ng Sơn7 @nh
L-ng7 X‚ ChJn7 thu+8 4un h-9 Th<n S((QG !9
1& G+N+ *0+b- )0-/5 Hy T0F+ N5-@,/
- X6 trA !6( =h: TN =% t_nh trung ?u 4%
Mi5n nVi gGM 1 th%nh ,hB7 1 th6 )* 4% 7
hu&;n
- ‡/n 8E: 111g71Ug1 ngEời gGM ~ th%nh
,h<n ?/n t+8
- TN =% 1 tr-ng nhNng khu 4'8 !EF8 8-i
=% 89i nOi sinh r( =-%i ngEời
- 91 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
8‚#7 4un h-9 H-% @nh (QG !9 giN(# 7 4un h-9
@{8 Sơn (!G !9 M>i#7 4un h-9 !Ong sơn11111
H: C98 hi;n 4Ht kh3- 8Y hR8 b TN 8h- ]M $i.t
!i5u g^
TL: Dh—ng !6nh TN =% 1 tr-ng nhNng 8hi.8 nOi
kh(i sinh r( =-%i ngEời
HS: !R8 ki.n thy8 !R8 thêM 45 ?i 8h_ kh3- 8Y
hR8 Th<n S(1
H: dM hi2u nhE th. n%- 45 4un h-9 Th<n S(^
TL: L% 1 tr-ng nhNng n5n 4un Jt b XN thu+8
thời !G !9 8‚1111
'() 2: T0F+ N5-@,/ *RG/5 5+E ;Z/0 /7N)
V4/ LE/5 )DE )F) H-E H>/5&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được đ,c đi-( tình hình tự
nhiên 4à 4ai trZ của Th&i >guyên trong gia
đình nư:c XKn )ang của c&c 4ua %fng1
H: Trnh $%& !i5u ki;n t' nhiên 8P( TN thời
898 4u( Hing^
TL: TN 8W nhi5u nVi 8(-7 rLng rHM7 sOng ngsi7
hG 7 !<M )]n kZ 4>i 898 thung =‚ng7 !Gng $|ng
nhˆ7 h–,1 \Lng 8hi.M ?i;n tA8h =>n ,hP kh{,
4ing nVi7 898 giBng 8hiM7 thV rLng sinh
trEbng ,h-ng ,hV
H: Qi5u ki;n t' nhiên nhE 4H& 8W 3nh hEbng
g !.n !ời sBng 898 ?/n 8E 8Y b !/&^ dM 8W
nhHn )et g 45 !ời sBng 8P( hR^
TL: ThuHn =Fi 8h- 4i;8 sun ${t 4% trGng trRt7
!( sB ?/n 8E sBng $|ng ngh5 nOng7 8hP &.u =%
=%M nEơng rx&7 n(& !/& M(i !W7 1 $+ ,hHn
$i.t trGng =V( nE>87 8Ong 8I =(- !+ng !EF8 8h.
t"- tL !97 ng-%i r( hR 8sn $i.t =%M !G M+87 !(n
n9t thO sơ
H: Tr-ng gi( !nh nh% nE>8 Xun L(ng TN 8W
tên gRi =% g^ CW !Wng gW, g^
TL: Tên gRi : TN =% 1 ,h<n !Jt 8P( $+ X‚
Q6nh
QWng gW, 8P( nh/n ?/n TN thời k n%& =% )/&
th%nh CY L-(
21 T0F+ N5-@,/ *RG/5 5+E ;Z/0 /7N)
V4/ LE/5 )DE )F) H-E H>/5
- Qi5u ki;n t' nhiên: ThuHn =Fi 8h- 4i;8
sun ${t7 h9i =EFM 4% ngh5 nOng trGng =V(
nE>8
- Thời Xun L(ng:Tên gRi: Thu+8 $+ X‚
Q6nh7 th(M gi( 8hBng gif8 ng-"i )/M
- Thời 0u L"8: Th(M gi( )/& ?'ng th%nh
CY L-(
4Q CD/5 )e : dM h*& trnh $%& nhNng hi2u $i.t 8P( ]M 45 TN^
5Q H 7N/5 =h/ *Y 0A) : X5 nh% hR8 $%i7 8huwn $6 ti.t g~ DNL(M Sơn
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
- 92 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: 6]1]2‰11
N5S@ 5+u/5: d]11]2‰11
T+.*: 6– BÀI 1˜: CU"C KH$I NGHjA LA' SoN •1d1– B 1d2‹•
I& TH}I KÌ $ 'I’N T%V THANH H#Á
I & '() *+,- :
1& K+./ *01):
-LH, niên $i2u 4% tEờng thuHt ?iTn $i.n 8P( 8u+8 khbi nghn( L(M Sơn trên $3n !G: TL =H,
8un 8y !6(7 )/& ?'ng ='8 =EFng7 8hBng !68h 8%n :uet 4% Mb r+ng 4ing h-"t !+ng b Mi5n
T/& Th(nh H-9 !.n 8hu&2n 8un 8y 4%- Ngh; •n1 N> tên 1 sB nh/n 4Ht 4% !6( ?(nh =68h
sS1
2& K‡ /4/5:
\kn =u&;n kŽ nung sS ?Ing $3n !G tr-ng =u&;n tH, th(M kh3- 898 t%i =i;u =68h sS !2 $Y
sung 8h- $%i hR81
6& T7 *78/5:
- ThJ& !EF8 tinh th<n h& sinh 4EFt :u( gi(n khY (nh ?‚ng $Jt khuJt 8P( nh/n ?/n L(M
Sơn1
- Gi9- ?I8 hR8 sinh =sng &êu nE>8 t' h%-7 t' 8Eờng ?/n t+81
- @Gi ?Etng tinh th<n :u&.t t/M 4EFt khW !2 hR8 tH, 4% ,hJn !Ju 4Eơn =ên1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@ HS *R“ :
GX: - LEF8 !G khbi nghn( L(M Sơn1
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi SGD
III & T+./ *RZ/0 =?@ 0A) :
1 & L/ ;:/0 MNO:
2 & K+sQ *RE 9S+ )T :
Trnh $%& 8u+8 khbi nghn( 8P( nh% HG ˜ Ngu&ên nh/n thJt $"i^
6 & BS+ QN+ :
[u/n vinh !ft 98h thBng tr6 trên !Jt nE>8 t(7 nh/n ?/n kh{, nơi !yng =ên khbi nghn(
8hBng :u/n vinh1 Cu+8 khbi nghn( L(M Sơn $ing =ên M"nh MZ7 trE>8 h.t b 4ing Mi5n
nVi Th(nh HW(1
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: L, L€+ RY/5 )• _08 /503E
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t được nh8ng n1t ch9nh 45 )ê )ợi
4à >guy[n Trãi .à nh8ng người .ãnh đ6o cuộc
h?i ngh<a
HS !R8 SGD
1]& L, L€+ =Y/5 )• _08+ /503E
GX:Gi>i thi;u $i( Xnnh Lung7 trên $i( =% nhNng
=ời ?- Ngu&Tn Tr*i s-"n th3- ghi ti2u sS 4% s'
nghi;, 8P( Lê LFi1
H: H*& trnh $%& nhNng hi2u $i.t 8P( ]M 45 Lê
LFi^
- HS: trnh $%& th]- n+i ?ung SGD
-Lê =Fi =% ngEời &êu nE>8 thEơng ?/n
8W u& tAn =>n1
-Ngu&Tn Tr*i =% ngEời hR8 r+ng7 t%i
8(-7gi%u =sng &êu nE>81
- 93 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- GX: nhHn )et7 k.t =uHn
H: H*& trnh $%& nhNng hi2u $i.t 8P( ]M 45
Ngu&Tn Tr*i^
H: X s(- 898 h%- ki;t kh{, nơi hEbng yng
khbi nghn( ng%& 8%ng !Ong^
- Lê =Fi 8ing $+ 8h_ hu& !* =%M g^4% 8hRn nơi
n%- =%M 8un 8y^
TL: vb h+i th5 L‚ng Nh(i7 ?'ng 8ờ khbi
nghn(7 8hRn L(M Sơn =%M !6( $%n h-"t !+ng
-1z1U Lê LFi 8ing $+ 8h_ hu& Mb h+i
th5 b L‚ng Nh(i1
j 1z1~ Lê LFi ?'ng 8ờ khbi nghn( b
L(M Sơn7t' )Eng =% @nh Q6nh XEơng1
'() 2: N0w/5 /4Q ;‚- )DE )-\) _08+ /503E
LEQ SŒ/
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: )Ep niên bi-u 4à tường thuEt Hi[n
bi!n nh8n nK( đFu ho6t động của ngh<a Bu#n
)a( c2n g Thời ì ? (i5n T#y Thanh %o&h
GX:Tr-ng thời k !<u 8P( 8u+8 khbi
nghn(7Nghn( :u/n !* gf, nhNng khW khun g^
TL: ThEờng )u&ên $6 :u/n vinh $(- 4/& tiêu
?i;t7 ,h3i rVt :u/n =ên nVi ChA Linh
g =<n rVt =ên nVi ChA Linh7 8W nhNng =V8 nghn(
:u/n khOng 8sn =Eơng th'87 Lê LFi ,h3i 8h-
gi.t 83 ng'( 8P( Mnh !2 nuOi :u/n7 $6 :u/n
vinh r9- ri.t $(- 4/& :u&.t tiêu ?i;t Lê LFi1
Lê L(i !* =i5u Mnh 8yu 8hV(
H: dM 8W nhHn )et g 45 4i;8 =%M 8yu 8hV( 8P(
Lê L(i^
TL: L% h%nh !+ng ?‚ng 83M !* 8yu ngu& 8h-
Lê LFi7 8yu ngu& 8h- nghn( :u/no11
- TrE>8 tnh hnh !W nghn( :u/n !* =%M g^
TL: Nghn( :u/n gi3ng h-% 4>i :u/n vinh
- T"i s(- Lê LFi !5 ngh6 t"M hs( h-*n 4>i :u/n
vinh^
TL: Q2 8W !i5u ki;n 8Png 8B ='8 =EFng 8huwn
$6 8h- 8u+8 khbi nghn( =/u ?%i
H: X s(- nh% vinh ="i 8hJ, nhHn h-% h-*n 4>i
nghn( :u/n^
TL: X nhi5u =<n !9nh =ên nVi ChA Linh h(- tYn
:u/n tE>ng nhEng 4xn khOng thu !EF8 th{ng
=Fi7 :u/n vinh MuBn =Fi ?Ing thời gi(n h-%
h-*n !2 Mu( 8hu+87 ?I gi† 898 nh% =*nh !"-
nghn( :u/no11
- NhHn )et tnh hnh nghn( :u/n nhNng nuM
!<u h-"t !+ng^
- HS th3- =uHn1
2]& N0w/5 /4Q ;‚- 0G?* ;\/5 )DE
/503E t-[/ LEQ SŒ/&
- 1z1~ nghn( :u/n !* rVt =ên nVi ChA
Linh1
- [u/n vinh hu& !+ng ='8 =EFng M"nh
!2 ${t 4% gi.t Lê LFi7 Lê L(i 83i tr(ng
=%M Lê LFi =i5u 8h.t 8yu 8hP tE>ng1
- 1za17 rVt =ên nVi ChA Linh1
- 1zag7 Lê LFi hs( h-*n 4>i :u/n
vinh1
- 1zaz7 :u/n vinh trb Mft tJn 8Ong t(1
- 94 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- LuOn =uOn tr-ng th. $6 !+ng1
GX: Liên h; 4>i $%i @nh NgO Q"i C9-
d& CD/5 )e:
- Trnh $%& tWM t{t ?iTn $i.n 8u+8 khbi nghn( L(M Sơn gi(i !-"n 1z1~ - 1zag^
- Gi(i !-"n tL 1z1~ - 1zag nghn( :u/n b tr-ng th. nhE th. n%-^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
- HR8 $%i7 $%i trH, gz1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
----------p-------------
N5S@ JG?/: ‹]1]2‰11
N5S@ 5+u/5: –]1]2‰11
T+.* 6˜ @%i 1•: C“C DH‘I NGH¡• L•v S¢N: ( 1z1z-1za~# ( Ti., th]-#
II& GIlI PH•NG NGHp ANI T%N BÌNHI THU~N H•A VÀ TIẾN
QU%N RA B«C •1d2d B 1d2†•
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1&K+./ *01):
-LH, niên $i2u7 tEờng thuHt ?iTn $i.n 8u+8 khbi nghn( L(M Sơn trên =EF8 !Y: Thời k
8hu&2n 8un 8y 4%- Ngh; •n7 Mb r+ng 4ing gi3i ,hWng r( T/n @nh7 ThuHn H-97 4% 8u+8
ti.n 8Ong r( @{81 Nh> tên 1 sB nh/n 4Ht =68h sS 8ing nhNng !6( ?(nh =68h sS g{n 4>i 8hi.n
8Ong tiêu $i2u 8P( 8u+8 khbi nghn(1
2&K3 /4/5:
-SS ?Ing =EF8 !G !2 thuHt ="i s' ki;n =68h sS1
-NhHn )et 898 s' ki;n7nh/n 4Ht =68h sS tiêu $i2u1
6&T7 *78/5:
Gi9- ?I8 tru&5n thBng &êu nE>87tinh th<n $Jt khuJt kiên 8Eờng 4% =sng t' h%- ?/n t+81
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“
- GXLEF8 !G khbi nghn( L(M Sơn7 =EF8 !G ti.n :u/n r( @{81
- HS: QR87 tH, tEờng thuHt ?iTn $i.n trên =EF8 !G
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO:
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
Trnh $%& ?iTn $i.n gi(i !-"n 1z1~ - 1zag^ T"i s(- :u/n vinh 8hJ, nhHn gi3ng hs( 4>i
Lê LFi^
6& BS+ QN+:
Gi(i !-"n 1z1~ - 1zag nghn( :u/n gf, nhi5u khW khun7 tru& s9t k• thi7 !2 gi3i :u&.t khW
khun n%& $+ 8h_ hu& !* =%M g7 8hVng t( 8ing tM hi2u :u( $%i hR8 hOM n(&1
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5
'() 1: G+u+ O0c/5 N50b A/ • 1d2d•
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
1]& G+u+ O0c/5 N50b A/ •1d2d•
-Ngu&Tn ChA8h !E( r( k. h-"8h
- 95 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
Mục tiêu: )Ep niên bi-u 4à tường thuEt trên .ược đD
Hi[n bi!n cuộc ti!n c@ng gi3i phOng >gh' PnL
HS !R8 ,h<n 11
H: TrE>8 tnh hnh :u/n vinh ti.n 8Ong nghn( :u/n
Ngu&Tn TrA8h !* !E( r( k. h-"8h g^
TL: Q5 ngh6 t"M rời 4ing nVi Th(nh H-97 8hu&2n
:u/n 4%- Ngh; •n1
H: dM h*& trnh $%& nhNng hi2u $i.t 8P( Mnh 45
Ngu&Tn TrA8h^
HS trnh $%& th]- n+i ?ung 8hN in nhˆ SGD7 gi9-
4iên $Y sung thêM
H:T"i s(- Ngu&Tn ChA8h ="i !5 ngh6 8hu&2n :u/n
4%- Ngh; •n^
TL: X Ngh; •n =% nơi ngEời !Ong7 !6( $%n 8‚ng rJt
hi2M &.u7 !2 ?'( 4%- !W !9nh 8hi.M QOng !O
H:-Xi;8 th'8 hi;n k. h-"8h !W !]M ="i k.t :u3 g^
TL: Nghn( :u/n th]- !Eờng nVi ti.n 4%- Ngh; •n7
h" !Gn Q( Cung7 h" th%nh tr% L/no1 gi3i ,hWng
Ngh; •n7 ti.n :u/n r( Th(nh H-9o
H: NhHn )et k. h-"8h 8P( Ngu&Tn ChA8h^
TL: Q/& =% 1 k. h-"8h !Vng !{n7 k6, thời 4L( gi3i
4/& 8h- nghn( :u/n7 4L( t"- r( $E>8 ng-ft M>i 8P(
8u+8 khbi nghn(7 nghn( :u/n 8hu&2n s(ng gi(i !-"n
ti.n 8Ong1
'() 2: G+u+ O0c/5 T[/ BZ/0I T0-f/ HGF • 1d2g•
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: )E niên bi-u 4à tường thuEt trên .ược đ^
Hi[n bi!n chi!n thAng T#n 7ình I ThuEn %o&
g /iSjhL
GX:S(u khi gi3i ,hWng Ngh; •n7 nghn( :u/n ti.,
tI8 gi3i ,hWng b nhNng nơi n%-^ D.t :u3^
HS !R8 ,h<n a
TL: Th9ng ~ c1za• nghn( :u/n gi3i ,hWng T/n @nh7
ThuHn H-91
Nghi( :u/n =%M 8hP 83 4ing !Jt r+ng =>n tL Th(nh
H-9 !.n !k- H3i X/nooo1
'() 6: T+./ )•/5 RE B¤) Q8 R\/5 O0?Q H+ 0G?*
;\/5 • )-e+ /4Q 1d2†•
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: )Ep niên bi-u 4à tường thuEt trên .ược đ^
Hi[n bi!n cuộc ti!n c@ng ra 7Ac (? r@ng ph6( 4i
ho6t động cu0i nK( /iSk
H: X s(- nghn( :u/n ="i :u&.t !6nh ti.n :u/n r(
@{8^
TL: X MuBn gi3i ,hWng !Jt nE>8 $u+8 nghn( :u/n
8hu&2n !6( $%n 4%- Ngh; •n1
-1a-1p-1zaz h" Th%nh Tr%
L/n7tH, kA8h 3i Dh3 LEu1
-Gi3i ,hWng Ngh; •n7 ‡iTn
Ch/u7 Th(nh HW(
2]& G+u+ O0c/5 T[/ BZ/0I
T0-f/ HcE •1d2g•
-Th9ng ~c1za• Tr<n Ngu&ên
H*n7 Lê Ng/n 8h_ hu& b Ngh;
•n gi3i ,hWng T/n @nh7ThuHn
H-91
-Tr-ng 1p th9ng nghn( :u/n
L(M Sơn gi3i ,hWng tL Th(nh
HW( !.n !k- H3i X/n1
6]& T+./ t-[/ RE B¤)I Q8 R\/5
O0?Q H+ 0G?* ;\/5 •)-e+ /4Q
1d2†•
-Th9ng p•c1zaU7 Lê LFi 8hi( =%M
g !"- :u/n ti.n :u/n r( @{81
-Nhi;M 4I 8P( g !"- !9nh 4%-
4ing !68h 8hi.M !Wng78ing nh/n
?/n $(- 4/& !Gn !68h7gi3i ,hWng
!Jt !(i7th%nh =H, 8hAnh :u&5n
- 96 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
,h3i ti.n r( ${8 !2 k.t thV8 8hi.n tr(nh1
HS !R8 SGD7 :u(n s9t H1z17 trnh $%& k. h-"8h ti.n
:u/n r( @{8 8P( Lê LFi7 ]M 8W nhHn )et g 45 k.
h-"8h n%&^
TL: L% k. h-"8h 8W tAnh :u&.t !6nh nh|M k.t thV8
8hi.n tr(nh
H: Trnh $%& nhi;M 4I 8hAnh 8P( g 89nh :u/n^
TL: Q9nh 4%- 4ing gif8 8hi.M !Wng7 8ing nh/n ?/n
$(- 4/& !Gn !68h7 gi3i ,hWng !Jt !(i7 th%nh =H,
8hAnh :u&5n M>i7 8hfn !Eờng ti., 4i;n 8P( :u/n
vinh tL T[ s(ng
GX:Nghn( :u/n !9nh nhi5u trHn =>n gi%nh th{ng =Fi
=% ?- !/u^ =J& ?xn 8hyng ^
TL: QEF8 nh/n ?/n Png h+ 45 MRi Mft7 =J& ?xn
8hyng ,h<n 8hN in nhˆ1
H: Nêu k.t :u3!"t !EF8 8P( nghn( :u/n^
TL: Nghn( :u/n !9nh th{ng nhi5u trHn =>n7 :u/n
vinh =/M 4%- th. ,hsng ng' rVt 4%- th%nh QOng
[u/n 8B thP7 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hu&2n s(ng gi(i
!-"n ,h3n 8Ong
M>i1
D.t :u3:[u/n t( nhi5u trHn th{ng
=Fi7 !68h 8B thP tr-ng th%nh QOng
[u(n1
d& CD/5 )eBM-@b/ *fO
- Trnh $%& $|ng =EF8 !G ?iTn $i.n khbi nghn( L(M Sơn gi(i !-"n 1zaz l 1zaU^
- Nêu nhNng ?xn 8hyng 45 s' Png h+ 8P( nh/n ?/n tr-ng gi(i !-"n n%& 8P( 8u+8 khbi
nghn(^
g& X—/ =“: X5 nh% hR8 $%i7 )]M trE>8 MI8 III
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BBBBBBBBG‰GBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: 1‰]1]2‰11
N5S@ 5+u/5: 11]1]2‰11
Ti.t :zp @qI 1•: C“C DH‘I NGH¡• L•v S¢N( 1z1~ l 1za7# ( Ti., th]-#
III KH$I NGHjA LA' SoN T#ÀNTH«NG •CU|I 1d2†I CU|I
Nœ' 1d2‹•
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1&K+./ *01) :
-LH, niên $i2u 4% tEờng thuHt trên =EF8 !G ?iTn $i.n 8u+8 ,h3n 8Ong ?i;t 4i;n7 gi3i ,hWng
!Jt nE>81 ( Chi.n th{ng TBt Q+ng l ChV8 Q+ng 4% 8hi.n th{ng Chi Lung l`Eơng Gi(ng1#
-m nghn( 8P( nhNng s' ki;n !W 4>i 4i;8 k.t thV8 th{ng =Fi 8u+8 khbi nghn( L(M Sơn1
- N{M !EF8 ngu&ên nh/n th{ng =Fi 8P( 8u+8 khbi nghn(1
2&K3 /4/5
-SS ?Ing =EF8 !G1
- 97 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
-HR8 ?iTn $i.n 898 trHn !9nh $|ng =EF8 !G1
-Q9nh gi9 898 s' ki;n 8W h nghn( :u&.t !6nh M+t 8u+8 8hi.n tr(nh1
6&T7 *78/5
-Gi9- ?I8 =sng &êu nE>87 t' h%- 45 nhNng 8hi.n th{ng -(nh =i;t 8P( ?/n t+8 t(
b th. k_ `X1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“:
-GX: LEF8 !G trHn TBt Q+ng - ChV8 Q+ng1
j LEF8 !G trHn Chi Lung - `Eơng Gi(ng1
HS: QR87 tH, tEờng thuHt ?iTn $i.n 898 trHn !9nh trên =EF8 !G1
III& T+./ *RZ/0 =?@ 0A) :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- Trnh $%& tWM t{t 898 8hi.n th{ng 8P( khbi nghn( L(M Sơn tL 8uBi 1zaz !.n 8uBi 1za•1
- Trnh $%& k. h-"8h ti.n :u/n r( @{8 8P( Lê LFi^
6& BS+ QN+:
HG?* ;\/5)DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1& TRf/ Te* ;\/5I C0i) ;\/5 )-e+ /4Q
1d2†
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Tường thuEt trên .ược đ^ Hi[n bi!n
chi!n thAng T0t Gộng+ "h=c GộngL
H: Nêu tnh hnh :u/n vinh 8uBi nuM 1zaU^
TL: Th9ng 1p nuM 1zaU XEơng ThOng 8h_ hu& •
4"n 4i;n $inh ke- 4%- th%nh QOng [u(n n/ng sB
=EFng :u/n gif8 =ên !.n 1p 4"n
H: CW thêM 4i;n $inh XEơng ThOng !* 8W /M
MEu g^
TL: [u&.t !6nh Mb 8u+8 ,h3n 8Ong =>n !9nh 4%-
8hP ='8 nghn( :u/n b C(- @+ ( ChEơng vŽ7 H%
T/&# !2 gi%nh ="i th. 8hP !+ng trên 8hi.n trEờng
GX: Trnh $%& k. h-"8h 8P( !68h trên =EF8 !G
8hi.n th{ng TBt Q+ngo
H: N{M !EF8 /M MEu 4% h !G 8P( !68h :u/n t( !*
=%M g^
TL: Nghn( :u/n :u&.t !6nh !ft ,hI8 $inh b TBt
Q+ng7 ChV8Q+ng
GX: Gi>i thi;u 45 a !6( ?(nh n%& trên =EF8 !G
HS :u(n s9t H1za1
GX:Trnh $%& ?iTn $i.n tHn TBt Q+ng - ChV8
Q+ng :u( =EF8 !G^
GX:TrHn n%& 8W h nghn( nhE th. n%-^
'() 2: TRf/ C0+ L4/5B 7Œ/5 G+E/5 • *0F/5
1‰ /4Q 1d2‹•
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: )Ep niên bi-u+ tường thuEt Hi[n bi!n
1]& TRf/ Te* Đ\/5 B C0i) Đ\/5
•)-e+ /4Q 1d2†•
- 1pc1zaU !68h Mb 8u+8 ,h3n 8Ong b
C(- @+
- T( !ft ,hI8 $inh b TBt Q+ng - ChV8
Q+ng1
- ‡iTn $i.n ( SGD#
- D.t :u3: • 4"n :u/n !68h tS thEơng7
XEơng ThOng 8h"& 45 QOng [u(n1
2]& TRf/ C0+ L4/5 B 7Œ/5 G+E/5
•*0F/5 1‰]1d2‹•
- 1pc1za77 1• 4"n :u/n vinh tL
Trung [uB8 ke- 4%- nE>8 t(1
- 98 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
trên .ược đ^ chi!n thAng "hi )Kng W eư2ng
UiangL
S(u thJt $"i b TBt Q+ng - ChV8 Q+ng7 :u/n vinh
!* 8W k. h-"8h g^
TL: ChVng 8<u 8yu 4i;n $inh tL T[ s(ng
H:TrE>8 tnh hnh !W7 $+ 8h_ hu& nghn( :u/n !*
=%M g^ X s(- t( ="i tH, trung tiêu ?i;t :u/n Liêu
Thung TrE>8^
TL: TH, trung ='8 =EFng tiêu ?i;t 4i;n :u/n 8P(
gif87 trE>8 h.t =% !"- :u/n 8P( LiTu Thung7 !/& =%
!"- :u/n 8hP ='8 8P( !68h7 khOng 8h- 8hVng ti.n
s/u 4%- nE>8 t(o11
GX: ‡'( 4%- =EF8 !G trnh $%& ?iTn $i.n trHn Chi
Lung - `Eơng Gi(ng
šcC: HS =ên $3ng trnh $%& ="i ?iTn $i.n trHn !9nh
trên =EF8 !G1
HS !R8 $%i C9- @nh NgO
H: dM 8W nhHn )et g 45 trHn 8hi.n Chi Lung7
`Eơng Gi(ng^
TL: L% th{ng =Fi =>n 8P( nghn( :u/n7 tiêu ?i;t
t-%n $+ 4i;n $inh 8P( !68ho11$u+8 XEơng ThOng
,h3i Mb h+i th5 QOng [u(n 8(M k.t rVt :u/n 45
nE>8
'() 6: N5-@,/ /0[/ *0¤/5 M€+I Ÿ /503E M:)0 JŠ
HG?* ;\/5 MNO] /0cQ 9S/
Mục tiêu: Trình bày được nguyên nh#n thAng .ợi+
; ngh<a .*ch sM của cuộc h?i ngh<a )a( c2n
Hc S th3- =uHn nhWM $%n1
H:T"i s(- 8u+8 khbi nghn( L(M Sơn gi%nh th{ng
=Fi^
H: Ng-%i tinh th<n &êu nE>87 !-%n k.t 8P( nh/n
?/n7 8sn ngu&ên nh/n n%- =%M 8h- 8u+8 khbi
nghn( th{ng =Fi1
H: :Dhbi nghn( L(M Sơn 8W h nghn( g^
- T( tH, trung ='8 =EFng tiêu ?i;t LiTu
Thung trE>81
-‡iTn $i.n: SGD1
- 1pc1ac1za77 XEơng ThOng )in hs(
Mb h+i th5 QOng [u(n7 rVt khˆi nE>8
t(1
6]& N5-@,/ /0[/ *0¤/5 M€+ HS Ÿ
/503E M:)0 JŠ&
Š Ngu&ên nh/n:
- Nh/n ?/n 8W =sng &êu nE>8 nGng
n%n7 h 8hA $Jt khuJt 4% :u&.t t/M
gi%nh ="i !+8 =H, t' ?-1
- C98 t<ng =>, nh/n ?/n !-%n k.t
!9nh gif8
- !Eờng =Bi 8hi.n =EF87 8hi.n thuHt
!Vng !{n7 s9ng t"- 8P( Lê LFi7
Ngu&.n Tr*i 4% $+ 8h_ hu& nghn(
:u/n
Š m nghn(:
- D.t thV8 ap nuM !O h+ 8P( nh%
vinh1
- vb r( thời k™ ,h9t tri2n M>i 8h- !Jt
nE>81
d & CD/5 )e B M-@b/ *fO:
- ‡'( 4%- =EF8 !G trnh $%& trHn TBt Q+ng - ChV8 Q+ng 4% Chi Lung - `Eơng Gi(ng1
g & X—/ =“:
HR8 $%i7 $%i tH, a1g1
IV& TY R i* _+/0 /50+bQ :
- 99 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo11
N5S@ JG?/: 1‹ ]1]2‰11
N5S@ 5+u/5: 1–]1]2‰11
Ti.t z1 @qI ap: NkỚC ĐUI VIpT TH}I Ln So •1d2– B 1g2‹•
I& TÌNH HÌNH CH-NH TRỊI QU%N SỰI PHÁP LU~T
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1& K+./ *01):
-Trnh $%& sơ =EF8 tY 8hy8 nh% nE>8 thời Lê sơ1
- N£M !EF8 nhNng !i2M 8hAnh 8P( =uHt HGng Qy811
2& K‡ /4/5:
- Ch9t tri2n kh3 nung !9nh gi9 tnh hnh ,h9t tri2n 45 8hAnh tr67 :u/n s'7 ,h9, =uHt b M+t
thời k™ =68h sS1
6& T7 *78/5:
- Gi9- ?I8 8h- HS ni5M t' h%- 4% thời th6nh tr6 8P( !Jt nE>87 8W h thy8 $3- 4; tY :uB81
II&C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“:
GX: - @3ng ,hI $+ M9& 8hAnh :u&5n thời Lê sơ1
- Tr(nh 3nh =iên :u(n !.n thời k™ Lê sơ1
HS: HR8 7 !R8 trE>8 $%i7 sEu t<M t%i =i;u 8W =iên :u(n
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- Trnh $%& 8hi.n th{ng Chi Lung - `Eơng Gi(ng 4% nêu h nghn( =68h sS1
- Nu&ên nh/n th{ng =Fi 8P( 8u+8 khˆi nghn( L(M Sơn^
6& BS+ QN+:
S(u khi !9nh !uYi gif8 ng-"i )/M r( khˆi $iên gi>i7 Lê LFi =ên ngOi 4u(7 nh% Lê ${t t(&
ng(& 4%- 4i;8 tY 8hy8 ="i $+ M9& 8hAnh :u&5n )/& ?'ng :u/n !+i7 =uHt ,h9, nh|M Yn !6nh
tnh hnh )* h+i ,h9t tri2n kinh t.1
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1& T… )01) 9\ QF@ )0x/0 t-@y/&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/&& /0cQ 9S/
Mục tiêu: Trình bày được 45 tD chTc bộ
(&y ch9nh Buy5n thời )ê c2
GX: @+ M9& 8hAnh :u&5n thời Lê sơ !EF8
th2 hi;n nhE th. n%-^
- GX tr]- $3ng ,hI1
H: Qyng !<u =% (i^
TL: Xu( 8W :u&5n ='8 tH, trung 8(- nhJt7
n{M MRi :u&5n h%nh
H: GiV, 4i;8 8h- 4u( 8W nhNng $+ 4% 8ơ
:u(n n%-^
@+ =(i:giN 4i;8 :u/n tE>87$Y nhi;M 8hy8
4I11
I& TZ/0 0Z/0 )0x/0 *R:I t-[/ JYI O0FO M-f*
1]& T… )01) 9\ QF@ )0x/0 t-@y/
- Lê LFi =ên ngOi7 khOi ,hI8 :uB8 hi;u Q"i
Xi;t
- TY 8hy8 nh% nE>8
($3ng ,hI#
- 100 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
-@+ h+:trOng 8-i 4i;8 ru+ng !Jt78Bng
n",1„… HHu 8<n1
-@+ =T:giN 4i;8 =T nghn(7tr(ng ,hI8o
-@+ $inh::u/n s'11
-@+ hnh:=uHt =;7,h9, =uHt11
-@+ 8Ong:8-i 4i;8 )/& ?'ng7thY M+811
H: @+ M9& 8hAnh :u&5n b !6( ,hEơng
!EF8 8hi( nhE th. n%-^
TL: C3 nE>8 !EF8 8hi( =%M • !"-7 ?E>i
!"- =% ,hP7 hu&;n7 Mi5n nVi gRi =% Ch/u7
)*7 !yng !<u !"- =% 8hy8 (n ,hP sy
H: S- s9nh tY 8hy8 nh% nE>8 thời Lê sơ
4>i thời Tr<n1
- HS th3- =uHn1
TL: TY 8hy8 nh% nE>8 tH, trung hơn7 8hft
8hZ hơn1
'() 2: T… )01) t-[/ ;\+
HG?* ;\/5 /0cQI )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t được 45 tD chTc Bu#n đội
thời )ê c2L
H: Nh% Lê tY 8hy8 :u/n !+i nhE th. n%-^
TL: Th'8 hi;n th]- 8h. !+ ngI $inh E
nOng7 khi !Jt nE>8 8W gif8 ng-"i )/M th
tJt 83 :u/n =Anh !5u t"i ng‚ 8hi.n !Ju 8ing
t-%n ?/n7 khi 8W h-% $nh th th(& ,hiên
nh(u 45 =%M ru+ng
H: Nh% Lê :u(n t/M ,h9t tri2n :u/n !+i
nhE th. n%-^
TL: [u/n !+i thời =ê 8hi( =%M h(i $+ ,hHn
8hAnh: [u/n tri5u !nh 4% :u/n !6(
,hEơng1
H: dM 8W nhHn )et g 45 4‚ khA7
- HS !R8 ,h<n in nghiêng SGD1
- dM 8W nhHn )et g 45 8hP trEơng 8P( nh%
nE>8 Lê sơ !Bi 4>i =*nh thY 8P( !Jt nE>8
:u( !-"n trA8h^
'() 6: L-f* O0FO
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được n1t nDi bEt 45
.uEt ph&p thời )ê s2L
- X s(- thời Lê sơ nh% nE>8 :u(n t/M !.n
=uHt ,h9,^
- N+i ?ung 8hAnh 8P( $+ =uHt^
-LuHt HGng Qy8 8W !i2M g ti.n $+^
2]& T… )01) t-[/ ;\+
-Th'8 hi;n 8hAnh s98h ‹ngI $inh E nOngŒ
-[u/n !+i 8W a $+ ,hHn: [u/n tri5u !nh 4%
:u/n b 898 !6( ,hEơng1
6]& L-f* O0FO:
- Lê Th9nh TOng $(n h%nh LuHt HGng Qy81
- N+i ?ung:
j @3- 4; :u&5n =Fi 8P( 4u(7 h-%ng t+81
j @3- 4; :u&5n =Fi gi(i 8J, thBng tr61
j @3- 4; ngEời ,hI nN1
- 101 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
d& CD/5 )e :
- XZ ="i sơ !G tY 8hy8 $+ M9& 8hAnh :u&5n
- NhHn )et g 45 Lê Th9nh TOng1
g & H7N/5 =h/ *Y 0A) : HR8 $%iI )]M trE>8 MI8 II
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
---------G‰G---------

N5S@ JG?/: 1‹ ]1]2‰11
N5S@ 5+u/5: 1–]1]2‰11
T+.* d2 BÀI 2‰ NkỚC ĐUI VIpT TH}I Ln So •TT•:
II& TÌNH HÌNH KINH TẾ B ! H"I
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1& K+./ *01):
- GiV, hR8 sinh n{M !EF8 nhNng net 8hAnh 45 tnh hnh kinh t.7 )* h+i thời Lê sơ
2& K‡ /4/5:
- @Gi ?Etng kh3 nung ,h/n tA8h tnh hnh kinh t. - )* h+i th]- 898 tiêu 8hA 8I th2 !2 tL !W
rVt r( nhHn )et 8hung1
6& T7 *78/5:
- Gi9- ?I8 h thy8 t' h%- 45 thời k™ th6nh tr6 8P( !Jt nE>81
II& C0-C/ 9: )DE *0‚@I *R“:
GX: - Sơ !G trBng 45 gi(i 8J, t<ng =>, )* h+i thời Lê sơ1
- TE =i;u ,h3n 9nh s' ,h9t tri2n kinh t. )* h+i1
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk7 sEu t<M nhNng ki.n thy8 =68h sS 8W =iên :u(n1
III& N\+ =-/5 9S+ 0A):
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- XZ ="i 4% gi3i thA8h $+ M9& nh% nE>8 thời Lê sơ^
6& BS+ QN+:
S-ng s-ng 4>i 4i;8 )/& ?'ng 4% 8Png 8B $+ M9& 8P( nh% nE>8 nh% Lê 8W nhi5u $i;n ,h9,
khOi ,hI8 4% ,h9t tri2n kinh t.7 n5n kinh t. 4% )* h+i thời Lê sơ 8W g M>i^
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1& K+/0 *.:
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được tình hình inh t! n@ng
nghi'p+ thủ c@ng nghi'p 4à thư2ng nghi'p
nư:c ta thời )ê s2L
H: Nêu tnh hnh nE>8 Q"i Xi;t s(u 8hi.n
1]& K+/0 *.:
E& /•/5 /50+bO:
- Gi3i :u&.t ru+ng !Jt1
jCh- a• 4"n =Anh 45 :uê =%M ru+ng1
jDêu gRi nh/n ?/n ,hiêu t9n 45 :uê 8‚1
jQft r( M+t sB 8hy8 :u(n 8hu&ên tr98h1
- 102 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
tr(nh^
TL: S(u 8hi.n tr(nh: L%ng )WM !iêu t%n7
ru+ng !Gng $ˆ h-(ng7 !ời sBng nh/n ?/n 8'8
khY1
H: Q2 khOi ,hI8 4% ,h9t tri2n s3n )uJt nOng
nghi;,7 nh% Lê !* =%M g^
TL: Xu( 8h- a• 4"n =Anh 45 :uê =%M ru+ng
ng(& s(u 8hi.n tr(nh7 nh% Lê kêu gRi nh/n
?/n ,hiêu t9n trb 45 :uê =%M ru+ng7 !ft 898
8hy8 :u(n 8huM =- !.n s3n )uJt nOng
nghi;,7 !6nh ="i 8hAnh s98h 8hi( ru+ng !Jt
8Ong =%ng )* gRi =% ,he, :u/n !i5n7 8JM gi.t
MY tr/7 $s $L( $*i7 8JM hu& !+ng ?/n ,hu
tr-ng Mi( 8J& gft
-H: Nh% Lê !* gi3i :u&.t 4Jn !5 ru+ng !Jt
$|ng 898h n%-^
TL: Th'8 hi;n 8hAnh s98h :u/n !i5n
H: X s(- nh% Lê :u(n t/M !.n !ê !i5u^
TL: X !ê !i5u rJt 8<n thi.t 8h- s3n )uJt
nOng nghi;,1
H: NhHn )et 45 nhNng $i;n ,h9, 8P( nh%
nE>8 Lê sơ !Bi 4>i nOng nghi;,^
TL: L% nhNng 8hAnh s98h ti.n $+ thV8 !w&
s3n )uJt nOng nghi;, ,h9t tri2n
GX:‘ nE>8 t( thời k™ !W 8W nhNng ng%nh thP
8Ong n%-^
TL: C98 ng%nh thP 8Ong tru&5n thBng nhE
k]- tơ7 r;t =I(7 !(n n9t7 =%M nWn7 !V8 !Gng7
rkn s{t7 =%M !G gBM 4411ng%& 8%ng ,h9t tri2n1
H: ThP 8Ong nghi;, nh% nE>8 8W nhNng $E>8
,h9t tri2n nhE th. n%-^
TL: CI8 @98h t98 =% nơi s3n )uJt !G ?ing
8h- nh% 4u(7 4‚ khA7 !Wng thu&5n7 !V8 ti5n
!Gng1111r 898 ngh5 kh(i Mˆ !Gng7 s{t7 4%ng
!EF8 !w& M"nh1
H: dM 8W nhHn )et g 45 tnh hnh thP 8Ong
nghi;, thời Lê sơ^
TL: ThP 8Ong nghi;, ,h9t tri2n !( ?"ng 4>i
nhi5u ng%nh ngh57
H:Tri5u Lê !* 8W nhNng $i;n ,h9, n%- !2
,h9t tri2n $uOn $9n tr-ng nE>8^
TL: Nh% 4u( khu&.n khA8h =H, 8hF M>i7 hR,
8hF7 $(n h%nh nhNng !i5u =; 8I th2 :u& !6nh
4i;8 th%nh =H, 8hF 4% hR, 8hF7 khu&.n khA8h
4i;8 tr(- !Yi7 $uOn $9n 4>i nE>8 ng-%i
- Th'8 hi;n ,he, :u/n !i5n1
- Dhu&.n khA8h s3n )uJt1
9& T0D C•/5 /50+bO1
-C98 ng%nh thP 8Ong tru&5n thBng ,h9t
tri2n
- C98 ,hEờng thP 8Ong b Thung L-ng:
ChEờng Nghi T%M7 šên Th9i11
-C98 8Ong )Ebng nh% nE>8 :u3n =h (CI8
$98h t98# !EF8 :u(n t/M1
)& T07Œ/5 /50+bO
-Tr-ng nE>8: 8hF ,h9t tri2n
-H-"t !+ng $uOn $9n 4>i nE>8 ng-%i !EF8
?u& tr 8hP &.u b M+t sB 8S( khwu1
- 103 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
GX:`* h+i thời Lê 8W nhNng gi(i 8J,7t<ng
=>, n%-^
'() 2: ^ 0\+
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t được nh8ng n1t ch9nh 45 tình
hình c&c giai cJp+ tFng .:p trong xã hội
HS: Lên $3ng 4Z sơ !G )* h+i thời Lê1
H: [u&5n =Fi 4% !6( 46 8P( 898 gi(i 8J,7t<ng
=>, r( s(-^
TL: Q6( 8hP CD $W8 =+t $|ng tO thu.
NOng ?/n 8hi.M tu&;t !"i !( sB $6 $W8 =+t7
nghk- khY tr-ng )* h+i
ThEơng nh/n7 thF thP 8Ong: ng%& 8%ng !Ong7
hR ,h3i n+, tO thu. 8h- nh% nE>8 4% khOng
!EF8 )* h+i ,h-ng ki.n 8-i trRng
NO t: L% t<ng =>, thJ, keM nhJt tr-ng )*
h+i7 $(- gGM ngEời Xi;t7 ngEời H-( 7 ?/n t+8
At ngEời
2]& ^ 0\+:
Sơ !G gi(i 8J, t<ng =>, tr-ng )* h+i1

`* h+i
Gi(i 8J, T<ng =>,
Q6(
8hP
,h-ng
ki.n
NOng
?/n
ThEơng
nh/n
ThF
thP
8Ong
NO
t
d& CD/5 )e B M-@b/ *fO:
- T"i s(- nWi thời Lê sơ =% thời th6nh !"t^
- XZ sơ !G 898 gi(i 8J,7 t<ng =>, `H thời Lê sơ^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i - s-"n $%i ap ( III #
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BBBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBB
- 104 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
N5S@ JG?/: 21]1] 2‰11
N5S@ 5+u/5: 22 ]1]2‰11
T+.* :d6 BS+ 2‰ : NkỚC ĐUI VIpT TH}I Ln So: •TT•
III : TÌNH HÌNH VœN H•AI GIÁ# XmC
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1& K+./ *01):
- GiV, hR8 sinh n{M !EF8 tnh hnh 4un h-97 gi9- ?I8 thời Lê sơ1
2& K‡ /4/5:
NhHn )et nhNng th%nh t'u tiêu $i2u 45 4un hW(7 gi9- ?I8 thời Lê sơ 1
6& T7 *78/5:
Gi9- ?I8 HS ni5M t' h%- 45 th%nh t'u 4un hW(7 gi9- ?I8 8P( Q"i Xi;t thời Lê sơ7 h thy8
giN gn 4% ,h9t hu& 4un hW( tru&5n thBng1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“
GX- C98 3nh 4% ?i tA8h =68h sS thời k™ n%&1
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi7 sEu t<M 1 sB t%i =i;u =iên :u(n !.n n+i ?ung $%i hR8
III& N\+ =-/5 9S+ 0A) 9S+ 0A) :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- Nh% Lê !* =%M g !2 ,hI8 hGi 4% ,h9t tri2n kinh t.1
- `* h+i thời Lê sơ 8W nhNng gi(i 8J,7 t<ng =>, n%-^
6& BS+ QN+:
S' ,h9t tri2n kinh t.7 !ời sBng nh/n ?/n Yn !6nh =%M 8h- !Jt nE>8 gi%u M"nh7 nhi5u th%nh
t'u 4un hW(7 kh-( hR8 !EF8 $i.t !.n1
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: TZ/0 0Z/0 5+FG =() HS _0GE )Š&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/] /0cQ 9S/
Mục tiêu: Trình bày được nh8ng ch9nh s&ch
của n(hà nư:c 4à sự ph&t tri-n của 4Kn ho&+
gi&o HụcL
H: Nh% nE>8 :u(n t/M !.n ,h9t tri2n gi9-
?I8 nhE th. n%-^
TL: S(u khi =ên ngOi Lê LFi 8h- )/& ?'ng ="i
[uB8 tS gi9M7 Mb trEờng hR8 b 898 =+7 Mb
kh-( thi7 8h- ,he, ngEời n%- 8W hR8 !5u
!EF8 ,he, ?' thi7 !( sB ngEời ?/n !5u !EF8
!i hR8
H: X s(- thời Lê sơ h"n 8h. ,hHt gi9- !"-
gi9-7 tOn sing tOn gi9-^
TL: X thời Lê Nh- gi9- 8hi.M 46 8hA !+8 tOn
1]& TZ/0 0Z/0 5+FG =() HS _0GE )Š
-‡'ng ="i :uB8 tS gi9M7 Mb nhi5u trEờng
hR81
-Nh- gi9- 8hi.M 46 trA !+8 tOn1
-Gi9- ?I8 thi 8S 8hft 8hZ :u( g k™ (HEơng
- H+i - Qnh#
- 105 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
H: Gi9- ?I8 thời Lê sơ rJt :u& 8‚ 8hft 8hZ
$i2u hi;n nhE th. n%-^
H: Q2 khu&.n khA8h hR8 tH, 4% ken 8hRn
nh/n t%i7 nh% Lê 8W $i;n ,h9, g^
- HS :u(n s9t H1z•1
H: Ch. !+ thi 8S !EF8 ti.n h%nh nhE th.
n%-^ D.t :u3^
H: NhHn )et g 45 tnh hnh thi 8S gi9- ?I8
thời Lê sơ^
- HS th3- =uHn rVt r( k.t =uHn1
- [u& 8‚ 8hft 8hZ1
- Q%- t"- !EF8 nhi5u :u(n ="i trung th%nh7
,h9t hi;n nhi5u nh/n t%i !Wng gW, 8h- !Jt
nE>81
'() 2: V4/ 0A)I _0GE 0A) HS /50b *0-f*
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được sự ph&t tri-n 45
4Kn hVc+ hoa hVc+ ngh' thuEt thời )ê s2L
-GX:NhNng th%nh t'u nYi $Ht 45 4un hR8
thời Lê sơ^ Nêu M+t 4%i t98 ,hwM tiêu $i2u^
- C98 t98 ,hwM 4un hR8 tH, trung ,h3n 9nh
n+i ?ung g ^
GX: Thời Lê sơ 8W nhNng th%nh t'u kh-(
hR8 tiêu $i2u n%-^
-NhHn )et 45 nhNng th%nh t'u !W^
GX: NhNng net !f8 s{8 45 ngh; thuHt s/n
khJu^
- Ngh; thuHt !iêu kh{8 8W g tiêu $i2u^
- X s(- :uB8 gi( Q"i Xi;t !"t !EF8 nhNng
th%nh t'u trên^
- HS th3- =uHn1
®2]& V4/ 0A)I _0GE 0A)I /50b *0-f*
E& V4/ 0A):
- Xun hR8 8hN H9n !EF8 ?u& tr1
- Xun hR8 8hN nOM rJt ,h9t tri2n1
- Xun hR8 8W n+i ?ung &êu nE>8 s/u
s{87th2 hi;n ni5M t' h%- ?/n t+87khA ,h98h
(nh hing1
9& K0GE 0A):
j SS hR8:Q"i 4i;t sS kA t-%n thEo
j Q6( =h hR8:?E !6( 8hA
j š hR8:@3n th3- th'8 4Ht t-9t &.u1
j T-9n hR8:=H, th%nh t-9n ,h9,1
)& N50b *0-f*:
-Ngh; thuHt 8(7MV(7nh"8 !EF8 ,hI8 hGi1
-Ngh; thuHt !iêu kh{8 8W ,h-ng 898h !G s+
kŽ thuHt !iêu =u&;n1
d& CD/5 )e B M-@b/ *fO:
- D2 tên M+t sB th%nh t'u 4un hW( tiêu $i2u1
- X s(- ="i 8W nhNng th%nh t'u !W ^
g&H7N/5 =h/ *Y 0A):
hR8 $%i7 $%i tH, zg1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ :
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- 106 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-----------p------------
N5S@ JG?/: 26]1]2‰11
N5S@ 5+u/5: 2g ]1]2‰11
T+.* dd BS+ 2‰ NkỚC ĐUI VIpT TH}I Ln So •TT•
IV : '"T S| XANH NH%N VœN H•A X%N T"C
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- GiV, hR8 sinh tM hi2u 45 1 sB ?(nh nh/n 4% 8Ong trnh 4un h-9 tiêu $i2u thời Lê sơ1
2]& K‡ /4/5:
- DŽ nung ,h/n tA8h7 !9nh gi9 898 s' ki;n =68h sS1
6]& T7 *78/5:
- T' h%- 4% $i.t ơn nhNng $H8 ?(nh nh/n thời Lê sơ tL !W hnh th%nh h thy8 tr98h nhi;M
giN gn 4% ,h9t hu& tru&5n thBng 4un hR8 ?/n t+81
II& C0-C/ 9: )DE *0‚@I *R“
GX: - Ch/n ?ung Ngu&Tn Tr*i7 sEu t<M 8/u 8hu&;n ?/n gi(n 45 898 ?(nh nh/n 4un hW(1
HS: QR87 tr3 =ời 1 sB 8/u hˆi sgk7 sEu t<M t%i =i;u =iên :u(n
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- Gi9- ?I8 4% thi 8S thời Lê sơ 8W !f8 !i2M g^
- Nêu M+t sB th%nh t'u 4un hW( tiêu $i2u1
6& BS+ QN+:
TJt 83 nhNng th%nh t'u tiêu $i2u 45 4un hR87 kh-( hR87 ngh; thuHt M% 898 ]M 4L( nêu7
M+t ,h<n =>n ,h3i k2 !.n 8Ong =(- !Wng gW, 8P( nhNng ?(nh nh/n 4un hW(1
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: N5-@P/ TR^+&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t được / s0 n1t ch9nh 45 Hanh nh#n
4Kn ho& H#n tộc >guy[n TrãiL
H: dM h*& trnh $%& nhNng hi2u $i.t 8P( ]M 45
Ngu&Tn Tr*i^
TL: Ngu&Tn Tr*i hi;u =% ¤8 Tr(i 8-n 8P( Ngu&Tn
Chi Dh(nhooo”ng khOng nhNng =% 1 nh% 8hAnh
tr67 :u/n s' t%i $(7 M+t (nh hing ?/n t+8 M% 8sn =%
1 ?(nh nh/n 4un h-9 th. gi>i1
H: Tr-ng 8u+8 khbi nghn( L(M Sơn7 Ngu&Tn Tr*i
8W 4(i trs nhE th. n%-^
TL: X>i 4(i trs =% :u/n 8u+8 khbi nghn( L(M Sơn7
Ong =% ngEời 4"8h r( MEu =EF8 8hi.n !Ju7 ,hI
tr98h t-%n $+ 4i;8 s-"n th3- 4un thE ?I h%ngo11
1]& N5-@P/ TR^+ •16–‰ B 1dd2•
-L% nh% 8hAnh tr6 :u/n s' !"i t%i (nh
hing ?/n t+87 ?(nh nh/n 4un hW( th.
gi>i1
-Xi.t nhi5u t98 ,hwM 8W gi9 tr6:
jXun hR8:@nh NgO !"i 89-o
jSS hR87!6( =A hR8:[u/n trung tL
M;nh tH,7‡E !6( 8hAo
-N+i ?ung th2 hi;n tE tEbng nh/n
!"-7&êu nE>8 thEơng ?/n1
- 107 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
H: S(u 8u+8 khbi nghn( L(M Sơn7 Ong 8W nhNng
!Wng gW, g !Bi 4>i !Jt nE>8^
TL: ”ng =uOn nêu 8(- =%ng nh/n nghn(7 &êu nE>87
thEơng ?/n7 ?i;t trL th(M :u(no1
H: C98 t98 ,hwM 8P( Ong tH, trung ,h3n 9nh n+i
?ung g^
TL: T98 ,hwM 8P( Ong =uOn nêu 8(- =%ng nh/n
nghn(7 &êu nE>87 thEơng ?/n
H: [u( nhHn )et 8P( Lê Th9nh TOng7 ]M h*& nêu
nhNng !Wng gW, 8P( Ngu&Tn Tr*i^
HS: Tr3 =ời7 gi9- 4iên tWM =EF8 ghi $3ng
- HS :u(n s9t H1z7
H: dM 8W nhHn )et g 45 8h/n ?ung Ngu&Tn Tr*i^
(NhNng net hi5n hs( !EFM rK Eu tE s/u ={ng7 4(i
tW8 $"8 ,hơ 4% !Oi M{t tinh (nh#1
'() 2: L, T0F/0 T•/5
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Ui=p hVc sinh nA( được n1t ch9nh 45
Hanh nh#n 4Kn ho& H#n tộc )ê Th&nh T@ngL
H: Trnh $%& hi2u $i.t 8P( ]M 45 Lê Th9nh TOng^
TL: Th]- n+i ?ung MI8 8hN in nhˆ SGD ( T 1pg#
Hr ”ng 8W nhNng !Wng gW, g 8h- 4i;8 ,h9t tri2n
kinh t.7 4un hW(^
TL: X5 kinh t.: [u(n t/M ,h9t tri2n kinh t. nOng
nghi;,7 8Ong thEơng nghi;,7 !{, !ê HGng Qy87 r(
=uHt HGng Qy81
- Ch9t tri2n 4un h-9 gi9- ?I87 =H, h+i t(- !%n7 s9ng
t98 thơ 4uno11
H: D2 nhNng !Wng gW, 8P( Ong tr-ng =nnh 4'8 4un
hR8^
TL: Th%nh =H, h+i T(- !%n s9ng t98 thơ1
Thơ 4un 8P( Ong 8hy( !'ng tinh th<n &êu nE>87
tinh th<n ?/n t+8 s/u s{87 Ong s9ng t98 nhi5u7
kh-3ng hơn gpp $%i thơ 8hN h9n 4% tH, HGng Qy8
:uB8 /M thi tH,7 8W nhi5u t98 ,hwM 8W gi9 tr6
'() 6: N5• S3 L+,/
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được nh8ng n1t ch9nh 45 nhà sM
hVc >g@ c< )iên
-Hi2u 4i.t 8P( ]M 45 NgO Sn Liên^ Tên tuYi 8P(
NgO Sn Liên 8sn !2 ="i ?Ju Jn g^
'() d: L7Œ/5 T0. V+/0
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu nA( được nh8ng n1t ch9nh 45 nhà to&n
2]& L, T0F/0 T•/5 •1dd2 B 1d˜‹•
-[u(n t/M ,h9t tri2n kinh t. ,h9t
tri2n nOng nghi;,7 8Ong thEơng
nghi;,7 Qê HGng QE87 LuHt HGng
Qy81
Ch9t tri2n gi9- ?I8 4% 4un hW(1
-LH, H+i t(- !%n1
-Nhi5u t98 ,hwM 4un hR8 8W gi9 tr6
gGM 4un thơ 8hN h9n 4% 8hN nOM1
6]& N5• S3 L+,/ •TK V#
-L% nh% sS hR8 nYi ti.ng1
-1zza !† ti.n sn1
-T98 gi3 8uBn ‹Q"i Xi;t sS kh t-%n
thEŒ1
d]& L7Œ/5 T0. V+/0 •1dd2•
-L% nh% t-9n hR8 nYi ti.ng1
- 108 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
hVc )ư2ng Th! Xinh
-Hi2u $i.t g 45 LEơng Th. Xinh^D2 M+t 4%i Mwu
8hu&;n nWi 45 t%i trA 8P( Ong^
-1zUg !† tr"ng ngu&ên1
-T98 gi3 $+ ‹Q"i th%nh t-9n ,h9,Œ7
@+ ‹H_ ,hEờng ,h3 =I8Œ1
d & CD/5 )e:
Q9nh gi9 8P( ]M 45 M+t sB ?(nh nh/n 4un hW( tiêu $i2u th. k} `X1
NhNng ?(nh nh/n !EF8 nêu tr-ng $%i hR8 !* 8W 8Ong =(- g !Bi 4>i ?/n t+81
g & H7N/5 =h/ *Y 0A) :
HR8 $%i7 s-"n $%i a17 $%i a7 g1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
---------p----------
N5S@ JG?/: 2–]1]2‰11
N5S@ 5+u/5: 2˜]1]2‰11
T+.* dg: BÀI 21: rN T~P CHkoNG IV
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
-ThJ& !EF8 s' ,h9t tri2n t-%n ?i;n 8P( !Jt nE>8 t( b th. k} `X - !<u th. k} `XI1
-S- s9nh !i2M giBng nh(u 4% kh98 nh(u giN( thời th6nh 4EFng nhJt nhJt 4>i thời Lh -
Tr<n1
2]& K‡ /4/5:
H; thBng 898 th%nh t'u =68h sS 8P( M+t thời !"i1
6]& T7 *78/5:
- Lsng tE h%-7 t' tOn ?/n t+8 45 M+t thời th6nh tr6 8P( ,h-ng ki.n Q"i Xi;t b th. k} `X -
!<u th. k}
`XI1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“ :
GX: LEF8 !G =*nh thY Q"i Xi;t thời Lê sơ1
- @3ng ,hI sơ !G tY 8hy8 $+ M9& 8hAnh :u&5n thời Lh - Tr<n 4% thời Lê sơ 1
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi7 sEu t<M t%i =i;u
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 1g O0i*
C/u hˆi: Trnh $%& !Oi net 45 ti2u sS 4% nhNng 8Bng hi.n 8P( Ngu&Tn Tr*i !Bi 4>i s'
nghi;, 8P( nE>8^ ( 1p !i2M#
Q9, 9n:
Š Ti2u sS Ngu&Tn Tr*i: ( z !i2M#
Ngu&Tn Tr*i hi;u =% ¤8 Tr(i 8-n 8P( Ngu&Tn Chi Dh(nhooo”ng khOng nhNng =% 1
nh% 8hAnh tr67 :u/n s' t%i $(7 M+t (nh hing ?/n t+8 M% 8sn =% 1 ?(nh nh/n 4un h-9 th.
gi>i1
- 109 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
Š NhNng !Wng gW, 8P( Ngu&Tn Tr*i ( U !i2M# 1
X>i 4(i trs =% :u/n sE 8P( 8u+8 khbi nghn( L(M Sơn7 Ong =% ngEời 4"8h r( MEu =EF8 8hi.n
!Ju7 ,hI tr98h t-%n $+ 4i;8 s-"n th3- 4un thE ?I h%ngo11
-Xi.t nhi5u t98 ,hwM 8W gi9 tr6:
jXun hR8:@nh NgO !"i 89-o
jSS hR87!6( =A hR8:[u/n trung tL M;nh tH,7‡E !6( 8hAo
-N+i ?ung th2 hi;n tE tEbng nh/n !"-7&êu nE>8 thEơng ?/n1
6& BS+ QN+:
ChVng t( !* hR8 :u( gi(i !-"n =68h sS Xi;t N(M tL th. k} `X - !<u h. k} `XI 8<n h;
thBng hW( t-%n $+ ki.n thy8 45 MRi Mft kinh t.7 8hAnh tr67 )* h+i7 4un hW( ngh; thuHt 8P(
thời k™ !EF8 8-i =% th6nh tr6 8P( 8h. !+ ,h-ng ki.n Xi;t N(M1
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: Vy )0x/0 *R:
HG?* ;\/5 /0cQI )F /0[/
Mục tiêu: "ủng c0 i!n thTc 45 (,t ch9nh tr*
thời )ê s2L
GX: tr]- $3ng ,hI sơ !G $+ M9& nh% nE>8
thời Lh - Tr<n 4% Lê sơ 1
H: NhHn )et s' giBng 4% kh98 nh(u 8P( a tY
8hy8 $+ M9& nh% nE>81
- Tri5u !nh^
- Qơn 46 h%nh 8hAnh1
H: C98h !%- t"-7 tu&2n 8hRn7 $Y ?Ing :u(n
="i1
H: Nh% nE>8 thời Lê sơ kh98 nh% nE>8 thời
Lh - Tr<n b !i2M g^
'() 2: L-f* O0FO
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: "ủng c0 i!n thTc 45 (,t )uEt
Qh&p thời )ê s2L
H: ‘ nE>8 t( =uHt ,h9, 8W tL $(- giờ^
H: m nghn( 8P( ,h9, =uHt^
H: LuHt ,h9, 8P( thời Lê sơ 8W !i2M g giBng
4% kh98 =uHt ,h9, thời Lh - Tr<n^
'() 6: K+/0 *.
HG?* ;\/5 MNO] /0cQ
Mục tiêu: "ủng c0 i!n thTc 45 (,t inh t!o
H: Tnh hnh kinh t. thời Lê sơ 8W g giBng 4%
kh98 thời Lh Tr<n^
v†i nhWM th3- =uHn 1 h
- NOng nghi;,^
- ThP 8Ong nghi;,^
1]& Vy Q—* )0x/0 *R:&
@+ M9& nh% nE>8 ng%& 8%ng h-%n 8h_nh7
8hft 8hZ1
2]& L-f* O0FO:
- 1pza7 LuHt Hnh ThE1
-Thời 4u( Lê Th9nh TOng $(n h%nh LuHt
HGng Qy8
„… LuHt ,h9, ng%& 8%ng h-%n 8h_nh7 8W
nhi5u !i2M ti.n $+1
6]& K+/0 *.&
E& N•/5 /50+bO:
- vb r+ng ?i;n tA8h !Jt trGng1
- `/& ?'ng !ê !i5u1
- S' ,h/n hW( ru+ng !Jt 8hi.M hNu ng%&
8%ng s/u s{81
9& T0D )•/5 /50+bO&
-Hnh th%nh 4% ,h9t tri2n 898 ngh5 thP
8Ong tru&5n thBng1
-Thời Lê sơ 8W 898 ,hEờng7 )Ebng s3n
)uJt (8I8 $98h t98#
)& T07Œ/5 /50+bO&
- 110 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- ThEơng nghi;,^
'() d: ^ 0\+
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Xl s2 đ^ c&c giai cJp tFng .:p xã
hội thời );+ TrFn W )ê s2 4à r=t ra nhEn x1t
H: XZ sơ !G 898 gi(i 8J, t<ng =>, )* h+i thời
Lh - Tr<n 4% thời Lê sơ^ NhHn )et^
HS:
jThời Lh-Tr<nrt<ng =>, 4Eơng h<u :uh t+8
!Ong !3-7n{M MRi :u&5n ='87t<ng =>, nOng
nO7nO t 8hi.M sB !Ong tr-ng )* h+i1
jThời Lê sơ:t<ng =>, nO t gi3M ?<n 45 sB
=EFng7t<ng =>, !6( 8hP tE hNu rJt ,h9t tri2n1
'() g: V4/ 0GFI 5+FG =()I _0GE 0A) /50b
*0-f*
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: "ủng c0 t 45 4Kn ho&mm
- Gi9- ?I8 thi 8S( thời Lê sơ !"t !EF8 nhNng
th%nh t'u n%-^ Dh98 g thời Lh Tr<n^
-Xun hR8 thời Lê sơ tH, trung ,h3n 9nh n+i
?ung g^
-NhHn )et 45 nhNng th%nh t'u kh-( hR87ngh;
thuHt thời Lê sơ^
-ChF ,h9t tri2n7
-Thung L-ng trb th%nh !O th6 $uOn $9n
s<M uJt1
d]& ^ 0\+:
Ch/n 8hi( gi(i 8J, ng%& 8%ng s/u s{8
g]& V4/ 0cEI 5+FG =()I _0GE 0A)I /50b
*0-f*:
- Gi9- ?I8 !EF8 :u(n t/M ,h9t tri2n1
- Xun hR8 &êu nE>81
- Nhi5u 8Ong trnh kh-( hR87 ngh; thuHt
8W gi9 tr61
d& CD/5 )e B M-@b/ *fO:
- LH, $3ng thBng kê 898 t98 ,hwM 4un hR87 sS hR8 nYi ti.ng1
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i1 @T:17a1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-----------p----------
- 111 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
N5S@ JG?/: ‹]2]2‰11
N5S@ 5+u/5: –]2]2‰11
T+.*:d† BÀI T~P LỊCH SỬ
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
-ThJ& !EF8 s' ,h9t tri2n t-%n ?i;n 8P( !Jt nE>8 t( b th. k} `X - !<u th. k} `XI1
-S- s9nh !i2M giBng nh(u 4% kh98 nh(u giN( thời th6nh 4EFng nhJt nhJt 4>i thời Lh -
Tr<n1
2]& K‡ /4/5:
H; thBng 898 th%nh t'u =68h sS 8P( M+t thời !"i1
6]& T7 *78/5:
- Lsng tE h%-7 t' tOn ?/n t+8 45 M+t thời th6nh tr6 8P( ,h-ng ki.n Q"i Xi;t b th. k} `X -
!<u th. k}
`XI1
II&C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“ :
GX - HS7 8huwn $6 $%i tH, b nh% tr(ng 1pz SGD1
III& T+./ *RZ/0 =?@ 0A):
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- Nêu tnh hnh 8hAnh tr67 kinh t.7 4un hW( thời Lê sơ1
6& BS+ QN+:
BS+ *fO 1:1Pu tế -i QR d4n t,c t) 5+ cS cu,c -áng ciến cJng #u4n *48 >/?c:
•1 Nh% TBng @1 vOng-Ngu&ên
"L >hà Minh ‡1Nh% Th(nh
BS+ TfO 2:Bài Tc $6t $) tU cu,c -áng ciến c() nà O@ cJng #u4n Min:
•1 QEờng =Bi !9nh gif8 =% :u(n trRng nhJt tr-ng kh9ng 8hi.n1
7L cTc H#n .à y!u t0 Buy!t đ*nh thAng .ợiL
C1 Ch3i hu& !+ng !EF8 nhi5u ngEời t%i giˆi M>i 8W 8hi.n th{ng1
‡1L*nh !"- ,h3i =% ngEời 4L( 8W !y8 4L( 8W t%i1
BS+ *fO 6:Ooàn cVn 9ảng tJng -ê cu,c -.i ngG) W)8 X0nY1418Z1427#
C98 !f8 !i2M Gi(i !-"n:1z1~-1zag Gi(i !-"n:1zaz-1zaU Gi(i !-"n 1zaU-1za7
Nhi;M 4I 8hP
&.u
-`/& ?'ng ='8 =EFng
--------------------------
--------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
NhNng 8hi.n
th{ng =>n
--------------------------
--------------------------
--------------------------
-
---------------------------
---------------------------
---------------------------
-----------------------------
Chi Lung7`Eơng Gi(ng
-----------------------------
BS+ *fO d:;ác tuy'n cTnA9M dụng #u)n >ại t[i Wê s0:
•1‡'( 4%- 8-n 8h9u7?sng ?Ki h-%ng t+81
- 112 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
@1 C-n :u(n M>i !EF8 =%M :u(n1
"L Qh3i Bua hVc tEp thi cM đn đ6tL
‡1 [u( !Ju 4K ngh; tr(nh t%i1
BS+ *fO g:1\c 5i'8 -ác n)u c0 9ản !" >u]t &át t[i Wê s0 so !Bi t[i WF 3$Pn:
•1 Dhu&.n khA8h s3n )uJt ,h9t tri2n
@1@(- 4; :u&5n tE hNu t%i s3n ru+ng !Jt
C1@3- 4; :u&5n =Fi gi(i 8J, thBng tr6
oL7ao 4' Buy5n .ợi cho nh#n H#n+ phụ n8
BS+ *fO †:;Tn 1A X t$ong các n]n 5Hn s)u:
Thời Lê sơ khOng 8sn 8h. !+ =H, !i5n tr(ng
T<ng =>, nOng nO7 nO t7 !6( 8hP thời Lê ng%& 8%ng nhi5u
L'8 =EFng nO t thời Lê At hơn s- 4>i thời Tr<n
HGng Qy8 :uB8 /M thi tH, !EF8 4i.t $|ng 8hN H9n
Thời Lê sơ7 Nh- gi9- 4% ChHt gi9- !5u ,h9t tri2n
Thời Lê sơ7 ?E>i tri5u Lê Th9nh TOng tY 8hy8 nhi5u k™ thi nhJt
BS+ *fO ‹:;2ng t$%n -iến t$6cA 5iêu -^c 5\c s_c t[i Wê s0:
•1Cung Th9i thEFng h-%ng
@1Th%nh T/& QO
C1Cung !i;n L(M Dinh
‡1Chi( M+t 8+t
BS+ *fO –: W]& 9ảng tJng -ê các tác &`8 !an TcA #u4n s/ nMi tiếng t[i WFA3$PnAWê
s0:
T,/ *F) O0CQ TF) 5+u T0•+ LŸ T0•+ TR‚/ T0•+ L, JŒ
SOng nVi nE>8 N(M Lh ThEờng
Di;t

@nh NgO Q"i C9-
H68h tE>ng sn
Q"i Xi;t sS kh
[uB8 /M thi tH,
@inh thE &.u =EF8
HGng Qy8 :uB8 /M thi
tH,
Q"i Xi;t sS kA t-%n thE
BS+ *fO ˜: ;( 5" nMi 9]t nbt t$ong t0 !an c() Wê 3án 32ng:
•1Tnh th<n &êu nE>87 tinh th<n ?/n t+8
@1Tnh nh/n nghn(
C1C( ngFi 4• !–, :uê hEơng7 !Jt nE>8
‡1C( ngFi gi(i 8J, ,h-ng ki.n
BS+ *fO 1‰:NJi -ết tên tác giả !Bi tác &`8 co 56ng:
•1 NgO Sn Liên 11Q"i Xi;t sS kh
@1 LEơng Th. Xinh a1Q"i Xi;t sS kh t-%n thE
C1 Ngu&Tn Tr*i g1Q"i th%nh t-9n ,h9,
‡1 Lê Th9nh TOng z1LH, th%nh t-9n ,h9,
d1 X‚ H'u •1[uB8 /M thi tH,
- 113 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
U1HGng Qy8 :uB8 /M thi tH,
71‡E !6( 8hA
d& H7N/5 =h/ *Y 0A):
BHR8 $%i7s-"n $%i aa
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo1
BBBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: 11]2]2‰11
N5S@ 5+u/5: 12]2]2‰11
T+.*: d‹ CHkoNG V: ĐUI VIpT $ CÁC THẾ Kž VI B VIII
BÀI 22: SỰ SUV VẾU CỦA NHÀ NkỚC PH#NG KIẾN T~P
QUV’N •THẾ Kž VI B VIII•
I& TÌNH HÌNH CH-NH TRỊI ! H"I
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
-Trnh $%& tYng :u9t $y8 tr(nh 8hAnh tr67 )* h+i XN tr-ng 898 th. k_ `XI l `XIIIr s' s(
!-" 8P( tri5u !nh CD7 ,h] ,h9i ?xn !. sung !+t7 tr(nh gi%nh :u&5n =Fi ng%& 8%ng g(& g{t
tr-ng n+i $+ t<ng =>, thBng tr61
- Cu+8 !Ju trnh 8P( nOng ?/n ?xn !.n $ing nY 898 8u+8 khbi nghn( Sơn T/&7 Dinh @£87
H3i ‡Eơng1
2]& K‡ /4/5:
- XZ =EF8 !G h-"t !+ng 8P( nghn( :u/n Tr<n C3-1
`98 !6nh 898 !6( ?(nh 4% trnh $%& ?iTn $i.n 8P( 898 s' ki;n =68h sS trên $3n !G1
6]& T7 *78/5:
- S' su& th-9i 8P( nh% nE>8 ,h-ng ki.n tH, :u&5n ?xn !.n M/u thuxn )* h+i s/u s{8 4% s'
8uM thi 8P( 898 t<ng =>, nh/n ?/n =%M $ing nY 898 8u+8 khbi nghn(1
- @Gi ?Etng hR8 sinh h thy8 $3- 4; !Jt nE>87 8hBng MRi /M MEu 8hi( 8{t =*nh thY1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“:
GX: LEF8 !G ,h-ng tr%- nOng ?/n khbi nghn( th. k} `XI1
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk
III& T+./ *R+/0 9S+ 0A) :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
6& BS+ QN+:
- Th. k} `X7 nh% Lê sơ !"t !EF8 nhi5u th%nh t'u nYi $Ht 45 MRi Mft1 ‡- !W !9ng !EF8
8-i =% thời k™ th6nh tr6 8P( nh% nE>8 ,h-ng ki.n tH, :u&5n nhEng tL th. k} `XI trb !i7 nh%
Lê ?<n ?<n su& &.u1
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: TR+y- ;Z/0 /0S L, I& TZ/0 0Z/0 )0x/0 *R:I `^ 0\+&
- 114 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t được tình hình nhà )ê
-H: Tnh hnh tri5u Lê th. k} `XI nhE th. n%-^
TL: Xu( :u(n khOng =- 4i;8 nE>87 8h_ hEbng ="8
)( )_7 )/& ?'ng 8ung !i;n tBn keM7 tri5u !nh
rBi =-"n7 n+i $+ 8hi( $k7 ke- 89nh7 tr(nh gi%nh
:u&5n ='8
H: Ngu&ên nh/n n%- ?xn !.n 4i;8 nh% Lê su&
&.u^
TL: Xu( un 8hơi s( !-"7 n+i $+ tri5u !nh 8hi(
$k ke- 89nh7 tr(nh gi%nh :u&5n ='81
H: NhHn )et g 45 898 4u( Lê th. k} `XI s- 4>i
4u( Lê Th9nh TOng^
TL: Xu( Lê Th9nh TOng 8huM =- 4i;8 nE>87
,h9t tri2n kinh t. !Jt nE>8o 8sn 898 4u( Lê
thời k n%& 8h_ un 8hơi )( !-"7 8huM =- hEbng
="8 89 nh/n7 khOng =- !.n s' ,h9t tri2n !Jt nE>8
H: S' su& &.u 8P( tri5u !nh nh% Lê ?xn !.n
hHu :u3 g^
TL: ChAnh tr6 khPng h-3ng7 )ung !+t giN( 898
th. ='8 ,h-ng ki.n ?xn !.n !ời sBng nh/n ?/n
khY 8'87 M/u thuxn gi(i 8J, trb nên s/u s{8
'() 2: P0G/5 *RSG __08+ /503E /•/5 =[/
)-e+ *0. _¯ VI&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được nguyên nh#n+ trình bày
Hi[n bi!n c&c cuộc h?i ngh<a n@ng H#n đàng
ngoài trên .ược đ^L
H: X s(- !ời sBng nh/n ?/n 8'8 khY^
TL: ‡- tri5u !nh rBi =-"n7 :u(n ="i !6( ,hEơng
8H& :u&5n7 th. y8 hi., nh/n ?/n7 4Ht ?Ing tr-ng
?/n gi(n 8E>, =J& !.n h.t11 8-i ?/n nhE 8ˆ r981
GX: Trnh $%& n+i ?ung MI8 8hN in nhˆ
H: Th9i !+ 8P( nh/n ?/n !Bi 4>i t<ng =>, :u(n
="i thBng tr6 nhE th. n%-^
TL: …¥ giN( nOng ?/n 4>i !6( 8hP7 nh/n ?/n 4>i
nh% nE>8 g(& g{t7 =%M $ing nY 898 8u+8 khbi
nghn(
H: D2 tên 898 8u+8 khbi nghn( nOng ?/n !<u th.
k_ `XI^
TL: Dhbi nghn( 8P( Tr<n Tu/n( 1•11#7 DcN 8P(
=ê H&7 Tr6nh H/n ( 1•1a#7 DcN Ching TrEơng
( 1•1•#7 Dhbi nghn( 8P( Tr<n C3- ( 1•1U#
- GX sS ?Ing =EF8 !G trnh $%& 898 khbi nghn(^
- LEu h 8u+8 khbi nghn( 8P( Tr<n C3- (1•1U#
1]& TR+y- ;Z/0 /0S L,&
- 1Xu( :u(n khOng =- 4i;8 nE>878h_
hEbng ="8 )( )_7)/& ?'ng 8ung !i;n tBn
keM1
- Tri5u !nh rBi =-"n n+i $+ 8hi( $k ke-
89nh tr(nh gi%nh :u&5n ='81
2]& P0G/5 *RSG _08+ /503E )DE /•/5
=[/ 8 ;‚- *0. _° VI&
)N Nguyên n4nN
- Qời sBng nh/n ?/n 8'8 khY1
- v/u thuxn gi(i 8J, s/u s{81
9N ;ác cu,c -.i ngG) tiêu 9i'u1
- Dhbi nghn( Tr<n Tu/n (1•11# - HEng
HW( 4% Sơn T/&1
- Lê H&7Tr6nh HEng (1•1a# - Ngh; •n
4% Th(nh HW(1
- Dhbi nghn( Ching ChEơng (1•1•# b
T(M Q3-1
- Dhbi nghn( Tr<n C3- (1•1U# - QOng
Tri5u ([u3ng Ninh#1
cN Kết #uả Z F ngG)N
- D.t :u3: ThJt $"i1
- m nghn(: GW, ,h<n =%M 8h- tri5u !nh
nh% Lê M(u 8hWng sI, !Y1
- 115 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
QOng Tri5u1
H: Ch_ trên =EF8 !G nhNng 4ing h-"t !+ng 8P(
,h-ng tr%- nOng ?/n =V8 $J& giờ^
H: dM 8W nhHn )et g 45 ,h-ng tr%- !Ju tr(nh
8P( nOng ?/n th. k} `XI^
TL: Ch-ng tr%- nOng ?/n ?iTn r( sOi nYi7 nhEng
4xn 8hE( thu !EF8 th{ng =Fi1
H: Nêu h nghn( 8P( 898 8u+8 khbi nghn( nOng
?/n !<u th. k_ `XI^
TL: GW, ,h<n =%M 8h- nh% =ê 8%ng nh(nh 8hWng
!i !.n sI, !Y1
d& CD/5 )e :
- D2 tên M+t sB 8u+8 khbi nghn( nOng ?/n !<u th. k} `XI^
- Ngu&ên nh/n7 k.t :u37 h nghn( 8P( 898 8u+8 khbi nghn(^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
- HR8 $%i7 $%i tH, gz1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ :
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BBBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: 1d]2]2‰11
N5S@ 5+u/5: 1g]2]2‰11
T+.*:d–

BÀI 22 SỰ SUV VẾU CỦA NHÀ NkỚC PH#NG KIẾN
T~P QUV’N &&&&&•TT•:
II& CÁC CU"C CHIẾN TRANH NA' B«C TRI’U VÀ
TRỊNH B NGUV±N
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
-Trnh $%& !EF8 ngu&ên nh/n hnh th%nh N(M - @{8 tri5u 4% ?iTn $i.n7 hHu :u3 8P( 8u+8
8hi.n tr(nhr ngu&ên nh/n ?xn t>i s' ,h/n tr(nh Tr6nh Ngu&Tn7 ?iTn $i.n7 hHu:u3 8P( 8u+8
8hi.n tr(nh:1
2]& K‡ /4/5:
- XZ =EF8 !G h-"t !+ng 8P( nghn( :u/n Tr<n C3-1
`98 !6nh 898 !6( ?(nh 4% trnh $%& ?iTn $i.n 8P( 898 s' ki;n =68h sS trên $3n !G1
6]& T7 *78/5:
- S' su& th-9i 8P( nh% nE>8 ,h-ng ki.n tH, :u&5n ?xn !.n M/u thuxn )* h+i s/u s{8 4% s'
8uM thi 8P( 898 t<ng =>, nh/n ?/n =%M $ing nY 898 8u+8 khbi nghn(1
- @Gi ?Etng hR8 sinh h thy8 $3- 4; !Jt nE>87 8hBng MRi /M MEu 8hi( 8{t =*nh thY1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“:
GX: @3n !G Xi;t N(M1
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk
- 116 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
III& T0+.* _. 9S+ 0A) :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
NhHn )et tri5u !nh nh% =ê th. k} `XI1
Ngu&ên nh/n ?xn !.n ,h-ng tr%- khbi nghn( 8P( nOng ?/n th. k} `XI^ m nghn(^
6& BS+ QN+:
Ch-ng tr%- khbi nghn( nOng ?/n th. k} `XI =% $E>8 Mb !<u 8h- s' 8hi( 8{t ke- ?%i 8hi.n
tr(nh =iên Miên7 M% ngu&ên nh/n 8hAnh =% s' )ung !+t giN( 898 tH, !-%n ,h-ng ki.n thBng
tr61
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: C0+./ *RE/0 NEQ B B¤) *R+y-
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được nguyên nh#n hình thành
>a( 7Ac tri5u+ Hi[n bi!n+ hEu Bu3 của chi!n tranh
HS !R8 ,h<n 1 SGD
H: Ch- $i.t s' hnh th%nh N(M @{8 Tri5u^
TL: Xi;8 v"8 !ung ‡ung =Fi ?Ing s' tr(nh 8hJ,
giN( 898 ,h] ,h9i tiêu ?i;t 898 th. ='8 !Bi =H,7 th/u
tWM MRi :u&5n h%nh nuM 1•a7 8E>, ngOi nh% Lê
=H, r( nh% M"81 NuM 1•gg M+t 4K :u(n tri5u Lê =%
Ngu&Tn DiM 8h"& 4%- Th(nh H-97 =H, M+t ngEời
thu+8 ?sng ?Ki nh% Lê =ên =%M 4u(7 =J& ?(nh nghn(
(,hi Lê ?i;t v"8#1 SS 8‚ gRi =% N(M Tri5u !2
,h/n $i;t 4>i @{8 Tri5u
GX: SS ?Ing =EF8 !2 )98 !6nh 46 trA N(M @{8
tri5u^
H: Chi.n tr(nh g/& hHu :u3 g^
TL: L%ng M"8 tiêu !i5u7 )ơ )98111 !ời sBng nh/n
?/n h.t sy8 8'8 khY ( Ch<n 8hN in nghiêng SGD#
H: NhHn )et 45 8u+8 8hi.n tr(nh N(M7 @{8 tri5u^
TL: L% 8u+8 8hi.n tr(nh giH, !-%n ,h-ng ki.n g/&
tYn thJt7 !(u khY 8h- nh/n ?/n
H: D.t :u3 8P( 8u+8 8hi.n tr(nh^
TL: NuM 1••a N(M tri5u 8hi.M !EF8 Thung
L-ng7 hR v"8 8h"& =ên C(- @|ng7 8hi.n tr(nh
8hJM ?yt
'() 2: C0+./ *R/0 TR:/0 B N5-@P/ HS JY )0+E
)¤* ĐS/5 *RG/5 ƒ ĐS/5 /5GS+
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được nguyên nh#n Hbn t:i sự ph#n
tranh Tr*nh >guy[n+ Hi[n bi!n+ hEu Bu3 của cuộc
chi!n tranh
H: S(u 8hi.n tr(nh N(M @{8 tri5u tnh hnh nE>8
t( 8W g th(& !Yi^
TL: C-n r2 Tr6nh ki2M =ên n{M $inh :u&5n7 8-n
1]& C0+./ *RE/0 NEQ B B¤) *R+y-
- 1•a7 v"8 Qung ‡ung =H, r( nh%
v"8 - @{8 tri5u1
- 1•gg Ngu&Tn DiM 4%- th(nh hW(
=J& M+t ngEời ?sng ?Ki nh% Lê =ên
=%M 4u( -… N(M tri5u1
-Chi.n tr(nh N(M-@{8 tri5u ?iTn r(
hơn •p nuM1NuM 1••a N(M tri5u
8hi.M !EF8 Thung L-ng 8hi.n tr(nh
8hJM ?yt1
HHu :u3: G/& tYn thJt =>n 45 ngEời
4% 8P(1
2]& C0+./ *RE/0 TR:/0 B N5-@P/ HS
JY )0+E )¤* ĐS/5 *RG/5 B ĐS/5
/5GS+&
-NuM 1•z• Ngu&Tn DiM 8h.t 8-n r2
=% Tr6nh Di2M =ên n{M $inh :u&5n1
-Ngu&Tn H-%ng !EF8 8S 4%- trJn
thP ThuHn H-97[u3ng N(M1
-HHu :u3: 8hi( 8{t !Jt nE>8 g/& !(u
thEơng tYn h"i 8h- ?/n t+81
- 117 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
thy Ngu&Tn H-(ng 4%- trJn thP 4ing ThuHn H-97
[u3ng n(M1
H: Cu+8 8hi.n tr(nh Tr6nh Ngu&Tn !* ?xn t>i hHu
:u3 nhE th. n%-^
H: TAnh 8hJt 8P( 8u+8 8hi.n tr(nh n%&^
TL: Chi nghn( gi%nh giHt :u&5n =Fi 4% !6( 46 tr-ng
,h] ,h9i ,h-ng ki.n7 ,h/n 8hi( !Jt nE>81
TL: Q<u th. k_ `XII 8hi.n tr(nh giN( a th. ='8
$ing nY hơn •p nuM77 =<n khOng ,h/n th{ng
$"i7,h3i =J& sOng Gi(ng =%M r(nh gi>i ,h/n 8hi(
!Jt nE>8&
- NhHn )et 45 tnh hnh 8hAnh tr67 )* h+i1
d& CD/5 )e B M-@b/ *fO:
-HHu :u3 8hi.n tr(nh N(M @{8 tri5u7 !%ng tr-ng - !%ng ng-%i1
-NhHn )et 45 tnh hnh 8hAnh tr6 nE>8 t( th. k} `XI - `XII^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A): HA) 9S+ B JG?/ 9S+ 26&
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
---------p----------
N5S@ JG?/: 1‹]2]2‰11
N5S@ 5+u/5: 1˜]2]2‰11
T+.*: d˜ BÀI 26: KINH TẾI VœN H•A THẾ Kž VI B VIII
I& KINH TẾ
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- Trnh $%& kh9i :u9t $y8 tr(nh kinh t. 83 nE>81
j NOng nghi;, Q%ng Tr-ng ,h9t tri2n hơn Q%ng Ng-%i7 nghu&ên nh/n 8P( s' ,h9t tri2n
!W
j ThP 8Ong nghi;, ,h9t tri2n7 th6 ty 4% s' )uJt hi;n thêM 1 sB th%nh th61 S' ,hGn 4inh 8P(
th%nh th6
2]& K‡ /4/5:
NhHn $i.t !EF8 898 !6( ?(nh trên $3n !G Xi;t N(M1
NhHn )et !EF8 trnh !+ ,h9t tri2n 8P( =68h sS ?/n t+8 tL th. k} `XI - `XII1
6]& T7 *78/5:
TOn trRng7 8W h thy8 giN gn nhNng s9ng t"- ngh; thuHt 8P( Ong 8h( th2 hi;n sy8 sBng tinh
th<n 8P( ?/n t+81
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“:
GX: @3n !G Xi;t N(M1
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO :
1& L/ ;:/0 MNO:
- 118 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- HHu :u3 8hi.n tr(nh N(M @{8 tri5u 4% Q%ng tr-ng - Q%ng ng-%i ^
- NhHn )et tnh hnh 8hAnh tr6 nE>8 t( th. k} `XI - `XII^
6& BS+ QN+:
- Chi.n tr(nh =iên Miên giN( a th. ='8 ,h-ng ki.n Tr6nh - Ngu&Tn g/& $i.t $(- tYn h"i7
!(u thEơng 8h- ?/n t+87 !f8 $i;t =% s' 8hi( 8{t ke- ?%i g/& 3nh hEbng rJt =>n !.n s' ,h9t
tri2n 8hung 8P( !Jt nE>81 XH& tnh hnh kinh t.7 4un hR8 nE>8 t( thời k™ n%& 8W nhNng !f8
!i2M g nYi $Ht1
HG?* ;\/5 )DE *0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
1& N•/5 /50+bO
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/I /0cQ ;•+
Mục tiêu: Trình bày tDng Bu&t bTc tranh inh t!
n@ng nghi'p trong c3 nư:cL )9 gi3i tình hình đO
H: H*& s- s9nh kinh t.7 s3n )uJt nOng nghi;, giN(
Q%ng tr-ng - Q%ng ng-%i^ HS th3- =uHn nhWM !Oi
(z ,hVt#
H: S3n )uJt nOng nghi;, nhE th. n%-^
Gm: ‘ !%ng ng-%i 8hV( Tr6nh 8W :u(n t/M !.n ,h9t
tri2n nOng nghi;, khOng^
H: \u+ng !Jt 8Ong $6 8Eờng h%- !]M 8<M $9n 3nh
hEbng !.n s3n )uJt nOng nghi;, 4% !ời sBng nh/n
?/n nhE th. n%-^
H: Th]- ]M nOng nghi;, 4% !ời sBng nOng ?/n b
!%ng ng-%i nhE th. n%-^
H: ChV( Ngu&Tn 8W :u(n t/M !.n s3n )uJt khOng^
Nh|M MI8 !A8h g^
H: ChV( Ngu&Tn 8W $i;n ,h9, g !2 khu&.n khA8h
kh(i h-(ng^D.t :u3 8P( 8hAnh s98h !W^
TL: - ‘ ThuHn H-9 tri;u tH, ?/n =Eu 4-ng7 th( tO
thu.7$inh ?68h g nuM7 khu&.n khA8h hR trb 45 :uê
8‚ =%M un1
-D[:NuM 177U sB ?/n !inh tung 1aU1~•7 suJt7sB
ru+ng tung aU•1•p7 Mxu1
H: ChV( Ngu&Tn !* =%M g !2 Mb r+ng !Jt !(i7 )/&
?'ng 89t 8y^
H: ChP Gi( Q6nh gGM MJ& ?inh7 thu+8 nhNng t_nh
n%- $/& giờ^
- GX tr]- $3n !G HS )98 !6nh1
H: NhNng $i;n ,h9, 8P( 8hV( Ngu&Tn 8W t98 ?Ing
g^
H: S' ,h9t tri2n 8P( s3n )uJt 8W 3nh hEbng nhE th.
n%- !.n tnh hnh )* h+i^
H: NhHn )et kinh t. nOng nghi;, Q%ng tr-ng nhE
th. n%-^
GX:Ch/n tA8h s' kh98 nh(u 8sn =% ?- 898 ngu&ên
1]& N•/5 /50+bO&
c 1àng ngoài:
-S3n )uJt nOng nghi;, $6 t%n ,h9
nghiêM trRng1
-ChAnh :u&5n Lê-Tr6nh At :u(n t/M
!.n thu} =Fi 4% tY 8hy8 kh(i h-(ng1
- \u+ng !Jt 8Ong $6 8Eờng h%- !]M
8<M $9n7 h"n h9n7 MJt Mi( s3& r(
=iên Miên
1
„… Dinh t. nOng nghi;, gi3M
sVt7!ời sBng NOng ?/n !Wi khY1
c 1àng t$ong:
- ChV( Ngu&Tn r( sy8 kh(i th98
4ing ThuHn- [u3ng !. 8Png 8B 89t
8y1
-TY 8hy8 ?i ?/n kh(i h-(ng78J,
nOng 8I7=Eơng un7=H, th%nh =%ng J,1
„… NOng nghi;, ,h9t tri2n7!ời sBng
nOng ?/n Yn !6nh1
- 119 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
nh/n:
QN:j`ung !+t giN( 898 tH, !-%n ,h-ng ki.n1
j\u+ng !Jt 8Ong $6 8Eờng !]M 8<M $9n11
jCh. !+ $inh ?68h nfng n57n"n th(M O h-%nh
h%nh7:u(n ="i h% kh{87$"- ngEF87!u( nh(u un 8hơi
)( )_11
jQJt !(i M%u Mt7h"n h9n =It $*- At7!Jt r+ng ngEời
thE( nOng ?/n !* 8J& !EF8 h%nh truM =-"i =u(u
t•7h%ng 8hI8 =-"i =V( n.,1
'() 2: SY O0F* *R+s/ )DE /50y *0D )•/5 HS 9-•/
9F/&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được sự ph&t tri-n của ngh5 thủ
c@ng+ chợ phiên+ th* tT 4à sự xuJt hi'n thê( / s0
thành th*L cự ph^ng 4inh của c&c thành th*
H: Th. k_ `XII nE>8 t( 8W thêM nhNng ng%nh thP
8Ong n%-^
H: Thời gi(n n%& 8W nhNng =%ng thP 8Ong n%- nYi
ti.ng^
UX:pGVc c#u ca Hao 4à cho %c Buan s&t % j/
nhEn x1t:%ai hình g0( rJt đRp:(qn trAng ngà+hình
h0i 4à đường n1t hài hoà c#n đ0iLG#y .à (ột
trong nh8ng s3n phY( được người nư:c ngoài rJt
ưa th9chL
p"fng 4:i U0( (,t hàng đường nư:c ta rJt t0t 4à
b&n ch6yL
H: ‘ !6( ,hEơng ]M 8W ngh5 thP 8Ong n%- tiêu
$i2u^
H: H-"t !+ng thEơng nghi;, ,h9t tri2n nhE th.
n%-^
H: ChF )uJt hi;n nhi5u 8hyng tˆ g^
-HS:!R8 ,h<n 8hN in nhˆ SGD Tr(ng 1111
H: dM 8W nhHn )et g 45 898 ,hB ,hEờng^
TL: Q–,7r+ng7=9t g"8h1 `., th]- ngh%nh h%ng1
H: T"i s(- H+i •n trb th%nh 83ng =>n nhJt b Q%ng
Tr-ng^
TL: !/& =% trung t/M $uOn $9n7tr(- !Yi h%ng
h-97g<n $i2n thuHn =Fi 8h- 898 thu&5n $uOn nE>8
ng-%i r( 4%-1
GX:NhHn )et H•a:ChB )9 !Ong !V87tJ, nH,7nh+n
nh6,7thu&5n $k :u( ="i !Ong !V87thuHn =Fi 4% rJt
g<n $ờ1
H: Tnh hnh ng-"i thEơng thời k n%& 8W nhNng
$E>8 ,h9t tri2n nhE th. n%-^
H: ChV( Tr6nh 4% 8hV( Ngu&Tn 8W th9i !+ nhE th.
2]& SY O0F* *R+s/ )DE /50y *0D
)•/5 HS 9-•/ 9F/&
Š ThP 8Ong nghi;, :
- `uJt hi;n thêM nhi5u =%ng thP
8Ong:‡;t 43i =I(7gBM7rkn s{t11
-Nhi5u =%ng thP 8Ong nYi ti.ng nhE
GBM ThY H%(@{8 Gi(ng#7@9t
Tr%ng(H% N+i#oC98 =%ng =%M
!Eờng MA( b [u3ng N(M1
Š ThEơng nghi;,:
-`uJt hi;n nhi5u 8hF7 ,hB )97 898
!O th61 ‘ Q%ng Ng-%i 8W Thung
L-ng7ChB Hi.n7b Q%ng Tr-ng 8W
Th(nh H%7H+i •n7Gi( Q6nh11
-Tr-ng th. k_ `XII ng-"i thEơng
,h9t tri2n7nS( s(u th. k_ `XIII th
h"n 8h.1
- 120 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
n%- tr-ng 4i;8 $uOn $9n 4>i nE>8 ng-%i1
H: X s(- gi(i !-"n s(u 8hV( Ngu&Tn - Tr6nh 8hP
trEơng h"n 8h. ng-"i thEơng^
d& CD/5 )e B M-@b/ *fO:
- Dinh t. Q%ng Tr-ng - Q%ng Ng-%i kh98 nh(u nhE th. n%-^
- Q9nh ?Ju 898 46 trA 898 =%ng thP 8Ong nYi ti.ng7 898 !O th6 :u(n trRng b Q%ng Ng-%i 4%
Q%ng Tr-ng1
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i7 @T 11a1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: 1˜]2]2‰11
N5S@ 5+u/5: 21]2]2‰11
T+.* g‰ BÀI 26 KINH TẾ I VœN H#Á THẾ K• VI B VIII•TT•:
II& VœN H•A
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1&K+./ *01):
- Nêu !EF8 nhNng !i2M M>i 45 Mft tE tEbng7 tOn gi9- 4% 4un hR87 ngh; thuHt: S' ?u nhH,
8P( Thiên ChV( gi9-7 8hN [uB8 ngN r( !ờir s' ,h9t tri2n r'8 rt 8P( 4un hR8 4% ngh; thuHt
?/n gi(n
2&K3 /4/5:
vO t3 =T h+i h-f8 4%i trs 8hơi tiêu $i2u tr-ng =T h+i 8P( =%ng Mnh1
6&T7 *78/5:
-Hi2u !EF8 tru&5n thBng 4un h-9 8P( ?/n t+8 =uOn ,h9t tri2n tr-ng $Jt k h-%n 83nh n%-1
-@Gi ?Etng h thy8 $3- 4; tru&5n thBng 4un h-9 ?/n t+81
II& P07Œ/5 O0FOI *0+.* 9: =?@ 0A):
- NXQ7 !%M th-"i7 thu&.t trnh
- Tr(nh 3nh =iên :u(n1
III& T+./ *RZ/0 =?@ 0A):
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 1g O0i*:
11 Tnh hnh kinh t. nOng nghi;, !%ng ng-%i b th. k} `XII - `XIII ,h9t tri2n nhE th.
n%-^
a1 X s(- !.n nS( !<u th. k} `XIII kinh t. nOng nghi;, !%ng tr-ng 8sn 8W !i5u ki;n
,h9t tri2n1
ĐFO F/:
C/u 1(• !i2M#
-S3n )uJt nOng nghi;, $6 t%n ,h9 nghiêM trRng1
-ChAnh :u&5n Lê-Tr6nh At :u(n t/M !.n thu} =Fi 4% tY 8hy8 kh(i h-(ng1
- 121 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- \u+ng !Jt 8Ong $6 8Eờng h%- !]M 8<M $9n7 h"n h9n7 MJt Mi( s3& r( =iên Miên 1
„… Dinh t. nOng nghi;, gi3M sVt7!ời sBng NOng ?/n !Wi khY1
C/u a: ( •!i2M# - ChV( Ngu&Tn r( sy8 kh(i th98 4ing ThuHn- [u3ng !. 8Png 8B 89t 8y1
-TY 8hy8 ?i ?/n kh(i h-(ng78J, nOng 8I7=Eơng un7=H, th%nh =%ng J,1
„… NOng nghi;, ,h9t tri2n7!ời sBng nOng ?/n Yn !6nh1
6& BS+ QN+:
vf8 ?i tnh hnh !Jt nE>8 khOng Yn !6nh7 8hi( 8{t ke- ?%i nhEng n5n kinh t. 4xn !"t My8
,h9t tri2n nhJt !6nh1 @ên 8"nh !W !ời sBng 4un hW( tinh th<n 8P( nh/n ?/n 8W nhi5u !i2M
M>i ?- 4i;8 gi(- =Eu $uOn $9n 4>i ngEời ,hEơng t/& !EF8 Mb r+ng1
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: T•/ 5+FG
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được nh8ng n1t ch9nh 45 tình
hình t@n gi&o T] eX_ W eX___L
H: ‘ th. k& `XI - `XII nE>8 t( 8W nhNng tOn
gi9- n%-^ NWi rK s' ,h9t tri2n 8P( 898 tOn gi9-
!W^
TL: Thời k n%& nE>8 t( tGn t"i 898 !"-: Nh- gi9-7
ChHt gi9-7 Q"- gi9-1
Nh- gi9- !E>8 8hAnh :u&5n ,h-ng ki.n !5 8(-
tr-ng hR8 tH,7 thi 8S 4% tu&2n ='( :u(n ="i
- ChHt gi9-7 !"- gi9- !EF8 ,hI8 hGi
H: X s(- =V8 n%& nh- gi9- khOng 8sn 8hi.M !6(
46 !+8 tOn^
TL: jC98 th. ='8 ,h-ng ki.n tr(nh gi%nh !6( 461
jXu( Lê tb th%nh $i nhn1
H: ‘ thOn :uê 8W nhNng hnh thy8 sinh h-"t 4un
h-9 n%-^
TL: L%ng )* thờ h-%ng7 gi( !nh thờ tY tiên7 =%ng
Mb h+i t"i !nh7 t"i 8hi(7 ?/n =%ng tY 8hy8 ?iTn
8hk-7 tuGng7 MV( rBi nE>8ooo11
H: D2 tên M+t sB h+i =%ng M% ]M $i.t^
H: [u(n s9t H1•g7 Miêu t3 g^ Hnh thy8 sinh
h-"t 4un hW( 8W t98 ?Ing g^
GX: QR8 8/u 8( ?(-
H: C/u 8( ?(- nWi =ên !i5u g^
TL: Th2 hi;n tnh &êu thEơng !iM $R8 nh(uo1
Hr Q"- Thiên 8hV( ${t nguGn tL !/u7 4 s(- )uJt
hi;n b nE>8 t(^
TL: `uJt hi;n b Ch/u 0u thời 8Y - trung !"ioo1
H: Th9i !+ 8P( 8hAnh :u&5n Tr6nh - Ngu&Tn !Bi
4>i !"- Thiên 8hV(^
TL: Q"- khOng ,hi hF, 4>i 898h 8(i tr6 ?/n 8P(
8hV( Tr6nh7 Ngu&Tn ?- 4H& $6 898 8hV( nhi5u
=<n ngun 8JM
1]& T•/ 5+FG:
- Nh- gi9-: 4xn !EF8 !5 8(- tr-ng
hR8 tH, 7thi 8S 4% tu&2n 8hRn :u(n ="i1
- ChHt gi9-7 !"- gi9- ,hI8 hGi 4% ,h9t
tri2n1
- Q"- thiên 8hV( )uJt hi;n 8uBi th. k}
`XI1
2]& SY RE ;•+ )0w t-e) /5w&
- 122 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
'() 2: C0w Q-e) /5w RE ;•+
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được hoàn c3nh ra đời 4à ưu
đi-( của ch8 Cu0c ng8L
H: ChN :uB8 ngN r( !ời tr-ng h-%n 83nh n%-^
vI8 !A8h^
TL: \( !ời th. k_ `XII tr-ng :u9 trnh tru&5n !"-
898 gi9- sn !* ?ing 8hN 89i L( Tinh ghi /M ti.ng
4i;toooo1
vI8 !A8h: ChI8 4I 8h- 4i;8 tru&5n !"-
H: X s(- 8hN 89i L( tinh ghi /M TX ="i trb th%nh
8hN [uB8 NgN 8P( nE>8 t( !.n ng%& n(&^
TL: L% 8hN ti;n =Fi 4% kh-( hR81
'() 6: V4/ 0A)I /50b *0-f* =[/ 5+E/
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được nh8ng n1t ch9nh 45 tình
hình 4Kn hVc 4à ngh' thuEt H#n gian Bua c&c th!
d eX_ I eX___
H: Xun hR8 gi(i !-"n n%& gGM MJ& $+ ,hHn1
H: D2 tên nhNng th%nh t'u 4un hR8^
H: Thơ nOM )uJt hi;n ng%& 8%ng nhi5u 8W h nghn(
nhE th. n%- !Bi 4>i ti.ng nWi 4% 4un hW( ?/n t+81
(HS th3- =uHn#1
H: dM 8W nhHn )et g 45 4un hR8 ?/n gi(n1 (Th2
=-"i7 n+i ?ung#
H: Ngh; thuHt ?/n gi(n gGM MJ& =-"i hnh1 HS
:u(n s9t H1•z1
H: D2 tên M+t sB =-"i hnh ngh; thuHt ?/n gi(n
M% ]M $i.t^
- Th2 k} `XII M+t sB gi9- sn ,hEơng
t/& ?ing 8hN 89i =( tinh ghi /M ti.ng
4i;t1
- Q/& =% thy 8hN 4i.t ti;n =Fi kh-(
hR87 ?T ,hY $i.n1
6]& V4/ 0A)I /50b *0-f* =[/ 5+E/&
)NRan Tc:
-Xun hR8 8hN nOM ,h9t tri2n
j Tiêu $i2u Ngu&Tn @_nh DhiêM7
Q%- ‡u& TL1
j N+i ?ung: 8( ngFi h"nh ,hV8 8-n
ngEời tB 89- nhNng $Jt 8Ong tr-ng )*
h+i7 s' thBi n9t 8P( tri5u !nh ,h-ng
ki.n1
-Xun hR8 ?/n gi(n ,h9t tri2n 4>i
nhi5u th2 =-"i ,h-ng ,hV:
9NNg: tu]t d4n gi)n:
- Ngh; thuHt !iêu kh{8: !iêu kh{8 g†7
,hHt $% :u(n /M1
- Ngh; thuHt s/u khJu: 8hk-7 tuGng !(
?"ng7 ,h-ng ,hV7 ,h3n 9nh !ời sBng
=(- !+ng7 =ên 9n k• gi(n n6nh7 8( ngFi
tnh &êu thEơng 8-n ngEời1
d & CD/5 )e B M-@b/ *fO:
- H*& trnh $%& s' ,h9t tri2n ,h-ng ,hV 4% !( ?"ng 8P( nhNng =-"i hnh ngh; thuHt ?/n
gi(n b nE>8 t( 4%- th. k} `XI l `XIII^
- X s(- ngh; thuHt ?/n gi(n thời k™ n%& ,h9t tri2n 8(-^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A) :
- HR8 $%i7 s-"n $%i az1
- @T z7 •7 U1
IV& TY R i* _+/0 /50+bQ :
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- 123 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
--------------p--------------
N5S@ JG?/: 2g]2]2‰11
N5S@ 5+u/5: 2†]2]2‰11
T+.*:g1 BÀI 2d: KH$I NGHjA NrNG X%N ĐÀNG NG#ÀI THẾ Kž VIII
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- N{M !EF8 nhNng $i2u hi;n 8P( !ời sBng khY 8'8 8P( nOng ?/n 4% gi3i thA8h ngu&ên
nh/n 8hAnh 8P( hi;n tr"ng !W1
- D2 tên 898 8u+8 khbi nghn( nOng ?/n tiêu $i2u 4% trnh $%& th]- =EF8 !G M+t 4%i 8u+8
khbi nghn(: Ngu&ên nh/n $ing nY 4% thJt $"i7 ?iTn $i.n 8hAnh 4% h nghn( 8P( 898 8u+8
khbi nghn( !W1
2]& K‡ /4/5:
- SEu t<M 8( ?(-7 tI8 ngN7 ,h3n 9nh s' 8uM ,hxn 8P( nOng ?/n 4% 898 t<ng =>, $6 tr6 !Bi
4>i 8hAnh :u&5n ,h-ng ki.n1
- TH, 4Z $3n !G7 )98 !6nh !6( ?(nh ( !Bi 8hi.u 4>i !6( ?(nh hi;n n(&# hnh ?ung !6( $%n
h-"t !+ng 4% :ui MO 8P( tLng 8u+8 khbi nghn( =>n1
6]& T7 *78/5:
@Gi ?Etng h thy8 8uM ghet s' 9, $y87 8<M :u&5n !Gng 83M 4>i n†i khY 8'8 8P( nOng
?/n7 $u+8 hR ,h3i 4ing =ên !Ju tr(nh gi%nh :u&5n sBng7 kh{8 ,hI8 tinh th<n !Ju tr(nh
kiên 8Eờng 8P( NN 4% 898 thP =nnh 8hBng 8hAnh :u&5n ,h-ng ki.n thBi n9t1
II& C0-C/ 9: )DE *0‚@I *R“
GX: @3n !G ,h-ng tr%- khbi nghn( nOng ?/n b th. k} `XIII1
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
H: T\nh $%& 898 tOn gi9- b nE>8 t( th. k_ `XI- `XIII^
H: Nêu h-%n 83nh r( !ời 4% Eu !i2M 8P( 8hN :uB8 ngN^
6& BS+ QN+:
‘ nhNng $%i trE>8 8hVng t( thJ& ?E>i :u&5n 8(i tr6 8P( 8hV( Tr6nh b Q%ng Ng-%i nên s3n
)uJt $6 tr tr;7 kkM h*M khOng ,h9t tri2n tnh tr"ng !W ke- ?%i {t ?xn t>i 83nh !iêu !yng7
khY 8'8 8P( :u<n 8hVng nh/n ?/n7 8W 9, $y8 8W !Ju tr(nh7 nh/n ?/n Q%ng Ng-%i !* 4ing
=ên !Ju tr(nh7 =Ht !Y 8hAnh :u&5n hR Tr6nh thBi n9t1
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: TZ/0 0Z/0 `^ 0\+
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t được nh8ng bi-u hi'n 45 đời
s0ng hD cực của n@ng H#n 4à gi3i th9ch
1]& TZ/0 0Z/0 `^ 0\+:
- ChAnh :u&5n MI8 n9t 8'8 !+1
- HHu :u3:
j s3n )uJt nOng nghi;, !nh !Bn1
- 124 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
nguyên nh#n ch9nh của hi'n tr6ng đO
- HS !R8 SGD1
- NhHn )et 8hAnh :u&5n hR Tr6nh b Q%ng
Ng-%i giN( th. k} `XIII^
TL: - ChAnh :u&5n MI8 n9t 8'8 !+1
j Xu( Lê =% $i nhn1
j ChV( tr6nh :u(nh nuM h+i hk7 &.n ti;81
j [u(n ="i h-%nh h%nh7 !I8 kh-et nh/n ?/n1
j [u(n ="i !6( 8hP r( sy8 8E>, !-"t ru+ng
!Jt 8P( nOng ?/n1
H : S' MI8 n9t 8P( 8hAnh :u&5n hR Tr6nh
!* ?xn !.n hHu :u3 g^
TL : j s3n )uJt nOng nghi;, !nh !Bn1
j H"n7 =It MJt Mi(7 !ê 4t )3& r( =iên tI81
j Nh% nE>8 !9nh thu. nfng7 8Ong thEơng
nghi;, s( sVt1
j Qời sBng nh/n ?/n 8'8 khY thEờng )u&ên
)3& r( n"n !Wi1
j Nh/n ?/n $ˆ =%ng ,hiêu t9n kh{, nơi
H : Nh/n ?/n ,h3i 8h6u 83nh tO thu. nfng n5
7$Jt 8Ong nhE th. n%-^
'() 2 : N0w/5 )-\) _08+ /503E MN/
HAE* ;\/5 MNO] /0cQ 9S/] )F /0[/
Mục tiêu : ofng .ược đ^ X> ? T]eX_ đ-
x&c đ*nh nh8ng n2i Hi[n ra c&c cuộc h?i
ngh<a n@ng H#n 4à trình bày Hi[n bi!n
ch9nhL
H : Th9i !+ 8P( nh/n ?/n !Bi 4>i 8hAnh
:u&5n ,h-ng ki.n nhE th. n%-^
- GX tr]- =EF8 !G gi3i thA8h kh hi;u1
H: H*& k2 tên nhNng 8u+8 khbi nghn( =>n
tiêu $i2u b Q%ng Ng-%i^
- HS ?'( 4%- =EF8 !G =ên $3ng 8h_ !6( $%n
h-"t !+ng 8P( 898 8u+8 khbi nghn(1
- NhHn )et tAnh 8hJt 4% :u& MO 8P( 898
,h-ng tr%- tL !W rVt r(1
(GX 8h- HS th3- =uHn nhWM !2 rVt r( k.t
=uHn#1
Š HS 8<n n{M !EF8 898 h:
- TAnh 8hJt: :u&.t =i;t
- [u& MO: r+ng =>n1
- D.t :u3: ThJt $"i
- m nghn(:
j L%M 8h- 8hAnh :u&5n ,h-ng ki.n Tr6nh $6
j H"n7 =It MJt Mi(7 !ê 4t )3& r( =iên tI81
j Nh% nE>8 !9nh thu. nfng7 8Ong thEơng
nghi;, s( sVt1
j Qời sBng nh/n ?/n 8'8 khY thEờng
)u&ên )3& r( n"n !Wi1
j Nh/n ?/n $ˆ =%ng ,hiêu t9n kh{, nơi1
2]& N0w/5 )-\) _08+ /503E MN/&
)NNdng cu,c -.i ngG) tiêu 9i'u:
- Dhbi nghn( Ngu&Tn ‡Eơng HEng (17g7#
b Sơn T/&
- Dhbi nghn( Lê ‡u& vHt (17g~ - 177p# b
Th(nh H-9 4% Ngh; •n
- Dhbi nghn( Ngu&Tn ‡(nh ChEơng (17zp-
17•1# b T(M Q3-(Xnnh ChV8#1
- Dhbi nghn( Ngu&Tn HNu C<n (17z1-
17•1# b QG Sơn7Dinh @{81
- Dhbi nghn( H-%ng COng ChJt (17g•-
17U•# b Qi;n @iên(L(i Ch/u#
9N e ngG):
- L%M 8h- 8hAnh :u&5n ,h-ng ki.n Tr6nh
$6 =ung =(&1
- Nêu 8(- tinh th<n !Ju tr(nh 8P( nh/n
?/n1
- T"- !i5u ki;n 8h- nghn( :u/n T/& Sơn
ti.n :u/n r( @{81
- 125 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
=ung =(&1
j Nêu 8(- tinh th<n !Ju tr(nh 8P( nh/n ?/n1
j T"- !i5u ki;n 8h- nghn( :u/n T/& Sơn
ti.n :u/n r( @{81
d & CD/5 )e B M-@b/ *fO:
- Nêu nhNng net 8hAnh 45 tnh hnh )* h+i Q%ng Ng-%i b nS( s(u th. k} `XIII^
- D2 tên nhNng 8u+8 khbi nghn( tiêu $i2u1
g & H7N/5 =h/ *Y 0A) :
HR8 $%i7 s-"n ,h<n 17 $%i a•1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
--------------p---------------
N5S@ JG?/ : 2–]2]2‰11
N5S@ 5+u/5 : 1]6]2‰11
T+.* g2 BÀI 2g: PH#NG TRÀ# T%V SoN
I& KH$I NGHjA NrNG X%N T%V SoN
I & '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- @i.t =H, niên $i2u 4% trnh $%& ti.n trnh 8P( 8u+8 khbi nghn( nOng ?/n T/& Sơn 8hBng
,h-ng ki.n 4% 8hBng ng-"i )/M : Cu+8 khbi nghn( $ing nY b J, T/& Sơn nuM 17711
- D2 tên 1 sB nh/n 4Ht =68h sS tiêu $i2u tr-ng 8u+8 khbi nghn( nOng ?/n T/& Sơn1
2]& K‡ /4/5:
- SS ?Ing =EF8 !G k.t hF, 4>i tEờng thuHt s' ki;n1
6]& T7 *78/5:
- Sy8 M"nh :uHt khbi7 h 8hA kiên 8Eờng 8P( nh/n ?/n 8hBng ="i 98h 9, $y8 $B8 =+t1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“ :
GX: LEF8 !G 8un 8y !6( T/& Sơn1
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk1
III & T+./ *RZ/0 =?@ 0A) :
1& L/ ;:/0 MNO:
2 & K+sQ *RE 9S+ )T:
- Nêu tnh hnh 4un hR8 !%ng ng-%i b nS( s(u th. k} `XIII1
- m nghn( =68h sS 8P( ,h-ng tr%- khbi nghn( nOng ?/n !%ng ng-%i^
6 & BS+ QN+:
Tnh hnh !%ng ng-%i nh/n ?/n $6 $W8 =+t nhi5u 8u+8 khbi nghn( $ing nY^ XH& Q%ng
Tr-ng nhE th. n%- 8hVng t( h*& 8ing tM hi2u 8I th2 b Q%ng Tr-ng1
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: ^ 0\+ ;S/5 *RG/5 /ŠE JE- *0. _¯ VIII
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
1]& ^ 0\+ ;S/5 *RG/5 /ŠE JE- *0.
_° VIII&
- 126 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
Mục tiêu: ThJy được sự (ục n&t của tri5u đình
phong i!n >gur#n+ Tường thuEt Hi!n bi!n ch9nh
của cuộc h?i ngh<a n@ng H#n T#y c2nL
H: `* h+i !%ng tr-ng nS( s(u th. k} `XIII nhE
th. n%-^ Nêu nhNng $i2u hi;n^
TL: ChAnh :u&5n hR Ngu&Tn su& &.u7 MI8 n9t1
- SB =EFng [u(n ="i tung :u9 My87 4i;8 Mu( :u(n
$9n tE>8 kh9 ,hY $i.n1
- TH, !-%n TrEơng ThV8 L-(n =‚ng !-"n tri5u
!nh7 n{M MRi :u&5n h%nh1
- HS !R8 ,h<n 8hN in nhˆ7
H: Q-"n trA8h trên khi.n ]M hnh ?ung nhE th.
n%- 45 :u(n ="i thBng tr6^
H: HHu :u3 8P( nW r( s(-^
TL: NOng ?/n MJt ru+ng !Jt7 n+, nhi5u thy
thu.7n+, =/M thY s3n :uh7!ời sBng 8'8 khY1
j v/u thuxn giN( 898 t<ng =>, )* h+i !Bi 4>i
8hAnh :u&5n hR Ngu&Tn ng%& 8%ng ?/ng 8(-7Nhi5u
8u+8 khbi nghn( nY r(1
H: Qời sBng 8P( nh/n ?/n Q%ng Tr-ng 8W g kh98
4>i nOng ?/n Q%ng Ng-%i^
H: Ch- $i.t 4%i net tiêu $i2u 45 Ch%ng LA(^
TL: LA( )uJt th/n tr-ng 1 gi( !nh nghk- khY7 =%
ngEời khA kh9i7 giˆi 4K ngh;1
H: Cu+8 khbi nghn( nY r( b !/u7 8hP trEơng 8P(
8u+8 khbi nghn( =% g^
TL: Dhbi nghn( nY r( b TruOng v/&7 @nh Q6nh7
8hP trEơng =J& 8P( nh% gi%u 8hi( 8h- ?/n nghk-
-HS QR8 SGD tr(ng1ap
H: D.t :u3 8P( 8u+8 khbi nghn( nhE th. n%-^ m
nghn(^
TL: D.t :u3: Dhbi nghn( $6 ?H, t{t
m nghn(: Gi9ng 1 !sn M"nh MZ 4%- 8h. !+ thBng
tr6 8P( 8hV( Ngu&Tn1
'() 2: K08+ /503E T[@ SŒ/ 9>/5 /…&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được nguyên nh#n bfng nD của
cuộc h?i ngh<a n@ng H#n T#y c2nLThời gian
Hựng cờ của cuộc h?i ngh<a nK( /ss/
- HS !R8 SGD1
H: Trnh $%& hi2u $i.t 8P( ]M 45 =*nh !"- khbi
nghn(^
TL: L*nh !"- 8u+8 khbi nghn( =% g (nh ]M:
Ngu&Tn Nh"87 Ngu&Tn Hu;7 Ngu&Tn LN ( tY tiên
)N3%n %n *+ ,i 1àng 3$ong:
B C0x/0 t-@y/ 0A N5-@P/ J-@ @.-I
Q() /F*&
- TH, !-%n TrEơng ThV8 L-(n =‚ng
!-"n tri5u !nh7 n{M MRi :u&5n
h%nh1
- HHu :u3:
j NOng ?/n MJt ru+ng !Jt7 n+,
nhi5u thy thu.7n+, =/M thY s3n
:uh7!ời sBng 8'8 khY1
j v/u thuxn giN( 898 t<ng =>, )*
h+i !Bi 4>i 8hAnh :u&5n hR Ngu&Tn
ng%& 8%ng ?/ng 8(-7Nhi5u 8u+8
khbi nghn( nY r(1
9N K.i ngG) c() ;àng WD)
- Cun 8y: TruOng v/& (@nh Q6nh#
- ChP trEơng: LJ& 8P( nh% gi%u7
8hi( 8h- ngEời nghk-1
D.t :u3: ThJt $"i
2]& K08+ /503E T[@ SŒ/ 9>/5 /…&
- L*nh !"-: Ngu&Tn Nh"87 Ngu&Tn
Hu;7 Ngu&Tn LN1
- Cun 8y:
j T/& Sơn ThEFng Q"- (•n Dhê7
Gi( L(i#
j T/& Sơn H" Q"- (T/& Sơn7 @nh
Q6nh#
j L'8 =EFng: ?/n nghk-7 !Gng $%-
?/n t+8: ChuM,(7 @(-n(7 thF thP
- 127 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
8P( hR 4Bn b Ngh; •n7 $6 8hV( Ngu&Tn ${t !E(
4%- !%ng tr-ng kh(i khwn !Jt h-(ng1 ThP( nhˆ g
(nh ]M !EF8 !i hR8 Ong gi9- Hi.n7 1 nh- sn $Jt
M*n 4>i 8h. !+ thBi n9t !Eơng thời
H: •nh ]M Ngu&Tn Nh"8 !* 8huwn $6 nhNng g^
TL: Ngu&Tn Nh"8 )/& ?'ng th%nh =uŽ7 =H, kh-
t%ng7 =u&;n tH, :u/n !+i7 !EF8 !Gng $%- thi2u sB
Png h+ =Eơng th'87 4-i7 ng'(1
- GX tr]- $3n !G7 hE>ng ?xn HS1
`98 !6nh Cun 8y T/& Sơn1
H: Dhwu hi;u 8P( 8u+8 khbi nghn( =% g^
TL: LJ& 8P( nh% gi%u 8hi( 8h- ?/n nghk-7 )-9 nF
8h- nOng ?/n7 $*i $ˆ nhi5u thy thu.
H: NhNng ='8 =EFng th(M gi( 8u+8 khbi nghn(^
TL: NOng ?/n nghk-7 !Gng $%- ChuM7 !Gng $%-
@( l n(7 thEơng nh/n7 thF thP 8Ong7 k2 83 898 h%-
MI8 !6( ,hEơng 8‚ng th(M gi( hEbng yng
HS !R8 ,h<n 8hN in nhˆ tr(ng 1aa1
H: X s(- nh/n ?/n hung h9i th(M gi( khbi
nghn(T/& Sơn ng(& tL !<u^
- HS th3- =uHn 1
TL: ‡- 8hAnh s98h ti.n $+ 8P( nghn( :u/n ,hI8 4I
=Fi A8h 8P( nh/n ?/n7 !9, yng !EF8 =sng M-nng
Mˆi 8P( :u<n 8hVngo11
8Ong7thEơng nh/no
d & CD/5 )e B M-@b/ *fO :
- NhNng net 8hAnh 45 tnh hnh )* h+i !%ng tr-ng nS( s(u th. k} `XIII1
- Dhbi nghn( nOng ?/n t/& sơn nY r( 8W nhNng huHn =Fi g^
- @T 1cU~1
g & H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i - s-"n ,h<n II $%i a•1
IV& TY R i* _+/0 /50+bQ :
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: d]6]2‰11
N5S@ 5+u/5: g]6]2‰11
T+.*: g6 BÀI 2g: PH#NG TRÀ# T%V SoN •TT•:
II& T%V SoN L~T ĐL CH-NH QUV’N HK NGUV±N
VÀ ĐÁNH TAN QU%N %' Lk¡C In'
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1&K+./ *01):
- 128 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
-@i.t =H, niên $i2u 4% trnh $%& ti.n trnh 8P( 8u+8 khbi nghn( nOng ?/n T/& Sơn =Ht !Y
8hAnh :u&5n CD Ngu&Tn b !%ng Tr-ng nuM 17777 tiêu ?i;t :u/n )/M =EF8 `iêM 17~•1
- Trnh $%& 8hi.n th{ng \"8h Ng<M l `-%i vVt trên =EF8 !G1
- D2 tên 1 sB nh/n 4Ht =68h sS tiêu $i2u tr-ng 8u+8 khbi nghn( nOng ?/n T/& Sơn
2&K3 /4/5:
-Trnh $%& ?iTn $i.n ,h-ng tr%- T/& Sơn trên =EF8 !G1
-Trnh $%& 8hi.n th{ng \"8h G<M-`-%i vVt trên =EF8 !G1
6&T7 *78/5:
-T' h%- 45 tru&5n thBng !Ju tr(nh (nh ?‚ng 8P( ?/n t+87nhNng 8hi.n 8Ong 4n !"i 8P(
nghn( :u/n T/& Sơn1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“ :
GX: LEF8 !G T/& Sơn khbi nghn( 8hBng 898 th. ='8 ,h-ng ki.n 4% 8hOng :u/n )/M =EF8
nE>8 ng-%i1
- LEF8 !G 8hi.n th{ng \"8h G<M - `-%i vVt^
- HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk
III& T+./ *RZ/0 =?@ 0A) :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- NhNng net 8hAnh tnh hnh )* h+i !%ng tr-ng nS( s(u th. k} `XIII^
- Trnh $%& trên =EF8 !G 8un 8y !6( 8P( khbi nghn( :u/n T/& Sơn^
6& BS+ QN+:
- S(u khi )/& ?'ng 8un 8y nghn( :u/n T/& Sơn ng%& 8%ng 4Nng7 ,h9t tri2n ='8 =EFng
nghn( :u/n g (nh ]M Ngu&Tn Nh"8 =%M g7 8hVng t( 8ing tM hi2u $%i hR8 hOM n(&1
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: Lf* ;… )0x/0 t-@y/ 0A N5-@P/&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t .Ep niên bi-u 4à trình bày Hi[n bi!n
cuộc h?i ngh<a n@ng H#n T#y c2n .6t đD ch9nh Buy5n
>guy[n ? Gàng TrongL
- SS ?Ing =EF8 !G H1•71
- S(u khi ='8 =EFng =>n M"nh7 nghn( :u/n !* =%M g^
- HS ?'( 4%- =EF8 !G1
H: @i.t T/& Sơn nYi ?H& 8hV( tr6nh 8W h%nh !+ng g^
TL: ChV( Tr6nh ,h9i MJ& 4"n :u/n 4%- !9nh 8hi.M
ChV `u/n( Hu.#1 ChV( Ngu&Tn 8hBng khOng nYi7
4EFt $i2n 4%- Gi( Q6nh1
H: T"i s(- Ngu&Tn Nh"8 ="i ,h3i hs( h-*n 4>i :u/n
Tr6nh^
TL: T/& Sơn b 4%- th. $Jt =ơi ,hA( @{8 8W :u/n
Tr6nh7 ,hA( N(M 8W :u/n Ngu&Tn1
H: [u/n T/& sơn !* =Ht !Y 8hAnh :u&5n hR Ngu&Tn
nhE th. n%-^
TL: TL nuM 177U !.n nuM 17~g7 nghn( :u/n T/& Sơn
!* z =<n !9nh 4%- Gi( Q6nh
1]& Lf* ;… )0x/0 t-@y/ 0A
N5-@P/
-Th9ng •c177g7 nghn( :u/n h"
th%nh [u& Nhơn1
-NuM 177z7 Mb r+ng 4ing ki2M
s-9t tL [u3ng N(M !.n @nh
ThuHn1
- [u/n Tr6nh !9nh 4%- ChV
`u/n1
Ngu&Tn Nh"8 ,h3i t"M hs( h-*n
4>i :u/n Tr6nh !2 tH, trung !9nh
Ngu&Tn1
- NuM 1777 T/& Sơn ${t 4% gi.t
!EF8 ChV( Ngu&Tn 78hAnh :u&5n
hR Ngu&Tn $6 =Ht !Y1
- 129 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- Tr-ng =<n ti.n :u/n nuM 17777 T/& Sơn ${t gi.t
!EF8 8hV( Ngu&Tn7 8h_ 8W Ngu&Tn Ánh 8h"& th-9t7
8hAnh :u&5n hR Ngu&Tn b !%ng tr-ng $6 =Ht !Y
'() 2: C0+./ *0¤/5 R?)0 N5‚Q ƒ GS+ 'i*
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được nguyên nh#n x#( )ược của nhà
eiê(+ trình bày Hi[n bi!n chi!n thAng t6ch >gF( W
eoài M=t nK( /suj
H: X s(- :u/n `iêM )/M =EF8 nE>8 t(^]M 8W nhHn
)et g 45 h%nh !+ng 8P( Ngu&Tn Ánh^
TL: @6 thJt $"i Ngu&Tn Ánh =Eu 4-ng s(ng `iêM7 8<u
8yu 4u( `iêM1 GiN( nuM 17~z • 4"n :u/n `iêM ti.n
4%- nE>8 t(1
- H%nh !+ng 8<u 8yu :u/n `iêM 8P( Ngu&Tn Ánh =%
h%nh !+ng $9n nE>87 8Kng r{n 45 8{n g% nh% 8h_ !2
th-3 M*n :u&5n ='8 8P( 89 nh/n7 8P( gi(i 8J, Mnh
GX 8h- HS :u(n s9t LEF8 !G •7
H: Th9i !+ 8P( :u/n `iêM 4%- nE>8 t( nhE th. n%-^
TL: Gif8 kiêu 8ung7 hung $"-7 Mf8 sy8 !Bt ,h97 gi.t
ngEời7 8E>, 8P( 8hb 45 nE>87 Nh/n ?/n Gi( Q6nh
nung nJu 8uM thi :u/n )/M =EF8
Hr X s(- Ngu&Tn Hu; 8hRn !-"n sOng n%& =%M trHn
!6( :u&.t 8hi.n^
TL: HR8 sinh tr3 =ời th]- n+i ?ung 8hN in nhˆ (SGDT
1az#
GX: Trnh $%& !6( $%n \"8h Ng<M 7 S-%i vVt trên
=EF8 !G7 trnh $%& ?iTn $i.n trHn Gi"8h G<M7 S-%i
vVt
H: ‡'( 4%- =EF8 !G h*& trnh $%& ?iTn $i.n trHn \"8h
G<M - `-%i vVt^
TL: -GiN( nuM 17~z • 4"n :u/n `iêM ti.n 4%- nE>8
t(1
- 1c17~•7 Ngu&Tn Hu; 8hRn \"8h G<M `-%i vVt =%M
trHn !6(1
- 1•c1c17~•7 Ngu&Tn Hu; ?ing MEu nhS !68h 4%-
trHn !6( M(i ,hI81[u/n t( !Gng =-"t )Ong th—ng 4%-
!+i hnh 8P( !68h1@6 tJn 8Ong $Jt ngờ 4% M*nh =i;t
:u/n `iêM $6 tiêu ?i;t g<n h.t7Ngu&Tn •nh th-9t
8h.t7s(ng `iêM =Eu 4-ng1
H: D.t :u3 8P( trHn Gi"8h Ng<M7 S-%i vVt nhE th.
n%-^
TL: @6 ti.n 8Ong $Jt ngờ 4% M*nh =i;t7 8hi.n thu&5n
:u/n `iêM $6 t(n t987 $6 !Bt 8h9&1 @inh =Anh `iêM $6
tiêu ?i;t g<n h.t7 8h_ 8sn 4%i nghn tên sBng sWt7 th]-
!Eờng $+ 8h"& 45 nE>87 Ngu&Tn Ánh th-9t 8h.t 7
2]& C0+./ *0¤/5 R?)0 G‚Q B
GS+ 'i* •1‹–g•
)N Nguyên n4n:
- Ngu&Tn Ánh 8<u 8yu :u/n
`iêM1
9N fiEn 9iến Y XgKh
cN Kết #uả:
[u/n `iêM $6 !9nh t(n1
- 130 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
s(ng `iêM =Eu 4-ng1
H: Chi.n th{ng \"8h G<M - `-%i vVt 8W h nghn( g^
TL: Q/& =% trHn thu} 8hi.n =>n nhJt tr-ng =68h sS
8hBng gif8 ng-"i )/M 8P( ?/n t+8 t(7 !H, t(n /M MEu
)/M =EF8 8P( nh% `iêM7 kh—ng !6nh sy8 M"nh 8P(
nghn( :u/n T/& Sơn
dN e ngG) :
- QH, t(n /M MEu )/M =EF8 8P(
nh% `iêM1
- Dh—ng !6nh sy8 M"nh 8P(
nghn( :u/n1
d& CD/5 )e B M-@b/ *fO:
- Trnh $%& ?iTn $i.n7 h nghn( 8hi.n th{ng trHn \"8h G<M - `-%i vVt^
- [u9 trnh =Ht !Y hR Ngu&Tn ?iTn r( nhE th. n%-^
- @T a7 g c U•1
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
B HR8 $%i7 s-"n $%i a• - III1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: g]6]2‰11
N5S@ 5+u/5: –]6]2‰11
T+.* gd BÀI 2g PH#NG TRÀ# T%V SoN •TT•:
III& T%V SoN L~T ĐL CH-NH QUV’N HK TRỊNH
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1&K+./ *01):
- HS $i.t =H, niên $i2u 4% trnh $%& ti.n trnh 8P( 8u+8 khbi nghn( T/& Sơn 8hBng ,h-ng
ki.n 4% ng-"i )/M: Ch-ng tr%- T/& Sơn ,h9t tri2n r( !%ng Ng-%i7 =Ht !Y 8hAnh :u&5n 4u(
Lê7 8hV( Tr6nh7 !ft n5n t3ng 8h- 4i;8 thBng nhJt !Jt nE>8 ( 17~~#
- ThuHt ="i trHn !9nh trên =EF8 !G1
- D2 tên 1 sB nh/n 4Ht =68h sS tiêu $i2u tr-ng 8u+8 khbi nghn( nOng ?/n T/& Sơn1
2&K3 /4/5:
Trnh $%& ?iTn $i.n trHn !9nh trên $3n !G1
6&T7 *78/5:
T' h%- 45 tru&5n thBng !Ju tr(ng (nh ?‚ng 8P( ?/n t+87nhNng 8hi.n 8Ong 4n !"i 8P( nghn(
:u/n T/& Sơn
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“ :
GX: LEF8 !G T/& Sơn 8hBng 898 th. ='8 ,h-ng ki.n1
- HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk
III& T+./ *RZ/0 =?@ 0A)
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- ‡ing =EF8 !G thuHt ="i 8hi.n th{ng \"8h G<M - `-%i vVt ^
- Nêu h nghn( 8P( s' ki;n n%&^
- 131 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
6& BS+ QN+:
S(u khi tiêu ?i;t hR Ngu&Tn b Q%ng Tr-ng7 • 4"n :u/n `iêM T/& Sơn ti., tI8 =%M g^
HOM n(& 8hVng t( 8ing tM hi2u ,h<n III1
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'()1: H? *0S/0 P0i -[/I *+./ RE B¤) HS
=+b* 0A TR:/0
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t .Ep niên bi-u 4à trình bày ti!n
trình của cuộc h?i ngh<a n@ng H#n T#y c2n .Et
đD ch9nh Buy5n phong i!n )ê I Tr*nh ? Gàng
>goài
GX ?ing =EF8 !G „… HS 4ing ki2M s-9t 8P(
T/& Sơn1
H: Th9i !+ 8P( :u/n Tr6nh b th%nh ChV `u/n
nhE th. n%-^
TL: ChVng kiêu 8ung7 s98h nhiTu7 khi.n ?/n
8hVng h.t sy8 8uM ,hxn1
H: Ngu&Tn Hu; !* tiêu ?i;t :u/n Tr6nh b !%ng
tr-ng nhE th. n%-^
TL: Mi( hk nuM 17~U Ngu&Tn Hu; !EF8 s'
giV, sy8 8P( Ngu&Tn HNu Ch_nh7 ti.n :u/n 4EFt
!k- H3i X/n !9nh th%nh ChV `u/n1 Th9ng
Uc17~U :u/n T/& Sơn ke- !.n trE>8 th%nh ChV
`u/n1 Nhờ nE>8 sOng =ên 8(-7 thu&5n 8P( T/&
Sơn ti.n s9t th%nh7 8ing $+ $inh gi9, 8hi.n 4>i
:u/n Tr6nh1 [u/n Tr6nh $"8 nhEF8 $6 tiêu ?i;t
nh(nh 8hWng7 thL( th{ng7 Ngu&Tn Hu; !E( :u/n
r( sOng Gi(nh7 gi3i ,hWng t-%n $+ !%ng Tr-ng
H: Ngu&Tn Hu; r( @{8 t"i s(- ,h3i =J& ?(nh
nghn( ‹,hi Lê7 ?i;t Tr6nhŒ^
TL: X Ngu&Tn Hu; 8h- nh/n ?/n $i.t rK h%nh
!+ng ti.n :u/n r( @{8 8P( Mnh 4% tr(nh thP s'
Png h+ 8P( nh/n ?/n
H: H*& nêu nhNng h-"t !+ng 8P( Ngu&Tn Hu;
tr-ng 8u+8 ti.n :u/n r( @{8 H% =<n thy nhJt^
TL: GiN( nuM 17~U Ngu&Tn Hu; !9nh Thung
L-ng7 8hV( tr6nh $6 ${t7 n+, 8h- nghn( :u/n T/&
Sơn1 ChAnh :u&5n hR Tr6nh tGn t"i hơn app nuM
$6 =Ht !Y1 Ngu&Tn Hu; 4%- Thung L-ng7 gi(-
8hAnh :u&5n !%ng Ng-%i 8h- 4u( Lê1
H: H(i tH, !-%n ,h-ng ki.n Tr6nh - Ngu&Tn $6
tiêu ?i;t 8W h nghn( g^
TL: ChJM ryt tnh tr"ng ,h-ng ki.n 89t 8y7 t"-
!i5u ki;n 8h- s' thBng nhJt !Jt nE>87 !9, yng
!EF8 ngu&;n 4Rng 8P( nh/n ?/n1
1]& H? *0S/0 P0i -[/I *+./ RE B¤)
HS =+b* 0A TR:/0&
-Hk 17~U Ngu&Tn Hu; ti.n :u/n 4EFt
!k- H3i X/n !9nh th%nh ChV `u/n1
-Th9ng Uc17~U h" th%nh ChV `u/n gi3i
,hWng t-%n $+ !Jt Q%ng Tr-ng1
-GiN( 17~U Ngu&Tn Hu; !9nh 4%-
Thung L-ng 8hV( Tr6nh $6 ${t1Ngu&Tn
Hu; gi(- 8hAnh :u&5n 8h- 4u( Lê7rGi
trb 4%- n(M1
- 132 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
'() 2: N5-@P/ Hw- C0¯/0 Q7- O0u/ B
N5-@P/ H-b *0- O0() B¤) HS
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Mục tiêu: 7i!t .Ep niên bi-u 4à trình
bày ti!n trình của cuộc h?i ngh<a n@ng H#n
T#y c2n .Et đD ch9nh Buy5n phong i!n )ê I
Tr*nh ? Gàng >goài
H: S(u khi trb 4%- N(M tnh hnh @{8 H% nhE
th. n%-^
TL: Tnh hnh @{8 H% ="i rBi =-"n1 Lê Chiêu
ThBng khOng r–, !EF8 =-"n 8P( 8-n 8h9u hR
Tr6nh7 ,h3i Mời Ngu&Tn HNu Ch_nh r( giV,
H: Ngu&Tn HNu ChAnh 8W th9i !+ r( s(-^
TL: Ngu&Tn HNu Ch_nh giV, 4u( =ê !9nh t(n
898 t%n ?E hR Tr6nh nhEng ="i =+ng :u&5n7 MuBn
)/& ?'ng ='8 =EFng riêng7 r( Mft 8hBng T/& Sơn
H: dM 8W nhHn )et g 45 8/u thơ 8P( Ch_nh^
TL: Th2 hi;n MEu !G =%M ,h3n7 =H, tri5u !nh
riêng
GX 8h_ =EF8 !G s' ,h/n 8hi( 8(i :u3n 8P( g (nh
]M T/& Sơn1
H: Ngu&Tn Hu; !* =%M g !2 gi;t Ch_nh^
TL: NH s(i X‚ Xun NhHM r( ri;t Ch_nh7 ri;t
!EF8 Ch_nh7 X‚ Xun NhHM ="i kiêu 8ung7 8W
MEu !G riêng1
H: T"i s(- Ngu&Tn Hu; ="i thu ,hI8 !EF8 @{8
H%^
HS th3- =uHn:
TLr
jQ'ơ8 nh/n ?/n7nhi5u sn ,hu nYi ti.ng giV, !t1
jL'8 =EFng T/& Sơn hing M"nh1
jChAnh :u&5n ,h-ng ki.n Tr6nh-Lê :u9 thBi n9t1
GX: D.t =uHn7 sơ k.t 8u+8 khbi nghn( T/& Sơn
tL 111U- 17~~
2]& N5-@P/ Hw- C0¯/0 Q7- O0u/B
N5-@P/ H-b *0- O0() B¤) HS&
- Ngu&Tn HNu Ch_nh =+ng :u&5n 8hBng
T/& Sơn7 Ngu&Tn Hu; 8S X‚ Xun
NhHM r( @{8 ?i;t Ch_nh7 nhEng s(u !W
r( Mft 8hBng T/& Sơn1
-GiN( nuM17~~ Ngu&Tn Hu; ti.n :u/n
r( Thung L-ng ?i;t NhHM14% )/& ?'ng
8hAnh :u&5n b @{8 H% !EF8 nhi5u sn
,hu giV, sy81
d & CD/5 )e B M-@b/ *fO:
- D2 nhNng h-"t !+ng 8P( Ngu&Tn Hu; b @{8 H% tL nuM 17~U - 17~~^
- [u/n T/& Sơn !* =Ht !Y 8hAnh :u&5n ,h-ng ki.n Ngu&Tn Tr6nh 4% Lê nhE th. n%-^
- š.u tB n%- giV, T/& Sơn =Ht !Y !EF8 898 8hAnh :u&5n ,h-ng ki.n^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A) :
HR8 $%i - s-"n $%i a• - IX1
IV& TY R i* _+/0 /50+bQ :
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- 133 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-----------p-----------
N5S@ JG?/: 11]6]2‰11
N5S@ 5+u/5: 12]6]2‰11
T+.* gg BÀI 2g: PH#NG TRÀ# T%V SoN • TT•
IV& T%V SoN ĐÁNH TAN QU%N THANH
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1&K+./ *01):
-@i.t =H, niên $i2u 4% trnh $%& ?iTn $i.n 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n Th(nh ( 17~~ l
17~•#
j ThuHt ="i 1 sB trHn !9nh :u(n trRng NgR8 HGi - QBng Q( trên =EF8 !G1
j D2 tên 1 sB nh/n 4Ht =68h sS tiêu $i2u tr-ng trHn 8hi.n [u(ng Trung Q"i ,h9 :u/n
Th(nh1
2&K3 /4/5:
-SS ?Ing =EF8 !G !2 thuHt ="i 8u+8 !"i ,h9 :u/n Th(nh1
-Q9nh gi9 t<M 4W8 =68h sS 8P( s' ki;n Mi( )u/n D_ ?Hu (17~•#
6&T7 *78/5:
-Gi9- ?I8 =sng &êu nE>8 4% t' h%- 45 tr(ng sS 4• 4(ng 8P( ?/n t+8 t( tr-ng 8u+8 !"i ,h9
:u/n Th(nh )/M =EF81
-C3M ,hI8 t%i :u/n s' 8P( NguTn Hu;1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“ :
GX: - LEF8 !G T/& Sơn 8hBng 898 th. ='8 ,h-ng ki.n 4% ng-"i )/M1
- LEF8 !G trHn !9nh NgR8 HGi - QBng Q(1
- HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- Ch-ng tr%- T/& Sơn tL 177g - 17~~ !"t !EF8 nhNng th%nh t'u g^
6& BS+ QN+:
S(u khi )/& ?'ng )-ng 8hAnh :u&5n b Q%ng Ng-%i7 Ngu&Tn Hu; trb 4%- N(M1 Tnh hnh
@{8 H% nhE th. n%-^ Lê Chiêu ThBng !* h%nh !+ng g khi th. 8ing ='8 ki;t7 8hVng t( tM
hi2u IX1
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
1]& Q-[/ T0E/0 `[Q M7€) /7N) *E
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được hoàn c3nh Bu#n Thanh x#(
.ược+ sự chuYn b* đ&nh gi,c của ngh<a Bu#nL
GX: GRi hR8 sinh !R8 MI8 1 SGD
H: S(u khi Ngu&Tn Hu; thu ,hI8 @{8 H%7 Lê
Chiêu ThBng !* 8W h%nh !+ng g^
1]& Q-[/ T0E/0 `[Q M7€) /7N) *E&
)N Ooàn cản:
- Lê Chiêu ChBng 8<u 8yu nh%
Th(nh1
- 17~~ TOn Sn Ngh67 !]M a• 4"n
:u/n ti.n 4%- nE>8 t(1
9N ;u`n 9H c() ngG) #u4nN
- 134 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
TL: Lê Chiêu ThBng th. 8ing7 ='8 ki;t7 s(i ngEời
s(ng 8<u 8yu nh% Th(nh1 Xu( Th(nh =% C%n L-ng
MuBn nh/n 8ơ h+i n%& th'8 hi;n /M MEu )/M
=EF8 nE>8 t( !2 Mb r+ng =*nh thY )uBng ,hA( n(M
- GX ?ing =EF8 !G H1•7 - HS 8h_ 898 !"- :u/n
ti.n 4%- nE>8 t(1
H: dM 8W nhHn )et g 45 4i;8 =%M 8P( $k =‚ Lê
Chiêu ThBng^
TL: Q/& =% h%nh !+ng $9n nE>87 4 =Fi A8h 8P( gi(i
8J, !* s•n s%ng $9n nE>87 s•n s%ng ‹ \E>8 4-i 45
gi%& M3 tY7 8Kng r{n 8{n g% nh%Œ
H: TrE>8 th. M"nh 8P( :u/n gif87 :u/n T/& Sơn
!* h%nh !+ng g^
TL: [u/n T/& Sơn b Thung L-ng 1 Mft 8h- ngEời
gJ, rVt 45 ChV `u/n $9- tin7 Mft kh98 rVt :u/n
khˆi Thung L-ng7 gJ, rVt =H, ,hsng tu&.n T(M
Qi;,7 @i;n Sơn
H: Nhn 4%- =EF8 !G - 4 s(- nghn( :u/n =H,
,hsng tu&.n T(M Qi;, @i;n Sơn^
TL: Q2 tr9nh th. gif8 M"nh7 )/& ?'ng ,hsng
tu&.n nh|M 8hfn 4i;8 :u/n Th(nh ti.n 4%-
N(Mooo11
H: Dhi 4%- Thung L-ng :u/n Th(nh 4% $k =‚ $9n
nE>8 Lê Chiêu ThBng !* 8W nhNng 4i–8 =%M n%-^
H: dM 8W nhHn )et g 45 4i;8 =%M 8P( :u/n Th(nh
4% h%nh !+ng 8P( $Rn $9n nE>8 Lê Chiêu ThBng^
TL: [u/n Th(nh t%n $"- !+8 987 =+ rK gi* t/M )/M
=EF8
- H%nh !+ng 8P( Lê Chiêu ThBng hkn h"7 nhI8
nh*o11
2]& Q-E/5 TR-/5 ;?+ O0F t-[/ T0E/0 •1‹–˜•
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: )Ep niên bi-u+ tường thuEt Hi[n bi!n
cuộc h?i ngh<a n@ng H#n T#y c2n ch0ng Bu#n
Thanh x#( .ượcL
H: NhHn !EF8 tin 8J, $9-7 Ngu&Tn Hu; h%nh
!+ng nhE th. n%-^ CW h nghn( g^
TL: Th9ng 11c17~~ Ngu&Tn Hu; =ên ngOi H-%ng
!.7 ti.n :u/n r( @{8
- Xi;8 Ngu&Tn Hu; =ên ngOi 4u( 8W h nghn( 4O
8ing :u(n trRng
j QBi 4>i tr-ng nE>8: DhA8h =; tinh th<n :u/n sno
j QBi 4>i nh% Th(nh: LJ& ?(nh nghn( 8P( 1 :uB8
gi( 8hBng )/M =EF81
H: Xi;8 ti.n :u/n r( @{8 8P( [u(ng Trung ?iTn r(
- LH, ,hsng tu&.n T(M Qi;, 7 @i;t
Sơn -… thP& $+ =iên k.t 8hft 8hZ1
2]& Q-E/5 TR-/5 ;?+ O0F t-[/
T0E/0 •1‹–˜•
- Th9ng 1c17~~ Ngu&Tn Hu; =ên
ngOi H-%ng Q. =J& niên hi;u =%
[u(ng Trung 4% ti.n :u/n r( @{81
- 135 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
nhE th. n%-^
H: X s(- Ong :u&.t !6nh tiêu ?i;t :u/n Th(nh 4%-
?6, t.t D} ‡Hu^
TL: X 4%- ?6, t.t :u/n Th(nh M3i Mê 4ui 8hơi7 tY
8hy8 ti;8 rEFu M% nơi =% ,hsng $6
H: [u(ng Trung !* 8huwn $6 8h- 8u+8 !"i ,h9
:u/n Th(nh nhE th. n%-^
TL: - T>i Th(nh H-9 tu&2n thêM :u/n7 tY 8hy8 =T
tu&ên th; th2 hi;n :u&.t t/M !9nh t(n :u/n Th(nh1
-\( !.n T(M !i;, Mb ti;8 kh(- :u/n7 8hi( :u/n
=%M • !"- ti.n :u/n r( @{8
H: Trnh $%& ?iTn $i.n 8u+8 ti.n 8Ong r( @{8 8P(
:u(ng Trung7 k.t :u3^
GX: Trnh $%& ?iTn $i.n tr/n NgR8 HGi - QBng Q(
trên =EF8 !G
HS: Trnh $%& ?iTn $i.n trên =EF8 !G
H: Chi.n th{ng NgR8 HGi 8W h nghn( nhE th. n%-^
TL: Q/& =% th{ng =Fi :u(n trRng 8W h nghn( :u&.t
!6nh7 =%M 8h- :u/n Th(nh h-(ng M(ng7 =- sF7 MJt
h.t tinh th<n 8hi.n !Ju
- CY 4‚ tinh th<n 8hi.n !Ju 8P( :u/n t(
6]& N5-@,/ /0[/ *0¤/5 M€+ HS Ÿ /503E M:)0 JŠ
)DE O0G/5 *RSG T[@ SŒ/&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/] N0cQ
Mục tiêu: >A( được nguyên nh#n thAng .ợi+ ;
ngh<a .*ch sM của cuộc h?i ngh<a n@ng H#n T#y
c2nL
H: Nêu th%nh :u3 T/& Sơn thu !EF8 tL 1771 -
17~p^
TL: Tr-ng 17 nuM =iên tI8 8hi.n !Ju 7 T/& Sơn =Ht
!Y 898 8hAnh :u&5n ,h-ng ki.n thBi n9t 8P(
Ngu&Tn7 Tr6nh7 Lê
H: X s(- T/& Sơn gi%nh !EF8 nhi5u th{ng =Fi
nhE 4H&^
HS: tr3 =ời7 GX ghi $3ng
H: Nêu h nghn =68h sS 8P( 8u+8 khbi nghn( T/&
Sơn^
GX: Chi( =>, =%M a nhWM th3- =uHn a 8/u hˆi:
dM 8W nhHn )et g 45 8Bng hi.n 8P( ,h-ng tr%-
nOng ?/n T/& Sơn !Bi 4>i ti.n trnh =68h sS ?/n
t+8^
TL: CW 4(i trs :u(n trRng: ThBng nhJt !Jt nE>87
$3- 4; !+8 =H, ?/n t+8
Xi.t =ên tr(ng sS h%- hing 8P( ?/n t+81
H: dM 8W nhHn )et g 45 4(i trs 8P( [u(ng Trung
- TL T(M Qi;,7 [u(n Trung 8hi(
=%M • !"-1
- QêM gp 4EFt sOng Gi9n Dhwu tiêu
?i;t !Gn ti5n tiêu 8P( !68h1
- QêM MGng g t.t $A MHt 4/& !Gn
H% HGi (ThEờng TAn o H% T/&#
- S9ng Ming • t.t !9nh !Gn NgR8
HGi1
- TrE( Ming • t.t7 [u(ng Trung
8ing !-%n :u/n 8hi.n th{ng ti.n
4%-Thung L-ng1
6]& N5-@,/ /0[/ *0¤/5 M€+ HS Ÿ
/503E M:)0 JŠ )DE O0G/5 *RSG T[@
SŒ/&
)N Nguyên n4nN
- Nhờ h 8hA !Ju tr(nh 8hBng 9, $y87
$W8 =+t7 tinh th<n &êu nE>87 !-%n k.t
4% hi sinh 8(- 83 8P( nh/n ?/n t(1
- S' =*nh !"- t%i tnh s9ng suBt 8P(
[u(ng Trung 4% $+ 8h_ hu& nghn(
:u/n1
9N e ngG) :
- LHt !Y 898 tH, !-%n ,h-ng ki.n
Ngu&Tn - Tr6nh7 Lê 7 thBng NhJt !Jt
nE>81
-Q9nh t(n 898 8u+8 )/M =EF8 8P(
:u/n `iêM7 Th(nh7 $3- 4; 4Nng
8h{8 !+8 =H, ?/n t+81
- 136 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
tr-ng 8u+8 khbi nghn( T/& Sơn^1
d& CD/5 )e B M-@b/ *fO:
- LH, niên $i2u 898 h-"t !+ng 8P( ,h-ng tr%- nOng ?/n T/& Sơn tL nuM 1771 !.n nuM
17~•^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i7 s-"n $%i aU1
IV& TY R i* _+/0 /50+bQ :
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-----------p-----------
N5S@ JG?/: 1d]6]2‰11
N5S@ 5+u/5: 1g]6]2‰11
T+.* g† BÀI 2†:
QUANG TRUNG %V XỰNG Đ{T NkỚC
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- Trnh $%& nhNng 4i;8 =%M 8hAnh 8P( [u(ng Trung 45 kinh t.7 8hAnh tr67 4un h-9
- Nêu !EF8 t98 ?Ing 8P( nhNng 4i;8 =%M 8P( [T: GW, ,h<n Yn !6nh trHt t' )* h+i7 ,h9t
tri2n 4un h-97 $3- 4; tY :uB81
- LH, $3ng tWM t{t nhNng 8Ong =(- 8hAnh 8P( [T !Bi 4>i s' nghi;, giN nE>87 8hBng gif8
ng-"i )/M 4% )/& ?'ng !Jt nE>81
2]& K‡ /4/5: @Gi ?Etng nung ='8 !9nh gi9 nh/n 4Ht =68h sS1
6]& T7 *78/5: @i.t ơn ngEời (nh hing 9- 43i [u(ng Trung1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“ :
GX: ‰nh tEFng !%i [u(ng Trung1
-Tr(nh 3nh7 8/u 8hu&;n 45 ngEời (nh hing [u(ng Trung1
- HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO ::
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- Trnh $%& 8hi.n th{ng NgR8 HGi - QBng !( trên $3n !G^
- X s(- [u(ng Trung !9nh t(n :u/n Th(nh^
6& BS+ QN+:
Tên tuYi 8P( (nh hing [u(ng Trung - Ngu&Tn Hu; khOng 8h_ g{n =i5n 4>i nhNng 8Ong =(-
=Lng =x& 45 :u/n s' M% 8sn rJt t%i $( tr-ng 4i;8 )/& ?'ng !Jt nE>81
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
1]& P0() 0<+ _+/0 *.I `[@ =Y/5 H4/ 0cEI
=[/ *\)&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được nh8ng 4i'c .à(
ch9nh của CT 45 inh t!+ ch9nh tr*+ 4Kn ho&
1]& P0() 0<+ _+/0 *.I `[@ =Y/5 H4/ 0cEI
=[/ *\)&
- NOng nghi;,:
j @(n h%nh 8hAnh s98h khu&.n nOng1
j Gi3M tO thu.1
- 137 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
H: Tnh hnh s(u 8hi.n tr(nh nhE th. n%-^
TL: QJt nE>8 tr3i :u( nhi5u nuM 8hi.n
tr(nh =-"n ="87 !Gng ru+ng $ˆ h-(ng7 =%ng
)WM sơ )987 8Ong thEơng nghi;, !nh tr;1
H: TrE>8 tnh hnh !Jt nE>8 nhE 4H& 4u(
:u(ng Trung !* =%M g^
TL: Xu( ${t t(& 4%- )/& ?'ng 8hAnh :u&5n
M>i7 !Wng !O b ChV `u/n7 !5 r( nhNng
$i;n ,h9, thi.t th'8 !2 khOi ,hI8 kinh t.
4% Yn !6nh )* h+i7
H: X s(- 8hV h !.n ,h9t tri2n nOng
nghi;,^
TL: NOng nghi;, =% ng%nh kinh t. 8hAnh
8P( nE>8 t( hGi !W
H: Q2 ,h9t tri2n nOng nghi;,7 [u(ng
Trung 8W nhNng $i;n ,h9, g^ Q"t k.t :u3
r( s(-^
TL: @(n 8hi.u khu&.n nOng !2 gi3i :u&.t
tnh tr"ng ru+ng !Jt $ˆ h-(ng 4% n"n =Eu
4-ng
- D.t :u3: NOng nghi;, !EF8 ,hI8 hGi 4%
,h9t tri2n nh(nh 8hWng
H: NhHn )et 45 8hAnh s98h nOng nghi;,
8P( [u(ng Trung^
TL: Q/& =% 8hAnh s98h ti.n $+7 ,hi hF, t"-
!i5u ki;n khu&.n khA8h kinh t. nOng
nghi;, ,hI8 hGi
- [u(ng Trung !* =%M g !2 ,h9t tri2n 8Ong
thEơng nghi;,^
TL: [T $*i $ˆ h-f8 gi3M nh– nhi5u =-"i
thu.7 &êu 8<u nh% Th(nh Mb 8S( 3i7 thOng
8hF $V(
H: T"i s(- ‹Mb 8S( 3i7 thOng thEơng 8hF
$V(Œ th 8Ong thEơng nghi;, ,h9t tri2n^
TL: X nhE 4H& sZ khi.n 8h- h%ng h-9
khOng ngEng !Rng7 thuHn =Fi 8h- s' tiêu
?ing 8P( nh/n ?/n
H: [u(ng Trung !* thi h%nh nhNng $i;n
,h9, g ,h9t tri2n 4un hW(7 gi9- ?I8^
TL: @(n 8hi.u =H, hR87 ?ing 8hN nOM =%M
8hN 4i.t 8hAnh 8P( nh% nE>87 gi(- 8h-
Ngu&Tn Thi., =H, 4i;n Sing 8hAnh !2 ?68h
s98h 8hN H9n r( 8hN NOM =%M t%i =i;u hR8
tH,
H: Chi.u =H, hR8 nWi =ên h-%i $*- g 8P(
- COng thEơng nghi;,1
j Gi3M thu.1
j vb 8S( 3i thOng thEơng 8hF $V(1
- Xun hW(7 gi9- ?I81
j @(n 8hi.u =H, hR81
j Q5 8(- 8hN nOM1
j LH, 4i;n sing 8hinh1
- 138 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
[u(ng Trung^
Xi;8 sS ?Ing 8hN nOM 8W h nghn( nhE th.
n%-^
TL: NWi =ên h-%i $*- )/& ?'ng 1 !Jt nE>8
gi%u M"nh7 th2 hi;n h thy8 !+8 =H,7 t'
8Eờng 45 Xun h-9 8P( ?/n t+8
H: NhNng 4i;8 =%M 8P( [u(ng Trung 8W
t98 ?Ing g^
TL: Dinh t. !EF8 ,hI8 hGi7 !Jt nE>8 Yn
!6nh 4% ,h9t tri2n
2]& C0x/0 JF)0 t-e) O0“/5I /5G?+ 5+EG&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được nh8ng ch9nh
s&ch Bu0c phZng 4à ngo6i giao của CT
H: Nh% nE>8 thBng nhJt7 s-ng nE>8 t(
gf, ,h3i khW khun g^
TL: •n ninh tY :uB8 $6 !] ?-"7 Mi5n @{8
8W th. ='8 8P( Lê ‡u& Ch_7 Mi5n N(M
Ngu&Tn Ánh 8<u 4i;n tE $3n Ch9, 8hi.M
="i Gi( Q6nh
H: TrE>8 /M MEu 8P( k• thi7 [u(ng
Trung !* 8W nhNng 8hAnh s98h g^
TL: [T 8h- )/& ?'ng 1 ='8 =EFng :u/n !+i
M"nh7 thi h%nh 8hAnh s98h :u/n ?68h7 8Png
8B :u/n !+i 45 MRi Mft
H: Q2 8Png 8B n5n !+8 =H, [u(ng Trung
!* =%M g^
TL: X5 ng-"i gi(- [T thi h%nh 8hAnh s98h
M5M r•- 4>i nh% Th(nh nhEng kiên :u&.t
$3- 4; !+8 =H, ?/n t+8
- ChA( N(M: [u&.t !6nh Mb 8u+8 ti.n 8Ong
=>n7 tiêu ri;t ='8 =EFng 8P( Ngu&Tn Ánh1
H: dM 8W nhHn )et g 45 8hAnh s98h ng-"i
gi(- 8P( [T^
TL: ChAnh s98h khOn khe-7 M5M r•- 4>i
nh% Th(nh !2 giN &ên $ờ 8Ki 4% :u(n h;
giN( a nE>8
CEơng :u&.t 4>i tH, !-%n Ngu&Tn Ánh !2
Yn !6nh !Jt nE>87 ,h9t tri2n DT1
H: D. h-"8h !9nh Gi( Q6nh 8P( [u(ng
Trung 8W th'8 hi;n !EF8 khOng^ X s(-^
TL: DhOng 4 k. h-"8h !Eơng ti.n h%nh
khwn trEơng th ng%& 1U l • l 17•a [T !+t
ng+t tL tr<n
H: COng =(- 8P( [u(ng Trung !Bi 4>i !Jt
2]& C0x/0 JF)0 t-e) O0“/5I /5G?+ 5+EG&
Š [uB8 ,hsng:
j Thi h%nh 8h. !+ :u/n ?68h1
j CPng 8B :u/n !+i 45 MRi Mft t"- 8hi.n
thu&5n =>n1
Š Ng-"i gi(-:
j QEờng =Bi ng-"i gi(- khe- ke-1
j Tiêu ?i;t n+i ,h3n1
j 1Uc•c17•a [u(ng Trung :u( !ời1
- 139 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
nE>8 nhE th. n%-^
TL: - ThBng nhJt !Jt nE>8(Q9nh !Y 898
tH, !-%n CD: Ngu&Tn7 Tr6nh7 Lê#
- Q9nh t(n :u/n )/M =EF8 $3- 4; 4Nng
8h{8 !+8 =H, ?/n t+8
- `/& ?'ng7 Yn !6nh 4% ,h9t tri2n !Jt nE>8
- HS :u(n s9t H1Up1
H: Xi;8 )/& ?'ng tEFng !%i [T th2 hi;n
!i5u g^
TL: Th2 hi;n =sng t' h%- 4% $i.t ơn 8Ong
=(- t- =>n 8P( 46 (nh hing ?/n t+8
d& CD/5 )e B M-@b/ *fO:
- LH, $3ng tWM t{t nhNng 8Ong =(- 8hAnh 8P( [T !Bi 4>i s' nghi;, giN nE>87 8hBng gif8
ng-"i )/M 4% )/& ?'ng !Jt nE>8^ Nêu 83M nghn 8P( ]M ^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A) : HR8 $%i7 @T1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ&
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: 1‹]6]2‰11
N5S@ 5+u/5: 1˜]6]2‰11
T+.* g‹: LỊCH SỬ ĐỊA PHkoNG
THÁI NGUVnN TR#NG TH}I KÌ Đ{U TRANH GIlI PH•NG X%N T"CI %V
XỰNGI Bl# Vp QU|C GIA PH#NG KIẾN
I& '() *+,- )‚/ ;?*
1& K+./ *01): GiV, hR8 sinh thJ& !EF8 4(i trs 8P( TN tr-ng 8u+8 !Ju tr(nh gi3i ,hWng
?/n t+87 )/& ?'ng 4% $3- 4; :uB8 gi( CD1
2& T7 *78/5: Gi9- ?I8 =sng &êu M.n7 t' h%- 45 tru&5n thBng =68h sS !6( ,hEơng
6& R£/ _3 /4/5: Ch/n tA8h s' ki;n7 rVt r( $%i hR8 =68h sS1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“ :
- GX: SGD =68h sS !6( ,hEơng
- HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk LSQC
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO
11 rĐTC:
2Q KTBC : Trnh $%& nhNng hi2u $i.t 8P( ]M 45 4ing !Jt TN^
3Q BS+ QN+ : GX Gi>i thi;u n+i ?ung $%i hR8
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I TR“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
1& T0F+ N5-@,/ *RG/5 *0•+ _Z ;a- *RE/0
5+u+ O0c/5 =[/ *\) TKI ;./ *0. _¯ &
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được .*ch sM T> trong thời
ì đJu tranh gi3i phOng H#n tộc tv T]_ W
I& T0F+ N5-@,/ *RG/5 *0•+ _Z ;a- *RE/0
5+u+ O0c/5 =[/ *\) TKI ;./ *0. _¯ &
- Tr-ng )uBt thời k @{8 thu+87 TN =% 1
tr-ng •p hu&;n 8P( 0u L"8 ( Hu&;n X‚
- 140 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
T]eL GOng gOp của T> đ0i 4:i ti!n trình
)c H#n tộcL
H: Tr-ng thời k 1ppp nuM @{8 thu+8 8W
8u+8 khbi nghn( n%- nY r( !<u tiên^
TL: Dhbi nghn( H(i @% TrEng
H: Tr-nMg thời k n%& TN 8W tên gRi =% g^
TL: Tên gRi =% $+ X‚ Q6nh
H: Tr-ng 8u+8 khbi nghn( H(i @% TrEng7
nh/n ?/n X‚ Q6nh !* =%M g^
TL: Nh/n ?/n @+ X‚ Q6nh !* nYi ?H& 8ing
U• th%nh tr hEbng yng 8u+8 khbi nghn( 8P(
h(i $% !9nh !uYi :u/n H9n7 gi%nh :u&5n
!+8 =H,
- NuM zg :u/n H9n s(ng !9nh 0u L"8 nh/n
?/n X‚ Q6nh 8ing h(i @% TrEng 8hi.n !Ju
!.n 8ing 8hBng :u/n )/M =EF8
H: ‡E>i 98h !O h+ 8P( CD ,hEơng @{8
tnh hnh nE>8 t( 4% TN nhE th. n%-^
TL: NE>8 t( $6 8hi( =%M g :uHn: Gi(- Ch_7
CSu Ch/n7 NhHt N(M7 4>i •p hu&;n1 X‚
Q6nh =% 1 hu&;n1
GX: TWM =EF8 ="i =68h sS ?/n t+8 tr-ng 1p
TD1
H: dM 8W su& nghn g 45 4(i trs 8P( X‚
Q6nh !Bi 4>i nh% nE>8 0u L"8 4% 8u+8 khbi
nghn( h(i @% TrEng^
TL: X‚ !6nh =% 1 $+ ,hHn :u(n trRng gW,
8Ong sy8 !2 giV, h(i @% TrEng khbi nghn(
gi%nh th{ng =Fi1
II& Q() 1& T¦ *0. _¯ I ;./ *0. _¯ III
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được .*ch sM T> trong thời
ì x#y Hựng 4à b3o 4' Bu0c gia phong i!n
H#n tộc độc .Ep g T] e_ W T]e_ehL GOng
gOp của T> đ0i 4:i )c H#n tộcL
H: dM h*& trnh $%& =68h sS ?/n t+8 tL th.
k_ `I !.n th. k_ `III^
TL: S(u 8hi.n th{ng @"8h !|ng nuM •g~7
nh% NgO7 Qinh 4% Ti5n Lê th(& nh(u )/&
?'ng 4% $3- 4; !Jt nE>87 thi.t =H, 8h. !+
,h-ng ki.n ?/n t+81
H: Thời LA TN 8W tên gRi =% g^
TL: nh% LA 8hi( nE>8 t( th%nh 1a =+7 898
4ing )( )Oi h•- =9nh gRi =% 8h/u1 TN =% 1
tr-ng nhNng 8h/u J&7 45 s(u !Yi tên th%nh
Q6nh#
- Nh/n ?/n X‚ Q6nh 8W 8Ong th(M gi( 8u+8
khbi nghn( h(i @% TrEng1
II& T0F+ N5-@,/ *RG/5 *0•+ _Z `[@ =Y/5
HS 9uG Hb t-e) 5+E O0G/5 _+./ =[/ *\)
;\) MfO • *0. _¯ I ;./ *0. _¯ I•
1& T¦ *0. _¯ I ;./ *0. _¯ III
- Thời Lh TN !Yi tên th%nh 8h/u X‚ Lf8
- Nh/n ?/n X‚ Lf8 8W 8Ong tr-ng 8u+8
kh9ng 8hi.n 8hBng TBng ( ‡Eơng T' vinh#
- 141 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
X‚ Lf8
H: Tr-ng 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng TBng
)/M =EF8 nh/n ?/n 898 ?/n t+8 8h/u X‚
Lf8 !* 8W nhNng !Wng gW, g^
TL: Nh/n ?/n 898 ?/n t+8 8h/u X‚ Lf8 ?*
gW, sy8 ngEời7 sy8 8P(7 tr'8 ti., 8hfn !9nh
!68h trên :uB8 =+ sW g7 ,hA( @{8 8P( 8hi.n
tu&.n sOng nHE Ngu&;t1 Tiêu $iêur =% !Wng
gW, 8P( ‡Eơng T' vinh1
H: dM h*& trnh $%& nhNng hi2u $i.t 8P(
Mnh 45 ‡Eơng T' vinh^
TL: ‡Eơng T' vinh =% ngEời ?/n t+8 T%&7
sinh r( 4% =>n =ên b =%ng [u(n Tri5u7 ”ng
!EF8 gi(- 8(i :u3n ,hP ChV LEơng s(u !W
gi(- 8h- trRng tr98h Yn !6nh7 8Png 8B 4ing
!Jt [u3ng “&ên
H: ‡Eơng T' vinh !* 8W nhNng !Wng gW,
g 8h- =68h sS ?/n t+8^
TL: Ong =*nh !"- nh/n ?/n 4ing $iên gi>i
!H, t(n h-"t !+ng :uJ& ,h97 )/M =Jn 8P(
gif8oooo
H: TrE>8 !Wng gW, 8P( Ong nh% LA =%M g^
TL: Nh% LA ,h-ng Ong =% ,hs M* !O uh7
,h-ng s{8 ‹ “& 4iTn !On Tnnh C(- Sơn
[u3ng !+ ChA th<nŒ
H: dM hi2u g 45 ‡Eơng T' vinh7 !5n
QuYM7 8hi( ¦8 D^ H*& k2 8h- 898 $"n
ngh]^
HS: D2 tru&5n thu&.t Q5n QuYM
H: Tr-ng thời k nh% Tr<n7 Ch/u X‚ Lf8 8W
tên gRi =% g^
TL: Tên gRi trJnTh9i Ngu&ên
H: Tr-ng thời k nh% Tr<n nh/n ?/n 898 ?/n
t+8 trJn TN !* 8W nhNng !Wng gW, g^
TL: - Nh/n ?/n trJn TN !* 8W !Wng gW, =>n
tr-ng 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n vOng l
Ngu&ên ( 1a•~ l 1a~~#
j Chfn $E>8 ti.n 8P( 8hVng tL ,hEơng ${8
!9nh )uBng kinh !O Thung L-ng1
j Chfn !9nh 898 8u+8 th9- 8h"& 8P( !68h
( 898 !"- ?/n $inh !6( ,hEơng tru& kA8h
!68h !.n tHn $iên gi>i#
- Thời Tr<n: Ch/u X‚ Lf8 !Yi tên th%nh trJn
TN1
j CW !Wng gW, t- =>n tr-ng g =<n kh9ng
8hi.n 8hBng :u/n vOng l Ngu&ên ( 1a•~ l
1a~~#
z1 CD/5 )e: Nêu 4(i trs 8P( TN tr-ng 8Ong 8u+8 )/& ?'ng :uB8 gi( CD^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A): X5 nh% hR8 $%i7 =%M $%i tH, 8hEơng X1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ
- 142 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo1
BBBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: 26]6]2‰11
N5S@ 5+u/5: 2d]6]2‰11
T+.* g– BÀI T~P CHkoNG V
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- GiV, hR8 sinh 8Png 8B nhNng ki.n thy8 45 =68h sS b 898 th. k} `XI - `XIII1
- CPng 8B nhNng hi2u $i.t kh9i :u9t 45 nhNng th%nh t'u M% ?/n t+8 t( !* !"t !EF8 trên
898 =nnh 4'8: ,h9t tri2n kinh t.7 4un hW(7 gi9- ?I87 kh9ng 8hi.n 8hBng ng-"i )/M1
2]& K‡ /4/5:
- GiV, hR8 sinh rkn =u&;n thOng :u( $%i tH,1
6]& T7 *78/5:
- Gi9- ?I8 8h- hR8 sinh h thy8 tOn trRng nhNng th%nh t'u M% nh/n =-"i !* !"t !EF8 tr-ng
thời trung !"i7 ni5M t' h%- 4% t' 8Eờng ?/n t+8 =sng &êu nE>87 &êu :uê hEơng1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“ :
- GX: @3ng ,hI7 @T
- HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk
1
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- [u(ng Trung !* =%M g !2 ,hI8 hGi 4% ,h9t tri2n kinh t.7 )/& ?'ng 4un hW( ?/n t+8^
ChAnh s98h 45 ng-"i gi(- 8P( [u(ng Trung 8W h nghn( g^
6& BS+ QN+:
BS+ *fO 1: LH, $3ng thBng kê h-"t !+ng 8P( nghn( :u/n T/& Sơn tL 1771 - 17~•1
NuM 17~•
NuM 17~~
NuM 17~U
NuM 17~•
NuM 1777
NuM 177z
NuM 177g
NuM 1771
Cuang Trung đ6i ph& Bu#n ThanhL
>guy[n %u' .ên ngoài đ!+ ti!n Bu#n ra 7AcL
)Et đD ch9nh Buy5n ch=a Tr*nhL
"hi!n thAng t6ch UF( I eoài M=tL
7At+ gi!t ch=a >guy[n+ .Et đD ch9nh Buy5n Gàng TrongL
]i-( so&t tv Cu3ng >a( đ!n 7ình ThuEnL
%6 thành Cui >h2nL
)Ep cKn cT h?i ngh<a T#y c2nL
BS+ *fO 2: Gi3i thA8h 8hP trEơng 8P( [u(ng Trung thOng :u( 898 8hi.u =;nh1
- Chi.u khu&.n nOng: huy!n h9ch s3n xuJt n@ng nghi'p gi3i Buy!t tình tr6ng ruộng đJt
b* bw hoang 4à n6n .ưu 4ongL
- Q5 ngh6 nh% Th(nh Mb 8S( 3i7 thOng 8hF $V(7 hi!n hàng hOa h@ng ngưng đVng .à(
.ợi cho sự tiêu Hfng của H#nL
- 143 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- Chi., =H, hR8: huy!n h9ch 4i'c hVc tEp+ tuy-n chVn nh#n tàiL
- LH, 4i;n sing 8hinh: o*ch s&ch ch8 %&n ra ch8 n@( .à( tài .i'u hVc tEpL
BS+ *fO 6: [u(ng Trung !* 8W nhNng 8hP trEơng 4% $i;n ,h9, 45 :uB8 ,hsng 4% ng-"i
gi(- !2 giN 4Nng (n ninh 8P( !Jt nE>8^
jNOng nghi;,:
jThP 8Ong nghi;,:
jThEơng nghi;,:
jXun h-97gi9- ?I8:
j[uB8 ,hsng^
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
j Ng-"igi(-^
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BS+ *fO d Tr-ng nhNng nuM 17~U-17~~ nghn( :u/n T/& Sơn !* g =<n ti.n :u/n r( @{8
H%1H*& !i2M ="i $( =<n ti.n :u/n !W th]- 898 n+i ?ung s(u:
N5-@,/ /0[/ '() *+,- T0•+ 5+E/ N57•+ )0¯ 0-@ K.* t-u
L<n thy nhJt
L<n thy h(i
L<n thy $(
BS+ *fO: g : Q9nh ?Ju nhNng $i2u hi;n s' su& sI, 8P( )* h+i Q%ng Tr-ng nS( s(u th. k_
`XIII^
(1 [uB8 ,hW TrEơng ChV8 L-(n n{M h.t :u&5n h%nh7khet ti.ng th(M nh‚ng1
$1 [u(n ="i tL trung Eơng 8‚ng nhE b !6( ,hEơng :u9 !Ong1
81 Thu. kh-9 nfng n57:u(n ="i th(M nh‚ng7!ời sBng nh/n ?/n khY 8'81
?1 Q6( 8hP 8Eờng h%- =Jn 8hi.M ru+ng !Jt1
d& CD/5 )e :
TWM t{t nhNng net 8hAnh 45 s' nghi;, 8P( 4u( [u(ng Trung^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i7 s-"n $%i a71
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo1
BBBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBBB
- 144 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
N5S@ JG?/: 2–]6]2‰11
N5S@ 5+u/5: 2˜]6]2‰11
T+.* g˜ rN T~P CHkoNG V
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- Dh{8 s/u ki.n thy8 =68h sS Xi;t N(M tL !<u th. k} `XI - `XIII 45 8hAnh tr67 )* h+i7 kinh
t.7 4un hR81
- NhNng net 8hAnh 45 !ời sBng nh/n ?/n1
2]& T7 *78/5:
CPng 8B tnh !-%n k.t &êu :uê hEơng7 !Jt nE>81
6]& K‡ /4/5:
- @i.t sS ?Ing $3n !G s- s9nh !Bi 8hi.u 898 s' ki;n =68h sS7 h; thBng 898 s' ki;n =68h sS
!2 rVt r( :u( nhHn )et1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“:
GX: LEF8 !G Xi;t N(M1
HS: `]M ="i ki.n thy8 =68h sS 8hEơng X
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
H*& trnh $%& s' ,h9t tri2n ,h-ng ,hV 4% !( ?"ng 8P( nhNng =-"i hnh ngh; thuHt ?/n gi(n
b nE>8 t( 4%- 898 th. k} `XI - `XIII1
6& BS+ QN+:
ChVng t( !* tM hi2u tnh hnh !Jt nE>8 tL th. k} `XI - `XIII :u( n+i ?ung $%i aa 4% $%i
ag7 tnh hnh 8hAnh tr67 )* h+i nE>8 t( khOng Yn !6nh7 8hi.n tr(nh =iên tI8 !ời sBng nh/n
?/n 8'8 khY7 s' ,h9t tri2n kinh t. b a !%ng 8W s' kh98 nh(u1
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I TR“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
' () I N\+ =-/5 •/ *fO
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: "ủng c0 i!n thTc .*ch sM X> tv hi tri5u
đ6i Q] )ê suy y!u+ chi!n tranh phong i!n+ cuộc
h?i ngh<a n@ng H#n T#y c2n+ nh8ng ch9nh s&ch
inh t!+ ch9nh tr*+ 4Kn ho&+ Bu0c phZng+ ngo6i giao
của CT
GX 8h- HS nh{8 ="i ki.n thy8 !* hR8 :u( a $%i: $%i aa
4% $%i ag1 S(u !W 8h- HS =%M $%i tH,1
II& L-@b/ *fO&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: "ủng c0 i!n thTc )*ch sM hVc trong
I& N\+ =-/5 •/ *fO&
@%i aa7ag7az7a• 4% $%i aU1
II& L-@b/ *fO&
1c1 LH, $3ng s- s9nh tnh hnh
NN 4% !ời sBng nOng ?/n b
- 145 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
chư2ng X th@ng Bua gi3i Buy!t / s0 bài tEpL
GX 8h- HS !R8 $%i tH, 17 s-"n $%i tH, 4% hE>ng ?xn
HS ?'( 4%- n+i ?ung $%i hR87 =H, $3ng thBng kê7 gRi
HS =ên !i5n 4%- $3ng 8hJM !i2M1
T,/ )-\)
_08+ /503E
T0•+
5+E/
Đ:E ;+sQ _08+ /503E
Tr<n Tu/n 1•11 HEng H-97Sơn T/&
Lê H&7Tr6nh
HEng
1•1a Ngh; •n7Th(nh H-9
Ching
ChEơng
1•1• T(M Q3-
Tr<n C3- 1•1U QOng Tri5u([u3ng Ninh#
`]M ="i n+i ?ung $%i az7a•7aU
H: LH, $3ng niên $i2u 45 8u+8 khbi nghn( T/& sơn
th]- $3ng s(u:
Thời gi(n S' ki;n
1771 ‡'ng 8ờ khbi nghn(
1777 LHt !Y 8hAnh :u&5n hR Ngu&Tn
17~• Chi.n th{ng \"8h G<M
17~U LHt !Y 8hAnh :u&5n hR Tr6nh
17~~ LHt !Y 8hAnh :u&5n hR Lê
17~• Q9nh t(n :u/n Th(nh
H: Nêu ngu&ên nh/n th{ng =Fi7 h nghn( 8P( 8u+8 khbi
nghn( T/& Sơn^
TL: )N Nguyên n4nN
- QEF8 nh/n ?/n Png h+1
- S' =*nh !"- t%i tnh s9ng suBt 8P( [u(ng Trung 4% $+
8h_ hu&1
9N e ngG) :
- LHt !Y 898 tH, !-%n ,h-ng ki.n Ngu&Tn - Tr6nh7 Lê
ThBng NhJt !Jt nE>81
-Q9nh t(n 898 8u+8 )/M =EF8 8P( :u/n `iêM7 Th(nh7
$3- 4; 4Nng 8h{8 !+8 =H, ?/n t+81
H: Nêu nhNng 8hAnh s98h )/& ?'ng !Jt nE>8 8P(
[u(ng Trung^
!%ng ng-%i 4% !%ng tr-ng th. k}
`XI - `XIII1
ac1 LH, $3ng thBng kê 898 8u+8
khbi nghn( nOng ?/n b !<u th.
k} `XI1
gc1 Ch/n tA8h ngu&ên nh/n tr'8
ti., 4% hHu :u3 8P( a 8u+8
8hi.n tr(nh ,h-ng ki.n =>n b
th. k} `XI - `XII th]- 898 h
s(u:
- Cu+8 8hi.n tr(nh thy nhJt1
j Tên gRi1
j HHu :u3:
- Cu+8 8hi.n tr(nh thy h(i1
j Tên gRi1
j Ngu&ên nh/n1
j HHu :u3:
z1 Dhbi nghn( T/& sơn
- ‡iTn $i.n
- D.t :u3
- m nghn(
•1 [u(ng Trung )/& ?'ng !Jt
nE>8
- 146 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
TL: - NOng nghi;,:
j @(n h%nh 8hAnh s98h khu&.n nOng1
j Gi3M tO thu.1
- COng thEơng nghi;,1
j Gi3M thu.1
j vb 8S( 3i thOng thEơng 8hF $V(1
- Xun hW(7 gi9- ?I81
j @(n 8hi.u =H, hR81
j Q5 8(- 8hN nOM1
j LH, 4i;n sing 8hinh1
Š [uB8 ,hsng:
j Thi h%nh 8h. !+ :u/n ?68h1
j CPng 8B :u/n !+i 45 MRi Mft t"- 8hi.n thu&5n =>n1
Š Ng-"i gi(-:
j QEờng =Bi ng-"i gi(- khe- ke-1
j Tiêu ?i;t n+i ,h3n1
j 1Uc•c17•a [u(ng Trung :u( !ời1
H: dM 8W nhHn )et g 45 nhNng 8hAnh s98h !W^
d& CD/5 )e :
- Tnh hnh nE>8 t( th. k} `XI - `XIII nhE th. n%-^
- Qời sBng nh/n ?/n r( s(-^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A) : HR8 $%i7 On $%i aa7 ag1 Di2M tr( 1 ti.t1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo11111
BBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: 2–]6]2‰11
N5S@ 5+u/5: 2˜]6]2‰11
T+.* †‰: KIỂ' TRA dg PHzT
I& '() *+,- )‚/ ;?*:
1& K+./ *01): GiV, hR8 sinh 8Png 8B ki.n thy8 =68h sS hR8 tr-ng 8hEơng trnh !2 4Hn
?Ing 4%- =%M $%i ki2M tr( 1 ti.t
2& T0F+ ;\: m thy8 hR8 tH, $+ MOn
6& R£/ _3 /4/5: Dh9i :u9t7 tYng hF,
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“1
GX: Q5 $%i ki2M tr(1
HS: HR8 $%i7 8huwn $6 giJ&7 $Vt1
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO:
1& rĐTC
2& BS+ QN+
Đ’ BÀI
C/u 1: ChN :uB8 ngN r( !ời tr-ng h-%n 83nh n%-^ X(i trs 8P( nW (a!#
- 147 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
C/u a: Tnh hnh kinh t. nOng nghi;, nE>8 t( th. k_ `XII - `XIII ,h9t tri2n nhE th. n%-^
(g!#
C/u g: dM 8W nhHn )et g 45 8hAnh tr67 )* h+i nE>8 t( b th. k} `XI - `XII (a!#
C/u z: Trnh $%& ngu&ên nh/n th{ng =Fi7 h nghn( =68h sS 8P( ,h-ng tr%- T/& Sơn^
ĐÁP ÁN
C/u 1: •2;+sQ•
- ChN :uB8 ngN r( !ời tr-ng h-%n 83nh •1;+sQ•
Th. k_ `XII M+t sB gi9- sn ,hEơng t/& hR8 ti.ng Xi;t !2 tru&5n !"- Thiên ChV(1HR ?ing
8hN 89i L(-Tinh ghi /M ti.ng Xi;t
- X(i trs •1;• Q/& =% thy 8hN4i.t ti;n =Fi7kh-( hR87?T ,hY $i.n1
C/u a: Dinh t. nOng nghi;,
Š Q%ng Ng-%i: (1Ig;+sQ•
-Dinh t. nOng nghi;, gi3M sVt1
-Qời sBng nOng ?/n!Wi khY1
jvJt Mi( !Wi keM )w& r( ?Gn ?H,1
jNhi5u ngEời $ˆ =%ng !i nơi kh98
Š Q%ng Tr-ng: (1Ig ;+sQ•
-Dhu&.n khA8h kh(i h-(ng1
jCung 8J, nOng 8I7=Eơng un7=H, th%nh =%ng J,1
jChiêu tH, ?/n =Eu 4-ng7th( tO thu. $inh ?68h g nuM7khu&.n khA8h trb 45 :uê 8‚ =%M un1
-NuM 1U•~ !ft ,hP Gi( Q6nh =H, =%ng )WM M>i11
C/u g: Tnh hnh 8hAnh tr67)* h+i nE>8 t( th. k_ `XI-`XII: • 2 ;+sQ•
DhOng Yn !6nh7 8hAnh :u&5n =uOn th(& !Yio1
C/u z: - Ngu&ên nh/n th{ng =Fi: ‡- h trA !Ju tr(nh 8hBng 9, $y8 $W8 =+t 4% tinh th<n &êu
nE>8 8(- 83 8P( nh/n ?/n t(
j S' =*nh !"- t%i tnh7 s9ng suBt 8P( [u(ng Trung 4% s' 8h_ hu& 8P( nghn( :u/n • 1Ig ;•
- m nghn( =68h sS: LHt !Y 8hAnh :u&5n ,h-ng ki.n thBi n9t Ngu&Tn7 Tr6nh7 Lê7 thBng nhJt
!Jt nE>87 !9nh t(n :u/n )/M =EF8 `iêM7 Th(nh $3- 4; !+8 =H, 4% =*nh thY 8P( tY :uB8
• 1Ig ;•
H.t giờ GX thu $%i 45 8hJM
6& H7N/5 =h/ *Y 0A) : X5 nh% hR8 $%i7 )]M trE>8 n+i ?ung $%i a7
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBB
- 148 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
N5S@ JG?/: 1]d]2‰11
N5S@ 5+u/5: 2]d]2‰11
T+.* †1 CHkoNG VI: VIpT NA' NỬA ĐẦU THẾ Kž I
BÀI 2‹: CHẾ Đ" PH#NG KIẾN NHÀ NGUV±N
I& TÌNH HÌNH CH-NH TRỊI KINH TẾ
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- N{M !EF8 s' th%nh =H, nh% Ngu&Tn7 898 8hAnh s98h 45 8hAnh tr6 - kinh t. 8P( nh%
Ngu&Tn 4% t98 !+ng 8P( nW t>i tnh hnh 8hAnh tr6 4% kinh t.7 )* h+i Xi;t N(M nS( !<u th.
k_ `I`11
2]& K‡ /4/5:
Ch/n tA8h ngu&ên nh/n 898 hi;n tr"ng 8hAnh tr67 kinh t. thời Ngu&Tn^
6]& T7 *78/5:
ChAnh s98h 8P( tri5u !nh khOng ,hi hF, 4>i &êu 8<u =68h sS7 n5n kinh t. )* h+i khOng 8W
!i5u ki;n ,h9t tri2n1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“ :
GX: @3n !G Xi;t N(M1
- LEF8 !G 898 !ơn 46 h%nh 8hAnh Xi;t N(M thời Ngu&Tn1
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk
III& T0+.* _. 9S+ 0A):
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
III& BS+ QN+:
Xu( [u(ng Trung MJt !i =% M+t tYn thJt =>n 8h- 83 nE>87 [u(ng Trung =ên ngOi !* khOng
!H, t(n !EF8 /M MEu )/M =EF8 8P( Ngu&Tn Ánh7 tri5u !"i T/& Sơn tGn t"i !EF8 a• th
sI, !Y7 8h. !+ ,h-ng ki.n nh% ngu&Tn !EF8 thi.t =H,1
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I TR“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: N0S N5-@P/ MfO M?+ )0. ;\ O0G/5
_+./ *fO t-@y/&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: Trình bày được 4i'c nhà >guy[n .Ep
.6i ch! độ phong i!n tEp Buy5nL
HS !R8 ,h<n 1 SGD
H: Nh/n 8ơ h+i nh% T/& Sơn su& &.u Ngu&Tn
Ánh !* 8W h%nh !+ng g ^
TL: Ngu&Tn Ánh tL ,hA( N(M h|ng nuM !]M
:u/n r( =Jn 8hi.M 4ing !Jt 8P( Ngu&Tn Nh"81
- S(u khi 8hi.M !EF8 ,hV `u/n7 Ngu&Tn Ánh
!9nh r( ChV `u/n7 [u(ng T-3n 8h"& r( @{81
Dh-3ng nuM 1~pa Ngu&Tn Ánh !9nh r( @{87
nh% T/& Sơn sI, !Y
1]& N0S N5-@P/ MfO M?+ )0. ;\ O0G/5
_+./ *fO t-@y/&
- 1~pa nh% Ngu&Tn th%nh =H,7 Ngu&Tn
Ánh !ft niên hi;u Gi( L-ng7 8hRn ChV
`u/n =%M Dinh QO1
- 1p~U Ngu&Tn •nh =ên ngOi H-%ng
Q.1Xu( tr'8 ti., n{M MRi :u&5n h%nh
tL trung Eơng !.n !6( ,hEơng1
- Chi( nE>8 t( th%nh gp t_nh 4% 1 ,hP
tr'8 thu+81
- 1~1• $(n h%nh LuHt Gi( L-ng1
- [u(n t/M 4% 8Png 8B :u(n !+i7 )/&
?'ng th%nh th6 4Nng 8h{87 =H, h; thBng
tr"M ng'( tL N(M [u(n !.n C% v(u1
- 149 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- GX sS ?Ing $3n !G tEờng thuHt nh% Ngu&Tn
!* =%M g !2 =H, ="i 8h. !+ ,h-ng ki.n tH,
:u&5n^
H: S(u khi !9nh !Y nh% T/& sơn7 Ngu&Tn Ánh
!* =%M g^
TL: NuM 1~pa Ngu&Tn Ánh =ên ngOi 4u(7 !ft
niên hi;u: Gi( L-ng7 8hRn ChV `u/n =%M kinh
!O7 nuM 1~pU =ên ngOi h-%ng !.7 nh% nE>8
:u/n 8hP tH, :u&5n !EF8 8Png 8B1 Xu( Ngu&Tn
tr'8 ti., !i5u h%nh MRi 8Ong 4i;8 h; trRng tL
T§ !.n !6( ,hEơng1
GX: šêu 8<u hR8 sinh nhn 4%- =EF8 !G7 898
!ơn 46 h%nh 8hAnh Xi;t N(M thời Ngu&Tn7 HU11
H: NhHn )et 898h tY 8hy8 !ơn 46 h%nh 8hAnh
?E>i tri5u Ngu&Tn^
TL: L% 8hAnh :u&5n ,h-ng ki.n trung Eơng tH,
:u&5noo11
H: Xu( Gi( L-ng !* 8hV trRng 8Png 8B =uHt
,h9, nhE th. n%-^
TL: NuM 1~1• $(n h%nh $+ H-%ng tri5u !"-
=uHtr ( LuHt Gi( L-ng#
GX: Gi>i thi;u thêM 45 =uHt n%&
H: Nh% Ngu&Tn !* thi h%nh nhNng $i;n ,h9,
g !2 8Png 8B :u/n !+i^
TL: Chi( :u/n !+i =%M nhi5u $inh 8hPngoo1
- HS :u(n s9t HUa17 HUg1
H: NhHn )et 8P( ]M 45 :u/n !+i tri5u Ngu&Tn^
TL: [u/n !+i tri5u Ngu&Tn tr(ng $6 thO sơ7 ="8
hHuo1
H: NhHn )et 45 8hAnh s98h !Bi ng-"i 8P( nh%
Ngu&Tn1
H: HHu :u3 8P( nhNng 8hAnh s98h !W nhE th.
n%-^
TL: Dinh t. $6 kM h*M7 keM ,h9t tri2n1
'() 2: K+/0 *. =7N+ *R+y- N5-@P/&
HG?* ;\/5MNO] )F /0[/&
Mục tiêu: 7i!t được c&c ch9nh s&ch inh t! của
nhà >guy[n 4à t&c động của nO t:i tình hình
ch9nh tr*+ inh t! của xã hội Xn nMa đFu th! d
e_e
HS !R8 ,h<n a SGD
Hr Nêu tnh hnh n5n kinh t. nOng nghi;,
nE>8 t( !<u th. k} `I`^
TL: >@ng nghi'p:
- ChV trRng kh(i h-(ng1
- QBi ng-"i: QWng 8S( khOng ti., )V8
4>i nE>8 ng-%i nhEng thu<n ,hI8 nh%
Th(nh1
2]& K+/0 *. =7N+ *R+y- N5-@P/&
aL >@ng nghi'p:
- ChV trRng kh(i h-(ng1
- LH, J,7 !Gn !i5n tung thêM ?i;n tA8h
8(nh t981
- Qê !i5u khOng !EF8 :u(n t/M tu sS(7
n"n th(M nh‚ng ,hY $i.n1
bL Thủ c@ng nghi'pL
- LH, nhi5u )Ebng s3n )uJt !V8 sVng7
!V8 ti5no
- Ng%nh kh(i th98 Mˆ !EF8 Mb r+ng
- 150 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- LH, J,7 !Gn !i5n tung thêM ?i;n tA8h 8(nh t981
H: vf8 ?i 8(nh t98 tung thêM nhEng 4xn 8sn
tnh tr"ng nOng ?/n =Eu 4-ng1 T"i s(-^
TL: - Qê !i5u khOng !EF8 :u(n t/M tu sS(7 n"n
th(M nh‚ng ,hY $i.n
Hr ThP 8Ong nghi;, thời Ngu&Tn 8W nhNng !f8
!i2M g^
TL: L Thủ c@ng nghi'pL
- LH, nhi5u )Ebng s3n )uJt !V8 sVng7 !V8
ti5no
- Ng%nh kh(i th98 Mˆ !EF8 Mb r+ng (Mˆ th(n7
!Gng7 4%ngo#
- L%ng ngh5 thP 8Ong b nOng thOn 4% th%nh th6
,h9t tri2n1
- HS !R8 ,h<n 8hN in nghiêng nhHn )et g 45
thF thP 8Ong !<u th. k} `I`^
H: X s(- thP 8Ong nghi;, khOng ,h9t tri2n
!EF8^
H: NhHn )et g 45 h-"t !+ng $uOn $9n tr-ng
nE>8^
TL: Thư2ng nghi'p:
Š N+i thEơng:
j @uOn $9n Mb r+ng b 898 th%nh th67 th6 ty1
j ChB 8hF !Ong !V87 s<M uJt7 898 Mft =%ng
,h-ng ,hV1
H: ChAnh s98h ng-"i thEơng 8P( nh% TL:
Ngu&Tn !EF8 th2 hi;n nhE th. n%-^
TL: Š Ng-"i thEơng:
j vb r+ng $uOn $9n 4>i 898 nE>8 tr-ng khu
4'8 nhJt =% Trung [uB81
j H"n 8h. $uOn $9n 4>i ngEời ,hEơng t/&1
(Mˆ th(n7 !Gng7 4%ngo#
- L%ng ngh5 thP 8Ong b nOng thOn 4%
th%nh th6 ,h9t tri2n1
cL Thư2ng nghi'p:
Š N+i thEơng:
j @uOn $9n Mb r+ng b 898 th%nh th67
th6 ty1
j ChB 8hF !Ong !V87 s<M uJt7 898 Mft
=%ng ,h-ng ,hV1
Š Ng-"i thEơng:
j vb r+ng $uOn $9n 4>i 898 nE>8
tr-ng khu 4'8 nhJt =% Trung [uB81
j H"n 8h. $uOn $9n 4>i ngEời ,hEơng
t/&1
d& CD/5 )e :
- Nh% Ngu&Tn =H, ="i 8h. !+ ,h-ng ki.n tH, :u&5n nhE th. n%-^
- ChAnh s98h kinh t. thời Ngu&Tn r( s(-^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i7 s-"n $%i a7 ( II #1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
- 151 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
BBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: d]d]2‰11
N5S@ 5+u/5: g]d]2‰11
T+.*: †2 BÀI 2‹ : CHẾ Đ" PH#NG KIẾN NHÀ NGUV±N • TT •:
II& CÁC CU"C NLI X~V CỦA NH%N X%N&
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- C98 8u+8 nYi ?H& 8P( nh/n ?/n: Dhbi nghn( Ch(n @9 X%nh7 NOng Xun X/nr C(- @9
[u9t: NhNng net 8hAnh nhE MI8 tiêu7 ngEời =*nh !"-7 th%nh ,h<n th(M gi(7 k.t :u31
2]& K‡ /4/5:
- `98 !6nh trên =EF8 !G !6( $%n ?iTn r( 898 8u+8 khbi nghn( =>n1
6]& T7 *78/5:
Hi2u !EF8 tri5u !"i n%- !2 8h- ?/n !Wi khY th tJt &.u sZ 8W !Ju tr(nh 8P( nh/n ?/n 8hBng
="i tri5u !"i !W1
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“ :
GX: LEF8 !G nhNng nơi $ing nY 8u+8 !Ju tr(nh =>n 8P( nh/n ?/n 8hBng 4Eơng tri5u
Ngu&Tn nS( !<u th. k} ``1
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk
III& T0+.* _. 9S+ 0A) :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- Nh% Ngu&Tn =%M g !2 =H, ="i 8h. !+ ,h-ng ki.n tH, :u&5n^
- ChAnh s98h kinh t. 8P( tri5u !nh nh% Ngu&Tn^
6& BS+ QN+:
- ChAnh :u&5n ,h-ng ki.n nh% Ngu&Tn !EF8 thi.t =H, nhEng 8hE( :u(n t/M !.n !ời sBng
8P( nh/n ?/n7 )W( $ˆ nhNng 8hAnh s98h ti.n $+ 8P( tri5u T/& Sơn1 NhNng 8hAnh s98h $3-
thP !W !* 3nh hEbng !.n !ời sBng nh/n ?/n nhE th. n%- 4% hR !* ,h3n yng r( s(-^
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I TR“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: Đ•+ Je/5 /0[/ =[/ =7N+ *R+y-
N5-@P/
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: 7i!t được tình hình đời s0ng
nh#n H#n+ nguyên nh#n ch9nh Hbn đ!n c&c
cuộc đJu tranh
HS !R8 ,h<n 1 SGD1
Á !R8 ,h<n 8hN in nhˆ SGD
H: dM 8W nhHn )et g 45 !ời sBng nh/n ?/n
?E>i tri5u Ngu&Tn^
TLr !ời sBng $6 khY 8'87 !6( 8hP 8Eờng
h%- $W8 =+t7 8hi.M !-"t ru+ng !Jt7 :u(n ="i
1]& Đ•+ Je/5 /0[/ =[/ =7N+ *R+y- N5-@P/
-Qời sBng nh/n ?/n (nhJt =% nOng ?/n ng%&
8%ng 8'8 khY1
-Q6( 8hP h%- =h 8E>, ru+ng !Jt1
-[u(n ="i th(M nh‚ng7 tO thu. nfng n57 $;nh
?68h7 !Wi kh9t h-%nh h%nh kh{, nơi1
- 152 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
th(M nh‚ng7 tO thu.7 ,hu ?68h nfng n57 n"n
!Wi7 ?68h $;nh h-%nh h%nh kh{, nơi
HS !R8 !-"n trA8h nhHn )et 45 8hAnh :u&5n
,h-ng ki.n nh% Ngu&Tn1
H: Th9i !+ 8P( nh/n ?/n !Bi 4>i 8hAnh
:u&5n ,h-ng ki.n nh% Ngu&Tn^
TLr Nh/n ?/n 8h9n nghet tri5u !nh7 nYi
?H& !Ju tr(nh
'() 2: CF) )-\) _08+ /503E&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/] /0cQ 9S/
Mục tiêu: Trình bày được nh8ng n1t ch9nh
45 c&c cuộc h?i ngh<a n@ng H#n trên .ược
đ^x ; ngh<a của c&c cuộc h?i ngh<a
GX trnh $%& trên $3n !G 898 8u+8 khbi
nghn( 4% 8h- HS ?'( 4%- SGD =H, $3ng
thBng kê th]- Mxu1(Chi( th]- th]- nhWM
!2 trnh $%& 898 8u+8 khbi nghn(#
-L*nh !"- 8u+8 khbi nghn(:
-Q6( $%n h-"t !+ng:
-L'8 =EFng th(M gi(
-Thời gi(n h-"t !+ng
- D.t :u3
H: Nêu k.t :u3 8P( 898 8u+8 khbi nghn(^
TL: ThJt $"i
H: Nêu ngu&ên nh/n 898 ,h-ng tr%- !i !.n
thJt $"i^
TL: NY r( =• t•7 t' ,h9t
j @6 nh% Ngu&Tn !%n 9,1
H: Nêu h nghn( 8P( 898 8u+8 khbi nghn(^
TL: Gi9ng 1 !sn M"nh MZ 4%- n5n thBng
tr6 8P( nh% Ngu&Tn
- th2 hi;n tinh th<n 8hBng 9, $y87 8Eờng
:u&5n 8P( nh/n ?/n
2]& CF) )-\) _08+ /503E:
)N K.i ngG) i)n Bá Ràn
g/uS/ I /uSsh
- Cun 8y (Tr% L‚# N(M Q6nh1
- NuM 1~a7 :u/n tri5u trnh $(- 4/& khbi
nghn( $6 !%n 9,1
9N K.i ngG) N2ng Ran R4n Y18jj Z 18j5h
- Q6( $%n: Mi5n nVi 4i;t @{81
- NuM 1~g• khbi nghn( $6 ?H, t{t1
81 Dhbi nghn( Lê Xun DhOi (1~gg - 1~g•#
- Q6( $%n: U t_nh n(M k™1
- 1~g• 8u+8 khbi nghn( $6 ?H, t{t1
dN K.i ngG) ;)o Bá kuát Y1854Z185lh
- Q6( $%n: H% N+i1
- 1~•U khbi nghn( $6 ?H, t{t1
Š m nghn(: Gi9ng 1 !sn M"nh MZ 4%- n5n
thBng tr6 8P( nh% Ngu&Tn
- th2 hi;n tinh th<n 8hBng 9, $y87 8Eờng
:u&5n 8P( nh/n ?/n
d& CD/5 )e B M-@b/ *fO:
TWM t{t nhNng net 8hAnh 45 898 8u+8 khbi nghn( nS( !<u th. k} `I`^
g H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i1=%M $%i tH, ˜s-"n $%i a~
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
- 153 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BBBBBBBBBG‰GBBBBBBBB
N5S@ JG?/: –]d]2‰11
N5S@ 5+u/5: ˜]d]2‰11
T+.* †6 BÀI 2–: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VœN H•AI X%N T"C CU|I
THẾ Kž VIII B NỬA ĐẦU THẾ Kž I
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- N{M !EF8 nhNng t98 ,hwM 4un hR87 ngh; thuHt7 8Ong trnh tiêu $i2u tr-ng thời k n%&:
T98 gi37 n+i ?ung 8hP &.u7 gi9 tr61
2]& K‡ /4/5:
\kn =u&;n kŽ nung Miêu t3 th%nh t'u 4un hW( 8W tr-ng $%i hR81
[u(n s9t7 ,h/n tA8h7 trnh $%& su& nghn riêng 45 898 t98 ,hwM ngh; thuHt 8W tr-ng $%i1
6]& T7 *78/5:
Tr/n trRng7 ngEtng M+7 t' h%- !Yi M>i nhNng th%nh t'u 4un hW(7 kh-( hR8 M% Ong 8h( t(
!* s9ng t"-1
GW, ,h<n hnh th%nh h thy87 th9i !+ $3- 4; 4% ,h9t hu& 8P( ?i s3n 4un hW(1
II: C0-C/ 9: )DE *0‚@I *R“ :
GX: Tr(nh 3nh7 t%i =i;u =iên :u(n !.n 898 th%nh t'u 4un hW( !EF8 nêu tr-ng $%i hR81
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk
III& T0+.* _. 9S+ 0A) :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
Hr Qời sBng nh/n ?/n ?E>i tri5u Ngu&Tn nhE th. n%-^
ThuHt ="i 898 8u+8 !Ju tr(nh tiêu $i2u 8P( nh/n ?/n 8hBng ="i tri5u !nh nh% Ngu&Tn^
Ngu&ên nh/n thJt $"i 4% h nghn( =68h sS^
6& BS+ QN+:
vf8 ?i 898 8u+8 khbi nghn( =iên tI8 $ing nY 4 nhNng 8hAnh s98h ,h3n !+ng =†i thời 8P(
nh% Ngu&Tn7 n5n 4un hW(7 ngh; thuHt ,h9t tri2n M"nh MZ hơn $(- giờ h.t1

HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: V4/ 0A)
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được thành tựu X% trong
thời ì này+ nội Hung chủ y!u 4à gi& tr*L
H: Xun hR8 ?/n gi(n $(- gGM nhNng th2
=-"i n%-^
TL: Xun hR8 ?/n gi(n: tI8 ngN 8( ?(-7
tru&;n nOM ?%i1
H: Tr-ng thời k™ n%& n5n 4un hR8 nE>8 t( 8W
nhNng t98 gi37 t98 ,hwM tiêu $i2u n%-^
1]& V4/ 0A):
- Xun hR8 ?/n gi(n: tI8 ngN 8( ?(-7 tru&;n
nOM ?%i1
- Xun hR8 4i.t $|ng 8hN nOM ,h9t tri2n7
Tru&;n Di5u - Ngu&Tn ‡u7 thơ HG `u/n
HEơng1
- N+i ?ung: ,h3n 9nh s/u s{8 8u+8 sBng )*
h+i !Eơng thời7 th2 hi;n t/M tE ngu&;n 4Rng
8P( nh/n ?/n1
- 154 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
TL: - Xun hR8 4i.t $|ng 8hN nOM ,h9t tri2n7
Tru&;n Di5u - Ngu&Tn ‡u7 thơ HG `u/n
HEơng
H: dM h*& trA8h ?xn 4%i 8/u h(& 1 !-"n thơ
8P( 1 tr-ng 898 t98 gi3 nWi trên^
HS: Nêu
GX: NhHn )et7 8W th2 ?xn thêM 1 4%i !-"n7
$%i thơ1
Hr Xun hR8 thời k™ n%& ,h3n 9nh n+i ?ung
g^
TL: - N+i ?ung: ,h3n 9nh s/u s{8 8u+8 sBng
)* h+i !Eơng thời7 th2 hi;n t/M tE ngu&;n
4Rng 8P( nh/n ?/n
'() 2: N50b *0-f*
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được tình hình ngh' thuEt+
i!n tr=c+ điêu hAc trong thời ì nàyL
-H: Ngh; thuHt ?/n gi(n $(- gGM nhNng th2
=-"i n%-^
TL: - Xun ngh; ?/n gi(n ,h9t tri2n7 ngh;
thuHt s/n khJu7 8hk-7 tuGng7 :u(n hR =h7 h9t
?fM b Mi5n )uOi7 h9t =EFM h9t )-(n b Mi5n
nVi1
H: [uê ]M 8W nhNng !i;u h9t ?/n gi(n n%-^
TL: H9t :u(n hR7 th]no11
H: dM 8W nhHn )et g 45 !5 t%i tr(nh ?/n
gi(n^
TL: - Tr(nh ?/n gi(n M(ng !HM tAnh ?/n t+87
!Ju 4Ht7 8hun tr/u thYi s9-7 ?sng tr(nh QOng
HG1
H: D2 tên 898 8Ong trnh ki.n trV8 nYi ti.ng
thời k n%&^
TL: Chi( T/& ,hEơng7 !5n =%ng !nh @3ng7
=ung twM 898 4u( Ngu&Tn7 khuê 898 b Xun
vi.u1
H: Nêu nhNng hi2u $i.t 8P( ]M 45 8hi( T/&
ChEơng^
HS: Trnh $%& th]- SGD
GX: Gi>i thi;u thêM7 trA8h ?xn $%i thơ ‹ C98
46 =( h9n 8hi( T/& ChEơngŒ
H: Gi>i thi;u !Oi net hi2u $i.t 8P( ]M 45 CB
!O Hu.^
HS: Tr3 =ời th]- SGD
GX: NhHn )et7 Minh h-" $|ng 3nh
H: TL 898 hi2u $i.t 45 898 8Ong trnh ki.n
2]& N50b *0-f*:
- Xun ngh; ?/n gi(n ,h9t tri2n7 ngh; thuHt
s/n khJu7 8hk-7 tuGng7 :u(n hR =h7 h9t ?fM b
Mi5n )uOi7 h9t =EFM h9t )-(n b Mi5n nVi1
- Tr(nh ?/n gi(n M(ng !HM tAnh ?/n t+87
!Ju 4Ht7 8hun tr/u thYi s9-7 ?sng tr(nh QOng
HG1
- Di.n trV8: Chi( T/& ChEơng7 Qnh L%ng
Qnh @3ng (@{8 Ninh#1
- Ngh; thuHt t"8 tEFng7 ?V8 !Gng rJt t%i h-(1
- 155 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
trV8 trên ]M h*& rVt r( nhHn )et 8P( Mnh 45
ngh; thuHt ki.n trV8 thời k n%&^
TL: Di.n trV8 !+8 !9-7 M(ng !HM M%u s{8
4un h-9 ?/n t+8
d& CD/5 )e B M-@b/ *fO:
- NhHn )et 45 4un hR8 - ngh; thuHt thời k™ n%&1
- C3M nhHn 45 nhNng th%nh t'u tiêu $i2u 8P( 4un hR87 ngh; thuHt 8uBi th. k} `XIII nS(
!<u th. k} `I`^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i7 s-"n $%i a~ ( II #1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BBBBBBBBBG‰GBBBBBBBB
N5S@ JG?/: 11]d]2‰11
N5S@ 5+u/5: 12]d]2‰11
T+.* †d BÀI 2– SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VœN H•AI X%N T"C CU|I
THẾ Kž VIII B NỬA ĐẦU THẾ Kž I • TT•
II&GIÁ# XmCI KH#A HKC B K² THU~T
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- GiV, hR8 sinh n{M !EF8 nhNng th%nh t'u 45 gi9- ?I87 kh-( hR8 l kn thuHtr M+t sB t98
gi3 4% t98 ,hwM 8hP &.u1
2]& K‡ /4/5:
- Dh9i :u9t gi9 tr6 nhNng th%nh t'u !"t !EF8 45 kh-( hR87 kŽ thuHt nE>8 t( thời k™ n%&1
6]& T7 *78/5:
- T' h%- 45 ?i s3n 4% th%nh t'u kh-( hR8 8P( ti5n nh/n tr-ng 898 =nnh 4'8 =68h sS7 !6( =h7 &
hR87 t' h%- 45 t%i nung s9ng t"- 8P( ngEời thF thP 8Ong nE>8 t( b 8uBi th. k} `XIII7 nS(
!<u th. k} `I`1
II& C0-C/ 9: )DE *0‚@I *R“:
GX: Tr(nh 3nh =iên :u(n !.n $%i hR81
HS: QR87 tr3 =ời 8/u hˆi sgk
III& T0+.* _. 9S+ 0A) :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
S' ,h9t tri2n r'8 rt 8P( 4un hR8 8hN nOM 8uBi th. k} `XIII nS( !<u th. k} `I` nWi =ên
!i5u g 45 ngOn ngN 4% 4un hW( 8P( ?/n t+8 t( ^
6& BS+ QN+:
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: G+FG =()I *0+ )Š
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được tình hình gi&o Hục W thi
1]& G+FG =()I *0+ )Š:
- Thời Ngu&Tn: [uB8 TS Gi9M !EF8
- 156 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
cM thời ì này
H: Gi9- ?I87 thi 8S tri5u Ngu&Tn 8W g th(& !Yi
4>i tri5u T/& Sơn^
TL: - Tri5u T/& Sơn: [u(ng Trung $(n 8hi.u
=H, hR87 Mb !Eờng 8Ong 898 =%ng )* !2 8-n ]M
nh/n ?/n 8W !i5u ki;n hR8 tH,7 !E( 8hN nOM
4%- thi 8S1
- Thời Ngu&Tn: [uB8 TS Gi9M !EF8 !ft b Hu.7
th%nh =H, Ty ‡68h [u9n nuM 1~gU1
H: dM 8W nhHn )et g 45 n5n G‡ thời Ngu&Tn^
TL: DhOng th(& !Yi7 nh% nE>8 khOng 8hV h !.n
4i;8 Mb trEờng hR8 8h- nh/n ?/no1
'() 2: SŠ 0A)I ;:E MxI @ 0A)
HG?* ;\/5MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được c&c t&c phY( tiêu bi-u 4à
gi& tr* của nO1
Hr Tr-ng thời k™ n%&7 sS hR8 nE>8 t( 8W nhNng
t98 gi37 t98 ,hwM 4%- tiêu $i2u^
TL: SS hR8: Q"i n(M th'8 =I81
T98 gi3: Lê [uh QOn 4% Ch(n Hu& ChV1
H: Trnh $%& nhNng hi2u $i.t 8P( ]M 45 Lê
[uh QOn^
TL: HS tr3 =ời th]- SGD
GX: Trnh $%& thêM 45 ti2u sS 4% 898 t98 ,hwM
tiêu $i2u7 kh9i :u9t nhNng 8Bng hi.n 8P( Ong
tr-ng =nnh 4'8 DH 8P( nE>8 nh%
H: Nêu nhNng t98 ,hwM tiêu $i2u 45 !6( =h^
TL: - Q6( =h: Gi( Q6nh th%nh thOng 8hA7 nhJt
thBng ?E !6( 8hA 8P( Tr6nh H-%i Qy8 4% Lê
[u(ng Q6nh
H: : Nêu nhNng t98 ,hwM tiêu $i2u 45 š hR8^
TL: H3i thEFng & tOng t/M =nnh 8P( Lê HNu
Tr98
GX: nêu !Oi net 45 Lê HNu Tr981
'() 6: N0w/5 *0S/0 *Y- Hy _3 *0-f*
HG?* ;\/5MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được c&c thànhtựu 45 < thuEt
thời ì nàyL
Hr Nêu nhNng th%nh t'u 45 kŽ thuHt^
TL: DŽ thuHt =%M !Gng hG7 kAnh thiên =h1
- Ch. t"- M9& )• g†7 t%u thP& 8h"& $|ng hơi
nE>8
H: dM 8W nhHn )et g 45 nhNng th%nh t'u kn
thuHt^
TL: Thu !EF8 nhi5u th %nh t'u :u(n trRng
!ft b Hu.7 th%nh =H, Ty ‡68h [u9n
nuM 1~gU1
2]& SŠ 0A)I ;:E MŸI @ 0A)
- SS hR8: Q"i n(M th'8 =I81
T98 gi3: Lê [uh QOn 4% Ch(n Hu&
ChV1
- Q6( =h: Gi( Q6nh th%nh thOng 8hA7 nhJt
thBng ?E !6( 8hA 8P( Tr6nh H-%i Qy8 4%
Lê [u(ng Q6nh1
- š hR8: h3i thEFng & tOng t/M =nnh 8P(
Lê HNu Tr981
6]& N0w/5 *0S/0 *Y- Hy _‡ *0-f*&
- DŽ thuHt =%M !Gng hG7 kAnh thiên =h1
- Ch. t"- M9& )• g†7 t%u thP& 8h"&
$|ng hơi nE>81
- 157 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
H: NhNng th%nh t'u kh-( hR8 - Dn thuHt nE>8
t( thời k n%& ,h3n 9nh !i5u g^
TL: Ch3n 9nh t%i nung s9ng t"- 8P( thF thP
8Ong nE>8 t( =V8 $J& giờ nhEng nhNng th%nh
t'u !W 8hE( !EF8 nh% nE>8 khu&.n khA8h 4%
!E( 4%- yng ?Ing
d& CD/5 )e B M-@b/ *fO:
Nêu M+t sB th%nh t'u 4un hR87 ngh; thuHt 4% kh-( hR87 kŽ thuHt th. k} `XIII - `I`1
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i - On tH,1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BBBBBBBBBG‰GBBBBBBBB
:
N5S@ JG?/: 1g]d]2‰11
N5S@ 5+u/5: 1†]d]2‰11
T+.* †g: LỊCH SỬ ĐỊA PHkoNG
THÁI NGUVnN TR#NG TH}I KÌ Đ{U TRANH GIlI PH•NG X%N T"CI %V
XỰNGI Bl# Vp QU|C GIA PH#NG KIẾN • T+.O *0ŽG•
I& '() *+,- )‚/ ;?*
1& K+./ *01): GiV, hR8 sinh thJ& !EF8 4(i trs 8P( TN tr-ng 8u+8 !Ju tr(nh gi3i ,hWng
?/n t+87 )/& ?'ng 4% $3- 4; :uB8 gi( CD1
2& T7 *78/5: Gi9- ?I8 =sng &êu M.n7 t' h%- 45 tru&5n thBng =68h sS !6( ,hEơng
6& R£/ _3 /4/5: Ch/n tA8h s' ki;n7 rVt r( $%i hR8 =68h sS1
I I& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“
GX: S-"n $%i7 sEu t<M t%i =i;u =iên :u(n
HS: SGD =68h sS !6( ,hEơng
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO
11 rĐTC:
2Q KTBC : Trnh $%& nhNng !Wng gW, 8P( TN tr-ng 8Ong 8u+8 )/& ?'ng7 $3- 4; :uB8
gi( CD tL TD ` !.nTD`III
3Q BS+ QN+ : GX Gi>i thi;u n+i ?ung $%i hR8
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 2: T¦ *0. _¯ V ;./ *0. _¯ I
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được nh8ng đOng gOp của nh#n
H#n c&c H#n tộc tdnh T> trong ti!n trình ph&t
tri-n của .*ch sM H#n tộc tv T]eX I T]e_e
H: Tr-ng 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n vinh
)/M =EF8 nh/n ?/n 898 ?/n t+8 t_nh TN !* 8W
nhNng !Wng gW, nhE th. n%-^
II T0F+ N5-@,/ *RG/5 *0•+ _Z `[@
=Y/5 HS 9uG Hb t-e) 5+E O0G/5 _+./
=[/ *\) ;\) MfO • T¦ *0. _¯ I ;./
*0. _¯ I•
2N 3U tế -V QR 5ến tế -V Q<Q
(1 Ch-ng tr%- !Ju tr(nh 8hBng :u/n
vinh )/M =EF8
j Ch-ng tr%- 8P( Ong L*- (!Gng H}#
- 158 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- Ng(& s(u khi :u/n vinh !O h+ 4% !ft 98h thBng
tr6 =ên !Jt nE>8 t(1 Nh/n ?/n t_nh TN !* nYi ?H&1
Tiêu $i2u =% nghn( :u/n 8P( ”ng L*- =H, b QGng
H} 4% =(n r+ng r( ,hA( T/& @{8 ChY šên7 !EF8
!Ong !3- :u<n 8hVng hEbng yng
- H-"t !+ng 8P( nghn( :u/n 9- !ˆ b Q"i TL TN
- Cu+8 khbi nghn( 8P( LEu Nh/n 8hV1
H: dM h*& nêu nhNng hi2u $i.t 8P( Mnh 45 8u+8
khbi nghn( Á- Qˆ^
TL: Th9ng 11c1z1p nghn( :u/n ti.n 8Ong hu&;n
Q"i TL7 gif8 hu& !+ng 1 ='8 =EFng =>n !%n 9, 7
nghn( :u/n !* MEu trA !9nh tr— gif8 ?u& tr 8u+8
khbi nghn( )uBt 17 nuM
- Ch-ng tr%- ,h9t tri2n 4% =(n r+ng r( 83 Xi;t @{87
T/& @{87 )uBng 83 Th(nh H-9 - Ngh; •n g/& 8h-
!68h nhi5u thi;t h"i
H: Trnh $%& nhNng hi2u $i.t 8P( ]M 45 nVi Xun7
nVi XK^
TL: NVi Xun7 nVi XK thu+8 )* Xun šên7 Q"i TL1
Q<u h(i MˆM nVi n%& 1 trOng giBng hnh M‚ :u(n
4un7 1 trOng giBng M‚ :u(n 4Koo1
H: dM h*& sEu tH, tru&5n thu&.t 45 nVi 4un7 nVi
4K^
H: Nêu nhNng !Wng gW, 8P( LEu Nh/n ChV^
TL: vi( )u/n nuM 1z1U LEu Nh/n 8hV 8ing 8h(
=% LEu Chung 4% ]M r2 =% Ch"M 8uOng !.n L(M
Sơn 8ing 8{t M9u un th5 b h+i th5 L‚ng Nh(i
8ing nh(u MEu tAnh khbi nghn(
- LEu Nh/n ChV =% tE>ng nYi ?(nh 8W t%i th(-
=EF8 4% tinh th<n ?‚ng 83M
j NuM 1za• 8ing Ngu&Tn `A !9nh V, T/& QO
( Ngh; •n#
j NuM 1zaU Ong 8h_ hu& 8hi.n ?68h gi3i ,hWng
4ing r+ng =>n tL QGng $|ng sOng HGng !.n L"ng
Sơn
j NuM 1za7 Ong 8ing Lê S9t 8h_ hu& trHn :u&.t
8hi.n 8hi.n =EF8 b Chi Lung7 !9nh t(n 1p 4"n
4i;n $inh 8P( gif8
j Ong 8ing h-%ng tS TE T5 ( C-n !<u 8P( =ê LFi#
4%- th%nh QOng [u(n =%M 8-n tin !%M ,h9n $u+8
XEơng ThOng ,h3i rVt :u/n 45 nE>8
- X>i nhNng !Wng gW, trên LEu Nh/n ChV !EF8
,h-ng =% ThEFng tE>ng :u/n1 NuM 1z~• !EF8
,h-ng =% Th9i ,hW Xinh :uB8 8Ong
H: Thời Lê TN MJ& =<n !Yi tên gRi^ =% nhNng tên
j Cu+8 khbi nghn( 8P( nghn( :u/n Á-

j LEu Nh/n ChV 4% 8u+8 khbi nghn(
=(M Sơn
- 159 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
gRi n%-^
H: Thời Ngu&Tn TN !EF8 gRi =% g^ GGM nhNng
,hP7 hu&;n7 8h/u n%-^
H: X s(- tL th. k_ `XIII ,h-ng tr%- khbi nghn(
nOng ?/n ="i $ing nY^
TL: ‡- 8h. !+ ,h-ng ki. tH, :u&5n ng%& 8%ng
MI8 ru†ng7 thBi n9t trb th%nh 4Ht 83n 8P( )* h+i7
!ời sBng nh/n ?/n khY 8'81
H: Trnh $%& 898 8u+8 khbi nghn( =>n tr-ng gi(i
!-"n n%&^
H: C98 8u+8 khbi nghn( !W 8W k.t 8I8 nhE th.
n%-^
TL: C98 8u+8 khbi nghn( $6 8hAnh :u&5n Ngu&Tn
th—ng t(& !%n 9,7 ?M tr-ng $i2n M9u
H: dM 8W nhHn )et g 45 h%nh !+ng !W 8P( nh%
Ngu&Tn^ H%nh !+ng J& ?xn !.n hHu :u3 g^
TL: H%nh !+ng !+8 987 t%n $"-7 ,h9 hu} sinh ='8
8P( ?/n t+8 ƒ… Th'8 ?/n Ch9, h-%n th%nh )/M
=EF8 nE>8 t( 1 898h nh(nh 8hWng
- NuM 1zU• !"- TN !EF8 !Yi tên
th%nh ThL( tu&ên Ninh SW87 !.n nuM
1z•p gRi =% )y TN1
$1 Thời Ngu&Tn
- 1~gp TN !Yi th%nh t_nh7 $(- gGM g
,hP ( ThOng H-97 ChV @nh 4% Ting
H-9#7 • hu&;n: ( TE NOng( ChV @nh#7
ChY šên7 @nh `u&ên7 XK Nh(i7 Q"i
TL7 ChV LEơng7 C3M H-97 !Gng H}7
Xun L*ng#7 h(i 8h/u (Q6nh H-97 ChP
ThOng#
- TL th. k_ `XIII nhi5u 8u+8 khbi
nghn( nOng ?/n $ing nY:
j Dhbi nghn(: ‡Eơng Qnh CV87
Ning Xun X/n7 C(i X%ng
d& CD/5 )e: H: Nêu nhNng !Wng gW, nYi $Ht 8P( nh/n ?/n 898 ?/n t+8 t_nh TN tr-ng 8u+8
khbi nghn( L(M Sơn^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A): X5 nh% hR8 $%i7 tr3 =ời 8/u hˆi n+i ?ung On tH, 8hEơng X7 Xi SGD
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-------------p--------------
N5S@ JG?/: 1–]d]2‰11
N5S@ 5+u/5: 1˜]d]2‰11
T+.* †† BÀI 2˜: rN T~P CHkoNG V VÀ VI
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- TL th. k} `XI - `XIII tnh hnh 8hAnh tr6 8W nhi5u $i.n !+ng1
- Ch-ng tr%- nOng ?/n khbi nghn( $ing nY 4% =(n r+ng7 tiêu $i2u =% ,h-ng tr%- T/& Sơn1
- Tnh hnh kinh t.7 4un hW( 8W $E>8 ,h9t tri2n M"nh1
2]& K‡ /4/5:
- H; thBng hW( 898 ki.n thy87 ,h/n tA8h7 s- s9nh 898 s' ki;n =68h sS1
6]& T7 *78/5:
- 160 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- Tinh th<n =(- !+ng 8<n 8i s9ng t"- 8P( nh/n ?/n tr-ng 4i;8 ,h9t tri2n n5n kinh t.7 4un
hW( !Jt nE>81
- T' h%- 45 tru&5n thBng !Ju tr(nh (nh ?‚ng 8P( ?/n t+8 8hBng 8h. !+ ,h-ng ki.n thBi
n9t7 8hBng gif8 ng-"i )/M $3- 4; !+8 =H, ?/n t+81
II& C0-C/ 9: )DE T0‚@I *R“:
GX: @3n thBng kê nhNng net 8ơ $3n 45 kinh t.7 4un hW(7 th. k} `XI - nS( !<u th. k}
`I`1
HS: H; thBng h-9 ki.n thy8 8hEơng X 4% XI
III& T0+.* _. 9S+ 0A) :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- Q9nh gi9 s' ,h9t tri2n 8P( sS hR87 !6( =h7 & hR8 nE>8 t(1
- NhNng th%nh t'u kh-( hR87 kŽ thuHt 8P( nE>8 t( thời k™ n%& ,h3n 9nh !i5u g^
6& BS+ QN+:
Tr3i :u( thời k™ =68h sS tL th. k} `XI !.n nS( !<u th. k} `I`7 $i.t $(- nhNng $i.n 8B7
thung tr<M !* ?iTn r( 45 MRi Mft kinh t.7 8hAnh tr671 )* h+i1
HG?* ;\/5 )DE 0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
'() 1: SY J-@ @.- )DE /0S /7N) O0G/5 _+./ *fO
t-@y/
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: %' th0ng ho& i!n thTc 45 sự suy y!u của
nhà nư:c phong i!n tEp Buy5n )ê I Tr*nh I >guy[n
H: @i2u hi;n s' su& &.u 8P( nh% nE>8 ,h-ng ki.n tH,
:u&5n^
'() 2: Q-E/5 TR-/5 *0e/5 /0a* ;a* /7N)
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: %' th0ng ho& i!n thTc 45 Bu& trình CT .Et
đD c&c tEp đoàn phong i!n+ đ&nh gi,c ngo6i x#( 4à
x#y Hựng đJt nư:cL
H: HHu :u3 8P( 898 8u+8 8hi.n tr(nh^1
TL: QJt nE>8 $6 8hi( 8{t
Dinh t.7 )* h+i =/M 4%- khPng h-3ng
Qời sBng nh/n ?/n khY 8'8
H: [u(ng Trung !* !"t n5n t3ng 8h- 4i;8 thBng nhJt
!Jt nE>8 nhE th. n%-^
TL: LHt !Y 898 tH, !-%n ,h-ng ki.n: Ngu&Tn ( 1777#7
Tr6nh ( 17~U#7 Lê ( 17~~#
H: Trnh $%& :u9 trnh [T =Ht !Y 898 tH, !-%n ,h-ng
ki.n^
- Q9nh !uYi :u/n )/M =EF8: `iêM( 17~•#7
Th(nh( 17~•p
H: Nêu ?iTn $i.n 8hi.n th{ng Gi"nh G<M l`-%i vVt^
H: Nêu ?iTn $i.n 8hi.n th{ng NgR8 HGi - QBng Q(
nuM 17~•^
H: S(u khi thBng nhJt !Jt nE>8 [u(ng Trung !* =%M
1]& SY J-@ @.- )DE /0S /7N)
O0G/5 _+./ *fO t-@y/&
- S' MI8 n9t 8P( tri5u !nh
,h-ng ki.n7 th( hW( 8P( t<ng =>,
thBng tr61
- Chi.n tr(nh ,h-ng ki.n: N(M
@{8 Tri5ur Tr6nh - Ngu&Tn1
2]& Q-E/5 TR-/5 *0e/5 /0a*
;a* /7N)&
- LHt !Y 898 tH, !-%n ,h-ng ki.n
( Ngu&Tn7 Tr6nh7 Lê#
- Q9nh !uYi ng-"i )/M `iêM
(17~•# Th(nh (17~•#
- ChI8 hGi kinh t.7 4un hW(1
- 161 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
g !2 khOi ,hI8 4% ,h9t tri2n kinh t.^
'() 6: N0S N5-@P/ MfO M?+ )0. ;\ O0G/5 _+./ *fO
t-@y/&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được Bu& trình nhà >guy[n .Ep .6i
ch! độ phong i!n tEp Buy5nL
H: Nh% Ngu&Tn !EF8 th%nh =H, nhE th. n%-^
TL: Nh/n n+i $+ tri5u !nh T/& Sơn su& &.u Ngu&Tn
Ánh 8h- :u/n !9nh ?<n r( !.n ChV `u/n 1~p11 NuM
1~pa Ngu&Tn Ánh hu& !+ng nhi5u 89nh :u/n thu}7
$+ ti.n !9nh r( @{87 8hJM ryt tri5u !"i T/& Sơn
H: Ngu&Tn Ánh !* =%M g !2 =H, ="i 8hAnh :u&5n
,h-ng ki.n tH, :u&5n^
TL: Lên ngOi h-%ng !.7 !ft niên hi;u =% Gi( L-ng7
!Wng !O b ChV `u/n7 $(n h%nh =uHt Gi( L-ngooo11
'() d& TZ/0 0Z/0 _+/0 *.I H4/ 0GF&
HG?* ;\/5 MNO] )F /0[/
Mục tiêu: >A( được tình hình inh t! nư:c ta nMa
đFu th! d e_e+ nguyên nh#n của tình hình inh t! đOL
Tnh hnh kinh t.7 4un hW( th. k} `XI - nS( !<u th.
k} `I` 8W nhNng !f8 !i2M g^
GX 8hi( HS th%nh z nhWM a nhWM 45 kinh t.7 a nhWM
45 4un hW(7 h-%n th%nh $3ng thBng kê th]- tLng n+i
?ung1
H: Trnh $%& tnh hnh kinh t. ?E>i thời Ngu&Tn:
- NOng nghi;,^
- ThP 8Ong nghi;,^
- ThEơng nghi;,^
H: Trnh $%& tnh hnh 4un h-9 ?E>i thời Ngu&Tn^
- Xun hR87 ngh; thuHt
- Dh-( hR8 l kn thuHt
6]& N0S N5-@P/ MfO M?+ )0. ;\
O0G/5 _+./ *fO t-@y/&
j Qft kinh !O 7:uB8 hi;u1
j TY 8hy8 $+ M9& :u(n ="i b
tri5u !nh 4% 898 !6( ,hEơng1
d]& TZ/0 0Z/0 _+/0 *.I H4/ 0cE&
d& CD/5 )e : H: Trnh $%& nhNng s' ki;n =68h sS tiêu $i2u hR8 tr-ng 8hEơng X7XI^
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i On tH, $%i a•7 aU7 a77 thi hR8 k™ II1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
---------p----------
- 162 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
N5S@ JG?/: 21]d]2‰11
N5S@ JG?/: 22]d]2‰11
T+.* †‹ BÀI T~P LỊCH SỬ CHkoNG VI
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- H; thBng ki.n thy8 =68h sS Xi;t N(M tL !<u th. k} `I` thOng :u( h; thBng $%i tH,1
2]& K‡ /4/5:
- L%M :u]n 4>i tLng ki2u $%i tH, =68h sS1
6]& T7 *78/5:
- ChAnh s98h 8P( tri5u !nh nh% Ngu&Tn7 khOng ,hi hF, 4>i &êu 8<u =68h sS nên kinh t.7
)* h+i khOng 8W !i5u ki;n ,h9t tri2n1
- Tru&5n thBng 8hBng 9, $y8 $W8 =+t 8P( nh/n ?/n t( ?E>i thời Ngu&Tn1
II& C0-C/ 9: )DE *0‚@I *R“:
GX: H; thBng $%i tH,1
HS: ”n ="i ki.n thy8 =68h sS 8hEơng XI
III& T0+.* _. 9S+ 0A) :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
- S' su& 4-ng 8P( nh% Ngu&Tn !EF8 th2 hi;n nhE th. n%-^
- [u(ng Trung !* =%M g !2 !ft n5n MWng 8h- 4i;8 thBng nhJt !Jt nE>81
6& BS+ QN+:
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I *R“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
GX =H, $3ng thBng kê7
HS =<n =EF8 trnh $%&
th]- thời gi(n ?iTn r( 898
8u+8 khbi nghn(
@%i tH,1: $3ng thBng kê 8u+8 khbi nghn( nOng ?/n
tL !<u th. k} `XI !.n giN( th. k} `I`
S
B
T
T
Tên 8u+8
khbi nghn(
L*nh
!"-
Thời gi(n D.t :u3
- 163 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
H: H*& k2 tên 898 nh%
thơ7 nh% 4un7 kh-( hR8
nS( s(u th. k} `XIII 4%
nS( !<u th. k} `I`1
HS ?'( 4%- ,h<n II $ a~1
HS: L%M 4i;8 89 nh/n
H: Trnh $%& nhNng hi2u
$i.t 45 tY 8hy8 8hAnh
:u&5n 4% 8hAnh s98h !Bi
ng-"i 8P( nh% Ngu&Tn
HS =%M 4i;8 nhWM $%n
Dh-(nh trsn 4%- 8hN 89i
!<u 8/u tr3 =ời !Vng
HS =%M 4i;8 89 nh/n
H: Qi5n 8hN 8sn thi.u
4%- 8h† trBng
HS =%M 4i;8 89 nh/n
H: NBi s' ki;n tEơng yng
^
HS: L%M 4i;8 nhWM !Oi
@%i tH, a:
j Xun thơ1
j SS hR81
j Q6( =h1
j š hR81
@%i tH, g:
- Trnh $%& tri5u !nh trung Eơng 4% 8hAnh :u&5n7!6(
,hEơng
- LuHt ,h9,1
- [u/n !+i1
- ChAnh s98h ng-"i gi(-1
@%i tH, •: Qi5n 4%- 8h†oooooo4>i nhNng tL
thA8h hF,7h nghn( 8hi.n th{ng trHn \"8h G<M-`-%i
vVt: ‹TrHn \"8h G<M-`-%i vVt =% M+t tr-ng nhNng
trHnoooooooooo11=>n nhJt tr-ng =68h sS
8hBng ooooooooooo18P( ?/n t+8 t(7
!H, t(n /M MEu )/M =EF8
8P(ooooooooo11Œ
@%i tH, U:NBi k.t s' ki;n th2 hi;n 4i;8 =%M )/& ?'ng
!Jt nE>8 8P( [u(ng Trung trên 898 =nnh 4'8:
•1NOng
nghi;,
@1ThP 8Ong
nghi;,
C1ThEơng
nghi;,
‡1Xun h-9
d1Gi9- ?I8
G1Ng-"i
gi(-
•jz
@jU
Cja
‡j1
djg
j7
11Ch- ?68h s98h 8hN H9n
s(ng 8hN NOM1
a1vb 8S( 3i !2 tr(- !Yi $uOn
$9n 4>i nh% Th(nh
g1vb trEờng hR8 !.n tHn )*1
z1@(n 8hi.u khu&.n nOng
•1XL( M5M ?•-74L( kiên
:u&.t !Bi 4>i nh% Th(nh
U1Gi3M nh– nhi5u =-"i thu.
71@(n 8hi.u =H, hR8
8Q8%fA !g* !% hn *f ij
qukn =l*
@%i tH, 7:H-%n th%nh $3ng thBng kê 898 8u+8 nYi ?H& 8P( nh/n ?/n ?E>i thời Ngu&Tn1
TT Tên ngEời =*nh NuM khbi nghn( Q6( $%n h-"t !+ng
- 164 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
!"-
1
a
g
z
ooooooo
ooooooo
ooooooo
ooooooo
ooooooo
ooooooo
ooooooo
ooooooo
oooooooooooo
oooooooooooo
oooooooooooo
oooooooooooo
oooooooooooo
oooooooooooo
oooooooooooo
oooooooooooo
ooooooooo
ooooooooo
ooooooooo
ooooooooo
ooooooooo
ooooooooo1
ooooooooo
ooooooooo1
d& CD/5 )e :
g& X—/ =“:
HR8 $%i 7 On tH,1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: 2g]d]2‰11
N5S@ 5+u/5: 2†]d]2‰11
T+.* †– BÀI 6‰: TLNG KẾT
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- Nh> ="i !EF8 tên 898 tri5u !"i ,h-ng ki.n Xi;t N(M !* tGn t"i tr-ng thời gi(n n%&1
- Qi2M ="i nhNng net 8hAnh ,h3n 9nh ?iTn $i.n 8P( =68h sS ?/n t+8 trên 898 Mft 8hAnh tr67
kinh t.7 4un h-91
- D2 tên 898 8u+8 khbi nghn( 8P( ?/n t+8 t(1 Tên 4% 8Ong =(- 8hAnh 8P( 898 nh/n 4Ht =68h
sS tr-ng 8Ong 8u+8 )/& ?'ng 4% giN nE>81
2]& K‡ /4/5:
SS ?Ing SGD7 !R8 4% ,h9t $i2u MBi =iên h; giN( 898 $%i hR87 898 8hEơng1
Trnh $%& 898 s' ki;n !* hR87 ,h/n tA8h M+t sB s' ki;n7 :u9 trnh =68h sS7 rVt r( k.t =uHn 45
ngu&ên nh/n7 k.t :u3 4% h nghn( 8P( :u9 trnh =68h sS^
6]& T7 *78/5:
G‡ HS h thy8 tr/n trRng nhNng th%nh t'u M% nh/n =-"i !* !"t !EF8 tr-ng thời trung !"i1
Gi9- ?I8 =sng t' h%- 45 :u9 trnh ?'ng nE>8 4% giN nE>8 8P( ?/n t+8 t(1
II& C0-C/ 9: )DE *0‚@I *R“
GX: LEF8 !G th. gi>i thời trung !"i1
- LEF8 !G Xi;t N(M thời trung !"i7 =EF8 !G 898 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng ng-"i )/M1
HS: ”n ="i ki.n thy8 =68h sS hR8 tr-ng 8hEơng trnh
III& T+./ *RZ/0 9S+ 0A) :
1& L/ ;:/0 MNO:
2& K+sQ *RE 9S+ )T:
6& BS+ QN+:
- 165 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
HG?* ;\/5 )DE T0‚@I TR“ N\+ =-/5 )‚/ ;?*
vI8 I1 L68h sS th. gi>i
H-"t !+ng =>,c 89 nh/n
vI8 tiêu: H; thBng h-9 ki.n thy8 =68h sS th. gi>i
trung !"i
- `* h+i ,h-ng ki.n !EF8 hnh 4% ,h9t tri2n nhE
th. n%-^
- Cơ sb kinh t.7 )* h+i ,h-ng ki.n =% g^
- Trnh $%& nhNng net giBng giN( )* h+i ,h-ng
ki.n ,hEơng QOng 4% ,hEơng T/&
(SS ?Ing $3ng ,hI b $%i 7#
- Thời gi(n r( !ời 4% tGn t"i 8P( )* h+i ,h-ng
ki.n ,hEơng T/& 4% ,hEơng QOng
- Cơ sb kinh t. 8W g kh98^
Ch. !+ :u/n 8hP b ,hEơng !Ong 8W g kh98 s-
4>i ,hEơng t/&^
'() II& L:)0 JŠ VN *¦ *0. _¯ ;./ *0. _¯ I
HG?* ;\/5 MNO ] )F /0[/
Mục tiêu: %' th0ng ho& i!n thTc .*ch sM X> tv
T]e W T]e_e&
šêu 8<u hR8 sinh =H, $3ng1
11 C98 tri5u !"i ,h-ng ki.n
Tri5u !"i Thời gi(n Xu( !<u tiên
a1 LH, $3ng 45 tnh hnh 8hAnh tr67 kinh t.7 4un
h-91
Lnnh 4'8 S' ki;n
g1 C98 8u+8 kh9ng 8hi.n =>n 4% 898 nh/n 4Ht =68h
sS tiêu $i2u1
Thời gi(n Cu+8 kh9ng Nh/n 4Ht =68h
I& L:)0 JŠ *0. 5+N+ *R-/5 ;?+
1]& N0w/5 /³* MN/ Hy )0. ;\ O0G/5
_+./
- Hnh th%nh tL s' t(n r* 8P( )* h+i
8Y !"i1
- Cơ sb kinh t. nOng nghi;,1
- Gi(i 8J, 8ơ $3nr !6( 8hP7 nOng ?/n
h-f8 nOng nO1
- Th2 8h. 8hAnh tr6: :u/n 8hP 8hu&ên
8h.1
2]& SY _0F) /0E- 5+wE `^ 0\+ O0G/5
_+./ O07Œ/5 ;•/5 HS `^ 0\+ O0G/5
_+./ 8 )0[- [-&
- `* h+i ,h-ng ki.n ,hEơng !Ong r(
!ời s>M 4% tGn t"i =/u hơn s- 4>i )*
h+i ,h-ng ki.n 8h/u /u1
-ChEơng !Ong: s3n )uJt nOng nghi;,
=% 8hP &.u7 kinh t. 8Ong thEơng
nghi;, khOng ,h9t tri2n1
-ChEơng t/&: s(u th. k} `I th%nh th6
trung !"i )uJt hi;n1
-ChEơng !Ong: 4u( 8W :u&5n ='8 tBi
8(-1
-ChEơng t/&: :u&5n ='8 8P( 4u( $6
h"n 8h. tr-ng =*nh !6(1 Th. k} `X -
`XI =% gi(i !-"n su& 4-ng7 CNT@
?<n hnh th%nh tr-ng =sng )* h+i
,h-ng ki.n !(ng su& t%n1
II& L:)0 JŠ V+b* NEQ *¦ *0. _¯
;./ *0. _¯ I&
1&C•/5 )-\) 9uG Hb *… t-e)
- 166 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
8hi.n sS tiêu $i2u
H: H*& k2 tên 898 46 (nh hing !* 8W 8Ong
giEơng 8(- ngRn 8ờ !Ju tr(nh 8hBng gif8 ng-"i
)/M7 $3- 4; n5n !+8 =H, 8h- tY :uB8^
TL: - NgO [u&5n 4% 8hi.n th{ng @"8h Q|ng
( NuM •g~#
- Lê H-%n 4% 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng TBng
( NuM •~1#
- Lh ThEờng Di;t 4% 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng
TBng ( NuM 1p77#
- Tr<n ThP !+ 4% 8u+8 kh9ng 8hi.n 8hBng :u/n
)/M =EF8 vOng CY ( 1a•~#
- Tr<n [uB8 TuJn 8hBng :u/n Ngu&ên )/M =EF8
( nuM 1a~• l 1a~~#
- Lê LFi khbi nghn( 8hBng :u/n vinh )/M =EF8 (
1z1~ l 1za~#
Ngu&Tn Hu; - [u(ng Trung 8hBng :u/n )/M
=EF8 `iêM ( 17~•# 8hBng :u/n Th(nh ( 17~•#
H: Trnh $%& s' ,h9t tri2n kinh t. b nE>8 t( tL
th. k_ ` !.n th. k_ `I`^
TL: Dinh t.:
j NOng nghi;,: Ch9t tri2noo
j ThP 8Ong nghi;,oooo1
j ThEơng nghi;,: ChF $V( !EF8 Mb r+ng7 4i;8
$uOn $9n 4>i nE>8 ng-%i ,h9t tri2noo1
H: D2 tên nhNng th%nh t'u 4un h-9 8P( ?/n t+8
tL th. k_ ` !.n th. k_ `I`^
TL: Th%nh t'u 4un hR8
- Th%nh t'u 45 gi9- ?I8
- Th%nh t'u 45 ki.n trV87 !iêu khu8
- Th%nh t'u 45 ngh; thuHt
2& [@ =Y/5 HS O0F* *R+s/ _+/0 *. *¦
*0. _¯ ;./ *0. _¯ I
6& T0S/0 *Y- H4/ 0GF
d& CD/5 )e B M-@b/ *fO:
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i7 On $%i1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- 167 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
BBBBBBBBBBBBG‰GBBBBBBBBBBBB
N5S@ JG?/: 2–]d]2‰11
N5S@ 5+u/5: 2˜]d]2‰11
T+.* †˜ rN T~P
I& '() *+,- 9S+ 0A) :
1]& K+./ *01):
- HS n{M ="i ki.n thy8 8ơ $3n1
- Di2M tr( ="i h thy8 hR8 tH, ti., thu $%i 8P( hR8 sinh1
- HR8 sinh t' ki2M tr( ="i ki.n thy8 =68h sS 8P( Mnh1
2]& K‡ /4/5:
- \kn =u&;n kŽ nung tE ?u& 8P( hR8 sinh1
- DŽ nung thBng kê 45 tnh hnh kinh t.7 )* h+i 898 th. k} `X - `I`1
6& T7 *78/5:
- T' h%- 45 898 (nh hing ?/n t+81
- šêu :uê hEơng !Jt nE>81
II& P07Œ/5 O0FOI *0+.* 9: =?@ 0A):
- NXQ7 !%M th-"i7 th'8 h%nh
- @3ng ,hI7 tE =i;u7 tr(nh 3nh1
III& T+./ *RZ/0 M,/ MNO:
1& rĐTC
2& KTBC:
6& BS+ QN+:
11 r/ *fOI *0e/5 _, /0w/5 /³* )0x/0 Hy JY O0F* *R+s/ _+/0 *.I H4/ 0cE *¦ *0. _°
;./ /ŠE ;‚- *0. _° I&
N\+ =-/5
CF) 5+E+ ;G?/ HS /0w/5 ;+sQ QN+
NgO Qinh
Ti5n Lê
Lh - Tr<n Lê sơ
Th. k}
`XI-`XIII
NS( !<u
th. k} `I`
NOng
nghi;,
Dhu&.n khA8h
s3n )uJt1
TC 8%& t68h
!i5n1
ChV trRng !%-
4et kênh
MEơng1
\u+ng !Jt t'
8%& nhi5u
)uJt hi;n
!i5n tr(ng
th9i J, thi
h%nh 8hAnh
‹NgI $inh E
nOngŒ
Th'8 hi;n
,he, :u/n
!i5n
C98 8ơ :u(n
khu&.n
nOng sy1
Q%ng ng-%i
$6 tr tr;7 kkM
h*M1
Q%ng tr-ng
8W nhNng
$E>8 ,h9t
tri2n 4u(
[u(ng Trung
$(n h%nh
8hi.u khu&.n
nOng
Dh(i h-(ng
=H, J,7 !Gn
!i5n1
Xi;8 sS( !{,
!ê khOng 8hV
trRng1
ThP 8Ong
nghi;,
`/& ?'ng M+t
sB )Ebng thP
8Ong 8P( nh%
nE>81
`uJt hi;n
ngh5 gBM $9t
tr%ng1
`uJt hi;n
gU ,hEờng
thP 8Ong b
Thung
L-ng1
Nhi5u =%ng
thP 8Ong
vb r+ng kh(i
th98 Mˆ1
- 168 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
C98 ngh5 thP
8Ong 8Y
tru&5n ,h9t
tri2n
CI8 @98h
T98
Nhi5u =%ng
thP 8Ong1
ThEơng
nghi;,
QV8 ti5n !Gng
!2 =Eu h%nh1
`uJt hi;n
trung t/M
$uOn $9n 4%
8hF =%ng :uê1
Qw& M"nh
ng-"i thEơng1
Thung =-ng =%
trung t/M
kinh t. s<M
uJt1
Dhu&.n
khA8h Mb
8hF1
H"n 8h.
$uOn $9n
4>i ngEời
nE>8 ng-%i1
`uJt hi;n !O
th6 ,hB )91
Gi3M thu.
Mb 8S( thOng
thEơng 8hF
$V(1
Nhi5u th%nh
th67 th6 ty
MR81
H"n 8h.$uOn
$9n 4>i 898
nE>8 ,hEơng
t/&
Xun hW(7
ngh; thuHt7
gi9- ?I8
Xun hW( ?/n
t+8 =% 8hP
&.u1
Gi9- ?I8
8hE( ,h9t
tri2n1
C98 t98 ,hwM
4un hW( tiêu
$i2u 8P( Tr<n
[uB8 TuJn7
[u(ng Dh3i7
TrEơng H9n
Siêu1
`/& ?'ng
:uB8 tS gi9M
vb nhi5u
trEờng hR8
khu&.n
khA8h thi
8S1
Xun hW(
8hN nOM
giN 46 trA
:u(n trRng1
ChN :uB8
ngN r( !ời1
@(n h%nh
8hi.u =H, hR81
Nhi5u tru&;n
nOM r( !ời1
Ngh; thuHt
s/n khJu !(
?"ng7 ,h-ng
,hV1
Xun hR8 ,h9t
tri2n r'8 rt1
Nhi5u 8Ong
trnh ki.n
thy8 !G s+7
nYi ti.ng1
Dh-( hR8
kŽ thuHt
Cơ :u(n
8hu&ên 4i.t
sS r( !ời1
Th<& thuB8
nYi ti.ng Tu;
Tnnh
Nhi5u t98
,hwM sS
hR87 !6( =h7
t-9n hR8
Ch. t"- 4‚
khA1
Ch9t tri2n 898
=%ng ngh5 thP
8Ong1
2& T0e/5 _, )F) JY _+b/ M:)0 JŠ )0x/0
HR8 sinh thBng kê th]- $3ng s(u:
Niên !"i S' ki;n Nh/n 4Ht 8hAnh D.t :u3
HR8 sinh thBng kê r( $3ng ,hI
C98 nhWM tr]- $3ng ,hI
- NhHn )et 8he-
GX: Tr]- $3ng ,hI !9, 9n
HS: S- s9nh7 sS( 8hN( nhNng s(i sWt1 Qi5n 4%- 4b ghi
d& & CD/5 )e :
HS !i5n 4%- $3ng !* $Oi1
g& H7N/5 =h/ *Y 0A):
HR8 $%i7 On $%i a• - aU - a71 Thi hR8 k™ II1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- 169 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
N5S@ JG?/: d]g]2‰11
N5S@ 5+u/5: ˜]g]2‰11
Ti.t 7p: THI HKC KÌ II
I& '() *+,- )‚/ ;?*:
1& K+./ *01): GiV, hR8 sinh tYng hF, nhNng ki.n thy8 !* hR8 tr-ng 8hEơng trnh hR8 k II
4Hn ?Ing =%M $%i ki2M tr( hR8 k II1
2& R£/ _3 /4/5: Dh9i :u9t7 tYng hF,
II& T+./ *RZ/0 M,/ MNO:
1&rĐTC
2& BS+ QN+
C[- 1: ChN [uB8 ngN r( !ời tr-ng h-%n 83nh n%-^ X s(- 8hN 89i L(-tinh ghi /M ti.ng
Xi;t ="i trb th%nh 8hN [uB8 ngN 8P( nE>8 t( 8h- !.n ng%& n(&^
C[- 2: Nêu ngu&ên nh/n th{ng =Fi 4% h nghn( =68h sS 8P( ,h-ng tr%- T/& Sơn^ dM 8W
nhHn )et g 45 4(i trs 8P( [u(ng Trung tr-ng 8u+8 khbi nghn( T/& Sơn^1
C[- 6: Trnh $%& nhNng th%nh t'u !"t !EF8 tr-ng =nnh 4'8 4un hR8 - ngh; thuHt 8uBi th.
k_ `XIII - nS( !<u th. k_ `I`^ NhHn )et 8P( ]M 45 nhNng th%nh t'u !W^
ĐÁP ÁN
C[- 1: •2 ;+sQ•
BH-%n 83nh r( !ời 8P( 8hN [uB8 ngN: ( 1 !i2M#
!.n th. k_ `XII7 ti.ng Xi;t !* ,h-ng ,hV 4% tr-ng s9ng1 v+t sB gi9- sn ,hEơng T/& !*
hR8 ti.ng Xi;t !2 tru&5n !"-1 HR ?ing 8hN 89i L(-tinh !2 ghi /M ti.ng Xi;t - 8hN [uB8
ngN r( !ời
- X s(-11( 1!i2M#
ChN [uB8 ngN =% thy 8hN 4i.t ti;n =Fi7 kh-( hR87 rT ,hY $i.n1
C[- 2: •d ;+sQ•:
¨ N5-@,/ /0[/ *0¤/5 M€+ HS Ÿ /503E M:)0 JŠ )DE O0G/5 *RSG T[@ SŒ/& • 6 ;+sQ•
)N Nguyên n4nN Y1A5 5iê8h
- Nhờ h 8hA !Ju tr(nh 8hBng 9, $y87 $W8 =+t7 tinh th<n &êu nE>87 !-%n k.t 4% hi sinh 8(- 83
8P( nh/n ?/n t(1
- S' =*nh !"- t%i tnh s9ng suBt 8P( [u(ng Trung 4% $+ 8h_ hu& nghn( :u/n1
9N e ngG) : Y1A55i'8h
- LHt !Y 898 tH, !-%n ,h-ng ki.n Ngu&Tn - Tr6nh7 Lê 7 thBng NhJt !Jt nE>81
-Q9nh t(n 898 8u+8 )/M =EF8 8P( :u/n `iêM7 Th(nh7 $3- 4; 4Nng 8h{8 !+8 =H, ?/n t+81
¨ VE+ *R“ )DE Q-E/5 TR-/5 *RG/5 )-\) _08+ /503E T[@ SŒ/ •1;+sQ•
- LHt !Y 898 tH, !-%n ,h-ng ki.n ( Ngu&Tn7 Tr6nh7 Lê#
- Q9nh !uYi ng-"i )/M `iêM (17~•# Th(nh (17~•#
C[- 6: •d ;+sQ•
¨ T0S/0 *Y- Hy H4/ 0A) B /50b *0-f* )-e+ *0. _¯ VIII B ;‚- *0. _¯ I& • 6 ;+sQ•
E]& V4/ 0A): •1Ig;+sQ•
- Xun hR8 ?/n gi(n: tI8 ngN 8( ?(-7 tru&;n nOM ?%i1
- Xun hR8 4i.t $|ng 8hN nOM ,h9t tri2n7 Tru&;n Di5u - Ngu&Tn ‡u7 thơ HG `u/n HEơng1
- 170 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- N+i ?ung: ,h3n 9nh s/u s{8 8u+8 sBng )* h+i !Eơng thời7 th2 hi;n t/M tE ngu&;n 4Rng
8P( nh/n ?/n1
9]& N50b *0-f*: •1Ig;+sQ•
- Xun ngh; ?/n gi(n ,h9t tri2n7 ngh; thuHt s/n khJu7 8hk-7 tuGng7 :u(n hR =h7 h9t ?fM b
Mi5n )uOi7 h9t =EFM h9t )-(n b Mi5n nVi1
- Tr(nh ?/n gi(n M(ng !HM tAnh ?/n t+87 !Ju 4Ht7 8hun tr/u thYi s9-7 ?sng tr(nh QOng HG1
- Di.n trV8: Chi( T/& ChEơng7 Qnh =%ng Qnh @3ng (@{8 Ninh#1
- Ngh; thuHt t"8 tEFng7 !V8 !Gng rJt t%i h-(1
¨ N0f/ `³* • 1;+sQ•: Xun hR8 ngh; thuHt ,h9t tri2n r'8 rt nhJt tr-ng =68h sS ?/n t+8 tL
th. k_ ` !.n th. k_ `I`1 Ch3n 9nh 8h/n th'8 4% sinh !+ng th'8 tr"ng )* h+i ,h-ng ki.n
!Eơng thời7 th2 hi;n kh9t 4Rng 8P( nh/n ?/n1
IV& TY Ri* _+/0 /50+bQ:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- 171 -
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7
- 172 -

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

Âu? -GV quan hệ giữa Lãnh chúa và Nông nô ở châu Âu như thế nào? Mục 2: Lãnh địa phong kiến. Hoạt động lớp/ Cá nhân. Mục tiêu: Hình thành khái niệm Lãnh địa, đặc điểm của lãnh địa HS đọc SGK-quan sát H/1 Em hiểu thế nào là Lãnh địa? -Hãy miêu tả và nhận xét về Lãnh địa Phong Kiến ở H/1? -Trình bày đời sống,sinh hoạt trong Lãnh địa? -Đặc điểm chính của nền kinh tế Lãnh địa là gì? -HS thảo luận:phân biệt sự khác nhau giữa xã hôi Cổ Đại và xã hội Phong Kiến? Mục 3: Sự xuất hiện thành thị trung đại. Hoạt động lớp/ cá nhân, nhóm Mục tiêu: Hiểu biết 1 số nét cơ bản về thành thị trung đại -HS đọc SGK phần 3 -GV Đặc điểm của Thành thị là gì?Thành thị xuất hiện khi nào? -GV cư dân trong thành thị gồm những ai? Họ làm những nghề gì? - HS:thảo luận -Thành thị ra đời có ý nghỉa gì?

2.Lãnh địa Phong Kiến -Là vùng đất rộng lớn do Lãnh Chúa làm chủ trong đó có lâu đài thành quách.

-Đời sống trong Lãnh địa: +Lãnh chúa sống xa hoa đầy đủ. +Nông nô:đói nghèo cực khổ. -Đặc điểm kinh tế tự cung tự cấp,không trao đổi với bên ngoài.

3.Sự xuất hiện các thành thị trung đại: -Cuối thế kỉ XI sản xuất phát triển hàng hóa thừa được đem đi bán-thị trấn ra đời – Thành thị trung đại xuất hiện. -Thợ thủ công và thương nhân sản xuất và buôn bán trao đổi hàng hóa.

4 .Củng cố-luyện tập -XHPK ở Châu Âu được hình thành như thế nào? -Ý nghĩa sự ra đời của Thành thị? 5 .Hướng dẫn tự học Học bài-bài tập 1,2 và soạn bài 2. IV. Tự rút kinh nghiệm. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ..………………..o0o………………
-2-

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->