P. 1
CẢM QUAN

CẢM QUAN

|Views: 1,109|Likes:
Được xuất bản bởiQuach Bao Linh

More info:

Published by: Quach Bao Linh on Oct 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CẢM QUAN

BÀI 1: SO SÁNH PHÉP THỬ A NOT A VÀ PHÉP THỬ 2-3
I. Phâ !"# !"# $%&!
T'( H)* +h,# - h./ 0'12#3 -!h*4 56 /7*3.
Q*8!h B9: ;%h - <h80 /7* $= <h%>* 0'9 ?@%A0h* <h%>*3.
VB Th6 N#C! ;â/ - h1D# E73.
T'( +hF! H*G -/@% Hh8!h3.
I%h HJ# ;Kh -'.0 /7*3.
II. G%D% 0h%&*
1. PhL< 0hM A :0 A
1.1MN! OP!h:
PhL< 0hM A :0 A !h: <hL< Q8! O6h ?%&* /R0 S9 <h4/ !.
#%T# $D% /R0 /7* !h*4 h,G Hh"#.PhL< 0hM =G 0hP!h hU<
0':# 0Vh h*T# 5W /*T H%X/ 0', QY/ S9 <h4/ ?=/ ', !.
#%T# $D% /R0 S9 <h4/ O,# 58 0'Z 0h6 0'1@# Hh"#.
I1, ', [*G>0 O6h !h: !"# 0G !. Z S9 Q*\0 OW% 0'= 0hY:
<h1]# 8 /D% h,G Hh"#.
1.2 TVh h*T# 0h^! 0> !( SM EN# <hL< 0hM
MR0 !"# 0G S9 Q*â0 S,!H O,# #h%Z !_* 0h,G O`%
0h=h <h( 5R0 /V h1# Hh"# /*T #1@% 0%Z* Ea# hb ',.
Ch: Z 5R <hb !9/ [*, Oc 0%> h=h /R0 5*`% !9/ [*,

#%), h,% Ed# S9 <h4/A #1@% 0hM ?= !8! !"# hâ 0':# h=
/8G h)# #1@% 0h1@# Q*GZ 0%>< Qe! $D% S9 <h4/.
1.3N#*GZ ?%&*
B8h S,!H
1.4N#1@% 0hM
N#1@% 0h1@# Q*GZ 0%>< Qe! $D% S9 <h4/.C( 12 #1@%
0hM !h: <hL< 0hM =G.
1.5Ph1]# <h8<
12 #1@% 0hMA 3f !8% OK, A 12 ?G 1D! 0h,h $6A 12 HhB
#%\GA 2g #%\G S0%!HA g HhB 0'F# 0'c% 5=A 1 5Vh O^# /7* 0hh,A
0e% '8!A 5e0 5%.
I%i* H%& <hd# 0hP #h%&/
j +h* !h*4 56 /7* k/ 2 #.! Hh*\0 0'8h
#1@% 0hM hV 0h\G
j +h* 0hM /7* O1U! 0'c% HhB 0'F#A O9/ 59:
!8! O%i* H%& 8h S8# h%&0 OR.
Mc h., /7* $= 0'b0 0^ 0'Vh 5=G /7*

1.6Ph%>* h1D# E7
l% $*% ?d# 0h,h $6 0'1D! Hh% 0hM /7*. /R0 5R /7* #J/
2 /7* 58h S,!H Sm ?( ?1U0 O1U! #%D% 0h%&* $D% AhnCh6.
AhnCh6 hcG >/ 0hM /7* $= !h: 5%>0 2 /7* ?= #%T# h,G Hh8!
/7* 5, O(*.
I8h E\* !â* 0'9 ?@% !o, 5W $=: $6 0'P 0hP!h hU<
HcG O1, ', !â* 0'9 ?@% !h: /C% 0'1@# hU<A #,G !9 Hh% 5W
Hh"# !hF! !hF.
1.p.Ph%>* 0'9 ?@%
Mc ST #1@% 0hM:............. #=G 0hM:.............
Mc ST #1@%
0hM
T'b0 0^ 0'Vh
5=G /7*
Mc h., /7*
q11 A-A gf3- 3rs
q12 B-B ff2- 2qt
q13 A-B sg1- ptf
q1g B-A f1s-g1p
q1t A-A 1gs- 21s
q1f B-B 32f- r2q
q1p A-B pr3- 1tp
q1r B-A fpq- ptg
q1s A-A 3tp- 31r
q2q B-B gq3- gps
q21 A-B t3g-gp2
q22 B-A 312- f1g

B8h S,!H !. /c ST.......?=: A N:0 A
B8h S,!H !. /c ST.......?=: A N:0 A
uC8!h 0%> h=h 0hP #h%&/:
- Ch*4 56 O(G Oo EN# !NA /7*AE8 <h%>* h1D# E7 0'Z
$6 0'P 0hM /7*.
- M@% #1@% 0hM $=: <hd# 0hM.
- N#1@% h1D# E7 Sm h1D# E7 #1@% 0hM !8!h 0h_! 0%>
h=h !9/ [*,.
- PhN! $N /7* $= <h80 <h%>* 0'9 ?@%.
- S,* O. 0%> h=h 0h* /7* $= <h%>* 0'9 ?@% - !( H%X/ 0',
Hv <h%>* 0'9 ?@% 0'1D! Hh% 0h* 3.
- wC Ex< SW!h Sm Hh* $^! 0hM /7*.
1.r.+>0 [*9:
T`# ST !â* 0'9 ?@%:
ST !â* 0'9 ?@% Oe#:
ST !â* 0'9 ?@% S,%:
1.s. lM ?y ST ?%&*:
+>0 ?*b:

2.PhL< 0hM 2-3
2.1.MN! OP!h:
;= <hL< 0hM Q8! O6h S^ Hh8! h,* /R0 !8!h 0`# 0hX
#%), 2 S9 <h4/ /= Hh"# [*, 0â/ O> $%&! !he# Hh8! h,*
2 Oâ*.
2.2.TVh h*T# 0h^! 0> !( SM EN# <hL< 0hM:
MR0 !"# 0G #h%Z !_* 0h,G O`% !h> OR !h%Z !o, /R0
?:W% S,!HA #1@% 0, /*T H%X/ 0', #1@% 0hM !. hb ', S^ Hh8!
5%&0 #%), /7* 0hP #h%&/ $D% /7* H%X/ !h_# h,G Hh"#z
2.3.N#*GZ ?%&*: 5%
B8h S,!H.
2.g.N#1@% 0hM:
N#1@% 5Vh 0h1@# Hh"# [*, h*\ ?*G&.C( 2g
#1@% 0hM !h: <hL< 0hM =G.p
2.t.Ph1]# <h8<:

2g #1@% 0hMA !( p2 OK,A 2g ?G 1D! 0h,h $6A p2 #%\G
S0%!HA g /%># HhB 0'F#A 0e% O^# /7* 0hh,A 0e% '8!.
I%i* H%& <hd# 0hP #h%&/:
j +h* !h*4 56 /7* k/ 2 #.! Hh*\0 0'8h
#1@% 0hM hV 0h\G.
j +h* 0hM /7* O1U! 0'c% HhB 0'F#A O9/ 59:
!8! O%i* H%& 8h S8# h%&0 OR.
Mc h., /7* $= 0'b0 0^ 0'Vh 5=G /7*:
T%> h=h f ?( 0hM !9/ [*,A /{% ?( g #1@% 0hM.
;( 1:
Mc ST #1@% 0hM T'b0 0^ 0'Vh 5=G /7* Mc h., /7*
q1 |-A3 AB gf3- 3rs
q2 |-A3 BA ff2- 2qt
q3 |-B3 AB sg1- ptf
qg |-B3 BA f1s-g1p
;( 2:
Mc ST #1@% 0hM T'b0 0^ 0'Vh 5=G /7* Mc h., /7*
qt |-A3 AB 1gs- 21s

qf |-A3 BA 32f- r2q
qp |-B3 AB pr3- 1tp
qr |-B3 BA fpq- ptg
;( 3:
Mc ST #1@% 0hM T'b0 0^ 0'Vh 5=G /7* Mc h., /7*
qs |-A3 AB 3tp- 31r
1q |-A3 BA gq3- gps
11 |-B3 AB t3g-gp2
12 |-B3 BA 312- f1g
VD% !8! ?( gAtAf 0, ?}< ?W% 0'b0 0^ h1 !8! ?( 1A2A3.
2.f.Ph%>* h1D# E7.
l% $*% ?d# 0h,h $6 0'1D! Hh% 0hM /7*. MR0 5R /7* #J/
3 /7* 58h S,!H Sm OJ# 0h@% O1U! #%D% 0h%&* $D% AhnCh6.
AhnCh6 hcG >/ 0hM /7* #:=% !a# 5Z 0'8% -|3 ?= /7*
!h*4A >/ 0h 0'8% S,# <h9% $= !h: 5%>0 2 /7* !d ?W%A /7* =:
#%T# $D% /7* !h*4.
I8h E\* !â* 0'9 ?@% !o, 5W $=: $6 0'P 0hP!h hU<
HcG O1, ', !â* 0'9 ?@% !h: /C% 0'1@# hU<A #,G !9 Hh% 5W
Hh"# !hF! !hF.

2.p.Ph%>* 0'9 ?@%.
Mc ST #1@% 0hM:~~ N#=G 0hM:~.
M7* #%T# $D% /7* !h*4 ?=:~..
uC8!h 0%> h=h 0hP #h%&/:
- Ch*4 56 O(G Oo EN# !NA /7*AE8 <h%>* h1D# E7 0'Z
$6 0'P 0hM /7*.
- M@% #1@% 0hM $=: <hd# 0hM.
- N#1@% h1D# E7 Sm h1D# E7 #1@% 0hM !8!h 0h_! 0%>
h=h !9/ [*,.
- PhN! $N /7* $= <h80 <h%>* 0'9 ?@%.
- S,* O. 0%> h=h 0h* /7* $= <h%>* 0'9 ?@% - !( H%X/ 0',
Hv <h%>* 0'9 ?@% 0'1D! Hh% 0h* 3.
- wC Ex< SW!h Sm Hh* $^! 0hM /7*.
1.r.+>0 [*9:
T`# ST !â* 0'9 ?@%:
ST !â* 0'9 ?@% Oe#:
ST !â* 0'9 ?@% S,%:
1.s. lM ?y ST ?%&*: 0', 59#

+>0 ?*b:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..

36 cái đĩa . người thử là các công nhân trong nhà máy những người thường xuyên tiếp xúc với sản phẩm.Cần 12 người thử cho phép thử này. túi rác. 24 giấy stick. Mã hóa mẫu và trật tự trình bày mẫu . 12 khăn giấy.4 Người thử Người thường xuyên tiếp xúc với sản phẩm. 12 ly nước thanh vị. 1.5 Phương pháp 12 người thử. bút bi. Điều kiện phòng thí nghiệm + Khu chuẩn bị mẫu nằm ở góc khuất tránh người thử nhìn thấy + Khu thử mẫu được trãi khăn trắng.3 Nguyên liệu Bánh snack 1. 1 bình đựng mẫu thừa. 4 khăn trắng trãi bàn.giữa hai dòng sản phẩm. đảm bảo các điều kiện ánh sáng nhiệt độ. 1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->