Bài 7

TÂY ÂU
I. TÂY ÂU T NĂM 1945 1. V kinh t :
-

N NĂM 1950.

Sau chi n tranh th gi i th hai Tây Âu b t n th t n ng , nhi u thành ph , nhà máy b tàn phá nên s n xu t b suy gi m . T 1945-1950 Tây Âu nh n vi n tr M qua “K ho ch Mác –san” , nên kinh t ph c h i và l thu c M .

2. V chính tr :
- Ưu tiên hàng u là c ng c chính quy n c a giai c p tư s n, n nh tình hình chính tr – xã h i, hàn g n v t thương chi n tranh, ph c h i n n kinh t , liên minh ch t ch v i M ng th i tìm cách tr l i thu c a c a mình. - T 1945 – 1950, cơ b n n nh và ph c h i v m i m t, tr thành i tr ng c a kh i XHCN ông Âu m i hình thành.

Thí d : + GCTS g t nh ng ngư i công s n ra kh i chính ph - Pháp, Anh, Ý . + Tây Âu gia nh p kh i Quân s B c i Tây Dương –NATO- do M ng u . + Pháp xâm lư c tr l i ông Dương , Anh tr l i Mi n i n và Mã lai; Hà lan tr l i In ô nê xi a . II. TÂY ÂU T 1950 N NĂM 1973. 1. V i n i. a. Kinh t . - T 1950 – 1970, kinh t Tây Âu phát tri n nhanh chóng. ( c tr thành cư ng quôc công nghi p th ba th gi i, Anh th tư và Pháp th năm )
n u th p niên 70, tr thành m t trong ba trung tâm kinh t – tài chính l n c a th gi i v i trình KH-KT cao.

Nguyên nhân:
+ S n l c c a nhân dân lao ng. + Áp d ng thành công nh ng thành t u KH-KT nâng cao ch t lư ng, h giá thành s n ph m. + Vai trò qu n lý, i u ti t n n kinh t c a nhà nư c có hi u qu . + T n d ng t t các cơ h i bên ngoài như: vi n tr M ; ngu n nguyên li u r c a các nư c th gi i th ba, h p tác có hi u qu trong khuôn kh EC…

b. Chính tr :
- 1950 – 1973: là giai o n phát tri n c a n n dân ch tư s n Tây Âu, ng th i có nhi u bi n ng chính tr (Pháp: t 1946 – 1958 có 25 l n thay i n i các) 2. V i ngo i: M t m t liên minh ch t ch v i M ( Anh, c, Ý ), m t khác c g ng a phương hóa quan h i ngo i (Pháp , Th y i n, Ph n Lan ).
24

- Chính ph Anh ng h cu c chi n tranh xâm lư c c a M Vi t Nam, ng h Israel ch ng -r p, CHLB c gia nh p NATO (5/1955)… - Pháp ph n i trang b vũ khí h t nhân cho CHLB c, chú ý phát tri n quan h v i Liên Xô và các nư c XHCN khác, rút kh i B ch huy NATO và bu c M rút các căn c quân s … ra kh i t Pháp. - Pháp , Th y i n, Ph n Lan u ph n i cu c chi n tranh c a M Vi t Nam. - 1950 – 1973: ch nghĩa th c dân cũ c a Anh, Pháp, Hà Lan, B ào Nna … cũng s p trên ph m vi toàn th gi i.

III. TÂY ÂU T 1. Kinh t :
-

NĂM 1973

N NĂM 1991

T 1973 n u th p niên 90: kh ng ho ng, suy thoái và không n nh (tăng trư ng kinh t gi m, l m phát, th t nghi p tăng), - G p s c nh tranh quy t li t t M , Nh t, các nư c công nghi p m i (NIC). Quá trình nh t th hóa Tây Âu g p nhi u khó khăn 2. V chính tr – xã h i: Tình tr ng phân hóa giàu nghèo ngày càng l n, t n n xã h i thư ng xuyên x y ra.

3.
-

i ngo i:
11/1972: ký Hi p nh v nh ng cơ s quan h gi a hai nư c hai nư c hòa d u; 1989, “B c tư ng Berlin” b xóa b và nư c (3.10.1990) Ký nh ư c Helsinki v an ninh và h p tác châu Âu (1975). c làm quan h c th ng nh t

-

IV. TÂY ÂU T NĂM 1991 N NĂM 2000 1. V kinh t : T 1994, ph c h i và phát tri n tr l i, Tây Âu v n là m t trong ba
trung tâm kinh t -tài chính l n nh t th gi i (GNP chi m 1/3 t ng s n ph m công nghi p th gi i tư b n).

2. V chính tr và
-

i ngo i :

-

Cơ b n là n nh. Có s i u ch nh quan trong trong b i c nh “Chi n tranh l nh” k t thúc, tr t t hai c c I –an- ta tan rã . N u như Anh v n duy trì liên minh ch t ch v i M thì Pháp và c ã tr thành nh ng i tr ng áng chú ý v i M trong nhi u v n qu c t quan tr ng. M r ng quan h v i các nư c ang phát tri n Á, Phi, M La-tinh, các nư c thu c ông Âu và SNG.

V. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU). 1. Thành l p:
Ngày 18/04/1951, 6 nư c Tây Âu (Pháp, Tây c, Italia, B , Hà Lan, Luc-xăm bua (Lucxemburg) thành l p “C ng ng than – thép châu Âu” (ECSC). Ngày 25/03/1957, sáu nư c ký Hi p ư c Roma thành l p “C ng ng năng lư ng nguyên t châu Âu” (EURATOM) và “C ng ng kinh t châu Âu” (EEC). Ngày 1/7/1967, ba t ch c trên h p nh t thành “C ng ng châu Âu” (EC)

25

-

01/05/2004, k t n p thêm 10 nư c thành viên ông Âu, nâng t ng s thành viên lên 25. 2. M c tiêu: Liên minh ch t ch v kinh t , ti n t và chính tr (xác nh lu t
công dân châu Âu, chính sách i ngo i và an ninh chung, Hi n pháp chung…) 3. Ho t ng: - Tháng 6/1979: b u c Ngh vi n châu Âu u tiên. - Tháng 3/1995: h y b vi c ki m soát i l i c a công dân EU qua biên gi i c a nhau. - 01/01/1999, ng ti n chung châu Âu ư c ưa vào s d ng, ng EURO - Hi n nay là liên minh kinh t - chính tr l n nh t hành tinh, chi m ¼ GDP c a th gi i. - 1990, quan h Vi t Nam – EU ư c thi t l p và phát tri n trên cơ s h p tác toàn di n. - Tháng 7-1995 EU và VN kỳ Hi p nh h p tác toàn di n.
t t i th ô Brussels c a B . Trư c 1/11/1993 g i là C ng ng Châu Âu (EC). S nư c thành viên : T i 1/1/1995, EU có 15 nư c thành viên g m : Pháp, c, Italia, B , Hà Lan, Luxembourg, Anh, Ailen, an M ch, Hy L p, Tây Ban Nha, B ào Nha, Áo, Thu i n và Ph n Lan. K t tháng 1/5/2004, EU ã chính th c k t n p thêm 10 thành viên m i là C ng hoà Czech, Hungaria, Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Litva, Latvia, Estonia, Malta, Síp. Hi n nay, EU có di n tích: 4.000.000 km2; Dân s : 455 tri u ngư i; GDP/ u ngư i: 21.100 USD/năm. Quá trình thành l p: Quá trình thành l p EU b t u t 1951: 1. Hi p ư c Paris (1951) ưa n vi c thành l p C ng ng than thép châu Âu (ECSC). ng nguyên t lư ng (Euratom) và 2. Hi p ư c Roma (1957) ưa d n vi c thành l p C ng thành l p C ng ng Kinh t châu Âu (EEC). - T năm 1967 cơ quan i u hành c a các C ng ng trên ư c h p nh t và g i là C ng ng châu Âu. - Năm 1987, EU b t u tri n khai k ho ch xây d ng "Th trư ng n i a th ng nh t Châu Âu" năm 1992. 3. Hi p ư c Liên hi p Châu Âu (hay còn g i là Hi p ư c Maastricht) ký ngày 7/2/1992 t i Maastricht (Hà Lan), nh m m c ích thành l p liên minh kinh t và ti n t vào cu i th p k 90, v i m t ng ti n chung và m t Ngân hàng trung ương c l p, thành l p m t liên minh chính tr bao g m vi c th c hi n m t chính sách i ngo i và an ninh chung ti n t i có chính sách phòng th chung, tăng cư ng h p tác v c nh sát và lu t pháp. Hi p ư c này ánh d u m t bư c ngo t trong ti n trình nh t th hóa Châu Âu. C th : a. Liên minh chính tr : - T t c các công dân c a các nư c thành viên ư c quy n t do i l i và cư trú trong lãnh th c a các nư c thành viên. - ư c quy n b u c và ng c chính quy n a phương và Ngh vi n châu Âu t i b t kỳ nư c thành viên nào mà h ang cư trú. - Th c hi n m t chính sách i ngo i và an ninh chung trên cơ s h p tác liên chính ph v i nguyên t c nh t trí v n b o m ch quy n qu c gia trên lĩnh v c này. - Tăng cư ng quy n h n c a Ngh vi n châu Âu. - M r ng quy n c a C ng ng trong m t s lĩnh v c như môi trư ng, xã h i, nghiên c u.... 26

-

07/12/1991: Hi p ư c Ma-a-xtrish ư c ký k t, kh ng nh m t ti n trình hình thành m t Liên bang châu Âu m i vào năm 2000 v i ng ti n chung, ngân hàng chung… 1/1/1993: EEC thành Liên minh châu Âu (EU) v i 15 nư c thành viên. 1994, k t n p thêm 3 thành viên m i là Áo, Ph n Lan, Th y i n.

Liên minh châu Âu (EU) có tr s

- Ph i h p các ho t ng tư pháp, th c hi n chính sách chung v nh p cư, quy n cư trú và th th c. b. Liên minh kinh t - ti n t : Liên minh kinh t - ti n t ư c chia làm 3 giai o n, b t u t 1/7/1990 t i 1/1/1999, k t thúc b ng vi c gi i tán Vi n ti n t châu Âu, l p Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). i u ki n tham gia vào liên minh kinh t - ti n t (còn g i là nh ng tiêu chí h i nh p) là: l m phát th p, không vư t quá 1,5% so v i m c trung bình c a 3 nư c có m c l m phát th p nh t; thâm h t ngân sách không vư t quá 3% GDP; n nhà nư c dư i 60% GDP và biên giao ng t giá gi a các ng ti n n nh trong hai năm theo cơ ch chuy n i (ERM); lãi su t (tính theo lãi su t công trái th i h n t 10 năm tr lên) không quá 2% so v i m c trung bình c a 3 nư c có lãi su t th p nh t . K t ngày 01/01/2002 ng Euro ã chính th c ư c lưu hành trong 12 qu c gia thành viên (còn g i là khu v c ng Euro) g m Pháp, c, áo, B , Ph n lan, Ailen, Italia, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha và B ào Nha, 3 nư c ng ngoài là Anh, an m ch và Thu i n. Hi n nay, ng Euro ang có có m nh giá cao hơn ng ô la M . i - ký ngày 2/10/1997 t i 4. Hi p ư c Amsterdam (còn g i là Hi p ư c Maastricht s a Amsterdam - Hà Lan) ã có m t s s a i và b sung trong m t s lĩnh v c chính như: 1. Nh ng quy n cơ b n, không phân bi t i x ; 2. Tư pháp và i n i; 3. Chính sách xã h i và vi c làm; 4. Chính sách i ngo i và an ninh chung. n 5. Hi p ư c Schengen: Ngày 19/6/1990, Hi p ư c Schengen ư c tho thu n xong. 27/11/90, 6 nư c : Pháp, c, Luxembourg, B , Hà Lan, Italia chính th c ký Hi p ư c Schengen. Hai nư c Tây Ban Nha và B ào Nha ký ngày 25/6/1991. Ngày 26/3/1995, Hi p ư c này m i có hi u l c t i 7 nư c thành viên. Hi p ư c quy nh quy n t do i l i c a công dân các nư c thành viên. i v i công dân nư c ngoài ch c n có visa c a 1 trong 9 nư c trên là ư c phép i l i trong toàn b khu v c Schengen. Hi n nay, 14/15 nư c thành viên EU ã tham gia khu v c Schengen (tr Anh). c i cách th ch ón nh n các thành 6. Hi p ư c Nice (7-11/12/2000): t p trung vào v n viên m i ng th i tăng cư ng vai trò c a Ngh vi n châu Âu, thành l p L c lư ng ph n ng nhanh (RRF). Theo lu t c a EU, Hi p ư c Nice c n ư c ngh vi n c a t t c các nư c thành viên thông qua m i có hi u l c. Hi n nay, quá trình này ang ư c ti n hành trong các qu c gia thành viên. Cơ c u t ch c : EU có b n cơ quan chính là : H i ng B trư ng, U ban châu Âu, Ngh vi n châu Âu, Toà án châu Âu. a. H i ng B trư ng : Ch u trách nhi m quy t nh các chính sách l n c a EU, bao g m các B trư ng i di n cho các thành viên. Các nư c luân phiên làm Ch t ch v i nhi m kỳ 6 tháng. Giúp vi c cho H i ng có U ban i di n thư ng tr c và Ban T ng Thư ký. T năm 1975, ngư i ng u Nhà nư c, ho c Chính ph , các Ngo i trư ng, Ch t ch và Phó Ch t ch U ban châu Âu có các cu c h p thư ng kỳ bàn quy t nh nh ng v n l n c a EU. Cơ ch này g i là H i ng châu Âu hay H i ngh Thư ng nh EU. b. ban Châu Âu : Là cơ quan i u hành g m 20 U viên, nhi m kỳ 5 năm do các Chính ph nh t trí c và ch b bãi mi n v i s nh t trí c a Ngh vi n Châu Âu. Ch t ch hi n nay là ông Rô man nô Prô i, c u Th tư ng Italia ( ư c b u t i cu c h p Thư ng nh EU b t thư ng ngày 23/3/1999 t i Berlin). Dư i các U viên là các T ng V trư ng chuyên trách t ng v n , t ng khu v c. c. Ngh vi n Châu Âu : G m 732 Ngh sĩ, nhi m kỳ 5 năm, ư c b u theo nguyên t c ph thông u phi u. Trong Ngh vi n các Ngh sĩ ng i theo nhóm chính tr khác nhau, không theo Qu c t ch. Ch c năng: thông qua ngân sách, cùng H i ng Châu Âu quy t nh trong m t s lĩnh v c, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các chính sách c a EU, có quy n bãi mi n các ch c v u viên U ban châu Âu. d. Toà án Châu Âu : t tr s t i Lúc- xăm- bua, g m 15 th m phán và 9 tr ng sư, do các chính ph tho thu n b nhi m, nhi m kỳ 6 năm. Toà án có vai trò c l p, có quy n bác b nh ng quy nh c a các t ch c c a U ban Châu Âu văn phòng Chính ph các nư c n u b coi là không phù h p v i lu t c a EU. (NHQ - Theo MOFA)

27