Chi Phí S D ng V n

I Th

Các n i dung ã h c...
I Phân tích tài chính chí

i giá ti n t giá I nh giá ch ng khoán giá khoá I R i ro và l i nhu n I Quy t nh u tư

Quy t

nh

u tư

Tài s n TSL Tài s n c nh

Ngu n v n N ng n h n N dài h n CP ưu ãi CP thư ng

Tài s n TSL Tài s n c nh

Ngu n v n N ng n h n N dài h n CP ưu ãi CP thư ng

Page 1

1

.Các n i dung ti p theo.. I Quy t nh tài tr Chi phí s d ng v n phí òn b y tài chính-Leverage chí nhC u trúc v n-Capital Structure trú Chính sách c t c Chí Tài s n TSL Tài s n c nh Ngu n v n N ng n h n N dài h n CP ưu ãi CP thư ng Quy t nh tài tr Tài s n TSL Tài s n c nh Ngu n v n N ng n h n N dài h n CP ưu ãi CP thư ng Tài s n TSL Ngu n v n N ng n h n N dài h n CP ưu ãi CP thư ng C u trúc v n trú Page 2 } 2 .

CP huy ng v n chính khá chí là Chi Phí S D ng V n c a công ty Phí I Chi phÝ sö dông vèn trong kÕ to¸n vµ trong TCDN Trong kÕ to¸n to¸ – Lµ c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ®−îc sö dông trong h¹ch to¸n: L·i vay ng©n hµng.Chi Phí S D ng V n Phí i v i nhà u tư t su t l i nhu n nhà c a m t ch ng khoán là l i ích thu v khoá t u tư. nhà I L i nhu n này là chi phí c a công ty. kh«ng ®−îc sö dông trong h¹ch to¸n kÕ to¸n: Chi phÝ sö dông vèn chñ së h÷u. I Nói cách khác. cty. phí ty. Các ngu n v n c a doanh nghi p? I Trái phi Trá Chi phí v n bình quân phí tính chi phí v n bình quân c a phí doanh nghi p. chúng ta c n tính chú chi phí s d ng v n c a t ng phí ngu n v n riêng l : I Chi phí s d ng n -Cost of Debt phí I CP v n CPƯ I CP v n CP thư ng I u I C ph n ưu ãi I C ph n thư ng . l·i vay ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. l·i vay tÝn dông th−¬ng m¹i… – Môc ®Ých: §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Trong tµi chÝnh DN NLµ c¸c kho¶n chi phÝ c¬ héi. I “Chi Phí S D ng V n” Chính là chi phí Phí Chí phí v n bình quân c a doanh nghi p. lîi nhuËn gi÷ l¹i… NMôc ®Ých: §Ó ®¸nh gi¸ vµ lùa chän c¸c dù ¸n ®Çu t−. Page 3 3 .common Stock I M i lo i ch ng khoán này em l i m t khoá kho n l i nhu n cho các nhà u tư . tư. I i v i giám c tài chính t su t l i giá chí nhu n ó chính là chi phí huy ng chí phí v n c n thi t cho h at ng c a cty.

000 0 400.taxes (34%) EAT I C phi u 400.000 (136.000 (119.interest expense EBT .000 0 400.000 c t c cho các c ông. phí d ng n là: I T su t l i nhu n òi h i c a các nhà nhà u tư. tư.000 VD: tác ng c a thu khi tài tr b ng n vay EBIT .000) 231.000 Gi s công ty chi tr $50.000 N vay 400.interest expense EBT . Chi phí s phá nh.000 (119.000) 350.Chi phí s d ng n phí Chi phí s phí d ng n i v i công ty phát hành.000 (136. ông.000) 264.000 (50. Page 4 4 .000 (50. và trá I i u ch nh theo thu .taxes (34%) EAT C phi u 400.000) 264.000) 350.000 N vay 400. VD: tác ng c a thu khi tài tr b ng n vay EBIT . I ư c i u ch nh theo chi phí phát phí phá hành (Chi phí liên quan n vi c phát phí phá hành trái phi u).000) 231.

taxes (34%) EAT .000) 214.000 (119.VD: tác ng c a thu khi tài tr b ng n vay EBIT .000 N vay 400.000 (50..000) 264.000 ( 1 .000 (50.000 = 50.interest expense EBT .000 0 400.000) 350.000 CPSD n sau thu = CPSD n trư c thu - Ti t ki m Thu 33.000 (136.dividends Retained earnings C phi u 400.000 0 231.000) 231.000 %CPSD n sau thu = %CPSD n trư c thu 1- Thu su t After-tax After% cost of = Debt Before-tax Before% cost of Debt x 1 Marginal .000 Ho c 33.tax rate Kd = kd (1 .34) N u tính theo t l ph n trăm 17.000 = 50.T) Page 5 5 .

Ti n lãi tr h ng nghĩ năm.T) .1061 (1 . năm..T) Kd = . I sau thu : Kd = kd (1 . TP. kd) + 1000(PVIF 20..T) .tax rate VD: Chi phí s d ng n phí I Công ty P phát hành trái phi phá trá Kd .After-tax After% cost of = Debt Before-tax Before% cost of Debt x 1 Marginal .07 = 7% I CPSD n Kd = Kd = sau thu : kd (1 ..1061 (1 . d ng n vay trư c và I Tính chi phí s phí sau thu ? I CPSD n trư c thu : 950 = 100(PVIFA 20.07 = Page 6 6 . danh nghĩa là 10%. kd) kd = 10. giá nhưng chi phí phát hành trái phi u là phí phá trá $50/1 TP. kd) kd = 10. kd) + 1000(PVIF 20.066 = = kd (1 .61%. th i gian 20 năm lãi su t giá $1.10 (1 .000.000. I CPSD n CPSD n trư c thu : 950 = 100(PVIFA 20.34) 7% TP lãi su t 10% ch có CP là 7% (g m CPPH) (g Do lãi vay là kho n làm gi m tr thu Kd = . TP ư c bán b ng m nh giá.34) u có m nh giá $1.61%.34) Kd = .

Vay NH (bank loans) Lãi su t = 9% + 1% = 10%. I LSCB (Prime rate) = 9% p. I Chi phí s d ng n vay NH phí I Chi Phí S D ng V n Phí CPƯ I Ta tính chi phí s d ng v n CPƯ t phí công th c nh giá CPƯ : giá kp = D Po = Dividend Price 98 = 10× 1 − (1 + r ) −5 100 + r (1 + r )5 Trial-and-error r = RD = 10.Tính kd (YTM) b ng công th c g n úng I Chi phí s d ng n .53% Page 7 7 .a. I 2% (n g c) chi phí qu n lý. I Có th tính ư c t su t g n úng b ng công th c sau: FV − NP sau: I + YTM = n FV + NP 2 NP: kho n ti n thu n thu ư c t bán trái trá phi u. I Ti n lãi h ng năm = $10. I n: Th i h n trái phi u trá I I : Ti n lãi trái phi u hàng năm trá I FV: m nh giá trái phi u giá trá I Chi phí s d ng n . năm. I N g c ($100) áo h n sau 5 năm. (n phí lý. I Ti n vay nh n ư c = $100 – $2 = $98.Vay NH (bank loans) Chi phí s d ng n vay có kỳ h n 5 năm là phí bao nhiêu? nhiêu? I Interest = Prime + 1%.

N u chi phí $8/năm.Chi Phí S D ng V n Phí CPƯ I Ta có: VD: Chi Phí S D ng V n Phí CPƯ I Công ty P phát hành CPƯ phá kp = I Trư D Po = Dividend Price ng h p có chi phí phát hành: phí phá nh: kp = D NPo = Dividend Net Price .c t c $8/năm.00 = Dividend Net Price = = 10.00 74. giá bán $75/CP. phí phát hành là $1/CP. phí s d ng v n CPƯ c a công ty? ty? NPo = giá – chi phí phát hành! giá phí phá nh! VD: Chi Phí S D ng Phí V n CPƯ kp = D NPo = Dividend Net Price VD: Chi Phí S D ng Phí V n CPƯ kp = D NPo 8.81% Page 8 8 . giá $75/CP. hãy tính chi phí phá $1/CP.

và 2) V n CP thư ng huy ng m i (xternal common equity) 2 ngu n v n này có phí như nhau? phí nhau? i nhu n l i thu c v các c ông nên chi phí l i nhu n l i là su t sinh phí l i òi h i c a các c ông? ông? I T i sao? sao? I N u các giám c u tư v n c a các c giá ông.Chi Phí S D ng V n CP thư ng I Có 2 ngu V n CP thư ng t l i nhu n gi l i IL n v n c ph n thư ng: ng: 1) V n CP thư ng n i sinh (L i nhu n gi l i). V n CP thư ng t l i nhu n gi l i V n CP thư ng t l i nhu n gi l i 1) Mô hình tăng trư ng c t c (DCF) Page 9 9 . nhu n t ngu n v n ó. các c ông s òi h i m t m c l i ông.

krf ) Page 10 10 .V n CP thư ng t l i nhu n gi l i 1) Mô hình tăng trư ng c t c Kc = D1 +g Po V n CP thư ng t l i nhu n gi l i 1) Mô hình tăng trư ng c t c Kc = D1 Po +g 2) Mô hình CAPM V n CP thư ng t l i nhu n gi l i 1) Mô hình tăng trư ng c t c Kc = D1 Po +g Mô hình tăng trư ng c t c có áp d ng ư c không n u g thay i? 2) Mô hình CAPM kc = krf + B ( km .

30 = 4. Như c i m: c n ph i ư c tính – Beta – Ph n bù r i ro (thư ng d a vào s li u quá quá kh ) – Ph i s d ng lãi su t phi r i ro phù h p phù S d ng l i su t TP dài h n n u chúng ta chú phân tích dòng ti n t m t kho n u tư dài h n.50 – 1.30) / 1. .7% 2008 1.30 – 1.36 (1.1 + 4.36) / 1.36 – 1.43 (1.9) / 4 = 5.43 = 4. trá chí S d ng LS phi r i ro danh nghĩa n u chi t nghĩ kh u dòng ti n danh nghĩa và LS th c phi r i nghĩ ro (real risk-free rate) n u chi t kh u dòng riskti n th c. I I I Page 11 11 . ng I M t phương pháp ư c lư ng t l tăng trư ng là phá s d ng giá tr bình quân l ch s giá Năm C t c Ph n trăm thay i 2006 1.6 + 5.43 – 1.6% 2009 1.23 2007 1. I Khó ư c tính t c tăng trư ng Khó I Mô hình này không tính n y u t r i ro th trư ng.1% Mô hình CAPM/SML I Lãi su t phi r i ro nào phù h p? I Ưu i m: có tính n y u t r i ro.Ví d : Ư c lư ng t l tăng trư ng c t c I I I I I I I Mô hình tăng trư ng c t c Như c i m: M t s công ty không chi tr c t c.30 (1. i v i kho n u tư ng n h n thì s d ng thì trái phi u chính ph ng n h n.7 + 4.50 (1.43) / 1. d ng ư c cho các công ty không chi tr c t c.36 = 5. áp ro.23) / 1.23 = 5.9% Bình quân = (5.1% 2010 1.

pháp lý. và in n. Page 12 12 . niêm y t. i u ch nh vào t ng u tư ban i u ch nh vào su t chi t kh u u a. phá nh. b. phá lý.V n CP thư ng t phát phá hành m i Mô hình tăng trư ng c t c V n CP thư ng t phát phá hành m i Mô hình tăng trư ng c t c knc = D1 +g NPo V n CP thư ng t phát phá hành m i Mô hình tăng trư ng c t c knc = D1 +g NPo Ti n thu v t bán CP m i sau khi tr CPPH! Chi phí s d ng v n phát hành m i phí phá i u ch nh chi phí phát hành phí phá Chi phí phát hành là các chi phí liên quan phí phá phí n vi c phát hành ch ng khoán m i như chi phí phá khoá phí b o lãnh phát hành.

phí phá Chi phí phát hành v n ch s h u fE.5% phí phá I Chi phí th c c a d án $110M/(1 . n u tư ban i u ch nh vào t ng u tư ban u (AIO) I Tính NPV = Σ CFt t t=1 (1 + k) . c. phí Chi phí s d ng v n bình quân I Chi phí s d ng v n bình quân là chi phí phí phí Chi phí s d ng v n bình quân phí Capital Structure 20% 10% 70% s d ng v n c a t ng ngu n v n riêng l tính theo tr ng s c a t ng ngu n v n ó. Th nh t. Source debt preferred common Cost 6% 10% 16% Page 13 13 .50(18) = 11. b. fA: phí phá quân.“Chi phí th c”c a d án = chi phí d án/(1 . Chi phí phát hành n và v n ch s h u là 5% và phí phá 18%.29M. Tính chi phí phát hành bình quân. fA = (E/V) × fE + (D/V) × fD c.50(5) + . xác nh chi phí phát hành c a t ng ngu n v n.“ phí phí I Ví d : Công ty LMP d tính tăng $110 tri u xây nhà nhà máy m i. Chi phí th c c a d án m i là bao nhiêu? Cơ c u v n phí nhiêu? t i ưu là D/E = 1 I Chi phí phát hành bình quân = .( ICO + FC ) Tác ng: làm gi m NPV ng: chi phí phát hành khi ư c tính chi phí s d ng v n phí phá phí a. và chi phí phát hành phí phá phí phá n .fA). fD.i u ch nh vào t ng u tư ban u (AIO) C ng chi phí phát hành (FC) vào phí phá u (ICO).115) = $124..

90. Giá tr s sách m i c ph n là $22.045 + . LS Coupon Giá tr s sách GT TT YTM Giá 6.0828 = .1278 = 12.474m Page 14 14 .474 t = $6.20 (6%) + .15% phí I T tr ng cơ c u v n: Giá tr th trư ng c a v n ch s h u = 78.250% 495m 463m 7.375% $ 499m $ 501m 6.539 t Giá tr th trư ng c a n = $501 + $463 + $221 + $289 = Giá $1.490m $1.54 t .474 t V = $4.4% Ví d I Ví d Chi phí s d ng v n ch s h u (SML): phí RE = .75 (12.539 t + $1.5%.26 tri u × $58 = Giá $4.26 tri u c phi u thư ng ang lưu hành.25 × 7.092) = .15(1 .045 + .013b = .8% I Chi phí s d ng n : phí Nhân t tr ng c a t ng kho n n v i YTM c a t ng kho n.Chi phí s d ng v n bình quân phí (20% debt.76% I I I I I I I I Công ty Eastman Chemical có 78. sau. Giá tr th trư ng c a v n ch s h u là giá Giá $4.635% 200m 221m 6.2%.7549 = 75% I WACC = .2451 = 25% E/V = $4.013b = . H s beta c a c phi u Eastman là .8) + .90 × (.32% 7.013 t D/V = $1.83% 7. 70% common) I Chi phí s d ng v n bình quân phí Xác nh t tr ng t ng ngu n v n như th nào? – Tính theo giá tr s sách? giá ch? – Tính theo giá tr th trư ng? giá ng? – Tính theo c u trúc v n m c tiêu c a trú doanh nghi p? Chi phí s d ng v n bình quân = phí I .70 (16) = 13.474b/$6. phí r i ro th trư ng là 9.82% T ng $1.600% 296m 289m 7. L i su t tín phi u 4. Giá ư c bán v i giá $58.76% 7. phí Công ty có các kho n n sau.40 nhưng c phi u nh. 10% preferred.10 (10%) + .35) = 10..539b/$6. chi phí s d ng n bình quân c a n = 7.

beta c a công ty 1.Chi phi s d ng v n c a doanh nghi p và d án Chi phí s d ng v n c a m t d án ph phí thu c vào vi c s d ng ngu n v n ó như th nào ch không ph i ó là ngu n v n t âu. 17% = 4% + 1. kh I I I I Chi phí s d ng v n c a doanh nghi p và d án i u gì x y ra n u chúng ta s d ng WACC cho chú m i d án b t k r i ro như th nào? Gi nh WACC = 15% D án Su t sinh l i yêu c u IRR A 20% 17% B 15% 18% C 10% 12% Chi phí s d ng v n c a doanh nghi p và d án IRR d án Chi phi s d ng v n c a doanh nghi p và d án I Gi RF + β FIRM ( R M − RF ) SML cho ta bi t t i sao: SML Ch p nh n sai khi ch n d án có NPV âm s công ty ABC (tài tr hoàn toàn b ng v n ch s h u) có chi phí (t hoà toà phí s d ng v n theo CAPM là 17%. I Do v y. Lãi su t phi r i ro là 4%. âu. phí r i ro th phí trư ng là 10%. I Các d án khác nhau có nh ng su t chi t khá kh u khác nhau. chi phí s d ng v n là bao nhiêu? M t công ty s d ng m t su t chi t kh u duy nh t cho t t c các d án có th tăng r i ro c a công ty và làm gi m giá tr công ty giá βFIRM Page 15 15 . chi phí s d ng v n ph thu c vào phí r i ro c a d án ch không ph i r i ro c a công ty. ty.3.3 1/3 Ngành i n β = 0.3 × 10% ICác d án u tư c a công ty ư c phân lo i như sau: 1/3 ngành bán l ô tô β = 2.0 Su t chi t kh u rf T b sai khi t b d án có NPV dương R i ro công ty (beta) 1/3 s n xu t thi t b ph n c ng máy tính β = 1.3 Khi ánh giá d án u tư xây d ng nhà máy i n. á nhau.6 Beta bình quân c a tài s n = 1.

6×(14% – 4% ) = 10% 10% ph n ánh chi phí cơ h i c a v n u tư vào d án s n xu t i n. và bác b nh ng d án mà l ra nên ch p nh n. s d ng m t su t ty. – Thư ng khó mà tìm ư c nh ng công ty khó ho t ng thu n tuý trong lĩnh v c xem xét Page 16 16 .0 r = 4% + 0. chi t kh u nh hơn WACC – B n v n có th ch p nh n nh ng d án mà l ra không nên ch p nh n. ro. nhưng t l sai sót c a b n s th p hơn R i ro d án (β) 0.6 1. chi t kh u l n h n WACC – N u d án ít r i ro hơn công ty. Phương pháp ch quan – Ví d phá I Chi phi s d ng v n c a doanh nghi p và d án i u ch nh khách quan khá – Tìm m t hay nhi u công ty cùng chuyên ho t ng trong lo i s n ph m hay d ch v mà chúng ta ang xem xét chú – Tính beta cho t ng công ty – L y giá tr bình quân giá – S d ng giá tr beta ó cùng v i CAPM giá tìm su t sinh l i thích h p cho m t d án có thí cùng r i ro. s d ng m t su t ty. là r i ro riêng bi t c a d án.Chi phi s d ng v n c a doanh nghi p và d án SML IRR d án 24% 17% 10% u tư vào ngành bán l ô tô hay ph n c ng máy tính thì su t chi t kh u cao hơn.3 2. I Chi phi s d ng v n c a doanh nghi p và d án i u ch nh ch quan – Xem xét r i ro c a d án so v i toàn b công ty toà – N u d án r i ro hơn công ty.