P. 1
Bai Tap Trac Nghiem Huu Co 11

Bai Tap Trac Nghiem Huu Co 11

|Views: 1,360|Likes:
Được xuất bản bởinguyenthechau

More info:

Published by: nguyenthechau on Oct 10, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ.
Phần 1:KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NHỚ. I. Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. 1. Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon ( trừ CO2, CO, muối cacbonat, xianua, cacbua...). Hóa học hữu cơ là nhành Hóa học chUyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. 2. Phân loại hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ được chia thành hidrcacbon và dẫn xuất hidrcacbon. a. Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ H đơn giản nhất, trong thành phần phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là cacbon và hidro. H C H * Hidrocacbon mạch hở: H - Hidrocacbon no : Ankan CH4 - Hidrocacbon không no có một nối đôi :Anken C2H4 - Hidrcacbon không no có hai nối đôi : Ankadien * Hidrocacbon mạch vòng : - Hidrocacbon no : xicloankan - Hidrocacbon mạch vòng : Aren b. Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà trong phân tử ngoài C, H ra còn có một số hay nhiều nguyên tố khác như O, N, S, halogen... * Dẫn xuất halogen : R – X ( R là gốc hidrocacbon) * Hợp chất chứa nhóm chức: - OH - : ancol; - O - : ete; - COOH: axit...... II. Phân tích nguyên tố: Để xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ người ta phải xác định : -Thành phần định tính nguyên tố. -Thành phần định lượng nguyên tố. -Xác định khối lượng phân tử. 1. Phân tích định tính nguyên tố. - Phân tích định tính nguyên tố để xác định thành phần các nguyên tố hóa học chứa trong một chất. - Muốn xác định thành phần các nguyên tố , người ta chuyển các nguyên tồ trong hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn giản rồi nhận ra các sản phẩm đó. a. Xác định cacbon và hidro. - Nhận Cacbon: Đốt cháy hợp chất hữu cơ: C + O→ CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓  2   - Nhận Hidro: Đốt cháy hợp chất hữu cơ: 2H +O→H 2 O +CuSO 4 khan →CuSO 4 .5H 2 O ( màu xanh lam) 2   Hoặc có thể dùng chất hút nước mạnh như : H2SO4 đđ, CaCl2 khan, P2O5. b. Xác định nitơ và oxi. - Nhận N: Đốt cháy hợp chất hữu cơ, nếu có mùi khét thì hợp chất đó có nitơ. Hoặc đun hợp chất hữu cơ với H2SO4 đặc ( NaOH đặc) có mùi khai NH3 thì hợp chất đó có chứa nitơ. to CxHyOzNt +HSOđ đ, → (NH4)2SO4+......  2 4   (NH4)2SO4 + 2NaOH  to → Na2SO4 + H2O + NH3↑ -Nhận O : Khó phân tích định tính trực tiếp, thường xác định nhờ định lượng: mO = m hợp chất – tổng khối lượng các nguyên tố c.Xác định halogen.
CH2 CH CH 2 CH CH2 2 CH

Tổ Hóa Học

1

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa clo bị phân hủy, clo tách ra dụng HCl, ta dùng dung dịch AgNO3 HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3 2. Phân tích định lượng các nguyên tố: - Phân tích định lượng các nguyên tố xác định khối lượng của mỗi nguyên tố hóa học chứa trong hợp chất hữu cơ. - Muốn định lượng nguyên tố, người ta chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn giản, định lượng chúng, từ đó suy ra khối lượng từng nguyên tố có trong một chất. a. Định lượng cacbon và hidro. VD: Đốt cháy chất hữu cơ A thu được CO2 và H2O và N2 mC (A) = mC(CO2) = 12.nCO2 mH(A) = mH(H2O) = 2.n H2O b. Định lượng nitơ: mN(A) = 28n N2 c. Định lượng oxi: mO = m (A) – ( mC + mH + mN ). * Chú ý : - Dùng H2SO4 đặc, P2O5, CaCl2 khan hấp thụ H2O. - Dùng NaOH, KOH, Ca(OH) 2 hấp thụ CO2, độ tăng khối lượng của bình hay khối lượng kết tủa CaCO3 giúp ta tính được CO2 - Chỉ dùng CaO, Ca(OH) 2, NaOH hấp thụ sản phẩm gồm CO 2 và H2O thì khối lượng bình tăng chính là tổng khối lượng CO2 và H2O. Vd1: Cho khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) CO2 + Ca(OH)2 (dư)  → CaCO3↓ + H2O Vd2: Thổi khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 được kết tủa, đem dung dịch nung được kết tủa nữa. Phản ứng xảy ra : 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (1 ) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2) Muối Ca(HCO3)2 tan trong nước phân hủy khi đun nóng. Ca(HCO3)2  to→ CaCO3 + CO2 + H2O 3. Thành phần nguyên tố: %C =
mC mH .100 ; %H = .100 mA mA

; %N =

mN .100 ..... mA

III. Công thức chất hữu cơ. 1. Công thức phân tử : - Cho biết số nguyên tử các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ. VD1: Chất hữu cơ (X) gồm C, H, O, N Vậy: Chất hữu cơ (X) có công thức phân tử : CxHyOzNt VD2: Đốt cháy chất hữu cơ (A) thu được CO2 và H2O. Giải thích: Do A cháy cho CO2 và H2O ⇒ (A) chứa C, H (có thể có oxi). Vậy công thức phân tử của A CxHyOz 2. Công thức nguyên hay công thức thực nghiệm: - Cho biết tỉ lệ số lượng nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ. VD: Công thức phân tử CxHyOz x : y : z = a : b : c ⇒ Công thức nguyên (CaHbOc)n Với : n có thể là 1, 2, 3.... 3. Công thức đơn giản nhất: - Cho biết tỉ lệ tối giản nhất có thể nói trùng với n = 1 IV. Khối lượng phân tử: Đề bài cho Cách tính M m 1. Khối lượng (m) số mol của một chất; M=
n
Tổ Hóa Học 2

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang
m T R 22, 4 m 2. Khối lượng (m) của một thể tích (V) ở nhiệt pV = nRT → M = pV hoặc M = độ và áp suất xác định V 3. VA = k VB (đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp VA =k VB → nA = knB ( nếu thể tích = nhau suất) thì số mol bằng nhau)

4. Tỉ khối hơi của khí A so với khí B ( dA/B) 5. Độ hạ nhiệt độ đông đặc hay tăng nhiệt độ sôi khi hòa tan 1 mol chất A trong 1000 gam dung môi.

mA mB =k MA MB M A dA/B = →MA = dA/B.MB M B

Suy ra :

Áp dụng định luật Raun

∆t = k

m ; ∆t = ts (dd) – ts (dm); k là độ hạ M

nhiệt độ sôi khi hòa tan 1 mol chất A trong 1000 gam dung môi. IV. Lập công thức phân tử: 1. Lập trực tiếp: a. Theo công thức : VD: Chất hữu cơ (A) cháy thu được CO2, H2O, N2 *Cách lập: - Dự đoán công thức dựa vào sản phẩm CO2, H2O, N2 - Tính các giá trị: Khối lượng chất hữu cơ (A) là m(A), khối lượng phân tử M. Khối lượng cacbon : mC Khối lượng hidro : mH ; tượng tự tính khối lượng nitơ, oxi . ⇒ Đặt công thức phân tử CxHyOzNt
12x y 16z 14t MA = = = = suy ra từng giá trị : x, y, z, t. mC mH mO mN mA 12x y 16 14t MA = = = = Chú ý: Khi đề cho % các nguyên tố áp dụng : suy ra : x, y, z, t %C %H %O %N 100

- Áp dụng công thức :

b. Theo phản ứng : VD: Chất hữu cơ (X) cháy thu được CO2 và H2O * Cách lập: - Tính mol các đại lượng : mol chất A, mol CO2; H2O; O2. - Đặt vào phương trình lập tỉ lệ. - Viết phản ứng cháy: CxHyOz + (x +
y z − ) O2 4 2

→ xCO2

+

y H2O 2

molA molO2 molCO2 molH2O Hoặc: Đặt thể tích đo cùng điều kiện 1 x molCO 2 = ⇒x= Ta có tỉ lệ : ; tương tự tính y, z... molA molCO 2 molA Chú ý: Nếu đề bài cho thể tích các khí đo cùng điều kiện ta cũng tính tương tự như mol. Nếu đề bài không cho mol O2 mà cho M thì ta tính z ( số nguyên tử oxi) dựa theoM. 2. Gián tiếp : *Lập công thức nguyên ( CaHbOcNd)n ; sau đó tìm n suy ra công thức phân tử. * Cách lập công thức nguyên. a. Theo công thức: VD: Chất hữu cơ (A) cháy thu được CO2, H2O, N2 *Cách lập công thức : - Dự đoán công thức dựa vào sản phẩm CO2, H2O, N2 - Tính các giá trị: Khối lượng chất hữu cơ (A) là m(A) Khối lượng cacbon : mC
Tổ Hóa Học 3

8 gam chất hữu cơ A thu được 1. -Nếu chỉ có công thức nguyên. c. Cho ∆≥0 ( hay số H ≤ 2C +2) Áp dụng: Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 1.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Khối lượng hidro : mH . n 180 CO2 = 1.01 0.4 . VD: (C2H5)n . 5.Đề cho M < hằng số (VD : M < L) Ta tính n < M Q = (1 2a +1b +16c +14d) (12a +1b +16c +14d) M L < (12a +1b +16c +14d) (12a +1b +16c +14d) -Đề cho số lượng một nguyên tử của một nguyên tố.06 mol 22.625 = 180 đvC Nhận xét khi có M ta giải được theo các cách sau Cách 1: Trực tiếp.Đặt công thức và viết phương trình cháy: . Trong phân tử A có 3 nguyên tử oxi.08 = 0.Đặt mol vào . Vậy công thức phân tử là: Ca α Hb α Oc α Nd α .Đề cho hằng số M = Q ta có : (12a + 1b + 16c + 14d )n = M suy ra n = Nếu n = α . Theo phương trình phản ứng : dựa vào phản ứng lập tỉ lệ.01 mol y z − ) O2 4 2 → xCO2 0. lập tỉ lệ. 1 = 2 ⇒ y =12 0. Chú ý: Khi đề cho % các nguyên tố áp dụng :x : y : z : t = %C %H %O %N : : : 12 1 16 14 mC mH mO mN : : : 12 1 16 14 b.z → 12(6) + 1(12) + 16z = 180 ⇒ z = 6.06 mol 18 A = 1.06 Ta đã tìm được x = 6. ⇒ Đặt công thức phân tử CxHyOzNt . Kiểu 1: Theo phản ứng cháy: -Tính mol các chất : n n H2O = 1. Vậy Công thức phân tử A là C6H12O6 Tổ Hóa Học 4 . 5. x : y : z : t = Nếu x : y : z : t = a: b : c : d ⇒ công thức nguyên (CaHbOcNd)n Ta có công thức đơn giản : CaHbOcNd.06 mol + y H2O 2 0. Muốn tìm z ta dựa vào M Ta có M = 180 = 12x + 1.625 = 32. ( VD: trong phân tử có 1 nguyên tử oxi).y + 16. y = 12 còn giá trị z mà đề bài không cho giá trị của oxi. tượng tự tính khối lượng nitơ. Giải : a.08 gam H2O. Lập công thức phân tử từ công thức nguyên: * Từ công thức nguyên (CaHbOcNd)n * Tìm n dựa vào : .06 ⇒ x = 6 . CxHyOz ( sản phẩm gồm CO2 và H2O) CxHyOz + ( x + 0.Áp dụng công thức.01mol . c.8 = 0. Khối lượng phân tử A < 62. Tìm công thức phân tử trong các trường hợp sau: a.06 mol y 1 x Ta có tỉ lệ 0.01 = 0.344 = 0. Ta tính ∆. Cho tỉ khối M = MO2. Tỉ khối của A so với oxi là 5.625.344 lít CO2 ở đktc và 1. b. oxi .

96 z = mA.06 : 0. 1. 18 1. Cho biết số nguyên tử của một nguyên tố: Theo đề bài số nguyên tử của của oxi là 3.12 gam.12 = 0. 18 1.12 = 22.Áp dụng công thức : 12x y 16 MA = = = mC mH mO mA 180 .72 + 0.0.Tính khối lượng các nguyên tố: mC = 12.Đặt công thức CxHyOz : .8.06 x : y : z = 1:2:1 ⇒ Công thức đơn giản là CH2O ⇒ Công thức nguyên là (CH2O)n Lí luận : Do trong phân tử A có 3 nguyên tử oxi Nên n = 3 ⇒ Công thức phân tử là: C3H6O3.8 – ( 0.72 gam mH = 2.72 =6 .344 mO = 1.Tìm n dựa vào M .2 = 1.12: 0.12) = 0.0.12: 0.Tính khối lượng các nguyên tố: mC = nCO2. Cho biết M < hằng số.4 = 0.Đặt công thức CxHyOz : Ta có x : y : z = mC mH mO 0. 1.8.2 = 0.72 gam mH = n H2O .06 : 0.m H 180 .08 = 0.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Kiểu 2: Dựa vào công thức .06 x : y : z = 1:2:1 ⇒ Công thức đơn giản là CH2O ⇒ Công thức nguyên là (CH2O)n .12 = 0.8 – ( 0. c.16 = 1.nH2O = 1. Lập công thức nguyên .96 gam .96 : : = = = 12 1 16 12 1 16 = 0.96 gam .4 = 0.344 mO = 1.12) = 0.Tính khối lượng các nguyên tố: mC = nCO2.mC x = mA12 = Vậy : Công thức phân tử là: C6H12O6 Cách 2: Lập công thức nguyên .06 mol .06 mol .344 mO = 1.72 + 0.8 – ( 0.8 M A.72 + 0.16 =16 M A.12 = 22.n = 180 ⇒ n= 180 = 6 .2 = 1.4 = 0.96 : : = = = 12 1 16 12 1 16 = 0.0.08 = 0.2 = 0.96 gam .06 mol .12 = =12 .12 gam.12 0.06 mol .72 0.12 gam.72 gam mH = n H2O .06 mol . Tổ Hóa Học 5 .12 = 0. ta có M = 180 ⇒ ( 12 + 2 + 16 ).12 M A.06 mol .nCO2 = 22.Đặt công thức CxHyOz : Ta có x : y : z = mC mH mO 0. Vậy : Công thức phân tử là: C6H12O6 30 b.72 0. Cách giải : Ta tìm công thức nguyên. y = mA.m O 180 .12 0.08 = 0. 18 1.12) = 0.2 = 0.

N2) -Viết phản ứng cháy.nCO2 = 22. Nội dung của thuyết cấu tạo hóa học. Giải: Nhận xét đề bài cho thể tích đo cùng điều kiện.06 mol .Đặt công thức CxHyOz : Ta có x : y : z = mC mH mO 0.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Theo đề bài M < 62.Tìm công thức phân tử X.72 + 0.06 x : y : z = 1:2:1 ⇒ Công thức đơn giản là CH2O ⇒ Công thức nguyên là (CH2O)n Lí luận : Do M < 62 Ta có : (12+2+16).12 gam.5 lít 6 lít 7 lít 1 lít y z y t (x + − ) 1 x 1 Ta có = ⇒ x = 3 .12 0. tìm công thức phân tử.08 = 0. Phản ứng cháy : CxHyOzNt + ( x + 2 lít y z − ) O2 →xCO2 4 2 62 = 2.12: 0.066 .96 : : = = = 12 1 16 12 1 16 = 0. ta dùng phương pháp : -Đặt công thức : CxHyOzNt ( Vì sản phẩm cháy gồm CO2. TH1 : z = 1 suy ra : 12x + y = 60 – 16 = 44 x = 3. ta thu được 6 lít CO2 . 1 = 2 ⇒ y = 7 . H.96 gam . Lập công thức nguyên . 18 1..O: VD: Chất hữu cơ (X) gồm C. 1.n < 62 ⇒ 30n < 62 ⇒ n< Có 2 trường hợp: TH1: n = 1 ⇒ Công thức phân tử là : CH2O. -Đặt thể tích vào. Giải : ta có 12x +y = 30 suy ra : x = 2 . Cách giải : Ta tìm công thức nguyên. y = 4 . Giải biện luận: a. (Các khí đo cùng điều kiện nhiệt độ áp suất). 7 lít H2O và 1 lít N2. Thuyết cấu tạo hóa học gồm những luận điểm chính sau: Tổ Hóa Học 6 .8 – ( 0. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử là : C2H4O2 V. y nguyên.72 gam mH = 2. Bài 2: Đốt cháy 2 lít chất hữu cơ X cần 9. O có M = 60.nH2O = 1. H. Thuyết cấu tạo hóa học. lập tỉ lệ.06 : 0.12) = 0. tìm công thức phân tử của (X) Giải : Đặt CxHyOz ta có 12x + y + 16z = 60. Công thức phân tử là : C3H8O TH2 : z = 2 suy ra : 12x + y = 60 – 16. Công thức phân tử là C2H6 b.Tính khối lượng các nguyên tố: mC = 12.5 2 7 2 1 Vậy: Công thức phân tử là : C3H7N 3. Hợp chất chứa C. = 4 2 ⇒z =0 2 6 2 9. TH2 : n = 2 ⇒ Công thức phân tử là: C2H4O2. Hidrocacbon : CxHy đk  x.344 mO = 1. duong y ≤ 2x + 2  VD : hidrcacbon (A) có M = 30 .72 0.5 lít O2 . H2O.2 = 28 x = 2 . y = 8 .06 mol .4 = 0. 30 + y H2O 2 + t N2 2 9.12 = 0. 1 = 2 ⇒ t = 1 . y = 6. a.2 = 0..

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang - Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hóa học, sẽ tạo ra hợp chất khác. - Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị IV. Nguyên tử cacbon không những có liên kết với nguyên tử khác mà còn liên kết với nhau thành mạch cacbon. - Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử ( bản chất, số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hóa học ( thứ tự liên kết các nguyên tử). VD: CH4 là chất khí dễ cháy; CCl4 là chất lỏng không cháy CH3CH2OH chất lỏng tác dụng với Na; CH3OCH3 không tác dụng với Na. b. Hiện tượng đồng đẳng, đồng phân. - Đồng đẳng: Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là những đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng. - Đồng phân :Những hợp chất khác nhau có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân. 2. Liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ. a. Các loại liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ. - Liên kết đơn : ( - ) liên kết σ . - Liên kết đôi : ( =) gồm 1 liên kết σ và π . - Liên kết ba : (≡ ) gồm 1 liên kết σ và 2 π . * Chú ý: - Liên kết đơn ( -) không có liên kết π ( ∆= 0). - Liên kết đôi (=)cần có 1 liên kết π ( ∆ = 1). - Liên kết ba ( ≡) cần có 2 liên kết π ( ∆ = 2) - Ngoài ra khi tạo 1 liên kết π hoặc tạo 1 vòng hay chỉ khi ( ∆ = 1) b. Tính ∆: (Số liên kết π và vòng). - Tổng quát : ∆=

∑ci ( xi - 2) + 2
2

Với xi : hóa trị của nguyên tố i
2x + 2 - y 2

ci: Số nguyên tử của nguyên tố i - Hidrocacbon : CxHy hoặc CxHyOz : ∆= ĐK : x, y nguyên dương; y ≤ 2x + 2 - Hợp chất CxHyNt hoặc CxHyOzNt : ∆ =

2x + 2 + t - y Với nitơ hóa trị 3 2

ĐK : x, y, z, t nguyên dương; y ≤ 2x + 2 + t; y chẵn khi t chẵn, y lẻ khi t lẻ. * Áp dụng : Tính ∆ 1. C6H6 2. C6H6O 3. C3H5Br3 4. C4H9ClO2 5. C3H7N 6. C4H7NO2 c. Các loại đồng phân cấu tạo: Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự liên kết của các nguyên tử trong phân tử. 3. Đồng phân cấu tạo. a. Khái niệm về đồng phân cấu tạo. Những chất có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo hóa học khác nhau gọi là những đồng phân cấu tạo. b. Phân loại đồng phân cấu tạo. - Những đồng phân khác nhau về bản chất nhóm chức gọi là đồng phân nhóm chức VD: CH3- CH2 – OH và CH3 – O –CH3 - Những đồng phân khác nhau về sự phân nhánh mạch cacbon gọi là đồng phân mạch CH3 CH CH2 CH3 cacbon3 CH2 CH2 CH2 CH3 CH CH3 VD: ; - Những đồng phân khác nhau về vị trí nhóm chức gọi là đồng phân nhóm chức.
Tổ Hóa Học 7

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang VD: CH3 –CH = CH – CH3 ; CH2 = CH – CH2- CH3. 4. Cách biểu diễn cấu trúc không gian phân tử hợp chất hữu cơ a. Công thức phối cảnh: Công thức phối cảnh là một loại công thức lập thể. b. Mô hình phân tử biểu diễn là mô rỗng hay mô hình đặc. 5. Đồng phân lập thể. a. Khái niệm về đồng phân lập thể. Đồng phân lập thể là những đồng phân có cấu tạo hóa học như nhau ( cùng công thức cấu tạo ) nhưng tính chất khác nhau về sự phân bố không gian của các nguyên tử trong phân tử ( tức khác nhau về cấu trúc không gian phân tử) Đồng phân ( cùng công thức phân tử) Đồng phân cấu tạo Công thức cấu tạo khác nhau Tính chất khác nhau VI. Một số phản ứng hữu cơ. 1. Phản ứng thế: a VD: H3C – H + Cl2   s→ H3C – Cl + HCl 2. Phản ứng cộng: t CH2 = CH2 +  xt,o → H2  → CH3 – CH3  3. Phản ứng trùng hợp : t nCH2 = CH2  xt,o → - ( CH2 – CH2 -)n  Đồng phân lập thể Công thức cấu tạo giống nhau Cấu trúc không gian khác nhau Tính chất khác nhau

Phần 2: Bài tập
Vấn đề 1: Định lượng các nguyên tố.
Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,44g chất hữu cơ chứa (C, H) thu được 672 ml CO2 ở đktc. Tính phần trăm khối lượng các nguyên tố? ĐS: 81,82% và 18,18% Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 3,5 gam chất hữu cơ A thu được 5,6 lít CO2 ở đktc và 4,5 gam H2O. Xác định % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất A? ĐS : 85,7% và 14,3%. Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam chất hữu cơ A thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O.Tính % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất A? ĐS : 40%, 6,67% và 53,33%. Bài 4: Oxi hóa hoàn toàn 0,6 gam chất hữu cơ X, tạo bởi 3 nguyên tố C, H, O sản phẩm thu được dẫn qua bình I chứa H2SO4 đặc và sau đó qua bình II chứa KOH đặc thấy khối lượng bình I tăng 0,36 gam và bình II tăng 0,88 gam. a. Nói rõ vai trò của H2SO4 đặc và KOH trong các thí nghiệm. b. Có thể thay thế H2SO4 và KOH bằng những chất nào? c. Xác định % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất X. ĐS : 40%; 6,67%; 53,33% Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hidrocacbon A sản phẩm cháy được dẫn vào một bình chứa nước vôi trong dư. Người ta thấy có 3 gam kết tủa và khối lượng bình chứa tăng 1,68 gam. Xác định % khối lượng các nguyên tố trong A. ĐS : 90%; 10% Bài 6: Người ta dùng đúng 3,2 gam oxi để đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ A chỉ thu được 3,3 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Tính % các nguyên tố trong hợp chất A. ĐS : 90%; 10% Bài 7: Oxi hóa hoàn toàn 2,46 gam chất hữu cơ thu được 1,59g xô đa; 1,62g H2O và 2,016 lít CO2 ở đktc. Tính thành phần % các nguyên tố. ĐS : 51,22%; 7,32%; 28,05%; 13,41% Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 3,915 gam chất hữu cơ A thu được 3,3 gam CO2; 1,08g H2O và 1,59 gam Na2CO3. Mặt khác khi phân tích 2,61g chất hữu cơ A có mặt AgNO3 thu được 2,87g AgCl. Tính % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất. ĐS: 27,59%; 3,07%; 17,62%; 27,2%; 24,52%. Bài 9: Oxi hóa hòan toàn 1,2 gam chất hữu cơ thu được 1,44 gam H2O. Khí CO2 sinh ra cho qua 2,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M thấy có 4 gam kết tủa, dung dịch còn lại đem đun nóng lại thấy có kết tủa nữa. Tính thành phần % các nguyên tố. ĐS: 60%; 13,33%; 26,67%

Tổ Hóa Học

8

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 10 : Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ A (C, H, S) thu được 15,68 lít khí sunfurơ (đktc); 61,6g khí cacbonic và 2,1 mol nước. Xác định % các nguyên tố trong A. ĐS : 38,7% C; 9,7% H; 51,6% S Vấn đề 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ Bài 1: Xác định khối lượng phân tử của các chất khí trong các trường hợp : a. Tỉ khối của khí A đối với hydro bằng 22. b. Tỉ khối hơi của C đối với không khí bằng 1,528. ĐS : 44đvC; 44,312đvC Bài 2: Xác định khối lượng phân tử của các khí trong các trường hợp sau: a. 224ml khí A ở đktc nặng 0,28g. b. Khi hóa hơi 8g khí B thu được bằng thể tích 3,2 gam khí oxi đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. c. Một lượng khí G chiếm thể tích bằng
2 thể tích của cùng một lượng khí nitơ (đo cùng điều 5

kiện).ĐS: 28đvC; 80đvC;70đvC Bài 3: Một hỗn hợp gồm khí A và khí hydro trong đó A chiếm 25% thể tích. Tìm khối lượng phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của hỗn hợp đối với metan bằng 0,5. Bài 4: Tìm khối lượng phân tử của A và khí B. Biết tỉ khối của A đối với B bằng 2 và hỗn hợp gồm 1,68gA và 1,12g B chiếm thể tích bằng 1,568 lít ở đktc. ĐS: 28 đvC; 56đvC. Vấn đề 3: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ Bài 1: Xác định công thức phân tử cho mỗi chất trong các trường hợp sau : a. 85,8%C; 14,2%H M = 56. b. 51,3%C; 9,4%H; 12%N; 27,3%O. Tỉ khối hơi đối với không khí là 4,034. c. 54,5%C; 9,1%H; 36,4%O; 0,88g hơi chiếm thể tích 224ml ở đktc . ĐS: C4H8; C5H11O2N; C4H8O2. Bài 2: Phân tích chất hữu cơ A chứa C,H,O ta có kết quả sau: mC : mH : mO = 2,25 : 0,375 : 2. a. Lập công thức nguyên của A. b. Tìm công thức phân tử, biết rằng 1 gam a làm bay hơi chiếm thể tích 1,2108 lít đo ở 0 oC và 0,25 atm. ĐS: C3H6O2 Bài 3: Khi Đốt cháy hoàn toàn 0,295g hợp chất A sinh ra 0,44g CO2 và 0,22g H2O và 55,8ml nitơ ở đktc. Tỉ khối của A đối với không khí 2,03. Lập công thức phân tử A. ĐS : C2H5ON. Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một hydrocacbon bằng lượng oxi vừa đủ. Sau phản ứng thu được 17,92 lít hỗn hợp khí ở 273oC và 3 atm. Tỉ khối hơi của hỗn hợp đối với H2 bằng 53/3. Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ. ĐS: C4H4 Bài 5: Trộn 200ml hơi hợp chất hữu cơ A ( C, H, O) với 1000ml oxi lấy dư rồi đốt. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí có thể tích 1600ml, cho hơi nước ngưng tụ hỗn hợp khí còn lại có thể tích bằng 800ml và sau khi đi qua dung dịch NaOH dư còn lại 200ml. Các thể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Xác định công thức phân tử của A. ĐS : C3H8O2 Bài 6 : Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A có khối lượng phân tử bằng 26đvC. Biết rằng sản phẩm của sự đốt cháy hợp chất đó là khí cacbonic và nước. ĐS : C2H2 Bài 7 : Đem 1,36g chất hữu cơ A có chứa nitơ đi phân tích bằng phương pháp Kiên-Dan. Dẫn tất cả khí NH3 sinh ra vào 25ml dung dịch H2SO4 2M. Sau khi phản ứng xong, lượng axit còn dư được trung hòa vừa đủ 20ml NaOH 1,5M. Tính thành phần % của nitơ trong A. ĐS : 72% N Bài 8 : Đốt 200cm3 hơi một chất hữu cơ chứa C, H, O trong 900cm3 oxi. Thể tích khí thu được sau phản ứng là 1,3 lít sau đó cho hơi nước ngưng tụ còn 700cm3 khí và sau đó cho lội qua dung dịch NaOH dư chỉ còn 100cm3 khí. Các khí đo cùng điều kiện. a. Viết các phương trình phản ứng. b. Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ. ĐS : C3H6O Bài 9 : Đốt cháy hoàn toàn 10,4g chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 là Ca(OH)2 dư, thấy bình 1 tăng 3,6g và bình 2 có 30g kết tủa. a. Tính thành phần % các nguyên tố.
Tổ Hóa Học 9

Tìm công thức phân tử của A.85g CO 2 và 6. Mặt khác nếu hóa hơi 3g chất A thu được 0. Xác định công thức phân tử. Tìm công thức phân tử của A. Tìm công thức phân tử (các khí đo ở đktc).6g. H2O và HCl. Sau thí nghiệm dung dịch H2SO4 còn lại 90. biết 0. 0. ĐS : C5H12 Bài 20: Khi đốt cháy 1 lít hidrocacbon cần 6 lít O2 và sinh ra 4 lít CO2. biết rằng 1g chất hữu cơ đó ở (đktc) chiếm thể tích 373. a. b. Xác định công thức phân tử.96g H2O. 53.366g chất hữu cơ A thu được 0. biết A chỉ có một nguyên tử Nitơ.72 lít O2 (đktc). ĐS : C3H8 Bài 23 : Đốt cháy hoàn toàn 0. Tìm công thức nguyên và công thức phân tử của A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang b.59%.5g A khi hóa hơi có thể tích bằng thể tích của 1.3cm3. ĐS : C3H6 Bài 22: Khi đốt 1 lít khí A. 1 lít chất hữu cơ đó có khối lượng 1. Tính khối lượng các nguyên tố trong hợp chất.54g H2O. Dẫn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong thì được 8g kết tủa. b. Lập công thức phân tử X.1mol A có khối lượng 10.875g. 6.3mol O2. O).5g kết tủa nữa.8 phần khối lượng oxi và 0. Xác định công thức phân tử A. Thiết lập công thức phân tử của A. ĐS : C2H4O2 Bài 18 : Đốt cháy hoàn toàn 0. Viết phương trình phản ứng cháy và tính tổng số mol của hỗn hợp sau phản ứng.9g H2O và 112ml khí nitơ (0oC và 2 atm).88 lít (273oC và 1 atm) và có khối lượng 18.792g CO 2 và 0. ĐS : C6H9O4Cl Bài 16 :Đốt cháy hoàn toàn 10g chất hữu cơ. Tỉ khối chất hữu cơ so với H2 là 36. Tỉ khối chất hữu cơ so với không khí là 2. ĐS : C4H8 Bài 21 : Đốt cháy 5.76g CO2.17g. O). lấy dung dịch đem sôi lại có kết tủa nữa.6g một chất hữu cơ A thu được 3. Biết các khí đo cùng điều kiện.8 lít CO2 và 13. H.6 lít chất hữu cơ ở thể khí. Xác định công thức phân tử (các khí đo ở đktc).549g chất đó thu được 37. Cho biết chỉ có H2O và HCl bị hấp thụ.6g nước.6g rồi qua bình nước vôi trong dư thấy xuất hiện 20g kết tủa trắng. Lập công thức phân tử của A.7g kết tủa nữa.34% O. Hỗn hợp khí sinh ra có thể tích 26.72g một hỗn hợp chất hữu cơ ta thu được 1. b. Dẫn khí thoát ra vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 15. Tính số gam a? b. Dẫn hỗn hợp này qua bình chứa dung dịch AgNO3/HNO3 ở nhiệt độ thấp thấy có 2.896 lít hơi A (đktc). sản phẩm sinh ra lần lượt đi qua 132g dung dịch H2SO4 98% và bình đựng dung dịch Ba(OH)2.08g H2O. biết 4. ĐS : C3H4O4 Bài 10 : Đốt cháy hoàn toàn a gam chất hữu cơ A cần dùng 6. ĐS : C6H6 Bài 17: Phân tích một hợp chất hữu cơ thấy : Cứ 2.1mol A cần vừa đủ 0. a.234g H2O.5g hơi nước. khối lượng phân tử chất đó là 180.67% H. a. ĐS : C3H8O3 Bài 14 : Oxi hóa hoàn toàn 18g chất hữu cơ chứa (C.87g kết tủa và bình chứa tăng 2.32g CO2 và 0. Mặt khác phân hủy 0. lọc bỏ Y.1 phần khối lượng cacbon lại có 2.9g chất hữu cơ có thành phần nguyên tố C. Xác định công thức phân tử hidrocacbon. thu được 33.5g chất hữu cơ A thu được 1. ĐS : C6H12O6 Bài 19: Khi đốt cháy hoàn toàn 0.69. cần 5 lít O2. biết tỉ khối của A đối với nitơ là 2.4g.8g kết tủa và dung dịch còn lại được nung nóng được thêm 19.6g oxi đo cùng điều kiện. biết khối lượng phân tử của X < 200. C3H6O3 Bài 15: Đốt cháy hoàn toàn 3. Sản phẩm cháy lần lượt qua bình đựng P2O5 thấy bình tăng 3. Hãy xác định công thức phân tử chất hữu cơ.42cm3 Nitơ (đo ở 27oC và 750mm Hg). xác định công thức phân tử chất hữu cơ. Lập công thức thực nghiệm rối suy ra công thức phân tử của A. C4H8 Bài 11 : Phân tích 1.8g. Tính % các nguyên tố.76g kết tủa Y.61g chất hữu cơ X thu được hỗn hợp khí gồm CO2. ĐS : 40% C. H.35 phần khối lượng hidro. a. ĐS : 2. ĐS : C3H6O3 Bài 13 : Đốt cháy hoàn toàn 4. Để đốt cháy hoàn toàn 0. nhỏ tiếp vào dung dịch này dung dịch NaOH dư thì thu được thêm 3. H. ĐS : C9H13O3N Tổ Hóa Học 10 . sau phản ứng thu được 3 lít CO2 và 4 lít hơi nước. thu được 16. ĐS : C2H5O2N Bài 12 : Một chất hữu cơ A chứa (C.12 lít CO2 (đktc) và 1. O người ta thu được 1. ở dung dịch Ba(OH)2 tạo ra 78.

O. N có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 3:1:4:7 và có khối lượng phân tử nhỏ hơn khối lượng phân tử của benzen. biết A là loại phân đạm.21. thu được 2. đốt 0. O. biết rằng A chỉ chứa 1 nguyên tử oxi. CyH2y.80 gam.0% N.65g Na2CO3. ĐS : C6H5ONa Bài 26 : A là một loại phân đạm chứa46.4% O.464 lít CO2 ở 27. ĐS : C4H10O.25g H2O và 12. A tác dụng với dd AgNO3 dư thấy 1mol A-4 mol Ag( ĐHTS-1997) Bài 37: A có CTPT: CxHyO2 có %O=29. Đốt cháy 1. B. b) Đốt cháy 0. tạo ra 200ml CO2 và 200ml hơi nước (các khí đo cùng điều kiện).8g A ta thu được 923ml CO2 ở 27oC và 608mm Hg.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 24 : Đốt cháy hoàn toàn 100ml hơi chất A cần 250ml oxi. biết MA < 120. M = 56 b) 51.3 cm3. 6. CxH2y.0909 A tác dụng với NaOH theo tỉ lệ số mol là: nA:nNaOH=1:2 A tác dụng với Brôm theo tỉ lệ số mol là: nA:nBr2=1:3 Tìm CTPT –CTCT A (ĐHSPKTHCM-2001) Bài 38: Xác định công thức phân tử cho mỗi chất theo các số liệu sau: a) Thành phần: 85.94 gam H2O.00gam hơi chất đó ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm thể tích 373. Tìm CTPT – CTCT A Bài 36: Cho hợp chất hữu cơ A có chứa một loại nhóm chức có %O=37. y = 5 Bài 31 : Chất A có công thức phân tử là CxHyOz. Mặt khác.24 theo khối lượng Tìm CTPT A trong mỗi trường hợp: a.85 gam CO2 và 6. ĐS : C2H7O2N Bài 28 : Tìm công thức phân tử của chất A có khối lượng phân tử là 26. C. Tìm công thức phân tử A. tỉ khối hơi so với không khí là 4. MA<140u b. Tìm công thức phân tửbiết khối lượng phân tử của A nhỏ hơn 78. ĐS : C2H4O Bài 25 : Đốt cháy 5.85g A. Bài 40: Tìm công thức phân tử chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau: a) Đốt cháy hoàn toàn 10 gam hợp chất. có khối lượng phân tử là 74.8gam hơi chiếm thể tích 224ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O. ĐS : C4H10.482.67% nitơ .05 c) 54. 9.Tìm công thức phân tử của chất A.43 theo khối lượng. ĐS : CH4ON2 Bài 27 : Hợp chất A chứa 9. H. có %O=43.282 gam hợp chất hữu cơ và cho sản phẩm sinh ra đi vào các bình đựng CaCl2 khan và KOH. C2H2O3 Bài 32 : A gồm C. H. khối lượng oxi có trong một mol A< khối lượng Ncó trong 150 gam NH4NO3 (ĐHNT-1998) Bài 35: Cho hợp chất hữu cơ A có chứa 3 nguyên tố có %O=50 theo khối lượng. Tìm công thức phân tử. 0.8 phần khối lượng oxi và 0. thu được 22.5% C .09% hidro và 18. ĐS : x = 4.35 phần khối lượng hiđro.3% C . thấy bình CaCl2 tăng thêm 0. Tìm công thức phân tử của chúng.18% Nitơ. phần còn lại là cacbon và oxi. Tỉ khối hơi của hợp chất so với không khí là 2.1% H . Tìm công thức phân tử của A. B có công thức CxH2x (trị số x trong 2 công thức là như nhau). ĐS : CH4ON2 Bài 33: A thuộc dãy đồng đẳng bengen có %H=9. Tổ Hóa Học 11 .1g CO2. B đều ở thể khí.66% hidro còn lại là cacbon và oxi. 9.3oC và 760mm Hg.69. cho biết công thức cấu tạo của A.8% C . ĐS : C2H2 Bài 29 : Cho 2 hidrocacbon A.2% H . D có công thức tương ứng : C xHx. Lập công thức phân tử A. Tìm CTPT A(ĐHNT-1998) Bài 34 : Cho hợp chất hữu cơ A có thành phần gồm: C. 14.194 gam. 27. Tổng khối lượng phân tử của chúng là 286 đvC. Biết tỉ khối A so với không khí là 2. 2. C2H4 Bài 30 : Cho 4 hợp chất hữu cơ A. 12. Bài 39: Phân tích một hợp chất hữu cơ thấy : cứ 2. thu được 33. B. C2xH2y. Tìm công thức phân tử của A. C3H6O2. Tỉ khối B so với A là 0. Hãy xác định công thức phân tử của chất hữu cơ nói trên biết 1. Tìm công thức phân tử của A. Khi đốt cháy 3.1 phần khối lượng C lại có 2. bình KOH tăng thêm 0.186g chất đó.4% H. A có công thức C2xHy. 36. B.3% O .4ml khí ntơ (đo ở đktc).8g chất A thu được 2. Phân tử chỉ chứa một nguyên tử nitơ.

616 lít.028gH2O.4. Hày xác định công thức phân tử của hợp chất đó.56gH2O. biết rằng các thể tích khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Thể tích hỗn hợp thu được sau khi đốt là 1.01 mol chất X bằng một lượng oxi vừa đủ là 0.6g khí O2 (đo ở cùng điều kiện) xác định công thức phân tử của B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 41: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ chứa C. ở bình (2) thu được 30g kết tủa.6g oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.tỉ khối hơi của A so với hiđro bằng73. N2 và hơi nước.76lit(đktc). H. biết tỉ khối hơi của nó so với hiđrô bằng 42.Thể tích oxi cần dùng là 11. Khi hoá hơi 5g chất B thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1. người ta cho lội qua dung dịch KOH thấy còn 400ml khí. Xác định công thức phân tử của X. N) có % khối lượng các nguyên tố lần lượt là 32%. O. Tỉ khối hơi của hợp chất hữu cơ đối với hiđro là 36. Bài 43:Đốt cháy hoàn toàn 0.54g H2O. cần 5 lít oxi. Xác định CTPT của A ? Bài 51:Đốt cháy hoàn toàn 1. Cl sinh ra 0. H.56 lít và có tỉ khối so với hiđro bằng 20.09g H2O.6g.Biết phân tử A có 2 nguyên tử oxi.034.3682g chất A với vôi tôi xút để biến tất cả nitơ trong A thành amoniac. Xác định công thức phân tử của A. thấy khối lượng bình (1) tăng 3. Khối lượng phân tử chất đó là 180. O.67%.32g CO2 và 0.344lit CO2 (đktc)và 0.67%.9gH2O.4 lít. Xác định công thức phân tử của hợp chất trên.) thu được 9. H. biết rằng khối lượng phân tử gần đúng của nó là 60.) thu được 1.tỉ khối hơi của A so với không khí bằng 3. Bài 44:Đốt cháy hoàn toàn 10. Xác định CTPT của A ? Bài 52:Chất hữu cơ X (chứa C.) rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình 1 đựng H2SO4 đặc. Sau khi cho nước ngưng tụ thì còn800ml hỗn hợp. H. rồi dẫn khí NH3 vào 20ml dung dịch H2SO4 0.66% và 18. sau phản ứng thu được 3 lít CO2 và 4lít hơi nước. Bài 50:Đốt cháy hoàn toàn 1. H.50. Bài 45:Khi đốt 18 gam một hợp chất hữu cơ phải dùng 16.408litCO 2(đktc)và 7. H.2714g H2O. (Đáp số: C5H8O2) Tổ Hóa Học 12 . biết rằng các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1.8 lít oxi (đo ở đktc) và thu được khí CO 2 và hơi nước với tỉ lẹ thể tích là V CO2 : VH2O = 3: 2.46g chất hữu cơ A (chứa C. Hãy xác định công thức phân tử của chất hữu cơ nói trên. Sau khi làm ngưng tụ hơi nước. (Đáp số: C2H5O2N) Bài 53: Đốt cháy hoàn toàn a(g )chất hữu cơ A (chứa C. biết thể tích các khí đo ở cùng điều kiệnvề nhiệt độ và áp suất.6g. O. 6.5M. bình 2 đựng CaO thấy bình 1 tăng 3. Xác định công thức phân tử của A. Khi xác định clo trong lượng chất đó bằng dung dịch AgNO3. Bài 42:Đốt cháy hoàn toàn 0.4g hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình (1) chứa H2SO4 đậm đặc. Hãy xác định công thức đơn giản nhất của X? Xác định CTPT của X biết rằng trong phân tử X có một nguyên tử Nitơ. b) Xác định công thức phân tử của A. 42. Bài 47:Cho 400ml một hỗn hợp gồm nitơ và một chất hữu cơ ở thể khí chứa cacbon và hiđro vào 900ml oxi (dư) rồi đốt. Tìm công thức phân tử của A.4524g hợp chất A sinh ra 0. O người ta được 1.3318g CO 2 và 0.7ml dung dịch NaOH 1M. người ta được 1. Bài 46:Khi đốt 1 lít khí A.9g một hợp chất hữu cơ có thành phần gồm các nguyên tố C.22g CO2 và 0. cần dùng 7. H.256g chất hữu cơ A (chứa C. thu được 1.344 lít hỗn hợp CO2. Hãy xác định công thức phân tử của chất hữu cơ nói trên. O. bình (2) chứa nước vôi trong có dư.435g AgCl. Khi hóa hơi 5.512g CO2 và 1. Hãy: a) Tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong A. Bài 48:Đốt cháy hoàn toàn 0. tạo ra 200ml CO2 và 200ml hơi nước (các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện). Bài 49:Đốt cháy hoàn toàn 100ml hơi chất A cần 250ml oxi.2g A. hỗn hợp khí còn lại chiếm thể tích 0. bình 2 tăng 11g. O.) thu được 2. Đun nóng 0. Để trung hoà axit còn dư sau khi tác dụng với NH3. Xác định CTPT của A ? Bài 54: Đốt cháy hoàn toàn 5g chất hữu cơ B (chứa C.

252g H2O. Biết MA = 180. Mặt khác. Xác định CTPT chất A. Mặt khác.85g chất hữu cơ A cần 1. Biết trong phân tử X chỉ chứa 1 nguyên tử N.08g H2O.78g. đốt cháy hoàn toàn 0. DA = 1.792g CO2 và 0. Xác định CTPT của Z.445g X thì thu được 56ml khí N2 (đktc) xác định CTPT của X biết rằng trong X có một nguyên tử N.67% . hỗn hợp khí còn lại có V = 0. Xác định CTPT chất A.42g hợp chất hữu cơ X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình 1 chứa H2SO4đ.67% H. a. Biết d X/ O2 = 0.5g H2O.86g đồng thời trong bình xuất hiện 3g kết tủa. Sau khi ngưng tụ hơi nước. ( C2H6O) Bài 59: Đốt cháy hoàn toàn 0.356g chất hữu cơ X → 0.86lít O2 ( đktc). Tính m? a? Xác định CTPT của X biết MX < 250.0g chất hữu cơ A → 6. Xác định CTPT A. .42ml N2 ( ở 270C và 750mmHg). Mặt khác.445g X →56ml N2 (đktc). ( C6H12O6) Bài 57: Đốt cháy hoàn toàn 0. Xác định CT ĐGN của A b. Mặt khác.32g một Hiđrôcacbon X → 0.32g CO 2 và 0.072lít O2( đktc).Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 55: Đốt cháy hoàn toàn 0.356g chất hữu cơ X thu được 0. ( C12H14O4) Bài 67: Đốt cháy 9. d A/ không khí = 2.72lít CO2 (đktc) và 5. Xác định CTPT của X. P. Xác định CTPT A. Xác định CTPT của X.69. ( C3H6O3) Bài 68:Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ A chỉ thu được CO2 và hơi nước.4g H2O.344lít hỗn hợp CO2. Xác định CTPT X. d A/ không khí = 1. ( C5H10) Bài 71: Chất hữu cơ Z có 40% C.Xác định CTPT của X biết trong phân tử X chỉ có 1 nguyên tử N. ( C5H12) Bài 58: Đốt cháy hoàn toàn 0. ( C6H6) Bài 62: Đốt cháy hoàn toàn 0. 6.66g chất X cần 9.85g CO2 và 6. Xác định CTPT của X. biết MA < 150.46g chất hữu cơ A → 448ml CO2 ( đktc) và 0. khi hoá hơi 1 lượng chất X người ta thu được một thể tích đúng bằng 2/5 thể tích của khí Nitơ có khối lượng tương đương. bình 2 tăng m gam và có a(g) kết tủa.052g H2O. thấy bình 1 tăng 3. Biết rằng ở đktc. còn lại là oxi. Mặt khác nếu đốt cháy 0. thu được CO2 và hơi nước theo tỷ lệ mol 1:1. (Đáp số C3 H7O2N) Bài 56:Đốt cháy hoàn toàn 0.8lít CO2 ( đktc) và 13. N2.875g/l.9g một hợp chất hữu cơ A người ta thu được 1. Xác định CTPT của A. Bài 66: Đốt cháy hoàn toàn 6. Biết rằng các khí đo ở đktc. N) có % khối lượng các nguyên tố lần lượt là 32%. Xác định công thức phân tử chất A.366g một chất hữu cơ A → 0. ở cùng điều kiện t0. nếu phân huỷ 0.94g H2O.Xác định CTĐGN của X. O. H. 6. Bài 69: Đốt cháy hoàn toàn 0. . Đốt cháy hoàn toàn 5.66% và 18. ( C9H13O3N) Bài 63: Đốt cháy hoàn toàn 0. b.( C3H6) Bài 61: Đốt cháy hoàn toàn 10g hợp chất hữu cơ A → 33.54g H2O.5g hơi nước.72g H2O.01mol chất X bằng lượng O2 vừa đủ là 0. ( C2H5O2N) Bài 65:Đốt cháy hoàn toàn 1.72g một hợp chất hữu cơ A thu được 1. Bài 60: a. nếu đốt 0.25mol khí A thu được 33gCO 2 và 13. Xác định CTPT chất A. Biết MA = 26. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng 1. hơi nước. Xác định công thức phân tử chất A.4. 42. khi hoá hơi 1 lượng Z người ta được thể tích vừa đúng bằng thể tích của khí NO có khối lượng bằng 1/3 khối lượng của Z trong cùng điều kiện.875. Xác định công thức phân tử chất A.54g H2O.58. ( C2H7O2N) Bài 70: Đốt cháy hoàn toàn 0.2688 lít CO 2 (đktc) và 0. Xác định CTPT của A biết trong phân tử A có 2 nguyên tử ôxi. Biết ở đktc: DA = 1.2688lít CO2 (đktc) và 0. Tổ Hóa Học 13 .5.234g H2O. biết trong phân tử A chỉ có một nguyên tử Nitơ. bình 2 chứa Ca(OH)2 dư.67%.549g chất A → 37.616lít thì thu được 1.42 lít CO 2 và 1.56lít và có tỉ khối so với H2 bằng 20.6lít (đktc) chất hữu cơ A ( thể khí) → 16. Biết d A/ H2 = 36. ( C3H7O2N) Bài 64:Chất hữu cơ X ( chứa C.

C4H10 C. O) với 2lít O2 rồi đốt cháy hoàn toàn. ( C2H4O) Bài 73: Đốt cháy hoàn toàn 1lít khí A cần 5 lít O2.2lít nữa và thoát ra sau cùng là 400ml O2 dư. BiếtdA/H2=180. Xác định CTPT và % về thể tích của chất A trong hỗn hợp ban đầu. Xác định CTPT của A. (CH2O)2 B. Biết rằng các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện t0. C5H11O2 C.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 72: Đốt cháy hoàn toàn 100ml hơi chất A cần 250ml O2 thu được 200ml CO2 và 200ml hơi nước.4%%N=12. 0.6lít. ( C3H8) Bài 79: Đốt cháy 10ml chất hữu cơ A với 50ml O2. Các khí đo ở cùng điều kiện. 0. Sau phản ứng.6 gam hợp chất hữu cơ A thì thu được 5.6 gam C. Biết rằng các khí được đo ở cùng điều kiện. Làm lạnh sản phẩm cháy để H2O ngưng tụ rồi đưa về điều kiện ban đầu thì thể tích khí còn lại là 48ml trong đó có 24ml bị KOH hấp thụ.3%. H2O và N2.Biết A có %C=51. 23. C10H22N2 Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 3. Sau khi làm lạnh sản phẩm cháy để H2O ngưng tụ rồi đưa về điều kiện ban đầu thì thể tích khí còn lại là 55ml trong đó có 40ml bị hấp thụ bởi NaOH. Xác định CTPT của A. Xác định CTPT của X. C6H12O6 B. CH3COOH Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2 và hơi nước. Biết rằng các chất khí đo ở cùng điều kiện.và dA/KK=4. trong đó có 25ml là O 2 dư. còn lại là O2 dư.18g CO2 và 2. %H = 9. ( C4H10) Bài 77: Trộn 400ml hơi một chất hữu cơ A ( chứa C. 80% B. ( C3H8O2) Bài 78: Cho 0.thì công thức phân tử của chất X là: A.76 Câu 2: Nếu đốt cháy 1 mol chất X chỉ thu được CO2 và hơi nước.48 lít O2 (đktc). Vhh = 3. Xác định CTPT của X và tính tỉ khối của X so với không khí.5lít hỗn hợp gồm hiđrocacbon A và khí CO 2 vào 2.5 lít O2 (dư) rồi đốt cháy hoàn toàn. N2. Xác định CTPT chất A.5lít khí thoát ra. 85% D. 15% C.24 lít CO2(đktc) và 3. %H = 13.8gam B.72 B.17%. Xác định CTPT A. nếu dẫn tiếp qua KOH dư thì còn lại 20ml một hỗn hợp khí mà khi cho phản ứng với nhau trong hồ quang điện thì chỉ còn lại một khí duy nhất. được dẫn qua CaCl2 khan thì giảm mất một nửa.C2H6O C. ( C4H6) Bài 75:Trộn 12ml một hiđrocacbon A ở thể khí với 60ml O2 rồi đốt cháy hoàn toàn. Các khí đo ở cùng điều kiện. CH3COOH Câu 4: Để đốt cháy hoàn toàn m gam chất X cần dùng 4.8 C.2 gam D. C5H12 D.04% về khối lượng. nếu dẫn tiếp qua dung dịch KOH dư thì thể tích giảm thêm 1.6g nước. V khí còn 1.6 gam nước.Công thức đơn giản của chất X là: A. 75% Câu 7: Khi đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A thu được CO2 .4lít cho H2O ngưng tụ. Giá trị m là: A.6 gam nước. Xác định CTPT của A. ( C2H8N2) Phần ba trắc nghiệm Câu 1: Trộn 2 lít CH4 vời 3 lít CO thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với hidro bằng: A. Hỗn hợp khí thu được sau thí nghiệm gồm CO2. C5H12 D. C5H11O2N D. ( C3H8) Bài 74:Đốt cháy hoàn toàn 10ml một hiđrôcacbon X bằng 80ml O 2 (dư).8 gam CO2 và 3. sau phản ứng thu được 3lít CO2 và 4 lít hơi H2O.(CH2O)n D. P. Các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện. ( C2H4) Bài 76: Trộn 10ml một hiđrocacbon X ở thể khí với 80ml O 2 rồi đốt cháy hoàn toàn. CH2O C. C2H4 B. Sau phản ứng. 2gam Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hợp chất A thu được 8. lấy sản phẩm thu được đem ngưng tụ H2O thì thấy còn lại 65ml.2%.Công thức thực nghiệm của A là: A. Công thức phân tử của A là: A. C5H9O2N B. Các khí đo ở cùng điều kiện. thu được 2. với tổng số mol của CO2 và nước là 9 mol.2 D. C2H4O2 C12H24O12 D. hơi nước và O2 dư có thể tích 80ml.Công thức đơn giản của chất X là: A.16g H2O. C2H5OH B.Thành phần %C trong A là: A. 1. H.03.8lít và tiếp tục cho lội qua KOH thì chỉ còn 0. 0. (C3H5O)n Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 16 gam hidro cacbon A thì thu được 21. 1. C2H6O Tổ Hóa Học 14 . 0.Biết X có %C=51. Hỗn hợp khí sinh ra nếu dẫn qua CaCl2 khan thì thể tích giảm 1. phần còn lại là O2 dư.

BiếtdA/H2=90. C4H8O3 Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A cầ 0. Công thức phân tử của A là: A.9g H2O. người ta thấy khối lượng bình 1 tăng 3.3. C5H12O2 D. 0. Xác định công thức phân tử A. C4H8O C. C3H6O B. C5H12O2 D. A. Biết dX/kk=2.64 gam CO2. Công thức phân tử của A là: A. Công thức phân tử của A là: A. Mặt khác cũng lượng chất đó khi phân tích cho 224 ml nito đktc. C3H9 B.28g C. C6H5O2N B. Hãy xác định công thức phân tử của A. Các chất khí đo ở cùng điều kiện. Biết dA/He=19. C6H6N Câu 21: Phân tích 2. C2H7N D.Biết dA/Hidro=29 A. O trong 900ml O2 thì thu được 1. Tổ Hóa Học 15 . chỉ còn 700ml.827gam H2O và 6.6g A thì thu được thể tích đúng bằng thể tích của 0. Mặt khác khi đốt cháy 0. C2H4O2 D. C2H4N C.282 gam hợp chất hữu cơ A. H.46 gam một hợp chất hữu cơ X thu được 5. C6H6N Câu 20: Nicotin là hợp chất có trong thuốc lá.77gam hidro. C2H7N D. N chuyển hóa thành NH3 Cho NH3 qua 30ml dd H2SO4 1M. C2H4O2 C12H24O12 D.6 gam hợp chất hữu cơ A thì thu được 0.08g H2O. C2H6O Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 12 gam hidrocacbon A thì thu được 21. Mặt khác cũng lượng chất đó khi phân tích cho 112 ml nito đktc BiếtdA/H2=30. Công thức đơn giãn nhất của nicotin là: A.36g H2O. 3. N.349 gam nicotin. cần 100ml dd NaOH 0. 1 B.BiếtdA/H2=60. CH3 D. A. C2H7N D. Để trung hòa axit dư.6g và bình 2 thu được 30g kết tủa. Giá trị của a là: A.8g Câu 14: Xác định số công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A (gồm C. 224ml N2 (đktc). Xác định công thức phân tử của A. C6H8O8 C. H và có thể có O). C6H12O6 B. A.18 gam hợp chất hữu cơ X có chứa N thu được 2. Mặt khác khi hóa hơi 2. người ta thấy khối lượng bình 1 tăng 0.6 gam H2O.5g D.72g B.64g CO2 và 1.24. C2H4O2 C12H24O12 D. Xác định công thức phân tử A.62 gam nước. 2. C6H12O6 B. 3. 2 C.2 gam oxi cùng điều kiện. Cho sản phẩm cháy đi qua lần lượt bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2.2 gam CO2 và 1.88g CO2 và 0.4 ml N2 (đktc). C3H4O4 B. biết A chỉ có một nitơ: A. Sau đó ngưng tụ hơi nước. thu được N đơn chất.72g H2O. C6H8O8 C. C2H4N C. C6H7N B.28 gam CO2. C6H7N B. C2H6O Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 0.1g CO2 và 0. 0. C3H9N C. C2H7N D. C2H6O Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 1. C6H6N Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 10gam hợp chất hữu cơ A sinh ra 9.4 Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0.4g O2 trong cùng điều kiện.8g. Sau thí nghiệm. C2H6 C. H. C3H4O4 B. 1. Công thức phân tử của A là: A.3 gam hợp chất hữu cơ A thì thu được 0.4 gam hợp chất hữu cơ A.8 gam oxi thì thu được1. C2H4ON C. C6H12O6 B. Đem đốt cháy hết 2. 3 D. Xác định công thức phân tử của X.8 gam hợp chất hữu cơ A thì thu được 2. (CH3)n Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn a gam hidrocacbon A thì thu được 2. Công thức phân tử của A là: A.186g A thì thu được 22. C5H7N B. A. C6H6N Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 10.194g và bình 2 tăng 0. 1.44g CO2 và 0. 0. C2H4O2 C12H24O12 D.Hợp chất này tạo bởi 3 nguyên tố: C. C4H8O3 Câu 19: Phân tích 1.38 gam CO2.034.45g H2O. Sau thí nghiệm. C4H8O3 Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 200ml hợp chất hữu cơ A chứa C.3 lít hỗn hợp khí.Tiếp theo.08 gam nước. Cho sản phẩm cháy đi qua lần lượt bình 1 đựng CaCl2 khan và bình 2 đựng dung dịch KOH. Xác định công thức phân tử của X. Biết dX/kk=4.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0.23g cacbon. cho hỗn hợp khi qua dung dịch KOH chỉ còn 100ml khí thoát ra.4M.biết thể tích khi hóa hơi 6 gam A đúng bằng thể tích của 3.

Công thức phân tử đúng của X là: A.4 lít H-C đktc số gam H2O thu được là 36 gam. Thể tích khí CO2 thoát ra khi cô cạn dd Y là: A.72 lít (đktc) hh CO2 và ankan X. C6H6O Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 6. C2H6 D.5nH2O. C2H6 D.3%:7. Xác định a? A.59g chất rắn nữa.71% C. C2H6 D. Công thức phân tử có thể có là ? A. C2H4.mCO2=2.2%. C2H6 Câu 33:Trộn 5 lít H2. H. O và có khối lượng phân tử bằng 75. 45. 58.37% Câu 24: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C4HyCl biết %C=51. 17.6 D. C2H8 C. C2H4. 9 C.2 gam nước và 11.C2H4 C. Vậy công thức phân tử của A là: A.7%.28gam N2 ở cùng điều kiện nhiệt độ. C4H10 B. Biết dA/H2<30 A. C6H6N Câu 29: Tỷ lệ % mC và %mH trong hidro cacbon X là % mC: %mH=92.2 lít CO2 (đktc). C2H4O C. Mặt khác a gam X có cùng thể tích với 0.Công thức nào sau đây đúng với công thức phân tử của A? Tổ Hóa Học 16 .72 lít oxi (đktc). C2H3 Câu 38: Đốt cháy a gam hidrocacbon X thu được 1.94 gam kết tủa và dung dịch Y.3 lần khối lượng của phân tử axit axetic. 1. 31.9 gam nước. C2H4. C2H7N D.C2H4 D. 0. Rồi cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy trong dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng lên 3. 0.1 mol X thu được CO2 và nước (với tỉ lệ nCO2:nH2O=2:3) và 1.12 lít CO2 (đktc) và 0. 0. thu được 4. C5H6O B. Hỗn hợp sau khi đốt thấy có 7.36gam và nCO2=1. C2H6 D.68gam.85 gam A thì được thể tích đúng bằng thể tích 0. C2H6 D.7 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0.5 C.12 gam A. C2H4 C.Vậy công thức phân tử của X là: A. Vậy công thức phân tử của X là: A. C2H6 B. C2H4 C. 10 B. CH3 D.74 gam hợp chất hữu cơ A cần dùng 0.CH4. C2H4.784 lít O2 (đktc). C2H7ON Câu 31: Đốt cháy một 22. C2H6O D. N. Công thức đơn giãn nhất của hidrocacbon đó la: A.4 B. C2H6.9g D.444mH2O và khi hóa hơi 1.thì thu được CO2 và H2O. Công thức phân tử của X là: A.15 lít hidrocacbon X(khí) thu được hỗn hợp khí Y nặng bằng etan(các thể tích khí đo ở đktc). C6H6 Câu 30: Nguyên tố X chứa các nguyên tố C. 0. Vậy oxi trong A là: A. 0. C2H4 C. Cô cạn dung dịch Y. 1. CH2 C.C2H6 B. C2H4N C. Công thức phân tử của X là: A.12 lít C. 7 Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn a gam hợp chất hữu cơ A. Xác định công thức phân tử của A.12 lít N2(đktc). C2H4ON C.15 gam một hidrcacbon X. Khối lượng phân tử của X lớn gấp 1.36 lít Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 1. 1g Câu 39: Hợp chất A có công thức đơn giãn là CH3O và có dA/H2= 31. C3H4. C2H4N C. C2H6O D.344 lít B.82% D. áp suất. C2H2. C5H10 B. C3H4O B. C4H10 B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. C2H6O D.C2H4. CH4 B. Hãy chọn công thức phân tử đúng của X: A. C6H6N Câu 28: Để đốt cháy một thể tích của hidrocacbon X(là chất khí ở đktc) cần 6.8%. 0. Giá trị của a là: A.5 lít CH4.4 gam nước.5 thể tích oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. C2H4. C6H6O Câu 27: Để đốt cháy hoàn toàn 01mol chất X cần 6.48 lít CO2(đktc) và 5. Vậy y nhận giá trị là: A. Cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 thì thu được 3.C2H2. C4H10 B. Biết %H trong A là 9. 3. C2H4N C.C4H4 Câu 32: Đốt cháy 1 lít H-C thu được 2 lít CO2. C2H2.7g B. Biết rằng khi đốt cháy hoàn toàn 0. 0.8 gam oxi ở cùng điều kiện.8g C. C4H10 B.24 lít D. nung đến khối lượng không đổi thi thu thêm được 4. C3H8 C. C4H10 B. C3H6O2 B. 8 D. C3H8 Câu 34:Đốt cháy hoàn toàn 1.14% B. 2. C3H9ON D. Biết VCO2 =6/7VO2. C6H6 Câu 23: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C5H10Oz.89%. Công thức phân tử có thể có là ? A. sản phẩm cháy dẫn qua bình đựng nước vôi dư ở OoC thì thu được 3g kết tủa và khối lượng bình tăng lên 1. C6H6 Câu 37: Một hidrocacbon có %C=88. C2H2.

1 B. 2 C. C5-C10 có mùi xăng. chất oxi hóa mạnh. -Ankan nhẹ hơn nước không tan trong nước. từ C18 trở đi là chất rắn.Phản ứng thế bởi halogen: as CH4 + Cl2   → CH3Cl + HCl Clometan (metyl clorua)  a s→ CH2Cl2 + HCl CH3Cl + Cl2 Diclometan (metylen clorua) as CH2Cl2 + Cl2   → CHCl3 + HCl Triclo metan (clorofom)  a s→ CCl4 + HCl CHCl3 + Cl2 Tetraclometan (cacbon tetraclorua) Nguyên tử hidro liên kết với nguyên tử cacbon ở bậc cao hơn dễ bị thế hơn. đồng phân 1.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.Ankan không phân mánh Công thức CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22 Tên metan etan Propan butan Pentan Hexan Heptan Octan Nonan Decan 2.36 lít Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn 4.3gam hợp chất hữu cơ X cần V lít O2 (đktc). 4 Câu 43: Để đốt cháy một mol chất X cần 3. Hóa tính Các ankan khá trơ về mặt hóa học.Thấy có 10gam kết tủa và khối lượng bình tăng 7. C2H6O2 Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 2. C2H4 C.tên của ankan có nhánh được gọi theo tên thay thế: -Chọn mạch chính là mạch dài nhất và có nhiều nhánh nhất -Đánh số các nguyên tử C thuộc mạch chính từ phía phân nhánh sớm hơn -Gọi tên:Số chỉ vị trí nhánh+tên nhanh+tên mạch chính+an III. phản ứng tách. IV. Tăng 4g D.Tăng 6g B. 2.344 lít B. các ankan rắn không bay hơi nên không có mùi.48 lít CH4 (đktc) sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng dd trong bình: A.5 mol O2. C2H6 D. 1. Danh pháp: 1. C2H6. C2H6 D. . C4H10 B.24 lít D. Đồng phân: Mạch cacbon (chú ý thêm bậc cacbon) II. khối lượng riêng tăng theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đồng đẳng: CH4. C3H8…CnH2n+2 (n ≥ 2) 2.12 lít C. Giãm 6g C. 1. không màu -Ankan từ C1-C4 không mùi.Công thức phân tử của X có thể là: A. 3. Tổ Hóa Học 17 .từ C5 đến khoảng C18 ở trạng thái lỏng.5. Đồng đẳng. C4H10 B. ở nhiệt độ thường không phản ứng với axit. phản ứng oxi hóa.1gam. Tính chất vật lý -Ở nhiệt độ thường các ankan từ C1-C4 ở trạng thái khí. 3 D. C2H6O2 ANKAN LÝ THUYẾT I.Giãm 4g Câu 42: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C4H7Clx và MA=161.Giá trị của x là: A. C10-C16 mùi dầu hỏa. nhiệt độ nóng chảy. bazo.Nhiệt độ sôi. C2H4 C.Ankan có khả năng tham gia phản ứng thế.Sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào dd nước vôi dư. 1. Ankan có nhánh: Theo IUPAC. Giá trị của V là: A.

n-pentan C. x t→ CH2=CH2+H2  0 CH4 + C3H6 CH3-CH2-CH2-CH3 t0. khi tác đúng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. neo-pentan D. C. Trong phòng thí nghiệm: +CH3COONa (r) + NaOH(r)→ CH4 + Na2CO3 +Al4C3 + 12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3 2. Vậy X là: A. 3 đồng phân B.Hiđrocacbon no. C6H6 + Cl2 tp→ C6H5Cl + HCl D. C2H6 + Cl2  a →s C2H5Cl + HCl B. Cả A. Cho Tên gọi hợp chất X có công thức cấu tạo : o 2 4 0 Tổ Hóa Học 18 . Phản ứng tách B. không vòng 3 đồng phân. Có bao nhiêu ankan đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12? A. Phản ứng tách: CH3-CH3  t. C6H6 + 3Cl2  a s→ C6H6Cl6 . 5 đồng phân D. Điều chế và ứng dụng 1. Hidrocacbon X có CTPT C5H12 khi tác đúng với Clo tạo được 3 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. 4 B. Ankan X có công thức phân tử C5H12. Phản ứng thế C.Hiđrocacbon no. D. 2 đồng phân. có vòng 2 đồng phân 7. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O CnH2n+2 + 3n +1 O2 → nCO2 + (n+1)H2O 2 nCO2<nH2O  → nAnkan=nH2O-nCO2 Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: CH4 + O2 → HCHO + H2O V. 2 D. C2H5OH H SO đ→ C2H4 + H2O   .2. Phản ứng cộng D.Hiđrocacbon không no.Hiđrocacbon no. B.xt C2H4 + C2H6 C4H8 +H2 3. neo-pentan D. X là: A. 4 đồng phân C. 5 C. 8. Tiến hành clo hóa 3-metylpentan tỉ lệ 1:1 thu đước bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau? A. Tên của X la: A. B. 3 2.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang H2 C H3C CH3 + Cl2 as CH3CH2CH2Cl + HCl 1-clopropan (43%) H3C H C Cl CH3 + HCl 2-clopropan (53%) 2. 6 đồng phân 5: Trong các phản ứng sau. iso-pentan B.2-dimetylpropan 4. Phản ứng đặc trưng của hidrocacbon no: A. xt C. Điều chế: Trong công nghiệp metan và đồng đẳng được tách từ khí thiên nhiên và dầu mỏ. pentan B. 2-metyl butan 3. iso-pentan C. không vòng 2 đồng phân. Ứng dụng BÀI TẬP 1.t 6: Hiđrocacbon X có công thức phân tử là C4H10.C. phản ứng nào không phải là phản ứng thế? A. .

metylbutan B. 4. N2.2. Không có cấu tạo nào phù 11: Sản phẩm chính của phản ứng brom hoá 2.etyl-3. 4-brom-2-clo-2.3. 1.2. Ankan Z có công thức phân tử là C5H12. 2.C12H26 B. 3-brom-2-clo-2. người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. 20: Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan.5-đimetylhexan D. propan và iso-butan. CH CH2 CH3 Cl B. C10H22 C. 2.clo. C.metylbutan D. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là: A. 2.5-đimetylheptan D. B. etan và propan. C. C5H12O D. D. 19: Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14. C5H12. 18: Cho 4 chất: metan. CH4 B.5-trimetylhexan 17: Tên gọi: 2 – clo – 3 – metylbutan ứng với công thức cấu tạo nào sau đây? CH3 A. 5-etyl-3.clo. 2. CH3CH2CBr2CH3. CH3CH2CH2CH2CH3 B. 10.CH(CH3)-CHBr-CH2-CCl(CH3)-CH3 A. 4 brom-2-clo-2.3-trimetylheptan là: A. D. C4H10. iso-butan và n-pentan. C2H4.2. 2-metylpentan.5-dimetylheptan C.1-brom-2-metylpentan D.3. CH3CH2CHBrCH3 C. n-hexan.metylbutan C.metylbutan theo tỷ lệ số mol 1:1 là: A.CH3CH2CH2CHBr2 D.clo. 1. 3. C5H12. CH3 CH2 CH CH2 Cl CH3 CH3 CH3 H2C C CH2 CH3 CH3 Cl C. 3-brom-metylpentan. C. C4H10.3.5-đimetylhexan B. B. C(CH3)4 D.metylbutan 12: Dãy nào sau đây gồm các chất là đồng đẳng của metan: A. CH4 14: CTPT ứng với tên gọi 4-etyl-2. C2H2. 2. B. 3. Tên gọi của 2 ankan đó là: A. CH3CH2CH2CH2Br B. 2-clo-4-brom-2. propan và n-butan. Công thức cấu tạo của Z là? A. D.2-brom-2-metylpentan. C3H7Cl.clo.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang CH3 H3C H C C2H5 H2 C C C2H5 H2 C CH3 A. C11H24 D. 1. etan. Tiến hành p/ư dehidro hóa Z thu được một hỗn hợp gồm 3 anken là đồng phân của nhau trong đó có hai chất là đồng phân hình học. người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo.3. Tổ Hóa Học 19 CH3 CH CH CH3 Cl . C3H4. 4-brom-2-metylpentan 16:Chất hữu cơ có công thức cấu tạo sau có tên gọi là gì? CH3 . CH4. CH4. H2 C. B. C12H24 15: Khi cho 2-metylpentan tác dụng với brom thu được sản phẩm chính là dẫn xuất monobrom nào sau đây? A.3-đimetylbutan. C6H14 C.2-đimetylbutan. CO2 D. 2.4 – đietyl-4-metylhexan B. C. neo-pentan và etan. Danh pháp IUPAC của ankan đó là A. CH3CH2CH(CH3 )2 C. Khi cho butan tác dụng với brom thu được sản phẩm monobrom nào sau đây là sản phẩm chính? A. C4H6 13: Khi nhiệt phân CH3COONa với vôi tôi xút thi thu được sản phẩm khí: A.trietyl-pentan 9.5-đimetylhexan C. 2. C2H6OB. D.

CH4 B. H2O B. Nung natriaxetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút B. Tan nhiều trong nước B. 3. CH4. C3H8 D.C4H10 25: Số đồng phân ứng với công thức C4H10 là: A. C. dd KMnO4 B. 26: Số đồng phân ứng với công thức C6H14 là: A. Ankan có nhiều Hidro bao bọc xung quanh D. Cả A. 33:Ankan tan tốt trong dung môi nào? A. 27: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế metan bằng cách nào sau đây? A. Là chất không màu C. Các ankan từ C5 đến C18 là chất lỏng C. Công thức phân tử của X là : Tổ Hóa Học 20 . Ankan có khối lượng phân tử lớn C. D. B. Đồng phân isoankan D. 5. 5. C. C6H14.04%. C. Công thức phân tử của X là: A. Oxi D. B. C2H6. C4H10. 4. dd HCl C. trong đó hàm lượng clo bằng 55. Khi đốt cháy X thu được CO2 và hơi H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2. Cả A. Ankan nhẹ hơn nước 29: Nhận xét nào sau đây đúng? A. 5. Al(OH)3 D.C2H6 C.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 21: Thực hiện phản ứng crackinh n-butan thu được bao nhiêu sản phẩm? A. tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. B.4g cacbon . C2H6 C. C6H6 34:Cho phản ứng Al4C3 + H2O A + B . Ankan chỉ có liên kết δ bền vững.C4H10 23: Ở điều kiện thích hợp butan tác dụng được với: A. dd Brom C. Các ankan từ C1 đến C4 là chất khí B. kết quả khác 37: Một ankan tạo được dẫn xuất monoclo. 22: Trong các chất dưới đây. D. Ankan có tính oxi hóa mạnh 32:Hợp chất 2. Đồng phân mạch phân nhánh nhiều nhất C. Al(OH)3 35: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể Tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của X là: A. B. bazo. ở nhiệt độ thường không phản ứng với axit. C2H6 C. D. C3H8 D. AgNO3 24: X là một hidrocacbon no. Đồng phân tert-ankan 31:Ankan tương đối trơ về mặt hóa học. CH4 B. thu được sản phẩm có thể tích tăng gấp 3 lần thể tích hidrocacbon X ( ở cùng điều kiện ) . CH4 B. C4H10 38: Khi phân huỷ hoàn toàn hidrocacbon X trong điều kiện không có không khí. C3H8 D. C. C.B sai 28: Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về tính chất vật lí của ankan? A. chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. 2. Ankan có CTPT là: A. 6. CH4 B.C đúng 30: Trong số các ankan đồng phân của nhau. CH4. C2H6 C. Là dung môi không phân cực D. chất oxi hóa mạnh vì: A. 3. D. Al2O3 B. 2.B đúng D.C3H8 D. dd NaOH D. Cả A. 2. 4. Cho nhôm cacbua tác dụng với nước C. 4. 5. B lần lượt là: A. CTPT của A là gì ? A. 3. 36: Phân tích 3 g ankan cho 2. 3. B. C3H8. C2H2. chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? A.B. Các chất A. C5H12. 4.3-đimetylbutan khi phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 có chiếu sáng thì thu được sản phẩm đồng phân là: A. B.Các ankan từ C18 trở đi là chất rắn D. Al(OH)3 C. D. Đồng phân mạch không phân nhánh B.

53: Đốt cháy hết 0. D. Công thức phân tử của A và B là A. CH4 và C2H6.2. Tên của ankan đó là: A. C. C. CTPT của X là : A. etan. C.5g C. C2H6 và C3H8. B. Công thức phân tử của 2 ankan là: A. isobutan D.42. 47: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp thu được 96. D.37. Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4. Dùng cho câu 49.5. C4H10 C. Câu 49: Giá trị của m là: A. C3H8 và C4H10. B.15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9.45g H2O.8 lít khí CO2 (đktc) và x gam H2O. 5. 15g D.8. Khí ra khỏi bình có thể tích 11.84 lít hỗn hợp khí gồm CH4.24. 13.36. C4H10 và C5H12. B.84 lít khí CO2 (đktc) và 9.5.0 gam H2O. C3H8 (đktc) thu được 16.6 gam H2O.5g 40: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83. C3H8 C.37.3. 19.5g C. B.4. C2H6 B.60. propan. Giá trị của x là : A. isopentan. 6. CH4 B. 2. dẫn tòan bộ sản phẩm cháy vào dd nước vôi trong dư thấy có 40g↓. C2H6 B. C. CTPT X: A.1g kết tủa. 15g D.92 lít CO2 (đktc). B. D.5g B.0. D. 3. C3H8 và C4H10. C2H6 và C3H8 thu được 6. Giá trị của V là A. Tỷ khối của Y so với H2 là 11. D. Đốt cháy hoàn toàn 0. D.0. C4H10 và C5H12. 50: Nung m gam hỗn hợp X gồm 3 muối kali của 3 axit no đơn chức với NaOH dư thu được chất rắn D và hỗn hợp Y gồm 3 ankan. C. 18. C3H8 C. C2H6 B.33% .Công thức phân tử hiđrocacbon là: A. C3H8 44: Đốt cháy hoàn toàn 0. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ? A.4 atm. D.2 lít ở 0OC và 0. C5H12 D. propan C.224 lít (đktc) một hiđrocacbon no mạch hở. D.8 gam CO2 và 57. B. metan. 52: Khi brom hoá một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỷ khối hơi so với hiđro là 75. C5H12 D. C.0.5g B.42.5. Công thức phân tử của Y là A. Tên của Y là: A. C4H10 và C5H12. C3H8 và C4H10. C6H14 39. CH4 và C2H6. C5H12 41: Ankan Y td với Brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H2 bằng 61. B.3-đimetylhexan. Công thức phân tử của A và B là: A.8. sản phẩm sau khi đốt cháy cho qua 1 lít nước vôi 0.5g 45: Khi đốt cháy hoàn toàn 7. 84.45g H2O.3-trimetylpentan.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. 4. C3H6 D. C2H6 và C3H8.5. B. butan. C2H6 và C3H8.72 lít khí CO2 (đktc) và 7.48. C4H10 C.15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9.2-đimetylpropan. 52. CH4 và C2H6. C4H10 D. thấy thể tích khí thu được gấp 5 lần thể tích ankan X( đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ áp suất ).2 gam H2O. Đốt cháy X với 64 gam O2 (dư) rồi dẫn sản phẩm thu được qua bình đựng Ca(OH)2 dư thu được 100 gam kết tủa. 3. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ? A. C4H10 43:Đốt cháy hết 2.24 lít ankan X (đktc). Cho D tác dụng với H2SO4 dư thu được 17. 52. C2H6. Câu 50: Tên gọi của 1 trong 3 ankan thu được là: A.143% (D = 1 g/l) thu được 0. C4H10 B. C2H6 Tổ Hóa Học 21 . 2. butan B. 2. 42. 42. 84. C3H8 D. C. 2-metylbutan 42: Khi nhiệt phân một ankan X trong điều kiện không có không khí thu được khí H2 và muội than. C2H6 C. 46: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 7. 48: Hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp. C.

8 gam. kqk 59: Oxi hóa hoàn toàn m gam một hidrocacbon X cần 17.1 mol hỗn hợp 2ankan. C2H6 B.8 gam CO2 và 5. C3H8 B. 33. 51.25 D. % khối lượng của propan là: Tổ Hóa Học 22 .8. Dẫn hỗn hợp đó qua 100 gam dung dịch brom 16% thấy dung dịch brom mất màu và khối lượng bình tăng 2. Thể tích O2 đã tham gia phản ứng là: A. Ctpt ankan là: A. 3 B. B. C. C2H6 và C3H6 D.1. C3H8 B. C5H12 D. 3. C5H12 D. Thì khối lượng bình 1 tăng 6. C5H12 D.95. 3 D. C2H6 C.2g D. kqk 62:Đốt cháy hoàn toàn 1 lít butan thì thể tích CO2 có thể sinh ra ở cùng điều kiện là: A. 25. C3H8 B. Số đồng phân cấu tạo của A là: A. C2H6 và C2H4 C.Các khí đo ở đktc.9. C3H8 D.92 lít C.Ctpt của A là: A.48 lít B. 32g 61: Oxi hóa hoàn toàn 0. C3H8 C. C3H8 C. sản phẩm cháy cho qua dd AgNO3 dư thu được 22. CH4. Vậy công thức của anken và ankan lần lượt là: A. 23g C.2 lít CO2 đktc. C4H10 D.21.36 lít một khí (đktc). 59. C8H18 64: Một ankan có %C=84.0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).Đốt cháy hết hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi nước theo tỷ lệ 11:12.36g muối axit.8. C5H12 D.95 B.28% khối lượng hidro trong phân tử. C3H8 B. C4H10 C. sau phản ứng thấy thoát ra 3. thu được 2. 4 66: Đốt cháy hoàn toàn 0. 56: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hidrocacbon đồng đẳng có phân tử khối hơn kém nhau 28 đvC thu được 11.3 gam. 12. C2H4. C4H10 67: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon.Tỷ khối hơi đối với không khí bằng 3.C4H8 57: Đốt cháy hoàn toàn 3. 5 lít B. C3H8.Ctpt của X là: A. Ctpt của X là: A.48 lít khí cacbonic.6% B. 11.1 C.36 lít CO2 ở đktc. C4H10.92 lít oxi đktc thì thu được 11. 2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí bay ra thu được 8. Ctpt hai hidrocacbon đó là: A. 2 C.6 lít D. C6H14 B.24 lít CO2 đktc và 2. 6 70: Hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp có tỷ khối so với hidro là 24. 22. CH4 và C3H6 55: Đốt cháy hoàn toàn 20.97g muối trung hòa và 10. bình 2 đựng Ba(OH)2 dư.36 lít hỗn hợp khí A gồm metan và etan thu được 4.MX=113. C2H6.72 lít CO2 đktc và 7. 4 lít C.7% C. C4H10 D.2g nước. C5H12 71: Hỗn hợp khí A gồm etan và propan. C2H6.83% clo về khối lượng.2 lít CO2(đktc)và 14.16 lít oxi và thu được 3. Công thức phân tử của hai ankan là: A. CH4. 4.C4H10. sản phẩm thu được cho đi qua bình 1 đưng H2SO4 đặc.Có bao nhiêu ctct ứng với công thức phân tử vừa tìm được? A. 5. C8H18 65: X là dẫn xuất clo : CxHyClz trong phân tử có 62. Ctpt của A là: A. (CH2)n B. 8. Ctpt ankan đó là: A. 66. C6H14 58: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được 6.Giá trị của m là: A. D. CH4 B. C2H6. C4H10 C. C6H14 C.4% 69:Ankan A có 16. 5 D. 48.8 lít 68: Đốt cháy hoàn toàn 3. C7H16 C. 5 B.96 lít 63: Tỷ khối hơi của một ankan so với không khí 3.6g ankan A rồi dẫn toàn bộ khí đi qua bình đựng dd Ca(OH)2 thì thu được 1. 4 C. CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4).3% D.02 mol ankan A trong khí clo vừa đủ. Giá trị của m là: A. bình 2 có m gam kết tủa xuất hiện. 2. CH4 và C2H4 B. 4.2. C4H10 C. 3.0 ml hỗn hợp X gồm C3H6. kqk 60: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai hidrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 6.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 54 : Một hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Tỉ khối của X so với khí hiđro là: A.4 g nước.4 gam nước. 49.3g B.93.96gam kết tủa trắng.7 gam nước.Thành phần % khối lượng của metan trong hỗn hợp A là: A.48 lít D. 68. thu được 24. C5H12 D.

Phản ứng đốt cháy D. 25% 72: Crackinh 5.8g D. HX + H2 Ni. 3-etyl-1-metylxiclohexan 2.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. Xicloankan nào có khả năng cộng mở vòng? A.B. Tính chất hóa học: -Cộng mở vòng: Cộng với hidro. Cl-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-Cl D. đồng phân.Xicloankan đó là: Tổ Hóa Học 23 . Cả A.5g `B.C đúng 3. 81. + Cl2  → 1:1 Cl D. Cả A. Khi cho clo hóa một xicloankan thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất. B. 9g C. C. mạch vòng D.Chọn đúng sản phẫm thế của phản ứng sau A. Tính chất 1. 1-etyl-3-metylxiclohexan B.1-metyl-3-etylxiclohexan C. Xicloankan là hidrocacbon no. mạch hở có một nối đôi trong phân tử C. Câu nào đúng khi nói về xicloankan? A. mạch hở B.5% B.t0 CH3-CH2-CH2-CH3 butan -Thế: Cl + Cl2 as + HCl -Phản ứng oxi hóa: CnH2n + 3n O2 → nCO2 + nH2O 2 xt. 1-etyl-3-metylhexan D. CH3-CHCl-CH2-CH2-CH3 6. 15. 18g XICLOANKAN LÝ THUYẾT I. danh pháp Cấu trúc: Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng Đồng phân: Cách gọi tên:Đánh số sau cho tổng số chỉ vị trí các nhánh là nhỏ nhất II. Tính chất vật lý: 2.5% C. B. Cả A. 4. 10. 75% D.C sai 4.B 5.8g butan thu được hỗn hợp khí A. Xicloankan là hidrocacbon không no. Cho xicloankan có công thức cấu tạo: Theo danh pháp IUPAC tên gọi của xiclonkan đó là: A. đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thì khối lượng nước thu được là: A. Phản ứng thế B. t0 + H2 CH3(CH2)4CH3 III. t0 CH3-CH2-CH3 propan + H2 Ni. Xicloankan là hidrocacbon no. Cl Cl C H2 C.B.Cấu trúc. halogen. Phản ứng cộng mở vòng C. Điều chế: BÀI TẬP CH3 CH3 1. xicloankan có thể tham gia phản ứng nào? A.

Biết X làm mất màu dd Brom. Đồng đẳng: +Anken là hidrocacbon không no. Một xicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với nitơ bằng 2. nước: CH2=CH2 + H2O→ CH3-CH2 –OH CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2 –Cl QUY TẮC MAC-COP-NHI-COP Trong phản ứng cộng axit hoặc nước (HX) vào C=C của anken. Từ xiclopropan có thể điều chế được: A. danh pháp 1.2g C. 1. Propan D. Đimetyl xiclo propan có bao nhiêu đồng phân mạch vòng? A. CnH2n+2 C. Vật lý:Tương tự ankan 2.Khối lượng xiclopropan đủ để làm mất màu 8g brom là? A. Tính chất: 1. Ctct của X là? CH3 A.t +Cộng halogen: CH2=CH2 + Cl2 → Cl-CH2-CH2 –Cl +Cộng axit. Xiclopropan B.CH3-CH2-CHBr C. CnH2n B. 8g D. 4.05g B.CTPT của X là? A. C6H12 11. 6 13. 1. C.t i CnH2n + H2  N → CnH2n+2 . Hóa học:Liên kết π ở nối đôi của anken kém bền nên dễ bị đứt khi tham gia các phản ứng hóa học -Phản ứng cộng: +Cộng H2 i CH2=CH2 + H2  N → CH3-CH3 etan . 6g B. 5 D. C5H10 D. Giá trị của a là? A. C4H8 B. Etylxiclobutan C. mạch hở có một liên kết đôi trong phân tử +Công thức tổng quát CnH2n (n ≥2) 2Đồng phân: +Đồng phân cấu tạo (đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí liên kết đôi) +Đồng phân hình học 3.B. 12. 4 C. 10g ANKEN LÝ THUYẾT I. 2CH2=CH-CH3 + 2HCl → CH3-CHCl-CH3 + CH3-CH2-CH2-Cl 0 0 Tổ Hóa Học 24 . Danh pháp: +Chọn mạch chính là mạch dài nhất chứa nối đôi +Đánh số C mạch chính từ phía gần liên kết đôi +Gọi tên: Số chỉ vị trí nhánh+tên nhánh+tên mạch chính+số chỉ vị trí liên kết đôi+en II.Metan C.24 lít một xicloankan X (đktc) thu được 7. 7g C. Metylxiclopetan B. CnH2n-4 9. Đốt cháy hoàn toàn 2. C3H6 C.2 gam nước. CH3-CH2-CH3 B. D. CH2Br-CH2-CH2Br D. 3 B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm n xicloankan thu được (a+10)g nước và (a+36)g CO2. Đồng đẳng.1g D. B. 4g 10. Xiclopentan 14. đồng phân. CnH2n-2 D.H cộng vào C mang nhiều H hơn. Xiclohexan 7.2-dimetylxiclopropan D. Xicloankan có công thức tổng quát là A. Cả A. 2.C đúng 8. Chất nào sau đây có khả năng làm mất màu dd brom? A.còn X cộng vào C mang ít H hơn hay C có bậc cao hơn.

D. 2. B. CH3-CH2-CHBr-CH3 B. Câu 2: Số đồng phân của C4H8 là A. (IV). Tên của X là A. 3-metylpent-2-en. Câu 4: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken? A. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng. B. CH3 – C(CH3) = CH – CH2 – CH3. D. (II).3.(2) và (3). CH3– C(CH3)=CH– CH2. CH3CH=CH-CH3. C.điclobut-2-en. Phản ứng trùng hợp của anken. 4. CH3CH = CHCl (II). 3-metylpent-3-en. (1) và (2). 2-metylbut-2-en. isohexan. (V). 7. B. A. B. Câu 3: Hợp chất C4H8 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? A.CH3-CH2-CHBr-CH2Br C. D. Câu 11: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr. Câu 6: Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1). 2-etylbut-2-en. 5.3 – đimetylpent-2en. 3. 7. 3metylpent-2-en (4). C. B. D. CH3 – CH2 – CH = CH – CH2 – CH3. 6. 2. 2. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng. C2H5–C(CH3)=C(CH3)– C2H5(IV). (IV). 10. (3) và (4).p H2 H2 CH2 C C -Phản ứng trùng hợp: -Phản ứng oxi hóa: +Oxi hóa hoàn toàn CnH2n + n H2C n 3n O2 → nCO2+ nH2O 2 +Oxi hóa không hoàn toàn: 3CH2=CH2+2KMnO4 + 4H2O → 3HOCH2-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH III. D. (IV). CH3 – CH2 – C(CH3) = C(C2H5) – CH(CH3)2. 1. 6. III. B. C2H5–C(CH3)=CCl–CH3(V). 4. Câu 5: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? A. Câu 10: Áp dụng qui tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây? A. C.xt. C. 4. (V). B. D. CH3-CH2-CH2-CH2Br Câu 12: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất? 2 4 0 Tổ Hóa Học 25 . 4. B. D.170 → C2H4 + H2O  BÀI TẬP Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH2– C(CH3)=CH–CH3. (2). Câu 8: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)? CH3CH = CH2 (I). C. 3. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng. (1). (V). D. Câu 9: Cho các chất sau: CH2 =CH– CH2– CH2– CH=CH2. Điều chế: C2H5OH H SO . 5. 4. 2-clo-but-1-en. D. 5. CH2=CH– CH2– CH=CH2. 6. (I). (III). D. (IV). Những chất nào là đồng phân của nhau? A. 5.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang sản phẫm chính sản phẫm phụ t0. 6. 10. CH2=CH– CH=CH– CH2 – CH3. C. 3-metylpent-1-en (3). Số chất có đồng phân hình học là A. C. C. theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính? A. C. (II). CH3CH = C(CH3)2 (III). C.3-đimetylbut-1-en (2). B. B.(3) và (4). Câu 7: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học? A.

C.đimetylpent-1-en. eten và but-2-en (hoặc buten-2). Có sự tách lớp các chất lỏng ở cả hai ống nghiệm. B. 1.dd KMnO4 loãng dư.ol. C. (-CH2-CH2-)n . Thêm vào ống thứ nhất 1ml hexan và ống thứ hai 1ml hex-1-en. B. X gồm A. C.3. 2-brom-2-metylbutan. (-CH3-CH3-)n . dd brom dư. 3-Metylbut-2-en. C. 2-metylbutan -2. CH3 . D. A hoặc D. 6. B. Hiện tượng quan sát được là A. CH2 = CH2 và CH2 = CH . propan.Y mạch hở có CTPT C3H6 và C4H8 và đều tác dụng được với nước brom. 3-Metylbut-1-en. D. 3. C. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1). Tất cả đều đúng. Câu 27: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là Tổ Hóa Học 26 . D. (-CH2=CH2-)n . Câu 17: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. D. 4. 6. Câu 16: Anken thích hợp để điều chế ancol sau đây (CH3 CH2)3C-OH là A.xicloropan. Y là A. CO2. 4. Câu 26: Hợp chất 2-metylbut-2-en là sản phẩm chính của phản ứng tách từ chất nào trong các chất sau? A. C. 5 Câu 14: Có bao nhiêu anken ở thể khí (đkt) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất? A. Câu 23: Trùng hợp eten. B.CH3. propen. Câu 21: Hai chất X. B. B. B. D. Ở ống nghiệm thứ hai cả hai lớp chất lỏng đều không màu. C. C. 1. 3. D. Chất dùng để làm sạch etilen là A.ol. Câu 25: Sản phẩm chính của sự đehiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol là chất nào ? A. D. D. 3. 2-Metylbut-1en. 3-metylbutan-2. Câu 20: Hợp chất X có CTPT C3H6. 3-etylpent-1-en.CH2 CH3. 6. B. 7. B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. D. Câu 24: Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH. Vậy X là A. Hai anken đồng đẳng của nhau.B. Câu 19: Số cặp đồng phân anken ở thể khí (đkt) thoả mãn điều kiện: Khi hiđrat hoá tạo thành hỗn hợp gồm ba ancol là A. Câu 22: Có hai ống nghiệm. D. dd Na2CO3 dư. Màu vàng nhạt vẫn không đổi ở ống nghiệm thứ nhất C. 3-etylpent-3-en. A. C. Hai anken hoặc hai ankan. 2. C. 2. C. Lắc đều cả hai ống nghiệm. 5. Câu 13: Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 tác dụng với H2O (H+. D. D.CH3 và CH2 = CH . 3-etylpent-2-en. D. C. Câu 18: Số cặp đồng phân cấu tạo anken ở thể khí (đktc) thoả mãn điều kiện: Khi hiđrat hoá tạo thành hỗn hợp gồm ba ancol là A. B. B. 2-Metylbut2-en. 4. 2.C đều đúng. 8. Câu 15: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). ispropen. X. D. B. eten và but-1-en (hoặc buten-1). C. D. dd NaOH dư. CH2 = CH2 và CH3 . (-CH=CH-)n . 3.CH = CH . sản phẩm thu được có cấu tạo là A. 5. mỗi ống chứa 1 ml dung dịch brom trong nước có màu vàng nhạt.CH3. B. X tác dụng với dung dịch HBr thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. B. 4. Hai anken đó là A. sau đó để yên hai ống nghiệm trong vài phút.to) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng? A. C. 170oC) thường lẫn các oxit như SO2.CH = CH . Hai anken hoặc xicloankan vòng 4 cạnh. ( H2SO4 đặc. propen và but-2-en (hoặc buten-2). B. Hai anken hoặc xicloankan vòng 3 cạnh.

C.monoxicloankan D. ankađien.crăckinh ankan C. Thế D.-(CH2-CH(CH3))n.poli(etilen) B. MnO2. Các chất X.3-đial Câu 40: Trong phản ứng oxi hoá anken CnH2nbằng dung dịch thuốc tím có tổng hệ số các chất lúc cân bằng là : A. C2H5OH.propan-1.anken hoặc monoxicloankan Câu38: Sản phẩm phản ứng oxi hoá etilen bằng dung dịch thuốc tím là : A.a. B. C2H6 D. khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X.C.xicloankan hoặc ankan C. D. Câu43:Trong công nghiệp .Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. CnH2n-2 (n>=2) Câu 46: Anken có các đồng phân: A. CnH2n+2 (n>=2) B.4 D. cả A. Cộng B. MnO2. ankin.17 D. Cl2.số mol CO2 = số mol nước Câu37: Khi đốt cháy hiđrocacbon A ta thu được số mol CO2 = số mol nước. Câu 27: Ba hiđrocacbon X.propan-1.tách nước từ ancol D. Câu34: Sản phẩm trùng hợp etilen là : A.16 C. D.D.CH2= CH-CH2Câu 33: Các anken còn được gọi là: A.vadơlin D. H2 B.CH2= CH-CH2Câu 32: Nhóm anlyl có công thức là: A.18 Câu41:Trong phản ứng oxi hoá anken CnH2nbằng dung dịch thuốc tím . B.olefin B. ankan.điolefin. Đồng phân hình học Tổ Hóa Học 27 . Z là đồng đẳng kế tiếp.etilen được điều chế bằng cách: A. B. MnO2.tách nước từ ancol D. KOH. C.CH2= CHCH2 B.3 C. KOH.etilen được điều chế bằng cách : A.2 B. Câu 28: Các chất sau chất nào làm mất màu dd brom? A.CH2= CH-CH2. Đồng phân cấu tạo C. Tách C. hệ số KMnO4 lúc cân bằng là : A.CH2= CH B. dd KMnO4 Câu 30: Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt etan và etilen? A.số mol CO2> số mol nước D.c đều đúng.1-điol B. C. CnH2n-2 (n>=3) D. AgNO3\NH3 D.tách hiđro từ ankan B.parafin C.b đều đúng. Z thuộc dãy đồng đẳng A.KOOCH2-COOK.B. Y. C2H4 C. CH4 B. anken. C2H4(OH)2. K2CO3.dd brom trong CCl4 B. Câu39: Sản phẩm phản ứng oxi hoá propilen bằng dung dịch thuốc tím là : A.tách hiđro từ ankan B. dd KMnO4 C.số mol CO2 ≤ số mol nước. CO2 Câu 29: Anken không tác dụng với chất nào sau đây? A.a. dd brom D. D.15 B.B Câu 31: Nhóm vinyl có công thức là: A.CH3CH2= CH2 C.HOOCH2-COOH.polietilen C. C2H4(OH)2.3-điol D. H2O.CH2= CH2 C.poliepilen D.anken hoặc xicloankan B. Oxi hóa Câu 45:Dãy đồng đẳng của axetilen có công thức chung là: A. Câu 44: Phản ứng đặc trưng của anken là: A.-n(CH2-CH(CH3)). K2CO3. AgNO3\NH3 C.-n[CH2-CH(CH3)]Câu36: Khi đốt cháy anken ta thu được : A.2-điol C.propan-1.HOCH2-CH2OH.A là : A.CH2= CHD. CnH2n-2 (n>=1) C. MnO2. Y.crăckinh ankan C.propan-1.-[CH2-CH(CH3)]n.polipropilen Câu35: Sản phẩm trùng hợp propen là: A.5 Câu42:Trong phòng thí nghiệm . B.HOCH2-CHO. D.số mol CO2 <số mol nước C.b.

4g CO2 và 12.36 lít. 3.6 mol CO 2. CTCT của X: A.2 mol C2H2. A. D.CH2 . Lấy m gam hỗn hợp này thì làm mất màu vừa đủ 80 gam dung dịch 20% Br2 trong dung môi CCl4. 50%. but-1-en. D. 11. 12. 22.08 và 0. 0. xiclobutan. C2H2 thành hai phần đều nhau.2 mol C2H4 và 0. Câu 53: Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol.2g. C. Số mol của ankan và anken trong hỗn hợp lần lượt là: A. CH2 = CH . Tỉ khối của X so với khí H2 là: A. 0.15 mol CO2 và 0. D. xiclobutan.0 ml hỗn hợp X gồm C3H6.12 lít. etilen B. Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn 0. 0. A. dd Brom B. 0. C.2 mol hỗn hợp X gồm etan. t0).CH3. Giá trị của V là: A. But-2-en C. 4. Isobutilen D. Dd thuốc tím C.01. 0. 20%.4g. thu được 24. 25. 30%. 2-metylpropen và cis-but-2-en. 30%.B D. A và B có cùng số nguyên tử cacbon.24 lít.1 mol C3H6. propan và propen lần lượt là A. D. D.09 C. cho cùng một sản phẩm là A.48 lít. 1-clobuten B. 0. C3H8 và C3H6 D.23mol H2O.09 và 0. 50%. 3.1 mol C2H4 và 0. B.68. 2-metylpropen. cis-but-2-en và but-1-en. cis-but-2-en.2 mol C2H4. 2-clobutan D. Câu 58: Một hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon A.12 mol C3H6.02 D. xúc tác Ni. B. B. Vị trí liên kết Câu 47: Để phân biệt propan và propen ta dùng: A. Vậy % thể tích etan. 1.0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Câu 57: Cho 0.1 mol C2H6 và 0. Phần 1: đốt cháy hoàn toàn thu được 2. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư. 50%. B chỉ có thể là ankan hay anken. B trong hỗn hợp X. 0. C4H10 và C4H8 C.08 mol C3H8 và 0. CH4. Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm CH4. 0. 2-metylbut-2-en và but-1-en.8 C. Phần 2: Hiđro hoá rồi đốt cháy hết thì thể tích CO2 thu được (đktc) là bao nhiêu? A. 2-metylbut-2-en. Cả A.1 Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn 10ml hiđrocacbon X cần vừa đủ 60ml khí Oxi. 1-clobutan C.2 mol C3H6 và 0.6g H2O. X có khối lượng là 12.1 mol hỗm hợp gồm CH4. Câu 59: Một hỗn hợp X gồm 1 anken A và 1 ankin B. (CH3)2C = CH . 20%. C4H10 và C2H4 thu được 0. 0. 0. B. Xác định CTPT và số mol của A. D.36. B.48. thấy khối lượng bình brom tăng 4. CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4).1 mol C3H4. 2. Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn 20. propan và propen qua dung dịch brom dư. có thể tích là 6. Cả A. B trong hỗn hợp X là A. CH2 = C(CH2)2 . D. 0.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C. 30%.2 mol C2H4.48 lít (đkc) hỗn hợp X thu được 26. 30%. Các thể tích khí đo ở đktc. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp đó thu được 0.2-clobuten Câu 50: Cho các chất: xiclobutan.C Câu 48: Chất tác dụng với HCl tạo ra hai sản phẩm là: A. CH2 = C(CH3)2. C. cis -but-2-en và xiclobutan.1 mol C3H4.2 mol H2O. D. Ankan và anken đó có công thức phân tử là: A. C2H4 thu được 0.CH3. B. 4. Dd brom trong CCl4 D. CTPT và số mol A. 0. 1. C. C.72 lít. B có cùng số nguyên tử cacbon. B. C2H4. C2H6 và C2H4.14 mol CO2 và 0. C.01 và 0. sau phản ứng thu được 40ml khí cacbonic.48g nước. 2-metylpropen.24.CH3. Lượng khí còn lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6.B.1 mol C3H6 và 0.9 B. Tổ Hóa Học 28 . Propen Câu 49: but-1-en tác dụng với HCl tạo ra sản phẩm chính là: A. 50%. B.24 lít CO2 (đktc).1 mol C2H2.02 và 0. but-1-en.1 mol C3H8 và 0. 20%. Đốt cháy 4. Câu 54: Chia hỗn hợp gồm C3H6. Biết X làm mất màu dung dịch brom và có mạch cacbon phân nhánh.2. C5H12 và C5H10. 2.2 mol C2H6 và 0. 20%.08. B. C.

39. CH2=C(CH3)2. Y.4 mol CO2 và 2. Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 80% thì lượng C2H4 cần dùng để sản xuất 5000kg PVC là A. 5. B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Câu 60: Một hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon X.2 lít C. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1. B. Câu 71: Hỗn hợp X gồm C3H8 và C3H6 có tỉ khối so với hiđro là 21. L. D. 2 anken.5. C2H4 và C3H6 B.6g C3H6 và 11.5%. Đốt cháy X được nCO2 = nH2O. B.2g C4H8 C. D. B. Công thức phân tử đúng của X là A. A hoặc B hoặc C. 1ankan + anken. Câu 63: m gam hỗn hợp gồm C3H6. 16. Y là A. C. C. C. C. CTPT của 2 anken đó là A.8 lít khí CO2. 280kg. có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1. 2.76 gam. 19. D. X có thể gồm A.1 mol anken X thu được CO2 và hơi nước. Câu 74: Đốt cháy một số mol như nhau của 3 hiđrocacbon K.8g C3H6 Câu 61: Đốt cháy hoàn toàn 0. C2H4 và C3H6.24.85g. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X dùng hết 24. B.1M được một lượng kết tủa là A. Nếu hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp trên rồi đốt cháy hết hỗn hợp thu được V(l) CO 2 (đktc). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) A. CH4 và C3H4.48 lít khí CO2 (đktc). Câu 67: Đem đốt cháy hoàn toàn 0. D. 1ankan + 1ankin. Đốt cháy hoàn toàn 0.8. Giá trị của b là: A. 2800kg.68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). 8. 12. C. 2. D. Câu 64: Đốt cháy hoàn toàn agam một hỗn hợp etan. 33g và 21. C2H4 và C2H2 cháy hoàn toàn thu được 4. C2H6 và C3H6.62% thu được dung dịch mới trong đó nồng độ của NaOH chỉ còn 16. 13. Câu 70: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở. 33g và 17. 1 . (CH3)2C=C(CH3)2. 94.36.6g C3H6và 11. Đốt cháy hết 5. 59. Đốt cháy 11. C2H4 và C4H8 C. Propan.4lít Câu 65: Dẫn 1.4g. C5H10 và C6H12.4 mol nước. 179. Cho A tác dụng với dd HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất. B. D. C C4H6. M (viết theo thứ tự tương ứng) là Tổ Hóa Học 29 .8g C2H4 và 16. propen.9g. 9. B. trong đó MZ = 2MX.4 lít D.2g. 1792kg. 3. CH4 và C2H4.7g. C. B.6 lít X (đktc) thì thu được bao nhiêu gam CO2 và bao nhiêu gam H2O? A. 92. C. Vậy B là A. B. CH3CH=CHCH3. D.4 lít B.48 lít CO2 (đktc). D.1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6. Câu 62: Hỗn hợp X gồm propen là đồng đẳng theo tỉ lệ thể tích 1:1. 29. Đốt cháy hoàn toàn X được hỗn hợp Y. M ta thu được lượng CO2 như nhau và tỉ lệ số mol nước và CO2 đối với số mol của K. thu được 2. C3H6 và C4H8. C3H6 và C4H8 D. L. M tương ứng là 0.48. C2H6. C5H10. L.2 lít hỗn hợp X thu được 57. CH4 và C3H6. Z là 3 hidrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng. 1. 4. Công thức phân tử của 2 anken là A. C4H8 và C5H10. Dẫn Y qua bình H SO4 đặc dư được hỗn Z có tỉ khối so với hiđro là 19.1g. C.6g C2H4 và 12. CTCT của A là A. Câu 69: X là hỗn hợp gồm hiđrocacbon A và O2 (tỉ lệ mol tương ứng 1:10). Câu 72: Hỗn hợp X gồm 2 anken khí phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 48 gam brom.64 lít O2 (đktc). Eten.2g CO2 và 23.12. B. D. Câu 68: X. C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. D. Y và khối lượng của X.4g CO2.05 mol một anken A thu được 4.2g và 7. cần b lít oxi ở đktc. B.2kg. Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn 0. A và B đều đúng Câu 73: Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau:C2H4 → CH2Cl–CH2Cl →C2H3Cl → PVC.12 lít khí. Penten. Đốt 1 thể tích hỗn hợp X cần 3. CH2=CH2.2g C4H8 B. Giá trị của V là A. Y liên tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng.6g C3H6 D.68 lít X thì sinh ra 2. C3H6. CTPT X. Buten. but-2-en.75 thể tích oxi (cùng đk). 1. C3H6.1g. D.1 mol Y rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0. A có 2 công thức phân tử là A.5 . C4H8. C2H4. C. C4H8. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm bằng 100 gam dung dịch NaOH 21. 22g và 9. CTPT của K.6g.

C.18 B. 2. sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). C. 0. 1 vòng.344. C. 4. C2H4 . Câu 89: Dẫn từ từ 8. C3H6 .2-en. thu được số gam kết tủa là A. 13 nối đôi. Dẫn Y qua bình H SO4 đặc dư được hỗn Z. Câu 82: X là hỗn hợp C4H8 và O2 (tỉ lệ mol tương ứng 1:10). 1 vòng . 36g. 0. B. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en). 7. C4H8.12. B. C.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. 18. 48g.03. Câu 76: Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0. Tỉ khối của Z so với hiđro là 2 A. B. C.5g. B. 5. Câu 84: Licopen. 10.36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư.625g. 18. 11. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là A. 31g. 196g. C. B. B. Câu 81: Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-1 (hay 3-metylbutan-2-ol). C5H8.1.40 gam. D.688. Câu 85: Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có 8 liên kết α. C4H8 C. có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. mạch hở.25 mol khí etilen qua 125ml dung dịch KMnO4 1M trong môi trường trung tính(hiệu suất 100%) khối lượng etylenglicol thu được bằng A. 5 nối đôi. CTPT của X là A.05 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69.1 mol X. C3H6.D. D. 0. chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. D. 12 nối đôi.12 và 0. C. 5 nối đôi. Câu 78: Ba hiđrocacbon X. C. C2H4.480. 20. m có giá trị là A.3-dimetylbut-2en. Công thức phân tử của X là A. C. B.223%.60 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là A. 20. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en). 20. 1. B.240. Câu 77: Khối lượng etilen thu được khi đun nóng 230g rượu etylic với H 2SO4 đậm đặc.56%. 56g. C2H4. C5H10. etilen. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. D. D. 4. B. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. C3H8. 4 vòng. Câu 75: Thổi 0. C4H8. Tổ Hóa Học 30 . D.80 gam. sản phẩm chính thu được là A. D.2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc). 19.1 và 0. 2. hex. C3H8 . C. 2. 84g. C5H10. 15.2-en. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en). 350g. C3H4. trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Câu 79: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45. C5H10. but . Đốt cháy 0. Câu 87: 2.03 và 0.D. B. 24g. C3H6 . C2H6. B. 21.8g. C2H2 . C. D. D. C3H6.05. Giá trị tối thiểu của V là A. A có tên là A. C.1 mol chất Z. Vậy licopen có A.05 và 0. C2H4 . 40. B.25g. khi kết thúc phản ứng thấy có m gam brom phản ứng. Y. 0. C3H4 .96 gam. Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.2 gồm propan.4g hỗn hợp X gồm but-1-en và but-2-en lội chậm qua bình đựng dung dịch Br2. 12g. 16. tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là A. 6. Câu 80: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21. công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ trong quả cà chua. Câu 86: Cho 3. D. C. C2H6 . B. propen và propin. C2H4. Đốt cháy hoàn toàn X được hỗn hợp Y. C3H4 . 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en). hiệu suất phản ứng đạt 40% là A. 30. Khi đốt cháy hoàn toàn 0. 23. Câu 88: 0. D. Câu 83: Vitamin A công thức phân tử C20H30O. C. D. B.8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8g Br2. C. D. Công thức phân tử của X là A. B. D.

35.5%.6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7.CH . C3H6 D. B. B. khối lượng bình brom tăng lên 2. thấy khối lượng bình tăng thêm 7. C. 40% C. C3H8 . C2H4 và C4H8. Xác định CTPT và số mol mỗi anken trong hỗn hợp X. B.4 mol C2H4 và 0. Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1. 0.36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư. D. A.87%. C3H6 và C4H8. A hoặc B. Thành phần % về thể tích metan và olefin trong hỗn hợp X là A. C5H10. CTPT của anken là A.1 mol C3H6 D. C2H4 và C3H6. B. 20% và 80%. C.4g. D. C2H4 và C5H10. thấy khối lượng bình tăng thêm 7. B và thành phần % theo thể tích của hỗn hợp X là A. C5H10 và C6H12.48 lít (ở đktc). Câu 92: Một hỗn hợp X có thể tích 11. X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. CTPT của 2 anken là A. C5H10 C. 70% D. 0. C3H6 .6g. Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản ứng 75%) thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện) là A. Câu 96: Cho 8960ml (đktc) anken X qua dung dịch brom dư. C4H8 và C5H10. 50% B.CH2 . X có công thức phân tử là A. C3H8 . C.9% và 26.8g. C.25. 73.46. CH2 = CH . 3. 5. D. A có nhiều hơn B một nguyên tử cacbon.CH = CH . 40% C2H6 và 60% C2H4 B. 10. C3H6. C.8g. C4H8 B.13% và 73. C4H10 . 5. D. 0. 5.7g. B. 12. CTPT A.3 mol C3H6 B.2 mol C3H6 và 0. Propilen. C3H6. Tổ Hóa Học 31 . D. Câu 101: Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4. CTPT của 2 anken là A. but-1-en. 80%.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Câu 90: Hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp có thể tích 4.2 mol C3H6 Câu 93: Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B. khối lượng bình tăng lên 9.04%. còn khối lượng Y bằng 15/29 khối lượng X. A và B đều ở thể khí ở đktc. 0.544g CO2. C4H8 và C5H10. 50% C3H8 và 50% C3H6 C.688 lít khí bay ra (đktc).1%. C3H6 và C4H8. thu được chất hữu cơ Y (chứa 74.CH2 . Câu 97: a.8g.4g. D.8g.7g. CTPT của A.25.CH3.CH3. Khi cho X qua nước Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 15. Xiclopropan. B và khối lượng của hỗn hợp X là A. thể tích khí còn lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. 0. 11. Câu 98: Hỗn hợp X gồm metan và anken. D.2 mol C4H8 C. 36.2 mol C2H4 và 0. C. CTPT của 2 anken là (Biết số C trong các anken không vượt quá 5) A. Hiđrocacbon X cộng HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có hàm lượng clo là 55. CTCT của X là A.5% và 63.CH3. Câu 94: Một hỗn hợp X gồm ankan A và một anken B có cùng số nguyên tử C và đều ở thể khí ở đktc.8g. A hoặc B. C3H6 và C5H10.28g và có 2. but-2-en. B. Cho hỗn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn lại bằng nửa thể tích X.2 lít (đktc). b. C4H10 . Câu 100: Cho 10 lít hỗn hợp khí (54.8g.08% Br về khối lượng). Tên gọi của X là A. C. Khi cho 6. % thể tích của một trong 2 anken là A. 26.36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là vào bình nước brom dư.3 mol C2H4 và 0. đốt cháy hoàn toàn khí này thu được 5. cho 5. 50% C2H6 và 50% C2H4 Câu 95 : Hỗn hợp X gồm metan và 1 olefin. Câu 91: Dẫn 3. 50% C4H10 và 50% C4H8 D. B. C4H8. Cho 10. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 22. C. (CH3)2 C = CH2.8064 atm) gồm 2 olefin lội qua bình dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 16. D. CH2 = CH .72 lít khí X (đktc) đi qua nước Brom dư. B. CH3 .8 lít hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thấy có 1 chất khí bay ra.6oC. Biết X có đồng phân hình học. C2H4 Câu 99: Dẫn 3. C2H4. B. C. Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. C2H4 . D. Nếu cho hỗn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư. C2H4 .23. 5. C4H8 và C5H10.

C4H8. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 23. Giá trị của b là A. propen. but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu được 2.67%.7g. đồng phân.1. 35% và 65%.2 mol nước. Cho X đi qua bột niken nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9. CTPT của X là A. Công thức cấu tạo của anken là A. C3H6. D. thấy khối lượng bình tăng thêm 7. CH2=CH-CH2-CH3 C.thu được 1. Câu 106: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten.64 lít. C. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là A.75. danh pháp: -Ankin là hidrocacbon không no mạch hở có một liên kết ba trong phân tử -Công thức tổng quát của dãy đồng đẳng axetylen CnH2n-2 (n ≥ 2) II. Phản ứng dime. 80. Ctpt 2 anken là: A. D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Câu 102: Cho H2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau qua Niken đun nóng ta được hỗn hợp A. C2H4. C. C4H8. thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. D.Phản ứng cộng: Cộng hidro: Cộng brom: Br C2H5 C C C2H5 Br C Br C2H5 HC HC CH CH + + 0 2H2 Ni. CH3-CH=CH-CH. 25% và 75%. B.2g hỗn hợp khí A gồm CH4 và 2 anken đồng đẳng kế tiếp qua dd nước brom dư. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là 75%. C5H10. Tính chất hóa học: 1.33% và 66.33.4 mol CO2 và 2.C5H10 và C4H8 D. Câu 107: Cho 10.4 Câu 109: Dẫn 3. Dẫn X qua Ni nung nóng. 40%. Công thức phân tử olefin là A. Đun nóng X có xúc tác Ni. Câu 105: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3. C2H4 và C3H6 B. propen. Câu 104: Cho hỗn hợp X gồm anken và hiđro có tỉ khối so với heli bằng 3. C2H4.36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư. thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom. thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với heli là 4. D.H2SO4 800C H3C CHCl2 1. C. D. B.1-dicloetan Cộng nước: HC CH + H-OH H2C C H OH H3C C H O 2. thấy khối lượng bình tăng 7 gam. 18. Câu 103: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất.8 B.t H3C H2C CH3 CH2 H2 Pd/PbCO3 Br2. 20%. trime: Tổ Hóa Học 32 . D.4 mol nước.Đồng đẳng.6 C.2 lít. 18. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là A. C3H6. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.C. CH2=C(CH3)2. 16.9 lít. C4H8 và C3H6 C.2.4 lít. CH2=CH2. C. 50%. 24. B. tỉ khối của Y so với H2 bằng 13.-20 C C H 2 5 0 C Br C Br C2H5 Br2 C H 2 5 C Br Cộng hidroclorua: HC CH + HCl Cl HgCl2 150-2000C H2C C H Cl vinylclorua H2C C H + HCl HgSO4. C5H10. Giá trị của a là: A. 16.2 mol CO2 và 1. but-1-en. 94. 33. B. B. 40% và 60%. 92. đồng thời thể tích khí giảm đi một nửa.8 D. 25%. ANKIN LÝ THUYẾT I. B. Tính chất vật lý: III.C5H10 và C6H12 Câu 108: Đốt cháy hoàn toàn agam một hỗn hợp etan.

CnH2n(n=>2) B. Điều chế: 2CH4 1500→ CH ≡ CH + 3H2  C H 2O C  CaO + 3C  − O→ CaC2   → Ca(OH)2 + C2H2 BÀI TẬP 1: Ankin là hidrocacbon: A.2-metylpent-4-in B. anken.4-metylpent-1-in D. ankin ta dùng thuốc thử duy nhất là: 0 Tổ Hóa Học 33 .3-etylpent-4-in C.3.3-etylpent-1-in D. Ni. Phản ứng thế bằng ion kim loại: CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3  → Ag-C ≡ C-Ag + 2NH4NO3 4. 4 4: C5H8 có đồng phân cấu tạo là: A.etylmetylaxetilen B.3 liên kết xich-ma 12: Các ankin bất đầu có đồng phân mạch cacbon khi số C trong phân tử là: A.t0 C. có tên gọi là: A. CnH2n-1(n=>2) D.3 D. Mn. có 1 liên kết ba trong phân tử D. CnH2n-2(n=>2) 3: Các ankin có đồng phân vị trí khi số cacbon trong phân tử lớn hơn hoặc bằng: A. t0 B. Phản ứng oxi hóa: x t.4-đimetylhex-1-in B.5-metyl. Mn. 4.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang  2CH ≡ CH   → CH2=CH-CH=CH2 vinylaxetylen x t. Pd/PdCO3 14: Để thực hiện chuyên hóa ankin thành ankan ta thực hiện phản ứng công hidro ở điều kiện xúc tác: A. 2. C.2-metyl. Pd/PdCO3 15: Để phân biệt ankan.6-metyloct-5-in D.C đúng 2: Dãy đồng đẳng axetilen có công thức chung là: A.2-etyl.CH2-CH3 . 3 D. Có dạng CnH2n-2. 3 D. 1 B.4 11: Trong phân tử axetilen liên kết ba giữa 2 Cacbon gồm: A.2 C. Mạch hở.3-etyl. 4 ≡ C-CH3-CH3 . có tên gọi là: 6: Theo IUPAC CH A.4-metyl. CnH2n+2(n=>2) C.7-etyl. B. 3 liên kết pi D.isobutylaxetilen B.pent-2-in D.5-đimetylhex-2-in D.4-metylpent-1-in 10: Cấu tạo có thể có của ankin C4H6 là: A.1 liên kết pi và 2 liên kết xich-ma B.2 liên kết pi và 1 liên kết xich-ma C. Ni. >=2 B.3-đimetylhex-4-in 8: Theo IUPAC CH3-CH(C2H5)-C ≡ C-CH(CH3)-CH2. cả A. t0 B.t0 C.2-metylpent-2-in C.4-metylpent-1. pent-3-in C. >=4 D.6-đimetylnon-4-in B.pent-1-in ≡ C-CH2-CH(CH3)-CH3 . Pb/PdCO3 D.t 0 0 Oxi hóa hoàn toàn: CnH2n-2 + 3n −1 O2 2  → nCO2 + (n-1) H2O nCO2>nH2O  → nAnkin=nCO2-nH2O Oxi hóa không hoàn toàn: 3CH ≡ CH + 8KMnO4  → 3(COOK)2 +2KOH + 8MnO2 + 2H2O IV.2-in 7:Theo IUPAC CH3-C ≡ C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 . có tên gọi là: A. 5 B. >=3 C.t  3CH ≡ CH   → C6H6 benzen 3.3-etyl. 2 C. >=5 13: Để thực hiện chuyên hóa ankin thành anken ta thực hiện phản ứng công hidro ở điều kiện xúc tác: A. Có dạng CnH2n-1. mạch hở. mạch hở.2-etyloct-3-in ≡ C-CH(C2H5)-CH(CH3)-CH3 có tên gọi là: 9: Ankin CH A. 4.5-đimetylhex-1-in C. có tên gọi là: 5: Theo IUPAC CH3-C A.5-metyloct-3-in C. Pb/PdCO3 D. 2 C.1 B.

AgCH2-C ≡ CAg ↓ C.ank-1-in D.Để tinh chế C2H2 ta cho hỗn hợp qua dd: A. AgCH2-C ≡ CH ↓ B.2.anđehyt B.2-đicloetan D.(2). thử độ pH B.1. propin C. rất cao 31:Dietylaxetilen tác dụng với nước Brom ở nhiệt độ thấp tạo ra sản phẩm: A.3-đibrombut-2-in C. dd AgNO3/NH3 22: Axetilen có thể điều chế từ chất nào sau đây? A.3.(2).ta thu được sản phẩm cộng là: A.3.CH3-CH-(OH)2 B. AgNO3/ NH3 C. KMnO4 C. Cho vào NaOH D.Vậy B thuộc loại hợp chất: A. NH3 B.2.4-tetrabromheptan 32: Cho but-2-in tác dụng với nước brom dư ta thu được sản phẩm là: A. Cho vào nước C. (2). Đun natriaxetat với vôi tôi xút D.4-đibromhex-3-en C.Các chất có phản ứng với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt là: A. dd Brom B. But-1-in C. NH4NO3 D.2-đicloetan D. thấp B.4-đibromhex-2-en D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. Khử nước của rượu etilic 23: Cho các chất (1)but-1-in (2)but-2-in (3)propin (4)but-1.2.C 19: Phản ứng hợp nước của C2H2 có sản phẫm chính là: A. CH3-CAg ≡ CAg ↓ 26: Cho A(C4H6)có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt .B.3-tetrabrombutan 33:Cho axetilen tác dụng với HCl trong điều kiện có xúc tác HgCl2 ở 150-200oC.3.(1). NH4NO3 D. CH2OH-CH2OH 20: Để phân biệt metan và axetilen ta dùng : A. R-C ≡ CAg ↓ .etylclorua C.B lần lượt là: 27: R-C A.Cất tạo của A là: A. AgC ≡ CAg .A là: A.2.ank-1-in 30: Ankin cộng với brom xảy ra hai giai đoạn.(4) C. Ag ↓ . Cho Al4C3 hợp nước C.1-đicloetan 34: Cho axetilen tác dụng với HCl trong điều kiện không có xúc tác.B lần lượt là: A. but-2-in 17: Để phân biệt but-1-in và but-2-in ta dùng? A.1.HCOOR C.4-tetrabromhexan B.3.3.(4) B. NH4NO3 28: 1 chất hữu cơ A + [Ag(NH3)2](OH)2 tạo ra kết tủa vậy A là: A.Vậy A.(4) 24: HC ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3  A + 2B . Cả A. But-1-in ≡ CH + AgNO3 + NH3  ↓ A + B. NH4NO3 C. CH3-C ≡ CAg ↓ D.4-tetrabrombutan D. C2H4.ta thu được sản phẩm cộng là: A.3.(3) D.anđehyt hoặc ank-1in 29: 1 Chất hữu cơ B + AgNO3 + NH3  ↓ vàng nhạt. (1). (1). dd KMnO4 B. dd HCl D. NH3 C. But-2-en D.muốn phản ứng dừng lại ở giai đoạn 1 ta tiến hành phản ứng ở nhiệt độ: A. dd HCl D. CH3-CHO D. 3. axetilen B. Đốt cháy B.ankin D. Brom B. HC ≡ CAg .vinylclorua B. AgNO3/NH3 và Br2 D. but-1-in D. R-C ≡ CAg ↓ B.axit cacboxylic C.3.(3). AgC ≡ CAg . NH4NO3 25: CH3-C ≡ CH +AgNO3 + NH3  A .3-đibrombut-2-in B.4.1-đicloetan 35: Phản ứng cộng nước vào propin trong điều kiện có xúc tác HgSO 4/H2SO4 ở 80oC tạo ra sản phẩm: Tổ Hóa Học 34 .But-2-in B.1. A .etylclorua C. Nhiệt phân CH4 ở 15000C B. dd brom C. C2H6. HC ≡ CAg .2.1.3-điin.vinylclorua B. anđehyt B.4. dd Ca(OH)2 16: Ankin nào không tác dụng với dd AgNO3/NH3 A. cao C. CH2=CH-OH C.(3). dd AgNO3/NH3 18: Hỗn hợp gồm 3 khí C2H2. trung bình D. Cho vào nước C. dd Brom 21: Để phân biệt etilen và axetilen ta dùng : A. R-CAg=CAg ↓ .1. Cho vào NaOH D.

propen D.CH3-CHCl2 D.etylvinylete B. ABC đều đúng.CH3COCH3 C.propen.etyl.axit axetic D.dd AgNO3/NH3 C. b>c và a= c-b 48: Cho sơ đồ: C2H2 ABCH3COOH A.nCO2 = nH2O + 1 D.anđehytaxetic C.etilen.CH3CH2CN B.propin ta dùng 1 thuốc thử là: A.ABC đều đúng 50: Cho axetilen + HCN  sản phẩm A.5.etilenglicol D.hexen 40: Propin tham gia phản ứng tam hợp tạo ra sản phẩm: A. CH2=CH-CH2-CH2-OH 38: Trong điều kiện thích hợp về xúc tác và nhiệt độ.5. etylvinyleste C.Vậy A có cấu tạo là: A.6-trimetylbenzen B. 1. ancoletylic 46: Đốt cháy hoàn toàn 1 ankin ta được : A.600 C).etanol D.CH2=CH-CN D.axetilen tham gia phản ứng nhị hợp tạo ra: A.buta-1.Vậy A là: A. anđehytaxetic B.c là: A.3-đin C.1.buta-1. axit axetic C. vinyletylete D. b>c và a= b+c D. C2H2.C12H21 B. 2. CH3-CH=C(OH)-CH3 B.ABC đều đúng 49: Cho sơ đồ: CaC2 ABCH3CHO A. dd HCl 53: Để tách C2H2. dd NaOH D. propan-1.dd Br2 . 56: Phản ứng nào của axetilen được dùng trong hàn cắt kim loại? Tổ Hóa Học 35 .CH3CHO B.b>c và a= b-c B.4.5-trietyl-2.toluen D.B lần lượt là: A.1 47: Đốt cháy a mol ankin  b mol CO2 và c mol H2O. 1.2.axetilen tham gia phản ứng tam hợp tạo thành phân tử: A.4-trietyl-3.stiren B.C ≡ C-CN 51: Cho sơ đồ propin  A + dd KMnO4  B .5.3.CH3-C(OH)=CH2 D.CN.4.3-trimetylbenzen B. dd HCl .Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.xiclobuten o 39: Trong điều kiện thích hợp (C.Vinylaxetilen D.CH2=CHCl C.vinylaxetat C. CH3CH2CH2CHO C. 1.6-trimetyl-1.Vậy B là: A.cho đất đèn hợp nước C.CH3CH2CHO B.2.CH3COOH ≡ C-CH3 cộng nước (HgSO4/H2SO4 /80 oC) tạo ra sản phẩm: 37: CH3-C A.CH2=CH-OH C.2-điol.3-trietyl-benzen 42: Axetilen + CH3COOH  (xt) A.CH2=CH2 B.etilen.3-đien B. C2H2. ancolvinylic D. Số mol CO2 > H2O C. A.CH3CH2OH D.Vậy B là: A.benzen C.b.2. Số mol CO2 < H2O B.Vậy A là: A. propan-1.2. dd HCl B.dd Br2 54: Ankin A có công thức (C4H7)n . dd AgNO3/NH3.propen.Vậy cấu tạo của A : A.Công thức phân tử của A là: A.3-điol C.3.Quan hệ giữa a.etylaxetat B.6-trimetylbenzen C.ancolvinylic 45: Axetilen + B  etylvinylete.C8H14 55: Axetilen được điều chế bằng cách: A.6-trimetylbenzen C.propen. Zn .C2H6 ra khỏi hỗn hợp của chúng ta lần lượt thực hiện phản ứng với các chất : A.propan-1.etanal B. propen 52: Để phân biệt propan. vinyletyleste 44: Axetilen + A  vinylaxetat.metylbenzen 41: Trong điều kiện thích hợp pent-2-in tam hợp thành sản phẩm: A.C5H8 C.t ) B.C2H2. b<c và a= b-c C. nCO2 = nH2O .B lần lượt là: A.3-điol.HC ≡ C-CN C.CH3-CO-CH2CH3 D. propan-1.CH3-CH=CH2-OH 36: Cho axetilen tác dụng với H2O  A. dd AgNO3/NH3 B. dd Brom C.C8H10 D.6-trimetylbenzen D.1.5-trimetylbenzen D.3-trietyl-4.ancoletylic B.Zn D.nhiệt phân khí metan B. 4.etanol C.B lần lượt là: A.đề hiđrohoá etilen D.metylacrylat o 43: Etin + C2H5OH (xt .etanal.2-điol B.

cộng nước B. CH3COOH. CH3-C B.Br2 B.5% 58: Cách đơn giản để có thể phân biệt etan.đốt cháy trong oxi không khí. Br2. butin D. propin và butin D.4 mol H2O. AgNO3/NH3.cộng H2 D. k ≥ 3 69: A có dạng CnH2n+2-2k. Vậy B là: A. Br2. trong điều kiện thường tỉ khối B so với A là 1.1. 4000oC 62: Ankin A pứ với dd KMnO4 /KOH theo phương trình: A + KMnO4 + KOH  CH3COOK + K2CO3 + MnO2 + H2O Vậy A là: A.Cl2 C.11% H về khối lượng.8 g .7 D. n ≥ 2. but-1-in D. k ≥ 1 C. etin và butin C.Số liên kết đôi D.2.8 60: Để phân biệt but-2-in và buta-1. H2. n ≥ 2. AgCH2-C ≡ CAg. KMnO4 D.CHCl = CHCl 66: Công thức tổng quát của mọi hidrocacbon là CnH2n+2-2k.4.0. n ≥ 1.CH3CHCl2 D. AgNO3/NH3 59: Ứng với công thức C6H10 có bao nhiêu cấu tạo ankin? A. n ≥ 1. k ≥ 2 B.Số liên kết pi B.H2O.7 g ankin B(C4H6) tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư tạo 3. k ≥ 1 C.but-1-in D. C2H2 C. propin C. etin B.5% D. n ≥ 2. NaOH.etilen. k ≥ 2 D. C.Số liên kết pi C.2 mol ankin A rồi đốt hết sản phẩm tạo thành thu được a mol H2O.3-đien ta dùng 1 thuốc thử là: A.Ag D. petin 72:Ankin B có chứa 90% C về khối lượng. Ứng với ankin thì giá trị của n và k phải thỏa mãn: A. but-1-in hoặc but-2in 74: Đốt cháy hoàn toàn 0. 3000oC D. H2 B.propin C.but-1-in B.D lần lượt là: →  ≡ CAg. NaOH 65: A (C2H4) + Cl2  sp B (có đồng phân cis – trans).đivinyl D.675 g kết tủa. CaO.thì khối lượng bình tăng 100.Vậy B là: A.Cl2 C.Br2.5% B. AgCl.H2 D.axetilen B. k ≥ 0 D. Vậy A là: A.1000oC B.Số vòng no B. mạch thẳng. HCl.1. axtilen B.H2 D.CHCl2 – CHCl2 B. C2H2. H2.35. 68: Cho công thức CnH2n+2-2k.2 mol ankin A  0. k ≥ 2 B.but-2-in AgNO 3/ NH 3 HCl 63: A(C3H4)  ↓ B → ↓ D B. propin C. Vậy A. Vậy B là: A.B là hai ankin đồng đẳng ở thể khí. AgNO3/NH3 61: Ngọn lửa đèn xì oxi-axetilen dùng trong hàn và cắt kim loại có thể đạt tới nhiệt độ: A.Hiđro hoá hoàn toàn 0.6 g H2O.etin bằng 1 thuốc thử là: A.V có giá trị là: Tổ Hóa Học 36 .3.0.B là: A.AgCl A. Br2.H2O.5 75: đốt cháy V(l) (đktc) một ankin A  21. n ≥ 2.Số liên kết pi + vòng no 67: Công thức tổng quát của hidrocacbon mạch hở là CnH2n+2-2a.H2O. but-2-in 73: Một hỗn hợp X gồm 1 g propin và 2. propin và petin 71:Ankin A chứa 11.25 D.but-2-in C.AgCl C. k ≥ 2 70:A.Số vong no C. đốt cháy trong oxi nguyên chất.Nếu cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dd nước vôi trong lấy dư .Số liên kết pi hoặc liên kết đôi.2. 2000oC C.Giá trị của A là: A.8 B.5% C.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.5 B. tác dụng được với bạc nitrat trong môi trường amonac. Giá trị của a cho biết: A. n ≥ 1.Br2 B. etin và propin B. CH3-C ≡ CAg.CH2Cl – CH2Cl C. AgCH2-C ≡ CAg 64: Dãy các chất đều có phản ứng với axetilen (ở điều kiện thích hợp) là: A. n ≥ 2. Giá trị của hằng số k cho biết: A.6 C. 57: Hàm lượng axetilen trong không khí có thể gây cháy nổ là: A.Số liên kết đôi D. Để A là anken thì giá trị của n và k phải thỏa mãn: A.6 C.

6.44l 76: đốt cháy V(l) (đktc) một ankin ở thể khí thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng bằng 50.Công thức phân tử của ankin là: A.25 kg P. C3H4 và C4H6 C.Vậy CTPT của B là: A.25 g kết tủa .48l C.5kg 89: 1 g ankin A có số C>= 3tác dụng với dd AgNO 3/NH3 dư thu được 3.6 ml H2O(lỏng).C thu được là: A.C4H8 81: Cho 2 g ankin B chất khí ở đk thường tác dụng với dd AgNO 3/NH3 tạo 7. C5H8 và C6H10 83: Cho 13.Công thức phân tử A là: A.Nếu cho sản phẩm cháy qua bình đựng nườc vôi trong dư thì thu được 90 g kết tủa.44l 77: Đốt cháy hoàn toàn 4 g ankin A  6.13.V.V.781.2 g hỗn hợp 2 ankin A và B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. C4H6 và C5H8 D.C3H4 B.but-2-in C.13kg B.C4H6 C.48l C.10kg B.C5H8 D.C3H6 C.3 g ankin A chất khí ở đk thường tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo 12 g kết tủa vàng nhạt.but-2-in C. C5H8 và C6H10 85:Cho1.31.Vậy X là: A.36 lít(đktc).26kg C.4 mol CO2 và 0.3.3-đien 80: Cho 1.but-2-in C.55kg D.V có giá trị là: A.72l B.but-1-in B.C2H2 B.15.butin-1 D.Nếu hiệu suất đạt 80% thì lượng C2H4 cần dùng để sản xuất 5000kg PVC là: Tổ Hóa Học 37 .16.6.X tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt.5kg C.36l D.C3H4 D.4 g Hiđrocacbon X(CnH2n-2) thu được 0.25kg 88: P.72 l CO2 (đktc) và 3.C2H2 và C3H4 B.V.C điều chế theo sơ đồ: C2H2  C2H3Cl  P.Công thức phân tử của A.3. C5H8 78: Ankin B (mạch thẳng)có tỷ khối đối với H2 là 17. C4H6 và C5H8 D.Công thức phân tử của 2 ankin là: A.4 g B có thể tích 3. C3H4 và C4H6 C.C2H2 B.C5H8 D.C Để điều chế 31.675 g kết tủa .V.Vậy CTPT của A là: A.C3H4 B.50kg B.butin-2 86: Cho 1 lượng ankin lỏng ở đk thường vào bình đựng dd AgNO 3/NH3 dư sau phản ứng khối lượng bình tăng thêm 20.500kg C. C3H4 và C4H6 B.12.52 kg D.6 g hỗn hợp propin và ankin B(C4H6) tác dụng với dd AgNO3/NH3 (dư)tạo 3.2-đien D.72l B.C Hiệu suất chung của quá trình điều chế đạt 80%)thì lượng P.C  PVC.Vậy CTPT của B là: A.35 g kết tủa vàng nhạt.buta-1. C5H8 và C6H10 84: A là 1 ankin đứng trước B trong dãy đồng đẳng .B lần lượt là: A.C3H6 C.5 g và có 47.B lần lượt là: A.Hỗn hợp khí gồm 2 g A và 5.625kg D. C3H4 C.but-1-in B.8 mol Br2 .3 mol H2O.M A <MB phản ứng tới đa với dd chứa 0.C được điều chế theo sơ đồ C2H2  C2H3Cl  P.không phản ứng với dd AgNO3/NH3 . C4H6 và C5H8 D.16.C2H2 B. buta-1.Nếu hiệu suất đạt 80% thì lượng PVC thu được từ 280kg etilen là: A.25kg 91: Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau: C2H4  CH2Cl – CH2Cl  C2H3Cl  PVC.V.4.Công thức phân tử của ankin là: A.675 g kết tủa vàng nhạt.butin-1 D.36l D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. C4H6 D.C3H4 D.C4H8 82: Đốt cháy hoàn toàn 2 ankin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng rồi dẫn sản phẩm qua dd Ca(OH)2 dư thu được 50 g kết tủa .C4H6 C.4 g.4.But-1-in B.1-butin 79: Đốt cháy hết 5.V.C6H10 90: Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau: C 2H4  CH2Cl – CH2Cl  V.Công thức phân tử của A. C2H2 và C3H4 C.13.C(hiệu suất chung của quá trình điều chế đạt 80%)thì lượng C2H2 cần dùng là: A.C6H10 87: P.C2H2 và C3H4 B.Vậy B là: A.

4 D.2. Giá trị của a bằng: A.2.C4H6 và C3H4 103: Cho hỗ hợp gồm 2 ankin C2H2 a mol và C3H4 b mol. phản ứng với Br2 theo tỉ lệ 1 : 2.C2H2 B.2800kg D.Tính giá trị số C trung bình của 2 ankin trên: A.Số H trung bình của 2 HC trên là: A.10g C.C3H4 B.(2a+3b)/(a+b) 104: Cho 2 HC CxHy(amol) và CnHm (b mol).12.92% C.28kg B.179.1.C3H6 C.C3H6 C.C2H2 D.Độ tinh khiết đất đèn là: A.C4H2 95: Đốt cháy hoàn toàn 1 chất hữu cơ A chỉ thu được sản phẩm gồm CO 2 và H2O.5 B. tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa. Giá trị của V (đktc) là: A. công thức phân tử là C 6H10.C4H2 96: Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện: có một nối ba.35.Butin 99: A(CxHy). chất khí ở điều kiện thường. Công thức phân tử của A là: A.8g D.C3H3Ag C. A là: A.ay+bm C.B kế tiếp thu được V hơi H2Ogấp 0.propin.B lần lượt là: A.74 g AgCl.6 g CO 2 và 5.C4H6 100: Cho a(g) CaC2 + H2O (dư)  V(lit) khí và dung dịch A. Làm lạnh hơi còn lại 300ml (các thể tích khí đ ở cùng điều kiện).axetilen.2g C .36 (l) D. Để trung hòa dung dịch A cần vừa đủ dung dịch chứa 0.C3H6 D.96% 102: Đốt cháy 2 ankin A.C2H6 B.18.13000 D.propin D. A là: A.Công thức phân tử của A là: A. C3H2Ag2 107 Cho 2 ankin A.94% D.(ay+bm)/(a+b) o 105: 50 g đất đèn cộng nước  18.11000 B.(ay+bm)/(x+n) D.B lần lượt là: A.(y+m)/2 B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.Công thức A.6. mạch dài nhất có chứa 5 cacbon là: A.24 (l) C. công thức phân tử là C 6H10.C4H6 D.(2a+3b)/5 D.3 B. mạch dài nhất có chứa ot61i đa 5 cacbon là: A.4.6 lần thể tích CO2 ở cùng đk.13050 94: Đốt cháy hoàn toàn 100ml A(CxHy) trong một lượng oxi vừa đủ thu được 500ml hỗn hợp khí và hơi.4 D.B có MA < MB. Công thức phân tử của X là: A. 2.propin B.29% C.02 mol A (chứa C và Ag)ta được 17.2 mol HCl 1.C2H4 B. C4H6 và C5H8 D.axetilen C. 740mmHg.Hiệu suất 100%(có tạp chất).48 (l) 2.% tạp chất có trong đất đèn là: A.Vậy A.C3H6 93: A(C4H2) có chứa 1 liên kết đơn C – C .6 C.butin Tổ Hóa Học 38 .C2H4 C.5 98: 0.C2H2 B. Làm lạnh hỗn hợp còn lại 650ml.90% B.2kg 92: Trộn 300ml hỗn hợp hidrocacbon (X) với 500ml oxi (dư) rồi đốt cháy thu được 750ml hỗn hợp khí và hơi.7g A có thể tích bằng thể tích của 0. C3H4Ag D.C2H6 C.8% D.butin.5 lít C2H2 (20 C.1mol A(CxHy).95% 106: Phân tích 0.C2H2 và C3H4 B. Cho 2.propin. Công thức phân tử của A là: A. Tỉ khối hơi của A đối với CH4 là 1.12 (l) B.C2Ag2 B.740mmHg).3.12000 C.2a+3b C.2 B.600o C 101: Cho 20 g CaC2 + H2O(dư) Khí A  4.625.Tỉ khối hơi của B đối với A là 1.3kg A tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư tạo ra m(g) kết tủa.68 g benzenBiết hiệu suất phản ứng tạo → benzen là 60%.C2H2 D.92% B. C3H4 và C4H6 C.8g CH4 ở 250C. tiếp tục cho qua dung dịch KOH dư còn lại 450ml.4g B.5 97: Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện: có một nối ba.C2H6 D.3 mol H 2O.C2H6 C. cháy hoàn toàn tạo 0.1792kg C.3 C. Giá trị của m là: A.

1 mol X thu được tổng khối lượng CO2 và nước là: A. 80%-20% B. III.1g kết tủa.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 108: Dẫn 8. 68. -NH2.Chẳng hạn benzen có hại cho sức khỏe. 16.Phản ứng thế H trên vòng benzen: H Br Phản ứng halogen hóa: CH3 + Br2 Fe + HBr CH3 Br + HBr + Br2 Fe o-bromtoluen 41% CH3 + HBr p-bromtoluen Br 59% Phản ứng nitro hóa: H NO2 HNO3 H2SO4 + H2O CH3 NO2 CH3 o-nitrotoluen 58% CH3 HNO3 H2SO4 p-nitrtoluen 42% NO2 Khi vòng benzen có sẳn các nhóm –CH3. 18. M có giá trị là: A. -OCH3… ưu tiên thế vào vị trí o và p Khi vòng benzen có sẳn các nhóm –NO2. Tính chất vật lý: Benzen và đồng đẳng là những chất không màu. 48 D. 16 B. 32 C. kqk 110: Hỗn hợp X (propan. Thấy có 44. 25%-75% C.C2H2 D. danh pháp: Đồng đẳng của benzen có công thức chung: CnH2n-6 (n ≥ 6) Benzen có đồng phân về mạch cacboon II.96%-31. -COOH. Đồng đẳng.4g hỗn hợp X gồm propin và but-2-in lội thật chậm qua dd bạc nitrat trong môi trường amoniac. Tính chất hóa học: 1. propen. C2H4 C. C2H3 BENZEN LÝ THUYẾT I.6g 111:Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp X ( etin và 1 hidrocacbon A) thu được 2 lít CO 2 và 2 lít nước ở cùng điều kiện. kqk 109: Dẫn 17. -OH. %V của propin và but-2-in lần lượt là: A. đồng phân.96g C. 18.1g hỗn hợp X gồm but-1-in và but-2-in lội qua bình đựng dd Brom dư.04% D. benzen và toluen có mùi thơm nhẹ. không tan trong nước. propin) có tỷ khối hơi so với hidro là 21. thấy có m gam dd brom bị mất màu.4g B. -SO3H… ưu tiên thế vào vị trí m Tổ Hóa Học 39 .Đốt cháy hết 0.2. C2H6 B.8g D. Ctpt A là: A. 20.

xt +3H2 3n −3 O2  → nCO2 +(n-3) H2O 2 C CH2 H Br Br C CH2 H C CH2 H Br2 H2C CH3 t0.xt -Phản ứng trùng hợp: HC CH2 n t0.p.xt H H2 C C n NAPHTALEN Công thức phân tử: C10H8 Công thức cấu tạo: Tính chất: Phản ứng thế: Br + Br2 xt.p.Phản ứng cộng: -Cộng hidro: + 3H2 Ni.p. t0 + HBr 1-bromnaphtalen Tổ Hóa Học 40 .Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 2. Phản ứng oxi hóa: -Benzen không làm mất màu KMnO4 -Toluen làm mất màu KMnO4 CH3 + 2KMnO4 t0 COOK + 2MnO2 + KOH + H2O -Phản ứng oxi hóa hoàn toàn: CnH2n-6 + STIREN Công thức phân tử: C8H8 Công thức cấu tạo: Tính chất: -Stiren làm mất màu dd brom: -Cộng với hidro: H2C CH3 + H2 t0.Phản ứng thế H trên nhánh: 0 CH3 + Br2 t CH2Br + HBr 3. t0 xiclohexan -Cộng clo: Cl + 3H2 ánh sáng Cl Cl Cl Cl Cl hexancloran 4.

3. 2.(1) và (3) C.p-xilen D.etylbenzen 7. Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng. n>=6 B.gốc ankyl và vòng benzen C.5-ortho 10.4 13. B.1. Công thức phân tử của A là: Tổ Hóa Học 41 . Cho các CT : H (1) (2) (3) Cấu tạo nào là của benzen: A.2 g 1 chất hữu cơ (A) thu được 1.n-propylbenzen C. t0 tetralin 3H2 xt.3.C8H10 B. 1. t0 decalin BÀI TẬP 1.metylbenzen B.gốc ankyl và 1 benzen D. A là đồng đẳng của benzen có công thức nguyên là: (C3H4)n.6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng.9 mol H2O. Đốt cháy 16.(2) và (4) CH3 CH3 5. 1. Cho các chất C6H5CH3 (1).6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mp của 6 C C.3-meta D. C7H8 có số đồng phân thơm là: A.2 gọi là ortho B.1.propylbenzen B.Công thức phân tử của A là: A.vòng benzen B.p-etyl.m-xilen C. C12H18 11.(2) và (3) D. D.C9H12 C.A là: A.đimetylbenzen 8. Ankylbenzen là HC có chứa A.Một ankylbenzen A (C12H18)cấu tạo có tính đối xứng cao.2 mol CO 2 . n=<6 D. metyl.2.4.Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng.5-tri etylbenzen B.2. Trong phân tử benzen: A. 1.(2).(3) và (4) C. o-CH3C6H4CH3 (4) Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là: A.(1). C6H5C2H3 (3).(1) và (2) B.3-tri metylbenzen D.1.CnH2n+6 .(1) .i-propylbenzen D.(1). Điều nào sau đâu không đúng khí nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen: A. n>=3 C.3 D.C10H14 D.etyl. CnH2n-6 .p-metyl.gốc ankyl 9. 150 < MA < 170. vị trí 1.(1).4-para C.5.2.etylbenzen C. n>=6 4.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang NO2 HNO3 H2SO4 t0 + H2O 1-nitonaphtalen Phản ứng cộng hidro: 2H2 xt. Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là: A.5-đimetylbenzen 6.1.4-tri etylbenzen C. 0. (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là: A. CnH2n-6 .1 B.(3) và (4) D. (2) và (3) 3.o-xilen B.(2) và (3) B.2 C.metylbenzen D. CnH2n-6 . p-CH3C6H4C2H5 (2).6-hexaetylbenzen 12. Cho cấu tạo sau:Có tên gọi gì sau đây: A.1. CH3C6H2C2H5 có tên gọi là: A.

toluen.–NO2. So với benzen.1. nóng ta thấy: A.Xilen 26.CnH2n+1.và plà: A. 5 – trimetyl benzen 16. Tính chất nào sau đây không phải của ankyl benzen A. 3 – trimetyl benzen B. ankyl benzen 30. tạo ra m – nitro toluen và p – nitro toluen 21. dễ dàng hơn C.7 C.C6H6 < C6H5CH3 = C6H5C2H5 17. t0) C. Tính chất nào không phải của toluen? A. khó khăn hơn CH4 D. Ứng với công thức C9H12 có bao nhiêu đồng phân có cấu tạo chứa vòng benzen? A. B + 3H2  etyl benzen. tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen C. ưu tiên vị trí ortho 23.C3H4 B.–CH3. -NO2 C.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. B. Toluen + Cl2 (as) xảy ra phản ứng: A. -OH.C6H5CH2CH=CH2 D.Không có phản ứng xảy ra B. -NO2 C. Một ankylbenzen A có công thức C9H12. tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen B.Benzen + H2 (Ni. Dãy gồm các nhóm thế làm cho phản ứng thế vào vòng benzen dễ dàng hơn và ưu tiên vị trí mlà: A.–NO2.6 B. Cấu tạo của A là: → A.C6H8 C.Tác dụng với dung dịch Br2 (Fe) B.Cumen D.Không mùi vị C.1. ưu tiên vị trí meta C. Vậy A là: A.C6H5Cl B. tạo ra o – nitro toluen và m – nitro toluen D.C9H12 D.propyl benzen D.p-C6H4Cl2 C.Tác dụng với Cl2 (as) 19.Stiren C.–CH3. Phản ứng nào sau đây không xảy ra: A. Tính chất nào không phải của benzen? A. 3. ưu tiên vị trí meta D. -SO3H 24.t o 28. 2. A + 4 H2  etyl xiclo hexan.9 15. C12H16 14.Thế vào vòng benzen.Toluen B. Các chất benzen.iso.n – propyl benzen C. vinyl benzen D. Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. -OH B.–OCH3.C6H5CH=CH2 Ni .C6H6Cl6 D.Benzen + HNO3 /H2SO4(đ) 27. Dãy các nhóm thế làm cho phản ứng thế vào vòng benzen dễ dàng hơn và ưu tiên vị trí o.-CnH2n+1.Tác dụng với dung dịch KMnO4. stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là: Tổ Hóa Học 42 . dễ dàng hơn CH4 22. toluen + ddHNO3/H2SO4 (đ): A.Không màu sắc B.C6H6 > C6H5CH3 > C6H5C2H5 D.–OCH3. t0 D.Dễ hơn.Phản ứng dễ hơn benzen.Khó hơn.Tác dụng với HNO3 /H2SO4(đ) C.Dễ hơn. toluen.Phản ứng khó hơn benzen. Tiến hành thí nghiệm cho nitro benzen tác dụng với HNO3/H2SO4 (đ).Tác dụng với dung dịch Br2 (Fe) B.8 D. COOH D.C6H5CH2CH3 B.Thế ở nhánh. -COOH. metyl benzen C. Để phân biệt benzen.Cộng vào vòng benzen B.m-C6H4Cl2 Ni . Vậy A là: A.Phản ứng khó hơn benzen. iso-propyl benzen còn gọi là: A.Tác dụng với Cl2 (as) C.Benzen + Br2 (dd) D. -COOH. etyl benzen có nhiệt độ nóng chảy: A.C6H5CH3 C.Không tan trong nước D. cấu tạo có tính đối xứng cao.bằng nhau B. Tác dụng với dung dịch Br2 20.Dễ hơn.Thế ở nhánh. -SO3H 25.Benzen + Cl2 (as) B.Tác dụng với dung dịch KMnO4 D. etyl benzen B.C6H6 < C6H5CH3 < C6H5C2H5 C. -COOH D.Tan nhiều trong các dung môi hữu cơ 18.t o 29. B là: → A.

Dd brom bị mất màu B. C6H8 C.2 B. Dd thuốc tím không mất màu B.metyl benzen C. 41.cộng D. C6H6 + Y  etyl benzen + HCl. Khó tham gia phản ứng cộng C.Hiện tượng gì xảy ra khi nung nóng toluen với dd thuốc tím? A.benzyl Cl Cl Tổ Hóa Học 43 .p-xilen 39.metyl xiclo hexen C.Br2 (dd) hoặc KMnO4(dd) 31.etyl clorua D.Toluen. dd Brom B.khử H2.khử H2 của xiclohexan C. dd AgNO3/NH3 C. Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ A.CH2=CHCl C.Vinyl C. Dể phân biệt dể dàng Hex-1-in.cộng B. B.t o A. có bột Fe xúc tác B .Dễ thế B. D.Làm dung môi B.Kém bền với các chất oxi hóa xt . Để phân biệt được các chất Hex-1-in. Phản ứng Benzen tác dụng với clo tạo C6H6Cl6 xảy ra trong điều kiện: A. Phản ứng nào không điều chế được Toluen? AlCl3 . C7H12 40.có dung môi CCl4 48.CH3CH2Cl D. Benzen + X  etyl benzen.brom hoá 44.khử H2 metylxiclohexan D.vinyl benzen D. Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen: A.Br2 (Fe) C.4 D.đóng vòng n-hexan D.Khó cộng C.tam hợp propin 49.cộng.3 C.C8H10 B.dd Brom C.benzen ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là: A. Tính chất nào không phải của benzen? A.anlyl D. Có khí thoát ra D.C6H6 + CH3Cl → B.Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen A.Dùng trực tiếp làm dược phẩm 38. Phản ứng nào sau đây không dùng để điều chế Benzen: A. C. dd AgNO3/NH3 B.có ánh sánh khuyếch tán C.Phenyl B.tam hợp axetilen B. Dd brom không bị mất màu 32. C8H10 D.benzen B.5 42.metyl xiclo hexan B.etilen C.dd KMnO4 D.CH2Cl–CH2Cl B.có tên gọi là: A. Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen? A.Benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là: A. C9H12 43. A  toluen + 3H2.cộng.thế.Brom (dd) B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.dd HCl 45.CH2=CH-CH2Cl 37.n-hexan D.Hex-1-en. Phản ứng chứng minh tính chất no.C10H16 B. lắc rồi để yên? A.đóng vòng benzen C.KMnO4 (dd) D.axetilen B. khử H2.nitro hoá C. Sủi bột khí C. Có kết tủa trắng D.t o 34. Ứng dụng nào benzen không có: A.dd HCl 46.không no của benzen lần lượt là: A.C8H6Cl2 D. Vậy Y là: → A.Bền với chất oxi hóa D. Vậy A là: → A.Làm nhiên liệu D.t o 36. Gốc C6H5-CH2. Hiện tượng gì xẩy ra khi cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen.Tổng hợp monome C. Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là: C2H5 C2H5 C2H5 C2H5 Cl Cl A. Vậy X là A.tam hợp etilen 47.etan xt .C9H14BrCl C.cháy.dd [Ag(NH3)2]OH D. Dd thuốc tím bị mất màu 33.n-heptan 35.có dung môi nước D.

tác dụng với dd KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo ra ancol 2 chức.(4)hex-5-trien.cao su buna-S D.(5).cao su isopren 58.4 và 8 54.nitrobenzen B. Đốt cháy hoàn toàn 12 g chất hữu cơ A .1.benzen.3 g A(CxHy) 0.5 và 8 C.Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây: A.(1).C3H4 B.8 ml H2O (lỏng).3.Công thức nguyên của A là: A. Cho các chất (1)benzen . C8H8 B. Đốt cháy hoàn toàn 0. C9H12 67. 8 và 5 B. C8H10 C. Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a. (2).1 mol CxHy thu được 20. C7H8 D.A và B lần lượt là: A.5-trimetylbenzen . benzen D.aminobenzen D. (1).o-đibrombenzen 56.dd KMnO4 D.C12H16 60.(6) Cumen Dãy gồm các HC thơm là: A.(C2H3)n C. C8H10 C.(3). C7H8 B. C10H14 63. C2H2  A  B  m-brombenzen .(C4H7)n 68.(5. C10H14 D.56kg D. (5)xilen. C9H12 as 64. C7H8 B.(3).Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 50. A có chứa 1 vòng benzen.(2).C9H12 59. Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a.(6). A có công thức phân tử là C8H8 . 1 mol nitrobenzen + 1 mol HNO3 đ to A. p-ClC6H4CH3 C.benzen .10 và 8 55.Đối với naptalen .56kg B.59.Công thức của A là: A. p-đinitrobenzen D.đimetyl axetilen 53.(4) B.metyl axetilen C. o-đinitrobenzen C. C10H14 62.Cho benzen vào 1 lọ đựng Cl2 dư rồi đưa ra asáng . A tà 1 hợp chất vòng được tạo thành từ sự trùng hợp axetilen. Đốt cháy 10.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5.B và C đều đúng.C6H8 C.Đối với stiren .giá trị của n và a lần lượt là: A. (2) toluen.Ni.16 lít CO 2 (đktc) và 10.82 kg benzen.(CH)n B. C8H10 C. nitrobenzen. Cho phản ứng A  1.10 và 7 D.Tên của sản phẩm và khối lượng benzen tham gia phản ứng là: A.10 và 6 C.cao su buna B.C6H6 B.8 và 4d D. Đốt cháy hoàn toàn m g A đồng đẳng của benzen thu được 20.nitrobenzen .to C.(6) D. A là: → A.dd NaOH 51. C10H14 D. o-ClC6H4CH3 D.brombenzen C. 1 mol Toluen + 1 mol Cl2  A .3-đien tạo ra sản phẩm là: A. đồng đẳng của benzen thu được 20. C4H4 69. C10H14 D.giá trị của n và a lần lượt là: A.cao su buna-N C.C8H8 C. nitrobenzen B.hexaclobenzen.16 lít CO2 (đktc) Công thức phân tử của A là: A. C6H6 C.dd Br2 B. B là: 65. Phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta-1.C8H10 D. Benzen  A  o-brom-nitrobenzen.thức phân tử A là: A.9 g H2O .Công thức của A là: A.8 g H2O (lỏng).5 lít oxi.C6H5CH2Cl B. C9H12 B.B và C đều đúng H 2 SO4 d → B + H2O.1.axetilen B.(2).hexacloran.15kg 61. Đốt cháy hoàn toàn 1. C9H12 D. (1). C7H8 B.hexacloxiclohexan.m-đinitrobenzen B. Công thức phân tử của A là: A.6g CO 2.khí H2 .16 lít CO2 (đktc) và 10. (3)xiclohexan.(5) .8g một ankyl benzen A thu được 39.C9H12 D. C8H10 C.(6) C.Công thức của CxHy là: A. brombenzen 57. Đốt cháy hoàn toàn 10. Đốt cháy hoàn toàn hơi A(CxHy) thu được 8 lít CO2 và cấn dùng 10.brombenzen C.etyl axetilen D.Công thức phân tử của A là: A.(4) trung / hop 52.65kg C.A là: → A.C.(C3H4)n D.8g H2O.6. Công thức phân tử của A là: A.10 và 5 B.1.dA/kk là 3.8g A (CxHy)  10. 66.clobenzen.1 mol A tác dụng tối đa với: Tổ Hóa Học 44 .

02g C.xiclohexin 76.16g B. 0.39 gam benzen vào ống nghiệm chứa sẵn HNO3 đặc và H2SO4 đặc.04g stiren là: A. 0. Đun nóng 2.Khối lượng chất lỏng là: A. 3 mol B. 1. A là 1 HC mạch hở .50g B.7g D. 6.Trùng hợp 3 phân tử A thu được chất B là đồng đẳng của benzen. 3.6 gam benzen tác dụng hoàn toàn với clo có xt bột Fe.2 g stiren đã bị trùng hợp 1 phần tác dụng vừa đủ với dd chứa 0. 12mol D. 1.4 mol H2.A và B thuộc dãy nào sau? A. 0. 3 mol H2. 4 mol brom 70.562% brom về khối lượng. H=80%.3. Đốt cháy 1 mol ankylbenzen thu được 6 mol nước.15g C.9 g H2O. Khối lượng sản phẫm tạo thành là: A. C6H6 73Cho m g HC (A) cháy thu được 0. n-propylbenzen B. 5. dư và lắc mạnh thu được một chất lỏng nặng màu vàng nhạt(nitrobenzen).32g D. C2H2 và C6H6 C.25% B. 1 mol brom C. 35g D. 3 mol brom D.A. C3H6 C. Dùng 39gam benzen điều chế toluen. Vậy số mol CO2 là? A. C7H8 D.06g 86. 5. 78g B.một đồng đẳng của ankin benzen.3g B. 0.2 g CO2 và 3.benzen B. A:ankin .6g D.03g C. Công thức phân tử của A là: A.Lượng stiren chưa bị trùng hợp là: A.Công thức phân tử của A và B lần lượt là: A. C6H6 B.0125 mol brom. 22. 1 mol HC A(C6H6) tác dụng với dd AgNO3/NH3 theo tỉ lệ mol nA : nAgNO3 = 1:2.C4H4 D.4 mol Brom tạo ra sản phầm B chứa 85. 0. 3.1g D. sản phẫm thu được cho qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng axitbenzoic thu được là? A. C9H12 và C3H4 75. 1.tác dụng với HNO3 đặc (có xt H2SO4 đ) theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra 1 dẫn xuất mononitro duy nhất .C6H6 77.C2H2 B.48 lít khí A ở đktc tác dụng vừa đủ với 0.B đều là ankin B. 4 mol H2. 107g Tổ Hóa Học 45 .2-dibromphenyletan. 6mol C. 12.3 mol H2.Một hidrocacbon A có hàm lượng C trong phân tử 90.57%.8gam naphtalen tác dụng với axit nitric và axit sunfuric tạo thành 1-nitronaphtalen.C3H6 và C9H8 B. 12.A:ankylbenzen.1 gam khí CO2. 0.p-etyl. 1 ankylbenzen A(C9H12).5g C.7g 82. Khối lượng toluen đã tạo thành là: A.73g B.4 g CO 2 và 0.108 g H2O.C8H8 C.75% 71.B:ankin D. 1. C8H10 C.6gam toluen. chất khí ở điều kiện thường 4.Tam hợp A thu được B. Khối lượng kết tủa tạo thành là.hexađien C.3 gam toluen với dung dịch KMnO4 thu được axitbenzoic. A.Lượng clobenzen thu được là (giả sử chỉ có một sản phẫm thế) A. 18g B.5g 80.Cho 0. 1.17g 84. 92g D. B:ankylbenzen* 74.3 g chất hữu cơ A cháy hoàn toàn thu được 4.5. 1 mol brom B.1.30g D. 28. Cho 15. 3.52% D.50% C. C9H12 81. Khối lượng brom đủ để phản ứng hết với 1.396 g CO2 và 0. 46g C.615g D.3g C.hexađiin D. 1.Đốt cháy hoàn toàn một lượng stiren sinh ra 1. C3H4 và C9H12 D.metylbenzen C. C4H6 D.62g 85.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.Đốt cháy hoàn toàn 4.325g B. 5. Vậy A là: A. 9mol 78.B đều là ankylbenben C.Công thức phân tử của A là: A.iso-propylbenzen D.A. Cho 1.26g C. C2H6 B. 40g B.CTPT của A là: A. 3. Cho a g chất A(CxHy) cháy thu được 13. 1.123g 79.05g 83. 5g C.Tỉ khối hơi của A đối với oxi(d) thoã mãn điều kiện 3<d<3.5trimetylbenzen 72.Vậy A là: A. Khối lượng stiren đã phản ứng là: A. Stiren tác dụng với dd nước brom dư tạo thành 1.6 g H2O.

2. Etyl clorua D.4 D. 6. 2-clo-2-metylpropan D.1-tri cloetan 6. 3 C. danh pháp: 1.Thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OH CH3-CH2-Br + NaOH t → CH3-CH2-OH + NaBr Tổng quát: R-Br + NaOH t → R-OH + NaBr 2. Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I của chất có công thức phân tử C4H9Cl là: A. CH3Cl B.5g D. Điều chế benzen bằng cách trùng hợp hoàn toàn 5. Tính chất hóa học: 1.5 4.4 D.B. 3 C. 1. 26g B. Thể tích không khí ở đktc cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0.45 gam một dẫn xuất monoclo X trong dd NaOH dư đến khi phản ứng hoàn toàn. 84 lít B. 13g C. Số đồng phân mạch hở( kể cả đồng phân hình học) của chất có công thức phân tử là C3H5Cl là A. 2-clobutan 2.Dẫn xuất halogen của hidrocacbon được phân loại dựa trên cơ sở nào? A.Thì lượng benzen thu được là: A.6 lít axetilen ở đktc. Tính chất vật lý: III. phân loại. 3 C. Teflon dùng làm chất chóng dính 3.1-dibrometan C. đồng phân.công thức phân tử của X là? A. Cấu tạo của gốc hidrocacbon B. Ankyl clorua B. Khi đun nóng dẫn xuất halogen X với dd NaOH tạo thành hợp chất CH3CHO. ClBrCHCF3 dùng gây mê trong phẩu thuật B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 87. C2H3Cl C. Phản ứng tách hidrohalogenua: CH3-CH2-Br + KOH C H → CH2=CH2 + KOH + H2O  OH t IV. C2H5Cl D. CFCl3. Metylen clorua. Ứng dụng nào sâu đây của dẫn xuất halogen hiện nay không còn được sử dụng? A. CHCl3. Ứng dụng: BÀI TẬP 1. C3H7Cl 7.C 8.brom… -Dựa vào gốc hidrocacbon: + Dẫn xuất halogen no + Dẫn xuất halogen không no + Dân xuất halogen thơm -Bậc của halogen bằng bậc của nguyên tử cacbon II. Dẫn xuất của halogen nào D.CF2Cl2 dùng trong máy lạnh D.2-dibrometan B.1.5 5. Khái niệm:Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử H trong phân tử hidrocacbon bằng một hay nhiều nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen. 2 B. clorofom dùng làm dung môi C.Tên hợp chất X là: A.Đun sôi 6. 4 D. 82 lít D. 5 9. clo.1 mol benzen là: A. Số lượng nguyên tử halogen C. 2 B. 1.Khái niệm. 1. 2 B. Benzyl clorua C. 52g 88. 74 lít C. Phân loại: -Dẫn xuất flo. Tên thay thế của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo ClCH2-CH-CH-CH3 là: 0 0 2 5 0 Tổ Hóa Học 46 . 83 lít DẪN XUẤT HALOGEN LÝ THUYẾT I. Số đồng phaan của dẫn xuất halogen có công thức phân tử là C4H9Br là: A. cả A. Axit hóa dd brom bằng axit nitric sau đó thêm vào dd một lượng dư bạc nitrat thấy có 14.35g kết tủa. Dẫn xuất halogen bậc II là: A.

Đồng phân (CnH2n+1OH) có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức 4. 2. Chất nào là dẫn xuất halogen của hidrocacbon? A. CH3CH2CH=CHCH2CH3 C. Tên gọi khác 10. Tính chất vật lí: Từ C1-C12 là chất lỏng. III. C6H6Cl6 ANCOL LÝ THUYẾT I. 3-metylbut-1-en D.Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis.Nhỏ dd bạc nitrat vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH2=CHCH2Cl lắc nhẹ. 2. Cl-CH2-COOH B. Định nghĩa.Phản ứng đặc trưng của glixerol: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2  → [C3H5(OH)2]2Cu + H2O 3.4-diclo-3-metylbuat C. CH2=CH-CH2F D.3-diclopentan D. Định nghĩa: Ancol là những hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no. CH2=CH-CH2-Br B. Khí thoát ra màu vàng lục B. 1. đơn chức bậc I 3. Không có hiện tượng 12.phân loại.trans là: A. đơn chức bậc I -Ancol thơm.Phản ứng thế nhóm –OH -Tác dụng với axit vô cơ 2C2H5OH + 2HCl  → 2C2H5Cl + H2O 4. từ C13 trở lên là chất rắn Do liên kết hidro giữa các phân tử nên các ancol có nhiệt độ sôi cao. Phản ứng tách nước Tổ Hóa Học 47 . đơn chức bậc II -Ancol no. CH3-CO-Cl 14. 2-metylbut-2-en B. 1. ClBrCH-CF3 C. 3-metylbut-1-en C. C6H6-CH2-Cl C. đơn chức bậc I -Ancol no. Phân loại: dựa vào gốc hidro cacbon và số lượng nhóm –OH trong phân tử -Ancol no. đa chức bậc I -Ancol no.Chất nào không phải là dẫn xuất halogen của hidrocacbon? A.đồng phân. đa chức bậc II -Ancol không no. danh pháp 1. CHCl=CHCl B. hiện tượng gì xảy ra? A. CH3CH=CBrCH3 11. 2-metylbut-1-en 13. đơn chức bậc III -Ancol no. Sản phẫm chính của phản ứng tách HBr của CH3-CH-CH-CH3 là: CH3Cl A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang CH3Cl A. CH3-CH2-Mg-Cl D. Tính chất hóa học: 1. Danh pháp: + Tên thông thường: Ancol+tên gốc hidrocaacbon+ ic + Tên thay thế: -Chọn mạch dài nhất có nhiều nhánh nhất và có nhóm –OH làm mạch chính -Đánh số từ phía gần nhóm –OH nhất -Tên: Tên hidrocacbon tương ứng+vị trí (-OH) + ol II.Phản ứng thế H của –OH: 2C2H5OH + 2Na  → 2C2H5ONa + H2 2. Cl2CH-CF2-O-CH3 D. Xuất hiện kết tủa vầng D. Xuất hiện kết tủa trắng C.3-diclo-2-metylbutan B.

Các câu sau. Na. Là ancol bậc 3 B. CH3OCH3 7.B.C 4.Ancol etilic B. HBr. HBr. C2H5OC2H5 D. (CH3)2-C(OH)-CH2-CH3 8.H nên khi đốt cháy tạo râ CO2 và nước 12.O B. Andehit fomic 5.D D. CuO 0 6. Na. 4 D. Do rượu etilic có C.B. 2 B. Glixerol C. H SO C2H5 -OH + HO-C2H5 140  → C2H5OC2H5 + H2O   170 C . Vị trí nhóm chứa D. NaCl C. ngoài ra còn có SO2 và CO2 có thể dùng chất nào để loại bỏ SO2 và CO2 ? A. Dd KOH C. Số đồng phân rượu của C3H7OH là: A.5 13. Số đồng phân rượu của C4H9OH là: A. đường Bài tập 1. Chất có công thức phân tử C2H6O chỉ là rượu etilic D.CH3-CH2-CH2-OH C. Đun nóng etanol với H2SO4 đặc ở nhiệt độ 140 C thu được sản phẫm chính là: A. Rượu etilic là hợp chất hữu cơ. Có tên thay thế là ancol isobutylic C. Dd brom B. Etilen glicol nặng hơn nước và có vị ngọt C.B. NaOH. Câu nào không đúng? A. 2 B. C2H5OSO3H B.B. K2CO3 11. Nhận định nào không đúng khi nói về ancol có công thức cấu tạo: (CH3)3-C-OH A. Mạch cacbon B. CuO. Cả A. câu nào sai? A. (CH3)2-C(OH)-CH3 D. HBr B. Đimetylete D. H SO C2H5 -OH  → C2H4 + H2O  170 C .C 2. Glixerol có thể phản ứng với chất nào? A. CH3-CHOH-CH2-CH3 B. 4 D. 3 C. Dd K2CO3 10. HBr C. Ancol có những loại đồng phân nào? A. Cả A. C2H4 C.Phản ứng oxi hóa: Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc I tạo andehit: C2H5 -OH + CuO t → CH3-CHO+ H2O + Cu Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc II tạo xeton CH3-CHOH-CH3 + CuO t → CH3-CO-CH3 + Cu + H2O Oxi hóa hoàn toàn tạo CO2 và H2O 2 4 0 2 4 0 2 4 0 0 0 CnH2n+1OH + 3n +1 O2 t → nCO2 + (n+1) H2O 2 0 IV. Dùng Cu(OH)2 để nhận biết chất nào? A. Điều chế: từ anken hoặc tinh bột. Cu(OH)2 D. Dd KMnO4 D. Cả A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C . Cả A. CuO. Tất cả các ancol bị oxi hóa tạo thành andehit hoặc xeton C. H SO CnH2n+1 -OH  → CnH2n + H2O  5. Oxi hóa hoàn toàn các ancol tạo ra CO2 và nước B.5 Tổ Hóa Học 48 . Cho biết ancol nào tách nước tạo ra một anken? A. Khi thực hiện phản ứng tách nước rượu sinh ra etilen.H.C 9. NaOH B. Rượu etilic có công thức phân tử là C2H6O C. Có tên gốc chứa là 2-metylpropan-1-ol 3.Mg D. phân tử chứa các nguyên tố C. 3 C. Câu nào sau đây không đúng? A. Tùy bậc cacbon mà cac ancol bị oxi hóa tạo rra sản phẫm gì D. CuO. Các ancol trong dãy đồng đẳng của ancol etilic là những chất không màu D. Butan-1-ol tan vô hạn trong nước B. Dãy chất nào đều phản ứng được với etilic? A. Nhóm chứa C.

1-dimetyletan-1-olC. 1. 1-clo-3-metyl butan B. Khi đốt cháy một rượu thu được tỉ lệ số mol CO2 và H2O là 1:1.B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 14. Vậy hai rượu đó là: A. Rượu có một liên kết đôi. t0 15. CH3-CH-CH2-OH CH3 CH3 OH C. nóng D. Rượu no. t0 D. CH3-CH2-CH-OH B.ta thu được hai chất hữu cơ ở thể khí. Trong phòng thí nghiệm người ta thường dùng phương pháp nào sau đây để điều chế rượu etilic? A. Na B. Sản phẫm chính của mono clo hóa isopentan là chất nào sau đây A.C 29. C2H5OH và C4H9OH 26. đơn chức C. Rượu nào sau đây khi tác nước chỉ thu được sản phẫm chính là pent-2-en A. propan-1. Pentan-2-ol B. Ứng dụng nào sau đây không phải của rượu etilic? A. đơn chức B. Có các rượu CH3OH. CnH2n+2O B. propan-1.2-diol. C3H7OH. Cho etilen tác dụng với axit sunfuric loãng. Dùng làm dung môi hữu cơ C. Cho glucozo lên men rượu B. Na B. Công thức chung của rượu là: A. Cả A. (CH3)3-C-OH có tên là gì? A. Dùng chất nào sau đây để phân biệt các rượu? A. Đun hỗn hợp 5 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C. Na D.1-dimetyletanol B. có thể dùng chất nào sau đây làm khan rượu? A. Dùng để sản xuất một số chất hữu cơ chẳng hạn như axit axetic 23. t0 C. CH3-CH2-CH2-CH2-OH CH3 CH3 20.3-diol. Rượu thơm 25. Iso-butan-2-ol D. 2-metylpropan-2-ol 19. Na B.C 16. Rượu có một liên kết ba.B. 2-clo-2-metyl butan C. CH3COOH C. H2SO4 đặc. 1-clo-2-metyl butan 28. cả A. Rượu etilic có lẫn một ít nước. H2SO4 đặc. Kết luận nào sau đây về rượu đã cho là đúng? A. Cho andehit axetic hợp nước có xúc tác niken. Pentan-1-ol C. Ancol isobutilic có công thức cấu tạo nào sau: A. CnH2n-2O D. Cu(OH)2. C6H5-OH B. Cu(OH)2. Cả A. t0 D. Số ete thu được là: A. C2H3OH và C4H7OH D. 12 D. CuO. CaO B.Chọn cặp chất sau để nhận biết các chất trên? Tổ Hóa Học 49 . Đề hidrat hóa 2 rượu đồng đẳng hơn kém nhau 2 nhóm CH2. Thủy phân dẫn xuất halogen trong môi trường kiềm C. CuSO4 khan C.C 27. nung nóng 22. 2-clo-3-metyl butan D. Trong các chất dưới đây chất nào là ancol? A. Là nguyên liệu để sản xuất chất dẻo B. HO-CH2-C6H5 D. C3H7OH và C5H11OH C. Cho 3 rượu: propan-1-ol. 10 B. CH3-CH2-O-CH3 18. KMnO4 D.1. CH3-CH2-CH3 D. CH3OH và C3H7OH B.Cho 3 chất sau: xiclopentanol. C2H5OH. Dùng làm nhiên liệu D.B. pent-4-en-1-ol. Pentan-3-ol D. CuO. CnH2n+2-2zOz 21. Để phân biệt ancol etylic tinh khiết và ancol etylic lẫn nước ta có thể dùng chất nào sau đây? A. CuSO4 khan 24.glixerol. t0 C.Để phân biệt 3 rượu trên ta dùng thuốc thử nào? A. 11 C. Na C. CnH2nO C. đơn chức D. 14 17.

Để phân biệt ancol anlylic và ancol propylic ta dùng hóa chất? A. Dd Brom. 3 D.11g hỗn hợp C3H7OH và C4H9OH thu được 15. Chất nào sau đây rất độc. cả A.HO-CH2-CHOH-CH3 35.84 lít CO2 (đktc) và 8. Oxi hóa ancol bằng CuO thu được andehit. Cho biết sản phẫm chính của phản ứng khử nước của:(CH3)2CHCHOHCH3 A. A. Quy luật chuyển điện tử từ nhân benzen 38. CH3-CH2-CH2-Br và H2O B.B. CH3OH 36. Quy tắc Mac-cop-nhi-cop và Zai-xep D. Hỗn hợp X gồm 2 rượu no. Công thức thu gọn của A. CnH2n+2Ox D.84 gam CO2 và m gam nước. Cu(OH)2 41. NaOH. Ancol metylic C. Dd Br2 B. Thực hiện hai thí nghiệm sau TN 1: Cho từ từ Na vào ancol etylic TN 2: Cho từ từ Na vào nước.73g D.C 37. Phản ứng 2 xảy ra mạch liệt hơn phản ứng 1 C. Ancol no đơn chức tách nước theo: A.56 lít H2 (đktc). 8. CH3-CHOH-CH2-CH2-OH D. CH3-CH2-CH3 và HOBr 42. CH2=CH=CH2-OH D.Để phân biệt ancol đơn chức và ancol đa chức có ít nhất một nhóm OH kề nhau.55g B. C3H7OH và C4H9OH C. Quy tắc Zai-xep C. 2 C.3g D. III D.12 lít hidro ở đktc. CnH2n+2O C. ta dùng? A. 4 34. HO-CH2-CHOH-CH2-OH B. CH3OH và C2H5OH Tổ Hóa Học 50 .B là: A. Hỗn hợp các chất chứa Na có khối lượng là? A. đơn chức A.3g B. 1 B.Cu(OH)2 D. 2. Cả hai thí nghiệm đều xảy ra phản ứng như nhau D. Cho hỗn hợp 3 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thu được 1.H2SO4 đ 30. Quy tắc Mac-cop-nhi-cop B. 2-metylbut-1-en B. C2H5OH vàC3H7OH B. 3. Cu(OH)2 B. C2H5OH vàC3H7OH B.chỉ một lượng nhỏ xâm nhập vào cơ thể cùng có thể gây mù lòa. Dd Brom B. Công thức nào là công thức của rượu no mạch hở? A. Đốt cháy hoàn toàn 7. Ancol etylic B. Na C. AgNO3 D.3-metylbut-1-en C. HO-CH2-CH2-Br và CH3-CH2-Br C.48g C. Ancol Benzylic 32.2-metylbut-2-en D.B là: A. đơn chức A. Hỗn hợp X gồm 2 rượu no. Công thức cấu tạo của propan-1. CH2=CH-OH B. 6.2g C.35gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thu được 0. C4H9OH và C5H11OH D. Etylclorua C. 1. Công thức thu gọn của A.1g nước. H2SO4 đ. Cho 3. Glucozo D. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 7. Ancol không no đơn giãn nhất là: A. CH3-CH=CH-OH C. Phản ứng 1 xảy ra mãnh liệt hơn phản ứng 2 B.diol là: A. C5H11OH và C6H13OH 44. CuO. Br-CH2-CH2-CH2-OH và H2 D. Cu(OH)2 43. Chỉ có thí nghiệm 1 xảy ra phản ứng 31. Dd brom. HO-CH2-CH2-CH2-OH C. Giá trị m là? A. Khi cho ancol etylic tan vào trong nước thì số loại liên kết hidro có trong dung dịch là: A. CnH2n+1OH 39. IV 33.B kế tiếp trong dãy đồn đẳng.3-metylbut-2-en 40.6g 46.3. 1. Ancol amylic D. Dd thuốc tím C. Cu(OH)2 C. AgNO3 D. CnH2n+2-x(OH)x B. Cho biết sản phẫm tạo thành khi nung nóng C3H7OH với hơi HBr? A. C3H7OH và C4H9OH C. 8. C4H9OH và C5H11OH D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. Ancol etylic có thể điều chế từ: A. Etylen B. II C.85g 45. 5. I B. Nhận xét đúng là? A.lượng lớn hơn có thể gây tử vong.B kế tiếp trong dãy đồn đẳng. thì ancol đó là ancol có bậc: A.

đơn chức A. mạch hỡ X có CTTN là (CH3O)n .B là: A. C2H5OH và C3H7OH C. C6H13OH C. 1. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5. 3.4g CO2 và 3. CH4O B.56 B.6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng hết với Na. 93.2g Na. C4H12O4 56. 35g C. 95. CH3OH và C2H5OH D.792 lit H2 (ở đktc) và thu được m gam muối khan. C3H8O B.25 59.4 mol B. C3H7OH B. C2H6O2 D. Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X chỉ thu được 1 anken duy nhất.22 D.6 gam B.6428.08g H2O.4g H2O. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9. 25g B. CH3OH và C2H5OH B. Sau phản ứng thu được 10. Đốt cháy hoàn toàn 4.68 D. Cho 118. Đun nóng ag hỗn hợp hai rượu đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C.B là? A. C3H7OH và C4H9OH C. Thu được 13. Cả A. Kết quả khác 53. Hai ancol đó là: A. Hỗn hợp X gồm 2 rượu no. Công thức phân tử của X là : A. Công thức phân tử A là? A.2 mol C.9g chất rắn và V lit khí H2 (ở đktc) . thu được 111.C sai 52.B kế tiếp trong dãy đồn đẳng.6 gam nước và 72g hỗn hợp 3 ete .2 g CO2 và 2. Đốt cháy hoàn toàn 0.6 C. C7H7OH D. C2H6O B. C2H6O C. Đun nóng một ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra hợp chất hữu cơ Y.đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na thu được 1.3gam 54. 3 D. 2 60.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 47. mạch hở. C3H7OH và C4H9OH C. thu được 24.6g rượu A và 2. C3H5OH và C4H7OH D. 12. 0.52 C. C3H7OH B.Công thức phân tử của A là? A. C3H8O3 Tổ Hóa Học 51 . 16.Công thức A. C6H5OH 48.8 gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thu được 5. C3H7OH và C4H9OH 57. Đun nóng 132.896 lit CO2 và 1.CH3OH D. Một rượu đơn chức A tác dụng với HBr cho hợp chất B có chứa C. Cho hỗn hợp gồm 1. C3H5OH và C4H7OH D.5g chất rắn . Công thức phân tử của A là: A. Công thức phân tử của X là: A.7 g H2O. 91. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 6g hỗn hợp gồm ba ete và 1. CH3OH và C2H5OH 55. tỷ khối hơi của X so với Y là 1. 4 C.B.6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Cho 7.đa chức .6 lit CO2 (ở đktc) và 5. Khối lượng Na cần phải lấy để tác dụng vừa đủ với 80 gam ancol etylic? A. C3H7OH và C2H5OH B. 0.36 58.H. C3H8O3 C. Giá trị của a là? A. C4H9OH C.8g hỗn hợp rượu đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 1400C. 2. 11. C2H5OH vàC3H7OH B.92g một ancol đơn chức A thu được 0. C4H9OH và C5H11OH D.7 gam chất hữu cơ A (A chứa một nguyên tử Oxi). 5 B. C2H5OH và C3H7OH C. Đốt cháy hoàn toàn một rượu đơn chức A thu được 4.6g H2O. CH3OH D. CH3OH và C2H5OH B. Cho 6. C2H6O2 D. C5H11OH B. Cho 15.12 lít hidro ở đktc. 0. 5.4% khối lượng. Đun nóng hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức .2g hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. C2H5OH 51.Br. C4H9OH C.6gam C.8 mol D. Công thức phân tử của 2 ancol trên là: A. Công thức thu gọn của A.3g rượu B là hai rượu no. CH4O C. Ancol no.6 lít H2 (đktc).44g hỗn hợp 2 ancol tác dụng hết với K thấy thoát ra 1. 45g D. Có bao nhiêu CTCT phù hợp với X: A. Số mol mỗi ete là? A. 12. Giá trị của m là: A.8 gam D. CH4O D. Trong đó Br chiếm 58. thu được 21. 40g 49. Giá trị V là: A.8g H2O. C3H7OH và C4H9OH 61. Công thức phân tử của A là? A. C4H8O 62. 96. C2H5OH 50.24 B.

1 mol C3H7OH B.Công thức 2 rượu là: A.08 mol CH3OH và 0.Anken này làm mất màu 0. 4. 0. mạch hở.1 mol CH3OH và 0.12 mol C2H5OH D. CH3OH và C3H7OH 73. 0.2 mol C3H7OH C. A: C2H5OH và B: C3H7OH B. 71. C3H5(OH)3 D.1 mol C3H7OH C. C3H8O3 65.1 mol C2H5OH D.B đồng đẳng kế tiếp .24 lit B. Thể tích oxi (đktc) cần để đốt cháy A là: A.CTPT và số mol của A. C2H6O2 B. CH3OH và C2H5OH D.36 lit khí (đktc) . Đốt cháy hoàn toàn một ancol đa chức.1 mol C2H5OH và 0.02g hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức .15 mol C2H5OH và 0.2 mol C2H5OH và 0.12 mol C2H5OH và 0.B trong đó số nguyên tử C ở B nhiều hơn ở A là 2 . Công thức phân tử và số mol A. A: CH3-CHOH-CH2OH và B: HOCH2CH2OH 72.2 mol CH3OH và 0. 0.2 mol X cần 10. thu được hơi nước và 6.Từ A có thể điều chế B qua 2 phản ứng 44 A H SO4.đồng đẳng kế tiếp tác dụng với Na đủ thu được 3.2 mol CH3OH và 0. 0. Đốt cháy hoàn toàn 0.B là:  →    A. Công thức của A.4g CO2 .2 mol C2H5OH 68. 0. mạch hở X thu được H2O và CO2 với tỷ lệ mol tương ứng là 3:2.Lấy 10.Công thức phân tử và số mol của A và B là: A.1 mol Cu(OH)2 .12 mol CH3-CHOH-CH2OH C. Công thức phân tử của X là: A. KMnO4.170 → A . Đốt cháy hàn toàn một ancol no.Biết B có tỷ khối đối với không khí < 3.B là: A. . Đốt cháy hết 1 phần cần 26.Khi khử nước bằng H2SO4 đặc ở nhiệt độ 1700C chỉ thu được 1 anken . 0. Một hỗn hợp X gồm 2 rượu no.2 mol C2H5OH và 0. A: C2H5OH và B: HOCH2-CH2OH C. 3.đơn chức A.2 mol C3H7OH 69.đơn chức A.Biết anken tác dụng với KMnO4 tạo ra MnO2 và C2H2n(OH)2 . C3H8(OH)2 C.05 mol C4H9OH B. 0. Một hỗn hợp X gồm 2 rượu no.72 lit khí H2 (đktc) Phần II tác dụng đủ với 0. C4H10O2 C. Một ete R1-O-R2 được điều chế từ khử nước hỗn hợp 2 rượu R1OH và R2OH .2 mol CH3-CH2-CHOH-CH2OH D. 0.Đốt cháy 0.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 63.1 mol CH3-CHOH-CH2OH .Đốt cháy A hoặc B đều thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ khối lượng : 0 mH O 2 mCO 2 = 27 .36 lit C. 0. 0. 0.B trong X là: A.72 lit 64.1 mol CH3OH và 0.1 mol CH3OH và 0.1 mol C2H5OH và 0.2 mol C2H5OH B. Công thức của X là: A.1 mol CH3OH và 0. 0.05 mol C2H5OH và 0. 0. 2. C3H6(OH)2 66.1 molCH2OH-CH2-CH2OH và 0. C3H7OH và C4H9OH C.1 mol C2H5OH 70. 6. 0.6g CO2.2g CO2 (biết R2 = R1 + 14) . 0.1 mol ete thu được 13. 0. C2H4(OH)2 B.18 mol C4H9OH C.B đồng đẳng kế tiếp có số mol bằng nhau .Phần I tác dụng với Na dư thu được 6. đơn chức A thu được 4.B có cùng số nguyên tử C chia thành 2 phần bằng nhau .6g oxi. 0.88 lit O2(đktc) Công thức cấu tạo và số mol mỗi chất trong 1 phần là: A.6g hỗn hợp X khi bị khử nước hoàn toàn cho ra 7g hỗn hợp 2 anken . . 0.05 mol X cần 5. C2H5OH và C3H7OH B.08 lit O2 (đktc) .1 molCH2OH-CH2-CH2OH và 0.1 mol C3H7OH D.4 lit dung dịch KMnO4 1/3M .đơn chức A. Cho 2. CH3OH và C2H5OH Tổ Hóa Học 52 .2 mol CH3OH và 0.2 mol CH3-CHOH-CH2OH B. Công thức phân tử của 2 ancol là: A. 0.1 mol C2H5OH và 0.48 lit D.2 mol C3H7OH C. Một hỗn hợp X gồm 2 rượu no. X là một ancol no.15 mol C3H7OH 67.12 mol C2H5OH B.2 molCH2OH-CH2-CH2OH và 0. C3H8O2 D.2g cho tác dụng với Na dư thu được 3.08 molCH2OH-CH2-CH2OH và 0.Đốt cháy hoàn toàn 0.Một hỗn hợp X gồm 2 glicol A.Công thức phân tử và số mol của A và B là: A.12g muối khan . A: C2H5OH và B: CH3CHO D. 0. C2H5OH và C3H7OH B. Cho 2 hợp chất A (CxHyOz) và B (Cx Hy Oz ) . Một hỗn hợp X gồm 2 rượu no A.laïnh B .1 mol C3H7OH D.B đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 15.

OHC-CO-CH3 75.28 D.05g B.Mặt khác X tác dụng với lương dư CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thấy lương chất rắn giảm 1. Cho a gam hỗn hợp các ancol qua bình đựng CuO dư nung nóng . C5H10 81. đơn chức đi qua bình đựng CuO dư đun nóng . Cho m gam một ancol no. Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO(đun nóng) sinh ra một sản phẫm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỷ khối hơi của Y so với H2 là 29).76g X bằng CuO . 7 82. C2H5OH. C2H4 B. Đốt cháy hoàn toàn m gam một rượu X thu được 1. Công thức phân tử của X là: A. 1. CH3-CH(OH)-CH3 B.76g X tác dụng với Na dư thu được 0.2)g và có tỷ khối đối với hiđro 15 .46 76. C3H7OH và C4H9OH D. 2.Giá trị của a là: A. C2H5OH và CH3CH2CH2CH2 OH 83. CH3-CO-CO-CH3 D. thấy khối lượng Y. 0. CH3-CH2-CH2OH 77. đồng thời khối lượng bình đựng nước ban đầu tăng 4.5. C2H5OH B. CH3OH và CH3CH(CH3)OH D.32 D. C3H8O3 và 1.8g 78.nung nóng thu được hỗn hợp anđehit.672 lit khí (đktc). t0) được chất hữu cơ Y. C3H7OH và 0. OHC-CH2-CH2-CHO B. C3H5OH.035.44g H2O.344 lit CO2 (đktc) và 1. thu được chất Z. CH3CH(CH3)OH D. 3. CH3CH2CH2CH2 OH 84.CH3OH và CH3CH2CH2OH C.76g X tác dụng với Na dư thu được 0. Khối lượng CuO tham gia phản ứng là: A. C2H5OH. 6 D. 0. C3H6 C. CH3OH và C2H5OH B. 5.52 B. Giá trị của m là: A.Cho 2.64 C.Công thức cấu tạo M là: A.Cho lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19. Công thức phân tử của X và giá trị m là: A. OHC-CH2-CHO C.56)g . CH3-COH-CH3 D.336lít C.đun nóng tạo sản phẩm (giữ nguyên mạch C) có phản ứng tráng gương ? A.56 → n = 0. Cho một anken X tác dụng hết với H2O (H+.đơn chức.30g C.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C.Công thức của 2 rượu là: A. CH3OH. C3H8O2 và 7. 0.2g và thu được 2. 4 B. X tác dụng với Na dư cho khí H2 có số mol bằng số mol của X.52 Tổ Hóa Học 53 .mạch hỡ M.28 C. 1.80 = 2. Cho 1. 0.CH3CH2CH2OH C. Hỗn hợp hơi thu được có tỷ khối hơi so với H2 là 15.56g B.52gam hỗn hợp hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ. Có bao nhiêu đồng phân C5H12O mà khi tác dụng với CuO. C4H9OH và C5H11OH 74. C3H8O2 và 1.44g kết tủa.mạch hỡ. 2.6g Hướng dẫn : ∆ m = mO = 0. Cho ancol X tác dụng với Na dư thấy số mol khí thu được bằng số mol X tham gia phản ứng . CH3-CH(OH)-CH2-CH3 C. Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no. C2H5OH và 0.45gam( giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn ).2gam. Công thức phân tử của X là: A.92 B.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi có khối lượng (a +1. Z thu được khác nhau 9.168lít D.Cho 2. C4H7OH và 0.Công thức cấu tạo cuat Y là: A.Mặt khác oxi hoá hoàn toàn 2. C4H10O2 và 7.35g D. 0.035 → mCuO = 0. Cho a gam hỗn hợp gồm metanol và propan-2-ol qua bình đựng CuO dư đun nóng sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi khối lượng là (a + 0. Công thức phân tử của hai ancol và thể tích khí thu được sau phản ứng ở đktc lần lượt là: A. Cũng cho một lượng X như trên tác dụng với HBr vừa đủ.32g . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn .672 lit khí (đktc).672lít 80. C4H8 D.đơn chức.7g chất hữu cơ đa chức Y . khối lượng chất rắn trong bình giảm 0.Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 12.28g D. C3H7OH và 0.Mặt khác oxi hoá hoàn toàn X bằng CuO nung nóng thu được hỗn hợp Y. 5 C.18gam chất rắn.96g kết tủa.70g 79.8g C. Hỗn hợp X gồm 2 ancol no.336lít B. 0. sau phản ứng thu được 2.

2g hỗn hợp 2 ancol tác dụng vừa đủ với K thu được 5. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là: A. 0.6g hỗn hợp ba ancol đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC (H=100%) thu được 22. 39. 0.49g 90.Chia X thành 2 phần bằng nhau. phân tử X chỉ có một loại nhóm chức.2g Na thu được 24.6g chất rắn.40. Đun 27. C2H5OH và C3H7OH C. Phần II cho tác dụng với Na dư thì thể tích khí thu được là: A. C3H6O2 và2 D. C3H5OH và C4H7OH 88. 5. 31.6g B.15 mol H2. 29. Khối lượng muối thu được là : A. Công thức của X. Giá trị m là: A.Giá trị của a là: A.5g C.16g và bình 2 có 7g kết tủa.3 mol CO2 và 0.Y là: A. 1.Khi đốt cháy Ythì tổng khối lượng CO2 và H2O sinh ra là: A.5g chất rắn.2g C. Cho 20. Đun nóng a gam một ancol X với H2SO4 đặc ở 1700C được olefin. Hai ancol đó là: A. Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1.2g D. 16. 1. 2. C2H5OH và C3H7OH C. 5 B. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức. 4 C.48g D.76g B. CH3OH và C2H5OH B.Mặt khác cho 0.6g C. Phần I đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẫm cháy chỉ gồm CO2 và H2O dẫn lần lượt đi qua bình đựng H2SO4 đặc và bình đựng Ca(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình 1 tăng 2.5g 97. 6. 0.2 C. kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng m gam. 23g B.Hai ancol cần tìm là: A. Chia hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng thành 2 phần bằng nhau Phần I đem đốt cháy hoàn toàn thu dược 2. 4.76g CO2 . 3 D. Cho 15.12 lit 86.32g B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được CO2 và hơi nước theo tỷ lệ thể tích là 7:10.6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức.25g 95.kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9.5.2g hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau. Công thức của 2 rượu lần lượt là: A.15 D. C3H7OH và C4H9OH 96. Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 ancol thu được hỗn hợp Y gồm các olefin.2g D. 2.Số mol mỗi ete trong hỗn hợp là: A.05 94.224 lit C. Đốt cháy hoàn toàn một rượu X thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ số mol là 3:4.1g hỗn hợp 2 ancol đơn chức.67g C. Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ thuộc cùng dãy đồng đẳng.425 mol H2O. 1. C4H9OH và C5H11OH Tổ Hóa Học 54 .C3H8O3 C. C3H8O D. C4H8O2 91.5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện) Công thức của X là: A. 3.56 lit D.25 mol hỗn hợp A tác dụng với Na dư thu được chưa đến 0.4g B. C3H8O2 B.3 B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 85. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5. 0. 12. Giá trị m là: A.4g CO2 và 39. C2H6O và C3H8O C.15g D. Cho 10.28g 92. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm 2 ancol X.6 lit CO2 (đktc) và 5. C3H6O và C4H8O B. 0. 32. CH3OH và C2H5OH B.72g 87.thuộc cùng một dãy đồng đẳng thu được 70. 2.24 lit CO2 (đktc) Phần II thực hiện phản ứng tách nước hoàn toàn với H2SO4 đặc. CH3OH và C2H5OH B. C2H6O và CH4O 93. 2 89.6g H2O.75g Na thu được 15. 24.24 lit B. ở 180oC thu được hỗn hợp Y gồm hai anken.Y là đồng đẳng kế tiếp thu được 0.kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 5. 10.Cho a gam X qua bình đựng CuO dư nung nóng (H=100%) thấy khối lượng chất rắn giảm 0.4g H2O. 2.3g C. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thu được 1.9g D. 0. Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X chỉ thu được một anken duy nhất. 6. C3H5OH và C4H7OH D. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi cho toàn bộ sản phẫm cháy đi chậm qua dung dịch nước vôi trong dư.4g và hỗn hợp hới thu được có tỷ khối hơi đối với H2 là 15.6 lit khí (đktc) . C3H7OH và C4H9OH D.

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C.8g C.2)g và có tỷ khối đối với hiđro 15 . rất độc. II.35g D.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi có khối lượng (a +1.30g C. 5. Tính chất hóa học: 1. Kết quả: -Liên kết –O-H trở nên phân cực hơn làm cho H linh động hơn. -Mật độ electron trong vòng benzen tăng lên nhất là ở vị trí o và p làm cho phản ứng thế dễ dàng hơn so với benzen và đồng đẳng.28g D.Giá trị của a là: A.05g B. Điều chế: Từ benzen Tổ Hóa Học 55 . Tính chất vật lí: Phenol là chất rắn không màu. Cặp electron chưa tham gia liên kết của nguyên tử oxi do ở cách các electron π của vòng benzen chỉ một liên kết δ nên tham gia liên hợp với các electron π của vòng benzen làm mật độ electron duy chuyển vào vòng benzen.56)g . -Liên kết C-O bền hơn nên không cho phản ứng thế nhóm –OH .6-tribromphenol có kết tủa trắng. Cho a gam hỗn hợp gồm metanol và propan-2-ol qua bình đựng CuO dư đun nóng sau khi ps xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi khối lượng là (a + 0. 2. 3. 2. Cho a gam hỗn hợp các ancol qua bình đựng CuO dư nung nóng . Phản ứng thế ở vòng benzen: OH Br + 3Br2 Br OH Br + 3HBr 2. Phân loại: Có hai loại là phenol đơn chức và phenol đa chức OH phenol OH CH3 o-crezol OH rezoxiol OH OH OH catechol 3.70g PHENOL LÝ THUYẾT I. 0. dùng để nhận biết phenol OH + 3HNO3 H2SO4 O2N OH NO2 + 3H2O NO2 3.tan trong nước ở nhiệt độ 660C. tính chất vật lý: 1. 2. Khối lượng CuO tham gia phản ứng là: A.Định nghĩa. 1.4. 0.Tính axit yếu: C6H5OH + NaOH  → C6H5ONa + H2O C6H5ONa + CO2 + H2O  → C6H5OH + NaHCO3 2. không tan trong nước lạnh.6g 99. C3H7OH và C4H9OH 98. Ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử phenol. 1.56g B. III. phân loại. Định nghĩa: Phenol là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen. C2H5OH và C3H7OH D.

Một chất B. Phenol có tính axit yếu nhưng mạnh hơn H2CO3 C. Chỉ do nhóm OH hút electron B. Cả A. Na.Nhỏ nước brom vào dung dịch phenol xảy ra hiện tượng gì A.Nguyên nhân nào sau đây làm cho phenol dễ dàng tác dụng với dd brom? A. Na C. Cu(OH)2.Thể tích dd thuốc tím 1M cần thiết để oxi hóa hết 27g p-crezol trong môi trường H2SO4 là? A. HCHO. Chất dẻo B. 7 C. Khác với benzen. D. dd NaOH D. Phenol là chất rắn kết tinh dễ bị oxi hóa trong không khí thành màu hồng nhạt. Cả A. Chỉ do nhân benzen đẩy electron D. 2. 0.Khối lượng axit picric tạo thành khi cho 14. Na. B. dd brom. 34.dd brom.glyxerol. 3. Hỏi có bao nhiêu chất phản ứng? A. 1 B. 6 B. Từ benzen điều chế ra phenol B. NaOH. kqk 15. Một hiện tượng khác 3. Nước brom bị mất màu và xuất hiện kết tủa trắng B.Thuốc thử để phân biệt glixerol.Phenol tác dụng được với dãy chất nào sau đây? A. A.Cho lần lượt các chất C2H5Cl. C 12. 13. CH3COOH. 0. Dược phẫm C.và p-.C 11. NaOH D. A.2. phenol là? A. Sủi bọt khí C. dd brom B. dd brom. phenol dễ dàng phản ứng với dd brom ở nhiệt độ thường tạo kết tủa trắng.35g C. Oxi hóa cumen thu được phenol D. C2H5OH. Cu(OH)2 C. Tách từ nhựa than đá C. 9 14. xt H2SO4 đặc.4 D. Na D. Quỳ tím hóa hồng 2. dd brom B.Có bao nhiêu chất ứng với công thức C7H8O vừa tác dụng với Na. 3 D. Nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Na2CO3. 8 D. HCHO. Ba chất D. etanol. Na C. 0. Chất nào tác dụng được với NaOH? A. 42.Trong công nghiệp phenol được điều chế bằng cách nào? A.Phenol không được dùng trong ngành công nghiệp nào? A. natriphenolat. Na2CO3. 1. 3. dd brom. 4 9. dd brom. C6H5OH vào dung dịch NaOH đun nóng. Chỉ do nhân benzen hút electron C. Quỳ tím hóa xanh B.208 lít B. 2 C. kqk Tổ Hóa Học 56 . Quỳ tím hóa đỏ B.Cho các chất sau 1.phenol. Quỳ tím không đổi màu D.4 C.75g B. HNO3. 1 B.quỳ tìm 4. Tơ sợi 7.2 10. NaOH B. Do nhóm OH đẩy electron vào nhân benzen và nhân benzen hút electron làm tăng mật độ electron ở các vị trí o. Nước brom bị đậm màu hơn D. B. Không chất 5.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang BÀI TẬP 1. Cả ba phương pháp trên 6. NaOH.Để phân biệt phenol và rượu benzylic ta dùng thuốc thử nào? A.benzylic. 4.Nhúng quỳ tím vào ống nghiệm chứa dung dịch phenol thấy hiện tượng gì? A.1g phenol tác dụng với HNO3 đặc. 34. 1.Hãy chọn câu phát biểu sai? A.Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức C8H10O biết các đồng phân đều có vòng benzen và đều tác dụng được với NaOH. Hai Chất C.9375g D. vừa tác dụng với NaOH? A.35 lít D. 8. Cao su D.3 lít C.B. HNO3.

2 B. Định nghĩa.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 16. Định nghĩa: Andehit là hợp chất hưu cơ mà trong phân tử có nhóm –CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc hidro. 2.Công thức C8H10O có số đồng phân là hợp chất thơm bằng: A.4 D. 10 ml B. 40ml 18. NaOH B.4 gam phenol tác dụng hết với HNO3 là: A. 4-metylphenol D. (CH3)2C6H3OH và CH3C6H4OH D. Tất cả các chất trên 24. 23. E.B. Công thức của X là: A. Khi cho phenyl clorua tác dụng với NaOH đậm đặc ta thu được: A. III.4g ANDEHIT A. 20 ml C.Y là 2 phenol liên tiếp trong dãy đồng đẳng của phenol đơn chức tác dụng vừa đủ với 0.Tên gọi của OH CH3 là: A. 3 C. Na. Giá trị của V là: A. 3-metylphenol 26. Tính chất hóa học: 1. 24g D.Trong số các chất sau: Dung dịch Br2.Cho 0. Quỳ tím 17. không no. dd NaOH D. Khối lượng axit picric tạo thành khi cho 9.1g chất X(X đồng đẳng của phenol đơn chức).6M. phân loại. Na. cho chất này tác dụng với dd brom thu được 17. C6H5OH và CH3C6H4OH C.t 0 Tổ Hóa Học 57 .9g C. Phenol phản ứng được với chất nào? A.9g B. HCl.B. Danh pháp: -Tên thay thế: Tên hidrocacbon tương ứng+ al H H2 H3C C C CHO CH3 3-metylbutanal -Tên thường bằng tên andehit+ tên axit tương ứng II. NaOH.Cho các chất: phenol.5 21.B đều sai.Trong số các tính chất sau. Tạo kết tủa trắng với brom C. Na.C 25. Cả A. C2H5C6H4OH D. 22. HCl. Phân loại:Có ba loại andehit na.5 lít dd NaOH 0.94 gam phenol tác dụng vừa đủ với V ml dd NaOH 1M. danh pháp: 1. 3 C. p-crezol B. Tính axit yếu B. dd Brom C. C6H5OH và C2H5C6H4OH B. Cả A. C6H5OH C. CH3C6H4OH C. Phản ứng cộng: i Cộng hidro: CH3CHO + H2  N → C2H5OH . Br2. CH3COOH D. Na B.5 22. CH3COOH C. rất độc D.Y là: A. 30ml D. Tính baz yếu 23. 2 B.C sai 20. 23.4 D. Thuốc thử duy nhất có thể dùng để nhận biết ba chất lỏng đựng trong ba lọ mất nhản là: A. C2H5C6H4OH hoặc (CH3)2C6H3OH B. CH3COOH.Một dung dịch có chứa 6. Tính chất vật lí: các andehit tan tốt trong nước và trong dung môi hữu cơ. cả A. Br2.Cho 31 gam hỗn hợp X.95gam hợp chất chứa ba nguyên tử brom trong phân tử. NaOH. tính chất nào không phải là của phenol? A. 3. C6H5ONa B. (CH3)2C6H3OH 19. CTPT của X. C6H5Na D.Công thức C7H8O có số đồng phân là hợp chất thơm bằng: A. ANDEHIT I. stiren. thơm. ancol benzylic.

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 2. 3 D.Từ metan. H2. D. IV. Phản ứng oxi hóa: HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 +4Ag R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2NH4NO3 +2Ag t 2R-CHO +O2  x.4 8.Andehit propionic có công thức cấu tạo: O C H2 C O CHO H2 C A.Từ metan điều chế andehit tối đa qua bao nhiêu phản ứng? A. CuO. H3C B.t → HCHO + H2O  t + 2CH2=CH2 + O2  x. KMnO4 C. Điều chế + R-CH2-OH + CuO t → R-CHO + Cu + H2O t + CH4 + O2  x. 6 D. H3C CH3 CHO H2 C H3C C CHO H3C CH C CH3 H2 H2 C. 2-etyl-4-metylhex-6-al 2.5-đimetylhept-7-al C.3 C. Na.t0 H H3C C CH3 OH CH3 CH CH3 Điều chế từ ancol bậc II và cumen BÀI TẬP 1. qua một phản ứng ta điều chế được chất: Tổ Hóa Học 58 . Điều chế dược phẫm B.Cho công thức C2H5 CH H3C C H2 CH3 CH C H2 CHO tên thay thế của andehit đã cho là: A. 2 C.5-đimetyl-hept-1-al D. H2.t → 2R-COOH  Andehit vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử. 4 B. Thủy phân CH2Cl2 trong môi trường kiềm D. Số đồng phân của andehit này là: A. Cả A.Cho andehit có công thức phân tử C6H12O.t → 2CH3-CHO  B. XETON (=C=O) Giống andehit: 0 0 0 0 H3C C CH3 O +H2 Ni. 3. dd brom.Andehit fomic có ứng dụng nào sau đây? A. Cu(OH)2 D. 3.B 6. xử lí hạt giống D. O2. 5. 1 B. AgNO3/NH3 4. Chất sát trùng. Oxi hóa metanol nhờ xúc tác Cu hoặc Pt B. 5-etyl-3-metylhex-1-al B.Phương pháp nào sau đây dùng để sản xuất HCHO trong công nghiệp? A.Cho CH3CHO phản ứng được với những chất nào? A. Sản xuất thuốc trừ sâu 7.5 3. H2O B. Tổng hợp phẫm nhượm C. Oxi hóa metan nhờ xúc tác NO C.

C. B. 21. CTPT của hai anđehit là A. anđehit acrylic. no.Tên gọi của công thức đã cho là: C2H5 H3C C C2H5 H2 C C2H5 C H CHO C. 15. C. D.8 gam Ag. CTPT của X là A. C.CH2-CHO. axit fomic. 16. D. 4 chức. CnH2n-2O2. O) phản ứng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. B. CH3-CH2-CH2-CHO.t0 11. B. CnH2nO2. Cho 0.2g Ag. CH3. C. B. Trong công nghiệp. B. 2. D. Cả A. Tổ Hóa Học 59 . mạch hở (khác HCHO) kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. đơn chức. dung dịch AgNO3 trong NH3. 6. B. oxi hoá CH3OH (Cu. D. NaHSO3 B. hai chức. 3-etyl-3-metylhexanal C.672. 12. C. 3. C. propanal và butanal. C2H3O. dung dịch HCl.94 g hỗn hợp hai anđehit đơn chức. 3 chức. etanal và propanal. 14. hai chức. người ta điều chế HCHO bằng phương pháp A. D. no. Cu(OH)2. propanal và butanal. Đốt cháy một hỗn hợp anđehit là đồng đẳng. C6H5-OH D. B. C6H9O3. (CH3)2CH-CHO. Oxi hoá 2. thu được 4. Cho 1. Thuốc thử duy nhất có thể nhận được 2 bình trên là A. Hai anđehit đó thuộc loại anđehit A. B.112. 19. CTCT của X là A. D.Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thành 2 phần bằng nhau.4-dietylpentanal B. 17.B. 1. B. 13. 4. D. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẩng tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 3. etanal và propanal.54 gam H2O. Cho 2. B. C. Giá trị của V là A. etanal và metanal. đơn chức.02 gam hỗn hợp gồm hai anđehit no.Chất nào phản ứng với andehit axetic cho kết tủa màu đỏ gạch? A. nhiệt phân (HCOO)2Ca. D. C. AgNO3/NH3 C. C. thu được 43. khử HCOOH bằng LiAlH4. 2-metyl-4-etylhexanal D. X thuộc loại anđehit A.1 mol X (có tỷ khối hơi só với H2 lớn hơn 20) tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. HCHO B.32 gam Ag (h = 100%). no. butanal và pentanal. C. Tên gọi của 2 anđehit là A. CnH2n+2O2. B. dung dịch NaOH. Đốt cháy hoàn toàn 2 rượu thu được V lít khí CO2 (đktc). hai chức mạch hở là A. 18. Anđehit no X có công thức đơn giản nhất là C2H3O.24. 2 chức. Công thức tổng quát của anđehit no. kiềm hoá CH2Cl2. Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 0.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. KMnO4. Khi cho 0. C. D. C8H12O4. đơn chức. 0. CH3-CHO. 22. 5. tO). 2. C4H6O2. D. H. 2-metyl-5-oxoheptan 10. D. D. Phần 2 cho tác dụng với H2 dư (h = 100%) thu được hỗn hợp 2 rượu. Tên gọi của X là A. etanal và metanal. tạo ra 10. CnH2n-4O2. đơn chức.2 gam hợp chất hữu cơ X (chứa C. Số lượng đồng phân anđêhit ứng với công thức phân tử C5H10O là A. anđehit fomic. vòng no. B.2 gam một anđehit đơn chức X thu được 3 gam axit tương ứng (h = 100%). thu được a mol CO 2 và 18a gam H2O. butanal và pentanal.24 gam Ag. anđehit axetic. C. CH3CHO 9.C A. 0.Có hai bình mất nhãn chứa C2H2 và HCHO . Cu(OH)2/NaOH D. 20. không no có một nối đôi.344.

B. CH2O và C2H4O. Đốt cháy hoàn toàn 19.792 lít NO2 ở 27o C và 740mmHg. 26.56%. oxalic.92 gam Ag. Khi oxi hoá p gam X bằng O2 thu được (p+1. Phần trăm khối lượng HCHO trong hỗn hợp B là A. metanal. CH4O và C2H6O. 85. CH3-CH(CH3)-CH2-CHO. 3. 14. Tỉ khối hơi của Y so với X là m. D. B. etanal và propanal. X là hỗn hợp HCHO và CH3CHO.5 gam H2O. Cho 7. Cho 0. B. 1. 31.2 gam anđehit X mạch hở bằng phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư rồi cho lượng Ag thu được tác dụng hết với dung dịch HNO3 tạo ra 3. 2 anđehit không no. D. Giá trị của m là A.6 gam X tác dụng hết với dung dịch AgNO 3 trong NH3 (dư) thì thu được m gam Ag. B. Tên gọi của X là anđehit A. C. 29. D.67. C. C. propanal. axetic. mạch thẳng. C.4 gam H2O. 25. đơn chức X phản ứng hoàn toàn AgNO3 trong NH3 thu được 21.17%.D. fomic. 4-clo–3-metyl butanal.48 lít khí CO2 (đktc). propanal và butanal.32 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 10.87%. Cho p gam X tác dụng với dung dịch AgNO 3trong NH3 dư thu được 25. 1-clo–2-metyl butanal. 37.to) thấy tốn V lít H2 (đktc) và thu được 2 rượu no. (CH3)2CH-CH2-CHO.8 gam Ag. tO). C. Tổ Hóa Học 60 .375V lít H 2(đktc).7. C3H8O và C4H10O.92 lít khí CO2 (đktc) và 14. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. C. 73. CH3-CH2-CH2-CHO.Chuyển hoá hoàn toàn 4. 24. B. Khoảng giá trị của m là A. 1 anđehit không no và 1 anđehit thơm. C. 30. D.4. Khi oxi hoá X bằng O2 thu được hỗn hợp Y gồm 2 axit tương ứng (h=100%). biết 0.6.6 gam CO 2 và 4.2. Nếu cho 9. đun nóng thu được 43. Giá trị của m là A. 26. Nếu cho A tác dụng với H2 (Ni.6) gam Y gồm 2 axit tương ứng (h=100%).53 < m < 1. acrylic. C. C3H6O và C4H8O. 2 anđehit no. CH3CH(OH)CHO. D. 2. Danh pháp IUPAC của X là A. etanal. nếu oxi hoá thành axit (h = 100%). 3-metyl-4-clobutanal. 1 anđehit no và 1 anđehit không no. 1. D. B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 23.8. D. CTCT của A là A. Hỗn hợp X gồm A. 2-metylenclorua butanal. 33. Hỗn hợp X gồm 2 anđehit no đơn chức. C. Cho hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức tác dụng với H2 (Ni.6 gam Ag. 21. Tên gọicủa 2 anđehit trong X là A. 32. B.67 < m < 2.2 gam Ag.67.6. Oxi hoá 53. Nếu cho hỗn hợp rượu này tác dụng hết với Na thu được 0. X có CTCT là Cl-CH2-CH(CH3)-CH2-CHO. Cho lượng axit này tác dụng hết với m gam dung dịch NaOH 2% và Na2CO313. B. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6. D. B. HCHO. Cũng lượng hỗn hợp đó.33. to). 5. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 anđehit no đơn chức thu được 4.6 gam Na.36 < m < 1. C.1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4.83%.2 gam một anđehit no. Hiđro hoá X được Y. D. butanal.8. B. butanal và pentanal.2 gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp thu được 17. là đồng đẳng kế tiếp. Khi cho 3. 28. Cho hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với H2 (Ni.53. X là hỗn hợp HCHO và CH3CHO. C. D. thu được rượu đơn chức Y có mạch nhánh. 34. 27. 151.6. etanal và metanal. rối lấy axit tạo thành đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được m gam nước.1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3. Công thức phân tử của 2 anđehit trong X là A.44%. 1. thu được hỗn hợp Y. 1.25% thu được dung dịch chỉ chứa muối của axit hữu cơ nồng độ 21. B.2 gam hỗn hợp 1 rượu đơn chức và 1 anđehit đơn chức thu được 1 axit hữu cơ duy nhất (h=100%). B. 1. 75.36 < m < 1. (CH3)2CH-CHO. Tên gọi của anđehit ban đầu là A.

CH2=CHCHO. C. propin. 3 B. hai chức. 35. Trong phản ứng tráng gương. D. Cho 6. một phân tử X chỉ cho 2 electron. Danh pháp: Axit + Tên hidrocacbon tương ứng+oic II. no. D. etilen. danh pháp 1.t CH3OH + CO   → CH3COOH  BÀI TẬP 1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A.6 gam một anđehit X đơn chức. III. C. mạch hở -Axit không no. Định nghĩa: Axit cacbonxylic là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm –COOH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc hidro.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C. phân loại. CH3CHO. 36. anđehit axetic. độ tan các axit giãm theo chiều tăng của phân tử khối. CH3CHO. mạch hở tác dụng với lượng dư AgNO 3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3. đơn chức. Tính chất hóa học: 1. Tính chất vật lí: Axit fomic tan vô hạn trong nước. HCHO.t0 D. mạch hở -Axit thơm. CH3CH2CHO.+ H+ -Tác dụng với kim loại đứng trước hidro 2CH3COOH + Ca → (CH3COO)2Ca + H2 -Tác dụng với oxit kim loại 2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O -Tác dụng với bazo 2CH3COOH + Ca(OH)2 → (CH3COO)2Ca + 2H2O -Tác dụng với muối 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2 2. Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X mạch hở tạo ra b mol CO 2 và c mol H2O (biết b = a + c).HCOOH không tác dụng với chất nào? 0 0 H2SO4.D. but-1-in. D. đun nóng.Phản ứng thế nhóm –OH CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O IV.24 lít khí NO duy nhất (đktc). Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với HNO 3 thoát ra 2. đa chức 3. Công thức của anđehit là A. Pân loại: -Axit no. đơn chức. 2.t x t. 4 C. đơn chức. no.2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. C2H3CHO. CH3CHO. HCHO. B. etilen. AXIT CACBONXYLIC LÝ THUYẾT I. D. đơn chức -Axit no. không no có một nối đôi. đơn chức. Điều chế:  mengiam→ CH3COOH + H2O   C2H5OH + O2 xt 2CH3CHO + O2  → 2CH3COOH 2CH3-CH2-CH2-CH3 + 5O2  xt. anđehit fomic. đơn chức. axetilen. p→ 4CH3COOH + 2H2O  . X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A. C2H5CHO. B. Khi oxi hoá 2. C. 37. không no có hai nối đôi.2 Tổ Hóa Học 61 . B. 5 2.OHC-CHO. anđehit axetic.Tính axit -Quỳ tím hóa đỏ: CH3COOH CH3COO. vinylaxetilen. 38. B. Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 là A. C. Định nghĩa. axit fomic. but-2-in. axetilen.Số đồng phân của C5H10O2 là: A.

Axit iso-butyric 17. Axit 3 chức C. Axit propionic 16. Chưng khan gỗ C. Axit lactic B. CH2=CH-COOH B. Axit acrylic C. CH3-(CH2)3-COOH 7. Mg B. Công thức cấu tạo nào sau đây là của X? A.B. Tác dụng với AgNO3/NH3 và Na2CO3. Axit-2-metylbutanoic C. CH2=C(CH3)-COOH C. HCOOH D. Oxi hóa andehit axetic B. CH3-(CH2)14-COOH B. Axit 2 chức chưa no B. Lên men giấm B. Axit oxalic 18. Ag 10.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. NaOH C.B. Trong công nghiệp người ta điều chế CH3COOH bằng phương pháp nào sau đây? A. CH3-CH2-CH2-COOH B. Na2CO3 D.Trong phòng thí nghiệm axit axetic được điều chế bằng cách nào? A. CH3CHO và C2H5OH B. Lên men giấm C. Cu(OH)2 5. Axeton D.C 12.Axit-3-metylbutanoic 6. CH3-COOH D. dd AgNO3/NH3 3.B 4. Cả A. CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH 14. Axeton D. Chất nào sau đây là axit strearic? A. HCl B. Axit-3-metylbuta-1-oic D. NaCl C. CH3COOH C. CH3-CH2-COOH C. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? A. Axit nào sau đây có đồng phân hình học? A. Khi rượu để lâu ngày ngoài không khí sẽ có vị chua chứng tỏ đã tạo ra axit nào sau đây? A.Có thể dùng dd AgNO3/NH3 để phân biệt cặp chất nào? A. Axit axetic không thể tác dụng được với chất nào? A. Axit 2 chức no D. Chất có tên là? A.C 15. CH2=CH-COOH B. CH3CHO 8. CH3-(CH2)16-COOH D. Chất nào sau đây là axit metacrylic? A. Axit-2-metylpropionic B. X là chất lỏng. Đốt cháy hoàn toàn một axit hữu cơ. Axit axetic D. Axit propionic có công thức cấu tạo nào? A. Axit axetic C. C6H5OH và CH3OCH3 D. Propan-1-ol B. CH3-CH=CH-COOH D. CH2=CH(CH3)-COOH C. Tổng hợp từ n-butan D. NaCl 11. Cu(OH)2 C. HCOOH và CH3COOH C. Chỉ dùng một chất nào dưới đây là tốt nhất để phân biệt dd axit axetic (giấm ăn 5%) và dd nước vôi trong? A.Axit đó là axit nào sau đây? A. Axit fomic B. cả A. Andehit propionic C. Cả A. NaOH B. HCHO B. CH3-CH(OH)-COOH D. thu được số mol CO2 và nước bằng nhau. Chất nào tác dụng được với NaHCO3? Tổ Hóa Học 62 . Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. HOOC-CH=CH-COOH C. Oxi hóa ancol etylic D. Axit đơn chức no 9. Đi từ metanol và cacbon với xúc tác và nhiệt độ thích hợp H3C H C CH3 H2 C COOH D. không màu có khả năng làm đổi màu quì tím. HOOC-CH2-COOH 13. quì tím D.

B. Axit axetic không tác dụng với dung dịch A. C. CnH2n+1-2kCOOH ( n ≥ 2). Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng CTPT C3H4O2 . dung dịch AgNO3/NH3. B. D. CH3 – CH2 – COOH . 32. C. Rượu benzylic C. Axit fomic B. HOOC – COOH. I → II → IV → III. Andehit fomic C. 29. Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là A. B. Tất cả đều đúng. 25. HCOOCH = CH2. C. axit đơn chức no. Axit benzoic D. I → IV → II → III. Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương? A. dung dịch Br2. CnH2n+1COOH ( n ≥ 1). tên gọi khác. D. C. axit acrylic. C. Cho các chất: CaC2 (I). người ta dùng thuốc thử A. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F. D. CH3OH < CH3CH2COOH < NH3 < HCl B. Kết quả khác. C. metyl fomiat D. 31. 2% → 5%. 23. CH3 – CH2 – COOH. HCOOCH2 – CH3. CaCO3. axit 2 – etyl – 5 – metyl hexanoic. B. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH. CH3 – CHO (II). C. CH3 – COOH (III).Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. C2H5OH. D. Phản ứng với bazo B. Y lần lượt là A. C. 5. etylat natri. B. dung dịch Br2. CH3COOCH3. dung dịch Na2CO3. B. 24. B. 27. D. D. Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều chế axit axetic là A. Cả A. C. D. amoni cacbonat. Phản ứng thế với các ion kim loại hoạt động D. axit đơn chức không no. 4. axit 2 – etyl – 5 – metyl nonanoic. Đốt cháy hết a mol A được 2a mol CO 2. tất cả đều không phản ứng. axit 5 – etyl – 2 – metyl hexanoic. C4H6O2 có số đồng phân mạch hở thuộc chức axit là A. Giấm ăn là dung dịch CH3COOH có nồng độ A. Để phân biệt 3 mẫu hóa chất riêng biệt: phenol. Axit không no. HOC – CH2 – CHO. II → I → IV → III. Axit fomic và axit axetic khác nhau ở điểm nào? A. B. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH. đơn chức có một liên kết đôi trong gốc hidrocacbon có công thức phù hợp là A. Tổ Hóa Học 63 .B 19. 26. C. Để phân biệt axit propionic và axit acrylic ta dùng A. 22. C. B. tất cả đều sai. Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag. C. 3. CH3CCl3. Phenol B. D. axit axetic bằng một thuốc thử. Trung hòa a mol axit hữu cơ A cần 2a mol NaOH. RCOOH. D. IV → I → II → III. dung dịch Na2CO3. dung dịch C2H5OH. phenolat natri. 30. D. C2H2 (IV). Cả A. Hợp chất CH3 – CH2(CH3) – CH2 – CH2 – CH(C2H5) – COOH có tên quốc tế là A. HCOO CH = CH2. D. 20% → 30%. X tác dụng với CaCO3 tạo ra CO2. dung dịch NaOH. CTCT thu gọn phù hợp của X. CH3COOH 28. Phản ứng tráng gương C. CnH2n-1COOH ( n ≥ 2). 10% → 20%.C 20. CH3CHO. B. Thành phần định tính 21.B. CH2 = CH – COOH. D. Có thể điều chế CH3COOH từ A. B. A là A.

C. 118. D. B. H2SO4. Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: axit axetic. 44. HCl . H2SO4 . IV > III > I > II. CH3CHO . D. dãy nào hợp lý nhất? C2H5OH HCOOH CH3COOH A. C2H6. B và C đúng.20C 100. II > III > I > IV. C. C. CH3CHO . C6H5OH < CO2 < CH3COOH < C2H5OH B. Kết quả khác. C8H12O8. CH3COOCH3. HOOC – CH = CH – COOH. D. 43. dung dịch AgNO3/NH3 dư. B. C. Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng A. Na. 39. C. dung dịch Br2. D. HOOC – CH2 – COOH. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là A.CTĐGN của một axit hữu cơ X là (CHO)n . B. Nhiệt độ sôi của ancol etylic (I). HCl. C. Na. Cho chuỗi phản ứng: C2H6O → X → axit axetic  + H  → Y. B. CTPT của A là A. CH3COOH. C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH < CO2 3 Tổ Hóa Học 64 . CH3CHO . Na. andehit axetic (II). H2SO4 . D. CH2 = CH – COOH. 100. Đốt cháy hết 1 thể tích hơi axit A thu được 2 thể tích CO2 đo ở cùng điều kiện. H2SO4. Y lần  lượt là A. Đốt cháy hết 1 thể tích hơi axit hữu cơ A được 3 thể tích hỗn hợp CO2 và hơi nước khi đo cùng điều kiện.Nhiệt độ sôi của mỗi chất tương ứng trong dãy các chất sau đây.Tráng gương hoàn toàn hợp chất hữu cơ X bằng AgNO 3/NH3 thu được hỗn hợp sản phẩm chỉ gồm các chất vô cơ.20C 78. C. Để phân biệt HCOOH và CH3COOH ta dùng A. D. CTCT của X. CH3COOH.5 C 118. HOOC – COOH.20C 38. HCOOH. HCOOH. HCHO. B. HCOOCH2 – CH3. CH3COOH.5 C 78. HCl. CH3CHO . C2H5OH < C6H5OH < CO2 < CH3COOH D. HOOC – COOH.2 C 0 0 D. Thứ tự sắp xếp theo sự tăng dần tính axit của CH3COOH. CaCO3. CH3COOH. Na2CO3.50C 78. I > II > III > IV. axit acrylic. B. A là A. 36. axit fomic người ta dùng theo thứ tự các thuốc thử sau A. NaOH. B. D. AgNO3/NH3 B. 40. IV > I > III > II. Một axit no có công thức (C2H3O2)n thì CTPT của axit là A. CH3COOH. CTCT của X là A. 78. C. Tất cả đều đúng.30C 0 0 0 C. dung dịch Br2. C OH 35. CH3COOH < C6H5OH < CO2 < C2H5OH C.30C 100. CH2 (OH) CH2 – CHO. D. 45. C. 34. B. axit axetic (III) và axit propionic (IV) sắp xếp theo thứ tự giảm dần là A. D. C. dung dịch AgNO3/NH3 dư. D.3 C 100. C4H6O4. H2SO4 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là A. X có cấu tạo A. CH3COOH . CH3 – CH2 – COOH. CaCO3.50C B. C2H5OH. HCl .Trị số pH của các axit CH3COOH. 41. 118. D. CH3COOH. CH3COOH. dung dịch Br2.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 33.3 C 118. B. HCOONH4. C2H5OH. 37. CH3CHO. B. HCOOH. 46. 42.C. Tất cả đều đúng. HCl. C. AgNO3/NH3. C2H3O2. C6H9O6. D. dung dịch AgNO3/NH3 dư. Đốt cháy 1 mol X thu được dưới 6 mol CO2. CO2 và C6H5OH là A. B.

5 C.8g D. 2. Giá trị của V là? A.92 gam một axit no đơn chức A bằng một dung dịch NaOH vừa đủ.3 gam muối.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 47. 6. HCOOH và CH3COOH B. Khối lượng CH3COOH cần lấy để tác dụng vừa đủ với 12. Muốn trung hòa 200ml giấm cần dùng 300ml dd NaOH 1M. C3H7COOH 48. 50% D. 25 g D. Khối lượng muối thu được là: A. Axit hữu cơ A có thành phần nguyên tố gồm 40. 30g B.48 54. Giá trị của a là? A.6g D. 1. 11. Hiệu suất phản ứng là? A.B là hai axit no đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng.36 D.Cho hỗn hợp gồm 4. 5.24 C. Axit đó là: A. Cho 9. Cho 14. Cho a gam hỗn hợp HCOOH và C2H5OH tác dụng hết Na dư thu được 1. HCOOH B.8g hai axit hữu cơ no đơn chức tác dụng với lượng vừa đủ Na2CO3 sinh ra 2. Khối lượng CuO cần lấy để tác dụng vừa đủ với 39 gam CH3COOH là? A. CTCT của A là Tổ Hóa Học 65 .2g B. 21.6 C. 12.9 D.4g 61. 1. 23 g B. 2.24 lít CO2 (đktc). 20.2 g 59.05 mol CH3COOC2H5.68 lít hidro ở đktc. CTPT các axit là: A.Công thức phân tử của A là? A.75% B. C3H7COOH 60. Để trung hòa 0.1g C. CH3COOH C. 15 g 57. Giá trị của c là A. Vậy m có giá trị là A. Khối lượng MgO cần lấy để tác dụng vừa đủ với 39 gam CH3COOH là? A.68% C. A.15 mol C2H5OH thu được 0. C2H5COOHD. 4. 3. CH3COOH C. Khi đốt cháy este này thì khối lượng nước sinh ra là? A. Trung hòa 5. Để trung hòa 40 ml dd giấm ăn cần dùng 25ml dd NaOH 1M.6 gam A và 6gam B tác dụng hết với Na thu được 2. HCOOH B. 5.2 55. Trung hòa 9 gam một axit no đơn chức bằng lượng NaOH vừa đủ thu được 12.72 lít hidro ở đktc. CH3COOH và C2H5COOH C. 21 g C. 10.24 lít H2 ở đktc. Khi cho 4. 39.05 mol A cần 100ml dung dịch NaOH 1M.6g 62.6 B.37% 52.2g D. Cho 0.2g B.2g 50. 30.6g C4H9OH? A. Vậy để trung hòa 1 lít giấm cần bao nhiêu gam NaOH? A. 22 D. 4.44 B. Đốt cháy a gam C2H5OH thu được 1 mol CO2 Đốt cháy b mol CH3COOH thu được 1 mol CO2 Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH có H2SO4 đặc làm xúc tác (h=100%). 2. 26 g 58. C2H5COOH và C3H7COOH D. 20% B. 1. 7. 100% 63. 3. thu được V lít hidro ở đktc.6g C.12 B. 5. 7. C2H5COOHD.75% D. Thu được c gam este. 10 g B. Thực hiện phản ứng este hóa hoàn toàn m gam CH3COOH bằng một lượng vừa đủ C2H5OH thu được 0. Phần 1:Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 6. 90g C.57% C.2 g D. Phần 2:Được este hóa hoàn toàn và vừa đủ thu được một este. Giá trị của V là? A. 23.24% O.Cô cạn dung dịch thu được 7. 3.4g C.3. 14 g D.8 51. 54. 1. 13.Coi khối lượng riêng của giấm bằng khối lượng riêng của nước.36 D.1g B. 1.12 B. 19.1 mol CH3COOH tác dụng với 0. 4. 1. C4H9COOH và C3H7COOH 56. 60g D. 13 g C. Hỗn hợp X gồm CH3OH và HCOOH.68 gam muối khan.24 C.5 gam axit oxalic tác dụng với kim loại Na dư.2 gam hỗn hợp HCOOH và C2H5OH tác dụng hết Na dư thu được V lít hidro ở đktc.7g B.Nồng độ % của axit axetic trong giấm ăn là A. 5.02 mol este. 45g 53. Chia X thành hai phần bằng nhau. 2.2 g C. 30% C.48 49.

B.40. C. Công thức của Y là A. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là A. A là A. 78. A là A. 74. 64. axit fomic B. CH3COOH và C2H5COOH.36 gam H2O. 68. CH3COOH.52 gam H2O.46g hỗn hợp gồm HCOOH.4 gam glixerin (H2SO4 đặc và đun nóng) thu được 21. 66.1 mol hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic đồng đẳng kế tiếp thu được 6. C. C. D.28. D.24. đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được b gam nước và (b+3.6g.8 gam một axit cacboxylic mạch thẳng thuộc dãy đồng đẳng của axit fomic cần 100ml dung dịch NaOH 1M. 7. Công thức cấu tạo của axit là A. 1. 4. HOOC – CH2 – COOH. C2H5COOH và C3H7COOH.28. đồng đẳng kế tiếp thu được 14. C.6 rượu etylic với hiệu suất 80% thì số gam este thu được là A. 5. axit axetic C. CH3COOH. C3H7COOH. D. Công thức cấu tạo của axit đó là A. C3H7COOH. HOOC-CH2-COOH.28g muối. Khối lượng CH3COOH là A.Cho 24. 11. thu được 0. Tên gọi của X là A. Nếu cho X tác dụng hết với axit axetic thì số gam este thu được là A. đun nóng) thu được 1. 72.2.72. axit butyric. 69.1. HOOC – COOH.76. D. HCOOH và CH3COOH. cần vừa đủ V lít O2 (đktc).46g. 1. 67. B. C.36 lít H2 (đkc).Axit đicacboxylic mạch thẳng có phần trăm khối lượng của các nguyên tố tương ứng là % C = 45. đơn chức. Giá trị của m là A. 8.54g. HCOOH.64) gam CO2.6.4. C3H6O2 và C4H8O2.76g axit hữu cơ đơn chức X tác dụng hết với CaCO3 dư. C2H5COOH. %H = 6. Cho 16.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức.3 mol CO2 và 0. Cho 2.40. 80%. %O = 48.3M.76 gam este (h=100%). 75%. D. D. HOOC-COOH. Giá trị của V là A.6g hỗn hợp gồm HCOOH. 5.32g. CH2O2 và C2H4O2. C6H5OH tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch NaOH 1M. D.96. B.0 gam axit axetic tác dụng với 18. C2H5COOH. 25%. Công thức của 2 axit là A.28g muối.72 gam một axit cacboxylic Y (no.Để trung hoà 6. đơn chức A thu được 1. Nếu cho X tác dụng với 4. HOOC-CH2-CH2-CH2-COOH. C.76g axit hữu cơ đơn chức X tác dụng hết với CaCO3 dư.Thực hiện phản ứng este hoá m gam CH3COOH bằng một lượng vừa đủ C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc.06%. D. 71. CH3COOH. 75. B. C. 4. 73. C4H8O2 và C5H10O2.Đốt cháy hoàn toàn 0.16 gam CO2 và 2. 1. 65.24%.48. thu được 7.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. CH3COOH.72g một axit hữu cơ A cần dùng 200g dung dịch NaOH 2. B. B. D. Công thức phân tử của 2 axit là A. 3. B.08 gam CO2 và 9. CH2 = CH – COOH.8 gam glixerin triaxetat. C.48. 76. CH3(CH2)3COOH.2 mol H2O. B. D. HOOC-CH2-CH2-COOH. HOOC – CH2 – CH2 – COOH. B.1. D. 18. B. B. 16. CH3COOH tác dụng hết với Mg thu được 3. Đốt cháy hoàn toàn 0. C. 8.26g. 9g. đơn chức). HCOOH. thu được 7. 2. D. Mặt khác. 11. C.B.62g H2O. D. 6.24%.Để trung hoà 8. C.49%. 6g. D.22g một axit hữu cơ no. C. CH3CH2COOH. CH3COOH. Tổ Hóa Học 66 .B. D.2. B. 77. 22.46%.1 mol một axit cacboxylic đơn chức. cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2. CH3 – CH2 – COOH. Đốt cháy hoàn toàn 2. mạch thẳng là đồng đẳng kế tiếp cần 100 ml dung dịch NaOH 0. C. C. axit acrylic. 4. Cho 5. 12g. CH3(CH2)2COOH. C. HOOC – CH (CH3) – CH2 – COOH. C2H4O2 và C3H6O2. Hiệu suất của phản ứng là A.00. HCOOH.Cho 5. 14.Để trung hoà a gam hỗn hợp X gồm 2 axit no. 70. B. 50%. C2H3COOH và C3H5COOH. D. Muốn trung hòa 6.

9.10.72. thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất các phản ứng este hoá đều bằng 80%). 22. B. 19. C.Đốt cháy hoàn toàn 19. 27. 17.80 gam Y tác dụng hết với Na thu được 3. D. B. Giá trị của m là A.3 gam H2O.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 79. với hiệu suất phản ứng của mỗi axit là 80% thì số gam este thu được là A. 6. 22.12.68 gam hỗn hợp Y gồm 2 axit là đồng đẳng kế tiếp thu được 31. Lấy 5.6 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và một rượu đồng đẳng Y tác dụng với Na dư thu được 11.36 lít khí H2 (đktc). nếu cho tác dụng hết với axit oxalic thì thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức khác. 8. 44. 83. Cũng lượng hỗn hợp trên. C. Y là 2 axit no.48.2. Nếu cho Y bằng lượng Y có trong X tác dụng hết với axit axetic thì thu được số gam este là A. 6. Tổ Hóa Học 67 . Cho hỗn hợp A gồm 5.20.52 gam X và 10. 24.Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1).2. B.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu là đồng đẳng kế tiếp thu được 8. C.Cho 37.2 lít khí H2 (đktc). Nếu cho A tác dụng hết với rượu etylic thì thu được m gam este.X. D. 80. D. đơn chức. B. 81. Nếu cho Y tác dụng với rượu etylic. mạch hở. 25.824. 16. 32.6.75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc). B.4.47.464.68 gam CO2 và 12. 10.10. 35.42. C.96 gam H2O. D. 12.55. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. D. 28.080. 82. Giá trị của m là A.05. 22.8 gam CO 2 và 6. C. 22. Giá trị của m là A.280.3 gam X tác dụng với 5.10.74.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->