Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ.
Phần 1:KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NHỚ. I. Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. 1. Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon ( trừ CO2, CO, muối cacbonat, xianua, cacbua...). Hóa học hữu cơ là nhành Hóa học chUyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. 2. Phân loại hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ được chia thành hidrcacbon và dẫn xuất hidrcacbon. a. Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ H đơn giản nhất, trong thành phần phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là cacbon và hidro. H C H * Hidrocacbon mạch hở: H - Hidrocacbon no : Ankan CH4 - Hidrocacbon không no có một nối đôi :Anken C2H4 - Hidrcacbon không no có hai nối đôi : Ankadien * Hidrocacbon mạch vòng : - Hidrocacbon no : xicloankan - Hidrocacbon mạch vòng : Aren b. Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà trong phân tử ngoài C, H ra còn có một số hay nhiều nguyên tố khác như O, N, S, halogen... * Dẫn xuất halogen : R – X ( R là gốc hidrocacbon) * Hợp chất chứa nhóm chức: - OH - : ancol; - O - : ete; - COOH: axit...... II. Phân tích nguyên tố: Để xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ người ta phải xác định : -Thành phần định tính nguyên tố. -Thành phần định lượng nguyên tố. -Xác định khối lượng phân tử. 1. Phân tích định tính nguyên tố. - Phân tích định tính nguyên tố để xác định thành phần các nguyên tố hóa học chứa trong một chất. - Muốn xác định thành phần các nguyên tố , người ta chuyển các nguyên tồ trong hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn giản rồi nhận ra các sản phẩm đó. a. Xác định cacbon và hidro. - Nhận Cacbon: Đốt cháy hợp chất hữu cơ: C + O→ CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓  2   - Nhận Hidro: Đốt cháy hợp chất hữu cơ: 2H +O→H 2 O +CuSO 4 khan →CuSO 4 .5H 2 O ( màu xanh lam) 2   Hoặc có thể dùng chất hút nước mạnh như : H2SO4 đđ, CaCl2 khan, P2O5. b. Xác định nitơ và oxi. - Nhận N: Đốt cháy hợp chất hữu cơ, nếu có mùi khét thì hợp chất đó có nitơ. Hoặc đun hợp chất hữu cơ với H2SO4 đặc ( NaOH đặc) có mùi khai NH3 thì hợp chất đó có chứa nitơ. to CxHyOzNt +HSOđ đ, → (NH4)2SO4+......  2 4   (NH4)2SO4 + 2NaOH  to → Na2SO4 + H2O + NH3↑ -Nhận O : Khó phân tích định tính trực tiếp, thường xác định nhờ định lượng: mO = m hợp chất – tổng khối lượng các nguyên tố c.Xác định halogen.
CH2 CH CH 2 CH CH2 2 CH

Tổ Hóa Học

1

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa clo bị phân hủy, clo tách ra dụng HCl, ta dùng dung dịch AgNO3 HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3 2. Phân tích định lượng các nguyên tố: - Phân tích định lượng các nguyên tố xác định khối lượng của mỗi nguyên tố hóa học chứa trong hợp chất hữu cơ. - Muốn định lượng nguyên tố, người ta chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn giản, định lượng chúng, từ đó suy ra khối lượng từng nguyên tố có trong một chất. a. Định lượng cacbon và hidro. VD: Đốt cháy chất hữu cơ A thu được CO2 và H2O và N2 mC (A) = mC(CO2) = 12.nCO2 mH(A) = mH(H2O) = 2.n H2O b. Định lượng nitơ: mN(A) = 28n N2 c. Định lượng oxi: mO = m (A) – ( mC + mH + mN ). * Chú ý : - Dùng H2SO4 đặc, P2O5, CaCl2 khan hấp thụ H2O. - Dùng NaOH, KOH, Ca(OH) 2 hấp thụ CO2, độ tăng khối lượng của bình hay khối lượng kết tủa CaCO3 giúp ta tính được CO2 - Chỉ dùng CaO, Ca(OH) 2, NaOH hấp thụ sản phẩm gồm CO 2 và H2O thì khối lượng bình tăng chính là tổng khối lượng CO2 và H2O. Vd1: Cho khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) CO2 + Ca(OH)2 (dư)  → CaCO3↓ + H2O Vd2: Thổi khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 được kết tủa, đem dung dịch nung được kết tủa nữa. Phản ứng xảy ra : 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (1 ) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2) Muối Ca(HCO3)2 tan trong nước phân hủy khi đun nóng. Ca(HCO3)2  to→ CaCO3 + CO2 + H2O 3. Thành phần nguyên tố: %C =
mC mH .100 ; %H = .100 mA mA

; %N =

mN .100 ..... mA

III. Công thức chất hữu cơ. 1. Công thức phân tử : - Cho biết số nguyên tử các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ. VD1: Chất hữu cơ (X) gồm C, H, O, N Vậy: Chất hữu cơ (X) có công thức phân tử : CxHyOzNt VD2: Đốt cháy chất hữu cơ (A) thu được CO2 và H2O. Giải thích: Do A cháy cho CO2 và H2O ⇒ (A) chứa C, H (có thể có oxi). Vậy công thức phân tử của A CxHyOz 2. Công thức nguyên hay công thức thực nghiệm: - Cho biết tỉ lệ số lượng nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ. VD: Công thức phân tử CxHyOz x : y : z = a : b : c ⇒ Công thức nguyên (CaHbOc)n Với : n có thể là 1, 2, 3.... 3. Công thức đơn giản nhất: - Cho biết tỉ lệ tối giản nhất có thể nói trùng với n = 1 IV. Khối lượng phân tử: Đề bài cho Cách tính M m 1. Khối lượng (m) số mol của một chất; M=
n
Tổ Hóa Học 2

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang
m T R 22, 4 m 2. Khối lượng (m) của một thể tích (V) ở nhiệt pV = nRT → M = pV hoặc M = độ và áp suất xác định V 3. VA = k VB (đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp VA =k VB → nA = knB ( nếu thể tích = nhau suất) thì số mol bằng nhau)

4. Tỉ khối hơi của khí A so với khí B ( dA/B) 5. Độ hạ nhiệt độ đông đặc hay tăng nhiệt độ sôi khi hòa tan 1 mol chất A trong 1000 gam dung môi.

mA mB =k MA MB M A dA/B = →MA = dA/B.MB M B

Suy ra :

Áp dụng định luật Raun

∆t = k

m ; ∆t = ts (dd) – ts (dm); k là độ hạ M

nhiệt độ sôi khi hòa tan 1 mol chất A trong 1000 gam dung môi. IV. Lập công thức phân tử: 1. Lập trực tiếp: a. Theo công thức : VD: Chất hữu cơ (A) cháy thu được CO2, H2O, N2 *Cách lập: - Dự đoán công thức dựa vào sản phẩm CO2, H2O, N2 - Tính các giá trị: Khối lượng chất hữu cơ (A) là m(A), khối lượng phân tử M. Khối lượng cacbon : mC Khối lượng hidro : mH ; tượng tự tính khối lượng nitơ, oxi . ⇒ Đặt công thức phân tử CxHyOzNt
12x y 16z 14t MA = = = = suy ra từng giá trị : x, y, z, t. mC mH mO mN mA 12x y 16 14t MA = = = = Chú ý: Khi đề cho % các nguyên tố áp dụng : suy ra : x, y, z, t %C %H %O %N 100

- Áp dụng công thức :

b. Theo phản ứng : VD: Chất hữu cơ (X) cháy thu được CO2 và H2O * Cách lập: - Tính mol các đại lượng : mol chất A, mol CO2; H2O; O2. - Đặt vào phương trình lập tỉ lệ. - Viết phản ứng cháy: CxHyOz + (x +
y z − ) O2 4 2

→ xCO2

+

y H2O 2

molA molO2 molCO2 molH2O Hoặc: Đặt thể tích đo cùng điều kiện 1 x molCO 2 = ⇒x= Ta có tỉ lệ : ; tương tự tính y, z... molA molCO 2 molA Chú ý: Nếu đề bài cho thể tích các khí đo cùng điều kiện ta cũng tính tương tự như mol. Nếu đề bài không cho mol O2 mà cho M thì ta tính z ( số nguyên tử oxi) dựa theoM. 2. Gián tiếp : *Lập công thức nguyên ( CaHbOcNd)n ; sau đó tìm n suy ra công thức phân tử. * Cách lập công thức nguyên. a. Theo công thức: VD: Chất hữu cơ (A) cháy thu được CO2, H2O, N2 *Cách lập công thức : - Dự đoán công thức dựa vào sản phẩm CO2, H2O, N2 - Tính các giá trị: Khối lượng chất hữu cơ (A) là m(A) Khối lượng cacbon : mC
Tổ Hóa Học 3

01 0.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Khối lượng hidro : mH . Ta tính ∆. ⇒ Đặt công thức phân tử CxHyOzNt . n 180 CO2 = 1.8 = 0. tượng tự tính khối lượng nitơ. b.01 mol y z − ) O2 4 2 → xCO2 0. Trong phân tử A có 3 nguyên tử oxi. Cho tỉ khối M = MO2. x : y : z : t = Nếu x : y : z : t = a: b : c : d ⇒ công thức nguyên (CaHbOcNd)n Ta có công thức đơn giản : CaHbOcNd.Đặt công thức và viết phương trình cháy: . Chú ý: Khi đề cho % các nguyên tố áp dụng :x : y : z : t = %C %H %O %N : : : 12 1 16 14 mC mH mO mN : : : 12 1 16 14 b.06 ⇒ x = 6 . Vậy công thức phân tử là: Ca α Hb α Oc α Nd α .344 lít CO2 ở đktc và 1. 5.625 = 180 đvC Nhận xét khi có M ta giải được theo các cách sau Cách 1: Trực tiếp.625 = 32.06 mol + y H2O 2 0. Giải : a. 1 = 2 ⇒ y =12 0.06 mol 22. Theo phương trình phản ứng : dựa vào phản ứng lập tỉ lệ. lập tỉ lệ. ( VD: trong phân tử có 1 nguyên tử oxi).Áp dụng công thức. Tìm công thức phân tử trong các trường hợp sau: a.08 = 0. Muốn tìm z ta dựa vào M Ta có M = 180 = 12x + 1. Kiểu 1: Theo phản ứng cháy: -Tính mol các chất : n n H2O = 1. Cho ∆≥0 ( hay số H ≤ 2C +2) Áp dụng: Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 1.06 Ta đã tìm được x = 6. Tỉ khối của A so với oxi là 5. Khối lượng phân tử A < 62.4 .08 gam H2O.344 = 0. Lập công thức phân tử từ công thức nguyên: * Từ công thức nguyên (CaHbOcNd)n * Tìm n dựa vào : .06 mol 18 A = 1.Đặt mol vào .01 = 0. CxHyOz ( sản phẩm gồm CO2 và H2O) CxHyOz + ( x + 0.01mol . oxi .8 gam chất hữu cơ A thu được 1. 5. y = 12 còn giá trị z mà đề bài không cho giá trị của oxi. VD: (C2H5)n . Vậy Công thức phân tử A là C6H12O6 Tổ Hóa Học 4 . c.625.06 mol y 1 x Ta có tỉ lệ 0.Đề cho M < hằng số (VD : M < L) Ta tính n < M Q = (1 2a +1b +16c +14d) (12a +1b +16c +14d) M L < (12a +1b +16c +14d) (12a +1b +16c +14d) -Đề cho số lượng một nguyên tử của một nguyên tố.z → 12(6) + 1(12) + 16z = 180 ⇒ z = 6. c.Đề cho hằng số M = Q ta có : (12a + 1b + 16c + 14d )n = M suy ra n = Nếu n = α . -Nếu chỉ có công thức nguyên.y + 16.

96 gam .8 – ( 0. Cách giải : Ta tìm công thức nguyên.72 + 0.96 gam .12 0.2 = 1.12) = 0.12 gam.06 : 0.08 = 0.Đặt công thức CxHyOz : . Vậy : Công thức phân tử là: C6H12O6 30 b.12 = 0.72 =6 .06 mol .06 mol .96 : : = = = 12 1 16 12 1 16 = 0.06 mol .12 = 22.344 mO = 1.06 x : y : z = 1:2:1 ⇒ Công thức đơn giản là CH2O ⇒ Công thức nguyên là (CH2O)n Lí luận : Do trong phân tử A có 3 nguyên tử oxi Nên n = 3 ⇒ Công thức phân tử là: C3H6O3. Cho biết M < hằng số.06 : 0.2 = 0.8.06 x : y : z = 1:2:1 ⇒ Công thức đơn giản là CH2O ⇒ Công thức nguyên là (CH2O)n .06 mol .nCO2 = 22.12 = 22.2 = 0.n = 180 ⇒ n= 180 = 6 .06 mol . ta có M = 180 ⇒ ( 12 + 2 + 16 ).12) = 0.12 gam. 1.8 – ( 0.2 = 1.72 0.72 + 0.0.72 gam mH = 2.4 = 0. 1.Đặt công thức CxHyOz : Ta có x : y : z = mC mH mO 0.12: 0.Tìm n dựa vào M .Tính khối lượng các nguyên tố: mC = nCO2.m H 180 .16 =16 M A.08 = 0. Tổ Hóa Học 5 .nH2O = 1. 18 1.8 M A.mC x = mA12 = Vậy : Công thức phân tử là: C6H12O6 Cách 2: Lập công thức nguyên .Tính khối lượng các nguyên tố: mC = nCO2.Đặt công thức CxHyOz : Ta có x : y : z = mC mH mO 0.08 = 0.344 mO = 1.72 0.344 mO = 1.96 : : = = = 12 1 16 12 1 16 = 0.12 = 0.72 gam mH = n H2O . Lập công thức nguyên .72 gam mH = n H2O .06 mol .4 = 0.96 z = mA.12 = 0.4 = 0.8 – ( 0.8.2 = 0.0.0.m O 180 .12 = =12 .Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Kiểu 2: Dựa vào công thức . 18 1. c.16 = 1.12) = 0.96 gam . y = mA.Tính khối lượng các nguyên tố: mC = 12.12: 0. Cho biết số nguyên tử của một nguyên tố: Theo đề bài số nguyên tử của của oxi là 3.72 + 0. 18 1.12 M A.Áp dụng công thức : 12x y 16 MA = = = mC mH mO mA 180 .12 gam.12 0.

30 + y H2O 2 + t N2 2 9. 7 lít H2O và 1 lít N2. Giải: Nhận xét đề bài cho thể tích đo cùng điều kiện.344 mO = 1.Đặt công thức CxHyOz : Ta có x : y : z = mC mH mO 0. Công thức phân tử là : C3H8O TH2 : z = 2 suy ra : 12x + y = 60 – 16.06 mol . y nguyên. y = 8 . N2) -Viết phản ứng cháy. TH2 : n = 2 ⇒ Công thức phân tử là: C2H4O2. Giải biện luận: a. 1. Thuyết cấu tạo hóa học.96 gam . O có M = 60.nH2O = 1.96 : : = = = 12 1 16 12 1 16 = 0. lập tỉ lệ.72 + 0. -Đặt thể tích vào.Tìm công thức phân tử X.12 = 0. Bài 2: Đốt cháy 2 lít chất hữu cơ X cần 9.08 = 0. duong y ≤ 2x + 2  VD : hidrcacbon (A) có M = 30 . H. y = 6. = 4 2 ⇒z =0 2 6 2 9. H.nCO2 = 22.72 0. Giải : ta có 12x +y = 30 suy ra : x = 2 .O: VD: Chất hữu cơ (X) gồm C.n < 62 ⇒ 30n < 62 ⇒ n< Có 2 trường hợp: TH1: n = 1 ⇒ Công thức phân tử là : CH2O.5 lít 6 lít 7 lít 1 lít y z y t (x + − ) 1 x 1 Ta có = ⇒ x = 3 . ta thu được 6 lít CO2 .4 = 0.72 gam mH = 2. Công thức phân tử là : C2H4O2 V. y = 4 . 1 = 2 ⇒ t = 1 .Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Theo đề bài M < 62.5 2 7 2 1 Vậy: Công thức phân tử là : C3H7N 3. Thuyết cấu tạo hóa học gồm những luận điểm chính sau: Tổ Hóa Học 6 .12) = 0.066 ..5 lít O2 . a.06 mol .12 0.06 : 0. TH1 : z = 1 suy ra : 12x + y = 60 – 16 = 44 x = 3. 18 1.Tính khối lượng các nguyên tố: mC = 12. 1 = 2 ⇒ y = 7 .06 x : y : z = 1:2:1 ⇒ Công thức đơn giản là CH2O ⇒ Công thức nguyên là (CH2O)n Lí luận : Do M < 62 Ta có : (12+2+16).8 – ( 0.12: 0. H2O. Phản ứng cháy : CxHyOzNt + ( x + 2 lít y z − ) O2 →xCO2 4 2 62 = 2.2 = 28 x = 2 . Hidrocacbon : CxHy đk  x. tìm công thức phân tử. Lập công thức nguyên . Cách giải : Ta tìm công thức nguyên. Nội dung của thuyết cấu tạo hóa học. ta dùng phương pháp : -Đặt công thức : CxHyOzNt ( Vì sản phẩm cháy gồm CO2. tìm công thức phân tử của (X) Giải : Đặt CxHyOz ta có 12x + y + 16z = 60.2 = 0. Hợp chất chứa C.12 gam. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. (Các khí đo cùng điều kiện nhiệt độ áp suất).. Công thức phân tử là C2H6 b.

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang - Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hóa học, sẽ tạo ra hợp chất khác. - Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị IV. Nguyên tử cacbon không những có liên kết với nguyên tử khác mà còn liên kết với nhau thành mạch cacbon. - Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử ( bản chất, số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hóa học ( thứ tự liên kết các nguyên tử). VD: CH4 là chất khí dễ cháy; CCl4 là chất lỏng không cháy CH3CH2OH chất lỏng tác dụng với Na; CH3OCH3 không tác dụng với Na. b. Hiện tượng đồng đẳng, đồng phân. - Đồng đẳng: Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là những đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng. - Đồng phân :Những hợp chất khác nhau có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân. 2. Liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ. a. Các loại liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ. - Liên kết đơn : ( - ) liên kết σ . - Liên kết đôi : ( =) gồm 1 liên kết σ và π . - Liên kết ba : (≡ ) gồm 1 liên kết σ và 2 π . * Chú ý: - Liên kết đơn ( -) không có liên kết π ( ∆= 0). - Liên kết đôi (=)cần có 1 liên kết π ( ∆ = 1). - Liên kết ba ( ≡) cần có 2 liên kết π ( ∆ = 2) - Ngoài ra khi tạo 1 liên kết π hoặc tạo 1 vòng hay chỉ khi ( ∆ = 1) b. Tính ∆: (Số liên kết π và vòng). - Tổng quát : ∆=

∑ci ( xi - 2) + 2
2

Với xi : hóa trị của nguyên tố i
2x + 2 - y 2

ci: Số nguyên tử của nguyên tố i - Hidrocacbon : CxHy hoặc CxHyOz : ∆= ĐK : x, y nguyên dương; y ≤ 2x + 2 - Hợp chất CxHyNt hoặc CxHyOzNt : ∆ =

2x + 2 + t - y Với nitơ hóa trị 3 2

ĐK : x, y, z, t nguyên dương; y ≤ 2x + 2 + t; y chẵn khi t chẵn, y lẻ khi t lẻ. * Áp dụng : Tính ∆ 1. C6H6 2. C6H6O 3. C3H5Br3 4. C4H9ClO2 5. C3H7N 6. C4H7NO2 c. Các loại đồng phân cấu tạo: Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự liên kết của các nguyên tử trong phân tử. 3. Đồng phân cấu tạo. a. Khái niệm về đồng phân cấu tạo. Những chất có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo hóa học khác nhau gọi là những đồng phân cấu tạo. b. Phân loại đồng phân cấu tạo. - Những đồng phân khác nhau về bản chất nhóm chức gọi là đồng phân nhóm chức VD: CH3- CH2 – OH và CH3 – O –CH3 - Những đồng phân khác nhau về sự phân nhánh mạch cacbon gọi là đồng phân mạch CH3 CH CH2 CH3 cacbon3 CH2 CH2 CH2 CH3 CH CH3 VD: ; - Những đồng phân khác nhau về vị trí nhóm chức gọi là đồng phân nhóm chức.
Tổ Hóa Học 7

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang VD: CH3 –CH = CH – CH3 ; CH2 = CH – CH2- CH3. 4. Cách biểu diễn cấu trúc không gian phân tử hợp chất hữu cơ a. Công thức phối cảnh: Công thức phối cảnh là một loại công thức lập thể. b. Mô hình phân tử biểu diễn là mô rỗng hay mô hình đặc. 5. Đồng phân lập thể. a. Khái niệm về đồng phân lập thể. Đồng phân lập thể là những đồng phân có cấu tạo hóa học như nhau ( cùng công thức cấu tạo ) nhưng tính chất khác nhau về sự phân bố không gian của các nguyên tử trong phân tử ( tức khác nhau về cấu trúc không gian phân tử) Đồng phân ( cùng công thức phân tử) Đồng phân cấu tạo Công thức cấu tạo khác nhau Tính chất khác nhau VI. Một số phản ứng hữu cơ. 1. Phản ứng thế: a VD: H3C – H + Cl2   s→ H3C – Cl + HCl 2. Phản ứng cộng: t CH2 = CH2 +  xt,o → H2  → CH3 – CH3  3. Phản ứng trùng hợp : t nCH2 = CH2  xt,o → - ( CH2 – CH2 -)n  Đồng phân lập thể Công thức cấu tạo giống nhau Cấu trúc không gian khác nhau Tính chất khác nhau

Phần 2: Bài tập
Vấn đề 1: Định lượng các nguyên tố.
Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,44g chất hữu cơ chứa (C, H) thu được 672 ml CO2 ở đktc. Tính phần trăm khối lượng các nguyên tố? ĐS: 81,82% và 18,18% Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 3,5 gam chất hữu cơ A thu được 5,6 lít CO2 ở đktc và 4,5 gam H2O. Xác định % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất A? ĐS : 85,7% và 14,3%. Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam chất hữu cơ A thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O.Tính % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất A? ĐS : 40%, 6,67% và 53,33%. Bài 4: Oxi hóa hoàn toàn 0,6 gam chất hữu cơ X, tạo bởi 3 nguyên tố C, H, O sản phẩm thu được dẫn qua bình I chứa H2SO4 đặc và sau đó qua bình II chứa KOH đặc thấy khối lượng bình I tăng 0,36 gam và bình II tăng 0,88 gam. a. Nói rõ vai trò của H2SO4 đặc và KOH trong các thí nghiệm. b. Có thể thay thế H2SO4 và KOH bằng những chất nào? c. Xác định % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất X. ĐS : 40%; 6,67%; 53,33% Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hidrocacbon A sản phẩm cháy được dẫn vào một bình chứa nước vôi trong dư. Người ta thấy có 3 gam kết tủa và khối lượng bình chứa tăng 1,68 gam. Xác định % khối lượng các nguyên tố trong A. ĐS : 90%; 10% Bài 6: Người ta dùng đúng 3,2 gam oxi để đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ A chỉ thu được 3,3 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Tính % các nguyên tố trong hợp chất A. ĐS : 90%; 10% Bài 7: Oxi hóa hoàn toàn 2,46 gam chất hữu cơ thu được 1,59g xô đa; 1,62g H2O và 2,016 lít CO2 ở đktc. Tính thành phần % các nguyên tố. ĐS : 51,22%; 7,32%; 28,05%; 13,41% Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 3,915 gam chất hữu cơ A thu được 3,3 gam CO2; 1,08g H2O và 1,59 gam Na2CO3. Mặt khác khi phân tích 2,61g chất hữu cơ A có mặt AgNO3 thu được 2,87g AgCl. Tính % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất. ĐS: 27,59%; 3,07%; 17,62%; 27,2%; 24,52%. Bài 9: Oxi hóa hòan toàn 1,2 gam chất hữu cơ thu được 1,44 gam H2O. Khí CO2 sinh ra cho qua 2,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M thấy có 4 gam kết tủa, dung dịch còn lại đem đun nóng lại thấy có kết tủa nữa. Tính thành phần % các nguyên tố. ĐS: 60%; 13,33%; 26,67%

Tổ Hóa Học

8

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 10 : Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ A (C, H, S) thu được 15,68 lít khí sunfurơ (đktc); 61,6g khí cacbonic và 2,1 mol nước. Xác định % các nguyên tố trong A. ĐS : 38,7% C; 9,7% H; 51,6% S Vấn đề 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ Bài 1: Xác định khối lượng phân tử của các chất khí trong các trường hợp : a. Tỉ khối của khí A đối với hydro bằng 22. b. Tỉ khối hơi của C đối với không khí bằng 1,528. ĐS : 44đvC; 44,312đvC Bài 2: Xác định khối lượng phân tử của các khí trong các trường hợp sau: a. 224ml khí A ở đktc nặng 0,28g. b. Khi hóa hơi 8g khí B thu được bằng thể tích 3,2 gam khí oxi đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. c. Một lượng khí G chiếm thể tích bằng
2 thể tích của cùng một lượng khí nitơ (đo cùng điều 5

kiện).ĐS: 28đvC; 80đvC;70đvC Bài 3: Một hỗn hợp gồm khí A và khí hydro trong đó A chiếm 25% thể tích. Tìm khối lượng phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của hỗn hợp đối với metan bằng 0,5. Bài 4: Tìm khối lượng phân tử của A và khí B. Biết tỉ khối của A đối với B bằng 2 và hỗn hợp gồm 1,68gA và 1,12g B chiếm thể tích bằng 1,568 lít ở đktc. ĐS: 28 đvC; 56đvC. Vấn đề 3: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ Bài 1: Xác định công thức phân tử cho mỗi chất trong các trường hợp sau : a. 85,8%C; 14,2%H M = 56. b. 51,3%C; 9,4%H; 12%N; 27,3%O. Tỉ khối hơi đối với không khí là 4,034. c. 54,5%C; 9,1%H; 36,4%O; 0,88g hơi chiếm thể tích 224ml ở đktc . ĐS: C4H8; C5H11O2N; C4H8O2. Bài 2: Phân tích chất hữu cơ A chứa C,H,O ta có kết quả sau: mC : mH : mO = 2,25 : 0,375 : 2. a. Lập công thức nguyên của A. b. Tìm công thức phân tử, biết rằng 1 gam a làm bay hơi chiếm thể tích 1,2108 lít đo ở 0 oC và 0,25 atm. ĐS: C3H6O2 Bài 3: Khi Đốt cháy hoàn toàn 0,295g hợp chất A sinh ra 0,44g CO2 và 0,22g H2O và 55,8ml nitơ ở đktc. Tỉ khối của A đối với không khí 2,03. Lập công thức phân tử A. ĐS : C2H5ON. Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một hydrocacbon bằng lượng oxi vừa đủ. Sau phản ứng thu được 17,92 lít hỗn hợp khí ở 273oC và 3 atm. Tỉ khối hơi của hỗn hợp đối với H2 bằng 53/3. Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ. ĐS: C4H4 Bài 5: Trộn 200ml hơi hợp chất hữu cơ A ( C, H, O) với 1000ml oxi lấy dư rồi đốt. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí có thể tích 1600ml, cho hơi nước ngưng tụ hỗn hợp khí còn lại có thể tích bằng 800ml và sau khi đi qua dung dịch NaOH dư còn lại 200ml. Các thể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Xác định công thức phân tử của A. ĐS : C3H8O2 Bài 6 : Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A có khối lượng phân tử bằng 26đvC. Biết rằng sản phẩm của sự đốt cháy hợp chất đó là khí cacbonic và nước. ĐS : C2H2 Bài 7 : Đem 1,36g chất hữu cơ A có chứa nitơ đi phân tích bằng phương pháp Kiên-Dan. Dẫn tất cả khí NH3 sinh ra vào 25ml dung dịch H2SO4 2M. Sau khi phản ứng xong, lượng axit còn dư được trung hòa vừa đủ 20ml NaOH 1,5M. Tính thành phần % của nitơ trong A. ĐS : 72% N Bài 8 : Đốt 200cm3 hơi một chất hữu cơ chứa C, H, O trong 900cm3 oxi. Thể tích khí thu được sau phản ứng là 1,3 lít sau đó cho hơi nước ngưng tụ còn 700cm3 khí và sau đó cho lội qua dung dịch NaOH dư chỉ còn 100cm3 khí. Các khí đo cùng điều kiện. a. Viết các phương trình phản ứng. b. Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ. ĐS : C3H6O Bài 9 : Đốt cháy hoàn toàn 10,4g chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 là Ca(OH)2 dư, thấy bình 1 tăng 3,6g và bình 2 có 30g kết tủa. a. Tính thành phần % các nguyên tố.
Tổ Hóa Học 9

5g hơi nước.5g A khi hóa hơi có thể tích bằng thể tích của 1.234g H2O.896 lít hơi A (đktc). H. b.3mol O2. thu được 16.42cm3 Nitơ (đo ở 27oC và 750mm Hg). Lập công thức thực nghiệm rối suy ra công thức phân tử của A. Xác định công thức phân tử (các khí đo ở đktc). Hỗn hợp khí sinh ra có thể tích 26.12 lít CO2 (đktc) và 1. Mặt khác phân hủy 0. ĐS : C3H6O3 Bài 13 : Đốt cháy hoàn toàn 4.08g H2O. biết khối lượng phân tử của X < 200. Xác định công thức phân tử. 1 lít chất hữu cơ đó có khối lượng 1. Tìm công thức phân tử (các khí đo ở đktc). cần 5 lít O2. ĐS : C3H8 Bài 23 : Đốt cháy hoàn toàn 0.1mol A cần vừa đủ 0. lấy dung dịch đem sôi lại có kết tủa nữa. Tìm công thức phân tử của A.5g chất hữu cơ A thu được 1. ở dung dịch Ba(OH)2 tạo ra 78. Viết phương trình phản ứng cháy và tính tổng số mol của hỗn hợp sau phản ứng.88 lít (273oC và 1 atm) và có khối lượng 18. Biết các khí đo cùng điều kiện. biết tỉ khối của A đối với nitơ là 2. lọc bỏ Y. ĐS : 40% C.8g kết tủa và dung dịch còn lại được nung nóng được thêm 19. O). xác định công thức phân tử chất hữu cơ. Tính % các nguyên tố.6g nước. H2O và HCl. Tỉ khối chất hữu cơ so với không khí là 2.5g kết tủa nữa.35 phần khối lượng hidro. ĐS : C3H8O3 Bài 14 : Oxi hóa hoàn toàn 18g chất hữu cơ chứa (C. Lập công thức phân tử X.32g CO2 và 0.87g kết tủa và bình chứa tăng 2. ĐS : C5H12 Bài 20: Khi đốt cháy 1 lít hidrocacbon cần 6 lít O2 và sinh ra 4 lít CO2.1mol A có khối lượng 10. sản phẩm sinh ra lần lượt đi qua 132g dung dịch H2SO4 98% và bình đựng dung dịch Ba(OH)2.85g CO 2 và 6.17g. ĐS : C6H6 Bài 17: Phân tích một hợp chất hữu cơ thấy : Cứ 2. Tìm công thức nguyên và công thức phân tử của A.7g kết tủa nữa.76g CO2. ĐS : C6H12O6 Bài 19: Khi đốt cháy hoàn toàn 0.69. ĐS : C3H4O4 Bài 10 : Đốt cháy hoàn toàn a gam chất hữu cơ A cần dùng 6. b. a. Hãy xác định công thức phân tử chất hữu cơ.549g chất đó thu được 37. Sau thí nghiệm dung dịch H2SO4 còn lại 90. ĐS : C2H4O2 Bài 18 : Đốt cháy hoàn toàn 0. thu được 33. a.96g H2O.3cm3.366g chất hữu cơ A thu được 0.875g. biết 0.34% O. ĐS : C2H5O2N Bài 12 : Một chất hữu cơ A chứa (C. ĐS : C9H13O3N Tổ Hóa Học 10 . Thiết lập công thức phân tử của A. b.61g chất hữu cơ X thu được hỗn hợp khí gồm CO2.1 phần khối lượng cacbon lại có 2. Cho biết chỉ có H2O và HCl bị hấp thụ. Sản phẩm cháy lần lượt qua bình đựng P2O5 thấy bình tăng 3.6g một chất hữu cơ A thu được 3.4g. a.6 lít chất hữu cơ ở thể khí. Tính khối lượng các nguyên tố trong hợp chất. Xác định công thức phân tử A.54g H2O.67% H.9g chất hữu cơ có thành phần nguyên tố C. ĐS : 2. C4H8 Bài 11 : Phân tích 1.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang b.8 lít CO2 và 13.72 lít O2 (đktc).9g H2O và 112ml khí nitơ (0oC và 2 atm). ĐS : C4H8 Bài 21 : Đốt cháy 5. 0.72g một hỗn hợp chất hữu cơ ta thu được 1.792g CO 2 và 0. O người ta thu được 1. Mặt khác nếu hóa hơi 3g chất A thu được 0. O). nhỏ tiếp vào dung dịch này dung dịch NaOH dư thì thu được thêm 3. H. biết rằng 1g chất hữu cơ đó ở (đktc) chiếm thể tích 373. sau phản ứng thu được 3 lít CO2 và 4 lít hơi nước.8g. Dẫn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong thì được 8g kết tủa. Xác định công thức phân tử hidrocacbon. ĐS : C3H6 Bài 22: Khi đốt 1 lít khí A.76g kết tủa Y.8 phần khối lượng oxi và 0. 6. Xác định công thức phân tử.6g. Lập công thức phân tử của A. Dẫn hỗn hợp này qua bình chứa dung dịch AgNO3/HNO3 ở nhiệt độ thấp thấy có 2. C3H6O3 Bài 15: Đốt cháy hoàn toàn 3. Để đốt cháy hoàn toàn 0. a. H. ĐS : C6H9O4Cl Bài 16 :Đốt cháy hoàn toàn 10g chất hữu cơ. Tìm công thức phân tử của A. Tính số gam a? b. Dẫn khí thoát ra vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 15. biết A chỉ có một nguyên tử Nitơ.6g oxi đo cùng điều kiện. Tỉ khối chất hữu cơ so với H2 là 36. biết 4. 53.6g rồi qua bình nước vôi trong dư thấy xuất hiện 20g kết tủa trắng. khối lượng phân tử chất đó là 180.59%.

thu được 2. O. thu được 33. D có công thức tương ứng : C xHx.25g H2O và 12. Tìm công thức phân tử A. 36. 9. 12.4% H. Đốt cháy 1. ĐS : C2H7O2N Bài 28 : Tìm công thức phân tử của chất A có khối lượng phân tử là 26.1g CO2.Tìm công thức phân tử của chất A.00gam hơi chất đó ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm thể tích 373. ĐS : C2H2 Bài 29 : Cho 2 hidrocacbon A. đốt 0.8% C .3% C .1% H . B.66% hidro còn lại là cacbon và oxi. 6. B có công thức CxH2x (trị số x trong 2 công thức là như nhau). ĐS : x = 4. b) Đốt cháy 0.0909 A tác dụng với NaOH theo tỉ lệ số mol là: nA:nNaOH=1:2 A tác dụng với Brôm theo tỉ lệ số mol là: nA:nBr2=1:3 Tìm CTPT –CTCT A (ĐHSPKTHCM-2001) Bài 38: Xác định công thức phân tử cho mỗi chất theo các số liệu sau: a) Thành phần: 85. ĐS : C6H5ONa Bài 26 : A là một loại phân đạm chứa46. Tìm công thức phân tử của A.482. C.8gam hơi chiếm thể tích 224ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn. N có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 3:1:4:7 và có khối lượng phân tử nhỏ hơn khối lượng phân tử của benzen.35 phần khối lượng hiđro. bình KOH tăng thêm 0.8g chất A thu được 2.18% Nitơ. H.69. biết MA < 120. Tìm công thức phân tử. Lập công thức phân tử A. y = 5 Bài 31 : Chất A có công thức phân tử là CxHyOz.24 theo khối lượng Tìm CTPT A trong mỗi trường hợp: a. Tìm công thức phân tửbiết khối lượng phân tử của A nhỏ hơn 78.8g A ta thu được 923ml CO2 ở 27oC và 608mm Hg. B. Bài 39: Phân tích một hợp chất hữu cơ thấy : cứ 2. Mặt khác. Tỉ khối hơi của hợp chất so với không khí là 2. cho biết công thức cấu tạo của A.67% nitơ . ĐS : CH4ON2 Bài 33: A thuộc dãy đồng đẳng bengen có %H=9. khối lượng oxi có trong một mol A< khối lượng Ncó trong 150 gam NH4NO3 (ĐHNT-1998) Bài 35: Cho hợp chất hữu cơ A có chứa 3 nguyên tố có %O=50 theo khối lượng.94 gam H2O. tỉ khối hơi so với không khí là 4. Tìm CTPT – CTCT A Bài 36: Cho hợp chất hữu cơ A có chứa một loại nhóm chức có %O=37. O. C2xH2y. 9. CxH2y. biết A là loại phân đạm.2% H . Tìm CTPT A(ĐHNT-1998) Bài 34 : Cho hợp chất hữu cơ A có thành phần gồm: C.5% C . Tỉ khối B so với A là 0. A tác dụng với dd AgNO3 dư thấy 1mol A-4 mol Ag( ĐHTS-1997) Bài 37: A có CTPT: CxHyO2 có %O=29. ĐS : C2H4O Bài 25 : Đốt cháy 5.85 gam CO2 và 6. 27.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 24 : Đốt cháy hoàn toàn 100ml hơi chất A cần 250ml oxi. thấy bình CaCl2 tăng thêm 0.8 phần khối lượng oxi và 0. Tìm công thức phân tử của A.3oC và 760mm Hg. ĐS : CH4ON2 Bài 27 : Hợp chất A chứa 9. C2H4 Bài 30 : Cho 4 hợp chất hữu cơ A. B. ĐS : C4H10. Khi đốt cháy 3.4% O. 2. ĐS : C4H10O. có %O=43.186g chất đó.3 cm3. B đều ở thể khí. Khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O. Tìm công thức phân tử của A.65g Na2CO3. tạo ra 200ml CO2 và 200ml hơi nước (các khí đo cùng điều kiện).194 gam.85g A. 14. Bài 40: Tìm công thức phân tử chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau: a) Đốt cháy hoàn toàn 10 gam hợp chất.05 c) 54. C3H6O2. Biết tỉ khối A so với không khí là 2. Tổng khối lượng phân tử của chúng là 286 đvC. CyH2y. 0. Tổ Hóa Học 11 . MA<140u b. H. M = 56 b) 51. biết rằng A chỉ chứa 1 nguyên tử oxi.80 gam. Tìm công thức phân tử của chúng. A có công thức C2xHy.464 lít CO2 ở 27.1 phần khối lượng C lại có 2.21.43 theo khối lượng.4ml khí ntơ (đo ở đktc). có khối lượng phân tử là 74.282 gam hợp chất hữu cơ và cho sản phẩm sinh ra đi vào các bình đựng CaCl2 khan và KOH.0% N. Hãy xác định công thức phân tử của chất hữu cơ nói trên biết 1. phần còn lại là cacbon và oxi.09% hidro và 18.3% O . C2H2O3 Bài 32 : A gồm C. thu được 22. Phân tử chỉ chứa một nguyên tử nitơ.

hỗn hợp khí còn lại chiếm thể tích 0.66% và 18.tỉ khối hơi của A so với hiđro bằng73.tỉ khối hơi của A so với không khí bằng 3. O. Hày xác định công thức phân tử của hợp chất đó. Xác định công thức phân tử của hợp chất trên. thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1. Khi xác định clo trong lượng chất đó bằng dung dịch AgNO3. H.32g CO2 và 0.22g CO2 và 0.) rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình 1 đựng H2SO4 đặc.56gH2O. bình 2 đựng CaO thấy bình 1 tăng 3.2g A. Thể tích hỗn hợp thu được sau khi đốt là 1. O.67%.408litCO 2(đktc)và 7.6g. bình (2) chứa nước vôi trong có dư. Cl sinh ra 0. b) Xác định công thức phân tử của A. Bài 42:Đốt cháy hoàn toàn 0.034. H. rồi dẫn khí NH3 vào 20ml dung dịch H2SO4 0. Tỉ khối hơi của hợp chất hữu cơ đối với hiđro là 36.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 41: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ chứa C. Xác định CTPT của A ? Bài 51:Đốt cháy hoàn toàn 1. H. O. thu được 1. Sau khi làm ngưng tụ hơi nước. Hãy xác định công thức đơn giản nhất của X? Xác định CTPT của X biết rằng trong phân tử X có một nguyên tử Nitơ. cần 5 lít oxi. O.512g CO2 và 1. Bài 44:Đốt cháy hoàn toàn 10. người ta được 1.256g chất hữu cơ A (chứa C.344lit CO2 (đktc)và 0.01 mol chất X bằng một lượng oxi vừa đủ là 0.4g hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình (1) chứa H2SO4 đậm đặc.46g chất hữu cơ A (chứa C. Bài 48:Đốt cháy hoàn toàn 0. Bài 49:Đốt cháy hoàn toàn 100ml hơi chất A cần 250ml oxi. người ta cho lội qua dung dịch KOH thấy còn 400ml khí.028gH2O.3682g chất A với vôi tôi xút để biến tất cả nitơ trong A thành amoniac. 6. biết thể tích các khí đo ở cùng điều kiệnvề nhiệt độ và áp suất. H. biết rằng khối lượng phân tử gần đúng của nó là 60.6g khí O2 (đo ở cùng điều kiện) xác định công thức phân tử của B. cần dùng 7.Thể tích oxi cần dùng là 11.616 lít. O người ta được 1. Khối lượng phân tử chất đó là 180. Xác định CTPT của A ? Bài 54: Đốt cháy hoàn toàn 5g chất hữu cơ B (chứa C. Bài 46:Khi đốt 1 lít khí A.9g một hợp chất hữu cơ có thành phần gồm các nguyên tố C.435g AgCl. Sau khi cho nước ngưng tụ thì còn800ml hỗn hợp. (Đáp số: C5H8O2) Tổ Hóa Học 12 .5M.4 lít.6g oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. bình 2 tăng 11g.8 lít oxi (đo ở đktc) và thu được khí CO 2 và hơi nước với tỉ lẹ thể tích là V CO2 : VH2O = 3: 2.4524g hợp chất A sinh ra 0. Xác định công thức phân tử của A. Đun nóng 0. Hãy xác định công thức phân tử của chất hữu cơ nói trên.2714g H2O.9gH2O. Bài 47:Cho 400ml một hỗn hợp gồm nitơ và một chất hữu cơ ở thể khí chứa cacbon và hiđro vào 900ml oxi (dư) rồi đốt.09g H2O. H. thấy khối lượng bình (1) tăng 3. tạo ra 200ml CO2 và 200ml hơi nước (các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện). biết rằng các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. biết tỉ khối hơi của nó so với hiđrô bằng 42.) thu được 1.50. sau phản ứng thu được 3 lít CO2 và 4lít hơi nước.344 lít hỗn hợp CO2.Biết phân tử A có 2 nguyên tử oxi. Bài 50:Đốt cháy hoàn toàn 1. Xác định công thức phân tử của A.6g.3318g CO 2 và 0. H.54g H2O. H. O. Xác định CTPT của A ? Bài 52:Chất hữu cơ X (chứa C. Bài 45:Khi đốt 18 gam một hợp chất hữu cơ phải dùng 16.56 lít và có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Xác định công thức phân tử của X. Khi hóa hơi 5. N2 và hơi nước.67%.) thu được 2.) thu được 9.4. Hãy xác định công thức phân tử của chất hữu cơ nói trên. 42. Bài 43:Đốt cháy hoàn toàn 0. Hãy: a) Tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong A.7ml dung dịch NaOH 1M.76lit(đktc). N) có % khối lượng các nguyên tố lần lượt là 32%. Tìm công thức phân tử của A. Để trung hoà axit còn dư sau khi tác dụng với NH3. ở bình (2) thu được 30g kết tủa. (Đáp số: C2H5O2N) Bài 53: Đốt cháy hoàn toàn a(g )chất hữu cơ A (chứa C. biết rằng các thể tích khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Khi hoá hơi 5g chất B thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1.

( C3H6) Bài 61: Đốt cháy hoàn toàn 10g hợp chất hữu cơ A → 33. Biết d X/ O2 = 0.42 lít CO 2 và 1. ( C9H13O3N) Bài 63: Đốt cháy hoàn toàn 0.8lít CO2 ( đktc) và 13. .356g chất hữu cơ X thu được 0. Xác định CTPT của A biết trong phân tử A có 2 nguyên tử ôxi. P. ( C5H12) Bài 58: Đốt cháy hoàn toàn 0.252g H2O. Xác định CTPT chất A.445g X thì thu được 56ml khí N2 (đktc) xác định CTPT của X biết rằng trong X có một nguyên tử N.46g chất hữu cơ A → 448ml CO2 ( đktc) và 0. Mặt khác. hơi nước.72lít CO2 (đktc) và 5. Xác định công thức phân tử chất A.72g một hợp chất hữu cơ A thu được 1. d A/ không khí = 1.54g H2O.344lít hỗn hợp CO2. bình 2 tăng m gam và có a(g) kết tủa. khi hoá hơi 1 lượng Z người ta được thể tích vừa đúng bằng thể tích của khí NO có khối lượng bằng 1/3 khối lượng của Z trong cùng điều kiện.66g chất X cần 9. ( C6H12O6) Bài 57: Đốt cháy hoàn toàn 0.42g hợp chất hữu cơ X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước.875g/l. 42.072lít O2( đktc).Xác định CTPT của X biết trong phân tử X chỉ có 1 nguyên tử N.85g chất hữu cơ A cần 1.01mol chất X bằng lượng O2 vừa đủ là 0. hỗn hợp khí còn lại có V = 0.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 55: Đốt cháy hoàn toàn 0. thấy bình 1 tăng 3. Xác định CTPT của Z.08g H2O.86lít O2 ( đktc). ở cùng điều kiện t0. biết trong phân tử A chỉ có một nguyên tử Nitơ. Xác định CTPT X. thu được CO2 và hơi nước theo tỷ lệ mol 1:1. b.366g một chất hữu cơ A → 0. Tính m? a? Xác định CTPT của X biết MX < 250. Bài 60: a. Xác định công thức phân tử chất A.54g H2O.875.66% và 18.4g H2O.67% .5g hơi nước. Xác định CTPT A. Xác định CTPT của X. Mặt khác.6lít (đktc) chất hữu cơ A ( thể khí) → 16. nếu đốt 0. Bài 69: Đốt cháy hoàn toàn 0.94g H2O.72g H2O. H. Biết rằng các khí đo ở đktc. a. Biết MA = 180.69. Sau khi ngưng tụ hơi nước.9g một hợp chất hữu cơ A người ta thu được 1. Biết d A/ H2 = 36. Xác định CT ĐGN của A b.0g chất hữu cơ A → 6. N) có % khối lượng các nguyên tố lần lượt là 32%. khi hoá hơi 1 lượng chất X người ta thu được một thể tích đúng bằng 2/5 thể tích của khí Nitơ có khối lượng tương đương. Biết rằng ở đktc. Xác định CTPT chất A. ( C6H6) Bài 62: Đốt cháy hoàn toàn 0.67% H. ( C5H10) Bài 71: Chất hữu cơ Z có 40% C.5g H2O.Xác định CTĐGN của X.5. Xác định CTPT của A. Xác định công thức phân tử chất A.052g H2O.85g CO2 và 6.86g đồng thời trong bình xuất hiện 3g kết tủa.78g. Mặt khác. còn lại là oxi. Biết ở đktc: DA = 1.616lít thì thu được 1. biết MA < 150.445g X →56ml N2 (đktc).792g CO2 và 0.32g một Hiđrôcacbon X → 0.356g chất hữu cơ X → 0. N2.67%. O. ( C3H7O2N) Bài 64:Chất hữu cơ X ( chứa C. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng 1. Xác định CTPT chất A.234g H2O. ( C12H14O4) Bài 67: Đốt cháy 9. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình 1 chứa H2SO4đ. Xác định CTPT A. DA = 1. Biết trong phân tử X chỉ chứa 1 nguyên tử N. Tổ Hóa Học 13 . Bài 66: Đốt cháy hoàn toàn 6. đốt cháy hoàn toàn 0.4.32g CO 2 và 0. ( C2H7O2N) Bài 70: Đốt cháy hoàn toàn 0. 6. ( C2H5O2N) Bài 65:Đốt cháy hoàn toàn 1. Biết MA = 26.2688 lít CO 2 (đktc) và 0. Mặt khác. d A/ không khí = 2.42ml N2 ( ở 270C và 750mmHg).25mol khí A thu được 33gCO 2 và 13. .549g chất A → 37. Xác định CTPT của X. Xác định CTPT của X.56lít và có tỉ khối so với H2 bằng 20. bình 2 chứa Ca(OH)2 dư. (Đáp số C3 H7O2N) Bài 56:Đốt cháy hoàn toàn 0. ( C3H6O3) Bài 68:Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ A chỉ thu được CO2 và hơi nước. Mặt khác nếu đốt cháy 0.58.2688lít CO2 (đktc) và 0. Đốt cháy hoàn toàn 5. ( C2H6O) Bài 59: Đốt cháy hoàn toàn 0. 6. nếu phân huỷ 0.

( C3H8) Bài 79: Đốt cháy 10ml chất hữu cơ A với 50ml O2. 75% Câu 7: Khi đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A thu được CO2 . Xác định CTPT của A. Biết rằng các chất khí đo ở cùng điều kiện. H2O và N2. C5H12 D.18g CO2 và 2.24 lít CO2(đktc) và 3. C2H6O Tổ Hóa Học 14 .Biết A có %C=51.Công thức thực nghiệm của A là: A.5lít khí thoát ra.48 lít O2 (đktc). P. CH3COOH Câu 4: Để đốt cháy hoàn toàn m gam chất X cần dùng 4. Các khí đo ở cùng điều kiện. Các khí đo ở cùng điều kiện. %H = 9.8gam B. ( C4H6) Bài 75:Trộn 12ml một hiđrocacbon A ở thể khí với 60ml O2 rồi đốt cháy hoàn toàn. (C3H5O)n Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 16 gam hidro cacbon A thì thu được 21. còn lại là O2 dư. Biết rằng các khí được đo ở cùng điều kiện.4%%N=12. ( C2H4) Bài 76: Trộn 10ml một hiđrocacbon X ở thể khí với 80ml O 2 rồi đốt cháy hoàn toàn.6 gam nước.17%.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 72: Đốt cháy hoàn toàn 100ml hơi chất A cần 250ml O2 thu được 200ml CO2 và 200ml hơi nước. ( C2H4O) Bài 73: Đốt cháy hoàn toàn 1lít khí A cần 5 lít O2.5 lít O2 (dư) rồi đốt cháy hoàn toàn. Xác định CTPT A. sau phản ứng thu được 3lít CO2 và 4 lít hơi H2O.2%. Làm lạnh sản phẩm cháy để H2O ngưng tụ rồi đưa về điều kiện ban đầu thì thể tích khí còn lại là 48ml trong đó có 24ml bị KOH hấp thụ. V khí còn 1. Hỗn hợp khí sinh ra nếu dẫn qua CaCl2 khan thì thể tích giảm 1.8 gam CO2 và 3.C4H10 C. Công thức phân tử của A là: A.6 gam hợp chất hữu cơ A thì thu được 5. Sau phản ứng.6 gam nước. CH3COOH Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2 và hơi nước.thì công thức phân tử của chất X là: A. Xác định CTPT của X và tính tỉ khối của X so với không khí. Các khí đo ở cùng điều kiện.2 gam D. CH2O C. C5H9O2N B. C6H12O6 B.16g H2O. Các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện. N2. Xác định CTPT chất A.(CH2O)n D. Xác định CTPT của X. 15% C.Thành phần %C trong A là: A. %H = 13. H. Xác định CTPT và % về thể tích của chất A trong hỗn hợp ban đầu. Sau phản ứng. Sau khi làm lạnh sản phẩm cháy để H2O ngưng tụ rồi đưa về điều kiện ban đầu thì thể tích khí còn lại là 55ml trong đó có 40ml bị hấp thụ bởi NaOH.3%. 1.5lít hỗn hợp gồm hiđrocacbon A và khí CO 2 vào 2.72 B.và dA/KK=4. C5H11O2N D. Xác định CTPT của A. C2H4 B. lấy sản phẩm thu được đem ngưng tụ H2O thì thấy còn lại 65ml.76 Câu 2: Nếu đốt cháy 1 mol chất X chỉ thu được CO2 và hơi nước. C5H12 D. 0. với tổng số mol của CO2 và nước là 9 mol. O) với 2lít O2 rồi đốt cháy hoàn toàn. trong đó có 25ml là O 2 dư.Công thức đơn giản của chất X là: A. Biết rằng các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện t0. 1. 23. ( C2H8N2) Phần ba trắc nghiệm Câu 1: Trộn 2 lít CH4 vời 3 lít CO thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với hidro bằng: A. nếu dẫn tiếp qua dung dịch KOH dư thì thể tích giảm thêm 1. phần còn lại là O2 dư.2lít nữa và thoát ra sau cùng là 400ml O2 dư. C5H11O2 C. Vhh = 3. 2gam Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hợp chất A thu được 8. BiếtdA/H2=180. Hỗn hợp khí thu được sau thí nghiệm gồm CO2.03. hơi nước và O2 dư có thể tích 80ml. C2H5OH B. ( C3H8O2) Bài 78: Cho 0.Công thức đơn giản của chất X là: A. ( C4H10) Bài 77: Trộn 400ml hơi một chất hữu cơ A ( chứa C.04% về khối lượng.4lít cho H2O ngưng tụ. thu được 2.C2H6O C. 0.8 C. được dẫn qua CaCl2 khan thì giảm mất một nửa. Giá trị m là: A. 85% D.8lít và tiếp tục cho lội qua KOH thì chỉ còn 0. 0.2 D.Biết X có %C=51.6lít. C10H22N2 Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 3. (CH2O)2 B. ( C3H8) Bài 74:Đốt cháy hoàn toàn 10ml một hiđrôcacbon X bằng 80ml O 2 (dư). 0.6 gam C.6g nước. nếu dẫn tiếp qua KOH dư thì còn lại 20ml một hỗn hợp khí mà khi cho phản ứng với nhau trong hồ quang điện thì chỉ còn lại một khí duy nhất. 80% B. Xác định CTPT của A. C2H4O2 C12H24O12 D.

Xác định công thức phân tử A. Đem đốt cháy hết 2.3 gam hợp chất hữu cơ A thì thu được 0. C6H6N Câu 20: Nicotin là hợp chất có trong thuốc lá. C5H12O2 D.biết thể tích khi hóa hơi 6 gam A đúng bằng thể tích của 3. C2H7N D. Xác định công thức phân tử A.8 gam oxi thì thu được1. Công thức phân tử của A là: A.282 gam hợp chất hữu cơ A. Mặt khác khi hóa hơi 2. N chuyển hóa thành NH3 Cho NH3 qua 30ml dd H2SO4 1M. Các chất khí đo ở cùng điều kiện. Mặt khác khi đốt cháy 0. Để trung hòa axit dư.3. C3H9N C. Công thức phân tử của A là: A. Sau đó ngưng tụ hơi nước.6 gam H2O. C6H7N B. Tổ Hóa Học 15 . C6H12O6 B.4M.64 gam CO2.08 gam nước. (CH3)n Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn a gam hidrocacbon A thì thu được 2.349 gam nicotin. 1 B. chỉ còn 700ml.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0. C6H8O8 C.1g CO2 và 0. thu được N đơn chất. C2H4O2 C12H24O12 D. C5H12O2 D. 224ml N2 (đktc). Giá trị của a là: A. người ta thấy khối lượng bình 1 tăng 0. 0. Công thức đơn giãn nhất của nicotin là: A. người ta thấy khối lượng bình 1 tăng 3. BiếtdA/H2=90. 2 C. Xác định công thức phân tử của X.23g cacbon. Hãy xác định công thức phân tử của A. Biết dA/He=19. Công thức phân tử của A là: A. Biết dX/kk=4.88g CO2 và 0.08g H2O.BiếtdA/H2=60. C6H7N B. 1.24.2 gam CO2 và 1. 3. A. C2H4ON C. C6H12O6 B.4g O2 trong cùng điều kiện. C2H4O2 C12H24O12 D. C2H4N C.Hợp chất này tạo bởi 3 nguyên tố: C. 0. C2H4O2 C12H24O12 D.8 gam hợp chất hữu cơ A thì thu được 2. A. Mặt khác cũng lượng chất đó khi phân tích cho 112 ml nito đktc BiếtdA/H2=30.62 gam nước. N.28g C. C3H4O4 B.64g CO2 và 1. C2H6O Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 12 gam hidrocacbon A thì thu được 21.72g H2O. Cho sản phẩm cháy đi qua lần lượt bình 1 đựng CaCl2 khan và bình 2 đựng dung dịch KOH. Xác định công thức phân tử của A.38 gam CO2.44g CO2 và 0. O trong 900ml O2 thì thu được 1.034.4 Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0. C6H6N Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 10gam hợp chất hữu cơ A sinh ra 9.18 gam hợp chất hữu cơ X có chứa N thu được 2. C2H6O Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 0. 1. 2.9g H2O. C6H8O8 C.Tiếp theo. C5H7N B. C4H8O3 Câu 19: Phân tích 1. Sau thí nghiệm. Mặt khác cũng lượng chất đó khi phân tích cho 224 ml nito đktc.6 gam hợp chất hữu cơ A thì thu được 0.194g và bình 2 tăng 0. C6H5O2N B. Cho sản phẩm cháy đi qua lần lượt bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2. Công thức phân tử của A là: A.Biết dA/Hidro=29 A. C2H6 C.827gam H2O và 6. 3.45g H2O. CH3 D. C4H8O3 Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 200ml hợp chất hữu cơ A chứa C. Công thức phân tử của A là: A. C3H4O4 B.72g B. cho hỗn hợp khi qua dung dịch KOH chỉ còn 100ml khí thoát ra. C3H9 B. H. C2H4O2 D. Biết dX/kk=2. C2H7N D.6g A thì thu được thể tích đúng bằng thể tích của 0.46 gam một hợp chất hữu cơ X thu được 5. C2H6O Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 1. C6H6N Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 10. 3 D. Sau thí nghiệm. C4H8O3 Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A cầ 0. C2H7N D.6g và bình 2 thu được 30g kết tủa.2 gam oxi cùng điều kiện.4 ml N2 (đktc). 0. C3H6O B. C2H7N D.8g Câu 14: Xác định số công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A (gồm C.36g H2O. H. C4H8O C.5g D.3 lít hỗn hợp khí. biết A chỉ có một nitơ: A.4 gam hợp chất hữu cơ A.186g A thì thu được 22.28 gam CO2. H và có thể có O). C2H4N C.8g. cần 100ml dd NaOH 0. C6H12O6 B.77gam hidro. A. C6H6N Câu 21: Phân tích 2. A. Xác định công thức phân tử của X.

59g chất rắn nữa.7g B.444mH2O và khi hóa hơi 1. C5H6O B.C2H4 C. C2H2. C2H4N C. Công thức phân tử của X là: A. 10 B. C2H6O D. Công thức phân tử có thể có là ? A. C2H6 D. C2H8 C. Giá trị của a là: A. C2H3 Câu 38: Đốt cháy a gam hidrocacbon X thu được 1. C3H8 Câu 34:Đốt cháy hoàn toàn 1. C2H6 D.5 C.36 lít Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 1. CH4 B. C3H9ON D.9g D. Vậy công thức phân tử của A là: A. C6H6 Câu 30: Nguyên tố X chứa các nguyên tố C. Xác định a? A. C6H6O Câu 27: Để đốt cháy hoàn toàn 01mol chất X cần 6.Công thức nào sau đây đúng với công thức phân tử của A? Tổ Hóa Học 16 .82% D. 0. C2H6O D. Hỗn hợp sau khi đốt thấy có 7.C2H4. C2H6 D. 8 D. C3H4.4 gam nước. Cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 thì thu được 3. Vậy oxi trong A là: A. O và có khối lượng phân tử bằng 75.12 gam A. 31. C2H2. C3H4O B. 0. 1.37% Câu 24: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C4HyCl biết %C=51.C2H6 B. C2H6 D. C2H4. Mặt khác a gam X có cùng thể tích với 0. N. C2H4 C.28gam N2 ở cùng điều kiện nhiệt độ.74 gam hợp chất hữu cơ A cần dùng 0.784 lít O2 (đktc). C2H4.12 lít CO2 (đktc) và 0. Biết dA/H2<30 A.12 lít C.mCO2=2. Thể tích khí CO2 thoát ra khi cô cạn dd Y là: A.36gam và nCO2=1.48 lít CO2(đktc) và 5. Công thức phân tử có thể có là ? A.89%. C2H4.94 gam kết tủa và dung dịch Y. C2H6O D.CH4.7%.C2H2. C6H6 Câu 37: Một hidrocacbon có %C=88. 0. C6H6O Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 6. CH3 D. Cô cạn dung dịch Y.7 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0. C6H6 Câu 23: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C5H10Oz. Công thức phân tử của X là: A.5 lít CH4. 58. nung đến khối lượng không đổi thi thu thêm được 4. C2H4 C.24 lít D. C2H6 Câu 33:Trộn 5 lít H2. Khối lượng phân tử của X lớn gấp 1. 0.3%:7. C2H7N D. 1g Câu 39: Hợp chất A có công thức đơn giãn là CH3O và có dA/H2= 31. C6H6N Câu 28: Để đốt cháy một thể tích của hidrocacbon X(là chất khí ở đktc) cần 6. C2H6 B. Biết %H trong A là 9.Vậy công thức phân tử của X là: A. C6H6N Câu 29: Tỷ lệ % mC và %mH trong hidro cacbon X là % mC: %mH=92.thì thu được CO2 và H2O. C4H10 B. C2H4N C. Biết rằng khi đốt cháy hoàn toàn 0. 0. Xác định công thức phân tử của A.8g C. C2H4ON C. C4H10 B. C4H10 B.12 lít N2(đktc).C4H4 Câu 32: Đốt cháy 1 lít H-C thu được 2 lít CO2.6 D. C2H4 C.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. Biết VCO2 =6/7VO2.15 lít hidrocacbon X(khí) thu được hỗn hợp khí Y nặng bằng etan(các thể tích khí đo ở đktc). 2. áp suất. C4H10 B.15 gam một hidrcacbon X. C2H4O C. Vậy công thức phân tử của X là: A. CH2 C. sản phẩm cháy dẫn qua bình đựng nước vôi dư ở OoC thì thu được 3g kết tủa và khối lượng bình tăng lên 1.1 mol X thu được CO2 và nước (với tỉ lệ nCO2:nH2O=2:3) và 1. Rồi cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy trong dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng lên 3. C2H2. 0. 1. 17. C2H6 D. C2H4.5 thể tích oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Công thức đơn giãn nhất của hidrocacbon đó la: A. C2H6. 3.9 gam nước.72 lít oxi (đktc).4 B. C2H4N C.2 lít CO2 (đktc). Vậy y nhận giá trị là: A.3 lần khối lượng của phân tử axit axetic.5nH2O.85 gam A thì được thể tích đúng bằng thể tích 0. thu được 4. H.8 gam oxi ở cùng điều kiện.2%. C5H10 B. C3H6O2 B.4 lít H-C đktc số gam H2O thu được là 36 gam. C2H7ON Câu 31: Đốt cháy một 22.71% C.C2H4 D. Công thức phân tử đúng của X là: A. C4H10 B.68gam.8%.344 lít B. 45.14% B. 9 C. 7 Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn a gam hợp chất hữu cơ A. C2H4. Hãy chọn công thức phân tử đúng của X: A. C3H8 C.2 gam nước và 11.72 lít (đktc) hh CO2 và ankan X. 0.

1. ở nhiệt độ thường không phản ứng với axit. Tổ Hóa Học 17 . Tính chất vật lý -Ở nhiệt độ thường các ankan từ C1-C4 ở trạng thái khí.5. Giãm 6g C. C2H6. Ankan có nhánh: Theo IUPAC.Giá trị của x là: A.1gam. C5-C10 có mùi xăng. C3H8…CnH2n+2 (n ≥ 2) 2. các ankan rắn không bay hơi nên không có mùi.từ C5 đến khoảng C18 ở trạng thái lỏng. Hóa tính Các ankan khá trơ về mặt hóa học. 3 D. C2H6 D. phản ứng oxi hóa.48 lít CH4 (đktc) sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng dd trong bình: A. C2H4 C. đồng phân 1. C2H6O2 ANKAN LÝ THUYẾT I. 1 B.Sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào dd nước vôi dư.Tăng 6g B. C2H6O2 Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 2.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. bazo. Danh pháp: 1.12 lít C. từ C18 trở đi là chất rắn. phản ứng tách. C4H10 B. . C10-C16 mùi dầu hỏa. 4 Câu 43: Để đốt cháy một mol chất X cần 3. -Ankan nhẹ hơn nước không tan trong nước. không màu -Ankan từ C1-C4 không mùi. C2H4 C. 3.3gam hợp chất hữu cơ X cần V lít O2 (đktc).Ankan có khả năng tham gia phản ứng thế.Công thức phân tử của X có thể là: A. IV.36 lít Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn 4.5 mol O2.tên của ankan có nhánh được gọi theo tên thay thế: -Chọn mạch chính là mạch dài nhất và có nhiều nhánh nhất -Đánh số các nguyên tử C thuộc mạch chính từ phía phân nhánh sớm hơn -Gọi tên:Số chỉ vị trí nhánh+tên nhanh+tên mạch chính+an III. Đồng đẳng. 2 C. C2H6 D. 1. chất oxi hóa mạnh. 1. Giá trị của V là: A.Giãm 4g Câu 42: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C4H7Clx và MA=161.344 lít B. C4H10 B.Thấy có 10gam kết tủa và khối lượng bình tăng 7. Đồng phân: Mạch cacbon (chú ý thêm bậc cacbon) II. Đồng đẳng: CH4.Phản ứng thế bởi halogen: as CH4 + Cl2   → CH3Cl + HCl Clometan (metyl clorua)  a s→ CH2Cl2 + HCl CH3Cl + Cl2 Diclometan (metylen clorua) as CH2Cl2 + Cl2   → CHCl3 + HCl Triclo metan (clorofom)  a s→ CCl4 + HCl CHCl3 + Cl2 Tetraclometan (cacbon tetraclorua) Nguyên tử hidro liên kết với nguyên tử cacbon ở bậc cao hơn dễ bị thế hơn.Nhiệt độ sôi. khối lượng riêng tăng theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử.24 lít D. Tăng 4g D.Ankan không phân mánh Công thức CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22 Tên metan etan Propan butan Pentan Hexan Heptan Octan Nonan Decan 2. 2. nhiệt độ nóng chảy.

C6H6 + Cl2 tp→ C6H5Cl + HCl D. 2 D. neo-pentan D. 8. 6 đồng phân 5: Trong các phản ứng sau. C. Ankan X có công thức phân tử C5H12. xt C. Phản ứng cộng D. Phản ứng đặc trưng của hidrocacbon no: A.xt C2H4 + C2H6 C4H8 +H2 3.Hiđrocacbon no. 2-metyl butan 3. Điều chế: Trong công nghiệp metan và đồng đẳng được tách từ khí thiên nhiên và dầu mỏ. B. . 4 đồng phân C. 5 đồng phân D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang H2 C H3C CH3 + Cl2 as CH3CH2CH2Cl + HCl 1-clopropan (43%) H3C H C Cl CH3 + HCl 2-clopropan (53%) 2. X là: A. iso-pentan B. có vòng 2 đồng phân 7. Cho Tên gọi hợp chất X có công thức cấu tạo : o 2 4 0 Tổ Hóa Học 18 . Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O CnH2n+2 + 3n +1 O2 → nCO2 + (n+1)H2O 2 nCO2<nH2O  → nAnkan=nH2O-nCO2 Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: CH4 + O2 → HCHO + H2O V. Trong phòng thí nghiệm: +CH3COONa (r) + NaOH(r)→ CH4 + Na2CO3 +Al4C3 + 12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3 2. C2H5OH H SO đ→ C2H4 + H2O   . C6H6 + 3Cl2  a s→ C6H6Cl6 . Ứng dụng BÀI TẬP 1. Có bao nhiêu ankan đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12? A. 4 B. pentan B.Hiđrocacbon no. Điều chế và ứng dụng 1.t 6: Hiđrocacbon X có công thức phân tử là C4H10. không vòng 3 đồng phân. phản ứng nào không phải là phản ứng thế? A.C. Phản ứng tách B. không vòng 2 đồng phân. Vậy X là: A. n-pentan C.2. 3 2.2-dimetylpropan 4. 3 đồng phân B. iso-pentan C.Hiđrocacbon không no. Cả A. x t→ CH2=CH2+H2  0 CH4 + C3H6 CH3-CH2-CH2-CH3 t0.Hiđrocacbon no. 2 đồng phân. 5 C. Phản ứng thế C. khi tác đúng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. D. Phản ứng tách: CH3-CH3  t. neo-pentan D. Hidrocacbon X có CTPT C5H12 khi tác đúng với Clo tạo được 3 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. C2H6 + Cl2  a →s C2H5Cl + HCl B. B. Tiến hành clo hóa 3-metylpentan tỉ lệ 1:1 thu đước bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau? A. Tên của X la: A.

2.trietyl-pentan 9. D. D. 2. etan. 4-brom-2-metylpentan 16:Chất hữu cơ có công thức cấu tạo sau có tên gọi là gì? CH3 .5-đimetylhexan D.3-đimetylbutan. 4.metylbutan 12: Dãy nào sau đây gồm các chất là đồng đẳng của metan: A. Ankan Z có công thức phân tử là C5H12. C11H24 D.2.clo.3. etan và propan. Danh pháp IUPAC của ankan đó là A. iso-butan và n-pentan. propan và n-butan.4 – đietyl-4-metylhexan B. 2. 1. 2.3-trimetylheptan là: A.C12H26 B.2.metylbutan B. 2-clo-4-brom-2. Tổ Hóa Học 19 CH3 CH CH CH3 Cl .3. Tên gọi của 2 ankan đó là: A.3.5-trimetylhexan 17: Tên gọi: 2 – clo – 3 – metylbutan ứng với công thức cấu tạo nào sau đây? CH3 A. C.5-đimetylhexan B. C4H6 13: Khi nhiệt phân CH3COONa với vôi tôi xút thi thu được sản phẩm khí: A. người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. C12H24 15: Khi cho 2-metylpentan tác dụng với brom thu được sản phẩm chính là dẫn xuất monobrom nào sau đây? A. H2 C. B.metylbutan D. D. CH3 CH2 CH CH2 Cl CH3 CH3 CH3 H2C C CH2 CH3 CH3 Cl C. N2. 10. 18: Cho 4 chất: metan. C5H12. 20: Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan. CH4 B. B. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là: A. B. Tiến hành p/ư dehidro hóa Z thu được một hỗn hợp gồm 3 anken là đồng phân của nhau trong đó có hai chất là đồng phân hình học. CH CH2 CH3 Cl B. C4H10.3.2-đimetylbutan.1-brom-2-metylpentan D. 4 brom-2-clo-2. CH3CH2CH2CH2CH3 B. C3H7Cl. C5H12O D. 3. CH4. Công thức cấu tạo của Z là? A. 2. C4H10. CH3CH2CBr2CH3.5-đimetylhexan C. 19: Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14. C2H6OB. 2.clo.clo. người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo.5-dimetylheptan C.metylbutan C. C10H22 C. 2.CH(CH3)-CHBr-CH2-CCl(CH3)-CH3 A. 2-metylpentan. 1. C5H12.CH3CH2CH2CHBr2 D. n-hexan. D. 1. CH3CH2CHBrCH3 C.2-brom-2-metylpentan. B. neo-pentan và etan.clo. CH4 14: CTPT ứng với tên gọi 4-etyl-2. 5-etyl-3. 3. 4-brom-2-clo-2. CH4. CH3CH2CH(CH3 )2 C. C(CH3)4 D. 3-brom-metylpentan. C3H4. CO2 D.etyl-3. Khi cho butan tác dụng với brom thu được sản phẩm monobrom nào sau đây là sản phẩm chính? A. C.5-đimetylheptan D. 3-brom-2-clo-2. C. Không có cấu tạo nào phù 11: Sản phẩm chính của phản ứng brom hoá 2. C6H14 C.metylbutan theo tỷ lệ số mol 1:1 là: A. propan và iso-butan.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang CH3 H3C H C C2H5 H2 C C C2H5 H2 C CH3 A. C2H2. CH3CH2CH2CH2Br B. C2H4. 2. C.

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 21: Thực hiện phản ứng crackinh n-butan thu được bao nhiêu sản phẩm? A. Công thức phân tử của X là: A. Đồng phân tert-ankan 31:Ankan tương đối trơ về mặt hóa học. C. CH4. B lần lượt là: A.C4H10 25: Số đồng phân ứng với công thức C4H10 là: A. CH4 B. C5H12. 26: Số đồng phân ứng với công thức C6H14 là: A. C2H2. 5. C. D.4g cacbon . 4. CH4.Các ankan từ C18 trở đi là chất rắn D.B đúng D. Ankan có khối lượng phân tử lớn C. Al(OH)3 D. ở nhiệt độ thường không phản ứng với axit. Cả A. trong đó hàm lượng clo bằng 55. B. B. kết quả khác 37: Một ankan tạo được dẫn xuất monoclo. 36: Phân tích 3 g ankan cho 2.C2H6 C. Cả A. Đồng phân mạch không phân nhánh B. C2H6. C2H6 C. 5. Oxi D. Ankan nhẹ hơn nước 29: Nhận xét nào sau đây đúng? A. Cả A. C3H8. C3H8 D. CH4 B. dd HCl C. Ankan có tính oxi hóa mạnh 32:Hợp chất 2. C. C2H6 C. AgNO3 24: X là một hidrocacbon no.04%. B. B. Các ankan từ C1 đến C4 là chất khí B. Các chất A. Tan nhiều trong nước B.C4H10 23: Ở điều kiện thích hợp butan tác dụng được với: A. dd KMnO4 B. Ankan chỉ có liên kết δ bền vững. dd Brom C. Al2O3 B. 3. Al(OH)3 35: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể Tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). C2H6 C. Khi đốt cháy X thu được CO2 và hơi H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2. dd NaOH D. 27: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế metan bằng cách nào sau đây? A. CTPT của A là gì ? A. Nung natriaxetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút B. Al(OH)3 C. D. 2. Là dung môi không phân cực D. Cho nhôm cacbua tác dụng với nước C. CH4 B. 4. Công thức phân tử của X là : Tổ Hóa Học 20 . bazo. Đồng phân isoankan D. H2O B. C. Đồng phân mạch phân nhánh nhiều nhất C. D. 4. CH4 B. 5. 3. Ankan có CTPT là: A. thu được sản phẩm có thể tích tăng gấp 3 lần thể tích hidrocacbon X ( ở cùng điều kiện ) . tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. B. C. C6H14. 33:Ankan tan tốt trong dung môi nào? A.B sai 28: Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về tính chất vật lí của ankan? A.C3H8 D.B. B. C6H6 34:Cho phản ứng Al4C3 + H2O A + B . 2. 22: Trong các chất dưới đây. 3. 2. Công thức phân tử của X là: A. 4. C3H8 D. Ankan có nhiều Hidro bao bọc xung quanh D.C đúng 30: Trong số các ankan đồng phân của nhau.3-đimetylbutan khi phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 có chiếu sáng thì thu được sản phẩm đồng phân là: A. chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. C3H8 D. 5. C4H10 38: Khi phân huỷ hoàn toàn hidrocacbon X trong điều kiện không có không khí. chất oxi hóa mạnh vì: A. Các ankan từ C5 đến C18 là chất lỏng C. chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? A. D. C4H10. 6. Là chất không màu C. D. 3.

45g H2O.92 lít CO2 (đktc). C3H8 D.1g kết tủa. D. 52.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. 48: Hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp.3. C3H8 (đktc) thu được 16. 52. 84. C3H8 và C4H10. 3.224 lít (đktc) một hiđrocacbon no mạch hở.72 lít khí CO2 (đktc) và 7. D.8. C4H10 43:Đốt cháy hết 2.2-đimetylpropan. C2H6 và C3H8. B. 4. Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4.45g H2O.48. Công thức phân tử của A và B là A.84 lít hỗn hợp khí gồm CH4. C6H14 39.5g B. 2-metylbutan 42: Khi nhiệt phân một ankan X trong điều kiện không có không khí thu được khí H2 và muội than. C4H10 và C5H12. C. isobutan D. C2H6 Tổ Hóa Học 21 . 19. B.6 gam H2O. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ? A. 52: Khi brom hoá một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỷ khối hơi so với hiđro là 75. Tên của Y là: A.24.4.37.42. C. C3H8 44: Đốt cháy hoàn toàn 0. C2H6 và C3H8 thu được 6. C3H8 C. D. 46: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 7.0. CH4 và C2H6.143% (D = 1 g/l) thu được 0. C3H8 C. 50: Nung m gam hỗn hợp X gồm 3 muối kali của 3 axit no đơn chức với NaOH dư thu được chất rắn D và hỗn hợp Y gồm 3 ankan. B. 15g D. B.4 atm.3-trimetylpentan. butan B. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ? A.5g B. dẫn tòan bộ sản phẩm cháy vào dd nước vôi trong dư thấy có 40g↓. C4H10 C. D. metan. C. propan. CH4 và C2H6.2 lít ở 0OC và 0. C5H12 D. C2H6 và C3H8. isopentan. C4H10 C. C.37. 5. C. C. CH4 B.8. butan. C2H6 B. CTPT X: A. Công thức phân tử của Y là A. C2H6 B. Giá trị của V là A. 47: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp thu được 96.24 lít ankan X (đktc). Câu 49: Giá trị của m là: A. C3H6 D.42. Công thức phân tử của 2 ankan là: A. D.36. Khí ra khỏi bình có thể tích 11. etan. D. D. Cho D tác dụng với H2SO4 dư thu được 17. C3H8 và C4H10. B. 2.5g 45: Khi đốt cháy hoàn toàn 7.5. C4H10 và C5H12.5g C. Tên của ankan đó là: A.33% . propan C. 6. Dùng cho câu 49.15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9.60. 2.2. CH4 và C2H6.5.84 lít khí CO2 (đktc) và 9. sản phẩm sau khi đốt cháy cho qua 1 lít nước vôi 0. Tỷ khối của Y so với H2 là 11. B.0 gam H2O.8 lít khí CO2 (đktc) và x gam H2O. 42. Đốt cháy hoàn toàn 0.5. C5H12 41: Ankan Y td với Brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H2 bằng 61. C5H12 D. C2H6. Đốt cháy X với 64 gam O2 (dư) rồi dẫn sản phẩm thu được qua bình đựng Ca(OH)2 dư thu được 100 gam kết tủa. D. 42. B. CTPT của X là : A.3-đimetylhexan. 2. C4H10 B.5g 40: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83.0. Câu 50: Tên gọi của 1 trong 3 ankan thu được là: A.2 gam H2O.Công thức phân tử hiđrocacbon là: A. C. C4H10 D.5g C.8 gam CO2 và 57. Giá trị của x là : A. B. C4H10 và C5H12. 53: Đốt cháy hết 0. 13.15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9. thấy thể tích khí thu được gấp 5 lần thể tích ankan X( đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ áp suất ). 15g D. C3H8 và C4H10. C2H6 C. C. 3. 18.5. C2H6 B.0. Công thức phân tử của A và B là: A. C2H6 và C3H8. 84.

C4H10 D. 66. 3.3 gam. (CH2)n B. 4. 5 B.6% B. Tỉ khối của X so với khí hiđro là: A. 8. CH4 B.8. Vậy công thức của anken và ankan lần lượt là: A. CH4 và C3H6 55: Đốt cháy hoàn toàn 20.1 C. 2.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 54 : Một hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken.0 ml hỗn hợp X gồm C3H6.92 lít C.Thành phần % khối lượng của metan trong hỗn hợp A là: A. CH4. C8H18 64: Một ankan có %C=84. kqk 62:Đốt cháy hoàn toàn 1 lít butan thì thể tích CO2 có thể sinh ra ở cùng điều kiện là: A. bình 2 có m gam kết tủa xuất hiện. 4 66: Đốt cháy hoàn toàn 0. C2H6 C. C5H12 71: Hỗn hợp khí A gồm etan và propan. 25.25 D.48 lít khí cacbonic. D.28% khối lượng hidro trong phân tử.3% D.4 g nước. CH4.8 gam CO2 và 5. C2H6. Số đồng phân cấu tạo của A là: A.24 lít CO2 đktc và 2. C5H12 D. Ctpt ankan là: A. C5H12 D. C4H10 C. C3H8 B. C5H12 D. C3H8 B. 2. C6H14 58: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được 6.4 gam nước. Giá trị của m là: A.95. Ctpt hai hidrocacbon đó là: A. 2 C.8 lít 68: Đốt cháy hoàn toàn 3. sản phẩm cháy cho qua dd AgNO3 dư thu được 22. 33. C6H14 B. kqk 59: Oxi hóa hoàn toàn m gam một hidrocacbon X cần 17. 59.Đốt cháy hết hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi nước theo tỷ lệ 11:12. C8H18 65: X là dẫn xuất clo : CxHyClz trong phân tử có 62. CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4). C2H6.21. 3 B. sau phản ứng thấy thoát ra 3. 49.6 lít D. 5. B.Có bao nhiêu ctct ứng với công thức phân tử vừa tìm được? A. C4H10 C. 22. C4H10 67: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon.3g B. C. 4 lít C.2. thu được 24. C3H8. C2H6. C6H14 C.Các khí đo ở đktc.2 lít CO2 đktc. 4 C.C4H8 57: Đốt cháy hoàn toàn 3.36 lít hỗn hợp khí A gồm metan và etan thu được 4. 11.2 lít CO2(đktc)và 14. C4H10. 12. 23g C.9. C3H8 C.4% 69:Ankan A có 16. C5H12 D.96gam kết tủa trắng. C7H16 C. bình 2 đựng Ba(OH)2 dư.Ctpt của A là: A. % khối lượng của propan là: Tổ Hóa Học 22 . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí bay ra thu được 8.C4H10.97g muối trung hòa và 10. C3H8 B. kqk 60: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai hidrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 6. Dẫn hỗn hợp đó qua 100 gam dung dịch brom 16% thấy dung dịch brom mất màu và khối lượng bình tăng 2. C2H6 và C3H6 D.6g ankan A rồi dẫn toàn bộ khí đi qua bình đựng dd Ca(OH)2 thì thu được 1.2g nước. Ctpt của X là: A. C5H12 D.Tỷ khối hơi đối với không khí bằng 3. sản phẩm thu được cho đi qua bình 1 đưng H2SO4 đặc. C2H6 và C2H4 C.95 B. Thể tích O2 đã tham gia phản ứng là: A.7% C. 5 lít B.8. thu được 2.Giá trị của m là: A.02 mol ankan A trong khí clo vừa đủ.48 lít D.MX=113.1 mol hỗn hợp 2ankan.1.92 lít oxi đktc thì thu được 11. Ctpt của A là: A.0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).83% clo về khối lượng.8 gam. C4H10 C. 3. 4. C3H8 B. Ctpt ankan đó là: A. 51. 6 70: Hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp có tỷ khối so với hidro là 24.7 gam nước. CH4 và C2H4 B.36g muối axit. C4H10 D. 3 D. C2H6 B.36 lít một khí (đktc).72 lít CO2 đktc và 7. 32g 61: Oxi hóa hoàn toàn 0.Ctpt của X là: A. C2H4. 5 D.93.36 lít CO2 ở đktc.2g D.96 lít 63: Tỷ khối hơi của một ankan so với không khí 3. 68. Công thức phân tử của hai ankan là: A. C3H8 D.16 lít oxi và thu được 3. Thì khối lượng bình 1 tăng 6. 56: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hidrocacbon đồng đẳng có phân tử khối hơn kém nhau 28 đvC thu được 11.48 lít B. C3H8 C. 48.

B. Câu nào đúng khi nói về xicloankan? A. + Cl2  → 1:1 Cl D. Tính chất 1.5g `B. Xicloankan là hidrocacbon no.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.5% C. Cho xicloankan có công thức cấu tạo: Theo danh pháp IUPAC tên gọi của xiclonkan đó là: A. Khi cho clo hóa một xicloankan thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất. Xicloankan là hidrocacbon không no. 3-etyl-1-metylxiclohexan 2. B. Phản ứng cộng mở vòng C. mạch hở B. đồng phân.B. 15. 25% 72: Crackinh 5. mạch hở có một nối đôi trong phân tử C.B 5. 1-etyl-3-metylhexan D. mạch vòng D. t0 + H2 CH3(CH2)4CH3 III. 1-etyl-3-metylxiclohexan B. đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thì khối lượng nước thu được là: A. Phản ứng đốt cháy D. 9g C.C sai 4. 18g XICLOANKAN LÝ THUYẾT I.Xicloankan đó là: Tổ Hóa Học 23 . 75% D. 81. Xicloankan là hidrocacbon no.5% B. 10. Điều chế: BÀI TẬP CH3 CH3 1. Tính chất hóa học: -Cộng mở vòng: Cộng với hidro.Cấu trúc. xicloankan có thể tham gia phản ứng nào? A. danh pháp Cấu trúc: Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng Đồng phân: Cách gọi tên:Đánh số sau cho tổng số chỉ vị trí các nhánh là nhỏ nhất II.C đúng 3. t0 CH3-CH2-CH3 propan + H2 Ni.8g butan thu được hỗn hợp khí A. 4. Cl Cl C H2 C.t0 CH3-CH2-CH2-CH3 butan -Thế: Cl + Cl2 as + HCl -Phản ứng oxi hóa: CnH2n + 3n O2 → nCO2 + nH2O 2 xt. halogen. Cl-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-Cl D. Tính chất vật lý: 2. Xicloankan nào có khả năng cộng mở vòng? A. Cả A.1-metyl-3-etylxiclohexan C.Chọn đúng sản phẫm thế của phản ứng sau A. Cả A. C.B. Cả A. Phản ứng thế B. CH3-CHCl-CH2-CH2-CH3 6.8g D. HX + H2 Ni.

CH3-CH2-CH3 B. 6g B. Tính chất: 1. danh pháp 1. Một xicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với nitơ bằng 2. 2. Từ xiclopropan có thể điều chế được: A.t i CnH2n + H2  N → CnH2n+2 .B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm n xicloankan thu được (a+10)g nước và (a+36)g CO2.t +Cộng halogen: CH2=CH2 + Cl2 → Cl-CH2-CH2 –Cl +Cộng axit. CnH2n-2 D. D. 12.CH3-CH2-CHBr C. Đimetyl xiclo propan có bao nhiêu đồng phân mạch vòng? A. Đồng đẳng: +Anken là hidrocacbon không no. 7g C. 8g D. nước: CH2=CH2 + H2O→ CH3-CH2 –OH CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2 –Cl QUY TẮC MAC-COP-NHI-COP Trong phản ứng cộng axit hoặc nước (HX) vào C=C của anken. Cả A. Đồng đẳng. B. C.H cộng vào C mang nhiều H hơn. C6H12 11. C5H10 D. C4H8 B.05g B. 2CH2=CH-CH3 + 2HCl → CH3-CHCl-CH3 + CH3-CH2-CH2-Cl 0 0 Tổ Hóa Học 24 . 4g 10.Biết X làm mất màu dd Brom. Giá trị của a là? A.CTPT của X là? A. CnH2n+2 C. Hóa học:Liên kết π ở nối đôi của anken kém bền nên dễ bị đứt khi tham gia các phản ứng hóa học -Phản ứng cộng: +Cộng H2 i CH2=CH2 + H2  N → CH3-CH3 etan . 6 13.Khối lượng xiclopropan đủ để làm mất màu 8g brom là? A. Xicloankan có công thức tổng quát là A. 1. Metylxiclopetan B. Danh pháp: +Chọn mạch chính là mạch dài nhất chứa nối đôi +Đánh số C mạch chính từ phía gần liên kết đôi +Gọi tên: Số chỉ vị trí nhánh+tên nhánh+tên mạch chính+số chỉ vị trí liên kết đôi+en II. Vật lý:Tương tự ankan 2. C3H6 C.C đúng 8.24 lít một xicloankan X (đktc) thu được 7. 4 C. Propan D.2g C. Ctct của X là? CH3 A.Metan C. Xiclopropan B. Chất nào sau đây có khả năng làm mất màu dd brom? A. 5 D.2-dimetylxiclopropan D. CnH2n-4 9.1g D. Etylxiclobutan C. Xiclohexan 7. mạch hở có một liên kết đôi trong phân tử +Công thức tổng quát CnH2n (n ≥2) 2Đồng phân: +Đồng phân cấu tạo (đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí liên kết đôi) +Đồng phân hình học 3.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. 1. CH2Br-CH2-CH2Br D. 10g ANKEN LÝ THUYẾT I. Đốt cháy hoàn toàn 2. CnH2n B.còn X cộng vào C mang ít H hơn hay C có bậc cao hơn. 4. đồng phân.2 gam nước. Xiclopentan 14. 3 B.

3-metylpent-3-en. 6. Câu 2: Số đồng phân của C4H8 là A. B. 4. C. 3. 4. (IV). B. D. (V). isohexan. 2. Phản ứng trùng hợp của anken. C2H5–C(CH3)=CCl–CH3(V). CH3-CH2-CHBr-CH3 B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br D. 7.(3) và (4). C. (3) và (4). 6. 3metylpent-2-en (4).(2) và (3).p H2 H2 CH2 C C -Phản ứng trùng hợp: -Phản ứng oxi hóa: +Oxi hóa hoàn toàn CnH2n + n H2C n 3n O2 → nCO2+ nH2O 2 +Oxi hóa không hoàn toàn: 3CH2=CH2+2KMnO4 + 4H2O → 3HOCH2-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH III. CH3– C(CH3)=CH– CH2. C. CH2=CH– CH=CH– CH2 – CH3. (IV). B. D. (V). D. B. 4. Câu 4: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken? A. C. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng. C.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang sản phẫm chính sản phẫm phụ t0. 3. D. 2.170 → C2H4 + H2O  BÀI TẬP Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH2– C(CH3)=CH–CH3.CH3-CH2-CHBr-CH2Br C.3-đimetylbut-1-en (2). 1. B. 6. 5. Câu 5: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? A. 6. D. CH3CH=CH-CH3. C. (IV). CH3 – CH2 – CH = CH – CH2 – CH3. C. CH3 – CH2 – C(CH3) = C(C2H5) – CH(CH3)2. D. CH3-CH2-CH2-CH2Br Câu 12: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất? 2 4 0 Tổ Hóa Học 25 . 2-etylbut-2-en. Câu 10: Áp dụng qui tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây? A. B. B. (III). 4. C. 7. D. 2. (1) và (2). C.3 – đimetylpent-2en. A.3. 10. C2H5–C(CH3)=C(CH3)– C2H5(IV). Câu 11: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr. 2-metylbut-2-en. 3-metylpent-2-en. 2-clo-but-1-en. C. 3-metylpent-1-en (3). CH3CH = CHCl (II). D. Những chất nào là đồng phân của nhau? A. 5.xt. Câu 6: Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1). D. 4. (2). CH3CH = C(CH3)2 (III). (V). B. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.điclobut-2-en. D. B. Câu 8: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)? CH3CH = CH2 (I). Câu 9: Cho các chất sau: CH2 =CH– CH2– CH2– CH=CH2. (II). Câu 7: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học? A. Tên của X là A. (IV). CH2=CH– CH2– CH=CH2. (II). (I). Câu 3: Hợp chất C4H8 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? A. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng. (1). Điều chế: C2H5OH H SO . 5. CH3 – C(CH3) = CH – CH2 – CH3. 10. Số chất có đồng phân hình học là A. III. theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính? A. 5. B.

Câu 15: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). C. B. 3-Metylbut-1-en. 4.CH = CH . Hai anken hoặc xicloankan vòng 3 cạnh. 2-Metylbut-1en.B. 3. ( H2SO4 đặc. Câu 27: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là Tổ Hóa Học 26 . X. Câu 26: Hợp chất 2-metylbut-2-en là sản phẩm chính của phản ứng tách từ chất nào trong các chất sau? A. D. 2-Metylbut2-en. C. 4. Lắc đều cả hai ống nghiệm. 3-etylpent-3-en. 5. A hoặc D. D. D. 3.C đều đúng. B. sau đó để yên hai ống nghiệm trong vài phút. Hai anken hoặc hai ankan. Câu 20: Hợp chất X có CTPT C3H6. Có sự tách lớp các chất lỏng ở cả hai ống nghiệm. 3. Câu 19: Số cặp đồng phân anken ở thể khí (đkt) thoả mãn điều kiện: Khi hiđrat hoá tạo thành hỗn hợp gồm ba ancol là A. CH2 = CH2 và CH3 . D. sản phẩm thu được có cấu tạo là A. D. B.CH3. Câu 18: Số cặp đồng phân cấu tạo anken ở thể khí (đktc) thoả mãn điều kiện: Khi hiđrat hoá tạo thành hỗn hợp gồm ba ancol là A. D. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1). Y là A. (-CH2=CH2-)n . 2.ol.đimetylpent-1-en. B. Vậy X là A. C.3. (-CH3-CH3-)n . D. C.ol. C.CH2 CH3. 1. D. 6. Màu vàng nhạt vẫn không đổi ở ống nghiệm thứ nhất C. Tất cả đều đúng. C. dd brom dư. 6. Câu 23: Trùng hợp eten. Câu 22: Có hai ống nghiệm. X gồm A.dd KMnO4 loãng dư. propen và but-2-en (hoặc buten-2). 3-etylpent-1-en. X tác dụng với dung dịch HBr thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. eten và but-1-en (hoặc buten-1). D. 5. D. 7. Câu 13: Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 tác dụng với H2O (H+. 4. C. 3-etylpent-2-en. 1. 2.Y mạch hở có CTPT C3H6 và C4H8 và đều tác dụng được với nước brom.xicloropan. 3. 5 Câu 14: Có bao nhiêu anken ở thể khí (đkt) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất? A. CH3 . ispropen. D. B. B. eten và but-2-en (hoặc buten-2). D.CH3. Hiện tượng quan sát được là A. (-CH=CH-)n . C. D. A. B. Câu 16: Anken thích hợp để điều chế ancol sau đây (CH3 CH2)3C-OH là A. 6. D. Ở ống nghiệm thứ hai cả hai lớp chất lỏng đều không màu. dd Na2CO3 dư. B. 2. Câu 21: Hai chất X. B. B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. B. D. 4. 8. B. 170oC) thường lẫn các oxit như SO2. dd NaOH dư. C. 3-metylbutan-2.CH = CH . mỗi ống chứa 1 ml dung dịch brom trong nước có màu vàng nhạt. (-CH2-CH2-)n . Hai anken đó là A. B.CH3 và CH2 = CH . 2-brom-2-metylbutan. 2-metylbutan -2. C. Thêm vào ống thứ nhất 1ml hexan và ống thứ hai 1ml hex-1-en. B. C. Câu 17: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. Hai anken đồng đẳng của nhau. CH2 = CH2 và CH2 = CH . C. Hai anken hoặc xicloankan vòng 4 cạnh. B. propen. Câu 25: Sản phẩm chính của sự đehiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol là chất nào ? A. Chất dùng để làm sạch etilen là A. 3-Metylbut-2-en. Câu 24: Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH. propan. C.to) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng? A. C. CO2.

B. C2H4(OH)2.xicloankan hoặc ankan C.CH2= CH B.a.HOCH2-CH2OH.etilen được điều chế bằng cách : A. MnO2. D.propan-1.parafin C.-(CH2-CH(CH3))n. D.poliepilen D. ankađien.etilen được điều chế bằng cách: A.CH2= CH-CH2Câu 33: Các anken còn được gọi là: A.poli(etilen) B.a.số mol CO2 <số mol nước C.-[CH2-CH(CH3)]n. CH4 B.CH2= CH-CH2Câu 32: Nhóm anlyl có công thức là: A. K2CO3.polietilen C. Các chất X.monoxicloankan D.3-điol D. H2 B. dd KMnO4 C.propan-1.D.3 C. Câu 28: Các chất sau chất nào làm mất màu dd brom? A.CH3CH2= CH2 C. Đồng phân cấu tạo C. Y.vadơlin D. B. Z thuộc dãy đồng đẳng A.crăckinh ankan C.số mol CO2> số mol nước D. H2O. Câu39: Sản phẩm phản ứng oxi hoá propilen bằng dung dịch thuốc tím là : A. Tách C. KOH.anken hoặc monoxicloankan Câu38: Sản phẩm phản ứng oxi hoá etilen bằng dung dịch thuốc tím là : A. C2H4(OH)2.tách hiđro từ ankan B. hệ số KMnO4 lúc cân bằng là : A.A là : A.olefin B. C2H5OH.CH2= CHD.tách nước từ ancol D. C2H4 C.số mol CO2 = số mol nước Câu37: Khi đốt cháy hiđrocacbon A ta thu được số mol CO2 = số mol nước. D. CnH2n-2 (n>=2) Câu 46: Anken có các đồng phân: A. dd brom D.18 Câu41:Trong phản ứng oxi hoá anken CnH2nbằng dung dịch thuốc tím . KOH. MnO2. C2H6 D. C.HOCH2-CHO.17 D.điolefin.tách nước từ ancol D.5 Câu42:Trong phòng thí nghiệm . cả A. Oxi hóa Câu 45:Dãy đồng đẳng của axetilen có công thức chung là: A. AgNO3\NH3 D. CnH2n-2 (n>=1) C. CO2 Câu 29: Anken không tác dụng với chất nào sau đây? A. Đồng phân hình học Tổ Hóa Học 27 .-n(CH2-CH(CH3)). AgNO3\NH3 C. D.anken hoặc xicloankan B.16 C. Cl2.propan-1. Câu 44: Phản ứng đặc trưng của anken là: A. B.b đều đúng.2-điol C. Z là đồng đẳng kế tiếp. ankin. dd KMnO4 Câu 30: Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt etan và etilen? A.số mol CO2 ≤ số mol nước.15 B. C. C. B.dd brom trong CCl4 B.HOOCH2-COOH. Cộng B. K2CO3.B. CnH2n+2 (n>=2) B. anken.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. Câu 27: Ba hiđrocacbon X.b.1-điol B.polipropilen Câu35: Sản phẩm trùng hợp propen là: A. ankan.C.c đều đúng.propan-1.KOOCH2-COOK.CH2= CH-CH2.crăckinh ankan C.2 B.4 D.B Câu 31: Nhóm vinyl có công thức là: A.CH2= CHCH2 B.3-đial Câu 40: Trong phản ứng oxi hoá anken CnH2nbằng dung dịch thuốc tím có tổng hệ số các chất lúc cân bằng là : A. Y. Thế D. CnH2n-2 (n>=3) D. Câu34: Sản phẩm trùng hợp etilen là : A. MnO2.tách hiđro từ ankan B. Câu43:Trong công nghiệp .CH2= CH2 C.-n[CH2-CH(CH3)]Câu36: Khi đốt cháy anken ta thu được : A. khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. MnO2.

30%.24 lít CO2 (đktc). Ankan và anken đó có công thức phân tử là: A. propan và propen lần lượt là A. 0.36 lít.08 mol C3H8 và 0.2-clobuten Câu 50: Cho các chất: xiclobutan.1 mol hỗm hợp gồm CH4. Isobutilen D. propan và propen qua dung dịch brom dư. Câu 54: Chia hỗn hợp gồm C3H6.2 mol H2O. 0. C.1 mol C3H6 và 0. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư. C. Câu 58: Một hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon A. 20%.C Câu 48: Chất tác dụng với HCl tạo ra hai sản phẩm là: A.23mol H2O. B. thấy khối lượng bình brom tăng 4. But-2-en C. sau phản ứng thu được 40ml khí cacbonic.2 mol C2H4. 2-metylpropen và cis-but-2-en. Vị trí liên kết Câu 47: Để phân biệt propan và propen ta dùng: A. 2. Câu 53: Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. 0.72 lít. Lượng khí còn lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6.1 mol C3H4. cho cùng một sản phẩm là A.1 mol C3H4.1 mol C2H6 và 0.1 mol C3H6. 25.48 lít. B. CH2 = C(CH3)2. thu được 24. C2H2 thành hai phần đều nhau. 0. CH4. CH2 = CH .48 lít (đkc) hỗn hợp X thu được 26.CH3. C. C3H8 và C3H6 D. Số mol của ankan và anken trong hỗn hợp lần lượt là: A. X có khối lượng là 12. C2H6 và C2H4. B.2 mol C3H6 và 0. Phần 1: đốt cháy hoàn toàn thu được 2.2 mol hỗn hợp X gồm etan. có thể tích là 6. C. 20%.2 mol C2H4. Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm CH4. 12. C2H4. 4. xúc tác Ni. 3. cis-but-2-en. Phần 2: Hiđro hoá rồi đốt cháy hết thì thể tích CO2 thu được (đktc) là bao nhiêu? A. 50%. but-1-en.2 mol C2H2. 0.9 B. A. Các thể tích khí đo ở đktc.6g H2O. Đốt cháy 4. dd Brom B. 0.CH3. Lấy m gam hỗn hợp này thì làm mất màu vừa đủ 80 gam dung dịch 20% Br2 trong dung môi CCl4. CH2 = C(CH2)2 . Biết X làm mất màu dung dịch brom và có mạch cacbon phân nhánh. B.36.2 mol C2H4 và 0. B. Cả A. 0. C4H10 và C2H4 thu được 0. D. Câu 59: Một hỗn hợp X gồm 1 anken A và 1 ankin B.0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Xác định CTPT và số mol của A.08 và 0. B. 30%. D.12 lít. C4H10 và C4H8 C.B.4g. 20%. B. 3. Giá trị của V là: A.B D. cis-but-2-en và but-1-en. B. 1. B chỉ có thể là ankan hay anken.24 lít. D.2 mol C2H6 và 0. 30%. Câu 57: Cho 0. CTCT của X: A. D.01. Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn 20. D. 0. 2-clobutan D.12 mol C3H6.4g CO2 và 12. 50%. 50%. 20%. B. 1. Propen Câu 49: but-1-en tác dụng với HCl tạo ra sản phẩm chính là: A.8 C.15 mol CO2 và 0. 22.2g. Tỉ khối của X so với khí H2 là: A. A. D. B trong hỗn hợp X.CH3. A và B có cùng số nguyên tử cacbon. 2-metylbut-2-en và but-1-en. Dd brom trong CCl4 D. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp đó thu được 0. 50%. 2. but-1-en.09 C. B trong hỗn hợp X là A. D. 1-clobutan C.48. Vậy % thể tích etan. B có cùng số nguyên tử cacbon. Tổ Hóa Học 28 . D. 2-metylpropen.1 mol C3H8 và 0. cis -but-2-en và xiclobutan.14 mol CO2 và 0. Cả A.2. C. 0. 2-metylpropen. xiclobutan.48g nước. 4.CH2 . etilen B.24. 0.68. 11. t0). (CH3)2C = CH .6 mol CO 2. 2-metylbut-2-en. C. Dd thuốc tím C.0 ml hỗn hợp X gồm C3H6. CTPT và số mol A.02 D. C. CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4).08. Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol C2H2. 1-clobuten B.01 và 0.09 và 0.1 Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn 10ml hiđrocacbon X cần vừa đủ 60ml khí Oxi.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C. C5H12 và C5H10.1 mol C2H4 và 0.02 và 0. 0. C2H4 thu được 0. xiclobutan. 30%. 0.

1ankan + anken. D. 94. 1 . thu được 2.1g. B. B. 1ankan + 1ankin. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) A. (CH3)2C=C(CH3)2.2g CO2 và 23. D. Nếu hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp trên rồi đốt cháy hết hỗn hợp thu được V(l) CO 2 (đktc).Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Câu 60: Một hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon X. CH2=CH2. D. Giá trị của V là A.85g. B. C3H6 và C4H8.24. 33g và 21. D. 5.48 lít khí CO2 (đktc). có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1. D. 39. B. 9. C.8g C3H6 Câu 61: Đốt cháy hoàn toàn 0.5 . C.12. C. Câu 63: m gam hỗn hợp gồm C3H6. 92. Y. D. Câu 72: Hỗn hợp X gồm 2 anken khí phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 48 gam brom.6 lít X (đktc) thì thu được bao nhiêu gam CO2 và bao nhiêu gam H2O? A. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X dùng hết 24.2g C4H8 B. C5H10 và C6H12. C2H4 và C4H8 C. Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn 0. 1. D.8g C2H4 và 16.4 mol nước.36. Propan.4 lít D. Y và khối lượng của X.5. 22g và 9.1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6.12 lít khí. Giá trị của b là: A. C2H4 và C3H6. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đốt cháy 11.48. B.75 thể tích oxi (cùng đk). Câu 69: X là hỗn hợp gồm hiđrocacbon A và O2 (tỉ lệ mol tương ứng 1:10). 280kg. Câu 70: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở. Câu 71: Hỗn hợp X gồm C3H8 và C3H6 có tỉ khối so với hiđro là 21. C4H8.4lít Câu 65: Dẫn 1.5%.4g.2 lít hỗn hợp X thu được 57. C. 13. Buten. C2H4. B. D. but-2-en. Penten. Câu 62: Hỗn hợp X gồm propen là đồng đẳng theo tỉ lệ thể tích 1:1. C5H10. L. M ta thu được lượng CO2 như nhau và tỉ lệ số mol nước và CO2 đối với số mol của K. D. Y là A.9g.1 mol anken X thu được CO2 và hơi nước. B. C4H8 và C5H10. C. propen. D. Đốt cháy hoàn toàn 0. D. 59. CTPT của 2 anken đó là A. C3H6. C3H6 và C4H8 D. C2H6. 2. 29. Z là 3 hidrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng.6g C3H6và 11. Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 80% thì lượng C2H4 cần dùng để sản xuất 5000kg PVC là A.6g C2H4 và 12. Cho A tác dụng với dd HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất. 4. CH4 và C3H4. Đốt cháy X được nCO2 = nH2O.1 mol Y rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0. A hoặc B hoặc C. CH4 và C3H6. M tương ứng là 0. C2H4 và C3H6 B. Eten. X có thể gồm A. 8.1g. CTPT của K.48 lít CO2 (đktc).1M được một lượng kết tủa là A. Câu 68: X. C.64 lít O2 (đktc). 1. Đốt 1 thể tích hỗn hợp X cần 3. 179. CH4 và C2H4. B. C4H8. M (viết theo thứ tự tương ứng) là Tổ Hóa Học 29 . 1792kg.4 mol CO2 và 2.2g. C2H4 và C2H2 cháy hoàn toàn thu được 4.8 lít khí CO2. Dẫn Y qua bình H SO4 đặc dư được hỗn Z có tỉ khối so với hiđro là 19. B. B. C. CH3CH=CHCH3. 12. L. CTPT X.4 lít B. 2 anken. CH2=C(CH3)2. Công thức phân tử của 2 anken là A.2kg. C3H6.6g C3H6 và 11.76 gam. CTCT của A là A. 19. 3. cần b lít oxi ở đktc.7g. A có 2 công thức phân tử là A. 33g và 17.05 mol một anken A thu được 4. B.62% thu được dung dịch mới trong đó nồng độ của NaOH chỉ còn 16. 16. C2H6 và C3H6.8. Vậy B là A. C.2g C4H8 C. Đốt cháy hết 5. L. A và B đều đúng Câu 73: Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau:C2H4 → CH2Cl–CH2Cl →C2H3Cl → PVC.6g. C. Câu 64: Đốt cháy hoàn toàn agam một hỗn hợp etan. 2.4g CO2. Y liên tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. C.68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm bằng 100 gam dung dịch NaOH 21. Câu 67: Đem đốt cháy hoàn toàn 0. Câu 74: Đốt cháy một số mol như nhau của 3 hiđrocacbon K.68 lít X thì sinh ra 2.2g và 7. C C4H6. Đốt cháy hoàn toàn X được hỗn hợp Y. 2800kg. trong đó MZ = 2MX.6g C3H6 D.2 lít C. Công thức phân tử đúng của X là A.

Câu 75: Thổi 0. có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. C. C4H8. 13 nối đôi. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. hiệu suất phản ứng đạt 40% là A. 19.8g. C3H8 . C2H2 . Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. B. B. D.05 và 0. D. D. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en). B. 12g. C. C. 196g. công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ trong quả cà chua. C. 0. 4 vòng.36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. 7. C. 5 nối đôi. Câu 81: Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-1 (hay 3-metylbutan-2-ol). Câu 88: 0. B. D.05. B.60 gam. C. Câu 87: 2. 40.4g hỗn hợp X gồm but-1-en và but-2-en lội chậm qua bình đựng dung dịch Br2.2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc). Tỉ khối của Z so với hiđro là 2 A. C3H8.1 và 0. but .1 mol chất Z. 2. 24g. 1 vòng . Câu 78: Ba hiđrocacbon X.1. B. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. C2H6. Y. Công thức phân tử của X là A. C2H6 .344. B.D. D. sản phẩm chính thu được là A. Câu 85: Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có 8 liên kết α.03 và 0. D. Giá trị tối thiểu của V là A. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2. Khi đốt cháy hoàn toàn 0. 5. D. Tổ Hóa Học 30 . 16. C. 23. etilen. tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là A. Câu 83: Vitamin A công thức phân tử C20H30O. 350g. C.18 B. Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. thu được số gam kết tủa là A. sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Câu 89: Dẫn từ từ 8. Câu 82: X là hỗn hợp C4H8 và O2 (tỉ lệ mol tương ứng 1:10). 6. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en).12. B. D. 12 nối đôi.5g. C5H10. C2H4. 0. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là A. C3H6 . B.25g.96 gam.56%. D.03. C4H8 C. A có tên là A. B. 5 nối đôi. C4H8. hex. C. 36g. C2H4. trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Câu 86: Cho 3.D. m có giá trị là A. 20.2-en. D. B.223%. C. C2H4 . C. 21.80 gam.3-dimetylbut-2en. Vậy licopen có A. 11. 4. 15. Đốt cháy hoàn toàn X được hỗn hợp Y. D. 0. 31g. khi kết thúc phản ứng thấy có m gam brom phản ứng. D. C.C. 18.8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8g Br2.25 mol khí etilen qua 125ml dung dịch KMnO4 1M trong môi trường trung tính(hiệu suất 100%) khối lượng etylenglicol thu được bằng A. mạch hở. 56g. Câu 77: Khối lượng etilen thu được khi đun nóng 230g rượu etylic với H 2SO4 đậm đặc. C3H4 . B. Đốt cháy 0. C3H4 . C3H6. C2H4 . B.688. 0. C3H6 . C3H6. 30.12 và 0.625g. 2. 1 vòng. Câu 84: Licopen. CTPT của X là A. Câu 76: Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0.480. 18. B. 20.05 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69. 20. B. Dẫn Y qua bình H SO4 đặc dư được hỗn Z. 4.40 gam. D. C. Câu 79: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45. Câu 80: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21. 1. 84g.1 mol X. C5H8.2 gồm propan. C5H10. C. 10.240. D.2-en. C2H4. 48g. chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. C5H10. Công thức phân tử của X là A. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en). C3H4. 2. propen và propin. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en).

8g. Propilen. B. 5. C5H10 và C6H12. C. 40% C2H6 và 60% C2H4 B. C4H8 B. Khi cho 6. C. D.48 lít (ở đktc). 11. C4H8 và C5H10. b. 40% C. Cho hỗn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn lại bằng nửa thể tích X.8g. A hoặc B.72 lít khí X (đktc) đi qua nước Brom dư. Tổ Hóa Học 31 . CTPT của 2 anken là A.2 lít (đktc).9% và 26.35.544g CO2. C2H4.08% Br về khối lượng). khối lượng bình tăng lên 9. Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1. Tên gọi của X là A. 73.8g. A hoặc B.28g và có 2.46. CH3 . 0. A. B và thành phần % theo thể tích của hỗn hợp X là A. C4H10 .8064 atm) gồm 2 olefin lội qua bình dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 16. C3H6 và C5H10. B. Xác định CTPT và số mol mỗi anken trong hỗn hợp X. D. 50% C3H8 và 50% C3H6 C. C4H10 . C4H8. cho 5. X có công thức phân tử là A. C2H4 . Câu 91: Dẫn 3. B. đốt cháy hoàn toàn khí này thu được 5.3 mol C3H6 B. C4H8 và C5H10.2 mol C4H8 C.25. Cho 10.6oC.2 mol C2H4 và 0. Nếu cho hỗn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư. C3H6 . C2H4 và C4H8. còn khối lượng Y bằng 15/29 khối lượng X.04%.13% và 73. C. Câu 98: Hỗn hợp X gồm metan và anken. Hiđrocacbon X cộng HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có hàm lượng clo là 55. C3H6. 10. CH2 = CH . CTPT của A. Câu 96: Cho 8960ml (đktc) anken X qua dung dịch brom dư. 12. 80%.6g. CTPT của 2 anken là (Biết số C trong các anken không vượt quá 5) A.1%. Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Xiclopropan.7g. 26. Câu 94: Một hỗn hợp X gồm ankan A và một anken B có cùng số nguyên tử C và đều ở thể khí ở đktc. Biết X có đồng phân hình học.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Câu 90: Hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp có thể tích 4. Tỉ khối của Y so với H2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện) là A. Câu 101: Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4.36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là vào bình nước brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 22.8g. B.CH3.4 mol C2H4 và 0. but-1-en. CTPT của 2 anken là A. 20% và 80%. D. Câu 92: Một hỗn hợp X có thể tích 11. C3H6 và C4H8. 0.8g. B và khối lượng của hỗn hợp X là A.5%. C. B. 5. 50% C4H10 và 50% C4H8 D. D. A có nhiều hơn B một nguyên tử cacbon. C2H4 Câu 99: Dẫn 3. D. 70% D.CH3. C3H6 và C4H8. C. Câu 100: Cho 10 lít hỗn hợp khí (54. Khi cho X qua nước Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 15.1 mol C3H6 D. D. 50% C2H6 và 50% C2H4 Câu 95 : Hỗn hợp X gồm metan và 1 olefin.CH3. thấy khối lượng bình tăng thêm 7. C5H10. thấy khối lượng bình tăng thêm 7. 36. 0. C2H4 . 50% B. % thể tích của một trong 2 anken là A.2 mol C3H6 và 0. C.36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư.8 lít hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thấy có 1 chất khí bay ra. B. 5. B. Câu 97: a. B. C4H8 và C5H10.688 lít khí bay ra (đktc).7g. D.CH2 . CTCT của X là A. Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản ứng 75%) thu được hỗn hợp Y.3 mol C2H4 và 0. D. C2H4 và C3H6. thể tích khí còn lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. Thành phần % về thể tích metan và olefin trong hỗn hợp X là A.4g. (CH3)2 C = CH2. X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. khối lượng bình brom tăng lên 2.CH . A và B đều ở thể khí ở đktc. D. C3H6. CTPT A. CTPT của anken là A. C3H6 D.8g.23. 0.2 mol C3H6 Câu 93: Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B. B. 3. C2H4 và C5H10.5% và 63. CH2 = CH . C5H10 C. C3H8 . C.CH = CH .4g. but-2-en. 5. C.6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7. C. 0. C3H8 .87%.25.CH2 . thu được chất hữu cơ Y (chứa 74.

Giá trị của a là: A. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9.36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư.H2SO4 800C H3C CHCl2 1.2 lít.C. 40%.2 mol CO2 và 1.9 lít. CH2=CH2. D. thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom.4 Câu 109: Dẫn 3. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là 75%.6 C. Đun nóng X có xúc tác Ni.1-dicloetan Cộng nước: HC CH + H-OH H2C C H OH H3C C H O 2. thấy khối lượng bình tăng thêm 7. B. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là A. thấy khối lượng bình tăng 7 gam. propen.2 mol nước. 40% và 60%. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 23. C3H6. Phản ứng dime. C. 16. danh pháp: -Ankin là hidrocacbon không no mạch hở có một liên kết ba trong phân tử -Công thức tổng quát của dãy đồng đẳng axetylen CnH2n-2 (n ≥ 2) II. Câu 104: Cho hỗn hợp X gồm anken và hiđro có tỉ khối so với heli bằng 3.75. 24. thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. CH2=C(CH3)2. D. 16. 25% và 75%. Cho X đi qua bột niken nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Ctpt 2 anken là: A. 18.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Câu 102: Cho H2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau qua Niken đun nóng ta được hỗn hợp A. C2H4 và C3H6 B. Tính chất vật lý: III. but-1-en. Câu 106: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten. C. C. đồng thời thể tích khí giảm đi một nửa. Công thức phân tử olefin là A. C3H6.7g. tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. trime: Tổ Hóa Học 32 . 80. CTPT của X là A. C2H4. C4H8 và C3H6 C. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là A.33. B.4 mol CO2 và 2. Câu 107: Cho 10. C5H10. đồng phân.Phản ứng cộng: Cộng hidro: Cộng brom: Br C2H5 C C C2H5 Br C Br C2H5 HC HC CH CH + + 0 2H2 Ni.t H3C H2C CH3 CH2 H2 Pd/PbCO3 Br2. B. B.-20 C C H 2 5 0 C Br C Br C2H5 Br2 C H 2 5 C Br Cộng hidroclorua: HC CH + HCl Cl HgCl2 150-2000C H2C C H Cl vinylclorua H2C C H + HCl HgSO4.1.2g hỗn hợp khí A gồm CH4 và 2 anken đồng đẳng kế tiếp qua dd nước brom dư. C2H4.33% và 66. Câu 103: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Câu 105: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3.67%. D. ANKIN LÝ THUYẾT I. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. D. 25%.4 lít. D. 33. Dẫn X qua Ni nung nóng.thu được 1. but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu được 2.8 D. 35% và 65%. Công thức cấu tạo của anken là A.C5H10 và C4H8 D. B. C5H10. 92. C4H8.4 mol nước. 18. Giá trị của b là A. CH3-CH=CH-CH.2.64 lít. C. 50%. thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với heli là 4. 94.Đồng đẳng.8 B.C5H10 và C6H12 Câu 108: Đốt cháy hoàn toàn agam một hỗn hợp etan. Tính chất hóa học: 1. propen. C4H8. CH2=CH-CH2-CH3 C. 20%. B. D.

Pb/PdCO3 D. pent-3-in C. Pd/PdCO3 14: Để thực hiện chuyên hóa ankin thành ankan ta thực hiện phản ứng công hidro ở điều kiện xúc tác: A.4-đimetylhex-1-in B.2-metylpent-4-in B.5-đimetylhex-1-in C. Pd/PdCO3 15: Để phân biệt ankan. t0 B. 5 B.4-metylpent-1-in 10: Cấu tạo có thể có của ankin C4H6 là: A. Có dạng CnH2n-1. Điều chế: 2CH4 1500→ CH ≡ CH + 3H2  C H 2O C  CaO + 3C  − O→ CaC2   → Ca(OH)2 + C2H2 BÀI TẬP 1: Ankin là hidrocacbon: A. mạch hở. >=5 13: Để thực hiện chuyên hóa ankin thành anken ta thực hiện phản ứng công hidro ở điều kiện xúc tác: A.5-đimetylhex-2-in D. 2. Mạch hở. 3 D. 4 ≡ C-CH3-CH3 .3-etylpent-4-in C. 4. B. t0 B.2-metyl.4-metylpent-1-in D. có tên gọi là: 6: Theo IUPAC CH A.2 liên kết pi và 1 liên kết xich-ma C. C.1 B.t 0 0 Oxi hóa hoàn toàn: CnH2n-2 + 3n −1 O2 2  → nCO2 + (n-1) H2O nCO2>nH2O  → nAnkin=nCO2-nH2O Oxi hóa không hoàn toàn: 3CH ≡ CH + 8KMnO4  → 3(COOK)2 +2KOH + 8MnO2 + 2H2O IV.pent-2-in D. có 1 liên kết ba trong phân tử D.3-etyl. 2 C. 4.2-etyloct-3-in ≡ C-CH(C2H5)-CH(CH3)-CH3 có tên gọi là: 9: Ankin CH A.t0 C. Phản ứng thế bằng ion kim loại: CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3  → Ag-C ≡ C-Ag + 2NH4NO3 4. 2 C. mạch hở.CH2-CH3 .pent-1-in ≡ C-CH2-CH(CH3)-CH3 . anken. CnH2n+2(n=>2) C.2 C. 4 4: C5H8 có đồng phân cấu tạo là: A.3. có tên gọi là: A.7-etyl.3-etylpent-1-in D.t0 C.2-in 7:Theo IUPAC CH3-C ≡ C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 .3-đimetylhex-4-in 8: Theo IUPAC CH3-CH(C2H5)-C ≡ C-CH(CH3)-CH2.4-metyl. Pb/PdCO3 D. Mn.etylmetylaxetilen B.4 11: Trong phân tử axetilen liên kết ba giữa 2 Cacbon gồm: A. >=3 C.C đúng 2: Dãy đồng đẳng axetilen có công thức chung là: A.3-etyl.6-đimetylnon-4-in B. CnH2n-2(n=>2) 3: Các ankin có đồng phân vị trí khi số cacbon trong phân tử lớn hơn hoặc bằng: A.4-metylpent-1.isobutylaxetilen B. Có dạng CnH2n-2. có tên gọi là: A. >=4 D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang  2CH ≡ CH   → CH2=CH-CH=CH2 vinylaxetylen x t.3 D.6-metyloct-5-in D. Ni. có tên gọi là: 5: Theo IUPAC CH3-C A. 3 liên kết pi D. 3 D.2-metylpent-2-in C.1 liên kết pi và 2 liên kết xich-ma B.5-metyloct-3-in C.5-metyl. Mn.t  3CH ≡ CH   → C6H6 benzen 3. ankin ta dùng thuốc thử duy nhất là: 0 Tổ Hóa Học 33 . cả A. >=2 B. CnH2n(n=>2) B. CnH2n-1(n=>2) D. Phản ứng oxi hóa: x t.2-etyl. 1 B.3 liên kết xich-ma 12: Các ankin bất đầu có đồng phân mạch cacbon khi số C trong phân tử là: A. Ni.

4. cao C. Ag ↓ .4-đibromhex-3-en C.3. Nhiệt phân CH4 ở 15000C B.(4) C.etylclorua C. HC ≡ CAg .HCOOR C.1. dd HCl D.axit cacboxylic C.3. AgCH2-C ≡ CH ↓ B.3.3-đibrombut-2-in B. CH2OH-CH2OH 20: Để phân biệt metan và axetilen ta dùng : A.ank-1-in D.3-điin.4. NH3 C. Đun natriaxetat với vôi tôi xút D.(4) 24: HC ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3  A + 2B .3.vinylclorua B. (1).2. C2H4. KMnO4 C. AgC ≡ CAg .3-đibrombut-2-in C. (2).ta thu được sản phẩm cộng là: A.3. CH2=CH-OH C.1. Cả A.A là: A. dd KMnO4 B.B lần lượt là: A.1. NH4NO3 25: CH3-C ≡ CH +AgNO3 + NH3  A . dd AgNO3/NH3 18: Hỗn hợp gồm 3 khí C2H2. AgNO3/NH3 và Br2 D.vinylclorua B.anđehyt B.3. Brom B.1.2. Đốt cháy B.4-đibromhex-2-en D. anđehyt B.Các chất có phản ứng với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt là: A. R-C ≡ CAg ↓ . NH4NO3 D.1.(2). Cho vào NaOH D.4-tetrabromheptan 32: Cho but-2-in tác dụng với nước brom dư ta thu được sản phẩm là: A. thử độ pH B. Cho vào nước C. Khử nước của rượu etilic 23: Cho các chất (1)but-1-in (2)but-2-in (3)propin (4)but-1.(1). dd Ca(OH)2 16: Ankin nào không tác dụng với dd AgNO3/NH3 A. NH4NO3 28: 1 chất hữu cơ A + [Ag(NH3)2](OH)2 tạo ra kết tủa vậy A là: A.muốn phản ứng dừng lại ở giai đoạn 1 ta tiến hành phản ứng ở nhiệt độ: A.(3) D. Cho vào nước C. dd Brom 21: Để phân biệt etilen và axetilen ta dùng : A. thấp B. Cho vào NaOH D.(3). Cho Al4C3 hợp nước C. CH3-CHO D. AgC ≡ CAg .B.ank-1-in 30: Ankin cộng với brom xảy ra hai giai đoạn.1-đicloetan 34: Cho axetilen tác dụng với HCl trong điều kiện không có xúc tác. CH3-C ≡ CAg ↓ D.(4) B. propin C. AgCH2-C ≡ CAg ↓ C.Để tinh chế C2H2 ta cho hỗn hợp qua dd: A.Vậy B thuộc loại hợp chất: A. AgNO3/ NH3 C. (1). dd Brom B.CH3-CH-(OH)2 B.4-tetrabrombutan D.2-đicloetan D.3.3-tetrabrombutan 33:Cho axetilen tác dụng với HCl trong điều kiện có xúc tác HgCl2 ở 150-200oC.C 19: Phản ứng hợp nước của C2H2 có sản phẫm chính là: A. NH3 B. dd HCl D.2.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. but-1-in D. C2H6.4-tetrabromhexan B. A . axetilen B.2. R-CAg=CAg ↓ .ta thu được sản phẩm cộng là: A. But-1-in C.2-đicloetan D. But-2-en D.(2). dd brom C.B lần lượt là: 27: R-C A. NH4NO3 D. trung bình D.ankin D.1-đicloetan 35: Phản ứng cộng nước vào propin trong điều kiện có xúc tác HgSO 4/H2SO4 ở 80oC tạo ra sản phẩm: Tổ Hóa Học 34 .2. NH4NO3 C. HC ≡ CAg . rất cao 31:Dietylaxetilen tác dụng với nước Brom ở nhiệt độ thấp tạo ra sản phẩm: A.(3).etylclorua C. dd AgNO3/NH3 22: Axetilen có thể điều chế từ chất nào sau đây? A. but-2-in 17: Để phân biệt but-1-in và but-2-in ta dùng? A. R-C ≡ CAg ↓ B. CH3-CAg ≡ CAg ↓ 26: Cho A(C4H6)có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt .anđehyt hoặc ank-1in 29: 1 Chất hữu cơ B + AgNO3 + NH3  ↓ vàng nhạt.Vậy A.But-2-in B. 3. But-1-in ≡ CH + AgNO3 + NH3  ↓ A + B.Cất tạo của A là: A.

propen.4-trietyl-3.Vậy B là: A.CH2=CH-OH C.CH3COCH3 C.CH3-CHCl2 D.5.3-trietyl-benzen 42: Axetilen + CH3COOH  (xt) A. ancoletylic 46: Đốt cháy hoàn toàn 1 ankin ta được : A.b.ABC đều đúng 49: Cho sơ đồ: CaC2 ABCH3CHO A.etylaxetat B.dd Br2 54: Ankin A có công thức (C4H7)n .etanol C.nhiệt phân khí metan B.5.Vậy A là: A.2.Vậy A là: A. A.600 C).5-trietyl-2.C2H6 ra khỏi hỗn hợp của chúng ta lần lượt thực hiện phản ứng với các chất : A. propen 52: Để phân biệt propan.3.CH3-CO-CH2CH3 D. b>c và a= b+c D.etilen.CN. propan-1. etylvinyleste C.Công thức phân tử của A là: A.CH3-CH=CH2-OH 36: Cho axetilen tác dụng với H2O  A. propan-1.C12H21 B.6-trimetylbenzen C. dd HCl B. dd NaOH D.đề hiđrohoá etilen D.C5H8 C. 2.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. dd Brom C. Số mol CO2 < H2O B.1.etilenglicol D. nCO2 = nH2O . vinyletylete D.Vậy A có cấu tạo là: A.xiclobuten o 39: Trong điều kiện thích hợp (C.etyl.1 47: Đốt cháy a mol ankin  b mol CO2 và c mol H2O.5-trimetylbenzen D.anđehytaxetic C.4.hexen 40: Propin tham gia phản ứng tam hợp tạo ra sản phẩm: A. C2H2. ancolvinylic D.6-trimetylbenzen B. 4.etanol D.propen.3-đien B. CH3-CH=C(OH)-CH3 B.1. dd AgNO3/NH3.6-trimetyl-1.etylvinylete B. Zn .dd AgNO3/NH3 C. axit axetic C.B lần lượt là: A.3. Số mol CO2 > H2O C.Zn D.b>c và a= b-c B.C8H10 D.C8H14 55: Axetilen được điều chế bằng cách: A.2. anđehytaxetic B.CH2=CHCl C.vinylaxetat C.B lần lượt là: A. propen D.CH3CH2CN B.CH2=CH-CN D. CH2=CH-CH2-CH2-OH 38: Trong điều kiện thích hợp về xúc tác và nhiệt độ. CH3CH2CH2CHO C.propan-1.metylbenzen 41: Trong điều kiện thích hợp pent-2-in tam hợp thành sản phẩm: A.buta-1.CH3COOH ≡ C-CH3 cộng nước (HgSO4/H2SO4 /80 oC) tạo ra sản phẩm: 37: CH3-C A. 1.benzen C.t ) B.2-điol.3-điol.etanal. 1. 1.CH3CHO B.toluen D.etilen.c là: A.Vậy B là: A.ancoletylic B.HC ≡ C-CN C.ABC đều đúng 50: Cho axetilen + HCN  sản phẩm A. propan-1.3-điol C.axit axetic D.B lần lượt là: A.CH2=CH2 B.propin ta dùng 1 thuốc thử là: A.4. dd HCl 53: Để tách C2H2.axetilen tham gia phản ứng nhị hợp tạo ra: A.propen.buta-1. 56: Phản ứng nào của axetilen được dùng trong hàn cắt kim loại? Tổ Hóa Học 35 . b>c và a= c-b 48: Cho sơ đồ: C2H2 ABCH3COOH A.3-đin C. dd AgNO3/NH3 B.2.Vinylaxetilen D.nCO2 = nH2O + 1 D.CH3CH2CHO B.cho đất đèn hợp nước C.stiren B.dd Br2 .CH3-C(OH)=CH2 D.etanal B.ancolvinylic 45: Axetilen + B  etylvinylete. b<c và a= b-c C.Vậy cấu tạo của A : A. dd HCl . ABC đều đúng.2.5.C ≡ C-CN 51: Cho sơ đồ propin  A + dd KMnO4  B .3-trietyl-4.6-trimetylbenzen D.2-điol B.6-trimetylbenzen C.CH3CH2OH D. vinyletyleste 44: Axetilen + A  vinylaxetat.C2H2.Quan hệ giữa a.metylacrylat o 43: Etin + C2H5OH (xt . C2H2.axetilen tham gia phản ứng tam hợp tạo thành phân tử: A.3-trimetylbenzen B.

Br2.Ag D. k ≥ 2 B.H2O.3.AgCl C. n ≥ 2. CaO. đốt cháy trong oxi nguyên chất. propin và petin 71:Ankin A chứa 11. H2.675 g kết tủa. AgNO3/NH3 59: Ứng với công thức C6H10 có bao nhiêu cấu tạo ankin? A.Số liên kết pi B. propin C.Nếu cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dd nước vôi trong lấy dư . k ≥ 2 70:A.H2 D.Hiđro hoá hoàn toàn 0.CHCl = CHCl 66: Công thức tổng quát của mọi hidrocacbon là CnH2n+2-2k.4 mol H2O.Giá trị của A là: A. propin và butin D.0. Vậy A là: A.etin bằng 1 thuốc thử là: A.1.5 75: đốt cháy V(l) (đktc) một ankin A  21.Số liên kết pi hoặc liên kết đôi. Giá trị của hằng số k cho biết: A. 4000oC 62: Ankin A pứ với dd KMnO4 /KOH theo phương trình: A + KMnO4 + KOH  CH3COOK + K2CO3 + MnO2 + H2O Vậy A là: A. etin và butin C. 2000oC C.1000oC B. Br2. CH3-C B. n ≥ 1. n ≥ 2.Cl2 C. k ≥ 3 69: A có dạng CnH2n+2-2k. k ≥ 2 D. NaOH 65: A (C2H4) + Cl2  sp B (có đồng phân cis – trans). 3000oC D. HCl.11% H về khối lượng.cộng H2 D. Br2.3-đien ta dùng 1 thuốc thử là: A. C. trong điều kiện thường tỉ khối B so với A là 1.D lần lượt là: →  ≡ CAg.6 g H2O.Số liên kết pi + vòng no 67: Công thức tổng quát của hidrocacbon mạch hở là CnH2n+2-2a. n ≥ 1.đivinyl D.propin C.5% B.7 D.but-1-in D. mạch thẳng. KMnO4 D.5% C.5% 58: Cách đơn giản để có thể phân biệt etan.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. but-2-in 73: Một hỗn hợp X gồm 1 g propin và 2.5 B. etin và propin B.but-1-in B.6 C.1. petin 72:Ankin B có chứa 90% C về khối lượng. Ứng với ankin thì giá trị của n và k phải thỏa mãn: A. Vậy B là: A. CH3-C ≡ CAg. butin D. n ≥ 2. n ≥ 1. k ≥ 1 C.8 60: Để phân biệt but-2-in và buta-1. k ≥ 1 C. H2. Vậy B là: A.etilen.8 B.2 mol ankin A rồi đốt hết sản phẩm tạo thành thu được a mol H2O.H2O.axetilen B. AgNO3/NH3 61: Ngọn lửa đèn xì oxi-axetilen dùng trong hàn và cắt kim loại có thể đạt tới nhiệt độ: A.cộng nước B. C2H2 C.Vậy B là: A. AgCH2-C ≡ CAg.Số vong no C.35.7 g ankin B(C4H6) tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư tạo 3. Vậy A. n ≥ 2. H2 B. CH3COOH. k ≥ 0 D.Số liên kết đôi D.CHCl2 – CHCl2 B. 57: Hàm lượng axetilen trong không khí có thể gây cháy nổ là: A. Giá trị của a cho biết: A.25 D. AgCH2-C ≡ CAg 64: Dãy các chất đều có phản ứng với axetilen (ở điều kiện thích hợp) là: A. k ≥ 2 B.8 g .AgCl A.Cl2 C. propin C.but-2-in C.2.Số liên kết pi C. Br2. tác dụng được với bạc nitrat trong môi trường amonac.CH3CHCl2 D.but-2-in AgNO 3/ NH 3 HCl 63: A(C3H4)  ↓ B → ↓ D B. Để A là anken thì giá trị của n và k phải thỏa mãn: A.Br2 B.Br2 B.H2O.2. axtilen B.B là hai ankin đồng đẳng ở thể khí.thì khối lượng bình tăng 100.Số liên kết đôi D.4. AgCl.H2 D.Số vòng no B.2 mol ankin A  0.0. NaOH. etin B.V có giá trị là: Tổ Hóa Học 36 . but-1-in hoặc but-2in 74: Đốt cháy hoàn toàn 0.5% D. 68: Cho công thức CnH2n+2-2k.CH2Cl – CH2Cl C. C2H2. n ≥ 2.đốt cháy trong oxi không khí. AgNO3/NH3.B là: A. but-1-in D.6 C.

C4H8 81: Cho 2 g ankin B chất khí ở đk thường tác dụng với dd AgNO 3/NH3 tạo 7.C điều chế theo sơ đồ: C2H2  C2H3Cl  P.13.V.C(hiệu suất chung của quá trình điều chế đạt 80%)thì lượng C2H2 cần dùng là: A.625kg D.Công thức phân tử của A.5kg C.but-2-in C.C2H2 B.Công thức phân tử của ankin là: A.8 mol Br2 .36l D.4.C4H6 C.C Để điều chế 31.3-đien 80: Cho 1.but-2-in C.Vậy CTPT của B là: A.Nếu hiệu suất đạt 80% thì lượng C2H4 cần dùng để sản xuất 5000kg PVC là: Tổ Hóa Học 37 .X tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt.72l B.3.B lần lượt là: A.31.5 g và có 47.44l 77: Đốt cháy hoàn toàn 4 g ankin A  6.V.Công thức phân tử của ankin là: A.4 mol CO2 và 0.13.C Hiệu suất chung của quá trình điều chế đạt 80%)thì lượng P.35 g kết tủa vàng nhạt.25 kg P. C4H6 và C5H8 D.butin-2 86: Cho 1 lượng ankin lỏng ở đk thường vào bình đựng dd AgNO 3/NH3 dư sau phản ứng khối lượng bình tăng thêm 20.25kg 88: P.3 mol H2O.C3H6 C.15.500kg C.6.but-2-in C.1-butin 79: Đốt cháy hết 5.6 g hỗn hợp propin và ankin B(C4H6) tác dụng với dd AgNO3/NH3 (dư)tạo 3.44l 76: đốt cháy V(l) (đktc) một ankin ở thể khí thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng bằng 50.5kg 89: 1 g ankin A có số C>= 3tác dụng với dd AgNO 3/NH3 dư thu được 3.25 g kết tủa .C  PVC.Nếu hiệu suất đạt 80% thì lượng PVC thu được từ 280kg etilen là: A.C3H4 D.V có giá trị là: A.M A <MB phản ứng tới đa với dd chứa 0. C4H6 và C5H8 D.3.But-1-in B.55kg D.Nếu cho sản phẩm cháy qua bình đựng nườc vôi trong dư thì thu được 90 g kết tủa.72 l CO2 (đktc) và 3.C2H2 B. C2H2 và C3H4 C.12.B lần lượt là: A.16.V.Vậy CTPT của B là: A. C4H6 D.C5H8 D.không phản ứng với dd AgNO3/NH3 . C3H4 C.6 ml H2O(lỏng). C3H4 và C4H6 B.675 g kết tủa .butin-1 D.C được điều chế theo sơ đồ C2H2  C2H3Cl  P.Công thức phân tử A là: A.13kg B.C3H4 B. C3H4 và C4H6 C.36l D. C3H4 và C4H6 C.Công thức phân tử của 2 ankin là: A.48l C.781.26kg C.36 lít(đktc).4 g B có thể tích 3.52 kg D.C3H6 C.V. C4H6 và C5H8 D. C5H8 và C6H10 85:Cho1.C6H10 87: P.675 g kết tủa vàng nhạt. C5H8 và C6H10 84: A là 1 ankin đứng trước B trong dãy đồng đẳng .V.but-1-in B.C4H8 82: Đốt cháy hoàn toàn 2 ankin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng rồi dẫn sản phẩm qua dd Ca(OH)2 dư thu được 50 g kết tủa .butin-1 D.C4H6 C.3 g ankin A chất khí ở đk thường tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo 12 g kết tủa vàng nhạt.4.but-1-in B.4 g Hiđrocacbon X(CnH2n-2) thu được 0. buta-1.50kg B.C6H10 90: Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau: C 2H4  CH2Cl – CH2Cl  V. C5H8 và C6H10 83: Cho 13.C3H4 D.72l B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.Vậy B là: A.6.2 g hỗn hợp 2 ankin A và B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.C3H4 B.Vậy X là: A.C2H2 B.V.C thu được là: A.C2H2 và C3H4 B.10kg B.4 g.2-đien D.25kg 91: Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau: C2H4  CH2Cl – CH2Cl  C2H3Cl  PVC. C5H8 78: Ankin B (mạch thẳng)có tỷ khối đối với H2 là 17.16.buta-1.Vậy CTPT của A là: A.48l C.Hỗn hợp khí gồm 2 g A và 5.Công thức phân tử của A.C5H8 D.C2H2 và C3H4 B.

Giá trị của m là: A. Công thức phân tử của X là: A.2g C .4 D. cháy hoàn toàn tạo 0.C3H3Ag C.C2H6 B.propin B.6.axetilen.(2a+3b)/5 D.4 D. Cho 2.Hiệu suất 100%(có tạp chất). C3H4 và C4H6 C.% tạp chất có trong đất đèn là: A.2800kg D.3 C.3 mol H 2O. A là: A. Làm lạnh hỗn hợp còn lại 650ml.5 lít C2H2 (20 C.18.B có MA < MB.Tỉ khối hơi của B đối với A là 1.625.(ay+bm)/(a+b) o 105: 50 g đất đèn cộng nước  18.5 97: Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện: có một nối ba.3kg A tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư tạo ra m(g) kết tủa.Độ tinh khiết đất đèn là: A.94% D.28kg B.C4H2 96: Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện: có một nối ba. Tỉ khối hơi của A đối với CH4 là 1.29% C.ay+bm C.13000 D.C2H6 D.600o C 101: Cho 20 g CaC2 + H2O(dư) Khí A  4.7g A có thể tích bằng thể tích của 0.C4H2 95: Đốt cháy hoàn toàn 1 chất hữu cơ A chỉ thu được sản phẩm gồm CO 2 và H2O. phản ứng với Br2 theo tỉ lệ 1 : 2. công thức phân tử là C 6H10.36 (l) D.12 (l) B.740mmHg).C2H2 B.2.Tính giá trị số C trung bình của 2 ankin trên: A.C2H4 B.8g D.C2H4 C.74 g AgCl. Công thức phân tử của A là: A.11000 B. C3H4Ag D.5 B.5 98: 0.C2H2 D.C4H6 và C3H4 103: Cho hỗ hợp gồm 2 ankin C2H2 a mol và C3H4 b mol.2.C3H6 C.butin.8g CH4 ở 250C.Butin 99: A(CxHy).8% D. 740mmHg. C4H6 và C5H8 D. Để trung hòa dung dịch A cần vừa đủ dung dịch chứa 0. Giá trị của a bằng: A.propin. tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa. mạch dài nhất có chứa ot61i đa 5 cacbon là: A.1.C2H2 B.B kế tiếp thu được V hơi H2Ogấp 0.02 mol A (chứa C và Ag)ta được 17.C3H6 C.3 B.C3H6 93: A(C4H2) có chứa 1 liên kết đơn C – C .propin D.35.2 mol HCl 1. C3H2Ag2 107 Cho 2 ankin A. Giá trị của V (đktc) là: A.90% B.6 C.2 B.92% C.2a+3b C.6 lần thể tích CO2 ở cùng đk.3.4.13050 94: Đốt cháy hoàn toàn 100ml A(CxHy) trong một lượng oxi vừa đủ thu được 500ml hỗn hợp khí và hơi.B lần lượt là: A.Công thức phân tử của A là: A.(ay+bm)/(x+n) D.2kg 92: Trộn 300ml hỗn hợp hidrocacbon (X) với 500ml oxi (dư) rồi đốt cháy thu được 750ml hỗn hợp khí và hơi.axetilen C.10g C. 2.Công thức A.C2H2 và C3H4 B.(y+m)/2 B. A là: A. tiếp tục cho qua dung dịch KOH dư còn lại 450ml. Làm lạnh hơi còn lại 300ml (các thể tích khí đ ở cùng điều kiện).B lần lượt là: A.C4H6 D.96% 102: Đốt cháy 2 ankin A.butin Tổ Hóa Học 38 .(2a+3b)/(a+b) 104: Cho 2 HC CxHy(amol) và CnHm (b mol).4g B.C2H6 C.1mol A(CxHy).C2H2 D.12.C3H4 B. mạch dài nhất có chứa 5 cacbon là: A.92% B.24 (l) C.Vậy A.6 g CO 2 và 5.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.12000 C. công thức phân tử là C 6H10.C2Ag2 B. Công thức phân tử của A là: A.propin.68 g benzenBiết hiệu suất phản ứng tạo → benzen là 60%. chất khí ở điều kiện thường.95% 106: Phân tích 0.C4H6 100: Cho a(g) CaC2 + H2O (dư)  V(lit) khí và dung dịch A.179.48 (l) 2.Số H trung bình của 2 HC trên là: A.C2H6 C.1792kg C.C3H6 D.

18. -OCH3… ưu tiên thế vào vị trí o và p Khi vòng benzen có sẳn các nhóm –NO2. Thấy có 44.1g kết tủa.1g hỗn hợp X gồm but-1-in và but-2-in lội qua bình đựng dd Brom dư.C2H2 D. kqk 110: Hỗn hợp X (propan. 25%-75% C. C2H4 C. 16. Tính chất hóa học: 1.04% D.6g 111:Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp X ( etin và 1 hidrocacbon A) thu được 2 lít CO 2 và 2 lít nước ở cùng điều kiện. M có giá trị là: A.Phản ứng thế H trên vòng benzen: H Br Phản ứng halogen hóa: CH3 + Br2 Fe + HBr CH3 Br + HBr + Br2 Fe o-bromtoluen 41% CH3 + HBr p-bromtoluen Br 59% Phản ứng nitro hóa: H NO2 HNO3 H2SO4 + H2O CH3 NO2 CH3 o-nitrotoluen 58% CH3 HNO3 H2SO4 p-nitrtoluen 42% NO2 Khi vòng benzen có sẳn các nhóm –CH3. Ctpt A là: A. 80%-20% B. danh pháp: Đồng đẳng của benzen có công thức chung: CnH2n-6 (n ≥ 6) Benzen có đồng phân về mạch cacboon II. thấy có m gam dd brom bị mất màu. đồng phân.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 108: Dẫn 8. kqk 109: Dẫn 17. C2H6 B. 32 C.2. -SO3H… ưu tiên thế vào vị trí m Tổ Hóa Học 39 . 68. Tính chất vật lý: Benzen và đồng đẳng là những chất không màu.Đốt cháy hết 0.4g hỗn hợp X gồm propin và but-2-in lội thật chậm qua dd bạc nitrat trong môi trường amoniac. -COOH.Chẳng hạn benzen có hại cho sức khỏe. Đồng đẳng. 48 D. %V của propin và but-2-in lần lượt là: A. 18. -OH. propin) có tỷ khối hơi so với hidro là 21.8g D. propen. 20. không tan trong nước. C2H3 BENZEN LÝ THUYẾT I.96%-31.96g C.1 mol X thu được tổng khối lượng CO2 và nước là: A. 16 B. benzen và toluen có mùi thơm nhẹ. -NH2.4g B. III.

Phản ứng oxi hóa: -Benzen không làm mất màu KMnO4 -Toluen làm mất màu KMnO4 CH3 + 2KMnO4 t0 COOK + 2MnO2 + KOH + H2O -Phản ứng oxi hóa hoàn toàn: CnH2n-6 + STIREN Công thức phân tử: C8H8 Công thức cấu tạo: Tính chất: -Stiren làm mất màu dd brom: -Cộng với hidro: H2C CH3 + H2 t0.p.xt H H2 C C n NAPHTALEN Công thức phân tử: C10H8 Công thức cấu tạo: Tính chất: Phản ứng thế: Br + Br2 xt.p.xt +3H2 3n −3 O2  → nCO2 +(n-3) H2O 2 C CH2 H Br Br C CH2 H C CH2 H Br2 H2C CH3 t0. t0 + HBr 1-bromnaphtalen Tổ Hóa Học 40 .Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 2.Phản ứng cộng: -Cộng hidro: + 3H2 Ni.Phản ứng thế H trên nhánh: 0 CH3 + Br2 t CH2Br + HBr 3.xt -Phản ứng trùng hợp: HC CH2 n t0.p. t0 xiclohexan -Cộng clo: Cl + 3H2 ánh sáng Cl Cl Cl Cl Cl hexancloran 4.

4-tri etylbenzen C.6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng. n>=6 B. A là đồng đẳng của benzen có công thức nguyên là: (C3H4)n.2.gốc ankyl và 1 benzen D.3-meta D.1 B.Một ankylbenzen A (C12H18)cấu tạo có tính đối xứng cao. t0 tetralin 3H2 xt.(1) và (2) B. (2) và (3) 3. D.6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mp của 6 C C. Trong phân tử benzen: A. 1.(1). 150 < MA < 170. CnH2n-6 .etylbenzen C.propylbenzen B. Cho cấu tạo sau:Có tên gọi gì sau đây: A.4 13.A là: A.9 mol H2O. Ankylbenzen là HC có chứa A.2 gọi là ortho B. CnH2n-6 .2.C8H10 B. o-CH3C6H4CH3 (4) Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là: A.đimetylbenzen 8.(3) và (4) C. Đốt cháy 16.(1) .(3) và (4) D.metylbenzen D.1. C6H5C2H3 (3). 1.2 mol CO 2 .(1) và (3) C. 2.1.o-xilen B. Công thức phân tử của A là: Tổ Hóa Học 41 .gốc ankyl và vòng benzen C. p-CH3C6H4C2H5 (2).6-hexaetylbenzen 12.(2).gốc ankyl 9. Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng.2 C.i-propylbenzen D. 0.vòng benzen B. vị trí 1.4.(2) và (3) B.Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng.1. B.(2) và (4) CH3 CH3 5.2 g 1 chất hữu cơ (A) thu được 1. Cho các chất C6H5CH3 (1). n>=3 C.Công thức phân tử của A là: A.3-tri metylbenzen D. 1.5-tri etylbenzen B.1.p-xilen D. (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là: A. n>=6 4.4-para C. CH3C6H2C2H5 có tên gọi là: A.CnH2n+6 . n=<6 D.p-metyl.n-propylbenzen C.etylbenzen 7. Cho các CT : H (1) (2) (3) Cấu tạo nào là của benzen: A.5-ortho 10. Điều nào sau đâu không đúng khí nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen: A.C9H12 C.3.p-etyl.5-đimetylbenzen 6. C12H18 11. CnH2n-6 .5.3 D. Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là: A. t0 decalin BÀI TẬP 1.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang NO2 HNO3 H2SO4 t0 + H2O 1-nitonaphtalen Phản ứng cộng hidro: 2H2 xt.1.etyl.(1).C10H14 D.2. C7H8 có số đồng phân thơm là: A.metylbenzen B. metyl.3.m-xilen C.(1).(2) và (3) D.

p-C6H4Cl2 C.Dễ hơn. ưu tiên vị trí meta C. metyl benzen C.–OCH3. 3 – trimetyl benzen B.Tác dụng với HNO3 /H2SO4(đ) C.Tác dụng với Cl2 (as) 19. toluen.C6H5CH3 C. Tác dụng với dung dịch Br2 20. B là: → A. vinyl benzen D. nóng ta thấy: A.Thế ở nhánh.Tác dụng với Cl2 (as) C. -COOH D. Vậy A là: A.C6H6 < C6H5CH3 < C6H5C2H5 C.–CH3. Vậy A là: A.Toluen B. B. Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. 2. Phản ứng nào sau đây không xảy ra: A. toluen. stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là: Tổ Hóa Học 42 . t0) C.–CH3. Một ankylbenzen A có công thức C9H12. Ứng với công thức C9H12 có bao nhiêu đồng phân có cấu tạo chứa vòng benzen? A.Cộng vào vòng benzen B.Không có phản ứng xảy ra B.Phản ứng dễ hơn benzen.Benzen + Cl2 (as) B.C6H5CH2CH3 B.Dễ hơn. -NO2 C. t0 D. etyl benzen có nhiệt độ nóng chảy: A.iso.Dễ hơn.Tác dụng với dung dịch Br2 (Fe) B.Thế ở nhánh.t o 29.Benzen + HNO3 /H2SO4(đ) 27. -COOH. A + 4 H2  etyl xiclo hexan.Không màu sắc B. toluen + ddHNO3/H2SO4 (đ): A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. C12H16 14. dễ dàng hơn C.C6H8 C. etyl benzen B. Tính chất nào không phải của toluen? A.C6H5CH=CH2 Ni . -OH. tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen C. tạo ra o – nitro toluen và m – nitro toluen D. Tính chất nào không phải của benzen? A.9 15.–NO2. cấu tạo có tính đối xứng cao.C6H6 > C6H5CH3 > C6H5C2H5 D. Các chất benzen.bằng nhau B.Tác dụng với dung dịch Br2 (Fe) B.C6H6 < C6H5CH3 = C6H5C2H5 17.Cumen D. COOH D.1. -OH B. ưu tiên vị trí ortho 23. 5 – trimetyl benzen 16. Tính chất nào sau đây không phải của ankyl benzen A.và plà: A.C3H4 B. iso-propyl benzen còn gọi là: A.propyl benzen D.6 B. khó khăn hơn CH4 D.CnH2n+1. So với benzen.1. -COOH.C6H5CH2CH=CH2 D. Dãy các nhóm thế làm cho phản ứng thế vào vòng benzen dễ dàng hơn và ưu tiên vị trí o.-CnH2n+1.n – propyl benzen C.Tan nhiều trong các dung môi hữu cơ 18.Xilen 26.Thế vào vòng benzen. tạo ra m – nitro toluen và p – nitro toluen 21. tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen B. Cấu tạo của A là: → A. -SO3H 24. Để phân biệt benzen.–NO2.Tác dụng với dung dịch KMnO4.C6H6Cl6 D. Toluen + Cl2 (as) xảy ra phản ứng: A. ưu tiên vị trí meta D.t o 28.Stiren C. Dãy gồm các nhóm thế làm cho phản ứng thế vào vòng benzen dễ dàng hơn và ưu tiên vị trí mlà: A.m-C6H4Cl2 Ni .–OCH3.Khó hơn. -NO2 C.C6H5Cl B.Không mùi vị C. ankyl benzen 30. B + 3H2  etyl benzen.Không tan trong nước D.C9H12 D.Benzen + Br2 (dd) D.Phản ứng khó hơn benzen. -SO3H 25. 3.8 D.Tác dụng với dung dịch KMnO4 D. dễ dàng hơn CH4 22.7 C.Benzen + H2 (Ni. Tiến hành thí nghiệm cho nitro benzen tác dụng với HNO3/H2SO4 (đ).Phản ứng khó hơn benzen.

Toluen.anlyl D. Dd brom không bị mất màu 32.đóng vòng benzen C. C6H6 + Y  etyl benzen + HCl. Hiện tượng gì xẩy ra khi cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen. Có khí thoát ra D.Br2 (Fe) C. Ứng dụng nào benzen không có: A.CH3CH2Cl D. Benzen + X  etyl benzen.axetilen B. có bột Fe xúc tác B . Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là: C2H5 C2H5 C2H5 C2H5 Cl Cl A.tam hợp propin 49.tam hợp etilen 47. C9H12 43. Vậy A là: → A.3 C.dd [Ag(NH3)2]OH D.Tổng hợp monome C. dd AgNO3/NH3 B. dd AgNO3/NH3 C. lắc rồi để yên? A.dd KMnO4 D.vinyl benzen D. Gốc C6H5-CH2.dd HCl 46. Phản ứng nào không điều chế được Toluen? AlCl3 .đóng vòng n-hexan D.có ánh sánh khuyếch tán C.cộng B. C8H10 D.Dễ thế B.cộng.Kém bền với các chất oxi hóa xt .CH2=CHCl C.t o 36. C6H8 C. khử H2.p-xilen 39.C6H6 + CH3Cl → B.KMnO4 (dd) D.etyl clorua D. C7H12 40. A  toluen + 3H2.etilen C.benzen B. Tính chất nào không phải của benzen? A.cộng.Brom (dd) B. C. Vậy X là A.Làm dung môi B.n-heptan 35.benzyl Cl Cl Tổ Hóa Học 43 . Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen? A.Hex-1-en.Br2 (dd) hoặc KMnO4(dd) 31.C8H10 B.Bền với chất oxi hóa D.khử H2 của xiclohexan C. 41.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.tam hợp axetilen B. Vậy Y là: → A.brom hoá 44.nitro hoá C.etan xt . Dd brom bị mất màu B.Khó cộng C.cộng D.n-hexan D. Khó tham gia phản ứng cộng C. Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ A.không no của benzen lần lượt là: A.t o 34.metyl xiclo hexan B.cháy.Benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là: A.khử H2.Làm nhiên liệu D.metyl benzen C. Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen: A.C10H16 B.Vinyl C.4 D.2 B.dd HCl 45.metyl xiclo hexen C. Dể phân biệt dể dàng Hex-1-in. Sủi bột khí C.C9H14BrCl C.Dùng trực tiếp làm dược phẩm 38.có dung môi CCl4 48.Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen A.CH2=CH-CH2Cl 37.dd Brom C. Phản ứng nào sau đây không dùng để điều chế Benzen: A.có dung môi nước D.C8H6Cl2 D.Hiện tượng gì xảy ra khi nung nóng toluen với dd thuốc tím? A. Phản ứng chứng minh tính chất no.Phenyl B. D. Có kết tủa trắng D. Dd thuốc tím không mất màu B.benzen ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là: A. B. Dd thuốc tím bị mất màu 33.thế.5 42. Phản ứng Benzen tác dụng với clo tạo C6H6Cl6 xảy ra trong điều kiện: A. dd Brom B.có tên gọi là: A.CH2Cl–CH2Cl B.t o A. Để phân biệt được các chất Hex-1-in.khử H2 metylxiclohexan D.

C10H14 62.Đối với stiren .đimetyl axetilen 53. C9H12 67.hexacloran. (2) toluen. Cho các chất (1)benzen .6.(4) trung / hop 52.cao su buna B.C8H8 C.brombenzen C.(2).(3). Đốt cháy hoàn toàn 1. C7H8 B.8 và 4d D.4 và 8 54. o-ClC6H4CH3 D.(CH)n B.benzen.(5) .C9H12 D. nitrobenzen B. 66. 8 và 5 B.C6H6 B. Đốt cháy hoàn toàn 0. brombenzen 57. C10H14 D.1 mol CxHy thu được 20. C8H10 C. C9H12 B.(C2H3)n C. A tà 1 hợp chất vòng được tạo thành từ sự trùng hợp axetilen.56kg B.(6) D.giá trị của n và a lần lượt là: A.3.82 kg benzen.C12H16 60.8g A (CxHy)  10.8 g H2O (lỏng). A có công thức phân tử là C8H8 .Đối với naptalen . C9H12 D. đồng đẳng của benzen thu được 20.nitrobenzen B. Đốt cháy 10. Công thức phân tử của A là: A.C.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5.C6H5CH2Cl B.Công thức của A là: A. 1 mol nitrobenzen + 1 mol HNO3 đ to A.(6) C.15kg 61.C3H4 B. o-đinitrobenzen C.9 g H2O . Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a.nitrobenzen .hexacloxiclohexan.cao su buna-N C. Benzen  A  o-brom-nitrobenzen.aminobenzen D.axetilen B.Công thức của CxHy là: A. Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a.5-trimetylbenzen . (2).(4) B. Công thức phân tử của A là: A. Đốt cháy hoàn toàn 12 g chất hữu cơ A .Công thức nguyên của A là: A.C9H12 59. (3)xiclohexan.10 và 7 D. C8H10 C.10 và 6 C. C7H8 D.C8H10 D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 50. C8H8 B.16 lít CO 2 (đktc) và 10.tác dụng với dd KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo ra ancol 2 chức. (1).khí H2 .metyl axetilen C.etyl axetilen D. Cho phản ứng A  1.cao su isopren 58.(1).1. A là: → A.Tên của sản phẩm và khối lượng benzen tham gia phản ứng là: A. C8H10 C. B là: 65.1.hexaclobenzen.(C3H4)n D.B và C đều đúng.clobenzen. (1).dd NaOH 51. p-đinitrobenzen D.dd Br2 B.to C.6g CO 2. C8H10 C.Cho benzen vào 1 lọ đựng Cl2 dư rồi đưa ra asáng .59.16 lít CO2 (đktc) Công thức phân tử của A là: A.cao su buna-S D. C6H6 C.56kg D. C10H14 D.C6H8 C.(3). C2H2  A  B  m-brombenzen .Ni. p-ClC6H4CH3 C.o-đibrombenzen 56.(5). C10H14 D. (5)xilen.giá trị của n và a lần lượt là: A. Đốt cháy hoàn toàn hơi A(CxHy) thu được 8 lít CO2 và cấn dùng 10. C4H4 69.8 ml H2O (lỏng).65kg C.16 lít CO2 (đktc) và 10.Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây: A.3-đien tạo ra sản phẩm là: A.A và B lần lượt là: A.3 g A(CxHy) 0.dd KMnO4 D.10 và 8 55.dA/kk là 3. C7H8 B.Công thức của A là: A. benzen D.1.brombenzen C.(6) Cumen Dãy gồm các HC thơm là: A. C10H14 63.(5.thức phân tử A là: A.5 lít oxi. Đốt cháy hoàn toàn 10. Đốt cháy hoàn toàn m g A đồng đẳng của benzen thu được 20.Công thức phân tử của A là: A.B và C đều đúng H 2 SO4 d → B + H2O.(4)hex-5-trien.(2).benzen . A có chứa 1 vòng benzen.8g H2O.5 và 8 C. nitrobenzen. 1 mol Toluen + 1 mol Cl2  A .A là: → A.(6). C9H12 as 64.1 mol A tác dụng tối đa với: Tổ Hóa Học 44 .8g một ankyl benzen A thu được 39. Phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta-1. C7H8 B.10 và 5 B.(C4H7)n 68.m-đinitrobenzen B.

28.6 gam benzen tác dụng hoàn toàn với clo có xt bột Fe.6 g H2O.tác dụng với HNO3 đặc (có xt H2SO4 đ) theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra 1 dẫn xuất mononitro duy nhất . Khối lượng kết tủa tạo thành là. 46g C. C3H6 C. Cho 1. 1. 1.5g C.metylbenzen C. 3. 3. Đun nóng 2.15g C.một đồng đẳng của ankin benzen.A và B thuộc dãy nào sau? A. 40g B. 3 mol B.123g 79.3 gam toluen với dung dịch KMnO4 thu được axitbenzoic.5.B:ankin D. Vậy A là: A.p-etyl.hexađiin D. 35g D. n-propylbenzen B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.62g 85.Lượng stiren chưa bị trùng hợp là: A.6g D. 12mol D.2-dibromphenyletan. 12. 1. 3.Đốt cháy hoàn toàn 4. C8H10 C.1. Cho 15. 1 mol brom B.1g D. 5. A:ankin . C6H6 73Cho m g HC (A) cháy thu được 0. Công thức phân tử của A là: A.06g 86. C2H6 B. 18g B.Khối lượng chất lỏng là: A.50% C. 1. 5.48 lít khí A ở đktc tác dụng vừa đủ với 0.Lượng clobenzen thu được là (giả sử chỉ có một sản phẫm thế) A. C3H4 và C9H12 D. C4H6 D.30g D.Đốt cháy hoàn toàn một lượng stiren sinh ra 1. A.benzen B.325g B.5trimetylbenzen 72. Khối lượng stiren đã phản ứng là: A.75% 71.02g C. 1 mol HC A(C6H6) tác dụng với dd AgNO3/NH3 theo tỉ lệ mol nA : nAgNO3 = 1:2.7g D. Khối lượng axitbenzoic thu được là? A. 6.xiclohexin 76. 1. C6H6 B. Cho a g chất A(CxHy) cháy thu được 13. Khối lượng brom đủ để phản ứng hết với 1.C6H6 77. 6mol C. 4 mol brom 70. 1. 1 ankylbenzen A(C9H12). 107g Tổ Hóa Học 45 .C4H4 D.C3H6 và C9H8 B.3g B. C9H12 81.25% B. 0. 9mol 78. Dùng 39gam benzen điều chế toluen.Tam hợp A thu được B. C9H12 và C3H4 75. 3 mol H2. 92g D.A. 0.2 g CO2 và 3.Công thức phân tử của A và B lần lượt là: A.0125 mol brom.396 g CO2 và 0. 1 mol brom C.Vậy A là: A. 78g B. dư và lắc mạnh thu được một chất lỏng nặng màu vàng nhạt(nitrobenzen).Trùng hợp 3 phân tử A thu được chất B là đồng đẳng của benzen. Khối lượng toluen đã tạo thành là: A.26g C.iso-propylbenzen D.Tỉ khối hơi của A đối với oxi(d) thoã mãn điều kiện 3<d<3.4 mol Brom tạo ra sản phầm B chứa 85.05g 83.2 g stiren đã bị trùng hợp 1 phần tác dụng vừa đủ với dd chứa 0.03g C.5g 80.39 gam benzen vào ống nghiệm chứa sẵn HNO3 đặc và H2SO4 đặc.Cho 0.B đều là ankylbenben C.7g 82.17g 84.hexađien C. 5g C. 0. C7H8 D. H=80%.6gam toluen. 0.615g D. Stiren tác dụng với dd nước brom dư tạo thành 1.4 mol H2.57%. 3 mol brom D. chất khí ở điều kiện thường 4.3g C. 12. A là 1 HC mạch hở . 3.32g D.A:ankylbenzen.B đều là ankin B. 0.8gam naphtalen tác dụng với axit nitric và axit sunfuric tạo thành 1-nitronaphtalen. 1.A. Vậy số mol CO2 là? A. B:ankylbenzen* 74.9 g H2O.73g B. Đốt cháy 1 mol ankylbenzen thu được 6 mol nước.16g B. 0.04g stiren là: A. sản phẫm thu được cho qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư.52% D. C2H2 và C6H6 C.C2H2 B. 5. 4 mol H2.Một hidrocacbon A có hàm lượng C trong phân tử 90.CTPT của A là: A.3.50g B.C8H8 C.Công thức phân tử của A là: A.3 g chất hữu cơ A cháy hoàn toàn thu được 4. Khối lượng sản phẫm tạo thành là: A.3 mol H2.108 g H2O.1 gam khí CO2.562% brom về khối lượng. 22.4 g CO 2 và 0.

Điều chế benzen bằng cách trùng hợp hoàn toàn 5. C2H3Cl C. Khái niệm:Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử H trong phân tử hidrocacbon bằng một hay nhiều nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen. 2-clobutan 2. Metylen clorua. 2-clo-2-metylpropan D. Số lượng nguyên tử halogen C.5 4. cả A.4 D.C 8. 26g B. Số đồng phân mạch hở( kể cả đồng phân hình học) của chất có công thức phân tử là C3H5Cl là A.35g kết tủa. 2 B. Số đồng phaan của dẫn xuất halogen có công thức phân tử là C4H9Br là: A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 87. 1.Dẫn xuất halogen của hidrocacbon được phân loại dựa trên cơ sở nào? A. Phân loại: -Dẫn xuất flo. Tên thay thế của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo ClCH2-CH-CH-CH3 là: 0 0 2 5 0 Tổ Hóa Học 46 .1-tri cloetan 6. Khi đun nóng dẫn xuất halogen X với dd NaOH tạo thành hợp chất CH3CHO. Ứng dụng: BÀI TẬP 1. 84 lít B. 3 C. CHCl3.1-dibrometan C.2-dibrometan B. 1.6 lít axetilen ở đktc. 1. Dẫn xuất halogen bậc II là: A. 74 lít C. Dẫn xuất của halogen nào D. 2 B.5g D.Tên hợp chất X là: A. 82 lít D. Ứng dụng nào sâu đây của dẫn xuất halogen hiện nay không còn được sử dụng? A.Khái niệm. Tính chất vật lý: III. Ankyl clorua B. 13g C. 4 D.công thức phân tử của X là? A.4 D. 3 C. đồng phân.B. Axit hóa dd brom bằng axit nitric sau đó thêm vào dd một lượng dư bạc nitrat thấy có 14. 3 C.Thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OH CH3-CH2-Br + NaOH t → CH3-CH2-OH + NaBr Tổng quát: R-Br + NaOH t → R-OH + NaBr 2. phân loại. Cấu tạo của gốc hidrocacbon B.5 5.CF2Cl2 dùng trong máy lạnh D. 6. Benzyl clorua C. 2 B. Phản ứng tách hidrohalogenua: CH3-CH2-Br + KOH C H → CH2=CH2 + KOH + H2O  OH t IV.1 mol benzen là: A. Thể tích không khí ở đktc cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0. 2. ClBrCHCF3 dùng gây mê trong phẩu thuật B. 52g 88.45 gam một dẫn xuất monoclo X trong dd NaOH dư đến khi phản ứng hoàn toàn. Teflon dùng làm chất chóng dính 3. Etyl clorua D. clorofom dùng làm dung môi C.1.Đun sôi 6. 83 lít DẪN XUẤT HALOGEN LÝ THUYẾT I. Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I của chất có công thức phân tử C4H9Cl là: A. C3H7Cl 7. Tính chất hóa học: 1. 5 9.brom… -Dựa vào gốc hidrocacbon: + Dẫn xuất halogen no + Dẫn xuất halogen không no + Dân xuất halogen thơm -Bậc của halogen bằng bậc của nguyên tử cacbon II. CH3Cl B. danh pháp: 1. clo. C2H5Cl D.Thì lượng benzen thu được là: A. CFCl3.

C6H6Cl6 ANCOL LÝ THUYẾT I. 1. 2-metylbut-2-en B. từ C13 trở lên là chất rắn Do liên kết hidro giữa các phân tử nên các ancol có nhiệt độ sôi cao. CH3-CH2-Mg-Cl D. Tính chất hóa học: 1.đồng phân. Định nghĩa: Ancol là những hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang CH3Cl A.trans là: A. 2. Định nghĩa. CH2=CH-CH2F D. Cl2CH-CF2-O-CH3 D.Phản ứng thế nhóm –OH -Tác dụng với axit vô cơ 2C2H5OH + 2HCl  → 2C2H5Cl + H2O 4. đơn chức bậc I -Ancol thơm. CH3-CO-Cl 14.Nhỏ dd bạc nitrat vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH2=CHCH2Cl lắc nhẹ. đa chức bậc II -Ancol không no.Phản ứng đặc trưng của glixerol: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2  → [C3H5(OH)2]2Cu + H2O 3. danh pháp 1. CHCl=CHCl B. 3-metylbut-1-en C. Đồng phân (CnH2n+1OH) có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức 4.4-diclo-3-metylbuat C. Danh pháp: + Tên thông thường: Ancol+tên gốc hidrocaacbon+ ic + Tên thay thế: -Chọn mạch dài nhất có nhiều nhánh nhất và có nhóm –OH làm mạch chính -Đánh số từ phía gần nhóm –OH nhất -Tên: Tên hidrocacbon tương ứng+vị trí (-OH) + ol II. 1. Phản ứng tách nước Tổ Hóa Học 47 . CH2=CH-CH2-Br B.3-diclopentan D. 3-metylbut-1-en D. Không có hiện tượng 12. hiện tượng gì xảy ra? A. 2. Tính chất vật lí: Từ C1-C12 là chất lỏng. đa chức bậc I -Ancol no. CH3CH=CBrCH3 11.Chất nào không phải là dẫn xuất halogen của hidrocacbon? A. Khí thoát ra màu vàng lục B.phân loại. Tên gọi khác 10. C6H6-CH2-Cl C. đơn chức bậc II -Ancol no. Xuất hiện kết tủa trắng C. Xuất hiện kết tủa vầng D.3-diclo-2-metylbutan B. Chất nào là dẫn xuất halogen của hidrocacbon? A. Phân loại: dựa vào gốc hidro cacbon và số lượng nhóm –OH trong phân tử -Ancol no. Cl-CH2-COOH B.Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis. đơn chức bậc I -Ancol no. đơn chức bậc I 3. 2-metylbut-1-en 13.Phản ứng thế H của –OH: 2C2H5OH + 2Na  → 2C2H5ONa + H2 2. ClBrCH-CF3 C. III. CH3CH2CH=CHCH2CH3 C. đơn chức bậc III -Ancol no. Sản phẫm chính của phản ứng tách HBr của CH3-CH-CH-CH3 là: CH3Cl A.

C 2.B. Số đồng phân rượu của C3H7OH là: A. phân tử chứa các nguyên tố C. HBr.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C . Glixerol C. Cả A. CuO. C2H5OC2H5 D. Vị trí nhóm chứa D. CH3-CHOH-CH2-CH3 B. Câu nào sau đây không đúng? A. NaCl C. Điều chế: từ anken hoặc tinh bột. đường Bài tập 1. Có tên thay thế là ancol isobutylic C. Mạch cacbon B. Cả A. Số đồng phân rượu của C4H9OH là: A.Mg D. Na. H SO C2H5 -OH  → C2H4 + H2O  170 C . Rượu etilic là hợp chất hữu cơ. Cả A. Dãy chất nào đều phản ứng được với etilic? A.B. 2 B. H SO C2H5 -OH + HO-C2H5 140  → C2H5OC2H5 + H2O   170 C . câu nào sai? A. Oxi hóa hoàn toàn các ancol tạo ra CO2 và nước B. Rượu etilic có công thức phân tử là C2H6O C. Cu(OH)2 D. Các câu sau. Cả A. Ancol có những loại đồng phân nào? A. Cho biết ancol nào tách nước tạo ra một anken? A. Glixerol có thể phản ứng với chất nào? A. Tất cả các ancol bị oxi hóa tạo thành andehit hoặc xeton C. Tùy bậc cacbon mà cac ancol bị oxi hóa tạo rra sản phẫm gì D. Câu nào không đúng? A.O B.B.B. CuO. 2 B. Andehit fomic 5. H SO CnH2n+1 -OH  → CnH2n + H2O  5.C 4.CH3-CH2-CH2-OH C. HBr C. Các ancol trong dãy đồng đẳng của ancol etilic là những chất không màu D. Na.Ancol etilic B. (CH3)2-C(OH)-CH3 D. Có tên gốc chứa là 2-metylpropan-1-ol 3. C2H4 C. HBr. Đun nóng etanol với H2SO4 đặc ở nhiệt độ 140 C thu được sản phẫm chính là: A. Nhóm chứa C. CH3OCH3 7. ngoài ra còn có SO2 và CO2 có thể dùng chất nào để loại bỏ SO2 và CO2 ? A. NaOH B. C2H5OSO3H B. Butan-1-ol tan vô hạn trong nước B. Dd brom B. Dd K2CO3 10. CuO 0 6. (CH3)2-C(OH)-CH2-CH3 8.C 9. Do rượu etilic có C. 4 D. Dd KMnO4 D. Là ancol bậc 3 B.H.Phản ứng oxi hóa: Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc I tạo andehit: C2H5 -OH + CuO t → CH3-CHO+ H2O + Cu Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc II tạo xeton CH3-CHOH-CH3 + CuO t → CH3-CO-CH3 + Cu + H2O Oxi hóa hoàn toàn tạo CO2 và H2O 2 4 0 2 4 0 2 4 0 0 0 CnH2n+1OH + 3n +1 O2 t → nCO2 + (n+1) H2O 2 0 IV.5 Tổ Hóa Học 48 . Etilen glicol nặng hơn nước và có vị ngọt C. 4 D. Dd KOH C. HBr B.H nên khi đốt cháy tạo râ CO2 và nước 12. CuO. K2CO3 11. 3 C. Nhận định nào không đúng khi nói về ancol có công thức cấu tạo: (CH3)3-C-OH A. NaOH. Chất có công thức phân tử C2H6O chỉ là rượu etilic D. Dùng Cu(OH)2 để nhận biết chất nào? A. Khi thực hiện phản ứng tách nước rượu sinh ra etilen.5 13.D D. Đimetylete D. 3 C.

Sản phẫm chính của mono clo hóa isopentan là chất nào sau đây A. Dùng để sản xuất một số chất hữu cơ chẳng hạn như axit axetic 23. t0 C.1-dimetyletanol B. KMnO4 D. C6H5-OH B. Cu(OH)2. Đun hỗn hợp 5 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C. CuSO4 khan C. Pentan-1-ol C.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 14. Dùng làm nhiên liệu D.1-dimetyletan-1-olC. CH3-CH2-CH3 D. CuO. (CH3)3-C-OH có tên là gì? A.B. CnH2n+2O B. Trong các chất dưới đây chất nào là ancol? A. Iso-butan-2-ol D.C 29. C3H7OH. propan-1. CnH2n-2O D. C2H3OH và C4H7OH D. Là nguyên liệu để sản xuất chất dẻo B. t0 D. Cu(OH)2. Thủy phân dẫn xuất halogen trong môi trường kiềm C. Cho 3 rượu: propan-1-ol. Cho glucozo lên men rượu B. 1-clo-3-metyl butan B. Cho andehit axetic hợp nước có xúc tác niken. đơn chức C. Na B. CuSO4 khan 24.1. Trong phòng thí nghiệm người ta thường dùng phương pháp nào sau đây để điều chế rượu etilic? A. Rượu có một liên kết đôi.C 27. Số ete thu được là: A. Rượu etilic có lẫn một ít nước. Dùng làm dung môi hữu cơ C. Pentan-3-ol D. CH3-CH2-CH2-CH2-OH CH3 CH3 20. 1. 11 C. Đề hidrat hóa 2 rượu đồng đẳng hơn kém nhau 2 nhóm CH2.B. Khi đốt cháy một rượu thu được tỉ lệ số mol CO2 và H2O là 1:1. pent-4-en-1-ol. Cả A. 12 D. HO-CH2-C6H5 D. Rượu nào sau đây khi tác nước chỉ thu được sản phẫm chính là pent-2-en A. Để phân biệt ancol etylic tinh khiết và ancol etylic lẫn nước ta có thể dùng chất nào sau đây? A. Rượu có một liên kết ba. C2H5OH và C4H9OH 26. Na D. CH3OH và C3H7OH B. 10 B. đơn chức D. 2-metylpropan-2-ol 19. Dùng chất nào sau đây để phân biệt các rượu? A. CnH2n+2-2zOz 21. propan-1. CH3-CH2-O-CH3 18. C3H7OH và C5H11OH C. Cả A. t0 15. Na B. Ứng dụng nào sau đây không phải của rượu etilic? A. CH3-CH-CH2-OH CH3 CH3 OH C.3-diol. Na C. CH3COOH C.glixerol. Vậy hai rượu đó là: A.ta thu được hai chất hữu cơ ở thể khí. CH3-CH2-CH-OH B. H2SO4 đặc. CuO. Rượu no. 2-clo-2-metyl butan C. Công thức chung của rượu là: A.Cho 3 chất sau: xiclopentanol. Có các rượu CH3OH. 14 17. Cho etilen tác dụng với axit sunfuric loãng. t0 D.2-diol. Pentan-2-ol B.B.Để phân biệt 3 rượu trên ta dùng thuốc thử nào? A. nóng D. H2SO4 đặc. C2H5OH. CaO B. có thể dùng chất nào sau đây làm khan rượu? A. 2-clo-3-metyl butan D.C 16. Rượu thơm 25. cả A. nung nóng 22. 1-clo-2-metyl butan 28.Chọn cặp chất sau để nhận biết các chất trên? Tổ Hóa Học 49 . Na B. đơn chức B. Kết luận nào sau đây về rượu đã cho là đúng? A. t0 C. CnH2nO C. Ancol isobutilic có công thức cấu tạo nào sau: A.

84 lít CO2 (đktc) và 8.B là: A.2g C.6g 46. 1 B. CnH2n+2Ox D. 1. CH3-CH=CH-OH C. Ancol metylic C.3-metylbut-2-en 40. Khi cho ancol etylic tan vào trong nước thì số loại liên kết hidro có trong dung dịch là: A.B là: A. Dd thuốc tím C. Để phân biệt ancol anlylic và ancol propylic ta dùng hóa chất? A. CH2=CH-OH B.HO-CH2-CHOH-CH3 35. A. Công thức thu gọn của A.85g 45. 8. Công thức nào là công thức của rượu no mạch hở? A. 2-metylbut-1-en B.B kế tiếp trong dãy đồn đẳng. CnH2n+1OH 39. Glucozo D. Cu(OH)2 41. Dd Brom. H2SO4 đ. CnH2n+2-x(OH)x B. Hỗn hợp X gồm 2 rượu no. Công thức thu gọn của A. II C. C4H9OH và C5H11OH D. C3H7OH và C4H9OH C. Dd brom. Na C. C3H7OH và C4H9OH C. Quy luật chuyển điện tử từ nhân benzen 38. Hỗn hợp các chất chứa Na có khối lượng là? A. Ancol amylic D. HO-CH2-CH2-Br và CH3-CH2-Br C. Cho 3.84 gam CO2 và m gam nước.3-metylbut-1-en C.11g hỗn hợp C3H7OH và C4H9OH thu được 15. Quy tắc Mac-cop-nhi-cop B.B.48g C.3.B kế tiếp trong dãy đồn đẳng.Cu(OH)2 D. Dd Br2 B.1g nước.3g D. CuO. CH3-CH2-CH3 và HOBr 42. C5H11OH và C6H13OH 44.3g B. Etylen B. Ancol không no đơn giãn nhất là: A.55g B. HO-CH2-CHOH-CH2-OH B.2-metylbut-2-en D. 2 C. CH3-CH2-CH2-Br và H2O B. Cu(OH)2 B. CH3OH và C2H5OH Tổ Hóa Học 50 . thì ancol đó là ancol có bậc: A. ta dùng? A. Br-CH2-CH2-CH2-OH và H2 D. C4H9OH và C5H11OH D. Nhận xét đúng là? A. CnH2n+2O C. CH2=CH=CH2-OH D. Quy tắc Mac-cop-nhi-cop và Zai-xep D. cả A. Cho biết sản phẫm tạo thành khi nung nóng C3H7OH với hơi HBr? A. Chất nào sau đây rất độc. Etylclorua C. Oxi hóa ancol bằng CuO thu được andehit. 1. I B. Ancol Benzylic 32. Hỗn hợp X gồm 2 rượu no. Phản ứng 1 xảy ra mãnh liệt hơn phản ứng 2 B. Ancol no đơn chức tách nước theo: A. Đốt cháy hoàn toàn 7. Quy tắc Zai-xep C. CH3OH 36. Ancol etylic có thể điều chế từ: A. Phản ứng 2 xảy ra mạch liệt hơn phản ứng 1 C.35gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thu được 0. 8. 3.C 37.H2SO4 đ 30. Cu(OH)2 43. 5.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. Cả hai thí nghiệm đều xảy ra phản ứng như nhau D.chỉ một lượng nhỏ xâm nhập vào cơ thể cùng có thể gây mù lòa.diol là: A. đơn chức A. III D. Ancol etylic B. C2H5OH vàC3H7OH B. Thực hiện hai thí nghiệm sau TN 1: Cho từ từ Na vào ancol etylic TN 2: Cho từ từ Na vào nước. Dd Brom B. Cho biết sản phẫm chính của phản ứng khử nước của:(CH3)2CHCHOHCH3 A. 4 34. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 7. Cu(OH)2 C.73g D. IV 33. Chỉ có thí nghiệm 1 xảy ra phản ứng 31. đơn chức A. Cho hỗn hợp 3 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thu được 1. AgNO3 D.lượng lớn hơn có thể gây tử vong. 6.12 lít hidro ở đktc. C2H5OH vàC3H7OH B. AgNO3 D. NaOH. 3 D. HO-CH2-CH2-CH2-OH C. 2. CH3-CHOH-CH2-CH2-OH D.56 lít H2 (đktc).Để phân biệt ancol đơn chức và ancol đa chức có ít nhất một nhóm OH kề nhau. Công thức cấu tạo của propan-1. Giá trị m là? A.

C3H7OH B.5g chất rắn . 3.4g CO2 và 3.44g hỗn hợp 2 ancol tác dụng hết với K thấy thoát ra 1. 45g D. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 1400C.8 mol D.6g H2O. mạch hở. CH4O B. Số mol mỗi ete là? A. CH3OH và C2H5OH D.C sai 52. mạch hỡ X có CTTN là (CH3O)n .H. 11. Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X chỉ thu được 1 anken duy nhất. 0. C3H5OH và C4H7OH D. 91. 2. CH3OH và C2H5OH B. Công thức phân tử của X là: A.đa chức .4g H2O.6428. Cho 118. Một rượu đơn chức A tác dụng với HBr cho hợp chất B có chứa C.Công thức A. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5.6 C. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9. 0. Công thức phân tử của A là: A. C4H9OH và C5H11OH D.đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na thu được 1. C4H12O4 56. 40g 49.6 lit CO2 (ở đktc) và 5. C3H8O B. Công thức phân tử của A là? A. tỷ khối hơi của X so với Y là 1. Đốt cháy hoàn toàn 4. Cho 15.2 mol C. CH4O D. Giá trị của m là: A. Khối lượng Na cần phải lấy để tác dụng vừa đủ với 80 gam ancol etylic? A. 25g B.7 gam chất hữu cơ A (A chứa một nguyên tử Oxi).2 g CO2 và 2. C3H7OH và C4H9OH C.7 g H2O.2g Na.CH3OH D.4 mol B. Đốt cháy hoàn toàn một rượu đơn chức A thu được 4. 5. Đun nóng ag hỗn hợp hai rượu đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C. C3H8O3 C. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 6g hỗn hợp gồm ba ete và 1. C3H7OH và C4H9OH 61. C5H11OH B. C6H13OH C. C3H7OH B.24 B. 93. 12. C4H8O 62. Giá trị V là: A. Cho 6. CH4O C. C7H7OH D.B.B là? A.12 lít hidro ở đktc. CH3OH và C2H5OH B. CH3OH và C2H5OH 55. Công thức thu gọn của A. thu được 111.6 lít H2 (đktc). C2H6O2 D. C3H7OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. CH3OH D. Giá trị của a là? A. 35g C.68 D. 2 60.8 gam D. Cho hỗn hợp gồm 1. 1.3g rượu B là hai rượu no. 0. Công thức phân tử của X là : A. Đun nóng hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức .6 gam B. Ancol no. 95. C4H9OH C. 12. Hỗn hợp X gồm 2 rượu no. 3 D. C2H6O C.6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng hết với Na.8g H2O.B là: A. đơn chức A. C2H6O B. Thu được 13. C3H7OH và C4H9OH 57. C4H9OH C. C2H5OH vàC3H7OH B.Br. Đốt cháy hoàn toàn 0. 5 B. thu được 24.92g một ancol đơn chức A thu được 0. Hai ancol đó là: A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 47.36 58. Đun nóng một ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra hợp chất hữu cơ Y. thu được 21.8 gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thu được 5.792 lit H2 (ở đktc) và thu được m gam muối khan. Công thức phân tử A là? A.3gam 54. C2H6O2 D.08g H2O.6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức. C3H7OH và C4H9OH C.25 59. C2H5OH 51.896 lit CO2 và 1. Đun nóng 132. C2H5OH 50. 96.B kế tiếp trong dãy đồn đẳng. C6H5OH 48.6g rượu A và 2. Trong đó Br chiếm 58.Công thức phân tử của A là? A. C3H5OH và C4H7OH D.2g hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau.8g hỗn hợp rượu đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C.56 B. Có bao nhiêu CTCT phù hợp với X: A.52 C. Sau phản ứng thu được 10. Cho 7. 4 C. Công thức phân tử của 2 ancol trên là: A.6 gam nước và 72g hỗn hợp 3 ete .22 D. Kết quả khác 53. Cả A. 16.4% khối lượng. C2H5OH và C3H7OH C.6gam C. C3H8O3 Tổ Hóa Học 51 .9g chất rắn và V lit khí H2 (ở đktc) .

0.2 mol CH3-CH2-CHOH-CH2OH D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 63. Một hỗn hợp X gồm 2 rượu no.05 mol C2H5OH và 0.đơn chức A.05 mol C4H9OH B. CH3OH và C2H5OH D.laïnh B .48 lit D. Một hỗn hợp X gồm 2 rượu no. Đốt cháy hoàn toàn một ancol đa chức. 0.12g muối khan .B có cùng số nguyên tử C chia thành 2 phần bằng nhau . Cho 2. 0. C2H6O2 B. A: C2H5OH và B: CH3CHO D. A: CH3-CHOH-CH2OH và B: HOCH2CH2OH 72.Biết anken tác dụng với KMnO4 tạo ra MnO2 và C2H2n(OH)2 .4 lit dung dịch KMnO4 1/3M . 0. 0.B là:  →    A. 0.1 molCH2OH-CH2-CH2OH và 0.Một hỗn hợp X gồm 2 glicol A. 0. Thể tích oxi (đktc) cần để đốt cháy A là: A.đồng đẳng kế tiếp tác dụng với Na đủ thu được 3.Đốt cháy hoàn toàn 0. 0. Đốt cháy hàn toàn một ancol no. Công thức của X là: A. 0.1 mol C2H5OH và 0. Đốt cháy hết 1 phần cần 26.36 lit khí (đktc) . 4.2 mol C2H5OH và 0.1 mol C2H5OH D. 0.1 mol CH3-CHOH-CH2OH .1 mol CH3OH và 0. C2H5OH và C3H7OH B.2 mol C2H5OH B. 0.72 lit 64.4g CO2 . C3H8O3 65. C2H4(OH)2 B. 0.6g CO2.72 lit khí H2 (đktc) Phần II tác dụng đủ với 0.CTPT và số mol của A. thu được hơi nước và 6.Từ A có thể điều chế B qua 2 phản ứng 44 A H SO4. CH3OH và C2H5OH Tổ Hóa Học 52 .Lấy 10.2 molCH2OH-CH2-CH2OH và 0.đơn chức A.08 lit O2 (đktc) . Một hỗn hợp X gồm 2 rượu no.đơn chức A.05 mol X cần 5.Biết B có tỷ khối đối với không khí < 3.Công thức phân tử và số mol của A và B là: A.2 mol CH3OH và 0.2 mol CH3OH và 0. X là một ancol no. 0.Đốt cháy A hoặc B đều thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ khối lượng : 0 mH O 2 mCO 2 = 27 . C3H6(OH)2 66.2 mol C2H5OH 68.2g CO2 (biết R2 = R1 + 14) . 0.2 mol X cần 10.Công thức 2 rượu là: A. 0. 0. C3H8(OH)2 C.Công thức phân tử và số mol của A và B là: A.08 molCH2OH-CH2-CH2OH và 0. Đốt cháy hoàn toàn 0.12 mol C2H5OH và 0. 0.1 mol C3H7OH B.1 mol ete thu được 13.2g cho tác dụng với Na dư thu được 3. A: C2H5OH và B: HOCH2-CH2OH C. KMnO4.36 lit C. mạch hở X thu được H2O và CO2 với tỷ lệ mol tương ứng là 3:2.B đồng đẳng kế tiếp có số mol bằng nhau .12 mol C2H5OH D.1 molCH2OH-CH2-CH2OH và 0.18 mol C4H9OH C. đơn chức A thu được 4.1 mol C3H7OH D.15 mol C3H7OH 67. Công thức của A.1 mol C2H5OH 70.1 mol CH3OH và 0.08 mol CH3OH và 0.1 mol CH3OH và 0. Một ete R1-O-R2 được điều chế từ khử nước hỗn hợp 2 rượu R1OH và R2OH . 0.88 lit O2(đktc) Công thức cấu tạo và số mol mỗi chất trong 1 phần là: A. 2.B trong X là: A.Phần I tác dụng với Na dư thu được 6.1 mol C2H5OH và 0. Công thức phân tử của X là: A.12 mol CH3-CHOH-CH2OH C. Công thức phân tử của 2 ancol là: A. C4H10O2 C.B trong đó số nguyên tử C ở B nhiều hơn ở A là 2 . 3.1 mol Cu(OH)2 .2 mol C3H7OH C.2 mol CH3OH và 0.Đốt cháy 0. .2 mol CH3-CHOH-CH2OH B. CH3OH và C3H7OH 73. A: C2H5OH và B: C3H7OH B. .B là: A. 0.12 mol C2H5OH B.2 mol C3H7OH C.15 mol C2H5OH và 0. Một hỗn hợp X gồm 2 rượu no A.B đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 15. 0. 71.170 → A . 6.6g oxi.1 mol C3H7OH C. C3H5(OH)3 D.Khi khử nước bằng H2SO4 đặc ở nhiệt độ 1700C chỉ thu được 1 anken . Cho 2 hợp chất A (CxHyOz) và B (Cx Hy Oz ) .1 mol C2H5OH và 0.B đồng đẳng kế tiếp . Công thức phân tử và số mol A. C2H5OH và C3H7OH B.24 lit B.6g hỗn hợp X khi bị khử nước hoàn toàn cho ra 7g hỗn hợp 2 anken .1 mol C3H7OH D.02g hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức .1 mol CH3OH và 0. mạch hở.2 mol C3H7OH 69. C3H7OH và C4H9OH C. C3H8O2 D.2 mol C2H5OH và 0.Anken này làm mất màu 0.

30g C. CH3OH. 5 C. Có bao nhiêu đồng phân C5H12O mà khi tác dụng với CuO. C4H10O2 và 7. 2.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi có khối lượng (a +1.64 C.2)g và có tỷ khối đối với hiđro 15 . C2H5OH và 0.28 D.344 lit CO2 (đktc) và 1. Công thức phân tử của X là: A.92 B. C3H5OH. CH3OH và C2H5OH B.44g kết tủa. đơn chức đi qua bình đựng CuO dư đun nóng . khối lượng chất rắn trong bình giảm 0. C4H8 D. Z thu được khác nhau 9.035 → mCuO = 0.nung nóng thu được hỗn hợp anđehit.đơn chức.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C.336lít C. Hỗn hợp hơi thu được có tỷ khối hơi so với H2 là 15. 0. OHC-CH2-CHO C. Đốt cháy hoàn toàn m gam một rượu X thu được 1.8g 78.28 C. C3H7OH và 0. Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO(đun nóng) sinh ra một sản phẫm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỷ khối hơi của Y so với H2 là 29). CH3-CO-CO-CH3 D.52 Tổ Hóa Học 53 . C2H5OH. Cho a gam hỗn hợp các ancol qua bình đựng CuO dư nung nóng . CH3-COH-CH3 D.18gam chất rắn. C4H7OH và 0.Mặt khác X tác dụng với lương dư CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thấy lương chất rắn giảm 1.7g chất hữu cơ đa chức Y . 7 82.8g C.5.Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 12. C3H8O3 và 1.2g và thu được 2. Cho 1. Cho ancol X tác dụng với Na dư thấy số mol khí thu được bằng số mol X tham gia phản ứng . Khối lượng CuO tham gia phản ứng là: A.32 D. Cũng cho một lượng X như trên tác dụng với HBr vừa đủ. Giá trị của m là: A. CH3-CH(OH)-CH2-CH3 C. Cho m gam một ancol no.52 B. sau phản ứng thu được 2.32g . 1.56g B.6g Hướng dẫn : ∆ m = mO = 0. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . C3H7OH và 0.Công thức cấu tạo M là: A.đơn chức.Công thức cấu tạo cuat Y là: A. 0. C5H10 81.168lít D.46 76. Công thức phân tử của hai ancol và thể tích khí thu được sau phản ứng ở đktc lần lượt là: A.Giá trị của a là: A. C3H8O2 và 7. 1. C3H6 C. C2H5OH và CH3CH2CH2CH2 OH 83.56)g . Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no. OHC-CH2-CH2-CHO B. t0) được chất hữu cơ Y. 0. X tác dụng với Na dư cho khí H2 có số mol bằng số mol của X. OHC-CO-CH3 75. Cho một anken X tác dụng hết với H2O (H+.672 lit khí (đktc).70g 79.Cho lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19. C2H5OH B.Cho 2.mạch hỡ.76g X bằng CuO . C3H7OH và C4H9OH D.56 → n = 0. C2H4 B. Cho a gam hỗn hợp gồm metanol và propan-2-ol qua bình đựng CuO dư đun nóng sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi khối lượng là (a + 0.80 = 2. 2.Mặt khác oxi hoá hoàn toàn X bằng CuO nung nóng thu được hỗn hợp Y.672lít 80. CH3-CH(OH)-CH3 B.52gam hỗn hợp hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ. thấy khối lượng Y. C2H5OH. đồng thời khối lượng bình đựng nước ban đầu tăng 4.Công thức của 2 rượu là: A. C4H9OH và C5H11OH 74. C3H8O2 và 1.mạch hỡ M. thu được chất Z. 0.đun nóng tạo sản phẩm (giữ nguyên mạch C) có phản ứng tráng gương ? A. Công thức phân tử của X và giá trị m là: A. Công thức phân tử của X là: A.28g D.CH3CH2CH2OH C. CH3CH(CH3)OH D. 0.CH3OH và CH3CH2CH2OH C.35g D. CH3-CH2-CH2OH 77. 3. 5.2gam.336lít B.672 lit khí (đktc).76g X tác dụng với Na dư thu được 0. 0. 6 D.05g B.45gam( giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn ).76g X tác dụng với Na dư thu được 0. CH3CH2CH2CH2 OH 84.44g H2O.Mặt khác oxi hoá hoàn toàn 2. Hỗn hợp X gồm 2 ancol no.035. 4 B. CH3OH và CH3CH(CH3)OH D.Cho 2.96g kết tủa.

C2H6O và CH4O 93. 29. C3H6O2 và2 D. Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X chỉ thu được một anken duy nhất. 16. 39. Giá trị m là: A.thuộc cùng một dãy đồng đẳng thu được 70. 6. Công thức của 2 rượu lần lượt là: A. C4H9OH và C5H11OH Tổ Hóa Học 54 . C3H5OH và C4H7OH D. C2H5OH và C3H7OH C. Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 ancol thu được hỗn hợp Y gồm các olefin. 23g B.4g và hỗn hợp hới thu được có tỷ khối hơi đối với H2 là 15.Giá trị của a là: A.6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Cho 10. 24.6g hỗn hợp ba ancol đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC (H=100%) thu được 22. C3H5OH và C4H7OH 88.2g Na thu được 24.5g 97.Chia X thành 2 phần bằng nhau.12 lit 86. Khối lượng muối thu được là : A.15 mol H2. C2H6O và C3H8O C.6g chất rắn. Giá trị m là: A.5g C. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức.Y là đồng đẳng kế tiếp thu được 0. 0. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5. 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi cho toàn bộ sản phẫm cháy đi chậm qua dung dịch nước vôi trong dư.224 lit C. 3 D.4g H2O. 2.05 94. CH3OH và C2H5OH B. CH3OH và C2H5OH B. 1.75g Na thu được 15.40. Phần II cho tác dụng với Na dư thì thể tích khí thu được là: A.4g CO2 và 39. 1. Cho 15. Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1.2g C. C2H5OH và C3H7OH C. 4 C.kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9. ở 180oC thu được hỗn hợp Y gồm hai anken.72g 87. Phần I đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẫm cháy chỉ gồm CO2 và H2O dẫn lần lượt đi qua bình đựng H2SO4 đặc và bình đựng Ca(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình 1 tăng 2.kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 5.C3H8O3 C.5g chất rắn. 0.56 lit D. Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ thuộc cùng dãy đồng đẳng. kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng m gam. C3H7OH và C4H9OH D. 5 B. 32.6g H2O. C3H6O và C4H8O B.32g B. 0. Chia hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng thành 2 phần bằng nhau Phần I đem đốt cháy hoàn toàn thu dược 2.2 C.425 mol H2O.1g hỗn hợp 2 ancol đơn chức.3 mol CO2 và 0. 2.49g 90.2g hỗn hợp 2 ancol tác dụng vừa đủ với K thu được 5.5. Cho 20. 2 89. C3H8O2 B.15g D.24 lit B. 31. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm 2 ancol X. 12.48g D.6g B. 2.3g C. 0. phân tử X chỉ có một loại nhóm chức.28g 92.6 lit CO2 (đktc) và 5.Hai ancol cần tìm là: A.Cho a gam X qua bình đựng CuO dư nung nóng (H=100%) thấy khối lượng chất rắn giảm 0.2g D.6 lit khí (đktc) .16g và bình 2 có 7g kết tủa.Khi đốt cháy Ythì tổng khối lượng CO2 và H2O sinh ra là: A. CH3OH và C2H5OH B.9g D. C3H7OH và C4H9OH 96.5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện) Công thức của X là: A. Đun 27.24 lit CO2 (đktc) Phần II thực hiện phản ứng tách nước hoàn toàn với H2SO4 đặc. 3. C4H8O2 91. 0. Hai ancol đó là: A. 1.Mặt khác cho 0. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là: A. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được CO2 và hơi nước theo tỷ lệ thể tích là 7:10.67g C. 5.6g C.Số mol mỗi ete trong hỗn hợp là: A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 85. Công thức của X. Đun nóng a gam một ancol X với H2SO4 đặc ở 1700C được olefin.25 mol hỗn hợp A tác dụng với Na dư thu được chưa đến 0.25g 95.2g hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau.76g B.4g B. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thu được 1.15 D. Đốt cháy hoàn toàn một rượu X thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ số mol là 3:4. 0. 6. 2. 4.2g D. C3H8O D.76g CO2 .3 B.Y là: A.

tính chất vật lý: 1.56g B. 1.6g 99.8g C. Định nghĩa: Phenol là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen.2)g và có tỷ khối đối với hiđro 15 .30g C. Ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử phenol. C2H5OH và C3H7OH D.6-tribromphenol có kết tủa trắng. 5. -Mật độ electron trong vòng benzen tăng lên nhất là ở vị trí o và p làm cho phản ứng thế dễ dàng hơn so với benzen và đồng đẳng. phân loại. II. Tính chất hóa học: 1. Phản ứng thế ở vòng benzen: OH Br + 3Br2 Br OH Br + 3HBr 2. 2. rất độc.35g D. C3H7OH và C4H9OH 98. Cho a gam hỗn hợp gồm metanol và propan-2-ol qua bình đựng CuO dư đun nóng sau khi ps xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi khối lượng là (a + 0.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C. -Liên kết C-O bền hơn nên không cho phản ứng thế nhóm –OH .Giá trị của a là: A. Điều chế: Từ benzen Tổ Hóa Học 55 . 0. Kết quả: -Liên kết –O-H trở nên phân cực hơn làm cho H linh động hơn. 2. 3. Khối lượng CuO tham gia phản ứng là: A. 0. dùng để nhận biết phenol OH + 3HNO3 H2SO4 O2N OH NO2 + 3H2O NO2 3.Tính axit yếu: C6H5OH + NaOH  → C6H5ONa + H2O C6H5ONa + CO2 + H2O  → C6H5OH + NaHCO3 2. Cho a gam hỗn hợp các ancol qua bình đựng CuO dư nung nóng . 2.70g PHENOL LÝ THUYẾT I.28g D. III. Cặp electron chưa tham gia liên kết của nguyên tử oxi do ở cách các electron π của vòng benzen chỉ một liên kết δ nên tham gia liên hợp với các electron π của vòng benzen làm mật độ electron duy chuyển vào vòng benzen. Tính chất vật lí: Phenol là chất rắn không màu.56)g .tan trong nước ở nhiệt độ 660C. Phân loại: Có hai loại là phenol đơn chức và phenol đa chức OH phenol OH CH3 o-crezol OH rezoxiol OH OH OH catechol 3. không tan trong nước lạnh.05g B.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi có khối lượng (a +1.4.Định nghĩa. 1.

Cả A.quỳ tìm 4. Na C. Do nhóm OH đẩy electron vào nhân benzen và nhân benzen hút electron làm tăng mật độ electron ở các vị trí o. kqk 15.4 C.benzylic. Cả ba phương pháp trên 6. Cu(OH)2 C. 0.Cho lần lượt các chất C2H5Cl. C 12. 4 9. Quỳ tím hóa hồng 2. Sủi bọt khí C. 34. Dược phẫm C.B. 2 C. dd brom. Nước brom bị mất màu và xuất hiện kết tủa trắng B. Chất dẻo B. Hỏi có bao nhiêu chất phản ứng? A.4 D. 0. Chất nào tác dụng được với NaOH? A. Quỳ tím không đổi màu D. D. Cu(OH)2. Phenol là chất rắn kết tinh dễ bị oxi hóa trong không khí thành màu hồng nhạt. Quỳ tím hóa đỏ B. NaOH. Na D.75g B. Không chất 5.Thuốc thử để phân biệt glixerol. 34.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang BÀI TẬP 1. HCHO. A. dd brom.Nhỏ nước brom vào dung dịch phenol xảy ra hiện tượng gì A.Có bao nhiêu chất ứng với công thức C7H8O vừa tác dụng với Na.35 lít D. 13. 1 B. B. Khác với benzen. HCHO.phenol. Cả A. 4. HNO3.Thể tích dd thuốc tím 1M cần thiết để oxi hóa hết 27g p-crezol trong môi trường H2SO4 là? A. 3.Khối lượng axit picric tạo thành khi cho 14.2 10. HNO3.208 lít B. Na C.2. Chỉ do nhân benzen hút electron C. kqk Tổ Hóa Học 56 . 9 14. Một hiện tượng khác 3. phenol dễ dàng phản ứng với dd brom ở nhiệt độ thường tạo kết tủa trắng. Phenol có tính axit yếu nhưng mạnh hơn H2CO3 C. vừa tác dụng với NaOH? A.C 11. phenol là? A. C6H5OH vào dung dịch NaOH đun nóng. Na2CO3.Phenol tác dụng được với dãy chất nào sau đây? A. Tơ sợi 7.glyxerol.Nhúng quỳ tím vào ống nghiệm chứa dung dịch phenol thấy hiện tượng gì? A. 8. 7 C. dd NaOH D.dd brom. 1 B. 1.35g C. Nước brom bị đậm màu hơn D. NaOH D.Nguyên nhân nào sau đây làm cho phenol dễ dàng tác dụng với dd brom? A. dd brom.Để phân biệt phenol và rượu benzylic ta dùng thuốc thử nào? A. 3 D. Ba chất D. Oxi hóa cumen thu được phenol D.Trong công nghiệp phenol được điều chế bằng cách nào? A. dd brom B. dd brom. Chỉ do nhân benzen đẩy electron D. 8 D. Nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. 6 B. CH3COOH. NaOH. Cao su D.Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức C8H10O biết các đồng phân đều có vòng benzen và đều tác dụng được với NaOH.Phenol không được dùng trong ngành công nghiệp nào? A.Hãy chọn câu phát biểu sai? A. 1. 0. Na. 3.Cho các chất sau 1. 2. A. Quỳ tím hóa xanh B. Na2CO3. dd brom B. Từ benzen điều chế ra phenol B. etanol. C2H5OH. NaOH B.9375g D. xt H2SO4 đặc. Hai Chất C.3 lít C.1g phenol tác dụng với HNO3 đặc. Chỉ do nhóm OH hút electron B.và p-. 42. Na. B. Tách từ nhựa than đá C. natriphenolat. Một chất B.

Phân loại:Có ba loại andehit na. 10 ml B. Cả A. ANDEHIT I.Công thức C8H10O có số đồng phân là hợp chất thơm bằng: A.Một dung dịch có chứa 6. C6H5OH và CH3C6H4OH C.4 D.B đều sai.5 22.C 25.Cho các chất: phenol. Na. Phản ứng cộng: i Cộng hidro: CH3CHO + H2  N → C2H5OH .95gam hợp chất chứa ba nguyên tử brom trong phân tử. E. Thuốc thử duy nhất có thể dùng để nhận biết ba chất lỏng đựng trong ba lọ mất nhản là: A. Tính baz yếu 23.9g C.Tên gọi của OH CH3 là: A.Y là 2 phenol liên tiếp trong dãy đồng đẳng của phenol đơn chức tác dụng vừa đủ với 0. C2H5C6H4OH hoặc (CH3)2C6H3OH B. Na. CH3COOH C. HCl. 40ml 18. cả A.C sai 20. Na B.4g ANDEHIT A. NaOH. Tính axit yếu B. Khi cho phenyl clorua tác dụng với NaOH đậm đặc ta thu được: A. 3 C. (CH3)2C6H3OH 19. 22. Br2.6M. 20 ml C. không no.5 lít dd NaOH 0. Định nghĩa.5 21.Trong số các tính chất sau. C6H5Na D.B. Phenol phản ứng được với chất nào? A. CH3C6H4OH C. Danh pháp: -Tên thay thế: Tên hidrocacbon tương ứng+ al H H2 H3C C C CHO CH3 3-metylbutanal -Tên thường bằng tên andehit+ tên axit tương ứng II. Tính chất hóa học: 1. thơm. Định nghĩa: Andehit là hợp chất hưu cơ mà trong phân tử có nhóm –CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc hidro. NaOH B. Quỳ tím 17. dd Brom C. 2 B.Cho 31 gam hỗn hợp X.1g chất X(X đồng đẳng của phenol đơn chức). 2 B. Tạo kết tủa trắng với brom C. rất độc D. stiren. 23. CH3COOH D. HCl. CTPT của X. Tất cả các chất trên 24. Khối lượng axit picric tạo thành khi cho 9. C2H5C6H4OH D. Na.94 gam phenol tác dụng vừa đủ với V ml dd NaOH 1M. danh pháp: 1. III. 24g D.Công thức C7H8O có số đồng phân là hợp chất thơm bằng: A. cho chất này tác dụng với dd brom thu được 17. Cả A. 4-metylphenol D. Giá trị của V là: A.4 D. 2.B. CH3COOH. C6H5OH và C2H5C6H4OH B. p-crezol B.9g B. C6H5OH C. 30ml D. 3 C. phân loại. Tính chất vật lí: các andehit tan tốt trong nước và trong dung môi hữu cơ. Br2. 23. (CH3)2C6H3OH và CH3C6H4OH D. tính chất nào không phải là của phenol? A.4 gam phenol tác dụng hết với HNO3 là: A. Công thức của X là: A. 3-metylphenol 26.t 0 Tổ Hóa Học 57 . ancol benzylic.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 16.Trong số các chất sau: Dung dịch Br2. C6H5ONa B. 3. NaOH.Cho 0.Y là: A. dd NaOH D.

Andehit fomic có ứng dụng nào sau đây? A. 3. 5-etyl-3-metylhex-1-al B.5-đimetyl-hept-1-al D. Cả A. 3. IV. XETON (=C=O) Giống andehit: 0 0 0 0 H3C C CH3 O +H2 Ni.4 8.Từ metan.Cho andehit có công thức phân tử C6H12O.t0 H H3C C CH3 OH CH3 CH CH3 Điều chế từ ancol bậc II và cumen BÀI TẬP 1. 2 C.B 6. Na. 6 D.Cho CH3CHO phản ứng được với những chất nào? A. 5. Tổng hợp phẫm nhượm C. Thủy phân CH2Cl2 trong môi trường kiềm D.t → 2CH3-CHO  B. Cu(OH)2 D. Điều chế dược phẫm B. 1 B. KMnO4 C.5-đimetylhept-7-al C. H2.5 3.t → 2R-COOH  Andehit vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử. Số đồng phân của andehit này là: A. CuO. Oxi hóa metan nhờ xúc tác NO C. Sản xuất thuốc trừ sâu 7. H2O B. H3C CH3 CHO H2 C H3C C CHO H3C CH C CH3 H2 H2 C. 3 D. dd brom. Phản ứng oxi hóa: HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 +4Ag R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2NH4NO3 +2Ag t 2R-CHO +O2  x.t → HCHO + H2O  t + 2CH2=CH2 + O2  x. D. AgNO3/NH3 4. 2-etyl-4-metylhex-6-al 2. qua một phản ứng ta điều chế được chất: Tổ Hóa Học 58 . Điều chế + R-CH2-OH + CuO t → R-CHO + Cu + H2O t + CH4 + O2  x. xử lí hạt giống D.Phương pháp nào sau đây dùng để sản xuất HCHO trong công nghiệp? A. H2. Chất sát trùng.3 C.Cho công thức C2H5 CH H3C C H2 CH3 CH C H2 CHO tên thay thế của andehit đã cho là: A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 2.Andehit propionic có công thức cấu tạo: O C H2 C O CHO H2 C A. O2. H3C B. Oxi hóa metanol nhờ xúc tác Cu hoặc Pt B.Từ metan điều chế andehit tối đa qua bao nhiêu phản ứng? A. 4 B.

24. etanal và metanal. Anđehit no X có công thức đơn giản nhất là C2H3O. D. 2. B. no. CTPT của X là A. B. CnH2n-2O2. B. no. AgNO3/NH3 C. anđehit axetic. CH3-CHO. Cả A. C6H5-OH D. C. B.94 g hỗn hợp hai anđehit đơn chức.t0 11. Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 0. CnH2n+2O2. NaHSO3 B. Phần 2 cho tác dụng với H2 dư (h = 100%) thu được hỗn hợp 2 rượu.CH2-CHO.B. Công thức tổng quát của anđehit no. C. C. propanal và butanal. Tên gọi của X là A. D. Hai anđehit đó thuộc loại anđehit A. 16. B. kiềm hoá CH2Cl2. Tổ Hóa Học 59 . 4. không no có một nối đôi. Đốt cháy một hỗn hợp anđehit là đồng đẳng. 21. axit fomic. 6.344. C8H12O4. no. D. D. C2H3O. 2 chức. Cho 2. Cu(OH)2.24 gam Ag. Thuốc thử duy nhất có thể nhận được 2 bình trên là A. B.Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thành 2 phần bằng nhau. butanal và pentanal. Cho 0. 4 chức. C. 2-metyl-4-etylhexanal D. C. CH3-CH2-CH2-CHO. etanal và propanal. thu được 43. C. tO).32 gam Ag (h = 100%). đơn chức. vòng no. 12. người ta điều chế HCHO bằng phương pháp A. C.Chất nào phản ứng với andehit axetic cho kết tủa màu đỏ gạch? A. B. CH3CHO 9. mạch hở (khác HCHO) kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. 22. D. Oxi hoá 2. dung dịch HCl. D. O) phản ứng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. 19.2g Ag. propanal và butanal. đơn chức. 14. 0. Đốt cháy hoàn toàn 2 rượu thu được V lít khí CO2 (đktc). 2-metyl-5-oxoheptan 10. 13.112. butanal và pentanal. H. CTCT của X là A. Trong công nghiệp. etanal và propanal. CnH2nO2. Số lượng đồng phân anđêhit ứng với công thức phân tử C5H10O là A. thu được a mol CO 2 và 18a gam H2O. D. C. 5. hai chức. D. C6H9O3. dung dịch NaOH. etanal và metanal.672. dung dịch AgNO3 trong NH3. KMnO4. CnH2n-4O2.1 mol X (có tỷ khối hơi só với H2 lớn hơn 20) tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. đơn chức.8 gam Ag. B. hai chức mạch hở là A. D. D. X thuộc loại anđehit A. 18.4-dietylpentanal B.54 gam H2O. Cho 1. Cu(OH)2/NaOH D.2 gam hợp chất hữu cơ X (chứa C. C. 17. HCHO B. B.Có hai bình mất nhãn chứa C2H2 và HCHO . 0. 3. thu được 4. tạo ra 10. hai chức. C4H6O2.Tên gọi của công thức đã cho là: C2H5 H3C C C2H5 H2 C C2H5 C H CHO C. B. anđehit acrylic. Khi cho 0. C. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẩng tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 3. C.C A. đơn chức. khử HCOOH bằng LiAlH4. C. (CH3)2CH-CHO.02 gam hỗn hợp gồm hai anđehit no. 2. D. 20. D. Giá trị của V là A. B. B. CH3. CTPT của hai anđehit là A. anđehit fomic. 3 chức. 15.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. 3-etyl-3-metylhexanal C. nhiệt phân (HCOO)2Ca. Tên gọi của 2 anđehit là A.2 gam một anđehit đơn chức X thu được 3 gam axit tương ứng (h = 100%). 1. oxi hoá CH3OH (Cu.

5 gam H2O. D.2. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6. fomic. metanal. C3H6O và C4H8O. C. Khoảng giá trị của m là A. 73. propanal và butanal. 1-clo–2-metyl butanal. 2 anđehit không no. 75. Nếu cho hỗn hợp rượu này tác dụng hết với Na thu được 0. Nếu cho A tác dụng với H2 (Ni. biết 0. CH2O và C2H4O.6 gam Ag.92 gam Ag. Hỗn hợp X gồm A. B.2 gam một anđehit no. CH4O và C2H6O. etanal và propanal.6 gam Na. HCHO.4 gam H2O.48 lít khí CO2 (đktc). B. 32. Cho hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với H2 (Ni. B. 5. X là hỗn hợp HCHO và CH3CHO. D. C.8 gam Ag. Tên gọi của anđehit ban đầu là A. C. Danh pháp IUPAC của X là A.Chuyển hoá hoàn toàn 4. etanal và metanal. 2 anđehit no. 24. 21. là đồng đẳng kế tiếp.53.D. 26.2 gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp thu được 17. Cho 7. 3-metyl-4-clobutanal. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 anđehit no đơn chức thu được 4. 27. B. 14. axetic. CH3CH(OH)CHO. 3. butanal. 34. Giá trị của m là A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 23. 1.375V lít H 2(đktc). Đốt cháy hoàn toàn 19. thu được rượu đơn chức Y có mạch nhánh. Hiđro hoá X được Y. 151. butanal và pentanal.44%.6. 4-clo–3-metyl butanal. 37.36 < m < 1. 1.2 gam hỗn hợp 1 rượu đơn chức và 1 anđehit đơn chức thu được 1 axit hữu cơ duy nhất (h=100%). D. Nếu cho 9. CTCT của A là A.56%. Cho p gam X tác dụng với dung dịch AgNO 3trong NH3 dư thu được 25.67 < m < 2.25% thu được dung dịch chỉ chứa muối của axit hữu cơ nồng độ 21. D. Cho 0. propanal.6. B.6. D. mạch thẳng.17%. B. Khi cho 3.4. tO).7.67. 33. C. C. 2. C.to) thấy tốn V lít H2 (đktc) và thu được 2 rượu no.8.92 lít khí CO2 (đktc) và 14. Cũng lượng hỗn hợp đó. CH3-CH(CH3)-CH2-CHO. đun nóng thu được 43. 85.8. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. 28. B. 2-metylenclorua butanal. 1.36 < m < 1. B.67.792 lít NO2 ở 27o C và 740mmHg.2 gam Ag. Cho hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức tác dụng với H2 (Ni. Công thức phân tử của 2 anđehit trong X là A.32 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 10. 1.87%.6 gam CO 2 và 4. Tên gọi của X là anđehit A. B. C. Oxi hoá 53. đơn chức X phản ứng hoàn toàn AgNO3 trong NH3 thu được 21.6 gam X tác dụng hết với dung dịch AgNO 3 trong NH3 (dư) thì thu được m gam Ag. to). Khi oxi hoá X bằng O2 thu được hỗn hợp Y gồm 2 axit tương ứng (h=100%). Tổ Hóa Học 60 . Giá trị của m là A. C. 1 anđehit no và 1 anđehit không no. 29. 30. nếu oxi hoá thành axit (h = 100%). 1 anđehit không no và 1 anđehit thơm. rối lấy axit tạo thành đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được m gam nước. C. Tên gọicủa 2 anđehit trong X là A. D.33. CH3-CH2-CH2-CHO. D. 25.53 < m < 1. B. 26. X là hỗn hợp HCHO và CH3CHO. etanal. Tỉ khối hơi của Y so với X là m. (CH3)2CH-CH2-CHO. C. (CH3)2CH-CHO. 31. B. 1.6) gam Y gồm 2 axit tương ứng (h=100%).83%. thu được hỗn hợp Y. D.1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4. X có CTCT là Cl-CH2-CH(CH3)-CH2-CHO. B. Phần trăm khối lượng HCHO trong hỗn hợp B là A. oxalic. D. Khi oxi hoá p gam X bằng O2 thu được (p+1.2 gam anđehit X mạch hở bằng phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư rồi cho lượng Ag thu được tác dụng hết với dung dịch HNO3 tạo ra 3. D.1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3. C. C3H8O và C4H10O. Cho lượng axit này tác dụng hết với m gam dung dịch NaOH 2% và Na2CO313. Hỗn hợp X gồm 2 anđehit no đơn chức. acrylic.

5 2. no.t x t. Pân loại: -Axit no. etilen. AXIT CACBONXYLIC LÝ THUYẾT I.2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. axetilen. but-1-in. Khi oxi hoá 2. đơn chức. một phân tử X chỉ cho 2 electron. 2. C. D. B. mạch hở -Axit thơm. B. Tính chất vật lí: Axit fomic tan vô hạn trong nước. 3 B. C. B. đơn chức. CH3CH2CHO. Danh pháp: Axit + Tên hidrocacbon tương ứng+oic II.2 Tổ Hóa Học 61 . Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với HNO 3 thoát ra 2. đơn chức. C2H5CHO. 4 C. đơn chức -Axit no. Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 là A. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C. Công thức của anđehit là A.OHC-CHO. but-2-in. độ tan các axit giãm theo chiều tăng của phân tử khối. Điều chế:  mengiam→ CH3COOH + H2O   C2H5OH + O2 xt 2CH3CHO + O2  → 2CH3COOH 2CH3-CH2-CH2-CH3 + 5O2  xt.Phản ứng thế nhóm –OH CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O IV. phân loại. propin. no. đa chức 3. không no có một nối đôi.t0 D.D. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. etilen. anđehit axetic. p→ 4CH3COOH + 2H2O  . CH3CHO. không no có hai nối đôi. CH2=CHCHO. axit fomic. danh pháp 1. đơn chức. 38. CH3CHO. HCHO. anđehit axetic. D.t CH3OH + CO   → CH3COOH  BÀI TẬP 1. C. 37. D. CH3CHO. Định nghĩa. đun nóng. Trong phản ứng tráng gương. Tính chất hóa học: 1. D. mạch hở -Axit không no. anđehit fomic.24 lít khí NO duy nhất (đktc). C. Định nghĩa: Axit cacbonxylic là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm –COOH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc hidro. B. 36.HCOOH không tác dụng với chất nào? 0 0 H2SO4. axetilen.Tính axit -Quỳ tím hóa đỏ: CH3COOH CH3COO.+ H+ -Tác dụng với kim loại đứng trước hidro 2CH3COOH + Ca → (CH3COO)2Ca + H2 -Tác dụng với oxit kim loại 2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O -Tác dụng với bazo 2CH3COOH + Ca(OH)2 → (CH3COO)2Ca + 2H2O -Tác dụng với muối 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2 2.Số đồng phân của C5H10O2 là: A. mạch hở tác dụng với lượng dư AgNO 3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3. hai chức. Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X mạch hở tạo ra b mol CO 2 và c mol H2O (biết b = a + c). III. Cho 6. vinylaxetilen. C2H3CHO.6 gam một anđehit X đơn chức. 35. HCHO. đơn chức.

CH3-CH2-CH2-COOH B. Axit propionic 16. Chất nào sau đây là axit metacrylic? A. Cả A. Chỉ dùng một chất nào dưới đây là tốt nhất để phân biệt dd axit axetic (giấm ăn 5%) và dd nước vôi trong? A. Axit đơn chức no 9. CH2=CH-COOH B. X là chất lỏng.Có thể dùng dd AgNO3/NH3 để phân biệt cặp chất nào? A. CH3-COOH D. Axit lactic B.B. Axit oxalic 18. HOOC-CH=CH-COOH C. Axit iso-butyric 17. CH3-CH(OH)-COOH D. Tác dụng với AgNO3/NH3 và Na2CO3. cả A. Cu(OH)2 C. Lên men giấm B. Lên men giấm C.Axit-3-metylbutanoic 6. Cu(OH)2 5. Axit-2-metylbutanoic C. HCHO B.B 4. CH3CHO và C2H5OH B. Axeton D. CH3-(CH2)14-COOH B. Axeton D. CH3-(CH2)3-COOH 7. Axit fomic B. CH3CHO 8. Andehit propionic C. CH2=CH-COOH B. Tổng hợp từ n-butan D. Chất nào tác dụng được với NaHCO3? Tổ Hóa Học 62 . Ag 10. CH3-CH=CH-COOH D. NaOH B. HCl B. Chưng khan gỗ C. CH3COOH C.Trong phòng thí nghiệm axit axetic được điều chế bằng cách nào? A. Axit 2 chức no D. NaOH C. Axit propionic có công thức cấu tạo nào? A. C6H5OH và CH3OCH3 D. NaCl 11.C 15. thu được số mol CO2 và nước bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn một axit hữu cơ. Axit axetic không thể tác dụng được với chất nào? A. Axit axetic C. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? A. HOOC-CH2-COOH 13. Khi rượu để lâu ngày ngoài không khí sẽ có vị chua chứng tỏ đã tạo ra axit nào sau đây? A. CH2=C(CH3)-COOH C. Na2CO3 D. Chất nào sau đây là axit strearic? A. CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH 14. Chất có tên là? A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. Axit 2 chức chưa no B. HCOOH D. HCOOH và CH3COOH C. NaCl C. Oxi hóa ancol etylic D. quì tím D. Cả A. không màu có khả năng làm đổi màu quì tím.C 12. CH3-(CH2)16-COOH D. Axit axetic D. Axit 3 chức C. Đi từ metanol và cacbon với xúc tác và nhiệt độ thích hợp H3C H C CH3 H2 C COOH D. Axit-3-metylbuta-1-oic D. CH2=CH(CH3)-COOH C. Axit-2-metylpropionic B. Trong công nghiệp người ta điều chế CH3COOH bằng phương pháp nào sau đây? A. CH3-CH2-COOH C. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. Axit acrylic C. Mg B. dd AgNO3/NH3 3.B. Công thức cấu tạo nào sau đây là của X? A. Axit nào sau đây có đồng phân hình học? A. Propan-1-ol B. Oxi hóa andehit axetic B.Axit đó là axit nào sau đây? A.

I → IV → II → III. 2% → 5%. 25. Giấm ăn là dung dịch CH3COOH có nồng độ A. D. CH3CHO.B 19. dung dịch C2H5OH. C. HOC – CH2 – CHO. CH3 – CHO (II). X tác dụng với CaCO3 tạo ra CO2. CH3COOCH3. CH3OH < CH3CH2COOH < NH3 < HCl B. Kết quả khác. B. Tổ Hóa Học 63 . Andehit fomic C. HCOOCH = CH2. axit axetic bằng một thuốc thử. D. B. 4. axit 2 – etyl – 5 – metyl hexanoic. Cả A. RCOOH. Phản ứng tráng gương C. dung dịch Br2. D. D. Hợp chất CH3 – CH2(CH3) – CH2 – CH2 – CH(C2H5) – COOH có tên quốc tế là A. Thành phần định tính 21. I → II → IV → III. HCOO CH = CH2. CH2 = CH – COOH. CH3 – CH2 – COOH . B. D. Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương? A. Phản ứng với bazo B. A là A. 27. CH3COOH 28. 23. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH. Trung hòa a mol axit hữu cơ A cần 2a mol NaOH. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH. phenolat natri. D. II → I → IV → III. C. Phản ứng thế với các ion kim loại hoạt động D. dung dịch Na2CO3. 26. 29. C2H5OH. Rượu benzylic C. B. 24. B. etylat natri. Y lần lượt là A. Phenol B. HOOC – COOH. metyl fomiat D. 32. đơn chức có một liên kết đôi trong gốc hidrocacbon có công thức phù hợp là A. Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều chế axit axetic là A. C. D. Đốt cháy hết a mol A được 2a mol CO 2. Axit fomic và axit axetic khác nhau ở điểm nào? A. 22. CnH2n+1-2kCOOH ( n ≥ 2). tất cả đều sai. dung dịch AgNO3/NH3. B. B. CTCT thu gọn phù hợp của X.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. CH3 – CH2 – COOH. Tất cả đều đúng. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F. D. dung dịch Br2. CnH2n+1COOH ( n ≥ 1). B. tên gọi khác. Axit không no. Cả A. C. D. Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag. C. axit 5 – etyl – 2 – metyl hexanoic. CnH2n-1COOH ( n ≥ 2). B. C. 10% → 20%. Axit benzoic D. Có thể điều chế CH3COOH từ A. C. 5. D. C4H6O2 có số đồng phân mạch hở thuộc chức axit là A. dung dịch Na2CO3. CaCO3. C. 20% → 30%. D. IV → I → II → III. amoni cacbonat. C. D. 31. người ta dùng thuốc thử A. Axit axetic không tác dụng với dung dịch A. C. Để phân biệt axit propionic và axit acrylic ta dùng A. axit acrylic.C 20. Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng CTPT C3H4O2 . B. Để phân biệt 3 mẫu hóa chất riêng biệt: phenol. HCOOCH2 – CH3. Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là A. Axit fomic B. Cho các chất: CaC2 (I). axit đơn chức no. C. axit đơn chức không no. C. CH3CCl3.B. axit 2 – etyl – 5 – metyl nonanoic. 30. CH3 – COOH (III). B. C2H2 (IV). tất cả đều không phản ứng. 3. dung dịch NaOH.

H2SO4. D. 78. CH3COOH. C8H12O8. HCOOH. IV > I > III > II. H2SO4 . dung dịch Br2. CH3COOH. CH3COOH < C6H5OH < CO2 < C2H5OH C.2 C 0 0 D.5 C 118. axit acrylic. CH3CHO . 45.5 C 78.3 C 100. Na. Đốt cháy hết 1 thể tích hơi axit hữu cơ A được 3 thể tích hỗn hợp CO2 và hơi nước khi đo cùng điều kiện. 44. HOOC – COOH. Tất cả đều đúng. Na. A là A. Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng A. 118. IV > III > I > II. CTPT của A là A. HCl . D. B. X có cấu tạo A. C. B. CH3CHO . dung dịch Br2. NaOH. CH3COOH. D. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là A. HCOONH4. CH3CHO . C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH < CO2 3 Tổ Hóa Học 64 . D. B. II > III > I > IV. C2H6. 43. HCl. CH3CHO. B. HOOC – COOH. H2SO4.20C 100. Thứ tự sắp xếp theo sự tăng dần tính axit của CH3COOH. Na2CO3. CTCT của X. C. C6H5OH < CO2 < CH3COOH < C2H5OH B. D. C. HCOOH. Nhiệt độ sôi của ancol etylic (I).3 C 118. C2H5OH. AgNO3/NH3 B. D. CH3COOH . HCl. B và C đúng. CH3COOH. B.Tráng gương hoàn toàn hợp chất hữu cơ X bằng AgNO 3/NH3 thu được hỗn hợp sản phẩm chỉ gồm các chất vô cơ. 39. C2H5OH < C6H5OH < CO2 < CH3COOH D. 41. B. HCl . CH3CHO . 100.30C 100. axit axetic (III) và axit propionic (IV) sắp xếp theo thứ tự giảm dần là A. HCOOH. 46. C4H6O4. C. C. C. D. C6H9O6.Nhiệt độ sôi của mỗi chất tương ứng trong dãy các chất sau đây. HOOC – CH = CH – COOH. 42. Một axit no có công thức (C2H3O2)n thì CTPT của axit là A. 37. CaCO3.20C 78. C2H3O2. CH3 – CH2 – COOH. dung dịch Br2. C. CO2 và C6H5OH là A. C. I > II > III > IV. B. 40. CH3COOH. HCHO.30C 0 0 0 C.Trị số pH của các axit CH3COOH. CH2 (OH) CH2 – CHO. Y lần  lượt là A. D. andehit axetic (II). D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 33. CH3COOH. C. HOOC – CH2 – COOH. Đốt cháy 1 mol X thu được dưới 6 mol CO2. C. dung dịch AgNO3/NH3 dư. D. B. Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: axit axetic.CTĐGN của một axit hữu cơ X là (CHO)n . Tất cả đều đúng. Cho chuỗi phản ứng: C2H6O → X → axit axetic  + H  → Y.20C 38. 118. axit fomic người ta dùng theo thứ tự các thuốc thử sau A.50C 78.50C B. Na. C OH 35. B. B.C. CH2 = CH – COOH. B. dung dịch AgNO3/NH3 dư. C2H5OH. 36. CTCT của X là A. AgNO3/NH3. Đốt cháy hết 1 thể tích hơi axit A thu được 2 thể tích CO2 đo ở cùng điều kiện. 34. CaCO3. H2SO4 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là A. CH3COOH. H2SO4 . dãy nào hợp lý nhất? C2H5OH HCOOH CH3COOH A. HCl. dung dịch AgNO3/NH3 dư. HCOOCH2 – CH3. Để phân biệt HCOOH và CH3COOH ta dùng A. C. CH3COOCH3. Kết quả khác. D. D.

Trung hòa 5. Cho 0. Giá trị của V là? A. 3.6 gam A và 6gam B tác dụng hết với Na thu được 2. 2.75% B. CH3COOH C.2g B.9 D. 7.72 lít hidro ở đktc.12 B. 2. C2H5COOH và C3H7COOH D. 3.Công thức phân tử của A là? A. 30g B. 45g 53. Phần 2:Được este hóa hoàn toàn và vừa đủ thu được một este.3. 20% B. C3H7COOH 48.B là hai axit no đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng.12 B. 54. Phần 1:Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 6. Cho 14.05 mol CH3COOC2H5.2 55. 15 g 57.1 mol CH3COOH tác dụng với 0. Hiệu suất phản ứng là? A.1g C.5 gam axit oxalic tác dụng với kim loại Na dư.37% 52. Hỗn hợp X gồm CH3OH và HCOOH. 12. Axit đó là: A. Muốn trung hòa 200ml giấm cần dùng 300ml dd NaOH 1M. CH3COOH và C2H5COOH C. Chia X thành hai phần bằng nhau. 13 g C.6g D. 20. 5.8g hai axit hữu cơ no đơn chức tác dụng với lượng vừa đủ Na2CO3 sinh ra 2.36 D. 13. 60g D. 3. Cho a gam hỗn hợp HCOOH và C2H5OH tác dụng hết Na dư thu được 1.02 mol este. Để trung hòa 0.36 D. C4H9COOH và C3H7COOH 56. 30.2g D. 4. 5.05 mol A cần 100ml dung dịch NaOH 1M. Thu được c gam este. CTPT các axit là: A. HCOOH B. Khi cho 4. 100% 63. CH3COOH C. 2. Giá trị của a là? A.8 51. 11. 7. 4. 25 g D. 23. 50% D.6 C.Cô cạn dung dịch thu được 7.2 g D.24 lít CO2 (đktc). thu được V lít hidro ở đktc.48 54.5 C. 21.Coi khối lượng riêng của giấm bằng khối lượng riêng của nước.6g C.6g C4H9OH? A. Khi đốt cháy este này thì khối lượng nước sinh ra là? A. Vậy m có giá trị là A. C3H7COOH 60.4g C. 10. 10 g B.2 g C.24% O. Cho 9. Khối lượng CH3COOH cần lấy để tác dụng vừa đủ với 12. Giá trị của c là A.2 g 59. 26 g 58.1g B.2g 50. 5.68 gam muối khan. 30% C. 39.57% C.2g B. HCOOH và CH3COOH B.24 C. Khối lượng muối thu được là: A.68 lít hidro ở đktc. Khối lượng MgO cần lấy để tác dụng vừa đủ với 39 gam CH3COOH là? A. 1.8g D. Vậy để trung hòa 1 lít giấm cần bao nhiêu gam NaOH? A. 1. 23 g B. Để trung hòa 40 ml dd giấm ăn cần dùng 25ml dd NaOH 1M.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 47.Nồng độ % của axit axetic trong giấm ăn là A. Giá trị của V là? A. Khối lượng CuO cần lấy để tác dụng vừa đủ với 39 gam CH3COOH là? A.Cho hỗn hợp gồm 4. C2H5COOHD. 1. C2H5COOHD. 1.44 B. Đốt cháy a gam C2H5OH thu được 1 mol CO2 Đốt cháy b mol CH3COOH thu được 1 mol CO2 Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH có H2SO4 đặc làm xúc tác (h=100%). CTCT của A là Tổ Hóa Học 65 .68% C.48 49.15 mol C2H5OH thu được 0. 14 g D. HCOOH B. 22 D. 19.75% D. 21 g C.7g B.2 gam hỗn hợp HCOOH và C2H5OH tác dụng hết Na dư thu được V lít hidro ở đktc. 1. 1. Trung hòa 9 gam một axit no đơn chức bằng lượng NaOH vừa đủ thu được 12. 5. Thực hiện phản ứng este hóa hoàn toàn m gam CH3COOH bằng một lượng vừa đủ C2H5OH thu được 0. 90g C.92 gam một axit no đơn chức A bằng một dung dịch NaOH vừa đủ.3 gam muối.6 B.24 lít H2 ở đktc.4g 61.6g 62. 6. 4.24 C. 2. Axit hữu cơ A có thành phần nguyên tố gồm 40. A.

CH2O2 và C2H4O2. HOOC – COOH.28g muối. 75.46g. C6H5OH tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch NaOH 1M. 11. Cho 2.28. 8. C. Công thức cấu tạo của axit đó là A. Hiệu suất của phản ứng là A.32g. 73. D. HOOC-CH2-CH2-COOH. đơn chức A thu được 1. C. Khối lượng CH3COOH là A. C2H3COOH và C3H5COOH.46g hỗn hợp gồm HCOOH.72. D.0 gam axit axetic tác dụng với 18. C. Tên gọi của X là A.8 gam một axit cacboxylic mạch thẳng thuộc dãy đồng đẳng của axit fomic cần 100ml dung dịch NaOH 1M. 8. 1. 76.4 gam glixerin (H2SO4 đặc và đun nóng) thu được 21. C2H5COOH. C2H5COOH và C3H7COOH. 74.Để trung hoà 6.1 mol một axit cacboxylic đơn chức. đơn chức. B. 22.8 gam glixerin triaxetat. C.00. B. B.16 gam CO2 và 2. B. C. cần vừa đủ V lít O2 (đktc). Nếu cho X tác dụng hết với axit axetic thì số gam este thu được là A.48. 4. 69.1. D. 9g.48. 18. 66.Axit đicacboxylic mạch thẳng có phần trăm khối lượng của các nguyên tố tương ứng là % C = 45. Cho 5. D. HOOC – CH (CH3) – CH2 – COOH.22g một axit hữu cơ no.54g. C. A là A. thu được 7. CH3(CH2)3COOH.06%. C. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là A.6g. Công thức phân tử của 2 axit là A. 65.24. HOOC – CH2 – CH2 – COOH. Giá trị của V là A. 7. 5. C3H7COOH. C3H7COOH. B. axit acrylic. C. CH2 = CH – COOH. CH3COOH và C2H5COOH. đun nóng) thu được 1.Cho 24. mạch thẳng là đồng đẳng kế tiếp cần 100 ml dung dịch NaOH 0. D. 6. CH3COOH. B. 72. B.46%. HCOOH. 11. C.B.1.72g một axit hữu cơ A cần dùng 200g dung dịch NaOH 2. 80%. Nếu cho X tác dụng với 4. 4. B. 6g.28.64) gam CO2. 1. 14.26g. thu được 7. 75%.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. Tổ Hóa Học 66 . C. 4. C4H8O2 và C5H10O2.76 gam este (h=100%). 12g.2. axit butyric. CH3 – CH2 – COOH.3M. CH3COOH.Để trung hoà 8. 77. CH3COOH. %H = 6. CH3COOH.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức. 78. đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được b gam nước và (b+3. C2H4O2 và C3H6O2. 64.36 lít H2 (đkc). C. C2H5COOH. HCOOH. D.28g muối. B.08 gam CO2 và 9. CH3COOH. D. D.62g H2O.2 mol H2O. D. HOOC-CH2-COOH.6 rượu etylic với hiệu suất 80% thì số gam este thu được là A.96. D. thu được 0.4.6g hỗn hợp gồm HCOOH. Mặt khác.36 gam H2O.1 mol hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic đồng đẳng kế tiếp thu được 6.Để trung hoà a gam hỗn hợp X gồm 2 axit no.6. 5. B. cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2. B. D. 3.Đốt cháy hoàn toàn 0.24%. %O = 48. D. Cho 16. 70.3 mol CO2 và 0.Cho 5.49%. 2. Đốt cháy hoàn toàn 0. CH3CH2COOH. HCOOH. đơn chức). B. C. D. C.24%.72 gam một axit cacboxylic Y (no.40. 67. 50%. Công thức của Y là A.Thực hiện phản ứng este hoá m gam CH3COOH bằng một lượng vừa đủ C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc. Công thức của 2 axit là A. 25%.52 gam H2O. D.76. HCOOH và CH3COOH. B. axit axetic C. 1. D. axit fomic B. Công thức cấu tạo của axit là A. HOOC-COOH. HOOC – CH2 – COOH. Đốt cháy hoàn toàn 2. đồng đẳng kế tiếp thu được 14. 16.76g axit hữu cơ đơn chức X tác dụng hết với CaCO3 dư. Muốn trung hòa 6.76g axit hữu cơ đơn chức X tác dụng hết với CaCO3 dư. 68.2.40. A là A. C. C.B. D. HOOC-CH2-CH2-CH2-COOH. 71. C3H6O2 và C4H8O2. CH3(CH2)2COOH. CH3COOH tác dụng hết với Mg thu được 3. Giá trị của m là A.

68 gam CO2 và 12.36 lít khí H2 (đktc).55.3 gam X tác dụng với 5. nếu cho tác dụng hết với axit oxalic thì thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức khác. Cho hỗn hợp A gồm 5.10. 24. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.12. C. thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất các phản ứng este hoá đều bằng 80%). D.280.68 gam hỗn hợp Y gồm 2 axit là đồng đẳng kế tiếp thu được 31.6.824.3 gam H2O.X.80 gam Y tác dụng hết với Na thu được 3. 8. 16. Lấy 5. 12. 81.05. 22.48. mạch hở. B.74. B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 79. 82.Cho 37. 32. Y là 2 axit no. Giá trị của m là A. 28.464. D.10. 83. Nếu cho Y tác dụng với rượu etylic. 10. C. B.6 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và một rượu đồng đẳng Y tác dụng với Na dư thu được 11. đơn chức. với hiệu suất phản ứng của mỗi axit là 80% thì số gam este thu được là A.42.47. Giá trị của m là A.72. C. 22.52 gam X và 10. 9. Giá trị của m là A. D. 17.4.10.20.96 gam H2O. B.080. 6. C.75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc).2.Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1).2 lít khí H2 (đktc). 22. 6. B. 19. 44. 80. Cũng lượng hỗn hợp trên.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu là đồng đẳng kế tiếp thu được 8. Nếu cho Y bằng lượng Y có trong X tác dụng hết với axit axetic thì thu được số gam este là A. 35. 27. C. D.Đốt cháy hoàn toàn 19. 22.8 gam CO 2 và 6. 25. Tổ Hóa Học 67 . Nếu cho A tác dụng hết với rượu etylic thì thu được m gam este.2. D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful