Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ.
Phần 1:KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NHỚ. I. Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. 1. Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon ( trừ CO2, CO, muối cacbonat, xianua, cacbua...). Hóa học hữu cơ là nhành Hóa học chUyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. 2. Phân loại hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ được chia thành hidrcacbon và dẫn xuất hidrcacbon. a. Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ H đơn giản nhất, trong thành phần phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là cacbon và hidro. H C H * Hidrocacbon mạch hở: H - Hidrocacbon no : Ankan CH4 - Hidrocacbon không no có một nối đôi :Anken C2H4 - Hidrcacbon không no có hai nối đôi : Ankadien * Hidrocacbon mạch vòng : - Hidrocacbon no : xicloankan - Hidrocacbon mạch vòng : Aren b. Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà trong phân tử ngoài C, H ra còn có một số hay nhiều nguyên tố khác như O, N, S, halogen... * Dẫn xuất halogen : R – X ( R là gốc hidrocacbon) * Hợp chất chứa nhóm chức: - OH - : ancol; - O - : ete; - COOH: axit...... II. Phân tích nguyên tố: Để xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ người ta phải xác định : -Thành phần định tính nguyên tố. -Thành phần định lượng nguyên tố. -Xác định khối lượng phân tử. 1. Phân tích định tính nguyên tố. - Phân tích định tính nguyên tố để xác định thành phần các nguyên tố hóa học chứa trong một chất. - Muốn xác định thành phần các nguyên tố , người ta chuyển các nguyên tồ trong hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn giản rồi nhận ra các sản phẩm đó. a. Xác định cacbon và hidro. - Nhận Cacbon: Đốt cháy hợp chất hữu cơ: C + O→ CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓  2   - Nhận Hidro: Đốt cháy hợp chất hữu cơ: 2H +O→H 2 O +CuSO 4 khan →CuSO 4 .5H 2 O ( màu xanh lam) 2   Hoặc có thể dùng chất hút nước mạnh như : H2SO4 đđ, CaCl2 khan, P2O5. b. Xác định nitơ và oxi. - Nhận N: Đốt cháy hợp chất hữu cơ, nếu có mùi khét thì hợp chất đó có nitơ. Hoặc đun hợp chất hữu cơ với H2SO4 đặc ( NaOH đặc) có mùi khai NH3 thì hợp chất đó có chứa nitơ. to CxHyOzNt +HSOđ đ, → (NH4)2SO4+......  2 4   (NH4)2SO4 + 2NaOH  to → Na2SO4 + H2O + NH3↑ -Nhận O : Khó phân tích định tính trực tiếp, thường xác định nhờ định lượng: mO = m hợp chất – tổng khối lượng các nguyên tố c.Xác định halogen.
CH2 CH CH 2 CH CH2 2 CH

Tổ Hóa Học

1

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa clo bị phân hủy, clo tách ra dụng HCl, ta dùng dung dịch AgNO3 HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3 2. Phân tích định lượng các nguyên tố: - Phân tích định lượng các nguyên tố xác định khối lượng của mỗi nguyên tố hóa học chứa trong hợp chất hữu cơ. - Muốn định lượng nguyên tố, người ta chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn giản, định lượng chúng, từ đó suy ra khối lượng từng nguyên tố có trong một chất. a. Định lượng cacbon và hidro. VD: Đốt cháy chất hữu cơ A thu được CO2 và H2O và N2 mC (A) = mC(CO2) = 12.nCO2 mH(A) = mH(H2O) = 2.n H2O b. Định lượng nitơ: mN(A) = 28n N2 c. Định lượng oxi: mO = m (A) – ( mC + mH + mN ). * Chú ý : - Dùng H2SO4 đặc, P2O5, CaCl2 khan hấp thụ H2O. - Dùng NaOH, KOH, Ca(OH) 2 hấp thụ CO2, độ tăng khối lượng của bình hay khối lượng kết tủa CaCO3 giúp ta tính được CO2 - Chỉ dùng CaO, Ca(OH) 2, NaOH hấp thụ sản phẩm gồm CO 2 và H2O thì khối lượng bình tăng chính là tổng khối lượng CO2 và H2O. Vd1: Cho khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) CO2 + Ca(OH)2 (dư)  → CaCO3↓ + H2O Vd2: Thổi khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 được kết tủa, đem dung dịch nung được kết tủa nữa. Phản ứng xảy ra : 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (1 ) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2) Muối Ca(HCO3)2 tan trong nước phân hủy khi đun nóng. Ca(HCO3)2  to→ CaCO3 + CO2 + H2O 3. Thành phần nguyên tố: %C =
mC mH .100 ; %H = .100 mA mA

; %N =

mN .100 ..... mA

III. Công thức chất hữu cơ. 1. Công thức phân tử : - Cho biết số nguyên tử các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ. VD1: Chất hữu cơ (X) gồm C, H, O, N Vậy: Chất hữu cơ (X) có công thức phân tử : CxHyOzNt VD2: Đốt cháy chất hữu cơ (A) thu được CO2 và H2O. Giải thích: Do A cháy cho CO2 và H2O ⇒ (A) chứa C, H (có thể có oxi). Vậy công thức phân tử của A CxHyOz 2. Công thức nguyên hay công thức thực nghiệm: - Cho biết tỉ lệ số lượng nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ. VD: Công thức phân tử CxHyOz x : y : z = a : b : c ⇒ Công thức nguyên (CaHbOc)n Với : n có thể là 1, 2, 3.... 3. Công thức đơn giản nhất: - Cho biết tỉ lệ tối giản nhất có thể nói trùng với n = 1 IV. Khối lượng phân tử: Đề bài cho Cách tính M m 1. Khối lượng (m) số mol của một chất; M=
n
Tổ Hóa Học 2

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang
m T R 22, 4 m 2. Khối lượng (m) của một thể tích (V) ở nhiệt pV = nRT → M = pV hoặc M = độ và áp suất xác định V 3. VA = k VB (đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp VA =k VB → nA = knB ( nếu thể tích = nhau suất) thì số mol bằng nhau)

4. Tỉ khối hơi của khí A so với khí B ( dA/B) 5. Độ hạ nhiệt độ đông đặc hay tăng nhiệt độ sôi khi hòa tan 1 mol chất A trong 1000 gam dung môi.

mA mB =k MA MB M A dA/B = →MA = dA/B.MB M B

Suy ra :

Áp dụng định luật Raun

∆t = k

m ; ∆t = ts (dd) – ts (dm); k là độ hạ M

nhiệt độ sôi khi hòa tan 1 mol chất A trong 1000 gam dung môi. IV. Lập công thức phân tử: 1. Lập trực tiếp: a. Theo công thức : VD: Chất hữu cơ (A) cháy thu được CO2, H2O, N2 *Cách lập: - Dự đoán công thức dựa vào sản phẩm CO2, H2O, N2 - Tính các giá trị: Khối lượng chất hữu cơ (A) là m(A), khối lượng phân tử M. Khối lượng cacbon : mC Khối lượng hidro : mH ; tượng tự tính khối lượng nitơ, oxi . ⇒ Đặt công thức phân tử CxHyOzNt
12x y 16z 14t MA = = = = suy ra từng giá trị : x, y, z, t. mC mH mO mN mA 12x y 16 14t MA = = = = Chú ý: Khi đề cho % các nguyên tố áp dụng : suy ra : x, y, z, t %C %H %O %N 100

- Áp dụng công thức :

b. Theo phản ứng : VD: Chất hữu cơ (X) cháy thu được CO2 và H2O * Cách lập: - Tính mol các đại lượng : mol chất A, mol CO2; H2O; O2. - Đặt vào phương trình lập tỉ lệ. - Viết phản ứng cháy: CxHyOz + (x +
y z − ) O2 4 2

→ xCO2

+

y H2O 2

molA molO2 molCO2 molH2O Hoặc: Đặt thể tích đo cùng điều kiện 1 x molCO 2 = ⇒x= Ta có tỉ lệ : ; tương tự tính y, z... molA molCO 2 molA Chú ý: Nếu đề bài cho thể tích các khí đo cùng điều kiện ta cũng tính tương tự như mol. Nếu đề bài không cho mol O2 mà cho M thì ta tính z ( số nguyên tử oxi) dựa theoM. 2. Gián tiếp : *Lập công thức nguyên ( CaHbOcNd)n ; sau đó tìm n suy ra công thức phân tử. * Cách lập công thức nguyên. a. Theo công thức: VD: Chất hữu cơ (A) cháy thu được CO2, H2O, N2 *Cách lập công thức : - Dự đoán công thức dựa vào sản phẩm CO2, H2O, N2 - Tính các giá trị: Khối lượng chất hữu cơ (A) là m(A) Khối lượng cacbon : mC
Tổ Hóa Học 3

Cho ∆≥0 ( hay số H ≤ 2C +2) Áp dụng: Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 1.01 mol y z − ) O2 4 2 → xCO2 0.06 mol 22.01mol .Đề cho M < hằng số (VD : M < L) Ta tính n < M Q = (1 2a +1b +16c +14d) (12a +1b +16c +14d) M L < (12a +1b +16c +14d) (12a +1b +16c +14d) -Đề cho số lượng một nguyên tử của một nguyên tố. VD: (C2H5)n . 1 = 2 ⇒ y =12 0.8 = 0. 5.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Khối lượng hidro : mH .Đề cho hằng số M = Q ta có : (12a + 1b + 16c + 14d )n = M suy ra n = Nếu n = α .06 mol y 1 x Ta có tỉ lệ 0. y = 12 còn giá trị z mà đề bài không cho giá trị của oxi. Tìm công thức phân tử trong các trường hợp sau: a. Tỉ khối của A so với oxi là 5.625 = 32. lập tỉ lệ. Muốn tìm z ta dựa vào M Ta có M = 180 = 12x + 1.06 mol + y H2O 2 0. Giải : a. -Nếu chỉ có công thức nguyên.06 Ta đã tìm được x = 6. Trong phân tử A có 3 nguyên tử oxi. Kiểu 1: Theo phản ứng cháy: -Tính mol các chất : n n H2O = 1.344 lít CO2 ở đktc và 1.Áp dụng công thức. Khối lượng phân tử A < 62. 5.y + 16. ( VD: trong phân tử có 1 nguyên tử oxi).Đặt mol vào . ⇒ Đặt công thức phân tử CxHyOzNt . Theo phương trình phản ứng : dựa vào phản ứng lập tỉ lệ. Ta tính ∆. tượng tự tính khối lượng nitơ. b. Vậy Công thức phân tử A là C6H12O6 Tổ Hóa Học 4 . Chú ý: Khi đề cho % các nguyên tố áp dụng :x : y : z : t = %C %H %O %N : : : 12 1 16 14 mC mH mO mN : : : 12 1 16 14 b.625.01 = 0. oxi . Vậy công thức phân tử là: Ca α Hb α Oc α Nd α . Cho tỉ khối M = MO2. c.4 .z → 12(6) + 1(12) + 16z = 180 ⇒ z = 6.8 gam chất hữu cơ A thu được 1.06 ⇒ x = 6 .01 0. x : y : z : t = Nếu x : y : z : t = a: b : c : d ⇒ công thức nguyên (CaHbOcNd)n Ta có công thức đơn giản : CaHbOcNd.06 mol 18 A = 1.344 = 0. Lập công thức phân tử từ công thức nguyên: * Từ công thức nguyên (CaHbOcNd)n * Tìm n dựa vào : . CxHyOz ( sản phẩm gồm CO2 và H2O) CxHyOz + ( x + 0. c.Đặt công thức và viết phương trình cháy: .08 = 0.08 gam H2O. n 180 CO2 = 1.625 = 180 đvC Nhận xét khi có M ta giải được theo các cách sau Cách 1: Trực tiếp.

08 = 0.96 gam .8 – ( 0.12 gam.0.12 = 0.12) = 0.06 mol .06 mol .12 = 0.4 = 0. Cách giải : Ta tìm công thức nguyên. 1.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Kiểu 2: Dựa vào công thức .16 = 1.12 = 22.08 = 0.Áp dụng công thức : 12x y 16 MA = = = mC mH mO mA 180 .72 0.12 = =12 .96 z = mA.16 =16 M A.8 – ( 0.mC x = mA12 = Vậy : Công thức phân tử là: C6H12O6 Cách 2: Lập công thức nguyên .12 M A.4 = 0.96 : : = = = 12 1 16 12 1 16 = 0. 18 1.72 gam mH = n H2O .06 : 0. Cho biết M < hằng số.06 mol .2 = 1. Lập công thức nguyên .Tính khối lượng các nguyên tố: mC = 12.06 x : y : z = 1:2:1 ⇒ Công thức đơn giản là CH2O ⇒ Công thức nguyên là (CH2O)n Lí luận : Do trong phân tử A có 3 nguyên tử oxi Nên n = 3 ⇒ Công thức phân tử là: C3H6O3.8.Đặt công thức CxHyOz : Ta có x : y : z = mC mH mO 0.344 mO = 1.Tính khối lượng các nguyên tố: mC = nCO2.nCO2 = 22.12 = 0.0.Tính khối lượng các nguyên tố: mC = nCO2.Tìm n dựa vào M .72 0. Tổ Hóa Học 5 .72 + 0.12 0. Cho biết số nguyên tử của một nguyên tố: Theo đề bài số nguyên tử của của oxi là 3.72 =6 .12 gam.Đặt công thức CxHyOz : .12: 0.12) = 0.06 : 0.12) = 0.8 M A.12 = 22.344 mO = 1. Vậy : Công thức phân tử là: C6H12O6 30 b.m H 180 .08 = 0. 18 1. 18 1.12: 0.72 gam mH = 2.4 = 0.06 mol .8.nH2O = 1.n = 180 ⇒ n= 180 = 6 .96 gam .96 gam . 1.72 + 0.2 = 0. c.8 – ( 0.2 = 0.06 mol .m O 180 .72 gam mH = n H2O . y = mA.344 mO = 1.12 0.72 + 0.06 mol .2 = 0.0.Đặt công thức CxHyOz : Ta có x : y : z = mC mH mO 0.2 = 1.96 : : = = = 12 1 16 12 1 16 = 0.12 gam. ta có M = 180 ⇒ ( 12 + 2 + 16 ).06 x : y : z = 1:2:1 ⇒ Công thức đơn giản là CH2O ⇒ Công thức nguyên là (CH2O)n .

N2) -Viết phản ứng cháy. -Đặt thể tích vào. Cách giải : Ta tìm công thức nguyên. Giải: Nhận xét đề bài cho thể tích đo cùng điều kiện. tìm công thức phân tử.72 gam mH = 2.4 = 0. y = 4 .8 – ( 0. TH1 : z = 1 suy ra : 12x + y = 60 – 16 = 44 x = 3. Hợp chất chứa C. Công thức phân tử là : C2H4O2 V. y = 6.Đặt công thức CxHyOz : Ta có x : y : z = mC mH mO 0. ta dùng phương pháp : -Đặt công thức : CxHyOzNt ( Vì sản phẩm cháy gồm CO2. O có M = 60.12: 0. H.2 = 0. TH2 : n = 2 ⇒ Công thức phân tử là: C2H4O2.06 : 0.nH2O = 1. lập tỉ lệ.12) = 0. Công thức phân tử là C2H6 b..06 mol . Thuyết cấu tạo hóa học gồm những luận điểm chính sau: Tổ Hóa Học 6 .5 2 7 2 1 Vậy: Công thức phân tử là : C3H7N 3.96 : : = = = 12 1 16 12 1 16 = 0.72 0.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Theo đề bài M < 62. Giải biện luận: a. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. = 4 2 ⇒z =0 2 6 2 9.5 lít 6 lít 7 lít 1 lít y z y t (x + − ) 1 x 1 Ta có = ⇒ x = 3 .Tìm công thức phân tử X.n < 62 ⇒ 30n < 62 ⇒ n< Có 2 trường hợp: TH1: n = 1 ⇒ Công thức phân tử là : CH2O.06 mol . ta thu được 6 lít CO2 . tìm công thức phân tử của (X) Giải : Đặt CxHyOz ta có 12x + y + 16z = 60. a.06 x : y : z = 1:2:1 ⇒ Công thức đơn giản là CH2O ⇒ Công thức nguyên là (CH2O)n Lí luận : Do M < 62 Ta có : (12+2+16). Phản ứng cháy : CxHyOzNt + ( x + 2 lít y z − ) O2 →xCO2 4 2 62 = 2. 18 1.Tính khối lượng các nguyên tố: mC = 12.2 = 28 x = 2 . 1. 1 = 2 ⇒ y = 7 . Công thức phân tử là : C3H8O TH2 : z = 2 suy ra : 12x + y = 60 – 16.12 0. Lập công thức nguyên . 7 lít H2O và 1 lít N2.72 + 0. Nội dung của thuyết cấu tạo hóa học. Giải : ta có 12x +y = 30 suy ra : x = 2 . y nguyên.344 mO = 1.12 gam. 1 = 2 ⇒ t = 1 .5 lít O2 .12 = 0. 30 + y H2O 2 + t N2 2 9.nCO2 = 22.O: VD: Chất hữu cơ (X) gồm C.066 . H. (Các khí đo cùng điều kiện nhiệt độ áp suất). Hidrocacbon : CxHy đk  x. duong y ≤ 2x + 2  VD : hidrcacbon (A) có M = 30 . Bài 2: Đốt cháy 2 lít chất hữu cơ X cần 9..96 gam . Thuyết cấu tạo hóa học. y = 8 . H2O.08 = 0.

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang - Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hóa học, sẽ tạo ra hợp chất khác. - Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị IV. Nguyên tử cacbon không những có liên kết với nguyên tử khác mà còn liên kết với nhau thành mạch cacbon. - Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử ( bản chất, số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hóa học ( thứ tự liên kết các nguyên tử). VD: CH4 là chất khí dễ cháy; CCl4 là chất lỏng không cháy CH3CH2OH chất lỏng tác dụng với Na; CH3OCH3 không tác dụng với Na. b. Hiện tượng đồng đẳng, đồng phân. - Đồng đẳng: Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là những đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng. - Đồng phân :Những hợp chất khác nhau có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân. 2. Liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ. a. Các loại liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ. - Liên kết đơn : ( - ) liên kết σ . - Liên kết đôi : ( =) gồm 1 liên kết σ và π . - Liên kết ba : (≡ ) gồm 1 liên kết σ và 2 π . * Chú ý: - Liên kết đơn ( -) không có liên kết π ( ∆= 0). - Liên kết đôi (=)cần có 1 liên kết π ( ∆ = 1). - Liên kết ba ( ≡) cần có 2 liên kết π ( ∆ = 2) - Ngoài ra khi tạo 1 liên kết π hoặc tạo 1 vòng hay chỉ khi ( ∆ = 1) b. Tính ∆: (Số liên kết π và vòng). - Tổng quát : ∆=

∑ci ( xi - 2) + 2
2

Với xi : hóa trị của nguyên tố i
2x + 2 - y 2

ci: Số nguyên tử của nguyên tố i - Hidrocacbon : CxHy hoặc CxHyOz : ∆= ĐK : x, y nguyên dương; y ≤ 2x + 2 - Hợp chất CxHyNt hoặc CxHyOzNt : ∆ =

2x + 2 + t - y Với nitơ hóa trị 3 2

ĐK : x, y, z, t nguyên dương; y ≤ 2x + 2 + t; y chẵn khi t chẵn, y lẻ khi t lẻ. * Áp dụng : Tính ∆ 1. C6H6 2. C6H6O 3. C3H5Br3 4. C4H9ClO2 5. C3H7N 6. C4H7NO2 c. Các loại đồng phân cấu tạo: Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự liên kết của các nguyên tử trong phân tử. 3. Đồng phân cấu tạo. a. Khái niệm về đồng phân cấu tạo. Những chất có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo hóa học khác nhau gọi là những đồng phân cấu tạo. b. Phân loại đồng phân cấu tạo. - Những đồng phân khác nhau về bản chất nhóm chức gọi là đồng phân nhóm chức VD: CH3- CH2 – OH và CH3 – O –CH3 - Những đồng phân khác nhau về sự phân nhánh mạch cacbon gọi là đồng phân mạch CH3 CH CH2 CH3 cacbon3 CH2 CH2 CH2 CH3 CH CH3 VD: ; - Những đồng phân khác nhau về vị trí nhóm chức gọi là đồng phân nhóm chức.
Tổ Hóa Học 7

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang VD: CH3 –CH = CH – CH3 ; CH2 = CH – CH2- CH3. 4. Cách biểu diễn cấu trúc không gian phân tử hợp chất hữu cơ a. Công thức phối cảnh: Công thức phối cảnh là một loại công thức lập thể. b. Mô hình phân tử biểu diễn là mô rỗng hay mô hình đặc. 5. Đồng phân lập thể. a. Khái niệm về đồng phân lập thể. Đồng phân lập thể là những đồng phân có cấu tạo hóa học như nhau ( cùng công thức cấu tạo ) nhưng tính chất khác nhau về sự phân bố không gian của các nguyên tử trong phân tử ( tức khác nhau về cấu trúc không gian phân tử) Đồng phân ( cùng công thức phân tử) Đồng phân cấu tạo Công thức cấu tạo khác nhau Tính chất khác nhau VI. Một số phản ứng hữu cơ. 1. Phản ứng thế: a VD: H3C – H + Cl2   s→ H3C – Cl + HCl 2. Phản ứng cộng: t CH2 = CH2 +  xt,o → H2  → CH3 – CH3  3. Phản ứng trùng hợp : t nCH2 = CH2  xt,o → - ( CH2 – CH2 -)n  Đồng phân lập thể Công thức cấu tạo giống nhau Cấu trúc không gian khác nhau Tính chất khác nhau

Phần 2: Bài tập
Vấn đề 1: Định lượng các nguyên tố.
Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,44g chất hữu cơ chứa (C, H) thu được 672 ml CO2 ở đktc. Tính phần trăm khối lượng các nguyên tố? ĐS: 81,82% và 18,18% Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 3,5 gam chất hữu cơ A thu được 5,6 lít CO2 ở đktc và 4,5 gam H2O. Xác định % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất A? ĐS : 85,7% và 14,3%. Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam chất hữu cơ A thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O.Tính % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất A? ĐS : 40%, 6,67% và 53,33%. Bài 4: Oxi hóa hoàn toàn 0,6 gam chất hữu cơ X, tạo bởi 3 nguyên tố C, H, O sản phẩm thu được dẫn qua bình I chứa H2SO4 đặc và sau đó qua bình II chứa KOH đặc thấy khối lượng bình I tăng 0,36 gam và bình II tăng 0,88 gam. a. Nói rõ vai trò của H2SO4 đặc và KOH trong các thí nghiệm. b. Có thể thay thế H2SO4 và KOH bằng những chất nào? c. Xác định % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất X. ĐS : 40%; 6,67%; 53,33% Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hidrocacbon A sản phẩm cháy được dẫn vào một bình chứa nước vôi trong dư. Người ta thấy có 3 gam kết tủa và khối lượng bình chứa tăng 1,68 gam. Xác định % khối lượng các nguyên tố trong A. ĐS : 90%; 10% Bài 6: Người ta dùng đúng 3,2 gam oxi để đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ A chỉ thu được 3,3 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Tính % các nguyên tố trong hợp chất A. ĐS : 90%; 10% Bài 7: Oxi hóa hoàn toàn 2,46 gam chất hữu cơ thu được 1,59g xô đa; 1,62g H2O và 2,016 lít CO2 ở đktc. Tính thành phần % các nguyên tố. ĐS : 51,22%; 7,32%; 28,05%; 13,41% Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 3,915 gam chất hữu cơ A thu được 3,3 gam CO2; 1,08g H2O và 1,59 gam Na2CO3. Mặt khác khi phân tích 2,61g chất hữu cơ A có mặt AgNO3 thu được 2,87g AgCl. Tính % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất. ĐS: 27,59%; 3,07%; 17,62%; 27,2%; 24,52%. Bài 9: Oxi hóa hòan toàn 1,2 gam chất hữu cơ thu được 1,44 gam H2O. Khí CO2 sinh ra cho qua 2,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M thấy có 4 gam kết tủa, dung dịch còn lại đem đun nóng lại thấy có kết tủa nữa. Tính thành phần % các nguyên tố. ĐS: 60%; 13,33%; 26,67%

Tổ Hóa Học

8

Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 10 : Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ A (C, H, S) thu được 15,68 lít khí sunfurơ (đktc); 61,6g khí cacbonic và 2,1 mol nước. Xác định % các nguyên tố trong A. ĐS : 38,7% C; 9,7% H; 51,6% S Vấn đề 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ Bài 1: Xác định khối lượng phân tử của các chất khí trong các trường hợp : a. Tỉ khối của khí A đối với hydro bằng 22. b. Tỉ khối hơi của C đối với không khí bằng 1,528. ĐS : 44đvC; 44,312đvC Bài 2: Xác định khối lượng phân tử của các khí trong các trường hợp sau: a. 224ml khí A ở đktc nặng 0,28g. b. Khi hóa hơi 8g khí B thu được bằng thể tích 3,2 gam khí oxi đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. c. Một lượng khí G chiếm thể tích bằng
2 thể tích của cùng một lượng khí nitơ (đo cùng điều 5

kiện).ĐS: 28đvC; 80đvC;70đvC Bài 3: Một hỗn hợp gồm khí A và khí hydro trong đó A chiếm 25% thể tích. Tìm khối lượng phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của hỗn hợp đối với metan bằng 0,5. Bài 4: Tìm khối lượng phân tử của A và khí B. Biết tỉ khối của A đối với B bằng 2 và hỗn hợp gồm 1,68gA và 1,12g B chiếm thể tích bằng 1,568 lít ở đktc. ĐS: 28 đvC; 56đvC. Vấn đề 3: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ Bài 1: Xác định công thức phân tử cho mỗi chất trong các trường hợp sau : a. 85,8%C; 14,2%H M = 56. b. 51,3%C; 9,4%H; 12%N; 27,3%O. Tỉ khối hơi đối với không khí là 4,034. c. 54,5%C; 9,1%H; 36,4%O; 0,88g hơi chiếm thể tích 224ml ở đktc . ĐS: C4H8; C5H11O2N; C4H8O2. Bài 2: Phân tích chất hữu cơ A chứa C,H,O ta có kết quả sau: mC : mH : mO = 2,25 : 0,375 : 2. a. Lập công thức nguyên của A. b. Tìm công thức phân tử, biết rằng 1 gam a làm bay hơi chiếm thể tích 1,2108 lít đo ở 0 oC và 0,25 atm. ĐS: C3H6O2 Bài 3: Khi Đốt cháy hoàn toàn 0,295g hợp chất A sinh ra 0,44g CO2 và 0,22g H2O và 55,8ml nitơ ở đktc. Tỉ khối của A đối với không khí 2,03. Lập công thức phân tử A. ĐS : C2H5ON. Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một hydrocacbon bằng lượng oxi vừa đủ. Sau phản ứng thu được 17,92 lít hỗn hợp khí ở 273oC và 3 atm. Tỉ khối hơi của hỗn hợp đối với H2 bằng 53/3. Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ. ĐS: C4H4 Bài 5: Trộn 200ml hơi hợp chất hữu cơ A ( C, H, O) với 1000ml oxi lấy dư rồi đốt. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí có thể tích 1600ml, cho hơi nước ngưng tụ hỗn hợp khí còn lại có thể tích bằng 800ml và sau khi đi qua dung dịch NaOH dư còn lại 200ml. Các thể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Xác định công thức phân tử của A. ĐS : C3H8O2 Bài 6 : Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A có khối lượng phân tử bằng 26đvC. Biết rằng sản phẩm của sự đốt cháy hợp chất đó là khí cacbonic và nước. ĐS : C2H2 Bài 7 : Đem 1,36g chất hữu cơ A có chứa nitơ đi phân tích bằng phương pháp Kiên-Dan. Dẫn tất cả khí NH3 sinh ra vào 25ml dung dịch H2SO4 2M. Sau khi phản ứng xong, lượng axit còn dư được trung hòa vừa đủ 20ml NaOH 1,5M. Tính thành phần % của nitơ trong A. ĐS : 72% N Bài 8 : Đốt 200cm3 hơi một chất hữu cơ chứa C, H, O trong 900cm3 oxi. Thể tích khí thu được sau phản ứng là 1,3 lít sau đó cho hơi nước ngưng tụ còn 700cm3 khí và sau đó cho lội qua dung dịch NaOH dư chỉ còn 100cm3 khí. Các khí đo cùng điều kiện. a. Viết các phương trình phản ứng. b. Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ. ĐS : C3H6O Bài 9 : Đốt cháy hoàn toàn 10,4g chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 là Ca(OH)2 dư, thấy bình 1 tăng 3,6g và bình 2 có 30g kết tủa. a. Tính thành phần % các nguyên tố.
Tổ Hóa Học 9

sau phản ứng thu được 3 lít CO2 và 4 lít hơi nước. biết 0.5g hơi nước.5g kết tủa nữa. Dẫn hỗn hợp này qua bình chứa dung dịch AgNO3/HNO3 ở nhiệt độ thấp thấy có 2. Xác định công thức phân tử A. biết rằng 1g chất hữu cơ đó ở (đktc) chiếm thể tích 373. 6. O).42cm3 Nitơ (đo ở 27oC và 750mm Hg). Tìm công thức nguyên và công thức phân tử của A. Lập công thức phân tử của A. O người ta thu được 1.8g.96g H2O. O). Xác định công thức phân tử.9g chất hữu cơ có thành phần nguyên tố C. biết tỉ khối của A đối với nitơ là 2. ĐS : C3H8O3 Bài 14 : Oxi hóa hoàn toàn 18g chất hữu cơ chứa (C.5g A khi hóa hơi có thể tích bằng thể tích của 1. ĐS : C3H6O3 Bài 13 : Đốt cháy hoàn toàn 4.549g chất đó thu được 37. sản phẩm sinh ra lần lượt đi qua 132g dung dịch H2SO4 98% và bình đựng dung dịch Ba(OH)2. ĐS : C9H13O3N Tổ Hóa Học 10 . ĐS : C3H6 Bài 22: Khi đốt 1 lít khí A. ĐS : C6H6 Bài 17: Phân tích một hợp chất hữu cơ thấy : Cứ 2.6g oxi đo cùng điều kiện. Biết các khí đo cùng điều kiện. b. a. biết A chỉ có một nguyên tử Nitơ.792g CO 2 và 0.8 phần khối lượng oxi và 0. Tìm công thức phân tử của A. khối lượng phân tử chất đó là 180.1 phần khối lượng cacbon lại có 2. thu được 33. Sản phẩm cháy lần lượt qua bình đựng P2O5 thấy bình tăng 3. H. xác định công thức phân tử chất hữu cơ. ĐS : C2H5O2N Bài 12 : Một chất hữu cơ A chứa (C. H. biết khối lượng phân tử của X < 200.4g.54g H2O.8g kết tủa và dung dịch còn lại được nung nóng được thêm 19. a. biết 4. b.1mol A có khối lượng 10.875g. Tính % các nguyên tố.35 phần khối lượng hidro. Hỗn hợp khí sinh ra có thể tích 26.234g H2O. Xác định công thức phân tử hidrocacbon.72 lít O2 (đktc).61g chất hữu cơ X thu được hỗn hợp khí gồm CO2. Thiết lập công thức phân tử của A. Xác định công thức phân tử. 0. Lập công thức phân tử X.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang b.1mol A cần vừa đủ 0. Hãy xác định công thức phân tử chất hữu cơ.17g.76g kết tủa Y. ĐS : C6H9O4Cl Bài 16 :Đốt cháy hoàn toàn 10g chất hữu cơ. Mặt khác nếu hóa hơi 3g chất A thu được 0. Tính khối lượng các nguyên tố trong hợp chất.6g một chất hữu cơ A thu được 3. 1 lít chất hữu cơ đó có khối lượng 1. Mặt khác phân hủy 0.59%. a. Tìm công thức phân tử của A.3mol O2. 53. Dẫn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong thì được 8g kết tủa.366g chất hữu cơ A thu được 0.85g CO 2 và 6. Sau thí nghiệm dung dịch H2SO4 còn lại 90. ĐS : 40% C.896 lít hơi A (đktc). ĐS : C3H8 Bài 23 : Đốt cháy hoàn toàn 0. Tỉ khối chất hữu cơ so với không khí là 2.6g rồi qua bình nước vôi trong dư thấy xuất hiện 20g kết tủa trắng.9g H2O và 112ml khí nitơ (0oC và 2 atm). Lập công thức thực nghiệm rối suy ra công thức phân tử của A.88 lít (273oC và 1 atm) và có khối lượng 18.6g nước. Tính số gam a? b.3cm3.72g một hỗn hợp chất hữu cơ ta thu được 1. ĐS : C4H8 Bài 21 : Đốt cháy 5.69.67% H. C3H6O3 Bài 15: Đốt cháy hoàn toàn 3.76g CO2. ĐS : C2H4O2 Bài 18 : Đốt cháy hoàn toàn 0. cần 5 lít O2. lọc bỏ Y.6g. Để đốt cháy hoàn toàn 0.7g kết tủa nữa. ở dung dịch Ba(OH)2 tạo ra 78. b. a. H2O và HCl. Xác định công thức phân tử (các khí đo ở đktc).34% O.5g chất hữu cơ A thu được 1. Tỉ khối chất hữu cơ so với H2 là 36. Cho biết chỉ có H2O và HCl bị hấp thụ. Tìm công thức phân tử (các khí đo ở đktc). Dẫn khí thoát ra vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 15.08g H2O. H. ĐS : C3H4O4 Bài 10 : Đốt cháy hoàn toàn a gam chất hữu cơ A cần dùng 6.8 lít CO2 và 13.32g CO2 và 0.87g kết tủa và bình chứa tăng 2. ĐS : 2. Viết phương trình phản ứng cháy và tính tổng số mol của hỗn hợp sau phản ứng. C4H8 Bài 11 : Phân tích 1.12 lít CO2 (đktc) và 1. ĐS : C6H12O6 Bài 19: Khi đốt cháy hoàn toàn 0. lấy dung dịch đem sôi lại có kết tủa nữa. ĐS : C5H12 Bài 20: Khi đốt cháy 1 lít hidrocacbon cần 6 lít O2 và sinh ra 4 lít CO2. thu được 16. nhỏ tiếp vào dung dịch này dung dịch NaOH dư thì thu được thêm 3.6 lít chất hữu cơ ở thể khí.

24 theo khối lượng Tìm CTPT A trong mỗi trường hợp: a.482. A tác dụng với dd AgNO3 dư thấy 1mol A-4 mol Ag( ĐHTS-1997) Bài 37: A có CTPT: CxHyO2 có %O=29. có %O=43.94 gam H2O. 9. B có công thức CxH2x (trị số x trong 2 công thức là như nhau).85 gam CO2 và 6.3% C . Tìm CTPT A(ĐHNT-1998) Bài 34 : Cho hợp chất hữu cơ A có thành phần gồm: C. Khi đốt cháy 3.21. Tìm công thức phân tửbiết khối lượng phân tử của A nhỏ hơn 78. Hãy xác định công thức phân tử của chất hữu cơ nói trên biết 1. ĐS : CH4ON2 Bài 33: A thuộc dãy đồng đẳng bengen có %H=9. b) Đốt cháy 0. 27. N có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 3:1:4:7 và có khối lượng phân tử nhỏ hơn khối lượng phân tử của benzen. MA<140u b.8gam hơi chiếm thể tích 224ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn. 14. Tìm CTPT – CTCT A Bài 36: Cho hợp chất hữu cơ A có chứa một loại nhóm chức có %O=37. C3H6O2. B đều ở thể khí. Tìm công thức phân tử của A. biết rằng A chỉ chứa 1 nguyên tử oxi.43 theo khối lượng. đốt 0.05 c) 54. Tìm công thức phân tử của chúng. biết A là loại phân đạm. 2. Bài 40: Tìm công thức phân tử chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau: a) Đốt cháy hoàn toàn 10 gam hợp chất. có khối lượng phân tử là 74. phần còn lại là cacbon và oxi.3% O . thu được 22. ĐS : C6H5ONa Bài 26 : A là một loại phân đạm chứa46. Tỉ khối hơi của hợp chất so với không khí là 2. B. Tìm công thức phân tử của A. Tìm công thức phân tử. thấy bình CaCl2 tăng thêm 0. C2H4 Bài 30 : Cho 4 hợp chất hữu cơ A.4ml khí ntơ (đo ở đktc).Tìm công thức phân tử của chất A.1 phần khối lượng C lại có 2. Biết tỉ khối A so với không khí là 2.8g A ta thu được 923ml CO2 ở 27oC và 608mm Hg. Tỉ khối B so với A là 0.186g chất đó. ĐS : C2H2 Bài 29 : Cho 2 hidrocacbon A.67% nitơ . y = 5 Bài 31 : Chất A có công thức phân tử là CxHyOz. C2H2O3 Bài 32 : A gồm C.5% C . bình KOH tăng thêm 0. B. Tổng khối lượng phân tử của chúng là 286 đvC. thu được 2. ĐS : C4H10O. 9. C. Tìm công thức phân tử của A.4% H. Lập công thức phân tử A.1g CO2. tỉ khối hơi so với không khí là 4. ĐS : x = 4. Mặt khác.4% O. 12.65g Na2CO3.69.25g H2O và 12.66% hidro còn lại là cacbon và oxi. Phân tử chỉ chứa một nguyên tử nitơ.3oC và 760mm Hg. Đốt cháy 1. Tìm công thức phân tử A. D có công thức tương ứng : C xHx. 36. tạo ra 200ml CO2 và 200ml hơi nước (các khí đo cùng điều kiện). thu được 33.85g A. khối lượng oxi có trong một mol A< khối lượng Ncó trong 150 gam NH4NO3 (ĐHNT-1998) Bài 35: Cho hợp chất hữu cơ A có chứa 3 nguyên tố có %O=50 theo khối lượng. M = 56 b) 51.09% hidro và 18. H.194 gam. O.8% C . ĐS : C2H7O2N Bài 28 : Tìm công thức phân tử của chất A có khối lượng phân tử là 26. A có công thức C2xHy.0909 A tác dụng với NaOH theo tỉ lệ số mol là: nA:nNaOH=1:2 A tác dụng với Brôm theo tỉ lệ số mol là: nA:nBr2=1:3 Tìm CTPT –CTCT A (ĐHSPKTHCM-2001) Bài 38: Xác định công thức phân tử cho mỗi chất theo các số liệu sau: a) Thành phần: 85. Bài 39: Phân tích một hợp chất hữu cơ thấy : cứ 2.35 phần khối lượng hiđro.3 cm3.8g chất A thu được 2.464 lít CO2 ở 27. ĐS : C2H4O Bài 25 : Đốt cháy 5.8 phần khối lượng oxi và 0.282 gam hợp chất hữu cơ và cho sản phẩm sinh ra đi vào các bình đựng CaCl2 khan và KOH. C2xH2y.0% N. Khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O. CyH2y.1% H .00gam hơi chất đó ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm thể tích 373. CxH2y.2% H . 0. cho biết công thức cấu tạo của A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 24 : Đốt cháy hoàn toàn 100ml hơi chất A cần 250ml oxi. ĐS : C4H10.18% Nitơ. ĐS : CH4ON2 Bài 27 : Hợp chất A chứa 9. biết MA < 120. H. O. 6.80 gam. B. Tổ Hóa Học 11 .

Xác định công thức phân tử của X. b) Xác định công thức phân tử của A. H.) thu được 9.76lit(đktc). H. Xác định công thức phân tử của hợp chất trên. Bài 45:Khi đốt 18 gam một hợp chất hữu cơ phải dùng 16. Xác định công thức phân tử của A. Thể tích hỗn hợp thu được sau khi đốt là 1.50. biết rằng khối lượng phân tử gần đúng của nó là 60.7ml dung dịch NaOH 1M. Khi hoá hơi 5g chất B thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1. Xác định CTPT của A ? Bài 51:Đốt cháy hoàn toàn 1. Bài 49:Đốt cháy hoàn toàn 100ml hơi chất A cần 250ml oxi. Xác định công thức phân tử của A.66% và 18.4524g hợp chất A sinh ra 0. Hãy: a) Tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong A.46g chất hữu cơ A (chứa C.344 lít hỗn hợp CO2. Bài 47:Cho 400ml một hỗn hợp gồm nitơ và một chất hữu cơ ở thể khí chứa cacbon và hiđro vào 900ml oxi (dư) rồi đốt. Sau khi cho nước ngưng tụ thì còn800ml hỗn hợp. H. N2 và hơi nước. Bài 43:Đốt cháy hoàn toàn 0.Thể tích oxi cần dùng là 11.6g oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Hãy xác định công thức phân tử của chất hữu cơ nói trên.616 lít. cần 5 lít oxi. O.22g CO2 và 0. bình 2 đựng CaO thấy bình 1 tăng 3. thấy khối lượng bình (1) tăng 3.) rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình 1 đựng H2SO4 đặc. hỗn hợp khí còn lại chiếm thể tích 0. thu được 1. H. thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1.67%.Biết phân tử A có 2 nguyên tử oxi. cần dùng 7. 6. O.56gH2O.tỉ khối hơi của A so với hiđro bằng73. biết rằng các thể tích khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. H. rồi dẫn khí NH3 vào 20ml dung dịch H2SO4 0.) thu được 1. Hãy xác định công thức đơn giản nhất của X? Xác định CTPT của X biết rằng trong phân tử X có một nguyên tử Nitơ.4g hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình (1) chứa H2SO4 đậm đặc. tạo ra 200ml CO2 và 200ml hơi nước (các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện).) thu được 2.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 41: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ chứa C.67%.2g A. O. biết thể tích các khí đo ở cùng điều kiệnvề nhiệt độ và áp suất. Tỉ khối hơi của hợp chất hữu cơ đối với hiđro là 36.512g CO2 và 1.5M.54g H2O. 42. Đun nóng 0. Bài 50:Đốt cháy hoàn toàn 1. bình (2) chứa nước vôi trong có dư.2714g H2O.56 lít và có tỉ khối so với hiđro bằng 20. H.435g AgCl. ở bình (2) thu được 30g kết tủa. O. Xác định CTPT của A ? Bài 52:Chất hữu cơ X (chứa C.6g.4. H. biết rằng các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. sau phản ứng thu được 3 lít CO2 và 4lít hơi nước. bình 2 tăng 11g.9gH2O. Tìm công thức phân tử của A. O người ta được 1. Khi xác định clo trong lượng chất đó bằng dung dịch AgNO3. N) có % khối lượng các nguyên tố lần lượt là 32%.3682g chất A với vôi tôi xút để biến tất cả nitơ trong A thành amoniac.09g H2O.32g CO2 và 0. Hãy xác định công thức phân tử của chất hữu cơ nói trên. O.034. người ta được 1.01 mol chất X bằng một lượng oxi vừa đủ là 0.256g chất hữu cơ A (chứa C.3318g CO 2 và 0.344lit CO2 (đktc)và 0. Bài 44:Đốt cháy hoàn toàn 10.6g khí O2 (đo ở cùng điều kiện) xác định công thức phân tử của B. Cl sinh ra 0. biết tỉ khối hơi của nó so với hiđrô bằng 42.4 lít.028gH2O.408litCO 2(đktc)và 7.9g một hợp chất hữu cơ có thành phần gồm các nguyên tố C. Xác định CTPT của A ? Bài 54: Đốt cháy hoàn toàn 5g chất hữu cơ B (chứa C. Bài 42:Đốt cháy hoàn toàn 0. Để trung hoà axit còn dư sau khi tác dụng với NH3. Bài 46:Khi đốt 1 lít khí A. người ta cho lội qua dung dịch KOH thấy còn 400ml khí. Hày xác định công thức phân tử của hợp chất đó. Sau khi làm ngưng tụ hơi nước.8 lít oxi (đo ở đktc) và thu được khí CO 2 và hơi nước với tỉ lẹ thể tích là V CO2 : VH2O = 3: 2. Khi hóa hơi 5. Khối lượng phân tử chất đó là 180. (Đáp số: C2H5O2N) Bài 53: Đốt cháy hoàn toàn a(g )chất hữu cơ A (chứa C.tỉ khối hơi của A so với không khí bằng 3. (Đáp số: C5H8O2) Tổ Hóa Học 12 . Bài 48:Đốt cháy hoàn toàn 0.6g.

32g CO 2 và 0.344lít hỗn hợp CO2. Xác định CTPT X. Bài 66: Đốt cháy hoàn toàn 6.67% H. H.08g H2O. Đốt cháy hoàn toàn 5. Biết MA = 180. Bài 60: a.72lít CO2 (đktc) và 5. Xác định CTPT chất A. a. Mặt khác. nếu đốt 0. Mặt khác. nếu phân huỷ 0. 6.85g chất hữu cơ A cần 1. Xác định CTPT chất A.( C3H6) Bài 61: Đốt cháy hoàn toàn 10g hợp chất hữu cơ A → 33. Tổ Hóa Học 13 . Sau khi ngưng tụ hơi nước.616lít thì thu được 1.4. Xác định CTPT của X.549g chất A → 37. Xác định công thức phân tử chất A.Xác định CTPT của X biết trong phân tử X chỉ có 1 nguyên tử N. Xác định công thức phân tử chất A. Biết rằng ở đktc.67% . Bài 69: Đốt cháy hoàn toàn 0.42g hợp chất hữu cơ X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước. ( C5H12) Bài 58: Đốt cháy hoàn toàn 0. Biết rằng các khí đo ở đktc.5.445g X thì thu được 56ml khí N2 (đktc) xác định CTPT của X biết rằng trong X có một nguyên tử N.25mol khí A thu được 33gCO 2 và 13. Xác định CTPT của A. ( C5H10) Bài 71: Chất hữu cơ Z có 40% C.0g chất hữu cơ A → 6. O.66% và 18. Biết d A/ H2 = 36.58.66g chất X cần 9.5g hơi nước. 6. Mặt khác.2688lít CO2 (đktc) và 0. hơi nước.46g chất hữu cơ A → 448ml CO2 ( đktc) và 0.052g H2O. biết trong phân tử A chỉ có một nguyên tử Nitơ. Xác định CTPT của Z.54g H2O.875.72g một hợp chất hữu cơ A thu được 1. Mặt khác nếu đốt cháy 0. ( C9H13O3N) Bài 63: Đốt cháy hoàn toàn 0.792g CO2 và 0.42ml N2 ( ở 270C và 750mmHg). 42.32g một Hiđrôcacbon X → 0.875g/l. ( C3H7O2N) Bài 64:Chất hữu cơ X ( chứa C.356g chất hữu cơ X → 0. ( C6H12O6) Bài 57: Đốt cháy hoàn toàn 0. Biết trong phân tử X chỉ chứa 1 nguyên tử N. Xác định CTPT A.366g một chất hữu cơ A → 0. thu được CO2 và hơi nước theo tỷ lệ mol 1:1. Xác định CTPT A. ( C2H6O) Bài 59: Đốt cháy hoàn toàn 0.234g H2O. biết MA < 150. Biết MA = 26.445g X →56ml N2 (đktc). (Đáp số C3 H7O2N) Bài 56:Đốt cháy hoàn toàn 0.42 lít CO 2 và 1. ( C2H5O2N) Bài 65:Đốt cháy hoàn toàn 1. ( C6H6) Bài 62: Đốt cháy hoàn toàn 0.6lít (đktc) chất hữu cơ A ( thể khí) → 16. Biết d X/ O2 = 0. d A/ không khí = 2. b.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 55: Đốt cháy hoàn toàn 0. N2.86lít O2 ( đktc). Xác định CTPT chất A.54g H2O. ở cùng điều kiện t0. P.86g đồng thời trong bình xuất hiện 3g kết tủa. khi hoá hơi 1 lượng Z người ta được thể tích vừa đúng bằng thể tích của khí NO có khối lượng bằng 1/3 khối lượng của Z trong cùng điều kiện. bình 2 tăng m gam và có a(g) kết tủa.2688 lít CO 2 (đktc) và 0.56lít và có tỉ khối so với H2 bằng 20.72g H2O. Tính m? a? Xác định CTPT của X biết MX < 250. Xác định CTPT của X.072lít O2( đktc). Xác định công thức phân tử chất A. thấy bình 1 tăng 3.85g CO2 và 6. ( C2H7O2N) Bài 70: Đốt cháy hoàn toàn 0. khi hoá hơi 1 lượng chất X người ta thu được một thể tích đúng bằng 2/5 thể tích của khí Nitơ có khối lượng tương đương.67%.252g H2O. đốt cháy hoàn toàn 0.8lít CO2 ( đktc) và 13.356g chất hữu cơ X thu được 0. Mặt khác. Xác định CTPT của A biết trong phân tử A có 2 nguyên tử ôxi. N) có % khối lượng các nguyên tố lần lượt là 32%.Xác định CTĐGN của X.9g một hợp chất hữu cơ A người ta thu được 1. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng 1. bình 2 chứa Ca(OH)2 dư. Xác định CTPT của X. . Sản phẩm cháy được dẫn qua bình 1 chứa H2SO4đ.5g H2O. hỗn hợp khí còn lại có V = 0. Biết ở đktc: DA = 1.4g H2O. DA = 1. còn lại là oxi.01mol chất X bằng lượng O2 vừa đủ là 0.78g. Xác định CT ĐGN của A b. ( C3H6O3) Bài 68:Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ A chỉ thu được CO2 và hơi nước. d A/ không khí = 1.94g H2O. . ( C12H14O4) Bài 67: Đốt cháy 9.69.

Sau phản ứng. ( C3H8) Bài 74:Đốt cháy hoàn toàn 10ml một hiđrôcacbon X bằng 80ml O 2 (dư).Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Bài 72: Đốt cháy hoàn toàn 100ml hơi chất A cần 250ml O2 thu được 200ml CO2 và 200ml hơi nước. Các khí đo ở cùng điều kiện. C5H11O2 C. 2gam Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hợp chất A thu được 8. thu được 2.Biết X có %C=51. H2O và N2.16g H2O. N2.8lít và tiếp tục cho lội qua KOH thì chỉ còn 0.6 gam hợp chất hữu cơ A thì thu được 5. 1.6 gam nước. Xác định CTPT của A. Làm lạnh sản phẩm cháy để H2O ngưng tụ rồi đưa về điều kiện ban đầu thì thể tích khí còn lại là 48ml trong đó có 24ml bị KOH hấp thụ.8gam B. Xác định CTPT của X và tính tỉ khối của X so với không khí. ( C4H10) Bài 77: Trộn 400ml hơi một chất hữu cơ A ( chứa C. Sau khi làm lạnh sản phẩm cháy để H2O ngưng tụ rồi đưa về điều kiện ban đầu thì thể tích khí còn lại là 55ml trong đó có 40ml bị hấp thụ bởi NaOH. 23. (C3H5O)n Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 16 gam hidro cacbon A thì thu được 21. C2H4O2 C12H24O12 D. Xác định CTPT của A. Các khí đo ở cùng điều kiện.18g CO2 và 2. H. Biết rằng các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện t0. C5H12 D.Công thức đơn giản của chất X là: A. Xác định CTPT A. (CH2O)2 B. trong đó có 25ml là O 2 dư.2 gam D.48 lít O2 (đktc). Giá trị m là: A. C2H6O Tổ Hóa Học 14 . 1.3%. %H = 9. 75% Câu 7: Khi đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A thu được CO2 .24 lít CO2(đktc) và 3. Hỗn hợp khí thu được sau thí nghiệm gồm CO2.Biết A có %C=51. ( C2H4O) Bài 73: Đốt cháy hoàn toàn 1lít khí A cần 5 lít O2.6lít. Xác định CTPT chất A.(CH2O)n D. với tổng số mol của CO2 và nước là 9 mol. ( C3H8) Bài 79: Đốt cháy 10ml chất hữu cơ A với 50ml O2.5lít hỗn hợp gồm hiđrocacbon A và khí CO 2 vào 2.03. V khí còn 1.thì công thức phân tử của chất X là: A. sau phản ứng thu được 3lít CO2 và 4 lít hơi H2O. 0. 15% C. Vhh = 3.4lít cho H2O ngưng tụ. %H = 13. BiếtdA/H2=180.5 lít O2 (dư) rồi đốt cháy hoàn toàn. nếu dẫn tiếp qua dung dịch KOH dư thì thể tích giảm thêm 1.và dA/KK=4. CH2O C.C4H10 C. P. ( C3H8O2) Bài 78: Cho 0. hơi nước và O2 dư có thể tích 80ml.6 gam C. Sau phản ứng. Xác định CTPT của X.C2H6O C. còn lại là O2 dư. 0. Biết rằng các khí được đo ở cùng điều kiện.6 gam nước. ( C2H4) Bài 76: Trộn 10ml một hiđrocacbon X ở thể khí với 80ml O 2 rồi đốt cháy hoàn toàn.8 gam CO2 và 3.2%.Công thức đơn giản của chất X là: A. phần còn lại là O2 dư.17%. Xác định CTPT và % về thể tích của chất A trong hỗn hợp ban đầu. C2H5OH B. Các khí đo ở cùng điều kiện. được dẫn qua CaCl2 khan thì giảm mất một nửa. Hỗn hợp khí sinh ra nếu dẫn qua CaCl2 khan thì thể tích giảm 1. 85% D. Công thức phân tử của A là: A. C2H4 B.2 D. C5H9O2N B. ( C4H6) Bài 75:Trộn 12ml một hiđrocacbon A ở thể khí với 60ml O2 rồi đốt cháy hoàn toàn. 80% B. C5H11O2N D. CH3COOH Câu 4: Để đốt cháy hoàn toàn m gam chất X cần dùng 4.2lít nữa và thoát ra sau cùng là 400ml O2 dư. Các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện. CH3COOH Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2 và hơi nước. 0.4%%N=12.5lít khí thoát ra. ( C2H8N2) Phần ba trắc nghiệm Câu 1: Trộn 2 lít CH4 vời 3 lít CO thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với hidro bằng: A. 0.6g nước. nếu dẫn tiếp qua KOH dư thì còn lại 20ml một hỗn hợp khí mà khi cho phản ứng với nhau trong hồ quang điện thì chỉ còn lại một khí duy nhất. C5H12 D.76 Câu 2: Nếu đốt cháy 1 mol chất X chỉ thu được CO2 và hơi nước.8 C. C6H12O6 B.04% về khối lượng.Công thức thực nghiệm của A là: A. C10H22N2 Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 3.72 B.Thành phần %C trong A là: A. O) với 2lít O2 rồi đốt cháy hoàn toàn. Xác định CTPT của A. Biết rằng các chất khí đo ở cùng điều kiện. lấy sản phẩm thu được đem ngưng tụ H2O thì thấy còn lại 65ml.

Mặt khác cũng lượng chất đó khi phân tích cho 112 ml nito đktc BiếtdA/H2=30.biết thể tích khi hóa hơi 6 gam A đúng bằng thể tích của 3. O trong 900ml O2 thì thu được 1. C2H7N D.3 gam hợp chất hữu cơ A thì thu được 0. C2H4N C. thu được N đơn chất.28 gam CO2. 3 D. Biết dX/kk=2. C6H6N Câu 21: Phân tích 2. Sau thí nghiệm. N chuyển hóa thành NH3 Cho NH3 qua 30ml dd H2SO4 1M. C2H6O Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 0. C6H6N Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 10gam hợp chất hữu cơ A sinh ra 9. A. C6H8O8 C. C4H8O C.62 gam nước.BiếtdA/H2=60. CH3 D.08 gam nước. C2H4O2 C12H24O12 D. Cho sản phẩm cháy đi qua lần lượt bình 1 đựng CaCl2 khan và bình 2 đựng dung dịch KOH.64 gam CO2. A.08g H2O. Biết dA/He=19. Mặt khác khi đốt cháy 0. H.2 gam oxi cùng điều kiện. Giá trị của a là: A. C6H5O2N B. 1. C6H6N Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 10. 0. cần 100ml dd NaOH 0.28g C. C3H4O4 B. C2H6O Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 12 gam hidrocacbon A thì thu được 21. Hãy xác định công thức phân tử của A.3 lít hỗn hợp khí.38 gam CO2. chỉ còn 700ml. C2H6 C.77gam hidro.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0.18 gam hợp chất hữu cơ X có chứa N thu được 2. 3. C2H4O2 D. Công thức đơn giãn nhất của nicotin là: A. biết A chỉ có một nitơ: A. 1 B. (CH3)n Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn a gam hidrocacbon A thì thu được 2.23g cacbon.72g H2O. Mặt khác khi hóa hơi 2.88g CO2 và 0. C3H9N C. Cho sản phẩm cháy đi qua lần lượt bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2. C2H7N D.827gam H2O và 6. Mặt khác cũng lượng chất đó khi phân tích cho 224 ml nito đktc.6g và bình 2 thu được 30g kết tủa.36g H2O. Các chất khí đo ở cùng điều kiện. Để trung hòa axit dư.194g và bình 2 tăng 0.9g H2O. C2H4O2 C12H24O12 D. N. Biết dX/kk=4.8 gam hợp chất hữu cơ A thì thu được 2. H và có thể có O). Xác định công thức phân tử của X. Công thức phân tử của A là: A. C4H8O3 Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 200ml hợp chất hữu cơ A chứa C. người ta thấy khối lượng bình 1 tăng 0. C6H7N B.24. 3. Xác định công thức phân tử của A. C3H4O4 B. C4H8O3 Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A cầ 0. Công thức phân tử của A là: A.282 gam hợp chất hữu cơ A. 1.64g CO2 và 1. Đem đốt cháy hết 2.Tiếp theo.Hợp chất này tạo bởi 3 nguyên tố: C.1g CO2 và 0. 0.4 gam hợp chất hữu cơ A.45g H2O. Công thức phân tử của A là: A. C5H12O2 D. C3H6O B.4g O2 trong cùng điều kiện. Công thức phân tử của A là: A. C6H12O6 B.6 gam H2O. C2H4ON C. Sau thí nghiệm. 2 C. C6H6N Câu 20: Nicotin là hợp chất có trong thuốc lá. C6H8O8 C. 2. Xác định công thức phân tử A.8g. C6H12O6 B. C5H12O2 D. C2H7N D.8g Câu 14: Xác định số công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A (gồm C. C2H4N C.4 ml N2 (đktc).2 gam CO2 và 1. C2H7N D.186g A thì thu được 22. Tổ Hóa Học 15 .034. Xác định công thức phân tử A.8 gam oxi thì thu được1. 0. H. C2H6O Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 1.4M. C6H7N B. A. C2H4O2 C12H24O12 D. BiếtdA/H2=90. C6H12O6 B. Sau đó ngưng tụ hơi nước.6 gam hợp chất hữu cơ A thì thu được 0.349 gam nicotin.4 Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0.Biết dA/Hidro=29 A.5g D. cho hỗn hợp khi qua dung dịch KOH chỉ còn 100ml khí thoát ra. A.6g A thì thu được thể tích đúng bằng thể tích của 0.3. 224ml N2 (đktc). C3H9 B. người ta thấy khối lượng bình 1 tăng 3. C4H8O3 Câu 19: Phân tích 1.44g CO2 và 0. Công thức phân tử của A là: A.46 gam một hợp chất hữu cơ X thu được 5. C5H7N B.72g B. Xác định công thức phân tử của X.

Rồi cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy trong dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng lên 3.2 gam nước và 11. C2H6. 8 D. C2H7N D. C2H4. Biết %H trong A là 9. 0. 7 Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn a gam hợp chất hữu cơ A. C2H2. thu được 4. C6H6 Câu 30: Nguyên tố X chứa các nguyên tố C. C3H6O2 B. C2H4N C.7 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0. Cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 thì thu được 3. 31.6 D. Biết dA/H2<30 A. C2H2.12 gam A. C6H6O Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 6.48 lít CO2(đktc) và 5.5nH2O. C6H6 Câu 23: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C5H10Oz.C2H2. Vậy công thức phân tử của X là: A. C2H4. C2H4ON C. C4H10 B.Vậy công thức phân tử của X là: A. Công thức phân tử của X là: A.72 lít oxi (đktc). H.C2H4 C.89%.4 B.C2H4 D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.94 gam kết tủa và dung dịch Y. C2H4 C.CH4. Hỗn hợp sau khi đốt thấy có 7.1 mol X thu được CO2 và nước (với tỉ lệ nCO2:nH2O=2:3) và 1. C5H6O B. C2H4O C. 1. Xác định công thức phân tử của A.C2H6 B.71% C. Công thức phân tử có thể có là ? A. 2. 45. Công thức đơn giãn nhất của hidrocacbon đó la: A.4 gam nước. C3H9ON D.36 lít Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 1.8 gam oxi ở cùng điều kiện. 1.59g chất rắn nữa.14% B. C2H6 D.C4H4 Câu 32: Đốt cháy 1 lít H-C thu được 2 lít CO2. C2H4 C. áp suất. 0.thì thu được CO2 và H2O. C2H6 D. 0. 58. C6H6N Câu 28: Để đốt cháy một thể tích của hidrocacbon X(là chất khí ở đktc) cần 6. Xác định a? A.12 lít N2(đktc).12 lít CO2 (đktc) và 0. 10 B. C2H4.C2H4. Vậy công thức phân tử của A là: A. Công thức phân tử có thể có là ? A. C2H3 Câu 38: Đốt cháy a gam hidrocacbon X thu được 1.9g D. 9 C. Khối lượng phân tử của X lớn gấp 1. C2H6O D. CH3 D. O và có khối lượng phân tử bằng 75.9 gam nước.784 lít O2 (đktc). C2H7ON Câu 31: Đốt cháy một 22.5 thể tích oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.7g B.85 gam A thì được thể tích đúng bằng thể tích 0. Vậy oxi trong A là: A. Vậy y nhận giá trị là: A. Thể tích khí CO2 thoát ra khi cô cạn dd Y là: A. C4H10 B. C6H6O Câu 27: Để đốt cháy hoàn toàn 01mol chất X cần 6. Giá trị của a là: A.82% D. N.68gam.344 lít B.3%:7. C2H6 D.mCO2=2. 3. C2H6 D. C4H10 B. 0. Cô cạn dung dịch Y.8%. C2H4.36gam và nCO2=1.Công thức nào sau đây đúng với công thức phân tử của A? Tổ Hóa Học 16 . C6H6N Câu 29: Tỷ lệ % mC và %mH trong hidro cacbon X là % mC: %mH=92. nung đến khối lượng không đổi thi thu thêm được 4.5 lít CH4. 0. 0. C2H6O D.5 C. C4H10 B.74 gam hợp chất hữu cơ A cần dùng 0. C4H10 B. Hãy chọn công thức phân tử đúng của X: A. C2H2.28gam N2 ở cùng điều kiện nhiệt độ. Biết rằng khi đốt cháy hoàn toàn 0. C2H6 B. C2H4 C. C2H4N C.12 lít C. 17.15 gam một hidrcacbon X.8g C. C6H6 Câu 37: Một hidrocacbon có %C=88.15 lít hidrocacbon X(khí) thu được hỗn hợp khí Y nặng bằng etan(các thể tích khí đo ở đktc).4 lít H-C đktc số gam H2O thu được là 36 gam. 1g Câu 39: Hợp chất A có công thức đơn giãn là CH3O và có dA/H2= 31.2 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là: A. C2H8 C.444mH2O và khi hóa hơi 1. C3H4O B.2%. sản phẩm cháy dẫn qua bình đựng nước vôi dư ở OoC thì thu được 3g kết tủa và khối lượng bình tăng lên 1. CH4 B. CH2 C.3 lần khối lượng của phân tử axit axetic. Công thức phân tử đúng của X là: A.24 lít D. C3H4.37% Câu 24: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C4HyCl biết %C=51. C2H4. 0. C2H4N C.7%. C2H6 Câu 33:Trộn 5 lít H2. C3H8 Câu 34:Đốt cháy hoàn toàn 1. Mặt khác a gam X có cùng thể tích với 0. C5H10 B. C2H6O D. C3H8 C. Biết VCO2 =6/7VO2. C2H6 D.72 lít (đktc) hh CO2 và ankan X.

tên của ankan có nhánh được gọi theo tên thay thế: -Chọn mạch chính là mạch dài nhất và có nhiều nhánh nhất -Đánh số các nguyên tử C thuộc mạch chính từ phía phân nhánh sớm hơn -Gọi tên:Số chỉ vị trí nhánh+tên nhanh+tên mạch chính+an III. Tính chất vật lý -Ở nhiệt độ thường các ankan từ C1-C4 ở trạng thái khí. Ankan có nhánh: Theo IUPAC. Giá trị của V là: A. C4H10 B. C2H4 C.24 lít D.Giá trị của x là: A. không màu -Ankan từ C1-C4 không mùi.36 lít Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn 4. . Đồng phân: Mạch cacbon (chú ý thêm bậc cacbon) II. bazo. phản ứng oxi hóa. 4 Câu 43: Để đốt cháy một mol chất X cần 3. C2H6. C2H6 D.344 lít B. C10-C16 mùi dầu hỏa.Sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào dd nước vôi dư. Tổ Hóa Học 17 . 1.12 lít C. khối lượng riêng tăng theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử. 3. C2H6 D. Tăng 4g D. 1 B.từ C5 đến khoảng C18 ở trạng thái lỏng. C3H8…CnH2n+2 (n ≥ 2) 2. ở nhiệt độ thường không phản ứng với axit.Nhiệt độ sôi.Ankan có khả năng tham gia phản ứng thế. đồng phân 1. IV.Công thức phân tử của X có thể là: A. chất oxi hóa mạnh. Đồng đẳng. C5-C10 có mùi xăng. Đồng đẳng: CH4.1gam. C4H10 B. từ C18 trở đi là chất rắn.Tăng 6g B.Phản ứng thế bởi halogen: as CH4 + Cl2   → CH3Cl + HCl Clometan (metyl clorua)  a s→ CH2Cl2 + HCl CH3Cl + Cl2 Diclometan (metylen clorua) as CH2Cl2 + Cl2   → CHCl3 + HCl Triclo metan (clorofom)  a s→ CCl4 + HCl CHCl3 + Cl2 Tetraclometan (cacbon tetraclorua) Nguyên tử hidro liên kết với nguyên tử cacbon ở bậc cao hơn dễ bị thế hơn.48 lít CH4 (đktc) sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng dd trong bình: A.3gam hợp chất hữu cơ X cần V lít O2 (đktc). Giãm 6g C.5 mol O2.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.5. C2H6O2 Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 2. 1. Danh pháp: 1. nhiệt độ nóng chảy. 3 D. các ankan rắn không bay hơi nên không có mùi. -Ankan nhẹ hơn nước không tan trong nước. 1. 2.Ankan không phân mánh Công thức CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22 Tên metan etan Propan butan Pentan Hexan Heptan Octan Nonan Decan 2.Giãm 4g Câu 42: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C4H7Clx và MA=161.Thấy có 10gam kết tủa và khối lượng bình tăng 7. Hóa tính Các ankan khá trơ về mặt hóa học. C2H4 C. phản ứng tách. C2H6O2 ANKAN LÝ THUYẾT I. 2 C.

x t→ CH2=CH2+H2  0 CH4 + C3H6 CH3-CH2-CH2-CH3 t0. 3 2. Phản ứng tách: CH3-CH3  t.2-dimetylpropan 4. n-pentan C. 4 B. Ankan X có công thức phân tử C5H12. Phản ứng cộng D. C. 2 đồng phân. iso-pentan C. C6H6 + Cl2 tp→ C6H5Cl + HCl D.Hiđrocacbon no. Vậy X là: A. Điều chế và ứng dụng 1. Cho Tên gọi hợp chất X có công thức cấu tạo : o 2 4 0 Tổ Hóa Học 18 . Hidrocacbon X có CTPT C5H12 khi tác đúng với Clo tạo được 3 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Ứng dụng BÀI TẬP 1. D. neo-pentan D. 5 C. Có bao nhiêu ankan đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12? A. Cả A.Hiđrocacbon không no. 3 đồng phân B. không vòng 2 đồng phân. 6 đồng phân 5: Trong các phản ứng sau. phản ứng nào không phải là phản ứng thế? A. Trong phòng thí nghiệm: +CH3COONa (r) + NaOH(r)→ CH4 + Na2CO3 +Al4C3 + 12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3 2. 2 D. Điều chế: Trong công nghiệp metan và đồng đẳng được tách từ khí thiên nhiên và dầu mỏ. . Phản ứng tách B. C6H6 + 3Cl2  a s→ C6H6Cl6 . B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang H2 C H3C CH3 + Cl2 as CH3CH2CH2Cl + HCl 1-clopropan (43%) H3C H C Cl CH3 + HCl 2-clopropan (53%) 2. khi tác đúng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo.2. 8.C. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O CnH2n+2 + 3n +1 O2 → nCO2 + (n+1)H2O 2 nCO2<nH2O  → nAnkan=nH2O-nCO2 Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: CH4 + O2 → HCHO + H2O V.t 6: Hiđrocacbon X có công thức phân tử là C4H10.Hiđrocacbon no. xt C. Phản ứng đặc trưng của hidrocacbon no: A. Tên của X la: A. có vòng 2 đồng phân 7. không vòng 3 đồng phân. iso-pentan B. 5 đồng phân D. 2-metyl butan 3. B. neo-pentan D. Phản ứng thế C.Hiđrocacbon no. X là: A. C2H6 + Cl2  a →s C2H5Cl + HCl B. pentan B. C2H5OH H SO đ→ C2H4 + H2O   . Tiến hành clo hóa 3-metylpentan tỉ lệ 1:1 thu đước bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau? A.xt C2H4 + C2H6 C4H8 +H2 3. 4 đồng phân C.

4-brom-2-metylpentan 16:Chất hữu cơ có công thức cấu tạo sau có tên gọi là gì? CH3 . C4H10. 3. CH4 14: CTPT ứng với tên gọi 4-etyl-2. 20: Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan.2. 4. CH3CH2CHBrCH3 C.3.metylbutan D.5-dimetylheptan C. C. C5H12.clo. Ankan Z có công thức phân tử là C5H12. D. n-hexan. D. 2. Công thức cấu tạo của Z là? A. Danh pháp IUPAC của ankan đó là A. 10. iso-butan và n-pentan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là: A.C12H26 B.2-brom-2-metylpentan. 2. C4H6 13: Khi nhiệt phân CH3COONa với vôi tôi xút thi thu được sản phẩm khí: A. CH4. 18: Cho 4 chất: metan. CO2 D. 2-metylpentan. CH3 CH2 CH CH2 Cl CH3 CH3 CH3 H2C C CH2 CH3 CH3 Cl C.3. neo-pentan và etan. D. C.2.4 – đietyl-4-metylhexan B. C10H22 C. 2. 3-brom-metylpentan.clo.etyl-3. 19: Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14.5-đimetylhexan C. 2. C11H24 D.3. propan và n-butan. CH CH2 CH3 Cl B.3-đimetylbutan. người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. CH3CH2CBr2CH3.3-trimetylheptan là: A.5-đimetylhexan D. C5H12O D. người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. 4 brom-2-clo-2. Tên gọi của 2 ankan đó là: A. 1. 2. CH3CH2CH(CH3 )2 C. etan. C3H7Cl. C12H24 15: Khi cho 2-metylpentan tác dụng với brom thu được sản phẩm chính là dẫn xuất monobrom nào sau đây? A. C. CH4. Tiến hành p/ư dehidro hóa Z thu được một hỗn hợp gồm 3 anken là đồng phân của nhau trong đó có hai chất là đồng phân hình học. 2.metylbutan B. C2H6OB. 3-brom-2-clo-2. Không có cấu tạo nào phù 11: Sản phẩm chính của phản ứng brom hoá 2. C3H4.metylbutan 12: Dãy nào sau đây gồm các chất là đồng đẳng của metan: A. 1.2-đimetylbutan. 5-etyl-3.3.2. B.metylbutan C. C2H4. D. B. CH3CH2CH2CH2Br B. 1. 4-brom-2-clo-2. CH3CH2CH2CH2CH3 B. N2. C2H2. H2 C. B. Khi cho butan tác dụng với brom thu được sản phẩm monobrom nào sau đây là sản phẩm chính? A. C6H14 C. C4H10. Tổ Hóa Học 19 CH3 CH CH CH3 Cl . B. 2. C.CH3CH2CH2CHBr2 D. CH4 B. 3. C5H12. propan và iso-butan.metylbutan theo tỷ lệ số mol 1:1 là: A. etan và propan.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang CH3 H3C H C C2H5 H2 C C C2H5 H2 C CH3 A. 2-clo-4-brom-2.clo. C(CH3)4 D.5-đimetylheptan D.5-đimetylhexan B.clo.CH(CH3)-CHBr-CH2-CCl(CH3)-CH3 A.trietyl-pentan 9.5-trimetylhexan 17: Tên gọi: 2 – clo – 3 – metylbutan ứng với công thức cấu tạo nào sau đây? CH3 A.1-brom-2-metylpentan D.

B. C.C4H10 25: Số đồng phân ứng với công thức C4H10 là: A. CH4 B. CH4 B. C. CH4 B. Công thức phân tử của X là: A. 2. Là dung môi không phân cực D. CTPT của A là gì ? A. B lần lượt là: A. Oxi D. 5. 2. Al(OH)3 35: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể Tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). 3. C5H12. 4. chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? A. C2H6 C. chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? A.B.4g cacbon . 22: Trong các chất dưới đây. Khi đốt cháy X thu được CO2 và hơi H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2. Nung natriaxetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút B. 4. 4. dd NaOH D. Công thức phân tử của X là : Tổ Hóa Học 20 . D. Al2O3 B. Ankan có CTPT là: A. Al(OH)3 D.C2H6 C. Các ankan từ C1 đến C4 là chất khí B. Ankan chỉ có liên kết δ bền vững. B. Đồng phân mạch phân nhánh nhiều nhất C. 26: Số đồng phân ứng với công thức C6H14 là: A. Ankan có nhiều Hidro bao bọc xung quanh D.3-đimetylbutan khi phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 có chiếu sáng thì thu được sản phẩm đồng phân là: A. C3H8 D. C6H14. 5. D. Cả A. Ankan có khối lượng phân tử lớn C. CH4. C. 3. AgNO3 24: X là một hidrocacbon no. D. C2H6. Cả A. Đồng phân isoankan D.B đúng D. C2H6 C. Công thức phân tử của X là: A. 5. dd Brom C. C2H6 C. 3. D. C2H2. B. C3H8 D. 36: Phân tích 3 g ankan cho 2. Tan nhiều trong nước B. 5.C đúng 30: Trong số các ankan đồng phân của nhau. ở nhiệt độ thường không phản ứng với axit. C4H10 38: Khi phân huỷ hoàn toàn hidrocacbon X trong điều kiện không có không khí. chất oxi hóa mạnh vì: A. B. 6.C3H8 D. B.04%. dd KMnO4 B. C. 33:Ankan tan tốt trong dung môi nào? A. 4. Các chất A. thu được sản phẩm có thể tích tăng gấp 3 lần thể tích hidrocacbon X ( ở cùng điều kiện ) . Các ankan từ C5 đến C18 là chất lỏng C. C3H8. Là chất không màu C. B. 3. trong đó hàm lượng clo bằng 55. Cho nhôm cacbua tác dụng với nước C. C6H6 34:Cho phản ứng Al4C3 + H2O A + B . CH4. Al(OH)3 C. H2O B. dd HCl C.B sai 28: Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về tính chất vật lí của ankan? A. kết quả khác 37: Một ankan tạo được dẫn xuất monoclo. CH4 B. tỉ khối của Y so với H2 bằng 12.Các ankan từ C18 trở đi là chất rắn D. Cả A. 2. Ankan có tính oxi hóa mạnh 32:Hợp chất 2. 27: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế metan bằng cách nào sau đây? A. Ankan nhẹ hơn nước 29: Nhận xét nào sau đây đúng? A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 21: Thực hiện phản ứng crackinh n-butan thu được bao nhiêu sản phẩm? A. Đồng phân mạch không phân nhánh B.C4H10 23: Ở điều kiện thích hợp butan tác dụng được với: A. Đồng phân tert-ankan 31:Ankan tương đối trơ về mặt hóa học. bazo. D. C4H10. C3H8 D. C.

3. C. Giá trị của V là A.2 lít ở 0OC và 0.15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9. D. propan C.8. B. isobutan D. D. Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4. metan. C2H6 Tổ Hóa Học 21 . Giá trị của x là : A. Câu 50: Tên gọi của 1 trong 3 ankan thu được là: A.5. C. 15g D. C2H6 và C3H8 thu được 6. etan.84 lít khí CO2 (đktc) và 9. D. 84. Dùng cho câu 49. 47: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp thu được 96. butan. 46: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 7.4 atm. B. Đốt cháy hoàn toàn 0.45g H2O. CH4 B. 48: Hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp.24. CTPT của X là : A. C4H10 43:Đốt cháy hết 2. C2H6 và C3H8. 19. 3.8 lít khí CO2 (đktc) và x gam H2O. C6H14 39.2 gam H2O. B.5g C.45g H2O.5. Tên của Y là: A. 2. 5. C5H12 D. C2H6 và C3H8. C4H10 C. 6. 2.5.2. C.8. D.Công thức phân tử hiđrocacbon là: A.84 lít hỗn hợp khí gồm CH4.3-trimetylpentan. B. B.0. B. C2H6 B. 52. 52. C3H8 44: Đốt cháy hoàn toàn 0. C3H8 và C4H10. thấy thể tích khí thu được gấp 5 lần thể tích ankan X( đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ áp suất ).143% (D = 1 g/l) thu được 0. C2H6 B.15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9.33% . Cho D tác dụng với H2SO4 dư thu được 17.2-đimetylpropan. Tên của ankan đó là: A. Công thức phân tử của A và B là: A. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ? A. C2H6. C. B. C3H8 D. D. CH4 và C2H6. sản phẩm sau khi đốt cháy cho qua 1 lít nước vôi 0. C5H12 41: Ankan Y td với Brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H2 bằng 61. Câu 49: Giá trị của m là: A.92 lít CO2 (đktc).3-đimetylhexan. C4H10 và C5H12. CTPT X: A. C4H10 D.60. C. C3H8 (đktc) thu được 16. 42. Công thức phân tử của 2 ankan là: A.5g C. C. 52: Khi brom hoá một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỷ khối hơi so với hiđro là 75. D. C. isopentan. 53: Đốt cháy hết 0. 3. propan.0 gam H2O. Khí ra khỏi bình có thể tích 11. 4. 2-metylbutan 42: Khi nhiệt phân một ankan X trong điều kiện không có không khí thu được khí H2 và muội than. 84. Công thức phân tử của A và B là A.24 lít ankan X (đktc). Công thức phân tử của Y là A. D. C4H10 và C5H12. C2H6 C. butan B. dẫn tòan bộ sản phẩm cháy vào dd nước vôi trong dư thấy có 40g↓. C2H6 B. 15g D.6 gam H2O. 2. B. C3H8 C. C3H8 và C4H10.0.42.224 lít (đktc) một hiđrocacbon no mạch hở. D.72 lít khí CO2 (đktc) và 7.37. Đốt cháy X với 64 gam O2 (dư) rồi dẫn sản phẩm thu được qua bình đựng Ca(OH)2 dư thu được 100 gam kết tủa.0.42. 18.5g B. 13. C.1g kết tủa.5g 45: Khi đốt cháy hoàn toàn 7.36. C4H10 B. C4H10 C. C4H10 và C5H12. C3H6 D. C3H8 C. C3H8 và C4H10. 50: Nung m gam hỗn hợp X gồm 3 muối kali của 3 axit no đơn chức với NaOH dư thu được chất rắn D và hỗn hợp Y gồm 3 ankan.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. 42.8 gam CO2 và 57. C2H6 và C3H8.4.48. CH4 và C2H6. Tỷ khối của Y so với H2 là 11. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ? A.5g 40: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83. C5H12 D.37.5. CH4 và C2H6.5g B.

kqk 59: Oxi hóa hoàn toàn m gam một hidrocacbon X cần 17.6 lít D. C5H12 D.Ctpt của X là: A.95. C5H12 71: Hỗn hợp khí A gồm etan và propan.8. C2H6. C4H10 C. thu được 24. C2H6 B.4 g nước. C3H8 C. Ctpt ankan là: A. C7H16 C.Các khí đo ở đktc.0 ml hỗn hợp X gồm C3H6. C6H14 C. sản phẩm thu được cho đi qua bình 1 đưng H2SO4 đặc.97g muối trung hòa và 10.1. Giá trị của m là: A. 4 66: Đốt cháy hoàn toàn 0.3g B. Dẫn hỗn hợp đó qua 100 gam dung dịch brom 16% thấy dung dịch brom mất màu và khối lượng bình tăng 2.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 54 : Một hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Ctpt ankan đó là: A.3% D. 4 C. C2H6 C.8 gam. kqk 60: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai hidrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 6.2. C3H8.48 lít B. 4.83% clo về khối lượng. C6H14 58: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được 6. 68.0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).MX=113. B. C2H4. 23g C. C2H6 và C2H4 C. C5H12 D. CH4. 56: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hidrocacbon đồng đẳng có phân tử khối hơn kém nhau 28 đvC thu được 11. Công thức phân tử của hai ankan là: A.C4H10. D. Tỉ khối của X so với khí hiđro là: A.02 mol ankan A trong khí clo vừa đủ.6g ankan A rồi dẫn toàn bộ khí đi qua bình đựng dd Ca(OH)2 thì thu được 1. 3. 32g 61: Oxi hóa hoàn toàn 0. C. % khối lượng của propan là: Tổ Hóa Học 22 . C3H8 B.96 lít 63: Tỷ khối hơi của một ankan so với không khí 3. 12. 59. 51. Vậy công thức của anken và ankan lần lượt là: A. sau phản ứng thấy thoát ra 3. 5 B.92 lít oxi đktc thì thu được 11.4% 69:Ankan A có 16. 33. C3H8 B.2 lít CO2(đktc)và 14.95 B.Có bao nhiêu ctct ứng với công thức phân tử vừa tìm được? A. CH4 và C3H6 55: Đốt cháy hoàn toàn 20. bình 2 đựng Ba(OH)2 dư. Số đồng phân cấu tạo của A là: A. 5. (CH2)n B.2g D. 22.93.36g muối axit. sản phẩm cháy cho qua dd AgNO3 dư thu được 22.8. C5H12 D.16 lít oxi và thu được 3. kqk 62:Đốt cháy hoàn toàn 1 lít butan thì thể tích CO2 có thể sinh ra ở cùng điều kiện là: A. C3H8 D. 5 lít B. 4 lít C.Thành phần % khối lượng của metan trong hỗn hợp A là: A. Ctpt hai hidrocacbon đó là: A. 6 70: Hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp có tỷ khối so với hidro là 24.8 lít 68: Đốt cháy hoàn toàn 3. C4H10. CH4 B. 3. Thể tích O2 đã tham gia phản ứng là: A.7% C. C6H14 B. bình 2 có m gam kết tủa xuất hiện.36 lít một khí (đktc).1 C. C2H6. 49.8 gam CO2 và 5.6% B. 5 D. Thì khối lượng bình 1 tăng 6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí bay ra thu được 8. 3 D. Ctpt của A là: A. C5H12 D. C2H6 và C3H6 D. C3H8 C. C4H10 D.96gam kết tủa trắng. 4. 11.72 lít CO2 đktc và 7.Giá trị của m là: A.36 lít CO2 ở đktc.28% khối lượng hidro trong phân tử.1 mol hỗn hợp 2ankan.4 gam nước.36 lít hỗn hợp khí A gồm metan và etan thu được 4.21.C4H8 57: Đốt cháy hoàn toàn 3. C8H18 65: X là dẫn xuất clo : CxHyClz trong phân tử có 62. C2H6.3 gam.92 lít C.48 lít khí cacbonic. 2. 66. C3H8 B.Ctpt của A là: A. 25. C4H10 C. C8H18 64: Một ankan có %C=84. 2 C. CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4). 8.2g nước. C5H12 D.24 lít CO2 đktc và 2.2 lít CO2 đktc. 48. Ctpt của X là: A.25 D.7 gam nước. thu được 2. C4H10 67: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon. 3 B.48 lít D. C3H8 B.Tỷ khối hơi đối với không khí bằng 3. C4H10 D.9. CH4 và C2H4 B. 2. CH4. C4H10 C.Đốt cháy hết hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi nước theo tỷ lệ 11:12.

Cả A.5% B. 18g XICLOANKAN LÝ THUYẾT I. Xicloankan là hidrocacbon không no. Phản ứng thế B. Phản ứng đốt cháy D. Cl-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-Cl D.Cấu trúc.t0 CH3-CH2-CH2-CH3 butan -Thế: Cl + Cl2 as + HCl -Phản ứng oxi hóa: CnH2n + 3n O2 → nCO2 + nH2O 2 xt. 1-etyl-3-metylhexan D. Xicloankan là hidrocacbon no. Khi cho clo hóa một xicloankan thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất. 81. Cho xicloankan có công thức cấu tạo: Theo danh pháp IUPAC tên gọi của xiclonkan đó là: A. mạch hở có một nối đôi trong phân tử C. t0 CH3-CH2-CH3 propan + H2 Ni. Điều chế: BÀI TẬP CH3 CH3 1. mạch hở B.8g D. + Cl2  → 1:1 Cl D. Xicloankan nào có khả năng cộng mở vòng? A.C đúng 3. Cả A. Tính chất vật lý: 2. 25% 72: Crackinh 5. 75% D. t0 + H2 CH3(CH2)4CH3 III. danh pháp Cấu trúc: Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng Đồng phân: Cách gọi tên:Đánh số sau cho tổng số chỉ vị trí các nhánh là nhỏ nhất II. Phản ứng cộng mở vòng C. đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thì khối lượng nước thu được là: A. B. HX + H2 Ni.5% C. 4. Cả A. đồng phân. 1-etyl-3-metylxiclohexan B. 3-etyl-1-metylxiclohexan 2. 9g C. Tính chất 1.5g `B. 10.Xicloankan đó là: Tổ Hóa Học 23 .Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. Câu nào đúng khi nói về xicloankan? A.B. CH3-CHCl-CH2-CH2-CH3 6. B. halogen.B. mạch vòng D. C. Tính chất hóa học: -Cộng mở vòng: Cộng với hidro.Chọn đúng sản phẫm thế của phản ứng sau A. 15. xicloankan có thể tham gia phản ứng nào? A. Xicloankan là hidrocacbon no.C sai 4.8g butan thu được hỗn hợp khí A.1-metyl-3-etylxiclohexan C. Cl Cl C H2 C.B 5.

Đốt cháy hoàn toàn 2.Khối lượng xiclopropan đủ để làm mất màu 8g brom là? A. Một xicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với nitơ bằng 2. 12. 6g B. Xiclohexan 7. Danh pháp: +Chọn mạch chính là mạch dài nhất chứa nối đôi +Đánh số C mạch chính từ phía gần liên kết đôi +Gọi tên: Số chỉ vị trí nhánh+tên nhánh+tên mạch chính+số chỉ vị trí liên kết đôi+en II.B. Metylxiclopetan B.2-dimetylxiclopropan D. CnH2n-4 9. Tính chất: 1.1g D. Xiclopentan 14. Hóa học:Liên kết π ở nối đôi của anken kém bền nên dễ bị đứt khi tham gia các phản ứng hóa học -Phản ứng cộng: +Cộng H2 i CH2=CH2 + H2  N → CH3-CH3 etan .H cộng vào C mang nhiều H hơn.CH3-CH2-CHBr C.C đúng 8.2g C. C3H6 C. Xicloankan có công thức tổng quát là A. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm n xicloankan thu được (a+10)g nước và (a+36)g CO2. đồng phân. C6H12 11. Etylxiclobutan C.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. mạch hở có một liên kết đôi trong phân tử +Công thức tổng quát CnH2n (n ≥2) 2Đồng phân: +Đồng phân cấu tạo (đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí liên kết đôi) +Đồng phân hình học 3. Đồng đẳng: +Anken là hidrocacbon không no. Cả A. 1. CnH2n B. B.t +Cộng halogen: CH2=CH2 + Cl2 → Cl-CH2-CH2 –Cl +Cộng axit. Đồng đẳng. Ctct của X là? CH3 A. 6 13. 7g C. danh pháp 1.05g B.t i CnH2n + H2  N → CnH2n+2 . 4g 10.còn X cộng vào C mang ít H hơn hay C có bậc cao hơn. Từ xiclopropan có thể điều chế được: A. Propan D. CH2Br-CH2-CH2Br D. 5 D. C4H8 B. 1.24 lít một xicloankan X (đktc) thu được 7.Biết X làm mất màu dd Brom. CH3-CH2-CH3 B.CTPT của X là? A.2 gam nước. Đimetyl xiclo propan có bao nhiêu đồng phân mạch vòng? A.Metan C. D. Chất nào sau đây có khả năng làm mất màu dd brom? A. C. C5H10 D. Giá trị của a là? A. 4 C. CnH2n+2 C. 2. 2CH2=CH-CH3 + 2HCl → CH3-CHCl-CH3 + CH3-CH2-CH2-Cl 0 0 Tổ Hóa Học 24 . nước: CH2=CH2 + H2O→ CH3-CH2 –OH CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2 –Cl QUY TẮC MAC-COP-NHI-COP Trong phản ứng cộng axit hoặc nước (HX) vào C=C của anken. Xiclopropan B. 4. Vật lý:Tương tự ankan 2. 3 B. CnH2n-2 D. 10g ANKEN LÝ THUYẾT I. 8g D.

CH2=CH– CH2– CH=CH2. (V). Câu 2: Số đồng phân của C4H8 là A. C. D. C. 5. CH3CH = C(CH3)2 (III). Câu 3: Hợp chất C4H8 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? A. B. 4. (II). 1. 2-clo-but-1-en. CH3 – C(CH3) = CH – CH2 – CH3. C2H5–C(CH3)=C(CH3)– C2H5(IV).p H2 H2 CH2 C C -Phản ứng trùng hợp: -Phản ứng oxi hóa: +Oxi hóa hoàn toàn CnH2n + n H2C n 3n O2 → nCO2+ nH2O 2 +Oxi hóa không hoàn toàn: 3CH2=CH2+2KMnO4 + 4H2O → 3HOCH2-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH III. C. D. (IV). C. 6. B. 4. 5. D. isohexan. 2. Câu 6: Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1). (1). 5. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng. 3.(3) và (4). Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng. Câu 8: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)? CH3CH = CH2 (I). 7. CH3– C(CH3)=CH– CH2.xt. 10. (1) và (2). 3. (IV). CH2=CH– CH=CH– CH2 – CH3. B. Câu 9: Cho các chất sau: CH2 =CH– CH2– CH2– CH=CH2. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br D. B. (IV).(2) và (3). B. C. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng. Câu 11: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr. 6. Phản ứng trùng hợp của anken. C. 4. (V).CH3-CH2-CHBr-CH2Br C. C.170 → C2H4 + H2O  BÀI TẬP Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH2– C(CH3)=CH–CH3. (V). Câu 7: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học? A. CH3CH = CHCl (II). 3-metylpent-3-en. 2-etylbut-2-en. 3-metylpent-2-en. C. Câu 4: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken? A. 2. theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính? A. (I). III.3-đimetylbut-1-en (2). (III). CH3 – CH2 – C(CH3) = C(C2H5) – CH(CH3)2. Điều chế: C2H5OH H SO . D.điclobut-2-en. Tên của X là A. 4. 5. 2-metylbut-2-en.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang sản phẫm chính sản phẫm phụ t0. 6. 3-metylpent-1-en (3). 10. B. Câu 5: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? A. D.3. 3metylpent-2-en (4). D. Những chất nào là đồng phân của nhau? A. (3) và (4). (II). (2). C. 2. D. D. D. C2H5–C(CH3)=CCl–CH3(V). 7. 4. CH3-CH2-CH2-CH2Br Câu 12: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất? 2 4 0 Tổ Hóa Học 25 . B. B. Số chất có đồng phân hình học là A. CH3-CH2-CHBr-CH3 B. D. CH3 – CH2 – CH = CH – CH2 – CH3. Câu 10: Áp dụng qui tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây? A. 6. B. B. A.3 – đimetylpent-2en. C. CH3CH=CH-CH3. (IV).

dd brom dư. sản phẩm thu được có cấu tạo là A. D. 4. 3-etylpent-2-en. D.to) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng? A. ( H2SO4 đặc. Vậy X là A. C. 2-Metylbut2-en. C. C. B. D. C.CH = CH . sau đó để yên hai ống nghiệm trong vài phút. 170oC) thường lẫn các oxit như SO2. B. D. 3-Metylbut-1-en. D. B. 3.ol. Ở ống nghiệm thứ hai cả hai lớp chất lỏng đều không màu. propan.CH3. D. B. Hiện tượng quan sát được là A. Câu 27: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là Tổ Hóa Học 26 . Màu vàng nhạt vẫn không đổi ở ống nghiệm thứ nhất C. 3-etylpent-1-en.CH3 và CH2 = CH . X. ispropen. 5. 6. C. 3. propen và but-2-en (hoặc buten-2). 3-metylbutan-2.CH2 CH3. 6. C. Câu 20: Hợp chất X có CTPT C3H6.dd KMnO4 loãng dư. X gồm A.CH3. 2-metylbutan -2.3. propen. CH2 = CH2 và CH2 = CH . C. mỗi ống chứa 1 ml dung dịch brom trong nước có màu vàng nhạt. 2. B. D. C. CO2. Câu 22: Có hai ống nghiệm. A. Lắc đều cả hai ống nghiệm. C. B. 2. B. Câu 21: Hai chất X. Chất dùng để làm sạch etilen là A. Thêm vào ống thứ nhất 1ml hexan và ống thứ hai 1ml hex-1-en. C. Câu 26: Hợp chất 2-metylbut-2-en là sản phẩm chính của phản ứng tách từ chất nào trong các chất sau? A. eten và but-2-en (hoặc buten-2). 5 Câu 14: Có bao nhiêu anken ở thể khí (đkt) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất? A. D. D. B. D. Hai anken đó là A. 3-etylpent-3-en. 3-Metylbut-2-en. C. Câu 16: Anken thích hợp để điều chế ancol sau đây (CH3 CH2)3C-OH là A. B. C. D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. D. 1. 2-Metylbut-1en. Hai anken đồng đẳng của nhau.đimetylpent-1-en. 3. Câu 13: Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 tác dụng với H2O (H+. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1).CH = CH .C đều đúng. Y là A. (-CH2-CH2-)n .ol. 5. (-CH=CH-)n . C. D. A hoặc D. 4. 1. Câu 25: Sản phẩm chính của sự đehiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol là chất nào ? A.xicloropan. Tất cả đều đúng. D. 6. Câu 17: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. 2-brom-2-metylbutan. eten và but-1-en (hoặc buten-1). dd Na2CO3 dư. D. Câu 24: Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH. Hai anken hoặc xicloankan vòng 4 cạnh. 4. CH2 = CH2 và CH3 . Câu 18: Số cặp đồng phân cấu tạo anken ở thể khí (đktc) thoả mãn điều kiện: Khi hiđrat hoá tạo thành hỗn hợp gồm ba ancol là A.B. C. Có sự tách lớp các chất lỏng ở cả hai ống nghiệm. Câu 19: Số cặp đồng phân anken ở thể khí (đkt) thoả mãn điều kiện: Khi hiđrat hoá tạo thành hỗn hợp gồm ba ancol là A. B. B. B. CH3 . 2. B. X tác dụng với dung dịch HBr thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. dd NaOH dư. Câu 23: Trùng hợp eten. 4. (-CH2=CH2-)n . Hai anken hoặc hai ankan. 8. B. B. Câu 15: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). 3. (-CH3-CH3-)n . Hai anken hoặc xicloankan vòng 3 cạnh. 7.Y mạch hở có CTPT C3H6 và C4H8 và đều tác dụng được với nước brom.

CH4 B. Câu43:Trong công nghiệp . B. MnO2.CH3CH2= CH2 C.số mol CO2> số mol nước D. MnO2. Z thuộc dãy đồng đẳng A. CO2 Câu 29: Anken không tác dụng với chất nào sau đây? A.tách nước từ ancol D.anken hoặc xicloankan B.3 C. K2CO3.5 Câu42:Trong phòng thí nghiệm .propan-1.propan-1. C. CnH2n-2 (n>=3) D.a.15 B.parafin C. Câu 28: Các chất sau chất nào làm mất màu dd brom? A. anken. C2H5OH.B.crăckinh ankan C.3-điol D. MnO2. C2H4(OH)2.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.dd brom trong CCl4 B. Câu 44: Phản ứng đặc trưng của anken là: A.tách hiđro từ ankan B.b.etilen được điều chế bằng cách : A. MnO2. D. C. Oxi hóa Câu 45:Dãy đồng đẳng của axetilen có công thức chung là: A.CH2= CHCH2 B. B.2-điol C.polietilen C.HOCH2-CH2OH.anken hoặc monoxicloankan Câu38: Sản phẩm phản ứng oxi hoá etilen bằng dung dịch thuốc tím là : A. KOH. CnH2n-2 (n>=2) Câu 46: Anken có các đồng phân: A.olefin B.KOOCH2-COOK.D. KOH. C2H6 D. Câu34: Sản phẩm trùng hợp etilen là : A.số mol CO2 = số mol nước Câu37: Khi đốt cháy hiđrocacbon A ta thu được số mol CO2 = số mol nước. Đồng phân cấu tạo C.-(CH2-CH(CH3))n.tách nước từ ancol D.C. C2H4 C.2 B.CH2= CH-CH2Câu 32: Nhóm anlyl có công thức là: A. khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. C. K2CO3. cả A.crăckinh ankan C. Câu 27: Ba hiđrocacbon X.-[CH2-CH(CH3)]n. H2O.tách hiđro từ ankan B. ankan. Y. ankin.-n(CH2-CH(CH3)).monoxicloankan D. CnH2n+2 (n>=2) B.poli(etilen) B.CH2= CH2 C. Các chất X. Z là đồng đẳng kế tiếp. D. dd KMnO4 Câu 30: Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt etan và etilen? A. hệ số KMnO4 lúc cân bằng là : A.HOOCH2-COOH. Cộng B.b đều đúng. Cl2.etilen được điều chế bằng cách: A.HOCH2-CHO.propan-1.vadơlin D.CH2= CHD.17 D. D.CH2= CH B.số mol CO2 <số mol nước C. C2H4(OH)2. AgNO3\NH3 C. Câu39: Sản phẩm phản ứng oxi hoá propilen bằng dung dịch thuốc tím là : A.xicloankan hoặc ankan C. B.số mol CO2 ≤ số mol nước. CnH2n-2 (n>=1) C.CH2= CH-CH2Câu 33: Các anken còn được gọi là: A.a. B. AgNO3\NH3 D. Thế D.-n[CH2-CH(CH3)]Câu36: Khi đốt cháy anken ta thu được : A. dd KMnO4 C.4 D.A là : A.3-đial Câu 40: Trong phản ứng oxi hoá anken CnH2nbằng dung dịch thuốc tím có tổng hệ số các chất lúc cân bằng là : A. D.1-điol B.c đều đúng.B Câu 31: Nhóm vinyl có công thức là: A. dd brom D.CH2= CH-CH2. Y.điolefin. ankađien.18 Câu41:Trong phản ứng oxi hoá anken CnH2nbằng dung dịch thuốc tím .poliepilen D. Đồng phân hình học Tổ Hóa Học 27 .polipropilen Câu35: Sản phẩm trùng hợp propen là: A.16 C. H2 B. Tách C.propan-1.

50%. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư. Biết X làm mất màu dung dịch brom và có mạch cacbon phân nhánh. thu được 24. C.2 mol H2O. 30%.0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). C. C5H12 và C5H10.2.4g. B. X có khối lượng là 12.2 mol C3H6 và 0. CH2 = CH .23mol H2O.2 mol C2H4 và 0. Phần 1: đốt cháy hoàn toàn thu được 2.2 mol C2H2. 20%.1 mol C3H4.48g nước. Câu 53: Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol.1 mol C3H6.9 B. CH4.4g CO2 và 12. thấy khối lượng bình brom tăng 4.2 mol hỗn hợp X gồm etan.6g H2O. 2-metylpropen và cis-but-2-en. cis-but-2-en. Tỉ khối của X so với khí H2 là: A. 20%. B chỉ có thể là ankan hay anken. 2-clobutan D. 20%.09 và 0.01 và 0. B.1 mol hỗm hợp gồm CH4. 50%.0 ml hỗn hợp X gồm C3H6.CH3. 0.02 và 0. 0. Ankan và anken đó có công thức phân tử là: A.2 mol C2H4. dd Brom B. B. 0. 30%. 30%.48 lít. C.02 D.24 lít CO2 (đktc). 20%.C Câu 48: Chất tác dụng với HCl tạo ra hai sản phẩm là: A. C2H6 và C2H4. (CH3)2C = CH .2 mol C2H4. Câu 59: Một hỗn hợp X gồm 1 anken A và 1 ankin B. Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm CH4. 2.CH3. D. etilen B.08 mol C3H8 và 0. 25. 0. B. C. But-2-en C.6 mol CO 2.CH2 . 1-clobuten B. cis-but-2-en và but-1-en. D. B.08. Phần 2: Hiđro hoá rồi đốt cháy hết thì thể tích CO2 thu được (đktc) là bao nhiêu? A. D. 12. 0. Giá trị của V là: A. Vậy % thể tích etan. but-1-en.1 Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn 10ml hiđrocacbon X cần vừa đủ 60ml khí Oxi.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C. 1.24 lít. 2. 0.8 C. 22. 4. 0.12 lít. C. B. Isobutilen D.1 mol C3H4.CH3. xúc tác Ni. 0. C2H2 thành hai phần đều nhau. C2H4 thu được 0. B. sau phản ứng thu được 40ml khí cacbonic. Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn 20. Propen Câu 49: but-1-en tác dụng với HCl tạo ra sản phẩm chính là: A.B D. 1-clobutan C. Lấy m gam hỗn hợp này thì làm mất màu vừa đủ 80 gam dung dịch 20% Br2 trong dung môi CCl4. D. t0). B trong hỗn hợp X là A. C4H10 và C4H8 C. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp đó thu được 0.36. 30%. xiclobutan. CTCT của X: A. 2-metylpropen. Các thể tích khí đo ở đktc. 2-metylbut-2-en.72 lít. B trong hỗn hợp X. B. Dd thuốc tím C. C3H8 và C3H6 D. xiclobutan.B. 4. propan và propen lần lượt là A. Câu 57: Cho 0.2-clobuten Câu 50: Cho các chất: xiclobutan. but-1-en. B có cùng số nguyên tử cacbon. 2-metylpropen. 11. Xác định CTPT và số mol của A.12 mol C3H6. Đốt cháy 4. 0. 1. Số mol của ankan và anken trong hỗn hợp lần lượt là: A. CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4). B. Dd brom trong CCl4 D. propan và propen qua dung dịch brom dư.48.24. 50%.1 mol C2H6 và 0. cho cùng một sản phẩm là A.2 mol C2H6 và 0.01. A. A và B có cùng số nguyên tử cacbon. C. CTPT và số mol A. C2H4. Cả A. D. D.2g. 0. 50%.09 C. Câu 58: Một hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon A.1 mol C2H4 và 0.48 lít (đkc) hỗn hợp X thu được 26. CH2 = C(CH3)2.1 mol C3H6 và 0. 0.14 mol CO2 và 0.15 mol CO2 và 0. C4H10 và C2H4 thu được 0. D. Lượng khí còn lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6.36 lít. Câu 54: Chia hỗn hợp gồm C3H6. CH2 = C(CH2)2 . 0.68.08 và 0. 3. Vị trí liên kết Câu 47: Để phân biệt propan và propen ta dùng: A. Cả A. Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn 0. 2-metylbut-2-en và but-1-en. có thể tích là 6. cis -but-2-en và xiclobutan. D. C. 3. Tổ Hóa Học 28 .1 mol C2H2.1 mol C3H8 và 0. A.

4 lít B.2 lít hỗn hợp X thu được 57. 39. Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 80% thì lượng C2H4 cần dùng để sản xuất 5000kg PVC là A. Câu 64: Đốt cháy hoàn toàn agam một hỗn hợp etan. B. A hoặc B hoặc C. C.1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6. 12. 19. Đốt cháy hết 5.85g. C3H6 và C4H8.2g CO2 và 23. Y liên tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Giá trị của b là: A. Câu 68: X. 92.1g. 29. D. Penten.1 mol Y rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0.6g C3H6 D. C. M ta thu được lượng CO2 như nhau và tỉ lệ số mol nước và CO2 đối với số mol của K. CTPT X. Câu 67: Đem đốt cháy hoàn toàn 0. CTPT của K.8.75 thể tích oxi (cùng đk). 33g và 17. C3H6.6 lít X (đktc) thì thu được bao nhiêu gam CO2 và bao nhiêu gam H2O? A. Câu 74: Đốt cháy một số mol như nhau của 3 hiđrocacbon K. Buten.2g C4H8 C.12. 1. C. C2H4. C. CH4 và C3H4. B.2g. Dẫn Y qua bình H SO4 đặc dư được hỗn Z có tỉ khối so với hiđro là 19. Propan. 22g và 9. Y và khối lượng của X. Đốt cháy hoàn toàn X được hỗn hợp Y. B. trong đó MZ = 2MX. 1792kg.48. 8.68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). C2H6 và C3H6.12 lít khí.6g C3H6 và 11. 179. 16.4 lít D. có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.4g.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Câu 60: Một hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon X. CH2=CH2. 94.4lít Câu 65: Dẫn 1.4g CO2. D. 33g và 21. Đốt cháy 11. propen. Câu 72: Hỗn hợp X gồm 2 anken khí phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 48 gam brom.2kg. Eten. thu được 2. B. D. C. Y là A.24. cần b lít oxi ở đktc.8g C3H6 Câu 61: Đốt cháy hoàn toàn 0.5 .8 lít khí CO2. 1ankan + anken. CH3CH=CHCH3. A có 2 công thức phân tử là A. Đốt cháy X được nCO2 = nH2O. C2H4 và C3H6. Công thức phân tử đúng của X là A. C5H10 và C6H12. Z là 3 hidrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng. 280kg. X có thể gồm A. C C4H6. C. C3H6 và C4H8 D.48 lít khí CO2 (đktc). D. CH4 và C2H4.7g. L. Câu 62: Hỗn hợp X gồm propen là đồng đẳng theo tỉ lệ thể tích 1:1. CH4 và C3H6.6g C3H6và 11. 2 anken. A và B đều đúng Câu 73: Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau:C2H4 → CH2Cl–CH2Cl →C2H3Cl → PVC. 9. C5H10. CH2=C(CH3)2. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X dùng hết 24.5%. Cho A tác dụng với dd HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất. Y. 2. Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn 0. Câu 63: m gam hỗn hợp gồm C3H6. 1ankan + 1ankin. C. 5. Đốt cháy hoàn toàn 0. 59. C4H8. CTCT của A là A. D.6g. 3.05 mol một anken A thu được 4. Câu 71: Hỗn hợp X gồm C3H8 và C3H6 có tỉ khối so với hiđro là 21.48 lít CO2 (đktc).6g C2H4 và 12.1 mol anken X thu được CO2 và hơi nước. Giá trị của V là A. Vậy B là A. D. Nếu hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp trên rồi đốt cháy hết hỗn hợp thu được V(l) CO 2 (đktc).1g. C2H4 và C4H8 C.62% thu được dung dịch mới trong đó nồng độ của NaOH chỉ còn 16. C. D.1M được một lượng kết tủa là A. C2H4 và C3H6 B. C4H8. 13. Đốt 1 thể tích hỗn hợp X cần 3. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1. L. L. M (viết theo thứ tự tương ứng) là Tổ Hóa Học 29 . Công thức phân tử của 2 anken là A. C. D. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) A.76 gam. B.68 lít X thì sinh ra 2.9g.4 mol nước.36.2g C4H8 B.5. B.8g C2H4 và 16. D. 1 . C2H4 và C2H2 cháy hoàn toàn thu được 4. C.2 lít C. 1. C3H6. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm bằng 100 gam dung dịch NaOH 21. Câu 69: X là hỗn hợp gồm hiđrocacbon A và O2 (tỉ lệ mol tương ứng 1:10). 2. (CH3)2C=C(CH3)2. D. C4H8 và C5H10.4 mol CO2 và 2. M tương ứng là 0. B.2g và 7. Câu 70: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở. B.64 lít O2 (đktc). B. 4. 2800kg. B. D. but-2-en. CTPT của 2 anken đó là A. C2H6. B.

05 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69. 0.688. Vậy licopen có A. 18. 0. C. Khi đốt cháy hoàn toàn 0.2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn X được hỗn hợp Y.03. 2. m có giá trị là A. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2. 5 nối đôi. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en). but .56%. Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. 7.03 và 0. C2H4. 20. 5 nối đôi. C3H8 . C2H4 . D. 2. 30. D. tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là A. 56g. C4H8. B. C.8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8g Br2. Câu 75: Thổi 0.60 gam. Câu 87: 2. có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba.480. C.D. 15. C3H6. C2H2 . công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ trong quả cà chua. 20. propen và propin. B.96 gam.2-en. 1 vòng . D. CTPT của X là A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. B. 18. 12g. Dẫn Y qua bình H SO4 đặc dư được hỗn Z. C. Giá trị tối thiểu của V là A. C. C4H8 C. C3H4 . C. C3H6 . C3H6. sản phẩm chính thu được là A. B. sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Câu 82: X là hỗn hợp C4H8 và O2 (tỉ lệ mol tương ứng 1:10). C2H6. D. C. A có tên là A.12. C. B. 5. B. hiệu suất phản ứng đạt 40% là A.8g. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là A. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en).240. C3H4 . C. D. 20. 48g. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là A. Đốt cháy 0. C3H4. D. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en). D. Câu 86: Cho 3.C.4g hỗn hợp X gồm but-1-en và but-2-en lội chậm qua bình đựng dung dịch Br2. C2H4.1. Câu 80: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21.2-en. Câu 89: Dẫn từ từ 8. Câu 79: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45. 6. 16. 11. thu được số gam kết tủa là A. C. C3H8.223%.2 gồm propan. C2H4. C. C5H8. D. Câu 77: Khối lượng etilen thu được khi đun nóng 230g rượu etylic với H 2SO4 đậm đặc. Câu 76: Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0. 0. C. D. 350g.1 mol chất Z. D. 1 vòng.344. 4 vòng. 13 nối đôi. Tỉ khối của Z so với hiđro là 2 A.25 mol khí etilen qua 125ml dung dịch KMnO4 1M trong môi trường trung tính(hiệu suất 100%) khối lượng etylenglicol thu được bằng A. hex.18 B. 21. B.D. B. C3H6 . Công thức phân tử của X là A. 0. Câu 81: Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-1 (hay 3-metylbutan-2-ol).3-dimetylbut-2en. C2H4 .05 và 0. etilen. 4. D. Y. B. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en). 12 nối đôi. Câu 84: Licopen. C5H10. 2. Công thức phân tử của X là A.1 mol X. Tổ Hóa Học 30 . 19. C2H6 . Câu 85: Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có 8 liên kết α.80 gam. 84g.36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. 23. C5H10.40 gam. D. C. D. 24g. 4. 31g. C5H10. Câu 88: 0. B. B. mạch hở. 40.12 và 0. B.625g. 10. B. B. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. khi kết thúc phản ứng thấy có m gam brom phản ứng. chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. C4H8. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. C. D. 196g. Câu 83: Vitamin A công thức phân tử C20H30O. trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. 36g. Câu 78: Ba hiđrocacbon X. 1.25g.05. B.5g.1 và 0.

C4H10 . 0. B. but-1-en. 40% C.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Câu 90: Hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp có thể tích 4. C3H6. Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau.2 mol C2H4 và 0. 73. 50% B. C. Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1. Câu 98: Hỗn hợp X gồm metan và anken.04%. 0. C2H4 . Tỉ khối của Y so với H2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện) là A. 36.35. B.5% và 63. C. C5H10 và C6H12. C4H8 B. Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản ứng 75%) thu được hỗn hợp Y. 70% D. C4H8 và C5H10. Khi cho X qua nước Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 15.3 mol C3H6 B.8g. C4H8. Xiclopropan.CH . C3H8 . C2H4 và C3H6. D. C2H4 và C5H10. thấy khối lượng bình tăng thêm 7.8g. D.CH3.7g. C3H6 và C5H10. B. C. còn khối lượng Y bằng 15/29 khối lượng X. C3H6 . Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 22. C. 5.1%. Cho 10.CH2 . D. C5H10 C. A hoặc B.544g CO2. B và khối lượng của hỗn hợp X là A. Câu 100: Cho 10 lít hỗn hợp khí (54.4 mol C2H4 và 0. Câu 94: Một hỗn hợp X gồm ankan A và một anken B có cùng số nguyên tử C và đều ở thể khí ở đktc. khối lượng bình tăng lên 9. thể tích khí còn lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu.CH = CH . CTPT A. Câu 91: Dẫn 3. Tên gọi của X là A. b. Hiđrocacbon X cộng HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có hàm lượng clo là 55. 10.46.4g. 26. 50% C3H8 và 50% C3H6 C. 11.08% Br về khối lượng).2 lít (đktc). Nếu cho hỗn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư. C3H8 . CH3 . C. 3. C.8g. CTPT của 2 anken là (Biết số C trong các anken không vượt quá 5) A.5%. A. C3H6 và C4H8. D.CH3.CH3.25. 40% C2H6 và 60% C2H4 B. C3H6 và C4H8. C2H4 . C. C4H10 . A hoặc B. B. thấy khối lượng bình tăng thêm 7.1 mol C3H6 D. 5. Câu 96: Cho 8960ml (đktc) anken X qua dung dịch brom dư. Tổ Hóa Học 31 . 12. C3H6. 0. C5H10. B. Xác định CTPT và số mol mỗi anken trong hỗn hợp X.87%.6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7. D. C4H8 và C5H10. C2H4 Câu 99: Dẫn 3. D. Thành phần % về thể tích metan và olefin trong hỗn hợp X là A. C2H4.7g.8g. cho 5. D. D.25. CH2 = CH .13% và 73. 80%. CTPT của 2 anken là A.9% và 26.28g và có 2.23. 0.8g.72 lít khí X (đktc) đi qua nước Brom dư. 0.8g. but-2-en. CH2 = CH .3 mol C2H4 và 0. C3H6 D.6g. CTPT của 2 anken là A. C.8 lít hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thấy có 1 chất khí bay ra. đốt cháy hoàn toàn khí này thu được 5. 5. Propilen.CH2 . thu được chất hữu cơ Y (chứa 74. Câu 92: Một hỗn hợp X có thể tích 11.36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư. C4H8 và C5H10.6oC. Câu 101: Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4. % thể tích của một trong 2 anken là A. A có nhiều hơn B một nguyên tử cacbon. Khi cho 6. CTCT của X là A. 20% và 80%.48 lít (ở đktc). B. 50% C4H10 và 50% C4H8 D. C2H4 và C4H8.36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là vào bình nước brom dư.688 lít khí bay ra (đktc). CTPT của anken là A. (CH3)2 C = CH2. C. khối lượng bình brom tăng lên 2. A và B đều ở thể khí ở đktc.2 mol C3H6 và 0. D. B.2 mol C3H6 Câu 93: Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B. 5. CTPT của A.4g. B. B và thành phần % theo thể tích của hỗn hợp X là A. X có công thức phân tử là A. B. 50% C2H6 và 50% C2H4 Câu 95 : Hỗn hợp X gồm metan và 1 olefin.8064 atm) gồm 2 olefin lội qua bình dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 16. Câu 97: a. Biết X có đồng phân hình học. Cho hỗn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn lại bằng nửa thể tích X.2 mol C4H8 C.

Câu 104: Cho hỗn hợp X gồm anken và hiđro có tỉ khối so với heli bằng 3. C. 92. D.6 C.36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư. CH2=CH-CH2-CH3 C.2. B. C4H8 và C3H6 C.75. Giá trị của a là: A. 24. C.4 mol nước. 20%. danh pháp: -Ankin là hidrocacbon không no mạch hở có một liên kết ba trong phân tử -Công thức tổng quát của dãy đồng đẳng axetylen CnH2n-2 (n ≥ 2) II. 18. C2H4. Giá trị của b là A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang Câu 102: Cho H2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau qua Niken đun nóng ta được hỗn hợp A. đồng phân. Ctpt 2 anken là: A. D.4 mol CO2 và 2. C4H8.t H3C H2C CH3 CH2 H2 Pd/PbCO3 Br2. 94. 16.thu được 1. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là A. B.8 B. D. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 23. thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom. thấy khối lượng bình tăng 7 gam. CH2=CH2. 33. Dẫn X qua Ni nung nóng. Câu 107: Cho 10. Công thức cấu tạo của anken là A. 80.-20 C C H 2 5 0 C Br C Br C2H5 Br2 C H 2 5 C Br Cộng hidroclorua: HC CH + HCl Cl HgCl2 150-2000C H2C C H Cl vinylclorua H2C C H + HCl HgSO4. CH2=C(CH3)2. 25%. 40% và 60%.2g hỗn hợp khí A gồm CH4 và 2 anken đồng đẳng kế tiếp qua dd nước brom dư. đồng thời thể tích khí giảm đi một nửa. 25% và 75%. B. C. Tính chất vật lý: III. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9. Tính chất hóa học: 1. thấy khối lượng bình tăng thêm 7. D.1.8 D. C3H6. C2H4 và C3H6 B. Câu 106: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten.9 lít. C4H8.Đồng đẳng. tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Đun nóng X có xúc tác Ni. C3H6. 40%. B. 50%.2 mol nước. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Câu 105: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3.2 lít. Phản ứng dime. D. C2H4.4 lít.H2SO4 800C H3C CHCl2 1.67%. C.33. propen. Cho X đi qua bột niken nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.7g. trime: Tổ Hóa Học 32 .C. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là A. CTPT của X là A. ANKIN LÝ THUYẾT I. CH3-CH=CH-CH.64 lít.4 Câu 109: Dẫn 3. propen. C5H10. 18.2 mol CO2 và 1. C5H10. 16. thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là 75%. D.C5H10 và C6H12 Câu 108: Đốt cháy hoàn toàn agam một hỗn hợp etan. but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu được 2. thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với heli là 4. 35% và 65%.Phản ứng cộng: Cộng hidro: Cộng brom: Br C2H5 C C C2H5 Br C Br C2H5 HC HC CH CH + + 0 2H2 Ni.C5H10 và C4H8 D. B. but-1-en. B. Câu 103: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Công thức phân tử olefin là A.1-dicloetan Cộng nước: HC CH + H-OH H2C C H OH H3C C H O 2.33% và 66.

3-etylpent-4-in C. Có dạng CnH2n-1. có 1 liên kết ba trong phân tử D.5-đimetylhex-2-in D.2 C. cả A. CnH2n+2(n=>2) C.1 B.C đúng 2: Dãy đồng đẳng axetilen có công thức chung là: A. Pb/PdCO3 D. Mạch hở.4-đimetylhex-1-in B. C.2-etyl. B.4 11: Trong phân tử axetilen liên kết ba giữa 2 Cacbon gồm: A. có tên gọi là: A.etylmetylaxetilen B. Ni.3-đimetylhex-4-in 8: Theo IUPAC CH3-CH(C2H5)-C ≡ C-CH(CH3)-CH2.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang  2CH ≡ CH   → CH2=CH-CH=CH2 vinylaxetylen x t. 2 C.pent-1-in ≡ C-CH2-CH(CH3)-CH3 .3-etylpent-1-in D. t0 B.3-etyl.4-metyl.5-metyloct-3-in C.2-metyl. 5 B. Điều chế: 2CH4 1500→ CH ≡ CH + 3H2  C H 2O C  CaO + 3C  − O→ CaC2   → Ca(OH)2 + C2H2 BÀI TẬP 1: Ankin là hidrocacbon: A. ankin ta dùng thuốc thử duy nhất là: 0 Tổ Hóa Học 33 .1 liên kết pi và 2 liên kết xich-ma B.isobutylaxetilen B.2-etyloct-3-in ≡ C-CH(C2H5)-CH(CH3)-CH3 có tên gọi là: 9: Ankin CH A. Mn. Pd/PdCO3 15: Để phân biệt ankan.t0 C.7-etyl. Pd/PdCO3 14: Để thực hiện chuyên hóa ankin thành ankan ta thực hiện phản ứng công hidro ở điều kiện xúc tác: A. >=3 C. Có dạng CnH2n-2. 4 4: C5H8 có đồng phân cấu tạo là: A. có tên gọi là: 6: Theo IUPAC CH A. anken. Phản ứng thế bằng ion kim loại: CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3  → Ag-C ≡ C-Ag + 2NH4NO3 4.2-in 7:Theo IUPAC CH3-C ≡ C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 .4-metylpent-1. Ni.2-metylpent-2-in C.3.3-etyl. pent-3-in C. >=5 13: Để thực hiện chuyên hóa ankin thành anken ta thực hiện phản ứng công hidro ở điều kiện xúc tác: A. CnH2n-1(n=>2) D.CH2-CH3 .2 liên kết pi và 1 liên kết xich-ma C.4-metylpent-1-in 10: Cấu tạo có thể có của ankin C4H6 là: A. 3 D. Mn. mạch hở.5-metyl. Pb/PdCO3 D.6-metyloct-5-in D. 4.t  3CH ≡ CH   → C6H6 benzen 3. t0 B. CnH2n-2(n=>2) 3: Các ankin có đồng phân vị trí khi số cacbon trong phân tử lớn hơn hoặc bằng: A. mạch hở.3 liên kết xich-ma 12: Các ankin bất đầu có đồng phân mạch cacbon khi số C trong phân tử là: A. CnH2n(n=>2) B. 4. 3 D. 1 B. 4 ≡ C-CH3-CH3 . có tên gọi là: 5: Theo IUPAC CH3-C A.6-đimetylnon-4-in B.t0 C.3 D. 2 C.4-metylpent-1-in D. >=4 D.t 0 0 Oxi hóa hoàn toàn: CnH2n-2 + 3n −1 O2 2  → nCO2 + (n-1) H2O nCO2>nH2O  → nAnkin=nCO2-nH2O Oxi hóa không hoàn toàn: 3CH ≡ CH + 8KMnO4  → 3(COOK)2 +2KOH + 8MnO2 + 2H2O IV.pent-2-in D. Phản ứng oxi hóa: x t.5-đimetylhex-1-in C. >=2 B. 3 liên kết pi D. 2.2-metylpent-4-in B. có tên gọi là: A.

Cho Al4C3 hợp nước C. NH4NO3 D. But-1-in C. Cả A.1.4-tetrabromheptan 32: Cho but-2-in tác dụng với nước brom dư ta thu được sản phẩm là: A. A . C2H4.2. CH2OH-CH2OH 20: Để phân biệt metan và axetilen ta dùng : A.But-2-in B.1.3-tetrabrombutan 33:Cho axetilen tác dụng với HCl trong điều kiện có xúc tác HgCl2 ở 150-200oC. AgC ≡ CAg . (1).4-đibromhex-3-en C.(3). CH3-CAg ≡ CAg ↓ 26: Cho A(C4H6)có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt . dd HCl D.4-đibromhex-2-en D. Ag ↓ .2.C 19: Phản ứng hợp nước của C2H2 có sản phẫm chính là: A.4.ank-1-in 30: Ankin cộng với brom xảy ra hai giai đoạn. CH3-C ≡ CAg ↓ D.CH3-CH-(OH)2 B. cao C.3-điin.(4) 24: HC ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3  A + 2B .(1). Đun natriaxetat với vôi tôi xút D.(4) C.3.vinylclorua B. dd AgNO3/NH3 18: Hỗn hợp gồm 3 khí C2H2.Vậy A.4-tetrabrombutan D.(2).Để tinh chế C2H2 ta cho hỗn hợp qua dd: A. NH4NO3 D.1-đicloetan 35: Phản ứng cộng nước vào propin trong điều kiện có xúc tác HgSO 4/H2SO4 ở 80oC tạo ra sản phẩm: Tổ Hóa Học 34 . anđehyt B.etylclorua C.Các chất có phản ứng với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt là: A. dd KMnO4 B. dd AgNO3/NH3 22: Axetilen có thể điều chế từ chất nào sau đây? A.anđehyt hoặc ank-1in 29: 1 Chất hữu cơ B + AgNO3 + NH3  ↓ vàng nhạt. rất cao 31:Dietylaxetilen tác dụng với nước Brom ở nhiệt độ thấp tạo ra sản phẩm: A. NH4NO3 28: 1 chất hữu cơ A + [Ag(NH3)2](OH)2 tạo ra kết tủa vậy A là: A. KMnO4 C. R-C ≡ CAg ↓ B. dd HCl D. HC ≡ CAg .B lần lượt là: 27: R-C A. dd brom C.B lần lượt là: A.A là: A.3. Cho vào NaOH D. HC ≡ CAg . But-1-in ≡ CH + AgNO3 + NH3  ↓ A + B. but-1-in D.muốn phản ứng dừng lại ở giai đoạn 1 ta tiến hành phản ứng ở nhiệt độ: A.4. NH3 B.1.Vậy B thuộc loại hợp chất: A. dd Brom B.3. Khử nước của rượu etilic 23: Cho các chất (1)but-1-in (2)but-2-in (3)propin (4)but-1. thử độ pH B.2-đicloetan D. trung bình D.HCOOR C. CH2=CH-OH C.ta thu được sản phẩm cộng là: A.ta thu được sản phẩm cộng là: A. AgCH2-C ≡ CAg ↓ C.2-đicloetan D. thấp B.vinylclorua B.Cất tạo của A là: A. Cho vào NaOH D. R-C ≡ CAg ↓ . Brom B. CH3-CHO D.3.4-tetrabromhexan B. Nhiệt phân CH4 ở 15000C B.3. 3.2. dd Brom 21: Để phân biệt etilen và axetilen ta dùng : A.3-đibrombut-2-in C. NH4NO3 C. AgC ≡ CAg . (2).(3).2.(4) B.1-đicloetan 34: Cho axetilen tác dụng với HCl trong điều kiện không có xúc tác. Đốt cháy B.3.ankin D. Cho vào nước C. AgNO3/ NH3 C.2. propin C.anđehyt B.B.(3) D.axit cacboxylic C.1.3.etylclorua C. But-2-en D. AgCH2-C ≡ CH ↓ B. Cho vào nước C. dd Ca(OH)2 16: Ankin nào không tác dụng với dd AgNO3/NH3 A.3-đibrombut-2-in B. axetilen B. NH3 C. NH4NO3 25: CH3-C ≡ CH +AgNO3 + NH3  A .1. but-2-in 17: Để phân biệt but-1-in và but-2-in ta dùng? A. AgNO3/NH3 và Br2 D. C2H6. R-CAg=CAg ↓ . (1).ank-1-in D.(2).Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.

ABC đều đúng 49: Cho sơ đồ: CaC2 ABCH3CHO A.5.Zn D.5-trimetylbenzen D.ancoletylic B.buta-1. propan-1. Số mol CO2 < H2O B. b>c và a= c-b 48: Cho sơ đồ: C2H2 ABCH3COOH A.ancolvinylic 45: Axetilen + B  etylvinylete.Vậy A là: A. dd HCl .etanal B.etylvinylete B.C2H2.CH3COCH3 C.3-đien B.3-trietyl-4.6-trimetyl-1.nhiệt phân khí metan B. dd HCl B.propen. dd NaOH D. ancoletylic 46: Đốt cháy hoàn toàn 1 ankin ta được : A.etanol D.C8H14 55: Axetilen được điều chế bằng cách: A. Số mol CO2 > H2O C.etanal. axit axetic C.Vậy cấu tạo của A : A.t ) B.3-trimetylbenzen B. dd Brom C.CH3CH2OH D.axit axetic D. CH3-CH=C(OH)-CH3 B.cho đất đèn hợp nước C.2-điol B. A.hexen 40: Propin tham gia phản ứng tam hợp tạo ra sản phẩm: A.Công thức phân tử của A là: A. C2H2.B lần lượt là: A. CH3CH2CH2CHO C.anđehytaxetic C. propan-1.etilen. propen 52: Để phân biệt propan. 4.CH2=CH-CN D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. nCO2 = nH2O .2. dd HCl 53: Để tách C2H2. CH2=CH-CH2-CH2-OH 38: Trong điều kiện thích hợp về xúc tác và nhiệt độ.5.buta-1.5.CH3COOH ≡ C-CH3 cộng nước (HgSO4/H2SO4 /80 oC) tạo ra sản phẩm: 37: CH3-C A.benzen C.CH3-CO-CH2CH3 D.3-điol C.3.1 47: Đốt cháy a mol ankin  b mol CO2 và c mol H2O.Vậy A có cấu tạo là: A.C ≡ C-CN 51: Cho sơ đồ propin  A + dd KMnO4  B .CH3-C(OH)=CH2 D.6-trimetylbenzen B.CH3-CH=CH2-OH 36: Cho axetilen tác dụng với H2O  A.4-trietyl-3.CN.CH3CHO B.propen.stiren B.CH2=CH2 B.1.metylacrylat o 43: Etin + C2H5OH (xt .HC ≡ C-CN C. 56: Phản ứng nào của axetilen được dùng trong hàn cắt kim loại? Tổ Hóa Học 35 .C5H8 C. 2.4.dd Br2 54: Ankin A có công thức (C4H7)n .5-trietyl-2.1.etanol C. anđehytaxetic B.vinylaxetat C. 1. 1.metylbenzen 41: Trong điều kiện thích hợp pent-2-in tam hợp thành sản phẩm: A.propen. dd AgNO3/NH3.2.xiclobuten o 39: Trong điều kiện thích hợp (C. b>c và a= b+c D.6-trimetylbenzen C.etilen. 1. vinyletylete D.Vậy A là: A. propan-1.6-trimetylbenzen C.3-đin C.etyl.C2H6 ra khỏi hỗn hợp của chúng ta lần lượt thực hiện phản ứng với các chất : A.C12H21 B. Zn .2.etylaxetat B.2-điol.propan-1.b.Vậy B là: A.CH3CH2CN B.600 C).3-trietyl-benzen 42: Axetilen + CH3COOH  (xt) A.axetilen tham gia phản ứng nhị hợp tạo ra: A. ancolvinylic D. C2H2.dd AgNO3/NH3 C.Vinylaxetilen D. ABC đều đúng.4.axetilen tham gia phản ứng tam hợp tạo thành phân tử: A.CH3-CHCl2 D. b<c và a= b-c C. etylvinyleste C. dd AgNO3/NH3 B.đề hiđrohoá etilen D.Quan hệ giữa a.toluen D. propen D.2.3.C8H10 D.CH3CH2CHO B.B lần lượt là: A.c là: A.3-điol.CH2=CH-OH C.nCO2 = nH2O + 1 D.propin ta dùng 1 thuốc thử là: A.dd Br2 .b>c và a= b-c B.etilenglicol D.B lần lượt là: A.CH2=CHCl C.ABC đều đúng 50: Cho axetilen + HCN  sản phẩm A.Vậy B là: A. vinyletyleste 44: Axetilen + A  vinylaxetat.6-trimetylbenzen D.

Số liên kết pi C.but-2-in AgNO 3/ NH 3 HCl 63: A(C3H4)  ↓ B → ↓ D B. n ≥ 2. axtilen B. CH3-C ≡ CAg.5% 58: Cách đơn giản để có thể phân biệt etan.AgCl A.CHCl2 – CHCl2 B. n ≥ 2.Số liên kết đôi D. k ≥ 2 B. n ≥ 2.AgCl C.35. NaOH 65: A (C2H4) + Cl2  sp B (có đồng phân cis – trans).propin C. HCl. CaO. n ≥ 1.B là: A. k ≥ 2 70:A. Ứng với ankin thì giá trị của n và k phải thỏa mãn: A.8 B.0. Br2.3. etin và butin C. CH3-C B.Số vòng no B.1000oC B. Giá trị của hằng số k cho biết: A. but-1-in D. Vậy B là: A.Br2 B. n ≥ 2.Số liên kết pi + vòng no 67: Công thức tổng quát của hidrocacbon mạch hở là CnH2n+2-2a.Br2.V có giá trị là: Tổ Hóa Học 36 .thì khối lượng bình tăng 100. mạch thẳng.6 C.5% D.1. AgCH2-C ≡ CAg 64: Dãy các chất đều có phản ứng với axetilen (ở điều kiện thích hợp) là: A. H2.cộng nước B.2. đốt cháy trong oxi nguyên chất. n ≥ 1.Giá trị của A là: A.etin bằng 1 thuốc thử là: A.7 g ankin B(C4H6) tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư tạo 3. AgNO3/NH3 59: Ứng với công thức C6H10 có bao nhiêu cấu tạo ankin? A. n ≥ 1. k ≥ 0 D.CHCl = CHCl 66: Công thức tổng quát của mọi hidrocacbon là CnH2n+2-2k.H2O.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. k ≥ 2 B. Vậy B là: A.2 mol ankin A  0. Vậy A là: A. NaOH.but-1-in B. but-1-in hoặc but-2in 74: Đốt cháy hoàn toàn 0.đốt cháy trong oxi không khí. n ≥ 2. AgNO3/NH3 61: Ngọn lửa đèn xì oxi-axetilen dùng trong hàn và cắt kim loại có thể đạt tới nhiệt độ: A. 4000oC 62: Ankin A pứ với dd KMnO4 /KOH theo phương trình: A + KMnO4 + KOH  CH3COOK + K2CO3 + MnO2 + H2O Vậy A là: A.but-1-in D.25 D. C.but-2-in C.axetilen B. k ≥ 3 69: A có dạng CnH2n+2-2k.Số liên kết pi hoặc liên kết đôi. k ≥ 1 C. C2H2.Hiđro hoá hoàn toàn 0.5 B.CH2Cl – CH2Cl C. H2. propin và petin 71:Ankin A chứa 11.4 mol H2O.1. etin B.11% H về khối lượng. AgCl. trong điều kiện thường tỉ khối B so với A là 1.3-đien ta dùng 1 thuốc thử là: A. Để A là anken thì giá trị của n và k phải thỏa mãn: A.D lần lượt là: →  ≡ CAg. petin 72:Ankin B có chứa 90% C về khối lượng.Br2 B. KMnO4 D.Cl2 C. butin D.5 75: đốt cháy V(l) (đktc) một ankin A  21. propin C.Số liên kết pi B. etin và propin B.CH3CHCl2 D.2 mol ankin A rồi đốt hết sản phẩm tạo thành thu được a mol H2O. AgCH2-C ≡ CAg.Nếu cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dd nước vôi trong lấy dư .etilen. k ≥ 1 C.Ag D. CH3COOH. propin và butin D.2.cộng H2 D.H2 D. 2000oC C. Vậy A.5% B.Cl2 C. propin C. H2 B.5% C.4. Giá trị của a cho biết: A.8 60: Để phân biệt but-2-in và buta-1.8 g .B là hai ankin đồng đẳng ở thể khí. AgNO3/NH3.6 g H2O.H2O. 68: Cho công thức CnH2n+2-2k.đivinyl D.H2 D.0.Số vong no C. k ≥ 2 D. but-2-in 73: Một hỗn hợp X gồm 1 g propin và 2. Br2.7 D.Vậy B là: A. C2H2 C. 57: Hàm lượng axetilen trong không khí có thể gây cháy nổ là: A. 3000oC D.675 g kết tủa.6 C.H2O. Br2.Số liên kết đôi D. tác dụng được với bạc nitrat trong môi trường amonac.

5kg C.C2H2 và C3H4 B.Vậy CTPT của B là: A.but-2-in C.C5H8 D. C4H6 và C5H8 D.675 g kết tủa .C(hiệu suất chung của quá trình điều chế đạt 80%)thì lượng C2H2 cần dùng là: A.C2H2 B.butin-1 D.6 g hỗn hợp propin và ankin B(C4H6) tác dụng với dd AgNO3/NH3 (dư)tạo 3.C4H8 81: Cho 2 g ankin B chất khí ở đk thường tác dụng với dd AgNO 3/NH3 tạo 7.48l C. C3H4 và C4H6 B.butin-1 D.B lần lượt là: A.44l 77: Đốt cháy hoàn toàn 4 g ankin A  6.500kg C.but-1-in B.butin-2 86: Cho 1 lượng ankin lỏng ở đk thường vào bình đựng dd AgNO 3/NH3 dư sau phản ứng khối lượng bình tăng thêm 20.1-butin 79: Đốt cháy hết 5.V.55kg D.V.C6H10 90: Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau: C 2H4  CH2Cl – CH2Cl  V.C2H2 và C3H4 B.Vậy CTPT của B là: A.13kg B. C5H8 78: Ankin B (mạch thẳng)có tỷ khối đối với H2 là 17.3.13.V. C3H4 và C4H6 C.C thu được là: A.C2H2 B. C2H2 và C3H4 C.C3H4 D.72l B.625kg D.C2H2 B.50kg B.4 g.36l D.V có giá trị là: A.C Hiệu suất chung của quá trình điều chế đạt 80%)thì lượng P.8 mol Br2 .B lần lượt là: A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. C5H8 và C6H10 83: Cho 13.4 g B có thể tích 3.V.6.but-2-in C.36 lít(đktc).Công thức phân tử của A.X tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt.C3H4 B.25kg 91: Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau: C2H4  CH2Cl – CH2Cl  C2H3Cl  PVC.4.C5H8 D.13.36l D.Công thức phân tử của 2 ankin là: A.Nếu hiệu suất đạt 80% thì lượng C2H4 cần dùng để sản xuất 5000kg PVC là: Tổ Hóa Học 37 .Công thức phân tử của A.2-đien D.4 g Hiđrocacbon X(CnH2n-2) thu được 0.Nếu cho sản phẩm cháy qua bình đựng nườc vôi trong dư thì thu được 90 g kết tủa.C4H8 82: Đốt cháy hoàn toàn 2 ankin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng rồi dẫn sản phẩm qua dd Ca(OH)2 dư thu được 50 g kết tủa .3 g ankin A chất khí ở đk thường tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo 12 g kết tủa vàng nhạt.C Để điều chế 31. buta-1.3 mol H2O.V.Công thức phân tử A là: A.6 ml H2O(lỏng).3.C6H10 87: P.35 g kết tủa vàng nhạt.Công thức phân tử của ankin là: A.10kg B.C4H6 C.52 kg D.C  PVC. C4H6 D.6.25 kg P.781.25kg 88: P.C4H6 C.72l B.C3H4 D.4. C5H8 và C6H10 84: A là 1 ankin đứng trước B trong dãy đồng đẳng .C điều chế theo sơ đồ: C2H2  C2H3Cl  P.26kg C. C5H8 và C6H10 85:Cho1. C4H6 và C5H8 D.25 g kết tủa . C3H4 và C4H6 C.buta-1.5kg 89: 1 g ankin A có số C>= 3tác dụng với dd AgNO 3/NH3 dư thu được 3.12.48l C.Nếu hiệu suất đạt 80% thì lượng PVC thu được từ 280kg etilen là: A.Vậy CTPT của A là: A.31.But-1-in B.but-2-in C.5 g và có 47.không phản ứng với dd AgNO3/NH3 .Vậy B là: A.44l 76: đốt cháy V(l) (đktc) một ankin ở thể khí thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng bằng 50.16.M A <MB phản ứng tới đa với dd chứa 0.15.Hỗn hợp khí gồm 2 g A và 5.2 g hỗn hợp 2 ankin A và B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. C4H6 và C5H8 D.72 l CO2 (đktc) và 3.4 mol CO2 và 0.675 g kết tủa vàng nhạt.C3H4 B.V.16.C3H6 C.C3H6 C.Vậy X là: A. C3H4 C.3-đien 80: Cho 1.C được điều chế theo sơ đồ C2H2  C2H3Cl  P.but-1-in B.Công thức phân tử của ankin là: A.

3kg A tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư tạo ra m(g) kết tủa. mạch dài nhất có chứa 5 cacbon là: A.96% 102: Đốt cháy 2 ankin A.B lần lượt là: A.C4H6 D.68 g benzenBiết hiệu suất phản ứng tạo → benzen là 60%.C3H6 D.4 D.2 B. 2.74 g AgCl.90% B.8% D.C2H6 B.C3H4 B.C2H2 B.Công thức A.Vậy A.C2H2 và C3H4 B.C2H4 C. A là: A.5 98: 0. tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa. Để trung hòa dung dịch A cần vừa đủ dung dịch chứa 0.C3H6 C.C2H6 C. Công thức phân tử của A là: A.Butin 99: A(CxHy).6 C.10g C.95% 106: Phân tích 0.2.24 (l) C.3 mol H 2O. phản ứng với Br2 theo tỉ lệ 1 : 2.C2Ag2 B.625. Cho 2. C4H6 và C5H8 D. mạch dài nhất có chứa ot61i đa 5 cacbon là: A.18.% tạp chất có trong đất đèn là: A.3.600o C 101: Cho 20 g CaC2 + H2O(dư) Khí A  4.propin B.6 g CO 2 và 5.propin D.11000 B.92% C. 740mmHg.12.2.C4H2 95: Đốt cháy hoàn toàn 1 chất hữu cơ A chỉ thu được sản phẩm gồm CO 2 và H2O. Giá trị của m là: A. C3H2Ag2 107 Cho 2 ankin A.13050 94: Đốt cháy hoàn toàn 100ml A(CxHy) trong một lượng oxi vừa đủ thu được 500ml hỗn hợp khí và hơi.4 D.1. cháy hoàn toàn tạo 0.Độ tinh khiết đất đèn là: A.02 mol A (chứa C và Ag)ta được 17.2 mol HCl 1.axetilen C.Hiệu suất 100%(có tạp chất).C4H2 96: Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện: có một nối ba.C2H2 D.Công thức phân tử của A là: A.5 B.B kế tiếp thu được V hơi H2Ogấp 0.C3H6 C.3 B. Làm lạnh hơi còn lại 300ml (các thể tích khí đ ở cùng điều kiện).propin.B có MA < MB.5 97: Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện: có một nối ba.48 (l) 2.2a+3b C.butin Tổ Hóa Học 38 .13000 D.(2a+3b)/(a+b) 104: Cho 2 HC CxHy(amol) và CnHm (b mol).36 (l) D. Công thức phân tử của A là: A.C4H6 100: Cho a(g) CaC2 + H2O (dư)  V(lit) khí và dung dịch A.(ay+bm)/(a+b) o 105: 50 g đất đèn cộng nước  18.6.29% C.C2H6 C.Số H trung bình của 2 HC trên là: A.12000 C.7g A có thể tích bằng thể tích của 0.Tỉ khối hơi của B đối với A là 1. công thức phân tử là C 6H10.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. Tỉ khối hơi của A đối với CH4 là 1.axetilen.4.8g D.(2a+3b)/5 D.35.2g C . Công thức phân tử của X là: A.C4H6 và C3H4 103: Cho hỗ hợp gồm 2 ankin C2H2 a mol và C3H4 b mol.C2H4 B.Tính giá trị số C trung bình của 2 ankin trên: A.6 lần thể tích CO2 ở cùng đk.4g B.3 C.2kg 92: Trộn 300ml hỗn hợp hidrocacbon (X) với 500ml oxi (dư) rồi đốt cháy thu được 750ml hỗn hợp khí và hơi.(y+m)/2 B.94% D. C3H4 và C4H6 C.1mol A(CxHy). chất khí ở điều kiện thường.12 (l) B.8g CH4 ở 250C.propin. A là: A. Giá trị của a bằng: A. C3H4Ag D.C3H6 93: A(C4H2) có chứa 1 liên kết đơn C – C .(ay+bm)/(x+n) D.C2H6 D.B lần lượt là: A.5 lít C2H2 (20 C.C2H2 B.C2H2 D.92% B. công thức phân tử là C 6H10. tiếp tục cho qua dung dịch KOH dư còn lại 450ml. Giá trị của V (đktc) là: A.28kg B.1792kg C.2800kg D.740mmHg).butin.C3H3Ag C.179. Làm lạnh hỗn hợp còn lại 650ml.ay+bm C.

-COOH. 18.4g B. kqk 110: Hỗn hợp X (propan.1 mol X thu được tổng khối lượng CO2 và nước là: A. benzen và toluen có mùi thơm nhẹ. -SO3H… ưu tiên thế vào vị trí m Tổ Hóa Học 39 . 68. kqk 109: Dẫn 17. 20. -NH2.96g C.4g hỗn hợp X gồm propin và but-2-in lội thật chậm qua dd bạc nitrat trong môi trường amoniac.04% D. -OH. thấy có m gam dd brom bị mất màu. M có giá trị là: A. propin) có tỷ khối hơi so với hidro là 21. Ctpt A là: A. 48 D.6g 111:Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp X ( etin và 1 hidrocacbon A) thu được 2 lít CO 2 và 2 lít nước ở cùng điều kiện. đồng phân.2. C2H6 B.1g kết tủa. 16 B. 18. III. không tan trong nước.Chẳng hạn benzen có hại cho sức khỏe. Đồng đẳng.1g hỗn hợp X gồm but-1-in và but-2-in lội qua bình đựng dd Brom dư.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 108: Dẫn 8.96%-31. 80%-20% B. 16. %V của propin và but-2-in lần lượt là: A. 25%-75% C.Đốt cháy hết 0. Thấy có 44. 32 C.Phản ứng thế H trên vòng benzen: H Br Phản ứng halogen hóa: CH3 + Br2 Fe + HBr CH3 Br + HBr + Br2 Fe o-bromtoluen 41% CH3 + HBr p-bromtoluen Br 59% Phản ứng nitro hóa: H NO2 HNO3 H2SO4 + H2O CH3 NO2 CH3 o-nitrotoluen 58% CH3 HNO3 H2SO4 p-nitrtoluen 42% NO2 Khi vòng benzen có sẳn các nhóm –CH3. propen.C2H2 D. Tính chất vật lý: Benzen và đồng đẳng là những chất không màu. C2H4 C. -OCH3… ưu tiên thế vào vị trí o và p Khi vòng benzen có sẳn các nhóm –NO2.8g D. Tính chất hóa học: 1. danh pháp: Đồng đẳng của benzen có công thức chung: CnH2n-6 (n ≥ 6) Benzen có đồng phân về mạch cacboon II. C2H3 BENZEN LÝ THUYẾT I.

Phản ứng thế H trên nhánh: 0 CH3 + Br2 t CH2Br + HBr 3. t0 xiclohexan -Cộng clo: Cl + 3H2 ánh sáng Cl Cl Cl Cl Cl hexancloran 4. Phản ứng oxi hóa: -Benzen không làm mất màu KMnO4 -Toluen làm mất màu KMnO4 CH3 + 2KMnO4 t0 COOK + 2MnO2 + KOH + H2O -Phản ứng oxi hóa hoàn toàn: CnH2n-6 + STIREN Công thức phân tử: C8H8 Công thức cấu tạo: Tính chất: -Stiren làm mất màu dd brom: -Cộng với hidro: H2C CH3 + H2 t0.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 2.p.Phản ứng cộng: -Cộng hidro: + 3H2 Ni.xt H H2 C C n NAPHTALEN Công thức phân tử: C10H8 Công thức cấu tạo: Tính chất: Phản ứng thế: Br + Br2 xt.xt -Phản ứng trùng hợp: HC CH2 n t0.p.xt +3H2 3n −3 O2  → nCO2 +(n-3) H2O 2 C CH2 H Br Br C CH2 H C CH2 H Br2 H2C CH3 t0.p. t0 + HBr 1-bromnaphtalen Tổ Hóa Học 40 .

o-xilen B. t0 tetralin 3H2 xt.i-propylbenzen D.2.etyl. C12H18 11.5-đimetylbenzen 6. p-CH3C6H4C2H5 (2).3-tri metylbenzen D. CnH2n-6 .(2) và (3) D.(1) và (2) B.propylbenzen B. D.đimetylbenzen 8.(3) và (4) D.A là: A. Cho các chất C6H5CH3 (1). Điều nào sau đâu không đúng khí nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen: A. (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là: A.gốc ankyl và vòng benzen C. B.etylbenzen C.4 13. (2) và (3) 3. Đốt cháy 16.5-ortho 10.3-meta D.1.6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng.p-metyl. A là đồng đẳng của benzen có công thức nguyên là: (C3H4)n.(1) và (3) C.6-hexaetylbenzen 12.(1).2.4.C8H10 B.metylbenzen B.2 C.(1). C7H8 có số đồng phân thơm là: A.(1) . 0.(1).m-xilen C. 1.CnH2n+6 . Cho các CT : H (1) (2) (3) Cấu tạo nào là của benzen: A.2 mol CO 2 .gốc ankyl 9.3.metylbenzen D.(3) và (4) C.5-tri etylbenzen B.Một ankylbenzen A (C12H18)cấu tạo có tính đối xứng cao.3 D. Cho cấu tạo sau:Có tên gọi gì sau đây: A.gốc ankyl và 1 benzen D. CH3C6H2C2H5 có tên gọi là: A. C6H5C2H3 (3).1.C9H12 C.6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mp của 6 C C.p-etyl. Ankylbenzen là HC có chứa A. CnH2n-6 .5. Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là: A.9 mol H2O. metyl. Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng.C10H14 D.n-propylbenzen C. Công thức phân tử của A là: Tổ Hóa Học 41 . n>=6 B.1.2 g 1 chất hữu cơ (A) thu được 1. 150 < MA < 170.1. o-CH3C6H4CH3 (4) Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là: A.(2) và (4) CH3 CH3 5.1. 2. 1.2 gọi là ortho B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang NO2 HNO3 H2SO4 t0 + H2O 1-nitonaphtalen Phản ứng cộng hidro: 2H2 xt.2. 1.p-xilen D. Trong phân tử benzen: A.Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng. n>=3 C. n>=6 4. t0 decalin BÀI TẬP 1.Công thức phân tử của A là: A. CnH2n-6 .etylbenzen 7.1 B.3. n=<6 D.4-tri etylbenzen C. vị trí 1.(2).4-para C.(2) và (3) B.vòng benzen B.

–CH3.Phản ứng khó hơn benzen.Tác dụng với dung dịch Br2 (Fe) B.C9H12 D. B + 3H2  etyl benzen.Thế ở nhánh. 2. -COOH.bằng nhau B. t0 D. dễ dàng hơn C.Khó hơn.Benzen + H2 (Ni.t o 28.C6H6 < C6H5CH3 < C6H5C2H5 C.–NO2. B là: → A. -OH.9 15.C6H5CH=CH2 Ni . ưu tiên vị trí meta C.Dễ hơn.1.Không tan trong nước D. tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen B. -COOH.8 D. nóng ta thấy: A. toluen. -COOH D.Tác dụng với dung dịch KMnO4.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.Toluen B.Phản ứng dễ hơn benzen. 3. tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen C. ưu tiên vị trí meta D. tạo ra m – nitro toluen và p – nitro toluen 21.Tan nhiều trong các dung môi hữu cơ 18. t0) C.–CH3.6 B.CnH2n+1. iso-propyl benzen còn gọi là: A.C6H5CH2CH=CH2 D. Dãy các nhóm thế làm cho phản ứng thế vào vòng benzen dễ dàng hơn và ưu tiên vị trí o. B. etyl benzen B. dễ dàng hơn CH4 22.Cumen D.C6H8 C. C12H16 14.và plà: A.Stiren C.p-C6H4Cl2 C. khó khăn hơn CH4 D. stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là: Tổ Hóa Học 42 . toluen + ddHNO3/H2SO4 (đ): A.Thế ở nhánh. tạo ra o – nitro toluen và m – nitro toluen D. -NO2 C. ankyl benzen 30. Phản ứng nào sau đây không xảy ra: A.Xilen 26.Benzen + Cl2 (as) B. Tiến hành thí nghiệm cho nitro benzen tác dụng với HNO3/H2SO4 (đ). -OH B. Vậy A là: A. Tác dụng với dung dịch Br2 20.Không mùi vị C. Để phân biệt benzen. vinyl benzen D.C6H6Cl6 D. Một ankylbenzen A có công thức C9H12.–NO2. Ứng với công thức C9H12 có bao nhiêu đồng phân có cấu tạo chứa vòng benzen? A.Cộng vào vòng benzen B. Các chất benzen. Tính chất nào sau đây không phải của ankyl benzen A.Tác dụng với dung dịch Br2 (Fe) B.propyl benzen D. etyl benzen có nhiệt độ nóng chảy: A.n – propyl benzen C.Không màu sắc B. -SO3H 25.Tác dụng với Cl2 (as) C.Benzen + HNO3 /H2SO4(đ) 27.Phản ứng khó hơn benzen.–OCH3.7 C. A + 4 H2  etyl xiclo hexan.C3H4 B.–OCH3. -NO2 C.Benzen + Br2 (dd) D.C6H5Cl B.Tác dụng với HNO3 /H2SO4(đ) C. ưu tiên vị trí ortho 23.Tác dụng với Cl2 (as) 19. toluen. -SO3H 24.iso. metyl benzen C.Dễ hơn.C6H5CH2CH3 B.m-C6H4Cl2 Ni . Dãy gồm các nhóm thế làm cho phản ứng thế vào vòng benzen dễ dàng hơn và ưu tiên vị trí mlà: A. cấu tạo có tính đối xứng cao.Không có phản ứng xảy ra B. Tính chất nào không phải của toluen? A. Vậy A là: A. Cấu tạo của A là: → A.t o 29.C6H6 < C6H5CH3 = C6H5C2H5 17. Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A.C6H5CH3 C.1. Tính chất nào không phải của benzen? A. Toluen + Cl2 (as) xảy ra phản ứng: A.Thế vào vòng benzen.-CnH2n+1.Tác dụng với dung dịch KMnO4 D.Dễ hơn.C6H6 > C6H5CH3 > C6H5C2H5 D. 3 – trimetyl benzen B. COOH D. 5 – trimetyl benzen 16. So với benzen.

CH2=CH-CH2Cl 37.khử H2 của xiclohexan C.CH2Cl–CH2Cl B. Sủi bột khí C.Hex-1-en.nitro hoá C.Phenyl B. C. Dd brom bị mất màu B.C10H16 B.C8H10 B.benzyl Cl Cl Tổ Hóa Học 43 . dd AgNO3/NH3 C. C6H8 C. Dd brom không bị mất màu 32.etyl clorua D.C9H14BrCl C.Br2 (Fe) C. Gốc C6H5-CH2. dd Brom B.CH3CH2Cl D.CH2=CHCl C. Khó tham gia phản ứng cộng C.5 42. B. Tính chất nào không phải của benzen? A. A  toluen + 3H2. Hiện tượng gì xẩy ra khi cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen.p-xilen 39.tam hợp axetilen B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.benzen ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là: A. Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen? A. C6H6 + Y  etyl benzen + HCl.Hiện tượng gì xảy ra khi nung nóng toluen với dd thuốc tím? A.Làm nhiên liệu D.có tên gọi là: A. Có khí thoát ra D.có dung môi nước D. Dể phân biệt dể dàng Hex-1-in.etilen C.cộng D. dd AgNO3/NH3 B. lắc rồi để yên? A.brom hoá 44.Br2 (dd) hoặc KMnO4(dd) 31.vinyl benzen D.2 B.dd HCl 46.benzen B.Khó cộng C. C7H12 40.axetilen B. Ứng dụng nào benzen không có: A. Có kết tủa trắng D. C8H10 D.không no của benzen lần lượt là: A.dd HCl 45.metyl benzen C.dd [Ag(NH3)2]OH D.metyl xiclo hexen C.t o A.3 C. 41.thế. Benzen + X  etyl benzen.n-heptan 35.t o 34.n-hexan D.khử H2.Vinyl C.4 D.C8H6Cl2 D. có bột Fe xúc tác B .Benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là: A. Phản ứng nào sau đây không dùng để điều chế Benzen: A.cộng.tam hợp etilen 47.cháy. Phản ứng nào không điều chế được Toluen? AlCl3 .đóng vòng n-hexan D.Bền với chất oxi hóa D. D.KMnO4 (dd) D.Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen A. Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là: C2H5 C2H5 C2H5 C2H5 Cl Cl A.dd Brom C.C6H6 + CH3Cl → B.dd KMnO4 D. Vậy A là: → A.có dung môi CCl4 48.Kém bền với các chất oxi hóa xt .Làm dung môi B. Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen: A.Dùng trực tiếp làm dược phẩm 38.tam hợp propin 49.Brom (dd) B. Dd thuốc tím không mất màu B.Dễ thế B.metyl xiclo hexan B.cộng B. Vậy Y là: → A. Phản ứng chứng minh tính chất no.khử H2 metylxiclohexan D. khử H2. Dd thuốc tím bị mất màu 33.etan xt .cộng.t o 36.Toluen. Vậy X là A.đóng vòng benzen C. C9H12 43. Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ A.có ánh sánh khuyếch tán C.anlyl D.Tổng hợp monome C. Để phân biệt được các chất Hex-1-in. Phản ứng Benzen tác dụng với clo tạo C6H6Cl6 xảy ra trong điều kiện: A.

16 lít CO2 (đktc) Công thức phân tử của A là: A. (2).10 và 6 C.C.(C2H3)n C. 1 mol nitrobenzen + 1 mol HNO3 đ to A. C9H12 67.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 50.Công thức của A là: A.to C.(CH)n B. Đốt cháy hoàn toàn 0. (5)xilen. C9H12 D.giá trị của n và a lần lượt là: A.5-trimetylbenzen .82 kg benzen. C10H14 D.1. C2H2  A  B  m-brombenzen . benzen D.Công thức nguyên của A là: A.(4) B. Cho các chất (1)benzen .(3). Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a.(5) .đimetyl axetilen 53. Công thức phân tử của A là: A.56kg B.8g A (CxHy)  10. C8H10 C. C4H4 69. Cho phản ứng A  1.C9H12 D.cao su buna-N C. C7H8 B.C6H8 C.(4) trung / hop 52.Công thức của CxHy là: A.nitrobenzen . 8 và 5 B.8 g H2O (lỏng).Ni. C6H6 C.(3). C7H8 B. nitrobenzen B.(6) Cumen Dãy gồm các HC thơm là: A.1 mol A tác dụng tối đa với: Tổ Hóa Học 44 .C9H12 59.aminobenzen D. C10H14 D. Đốt cháy hoàn toàn 12 g chất hữu cơ A .B và C đều đúng.(C4H7)n 68. C8H10 C.10 và 8 55.dA/kk là 3.axetilen B.brombenzen C. p-ClC6H4CH3 C.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5.1. C10H14 63.Đối với naptalen .16 lít CO2 (đktc) và 10.dd NaOH 51.dd KMnO4 D.metyl axetilen C. A có công thức phân tử là C8H8 .cao su buna B. (1).cao su buna-S D. Đốt cháy 10.(C3H4)n D.Công thức của A là: A.6g CO 2. C8H8 B.C12H16 60.8 và 4d D.8 ml H2O (lỏng).(5). Công thức phân tử của A là: A.benzen.m-đinitrobenzen B.(6). C10H14 D.4 và 8 54.8g H2O.(1).A là: → A.10 và 7 D.dd Br2 B. C9H12 as 64.56kg D.(2).Cho benzen vào 1 lọ đựng Cl2 dư rồi đưa ra asáng .C3H4 B.o-đibrombenzen 56.C8H10 D.5 lít oxi. A có chứa 1 vòng benzen.Đối với stiren .B và C đều đúng H 2 SO4 d → B + H2O. p-đinitrobenzen D.thức phân tử A là: A. C8H10 C.3-đien tạo ra sản phẩm là: A.1. o-đinitrobenzen C. o-ClC6H4CH3 D.giá trị của n và a lần lượt là: A.benzen . (2) toluen.10 và 5 B. 66.(4)hex-5-trien.(6) D. nitrobenzen. C7H8 D.(5.C6H6 B.3.Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây: A. 1 mol Toluen + 1 mol Cl2  A .3 g A(CxHy) 0. A là: → A. (1).brombenzen C. Phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta-1.8g một ankyl benzen A thu được 39.hexacloran.(2). C10H14 62.5 và 8 C.khí H2 . C9H12 B.hexacloxiclohexan.C8H8 C.A và B lần lượt là: A.15kg 61. C7H8 B. Đốt cháy hoàn toàn 10.hexaclobenzen.etyl axetilen D.Công thức phân tử của A là: A.Tên của sản phẩm và khối lượng benzen tham gia phản ứng là: A.tác dụng với dd KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo ra ancol 2 chức. A tà 1 hợp chất vòng được tạo thành từ sự trùng hợp axetilen.nitrobenzen B. Đốt cháy hoàn toàn m g A đồng đẳng của benzen thu được 20.9 g H2O . B là: 65.6. Benzen  A  o-brom-nitrobenzen. C8H10 C.(6) C.cao su isopren 58. Đốt cháy hoàn toàn hơi A(CxHy) thu được 8 lít CO2 và cấn dùng 10. Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a. (3)xiclohexan.65kg C. brombenzen 57.C6H5CH2Cl B. Đốt cháy hoàn toàn 1.59.1 mol CxHy thu được 20. đồng đẳng của benzen thu được 20.16 lít CO 2 (đktc) và 10.clobenzen.

62g 85. 6mol C.8gam naphtalen tác dụng với axit nitric và axit sunfuric tạo thành 1-nitronaphtalen.Vậy A là: A. Stiren tác dụng với dd nước brom dư tạo thành 1.xiclohexin 76.3 g chất hữu cơ A cháy hoàn toàn thu được 4.B đều là ankin B. 5. 3. Dùng 39gam benzen điều chế toluen.C8H8 C.02g C. 1. Đun nóng 2.0125 mol brom. C2H6 B. chất khí ở điều kiện thường 4.tác dụng với HNO3 đặc (có xt H2SO4 đ) theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra 1 dẫn xuất mononitro duy nhất .6g D. 3 mol brom D.15g C.2 g CO2 và 3.2 g stiren đã bị trùng hợp 1 phần tác dụng vừa đủ với dd chứa 0. 3 mol B. Khối lượng sản phẫm tạo thành là: A.04g stiren là: A. 1 mol brom C.7g D. 35g D.A:ankylbenzen.52% D.25% B. 4 mol H2.06g 86.C2H2 B.39 gam benzen vào ống nghiệm chứa sẵn HNO3 đặc và H2SO4 đặc.Công thức phân tử của A và B lần lượt là: A. 1.benzen B. C7H8 D. 12mol D. 46g C. n-propylbenzen B. 3. dư và lắc mạnh thu được một chất lỏng nặng màu vàng nhạt(nitrobenzen).4 g CO 2 và 0.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.3 mol H2.Tam hợp A thu được B. C8H10 C. 1 ankylbenzen A(C9H12). 5g C. 1. C3H6 C. 5. A.3g B. Khối lượng kết tủa tạo thành là.17g 84.108 g H2O. Khối lượng stiren đã phản ứng là: A. sản phẫm thu được cho qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư.123g 79. Công thức phân tử của A là: A.Một hidrocacbon A có hàm lượng C trong phân tử 90.03g C. C6H6 B.5g 80. C6H6 73Cho m g HC (A) cháy thu được 0. Đốt cháy 1 mol ankylbenzen thu được 6 mol nước.6 g H2O. Vậy A là: A.50% C. Khối lượng axitbenzoic thu được là? A. Khối lượng toluen đã tạo thành là: A. 3.48 lít khí A ở đktc tác dụng vừa đủ với 0.Công thức phân tử của A là: A. 6. 78g B. 0.A.Đốt cháy hoàn toàn 4.B đều là ankylbenben C.metylbenzen C.3 gam toluen với dung dịch KMnO4 thu được axitbenzoic.30g D. C2H2 và C6H6 C. 1 mol HC A(C6H6) tác dụng với dd AgNO3/NH3 theo tỉ lệ mol nA : nAgNO3 = 1:2. A là 1 HC mạch hở .Khối lượng chất lỏng là: A.A và B thuộc dãy nào sau? A.Lượng stiren chưa bị trùng hợp là: A. 92g D.hexađiin D. 12. 0.6 gam benzen tác dụng hoàn toàn với clo có xt bột Fe.73g B.Tỉ khối hơi của A đối với oxi(d) thoã mãn điều kiện 3<d<3.hexađien C.57%.Trùng hợp 3 phân tử A thu được chất B là đồng đẳng của benzen.3. Khối lượng brom đủ để phản ứng hết với 1. 0. C9H12 81.1 gam khí CO2. 40g B.75% 71.05g 83.9 g H2O.1g D. 1. 107g Tổ Hóa Học 45 . 22.C4H4 D.615g D.5.7g 82.A.CTPT của A là: A. 18g B.Cho 0.3g C.iso-propylbenzen D. 3 mol H2. Cho a g chất A(CxHy) cháy thu được 13. 0.một đồng đẳng của ankin benzen.50g B. B:ankylbenzen* 74. A:ankin . 1.C6H6 77.B:ankin D. 1 mol brom B. 0. H=80%.32g D. C4H6 D.26g C. 5. 28.Đốt cháy hoàn toàn một lượng stiren sinh ra 1.1. 12.Lượng clobenzen thu được là (giả sử chỉ có một sản phẫm thế) A.p-etyl.5g C. Vậy số mol CO2 là? A.5trimetylbenzen 72.4 mol H2.2-dibromphenyletan. 0.16g B. Cho 15.C3H6 và C9H8 B. C3H4 và C9H12 D. 1. Cho 1. 4 mol brom 70.325g B. 3. 1.6gam toluen.4 mol Brom tạo ra sản phầm B chứa 85. C9H12 và C3H4 75. 9mol 78.562% brom về khối lượng.396 g CO2 và 0.

1.Thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OH CH3-CH2-Br + NaOH t → CH3-CH2-OH + NaBr Tổng quát: R-Br + NaOH t → R-OH + NaBr 2. C3H7Cl 7. CH3Cl B. Tính chất hóa học: 1. 84 lít B. 3 C. 6. Khi đun nóng dẫn xuất halogen X với dd NaOH tạo thành hợp chất CH3CHO. 4 D. danh pháp: 1. Khái niệm:Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử H trong phân tử hidrocacbon bằng một hay nhiều nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen. Ứng dụng nào sâu đây của dẫn xuất halogen hiện nay không còn được sử dụng? A.brom… -Dựa vào gốc hidrocacbon: + Dẫn xuất halogen no + Dẫn xuất halogen không no + Dân xuất halogen thơm -Bậc của halogen bằng bậc của nguyên tử cacbon II. clorofom dùng làm dung môi C. Axit hóa dd brom bằng axit nitric sau đó thêm vào dd một lượng dư bạc nitrat thấy có 14. 2 B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 87. Phân loại: -Dẫn xuất flo.6 lít axetilen ở đktc. Etyl clorua D.5 5. Số đồng phân mạch hở( kể cả đồng phân hình học) của chất có công thức phân tử là C3H5Cl là A. Dẫn xuất halogen bậc II là: A. 2.Thì lượng benzen thu được là: A. clo.1.Khái niệm. 83 lít DẪN XUẤT HALOGEN LÝ THUYẾT I. Cấu tạo của gốc hidrocacbon B.Dẫn xuất halogen của hidrocacbon được phân loại dựa trên cơ sở nào? A. C2H3Cl C. Tên thay thế của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo ClCH2-CH-CH-CH3 là: 0 0 2 5 0 Tổ Hóa Học 46 . 26g B. 74 lít C. 1. 5 9. C2H5Cl D.4 D. 3 C.5g D. Ứng dụng: BÀI TẬP 1.B. Tính chất vật lý: III. Benzyl clorua C.1-tri cloetan 6. CFCl3.Đun sôi 6. Teflon dùng làm chất chóng dính 3. 2 B.2-dibrometan B. 82 lít D. 13g C. Số lượng nguyên tử halogen C. Metylen clorua.1-dibrometan C. Điều chế benzen bằng cách trùng hợp hoàn toàn 5.Tên hợp chất X là: A. 1. đồng phân. 3 C. cả A. CHCl3.4 D.1 mol benzen là: A. Dẫn xuất của halogen nào D. 2-clobutan 2. Phản ứng tách hidrohalogenua: CH3-CH2-Br + KOH C H → CH2=CH2 + KOH + H2O  OH t IV.45 gam một dẫn xuất monoclo X trong dd NaOH dư đến khi phản ứng hoàn toàn. Ankyl clorua B.5 4. ClBrCHCF3 dùng gây mê trong phẩu thuật B.CF2Cl2 dùng trong máy lạnh D. Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I của chất có công thức phân tử C4H9Cl là: A.công thức phân tử của X là? A.35g kết tủa.C 8. 2-clo-2-metylpropan D. Số đồng phaan của dẫn xuất halogen có công thức phân tử là C4H9Br là: A. 2 B. Thể tích không khí ở đktc cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0. phân loại. 52g 88.

Khí thoát ra màu vàng lục B. CH3CH=CBrCH3 11. C6H6Cl6 ANCOL LÝ THUYẾT I.trans là: A.phân loại.Nhỏ dd bạc nitrat vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH2=CHCH2Cl lắc nhẹ. CH3-CH2-Mg-Cl D. từ C13 trở lên là chất rắn Do liên kết hidro giữa các phân tử nên các ancol có nhiệt độ sôi cao. Tính chất vật lí: Từ C1-C12 là chất lỏng. 2.Phản ứng thế H của –OH: 2C2H5OH + 2Na  → 2C2H5ONa + H2 2. ClBrCH-CF3 C. Định nghĩa: Ancol là những hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no. Xuất hiện kết tủa trắng C. CHCl=CHCl B. đơn chức bậc II -Ancol no. đa chức bậc I -Ancol no. 2-metylbut-2-en B. đơn chức bậc III -Ancol no.Phản ứng thế nhóm –OH -Tác dụng với axit vô cơ 2C2H5OH + 2HCl  → 2C2H5Cl + H2O 4. CH3CH2CH=CHCH2CH3 C. đơn chức bậc I -Ancol thơm. Cl2CH-CF2-O-CH3 D. đơn chức bậc I -Ancol no. đơn chức bậc I 3. đa chức bậc II -Ancol không no. 1. Định nghĩa.3-diclopentan D. 3-metylbut-1-en D. Tính chất hóa học: 1. Phân loại: dựa vào gốc hidro cacbon và số lượng nhóm –OH trong phân tử -Ancol no. CH2=CH-CH2F D. 2-metylbut-1-en 13. 2.Chất nào không phải là dẫn xuất halogen của hidrocacbon? A.Phản ứng đặc trưng của glixerol: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2  → [C3H5(OH)2]2Cu + H2O 3.4-diclo-3-metylbuat C. danh pháp 1. hiện tượng gì xảy ra? A. Phản ứng tách nước Tổ Hóa Học 47 . CH2=CH-CH2-Br B. III. 3-metylbut-1-en C. 1. Tên gọi khác 10. Cl-CH2-COOH B. Xuất hiện kết tủa vầng D.Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis.3-diclo-2-metylbutan B. CH3-CO-Cl 14. Danh pháp: + Tên thông thường: Ancol+tên gốc hidrocaacbon+ ic + Tên thay thế: -Chọn mạch dài nhất có nhiều nhánh nhất và có nhóm –OH làm mạch chính -Đánh số từ phía gần nhóm –OH nhất -Tên: Tên hidrocacbon tương ứng+vị trí (-OH) + ol II. Không có hiện tượng 12.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang CH3Cl A. Chất nào là dẫn xuất halogen của hidrocacbon? A. Đồng phân (CnH2n+1OH) có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức 4.đồng phân. C6H6-CH2-Cl C. Sản phẫm chính của phản ứng tách HBr của CH3-CH-CH-CH3 là: CH3Cl A.

Dd brom B. NaOH. Điều chế: từ anken hoặc tinh bột. câu nào sai? A. Vị trí nhóm chứa D. 3 C. Mạch cacbon B. K2CO3 11. Rượu etilic có công thức phân tử là C2H6O C. Glixerol C. CuO. Cả A. CuO. Là ancol bậc 3 B. Có tên gốc chứa là 2-metylpropan-1-ol 3. C2H4 C. Câu nào không đúng? A. H SO C2H5 -OH  → C2H4 + H2O  170 C . 2 B. Chất có công thức phân tử C2H6O chỉ là rượu etilic D. HBr. 4 D. C2H5OSO3H B.C 4. Cả A. 2 B. Dd KMnO4 D. CuO 0 6. Etilen glicol nặng hơn nước và có vị ngọt C. Rượu etilic là hợp chất hữu cơ.H nên khi đốt cháy tạo râ CO2 và nước 12. 3 C. CH3-CHOH-CH2-CH3 B. (CH3)2-C(OH)-CH2-CH3 8. Có tên thay thế là ancol isobutylic C. Đun nóng etanol với H2SO4 đặc ở nhiệt độ 140 C thu được sản phẫm chính là: A. (CH3)2-C(OH)-CH3 D. H SO C2H5 -OH + HO-C2H5 140  → C2H5OC2H5 + H2O   170 C .C 2. Nhận định nào không đúng khi nói về ancol có công thức cấu tạo: (CH3)3-C-OH A.B. HBr B.D D. Cho biết ancol nào tách nước tạo ra một anken? A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C . Glixerol có thể phản ứng với chất nào? A. Các câu sau. NaOH B.CH3-CH2-CH2-OH C. HBr. Dãy chất nào đều phản ứng được với etilic? A.5 Tổ Hóa Học 48 . Số đồng phân rượu của C3H7OH là: A.C 9. Dd KOH C. ngoài ra còn có SO2 và CO2 có thể dùng chất nào để loại bỏ SO2 và CO2 ? A. đường Bài tập 1. Oxi hóa hoàn toàn các ancol tạo ra CO2 và nước B. Đimetylete D. 4 D. Khi thực hiện phản ứng tách nước rượu sinh ra etilen. Tất cả các ancol bị oxi hóa tạo thành andehit hoặc xeton C. NaCl C. CH3OCH3 7.B.B. Nhóm chứa C. Số đồng phân rượu của C4H9OH là: A. Các ancol trong dãy đồng đẳng của ancol etilic là những chất không màu D.Phản ứng oxi hóa: Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc I tạo andehit: C2H5 -OH + CuO t → CH3-CHO+ H2O + Cu Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc II tạo xeton CH3-CHOH-CH3 + CuO t → CH3-CO-CH3 + Cu + H2O Oxi hóa hoàn toàn tạo CO2 và H2O 2 4 0 2 4 0 2 4 0 0 0 CnH2n+1OH + 3n +1 O2 t → nCO2 + (n+1) H2O 2 0 IV. Tùy bậc cacbon mà cac ancol bị oxi hóa tạo rra sản phẫm gì D. Cả A. Dùng Cu(OH)2 để nhận biết chất nào? A. Butan-1-ol tan vô hạn trong nước B. HBr C.5 13. C2H5OC2H5 D. Do rượu etilic có C.O B. Ancol có những loại đồng phân nào? A.H. phân tử chứa các nguyên tố C.Mg D.Ancol etilic B. Dd K2CO3 10.B. Na. H SO CnH2n+1 -OH  → CnH2n + H2O  5. Andehit fomic 5. Câu nào sau đây không đúng? A. Cả A. Cu(OH)2 D. CuO. Na.

Chọn cặp chất sau để nhận biết các chất trên? Tổ Hóa Học 49 . Ứng dụng nào sau đây không phải của rượu etilic? A. Cả A. Na D. Có các rượu CH3OH. H2SO4 đặc. Đun hỗn hợp 5 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C. Để phân biệt ancol etylic tinh khiết và ancol etylic lẫn nước ta có thể dùng chất nào sau đây? A. Là nguyên liệu để sản xuất chất dẻo B. t0 D. Dùng để sản xuất một số chất hữu cơ chẳng hạn như axit axetic 23. Đề hidrat hóa 2 rượu đồng đẳng hơn kém nhau 2 nhóm CH2. Cho glucozo lên men rượu B. 11 C.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 14. Dùng làm nhiên liệu D. Kết luận nào sau đây về rượu đã cho là đúng? A. nóng D. CH3OH và C3H7OH B. Công thức chung của rượu là: A. Na B. đơn chức C.glixerol.C 27. Cu(OH)2. Rượu có một liên kết đôi. 2-metylpropan-2-ol 19. 1-clo-3-metyl butan B. CaO B. CH3COOH C. 10 B. Dùng làm dung môi hữu cơ C. 12 D. C3H7OH và C5H11OH C.C 16. cả A. Vậy hai rượu đó là: A.Cho 3 chất sau: xiclopentanol. CH3-CH2-CH3 D.Để phân biệt 3 rượu trên ta dùng thuốc thử nào? A.B.B. Trong phòng thí nghiệm người ta thường dùng phương pháp nào sau đây để điều chế rượu etilic? A. nung nóng 22.1-dimetyletan-1-olC. CuO. CuO. CH3-CH-CH2-OH CH3 CH3 OH C. CnH2n+2-2zOz 21. KMnO4 D. Pentan-3-ol D. 1-clo-2-metyl butan 28. H2SO4 đặc. Ancol isobutilic có công thức cấu tạo nào sau: A. 14 17. 2-clo-3-metyl butan D. Trong các chất dưới đây chất nào là ancol? A. Na B. Rượu có một liên kết ba. Khi đốt cháy một rượu thu được tỉ lệ số mol CO2 và H2O là 1:1. Thủy phân dẫn xuất halogen trong môi trường kiềm C. Dùng chất nào sau đây để phân biệt các rượu? A. Rượu thơm 25. propan-1. Na B. HO-CH2-C6H5 D. CH3-CH2-O-CH3 18.B. t0 D. CuSO4 khan 24. CH3-CH2-CH-OH B. Cho 3 rượu: propan-1-ol. Rượu etilic có lẫn một ít nước. đơn chức D. CnH2n-2O D. C2H3OH và C4H7OH D. CuSO4 khan C. Sản phẫm chính của mono clo hóa isopentan là chất nào sau đây A. CnH2nO C. Cả A. đơn chức B. CH3-CH2-CH2-CH2-OH CH3 CH3 20.ta thu được hai chất hữu cơ ở thể khí.C 29. C2H5OH. (CH3)3-C-OH có tên là gì? A. 1. Số ete thu được là: A. C3H7OH. Rượu nào sau đây khi tác nước chỉ thu được sản phẫm chính là pent-2-en A.1. Na C. Cho andehit axetic hợp nước có xúc tác niken. t0 C. Iso-butan-2-ol D. t0 C. C2H5OH và C4H9OH 26.1-dimetyletanol B. Rượu no. 2-clo-2-metyl butan C. Cu(OH)2. propan-1.3-diol. Cho etilen tác dụng với axit sunfuric loãng. CnH2n+2O B. pent-4-en-1-ol. C6H5-OH B. Pentan-2-ol B. Pentan-1-ol C. có thể dùng chất nào sau đây làm khan rượu? A.2-diol. t0 15.

cả A. A. C3H7OH và C4H9OH C. 3 D.85g 45.diol là: A. Cu(OH)2 B. Giá trị m là? A. Oxi hóa ancol bằng CuO thu được andehit.35gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thu được 0. Dd Brom. Quy tắc Mac-cop-nhi-cop và Zai-xep D. Ancol metylic C. Quy tắc Mac-cop-nhi-cop B. I B. 8.3g D.B là: A.3-metylbut-1-en C. Hỗn hợp các chất chứa Na có khối lượng là? A. CH3-CHOH-CH2-CH2-OH D. Công thức cấu tạo của propan-1.HO-CH2-CHOH-CH3 35. CH3OH 36. CuO. Cu(OH)2 C. Ancol Benzylic 32.B.2g C.Để phân biệt ancol đơn chức và ancol đa chức có ít nhất một nhóm OH kề nhau.H2SO4 đ 30.3g B.B kế tiếp trong dãy đồn đẳng. Quy luật chuyển điện tử từ nhân benzen 38.B kế tiếp trong dãy đồn đẳng. 3. II C. 6. đơn chức A. ta dùng? A.55g B. thì ancol đó là ancol có bậc: A.12 lít hidro ở đktc. Ancol amylic D. CnH2n+2O C.11g hỗn hợp C3H7OH và C4H9OH thu được 15. Quy tắc Zai-xep C. Công thức thu gọn của A. Công thức thu gọn của A. 8. CH2=CH=CH2-OH D. HO-CH2-CH2-Br và CH3-CH2-Br C. Na C. CH3-CH2-CH2-Br và H2O B.3. IV 33.Cu(OH)2 D. C3H7OH và C4H9OH C.chỉ một lượng nhỏ xâm nhập vào cơ thể cùng có thể gây mù lòa.84 lít CO2 (đktc) và 8. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 7.84 gam CO2 và m gam nước.56 lít H2 (đktc).Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A.6g 46. Hỗn hợp X gồm 2 rượu no. Cho biết sản phẫm tạo thành khi nung nóng C3H7OH với hơi HBr? A. CH3-CH2-CH3 và HOBr 42. HO-CH2-CH2-CH2-OH C. Chỉ có thí nghiệm 1 xảy ra phản ứng 31. CnH2n+2-x(OH)x B. 1 B. 2. Đốt cháy hoàn toàn 7. Ancol etylic có thể điều chế từ: A.48g C. Chất nào sau đây rất độc. Dd Br2 B. NaOH. Cho hỗn hợp 3 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thu được 1. C4H9OH và C5H11OH D. AgNO3 D.2-metylbut-2-en D. Nhận xét đúng là? A. C4H9OH và C5H11OH D.C 37. AgNO3 D. Ancol no đơn chức tách nước theo: A. Ancol không no đơn giãn nhất là: A. Cu(OH)2 41. C2H5OH vàC3H7OH B. Etylclorua C. Ancol etylic B. Để phân biệt ancol anlylic và ancol propylic ta dùng hóa chất? A. HO-CH2-CHOH-CH2-OH B. Cho 3.1g nước. 2-metylbut-1-en B. Hỗn hợp X gồm 2 rượu no. Dd thuốc tím C. Etylen B. Br-CH2-CH2-CH2-OH và H2 D. Cu(OH)2 43.73g D. CnH2n+1OH 39. Cả hai thí nghiệm đều xảy ra phản ứng như nhau D. CnH2n+2Ox D. 1. Dd Brom B. C5H11OH và C6H13OH 44. III D. 1. Công thức nào là công thức của rượu no mạch hở? A. Cho biết sản phẫm chính của phản ứng khử nước của:(CH3)2CHCHOHCH3 A.lượng lớn hơn có thể gây tử vong. CH3-CH=CH-OH C. Phản ứng 1 xảy ra mãnh liệt hơn phản ứng 2 B. CH3OH và C2H5OH Tổ Hóa Học 50 . 2 C. 4 34. Khi cho ancol etylic tan vào trong nước thì số loại liên kết hidro có trong dung dịch là: A. Phản ứng 2 xảy ra mạch liệt hơn phản ứng 1 C. CH2=CH-OH B. đơn chức A. H2SO4 đ. Thực hiện hai thí nghiệm sau TN 1: Cho từ từ Na vào ancol etylic TN 2: Cho từ từ Na vào nước.3-metylbut-2-en 40. Dd brom. 5. Glucozo D. C2H5OH vàC3H7OH B.B là: A.

36 58. 25g B. 0.B kế tiếp trong dãy đồn đẳng. thu được 24.6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức.22 D. 12. mạch hỡ X có CTTN là (CH3O)n . C3H7OH và C4H9OH C.6 lit CO2 (ở đktc) và 5. C3H7OH và C4H9OH C. C2H5OH 51.4 mol B.52 C. Khối lượng Na cần phải lấy để tác dụng vừa đủ với 80 gam ancol etylic? A.6 C. Cho 15.8 mol D.25 59. 5. 3. C3H8O3 C.92g một ancol đơn chức A thu được 0.4g CO2 và 3. C3H7OH B. Công thức phân tử của A là? A. 11. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9.6 gam B. 0.4g H2O. C3H7OH và C4H9OH 61. 45g D.Br. C2H6O2 D. Công thức phân tử của 2 ancol trên là: A. Số mol mỗi ete là? A. C7H7OH D. CH3OH và C2H5OH 55. Có bao nhiêu CTCT phù hợp với X: A. Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X chỉ thu được 1 anken duy nhất. CH3OH và C2H5OH D.24 B. CH3OH và C2H5OH B. Giá trị của m là: A. C3H7OH và C4H9OH 57.3g rượu B là hai rượu no.3gam 54. Kết quả khác 53. 16. Công thức phân tử A là? A.896 lit CO2 và 1. thu được 21. Hỗn hợp X gồm 2 rượu no.đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na thu được 1.44g hỗn hợp 2 ancol tác dụng hết với K thấy thoát ra 1. Công thức phân tử của X là: A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 47. C3H8O B. CH4O B. C2H5OH và C3H7OH C.đa chức .5g chất rắn . C2H5OH 50.B là: A. đơn chức A. CH4O C. C3H8O3 Tổ Hóa Học 51 . Giá trị V là: A. 3 D. CH3OH D.Công thức A. Trong đó Br chiếm 58. 0.6gam C. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5. Đốt cháy hoàn toàn 4. 1.6 gam nước và 72g hỗn hợp 3 ete . Cho 118. Đốt cháy hoàn toàn 0. Một rượu đơn chức A tác dụng với HBr cho hợp chất B có chứa C.68 D. 40g 49. C5H11OH B. Công thức thu gọn của A. thu được 111. C4H9OH C. Hai ancol đó là: A.6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng hết với Na. C3H5OH và C4H7OH D.2 mol C.C sai 52. 2 60. Công thức phân tử của X là : A. Đun nóng hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức .CH3OH D. C3H7OH và C2H5OH B. 35g C. C4H8O 62. 4 C.H.6 lít H2 (đktc). Ancol no. 96.B là? A.8 gam D. mạch hở.2g hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau.7 gam chất hữu cơ A (A chứa một nguyên tử Oxi). Cho 6. C6H5OH 48.B. 5 B.8 gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thu được 5. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 1400C.792 lit H2 (ở đktc) và thu được m gam muối khan. C2H5OH và C3H7OH C.6428. 91. tỷ khối hơi của X so với Y là 1. CH3OH và C2H5OH B.4% khối lượng. 2.56 B.8g H2O.9g chất rắn và V lit khí H2 (ở đktc) .08g H2O. 93. Đốt cháy hoàn toàn một rượu đơn chức A thu được 4. Thu được 13.6g rượu A và 2.6g H2O.12 lít hidro ở đktc. C4H12O4 56.8g hỗn hợp rượu đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C. Đun nóng 132. C2H5OH vàC3H7OH B. C2H6O B. Cả A. Cho 7.2g Na. Giá trị của a là? A. Đun nóng một ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra hợp chất hữu cơ Y. Đun nóng ag hỗn hợp hai rượu đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C.2 g CO2 và 2. C4H9OH và C5H11OH D. C3H5OH và C4H7OH D. 12. CH4O D. 95. Sau phản ứng thu được 10. C2H6O2 D. C2H6O C. Công thức phân tử của A là: A. C4H9OH C. Cho hỗn hợp gồm 1.7 g H2O.Công thức phân tử của A là? A. C6H13OH C. C3H7OH B. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 6g hỗn hợp gồm ba ete và 1.

0. C3H6(OH)2 66.12 mol C2H5OH D.Phần I tác dụng với Na dư thu được 6.1 mol CH3OH và 0.05 mol X cần 5.Công thức phân tử và số mol của A và B là: A.2g cho tác dụng với Na dư thu được 3. 4. 0. Công thức phân tử của 2 ancol là: A.1 mol CH3OH và 0. 0.B là:  →    A.Biết B có tỷ khối đối với không khí < 3.B là: A.12 mol C2H5OH B.1 mol CH3OH và 0.1 mol ete thu được 13.88 lit O2(đktc) Công thức cấu tạo và số mol mỗi chất trong 1 phần là: A.1 mol C2H5OH 70. 0. 2. KMnO4.1 mol C2H5OH và 0.08 molCH2OH-CH2-CH2OH và 0.36 lit khí (đktc) .15 mol C2H5OH và 0.đơn chức A.Biết anken tác dụng với KMnO4 tạo ra MnO2 và C2H2n(OH)2 .Anken này làm mất màu 0. C3H8O2 D. Đốt cháy hoàn toàn 0. Công thức phân tử của X là: A.08 mol CH3OH và 0.2g CO2 (biết R2 = R1 + 14) . .4g CO2 . C4H10O2 C.1 mol CH3OH và 0. Thể tích oxi (đktc) cần để đốt cháy A là: A.24 lit B. A: CH3-CHOH-CH2OH và B: HOCH2CH2OH 72. Một hỗn hợp X gồm 2 rượu no.đồng đẳng kế tiếp tác dụng với Na đủ thu được 3. Một hỗn hợp X gồm 2 rượu no.72 lit 64.05 mol C2H5OH và 0. Cho 2 hợp chất A (CxHyOz) và B (Cx Hy Oz ) .48 lit D.Đốt cháy A hoặc B đều thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ khối lượng : 0 mH O 2 mCO 2 = 27 . 0.1 mol C3H7OH D. đơn chức A thu được 4. Đốt cháy hoàn toàn một ancol đa chức. 6. C2H5OH và C3H7OH B.1 molCH2OH-CH2-CH2OH và 0.72 lit khí H2 (đktc) Phần II tác dụng đủ với 0. Công thức của A.18 mol C4H9OH C.Lấy 10. .B trong X là: A. 0.CTPT và số mol của A.2 mol CH3-CH2-CHOH-CH2OH D.1 mol C3H7OH D.2 mol C2H5OH và 0.12 mol C2H5OH và 0.6g oxi.Một hỗn hợp X gồm 2 glicol A. 0. Một hỗn hợp X gồm 2 rượu no. C3H8O3 65. Đốt cháy hết 1 phần cần 26.6g CO2. CH3OH và C2H5OH Tổ Hóa Học 52 .12g muối khan .2 mol C3H7OH C.B có cùng số nguyên tử C chia thành 2 phần bằng nhau .1 mol Cu(OH)2 .2 mol CH3OH và 0.08 lit O2 (đktc) . 0.B đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 15. 0.6g hỗn hợp X khi bị khử nước hoàn toàn cho ra 7g hỗn hợp 2 anken .1 mol C3H7OH B. C3H5(OH)3 D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 63.2 mol C2H5OH B.B đồng đẳng kế tiếp . Công thức của X là: A.B đồng đẳng kế tiếp có số mol bằng nhau . A: C2H5OH và B: C3H7OH B.2 mol CH3OH và 0.4 lit dung dịch KMnO4 1/3M .1 mol CH3-CHOH-CH2OH .1 molCH2OH-CH2-CH2OH và 0. C2H5OH và C3H7OH B. 0.2 mol C3H7OH 69.2 mol CH3OH và 0. Công thức phân tử và số mol A.2 mol C3H7OH C. 71. A: C2H5OH và B: HOCH2-CH2OH C.02g hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức .1 mol C2H5OH và 0. CH3OH và C3H7OH 73. 0. Một ete R1-O-R2 được điều chế từ khử nước hỗn hợp 2 rượu R1OH và R2OH . Một hỗn hợp X gồm 2 rượu no A.15 mol C3H7OH 67. 0.12 mol CH3-CHOH-CH2OH C.laïnh B .Đốt cháy hoàn toàn 0. Đốt cháy hàn toàn một ancol no. C3H7OH và C4H9OH C.2 mol C2H5OH 68. mạch hở X thu được H2O và CO2 với tỷ lệ mol tương ứng là 3:2. 0. 3. X là một ancol no. 0.1 mol C3H7OH C.2 molCH2OH-CH2-CH2OH và 0. CH3OH và C2H5OH D. 0.đơn chức A.1 mol C2H5OH D. C2H6O2 B.2 mol X cần 10. 0.Công thức 2 rượu là: A. 0. thu được hơi nước và 6.B trong đó số nguyên tử C ở B nhiều hơn ở A là 2 .36 lit C. Cho 2. 0. C3H8(OH)2 C.2 mol C2H5OH và 0.Công thức phân tử và số mol của A và B là: A. A: C2H5OH và B: CH3CHO D. mạch hở.Từ A có thể điều chế B qua 2 phản ứng 44 A H SO4.05 mol C4H9OH B.Đốt cháy 0.2 mol CH3-CHOH-CH2OH B. C2H4(OH)2 B.Khi khử nước bằng H2SO4 đặc ở nhiệt độ 1700C chỉ thu được 1 anken . 0. 0.đơn chức A.170 → A .1 mol C2H5OH và 0.

Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO(đun nóng) sinh ra một sản phẫm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỷ khối hơi của Y so với H2 là 29).56g B. 0.28g D.18gam chất rắn.35g D. C4H7OH và 0.Giá trị của a là: A.80 = 2.đun nóng tạo sản phẩm (giữ nguyên mạch C) có phản ứng tráng gương ? A.76g X tác dụng với Na dư thu được 0.6g Hướng dẫn : ∆ m = mO = 0.đơn chức. Công thức phân tử của X là: A.45gam( giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn ).Mặt khác oxi hoá hoàn toàn 2. C2H4 B. C5H10 81. CH3CH2CH2CH2 OH 84. CH3CH(CH3)OH D.672lít 80. 7 82.64 C.mạch hỡ.52gam hỗn hợp hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ.8g 78. Cho m gam một ancol no.32g . C3H8O2 và 1. C3H5OH.Cho lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19.672 lit khí (đktc).CH3CH2CH2OH C.336lít B.168lít D. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH B. 0. CH3-CO-CO-CH3 D. 0.Cho 2.7g chất hữu cơ đa chức Y . 0.56)g .Công thức cấu tạo M là: A.44g kết tủa.70g 79. Hỗn hợp X gồm 2 ancol no. 1. Công thức phân tử của X là: A. C3H8O3 và 1. Cho một anken X tác dụng hết với H2O (H+.5. C3H8O2 và 7. sau phản ứng thu được 2. 2. 0. 3. C4H9OH và C5H11OH 74. CH3OH.Công thức của 2 rượu là: A. C4H8 D. đồng thời khối lượng bình đựng nước ban đầu tăng 4. Cũng cho một lượng X như trên tác dụng với HBr vừa đủ. 6 D. 2. Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no. Cho a gam hỗn hợp gồm metanol và propan-2-ol qua bình đựng CuO dư đun nóng sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi khối lượng là (a + 0.56 → n = 0. Z thu được khác nhau 9.76g X tác dụng với Na dư thu được 0. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn .8g C.96g kết tủa. Giá trị của m là: A.92 B.672 lit khí (đktc). Có bao nhiêu đồng phân C5H12O mà khi tác dụng với CuO. CH3-CH(OH)-CH3 B.28 C. 5 C. thu được chất Z.đơn chức. CH3-COH-CH3 D.CH3OH và CH3CH2CH2OH C. Hỗn hợp hơi thu được có tỷ khối hơi so với H2 là 15. C3H6 C.76g X bằng CuO . CH3OH và CH3CH(CH3)OH D. C3H7OH và 0. Cho a gam hỗn hợp các ancol qua bình đựng CuO dư nung nóng . Cho ancol X tác dụng với Na dư thấy số mol khí thu được bằng số mol X tham gia phản ứng .05g B.46 76. Khối lượng CuO tham gia phản ứng là: A.035.Mặt khác X tác dụng với lương dư CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thấy lương chất rắn giảm 1.Cho 2. C3H7OH và C4H9OH D.28 D. Đốt cháy hoàn toàn m gam một rượu X thu được 1. đơn chức đi qua bình đựng CuO dư đun nóng . OHC-CO-CH3 75.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C. Công thức phân tử của hai ancol và thể tích khí thu được sau phản ứng ở đktc lần lượt là: A.30g C. 1. OHC-CH2-CH2-CHO B. Cho 1. CH3-CH2-CH2OH 77.52 Tổ Hóa Học 53 .336lít C. thấy khối lượng Y. C2H5OH. t0) được chất hữu cơ Y.32 D. C4H10O2 và 7.2g và thu được 2. 5.344 lit CO2 (đktc) và 1. C2H5OH. 4 B. Công thức phân tử của X và giá trị m là: A.Công thức cấu tạo cuat Y là: A.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi có khối lượng (a +1. C2H5OH và 0. CH3-CH(OH)-CH2-CH3 C.nung nóng thu được hỗn hợp anđehit.Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 12. OHC-CH2-CHO C.Mặt khác oxi hoá hoàn toàn X bằng CuO nung nóng thu được hỗn hợp Y. khối lượng chất rắn trong bình giảm 0.2)g và có tỷ khối đối với hiđro 15 . C3H7OH và 0.035 → mCuO = 0.44g H2O. X tác dụng với Na dư cho khí H2 có số mol bằng số mol của X. C2H5OH và CH3CH2CH2CH2 OH 83. 0.52 B.mạch hỡ M.2gam.

Giá trị m là: A. Phần II cho tác dụng với Na dư thì thể tích khí thu được là: A.4g và hỗn hợp hới thu được có tỷ khối hơi đối với H2 là 15. Chia hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng thành 2 phần bằng nhau Phần I đem đốt cháy hoàn toàn thu dược 2.kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 5.6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức. C2H5OH và C3H7OH C. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thu được 1. 0. 12.28g 92.15g D. C3H6O và C4H8O B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được CO2 và hơi nước theo tỷ lệ thể tích là 7:10.3 mol CO2 và 0. C3H8O D. Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1.72g 87.2g hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau. 24. Giá trị m là: A.6 lit CO2 (đktc) và 5. Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ thuộc cùng dãy đồng đẳng. C2H6O và C3H8O C. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm 2 ancol X. C2H6O và CH4O 93.6g chất rắn.2g D. C3H5OH và C4H7OH D. 3 D.24 lit CO2 (đktc) Phần II thực hiện phản ứng tách nước hoàn toàn với H2SO4 đặc. CH3OH và C2H5OH B.425 mol H2O. phân tử X chỉ có một loại nhóm chức. 32. 0.67g C. 5.6g H2O.Khi đốt cháy Ythì tổng khối lượng CO2 và H2O sinh ra là: A.76g CO2 . ở 180oC thu được hỗn hợp Y gồm hai anken.4g CO2 và 39.Số mol mỗi ete trong hỗn hợp là: A. 16.2g C. Khối lượng muối thu được là : A.2 C.5g C. Đốt cháy hoàn toàn một rượu X thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ số mol là 3:4. Cho 10. C3H5OH và C4H7OH 88.kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9. 0. 39. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi cho toàn bộ sản phẫm cháy đi chậm qua dung dịch nước vôi trong dư. Công thức của X. 3.6g hỗn hợp ba ancol đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC (H=100%) thu được 22. 2 89. 1. 29.75g Na thu được 15. C2H5OH và C3H7OH C.15 mol H2.32g B.6 lit khí (đktc) . 2.24 lit B.5g 97. 1.4g B.25 mol hỗn hợp A tác dụng với Na dư thu được chưa đến 0. CH3OH và C2H5OH B. 4.9g D.3g C. 0.5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện) Công thức của X là: A. 0.Y là đồng đẳng kế tiếp thu được 0. Hai ancol đó là: A.Y là: A. Đun nóng a gam một ancol X với H2SO4 đặc ở 1700C được olefin.76g B. 10.224 lit C. 6. CH3OH và C2H5OH B. Cho 15.1g hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Công thức của 2 rượu lần lượt là: A. C3H6O2 và2 D.4g H2O.3 B. C4H9OH và C5H11OH Tổ Hóa Học 54 .25g 95.C3H8O3 C.2g D. Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 ancol thu được hỗn hợp Y gồm các olefin. C4H8O2 91.48g D. kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng m gam. C3H7OH và C4H9OH D. C3H8O2 B. 6. Cho 20. 2.2g Na thu được 24. 2.2g hỗn hợp 2 ancol tác dụng vừa đủ với K thu được 5.40.16g và bình 2 có 7g kết tủa.5. Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X chỉ thu được một anken duy nhất.Chia X thành 2 phần bằng nhau. 0.Mặt khác cho 0.Hai ancol cần tìm là: A. 23g B. 2.Cho a gam X qua bình đựng CuO dư nung nóng (H=100%) thấy khối lượng chất rắn giảm 0. 31.5g chất rắn. Đun 27.15 D.12 lit 86.Giá trị của a là: A.05 94.6g C.thuộc cùng một dãy đồng đẳng thu được 70. 4 C.56 lit D. C3H7OH và C4H9OH 96. 1.49g 90.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 85. 5 B.6g B. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là: A. Phần I đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẫm cháy chỉ gồm CO2 và H2O dẫn lần lượt đi qua bình đựng H2SO4 đặc và bình đựng Ca(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình 1 tăng 2.

Tính chất hóa học: 1. 3. 2. Phản ứng thế ở vòng benzen: OH Br + 3Br2 Br OH Br + 3HBr 2. 0. Cho a gam hỗn hợp các ancol qua bình đựng CuO dư nung nóng .Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C. C3H7OH và C4H9OH 98.Giá trị của a là: A. 5.70g PHENOL LÝ THUYẾT I. -Mật độ electron trong vòng benzen tăng lên nhất là ở vị trí o và p làm cho phản ứng thế dễ dàng hơn so với benzen và đồng đẳng. phân loại. 2. Điều chế: Từ benzen Tổ Hóa Học 55 . Định nghĩa: Phenol là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen.8g C. dùng để nhận biết phenol OH + 3HNO3 H2SO4 O2N OH NO2 + 3H2O NO2 3. tính chất vật lý: 1. III.Tính axit yếu: C6H5OH + NaOH  → C6H5ONa + H2O C6H5ONa + CO2 + H2O  → C6H5OH + NaHCO3 2. Ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử phenol. Khối lượng CuO tham gia phản ứng là: A. -Liên kết C-O bền hơn nên không cho phản ứng thế nhóm –OH .Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi có khối lượng (a +1.6g 99. 2. Phân loại: Có hai loại là phenol đơn chức và phenol đa chức OH phenol OH CH3 o-crezol OH rezoxiol OH OH OH catechol 3. Tính chất vật lí: Phenol là chất rắn không màu.6-tribromphenol có kết tủa trắng.30g C. Kết quả: -Liên kết –O-H trở nên phân cực hơn làm cho H linh động hơn. không tan trong nước lạnh.35g D.05g B. 1.Định nghĩa. 0.56)g . Cho a gam hỗn hợp gồm metanol và propan-2-ol qua bình đựng CuO dư đun nóng sau khi ps xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi khối lượng là (a + 0. 1.28g D.2)g và có tỷ khối đối với hiđro 15 .4. rất độc.tan trong nước ở nhiệt độ 660C. II. Cặp electron chưa tham gia liên kết của nguyên tử oxi do ở cách các electron π của vòng benzen chỉ một liên kết δ nên tham gia liên hợp với các electron π của vòng benzen làm mật độ electron duy chuyển vào vòng benzen.56g B. C2H5OH và C3H7OH D.

Hai Chất C. Nước brom bị đậm màu hơn D. 13.208 lít B. 3 D.Để phân biệt phenol và rượu benzylic ta dùng thuốc thử nào? A. 42. Na C. dd brom B. Một hiện tượng khác 3. Cu(OH)2.Thuốc thử để phân biệt glixerol. 7 C. HNO3. Oxi hóa cumen thu được phenol D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang BÀI TẬP 1. NaOH. Na2CO3. 2 C. 34.3 lít C. dd brom. A. 8. phenol là? A. dd brom.Cho các chất sau 1. Một chất B. Quỳ tím hóa hồng 2. Chất nào tác dụng được với NaOH? A. CH3COOH. Do nhóm OH đẩy electron vào nhân benzen và nhân benzen hút electron làm tăng mật độ electron ở các vị trí o.Cho lần lượt các chất C2H5Cl.Nguyên nhân nào sau đây làm cho phenol dễ dàng tác dụng với dd brom? A. 0. Tơ sợi 7. xt H2SO4 đặc.4 D. C2H5OH. B.Có bao nhiêu chất ứng với công thức C7H8O vừa tác dụng với Na. 4 9. Na2CO3. D. NaOH B.Phenol không được dùng trong ngành công nghiệp nào? A.Khối lượng axit picric tạo thành khi cho 14.và p-. Quỳ tím hóa đỏ B. Cả ba phương pháp trên 6.35 lít D. phenol dễ dàng phản ứng với dd brom ở nhiệt độ thường tạo kết tủa trắng. dd brom B.Trong công nghiệp phenol được điều chế bằng cách nào? A. 1 B.Thể tích dd thuốc tím 1M cần thiết để oxi hóa hết 27g p-crezol trong môi trường H2SO4 là? A. A. B. HCHO. 8 D. 9 14. Cả A.2 10.9375g D. HCHO. C 12. Ba chất D. 3. kqk 15. 3. 0.B. vừa tác dụng với NaOH? A. dd brom. natriphenolat.Phenol tác dụng được với dãy chất nào sau đây? A. Nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Cao su D. 1. 4.Nhỏ nước brom vào dung dịch phenol xảy ra hiện tượng gì A. Nước brom bị mất màu và xuất hiện kết tủa trắng B. NaOH D. Cả A. Chỉ do nhân benzen hút electron C. HNO3.benzylic. NaOH. Tách từ nhựa than đá C. Từ benzen điều chế ra phenol B. Quỳ tím không đổi màu D. Na D.Hãy chọn câu phát biểu sai? A.Nhúng quỳ tím vào ống nghiệm chứa dung dịch phenol thấy hiện tượng gì? A. 0. Hỏi có bao nhiêu chất phản ứng? A. Na.1g phenol tác dụng với HNO3 đặc. Phenol có tính axit yếu nhưng mạnh hơn H2CO3 C.2.quỳ tìm 4. Na.C 11. Khác với benzen.Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức C8H10O biết các đồng phân đều có vòng benzen và đều tác dụng được với NaOH. 1 B. Chỉ do nhóm OH hút electron B. dd NaOH D.75g B.35g C. Chất dẻo B.4 C. Dược phẫm C.phenol. Chỉ do nhân benzen đẩy electron D. kqk Tổ Hóa Học 56 . 2. dd brom.dd brom. Cu(OH)2 C.glyxerol. 1. C6H5OH vào dung dịch NaOH đun nóng. Không chất 5. Phenol là chất rắn kết tinh dễ bị oxi hóa trong không khí thành màu hồng nhạt. 6 B. Quỳ tím hóa xanh B. 34. etanol. Na C. Sủi bọt khí C.

Br2.Cho 0. 3 C. Cả A. C6H5ONa B. C6H5OH C.B. Thuốc thử duy nhất có thể dùng để nhận biết ba chất lỏng đựng trong ba lọ mất nhản là: A.5 21.B.5 22.Trong số các tính chất sau. Tất cả các chất trên 24. 40ml 18. stiren. cho chất này tác dụng với dd brom thu được 17. thơm.Trong số các chất sau: Dung dịch Br2. phân loại. tính chất nào không phải là của phenol? A. Tính baz yếu 23.Y là: A. dd NaOH D. E. không no.C 25.9g B. Na.Y là 2 phenol liên tiếp trong dãy đồng đẳng của phenol đơn chức tác dụng vừa đủ với 0. CTPT của X. 30ml D.4 gam phenol tác dụng hết với HNO3 là: A. cả A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 16. Phenol phản ứng được với chất nào? A. 3 C. C6H5Na D. Na B. C2H5C6H4OH D. 3-metylphenol 26. CH3COOH D. Na. 2 B. p-crezol B. (CH3)2C6H3OH 19.t 0 Tổ Hóa Học 57 . Phân loại:Có ba loại andehit na. ANDEHIT I.5 lít dd NaOH 0. Khối lượng axit picric tạo thành khi cho 9. Cả A.Công thức C8H10O có số đồng phân là hợp chất thơm bằng: A. Tính chất vật lí: các andehit tan tốt trong nước và trong dung môi hữu cơ. Giá trị của V là: A. 22.4 D. 2 B. CH3COOH C. HCl. 23.1g chất X(X đồng đẳng của phenol đơn chức). Na.Công thức C7H8O có số đồng phân là hợp chất thơm bằng: A. Tính axit yếu B. NaOH.6M. 2. (CH3)2C6H3OH và CH3C6H4OH D. Khi cho phenyl clorua tác dụng với NaOH đậm đặc ta thu được: A.9g C. danh pháp: 1.Tên gọi của OH CH3 là: A. 20 ml C.Cho các chất: phenol. Công thức của X là: A. NaOH. rất độc D. Phản ứng cộng: i Cộng hidro: CH3CHO + H2  N → C2H5OH . CH3COOH. 24g D. C2H5C6H4OH hoặc (CH3)2C6H3OH B. Định nghĩa. Quỳ tím 17. dd Brom C.Một dung dịch có chứa 6. C6H5OH và C2H5C6H4OH B. C6H5OH và CH3C6H4OH C. NaOH B. Tính chất hóa học: 1.4g ANDEHIT A.4 D. Tạo kết tủa trắng với brom C. CH3C6H4OH C.Cho 31 gam hỗn hợp X. III.95gam hợp chất chứa ba nguyên tử brom trong phân tử.C sai 20. 4-metylphenol D. ancol benzylic. Danh pháp: -Tên thay thế: Tên hidrocacbon tương ứng+ al H H2 H3C C C CHO CH3 3-metylbutanal -Tên thường bằng tên andehit+ tên axit tương ứng II. Định nghĩa: Andehit là hợp chất hưu cơ mà trong phân tử có nhóm –CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc hidro. 10 ml B. 3. HCl. Br2.B đều sai. 23.94 gam phenol tác dụng vừa đủ với V ml dd NaOH 1M.

Từ metan điều chế andehit tối đa qua bao nhiêu phản ứng? A. H3C CH3 CHO H2 C H3C C CHO H3C CH C CH3 H2 H2 C. 4 B. 3.B 6. XETON (=C=O) Giống andehit: 0 0 0 0 H3C C CH3 O +H2 Ni.Andehit fomic có ứng dụng nào sau đây? A. xử lí hạt giống D. Sản xuất thuốc trừ sâu 7. 6 D.5 3. 2 C. KMnO4 C. Chất sát trùng.t0 H H3C C CH3 OH CH3 CH CH3 Điều chế từ ancol bậc II và cumen BÀI TẬP 1. Tổng hợp phẫm nhượm C. Thủy phân CH2Cl2 trong môi trường kiềm D.t → 2CH3-CHO  B.Cho CH3CHO phản ứng được với những chất nào? A.Cho công thức C2H5 CH H3C C H2 CH3 CH C H2 CHO tên thay thế của andehit đã cho là: A.4 8. dd brom. qua một phản ứng ta điều chế được chất: Tổ Hóa Học 58 . Oxi hóa metan nhờ xúc tác NO C. Điều chế dược phẫm B. Số đồng phân của andehit này là: A. H3C B. 1 B. Cả A.5-đimetylhept-7-al C.Cho andehit có công thức phân tử C6H12O.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 2. CuO.t → 2R-COOH  Andehit vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử. Na. H2. 5-etyl-3-metylhex-1-al B. H2O B. 3 D.Phương pháp nào sau đây dùng để sản xuất HCHO trong công nghiệp? A. Phản ứng oxi hóa: HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 +4Ag R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2NH4NO3 +2Ag t 2R-CHO +O2  x. D. 5. Điều chế + R-CH2-OH + CuO t → R-CHO + Cu + H2O t + CH4 + O2  x.Andehit propionic có công thức cấu tạo: O C H2 C O CHO H2 C A.t → HCHO + H2O  t + 2CH2=CH2 + O2  x. AgNO3/NH3 4.Từ metan. O2.3 C. 3. Cu(OH)2 D. H2. IV. 2-etyl-4-metylhex-6-al 2.5-đimetyl-hept-1-al D. Oxi hóa metanol nhờ xúc tác Cu hoặc Pt B.

4. CTCT của X là A. CnH2n-4O2. B. 2 chức. 20. đơn chức. 14.344.8 gam Ag. tO). C. butanal và pentanal. 0. C6H9O3. C8H12O4. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẩng tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 3.Chất nào phản ứng với andehit axetic cho kết tủa màu đỏ gạch? A. B. anđehit acrylic. thu được 4. CnH2n+2O2. thu được 43. C. Đốt cháy một hỗn hợp anđehit là đồng đẳng. C6H5-OH D. Anđehit no X có công thức đơn giản nhất là C2H3O. 15. CnH2n-2O2. etanal và metanal. no. Cho 0. C. 13. 21. tạo ra 10. B. đơn chức. B. Tên gọi của X là A. C. etanal và propanal. Hai anđehit đó thuộc loại anđehit A. HCHO B. thu được a mol CO 2 và 18a gam H2O. CH3. 4 chức. Công thức tổng quát của anđehit no. hai chức. kiềm hoá CH2Cl2.32 gam Ag (h = 100%). no. H. B. D.54 gam H2O. dung dịch AgNO3 trong NH3. C4H6O2. dung dịch HCl. D. C. NaHSO3 B.94 g hỗn hợp hai anđehit đơn chức. propanal và butanal.112.CH2-CHO.02 gam hỗn hợp gồm hai anđehit no.Có hai bình mất nhãn chứa C2H2 và HCHO . B. mạch hở (khác HCHO) kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. C. CH3CHO 9. Cả A. X thuộc loại anđehit A. Cu(OH)2. butanal và pentanal. KMnO4. vòng no. etanal và propanal. D. 19. Giá trị của V là A. B. D. C. D. C2H3O. khử HCOOH bằng LiAlH4. hai chức mạch hở là A.t0 11. 3. 1. C. C. Khi cho 0. AgNO3/NH3 C. B. 3 chức. 6. etanal và metanal. CH3-CHO. D. 22. D. B. dung dịch NaOH. 2-metyl-4-etylhexanal D.1 mol X (có tỷ khối hơi só với H2 lớn hơn 20) tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. đơn chức. 18. D. 2. axit fomic. 3-etyl-3-metylhexanal C. D. 12. oxi hoá CH3OH (Cu. CnH2nO2.24. đơn chức. Số lượng đồng phân anđêhit ứng với công thức phân tử C5H10O là A. C.Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thành 2 phần bằng nhau. anđehit axetic. Đốt cháy hoàn toàn 2 rượu thu được V lít khí CO2 (đktc).C A. D. (CH3)2CH-CHO. 5.2g Ag.B. D. propanal và butanal. CTPT của X là A. D. CH3-CH2-CH2-CHO. B. Cho 1. 0.2 gam một anđehit đơn chức X thu được 3 gam axit tương ứng (h = 100%). Thuốc thử duy nhất có thể nhận được 2 bình trên là A. no. O) phản ứng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 0. Phần 2 cho tác dụng với H2 dư (h = 100%) thu được hỗn hợp 2 rượu. hai chức. anđehit fomic. B. Oxi hoá 2.4-dietylpentanal B. Tổ Hóa Học 59 .Tên gọi của công thức đã cho là: C2H5 H3C C C2H5 H2 C C2H5 C H CHO C.2 gam hợp chất hữu cơ X (chứa C. người ta điều chế HCHO bằng phương pháp A. 2-metyl-5-oxoheptan 10. nhiệt phân (HCOO)2Ca. 16.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. Cho 2. CTPT của hai anđehit là A.24 gam Ag. B. 17. Trong công nghiệp. Cu(OH)2/NaOH D. C. không no có một nối đôi.672. 2. C. Tên gọi của 2 anđehit là A.

32. Tổ Hóa Học 60 . Cho p gam X tác dụng với dung dịch AgNO 3trong NH3 dư thu được 25.67. 1.6 gam CO 2 và 4. D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 23.8. B. 28. oxalic. Giá trị của m là A. rối lấy axit tạo thành đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được m gam nước. Hiđro hoá X được Y. C. B. 2 anđehit no. là đồng đẳng kế tiếp. acrylic. propanal. biết 0.6 gam Ag.44%.792 lít NO2 ở 27o C và 740mmHg. etanal và propanal. 5. C. D. 3-metyl-4-clobutanal. 24. B. 2-metylenclorua butanal.17%. 75. 4-clo–3-metyl butanal. 3. Nếu cho 9. 27.33. đun nóng thu được 43. Nếu cho A tác dụng với H2 (Ni. mạch thẳng. Hỗn hợp X gồm A. 14.6 gam Na. X là hỗn hợp HCHO và CH3CHO.4.4 gam H2O.1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3.1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4. Cũng lượng hỗn hợp đó. butanal. C. Khi oxi hoá p gam X bằng O2 thu được (p+1. Công thức phân tử của 2 anđehit trong X là A.53. 1 anđehit no và 1 anđehit không no.56%. B. metanal. X có CTCT là Cl-CH2-CH(CH3)-CH2-CHO. 33. Tên gọicủa 2 anđehit trong X là A. thu được hỗn hợp Y. B. CH4O và C2H6O. B.6. etanal. C.2 gam hỗn hợp 1 rượu đơn chức và 1 anđehit đơn chức thu được 1 axit hữu cơ duy nhất (h=100%). C. Cho hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức tác dụng với H2 (Ni.375V lít H 2(đktc). 73. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A.7. D.D. C.87%.2 gam Ag.53 < m < 1. C. 25.92 lít khí CO2 (đktc) và 14. B. Khi cho 3. CTCT của A là A. CH3-CH(CH3)-CH2-CHO. 26. 1. Khi oxi hoá X bằng O2 thu được hỗn hợp Y gồm 2 axit tương ứng (h=100%). Khoảng giá trị của m là A. 1 anđehit không no và 1 anđehit thơm.67.5 gam H2O. B. Phần trăm khối lượng HCHO trong hỗn hợp B là A. D. to). tO).6 gam X tác dụng hết với dung dịch AgNO 3 trong NH3 (dư) thì thu được m gam Ag. 31. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6. Tên gọi của anđehit ban đầu là A. 1. Cho 7. nếu oxi hoá thành axit (h = 100%).92 gam Ag. C. C.8 gam Ag. B. 34. 21.36 < m < 1. Cho hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với H2 (Ni. Hỗn hợp X gồm 2 anđehit no đơn chức. propanal và butanal. butanal và pentanal. CH3-CH2-CH2-CHO.83%.2 gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp thu được 17.8. (CH3)2CH-CHO.to) thấy tốn V lít H2 (đktc) và thu được 2 rượu no. CH3CH(OH)CHO. 151. 26. B. (CH3)2CH-CH2-CHO. D. HCHO. D.25% thu được dung dịch chỉ chứa muối của axit hữu cơ nồng độ 21. C. D. 1.2 gam anđehit X mạch hở bằng phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư rồi cho lượng Ag thu được tác dụng hết với dung dịch HNO3 tạo ra 3. fomic. Danh pháp IUPAC của X là A.6. 2 anđehit không no. Cho lượng axit này tác dụng hết với m gam dung dịch NaOH 2% và Na2CO313.6.48 lít khí CO2 (đktc).32 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 10. D. 29. 30. đơn chức X phản ứng hoàn toàn AgNO3 trong NH3 thu được 21. C3H6O và C4H8O. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 anđehit no đơn chức thu được 4. C3H8O và C4H10O. X là hỗn hợp HCHO và CH3CHO. Nếu cho hỗn hợp rượu này tác dụng hết với Na thu được 0. axetic. etanal và metanal. 1-clo–2-metyl butanal. Giá trị của m là A. 2.36 < m < 1. CH2O và C2H4O. Tỉ khối hơi của Y so với X là m. Đốt cháy hoàn toàn 19. B. thu được rượu đơn chức Y có mạch nhánh. 1. Tên gọi của X là anđehit A. B.Chuyển hoá hoàn toàn 4. D. 85.67 < m < 2. Cho 0.2. 37. D. C.6) gam Y gồm 2 axit tương ứng (h=100%).2 gam một anđehit no. Oxi hoá 53.

X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A. C. C2H3CHO. D. p→ 4CH3COOH + 2H2O  . III. B. Pân loại: -Axit no. 35. HCHO. Điều chế:  mengiam→ CH3COOH + H2O   C2H5OH + O2 xt 2CH3CHO + O2  → 2CH3COOH 2CH3-CH2-CH2-CH3 + 5O2  xt. vinylaxetilen. mạch hở -Axit thơm. đơn chức. CH3CH2CHO. CH3CHO.+ H+ -Tác dụng với kim loại đứng trước hidro 2CH3COOH + Ca → (CH3COO)2Ca + H2 -Tác dụng với oxit kim loại 2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O -Tác dụng với bazo 2CH3COOH + Ca(OH)2 → (CH3COO)2Ca + 2H2O -Tác dụng với muối 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2 2. B. D. Định nghĩa. 4 C. Danh pháp: Axit + Tên hidrocacbon tương ứng+oic II. anđehit axetic. C. no. danh pháp 1. Định nghĩa: Axit cacbonxylic là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm –COOH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc hidro. 5 2. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH2=CHCHO. mạch hở tác dụng với lượng dư AgNO 3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3. D. mạch hở -Axit không no. phân loại. một phân tử X chỉ cho 2 electron.2 Tổ Hóa Học 61 . đơn chức. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với HNO 3 thoát ra 2. axetilen. no. propin. D. C. B. Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 là A.2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. etilen. Khi oxi hoá 2. CH3CHO.OHC-CHO. 3 B.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang C. hai chức. đun nóng. không no có hai nối đôi. axit fomic. etilen. but-1-in. 36.Số đồng phân của C5H10O2 là: A. C2H5CHO.Phản ứng thế nhóm –OH CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O IV.24 lít khí NO duy nhất (đktc). đa chức 3. không no có một nối đôi. Công thức của anđehit là A. but-2-in. Cho 6. 38. đơn chức. độ tan các axit giãm theo chiều tăng của phân tử khối. C. B. Tính chất hóa học: 1. đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X mạch hở tạo ra b mol CO 2 và c mol H2O (biết b = a + c). đơn chức -Axit no.t0 D.D.t CH3OH + CO   → CH3COOH  BÀI TẬP 1. AXIT CACBONXYLIC LÝ THUYẾT I.t x t. anđehit fomic. 2. axetilen. Tính chất vật lí: Axit fomic tan vô hạn trong nước.HCOOH không tác dụng với chất nào? 0 0 H2SO4. CH3CHO. HCHO. Trong phản ứng tráng gương. anđehit axetic. đơn chức.Tính axit -Quỳ tím hóa đỏ: CH3COOH CH3COO.6 gam một anđehit X đơn chức. 37.

CH2=CH(CH3)-COOH C. Ag 10. NaCl C. NaOH B. CH3-(CH2)14-COOH B. quì tím D. Axit lactic B. CH2=CH-COOH B. Oxi hóa ancol etylic D. Công thức cấu tạo nào sau đây là của X? A. Axit axetic C. Cu(OH)2 C. Axit axetic không thể tác dụng được với chất nào? A. Axit nào sau đây có đồng phân hình học? A. NaCl 11. CH3-CH(OH)-COOH D. CH3COOH C. Chất nào sau đây là axit strearic? A. Axeton D. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? A. Axit propionic có công thức cấu tạo nào? A. Đi từ metanol và cacbon với xúc tác và nhiệt độ thích hợp H3C H C CH3 H2 C COOH D. Axit iso-butyric 17. Axeton D. Na2CO3 D. Axit đơn chức no 9. HCl B. Axit 3 chức C. CH2=CH-COOH B. Propan-1-ol B. CH3-CH2-CH2-COOH B. Axit acrylic C. CH2=C(CH3)-COOH C. CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH 14. HOOC-CH=CH-COOH C. Mg B. CH3CHO 8. Tác dụng với AgNO3/NH3 và Na2CO3. Andehit propionic C.B 4.Có thể dùng dd AgNO3/NH3 để phân biệt cặp chất nào? A.Trong phòng thí nghiệm axit axetic được điều chế bằng cách nào? A. Oxi hóa andehit axetic B. Chỉ dùng một chất nào dưới đây là tốt nhất để phân biệt dd axit axetic (giấm ăn 5%) và dd nước vôi trong? A.B. Chưng khan gỗ C. CH3-CH=CH-COOH D.C 15. Axit 2 chức chưa no B. HCOOH D. C6H5OH và CH3OCH3 D. dd AgNO3/NH3 3. CH3-COOH D.B. Axit axetic D. Axit-2-metylbutanoic C. Lên men giấm C. Axit-2-metylpropionic B. Khi rượu để lâu ngày ngoài không khí sẽ có vị chua chứng tỏ đã tạo ra axit nào sau đây? A. Trong công nghiệp người ta điều chế CH3COOH bằng phương pháp nào sau đây? A. NaOH C. HCHO B. Lên men giấm B. Chất nào sau đây là axit metacrylic? A. HCOOH và CH3COOH C. Axit 2 chức no D. CH3CHO và C2H5OH B. thu được số mol CO2 và nước bằng nhau. CH3-(CH2)16-COOH D. Axit oxalic 18. Đốt cháy hoàn toàn một axit hữu cơ.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. không màu có khả năng làm đổi màu quì tím. Chất có tên là? A.Axit-3-metylbutanoic 6. HOOC-CH2-COOH 13.C 12. Chất nào tác dụng được với NaHCO3? Tổ Hóa Học 62 . CH3-(CH2)3-COOH 7. Cả A. Cu(OH)2 5.Axit đó là axit nào sau đây? A. Axit fomic B. CH3-CH2-COOH C. Cả A. Tổng hợp từ n-butan D. Axit-3-metylbuta-1-oic D. cả A. Axit propionic 16. X là chất lỏng. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất? A.

C. Andehit fomic C. Để phân biệt 3 mẫu hóa chất riêng biệt: phenol. axit 2 – etyl – 5 – metyl nonanoic. CH3CHO. Axit fomic B. 5. Phản ứng thế với các ion kim loại hoạt động D. HCOO CH = CH2. HCOOCH = CH2. 30. Axit benzoic D. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH. B. amoni cacbonat. 32. 27. axit đơn chức no. CH3CCl3. axit axetic bằng một thuốc thử. 31. B. B. tên gọi khác. Tổ Hóa Học 63 . Kết quả khác. D. 10% → 20%. axit acrylic. C. 22. Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều chế axit axetic là A. CH2 = CH – COOH. tất cả đều không phản ứng. A là A. dung dịch Na2CO3. 29. dung dịch C2H5OH. đơn chức có một liên kết đôi trong gốc hidrocacbon có công thức phù hợp là A. D. Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag. D. HOC – CH2 – CHO. Cho các chất: CaC2 (I). Phenol B. axit 2 – etyl – 5 – metyl hexanoic. Để phân biệt axit propionic và axit acrylic ta dùng A. D.C 20. dung dịch NaOH. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F. 3. D. CH3 – CH2 – COOH . D. Phản ứng tráng gương C. Y lần lượt là A. I → IV → II → III. Rượu benzylic C. Cả A. CTCT thu gọn phù hợp của X. D. HCOOCH2 – CH3. C2H2 (IV). D. D. Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương? A. Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng CTPT C3H4O2 .B. IV → I → II → III. C. dung dịch Na2CO3. Cả A. 23. Thành phần định tính 21. C. C. I → II → IV → III. CH3 – COOH (III). C. Tất cả đều đúng. B. CH3COOCH3. B. người ta dùng thuốc thử A. etylat natri. Có thể điều chế CH3COOH từ A. C. dung dịch AgNO3/NH3. B. CH3COOH 28. Hợp chất CH3 – CH2(CH3) – CH2 – CH2 – CH(C2H5) – COOH có tên quốc tế là A. axit đơn chức không no.B 19. CH3 – CHO (II). CaCO3. Axit fomic và axit axetic khác nhau ở điểm nào? A. HOOC – COOH. CH3 – CH2 – COOH. CnH2n-1COOH ( n ≥ 2). C. 24. dung dịch Br2.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là A. C. Trung hòa a mol axit hữu cơ A cần 2a mol NaOH. metyl fomiat D. 26. dung dịch Br2. C2H5OH. B. axit 5 – etyl – 2 – metyl hexanoic. Axit không no. RCOOH. X tác dụng với CaCO3 tạo ra CO2. D. Giấm ăn là dung dịch CH3COOH có nồng độ A. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH. Phản ứng với bazo B. tất cả đều sai. 2% → 5%. Đốt cháy hết a mol A được 2a mol CO 2. phenolat natri. C. 20% → 30%. B. C. 25. CnH2n+1COOH ( n ≥ 1). 4. CH3OH < CH3CH2COOH < NH3 < HCl B. C4H6O2 có số đồng phân mạch hở thuộc chức axit là A. B. B. D. CnH2n+1-2kCOOH ( n ≥ 2). C. II → I → IV → III. Axit axetic không tác dụng với dung dịch A. B. D.

D. C4H6O4. X có cấu tạo A. C. C2H5OH < C6H5OH < CO2 < CH3COOH D. Cho chuỗi phản ứng: C2H6O → X → axit axetic  + H  → Y. D. CH3COOH < C6H5OH < CO2 < C2H5OH C.C. 34. D. D. Nhiệt độ sôi của ancol etylic (I). CH3CHO . axit acrylic. C. Na2CO3. dung dịch AgNO3/NH3 dư. Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: axit axetic. HCOONH4. HCl . Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là A. CH3CHO . CH2 (OH) CH2 – CHO. 36. H2SO4 . B và C đúng. Đốt cháy hết 1 thể tích hơi axit A thu được 2 thể tích CO2 đo ở cùng điều kiện.50C 78. CH2 = CH – COOH. CH3CHO . H2SO4 . CH3COOH. CTCT của X. C.3 C 100.3 C 118. B. CTCT của X là A. B. B. C OH 35. dung dịch Br2. C2H5OH. IV > III > I > II. CH3COOH. dung dịch AgNO3/NH3 dư. C. II > III > I > IV. axit fomic người ta dùng theo thứ tự các thuốc thử sau A.5 C 78. Na. HCOOH. CH3COOCH3.Trị số pH của các axit CH3COOH. B. CaCO3. B. B. H2SO4. Thứ tự sắp xếp theo sự tăng dần tính axit của CH3COOH. 100. HOOC – COOH. HCOOH. CH3 – CH2 – COOH. C2H6. CH3COOH. D.CTĐGN của một axit hữu cơ X là (CHO)n . HCl . B. dung dịch Br2. 40. Kết quả khác.2 C 0 0 D. 45. dãy nào hợp lý nhất? C2H5OH HCOOH CH3COOH A. HCOOH. HOOC – COOH. 46. IV > I > III > II. Tất cả đều đúng. CTPT của A là A. B. CH3CHO . D. AgNO3/NH3. C. C6H5OH < CO2 < CH3COOH < C2H5OH B. A là A. H2SO4 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là A. CH3COOH . C2H3O2. axit axetic (III) và axit propionic (IV) sắp xếp theo thứ tự giảm dần là A. HCHO. CH3COOH.30C 0 0 0 C. NaOH. C6H9O6. HCOOCH2 – CH3. B.Tráng gương hoàn toàn hợp chất hữu cơ X bằng AgNO 3/NH3 thu được hỗn hợp sản phẩm chỉ gồm các chất vô cơ. Đốt cháy 1 mol X thu được dưới 6 mol CO2. B. HOOC – CH2 – COOH.20C 38.5 C 118.50C B. C. B. CH3COOH. 42. CaCO3. Đốt cháy hết 1 thể tích hơi axit hữu cơ A được 3 thể tích hỗn hợp CO2 và hơi nước khi đo cùng điều kiện. 118. CO2 và C6H5OH là A. HCl. D. 118. Một axit no có công thức (C2H3O2)n thì CTPT của axit là A. HOOC – CH = CH – COOH. 43. C. C. CH3COOH.20C 78. 37. H2SO4. 44. Tất cả đều đúng.30C 100. D. 78. D.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 33. CH3COOH. Na.Nhiệt độ sôi của mỗi chất tương ứng trong dãy các chất sau đây. Y lần  lượt là A. C2H5OH. C8H12O8. C. C. CH3CHO. C. HCl.20C 100. dung dịch Br2. Na. 41. I > II > III > IV. D. dung dịch AgNO3/NH3 dư. AgNO3/NH3 B. HCl. Để phân biệt HCOOH và CH3COOH ta dùng A. Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng A. C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH < CO2 3 Tổ Hóa Học 64 . D. andehit axetic (II). D. 39.

25 g D. CH3COOH và C2H5COOH C. 2.8g D.75% D. Axit đó là: A.B là hai axit no đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng. 23.Coi khối lượng riêng của giấm bằng khối lượng riêng của nước. 20% B. Phần 1:Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 6.57% C. 3. C3H7COOH 60. 7. Hiệu suất phản ứng là? A.48 49.2g B. Vậy để trung hòa 1 lít giấm cần bao nhiêu gam NaOH? A. Khi cho 4.36 D. Cho 9. Cho 0. Axit hữu cơ A có thành phần nguyên tố gồm 40.2g B.2 gam hỗn hợp HCOOH và C2H5OH tác dụng hết Na dư thu được V lít hidro ở đktc. 5. Cho a gam hỗn hợp HCOOH và C2H5OH tác dụng hết Na dư thu được 1. Hỗn hợp X gồm CH3OH và HCOOH.05 mol CH3COOC2H5.12 B. 23 g B.24 lít H2 ở đktc. Giá trị của V là? A. 21.Cho hỗn hợp gồm 4. 100% 63. 5.2 g 59. 21 g C. CTCT của A là Tổ Hóa Học 65 . HCOOH và CH3COOH B. 60g D. 1. 10.24% O.6g 62.6g C. Vậy m có giá trị là A. 1. A. 22 D. 4. 1. 4. 1.05 mol A cần 100ml dung dịch NaOH 1M. C4H9COOH và C3H7COOH 56. 11. Đốt cháy a gam C2H5OH thu được 1 mol CO2 Đốt cháy b mol CH3COOH thu được 1 mol CO2 Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH có H2SO4 đặc làm xúc tác (h=100%).5 gam axit oxalic tác dụng với kim loại Na dư. 30% C. Phần 2:Được este hóa hoàn toàn và vừa đủ thu được một este.2g D. 3.6g C4H9OH? A. 1. 13. 3. Trung hòa 5.36 D. C2H5COOHD.37% 52.2 g C. 30. 10 g B.4g 61.4g C. 26 g 58. 15 g 57.1 mol CH3COOH tác dụng với 0.24 C.2 55. 20. 5.6 gam A và 6gam B tác dụng hết với Na thu được 2. 14 g D. 13 g C. thu được V lít hidro ở đktc.6 C. 39.1g C. 6. C2H5COOH và C3H7COOH D. Giá trị của V là? A.Công thức phân tử của A là? A.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 47. 5. Khối lượng CH3COOH cần lấy để tác dụng vừa đủ với 12.9 D. 2. 30g B. C3H7COOH 48.6g D. Trung hòa 9 gam một axit no đơn chức bằng lượng NaOH vừa đủ thu được 12.2g 50. Khối lượng CuO cần lấy để tác dụng vừa đủ với 39 gam CH3COOH là? A.24 lít CO2 (đktc). HCOOH B. Giá trị của a là? A. 45g 53.72 lít hidro ở đktc. CH3COOH C. Khối lượng MgO cần lấy để tác dụng vừa đủ với 39 gam CH3COOH là? A.15 mol C2H5OH thu được 0.6 B. 90g C. 2. Để trung hòa 0. Thu được c gam este. CTPT các axit là: A.8g hai axit hữu cơ no đơn chức tác dụng với lượng vừa đủ Na2CO3 sinh ra 2. CH3COOH C.7g B. 54.12 B.44 B. Muốn trung hòa 200ml giấm cần dùng 300ml dd NaOH 1M.8 51. 19.2 g D. Giá trị của c là A.3. 12. Khối lượng muối thu được là: A. HCOOH B.68% C. 2.68 lít hidro ở đktc.24 C. C2H5COOHD. 50% D. 7.92 gam một axit no đơn chức A bằng một dung dịch NaOH vừa đủ.3 gam muối.1g B. Để trung hòa 40 ml dd giấm ăn cần dùng 25ml dd NaOH 1M.5 C. Cho 14. Thực hiện phản ứng este hóa hoàn toàn m gam CH3COOH bằng một lượng vừa đủ C2H5OH thu được 0.48 54. 4.68 gam muối khan. Khi đốt cháy este này thì khối lượng nước sinh ra là? A. 1.Nồng độ % của axit axetic trong giấm ăn là A.75% B.02 mol este.Cô cạn dung dịch thu được 7. Chia X thành hai phần bằng nhau.

C. Công thức của Y là A.1. Cho 16.48.Để trung hoà a gam hỗn hợp X gồm 2 axit no. Công thức phân tử của 2 axit là A. đơn chức A thu được 1. 74. B. C. C. 18. C2H4O2 và C3H6O2.2 mol H2O.8 gam glixerin triaxetat. đơn chức).76. 78. thu được 0. Cho 5.46%. 22.1 mol hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic đồng đẳng kế tiếp thu được 6.08 gam CO2 và 9. C2H5COOH.49%. HOOC – COOH. C2H5COOH và C3H7COOH. 1.6g.52 gam H2O. 68. 4.0 gam axit axetic tác dụng với 18.24. 4. CH3COOH. 25%. 9g. 3. Hiệu suất của phản ứng là A.6.3 mol CO2 và 0.62g H2O. cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2. 4. HCOOH và CH3COOH. C. HCOOH. axit acrylic. C. HCOOH. 71. C3H6O2 và C4H8O2. đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được b gam nước và (b+3.40.76g axit hữu cơ đơn chức X tác dụng hết với CaCO3 dư. HOOC-CH2-COOH.4 gam glixerin (H2SO4 đặc và đun nóng) thu được 21.16 gam CO2 và 2. D. HCOOH. đồng đẳng kế tiếp thu được 14. D. 5. 11. D.36 gam H2O. B. B. CH3COOH tác dụng hết với Mg thu được 3.24%. 75. C2H5COOH.96. mạch thẳng là đồng đẳng kế tiếp cần 100 ml dung dịch NaOH 0. D. Cho 2. Đốt cháy hoàn toàn 0. Tổ Hóa Học 66 .28. Công thức cấu tạo của axit là A. HOOC-CH2-CH2-COOH. 8.4. B.6 rượu etylic với hiệu suất 80% thì số gam este thu được là A. 6g.40. Tên gọi của X là A.2. 69. C.72g một axit hữu cơ A cần dùng 200g dung dịch NaOH 2. D. C. thu được 7. B.1. CH2 = CH – COOH. C2H3COOH và C3H5COOH.28g muối.3M. 2. HOOC – CH (CH3) – CH2 – COOH. 11.46g hỗn hợp gồm HCOOH.26g. HOOC-COOH. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là A. Công thức cấu tạo của axit đó là A. CH3CH2COOH. CH3COOH.6g hỗn hợp gồm HCOOH. Nếu cho X tác dụng với 4. 65.64) gam CO2. D. C6H5OH tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch NaOH 1M. 50%. Giá trị của V là A. 77. Muốn trung hòa 6. CH3 – CH2 – COOH. C.28. B. C3H7COOH.Cho 5.00. CH3COOH. CH3(CH2)2COOH. 70. C. CH3(CH2)3COOH. HOOC-CH2-CH2-CH2-COOH. HOOC – CH2 – COOH.06%. D.Cho 24. 76. C. B.76 gam este (h=100%). B.Đốt cháy hoàn toàn 0. 80%. CH3COOH. đơn chức. 12g.48. axit axetic C. CH2O2 và C2H4O2. Mặt khác. CH3COOH. 1.1 mol một axit cacboxylic đơn chức.54g.B. %O = 48. D. A là A. 6.8 gam một axit cacboxylic mạch thẳng thuộc dãy đồng đẳng của axit fomic cần 100ml dung dịch NaOH 1M.Thực hiện phản ứng este hoá m gam CH3COOH bằng một lượng vừa đủ C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc. 14. axit butyric. Đốt cháy hoàn toàn 2. D. A là A. D. cần vừa đủ V lít O2 (đktc). HOOC – CH2 – CH2 – COOH.36 lít H2 (đkc). B. thu được 7. 75%.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức. C. 7. 64.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang A. Nếu cho X tác dụng hết với axit axetic thì số gam este thu được là A.72 gam một axit cacboxylic Y (no. 67. C.Axit đicacboxylic mạch thẳng có phần trăm khối lượng của các nguyên tố tương ứng là % C = 45. Giá trị của m là A. đun nóng) thu được 1.28g muối. B. Khối lượng CH3COOH là A. C. C.46g. 66. D.24%. B. B. axit fomic B. 16. B. 8. 5.32g. D.B. D. %H = 6. D.Để trung hoà 6. C.76g axit hữu cơ đơn chức X tác dụng hết với CaCO3 dư.Để trung hoà 8. C4H8O2 và C5H10O2. C3H7COOH. 72.72. 1.2. D. D. 73.22g một axit hữu cơ no. CH3COOH và C2H5COOH. Công thức của 2 axit là A.

83. 35. Giá trị của m là A. nếu cho tác dụng hết với axit oxalic thì thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức khác. C. Nếu cho Y tác dụng với rượu etylic. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. 16.X.Trường THPT Vĩnh Thuận-Kiên Giang 79.68 gam hỗn hợp Y gồm 2 axit là đồng đẳng kế tiếp thu được 31.36 lít khí H2 (đktc). 22.080. D. D.6. B.824. 28. 44. 22.2 lít khí H2 (đktc).20.Cho 37. C. mạch hở. 80.47.12.10. 12. 17. Nếu cho A tác dụng hết với rượu etylic thì thu được m gam este. B.96 gam H2O. 25.4. Giá trị của m là A. Cũng lượng hỗn hợp trên.6 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và một rượu đồng đẳng Y tác dụng với Na dư thu được 11.05. 81. B.Đốt cháy hoàn toàn 19. 27.10. 22.42. với hiệu suất phản ứng của mỗi axit là 80% thì số gam este thu được là A. 9. 24.75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc). Lấy 5. C. 82.68 gam CO2 và 12. đơn chức.80 gam Y tác dụng hết với Na thu được 3. C.10.464. 6. 22.3 gam X tác dụng với 5.48. Y là 2 axit no. 6. Nếu cho Y bằng lượng Y có trong X tác dụng hết với axit axetic thì thu được số gam este là A. Giá trị của m là A.2.8 gam CO 2 và 6. Tổ Hóa Học 67 . D. D.Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1).72. B.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu là đồng đẳng kế tiếp thu được 8. 8. 10. D.74. thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất các phản ứng este hoá đều bằng 80%).3 gam H2O. 19.2. C.280. 32. B.52 gam X và 10.55. Cho hỗn hợp A gồm 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful