P. 1
TRA CỨU THỰC VẬT RỪNG VIỆT NAM

TRA CỨU THỰC VẬT RỪNG VIỆT NAM

4.8

|Views: 7,028|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3715734

More info:

Published by: api-3715734 on Oct 15, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

TRA CỨU THỰC VẬT RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 2350 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 10112002
Kiểu gõ tiếng Việt !"l"# $%& !'t

!(n $i)t %am* +,a
!(n -atin* Dalbergia cochinchinensis
Họ* Đậu Fabaceae
.ộ* Đậu Fabales
%hóm* Cây gỗ nhỏ
Hình: Trần Hợp
------------------------------------------------------------------------------------------------


+/0
Dalbergia cochinchinensis 1i"22", 1343
Họ* 56u 7abac"a"
.ộ* 56u 7abal"8
9: t;*
Cây gỗ to, thường xanh (rất ít khi rụng lá, !ao "# $ %&', (ường kính thân (ến &,)', hay
h*n n+a, V- ngo.i '.u /.ng nâu, n0t 12!, !3 khi 4ong t5ng '6ng l7n, 8á k9: l;ng !hi' l<
'=t l>n, 1.i ?" $ "%!' 'ang # $ @ lá !h9t hAnh trái xoan, (>u /. gB! tC, nhDn, !hất 1aE lá
!h9t F tGn !Cng thường to nhất (1.i )!', r=ng ",# $ %!', !á! lá !h9t khá! trung 4Anh 1.i
%,# $ #!' r=ng "," $ ",# !',
Cụ' hoa hAnh !hCy F ná!h lá, 1.i H $ ?#!', thưa, Ioa trJng !3 (.i hK:, x< # rLng, nhDn,
Cánh hoa !3 '3ng thMng, NhO @ th.nh " 43 (# nhO /. P nhOE Qu6 (Gu rất '6nh, hAnh thu;n
1.i, gB! th3t 'Rnh, (Snh nh2n, 1.i # $ )!', r=ng ? $ ?,?!', thường !hTa ?, ít khi " hRt,
+inh học*
UCa hoa tháng # $ H, 'Ca Qu6 !hín tháng @ $ ?", UT! tLng trưFng trung 4Anh, Vái Winh 4Xng
hRt /. 4Xng !hYi, Cây !3 kh6 nLng nZy !hBi 'Rnh Wau khi 4O !h[t, nhưng nếu !hYi F !á!h xa
gB! thA 1\ 4O (] g^y, Cây !on xuất hiện nhi_u F /`n r5ng, /`n (ường (i, !hỗ (ất trBng, h>u
hết !3 nguYn gB! !hYi r\, aư7i tán r5ng !3 (= t.n !h` trbn &,# !hưa g[: !ây tái Winh t5 hRt,
%ơi 8<n= >à 8inh thái*
Cây '2! r6i rá!, !3 khi th.nh t5ng (á' nh- trong r5ng rG' nhiệt (7i thường xanh hay nca
rụng lá 'ưa 'Ca F (= !ao thường kh;ng Quá )&&', !3 l0! lbn (ến ?,&&&', trbn (ất :hC Wa
!] '.u t5 xá' (ến xá' /.ng, t>ng (áy gi.u !hất 1inh 1ưdng,
1h6n b<*
8o.i ([! h+u !ea f;ng aư*ng, Việt Na'g V5 hu6ng Na' $ f. NDng (Iibn, iiXng, jhư7!
k*n trF /.o (ến Vây Ninh (Vân libn, fYng Nai (VhBng Nhấtg Vr6ng lo', Kibn iiang, VG:
trung nhất F Kon Vu' (fJ! V;, ka Vh>y,
Vhế gi7ig 8.o, Ca':u!hia,
?iá t2@*
iỗ Quí, '.u (- tư*i, th7 'On, 1mn, 1_ gia !;ng, '[t !Jt 'On Wau khi kh; kh;ng n< !nng ít
4iến 1Rng, kh;ng 4O 'Bi '2t, kh3 'ụ! '[t !Jt 12! !3 hoa /ân (o:, rất !Tng, iỗ trJ! rất !3
giá trO kinh tế, 1Cng (3ng (Y (R! !ao !ấ: giường te, 4.n ghế nhất l. Wa l;ng /. WG:, l.' (Y
tiện khá! /. (Y 'p nghệ, iỗ r\ '.u /.ng nghệ thq', (3ng (Y 1R! 1Cng lâu Wr lbn nư7!
43ng như W5ng,,
!Anh t2Bn=*

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->