PH N L CH S TH GI I HI N I T NĂM 1945 N 2.

000
CHƯƠNG I S HÌNH THÀNH TR T T TH GI I M I SAU CHI N TRANH TH GI I TH HAI (1945-1949)

Bài 1

S HÌNH THÀNH TR T T TH GI I M I SAU CHI N TRANH TH GI I TH HAI (1945-1949)
I. H I NGH IAN -TA (2-1945) VÀ NH NG TH A THU N C A BA CƯ NG QU C . 1. Hoàn c nh l ch s :
u năm 1945, Chi n tranh th gi i th hai s p k t thúc, nhi u v n quan tr ng và c p bách t ra trư c các cư ng qu c ng minh: + Vi c nhanh chóng ánh b i phát xít. + T ch c l i th gi i sau chi n tranh. + Vi c phân chia thành qu chi n th ng. - T ngày 4 n 11/2/1945, M ( Ru dơ ven), Anh( S c sin), Liên Xô ( Xtalin) h p h i ngh qu c t I-an-ta (Liên Xô) th a thu n vi c gi i quy t nh ng v n b c thi t sau chi n tranh và hình thành m t tr t t th gi i m i.

2. N i dung c a h i ngh :
- Tiêu di t t n g c ch nghĩa phát xít c và ch nghĩa quân phi t Nh t. - Nhanh chóng k t thúc chi n tranh. Liên Xô s tham chi n ch ng Nh t châu Á. - Thành l p t ch c Liên hi p qu c duy trì hòa bình, an ninh th gi i - Th a thu n vi c óng quân, gi i giáp quân i phát xít và phân chia ph m vi nh hư ng c a các cư ng qu c th ng tr n châu Âu và Á :

+ châu Âu: Liên Xô chi m Tây c, Tây Âu.
+

ông

c,

ông Âu; M , Anh, Pháp chi m

châu Á: * Vùng nh hư ng c a Liên Xô: Mông C , B c Tri u Tiên, Nam Xa-kha-lin,

o thu c qu n o Cu-rin; * Vùng nh hư ng c a M và phương Tây:Nh t B n,Nam Tri u Tiên; ông Nam Á,Nam Á, Tây Á … * Trung Qu c tr thành qu c gia th ng nh t. Nh ng quy t nh c a h i ngh Yalta (I-an-ta) ã tr thành khuôn kh c a tr t t th gi i m i, thư ng ư c g i là "Tr t t hai c c Ianta". II. S THÀNH L P LIÊN HI P QU C. 1. S thành l p :
T 25/4 n 26/6/1945, i bi u 50 nư c h p t i San Francisco (M ), thông qua Hi n chương thành l p t ch c Liên hi p qu c. Ngày 24-10-1945 ư c coi là “Ngày Liên Hi p Qu c “. Tr s t t i Niu Ooc ( M )

4

2. M c ích :
1

− Duy trì hòa bình và an ninh th gi i. − Phát tri n m i quan h h u ngh , h p tác gi a các nư c trên cơ s tr ng nguyên t c bình ng và quy n t quy t c a các dân t c.

tôn

3. Nguyên t c ho t
− Bình t c.

ng:
quy t c a các dân

ng ch quy n gi a các qu c gia và quy n t

− Tôn tr ng toàn v n lãnh th và c l p chính tr c a các nư c. − Không can thi p vào n i b các nư c. − Gi i quy t tranh ch p, xung t qu c t b ng phương pháp hòa bình. − Chung s ng hòa bình và s nh t trí gi a 5 cư ng qu c: Liên Xô, M , Anh, Pháp, Trung Qu c. 4. Các cơ quan chính: có 6 cơ quan chính i h i ng: g m t t c các nư c thành viên, m i năm h p m t l n. − ng b o an: là cơ quan chính tr quan tr ng nh t, ch u trách − H i nhi m duy trì hòa bình và an ninh th gi i, ho t ng theo nguyên t c nh t trí cao c a 5 y viên thư ng tr c là Nga, M , Anh, Pháp và Trung Qu c. - Ban thư ký: cơ quan hành chính – t ch c c a Liên hi p qu c, ng u là T ng thư ký có nhi m kỳ 5 năm. -H i ng kinh t và xã h i: có nhi m v nghiên c u ,báo cáo xúc ti n vi c h p tác qu c t v kinh t , xã h i , văn hoá, giáo d c , y t ,nhân o nh m c i thi n i s ng v t ch t tinh th n c a các dân t c . - H i ng qu n thác: giúp i h i ng ki m soát vi c thi hành ch qu n thác các lãnh th mà LHQ y quy n cho m t s nư c qu n lý , nh m m c tiêu t o i u ki n cho cho các lãnh th ó kh năng ti n t i t tr ho c c l p . - Tòa án qu c t : là cơ quan tư pháp c a LHQ, có nhi m v gi i quy t các tranh ch p gi a các nư c trên cơ s lu t pháp qu c t , có 15 th m phán qu c t ch khác nhau , nhi m kỳ 9 năm. - Các t ch c chuyên môn khác: H i ng kinh t và xã h i, Tòa án qu c t , H i ng qu n thác….

5. Vai trò:
- Là di n àn qu c t , v a h p tác v a u tranh nh m duy trì hòa bình và an ninh th gi i, gi vai trò quan tr ng trong vi c gi i quy t các tranh ch p và xung t khu v c. - Thúc y m i quan h h u ngh và h p tác qu c t v kinh t , văn hóa, giáo d c, y t … gi a các qu c gia thành viên. - Hi n nay, Liên hi p qu c có 192 thành viên, Vi t Nam (thành viên 149) gia nh p Liên hi p qu c tháng 9/1977.

Các t ch c chuyên môn c a Liên Hi p Qu c ho t

ng

VN ::

- 20-9 -1977 VN gia nh p LHQ. - Các t ch c LHQ ho t ng t i VN : + UNICEF : Qu Nhi ng LHQ. + UNESCO : T ch c Văn hóa- Khoa H c – Giáo d c LHQ . + WHO : T ch c Y t th gi i . + FAO : T ch c Lương – Nông . + IMF : Qu ti n t qu c t . + IL O: Lao ng qu c t .
2

+ UPU: Bưu chính . + ICAO : Hàng không + IMO: Hàng h i . *Vi t Nam là thành viên không thư ng tr c c a H i Qu c

ng B o An Liên Hi p

III. S

HÌNH THÀNH HAI H TH NG XÃ H I c:

IL P.

Sau chi n tranh th gi i th hai, trên th gi i ã hình thành hai h th ng – XHCN và TBCN..

a. Nư c

- T i H i ngh P t x am (7 8-1945), Liên Xô , M , Anh : + Th ng nh t và hòa bình c + Tiêu di t t n g c ch nghĩa phát xít + Th a thu n vi c phân chia các khu v c chi m óng và ki m soát nư c c sau chi n tranh : - Trái v i th a thu n t i H i ngh Potsdam, tháng 9/1949, M , Anh, Pháp ã h p nh t các vùng chi m óng thành l p nư c CHLB c. - Tháng 10.1949 , v i s giúp c a LX , các l c lư ng dân ch ông c thành l p Nhà nư c C ng hòa dân ch c

b. Các nư c Dân ch nhân dân
-

ông Âu :

-

Trong nh ng năm 1945-1947 , v i s giúp c a LX , các nư c ông Âu ã ti n hành nhi u c i cách :xây d ng nhà nư c Dân Ch Nhân Dân, c i cách ru ng t , ban hành các quy n t do dân ch … Năm 1949 , H i ng tương tr kinh t (SEV) ư c thành l p ã tăng cư ng s h p tác gi a LX và các nư c ông Âu , t ng bư c hình thành các nư c XHCN.CNXH tr thành h th ng th gi i.

c. Các nư c Tây Âu - -Sau chi n tranh , M ã th c hi n “K ho ch ph c hưng châu Âu” ( Còn g i là k ho ch Mác san ) nh m giúp các nư c Tây Âu khôi ph c kinh t , ng th i tăng cư ng nh hư ng và s kh ng ch c a M i v i các nư c n y mên kinh t các nư c Tây Âu phát tri n nhanh chóng. - Như v y, sau CTTG II, châu Âu ã hình thành th il pc v a lý chính tr l n kinh t gi a hai kh i ông Âu xã h i ch nghĩa và Tây Âu tư b n ch nghĩa - Như v y, sau CTTG II, châu Âu ã hình thành th il pc v a lý chính tr l n kinh t gi a hai kh i ông Âu xã h i ch nghĩa và Tây Âu tư b n ch nghĩa .S i u nhau gay g t mà nh cao là chi n tranh l nh gi a hai phe.

3