Bài 13

PHONG TRÀO DÂN T C DÂN CH VI T NAM T NĂM 1925 N NĂM 1930 I. S RA I VÀ HO T NG C A BA T 1. H i Vi t Nam cách m ng thanh niên. a. S thành l p : CH C CÁCH M NG.

- Năm 1924 t i Qu ng Châu, Nguy n Ái Qu c m l p hu n luy n, ào t o cán b thành các chi n sĩ cách m ng, bí m t ưa v nư c “truy n bá lý lu n gi i phóng dân t c và t ch c nhân dân”, g i ngư i h c t i trư ng i h c phương ông Mát xcơ va ( Liên Xô ), và trư ng Quân s Hoàng Ph (Trung Qu c) . - Ch n m t s thanh niên trong Tâm tâm xã l p ra C ng s n oàn. (21925)(Lê H ng Sơn, H Tùng M u, Lê H ng phong , Lưu Qu c Long, Lâm c Th …) - 6/1925, l p H i Vi t Nam cách m ng thanh niên nh m “t ch c và lãnh o qu n chúng oàn k t, tranh u ánh qu c ch nghĩa Pháp và tay sai t c u l y mình”. - Cơ quan cao nh t là T ng b ( Nguy n Ái Qu c ,H Tùng M u, Lê H ng Sơn) , t t i Qu ng Châu –TQ. - Báo Thanh niên, cơ quan ngôn lu n c a H i do Nguy n Ái Qu c sáng l p ..

b. Ho t

ng :

- Cơ quan lãnh o cao nh t là T ng b (Nguy n Ai Qu c, H Tùng M u, Lê H ng Sơn). Tr s t t i Qu ng Châu . - Báo Thanh niên c a H i do Nguy n Ai Qu c sáng l p (21/6/1925). - Tác ph m “ ư ng Kách m nh” (1927) ã trang b lý lu n lu n cách m ng gi i phóng dân t c cho cán b H i nh m tuyên truy n cho giai c p công nhân và các t ng l p nhân dân. - Năm 1927, H i ã xây d ng cơ s kh p c nư c: các kỳ b Trung, B c, Nam. Năm 1928 H i có g n 300 h i viên, n 1929 có kho ng 1700 h i viên và có cơ s trong Vi t ki u Xiêm (Thái Lan). - 09/07/1925, Nguy n Ái Qu c và m t s nhà yêu nư c Tri u Tiên, Indonesia l p ra H i Liên hi p các dân t c b áp b c Á ông. - 1928, H i ch trương “vô s n hóa”, tuyên truy n v n ng cách m ng, nâng cao ý th c chính tr cho giai c p công nhân. Phong trào công nhân càng phát tri n m nh, tr thành nòng c t c a phong trào dân t c trong c nư c, n ra t i các trung tâm kinh t , chính tr (bãi công c a công nhân than M o Khê, nhà máy cưa B n Th y, xi măng H i Phòng, … - Năm 1929 bãi công c a công nhân nhà máy s a ch a xe l a Trư ng Thi (Vinh ), nhà máy AVIA (Hà N i), hãng buôn Sác-ne, hãng d u H i Phòng…, có s liên k t gi a các ngành và các a phương thành phong trào chung.
7

- Các t ng l p khác cũng di n ra r t s i n i.

c. Vai trò c a t ch c

i v i vi c thành l p

ng:

- Chu n b v m t t ch c cho s ra i c a ng C ng s n Vi t Nam . ưa ch nghĩa Mác – Lê-nin vào phong trào công nhân. - Chu n b v cán b cho Cách m ng Vi t Nam . - H i Vi t Nam cách m ng thanh niên là ti n thân c a ng vô s n.

* T i sao 6-1925, NAQ không thành l p thành l p H i VNCMTN?

ng C ng s n Vi t Nam mà

+ Mu n thành l p ng ph i có hai i u ki n : Ch nghĩa Mác – Lê nin ư c truy n bá sâu r ng và phong trào công nhân phát tri n m nh m . + Năm 1925 , VN chưa có hai i u ki n trên nên NAQ ch thành l p HVNCMTN

2. Tân Vi t cách m ng a. S thành l p::

ng t i Trung Kỳ .

- 14/7/1925 tù chính tr cũ Trung Kỳ: Lê Văn Huân, Nguy n ình Kiên … cùng nhóm sinh viên Cao ng Sư ph m Hà N i l p ra H i Ph c Vi t, (sau i thành Hưng Nam 11/1925 , Vi t Nam Cách m ng ng, Vi t Nam Cách m ng ng chí H i 7/1927). - H i ã nhi u l n bàn h p nh t v i H i Vi t Nam cách m ng thanh niên song không thành. ng. n 14/07/1928 H i i thành Tân Vi t cách m ng b. H at ng: - Ch trương: liên l c v i các dân t c b áp b c trên th gi i ánh d qu c ch nghĩa nh m thi t l p m t xã h i bình ng và bác ái. - L c lư ng là nh ng trí th c nh và thanh niên ti u tư s n yêu nư c. a bàn h at ng ch y u Trung Kỳ. ng Tân Vi t ra i, ho t ng trong i u ki n H i Vi t Nam cách m ng thanh niên phát tri n m nh, tư tư ng cách m ng c a Nguy n Ai Qu c và ư ng l i c a H i cu n hút nhi u ng viên c a Tân Vi t, m t s ng viên tiên ti n chuy n sang H i Vi t Nam cách m ng thanh niên, s còn l i tích c c chu n b ti n t i thành l p chính ng CM theo h c thuy t MácLênin. c. Vai trò: Góp ph n thúc y s phát tri n các phong trào công nhân, các t ng l p nhân dân trong phong trào dân t c, dân ch các a phương có ng h at ng.

3. Vi t Nam Qu c dân a. Thành l p:

ng t i B c Kỳ .

- T i Nam ng thư xã, 25/12/1927 Nguy n Thái H c, Ph m Tu n Tài, Nguy n Kh c Nhu, Phó c Chính thành l p Vi t Nam Qu c dân ng. ây là chính ng theo xu hư ng cách m ng dân ch tư s n, i bi u cho tư s n dân t c Vi t Nam.

b. M c ích :
- Tư tư ng chính tr : 1929 Vi t Nam Qu c dân “T do – Bình ng – Bác ái “.
8

ng công b nguyên t c :

- Chương trình h at ng c a ng chia thành 4 th i kỳ.Th i kỳ cu i là b t h p tác v i Pháp và nhà Nguy n ;c ng, bãi công, ánh u i gi c Pháp, ánh ngôi vua, thi t l p dân quy n. - Ch trương : “ ti n hành cách m ng b ng b o l c ”. - T ch c cơ s trong qu n chúng r t ít, a bàn ho t ng ch y u B c Kỳ; còn Trung Kỳ và Nam Kỳ không áng k .

c. H at

ng:

- 2/1929 Vi t Nam Qu c dân ng t ch c ám sát trùm m phu Ba danh (Bazin) Hà N i, b Pháp kh ng b dã man. - B ng, lãnh o Vi t Nam Qu c dân ng quy t nh d c h t l c lư ng th c hi n b o ng cu i cùng “không thành công cũng thành nhân” - 9/2/1930 kh i nghĩa n ra Yên Bái, Phú Th , H i Dương, Thái Bình… Hà N i có ném bom ph i h p… - Kh i nghĩa th t b i nhanh chóng song ã c vũ lòng yêu nư c, chí căm thù gi c c a nhân dân Vi t Nam i v i Pháp và tay sai, ti p n i truy n th ng yêu nư c b t khu t c a dân t c Vi t Nam. Vai trò l ch s c a Vi t Nam Qu c dân ng v i tư cách là m t chính ng cách m ng trong phong trào dân t c, v a m i xu t hi n ã ch m d t cùng s th t b i c a kh i nghĩa Yên Bái.

Hoàn c nh ra i và ho t ng c a ba t ch c cách m ng : H i Vi t Nam cách m ng thanh niên; Tân Vi t cách m ng ng; Vi t Nam Qu c dân ng . II. NG C NG S N VI T NAM RA I. 1. S xu t hi n các t ch c c ng s n năm 1929. a. Hoàn c nh: Năm 1929 phong trào dân t c dân ch ngày càng phát tri n,
k t thành làn sóng m nh m .

b. S thành l p các t ch c c ng s n: + ông Dương c ng s n ng:
- Tháng 3/1929, m t s h i viên tiên ti n c a H i Vi t Nam cách m ng thanh niên B c Kỳ h p t i s nhà 5 , ph Hàm Long ng c ng s n (Tr n Văn Cung, Ngô Gia T , Nguy n c C nh, Tr nh ình C u, Ng c Du, Dương H c ính và Nguy n Tuân), - T ngày 01 - 09/05/1929, t i i h i l n th nh t c a H i VN cách m ng thanh niên t i Hương C ng (Trung Qu c), oàn i bi u B c Kỳ t v n thành l p ng C ng s n song không ư c ch p nh n nên b v nư c. i h i thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, i u l c a H i, xác nh cách m ng Vi t Nam là cách m ng tư s n dân quy n. - 17/ 6/1929 i bi u c ng s n mi n B c h p t i nhà s 312, ph Khâm Thiên (Hà N i ) quy t nh thành l p ông Dương c ng ng, ra báo Búa s n ng, thông qua Tuyên ngôn, i u l Li m, c ra Ban ch p hành Trung Ương ng.
9

(Hà N i), l p ra Chi b c ng s n ng l p ng viên m cu c v n

u tiên

Vi t Nam có 7

+ An Nam c ng s n

ng:

tiên ti n trong T ng b và kỳ b VN cách m ng thanh niên Nam kỳ thành l p An Nam c ng s n ng, ra t báo là cơ quan ngôn lu n. - Tháng 11-1929, thông qua ư ng l i chính tr và b u Ban ch p hành Trưng ương ng . + ông Dương c ng s n liên oàn: 9/1929: m t s ng viên tiên ti n c a Tân Vi t l p ông Dương c ng s n liên oàn. - 8/1929: Cán b

c . Ý nghĩa:
- S ra i c a 3 t ch c c ng s n (1929) là m t xu th khách quan c a cu c v n ng gi i phóng dân t c Vi t Nam theo con ư ng cách m ng vô s n .. - Ba t ch c c ng s n Vi t Nam ra i năm1929 h at ng riêng r , tranh giành nh hư ng c a nhau, công kích l n nhau ,làm phong trào cách m ng trong nư c có nguy cơ chia r l n. - Nguy n Ai Qu c ư c tin H i Vi t Nam cách m ng thanh niên phân li t thành hai ng c ng s n, li n r i kh i Xiêm, sang Trung Qu c th ng nh t các t ch c c ng s n.

Nh ng nét chính v quá trình hình thành ba t ch c c ng s n Nam.Ý nghĩa l ch s c a s xu t hi n ba t ch c c ng s n. 2. H I NGH THÀNH L P a. Hoàn c nh: NG C NG S N VI T NAM .(tú tài 2010)

Vi t

- Cu i 1929 , phong trào công nhân và phong trào yêu nư c phát tri n m nh , ý th c giai c p và chính tr rõ r t - Ba t ch c c ng s n Vi t Nam ra i năm 1929 h at ng riêng r , tranh giành nh hư ng c a nhau, công kích l n nhau, làm phong trào cách m ng trong nư c có nguy cơ chia r l n. - Nguy n Ái Qu c ư c tin H i Vi t Nam cách m ng thanh niên phân li t thành hai ng c ng s n, li n r i kh i Xiêm, sang Trung Qu c th ng nh t các t ch c c ng s n.

b. N i dung h i ngh :
- V i cương v là phái viên c a Qu c t c ng s n, Nguy n Ai Qu c tri u t p i bi u c a ông Dương C ng s n ng và An Nam c ng s n ng n C u Long bàn vi c th ng nh t . - T 6-1-1930 n 8-2-1930, H i ngh h p nh t ng C u Long (Hương C ng) , Tham d H i ngh g m: Tr nh ình C u, Nguy n c C nh ( i bi u c a ông Dương C ng s n ng), Châu Văn Liêm, Nguy n Thi u ( i bi u c a An Nam C ng s n ng) - Nguy n Ai Qu c phê phán nh ng quan i m sai l m c a các t ch c c ng s n riêng l và nêu chương trình h i ngh .. - H i ngh ã nh t trí th ng nh t các t ch c c ng s n thành ng c ng s n Vi t Nam, thông qua Chính cương v n t t, Sách lư c v n t t c a ng do Nguy n Ai Qu c s an th o (Cương lĩnh chính tr d u tiên c a
10

ng c ng s n VN).Ngư i ra l i kêu g i công nhân , nông dân , binh lính , thanh niên , , h c sinh...... - Ban ch p hành Trung ương lâm th i c a ng thành l p g m 7 y viên do Tr nh ình C u ng u. - 24/02/1930, ông Dương c ng s n Liên oàn ư c k t n p vào ng c ng s n Vi t Nam. ih i ng toàn qu c l n th III quy t nh l y ngày 3/2/1930 làm ngày k ni m thành l p ng. * Ý nghĩa: H i ngh mang t m vóc c a m t i h i thành l p ng.

c. N i dung Cương lĩnh chính tr u tiên: - Chi n lư c cách m ng: ti n hành “ tư s n dân quy n cách m ng và th
a cách m ng i t i xã h i c ng s n”. - Nhi m v cách m ng: ánh qu c Pháp, phong ki n, tư s n ph n cách m ng, làm cho nu c Vi t Nam c l p t do, l p chính ph công, nông, binh và quân i công nông; t ch thu s n nghi p c a qu c và ph n cách m ng chia cho dân cày nghèo, ti n hành cách m ng ru ng t. - L c lư ng cách m ng: công nông, ti u tư s n, trí th c, l i d ng ho c trung l p phú nông, a ch , tư s n. Cách m ng ph i liên l c v i các dân t c b áp b c và vô s n th gi i . - Lãnh o cách m ng: ng c ng s n Vi t Nam: i ti n phong c a giai c p vô s n. - Tuy còn v n t t, song ây là cương lĩnh gi i phóng dân t c sáng t o, k t h p úng n v n dân t c và giai c p. c l p, t do là tư tư ng ch y u c a cương lĩnh.

d. Ý nghĩa vi c thành l p
-

ng c ng s n Vi t Nam:

ng c ng s n VN ra i là k t qu c a cu c u tranh dân t c và u tranh giai c p quy t li t, là s sàng l c nghiêm kh c c a l ch s Vi t Nam u th k XX. - Là s n ph m c a s k t h p gi a ch nghĩa Mác - Lê-nin v i phong trào công nhân và phong trào yêu nư c VN trong th i i m i. - Là m t bư c ngo t vĩ i trong l ch s cách m ng VN. T ây, cách m ng gi i phóng dân t c c a nhân dân VN t dư i s lãnh o duy nh t c a ng c ng s n VN. - Là s chu n b t t y u u tiên có tính quy t nh cho nh ng bư c phát tri n nh y v t m i trong l ch s ti n hóa c a dân t c VN.

e. vai trò c a Nguy n Ái Qu c trong H i ngh trên:
- Ch trì h p nh t các t ch c c ng s n di n ra t 6-1-1930 n 8-2-1930 C u Long (Hương C ng- Trung Qu c). - Phê phán nh ng quan i m sai l m c a các t ch c c ng s n riêng l và nêu chương trình h i ngh .. - Th ng nh t các t ch c c ng s n thành ng c ng s n Vi t Nam, thông qua Chính cương v n t t, Sách lư c v n t t (Cương lĩnh chính tr d u tiên c a ng c ng s n VN).Ngư i ra l i kêu g i công nhân , nông dân , binh lính , thanh niên , , h c sinh......
11

* Căn c vào âu kh ng nh cương lĩnh chính tr u tiên do Nguy n Ái Qu c so n th o là úng n, sáng t o và khoa h c ? + N i dung cương lĩnh phù h p v i quan i m ch nghĩa Mác –Lê nin và th c t cach m ng Vi t Nam . Ngay t u ng xác nh con ư ng phát tri n t t y u c a CMVN là k t h p, giương cao ng n c c l p dân t c và ch nghĩa xã h i . Chính con ư ng này ã ưa CMVN i t th ng l i này sang th ng l i khác . + Tính sáng t o th hi n nh ng quan i m c a ch nghĩa Mác- Lê nin , v n d ng sáng t o vào hoàn c nh xã h i Vi t Nam , k t h p úng n v n dân t c và v n giai c p, trong ó c l p, t do là tư tư ng c t lõi . + V l c lư ng cách m ng , cương lĩnh th hi n v n oàn k t dân t c áng u i k thù , phù h p v i hoàn c nh m t nư c thu c a như Vi t Nam . *H i ngh th ng nh t ba t ch c c ng s n thành ng C ng s n Vi t Nam. Ý nghĩa c a vi c thành l p ng C ng s n Vi t Nam. N i dung c a Cương lĩnh chính tr u tiên.

12