Bài 16 PHONG TRÀO GI I PHÓNG DÂN T C VÀ T NG KH I NGHĨA THÁNG TÁM NĂM (1939-1945). NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA RA I I.

TÌNH HÌNH VI T NAM TRONG NH NG NĂM (1939 – 1945) 1. Tình hình chính tr . a. Th gi i
- 1/9/1939 : Chi n tranh th gi i th hai bùng n , c kéo vào Pháp ,Pháp u hàng c. . - Pháp th c hi n chính sách thù ch i v i các l c lư ng ti n b trong nư c và phong trào cách m ng thu c a .

b. Vi t Nam
ông Dương, Toàn quy n ơ -cu th c hi n chính sách vơ vét s c ngư i, s c c a c a Vi t Nam d c vào cu c chi n tranh . 9/1940, Nh t vư t biên gi i Vi t – Trung vào mi n B c Vi t Nam, Pháp nhanh chóng u hàng . Nh t s d ng b máy th ng tr c a Pháp vơ vét kinh t ph c v cho chi n tranh, àn áp cách m ng.. VN, bên c nh ng phái thân Pháp còn có ng phái thân Nh t như : i Vi t, Ph c Qu c …ra s c tuyên truy n l a b p v văn minh, s c m nh Nh t B n, thuy t i ông Á, d n ư ng cho Nh t h t c ng Pháp. Vi t Nam t dư i ách th ng tr c a Nh t – Pháp. u 1945 , phát xít c b th t b i n ng n (châu Âu), Nh t b thua to nhi u nơi.( châu Á – Thái Bình Dương) ông Dương, ngày 9/3/1945 Nh t o chính Pháp. L i d ng cơ h i ó, các ng phái chính tr VN tăng cư ng ho t ng. Qu n chúng nhân dân s c sôi khí th , s n sàng vùng lên kh i nghĩa .

-

2. Tình hình kinh t – xã h i . a. Kinh t * Chính sách c a Pháp:
u tháng 9/1939, Toàn quy n Ca-tơ-ru ra l nh t ng ng viên nh m cung c p cho m u qu c ti m l c t i a c a ông Dương v quân s , nhân l c, các s n ph m và nguyên li u”. - Pháp thi hành chính sách “Kinh t ch huy” : tăng thu cũ, t thêm thu m i …, sa th i công nhân, viên ch c, gi m ti n lương, tăng gi làm… , ki m soát g t gao s n xu t, phân ph i, n nh giá c . - Pháp ph i cho Nh t s d ng phương ti n giao thông, ki m soát ư ng s t, tàu bi n. Nh t b t Pháp trong 4 năm 6 tháng n p kho n ti n 723.786.000 ng .
23

* Chính sách c a Nh t:

- Cư p ru ng t c a nông dân, b t nông dân nh lúa, ngô tr ng ay, th u d u ph c v cho chi n tranh . - Bu c Pháp xu t c ng các nguyên li u chi n tranh sang Nh t v i giá r như : than, s t, cao su, xi măng … - Công ty c a Nh t u tư vào nh ng ngành ph c v cho quân s như măng-gan, s t, ph t phát, crôm .

b. Xã h i
- Chính sách bóc l t c a Pháp – Nh t y nhân dân ta t i ch cùng c c .Cu i 1944 u năm 1945 có t i 2 tri u ng bào ta ch t ói . - Các giai c p, t ng l p nư c ta, tr tay sai qu c, i a ch và tư s n m i b n u b nh hư ng b i chính sách bóc l t c a Pháp- Nh t . ng ph i k p th i, ra ư ng l i u tranh phù h p .

Tình hình Vi t Nam trong nh ng năm 1939-1945 II. PHONG TRÀO GI I PHÓNG DÂN T C T THÁNG 3/1945 . 1. H i ngh Ban Ch p hành Trung Ương Dương tháng 11-1939. THÁNG 9/1939 ng C ng s n N ông
i m

Tháng 11/1939, H i ngh Ban Ch p hành Trung ương ng h p t i Bà (Hóc Môn) do T ng Bí thư Nguy n Văn C ch trì, xác nh :

* Nhi m v , m c tiêu trư c m t là ánh qu c và tay sai, gi i phóng các dân t c ông Dương, làm cho ông Dương hoàn toàn c l p.

* Ch trương:
+ T m gác l i kh u hi u cách m ng ru ng t, t ch thu ru ng t c a th c dân qu c và a ch , ph n b i quy n l i dân t c , chông tô cao, lãi n ng . + Thay kh u hi u “Thành l p chính quy n Xô Vi t công nông binh” b ng kh u hi u “Chính ph dân ch c ng hòa”.

* V phương pháp

ng chuy n t u tranh òi dân sinh, dân ch sang ánh chính quy n c a qu c và tay sai; t ho t ng h p pháp ,n a h p pháp sang ho t ng bí m t và b t h p pháp.

u tranh:

* ưa ra ch trương thành l p M t tr n dân t c th ng nh t ph n ông Dương thay cho M t tr n dân ch ông Dương. Ý nghĩa: ánh d u bư c chuy n hư ng quan tr ng, t nhi m v gi i
phóng dân t c lên hàng v n ng c u nư c . u , ưa nhân dân ta bư c vào th i kỳ tr c ti p

Nêu hoàn c nh, n i dung cơ b n và ý nghĩa l ch s c a H i ngh Ban Ch p hành Trung ương ng C ng s n ông Dương tháng 11/1939.

24

2. Nh ng cu c

u tranh m

u th i kỳ m i.

+Kh i nghĩa B c Sơn ( 27 / 9 /1940) * Nguyên nhân :
- 22/9/1940, Nh t vư t biên gi i Vi t – Trung, ánh chi m L ng Sơn, ném bom H i Phòng, b lên Sơn . L ng Sơn, s l n Pháp u hàng, s còn l i rút ch y v Thái Nguyên qua ư ng B c Sơn

* Di n bi n :
L ng Sơn,s l n Pháp u hàng,s còn l i rút ch y v Thái Nguyên qua ư ng B c Sơn . êm 27/9/1940 ng b a phương lãnh o nhân dân B c Sơn ch n ánh Pháp, chi m n M Nhài, chính quy n ch B c Sơn tan rã, nhân dân làm ch châu l và các vùng lân c n, i du kích B c Sơn thành l p. - Pháp và Nh t ã c u k t v i nhau ,Nh t cho Pháp tr l i L ng Sơn; Pháp kh ng b , t phá làng b n, b n gi t nh ng ngư i tham gia kh i nghĩa . * Ý nghĩa: m u phong trào u tranh gi i phóng dân t c, ng rút ra nh ng bài h c quý báu v kh i nghĩa vũ trang, th i cơ ... -

+ Kh i nghiã Nam Kỳ ( 23/11/1940) * Nguyên nhân: Tháng 11/1940, Pháp b t thanh niên Vi t Nam và Cao Miên
làm bia i. n t i biên gi i Thái Lan , nhân dân Nam Kỳ và binh lính ph n

* Di n bi n:
- X y Nam Kỳ chu n b phát ng kh i nghĩa, c i bi u ra B c xin ch th c a Trung ương . - 11-1940 H i ngh Ban ch p hành Trung ương ng t i ình B ng - T Sơn- B c Ninh , xác nh k thù chính là qu c Pháp-Nh t ; duy trì i du kích B c Sơn .l p căn c du kích và ình ch cu c kh i nhĩa Nam Kỳ vì th i cơ chưa chín mu i. - K ho ch b l nhưng l nh kh i nghĩa c a X y ã n các a phương, nên kh i nghĩa v n n ra êm 22 r ng sáng 23/11/1940. - Kh i nghĩa bùng n t mi n ông n mi n Tây Nam B : Biên Hòa, Gia nh, Ch L n, Tân An, B n Tre, Trà Vinh, C n Thơ, Sóc Trăng, B c Liêu, R ch Giá, M Tho, Vĩnh Long. Chính quy n cách m ng thành l p nhi u nơi, l n u tiên xu t hi n lá c sao vàng. - Pháp cho máy bay ném bom tàn sát nhân dân nh ng vùng n i d y và b t nhi u ngư i. Nghĩa quân còn l i rút v ng Tháp và U Minh c ng c l c lư ng. X b n nhi u ng viên như Nguy n văn C , Nguy n th Minh Khai * Ý nghĩa: Ch ng t tinh th n yêu nư c c a các t ng l p nhân dân Nam B , s n sàng ng lên chi n u ch ng quân thù .

+Binh bi n ô Lương (13/01/1941) * Nguyên nhân : Binh lính ngư i Vi t trong quân
25

i Pháp ph n Pháp ưa lính ngư i Vi t sang Lào ánh nhau v i quân Thái Lan .

i vi c

* Di n bi n :
- Ngày13/1/1941 i Cung (Nguy n Văn Cung) ch huy binh lính n Ch R ng (Ngh An) n i d y, ánh chi m n ô Lương r i kéo v Vinh ,ph i h p v i binh lính ây chi m thành. - Pháp k p th i i phó,chi u hôm sau, toàn b binh lính tham gia n i d y b b t. - Pháp x b n i Cung cùng 10 ng chí, nhi u ngư i khác b k t án kh sai, ưa i ày .

* Ý nghĩa :
* Th hi n tinh th n yêu nư c c a binh lính Vi t Nam trong quân i Pháp . * Trong ba tháng, ba cu c n i d y n i ti p n ra ba mi n c a t nư c, do nhi u t ng l p nhân dân và binh lính tham gia, nêu cao tinh th n b t khu t c a dân t c. * Các cu c n i d y ã th t b i vì i u ki n kh i nghĩa chưa chín mu i , nhưng “ ó là nh ng ti ng súng báo hi u cho cu c kh i nghĩa toàn qu c , là bư c u u tranh b ng vũ l c c a các dân t c ông Dương “

+ Nguyên nhân th t b i :
N ra chưa úng th i cơ : Pháp còn tương i m nh. L c lư ng cách m ng chưa ư c t ch c và chu n b i u ki n chưa chín mu i y .

+ Ý nghĩa :
Nêu cao tinh th n anh dũng , b t khu t c a nhân dân Vi t Nam , giáng nh ng òn m nh vào th c dân Pháp và nghiêm kh c c nh cáo phát xít Nh t. Các cu c kh i nghĩa ó là: nh ng ti ng súng báo hi u cho cu c kh i nghĩa toàn qu c”. Là bư c u u tranh b ng vũ l c c a các dân t c ông Dương “

+ Bài h c kinh nghi m :
- Bài h c v kh i nghĩa giành chính quy n ph i ư c chu n b chu áo và úng th i cơ. - Bài h c v kh i nghĩa vũ trang , v xây d ng l c lư ng vũ trang và chi n tranh du kích , tr c ti p chu n b cho T ng kh i nghĩa tháng Tám.

Nh ng cu c u tranh m nghĩa Nam Kì và binh bi n

u th i kỳ m i kh i nghĩa B c Sơn, kh i ô Lương. o cách m ng. Hôi ngh l n ng C ng s n ông Dương (05/1941)

3.Nguy n Ái Qu c v nư c tr c ti p lãnh

8 Ban ch p hành Trung ương

26

- 28/01/1941, lãnh t Nguy n Ái Qu c tr v nư c tr c ti p lãnh o cách m ng, tri u t p H i ngh Trung ương ng l n th 8 P c Bó (Cao B ng) t ngày 10 n 19/5/1941. - Kh ng nh nhi m v ch y u trư c m t là gi i phóng dân t c . - T m gác kh u hi u cách m ng ru ng t ,nêu kh u hi u gi m tô , gi m thu , chia l i ru ng công , ti n t i ngư i cày có ru ng . - Sau khi ánh u i Pháp –Nh t s thành l p Chính ph nhân dân c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa . - Thành l p M t tr n Vi t Nam c l p ng minh thay cho M t tr n Th ng nh t ph n ông Dương . - Thay tên các h i ph n thành h i C u qu c , giúp vi c l p M t tr n Lào, Campu chia i t kh i nghĩa t ng ph n ti n lên t ng kh i nghĩa , chu n b kh i nghĩa vũ trang là Nhi m v trung tâm c a ng ..

Ý nghĩa h i ngh : - H i ngh 8 ã hoàn ch nh ch trương chuy n hư ng
ra t h i ngh Trung ương tháng m t c a CM là c l p dân t c và hi n m c tiêu y. - Ngày 19/05/1941, thành l p M Tuyên ngôn, Chương trình, i u l ư c nhân dân ng h .

u tranh ư c

11-1939 ,nh m gi i quy t m c tiêu s ra nhi u ch trương sáng t o th c

t tr n Vi t Minh. Năm tháng sau,
Vi t Minh ư c công b chính th c,

Ý nghĩa
H i ngh Trung ương 8 ã hoàn ch nh s chuy n hư ng chi n lư c và sách lư c ra t H i ngh Trung ương (11/1939): + Giương cao hơn n a và t ng n c gi i phóng dân t c lên hàng u. + Gi i quy t v n dân t c trong t ng nư c ông Dương. + Ch trương ti n t i kh i nghĩa vũ trang giành chính quy n.

Nêu hoàn c nh và n i dung cơ b n c a H i ngh l n th 8 c a Ban Ch p hành Trung ương ng C ng s n ông Dương tháng 5/1941. Và ý nghĩa. 4. Chu n b ti n t i kh i nghĩa giành chính quy n. a/Bư c u xây d ng l c lư ng cho cu c kh i nghiã vũ trang:

* Xây d ng l c lư ng chính tr : Cao B ng: - Nhi m v c p bách là v n
+ ng qu n chúng tham gia Vi t Minh. Cao B ng là nơi thí i m xây d ng các H i C u qu c.

27

- Năm 1942 , kh p các châu Cao B ng u có H i C u qu c , trong ó có ba châu hoàn toàn , y ban Vi t Minh t nh Cao b ng và liên t nh Cao-B cL ng oc thành l p.. mi n B c và mi n Trung, các "H i ph n " chuy n sang các "H i c u qu c", nhi u "H i c u qu c" m i ư c thành l p. - Năm 1943, ng ưa ra b n " cương văn hóa Vi t Nam" và v n ng ng dân thành l p H i văn hóa c u qu c Vi t Nam (cu i 1944) và ch Vi t Nam ng trong M t tr n Vi t Minh (6/1944). ng cũng tăng cư ng v n ng binh lính Vi t và ngo i ki u ông Dương ch ng phát xít.

* Xây d ng l c lư ng vũ trang:
- Sau kh i nghĩa B c Sơn, i du kích B c Sơn thành l p, ho t ng t i căn c B c Sơn - Võ Nhai. i C u - Năm 1941, các i du kích B c Sơn th ng nh t thành Trung ng chi n tranh du kích trong 8 qu c quân s I (14-2-1941), phát tháng. - Ngày 15/9/1941, Trung i C u qu c quân II ra i.

* Xây d ng căn c
Hai căn c a

a cách m ng:

u tiên c a cách m ng nư c ta là: B c Sơn – Võ Nhai và

Cao B ng
- H i ngh Trung ương 11/1940 xây d ng B c Sơn – Võ Nhai thành căn c a cách m ng . - 1941, sau khi v nư c, Nguy n Ai Qu c ch n Cao B ng xây d ng căn c a d a trên cơ s l c lư ng chính tr và t ch c phát tri n.

b/G p rút chu n b cho kh i nghĩa vũ trang giành chính quy n.
- T u năm 1943, H ng quân LiênXô chuy n sang ph n công quân c, s th t b i c a phe phát xít ã rõ ràng ph i y m nh hơn n a công tác chu n b kh i nghĩa. - Tháng 02/1943, Ban Thư ng v Trung ương ng h p t i Võng La ( ông Anh- Phúc Yên) v ch ra k ho ch chu n b toàn di n cho kh i nghĩa vũ trang.: +Kh p nông thôn, thành th mi n B c, các oàn th Vi t Minh, các H i C u qu c ư c xây d ng và c ng c . + căn c B c Sơn - Võ Nhai, Trung i c u qu c quân III ra i (25/02/1944). + căn c Cao B ng, các i t v vũ trang, i du kích thành l p. + Năm 1943, 19 ban “ xung phong “Nam ti n” ư c l p ra liên l c v i căn c a B c Sơn – Võ Nhai và phát tri n l c lư ng xu ng mi n xuôi . + 07/05/1944: T ng b Vi t Minh ra ch th “s a so n kh i nghĩa” + 22/12/1944, theo ch th c a H Chí Minh, i Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân thành l p. Hai ngày sau, i th ng hai
28

tr n Phay Kh t và Nà Ng n.( 5-1945 hai i Vi t Nam tuyên truy n Gi i phóng quân và C u Qu c Quân h p thành Vi t Nam Gi i phóng Quân). + Công cu c chu n b ư c ti p t c cho n trư c ngày T ng kh i nghĩa . Ý nghĩa : - L c lư ng chính tr và vũ trang c nư c ư c xây d ng và phát tri n m nh, s n sàng n i d y khi th i cơ n. - Công vi c chu n b cho kh i nghĩa vũ trang giành chính quy n ư c ti n hành g p rút, t o i u ki n thu n l i cho kh i nghĩa giành th ng l i nhanh chóng.

Trình bày công cu c chu n b kh i nghĩa c a ng C ng s n ông Dương và nhân dân Vi t Nam k t sau H i ngh l n th 8 c a Ban Ch p hành Trung ương (tháng 5/1941). Nêu ý nghĩa c a công cu c chu n b ó. III. KH I NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUY N 1. Kh i nghĩa t ng ph n (t tháng 3 a. Hoàn c nh l ch s * Th gi i .
u 1945, Liên Xô ánh b i phát xít c, gi i phóng các nư c Trung và ông Âu. châu Á – Thái Bình Dương, Nh t th t b i n ng n . ông Dương, l c lư ng Pháp theo phái Gôn ch th i cơ ph n công Nh t, mâu thu n Nh t - Pháp tr nên gay g t. * Trong nư c. - T i 09/03/1945, Nh t o chính Pháp, Pháp u hàng. Nh t tuyên b : “giúp các dân t c ông Dương xây d ng n n c l p”, d ng Chính ph bù nhìn Tr n Tr ng Kim, ưa B o i làm “Qu c trư ng”. Th c ch t là c chi m ông Dương, tăng cư ng vơ vét, bóc l t và àn áp dã man nh ng ngư i cách m ng. - Ngày 12/03/1945, Ban Thư ng v Trung ương ng ra ch th : “Nh t – Pháp b n nhau và hành ông c a chúng ta”, nh n nh : + K thù chính c a nhân dân ông Dương là phát xít Nh t. + Kh u hi u: “ ánh u i phát xít Nh t”. + Thay kh u hi u “ ánh u i phát xít Nh t – Pháp” b ng “ ánh u i phát xít Nh t”. + Hình th c u tranh: t b t h p tác , bãi công, bãi th n bi u tình th uy, vũ trang du kích và s n sàng chuy n qua t ng kh i nghĩa khi có

n gi a tháng 8/1945)

i u ki n
Ch trương “Phát

m làm ti n

ng m t cao trào kháng Nh t c u nư c m nh cho cu c t ng kh i nghĩa”.
29

b. Kh i nghĩa t ng ph n, chu n b ti n t i t ng kh i nghĩa.
căn c a Cao - B c - L ng, Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân và C u qu c quân ph i h p v i l c lư ng chính tr c a qu n chúng gi i phóng hàng lo t xã, châu, huy n, chính quy n nhân dân ư c thành l p. B c Kỳ,và B c Trung Kỳ trư c n n ói tr m tr ng, ng ch trương “Phá kho thóc, gi i quy t n n ói”, áp ng nguy n v ng c p bách c a nông dân, t o thành phong trào u tranh m nh m chưa t ng có. - Vi t Minh lãnh o qu n chúng n i d y Tiên Du (B c Ninh), B n Yên Nhân (Hưng Yên) . Qu ng Ngãi, tù chính tr nhà lao Ba Tơ n i d y, l p chính quy n cách m ng, t ch c i du kích Ba Tơ. Hàng ngàn cán b cách m ng b giam trong nhà tù Hà N i, Buôn Mê Thu t, H i An u tranh òi t do, n i d y phá nhà giam, ra ngoài ho t ng. Nam Kỳ, Vi t Minh ho t ng m nh m M Tho, H u Giang.

2. S chu n b cu i cùng trư c ngày T ng kh i nghĩa .
T ngày 15 n 20/4/1945, H i ngh quân s cách m ng B c kỳ quy t nh: + Th ng nh t các l c lư ng vũ trang, phát tri n hơn n a l c lương vũ trang và n a vũ trang; + M trư ng ào t o c p t c cán b quân s và chính tr ; + Phát tri n chi n tranh du kích, xây d ng căn c a kháng Nh t, chu n b T ng kh i nghĩa khi th i cơ n, y ban Quân s cách m ng B c Kỳ ư c thành l p. + Ngày 16-4-1945 y Ban dân t c gi i phóng Vi t Nam và y Ban Dân t c gi i phóng các c p thành l p. + 15/05/1945, Vi t Nam c u qu c quân và Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân th ng nh t thành Vi t Nam gi i phóng quân. + 5-1945 Bác H ch n Tân Trào ( Tuyên Quang ) làm trung tâm ch o phong trào cách m ng trong c nư c . - 04/06/1945 thành l p Khu gi i phóng Vi t B c g m 6 t nh Cao B ng, B c C n, L ng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và m t s vùng thu c các t nh lân c n B c Giang, Phú Th , Yên Bái, Vĩnh Yên. Tân Trào ư c ch n làm th ô. y ban lâm th i Khu gi i phóng ư c thành l p. Khu

gi i phóng Vi t B c tr thành căn c a chính c a cách m ng c nư c và là hình nh thu nh c a nư c Vi t Nam m i. Như v y, n trư c tháng 8/1945, l c lư ng cách m ng Vi t Nam ã
chu n b chu áo và ang t ng bư c kh i nghĩa, s n sàng cho m t cu c t ng kh i nghĩa khi th i cơ xu t hi n.

Hoàn c nh l ch s tháng 8/1945 .

và di n bi n kh i nghĩa t ng ph n t

tháng 3

n

3 .T ng kh i nghĩa tháng Tám năm 1945 .
30

a. Nh t u hàng ng Minh, l nh T ng kh i nghĩa ư c ban b . * Khách quan: th i cơ thu n l i ã n. - Tháng 8-1945, quân
ng minh ti n công quân Nh t Châu Á – Thái Bình Dương . - Ngày 6 và 9-8-1945 M ném hai trái bom nguyên t xu ng Hiro6sima và Nagasaki. Ngày 09/08/1945, H ng quân Liên Xô tiêu di t i quân Quan ông c a Nh t ông B c Trung Qu c . - Trưa 15/08/1945, Nh t hoàng tuyên b u hàng. B n Nh t ông Dương và tay sai Nh t hoang mang. - i u ki n khách quan có l i cho T ng kh i nghĩa ã n. ng ã t n

d ng cơ h i ngàn năm có m t này ti n hành T ng kh i nghĩa tháng Tám giành th ng l i nhanh chóng và ít máu. * Ch quan: L c lư ng cách m ng ã chu n b s n sàng
- Trư c tình hình phát xít Nh t liên t c b th t b i. - Ngày 13/08/1945, Trung ương ng và T ng b Vi t Minh thành l p y ban kh i nghĩa Toàn qu c, ban b : “ Quân l nh s 1”, phát l nh T ng kh i nghĩa trong c nư c. ng h p Tân Trào - T 14 n 15/08/1945, H i ngh toàn qu c c a (Tuyên Quang), thông qua k ho ch lãnh o toàn dân T ng kh i nghĩa , quy t nh các v n i n i và i ngo i sau khi giành chính quy n - T 16 n 17/08/1945, i h i qu c dân Tân Trào tán thành ch trương T ng kh i nghĩa c a ng, thông qua 10 chính sách c a Vi t Minh , c ra y ban dân t c gi i phóng Vi t Nam do H Chí Minh làm Ch t ch, l y lá c sao vàng năm cánh làm Qu c kỳ, bài Ti n quân ca làm Qu c ca .

b. Di n bi n cu c T ng kh i nghĩa tháng Tám năm 1945 :
- Gi a tháng 8/1945, khí th cách m ng s c sôi trong c nư c. T ngày 14.08.1945, m t s c p b ng, Vi t Minh, tuy chưa nh n ư c l nh T ng kh i nghĩa nhưng căn c tình hình c th c a a phương và v n d ng ch th : “Nh t – Pháp b n nhau và hành ng c a chúng ta”, phát ng nhân dân kh i nghĩa nhi u xã, huy n thu c các t nh ng b ng châu th sông H ng, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Th a Thiên – Hu , Khánh Hòa … - Chi u 16/08/1945, theo l nh c a y ban kh i nghĩa, m t ơn v gi i phóng quân do Võ Nguyên Giáp ch huy, t Tân Trào v th xã Thái Nguyên, m u cu c T ng kh i nghĩa. - 18/ 8/ 1945, B c Giang, H i Dương, Hà Tĩnh, Qu ng Nam giành chính quy n s m nh t .

* Giành chính quy n

Hà N i :

- Chi u 17/08/1945, qu n chúng mít tinh t i Nhà hát thành ph , hô vang kh u hi u : “ ng h Vi t Minh”, “ o bù nhìn”, “Vi t Nam c l p”.
31

y ban kh i nghĩa Hà N i quy t nh giành chính quy n vào 19/8/1945. - 18/08, c sao vàng xu t hi n trên các ư ng ph chính. - 19/08, hàng ch c v n nhân dân xu ng ư ng bi u dương l c lư ng, chi m các cơ quan u não c a ch: Ph Khâm sai B c B , S C nh sát Trung

ương, S Bưu i n,… .T i 19/8/1945 kh i nghĩa th ng l i. * Giành chính quy n Hu : Ngày 20/08/1945, y ban kh i nghĩa t nh giành chính quy n vào ngày 23/08.
ư c thành l p, quy t nh

Hàng ch c v n nhân dân bi u tình th uy chi m các công s . Chính quy n v tay nhân dân. Chi u 30/08/1945, vua B o i thoái v , ch phong ki n s p .

* Giành chính quy n

Sài Gòn :

- X y Nam Kỳ quy t nh kh i nghĩa ngày 25/08 . - Sáng 25/08/1945, các ơn v “Xung phong công oàn”, “ Thanh niên ti n phong”, công nhân, nông dân các t nh Gia nh, Biên Hòa, Th D u M t, M Tho kéo v thành ph , chi m S M t thám, S C nh sát, Nhà ga, Bưu i n, Nhà máy i n … giành chính quy n. - Th ng l i ba thành ph Hà N i, Hu , Sài gòn ã tác ng m nh n các a phương c nư c .

*

ng Nai Thư ng và Hà Tiên là nh ng

a phương giành chính quy n

mu n nh t (28/08/1945). Như v y :T ng kh i nghĩa ã giành ư c th ng l i trên c nư c trong vòng n a tháng, t ngày 14 n ngày 28/08/1945.

Hoàn c nh l ch s và di n bi n c a T ng kh i nghĩa tháng Tám năm 1945 IV.Nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa ư c thành l p- 2-9-1945.
- 25-8-1945 Ch T ch H Chí Minh , Trung Ương ng t Tân Hà N i . - Theo ngh c a H Chí Minh , y ban dân t c gi i phóng Vi thành Chính ph lâm th i nư c Vi t Nam Dân Ch C ng Hòa . - H Chí Minh so n th o Tuyên Ngôn c l p , chu n b cho ph Lâm th i . - Ngày 2-9-1945 Ch T ch H Chí Minh c b n Tuyên ngôn l p nư c Vi t nam dân Ch C ng Hòa . Trào ti n v t Nam c i t ra m t Chính c l p , thành

N i dung : - Nư c Vi t Nam có quy n hư ng t do và c l p, và s th t ã thành m t nư c t do c l p. - Pháp ch y, Nh t hàng, vua B o i thoái v . Dân ta ã ánh các xi ng xích th c dân g n 100 năm nay gây d ng nên nư c Vi t Nam c l p. Dân ta l i ánh ch quân ch m y mươi th k mà l p nên ch Dân ch C ng hòa.
32

- Vi t Nam quy t em t t c tinh th n và l c lư ng, tính m ng và c a c i

gi v ng quy n t do,

c l p y. C ng hòa và ý nghĩa c a s BÀI H C KINH

Ngày 2-9-1945 mãi mãi i vào l ch s Viêt Nam , là ngày h i l n nh t .

S ra i c a nư c Vi t Nam Dân ch ki n ó

V. NGUYÊN NHÂN TH NG L I, Ý NGHĨA L CH S NGHI M C A CÁCH M NG THÁNG TÁM NĂM 1945 . 1. Nguyên nhân th ng l i a. Nguyên nhân khách quan:

- Chi n th ng c a ng minh trong chi n tranh ch ng phát xít, nh t là chi n th ng c và Nh t c a Liên Xô. ã c vũ tinh th n, ni m tin cho nhân dân ta trong u tranh gi i phóng nhân dân ta ng lên T ng kh i nghĩa. dân t c, t o th i cơ

b. Nguyên nhân ch quan:
- Dân t c ta có truy n th ng yêu nư c n ng nàn, khi ng C ng s n ông Dương, Vi t Minh ph t cao c c u nư c thì toàn dân nh t t ng lên c u nư c, c u nhà. ng ã ra ư ng l i chi n lư c, ch o chi n lư c và sách lư c úng n trên cơ s lý lu n Mac – Lê-nin ư c v n d ng sáng t o vào hoàn c nh VN. ng có quá trình chu n b su t 15 năm, qua các phong trào cách m ng 1930 – 1931, 1936 – 1939 và thoái trào cách m ng 1932 – 1935, ã rút nh ng bài h c kinh nghi m thành công và th t b i, nh t là quá trình xây d ng l c lư ng chính tr , vũ trang, căn c a trong th i kỳ v n ng gi i phóng dân t c 1939 – 1945. - Toàn ng, toàn dân nh t trí, quy t tâm giành c l p t do, linh h at, sáng t o ch o kh i nghĩa, ch p th i cơ phát ng qu n chúng n i d y giành chính quy n.

2. Ý nghĩa l ch s . a. i v i dân t c Vi t Nam
- M ra bư c ngo t l n trong l ch s dân t c ta. - Phá tan xi ng xích nô l c a Pháp - Nh t, l t nhào ngai vàng phong ki n, l p nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa. ánh d u bư c phát tri n nh y v t c a cách m ng Vi t Nam. - M ra k nguyên m i c l p, t do; nhân dân lao ng n m chính quy n, làm ch t nư c, làm ch v n m nh dân t c; k nguyên gi i

phóng dân t c g n li n v i gi i phóng xã h i.
ng CS D tr thàng th ng l i ti p theo . ng c m quy n chu n b i u ki n cho nh ng

b.

i v i th gi i :
- Góp ph n vào chi n th ng ch nghĩa phát xít trong Chi n tranh th gi i th hai.
33

- C vũ m nh m các dân t c thu c hư ng to l n n Miên và Lào.

a

u tranh t gi i phóng, có nh

3. Bài h c kinh nghi m:
ng có ư ng l i úng n , trên cơ s v n d ng sáng t o ch nghĩa Mác – Lê-nin vào th c ti n Vi t Nam, n m b t tình hình th gi i và trong nư c ra ch trương , bi n pháp cách m ng phù h p. ng t p h p ,t ch c các l c lư ng yêu nư c trong M t tr n dân t c th ng nh t, trên cơ s liên minh công nông, t o nên s c m nh toàn dân, phân hóa và cô l p cao k thù ti n t i tiêu di t chúng. - K t h p u tranh chính tr v i vũ trang, ti n hành kh i nghĩa t ng ph n, ch p th i cơ phát ng T ng kh i nghĩa trong c nư c . -

Nêu nguyên nhân th ng l i, ý nghĩa l ch s c a Cách m ng tháng Tám năm 1945.

và bài h c kinh nghi m

34