Chương III

VI T NAM T

NĂM 1945
Bài 17

N NĂM 1954

NƯ C VI T NAM DÂN CH CÔNG HÒA T SAU 2-9-1945 N TRƯ C 19-12-1946 I. TÌNH HÌNH NƯ C TA SAU CÁCH M NG THÁNG TÁM 1945. 1. Khó khăn. a. Ngo i xâm và n i ph n * Mi n B c (t vĩ tuy n 16 tr ra):20 v n quân Trung Hoa Dân qu c kéo
vào nư c ta theo sau là các ng phái tay sai nhưVi t Nam Qu c dân ng (Vi t Qu c), Vi t Nam cách m ng ng chí h i (Vi t Cách) hòng giành l i chính quy n.

* Mi n Nam (t vĩ tuy n 16 tr vào Nam ) :
- Quân Anh kéo vào, d n ư ng cho Pháp tr l i xâm lư c nư c ta. L i d ng tình hình, b n ph n ng ngóc u d y làm tay sai cho Pháp ch ng phá cách m ng. - Trên c nư c còn 6 v n quân Nh t ch gi i giáp, theo l nh Anh ch ng cách m ng. Như v y k thù còn ông và m nh .

b.

in i:

Chính quy n cách m ng v a thành l p, chưa ư c c ng c , l c lư ng vũ trang non y u. N n ói cu i 1944 u 1945 chưa kh c ph c ư c; n n l t l n làm v ê 9 t nh B c B ; h n hán kéo dài. Cơ s công nghi p chưa ph c h i, hàng hóa khan hi m, giá c tăng v t, i s ng nhân dân nhi u khó khăn. Ngân sách Nhà nư c tr ng r ng, ti n m t giá c a Trung Hoa Dân Qu c tung ra th trư ng, làm tài chính nư c ta r i lo n. N n d t ,hơn 90 % dân s mù ch . t nư c ng trư c tình th hi m nghèo : “ ngàn cân treo s i tóc”.

b.Thu n l i cơ b n
- Nhân dân ã giành quy n làm ch , ư c hư ng quy n l i do chính quy n cách m ng mang l i nên ph n kh i và g n bó v i ch . - Cách m ng nư c ta có ng, ng u là Ch t ch H Chí Minh sáng su t lãnh o. - H th ng XHCN ang hình thành, phong trào cách m ng th gi i phát tri n.
35

- Phong trào b n.

u tranh vì hòa bình , dân ch

phát tri n

nhi u nư c tư

Tình hình Vi t Nam sau Cách m ng tháng Tám 1945 có nh ng thu n l i và khó khăn gì? II. BƯ C U XÂY D NG CHÍNH QUY N CÁCH M NG, GI I QUY T N N ÓI, N N D T VÀ KHÓ KHĂN V TÀI CHÍNH 1. Xây d ng chính quy n cách m ng - Ngày 06/01/1946, hơn 90% c tri trong c nư c i b phi u b u Qu c
h i và ã b u ra 333 i bi u. - Ngày 02/03/1946, Qu c h i thông qua danh sách Chính ph liên hi p kháng chi n do Ch t ch H Chí Minh ng u, l p ra Ban d th o Hi n pháp. - Ngày 09/11/1946: Ban hành Hi n pháp u tiên. - Các a phương thu c B c B và Trung B b u c h i ng nhân dân các c p (t nh, huy n, xã) theo nguyên t c ph thông u phi u - L c lư ng vũ trang ư c xây d ng. - Vi t Nam gi i phóng quân i thành V qu c oàn (9/1945), r i Quân i qu c gia Vi t Nam (22/ 5/1946). - Cu i năm 1945, l c lương dân quân t v tăng lên hàng ch c v n ngư i.

Ý nghĩa:
Th ng l i c a cu c t ng tuy n c ã t o cơ s pháp lý v ng ch c cho Nhà nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa. Kh ng nh lòng ng h son s c c a c dân t c i v i ng và Chính ph cách m ng trư c nh ng âm mưu chia r c a b n qu c và tay sai. Trên ây là nh ng i u ki n ban u ng và Nhà nư c vư t qua ư c tình th “ngàn cân treo s i tóc” lúc b y gi .

2. Gi i quy t n n ói . a. Bi n pháp c p th i:
- H Ch T ch kêu g i “như ng cơm s áo”, l p “ Hũ g o c u ói”, t ch c “Ngày ng tâm”. - Quyên góp, i u hòa thóc g o gi a các a phương trong c nư c, nghiêm tr nh ng k u cơ tích tr , không dùng g o, ngô, khoai, s n n u rư u.

b. Bi n pháp lâu dài :
K Tăng gia s n xu t “T c t t c vàng”, “ Không m t t c t b hoang”. B thu thân và các th thu vô lý. Gi m tô , thu ru ng t 25 %, chia l i ru ng t công. t qu :s n xu t nông nghi p nhanh chóng ư c ph c h i, n n ói b y lùi.

3. Gi i quy t n n d t .
36

- Xóa n n mù ch là nhi m v c p bách .Ngày 8/ 9/1945, H Ch T ch ký s c l nh l p Nha Bình dân h c v , kêu g i nhân dân xóa n n mù ch . - T 9-1945 n.9.1946, trên toàn qu c g n 76 nghìn l p h c, xóa mù ch cho hơn 2,5 tri u ngư i . - Trư ng h c các c p ph thông và i h c s m khai gi ng, n i dung và phương pháp giáo d c ư c i m i theo tinh th n dân t c dân ch .

4. Gi i quy t khó khăn v tài chính .
- Kêu g i tinh th n t nguy n óng góp c a nhân dân c nư c qua “Qu c l p” và “Tu n l vàng”, thu ư c 370 kg vàng, 20 tri u ng vào “Qu c l p”, 40 tri u ng vào “Qu m ph qu c phòng”. - Ngày 23/11/1946. Qu c h i cho lưu hành ti n Vi t Nam trong c nư c .

III. U TRANH CH NG NGO I XÂM, N I PH N, B O V QUY N CÁCH M NG . 1. Kháng chi n ch ng th c dân Pháp tr l i xâm lư c Nam B

CHÍNH .

- Ngay sau khi Nh t u hàng ng minh, chính ph Pháp thành l p o quân vi n chinh do tư ng Lơ cơ léc ch huy , c ác giăng li ơ làm Cao y ông Dương tái chi m ông Dương - Ngày 02/09/1945, nhân dân Sài Gòn – Ch L n t ch c mít tinh chào m ng “Ngày c l p”, Pháp x súng vào ám ông là nhi u ngư i ch t và b thương. - 6-9-1945 quân Anh vào gi i giáp quân Nh t . n Sai gòn , theo sau là quân Pháp . yêu c u ta gi i tán l c lư ng vũ trang , th h t tù binh Pháp c a quân Anh, Pháp êm 22 r ng sáng 23/09/1945, ư c s giúp ánh úp tr s y ban nhân dân Nam B và cơ quan t v thành ph Sài Gòn, xâm lư c nư c ta l n th hai . - Quân dân Nam B nh t t ng lên chi n u ch ng quân xâm lư c, t nh p sân bay tân Sơn Nh t , t cháy Tàu Pháp, ánh kho tàng … - T 5/10/1945, sau khi có thêm vi n binh ,Pháp phá vòng vây Sài Gòn – Ch L n, m r ng ánh chi m Nam B và Nam Trung B . ng, Chính ph và H Ch t ch lãnh o c nư c chi vi n cho Nam B và Nam Trung b kháng chi n, các “ oàn quân Nam ti n” sát cánh cùng nhân dân Nam Trung B chi n u; t ch c quyên góp giúp nhân dân Nam B và Nam Trung B kháng chi n.

2. u tranh v i Trung hoa Dân Qu c và b n ph n cách m ng B c. *
-

mi n

i v i quân Trung Hoa Qu c dân

ng.

ng, Chính ph và H Ch t ch ch trương t m th i hòa hoãn, tránh xung t v i quân Trung Hoa Dân Qu c.
37

- Tháng 3 -1946 Qu c h i khóa I ng ý: + Như ng cho Vi t Qu c , Vi t cách 70 gh trong Qu c h i ,4 gh B trư ng trong Chính ph liên hi p, cho Nguy n H i Th n (lãnh t Vi t Cách) gi ch c Phó Ch t ch nư c. + Cung c p m t ph n lương th c th c ph m, phương ti n giao thông v n t i, nh n tiêu ti n Trung Qu c. gi m b t s c ép c a k thù , tránh hi u l m , t l i ích dân t c lên trên h t . ng C ng s n ông Dương tuyên b “t gi i tán “ (11-1945), nhưng là t m th i rút vào ho t ng bí m t , ti p t c lãnh o chính quy n cách m ng . i v i các t ch c ph n cách m ng, tay sai,chính quy n d a vào qu n chúng , kiên quy t v ch tr n âm mưu và hành ng chia r , phá ho i c a chúng, n u có b ng ch ng thì tr ng tr theo pháp lu t .Ban hành m t s s c l nh tr n áp b n ph n cách m ng.

* Ý nghĩa: h n ch m c th p nh t các ho t
Dân Qu c và tay sai, làm th t b i âm mưu l t chúng .

ng ch ng phá c a Trung Hoa chính quy n cách m ng c a

3. Hòa hoãn v i Pháp nh m y quân Trung Hoa Dân Qu c ra kh i nư c ta. Hi p nh Sơ b Vi t - Pháp 6-3-1946) a. Nguyên nhân vi c ta hòa hoãn v i Pháp ( Hoàn c nh ký Hi p Sơ b Vi t - Pháp 6-3-1946) : nh

- Sau khi chi m Nam B , Pháp th c hi n k ho ch ti n quân ra b c - Ngày 28/2/1946, Pháp và Trung Hoa Dân Qu c ký Hi p ư c Hoa –

Pháp:
+ Pháp tr l i m t s quy n l i v kinh t , chính tr cho Trung Hoa Dân Qu c và cho Trung Qu c v n chuy n hàng hoá qua c ng H i Phòng mi n thu . + i l i cho Pháp ưa quân ra B c gi i giáp quân i Nh t. - Hi p ư c Hoa – Pháp ã t nhân dân ta trư c s l a ch n: + Ho c c m súng chi n u ch ng th c dân Pháp. + Ho c hòa hoãn, nhân như ng Pháp tránh tình tr ng ph i i phó m t lúc v i nhi u k thù. ng quy t nh ch n con ư ng “hòa ti n”v i Pháp, ký Hi p nh Sơ b ngày 6/3/1946.

b. N i dung Hi p

nh Sơ b 6/3/1946

Ngày 6/3/1946, Ch t ch H Chí Minh thay m t Chính ph ký v i i di n Chính ph Pháp b n Hi p nh Sơ b t i Hà N i v i n i dung: + Pháp công nh n nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa là m t qu c gia t do, có Chính ph , Ngh vi n, quân i và Tài chính riêng là thành viên c a Liên bang ông Dương n m trong kh i Liên Hi p Pháp.
38

+ Chính ph Vi t Nam th a thu n cho 15.000 quân Pháp ra mi n B c thayquân Trung Hoa Dân Qu c gi i giáp quân Nh t , và s quân này s rút d n trong th i h n 5 năm. + Hai bên ng ng xung t mi n Nam, t o thu n l i i n àm phán chính th c

c. Ý nghĩa :
- Ta tránh ư c vi c ph i ương u cùng lúc v i nhi u k thù, y ư c 20 v n quân Trung Hoa Dân Qu c và tay sai ra kh i nư c ta. - Có thêm th i gian hòa bình c ng c , chu n b m i m t cho kháng chi n lâu dài ch ng Pháp.

d. T m ư c Vi t – Pháp ngày 14 /9/1946
- Ta tranh th i u ki n hòa bình ra s c c ng c , xây d ng và phát tri n l c lư ng v m i m t, chu n b i phó v i th c dân Pháp. - Th c dân Pháp liên ti p vi ph m Hi p nh: Gây xung t Nam B , tìm cách trì hoãn và phá ho i các cu c àm phán, làm cho cu c àm phán Phông-ten-nơ-blô gi a hai Chính ph b th t b i. Nguy cơ bùng n chi n tranh n g n. - H Ch t ch ký v i Pháp T m ư c 14.09.1946, nhân như ng cho Pháp m t s quy n l i kinh t , văn hóa, t o i u ki n cho ta có thêm th i gian xây d ng, c ng c l c lư ng, chu n b vào cu c kháng chi n toàn qu c ch ng Pháp lâu dài.

- ng và Nhà nư c ã gi i quy t nh ng khó khăn trong năm u sau Cách m ng tháng Tám 1945 như th nào ? Nêu k t qu và ý nghĩa ? -Hoàn c nh- N i dung - Ý nghĩa Hi p nh Sơ b Vi t - Pháp 6-31946.

39