P. 1
Giao an Day Thuc Hanh Lai Xe Oto

Giao an Day Thuc Hanh Lai Xe Oto

|Views: 521|Likes:
Được xuất bản bởidksribd

More info:

Published by: dksribd on Oct 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

GIAÙO AÙN SOÁ : 01 - Thôøi gian thöïc hieän : 20 tieát ;

Lôùp : CK47B
- Thöïc hieän ngaøy 06!0200" #eán
07!0200"$
TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE TAÏI CHOÃ KHOÂNG NOÅ
MAÙY
- %&ïc #'ch : Bieát (ö) *&ïng caùc t+ang thieát ,- t+e.n /. t/.0
thöïc haønh caùc tha/ taùc 1e.n 2e0 2&/áng 2e0 tö theá ng/3i 1aùi0
ta4ng (/á gia)5 (/á$
- 6e.& ca3& : 7 8ö) *&ïng thaønh thaï/ caùc t+ang thieát ,-
t+e.n 2e
7 Thöïc hieän tha/ taùc #&ùng 9&y t+:nh$
I. OÅN ÑNH L!ÙP : Thôøi gian : ;
ph&ùt$
- 8/á h/ïc (inh <a=ng : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Te.n :
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
II. KIEÅM T"A BAØI C#$ : Thôøi gian : >>>>>$
ph&ùt$
- Ca.& h/)i ?ie@5 t+a : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
- Aöï ?ieán h/ïc (inh ?ie@5 t+a :
Te.n
Bie@5
III. H%!ÙNG &AÃN BAØI M!ÙI : Thôøi gian : !;
ph&ùt$
- C/äi *&ng :
7 Diôùi thieä& ch&ng0 höôùng *aEn (ö) *&ïng caùc t+ang thieát
,-$
7 Tha/ taùc 1e.n 2e0 2&/áng 2e0 tö theá ng/3i 1aùi$
7 F&y t+:nh ?hô)i haønh 2e0 *öøng 2e$
7 F&y t+:nh #/@i 5ôùi$
- B/3 *&øng thieát ,- höôùng *aEn :
7 Ge taäp 1aùi0 ?'ch g/E ?e.$
- H:nh thöùc t/@ chöùc höôùng *aEn :
7 Höôùng *aEn ,an #a3&$
T+ang !
7 Höôùng *aEn thöôøng 2&ye.n$
7 Höôùng *aEn ?eát th&ùc$
- 8a)n pha@5 öùng *&ïng :
7 Tha/ taùc thaønh thaï/ caùc t+ang thieát ,- t+e.n /. t/.$
7 Thöïc hieän #&ùng 9&y t+:nh 1aùi 2e cô ,a)n$
 CAÙC '#AÙ T"(NH H%!ÙNG &AÃN :
TT N)*+ ,-./ /+01./ ,023
P456./ 74087
9): ;458; 9452; 4+<*.
T46=+
/+0.
A>H%!ÙNG &AÃN M!?
ÑA@# :
! Diôùi thieä& ch&ng <aø caùch
(ö) *&ïng caùc t+ang thieát
,- t+e.n 2e$
DI : Diôùi thieä& höôùng
*aEn caùch (ö) *&ïng <-
t+' c&)a töøng t+ang
thieát ,- t+e.n 2e$
2 Tha/ taùc 1e.n 2e 2&/áng 2e
tö theá ng/3i 1aùi
Th&yeát t+:nh J *ieEn
gia)i 1aø5 5aE& ch/ h/ïc
(inh 9&an (aùt töï +&ùt
?inh nghieä5
K F&y t+:nh ?hô)i haønh 2e
4 F&y t+:nh ta4ng (/á
B>H%!ÙNG &AÃN
TH%!ØNG
X#YEÂN :
H/ïc (inh thöïc taäp caùc tha/
taùc (ö) *&ïng t+ang thieát ,-0
tha/ taùc 1e.n 2e0 2&/áng 2e0
tö theá ng/3i 1aùi0 tha/ taùc
9&y t+:nh ?hô)i haønh 2e0
ta4ng (/á0 gia)5 (/á$
DI : Diaù5 (aùt <ieäc
thöïc taäp c&)a h/ïc (inh0
&/án na=n0 (ö)a chöLa
nhöLng tha/ taùc ?h/.ng
ph&ø hôïp$
C>H%!ÙNG &AÃN KEÁT
TH#ÙC :
Mha)i (ö) *&ïng #öôïc caùc
t+ang thieát ,- t+e.n 2e0 1aø5
#öôïc #&ùng 9&y t+:nh tha/
taùc 1e.n 2e0 2&/áng 2e0 tö
theá ng/3i 1aùi0 ta4ng gia)5
(/á pha)i 1inh h/aït$
DI : T/@ng hôïp0 #aùnh
giaù ?eát 9&a) h/ïc taäp
c&)a töøng h/ïc (inh$
Ch&a@n ,- phöông tieän
#e@ ch/ ,aøi h/ïc tieáp
the/$
IA. T%Ï "#ÙT KINH NGHIEÄM : Nch&a@n ,-0 t/@ chöùc0 thöïc hieänO
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
T+ang 2
T"%!?NG BANBT"%!?NG TOÅ MOÂNNgaøy 05 thaùng 10 naêm
2008.
(kyù duyeät) CH%$ KYÙ GIAÙO AIEÂN
GIAÙO AÙN SOÁ : 0C - Thôøi gian thöïc hieän : 20 tieát ;
Lôùp : CK47B
- Thöïc hieän ngaøy 0"!0200" #eán
0P!0200"$
TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE TAÏI CHOÃ COÙ NOÅ MAÙY
- %&ïc #'ch : ChaQ5 gi&ùp ch/ h/ïc (inh h/aøn thieän caùc
tha/ taùc ch&a@n ,- ?hô)i #/äng #/äng cô$
- 6e.& ca3& :
7 Ca=5 +/L caùc c/.ng taùc ch&a@n ,- ?hô)i #/äng
#/äng cô ph/ái hôïp nh-p nhaøng caùc tha/ taùc$
7 Laø5 #&ùng 9&y t+:nh ?hô)i haønh 2e0 *öøng 2e$
I. OÅN ÑNH L!ÙP : Thôøi gian : ;
ph&ùt$
- 8/á h/ïc (inh <a=ng : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Te.n :
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
II. KIEÅM T"A BAØI C#$ : Thôøi gian : !0
ph&ùt$
- Ca.& h/)i ?ie@5 t+a :
HaLy ne.& tha/ taùc 1e.n 2e0 2&/áng 2e0 tö theá ng/3i 1aùi R
- Aöï ?ieán h/ïc (inh ?ie@5 t+a :
Te.n
Bie@5
III. H%!ÙNG &AÃN BAØI M!ÙI : Thôøi gian : !;
ph&ùt$
- C/äi *&ng :
7 Thöïc haønh 9&y t+:nh ?hô)i #/äng #/äng cô$
7 Mh/ái hôïp nh-p nhaøng caùc tha/ taùc$
T+ang K
- B/3 *&øng thieát ,- höôùng *aEn :
7 Ge taäp 1aùi0 ?'ch g/E ?e.$
- H:nh thöùc t/@ chöùc höôùng *aEn :
7 Höôùng *aEn ,an #a3&$
7 Höôùng *aEn thöôøng 2&ye.n$
7 Höôùng *aEn ?eát th&ùc$
- 8a)n pha@5 öùng *&ïng :
7 Tha/ taùc #&ùng 9&y t+:nh 1aùi 2e cô ,a)n$
 CAÙC '#AÙ T"(NH H%!ÙNG &AÃN :
T
T
N)*+ ,-./ /+01./ ,023
P456./ 74087
9): ;458; 9452; 4+<*.
T46=
+
/+0.
A>H%!ÙNG &AÃN M!?
ÑA@# :
! Khô)i #/äng #/äng cô :
7Mhöông phaùp ?hô)i #/äng
#/äng cô ,aQng tay 9&ay$
7Mhöông phaùp ?hô)i #/äng
#/äng cô ,aQng 5aùy ?hô)i
#/äng$
7Ta=t #/äng cô
DI : Th&yeát t+:nh J
*ieEn gia)i 1aø5 tha/
taùc 5aE& ch/ h/ïc (inh
9&an (aùt J töï +&ùt ?inh
nghieä5$
2 Khô)i #/äng 2e <aø *öøng 2e nt
K F&y t+:nh #/@i (/á nt
B>H%!ÙNG &AÃN TH%!ØNG
X#YEÂN :
H/ïc (inh thöïc taäp :
7 Khô)i #/äng #/äng cô
7 Ta=t #/äng cô
7 Khô)i haønh 2e <aø *öøng 2e :
- Ta4ng (/á
-
Dia)5 (/á
DI : Diaù5 (aùt <ieäc
thöïc taäp c&)a töøng
h/ïc (inh ngay t+e.n
,&/3ng 1aùi0 &/án na=n0
(ö)a chöLa ngay
nhöLng tha/ taùc chöa
ph&ø hôïp$
C>H%!ÙNG &AÃN KEÁT
TH#ÙC :
H/ïc (inh 1aø5 #öôïc #&ùng0
tha/ taùc ta4ng gia)5 (/á
?h/.ng #öôïc ?e.& ?eït$ Mh/ái
hôïp c/.n0 ga0 (/á pha)i 1inh
h/aït nh-p nhaøng$
DI : T/@ng ?eát 1aïi
t/aøn ,/ä ,aøi h/ïc
#aùnh giaù ?eát 9&a)
h/ïc taäp c&)a töøng
h/ïc (inh0 chS +a
nhöLng (ai h/)ng c/øn
5a=c pha)i$
IA. T%Ï "#ÙT KINH NGHIEÄM : Nch&a@n ,-0 t/@ chöùc0 thöïc hieänO
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
T+ang 4
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
T"%!?NG BANBT"%!?NG TOÅ MOÂNNgaøy 07 thaùng 10 naêm
2008.
(kyù duyeät) CH%$ KYÙ GIAÙO AIEÂN
GIAÙO AÙN SOÁ : 0D - Thôøi gian thöïc hieän : "0 tieát ;
Lôùp : CK47B
- Thöïc hieän ngaøy !0!0200" #eán
!"!0200"$
TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE T"EÂN BA$I PHAENG
- %&ïc #'ch : Höôùng *aEn thöïc haønh 1aùi 2e caùc tha/ taùc
?hô)i haønh 2e *öøng 2e t+e.n ,aLi phaTng0 ?eát hôïp thay #/@i (/á
?hi 2e ch&ye@n #/äng ,ieát #aùnh t+a) 1aùi #e@ 2e #i #&ùng ô) t/ác
#/ä chaä5$
- 6e.& ca3& : Khô)i haønh e.5 *-& ?h/.ng #öôïc +&ng giaät
5aïnh h/aUc cheát 5aùy$ Bie3& ?hie@n 2e #i #&ùng höôùng /@n
#-nh ô) t/ác #/ä chaä5$
I. OÅN ÑNH L!ÙP : Thôøi gian : ;
ph&ùt$
- 8/á h/ïc (inh <a=ng : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Te.n :
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
II. KIEÅM T"A BAØI C#$ : Thôøi gian : !0
ph&ùt$
- Ca.& h/)i ?ie@5 t+a :
HaLy ne.& 9&y t+:nh ?hô)i #/äng #/äng cô R
- Aöï ?ieán h/ïc (inh ?ie@5 t+a :
Te.n
Bie@5
T+ang ;
III. H%!ÙNG &AÃN BAØI M!ÙI : Thôøi gian : !;
ph&ùt$
- C/äi *&ng :
7 Höôùng *aEn ?hô)i haønh 2e0 *öøng 2e$
7 Tha/ taùc #/@i (/á ?hi 2e #ang ch&ye@n #/äng$
7 Thöïc haønh 1aùi 2e (ang pha)i0 (ang t+aùi$
7 Bie3& ?hie@n 2e #i #&ùng höôùng ô) t/ác #/ä chaä5$
- B/3 *&øng thieát ,- höôùng *aEn :
7 BaLi taäp0 2e taäp 1aùi$
- H:nh thöùc t/@ chöùc höôùng *aEn :
7 Höôùng *aEn ,an #a3&$
7 Höôùng *aEn thöôøng 2&ye.n$
7 Höôùng *aEn ?eát th&ùc$
- 8a)n pha@5 öùng *&ïng :
7 Laùi #öôïc 2e #i #&ùng t+e.n ,aLi phaTng /@n #-nh ô) t/ác
#/ä chaä5$
 CAÙC '#AÙ T"(NH H%!ÙNG &AÃN :
T
T
N)*+ ,-./ /+01./ ,023
P456./ 74087
9): ;458; 9452;
4+<*.
T46=+
/+0.
A>H%!ÙNG &AÃN M!? ÑA@# :
! Mhöông phaùp ?hô)i haønh 2e <aø
*öøng 2e$
AieEn gia)i J höôùng
*aEn 1aø5 tha/ taùc
5aE& ch/ h/ïc (inh
9&an (aùt <aø töï +&ùt
?inh nghieä5
2 Mhaùn #/aùn nhaän ,ieát t:nh t+aïng
5aUt #öôøng
- Taäp phaùn #/aùn t/ác #/ä 2e
chaïy #e@ (ö) *&ïng (/á ch/ ph&ø
hôïp Nô) t/ác #/ä chaä5O$
K Bie3& ?hie@n 2e #i #&ùng höôùng
7 Mhöông phaùp 1aáy t+a) 1aùi (ang
pha)i$
7 Mhöông phaùp 1aáy t+a) 1aùi (ang
t+aùi$
4 Caùc hö h/)ng thöôøng gaUp$
Cg&ye.n nha.n <aø
,ieän phaùp ?ha=c
ph&ïc
B>H%!ÙNG &AÃN TH%!ØNG
X#YEÂN :
H/ïc (inh t+öïc tieáp 1&yeän taäp0
taäp phaùn #/aùn 2ö) 1yù0 nhaän
,ieát t:nh h:nh 5aUt #öôøng0 thöïc
haønh #ie3& ?hie@n 2e 1aáy 1aùi (ang
pha)i0 1aáy 1aùi (ang t+aùi0 ph/ái hôïp
DI : Diaù5 (aùt <ieäc
thöïc taäp c&)a h/ïc
(inh0 chS +a nhöLng
(ai h/)ng c/øn 5a=c
pha)i0 (ö)a chöLa
T+ang 6
nh-p nhaøng caùc tha/ taùc$ nhöLng (ai h/)ng
ngay t+e.n ,&/3ng
1aùi$
C>H%!ÙNG &AÃN KEÁT TH#ÙC :
H/ïc (inh ?hô)i haønh 2e pha)i e.5
*-& ?h/.ng +&ng giaät 5aïnh ta4ng
gia)5 (/á ?h/.ng #öôïc ?e.& ?eït0
,ieát phaùn #/aùn t/ác #/ä <aø
t:nh t+aïng 5aUt #öôøng #e@ (ö)
*&ïng (/á ch/ ph&ø hôïp0 #ie3&
?hie@n 2e #i /@n #-nh ô) t/ác #/ä
chaä5$
DI : T/@ng ?eát 1aïi
t/aøn ,/ä ,aøi h/ïc$
Baùnh giaù ?eát
9&a) h/ïc taäp c&)a
töøng h/ïc (inh$
Ch&a@n ,- phöông
tieän ch/ ,aøi h/ïc
tieáp the/$
IA. T%Ï "#ÙT KINH NGHIEÄM : Nch&a@n ,-0 t/@ chöùc0 thöïc hieänO
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
T"%!?NG BANBT"%!?NG TOÅ MOÂNNgaøy 09 thaùng 10 naêm
2008.
(kyù duyeät) CH%$ KYÙ GIAÙO AIEÂN
GIAÙO AÙN SOÁ : 0F - Thôøi gian thöïc hieän : !00 tieát ;
Lôùp : CK47B
- Thöïc hieän ngaøy 20!0200" #eán
K0!0200"$
TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE T"EÂN Ñ%!ØNG BAGNG
- %&ïc #'ch : Höôùng *aEn h/ïc (inh #ie3& ?hie@n 2e #i #&ùng
höôùng /@n #-nh$ Bieát phöông phaùp ca4n #öôøng <aø 2aùc #-nh
pha3n #öôøng$ F&an (aùt phaùn #/aùn <aø 2ö) 1yù caùc t'nh
h&/áng$
- 6e.& ca3& : Thöïc hieän caùc tha/ taùc /@n #-nh #&ùng 9&y
t+:nh$ Bie3& ?hie@n 2e #i #&ùng /@n #-nh ô) t/ác #/ä chaä5 <aø
t+&ng ,:nh$
I. OÅN ÑNH L!ÙP : Thôøi gian : ;
ph&ùt$
T+ang 7
- 8/á h/ïc (inh <a=ng : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Te.n :
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
II. KIEÅM T"A BAØI C#$ : Thôøi gian : !0
ph&ùt$
- Ca.& h/)i ?ie@5 t+a :
HaLy ne.& tha/ taùc #/@i (/á ?hi 2e #ang ch&ye@n #/äng R
- Aöï ?ieán h/ïc (inh ?ie@5 t+a :
Te.n
Bie@5
III. H%!ÙNG &AÃN BAØI M!ÙI : Thôøi gian : !;
ph&ùt$
- C/äi *&ng :
7 Gaùc #-nh 5aUt #öôøng <aø pha3n #öôøng$
7 Mhaùn #/aùn 2ö) 1yù caùc t:nh h&/áng ô) t/ác #/ä chaä5
<aø t+&ng ,:nh$
7 Tha/ taùc #/@i 5ôùi ?eát hôïp #ie3& ?hie@n 2e$
- B/3 *&øng thieát ,- höôùng *aEn :
7 Ge taäp 1aùi$
- H:nh thöùc t/@ chöùc höôùng *aEn :
7 Höôùng *aEn ,an #a3&$
7 Höôùng *aEn thöôøng 2&ye.n$
7 Höôùng *aEn ?eát th&ùc$
- 8a)n pha@5 öùng *&ïng :
7 Laùi #öôïc 2e #i #&ùng höôùng /@n #-nh ô) t/ác #/ä chaä5
<aø t+&ng ,:nh$
 CAÙC '#AÙ T"(NH H%!ÙNG &AÃN :
T
T
N)*+ ,-./ /+01./ ,023
P456./ 74087
9): ;458; 9452;
4+<*.
T46=+
/+0.
A>H%!ÙNG &AÃN M!? ÑA@# :
! Laùi 2e t+e.n #öôøng ,aQng :
- Gaùc #-nh 5aUt #öôøng <aø
pha3n #öôøng$
- Mha3n chia 5aUt #öôøng$
- F&an (aùt phaùn #/aùn <aø 2ö) 1yù
caùc t:nh h&/áng$
- Mhöông phaùp t+aùnh 2e$
- Bie3& ?hie@n 2e #i #&ùng höôùng
DI : Th&yeát t+:nh J
*ieEn gia)i
T+ang "
/@n #-nh
2 - Bie3& ?hie@n 2e ?eát hôïp #/@i
(/á : - Ta4ng (/á
-
Dia)5 (/á
- Aöøng #/E 2e t+e.n #öôøng
Laø5 tha/ taùc
5aE& ch/ h/ïc (inh
9&an (aùt töï +&ùt
?inh nghieä5$
K ChöLng (ai h/)ng c/øn 5a=c pha)i$
Cg&ye.n nha.n <aø ,ieän phaùp
?ha=c ph&ïc$
Th&yeát t+:nh J
*ieEn gia)i
B>H%!ÙNG &AÃN TH%!ØNG
X#YEÂN :
Töøng h/ïc (inh 1&yeän taäp t+e.n
2e #ie3& ?hie@n 2e #i #&ùng
höôùng /@n #-nh ô) t/ác #/ä
chaä50 tha/ taùc ta4ng gia)5 (/á
1inh h/aït #&ùng ye.& ca3&$
DI: Laø5 tha/ taùc
5aE&0 (a& giaù5
(aùt <ieäc thöïc taäp
c&)a töøng h/ïc (inh
&/án na=n (ö)a
chöLa nhöLng (ai
h/)ng c/øn 5a=c
pha)i ngay t+e.n
,&/3ng 1aùi0 t+ôï
gi&ùp 1aùi ?hi ca3n$
C>H%!ÙNG &AÃN KEÁT TH#ÙC :
H/ïc (inh #ie3& ?hie@n 2e #i #&ùng
höôùng /@n #-nh ?h/.ng #öôïc
ch/aïng tay 1aùi ?hi ta4ng gia)5
(/á0 ,ieát 2ö) 1yù caùc t:nh h&/áng
gia/ th/.ng ,ieát 2aùc #-nh 5aUt
#öôøng <aø phaùn #/aùn t:nh
t+aïng 5aUt #öôøng$
DI : T/@ng ?eát 1aïi
t/aøn ,/ä ,aøi h/ïc$
Baùnh giaù ?eát
9&a) h/ïc taäp c&)a
töøng h/ïc (inh$
Ch&a@n ,- phöông
tieän ch/ ,aøi h/ïc
tieáp the/$
IA. T%Ï "#ÙT KINH NGHIEÄM : Nch&a@n ,-0 t/@ chöùc0 thöïc hieänO
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
T"%!?NG BANBT"%!?NG TOÅ MOÂNNgaøy 19 thaùng 10 naêm
2008.
(kyù duyeät) CH%$ KYÙ GIAÙO AIEÂN
GIAÙO AÙN SOÁ : 0H - Thôøi gian thöïc hieän : 40 tieát ;
Lôùp : CK47B
- Thöïc hieän ngaøy K!!0200" #eán
04!!200"$
T+ang P
TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE T"ONG H(NH SOÁ DI SOÁ JI
TIEÁN L#ØI CH%$ CHI
- %&ïc #'ch : Bieát phöông phaùp #ie3& ?hie@n 2e ?hi 2e <aø/
</øng0 phöông phaùp 1aáy 1aùi nhanh ch'nh 2aùc ,ieát ?eát hôïp
<ôùi tha/ taùc #/@i (/á$
- 6e.& ca3& : Mha)i 1aáy t+a) 1aùi #&ùng <öøa #&) #e@ 2e #i
#&ùng /@n #-nh0 ?h/.ng #&øn +&ùt tay 1aùi ?h/.ng eùp ga eùp (/á
ta4ng gia)5 (/á t+/ng phaï5 <i 9&y #-nh$
I. OÅN ÑNH L!ÙP : Thôøi gian : ;
ph&ùt$
- 8/á h/ïc (inh <a=ng : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Te.n :
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
II. KIEÅM T"A BAØI C#$ : Thôøi gian : !0
ph&ùt$
- Ca.& h/)i ?ie@5 t+a :
HaLy ne.& phöông phaùp 2aùc #-nh 5aUt #öôøng <aø pha3n
#öôøng R
- Aöï ?ieán h/ïc (inh ?ie@5 t+a :
Te.n
Bie@5
III. H%!ÙNG &AÃN BAØI M!ÙI : Thôøi gian : !;
ph&ùt$
- C/äi *&ng :
7 Bie3& ?hie@n 2e #i t+/ng h:nh (/á K0 (/á "$
7 Bie3& ?hie@n 2e #i t+/ng h:nh ?eát hôïp <ôùi ta4ng gia)5
(/á$
- B/3 *&øng thieát ,- höôùng *aEn :
7 Thöôùc *a.y0 #eá c/ïc ch&a@n0 ,aLi taäp0 2e taäp 1aùi$
- H:nh thöùc t/@ chöùc höôùng *aEn :
7 Höôùng *aEn ,an #a3&$
7 Höôùng *aEn thöôøng 2&ye.n$
7 Höôùng *aEn ?eát th&ùc$
- 8a)n pha@5 öùng *&ïng :
T+ang !0
7 Laùi #öôïc t+/ng h:nh (/á K0 (/á " ?eát hôïp ta4ng gia)5 (/á
e.5 *-&0 #&ùng phaï5 <i$
 CAÙC '#AÙ T"(NH H%!ÙNG &AÃN :
T
T
N)*+ ,-./ /+01./ ,023
P456./ 74087
9): ;458; 9452;
4+<*.
T46=+
/+0.
A>H%!ÙNG &AÃN M!?
ÑA@# :
!
Mhöông phaùp 1aùi 2e t+/ng h:nh
c/á K0 (/á "$
DI : Th&yeát t+:nh *ieEn
gia)i 1aø5 tha/ taùc
5aE& ch/ h/ïc (inh 9&an
(aùt töï +&ùt ?inh
nghieä5$
2
-Mhöông phaùp 1aáy t+a) 1aùi$
K
Mhöông phaùp ta4ng (/á gia)5
(/á t+/ng h:nh$
nt
B>H%!ÙNG &AÃN TH%!ØNG
X#YEÂN :
H/ïc (inh : Töøng h/ïc (inh 1&yeän
taäp0 t+e.n 2e ?hi 1aáy t+a) 1aùi
pha)i 1inh h/aït ch'nh 2aùc0 tha/
taùc ta4ng gia)5 (/á e.5 *-&
#&ùng cöï 1y 9&y #-nh$
DI : Diaù5 (aùt h/ïc
(inh thöïc taäp0 &/án
na=n (ö)a chöLa nhöLng
(ai h/)ng c/øn 5a=c
pha)i ngay t+e.n ,&/3ng
1aùi$
C>H%!ÙNG &AÃN KEÁT
TH#ÙC :
Mha)i thöïc hanh 1aùi 2e #öôïc
t+/ng h:nh (/á K0 (/á " ?hi 1aáy
t+a) 1aùi pha)i 1inh h/aït0 *öùt
?h/aùt ?h/.ng #&øn +&ùt ta4ng
gia)5 (/á pha)i ph&ø hôïp0
?h/.ng #öôïc eùp ga0 eùp (/á$
DI : T/@ng ?eát 1aïi
t/aøn ,/ä ,aøi h/ïc$
Baùnh giaù ?eát 9&a)
h/ïc taäp $ Ch&a@n ,-
phöông tieän ch/ ,aøi
h/ïc tieáp the/$
IA. T%Ï "#ÙT KINH NGHIEÄM : Nch&a@n ,-0 t/@ chöùc0 thöïc hieänO
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
T+ang !!
T"%!?NG BANBT"%!?NG TOÅ MOÂNNgaøy 30 thaùng 10 naêm
2008.
(kyù duyeät) CH%$ KYÙ GIAÙO AIEÂN
GIAÙO AÙN SOÁ : 0K - Thôøi gian thöïc hieän : 60 tieát ;
Lôùp : CK47B
- Thöïc hieän ngaøy 0;!!!"200" #eán
!!!!200"$
TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE BAN ÑEÂM AAØ '#AY ÑA@# XE
NGANG Ñ%!ØNG
- %&ïc #'ch : Höôùng *aEn (ö) *&ïng caùc 1/aïi #eøn ph&ø hôïp
<ôùi t:nh h:nh thôøi tieát$ Chaän ,ieát <aø 1ôïi #&ïng aùnh (aùng #e@
#ie3& ?hie@n 2e #i #&ùng$ Thöïc haønh 9&ay t+ô) #a3& 2e$
- 6e.& ca3& : 8ö) *&ïng #&ùng caùc 1/aïi #eøn ?hi ca3n thieát0
ca)5 nhaän #öôïc caùc t'n hieä& aùnh (aùng #eøn0 1öïa ch/ïn hôïp
1yù <- t+' c&Lng nhö phöông phaùp 9&ay t+ô) #a3& 2e$
I. OÅN ÑNH L!ÙP : Thôøi gian : ;
ph&ùt$
- 8/á h/ïc (inh <a=ng : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Te.n :
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
II. KIEÅM T"A BAØI C#$ : Thôøi gian : !0
ph&ùt$
- Ca.& h/)i ?ie@5 t+a :
HaLy ne.& phöông phaùp #ie3& ?hie@n 2e #i t+/ng h:nh (/á K0 (/á
" R
- Aöï ?ieán h/ïc (inh ?ie@5 t+a :
Te.n
Bie@5
III. H%!ÙNG &AÃN BAØI M!ÙI : Thôøi gian : !;
ph&ùt$
- C/äi *&ng :
T+ang !2
!-Laùi 2e ,an #e.5 : Ch/ïn aùnh (aùng caùc 1/aïi #eøn chieá&
(aùng (ö) *&ïng t'n hieä& #eøn ?hi t+aùnh <öôït$
2-F&ay t+ô) #a3& 2e : Gaùc #-nh ch/ïn <- t+' 9&ay #a3& 2e 1öïa
ch/ïn phöông phaùp 9&ay t+ô) #a3& 2e$
- B/3 *&øng thieát ,- höôùng *aEn :
7 Ge taäp 1aùi$
- H:nh thöùc t/@ chöùc höôùng *aEn :
7 Höôùng *aEn ,an #a3&$
7 Höôùng *aEn thöôøng 2&ye.n$
7 Höôùng *aEn ?eát th&ùc$
- 8a)n pha@5 öùng *&ïng :
7 Bieát (ö) *&ïng ph&ø hôïp caùc 1/aïi #eøn$
7 Bieát 1öïa ch/ïn <- t+'0 phöông phaùp 9&ay t+ô) #a3& 2e$
 CAÙC '#AÙ T"(NH H%!ÙNG &AÃN :
T
T
N)*+ ,-./ /+01./ ,023
P456./ 74087
9): ;458; 9452;
4+<*.
T46=+
/+0.
A>H%!ÙNG &AÃN M!? ÑA@# :
! Laùi 2e ,an #e.5 :
- Ch/ïn (ö) *&ïng caùc #öôøng #eøn
chieá& (aùng ph&ø hôïp <ôùi t:nh h:nh
thôøi tieát$
- 8ö) *&ïng caùc t'n hieä& #eøn ?hi
t+aùnh <öôït
- Mhaùn #/aùn 2ö) 1yù ?hi #ie3& ?hie@n
2e$
Th&yeát t+:nh0 *ieEn
gia)i
2 F&ay t+ô) #a3& 2e :
- Ch/ïn <- t+' phöông phaùp 9&ay t+ô)
#a3& 2e$
7 F&ay t+ô) #a3& 2e the/ phöông
phaùp tieán </øng$
7F&ay t+ô) #a3& 2e the/ phöông
phaùp tieán 1&øi
Th&yeát t+:nh
*ieEn gia)i 1aø5
tha/ taùc 5aE&
h/ïc (inh 9&an
(aùt töï +&ùt ?inh
nghieä5$
B>H%!ÙNG &AÃN TH%!ØNG
X#YEÂN :
H/ïc (inh t+öïc tieáp thöïc taäp t+e.n 2e
taäp 1aø5 9&en nhaän ,ieát aùnh
(aùng #e@ #ie3& ?hie@n 2e #i #&ùng
1öïa ch/ïn phöông phaùp 9&ay t+ô)
#a3& 2e$
DI : Diaù5 (aùt
<ieäc thöïc taäp
c&)a h/ïc (inh0
&/án na=n0 (ö)a
chöLa nhöLng (ai
h/)ng c/øn 5a=c
pha)i ngay t+e.n
,&/3ng 1aùi$
C>H%!ÙNG &AÃN KEÁT TH#ÙC :
T+ang !K
- H/ïc (inh pha)i 2aùc #-nh #öôïc t:nh
h:nh thôøi tieát (ö) *&ïng caùc 1/aïi
#eøn ph&ø hôïp 1aùi 2e #i #&ùng
höôùng /@n #-nh *öôùi aùnh (aùng
c&)a caùc 1/aïi #eøn$
- Löïa ch/ïn hôïp 1yù <- t+' c&Lng nhö
phöông phaùp 9&y t+ô) #a3& 2e ngang
#öôøng$
DI : T/@ng ?eát
1aïi t/aøn ,/ä ,aøi
h/ïc$ Baùnh giaù
?eát 9&a) h/ïc
taäp$ Ch&a@n ,-
phöông höôùng
ch/ ,aøi h/ïc tieáp
the/$
IA. T%Ï "#ÙT KINH NGHIEÄM : Nch&a@n ,-0 t/@ chöùc0 thöïc hieänO
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
T"%!?NG BANBT"%!?NG TOÅ MOÂNNgaøy 04 thaùng 11 naêm
2008.
(kyù duyeät) CH%$ KYÙ GIAÙO AIEÂN
GIAÙO AÙN SOÁ : 0L - Thôøi gian thöïc hieän : P0
tieát ; Lôùp : CK47B
- Thöïc hieän ngaøy !2!!200" #eán
2!!!200"$
TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE T"EÂN Ñ%!ØNG T"#NG &#
ÑEØO N#ÙI
- %&ïc #'ch : Thöïc haønh tha/ taùc ?hi 2e <aø/ </øng <aø 1e/
*/ác0 2&/áng */ác #/@i (/á ngang */ác0 ?hô)i haønh 2e ngang
*/ác0 thöïc hieän caùc ,ieän phaùp an t/øan ?hi 2e chaïy t+e.n
#öôøng #eø/ */ác$
- 6e.& ca3& : Chaän thöùc <aø thöïc hieän #öôïc caùc ,ieän
phaùp an t/aøn ?hi 1aùi 2e t+e.n #öôøng #eø/ */ác0 ?h/áng cheá
hôïp 1yù t/ác #/ä ?hô)i haønh 2e ngang */ác$
I. OÅN ÑNH L!ÙP : Thôøi gian : ;
ph&ùt$
- 8/á h/ïc (inh <a=ng : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Te.n :
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
T+ang !4
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
II. KIEÅM T"A BAØI C#$ : Thôøi gian : !0
ph&ùt$
- Ca.& h/)i ?ie@5 t+a : HaLy ne.& caùch 2aùc #-nh <- t+' 9&ay #a3&
2e <aø 1öïa ch/ïn phöông phaùp 9&ay t+ô) #a3& 2e$
- Aöï ?ieán h/ïc (inh ?ie@5 t+a :
Te.n
Bie@5
III. H%!ÙNG &AÃN BAØI M!ÙI : Thôøi gian : !;
ph&ùt$
- C/äi *&ng :
7 Laùi 2e t+e.n #öôøng #eø/ n&ùi t+&ng *&$
7 Thay #/@i (/á t+e.n #öôøng$
7 Aöøng ?hô)i haønh 2e ngang */ác$
- B/3 *&øng thieát ,- höôùng *aEn :
7 Ge taäp 1aùi$
- H:nh thöùc t/@ chöùc höôùng *aEn :
7 Höôùng *aEn ,an #a3&$
7 Höôùng *aEn thöôøng 2&ye.n$
7 Höôùng *aEn ?eát th&ùc$
- 8a)n pha@5 öùng *&ïng :
Laùi #öôïc 2e t+e.n #öôøng #eø/ n&ùi t+&ng *& #a)5 ,a)/ an
t/aøn$
 CAÙC '#AÙ T"(NH H%!ÙNG &AÃN :
T
T
N)*+ ,-./ /+01./ ,023
P456./ 74087
9): ;458; 9452;
4+<*.
T46=
+
/+0.
A>H%!ÙNG &AÃN M!? ÑA@# :
! Laùi 2e <aø/ #öôøng </øng DI : Th&yeát t+:nh *ieEn
gia)i0 1aø5 tha/ taùc
5aE& ch/ h/ïc (inh
9&an (aùt töï +&ùt ?inh
nghieä5$
2 Thay #/@i (/á :
-B/@i (/á ?hi 1e.n */ác$
-B/@i (/á ?hi 2&/áng */ác
K Aöøng 2e ngang */ác
-Aöøng #&ùng 5&ïc tie.&
-Khô)i haønh 2e ngang */ác
DI : Th&yeát t+:nh
*ieEn gia)i 1aø5 5aE&
ch/ h/ïc (inh 9&an (aùt
töï +&ùt ?inh nghieä5
4 Löïa ch/ïn caùc ,ieän phaùp an
t/aøn ?hi 2e chaïy
t+e.n #öôøng #eø/
Th&yeát t+:nh J *ieEn
gia)i
T+ang !;
n&ùi
; ChöLng (ai h/)ng thöôøng 5a=c
pha)i ng&ye.n nha.n
<aø ,ieän phaùp
?ha=c ph&ïc
Th&yeát t+:nh J *ieEn
gia)i
B>H%!ÙNG &AÃN TH%!ØNG
X#YEÂN :
Töøng h/ïc (inh 1&yeän taäp t+e.n
2e thöïc hieän 1aùi 2e <aø/ </øng$
B/@i (/á ?hi 2e 1e.n */ác0 2&/áng
*/ác0 *öøng 2e #&ùng 5&ïc tie.&0
?hô)i haønh 2e ngang */ác$
DI : Diaù5 (aùt <ieäc
thöïc taäp c&)a h/ïc
(inh0 &/án na=n0 (ö)a
chöLa nhöLng (ai
h/)ng c/øn 5a=c
pha)i ngay t+e.n
,&/3ng 1aùi0 t+ôï gi&ùp
1aùi ?hi ca3n thieát$
C>H%!ÙNG &AÃN KEÁT
TH#ÙC :
- H/ïc (inh pha)i na=5 <öLng phöông
phaùp 1aùi 2e <aø/ </øng thöïc hieän
#öôïc caùc ,ieän phaùp an t/aøn
h/aøn thieän caùc tha/ taùc ta4ng
(/á0 gia)5 (/á$
- Kh/áng cheá hôïp 1yù t/ác #/ä ?hi
2e 2&/áng */ác0 ?hô)i haønh 2e
ngang */ác e.5 *-& #&ùng 9&y
#-nh$
DI : T/@ng ?eát 1aïi
t/aøn ,/ä ,aøi h/ïc0
#aùnh giaù ?eát 9&a)
h/ïc taäp c&)a töøng
h/ïc <ie.n ch&a@n ,-
phöông aùn ch/ ,aøi
h/ïc ?eá tieáp$
IA. T%Ï "#ÙT KINH NGHIEÄM : Nch&a@n ,-0 t/@ chöùc0 thöïc hieänO
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
T"%!?NG BANBT"%!?NG TOÅ MOÂNNgaøy 10 thaùng 11 naêm
2008.
(kyù duyeät) CH%$ KYÙ GIAÙO AIEÂN
GIAÙO AÙN SOÁ : 0J - Thôøi gian thöïc hieän : !20 tieát ;
Lôùp : CK47B
- Thöïc hieän ngaøy 22!!200" #eán
0;!2200"$
T+ang !6
TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE T"EÂN Ñ%!ØNG PH%ÙC TAÏP
- %&ïc #'ch : Höôùng *aEn thöïc haønh ?hi #ie3& ?hie@n 2e
t+e.n caùc 1/aïi #öôøng #&ùng 9&y t+:nh #a)5 ,a)/ an t/aøn gia/
th/.ng$
- 6e.& ca3& : Mhaùn #/aùn 2ö) 1yù #&ùng caùc t:nh h&/áng
gia/ th/.ng #e@ #ie3& ?hie@n 2e #öôïc #a)5 ,a)/ an t/aøn$
I. OÅN ÑNH L!ÙP : Thôøi gian : ;
ph&ùt$
- 8/á h/ïc (inh <a=ng : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Te.n :
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
II. KIEÅM T"A BAØI C#$ : Thôøi gian : !0
ph&ùt$
- Ca.& h/)i ?ie@5 t+a :
HaLy ne.& phöông phaùp *öøng ?hô)i haønh 2e ngang */ác R
- Aöï ?ieán h/ïc (inh ?ie@5 t+a :
Te.n
Bie@5
III. H%!ÙNG &AÃN BAØI M!ÙI : Thôøi gian : !;
ph&ùt$
- C/äi *&ng :
Bie3& ?hie@n 2e t+e.n caùc 1/aïi #öôøng nhö : #öôøng 2aá&0 #öôøng
t+ôn 1a3y0 #öôøng #/.ng ngöôøi0 #/.ng 2e 9&a 1aïi$
- B/3 *&øng thieát ,- höôùng *aEn :
7 Ge taäp 1aùi$
- H:nh thöùc t/@ chöùc höôùng *aEn :
7 Höôùng *aEn ,an #a3&$
7 Höôùng *aEn thöôøng 2&ye.n$
7 Höôùng *aEn ?eát th&ùc$
- 8a)n pha@5 öùng *&ïng :
7 Bie3& ?hie@n #öôïc 2e #i t+e.n #öôøng 2aá&0 #öôøng t+ôn
1a3y0 #öôøng #/.ng ngöôøi0 #/.ng 2e 9&a 1aïi #a)5 ,a)/ an t/aøn
gia/ th/.ng$
T+ang !7
 CAÙC '#AÙ T"(NH H%!ÙNG &AÃN :
T
T
N)*+ ,-./ /+01./ ,023
P456./ 74087
9): ;458; 9452;
4+<*.
T46=
+
/+0.
A>H%!ÙNG &AÃN M!? ÑA@# :
! Bie3& ?hie@n 2e t+e.n #/aïn
#öôøng 2aá& N5aáp
5/.0 /@ gaøO$
-KyL th&aät #ie3& ?hie@n 2e$
-Caùc t:nh h&/áng ph/@ ,ieán
Th&yeát t+:nh J *ieEn
gia)i
2 Bie3& ?hie@n 2e t+e.n #/aïn #öôøng
t+ôn 1a3y
-KyL th&aät #ie3& ?hie@n
-Caùc t:nh h&/áng ph/@ ,ieán
Th&yeát t+:nh J *ieEn
gia)i
K Bie3& ?hie@n 2e 9&a nôi #/.ng
ngöôøi #/.ng 2e
Th&yeát t+:nh J *ieEn
gia)i
B>H%!ÙNG &AÃN TH%!ØNG
X#YEÂN :
Töøng h/ïc (inh 1&yeän taäp t+e.n 2e
chöa ch/ïn ch'nh 2aùc t:nh t+aïng
5aUt #öôøng #e@ (ö) *&ïng (/á <aø
t/ác #/ä ch/ ph&ø hôïp <ôùi töøng
1/aïi #öôøng c&ï the@ :
7Böôøng t+ôn 1a3y
7Böôøng 2aá& 5aáp 5/.
7Böôøng #/.ng ngöôøi$
DI : Diaù5 (aùt <ieäc
thöïc taäp c&)a töøng
h/ïc (inh (ö)a chöLa
ngay nhöLng (ai
h/)ng c/øn 5a=c
pha)i h/aUc nhöLng
tha/ taùc chöa ph&ø
hôïp t+ôï gi&ùp 1aùi ?hi
ca3n thieát$
C>H%!ÙNG &AÃN KEÁT TH#ÙC :
H/ïc (inh pha)i na=5 ,a=t +/L caùc
?yL th&aät #ie3& ?hie@n 2e 2ö) 1yù
#öôïc caùc t:nh h&/áng gia/ th/.ng
c&ï the@ #e@ #ie3& ?hie@n 2e #a)5
,a)/ an t/aøn$
DI : T/@ng ?eát 1aïi
t/aøn ,/ä ,aøi h/ïc0
#aùnh giaù ?eát 9&a)
h/ïc taäp c&)a töøng
h/ïc (inh0 ch&a@n ,-
phöông höôùng ch/
,aøi h/ïc tieáp the/$
IA. T%Ï "#ÙT KINH NGHIEÄM : Nch&a@n ,-0 t/@ chöùc0 thöïc hieänO
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
T+ang !"
T"%!?NG BANBT"%!?NG TOÅ MOÂNNgaøy 21 thaùng 11 naêm
2008.
(kyù duyeät) CH%$ KYÙ GIAÙO AIEÂN
GIAÙO AÙN SOÁ : 0M - Thôøi gian thöïc hieän : 270
tieát ; Lôùp : CK47B
- Thöïc hieän ngaøy 06!2200" #eán
060!200P$
TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE COÙ CH!? HAØNG HOÙA
- %&ïc #'ch : Da=n h/ïc taäp <ôùi (a)n 2&aát0 nhaø t+öôøng <ôùi
2aL h/äi$ Thöïc hieän ch&ye@n ?yL na4ng thöïc haønh ?yL na4ng
(a)n 2&aát$
- 6e.& ca3& : Ca.ng ca/ ?yL na4ng t/@ng hôïp #ie3& ?hie@n
#öôïc phöông tieän ?hi c/ù haøng thöïc hieän #a3y #&) caùc 9&y
#-nh <e3 nghieäp <&ï <aän ta)i c&)a ngöôøi 1aùi 2e$
I. OÅN ÑNH L!ÙP : Thôøi gian : ;
ph&ùt$
- 8/á h/ïc (inh <a=ng : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Te.n :
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
II. KIEÅM T"A BAØI C#$ : Thôøi gian : !0
ph&ùt$
- Ca.& h/)i ?ie@5 t+a :
Bie3& ?hie@n 2e t+e.n #öôøng t+ôn 1a3y R
- Aöï ?ieán h/ïc (inh ?ie@5 t+a :
Te.n
Bie@5
III. H%!ÙNG &AÃN BAØI M!ÙI : Thôøi gian : !;
ph&ùt$
- C/äi *&ng :
Thöïc hieän caùc tha/ taùc #ie3& ?hie@n 2e c/ù haøng$
7 BaUc #ie@5 2eáp *ôL0 höôùng *aEn 2eáp *ôL$
7 Ba)/ 9&a)n ?ie@5 t+a haøng h/ùa$
7 Caùc giaáy tôø ca3n thieát ch/ 9&aù t+:nh <aän ch&ye@n$
T+ang !P
- B/3 *&øng thieát ,- höôùng *aEn :
- Ge taäp 1aùi J Haøng h/ùa$
- H:nh thöùc t/@ chöùc höôùng *aEn :
7 Höôùng *aEn ,an #a3&$
7 Höôùng *aEn thöôøng 2&ye.n$
7 Höôùng *aEn ?eát th&ùc$
- 8a)n pha@5 öùng *&ïng :
Laùi 2e c/ù chô) haøng h/ùa #a)5 ,a)/ an t/aøn gia/ th/.ng$
 CAÙC '#AÙ T"(NH H%!ÙNG &AÃN :
T
T
N)*+ ,-./ /+01./ ,023
P456./ 74087
9): ;458; 9452;
4+<*.
T46=+
/+0.
A>H%!ÙNG &AÃN M!? ÑA@# :
!
Bie3& ?hie@n 2e c/ù chô) haøng
h/ùa
Th&yeát t+:nh J *ieEn
gia)i
2
BaUc #ie@5 2eáp *ôL höôùng
*aEn 2eáp *ôL
Th&yeát t+:nh J *ieEn
gia)i
T+öïc 9&an
K
Kie@5 t+a ,a)/ 9&a)n haøng h/ùa
t+/ng 9&aù t+:nh <aän
ch&ye@n
Ct
4
Caùc giaáy tôø ca3n thieát ch/
9&aù t+:nh <aän
ch&ye@n haøng h/ùa
Ct
B>H%!ÙNG &AÃN TH%!ØNG
X#YEÂN :
Gaùc #-nh ch&)ng 1/aïi haøng h/ùa
#e@ 2eáp haøng h/ùa /@n #-nh
#&ùng t+/ïng ta.5 #e@ t+/ng 9&aù
t+:nh <aän ch&ye@n #öôïc #a)5
,a)/ an t/aøn$
DI : Diaù5 (aùt <ieäc
thöïc taäp c&)a h/ïc
(inh t+ôï gi&ùp 1aùi ?hi
ca3n thieát$
C>H%!ÙNG &AÃN KEÁT
TH#ÙC :
H/ïc (inh na=5 #öôïc c/.ng taùc
2eáp *ôL ?ie@5 t+a haøng h/ùa
<aø caùc th&) t&ïc ca3n thieát ch/
9&aù t+:nh <aän ch&ye@n #ie3&
?hie@n #öôïc 2e c/ù haøng ô) 5/ïi
t:nh h:nh thôøi tieát #öôøng 2aù0
#a)5 ,a)/ an t/aøn gia/ th/.ng$
DI : T/@ng ?eát 1aïi
t/aøn ,/ä ,aøi h/ïc0
#aùnh giaù ?eát 9&a)
h/ïc taäp c&)a töøng
h/ïc (inh0 ch&a@n ,-
phöông tieän ch/
,aøi h/ïc ?eá tieáp$
IA. T%Ï "#ÙT KINH NGHIEÄM : Nch&a@n ,-0 t/@ chöùc0 thöïc hieänO
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
T+ang 20
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
T"%!?NG BANBT"%!?NG TOÅ MOÂNNgaøy 05 thaùng 12 naêm
2008.
(kyù duyeät) CH%$ KYÙ GIAÙO AIEÂN
GIAÙO AÙN SOÁ : 10 - Thôøi gian thöïc hieän : 2!0 tieát ;
Lôùp : CK47B
- Thöïc hieän ngaøy 070!200P #eán
0602200P$
TEÂN BAØI : BAØI TAÄP TOÅNG H!ÏP
- %&ïc #'ch : C&)ng c/á na.ng ca/ ?yL na4ng phaùt h&y t'nh
ch&) #/äng #/äc 1aäp 1inh h/aït <aø (aùng taï/ t+/ng 9&aù t+:nh
#ie3& ?hie@n 2e ô) t:nh h&/áng ,ieát t+öôùc h/aUc t+e.n #öôøng
gia/ th/.ng c/.ng c/äng$
- 6e.& ca3& : Bie3& ?hie@n 2e #i #&ùng haønh t+:nh <aø #aït
#öôïc caùc ye.& ca3& c&)a töøng ,aøi h/ïc ?h/.ng <i phaï5 caùc
9&y #-nh$
I. OÅN ÑNH L!ÙP : Thôøi gian : ;
ph&ùt$
- 8/á h/ïc (inh <a=ng : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Te.n :
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
II. KIEÅM T"A BAØI C#$ : Thôøi gian : !0
ph&ùt$
- Ca.& h/)i ?ie@5 t+a :
BaUc #ie@5 2eáp *ôL0 höôùng *aEn 2eáp *ôL R
- Aöï ?ieán h/ïc (inh ?ie@5 t+a :
Te.n
Bie@5
T+ang 2!
III. H%!ÙNG &AÃN BAØI M!ÙI : Thôøi gian : !;
ph&ùt$
- C/äi *&ng :
La3n 1öôït thöïc hieän töøng ,aøi h/ïc the/ #&ùng 9&y t+:nh 9&y
#-nh c&)a ,aøi taäp t/@ng hôïp g/35 Ntöø ,aøi ! #eán ,aøi !0O$
- B/3 *&øng thieát ,- höôùng *aEn :
- Thöôùc *a.y *öïng h:nh0 (a.n ,aLi0 (ôn h/aUc </.i$
- Ge taäp 1aùi$
- H:nh thöùc t/@ chöùc höôùng *aEn :
7 Höôùng *aEn ,an #a3&$
7 Höôùng *aEn thöôøng 2&ye.n$
7 Höôùng *aEn ?eát th&ùc$
- 8a)n pha@5 öùng *&ïng :
Laùi 2e #&ùng 9&y t+:nh #a)5 ,a)/ caùc ye.& ca3& #aït #öôïc$
 CAÙC '#AÙ T"(NH H%!ÙNG &AÃN :
T
T
N)*+ ,-./ /+01./ ,023
P456./ 74087
9): ;458; 9452;
4+<*.
T46=+
/+0.
A>H%!ÙNG &AÃN M!? ÑA@# :
!
Khô)i haønh 2e0 Laùi 2e töø ,aøi !
#eán ,aøi 2
DI : Th&yeát t+:nh
*ieEn gia)i 1aø5 tha/
taùc 5aE& ch/ h/ïc
(inh 9&an (aùt töï +&ùt
+a ?inh nghieä5
2
Aöøng 2e nhöôøng #öôøng ch/
ngöôøi #i ,/ä0 1aùi 2e #eán ,aøi K
K Aöøng <aø ?hô)i haønh 2e 1e.n
*/ác0 1aùi 2e #eán
,aøi 4
4 Laùi 2e 9&a <eät ,aùnh 2e <aø
#öôøng heïp <&/.ng
g/ùc0 1aùi 2e #eán
,aøi ;
; Laùi 2e 9&a ngaL tö c/ù t'n hieä&
#eøn0 1aùi 2e #eán
,aøi 6
6 Laùi 2e 9&a #öôøng </øng 9&anh
c/0 1aùi 2e #eán ,aøi 7
7 Dheùp 2e <aø/ nôi #/E0 1aùi 2e
#eán ,aøi "
" Taï5 *öøng nôi c/ù #öôøng (a=t
ca=t ngang0 1aùi 2e
#eán ,aøi P
T+ang 22
P Thay #/@i (/á t+e.n #öôøng ,aQng
c/ù giôùi haïn cöï 1y0
1aùi 2e #eán ,aøi !0
!0 Laùi 2e #eán <aïch ?eát th&ùc
V ChöLng hö h/)ng thöôøng gaUp
ng&ye.n nga.n <aø
,ieän phaùp ?ha=c
ph&ïc$
B>H%!ÙNG &AÃN TH%!ØNG
X#YEÂN :
Töøng H8 1&yeän taäp t+e.n 2e
thöïc hieän 1a3n 1öôït töø ,aøi !
#eán ,aøi !0$
DI : Bie3& haønh
<ieäc 1&yeän taäp
c&)a h/ïc <ie.n chS
*aEn &/án na=n
nhöLng (ai h/)ng
c/øn 5a=c pha)i ch/
töøng h/ïc <ie.n ngay
t+e.n ,&/3ng 1aùi$
C>H%!ÙNG &AÃN KEÁT
TH#ÙC :
H8 #/äc 1aäp #ie3& ?hie@n 2e #i
#&ùng 9&y t+:nh #&ùng haønh t+:nh
<aø ye.& ca3& c&)a töøng ,aøi
h/ïc c&ï the@$
DI : T/@ng ?eát0
#aùnh giaù t/aøn ,/ä
9&aù t+:nh h/ïc taäp
c&)a h/ïc <ie.n$
Mhöông tieän ch/ ?yø
thi t/át nghieäp$
IA. T%Ï "#ÙT KINH NGHIEÄM : Nch&a@n ,-0 t/@ chöùc0 thöïc hieänO
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
T"%!?NG BANBT"%!?NG TOÅ MOÂNNgaøy 05 thaùng 01 naêm
2009.
(kyù duyeät) CH%$ KYÙ GIAÙO AIEÂN
T+ang 2K
T+ang 24

+ Höôùng daãn thöôøng xuyeân. + Höôùng daãn keát thuùc. - Saûn phaåm öùng duïng : + Thao taùc thaønh thaïo caùc trang thieát bò treân oâ toâ. + Thöïc hieän ñuùng quy trình laùi xe cô baûn.
 CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN :

TT

Noäi dung giaûng daïy

Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän

Thôøi gian

A-HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU : 1 Giôùi thieäu chung vaø caùch GV : Giôùi thieäu höôùng söû duïng caùc trang thieát daãn caùch söû duïng vò bò treân xe. trí cuûa töøng trang thieát bò treân xe. 2 Thao taùc leân xe xuoáng xe Thuyeát trình – dieãn tö theá ngoài laùi giaûi laøm maãu cho hoïc sinh quan saùt töï ruùt kinh nghieäm 3 Quy trình khôûi haønh xe // 4 Quy trình taêng soá // B-HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN : Hoïc sinh thöïc taäp caùc thao GV : Giaùm saùt vieäc taùc söû duïng trang thieát bò, thöïc taäp cuûa hoïc sinh, thao taùc leân xe, xuoáng xe, uoán naén, söûa chöõa tö theá ngoài laùi, thao taùc nhöõng thao taùc khoâng quy trình khôûi haønh xe, phuø hôïp. taêng soá, giaûm soá. C-HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC : Phaûi söû duïng ñöôïc caùc GV : Toång hôïp, ñaùnh trang thieát bò treân xe, laøm giaù keát quaû hoïc taäp ñöôïc ñuùng quy trình thao cuûa töøng hoïc sinh. taùc leân xe, xuoáng xe, tö Chuaån bò phöông tieän theá ngoài laùi, taêng giaûm ñeå cho baøi hoïc tieáp soá phaûi linh hoaït. theo. IV. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM : (chuaån bò, toå chöùc, thöïc hieän)
..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

Trang 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->