CHUYÊN ĐỀ CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

Bài 1: Cho 224,0 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100,0 ml dung dịch KOH 0,200M. Khối lượng của muối
tạo thành là:
A.1,38 gam.
B. 2gam
C. 1gam
D. 1,67 gam
Bài 2: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M, thu được 7,5 gam kếttủa. Các phản ứng
xảy ra hoàn toàn. Trị số của V là:
A. 1,68 lít
B. 2,80 lít
C. 2,24 lít hay 2,80 lít
D. 1,68 lít hay 2,80 lít
Bài 3: Cho V lít (đktc) CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3,7 gam Ca(OH) 2, thu được 4 gam
kết tủa trắng. Trị số của V là:
A. 0,896 lít
B. 1,344 lít
C. 0,896 lít và 1,12 lít
D. 0,896 lít và 1,344 lít
Bài 4. Cho 1,12 lít khí sunfurơ (đktc) hấp thu vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ C (mol/l), thu được
6,51 gam kết tủa. Trị số của C là:
A. 0,3M
B.0,4M
C. 0,5M
D. 0,6M
Bài 5: Sục V lít CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ca(OH)2 0,02M và NaOH 0,1M. Sau khi kết thúc
phản ứng, thu được 1,5 gam kết tủa trắng. Trị số của V là:
A. 0,336 lít
B. 2,800 lít
C. 2,688 lít
D. (a), (b)
Bài 6: Sục 9,52 lít SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp: NaOH 1M – Ba(OH) 2 0,5M – KOH 0,5M. Kết
thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Trị số của m là:
A. 16,275 gam
B. 21,7 gam
C.54,25 gam
D. 37,975 gam
Bài 7: Dẫn 1,568 lít hỗn hợp A (đktc) gồm hai khí H2 và CO2 qua dung dịch có hòa tan 0,03 mol Ba(OH)2, thu
được 3,94 gam kết tủa. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A là:
A. 71,43%; 28,57%
B. 42,86%; 57,14% C. (a), (b)
D. 30,72%; 69,28%
Bài 8: Sục 1,792 lít khí SO2 (đktc) vào 250 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ C (mol/l). Phản ứng xảy ra hoàn
toàn, thu được 8,68 gam kết tủa. Trị số của C là:
A. 0,16M
B. 0,16M và 0,2M
C. 0,24M
D. (a), (c)
Bài 9: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH)2. Sản
phẩm thu được sau phản ứng gồm:
A. Chỉ có CaCO3
B. Chỉ có Ca(HCO3)2
C. CaCO3 và Ca(HCO3)2 D. Ca(HCO3)2 và CO2
Bài 10: Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được có khả
năng tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?
A. 0,75
B. 1,5
C. 2
D. 2,5
Bài 11: Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO2 vào 3 lít dd Ca(OH)2 0,01M được?
A. 1g kết tủa
B. 2g kết tủa
C. 3g kết tủa
D. 4g kết tủa
Bài 12: .Hấp thụ 0,224lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M ta thu được m gam kết tủa. Gía trị của m là?
A. 1g
B. 1,5g
C. 2g
D. 2,5g
Bài 13: Thổi CO2 vào dd chứa 0,02 mol Ba(OH)2. Giá trị khối lượng kết tủa biến thiên trong khoảng nào khi
CO2 biến thiên trong khoảng từ 0,005 mol đến 0,024 mol?
A. 0 gam đến 3,94g
B. 0,985 gam đến 3,94 C. 0 gam đến 0,985g D. 0,985 gam đến 3,152g
Bài 14: Sục 2,24 lít (đktc) CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi
khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủa. Tính m
A. 19,7g
B. 14,775g
C. 23,64g
D. 16,745g
Câu 15. Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,11 mol Ca(OH)2. Ta nhận thấy khối lượng
CaCO3 tạo ra lớn hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại giảm bao nhiêu?
A. 1,84 gam
B. 3,68 gam
C. 2,44 gam
D. 0,92 gam
Câu 16. Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,08mol Ca(OH)2. Ta nhận thấy khối lượng
CaCO3 tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại tăng là bao nhiêu?
A. 2,08 gam
B. 1,04 gam C. 4,16 gam
D. 6,48 gam
Câu 17: Câu 19. V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)2 0,1M được 19,7 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V
là?

04 mol B. 2.36 hoặc 1.3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0. 0. Giảm 16. 4. % mol mỗi khí trong hỗn hợp X là? A.136 D. Thêm tiếp 0.64g B. Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0.72 lit khí CO2 (đktc) vào 380 ml dd NaOH 1M. 2.5g C.72 lít C. 8.72 Câu 18. Gía trị V.01mol và 0.04 mol Câu 22.02M để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5 gam kết tủa.2M.672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH) 2 0.6 lít hỗn hợp X gồm N2 và CO2 (đktc) đi chậm qua 5 lít dung dịch Ca(OH)2 0. 0.688 lít C. x lần lượt là? A. 19. 0. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo 23.6 lít và 2M Câu 25.4gam NaOH vào bình này.02mol và 0. 224 D.136 B.6g D. 50 và 50 B. 44.24 và 3. 12.775g C. Cho 100 ml dd Ba(OH)2 1M vào dd A được m gam kết tủa. Sau thí nghiệm phải dùng 25ml HCl 0.24 lít D. Thổi V ml (đktc) CO2 vào 300 ml dd Ca(OH)2 0. Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0.5gam B. khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? A. Tăng 20gam C.03 mol D. 9.1g D.6 D. 1. Tính m A. 16. 1. 2. 14.3g Câu 28.8 gam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A D D B D A C C C C B A D B A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C C B A D A B A A D C D A B D .5M C. Hấp thụ hết V lít CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH x mol/l được 10.24 lít và 4. 2g C. V bằng: A. 3. Giá trị V là: A.12 B.Gía trị V là: A.8 hoặc 224 C.76g C. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là A.75M. 3.344 hoặc 3.03mol và 0. Hấp thụ 3. 18. Giảm 6. 3g Câu 30: Hấp thụ toàn bộ 0.03 mol Ca(OH)2 được 2 gam kết tủa. 6. 2. thu được 0.36 lít B.55.48 D.2gam B.72 lít và 1M D.02M. 59.48lít và 1. 1. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủa. 9.12 Câu 20. 6. Gía trị m bằng: A.5g D.36 lít và 6. thu được dd A. 23. Cả A và B đúng Câu 26. 13.36 lít SO2 (đktc) vào 0. 1.7g B. Tăng 13. Tỉ khối hơi của X gồm CO2 và SO2 so với N2 bằng 2. 40 và 60 C. 37.88 C. 20 và 80 Câu 23. 4.5 M. thu được 6g kết tủa.2g kết tủa.8 hoặc 89.512 lít B.01M.6 g kết tủa.6 B.112 lít (đktc) X qua 500ml dd Ba(OH)2.48lít và 1M B. gía trị x? A.25 mol Ca(OH)2. Cho 6. Tính VCO2 đã dùng ở đktc A. 18. Sục CO2 vào 200 ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0. Thổi V lit (đktc) CO2 vào 100 ml dd Ca(OH)2 1M.05 mol C. 1. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là? A. 2. 5. 30 và 70 D.75M.16g Câu 29.48 lít D.3.2M và KOH 0.A.Cho 0.8 Câu 19. 15.2M để trung hòa Ba(OH)2 thừa. Lọc bỏ kết tủa lấy dd đun nóng lại có kết tủa nữa. Sục 4. Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với H2.48 lít (đktc) CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH) 2 0. Hấp thụ hết 0. Sau phản ứng được 10g kết tủa.5g B.36 lít Câu 21.6 gam Na2CO3 và 8.85g D. 4.02mol và 0. 3.8 B.745g Câu 27. 44.5 lít hỗn hợp gồm NaOH 0. 0. Cho 5.24 C. A. 2. 21 Câu 24.344 C.8gam D.4 gam NaHCO3.44.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful