P. 1
Mau Hop Dong Sua Chua Nha o

Mau Hop Dong Sua Chua Nha o

|Views: 92|Likes:
Được xuất bản bởid06dt023

More info:

Published by: d06dt023 on Oct 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2011

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
H! Đ"NG #$A CH%A ĐIỆN NH& '
Hôm nay, ngày …. tháng … năm ………
Tại địa điểm:
…………………………………………………………………………………………..
()n ch* nh+: Đại diện là Ông (bà:
………………………………………………………………..
Địa !h" th#$ng t%&:
…………………………………………………………………………………....
'h(ng minh nh)n d)n *+: ………………….. !,- ngày:…….…….………Tại: .
………………...
()n nhận ,ho-n. Đại diện !h/ nh0m th1 là Ông (bà:
………………………………………….
Địa !h" li2n hệ:
………………………………………………………………………………………...
'h(ng minh nh)n d)n *+: ……………………….!,- ngày ……………. tại
………………….....
Hai b2n l3- th4a th53n l3- h1- đ6ng *7a !h8a điện nhà 9:i n;i d5ng !< thể *a5 đ)y:

Đ/01 2: Nộ/ d1n3 c4n3 5/6c 789 ,ho-n
=2n !h> nhà đ?t @h/án !h/ b2n th1 nh8ng !ông 9iệ! *7a !h8a điện !ăn nhà *+:
2:;< ch1n3 c= #>AVI>? 2 nh# *a5:
A. Đi th2m !á! thiBt bị điện m:i thC/ bDn 9E tay !>a !h> nhà.
F. Thay thB !á! !ông tG! 9à H !Gm !> !0 t%#:!.
Đ/01 @A N31B)n 5ậ9 l/61 5+ 9/0n 5Cn Dn3 9E=Fc.
A. Ig5y2n 93t liệ5 b2n @h/án *E đ?t hàng thC/ y25 !J5 !>a !h> nhà 9à thanh t/án
thC/ h0a đKn gia/ hàng.
2. 'á! b2n -hDi !hị5 mLi t%á!h nhiệm 9M !h,t l#1ng, *+ l#1ng 9à mLi h35 N5D d/
ng5y2n 93t liệ5 mOnh !5ng (ng.
P.
Đ/01 GA TE-ch nh/6H c*I J)n nhận ,ho-n
A. TQ tH !h(! mLi !ông 9iệ! *a5 @hi đR nh3n @h/án, bD/ đDm th$i hạn @h/án, !h,t
l#1ng 9à @S th53t T)y dQng, *7a !h8a nhà thC/ y25 !J5 !< thể !>a !h> nhà.
F. =D/ N5Dn 9à *7 d<ng tiBt @iệm !á! ng5y2n 93t liệ5 t%/ng th$i gian làm 9iệ!. H#
h4ng -h#Kng tiện h/?! m,t mát ng5y2n 93t liệ5 b2n nh3n @h/án -hDi !hị5 t%á!h
nhiệm (nB5 !h> nhà U tại !hH 9à nh3n t%á!h nhiệm bD/ N5Dn ng5y2n 93t liệ5, !ông
!< la/ đ;ng ng/ài gi$ làm 9iệ! thO m,t mát 9à/ th$i gian nà/ t%á!h nhiệm th5;! b2n
đ0.
3. Vhi @Bt N5D !ông 9iệ! !h#a bàn gia/ !h/ !h> nhà thO b2n th1 -hDi !hị5 mLi %>i %/ tQ
nhi2n TDy %a (t%W t%#$ng h1- d/ !á! *Q biBn @há!h N5an nh# m#a, bR/, l<t …
X. YhDi *7a !h8a @ị- th$i nh8ng *ai *0t @hi !h> nhà -hát hiện mà @hông đ#1! tZnh
th2m tiMn !ông.
Đ/01 KA TE-ch nh/6H c*I ch* nh+ 789 ,ho-n
A. '5ng (ng đJy đ> !á! điM5 @iện 93t !h,t, ng5y2n 93t liệ5, gi,y t$ -há- l[, tài liệ5,
hLa đ6 …. 'h/ b2n nh3n @h/án đ&ng 9:i th4a th53n.
2. =2n đ?t @h/án -hDi !hị5 t%á!h nhiệm t%#:! !hZnh N5yMn @hi @iểm t%a !á! th> t<!
-há- l[ 9M T)y dQng, *7a !h8a -hDi b6i th#$ng h1- đ6ng !h/ b2n nh3n @h/án @hi
bị !hZnh N5yMn đOnh !h" !ông 9iệ!.
3. Ig/ài nh8ng y25 !J5 t%/ng bDn 9E thO !h> nhà -hDi tZnh th2m !hi -hZ -hát *inh !h/
b2n nh3n @h/án.
Đ/01 LA C-ch 9hDc 9hInh 9o-nA
\iá t%ị h1- đ6ng !ông th1: X.]^^.^^^ 9nd ( b+n t%iệ5 năm t%ăm nghOn đ6ng !h_n.
=2n đ?t @h/án *E thanh t/án t%2n !K *U tiBn đ; 9iệ!.
- Đ1t A: `a5 @hi h/àn thành đi d)y *E thanh t/án ]^a giá t%ị tHng !ông th1.
- Đ1t F: `a5 @hi h/àn thành lG- đ?t thiBt bị *E thanh t/án ]^a !bn lại.
Đ/01 MA Hai b2n !am @Bt thQ! hiện đJy đ> 9à t3n t)m !á! nghca 9< h1- đ6ng đR Tá! l3-.
Vhi !0 t%anh !h,- *E !dng bàn bạ! th#Kng l#1ng giDi N5yBt.
H1- đ6ng đ#1! l3- thành hai bDn, mei b2n gi8 m;t bDn.
Đfg hgiI =jI ĐkT VHlmI Đfg hgiI =jI IHnI VHlmI
(Ký tên) (Ký tên)

Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi chủ nhà phát hiện mà không được tính thêm tiền công. bão. nguyên vật liệu. 3.500. . Khi có tranh chấp sẽ cùng bàn bạc thương lượng giải quyết. Hợp đồng được lập thành hai bản. Cho bên nhận khoán đúng với thỏa thuận. tài liệu. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất. Điều 6.Đợt 2: Sau khi hoàn thành lắp đặt thiết bị sẽ thanh toán 50% còn lại. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và tận tâm các nghĩa vụ hợp đồng đã xác lập. ĐẠI DIỆN BÊN ĐẶT KHOÁN (Ký tên) ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN (Ký tên) . Điều 5. Cách thức thanh toán. 3. . Bên đặt khoán phải chịu trách nhiệm trước chính quyền khi kiểm tra các thủ tục pháp lý về xây dựng. lụt …) 4. giấy tờ pháp lý.Đợt 1: Sau khi hoàn thành đi dây sẽ thanh toán 50% giá trị tổng công thợ. Điều 4. 2. Giá trị hợp đồng công thợ: 4. Ngoài những yêu cầu trong bản vẽ thì chủ nhà phải tính thêm chi phí phát sinh cho bên nhận khoán. mỗi bên giữ một bản. họa đồ …. Trách nhiệm của chủ nhà đặt khoán 1. ) Bên đặt khoán sẽ thanh toán trên cơ sở tiến độ việc.000 vnd ( bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn. sửa chữa phải bồi thường hợp đồng cho bên nhận khoán khi bị chính quyền đình chỉ công việc.Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho chủ nhà thì bên thợ phải chịu mọi rủi ro tự nhiên xảy ra (trừ trường hợp do các sự biến khách quan như mưa.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->