TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------&----------
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP


XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG EU
CHO CÔNG TY HẢI SẢN 404


Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiên:
Th.s: VÕ HỒNG PHƯỢNG Võ Thị Thùy Quyên
MSSV: 4061970
Lớp: KT0624 - A2

Cần Thơ tháng 04/2010
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

2LỜI CẢM TẠ

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị
Kinh doanh và quý thầy cô của Trường Đại Học Cần Thơ đã tận tình giảng
dạy, truyền đạt kiến thức cũng như phương pháp học tập cho em trong
suốt ba năm rưỡi ngồi trên ghế nhà trường. Hơn hết Khoa đã tạo điều kiện
cho chúng em có thời gian hai tháng được thực tập, học hỏi kinh nghiệm
thực tiễn tại công ty. Đó chính là những điều kiện tốt nhất giúp em có
được cơ sở lí luận và kinh nghiệm thực tế để hoàn thành tốt luận văn tốt
nghiệp đề tài: "Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu
EU cho công ty Hải sản 404".
Em vô cùng cảm ơn cô Võ Hồng Phượng đã tận tình giúp đỡ,
hướng dẫn và bổ sung cho em những kiến thức còn khiếm khuyết để em
hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này đúng yêu cầu và đúng thời gian qui
định.
Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo của Công ty Hải sản
404, các Cô, Chú, Anh, Chị ở các phòng ban. Đặc biệt là Anh Nam, chị
Thủy, chị Hương, chị Hà phòng kế hoạch kinh doanh đã hướng dẫn; cung
cấp những số liệu cần thiết; và giúp em hiểu được thực tế quá trình kinh
doanh xuất khẩu tại công ty để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp của
mình đúng thời hạn.
Em xin trân trọng cảm ơn.
Ngày ... tháng ... năm 2010
Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)


Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

3
LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan, Luận văn đề tài: "Xây dựng chiến lược thâm nhập thị
trường xuất khẩu EU cho công ty Hải sản 404" là do chính tôi thực hiện. Các số
liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài này là trung thực, đề tài không trùng
với bất kì đề tài nghiên cứu khoa học nào.
Ngày ... tháng ... năm 2010
Sinh viên thực hiện
(ký và ghi rõ họ tên)

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

4
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………Ngày ... tháng ... năm 2010
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

5
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

 Họ và tên người hướng dẫn: VÕ HỒNG PHƯỢNG
 Học vị: Thạc sĩ
 Chuyên ngành: QTKD
 Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế - QTKD

 Tên học viên: VÕ THỊ THÙY QUYÊN
 Mã số sinh viên: 4061970
 Chuyên ngành: Ngoại thương
 Tên đề tài: Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường EU cho công ty Hải sản
404
NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo


2. Về hình thức


3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài


4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn


5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…)


6. Các nhận xét khác


7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…)


Cần Thơ, ngày tháng năm 2010
NGƯỜI NHẬN XÉT


Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

6
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….Ngày ... tháng ... năm 2010
Giáo viên phản biện
(ký và ghi rõ họ tên)
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

7
MỤC LỤC
Trang

CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU..................................................................................1
CHƯƠNG 2 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....... 5
2.1. Phương pháp luận.......................................................................................5
2.1.1. Một số khái niệm...................................................................................5
2.1.2. Chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu...........................................6
2.1.3. Các bước xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu ...........12
2.2. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................13
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu............................................................... 13
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ............................................................. 13
CHƯƠNG 3 - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU........................... 21
3.1. Giới thiệu chung về công ty Hải sản 404.................................................. 21
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty ..............................................21
3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty......................................................... 22
3.1.3. Mục tiêu dài hạn của công ty ............................................................... 23
3.1.4. Bộ máy tổ chức và nhân sự..................................................................23
3.1.5. Phương thức vận tải - bảo hiểm ........................................................... 26
3.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh .......................................................... 27
3.2. Thực trạng xuất khẩu sang thị trường EU..............................................33
CHƯƠNG 4 - PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH...................... 36
4.1. Môi trường kinh doanh tại EU.................................................................36
4.1.1. Mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt nam - EU............................. 36
4.1.2. Môi trường chính trị - pháp luật (P - Political) ....................................38
4.1.3. Tình hình kinh tế EU giai đoạn gần đây (E - Economics).................... 39
4.1.4. Môi trường văn hóa (S - Socialcutural) ..............................................41
4.1.5. Môi trường công nghệ (T - Technological) .........................................42
4.1.6. Thuế quan và hạn ngạch phi thuế quan ............................................... 45
4.2. Môi trường bên ngoài công ty ..................................................................47
4.2.1. Môi trường vĩ mô .................................................................................... 47
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

8
4.2.2. Môi trường vi mô..................................................................................... 50
4.2.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE .............................................54
4.3. Môi trường bên trong công ty ..................................................................56
4.3.1. Nguồn lực của công ty .............................................................................56
4.3.2. Chính sách của công ty ............................................................................61
4.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE...............................................66
CHƯƠNG 5 - ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC....................................................... 67
5.1. Phân tích ma trận SWOT.........................................................................67
5.1.1. Điểm mạnh .............................................................................................. 67
5.1.2. Điểm yếu .................................................................................................67
5.1.3. Cơ hội......................................................................................................68
5.1.4. Đe dọa .....................................................................................................69
5.1.5. Sơ đồ phân tích ma trận SWOT................................................................ 71
5.2. Chiến lược dài hạn.................................................................................... 73
5.2.1. Đánh giá chiến lược.................................................................................73
5.2.2. Sơ đồ ma trận QSPM...............................................................................75
5.2.3. Phương hướng thực hiện chiến lược........................................................ 76
CHƯƠNG 6 - GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG................................ 77
6.1. Mô hình mạng lưới PERT........................................................................77
6.1.1. Trình tự công đoạn xuất khẩu sang EU .................................................... 77
6.1.2. Mô hình mạng lưới PERT - Giải pháp thời gian.......................................79
6.2. Giải pháp cho nguồn nguyên liệu đầu vào...............................................79
6.3. Giải pháp về chi phí .................................................................................. 81
6.4. Giải pháp cho hoạt động Marketing ........................................................ 82
6.4.1. P1 sản phẩm............................................................................................ 82
6.4.2. P2 giá cả ................................................................................................. 82
6.4.3. P3 kênh phân phối................................................................................... 83
6.3.4. P4 xúc tiến bán hàng............................................................................... 83
6.5. Giải pháp về tài chính - rủi ro tí giá hối đoái...........................................84
6.5.1. Giải pháp về tài chính ............................................................................. 84
6.5.2. Giải pháp giảm rủi ro tỉ giá hối đoái........................................................ 85
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

9
CHƯƠNG 7 - KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ ........................................................ 86
7.1. Kết luận.....................................................................................................86
7.2. Kiến nghị ...................................................................................................87
7.1.1. Đối với doanh nghiệp.............................................................................. 87
7.1.2. Đối với Nhà Nước................................................................................... 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

10
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang

Bảng 1: Cách thức tiếp cận thị trường nước ngoài ..................................................... 10
Bảng 2: Qui trình xây dựng chiến lược theo ba giai đoạn........................................... 12
Bảng 3: Ma trận phân tích SWOT.............................................................................. 19
Bảng 4: Tình hình nhân sự của công ty...................................................................... 26
Bảng 5: Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
qua 3 năm 2007, 2008 và 2009 .................................................................................. 28
Bảng 6: Tình hình chế biến và XK của công ty năm 2007, 2008 và 2009 .................. 30
Bảng 7: KNXK theo cơ cấu thị trường năm 2007, 2008, và 2009 .............................. 31
Bảng 8: Cơ cấu sản phẩm XK của công ty năm 2007, 2008 và 2009.......................... 33
Bảng 9: Cơ cấu giá trị XK sang thị trường EU + 2 năm 2007, 2008 và 2009 ............. 34
Bảng 10: Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và EU 10 tháng đầu năm 2009................. 36
Bảng 11: Kim Ngạch XNK của EU 9 tháng đầu năm 2009........................................ 40
Bảng 12: Mức tiêu thụ thủy hải sản bình quân đầu người
ở một số quốc gia EU+2 ............................................................................................ 51
Bảng 13: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài
của công ty Hải sản 404............................................................................................ 55
Bảng 14: Tình hình tăng giảm lao động
qua 3 năm 2007, 2008 và 2009 ................................................................................. 56
Bảng 15: Bảng đánh giá trình độ lao động của Công Nhân Viên năm 2009 ............... 57
Bảng 16: Hiệu quả sử dụng vốn của công ty qua 3 năm 2007, 2008, 2009................. 58
Bảng 17: Tình hình tài chính của công ty năm 2007, 2008 và 2009 ........................... 59
Bảng 18: Trang thiết bị sản xuất của công ty ............................................................. 60
Bảng 19: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của công ty Hải sản 404.................. 65
Bảng 20: Sơ đồ phân tích ma trận SWOT.................................................................. 70
Bảng 21: Sơ đồ Ma trận QSPM................................................................................. 74
Bảng 22: Trình tự công đoạn và thời gian XK sang EU............................................. 77
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

11
DANH MỤC HÌNH
Trang

Hình 1: Các đường dẫn thâm nhập thị trường ...................................................... 9
Hình 2: Mô hình quản trị chiến lược toàn diện.................................................... 12
Hình 3: Mô hình PEST....................................................................................... 14
Hình 4: Bảng điểm đánh giá theo phương pháp chuyên gia ................................ 15
Hình 5: Môi trường cạnh tranh của DN .............................................................. 16
Hình 6: Bảng Ma trận QSPM.............................................................................. 19
Hình 7: Sơ đồ Cơ cấu tổ chức hành chính của công ty hải sản 404 ..................... 25
Hình 8: Qui trình công nghệ sản xuất cá tra fillet
đông lạnh của công ty......................................................................................... 61
Hình 9: Qui trình công nghệ sản xuất chả cá surimi............................................ 63
Hình 10: Kênh phân phối trực tiếp...................................................................... 64
Hình 11: Kênh phân phối gián tiếp ..................................................................... 65
Hình 12: Sơ đồ mạng lưới Pert - công đoạn XK sang thị trường EU................... 79
Hình 13: Mô hình liên kết dọc ngành thủy sản.................................................... 80

Biểu đồ 1: Tình hình biến động doanh thu và lợi nhuận
của Công Ty Hải sản 404 qua ba năm 2007, 2008 và 2009................................. 28
Biểu đồ 2: Tình hình biến động sản lượng
và KNXK hải sản của Cty 404 qua ba năm 2007, 2008 và 2009 ......................... 30
Biểu đồ 3: KNXK theo cơ cấu thị trường năm 2007, 2008 và 2009 .................... 31
Biểu đồ 4: Cơ cấu giá trị XK sang thị trường EU + 2 năm 2007, 2008 và 2009 .. 34
Biểu đồ 5: Tỷ trọng giá trị XK cá tra, cá basa
của các DN Việt Nam vào EU năm 2009............................................................ 52


Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

12
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
--- ·-e ---
Tiếng Việt
XK Xuất khẩu
NK Nhập khẩu
DN Doanh nghiệp
KNXK Kim ngạch xuất khẩu
XNK Xuất nhập khẩu
ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long
Tiếng Anh
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points
GMP Good Manufactureing Practices
SSOP Sanitation Standard Operating Procedures
ISO 22000 International Organization for Standardization
FOB Free on Board
EFE External Factor Evaluation
IFE Internal Factor Evaluatiom

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

13
TÓM TẮT NỘI DUNG
--- ·-e ---

Đề tài "Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường EU cho công ty Hải sản
404", góp phần giúp công ty kịp thời ứng phó với những qui định mới về truy xuất
nguồn gốc của EU, theo phương châm an toàn từ qui trình đánh bắt - chế biến - đến
khâu tiêu dùng; và phải được thể hiện trên giấy tờ chứng nhận rõ ràng. Đồng thời,
hướng đến mục tiêu ổn định doanh thu và thị trường XK của công ty; phát triển bền
vững trong môi trường hội nhập tương lai, mà vẫn bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.
Một mặt; đề tài tìm hiểu điều kiện kinh doanh tại thị trường NK EU, thông qua
các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ của mô hình PEST. Khái quát môi
trường kinh doanh vĩ mô và vi mô, qua việc phân tích tình hình thủy sản ĐBSCL
cũng như đánh giá môi trường bên trong của công ty Hải sản 404. Quá trình phân
tích dựa trên việc đánh giá các yếu tố nguồn lực 5M; chính sách 4P; và mô hình 5
áp lực cạnh tranh của Michael E.Porter. Qua quá trình phân tích thực trạng xuất
khẩu chả cá surimi và cá tra fillet trong ba năm 2007, 2008 và 2009; nhận thấy
doanh thu và lợi nhuận của công ty giảm dần từ năm 2008; nguyên nhân chính là do
tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, từ những yếu tố phân tích được
kết hợp với ý kiến đánh giá của các chuyên gia trong và ngoài công ty, tác giả tổng
hợp bảng ma trận EFE, IFE cho thấy tổng số điểm của hai mô hình đều lớn hơn 2,5;
hay công ty có khả năng ứng phó tương đối linh hoạt trước tác động từ các yếu tố
môi trường bên ngoài và nội tại.
Mặt khác, qua mô hình phân tích ma trận SWOT, kết hợp các yếu tố điểm
mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe dọa để đề xuất chiến lược ngắn hạn như XK liên doanh
hay qua hãng buôn trung gian. Đối với chiến lược dài hạn, tác giả tham khảo ý kiến
chuyên gia và tổng hợp bảng ma trận QSPM chọn ra chiến lược cần đầu tư là Tăng
trưởng bằng con đường liên kết với công ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng. Song song
đó, đưa ra một số giải pháp như xây dựng mô hình mạng lưới PERT để giải quyết
vấn đề chi phí cơ hội, rút ngắn thời gian trong quá trình XK. Mô hình liên kết dọc
giải pháp cho nguồn nguyên liệu đầu vào cùng một số giải pháp cho hoạt động về
Marketing, và tài chính.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

14
CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU
--- ·-e ---
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên vô cùng thuận
lợi. Với ba mặt giáp biển, bờ biển Việt Nam dài 3.260km, trải dài suốt 13 vĩ độ Bắc
Nam (từ Móng Cái ở phía Bắc đến Hà Tiên ở phía Nam). Ngoài ra còn có hàng
ngàn hecta ao hồ với trữ lượng hải sản lớn, nhiều chủng loại phong phú, tạo nên thế
mạnh về khai thác và nuôi trồng ở cả 3 vùng nước ngọt - lợ - mặn, mà đó chính là
nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào cho thủy hải sản Việt Nam. Chính những đặc
điểm ưu tiên về điều kiện tự nhiên đó, nuôi trồng và khai thác thủy sản đã được xác
định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Đóng góp ngành thủy sản hàng năm
trung bình ước tính khoảng 8% vào KNXK và khoảng 4% vào GDP của nước ta.
1

Xét về thị trường XK, Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai trong số 300 DN
trên Thế giới được phép XK sang EU, và đây là một trong những thị trường tiêu thụ
thủy sản hàng đầu của Việt Nam. Cụ thể KNXK thủy sản sang EU của nước ta năm
2008 là 1,14 tỷ USD và chiếm tới 26% tỷ trọng XK thủy sản cả nước tính đến sáu
tháng đầu năm 2009.
2
Tuy nhiên, từ lâu EU được biết đến như một thị trường có
yêu cầu về chất lượng sản phẩm và rào cản kĩ thuật cao. Ngoài những tiêu chuẩn hết
sức khắt khe về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, và việc chống bán phá giá như
thông thường, thì đáng quan tâm nhất là qui định IUU (illegal, unreported and
unregulated fishing) số 1005/2008 của Ủy Ban Châu Âu (sẽ có hiệu lực bắt đầu từ
tháng 01 năm 2010) về việc thiết lập hệ thống kiểm soát nhằm phòng ngừa ngăn
chặn và xóa bỏ hoạt động khai thác thủy hải sản bất hợp pháp. Qui định yêu cầu
mỗi lô hàng XK sang EU nhất thiết phải có Bảng giấy Chứng nhận tên tàu khai
thác, vùng biển khai thác và sử dụng ngư cụ khai thác an toàn. Trong khi đó theo
thống kê thì hơn 90% giá trị thủy sản XK của nước ta là từ nguồn nuôi trồng và hiện
nay cả nước chỉ có khoảng 130.000 hộ - cơ quan khai thác, đánh bắt, với qui mô

1
: Nguồn Tổng cục thống kê www.gso.gov.vn
2
: Nguồn www.agro.vn
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

15
vừa và nhỏ mà nhận thức của các hộ ngư dân lại chưa cao
3
. Việc triển khai thực
hiện qui định mới này sẽ khiến giá thành sản phẩm nâng cao, đồng thời làm giảm
khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam tại thị trường EU.
Do đó để đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của EU mà vẫn bảo hộ được
ngành thủy sản trong nước là một việc làm hết sức khó khăn không chỉ riêng cho
các cơ quan thủy sản Nhà nước mà cho cả các DN kinh doanh XK thủy sản lớn và
nhỏ hiện nay. Chính vì vậy đòi hỏi chúng ta cần phải vạch ra một chiến lược XK
thật phù hợp với năng lực cạnh tranh của từng công ty, mới có thể đảm bảo được
sản lượng và chất lượng thủy sản XK sang thị trường EU theo đúng yêu cầu. Đi sâu
vào thực tiễn, trong thời gian thực tập tại công ty hải sản 404, nằm trên trục đường
giao thông chính của quốc lộ 91, trực thuộc thành phố Cần Thơ, tôi được học hỏi
nhiều kinh nghiệm thực tế hơn về quá trình XK hải sản, cũng như hiểu được những
khó khăn về tình hình XK thủy sản hiện nay của nước ta. Công ty hải sản 404, là
một trong những công ty XK hải sản kinh doanh lâu dài và tạo được tiềm năng cũng
như uy tín trên thị trường với nhiều thuận lợi từ việc lưu thông cho đến nguồn nhân
lực, và nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo bền vững cho việc kinh doanh XK hải
sản. Tuy tình hình hoạt động và hiệu quả kinh doanh của công ty là rất ổn định,
nhưng đứng trước những khó khăn trong giai đoạn hội nhập cũng như những qui
định mới của EU như hiện nay, KNXK mặt hàng thủy sản của công ty sang thị
trường EU trong những năm gần đây có phần nào biến động, vì vậy để tiếp tục
chiếm lĩnh và đẩy mạnh XK hàng hóa sang thị trường Châu Âu là một mục tiêu hết
sức quan trọng đòi hỏi phải có chiến lược XK lâu dài. Đó chính là lí do tôi chọn thị
trường Liên Minh EU để nghiên cứu đề tài: "Xây dựng chiến lược thâm nhập thị
trường EU cho công ty hải sản 404". Tôi mong rằng thông qua việc ứng dụng
những lí thuyết đã học vào thực tiễn sẽ đề xuất được những chiến lược và giải pháp
thích hợp giúp hoạt động kinh doanh XK của công ty hải sản nói riêng và ngành
thủy sản nói chung được phát triển bền vững mà không ảnh hưởng đến lợi ích của
người tiêu dùng.

3
: Nguồn Cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

16
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu chiến lược thâm nhập thị trường EU
thông qua việc đánh giá thực trạng hoạt động XK. Từ đó tìm hiểu môi trường kinh
doanh EU và đánh giá môi trường cạnh tranh hiện tại của công ty Hải sản 404 để đề
xuất chiến lược XK hiệu quả và phù hợp hơn cho công ty. Đồng thời đưa ra một số
giải pháp giúp đẩy mạnh XK và phát triển bền vững tại thị trường này.
2.2. Mục tiêu cụ thể
 Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng XK sang thị trường EU của công ty qua ba năm
2007, 2008, và năm 2009.
 Mục tiêu 2: Tìm hiểu điều kiện kinh doanh của thị trường EU đối với mặt hàng
thủy sản.
 Mục tiêu 3: Phân tích môi trường kinh doanh của công ty (môi trường bên trong -
môi trường bên ngoài).
 Mục tiêu 4: Đề xuất một số chiến lược đẩy mạnh hiệu quả XK thủy sản sang thị
trường EU phù hợp với công ty và đưa ra một số giải pháp phát triển bền vững tại
thị trường này.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1. Phạm vi không gian
- Đề tài được nghiên cứu nhằm ứng dụng vào địa điểm thực tập: công ty hải sản
404, số 404, Lê Hồng Phong, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
- Thị trường nghiên cứu chính của đề tài: Thị trường EU + 2 (Nga + Ukraine)
3.2. Phạm vi thời gian
- Thời gian của số liệu được sử dụng để phân tích trong đề tài là qua 3 năm: năm
2007, năm 2008, và năm 2009.
- Thời gian thực hiện đề tài là 3 tháng từ khi bắt đầu thực tập tại công ty 01/02/2010
đến hết ngày 30/04/2010.
3.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Công ty có nhiều lĩnh vực hoạt động kinh doanh, trong đó lĩnh vực kinh
doanh XK cũng rất đa dạng, cả về mặt hàng lẫn thị trường XK. Nhưng vì thời gian
thực tập có giới hạn, nên đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi lĩnh vực XK. Thị
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

17
trường XK của đề tài là thị trường EU +2 ( gồm 27 Quốc gia thuộc khối Liên minh
EU và Nga + Ukraine), trong đó mặt hàng XK sang thị trường này là chả cá surimi
và cá tra fillet.
4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Trước khi phân tích đề tài, tác giả có tham khảo một số luận văn nhằm rút ra
những bài học thực tiễn và hoàn thiện hơn trong quá trình nghiên cứu. Cụ thể:
Đề tài "Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm tôm NoBaShi tại thị
trường Nhật Bản của công ty chế biến thủy sản Út Xi giai đoạn 2008-2010"; do
sinh viên Tiêu Bích Hạnh, lớp Quản trị kinh doanh Khóa 30, trường Đại học Cần
Thơ thực hiện năm 2008. Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu thông tin chung về thị
trường Nhật Bản đồng thời phân tích môi trường tác nghiệp của công ty để đánh giá
điểm mạnh, điểm yếu, từ đó dự báo những nguy cơ trực tiếp và lập kế hoạch kinh
doanh trong tương lai cho công ty.
Đề tài: "Phân tích hoạt động xuất khẩu cá tra, basa của công ty Cổ phần
thủy sản Cafatex"; do sinh viên Võ Minh Dễ lớp Quản trị Kinh doanh tổng hợp
khóa 30, trường Đại học Cần thơ, thực hiện năm 2008. Đề tài chủ yếu tập trung
phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu cá tra, cá basa đồng thời thông qua mô
hình SWOT đưa ra những cơ hội và đe dọa của thị trường hiện tại, từ đó đề xuất
những biện pháp khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu.
Điểm khác biệt của đề tài "Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường EU
cho công ty Hải sản 404" đó là trong khi các đề tài trên chỉ xoay quanh việc phân
tích thực trạng xuất khẩu, đồng thời chỉ sử dụng công cụ SWOT để phân tích cơ hội
và đe dọa của môi trường kinh doanh trong nước mà chưa đi sâu nghiên cứu các qui
định cũng như điều kiện kinh doanh tại thị trường nước nhập khẩu. Việc đề xuất
chiến lược kinh doanh trong tương lai phần nhiều còn mang tính chủ quan chứ chưa
có cơ sở vững chắc; thì tác giả đề tài này xây dựng chiến lược phù hợp cho công ty
dựa trên việc đánh giá các yếu tố môi trường và ma trận QSPM - tổng hợp từ ý kiến
của các chuyên gia trong và ngoài công ty, nhằm giải quyết phần nào mặt hạn chế
do đánh giá chủ quan.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

18
CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
--- ·-e ---
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số khái niệm
2.1.1.1. Khái niệm về chiến lược
Từ Strategy (Chiến lược) xuất phát từ tiếng Hy Lạp (Strategos) có nghĩa là
"một vị tướng". Theo nghĩa đen, nó đề cập đến nghệ thuật lãnh đạo quân đội. Ngày
nay người ta dùng thuật ngữ này để mô tả những việc mà bất cứ tổ chức nào cũng
phải thực hiện nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm vụ của nó.
 Theo Alfred Chandler ( Đại học Harvard): “Chiến lược là xác định mục tiêu
cơ bản dài hạn của một DN, chọn lựa tiến trình hoạt động và phân bổ các
nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu đó”
 Theo William Glueck: “Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất,
tính toàn diện và phối hợp được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu cơ
bản của DN sẽ được thực hiện”.
 Theo Fred R. David: "Chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục
tiêu dài hạn. Chiến lược kinh doanh có thể gồm có: phát triển theo lãnh thổ,
chiến lược đa dạng hóa hoạt động, sở hữu hàng hóa, phát triển sản phẩm,
thâm nhập thị trường, giảm chi phí, thanh lý, liên doanh..."
Chiến lược của công ty được hình thành để trả lời các câu hỏi về:
- Định hướng: Hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra ở đâu trong dài hạn.
- Thị trường, sản phẩm, phạm vi hoạt động kinh mà công ty sẽ cạnh tranh.
- Lợi thế: Bằng cách nào hoạt động kinh doanh được thực hiện tốt hơn đối
thủ cạnh tranh trên thị trường.
- Nguồn lực: kĩ năng, tài chính, tài sản, công nghệ, thương hiệu... cần thiết để
tạo ra lợi thế cạnh tranh.
- Môi trường: Các nhân tố môi trường bên trong, bên ngoài tác động đến khả
năng cạnh tranh của công ty. [Fred R.David, 4]
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

19
2.1.1.2. Khái niệm về hoạch định và chiến lược XK
 Hoạch định XK và phát triển chiến lược: ở cấp độ đơn giản, gồm 3 yếu
tố riêng biệt:
Mục tiêu: Công ty XK có những mục tiêu cụ thể cần đạt tới và các mục tiêu
này được xem là tiêu chuẩn để đánh giá sự phát triển của công ty. Nền tảng của mục
tiêu sẽ xác định và đo lường cơ hội của thị trường.
Chương trình: đòi hỏi phát triển Marketing mix ở cả hai mức độ chiến lược
và chiến thuật.
Tổ chức: phát triển phương thức tổ chức kết hợp các nguồn lực công ty để
thực hiện marketing mix. Nói ngắn gọn là đưa các chiến lược và chiến thuật vào
thực tiễn.
 Chiến lược XK: Các thành tựu XK (mức tăng trưởng, sức mạnh,...) của
công ty bị ảnh hưởng là do chính công ty quyết định thông qua việc lựa chọn thị
trường, lĩnh vực, hoạt động và chiến lược XK của công ty. Hai bộ phận chính của
chiến lược XK là chính sách sản phẩm và sự lựa chọn thị trường. Vấn đề về chiến
lược sản phẩm sẽ quyết định phạm vi thích nghi của sản phẩm: từ sự không thích
nghi hoặc ít thích nghi nhất (nghĩa là, bán cái mang bản chất sản phẩm nội địa) cho
tới sự phát triển sản phẩm đặc biệt cho thị trường XK. Sự lựa chọn thị trường liên
quan đến các quốc gia mục tiêu, bản chất và mức độ phân khúc trong các quốc gia
đó. Đối với nhà XK, điều cần luôn tâm niệm đó là thị trường ở nước ngoài khác
nhau có thể có loại nhu cầu khác nhau, tiềm năng Marketing XK sẽ khác nhau, dẫn
tới cần có các chiến lược XK khác nhau.
2.1.1.3. Mô tả sản phẩm xuất khẩu
× Cá tra fillet
- Tên khoa học: Pangasius bocourti; Pangasius. Hypophthalmus
- Tên thương mại: Pangasius, bocourti, bocourti fish; Tra, River Cobbler, swai
- Mô tả: Pangasius là loại cá có hương vị, kết cấu thịt mịn trắng tốt. Dòng nước
chảy xiết của sông Mekong đã mang đến cho cá tra hương vị tinh khiết và trong
sạch. Thịt cá khi được nấu chín sẽ có màu trắng tựa ngà voi.
- Nguồn gốc: Cá tra được tìm thấy phổ biến nhất ở Việt Nam, ở các trang trại
nuôi cá được đặt tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

20
- Kết cấu thịt: Cá sau khi fillet có hai loại đặc trưng là cá thịt trắng và cá thịt đỏ,
kết cấu thịt chắc và sáng bóng.
- Quản lí chất lượng: Cá tra đông lạnh theo phương thức gói kẹo sẽ được đảm
bảo chất lượng trong vòng 12 tháng. Cá fillet đông IQF từ 6 đến 9 tháng khi lưu giữ
phải ở nhiệt độ -18
0
C hoặc thấp hơn
× Chả cá surimi:
Trong tiếng Nhật, surimi có nghĩa là thịt xay. Chả cá surimi là một loại thực
phẩm truyền thống có nguồn gốc từ cá của các nước Châu Á. Surimi có hàm lượng
protein cao, lipid thấp không cholesterol và glucid. Surimi có tính chất tạo thành
khối dẻo, mùi vị và màu sắc trung hòa.
4

2.1.2. Chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu
2.1.2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược
× Đặc điểm của thị trường: Đặc điểm tổng quát của thị trường mục tiêu là
điều chính yếu cần xem xét khi xây dựng cách thức thâm nhập vì môi trường cạnh
tranh kinh tế - xã hội - chính trị - pháp luật ở các nước thường không giống nhau.
× Đặc điểm của sản phẩm: Chính là tính thương phẩm của hàng hóa. Những
hàng hóa dễ hư hỏng đòi hỏi mua bán trực tiếp nhanh, tổ chức phân phối nhanh.
Những sản phẩm có giá trị và yêu cầu kĩ thuật cao đòi hỏi phải tiếp xúc trực tiếp,
giải thích phẩm chất của sản phẩm, yêu cầu dịch vụ sau bán hàng. Những sản phẩm
cồng kềnh đòi hỏi giảm thiểu đoạn đường chuyên chở.
× Đặc điểm của khách hàng: Chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố: Số lượng
khách hàng, sự phân tán theo vùng, tập quán mua hàng, môi trường văn hóa mà họ
chịu ảnh hưởng.
× Đặc điểm của hệ thống trung gian: Thông thường các nhà trung gian chỉ
chọn lựa những sản phẩm có nhãn hiệu bán chạy, hoa hồng cao và đây là một điều
trở ngại lớn cho các nhà sản xuất muốn thâm nhập thị trường mới với sản phẩm
mới.
× Tiềm lực các DN: Đây là nhân tố chủ quan nói lên khả năng và điều kiện
của DN trong tiến trình thâm nhập thị trường.

4
Theo định nghĩa của từ điển bách khoa toàn thư mở: http://wikipedia.org.vn
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

21
Từng DN XNK khi xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường thế giới phải
quán triệt những quan điểm mục tiêu định hướng thâm nhập thị trường thế giới của
cả nước, của địa phương nhằm đảm bảo phát triển XK theo mục tiêu đã định.
Xác định được những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức thâm
nhập thị trường Thế Giới của DN sẽ giúp lựa chọn được những phương thức thâm
nhập hợp lí. [Đỗ Hữu Vinh, 2]
2.1.2.2. Một số chiến lược thâm nhập thị trường XK Thế Giới
Chiến lược thâm nhập thị trường XK Thế Giới từ sản xuất trong nước: Đây là
phương thức thâm nhập thị trường được các quốc gia đang phát triển trên Thế Giới
thường vận dụng [Nguyễn Xuân Quang, 8]
a, Hình thức XK trực tiếp (Direct Exporting): Hình thức này đòi hỏi chính
DN tự lo mọi khâu của quá trình XK từ nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch đến
phân phối và thu tiền ở nước ngoài. XK trực tiếp nên áp dụng đối với các DN có
trình độ qui mô sản xuất lớn, được phép XK trực tiếp, có kinh nghiệm trên thương
trường và nhãn hiệu hàng hóa truyền thống của DN đã từng có mặt trên thị trường
Thế Giới. Hình thức này thường đem lại lợi nhuận cao, nếu các DN nắm chắc được
nhu cầu thị trường, thị hiếu của khách hàng,...
b, Hình thức XK gián tiếp (Indirect Exporting): Hình thức này không đòi hỏi
có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người mua nước ngoài và người sản xuất trong nước.
Các DN có thể thực hiện XK gián tiếp thông qua các hình thức:
* Các công ty quản lí XK (EMC): Không mua bán trên danh nghĩa của mình, chính
sách giá cả, các điều kiện bán hàng, quảng cáo,... là do chủ hàng quyết định. Các
EMC chỉ giữ vai trò cố vấn, thực hiện các dịch vụ liên quan đến XNK và sẽ được
thanh toán hoa hồng. Sự thành công hay thất bại của công ty XK phụ thuộc rất
nhiều vào chất lượng dịch vụ của EMC mà DN lựa chọn.
* Thông qua khách hàng nước ngoài (Foreign Buyer): Đây là hình thức XK thông
qua các nhân viên của các công ty NK nước ngoài. Khi thực hiện hình thức này các
DN XK cũng cần phải tìm hiểu kĩ khách hàng để thiết lập quan hệ làm ăn bền vững
với thị trường nước ngoài.

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

22

Hình 1: Các đường dẫn thâm nhập thị trường
Nguồn: Theo Chiến lược thâm nhập thị trường của ROOT, 2004.
* Qua ủy thác XK (Export Commission House): Tổ chức ủy thác XK thường là đại
diện cho những người mua nước ngoài cư trú trong nước của nhà XK. Khi hàng hóa
chuẩn bị được đặt mua, nhà ủy thác lập phiếu đặt hàng với nhà sản xuất được chọn
và họ sẽ quan tâm đến mọi chi tiết có liên quan đến quá trình XK. Bán hàng cho nhà
ủy thác là một phương thức thuận lợi cho XK. Việc thanh toán thường được bảo
đảm nhanh chóng cho người sản xuất và những vấn đề về vận chuyển hàng hóa
hoàn toàn do các nhà được ủy thác XK chịu trách nhiệm.
* Qua môi giới XK (Export Broker):Môi giới XK thực hiện chức năng liên kết giữa
nhà XK và nhà NK. Người môi giới được nhà XK ủy nhiệm và trả hoa hồng cho
hoạt động của họ. Người môi giới thường chuyên sâu vào một số mặt hàng hay một
nhóm hàng nhất định.
* Qua hãng buôn XK (Export Merchant): Hãng buôn XK thường đóng tại nước XK
và mua hàng của người chế biến hoặc nhà sản xuất và sau đó họ sẽ tiếp tục thực
hiện các nghiệp vụ để XK và chịu mọi rủi ro liên quan đến XK. Các nhà sản xuất
thông qua các hãng buôn XK để thâm nhập thị trường nước ngoài.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

23
c, XK qua liên doanh: Nhà XK sử dụng mạng lưới bán hàng hiện tại của đối
tác. Khi quyết định nên tiếp cận trực tiếp hay gián tiếp, cân nhắc những yếu tố sau:
quy mô công ty; bản chất sản phẩm; kinh nghiệm XK trước đó và điều kiện thị
trường nước ngoài. Hình thức này thường thấy trong ngành thủy sản quốc tế.

Bảng 1: Cách thức tiếp cận thị trường nước ngoài
Tiếp cận thị trường Chiến lược thâm nhập
Thời hạn thị
trường mục tiêu
Ngắn hạn Dài hạn (3 - 5 năm)
Mục tiêu hàng
đầu
Không có lựa chọn có
tính hệ thống
Sự lựa chọn dựa vào việc phân tích
thị trường/ doanh số tiềm năng
Ràng buột về
nguồn lực
chỉ đủ để có doanh số
trước mắt
Xây dựng vị trí bền vững trên thị
trường
Cách thức thâm
nhập
Không có lựa chọn có
tính hệ thống
Điều cần có thể đạt vị trí bền vững
trên thị trường
Phát triển sản
phẩm mới
Dành riêng cho thị
trường nội địa
Lựa chọn có hệ thống trong hầu hết
những cách thức thích hợp
Sự thích ứng
của sản phẩm
Bắt buột thích ứng đối
với sản phẩm nội địa (về
đòi hỏi kĩ thuật và pháp
lí)
Áp dụng cho cả thị trường nội địa &
nước ngoài. Sản phẩm nội địa thích
ứng với thị hiếu, thu nhập của khách
hàng nước ngoài
Kênh Không nỗ lực kiểm soát Nỗ lực kiểm soát nhằm đạt các mục
tiêu của thị trường
Giá cả Quyết định bởi chi phí
nội địa & điều chỉnh đặc
biệt trong tình hình
doanh số
Quyết định bởi nhu cầu, cạnh tranh,
mục tiêu & chính sách Marketing
khác
Xúc tiến Bán trực tiếp hoặc thông
qua người môi giới
Kết hợp quảng cáo, xúc tiến bán
hàng & bán trực tiếp để đạt mục
tiêu.
Nguồn: Franklin R.Root, Entry Strategies for International Market.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

24
2.1.3. Các bước xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu
2.1.3.1. Quá trình tiến hành xây dựng chiến lược xâm nhập thị trường XK
Gồm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Xác lập hệ thống dữ liệu thông tin từ môi trường kinh doanh bên
ngoài và bên trong DN làm cơ sở xây dựng chiến lược.
Giai đoạn 2: Phân tích, xác định các kết hợp giữa thời cơ, cơ hội, đe dọa,...
của môi trường kinh doanh với các điểm mạnh, điểm yếu,... của DN để thiết lập các
kết hợp có thể làm cơ sở xây dựng phương án chiến lược của DN. Có thể sử dụng
môt trong các kĩ thuật phân tích như ma trận Swot, ma trận BCG, ...
Giai đoạn 3: Xác định phương án, đánh giá, lựa chọn, quyết định chiến lược.

Bảng 2: Qui trình xây dựng chiến lược theo ba giai đoạn
Giai đoạn 1: Xác lập hệ thống thông tin, số liệu tình hình,... phục vụ xây dựng
chiến lược
Ma trận đánh giá các yếu tố bên
ngoài (EFE)
Ma trận hình
ảnh cạnh tranh
Ma trận đánh giá các yếu tố bên
trong (IFE)
Giai đoạn 2: Phân tích, xác định các kết hợp
Ma trận nguy
cơ, cơ hội,
điểm mạnh,
điểm yếu
(SWOT)
Ma trận vị trí
chiến lược và
đánh giá hoạt
động
Ma trận
Boston (BCG)
Ma trận bên
trong, bên
ngoài (IE)
Ma trận chiến
lược chính
Giai đoạn 3: Xây dựng đánh giá và quyết định chiến lược
Ma trận hoạch định chiến lược có khả năng định lượng (QSPM)
Nguồn: PGS.TS. Nguyễn Thành Độ, 2002, Chiến lược kinh doanh và phát triển DN, NXB lao
động.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

25
2.1.3.2. Mô hình quản trị chiến lược toàn diện


Hình 2: Mô hình quản trị chiến lược toàn diện
Nguồn: Fred R.David, 2000, Khái luận về quản trị chiến lược, NXB Thống kê
Thực hiện
việc nghiên
cứu môi
trường để xác
định các cơ
hội và đe dọa
chủ yếu
Thiết
lập
mục
tiêu
dài
hạn
Thiết lập
những
mục tiêu
ngắn hạn
Xem xét
sứ mạng
(mission)
Mục tiêu
và chiến
lược hiện
tại
Xác định sứ
mạng
(Mission)
Phân
phối
các
nguồn
lực
Đo lường
và đánh
giá kết quả
Phân tích nội
bộ để nhận
diện những
điểm mạnh,
yếu.
Xây
dựng
và lựa
chọn
chiến
lược
thực
hiện
Đề ra các
chính sách
Hình thành
chiến lược
Đánh giá
chiến lược
Thực thi
chiến lược
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

26
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
- Thu thập số liệu thứ cấp trực tiếp từ các bảng báo cáo, và tài liệu có liên quan đến
việc XK thủy sản sang EU của công ty thực tập trong 3 năm (2007, 2008, và 2009)
- Thu thập thông tin và áp dụng các lí thuyết từ giáo trình, sách báo trong thư viện
trường. Tham khảo luận văn cùng chuyên ngành của các khóa trước, từ thông tin
trên các báo chí, ấn phẩm nghiên cứu khoa học và các trang web về kinh tế.
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
 Mục tiêu 1: Sử dụng phương pháp thống kê và phần mềm Excel để vẽ biểu
đồ về thực trạng XK. Sử dụng chỉ tiêu so sánh để đánh giá thực trạng qua các năm.
2.2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá thực trạng XK
× Doanh thu:
Doanh thu bán hàng của các công ty XNK là toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ
bán ra, đã thu tiền và chưa thu tiền (do phương thức thanh toán) trong một kì kinh
doanh nào đó. Doanh thu bán hàng được xác định bằng công thức:
i
n
i
i
G Q D1

Trong đó: D: doanh thu; Q: số lượng hàng hóa kinh doanh XNK
G: đơn giá bán hàng hoặc đơn giá dịch vụ
i: mặt hàng hoặc tên dịch vụ; n: loại mặt hàng, dịch vụ
Doanh thu bán hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hai nhân tố là số lượng hàng
bán và đơn giá xuất bán. Hoạt động kinh doanh XNK rất phức tạp có những khoản
thu bằng ngoại tệ, có những khoản thu bằng tiền Việt Nam. Để đánh giá tình hình
kinh doanh XNK của công ty thì ta dùng chỉ tiêu thu ngoại tệ qui về USD và doanh
thu qui về đồng Việt nam.
× Lợi nhuận
Lợi nhuận là phần còn lại của doanh thu sau khi đã trừ đi chi phí (tiền công,
tiền lương, tiền mua nguyên vật liệu, nhiên liệu, trã lãi, trả nợ tiền vay...)
Trong kinh doanh XNK, lợi nhuận là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu
quả của đơn vị kinh doanh XNK. Được tính theo công thức:
Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn hàng bán - Tổng chi phí hoạt động
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

27
Lợi nhuận là nguồn vốn để bổ sung vốn tự có của đơn vị nhằm tái sản xuất
kinh doanh. Lợi nhuận sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước dùng để trả các khoản
bị phạt (vi phạm hợp đồng kinh tế, nợ quá hạn, ...). Một phần dùng để lập quĩ bảo
toàn vốn, mức trích lập quĩ này phụ thuộc vào mức độ lạm phát và tỷ số trượt giá.
2.2.2.2. Phương pháp so sánh
Là phương pháp đối chiếu các chỉ tiêu kinh tế nhằm rút ra những kết luận đánh
giá hiệu quả hoạt động kinh doanh XK. Chỉ tiêu so sánh gồm:
× Chỉ tiêu tuyệt đối: Là hiệu số của hai chỉ tiêu: kì phân tích và kì gốc.
0 1
F F F   

Trong đó: F: trị số chênh lệch giữa hai kì

F
1

: trị số chỉ tiêu kì phân tích; F
0
: trị số chỉ tiêu kì gốc
× Chỉ tiêu tương đối: Là tỷ lệ phần trăm (%) của chỉ tiêu kì phân tích so với
chỉ tiêu kì gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỉ lệ của số chênh lệch tuyệt đối
so với chỉ tiêu kì gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng.
100 100 * %
0
1
  
F
F
F
Trong đó: %F: là phần trăm gia tăng của các chỉ tiêu phân tích
F
1
: trị số chỉ tiêu kì phân tích; F
0
: trị số chỉ tiêu kì gốc
 Mục tiêu 2:
Sử dụng mô hình PEST để phân tích môi trường
và điều kiện kinh doanh của Liên Minh EU. Đây là
bốn yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành kinh
tế, các yếu tố này là các yếu tố bên ngoài của của DN
và ngành, và ngành phải chịu các tác động của nó đem
lại như một yếu tố khách quan. Các DN dựa trên các
tác động sẽ đưa ra những chính sách, hoạt động kinh
doanh phù hợp. Các yếu tố đó là:
- Political (Thể chế- Luật pháp)
- Economics (Kinh tế)
- Sociocultrural (Văn hóa- Xã Hội)
- Technological (Công nghệ).

Hình 3: Mô hình PEST
(Nguồn: www.saga.vn)
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

28
 Mục tiêu 3: Sử dụng mô hình 5 áp lực của Michael E.Porter để đánh giá
khả năng cạnh tranh của công ty. Đánh giá nội bộ công ty theo tiêu chuẩn 4P (price,
product, place, promotion) và 5M (men, money, machine, marketing, material). Dựa
trên bảng khảo sát ý kiến chuyên gia xây dựng mô hình EFE, IFE nhằm đánh giá
phản ứng của công ty trước yếu tố môi trường bên ngoài và bên trong.
2.2.2.3. Phương pháp chuyên gia
Giai đoạn 1: Chọn chuyên gia là các nhà phân tích hoặc các chuyên gia đánh giá.
Giai đoạn 2: Trưng cầu ý kiến các chuyên gia. Theo các hình thức như phỏng vấn,
hội thảo, hội nghị hoặc trưng cầu vắng mặt. Xử lí các câu trả lời bằng phương pháp
thống kê nhằm thu nhận những đặc trưng chung của các câu trả lời.
Giai đoạn 3: Phân tích, xử lí ý kiến của các chuyên gia. Phải xác định được đại
lượng đặc trưng cho ý kiến chung và sự thống nhất ý kiến của các chuyên gia.
Người ta thường phân tích thông qua việc sử dụng các giá trị thống kê như: kì vọng
(là trung bình cộng các giá trị đánh giá); Mod (là giá trị đánh giá có nhiều chuyên
gia lựa chọn nhất), và Trung vị (là giá trị một nửa số chuyên gia đánh giá dưới và
một nửa đánh giá trên mức đó).
Trong bảng: Cij là điểm của chuyên gia thứ i, cho tầm quan trọng của sự kiện
thứ j. Thang điểm thường được lựa chọn từ 0 - 10 hoặc hệ thang điểm thích hợp.

Sự kiện
Chuyên gia
1 2 ... j
1 C11 C12 ... C1j
2 C21 C22 ... C2j
... ... ... ... ...
i Ci1 Ci2 ... Cij
Hình 4: Bảng điểm đánh giá theo phương pháp chuyên gia
Nguồn: PGS.TS Nguyễn Thành Độ, 2002, Chiến lược kinh doanh và phát triển DN, NXB Lao động

2.2.2.4. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE
- Bước 1: Lập 1 danh mục từ 10 - 20 yếu tố cơ hội và nguy cơ chủ yếu, có ảnh
hưởng lớn đến sự thành bại của tổ chức trong ngành kinh doanh.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

29
- Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan
trọng) cho từng yếu tố. Tầm quan trọng của từng yếu tố phụ thuộc vào mức độ ảnh
hưởng của yếu tố đó đến sự thành công của tổ chức trong ngành kinh doanh. Tổng
số các mức phân loại được ấn định cho tất cả các yếu tố phải bằng 1,0.
- Bước 3: Phân loại từ 1- 4 cho từng yếu tố, loại của mỗi yếu tố tùy thuộc vào mức
độ phản ứng của tố chức đối với yếu tố đó. Trong đó:
4 = Phản ứng tốt; 3 = Phản ứng trên trung bình; 2 = Phản ứng trung bình; 1 = Phản
ứng yếu.
- Bước 4: Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với loại của nó để xác định số điểm
về tầm quan trọng.
- Bước 5: Cộng tổng số điểm về tầm quan trọng của tất cả các yếu tố để xác định
tổng số điểm của ma trận EFE; nếu tổng điểm ma trận >2,5 công ty phản ứng tốt với
các yếu tố môi trường bên ngoài.
2.2.2.5. Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michale Porter
Một DN cụ thể sẽ phải cạnh tranh với một DN khác trong cùng ngành sản xuất
kinh doanh, do vậy môi trường cạnh tranh của DN chính là môi trường hoạt động
của ngành hàng (sản phẩm vật chất hay sản phẩm dịch vụ) mà DN tham gia. Thể
hiện tập trung qua mô hình 5 áp lực cạnh tranh của ngành hàng như trong hình 5.
Bên cạnh sự cạnh tranh với các
đối thủ hiện hữu trong ngành,
buột các DN phải tăng chi phí
(như các loại chi phí nghiên cứu
phát triển, quảng cáo, chi phí bán
hàng ...) và giảm lợi nhuận (do
tăng khuyến mãi, giảm giá bán
...) mỗi DN còn chịu tác động của
nguy cơ đe dọa từ sự gia tăng và
thâm nhập ngành của nhiều công
ty mới làm cho môi trường ngành
trở nên chật chội hơn, tạo ra sự
giành thị phần ngày càng quyết
Sự cạnh
tranh của
các đối thủ
hiện hữu
trong ngành
K
H


N
Ă
N
G

M

C

C


C

A

K
H
Á
C
H

H
À
N
G

K
H


N
Ă
N
G

M

C

C


C

A

N
H
À

C
U
N
G


N
G

NGUY CƠ TỪ NHỮNG SẢN
PHẨM, DỊCH VỤ THAY THẾ
NGUY CƠ TỪ NHỮNG ĐỐI
THỦ SẼ GIA NHẬP NGÀNH
Hình 5: Môi trường cạnh tranh của DN
(Nguồn: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh, Michael
E.Porter, HBS 1979)
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

30
liệt, đe dọa giảm lợi nhuận biên tế của ngành. Sản phẩm thay thế thường là có chất
lượng tốt hơn mà giá bán lại rẻ hơn tương đối, nên sự xuất hiện của các sản phẩm
thay thế chắc chắn sẽ dẫn tới sự sụt giảm doanh số của ngành hàng, buột mọi đối
thủ cạnh tranh trong ngành phải chuyển đổi đầu tư phương án sản phẩm rất tốn kém
để thích ứng. Ngoài ra khả năng mặc cả của nhà cung ứng đe dọa làm tăng chi phí
sản xuất ở đầu vào, còn khả năng mặc cả của khách hàng đe dọa làm tăng chi phí
tiêu thụ ở đầu ra... nghĩa là cũng đe dọa làm giảm lợi nhuận của DN. Tóm lại 5 yếu
tố cạnh tranh của ngành hàng có tác động quyết định các mức đầu tư, chi phí sản
xuất kinh doanh, giá bán hàng, ... mà một DN có thể chịu đựng để cạnh tranh và tìm
kiếm lợi nhuận. Tác động đó bao trùm cả trên thị trường nội địa và quốc tế.
2.2.2.6. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE
Bước 1: Lập 1 danh mục từ 10 - 20 yếu tố cơ hội và nguy cơ chủ yếu, có ảnh hưởng
lớn đến sự phát triển của công ty.
Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan
trọng) cho từng yếu tố. Tổng mức phân loại ấn định cho tất cả các yếu tố bằng 1,0.
Bước 3: Xác định trọng số cho từng yếu tố theo thang điểm từ 1 - 4. Trong đó:
4 = Điểm mạnh lớn nhất; 3 = Điểm mạnh nhỏ nhất;
2 = Điểm yếu nhỏ nhất; 1 = Điểm yếu lớn nhất.
Bước 4: Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với loại của nó để xác định số điểm
về tầm quan trọng.
Bước 5: Cộng tổng số điểm về tầm quan trọng của tất cả các yếu tố để xác định
tổng số điểm của ma trận IFE.
Đánh giá: Tổng số điểm của ma trận nằm trong khoảng từ 1 điểm đến 4 điểm
không phụ thuộc vào số lượng các yếu tố trong ma trận. Nếu tổng số điểm dưới 2,5
tức công ty yếu về nội bộ. Nếu tổng số điểm trên 2,5 tức công ty mạnh về nội bộ.
 Mục tiêu 4:
Sử dụng mô hình phân tích SWOT để đánh giá cơ hội, đe dọa, điểm mạnh,
điểm yếu của công ty, từ đó kết hợp các yếu tố và đưa ra chiến lược cụ thể. Sử dụng
ma trận QSPM để đánh giá và lựa chọn giữa các chiến lược, nhằm chọn ra chiến
lược thích hợp nhất. Xây dựng mô hình mạng lưới Pert cho các công đoạn của quá
trình XK nhằm tìm ra khâu xung yếu.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

31
2.2.2.7. Mô hình phân tích SWOT
SWOT cung cấp một công cụ phân tích chiến lược rất hữu dụng cho việc ra
quyết định trong mọi tình huống đối với bất cứ tổ chức kinh doanh nào. Như rà soát
và đánh giá vị trí, định hướng của một công ty hay của một đề án kinh doanh. Mẫu
phân tích SWOT được trình bày dưới dạng một ma trận 2 hàng, 2 cột, chia làm 4
phần. Mô hình SWOT thường đưa ra 4 chiến lược cơ bản:
´ Strengths: Điểm mạnh. Lợi thế của công ty là gì? Công việc nào công ty thực
hiện tốt nhất? Nguồn lực nào DN cần? Ưu thế mà đơn vị khác thấy được ở DN?
´ Weeknesses: Điểm yếu. DN có thể cải thiện điều gì? Công việc nào công ty cần
tránh? Vì sao đối thủ có thể làm tốt hơn?
´ Opportunities: Cơ hội. Cơ hội tốt đang ở đâu? Xu hướng đáng quan tâm nào
công ty đã biết?
´ Threats: Đe dọa. Những trở ngại đang gặp phải. Đối thủ cạnh tranh đang làm
gì? Sản phẩm hiện tại có cần thay đổi không? Thay đổi công nghệ có nguy cơ gì đối
với công ty không? Liệu có điểm yếu nào đang đe dọa công ty không?

Bảng 3: Ma trận phân tích SWOT
Ma trận phân
tích SWOT
Opportunities
- ...
-
Threats
- ...
-
Strengths
- ...
-
(1) SO: Kết hợp điểm
mạnh và cơ hội
Đưa ra chiến lược dựa trên
ưu thế của công ty để tận
dụng cơ hội của thị trường.
(3) ST: Kết hợp điểm mạnh
và nguy cơ
Đưa ra chiến lược dựa trên ưu
thế của công ty để tránh các
nguy cơ của thị trường.
Weeknesses
- ...
-
(2) WO: Kết hợp điểm yếu
và cơ hội.
Đưa ra chiến lược dựa trên
khả năng vượt qua điểm yếu
của công ty để tận dụng cơ
hội của thị trường
(4) WT: Kết hợp điểm yếu
và nguy cơ cần tránh né.
Đưa ra chiến lược dựa trên
khả năng vượt qua hạn chế tối
đa yếu điểm của công ty để
tránh nguy cơ của thị trường.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

32
2.2.2.8. Mô hình ma trận QSPM
Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (Quantitavtive Strategic
Planning Matrix). Ma trận sử dụng các yếu tố từ kết quả phân tích ma trận EFE, IFE
và kết quả kết hợp của ma trận SWOT để lựa chọn một trong số các chiến lược có
khả năng. Qui ước xác định số điểm hấp dẫn: 1= không hấp dẫn; 2= ít hấp dẫn, 3=
khá hấp dẫn, 4= rất hấp dẫn. Tổng số điểm hấp dẫn là kết quả của của việc nhân số
điểm phân loại với số điểm hấp dẫn trong mỗi hàng. Tổng số điểm càng cao, chiến
lược càng hấp dẫn.
Hình 6: Bảng Ma trận QSPM
Các chiến lược có thể lựa chọn
Các yếu tố chính Phân
loại
Chiến lược
1
Chiến lược
2
Chiến lược
3
Các yếu tố bên trong
-
Các yếu tố bên ngoài
-

Nguồn: Nguyễn Thành Độ, chiến lược kinh doanh và phát triển DN.

2.2.2.9. Mô hình mạng lưới PERT (Program Evaluation Review Technique).
Là khoa học sắp xếp, bố trí các công việc nhằm tìm ra khâu xung yếu nhất cần
phải biết để có biện pháp bố trí vật tư, thiết bị, và cán bộ. Đây là cách làm việc vừa
nắm được toàn cục vấn đề vừa nắm được từng phần cụ thể, chi tiết. Ưu điểm nổi bật
của mô hình mạng lưới so với các hình thức biểu diễn kế hoạch khác là ở chỗ nó
nêu rõ tất cả các mối liên hệ lẫn nhau theo thời gian của các công việc: kế hoạch
được thực hiện bằng sơ đồ mạng lưới có thể được chi tiết hóa ở mức độ bất kì tùy
theo yêu cầu toàn bộ các công việc trong hệ thống và thứ tự thời gian thực hiện các
công việc đó. Trình tự sử dụng sơ đồ mạng lưới như sau:
Bước 1: Vẽ sơ đồ logic của toàn bộ các công việc.
Mỗi công việc biểu thị bằng một mũi tên, mỗi đầu có một vòng tròn gọi là các đỉnh,
trên đỉnh mũi tên ghi rõ nội dung và thời gian chi phí thực hiện các công việc.
Trong trường hợp thời gian không khẳng định được chắc chắn người ta sử dụng
công thức:
ti = (ai + 4mi + bi)/6
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

33

(ti là thời gian chi phí trung bình để thực hiện xong công việc, ai là thời hạn làm
xong xi một cách nhanh nhất, còn mi là thời hạn thông thường sử dụng để làm xong
việc xi, bi là thời hạn làm lâu nhất)
Bước 2: Đánh số thứ tự các đỉnh, ghi vào góc trên cùng theo qui tắc:
- Đỉnh nào chỉ có mũi tên đi ra thì đánh số trước.
- Đánh số từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
- Đỉnh nào được đánh số rồi thì mũi tên đi ra từ nó xem như bị xóa.
Bước 3: Tính thời hạn sớm bắt đầu sớm các đỉnh, ghi vào góc bên trái, theo qui tắc:
- Tính từ đỉnh nhỏ đến đỉnh kế tiếp 1, 2,...
- Đỉnh 1 có một thời hạn bắt đầu sớm bằng 0.
- Các đỉnh còn lại lấy số lớn nhất của tổng giữa thời hạn bắt đầu ở đỉnh liền
trước cộng với thời gian thực hiện công việc tiến về nó.
Bước 4: Tính thời hạn kết thúc muộn các đỉnh ghi vào góc phải theo qui tắc:
- Tính lùi từ đỉnh có số thứ tự lớn về đỉnh có số thứ tự nhỏ kế tiếp.
- Đỉnh cuối có thời hạn kết thúc muộn bằng thời hạn bắt đầu sớm.
- Các đỉnh còn lại lấy số nhỏ nhất của hiệu giữa thời hạn kết thúc muộn đỉnh
trước trừ với thời gian thực hiện công việc của mũi tên lùi về nó.
Bước 5: Tìm các đỉnh găng.
Là các đỉnh có hiệu số giữa thời hạn kết thúc muộn với thời hạn bắt đầu sớm
bằng 0 (ghi ở góc dưới).
Bước 6: Tìm các công việc găng.
Là các công việc nối liền đỉnh găng. ( Công việc găng -được vẽ 2 nét)
Bước 7: Tìm đường găng.
Là đường nối liền các công việc găng và đỉnh găng liên tục từ đỉnh 1 về đỉnh
cuối và có tổng hạn thực hiện các công việc bằng đúng thời hạn kết thúc muộn đỉnh
cuối. [Franklin R.Root, 3]

x1
ti
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

34
CHƯƠNG 3

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU
--- ·-e ---
3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY HẢI SẢN 404
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty
Tên gọi chính: Công ty Hải sản 404.
Tên thương mại: GEPIMEX 404 COMPANY
Địa chỉ: 404 Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện Thoại: (0710) 3841083. Fax: 071.814017
Tài khoản tại Ngân hàng Công thương Cần thơ
TK VNĐ: 710A.56209. TK USD: 710B.56209
Văn phòng đại diện: 557D Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM
Website: www.gepimex 404.com. Email: gepimex 404@hcm.vnn.vn
Công ty cổ phần hải sản 404 là một DN nhà nước trực thuộc Quân Khu 9, được
thành lập theo quyết định của Bộ Quốc Phòng, căn cứ theo quyết định số
338/HĐQT ngày 20.11.1991 của Hội đồng Bộ Trưởng đồng ý thành lập có nhiệm
vụ chế biến thủy hải sản XK.
Tháng 12/1977: Công ty chính thức đi vào hoạt động với tên "Đội công nghiệp
nhẹ" sau đổi thành "Xưởng chế biến 404" có nhiệm vụ chế biến các mặt hàng phục
vụ cho tiền tuyến, cho toàn quân khu. Sản phẩm chính là lương khô, thịt kho, lạp
xưởng, nước mắm... theo chế độ bao cấp. Năm 1982, công ty đổi tên thành "Xí
nghiệp chế biến 404" hoạt động theo cơ chế "nửa kinh doanh, nửa bao cấp" hạch
toán nộp lãi về quân khu.
Giai đoạn 1984 - 1993: Năm 1986 cả nước thực hiện công cuộc đổi mới sang nền
kinh tế thị trường, công ty đã mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị nhằm tăng
năng suất và chất lượng sản phẩm trong kinh doanh. Xí nghiệp được nâng cấp thành
Công ty XNK tổng hợp 404 theo quyết định số 76 của Bộ Quốc Phòng. Năm 1993
công ty được Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) cấp giấy phép kinh doanh
XNK trực tiếp số: 1.12.1010 để công ty chủ động kinh doanh XK những mặc hàng
thủy sản mà không cần xuất qua ủy thác.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

35
Giai đoạn 1993 - 2004: Qua các năm công ty Hải sản 404 đã có nhiều đóng góp
cho sự phát triển ngành thủy sản của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.
Tuy nhiên, trước sự biến đổi của môi trường kinh doanh và yêu cầu cao hơn về trình
độ công nghệ đã đưa công ty đến tình trạng khó khăn đặc biệt là năm 2003 - 2004.
Giai đoạn 2005 đến nay: Nhận thấy phải có sự đổi mới theo yêu cầu hội nhập nhất
là khi Việt Nam gia nhập WTO, và trở thành thành viên không thường trực của Hội
Đồng Bảo An năm 2007, công ty đã đầu tư đào tạo cán bộ và mạnh dạn nâng cấp
trang thiết bị máy móc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường XK thủy sản.
3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty
Công ty Hải sản 404 kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó chuyên doanh:
- Chế biến gia công hàng nông sản, hải sản XK.
- Dịch vụ kho lạnh 3.000 tấn, nhiệt độ -20
o
C.
- Kinh doanh gas hóa lỏng, dầu, nhớt.
- NK hàng hóa phục vụ sản xuất.
Trong năm 2009, công ty còn kinh doanh mở rộng sang dịch vụ nhà hàng 404,
đồ trang trí nội thất 404, và đặc biệt CÔNG TY LIÊN DOANH TOTALGAS là đơn
vị trực thuộc Công ty Hải Sản 404 liên doanh với tập đoàn Total gas của Pháp, cung
ứng khí đốt hóa lỏng cho nhiều lĩnh vực của ngành kinh doanh khí đốt.
× Nhiệm vụ:
Tổ chức thu mua, chế biến nguyên liệu và XK thủy hải sản theo đúng quy
trình chế biến hàng XK, đảm bảo số lượng, chất lượng và thời hạn hợp đồng. Làm
thủ tục đăng kí kinh doanh và hoạt động theo đúng qui định của pháp luật Nhà
Nước và Bộ Quốc Phòng. Khai thác sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo đầu tư
mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị, tăng dần tích lũy.
Thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng mua bán, gia công chế biến thủy sản
giữa công ty với các đơn vị khác. Thực hiện tốt chính sách, chế độ quản lí tài sản,
lao động, tiền lương,... đảm bảo công bằng bình đẳng. Chăm lo tốt đời sống cán bộ
nhân viên trong công ty. Làm tốt công tác bảo vệ an toàn lao động, trật tự xã hội,
bảo vệ an ninh đơn vị.


Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

36
3.1.3. Mục tiêu dài hạn của công ty
Công ty luôn cố gắng không ngừng cải tiến kĩ thuật, thiết bị máy móc hiện đại
và phòng kiểm nghiệm có khả năng kiểm các chỉ tiêu vi sinh, Chloramphenicol.
Đào tạo đội ngũ cán bộ kĩ thuật và công nhân có tay nghề cao.
Sản phẩm của công ty luôn đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm;
KNXK sang các nước trên thế giới như: Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Sĩ,
Mỹ, Nga, Ai Cập, Ả Rập, Hàn Quốc, Hồng Kong, Singapore luôn ổn định, và sẽ
ngày càng mở rộng thị phần hơn nữa nhất là các quốc gia EU và Châu Úc. Đầu tư
xây dựng nhà máy chế biến mới nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh. Hiện nay
công ty đang thực hiện chương trình quản lí chất lượng theo HACCP, GMP, SSOP.
Chương trình này đã được quản lí chặt chẽ và đã tạo được uy tín với khách hàng
trong nhiều năm qua, công ty sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát nhằm thực hiện tốt
yêu cầu của hệ thống các tiêu chuẩn.
3.1.4. Bộ máy tổ chức và nhân sự
3.1.4.1. Cơ cấu tổ chức
Giám đốc: là người chịu mọi trách nhiệm về hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh
doanh của DN. Người có vị trí cao nhất trong công ty và phụ trách công tác XK,
đầu tư liên doanh, liên kết. Chịu trách nhiệm kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa,
thành phẩm XK.
Phó giám đốc chính trị: quản trị nội bộ, công tác Đảng, công tác chính trị.
Phó giám đốc kế hoạch (kiêm phó giám đốc sản xuất): giúp điều hành hoạt động
của công ty theo hai hướng sản xuất và kế hoạch.
Phòng Tổ chức: Quản lí hồ sơ nhân sự, tham mưu cho Giám đốc về tổ chức bộ
máy quản lí, hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện công tác qui hoạch, đào tạo
cán bộ, đề bạc và nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện công tác hành chính,
văn thư, lưu trữ, công tác thanh tra nhân viên, giúp Đảng Ủy, Ban Giám đốc làm
công tác Đảng, công tác chính trị.
Phòng Kế Toán: tổ chức công tác hạch toán, phản ánh tình trạng luân chuyển vật
tư, tiền vốn, việc sử dụng tài sản và đề xuất các biện pháp quản lí tài chính.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

37
Phòng XNK: Soạn thảo các Hợp đồng kinh tế, tổ chức thực hiện và theo dõi tình
hình thực hiện hợp đồng XK. Chịu trách nhiệm về thu hàng hóa giao dịch với khách
hàng trong và ngoài nước, nghiên cứu Marketing. Trực tiếp công tác XK hàng hóa.
Phòng kĩ thuật: Chịu trách nhiệm về khâu kĩ thuật trong quá trình sarn xuất và
quản lí thực hiện dây chuyền công nghệ chế biến, chất lượng, mẫu mã bao bì.
Phòng kế hoạch kinh doanh: Tham mưu cho Giám đốc về xây dựng, thực hiện kế
hoạch kinh doanh, lập kế hoạch luân chuyển hàng hóa của công ty, nghiên cứu thị
trường trong nước. Triển khai và đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của công
ty. Cùng với phòng kế toán XNK theo dõi hoạt động của công ty.
Kho thành phẩm: gồm tổ trưởng, tổ phó với nhiệm vụ thống kê, lên cơ cấu hàng
hóa, kiểm tra hàng ra và quản lí kho lạnh.
Kỹ thuật KCS: chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm, loại bỏ những sản
phẩm không đạt chất lượng, đề ra những biện pháp khắc phục. Nghiên cứu những
qui trình công nghệ mới.
× Bộ phận sản xuất chính:
Xí nghiệp chế biến: Có hai quản đốc phụ trách bộ máy làm việc. Nhiệm vụ chế
biến các loại thủy sản tươi thành sản phẩm đông lạnh. Đây là phân xưởng lớn nhất
của công ty.
× Bộ phận sản xuất phụ trợ
Phân xưởng nước đá: Có nhiệm vụ sản xuất nước đá phục vụ cho công ty và nhân
dân trong vùng. Đây là hoạt động góp phần làm tăng doanh thu của công ty.
Phân xưởng cơ điện: sửa chữa các máy móc, thiết bị và phần kho lạnh của công ty.
 Bộ phận Liên Doanh:
Công ty Liên doanh Total gas: là đơn vị trực thuộc của công ty liên doanh với tập
đoàn Total gas của Pháp. Nhiệm vụ cung cấp khí đốt hóa lỏng cho nhiều lĩnh vực
của ngành, cung cấp gas bồn cho cơ sở công nghiệp, nhà hàng...
Nhà Hàng Hải sản 404: Giám đốc vốn là quản lí của chuỗi nhà hàng Sông quê,
cung cấp các món ăn từ sản phẩm Hải sản tươi sống.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

38

Hình 7: Sơ đồ Cơ cấu tổ chức hành chính của công ty hải sản 404
Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính - công ty Hải sản 404


Kho
Thành
Phẩm
Phân
xưởng

điện
Phân
xưởng
nước
đá
Thống


Vật tư
PSSX
hàng
Châu Á
PSSX
Hàng
Châu
Âu
KCS
Phó GĐ
Sản xuất
Phó GĐ
Kế
hoạch
Phó GĐ
Chính trị
Giám Đốc
Phòng
tổ chức

hành
chính
Phòng
Kế hoạch
Kinh
doanh
Phòng
XNK
Phòng
Kế toán
Phòng
Kỹ thuật
Xí nghiệp
Chế biến
Xí nghiệp
Tàu xe
Quản đốc Quản đốc
Liên
doanh
Total
Gas
Nhà
hàng
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

39
3.1.4.2. Quản lí nhân sự
Trong tổng số 833 lao động năm 2009 của công ty, có:
- Số lao động nữ: 412 đồng chí chiếm 49,5%; Nam: 421 đồng chí chiếm 50,5%
- Sĩ quan: 4 đ/c
- Quân nhân chuyên nghiệp: 32 đ/c
- Công nhân viên Quốc phòng: 23 đ/c
- Lao động hợp đồng: 774 đ/c
Xét về đối tượng Đảng và Đoàn viên, toàn công ty có:
- Đảng viên: 104 đ/c
- Đoàn viên Công Đoàn: 630 đ/c
- Đoàn viên Thanh niên Cộng Sản HCM: 277 đ/c
- Hội viên Hội Phụ Nữ cơ sở: 345 đ/c
Xét theo đơn vị trực thuộc:
Bảng 4: Tình hình nhân sự của công ty
Đvt: đ/c
Phòng/Ban Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Khối quản lí DN 50 50 50
Phân xưởng chế biến 600 568 592
Phân xưởng chả cá 70 80 86
Phân xưởng Kho lạnh 40 42 45
Phân xưởng Bao bì 36 38 38
Phân xưởng Cơ điện 22 22 22
Tổng 818 800 833
Nguồn: Bảng báo cáo tình hình biên chế năm 2009 - Phòng tổ chức

3.1.5. Phương thức vận tải - bảo hiểm
* Phương thức vận tải: Hiện nay Công ty giao hàng theo phương thức vận tải
đường biển là chính vì chi phí thấp, giao thông thuận tiện. Tuy nhiên việc thuê
phương tiện vận tải còn tùy vào thỏa thuận kí kết hợp đồng của hai bên XK và NK.
Những hãng tàu công ty thường giao dịch: Heung-A Shipping Lines;
Huyndai-A Shipping Lines; Evegreen; Maerks Lines.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

40
Công ty kí hợp đồng XK theo điều kiện giá FOB, CIF. Nhưng thực tế công ty
thường kí hợp đồng theo điều kiện cơ sở giao hàng FOB (Incoterms 2000) vì việc
thuê phương tiện vận tải do khách hàng chịu trách nhiệm. Ngoài ra cũng có một số
ít hợp đồng công ty ký theo điều kiện CIF, đối với khách hàng có tuyến đường vận
chuyển có lịch trình cố định và định sẵn. Vì những tuyến đường này công ty được
hãng tàu tính giá ưu đãi.
Công ty hải sản 404 có 4 cách gửi hàng chính: Cách gửi hàng nguyên
container (FCL/FCL), cách gửi hàng không đầy Container (LCL/LCL), cách gửi
hàng: FCL/LCL, cách gửi hàng LCL/FCL. Căn cứ vào chi tiết hàng hóa XK mà
nhân viên của công ty sau khi kí nhận Container sẽ tính lịch trình xếp hàng tại bãi
Container nếu giao hàng bằng Container và liên lạc để người chuyên chở hàng hóa
đến địa điểm đã qui ước.
* Phương thức bảo hiểm
Bảo hiểm hàng hóa là một phần không thể thiếu trong mua bán ngoại thương,
nhằm đảm bảo suốt quá trình vận chuyển nếu gặp rủi ro bất ngờ thì công ty sẽ được
bồi thường từ công ty bảo hiểm. Trách nhiệm mua bảo hiểm sẽ được phân cho bên
bán hoặc bên mua tùy vào sự thỏa thuận của hợp đồng được kí kết. Tuy nhiên, đối
với công ty, vì hình thức XK chủ yếu là theo giá FOB nên việc mua bảo hiểm hàng
hóa thường là do khách hàng chịu. Vì theo Incoterms 2000 thì với điều kiện FOB
công ty không phải chịu bất kì rủi ro tổn thất nào khi hàng qua lan can tàu. Trong
vài trường hợp, công ty cũng có mua bảo hiểm, khi được phía khách hàng yêu cầu
mua hộ và sau đó sẽ được thanh toán lại.
3.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh
3.1.6.1. Tình hình doanh thu - lợi nhuận
Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là chế biến XK và nhận ủy thác các
mặt hàng hải sản. Công ty luôn cố gắng có những biện pháp tích cực nhằm duy trì
ổn định đầu vào - đầu ra để đạt kết quả tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy
nhiên trong hai năm gần đây, tình hình thị trường diễn biến phức tạp, việc nắm bắt
thông tin kịp thời giúp công ty phần nào đưa ra biện pháp ứng phó, mặc dù hiệu quả
đạt được chưa cao, nhưng đứng trước xu thế khủng hoảng chung của nền kinh tế
quốc gia và Thế giới đây cũng là một kết quả khá khả quan.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

41
Bảng 5: Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
qua ba năm 2007, 2008 và 2009
ĐVT: triệu đồng
Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh, công ty Hải Sản 404
(DT: Doanh thu; CP: Chi phí, CCDV: cung cấp dịch vụ, HĐTC: hoạt động tài chính)
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
t
r
i

u

đ

n
g
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Tổng doanh thu
Lợi nhuận sau thuế

Biểu đồ 1: Tình hình biến động doanh thu và lợi nhuận của Công Ty Hải
sản 404 qua ba năm 2007, 2008 và 2009

Từ biểu đồ 1 ta nhận thấy doanh thu và lợi nhuận của công ty trong hai năm
gần đây đang có chiều hướng giảm dần.
Năm
Chênh lệch
2008/2007
Chênh lệch
2009/2008 Chỉ tiêu
2007 2008 2009 Giá trị % Giá trị %
DT bán hàng &
CCDV 298.248 266.813 226.775 -31.435 -10,54 -40.038 -15,01
DT khác 310 213 984 -97 -31,29 771 361,97
DT từ HĐTC 480 2.416 2.131 1.936 403,33 -285 -11,80
Tổng Doanh thu 299.038 269.442 229890 -29.596 -9,9 -39.552 -14,68
Giá vốn hàng bán 277.137 241.564 207.314 -35.573 -12,84 -34.250 -14,18
CP tài chính 1.266 4.138 3.370 2872 226,86 -768 -18,56
CP bán hàng 8.600 10.582 8.476 1.982 23,05 -2.106 -19,90
CP QLDN 5.200 5.497 5.451 297 -5,71 -46 -0,84
CP khác 182 19 5 -163 -89,56 -14 -73,68
Tổng chi phí 292.385 261.800 224.616 -30.585 -10,46 -37.184 -14,20
Lợi nhuận sau
thuế 4.688 4.465 3.290 -223 -4,76 -1.175 -26,32
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

42
 Giai đoạn 2007 - 2008: Tổng doanh thu năm 2008 giảm 9,9% (giảm 29.596
triệu đồng) so với năm 2007 kéo theo sự giảm nhẹ trong lợi nhuận của công ty.
Nguyên nhân chính do doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm
(giảm 10,54%). Cụ thể là do tình hình XK năm 2008 biến động, thị trường tiêu thụ
hàng thủy sản bị thu hẹp, ảnh hưởng đến doanh thu thuần của công ty. Đứng trước
khó khăn của nền kinh tế khủng hoảng, công ty đẩy mạnh tăng cường các hoạt động
cho thuê tài chính, như cho thuê kho bãi gửi hàng, kinh doanh kho lạnh,v.v... Nhờ
vậy doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty tăng mạnh so với năm 2007(tăng
1.936 triệu đồng tức 403,33%) đã góp phần ổn định lợi nhuận cho công ty. Vì thế
mặc dù trong tình hình nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng lợi nhuận của công
ty chỉ giảm 4,76% hay 223 triệu đồng.
× Giai đoạn năm 2008 - 2009: Tổng doanh thu của công ty năm 2009 giảm
14,68%; do doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ cùng với doanh thu từ các
hoạt động tài chính đều giảm (15,01% và 11,8%) so với năm 2008. Nguyên nhân
chính là do những tháng đầu năm 2009 là giai đoạn khủng hoảng tác động nghiêm
trọng nhất, mặt khác lĩnh vực dịch vụ nhà hàng hải sản và đồ trang trí nội thất được
công ty chính thức đưa vào hoạt động, vì là năm đầu kinh doanh nên còn khó khăn
trong việc thu hút khách hàng, làm ảnh hưởng đến tổng doanh thu của công ty. Vì
thế lợi nhuận năm 2009 của công ty chỉ đạt 3.290 triệu đồng giảm 26,32% so với
năm 2008.
3.1.6.2. Tình hình Xuất Khẩu
 Kim Ngạch XK:
Thông qua bảng và biểu đồ về tình hình chế biến và XK của công ty, nhận thấy
KNXK của công ty hai năm gần đây có chiều hướng giảm nhẹ, cụ thể:
´ Giai đoạn năm 2007 - 2008: sản lượng chế biến năm 2008 tăng, nhưng sản
lượng XK trực tiếp lại không cao (giảm 17,23% so với năm 2007), chủ yếu giá trị
XK của công ty là do XK ủy thác, vì trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó
khăn, một mặt thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, mặt khác công ty lại phải chịu áp lực
giảm giá từ sức ép của rào cản kĩ thuật. Trong khi đó diện tích nuôi trồng thủy sản
trong nước bị thu hẹp, đẩy giá nguồn nguyên liệu tăng cao. Giá trị KNXK năm 2008
của công ty có giảm nhẹ so với năm 2007 (giảm 0,58% hay 64.532USD).
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

43
Bảng 6: Tình hình chế biến và XK của công ty năm 2007, 2008 và 2009
Năm 2008/2007 2008/2009
Chỉ tiêu
2007 2008 2009 ± % ± %
Sản lượng
chế biến
(tấn)
11.500 12.102 8.300 602 5,23 -3,802 -31,42
Sản lượng
XK (tấn)
6.976 5.774 5.660 -1.202 -17,23 -114 -1,97
KN XK
(ngàn USD)
11.203,08 11.138,55 8.923,12 -64.532 -0,58 -2.215,43 -19,89
Nguồn: Phòng XNK công ty Hải Sản 404 (KNXK: Kim ngạch xuất khẩu)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Sản lượng chế biến (tấn)
Sản lượng xuất khẩu (tấn)
Kim ngạch XK (ngàn USD)

Biểu đồ 2: Tình hình biến động sản lượng và KNXK hải sản của Cty 404
qua ba năm 2007, 2008 và 2009

´ Giai đoạn năm 2008 - 2009: sản lượng chế biến và XK đều giảm, tuy nhiên
sản lượng XK chỉ giảm nhẹ với 1,97%. Nguyên nhân do ảnh hưởng của thị trường
tiêu thụ đầu ra, và khó khăn trong việc tìm kiếm thu mua nguồn nguyên liệu đầu
vào. Mặt khác do một số máy móc và trang thiết bị cũ đã xuống cấp, gây ra không ít
khó khăn trong cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và giá thành trên thị trường. Giá
trị KNXK năm 2009 giảm 19,89% (2.215.430USD) so với 2008.
 Tình hình XK theo cơ cấu thị trường: Qua biểu đồ nhận thấy thị trường XK
của công ty rất đa dạng, sản phẩm được XK sang hầu hết các nước phát triển và
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

44
phân bổ khắp các Châu lục. Trong đó doanh thu chính của công ty là từ thị trường
Châu Á và Châu Âu.
Bảng 7: KNXK theo cơ cấu thị trường năm 2007, 2008, và 2009
ĐVT: 1.000 USD
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Chỉ tiêu
KN
Tỉ trọng
(%)
KN
Tỉ trọng
(%)
KN
Tỉ trọng
(%)
CHÂU Á
5.605,53
50,03 8.470,293 76,04 6.077.399 68,11
CHÂU ÂU 4.293,06 38,32 589,532 5,29 1.337,29 14,99
CHÂU MĨ 883,97 7,89 686,563 6,16 717,105 8,04
CHÂU PHI 420,52 3,75 1.392,16 12,51 791,33 8,86
Tổng KN
XNK
11.203,82 100 11.138,55 100 8.923,12 100
Nguồn: Phòng XNK công ty Hải Sản 404.(KNXK: kim ngạch xuất khẩu)
0
20
40
60
80
100
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
CHÂU PHI
CHÂU MĨ
CHÂU ÂU
CHÂU Á

Biểu đồ 3: KNXK theo cơ cấu thị trường năm 2007, 2008 và 2009

´ Thị trường Châu Á: Là thị trường XK ổn định nhất của công ty; và tỉ trọng
KNXK cũng ngày càng tăng (năm 2008 là 50,03% và năm 2009 là 68,11%). Các
nước XK chính sang thị trường này gồm: Hàn quốc, Hong Kong, Singapore,
Malaysia, Brunei và Nhật Bản. Trong đó Hàn Quốc hiện là thị trường chủ lực và giá
trị XK ổn định nhất. Các nước còn lại giá trị XK không đáng kể, và sản lượng XK
cũng không ổn định.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

45
´ Thị trường Châu Âu: Đây là thị trường XK với nhiều yêu cầu gắt gao, vì
thế công ty luôn phải cẩn trọng trong quá trình XK sang thị trường này. Thị trường
tại Châu Âu gồm các nước: Đức, Nga, Bỉ, Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan, Hà Lan, Thụy
Điển và CH Czech. Trong đó Nga và Ba Lan là hai thị trường XK chiếm thị phần
cao và ổn định của công ty. Năm 2008, tỉ trọng XK sang Châu Âu giảm mạnh (chỉ
còn 5,29%) nguyên nhân chính là sụt giảm thị phần từ thị trường Nga, trong năm
2008, chỉ có 24DN được phép XK trực tiếp sang thị trường này. Tuy nhiên đến năm
2009, công ty đã khôi phục lại thị phần tại một số nước có nhu cầu tiêu thụ hải sản
lớn của EU, đưa thị phần Châu Âu lên đứng thứ hai với 14,99% trong tổng KNXK.
´ Thị trường Châu Mĩ: Có tốc độ phát triển nhanh, nhưng cũng là một thị
trường khó tính, với nhiều qui định về chất lượng vệ sinh ATTP cộng thêm những
qui định về bảo vệ môi trường sinh thái. Đây được coi là những rào cản kĩ thuật làm
hạn chế khả năng XK thủy sản của Việt Nam nói chung và công ty Hải sản 404 nói
riêng. Các nước trong thị trường này là Mỹ, Uruguay và Mexico. Năm 2009, công
ty mở rộng XK sang Chile, và Canada. Tuy KNXK chưa cao, chỉ chiếm tỉ trọng từ
7-8%; nhưng nhận thấy công ty đang có hướng đầu tư mở rộng qui mô và thị phần.
´ Thị trường Châu Phi: Tình hình XK đang ngày càng biến động do những
qui định mới ngày càng gắt gao, cũng như các DN khác, công ty tìm ra hướng giải
quyết mới cho mình đó là XK sang thị trường U.A.E; đây là một thị trường mới đầy
tiềm năng của Châu Phi, KNXK sang quốc gia này cũng đang ngày càng tăng. Đưa
tỉ trọng XK sang Châu phi năm 2008 lên 12,51%; đây chính là một bước tiến mới
về thị phần bảo đảm cân băng doanh thu XK cho hoạt động kinh doanh của công ty.
 Tình hình tiêu thụ theo cơ cấu sản phẩm
Mặt hàng XK chính của công ty trong ba năm gần đây là Chả cá surimi và Cá
tra fillet, trong đó mặt hàng chả cá luôn chiếm tỉ trọng cao hơn (60 - 69%) mặt hàng
cá tra fillet (30 - 39%) và đang ngày càng thu hút thị hiếu người tiêu dùng ở nhiều
quốc gia khác nhau; đặc biệt là các nước Đông Âu. Tỉ trọng XK mặt hàng cá tra
fillet ngày càng giảm dần; năm 2009 giảm 9% so với năm 2007 và giảm 3% so với
năm 2008; Đặc biệt tổng giá trị KN xuất hàng trực tiếp của công ty năm 2008 giảm
mạnh; do tình hình kinh tế không ổn định và do trở ngại tâm lí của người tiêu dùng
về các vụ kiện bán phá giá cá tra, và yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

46
Bảng 8: Cơ cấu sản phẩm XK của công ty qua 3 năm 2007, 2008 và 2009
ĐVT: 1000 USD
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Chỉ tiêu
KN
Tỉ trọng
(%)
KN
Tỉ trọng
(%)
KN
Tỉ trọng
(%)
Chả cá surimi 3.380,90 60,93 2.265,33 66,17 3.751,62 69,7
Cá tra fillet 2.167,99 39,07 1.158,09 33,83 1.631,04 30,3
Tổng 5.548,89 100 3.423,42 100 5.382,66 100
Nguồn: Phòng XNK công ty Hải sản 404

3.2. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU
 Năm 2007: KNXK sang EU+2 của công ty đạt giá trị cao và tương đối ổn
định (4.093.260 USD). Trong đó Nga là một thị trường tiêu thụ lớn của công ty, đạt
tỉ trọng KNXK cao nhất 2.360.876 USD (chiếm 54%). Thị trường thuộc các nước
Đông Âu có giá trị XK cao nhất là Ba Lan đạt 1.016.160 USD( 24%); đứng thứ hai
là Tây Ban Nha 463.014 USD(11%); ngoài ra còn có các thị trường như Đức (7%);
Bỉ (3%); Thụy Điển và CH Czech (1%) tuy giá trị và sản lượng XK chưa cao nhưng
đây là thị trường tiêu dùng mới đầy tiềm năng tại EU.
 Năm 2008, với sự biến động của nền kinh tế thị trường, tình hình kinh tế suy
giảm, chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát cao, đã kéo theo sự sụt giảm trong nhu cầu
tiêu dùng của người dân tại các nước EU. Công ty chỉ XK sang Đức, thị trường tiêu
thụ hải sản lớn nhất của EU với giá trị đạt được 6.692USD.
Giá trị XK năm 2008 giảm 86,27% so với năm 2007, nguyên nhân chính là thị
trường tiêu thụ lớn tại Châu Âu của công ty (Nga) gặp một số trở ngại trong thủ tục
XK, đặc biệt giai đoạn này Nga bắt đầu thắt chặt kiểm soát chất lượng, và sau khi
trải qua các đợt kiểm tra điều kiện sản xuất trực tiếp chỉ có 24DN được phép đưa
hàng sang Nga, ngoài ra có 3 công ty đã bị ra lệnh cấm NK sang thị trường này. Vì
vậy giá trị XK của công ty cũng vì thế mà giảm mạnh (giảm 87,06% so với năm
2007). Tuy nhiên công ty, đã cố gắng mở rộng thị phần sang Ukraine, với giá trị XK
đạt 277.440 USD (tương đương 47%).

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

47
Bảng 9: Cơ cấu giá trị XK sang thị trường EU + 2 năm 2007, 2008 và 2009
ĐVT: 1000 USD
Năm 2008/2007 2009/2008
Chỉ tiêu
2007 2008 2009 ± % ± %
RUSSIA 2.360,876 305,40 - -2.055,476 -87,06 -305,4 -100
UKRAINE - 277,44 - 277,440 100 -277,44
GERMANY 300,072 6,69 327,08 -293,380 -97,76 320,388 47,88
THỤY ĐIỂN 28,500 - - -28,500 -100 - -
BA LAN 1.016,160 - 219,13 -1.016,160 -100 219,13 100
CH CZECH 14,070 - - -14,070 -100 - -
BEGIUM 110,368 - 791,08 -110,368 -100 791,08 100
SPAIN 463,014 - - -463,014 -100 - -
Tổng KNXK 4.293,060 589,53 1.337,29 -3.703,528 -86,27 747,758 126,84
Nguồn: Phòng XNK, công ty Hải sản 404 (KNXK: Kim ngạch xuất khẩu)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Ukraine
SPAIN
BEGIUM
CH CZECH
BA LAN
THỤY ĐIỂN
GERMANY
Russia

Biểu đồ 4: Cơ cấu giá trị XK sang thị trường EU + 2
của công ty năm 2007, 2008 và 2009

 Năm 2009, Giá trị XK sang các nước EU tính đến thời điểm 6 tháng đầu năm
2009, so với cùng kì năm 2007, có xu hướng tăng nhẹ, nhưng đến cuối kì, tổng giá
trị XK lại tiếp tục giảm, chỉ bằng một phần tư (1.337.290 USD) so với năm 2007.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

48
Tuy nhiên so với tình hình không ổn định của năm 2008, giá trị KNXK sang EU
năm 2009 tăng 126,84%, đây là một sự khôi phục đáng mừng sau biến động của
nền kinh tế. Đức, Bỉ, Ba lan vẫn là ba thị trường tiêu thụ chính tại EU.
Nhận xét chung:
Từ việc phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và xuất khẩu trên ta nhận
thấy doanh thu xuất khẩu luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu bán hàng
của công ty trong suốt ba năm gần đây. Trong khi đó doanh thu bán hàng nội địa và
các hoạt động dịch vụ khác không đáng kể. Đơn giản vì người tiêu dùng Việt Nam
chưa có thói quen sử dụng hàng chế biến sẵn, mà chủ yếu là sử dụng các mặt hàng
còn tươi sống và chế biến ngay.
Ngược lại, thông qua sản lượng chế biến và xuất khẩu ta nhận thấy sản phẩm
đã qua chế biến (chả cá surimi và cá tra fillet) lại đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu
dùng Thế Giới. Đặc biệt Châu Á và EU là hai thị trường đã đóng góp lớn vào giá trị
kim ngạch xuất khẩu của công ty. Tuy tình hình biến động kinh tế đã làm doanh thu
và lợi nhuận năm 2008 giảm so với năm 2007; đồng thời tác động vào những tháng
đầu năm 2009, tuy nhiên với số liệu thực trạng trên đã thể hiện khả năng ứng phó
linh hoạt trước những biến động thị trường của công ty. Điều này cũng chứng tỏ
rằng công ty cần có chiến lược cụ thể hơn để đầu tư cho quá trình nghiên cứu thâm
nhập thị trường xuất khẩu, nhất là những thị trường tiềm năng nhưng khó tính như
EU, để đảm bảo hoạt động kinh doanh và xuất khẩu của công ty ngày càng hiệu quả
hơn.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

49
CHƯƠNG 4

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
--- ·-e ---
4.1. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI EU
4.1.1. Mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt nam - EU
Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với EU từ năm 1990. Đỉnh cao của
mối quan hệ hợp tác dựa trên hướng hài hòa lợi ích giữa hai bên là sự kiện kí kết
"Hiệp định hợp tác Việt Nam - EU" (1995). Trên cơ sở đó, mối quan hệ giữa Việt
Nam - EU ngày càng được mở rộng; EU trở thành đối tác thương mại với nguồn
cung cấp FDI lớn thứ hai Việt Nam. (Tính đến tháng 09/2008 đạt 11,82 tỷ USD).
Năm 2007 KN XNK hàng hoá giữa Việt Nam và các nước Châu Âu đạt 16,74 tỷ
USD. Thị trường XNK chủ yếu vẫn là EU, chiếm 91,3% tổng trị giá XK và 75,83%
tổng trị giá NK hàng hoá giữa Việt Nam và Châu Âu.
5

Năm 2008 thương mại hai chiều Việt Nam – EU đạt hơn 21,08 tỷ USD, trong
đó XK đạt 12,4 tỷ USD, chiếm 19,78% KNXK của cả nước; NK 8,68 tỷ USD,
chiếm 10,75% KNNK của cả nước. So với năm 2007, XK tăng 78,81% trong khi
NK tăng 97,49%. Việt Nam từ trước đến nay vẫn là nước xuất siêu sang EU. Theo
bảng 10 số liệu thống kê cho thấy tính đến 10 tháng đầu năm 2009 thì KNXK của
Việt Nam sang EU là 6,6 tỉ USD, KNNK là 2,9 tỉ USD. Tuy nhiên do khủng hoảng
kinh tế, KNXK 10 tháng đầu năm 2009 đã giảm 6,27% so với cùng kì năm 2008.

Bảng 10: Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và EU
Đvt: triệu USD
Tổng XNK
VN - EU
Tháng
10/2009
Tháng
10/2008
Chênh lệch
10/09-10/08
10 tháng đầu
năm 2009
Chênh lệch so
với 10/2008
Việt Nam XK 566,180 655,504 - 14,9% 6.630,996 - 6,27%
Việt Nam NK 366.641 285,079 28,6% 2.957,629 6,20%
Cán cân 199,539 380,425 - 3.673,367 -
Tổng KN XNK 966,593 950,583 - 1,9% 9.588,625 - 2,75%
Nguồn: Thương vụ Việt nam tại EU, Bỉ và Lucxembour

5
http://Thitruongnuocngoai.com.vn
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

50
× Triển vọng:
Một là, Cơ cấu kinh tế Việt Nam và các nước Châu Âu có tính bổ sung lẫn
nhau hơn là tính cạnh tranh xét trên tổng thể. Do có trình độ phát triển khoa học kỹ
thuật và công nghệ cao, những mặt hàng mà EU có thế mạnh hầu hết thuộc các
ngành công nghiệp, hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng lớn. Trong khi đó, nhu
cầu NK phần lớn là hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, thuỷ sản,… là những mặt
hàng Việt Nam có lợi thế so sánh và có nguồn cung tương đối dồi dào.
Hai là, Hiệp định thương mại tự do giữa các nước ASEAN có tác dụng hấp
dẫn các doanh nhân EU đến Việt Nam. Bên cạnh đó, chính sách của Chính phủ Việt
Nam về củng cố và phát triển quan hệ đối tác nhiều mặt với các nước châu Âu,
trong đó có một số nước được xác định là đối tác chiến lược và đối tác quan hệ chặt
chẽ. Niềm tin giữa các Chính phủ và các DN ngày càng được củng cố.
Ba là, nhu cầu của người tiêu dùng EU dành cho mặt hàng thủy sản ngày
càng cao. Các nước ASEAN hiện là nhà cung cấp thủy sản lớn của EU với tốc độ
tăng trưởng XK là 38%/năm. Chính vì vậy Ủy Ban EC đã thông qua Chiến lược
hợp tác giai đoạn 2007 – 2010 với 624 dự án hỗ trợ về kỹ thuật cho các nước XK;
trị giá khoảng 4,3 tỷ Euro
6
được triển khai ở ASEAN và các nước đang phát triển
khác nhằm vào mục tiêu hỗ trợ về tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, đơn giản hóa thủ
tục hải quan. Bên cạnh hỗ trợ kỹ thuật, EC cũng có chương trình đào tạo lao động
và cán bộ kỹ thuật cho các nước đang phát triển XK thủy sản vào EU. Tăng cường
đầu tư; thúc đẩy buôn bán thông qua việc dành cho một số mặt hàng của ta mức
thuế quan ưu đãi phổ cập GSP, và tăng vốn ODA hàng năm.
Riêng thị trường Nga: Có 4 lí do chính để ngành thủy sản VN đẩy mạnh
XK vào Nga, vì hai quốc gia vốn đã được xác định là đối tác chiến lược của nhau,
phía VN đã có Ban điều hành XK thủy sản sang Nga, còn phía Nga đã có Hiệp hội
hàng NK của VN, và thứ ba vì nền kinh tế Nga đã phục hồi mạnh từ đầu năm 2010.
Thứ tư là sự ra đời của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) với nhiệm vụ
chính làm cầu nối kinh tế - thương mại - đầu tư sẽ tạo kênh thanh toán an toàn thuận
lợi cho các DNVN.


6
: vista.com Mạng thông tin khoa học và công nghệ VN
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

51
4.1.2. Môi trường chính trị - pháp luật (P - Political)
4.1.2.1. Môi trường chính trị
Trước tháng 5/2004, EU bao gồm 15 quốc gia thành viên. Đến thời điểm 2009
EU đã có 27 quốc gia thành viên. Mốc lịch sử đánh dấu sự hình thành EU là bản
"Tuyên bố Schuman" của Bộ trưởng Bộ ngoại giao Pháp vào ngày 09/05/1950 với
đề nghị đặt toàn bộ nền sản xuất than, thép, của Cộng Hòa Liên Bang Đức và Pháp
dưới một cơ quan quyền lực chung trong một tổ chức mở cửa để các nước Châu Âu
khác cùng tham gia. Thông tin cơ bản về thị trường EU, được thống kê theo Bảng
phụ lục số 2. Liên minh Châu Âu, có diện tích tổng quan là 4.324.782km
2
với hơn
490 triệu người gồm nhiều dân tộc khác nhau của Châu Âu. Tỉ lệ gia tăng dân số
không cao (0,16%), lại có mức thu nhập bình quân đầu người khá cao 32.900USD,
đây thực sự là một thị trường xuất khẩu đầy triển vọng không chỉ của riêng Việt
Nam mà còn của các quốc gia Mỹ, Nhật, Trung Quốc và Nga.
Euro là đồng tiền chung của các nước EU, nó có ý nghĩa kinh tế vô cùng to lớn
với các quốc gia này. Chính nhờ đồng tiền chung mà các nước Châu Âu đã giảm
đáng kể tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Châu Á, đồng thời chính
sự ổn định đó đã đem lại cho nền kinh tế các nước EU một tốc độ tăng trưởng khả
quan, giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp và mức thâm hụt ngân sách cũng như nợ vay. Tình
hình chính trị của các nước trong khu vực giai đoạn gần đây tương đối ổn định, vì
thế đây là một môi trường kinh doanh tốt cho Việt Nam.
× Thị trường Nga: với 83 bang và dân số trên 150 triệu người, Liên Bang Nga
là một thị trường rộng lớn với nền chính trị tương đối ổn định, được đánh giá là thị
trường quan trọng của Việt Nam ở khu vực Đông Âu, và là một trong những thị
trường XK thủy sản chính của Việt Nam.
4.1.2.2. Môi trường pháp luật
Từ đầu năm 2006, liên minh EU đã đưa ra luật mới đối với mặt hàng thủy
sản NK. Luật này được xem như là nhất thể hóa qui định của EU.
7
Luật NK được
hài hòa thống nhất theo nguyên tắc chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn chung của EC về
hàng thủy sản thay vì phải điều chỉnh theo từng thị trường như trước kia. Các nước
XK chỉ cần tiếp cận và thương lượng với một nhà XK chính duy nhất là EC, nhưng

7
Nguồn: Vietnam Information for science & technology Advance
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

52
lại được tiêu thụ sản phẩm ở EU đã được mở rộng. Về mặt chính sách, qui trình
hoạch định và ban hành các quyết định liên quan đến thương mại của EC khá phức
tạp. Trên phương diện pháp lý, các nước thành viên EU đã trao quyền hoạch định
chính sách thương mại cho Uỷ ban EC nhưng tất cả các nước này đều cử đại diện và
chuyên gia tới Bruxeles làm việc tại các cơ quan quyền lực của EU. Với qui mô EU
ngày càng mở rộng, việc thiết kế và quyết định chính sách thương mại chung cho cả
khối sẽ trở nên ngày càng khó khăn và chậm chạp. Việc vận động hành lang đối với
các chính sách này cũng trở nên vô cùng nan giải và tốn kém, nhất là đối với các
nước đang phát triển như Việt Nam.
4.1.3. Tình hình kinh tế EU giai đoạn gần đây (E - Economics)
Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới sẽ tác động tiêu cực đến 27 nước thành
viên EU trong năm 2010. Trong đó, nạn thất nghiệp, điều kiện tài chính yếu kém
cùng với những rủi ro lớn hơn có thể là nguyên nhân chính làm giảm các dự án đầu
tư trong lâu dài tại EU. Theo dự báo tăng trưởng của các nước đứng đầu EU, thì
GDP của Pháp năm 2010 chỉ có thể đạt 0,9%, Đức 0,8% và Anh thấp nhất ở mức
0,6%. Tỷ lệ thất nghiệp của Pháp được dự báo sẽ xấp xỉ 10%; Hungari là 12% trong
năm 2010.
Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, GDP của EU trong quý I/2009
giảm 2,4% so với quý I/2008; quý II/2009 giảm 0,3% so với quý I/2009. Như vậy,
tốc độ suy giảm GDP này đã chậm lại. Tăng trưởng GDP của EU năm 2009 đạt
khoảng -4,2% và theo dự báo năm 2010 đạt khoảng – 0,5% đến + 0,9%. Trong khi
đó, chỉ số lạm phát đã có dấu hiệu tăng trở lại, tháng 8/2009 đạt mức 0,6% (tháng
7/2009 là 0,2%). Năm 2009 lạm phát tại EU khoảng 1%. Do đời sống khó khăn
cộng với tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng (tháng 8/2009 đạt mức 9,1%
tương đương gần 22 triệu người – mức cao nhất kể từ tháng 3/2004)
8
.
KNXK của EU 9 tháng đầu năm 2009 giảm 19%; NK giảm 26% so với cùng
kì năm 2008%. Cán cân KN XNK của EU 9 tháng đầu năm 2009 thâm hụt 91,1 tỉ
Euro, tuy nhiên con số này đã giảm so với cùng kì năm 2008 là 45%. Song tình hình
khủng hoảng này đã phần nào tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam.


8
Thống kê từ Eurostat
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

53
Bảng 11: Kim Ngạch XNK của EU 9 tháng đầu năm 2009
Đơn vị: tỉ Euro
9 tháng 2009 9 tháng 2008 So sánh
EU xuất 795,2 986,7 - 19%
EU nhập 886,3 1.191,1 - 26%
Cán cân -91,1 -204,6 - 45%
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg.

Thị trường Nga: sau khi lệnh cấm NK thủy hải sản của Nga với VN được xóa
bỏ (14/2/2009); chỉ tính trong tháng 12 năm 2009 KNXK cá tra, cá basa sang Nga
đã tăng 2-3 lần so với cùng kì năm 2008. Ước tính đến giữa tháng 12/2009 KNXK
cá tra vào thị trường này đạt trên 70 triệu USD
9
.
 Mặt hàng hủy sản: EU là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất Thế giới, với
KNNK hàng năm lên tới 34 tỉ USD. Trong đó cá đông lạnh (cá tra, cá basa, cá ngừ)
là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu thủy sản vào EU. Thị trường
tiêu thụ nhiều nhất cá đông lạnh của Việt Nam vào EU phải kể đến Đức, Tây Ban
nha, Ý và Hà Lan.
 Các kênh trung gian tại thị trường EU
10
:
* Các đại lí: thích hợp cho sản xuất trung bình lớn hoặc các tổ chức xuất khẩu
với chức năng kết hợp nhiều hơn hai nhà sản xuất nhỏ lẻ ở các nước đang phát triển.
Mức % hoa hồng đại lí hưởng từ 3-5%.
* Nhà nhập khẩu/ người bán buôn: bên cạnh hoạt động mua bán, làm thủ tục
XNK, còn cung cấp những thông tin hướng dẫn rất hữu ích. Đây là kênh phân phối
quan trọng nhất đối với các nhà xuất khẩu của các nước đang phát triển
* Tổ chức marketing xuất khẩu: là kênh phân phối khá quan trọng vì họ liên hệ
trực tiếp với các công ty lớn và có tiếng tăm tại EU. Tập trung vào việc marketing
sản phẩm và thuê các nước có giá nhân công thấp để gia công sản phẩm.
* Các tập đoàn mua hàng: gồm nhiều nhà buôn bán độc lập, hoạt động mạnh ở
Đức và Hà Lan, quan hệ tốt với các tập đoàn sẽ xuất khẩu được một lượng hàng lớn
sang EU.

9
Theo hiệp hội chế biến & xuất khẩu thủy sản VN
10
Sổ tay thông tin qui định về EU
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

54
Trong 9 tháng đầu năm 2009, EU đã thực hiện nhiều bước quan trọng trong việc
hoạch định chính sách nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đề xuất
nhiều biện pháp nhằm điều chỉnh các thiết chế tài chính nội khối cũng như trên bình
diện quốc tế (IMF và WB); đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường và nguồn lợi
thiên nhiên; xúc tiến thỏa thuận FTA với một số nước và khu vực Châu Á Thái
Bình Dương, đây thực sự là một cơ hội tốt cho Việt Nam tăng cường mối quan hệ
phát triển về kinh tế với EU.
4.1.4. Môi trường văn hóa (S - Socialcutural)
Thị trường EU cho phép tự do luân chuyển hàng hóa giữa các nước thành
viên, tuy nhiên mỗi quốc gia lại có đặc điểm và thị hiếu tiêu dùng riêng. Tuy có
những khác biệt nhất định nhưng đến 15 nước thành viên đều là các quốc gia nằm ở
phía Tây và Bắc Âu nên cũng có những điểm tương đồng về kinh tế và văn hóa.
 Một số điểm khác biệt về văn hóa:
- Tập quán kinh doanh : Trong khi châu Âu có văn hoá kinh doanh phương
Tây (dựa vào luật pháp và uy tín thương hiệu) thì Việt Nam vẫn mang đặc trưng văn
hoá phương Đông (chịu ảnh hưởng lớn của quan hệ và uy tín cá nhân).
- Trở ngại ngôn ngữ: Trong khi tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ kinh doanh
quốc tế thì nhiều DN (kể cả ở Việt Nam và một số nước Đông, Nam Âu) vẫn chưa
làm chủ được ngôn ngữ này.
- Con người: mang chủ nghĩa hiện thực được tạo nên bởi lịch sử. Mang một
niềm tin rằng các cá nhân là trung tâm của cuộc sống, có ý thức về trách nhiệm và
xã hội cao. Cho rằng tối đa hóa lợi nhuận không phải là mục tiêu đầu tiên trong kinh
doanh mà họ khao khát về sự an toàn và ổn định.
 Thị hiếu tiêu dùng:
Người tiêu dùng EU có sở thích và thói quen sử dụng các sản phẩm có nhãn hiệu
nổi tiếng trên Thế Giới. Họ có thu nhập và mức sống khá cao, thế nên yêu cầu cũng
rất khắt khe về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm nói chung cũng như vệ sinh
và chất lượng của thực phẩm nói riêng. Họ cho rằng khi dùng những sản phẩm
mang nhãn hiệu nổi tiếng sẽ rất an tâm về chất lượng và an toàn cho người sử dụng.
Nhiều trường hợp sản phẩm này rất đắt nhưng họ vẫn mua và không thay đổi sang
sản phẩm nổi tiếng khác dù giá rẻ hơn nhiều.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

55
Người tiêu dùng EU không mua những mặt hàng thủy hải sản NK bị nhiễm độc,
do tác động của môi trường hoặc do chất phụ gia không được phép sử dụng. Đối với
sản phẩm thủy hải sản đã qua chế biến, người Châu Âu chỉ dùng những sản phẩm
đóng gói có ghi rõ tên sản phẩm, nơi sản xuất, điều kiện bảo quản, hướng dẫn sử
dụng và mã vạch rõ ràng. Đặc biệt người tiêu dùng Nga và Ukraine có thị hiếu rất
giống với người tiêu dùng VN, đây chính là một thuận lợi cơ bản.
4.1.5. Môi trường công nghệ (T - Technological)
4.1.5.1. Yêu cầu thị trường
 Đối với hệ thống quản lý
Theo tiêu chuẩn đảm bảo sản phẩm Nuôi Trồng Tích hợp Eurepgap, là một sáng
kiến của các nhà bán lẻ thuộc Tập Đoàn Bán lẻ Châu âu (EUREP). Eurepgap bao
gồm một bộ tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và tác động về mặt môi trường. Kể từ
tháng 12/2004, tiêu chuẩn mới đã được áp dụng cho các loại cá được nuôi trồng.
11

Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu dành cho cá đã chế biến (GFSI) (được
đưa ra năm 2000), đặt ra những yêu cầu cần thiết phải tăng cường độ an toàn thực
phẩm; tăng lòng tin người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả chi phí cho toàn dây
chuyền cung cấp, dựa trên nguyên tắc: an toàn thực phẩm là một vấn đề không
mang tính cạnh tranh, bởi bất kì trục trặc tiềm ẩn nào nảy sinh cũng đều dẫn đến
hậu quả xấu đối với toàn bộ khu vực kinh tế. Bốn tiêu chuẩn bắt buộc đầu tiên là:
Tiêu chuẩn kỹ thuật BRC. Mã HACCP Hà Lan, Tiêu chuẩn EFSIS và Tiêu chuẩn
quốc tế về kiểm toán và các nhà cung cấp thực phẩm.
12

Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP). Được đưa ra
nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh từ thực phẩm trong quá trình chế biến. Chứng
nhận HACCP ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trong thương mại và XK Các
công ty tại các nước thứ ba muốn XK thực phẩm sang EU cần phải có chứng nhận
HACCP và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm khác của EU
(Qui định của Ủy ban số 852/2004 và Qui định của Ủy ban số 853/2004).
 Đóng gói
Đóng gói nhằm mục đích bảo vệ thủy sản khỏi tác động của máy móc và tạo ra
khí hậu vi sinh thuận lợi hơn. Đóng gói và dán nhãn đặc biệt quan trọng khi được

11
Nguồn: chi tiết tại http://www.eurep.com/
12
Nguồn: chi tiết tại http://www.ciesnet.com
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

56
phân phối bởi các siêu thị và các cửa hàng lớn nhưng không mấy quan trọng đối với
các điểm bán lẻ truyền thống và dịch vụ thực phẩm. Hình thức và vật liệu đóng gói
thủy sản rất đa dạng phong phú, tuy nhiên cần lưu ý những điểm sau:
• Trọng lượng sản phẩm/ Kích cỡ sản phẩm/ Số lượng đóng trong một thùng.
• Tính lành của vật liệu/ Mùi.
• Khả năng xếp chồng lên nhau.
• Bắt mắt/ Dễ cầm.
• Vấn đề môi trường.
Luật EU quy định chất lượng các túi nhựa nên cùng cấp với chất lượng thức
ăn. Nghĩa là thủy sản tiếp xúc giữa thức ăn và túi nhựa không gây hại sức khỏe.
Trong trường hợp thủy sản đóng hộp có quy định dành riêng tỷ lệ thành phần cho
thủy ngân, Ủy Ban EC đã đưa ra danh sách gọi là "danh sách túi nhựa nên dùng".
Bao gói điều biến khí (MAP) là kỹ thuật đóng gói dành cho sản phẩm tươi
sống đang ngày càng được biết đến rộng rãi. Theo kỹ thuật này, dùng khí hoặc hỗn
hợp khí nhằm kéo dài tuổi thọ. MAP được áp dụng tối ưu có thể đảm bảo thủy sản
sống được 07 ngày trong siêu thị. Một kỹ thuật đóng gói nữa là đóng gói chân
không, đặc biệt phổ biến với sản phẩm hun khói.
Đóng gói bán buôn, đây là trường hợp của các nhà XK cá đông lạnh và các
loài giáp xác. Việc đóng gói cá đông lạnh phụ thuộc vào việc sản phẩm còn nguyên
con hay phi lê được chế biến công phu (sản phẩm giá trị gia tăng). Tuy nhiên,
nguyên tắc cơ bản cũng giống như đóng gói tôm đông lạnh: một thùng đựng túi
polyethylene bao quanh khối đông lạnh hoặc miếng cá phi lê hoặc các sản phẩm
khác. Tất cả mặt hàng thủy sản nên được đóng gói theo cách chúng có thể được xếp
lên nhau để vận chuyển trên pa-let.
× Dán nhãn
Tất cả luật mới của EU đều và sẽ dựa trên qui tắc "người tiêu dùng sẽ không bị
bất kỳ sản phẩm nào hay bao bì nào đánh lừa". Hai luật chính về dán nhãn là Quy
định của Hội đồng 2000/104/EC và Hướng dẫn Hội Đồng 2000/113/EC.
Đối với thủy sản đánh bắt Nhãn hiệu MSC là nhãn hiệu quan trọng nhất, để
khuyến khích những tập quán và quản lý việc đánh bắt có trách nhiệm về mặt môi
trường. Những nhãn hiệu quan trọng khác liên quan đến sự an toàn của cá heo khi
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

57
đánh bắt cá ngừ như: nhãn thân thiện với “cá heo”, “an toàn cho cá heo”, “Flipper
Seal of Approval”.
Với mục đích vệ sinh thực phẩm, và cho phép truy nguyên nguồn gốc hải sản,
luật EU quy định rằng trên tất cả bao bì phải ghi rõ nước xuất xứ và các quy trình
chế biến được thông qua tại nước đó. Hai mục này phải được viết hoặc in không thể
tẩy xóa. Cách thức được hoan nghênh nhất là in trước trên bao bì. Trong một số
trường hợp có thể sử dụng nhãn dán nhưng tuyệt đối không dễ bóc, chẳng hạn: xé
theo từng miếng nhỏ để cố xóa nó đi. Nhãn dán phải là ngôn ngữ dễ hiểu cho người
sử dụng. Luật quốc gia có thể yêu cầu một ngôn ngữ chính thống hoặc, trong một số
trường hợp có thể sử dụng nhãn hiệu bằng một số ngôn ngữ. Quy Định của ủy ban
số 2001120651EC đề cập đến những yêu cầu mới đối với việc dán nhãn thủy sản và
các sản phẩm nuôi trồng cung cấp cho khu vực bán lẻ theo Bảng Phụ lục số 1.
× Quản lý rác thải bao gói
Một chính sách hiệu quả nhằm giảm rác thải bao gói và tăng cường tái chế được
Ủy Ban EC đưa ra là "Lưu ý về vấn đề đóng gói XK tháng 10/1992", Bên cạnh Lưu
ý này có Chỉ thị tháng 12/1994 (94/62/EC) nhấn mạnh vào việc tái chế các nguyên
vật liệu đóng gói. Các chính sách của Châu âu và quốc gia có thể yêu cầu nhà XK
phải giảm thiểu lượng vật liệu bao gói (bao gói vận chuyển, bao gói xung quanh và
bao gói hàng bán), và có chế độ ưu đãi đối với những vật liệu có thể tái sử dụng
hoặc tái chế. Nếu không nhà NK sẽ phải đối mặt với chi phí bổ sung, vì thế giảm
tính cạnh tranh.
4.1.5.2. Một số quy tắc kiểm soát
× Đối với ngư dân: FAO đã đưa ra Quy tắc kiểm soát toàn cầu đối với ngư dân
bao gồm các nguyên tắc và tiêu chuẩn quản lý và phát triển nghề đánh bắt. Bộ luật
này được nhất trí thông qua trong Hội thảo của FAO ngày 31/10/1995, dựng lên
khung chương trình quan trọng cho những nỗ lực quốc gia đến việc khai thác ổn
định các nguồn hải sản.
× Truy nguyên nguồn gốc: Người tiêu dùng châu Âu rất chú trọng nguồn gốc
của sản phẩm thủy sản. Họ muốn biết trong quá trình nuôi thủy sản, người nuôi sử
dụng loại thuốc, thức ăn cho tôm, cá có để lại dư lượng trên sản phẩm hay không.
Vì vậy theo qui định mới IUU của Ủy Ban Châu Âu, số 1005/2008 có hiệu lực từ
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

58
tháng 1 năm 2010, tất cả các sản phẩm biển NK vào EU phải có chứng nhận đánh
bắt cấp bởi quốc gia sở hữu vùng đánh bắt.
× Sản xuất không gây hại tới môi trường (ESP): Ảnh hưởng của quá trình sản
xuất đến môi trường địa phương ngày càng được chú trọng. Trong đó có suy giảm
nguồn cá (do đánh bắt cá tươi), và ô nhiễm mặt nước đặc biệt trong nuôi trồng thủy
sản. Lợi ích của ESP không chỉ là một môi trường trong sạch hơn, giảm tác nhân có
hại mà còn làm tăng tính hiệu quả, chất lượng sản phẩm hơn và hình ảnh công ty
cũng được cải thiện. Nhờ đó, sẽ có thêm cơ hội thị trường mới và tốt hơn.
Riêng thị trường Nga: không khó tính về chất lượng, cũng như yêu cầu về mẫu
mã, qui cách dán nhãn không quá cầu kì, nhưng đây là thị trường với những yêu cầu
gắt gao về thủ tục thanh toán. Tuy nhiên, đầu năm 2009, Cục thú y và kiểm dịch
động thực vật của Liên Bang Nga (VPSS) qui định tất cả các DN XK thủy sản vào
thị trường Nga nhất thiết phải có giấy phép, đây là hàng rào kĩ thuật không dễ vượt
qua. Đặc biệt vấn đề kho bãi ở Nga cũng là một trở ngại lớn khi các DN XK thủy
sản VN thực hiện chuyển hàng hóa vào Nga.
4.1.6. Thuế quan và hạn ngạch phi thuế quan
4.1.6.1. Thuế quan
Nhìn chung, mọi loại hàng vào EU phải nộp thuế NK trong đó có các sản phẩm
thủy sản. Thuế này do luật EU quy định. Mức thuế quan tùy thuộc nước xuất xứ và
sản phẩm. Nhiều nước hoặc nhóm nước trong đó có Thái Bình Dương đã được
hưởng ưu đãi khi gia nhập thị trường EU. Riêng hàng thủy sản Việt Nam sang EU
được hưởng Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập GSP theo chế độ cộng gộp của EU
dành cho ASEAN thuộc nhóm 03 (sản phẩm bán nhạy cảm), bao gồm phần lớn thủy
sản đông lạnh (tôm, cua, mực, cá tươi ướp lạnh,... Đây là nhóm mặt hàng EU
khuyến khích nhập khẩu. (Thông tin cụ thể về thuế hải quan EU có thể tham khảo
tại trang TARIC:
http://europa.eu.int.comm/taxation_customs/dds/cgibin/tarchap?Lang=EN)
 Hệ thống giá tham chiếu
EU đã đưa ra giá tham chiếu đối với một số sản phẩm thủy sản được lựa chọn,
coi đó là điểm xác định giá. Giá tham chiếu không có tính bắt buộc và các nước
phát triển được phép xuất sang EU với giá thấp hơn mức giá đó. Giá tham chiếu có
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

59
thể có tác dụng như một hình thức bảo hộ thị trường EU, nếu ủy Ban EU thấy cần
thiết. Các nước EU báo cáo tình hình NK theo giá này sang EU ở Brussels. Nếu giá
NK cá với khối lượng lớn vẫn tiếp tục dưới mức giá tham chiếu thì EU sẽ đặt mức
giá NK sàn cho giá tham chiếu đó.
 Thủ tục Hải quan tại EU
Hàng hóa nhập khẩu là đối tượng chịu thuế hải quan và thuế VAT. Hàng hóa
được qui định một mẫu thông quan để làm thủ tục hải quan, chuyển tới khu vực tự
do hoặc kho ngoại quan. Văn bản khai báo Hải quan được đệ trình bằng tài liệu
hành chính tiêu chuẩn sang SAD (Single Administrative Document). Tài liệu gửi
kèm khai báo hải quan gồm: Hóa đơn kinh doanh, tờ khai định giá Hải quan, chứng
nhận xuất xứ, giấy tờ vận chuyển và đóng gói hàng hóa. Riêng đối với hàng thủy
sản, những DN thực sự có năng lực sẽ được cấp giấy chứng nhận xuất vào EU, gọi
là Cost. Khi XK, DN sẽ trình Cost với nước nhập hàng. Thuế VAT dựa trên giá CIF
cộng với thuế khác nhau cụ thể ở từng nước thuộc Liên Minh Châu ÂU. Danh sách
thuế VAT tại EU xem theo phụ lục số 3.
Qui trình NK hàng thủy sản vào EU xem theo sơ đồ phụ lục số 4.
4.1.6.2. Rào cản phi thuế quan
 Quy định pháp lý đối với sản phẩm
13

Các cơ sở sản xuất phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Tất cả sản
phẩm thủy sản NK từ các nước thứ ba (không phải là nước thành viên EU) vào thị
trường EU phải được sơ chế, chế biến, đóng gói và lưu kho ở các cơ sở sản xuất
được công nhận bởi cơ quan chức năng được EU thừa nhận. Đáp ứng được những
qui tắc cơ bản, cụ thể như tình trạng sức khỏe động vật; Thực hiện chương trình
giám sát sự xuất hiện của các chất nhất định (ví dụ thuốc thú y) và cặn của chúng
trong động vật tươi sống cũng như các sản phẩm động vật được cấp phép XK; Tiến
hành những biện pháp kiểm soát y tế cần thiết; Có những biện pháp hiệu quả nhằm
ngăn chặn và kiểm soát một số bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh lây lan từ động vật.
× Chứng nhận kiểm dịch Chứng nhận này liệt kê điều kiện và kết quả kiểm tra
(vệ sinh) trước khi sản phẩm được phép đưa vào thị trường EU. Qui định kiểm dịch
bao gồm các quy định chung về điều kiện vệ sinh: sức khỏe động vật và các quy

13
Nguồn: www.cbi.nl/accessguide
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

60
định cụ thể về các vấn đề như nguyên liệu đóng gói thực phẩm và kiểm soát chất
gây ô nhiễm, chất cặn.
Chỉ thị 911493/EEC quy định các điều kiện vệ sinh đối với việc sản xuất và
bán thủy sản trên thị trường. Không được đưa vào thị trường các loại cá sau:
- Cá độc thuộc các họ : Tetraodontidae, Molidae. Diodontidae, Canthigasteridae;
- Các loại thủy sản chứa biotoxin như độc tố ciguatera hay muscleparalysing.
Quy định ủy Ban (EC) Số466/2001 đưa ra mức độ tối đa cho phép đối với một
số chất gây ô nhiễm nhất định trong thực phẩm. Đối với thủy sản và thủy sản nuôi,
mức độ tối đa được áp dụng với thủy ngân, cát mi và chì (kim loại nặng).
Chỉ thị 96/22/EEC cấm sử dụng một số chất nhất định có chứa hooc-môn và
hoạt chất thyreostatic, trong đó có kháng thể B trong các sản phẩm nuôi. Quy định
của ủy Ban (EC) Số 2377/90 đặt ra mức độ cặn tối đa cho phép đối với các sản
phẩm thuốc thú y.
Quyết định Ủy Ban 95/249/EC ấn định giới hạn tổng lượng Nitơ cơ bản dễ bay
hơi (TVB-N) đối với các danh mục thủy sản nhất định và cụ thể hóa những phương
pháp phân tích được sử dụng.
× Những điều kiện bổ sung
Quy định pháp lý mới về an toàn thực phẩm đã được lưu hành tại EU (Quy định
2002/78). Đảm bảo 5 tiêu chuẩn về: 1, Chất lượng (ISO 9000). 2, Vệ sinh thực
phẩm (tất cả các nước thứ ba XK thực phẩm vào EU phải có hệ thống HACCP kể từ
ngày 1/11/2006). 3, An toàn cho người sử dụng. 4, Bảo vệ môi trường (ISO 14000;
GAP). 5, Cấm NK hàng hóa trong quá trình sản xuất sử dụng cưỡng bức lao động.
Các thông tin cần thiết cũng tương tự đối với thị trường Nga và Ukraine.
4.2. MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI CÔNG TY
4.2.1. Môi trường vĩ mô
4.2.1.1. Chính sách hỗ trợ phát triển ngành thủy sản của Việt Nam
 Chính sách khuyến khích đầu tư
Để khắc phục những tồn tại và yếu kém của ngành nông lâm thủy sản, Bộ
Nông nghiệp Phát triển nông thôn - giao Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy
sản và nghề muối đã xây dựng đề án “Chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực
chế biến nông lâm thủy sản”. Mục tiêu quan trọng của đề án là nâng tỷ lệ bình quân
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

61
chế biến một số loại nông lâm thủy sản chủ yếu lên trên 70% vào 2020, nâng cao
chất lượng, giá trị chế biến theo hướng đẩy mạnh chế biến tinh, chế biến sâu, giảm
tỷ lệ chế biến sơ chế, thủ công. Trong chính sách mới, phát triển chế biến nông lâm
thủy sản phải gắn với vùng nguyên liệu và thị trường, đặc biệt với vùng nguyên liệu
tập trung có chất lượng. Theo đề án, các tổ chức, cá nhân có dự án xây dựng vùng
nguyên liệu chế biến theo đúng quy hoạch, có thẩm quyền phê duyệt, sẽ được mua
lại quyền sử dụng đất của nông dân để sản xuất nguyên liệu tập trung; đồng thời
khuyến khích nông dân mua cổ phần tại các DN chế biến bằng giá trị quyền sử dụng
đất để hợp tác sản xuất và hưởng lợi.
 Hỗ trợ vay vốn từ các tổ chức tín dụng
Các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu tập trung sẽ được vay
vốn từ các tổ chức tín dụng với mức vốn vay 100% giá trị hàng hóa, được hỗ trợ
100% lãi suất trong 2 năm đầu, từ năm thứ 3 hỗ trợ 50% lãi vay để mua sắm các
loại máy móc theo tinh thần Nghị quyết 48/NQ-CP (23/9/2009) của Chính phủ.
Ngoài ra Ngân sách Nhà nước còn hỗ trợ đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho vùng nguyên
liệu tập trung (đường giao thông, thủy lợi, kênh mương, hạ tầng nuôi trồng thủy
sản, đường điện…) với tỷ lệ vốn hỗ trợ đến 60% tổng vốn đầu tư một dự án.
Đối với các DN chế biến thuộc mọi thành phần kinh tế nếu thực hiện dự án
đầu tư theo chiều sâu, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, tạo ra các sản phẩm có
giá trị gia tăng cao, được vay vốn với chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư theo
Nghị định 151/2006/NĐ-CP (20/12/2009) và Nghị định 106/2008/NĐ-CP
(19/9/2008); được ưu tiên cấp đất cho việc xử lý môi trường, được vay 100% vốn từ
quỹ môi trường để xây dựng các công trình xử lý. Các đối tượng này còn được miễn
thuế NK toàn bộ dây chuyền thiết bị máy móc trong nước chưa sản xuất được để tạo
tài sản cố định; và nếu có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng
quy mô, năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái sẽ
được miễn thuế cho phần thu nhập tăng thêm do các đầu tư mới này mang lại.
Trong trường hợp các mặt hàng nông lâm thủy sản bị dư thừa cục bộ, để bình ổn
giá, bảo vệ ngành hàng, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất vay trong thời
gian 3-6 tháng đối với lượng hàng DN tạm trữ theo kế hoạch của hiệp hội, được Bộ
Nông Nghiệp - Phát triển nông thôn phê duyệt. Đề án cũng đề nghị cho phép các
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

62
ngành hàng được thành lập quỹ phát triển, quỹ phòng chống rủi ro. Tiền thành lập
các quỹ sẽ được trích từ lợi nhuận trước thuế của các DN. Các hiệp hội, ngành hàng
sẽ xây dựng phương án thành lập, quy chế quản lý, sử dụng quỹ trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt.
Tuy nhiên, để được hưởng các hỗ trợ, ưu đãi trên, các tổ chức, cá nhân phải ký
kết hợp đồng tiêu thụ nông lâm thủy sản hàng hóa tại vùng nguyên liệu, cam kết thu
mua với giá cao hơn 10-20% đối với các nguyên liệu sản xuất theo quy định GAP,
hoặc áp dụng giống mới và các nguyên tắc sản xuất bền vững khác.
4.2.1.2. Tổng quan thủy sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Sản xuất thuỷ sản được các tỉnh khu vực ĐBSCL xác định là một trong những
ngành mũi nhọn để đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp –
nông thôn và là mặt hàng XK chủ lực của ĐBSCL.
 Kim Ngạch XNK
14
: KNXK thuỷ sản của ĐBSCL năm 2008 đạt gần 2,5 tỷ
USD, chiếm hơn 60% tổng KNXK thuỷ sản của cả nước. Riêng mặt hàng cá tra, cá
ba sa đóng góp 1,25 tỷ USD, tức 2% GDP của cả nước và khoảng 32% tổng KNXK
của ngành thuỷ sản. Trong quý I/2009, sản lượng chế biến và KNXK của các tỉnh
XK thuỷ sản vùng ĐBSCL như Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long… đều
giảm, các nhà máy chế biến chỉ hoạt động 35 - 40% công suất thiết kế. Năm 2009
các DN XK cá tra đạt sản lượng gần 1,1 triệu tấn cá nguyên liệu và duy trì KNXK
trên 1 tỉ USD, tức giảm 7,6% so với năm 2008. Đây là năm đầu tiên, XK cá tra đạt
tăng trưởng âm sau khoảng 20 năm tham gia thị trường XK mà nguyên nhân chính
là do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu.
 Vùng nguyên liệu - diện tích nuôi trồng: Đến cuối tháng 10/2008, đồng
bằng sông Cửu Long có 5.102ha diện tích ao nuôi (tăng 11% so năm 2007), với sản
lượng cá trên 1 triệu tấn, XK trên 535 ngàn tấn qua 117 quốc gia, vùng lãnh thổ
trong đó Châu Âu chiếm 48% thị phần.
Năm 2009 toàn vùng có khoảng 3.000ha diện tích ao nuôi tiếp tục thả cá, sản
lượng trung bình 200 tấn/ha… ngành hàng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long gặp
nhiều khó khăn do thiếu nguồn con giống có chất lượng, thiếu vốn, giá cả nguyên
liệu đầu vào như thức ăn thủy sản, thuốc thú y tăng cao. Do thiếu nguyên liệu nên

14
Nguồn: GMSAIN (Greater Mekong Subregion Agricultural Information Network)
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

63
giá các mặt hàng thuỷ sản cũng tăng cao, (giá thu mua cá tra lên mức bình quân từ
16.400 - 16.800 đồng/kg) nhưng do không chuẩn bị đầu tư cùng với tác động từ rủi
ro của các vụ trước còn quá lớn nên nhiều nông dân vẫn chưa sẵn sàng tiếp tục sản
xuất. Bên cạnh đó, một số địa phương đã chuyển hướng sang nuôi cá chình, cá bống
tượng và một số loài thủy sản có giá trị kinh tế khác; nhiều hộ nuôi cá tra XK còn
chuyển sang trồng cây ăn quả, trồng màu. Đây sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc thiếu
hụt nguồn nguyên liệu thủy sản năm 2010.
4.2.2. Môi trường vi mô
4.2.2.1. Áp lực của nhà cung cấp
ĐBSCL vốn là vùng kinh tế nuôi trồng thủy sản tiềm năng, đặc biệt là cá
nước ngọt như cá tra, cá basa, nên công ty gần như không phải lo ngại nhiều về việc
cung cấp nguyên liệu đầu vào, không chỉ có thể lấy hàng từ địa bàn Cần Thơ, mà
còn có Cà Mau, An Giang,... bên cạnh đó công ty nằm cập cảng Cần Thơ, và đã liên
doanh với công ty cung cấp cá nguyên liệu nhằm thuận lợi trong việc thu mua đầu
vào. Qua quá trình kinh doanh lâu năm, hiện công ty đã có nhà cung cấp ổn định vì
thế gần như không có trở ngại lớn trong việc lấy nguồn nguyên liệu.
4.2.2.2. Áp lực của khách hàng
Ngày nay người tiêu dùng EU có xu hướng ăn nhiều thủy hải sản vì họ cho
rằng sẽ giảm được béo mà vẫn khỏe mạnh. Tiêu thụ thủy hải sản bình quân đầu
người Ở Eu rất cao, đạt 26,3 kg/người trong năm 2007 tính theo trọng lượng tươi
sống. Trong EU, Bồ Đào Nha có mức tiêu thụ bình quân đầu người cao nhất (59,3
kg), tiếp theo là Tây Ban Nha (47,5 kg), Thụy Điển, Phần Lan và Pháp (mỗi nước
có mức tiêu thụ bình quân trên 30 kg). Đức, Áo và những nước ở khu vực trung tâm
EU có mức tiêu thụ thấp nhất từ 5-15 kg. Hình thức tiêu thụ thủy hải sản ở các nước
cũng rất khác nhau.
Hiện nay, Cá phi lê đang giành thị phần từ cá nguyên con trên toàn EU do người
tiêu dùng đòi hỏi sự thuận tiện hơn khi mua hải sản. Bên cạnh đó, các sản phẩm giá
trị gia tăng cá hun khói, và những món ăn chế biến sẵn từ cá cũng trở nên phổ biến.
Một xu hướng đáng chú ý là sự phát triển những sản phẩm hải sản mới dành cho
những dịp đặc biệt hoặc để thưởng thức đặc biệt như món ăn mặn Tây Ban Nha,
món khai vị cá sushi và các sản phẩm tẩm bột.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

64
Bảng 12: Mức tiêu thụ thủy hải sản bình quân đầu người
ở một số quốc gia EU+2
Đvt: kg/người
Quốc gia Mức tiêu thụ bình quân
Bồ Đào Nha 59,3
Tây Ban Nha 47,5
Thụy Điển 31,0
Phần Lan 29,0
Pháp 30,0
Đức 15,0
Áo 5,0
Ukraine 7,0
Nga 12,5
Nguồn: The world Factbook & Eurostat, 2007

Ở Đức, dưới mức tiêu thụ trung bình của EU, nhưng Đức là thị trường quan
trọng do có quy mô dân số lớn. Những động vật có vỏ (trai, sò, tôm, cua...) không
phổ biến. Cá minh thái, cá trích và cá ngừ là những loài được tiêu thụ phổ biến hơn
cả. Không giống như các nước Ở khu vực Địa Trung Hải, hầu hết người tiêu dùng
Ở Đức quan tâm đến những sản phẩm thủy hải sản được bảo quản và chế biến sẵn.
Ở Tây Ban Nha, cá tươi là mặt hàng thủy hải sản phổ biến nhất. Tuy nhiên, động
vật thân mềm, loài giáp xác (tôm, cua) và đặc biệt là mực ống cũng được người tiêu
dùng Tây Ban Nha ưa chuộng. Ở Italia, phần lớn hải sản được bán dưới dạng tươi
hoặc ướp lạnh. Động vật thân mềm đặc biệt phổ biến. Ở Nga + Ukraine: có rất
nhiều qui định chặt chẽ cho thực phẩm NK, cũng như đặc biệt coi trọng vấn đề uy
tín và chất lượng sản phẩm, nên các DNVN sẽ gặp không ít khó khăn trong thủ tục
ban đầu. Tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng của Nga, đặc biệt là người dân Matxcova rất
cao, ước tính vào khoảng 70% lượng thủy sản NK. Hiện người Nga rất chuộng thủy
hải sản, đặc biệt là cá tra và cá basa.
Bên cạnh đó, một số người tiêu dùng vẫn không sẵn sàng chấp nhận các sản
phẩm thủy hải sản trong thực đơn hàng ngày của họ do họ cảm thấy cá là món ăn
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

65
khó chuẩn bị. Do đó nếu hải sản được chế biến tiện lợi hơn và người tiêu dùng được
hướng dẫn cách nấu thì doanh số hải sản có thể sẽ tăng. Những khía cạnh tích cực
về mặt sức khoẻ của hải sản có thể là một động lực khuyến khích người tiêu dùng
mua hải sản. Việc nhấn mạnh tới những khía cạnh này có thể khiến nhiều người tiêu
dùng chấp nhận mua hải sản hơn.
4.2.2.3. Áp lực của đối thủ cạnh tranh
 Trong nước: Đối thủ cạnh tranh của công ty Hải sản 404 xét về số lượng,
trong nước, là rất lớn. So sánh tỉ trọng giá trị XK cá tra, cá basa của các công ty
thủy sản lớn tại Việt Nam vào thị trường EU, thì đứng đầu có công ty Nam việt
chiếm tỉ trọng 48,7%; tại địa bàn TP Cần Thơ có công ty Cổ phần thủy sản Bình An
chiếm tỉ trọng 5%; công ty Cafatex 3%; tỉ trọng XK của công ty Hải sản 404 là rất
nhỏ, và nằm trong số 18,2% còn lại của các DN khác trên cả nước.

Biểu đồ 5: Tỷ trọng giá trị XK cá tra, cá basa của các DN Việt Nam vào
EU năm 2009
ĐVT: %
48%
26%
5%
3%
18%
Nam Việt
Agifish
Bình An
Cafatex
Khác

Nguồn: Theo www.fistenet.com
Nếu chỉ xét riêng trên địa bàn thành phố Cần Thơ có tổng cộng 34 DN được
cấp code XK sang thị trường EU. Trong đó, nếu chỉ tính đến khu vực Quận Bình
Thủy có 12 DN (bảng Phụ lục số 5).
Một số DN tại Thành phố Cần Thơ, vốn là những công ty ra đời trước và đã
có cơ sở cũng như nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào vững chắc. Cụ thể như:
Công ty TNHH Thủy sản Bình An, tại khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Công ty sử
dụng quy trình nuôi cá sạch theo tiêu chuẩn SQF 1000 và tiêu chuẩn GAP, ngoài ra
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

66
công ty có kho lạnh có sức chứa 50.000 tấn, và nhà máy có công suất chế biến 400
tấn/ngày. Trong năm 2008, công ty cũng đã đầu tư xây dựng viện nghiên cứu
Pangasisus – Bianfishco Việt Nam.
Công ty TNHH công nghiệp thủy sản Miền Nam (South Vina) tại lô 2.14 Khu
công nghiệp Trà Nóc 2, TP Cần Thơ, tuy đơn vị mới hoạt động trên lĩnh vực chế
biến thủy sản nhưng công suất chế biến lên đến 150 tấn/ngày. Hiện nay South Vina
cũng đang phấn đấu xây dựng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và
đầu tư nuôi 40ha cá tra bổ sung nguồn nguyên liệu theo qui trình SQF 1000.
Công ty TNHH thực phẩm XK Nam Hải (Viet Foods) đã xây dựng chiến lược
phát triển từ nay đến 2010 phấn đấu nâng KNXK lên 100 triệu USD. Để đạt mục
tiêu này VietFoods chú trọng đầu tư chiều sâu, cải tiến thiết bị và công nghệ, bên
cạnh đó còn tăng ca sản xuất vào ban đêm. Thị trường dự kiến mở rộng của Viet
Foods chính là khối liên minh EU.
× Quốc tế: Trong những năm gần đây, Thái Lan và Trung Quốc là hai đối
thủ đáng quan tâm nhất của ngành thủy sản Việt Nam. Đặc biệt là Trung Quốc,
đứng đầu thế giới về sản lượng XK Fillet, cá nheo, và cá da trơn. Chiếm 13,4% thị
phần NK của EU. Ngành thủy sản Trung Quốc phát triển nhanh nhưng chưa thật
cân đối, vì Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu để đảm bảo tiêu thụ trong nước và tái
xuất. Mặt khác, chất lượng hải sản còn gặp nhiều vấn đề về hàm lượng vi sinh, và
vùng nước nuôi trồng thường xuyên bị nhiễm bẩn do chất thải công nghiệp.
Thái Lan cũng đã và đang đưa nghề cá tra và các loại Pangasius khác vào
chương trình phát triển cấp quốc gia. Đây là hai quốc gia có bề dày kinh nghiệm về
XK thủy sản và và sản phẩm cũng đã khẳng định được chất lượng trên thị trường
quốc tế, mà đặc biệt là lợi thế về công nghiệp chế biến hiện đại. Đủ khả năng đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng cao của thị trường EU. Trong tương lai hai quốc gia này sẽ là
đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Việt Nam trong hoạt động XK thủy sản, vì vậy các
DN nói chung và công ty Hải sản 404 nói riêng cần phải nhanh chóng đổi mới quản
lí và cải thiện chất lượng ở công đoạn sản xuất.
4.2.2.4. Áp lực của sản phẩm thay thế
Hiện nay, Người tiêu dùng Châu âu đang chuyển hướng mạnh sang tiêu thụ mặt
hàng Hải sản, đặc biệt là các loại tôm biển mà nhất là tôm loại nhỏ và tôm panđan
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

67
nước ấm. Vì Người tiêu dùng Châu Âu cho rằng các sản phẩm từ thịt chứa hàm
lượng cholesterol cao, bên cạnh đó, các sản phẩm từ thịt, trứng trong năm 2007, và
2008 có nhiều tin đồn về dịch bệnh như cúm gia cầm, heo tai xanh,... Do đó, với xu
hướng nghiên về hàng Hải sản này, công ty không phải lo lắng nhiều về sự cạnh
tranh của sản phẩm thay thế. Xu hướng này có thể nhận thấy ở hầu hết các nước
Châu âu, ngoại trừ Đức. Một số loài cá mới cũng được tiêu thụ rất cao ở EU như cá
ba sa (catfish) của Việt Nam và cá rô sông Nile với khối lượng tiêu thụ đang tăng
lên nhanh chóng. Những loài thủy hải sản mới này được người tiêu dùng EU ưa
chuộng do có mùi vị trung tính và giá thấp.
4.2.2.5. Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ tiềm ẩn
Ngành thủy sản từ lâu đã được xem là ngành mũi nhọn của nước ta. Tuy
nhiên, trong những năm gần đây, các hộ nuôi trồng thủy sản luôn gặp những rủi ro
do thời tiết, dịch bệnh gây ra, cùng với hàng loạt những khó khăn do không kiểm
soát được nguồn nuôi con giống, môi trường nước... dẫn đến việc thiếu nguồn
nguyên liệu đầu vào cho các DN chế biến - XK thủy sản. Bên cạnh đó, việc các DN
cũng gặp nhiều thách thức trong giá xuất và khả năng đảm bảo nguồn thu ổn định.
Mặt khác thị trường EU lại ban hành qui định IUU về việc kiểm tra nguồn gốc nuôi
trồng - đánh bắt thủy sản, với những thủ tục khó khăn và phức tạp. Đứng trước
những khó khăn đó, các DN chế biến thủy sản ĐBSCL tiếp tục đẩy mạnh việc khai
thác thị trường mới như Nga, Ucraina, Ai Cập, ... đồng thời đa dạng hóa sản phẩm
hướng đến thị trường nội địa, chú trọng khâu quảng bá thương hiệu mặt hàng thủy
sản với thị trường trong nước nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho ngành thủy sản.
Vì vậy, nếu xét về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn trong giai đoạn này là chưa đáng quan
tâm.
4.2.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE
Vì tổng số điểm quan trọng của ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE là
2,672>2,5 nên công ty Hải sản 404 có phản ứng khá tốt đối với các yếu tố tác động
của môi trường bên ngoài công ty.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

68
Bảng 13: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của công ty Hải sản 404

Nguồn: Tổng hợp từ bảng đánh giá của các chuyên gia
YẾU TỐ CHỦ YẾU
Tầm
quan
trọng
Phân
loại
Điểm
số
quan
trọng
Môi trường bên ngoài
1. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,06 2 0,12
2. Thu nhập bình quân đầu người tăng 0,048 4 0,192
3. Giá trị đồng Euro trên thị trường cao 0,042 2 0,084
4. Nhu cầu tiêu dùng hải sản của EU ngày càng cao 0,058 3 0,174
5. Môi trường chính trị pháp luật tại EU 0,045 3 0,135
6. EU dành cho mức thuế quan ưu đãi GSP 0,048 4 0,192
7. Đăng kí nhãn hiệu (CMT) tại EU 0,04 1 0,04
8. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thu hẹp 0,07 2 0,14
9. Quá trình chuyển giao công nghệ chậm 0,04 1 0,04
10. Ảnh hưởng của chi phí cá nguyên liệu 0,068 3 0,204
11. Áp lực của sản phẩm thay thế (thịt, trứng,... ) 0,03 4 0,12
12. Đối thủ cạnh tranh có công nghệ cao 0,036 3 0,108
13. Đối thủ cạnh tranh có mẫu mã - bao bì đa dạng 0,04 2 0,08
14. Đối thủ cạnh tranh có uy tín & thương hiệu 0,048 1 0,048
15. Áp lực của đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 0,02 4 0,08
16. Qui mô thị trường 0,049 3 0,147
17. Nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào 0,072 3 0,216
18. Qui định mới về nguồn đánh bắt IUU
(*)
của EU

0,064 2 0,128
19. Tiêu chuẩn về vệ sinh & ATTP 0,064 3 0,192
20. Chính sách hỗ trợ của Chính Phủ VN 0,058 4 0,232
TỔNG 1,000 2,672
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

69
4.3. MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CÔNG TY
4.3.1. Nguồn lực của công ty
4.3.1.1. Nguồn nhân lực (M1 - Men)
Mục tiêu của công ty là phải đảm bảo đủ số lượng lao động cần thiết để phục
vụ cho sản xuất đồng thời tránh tình trạng dư thừa lao động. Hiện nay, khối hành
chính của công ty làm việc theo chế độ qui định giờ hiện hành là 8 giờ/ngày. Khối
trực tiếp làm việc từ 6 giờ - 18 giờ tùy theo số lượng đơn đặt hàng và sẽ có chế độ
phụ cấp tiền lương riêng dành cho những ca làm đêm.

Bảng 14: Tình hình tăng giảm lao động qua 3 năm 2007, 2008 và 2009
Năm 2008/2007 2008/2009 Số lượng
công nhân
viên
2007 2008 2009 ± % ± %
Biên chế 50 50 50 0 0 0 0
Hợp đồng 768 750 783 -18 -2,3 33 4,4
Tổng 818 800 833 -18 -2,3 33 4,1
Nguồn: Phòng tổ chức công ty Hải Sản 404

Theo bảng đánh giá tình hình tăng giảm nguồn nhân lực công ty qua các năm
thì tổng số công nhân viên năm 2009 tăng 4,1% so với năm 2008, do công ty mở
rộng qui mô sản xuất. Trong đó, lượng nhân viên biên chế (tức khối quản lí DN) ổn
định qua các năm; lượng nhân viên hợp đồng năm 2008 giảm 2,3% do tình hình
kinh tế không ổn định, kéo theo tình hình chế biến giảm, nhưng không đáng kể, năm
2009 số lao động tăng trở lại theo nhu cầu làm việc, cho thấy luôn có một lực lượng
lao động vừa đủ bảo đảm thực hiện kịp thời tiến độ sản xuất - chế biến của công ty.
Hầu hết lao động làm việc tại công ty đều là những lao động có tay nghề,
làm việc lâu năm và tích lũy nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt khối trực tiếp quản lí
100% (50 lao động) đạt chỉ tiêu trình độ Đại học - Cao đẳng. Lượng công nhân từ
bậc 4 trở lên chiếm 29,7%. Trong tổng số lao động khối trực tiếp quản lí có đến 38
lao động là quân nhân, đây là những lao động làm việc vốn quen với môi trường
quân đội, được rèn luyện chính qui, nên có tinh thần trách nhiệm và kỉ luật cao.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

70
Bảng 15: Bảng đánh giá trình độ lao động của Công Nhân Viên năm 2009
Chỉ tiêu Số lượng (CNV) Tỉ lệ (%)
Đại học, Cao đẳng 50 6,00
Trung cấp 44 5,28
Công nhân bậc 5 trở lên 83 10,00
Công nhân bậc 5 85 10,20
Công nhân bậc 4 79 9,50
Công nhân bậc 3 123 14,76
Công nhân bậc 2 156 18,73
Công nhân bậc 1 137 16,45
Khác 76 9,12
Tổng 833 100
Nguồn: phòng tổ chức công ty Hải sản 404, năm 2009

4.3.1.2. Nguồn tài lực (M2 - Money)
 Nguồn vốn của công ty: Vốn sở hữu bao gồm những thành phần vốn mà
DN có quyền khai thác, sử dụng lâu dài trong hoạt động XK nói riêng và kinh
doanh nói chung. Trong những năm gần đây nguồn vốn của công ty chủ yếu là từ
Ngân sách nhà nước, do Quân Khu cấp, vốn vay từ Ngân Hàng và vốn tự huy động.
Qua bảng 16 ta nhận thấy vốn sản xuất bình quân của công ty tăng dần qua ba năm
(2008 tăng 6,77% so với năm 2007; và 2009 tăng 26,01% so với năm 2008). Trong
đó, hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cao hơn hiệu quả sử dụng vốn cố
định, chứng tỏ hoạt động chế biến - XK của công ty đang ngày càng được mở rộng.
Xét trên mặt tổng thể, tuy nguồn vốn tăng nhưng hiệu quả sử dụng vốn
chung của công ty (hay tỉ số của doanh thu/tổng vốn chủ sở hữu) đang giảm dần qua
các năm. Tỉ số hiệu quả sử dụng vốn năm 2008 cho thấy 100 đồng vốn công ty bỏ
ra thu lại được 2,92 đồng doanh thu; trong khi năm 2007 là 3,48 đồng; giảm đến
16,09% so với năm 2007 và năm 2009 giảm đến 32,53% so với năm 2008. Trong
đó Hiệu quả sử dụng vốn lưu động năm 2009 giảm đến 44,41%, hiệu quả sử dụng
vốn cố định giảm 42,18% so với năm 2008.

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

71
Bảng 16: Hiệu suất sử dụng vốn của công ty qua 3 năm 2007, 2008, 2009
Nguồn: Phòng kế toán công ty Hải sản 404

× Tình hình tài chính của công ty
Dựa theo bảng 17, Tỷ số khả năng thanh toán hiện thời, Năm 2009 là 1,06
lần; tức khả năng của công ty có 1,06 đồng từ tài sản ngắn hạn để thanh toán cho 1
đồng nợ ngắn hạn. Tuy có giảm 17,19% so với năm 2008 nhưng đã có sự khả quan
so với năm 2007 (0,96 lần). Tỷ số thanh toán hiện thời qua ba năm của công ty
tương đương tỉ lệ 1:1, hay khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty khá tốt. Tỷ
số thanh toán nhanh tuy không cao nhưng ổn định qua các năm (0,7 lần). Hay khả
năng của công ty luôn có 0,7 đồng vốn để sẵn sàng thanh toán cho 1 đồng nợ ngắn
hạn mà không phải bán đi hàng tồn kho của mình. Qua ba năm tỷ số này đều nhỏ
hơn tỷ lệ 1:1, nhất là trong năm 2008 và 2009, chứng tỏ một lượng hàng tồn kho
tăng khá cao, và khả năng thanh toán của công ty còn tương đối. Vấn đề đặt ra là
công ty cần phải có đủ vốn chủ sở hữu để đầu tư vào hoạt động kinh doanh xuất
khẩu và giảm bớt các khoản phải trả.
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS, năm 2007cho thấy 100 đồng doanh
thu tạo ra 1,57 đồng lợi nhuận; năm 2008, 100 đồng doanh thu tạo ra 1,68 đồng lợi
nhuận, tăng 7,01%, đây là một tín hiệu tốt; tuy năm 2009 tỷ suất này có giảm,
Năm
Chênh lệch
2008 - 2007
Chênh lệch
2009 - 2008 Chỉ tiêu ĐVT
2007 2008 2009 Số tiền % Số tiền %
Vốn sản xuất
bình quân
triệu
VND
85.703 91.507 115.308 5.804 6,77 23.801 26,01
Vốn lưu động
bình quân
triệu
VND
38.447 44.854 68.579 6.407 16,67 23.725 52,89
Vốn cố định
bình quân
triệu
VND
47.256 46.653 46.738 -603 -1,28 85 0,18
Hiệu suất sử
dụng vốn
chung
lần 3,48 2,92 1,97 -0,56 -16,09 -0,95 -32,53
Hiệu suất sử
dụng vốn cố
định
lần 6,31 5,72 3,31 -0,59 -9,38 -2,41 -42,18
Hiệu suất sử
dụng vốn lưu
động
lần 7,76 5,95 3,31 -1,80 -23,32 -2,64 -44,41
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

72
nhưng không đáng kể (giảm 13,1%). Tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu ROE, năm
2007 phản ánh một trăm đồng vốn chủ sở hữu tạo ra 9,92 đồng lợi nhuận, đến năm
2009, tỷ suất này có giảm, chỉ còn 7,04 đồng lợi nhuận (giảm 26,44% so với năm
2008) tuy vậy đây vẫn là một tỷ suất khá cao. Tỷ suất sinh lợi của tài sản ROA năm
2007 phản ánh một trăm đồng tài sản của DN tạo ra 4,7 đồng lợi nhuận, nhưng đến
năm 2009 tỷ suất này giảm mạnh so với năm 2008 (35,48%); chỉ còn 2,6 lần. Tức
một trăm đồng tài sản của DN chỉ tạo ra 2,6 đồng lợi nhuận, tỷ suất này thể hiện độ
hao mòn của tài sản và công suất ngày càng giảm của máy móc thiết bị công xưởng.

Bảng 17: Tình hình tài chính của công ty năm 2007, 2008 và 2009
Năm 2008/2007 2008/2009
Chỉ tiêu
2007 2008 2009 ± % ± %
Tỷ số thanh toán (ĐVT: lần)
TSTT hiện
thời
0,96 1,28 1,06 0,32 33,33 -0,22 -17,19
TSTT
nhanh
0,72 0,70 0,69 -0,02 -2,78 -0,01 -1,40
Tỷ số về doanh lợi (ĐVT: %)
ROS 1,57 1,68 1,46 0,11 7,01 -0,22 -13,1
ROE 9,92 9,57 7,04 -0,35 3,53 2,53 26,44
ROA 4,70 4,03 2,60 -0,67 -14,26 -1,43 -35,48
Tỷ số nợ (ĐVT: lần)
Tỷ số nợ/
vốn chủ SH
1,26 1,48 1,92 0,22 17,46 0,44 29,73
Tỷ số nợ/
tổng tài sản
0,59 0,62 0,71 0,03 5,08 0,09 14,51
Nguồn: Tự tổng hợp từ bảng cân đối kế toán công ty Hải sản 404
(TSTT: tỉ số thanh toán, SH: sở hữu)
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) của công ty tương đối cao và tăng dần
qua 3 năm. Năm 2007 tỉ số này là 1,26 lần cho thấy 1 đồng vốn chủ sở hữu của
công ty sử dụng 1,26 đồng nợ vay từ Ngân hàng. Đến năm 2009, tỉ số này tăng cao,
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

73
tăng 29,73% so với năm 2008; 1đồng vốn chủ sở hữu sử dụng có đến 1,92 đồng nợ
vay, do công ty tăng cường thị trường xuất khẩu và mở rộng hoạt động sản xuất
kinh doanh sang một số lĩnh vực dịch vụ khác. Tỉ lệ nợ trên tổng tài sản (D/A) của
công ty còn cao, năm 2007 tỉ số này là 0,59; tức nợ chiếm 59% trên tổng tài sản;
năm 2009 nợ chiếm 71% trên tổng tài sản; tăng 14,51% so với năm 2008. Điều này
sẽ gây khó khăn trong việc vay thêm vốn của công ty.
4.3.1.3. Cơ sở vật chất - máy móc - thiết bị (M3 - Machine)
Hiện nay, toàn bộ khu nhà xưởng được xây dựng trực thuộc khuôn viên công
ty có diện tích 15.000m
2
. Với khu nhà xưởng được bố trí ngay trong công ty là một
thuận lợi đảm bảo được hiệu quả về thời gian và chất lượng quản lí. Công nghệ dây
chuyền sản xuất của công ty tuy không mới, nhưng vẫn đảm bảo công suất chế biến
theo yêu cầu. Công ty thường xuyên đầu tư chi phí để kiểm tra, nâng cấp, sửa chữa
dây chuyền máy móc, nhằm kịp tiến độc chế biến – xuất khẩu của công ty.

Bảng 18: Trang thiết bị sản xuất của công ty
Trang thiết bị sản xuất Số lượng Công suất Trực thuộc
Dây chuyền công nghệ sản
xuất chả cá
02 cái 25 tấn/ngày PX Chế Biến
Máy cấp đông 11 máy 40 tấn/ngày PX kho
Máy nước đá cây 01 máy 1.000 cây/ngày PX chế biến
Máy nước đá vẩy 02 máy 15 tấn/ngày PX chế biến
Dây chuyền công nghệ sản
xuất bao bì PE
01 - PX bao bì
Công nghệ đóng thùng carton 01 - PX bao bì
Kho đông lạnh - 2000 tấn PX kho
Nguồn: Phòng kĩ thuật công ty Hải Sản 404

4.3.1.4. Nguồn nguyên liệu đầu vào (M4 - Material)
Nguồn cung cấp chả cá của công ty: Công ty Thương Mại XK Phương Lan.
Nguồn cung cấp Cá tra của công ty: DN tư nhân Thanh Hải.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

74
Với những thuận lợi từ vị trí tọa lạc, công ty gần như không phải lo lắng
nhiều về nguồn cung ứng nguyên liệu. Đặc biệt, hiện nay công ty đang liên doanh
với công ty Thương mại XK Phương Lan, đây là đơn vị cung cấp nguyên liệu chính
cho công ty Hải sản 404, hiện Phương Lan có văn phòng đại diện trực thuộc khuôn
viên của công ty. Đây cũng là một thuận lợi cho công ty trong việc kí hợp đồng lấy
hàng kịp tiến độ.
4.3.1.5. Đánh giá thương hiệu (M5 - Marketing)
Hiện công ty đang thực hiện chương trình quản lí chất lượng theo hệ thống
tiêu chuẩn HACCP, GMP, và SSOP. Trong thời gian qua, Phòng kĩ thuật của công
ty đã tăng cường quản lí chất lượng sản phẩm và hoàn thành hồ sơ xin cấp giấy
chứng nhận ISO 22000. Công ty thường xuyên tham gia Hội chợ ngành Vietfish, và
luôn đạt danh hiệu DN xuất khẩu uy tín hàng năm. Công ty cũng đang tích cực
chuẩn bị cho Festival thủy sản Việt Nam lần thứ nhất, được tổ chức tại Cần thơ vào
tháng 04/2010, với chủ đề: "Thủy sản - tiềm năng - hợp tác - phát triển". Đây chính
là cơ hội lớn cho các DN thủy sản ĐBSCL nói chung và công ty hải sản 404 nói
riêng được dịp giao thương, hợp tác cùng nhau xây dựng thương hiệu thủy sản của
đất nước.
4.3.2. Chính sách của công ty
4.3.2.1. Chính sách sản phẩm (P1 - PRODUCT)
 Quy trình công nghệ sản xuất cá tra fillet đông lạnh XK

* Giai đoạn đánh giá chuẩn bị nguồn nguyên liệu:
Kiểm tra đánh giá cỡ loại, sản lượng để lên kế hoạch sản xuất, lấy mẫu mang
về nhà máy kiểm kháng sinh nhằm đảm bảo nguyên liệu cá đưa vào sản xuất không
vượt quá dư lượng kháng sinh theo quy định.
* Giai đoạn chế biến:
Tiếp nhận nguyên liệu: đánh giá xem có đáp ứng yêu cầu chất lượng cần thiết
hay không. Giết cá, Fillet, lạng da: Cá được cho vào bồn nước với nhiệt độ thích
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

75
hợp, cắt hầu, đâm rún cho ra hết tiết. Dùng dao chuyên dụng tách hai miếng thịt cá
ra khỏi thân cá. Đưa miếng cá qua máy lạng da để loại bỏ da cá. Sửa cá: Dùng dao
chuyên dụng gọt bỏ phần thịt hồng, mỡ, xương, định hình miếng cá theo yêu cầu
đơn đặt hàng. Kiểm ký sinh trùng: phân màu, phân cỡ; nhằm xếp các miếng cá cùng
màu cùng kích cỡ theo quy định với nhau. Xử lý, xếp khuôn: Dùng hoá chất (cho
phép xử dụng trong thực phẩm) xử lý làm cho miếng cá được trong, dai, bắt mắt.
Xếp các miếng cá vào khuôn theo quy cách đơn đặt hàng. Cấp đông (nhiệt độ từ -
400
o
C đến -300
o
C) tạo môi trường nhiệt độ cần thiết nhằm bảo quản an toàn chất
lượng cá thành phẩm. Rà kim loại, đóng gói để bảo quản cá theo quy cách đơn đặt
hàng. Bảo quản thành phẩm trong kho trữ đông ở nhiệt độ dưới -18
0
C.


Hình 8: Qui trình công nghệ sản xuất cá tra fillet đông lạnh của công ty
Nguồn: Phòng kĩ thuật của cồng ty Hải sản 404
 Qui trình chế biến chả cá surimi

Cá nguyên liệu thông thường của chả cá surimi là cá thịt trắng như cá ngừ, cá
thu, cá sửu,... được tiến hành rửa, phi lê, xay nhỏ, băm nhuyễn và phải trộn các
nguyên liệu truyền thống như giò cá, chả cá. Thịt cá sau khi tách xương, rửa sạch,
sẽ được nghiền nhỏ thành surimi không có mùi vị và màu sắc như những sản phẩm
gốc thủy sản khác.
Nguyên liệu Giết - Fillet Lạng da -
Tạo hình
Sửa cá
Phân cỡ
Kiểm kí
sinh trùng
Rửa Cân - Xếp
khuôn
Cấp đông
Tách khuôn
- Mạ băng
Rà kim loại
- Đóng gói
Bảo quản
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

76
Hình 9: Qui trình công nghệ sản xuất chả cá surimi
Nguồn: Phòng kĩ thuật công ty Hải Sản 404

4.3.2.2. Chính sách chiêu thị (P2 - PROMOTION)
Do đặc điểm của ngành nghề kinh doanh nên hoạt động Marketing của công ty
trong lĩnh vực XK chưa được chú trọng đầu tư. Một mặt, do công ty còn hạn chế
trong việc XK hàng trực tiếp, nên chưa chủ động trong quá trình tìm kiếm khách
hàng. Chủ yếu các hoạt động XK thông qua trung gian ủy thác là chính. Bên cạnh
đó, về mặt tổ chức vì công ty vẫn chưa có phòng Marketing riêng, nên hoạt động
này chưa thực sự được chú trọng đầu tư đúng mức. Công ty cũng chưa chú trọng
thiết kế bao bì, nhằm mục đích bắt mắt, dễ nhìn, thân thiện với môi trường và dễ tạo
ra ấn tượng cho khách hàng trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên Công ty rất quan
tâm đến các hoạt động Marketing truyền thống như tham gia hội chợ hàng thủy sản,
gởi catalouge cho khách hàng, và quảng cáo thông qua website của công ty. Ngoài
ra công ty cũng rất chú trọng tham gia các hoạt động chính sách xã hội như đóng
góp xây dựng nhà tình nghĩa ở Cà Mau, Vĩnh Long với kinh phí lên đến 125 triệu
đồng, ủng hộ các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, thiên tai, lũ lụt,... Tuy
nhiên các hoạt động này chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia, chưa góp phần giúp công
ty nâng cao hình ảnh và tiếp cận khách hàng thị trường EU.
4.3.2.3. Chính sách giá cả (P3 - PRICE)
Chiến lược định giá là yếu tố quyết định trong chiến lược thâm nhập thị trường.
Như bất kì mặt hàng nào, giá của sản phẩm thủy sản được quyết định bởi cung và
cầu thế giới. Đối với sản phẩm cá hộp và cá đông lạnh do được mua bán nhiều trên
thị trường quốc tế nên giá cả dao động mạnh; còn cá tươi do dễ bị ươn nên có thể
Nguyên liệu
Sơ chế
Tách thịt Xay nhuyễn
Rửa lọc
Tách nước -
Lọc
Quết - Trộn Tạo hình -
Xếp khuôn
Cấp đông
Tách khuôn

Đóng gói Bảo quản
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

77
phân phối theo các luồng thương mại khu vực nhiều hơn. Ngoài những tương tác
cung cầu, tại đa số các thị trường đều có sự can thiệp tích cực từ phía chính phủ. Về
mặt này, thị trường EU được điều tiết bởi một hệ thống giá cả và rào cản thuế quan,
còn cung do hạn ngạch đánh bắt điều tiết. Chính những điều kiện ràng buộc này mà
hiện nay công ty chưa có chính sách giá cụ thể, cách tính công ty thường sử dụng là:
giá thành cộng với X% lợi nhuận. Về kỹ thuật, điều đó có nghĩa là sau khi xác
định giá xuất xưởng, bao gồm giá thành sản xuất cộng với số phần trăm lợi nhuận
nào đó và chào giá FOB đối với các nhà NK nước ngoài. Phương pháp này rất
thông dụng và được gọi là phương pháp chi phí cộng (Cost-Plus Method). Đây có
thể là phương pháp định giá dễ nhất nhưng chưa phải là phương pháp hay nhất. Với
cách tính này, lợi nhuận còn phụ thuộc nhiều vào sự dao động giá cả thị trường.
4.3.2.4. Chính sách phân phối (P4 - PLACE)
Chính sách phân phối hàng XK của công ty chủ yếu phụ thuộc vào đơn đặt hàng
từ phía đối tác kinh doanh. Đối với những mặt hàng tồn kho được đặt hàng giao
chậm thì quá trình diễn ra theo đúng kì hạn. Vì thế công ty thường giữ một lượng
hàng trong kho và nhờ đơn vị khác XK theo phương thức Ủy thác XK. Chính sách
phân phối của công ty được thực hiện theo hai kênh phân phối chính:
× Kênh phân phối trực tiếp: Thông qua đơn đặt hàng của nhà NK, (nhà buôn
hay những công ty thương mại), công ty chuẩn bị hàng hóa và thông qua quá trình
đàm phán giá cả, phương thức vận tải, bảo hiểm tại phòng XNK trực thuộc công ty,
hàng được giao cho nhà NK; tại thị trường NK hàng sẽ được phân phối cho người
tiêu dùng. Trong kênh phân phối trực tiếp này công ty luôn bị động trong sự phân
phối hàng hóa tùy theo đơn đặt hàng và hợp đồng mà hai bên đàm phán. Vì thế mức
độ phân phối và khả năng thâm nhập thị trường của công ty hiện nay còn kém và
chưa linh hoạt trong việc tiếp xúc để phân tích phản ứng tiêu dùng của khách hàng.

Hình 10: Kênh phân phối trực tiếp
Hàng do
công ty
chế biến
hoặc thu
mua
Phòng
xuất NK
Nhà NK -
đối tác
nước ngoài
Người tiêu
dùng
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

78
× Kênh phân phối gián tiếp:

Hình 11: Kênh phân phối gián tiếp
Nguồn: Phòng XNK, công ty Hải sản 404

Đây là kênh phân phối trung gian, các nhà XK ủy thác chính hiện nay của
công ty là Công ty INCOMEX Sài Gòn, và công ty CAPIMEX (chế biến XK Cà
Mau). Nhiệm vụ chính của các công ty này là tìm kiếm nhà NK và XK hàng cho
công ty. Với kênh phân phối qua trung gian này công ty ít rủi ro hơn so với kênh
phân phối trực tiếp nhưng chi phí bỏ ra cao hơn và đồng thời cũng sẽ mất đi chi phí
cơ hội từ việc thu nguồn ngoại tệ. Bởi sau khi xuất hàng hóa và thu ngoại tệ, các
công ty trung gian này sẽ chuyển sang đơn vị nội tệ và giao lại cho công ty theo tỷ
giá hiện hành.
4.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE

Bảng 19: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của công ty Hải sản 404
YẾU TỐ CHỦ YẾU
Tầm
quan
trọng
Phân
loại
Điểm
số quan
trọng
Môi trường bên trong
Tổ chức
1. Tầm nhìn của lãnh đạo 0,067 4 0,268
2. Tay nghề của đội ngũ công nhân 0,040 4 0,16
3. Nguồn lao động dồi dào, giá cả thấp 0,018 3 0,054
4. Sự tận tụy của nhân viên 0,032 3 0,096
5. Chính sách tiền lương 0,038 3 0,114
6. Tinh thần làm việc tập thể cao 0,034 3 0,102
7. Định hướng kế hoạch kinh doanh 0,060 4 0,24
Hàng do
công ty
chế biến
hoặc thu
mua
Công ty
XNK ủy
thác/ Hiệp
hội XNK
Nhà NK -
đối tác
nước ngoài
Người tiêu
dùng
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

79
Tiếp thị
8. Bộ phận Marketing 0,032 2 0,064
9. Hoạt động thương mại điện tử 0,032 1 0,032
10. Hiệu quả kênh phân phối tại thị trường EU 0,038 2 0,076
11. Thị phần 0,034 1 0,034
12. Thương hiệu công ty tại thị trường EU 0,038 1 0,038
13. Chất lượng sản phẩm 0,062 3 0,186
14. Hiệu quả đổi mới bao bì 0,030 2 0,06
15. Thị trường đầu ra 0,054 2 0,108
16. Khả năng liên hệ đối tác 0,035 1 0,035
Tài chính
17. Chi phí vốn sẵn có 0,040 2 0,08
18. Khả năng vay Ngân Hàng 0,040 3 0,12
19. Nguồn vốn cung ứng 0,030 3 0,09
Công nghệ
20. Công tác chế biến bảo đảm VS ATTP 0,030 4 0,248
21. Hệ thống kho bãi chứa hàng nguyên liệu 0,022 3 0,066
22. Hệ thống cấp đông bảo quản lạnh 0,022 3 0,066
23. Bao bì chưa thân thiện với MT 0,028 2 0,056
24. Công suất làm việc 0,048 3 0,144
25. Hệ thống quản lí (ISO, HACCP,… ) 0,064 4 0,256
TỔNG 1,000 2,793
Nguồn: Tổng hợp từ bảng đánh giá của các chuyên gia

Vì tổng số điểm quan trọng của ma trận đánh giá các yêu tố bên trong IFE là
2,793 > 2,5. Nên công ty Hải sản 404 có phản ứng tốt với những yếu tố tác động
của môi trường nội bộ.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

80
CHƯƠNG 5

ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG EU
--- ·-e ---
5.1. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT
5.1.1. Điểm mạnh
Một là, Ban lãnh đạo trực tiếp điều hành công ty có kinh nghiệm làm việc lâu
năm. Nhiều cán bộ Đảng viên gương mẫu, thực hiện phê bình và tự phê bình tốt,
tinh thần làm việc tập thể cao. Công ty luôn đưa ra nhiều khẩu hiệu thi đua để công
nhân làm việc tốt hơn, như: "lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "xanh sạch đẹp bảo
đảm an toàn vệ sinh lao động". Là đơn vị trực thuộc Quân khu 9, nên công ty luôn
được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy Bộ Tư lệnh nhằm tạo mọi điều
kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty.
Hai là, Công nhân trình độ tay nghề cao, làm việc lâu năm, bên cạnh đó công ty
thường xuyên cử cán bộ tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ và chuyên
môn ngành nghề.
Ba là, Công ty luôn có các cuộc họp thường niên giữa Ban giám đốc cùng
trưởng phòng kế hoạch kinh doanh và phòng xuất nhập khẩu để kịp thời bàn bạc và
đưa ra chiến lược cũng như định hướng hoạt động kinh doanh rõ ràng cho công ty.
Bốn là, Công ty luôn nâng cao công tác quản lí chất lượng sản phẩm, tăng
cường giám sát vệ sinh dây chuyền sản xuất, vệ sinh công nhân, kiểm tra chặt chẽ
các chỉ tiêu vi sinh, kháng sinh, và các hóa chất độc hại trên các lô hàng sản xuất
theo hệ thống quản lí HACCP, GMP và SSOP mà công ty đã được chứng nhận.
Năm là, có hệ thống kho bãi diện tích lớn. Trong năm 2009 phân xưởng đã nhập
16.382 tấn, xuất 15.387 tấn chả cá và cá tra không để xảy ra tình trạng mất mát. Đặc
biệt công ty có xí nghiệp sản xuất nước đá, một mặt tăng doanh lợi cho công ty, mặt
khác giúp cung cấp bảo quản hàng nguyên liệu tốt hơn.
5.1.2. Điểm yếu
Một là, Chưa chủ động được trong việc tiếp cận nguồn vốn. Vì nguồn vốn của
công ty chủ yếu là từ Quân khu cấp, và vốn vay Ngân hàng, tuy nhiên hạn mức cho
vay của Ngân hàng thấp.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

81
Hai là, Phân xưởng bao bì liên tục nghiên cứu và sản xuất ra các loại bao bì,
mẫu mã mới ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên chỉ chú trọng thiết kế về hình ảnh sản
phẩm, chưa tuân theo qui tắc thân thiện với môi trường, mà đây là một trong những
yêu cầu cao để đáp ứng thị trường XK EU.
Ba là, Công tác marketing; hoạt động thương mại điện tử và khâu R&D
(nghiên cứu & phát triển) chưa được chú trọng, một phần do đặc điểm ngành nghề,
mặt khác do Cơ cấu tổ chức chưa có phòng Marketing riêng, vì vậy chưa có cán bộ
chủ chốt và đủ năng lực trong việc đảm nhiệm công tác này. Mà đây là một đòi hỏi
hết sức cấp thiết trong quá trình nghiên cứu giá cả cũng như thị hiếu tiêu dùng nhằm
đảm bảo thâm nhập thị trường XK có hiệu quả.
Bốn là, Công ty vẫn chưa chủ động trong việc liên hệ đối tác XK, và tìm nhà
trung gian, hầu hết các hợp đồng XK của công ty là do đối tác làm ăn lâu năm tìm
đến. Chính vì thế lượng XK trực tiếp sang thị trường EU ngày càng giảm, đa phần
là xuất ủy thác và ủy thác xuất.
Năm là, công ty chưa tạo được thương hiệu mạnh tại thị trường XK.
5.1.3. Cơ hội
Một là, quan hệ chính trị - ngoại giao song phương cơ bản đã đạt tới độ
trưởng thành, có truyền thống hữu nghị, hợp tác tốt. Thêm vào đó sức mua của
người tiêu dùng châu Âu lớn và tương đối bền vững, đặc biệt là người tiêu dùng tại
các nước Đức, Pháp, Anh, Hà Lan, Nga, Ucraina và Ba Lan... thay thế cho các sản
phẩm thịt, trứng thông thường.
Hai là, Môi trường chính trị tại các nước thuộc khối EU tương đối ổn định.
Luôn có những chính sách pháp luật về nhập khẩu nhằm hỗ trợ các đối tác nhập
khẩu mà nhất là đối với mặt hàng thủy sản.
Ba là, Cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu tương đối đông có nhu cầu
hàng hóa sản xuất tại Việt Nam khá lớn. Hơn thế nữa, tại một số nước lớn như Đức,
Pháp, Nga, Ucraina, Ba Lan có cộng đồng doanh nhân người Việt năng động có khả
năng phân phối hàng Việt Nam trên qui mô lớn.
Bốn là, Được sự hỗ trợ từ chính phủ; cụ thể từ 12/2009, Bộ NN-PTNT đã ban
hành Quyết định số 3477/QĐ – BNN/KTBVNL hướng dẫn các DN về “Quy chế
Chứng nhận thuỷ sản khai thác XK vào thị trường EU”.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

82
5.1.4. Đe dọa
Một là, Hàng rào kỹ thuật vẫn là một công cụ phòng vệ thương mại được
nhiều nước châu Âu sử dụng khá phổ biến để hạn chế hàng NK với mục đích tuyên
bố là bảo vệ người tiêu dùng nhưng cũng nhằm bảo hộ các ngành sản xuất trong
nước đang bị mất dần lợi thế so sánh so với hàng NK. Hàng rào kỹ thuật được Uỷ
ban châu Âu áp dụng đối với thủy sản là tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm
v.v.... mà quan trọng nhất là qui định IUU của Ủy Ban EU về việc truy nguyên
nguồn gốc hải sản xuất khẩu. Một số hàng rào thương mại phi thuế quan vẫn còn
được sử dụng. Ví dụ như: từ tháng 12 năm 2007, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
không cho NK một số loại cá của Việt Nam với lý do Việt Nam chưa phải là thành
viên của Ủy ban Nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC). Trong năm
2008, hàng thực phẩm của Việt Nam đã 31 lần bị đưa vào Hệ thống Cảnh báo
nhanh của EU (RASFF); tăng hơn so với năm 2007 (22 trường hợp).
Hai là, Tình hình sản xuất kinh doanh hai năm gần đây có nhiều biến đổi phức
tạp, do công ty là đơn vị sản xuất kinh doanh hàng XK nên chịu ảnh hưởng của sự
suy thoái kinh tế Thế Giới. Tình hình lạm phát, giá cả vật tư, xăng dầu, nguyên liệu
tăng cao. Mà nhất là đe dọa từ rủi ro tỉ giá hối đoái, do giá trị đồng Euro tăng cao.
Ba là, Tình hình cạnh tranh trên thị trường diễn ra gay gắt. Nhà xưởng, thiết
bị, máy móc xuống cấp nhiều, nên luôn phải đầu tư sữa chữa, nâng cấp, phí tổn lớn.
Trong khi đối thủ cạnh tranh có dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, công suất
chế biến cao (gấp 2-3 lần công ty).
Bốn là, với tình hình thời tiết không ổn định, nạn dịch bệnh triền miên, trong
khi giá thuốc và thức ăn lại tăng cao, dẫn đến giá nguyên liệu thủy sản không ổn
định. Mặt khác, do những qui định về chất lượng con giống và công nghệ nuôi trồng
mà hiện nay nguồn nguyên liệu hải sản gần như không đủ để cung cấp cho các công
ty chế biến.
Năm là, Diện tích nuôi trồng thủy sản của khu vực ĐBSCL đang ngày càng
thu hẹp. Năm 2008 là 5012ha, năm 2009 chỉ còn hơn 3000ha.
5.1.5. Sơ đồ phân tích ma trận SWOT


Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

83
Bảng 20: Sơ đồ phân tích ma trận SWOTĐIỂM MẠNH (S)
1. Lãnh đạo có tầm nhìn
2.Công nhân tay nghề cao
3. Định hướng kinh
doanh
4. Hệ thống quản lí
5. Hệ thống kho bãi
ĐIỂM YẾU (W)
1.Khả năng tiếp cận
nguồn vốn thấp.
2. Mẫu mã bao bì
3.Công tác RD, Mar kém.
4.Chưa chủ động liên hệ
đối tác.
5. Thương hiệu, thị phần
CƠ HỘI (O)
1.Nhu cầu tiêu dùng tại EU
cao.
2. Môi trường CT, PL tại
EU
3.Hỗ trợ từ CP & QK
4.Cộng đồng người Việt tại
EU khá đông
(1) Chiến lược SO
S
1
S
2
S
3
S
4
+ O
1
O
2
O
3
O
4
:
5.1.5.1. Chiến lược thâm
nhập thị trường qua XK
liên doanh
5.1.5.2. Chiến lược tăng
trưởng bằng con đường
liên kết để XK trực tiếp
(3) Chiến lược WO
W
1
W
3
W
4
W
5
+ O
1
O
4
:
5.1.5.3. Chiến lược XK
gián tiếp thông qua trung
gian
ĐE DỌA (T)
1.Rào cản kỹ thuật và các
qui định mới của EU.
2.Rủi ro tỉ giá hối đoái cao
3.Áp lực từ đối thủ cạnh
tranh.
4.Giá cá nguyên liệu không
ổn định.
5. Diện tích nuôi trồng
(2) Chiến lược ST
S
1
S
2
S
4
S
5
+ T
1
T
3
T
4
T
5
:
5.1.5.4. Chiến lược đa
dạng hóa sản phẩm để
XK theo đơn đặt hàng
(4) Chiến lược WT
W
2
W
5
+ T
1
T
3
:
5.1.5.5. Chiến lược cải
tiến bao bì và đăng kí
thương hiệu tại EU
W
3+
W
4
W
5
+ T
1
T
3
:
5.1.5.6. Chiến lược thành
lập bộ phận Marketing
Nguồn: Tự tổng hợp từ môi trường kinh doanh bên trong & bên ngoài của Cty.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

84
5.1.5.1. Chiến lược SO - Thâm nhập thị trường qua liên doanh
Công ty có thể liên hệ và liên doanh với các đối tác nước ngoài thông qua các
thương nhân và đối tác là doanh nhân thuộc cộng đồng người Việt tại EU. Thông
qua đó, có thể tận dụng được mạng lưới bán hàng đã sẵn có tại thị trường EU của
các liên doanh này. Quan hệ thiết lập này cũng giảm thiểu rủi ro người mua không
thanh toán và đảm bảo giá cả phải chăng. Vì thế tranh thủ bán sản phẩm ra càng
nhiều càng tốt.
5.1.5.2. Chiến lược SO - Tăng trưởng bằng con đường liên kết
Chiến lược này phổ biến ở nền kinh tế thị trường như Việt Nam hiện nay.
Chiến lược này được thực hiện giữa hai hoặc nhiều đối tác bình đẳng; có tư cách
pháp nhân liên kết tự nguyện trên cơ sở tất yếu hoặc liên hệ tương hỗ lẫn nhau. Mục
đích của mô hình chiến lược này là tăng thêm sức mạnh để đối mặt với các thách
thức; phân tán rủi ro có thể xảy ra, và tăng thị phần.
5.1.5.3. Chiến lược WO - Xuất khẩu gián tiếp qua trung gian
Với các điểm yếu của công ty là nguồn vốn thấp, công tác nghiên cứu phát
triển, Marketing cũng như thương mại điện tử chưa được đầu tư đúng mức, thì việc
XK qua các hãng buôn trung gian là chiến lược an toàn và giảm được chi phí cho
khâu nghiên cứu thị trường. Các nhà trung gian là các công ty chuyên XK và là các
nhà tư vấn thương mại quốc tế có thể giúp công ty có được các mối làm ăn và trình
độ chuyên nghiệp cao. Tuy nhiên, công ty vẫn có thể giữ được quyền kiểm soát
đáng kể đối với quá trình XK trong khi vẫn có được nhiều lợi ích, như thêm cơ hội
thị trường về đối thủ cạnh tranh nước ngoài, và công nghệ mới.
5.1.5.4. Chiến lược ST - Đa dạng hóa sản phẩm
Đối mặt với các đe dọa về qui định mới của EU đòi hỏi phải có giấy chứng
nhận đảm bảo truy nguyên nguồn gốc, cũng như những yêu cầu gắt gao về vệ sinh
ATTP, nên trước mắt công ty có thể XK theo đơn đặt hàng của người mua trong
nước, hay những người đi gom hàng để XK. Để có được nhiều đơn đặt hàng hơn,
công ty cần đa dạng hóa sản phẩm, ngoài mặt hàng chả cá surimi và cá tra fillet,
hiện nay người tiêu dùng EU đang rất quan tâm đến sản phẩm tôm (tôm thẻ, tôm
panđan), vì thế công ty sẽ lên kế hoạch để đầu tư chi phí xây dựng nhà máy chế
biến tôm. Trong kênh bán hàng này, công ty chỉ phải quyết định liệu sản phẩm phải
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

85
theo tiêu chuẩn nào của đơn đặt hàng để đáp ứng nhu cầu thị trường nước ngoài.
Còn bên đặt hàng sẽ phải chịu mọi rủi ro và lo toàn bộ các khâu về XK.
5.1.5.5. Chiến lược WT - Cải tiến bao bì, đăng kí thương hiệu tại EU
Đa dạng hóa mẫu mã, bao bì của sản phẩm; nghiên cứu các mẫu mã bao bì
thân thiện với môi trường hơn. Tham gia đăng kí nhãn hiệu tại thị trường EU sẽ
giúp công ty đẩy mạnh hình ảnh cạnh tranh của mình trên thị trường EU nói chung
và quốc tế nói riêng.
5.1.5.6. Chiến lược WT - Thành lập bộ phận Marketing
Đầu tư chi phí nhiều hơn cho khâu Marketing và thương mại điện tử sẽ giúp
công ty vượt qua được những áp lực từ sự cạnh tranh của các đối thủ trong ngành.
5.2. CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN
5.2.1. Đánh giá chiến lược
Thông qua các công cụ để đánh giá môi trường kinh doanh của công ty Hải sản
404, nhận thấy để đẩy mạnh XK sang thị trường EU, các chiến lược kinh doanh của
công ty cần đảm bảo được các yêu cầu sau:
 Phát huy tối đa điểm mạnh của công ty là một đơn vị Nhà Nước, trực thuộc
Quân đội, nên luôn được sự tư vấn hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo có kinh nghiệm trong
quản lí và kinh doanh. Mặt khác có khả năng liên kết cao với một số đơn vị khác
trong Quân đội.
 Khắc phục điểm yếu về công tác Marketing, chủ động liên kết khách hàng và
quá trình quảng bá thương hiệu.
Từ đó, công ty có thể đầu tư chi phí cho ba chiến lược sau:
5.3.1.1. Chiến lược một - Tăng trưởng bằng con đường liên kết
× Cơ hội: Dưới sự đề xuất của Đảng Ủy Quân Khu, công ty nên hợp nhất với
công ty Thái Sơn, trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Công ty sẽ có thêm nguồn vốn cho
hoạt động đầu tư SXKD. Với sự liên kết này, thị trường và thị phần công ty sẽ được
mở rộng hơn, công ty sẽ có thêm nhiều đối tác hơn. Từ đó có thể XK trực tiếp mà
không phải quá lo lắng về mặt rủi ro.
× Thách thức: Để liên kết, công ty cần phải có các bảng báo cáo về nguồn vốn,
tài sản cố định, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh rõ ràng; bên
cạnh đó cần có chính sách lương hướng phù hợp hơn. Sau khi liên kết, công ty phải
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

86
đảm bảo chế biến đúng theo tiêu chuẩn vệ sinh qui định để không gây ảnh hưởng
đến toàn hệ thống. Quan trọng nhất là công ty sẽ phải có kế hoạch cụ thể để tăng
cường tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào.
5.3.1.2. Chiến lược Hai - Cải tiến bao bì và đăng kí thương hiệu
× Cơ hội: Hội đồng Châu Âu đã ban hành quy định số 40/94 về thành lập hệ
thống Nhãn hiệu Cộng đồng. Theo đó, cơ quan đăng ký có tên là “The Office for
Harmonization in the Internal Market” viết tắt là OHIM đã được thành lập, có trụ
sở đóng tại Tây Ban Nha với mục đích tạo ra sự thống nhất pháp luật về bảo hộ sở
hữu trí tuệ trong toàn bộ Cộng đồng Châu Âu. Vì đặc điểm người tiêu dùng EU vốn
dĩ chỉ tiêu thụ những sản phẩm có thương hiệu và những sản phẩm thân thiện với
môi trường. Nếu đầu tư chi phí cho việc đăng kí thương hiệu hay nhãn hiệu cộng
đồng (CTM) và cải thiện bao bì - sản phẩm theo hướng thu hút thị hiếu tiêu dùng,
đặc biệt là bao bì có thể tái chế - thân thiện với môi trường sẽ càng lấy được thiện
cảm của khác hàng EU. Thủ tục đăng kí nhãn hiệu đơn giản theo phụ lục số 8.
× Thách thức: Tuy thủ tục đăng kí nhãn hiệu là không phức tạp, nhưng với
mức phí 975 Euro hiện không phải là mức phí nhỏ cho công ty. Vì công ty đang tập
trung chi phí cho các hoạt động dịch vụ Nhà hàng hải sản và trang thiết bị nội thất
vừa đưa vào hoạt động năm 2009. Mặt khác mẫu mã bao bì của công ty hiện nay
cũng đã được cải thiện nhiều, để nghiên cứu bao bì có thể tái chế và thân thiện với
môi trường đòi hỏi công ty phải có thời gian và bỏ ra một chi phí nghiên cứu khá
lớn. Trong khi hiện nay, giá trị XK trực tiếp sang EU vẫn chưa cao mà chủ yếu là
các Hợp đồng xuất ủy thác.
5.3.1.3. Chiến lược Ba - Thành lập bộ phận Marketing riêng
× Cơ hội: Hiện công ty chưa có Bộ phận Marketing riêng, công tác này do nhân
viên phòng XNK đảm nhiệm. Trong khi đó, hoạt động nghiên cứu và phát triển
R&D để thăm dò phản ứng thị trường, nhu cầu khách hàng cũng như hoạt động
quảng bá, tiếp thị, chào hàng là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự
thành công lớn của các DN. Đặc biệt là hoạt động thương mại điện tử. Hiện công ty
đã có trang web riêng, nhưng chỉ với mục đích liên hệ chứ chưa chú trọng đầu tư
vào mục đích thương mại. Nếu đầu tư chi phí cho việc thành lập bộ phận chuyên về
Marketing, đồng thời bổ nhiệm nhân viên chuyên về thương mại điện tử, với các
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

87
nhiệm vụ chính như liên hệ đối tác khách hàng, trực tuyến giải đáp các thắc mắc, và
quảng cáo, chào hàng, đặt hàng ngay trên diễn đàn của trang web, sẽ tạo cơ hội thu
hút được nhiều khách hàng trong và ngoài nước hơn, cũng như sẽ thu hút được
nhiều hãng buôn XK hơn.
× Thách thức: Nếu thành lập bộ phận marketing riêng, công ty sẽ phải chú ý
đến hai phương án. Một là, đề cử nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh học lớp
huấn luyện về Marketing và thương mại điện tử. Hai là, công ty sẽ phải tuyển thêm
lao động mới, như vậy sẽ tốn một khoản chi phí cho tuyển dụng và tiền lương.
5.3.2. Sơ đồ ma trận QSPM

Bảng 21: Sơ đồ Ma trận QSPM
Các chiến lược có khả năng
thay thế
Chiến
lược 1
Chiến
lược 2
Chiến
lược 3
CÁC YẾU TỐ CHỦ YẾU
P
H
Â
N
Loại
A
S
TAS A
S
TAS A
S
TAS
Các yếu tố bên trong
Tổ chức
1. Lãnh đạo có tầm nhìn 4 4 16 4 16 4 16
2. Tinh thần làm việc tập thể 3 3 9 4 12 4 12
3. Định hướng kinh doanh 4 4 16 3 12 3 12
4. Nguồn lao động dồi dào 3 3 9 3 9 3 9
5. Chính sách tiền lương 3 3 9 3 9 4 12
Tiếp thị
6. Bộ phận Marketing 2 2 4 3 6 4 12
7. Thị phần 1 4 4 2 2 2 2
8. Thương hiệu của công ty tại EU 1 3 3 4 4 2 2
9. Thị trường đầu ra 2 4 8 2 4 2 4
Tài chính
10. Chi phí vốn sẵn có 2 4 8 4 8 4 8
11. Khả năng vay Ngân hàng thấp 3 4 12 1 3 2 6
12. Nguồn vốn cung ứng từ QK 3 4 12 3 9 3 9
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

88
Công nghệ
13. Bao bì chưa thân thiện với MT 2 2 4 4 8 1 2
14. Hệ thống quản lí (ISO, HACCP) 4 4 16 4 16 2 8
Các yếu tố bên ngoài
1. Tỉ giá đồng Euro trên thị trường cao 2 3 6 1 2 1 2
2. Nhu cầu tiêu dùng của EU cao 3 4 12 4 12 2 6
3. Môi trường chính trị PL tại EU 3 4 12 4 12 3 9
4. Đăng kí nhãn hiệu tại EU 1 2 2 4 4 3 3
5. Diện tích nuôi trồng thủy sản 1 4 4 1 1 1 1
6. Đối thủ có mẫu mã - bao bì đa dạng 2 1 2 4 8 2 4
7. Đối thủ có uy tín & thương hiệu 2 3 6 4 8 3 6
8. Qui định mới về nguồn đánh bắt 4 4 16 3 12 1 4
9. Tiêu chuẩn EU về VS & ATTP

4 2 8 3 12 2 8
10. Chính sách hỗ trợ của Chính Phủ 3 4 12 1 3 1 3
11. Qui mô thị trường 3 4 12 2 6 2 6
12. Nguồn cung cấp nguyên liệu 3 3 9 1 3 1 3
CỘNG TỔNG SỐ ĐIỂM HẤP DẪN 231 201 169
Nguồn: Tống hợp từ điểm hấp dẫn của bảng đánh giá chuyên gia (phụ lục số 7)

Qua bảng đánh giá của chiến lược QSPM, ta thấy chiến lược 1: "Tăng
trưởng bằng con đường liên kết" là có tổng số điểm hấp dẫn cao nhất (231 điểm)
so với chiến lược Chiến lược cải tiến bao bì 201 điểm và chiến lược Thành lập bộ
phận Marketing chỉ có 169 điểm . Vì vậy, trước mắt công ty nên đầu tư chi phí và
nhân lực cho chiến lược 1.

5.3.3. Phương hướng thực hiện chiến lược


Xét trên mặt tổng quan, Công ty Thái Sơn (Thai Son Corp) là DN Nhà nước
thuộc Bộ Quốc Phòng, trụ sở tại Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động theo mô
hình công ty mẹ - công ty con, trên tất cả các lĩnh vực: Chế biến thuỷ hải sản; Ứng
Tăng trưởng bằng con đường liên kết
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

89
dụng và Chuyển giao công nghệ; Đào tạo nghề… Công ty có hơn 20 đơn vị thành
viên, công ty liên doanh, công ty cổ phần với tổng số hơn 3.500 Cán bộ - Công
nhân viên. Hiện nay công ty đã thực hiện liên kết với rất nhiều nhà máy chế biến tại
khu vực ĐBSCL và cũng đã đem lại hiệu quả kinh doanh rất cao.
Kênh phân phối, Trải qua hơn mười lăm năm hoạt động, Địa bàn hoạt động
của công ty ngày càng được mở rộng trong nước và quốc tế, tạo được nhiều uy tín
với đối tác, khách hàng. Thị trường mới của công ty cho mặt hàng thủy sản là Nga,
Ukraine và các nước Đông Âu, đặc biệt công ty đã có văn phòng đại diện đặt tại các
quốc gia này và xây dựng kho ngoại quan tại Ukraine, vì vậy sau khi liên kết, công
ty Hải sản 404 sẽ không phải lo lắng về thị trường đầu ra cho hoạt động XK.
Tiêu chuẩn - công nghệ: Công ty Thái Sơn thực hiện quản lý theo tiêu
chuẩn quốc tế ISO 9001:2000, được tổ chức Quốc tế INTERTEK (Hoa Kỳ) đánh
giá và chứng nhận. Vì vậy, công ty Hải sản 404 phải nghiêm ngặt hơn trong vấn đề
tiêu chuẩn chất lượng và Vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như tăng cường nhân viên
và thời gian kiểm soát các khâu chế biến hơn nữa. Đặc biệt nguyên liệu đầu vào
phải được kiểm tra nghiêm ngặt từ khâu dán nhãn, quy cách mua hàng, giao hàng,
số lô và ngày sản xuất cũng như việc chấp hành các quy định khác.
Nguồn nguyên liệu đầu vào: Công ty Thái Sơn sẽ hợp tác thông qua hỗ trợ
vốn cho công ty Hải sản 404. Từ đó, công ty Hải sản sẽ chuyên về nguồn cung cấp
nguyên liệu và chế biến, nói cách khác công ty chỉ cần lo nguồn đầu vào; đầu ra và
thị trường XK sẽ do công ty Thái Sơn đảm nhiệm. Để tăng cường công suất hoạt
động, công ty Hải sản 404 nên đầu tư nguồn vốn để xây dựng thêm một nhà máy
chế biến, về địa điểm, công ty có thể chọn địa bàn Đồng Tháp, một mặt có thể mở
rộng hoạt động kinh doanh, mặt khác đây là địa điểm tương đối gần với các hộ nuôi
trồng, sẽ thuận lợi hơn cho quá trình thu mua nguyên liệu đầu vào. Quan trọng hơn
hết, vì đây là đơn vị đóng quân của Trung Đoàn 9, một đơn vị trực thuộc Quân Khu,
với địa điểm qui hoạch này, công ty hoàn toàn có thể nhận được sự phê duyệt để
cấp diện tích đất qui hoạch nhà máy chế biến từ Bộ Tư lệnh Quân khu 9.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

90
CHƯƠNG 6

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
--- ·-e ---
6.1. MÔ HÌNH MẠNG LƯỚI PERT
6.1.1. Trình tự công đoạn xuất khẩu sang EU
Thời gian chi phí (tức thời gian trung bình) của mỗi công đoạn còn phụ thuộc
nhiều vào khối lượng hàng xuất theo Hợp đồng. Tuy nhiên bảng thời gian này được
tính cho khối lượng sản phẩm XK là 100.000kg (bình quân một đợt xuất hàng/hợp
đồng sang EU). Công đoạn XK sang EU gồm 12 công việc chính:
Bảng 22: Trình tự công đoạn và thời gian XK sang EU
Time (ngày) T
T
Công việc
ai mi bi ti
Trình tự công
việc
X1 Liên hệ, nhận đơn đặt hàng từ đối tác 3 3 Làm ngay
X2
Đàm phàn giá cả, phương thức vận tải,
bảo hiểm
4 5 6 5 Làm ngay
X3 Lập Hợp đồng XK 1 1 Khi x1 xong
X4 Liên hệ nhà cung cấp nguyên liệu 2 2 Khi x1 xong
X5 Nhà c/c giao cá nguyên liệu 3 4 4 4 Khi x2, x4 xong
X6 Kiểm tra nguồn gốc cá nguyên liệu 1 1 Sau x5
X7 Xử lí cá + đóng gói theo đơn đặt hàng 5 6 7 6 Khi x3, x6 xong
X8 Tập kết hàng hóa 7 8 9 8 Khi x5 xong
X9 Làm thủ tục hải quan 6 8 10 8 Sau x7
X10 Đóng hàng vào container 4 5 5 5 Khi x7 xong
X11
Giao hàng XK cho cảng
Cảng giao hàng XK cho tàu
2 2 Làm sau x10
x12 Lập bộ chứng từ thanh toán 6 6 7 6 Khi x8, x9 xong
Tổng 51
Nguồn: Phòng XNK công ty Hải sản 404 (chú thích bảng tại Phụ Lục số 9)
Trong đó: ti là thời gian chi phí trung bình: ti = (ai + 4mi + bi)/6
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

91
6.1.2. MÔ HÌNH MẠNG LƯỚI PERT - GIẢI PHÁP THỜI GIAN
Từ bảng trình tự công đoạn xuất khấu sang EU, ta nhận thấy, nếu như lần
lượt thực hiện từng công đoạn theo thứ tự thì thời gian trung bình để hoàn tất một
khâu xuất khẩu cho sản lượng 100.000kg phải mất đến 51 ngày. Nhưng nếu các
công việc được thực hiện một cách song song có hệ thống, thì theo mạng lưới sơ đồ
PERT, ta chỉ mất một thời gian chi phí là 30 ngày.
Từ sơ đồ ta nhận thấy đỉnh găng (1,3,4,5,6,7,9) là những đỉnh mà hiệu số giữa
thời hạn kết thúc sớm và thời hạn kết thúc muộn bằng 0 (Hay thời hạn dự trù bằng
0. Trong khi đỉnh 2 và đỉnh 8 có thời hạn dự trù lần lượt là 1 và 8). Công việc găng
(x2, x5, x6, x7, x8, x9, x12) hay công việc nối liền các đỉnh găng, đây là những
công việc không có thời gian để dự trù, nếu công ty thực hiện chậm trễ sẽ ảnh
hưởng tới mọi công việc khác của tiến trình. Vì vậy các công việc này cần được
thực hiện với thời hạn sớm nhất, liền ngay sau hoặc song song với những công việc
trước như theo bảng trình tự thời gian.
Mặt khác, từ sơ đồ ta tìm được các công việc xung yếu nằm trên đường găng
(nối liền các công việc găng và đỉnh găng - vẽ bằng nét đôi) biểu thị tất cả các công
việc quan trọng nhất mà người lãnh đạo phải đặc biệt quan tâm, đó là các công việc:
x2: Đàm phán giá cả, phương thức thanh toán, vận tải, bảo hiểm,
x5: Thu mua cá nguyên liệu từ nhà cung cấp,
x6: Kiểm tra nguồn gốc và hàm lượng vi sinh từ cá nguyên liệu,
x7: Xử lí - đóng gói cá nguyên liệu theo đơn đặt hàng ,
x9: Làm thủ tục hải quan để xuất hàng,
x12: Lập bộ chứng từ thanh toán.
Thời gian vốn được xem là một chi phí cơ hội cao nhất. Với phương pháp giải
quyết khâu chi phí thời gian. Một khi thời gian đã được hoạch định theo đúng tiến
trình, công ty sẽ tạo cho mình nhiều chi phí cơ hội hơn (như kí kết được nhiều hợp
đồng hơn, hạn chế hàng tồn kho và tạo uy tín cho công ty) nhằm bù đắp cho những
hạn chế tốn kém về mặt tài chính.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

92

Hình 12: Sơ đồ mạng lưới Pert - công đoạn XK sang thị trường EU
(Trình tự các bước vẽ sơ đồ PERT xem theo Phụ Lục số 9)
Chú thích sơ đồ:
, ,...,: thứ tự các đỉnh

6.2. GIẢI PHÁP CHO NGUỒN NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO
Để chủ động về nguồn nguyên liệu đầu vào, giải pháp cho tình trạng diện tích
ao nuôi ngày càng thu hẹp dẫn đến nguồn nguyên liệu khan hiếm như hiện nay thì
công ty cần:
C

0 0
C
1
4 3
C
0
9 9
C
0
5 5
C
0

10

10
©
0
16 16
³
0

30

30
C
0

24

24
®
7

28

21
x1
3
x3
1
x2 5
x4
1
x5
4
x6
1
x7
6
8
2
6
8
5
x10
x11
x12
X9
x8
X1
3
X1,..., x12: thứ tự công việc
3: (3 ngày) thời gian để thực hiện công việc x1

3 4
C
1
3: (bên trái) thời hạn kết thúc sớm đỉnh 2
4: (bên phải) thời hạn kết thúc muộn đỉnh 2
1: hiệu số giữa thời hạn kết thúc muộn và kết thúc sớm đỉnh 2
: đường găng, công việc nằm trên đường găng là công việc xung yếu
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

93
Một là, Chủ động thu mua nguồn nguyên liệu từ các hộ nuôi trồng ở nhiều
vùng địa phương khác nhau, hơn là phụ thuộc vào nguồn cung cấp nguyên liệu từ
công ty cung ứng đầu vào. Do tính chất đặc thù của sản phẩm cần được bảo quản
theo một quy trình nghiêm ngặt nên hoạt động XK cần thực hiện theo phương châm
là chế biến đến đâu tiêu thụ đến đó, hạn chế tồn kho ở mức tối đa.
Hai là, Tăng cường thu mua sản lượng đánh bắt cho một số tàu cá của ngư
dân trước khi họ ra khơi. Mặt khác, công ty có thể thu mua nhiều loại cá khác nhau
để chế biến. Tuy nhiên, đó chỉ là những giải pháp tạm thời của các DN. Về chiến
lược lâu dài, công ty cần tổ chức những đội tàu làm dịch vụ hậu cần nghề biển, ra
khơi đổi dầu lấy cá nhằm giúp ngư dân giảm bớt chi phí vào đất liền thường xuyên.
Ba là, Tăng cường sự kiên kết giữa nhà kinh doanh và hộ nuôi trồng, một
trong những khâu của mô hình liên kết dọc
15
, lấy nhà máy làm trung tâm. Bao gồm:
nhà máy chế biến xuất khẩu, trại nuôi, cơ sở dịch vụ (thức ăn, con giống, thuốc...),
ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức chứng nhận. Các chủ thể trong liên kết được
ràng buột bởi 5 hợp đồng: một là, bảo lãnh cung cấp giữa nhà máy và đơn vị dịch
vụ đầu vào cho người nuôi (nơi cung cấp cá giống); hai là, hỗ trợ và bao tiêu sản
phẩm giữa nhà máy và người nuôi; ba là, bảo trợ và cung cấp tài chính tín dụng cho
liên kết giữa nhà máy và ngân hàng; Bốn là, bảo hiểm giữa nhà máy và công ty bảo
hiểm; Năm là, đánh giá chứng nhận giữa nhà máy và chứng nhận độc lập. Song
song đó, tổ chức các trạm thu mua gần nguồn nguyên liệu để bảo đảm công tác
quản lí được chặt chẽ hơn. Nên có nhật kí ghi lại quá trình thu mua cá nguyên liệu
thật rõ ràng, nhằm giải quyết vấn đề về truy nguyên nguồn gốc.

Hình 13: Mô hình liên kết dọc ngành thủy sản

15
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, phó chủ tịch thường trực VASEP, hội thảo tháng 04/2008
HỘ
NUÔI
TRỒNG
NGƯỜI
TIÊU
DÙNG
CƠ SỞ DV
(thức ăn, con
giống, thuốc... )
NGÂN
HÀNG
CÔNG TY
BẢO
HIỂM
CƠ SỞ
CHỨNG
NHẬN
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN
- XUẤT KHẨU
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

94
6.3. GIẢI PHÁP VỀ CHI PHÍ
Chuỗi cung ứng của sản phẩm cá tươi sống (Phụ lục số 10) là một sơ đồ cho
cái nhìn tổng quan từ khâu đại lí mua hàng thu mua cá tươi của các hộ ngư dân; sau
quá trình ướp đá; và bán lại cho nhà máy chế biến. Nhà máy qua quá trình sơ chế;
đóng gói theo yêu cầu sẽ liên hệ với nhà vận tải và xuất khẩu sang nước nhập khẩu.
Ở những giai đoạn tiếp theo, mỗi giai đoạn lại cộng thêm giá trị vào sản phẩm (bằng
cách tăng chi phí). Nếu nhà máy fillet XK trực tiếp sẽ kiêm luôn giai đoạn chế biến;
đóng gói, dán nhãn, thuế đóng gói, thuế XK. Cuối chuỗi này, công ty sẽ bán cá tươi
fillet sang thị trường nước NK với giá bằng chi phí gia tăng + X% lợi nhuận. Tuy
nhiên trên thực tế, sản lượng cá tra fillet và chả cá surimi thành phẩm khi xuất khẩu
giảm đi nhiều so với sản lượng thu mua cá nguyên liệu. Sản lượng hao hụt đến 60%
cho phần phế phẩm bị bỏ đi. Qua quá trình phân tích chuỗi này các nhà kinh tế chỉ
ra rằng giai đoạn kém hiệu quả nhất là phi lê cá để chế biến
16
. Trong khi nhà XK
chỉ quản lý chi phí theo cách trực tiếp, nhằm tăng vị thế cạnh tranh thì việc xem xét
chí phí và lợi nhuận của toàn bộ chuỗi cung ứng cũng rất có ích. Nếu nhà máy có
thể sử dụng lại 60% phế phẩm thì sẽ nâng cao vị thế cạnh tranh của ngành trong
toàn bộ chuỗi cung ứng ngành cá tươi.
× Giải pháp cho 60% phế phẩm
Các nghiên cứu từ ấn phẩm y học đều cho thấy việc bổ sung canxi thông qua
thực phẩm có lợi hơn là thông qua uống viên canxi, vì hấp thụ tốt hơn và tránh việc
lắng đọng canxi tạo sỏi thận. Trong khi đó xương cá được xem như một nguồn tiềm
năng cung cấp canxi, một nguyên tố rất cần thiết cho sức khỏe của con người. Đã có
nhiều nghiên cứu về hấp thụ canxi từ xương cá vào cơ thể bằng phương pháp
invivo. Để có thể bổ sung xương cá vào một số loại thực phẩm để tăng cường canxi
thì cần phải làm mềm cấu trúc của nó. Một số phương pháp có thể làm mềm xương
như: sử dụng nước nóng, đun nóng với dung dịch acid acetic, NaOH hay dùng
enzyme để thủy phân xương cá
17
.
Vì những nhu cầu thiết yếu đó, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II đang
tiến hành nghiên cứu quy trình công nghệ sử dụng hóa chất và enzyme để thủy phân

16
Theo nghiên cứu của trung tâm thương mại quốc tế, Sayers.
17
Seafood International www.intrafish.com
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

95
và trích ly canxi từ phế liệu xương cá tra theo từng bộ phận (đầu, vây, đuôi,...) nhằm
tìm ra giải pháp hiệu quả nhất. Kết quả khảo sát phụ phế liệu cá tra cho thấy trong
các bộ phận phụ phẩm, xương cá có hàm lượng tro khá cao (20,11%) với thành
phần canxi chiếm tỷ lệ cao nhất (4,49%) so với các bộ phận khác. Do đó, xương cá
tra được lựa chọn làm nguyên liệu cho các nghiên cứu tiếp theo. Nghiên cứu này
chẳng những vừa tận dụng nguồn phế liệu từ các nhà máy chế biến thủy sản, vừa
gia tăng giá trị sử dụng của phế liệu, mà còn giải quyết được một phần nhu cầu
canxi cho con người.
Thông qua kết quả nghiên cứu này, công ty Hải sản 404 nói riêng và các DN
hải sản nói chung có thể liên hệ tìm các nguồn thu mua phế phẩm từ xương cá tra
như Xí Nghiệp chế biến dược phẩm, hay hợp tác với Viện nghiên cứu ĐB SCL để
có được giá bán cao hơn rất nhiều so với việc bán xương cá theo giá phế phụ phẩm
thông thường. Đây sẽ là một giải pháp góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho
hoạt động kinh doanh của công ty.
6.4. GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG MARKETING
Xuất phát từ đặc trưng của ngành thủy sản, nên hoạt động marketing cho
ngành nhìn chung còn hạn chế nhiều mặt trong vấn đề chọn lựa công cụ marketing.
Tuy nhiên, quảng bá thương hiệu là một trong những nhu cầu thiết yếu góp phần
nâng cao hình ảnh cũng như uy tín của công ty. Các giải pháp chủ yếu xoay quanh
hoạt động 4P, cụ thể:
6.4.1. (P1) Sản phẩm (product) Đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, ngoài các sản
phẩm chủ lực là cá tra fillet và chả cá surimi, công ty có thể tăng cường hoạt động
xuất khẩu cho sản phẩm tôm thẻ, và mực ống đây cũng là hai mặt hàng rất được ưa
chuộng tại thị trường EU, nhất là tại Đức và Hà lan. Luôn cố gắng tăng cường giao
hàng đúng hẹn theo hợp đồng. Hạn chế tối đa sản phẩm lỗi về qui cách đóng gói
hay dán nhãn bao bì. Có chính sách xử lí – khấu trừ sản phẩm lỗi hợp lí… đây sẽ là
một phương pháp tốt nhất tạo ra uy tín cho công ty, với uy tín làm việc cao, công ty
sẽ nhanh chóng tạo được thương hiệu từ lòng tin của phía đối tác.
6.4.2. (P2) Giá cả (Price) Đưa ra mức giá hợp lí trong quá trình đàm phán hợp
đồng XK, mà vẫn đảm bảo doanh thu cho công ty và lợi ích của người tiêu dùng
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

96
cũng là một nhân tố hết sức quan trọng góp phần phát triển bền vững tại thị trường
EU.
Để có thể đưa ra mức giá hợp lí cho mặt hàng cá tra fillet và chả cá surimi khi
XK sang thị trường EU, công ty có thể trang bị kiến thức về môi trường chính trị,
pháp luật tại thị trường XK, và cập nhật thông tin thường xuyên tại các trang web
như: http://www.snm.Agriculture.gouv.fr/. Đây là dịch vụ thông tin thị trường do
chính phủ Pháp tài trợ, cung cấp thông tin hàng ngày của tất cả các sản phẩm về cá
được giao dịch trên thị trường EU. Phí giao dịch cơ bản là miễn phí. Hoặc đăng kí
bản tin thương mại tại http://www.infofish.org/ với giá 400USD/năm, để có thể
nhận được ấn phẩm 2 tuần/lần thông tin về giá cả của các sản phẩm thủy sản ướp
lạnh trên các thị trường quốc tế chủ yếu. Ngoài ra còn có những trang web rất hữu
ích khác như Thông tin & Dịch vụ về cá http://www.fis.com/fis/marketprices;
http://www.agra-net.com/.
6.4.3. (P3) Kênh phân phối (Place), Thường xuyên tham gia các Hội chợ hàng
thủy sản thuộc các cấp, ngành. Đây là cơ hội tốt nhất để công ty quảng bá hình ảnh;
trao dồi kinh nghiệm kinh doanh với các DN cùng ngành cũng như liên hệ tìm kiếm
đối tác mới. Vì còn hạn chế về kênh phân phối nên sản phẩm của công ty chưa trực
tiếp đến tay người tiêu dùng, tuy nhiên công ty có thể tìm kiếm đối tác thông qua:
(1): Chào hàng thông qua các cuộc hội thảo chuyên đề được tổ chức tại EU, qua
phòng tham tán thương mại tại các nước thành viên EU và qua văn phòng EU tại
VN; các tổ chức Hiệp hội thủy sản trong và ngoài nước. (2): Tìm hiểu và nghiên
cứu thị trường EU thông qua phòng thương mại EU tại VN, đã được mở từ cuối
năm 2000, Phòng thương mại và công nghiệp VN; trung tâm thông tin thương mại -
Bộ thương mại để biết được kĩ hơn qui chế NK của EU. Công ty cũng nên tận dụng
những mối quan hệ từ công nhân viên để tiếp cận với các đối tác là cộng đồng
người Việt sinh sống tại EU.
6.4.4. (P4) Xúc tiến bán hàng (Promotion), công ty có thể tham gia đăng mục
quảng cáo trên các trang báo đặc san thủy sản thế giới (Seafood International
www.intrafish.com). Đây là một phương pháp tốn kém, nhưng thu lại kết quả cao
trong việc thu hút các nhà nhập khẩu nước ngoài, với chi phí tài chính cho phép,
công ty có thể chọn đăng ở những số báo thuộc các kì đặc biệt trong năm như số tất
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

97
niên v.v… sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Chú trọng đầu tư hơn cho khâu thương mại
điện tử, đây là một phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, đỡ tốn chi phí nhất, việc
đàm phán liên hệ đối tác cũng vì thế mà nhanh chóng hơn. Đây không chỉ là nơi
tiếp cận giữa các doanh nghiệp với các doanh nghiệp (B2B), mà còn là cách tiếp
cận giữa doanh nghiệp với khách hàng (B2C). Công ty có thể thông qua đó lấy được
ý kiến của người tiêu dùng về thương hiệu và chất lượng sản phẩm.
Để giải quyết khó khăn về khoảng cách địa lí và thị hiếu tiêu dùng, đối với
thị trường XK lâu năm, công ty có thể tổ chức thăm dò nghiên cứu thị trường theo
hướng tổ chức các cuộc điều tra lấy ý kiến người tiêu dùng thông qua các bảng câu
hỏi được gửi qua mail, hoặc thư tận nhà kèm theo catalogue sản phẩm của công ty.
Tuy phương pháp này không thu được kết quả cao như việc trực tiếp cử nhân viên
đi thực tế, nghiên cứu thị trường, nhưng đây là một phương pháp thay thế hiệu quả
phù hợp với công ty khi xét về mặt tài chính.
6.5. GIẢI PHÁP VỀ TÀI CHÍNH - RỦI RO TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI
6.5.1. Giải pháp tài chính
Các DN có thể tận dụng lợi thế để vay từ Quỹ Phát triển DN vừa và nhỏ tại
VN (SMEDF), được thành lập theo thỏa thuận tài chính giữa Chính phủ VN và Ủy
ban EC. Đây là một phần trong chương trình "Trợ giúp kĩ thuật của Châu Âu trong
quá trình chuyển sang nền Kinh tế thị trường của VN" (Euro - Tapviet). Tổng
nguồn vốn của quĩ khoảng 275 tỷ đồng VN, quĩ được cung cấp để hỗ trợ từng phần
các khoản vay tín dụng trung và dài hạn cho DN vừa và nhỏ thông qua các Ngân
hàng thương mại, để đầu tư thay thế thiết bị máy móc, mở rộng hoạt động sản xuất,
đồng thời tạo thêm việc làm cho xã hội. Ngân hàng thương mại tham gia là những
ngân hàng đã kí kết với Dự án một Hiệp định gọi là "Hiệp định tài trợ", như: Ngân
hàng đầu tư và phát triển BIDV, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
(VBARD), Ngân hàng công thương (Incombank), Ngân hàng thương mại cổ phần
Châu Á (ACB).Loại hình các khoản tài trợ: tái tài trợ cho các khoản vay trung và
dài hạn mà NH đã cấp cho các DN, cấp tín dụng kì hạn nhiều hơn cho các DN. Tuy
nhiên, nguồn vốn vay không dùng để làm vốn lưu động và không dùng để góp vốn.
Điều kiện vay vốn: Tất cả các DN thuộc mọi ngành nghề hoạt động, nhưng
các Ngân hàng đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực: trồng trọt - chăn nuôi và chế biến
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

98
thực phẩm (kể cả sản phẩm nuôi hoặc đánh bắt ở biến). Điều kiện liên quan đặc
điểm nội bộ DN, ưu tiên DN vừa và nhỏ quốc doanh, tư nhân, có số lượng nhân
viên từ 10 - 500 người, hoặc vốn đăng kí từ hơn 50.000 - 300.000 USD. Tuy nhiên
cũng có trường hợp ngoại lệ, như ưu tiên tài trợ cho các dự án mở rộng DN với toàn
bộ giấy tờ có liên quan đến dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp. Tổng đầu tư
của dự án phải nằm trong khuôn khổ 25.000 USD - 500.000 USD. Giá trị tối thiểu
của khoản vay là 20.000USD và tối đa là 400.000USD. Khoản vay không được
vượt quá 80% chi phí thực hiện dự án, vay tối đa trong 5 năm.
Chi phí khoản vay: Lãi suất tối đa được tái tài trợ từ nguồn SMEDF bằng
6,28% + khoản lãi tối đa được phép. Kì hạn trả lãi tính theo quí hay 6 tháng, ấn định
tùy thuộc khả năng sinh lãi của dự án đầu tư. Ngân hàng cũng có thể yêu cầu DN
vay vốn phải mua phí bảo hiểm cho những thiết bị mua được nhờ vốn vay cho đến
khi thanh toán nợ xong. Đây là một dự án hợp tác được đánh giá là rất thành công
trong việc hỗ trợ cho các DN Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, dự án
hiện đã phủ sóng trên 61 tỉnh thành VN.
6.5.2. Giải pháp rủi ro tỉ giá hối đoái
Hợp đồng xuất khẩu với đối tác EU, được thanh toán đa số bằng đồng ngoại tệ
Euro. Để tránh những rủi ro do biến động tỉ giá hối đoái từ việc mua bán ngoại tệ
giao ngay, công ty có thể kí các Hợp đồng thỏa thuận theo nghiệp vụ Hợp đồng
tương lai Option như mua/bán quyền chọn bán/quyền chọn mua với Ngân hàng theo
một mức tỉ giá và số lượng ngoại tệ do công ty chủ động tính toán xác định. Hoặc
hợp đồng Abitrage, cho phép công ty có quyền mua hoặc bán một loại ngoại tệ bằng
một ngoại tệ khác với mức giá ấn định trước vào một thời điểm xác định. Với việc
kí kết những hợp đồng này công ty chỉ phải chịu mức rủi ro đúng bằng khoản phí
khi thực hiện Hợp đồng với Ngân hàng.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

99
CHƯƠNG 7

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
--- ·-e ---
7.1. KẾT LUẬN
Kể từ sau khi gia nhập WTO, ngành thủy sản Việt Nam không ngừng phát
triển cả về sản lượng chế biến cũng như KNXK, và nhanh chóng trở thành một
trong số mười quốc gia dẫn đầu Thế giới về XK thủy sản. Trong đó, đối tác lớn nhất
của Việt Nam chính là thị trường rộng lớn EU, với 27 liên minh quốc gia, gần 490
triệu người tiêu dùng thu nhập cao; có tổng thu nhập quốc dân đạt trên 11.000 tỷ
USD; chiếm 1/3 tổng giá trị thương mại thế giới và gần 1/2 luồng đầu tư trực tiếp
toàn cầu.
Mặc dù tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng qui mô XK của Việt nam sang EU
vẫn còn nhỏ, và gặp nhiều khó khăn trong các qui định mới về kiểm tra an toàn thực
phẩm, truy nguyên nguồn gốc thủy sản nhằm bảo hộ thị trường trong nước và người
tiêu dùng EU. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế không ổn định, chỉ số giá tiêu dùng
tăng cao cũng như rủi ro từ tỉ giá hối đoái, ảnh hưởng mạnh đến giá cả thị trường
XK thủy sản Việt Nam. Mặt khác, xét về môi trường thủy sản trong nước, hiện vẫn
trong bối cảnh phát triển không bền vững, với các biểu hiện như liên tục biến động
về giá, sản lượng, chất lượng sản phẩm không đồng nhất, cạnh tranh với nhau về giá
bán, môi trường nước xuống cấp vì ô nhiễm, diện tích nuôi trồng ngày càng thu
hẹp… Chính người nuôi và cả doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc huy
động vốn nên dễ rơi vào tình trạng thua lỗ và dẫn đến phá sản.
Là một DN nhà nước chuyên chế biến và XK các mặt hàng hải sản, đứng
trước tình hình khó khăn chung của ngành, công ty Hải sản 404 cũng phải đối mặt
với những thử thách mới và chịu tác động phần lớn. Qua quá trình phân tích thực
trạng XK, ta nhận thấy trước giai đoạn khủng hoảng kinh tế (năm 2007) KN XK
của công ty rất ổn định, nhưng sau khi nền kinh tế biến động, KN và thị trường XK
của công ty phần nào biến động. Tuy nhiên, công ty vẫn đảm bảo sản lượng chế
biến và XK ở mức công suất tối đa, và cũng rất năng động trong quá trình tìm kiếm
đối tác, để mở rộng thị trường XK, nếu tận dụng tối đa những lợi thế về lãnh đạo có
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

100
kinh nghiệm, tinh thần làm việc tập thể cao, đội ngũ công nhân lành nghề, mà đặc
biệt là với qui trình chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm theo hệ thống tiêu chuẩn
HACCP, GMP, SSOP hoạt động XK của công ty sẽ nhanh chóng được phục hồi. Vì
vậy, để đẩy mạnh đầu tư XK thủy sản và phát triển ngày càng bền vững tại thị
trường EU, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty Hải sản 404 nói riêng
cần có chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường bền vững; đặc biệt là phải lựa
chọn kênh phân phối cho thật phù hợp.
Trong giai đoạn kể từ năm 2010; một mặt đầu tư tăng cường XK trực tiếp
được xem là con đường chính để thâm nhập vào thị trường EU; mặt khác liên doanh
dưới hình thức sử dụng giấy phép nhãn hiệu hàng hoá cũng là biện pháp tối ưu để
các DN Việt Nam thâm nhập vào thị trường này. Riêng công ty Hải sản 404, chiến
lược liên kết với công ty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng là một chiến lược hết sức khả
thi để nhận được sự phê duyệt từ Bộ Tư Lệnh Quân khu. Với sự liên kết này, công
ty vừa giải quyết được vấn đề về huy động vốn, vừa nâng cao được uy tín, mở rộng
thị phần, mà quan trọng nhất là giải quyết được những khó khăn về mặt thị trường
XK.
7.2. KIẾN NGHỊ
7.2.1. Đối với Doanh nghiệp
Xét về môi trường nội bộ, bên trong DN, công ty cần chú trọng hơn đến công
tác R&D (nghiên cứu phát triển -thị trường) liên tục cập nhật thông tin để tìm hiểu
nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng cũng như yêu cầu tại thị trường XK. Tăng cường
chi phí cho hoạt động marketing chiêu thị, nếu có thể, nên thành lập một bộ phận
marketing riêng và đào tạo nhân viên đủ năng lực trong lĩnh vực này, song song đó
thường xuyên thay đổi mẫu mã bao bì để thu hút thị hiếu người tiêu dùng đồng thời
nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu công ty. Hơn hết, công ty cũng nên đa dạng
hóa sản phẩm, ngoài mặt hàng chả cá surimi, và cá tra fillet công ty có thể tăng
cường nhà máy chế biến tôm, mực đông lạnh,… để một phần giải quyết vấn đề
thiếu hụt nguồn nguyên liệu, thêm vào đó tăng cường liên kết với các nhà cung ứng
là phương pháp hữu hiệu nhất để đảm bảo luôn có nguồn nguyên liệu đầu vào kịp
thời đáp ứng nhu cầu chế biến và XK theo Hợp đồng. Tăng cường đưa ra hệ thống
kiểm định chất lượng bằng cách áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc tinh vi từ các
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

101
thành phần nguyên liệu đến các sản phẩm hải sản và cam kết đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
Xét về môi trường bên ngoài DN, công ty nên tăng cường tham gia Hội chợ
ngành thủy sản, một mặt học hỏi được kinh nghiệm về rủi ro giá cả, đàm phán hợp
đồng từ các DN trong ngành, mặt khác có thể liên hệ và tìm kiếm đối tác mới. Đặc
biệt là thông qua hình thức showfood (giới thiệu bằng nấu ăn tại chỗ) sẽ tạo ấn
tượng tốt và góp phần đưa thủy sản mà nhất là cá tra Việt Nam vào thị trường EU.
Bên cạnh đó, nên tăng cườg mối liên kết với các hộ nuôi trồng, cụ thể là lập hợp
đồng giữa công ty và người nuôi, theo đó người nuôi được cung ứng vốn, con
giống, thức ăn… còn công ty được bảo đảm thu mua nguyên liệu chất lượng.
7.2.2. Đối với Nhà Nước
Hiện nay, các quốc gia EU, đang tăng cường áp dụng các hành vi bảo hộ
thương mại, các hàng rào kỹ thuật, và thường xuyên ban hành các tiêu chuẩn mới
khắt khe hơn về dư lượng kháng sinh và an toàn vệ sinh thực phẩm, vì vậy Nhà
nước cần có chính sách cụ thể để hỗ trợ phát triển thủy sản XK. Cụ thể như:
 Hỗ trợ kinh phí trang bị máy móc, thiết bị và chi phí kiểm tra dư lượng
kháng sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm (kể cả khâu thu mua nguyên liệu, sơ chế, sản
xuất và XK).
 Xem xét giảm thuế NK nguyên liệu thuỷ sản xuống 0-0,5%. Vì hiện nay các
nước ASEAN đều áp dụng thuế NK nguyên liệu thuỷ sản bằng 0-0,2%. Trong khi
đó mức thuế 10-20% mà các doanh nghiệp Việt Nam phải chịu là quá cao. Mặt khác
khi thuế NK nguyên liệu bằng 0, thì các thủ tục hải quan sẽ nhanh chóng hơn, tạo
điều kiện cho DN xúc tiến việc NK nguyên liệu, góp phần giảm giá thành sản phẩm
thuỷ sản XK và tăng khả năng cạnh tranh.
 Đẩy mạnh việc cho vay vốn ưu đãi nuôi trồng thủy sản với người dân và DN
qua ngân hàng phát triển Việt Nam. (hiện nay mức vay có lãi suất khá cao trên
1%/tháng).
 Việt Nam là nước xuất siêu khá lớn sang EU. Vì vậy, nếu Việt Nam tăng
cường NK công nghệ nguồn từ EU sẽ làm cân bằng cán cân thanh toán. đồng thời
NK được công nghệ hiện đại phục vụ cho sản xuất hàng thủy sản XK và thu hút các
nhà đầu tư EU tham gia vào.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

102
TÀI LIỆU THAM KHẢO
===

1. Bộ công thương, (2009). Sổ tay thông tin về qui định SPS & TBT của EU, NXB
Hà Nội.
2. Đỗ Hữu Vinh, (2006). Marketing XNK, NXB Tài chính
3. Franklin R.Root, (2000). Entry Strategies for International Markets, Lexington
4. Fred R.David, (2000). Khái luận về quản trị chiến lược, NXB Thống kê
Book, DC. Health Company
5. Nguyễn Hữu Tửu, (2004). Kĩ thuật nghiệp vụ Ngoại thương, NXB Thống kê.
6. Nguyễn Hải Yến, (2009). Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty Hải sản 404,
Bảng thu hoạch thực tập tốt nghiệp, ĐH Ngoại thương cơ sở II.
7. PGS.TS. Nguyễn Thành Độ, (2002). Chiến lược kinh doanh và phát triển Doanh
Nghiệp, NXB lao động.
8. PGS.TS Nguyễn Xuân Quang, (2005). Giáo trình Marketing Thương Mại, NXB
Lao động Xã hội
Website:
1. Hiệp hội chế biến và XK thủy sản Việt Nam http://www.vasep.com.vn
2. Thông tin khoa học công nghệ kinh tế thủy sản http://fistenet.gov.vn
3. Cộng đồng thủy sản Việt Nam http://www.vietfish.com
4. Thương vụ Việt nam tại Eu, Bỉ, và Lucxemburg http://thitruongnuocngoai.vn
5. http://www.tinkinhte.com/nd5/detail/thuong-mai/tu-van-xuat-nhap-khau/global-
gap-va-iso-22000-giay-thong-hanh-cho-thuy-san-dbscl-xuat-
khau/83007.005220.html


Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

103
PHỤ LỤC SỐ 1
·e

BẢNG THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐÓNG GÓI BAO BÌ
Sản phẩm tươi
ướp lạnh
Sản phẩm đông
lạnh
Các loại động vật
2 mảnh vỏ tươi
sống
Sản phẩm đóng hộp
Loài Loài đi kèm sau là
đông lạnh
Tên thông thường
và tên khoa học
Tên sản phẩm
Nước xuất xứ (chữ
roman, tối thiểu
2cm)
Nước xuất xứ


Nước chuyển hàng Nước sản xuất

Độ tươi và kích cỡ
(theo tiêu chuẩn
thông thường, tối
thiểu 5cm)
Thành phần (trừ
trường hợp cá đơn
thuần)

Thời hạn sử dụng
hoặc”phải tươi
sống vào thời điểm
bán”
Thành phần(nước
cũng được coi là một
thành phần)
Trọng lượng tịnh
tính bằng kg (ngoại
trừ những hộp tiêu
chuẩn, trọng lượng
tịnh trung bình phải
được phân loại)
Trọng lượng tịnh
(kg)
Hướng dẫn sử dụng
(nếu không hiển
nhiên), như “không
được làm lạnh lại khi
đã rã đông”
Trọng lượng tịnh
(kg)
Trọng lượng tịnh khi
không có chất
lỏng(đối với trường
hợp đóng hộp trong
chất lỏng không
dùng được)

Ngày xếp cấp và
đóng gói vận
chuyển.

Thời hạn sử dụng
(tháng/năm) hoặc sử
dụng tốt nhất trước
ngày (xem chỉ thị
2000/13/EC)
Hạn sử dụng tối
thiểu(năm)


Tên và địa chỉ
(thành
phố+bang)+Số
chứng nhận vệ sinh
thực phẩm do cơ
quan chức năng cấp
cho nhà chế
biến/đóng gói

Tên và địa chỉ hãng
sản xuất, hoặc người
bán hàng trong EC.
Số chứng nhận vệ
sinh thực phẩm do
cơ quan chức năng
cấp cho người đóng
gói(CFN)
Số lô hàng do nhà
chế biến đánh dấu
(phải bắt đầu bằng
chữ cái “L” hoặc
từ”Lô”)
Nhận biết nơi
chuyển hàng nhờ
Số chứng nhận tên
và địa chỉ (thành
phố +Bang) của
nhà đóng gói + SỐ
chứng nhận về vệ
sinh do cơ quan
chức năng cấp
Bất cứ điều kiện bảo
quản đặc biệt nào
hoặc điều kiện sử
dụng, hướng dẫn sử
dụng (nếu không
hiển nhiên)
Việc phân loại độ
tươi chỉ áp dụng đối
với cá nguyên con
hoặc bỏ ruột.
Điều kiện bảo quản
đặc biệt(giữ ở nhiệt
độ -18ºC)


Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

104

Nguồn: Trang của trung tâm thương mại Quốc tế qui định về đóng gói (CBI)
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

105
PHỤ LỤC SỐ 2
·e

BẢNG THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG EU
Tên tiếng Việt: Liên minh Châu Âu
Vị trí địa lý: giáp Đông Âu và Đại Tây Dương, Địa Trung Hải
Diện tích: 4.324.782 (km2)
Tài nguyên thiên nhiên:
kim loại, khí đốt, dầu mỏ, boxit, urani, năng lượng,
hydro, đá xây dựng, đất trồng, thủy hải sản
Dân số 490,4 (triệu người)
Cấu trúc độ tuổi theo
dân số:
0-14 tuổi: 15,72% 15-64 tuổi: 67,16%
65 tuổi trở lên: 17,11%
Tỷ lệ tăng dân số: 0,0016
Dân tộc: Nhiều dân tộc khác nhau của Châu Âu
Quốc khánh: 09/05/1950
Hệ thống luật pháp:
Nhiều hệ thống pháp luật của các nước Châu Âu nhưng
có chính sách thương mại chung
Tỷ lệ tăng trưởng GDP 0,03
GDP đầu người: 32.900 (USD)
GDP theo cấu trúc
ngành:
nông nghiệp: 2%; công nghiệp: 27,1%; dịch vụ: 70,7%
LL lao động theo nghề
nghiệp:
nông nghiệp: 4,4% công nghiệp: 27,1% dịch vụ: 37,1%
Tỷ lệ thất nghiệp: 0,085
Lạm phát: 0,018
Xuất khẩu: 1.330 tỷ (USD)
Mặt hàng xuất khẩu:
máy móc, xe cộ, thiết bị thông tin liên lạc, vận tải, giấy,
dệt may, hóa chất
Đối tác xuất khẩu: Mỹ 23,3% Thụy Sỹ 7,6% Nga 5,2% Trung Quốc 4,8%
Nhập khẩu: 1.466 tỷ (USD)
Mặt hàng nhập khẩu:
năng lượng, máy móc, thiết bị, hóa chất, dệt may, sản
phẩm nông nghiệp
Đối tác nhập khẩu: Mỹ 13,8% Trung Quốc 13,4% Nga 8,2% Nhật 6,2%

Nguồn: thông tin thị trường nước ngoài (tháng 09 năm 2009) www.ttnn.com.vn
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

106
PHỤ LỤC SỐ 3
·e


DANH SÁCH THUẾ VAT TẠI EU
Đvt: %
Các nước thuộc EU Mức thông thường Mức giảm thuế
Áo 20 10 và 12
Bỉ 21 0,1,6, và 12
Đan mạch 25 -
Phần Lan 22 8 và 17
Pháp 19.6 2.1 và 5.5
Đức 16 7
Hy lạp 18 4 và 8
Ireland 21 0 và 12.5
Italia 20 4 và 10
Lucxemburg 15 3,6 và 12
Hà lan 19 6
Bồ Đào Nha 17 5 và 12
Thụy điển 25 6 và 12
Anh 17.5 0 và 5
Nguồn: Bộ công thương, sổ tay thông tin về qui định của EU.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

107
PHỤ LỤC SỐ 4
·e


SƠ ĐỒ QUI TRÌNH NK HÀNG THỦY SẢN VÀO EU


Nguồn: Sổ tay thông tin qui định của EU - Bộ công thương.

Bước 1: Nhà XK xin được nộp đơn XK (yêu cầu phải có chứng thư vệ sinh cùng
một số giấy tờ khác và thuộc danh sách các công ty, các sản phẩm thủy sản được
EU cho phép XK.
Bước 2: Cơ quan quản lí của nước XK ngoài EU cấp giấy chứng nhận XK.
Bước 3: Nhà XK gửi trước bản sao tài liệu XK tới nhà NK EU.
Bước 4: Nhà NK nộp đơn xin phép NK có bản sao tài liệu XK gửi kèm.
Bước 5: Cơ quan quản lí thuộc nước EU cấp giấp phép NK.
Bước 6: Nhà NK gửi bản cấp phép NK gốc tới nhà XK ngoài EU.
Bước 7: Nhà XK gửi 2 loại tài liệu XK và NK cùng với hàng thủy sản XK.
Bước 8: Nhà XK xuất trình hai loại tài liệu XK và NK tới cơ quan hải quan tại mỗi
điểm kiểm soát biên giới trước khi hàng được đưa vào lãnh thổ EU.
Cơ quan quản lí của
nước XK
Cơ quan quản lí của
từng nước EU
Nhà xuất khẩu
Hải quan
Nhà Nhập khẩu
Thương mại nội khối EU
Ngoài EU
EU
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

108


PHỤ LỤC SỐ 5
·e

Bảng DN được cấp code xuất khẩu thủy sản sang EU
Tại địa bàn quận Bình Thủy TP. Cần Thơ
STT
Approval
Number
Name City
1 DH146 Pataya Food Industry Binh thuy
2 DL 134 Can Tho Import Export fishery limited
company (Cafish Vietnam)
Binh thuy
3 DL183 Mekong fisheries joint stock company -
Mekongfish Co.
Binh Thuy
4 DL306 Phuongdong Seafood Co. Ltd. Binh Thuy
5 DL325 Cantho Seafood Export - Caseafood Binh Thuy
6 DL345 Viet Foods Co. Ltd. Binh thuy
7 DL79 Vinh Nguyen Co., Ltd. (VN Co.,Ltd) Binh Thuy
8 DL77 Gepimex 404 Company Binh Thuy
9 DL423 Hanaco., Ltd (HANACO)
Viet Foods Co., Ltd (VF)
Binh Thuy
10 DL433 Phuong Dong Seafood Binh Thuy
11 DL451 Frozen Section-Pataya Food Industries
(Vier Nam) Limited
Binh Thuy
12 Dl499 Thien Ma Seafood Co., Ltd (Factory 1) -
THIMACO
Binh Thuy
Nguồn: Trích bảng danh sách DN được cấp code xuất khẩu thủy sản sang EU,
Phòng thương vụ Việt Nam tại EU 2009
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

109PHỤ LỤC SỐ 6
·e

Bảng Đơn giá tiền lương của công ty Hải sản 404
STT Nội dung Cách tính Đơn giá (VND)
1 Chế biến gia công cá tra Đồng/ tấn SP 2.200.000
2 Chế biến chả cá Đồng/ tấn SP 1.084.000
3 Phân xưởng kho lạnh 2000 tấn Đồng/tấn/tháng 120.000
4 Sản xuất bao bì Đồng/cái 500
5 Sản xuất bao PE Đồng/kg 1.100
6 Sản xuất nhựa tái sinh Đồng/kg 2.200
7 Phân xưởng vỏ tôm Đồng/ người/tháng 3.000.000
8 Lương khối quản lí Đồng/ tấn SP 300.000
Nguồn: Phòng kế hoạch - kinh doanh công ty hải sản 404

Công nhân Hợp đồng được hưởng lương theo sản phẩm, đây là một trong
những yếu tố giúp công nhân làm việc có hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, Công ty rất chú trọng đến tình hình sức khỏe và Bảo hiểm tai
nạn xã hội của công nhân viên. Trong năm 2009, phí mua Bảo hiểm của công ty là:
- Bảo hiểm xã hội: Trên 266 triệu VND
- Bảo hiểm Y tế: Trên 377 triệu VND
- Bảo hiểm thất nghiệp Trên 221 triệu VND
- Bảo hiểm tai nạn 50% Trên 435 triệu VND

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

110
PHỤ LỤC SỐ 7
·e

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CHUYÊN GIA
(MA TRẬN QSPM)

Điểm số hấp dẫn
DANH SÁCH CHUYÊN GIA Chiến
lược 1
Chiến
lược 2
Chiến
lược 3
1. Nguyễn Văn Thất
(Giám đốc Cty Thương mại XK Phương Lan)
164 149 138
2. Phan Hồng Phong
(Trưởng phòng KHKD công ty Hải sản 404)
207 170 137
3. Lưu thị Bích Hà
(nhân viên phòng XNK công ty Hải sản 404)
198 164 138
4. Nuyễn Thị Xuân Hương
(phó phòng KHKD công ty hải sản 404)
260 225 216
5. Nguyễn Ngọc Linh
(nhân viên phòng tổ chức công ty Hải sản 404)
171 174 183
6. Bùi Thị Kim Thủy
(nhân viên phòng XNK công ty Hải sản 404)
245 227 233
Nguồn: tổng hợp từ bảng khảo sát ý kiến chuyên gia theo ma trận QSPM.
Ghi chú:
Chiến lược 1: Chiến lược liên kết.
Chiến lược 2: Cải tiến bao bì + đăng kí nhãn hiệu.
Chiến lược 3: Thành lập phòng Marketing riêng.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

111
PHỤ LỤC SỐ 8
·e

Thủ tục đăng kí nhãn hiệu CTM
Thay vì phải trả các khoản lệ phí riêng lẻ khi nộp nhiều đơn riêng lẻ tại từng
quốc gia thành viên Cộng đồng Châu Âu, chủ sở hữu chỉ cần phải nộp duy nhất một
khoản lệ phí là 975 Euros cho một nhãn hiệu với 3 nhóm sản phẩm và 1100 Euros
khi được cấp đăng ký.
Nhãn hiệu CTM có thể gồm bất kỳ dấu hiệu nào được thể hiện dưới dạng từ
ngữ, tên người, hình ảnh, chữ cái, chữ số, hình dáng của sản phẩm hoặc bao gói của
sản phẩm với điều kiện các dấu hiệu đó có khả năng phân biệt với các hang hoá
hoặc dịch vụ cùng loại của nhà sản xuất khác nhau.
Các dấu hiệu có thể đăng ký nhãn hiệu CTM bao gồm:
• Nhãn hiệu chữ: bao gồm các chữ cái, chữ số hoặc sự phối hợp giữa các chữ
cái, chữ số và các từ ngữ;
• Nhãn hiệu hình : có thể bao gồm hoặc không bao gồm chữ;
• Nhãn hiệu hình màu;
• Các màu sắc hoặc sự kết hợp các mầu sắc;
• Nhãn hiệu 3 chiều;
• Nhãn hiệu âm thanh
Các tài liệu phải nộp để đăng ký nhãn hiệu CTM?
• Đơn đăng ký CTM (mẫu đơn có sẵn tại văn phòng OHIM hoặc trên website
của OHIM http://oami.eu.int)
• Giấy uỷ quyền
• Thông tin về Người nộp đơn
• Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký
• Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký
• Thanh toán phí nộp đơn cơ bản(975 Euro) trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp
đơn tại OHIM hoặc các cơ quan sở hữu trí tuệ của các nước thành Cộng đồng Châu
Âu.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

112
PHỤ LỤC SỐ 9
·e

Trình tự các bước vẽ sơ đồ PERT
A- Giải thích bảng trình tự thời gian
Từ bảng trình tự công đoạn và thời gian XK sang EU, tính theo công thức:
ti = (ai + 4mi + bi)/6
Trong đó:
ai là thời hạn làm xong xi một cách nhanh nhất.
mi là thời hạn thông thường sử dụng để làm xong việc xi
bi là thời hạn làm lâu nhất
Công đoạn XK sang EU gồm 12 công việc chính, bắt đầu từ khâu liên hệ đối tác
trong vòng 3 ngày và nhận đơn đặt hàng trong đó có chi tiết sản lượng XK và qui
cách đóng gói, dán nhãn. Nhân viên phòng XNK sẽ trực tiếp đàm phán với đối tác
về giá cả, phương thức thanh toán, vận tải và bảo hiểm hàng hóa trong vòng 5 ngày.
Sau khi nhận được đơn đặt hàng từ đối tác, ngay lập tức nhân viên sẽ lập hợp đồng
XK và liên hệ ngay với nhà cung cấp nguyên liệu. Trong vòng 4 ngày, sớm nhất là 3
ngày, công ty cung cấp cá tra nguyên liệu, liên doanh với công ty Hải sản 404, sẽ
giao cá tươi cho công ty chế biến. Ngay khi nhận được cá tươi nguyên liệu, phân
xưởng chế biến sẽ tiến hành kiểm tra hàm lượng vi sinh, và ghi nhận nguồn gốc cá
nguyên liệu từ phía nhà cung ứng, thông thường khâu này được thực hiện trong
vòng 1 ngày, đây là khâu đảm bảo yêu cầu truy nguyên nguồn gốc từ phía các nhà
NK EU - từ đó làm cơ sở để in chi tiết khi dán nhãn. Ngay sau đó, phân xưởng sẽ
bắt đầu thực hiện xử lí cá và đóng gói theo đúng qui trình cũng như đơn đặt hàng từ
đối tác. Với công suất chế biến hiện nay của nhà máy, thì qui trình chế biến cho sản
lượng 100 tấn này sẽ mất 6 ngày, chậm nhất là 1 tuần, nhằm đảm bảo kịp tiến độ
XK cho công ty. Công việc tập kết hàng hóa là công việc thu gom, kiểm tra, cân đo
sản phẩm cá chế biến, để chuẩn bị giao cho khách hàng, công đoạn này được chuẩn
bị ngay từ khi nhà cung cấp giao cá nguyên liệu thực hiện song song với quá trình
chế biến, để đảm bảo sau khi cá tra fillet và chả cá surimi đã được đóng gói thì có
sản lượng vừa đủ đơn đặt hàng vừa đúng qui cách để đóng vào container. Để không
mất chi phí cơ hội về thời gian, nagy sau khi cá đã được đóng gói, nhân viên sẽ
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

113
ngay lập tức làm thủ tục hải quan, với đối tác là quốc gia thuộc liên minh EU, công
việc này sẽ mất khoảng 8 ngày, thông thường là khoảng 1 tuần. Cùng lúc đó, hàng
đóng vào container sẽ được giao cho cảng, và cảng sẽ đưa lên tàu XK. Ngay khi
thủ tục hải quan đã hoàn tất để hàng được XK, thì nhân viên sẽ thanh toán các chi
phí xếp dỡ có liên quan và làm bộ chứng từ thanh toán trong vòng 6 ngày, thông
thường với các đối tác EU, ta sử dụng hình thức L/C at sight (thư tín dụng trao
ngay).
B - Sơ đồ mạng lưới PERT được vẽ theo 7 bước:
Bước 1: Theo trình tự các công việc, sơ đồ được vẽ như hình 12.
Bước 2: Đánh số thứ tự các đỉnh, ghi vào góc trên, ta có 9 đỉnh như hình 12.
Bước 3: Tính thời hạn bắt đầu sớm các đỉnh (ghi vào góc trái).
Đỉnh 1: thời hạn bắt đầu sớm bằng 0.
Đỉnh 2: có hai mũi tên hướng về, nên là Max(0+5; 3+1) = 5;
Đỉnh 3: có một mũi tên hướng về là 0+3 = 3;
Đỉnh 4: Có một mũi tên hướng về là 5+4 =9 ; tương tự
Đỉnh 5: Max(9+1; 3+1) = 10.
Đỉnh 6: là 10+6 = 16.
Đỉnh 7: Max(9+8; 16+8) = 24
Đỉnh 8: là 16+5= 21;
Đỉnh 9: Max(24+6; 21+2) = 30.
Bước 4: Tính thời hạn kết thúc muộn các đỉnh (ghi vào góc phải)
Đỉnh 9: thời hạn kết thúc muộn bằng thời hạn bắt đầu sớm = 30.
Đỉnh 8: chỉ có một mũi tên hướng về là 30-2 = 28.
Đỉnh 7: là 30-6 = 24;
Đỉnh 6: có 2 mũi tên hướng về là Min(28-5; 24-8) = 16; tương tự
Đỉnh 5: là 16-6 = 10.
Đỉnh 4: Min(24-8; 10-1) = 9.
Đỉnh 3: là 9-4 = 5.
Đỉnh 2: Min(5-1; 10-1) = 4.
Đỉnh 1: Min(4-3; 5-5) đúng = 0, bằng với thời hạn bắt đầu sớm.
Bước 5: Tìm đỉnh găng.
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

114
Theo sơ đồ, đỉnh găng là đỉnh có hiệu số giữa thời gian bắt đầu sớm và thời hạn
kết thúc muộn bằng 0. Vậy đỉnh găng là đỉnh 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Bước 6: Tìm các công việc găng, là các công việc nối liền đỉnh găng, theo sơ
đồ có công việc găng là:
x2: Đàm phán giá cả, phương thức thanh toán, vận tải, bảo hiểm,
x5: Thu mua cá nguyên liệu từ nhà cung cấp,
x6: Kiểm tra nguồn gốc và hàm lượng vi sinh từ cá nguyên liệu,
x7: Xử lí - đóng gói cá nguyên liệu theo đơn đặt hàng ,
x8: tập kết hàng hóa
x9: Làm thủ tục hải quan để xuất hàng,
x12: Lập bộ chứng từ thanh toán.
Bước 7: Tìm đường găng.
Là các đường nối liền công việc găng và đỉnh găng liên tục từ đỉnh 1 về đỉnh
cuối (được vẽ 2 nét đôi như trong hình 11 ).
Đường găng biểu thị tất cả các công việc xung yếu mà người lãnh đạo phải đặc
biệt quan tâm, đó là các công việc
x2: Đàm phán giá cả, phương thức thanh toán, vận tải, bảo hiểm,
x5: Thu mua cá nguyên liệu từ nhà cung cấp,
x6: Kiểm tra nguồn gốc và hàm lượng vi sinh từ cá nguyên liệu,
x7: Xử lí - đóng gói cá nguyên liệu theo đơn đặt hàng ,
x9: Làm thủ tục hải quan để xuất hàng,
x12: Lập bộ chứng từ thanh toán.
Ta nhận thấy để nhận được cá nguyên liệu nhanh, công đọan xử lí, chế biến sẽ
nhanh hơn vì vậy công ty cần tăng cường liên kết với các nhà cung ứng nguyên liệu
không chỉ tại địa bàn Thành phố Cần Thơ, mà nên mở rộng ra các vùng lân cận như
Hậu Giang, An giang, nhằm đáp ứng nguồn cung ứng kịp thời.

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

115
PHỤ LỤC SỐ 10

CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH CÁ TƯƠI


Nguồn: Phỏng theo Trung tâm thương mại quốc tế, Sayers.
Yêu cầu người mua
KHÁCH
HÀNG
Ngư dân
Đại lí mua
hàng
Nhà máy
fillet, chế biến
Chuỗi vận tải
- Giao nhận
Nhà xuất khẩu
& vận tải
Bao gói
60% phế
phẩm
NHÀ NHẬP KHẨU
Đá
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

116
PHỤ LỤC SỐ 11
BẢNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
LÊN CÔNG TY HẢI SẢN 404
·e
Họ tên chuyên gia:...........................................................................Nam/Nữ: ........
Nghề nghiệp/ Chức vụ: .............................................................................................
Đơn vị công tác:.........................................................................................................
YẾU TỐ CHỦ YẾU Năng lực
Tầm quan
trọng
(1) (2) (3)
Môi trường bên ngoài
1. Chỉ số giá tiêu dùng tăng
2. Thu nhập bình quân đầu người tăng
3. Giá trị đồng Euro trên thị trường cao
4. Nhu cầu tiêu dùng hải sản của EU ngày càng cao
5. EU dành cho mức thuế quan ưu đãi GSP
6. Đăng kí nhãn hiệu (CMT) tại EU
7. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thu hẹp
8. Quá trình chuyển giao công nghệ chậm
9. Ảnh hưởng của chi phí cá nguyên liệu
10. Áp lực của sản phẩm thay thế (thịt, trứng,... )
11. Đối thủ cạnh tranh có công nghệ cao
12. Đối thủ cạnh tranh có mẫu mã - bao bì đa dạng
13. Đối thủ cạnh tranh có uy tín & thương hiệu
14. Áp lực của đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
15. Qui mô thị trường ngày càng mở rộng
16. Nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào khan hiếm
17. Qui định mới về nguồn đánh bắt IUU
(*)
của EU


18. Tiêu chuẩn về vệ sinh & ATTP
19. Chính sách hỗ trợ của Chính Phủ VN
20. Thông tin giá cả từ EU minh bạch rõ ràng
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

117
YẾU TỐ CHỦ YẾU
Năng
lực
Tầm
quan
trọng
(1) (2) (3)
Môi trường bên trong
Tổ chức
1. Tầm nhìn của lãnh đạo
2. Tay nghề của đội ngũ công nhân
3. Văn hóa kinh doanh trong công ty
4. Sự tận tụy của nhân viên
5. Chính sách tiền lương
6. Tinh thần làm việc tập thể
7. Định hướng kinh doanh
Tiếp thị
8. Đội ngũ thăm dò thị trường
9. Nhân viên Marketing đủ năng lực
10. Hoạt động thương mại điện tử
11. Chất lượng kênh phân phối
12. Thị phần kinh doanh so với đối thủ cạnh tranh
13. Uy tín công ty tại thị trường EU
14. Hiệu quả định giá
15. Hiệu quả phân phối
16. Chất lượng sản phẩm
17. Chất lượng dịch vụ
18. Hiệu quả đổi mới bao bì - mẫu mã
19. Khả năng bao quát theo địa lí
20. Mức độ phụ thuộc vào đối tác
Tài chính
21. Chi phí vốn sẵn có
22. Khả năng vay Ngân Hàng
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

118
23. Nguồn vốn cung ứng
24. Lưu lượng tiền mặt
25. Chi phí nâng cấp dây chuyền công nghệ
Công nghệ
26. Công tác chế biến bảo đảm VS ATTP
27. Hệ thống kho bãi chứa hàng nguyên liệu
28. Hệ thống cấp đông bảo quản lạnh
29. Mẫu mã bao bì chưa thân thiện với MT
30. Công suất làm việc
Ghi chú:
(1): Nhân tố của môi trường kinh doanh tác động đến sự thành công của công ty
(2): Năng lực.
Thang điểm đánh giá:
4 = Điểm mạnh lớn; 3 = Điểm mạnh nhỏ; 2 = Bình thường;
1 = Điểm yếu nhỏ; 0 = Điểm yếu lớn
(3): Tầm quan trọng. Thang điểm đánh giá:
3 = Cao; 2 = trung bình; 1 = thấp

(*): Qui định IUU : (illegal, unreported and unregulated fishing) số 1005/2008 của
Ủy Ban Châu Âu (có hiệu lực từ tháng 01 năm 2010) về việc thiết lập hệ thống kiểm
soát nhằm phòng ngừa ngăn chặn và xóa bỏ hoạt động khai thác thủy hải sản bất
hợp pháp. Qui định yêu cầu mỗi lô hàng xuất khẩu sang EU nhất thiết phải có Bảng
giấy Chứng nhận tên tàu khai thác, vùng biển khai thác và sử dụng ngư cụ khai thác
an toàn.

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

119
PHỤ LỤC SỐ 12

BẢNG ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA CHO MA TRẬN QSPM
·e

Các chiến lược có khả năng
thay thế
Chiến
lược 1
Chiến
lược 2
Chiến
lược 3
CÁC YẾU TỐ CHỦ YẾU
P
H
Â
N
Loại
A
S
TAS A
S
TAS A
S
TAS
Các yếu tố bên trong
Tổ chức
1. Lãnh đạo có tầm nhìn
2. Tinh thần làm việc tập thể
3. Định hướng kinh doanh
4. Nguồn lao động dồi dào
5. Chính sách tiền lương
Tiếp thị
6. Bộ phận Marketing
7. Thị phần
8. Thương hiệu của công ty tại EU
9. Thị trường đầu ra
Tài chính
10. Chi phí vốn sẵn có
11. Khả năng vay Ngân hàng thấp
12. Nguồn vốn cung ứng từ QK
Công nghệ
13. Bao bì chưa thân thiện với MT
14. Hệ thống quản lí (ISO, HACCP)
Các yếu tố bên ngoài
1. Tỉ giá đồng Euro trên thị trường cao
2. Nhu cầu tiêu dùng của EU cao
3. Môi trường chính trị PL tại EU
4. Đăng kí nhãn hiệu tại EU
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

120
5. Diện tích nuôi trồng thủy sản
6. Đối thủ có mẫu mã - bao bì đa dạng
7. Đối thủ có uy tín & thương hiệu
8. Qui định mới về nguồn đánh bắt
9. Tiêu chuẩn EU về VS & ATTP


10. Chính sách hỗ trợ của Chính Phủ
11. Qui mô thị trường
12. Nguồn cung cấp nguyên liệu
CỘNG TỔNG SỐ ĐIỂM HẤP DẪN
Ghi chú:
Chiến lược 1: Chiến lược liên kết.
Chiến lược 2: Cải tiến bao bì + đăng kí nhãn hiệu.
Chiến lược 3: Thành lập phòng Marketing riêng.
AS: Điểm số hấp dẫn của các yếu tố đối với từng chiến lược
TAS: Tổng số điểm hấp dẫn (= Phân loại x AS)
Qui ước xác định số điểm hấp dẫn:
1= không hấp dẫn; 2= ít hấp dẫn; 3= khá hấp dẫn; 4= rất hấp dẫn.

 Bảng đánh giá này do SV:
Võ thị Thùy Quyên, ngành Ngoại thương (MS: 4061970)
Tthiết kế dựa theo tài liệu Philip kotler on Marketing. Tôi cam đoan kết quả
trong bảng đánh giá chỉ sử dụng cho mục đích phục vụ Luận án tốt nghiệp "Chiến
lược thâm nhập thị trường xuất khẩu EU - ứng dụng vào hoạt động xuất khẩu
của công ty Hải sản 404". Rất mong sự hỗ trợ ý kiến của các chuyên gia.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Võ Hồng Phượng

LỜI CẢM TẠ
Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh và quý thầy cô của Trường Đại Học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cũng như phương pháp học tập cho em trong suốt ba năm rưỡi ngồi trên ghế nhà trường. Hơn hết Khoa đã tạo điều kiện cho chúng em có thời gian hai tháng được thực tập, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn tại công ty. Đó chính là những điều kiện tốt nhất giúp em có được cơ sở lí luận và kinh nghiệm thực tế để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp đề tài: "Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu EU cho công ty Hải sản 404". Em vô cùng cảm ơn cô Võ Hồng Phượng đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn và bổ sung cho em những kiến thức còn khiếm khuyết để em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này đúng yêu cầu và đúng thời gian qui định. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo của Công ty Hải sản 404, các Cô, Chú, Anh, Chị ở các phòng ban. Đặc biệt là Anh Nam, chị Thủy, chị Hương, chị Hà phòng kế hoạch kinh doanh đã hướng dẫn; cung cấp những số liệu cần thiết; và giúp em hiểu được thực tế quá trình kinh doanh xuất khẩu tại công ty để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình đúng thời hạn. Em xin trân trọng cảm ơn. Ngày ... tháng ... năm 2010 Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên)

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

2

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Võ Hồng Phượng

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, Luận văn đề tài: "Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu EU cho công ty Hải sản 404" là do chính tôi thực hiện. Các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài này là trung thực, đề tài không trùng với bất kì đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày ... tháng ... năm 2010 Sinh viên thực hiện (ký và ghi rõ họ tên)

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

3

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Võ Hồng Phượng

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

Ngày ... tháng ... năm 2010 Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu)

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

4

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Võ Hồng Phượng

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

 Họ và tên người hướng dẫn: VÕ HỒNG PHƯỢNG  Học vị: Thạc sĩ  Chuyên ngành: QTKD  Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế - QTKD  Tên học viên: VÕ THỊ THÙY QUYÊN  Mã số sinh viên: 4061970  Chuyên ngành: Ngoại thương  Tên đề tài: Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường EU cho công ty Hải sản 404

NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo

2. Về hình thức

3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài

4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn

5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…)

6. Các nhận xét khác

7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…)

Cần Thơ, ngày tháng năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

5

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Võ Hồng Phượng

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….

Ngày ... tháng ... năm 2010 Giáo viên phản biện (ký và ghi rõ họ tên)

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

6

.......PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....21 3......................1........42 4.................... Phương pháp nghiên cứu........ Môi trường kinh doanh tại EU...........................4....1.......... Phương pháp luận....... Môi trường vĩ mô ..............36 4...5 2...........................6 2.................................1............ Thuế quan và hạn ngạch phi thuế quan .....................Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1 ...2..............................2.....................13 CHƯƠNG 3 ...............2.. Tình hình hoạt động kinh doanh ... Môi trường văn hóa (S ..........................................1... Lịch sử hình thành và phát triển công ty ..............36 4..........................1.......... 45 4..........................................PHƯƠNG PHÁP LUẬN ........................................... Mục tiêu dài hạn của công ty ....... Môi trường công nghệ (T .................39 4........Technological) ..1.......................................................Economics)....................................pháp luật (P .........................1............. Phương pháp phân tích số liệu ..........2..................................... Một số khái niệm ..........................1.12 2.......Political) ...............3............13 2..38 4....3....Socialcutural) ....1..........1..................................................1...........................6.................1.........26 3...................5 2...1...1..21 3..1..........23 3................PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ........21 3...............1.....22 3...1..................................33 CHƯƠNG 4 ...47 4........bảo hiểm ...............41 4........................................1.............................. Lĩnh vực kinh doanh của công ty .2..........5............1....EU ...................ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU........................1 CHƯƠNG 2 ............ Các bước xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu ...... Thực trạng xuất khẩu sang thị trường EU ..................................... Phương pháp thu thập số liệu................. Giới thiệu chung về công ty Hải sản 404...................4...3......................... Mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt nam .............1.2.....2..36 4......................... Tình hình kinh tế EU giai đoạn gần đây (E ...............6. Môi trường bên ngoài công ty .............27 3.......................1.............23 3. 5 2....2..........GIỚI THIỆU.2.5......1...1...................2.......... Môi trường chính trị ............ Chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu ........ Phương thức vận tải .......13 2.....47 SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 7 ................ Bộ máy tổ chức và nhân sự....................

................ 83 6.................2...56 4..............84 6..................69 5....................................1..............................75 5...3...................4............................2.... Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE ... 84 6.........................ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC..............1..........rủi ro tí giá hối đoái.........61 4.....................................1.......................................................... Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE ........3........ P3 kênh phân phối..... Sơ đồ ma trận QSPM .................4.......79 6.............3............54 4............................5......................................................1............................. Giải pháp về tài chính ........................................................................................................................................................67 5...............................1.......................................................................1.......................1.......3..... Điểm yếu ..........................50 4......................2.......79 6.....1.................................................Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 4......... Giải pháp về tài chính .. Giải pháp giảm rủi ro tỉ giá hối đoái.....4............3..............................................3. Phương hướng thực hiện chiến lược............................. 82 6..............................67 5......1.......................... Giải pháp về chi phí .......71 5....3........................................................... Phân tích ma trận SWOT................73 5........................ Đánh giá chiến lược............1...........77 6................... Môi trường vi mô................81 6............................................... Chiến lược dài hạn.....1. 85 SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 8 .4....................................2.......66 CHƯƠNG 5 .......2.........................................................4......73 5...........................2........................3.67 5.5.........................1.............................82 6.1.............................................GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG........ Đe dọa ......56 4................77 6...2................................... Chính sách của công ty ......2. Môi trường bên trong công ty ............1...... Giải pháp cho hoạt động Marketing ............................. Mô hình mạng lưới PERT ... 76 CHƯƠNG 6 ........................................................................................5...4.. Cơ hội...... Trình tự công đoạn xuất khẩu sang EU .2........................................................................... 83 6................Giải pháp thời gian..68 5.3......2.................................................5.... P1 sản phẩm...................77 6....2......................67 5....3...........................1.....................................2.....2...... P2 giá cả . P4 xúc tiến bán hàng....... Nguồn lực của công ty ..... 82 6............... Điểm mạnh ... Mô hình mạng lưới PERT .......... Giải pháp cho nguồn nguyên liệu đầu vào..........................................................................3........................................................... Sơ đồ phân tích ma trận SWOT................2....

.......86 7....................................1... Kết luận ...........................1.......... Kiến nghị .....................86 7.................KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .................... 87 7..................................................................1...... Đối với doanh nghiệp........................................2..........................87 7...................... Đối với Nhà Nước............................................ 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 9 ........................................................1.............Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng CHƯƠNG 7 ..........2.....

.................... 2008 và 2009 .................................................... 57 Bảng 16: Hiệu quả sử dụng vốn của công ty qua 3 năm 2007.......................................................... 70 Bảng 21: Sơ đồ Ma trận QSPM ..................... 2008 và 2009 ................... 2008 và 2009 ... 31 Bảng 8: Cơ cấu sản phẩm XK của công ty năm 2007........... 58 Bảng 17: Tình hình tài chính của công ty năm 2007...... 77 SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 10 ...................................................... 2008.................... 55 Bảng 14: Tình hình tăng giảm lao động qua 3 năm 2007.... 40 Bảng 12: Mức tiêu thụ thủy hải sản bình quân đầu người ở một số quốc gia EU+2 . 26 Bảng 5: Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2007.................................. 65 Bảng 20: Sơ đồ phân tích ma trận SWOT ............... 59 Bảng 18: Trang thiết bị sản xuất của công ty ..................................... 2009..................................................................... 19 Bảng 4: Tình hình nhân sự của công ty............................................................ 74 Bảng 22: Trình tự công đoạn và thời gian XK sang EU ............................ 36 Bảng 11: Kim Ngạch XNK của EU 9 tháng đầu năm 2009............................................... 60 Bảng 19: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của công ty Hải sản 404 ................................................ 28 Bảng 6: Tình hình chế biến và XK của công ty năm 2007. 51 Bảng 13: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của công ty Hải sản 404................................................................................................................................................................................................................... 2008.............. 10 Bảng 2: Qui trình xây dựng chiến lược theo ba giai đoạn............... 33 Bảng 9: Cơ cấu giá trị XK sang thị trường EU + 2 năm 2007.................. 2008 và 2009.......................... 34 Bảng 10: Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và EU 10 tháng đầu năm 2009.............. 56 Bảng 15: Bảng đánh giá trình độ lao động của Công Nhân Viên năm 2009 .................... 2008 và 2009 ................................................................................ 12 Bảng 3: Ma trận phân tích SWOT............................ và 2009 ............................Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Cách thức tiếp cận thị trường nước ngoài ...... 30 Bảng 7: KNXK theo cơ cấu thị trường năm 2007..... 2008 và 2009 ...

......................................................... 80 Biểu đồ 1: Tình hình biến động doanh thu và lợi nhuận của Công Ty Hải sản 404 qua ba năm 2007........ 63 Hình 10: Kênh phân phối trực tiếp............................... 34 Biểu đồ 5: Tỷ trọng giá trị XK cá tra........... 52 SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 11 .............................................................................................................................. 12 Hình 3: Mô hình PEST .......................................... 61 Hình 9: Qui trình công nghệ sản xuất chả cá surimi...... 14 Hình 4: Bảng điểm đánh giá theo phương pháp chuyên gia . 65 Hình 12: Sơ đồ mạng lưới Pert ..................công đoạn XK sang thị trường EU. 2008 và 2009 ............................................................................ 31 Biểu đồ 4: Cơ cấu giá trị XK sang thị trường EU + 2 năm 2007............................... 25 Hình 8: Qui trình công nghệ sản xuất cá tra fillet đông lạnh của công ty. 2008 và 2009 .................................... 28 Biểu đồ 2: Tình hình biến động sản lượng và KNXK hải sản của Cty 404 qua ba năm 2007.............. cá basa của các DN Việt Nam vào EU năm 2009..................................... 15 Hình 5: Môi trường cạnh tranh của DN .........................................................................................................................................................................................................................................9 Hình 2: Mô hình quản trị chiến lược toàn diện. 30 Biểu đồ 3: KNXK theo cơ cấu thị trường năm 2007................................................ 79 Hình 13: Mô hình liên kết dọc ngành thủy sản.............. 19 Hình 7: Sơ đồ Cơ cấu tổ chức hành chính của công ty hải sản 404 ......................Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Các đường dẫn thâm nhập thị trường .. 16 Hình 6: Bảng Ma trận QSPM.. 2008 và 2009 .................................... 64 Hình 11: Kênh phân phối gián tiếp ................ 2008 và 2009 ......

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT --. --Tiếng Việt XK NK DN KNXK XNK ĐBSCL Tiếng Anh HACCP GMP SSOP ISO 22000 FOB EFE IFE Hazard Analysis and Critical Control Points Good Manufactureing Practices Sanitation Standard Operating Procedures International Organization for Standardization Free on Board External Factor Evaluation Internal Factor Evaluatiom Xuất khẩu Nhập khẩu Doanh nghiệp Kim ngạch xuất khẩu Xuất nhập khẩu Đồng bằng sông Cửu Long SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 12 .

hay công ty có khả năng ứng phó tương đối linh hoạt trước tác động từ các yếu tố môi trường bên ngoài và nội tại. Đồng thời.chế biến . --Đề tài "Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường EU cho công ty Hải sản 404". chính sách 4P.Bộ Quốc Phòng. phát triển bền vững trong môi trường hội nhập tương lai. từ những yếu tố phân tích được kết hợp với ý kiến đánh giá của các chuyên gia trong và ngoài công ty. công nghệ của mô hình PEST. đưa ra một số giải pháp như xây dựng mô hình mạng lưới PERT để giải quyết vấn đề chi phí cơ hội.5. Khái quát môi trường kinh doanh vĩ mô và vi mô. xã hội. đề tài tìm hiểu điều kiện kinh doanh tại thị trường NK EU. qua mô hình phân tích ma trận SWOT. kết hợp các yếu tố điểm mạnh. Tuy nhiên. Qua quá trình phân tích thực trạng xuất khẩu chả cá surimi và cá tra fillet trong ba năm 2007. tác giả tham khảo ý kiến chuyên gia và tổng hợp bảng ma trận QSPM chọn ra chiến lược cần đầu tư là Tăng trưởng bằng con đường liên kết với công ty Thái Sơn . Quá trình phân tích dựa trên việc đánh giá các yếu tố nguồn lực 5M. qua việc phân tích tình hình thủy sản ĐBSCL cũng như đánh giá môi trường bên trong của công ty Hải sản 404. theo phương châm an toàn từ qui trình đánh bắt . mà vẫn bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Một mặt. rút ngắn thời gian trong quá trình XK. nhận thấy doanh thu và lợi nhuận của công ty giảm dần từ năm 2008.đến khâu tiêu dùng. Đối với chiến lược dài hạn. và mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael E. và phải được thể hiện trên giấy tờ chứng nhận rõ ràng. Song song đó. đe dọa để đề xuất chiến lược ngắn hạn như XK liên doanh hay qua hãng buôn trung gian. Mặt khác.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng TÓM TẮT NỘI DUNG --. IFE cho thấy tổng số điểm của hai mô hình đều lớn hơn 2. Mô hình liên kết dọc giải pháp cho nguồn nguyên liệu đầu vào cùng một số giải pháp cho hoạt động về Marketing.Porter. kinh tế. hướng đến mục tiêu ổn định doanh thu và thị trường XK của công ty. 2008 và 2009. điểm yếu. tác giả tổng hợp bảng ma trận EFE. góp phần giúp công ty kịp thời ứng phó với những qui định mới về truy xuất nguồn gốc của EU. thông qua các yếu tố chính trị. và tài chính. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 13 . nguyên nhân chính là do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế. cơ hội.

Chính những đặc điểm ưu tiên về điều kiện tự nhiên đó.000 hộ . vùng biển khai thác và sử dụng ngư cụ khai thác an toàn. unreported and unregulated fishing) số 1005/2008 của Ủy Ban Châu Âu (sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 01 năm 2010) về việc thiết lập hệ thống kiểm soát nhằm phòng ngừa ngăn chặn và xóa bỏ hoạt động khai thác thủy hải sản bất hợp pháp.2 Tuy nhiên.gso. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi.mặn.1 Xét về thị trường XK. Với ba mặt giáp biển. Trong khi đó theo thống kê thì hơn 90% giá trị thủy sản XK của nước ta là từ nguồn nuôi trồng và hiện nay cả nước chỉ có khoảng 130. đánh bắt.cơ quan khai thác. từ lâu EU được biết đến như một thị trường có yêu cầu về chất lượng sản phẩm và rào cản kĩ thuật cao. Ngoài ra còn có hàng ngàn hecta ao hồ với trữ lượng hải sản lớn. bờ biển Việt Nam dài 3. với qui mô 1 2 : Nguồn Tổng cục thống kê www. thì đáng quan tâm nhất là qui định IUU (illegal.gov. --1. và việc chống bán phá giá như thông thường.vn : Nguồn www. Qui định yêu cầu mỗi lô hàng XK sang EU nhất thiết phải có Bảng giấy Chứng nhận tên tàu khai thác.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU --.vn SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 14 .agro. mà đó chính là nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào cho thủy hải sản Việt Nam. nuôi trồng và khai thác thủy sản đã được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. và đây là một trong những thị trường tiêu thụ thủy sản hàng đầu của Việt Nam.14 tỷ USD và chiếm tới 26% tỷ trọng XK thủy sản cả nước tính đến sáu tháng đầu năm 2009. tạo nên thế mạnh về khai thác và nuôi trồng ở cả 3 vùng nước ngọt . trải dài suốt 13 vĩ độ Bắc Nam (từ Móng Cái ở phía Bắc đến Hà Tiên ở phía Nam). Ngoài những tiêu chuẩn hết sức khắt khe về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể KNXK thủy sản sang EU của nước ta năm 2008 là 1. nhiều chủng loại phong phú. Đóng góp ngành thủy sản hàng năm trung bình ước tính khoảng 8% vào KNXK và khoảng 4% vào GDP của nước ta.260km. Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai trong số 300 DN trên Thế giới được phép XK sang EU.lợ .

trong thời gian thực tập tại công ty hải sản 404. Đó chính là lí do tôi chọn thị trường Liên Minh EU để nghiên cứu đề tài: "Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường EU cho công ty hải sản 404".Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng vừa và nhỏ mà nhận thức của các hộ ngư dân lại chưa cao3. KNXK mặt hàng thủy sản của công ty sang thị trường EU trong những năm gần đây có phần nào biến động. cũng như hiểu được những khó khăn về tình hình XK thủy sản hiện nay của nước ta. và nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo bền vững cho việc kinh doanh XK hải sản. đồng thời làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam tại thị trường EU. Tuy tình hình hoạt động và hiệu quả kinh doanh của công ty là rất ổn định. Chính vì vậy đòi hỏi chúng ta cần phải vạch ra một chiến lược XK thật phù hợp với năng lực cạnh tranh của từng công ty. mới có thể đảm bảo được sản lượng và chất lượng thủy sản XK sang thị trường EU theo đúng yêu cầu. vì vậy để tiếp tục chiếm lĩnh và đẩy mạnh XK hàng hóa sang thị trường Châu Âu là một mục tiêu hết sức quan trọng đòi hỏi phải có chiến lược XK lâu dài. Công ty hải sản 404. Việc triển khai thực hiện qui định mới này sẽ khiến giá thành sản phẩm nâng cao. trực thuộc thành phố Cần Thơ. Đi sâu vào thực tiễn. Tôi mong rằng thông qua việc ứng dụng những lí thuyết đã học vào thực tiễn sẽ đề xuất được những chiến lược và giải pháp thích hợp giúp hoạt động kinh doanh XK của công ty hải sản nói riêng và ngành thủy sản nói chung được phát triển bền vững mà không ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng. Do đó để đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của EU mà vẫn bảo hộ được ngành thủy sản trong nước là một việc làm hết sức khó khăn không chỉ riêng cho các cơ quan thủy sản Nhà nước mà cho cả các DN kinh doanh XK thủy sản lớn và nhỏ hiện nay. tôi được học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế hơn về quá trình XK hải sản. nằm trên trục đường giao thông chính của quốc lộ 91. 3 : Nguồn Cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 15 . nhưng đứng trước những khó khăn trong giai đoạn hội nhập cũng như những qui định mới của EU như hiện nay. là một trong những công ty XK hải sản kinh doanh lâu dài và tạo được tiềm năng cũng như uy tín trên thị trường với nhiều thuận lợi từ việc lưu thông cho đến nguồn nhân lực.

Đồng thời đưa ra một số giải pháp giúp đẩy mạnh XK và phát triển bền vững tại thị trường này. cả về mặt hàng lẫn thị trường XK. Cần Thơ.  Mục tiêu 4: Đề xuất một số chiến lược đẩy mạnh hiệu quả XK thủy sản sang thị trường EU phù hợp với công ty và đưa ra một số giải pháp phát triển bền vững tại thị trường này. 3. TP.Đề tài được nghiên cứu nhằm ứng dụng vào địa điểm thực tập: công ty hải sản 404. trong đó lĩnh vực kinh doanh XK cũng rất đa dạng. Phạm vi thời gian . Phạm vi không gian . 2. 3.Thời gian của số liệu được sử dụng để phân tích trong đề tài là qua 3 năm: năm 2007.  Mục tiêu 2: Tìm hiểu điều kiện kinh doanh của thị trường EU đối với mặt hàng thủy sản. Nhưng vì thời gian thực tập có giới hạn. Từ đó tìm hiểu môi trường kinh doanh EU và đánh giá môi trường cạnh tranh hiện tại của công ty Hải sản 404 để đề xuất chiến lược XK hiệu quả và phù hợp hơn cho công ty. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2. Lê Hồng Phong.Thị trường nghiên cứu chính của đề tài: Thị trường EU + 2 (Nga + Ukraine) 3. và năm 2009. số 404. và năm 2009.2. nên đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi lĩnh vực XK.2. .1.1.3.  Mục tiêu 3: Phân tích môi trường kinh doanh của công ty (môi trường bên trong môi trường bên ngoài). . Mục tiêu chung Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu chiến lược thâm nhập thị trường EU thông qua việc đánh giá thực trạng hoạt động XK. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3. Mục tiêu cụ thể  Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng XK sang thị trường EU của công ty qua ba năm 2007. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Công ty có nhiều lĩnh vực hoạt động kinh doanh.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 2. năm 2008. Thị SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 16 . Quận Bình Thủy.Thời gian thực hiện đề tài là 3 tháng từ khi bắt đầu thực tập tại công ty 01/02/2010 đến hết ngày 30/04/2010. 2008.

Cụ thể: Đề tài "Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm tôm NoBaShi tại thị trường Nhật Bản của công ty chế biến thủy sản Út Xi giai đoạn 2008-2010". tác giả có tham khảo một số luận văn nhằm rút ra những bài học thực tiễn và hoàn thiện hơn trong quá trình nghiên cứu. do sinh viên Võ Minh Dễ lớp Quản trị Kinh doanh tổng hợp khóa 30. Điểm khác biệt của đề tài "Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường EU cho công ty Hải sản 404" đó là trong khi các đề tài trên chỉ xoay quanh việc phân tích thực trạng xuất khẩu. trong đó mặt hàng XK sang thị trường này là chả cá surimi và cá tra fillet. điểm yếu. Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu thông tin chung về thị trường Nhật Bản đồng thời phân tích môi trường tác nghiệp của công ty để đánh giá điểm mạnh. nhằm giải quyết phần nào mặt hạn chế do đánh giá chủ quan. do sinh viên Tiêu Bích Hạnh. từ đó dự báo những nguy cơ trực tiếp và lập kế hoạch kinh doanh trong tương lai cho công ty. trường Đại học Cần thơ. lớp Quản trị kinh doanh Khóa 30. đồng thời chỉ sử dụng công cụ SWOT để phân tích cơ hội và đe dọa của môi trường kinh doanh trong nước mà chưa đi sâu nghiên cứu các qui định cũng như điều kiện kinh doanh tại thị trường nước nhập khẩu. Đề tài: "Phân tích hoạt động xuất khẩu cá tra.tổng hợp từ ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài công ty. cá basa đồng thời thông qua mô hình SWOT đưa ra những cơ hội và đe dọa của thị trường hiện tại. basa của công ty Cổ phần thủy sản Cafatex". SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 17 . thực hiện năm 2008. từ đó đề xuất những biện pháp khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu. Đề tài chủ yếu tập trung phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu cá tra. 4.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng trường XK của đề tài là thị trường EU +2 ( gồm 27 Quốc gia thuộc khối Liên minh EU và Nga + Ukraine). thì tác giả đề tài này xây dựng chiến lược phù hợp cho công ty dựa trên việc đánh giá các yếu tố môi trường và ma trận QSPM . LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Trước khi phân tích đề tài. Việc đề xuất chiến lược kinh doanh trong tương lai phần nhiều còn mang tính chủ quan chứ chưa có cơ sở vững chắc. trường Đại học Cần Thơ thực hiện năm 2008.

Định hướng: Hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra ở đâu trong dài hạn. Theo nghĩa đen.. Khái niệm về chiến lược Từ Strategy (Chiến lược) xuất phát từ tiếng Hy Lạp (Strategos) có nghĩa là "một vị tướng". PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.Lợi thế: Bằng cách nào hoạt động kinh doanh được thực hiện tốt hơn đối thủ cạnh tranh trên thị trường.1.Thị trường.1.  Theo Fred R. [Fred R.Môi trường: Các nhân tố môi trường bên trong. . David: "Chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn." Chiến lược của công ty được hình thành để trả lời các câu hỏi về: . . cần thiết để tạo ra lợi thế cạnh tranh.1. --2. Một số khái niệm 2. giảm chi phí. Ngày nay người ta dùng thuật ngữ này để mô tả những việc mà bất cứ tổ chức nào cũng phải thực hiện nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm vụ của nó. 4] SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 18 . tài chính. thương hiệu. tính toàn diện và phối hợp được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu cơ bản của DN sẽ được thực hiện”. .. Chiến lược kinh doanh có thể gồm có: phát triển theo lãnh thổ. nó đề cập đến nghệ thuật lãnh đạo quân đội. chiến lược đa dạng hóa hoạt động. thanh lý.  Theo Alfred Chandler ( Đại học Harvard): “Chiến lược là xác định mục tiêu cơ bản dài hạn của một DN. . chọn lựa tiến trình hoạt động và phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu đó”  Theo William Glueck: “Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất. liên doanh.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ..1. phát triển sản phẩm. bên ngoài tác động đến khả năng cạnh tranh của công ty.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU --. công nghệ. thâm nhập thị trường. phạm vi hoạt động kinh mà công ty sẽ cạnh tranh. sở hữu hàng hóa. tài sản.1. sản phẩm.Nguồn lực: kĩ năng..David.1.

Dòng nước chảy xiết của sông Mekong đã mang đến cho cá tra hương vị tinh khiết và trong sạch. .1.. Đồng Tháp. tiềm năng Marketing XK sẽ khác nhau.  Chiến lược XK: Các thành tựu XK (mức tăng trưởng. bán cái mang bản chất sản phẩm nội địa) cho tới sự phát triển sản phẩm đặc biệt cho thị trường XK.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 2. dẫn tới cần có các chiến lược XK khác nhau. Tra.Nguồn gốc: Cá tra được tìm thấy phổ biến nhất ở Việt Nam. bản chất và mức độ phân khúc trong các quốc gia đó.1. River Cobbler.1. swai . bocourti. Tổ chức: phát triển phương thức tổ chức kết hợp các nguồn lực công ty để thực hiện marketing mix. Pangasius. Hai bộ phận chính của chiến lược XK là chính sách sản phẩm và sự lựa chọn thị trường. Chương trình: đòi hỏi phát triển Marketing mix ở cả hai mức độ chiến lược và chiến thuật. Thịt cá khi được nấu chín sẽ có màu trắng tựa ngà voi. 2..2. gồm 3 yếu tố riêng biệt: Mục tiêu: Công ty XK có những mục tiêu cụ thể cần đạt tới và các mục tiêu này được xem là tiêu chuẩn để đánh giá sự phát triển của công ty. Nói ngắn gọn là đưa các chiến lược và chiến thuật vào thực tiễn.Tên thương mại: Pangasius. điều cần luôn tâm niệm đó là thị trường ở nước ngoài khác nhau có thể có loại nhu cầu khác nhau. ở các trang trại nuôi cá được đặt tại tỉnh An Giang. Mô tả sản phẩm xuất khẩu  Cá tra fillet .. Sự lựa chọn thị trường liên quan đến các quốc gia mục tiêu. Vấn đề về chiến lược sản phẩm sẽ quyết định phạm vi thích nghi của sản phẩm: từ sự không thích nghi hoặc ít thích nghi nhất (nghĩa là. bocourti fish. Đối với nhà XK. sức mạnh. Khái niệm về hoạch định và chiến lược XK  Hoạch định XK và phát triển chiến lược: ở cấp độ đơn giản. hoạt động và chiến lược XK của công ty.1.) của công ty bị ảnh hưởng là do chính công ty quyết định thông qua việc lựa chọn thị trường. Cần Thơ.Tên khoa học: Pangasius bocourti. lĩnh vực. Hypophthalmus .Mô tả: Pangasius là loại cá có hương vị.3. Nền tảng của mục tiêu sẽ xác định và đo lường cơ hội của thị trường. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 19 . kết cấu thịt mịn trắng tốt.

Kết cấu thịt: Cá sau khi fillet có hai loại đặc trưng là cá thịt trắng và cá thịt đỏ.  Đặc điểm của khách hàng: Chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố: Số lượng khách hàng. .pháp luật ở các nước thường không giống nhau. giải thích phẩm chất của sản phẩm.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng . Những sản phẩm có giá trị và yêu cầu kĩ thuật cao đòi hỏi phải tiếp xúc trực tiếp.vn SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 20 . Những nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược  Đặc điểm của thị trường: Đặc điểm tổng quát của thị trường mục tiêu là điều chính yếu cần xem xét khi xây dựng cách thức thâm nhập vì môi trường cạnh tranh kinh tế .2. hoa hồng cao và đây là một điều trở ngại lớn cho các nhà sản xuất muốn thâm nhập thị trường mới với sản phẩm mới.1.chính trị .  Tiềm lực các DN: Đây là nhân tố chủ quan nói lên khả năng và điều kiện của DN trong tiến trình thâm nhập thị trường. lipid thấp không cholesterol và glucid.4 2. Surimi có tính chất tạo thành khối dẻo.1.  Đặc điểm của sản phẩm: Chính là tính thương phẩm của hàng hóa. 4 Theo định nghĩa của từ điển bách khoa toàn thư mở: http://wikipedia. Surimi có hàm lượng protein cao. yêu cầu dịch vụ sau bán hàng. môi trường văn hóa mà họ chịu ảnh hưởng. Những hàng hóa dễ hư hỏng đòi hỏi mua bán trực tiếp nhanh.  Đặc điểm của hệ thống trung gian: Thông thường các nhà trung gian chỉ chọn lựa những sản phẩm có nhãn hiệu bán chạy. mùi vị và màu sắc trung hòa. tổ chức phân phối nhanh.2. Chả cá surimi là một loại thực phẩm truyền thống có nguồn gốc từ cá của các nước Châu Á.xã hội . surimi có nghĩa là thịt xay.Quản lí chất lượng: Cá tra đông lạnh theo phương thức gói kẹo sẽ được đảm bảo chất lượng trong vòng 12 tháng.1. Chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu 2. Những sản phẩm cồng kềnh đòi hỏi giảm thiểu đoạn đường chuyên chở. Cá fillet đông IQF từ 6 đến 9 tháng khi lưu giữ phải ở nhiệt độ -180C hoặc thấp hơn  Chả cá surimi: Trong tiếng Nhật. sự phân tán theo vùng.org. kết cấu thịt chắc và sáng bóng. tập quán mua hàng.

được phép XK trực tiếp. Khi thực hiện hình thức này các DN XK cũng cần phải tìm hiểu kĩ khách hàng để thiết lập quan hệ làm ăn bền vững với thị trường nước ngoài. có kinh nghiệm trên thương trường và nhãn hiệu hàng hóa truyền thống của DN đã từng có mặt trên thị trường Thế Giới. chính sách giá cả. là do chủ hàng quyết định.. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 21 . Hình thức XK trực tiếp (Direct Exporting): Hình thức này đòi hỏi chính DN tự lo mọi khâu của quá trình XK từ nghiên cứu thị trường. 2] 2. XK trực tiếp nên áp dụng đối với các DN có trình độ qui mô sản xuất lớn.1. Một số chiến lược thâm nhập thị trường XK Thế Giới Chiến lược thâm nhập thị trường XK Thế Giới từ sản xuất trong nước: Đây là phương thức thâm nhập thị trường được các quốc gia đang phát triển trên Thế Giới thường vận dụng [Nguyễn Xuân Quang. 8] a. Xác định được những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường Thế Giới của DN sẽ giúp lựa chọn được những phương thức thâm nhập hợp lí. b. Hình thức này thường đem lại lợi nhuận cao.. quảng cáo.2. * Thông qua khách hàng nước ngoài (Foreign Buyer): Đây là hình thức XK thông qua các nhân viên của các công ty NK nước ngoài. thực hiện các dịch vụ liên quan đến XNK và sẽ được thanh toán hoa hồng. Các EMC chỉ giữ vai trò cố vấn.. [Đỗ Hữu Vinh. Hình thức XK gián tiếp (Indirect Exporting): Hình thức này không đòi hỏi có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người mua nước ngoài và người sản xuất trong nước. của địa phương nhằm đảm bảo phát triển XK theo mục tiêu đã định.2. các điều kiện bán hàng. Sự thành công hay thất bại của công ty XK phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng dịch vụ của EMC mà DN lựa chọn. Các DN có thể thực hiện XK gián tiếp thông qua các hình thức: * Các công ty quản lí XK (EMC): Không mua bán trên danh nghĩa của mình. lập kế hoạch đến phân phối và thu tiền ở nước ngoài... thị hiếu của khách hàng. nếu các DN nắm chắc được nhu cầu thị trường.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Từng DN XNK khi xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường thế giới phải quán triệt những quan điểm mục tiêu định hướng thâm nhập thị trường thế giới của cả nước..

nhà ủy thác lập phiếu đặt hàng với nhà sản xuất được chọn và họ sẽ quan tâm đến mọi chi tiết có liên quan đến quá trình XK. * Qua môi giới XK (Export Broker):Môi giới XK thực hiện chức năng liên kết giữa nhà XK và nhà NK. * Qua hãng buôn XK (Export Merchant): Hãng buôn XK thường đóng tại nước XK và mua hàng của người chế biến hoặc nhà sản xuất và sau đó họ sẽ tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ để XK và chịu mọi rủi ro liên quan đến XK. Các nhà sản xuất thông qua các hãng buôn XK để thâm nhập thị trường nước ngoài. Người môi giới được nhà XK ủy nhiệm và trả hoa hồng cho hoạt động của họ. Bán hàng cho nhà ủy thác là một phương thức thuận lợi cho XK.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Hình 1: Các đường dẫn thâm nhập thị trường Nguồn: Theo Chiến lược thâm nhập thị trường của ROOT. Khi hàng hóa chuẩn bị được đặt mua. Việc thanh toán thường được bảo đảm nhanh chóng cho người sản xuất và những vấn đề về vận chuyển hàng hóa hoàn toàn do các nhà được ủy thác XK chịu trách nhiệm. 2004. * Qua ủy thác XK (Export Commission House): Tổ chức ủy thác XK thường là đại diện cho những người mua nước ngoài cư trú trong nước của nhà XK. Người môi giới thường chuyên sâu vào một số mặt hàng hay một nhóm hàng nhất định. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 22 .

Hình thức này thường thấy trong ngành thủy sản quốc tế. Chiến lược thâm nhập Dài hạn (3 . xúc tiến bán hàng & bán trực tiếp để đạt mục tiêu. Entry Strategies for International Market.5 năm) Ngắn hạn Quyết định bởi nhu cầu.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng c. Nguồn: Franklin R. Khi quyết định nên tiếp cận trực tiếp hay gián tiếp. Sản phẩm nội địa thích ứng với thị hiếu. thu nhập của khách hàng nước ngoài Nỗ lực kiểm soát nhằm đạt các mục tiêu của thị trường Giá cả Quyết định bởi chi phí nội địa & điều chỉnh đặc biệt trong tình hình doanh số Xúc tiến Bán trực tiếp hoặc thông qua người môi giới Kết hợp quảng cáo. kinh nghiệm XK trước đó và điều kiện thị trường nước ngoài. cân nhắc những yếu tố sau: quy mô công ty. bản chất sản phẩm. cạnh tranh. mục tiêu & chính sách Marketing khác SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 23 . Bảng 1: Cách thức tiếp cận thị trường nước ngoài Tiếp cận thị trường Thời hạn thị trường mục tiêu Mục tiêu hàng đầu Ràng buột về nguồn lực Cách thức thâm nhập Phát triển sản phẩm mới Sự thích ứng của sản phẩm Không có lựa chọn có tính hệ thống chỉ đủ để có doanh số trước mắt Không có lựa chọn có tính hệ thống Dành riêng cho thị trường nội địa Bắt buột thích ứng đối với sản phẩm nội địa (về đòi hỏi kĩ thuật và pháp lí) Kênh Không nỗ lực kiểm soát Sự lựa chọn dựa vào việc phân tích thị trường/ doanh số tiềm năng Xây dựng vị trí bền vững trên thị trường Điều cần có thể đạt vị trí bền vững trên thị trường Lựa chọn có hệ thống trong hầu hết những cách thức thích hợp Áp dụng cho cả thị trường nội địa & nước ngoài. XK qua liên doanh: Nhà XK sử dụng mạng lưới bán hàng hiện tại của đối tác.Root.

Các bước xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu 2. phục vụ xây dựng chiến lược Ma trận đánh giá các yếu tố bên Ma trận hình Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) ảnh cạnh tranh trong (IFE) Giai đoạn 2: Phân tích. 2002. cơ hội. xác định các kết hợp giữa thời cơ. điểm yếu.1. NXB lao động.. Bảng 2: Qui trình xây dựng chiến lược theo ba giai đoạn Giai đoạn 1: Xác lập hệ thống thông tin.3.. lựa chọn. Nguyễn Thành Độ.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 2. Giai đoạn 3: Xác định phương án... đánh giá.. chiến lược và Boston (BCG) mạnh.. của DN để thiết lập các kết hợp có thể làm cơ sở xây dựng phương án chiến lược của DN. ngoài (IE) bên lược chính cơ hội.1. Chiến lược kinh doanh và phát triển DN. xác định các kết hợp Ma trận nguy Ma trận vị trí Ma cơ. số liệu tình hình.. Có thể sử dụng môt trong các kĩ thuật phân tích như ma trận Swot. Giai đoạn 2: Phân tích. . đe dọa...1. đánh giá hoạt yếu động SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 24 .3.. của môi trường kinh doanh với các điểm mạnh.TS.. Quá trình tiến hành xây dựng chiến lược xâm nhập thị trường XK Gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Xác lập hệ thống dữ liệu thông tin từ môi trường kinh doanh bên ngoài và bên trong DN làm cơ sở xây dựng chiến lược. điểm điểm (SWOT) Giai đoạn 3: Xây dựng đánh giá và quyết định chiến lược Ma trận hoạch định chiến lược có khả năng định lượng (QSPM) Nguồn: PGS. ma trận BCG. quyết định chiến lược. trận Ma trận bên Ma trận chiến trong.

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 2. Khái luận về quản trị chiến lược. Xây dựng và lựa chọn chiến lược thực hiện Đề ra các chính sách Hình thành chiến lược Đánh giá chiến lược Thực thi chiến lược Hình 2: Mô hình quản trị chiến lược toàn diện Nguồn: Fred R. 2000.3.David. NXB Thống kê SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 25 .2.1. Mô hình quản trị chiến lược toàn diện Thực hiện việc nghiên cứu môi trường để xác định các cơ hội và đe dọa chủ yếu Xem xét sứ mạng (mission) Mục tiêu và chiến lược hiện tại Thiết lập mục tiêu dài hạn Thiết lập những mục tiêu ngắn hạn Xác định sứ mạng (Mission) Phân phối các nguồn lực Đo lường và đánh giá kết quả Phân tích nội bộ để nhận diện những điểm mạnh. yếu.

Doanh thu bán hàng được xác định bằng công thức: n D   QiGi i 1 Trong đó: D: doanh thu. và tài liệu có liên quan đến việc XK thủy sản sang EU của công ty thực tập trong 3 năm (2007.1. đã thu tiền và chưa thu tiền (do phương thức thanh toán) trong một kì kinh doanh nào đó.Thu thập thông tin và áp dụng các lí thuyết từ giáo trình.2. sách báo trong thư viện trường. ấn phẩm nghiên cứu khoa học và các trang web về kinh tế. 2. Hoạt động kinh doanh XNK rất phức tạp có những khoản thu bằng ngoại tệ.Tổng chi phí hoạt động SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 26 . lợi nhuận là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả của đơn vị kinh doanh XNK.2. dịch vụ Doanh thu bán hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hai nhân tố là số lượng hàng bán và đơn giá xuất bán.. và 2009) . Được tính theo công thức: Lợi nhuận = Doanh thu .2. từ thông tin trên các báo chí..2.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 2.1. Để đánh giá tình hình kinh doanh XNK của công ty thì ta dùng chỉ tiêu thu ngoại tệ qui về USD và doanh thu qui về đồng Việt nam. Chỉ tiêu đánh giá thực trạng XK  Doanh thu: Doanh thu bán hàng của các công ty XNK là toàn bộ giá trị hàng hóa. n: loại mặt hàng. trã lãi. có những khoản thu bằng tiền Việt Nam.2. Tham khảo luận văn cùng chuyên ngành của các khóa trước. tiền mua nguyên vật liệu.  Lợi nhuận Lợi nhuận là phần còn lại của doanh thu sau khi đã trừ đi chi phí (tiền công. Phương pháp phân tích số liệu  Mục tiêu 1: Sử dụng phương pháp thống kê và phần mềm Excel để vẽ biểu đồ về thực trạng XK. dịch vụ bán ra.) Trong kinh doanh XNK. Sử dụng chỉ tiêu so sánh để đánh giá thực trạng qua các năm. trả nợ tiền vay. nhiên liệu.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.Thu thập số liệu thứ cấp trực tiếp từ các bảng báo cáo. Q: số lượng hàng hóa kinh doanh XNK G: đơn giá bán hàng hoặc đơn giá dịch vụ i: mặt hàng hoặc tên dịch vụ. Phương pháp thu thập số liệu . tiền lương. 2.Giá vốn hàng bán . 2008.

Xã Hội) . Lợi nhuận sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước dùng để trả các khoản bị phạt (vi phạm hợp đồng kinh tế.Economics (Kinh tế) . F0 : trị số chỉ tiêu kì gốc  Chỉ tiêu tương đối: Là tỷ lệ phần trăm (%) của chỉ tiêu kì phân tích so với chỉ tiêu kì gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỉ lệ của số chênh lệch tuyệt đối so với chỉ tiêu kì gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng.Sociocultrural (Văn hóa. Các yếu tố đó là: . và ngành phải chịu các tác động của nó đem lại như một yếu tố khách quan. Đây là bốn yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành kinh tế. Phương pháp so sánh Là phương pháp đối chiếu các chỉ tiêu kinh tế nhằm rút ra những kết luận đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh XK.). % F  F1 * 100  100 F0 Trong đó: %F: là phần trăm gia tăng của các chỉ tiêu phân tích F1 : trị số chỉ tiêu kì phân tích.2. Một phần dùng để lập quĩ bảo toàn vốn. các yếu tố này là các yếu tố bên ngoài của của DN và ngành. F  F F0 1 Trong đó: F: trị số chênh lệch giữa hai kì F1 : trị số chỉ tiêu kì phân tích. hoạt động kinh doanh phù hợp.. .Luật pháp) . mức trích lập quĩ này phụ thuộc vào mức độ lạm phát và tỷ số trượt giá. nợ quá hạn. Các DN dựa trên các tác động sẽ đưa ra những chính sách. Chỉ tiêu so sánh gồm:  Chỉ tiêu tuyệt đối: Là hiệu số của hai chỉ tiêu: kì phân tích và kì gốc..2.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Lợi nhuận là nguồn vốn để bổ sung vốn tự có của đơn vị nhằm tái sản xuất kinh doanh.Political (Thể chế.vn) 27 . SVTH: Võ Thị Thùy Quyên Hình 3: Mô hình PEST (Nguồn: www. F0 : trị số chỉ tiêu kì gốc  Mục tiêu 2: Sử dụng mô hình PEST để phân tích môi trường và điều kiện kinh doanh của Liên Minh EU.Technological (Công nghệ).2. 2.saga.

... cho tầm quan trọng của sự kiện thứ j.. j C1j C2j . .. . Chiến lược kinh doanh và phát triển DN.. i 1 C11 C21 .....Porter để đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty. Ci2 .2.. Đánh giá nội bộ công ty theo tiêu chuẩn 4P (price.TS Nguyễn Thành Độ.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng  Mục tiêu 3: Sử dụng mô hình 5 áp lực của Michael E. Phương pháp chuyên gia Giai đoạn 1: Chọn chuyên gia là các nhà phân tích hoặc các chuyên gia đánh giá. money..10 hoặc hệ thang điểm thích hợp. IFE nhằm đánh giá phản ứng của công ty trước yếu tố môi trường bên ngoài và bên trong.4. material). Cij Hình 4: Bảng điểm đánh giá theo phương pháp chuyên gia Nguồn: PGS. . hội thảo. . SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 28 . Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE . marketing. product. hội nghị hoặc trưng cầu vắng mặt. Dựa trên bảng khảo sát ý kiến chuyên gia xây dựng mô hình EFE. Xử lí các câu trả lời bằng phương pháp thống kê nhằm thu nhận những đặc trưng chung của các câu trả lời..2. Mod (là giá trị đánh giá có nhiều chuyên gia lựa chọn nhất). Theo các hình thức như phỏng vấn.2. Ci1 2 C12 C22 . Trong bảng: Cij là điểm của chuyên gia thứ i. Thang điểm thường được lựa chọn từ 0 . machine. place. NXB Lao động 2.20 yếu tố cơ hội và nguy cơ chủ yếu. Phải xác định được đại lượng đặc trưng cho ý kiến chung và sự thống nhất ý kiến của các chuyên gia..Bước 1: Lập 1 danh mục từ 10 . Người ta thường phân tích thông qua việc sử dụng các giá trị thống kê như: kì vọng (là trung bình cộng các giá trị đánh giá).3. 2. và Trung vị (là giá trị một nửa số chuyên gia đánh giá dưới và một nửa đánh giá trên mức đó)... promotion) và 5M (men.. có ảnh hưởng lớn đến sự thành bại của tổ chức trong ngành kinh doanh. Sự kiện Chuyên gia 1 2 . 2002.. Giai đoạn 3: Phân tích.2. xử lí ý kiến của các chuyên gia. Giai đoạn 2: Trưng cầu ý kiến các chuyên gia.

) mỗi DN còn chịu tác động của nguy cơ đe dọa từ sự gia tăng và thâm nhập ngành của nhiều công ty mới làm cho môi trường ngành trở nên chật chội hơn.Bước 3: Phân loại từ 1. quảng cáo.. Thể hiện tập trung qua mô hình 5 áp lực cạnh tranh của ngành hàng như trong hình 5. 2.4 cho từng yếu tố.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng . giảm giá bán . nếu tổng điểm ma trận >2.2. DỊCH VỤ THAY THẾ 29 .2. .Bước 5: Cộng tổng số điểm về tầm quan trọng của tất cả các yếu tố để xác định tổng số điểm của ma trận EFE.0 (rất quan trọng) cho từng yếu tố. 2 = Phản ứng trung bình. buột các DN phải tăng chi phí (như các loại chi phí nghiên cứu phát triển. 3 = Phản ứng trên trung bình.Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0. Tầm quan trọng của từng yếu tố phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của yếu tố đó đến sự thành công của tổ chức trong ngành kinh doanh. .. do vậy môi trường cạnh tranh của DN chính là môi trường hoạt động của ngành hàng (sản phẩm vật chất hay sản phẩm dịch vụ) mà DN tham gia. HBS 1979) SVTH: Võ Thị Thùy Quyên KHẢ NĂNG MẶC CẢ CỦA KHÁCH HÀNG Sự cạnh tranh của các đối thủ hiện hữu trong ngành NGUY CƠ TỪ NHỮNG SẢN PHẨM. Michael E. tạo ra sự giành thị phần ngày càng quyết Hình 5: Môi trường cạnh tranh của DN (Nguồn: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh.Bước 4: Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với loại của nó để xác định số điểm về tầm quan trọng.5.Porter. Tổng số các mức phân loại được ấn định cho tất cả các yếu tố phải bằng 1.0 (không quan trọng) đến 1.) và giảm lợi nhuận (do tăng khuyến mãi. loại của mỗi yếu tố tùy thuộc vào mức độ phản ứng của tố chức đối với yếu tố đó. Trong đó: 4 = Phản ứng tốt. chi phí bán hàng . Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michale Porter Một DN cụ thể sẽ phải cạnh tranh với một DN khác trong cùng ngành sản xuất kinh doanh. 1 = Phản ứng yếu..5 công ty phản ứng tốt với các yếu tố môi trường bên ngoài. .0. Bên cạnh sự cạnh tranh với các NGUY CƠ TỪ NHỮNG ĐỐI THỦ SẼ GIA NHẬP NGÀNH KHẢ NĂNG MẶC CẢ CỦA NHÀ CUNG ỨNG đối thủ hiện hữu trong ngành..

5 tức công ty mạnh về nội bộ. chi phí sản xuất kinh doanh. nên sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế chắc chắn sẽ dẫn tới sự sụt giảm doanh số của ngành hàng.2. Nếu tổng số điểm trên 2. 1 = Điểm yếu lớn nhất. Trong đó: 4 = Điểm mạnh lớn nhất. giá bán hàng. buột mọi đối thủ cạnh tranh trong ngành phải chuyển đổi đầu tư phương án sản phẩm rất tốn kém để thích ứng.6.. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE Bước 1: Lập 1 danh mục từ 10 . điểm mạnh. Bước 4: Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với loại của nó để xác định số điểm về tầm quan trọng.. Nếu tổng số điểm dưới 2.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng liệt. 2. . mà một DN có thể chịu đựng để cạnh tranh và tìm kiếm lợi nhuận. Bước 5: Cộng tổng số điểm về tầm quan trọng của tất cả các yếu tố để xác định tổng số điểm của ma trận IFE. đe dọa. 2 = Điểm yếu nhỏ nhất. 3 = Điểm mạnh nhỏ nhất. có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của công ty. Tổng mức phân loại ấn định cho tất cả các yếu tố bằng 1.  Mục tiêu 4: Sử dụng mô hình phân tích SWOT để đánh giá cơ hội. Sản phẩm thay thế thường là có chất lượng tốt hơn mà giá bán lại rẻ hơn tương đối.4. điểm yếu của công ty. nhằm chọn ra chiến lược thích hợp nhất. Xây dựng mô hình mạng lưới Pert cho các công đoạn của quá trình XK nhằm tìm ra khâu xung yếu. Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0.0 (không quan trọng) đến 1. Tóm lại 5 yếu tố cạnh tranh của ngành hàng có tác động quyết định các mức đầu tư. đe dọa giảm lợi nhuận biên tế của ngành.5 tức công ty yếu về nội bộ.0.. Bước 3: Xác định trọng số cho từng yếu tố theo thang điểm từ 1 . Ngoài ra khả năng mặc cả của nhà cung ứng đe dọa làm tăng chi phí sản xuất ở đầu vào. từ đó kết hợp các yếu tố và đưa ra chiến lược cụ thể. nghĩa là cũng đe dọa làm giảm lợi nhuận của DN. Đánh giá: Tổng số điểm của ma trận nằm trong khoảng từ 1 điểm đến 4 điểm không phụ thuộc vào số lượng các yếu tố trong ma trận.20 yếu tố cơ hội và nguy cơ chủ yếu. còn khả năng mặc cả của khách hàng đe dọa làm tăng chi phí tiêu thụ ở đầu ra..2.0 (rất quan trọng) cho từng yếu tố. Tác động đó bao trùm cả trên thị trường nội địa và quốc tế. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 30 . Sử dụng ma trận QSPM để đánh giá và lựa chọn giữa các chiến lược.

Mẫu phân tích SWOT được trình bày dưới dạng một ma trận 2 hàng.2. - Threats (1) SO: Kết hợp điểm (3) ST: Kết hợp điểm mạnh mạnh và cơ hội và nguy cơ Đưa ra chiến lược dựa trên Đưa ra chiến lược dựa trên ưu ưu thế của công ty để tận thế của công ty để tránh các dụng cơ hội của thị trường. .. Cơ hội tốt đang ở đâu? Xu hướng đáng quan tâm nào công ty đã biết?  Threats: Đe dọa.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 2.. nguy cơ của thị trường. DN có thể cải thiện điều gì? Công việc nào công ty cần tránh? Vì sao đối thủ có thể làm tốt hơn?  Opportunities: Cơ hội. Lợi thế của công ty là gì? Công việc nào công ty thực hiện tốt nhất? Nguồn lực nào DN cần? Ưu thế mà đơn vị khác thấy được ở DN?  Weeknesses: Điểm yếu. - (2) WO: Kết hợp điểm yếu (4) WT: Kết hợp điểm yếu và cơ hội.. - Opportunities .... định hướng của một công ty hay của một đề án kinh doanh... Mô hình phân tích SWOT SWOT cung cấp một công cụ phân tích chiến lược rất hữu dụng cho việc ra quyết định trong mọi tình huống đối với bất cứ tổ chức kinh doanh nào.. Đối thủ cạnh tranh đang làm gì? Sản phẩm hiện tại có cần thay đổi không? Thay đổi công nghệ có nguy cơ gì đối với công ty không? Liệu có điểm yếu nào đang đe dọa công ty không? Bảng 3: Ma trận phân tích SWOT Ma trận phân tích SWOT Strengths . Weeknesses . 2 cột. Như rà soát và đánh giá vị trí. và nguy cơ cần tránh né. Những trở ngại đang gặp phải.7...2. Đưa ra chiến lược dựa trên Đưa ra chiến lược dựa trên khả năng vượt qua điểm yếu khả năng vượt qua hạn chế tối của công ty để tận dụng cơ đa yếu điểm của công ty để hội của thị trường tránh nguy cơ của thị trường. Mô hình SWOT thường đưa ra 4 chiến lược cơ bản:  Strengths: Điểm mạnh.. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 31 . chia làm 4 phần.

chi tiết.2. trên đỉnh mũi tên ghi rõ nội dung và thời gian chi phí thực hiện các công việc.2. Mỗi công việc biểu thị bằng một mũi tên. và cán bộ.8. mỗi đầu có một vòng tròn gọi là các đỉnh. 2. chiến lược càng hấp dẫn. Đây là cách làm việc vừa nắm được toàn cục vấn đề vừa nắm được từng phần cụ thể. 2= ít hấp dẫn. 3= khá hấp dẫn. 4= rất hấp dẫn. Trong trường hợp thời gian không khẳng định được chắc chắn người ta sử dụng công thức: ti = (ai + 4mi + bi)/6 SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 32 . Tổng số điểm càng cao. Mô hình ma trận QSPM Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (Quantitavtive Strategic Planning Matrix). Hình 6: Bảng Ma trận QSPM Các yếu tố chính Các chiến lược có thể lựa chọn Phân Chiến lược Chiến lược Chiến lược loại 1 2 3 Các yếu tố bên trong Các yếu tố bên ngoài Nguồn: Nguyễn Thành Độ. Mô hình mạng lưới PERT (Program Evaluation Review Technique). thiết bị. Qui ước xác định số điểm hấp dẫn: 1= không hấp dẫn.2. Ma trận sử dụng các yếu tố từ kết quả phân tích ma trận EFE. Trình tự sử dụng sơ đồ mạng lưới như sau: Bước 1: Vẽ sơ đồ logic của toàn bộ các công việc.9. Ưu điểm nổi bật của mô hình mạng lưới so với các hình thức biểu diễn kế hoạch khác là ở chỗ nó nêu rõ tất cả các mối liên hệ lẫn nhau theo thời gian của các công việc: kế hoạch được thực hiện bằng sơ đồ mạng lưới có thể được chi tiết hóa ở mức độ bất kì tùy theo yêu cầu toàn bộ các công việc trong hệ thống và thứ tự thời gian thực hiện các công việc đó. Tổng số điểm hấp dẫn là kết quả của của việc nhân số điểm phân loại với số điểm hấp dẫn trong mỗi hàng. IFE và kết quả kết hợp của ma trận SWOT để lựa chọn một trong số các chiến lược có khả năng.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 2. bố trí các công việc nhằm tìm ra khâu xung yếu nhất cần phải biết để có biện pháp bố trí vật tư.2. chiến lược kinh doanh và phát triển DN. Là khoa học sắp xếp.

.Đánh số từ trên xuống dưới. 2. [Franklin R. Là đường nối liền các công việc găng và đỉnh găng liên tục từ đỉnh 1 về đỉnh cuối và có tổng hạn thực hiện các công việc bằng đúng thời hạn kết thúc muộn đỉnh cuối.Đỉnh nào được đánh số rồi thì mũi tên đi ra từ nó xem như bị xóa. Bước 6: Tìm các công việc găng.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng x1 ti (ti là thời gian chi phí trung bình để thực hiện xong công việc. bi là thời hạn làm lâu nhất) Bước 2: Đánh số thứ tự các đỉnh. .. ai là thời hạn làm xong xi một cách nhanh nhất. ghi vào góc trên cùng theo qui tắc: .Đỉnh 1 có một thời hạn bắt đầu sớm bằng 0.Các đỉnh còn lại lấy số nhỏ nhất của hiệu giữa thời hạn kết thúc muộn đỉnh trước trừ với thời gian thực hiện công việc của mũi tên lùi về nó. Là các đỉnh có hiệu số giữa thời hạn kết thúc muộn với thời hạn bắt đầu sớm bằng 0 (ghi ở góc dưới).Root. . ( Công việc găng -được vẽ 2 nét) Bước 7: Tìm đường găng.Đỉnh nào chỉ có mũi tên đi ra thì đánh số trước. theo qui tắc: . ghi vào góc bên trái. .. Là các công việc nối liền đỉnh găng. từ trái qua phải. còn mi là thời hạn thông thường sử dụng để làm xong việc xi.Tính từ đỉnh nhỏ đến đỉnh kế tiếp 1.Đỉnh cuối có thời hạn kết thúc muộn bằng thời hạn bắt đầu sớm. 3] SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 33 .. Bước 3: Tính thời hạn sớm bắt đầu sớm các đỉnh. Bước 5: Tìm các đỉnh găng. Bước 4: Tính thời hạn kết thúc muộn các đỉnh ghi vào góc phải theo qui tắc: . .Tính lùi từ đỉnh có số thứ tự lớn về đỉnh có số thứ tự nhỏ kế tiếp.Các đỉnh còn lại lấy số lớn nhất của tổng giữa thời hạn bắt đầu ở đỉnh liền trước cộng với thời gian thực hiện công việc tiến về nó. .

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Võ Hồng Phượng

CHƯƠNG 3

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU ---  --3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY HẢI SẢN 404
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty Tên gọi chính: Công ty Hải sản 404. Tên thương mại: GEPIMEX 404 COMPANY Địa chỉ: 404 Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ Điện Thoại: (0710) 3841083. Fax: 071.814017 Tài khoản tại Ngân hàng Công thương Cần thơ TK VNĐ: 710A.56209. TK USD: 710B.56209 Văn phòng đại diện: 557D Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM Website: www.gepimex 404.com. Email: gepimex 404@hcm.vnn.vn Công ty cổ phần hải sản 404 là một DN nhà nước trực thuộc Quân Khu 9, được thành lập theo quyết định của Bộ Quốc Phòng, căn cứ theo quyết định số 338/HĐQT ngày 20.11.1991 của Hội đồng Bộ Trưởng đồng ý thành lập có nhiệm vụ chế biến thủy hải sản XK. Tháng 12/1977: Công ty chính thức đi vào hoạt động với tên "Đội công nghiệp nhẹ" sau đổi thành "Xưởng chế biến 404" có nhiệm vụ chế biến các mặt hàng phục vụ cho tiền tuyến, cho toàn quân khu. Sản phẩm chính là lương khô, thịt kho, lạp xưởng, nước mắm... theo chế độ bao cấp. Năm 1982, công ty đổi tên thành "Xí nghiệp chế biến 404" hoạt động theo cơ chế "nửa kinh doanh, nửa bao cấp" hạch toán nộp lãi về quân khu. Giai đoạn 1984 - 1993: Năm 1986 cả nước thực hiện công cuộc đổi mới sang nền kinh tế thị trường, công ty đã mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm trong kinh doanh. Xí nghiệp được nâng cấp thành Công ty XNK tổng hợp 404 theo quyết định số 76 của Bộ Quốc Phòng. Năm 1993 công ty được Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) cấp giấy phép kinh doanh XNK trực tiếp số: 1.12.1010 để công ty chủ động kinh doanh XK những mặc hàng thủy sản mà không cần xuất qua ủy thác.
SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

34

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Võ Hồng Phượng

Giai đoạn 1993 - 2004: Qua các năm công ty Hải sản 404 đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển ngành thủy sản của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, trước sự biến đổi của môi trường kinh doanh và yêu cầu cao hơn về trình độ công nghệ đã đưa công ty đến tình trạng khó khăn đặc biệt là năm 2003 - 2004. Giai đoạn 2005 đến nay: Nhận thấy phải có sự đổi mới theo yêu cầu hội nhập nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO, và trở thành thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An năm 2007, công ty đã đầu tư đào tạo cán bộ và mạnh dạn nâng cấp trang thiết bị máy móc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường XK thủy sản. 3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty Công ty Hải sản 404 kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó chuyên doanh: - Chế biến gia công hàng nông sản, hải sản XK. - Dịch vụ kho lạnh 3.000 tấn, nhiệt độ -20 oC. - Kinh doanh gas hóa lỏng, dầu, nhớt. - NK hàng hóa phục vụ sản xuất. Trong năm 2009, công ty còn kinh doanh mở rộng sang dịch vụ nhà hàng 404, đồ trang trí nội thất 404, và đặc biệt CÔNG TY LIÊN DOANH TOTALGAS là đơn vị trực thuộc Công ty Hải Sản 404 liên doanh với tập đoàn Total gas của Pháp, cung ứng khí đốt hóa lỏng cho nhiều lĩnh vực của ngành kinh doanh khí đốt.  Nhiệm vụ: Tổ chức thu mua, chế biến nguyên liệu và XK thủy hải sản theo đúng quy trình chế biến hàng XK, đảm bảo số lượng, chất lượng và thời hạn hợp đồng. Làm thủ tục đăng kí kinh doanh và hoạt động theo đúng qui định của pháp luật Nhà Nước và Bộ Quốc Phòng. Khai thác sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị, tăng dần tích lũy. Thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng mua bán, gia công chế biến thủy sản giữa công ty với các đơn vị khác. Thực hiện tốt chính sách, chế độ quản lí tài sản, lao động, tiền lương,... đảm bảo công bằng bình đẳng. Chăm lo tốt đời sống cán bộ nhân viên trong công ty. Làm tốt công tác bảo vệ an toàn lao động, trật tự xã hội, bảo vệ an ninh đơn vị.

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

35

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Võ Hồng Phượng

3.1.3. Mục tiêu dài hạn của công ty Công ty luôn cố gắng không ngừng cải tiến kĩ thuật, thiết bị máy móc hiện đại và phòng kiểm nghiệm có khả năng kiểm các chỉ tiêu vi sinh, Chloramphenicol. Đào tạo đội ngũ cán bộ kĩ thuật và công nhân có tay nghề cao. Sản phẩm của công ty luôn đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm; KNXK sang các nước trên thế giới như: Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Sĩ, Mỹ, Nga, Ai Cập, Ả Rập, Hàn Quốc, Hồng Kong, Singapore luôn ổn định, và sẽ ngày càng mở rộng thị phần hơn nữa nhất là các quốc gia EU và Châu Úc. Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mới nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh. Hiện nay công ty đang thực hiện chương trình quản lí chất lượng theo HACCP, GMP, SSOP. Chương trình này đã được quản lí chặt chẽ và đã tạo được uy tín với khách hàng trong nhiều năm qua, công ty sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát nhằm thực hiện tốt yêu cầu của hệ thống các tiêu chuẩn. 3.1.4. Bộ máy tổ chức và nhân sự 3.1.4.1. Cơ cấu tổ chức Giám đốc: là người chịu mọi trách nhiệm về hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Người có vị trí cao nhất trong công ty và phụ trách công tác XK, đầu tư liên doanh, liên kết. Chịu trách nhiệm kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa, thành phẩm XK. Phó giám đốc chính trị: quản trị nội bộ, công tác Đảng, công tác chính trị. Phó giám đốc kế hoạch (kiêm phó giám đốc sản xuất): giúp điều hành hoạt động của công ty theo hai hướng sản xuất và kế hoạch. Phòng Tổ chức: Quản lí hồ sơ nhân sự, tham mưu cho Giám đốc về tổ chức bộ máy quản lí, hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện công tác qui hoạch, đào tạo cán bộ, đề bạc và nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác thanh tra nhân viên, giúp Đảng Ủy, Ban Giám đốc làm công tác Đảng, công tác chính trị. Phòng Kế Toán: tổ chức công tác hạch toán, phản ánh tình trạng luân chuyển vật tư, tiền vốn, việc sử dụng tài sản và đề xuất các biện pháp quản lí tài chính.

SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

36

thiết bị và phần kho lạnh của công ty. lập kế hoạch luân chuyển hàng hóa của công ty. cung cấp các món ăn từ sản phẩm Hải sản tươi sống. Cùng với phòng kế toán XNK theo dõi hoạt động của công ty. Kỹ thuật KCS: chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm. nghiên cứu Marketing. Kho thành phẩm: gồm tổ trưởng. Phòng kế hoạch kinh doanh: Tham mưu cho Giám đốc về xây dựng. Chịu trách nhiệm về thu hàng hóa giao dịch với khách hàng trong và ngoài nước. Phòng kĩ thuật: Chịu trách nhiệm về khâu kĩ thuật trong quá trình sarn xuất và quản lí thực hiện dây chuyền công nghệ chế biến.. tổ phó với nhiệm vụ thống kê. Triển khai và đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của công ty.. mẫu mã bao bì.  Bộ phận Liên Doanh: Công ty Liên doanh Total gas: là đơn vị trực thuộc của công ty liên doanh với tập đoàn Total gas của Pháp. Nghiên cứu những qui trình công nghệ mới.  Bộ phận sản xuất chính: Xí nghiệp chế biến: Có hai quản đốc phụ trách bộ máy làm việc. kiểm tra hàng ra và quản lí kho lạnh. Nhiệm vụ chế biến các loại thủy sản tươi thành sản phẩm đông lạnh. cung cấp gas bồn cho cơ sở công nghiệp. chất lượng. thực hiện kế hoạch kinh doanh. đề ra những biện pháp khắc phục. Đây là phân xưởng lớn nhất của công ty.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Phòng XNK: Soạn thảo các Hợp đồng kinh tế. tổ chức thực hiện và theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng XK.  Bộ phận sản xuất phụ trợ Phân xưởng nước đá: Có nhiệm vụ sản xuất nước đá phục vụ cho công ty và nhân dân trong vùng. lên cơ cấu hàng hóa. Đây là hoạt động góp phần làm tăng doanh thu của công ty. nghiên cứu thị trường trong nước. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 37 . Nhà Hàng Hải sản 404: Giám đốc vốn là quản lí của chuỗi nhà hàng Sông quê. Nhiệm vụ cung cấp khí đốt hóa lỏng cho nhiều lĩnh vực của ngành. nhà hàng. loại bỏ những sản phẩm không đạt chất lượng. Trực tiếp công tác XK hàng hóa. Phân xưởng cơ điện: sửa chữa các máy móc.

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Giám Đốc Phó GĐ Sản xuất Phó GĐ Chính trị Phó GĐ Kế hoạch Phòng tổ chức và hành chính Phòng Kỹ thuật Phòng Kế toán Phòng XNK Phòng Kế hoạch Kinh doanh Liên doanh Total Gas Nhà hàng Xí nghiệp Chế biến Xí nghiệp Tàu xe Quản đốc Quản đốc Kho Thành Phẩm Phân xưởng cơ điện Phân xưởng nước đá Thống kê Và Vật tư PSSX hàng Châu Á PSSX Hàng Châu Âu KCS Hình 7: Sơ đồ Cơ cấu tổ chức hành chính của công ty hải sản 404 Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính .công ty Hải sản 404 SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 38 .

Lao động hợp đồng: Xét về đối tượng Đảng và Đoàn viên.Quân nhân chuyên nghiệp: .2.Đảng viên: .Phòng tổ chức 3. Những hãng tàu công ty thường giao dịch: Heung-A Shipping Lines.bảo hiểm * Phương thức vận tải: Hiện nay Công ty giao hàng theo phương thức vận tải đường biển là chính vì chi phí thấp.Sĩ quan: .Đoàn viên Công Đoàn: . Tuy nhiên việc thuê phương tiện vận tải còn tùy vào thỏa thuận kí kết hợp đồng của hai bên XK và NK.1. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 39 .Công nhân viên Quốc phòng: . Evegreen. Nam: 421 đồng chí chiếm 50. Quản lí nhân sự Trong tổng số 833 lao động năm 2009 của công ty. có: .1. Huyndai-A Shipping Lines.4.5% .Hội viên Hội Phụ Nữ cơ sở: Xét theo đơn vị trực thuộc: Bảng 4: Tình hình nhân sự của công ty Đvt: đ/c Phòng/Ban Khối quản lí DN Phân xưởng chế biến Phân xưởng chả cá Phân xưởng Kho lạnh Phân xưởng Bao bì Phân xưởng Cơ điện Tổng Năm 2007 50 600 70 40 36 22 818 Năm 2008 50 568 80 42 38 22 800 Năm 2009 50 592 86 45 38 22 833 104 đ/c 630 đ/c 277 đ/c 345 đ/c 4 đ/c 32 đ/c 23 đ/c 774 đ/c Nguồn: Bảng báo cáo tình hình biên chế năm 2009 . Phương thức vận tải .Đoàn viên Thanh niên Cộng Sản HCM: . toàn công ty có: .5. giao thông thuận tiện.5%. Maerks Lines.Số lao động nữ: 412 đồng chí chiếm 49.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 3.

Tình hình hoạt động kinh doanh 3.6. Trách nhiệm mua bảo hiểm sẽ được phân cho bên bán hoặc bên mua tùy vào sự thỏa thuận của hợp đồng được kí kết. đối với khách hàng có tuyến đường vận chuyển có lịch trình cố định và định sẵn. Tình hình doanh thu . cách gửi hàng LCL/FCL. mặc dù hiệu quả đạt được chưa cao. việc nắm bắt thông tin kịp thời giúp công ty phần nào đưa ra biện pháp ứng phó. Căn cứ vào chi tiết hàng hóa XK mà nhân viên của công ty sau khi kí nhận Container sẽ tính lịch trình xếp hàng tại bãi Container nếu giao hàng bằng Container và liên lạc để người chuyên chở hàng hóa đến địa điểm đã qui ước. Công ty hải sản 404 có 4 cách gửi hàng chính: Cách gửi hàng nguyên container (FCL/FCL).đầu ra để đạt kết quả tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên trong hai năm gần đây. 3.6.1. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 40 .lợi nhuận Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là chế biến XK và nhận ủy thác các mặt hàng hải sản. cách gửi hàng: FCL/LCL.1. Ngoài ra cũng có một số ít hợp đồng công ty ký theo điều kiện CIF. nhằm đảm bảo suốt quá trình vận chuyển nếu gặp rủi ro bất ngờ thì công ty sẽ được bồi thường từ công ty bảo hiểm. công ty cũng có mua bảo hiểm. vì hình thức XK chủ yếu là theo giá FOB nên việc mua bảo hiểm hàng hóa thường là do khách hàng chịu. Trong vài trường hợp. Vì những tuyến đường này công ty được hãng tàu tính giá ưu đãi.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Công ty kí hợp đồng XK theo điều kiện giá FOB. tình hình thị trường diễn biến phức tạp. * Phương thức bảo hiểm Bảo hiểm hàng hóa là một phần không thể thiếu trong mua bán ngoại thương. Nhưng thực tế công ty thường kí hợp đồng theo điều kiện cơ sở giao hàng FOB (Incoterms 2000) vì việc thuê phương tiện vận tải do khách hàng chịu trách nhiệm. nhưng đứng trước xu thế khủng hoảng chung của nền kinh tế quốc gia và Thế giới đây cũng là một kết quả khá khả quan. Vì theo Incoterms 2000 thì với điều kiện FOB công ty không phải chịu bất kì rủi ro tổn thất nào khi hàng qua lan can tàu. cách gửi hàng không đầy Container (LCL/LCL). Công ty luôn cố gắng có những biện pháp tích cực nhằm duy trì ổn định đầu vào . Tuy nhiên. CIF. khi được phía khách hàng yêu cầu mua hộ và sau đó sẽ được thanh toán lại. đối với công ty.1.

038 277. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 41 .476 5.497 19 261.982 297 -163 -30.552 -34.600 5.90 -0.32 Chỉ tiêu Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh.688 2008 266.18 -18.800 4.184 -1.20 -26.248 310 480 299.416 269.616 3.76 Chênh lệch 2009/2008 Giá trị % -40.314 3.56 -19.813 213 2.46 -4.138 10.435 -97 1.038 771 -285 -39.175 -15.29 403.200 182 292.442 241.573 2872 1. HĐTC: hoạt động tài chính) 350000 300000 250000 triệu đồng 5000 4500 4000 3500 3000 2500 Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế 2000 1500 1000 500 0 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 200000 150000 100000 50000 0 Biểu đồ 1: Tình hình biến động doanh thu và lợi nhuận của Công Ty Hải sản 404 qua ba năm 2007.68 -14. công ty Hải Sản 404 (DT: Doanh thu.585 -223 -10.451 5 224. CCDV: cung cấp dịch vụ.582 5. 2008 và 2009 ĐVT: triệu đồng Năm 2007 DT bán hàng & CCDV DT khác DT từ HĐTC Tổng Doanh thu Giá vốn hàng bán CP tài chính CP bán hàng CP QLDN CP khác Tổng chi phí Lợi nhuận sau thuế 298.564 4.56 -10.775 984 2.05 -5.137 1.84 226.936 -29.290 Chênh lệch 2008/2007 Giá trị % -31.370 8.80 -14.54 -31.266 8.250 -768 -2.385 4.86 23.596 -35.71 -89.97 -11.84 -73.68 -14.131 229890 207.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Bảng 5: Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua ba năm 2007.106 -46 -14 -37.33 -9.465 2009 226. CP: Chi phí. 2008 và 2009 Từ biểu đồ 1 ta nhận thấy doanh thu và lợi nhuận của công ty trong hai năm gần đây đang có chiều hướng giảm dần.01 361.9 -12.

thị trường tiêu thụ hàng thủy sản bị thu hẹp. mặt khác công ty lại phải chịu áp lực giảm giá từ sức ép của rào cản kĩ thuật. Vì thế lợi nhuận năm 2009 của công ty chỉ đạt 3. Đứng trước khó khăn của nền kinh tế khủng hoảng.290 triệu đồng giảm 26. Trong khi đó diện tích nuôi trồng thủy sản trong nước bị thu hẹp. Giá trị KNXK năm 2008 của công ty có giảm nhẹ so với năm 2007 (giảm 0. như cho thuê kho bãi gửi hàng. Cụ thể là do tình hình XK năm 2008 biến động.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng  Giai đoạn 2007 . Nguyên nhân chính do doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm (giảm 10. Nguyên nhân chính là do những tháng đầu năm 2009 là giai đoạn khủng hoảng tác động nghiêm trọng nhất.2008: sản lượng chế biến năm 2008 tăng.9% (giảm 29. mặt khác lĩnh vực dịch vụ nhà hàng hải sản và đồ trang trí nội thất được công ty chính thức đưa vào hoạt động.2009: Tổng doanh thu của công ty năm 2009 giảm 14.2008: Tổng doanh thu năm 2008 giảm 9. ảnh hưởng đến doanh thu thuần của công ty.23% so với năm 2007).2.v. Tình hình Xuất Khẩu  Kim Ngạch XK: Thông qua bảng và biểu đồ về tình hình chế biến và XK của công ty. nhưng lợi nhuận của công ty chỉ giảm 4.936 triệu đồng tức 403.8%) so với năm 2008. làm ảnh hưởng đến tổng doanh thu của công ty.76% hay 223 triệu đồng. công ty đẩy mạnh tăng cường các hoạt động cho thuê tài chính. 3.32% so với năm 2008. Vì thế mặc dù trong tình hình nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Nhờ vậy doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty tăng mạnh so với năm 2007(tăng 1. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 42 .33%) đã góp phần ổn định lợi nhuận cho công ty..58% hay 64. cụ thể:  Giai đoạn năm 2007 .596 triệu đồng) so với năm 2007 kéo theo sự giảm nhẹ trong lợi nhuận của công ty. chủ yếu giá trị XK của công ty là do XK ủy thác. vì trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.68%.1. một mặt thị trường tiêu thụ bị thu hẹp. đẩy giá nguồn nguyên liệu tăng cao.. nhận thấy KNXK của công ty hai năm gần đây có chiều hướng giảm nhẹ. do doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ cùng với doanh thu từ các hoạt động tài chính đều giảm (15. vì là năm đầu kinh doanh nên còn khó khăn trong việc thu hút khách hàng.6.v.  Giai đoạn năm 2008 .532USD). nhưng sản lượng XK trực tiếp lại không cao (giảm 17. kinh doanh kho lạnh.01% và 11.54%).

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Võ Hồng Phượng

Bảng 6: Tình hình chế biến và XK của công ty năm 2007, 2008 và 2009 Chỉ tiêu 2007 Sản lượng chế biến (tấn) Sản lượng XK (tấn) KN XK (ngàn USD) 6.976 5.774 5.660 -1.202 -17,23 -114 -1,97 11.500 12.102 8.300 602 5,23 -3,802 -31,42 Năm 2008 2009 2008/2007 ± % 2008/2009 ± %

11.203,08 11.138,55 8.923,12

-64.532

-0,58

-2.215,43

-19,89

Nguồn: Phòng XNK công ty Hải Sản 404 (KNXK: Kim ngạch xuất khẩu)
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Sản lượng chế biến (tấn) Sản lượng xuất khẩu (tấn) Kim ngạch XK (ngàn USD)

Biểu đồ 2: Tình hình biến động sản lượng và KNXK hải sản của Cty 404 qua ba năm 2007, 2008 và 2009  Giai đoạn năm 2008 - 2009: sản lượng chế biến và XK đều giảm, tuy nhiên sản lượng XK chỉ giảm nhẹ với 1,97%. Nguyên nhân do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ đầu ra, và khó khăn trong việc tìm kiếm thu mua nguồn nguyên liệu đầu vào. Mặt khác do một số máy móc và trang thiết bị cũ đã xuống cấp, gây ra không ít khó khăn trong cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và giá thành trên thị trường. Giá trị KNXK năm 2009 giảm 19,89% (2.215.430USD) so với 2008.

 Tình hình XK theo cơ cấu thị trường: Qua biểu đồ nhận thấy thị trường XK
của công ty rất đa dạng, sản phẩm được XK sang hầu hết các nước phát triển và
SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

43

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Võ Hồng Phượng

phân bổ khắp các Châu lục. Trong đó doanh thu chính của công ty là từ thị trường Châu Á và Châu Âu. Bảng 7: KNXK theo cơ cấu thị trường năm 2007, 2008, và 2009 ĐVT: 1.000 USD Năm 2007 Chỉ tiêu KN CHÂU Á CHÂU ÂU CHÂU MĨ CHÂU PHI Tổng KN XNK 5.605,53 4.293,06 883,97 420,52 11.203,82 Tỉ trọng (%) 50,03 38,32 7,89 3,75 100 Năm 2008 KN 8.470,293 589,532 686,563 1.392,16 11.138,55 Tỉ trọng (%) 76,04 5,29 6,16 12,51 100 Năm 2009 KN 6.077.399 1.337,29 717,105 791,33 8.923,12 Tỉ trọng (%) 68,11 14,99 8,04 8,86 100

Nguồn: Phòng XNK công ty Hải Sản 404.(KNXK: kim ngạch xuất khẩu)

100 80 60 40 20 0 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009

CHÂU PHI CHÂU MĨ CHÂU ÂU CHÂU Á

Biểu đồ 3: KNXK theo cơ cấu thị trường năm 2007, 2008 và 2009  Thị trường Châu Á: Là thị trường XK ổn định nhất của công ty; và tỉ trọng KNXK cũng ngày càng tăng (năm 2008 là 50,03% và năm 2009 là 68,11%). Các nước XK chính sang thị trường này gồm: Hàn quốc, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Brunei và Nhật Bản. Trong đó Hàn Quốc hiện là thị trường chủ lực và giá trị XK ổn định nhất. Các nước còn lại giá trị XK không đáng kể, và sản lượng XK cũng không ổn định.
SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

44

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Võ Hồng Phượng

 Thị trường Châu Âu: Đây là thị trường XK với nhiều yêu cầu gắt gao, vì thế công ty luôn phải cẩn trọng trong quá trình XK sang thị trường này. Thị trường tại Châu Âu gồm các nước: Đức, Nga, Bỉ, Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan, Hà Lan, Thụy Điển và CH Czech. Trong đó Nga và Ba Lan là hai thị trường XK chiếm thị phần cao và ổn định của công ty. Năm 2008, tỉ trọng XK sang Châu Âu giảm mạnh (chỉ còn 5,29%) nguyên nhân chính là sụt giảm thị phần từ thị trường Nga, trong năm 2008, chỉ có 24DN được phép XK trực tiếp sang thị trường này. Tuy nhiên đến năm 2009, công ty đã khôi phục lại thị phần tại một số nước có nhu cầu tiêu thụ hải sản lớn của EU, đưa thị phần Châu Âu lên đứng thứ hai với 14,99% trong tổng KNXK.  Thị trường Châu Mĩ: Có tốc độ phát triển nhanh, nhưng cũng là một thị trường khó tính, với nhiều qui định về chất lượng vệ sinh ATTP cộng thêm những qui định về bảo vệ môi trường sinh thái. Đây được coi là những rào cản kĩ thuật làm hạn chế khả năng XK thủy sản của Việt Nam nói chung và công ty Hải sản 404 nói riêng. Các nước trong thị trường này là Mỹ, Uruguay và Mexico. Năm 2009, công ty mở rộng XK sang Chile, và Canada. Tuy KNXK chưa cao, chỉ chiếm tỉ trọng từ 7-8%; nhưng nhận thấy công ty đang có hướng đầu tư mở rộng qui mô và thị phần.  Thị trường Châu Phi: Tình hình XK đang ngày càng biến động do những qui định mới ngày càng gắt gao, cũng như các DN khác, công ty tìm ra hướng giải quyết mới cho mình đó là XK sang thị trường U.A.E; đây là một thị trường mới đầy tiềm năng của Châu Phi, KNXK sang quốc gia này cũng đang ngày càng tăng. Đưa tỉ trọng XK sang Châu phi năm 2008 lên 12,51%; đây chính là một bước tiến mới về thị phần bảo đảm cân băng doanh thu XK cho hoạt động kinh doanh của công ty.

 Tình hình tiêu thụ theo cơ cấu sản phẩm
Mặt hàng XK chính của công ty trong ba năm gần đây là Chả cá surimi và Cá tra fillet, trong đó mặt hàng chả cá luôn chiếm tỉ trọng cao hơn (60 - 69%) mặt hàng cá tra fillet (30 - 39%) và đang ngày càng thu hút thị hiếu người tiêu dùng ở nhiều quốc gia khác nhau; đặc biệt là các nước Đông Âu. Tỉ trọng XK mặt hàng cá tra fillet ngày càng giảm dần; năm 2009 giảm 9% so với năm 2007 và giảm 3% so với năm 2008; Đặc biệt tổng giá trị KN xuất hàng trực tiếp của công ty năm 2008 giảm mạnh; do tình hình kinh tế không ổn định và do trở ngại tâm lí của người tiêu dùng về các vụ kiện bán phá giá cá tra, và yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.
SVTH: Võ Thị Thùy Quyên

45

Thị trường thuộc các nước Đông Âu có giá trị XK cao nhất là Ba Lan đạt 1. thị trường tiêu thụ hải sản lớn nhất của EU với giá trị đạt được 6. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU  Năm 2007: KNXK sang EU+2 của công ty đạt giá trị cao và tương đối ổn định (4. Giá trị XK năm 2008 giảm 86. Bỉ (3%).380.167.265. với sự biến động của nền kinh tế thị trường.90 2.751.631. đã kéo theo sự sụt giảm trong nhu cầu tiêu dùng của người dân tại các nước EU.548.692USD.876 USD (chiếm 54%).158.17 33.93 39. Công ty chỉ XK sang Đức. ngoài ra còn có các thị trường như Đức (7%).Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Bảng 8: Cơ cấu sản phẩm XK của công ty qua 3 năm 2007.7 30.260 USD). đã cố gắng mở rộng thị phần sang Ukraine.27% so với năm 2007. đạt tỉ trọng KNXK cao nhất 2. Tuy nhiên công ty.2. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 46 .440 USD (tương đương 47%).66 Tỉ trọng (%) 69. Thụy Điển và CH Czech (1%) tuy giá trị và sản lượng XK chưa cao nhưng đây là thị trường tiêu dùng mới đầy tiềm năng tại EU.360.33 1.160 USD( 24%).42 Tỉ trọng (%) 66.07 100 Năm 2008 KN 2. với giá trị XK đạt 277.83 100 Năm 2009 KN 3.09 3. 2008 và 2009 ĐVT: 1000 USD Năm 2007 Chỉ tiêu KN Chả cá surimi Cá tra fillet Tổng 3. Vì vậy giá trị XK của công ty cũng vì thế mà giảm mạnh (giảm 87. đứng thứ hai là Tây Ban Nha 463.3 100 Nguồn: Phòng XNK công ty Hải sản 404 3.  Năm 2008.014 USD(11%). tình hình kinh tế suy giảm. ngoài ra có 3 công ty đã bị ra lệnh cấm NK sang thị trường này.04 5.99 5.093. chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát cao. và sau khi trải qua các đợt kiểm tra điều kiện sản xuất trực tiếp chỉ có 24DN được phép đưa hàng sang Nga. nguyên nhân chính là thị trường tiêu thụ lớn tại Châu Âu của công ty (Nga) gặp một số trở ngại trong thủ tục XK. Trong đó Nga là một thị trường tiêu thụ lớn của công ty.423.016.382.89 Tỉ trọng (%) 60.62 1. đặc biệt giai đoạn này Nga bắt đầu thắt chặt kiểm soát chất lượng.06% so với năm 2007).

016.44 6.27 ± -305.070 110.160 -14.40 277. có xu hướng tăng nhẹ.293.13 791.758 126.368 463.69 2009 327.060 2008 305.08 47.014 -3. chỉ bằng một phần tư (1.08 2008/2007 ± -2.360.53 1.337. nhưng đến cuối kì. tổng giá trị XK lại tiếp tục giảm.44 320.476 277.06 100 -97.13 791.388 219.290 USD) so với năm 2007.4 -277.76 -100 -100 -100 -100 -100 -86.08 219. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 47 .072 28. 2008 và 2009 ĐVT: 1000 USD Chỉ tiêu RUSSIA UKRAINE GERMANY THỤY ĐIỂN BA LAN CH CZECH BEGIUM SPAIN Tổng KNXK Năm 2007 2.29 747.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Bảng 9: Cơ cấu giá trị XK sang thị trường EU + 2 năm 2007. Giá trị XK sang các nước EU tính đến thời điểm 6 tháng đầu năm 2009.380 -28.016.368 -463.500 1.88 100 100 2009/2008 % -100 589.876 300.84 Nguồn: Phòng XNK.014 4.160 14.703.055.500 -1.070 -110.528 % -87. so với cùng kì năm 2007.337. công ty Hải sản 404 (KNXK: Kim ngạch xuất khẩu) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Ukraine SPAIN BEGIUM CH CZECH BA LAN THỤY ĐIỂN GERMANY Russia Biểu đồ 4: Cơ cấu giá trị XK sang thị trường EU + 2 của công ty năm 2007. 2008 và 2009  Năm 2009.440 -293.

Nhận xét chung: Từ việc phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và xuất khẩu trên ta nhận thấy doanh thu xuất khẩu luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu bán hàng của công ty trong suốt ba năm gần đây. Ngược lại. mà chủ yếu là sử dụng các mặt hàng còn tươi sống và chế biến ngay. giá trị KNXK sang EU năm 2009 tăng 126.84%. Tuy tình hình biến động kinh tế đã làm doanh thu và lợi nhuận năm 2008 giảm so với năm 2007. đồng thời tác động vào những tháng đầu năm 2009. Điều này cũng chứng tỏ rằng công ty cần có chiến lược cụ thể hơn để đầu tư cho quá trình nghiên cứu thâm nhập thị trường xuất khẩu. Ba lan vẫn là ba thị trường tiêu thụ chính tại EU. thông qua sản lượng chế biến và xuất khẩu ta nhận thấy sản phẩm đã qua chế biến (chả cá surimi và cá tra fillet) lại đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng Thế Giới. Bỉ. Đức. Đặc biệt Châu Á và EU là hai thị trường đã đóng góp lớn vào giá trị kim ngạch xuất khẩu của công ty. Đơn giản vì người tiêu dùng Việt Nam chưa có thói quen sử dụng hàng chế biến sẵn. nhất là những thị trường tiềm năng nhưng khó tính như EU. để đảm bảo hoạt động kinh doanh và xuất khẩu của công ty ngày càng hiệu quả hơn. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 48 . Trong khi đó doanh thu bán hàng nội địa và các hoạt động dịch vụ khác không đáng kể. tuy nhiên với số liệu thực trạng trên đã thể hiện khả năng ứng phó linh hoạt trước những biến động thị trường của công ty.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Tuy nhiên so với tình hình không ổn định của năm 2008. đây là một sự khôi phục đáng mừng sau biến động của nền kinh tế.

1.EU Việt Nam XK Việt Nam NK Cán cân Tổng KN XNK Tháng 10/2009 566.1.83% tổng trị giá NK hàng hoá giữa Việt Nam và Châu Âu. Tuy nhiên do khủng hoảng kinh tế. Đỉnh cao của mối quan hệ hợp tác dựa trên hướng hài hòa lợi ích giữa hai bên là sự kiện kí kết "Hiệp định hợp tác Việt Nam .5 Năm 2008 thương mại hai chiều Việt Nam – EU đạt hơn 21.583 Chênh lệch 10/09-10/08 .EU Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với EU từ năm 1990. KNXK 10 tháng đầu năm 2009 đã giảm 6. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI EU 4.3% tổng trị giá XK và 75.75% KNNK của cả nước.27% 6. chiếm 91.996 2. So với năm 2007.1. (Tính đến tháng 09/2008 đạt 11. Bỉ và Lucxembour 5 http://Thitruongnuocngoai. chiếm 10.630. Mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt nam .6.593 Tháng 10/2008 655. Thị trường XNK chủ yếu vẫn là EU.com. KNNK là 2.20% .425 950.9 tỉ USD.504 285.180 366.673.079 380.588. Theo bảng 10 số liệu thống kê cho thấy tính đến 10 tháng đầu năm 2009 thì KNXK của Việt Nam sang EU là 6.82 tỷ USD).9% 10 tháng đầu năm 2009 6.14.81% trong khi NK tăng 97.08 tỷ USD.625 Chênh lệch so với 10/2008 . Việt Nam từ trước đến nay vẫn là nước xuất siêu sang EU.vn SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 49 .78% KNXK của cả nước.4 tỷ USD. Năm 2007 KN XNK hàng hoá giữa Việt Nam và các nước Châu Âu đạt 16.539 966. chiếm 19. NK 8.1.629 3.367 9. Trên cơ sở đó.641 199.68 tỷ USD.2. mối quan hệ giữa Việt Nam .EU" (1995).957.6% . trong đó XK đạt 12. --4.6 tỉ USD.75% Nguồn: Thương vụ Việt nam tại EU.EU ngày càng được mở rộng.9% 28.49%. XK tăng 78.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH --.74 tỷ USD. Bảng 10: Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và EU Đvt: triệu USD Tổng XNK VN . EU trở thành đối tác thương mại với nguồn cung cấp FDI lớn thứ hai Việt Nam.27% so với cùng kì năm 2008.

nhu cầu của người tiêu dùng EU dành cho mặt hàng thủy sản ngày càng cao. Tăng cường đầu tư. Bên cạnh đó. Hai là. trị giá khoảng 4. và thứ ba vì nền kinh tế Nga đã phục hồi mạnh từ đầu năm 2010. EC cũng có chương trình đào tạo lao động và cán bộ kỹ thuật cho các nước đang phát triển XK thủy sản vào EU. phía VN đã có Ban điều hành XK thủy sản sang Nga. thúc đẩy buôn bán thông qua việc dành cho một số mặt hàng của ta mức thuế quan ưu đãi phổ cập GSP. Thứ tư là sự ra đời của Ngân hàng Liên doanh Việt . những mặt hàng mà EU có thế mạnh hầu hết thuộc các ngành công nghiệp. 6 : vista. may mặc. và tăng vốn ODA hàng năm.thương mại . Các nước ASEAN hiện là nhà cung cấp thủy sản lớn của EU với tốc độ tăng trưởng XK là 38%/năm. Trong khi đó.Nga (VRB) với nhiệm vụ chính làm cầu nối kinh tế . Bên cạnh hỗ trợ kỹ thuật. chính sách của Chính phủ Việt Nam về củng cố và phát triển quan hệ đối tác nhiều mặt với các nước châu Âu. vì hai quốc gia vốn đã được xác định là đối tác chiến lược của nhau. Niềm tin giữa các Chính phủ và các DN ngày càng được củng cố. còn phía Nga đã có Hiệp hội hàng NK của VN.3 tỷ Euro6 được triển khai ở ASEAN và các nước đang phát triển khác nhằm vào mục tiêu hỗ trợ về tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm. Riêng thị trường Nga: Có 4 lí do chính để ngành thủy sản VN đẩy mạnh XK vào Nga. Ba là. hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng lớn. Hiệp định thương mại tự do giữa các nước ASEAN có tác dụng hấp dẫn các doanh nhân EU đến Việt Nam.com Mạng thông tin khoa học và công nghệ VN SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 50 . nhu cầu NK phần lớn là hàng thủ công mỹ nghệ.… là những mặt hàng Việt Nam có lợi thế so sánh và có nguồn cung tương đối dồi dào. đơn giản hóa thủ tục hải quan.đầu tư sẽ tạo kênh thanh toán an toàn thuận lợi cho các DNVN. Do có trình độ phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ cao.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng  Triển vọng: Một là. trong đó có một số nước được xác định là đối tác chiến lược và đối tác quan hệ chặt chẽ. thuỷ sản. Chính vì vậy Ủy Ban EC đã thông qua Chiến lược hợp tác giai đoạn 2007 – 2010 với 624 dự án hỗ trợ về kỹ thuật cho các nước XK. Cơ cấu kinh tế Việt Nam và các nước Châu Âu có tính bổ sung lẫn nhau hơn là tính cạnh tranh xét trên tổng thể.

Chính nhờ đồng tiền chung mà các nước Châu Âu đã giảm đáng kể tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Châu Á.324. nhưng 7 Nguồn: Vietnam Information for science & technology Advance SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 51 . Môi trường chính trị . của Cộng Hòa Liên Bang Đức và Pháp dưới một cơ quan quyền lực chung trong một tổ chức mở cửa để các nước Châu Âu khác cùng tham gia. Nhật.782km2 với hơn 490 triệu người gồm nhiều dân tộc khác nhau của Châu Âu.2. có diện tích tổng quan là 4. vì thế đây là một môi trường kinh doanh tốt cho Việt Nam. Mốc lịch sử đánh dấu sự hình thành EU là bản "Tuyên bố Schuman" của Bộ trưởng Bộ ngoại giao Pháp vào ngày 09/05/1950 với đề nghị đặt toàn bộ nền sản xuất than. Luật này được xem như là nhất thể hóa qui định của EU.1.1.Political) 4. Tình hình chính trị của các nước trong khu vực giai đoạn gần đây tương đối ổn định. được thống kê theo Bảng phụ lục số 2.pháp luật (P .  Thị trường Nga: với 83 bang và dân số trên 150 triệu người. Liên Bang Nga là một thị trường rộng lớn với nền chính trị tương đối ổn định. Trung Quốc và Nga. Euro là đồng tiền chung của các nước EU. nó có ý nghĩa kinh tế vô cùng to lớn với các quốc gia này. Thông tin cơ bản về thị trường EU. Môi trường pháp luật Từ đầu năm 2006.7 Luật NK được hài hòa thống nhất theo nguyên tắc chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn chung của EC về hàng thủy sản thay vì phải điều chỉnh theo từng thị trường như trước kia. đây thực sự là một thị trường xuất khẩu đầy triển vọng không chỉ của riêng Việt Nam mà còn của các quốc gia Mỹ. Tỉ lệ gia tăng dân số không cao (0.2. đồng thời chính sự ổn định đó đã đem lại cho nền kinh tế các nước EU một tốc độ tăng trưởng khả quan. 4. Đến thời điểm 2009 EU đã có 27 quốc gia thành viên. và là một trong những thị trường XK thủy sản chính của Việt Nam. giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp và mức thâm hụt ngân sách cũng như nợ vay. Liên minh Châu Âu.16%). liên minh EU đã đưa ra luật mới đối với mặt hàng thủy sản NK.2.1.1. Môi trường chính trị Trước tháng 5/2004.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 4. thép. EU bao gồm 15 quốc gia thành viên.900USD. được đánh giá là thị trường quan trọng của Việt Nam ở khu vực Đông Âu. lại có mức thu nhập bình quân đầu người khá cao 32.2. Các nước XK chỉ cần tiếp cận và thương lượng với một nhà XK chính duy nhất là EC.

1% tương đương gần 22 triệu người – mức cao nhất kể từ tháng 3/2004)8. Như vậy.4% so với quý I/2008. Với qui mô EU ngày càng mở rộng. các nước thành viên EU đã trao quyền hoạch định chính sách thương mại cho Uỷ ban EC nhưng tất cả các nước này đều cử đại diện và chuyên gia tới Bruxeles làm việc tại các cơ quan quyền lực của EU. tháng 8/2009 đạt mức 0. qui trình hoạch định và ban hành các quyết định liên quan đến thương mại của EC khá phức tạp. Trong khi đó. Đức 0. Việc vận động hành lang đối với các chính sách này cũng trở nên vô cùng nan giải và tốn kém. Theo dự báo tăng trưởng của các nước đứng đầu EU. Về mặt chính sách. NK giảm 26% so với cùng kì năm 2008%.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng lại được tiêu thụ sản phẩm ở EU đã được mở rộng.8% và Anh thấp nhất ở mức 0.5% đến + 0. tốc độ suy giảm GDP này đã chậm lại. tuy nhiên con số này đã giảm so với cùng kì năm 2008 là 45%. GDP của EU trong quý I/2009 giảm 2.1 tỉ Euro. Tình hình kinh tế EU giai đoạn gần đây (E .Economics) Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới sẽ tác động tiêu cực đến 27 nước thành viên EU trong năm 2010.6% (tháng 7/2009 là 0.2% và theo dự báo năm 2010 đạt khoảng – 0. 8 Thống kê từ Eurostat SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 52 . Trong đó.2%). 4. chỉ số lạm phát đã có dấu hiệu tăng trở lại.6%. nạn thất nghiệp.1. Tăng trưởng GDP của EU năm 2009 đạt khoảng -4. Trên phương diện pháp lý. việc thiết kế và quyết định chính sách thương mại chung cho cả khối sẽ trở nên ngày càng khó khăn và chậm chạp. Do đời sống khó khăn cộng với tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng (tháng 8/2009 đạt mức 9. Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế. KNXK của EU 9 tháng đầu năm 2009 giảm 19%.9%.9%. Hungari là 12% trong năm 2010. thì GDP của Pháp năm 2010 chỉ có thể đạt 0. điều kiện tài chính yếu kém cùng với những rủi ro lớn hơn có thể là nguyên nhân chính làm giảm các dự án đầu tư trong lâu dài tại EU. Tỷ lệ thất nghiệp của Pháp được dự báo sẽ xấp xỉ 10%. Năm 2009 lạm phát tại EU khoảng 1%. Song tình hình khủng hoảng này đã phần nào tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Cán cân KN XNK của EU 9 tháng đầu năm 2009 thâm hụt 91.3. nhất là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam.3% so với quý I/2009. quý II/2009 giảm 0.

Thị trường Nga: sau khi lệnh cấm NK thủy hải sản của Nga với VN được xóa bỏ (14/2/2009).Luxembourg. chỉ tính trong tháng 12 năm 2009 KNXK cá tra. Trong đó cá đông lạnh (cá tra.7 1.191.  Mặt hàng hủy sản: EU là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất Thế giới. làm thủ tục XNK. với KNNK hàng năm lên tới 34 tỉ USD.1 9 tháng 2008 986.45% Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ . Đây là kênh phân phối quan trọng nhất đối với các nhà xuất khẩu của các nước đang phát triển * Tổ chức marketing xuất khẩu: là kênh phân phối khá quan trọng vì họ liên hệ trực tiếp với các công ty lớn và có tiếng tăm tại EU. còn cung cấp những thông tin hướng dẫn rất hữu ích. cá basa sang Nga đã tăng 2-3 lần so với cùng kì năm 2008.26% .6 So sánh . Ước tính đến giữa tháng 12/2009 KNXK cá tra vào thị trường này đạt trên 70 triệu USD9. 9 10 Theo hiệp hội chế biến & xuất khẩu thủy sản VN Sổ tay thông tin qui định về EU SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 53 . Tập trung vào việc marketing sản phẩm và thuê các nước có giá nhân công thấp để gia công sản phẩm.2 886.19% . Tây Ban nha.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Bảng 11: Kim Ngạch XNK của EU 9 tháng đầu năm 2009 Đơn vị: tỉ Euro 9 tháng 2009 EU xuất EU nhập Cán cân 795. cá ngừ) là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu thủy sản vào EU.3 -91. Ý và Hà Lan.  Các kênh trung gian tại thị trường EU10: * Các đại lí: thích hợp cho sản xuất trung bình lớn hoặc các tổ chức xuất khẩu với chức năng kết hợp nhiều hơn hai nhà sản xuất nhỏ lẻ ở các nước đang phát triển. quan hệ tốt với các tập đoàn sẽ xuất khẩu được một lượng hàng lớn sang EU. Mức % hoa hồng đại lí hưởng từ 3-5%. cá basa. hoạt động mạnh ở Đức và Hà Lan. * Các tập đoàn mua hàng: gồm nhiều nhà buôn bán độc lập. Thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá đông lạnh của Việt Nam vào EU phải kể đến Đức. * Nhà nhập khẩu/ người bán buôn: bên cạnh hoạt động mua bán.1 -204.

Họ có thu nhập và mức sống khá cao.  Một số điểm khác biệt về văn hóa: .Socialcutural) Thị trường EU cho phép tự do luân chuyển hàng hóa giữa các nước thành viên. đây thực sự là một cơ hội tốt cho Việt Nam tăng cường mối quan hệ phát triển về kinh tế với EU. thế nên yêu cầu cũng rất khắt khe về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm nói chung cũng như vệ sinh và chất lượng của thực phẩm nói riêng. Nhiều trường hợp sản phẩm này rất đắt nhưng họ vẫn mua và không thay đổi sang sản phẩm nổi tiếng khác dù giá rẻ hơn nhiều.Trở ngại ngôn ngữ: Trong khi tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ kinh doanh quốc tế thì nhiều DN (kể cả ở Việt Nam và một số nước Đông. . Mang một niềm tin rằng các cá nhân là trung tâm của cuộc sống. đề xuất nhiều biện pháp nhằm điều chỉnh các thiết chế tài chính nội khối cũng như trên bình diện quốc tế (IMF và WB).  Thị hiếu tiêu dùng: Người tiêu dùng EU có sở thích và thói quen sử dụng các sản phẩm có nhãn hiệu nổi tiếng trên Thế Giới. Tuy có những khác biệt nhất định nhưng đến 15 nước thành viên đều là các quốc gia nằm ở phía Tây và Bắc Âu nên cũng có những điểm tương đồng về kinh tế và văn hóa. tuy nhiên mỗi quốc gia lại có đặc điểm và thị hiếu tiêu dùng riêng. . đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường và nguồn lợi thiên nhiên. xúc tiến thỏa thuận FTA với một số nước và khu vực Châu Á Thái Bình Dương.Con người: mang chủ nghĩa hiện thực được tạo nên bởi lịch sử. Nam Âu) vẫn chưa làm chủ được ngôn ngữ này. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 54 .1. EU đã thực hiện nhiều bước quan trọng trong việc hoạch định chính sách nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Môi trường văn hóa (S . Họ cho rằng khi dùng những sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng sẽ rất an tâm về chất lượng và an toàn cho người sử dụng.4. 4. có ý thức về trách nhiệm và xã hội cao.Tập quán kinh doanh : Trong khi châu Âu có văn hoá kinh doanh phương Tây (dựa vào luật pháp và uy tín thương hiệu) thì Việt Nam vẫn mang đặc trưng văn hoá phương Đông (chịu ảnh hưởng lớn của quan hệ và uy tín cá nhân).Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Trong 9 tháng đầu năm 2009. Cho rằng tối đa hóa lợi nhuận không phải là mục tiêu đầu tiên trong kinh doanh mà họ khao khát về sự an toàn và ổn định.

bởi bất kì trục trặc tiềm ẩn nào nảy sinh cũng đều dẫn đến hậu quả xấu đối với toàn bộ khu vực kinh tế. Mã HACCP Hà Lan. Chứng nhận HACCP ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trong thương mại và XK Các công ty tại các nước thứ ba muốn XK thực phẩm sang EU cần phải có chứng nhận HACCP và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm khác của EU (Qui định của Ủy ban số 852/2004 và Qui định của Ủy ban số 853/2004). tăng lòng tin người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả chi phí cho toàn dây chuyền cung cấp. nơi sản xuất. chất lượng và tác động về mặt môi trường.  Đóng gói Đóng gói nhằm mục đích bảo vệ thủy sản khỏi tác động của máy móc và tạo ra khí hậu vi sinh thuận lợi hơn.com SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 55 .com/ Nguồn: chi tiết tại http://www. Eurepgap bao gồm một bộ tiêu chuẩn về an toàn. Bốn tiêu chuẩn bắt buộc đầu tiên là: Tiêu chuẩn kỹ thuật BRC. Đóng gói và dán nhãn đặc biệt quan trọng khi được 11 12 Nguồn: chi tiết tại http://www. hướng dẫn sử dụng và mã vạch rõ ràng. 4.eurep.5. đặt ra những yêu cầu cần thiết phải tăng cường độ an toàn thực phẩm. tiêu chuẩn mới đã được áp dụng cho các loại cá được nuôi trồng.1.5. Yêu cầu thị trường  Đối với hệ thống quản lý Theo tiêu chuẩn đảm bảo sản phẩm Nuôi Trồng Tích hợp Eurepgap. Môi trường công nghệ (T . người Châu Âu chỉ dùng những sản phẩm đóng gói có ghi rõ tên sản phẩm. đây chính là một thuận lợi cơ bản.Technological) 4. điều kiện bảo quản.1. Kể từ tháng 12/2004.11 Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu dành cho cá đã chế biến (GFSI) (được đưa ra năm 2000). Đặc biệt người tiêu dùng Nga và Ukraine có thị hiếu rất giống với người tiêu dùng VN. Được đưa ra nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh từ thực phẩm trong quá trình chế biến.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Người tiêu dùng EU không mua những mặt hàng thủy hải sản NK bị nhiễm độc. Đối với sản phẩm thủy hải sản đã qua chế biến.1.ciesnet. là một sáng kiến của các nhà bán lẻ thuộc Tập Đoàn Bán lẻ Châu âu (EUREP). do tác động của môi trường hoặc do chất phụ gia không được phép sử dụng. Tiêu chuẩn EFSIS và Tiêu chuẩn quốc tế về kiểm toán và các nhà cung cấp thực phẩm. dựa trên nguyên tắc: an toàn thực phẩm là một vấn đề không mang tính cạnh tranh.12 Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).

Đóng gói bán buôn. Một kỹ thuật đóng gói nữa là đóng gói chân không. Theo kỹ thuật này. dùng khí hoặc hỗn hợp khí nhằm kéo dài tuổi thọ. Bắt mắt/ Dễ cầm. tuy nhiên cần lưu ý những điểm sau: • • • • • Trọng lượng sản phẩm/ Kích cỡ sản phẩm/ Số lượng đóng trong một thùng. Nghĩa là thủy sản tiếp xúc giữa thức ăn và túi nhựa không gây hại sức khỏe. Hình thức và vật liệu đóng gói thủy sản rất đa dạng phong phú. Hai luật chính về dán nhãn là Quy định của Hội đồng 2000/104/EC và Hướng dẫn Hội Đồng 2000/113/EC. MAP được áp dụng tối ưu có thể đảm bảo thủy sản sống được 07 ngày trong siêu thị. Trong trường hợp thủy sản đóng hộp có quy định dành riêng tỷ lệ thành phần cho thủy ngân.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng phân phối bởi các siêu thị và các cửa hàng lớn nhưng không mấy quan trọng đối với các điểm bán lẻ truyền thống và dịch vụ thực phẩm. Khả năng xếp chồng lên nhau. Đối với thủy sản đánh bắt Nhãn hiệu MSC là nhãn hiệu quan trọng nhất. Vấn đề môi trường. Tuy nhiên. Bao gói điều biến khí (MAP) là kỹ thuật đóng gói dành cho sản phẩm tươi sống đang ngày càng được biết đến rộng rãi.  Dán nhãn Tất cả luật mới của EU đều và sẽ dựa trên qui tắc "người tiêu dùng sẽ không bị bất kỳ sản phẩm nào hay bao bì nào đánh lừa". đặc biệt phổ biến với sản phẩm hun khói. Tất cả mặt hàng thủy sản nên được đóng gói theo cách chúng có thể được xếp lên nhau để vận chuyển trên pa-let. Luật EU quy định chất lượng các túi nhựa nên cùng cấp với chất lượng thức ăn. Ủy Ban EC đã đưa ra danh sách gọi là "danh sách túi nhựa nên dùng". Những nhãn hiệu quan trọng khác liên quan đến sự an toàn của cá heo khi SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 56 . đây là trường hợp của các nhà XK cá đông lạnh và các loài giáp xác. để khuyến khích những tập quán và quản lý việc đánh bắt có trách nhiệm về mặt môi trường. Việc đóng gói cá đông lạnh phụ thuộc vào việc sản phẩm còn nguyên con hay phi lê được chế biến công phu (sản phẩm giá trị gia tăng). nguyên tắc cơ bản cũng giống như đóng gói tôm đông lạnh: một thùng đựng túi polyethylene bao quanh khối đông lạnh hoặc miếng cá phi lê hoặc các sản phẩm khác. Tính lành của vật liệu/ Mùi.

 Truy nguyên nguồn gốc: Người tiêu dùng châu Âu rất chú trọng nguồn gốc của sản phẩm thủy sản. dựng lên khung chương trình quan trọng cho những nỗ lực quốc gia đến việc khai thác ổn định các nguồn hải sản. trong một số trường hợp có thể sử dụng nhãn hiệu bằng một số ngôn ngữ. và có chế độ ưu đãi đối với những vật liệu có thể tái sử dụng hoặc tái chế. Nhãn dán phải là ngôn ngữ dễ hiểu cho người sử dụng. và cho phép truy nguyên nguồn gốc hải sản. cá có để lại dư lượng trên sản phẩm hay không. Với mục đích vệ sinh thực phẩm. bao gói xung quanh và bao gói hàng bán). số 1005/2008 có hiệu lực từ SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 57 . luật EU quy định rằng trên tất cả bao bì phải ghi rõ nước xuất xứ và các quy trình chế biến được thông qua tại nước đó. “an toàn cho cá heo”. Nếu không nhà NK sẽ phải đối mặt với chi phí bổ sung. 4. “Flipper Seal of Approval”.5. thức ăn cho tôm.  Quản lý rác thải bao gói Một chính sách hiệu quả nhằm giảm rác thải bao gói và tăng cường tái chế được Ủy Ban EC đưa ra là "Lưu ý về vấn đề đóng gói XK tháng 10/1992". chẳng hạn: xé theo từng miếng nhỏ để cố xóa nó đi. Hai mục này phải được viết hoặc in không thể tẩy xóa. Bộ luật này được nhất trí thông qua trong Hội thảo của FAO ngày 31/10/1995.2. Vì vậy theo qui định mới IUU của Ủy Ban Châu Âu. Một số quy tắc kiểm soát  Đối với ngư dân: FAO đã đưa ra Quy tắc kiểm soát toàn cầu đối với ngư dân bao gồm các nguyên tắc và tiêu chuẩn quản lý và phát triển nghề đánh bắt. Cách thức được hoan nghênh nhất là in trước trên bao bì. Bên cạnh Lưu ý này có Chỉ thị tháng 12/1994 (94/62/EC) nhấn mạnh vào việc tái chế các nguyên vật liệu đóng gói. Luật quốc gia có thể yêu cầu một ngôn ngữ chính thống hoặc. Trong một số trường hợp có thể sử dụng nhãn dán nhưng tuyệt đối không dễ bóc. Quy Định của ủy ban số 2001120651EC đề cập đến những yêu cầu mới đối với việc dán nhãn thủy sản và các sản phẩm nuôi trồng cung cấp cho khu vực bán lẻ theo Bảng Phụ lục số 1. người nuôi sử dụng loại thuốc. Họ muốn biết trong quá trình nuôi thủy sản. vì thế giảm tính cạnh tranh.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng đánh bắt cá ngừ như: nhãn thân thiện với “cá heo”.1. Các chính sách của Châu âu và quốc gia có thể yêu cầu nhà XK phải giảm thiểu lượng vật liệu bao gói (bao gói vận chuyển.

Thuế này do luật EU quy định.. Thuế quan Nhìn chung. đầu năm 2009. Cục thú y và kiểm dịch động thực vật của Liên Bang Nga (VPSS) qui định tất cả các DN XK thủy sản vào thị trường Nga nhất thiết phải có giấy phép. mọi loại hàng vào EU phải nộp thuế NK trong đó có các sản phẩm thủy sản. Nhiều nước hoặc nhóm nước trong đó có Thái Bình Dương đã được hưởng ưu đãi khi gia nhập thị trường EU. (Thông tin cụ thể về thuế hải quan EU có thể tham khảo tại trang TARIC: http://europa. Đặc biệt vấn đề kho bãi ở Nga cũng là một trở ngại lớn khi các DN XK thủy sản VN thực hiện chuyển hàng hóa vào Nga.1. cua.. Thuế quan và hạn ngạch phi thuế quan 4. tất cả các sản phẩm biển NK vào EU phải có chứng nhận đánh bắt cấp bởi quốc gia sở hữu vùng đánh bắt. 4.. đây là hàng rào kĩ thuật không dễ vượt qua. Đây là nhóm mặt hàng EU khuyến khích nhập khẩu. cá tươi ướp lạnh.6. Tuy nhiên.int.comm/taxation_customs/dds/cgibin/tarchap?Lang=EN)  Hệ thống giá tham chiếu EU đã đưa ra giá tham chiếu đối với một số sản phẩm thủy sản được lựa chọn.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng tháng 1 năm 2010.  Sản xuất không gây hại tới môi trường (ESP): Ảnh hưởng của quá trình sản xuất đến môi trường địa phương ngày càng được chú trọng. chất lượng sản phẩm hơn và hình ảnh công ty cũng được cải thiện. Trong đó có suy giảm nguồn cá (do đánh bắt cá tươi). Mức thuế quan tùy thuộc nước xuất xứ và sản phẩm. coi đó là điểm xác định giá. sẽ có thêm cơ hội thị trường mới và tốt hơn.6. giảm tác nhân có hại mà còn làm tăng tính hiệu quả. Nhờ đó. cũng như yêu cầu về mẫu mã. Giá tham chiếu có SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 58 .1.eu. Riêng thị trường Nga: không khó tính về chất lượng. Lợi ích của ESP không chỉ là một môi trường trong sạch hơn. bao gồm phần lớn thủy sản đông lạnh (tôm. Riêng hàng thủy sản Việt Nam sang EU được hưởng Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập GSP theo chế độ cộng gộp của EU dành cho ASEAN thuộc nhóm 03 (sản phẩm bán nhạy cảm). mực.1. nhưng đây là thị trường với những yêu cầu gắt gao về thủ tục thanh toán. Giá tham chiếu không có tính bắt buộc và các nước phát triển được phép xuất sang EU với giá thấp hơn mức giá đó. qui cách dán nhãn không quá cầu kì. và ô nhiễm mặt nước đặc biệt trong nuôi trồng thủy sản.

Tất cả sản phẩm thủy sản NK từ các nước thứ ba (không phải là nước thành viên EU) vào thị trường EU phải được sơ chế. giấy tờ vận chuyển và đóng gói hàng hóa. Danh sách thuế VAT tại EU xem theo phụ lục số 3. Rào cản phi thuế quan  Quy định pháp lý đối với sản phẩm13 Các cơ sở sản xuất phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận. tờ khai định giá Hải quan. chứng nhận xuất xứ.nl/accessguide SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 59 . Tiến hành những biện pháp kiểm soát y tế cần thiết. Có những biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn và kiểm soát một số bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh lây lan từ động vật.6. chế biến. Qui định kiểm dịch bao gồm các quy định chung về điều kiện vệ sinh: sức khỏe động vật và các quy 13 Nguồn: www. Riêng đối với hàng thủy sản.  Thủ tục Hải quan tại EU Hàng hóa nhập khẩu là đối tượng chịu thuế hải quan và thuế VAT. 4. Tài liệu gửi kèm khai báo hải quan gồm: Hóa đơn kinh doanh. Nếu giá NK cá với khối lượng lớn vẫn tiếp tục dưới mức giá tham chiếu thì EU sẽ đặt mức giá NK sàn cho giá tham chiếu đó. Qui trình NK hàng thủy sản vào EU xem theo sơ đồ phụ lục số 4.cbi. đóng gói và lưu kho ở các cơ sở sản xuất được công nhận bởi cơ quan chức năng được EU thừa nhận. chuyển tới khu vực tự do hoặc kho ngoại quan. những DN thực sự có năng lực sẽ được cấp giấy chứng nhận xuất vào EU.  Chứng nhận kiểm dịch Chứng nhận này liệt kê điều kiện và kết quả kiểm tra (vệ sinh) trước khi sản phẩm được phép đưa vào thị trường EU. Các nước EU báo cáo tình hình NK theo giá này sang EU ở Brussels. gọi là Cost. Văn bản khai báo Hải quan được đệ trình bằng tài liệu hành chính tiêu chuẩn sang SAD (Single Administrative Document).2. Thực hiện chương trình giám sát sự xuất hiện của các chất nhất định (ví dụ thuốc thú y) và cặn của chúng trong động vật tươi sống cũng như các sản phẩm động vật được cấp phép XK. Khi XK. nếu ủy Ban EU thấy cần thiết. Đáp ứng được những qui tắc cơ bản.1. Hàng hóa được qui định một mẫu thông quan để làm thủ tục hải quan. DN sẽ trình Cost với nước nhập hàng.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng thể có tác dụng như một hình thức bảo hộ thị trường EU. Thuế VAT dựa trên giá CIF cộng với thuế khác nhau cụ thể ở từng nước thuộc Liên Minh Châu ÂU. cụ thể như tình trạng sức khỏe động vật.

2. 5.2. Chính sách hỗ trợ phát triển ngành thủy sản của Việt Nam  Chính sách khuyến khích đầu tư Để khắc phục những tồn tại và yếu kém của ngành nông lâm thủy sản. Quyết định Ủy Ban 95/249/EC ấn định giới hạn tổng lượng Nitơ cơ bản dễ bay hơi (TVB-N) đối với các danh mục thủy sản nhất định và cụ thể hóa những phương pháp phân tích được sử dụng. 2. 3. Quy định của ủy Ban (EC) Số 2377/90 đặt ra mức độ cặn tối đa cho phép đối với các sản phẩm thuốc thú y.  Những điều kiện bổ sung Quy định pháp lý mới về an toàn thực phẩm đã được lưu hành tại EU (Quy định 2002/78). Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn . cát mi và chì (kim loại nặng). Chỉ thị 96/22/EEC cấm sử dụng một số chất nhất định có chứa hooc-môn và hoạt chất thyreostatic. Chất lượng (ISO 9000). Không được đưa vào thị trường các loại cá sau: . trong đó có kháng thể B trong các sản phẩm nuôi. Quy định ủy Ban (EC) Số466/2001 đưa ra mức độ tối đa cho phép đối với một số chất gây ô nhiễm nhất định trong thực phẩm.Cá độc thuộc các họ : Tetraodontidae. mức độ tối đa được áp dụng với thủy ngân.Các loại thủy sản chứa biotoxin như độc tố ciguatera hay muscleparalysing. Vệ sinh thực phẩm (tất cả các nước thứ ba XK thực phẩm vào EU phải có hệ thống HACCP kể từ ngày 1/11/2006). Molidae. chất cặn. MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI CÔNG TY 4.1. Canthigasteridae.2. GAP). Đảm bảo 5 tiêu chuẩn về: 1. Bảo vệ môi trường (ISO 14000. Mục tiêu quan trọng của đề án là nâng tỷ lệ bình quân SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 60 .1.giao Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối đã xây dựng đề án “Chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản”. Đối với thủy sản và thủy sản nuôi.1. 4. An toàn cho người sử dụng.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng định cụ thể về các vấn đề như nguyên liệu đóng gói thực phẩm và kiểm soát chất gây ô nhiễm. Môi trường vĩ mô 4. Cấm NK hàng hóa trong quá trình sản xuất sử dụng cưỡng bức lao động. 4. . Các thông tin cần thiết cũng tương tự đối với thị trường Nga và Ukraine. Diodontidae. Chỉ thị 911493/EEC quy định các điều kiện vệ sinh đối với việc sản xuất và bán thủy sản trên thị trường.

được ưu tiên cấp đất cho việc xử lý môi trường. phát triển chế biến nông lâm thủy sản phải gắn với vùng nguyên liệu và thị trường. đổi mới công nghệ. hạ tầng nuôi trồng thủy sản. Trong trường hợp các mặt hàng nông lâm thủy sản bị dư thừa cục bộ. thủy lợi. từ năm thứ 3 hỗ trợ 50% lãi vay để mua sắm các loại máy móc theo tinh thần Nghị quyết 48/NQ-CP (23/9/2009) của Chính phủ. tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. được hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu. cá nhân có dự án xây dựng vùng nguyên liệu chế biến theo đúng quy hoạch. đồng thời khuyến khích nông dân mua cổ phần tại các DN chế biến bằng giá trị quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất và hưởng lợi. Theo đề án. chế biến sâu.Phát triển nông thôn phê duyệt. đổi mới công nghệ. được vay vốn với chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư theo Nghị định 151/2006/NĐ-CP (20/12/2009) và Nghị định 106/2008/NĐ-CP (19/9/2008). nâng cao chất lượng. thủ công. năng lực sản xuất. mở rộng quy mô. bảo vệ ngành hàng. cá nhân đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu tập trung sẽ được vay vốn từ các tổ chức tín dụng với mức vốn vay 100% giá trị hàng hóa. cải thiện môi trường sinh thái sẽ được miễn thuế cho phần thu nhập tăng thêm do các đầu tư mới này mang lại.  Hỗ trợ vay vốn từ các tổ chức tín dụng Các tổ chức. giảm tỷ lệ chế biến sơ chế. Trong chính sách mới. các tổ chức. kênh mương.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng chế biến một số loại nông lâm thủy sản chủ yếu lên trên 70% vào 2020. được vay 100% vốn từ quỹ môi trường để xây dựng các công trình xử lý. Các đối tượng này còn được miễn thuế NK toàn bộ dây chuyền thiết bị máy móc trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định. Ngoài ra Ngân sách Nhà nước còn hỗ trợ đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho vùng nguyên liệu tập trung (đường giao thông. và nếu có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới. mở rộng sản xuất. sẽ được mua lại quyền sử dụng đất của nông dân để sản xuất nguyên liệu tập trung. giá trị chế biến theo hướng đẩy mạnh chế biến tinh. ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất vay trong thời gian 3-6 tháng đối với lượng hàng DN tạm trữ theo kế hoạch của hiệp hội. được Bộ Nông Nghiệp . đường điện…) với tỷ lệ vốn hỗ trợ đến 60% tổng vốn đầu tư một dự án. có thẩm quyền phê duyệt. để bình ổn giá. đặc biệt với vùng nguyên liệu tập trung có chất lượng. Đề án cũng đề nghị cho phép các SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 61 . Đối với các DN chế biến thuộc mọi thành phần kinh tế nếu thực hiện dự án đầu tư theo chiều sâu.

XK cá tra đạt tăng trưởng âm sau khoảng 20 năm tham gia thị trường XK mà nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu. thuốc thú y tăng cao. ưu đãi trên.2. Tiền thành lập các quỹ sẽ được trích từ lợi nhuận trước thuế của các DN. Đây là năm đầu tiên.1. Tổng quan thủy sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long Sản xuất thuỷ sản được các tỉnh khu vực ĐBSCL xác định là một trong những ngành mũi nhọn để đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp – nông thôn và là mặt hàng XK chủ lực của ĐBSCL.  Vùng nguyên liệu . sản lượng chế biến và KNXK của các tỉnh XK thuỷ sản vùng ĐBSCL như Cà Mau. cá ba sa đóng góp 1. thiếu vốn. Các hiệp hội.102ha diện tích ao nuôi (tăng 11% so năm 2007). chiếm hơn 60% tổng KNXK thuỷ sản của cả nước. Năm 2009 toàn vùng có khoảng 3. Do thiếu nguyên liệu nên 14 Nguồn: GMSAIN (Greater Mekong Subregion Agricultural Information Network) SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 62 . XK trên 535 ngàn tấn qua 117 quốc gia. 4.000ha diện tích ao nuôi tiếp tục thả cá. tức 2% GDP của cả nước và khoảng 32% tổng KNXK của ngành thuỷ sản. giá cả nguyên liệu đầu vào như thức ăn thủy sản. đồng bằng sông Cửu Long có 5. Vĩnh Long… đều giảm. Riêng mặt hàng cá tra. Trong quý I/2009.5 tỷ USD. Cần Thơ. quỹ phòng chống rủi ro.2. ngành hàng sẽ xây dựng phương án thành lập. cam kết thu mua với giá cao hơn 10-20% đối với các nguyên liệu sản xuất theo quy định GAP. hoặc áp dụng giống mới và các nguyên tắc sản xuất bền vững khác. để được hưởng các hỗ trợ.40% công suất thiết kế.6% so với năm 2008. các nhà máy chế biến chỉ hoạt động 35 . An Giang.diện tích nuôi trồng: Đến cuối tháng 10/2008. quy chế quản lý.  Kim Ngạch XNK14: KNXK thuỷ sản của ĐBSCL năm 2008 đạt gần 2. sản lượng trung bình 200 tấn/ha… ngành hàng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn con giống có chất lượng. cá nhân phải ký kết hợp đồng tiêu thụ nông lâm thủy sản hàng hóa tại vùng nguyên liệu. Năm 2009 các DN XK cá tra đạt sản lượng gần 1.25 tỷ USD.1 triệu tấn cá nguyên liệu và duy trì KNXK trên 1 tỉ USD.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng ngành hàng được thành lập quỹ phát triển. với sản lượng cá trên 1 triệu tấn. tức giảm 7. vùng lãnh thổ trong đó Châu Âu chiếm 48% thị phần. Tuy nhiên. các tổ chức. sử dụng quỹ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. cá bống tượng và một số loài thủy sản có giá trị kinh tế khác.2.1. Trong EU. Đức. và đã liên doanh với công ty cung cấp cá nguyên liệu nhằm thuận lợi trong việc thu mua đầu vào. Phần Lan và Pháp (mỗi nước có mức tiêu thụ bình quân trên 30 kg). An Giang. Thụy Điển.400 .3 kg). đạt 26.. không chỉ có thể lấy hàng từ địa bàn Cần Thơ. mà còn có Cà Mau.. Áo và những nước ở khu vực trung tâm EU có mức tiêu thụ thấp nhất từ 5-15 kg. Hiện nay. Áp lực của nhà cung cấp ĐBSCL vốn là vùng kinh tế nuôi trồng thủy sản tiềm năng. Bên cạnh đó. Bên cạnh đó. bên cạnh đó công ty nằm cập cảng Cần Thơ. Áp lực của khách hàng Ngày nay người tiêu dùng EU có xu hướng ăn nhiều thủy hải sản vì họ cho rằng sẽ giảm được béo mà vẫn khỏe mạnh. Môi trường vi mô 4.2. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 63 . hiện công ty đã có nhà cung cấp ổn định vì thế gần như không có trở ngại lớn trong việc lấy nguồn nguyên liệu. Hình thức tiêu thụ thủy hải sản ở các nước cũng rất khác nhau.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng giá các mặt hàng thuỷ sản cũng tăng cao. (giá thu mua cá tra lên mức bình quân từ 16. Một xu hướng đáng chú ý là sự phát triển những sản phẩm hải sản mới dành cho những dịp đặc biệt hoặc để thưởng thức đặc biệt như món ăn mặn Tây Ban Nha. nhiều hộ nuôi cá tra XK còn chuyển sang trồng cây ăn quả.5 kg).2. Cá phi lê đang giành thị phần từ cá nguyên con trên toàn EU do người tiêu dùng đòi hỏi sự thuận tiện hơn khi mua hải sản. Qua quá trình kinh doanh lâu năm.2.3 kg/người trong năm 2007 tính theo trọng lượng tươi sống. Đây sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc thiếu hụt nguồn nguyên liệu thủy sản năm 2010.2. đặc biệt là cá nước ngọt như cá tra. 4. tiếp theo là Tây Ban Nha (47. các sản phẩm giá trị gia tăng cá hun khói. Bồ Đào Nha có mức tiêu thụ bình quân đầu người cao nhất (59. trồng màu.2.16. cá basa. Tiêu thụ thủy hải sản bình quân đầu người Ở Eu rất cao. nên công ty gần như không phải lo ngại nhiều về việc cung cấp nguyên liệu đầu vào.800 đồng/kg) nhưng do không chuẩn bị đầu tư cùng với tác động từ rủi ro của các vụ trước còn quá lớn nên nhiều nông dân vẫn chưa sẵn sàng tiếp tục sản xuất. và những món ăn chế biến sẵn từ cá cũng trở nên phổ biến.2. một số địa phương đã chuyển hướng sang nuôi cá chình.. món khai vị cá sushi và các sản phẩm tẩm bột.

loài giáp xác (tôm. đặc biệt là người dân Matxcova rất cao.0 12. một số người tiêu dùng vẫn không sẵn sàng chấp nhận các sản phẩm thủy hải sản trong thực đơn hàng ngày của họ do họ cảm thấy cá là món ăn SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 64 . cua.5 Ở Đức. hầu hết người tiêu dùng Ở Đức quan tâm đến những sản phẩm thủy hải sản được bảo quản và chế biến sẵn. ước tính vào khoảng 70% lượng thủy sản NK. cá trích và cá ngừ là những loài được tiêu thụ phổ biến hơn cả. phần lớn hải sản được bán dưới dạng tươi hoặc ướp lạnh. Tuy nhiên. Cá minh thái.3 47.5 31.. nên các DNVN sẽ gặp không ít khó khăn trong thủ tục ban đầu. cũng như đặc biệt coi trọng vấn đề uy tín và chất lượng sản phẩm. Không giống như các nước Ở khu vực Địa Trung Hải.. 2007 Mức tiêu thụ bình quân 59. Động vật thân mềm đặc biệt phổ biến. nhưng Đức là thị trường quan trọng do có quy mô dân số lớn. Bên cạnh đó.0 5.0 29. Ở Italia.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Bảng 12: Mức tiêu thụ thủy hải sản bình quân đầu người ở một số quốc gia EU+2 Đvt: kg/người Quốc gia Bồ Đào Nha Tây Ban Nha Thụy Điển Phần Lan Pháp Đức Áo Ukraine Nga Nguồn: The world Factbook & Eurostat. Hiện người Nga rất chuộng thủy hải sản. sò. Những động vật có vỏ (trai. tôm.0 7. Ở Tây Ban Nha.0 30. cá tươi là mặt hàng thủy hải sản phổ biến nhất.) không phổ biến. đặc biệt là cá tra và cá basa.0 15. cua) và đặc biệt là mực ống cũng được người tiêu dùng Tây Ban Nha ưa chuộng. động vật thân mềm. Tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng của Nga. dưới mức tiêu thụ trung bình của EU. Ở Nga + Ukraine: có rất nhiều qui định chặt chẽ cho thực phẩm NK.

Một số DN tại Thành phố Cần Thơ. là rất lớn. Trong đó. So sánh tỉ trọng giá trị XK cá tra. tại khu Công nghiệp Trà Nóc 2. Những khía cạnh tích cực về mặt sức khoẻ của hải sản có thể là một động lực khuyến khích người tiêu dùng mua hải sản. Công ty sử dụng quy trình nuôi cá sạch theo tiêu chuẩn SQF 1000 và tiêu chuẩn GAP. Do đó nếu hải sản được chế biến tiện lợi hơn và người tiêu dùng được hướng dẫn cách nấu thì doanh số hải sản có thể sẽ tăng. cá basa của các công ty thủy sản lớn tại Việt Nam vào thị trường EU.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng khó chuẩn bị.2% còn lại của các DN khác trên cả nước. tại địa bàn TP Cần Thơ có công ty Cổ phần thủy sản Bình An chiếm tỉ trọng 5%. Áp lực của đối thủ cạnh tranh  Trong nước: Đối thủ cạnh tranh của công ty Hải sản 404 xét về số lượng.2.3. Biểu đồ 5: Tỷ trọng giá trị XK cá tra. Cụ thể như: Công ty TNHH Thủy sản Bình An. thì đứng đầu có công ty Nam việt chiếm tỉ trọng 48. tỉ trọng XK của công ty Hải sản 404 là rất nhỏ. Việc nhấn mạnh tới những khía cạnh này có thể khiến nhiều người tiêu dùng chấp nhận mua hải sản hơn.7%. trong nước. 4. và nằm trong số 18.com Nếu chỉ xét riêng trên địa bàn thành phố Cần Thơ có tổng cộng 34 DN được cấp code XK sang thị trường EU.fistenet.2. cá basa của các DN Việt Nam vào EU năm 2009 ĐVT: % 18% 3% 5% Nam Việt 48% Agifish Bình An Cafatex Khác 26% Nguồn: Theo www. nếu chỉ tính đến khu vực Quận Bình Thủy có 12 DN (bảng Phụ lục số 5). công ty Cafatex 3%. vốn là những công ty ra đời trước và đã có cơ sở cũng như nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào vững chắc. ngoài ra SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 65 .

Đây là hai quốc gia có bề dày kinh nghiệm về XK thủy sản và và sản phẩm cũng đã khẳng định được chất lượng trên thị trường quốc tế. và nhà máy có công suất chế biến 400 tấn/ngày. mà đặc biệt là lợi thế về công nghiệp chế biến hiện đại.2. Để đạt mục tiêu này VietFoods chú trọng đầu tư chiều sâu. Trong năm 2008. chất lượng hải sản còn gặp nhiều vấn đề về hàm lượng vi sinh. và cá da trơn. TP Cần Thơ. tuy đơn vị mới hoạt động trên lĩnh vực chế biến thủy sản nhưng công suất chế biến lên đến 150 tấn/ngày. Người tiêu dùng Châu âu đang chuyển hướng mạnh sang tiêu thụ mặt hàng Hải sản. Trong tương lai hai quốc gia này sẽ là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Việt Nam trong hoạt động XK thủy sản. Mặt khác. 4. Chiếm 13. Ngành thủy sản Trung Quốc phát triển nhanh nhưng chưa thật cân đối. Thái Lan và Trung Quốc là hai đối thủ đáng quan tâm nhất của ngành thủy sản Việt Nam.4% thị phần NK của EU. Công ty TNHH thực phẩm XK Nam Hải (Viet Foods) đã xây dựng chiến lược phát triển từ nay đến 2010 phấn đấu nâng KNXK lên 100 triệu USD. Đặc biệt là Trung Quốc. Thị trường dự kiến mở rộng của Viet Foods chính là khối liên minh EU. và vùng nước nuôi trồng thường xuyên bị nhiễm bẩn do chất thải công nghiệp. công ty cũng đã đầu tư xây dựng viện nghiên cứu Pangasisus – Bianfishco Việt Nam. Thái Lan cũng đã và đang đưa nghề cá tra và các loại Pangasius khác vào chương trình phát triển cấp quốc gia. bên cạnh đó còn tăng ca sản xuất vào ban đêm.4. vì vậy các DN nói chung và công ty Hải sản 404 nói riêng cần phải nhanh chóng đổi mới quản lí và cải thiện chất lượng ở công đoạn sản xuất.14 Khu công nghiệp Trà Nóc 2. cải tiến thiết bị và công nghệ.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng công ty có kho lạnh có sức chứa 50. vì Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu để đảm bảo tiêu thụ trong nước và tái xuất.2.000 tấn. đặc biệt là các loại tôm biển mà nhất là tôm loại nhỏ và tôm panđan SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 66 . Hiện nay South Vina cũng đang phấn đấu xây dựng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và đầu tư nuôi 40ha cá tra bổ sung nguồn nguyên liệu theo qui trình SQF 1000. Áp lực của sản phẩm thay thế Hiện nay.  Quốc tế: Trong những năm gần đây. đứng đầu thế giới về sản lượng XK Fillet. Công ty TNHH công nghiệp thủy sản Miền Nam (South Vina) tại lô 2. Đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cao của thị trường EU. cá nheo.

Vì Người tiêu dùng Châu Âu cho rằng các sản phẩm từ thịt chứa hàm lượng cholesterol cao. đồng thời đa dạng hóa sản phẩm hướng đến thị trường nội địa. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE Vì tổng số điểm quan trọng của ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE là 2.. Ai Cập. Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ tiềm ẩn Ngành thủy sản từ lâu đã được xem là ngành mũi nhọn của nước ta. Đứng trước những khó khăn đó. môi trường nước.. cùng với hàng loạt những khó khăn do không kiểm soát được nguồn nuôi con giống. bên cạnh đó. Vì vậy. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 67 .Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng nước ấm. các hộ nuôi trồng thủy sản luôn gặp những rủi ro do thời tiết. Bên cạnh đó. việc các DN cũng gặp nhiều thách thức trong giá xuất và khả năng đảm bảo nguồn thu ổn định.XK thủy sản. Một số loài cá mới cũng được tiêu thụ rất cao ở EU như cá ba sa (catfish) của Việt Nam và cá rô sông Nile với khối lượng tiêu thụ đang tăng lên nhanh chóng. Ucraina.3.5.đánh bắt thủy sản. chú trọng khâu quảng bá thương hiệu mặt hàng thủy sản với thị trường trong nước nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho ngành thủy sản. Do đó. các sản phẩm từ thịt.2. ngoại trừ Đức. Mặt khác thị trường EU lại ban hành qui định IUU về việc kiểm tra nguồn gốc nuôi trồng . 4. Tuy nhiên. dịch bệnh gây ra.. công ty không phải lo lắng nhiều về sự cạnh tranh của sản phẩm thay thế. nếu xét về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn trong giai đoạn này là chưa đáng quan tâm. các DN chế biến thủy sản ĐBSCL tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác thị trường mới như Nga.5 nên công ty Hải sản 404 có phản ứng khá tốt đối với các yếu tố tác động của môi trường bên ngoài công ty.672>2... và 2008 có nhiều tin đồn về dịch bệnh như cúm gia cầm. . Xu hướng này có thể nhận thấy ở hầu hết các nước Châu âu. Những loài thủy hải sản mới này được người tiêu dùng EU ưa chuộng do có mùi vị trung tính và giá thấp.2. trứng trong năm 2007. trong những năm gần đây. dẫn đến việc thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào cho các DN chế biến .2. 4. heo tai xanh. với những thủ tục khó khăn và phức tạp. với xu hướng nghiên về hàng Hải sản này...

04 0. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2.bao bì đa dạng 14.058 0.084 0.02 0.04 0. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thu hẹp 9.04 0.064 0.07 0. Môi trường chính trị pháp luật tại EU 6.192 0.072 0.12 0. EU dành cho mức thuế quan ưu đãi GSP 7. ) 12. Áp lực của đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 16. Qui định mới về nguồn đánh bắt IUU(*) của EU 19. Đăng kí nhãn hiệu (CMT) tại EU 8.204 0.068 0.06 0.216 0. Tiêu chuẩn về vệ sinh & ATTP 20.135 0.049 0.036 0. Đối thủ cạnh tranh có uy tín & thương hiệu 15.000 Nguồn: Tổng hợp từ bảng đánh giá của các chuyên gia Phân loại Điểm số quan trọng 2 4 2 3 3 4 1 2 1 3 4 3 2 1 4 3 3 2 3 4 0.08 0. Áp lực của sản phẩm thay thế (thịt. Giá trị đồng Euro trên thị trường cao 4.12 0.04 0..045 0.108 0.048 0. Nhu cầu tiêu dùng hải sản của EU ngày càng cao 5. Thu nhập bình quân đầu người tăng 3.064 0.672 SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 68 . Chính sách hỗ trợ của Chính Phủ VN TỔNG 0..08 0.192 0.042 0.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Bảng 13: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của công ty Hải sản 404 Tầm YẾU TỐ CHỦ YẾU quan trọng Môi trường bên ngoài 1.14 0.192 0.. Đối thủ cạnh tranh có công nghệ cao 13.128 0.04 0.147 0. Ảnh hưởng của chi phí cá nguyên liệu 11. Qui mô thị trường 17.232 2.048 0.174 0. Đối thủ cạnh tranh có mẫu mã . trứng. Quá trình chuyển giao công nghệ chậm 10.048 0.03 0.058 1.048 0. Nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào 18.

chế biến của công ty. Trong tổng số lao động khối trực tiếp quản lí có đến 38 lao động là quân nhân.1. nên có tinh thần trách nhiệm và kỉ luật cao. Hầu hết lao động làm việc tại công ty đều là những lao động có tay nghề. Đặc biệt khối trực tiếp quản lí 100% (50 lao động) đạt chỉ tiêu trình độ Đại học . SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 69 . Hiện nay.3 -2.1% so với năm 2008. cho thấy luôn có một lực lượng lao động vừa đủ bảo đảm thực hiện kịp thời tiến độ sản xuất .1. được rèn luyện chính qui. 2008 và 2009 Số lượng công nhân viên Biên chế Hợp đồng Tổng 2007 50 768 818 Năm 2008 50 750 800 2009 50 783 833 2008/2007 ± 0 -18 -18 % 0 -2.Men) Mục tiêu của công ty là phải đảm bảo đủ số lượng lao động cần thiết để phục vụ cho sản xuất đồng thời tránh tình trạng dư thừa lao động.4 4. năm 2009 số lao động tăng trở lại theo nhu cầu làm việc. làm việc lâu năm và tích lũy nhiều kinh nghiệm. Nguồn lực của công ty 4. Lượng công nhân từ bậc 4 trở lên chiếm 29.18 giờ tùy theo số lượng đơn đặt hàng và sẽ có chế độ phụ cấp tiền lương riêng dành cho những ca làm đêm.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 4. kéo theo tình hình chế biến giảm.1. đây là những lao động làm việc vốn quen với môi trường quân đội.7%. khối hành chính của công ty làm việc theo chế độ qui định giờ hiện hành là 8 giờ/ngày. lượng nhân viên biên chế (tức khối quản lí DN) ổn định qua các năm.3. nhưng không đáng kể.3 2008/2009 ± 0 33 33 % 0 4.Cao đẳng. Trong đó. lượng nhân viên hợp đồng năm 2008 giảm 2. Bảng 14: Tình hình tăng giảm lao động qua 3 năm 2007.3. MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CÔNG TY 4.3. do công ty mở rộng qui mô sản xuất. Khối trực tiếp làm việc từ 6 giờ . Nguồn nhân lực (M1 .3% do tình hình kinh tế không ổn định.1 Nguồn: Phòng tổ chức công ty Hải Sản 404 Theo bảng đánh giá tình hình tăng giảm nguồn nhân lực công ty qua các năm thì tổng số công nhân viên năm 2009 tăng 4.

53% so với năm 2008.3. giảm đến 16. chứng tỏ hoạt động chế biến . năm 2009 Tỉ lệ (%) 6. Trong đó Hiệu quả sử dụng vốn lưu động năm 2009 giảm đến 44.92 đồng doanh thu.77% so với năm 2007.41%. trong khi năm 2007 là 3.76 18. hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cao hơn hiệu quả sử dụng vốn cố định.48 đồng. Xét trên mặt tổng thể.09% so với năm 2007 và năm 2009 giảm đến 32.18% so với năm 2008.28 10.20 9. Cao đẳng Trung cấp Công nhân bậc 5 trở lên Công nhân bậc 5 Công nhân bậc 4 Công nhân bậc 3 Công nhân bậc 2 Công nhân bậc 1 Khác Tổng Số lượng (CNV) 50 44 83 85 79 123 156 137 76 833 Nguồn: phòng tổ chức công ty Hải sản 404. sử dụng lâu dài trong hoạt động XK nói riêng và kinh doanh nói chung. Trong đó. hiệu quả sử dụng vốn cố định giảm 42.50 14. Trong những năm gần đây nguồn vốn của công ty chủ yếu là từ Ngân sách nhà nước. do Quân Khu cấp.45 9.00 5. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 70 .2. và 2009 tăng 26. Nguồn tài lực (M2 . tuy nguồn vốn tăng nhưng hiệu quả sử dụng vốn chung của công ty (hay tỉ số của doanh thu/tổng vốn chủ sở hữu) đang giảm dần qua các năm.73 16. vốn vay từ Ngân Hàng và vốn tự huy động.01% so với năm 2008).Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Bảng 15: Bảng đánh giá trình độ lao động của Công Nhân Viên năm 2009 Chỉ tiêu Đại học. Tỉ số hiệu quả sử dụng vốn năm 2008 cho thấy 100 đồng vốn công ty bỏ ra thu lại được 2.1.00 10.Money)  Nguồn vốn của công ty: Vốn sở hữu bao gồm những thành phần vốn mà DN có quyền khai thác.XK của công ty đang ngày càng được mở rộng. Qua bảng 16 ta nhận thấy vốn sản xuất bình quân của công ty tăng dần qua ba năm (2008 tăng 6.12 100 4.

76 5.801 16.59 -9.41 -42.18 7.56 Chênh lệch 2009 . Năm 2009 là 1.2007 Số tiền % 5.06 đồng từ tài sản ngắn hạn để thanh toán cho 1 đồng nợ ngắn hạn. tuy năm 2009 tỷ suất này có giảm. chứng tỏ một lượng hàng tồn kho tăng khá cao.2008 Số tiền % 26.38 -2.31 5. nhất là trong năm 2008 và 2009.653 2. 2009 Năm 2007 Vốn sản xuất triệu bình quân VND Vốn lưu động triệu VND bình quân triệu Vốn cố định VND bình quân Hiệu suất sử dụng vốn lần chung Hiệu suất sử lần dụng vốn cố định Hiệu suất sử lần dụng vốn lưu động 85.725 -1.95 6.92 68.7 đồng vốn để sẵn sàng thanh toán cho 1 đồng nợ ngắn hạn mà không phải bán đi hàng tồn kho của mình.19% so với năm 2008 nhưng đã có sự khả quan so với năm 2007 (0.67 23.48 2008 2009 Chênh lệch 2008 . Vấn đề đặt ra là công ty cần phải có đủ vốn chủ sở hữu để đầu tư vào hoạt động kinh doanh xuất khẩu và giảm bớt các khoản phải trả.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Bảng 16: Hiệu suất sử dụng vốn của công ty qua 3 năm 2007.579 46.18 -32.41 Nguồn: Phòng kế toán công ty Hải sản 404  Tình hình tài chính của công ty Dựa theo bảng 17.256 3.68 đồng lợi nhuận.804 6. Qua ba năm tỷ số này đều nhỏ hơn tỷ lệ 1:1.703 38.32 -2.738 1.28 -16. Hay khả năng của công ty luôn có 0. tăng 7. năm 2008.31 -1. hay khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty khá tốt.96 lần). Tỷ số khả năng thanh toán hiện thời. đây là một tín hiệu tốt.64 -44. 2008.06 lần. Tuy có giảm 17.89 0.407 -603 -0.01 52.507 115.308 44.97 6.854 46. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 71 . Tỷ số thanh toán nhanh tuy không cao nhưng ổn định qua các năm (0. tức khả năng của công ty có 1. Tỷ số thanh toán hiện thời qua ba năm của công ty tương đương tỉ lệ 1:1.95 3.09 85 -0.72 3. và khả năng thanh toán của công ty còn tương đối. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS.7 lần).01%. năm 2007cho thấy 100 đồng doanh thu tạo ra 1.31 -0.57 đồng lợi nhuận.53 Chỉ tiêu ĐVT 91. 100 đồng doanh thu tạo ra 1.77 23.80 -23.447 47.

62 0.22 17.53 -1. Tỷ suất sinh lợi của tài sản ROA năm 2007 phản ánh một trăm đồng tài sản của DN tạo ra 4.04 đồng lợi nhuận (giảm 26.22 -17. Tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu ROE. 2008 và 2009 Chỉ tiêu 2007 Năm 2008 2009 2008/2007 ± % 2008/2009 ± % Tỷ số thanh toán (ĐVT: lần) TSTT hiện thời TSTT nhanh 0.48 1.6 lần.46 0.32 33.03 5.28 1.72 0.92 đồng lợi nhuận.09 14.44 29.59 0.04 2.26 lần cho thấy 1 đồng vốn chủ sở hữu của công ty sử dụng 1.96 1.78 -0.11 -0. chỉ còn 2. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 72 . Tức một trăm đồng tài sản của DN chỉ tạo ra 2.26 -0.71 0.73 0. Năm 2007 tỉ số này là 1.69 -0.44% so với năm 2008) tuy vậy đây vẫn là một tỷ suất khá cao.35 -0. Bảng 17: Tình hình tài chính của công ty năm 2007.01 -1. SH: sở hữu) Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) của công ty tương đối cao và tăng dần qua 3 năm.40 Tỷ số về doanh lợi (ĐVT: %) ROS ROE ROA 1. tỉ số này tăng cao.92 4.03 1.6 đồng lợi nhuận.08 0.26 đồng nợ vay từ Ngân hàng. đến năm 2009.26 1.57 9.44 -35.06 0.67 7.51 Nguồn: Tự tổng hợp từ bảng cân đối kế toán công ty Hải sản 404 (TSTT: tỉ số thanh toán.01 3.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng nhưng không đáng kể (giảm 13. Đến năm 2009.1 26.02 -2. năm 2007 phản ánh một trăm đồng vốn chủ sở hữu tạo ra 9.43 -13.53 -14.33 -0.46 7. chỉ còn 7. tỷ suất này có giảm.48%).92 0.68 9.60 0. tỷ suất này thể hiện độ hao mòn của tài sản và công suất ngày càng giảm của máy móc thiết bị công xưởng.1%).70 1. nhưng đến năm 2009 tỷ suất này giảm mạnh so với năm 2008 (35.48 Tỷ số nợ (ĐVT: lần) Tỷ số nợ/ vốn chủ SH Tỷ số nợ/ tổng tài sản 1.22 2.19 0.7 đồng lợi nhuận.57 4.70 0.

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng tăng 29.máy móc .Machine) Hiện nay. sửa chữa dây chuyền máy móc. Nguồn cung cấp Cá tra của công ty: DN tư nhân Thanh Hải.59. Công ty thường xuyên đầu tư chi phí để kiểm tra. Bảng 18: Trang thiết bị sản xuất của công ty Trang thiết bị sản xuất Dây chuyền công nghệ sản xuất chả cá Máy cấp đông Máy nước đá cây Máy nước đá vẩy Dây chuyền công nghệ sản xuất bao bì PE Công nghệ đóng thùng carton Kho đông lạnh Số lượng 02 cái 11 máy 01 máy 02 máy 01 01 Công suất 25 tấn/ngày 40 tấn/ngày 1.3. tức nợ chiếm 59% trên tổng tài sản.4. năm 2009 nợ chiếm 71% trên tổng tài sản. 1đồng vốn chủ sở hữu sử dụng có đến 1.51% so với năm 2008. nhưng vẫn đảm bảo công suất chế biến theo yêu cầu.3. do công ty tăng cường thị trường xuất khẩu và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang một số lĩnh vực dịch vụ khác.1.73% so với năm 2008. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc vay thêm vốn của công ty. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 73 .1. Công nghệ dây chuyền sản xuất của công ty tuy không mới. toàn bộ khu nhà xưởng được xây dựng trực thuộc khuôn viên công ty có diện tích 15. Tỉ lệ nợ trên tổng tài sản (D/A) của công ty còn cao. nâng cấp.92 đồng nợ vay.000m2. Cơ sở vật chất . 4. Nguồn nguyên liệu đầu vào (M4 .thiết bị (M3 . tăng 14.000 cây/ngày 15 tấn/ngày 2000 tấn Trực thuộc PX Chế Biến PX kho PX chế biến PX chế biến PX bao bì PX bao bì PX kho Nguồn: Phòng kĩ thuật công ty Hải Sản 404 4.3. Với khu nhà xưởng được bố trí ngay trong công ty là một thuận lợi đảm bảo được hiệu quả về thời gian và chất lượng quản lí. nhằm kịp tiến độc chế biến – xuất khẩu của công ty.Material) Nguồn cung cấp chả cá của công ty: Công ty Thương Mại XK Phương Lan. năm 2007 tỉ số này là 0.

hợp tác cùng nhau xây dựng thương hiệu thủy sản của đất nước. Công ty cũng đang tích cực chuẩn bị cho Festival thủy sản Việt Nam lần thứ nhất. GMP. lấy mẫu mang về nhà máy kiểm kháng sinh nhằm đảm bảo nguyên liệu cá đưa vào sản xuất không vượt quá dư lượng kháng sinh theo quy định. 4.PRODUCT)  Quy trình công nghệ sản xuất cá tra fillet đông lạnh XK * Giai đoạn đánh giá chuẩn bị nguồn nguyên liệu: Kiểm tra đánh giá cỡ loại.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Với những thuận lợi từ vị trí tọa lạc.2. Fillet. Phòng kĩ thuật của công ty đã tăng cường quản lí chất lượng sản phẩm và hoàn thành hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ISO 22000.2. hiện nay công ty đang liên doanh với công ty Thương mại XK Phương Lan.1. Chính sách của công ty 4. sản lượng để lên kế hoạch sản xuất.tiềm năng . công ty gần như không phải lo lắng nhiều về nguồn cung ứng nguyên liệu.3. Đặc biệt.5. và luôn đạt danh hiệu DN xuất khẩu uy tín hàng năm. Chính sách sản phẩm (P1 .Marketing) Hiện công ty đang thực hiện chương trình quản lí chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn HACCP.hợp tác .3. Đây cũng là một thuận lợi cho công ty trong việc kí hợp đồng lấy hàng kịp tiến độ. Trong thời gian qua. * Giai đoạn chế biến: Tiếp nhận nguyên liệu: đánh giá xem có đáp ứng yêu cầu chất lượng cần thiết hay không. với chủ đề: "Thủy sản .phát triển". Công ty thường xuyên tham gia Hội chợ ngành Vietfish. Đánh giá thương hiệu (M5 .3. lạng da: Cá được cho vào bồn nước với nhiệt độ thích SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 74 . hiện Phương Lan có văn phòng đại diện trực thuộc khuôn viên của công ty. Giết cá. và SSOP. đây là đơn vị cung cấp nguyên liệu chính cho công ty Hải sản 404. 4. được tổ chức tại Cần thơ vào tháng 04/2010.1. Đây chính là cơ hội lớn cho các DN thủy sản ĐBSCL nói chung và công ty hải sản 404 nói riêng được dịp giao thương.

cá sửu.. đâm rún cho ra hết tiết. Đưa miếng cá qua máy lạng da để loại bỏ da cá. Xử lý. bắt mắt. được tiến hành rửa. Xếp các miếng cá vào khuôn theo quy cách đơn đặt hàng. sẽ được nghiền nhỏ thành surimi không có mùi vị và màu sắc như những sản phẩm gốc thủy sản khác. nhằm xếp các miếng cá cùng màu cùng kích cỡ theo quy định với nhau. chả cá. Rà kim loại.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng hợp. mỡ. Nguyên liệu Giết . Dùng dao chuyên dụng tách hai miếng thịt cá ra khỏi thân cá. dai. phân cỡ. xương. đóng gói để bảo quản cá theo quy cách đơn đặt hàng. phi lê. xay nhỏ.Xếp khuôn Cấp đông Tách khuôn . Cấp đông (nhiệt độ từ 400oC đến -300oC) tạo môi trường nhiệt độ cần thiết nhằm bảo quản an toàn chất lượng cá thành phẩm. định hình miếng cá theo yêu cầu đơn đặt hàng. cá thu..Đóng gói Bảo quản Hình 8: Qui trình công nghệ sản xuất cá tra fillet đông lạnh của công ty Nguồn: Phòng kĩ thuật của cồng ty Hải sản 404  Qui trình chế biến chả cá surimi Cá nguyên liệu thông thường của chả cá surimi là cá thịt trắng như cá ngừ.. băm nhuyễn và phải trộn các nguyên liệu truyền thống như giò cá. cắt hầu. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 75 . Thịt cá sau khi tách xương.Mạ băng Rà kim loại . rửa sạch. Sửa cá: Dùng dao chuyên dụng gọt bỏ phần thịt hồng. Kiểm ký sinh trùng: phân màu. xếp khuôn: Dùng hoá chất (cho phép xử dụng trong thực phẩm) xử lý làm cho miếng cá được trong. Bảo quản thành phẩm trong kho trữ đông ở nhiệt độ dưới -180C.Fillet Lạng da Tạo hình Sửa cá Phân cỡ Kiểm kí sinh trùng Rửa Cân .

lũ lụt.2. Một mặt. Công ty cũng chưa chú trọng thiết kế bao bì. Đối với sản phẩm cá hộp và cá đông lạnh do được mua bán nhiều trên thị trường quốc tế nên giá cả dao động mạnh. 4.. Vĩnh Long với kinh phí lên đến 125 triệu đồng. gởi catalouge cho khách hàng. Bên cạnh đó.. nên chưa chủ động trong quá trình tìm kiếm khách hàng. dễ nhìn.2. thiên tai. Tuy nhiên các hoạt động này chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia. Ngoài ra công ty cũng rất chú trọng tham gia các hoạt động chính sách xã hội như đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa ở Cà Mau.3.PRICE) Chiến lược định giá là yếu tố quyết định trong chiến lược thâm nhập thị trường.3.3. thân thiện với môi trường và dễ tạo ra ấn tượng cho khách hàng trong quá trình sử dụng. chưa góp phần giúp công ty nâng cao hình ảnh và tiếp cận khách hàng thị trường EU.PROMOTION) Do đặc điểm của ngành nghề kinh doanh nên hoạt động Marketing của công ty trong lĩnh vực XK chưa được chú trọng đầu tư.. Như bất kì mặt hàng nào. nên hoạt động này chưa thực sự được chú trọng đầu tư đúng mức.Trộn Tạo hình Xếp khuôn Cấp đông Tách khuôn Đóng gói Bảo quản Hình 9: Qui trình công nghệ sản xuất chả cá surimi Nguồn: Phòng kĩ thuật công ty Hải Sản 404 4.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Nguyên liệu Sơ chế Tách thịt Xay nhuyễn Rửa lọc Tách nước Lọc Quết . Chính sách chiêu thị (P2 . Tuy nhiên Công ty rất quan tâm đến các hoạt động Marketing truyền thống như tham gia hội chợ hàng thủy sản. giá của sản phẩm thủy sản được quyết định bởi cung và cầu thế giới. Chính sách giá cả (P3 . nhằm mục đích bắt mắt. do công ty còn hạn chế trong việc XK hàng trực tiếp. về mặt tổ chức vì công ty vẫn chưa có phòng Marketing riêng.2. còn cá tươi do dễ bị ươn nên có thể SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 76 . và quảng cáo thông qua website của công ty. Chủ yếu các hoạt động XK thông qua trung gian ủy thác là chính. ủng hộ các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam.

phương thức vận tải. thị trường EU được điều tiết bởi một hệ thống giá cả và rào cản thuế quan. (nhà buôn hay những công ty thương mại). Vì thế công ty thường giữ một lượng hàng trong kho và nhờ đơn vị khác XK theo phương thức Ủy thác XK. Trong kênh phân phối trực tiếp này công ty luôn bị động trong sự phân phối hàng hóa tùy theo đơn đặt hàng và hợp đồng mà hai bên đàm phán. còn cung do hạn ngạch đánh bắt điều tiết. lợi nhuận còn phụ thuộc nhiều vào sự dao động giá cả thị trường. Chính những điều kiện ràng buộc này mà hiện nay công ty chưa có chính sách giá cụ thể. Hàng do công ty chế biến hoặc thu mua Phòng xuất NK Nhà NK đối tác nước ngoài Người tiêu dùng Hình 10: Kênh phân phối trực tiếp SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 77 . tại thị trường NK hàng sẽ được phân phối cho người tiêu dùng. Về kỹ thuật. bao gồm giá thành sản xuất cộng với số phần trăm lợi nhuận nào đó và chào giá FOB đối với các nhà NK nước ngoài. Chính sách phân phối (P4 . Đối với những mặt hàng tồn kho được đặt hàng giao chậm thì quá trình diễn ra theo đúng kì hạn. điều đó có nghĩa là sau khi xác định giá xuất xưởng. Ngoài những tương tác cung cầu.PLACE) Chính sách phân phối hàng XK của công ty chủ yếu phụ thuộc vào đơn đặt hàng từ phía đối tác kinh doanh.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng phân phối theo các luồng thương mại khu vực nhiều hơn. Về mặt này.2. Phương pháp này rất thông dụng và được gọi là phương pháp chi phí cộng (Cost-Plus Method). 4. Chính sách phân phối của công ty được thực hiện theo hai kênh phân phối chính:  Kênh phân phối trực tiếp: Thông qua đơn đặt hàng của nhà NK.4. công ty chuẩn bị hàng hóa và thông qua quá trình đàm phán giá cả. bảo hiểm tại phòng XNK trực thuộc công ty. Với cách tính này. Vì thế mức độ phân phối và khả năng thâm nhập thị trường của công ty hiện nay còn kém và chưa linh hoạt trong việc tiếp xúc để phân tích phản ứng tiêu dùng của khách hàng. cách tính công ty thường sử dụng là: giá thành cộng với X% lợi nhuận.3. tại đa số các thị trường đều có sự can thiệp tích cực từ phía chính phủ. Đây có thể là phương pháp định giá dễ nhất nhưng chưa phải là phương pháp hay nhất. hàng được giao cho nhà NK.

các công ty trung gian này sẽ chuyển sang đơn vị nội tệ và giao lại cho công ty theo tỷ giá hiện hành.16 0. Tinh thần làm việc tập thể cao 7.032 0.060 4 4 3 3 3 3 4 0. giá cả thấp 4. Tay nghề của đội ngũ công nhân 3.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng  Kênh phân phối gián tiếp: Hàng do công ty chế biến hoặc thu mua Công ty XNK ủy thác/ Hiệp hội XNK Nhà NK đối tác nước ngoài Người tiêu dùng Hình 11: Kênh phân phối gián tiếp Nguồn: Phòng XNK. công ty Hải sản 404 Đây là kênh phân phối trung gian.054 0.096 0.034 0. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE Bảng 19: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của công ty Hải sản 404 Tầm YẾU TỐ CHỦ YẾU quan trọng Môi trường bên trong Tổ chức 1. Chính sách tiền lương 6. Với kênh phân phối qua trung gian này công ty ít rủi ro hơn so với kênh phân phối trực tiếp nhưng chi phí bỏ ra cao hơn và đồng thời cũng sẽ mất đi chi phí cơ hội từ việc thu nguồn ngoại tệ.268 0.114 0. 4. và công ty CAPIMEX (chế biến XK Cà Mau).018 0.038 0. Tầm nhìn của lãnh đạo 2. Định hướng kế hoạch kinh doanh SVTH: Võ Thị Thùy Quyên Phân loại Điểm số quan trọng 0. các nhà XK ủy thác chính hiện nay của công ty là Công ty INCOMEX Sài Gòn.067 0.102 0.24 78 .3. Nhiệm vụ chính của các công ty này là tìm kiếm nhà NK và XK hàng cho công ty. Sự tận tụy của nhân viên 5. Bởi sau khi xuất hàng hóa và thu ngoại tệ.040 0.3. Nguồn lao động dồi dào.

056 0.038 0.038 0.040 0. Hiệu quả kênh phân phối tại thị trường EU 11.030 0. Hệ thống cấp đông bảo quản lạnh 23.144 0.034 0. Hoạt động thương mại điện tử 10.064 0. Công suất làm việc 25. Khả năng liên hệ đối tác Tài chính 17.066 0.256 2. Bộ phận Marketing 9. Bao bì chưa thân thiện với MT 24.186 0.076 0. Thị trường đầu ra 16.034 0.030 2 3 3 0.048 0. Chi phí vốn sẵn có 18.035 0.040 0.06 0.08 0. Hệ thống kho bãi chứa hàng nguyên liệu 22.248 0.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Tiếp thị 8. HACCP.032 0. Hiệu quả đổi mới bao bì 15.022 0.054 0. Nguồn vốn cung ứng Công nghệ 20.09 4 3 3 2 3 4 0. Công tác chế biến bảo đảm VS ATTP 21.035 2 1 2 1 1 3 2 2 1 0.030 0. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 79 .038 0.… ) TỔNG 0.022 0.032 0.793 > 2. Hệ thống quản lí (ISO. Thương hiệu công ty tại thị trường EU 13.028 0. Chất lượng sản phẩm 14.108 0.062 0.032 0. Khả năng vay Ngân Hàng 19. Nên công ty Hải sản 404 có phản ứng tốt với những yếu tố tác động của môi trường nội bộ. Thị phần 12.000 Nguồn: Tổng hợp từ bảng đánh giá của các chuyên gia 0.5.064 1.066 0.793 Vì tổng số điểm quan trọng của ma trận đánh giá các yêu tố bên trong IFE là 2.12 0.

như: "lao động giỏi.1. chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy Bộ Tư lệnh nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty.2. Nhiều cán bộ Đảng viên gương mẫu. Ba là.1. tăng cường giám sát vệ sinh dây chuyền sản xuất. GMP và SSOP mà công ty đã được chứng nhận. xuất 15. và vốn vay Ngân hàng. Hai là. Công ty luôn có các cuộc họp thường niên giữa Ban giám đốc cùng trưởng phòng kế hoạch kinh doanh và phòng xuất nhập khẩu để kịp thời bàn bạc và đưa ra chiến lược cũng như định hướng hoạt động kinh doanh rõ ràng cho công ty. lao động sáng tạo". có hệ thống kho bãi diện tích lớn. nên công ty luôn được sự quan tâm. kháng sinh. tinh thần làm việc tập thể cao. kiểm tra chặt chẽ các chỉ tiêu vi sinh. Bốn là. làm việc lâu năm.1. Đặc biệt công ty có xí nghiệp sản xuất nước đá. tuy nhiên hạn mức cho vay của Ngân hàng thấp. Điểm yếu Một là. bên cạnh đó công ty thường xuyên cử cán bộ tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ và chuyên môn ngành nghề. Vì nguồn vốn của công ty chủ yếu là từ Quân khu cấp.1. và các hóa chất độc hại trên các lô hàng sản xuất theo hệ thống quản lí HACCP. Điểm mạnh Một là. Chưa chủ động được trong việc tiếp cận nguồn vốn.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng CHƯƠNG 5 ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG EU --. vệ sinh công nhân. một mặt tăng doanh lợi cho công ty. 5.382 tấn. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 80 . Trong năm 2009 phân xưởng đã nhập 16. mặt khác giúp cung cấp bảo quản hàng nguyên liệu tốt hơn. Công ty luôn đưa ra nhiều khẩu hiệu thi đua để công nhân làm việc tốt hơn. Là đơn vị trực thuộc Quân khu 9. "xanh sạch đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động". Công ty luôn nâng cao công tác quản lí chất lượng sản phẩm. Công nhân trình độ tay nghề cao. Ban lãnh đạo trực tiếp điều hành công ty có kinh nghiệm làm việc lâu năm. --5. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT 5. Năm là.387 tấn chả cá và cá tra không để xảy ra tình trạng mất mát. thực hiện phê bình và tự phê bình tốt.

Ucraina và Ba Lan. Hà Lan. Mà đây là một đòi hỏi hết sức cấp thiết trong quá trình nghiên cứu giá cả cũng như thị hiếu tiêu dùng nhằm đảm bảo thâm nhập thị trường XK có hiệu quả. Năm là. Bốn là.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Hai là.ngoại giao song phương cơ bản đã đạt tới độ trưởng thành. hoạt động thương mại điện tử và khâu R&D (nghiên cứu & phát triển) chưa được chú trọng. Công tác marketing. tại một số nước lớn như Đức. Pháp. chưa tuân theo qui tắc thân thiện với môi trường. Anh. công ty chưa tạo được thương hiệu mạnh tại thị trường XK. Ba Lan có cộng đồng doanh nhân người Việt năng động có khả năng phân phối hàng Việt Nam trên qui mô lớn. quan hệ chính trị . thay thế cho các sản phẩm thịt. Hai là. Phân xưởng bao bì liên tục nghiên cứu và sản xuất ra các loại bao bì. Ba là. Bốn là. Thêm vào đó sức mua của người tiêu dùng châu Âu lớn và tương đối bền vững. Môi trường chính trị tại các nước thuộc khối EU tương đối ổn định..1. Luôn có những chính sách pháp luật về nhập khẩu nhằm hỗ trợ các đối tác nhập khẩu mà nhất là đối với mặt hàng thủy sản.. Chính vì thế lượng XK trực tiếp sang thị trường EU ngày càng giảm. Tuy nhiên chỉ chú trọng thiết kế về hình ảnh sản phẩm. hầu hết các hợp đồng XK của công ty là do đối tác làm ăn lâu năm tìm đến. Công ty vẫn chưa chủ động trong việc liên hệ đối tác XK. mẫu mã mới ngày càng tốt hơn. Hơn thế nữa. Pháp.3. mặt khác do Cơ cấu tổ chức chưa có phòng Marketing riêng. trứng thông thường. Nga. Nga. Ba là. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 81 . có truyền thống hữu nghị. vì vậy chưa có cán bộ chủ chốt và đủ năng lực trong việc đảm nhiệm công tác này. Được sự hỗ trợ từ chính phủ. Cơ hội Một là. và tìm nhà trung gian. cụ thể từ 12/2009. đặc biệt là người tiêu dùng tại các nước Đức. 5. Bộ NN-PTNT đã ban hành Quyết định số 3477/QĐ – BNN/KTBVNL hướng dẫn các DN về “Quy chế Chứng nhận thuỷ sản khai thác XK vào thị trường EU”. mà đây là một trong những yêu cầu cao để đáp ứng thị trường XK EU. một phần do đặc điểm ngành nghề. Cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu tương đối đông có nhu cầu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam khá lớn. đa phần là xuất ủy thác và ủy thác xuất. Ucraina. hợp tác tốt.

1. Đe dọa Một là. Ba là. Năm 2008 là 5012ha. giá cả vật tư. Diện tích nuôi trồng thủy sản của khu vực ĐBSCL đang ngày càng thu hẹp. nguyên liệu tăng cao.. Hàng rào kỹ thuật vẫn là một công cụ phòng vệ thương mại được nhiều nước châu Âu sử dụng khá phổ biến để hạn chế hàng NK với mục đích tuyên bố là bảo vệ người tiêu dùng nhưng cũng nhằm bảo hộ các ngành sản xuất trong nước đang bị mất dần lợi thế so sánh so với hàng NK. nên luôn phải đầu tư sữa chữa.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 5. Sơ đồ phân tích ma trận SWOT SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 82 .5. Trong năm 2008. trong khi giá thuốc và thức ăn lại tăng cao. Mặt khác. Năm là. với tình hình thời tiết không ổn định. Hàng rào kỹ thuật được Uỷ ban châu Âu áp dụng đối với thủy sản là tiêu chuẩn vệ sinh. tăng hơn so với năm 2007 (22 trường hợp). Tình hình lạm phát. an toàn thực phẩm v.. nạn dịch bệnh triền miên. công suất chế biến cao (gấp 2-3 lần công ty). do những qui định về chất lượng con giống và công nghệ nuôi trồng mà hiện nay nguồn nguyên liệu hải sản gần như không đủ để cung cấp cho các công ty chế biến. Ví dụ như: từ tháng 12 năm 2007. năm 2009 chỉ còn hơn 3000ha. thiết bị.4. do giá trị đồng Euro tăng cao. 5. dẫn đến giá nguyên liệu thủy sản không ổn định. Trong khi đối thủ cạnh tranh có dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại. máy móc xuống cấp nhiều.v. Tình hình sản xuất kinh doanh hai năm gần đây có nhiều biến đổi phức tạp. nâng cấp. Nhà xưởng. mà quan trọng nhất là qui định IUU của Ủy Ban EU về việc truy nguyên nguồn gốc hải sản xuất khẩu. do công ty là đơn vị sản xuất kinh doanh hàng XK nên chịu ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế Thế Giới. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không cho NK một số loại cá của Việt Nam với lý do Việt Nam chưa phải là thành viên của Ủy ban Nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC). phí tổn lớn. Tình hình cạnh tranh trên thị trường diễn ra gay gắt. Mà nhất là đe dọa từ rủi ro tỉ giá hối đoái.1. Bốn là. xăng dầu. Một số hàng rào thương mại phi thuế quan vẫn còn được sử dụng. hàng thực phẩm của Việt Nam đã 31 lần bị đưa vào Hệ thống Cảnh báo nhanh của EU (RASFF). Hai là..

6.Hỗ trợ từ CP & QK 4. Diện tích nuôi trồng (4) Chiến lược WT W2W5 + T1T3: 5. Chiến lược tăng trưởng bằng con đường liên kết để XK trực tiếp (2) Chiến lược ST S1S2S4S5 + T1T3T4T5: (3) Chiến lược WO W1W3W4W5 + O1O4: 5.Rào cản kỹ thuật và các qui định mới của EU. 4. PL tại EU 3.Công nhân tay nghề cao nguồn vốn thấp. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 83 .5.5.Áp lực từ đối thủ cạnh tranh. 2.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Bảng 20: Sơ đồ phân tích ma trận SWOT ĐIỂM MẠNH (S) 1. Môi trường CT.Giá cá nguyên liệu không ổn định.2.Rủi ro tỉ giá hối đoái cao 3. Chiến lược XK gián tiếp thông qua trung gian ĐE DỌA (T) 1.1. Lãnh đạo có tầm nhìn ĐIỂM YẾU (W) 1.5.1.Công tác RD.5.5.1. Chiến lược đa 5. 2. Hệ thống kho bãi 2. Thương hiệu. Mẫu mã bao bì 3. Định hướng kinh doanh 4. Mar kém. Chiến lược thâm nhập thị trường qua XK liên doanh 5.1. 5. Chiến lược cải dạng hóa sản phẩm để tiến bao bì và đăng kí XK theo đơn đặt hàng thương hiệu tại EU W3+W4W5 + T1T3: 5.Khả năng tiếp cận 2. 5. Chiến lược thành lập bộ phận Marketing Nguồn: Tự tổng hợp từ môi trường kinh doanh bên trong & bên ngoài của Cty.5.Nhu cầu tiêu dùng tại EU cao.Chưa chủ động liên hệ đối tác. 4. Hệ thống quản lí 5. thị phần CƠ HỘI (O) 1.Cộng đồng người Việt tại EU khá đông (1) Chiến lược SO S1S2S3S4 + O1O2O3O4: 5.1.4.5.3.1.1. 3.

công ty chỉ phải quyết định liệu sản phẩm phải SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 84 .1.5. công tác nghiên cứu phát triển. và tăng thị phần.1.Tăng trưởng bằng con đường liên kết Chiến lược này phổ biến ở nền kinh tế thị trường như Việt Nam hiện nay. Các nhà trung gian là các công ty chuyên XK và là các nhà tư vấn thương mại quốc tế có thể giúp công ty có được các mối làm ăn và trình độ chuyên nghiệp cao.4.1.Đa dạng hóa sản phẩm Đối mặt với các đe dọa về qui định mới của EU đòi hỏi phải có giấy chứng nhận đảm bảo truy nguyên nguồn gốc. Tuy nhiên. Thông qua đó. và công nghệ mới. công ty cần đa dạng hóa sản phẩm. Trong kênh bán hàng này. Chiến lược ST .3. hay những người đi gom hàng để XK. Chiến lược này được thực hiện giữa hai hoặc nhiều đối tác bình đẳng.1. Vì thế tranh thủ bán sản phẩm ra càng nhiều càng tốt.5.Thâm nhập thị trường qua liên doanh Công ty có thể liên hệ và liên doanh với các đối tác nước ngoài thông qua các thương nhân và đối tác là doanh nhân thuộc cộng đồng người Việt tại EU. có tư cách pháp nhân liên kết tự nguyện trên cơ sở tất yếu hoặc liên hệ tương hỗ lẫn nhau.5. Chiến lược WO . 5.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 5.1. có thể tận dụng được mạng lưới bán hàng đã sẵn có tại thị trường EU của các liên doanh này.Xuất khẩu gián tiếp qua trung gian Với các điểm yếu của công ty là nguồn vốn thấp.5. hiện nay người tiêu dùng EU đang rất quan tâm đến sản phẩm tôm (tôm thẻ.2. Để có được nhiều đơn đặt hàng hơn. Quan hệ thiết lập này cũng giảm thiểu rủi ro người mua không thanh toán và đảm bảo giá cả phải chăng. thì việc XK qua các hãng buôn trung gian là chiến lược an toàn và giảm được chi phí cho khâu nghiên cứu thị trường. ngoài mặt hàng chả cá surimi và cá tra fillet. 5. như thêm cơ hội thị trường về đối thủ cạnh tranh nước ngoài. công ty vẫn có thể giữ được quyền kiểm soát đáng kể đối với quá trình XK trong khi vẫn có được nhiều lợi ích. 5. Chiến lược SO . Chiến lược SO . vì thế công ty sẽ lên kế hoạch để đầu tư chi phí xây dựng nhà máy chế biến tôm. nên trước mắt công ty có thể XK theo đơn đặt hàng của người mua trong nước. cũng như những yêu cầu gắt gao về vệ sinh ATTP. Marketing cũng như thương mại điện tử chưa được đầu tư đúng mức. phân tán rủi ro có thể xảy ra. tôm panđan). Mục đích của mô hình chiến lược này là tăng thêm sức mạnh để đối mặt với các thách thức.

2. bao bì của sản phẩm. Từ đó có thể XK trực tiếp mà không phải quá lo lắng về mặt rủi ro. Đánh giá chiến lược Thông qua các công cụ để đánh giá môi trường kinh doanh của công ty Hải sản 404. Còn bên đặt hàng sẽ phải chịu mọi rủi ro và lo toàn bộ các khâu về XK.Cải tiến bao bì. Tham gia đăng kí nhãn hiệu tại thị trường EU sẽ giúp công ty đẩy mạnh hình ảnh cạnh tranh của mình trên thị trường EU nói chung và quốc tế nói riêng. Chiến lược WT .  Khắc phục điểm yếu về công tác Marketing.1. 5. 5.5. Từ đó.2. Sau khi liên kết. tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh rõ ràng. nghiên cứu các mẫu mã bao bì thân thiện với môi trường hơn. tài sản cố định.5. thị trường và thị phần công ty sẽ được mở rộng hơn.Thành lập bộ phận Marketing Đầu tư chi phí nhiều hơn cho khâu Marketing và thương mại điện tử sẽ giúp công ty vượt qua được những áp lực từ sự cạnh tranh của các đối thủ trong ngành.  Thách thức: Để liên kết. công ty có thể đầu tư chi phí cho ba chiến lược sau: 5. công ty sẽ có thêm nhiều đối tác hơn. nhận thấy để đẩy mạnh XK sang thị trường EU. 5.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng theo tiêu chuẩn nào của đơn đặt hàng để đáp ứng nhu cầu thị trường nước ngoài.1. Chiến lược WT . công ty nên hợp nhất với công ty Thái Sơn.5.3. công ty cần phải có các bảng báo cáo về nguồn vốn. trực thuộc Bộ Quốc Phòng.1. chủ động liên kết khách hàng và quá trình quảng bá thương hiệu. Công ty sẽ có thêm nguồn vốn cho hoạt động đầu tư SXKD.Tăng trưởng bằng con đường liên kết  Cơ hội: Dưới sự đề xuất của Đảng Ủy Quân Khu. bên cạnh đó cần có chính sách lương hướng phù hợp hơn.1.6.1. Với sự liên kết này. Chiến lược một . các chiến lược kinh doanh của công ty cần đảm bảo được các yêu cầu sau:  Phát huy tối đa điểm mạnh của công ty là một đơn vị Nhà Nước. công ty phải SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 85 . đăng kí thương hiệu tại EU Đa dạng hóa mẫu mã. Mặt khác có khả năng liên kết cao với một số đơn vị khác trong Quân đội. trực thuộc Quân đội. CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN 5. nên luôn được sự tư vấn hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo có kinh nghiệm trong quản lí và kinh doanh.

đặc biệt là bao bì có thể tái chế . Vì công ty đang tập trung chi phí cho các hoạt động dịch vụ Nhà hàng hải sản và trang thiết bị nội thất vừa đưa vào hoạt động năm 2009. để nghiên cứu bao bì có thể tái chế và thân thiện với môi trường đòi hỏi công ty phải có thời gian và bỏ ra một chi phí nghiên cứu khá lớn.3.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng đảm bảo chế biến đúng theo tiêu chuẩn vệ sinh qui định để không gây ảnh hưởng đến toàn hệ thống. Nếu đầu tư chi phí cho việc thành lập bộ phận chuyên về Marketing. nhưng chỉ với mục đích liên hệ chứ chưa chú trọng đầu tư vào mục đích thương mại.1. đồng thời bổ nhiệm nhân viên chuyên về thương mại điện tử.3. Mặt khác mẫu mã bao bì của công ty hiện nay cũng đã được cải thiện nhiều. công tác này do nhân viên phòng XNK đảm nhiệm. có trụ sở đóng tại Tây Ban Nha với mục đích tạo ra sự thống nhất pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong toàn bộ Cộng đồng Châu Âu. chào hàng là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự thành công lớn của các DN. Trong khi hiện nay. tiếp thị. hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D để thăm dò phản ứng thị trường. với các SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 86 .sản phẩm theo hướng thu hút thị hiếu tiêu dùng. Chiến lược Ba .Thành lập bộ phận Marketing riêng  Cơ hội: Hiện công ty chưa có Bộ phận Marketing riêng. Theo đó.2.  Thách thức: Tuy thủ tục đăng kí nhãn hiệu là không phức tạp. nhu cầu khách hàng cũng như hoạt động quảng bá.thân thiện với môi trường sẽ càng lấy được thiện cảm của khác hàng EU. Chiến lược Hai . 5. Hiện công ty đã có trang web riêng.Cải tiến bao bì và đăng kí thương hiệu  Cơ hội: Hội đồng Châu Âu đã ban hành quy định số 40/94 về thành lập hệ thống Nhãn hiệu Cộng đồng.1. Trong khi đó. 5.3. Nếu đầu tư chi phí cho việc đăng kí thương hiệu hay nhãn hiệu cộng đồng (CTM) và cải thiện bao bì . Đặc biệt là hoạt động thương mại điện tử. Thủ tục đăng kí nhãn hiệu đơn giản theo phụ lục số 8. Quan trọng nhất là công ty sẽ phải có kế hoạch cụ thể để tăng cường tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào. cơ quan đăng ký có tên là “The Office for Harmonization in the Internal Market” viết tắt là OHIM đã được thành lập. Vì đặc điểm người tiêu dùng EU vốn dĩ chỉ tiêu thụ những sản phẩm có thương hiệu và những sản phẩm thân thiện với môi trường. nhưng với mức phí 975 Euro hiện không phải là mức phí nhỏ cho công ty. giá trị XK trực tiếp sang EU vẫn chưa cao mà chủ yếu là các Hợp đồng xuất ủy thác.

Định hướng kinh doanh 4. và quảng cáo.2. công ty sẽ phải tuyển thêm lao động mới.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng nhiệm vụ chính như liên hệ đối tác khách hàng. 5. Khả năng vay Ngân hàng thấp 12. như vậy sẽ tốn một khoản chi phí cho tuyển dụng và tiền lương. Chi phí vốn sẵn có 11. cũng như sẽ thu hút được nhiều hãng buôn XK hơn. Chính sách tiền lương Tiếp thị 6. công ty sẽ phải chú ý đến hai phương án. Bộ phận Marketing 7. Tinh thần làm việc tập thể 3. Lãnh đạo có tầm nhìn 2. Thị phần 8. đặt hàng ngay trên diễn đàn của trang web. Thương hiệu của công ty tại EU 9. Sơ đồ ma trận QSPM Bảng 21: Sơ đồ Ma trận QSPM CÁC YẾU TỐ CHỦ YẾU Các chiến lược có khả năng P thay thế H Chiến Chiến Chiến  lược 1 lược 2 lược 3 N A TAS A TAS A TAS Loại S S S Các yếu tố bên trong 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 16 9 16 9 9 4 4 3 3 3 16 12 12 9 9 4 4 3 3 4 16 12 12 9 12 Tổ chức 1. Hai là. đề cử nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh học lớp huấn luyện về Marketing và thương mại điện tử. Nguồn vốn cung ứng từ QK SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4 3 8 3 2 4 2 6 2 4 4 4 2 2 2 12 2 2 4 2 3 3 4 4 4 8 12 12 4 1 3 8 3 9 4 2 3 8 6 9 87 . chào hàng. Một là. Nguồn lao động dồi dào 5.3.  Thách thức: Nếu thành lập bộ phận marketing riêng. sẽ tạo cơ hội thu hút được nhiều khách hàng trong và ngoài nước hơn. trực tuyến giải đáp các thắc mắc. Thị trường đầu ra Tài chính 10.

Vì vậy. Hoạt động theo mô hình công ty mẹ . trước mắt công ty nên đầu tư chi phí và nhân lực cho chiến lược 1. Đối thủ có uy tín & thương hiệu 8. Hệ thống quản lí (ISO.3. Qui mô thị trường 12. Đối thủ có mẫu mã . Tiêu chuẩn EU về VS & ATTP 10.công ty con. Tỉ giá đồng Euro trên thị trường cao 3 2 2. 5. Nhu cầu tiêu dùng của EU cao 3.3. trụ sở tại Quận 10. ta thấy chiến lược 1: "Tăng trưởng bằng con đường liên kết" là có tổng số điểm hấp dẫn cao nhất (231 điểm) so với chiến lược Chiến lược cải tiến bao bì 201 điểm và chiến lược Thành lập bộ phận Marketing chỉ có 169 điểm .Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Công nghệ 13. Bao bì chưa thân thiện với MT 14. Chính sách hỗ trợ của Chính Phủ 11. Công ty Thái Sơn (Thai Son Corp) là DN Nhà nước thuộc Bộ Quốc Phòng. Đăng kí nhãn hiệu tại EU 5. Qui định mới về nguồn đánh bắt 9. Hồ Chí Minh. Phương hướng thực hiện chiến lược Tăng trưởng bằng con đường liên kết Xét trên mặt tổng quan. Ứng SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 88 . Nguồn cung cấp nguyên liệu CỘNG TỔNG SỐ ĐIỂM HẤP DẪN 3 3 1 1 2 2 4 4 3 3 3 4 4 2 4 1 3 4 2 4 4 3 Nguồn: Tống hợp từ điểm hấp dẫn của bảng đánh giá chuyên gia (phụ lục số 7) Qua bảng đánh giá của chiến lược QSPM.bao bì đa dạng 7. trên tất cả các lĩnh vực: Chế biến thuỷ hải sản. HACCP) 2 4 2 4 4 16 6 12 12 2 4 2 6 16 8 12 12 9 231 4 4 1 4 4 4 1 4 4 3 3 1 2 1 8 16 2 12 12 4 1 8 8 12 12 3 6 3 201 1 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 8 2 6 9 3 1 4 6 4 8 3 6 3 169 Các yếu tố bên ngoài 1. Môi trường chính trị PL tại EU 4. TP. Diện tích nuôi trồng thủy sản 6.

sẽ thuận lợi hơn cho quá trình thu mua nguyên liệu đầu vào. đầu ra và thị trường XK sẽ do công ty Thái Sơn đảm nhiệm. một đơn vị trực thuộc Quân Khu. công ty Hải sản 404 nên đầu tư nguồn vốn để xây dựng thêm một nhà máy chế biến.500 Cán bộ . công ty Hải sản sẽ chuyên về nguồn cung cấp nguyên liệu và chế biến. giao hàng. quy cách mua hàng. số lô và ngày sản xuất cũng như việc chấp hành các quy định khác. Tiêu chuẩn . công ty có thể chọn địa bàn Đồng Tháp. với địa điểm qui hoạch này. khách hàng. mặt khác đây là địa điểm tương đối gần với các hộ nuôi trồng. Từ đó. Địa bàn hoạt động của công ty ngày càng được mở rộng trong nước và quốc tế. Để tăng cường công suất hoạt động. một mặt có thể mở rộng hoạt động kinh doanh.Công nhân viên. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 89 . tạo được nhiều uy tín với đối tác. vì đây là đơn vị đóng quân của Trung Đoàn 9. Nguồn nguyên liệu đầu vào: Công ty Thái Sơn sẽ hợp tác thông qua hỗ trợ vốn cho công ty Hải sản 404. về địa điểm. Thị trường mới của công ty cho mặt hàng thủy sản là Nga. Ukraine và các nước Đông Âu. Kênh phân phối.công nghệ: Công ty Thái Sơn thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000. vì vậy sau khi liên kết. công ty Hải sản 404 phải nghiêm ngặt hơn trong vấn đề tiêu chuẩn chất lượng và Vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như tăng cường nhân viên và thời gian kiểm soát các khâu chế biến hơn nữa. công ty cổ phần với tổng số hơn 3. được tổ chức Quốc tế INTERTEK (Hoa Kỳ) đánh giá và chứng nhận. Vì vậy. Quan trọng hơn hết. đặc biệt công ty đã có văn phòng đại diện đặt tại các quốc gia này và xây dựng kho ngoại quan tại Ukraine. Trải qua hơn mười lăm năm hoạt động. công ty Hải sản 404 sẽ không phải lo lắng về thị trường đầu ra cho hoạt động XK. công ty liên doanh. Đặc biệt nguyên liệu đầu vào phải được kiểm tra nghiêm ngặt từ khâu dán nhãn. Đào tạo nghề… Công ty có hơn 20 đơn vị thành viên.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng dụng và Chuyển giao công nghệ. công ty hoàn toàn có thể nhận được sự phê duyệt để cấp diện tích đất qui hoạch nhà máy chế biến từ Bộ Tư lệnh Quân khu 9. nói cách khác công ty chỉ cần lo nguồn đầu vào. Hiện nay công ty đã thực hiện liên kết với rất nhiều nhà máy chế biến tại khu vực ĐBSCL và cũng đã đem lại hiệu quả kinh doanh rất cao.

Công đoạn XK sang EU gồm 12 công việc chính: Bảng 22: Trình tự công đoạn và thời gian XK sang EU T T X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Công việc ai Liên hệ. x4 xong 1 Sau x5 6 Khi x3. x6 xong 8 Khi x5 xong 8 Sau x7 5 Khi x7 xong 2 Làm sau x10 4 Time (ngày) mi 3 5 6 bi ti Trình tự công việc 3 Làm ngay 5 Làm ngay X10 Đóng hàng vào container X11 Giao hàng XK cho cảng Cảng giao hàng XK cho tàu x12 Lập bộ chứng từ thanh toán Tổng 6 6 7 6 Khi x8. phương thức vận tải. Tuy nhiên bảng thời gian này được tính cho khối lượng sản phẩm XK là 100.1.1. Trình tự công đoạn xuất khẩu sang EU Thời gian chi phí (tức thời gian trung bình) của mỗi công đoạn còn phụ thuộc nhiều vào khối lượng hàng xuất theo Hợp đồng. MÔ HÌNH MẠNG LƯỚI PERT 6. x9 xong 51 Nguồn: Phòng XNK công ty Hải sản 404 (chú thích bảng tại Phụ Lục số 9) Trong đó: ti là thời gian chi phí trung bình: ti = (ai + 4mi + bi)/6 SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 90 . bảo hiểm Lập Hợp đồng XK Liên hệ nhà cung cấp nguyên liệu Nhà c/c giao cá nguyên liệu Kiểm tra nguồn gốc cá nguyên liệu Xử lí cá + đóng gói theo đơn đặt hàng Tập kết hàng hóa Làm thủ tục hải quan 5 7 6 4 3 1 2 4 1 6 8 8 5 2 7 9 10 5 4 1 Khi x1 xong 2 Khi x1 xong 4 Khi x2.000kg (bình quân một đợt xuất hàng/hợp đồng sang EU). --6.1. nhận đơn đặt hàng từ đối tác Đàm phàn giá cả.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng CHƯƠNG 6 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG --.

Từ sơ đồ ta nhận thấy đỉnh găng (1. nếu công ty thực hiện chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới mọi công việc khác của tiến trình.6. đây là những công việc không có thời gian để dự trù.2. x5. ta chỉ mất một thời gian chi phí là 30 ngày.GIẢI PHÁP THỜI GIAN Từ bảng trình tự công đoạn xuất khấu sang EU. x5: Thu mua cá nguyên liệu từ nhà cung cấp. MÔ HÌNH MẠNG LƯỚI PERT . x12) hay công việc nối liền các đỉnh găng.000kg phải mất đến 51 ngày.9) là những đỉnh mà hiệu số giữa thời hạn kết thúc sớm và thời hạn kết thúc muộn bằng 0 (Hay thời hạn dự trù bằng 0.1. x6: Kiểm tra nguồn gốc và hàm lượng vi sinh từ cá nguyên liệu. Công việc găng (x2.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 6. Với phương pháp giải quyết khâu chi phí thời gian. phương thức thanh toán. Thời gian vốn được xem là một chi phí cơ hội cao nhất. x9. Vì vậy các công việc này cần được thực hiện với thời hạn sớm nhất. x8. liền ngay sau hoặc song song với những công việc trước như theo bảng trình tự thời gian. x7: Xử lí . Mặt khác. Nhưng nếu các công việc được thực hiện một cách song song có hệ thống. x12: Lập bộ chứng từ thanh toán. thì theo mạng lưới sơ đồ PERT.5. Một khi thời gian đã được hoạch định theo đúng tiến trình.đóng gói cá nguyên liệu theo đơn đặt hàng . hạn chế hàng tồn kho và tạo uy tín cho công ty) nhằm bù đắp cho những hạn chế tốn kém về mặt tài chính. đó là các công việc: x2: Đàm phán giá cả. x9: Làm thủ tục hải quan để xuất hàng. bảo hiểm. ta nhận thấy. x7.vẽ bằng nét đôi) biểu thị tất cả các công việc quan trọng nhất mà người lãnh đạo phải đặc biệt quan tâm. Trong khi đỉnh 2 và đỉnh 8 có thời hạn dự trù lần lượt là 1 và 8).3.7. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 91 . công ty sẽ tạo cho mình nhiều chi phí cơ hội hơn (như kí kết được nhiều hợp đồng hơn. x6. nếu như lần lượt thực hiện từng công đoạn theo thứ tự thì thời gian trung bình để hoàn tất một khâu xuất khẩu cho sản lượng 100. vận tải. từ sơ đồ ta tìm được các công việc xung yếu nằm trên đường găng (nối liền các công việc găng và đỉnh găng .4.

: X1 3  3 1 4 thứ tự các đỉnh X1.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng  0 x2  5 0 5 0 5 x4 x1 3 1 3  4 1 1 x3  9 0 x8 8  24 0 24 6 x12 30  0 30 2 x11 5 x10 X9 8 21  7 28 1 x6 10 0 10 6 x7 16 0  16  4 x5 9 Hình 12: Sơ đồ mạng lưới Pert ... .công đoạn XK sang thị trường EU (Trình tự các bước vẽ sơ đồ PERT xem theo Phụ Lục số 9) Chú thích sơ đồ: . giải pháp cho tình trạng diện tích ao nuôi ngày càng thu hẹp dẫn đến nguồn nguyên liệu khan hiếm như hiện nay thì công ty cần: SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 92 ..2... x12: thứ tự công việc 3: (3 ngày) thời gian để thực hiện công việc x1 3: (bên trái) thời hạn kết thúc sớm đỉnh 2 4: (bên phải) thời hạn kết thúc muộn đỉnh 2 1: hiệu số giữa thời hạn kết thúc muộn và kết thúc sớm đỉnh 2 : đường găng.... GIẢI PHÁP CHO NGUỒN NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO Để chủ động về nguồn nguyên liệu đầu vào. công việc nằm trên đường găng là công việc xung yếu 6.

Mặt khác. đó chỉ là những giải pháp tạm thời của các DN. Nên có nhật kí ghi lại quá trình thu mua cá nguyên liệu thật rõ ràng. Song song đó. Về chiến lược lâu dài. tổ chức chứng nhận. thuốc. lấy nhà máy làm trung tâm.. Bốn là. CƠ SỞ DV (thức ăn. ) NGÂN HÀNG CÔNG TY BẢO HIỂM CƠ SỞ CHỨNG NHẬN HỘ NUÔI TRỒNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN . Tăng cường sự kiên kết giữa nhà kinh doanh và hộ nuôi trồng. Bao gồm: nhà máy chế biến xuất khẩu. Tăng cường thu mua sản lượng đánh bắt cho một số tàu cá của ngư dân trước khi họ ra khơi. nhằm giải quyết vấn đề về truy nguyên nguồn gốc.). con giống.. một trong những khâu của mô hình liên kết dọc15.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Một là. hơn là phụ thuộc vào nguồn cung cấp nguyên liệu từ công ty cung ứng đầu vào. đánh giá chứng nhận giữa nhà máy và chứng nhận độc lập. hai là. Hai là. hội thảo tháng 04/2008 SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 93 . hỗ trợ và bao tiêu sản phẩm giữa nhà máy và người nuôi.. cơ sở dịch vụ (thức ăn. ba là. bảo hiểm giữa nhà máy và công ty bảo hiểm. ra khơi đổi dầu lấy cá nhằm giúp ngư dân giảm bớt chi phí vào đất liền thường xuyên. công ty cần tổ chức những đội tàu làm dịch vụ hậu cần nghề biển. Năm là. bảo lãnh cung cấp giữa nhà máy và đơn vị dịch vụ đầu vào cho người nuôi (nơi cung cấp cá giống). Tuy nhiên. công ty bảo hiểm. hạn chế tồn kho ở mức tối đa. trại nuôi. ngân hàng. Do tính chất đặc thù của sản phẩm cần được bảo quản theo một quy trình nghiêm ngặt nên hoạt động XK cần thực hiện theo phương châm là chế biến đến đâu tiêu thụ đến đó. Ba là. thuốc.XUẤT KHẨU Hình 13: Mô hình liên kết dọc ngành thủy sản NGƯỜI TIÊU DÙNG 15 Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng.. con giống. phó chủ tịch thường trực VASEP. bảo trợ và cung cấp tài chính tín dụng cho liên kết giữa nhà máy và ngân hàng. Các chủ thể trong liên kết được ràng buột bởi 5 hợp đồng: một là. Chủ động thu mua nguồn nguyên liệu từ các hộ nuôi trồng ở nhiều vùng địa phương khác nhau. tổ chức các trạm thu mua gần nguồn nguyên liệu để bảo đảm công tác quản lí được chặt chẽ hơn. công ty có thể thu mua nhiều loại cá khác nhau để chế biến.

Nếu nhà máy fillet XK trực tiếp sẽ kiêm luôn giai đoạn chế biến. vì hấp thụ tốt hơn và tránh việc lắng đọng canxi tạo sỏi thận. NaOH hay dùng enzyme để thủy phân xương cá17. đun nóng với dung dịch acid acetic. Sayers. Sản lượng hao hụt đến 60% cho phần phế phẩm bị bỏ đi. thuế XK. Đã có nhiều nghiên cứu về hấp thụ canxi từ xương cá vào cơ thể bằng phương pháp invivo.3. nhằm tăng vị thế cạnh tranh thì việc xem xét chí phí và lợi nhuận của toàn bộ chuỗi cung ứng cũng rất có ích. Cuối chuỗi này.  Giải pháp cho 60% phế phẩm Các nghiên cứu từ ấn phẩm y học đều cho thấy việc bổ sung canxi thông qua thực phẩm có lợi hơn là thông qua uống viên canxi.com SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 94 . Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II đang tiến hành nghiên cứu quy trình công nghệ sử dụng hóa chất và enzyme để thủy phân 16 17 Theo nghiên cứu của trung tâm thương mại quốc tế. và bán lại cho nhà máy chế biến. Trong khi nhà XK chỉ quản lý chi phí theo cách trực tiếp. sau quá trình ướp đá.intrafish. dán nhãn. Seafood International www. Vì những nhu cầu thiết yếu đó. Nhà máy qua quá trình sơ chế. Trong khi đó xương cá được xem như một nguồn tiềm năng cung cấp canxi. mỗi giai đoạn lại cộng thêm giá trị vào sản phẩm (bằng cách tăng chi phí). đóng gói theo yêu cầu sẽ liên hệ với nhà vận tải và xuất khẩu sang nước nhập khẩu. Tuy nhiên trên thực tế. một nguyên tố rất cần thiết cho sức khỏe của con người. sản lượng cá tra fillet và chả cá surimi thành phẩm khi xuất khẩu giảm đi nhiều so với sản lượng thu mua cá nguyên liệu. GIẢI PHÁP VỀ CHI PHÍ Chuỗi cung ứng của sản phẩm cá tươi sống (Phụ lục số 10) là một sơ đồ cho cái nhìn tổng quan từ khâu đại lí mua hàng thu mua cá tươi của các hộ ngư dân. công ty sẽ bán cá tươi fillet sang thị trường nước NK với giá bằng chi phí gia tăng + X% lợi nhuận. Để có thể bổ sung xương cá vào một số loại thực phẩm để tăng cường canxi thì cần phải làm mềm cấu trúc của nó. thuế đóng gói. Một số phương pháp có thể làm mềm xương như: sử dụng nước nóng.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 6. Qua quá trình phân tích chuỗi này các nhà kinh tế chỉ ra rằng giai đoạn kém hiệu quả nhất là phi lê cá để chế biến16. đóng gói. Ở những giai đoạn tiếp theo. Nếu nhà máy có thể sử dụng lại 60% phế phẩm thì sẽ nâng cao vị thế cạnh tranh của ngành trong toàn bộ chuỗi cung ứng ngành cá tươi.

Luôn cố gắng tăng cường giao hàng đúng hẹn theo hợp đồng.. (P1) Sản phẩm (product) Đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu. mà còn giải quyết được một phần nhu cầu canxi cho con người. 6. hay hợp tác với Viện nghiên cứu ĐB SCL để có được giá bán cao hơn rất nhiều so với việc bán xương cá theo giá phế phụ phẩm thông thường.4.49%) so với các bộ phận khác. Tuy nhiên.) nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả nhất. nhất là tại Đức và Hà lan. xương cá tra được lựa chọn làm nguyên liệu cho các nghiên cứu tiếp theo. công ty Hải sản 404 nói riêng và các DN hải sản nói chung có thể liên hệ tìm các nguồn thu mua phế phẩm từ xương cá tra như Xí Nghiệp chế biến dược phẩm. Có chính sách xử lí – khấu trừ sản phẩm lỗi hợp lí… đây sẽ là một phương pháp tốt nhất tạo ra uy tín cho công ty.4. Do đó. (P2) Giá cả (Price) Đưa ra mức giá hợp lí trong quá trình đàm phán hợp đồng XK. GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG MARKETING Xuất phát từ đặc trưng của ngành thủy sản. xương cá có hàm lượng tro khá cao (20. 6. và mực ống đây cũng là hai mặt hàng rất được ưa chuộng tại thị trường EU. Các giải pháp chủ yếu xoay quanh hoạt động 4P. công ty có thể tăng cường hoạt động xuất khẩu cho sản phẩm tôm thẻ. với uy tín làm việc cao.. nên hoạt động marketing cho ngành nhìn chung còn hạn chế nhiều mặt trong vấn đề chọn lựa công cụ marketing. mà vẫn đảm bảo doanh thu cho công ty và lợi ích của người tiêu dùng SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 95 . công ty sẽ nhanh chóng tạo được thương hiệu từ lòng tin của phía đối tác.2. ngoài các sản phẩm chủ lực là cá tra fillet và chả cá surimi.4. Thông qua kết quả nghiên cứu này. Hạn chế tối đa sản phẩm lỗi về qui cách đóng gói hay dán nhãn bao bì.11%) với thành phần canxi chiếm tỷ lệ cao nhất (4. quảng bá thương hiệu là một trong những nhu cầu thiết yếu góp phần nâng cao hình ảnh cũng như uy tín của công ty. vây. Nghiên cứu này chẳng những vừa tận dụng nguồn phế liệu từ các nhà máy chế biến thủy sản.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng và trích ly canxi từ phế liệu xương cá tra theo từng bộ phận (đầu. Kết quả khảo sát phụ phế liệu cá tra cho thấy trong các bộ phận phụ phẩm. cụ thể: 6. Đây sẽ là một giải pháp góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh của công ty. đuôi.. vừa gia tăng giá trị sử dụng của phế liệu.1.

Vì còn hạn chế về kênh phân phối nên sản phẩm của công ty chưa trực tiếp đến tay người tiêu dùng. (P4) Xúc tiến bán hàng (Promotion). pháp luật tại thị trường XK.com/. Phí giao dịch cơ bản là miễn phí.Agriculture. tuy nhiên công ty có thể tìm kiếm đối tác thông qua: (1): Chào hàng thông qua các cuộc hội thảo chuyên đề được tổ chức tại EU. công ty có thể tham gia đăng mục quảng cáo trên các trang báo đặc san thủy sản thế giới (Seafood International www. Phòng thương mại và công nghiệp VN.com). Đây là dịch vụ thông tin thị trường do chính phủ Pháp tài trợ. Hoặc đăng kí bản tin thương mại tại http://www. Đây là một phương pháp tốn kém. qua phòng tham tán thương mại tại các nước thành viên EU và qua văn phòng EU tại VN.com/fis/marketprices. các tổ chức Hiệp hội thủy sản trong và ngoài nước.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng cũng là một nhân tố hết sức quan trọng góp phần phát triển bền vững tại thị trường EU. với chi phí tài chính cho phép.intrafish. Đây là cơ hội tốt nhất để công ty quảng bá hình ảnh. công ty có thể trang bị kiến thức về môi trường chính trị. ngành.fis. 6. 6. cung cấp thông tin hàng ngày của tất cả các sản phẩm về cá được giao dịch trên thị trường EU. Để có thể đưa ra mức giá hợp lí cho mặt hàng cá tra fillet và chả cá surimi khi XK sang thị trường EU.agra-net. (P3) Kênh phân phối (Place).snm.4. Công ty cũng nên tận dụng những mối quan hệ từ công nhân viên để tiếp cận với các đối tác là cộng đồng người Việt sinh sống tại EU. (2): Tìm hiểu và nghiên cứu thị trường EU thông qua phòng thương mại EU tại VN. để có thể nhận được ấn phẩm 2 tuần/lần thông tin về giá cả của các sản phẩm thủy sản ướp lạnh trên các thị trường quốc tế chủ yếu. trao dồi kinh nghiệm kinh doanh với các DN cùng ngành cũng như liên hệ tìm kiếm đối tác mới. công ty có thể chọn đăng ở những số báo thuộc các kì đặc biệt trong năm như số tất SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 96 .fr/.4. http://www.gouv. trung tâm thông tin thương mại Bộ thương mại để biết được kĩ hơn qui chế NK của EU.org/ với giá 400USD/năm.infofish.4. và cập nhật thông tin thường xuyên tại các trang web như: http://www. Ngoài ra còn có những trang web rất hữu ích khác như Thông tin & Dịch vụ về cá http://www.3. Thường xuyên tham gia các Hội chợ hàng thủy sản thuộc các cấp. đã được mở từ cuối năm 2000. nhưng thu lại kết quả cao trong việc thu hút các nhà nhập khẩu nước ngoài.

5. Tuy phương pháp này không thu được kết quả cao như việc trực tiếp cử nhân viên đi thực tế. Tổng nguồn vốn của quĩ khoảng 275 tỷ đồng VN.5. nhưng đây là một phương pháp thay thế hiệu quả phù hợp với công ty khi xét về mặt tài chính. GIẢI PHÁP VỀ TÀI CHÍNH . để đầu tư thay thế thiết bị máy móc. Tuy nhiên.Tapviet). Ngân hàng thương mại tham gia là những ngân hàng đã kí kết với Dự án một Hiệp định gọi là "Hiệp định tài trợ". Công ty có thể thông qua đó lấy được ý kiến của người tiêu dùng về thương hiệu và chất lượng sản phẩm. đây là một phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất. đỡ tốn chi phí nhất. nhưng các Ngân hàng đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực: trồng trọt . Đây là một phần trong chương trình "Trợ giúp kĩ thuật của Châu Âu trong quá trình chuyển sang nền Kinh tế thị trường của VN" (Euro .v… sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Điều kiện vay vốn: Tất cả các DN thuộc mọi ngành nghề hoạt động.Loại hình các khoản tài trợ: tái tài trợ cho các khoản vay trung và dài hạn mà NH đã cấp cho các DN. đối với thị trường XK lâu năm. công ty có thể tổ chức thăm dò nghiên cứu thị trường theo hướng tổ chức các cuộc điều tra lấy ý kiến người tiêu dùng thông qua các bảng câu hỏi được gửi qua mail. Chú trọng đầu tư hơn cho khâu thương mại điện tử. quĩ được cung cấp để hỗ trợ từng phần các khoản vay tín dụng trung và dài hạn cho DN vừa và nhỏ thông qua các Ngân hàng thương mại. Ngân hàng công thương (Incombank).RỦI RO TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI 6. Giải pháp tài chính Các DN có thể tận dụng lợi thế để vay từ Quỹ Phát triển DN vừa và nhỏ tại VN (SMEDF). đồng thời tạo thêm việc làm cho xã hội. hoặc thư tận nhà kèm theo catalogue sản phẩm của công ty. Đây không chỉ là nơi tiếp cận giữa các doanh nghiệp với các doanh nghiệp (B2B). được thành lập theo thỏa thuận tài chính giữa Chính phủ VN và Ủy ban EC. như: Ngân hàng đầu tư và phát triển BIDV. mở rộng hoạt động sản xuất.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng niên v. việc đàm phán liên hệ đối tác cũng vì thế mà nhanh chóng hơn.1. nghiên cứu thị trường. Để giải quyết khó khăn về khoảng cách địa lí và thị hiếu tiêu dùng. mà còn là cách tiếp cận giữa doanh nghiệp với khách hàng (B2C).chăn nuôi và chế biến SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 97 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (VBARD). Ngân hàng thương mại cổ phần Châu Á (ACB). cấp tín dụng kì hạn nhiều hơn cho các DN. 6. nguồn vốn vay không dùng để làm vốn lưu động và không dùng để góp vốn.

Chi phí khoản vay: Lãi suất tối đa được tái tài trợ từ nguồn SMEDF bằng 6. Điều kiện liên quan đặc điểm nội bộ DN. Kì hạn trả lãi tính theo quí hay 6 tháng.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng thực phẩm (kể cả sản phẩm nuôi hoặc đánh bắt ở biến). ấn định tùy thuộc khả năng sinh lãi của dự án đầu tư. cho phép công ty có quyền mua hoặc bán một loại ngoại tệ bằng một ngoại tệ khác với mức giá ấn định trước vào một thời điểm xác định. Để tránh những rủi ro do biến động tỉ giá hối đoái từ việc mua bán ngoại tệ giao ngay.28% + khoản lãi tối đa được phép. ưu tiên DN vừa và nhỏ quốc doanh.000 USD . được thanh toán đa số bằng đồng ngoại tệ Euro. Giá trị tối thiểu của khoản vay là 20. Hoặc hợp đồng Abitrage.5. có số lượng nhân viên từ 10 .000USD. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. hoặc vốn đăng kí từ hơn 50. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 98 .000USD và tối đa là 400. Với việc kí kết những hợp đồng này công ty chỉ phải chịu mức rủi ro đúng bằng khoản phí khi thực hiện Hợp đồng với Ngân hàng.500 người.2.000 USD. Tổng đầu tư của dự án phải nằm trong khuôn khổ 25.300.000 . Ngân hàng cũng có thể yêu cầu DN vay vốn phải mua phí bảo hiểm cho những thiết bị mua được nhờ vốn vay cho đến khi thanh toán nợ xong. công ty có thể kí các Hợp đồng thỏa thuận theo nghiệp vụ Hợp đồng tương lai Option như mua/bán quyền chọn bán/quyền chọn mua với Ngân hàng theo một mức tỉ giá và số lượng ngoại tệ do công ty chủ động tính toán xác định. vay tối đa trong 5 năm. Khoản vay không được vượt quá 80% chi phí thực hiện dự án.000 USD. tư nhân. dự án hiện đã phủ sóng trên 61 tỉnh thành VN.500. 6. Giải pháp rủi ro tỉ giá hối đoái Hợp đồng xuất khẩu với đối tác EU. Đây là một dự án hợp tác được đánh giá là rất thành công trong việc hỗ trợ cho các DN Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. như ưu tiên tài trợ cho các dự án mở rộng DN với toàn bộ giấy tờ có liên quan đến dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp.

diện tích nuôi trồng ngày càng thu hẹp… Chính người nuôi và cả doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc huy động vốn nên dễ rơi vào tình trạng thua lỗ và dẫn đến phá sản. để mở rộng thị trường XK. --7. chiếm 1/3 tổng giá trị thương mại thế giới và gần 1/2 luồng đầu tư trực tiếp toàn cầu. công ty Hải sản 404 cũng phải đối mặt với những thử thách mới và chịu tác động phần lớn. chỉ số giá tiêu dùng tăng cao cũng như rủi ro từ tỉ giá hối đoái. Tuy nhiên. Mặt khác.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN . sản lượng.000 tỷ USD. và cũng rất năng động trong quá trình tìm kiếm đối tác. Trong đó. KẾT LUẬN Kể từ sau khi gia nhập WTO.1. nếu tận dụng tối đa những lợi thế về lãnh đạo có SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 99 . có tổng thu nhập quốc dân đạt trên 11. nhưng sau khi nền kinh tế biến động. đứng trước tình hình khó khăn chung của ngành.KIẾN NGHỊ --. với các biểu hiện như liên tục biến động về giá. cạnh tranh với nhau về giá bán. xét về môi trường thủy sản trong nước. ảnh hưởng mạnh đến giá cả thị trường XK thủy sản Việt Nam. ta nhận thấy trước giai đoạn khủng hoảng kinh tế (năm 2007) KN XK của công ty rất ổn định. KN và thị trường XK của công ty phần nào biến động. ngành thủy sản Việt Nam không ngừng phát triển cả về sản lượng chế biến cũng như KNXK. với 27 liên minh quốc gia. công ty vẫn đảm bảo sản lượng chế biến và XK ở mức công suất tối đa. Là một DN nhà nước chuyên chế biến và XK các mặt hàng hải sản. hiện vẫn trong bối cảnh phát triển không bền vững. chất lượng sản phẩm không đồng nhất. Mặc dù tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng qui mô XK của Việt nam sang EU vẫn còn nhỏ. đối tác lớn nhất của Việt Nam chính là thị trường rộng lớn EU. môi trường nước xuống cấp vì ô nhiễm. và nhanh chóng trở thành một trong số mười quốc gia dẫn đầu Thế giới về XK thủy sản. và gặp nhiều khó khăn trong các qui định mới về kiểm tra an toàn thực phẩm. truy nguyên nguồn gốc thủy sản nhằm bảo hộ thị trường trong nước và người tiêu dùng EU. Qua quá trình phân tích thực trạng XK. Bên cạnh đó. gần 490 triệu người tiêu dùng thu nhập cao. tình hình kinh tế không ổn định.

công ty vừa giải quyết được vấn đề về huy động vốn. đội ngũ công nhân lành nghề. mực đông lạnh. một mặt đầu tư tăng cường XK trực tiếp được xem là con đường chính để thâm nhập vào thị trường EU. mặt khác liên doanh dưới hình thức sử dụng giấy phép nhãn hiệu hàng hoá cũng là biện pháp tối ưu để các DN Việt Nam thâm nhập vào thị trường này. Riêng công ty Hải sản 404. đặc biệt là phải lựa chọn kênh phân phối cho thật phù hợp. và cá tra fillet công ty có thể tăng cường nhà máy chế biến tôm. Trong giai đoạn kể từ năm 2010. mà quan trọng nhất là giải quyết được những khó khăn về mặt thị trường XK.… để một phần giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nguyên liệu. KIẾN NGHỊ 7. song song đó thường xuyên thay đổi mẫu mã bao bì để thu hút thị hiếu người tiêu dùng đồng thời nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu công ty.1. bên trong DN.2. 7. Tăng cường đưa ra hệ thống kiểm định chất lượng bằng cách áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc tinh vi từ các SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 100 . nên thành lập một bộ phận marketing riêng và đào tạo nhân viên đủ năng lực trong lĩnh vực này. nếu có thể. vừa nâng cao được uy tín.2. để đẩy mạnh đầu tư XK thủy sản và phát triển ngày càng bền vững tại thị trường EU. Tăng cường chi phí cho hoạt động marketing chiêu thị. Đối với Doanh nghiệp Xét về môi trường nội bộ. công ty cần chú trọng hơn đến công tác R&D (nghiên cứu phát triển -thị trường) liên tục cập nhật thông tin để tìm hiểu nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng cũng như yêu cầu tại thị trường XK. các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty Hải sản 404 nói riêng cần có chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường bền vững. Với sự liên kết này. mà đặc biệt là với qui trình chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm theo hệ thống tiêu chuẩn HACCP. công ty cũng nên đa dạng hóa sản phẩm. ngoài mặt hàng chả cá surimi.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng kinh nghiệm. mở rộng thị phần. Hơn hết. GMP. tinh thần làm việc tập thể cao. SSOP hoạt động XK của công ty sẽ nhanh chóng được phục hồi. chiến lược liên kết với công ty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng là một chiến lược hết sức khả thi để nhận được sự phê duyệt từ Bộ Tư Lệnh Quân khu. thêm vào đó tăng cường liên kết với các nhà cung ứng là phương pháp hữu hiệu nhất để đảm bảo luôn có nguồn nguyên liệu đầu vào kịp thời đáp ứng nhu cầu chế biến và XK theo Hợp đồng. Vì vậy.

Mặt khác khi thuế NK nguyên liệu bằng 0. cụ thể là lập hợp đồng giữa công ty và người nuôi. sản xuất và XK). đang tăng cường áp dụng các hành vi bảo hộ thương mại. Vì hiện nay các nước ASEAN đều áp dụng thuế NK nguyên liệu thuỷ sản bằng 0-0.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng thành phần nguyên liệu đến các sản phẩm hải sản và cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.2. một mặt học hỏi được kinh nghiệm về rủi ro giá cả. và thường xuyên ban hành các tiêu chuẩn mới khắt khe hơn về dư lượng kháng sinh và an toàn vệ sinh thực phẩm. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 101 . Vì vậy. Cụ thể như:  Hỗ trợ kinh phí trang bị máy móc. 7. sơ chế. công ty nên tăng cường tham gia Hội chợ ngành thủy sản.2.5%. tạo điều kiện cho DN xúc tiến việc NK nguyên liệu. Xét về môi trường bên ngoài DN.2%. các quốc gia EU. đồng thời NK được công nghệ hiện đại phục vụ cho sản xuất hàng thủy sản XK và thu hút các nhà đầu tư EU tham gia vào. mặt khác có thể liên hệ và tìm kiếm đối tác mới. các hàng rào kỹ thuật. (hiện nay mức vay có lãi suất khá cao trên 1%/tháng).  Việt Nam là nước xuất siêu khá lớn sang EU. Đặc biệt là thông qua hình thức showfood (giới thiệu bằng nấu ăn tại chỗ) sẽ tạo ấn tượng tốt và góp phần đưa thủy sản mà nhất là cá tra Việt Nam vào thị trường EU.  Đẩy mạnh việc cho vay vốn ưu đãi nuôi trồng thủy sản với người dân và DN qua ngân hàng phát triển Việt Nam. thì các thủ tục hải quan sẽ nhanh chóng hơn. Đối với Nhà Nước Hiện nay. Trong khi đó mức thuế 10-20% mà các doanh nghiệp Việt Nam phải chịu là quá cao. con giống. thiết bị và chi phí kiểm tra dư lượng kháng sinh. đàm phán hợp đồng từ các DN trong ngành. nên tăng cườg mối liên kết với các hộ nuôi trồng. nếu Việt Nam tăng cường NK công nghệ nguồn từ EU sẽ làm cân bằng cán cân thanh toán. theo đó người nuôi được cung ứng vốn. Bên cạnh đó. thức ăn… còn công ty được bảo đảm thu mua nguyên liệu chất lượng. vệ sinh an toàn thực phẩm (kể cả khâu thu mua nguyên liệu. vì vậy Nhà nước cần có chính sách cụ thể để hỗ trợ phát triển thủy sản XK.  Xem xét giảm thuế NK nguyên liệu thuỷ sản xuống 0-0. góp phần giảm giá thành sản phẩm thuỷ sản XK và tăng khả năng cạnh tranh.

Entry Strategies for International Markets. Marketing XNK. Cộng đồng thủy sản Việt Nam http://www.TS. Bộ công thương. 2. DC. Đỗ Hữu Vinh. Chiến lược kinh doanh và phát triển Doanh Nghiệp. 6. Fred R. Nguyễn Hữu Tửu.vn 2.gov. Thương vụ Việt nam tại Eu.vn 5. Health Company 5. (2005). Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty Hải sản 404.tinkinhte.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng TÀI LIỆU THAM KHẢO  1. (2004).com 4. (2006).com/nd5/detail/thuong-mai/tu-van-xuat-nhap-khau/globalgap-va-iso-22000-giay-thong-hanh-cho-thuy-san-dbscl-xuatkhau/83007. http://www. (2009). (2002). và Lucxemburg http://thitruongnuocngoai.Root. (2000). Lexington 4. NXB Hà Nội.TS Nguyễn Xuân Quang. Hiệp hội chế biến và XK thủy sản Việt Nam http://www. Bảng thu hoạch thực tập tốt nghiệp.com.vietfish.html SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 102 . 8. (2009).David. NXB Thống kê. Bỉ. PGS. Khái luận về quản trị chiến lược.005220.vasep. Kĩ thuật nghiệp vụ Ngoại thương. Nguyễn Hải Yến. ĐH Ngoại thương cơ sở II. NXB Tài chính 3. Giáo trình Marketing Thương Mại. Sổ tay thông tin về qui định SPS & TBT của EU.vn 3. Thông tin khoa học công nghệ kinh tế thủy sản http://fistenet. Nguyễn Thành Độ. NXB Lao động Xã hội Website: 1. 7. PGS. Franklin R. NXB Thống kê Book. (2000). NXB lao động.

như “không được làm lạnh lại khi đã rã đông” Ngày xếp cấp và Thời hạn sử dụng đóng gói vận (tháng/năm) hoặc sử chuyển. tối thiểu 5cm) Trọng lượng tịnh tính bằng kg (ngoại trừ những hộp tiêu chuẩn. hoặc người phố+bang)+Số bán hàng trong EC. chứng nhận vệ sinh Số chứng nhận vệ thực phẩm do cơ sinh thực phẩm do quan chức năng cấp cơ quan chức năng cho nhà chế cấp cho người đóng biến/đóng gói gói(CFN) Số lô hàng do nhà chế biến đánh dấu (phải bắt đầu bằng chữ cái “L” hoặc từ”Lô”) Việc phân loại độ Điều kiện bảo quản tươi chỉ áp dụng đối đặc biệt(giữ ở nhiệt với cá nguyên con độ -18ºC) hoặc bỏ ruột.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng PHỤ LỤC SỐ 1  BẢNG THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐÓNG GÓI BAO BÌ Sản phẩm tươi ướp lạnh Loài Nước xuất xứ (chữ roman. hướng dẫn sử dụng (nếu không hiển nhiên) 103 . tối thiểu 2cm) Độ tươi và kích cỡ (theo tiêu chuẩn thông thường. trọng lượng tịnh trung bình phải được phân loại) Sản phẩm đông lạnh Loài đi kèm sau là đông lạnh Nước xuất xứ Các loại động vật 2 mảnh vỏ tươi sống Tên thông thường và tên khoa học Nước chuyển hàng Sản phẩm đóng hộp Tên sản phẩm Nước sản xuất Thành phần (trừ trường hợp cá đơn thuần) Trọng lượng tịnh (kg) Hướng dẫn sử dụng (nếu không hiển nhiên). SVTH: Võ Thị Thùy Quyên Thời hạn sử dụng hoặc”phải tươi sống vào thời điểm bán” Trọng lượng tịnh (kg) Thành phần(nước cũng được coi là một thành phần) Trọng lượng tịnh khi không có chất lỏng(đối với trường hợp đóng hộp trong chất lỏng không dùng được) Hạn sử dụng tối thiểu(năm) Nhận biết nơi chuyển hàng nhờ Số chứng nhận tên và địa chỉ (thành phố +Bang) của nhà đóng gói + SỐ chứng nhận về vệ sinh do cơ quan chức năng cấp Bất cứ điều kiện bảo quản đặc biệt nào hoặc điều kiện sử dụng. dụng tốt nhất trước ngày (xem chỉ thị 2000/13/EC) Tên và địa chỉ Tên và địa chỉ hãng (thành sản xuất.

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Nguồn: Trang của trung tâm thương mại Quốc tế qui định về đóng gói (CBI) SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 104 .

thiết bị.vn SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 105 .03 32.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng PHỤ LỤC SỐ 2  BẢNG THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG EU Tên tiếng Việt: Vị trí địa lý: Diện tích: Tài nguyên thiên nhiên: Dân số Liên minh Châu Âu giáp Đông Âu và Đại Tây Dương.1% nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp: Lạm phát: Xuất khẩu: Mặt hàng xuất khẩu: Đối tác xuất khẩu: Nhập khẩu: Mặt hàng nhập khẩu: Đối tác nhập khẩu: 0. urani. đá xây dựng. máy móc. dịch vụ: 70.330 tỷ (USD) máy móc.2% Nguồn: thông tin thị trường nước ngoài (tháng 09 năm 2009) www.2% Nhật 6.900 (USD) nông nghiệp: 2%.4 (triệu người) Cấu trúc độ tuổi theo 0-14 tuổi: 15.ttnn. công nghiệp: 27.4% công nghiệp: 27.0016 Nhiều dân tộc khác nhau của Châu Âu 09/05/1950 Nhiều hệ thống pháp luật của các nước Châu Âu nhưng có chính sách thương mại chung 0. thủy hải sản 490.11% Tỷ lệ tăng dân số: Dân tộc: Quốc khánh: Hệ thống luật pháp: Tỷ lệ tăng trưởng GDP GDP đầu người: GDP theo ngành: cấu trúc 0. dệt may.2% Trung Quốc 4. Địa Trung Hải 4. đất trồng.8% Trung Quốc 13. dầu mỏ.16% dân số: 65 tuổi trở lên: 17.6% Nga 5.72% 15-64 tuổi: 67.com. khí đốt. xe cộ. sản phẩm nông nghiệp Mỹ 13.7% LL lao động theo nghề nông nghiệp: 4.3% Thụy Sỹ 7. hóa chất Mỹ 23.324. năng lượng.8% 1.1%.782 (km2) kim loại. thiết bị thông tin liên lạc. hóa chất.085 0. hydro. giấy. dệt may.018 1. vận tải.4% Nga 8.466 tỷ (USD) năng lượng. boxit.1% dịch vụ: 37.

sổ tay thông tin về qui định của EU.6.1 và 5.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng PHỤ LỤC SỐ 3  DANH SÁCH THUẾ VAT TẠI EU Các nước thuộc EU Áo Bỉ Đan mạch Phần Lan Pháp Đức Hy lạp Ireland Italia Lucxemburg Hà lan Bồ Đào Nha Thụy điển Anh Mức thông thường 20 21 25 22 19. Đvt: % Mức giảm thuế 10 và 12 0.5 7 4 và 8 0 và 12.1.6 16 18 21 20 15 19 17 25 17.6 và 12 6 5 và 12 6 và 12 0 và 5 SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 106 .5 4 và 10 3. và 12 8 và 17 2.5 Nguồn: Bộ công thương.

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng PHỤ LỤC SỐ 4  SƠ ĐỒ QUI TRÌNH NK HÀNG THỦY SẢN VÀO EU Cơ quan quản lí của nước XK Nhà xuất khẩu Ngoài EU Hải quan EU Nhà Nhập khẩu Cơ quan quản lí của từng nước EU Thương mại nội khối EU Nguồn: Sổ tay thông tin qui định của EU . Bước 1: Nhà XK xin được nộp đơn XK (yêu cầu phải có chứng thư vệ sinh cùng một số giấy tờ khác và thuộc danh sách các công ty. Bước 3: Nhà XK gửi trước bản sao tài liệu XK tới nhà NK EU. Bước 6: Nhà NK gửi bản cấp phép NK gốc tới nhà XK ngoài EU. Bước 8: Nhà XK xuất trình hai loại tài liệu XK và NK tới cơ quan hải quan tại mỗi điểm kiểm soát biên giới trước khi hàng được đưa vào lãnh thổ EU. Bước 2: Cơ quan quản lí của nước XK ngoài EU cấp giấy chứng nhận XK. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 107 . Bước 7: Nhà XK gửi 2 loại tài liệu XK và NK cùng với hàng thủy sản XK. các sản phẩm thủy sản được EU cho phép XK.Bộ công thương. Bước 4: Nhà NK nộp đơn xin phép NK có bản sao tài liệu XK gửi kèm. Bước 5: Cơ quan quản lí thuộc nước EU cấp giấp phép NK.

Phòng thương vụ Việt Nam tại EU 2009 SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 108 . Ltd. Ltd (HANACO) Viet Foods Co. (VN Co. Phuongdong Seafood Co. Ltd (VF) Phuong Dong Seafood Binh Thuy Binh Thuy Binh Thuy Binh thuy Binh Thuy Binh Thuy Binh Thuy Binh Thuy Frozen Section-Pataya Food Industries Binh Thuy (Vier Nam) Limited 12 Dl499 Thien Ma Seafood Co. Cần Thơ STT 1 2 Approval Number DH146 DL 134 Name Pataya Food Industry City Binh thuy Can Tho Import Export fishery limited Binh thuy company (Cafish Vietnam) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DL183 DL306 DL325 DL345 DL79 DL77 DL423 DL433 DL451 Mekong fisheries joint stock company Mekongfish Co.Ltd) Gepimex 404 Company Hanaco...Caseafood Viet Foods Co. Ltd (Factory 1) Binh Thuy THIMACO Nguồn: Trích bảng danh sách DN được cấp code xuất khẩu thủy sản sang EU. Cantho Seafood Export .. Ltd..Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng PHỤ LỤC SỐ 5  Bảng DN được cấp code xuất khẩu thủy sản sang EU Tại địa bàn quận Bình Thủy TP.. Vinh Nguyen Co. Ltd.

Bảo hiểm xã hội: . phí mua Bảo hiểm của công ty là: .100 2.200. Trong năm 2009.kinh doanh công ty hải sản 404 Công nhân Hợp đồng được hưởng lương theo sản phẩm.084.000 120. đây là một trong những yếu tố giúp công nhân làm việc có hiệu quả hơn.000 300.200 3.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng PHỤ LỤC SỐ 6  Bảng Đơn giá tiền lương của công ty Hải sản 404 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Nội dung Chế biến gia công cá tra Chế biến chả cá Phân xưởng kho lạnh 2000 tấn Sản xuất bao bì Sản xuất bao PE Sản xuất nhựa tái sinh Phân xưởng vỏ tôm Lương khối quản lí Cách tính Đồng/ tấn SP Đồng/ tấn SP Đồng/tấn/tháng Đồng/cái Đồng/kg Đồng/kg Đồng/ người/tháng Đồng/ tấn SP Đơn giá (VND) 2. Bên cạnh đó.Bảo hiểm thất nghiệp .000 500 1.000 Nguồn: Phòng kế hoạch . Công ty rất chú trọng đến tình hình sức khỏe và Bảo hiểm tai nạn xã hội của công nhân viên.Bảo hiểm Y tế: .000 1.Bảo hiểm tai nạn 50% Trên 266 triệu VND Trên 377 triệu VND Trên 221 triệu VND Trên 435 triệu VND SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 109 .000.

Phan Hồng Phong (Trưởng phòng KHKD công ty Hải sản 404) 3. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 110 .Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng PHỤ LỤC SỐ 7  BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CHUYÊN GIA (MA TRẬN QSPM) Điểm số hấp dẫn Chiến Chiến Chiến lược 1 lược 2 lược 3 164 149 138 DANH SÁCH CHUYÊN GIA 1. Lưu thị Bích Hà (nhân viên phòng XNK công ty Hải sản 404) 4. 207 170 137 198 164 138 260 225 216 171 174 183 245 227 233 Nguồn: tổng hợp từ bảng khảo sát ý kiến chuyên gia theo ma trận QSPM. Chiến lược 3: Thành lập phòng Marketing riêng. Nuyễn Thị Xuân Hương (phó phòng KHKD công ty hải sản 404) 5. Bùi Thị Kim Thủy (nhân viên phòng XNK công ty Hải sản 404) Ghi chú: Chiến lược 1: Chiến lược liên kết. Nguyễn Văn Thất (Giám đốc Cty Thương mại XK Phương Lan) 2. Chiến lược 2: Cải tiến bao bì + đăng kí nhãn hiệu. Nguyễn Ngọc Linh (nhân viên phòng tổ chức công ty Hải sản 404) 6.

Các màu sắc hoặc sự kết hợp các mầu sắc. Các dấu hiệu có thể đăng ký nhãn hiệu CTM bao gồm: • Nhãn hiệu chữ: bao gồm các chữ cái. hình dáng của sản phẩm hoặc bao gói của sản phẩm với điều kiện các dấu hiệu đó có khả năng phân biệt với các hang hoá hoặc dịch vụ cùng loại của nhà sản xuất khác nhau. chữ cái. chữ số hoặc sự phối hợp giữa các chữ cái.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng PHỤ LỤC SỐ 8  Thủ tục đăng kí nhãn hiệu CTM Thay vì phải trả các khoản lệ phí riêng lẻ khi nộp nhiều đơn riêng lẻ tại từng quốc gia thành viên Cộng đồng Châu Âu. chữ số và các từ ngữ. chữ số. dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký Thanh toán phí nộp đơn cơ bản(975 Euro) trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn tại OHIM hoặc các cơ quan sở hữu trí tuệ của các nước thành Cộng đồng Châu Âu.eu. Nhãn hiệu 3 chiều. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 111 . chủ sở hữu chỉ cần phải nộp duy nhất một khoản lệ phí là 975 Euros cho một nhãn hiệu với 3 nhóm sản phẩm và 1100 Euros khi được cấp đăng ký. Nhãn hiệu CTM có thể gồm bất kỳ dấu hiệu nào được thể hiện dưới dạng từ ngữ. Nhãn hiệu hình màu. • • • • • Nhãn hiệu hình : có thể bao gồm hoặc không bao gồm chữ. hình ảnh.int) • • • • • Giấy uỷ quyền Thông tin về Người nộp đơn Danh mục sản phẩm. Nhãn hiệu âm thanh Các tài liệu phải nộp để đăng ký nhãn hiệu CTM? • Đơn đăng ký CTM (mẫu đơn có sẵn tại văn phòng OHIM hoặc trên website của OHIM http://oami. tên người.

vận tải và bảo hiểm hàng hóa trong vòng 5 ngày. Với công suất chế biến hiện nay của nhà máy. nhằm đảm bảo kịp tiến độ XK cho công ty. chậm nhất là 1 tuần. phân xưởng chế biến sẽ tiến hành kiểm tra hàm lượng vi sinh. bắt đầu từ khâu liên hệ đối tác trong vòng 3 ngày và nhận đơn đặt hàng trong đó có chi tiết sản lượng XK và qui cách đóng gói. dán nhãn. Nhân viên phòng XNK sẽ trực tiếp đàm phán với đối tác về giá cả.từ đó làm cơ sở để in chi tiết khi dán nhãn. đây là khâu đảm bảo yêu cầu truy nguyên nguồn gốc từ phía các nhà NK EU . kiểm tra. Trong vòng 4 ngày. Công việc tập kết hàng hóa là công việc thu gom. Ngay khi nhận được cá tươi nguyên liệu. sẽ giao cá tươi cho công ty chế biến. công ty cung cấp cá tra nguyên liệu. ngay lập tức nhân viên sẽ lập hợp đồng XK và liên hệ ngay với nhà cung cấp nguyên liệu. nagy sau khi cá đã được đóng gói. thông thường khâu này được thực hiện trong vòng 1 ngày. phương thức thanh toán. Để không mất chi phí cơ hội về thời gian. cân đo sản phẩm cá chế biến. sớm nhất là 3 ngày. và ghi nhận nguồn gốc cá nguyên liệu từ phía nhà cung ứng. để đảm bảo sau khi cá tra fillet và chả cá surimi đã được đóng gói thì có sản lượng vừa đủ đơn đặt hàng vừa đúng qui cách để đóng vào container.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng PHỤ LỤC SỐ 9  Trình tự các bước vẽ sơ đồ PERT A. nhân viên sẽ SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 112 . liên doanh với công ty Hải sản 404. tính theo công thức: ti = (ai + 4mi + bi)/6 Trong đó: ai là thời hạn làm xong xi một cách nhanh nhất. mi là thời hạn thông thường sử dụng để làm xong việc xi bi là thời hạn làm lâu nhất Công đoạn XK sang EU gồm 12 công việc chính. phân xưởng sẽ bắt đầu thực hiện xử lí cá và đóng gói theo đúng qui trình cũng như đơn đặt hàng từ đối tác.Giải thích bảng trình tự thời gian Từ bảng trình tự công đoạn và thời gian XK sang EU. để chuẩn bị giao cho khách hàng. Sau khi nhận được đơn đặt hàng từ đối tác. công đoạn này được chuẩn bị ngay từ khi nhà cung cấp giao cá nguyên liệu thực hiện song song với quá trình chế biến. Ngay sau đó. thì qui trình chế biến cho sản lượng 100 tấn này sẽ mất 6 ngày.

nên là Max(0+5. tương tự Đỉnh 5: Max(9+1. sơ đồ được vẽ như hình 12. Đỉnh 6: là 10+6 = 16. 16+8) = 24 Đỉnh 8: là 16+5= 21. tương tự Đỉnh 5: là 16-6 = 10. Cùng lúc đó. thông thường là khoảng 1 tuần. Đỉnh 4: Min(24-8. B . Bước 5: Tìm đỉnh găng. Đỉnh 3: có một mũi tên hướng về là 0+3 = 3. Đỉnh 3: là 9-4 = 5. Đỉnh 1: thời hạn bắt đầu sớm bằng 0. Đỉnh 4: Có một mũi tên hướng về là 5+4 =9 . với đối tác là quốc gia thuộc liên minh EU. Bước 3: Tính thời hạn bắt đầu sớm các đỉnh (ghi vào góc trái). Bước 2: Đánh số thứ tự các đỉnh. Đỉnh 2: có hai mũi tên hướng về. ta có 9 đỉnh như hình 12. hàng đóng vào container sẽ được giao cho cảng. Đỉnh 7: Max(9+8. bằng với thời hạn bắt đầu sớm. Đỉnh 1: Min(4-3. 21+2) = 30.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng ngay lập tức làm thủ tục hải quan. 3+1) = 5. Đỉnh 2: Min(5-1. 10-1) = 4. và cảng sẽ đưa lên tàu XK. thì nhân viên sẽ thanh toán các chi phí xếp dỡ có liên quan và làm bộ chứng từ thanh toán trong vòng 6 ngày. Đỉnh 9: Max(24+6. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 113 . công việc này sẽ mất khoảng 8 ngày. 10-1) = 9. Đỉnh 8: chỉ có một mũi tên hướng về là 30-2 = 28. thông thường với các đối tác EU. Bước 4: Tính thời hạn kết thúc muộn các đỉnh (ghi vào góc phải) Đỉnh 9: thời hạn kết thúc muộn bằng thời hạn bắt đầu sớm = 30. 3+1) = 10. 5-5) đúng = 0. Ngay khi thủ tục hải quan đã hoàn tất để hàng được XK. ta sử dụng hình thức L/C at sight (thư tín dụng trao ngay). ghi vào góc trên. Đỉnh 7: là 30-6 = 24. Đỉnh 6: có 2 mũi tên hướng về là Min(28-5.Sơ đồ mạng lưới PERT được vẽ theo 7 bước: Bước 1: Theo trình tự các công việc. 24-8) = 16.

đỉnh găng là đỉnh có hiệu số giữa thời gian bắt đầu sớm và thời hạn kết thúc muộn bằng 0. 4. bảo hiểm. x5: Thu mua cá nguyên liệu từ nhà cung cấp. mà nên mở rộng ra các vùng lân cận như Hậu Giang. Vậy đỉnh găng là đỉnh 1. x5: Thu mua cá nguyên liệu từ nhà cung cấp. phương thức thanh toán. phương thức thanh toán. bảo hiểm.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng Theo sơ đồ.đóng gói cá nguyên liệu theo đơn đặt hàng . công đọan xử lí. 3. 5. nhằm đáp ứng nguồn cung ứng kịp thời. vận tải. Là các đường nối liền công việc găng và đỉnh găng liên tục từ đỉnh 1 về đỉnh cuối (được vẽ 2 nét đôi như trong hình 11 ). x8: tập kết hàng hóa x9: Làm thủ tục hải quan để xuất hàng. là các công việc nối liền đỉnh găng.đóng gói cá nguyên liệu theo đơn đặt hàng . x6: Kiểm tra nguồn gốc và hàm lượng vi sinh từ cá nguyên liệu. theo sơ đồ có công việc găng là: x2: Đàm phán giá cả. An giang. vận tải. Đường găng biểu thị tất cả các công việc xung yếu mà người lãnh đạo phải đặc biệt quan tâm. x7: Xử lí . x7: Xử lí . Ta nhận thấy để nhận được cá nguyên liệu nhanh. x9: Làm thủ tục hải quan để xuất hàng. 9. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 114 . Bước 7: Tìm đường găng. 7. đó là các công việc x2: Đàm phán giá cả. x12: Lập bộ chứng từ thanh toán. 6. x6: Kiểm tra nguồn gốc và hàm lượng vi sinh từ cá nguyên liệu. chế biến sẽ nhanh hơn vì vậy công ty cần tăng cường liên kết với các nhà cung ứng nguyên liệu không chỉ tại địa bàn Thành phố Cần Thơ. Bước 6: Tìm các công việc găng. x12: Lập bộ chứng từ thanh toán.

Giao nhận Nhà xuất khẩu & vận tải NHÀ NHẬP KHẨU Yêu cầu người mua KHÁCH HÀNG Nguồn: Phỏng theo Trung tâm thương mại quốc tế. Sayers. chế biến 60% phế phẩm Bao gói Chuỗi vận tải .Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng PHỤ LỤC SỐ 10 CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH CÁ TƯƠI Ngư dân Đại lí mua hàng Đá Nhà máy fillet. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 115 .

..Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng PHỤ LỤC SỐ 11 BẢNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH LÊN CÔNG TY HẢI SẢN 404  Họ tên chuyên gia:... Áp lực của sản phẩm thay thế (thịt...... Đăng kí nhãn hiệu (CMT) tại EU 7............ Đối thủ cạnh tranh có mẫu mã .... Qui định mới về nguồn đánh bắt IUU(*) của EU 18.........bao bì đa dạng 13................. Nhu cầu tiêu dùng hải sản của EU ngày càng cao 5............ Ảnh hưởng của chi phí cá nguyên liệu 10..... Qui mô thị trường ngày càng mở rộng 16................ trứng.......... Đối thủ cạnh tranh có uy tín & thương hiệu 14......... ) 11........................................................ Áp lực của đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 15............ Nghề nghiệp/ Chức vụ: ....................... Chính sách hỗ trợ của Chính Phủ VN SVTH: Võ Thị Thùy Quyên Năng lực (2) Tầm quan trọng (3) 116 .... 20.. Giá trị đồng Euro trên thị trường cao 4........... Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2.........Nam/Nữ: ..................... Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thu hẹp 8..... Thông tin giá cả từ EU minh bạch rõ ràng YẾU TỐ CHỦ YẾU (1) Môi trường bên ngoài 1.... Tiêu chuẩn về vệ sinh & ATTP 19.... Quá trình chuyển giao công nghệ chậm 9........ Nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào khan hiếm 17.......... Đơn vị công tác:.. EU dành cho mức thuế quan ưu đãi GSP 6.......... Đối thủ cạnh tranh có công nghệ cao 12. Thu nhập bình quân đầu người tăng 3.....................

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng YẾU TỐ CHỦ YẾU Năng lực (2) Tầm quan trọng (3) (1) Môi trường bên trong Tổ chức 1. Hiệu quả định giá 15. Khả năng vay Ngân Hàng SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 117 . Hoạt động thương mại điện tử 11. Chất lượng dịch vụ 18. Chính sách tiền lương 6. Mức độ phụ thuộc vào đối tác Tài chính 21. Tầm nhìn của lãnh đạo 2. Chất lượng kênh phân phối 12. Đội ngũ thăm dò thị trường 9. Tay nghề của đội ngũ công nhân 3. Văn hóa kinh doanh trong công ty 4.mẫu mã 19. Định hướng kinh doanh Tiếp thị 8. Chi phí vốn sẵn có 22. Nhân viên Marketing đủ năng lực 10. Hiệu quả phân phối 16. Uy tín công ty tại thị trường EU 14. Tinh thần làm việc tập thể 7. Hiệu quả đổi mới bao bì . Sự tận tụy của nhân viên 5. Chất lượng sản phẩm 17. Khả năng bao quát theo địa lí 20. Thị phần kinh doanh so với đối thủ cạnh tranh 13.

1 = Điểm yếu nhỏ. Hệ thống cấp đông bảo quản lạnh 29. 0 = Điểm yếu lớn (3): Tầm quan trọng. Qui định yêu cầu mỗi lô hàng xuất khẩu sang EU nhất thiết phải có Bảng giấy Chứng nhận tên tàu khai thác.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 23. 1 = thấp (*): Qui định IUU : (illegal. 2 = Bình thường. unreported and unregulated fishing) số 1005/2008 của Ủy Ban Châu Âu (có hiệu lực từ tháng 01 năm 2010) về việc thiết lập hệ thống kiểm soát nhằm phòng ngừa ngăn chặn và xóa bỏ hoạt động khai thác thủy hải sản bất hợp pháp. 3 = Điểm mạnh nhỏ. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 118 . Hệ thống kho bãi chứa hàng nguyên liệu 28. Mẫu mã bao bì chưa thân thiện với MT 30. 2 = trung bình. Chi phí nâng cấp dây chuyền công nghệ Công nghệ 26. Lưu lượng tiền mặt 25. Thang điểm đánh giá: 3 = Cao. vùng biển khai thác và sử dụng ngư cụ khai thác an toàn. Nguồn vốn cung ứng 24. Công suất làm việc Ghi chú: (1): Nhân tố của môi trường kinh doanh tác động đến sự thành công của công ty (2): Năng lực. Thang điểm đánh giá: 4 = Điểm mạnh lớn. Công tác chế biến bảo đảm VS ATTP 27.

Đăng kí nhãn hiệu tại EU SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 119 . Bao bì chưa thân thiện với MT 14. Thị phần 8. Nhu cầu tiêu dùng của EU cao 3. Định hướng kinh doanh 4. Bộ phận Marketing 7. Thương hiệu của công ty tại EU 9. Tinh thần làm việc tập thể 3.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng PHỤ LỤC SỐ 12 BẢNG ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA CHO MA TRẬN QSPM  CÁC YẾU TỐ CHỦ YẾU Các chiến lược có khả năng P thay thế H Chiến Chiến Chiến  lược 1 lược 2 lược 3 N A TAS A TAS A TAS Loại S S S Các yếu tố bên trong Tổ chức 1. Thị trường đầu ra Tài chính 10. Môi trường chính trị PL tại EU 4. Lãnh đạo có tầm nhìn 2. Khả năng vay Ngân hàng thấp 12. Chính sách tiền lương Tiếp thị 6. HACCP) Các yếu tố bên ngoài 1. Nguồn vốn cung ứng từ QK Công nghệ 13. Chi phí vốn sẵn có 11. Hệ thống quản lí (ISO. Nguồn lao động dồi dào 5. Tỉ giá đồng Euro trên thị trường cao 2.

Rất mong sự hỗ trợ ý kiến của các chuyên gia.  Bảng đánh giá này do SV: Võ thị Thùy Quyên. Đối thủ có mẫu mã . Tôi cam đoan kết quả trong bảng đánh giá chỉ sử dụng cho mục đích phục vụ Luận án tốt nghiệp "Chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu EU . Tiêu chuẩn EU về VS & ATTP 10. Qui định mới về nguồn đánh bắt 9. Qui mô thị trường 12. Đối thủ có uy tín & thương hiệu 8. 4= rất hấp dẫn. 3= khá hấp dẫn. Chiến lược 2: Cải tiến bao bì + đăng kí nhãn hiệu. Chiến lược 3: Thành lập phòng Marketing riêng. SVTH: Võ Thị Thùy Quyên 120 . ngành Ngoại thương (MS: 4061970) Tthiết kế dựa theo tài liệu Philip kotler on Marketing.Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Hồng Phượng 5. Chính sách hỗ trợ của Chính Phủ 11.bao bì đa dạng 7. 2= ít hấp dẫn.ứng dụng vào hoạt động xuất khẩu của công ty Hải sản 404". AS: Điểm số hấp dẫn của các yếu tố đối với từng chiến lược TAS: Tổng số điểm hấp dẫn (= Phân loại x AS) Qui ước xác định số điểm hấp dẫn: 1= không hấp dẫn. Nguồn cung cấp nguyên liệu CỘNG TỔNG SỐ ĐIỂM HẤP DẪN Ghi chú: Chiến lược 1: Chiến lược liên kết. Tôi xin chân thành cảm ơn. Diện tích nuôi trồng thủy sản 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful