uY BAN NBAN DAN

11NB NlNH BlNB

C(JNG BOA.

xA HOI cHiJ NGBIA VI$T BOt, itp- T\T do -llfDh pbur /6 thang,6

NAM

S8:. ./-t 12010/Qf>-UBND

Ninh Binh,. ngdy

nlim 2010

Sd_, lAo. Ol)C & eAO T~O NB G

QUYET DJNH
Ban baBh Quydinb
.._

DENs6·····1.4f.9:D
'u \ .•_••_

Ng8y:.Lf.e.t....f... rt'l" • J20AO'~...... 1-nT'",
~I'I,.( 'IoII l'C'n:...·_M.V..lAlJ

_JIj f.

•••/_I.:tnll/

tr" iI~. bl.. t~ h Ni· h B'mb .en Uja' liD. m m',

qUiD Ii vi dl)Y them, hqc them
,...' fi TrW'

.:.:::.::.:.

_-__.;=--------...

UY BAN NHAN DAN TINH NINB Bll~n

Can cU Lt$

tA chile HQi .t16n,g nh8n c18n va Uy ban nhin dan ngay 26/1112003;
ctAi, b6
sung mQt s6 BQ

Cin cu Lujt Giao due ngay 14/612005 va Lu,t sUa diSu CUll Luit giao due ngay 25/t 112009;

wang B{i Giao due va Bao tao Ban hBnhquydinb vS day them, hQCthem; ,. r ,t' _~', -, , '" ;, _ -_xe. d S nghl,iii. cua Giam doc Sa giao due va Dao tao ~ I: To_' trlnh_' ,' so "64nTrSGOOT ngay 08/6/2010,
I - "" ",'

can

cU QuySt dinh sA 03/2007/QD-BGDDT ngay 31/0V2007cita
,",f, _", _ '\
,'11_ _, : "

QuvETBJNB: BiSu 1. Ban hanh kern thee Quy8t dinh nay "Quy iJjn.h (juan If; v€ dqy them, hoc them .tren (Ita ban tinh Ninh Binh". Dian 2. Quy~t dj.nh nay co hi~u hirethi hsnh sau 10 ngay, til ngay ky va thay thS Quy6t &.nh 152212007/QFJR UBND ngsy 28/6/2007 cUa UBND tinh
NinhBinh.

sa

ke

UBND tinh, Giam d5c Sa Giao due va Ban tao, Thu tnrong cae Sa, ban,ngimh, doan th~ ,cUatinh, Chi! tich UBND cac huyen, th8.nh ph6, tb.ixIi chju tnich nhieDlthi hanh Quy8t diM naY.l-t__ Di~u 3. Chanh
Noi
- Nhu Bi@:u 3; - ThuOng tnre Tinh ut; - Doan t'W biSu QuAe hQi tlnbN'mb Sinh; - UBMTIQ Vi,etNamtinh Ninh Blnh; - Thubng trvc HBNDtlnh; - <l!u 1¥t. <3:: PM (lnitjch UBNDtinh;
- ~c Pb6 cbAnb VPUBND tinh; ki~m tm vIn bin - BiS Tv pMp; - Website Cblnh phu; - Cang bao tInh; - BQGD&DT;

Van phong

nhin:

TM. uY BAN

~~~6

KT.

mu TlCB

NIlAN DAN

em) TJClI

- eve

- Luu VP6, VPS" VP7, VP2. A44

iJy BAN

TiNH NINH BlNH

NBAN DAN

CQ IG

BoA xA HQI CHU NGHiA ~T
f)qc lip - T., do - B,nb phuc

NAM

QUaD Ii

QUYDJNH vi d,y them hQc them tren dia ban tinh

(Ban hlmh kem thea Quyit ilinh s6:.(.u 12010IQD-UBND ngay 16 thong 6 nilm 2010 cua Oy ban n110ndim tlnh NinhBi"h)

Chuang I QUYDJNHC~G

DiSu 1. Pham vi di~u chinh Van ban quy djnb vS day them, hoc them trong nha tnrcng va day them hoc them ngoai nha tnrcng; trach nhiem ella t6 clnrc ca nhan trans vi~c quan ly va t8 chirc thuc hi~D day them, hoc the~ quy dinh v~ c~p giAy phe~ \.a mi~n cAp gi~y phep; trlnh tv thu tuc, thfun quyen cap gi~y phep va thu h6i giay phep dlilY, them;

nay

chit luong day them, hoc them; mire thu va ru dung tien day them; viec thanh tra, ki~m tra khen thutmg va xu ly vi pham v.; day them hoc them tren dia ban tinh Ninh Binh. di~u f)i~u 2. D&i tuvng

kien baa dam

them, hQC them

Quy diM nay ap

ap dl}llg dung d6i vo;. cac t6 chirc,

ca nhfu1 lien quan d6n viec day

tren dia ban tinh Ninh Binh.

BiSu 3. Myc dich ella vi~e d,y them, hC}c them Hoat dC}ngday them, hQC them gop phdn ren luy~n ki nang, cung c6, rna rQng, nang cao kiSn thtrc dBi vei nguci hoc va quan li hoc sinh ngoai gio hoc thea yell cAu cua gia dinh ngum hoc, Di~u 4. Nguyen tic tbl}'C hifn d2lY them, hQC them I. Hoat dOng d~y them, hoc them pMi dung mvc dich, noi dung, phuong phap, oBi nrong; phai dam bao co du giao vien va cac di8u kien ~ co So' v~t chAt thea quy dinh tai f)i~u 4, DiS.u 5 Quy~t dinh s5 03/2007/QB-BGDBT ngay 31

thang 01 nam 2007 cUa BQ tnrong BQ Giao due va DaD 41.0 va cEC quy dinh khac
tai Quy~t dinh nay. 2. Day them, hoc them tren co so gop ph5n nang cao kha nang t1! hoc va !\l

nghien ciru cua hoc sinh.
3. Hoat dQng day them co thu ti~n chi dugc thirc hi~n sat khi

quan c6 thAm quyen c~p giAy phep,

aa duoc

co

4. Ca.e to chirc, ca nhan dtrai moi hinh thirc khong ouge ep bUQc hoc sinh hoc them thu ti~n. 5. Nhimg tnrong hop day them, hoc them khong diing quy dinh phai diroc phat hien, dinh chi hoat dl)ng va kip thoi xU ly thea dung quy dinJ. cua poop l~t.

de

J)i~u 5. Cac trutrng hf}'P khong thl}'c hi~n d,y them, hQCth ~m Cac tnrong hop khong tlnrc hi~n vi~c day them, hoc them tbuc hi~ thea quy 2

dinh ~ E>iBu 3, Quy <4nh v~
03/20071QE>-BGDDT

day them, hQC them ban hanh kern theo QuYBt dinh sf, ngay 31101/2007 ella BQ tnreng BQ Giao due va Dao tao,

DiSn 6. D'lY them, hoc them trong nM trnimg va d;rr them, hqc them ngo3.i nhi truimg .. . 1. Day them, hoc them trong nh8. truong thuc hi~n thea quy dinh tai Dieu 4, Chuong II, Quy djnh vS day them, h9C them ban hanh kern thea Quyet dinh sA 03/2007/QB-BGDDT ngay 31101/2007 cua BQ tnrong BQ Goo due va DaD ~a., 2. Day them, hoc them trong nhB. tnrong thuc hien thea quy dinh Bieu 5] Chuang II, Quy dinh v€ day them, hoc them ban hanh kern theo Quyet dinh so 03/2007/OD-BGDDT ngay 31101/2007 ella BQ tnreng Be) Giao due va Boo tao.

¥

TRACH NIIJl.M QuAN LY vA TO CmJC TlI1!C ~
, A
;I, __

Chmrng Il

CA NHAN VE VI¥C D~ Y THEM HQC THEM

Ill'.

""

rnA TO cmrc

Bi~u 7. Tnieh nhi~m efta Uj ban ohan dan tinh , 1. Ban hanh van ban quy pham phap lu~t, van ban qUID 19 hanh chinh ve d~y them, hoc them tren , dia ban tlnh Ninh Blnh thea clnrc nang, nhiem vu, quy~n ' han quan Iy nha mroc ve cong tac giao due va daa tao va theo sg phan cap cua Be;, tnnmg BQ Giao due va E>ilO tao. . 2. Chi dao, quim ly th6ng nhit hoar d¢ng ~y them, hoc them tren dia ban
toan tinh: 3. Xli ly vi pham va giAi quy~t khi~u nai,

day them, hoc them thea

thim quyen.

t6 cao

ella

t8 chirc,

ca nhan v~

phap lu~t v~,day them hoc them tren dia ban thuQc dta phirong quan lY. . 2. Phoi hop voi eac co quan chlic nang thuc hien tnich nhiem qusn ly, kiem tra, don d5c, xli ly vi pham, giai quy~t khiAu nai, t6 cao ella tA clnrc, t!a nh3n v€ day

Dj~u 8. Trach Dhj~m CD8 Uy ban nhin daD htly~n, thanit ph6, fbi xi, xi, phmmg, th] tr§n 1. Pb6i hgp chi ~o va tri~n khai t6 clnrc thtrc hien nhiing quy dinh ciia

them, hoc them tren dia ban thuQc

dia plnrong quan ly thea th§m quy&..

lli~u 9. Tnich nhiem cia So' Giao duc va Daa tao 1. La CO' quan chu tri, tham muu giup Uy ban nban dan tinh xay dung va ban hanh van ban quy pham poop l~t, van ban quan 1t hanh chinh vS day the~ hoc them tren dia ban toan tinh. 2. Th\1C hien theo quy dinh tai Bi8u 7 cua Quy dinh v@ d~y hQC them ban hanh kern thea QuySt dinh s5 0312007/QB-BGDBT ngay 31 truing 01 nam 2007 cua BQ tn.r6ng BQ Giao due va Baa tao, 3. Chu tri) pb6i hop vrn co quan clnrc nang cO lieD quaIl d~ tri~Jl khai t8 clnrc

.

..

them.

4. Ti~ nl$l 118 sa xin cAp ~Y phep ~ them, hQC them; tra, xem xet tlnrc hi~n c§p giAyphep' gia han giiy phep; thu h6i gi§y phep ~ them, .aoc them.

th\Tc hi~n vj~c day them, hQCthem theo dimg cac quy

dinh hi~ hanh cUa Nba

kiam

mroc.

va

lli~u 10. Trach nhijm ciia Pbong Giao d\1C va Bao t,o 1. Thuc hl~n quy dinh tai Bi@u 7 cua Quy dinh vB day them, hoc them ban hanh kern theo QuySt dinh s6 03/2007/QE>-BGDBT ngay 31 thang 01 nam 2007cna 3

BQ truOng B9 Ghio due va Dao ~o'. 2. True tit3p thu n1$1 va thAm dinh h6 sa ella cac tA chuc, ca:man. xin d.p giay phep ~y them; chuy~n hi> sa titi di~u ki~ theo cac quy 9inh va BQ ph~ MQt cua, So Giao due va Bao tao d~ tlnrc cap phep; nh~ ket qua ill BQ pk$ MQtcua Sa Giao due va Dao tao va chuyfuI v~ cho td· clnre, eelnhan xin d.p giiy phep ~y iliem. _ 3. ~h6i hgp V~C? quan chnc ~:ng cO .lie~q~ tham m~ ch?UY ban ~ din huy~ thanh poo,. t:hi xa chi <40,. tnen khai to chuc thue hH~nviec d.$y them, hQC them dam bao thea dung cac quy dinh hi~n hanh cua Nha mrcc.

co

bien viec

Di@u 11. Traeh nhiem cua Hiiu trltimg nba trlf«ng va dUng diu co' giao dt}c khae , , 1. Thuc hi~n trach nhiem tai Dieu 8 cua Quy dinh ve 00.:' the~ hQC them ban hanh kern theo Quy~t dinh s6 0312007/QD-BGDDT ngay 3] tr..3ng 01 nam 2007 cua BQ truang BQ Giao due va Dao tao, 2..chAp hanh va tlnrc hi~ nghiem ruc quy dinh ella Nha mnrc v~ day them, hQC them va nhUng guy€! dinh khac vS d,y them, hoc them cua CO' quan c(. thdm quy~n. 3. Ph6i hQ'P vrn cac co quan chirc nang trong quim Iy, t6 chuc thuc hien vi~c day them, hQCthem co lien quan dfuI nha 1::nJ{mg va co so giao due,

sa

.gum

Di@n12. Trach nhi~mclia t6 chii'c,cii nban th,c bi~n ~.Y them ngoai Dba trl1'irng I. ThI}'C hien traeh nbiern tai f)i~u 9 cua Quy dinh v~ d~:,hem, hoc them t ban hanh kern thea Quy@tdjnh s6 0312007/QD-BGDDT ngay 31 tbmg 01 nam 2007 ella BQ truOn~ BQ Giao due va Dim U;lO. 2. Chap hanh va thirc hi~n nghlem tuc quy8t dinh k.iSm tra, thanh tra, giai quyet khieu nai, t6cao cua co quan to clnrc, ca nhan, nguoi co thfun quyen quan ly va xu ly vi pham phap lnat ve day them, hoc them.
, " 10 • "

7

TRiNH 11/, THiJ TVe, TRAM QUYEN cAP, GIA ~

Chmmg ill

vA THU HC)! GIA Y PHEP

GL.\ Y PHEP

D~ Y TIfEM

Di~n 13. Cae trlfiYng h9'P d,y them dtrq'c mi~ncip giiy phep d¥y them 1. DE.1Y them eho cac lap hoc d5i vei nguoi khuyet tat va day themdBi voi cac lap hoc mang tinh cMt ttl thi~n. 2. Truong hop do nha tnrong va cac co sa giao due khac t-Schue day them trong nha tnreng, trong co giao due cho cac d6i nrong hoc ttem quy dinh tai Khoan 2, Di~u 4 cua Quy dinh vE d{J.y them, hoc them ban harm kern thea Quy~t dinh 56 0312007/QD-BGDDT ngay 31 thing 01 nam 2007 cua BQ tn:6ng BQ Giao due

sa

3: T6 chuc, CEl nhandU'gc mifut c~p gi~y phep day them t leo quy dinh tai Khoan 1, Khoan 2 'ella Di~u nay co trach nhiem bao cao v~ tint hlnh day them, hoc them (thea mKuMI ban hanh kern thea Quy dinh nay) nhtr sau: . a) TB chirc ,ca nhan dey them d6i voi hoc sinh c~p Ti8u hoc, Trung hoc co so. nQp bao cao ve Phong Giao due va Baa tao huyen. thanh ph6. thj xa. om ~dja diem ~y them, hoc them; Phong Giao due va Daa tao tAng hop theo dan v] truOng 4

va Dao tao.

ctia timg c§.p hoc nQP sa Giao due va £>00 tao NinhBinl;. b) To chirc, ca Man d~y them dBi vm hoc sinh cap Trung hoc ph6 thong B6 tuc trung hoc phi, thong va cac co sa giao due khac true tiap nQP bao CaD v~

ve

CaD cua moi c~p hoc dirge n<)p vS S5' Giao due va BaD tao qua phong chuyen. man (Phong Giao due Ti§u hoc; Phong Giao due Trung hoc) va Thanh tra Sa GD&f>T dinh ki vim thang 10 va thang 2 hacg nam.
lli~u 1 . Cae truirng bflP d~ytb~m p~ii tlugc ~Ap giAy phep , goai nhirng tnrong hop mien cap giay phep du<}c quy dinh ~i Bieu 13 cua Quy dinh nay, deu pbai xin diroc cAp gi§y phep day them. Il!@u 15. Tho h}c d\lY them ,~ To chirc, ca nhan xin cap gi~y phep day them l~p 01 bQ hd so bao gam: 1. Ban dB nghi c~p phep day them (theo m~u M2 ban hanh ke:n thea Quy

Sa Giao duc va mo tao Nmh Binh. c) ThOi gian n~p bao CaD; Bao

clp pbep

dinh nay); 2. Ban sao van b~g, chimg chi dilO tao chuyen nganh cua goo vien day them c6 chirng thuc cua co quan c6 thfun quy8n; 3. Gi~y xac ~ ve dia di,Sm d~t lap. c6 du co vat ch§t dS t6 chuc day them cira To wang to din phd (ho?c Tnrong then, x6m) va ella UBND xa, phu~ thi tnin noi ~tl6p (a6i vai trutmg hap df,l} them ngoai nh{} 7uUng); n@u thay aai dia di~m day them thi t6 chirc, ca nhan phAi baa cao voi co quan quan li; 4. Ki hoaoh day them, nQi dung chuang trinh day them (thea miu M3 ban hanh kem thea Quy dinh nay),

sa

Quy dinh nay);

l>j~u 16. Thir tuc gia han cip phep day them T6 elnrc, ca~ xin gia ~ cAp gi§y ph6p ~y them l~ 0 1 bQ hB )0, bao gam: 1. Don d~ nghi gia han cAp phep c4ty them (thea min M2 ban hanh kern thea

2. Gi~y cAp phep day them, hQCthem;
3. Ban sao van bang, clnmg chi dao tao chuyen nganh cua giao vien day them c6 chtmg thirc cua cc quan e6 thim quyen (nJu thay a60; 4. K~ hoach day them, nQi dung chuang trlnh day them (thee m5u M3 ban hanh kern thee Quy dinh nay),

co

Di@u 17. Tb§m quy~n cAp,gia han va tbu b6i gifty phep d~y them 1. Sa Gilio due va Dao tao tinh Ninh Binh thuc hi~ viec cAp gia han giAy phep day them va thu hBi gi§.y phep day them dbi V01 t5 chtrc, ca nhan vi pham guy dinh v€ day them, hoc them. 2. Trinh ttr, thli rue thu hBi gidy phep ~ them diroc thuc hi~n thea quy

dinh tai van ban nay.

f)i~u 18. ThOi~an ngay 30/11 hang 118m.
f)j~~

cip phep, gia b,n,giiy phep va gia trj cfia giiy phep , 1. ThCJigian cap phtip va gia han giay phep day them: Til r.gay 01/10 den

2. Gia tri gidy phep: c6 gia trj trong tho; han 01 nam

kS tU ngay

~p.

19. Noi ti~p nh,n h6 sO' ~p phep va ~a b,n giiy phep ~y them 1. To clnrc ca nhan day them doi vmc§.p Tieu hoc va Trung hoc co so: He,
5

so n{>pv~ Phong Giao due va Dao day them, hoc them. 2. To chirc ca nhan day them hoc pha thong va cac loai hlnh day tao qua BQ ph~ MQtcUa. Sa Giao

tao huy~n,

thi

xa,

thanh pha nci

dJt
.

dia diBm

d8i voi c§p Trung hoe ph6 thong, B8 rue trung them khac: Ngp hd So' tai Sa Giao due va Bao due va Dao tao,

DiSn 20. Trinh t'!., tbd t91c cip gia han giiy phep d~y ,tbem,

1. Trinh nr cap giay phep, gia han gi§y phep day them dBi voi dip Tieu hoc va Trung hoc co 56 a) T6 chirc, eli nhan n{>ph6 so .~ Phong Giao due va BaD tac huy~n, thi xii thanh phA noi d?t dia diSm day them, hoc them; Phong Giao due va BaD tao huyen, !hi xii, thanh pha cong khai noi ti~p cong din tai tru sa, phaa cong can be>, cong chirc tiSp nh~ h6 SO' thea quy dinb. b) Trong thm han 03 ngay him viec k~tir ngay Phong Giao due va DaD tao nh~ dil h6 So' hQP l~ cua t6 clnrc, ca ohm xin cap gi§y phep day them va th~ dinh dli di~u kien eip gi§y phep Phong Giao due va Dao tao pha. chuyen h6 so

cua Phong Giao due va Dao tao ve SO' Giao due va DaD tao (qua BQ ph~ MQt elm, 8a Giao due vaBao tao). c) Trong thoi han cham nh~t la 03 ngay viec, kS til ngsy Sa giao due va Dao tao nh~ du h6 so hop 1~xin c~p giay phep day them, hoc them cua clnrc, eel.nhan do Phong Giao due va Bao tao d~ nghi phai thuc hien d.p giay phep day them va gui cho Phong Gino d\1C va BaD tao d~ chuySn a cho t6 chuc,

kern thea Bao cao

thb dinh

lam

ta

d) Trong thoi han cham nMt la 02 ngay him viec, k8 tit ngay Phong Giao due va DaD tao nh~ duoc gidy phep day them cua to chuc,ca nhID do Sa Giao due va Dao tao chuyen d~ Phong Giao due va Dao 410 phai chuyen giay phep day them cho t6 chuc, ca nhan dircc cdp. 2. Trinh ill. c~p gH1y phep, gia han gilly phep day them dBi veri d.p Trung hoc ph5 th~Dg, roe trung hoc l?ha th?ng va cac loai hinh day them khac, a) chuc, ca nhan nQp ho save So' Giao due va DaD tao Ninh Blnh (qua

ea nhan,

BQ pl$ MQt cira),

To

Be,

b) Trong thoi han ch~ nh~t la 05 ngay lam viec, k~ ill nga nh~ dil hB sa hop l~ xin cap phep day them cua t3 chirc, ca nhan, Sa Giao due va Dao tao thim dinh h6 sa va tra k8t qua, cAp gifty phep cho chirc, ca nhan duqc phep day them.

ta

1. To chuc, ca nhan dl!Q'ccap giay phep day them phai nop II:; hi thea quy dinh, p 2. Mire thu phi cap giay phep day them dugc thuc hi~n theo quy dinh cua HQi dAng nhan dan tinh.

f)iS~ 21; L~ ,Phi"cip giiy.{ph~p d9~ them..

......,.

Ie

DrEU ~N

BAo DAM CHAT LUQNG D~ Y THEM HQC THEM

ChU'O'llgIV

f)i~u 22. V~ chuong trinb d,y them 1. Chuang trinh day them ph8i bao dam dUng In\JC dfch day them, hoc them va phai phil hQP vei d6i tirong hoc them. 2. Chuang trinh day them phii ducc ghi trong giiy phep day them.

6

IJi~n 23. Tieu chuin nguOi d,y them 1. C6 phfun. ch~t chich tri va pharo chAt ngh~ nghiep tat. 2. Dat trinh dQ chu~n vB chuyen nganh dao 41.0 rieng d6i v&i ~guai day trong nha wang va co so giao due khac thl ngoai tieu chu§n cbung ve trinh oQ chuyen man quy dinh tai khoan niy thi con phai c6 trinh dQ chuyen mon loai kha ho@.cgioi va hoan thanh nhiem vu duQ'c giao). 3. Khong trong thOi gian bi truy CUll tnieh nhiem hlnh S\I. Bi@n 24. Co: sa vit chit phue V1J cho d~v them, hqc them , Co s6 v~t cbs phnc vu cho day them, hoc them MU.: lap hoc, bang viet, ban ghS anh sang, v~ sinh, di~n rich va nhirng co sa v~t chat khac phai bao d8.m quy dinh ella BQ Giao due va tao va quy dinh v~ v~ sinh tnrong hQC ban hanh theo QuyStdinh s6 122112000/Ql)-BYT ngay 18/4/2000 cua BQ tnnrng b9 y t~.

Baa

DiAu 25. S6 hrQ'ng hqc sinh trong cac lOp hQc them T6i da khong qua 35 hoc sinh d8i voi cac lop ti~u hoc va kheng sinh d6i voi cac lap hoc khac.

qua 4S hoc

I)j~n 26. ~ja t1i~m d,y them, hoc them . 1. Dia diem day them, hoc them trong nha truimg cho hoc sinh duoc chirc tai cac lap hoc trong nha tnreng. 2. Dia diem day them, hoc them ngoal nha tnrong do t6 chic ca nhan to ~, clnrc d~y them ehuan bi dam ban thea quy dinh VB eo v~t chat phuc vu cho day them, hoc them.

to

.

sa

f)i@~ 27. Tho; gian d~y them, hoc them 1. D6i vOi cac lap hoc trong nha tnrong a) cAp Ti~u hoc va Trung hoc co sa: Thoi gian hoc th~m t6i da 02 bu5ilt:uanJl6p (m6i bu5i khong qua 03 tiSt). C~p TIU?g hoc phi; th_ong rue trung hoc 'ph6 thong: Thoi gian h9C them tBi da 03 buoiltuanll6p (moi buoi khong qua 03 tiet), c) On tID tuyen sinh vao l6p 10 trung hoc phi> thong, on -.hi tat nghiep Trung hQC pb6 thong chi diroc t8 chirc rna lap truce ky thi 02 thang, thm gian hQC them Wi da 05 bu6i1tu!n!l6p (m6i bu5i kh6ng qua 04 tiet). d) On thi cao ding, dlili hoc: Cac nha tnreng b6 tri fum gian phil hop voi nguyen ,. eng cua nguoi hoc sao cho khong qua 3 bu6i1tuAnn6p (m~i bu8i khong qua 4 tier). 2. DBi vei cac l6p hoc do 6 clnrc ca Man khac t6 chirc day Item, hoc them ngoai nha tnrong do t6 chirc, ca chan thea thl$l v6i ngiroi hoc v@ tlnri gian day them, hoc them cho phu hop v6i diSu ki~n co v~t ch§t vi sire kh6e cua hQC sinh.

?

f36

sa

vE Mire THU vA sir D1}NG TIEN

Cheong V

HQC

THEM

f)i~u 28. Mile thu tiin hoc them 1. BBi v6i cac lap day hQC them trong nha tru~ va CO' giao due khac: a) Giao due Tieu hoc: 2.000dlmQt hoc sinhlmQt tiet hoc, b) Giao due Trung hoc co so: 2.000d/mQt hoc sinhlmQt tiBt hoc.

them'.

sa

7

...-

----

c) Giao due Trung hoc ph6 thong: 2.S00d/mQt hoc s~m9t ti.~hQc. d) D6i vcri nhUng lap hoc phu dao hoc sinh hoc hrc yeu, kern; hai d~Ong hoc sinh gi6i, hoc sinh khuYSt t~t kh8ng ap dung mire thu qu:r dinh tai diem a, b, c Khoan 1 Di~u nay. 2. H8i veicac lap day them. hoc them ngoai Dba nu6ng rmrc thu do nguoi day va nguei hoc thoa thu~ nhung khong cao h~ 130% so v6i mire thu cua timg d6i tuong quy diM tai diBm a b, C Khoan 1 Dieu nay.

co

Bi~u 29. Qnin If va sir dqng tiSn d'lY t~em hQc them . 1. Nha tnrong, co so glaD due khac va to chtrc, ca nhin mae to chirc day them, hcc them co thu tiBn phai tlnrc hi~n dUng quy dinh quar lj tai ehlnh eua
nha nuoc,

c) Chi 100/0 chochi tra ti~n di~~ mroc, v~ sinh, mua sfun till li~u, dung cu day hoc, hao mon tai san; ., d) Chi 20/0 cho cong tac quan Ii day them hoc them ve So' Giao due va Dao tao (d5i vei cAp 1HPT, BTIHP1). Rieng c~ TiBuhQc va Trung hoc co so chi 1% Phong Giao due; 1% vS Sa Giao due dB thuc c6ng tac quen Ii day them hoc them. 3. TiBn thu cua cac d6i nrong hoc them khac do t6 elnrc ca nhan t6 clnrc ~y them, hoc them ngoai nbS. tnnmg duoe sir dung nhu sau: a) Chi cho ngtmi true ti~p giang d~y se dtroc thoa tbu€n giita nguoi day va 16 chirc, ca nhan co lap d§ t6 elnrc iWy them hoe them; . b) Chi 3% eho cong tac quan li d~y them hoc them v@ Sa Giao due va Baa tao (rieng tnrong hop ~y them hoc them thuQc chuang trlnh Ti~u hQC va Trung hoc co sa chi 1% vB phong Giso d\1C va Baa tao; 2% DQP vB Sa Giao due va Dao tao).

2. Tien thu ella d6i nreng hoc them do nha wang va cac co sa giao due khac dUng ra t6 ehuc rna trong nha tnreng, CO' ,so'giao due duQ'c ill dung nlnr san: a) Chi 80% cho giao vien true ti@pgiang day; b) Chi 8% eho cemg tac quan Iitai co sa;

ve

hicm

tra

THANH

lCIEl\I

Cb lfO'llg VI TRA vA xit

LY VI PRAM •

sinh lieu hoc va

hap ~ them, hoc them trong nha truong); 6. Gilly XRC nhan cUa To tru6ng t5 dan ph6 ho~c Truimg[ho~ UBND xa, phooag, thi trin noi ~t lap ~ them (d6i w!ti tk;cy them ngDai
tnrong'

Cac t3 clnrc, eli nh.§n ~y them ehiu S\l kiem tra cua: T6 coog me lien nganh; So' Giao due va Dao tao; phong Giao due va Bao tao; Thu wOng eac don vi tnrong hQC.H6 sa phai xuit trlnh khi duoc ki~m tra: · rzao :. 1. /"'_!!:. ph.ep day them d 0 S'a Gi' duc va I:\' taocap; vnay . • . ~L. . ao 2. Ki hoach, nQi dung chuang trinh day them, thoi lU'Q1lg cUamBi buBi day; 3. D~ sach giao vien thamgia d~ythem (il6i1l6i t6 chzrc. ccrsagiao due); " .. ' •.; 4• H0 so tID Chinh ~. Bon d@nghi ella phu huynh hoc sinh cho con em hoc them (d6i vm hoc
&

f}i~u 30. Vi~c thanh tra, kiSm tra

nha truong).

xom va ella

8

pham ~S day them, hoc them diroc thuc hi~n thea E>i~u12 cua Quy dinh ban hanh kern thea Quyet dinh s6 0312007/QD-BGOOT ngay 31 thang 01 nam 2007 ella BQ mrong B¢ Giao due va DaD ~J Vi~c xii

DiSu 31. Xir IS"vi pham

ly vi

.. "" TM. UY BAN NHAN DAN
~~~CHUTJCH

#

lIT; CHi! nCB

9

MauMl
SOGD&DT NINH BIND BON Vl: .
C(>NG HoA XA HOI em) NGHiA ~T NAM DQc h)p - TlJ do .. H,nh p hue

Ninl; Binh, ngily ... tJuing ... ndm 20 ....

TInb hlnh d~y them, he;>cthem trang nba tntfmg

BAocAo

K.inh giri_;

,

,

_.

1. Baa cao noh hinh d~y them hoe them S

TT
1 2

Loai hlnh d,y them

Khoi

L6p

SO.d·.· S6oe;>c .. a.t.yi€t
.. sinh

T_ oan. _

Mon

Kinh
..... '.

VAn a

phi thu

2. Danb sach giao vien d,y them S Ho va ten
Trinh de) da~ tae Chuyen ng.anh dao~o Day

Loai
LOp hlnh d~y them

TT
1 2

mon

Thu trmmg :too vi (Ki, glli ro ho ten - d6ng ddu)

CO

G HoA xA H(H em) NGIDAVI~T N
DQc l~p- TI! do - H~nb phuc Ninh Binh, ngay

(Mall M2)

thang ... niim 20 ....

f)ONDtNGIq CAP (HO~C GlA ILW) GIA Y PHEP D~ Y THEM (Dung cho Iii chile, Ctl nhdn, co sll gitio due xin. cap jJhep)
"....,. .~ .., A

Kinh girl:

Sa Giao

due va 1>30 tao Ninh

BID

Ten

to chrrc (ca nhan):

.

D!a chi:
Sf)

.
.

dien thoai lien lac:

San kill nghien ctru Quy dinh vt day them hoc them eua B() Giao due tao ban hanh kern thea Quyet dinh s6 03/2007/QD-BGDDT them hoc them tren dia

va Dao

va

Quyet dinh s6
ca'p (gia

...... /2010/QD-UBND ngay ... thang ... nam 2010 ban hanh Quy dinh quan If day

ban tinh Ninh

Sinh chting tOi (toi)

de nbhi dugc

han) giay phep day them. ell duoccac co quan c6

!ham quyen cho phep thtrc hien day them va cap phep,
hien day du, nghiem rue cac Quy dinh ve day them

ehUng t6i (toi) xin cam

dean thuc

hQC them cua B¢ GD&DT; Quy dinh ve day them h9C them cua UBND tinh va dim baD

ve ket qua, chat hrong day them, hoc them cho nguOi hoc. X3c nhan cua thu lntemg don vi trlnh dQ chuyen mOD (Db, v6i guio vien dang day trong nM tnt/mg)

ve

(Kl, ghi

ro h9 len, dong ddu)

(c3 nhan) de ngh] cap ghlY phep {Ki, ghi ro ho len. dong ddu . neu co)

Tho trudng

C6NG BoA xX HC)fcm) NGHIA VItT NAM . . DQc b},p - T~ do ..H~nb phuc
--

""

-

(1v1au M3)

N(>I DUNG CHTJONG TRiNH D~ Y THEM, HQC THEM
Ten co sa d~y them.., ..,
D'~a di~m daythem: .." Di~n thoai lien h~; 1. CO' , " ' " ' _ . .

Kt HO~CH,.

'
trong d6:
.

, phong Ioai:
.'
.o ••• .o"

. _
_ ••••••••••••••

sa v~t chat
.

56 phong hoc:

' , T9:'t ca di~~ klen v~ co sa v~t chi1't va lap hQC dam ba.o yeu ca.n t~ Quy dinh v~ v~ sinh truong hoc ban hanh kern thea Quy~'t dinh s6 1221/2000/QD-BYT ngay 18/4/2000 cua B¢ truang 139 Y teo
•••••••••••••••• , •••• ' •••••••

cae tbi€t bi khac:

,

phong loai;

"

,.,., 2 ..m
,

" m·

2

2. K€ bo~cb, Dqi dung ebl10llgtrlnb

d~y tbem (D{t kiln)

BuOi

Ngay, thang,

Thm
gran day

S6 lap

Dam

T ng so HS

6

56 ti@'V budi

NOi dung

I. MOn ..... LOp ......
1

2

n. MOn
I 2

..... LOp .... . , .

HQc phf: .., d6ng/tiet hQc/hQc sinh (ghl £0 thea limg c(p). 3. Daub 53ch trfch yeu Ii licb giao vien d:;ty t.hem (D(}l vdi ld chuc. ca gido
capphip) SIT 1
2 HQ

sa

dljC

xin

v.a ten

thuOo.g t:ni

Oia chi

Don vj

Trinb d¢

cOng tac

dao tao

Chuyeu nganh dan tao

mOn

D~y

Chtlt1Dg

trinh ca'p hoc

4. Danb sach nguOi hoe TruCtng
Kften

................... , ngdy ..... thdng ... nam 20 ....

de nghic3'p, gi3y pbep {Ki, ghi ro hfJ len- d6ngddu)

T6 chuc (d nhAn)