P. 1
Kinh tế lượng

Kinh tế lượng

|Views: 238|Likes:
Được xuất bản bởikam1kaze
thống kê kiểm định mô hình hồi qui
thống kê kiểm định mô hình hồi qui

More info:

Published by: kam1kaze on Oct 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2015

pdf

text

original

GVHD : Nguyễn Quang Cường

MỤC LỤC
Phần I : CƠ SỞ LÝ LUẬN.................................................................................................2
I.1.Vấn đề nghiên cứu ............................................................................................2
I.2.Lí ! ch"n đề #$i.................................................................................................2
I.%.&'nh ngh(a c)c *i+n #,!ng -inh #+ h"c................................................................2
Phần II : THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH
II.1. ./y 0ng 12 h3nh .......................................................................................................%
II.2. 42 #5 67 8i9u.................................................................................................................%
II.%. :h/n #ích -+# ;u5 #h0c nghi91..........................................................................%
II.<. =h7ng -ê 12 h3nh............................................................................................<
II.>. ?i@1 đ'nh gi5 #hi+# A$ đ)nh gi) 1ức đB ChD hEC cFa 12 h3nh........................>
Phần III : I!M Đ"NH VÀ H#C PHỤC CÁC HI$N T%&NG T'(NG MÔ HÌNH
H)I *U+...............................................................................................................G
III.1. 4a #,Hn #ưIng ;uan........................................................................................G
III.2. ?i@1 đ'nh 60 #Jn #Ki cFa đa cBng #uy+n..........................................................G
III.%. ?i@1 đ'nh ChưIng 6ai 6ai 67 #hay đLi.............................................................M
III.%.1.?i@1 đ'nh 12 h3nh *an đNu....................................................................M
III.%.2 ?i@1 đ'nh 12 h3nh 6au -hi đO 8!Ki *P *i+n.............................................M
III.<. ?i@1 đ'nh =0 #ưIng ;uan..............................................................................M
III.>. ?i@1 đ'nh c)c *i+n cQ 5nh hưRng đ+n 12 h3nh -h2ng...................................S
Phần IV : ẾT LUẬN......................................................................................................11
PHỤ LỤC .........................................................................................................................12
=,ang 1
GVHD : Nguyễn Quang Cường
Phần , : CƠ SỞ LÝ LUẬN
I-.-Vấn đề nghiên cứu: =hT nghi91 U/y 0ng 12 h3nh -inh #+ 8ưEng đ@ Ch/n #ích nhVng #)c
đBngW 5nh hưRng cFa #Lng gi) #,' nhHC -hXuW/n 67W chY 67 gi) #iêu DngW #Z 89 8K1 Ch)# đ+n
#Lng 65n ChX1 ;u7c nBi cFa %2 nư[c #,ên #h+ gi[i n\1 2]]M.
I-/.Lí do chọn đề tài:
^ =,ư[c h+#Wc_ng như nhưng 12n h"c -h)c 1$ ch`ng a1 đều cQ *$i #h0c h$nh
nhQ1W12n ?inh #+ 8ưEng c_ng AHy.NhHn #hấy đề #$i nhQ1 12n ?inh #+ 8ưEng cQ 8iên ;uan
đ+n 8(nh A0c -inh #+W#,!ng 8`c #31 hi@u nhVng gi) #,' cQ 8iên ;uan đ+n nền -inh #+ 6b gi`C ch!
ch`ng a1 hi@u #hấu đ)! hIn nhVng đKi 8ưEng ấy 8$ *5n chấ# 8$ như #h+ n$!W;uan h9 A[i nhau
như #h+ n$! A$ đJng #hời 6b gi`C ích ch! Ai9c nghiên cứu c)c 12n h"c -h)c như -inh #+ A(
12WAi 12cc_ng như ch! c2ng Ai9c 6au n$y.
^Vi9# Na1 nQi ,iêng A$ #h+ gi[i nQi chung đang #i+n 8ên ;u) #,3nh hBi nhHC -hu
A0cWhBi nhHC ;u7c #+ điều đQ #K! nên 60 #huHn 8Ei Aề ;uan h9 ;u7c #+Wh"c #HC Ch)# #,i@n A$
8ưu #h2ng *u2n *)n h$ng hQa #,R nên ễ $ng hIn
^ N\1 2]]M 8$ 1B# n\1 đNy *i+n đBng Aề -inh #+:-hFng h!5ng #$i chính #!$n cNu
-h2ng nhiều #h3 í# c_ng ch'u 5nh hưRng đ+n #Lng gi) #,' nhHC -hXuW chY 67 gía #iêu Dng A$ #Z
89 8K1 Ch)# cFa hNu h+# c)c nư[c #,ên #h+ gi[i
^Cu7i cDngWn\n 2]]M 8$ n\1 đNy-hQ -h\n nhấ# cFa hNu h+# c)c nư[c #,ên #h+ gi[i
#,!ng -hi đQ Aấn đề /n 67 c_ng 8$ nB# đề #$i nQng hLi.
Vi9c nghiên cứu nhVng #)c đBng cFa cFa #Lng gi) #,' nhHC -hXuW/n 67W chY 67 gi) #iêu
Dng A$ #Z 89 8K1 Ch)# gi`C #a *i+# đưEc 1ức đB 5nh hưRng cFa ch`ng đ+n #Lng 65n ChX1
;u7c nBi 8$ như #h+ n$!.=h2ng ;ua Ai9c #31 hi@u 8d #huy+# c_ng như nhVng chY #iêuW hi@u
đưEc nhVng đec đi@1W #ính chấ# A$ Uu hư[ng Ch)# #,i@n đ@ #f đQ đưa ,a nhVng đ'nh hư[ngW
gi5i Ch)C #7i ưu nhấ#.
&Q 8$ 8í ! nhQ1 ch`ng a1 ch"n nghiên cứu đề #$i n$y.
I-0- Đ1nh n2h34 564 575 89:n ;<=n2 >9nh ;: h?5
=Lng 65n ChX1 ;u7c nBi hay G@P gAi+# #h# cFa G,!66 D!1a6#ic :,!uc#i 8$ gi) #,'
#ính *jng #iền cFa #ấ# c5 65n ChX1 A$ 'ch Ak cu7i cDng đưEc 65n Uuấ# ,a #,!ng ChK1 Ai 1B#
8Onh #hL #,!ng 1B# -h!5ng #hời gian nhấ# đ'nhW #hường 8$ 1B# n\1. GD: 8$ 67 đ! Aề gi) #,'
cFa h!K# đBng -inh #+ ;u7c gia.
&@ #ính GD:W người #a 6T kng ,ấ# nhiều c)c V 8i9u 6I cấCW đưEc #HC hEC #f c)c nguJn #h7ng
-ê Ln đ'nh -h)c nhau. 4kc #iêu cFa Ai9c #ính GD: 8$ #HC hEC c)c #h2ng #in ,ời ,Kc 8Ki #h$nh
1B# c!n 67 *jng #hư[c đ! #iền #9W Aí k &Jng Vi9# Na1 gVN&i hay đ2^8a 4l gmn D!88a,i ^^
c!n 67 nQi 8ên gi) #,' cFa #Lng #h@ c)c h!K# đBng.
=,ang 2
GVHD : Nguyễn Quang Cường
Phần II: THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH
II-.- ABC DEn2 FG hHnh
42 h3nh gJ1 < *i+n:
^ oi+n Chk #huBc : =Lng 65n ChX1 ;u7c nBi GD: g&In A' #ính: #Z đ28a 4li
^ oi+n đBc 8HC : p =Lng gi) #,' nhHC -hXu I: g&In A' #ính : #Z đ2 8a 1li
p D/n 67 : g&In A' #ính : Ng$n ngườii
p ChY 67 gi) #iêu Dng I g &In A' #ính: q i
p =Z 89 8K1 Ch)# ? g &In A' #ính : q i
G@P
9
I J
.
K J
/
IP
9
KJ
0
P
9
K J
L
I
9
K J
M

9
KV
9
II-/- MG ;N OP Q9RS
^ n7 8i9u #31 đưEc #f c)c #,ang ra* : h##C:ssAi.ri-iCaia.!,gsri-isDanht6
qC%qu1cht;uqv1qooqS1ctgiat#ha!tGD:tg:::itnqC<qM%1t2]]M
h##C6:ssrrr.cia.g!As8i*,a,ysCu*8ica#i!n6s#ha^r!,8^wac#*!!-sga!6sn8.h#18
h##C:ssan.ri-iCaia.!,gsri-isC!,,uC#i!nt:a,caC#i!n6tInaU
h##C:ssan.ri-iCaia.!,gsri-isLi6#t!wtc!un#,ia6t*ytC!Cu8a#i!n
^ o5ng 67 8i9u :g .a1 *5ng 1 ChNn Chk 8kci
^ 47i ;uan h9 giVa c)c *i+n g.a1 *i@u đJ 1W2W% ChNn Chk 8kci
II-0- PhBn ;T5h >:; USN ;hE5 n2h9RF

?+# ;u5 chKy 12 h3nh #f ChNn 1ề1 vAiar6 g.a1 *5ng 2 ChNn Chk 8kc i
 42 h3nh hJi ;uy #Lng #h@ :
g:xyi GD:
i
z
β
1
p
β
2
I:
i
p
β
%
:
i
p β
4
I
i
p {
>
?
i
pV
i
 42 h3nh hJi ;uy 1|u:
VS'WX G@P
9
I

1
β
K

2
β
IP
9
K β
}
0
P
9
K
<
βI
9
K J
M

9
K Y
9
V Y
9
QZ [\5 Q[]n2 564 V
9
X
VS'WX G@P
9
I - 520.0262 K 5.537833 IP
9
K

0.001936P
9
^ 85.67018 Ii + 35.41931
9
K Y
9
 ~ ngh(a cFa c)c h9 67 hJi ;uy:
o &7i A[i

1
β
z - 520.0262 cQ d ngh(a 8$ #Lng gi) #,' nhHC -hXuW/n 67W chY 67 gi)
#iêu DngW #Z 89 8K1 Ch)# đJng #hời *jng ] #h3 GD: đK# gi) #,' 8[n nhấ# 8$
520.0262 #Z đ2 8a 4lsn\1.
=,ang %
GVHD : Nguyễn Quang Cường
o &7i A[i

2
β
z 5.537833 cQ d ngh(a 8$ -hi /n 67W chY 67 gi) #iêu DngW #Z 89 8K1
Ch)# -h2ng đLi A$ n+u #Lng gi) #,' nhHC -hXu #\ng ggi51i 1 #Z đ28a 4lsn\1 #h3
GD: #\ng ggi51i 5.537833 tỷ đôla Mỹ/năm.
o &7i A[i

%
β
z 0,001936 cQ d ngh(a 8$ -hi #Lng gi) #,' nhHC -hXuW chY 67 gi) #iêu
DngW #Z 89 8K1 Ch)# -h2ng đLi A$ n+u /n 67 #\ng ggi51i 1 ng$n ngườisn\1
#h3 GD: #\ng ggi51i 0,001936 tỷ đôla Mỹ/năm.
o &7i A[i
<
βz - 85.67018 cQ ngh(a 8$ -hi #Lng gi) #,' nhHC -hXuW /n 67W #Z 89
8K1 Ch)# -h2ng đLi A$ n+u chY 67 gi) #iêu Dng #\ng ggi51i 1 qsn\1 #h3 GD:
gi51 g#\ngi 85.67018 tỷ đôla Mỹ/năm.
o &7i A[i
>
β
z 35.41931 có ý ngha l! "h# #Lng gi) #,' nhHC -hXuW /n 67W chY 67
gi) #iêu Dng -h2ng đLi A$ n+u #Z 89 8K1 Ch)# #\ng ggi51i 1qsn\1 #h3 GD:
#\ng ggi51i 35.41931 tỷ đôla Mỹ/năm.
II-L- ThPn2 >_ FG hHnh
C)c 67 8i9u #hu #hHC đO đưEc nhQ1 #h7ng -ê 8Ki *jng vAiar6 như 6au:
II-M- 9`F a1nh 29N ;h9:; bZ a7nh 297 Fc5 ad ehf h]e 564 FG hHnh
II-M-.- HR OP ;hS a[]5 ;g hZF hh9 USC 5i ehf h]e b\9 Qj ;hSC:; >9nh ;: >hGn2 k
-Hệ số chặn:
?i@1 đ'nh gi5 #hi+# :
=
] :
] :
1 1
1 ]
β
β
H
H
=iêu chuXn -i@1 đ'nh : # z
i g
1
1 1
β
β β


se


z
S%SW%<MG
] ^ >2]W]2•2 ^
z ^]W>>%•2S
=,ang <
GVHD : Nguyễn Quang Cường


i 2G g
]2> . ]
i > %2 g
2 s
t t =

α
z2W]>1M%
V3
>>%•2S W ] = t

i 2G g
]2> . ]
i > %2 g
2 s
t t =

α
z 2W]>1M%
 ChấC nhHn ]
H


β
1
z ]

H9 67 chen -h2ng cQ d ngh(a
-Hệ số góc :
 ?i@1 đ'nh gi5 #hi+#:<

] :
] :
2 1
2 ]
β
β
H
H
=iêu chuXn -i@1 đ'nh :
]W<M•>>>
] ^ >W>%GM%%
i g
2

2 2
=

=


β
β β
Se
t
z 11W%M1G2]


i 2G g
]> W ]
i > %2 g
t t =

α z 1WG]%2MM
V3 # z 11W%M1G2] l ^
i 2G g
]> W ]
i > %2 g
t t − =

α z 1WG]%2MM
 chấC nhHn ]
H


2
β
]

?h2ng ChD hEC A[i 8d #huy+# -inh #+ g?hi nhHC -hXu #\ng
z‚ GD: 6b gi51i
 ?i@1 đ'nh gi5 #hi+#<

] :
] :
% 1
% ]
β
β
H
H
=iêu chuXn -i@1 đ'nh :
]W]]]G2>
] ^ ]W]]1S%•
i g
%

% %
=

=


β
β β
Se
t
z 2W•G]%<M


i 2G g
]> W ]
i > %2 g
t t =

α z 1WG]%2MM
V3 # z 2W•G]%<M ‚ ^
i 2G g
]> W ]
t
z1WG]%2MM
ChấC nhHn ]
H


%
β
]

:hD hEC A[i 8d #huy+# -inh #+
 ?i@1 đ'nh gi5 #hi+#>

] :
] :
< 1
< ]
β
β
H
H
=iêu chuXn -i@1 đ'nh :
112W2>M•
M>W•G]1M
i g
<
<

<
=

=


β
β β
Se
t
z ]WG•%1>]

i 2G g
]> W ]
i > %2 g
t t =

α z1WG]%2MM
=,ang >
GVHD : Nguyễn Quang Cường

V3 # z ]WG•%1>] m
i 2G g
]> W ]
i > %2 g
t t =

α z 1WG]%2MM
 ChấC nhHn ]
H
 <
β
≤ ]

:hD hEC A[i 8d #huy+# -inh #+
 ?i@1 đ'nh gi5 #hi+#

<

] :
] :
>
1
> ]
β
β
H
H
=iêu chuXn -i@1 đ'nh :
> ] W • < S 1 2
] ^ % > W < 1 S % 1
i g
>

> >
=

=


β
β β
S e
t
z ]W•SS%]M


i 2G g
]> W ]
i > %2 g
t t =

α z 1WG]%2MM
V3 # z ]W•SS%]G ‚ ^
i 2G g
]> W ]
t
z1WG]%2MM
ChấC nhHn ]
H


>
β
]

:hD hEC A[i 8d #huy+# -inh #+
II-M-/ Đ= ad ehf h]e 564 FG hHnh
x
2
z0,881281 g#ha! *5ng 1 Chk 8kci
p 42 h3nh cQ ChD hEC -h2ng ƒ
?i@1 đ'nh gi5 #hi+# :>
=
] :
] :
2
1
2
]
R H
R H

g ]
H
: 42 h3nh -h2ng ChD hEC „
1
H
: 42 h3nh ChD hEC i
=iêu chuXn -i@1 đ'nh:
2
2
1 1 R
R
k
k n
F

×


= z >]W1]•S<M
y
α
g - … 1„ n ^ -i z y
]W]>
g<„2Gi z 2WG2GG•>
V3 : y ‚ y
α
g - … 1„ n ^ -i

o)c *P ]
H
W #ức 8$ 12 h3nh hJi ;uy 8$ ChD hEC
Phần III : I!M Đ"NH VÀ H#C PHỤC CÁC HI$N T%&NG T'(NG
MÔ HÌNH H)I *U+
III- .- M4 ;<nn ;[on2 US4n: g.a1 *5ng % ChNn :hk Lkci
=,ang •
GVHD : Nguyễn Quang Cường
.a1 U†# ;ua 1a #,Hn #ưIng ;uan cFa c)c *i+n :
^ =ưIng ;uan giVa chY 67 gi) #iêu Dng gIi A$ #Z 89 8K1 Ch)# g?i 8$ #hấC nhấ#W1ang ấu
/1 ^]W•>]<M] g#ức cQ 17i ;uan h9 #Z 89 ngh'ch A[i nhaui.
^ =ưIng ;uan giVa #Lng gi) #,' nhHC -hXu g.2i A$ D/n 67 g:i 8$ ca! nhấ# ]W%2GM•>.

III-/- 9`F a1nh OE ;hn ;p9 564 a4 5dn2 ;SC:n
HJi ;ui 12 h3nh I: Chk #huBc A$! /n 67g:iWchY 67 gi) #iêu Dng gIi A$ #Z 89 8K1 Ch)#
g?i đ@ -i@1 đ'nh 12 h3nh *an đNu cQ hi9n #ưEng đa cBng #uy+n -h2ng-
42 h3nh hJi ;uy Chk:
I:
i
z
α
1
p
α
%
:
i
p
α
<
I
i
p
α
>
?
i
pV
i
HJi ;ui 12 h3nh hJi ;uy Chk #ha! I: g .a1 *5ng < ChNn Chk 8kci
2
2
R → z 0,311678
=a cQ -‡z -^1z <W n z %2
y z
2
2
2
2
1
1 ˆ
ˆ
R
R
k
k n

×


z <W22•212
y
]W]>
g<W2Mi

z 2.714076
y ‚ y
α
g-‡^1„ n^-‡i

VHy 12 h3nh *an đNu cQ #Jn #Ki hi9n #ưEng đa cBng #uy+n.
 q9Rn eh7e >hr5 ehs5:
L!Ki *P *i+n : h!ec I -hPi 12 h3nh *an đNu.
 HJi ;uy 8Ki 12 h3nh #,!ng đQ 8!Ki *P *i+n :: g.a1 *5ng > ChNn :hk 8kci
42 h3nh hJi ;uy đO 8!Ki *P : :
G@P
9
I 0/0-MMt0K u-vM/Lv0IP
9
^ /vM-tLtLI
9
K /.-uw/tw
9
K V9
 x
2
8!Ki :
z ]WM<SS2G
 HJi ;uy 8Ki 12 h3nh #,!ng đQ 8!Ki *P *i+n I: g.a1 *5ng • ChNn :hk 8kci
42 h3nh hJi ;uy đO 8!Ki I :
G@P
9
I ^..w0-/ttK M-Lt0twvIP
9
K v-vv/.MtP
9
KMx-/xuMv
9
KV
9
z‚x
2
8!Ki ?
z ]WMGMG2]
n! 6)nh x
2
R 2 12 h3nh hJi ;uy 8Ki #a #hấy x
2
8!Ki :
€ x
2
8!Ki I
VHy 8!Ki *P *i+n I ,a -hPi 12 h3nh #h3 12 h3nh 6b #7# hIn .
III-0- 9`F a1nh eh[on2 O49 O49 OP ;h4C ay9:V @fn2 >9`F a1nh zh9;YX
=,ang G
GVHD : Nguyễn Quang Cường

III-0-.-9`F a1nh FG hHnh 84n aầS VAYF 8Nn2 w ehần Phs Qs5X
Gi5 6T H
!
: :hưIng 6ai cFa 6ai 67 -h2ng đLi.
nT kng -i@1 đ'nh ‰hi#a: n.x
2
z 2>WM•>MM
n.x
2
z 2>WM•>MM ‚ χ
2
g].]>W1<i
z 2%W•M<M : o)c *P H
]
W ngh(a 8$ cQ #Jn #Ki ChưIng 6ai cFa
6ai 67 #hay đLi.
III-0-/ 9`F a1nh FG hHnh O4S >h9 a{ Q=p9 8| 89:n VAYF 8Nn2 t ehần Phs Qs5X
Gi5 6T H
!
: :hưIng 6ai cFa 6ai 67 -h2ng đLi.
nT kng -i@1 đ'nh ‰hi#a: n.x
2
z 2%W%221G
n.x
2
z 2%W%221G ‚ χ
2
g].]>WSi
z 1•WS1S : ChấC nhHn H
!
W ngh(a 8$ cQ ChưIng 6ai cFa 6ai
67 #hay đLi.
III-L- 9`F a1nh TE ;[on2 US4n
 9`F a1nh @S<89n z4;O=n
.†# 12 h3nh hJi ;uy :
vgGD:sI:W:WIW?i z
β
1
p
β
2
I:
i
p
β
%
:
i
p β
4
I
i
p {
>
?
i
pV
i
Gi5 #hi+# H
]
: ?h2ng cQ #0 #ưIng ;uan ưIng h!ec /1.
=a cQ:
z

∑ −

2
2
1
i g
i
i i
e
e e
z 1WG>G22•
A[i nz%2 „ >q Š =
=,ang M
GVHD : Nguyễn Quang Cường
- z >

-ˆ z > ^ 1z <

=,a *5ng #a cQ:
L
z1W1GG

m
z 1WG%2

m
< …
mm
€ € <^
m
z‚ #ha! ;uy #hc -i@1 đ'nh #h3 #a -h2ng *)c *P H
]
⇒42 h3nh -h2ng cQ #0 #ưIng ;uan ưIng h!ec /1.
III-M- 9`F a1nh 575 89:n 5i Nnh h[}n2 a:n FG hHnh >hGn2
.†# 60 cNn #hi+# cFa c)c *i+n:
~IP:
?&G= :
=
] :
] :
2 1
2 ]
β
β
H
H
=a cQ :
]W<M•>>>
] ^ >W>%GM%%
i g
2

2 2
=

=


β
β β
Se
t $ 11W%M1G2]

i 2G g
]2> . ]
i > %2 g
2 s
t t =

α
z2W]>1M%
z‚
t

i 2G g
]2> W ]
t
⇒*)c *P H ] ⇒*i+n I: cQ 5nh hưRng đ+n 12 h3nh.?h2ng đưEc *P đi *i+n I: #,!ng
12 h3nh.
~q9:n P:
?&G= :
=
] :
] :
% 1
% ]
β
β
H
H
=a cQ :
]W]]]G2>
] ^ ]W]]1S%•
i g
%

% %
=

=


β
β β
Se
t
z 2W•G]%<M

i 2G g
]2> . ]
i > %2 g
2 s
t t =

α
z2W]>1M%

t

i g
2
k n
t

α
=,ang S
GVHD : Nguyễn Quang Cường
⇒o)c *P H ] ⇒*i+n : cQ 5nh hưRng đ+n 12 h3nh.?h2ng đưEc *P đi *i+n : #,!ng
12 h3nh
~q9:n I
?&G= :
=
] :
] :
< 1
< ]
β
β
H
H
=a cQ :
112W2>M•
M>W•G]1M
i g
<

< <
=

=


β
β β
Se
t
z ]WG•%1>]

i 2G g
]2> . ]
i > %2 g
2 s
t t =

α
z2W]>1M%
z‚
t

i g
2
k n
t

α
z‚ chấC nhHn H
]
W #ức 8$ *i+n I -h2ng 5nh hưRng đ+n 12 h3nhW cQ #h@ *P đi #,!ng
#,ường hEC cNn #hi+#.
~q9:n
?&G= :
=
] :
] :
> 1
> ]
β
β
H
H
=a cQ :
>]W•<S12
] ^ %>W<1S%1
i g
>

> >
=

=


β
β β
Se
t
z ]W•SS%]M

i 2G g
]2> . ]
i > %2 g
2 s
t t =

α
z2W]>1M%
z‚
t

i g
2
k n
t

α
z‚ chấC nhHn H
]
W #ức 8$ *i+n ? -h2ng 5nh hưRng đ+n 12 h3nhW cQ #h@ *P đi #,!ng
#,ường hEC cNn #hi+#.
Phần IV : ẾT LUẬN
.-Tg nh•n2 >9`F a1nh } ;<_n ;4 5i ;h` <€; <4 Fd; OP >:; QSnn O4S:
^ =Lng gi) #,' nhHC -hXuW/n 67W chY 67 gi) #iêu DngW #Z 89 8K1 Ch)# 5nh hưRng đ+n #Lng
65n ChX1 ;u7c nBi cFa %2 nư[c #,ên #h+ gi[i n\1 2]]M
^ 42 h3nh 80a ch"n ChD hEC A[i 8í #huy+# -inh #+
^ I:W :W IW ? U)c đ'nh đưEc MMW12M1 q 60 *i+n đBng cFa GD:
=,ang 1]
GVHD : Nguyễn Quang Cường
^ 42 h3nh *an đNu cQ hi9n #ưEng đa cBng #uy+n A$ đQ 8$ hi9n #ưEng đa cBng #uy+n
-h2ng h!$n h5!W -hhc Chkc *jng c)ch 8!Ki *P *i+n : A$ I -hPi 12 h3nh g#,!ng đQ *P I
#7# hIn i.
^ 42 h3nh cQ hi9n #ưEng ChưIng 6ai 6ai 67 #hay đLi
^ 42 h3nh -h2ng cQ hi9n #ưEng #0 #ưIng ;uan ưIng h!ec /1.
^ ?h2ng #h@ *P *i+n I:W : ,a -hPi 12 h3nh
^ CQ #h@ *P *i+n IW ? ,a -hPi 12 h3nh #,!ng #,ường hEC cNn #hi+#.
/- H[\n2 F} <dn2
=ha! ;uan đi@1 cFa nhQ1 đ@ #\ng GD: #,!ng 1B# nư[c #h3 Ch5i hKn ch+ nhHC -hXuW
-huy+n -hích người /n #iêu Dng h$ng #,!ng nư[c.
0- Hpn 5h: 564 8Z9
CQ #h@ đưa #hê1 1B# 67 *i+n nVa A$! 12 h3nh đ@ đB ChD hEC cFa 12 h3nh #\ng
8ênW #uy nhiên 8$1 như AHy 12 h3nh 6b Chức #KC hInW cQ #h@ 6b cQ nhiều -huy+# #H# hIn
g/y -hQ -h\n #,!ng Ai9c -i@1 đ'nh .
D! n\ng 80c *5n #h/n cFa 1‹i #h$nh Aiên #,!ng nhQ1 cŒn hKn ch+W nên đề #$i
-h2ng #,)nh -hPi nhVng #hi+u 6Q#. NhQ1 ,ấ# 1!ng nhHn đưEc nhVng đQng gQC d -i+n A$
Chê *3nh cFa #hNy c2 A$ c)c *Kn đ@ ch`ng #2i -'C #hời nh1 *h# A$ cFng c7 -i+n #hức.
<. L•9 5NF on
NhQ1 ch`ng a1 Uin ch/n #h$nh c51 In #hNy Nguyễn Quang Cường đO #Hn
#3nh gi`C đ• A$ #,ang *' ch! ch`ng a1 nhVng -i+n #hứcW -l n\ng cNn #hi+# đ@ ch`ng a1
h!$n #h$nh đề #$i n$y.
>.TZ9 Q9RS ;h4F >hN=
^ Gi)! #,3nh ?inh #+ 8ưEngW hư[ng |n *)! c)! đề #$iW hư[ng |n 6T kng c)c ChNn
1ề1 #h7ng -ê -inh #+ cFa #hNy Nguyễn Quang Cường^ &Ki h"c Duy =/n.
^ C)c ra*6i#a : rrr.ri-iCaia.!,g
rrr.cia.g!A
PHỤ LỤC
q9`S ah . : MP9 US4n hR 29•4 5h‚ OP 297 ;9_S Dfn2VALX bZ ;ƒ QR QpF eh7; VAMX
=,ang 11
GVHD : Nguyễn Quang Cường
q9`S ah /: MP9 US4n hR 29•4 ;yn2 297 ;<1 nhne >h„S VA/X bZ ;ƒ QR QpF eh7; VAMX
q9`S ah 0: MP9 US4n hR 29•4 ;yn2 297 ;<1 nhne >h„S VA/X bZ DBn OP VA0X
qNn2 .^ qNn2 OP Q9RS b… G@P, SNn Q[]n2 nhne >h„SVIPX, @Bn OPVPX, Ch‚ OP 297
;9_S Dfn2VIX, Tƒ QR QpF eh7;VX 564 0/ n[\5 n†F /vvt
STT T_n n[\5 G@PV+9X IPVA
/9
X PVA
09
X IVA
L9
X VA
M9
X
1
%&a#n
1%GM <<<.S <>S2S.<G• •.> <.1
2
'(th()lan*+
•G].2 <M>.% 1•>>1.2%G M 2.1
%
,tal-
1M21 >••.M •]11<.]21 <.M %.<
<
.n#t(* /#ng*0m
22%1 •<>.G •1•%<.>SS G.G %.•
=,ang 12
GVHD : Nguyễn Quang Cường
>
1a&an
<%<M •S•.2 12G><] G.% 1.<

2)anc(
2]SG M%% •>]G%.<M2 • 2.M
G
3#(tnam
2<1.M GS.%G M>GMS.>G% 2.G 2<.<
M
4am50*#a
2G.S> •.<2< 1<M]> 1.M 1S.G
S
6(nma)"
2]<.S 12].G >>1S.<<1 S.% %.<
1]
4h#na
GM]] 11>• 1%%%<M] %.• >.S
11
,n*0n(+#a
S1>.S 12M.M 22SS•> 2.• S.S
12
47(ch 8(&95l#c
2••.% 1<1.< 1]<G•.><% >.2 •.%
1%
Mala-+#a
%M•.• 1>•.2 2M%1] >.1 >.<
1<
%:(*(n
%<M.• 1••.• S%1•.2>• S.% %.>
1>
;)a7#l
1SS] 1G• 1S1SM• 2.> >.G
1•
<ha#lan*
>>%.< 1GS •%%MS.G% %.> >.>
1G Nauy ].]]<•G2 S%.21 <M%S.• G.S %.M
1M
=9+t)al#a
M]].> 1MG.2 21S%M M.1 <.<
1S
<9)"(-
S]•.> 2]<.M G1>1G.1 <.• 1].<
2]
%:#t7()lan*
%]S.S 212.M GG<>.S S 2.<
21
>()man-
2M•% 12]2 M2]]2 G.S 2.G
22
?0lan*
••G.< 21%.S %M1]].G <.• <.2
2%
%#nga&0)(
2<] 21S.> <SMG.• S.2 •.>
2<
<a#:an
G%M.M 2%• 2%]•S.%<> >.G %.>
2>
,n*#a
%2•G 2MG.> 11G]1]] %.< M.%
2•
89++#a
222> %]2 1<1MM2 2.1 1<.1
2G
M(@#c0
1>>S %]>.S 1]G>>].G %.• >.1
2M Hunga,y ].]1]]G• 1]G.> 1]]%1.2]M >.1 •.1
2S
A0ng /0ng
%]G.• %MG.S G]]M.S M.1 <.%
%]
%09th /0)(a
<] <%> <M%%% >.• <.G
%1
4ana*a
1%]G <%•.G %%M]M M.G 2.1
%2
.n#t(* %tat(+
1<2S] 21S] %]G•M2 G.% %.M
qNn2 /: MG hHnh hh9
USC
=,ang 1%
GVHD : Nguyễn Quang Cường
qNn2 0: M4 ;<nn ;[on2 US4n
qNn2 L: Hh9 USC FG
hHnh hh9 USC ehs ;hY=
IP VA/X
=,ang 1<
GVHD : Nguyễn Quang Cường
qNn2 M : MG hHnh hh9 USC a{ Q=p9 8| 89:n PVA0X
qNn2 u MG hHnh hh9 USC a{ Q=p9 8| 89:n IVALX
=,ang 1>
GVHD : Nguyễn Quang Cường
qNn2 w: I!M Đ"NH PH%ƠNG S‡I S‡I Sˆ TH‡+ ЉI VFG hHnh 84n aầS X
=,ang 1•
GVHD : Nguyễn Quang Cường
qNn2 t : 9`F a1nh eh[on2 O49 O49 OP ;h4C ay9 O4S >h9 a{ Q=p9 8| 89:n IVALX
=,ang 1G
GVHD : Nguyễn Quang Cường
=,ang 1M

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->