P. 1
Ly lich 2C-TCTW_98

Ly lich 2C-TCTW_98

|Views: 535|Likes:
Được xuất bản bởiThieu Anh Hung

More info:

Published by: Thieu Anh Hung on Oct 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2011

pdf

text

original

2C/TCTW-98

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Cục Quản lý chất lượng
Công ngh thông t!n "# t$u%&n thông
'( Y)U *+ *,CH
Số hiệu cán bộ công chức
1) Họ và tên khai sinh: Nam/Nữ:
2) ác tên gọi khác:
!) "# $% hiện t&i: "# $% kiêm:
hức v':
(h' c"# chức v':
4) Sinh ngà%:
5) N)i sinh: *thành #hố + t,nh)
6) -uê .uán: /01 hu%ện1 t,nh
7) N)i 2 hiện na%:
3iện thọai:
4) 56n tộc: 7) 8ôn giá9:
10) 8hành #h:n gia ;<nh /u"t th6n:
11) Ngh= nghiệ# b>n th6n t?@Ac khi ;@Bc tu%Cn D'ng:
12) Ngà% ;@Bc tu%Cn D'ng:
13) Ngà% và9 c) .uan hiện ;ang công tác: Ngà% tham gia cách m&ng:
EF) Ngà% và9 3>ng ộng S>n Giệt Nam: Ngà% chHnh thức:
15) Ngà% tham gia các tI chức chHnh t?J1 /0 hội:
16) Ngà% nhK# ngL: Ngà% /u"t ngL:
-u6n hàm1 chức v' ca9 nh"t *nMm):
8?<nh ;ộ học v"n:
Niá9 D'c #hI thông:
Học hàm1 học vJ ca9 nh"t:
OP QuKn chHnh t?J:
Ng9&i ngữ:
17) ông tác chHnh ;ang Qàm: RiCm ;Jnh công t?<nh viSn thông
18) Ng&ch công chức: hu%ên viên chHnh *T0 số:)
UKc Q@)ng: hệ số: tV tháng UKc Q@)ng: hệ số: tV tháng
19) 5anh hiệu ;@Bc #h9ng *nMm nà9):
20) S2 t?@Wng công tác:
ông việc ;0 Qàm Q6u nh"t:
21) RhXn th@2ng:
22) RY QuKt:
2!) 8<nh t?&ng sức kh9Z:
a9 m 6n n[ng: kg Nh\m máu:
1
*]nh F/^)
24) Số TN5: 8h@)ng binh Q9&i: Nia ;<nh Qiệt s_:
25) 3à9 t&9 b`i D@ang v= chu%ên môn1 nghiệ# v'1 QP QuKn chHnh t?J1 ng9&i ngữ:
T-n t$ư.ng
Ng#nh h/c h01c
t-n l23 h/c
Th.! g!4n h/c
H5nh th6c
h/c
V7n 89ng: ch6ng
ch;: t$5nh <= g5
2^) 8\m tbt .uá t?<nh công tác:
T> th?ng: n7@
<An th?ng: n7@
Ch6c B4nh: ch6c "ụ: <Cn "D công t?c EFảng: chGnh Hu%&n: <0#n thIJ
2c) 3[c ;iCm QJch sd b>n th6n:
a) Rhai ?e: bJ bbt1 bJ tf *tV ngà% tháng nMm nà9 ;gn ngà% tháng nMm nà91 2 ;6u)1 ;0 khai bá9 ch9 ai1
những v"n ;= g< : h
b) U>n th6n c\ Qàm việc t?9ng chg ;ộ cL *c) .uan1 ;)n vJ nà91 ;Ja ;iCm1 chức Danh1 chức v'1 thWi gian
Qàm việci): h
28) -uan hệ vAi n@Ac ng9ài:
a) 8ham gia h9[c c\ .uan hệ vAi các tI chức chHnh t?J1 kinh tg1 /0 hội nà9 2 n@Ac ng9ài *Qàm g<1 tI
chức nà91 ;[t t?' s2 2 ;6u1i) :
27) -uan hệ gia ;<nh:
a) G= b>n th6n: Uố1 mj1 vB *ch`ng)1 các c9n1 anh chJ Xm ?uột
Qu4n
h
H/ "# t-n N7@ K!nh
Qu- Hu?n: ngh& ngh!3: ch6c B4nh: ch6c "ụ: <Cn
"D công t?c: h/c tL3: nC! M Et$0ng: ng0#! nư2cJN
th#nh "!-n c?c tO ch6c chGnh t$D: PQ h=!:R
b) Uố1 mj1 anh chJ Xm ?uột bên vB :
Qu4n H/ "# t-n N7@ K!nh Qu- Hu?n: ngh& ngh!3: ch6c B4nh: ch6c "ụ: <Cn
2
h
"D công t?c: h/c tL3: nC! M Et$0ng: ng0#! nư2cJN
th#nh "!-n c?c tO ch6c chGnh t$D: PQ h=!:R
!k) H9àn c>nh kinh tg gia ;<nh:
+ -uá t?<nh Q@)ng c$a b>n th6n:
Th?ngSN7@ TUSTVVW TTSTVVX TTSTVVV TTSYUUY TTSYUUZ TTSYUU[
Ng&ch/bKc
Hệ số Q@)ng
+ Ngu`n thu nhK# chHnh c$a gia ;<nh *hàng nMm):
l O@)ng: kkk ;`ng/tháng
l ác ngu`n khác:
l Nhà 2:
m 3@Bc c"#1 ;@Bc thuê1 Q9&i nhà: tIng Diện tHch sd D'ng:
m Nhà tn mua1 Q9&i nhà: tIng Diện tHch sd D'ng: m
2
l 3"t 2: không
m 3"t ;@Bc c"#: m ;"t tn mua:
l 3"t s>n /u"t1 kinh D9anh: *8Ing Diện tHch ;"t ;@Bc c"#1 tn mua1 tn khai #hái) :
Ngư.! \h4! Ngà% tháng nMm 2kk
8ôi /in cam ;9an những ]?c nhLn c^4 cC Hu4n Huản lý
QWi khai t?ên ;6% Qà ;ong sn thKt
*RP tên)

3

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->