P. 1
CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ AMIN-AMINOAXIT 12D8

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ AMIN-AMINOAXIT 12D8

|Views: 7,347|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Thai Hung

More info:

Published by: Nguyen Thai Hung on Oct 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2015

pdf

text

original

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ AMIN-AMINO AXIT I. Dạng bài tập của amin 1.

Phản ứng cháy của amin TH 1: Amin đơn chức, no, mạch hở (k = 0; n = 1): CnH2n + 3N CnH2n + 3N + Ta có: a (mol) • 6n + 3 2n + 3 1 O2  nCO2 + H2O + N2 4 2 2 6n + 3 a (mol) 4 Nhận xét:  C na min = 2nN 2  Soá = Soá = C nCO2 na min = nCO nCO2 2 nN 2
2

na (mol)

2n + 3 a a (mol) (mol) 2 2

2 (nH 2O − nCO2 ) 3

=

3nCO2 2(nH 2O − nCO 2 )

 

nH

2

O

− nCO2 =

3 na min và nH 2 O − nCO2 − nN 2 = na min 2

Dựa vào dữ kiện đề cho, bài toán có thể giải bằng phương

pháp bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng. TH2: Amin thuộc dãy đồng đẳng của anilin (C6H5-NH2) Phân tử chứa 1 vòng, 3π và một nhóm –NH2 (k =4, m = 1): CnH2n - 5N Cn H 2 n − 5 N + • Nhận xét:   nCO2 − nH 2O = 5 na min và nCO2 − nH 2O − nN 2 = 2na min 2 nCO2 2 nN 2 6n − 5 2n − 5 1 O2 → nCO2 + H2 O + N2 4 2 2

C na min = 2nN 2  Soá =

TH3: Amin m chức có k liên kết π và vòng: CnH2n + 2 - 2k + mNm Cn H 2 n + 2 − 2 k + m N m + • Nhận xét:  n nCO2 = m 2 nN 2 nH
O

6n + 2 − 2k + m 2n + 2 − 2k + m m O2 → nCO2 + H2 O + N2 4 2 2

2

m  − nCO2 = 1 − k +  na min 2 

X = Cl. bậc 3. no/không no (k liên kết π và vòng trong mạch cacbon).5 mR − NH 3Cl nR − NH 3Cl  nR − NH 2 = nHCl = nR − NH3Cl = • Lập luận tương tự cho trường hợp amin bậc 2. I…) o TH 1: Amin đơn chức.5 gam Theo bài toán: x mol----------- x mol------ x mol m (gam)----------------------- m’ (gam) => Sự tăng khối lượng Δm = m’-m gam • Nhận xét:  mHCl = mRNH 3Cl − mRNH 2 và nR − NH 2 = nHCl = nR − NH3Cl  M R − NH 2 = mR − NH 2 nR − NH 2 hay M R − NH 3Cl = m '− m 36. Phản ứng với axit HCl ( hoặc HX. Br.2. mạch hở: CnH2n + 3-2kN  Nhận xét: Khi viết phản ứng nên viết dạng R-NH2 (R là gốc Hiđrocacbon no hoặc không no) Amin bậc 1: R-NH2 + HCl R-NH3+Cl-  Theo phương trình phản ứng: 1 mol----------- 1 mol------ 1 mol R + 16 gam------------------- R + 16 +36. Phản ứng với axit “Phương pháp chủ yếu giải dạng toán này là phương pháp bảo toàn khối lượng hay phương pháp tăng giảm khối lượng” a. Amin bậc 2: R1 NH R2 + HCl R2 R1 NH 2Cl Amin bậc 3: R1 R2 R3 N + HCl R1 R2 R3 NHCl .5 gam => Sự tăng khối lượng Δm/mol = 36.

o TH 2: Amin m chức.2k + mNm Amin bậc 1: Theo phương trình phản ứng: R-(NH2)x + xHCl  R-(NH3+Cl-)x 1 mol----------- x mol------ 1 mol R + 16x gam------------------ R + 16x +36.5x gam Theo bài toán: a mol----------- ax mol------ a mol m (gam)----------------------- m’ (gam) => Sự tăng khối lượng Δm = m’-m gam => nR − ( NH 2 ) x = • Nhận xét: M R −( NH 2 ) x = nHCl m '− m = nR −( NH3Cl ) x = x 36. • Amino axit chứa một nhóm –NH2 và một nhóm cacboxyl –COOH Phương trình phản ứng H 2 N − R − COOH + HCl → ClH3 N − R − COOH ClH 3 N − R − COOH + 2 NaOH → H2 N − R − COONa + NaCl + 2 H2 O 2. • Amino axit chứa một a –NH2 và b nhóm cacboxyl –COOH Phương trình phản ứng ( H 2 N ) a − R − (COOH )b + aHCl → (ClH3 N )a − R − (COOH )b ( I ) (ClH 3 N ) a − R − (COOH )b + (a + b) NaOH → ( H2 N )a − R − (COONa)b + aNaCl + (a + b) H2 O( II ) .5x gam => Sự tăng khối lượng Δm/mol = 36. k liên kết π và vòng: CnH2n + 2 . Phản ứng với axit H2SO4 o TH1: • amin đơn chức R-NH2 + H2SO4  muối axit R-NH3HSO4 Nhận xét: m '− m 98 mR − NH 3Cl nR − NH 3Cl nR − NH 2 = nH 2 SO4 = nR − NH 3HSO4 = M R − NH 2 = o TH2: • mR − NH 2 nR − NH 2 hay M R − NH 3Cl = amin đơn chức 2R-NH2 + H2SO4  muối trung hòa (R-NH3)2SO4 Nhận xét:  nR − NH 2 = 2nH 2SO4 = n(R − NH3 )2 SO4 =  M R − NH 2 = mR − NH 2 nR − NH 2 2(m '− m) 98 m( R − NH 3 )2 SO4 n( R − NH 3 )2 SO4 hay M R − NH 3Cl = II. Dạng bài tập của amino axit “Bài toán chủ yếu là dạng phản ứng của amino axit với HCl và NaOH để xác định CTPT” 1.5 x hay M R −( NH 3Cl ) x = m( R − NH3Cl ) x n( R − NH 3Cl ) x mR −( NH 2 ) x n( R − NH 2 ) x b.

sản phẩm thu được là ancol R’OH (hoặc Δ=1 Hợp chất nitro R–NO2 Hợp chất CxHyN2O3 thường có dạng muối của HNO3 và amin Δ=0 Muối của NH3 (hoặc amin R-NH2) và axit hữu cơ (R’COOH)  Hợp chất X sẽ phản ứng với NaOH tạo sản phẩm là chất khí. 5. 3. làm andehit RCHO.…nên viết phản ứng (II) theo dạng: (ClH 3 N ) a − R − (COOH )b + (a + b)OH − → ( H2 N )a − R − (COO− )b + aCl− + (a + b) H2 O( III ) • Nhận xét Soá m -NH2 : a = nhoù a+b = nH + nX = nHCl nX o Số nhóm –NH2: o Số nhóm –COOH: n − nNaOH nOH − n = ⇒ b = NaOH − a = OH − a nX nX nX nX III. Dạng 4: Dạng 5:  Phản ứng với dung dịch Fe + HCl tạo thành amin. làm xanh quỳ tím ẩm  Ví dụ: CH3NH2 + HNO3  CH3NH3NO3  Dấu hiệu: Khi phản ứng với NaOH tạo thành sản phẩm vô cơ (muối NaNO3) • Một số phản ứng đặc biệt của amin và amino axit 3RNH 2 + FeCl3 + 3H 2 O → 3RNH3 Cl + Fe(OH )3 ↓ 2 RNH 2 + CuCl2 + 2 H 2 O → 2 RNH3 Cl + Cu (OH )2 ↓ 2 RNH 2 + ZnCl2 + 2 H 2 O → 2 RNH3 Cl + Zn(OH )2 ↓ 3RNH 2 + AlCl3 + 3H 2 O → 3RNH3 Cl + Al (OH )3 ↓ t C6 H 5 NO2 + 3Fe + 7 HCl  C6 H5 NH3 Cl + 3FeCl2 + 2 H2 O → >10 C C6 H 5 NH 2 + HONO( HNO2 ) t→ C6 H 5OH + N2 + H 2 O  HCl  H 2 N − R − COOH + C2 H5 OH → ClH3 N − R − COOC2 H5 + H2 O ←  0 0 0 . Dạng bài tập của hợp chất CxHyNO2 1.Lưu ý: Khi thay NaOH bằng Ca(OH)2. xeton R(R’)C=O nếu gốc R không no)  4. Dạng 2: Dạng 3:  Amino axit H2N–R–COOH: Δ = 1 Este của amino axit H2N–R–COOR’ Khi phản ứng với NaOH. 2. Dạng 1: o Ví dụ: • C2H7NO2 (X) sẽ có 2 dạng muối được tạo thành từ 2 phản ứng sau NH 3 + CH 3COOH → CH3 COONH4 CH 3 NH 2 + HCOOH → HCOONH3 CH3 • Dấu hiệu nhận biết:  Tính độ bất bão hòa Δ: xanh giấy quỳ tím. Ba(OH)2.

Giá trị của m là bao nhiêu? cacbon đơn chức. T= III.45 gam amin no đơn chức X cần 100ml HCl 0.25 gam H2O. Phản ứng với axit của amin Để trung hòa hoàn toàn 20 gam một dung dịch amin đơn chức A có nồng Cho 20 gam một hỗn hợp 3 amin no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau độ 9.68 gam muối. CH3NH2 (1). Đốt cháy hoàn toàn một đồng đẳng X của anilin thì tỉ lệ = 1. Để trung hòa một dung dịch chứa 0. b. C2H5ONa (5) C2H5NH2 (1). NaOH (4).6 gam CO2. 2.12 lít N2 (đktc).4 Đốt cháy hoàn toàn a mol amin Z không no.8 gam CO2 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 amin thu được 6. Tìm CTPT của X .3 gam H2O. sản phẩm thu được dẫn qua bình nước vôi trong dư. 4. NaOH (4).8 lít khí N2 (đktc). b.7 gam . 2. Phản ứng cháy của amin Đốt cháy hoàn toàn một lượng amin no đơn chức X thu được 8. nồng độ mol): a. (C2H5)2NH (2). 5. (CH3)2NH (4) II. (C2H5)2NH (2). C2H5NH2 (2). a. Tìm CTPT của X 16. NaOH (4). CH3NH2 (5) NH2CH2COOH (1). C6H5NH2 (3). c. C6H5NH2 (3). (CH3)2NH (2). CH3CH2COOH (2). C2H5NH2 (3). Tìm CTPT và số đồng phân của A . 1. CH3NH2 (5) NH2CH2COOH (1). Vậy amin nhỏ nhất có số nguyên tử C là bao nhiêu? 3. Tính a và tìm CTPT của Z. NaOH (4). 3. CH3CH2NH2 (3). (CH3)2NH (4) Sắp xếp dãy chất sau theo chiều giảm dần giá trị pH (các chất có cùng NH3 (1). Tìm CTPT của A có tỉ lệ mol tương ứng 1:10:5 tác dụng vừa đủ với dung dich HCl thu được 31.     BÀI TẬP ÁP DỤNG I. C2H5ONa (5) C2H5NH2 (1). 1.1M. C6H5NH2 (3). 1. 5. 4545 . CH3CH2NH2 (3).3% cần vừa đủ 20ml dung dịch HCl 3M. 2.8 lít CO2 và 2. Xác định CTPT của X gam H2O và 1. NH3 (4) So sánh tính bazơ của amin Sắp xếp dãy chất sau theo chiều tăng tính bazơ: CH3NH2 (1). C2H5NH2 (2). C6H5NH2 (3). CH3CH2COOH (2). NH3 (4) NH3 (1). (CH3)2NH (2). d. nCO2 nH 2O Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức A thu được 20. thấy có 30 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 17. C2H5NH2 (3). có một liên kết π trong mạch và 6.

Tính V. để tác dụng hết với 0.8 gam khí N2. Biết X phản ứng với NaOH x% thu được một hợp chất hữu cơ có khối lượng (m + 1. Mặt khác.21 gam một đồng đẳng của anilin A phản ứng hết với 30ml dung Cho 5.7375 gam muối RNH3Cl. Tìm CTPT A 2. Cho 3.6 gam khí CO2. 1. Tìm giá trị m 7.4. 8. Phản ứng với axit HCl và NaOH của amino axit Cho 0. 5.1 gam nước và 1.45) gam.125M. Tìm CTPT của X 4.3 gam X thu được 17.5 gam. Cho 0. Xác định số nhóm –NH2 và nhóm -COOH của X 5. Cho m gam X tác dụng hết với dịch HCl 1M. Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư) thu được Cho 1. Đốt cháy hoàn toàn 10.01 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0. Biết m2m1=7. Cho m gam H2NCH2COONa phản ứng tối đa với 36. Cho NaOH dư phản ứng với dung dịch X. 8.125M.12 lít khí N2 (đktc). m ? 8.01 mol X cần đủ 25 gam dung dịch NaOH 3.1 mol một amino axit no A tác dụng vừa đủ với dung 160ml dung dịch HCl 0. đã phản ứng. Mặt khác.85 gam muối.825 gam amin X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl.1 mol A phản ứng vừa đủ với dung dịch có hòa tan 4 gam NaOH thu được 11. Cho 0. Cũng 1 mol X phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được m2 gam muối Z. Tìm CTPT của X 6. Sau khi phản ứng hoàn toàn được dung dịch X. Xác định CTPT và viết các CTCT của X ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y.2 gam hỗn hợp 2 amin no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác Hỗn hợp X gồm 3 amin đơn chức mạch hở. Sau phản ứng thu được 16. biết MX < 120 (ĐH. Để tác dụng hết với các Cho 11.5 gam dung dịch HCl Một hợp chất hữu cơ X có CTPT C4H11O2N. Este X được điều chế từ amino axit Y và ancol etylic.KA 2009) 9. 0.25 gam glixin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Đốt cháy cũng m gam X trên thu được 2. Cô cạn dung dịch Y được 2.5 mol HCl dư. sau khi phản 15 gam muối.2%. 3. Tìm CTPT của A dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Cho m gam glixin vào bình chứa 0.8 mol NaOH. thu được 8. Tìm CTPT của 2 amin dung dịch HCl dư. 7.875 gam muối. Tính nồng độ % của HCl đun nhẹ thu được muối Y và khí Z làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Đun nhẹ dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Sản phẩm sau chất có trong bình sau phản ứng trên cần 0. Tìm CTPT và viết các CTCT của X IV. 6.5. Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được m1 gam muối Y. Tính khối lượng m phản ứng cho tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M. Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 51. tính số mol NaOH . Tìm CTPT của X.15 mol axit glutamic vào 175ml dung dịch HCl 2M. Từ Y có thể điều chế trực tiếp C2H6.2 gam muối.

10. . Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được dung dịch Y chứa (m + 30.8) gam muối. Tính giá trị m.5) gam muối. thu được dung dịch Z chứa (m + 36. Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. nếu m gam X tác dụng hoàn toàn với HCl dư. Mặt khác.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->