P. 1
bai liên kết ion

bai liên kết ion

|Views: 231|Likes:
Được xuất bản bởiCương Văn Trương

More info:

Published by: Cương Văn Trương on Oct 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2015

pdf

text

original

Lớp: 10 – NC GVHD: cô Triệu Bích Sơn

Chương 3 – Tiế !" # !$ Ngư%i &'(n: Trương V)n Cương
Ng*+ ,(+: 1-.10.!011 Ng*+ &'(n: 11.10.!011

Bài 16 KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC
LIÊN KẾT ION
/0 12c i3u
10 4iến h5c
6 V7 &8' c9c ngu+3n : ;(i ;i3n <ế =ới nh8u0
6 S> (' h*nh i'n? i'n @ơn ngu+3n :? i'n @8 ngu+3n :0
6 ABnh nghC8 ;i3n <ế i'n0
6 4h9i niệD inh hE i'n? ính chF chung cG8 hHp chF i'n0
!0 4C n)ng
6 Viế @ưHc cFu h7nh I;Icr'n cG8 c9c ngu+3n : c2 hE0
6 J9c @Bnh i'n @ơn ngu+3n :? i'n @8 ngu+3n : r'ng DK phLn : chF c2 hE0
//0 ChuMn NB
Oh'' h7nh =P Dô h7nh D(ng inh hE n8ri c;'ru8? chuMn NB DK &Q Dô h7nh hR Snếu
cTU
///0 Tiến r7nh ;3n ;ớp
10 Vn @Bnh ;ớp
Lớp rưWng N9' c9' &C &Q ;ớp =* c9c hXc &inh =Yng0
!0 V*' N*i
ChZng 8 @[ hXc \'ng chương ! – B]ng u^n h'*n c9c ngu+3n Q hT8 hXc =* ABnh ;uR
u^n h'*n h7 chZng 8 @[ Niế @ưHc nhi_u =_ c9c ngu+3n Q hT8 hXc =* NL+ gi% chZng
8 &P NY @^u chương 3 – Li3n <ế hT8 hXc0 S8u <hi <ế hZc chương n*+ chZng 8 &P
Niế @ưHc =7 &8' c9c ngu+3n Q ,` ;i3n <ế =ới nh8u Sra <hí hiếDU @E (' phLn : h8+
inh hE =* Niế @ưHc nhbng ;i3n <ế gib8 chZng @ưHc (' h8nh như hế n*'0
30 NKi ,ung N*i gi]ng
Hoạt động !" #V Hoạt động !" H$ Nội %&ng 'ài ()
GV c ch5c ch' hXc
&inh > nghi3n c5u SG4
=* r] ;%i cLu hdi:
6 Li3n <ế hT8 hXc ;* g7e
6 T(i &8' c9c ngu+3n :
;i3n <ế =ới nh8u ('
h*nh phLn : h8+ inh
hEe
GV hdi: C9c ngu+3n Q
nhTD n*' fn (i r'ng
> nhi3n W ,(ng > ,' =*
h'( @Kng hT8 hXc <gDe
GV hdi: Nhbng ngu+3n
Q nhTD V///h cT c^u
h7nh I;Icr'n hế n*'e
HXc &inh nghi3n c5u
SG4 =* r] ;%i cLu
hdi cG8 GV0
HS r] ;%i: Ngu+3n Q
nhTD V///h
HS r] ;%i: CT c^u
h7nh i I;Icr'n W ;ớp
ng'*i cjng Sh'kc !
I* K(+i ni,- ./ 0i1n 23t (4" ()
10 4h9i niệD =_ ;i3n <ế
Li3n <ế hT8 hXc ;* &> <ế hHp gib8
c9c ngu+3n : (' h*nh phLn : h8+
inh hE N_n hơn0
4hi ;i3n <ế @ưHc (' h*nh gib8
c9c ngu+3n : h7 n)ng ;ưHng &P
nhd hơn <hi fn (i c9c ngu+3n :
ri3ng Niệ n3n &P N_n hơn0
!0 lu+ Yc N9 : Si I;Icr'nU
ThI' mu+ Yc N9 : S i I;Icr'n U h7
ngu+3n : cG8 c9c ngu+3n Q cT
<hu+nh hướng ;i3n <ế =ới c9c
ngu+3n : <h9c @E @( @ưHc cFu
h7nh I;Icr'n =bng N_n cG8 c9c <hí
hiếD =ới i I;Icr'n Sh'kc ! @Qi =ới
hI;iU W ;ớp ng'*i cjng0
Ta &> fn (i cG8 nT như
=R+? ID cT <ế ;uRn hế
n*' =_ cFu h7nh I;Icr'n
cG8 nTe
GV hdi: SQ I;Icr'n =*
&Q pr''n r'ng 1
ngu+3n : như hế n*'
=ới nh8ue 4ế ;uRn0
Nếu ngu+3n : DF h8+
h3D I;Icr'n h7 nT &P
D8ng @iện ích như hế
n*'e
GV hdi: n;Icr'n D8ng
@iện ích g7e 4hi DF @i
I;Icr'n h7 ngu+3n :
@T D8ng @iện ích g7e
GV hdi: Ngu+3n : cG8
c9c ngu+3n Q n*' ,`
DF I;Icr'ne
Tr'ng ph]n 5ng hT8
hXc? @E @( cFu h7nh
I;Icr'n N_n cG8 <hí
hiếD ScT i I h'kc !I
giQng như hI;iU ngu+3n
: <iD ;'(i cT <hu+nh
hướng như%ng I;Icr'n
@E rW h*nh i'n ,ương
@ưHc gXi ;* c8i'n0
GV gXi hXc &inh ;3n
N]ng =iế cFu h7nh
I;Icr'n cG8 ngu+3n :
N8ri =* i'n N8
#
0
GV hdi: 4hi nhRn h3D
I;Icr'n h7 ngu+3n :
@T D8ng @iện ích g7e
Ngu+3n : cG8 c9c
ngu+3n Q n*' ,` nhRn
I;Icr'ne
I;Icr'n @Qi =ới hI;iU
;* cFu h7nh =bng N_n0
HS r] ;%i cLu hdi cG8
GV0
HS r] ;%i: n;Icr'n
D8ng @iện ích LD0
4hi DF I;Icr'n h7
ngu+3n : D8ng @iện
ích ,ương0
HS r] ;%i: C9c
ngu+3n Q <iD ;'(i0
HXc &inh ;3n N]ng
=iế cFu h7nh I;Icr'n
cG8 ngu+3n : =* i'n0
HS r] ;%i: 18ng @iện
ích LD0 Ngu+3n Q
phi <iD0
CT nhi_u rư%ng hHp mu+ Yc N9 :
d r8 <hông @^+ @G ,' phLn : ;*
DK hệ ph5c (p0
II* Li1n 23t ion
10 S> h7nh h*nh i'n
a) Ion
6 Ngu+3n : rung ho8 =_ @iện 0
6 Tr'ng ph]n 5ng hT8 hXc? nếu
ngu+3n : DF Nớ h'kc hu h3D
I;Icr'n? nT rW h*nh ph^n : D8ng
@iện ích ,ương h'kc LD0
Ngu+3n : h'kc nhTD ngu+3n :
D8ng @iện gXi ;* i'n0
5 Ion %67ng
AE @( cFu h7nh I;Icr'n N_n cG8
<hí hiếD? c9c ngu+3n : <iD ;'(i ,`
như%ng 1? !? 3 I;Icr'n W ;ớp ng'*i
cjng ch' ngu+3n : c9c ngu+3n Q
<h9c @E rW h*nh i'n D8ng 1? !? 3
@ơn =B @iện ích ,ương gXi ;*
c8i'n0
VD: N8  N8
#
# 1I
C8i'n n8ri
1g  1g
!#
# !I
h;  h;
3#
# 3I
T3n gXi:
T3n c8i'n p c8i'n # 3n <iD ;'(i
13
N8 : 1&
!
!&
!
!p
$
3&
1
N8
#
: 1&
!
!&
!
!p
$
5 Ion 8-
AE @( cFu h7nh I;Icr'n N_n cG8
<hí hiếD? c9c ngu+3n : phi <iD
nhRn 1? !? 3 I;Icr'n a ngu+3n :
c9c ngu+3n Q <h9c rW h*nh i'n
LD gXi ;* 8ni'n 0
V9 : q # 1I  q
6
hni'n r;'ru8 Si'n r;'ru8U
C; # 1I  C;
6
GV gXi hXc &inh ;3n
N]ng =iế cFu h7nh
I;Icr'n cG8 ngu+3n :
C;' =* i'n c;'ru80
GV gi]i hích ch' hXc
&inh Niế i'n @ơn
ngu+3n : =* i'n @8
ngu+3n :0 GV gXi hXc
&inh ch' =í ,20
G= ,jng h7nh =P Dô ]
ph]n 5ng ch9+ cG8 N8
r'ng <hí C;'0
6 Ngu+3n : N8ri
như%ng 1 I;Icr'n ch'
ngu+3n : C;' @E Niến
@ci h*nh c8i'n N8
#
0
6 Ngu+3n : C;' nhRn 1
I;Icr'n cG8 ngu+3n :
N8ri @E Niến @ci h*nh
8ni'n C;
6
0
GV gXi hXc &inh ;3n
N]ng =iế phương r7nh
ph]n 5ng0
Tương > như rư%ng
hHp h7nh h*nh phLn :
N8C;0 GV +3u c^u hXc
HXc &inh ;3n N]ng
=iế cFu h7nh I;Icr'n
cG8 ngu+3n : =* i'n0
HXc &inh ch' c9c =í
,20
HXc &inh nhRn \g
N(n ch' =í ,2 @Zng
h8+ &8i0
HXc &inh ;3n N]ng
=iế ph]n 5ng hT8
hXc0
6 Viế mu9 r7nh h7nh
h*nh c9c i'n0
6 S> h7nh h*nh phLn
hni'n c;'ru8 Si'n c;'ru8U
s # !I  s
!6
hni'n '\i Si'n '\iU
T3n gXi: T3n 8ni'n @ưHc gXi hI'
3n gQc 8\i Sra s
!6
gXi ;* 8ni'n
'\iU0
1t
C;: 1&
!
!&
!
!p
$
3&
!
3p
"
C;
6
: 1&
!
!&
!
!p
$
3&
!
3p
$
b) Ion đơn và ion đa nguyên tử
6 /'n @ơn ngu+3n : ;* i'n @ưHc ('
n3n a 1 ngu+3n :0
VD: C8i'n Li
#
? N8
#
? 1g
!#
? h;
3#
=*
8ni'n q
6
? S
!6
u
6 /'n @8 ngu+3n : ;* i'n @ưHc ('
n3n a nhi_u ngu+3n : ;i3n <ế =ới
nh8u @E h*nh DK nhTD ngu+3n :
D8ng @iện ích ,ương h8+ LD0
VD: C8i'n 8D'ni NH
-
#
? 8ni'n
hir'\i sH
6
? 8ni'n &unr8 Ss
-
!6
0
!0 S> h7nh h*nh ;i3n <ế i'n
a) Sự tạo thành liên kết ion của
phLn : ! ngu+3n :
Jg &> h7nh h*nh ;i3n <ế i'n r'ng
phLn : n8ri c;'ru80
D' @kc @iED cFu (' ngu+3n : =*
hI' mu+ Yc N9 :? <hi c9c ngu+3n
: N8 =* C; iếp \Zc =ới nh8u &P cT
&> như%ng nhRn I;Icr'n:
6 Ngu+3n : N8ri như%ng 1
I;Icr'n ch' ngu+3n : C;' @E Niến
@ci h*nh c8i'n N8
#
0
6 Ngu+3n : C; nhRn 1 I;Icr'n cG8
ngu+3n : N8 @E Niến @ci h*nh
8ni'n C;
6
0
N8 # C;  N8
#
# C;
6
!&
!
!p
$
3&
1
3&
!
3p
"
!&
!
!p
$
3&
!
3p
$
H8i i'n D8ng @iện ích ngưHc ,Fu
hZ nh8u Nvng ;>c hZ Cnh @iện? ('
n3n phLn : N8C;
N8
#
# C;
6
 N8C;
b) Sự tạo thành liên kết ion trong
phân tử nhiều nguyên tử
Tương > như &> h7nh h*nh phLn :
N8C;0
C; # C8 # C;  C;
6
# C8
!#
# C;
6
&inh =iế mu9 r7nh h7nh
h*nh c9c i'n C8
!#
=*
C;
6
? &> h7nh h*nh phLn
: C8C;
!
a c9c i'n C8
!#
=* C;
6
? &ơ @f h7nh h*nh
phLn : a c9c ngu+3n
:0
GV nhFn D(nh: ;i3n <ế
i'n @ưHc h7nh h*nh
nh% ;>c hZ Cnh @iện
gib8 c9c i'n D8ng @iện
ích r9i ,Fu0
GV +3u c^u hXc &inh
ch' Niế ;i3n <ế i'n ;*
g7e
GV rZ r8 <ế ;uRn? rZ
r8 @Bnh nghC8 =* ;ưu w
;i3n <ế i'n @ưHc h7nh
h*nh gib8 <iD ;'(i @iEn
h7nh =* phi <iD @iEn
h7nh0
GV gi]ng ch' hXc &inh
Niế <h9i niệD =_ inh
hE0
GV @ư8 r8 Dô h7nh
h'kc h7nh =P inh hE
N8C; @E Dô ] D(ng
inh hE i'n0
D>8 =*' ;>c hZ Cnh
@iện h[+ ch' Niế ính
chF chung cG8 hHp chF
i'n0
:
C8C;
!
0
6 HXc &inh @Xc <h9i
niệD ;i3n <ế i'n
r'ng SG40
HS @Xc <h9i niệD
r'ng SG40
HXc &inh ,>8 =*'
SG4 &u+ r8 ính chF
chung cG8 hHp chF
i'n0
H8i i'n D8ng @iện ích ngưHc ,Fu
hZ nh8u Nvng ;>c hZ Cnh @iện? ('
n3n phLn : N8C;:
C8
!#
# !C;
6
 C8C;
!
K3t 0&;n: Li3n <ế i'n @ưHc h7nh
h*nh nh% ;>c hZ Cnh @iện gib8 c9c
i'n D8ng @iện ích r9i ,Fu0
III* Tin( t(< .à -ạng tin( t(< ion
10 4h9i niệD =_ inh hE
Tinh hE @ưHc cFu (' a nhbng
ngu+3n :? h'kc i'n0 C9c h( n*+
@ưHc &Yp \ếp DK c9ch @_u @kn?
u^n h'*n hI' DK rR > nhF @Bnh
r'ng <hông gi8n (' h*nh D(ng
inh hE0 C9c inh hE hư%ng cT
h7nh ,(ng <hông \9c @Bnh0
!0 1(ng inh hE i'n
=>t -ạng tin( t(< N"C0
Tr'ng D(ng inh hE c9c i'n N8
#
?
C;
6
@ưHc phLn NQ ;uLn phi3n @_u
@kn r3n c9c @xnh cG8 h7nh ;Rp
phương nhd0 Jung mu8nh Dyi i'n
N8
#
@_u cT $ i'n C;
6
=* ngưHc ;(i0
30 Tính chF chung cG8 hHp chF i'n
6 z @i_u <iện hư%ng ? c9c hHp chF
i'n hư%ng fn (i ,(ng inh hE0
6 L>c hZ Cnh @iện gib8 c9c i'n
ngưHc ,Fu ;ớn n3n inh hE i'n cT
ính N_n =bng N_n =bng? hư%ng cT
nhiệ @K &ôi =* nhiệ @K nTng ch]+
<h9 c8'0
6 T8n nhi_u r'ng nước? ,` phLn ;i
h*nh i'n0
6 D{n @iện @ưHc <hi W r(ng h9i
nTng ch]+ =* <hi ho8 8n r'ng
nước? con W r(ng h9i rYn <hông
,{n @iện @ưHc0
-0 CGng cQ
B*i Rp 1? - SG4 r8ng t00
"0 Dkn ,o
6 HXc N*i =* ;*D c9c N*i Rp con ;(i r'ng SG4? ;*D h3D N*i Rp r'ng &9ch N*i Rp0
6 AXc rước N*i Li3n <ế cKng hT8 rB0
$0 |Z <inh nghiệD
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
t0 NhRn \g cG8 GVHD
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Khi mất electron thì nguyên tử mang điện tích dương. Natri và ion Na+. Nguyên tố nhận 1. mất electron? Trong phản ứng hóa học.Trong phản ứng hóa học. các nguyên tử phi kim electron thì nguyên tử tích âm. nguyên tố nào dễ nhận VD : F + 1e  Felectron? Anion florua (ion florua) Cl + 1e  Cl- . VD: Na  Na+ + 1e Cation natri Mg  Mg2+ + 2e Al  Al3+ + 3e Tên gọi: Tên cation = cation + tên kim loại GV hỏi: Số electron và số proton trong 1 nguyên tử như thế nào với nhau? Kết luận. Liên kết ion 1. GV hỏi: Nguyên tử của HS trả lời: Các các nguyên tố nào dễ nguyên tố kim loại.Nguyên tử trung hòa về điện . * Ion dương Để đạt cấu hình electron bền của khí hiếm. các nguyên tử kim loại dễ nhường 1.Từ sự tồn tại của nó như electron đối với heli) vậy. II. nếu nguyên tử mất bớt hoặc thu thêm electron. 2. các nguyên tố khác trở thành ion Nguyên tử của các âm gọi là anion . Nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử mang điện gọi là ion. 2. 3 electron từ nguyên tử đó mang điện tích gì? phi kim. 3 electron ở lớp ngoài cùng cho nguyên tử các nguyên tố khác để trở thành ion mang 1. 3 đơn vị điện tích dương gọi là cation. . * Ion âm Để đạt cấu hình electron bền của GV hỏi: Khi nhận thêm HS trả lời: Mang điện khí hiếm. 2. em có kết luận thế là cấu hình vững bền. nào về cấu hình electron của nó? Có nhiều trường hợp quy tắc bát tử tỏ ra không đầy đủ do phân tử là một hệ phức tạp. 13Na : 1s 2s 2p 3s GV gọi học sinh lên Học sinh lên bảng Na+ : 1s2 2s2 2p6 bảng viết cấu hình viết cấu hình electron electron của nguyên tử của nguyên tử và ion. Sự hình thành ion a) Ion HS trả lời câu hỏi của . để đạt cấu hình electron bền của khí hiếm (có 8 e hoặc 2e giống như heli) nguyên tử kim loại có khuynh hướng nhường electron để trở thành ion dương 2 2 6 1 được gọi là cation. Nếu nguyên tử mất hay thêm electron thì nó sẽ mang điện tích như thế nào? GV hỏi: Electron mang điện tích gì? Khi mất đi electron thì nguyên tử đó mang điện tích gì? HS trả lời: Electron mang điện tích âm. nó trở thành phần tử mang điện tích dương hoặc âm. GV.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->