Cách đọc nhanh báo cáo kết quả kinh doanh

30/10/2010 Kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động tài chính và hoạt động khác. Báo cáo kết quả kinh doanh có 2 phần, phần I_ Lãi, lỗ là phần các công ty đại chúng công bố cho các nhà đầu tư. Công thức chung của phần này là Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí. Kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh Phần Lãi, lỗ chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động về tài chính và hoạt động khác (không thường xuyên). Hoạt động sản xuất kinh doanh chính thể hiện qua 3 chỉ tiêu chính: Doanh thu (thuần) bán hàng và cung cấp dịch vụ, Giá vốn hàng bán và Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng. Lợi nhuận gộp từ bán hàng = Doanh thu thuần bán hàng – Giá vốn hàng bán. Chỉ tiêu này cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh chính mang về bao nhiêu tiền. Lợi nhuận gộp tăng có thể do doanh thu thuần tăng hoặc giá vốn hàng bán giảm.

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (1) -(2) (3) -(4)

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4 Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Hoạt động tài chính: thể hiện qua 2 chỉ tiêu: Doanh thu tài chính và Chi phí tài chính. Doanh thu tài chính có từ các nguồn: như lãi tiền gửi, lãi nhận từ việc đầu tư, mua bán trái phiếu, cổ phiếu,… Chi phí tài chính: Gồm có chi phí lãi vay, chi phí dự phòng các khoản đầu tư tài chính, lỗ từ đầu tư tài chính, lỗ do chênh lệch tỷ giá,… Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu thế hiện kết quả nhận được từ hai hoạt động bán hàng và tài chính, sau khi trừ đi Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh = Lợi nhuận gộp từ bán hàng + (Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính) – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp Hoạt động khác: thể hiện qua hai chỉ tiêu Thu nhập khác và Chi phí khác. Thu nhập khác có nguồn từ: lãi thanh lý, nhượng bán tài sản, hoặc là được bồi thường… và ngược lại Chi phí khác có nguồn từ lỗ thanh lý, nhượng bán tài sản, phải bồi thường do vi phạm hợp đồng,… Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ kinh doanh + (Doanh thu khác – Chi phí khác). Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế - Chi phí thuế thu nhập hiện hành phải nộp

Hãy xem xét ý nghĩa của các mục khác nhau trên báo cáo kết quả kinh doanh của một công ty. đến việc khấu hao nhà xưởng và trang thiết bị. Đồng thời. . gồm cả chi phí lao động trực tiếp.thường là cuối tháng. ta có thể thấy biến động tăng hay giảm của từng hoạt động. Báo cáo kết quả kinh doanh .nghĩa là liệu thu nhập thuần (lợi nhuận thực tế) dương hay âm.từ chi phí sản xuất và lưu kho hàng hóa. công ty không thể tiêu tốn toàn bộ giá trị của chiếc máy tính trong năm đầu mà trên thực tế nó được sử dụng trong ba năm.từ đó bạn có thể xác định được tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của công ty đó. tiền thuê. quý hoặc năm tài chính của công ty đó. Không giống như bảng cân đối kế toán. vốn là bảng tóm tắt vị trí của doanh nghiệp tại một thời điểm. Báo cáo kết quả kinh doanh được thể hiện bằng một biểu thức đơn giản như sau: Doanh thu . Thông thường hoạt động chính phải đóng góp lớn nhất. trong khoảng thời gian lập báo cáo.ước tính sơ bộ về khả năng lợi nhuận của công ty. và những chi phí kinh doanh khác không trực tiếp quy vào chi phí sản xuất sản phẩm. Ý tưởng đằng sau khấu hao này là nhằm nhận ra giá trị bị sụt giảm của một tài sản nào đó. nó còn cho biết công ty đó chi tiêu bao nhiêu tiền để sinh lợi . dù nó không liên quan đến các khoản thanh toán tiền mặt. Vì vậy. hoặc việc giảm giá trị trang thiết bị theo thời gian. Khấu hao là cách ước tính “mức tiêu thụ” của một tài sản. Khấu hao được tính trong báo cáo kết quả kinh doanh như một khoản chi phí. Ở đây cụm từ “khoảng thời gian nhất định” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. một chiếc máy vi tính mất khoảng 1/3 giá trị trong năm đầu sau khi mua. Loại chi phí quan trọng kế tiếp là chi phí hoạt động. mà chỉ bao gồm chi phí quảng cáo và lương nhân viên. lấy doanh thu này trừ đi những chi phí khác . Một công ty cũng có thể có các khoản doanh thu khác.Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh trong 1 kỳ cho ta thấy hoạt động nào đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của doanh nghiệp. chi phí bán hàng và tiếp thị. Số tiền còn lại là thu nhập thuần. Ví dụ. Chi phí hoạt động bao gồm lương nhân viên. Trong nhiều trường hợp. Giá vốn hàng bán là những khoản mà công ty dùng cho việc sản xuất sản phẩm. chi phí lãi suất và thuế.Income Statement Báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện các kết quả của hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Đó là lý do tại sao báo cáo kết quả kinh doanh thường được xem là báo cáo lỗ lãi. ta được lợi nhuận gộp . nó còn phản ánh lợi nhuận của công ty ở cuối một khoảng thời gian cụ thể . báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh kết quả tích lũy của hoạt động kinh doanh trong một khung thời gian xác định. hay còn gọi là lợi nhuận thuần. Nguyên liệu để sản xuất giá treo không được tính vào đây. Sau đó. Nó cho biết liệu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có đem lại lợi nhuận hay không . Con số này bao gồm chi phí nguyên vật liệu thô cũng như toàn bộ chi phí chế biến thành phẩm. Thông thường hoạt động sản xuất kinh doanh chính tăng là tốt. Lấy doanh thu bán hàng trừ giá vốn hàng bán. Ngoài ra.Chi phí = Thu nhập thuần (hoặc Lỗ thuần) Một báo cáo thu nhập bắt đầu bằng doanh thu: số tiền thu được từ việc bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng. những khoản này đến từ các khoản đầu tư hoặc thu nhập lãi suất từ số dư tiền mặt. Khi so sánh với các kỳ trước đó.

chi phí hoạt động luôn giữ nguyên ngay cả khi tổng doanh số tăng lên.thuế thu bởi chính phủ trên thu nhập của công ty. ta được lợi nhuận hoạt động. chúng ta thấy doanh số bán lẻ hàng năm của công ty dần dần tăng. phân tích về báo cáo kết quả kinh doanh của một công ty được hỗ trợ rất nhiều khi thể hiện bằng định dạng đa kỳ. Chi phí lãi suất là lãi suất phải trả từ các khoản vay mà một công ty sử dụng. Khi đó chúng ta có thể kết luận đây là dấu hiệu tốt đối với quản lý vì nó giúp duy trì chi phí để hoạt động kinh doanh. trong khi doanh số bán hàng của công ty vẫn giữ nguyên và thậm chí có xu hướng giảm nhẹ. Doanh nghiệp nhà nước phải lập báo cáo tài chính quý dạng đầy đủ khi nộp BCTC cho các cơ quan quản lý nhà nước. Điều này cho phép chúng ta phát hiện các xu hướng và sự chuyển biến. Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ bao gồm: + Bảng cân đối kế toán (đầy đủ. Những khoản lợi nhuận này thường được gọi là lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT). hoặc lợi nhuận thực tế. Thuế thu nhập . Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh Cũng như với bảng cân đối kế toán. QUY ĐỊNH CHUNG Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm 2 loại: Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược. trong mẫu định dạng nhiều năm của công ty XYZ. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng tóm lược thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 27 “ Báo cáo tài chính giữa niên độ” và hướng dẫn tại phần này. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng đầy đủ thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” và một số quy định tại chuẩn mực kế toán số 27 “Báo cáo tài chính giữa niên độ”. Nếu thu nhập thuần có giá trị dương thì công ty làm ăn có lãi. trong vòng 2 năm hoặc hơn (các báo cáo của các công ty nước ngoài thường là 5 năm). Công ty mẹ niêm yết trên thị trường chứng khoán thì lập báo cáo tài chính quý của công ty mẹ và báo cáo tài chính tổng hợp quý của công ty mẹ và các công ty con. thì có nghĩa là công ty đang tăng trưởng tốt Re: Cần tài liệu liên quan đến làm BCTC I. Ngược lãi nếu thu nhập thuần có giá trị âm thì có nghĩa là công ty bị thua lỗ. Chúng ta tiếp tục xem những khoản giảm trừ cuối cùng đối với doanh thu. là khoản cuối cùng phải nộp. Các DN khác khi tự nguyện lập BCTC quý dạng đầy đủ hoặc tóm lược thì thực hiện theo phần hướng dẫn có liên quan của Thông tư này. Nếu chi phí lãi suất của công ty cũng giảm đi.Lấy lợi nhuận gộp trừ chi phí hoạt động và khấu hao. Ví dụ. thì chúng ta có thể suy đoán khả năng công ty đã thanh toán một trong các khoản vay của mình.Mẫu biểu và các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính giữa niên độ thực hiện theo mẫu biểu và các chỉ tiêu trong chế độ báo cáo tài chính năm ban hành theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành (quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính). Cuối cùng nếu là thu nhập thuần tăng đều qua các năm. Từ báo cáo tài chính năm công ty mẹ phải lập báo cáo hợp nhất. tóm lược) . Các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán khi thực hiện báo cáo tài chính giữa niên độ thực hiện theo phần hướng dẫn có liên quan của thông tư này và các quy định khác theo pháp luật về thị trường chứng khoán. Phần doanh thu còn lại được gọi là thu nhập thuần. tóm lược) + Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (đầy đủ. Hầu hết các báo cáo thường niên cung cấp các dữ liệu đa kỳ. tuy nhiên.

Nợ phải trả B. gồm: A. Hướng dẫn lập và trình bày BCTC giữa niên độ: 1. bảng cân đối kế toán tóm lược từng quý gồm tối thiểu các khoản mục chủ yếu được sắp xếp theo kết cấu quy định tại Chế độ kế toán Doanh nghiệp (Mẫu số B 01b-DN) ban hành kèm theo quyết định số 15/2006/QD-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính. tóm lược) + Bản Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ là cuối mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV) Báo cáo tài chính giữa niên độ phải lập đúng hình thức. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính giữa niên độ cũng phải thực hiện công khai Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Các chie tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang sử dụng và quản lý ở doanh nghiệp. -Phải trình bày số liệu từ đầu niên độ đến hết ngày kết thúc mỗi quý BC và số liệu so sánh từng chỉ tiêu tương ứng được lập vào cuối kỳ kế toán năm trước gần nhất (số đầu năm) 1. Khi điều chỉnh Báo cáo tài chính giữa niên độ doanh nghiệp phải áp dụng chính sách kế toán nhất quán cho một loại giao dịch cụ thể. các hoạt động mới phát sinh từ cuối niên độ kế toán năm trước gần nhất đến cuối quý BC này. nội dung. Tài sản dài hạn Phần nguồn vốn: Các chỉ tiêu ở phần “nguồn vốn” phản ánh nguồn hình thành tài sản có của doanh nghiệp tại ngày kết thúc quý. nợ phải trả tương tự như đối với Bảng cân đối kế toán năm -Nội dung tối thiểu cần trình bày trong Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược) gồm các khoản mục tổng hợp. và Bảng thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc. Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện thay đổi chính sách kế toán vào giữa năm tài chính thì doanh nghiệp phải áp dụng phương pháp hồi tố. phương pháp và trình bày phải nhất quán giữa các kỳ kế toán. Kết cấu và nội dung bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược) Căn cứ vào các nguyên tắc trình bày nêu trên. Lập và trình bày Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: 1. Vốn chủ sở hữu Mỗi phần của bảng cân đối kế toán đều phản ánh theo 4 cột: +Mã số +Thuyết minh +Số cuối quý . được quy định trong BCTC doanh nghiệp hiện hành. Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ cũng phải tuân thủ các yêu cầu và nguyên tắc quy định ngắn hạn. tức là phải điều chỉnh lại báo cáo tài chính các quý trước. gồm : A . Tài sản ngắn hạn B. Các nội dung trình bày trên mỗi báo cáo tài chính giữa niên độ tối thiểu phải bao gồm các đề mục và các số cộng chi tiết được trình bày trong mỗi Báo cáo tài chính năm gần nhất tương ứng. nếu có nội dung khác thì phải giải thích ở Bảng thuyết minh báo cáo tài chính. II.1. Nguyên tắc lập và trình bày: Việc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định chung về lập và trình bày BCTC.2. mà mỗi khoản mục này là tổng của các khoản mục chi tiết ở Bảng cân đối kế toán năm gần nhất và các số liệu về các sự kiện. gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau đây: Phần tài sản: Các chỉ tiêu ở phần “tài sản” phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại ngày kết thúc kỳ kế toán quý theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( đầy đủ. cũng như các nguyên tắc riêng đối với Bảng cân đối kế toán năm. Ngoài ra khi lập BC này doanh nghiệp cũng phải tuân thủ các quy định sau -Áp dụng các chính sách kế toán về ghi nhận và đánh giá tài sản.

Previous post was at 09:58 ---------- Mẫu số B 01 b-DN Đơn vị báo cáo:.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) I. Nợ dài hạn 300 310 330 .TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250) I.. Địa chỉ:….+Số đầu năm Sau đây là mẫu bảng: ---------.Tài sản ngắn hạn khác 100 110 120 130 140 150 B. Các khoản phải thu tài chính ngắn hạn III. Tiền và các khoản tương đương tiền II.. Các khoản phải thu dài hạn II. TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 12345 A.Tài sản dài hạn khác 200 210 220 240 250 260 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 NGUỒN VỐN A. Tài sản cố định III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn V. Các khoản phải thu ngắn hạn IV. Nợ ngắn hạn II. Bất động sản đầu tư IV. Hàng tồn kho V.Post added at 09:59 ---------. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng tóm lược) Quý …năm… Tại ngày…tháng …năm… Đơn vị tính:….

.. phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác tại ngày kết thúc quý báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ tại ngày kết thúc quý báo cáo của các tài khoản: TK 131. sau khi trừ số dư có TK 159.. có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I. trên sổ cái hoặc nhật ký . TK 1368.. sau khi trừ chi tiết số dư Có của TK 139 “dự phòng phải thu khó đòi” tại ngày kết thúc quý báo cáo. 141. các khoản phải thu ngắn hạn. đóng dấu) III. TK 152. TK 158. họ tên) (ký. Có của TK 129. 144 theo từng đối tượng phải thu trên sổ kế toán chi tiết. Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (ký. TK 156. ngày. khoản trả trước cho người bán . 338. . TK 157. TK 153. TK 331. • Số hiệu ghi ở cột 3 “thuyết minh” của báo cáo này dùng cho người đọc báo cáo tham chiếu số liệu chi tiết của chỉ tiêu này trong bảng thuyết minh bao cáo tài chính chọn lọc. • Hàng tồn kho ( Mã 140) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị thuần hiện có các loại hàng tồn kho dự trữ trong quá trinh sản xuất. họ tên. TK 155. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu là tổng số dư nợ của các tài khoản: TK 151. • Các khoản phải thu ngắn hạn ( Mã số 130) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu từ khách hàng ( sau khi trừ đi dự phòng phải thu khó đòi). Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu: 1. họ tên) (ký. Vốn chủ sở hữu II. các khoản tương đương tiền.. TK113 và chi tiết TK 121.năm. có thời hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua trên Sổ cái hoặc Nhật ky sổ cái tại ngày kết thúc báo cáo.Bảng cấn đối kế toán giữa niên độ( dạng tóm lược) (Mẫu số B-01b-DN) • “Mã số” ghi ở cột 2 dùng để cộng khi lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất. kinh doanh của doanh nghiệp tại ngày kết thúc quý báo cáo.tháng .B. Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150. Nguồn kinh phí và quỹ khác 400 410 430 Lập.sổ cái tại ngày kết thúc quý báo cáo. • Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ( Mã 120) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (sau khi trừ đi dự phòng giam giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn) hiện có tại ngày kết thúc quý báo cáo.. • Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) Số liệu để ghi vào chi tiết này là tổng số dư nợ của các tài khoản: TK 111. • Số liệu ghi ở cột 4 “ số cuối quý” của báo cáo nay tại ngày kết thúc quý được thực hiện theo hướng dẫn như đối với bảng cân đối kế toán năm ( mẫu số B01 – DN) PHẦN TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN (Mã số 100) Bao gồm: Tiền. giá trị thuần của các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. TK 154. • Số liệu ghi ở cột 5 “số đầu năm” của báo cáo này tại ngày kết thúc quý báo cáo được căn cứ vào số liệu của từng chỉ tiêu tương ứng được lập vào cuối kỳ kế toán năm trước. Số liệu để ghi chỉ tiêu này la tổng số dư Nợ của các tài khoản: TK 121 và TK 128 trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái tại ngày kết thúc quý báo cáo sau khi trừ đi số dư. hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác. TK112. TK 337 và ghi dư nợ chi tiết của các TK 138.

và số dư nợ của TK 214 trên sổ cái hoặc Nhật ký – số cái tại ngày kết thúc quý báo cáo. thuế và các khoản phải thu Nhà nước và tài sản ngắn hạn khác tại ngày kết thúc quý báo cáo. tái sản cố định. 222. • Tài sản cố định (220) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang hiện có. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư nợ của các tài khoản: TK 211. bất động sản đầu tư. 244.• Tài sản ngắn hạn khác ( Mã 150) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng các khản chi phí trả trước ngắn hạn. có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm. các khoản vay ngắn hạn. các khoản đầu tư tài chính dài hạn và các tài sản dài hạn khác có đến ngày kết thúc quý báo cáo. sau khi trừ tổng số dư có của các tài khoản phản ánh giá trị hao mòn: TK 2141. TK 213. Số hiệu để ghi vào chỉ tiêu nay là tổng số dư nợ chi tiết phải thu dài hạn của các tài khoản: Chi tiết TK 131. gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330 • Nợ ngắn hạn (Mã số 310) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc dưới 1 chu kỳ kinh doanh . sau khi trừ số dư có của TK 2147 trên Sổ Cái hoặc Nhật Ký – Sổ Cái tại ngày kết thúc quý báo cáo. Số liệu để phản ánh vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số dư Nợ của các TK 242. 223. và TK 144 trên sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái tại ngày kết thúc quý báo cáo. TK 1361. 228. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các tài khoản: TK 221. sau khi trừ số dư có TK 229. các khoản ký quỹ. TK 212. TK 1368. TK 1381. và giá trị các khoản . 243. Số liệu để phản ánh vào chỉ tiêu này lá số dư nợ của TK 217. và các TK 138. • Các khoản đầu tư tài chính dài hạn ( Mã số 250) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị thuần các khoản đầu tư tài chính dài hạn hiện có tại ngày kết thúc quý báo cáo. TK 142. • Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn của khách hàng. tại ngày kết thúc quý báo cáo. sau khi trừ đi chi tiết số dư có TK 139 tại ngày kết thúc quý báo cáo. TK 141. kinh doanh. TỔNG CỘNG TÀI SẢN (Mã số 270) Phản ánh tổng giá trị tài sản thuần hiện có của doanh nghiệp hiện có tại thời điểm báo cáo. • Bất động sản đầu tư ( Mã số 240) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại bất động sản đầu tư hiện có tại ngày kết thúc quý báo cáo. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư nợ của các tài khoản: TK 133 và chi tiết số dư tài khoản 333. ký cược dài hạn và tài sản khác tại ngày kết thúc quý báo cáo. 338. TÀI SẢN DÀI HẠN (Mã số 200) Phản ánh tổng giá trị thuần của các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn tại ngày kết thúc quý báo cáo gồm giá trị thuần các khoản phải thu dài hạn. 244 và các TK khác có liên quan trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – sổ cái. thuế GTGT được khấu trừ. trên sổ cái hoặc nhật ký – sổ cái tại ngày kết thúc quý báo cáo. tài sản thuế thu nhập hoãn lại. 2143. Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200 NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ (Mã số 300) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số phải trả tại thời điểm báo cáo. phải thu nội bộ dài hạn và các khoản phải thu dài hạn khác tại ngày kết thúc quý báo cáo. • Tài sản dài hạn khác ( Mã số 260) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số chi phí trả trước dài hạn nhưng chưa phân bổ vào chi phí sản xuất. bao gồm các loại thuộc các loại tài sản ngan han và tài sản dài hạn. 2142.

338. bao gồm: vốn đầu tư của chủ sở hữu. 334. quỹ dự phòng tài chính. 336. phúc lợi. 338. 315. vốn khác. 338. 336. 351. 342. TK 418 “Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu”. ký cược ngắn hạn và các khoản phải trả. và TK 352 trên sổ kế toán chi tiết các TK 331. Số liệu để ghi vào chi tiết này là tổng số dư có của các khoản phải trả ngắn hạn của các TK 311. vay và nợ dài hạn. thặng dư vốn cổ phần. phải trả dài hạn. 342.Previous post was at 09:59 ---------- đoái. lợi nhuận chưa phân phối và nguồn vốn đầu tư XDCB tại ngày kết thúc quý BC. chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá hối ---------. thuế rthu nhập hoãn lại phải trả và các khoản phải trả dài hạn khác tại ngày kết thúc quý báo cáo. nguồn kinh phí sự nghiệp. 341. 333. TK 419 “Cổ phiếu quỹ”. 343. TK 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”. TK 414 “Quỹ đầu tư phát triển”. TK 441 “Nguồn vốn đầu tư XDCB”. 343.chi phí phải trả. Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400 Chỉ tiêu “Tổng cộng tài sản”(MS 270)=Chỉ tiêu “Tổng cộng nguồn vốn”(MS 440). TK 315. TK419. TK 331. . 337. Tổng cộng nguồn vốn(Mã số 440) Phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại ngày kết thúc quay báo cáo. TK 412 “Chênh lệch đánh giá lại tài sản”. 347 tại ngày kết thúc quý báo cáo. dự án)và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tại ngày kết thúcquý BC. Số liệu để ghi vao chỉ tiêu này là tổng số dư Có chi tiết các khoản phải trả dài hạn của các tài khoản: TK 331. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có của Tài khoản 411 “Nguồn vốn kinh doanh”. VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 400): • Vốn chủ sở hữu (410) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ vốn thuộc chủ sở hữu của doanh nghiệp và các quỹ của doanh nghiệp. • Nợ dài hạn ( Mã số 330) Là tổng chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ phải trả dài hạn của doanh nghiệp bao gồm những khoản nợ có thời hạn thanh toán ban đầu trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh: khoản phải trả cho người bán. trên Sổ Cái hoặc Nhật ký –Sổ Cái tại ngày kết thúc quý báo cáo. TK 421 “Lợi nhuận chưa phân phối”. tài sản thừa chờ xử lý. cổ phiếu quỹ. TK 415 “Quỹ dự phòng tài chính”. kinh phí dự án được cấp để chi tiêu cho các hoạt động sự nghiệp. quỹ đầu tư phát triển. các khoản nhận ký quỹ. và TK 351. 335. TK 131. 335. TK421 có số dư nợ thì số liệu này được gi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) • Nguồn kinh phí và quỹ khác(Mã số 420) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị quỹ khen thưởng. dự án (sau khi trừ các khoản chi bằng nguồn kinh phí sự nghiệp. TK413. 344. 352 trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản liên quan và Sổ cái hoặc Nhật ký – sổ cái các TK 311. 138. phải trả dài hạn nội bộ. 352 và sổ cái hoặc Nhật ký – sổ cái các TK 341.Post added at 09:59 ---------. 344. 351. Trường hợp các tài khoản: TK412. quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. 337 tại ngày kết thúc quý báo cáo. phai nộp khác tại ngày kết thúc quý báo cáo. 347. 336.

.

9 97ù#3.4.-E4. 3904 5 3ù#3/ 3.9O2 ù .J3$.E.9 3: 35%6: /3 4 .392 . .. E.÷ 6:.5 5-E4..6: 3E. ..3 9O2ù .  3-E4.3H3 -.J3 4.%39ù3 E. 3 3 58.J36: .E49.43 %$-E4.3H3 9 .3.36: 3 33ù#. 34E39K5-E4. 34E39 . 5.392 5 5-E4.39 ..E4 53 9  9 3-E4.J39 3 56: .5 53 4' .3H29 97H39 97ù#3.J36: /3 3 5%.33 533ù#. . %.E49 .OH36:.E.E49.3. .OH36:. .J33g2. 3-E4.3 94E3 9O2ù .E49..392 .J3$.E.9K9 .9045E5:9.E.E496: 49 33/4.. 34E3392 3H2997H39 97ù#3.4 2 3.E49. 39045 3ù#3/ 3. .E49.939ù3.

5E5:9  ù#3/ 35.E.7H3 . 5.8 :. 4.E.33 5 :8 - -.J3 3-.8 :848E3 9$3.E49.3 94E33g2 33 9. . .E.3 94E3$..E.4$.3H3  5.97K3- ' .E.E.E.8559049. 33 9 8 :3g2  9.E49. 3 /:3 5ù÷35E5.3 94E33g2 ù .49 32#5E9 839$. 397K3-9743 3.J39046: 3.E.97K3-E4.E49.E49.: 6: 3 ! 97K3-8 :9$ :3H3 39399.4 2.²33ù. 9H:9ù÷3 3 ù .5.²35 9:39 .E..97K3- 3. 39:923-E4."3".94E3.3 94E3$.53/4.33 55-E4.J3$.39 3.3 /:3.97K3-% .E.3H3  :H39.J3.3. 3:H39.3g29.  3%:923-E4.: 3939  9O2ù ..33 5.97K3-97432 E4.6: 3333  :.J38E.3.E49.3H3 . 3.99# 3..E.3H3 /39O2ù .33 5 33 47.3H3 9 9 :5 -.94E3.À94E3 3:.# 39:9 23-E4."3". 33 9 3.3 94E3$.: 2 6: .3 94E33g2 /:39 9 :.H:. 9 %7ù#3 5/4.O3 /:3E.6: 38.33G29046:9 38 .33.3H3 5 5 3K39 .5.6: 97ù#.5.3H3 /4.E49.J3..J3 8E.E. 5 :.4.3 /:397K3-97H32 -E4.E49.3g29.9$36: 2 9 9 :.3H3 .²35 9 .4.E49 .4 2 6: ' E4.E4ù:.3H3 5 9:39 .E.J3$.J3$. E3E98 3 3 5 97 9ù÷39 3ù . 2 . : ù .97K3- 3.: 5/ 3.4 32 .E49.2 6: . :.6: 39743%/4.3H3 .: 3H3 94E33g297ù#.E49. 3.J3$.9K5 9J.97K3-%$.E4.E.8 3 .: À94E33g297ù#.:3.4 32 ..E49. ' .33 59 3: 39.J38E.5.J33g2 33 99ù÷3 3 .3:H39. :6: 39 94E3 4.9 3 5 22 4 32 .3H3 /39O2ù .6: 3.  2.4/ . .8 . :.99 ù .J3$.E4.J3$..3:H39. À5-E4.33 55 E5/ 35ù÷35E5 9 9 .4 32 .J3 E. ...J39K/4.42 94.3 94E39O2ù . g3.E.# 3.97K3- 5 3 96:E3$. 3E4. 3-E4. .²35 9:39 .E..E49 .94E3 3 96:E3.33 55 E5/ 3.# 3.3.3 94E3$.J3.97K3-3H:97H3 .

 .

" %3 .

.

38$/ 3.33 59 399.3 94E3 :5 3E3904.33 5 .3.#98 3 .E97 98 3 3.: 6: ../4.O.. .: ! 398 3 E. .. 9H:#5 3 3: 3. 3 5 3E33: 3K39398 3. 9H:#5 3 98 3 5 3E3943./4./4. :8. 8#$: 5 3.O.K39 .33 59 399..÷.6: E.33 5 2 %8 3333 %8 3/3 ! 33: 3. . 39 397E.E.9 3997436:E97K349 33/4./4.6: 3 #/4. 9 8 %:923 $ .À94E36: 904.09H:3: 3..3 25E5 . . :98 3. 3 E. %J3 2. . .33 5 2  5 97  ' 3. 9H:.3. .

J3/3 ' %8 3/3E.E.8.3 !489. ": 3g2 %3 9E3 3g2 l÷3.4 3 :9ù9.J3333 E.  l % $ l 39O2ù .4:85489.9   :8 - l÷3.//0/. 3  9 38 3 :9ù ' E.       % % $   & '  !%#    333  /3    .4 35 9:9.4 35 9:/3 %8 3.: 2 :. 9J3 % $8 %:9 23$ . -E4.       % $     E.4 39ù÷3 ù÷393 E.9 !70...4 35 9:333 ' 39 34 ' %8 3333E.$ :3g2 $.E4 l .: 6: $ :3g2  % $     %3.

94 3%.4. 8#$: : 335J.: 97$ / 53. 9 9:923 .94 3% % % % % % % % 8.4 35 9:333 39 34.3 94E33g2 2 :8   ! % $ % $ 8  .: 97$ / 535 9:O 4 397 97ù#.%97H38 .E4.6: ù .97H3$ .39:923-. 9H:9 38 /ù3 .6: -E4 .E49.4 2%3 .J3 333 .J3333 8.9939 38 /ù3 .6: -E4.3 8.9399.O9#336:E9E3 9$32:. ...4 35 9:E.6: -E4.O% 97H38 .4.43ù#-E3 5 9:3 .E. % / 535 9:O 9399..E97 .E.E.E4 . 9 8 :3g2 .J39 3 54 .E43.O.O9399..3./ù3 .4.E. .39 8 .2.3 $ : .E. 9H:9 3 55 3E3943.-E4.6: -E4.E. 9H:9 3 55 3E39 3E97 . .E43/3.:97$. 9H:39743. .:À3/4..4 35 9:333 8  .E. .E4 . .6: -E4.#.9$3.998 /ùO. .99.9 . . . W$ :#. .  :8 -  W 8 #.E9399.-E4.J3333  .3H3 /39O2ù .4 3 :9ù9.E4 $ : .9 38 /ù ..E4 ù . .5.4 3 :9ù9.439 34/ 97$ 97436:E9738 3: 9 3/4.33 59399.%  9049$3 9ù 35 9:97H38 94E3.94 3% % %.5ù÷35E55. .E4 ..% WE. 9H:  3. 9 8 .: 6: .6: E.E4 $ : ./4.E4 .:97$8 /ù.E9399. .4 39ù÷3 ù÷393 E97 9: 3.E. W$ :#.:97$ 8 /ù O.394E3 /ù#3g24 . . 3 904ù#3/ 33ù .9399. ."3".. 9/3 .4.-E4.99.4 3 :9ù9.98 3333E. 9H:9 3 55 3E3943.4... ' $#$&   ' 3. 8 8  8  8  8  8  W%3.: À94E33g297ù#.E4  W39 34  .-E4.    5 3 9E3 3g2 ù#5- :94E397ù#3E2 .-E4.E9399. 3 94E3$. 9H:3.9. 35-E4.99 8.97432 9.6: -E4. 9H:9ù÷3 3 ù .E4 WE.E49.E439399.E.: 8 :.6: -E4.E.9 8 . ..E49.99% . . . .43ù# ".3.-E4.E49.E48.2E.g3 .O9#39: 4 .. "9H3  "9H3  "9H3 O3/ :   /:3.J3 53 9 W$ :#.9 4 3% % % %.E.4 35 9:9$E. 9H:39 38 /ù 9399.E.6: -E4.J3.4 39ù÷3 ù÷393 8  $ : . 34E3 :9ù333 3..E 4 .E.48 :.39 8 ..E.E97 9: 3 3.

/ù#. 3 .4 3 :9ù9.% 97H3$ E4 .94 3% % % 8.J3/3 3.W%8 3333E.E.E4 8..6: -E4.E % % $ 8  ! 3E39 3E97 98 39: 3 3.4.33 5 3.J3/3 8  .g3.E.E.6: -E4. 9H:39 38 /ù .4 33 .%  . 3  .9 8 .E.E.995 9:/3.333 ./3 .8 /ù3 .397H3$ E4 .%97H38 .O9#39: 4 . .E9399.6: -E4.423%  .3. 6: -E4.E4 23 333 ./4.35 97 .O.3 .E.O %9399.E4 $ : .E. 3./3.9399.498 33 ù . 9H:9 3 55 3E39 3E97 .6: -E4. 9H:39 38 /ù3 .E.E.E97 9: 3.E.4 35 9:/3 9E 8 3.E4 W%8 3..9 38 3 :9ù 3 .39 8 ..%  8...E4 $ :.O 3399.4. 9H:9 3 55 3E3943..E4 2E97 9: 3.E4 .:97$8 /ù.6: -E4.J3/3.4..9 8 .% 8. . 9H:9 3 55 3E3943.E. 6: -E4.94 3%.  . :97$ 9:.94 35 3E3E97 . 3.498 33. 9H:9 3 55 3E39 3.6: -E4.E4 W 9 38 3 :9ù 8  .E4 $ : .E.9 $ E9399.49 38 /ù .3 98 39:9:3543 .E.998 /ù9 4 3 % % % .E.3.6: -E4.O.3.E97 .4 2. . 9H:3 ù . 9H:9 3 55 3E39 38 .394E397H33g2 $ : ..9 $ .9 38 /ù3 . .E4 .:À3/4.9 38 3 :9ù .5J :9ù/ 3.:97$9 38 /ù..ù.%97H38 .5 3E39743.94 3%   97H38 ..53.4 35 9:/3E. .4 3 :9ù9. .O9399.E4 WE.OH36:.8 5 97 99# 2-E4..4 35 9:3ù#. .5J97 97ù#. .E4 $ : 5 3E3.4 35 9:/3 8  .O 9399.O.4 35 9:/3.5J97 97ù#.4 3 6: .ù .O99# 2-E4.4.94 3 99% % % .E.O9#39.E.E.394E3 /ù#3g24 .E.E.4 3 . 9H:3E8 /ù3 .. .498 3.E93 99..98 3/3 E.O% W%8 3/3E. 9H:9 3 55 3E39 3E97 9: 3.3 5 9:3 . . 8  . E. 9H:39 38 /ù3 ./33ù3. .E.49: .3 3.4.E9399.98 3333E. 5J8 3: 9 3/4. .6: -E4.E4 -. ..E4 % $ 8  ! 3E39 3E97 9: 3.÷.998 /ù. 9H:9 3 55 3E3943.%E.. .333 9:%% ù .E4 WE.:97$ . 9H:9 3 55 3E3943..O 9399.6: -E4.4 3 :9ù9.9.E. .3/#/.E97 ..6: -E4.98 3E.E.:97$8 /ù.E4 $ : 5 3E3.4 3.4..4.E4 ...3.98 3/3 8 8  8  & '  !%# 8  .. 9H:3.4. .3 /3 8 8  8  W 333 8  .9399.E. 9H:98 3 3339399.E97 ...E.E4 ..E.6: -E4.9399.

535 .8.E.394E3-. 9H:39 38 /ùO.43ù#-E3 5 97 /3 5 97 /33 .6: E.3 /3 9:79:35435 97 .3.5J5 97 98 39$. 3.H3 . E3E98 3 % H3 . 4 35 97 5.E.. 6: E.E.. 9H:9 3 55 3E3943. 9H:39 38 /ùO.9: .E4 . 6:.4. 8#$:.E4 W /3 8  9 3. 5 .9  4E 6: :9ù5E997 3 6: / 539.4.6: -E4.4 23$34 33 . E3E98 3. 8#$:  . .%97H38 94E3 .33 5.%   9399. 3: 335J8 3 5 35J/ E3 ù .-E4.4 333 6: ..E4 $ : ... 33: 3.E.E.4 35 97 /3.97H3 .-33: 335J8 3 5 / E3 . 8#$: 9 3/ù.:97$ ..O..333.$ . ./4. 3K39398 3.3: 3.ù. .3 % 5:6: % H3 .9 E  !489.4 35 97 333.%  9399. -38 2/ù#K39 ..33 5 -.E. 5 3 .%  . ..O9#39. 3E.E.#$ . 39: .E.535 % : 3.J3 6: E. .9 E  4E % ": :9ù5E997 3 % ": / 539.. 3 :9ù..6: -E4./4.3 5E..94 3% % % %. .E. . .4:85489.ù . 5:6: .ù.9939 38 /ù.4 35 97 /3E.9 !70.E.E4 ' $#$& 8  W' 3.E.9399.E4 $ : . .. 3.% 97H38 94E3.99.9 8 .9 $ E9399.4 33 5 97 /3.8 .E.4 2. 33/4.3 3 5-...E4 8 8  8  9H: % 3.6: -E4.4.//0/.99.94 3H36:..E.6: .%4 3 : 3.E.E. 8#$: % 3:3. .6: -E4. 33: 3. 3 $  .99.49 38 3 5 / E3 8.4 3. . 3 8  ! 3E39 38 . 8  .E. 9H:9 3 55 3E39 3E97 . 8#$:  3:3.E4 %7ù#3 5. 3 :9ù 97H3$ E4 .E4 .4.6:  $ : .6: -E4.3: 3..9 8 ./4.9 399. 398 3 $ 9H: % 3.% % % %    .J3 % E. 94 3%     .E.H3 . 9H:9 3 55 3E39 3E97 6: 039ù#3 5.9H:..974334 .3 :97H33g24 .O8 /ù3 9K8 :3 ù .34 35 97 .E.E. ÷3 W: 335J. 3 :9ù9399.9: .33 59399./4.6:  % 3.3: 335J K393%$l 9399.:À3/4. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful